Вы находитесь на странице: 1из 80

Compresoare cu piston fără ulei KK și

pompe de vacuum cu piston KV


RO

Instrucţiuni de montaj şi utilizare

1707V003

0678106030L52


Cuprins
6.3 Desen schematic KK40/KV40�������������������������� 38
6.4 Set de piese de schimb pentru seria de
fabricație KK40/KV40�������������������������������������� 40
Informaţii importante 6.5 Diagramă de performanță KK40���������������������� 41
1 Despre acest document �������������������������������������� 3 6.6 Diagramă de performanță KV40 ���������������������� 42
1.1 Avertismente şi simboluri ���������������������������������� 3 6.7 Datele tehnice ale compresoarelor cu piston
KK40�������������������������������������������������������������� 43 RO
1.2 Notă privind drepturile de autor�������������������������� 3
6.8 Datele tehnice ale pompei de vacuum cu pis-
2 Siguranţă ���������������������������������������������������������������� 4 ton KV40 �������������������������������������������������������� 47
2.1 Utilizare conform��������������������������������������������� 4
7 Compresoare cu piston fără ulei din seria de
2.2 Utilizarea neconform��������������������������������������� 4
fabricație KK70 ���������������������������������������������������� 49
2.3 Indicaţii generale privind siguranţa���������������������� 4
7.1 Accesorii pentru compresoare cu piston KK ���� 49
2.4 Personalul specializat���������������������������������������� 4
7.2 Set de piese de schimb pentru seria de
2.5 Protecţie împotriva curentului electric ���������������� 4 fabricație KK70������������������������������������������������ 50
2.6 Utilizaţi doar piese originale�������������������������������� 4 7.3 Desen schematic KK70����������������������������������� 51
2.7 Transport şi depozitare�������������������������������������� 4 7.4 Diagramă de performanță KK70���������������������� 52
2.8 Depozitarea deşeurilor �������������������������������������� 4 7.5 Datele tehnice ale compresoarelor cu piston
KK70�������������������������������������������������������������� 53
8 Declaraţie de conformitate pentru echipa-
mentele tehnice conform Directivei 2006 /
Descrierea produsului 42 /CE�������������������������������������������������������������������� 58
3 Prezentare generală���������������������������������������������� 5 9 Funcție ������������������������������������������������������������������ 59
3.1 Compresoare cu piston fără ulei KK ������������������ 5 9.1 Compresoare cu piston fără ulei KK ���������������� 59
3.2 Pompe de vacuum cu piston fără ulei KV ���������� 5 9.2 Pompe de vacuum cu piston fără ulei KV �������� 59
3.3 Accesorii ���������������������������������������������������������� 5
3.4 Set de piese de schimb ������������������������������������ 5
4 Compresoare cu piston fără ulei și pompe
de vacuum din seria de fabricație KK8/KV8������ 6 Montaj
4.1 Accesorii pentru compresoare cu piston KK ������ 6
10 Condiţii������������������������������������������������������������������ 60
4.2 Accesorii pentru pompe de vacuum cu piston
10.1 Spațiul de amplasare �������������������������������������� 60
KV �������������������������������������������������������������������� 7
10.2 Amortizarea vibraţiilor�������������������������������������� 60
4.3 Set de piese de schimb pentru seria de
fabricație KK8/KV8�������������������������������������������� 8 10.3 Poziţia de montare şi fixarea���������������������������� 60
4.4 Desen schematic KK8/KV8�������������������������������� 9 10.4 Amortizor de zgomot �������������������������������������� 60
4.5 Diagramă de performanță KK8������������������������ 10 11 Instalaţia electrică������������������������������������������������ 61
4.6 Diagramă de performanță KV8 ������������������������ 11 11.1 Conexiune electrică cu ștecher de rețea���������� 61
4.7 Date tehnice KK8�������������������������������������������� 12 11.2 Conexiune electrică fără ştecher de reţea�������� 61
4.8 Datele tehnice ale pompei de vacuum cu pis- 11.3 Tip de protecţie IP ������������������������������������������ 61
ton KV8 ���������������������������������������������������������� 14 11.4 Direcția de rotație�������������������������������������������� 61
5 Compresoare cu piston fără ulei și pompe 11.5 Protejarea circuitului electric de alimentare ������ 61
de vacuum din seria de fabricație KK15/ 11.6 Protecţia motorului - temperatura�������������������� 61
KV15 ���������������������������������������������������������������������� 16 11.7 Scheme de conexiuni�������������������������������������� 63
5.1 Accesorii pentru compresoare cu piston KK ���� 16 12 Punerea în funcţiune ������������������������������������������ 68
5.2 Accesorii pentru pompe de vacuum cu piston 12.1 Înlăturarea siguranţei de transport�������������������� 68
KV ������������������������������������������������������������������ 17 12.2 Conectaţi compresorul cu piston fără ulei�������� 68
5.3 Set de piese de schimb pentru seria de 12.3 Conectarea pompelor de vacuum cu piston
fabricație KK15/KV15�������������������������������������� 18 fără ulei ���������������������������������������������������������� 68
5.4 Desen schematic KK15/KV15 ������������������������ 19
5.5 Diagramă de performanță KK15���������������������� 20
13 Întreţinerea������������������������������������������������������������ 69
13.1 Plan de întreţinere�������������������������������������������� 69
5.6 Diagramă de performanță KV15���������������������� 21
5.7 Datele tehnice ale compresoarelor cu piston
KK15�������������������������������������������������������������� 22
5.8 Datele tehnice ale pompei de vacuum cu pis-
ton KV15 �������������������������������������������������������� 32
Identificarea defectelor
6 Compresoare cu piston fără ulei și pompe 14 Dispozitive pentru curent alternativ������������������ 71
de vacuum din seria de fabricație KK40/
KV40 ���������������������������������������������������������������������� 36 15 Dispozitive pentru curent continuu ������������������ 72
6.1 Accesorii pentru compresoare cu piston KK ���� 36
6.2 Accesorii pentru pompe de vacuum cu piston
KV ������������������������������������������������������������������ 37

0678106030L52 1707V003 1
Cuprins

Adrese

RO

2 0678106030L52 1707V003
Informaţii importante
1 Despre acest document Alte simboluri
Aceste simboluri sunt utilizate în document, precum şi pe
Aceste instrucţiuni de montaj şi utilizare constituie o parte dispozitiv sau în interiorul acestuia:
integrantă a dispozitivului. Acestea corespund configuraţiei
dispozitivului şi celor mai recente progrese tehnice de la Notă, de ex. indicaţii speciale referitoare la utilizarea
momentul introducerii pe piaţă. economică a dispozitivului.
RO
Dürr Technik nu îşi asumă nicio răspundere pentru
operarea şi funcţionarea dispozitivului în condiţii de Respectaţi documentele însoţitoare.
siguranţă, în cazul în care indicaţiile şi notele din
aceste instrucţiuni de montaj şi utilizare nu sunt res- Marcaj CE
pectate.
Traducerea a fost realizată în mod coerent şi cu bună cre- Dispozitiv în conformitate cu legislația federală, stata-
dinţă. Relevantă este însă versiunea originală în limba ger- lă și locală în vigoare.
mană. Dürr Technik nu îşi asumă răspunderea pentru erorile Scoateţi dispozitivul de sub tensiune (de ex. scoateţi
de traducere. din priză ştecherul de reţea).

1.1 Avertismente şi simboluri 1.2 Notă privind drepturile de autor


Avertismente Toate schemele de conexiuni, procedurile, numele, progra-
Avertismentele din acest documente atrag atenţia asupra mele de software şi dispozitivele menţionate sunt protejate
pericolelor de vătămări corporale şi prejudicii materiale. de drepturi de autor.
Acestea sunt marcate cu următoarele simboluri de avertiza- Reproducerea instrucţiunilor de montaj şi utilizare, inclusiv
re: în extras, este permisă doar cu aprobarea scrisă din partea
Dürr Technik.
Simbol general de avertizare

Avertizare tensiune electrică periculoasă

Avertizare temperaturi ridicate

Avertizare pornire independentă a dispozitivului

Avertismentele sunt structurate după cum urmează:

CUVÂNT DE AVERTIZARE
Descrierea tipului şi sursei pericolului
Aici sunt menţionate posibilele consecinţe ale ne-
respectării avertismentului
iiRespectaţi aceste măsuri pentru a evita perico-
lele.
Există patru trepte de pericol descrise prin următoarele
cuvinte de avertizare:
––PERICOL
Pericol iminent de răniri grave sau deces
––AVERTIZARE
Posibil pericol de răniri grave sau deces
––PRECAUŢIE
Pericol de răniri uşoare
––ATENŢIE
Pericol de daune materiale extinse

0678106030L52 1707V003 3
Informaţii importante

2 Siguranţă Montaj şi reparaţie


iiMontajul, resetările, modificările, extensiile şi reparaţiile se
Dürr Technik a creat şi a construit dispozitivul astfel încât efectuează de către Dürr Technik sau de către personalul
riscurile să fie excluse într-o măsură cât mai mare, în condi- autorizat şi calificat de către Dürr Technik. Personalul cali-
ţiile unei utilizări conforme. Totuşi, pot exista riscuri rezidua- ficat este instruit de Dürr Technik, este familiarizat cu teh-
le. De aceea, respectaţi notele de mai jos. nologia dispozitivului şi cunoaşte pericolele pe care le im-
plică acesta.
2.1 Utilizare conformă
RO Compresoare cu piston fără ulei KK 2.5 Protecţie împotriva curentului electric
Dispozitivul este conceput pentru comprimarea aerului at- iiLa efectuarea unor lucrări asupra dispozitivului, respectaţi
mosferic. Dispozitivul este conceput pentru montare în in- prevederile de siguranţă corespunzătoare privind electrici-
stalaţii şi maşini. Acesta poate fi pus în funcțiune doar după tatea.
ce producătorul instalației în care este montat s-a asigurat iiÎnlocuiţi imediat cablurile şi conectoarele deteriorate.
că sunt îndeplinite toate cerințele care garantează o opera-
re sigură. 2.6 Utilizaţi doar piese originale
Dispozitivul este conceput pentru utilizare în spații uscate
iiUtilizaţi doar accesoriile şi accesoriile speciale recoman-
și aerisite. Nu este permisă utilizarea dispozitivului în medii
date sau aprobate de Dürr Technik.
umede sau ude. Este interzisă utilizarea în apropierea gaze-
iiUtilizaţi doar consumabile şi piese de schimb originale.
lor sau a lichidelor inflamabile.
Dürr Technik nu îşi asumă nicio răspundere pentru
Pompe de vacuum cu piston fără ulei KV prejudiciile survenite ca urmare a utilizării unor acce-
Dispozitivul este conceput pentru aspirarea aerului atmo- sorii şi accesorii speciale sau a unor consumabile şi
sferic. Dispozitivul este conceput pentru montare în instala- piese de schimb care nu sunt originale.
ţii şi maşini. Acesta poate fi pus în funcțiune doar după ce
producătorul instalației în care este montat s-a asigurat că 2.7 Transport şi depozitare
sunt îndeplinite toate cerințele care garantează o operare Ambalajul original oferă o protecție optimă a dispozitivului în
sigură. timpul transportului.
Dispozitivul este conceput pentru utilizare în spații uscate și
ventilate. Nu este permisă utilizarea dispozitivului în medii Dürr Technik nu își asumă nicio răspundere pentru
umede sau ude. Este interzisă utilizarea în apropierea gaze- daunele cauzate în timpul transportului din cauza
lor sau a lichidelor inflamabile. ambalajului defectuos, chiar dacă dispozitivul se află
încă în perioada de garanție.
2.2 Utilizarea neconformă ––Transportați dispozitivul numai în ambalajul original.
Oricare utilizare diferită sau care nu respectă domeniul de ––Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.
utilizare se consideră a fi neconformă. Producătorul nu îşi Depozitarea dispozitivului în ambalajul original este permisă
asumă răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea ––în spaţii calde, uscate şi lipsite de praf.
neconformă. Utilizatorul este cel care îşi asumă riscul unei ––protejat de murdărie.
astfel de utilizări.
În funcţie de posibilităţi, păstraţi materialul de amba-
AVERTIZARE lare.
Pot apărea vătămări corporale şi daune materia-
le grave ca urmare a utilizării neconforme Condiţiile de mediu la depozitare şi transport
iiNu este permisă transportarea de amestecuri ex- Condiţiile de mediu la depozitare şi transport
plozive în afara limitelor utilizării conforme. Temperatura °C -25 până la +55
Umiditatea relativă a aerului % 10% până la 90%
2.3 Indicaţii generale privind siguranţa
iiLa operarea dispozitivului, respectaţi directivele, legile, re- Vă rugăm să respectaţi indicaţiile inscripţionate pe căptu-
glementările şi prevederile aflate în vigoare la locul utiliză- şeala ambalajului.
rii.
iiÎnainte de fiecare utilizare, verificaţi funcţionalitatea şi sta- 2.8 Depozitarea deşeurilor
rea dispozitivului. Dispozitiv
iiNu efectuaţi lucrări de reconstrucţie sau modificare asu- Dispozitiv în conformitate cu legislația federală, stata-
pra dispozitivului. lă și locală în vigoare.
iiRespectaţi instrucţiunile de montaj şi utilizare.
iiInstrucţiunile de montare şi utilizare ale dispozitivului tre- Ambalaj
buie să fie puse în permanenţă la dispoziţia utilizatorului.
Eliminaţi materialul de ambalare în mod ecologic.
2.4 Personalul specializat
––Respectaţi măsurile actuale de eliminare a deşeurilor.
Operarea ––Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.
Persoanele care operează dispozitivul trebuie să asigure o
manevrare sigură şi corectă a acestuia, pe baza instruirii şi
cunoştinţelor lor.
iiA se instrui fiecare utilizator al dispozitivului cu privire la
manevrarea acestuia.

4 0678106030L52 1707V003
Descrierea produsului
3 Prezentare generală
3.1 Compresoare cu piston fără ulei KK
Compresoarele cu piston fără ulei din seria de fabricație KK8, KK15, KK40 și KK70 sunt compuse dintr-un cap compresor cu
electromotor.
Sunt disponibile următoarele electromotoare: RO
Tip A Motoare de curent alternativ monofazat
Tip B Motoare de curent alternativ trifazate
Tip D Motoare de curent continuu cu magnet permanent

3.2 Pompe de vacuum cu piston fără ulei KV


Pompele de vacuum cu piston fără ulei din seria de fabricație KV8, KV15 și KV40 sunt compuse dintr-un cap de vacuum cu
electromotor.
Sunt disponibile următoarele electromotoare:
Tip A Motoare de curent alternativ monofazat
Tip B Motoare de curent alternativ trifazate
Tip D Motoare de curent continuu cu magnet permanent

3.3 Accesorii
Pentru utilizarea compresoarelor cu piston și a pompelor de vacuum cu piston, Dürr Technik oferă o gamă largă de accesorii
de mare putere.
Aerul de admisie trebuie filtrat. Astfel, trebuie montat un filtru de admisie adecvat pe orificiul de admisie al dispozitivului.

Dispozitivele generează vibraţii. Pentru amortizarea acestor vibrații, trebuie utilizate amortizoare de vibrații adecvate la
nivelul dispozitivului.
În funcție de domeniul de utilizare și seria de fabricație, sunt disponibile filtre de admisie, amortizoare de zgomot și amortizoare
de vibrații specifice produsului (vezi „Accesorii pentru compresoare cu piston KK” și „Accesorii pentru pompe de vacuum cu
piston KV” pentru seria de fabricație respectivă).

