Вы находитесь на странице: 1из 175

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ МАТБУОТ ҚЎМИТАСИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ КИТОБ ПАЛАТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ


УЗБЕКИСТАН ПО ПЕЧАТИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
КИТОБЛАРНИНГ ЙИЛНОМАСИ

ЕЖЕГОДНИК КНИГИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КИТОБЛАР КЎРСАТКИЧИ
УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

ҲАР ОЙДА ЧИҚАДИ


ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

1993

1
ТОШКЕНТ

2 УМУМИЙ ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР


ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ

2.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Й.ОХУНБОБОЕВ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ
САНОАТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲИ.
ИНСТИТУТ ОЛИМЛАРИ ИЗЛАНИШДА: (ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР) ТЕЗИСЛАРИ
/ [МУҲАРРИРИЯТ ҲАЙЪАТИ: О.П. УМУРЗОҚОВА ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ,
1992. – 186 Б.; 20 СМ. – МАҚОЛАЛАР ЎЗБЕК, РУС ТИЛЛАРИДА. – ИН-ТНИНГ 60-
ЙИЛЛИК ЮБИЛЕЙИГА БАҒИШЛАНАДИ. – 20 С., 100 НУСХА. – [92-1767] Б

2.2 ИЖТИМОИЙ ФИКР ТАРИХИ


ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
2. ИСЛАМОВ З. ИЗ ИСТОРИИ ТЕОРИЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ РЕФОРМ. –
Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 102, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01292-7: Б.Ц., 1000 ЭКЗ. – [93-
58] П ОФ

3 ФАЛСАФА ФАНЛАРИ. СОЦИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ


ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. СОЦИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

3.1.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
3. ХЎЖАМУРОДОВ И.Р. ИСЛОМ, МИЛЛИЙЛИК, ҚАДРИЯТ: (ИСЛОМ ВА
ЎЗБЕК ХАЛҚИ МИЛЛИЙ ЎЗЛИГИНИ АНГЛАШНИНГ ШАКЛЛАНИШИ) / ТОШКЕНТ
ДАВЛАТ АГРАР УН-ТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 150, [1] Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 140­150
(197 НОМДА). – ISBN 5-648-01997-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 500 НУСХА. – [93-1099] Б
ЯС

3.1.2 ФАЛСАФА
ФИЛОСОФИЯ
4. ИСТИҚЛОЛ МАФКУРАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШ МУАММОЛАРИ: (ФИКР
ВА МУЛОХАЗАЛАР): ИЛМ.-АМАЛИЙ ВА НАЗАРИЙ КОНФ. ТЕЗИСЛАРИ
ТЎПЛАМИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 20 СМ. – САРЛ. ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН
РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ, ТОШКЕНТ
ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИН-ТИ.
Қ.1. – 1994. – 72, [1] Б. – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. – [94-201] Б
5. Қ.2. – 1994. – 79, [1] Б. – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. – [94-202] Б
6. Қ.3. – 1994. – 54 Б. – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. – [94-203] Б
7. ТОЛИБОВ М., АБРОРОВ М. КИМё МЎЪЖИЗАЛАРИ ФАЛСАФА
КЎЗГУСИДА. – Т.: ФАН, 1993. – 39 Б.; 20 СМ. – (ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР.
ФИЛОСОФИЯ). – ISBN 5-648-01885-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-170]
Б ЮҚ
8. ТУЛЕНОВ Ж. ВА БОШҚ. ИСТИҚЛОЛ ВА ТАРАҚҚИёТ МАФКУРАСИ:
МАҚСАД ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ / Ж.ТУЛЕНОВ, К.ЮСУПОВ, З.ҒАФУРОВ. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 46, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01623-Х: ШАРТНОМА НАРХДА,
5000 НУСХА. – [93-1441] Б ЮҚ
9. УЛУҒБЕК. ИЛМИ НУЖУМ: “ЗИЖИ ЖАДИДИ КЎРАГОНИЙ” ТЎРТИНЧИ
КИТОБИ / ТАРЖ. ИЗОҲЛАР МУАЛЛИФИ ВА НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ А.АҲМАД. –
Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1994. – 111, [1] Б.; 20 СМ. –

