Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр


2019 оны өссөн
2018 он 2019 оны 07-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 10,731.61 12,499.20 12,283.35 98.27% 100,127.70
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 73,734.74 65,541.00 65,791.56 100.38% 612,605.04


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 217,543.97 240,350.60 246,876.83 102.72% 2,461,074.21
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 14,630.09 19,314.00 22,453.14 116.25% 162,822.52
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,972.24 7,333.00 7,350.60 100.24% 90,786.90
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 20,041.80 19,835.50 18,900.20 95.28% 189,052.20
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 111.58 - - 0.00% 4,993.02
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 25,542.79 22,000.73 22,281.02 101.27% 202,042.52
9 "УХАА-ХУДАГ" ЦС цах м.квтц 1,713.03 1,932.00 1,191.96 61.70% 21,633.35
ДҮН цах м.квтц 372,021.85 388,806.03 397,128.65 102.14% 3,845,137.46
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 2,066.00 1,000.00 3,898.00 389.80% 133,469.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 80,609.00 84,551.00 67,499.00 79.83% 1,315,468.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 209,504.00 213,098.00 207,683.00 97.46% 2,511,581.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 20,300.00 21,256.00 21,426.00 100.80% 338,145.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 24,209.00 25,925.00 26,760.00 103.22% 371,014.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 11,400.00 10,300.00 11,700.00 113.59% 185,907.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 24,478.27
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 5,331.62 6,343.40 6,150.25 96.96% 96,540.06
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 4,810.00 4,684.00 4,490.90 95.88% 58,348.62
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 1,296.70 1,296.70 1,281.40 98.82% 23,394.70
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 3,260.00 - - 0.00% 40,292.70
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 26,950.80
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 9,774.00 10,163.00 10,249.00 100.85% 385,554.00
ДҮН дул Гкал 372,560.32 378,617.10 361,137.55 95.38% 5,511,143.15
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

229.01 100.00 276.60 276.60% 1,052.12


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц - - - 0.00% 615.21
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 24.17 15.00 28.25 100.00% 214.13
ДҮН цах м.квтц 253.18 115.00 304.85 265.09% 1,881.46
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,958.11 3,820.00 3,792.70 99.29% 32,422.34
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 1,848.64 2,040.00 2,037.30 99.87% 23,057.01
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц 80.91 110.00 - 0.00% 457.98
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц 978.88 650.00 118.93 18.30% 1,524.81
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 213.49 180.00 180.00 100.00% 1,151.87
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц 15.55 10.00 14.35 143.50% 76.88


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц 30.07 27.00 11.98 44.37% 110.10
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 27.81 25.03 29.47 117.74% 246.14
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 13,668.40 11,730.95 8,860.04 75.53% 104,307.04
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 13,225.78 10,717.60 10,320.82 96.30% 117,456.94
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,303.39 1,159.28 1,525.00 131.55% 13,927.24
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,359.06 1,210.67 1,525.51 126.01% 15,047.71
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 2,326.57 2,043.19 2,050.42 100.35% 19,803.96
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 120.91 13137.979 12730.74 96.90% 106,942.57
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц - 1,561.34 1,632.35 104.55% 14,584.73
16 "БӨХӨГ" НЦС цах м.квтц - 1,861.45 2,672.34 143.56% 20,671.24
ДҮН цах м.квтц 39,157.58 50,284.48 47,501.94 94.47% 471,788.58
дул Гкал 372,560.32 378,617.10 361,137.55 95.38% 5,511,143.15
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 411,432.61 439,205.51 444,935.45 101.30% 4,318,807.50

Вам также может понравиться