Accesoriile nu sunt incluse în pachetul de livrare și trebuie comandate separat.

3.4 Set de piese de schimb


Lucrările de reparaţii, care nu se limitează la lucrări de întreţinere obişnuită, pot fi efectuate doar de personalul calificat
sau de către serviciul nostru de asistenţă tehnică.
Pentru repararea compresoarelor cu piston și a pompelor de vacuum cu piston, sunt disponibile seturi de piese
0513100006L01e schimb specifice produsului. Numerele de articole ale seturilor de piese de schimb sunt menționate în capi-
tolul „Date tehnice” al fiecărui dispozitiv.

0678106030L52 1707V003 5
Descrierea produsului

4 Compresoare cu piston fără ulei și pompe de vacuum din seria de fabricație


KK8/KV8
4.1 Accesorii pentru compresoare cu piston KK
Filtru și amor-
tizor de zgo-
mot
RO Denumire Date tehnice Notă
Filtru de admisie lung 0714200040 G1/4" ––complet cu cartuș
Unitate de filtrare 3 µm pentru filtrul de admisie
––se comandă împreună
cu niplu de reducție
Cartuș lung pentru filtru de admisie 0714200050 Unitate de filtrare 3 µm ––Adecvat pentru filtru
de admisie lung

Niplu de reducție G1/4" -> G1/8" 9000-310-57 G1/4 " --> G1/8" ––Se comandă pentru
montare pe KK8 / KV8

Filtru de admisie/amortizor de zgomot G1/8"


G1/8" 0714200060

Amortizor de
vibrații
Denumire Date tehnice Conexiune 1 /
Conexiune 2
Set amortizor de vibrații (33 sh) 0536100005 ∅25x20 M6x12/
Duritate: 33 Shore M6x18

Set amortizor de vibrații (70 sh) 0536100007 ∅20x30 M4x6/


Duritate: 70 Shore interior M4

6 0678106030L52 1707V003
Descrierea produsului

4.2 Accesorii pentru pompe de vacuum cu piston KV


Filtru și amor-
tizor de zgo-
mot
Denumire Date tehnice Notă
Filtru de admisie/amortizor de zgomot G1/8"
G1/8" 0714200060
RO

Filtru de admisie/amortizor de zgomot G1/4" ––se comandă împreună


G1/4" 0714200070 cu niplu de reducție

Niplu de reducție G1/4" -> G1/8" 9000-310-57 G1/4 " --> G1/8" ––Se comandă pentru
montare pe KK8 / KV8

Amortizor de
vibrații
Denumire Date tehnice Conexiune 1 /
Conexiune 2
Set amortizor de vibrații (33 sh) 0536100005 ∅25x20 M6x12/
Duritate: 33 Shore M6x18

Set amortizor de vibrații (70 sh) 0536100007 ∅20x30 M4x6/


Duritate: 70 Shore interior M4

0678106030L52 1707V003 7
Descrierea produsului

4.3 Set de piese de schimb pentru seria de fabricație KK8/KV8


24

RO
6

12 10

23
13

1 14

4 15
17

56

51

Imagine 1: Compresoare cu piston fără ulei KK și pompe de vacuum cu piston KK8/KV8 cu numere de poziție pentru pie-
sele de schimb

8 0678106030L52 1707V003
Descrierea produsului

4.4 Desen schematic KK8/KV8


Dimensiunile (diametru, înălțime) amortizorului de vibrații sunt specifice produsului (vezi capitolul Accesorii - Date tehni-
ce). În cazul în care se utilizează un alt amortizor de vibrații decât cel din figură, schimbați dimensiunile acestuia.

36
G1/8"

RO

h
20
M6
104 71

18
90
l
b

Imagine 2: KK8/KV8; tip: A-025; A-025E


36
G1/8"

h
7,5
20
136 47,5 M6
12
l 90
b

127

Imagine 3: KK8/KV8; tip: D-030; D-030E

0678106030L52 1707V003 9
Descrierea produsului

4.5 Diagramă de performanță KK8


40
D-030
35

30 A-025

RO 25
Flow volume [l/min]

20

15

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pressure pe [bar]

Imagine 4: Cantitate furnizată la 50 Hz (60 Hz cca. +18%)

10 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

4.6 Diagramă de performanță KV8


40

D-030E
35
A-025E

Suction capacity Seff [Nl/min] 30

25
RO

20

15

10

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Pressure pabs [mbar]
Imagine 5: Viteza de pompare în raport cu presiunea atmosferică la 50Hz (60 Hz cca. +18%)

1000
Pressure pabs [mbar]

100

A-025E

D-030E

10
1 10 100 1000
Pump-down time [s]

Imagine 6: Timp de evacuare completă a unui volum de 10 l la 50 Hz

0678106030L52 1707V003 11
Descrierea produsului

4.7 Date tehnice KK8 Tip A-025


Tip A-025 Date electrice
Date electrice Tip A-025
Tip A-025 Nr. articol 0536 1130
Nr. articol 0536 1030 Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Tensiune nominală V 230 230
RO Tensiune nominală V 110/115 110/115 Putere nominală P1 (W) 220 270
Putere nominală P1 (W) 180 200 Curent nominal A 1 1,2
Curent nominal A 1,7 1,8 Turaţie min -1
1400 1600
Turaţie min-1 1400 1660 Durată de conectare % 100 100
Durată de conectare % 100 100 Tip de protecţie (Mo- IP 54 54
tor)
Tip de protecţie (Mo- IP 54 54
tor)
Date tehnice generale
Date tehnice generale Cantitate furnizată 0 l/min 25 28
bari
Cantitate furnizată 0 l/min 25 28
bari Presiune nominală bar 7 7
Presiune nominală bar 7 7 Presiune de siguranță bar 10 10
PS
Presiune de siguranță bar 10 10
PS Nivel de presiune so- dB(A) 55 57
noră
Nivel de presiune so- dB(A) 55 57
noră Greutate kg 4,8 4,8
Greutate kg 4,8 4,8 Dimensiuni (L x l x î) mm 237 x 237 x
143 x 143 x
Dimensiuni (L x l x î) mm 237 x 237 x 159 159
143 x 143 x
159 159
Condiţiile de mediu la operare
Condiţiile de mediu la operare Temperatura °C +5 până +5 până
la +40 la +40
Temperatura °C +5 până +5 până
la +40 la +40
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "4.3 Set
schimb titate de piese de schimb
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "4.3 Set nece- pentru seria de
schimb titate de piese de schimb sară fabricație KK8/KV8")
nece- pentru seria de
sară fabricație KK8/KV8") Capac pentru 1 1, 17
carter 0536100001
Capac pentru 1 1, 17
carter 0536100001 Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
piston 0536100002 15, 17, 51, 56
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
piston 0536100002 15, 17, 51, 56 Placă port-su- 1 6, 8, 24
papă cu supa-
Placă port-su- 1 6, 8, 24 pe cu lamele
papă cu supa- 0536100003
pe cu lamele
0536100003 Set de capete 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
0536100004
Set de capete 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
0536100004 Condensator 1 23
20 µF 0536100011
Condensator 1 23
20 µF 0536100011

12 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip D-030 Tip D-030


Date electrice Date electrice
Tip D-030 Tip D-030
Nr. articol 0825-02 Nr. articol 0825-03
Frecvenţă de reţea Hz - Frecvenţă de reţea Hz -
Tensiune nominală V 12 V CC Tensiune nominală V 24 V CC
Putere nominală P1 190 Putere nominală P1 120 RO
(W) (W)
Curent nominal A 15,5 Curent nominal A 6,4
Turaţie min-1 1850 Turaţie min-1 1570
Durată de conectare % 100 Durată de conectare % 100
Tip de protecţie (Motor) IP 00 Tip de protecţie (Motor) IP 00

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 30 Cantitate furnizată 0 l/min 30
bari bari
Presiune nominală bar 7 Presiune nominală bar 7
Presiune de siguranță bar 10 Presiune de siguranță bar 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 61 Nivel de presiune so- dB(A) 61
noră noră
Greutate kg 4,4 Greutate kg 4,4
Dimensiuni (L x l x î) mm 209 x 108 x 156 Dimensiuni (L x l x î) mm 209 x 108 x 156

Condiţiile de mediu la operare Condiţiile de mediu la operare


Temperatura °C +5 până la +40 Temperatura °C +5 până la +40

Seturi piese de Can- Poziție (vezi "4.3 Set Seturi piese de Can- Poziție (vezi "4.3 Set
schimb titate de piese de schimb schimb titate de piese de schimb
nece- pentru seria de nece- pentru seria de
sară fabricație KK8/KV8") sară fabricație KK8/KV8")
Capac pentru 1 1, 17 Capac pentru 1 1, 17
carter 0536100001 carter 0536100001
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
piston 0536100002 15, 17, 51, 56 piston 0536100002 15, 17, 51, 56
1 6, 8, 24 1 6, 8, 24
Placă port-su- Placă port-su-
papă cu supa- papă cu supa-
pe cu lamele pe cu lamele
0536100003 0536100003
Set de capete 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24 Set de capete 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
0536100004 0536100004
Perii de car- 1 - Perii de car- 1 -
bon (12 V)0536100008 bon (24 V)0536100009
Capac de în- 1 - Capac de în- 1 -
chidere 0536100010 chidere 0536100010

0678106030L52 1707V003 13
Descrierea produsului

4.8 Datele tehnice ale pompei de vacuum cu Tip D-030E


piston KV8 Date electrice
Tip A-025E Tip D-030E
Date electrice Nr. articol 0826-02
Tip A-025E Frecvenţă de reţea Hz -
Nr. articol 0536 2130 Tensiune nominală V 12 V CC
RO Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Putere nominală P1 80
(W)
Tensiune nominală V 115 115
Curent nominal A 6,7
Putere nominală P1 120 120
(W) Turaţie min-1 1750
Curent nominal A 1,2 1,2 Durată de conectare % 100
Turaţie min-1 1460 1750 Tip de protecţie (Motor) IP 00
Durată de conectare % 100 100
Date tehnice generale
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54
Viteza de pompare Sef l/min 30
Date tehnice generale Presiune finală Pabs mbar <180
Viteza de pompare Sef l/min 25 28 Nivel de presiune so- dB(A) 53
noră
Presiune finală Pabs mbar <150 <150
Greutate kg 4,4
Nivel de presiune so- dB(A) 55 57
noră Dimensiuni (L x l x î) mm 209 x 108 x 156
Greutate kg 4,8 4,8
Condiţiile de mediu la operare
Dimensiuni (L x l x î) mm 237 x 143 237 x 143
x 159 x 159 Temperatura °C +5 până la +40

Temperatura ambientală la operare Seturi piese de Can- Poziție (vezi "4.3 Set
schimb titate de piese de schimb
Temperatura °C +5 până la +40 nece- pentru seria de
sară fabricație KK8/KV8")
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "4.3 Set
Capac pentru 1 1, 17
schimb titate de piese de schimb
carter 0536100001
nece- pentru seria de
sară fabricație KK8/KV8") Manivelă cu piston 1 La cerere
Capac pentru 1 1, 17 Placă port-su- 1 6, 8, 24
carter 0536100001 papă cu supa-
pe cu lamele
Manivelă cu 1 La cerere
0536100003
piston 0536100002
Set de capete 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
Placă port-su- 1 6, 8, 24
0536100004
papă cu supa-
pe cu lamele Perii de car- 1 -
0536100003 bon (12 V)0536100008
Set de capete 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24 Capac de în- 1 -
0536100004 chidere 0536100010
Condensator 1 23
20 µF 0536100011

14 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip D-030E
Date electrice
Tip D-030E
Nr. articol 0826-03
Frecvenţă de reţea Hz -
Tensiune nominală V 24 V CC
Putere nominală P1 75 RO
(W)
Curent nominal A 3
Turaţie min-1 1700
Durată de conectare 100%
Tip de protecţie (Motor) IP 00

Date tehnice generale


Viteza de pompare Sef l/min 30
Presiune finală Pabs mbar <180
Nivel de presiune so- dB(A) 53
noră
Greutate kg 4,4
Dimensiuni (L x l x î) mm 209 x 108 x 156

Condiţiile de mediu la operare


Temperatura °C +5 până la +40

Seturi piese de Can- Poziție (vezi "4.3 Set


schimb titate de piese de schimb
nece- pentru seria de
sară fabricație KK8/KV8")
Capac pentru 1 1, 17
carter 0536100001
Manivelă cu piston 1 La cerere
Placă port-su- 1 6, 8, 24
papă cu supa-
pe cu lamele
0536100003
Set de capete 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
0536100004
Perii de car- 1 -
bon (24 V)0536100009
Capac de în- 1 -
chidere 0536100010

0678106030L52 1707V003 15
Descrierea produsului

5 Compresoare cu piston fără ulei și pompe de vacuum din seria de fabricație


KK15/KV15
5.1 Accesorii pentru compresoare cu piston KK
Filtru și amor-
tizor de zgo-
mot
RO Denumire Date tehnice Notă
Filtru de admisie standard 0714200015 Filet special pentru: ––complet cu cartuș
G1/4" și 1/4" NPT pentru filtrul de admisie
Unitate de filtrare 2 µm

Cartuș standard pentru filtrul de admisie Unitate de filtrare 2 µm ––Adecvat pentru filtru
0714200025 de admisie standard

Filtru de admisie lung 0714200040 G1/4" ––complet cu cartuș


Unitate de filtrare 3 µm pentru filtrul de admisie

Cartuș lung pentru filtru de admisie 0714200050 Unitate de filtrare 3 µm ––Adecvat pentru filtru
de admisie lung

Filtru de admisie/amortizor de zgomot G1/4"


G1/4" 0714200070

Amortizor de
vibrații
Denumire Date tehnice Conexiune 1/
Conexiune 2
Set amortizor de vibrații (33 sh) 0536100005 ∅25x20 M6x12/
Duritate: 33 Shore M6x18

Set amortizor de vibrații (40 sh) 0574100010 ∅25x30 M6x12/


Duritate: 40 Shore M4x10

Set amortizor de vibrații (40 sh) 1225-991-00 ∅25x20 M6x18/


Duritate: 40 Shore interior M6

Set amortizor de vibrații înclinat (40 sh)0832-008-00 Duritate: 40 Shore M4x10/


Adecvat pentru agregat M4x10
30

compresor:
A-062/A-062E
17,6
27,6 B-062

16 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

5.2 Accesorii pentru pompe de vacuum cu piston KV


FIltru și amor-
tizor de zgo-
mot
Denumire Date tehnice Notă
Filtru de admisie/amortizor de zgomot G1/4"
G1/4" 0714200070
RO

Amortizor de
vibrații
Denumire Date tehnice Conexiune 1/
Conexiune 2
Set amortizor de vibrații (33 sh) 0536100005 ∅25x20 M6x12/
Duritate: 33 Shore M6x18

Set amortizor de vibrații (40 sh) 0574100010 ∅25x30 M6x12/


Duritate: 40 Shore M4x10

Set amortizor de vibrații (40 sh) 1225-991-00 ∅25x20 M6x18/


Duritate: 40 Shore interior M6

Set amortizor de vibrații înclinat (40 sh)0832-008-00 Duritate: 40 Shore M4x10/


Adecvat pentru agregat M4x10
30

compresor:
A-062/A-062E
17,6
27,6 B-062

0678106030L52 1707V003 17
Descrierea produsului

5.3 Set de piese de schimb pentru seria de fabricație KK15/KV15


24

RO
6

12 10
23
13

14

15

1 4

56

51

Imagine 7: Compresoare cu piston fără ulei KK și pompe de vacuum cu piston KK15/KV15 cu numere de poziție pentru
piesele de schimb

18 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

5.4 Desen schematic KK15/KV15


Dimensiunile (diametru, înălțime) amortizorului de vibrații sunt specifice produsului (vezi capitolul Accesorii - Date tehni-
ce). În cazul în care se utilizează un alt amortizor de vibrații decât cel din figură, schimbați dimensiunile acestuia.