2
ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, ИНГЛИЗ, РУС. – ISBN 86484-122-6: ШАРТНОМА НАРХДА,
50000 НУСХА. – [94-1060] Б ЮҚ
10. ФОРОБИЙ А.Н. ФОЗИЛ ОДАМЛАР ШАҲРИ / [КИРИШ СЎЗИ ВА СЎНГ
СЎЗ МУАЛЛИФИ М.ХАЙРУЛЛАЕВ, А.ИРИСОВ]. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ
ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1993, – 222, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 86484-075-0:
ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-355]Б ЮҚ
11. ЎЗБЕКИСТОННИНГ МИЛЛИЙ ИСТИҚЛОЛ МАФКУРАСИ: [ТЎПЛАМ /
ТЎПЛАБ, НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ Ш.МАНСУРОВ; МУҲАРРИР К.БЎРОНОВ]. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 109, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01564-0: ШАРТНОМА НАРХДА,
50000 НУСХА. – [93-1207] Б ЮҚ
ББК 66.2(2)+65.9(2У)
12. ГЕЛЬДИЕВА А.Ч. НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. – Т.:
УЗБЕКИСТОН, 1993. – 102, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01460-1: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
500 ЭКЗ. – [93-1871] П ОФ
13. ГРАНТ Р. АСТРОЛОГИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. – Т.: ФАН, 1994. – 20 СМ. –
ISBN 5-648-02193-3.
ИЮЛЬ, 1994. – 91 С. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2500 ЭКЗ. – [94-825] П ОФ
14. АВГУСТ, 1994. – 96 С. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [94-826] П ОФ
15. КАЛИНАУСКАС И.Н. БЕСЕДЫ С МАСТЕРОМ: (ИЗБРАННОЕ): [ФИЛОС.
РАЗМЫШЛЕНИЯ]. – Т.: ФАН, 1992. – 160 С.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01843-6: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-179] П ОФ
16. ТУРАЕВ Б.О. ПРОСТРАНСТВО. ВРЕМЯ. РАЗВИТИЕ. – Т.: ФАН, 1992. – 101,
[2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 86-101. – ISBN 5-648-01858-4: 15 Р., 1000 ЭКЗ. – [93-
1166] П ВС

3.1.3 ФАЛСАФА ТАРИХИ


ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
17. АБДУЛЛАЕВ И. АБУ МАНСУР АС-САОЛИБИЙ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992.
– 93, [1] Б.; 20 СМ. – (ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ). – ISBN 5-640-00837-7: НАРХСИЗ,
3000 НУСХА. – [93-43] Б ОФ
ББК 83.3 ЎЗ 1
18. ИСКАНДАРОВ Б. ЎРТА ОСИёДА ФАЛСАФИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-СИёСИЙ
ФИКРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН ЛАВҲАЛАР: ОЛИЙ
ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ ВА ЎҚИТУВЧИЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 109 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 108. – ISBN 5-640-01319-2:
ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1291] Б ЮҚ
ББК 87.3(2)Я73
19. ХАЙРУЛЛАЕВ М.М. ФОРОБИЙ: (ҲАёТИ ВА ИЛМ. МЕРОСИ). – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1991. – 76, [2] Б.; 20 СМ. – (ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ). – ISBN 5-640-
00771-0: 80 Т., 10000 НУСХА. – [93-191] Б
20. ТУХТАСИНОВ Э.М. СТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО
ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗРРЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ТУРКЕСТАНЕ (1917–1924 ГГ.)
/ ТАШК. ИН-Т ТЕКСТИЛ. И ЛЕГ. ПРОМ-СТИ ИМ. Ю.АХУНБАБАЕВА. – Т.: ФАН,
1992. – 167 С.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01227-6: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-209]
П ВС
21. БАЗАРБАЕВ Б.Ж. ДАНА БАСШЫ – ЕЛ ЫРЫСЫ. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 177 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1358-6:
ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-394] Б ЮҚ
22. СЕЙТНАЗАРОВ Р. ЖАСЛАРДА ДУНЬЯҒА КОЗ ҚАРАСТЫНГ
ҚАЛИПЛЕСИЎ ДИАЛЕКТИКАСЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 88 Б.; 20
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-0529-Х: ШАРТНАМА НАРХДА, 1000 НУСХА. –
[93-1185] Б ЮҚ