40 G1/4"

RO

h
20
x M6

12
l y

Imagine 8: KK15/KV15, tip: A-038; B-038; A-061; B-061

40
l G1/4"

h
21

30
7,5

x M 4
y

Imagine 9: KK15/KV15; tip: A-062

G1/4" G1/8"
Imagine 10: KK15; tip: A-035/62

0678106030L52 1707V003 19
Descrierea produsului

5.5 Diagramă de performanță KK15


80

70 A-062 / B-062

60 A-061 / B-061 / D-061


Flow volume [l/min]

A-038 / B-038 / D-040


50
RO A-035/62
40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pressure pe [bar]
Imagine 11: Cantitate furnizată la 50 Hz (60 Hz cca. +18%)

20 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

5.6 Diagramă de performanță KV15


80

A-062E2
70

B-061E /
Suction capacity Seff [Nl/min] 60 D-061E

50
A-062E1 RO
A-038E /
40 D-040E

30

20

10

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Pressure pabs [mbar]
Imagine 12: Viteza de pompare în raport cu presiunea atmosferică la 50Hz (60 Hz cca. +18%)

1000
Pressure pabs [mbar]

A-062E2

100 B-061E /
D-061E

A-062E1

A-038E /
D-040E
10
1 10 100 1000
Pump-down time [s]

Imagine 13: Timp de evacuare completă a unui volum de 10 l la 50 Hz

0678106030L52 1707V003 21
Descrierea produsului

5.7 Datele tehnice ale compresoarelor cu pis- Tip A-038


ton KK15 Date electrice
Tip A-035/62 Tip A-038
Date electrice Nr. articol 0835-73
Tip A-035/62 Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Nr. articol 0841-29 Tensiune nominală V 230 230
RO Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Putere nominală P1 300 340
(W)
Tensiune nominală V 230 230
Curent nominal A 1,5 1,5
Putere nominală P1 350 390
(W) Turaţie min-1 1300 1500
Curent nominal A 1,7 1,6 Durată de conectare % 100 100
Turaţie min-1 1385 1650 Tip de protecţie (Motor) IP 54 54
Durată de conectare % 100 100
Date tehnice generale
Tip de protecţie (Motor) IP 00 00
Cantitate furnizată 0 l/min 38 38
bari
Date tehnice generale
Presiune nominală bar 7 7
Cantitate furnizată 0 l/min 32 32
bari Presiune de siguranță bar 10 10
PS
Presiune nominală bar 12 12
Nivel de presiune so- dB(A) 57 59
Presiune de siguranță bar 12 12
noră
PS
Greutate kg 6,4 6,4
Nivel de presiune so- dB(A) 57 57
noră Dimensiuni (L x l x î) mm 249 x 156 249 x 207
x 180 x 127
Greutate kg 8,5 8,5
Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100
Dimensiuni (L x l x î) mm 282 x 185 282 x 185
x 205 x 205
Condiţiile de mediu la operare
Dimensiuni (x; y) mm 283; 139 283; 140
Temperatura °C +5 până la +40
Condiţiile de mediu la operare
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
Temperatura °C +5 până la +40 schimb titate Set de piese de
nece- schimb pentru seria
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3 sară de fabricație KK15/
schimb titate Set de piese de KV15")
nece- schimb pentru seria
Capac pentru 1 1
sară de fabricație KK15/
carter 0574100003
KV15")
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Capac pentru 2 1
piston 0574100004 15, 51, 56
carter 0574100003
Placă port-su- 1 6, 8, 24
La cerere 1 La cerere
papă cu supa-
Manivelă cu pe cu lamele
piston 0574100004 0574100006
La cerere 1 La cerere Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24
Placă port-su-
papă cu supa-
pe cu lamele
0574100006
La cerere 1 La cerere
Set cap 0574100007

22 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip A-038 Tip A-038


Date electrice Date electrice
Tip A-038 Tip A-038
Nr. articol 0602 1030 Nr. articol 0835-49
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 230 230 Tensiune nominală V 100-110 100-127
Putere nominală P1 300 340 Putere nominală P1 270-300 280-350 RO
(W) (W)
Curent nominal A 1,5 1,5 Curent nominal A 3,2-3,5 2,8-3,1
Turaţie min-1 1300 1500 Turaţie min-1 1380 1650-
Durată de conectare % 100 100 1700

Tip de protecţie (Motor) IP 54 54 Durată de conectare % 100 100


Tip de protecţie (Motor) IP 44 44
Date tehnice generale
Cantitate furnizată 0 l/min 38 38 Date tehnice generale
bari Cantitate furnizată 0 l/min 38 38
Presiune nominală bar 7 7 bari

Presiune de siguranță bar 10 10 Presiune nominală bar 7 7


PS Presiune de siguranță bar 10 10
Nivel de presiune so- dB(A) 57 59 PS
noră Nivel de presiune so- dB(A) 57 59
Greutate kg 6,4 6,4 noră

Dimensiuni (L x l x î) mm 249 x 207 249 x 207 Greutate kg 9,7 9,7


x 127 x 127 Dimensiuni (L x l x î) mm 258 x 120 258 x 120
Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100 x 180 x 180
Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100
Condiţiile de mediu la operare
Temperatura °C +5 până la +40 Condiţiile de mediu la operare
Temperatura °C +5 până la +40
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
schimb titate Set de piese de Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
nece- schimb pentru seria schimb titate Set de piese de
sară de fabricație KK15/ nece- schimb pentru seria
KV15") sară de fabricație KK15/
Capac pentru 1 1 KV15")
carter 0574100003 Capac pentru 1 1
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, carter 0574100003
piston 0574100004 15, 51, 56 Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Placă port-su- 1 6, 8, 24 piston 0574100004 15, 51, 56
papă cu supa- Placă port-su- 1 6, 8, 24
pe cu lamele papă cu supa-
0574100006 pe cu lamele
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24 0574100006
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24

0678106030L52 1707V003 23
Descrierea produsului

Tip A-038 Tip A-038


Date electrice Date electrice
Tip A-038 Tip A-038
Nr. articol 0574 1030 (115 V) Nr. articol 0574 1030 (230 V)
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 115* 115* Tensiune nominală V 230 230
RO Putere nominală P1 310 330 Putere nominală P1 350 410
(W) (W)
Curent nominal A 4,1 3,2 Curent nominal A 2,1 1,9
Turaţie min-1 1370 1630 Turaţie min-1 1370 1630
Durată de conectare % 100 100 Durată de conectare % 100 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54 Tip de protecţie (Motor) IP 54 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 38 38 Cantitate furnizată 0 l/min 38 38
bari bari
Presiune nominală bar 7 7 Presiune nominală bar 7 7
Presiune de siguranță bar 10 10 Presiune de siguranță bar 10 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 57 59 Nivel de presiune so- dB(A) 57 59
noră noră
Greutate kg 7,5 7,5 Greutate kg 7,5 7,5
Dimensiuni (L x l x î) mm 269 x 156 269 x 156 Dimensiuni (L x l x î) mm 269 x 156 269 x 156
x 180 x 180 x 180 x 180
Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100 Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100

Condiţiile de mediu la operare Condiţiile de mediu la operare


Temperatura °C +5 până la +40 Temperatura °C +5 până la +40
*Conectare la livrarea din fabrică
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3 schimb titate Set de piese de
schimb titate Set de piese de nece- schimb pentru seria
nece- schimb pentru seria sară de fabricație KK15/
sară de fabricație KK15/ KV15")
KV15") Capac pentru 1 1
Capac pentru 1 1 carter 0574100003
carter 0574100003 Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, piston 0574100004 15, 51, 56
piston 0574100004 15, 51, 56 Placă port-su- 1 6, 8, 24
Placă port-su- 1 6, 8, 24 papă cu supa-
papă cu supa- pe cu lamele
pe cu lamele 0574100006
0574100006 Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24

24 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip A-038 Tip A-038


Date electrice Date electrice
Tip A-038 Tip A-038
Nr. articol 0574 1130 (230 V) Nr. articol 0574 1130 (115 V)
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 230* 230* Tensiune nominală V 115 115
Putere nominală P1 350 410 Putere nominală P1 310 330 RO
(W) (W)
Curent nominal A 2,1 1,9 Curent nominal A 4,1 3,2
Turaţie min-1 1370 1630 Turaţie min-1 1370 1630
Durată de conectare % 100 100 Durată de conectare % 100 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54 Tip de protecţie (Motor) IP 54 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 38 38 Cantitate furnizată 0 l/min 38 38
bari bari
Presiune nominală bar 7 7 Presiune nominală bar 7 7
Presiune de siguranță bar 10 10 Presiune de siguranță bar 10 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 57 59 Nivel de presiune so- dB(A) 57 59
noră noră
Greutate kg 7,5 7,5 Greutate kg 7,5 7,5
Dimensiuni (L x l x î) mm 269 x 156 269 x 156 Dimensiuni (L x l x î) mm 269 x 156 269 x 156
x 180 x 180 x 180 x 180
Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100 Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100

Condiţiile de mediu la operare Condiţiile de mediu la operare


Temperatura °C +5 până la +40 Temperatura °C +5 până la +40
*Conectare la livrarea din fabrică
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3 schimb titate Set de piese de
schimb titate Set de piese de nece- schimb pentru seria
nece- schimb pentru seria sară de fabricație KK15/
sară de fabricație KK15/ KV15")
KV15") Capac pentru 1 1
Capac pentru 1 1 carter 0574100003
carter 0574100003 Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, piston 0574100004 15, 51, 56
piston 0574100004 15, 51, 56 Placă port-su- 1 6, 8, 24
Placă port-su- 1 6, 8, 24 papă cu supa-
papă cu supa- pe cu lamele
pe cu lamele 0574100006
0574100006 Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24

0678106030L52 1707V003 25
Descrierea produsului

Tip B-038 Tip D-040


Date electrice Date electrice
Tip B-038 Tip B-040
Nr. articol 0835-75.. Nr. articol 0832-25
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Frecvenţă de reţea Hz -
Tensiune nominală V 3 faze 400 3 faze 400 Tensiune nominală V 12 V CC
RO Putere nominală P1 410 370 Putere nominală P1 192
(W) (W)
Curent nominal A 0,9 0,8 Curent nominal A 17,5
Turaţie min-1 1400 1670 Turaţie min-1 1600
Durată de conectare % 100 100 Durată de conectare % 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54 Tip protecție IP 00

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 38 38 Cantitate furnizată 0 l/min 40
bari bari
Presiune nominală bar 7 7 Presiune nominală bar 7
Presiune de siguranță bar 10 10 Presiune de siguranță bar 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 57 59 Nivel de presiune so- dB(A) 61
noră noră
Greutate kg 6,5 6,5 Greutate kg 5,9
Dimensiuni (L x l x î) mm 249 x 156 249 x 156 Dimensiuni (L x l x î) mm 242 x 121 x 175
x 180 x 180 Dimensiuni (x; y) mm 155; 92/139
Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100 Note

Condiţiile de mediu la operare Condiţiile de mediu la operare


Temperatura °C +5 până la +40 Temperatura °C +5 până la +40

Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3 Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
schimb titate Set de piese de schimb titate Set de piese de
nece- schimb pentru seria nece- schimb pentru seria
sară de fabricație KK15/ sară de fabricație KK15/
KV15") KV15")
Capac pentru 1 1 Capac pentru 1 1
carter 0574100003 carter 0574100003
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
piston 0574100004 15, 51, 56 piston 0574100005 15, 51, 56
Placă port-su- 1 6, 8, 24 Placă port-su- 1 6, 8, 24
papă cu supa- papă cu supa-
pe cu lamele pe cu lamele
0574100006 0574100006
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24 Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24
Perii de car- 1 -
bon (12 V)0536100008
Capac de în- 1 -
chidere 0536100010
Releu (12 V) 1 -
0574100017

26 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip D-040 Tip A-061


Date electrice Date electrice
Tip D-040 Tip A-061
Nr. articol 0832-22.. Nr. articol 0835-74..
Frecvenţă de reţea Hz - Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 24 V CC Tensiune nominală V 230 230
Putere nominală P1 192 Putere nominală P1 540 610 RO
(W) (W)
Curent nominal A 9 Curent nominal A 2,9 2,7
Turaţie min-1 1800 Turaţie min-1 2680 3130
Durată de conectare % 100 Durată de conectare % 100 100
Tip de protecţie (Motor) IP 00 Tip de protecţie (Motor) IP 54 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 40 Cantitate furnizată 0 l/min 60 60
bari bari
Presiune nominală bar 7 Presiune nominală bar 7 7
Presiune de siguranță bar 10 Presiune de siguranță bar 10 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 61 Nivel de presiune so- dB(A) 66 68
noră noră
Greutate kg 5,9 Greutate kg 7,6 7,6
Dimensiuni (L x l x î) mm 242 x 121 x 175 Dimensiuni (L x l x î) mm 269 x 156 269 x 156
Dimensiuni (x; y) mm 155; 92/139 x 180 x 180
Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100
Condiţiile de mediu la operare
Temperatura °C +5 până la +40 Condiţiile de mediu la operare
Temperatura °C +5 până la +40
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
schimb titate Set de piese de Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
nece- schimb pentru seria schimb titate Set de piese de
sară de fabricație KK15/ nece- schimb pentru seria
KV15") sară de fabricație KK15/
Capac pentru 1 1 KV15")
carter 0574100003 Capac pentru 1 1
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, carter 0574100003
piston 0574100005 15, 51, 56 Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Placă port-su- 1 6, 8, 24 piston 0574100004 15, 51, 56
papă cu supa- Placă port-su- 1 6, 8, 24
pe cu lamele papă cu supa-
0574100006 pe cu lamele
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24 0574100006

Perii de car- 1 - Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24


bon (24 V)0536100009
Capac de în- 1 -
chidere 0536100010
Releu 24 V 1 -
0536100016
Filtru antipara- 1 -
zit cu cablaj
0832-990-50