3
3.1.6 ЛОГИКА
23. ХАЙРУЛЛАЕВ М.М. ҲАҚБЕРДИЕВ М. МАНТИҚ: [УН-ТЛАР ВА ИН-
ТЛАРНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН]. – ТУЗАТИЛГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН 2-НАШРИ. –
Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 304 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01890-7 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ,
7500 НУСХА. – [93-1563] Б ЮҚ

3.1.7 ЭТИКА
24. МАҲМУДОВ Р. ДЕГОНИМНИ УЛУСҚА МАРҒУБ ЭТ... : [XV АСР
МУТАФАККИРИ ҲУСАЙН ВОИЗ КОШИФИЙНИНГ АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ]. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 87, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-00834-2: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА.
– [93-38] Б ОФ
ББК 87.7
25. ОХУНОВА Э. ДУНёНИ ГЎЗАЛЛИК ҚУТҚАРАДИ... – Т.: ЎЗБЕКИСТОН,
1993. – 191 Б., 20 СМ. – ISBN 5-640-00843-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-
1269] Б ЮҚ
ББК 65.9(2У)+65.9(4)
26. УМАРОВА С. ҚАЛБ ДАФТАРИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 56 Б., 20 СМ. –
ISBN 5-640-01312-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1262] Б ЮҚ
ББК 66.74
27. ЭГАМБЕРДИЕВА З. ДИЛ ДАФТАРИН ВАРАҚЛАГАНДА...: [ЎЗБЕК
АёЛИНИНГ БУГУНГИ ҲАёТИ, ИЗТИРОБЛАРИ, ДАРДИ, ОРЗУЛАРИ ҲАҚИДА]. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 77 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-0114-2: НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. –
ISBN 5-640-0114-2 (ХАТО). – [93-44] Б ОФ
ББК 66.74 (2)
28. САФАРОВ Р. ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА. – Т.: ИЗД-ВО “ПРАВДА ВОСТОКА” /
1993. – 126, [2] С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 128. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000
ЭКЗ. – [93-400] П ВС
29. НАСРУЛЛАЕВ М., КОБЕНТАЕВ А. КОРГЕНЛИ ПЕРЗЕНТ. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 60 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 60 (6
НОМДА). – ISBN 5-8272-1420-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1212] Б
ЮҚ
3.1.8 ЭСТЕТИКА
30. ЖАНГАБАЕВА Ғ.Д. ЭСТЕТИКА МАСЕЛЕЛЕРИ: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН
МАДЕНИЯТЫ МАТЕРИАЛЛАРЫ БОЙЫНША. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 278, [1] Б.;
20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0486-6 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА,
3000 НУСХА. – [93-992] Б ЮҚ

3.2 СОЦИОЛОГИЯ
31. ШУЛЬМАН Е.А. СОЦИАЛЬНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЮ. –
Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 80 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 78–79 (63 НАЗВ.). – ISBN 5-
640-01443-1: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-586] П ОФ

3.3 ПСИХОЛОГИЯ
32. ХУДОЙБЕРДИЕВ И. ИЖТИМОИЙ ҲАёТ ВА ДИНИЙ ПСИХОЛОГИЯ. – Т.:
ФАН, 1993. – 125, [3] Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 1000 НУСХА. – [93-1194] Б
33. БЛЮМЕНШТЕИЙН Б.Д., ХАЗАНОВИЧ Л.Е. ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР.
ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 139, [1] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 118–122. – ISBN
5-638-00706-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-896] П ВС
ББК 88.4
УДК 786, 417