0678106030L52 1707V003 27
Descrierea produsului

Tip B-061 Tip D-061


Date electrice Date electrice
Tip B-061 Tip D-061
Nr. articol 0575 1000 Nr. articol 0361 1000
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Frecvenţă de reţea Hz -
Tensiune nominală V 3 faze 400 3 faze 400 Tensiune nominală V 110 V CC
RO Putere nominală P1 500 500 Putere nominală P1 400
(W) (W)
Curent nominal A 0,9 0,9 Curent nominal A 3,7
Turaţie min-1 2740 3200 Turaţie min-1 2610
Durată de conectare % 100 100 Durată de conectare % S3 30 min 50%
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54 Tip de protecţie (Motor) IP 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 60 60 Cantitate furnizată 0 l/min 60
bari bari
Presiune nominală bar 7 7 Presiune nominală bar 7
Presiune de siguranță bar 10 10 Presiune de siguranță bar 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 66 66 Nivel de presiune so- dB(A) 69
noră noră
Greutate kg 6,1 6,1 Greutate kg 6,9
Dimensiuni (L x l x î) mm 225 x 165 225 x 165 Dimensiuni (L x l x î) mm 247 x 132 x 188
x 180 x 180 Dimensiuni (x; y) mm 90; 112
Dimensiuni (x; y) mm 80; 100 80; 100
Condiţiile de mediu la operare
Condiţiile de mediu la operare Temperatura °C -25 până la +50
Temperatura °C +5 până la +40
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3 schimb titate Set de piese de
schimb titate Set de piese de nece- schimb pentru seria
nece- schimb pentru seria sară de fabricație KK15/
sară de fabricație KK15/ KV15")
KV15") Capac pentru 1 1
Capac pentru 1 1 carter 0574100003
carter 0574100003 Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, piston 0574100004 15, 51, 56
piston 0574100004 15, 51, 56 Placă port-su- 1 6, 8, 24
Placă port-su- 1 6, 8, 24 papă cu supa-
papă cu supa- pe cu lamele
pe cu lamele 0574100006
0574100006 Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24 Perii de car- 1 -
bon (motor 24
V) 0574100023

28 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip D-061 Tip D-061


Date electrice Date electrice
Tip D-061 Tip D-061
Nr. articol 0513 1000 Nr. articol 0835-46
Frecvenţă de reţea Hz - Frecvenţă de reţea Hz -
Tensiune nominală V 24 V CC Tensiune nominală V 12 V CC
Putere nominală P1 500 Putere nominală P1 520 RO
(W) (W)
Curent nominal A 21 Curent nominal A 43
Turaţie min-1 2900 Turaţie min-1 2400
Durată de conectare % 100 Durată de conectare % S3 10 min 50%
Tip de protecţie (Motor) IP 54 Tip de protecţie (Motor) IP 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 60 Cantitate furnizată 0 l/min 60
bari bari
Presiune nominală bar 7 Presiune nominală bar 7
Presiune de siguranță bar 10 Presiune de siguranță bar 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 69 Nivel de presiune so- dB(A) 69
noră noră
Greutate kg 6,9 Greutate kg 7,2
Dimensiuni (L x l x î) mm 247 x 132 x 188 Dimensiuni (L x l x î) mm 234 x 132 x 188
Dimensiuni (x; y) mm 90; 112 Dimensiuni (x; y) mm 90; 112
Note
Condiţiile de mediu la operare
Condiţiile de mediu la operare Temperatura °C +5 până la +40
Temperatura °C -40 până la +40
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3 schimb titate Set de piese de
schimb titate Set de piese de nece- schimb pentru seria
nece- schimb pentru seria sară de fabricație KK15/
sară de fabricație KK15/ KV15")
KV15") Capac pentru 1 1
Capac pentru 1 1 carter 0574100003
carter 0574100003 Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, piston 0574100004 15, 51, 56
piston 0574100004 15, 51, 56 Placă port-su- 1 6, 8, 24
Placă port-su- 1 6, 8, 24 papă cu supa-
papă cu supa- pe cu lamele
pe cu lamele 0574100006
0574100006 Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24 Perii de car- 1 -
Perii de car- 1 - bon (motor 24
bon (motor 24 V) 0574100023
V) 0574100023

0678106030L52 1707V003 29
Descrierea produsului

Tip A-062 Tip A-062


Date electrice Date electrice
Tip A-062 Tip A-062
Nr. articol 0834-23.. Nr. articol 0834-27
Frecvenţă de reţea Hz 50 Frecvenţă de reţea Hz 60
Tensiune nominală V 230 Tensiune nominală V 230
RO Putere nominală P1 435 Putere nominală P1 550
(W) (W)
Curent nominal A 2 Curent nominal A 2,4
Turaţie min-1 1390 Turaţie min-1 1660
Durată de conectare % 100 Durată de conectare % 100
Tip de protecţie (Motor) IP 00 / 20* Tip de protecţie (Motor) IP 00 / 20*

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 78 Cantitate furnizată 0 l/min 75
bari bari
Presiune nominală bar 7 Presiune nominală bar 7
Presiune de siguranță bar 10 Presiune de siguranță bar 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 59 Nivel de presiune so- dB(A) 60
noră noră
Greutate kg 9,8 Greutate kg 10
Dimensiuni (L x l x î) mm 298 x 125 x 175 Dimensiuni (L x l x î) mm 298 x 125 x 175
Dimensiuni (x; y) mm 225; 139 Dimensiuni (x; y) mm 225; 139
Note
Condiţiile de mediu la operare
Condiţiile de mediu la operare Temperatura °C +5 până la +40
Temperatura °C +5 până la +40 *La montarea unei cutii de borne, componentele electrice
*La montarea unei cutii de borne, componentele electrice sunt acoperite. Astfel, tipul de protecție IP este IP20.
sunt acoperite. Astfel, tipul de protecție IP este IP20. Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3 schimb titate Set de piese de
schimb titate Set de piese de nece- schimb pentru seria
nece- schimb pentru seria sară de fabricație KK15/
sară de fabricație KK15/ KV15")
KV15") Capac pentru 2 1
Capac pentru 2 1 carter 0574100003
carter 0574100003 Manivelă cu 2 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Manivelă cu 2 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, piston 0574100004 15, 51, 56
piston 0574100004 15, 51, 56 Placă port-su- 2 6, 8, 24
Placă port-su- 2 6, 8, 24 papă cu supa-
papă cu supa- pe cu lamele
pe cu lamele 0574100006
0574100006 Set cap 0574100007 2 6, 9, 10, 12, 14, 24
Set cap 0574100007 2 6, 9, 10, 12, 14, 24

30 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip A-062 Tip B-062


Date electrice Date electrice
Tip A-062 Tip B-062
Nr. articol 0833-36 Nr. articol 0834-13
Frecvenţă de reţea Hz 60 Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 115 Tensiune nominală V 3 faze 3 faze
Putere nominală P1 530 380-415 460-500 RO
(W) Putere nominală P1 470 570
Curent nominal A 5,3 (W)

Turaţie min-1 1620 Curent nominal A 0,9 0,9

Durată de conectare % 100 Turaţie min-1 1315 1635

Tip de protecţie (Motor) IP 00 Durată de conectare % 100 100


Tip de protecţie (Motor) IP 20 20
Date tehnice generale
Cantitate furnizată 0 l/min 75 Date tehnice generale
bari Cantitate furnizată 0 l/min 78 78
Presiune nominală bar 7 bari

Presiune de siguranță bar 10 Presiune nominală bar 8,5 8,5


PS Presiune de siguranță bar 10 10
Nivel de presiune so- dB(A) 60 PS
noră Nivel de presiune so- dB(A) 60 60
Greutate kg 10 noră

Dimensiuni (L x l x î) mm 283 x 125 x 175 Greutate kg 9,1 9,1

Dimensiuni (x; y) mm 225; 139 Dimensiuni (L x l x î) mm 286 x 125 286 x 125


x 175 x 175
Condiţiile de mediu la operare Dimensiuni (x; y) mm 218; 139 218; 139
Temperatura °C +5 până la +40
Condiţiile de mediu la operare
*La montarea unei cutii de borne, componentele electrice Temperatura °C +5 până la +40
sunt acoperite. Astfel, tipul de protecție IP este IP20.
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3 Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
schimb titate Set de piese de schimb titate Set de piese de
nece- schimb pentru seria nece- schimb pentru seria
sară de fabricație KK15/ sară de fabricație KK15/
KV15") KV15")
Capac pentru 2 1 Capac pentru 2 1
carter 0574100003 carter 0574100003
Manivelă cu 2 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, Manivelă cu 2 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
piston 0574100005 15, 51, 56 piston 0574100004 15, 51, 56
Placă port-su- 2 6, 8, 24 Placă port-su- 2 6, 8, 24
papă cu supa- papă cu supa-
pe cu lamele pe cu lamele
0574100006 0574100006
Set cap 0574100007 2 6, 9, 10, 12, 14, 24 Set cap 0574100007 2 6, 9, 10, 12, 14, 24

0678106030L52 1707V003 31
Descrierea produsului

5.8 Datele tehnice ale pompei de vacuum cu Tip D-040E


piston KV15 Date electrice
Typ A-038E Tip D-040E (12V)
Date electrice Nr. articol 0839-25
Tip A-038E Frecvenţă de reţea Hz -
Nr. articol 0839-73 Tensiune nominală V 12 V CC
RO Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Putere nominală P1 104
(W)
Tensiune nominală V 230 230
Curent nominal A 8,7
Putere nominală P1 200 220
(W) Turaţie min-1 1800
Curent nominal A 1,3 1 Durată de conectare % 100
Turaţie min-1 1445 1710 Tip de protecţie (Motor) IP 20
Durată de conectare 100% 100%
Date tehnice generale
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54
Viteza de pompare Sef l/min 40
Date tehnice generale Presiune finală Pabs mbar 150
Viteza de pompare Sef l/min 38 38 Nivel de presiune so- dB(A) 59
noră
Presiune finală Pabs mbar 150 150
Greutate kg 6
Nivel de presiune so- dB(A) 54 56
noră Dimensiuni (L x l x î) mm 242 x 121 x 175
Greutate kg 6,4 6,4 Dimensiuni (x; y) 155; 92/139
Dimensiuni (L x l x î) mm 249 x 156 249 x 156
x 180 x 180 Temperatura ambientală la operare

Dimensiuni (x; y) 80; 100 80; 100 Temperatura °C +5 până la +40

Temperatura ambientală la operare Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3


schimb titate Set de piese de
Temperatura °C +5 până la +40 nece- schimb pentru seria
sară de fabricație KK15/
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3 KV15")
schimb titate Set de piese de
Capac pentru 1 1, 17
nece- schimb pentru seria
carter 0574100003
sară de fabricație KK15/
KV15") Manivelă cu piston 1 La cerere
Capac pentru 1 1, 17 Placă port-su- 1 6, 8, 24
carter 0574100003 papă cu supa-
pe cu lamele
Manivelă cu piston 1 La cerere
0574100006
Placă port-su- 1 6, 8, 24
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24
papă cu supa-
pe cu lamele Perii de car- 1 -
0574100006 bon (12 V)0536100008
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24 Capac de în- 1 -
chidere 0536100010
Releu (12 V) 1 -
0574100017

32 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip D-040E Tip B-061E


Date electrice Date electrice
Tip D-040E (24V) Tip B-061E
Nr. articol 0839-22 Nr. articol 0575 1100
Frecvenţă de reţea Hz - Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 24 V CC Tensiune nominală V 3 faze 400 3 faze 400
Putere nominală P1 120 Putere nominală P1 500 500 RO
(W) (W)
Curent nominal A 5 Curent nominal A 0,9 0,9
Turaţie min-1 2000 Turaţie min-1 2740 3200
Durată de conectare % 100 Durată de conectare % 100 100
Tip de protecţie (Motor) IP 20 Tip de protecţie (Motor) IP 54 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Viteza de pompare Sef l/min 40 Viteza de pompare Sef l/min 61 61
Presiune finală Pabs mbar 150 Presiune finală Pabs mbar 150 150
Nivel de presiune so- dB(A) 59 Nivel de presiune so- dB(A) 61 63
noră noră
Greutate kg 6 Greutate kg 6,1 6,1
Dimensiuni (L x l x î) mm 242 x 121 x 175 Dimensiuni (L x l x î) mm 225 x 165 225 x 165
Dimensiuni (x; y) 155; 92/139 x 180 x 180
Dimensiuni (x; y) 80; 100 80; 100
Temperatura ambientală la operare
Temperatura °C +5 până la +40 Temperatura ambientală la operare
Temperatura °C +5 până la +40
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
schimb titate Set de piese de Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
nece- schimb pentru seria schimb titate Set de piese de
sară de fabricație KK15/ nece- schimb pentru seria
KV15") sară de fabricație KK15/
Capac pentru 1 1, 17 KV15")
carter 0574100003 Capac pentru 1 1, 17
Manivelă cu piston 1 La cerere carter 0574100003

Placă port-su- 1 6, 8, 24 Manivelă cu piston 1 La cerere


papă cu supa- Placă port-su- 1 6, 8, 24
pe cu lamele papă cu supa-
0574100006 pe cu lamele
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24 0574100006

Perii de car- 1 - Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24


bon (24 V)0536100009
Capac de în- 1 -
chidere 0536100010
Releu 24 V 1 -
0536100016
Filtru antipara- 1 -
zit cu cablaj
0832-990-50

0678106030L52 1707V003 33
Descrierea produsului

Tip D-061E (24V) Tip A-062E2


Date electrice Date electrice
Tip D-061E (24V) Tip A-062E2
Nr. articol 0513 1100 Nr. articol 0838-21A
Frecvenţă de reţea Hz - Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 24 V CC Tensiune nominală V 230 230
RO Putere nominală P1 264 Putere nominală 260 340
(W) P1 (W)
Curent nominal A 11 Curent nominal A 1,2 1,7
Turaţie min-1 2950 Turaţie min -1
1360 1620
Durată de conectare % 100 Durată de conectare % 100 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 Tip de protecţie (Motor) IP 20 20

Date tehnice generale Date tehnice generale


Viteza de pompare Sef l/min 61 Viteza de pompare Sef l/min 72 72
Presiune finală Pabs mbar 150 Presiune finală Pabs mbar 150 150
Nivel de presiune so- dB(A) 61 Nivel de presiune so- dB(A) 53 55
noră noră
Greutate kg 7,1 Greutate kg 9,3 9,3
Dimensiuni (L x l x î) mm 234 x 137 x 190 Dimensiuni (L x l x î) mm 291 x 150 291 x 150
Dimensiuni (x; y) 90; 112 x 183 x 183
Dimensiuni (x; y) 225; 139 225; 139
Temperatura ambientală la operare
Temperatura °C +5 până la +40 Temperatura ambientală la operare
Temperatura °C +5 până la +40
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
schimb titate Set de piese de Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3
nece- schimb pentru seria schimb titate Set de piese de
sară de fabricație KK15/ nece- schimb pentru seria
KV15") sară de fabricație KK15/
Capac pentru 1 1, 17 KV15")
carter 0574100003 Capac pentru 2 1
Manivelă cu piston 1 La cerere carter 0574100003
Placă port-su- 1 6, 8, 24 Manivelă cu piston 2 La cerere
papă cu supa- Placă port-su- 2 6, 8, 24
pe cu lamele papă cu supa-
0574100006 pe cu lamele
Set cap 0574100007 1 6, 9, 10, 12, 14, 24 0574100006
Set cap 0574100007 2 6, 9, 10, 12, 14, 24

G1/4"

Imagine 14: KV15; tip: A-062E2

34 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip A-062E1
Date electrice
Tip A-062E1
Nr. articol 0837-21A
Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 230 230
Putere nominală P1 250 260 RO
(W)
Curent nominal A 1,6 1,2
Turaţie min-1 1410 1630
Durată de conectare % 100 100
Tip de protecţie (Motor) IP 20 20