4
4 ДИН. ДИНШУНОСЛИК
РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

4.3 РЕЛИГИЯ
34. АБДУТ – ТАВВОБ МУҲАММАД ШАРИҚ. ҲАЛҚУМИНГИЗНИ ПОКЛАНГ.
– Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 29, [1] Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. – [93-305] Б
35. БАДИУЗЗАМОН САИД НУРСИЙ. КИЧИК СЎЗЛАР: “РИСОЛАИ НУР
КУЛЛИёТИ” ДАН. – Т.: МОВАРОУННАҲР, 1993. – 128 Б.; 14 СМ. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-904] ОФ
36. БОБУР КИТОБУ-Л-ҲАЖ / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ С.ҲАСАН]. – Т.:
А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1993. – 38, [1] Б.; 20 СМ. –
ISBN 5-86484-084-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-907] Б ЮҚ
37. ДУОЛАРГА ИНГАН ХИСЛАТЛАР / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ УМУРЗОҚ
ЗОКИР ЎҒЛИ]. – Т.: ФАН, 1993. – 5 Б., 14 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. –
ISBN 5-648-01888-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 НУСХА. – [93-1313] Б ЮҚ
38. ЎСИН СУРАСИНИНГ ХОСИЯТЛАРИ / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ, ТАРЖ.,
СЎЗ БОШИ ВА ИЗОҲ МУАЛЛИФЛАРИ М.ҲАСАНИЙ, М.УМАР]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 46, [1] Б.; 14 СМ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 60000 НУСХА. – [93-903] Б
39. ИДРИС ШОҲ. НАҚШБАНДИЙ ТАРИҚАТИ = ОРДЕН НАКШБАНДИ /
[МАСЪУЛ МУҲАРРИР Н.ҒИёСОВ; ЎЗБЕК ТИЛИГА В.РЎЗИМАТОВ ТАРЖ.]. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 62 Б., 20 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, ИНГЛИЗ, РУС. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1294] Б ОФ
40. ИРИСОВ А. ЧАҲОРёРЛАР: МАШҲУР ТЎРТ ХАЛИФА ҲАҚИДА РИСОЛА. –
Т.: ФАН, 1993. – 58, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01954-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 50000
НУСХА. – [93-741] Б
41. ИСЛОМ ДИНИ АСОСЛАРИ ҲАҚИДА / [ТУЗУВЧИ МУАЛЛИФ МЕҲМЕТ
СЎЙМЕН; ТУРК ТИЛИДАН ТАРЖ. ЭТУВЧИ Б.ЮСУФ]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 96
Б.: РАСМ, 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 НУСХА. – [93-1554] Б ЮҚ
42. МАВЛУДУННАБИЙ СОЛЛАЛЛОҲУ АЛАЙҲИ ВАСАЛЛАМ. –
[АНДИЖОН: АНДИЖОН, 1992]. – 58, [1] Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. – [93-
809] Б
43. ОҚМУРОДОВ Т. ДИН, ҲУРФИКРЛАШ ТАРИХИ ВА НАЗАРИЯСИ: ОЛИЙ
ВА ЎРТА МАХСУС ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. /
БУХОРО ДАВЛАТ УН-ТИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 200 Б.; 21 СМ. – (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-121] Б ЮҚ
44. МАНСУР А., ШОКИР Б. МУСУЛМОНЧИЛИКДАН ИЛК САБОҚЛАР. – Т.:
КАМАЛАК, 1992. – 31, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-633-00866-2: ШАРТНОМА НАРХДА,
200000 НУСХА. – [92-1719] Б ЮҚ
45. МУСУЛМОНЛИК АСОСЛАРИ! ИСЛОМ ҲАМКОРЛИК ФОНДИ;
[МУСАННИФ ШАМСИДДИНХОН ИБН ЗИёВУДДИНХОН БОБОХОН]. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 73, [7] Б.; 17 СМ. – ISBN 5-640-01465-2: ШАРТНОМА НАРХДА,
100000 НУСХА. – [93-879] Б
46. МУҲАММАД ИБН АБУ БАКР. ҲАДИСИ УСФУРИЙ / [МАСЪУЛ
МУҲАРРИР, СЎЗБОШИ ВА ИЗОҲЛАР МУАЛЛИФИ МАҲМУДХОН МАҲДУМ
ҲАСАНХОН МАҲДУМ ЎҒЛИ]. – Т.: АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 107
Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРҲДА, 30000 НУСХА. – [93-906] Б
47. НАСАФИЙ. ХОЖА АҲМАД ЯССАВИЙ / [РУСЧАДАН М.МАҲМУД ТАРЖ.].
– Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 15 Б.; 20 СМ.
– (ТУРК ДУНёСИ ЮЛДУЗЛАРИ). – ISBN 5-635-01320-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 100000
НУСХА. – [93-1177] Б ЮҚ