Date tehnice generale


Viteza de pompare Sef l/min 38 38
Presiune finală Pabs mbar 30 30
Nivel de presiune so- dB(A) 49 51
noră
Greutate kg 9,3 9,3
Dimensiuni (L x l x î) mm 291 x 139 291 x 139
x 205 x 205
Dimensiuni (x; y) 225; 139 225; 139

Temperatura ambientală la operare


Temperatura °C +5 până la +40

Seturi piese de Can- Poziție (vezi "5.3


schimb titate Set de piese de
nece- schimb pentru seria
sară de fabricație KK15/
KV15")
Capac pentru 2 1
carter 0574100003
Manivelă cu piston 2 La cerere
Placă port-su- 2 6, 8, 24
papă cu supa-
pe cu lamele
0574100006
Set cap 0574100007 2 6, 9, 10, 12, 14, 24

Ø 6

Imagine 15: KV15; tip: A-062E1

0678106030L52 1707V003 35
Descrierea produsului

6 Compresoare cu piston fără ulei și pompe de vacuum din seria de fabricație


KK40/KV40
6.1 Accesorii pentru compresoare cu piston KK
Filtru și amor-
tizor de zgo-
mot
RO Denumire Date tehnice Notă
Filtru de admisie standard 0714200015 Filet special pentru: ––complet cu cartuș
G1/4" și 1/4" NPT pentru filtrul de admisie
Unitate de filtrare 2 µm

Cartuș standard pentru filtrul de admisie Unitate de filtrare 2 µm ––Adecvat pentru filtru
0714200025 de admisie standard

Filtru de admisie lung 0714200040 G1/4" ––complet cu cartuș


Unitate de filtrare 3 µm pentru filtrul de admisie

Cartuș lung pentru filtru de admisie 0714200050 Unitate de filtrare 3 µm ––Adecvat pentru filtru
de admisie lung

Filtru de admisie/amortizor de zgomot G1/4"


G1/4" 0714200070

Amortizor de
vibrații
Denumire Date tehnice Conexiune 1/
Conexiune 2
Set amortizor de vibraţii 0880100018 ∅30x32 M8x16/
Duritate: 34 Shore M8x22

Set amortizor de vibraţii 0881-991-00 ∅40x40 M8x15/


Duritate: 40 Shore M8x23

Set amortizor de vibrații (40 sh) 1225-991-00 ∅25x20 M6x18/


Duritate: 40 Shore interior M6

36 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

6.2 Accesorii pentru pompe de vacuum cu piston KV


FIltru și amor-
tizor de zgo-
mot
Denumire Date tehnice Notă
Filtru de admisie/amortizor de zgomot G1/4"
G1/4" 0714200070
RO

Amortizor de
vibrații
Denumire Date tehnice Conexiune 1/
Conexiune 2
Set amortizor de vibraţii 0880100018 ∅30x32 M8x16/
Duritate: 34 Shore M8x22

Set amortizor de vibraţii 0881-991-00 ∅40x40 M8x15/


Duritate: 40 Shore M8x23

Set amortizor de vibrații (40 sh) 1225-991-00 ∅25x20 M6x18/


Duritate: 40 Shore interior M6

0678106030L52 1707V003 37
Descrierea produsului

6.3 Desen schematic KK40/KV40


Dimensiunile (diametru, înălțime) amortizorului de vibrații sunt specifice produsului (vezi capitolul Accesorii - Date tehni-
ce). În cazul în care se utilizează un alt amortizor de vibrații decât cel din figură, schimbați dimensiunile acestuia.

b
G1/4"

RO

h
32
M8

16
100 125
170
l

Imagine 16: KK40/KV40; tip: A-065; B-065; A-065E

h
32
G1/4"
M8
100

16
125
l
b
Imagine 17: KK40/KV40; tip: AG-132; BG-132; AG-065-2E; A-065E; AG-132E; BG-132E

G1/4" b
h
32
9

80 M 8
16

168 100
l

Imagine 18: KK40/KV40; tip: D-075

38 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

h
32
6
RO

G1/4"
80 M8

23
l 96

b
Imagine 19: KK40; tip: DG-160

0678106030L52 1707V003 39
Descrierea produsului

6.4 Set de piese de schimb pentru seria de fabricație KK40/KV40


24

6
RO

9
10
12
13
14 23
15

1 4
17

Imagine 20: Compresoare cu piston fără ulei KK și pompe de vacuum cu piston KK40/KV40 cu numere de poziție pentru
piesele de schimb

40 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

6.5 Diagramă de performanță KK40


200

175
AG-132 / BG-132

150 D-075
Flow volume [l/min]
A-065 / B-065
125 RO

100

75

50

25

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure pe [bar]
Imagine 21: Cantitate furnizată la 50 Hz (60 Hz cca. +18%)

0678106030L52 1707V003 41
Descrierea produsului

6.6 Diagramă de performanță KV40


160
AG-132E
140
AG-065-2E
120
Suction capacity Seff [Nl/min]

A-65E
RO 100

80

60

40

20

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Pressure pabs [mbar]
Imagine 22: Viteza de pompare în raport cu presiunea atmosferică la 50Hz (60 Hz cca. +18%)

1000
Pressure pabs [mbar]

100

A-65E
AG-065-2E
AG-132E

10
1 10 100 1000
Pump-down time [s]
Imagine 23: Timp de evacuare completă a unui volum de 10 l la 50 Hz

42 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

6.7 Datele tehnice ale compresoarelor cu pis- Tip A-065


ton KK40 Date electrice
Tip A-065 Tip A-065
Date electrice Nr. articol 0431 1400
Tip A-065 Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Nr. articol 0431 1100 Tensiune nominală V 110/115 110/115
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Putere nominală P1 510 590 RO
(W)
Tensiune nominală V 230 230
Curent nominal A 5,1 5,3
Putere nominală P1 530 590
(W) Turaţie min-1 1400 1650
Curent nominal A 2,5 2,6 Durată de conectare % 100 100
Turaţie min-1 1350 1600 Tip de protecţie (Motor) IP 54 54
Durată de conectare % 100 100
Date tehnice generale
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54
Cantitate furnizată 0 l/min 65 65
bari
Date tehnice generale
Presiune nominală bar 7 7
Cantitate furnizată 0 l/min 65 65
bari Presiune de siguranță bar 10 10
PS
Presiune nominală bar 7 7
Nivel de presiune so- dB(A) 68 70
Presiune de siguranță bar 10 10
noră
PS
Greutate kg 14,4 14,4
Nivel de presiune so- dB(A) 68 70
noră Dimensiuni (L x l x î) mm 310 x 190 310 x 190
x 218 x 218
Greutate kg 14,4 14,4
Dimensiuni (L x l x î) mm 305 x 195 305 x 195 Condiţiile de mediu la operare
x 218 x 218
Temperatura °C -30 până la +55
Condiţiile de mediu la operare
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4
Temperatura °C -30 până la +55 schimb titate Set de piese de
nece- schimb pentru seria
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4 sară de fabricație KK40/
schimb titate Set de piese de KV40")
nece- schimb pentru seria
Capac pentru 1 1, 17
sară de fabricație KK40/
carter 0431100008
KV40")
Placă port-su- 1 6, 8, 24
Capac pentru 1 1, 17
papă cu supa-
carter 0431100008
pe cu lamele
Placă port-su- 1 6, 8, 24 0431100009
papă cu supa-
Set cap 0431100011 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
pe cu lamele
0431100009
Set cap 0431100011 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

0678106030L52 1707V003 43
Descrierea produsului

Typ B-065 Tip D-075


Date electrice Date electrice
Tip B-065 Tip D-075
Nr. articol 0431 1300 Nr. articol 0692 1000
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Frecvenţă de reţea Hz -
Tensiune nominală V 3 faze 400 3 faze 400 Tensiune nominală V 24 V CC
RO Putere nominală P1 560 610 Putere nominală P1 520
(W) (W)
Curent nominal A 1,1 1,1 Curent nominal A 22
Turaţie min-1 1440 1710 Turaţie min-1 1800
Durată de conectare % 100 100 Durată de conectare % 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54 Tip de protecţie (Motor) IP 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 65 65 Cantitate furnizată 0 l/min 75
bari bari
Presiune nominală bar 7 7 Presiune nominală bar 7
Presiune de siguranță bar 10 10 Presiune de siguranță bar 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 68 70 Nivel de presiune so- dB(A) 72
noră noră
Greutate kg 14,4 14,4 Greutate kg 14,1
Dimensiuni (L x l x î) mm 305 x 188 305 x 188 Dimensiuni (L x l x î) mm 333 x 154 x 218
x 218 x 218
Condiţiile de mediu la operare
Condiţiile de mediu la operare Temperatura °C -30 până la +40
Temperatura °C -30 până la +55
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4 schimb titate Set de piese de
schimb titate Set de piese de nece- schimb pentru seria
nece- schimb pentru seria sară de fabricație KK40/
sară de fabricație KK40/ KV40")
KV40") Capac pentru 1 1, 17
Capac pentru 1 1, 17 carter 0431100008
carter 0431100008 Placă port-su- 1 6, 8, 24
Placă port-su- 1 6, 8, 24 papă cu supa-
papă cu supa- pe cu lamele
pe cu lamele 0431100009
0431100009 Set cap 0431100011 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
Set cap 0431100011 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

44 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip AG-132 Tip AG-132


Date electrice Date electrice
Tip AG-132 Tip AG-132
Nr. articol 0431 2200 Nr. articol 0431 2300
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Frecvenţă de reţea Hz 60
Tensiune nominală V 230 230 Tensiune nominală V 110/115
Putere nominală P1 820 940 Putere nominală P1 1000 RO
(W) (W)
Curent nominal A 3,9 4,1 Curent nominal A 9,3
Turaţie min-1 1380 1630 Turaţie min-1 1700
Durată de conectare % 100 100 Durată de conectare % 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54 Tip de protecţie (Motor) IP 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 130 130 Cantitate furnizată 0 l/min 130
bari bari
Presiune nominală bar 7 7 Presiune nominală bar 7
Presiune de siguranță bar 10 10 Presiune de siguranță bar 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 71 73 Nivel de presiune so- dB(A) 73
noră noră
Greutate kg 18 18 Greutate kg 18
Dimensiuni (L x l x î) mm 340 x 276 340 x 276 Dimensiuni (L x l x î) mm 340 x 276 x 194
x 190 x 190
Condiţiile de mediu la operare
Condiţiile de mediu la operare Temperatura °C -30 până la +55
Temperatura °C -30 până la +55
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4 schimb titate Set de piese de
schimb titate Set de piese de nece- schimb pentru seria
nece- schimb pentru seria sară de fabricație KK40/
sară de fabricație KK40/ KV40")
KV40") Capac pentru 1 1, 17
Capac pentru 1 1, 17 carter 0431100015
carter 0431100015 Placă port-su- 2 6, 8, 24
Placă port-su- 2 6, 8, 24 papă cu supa-
papă cu supa- pe cu lamele
pe cu lamele 0431100009
0431100009 Set cap 0431100011 2 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
Set cap 0431100011 2 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

0678106030L52 1707V003 45
Descrierea produsului

Tip BG-132
Date electrice
Tip BG-132
Nr. articol 0431 2500
Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 3 faze 400 3 faze 400
RO Putere nominală P1 890 970
(W)
Curent nominal A 2 1,8
Turaţie min-1 1440 1700
Durată de conectare % 100 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54

Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 130 130
bari
Presiune nominală bar 7 7
Presiune de siguranță bar 10 10
PS
Nivel de presiune so- dB(A) 71 73
noră
Greutate kg 18 18
Dimensiuni (L x l x î) mm 326 x 276 326 x 276
x 190 x 190

Condiţiile de mediu la operare


Temperatura °C -30 până la +55

Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4


schimb titate Set de piese de
nece- schimb pentru seria
sară de fabricație KK40/
KV40")
Capac pentru 1 1, 17
carter 0431100015
Placă port-su- 2 6, 8, 24
papă cu supa-
pe cu lamele
0431100009
Set cap 0431100011 2 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

46 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

6.8 Datele tehnice ale pompei de vacuum cu Tip AG-065-2E


piston KV40 Date electrice
Tip AG-065E Tip AG-065-2E
Date electrice Nr. articol 0431 3100
Tip A-065E Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Nr. articol 0431 4700 Tensiune nominală V 230 230
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Putere nominală P1 530 590 RO
(W)
Tensiune nominală V 230 230
Curent nominal A 2,5 2,6
Putere nominală P1 390 390
(W) Turaţie min-1 1350 1600
Curent nominal A 1,7 1,7 Durată de conectare % 100 100
Turaţie min-1 1350 1600 Tip de protecţie (Motor) IP 54 54
Durată de conectare % 100 100
Date tehnice generale
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54
Viteza de pompare Sef l/min 63 63
Date tehnice generale Presiune finală Pabs mbar 30 30
Viteza de pompare Sef l/min 65 65 Nivel de presiune so- dB(A) 63 65
noră
Presiune finală Pabs mbar 120 120
Greutate kg 16,5 16,5
Nivel de presiune so- dB(A) 60 62
noră Dimensiuni (L x l x î) mm 322 x 276 322 x 276
x 180 x 180
Greutate kg 14 14
Dimensiuni (L x l x î) mm 305 x 188 305 x 188 Temperatura ambientală la operare
x 218 x 218
Temperatura °C -30 până la +55
Temperatura ambientală la operare
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4
Temperatura °C -30 până la +55 schimb titate Set de piese de
nece- schimb pentru seria
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4 sară de fabricație KK40/
schimb titate Set de piese de KV40")
nece- schimb pentru seria
Capac pentru 1 1, 17
sară de fabricație KK40/
carter 0431100015
KV40")
Placă port-su- 2 6, 8, 24
Capac pentru 1 1, 17
papă cu supa-
carter 0431100008
pe cu lamele
Placă port-su- 1 6, 8, 24 0431100009
papă cu supa-
Set cap 0431100011 2 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
pe cu lamele
0431100009
Set cap 0431100011 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

0678106030L52 1707V003 47
Descrierea produsului

Tip AG-132E
Date electrice
Tip AG-132E
Nr. articol 0431 4400
Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 230 230
RO Putere nominală P1 530 590
(W)
Curent nominal A 2,5 2,6
Turaţie min-1 1350 1600
Durată de conectare % 100 100
Tip protecție IP 54 54

Date tehnice generale


Viteza de pompare Sef l/min 130 130
Presiune finală Pabs mbar 120 120
Nivel de presiune so- dB(A) 63 65
noră
Greutate kg 16,5 16,5
Dimensiuni (L x l x î) mm 322 x 276 322 x 276
x 180 x 180

Temperatura ambientală la operare


Temperatura °C -30 până la +55

Seturi piese de Can- Poziție (vezi "6.4


schimb titate Set de piese de
nece- schimb pentru seria
sară de fabricație KK40/
KV40")
Capac pentru 1 1, 17
carter 0431100015
Placă port-su- 2 6, 8, 24
papă cu supa-
pe cu lamele
0431100009
Set cap 0431100011 2 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

48 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

7 Compresoare cu piston fără ulei din seria de fabricație KK70


7.1 Accesorii pentru compresoare cu piston KK
Filtru și amor-
tizor de zgo-
mot
Denumire Date tehnice Notă
Filtru de admisie standard 0714200015 Filet special pentru: ––complet cu cartuș RO
G1/4" și 1/4" NPT pentru filtrul de admisie
Unitate de filtrare 2 µm

Cartuș standard pentru filtrul de admisie Unitate de filtrare 2 µm ––Adecvat pentru filtru
0714200025 de admisie standard

Filtru de admisie lung 0714200040 G1/4" ––complet cu cartuș


Unitate de filtrare 3 µm pentru filtrul de admisie

Cartuș lung pentru filtru de admisie 0714200050 Unitate de filtrare 3 µm ––Adecvat pentru filtru
de admisie lung

Filtru de admisie/amortizor de zgomot G1/4"


G1/4" 0714200070

Amortizor de
vibrații
Denumire Date tehnice Conexiune 1/
Conexiune 2
Set amortizor de vibraţii 0880100018 ∅30x32 M8x16/
Duritate: 34 Shore M8x22

Set amortizor de vibraţii 0881-991-00 ∅40x40 M8x15/


Duritate: 40 Shore M8x23

Set amortizor de vibrații (34 sh) 0880-993-00 ∅30x32 M8x15/


Duritate: 34 Shore interior M8

0678106030L52 1707V003 49
Descrierea produsului

7.2 Set de piese de schimb pentru seria de fabricație KK70


24

RO
6
8
9
12
10
26
13

14
23
15 4 1

17

51

56
Imagine 24: Compresoare cu piston fără ulei și pompe de vacuum cu piston KK70 cu numere de poziție pentru piesele de
schimb (reprezentare schematică)

50 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

7.3 Desen schematic KK70


Dimensiunile (diametru, înălțime) amortizorului de vibrații sunt specifice produsului (vezi capitolul Accesorii - Date tehni-
ce). În cazul în care se utilizează un alt amortizor de vibrații decât cel din figură, schimbați dimensiunile acestuia.

G1/4“

RO

h
16 32
100 M8
l 125
b
Imagine 25: KK70; tip: A-100; B-100; D-100
G1/4"

h
32

125 M8
16

140
l
b
Imagine 26: KK70; tip: A-200; B-200

0678106030L52 1707V003 51
Descrierea produsului

7.4 Diagramă de performanță KK70


200
A-200
B-200
175
A-100
B-100
150 D-100

RO
125
Flow volume [l/min]

100

75

50

25

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure pe [bar]
Imagine 27: Cantitate furnizată la 50 Hz (60 Hz cca. +18%)

52 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

7.5 Datele tehnice ale compresoarelor cu pis- Tip A-100


ton KK70 Date electrice
Tip A-100 Tip A-100
Date electrice Nr. articol 0880-04
Tip A-100 Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Nr. articol 0880-03 Tensiune nominală V 230 230
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Putere nominală P1 920 970 RO
(W)
Tensiune nominală V 100-110 100-127
Curent nominal A 4,9 4,3
Putere nominală P1 1030 1110
(W) Turaţie min-1 1330 1660
Curent nominal A 12,9* 11,4* Durată de conectare % 100 100
Turaţie min-1 1380 1700 Tip de protecţie (Motor) IP 54 54
Durată de conectare % 100 100
Date tehnice generale
Tip de protecţie (Motor) IP 44 44
Cantitate furnizată 0 l/min 105 120
bari
Date tehnice generale
Presiune nominală bar 8 8
Cantitate furnizată 0 l/min 105 120
bari Presiune de siguranță bar 10 10
PS
Presiune nominală bar 8 8
Nivel de presiune so- dB(A) 66 68
Presiune de siguranță bar 10 10
noră
PS
Greutate kg 20 20
Nivel de presiune so- dB(A) 66 68
noră Dimensiuni (L x l x î) mm 355 x 200 355 x 200
x 283 x 283
Greutate kg 21 21
Dimensiuni (L x l x î) mm 340 x 200 340 x 200 Condiţiile de mediu la operare
x 283 x 283
Temperatura °C +5 până la +40
Condiţiile de mediu la operare *Comutator de temperatură pasiv
Temperatura °C +5 până la +40 Seturi piese de Can- Poziție (vezi "7.2 Set
*Comutator de temperatură pasiv schimb titate de piese de schimb
nece- pentru seria de
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "7.2 Set sară fabricație KK70")
schimb titate de piese de schimb
Capac pentru 1 1, 17
nece- pentru seria de
carter 0880100014
sară fabricație KK70")
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Capac pentru 1 1, 17
piston 0880100017 15, 17, 24, 26, 51, 56
carter 0880100014
Placă port-su- 1 5, 6, 8, 24
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
papă cu supa-
piston 0880100017 15, 17, 24, 26, 51, 56
pe cu lamele 
Placă port-su- 1 5, 6, 8, 24 0880100015
papă cu supa-
Set cap 0880100016 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
pe cu lamele 
0880100015
Set cap 0880100016 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

0678106030L52 1707V003 53
Descrierea produsului

Typ B-100 Tip D-100


Date electrice Date electrice
Tip B-100 Tip D-100
Nr. articol 0880-05 Nr. articol 0448 1000
Frecvenţă de reţea Hz 50 60 Frecvenţă de reţea Hz -
Tensiune nominală V 3 faze 400 3 faze 400 Tensiune nominală V 12 V CC
RO Putere nominală P1 1000 920 Putere nominală P1 590
(W) (W)
Curent nominal A 3,1 2,1 Curent nominal A 49
Turaţie min-1 1450 1740 Turaţie min-1 1250
Durată de conectare % 100 100 Durată de conectare % S3 10 min 50%
Tip de protecţie (Motor) IP 44 44 Tip de protecţie (Motor) IP 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 105 120 Cantitate furnizată 0 l/min 85
bari bari
Presiune nominală bar 8 8 Presiune nominală bar 8
Presiune de siguranţă bar 10 10 Presiune de siguranță bar 9,5
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 66 68 Nivel de presiune so- dB(A) 68
noră noră
Greutate kg 20,3 20,3 Greutate kg 20,5
Dimensiuni (L x l x î) mm 330 x 200 330 x 200 Dimensiuni (L x l x î) mm 368 x 176 x 292
x 283 x 283
Condiţiile de mediu la operare
Condiţiile de mediu la operare Temperatura °C +5 până la +40
Temperatura °C +5 până la +40
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "7.2 Set
Seturi piese de Can- Poziție (vezi "7.2 Set schimb titate de piese de schimb
schimb titate de piese de schimb nece- pentru seria de
nece- pentru seria de sară fabricație KK70")
sară fabricație KK70") Capac pentru 1 1, 17
Capac pentru 1 1, 17 carter 0880100014
carter 0880100014 Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, piston 0880100017 15, 17, 24, 26, 51, 56
piston 0880100017 15, 17, 24, 26, 51, 56 Placă port-su- 1 5, 6, 8, 24
Placă port-su- 1 5, 6, 8, 24 papă cu supa-
papă cu supa- pe cu lamele 
pe cu lamele  0880100015
0880100015 Set cap 0880100016 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
Set cap 0880100016 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

54 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Tip D-100 Tip D-100


Date electrice Date electrice
Tip D-100 Tip D-100
Nr. articol 0484 1000 Nr. articol 0425 1000
Frecvenţă de reţea Hz - Frecvenţă de reţea Hz -
Tensiune nominală V 24 V CC Tensiune nominală V 72 V CC
Putere nominală P1 630 Putere nominală P1 620 RO
(W) (W)
Curent nominal A 26 Curent nominal A 8,8
Turaţie min-1 1320 Turaţie min-1 1300
Durată de conectare % 100 Durată de conectare % 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 Tip de protecţie (Motor) IP 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 105 Cantitate furnizată 0 l/min 105
bari bari
Presiune nominală bar 8 Presiune nominală bar 8
Presiune de siguranță bar 10 Presiune de siguranță bar 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 68 Nivel de presiune so- dB(A) 68
noră noră
Greutate kg 20,5 Greutate kg 20,5
Dimensiuni (L x l x î) mm 368 x 176 x 292 Dimensiuni (L x l x î) mm 368 x 176 x 292

Condiţiile de mediu la operare Condiţiile de mediu la operare


Temperatura °C +5 până la +40 Temperatura °C -30 până la +40

Seturi piese de Can- Poziție (vezi "7.2 Set Seturi piese de Can- Poziție (vezi "7.2 Set
schimb titate de piese de schimb schimb titate de piese de schimb
nece- pentru seria de nece- pentru seria de
sară fabricație KK70") sară fabricație KK70")
Capac pentru 1 1, 17 Capac pentru 1 1, 17
carter 0880100014 carter 0880100014
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
piston 0880100017 15, 17, 24, 26, 51, 56 piston 0880100017 15, 17, 24, 26, 51, 56
Placă port-su- 1 5, 6, 8, 24 Placă port-su- 1 5, 6, 8, 24
papă cu supa- papă cu supa-
pe cu lamele  pe cu lamele 
0880100015 0880100015
Set cap 0880100016 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24 Set cap 0880100016 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

0678106030L52 1707V003 55
Descrierea produsului

Tip D-100 Tip A-200


Date electrice Date electrice
Tip D-100 Tip A-200
Nr. articol 0422 1000 Nr. articol 0881-01
Frecvenţă de reţea Hz - Frecvenţă de reţea Hz 50
Tensiune nominală V 110 V CC Tensiune nominală V 230
RO Putere nominală P1 720 Putere nominală P1 1370
(W) (W)
Curent nominal A 6,5 Curent nominal A 6,3
Turaţie min-1 1320 Turaţie min-1 1390
Durată de conectare % 100 Durată de conectare % 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 Tip de protecţie (Motor) IP 54

Date tehnice generale Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 105 Cantitate furnizată 0 l/min 195
bari bari
Presiune nominală bar 8 Presiune nominală bar 8
Presiune de siguranță bar 10 Presiune de siguranță bar 10
PS PS
Nivel de presiune so- dB(A) 68 Nivel de presiune so- dB(A) 69
noră noră
Greutate kg 20,5 Greutate kg 33
Dimensiuni (L x l x î) mm 368 x 176 x 292 Dimensiuni (L x l x î) mm 445 x 205 x 295

Condiţiile de mediu la operare Condiţiile de mediu la operare


Temperatura °C +5 până la +40 Temperatura °C +5 până la +40

Seturi piese de Can- Poziție (vezi "7.2 Set Seturi piese de Can- Poziție (vezi "7.2 Set
schimb titate de piese de schimb schimb titate de piese de schimb
nece- pentru seria de nece- pentru seria de
sară fabricație KK70") sară fabricație KK70")
Capac pentru 1 1, 17 Capac pentru 2 1, 17
carter 0880100014 carter 0880100014
Manivelă cu 1 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, Manivelă cu 2 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
piston 0880100017 15, 17, 24, 26, 51, 56 piston 0880100017 15, 17, 24, 26, 51, 56
Placă port-su- 1 5, 6, 8, 24 Placă port-su- 2 5, 6, 8, 24
papă cu supa- papă cu supa-
pe cu lamele  pe cu lamele 
0880100015 0880100015
Set cap 0880100016 1 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24 Set cap 0880100016 2 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24
Condensator 1 23
25µF 450 V
9000-104-0008ET

56 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

Typ B-200
Date electrice
Tip B-200
Nr. articol 0881-05
Frecvenţă de reţea Hz 50 60
Tensiune nominală V 3 faze 400 3 faze 400
Putere nominală P1 1400 1630 RO
(W)
Curent nominal A 2,9 2,9
Turaţie min-1 1450 1725
Durată de conectare % 100 100
Tip de protecţie (Motor) IP 54 54

Date tehnice generale


Cantitate furnizată 0 l/min 195 225
bari
Presiune nominală bar 8 8
Presiune de siguranță bar 10 10
PS
Nivel de presiune so- dB(A) 69 71
noră
Greutate kg 31 31
Dimensiuni (L x l x î) mm 445 x 205 445 x 205
x 295 x 295

Condiţiile de mediu la operare


Temperatura °C +5 până la +40
*Comutator de temperatură pasiv
Seturi piese de Nu- Poziție (vezi "7.2 Set
schimb măr de piese de schimb
pentru seria de
fabricație KK70")
Capac pentru 2 1, 17
carter 0880100014
Manivelă cu 2 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
piston 0880100017 15, 17, 24, 26, 51, 56
Placă port-su- 2 6, 8, 24
papă cu supa-
pe cu lamele 
0880100015
Set cap 0880100016 2 6, 9, 10, 12, 14, 17, 24

0678106030L52 1707V003 57
Descrierea produsului

8 Declaraţie de conformitate pentru echipamentele tehnice conform Directivei


2006 / 42 /CE
Prin prezenta, declarăm că dispozitivul menţionat mai jos corespunde tuturor dispoziţiilor relevante ale Directivei privind echi-
pamentele tehnice 2006/42/CE.
Dispozitivul menţionat mai jos este în conformitate cu următoarele directive:
––Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică
––Directiva RoHS 2011/65/UE
RO
Numele producătorului: Dürr Technik GmbH & Co. KG
Adresa producătorului: Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Număr de referinţă: Dispozitive KK/KV


Denumire articol: Compresor/pompe de vacuum
începând de la numărul de serie: H400000
Declarăm prin prezenta că punerea în funcţiune a dispozitivului se poate face doar după ce s-a constatat că maşina în care
acesta trebuie montat corespunde prevederilor Directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE.