5
48. НАСАФИЙ. ҲАЗРАТ БАҲОУДДИН НАҚШБАНД / [ТАРЖ. ВА СЎЗ БОШИ
МУАЛЛИФИ М.М. АНДИЖОНИЙ]. – Т.: ФАН, 1993. – 47, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-
02018-Х: НАРХСИЗ, 50000 НУСХА. – [93-1363] Б ОФ
49. НУРНОМА / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИЛАР К.ҲАСАН, В.РУСТАМ;
ИЗОҲЛОВЧИ А.РУСТАМ]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1993. – 23 Б.; 14 СМ. – ISBN 5-8255-0148-7:
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-901] Б
50. РУСТАМИЙ А. “БИСМИЛЛОҲ” НИНГ МАЪНОСИ: (РИСОЛА-ИЙ
ЎЛМАСИЙА) – Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 28 Б.; 14 СМ. – ISBN 5-8250-0362-2: ШАРТНОМА
НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-1119] Б ЮҚ
ББК 83.3 ЎЗ-1
51. САДРИДДИН САЛИМ БУХОРИЙ. БАҲОУДДИН НАҚШБАНД ёКИ ЕТТИ
ПИР. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1993. – 15, [1] Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. –
ISBN 5-8255-0009-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 НУСХА. – [93-1261] Б ЮҚ
ББК 86.38
52. САМАДУЛЛО НЕЪМАТ ХАЙРУЛЛОҲ ЎҒЛИ, НАЖИМИДДИН
АМИРМАҲМУД КАМОЛИДДИН ЎҒЛИ. НАМОЗ САБОҚЛАРИ: НАМОЗ – ИККИ
ДУНё БАХТ-САОДАТИНИНГ КАЛИТИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, [1993]. – 32 Б.: РАСМ; 20
СМ. – АВТ. ТИТ.В. ОРҚАСИДА КЎРСАТИЛГАН. - ШАРТНОМА НАРХДА, 200000
НУСХА. – [93-1179] Б ОФ
53. ТИЖОРАТ ВА ИМОН / ТОШКЕНТ ИШБИЛАРМОНЛИК ВА ТАШҚИ
ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР ИН-ТИ; Э.ЮСУПОВ ТАҲРИРИ ОСТИДА; [ТЎПЛОВЧИ
Х.ЮНУСОВА]. – Т.: ФАН, 1993. – 22, [1] Б.; 17 СМ. – “ЛИГА” ИЛМ.-ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ ФИРМАСИ МАБЛАҒИГА БОСИЛГАН. – ШАРТНОМА НАРХДА, 20000
НУСХА. – [93-1316] Б ЮҚ
54. УСМОНОВ М. ҚУРЪОНИ КАРИМ ВА ЖАНОБИ РАСУЛУЛЛОҲНИНГ
АМАЛЛАРИ. - Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ; НУР, 1992.
– 78, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-86484-058-0: НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. – [93-685] Б ОФ
55. ШАЙХ АБДУЛМАЖИД СОДИҚ УЛ-ОБОДИЙ. ҲАЖ ВА УМРАНИНГ ЙЎЛ-
ЙЎРИҚЛАРИ (МАНОСИҚ АЛ-ҲАЖ ВАЛ УМРА) / НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ С.
НОРМАТОВ). – Т.: МЕҲНАТ, 1993. – 62, [2] Б.; 14 СМ. – ISBN 5-8244-0995-1:
ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-681] Б ЮҚ
56. ШАЙХ ЗОҲИДХОН ҚОДИР ОТАХОН ЎҒЛИ. ПАЙҒАМБАРЛАР
ҚИССАСИ: ҚУРЪОНДА ЗИКРИ КЕЛГАН 25 ПАЙҒАМБАР ҲАҚИДА / [НАШРГА
ТАЙёРЛОВЧИ ВА МАСЪУЛ МУҲАРРИР ШОДИёР МУТАҲҲАРХОН ИБН ЭШОНИ
СИДДИҚХОН]. – Т.: ҚОМУСЛАР БОШ ТАХРИРИЯТИ, 1993. – 94, [1] Б.; 21 СМ. – ISBN
5-89890-074-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 150000 НУСХА, – [93-1102] Б
57. ШОКИРОВ Ю. ИСЛОМ ШАРИАТИ АСОСЛАРИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 78
Б.; 20 СМ. – МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-8244-0934-Х:
ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 ЭКЗ. – [93-1180] Б ОФ
58. ЮЗ БИР ДУО / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИЛАР МУҲАММАД ЛАТИФ
ЖУМАН, АДҲАМЖОН УМАР АЛИ ЎҒЛИ]. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 31, [1] Б.; 20 СМ. –
ISBN 5-8244-0973-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 150000 НУСХА. – [93-94] Б ЮҚ
59. ДЖАББАРОВ И., ДРЕСВЯНСКАЯ Г. ДУХИ, СВЯТЫЕ, БОГИ СРЕДНЕЙ
АЗИИ: ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИИ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 221, [1] С., [8]
Л.ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 206–221. – ISBN 5-640-00778-8: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
5000 ЭКЗ. –[93-890] П ОФ
ББК 86.3
60. АБАЕВ С. ИСЛАМ ҲАМ РУЎХЫЙ МАДЕНИЯТ. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 87 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1395-0:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-1395] Б ЮҚ
61. АЛЕЎОВ О. МУҲАММЕД ПАЙҒАМБАР АЛАЙҲИССАЛАМНЫНГ ТАЛИМ-
ТАРБИЯЛЫҚ ОЙ-ПИКИРЛЕРИ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 50 Б.; 20 СМ.