Au fost aplicate următoarele norme armonizate şi alte norme:


DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 1012-2:2011-12
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN 50106:2009-05
DIN EN ISO 12100:2013-08

Bietigheim-Bissingen, 20.04.2016

Andreas Ripsam Dovada aplicării semnăturilor se află la


sediul administrativ al companiei Dürr Technik Documentul original se află la compania Dürr Technik

58 0678106030L52 1707V003


Descrierea produsului

9 Funcție 9.2 Pompe de vacuum cu piston fără ulei KV


9.1 Compresoare cu piston fără ulei KK Structură modulară
Modelul de bază se compune dintr-un cap de pompă cu
Structură modulară electromotor.
Modelul de bază se compune dintr-un cap compresor cu Sunt disponibile următoarele electromotoare:
electromotor.
Sunt disponibile următoarele electromotoare: Tip A Motoare de curent alternativ monofa-
zat
Tip A Motoare de curent alternativ monofa- RO
Tip B Motoare de curent alternativ trifazate
zat
Tip D Motoare de curent continuu cu mag-
Tip B Motoare de curent alternativ trifazate
net permanent.
Tip D Motoare de curent continuu cu mag-
net permanent Cu excepția motoarelor asincrone trifazate, în toate electro-
motoarele este integrat un comutator de temperatură ca
Cu excepția motoarelor asincrone trifazate, în majoritatea măsură suplimentară de protecție termică. La declanșarea
electromotoarelor este integrat un comutator de tempera- comutatorului de temperatură, dispozitivul se oprește auto-
tură ca măsură suplimentară de protecție termică. La mat.
declanșarea comutatorului de temperatură, dispozitivul se După răcire, dispozitivele cu comutator de tempera-
oprește automat. tură repornesc automat.
După răcire, dispozitivele cu comutator de tempera-
tură repornesc automat. La toate electromotoarele cu un curent nominal mai
mare de 10 A, pentru deconectarea termică trebuie
La toate electromotoarele cu un curent nominal mai utilizat un releu suplimentar.
mare de 10 A, comutatorul de temperatură este in-
terconectat pasiv. Pentru deconectarea termică tre- Descrierea funcționării
buie utilizat un releu suplimentar. Aerul pătrunde prin ștuțul de aspirare (1). Aerul este aspirat
în cilindru (6) cu ajutorul pistonului (3). Supapa de admisie
Descrierea funcționării (2), respectiv cea de evacuare (4), închide o direcție de flux.
Prin filtrul de admisie (1) este aspirat aer atmosferic. Acest Aerul aspirat este eliberat în atmosferă printr-un amortizor
aer este comprimat în cilindru (6) cu ajutorul pistonului (3). de zgomot (5).
Supapa de admisie (2), respectiv cea de evacuare (4), în-
chide o direcție de flux. Aerul comprimat este dirijat spre
consumator prin conducta de aer comprimat (5).
1 5

4 2
6
1 5
3
2 4
6
3

0678106030L52 1707V003 59
Montaj
10 Condiţii 10.2 Amortizarea vibraţiilor
Dispozitivele generează vibraţii. Pentru amortizarea acestor
10.1 Spațiul de amplasare vibraţii trebuie utilizate amortizoare de vibraţii adecvate.
Spaţiul de amplasare trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: PRECAUȚIE
RO ––Spațiu uscat, bine ventilat Conexiunile rigide pot afecta dispozitivele sau
––Fără spații alocate (de ex. spații încălzite sau umede) instalaţia în care acestea sunt montate.
––Dispozitivul se amplasează pe o suprafaţă curată, plană iiNu utilizați interconexiuni rigide între dispozitiv și
şi suficient de stabilă (a se avea în vedere greutatea instalație.
dispozitivului).
––Priza trebuie să fie ușor accesibilă. 10.3 Poziţia de montare şi fixarea
––Plăcuța cu caracteristici a dispozitivului trebuie să fie ușor Pe cât posibil, montaţi dispozitivele orizontal. Pentru alte
lizibilă (inclusiv în stare montată). poziţii de montare discutaţi în prealabil cu compania Dürr
––Dispozitivul trebuie să fie uşor accesibil pentru operare şi Technik.
întreţinere.
––În cazul dispozitivelor montate, clemele de prindere 10.4 Amortizor de zgomot
trebuie să fie ușor accesibile la scoaterea/deschiderea Atunci când vacuumul funcționează, se emit zgomote pu-
carcasei. ternice la ștuțul de evacuare. Trebuie utilizat un amortizor
––Păstrați o distanță suficientă față de perete (de la min. 30 de zgomot corespunzător care să elibereze aerul aspirat în
mm până la 40 mm). atmosferă. Sunt disponibile amortizoare de zgomot ca ac-
cesorii (vezi „Accesorii pentru compresoare cu piston KK”
30

pentru seria de fabricație respectivă).

30 30
30

40 40

La aspirare, aerul este filtrat. Compoziția aerului nu


se modifică. De aceea mențineți aerul aspirat fără
substanțe dăunătoare (de ex. nu aspirați aer dintr-un
garaj subteran sau din imediata vecinătate a unei
mașini de aspirare).

ATENȚIE
Pericol de supraîncălzire ca urmare a ventilării
insuficiente
Dispozitivul generează căldură. Sunt posibile pagu-
be cauzate de căldură şi/sau scurtarea duratei de
viaţă a dispozitivului.
iiNu acoperiţi dispozitivul.
iiAerul trebuie să poată circula neperturbat.
iiOrificiile de aerisire şi dezaerare trebuie să fie sufi-
cient de mari.
iiÎn cazul dispozitivelor montate, în unele cazuri ne-
favorabile poate fi necesară o ventilaţie externă.

60 0678106030L52 1707V003


Montaj

11 Instalaţia electrică Dispozitivele sunt disponibile cu diferite tipuri de protecții


(IP00 până la IP54 - vezi vezi "4 Compresoare cu piston
11.1 Conexiune electrică cu ștecher de rețea fără ulei și pompe de vacuum din seria de fabricație KK8/
iiConectați dispozitivul doar la o priză instalată în mod co- KV8" la pagina 6).
respunzător. Dispozitivele cu tipul de protecție IP00 nu oferă protecție la
iiPozați cablurile la dispozitiv fără tensiune mecanică. atingere, corpuri străine și umiditate. Operatorul este res-
iiPriza trebuie să fie ușor accesibilă. ponsabil ca dispozitivele să fie montate sau utilizate doar în
funcţie de tipul lor de protecţie.
iiÎnainte de punerea în funcţiune, comparaţi tensiunea de
reţea cu datele referitoare la tensiune menţionate pe plă- Este necesară o instalație electrică cu pozare fixă, conform RO
cuţa cu caracteristici. regulilor de realizare a circuitelor.
La montarea unei cutii de borne (de ex. A/B-062 cu 2 cilin-
PERICOL dri), componentele electrice sunt acoperite. Astfel, tipul de
Electrocutare ca urmare a cablului de rețea de- protecție IP este IP20.
fect
iiCablurile de rețea nu trebuie să intre în contact cu 11.4 Direcția de rotație
suprafețele fierbinți ale dispozitivului. Motoarele de curent alternativ monofazat și cele asincrone
iiPozați cablul de rețea fără tensiune mecanică. trifazate nu au o direcție de rotație preferențială.
iiIntroduceți ștecherul de rețea într-o priză cu con- În cazul motoarelor de curent continuu cu magnet perma-
ductor de protecție. nent, direcția de rotație este specificată pe motor.
iiDispozitivul pornește imediat după ce ștecherul
de rețea a fost introdus în priză. 11.5 Protejarea circuitului electric de alimenta-
re
11.2 Conexiune electrică fără ştecher de reţea
PERICOL PERICOL
Conectarea la alimentarea cu tensiune se face Protejarea insuficientă a dispozitivelor
doar de către personalul calificat. Protejarea insuficientă a dispozitivelor poate duce la
incendii, electrocutare, vătămări corporale sau pre-
judicii materiale!
iiProtejaţi circuitele de alimentare în funcţie de cu-
iiRespectaţi prevederile companiilor locale furnizoare de
rentul nominal al motoarelor electrice.
energie electrică.
iiInstalarea unei protecţii la supracurent conform
iiConectaţi dispozitivul la sursa de alimentare cu un con-
EN 60204-1:2010-05, 7.2 la instalaţiile nesupra-
ductor de protecţie instalat corect. (Excepţie: dispozitivele
vegheate.
cu motoare de curent continuu cu magneţi permanenţi.)
iiÎnainte de punerea în funcţiune, comparaţi tensiunea de Recomandăm instalarea unui comutator pentru pro-
reţea cu datele referitoare la tensiune menţionate pe plă- tecţia motorului. Cel puţin o siguranţă de linie cu cu-
cuţa cu caracteristici. Aveţi grijă ca circuitul electric din in- rent nominal + 10% în cazul în care nu există alte
cintă să fie protejat corespunzător. specificaţii.
Dacă dispozitivul este prevăzut cu o conexiune fixă la ali-
mentarea cu tensiune, în vecinătatea acestuia trebuie să fie
prevăzut un dispozitiv de separare cu orificii de contact de
11.6 Protecţia motorului - temperatura
minimum 3 mm (de ex. un întrerupător de supracurent).
Dispozitivul de separare trebuie să corespundă normativului Motoare de curent alternativ monofazat
EN 60204-1:2010-05, 5.3. Motoarele de curent alternativ monofazat sunt echipate cu
Conexiunea electrică se poate vedea în planurile de conexi- un comutator de temperatură care se deschide. Acesta îm-
uni, în marcaje sau în schema de conexiuni din cutia de piedică o supraîncălzire a bobinei motorului la o temperatu-
borne. ră ambientală prea mare. Dispozitivul se oprește la supraîn-
călzire.
11.3 Tip de protecţie IP Dispozitivele AG-132 nr. art. 0431 2300 (KK40) și A-100 nr.
art. 0880-03 (KK70) sunt echipate cu un comutator pasiv
PERICOL de temperatură. Dacă este necesar, trebuie conectat un re-
Acordați atenție tipului de protecție IP a dispo- leu adecvat, cu comutare la toți polii și fără curent în stare
zitivelor împotriva atingerii, corpurilor străine și deschisă. Punctele de conexiune se află în cutia de borne.
umidității. Comutatorul de temperatură oprește dispozitivul în cazul
Nerespectarea poate duce la electrocutare, vătă- supraîncălzirii.
mări corporale sau prejudicii materiale. Pentru stațiile de compresoare fără ulei și accesoriile aces-
iiDispozitivele se montează sau se utilizează doar tora, conexiunea electrică se realizează conform schemelor
în funcție de tipul lor de protecție. de conexiuni "11.7 Scheme de conexiuni".
iiOperatorul trebuie să se asigure că tipul de
protecție al dispozitivelor corespunde scopului uti- Motoare de curent alternativ trifazate
lizării lor. Motoarele asincrone trifazate nu au instalată o protecție la
temperatură.
Noţiunea de „tip de protecţie IP” (International Pro- În cazul unei defecțiuni a mașinii (de ex. ca urmare a unei
tection) este definită în IEC/EN 60529 „Tipuri de pro- întreruperi de curent, cădere de fază, pornire contra presiu-
tecţie prin carcasă (IP-Code). nii, erori mecanice ale dispozitivului sau scurtcircuit) nu
există nicio protecție.

0678106030L52 1707V003 61
Montaj

Electromotorul se poate supraîncălzi!


Conexiunea electrică se realizează conform schemelor de
conexiuni vezi "11.7" la pagina 63.
Pentru stațiile de compresoare fără ulei și accesoriile aces-
tora, conexiunea electrică se realizează conform schemelor
de conexiuni "11.7 Scheme de conexiuni".

Motoare de curent continuu cu magnet permanent


RO Motoarele de curent continuu cu magnet permanent sunt
echipate cu un comutator pasiv de temperatură. Dacă este
necesar, trebuie conectat un releu adecvat, cu comutare la
toți polii și fără curent în stare deschisă. Punctele de cone-
xiune se află în cutia de borne. Comutatorul de temperatură
oprește dispozitivul în cazul supraîncălzirii.
Trebuie să existe o alimentare suficientă cu tensiune. Cu-
rentul maxim de pornire trebuie să fie limitat la circa 200%
din curentul nominal.
Unele dispozitive sunt echipate cu un filtru antiparazit EMC,
pentru respectarea valorilor limită prevăzute de Directiva
privind compatibilitatea electromagnetică (EMC). Date fiind
vibrațiile dispozitivului, filtrul EMC nu se fixează direct pe
dispozitiv.
Conexiunea electrică se realizează conform schemelor de
conexiuni "11.7 Scheme de conexiuni".
Pentru stațiile de compresoare fără ulei și accesoriile aces-
tora, conexiunea electrică se realizează conform schemelor
de conexiuni "11.7 Scheme de conexiuni".
După răcire, dispozitivele cu comutator de tempera-
tură repornesc automat.

PERICOL
Comutatorul de temperatură poate fi avariat
ca urmare a unui blocaj al motorului sau a unui
scurtcircuit în bobina motorului
Protejarea insuficientă a electromotoarelor poate
duce la incendii, electrocutare, vătămări corporale
sau prejudicii materiale!
iiInstalarea unui comutator de supracurent.

PERICOL
Protecţie insuficientă a electromotoarelor la in-
stalaţiile nesupravegheate
Protejarea insuficientă a electromotoarelor poate
duce la incendii, electrocutare, vătămări corporale
sau prejudicii materiale!
iiInstalarea unui comutator de supracurent.
iiComutatorul de temperatură trebuie conectat la
un releu adecvat.

62 0678106030L52 1707V003


Montaj

11.7 Scheme de conexiuni


Agregat compresor
Z1

.
U2

CB

L
RO

.
N U1/Z2

.
Imagine 28: Motoare de curent alternativ monofazat

V2
W1

V1
W2

U1 U2
Imagine 29: Motoare asincrone trifazate, conexiune triunghi
W1

W2

V2 U2

V1 U1
Imagine 30: Motoare asincrone trifazate, conexiune stea

0678106030L52 1707V003 63
Montaj

Stații de compresoare fără ulei


L N PE

-X1

A1

-Y1(*)
RO A2

5 3 1

P>
-Q1
6 4 2

h A1
-P1(*)
A2
-Y2(*)

-C1
-M2 M
1~

Z1
U2 U1 Z1
M
-M1 1

Imagine 31: Montarea unui agregat compresor cu motoare de curent alternativ monofazat într-o stație de compresoare
-X1 Conectare la reţea
-Y1 Supapă magnetică
-Y2 Supapă magnetică
-Q1 Comutator de presiune
-P1 Contor al orelor de funcționare
-M1 Motorul compresorului
-M2 Ventilator

64 0678106030L52 1707V003


Montaj

L1 L2 L3 N PE
. . . . .
-X1

A1
-Y1(*)
A2
RO

5 3 1 .

P>
-Q1
6 4 2

h
-P1(*) A1

A2

-Y2(*)

M1 ~ -M2
U V W

M
-M1 3

Imagine 32: Montarea unui agregat compresor cu motoare asincrone trifazate într-o stație de compresoare
-X1 Conectare la reţea
-Y1 Supapă magnetică
-Y2 Supapă magnetică
-Q1 Comutator de presiune
-P1 Contor al orelor de funcționare
-M1 Motorul compresorului
-M2 Ventilator

0678106030L52 1707V003 65
Montaj

Motoare de curent continuu cu magnet permanent


rt(RD),br(BN)
(+)

DC bl(BU) VDC
(-)
M gb(YE),sw(BK)
-M ( )

PE

-K
RO
rt(RD) 8786 85 30
(+)
bl(BU) VDC
DC (-)
M gb(YE)
-M
PE

Imagine 33: Conectarea motorului la agregatul compresor cu motoare de curent continuu cu magnet permanent
-M Motorul compresorului
-K Releu
EMV(EMC)-Filter
rt(RD) (+)

3 2 1
DC bl(BU) VDC
M (-)
gb(YE)
-M ( )
PE

-K
EMV(EMC)-Filter
rt(RD) 8786 85 30 (+)
3 2 1

bl(BU) VDC
DC (-)
M gb(YE)
-M
PE

Imagine 34: Conectarea filtrului antiparazit pentru agregate compresoare cu motoare de curent continuu cu magnet per-
manent
-M Motorul compresorului
-K Releu
VDC
(+) (-)

-X1

3 1
P>
-Q 4 2

86 30
-K
85 87

DC
-M M

PE

Imagine 35: Montarea unui agregat compresor cu motoare de curent continuu cu magnet permanent într-o stație de com-
presoare - Conectarea comutatorului de presiune legat direct (pentru curenți mici)
-X1 Conectare la reţea
-Q Comutator de presiune
-K Releu
-M Motorul compresorului

66 0678106030L52 1707V003


Montaj

VDC
(+)(-)

-X1

3 1
P>
4 2
-Q
RO

86 30
-K
85 87

DC
-M M
PE

Imagine 36: Montarea unui agregat compresor cu motoare de curent continuu cu magnet permanent într-o stație de com-
presoare - Conectarea comutatorului de presiune legat indirect prin releu (pentru curenți mari)
-X1 Conectare la reţea
-Q Comutator de presiune
-K Releu
-M Motorul compresorului

0678106030L52 1707V003 67
Montaj

12 Punerea în funcţiune 12.3 Conectarea pompelor de vacuum cu pis-


ton fără ulei
12.1 Înlăturarea siguranţei de transport
Pentru un transport sigur, dispozitivul este asigurat cu ma- Partea de aspirare
teriale de ambalare. Orificiul pentru aspirare se află pe chiulasă.
iiÎndepărtaţi materialul de ambalare. Orificiul pentru aspirare este marcat cu săgeți îndreptate
iiDezlipiţi foliile de protecţie. spre chiulasă.
iiVerificaţi ca dispozitivul să nu prezinte deteriorări surveni- iiMontați conducta de aspirație pe orificiul pentru aspirarea
RO te la transport. aerului (filet interior G 1/4" sau G1/8" (pentru KK8)) de pe
chiulasă.
12.2 Conectaţi compresorul cu piston fără ulei La oprirea dispozitivului, aerul continuă să se scurgă
în spațiul de evacuare.
În funcţie de produs, dispozitivele sunt concepute
pentru o anumită presiune nominală (vezi "4 Com- Dacă nu se dorește acest lucru, trebuie integrată o supapă
presoare cu piston fără ulei și pompe de vacuum din de retenție pe conducta de aspirație. Filtrele combinate cu
seria de fabricație KK8/KV8"). supapa de reținere sunt disponibile ca accesorii (vezi „Ac-
La depăşirea presiunii nominale, durata de viaţă a cesorii pompe de vacuum fără ulei KV” pentru seria de
dispozitivelor scade. fabricație respectivă).
Racordurile pentru admisia şi evacuarea aerului se află pe
Partea de evacuare a aerului
chiulasă. Pe partea de admisie, aerul atmosferic intră prin
filtrul de admisie. Pe partea de evacuare, aerul comprimat Orificiul pentru evacuare se află pe chiulasă.
este dirijat spre consumator prin conducta de aer compri- Orificiul pentru evacuarea aerului este marcat cu săgeți în-
mat. dreptate în direcția opusă chiulasei. Pentru reducerea zgo-
motelor produse de evacuarea aerului, se poate instala un
Admisia aerului amortizor de zgomot (vezi "5.2 Accesorii pentru pompe de
Orificiul de admisie a aerului se află pe chiulasă. Pentru vacuum cu piston KV").
menţinerea duratei de viaţă a dispozitivului, pe orificiul de iiMontați amortizorul de zgomot adecvat pe orificiul de
admisie trebuie montat un filtru de admisie adecvat. evacuare a aerului (filet interior G 1/4") de pe chiulasă. La
Orificiul pentru aspirarea aerului este marcat cu săgeți în- seria de fabricație KV8, este necesară o reducție de la
dreptate spre chiulasă. G1/8" la G1/4".
iiMontați filtrul de admisie pe orificiul pentru aspirarea ae-
Pornire contra presiunii
rului (filet interior G 1/4" sau G1/8" (pentru KK8)) de pe
chiulasă. Dispozitivele nu pornesc contra presiunii,
iiÎnainte de fiecare pornire, dispozitivul trebuie dezaerat pe
Evacuarea aerului partea de aspirație (de ex. printr-o supapă mecanică de
Orificiul pentru evacuarea aerului se află pe chiulasă. dezaerare în comutatorul de presiune sau printr-o supapă
Orificiul pentru evacuarea aerului este marcat cu săgeți în- magnetică).
dreptate în direcția opusă chiulasei. iiÎntre dispozitiv și supapa de retenție (dacă există) trebuie
iiMontați un furtun de presiune ranforsat și rezistent la să existe un volum de pornire de minimum 130 ml.
temperatură pe orificiul de evacuare a aerului (filet interior
G 1/4" sau G1/8" (pentru KK8)) de pe chiulasă.

Pornire contra presiunii


Dispozitivele nu pornesc contra presiunii.
iiÎnainte de fiecare pornire, dispozitivul trebuie dezaerat pe
partea de presiune (de ex. printr-o supapă mecanică de
dezaerare în comutatorul de presiune sau printr-o supapă
magnetică).
iiÎntre dispozitiv și supapa de retenție trebuie să existe un
volum de pornire de minimum 130 ml.
Excepție: La seria de fabricație KK40, volumul de pornire
este integrat din fabrică în chiulasă.

Operarea dispozitivului într-o instalaţie


Dacă dispozitivul este montat într-o instalaţie, presiunea de
siguranţă (vezi "4 Compresoare cu piston fără ulei și pompe
de vacuum din seria de fabricație KK8/KV8") nu trebuie de-
păşită. Presiunea de siguranţă trebuie asigurată împotriva
suprapresiunii neadmise cu ajutorul unui dispozitiv de sigu-
ranţă (de ex. supapă de siguranţă, supapă magnetică etc).
Presiunea de operare sau de lucru nu trebuie să depăşeas-
că presiunea nominală a dispozitivului. Sunt necesare ac-
cesorii pentru reglarea presiunii, de ex. un comutator de
presiune și un reductor de presiune, pentru a se garanta o
presiune constantă de rețea în timpul funcționării.
În funcție de utilizare, sunt necesare dispozitive de control,
unități de armătură, recipiente sau alte accesorii pentru o
funcționare sigură.

68 0678106030L52 1707V003


Montaj

13 Întreţinerea
PRECAUȚIE
Arsuri ca urmare a contactului cu suprafeţele fierbinţi
În timpul funcţionării, dispozitivul are suprafeţe fierbinţi
iiÎnaintea oricăror lucrări de operare sau întreţinere, lăsaţi dispozitivul să se răcească.

Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv sau în caz de pericol, scoateţi dispozitivul de sub tensiune (de ex. scoateţi şte-
cherul de reţea din priză) şi asiguraţi dispozitivul împotriva repornirii. RO

13.1 Plan de întreţinere


Intervale de întreţinere Lucrări de întreţinere
Lunar iiCurăţaţi suprafaţa dispozitivului cu o lavetă care nu lasă fibre. Nu permiteţi ca praful şi im-
purităţile să se acumuleze în orificiile de ventilaţie ale carterului şi ale chiulasei.
Anual iiSchimbați cartușul pentru filtru de admisie - la jumătate de an, în cazul în care concentrația
de praf este ridicată (vezi "Schimbarea cartușului pentru filtru de admisie").
La fiecare 4 ani iiÎn cazul utilizării mobile, schimbați amortizorul de vibrații la fiecare 2 ani.
La fiecare 1000 de ore de iiLa motoarele de curent continuu cu magnet permanent tip D, verificați periile de carbon și,
funcționare în cazul în care au lungimi mai mici decât următoarele, schimbați-le:
iiTip D-100 --> lungime L < 15 mm
iiTip D-061 --> lungime L < 9 mm
iiTip D-030 și D-040 --> lungime L < 8 mm

0678106030L52 1707V003 69
Montaj

Schimbarea cartușului pentru filtru de admisie


iiDeschideți capacul filtrului de admisie răsucindu-l în sen-
sul acelor de ceasornic.
iiScoateți cartușul filtrului de admisie.

RO

2
1
1 Capacul filtrului de admisie
2 Cartușul filtrului de admisie
iiInstalați noul cartuș pentru filtru de admisie.
iiÎnchideți capacul filtrului de admisie răsucindu-l în sens
invers acelor de ceasornic.

Schimbarea amortizorului de vibraţii


Respectați indicațiile de montaj din setul de piese de
schimb.

Schimbarea periilor de carbon


Respectați indicațiile de montaj din setul de piese de
schimb.

70 0678106030L52 1707V003


Identificarea defectelor
14 Dispozitive pentru curent alternativ
Lucrările de reparaţii, care nu se limitează la lucrări de întreţinere obişnuită, pot fi efectuate doar de personalul calificat
sau de către serviciul nostru de asistenţă tehnică.

Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv sau în caz de pericol, scoateţi dispozitivul de sub tensiune (de ex. scoateţi şte-
cherul de reţea din priză) şi asiguraţi dispozitivul împotriva repornirii. RO

Eroare Cauză posibilă Remediere


Dispozitivul nu porneşte Nu există tensiune de reţea iiInformaţi electricianul. Verificaţi siguranţa
de reţea, eventual porniţi din nou dispo-
zitivul. În cazul în care siguranța fuzibilă
este defectă, înlocuiți-o.
Subtensiune sau supratensiune iiInformaţi electricianul. Măsuraţi tensiunea
de reţea.
Condensator defect iiInformați electricianul/tehnicianul.
Verificați condensatorul, eventual
înlocuiți-l.
Motor defect iiSchimbaţi dispozitivul.
Comutatorul de temperatură din motor (nu 1. Lăsați dispozitivul să se răcească.
este disponibil la toate dispozitivele) s-a Asigurați un efect de răcire mai bun.
declanșat. Atenție, dispozitivul pornește din nou
1. Temperatură ambientală ridicată automat!
2. Rigiditate mecanică 2. Reparație la atelier.
3. Presiune în conductă 3. Dezaerați volumul de aspirație.
Cartuș pentru filtru de admisie înfundat iiInstalați un nou cartuș pentru filtrul de
admisie.
Capacitatea de pompare scade. Conductele, furtunurile sau racordurile ne- iiInformaţi personalul tehnic. Verificaţi
etanşe / înlocuiţi conductele, furtunurile sau
racordurile.
Cartuș pentru filtru de admisie murdar iiSchimbați cartușul pentru filtru de admi-
sie cel puțin o dată pe an. Nu este per-
misă sub nicio formă curățarea cartușului
pentru filtru de admisie.
Garnituri de etanșare defecte iiInformaţi personalul tehnic. Schimbați
garniturile de etanșare.
Set de capete neetanș ca urmare a uzurii Informaţi personalul tehnic. Schimbați
și/sau din următoarele cauze: manșeta de etanșare și garniturile de
etanșare, eventual pistonul (respectați
indicațiile de montaj din setul de piese de
schimb).
Eventual:
––Murdărie ––Amplasați filtrul în amonte sau
schimbați-l.
––Temperatură ambientală prea ridicată ––Asigurați o răcire mai bună.
––Sunt aspirate medii neadecvate. ––Transportați doar medii admise.
Placă port-supapă defectă iiInformaţi personalul tehnic. Schimbați
placa port-supapă, precum și garniturile
de etanșare.
Dispozitivul produce prea mult Deteriorări în urma depozitării iiInformaţi personalul tehnic.
zgomot Vibraţiile sunt transmise în carcasă iiUtilizaţi amortizoare de vibraţii adecvate.
Amortizor de vibraţii defect iiMontaţi un nou amortizor de vibraţii.

0678106030L52 1707V003 71
Identificarea defectelor

15 Dispozitive pentru curent continuu


Lucrările de reparaţii, care nu se limitează la lucrări de întreţinere obişnuită, pot fi efectuate doar de personalul calificat
sau de către serviciul nostru de asistenţă tehnică.

Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv sau în caz de pericol, scoateţi dispozitivul de sub tensiune (de ex. scoateţi şte-
cherul de reţea din priză) şi asiguraţi dispozitivul împotriva repornirii.

RO Eroare Cauză posibilă Remediere


Dispozitivul nu porneşte Tensiune de lucru prea scăzută iiInformaţi electricianul. Încărcați, respectiv
schimbați bateria, verificați tensiunea de
alimentare.
Alimentare cu tensiune întreruptă iiInformaţi electricianul. Verificați cablul de
alimentare.
Releu defect iiInformaţi electricianul. Schimbați releul.
Motor defect iiSchimbaţi dispozitivul.
Comutatorul de temperatură din motor (nu 1. Lăsați dispozitivul să se răcească.
este disponibil la toate dispozitivele) s-a Asigurați un efect de răcire mai bun.
declanșat. Atenție, dispozitivul pornește din nou
1. Temperatură ambientală ridicată automat!
2. Rigiditate mecanică 2. Reparație la atelier.
3. Comutator de temperatură defect 3. Reparație la atelier.
Perii de carbon uzate iiReparație la atelier sau de către electrici-
an. (Respectați indicațiile de montaj din
setul de piese de schimb).
Colector defect sau uzat iiReparație la atelier.
Rigiditate mecanică iiReparație la atelier.
Capacitatea de pompare scade. Tensiune prea joasă iiInformaţi electricianul. Verificați tensiunea
bateriei, alimentarea cu tensiune.
Conductele, furtunurile sau racordurile ne- iiInformaţi personalul tehnic. Verificaţi
etanşe / înlocuiţi conductele, furtunurile sau
racordurile.
Cartuș pentru filtru de admisie, respectiv iiSchimbați cartușul pentru filtru de admi-
filtru de evacuare a aerului murdar sie, respectiv filtrul de evacuare a aerului
cel puțin o dată pe an.
Garnituri de etanșare defecte iiInformaţi personalul tehnic. Schimbați
garniturile de etanșare.
Set de capete neetanș ca urmare a uzurii Informaţi personalul tehnic. Schimbați
și/sau din următoarele cauze: manșeta de etanșare și garniturile de
etanșare, eventual pistonul. (Respectați
indicațiile de montaj din setul de piese de
schimb).
Eventual:
––Murdărie ––Amplasați filtrul în amonte sau
schimbați-l.
––Temperatură ambientală prea ridicată ––Asigurați o răcire mai bună.
––Sunt aspirate medii neadecvate. ––Transportați doar medii admise.
Placă port-supapă defectă iiInformaţi personalul tehnic. Schimbați
placa port-supapă și garniturile de
etanșare.
Dispozitivul produce prea mult Deteriorări în urma depozitării iiReparație la atelier
zgomot Amortizor de zgomot neadecvat iiMontați un amortizor de zgomot adecvat
(vezi lista accesoriilor)
Set de capete defect iiInformaţi personalul tehnic. Schimbați
manșeta de etanșare și garniturile de
etanșare, eventual pistonul.
Vibraţiile sunt transmise în carcasă iiUtilizaţi amortizoare de vibraţii adecvate.
Amortizor de vibraţii defect iiMontaţi un nou amortizor de vibraţii.

72 0678106030L52 1707V003


Identificarea defectelor

Eroare Cauză posibilă Remediere


Cărbunii se uzează prea repede. Tensiune de lucru prea scăzută iiInformaţi electricianul. Încărcați, respectiv
schimbați bateria, verificați tensiunea de
alimentare.
Formarea unor caneluri adânci pe colector iiReparație la atelier.
Periile de carbon și colectorul sunt prea iiInformaţi electricianul. Verificați tensiunea.
fierbinți (> 160° C). ––Asigurați un efect de răcire mai bun.
––Dacă consumul de curent este prea RO
mare, înlocuiți dispozitivul.

0678106030L52 1707V003 73
Adrese
Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon  0 71 42 / 90 22 - 20
Telefax  0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de
RO
Comandă piese de schimb
Telefon  0 71 42 / 9022 - 0
Telefax  0 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de

Pentru a comanda piese de schimb sunt necesare urmă-


toarele date:

––denumirea tipului şi numărul articolului


––numărul de comandă conform listei pieselor de schimb
––numărul de bucăţi dorit
––adresa exactă de expediere
––date de expediere

Reparaţii / returnări
Dispozitivul se transportădepresurizat! În cazul returnării
dispozitivelor, utilizaţi pe cât mai mult posibil ambalajul ori-
ginal. Ambalaţi întotdeauna dispozitivele într-un sac din
plastic. Utilizaţi material de umplere reciclabil.

Adresa de returnare
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germania

Adrese Dürr Technik la nivel mondial


www.duerr-technik.com

74 0678106030L52 1707V003


Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

Вам также может понравиться