6
– ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1348-9: ШАРТНАМА НАРХДА, 6000 НУСХА. – [93-
226] Б ЮҚ
62. ИРВИНГ В. МУҲАММЕД ПАЙҒАМБАРДЫНГ ОМИРИ / [АЎДАРҒАН
И.ЮСУПОВ]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 215 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ.
– ISBN 5-8272-1322-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – ISBN 5-3272-1322-5
(ХАТО). – [93-117] Б ЮҚ
63. БОТУРХОН ХИЛЪАТПУРИ ВАЛИХОЖА. ХОЖА АҲРОРИ ВАЛЙ:
(ХАМСАТ УЛ-ҚАТАРОТ ДАР ЗИКРИ ҲАЗРАТИ БОБАРАКОТ). – САМАРҚАНД:
СУҒДИёН, 1992. – 61, [1] Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ТОЖИК. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-308] Б

5. ТАРИХ. ТАРИХИЙ ФАНЛАР


ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

5.3.1 ЖАХОН ТАРИХИ


ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
64. ИБРОҲИМОВ Н. ИБН БАТТУТА ВА УНИНГ ЎРТА ОСИёГА САёҲАТИ. –
Т.: ШАРҚ БАёЗИ, 1993. – 102, [2] Б.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 97–103 (173 НОМДА). –
ШАРТНОМА НАРХДА, 8000 НУСХА. – [93-925] Б ЮҚ
65. РАҲМОН Н. ТУРК ХАҚОНЛИГИ. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ
МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1993. – 141, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-86484-074-2: ШАРТНОМА
НАРХДА, 17000 НУСХА. – [93-353] Б ЮҚ
66. ШАРҚШУНОСЛИК: [МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ] / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП.
ФА, А.Р.БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ШАРҚШУНОСЛИК ИН-ТИ; [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:
А.Ў.ЎРИНБОЕВ (БОШ МУҲАРРИР) ВА БОШҚ.]. – Т.: ФАН. – 20 СМ.
4. – 1993. – 140 Б. – ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-439 Ж] ЮҚ

5.3.2.9 ЎЛКА, ВИЛОЯТИ, ТУМАН, ШАҲАРЛАР ТАРИХИ


ИСТОРИЯ КРАёВ, ОБЛАСТЕЙ, РАЙОНОВ, ГОРОДОВ
67. КАМАЛИДДИНОВ Ш.С. “КИТАБ АЛ-АНСАБ” АБУ САЪДА
АБДАЛКАРИМА ИБН МУХАММАДА АС-САМЪАНИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ИМ. А.Р. БЕРУНИ; ПОД РЕД. П.Г.БУЛГАКОВА; [ПРЕДИСЛ.
П.Г.БУЛГАКОВА, Э.В.РТВЕЛАДЗЕ]. – Т.: ФАН, 1993. – 182, [2] С.; 21 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 171–183 (287 НАЗВ.). – ISBN 5-648-02020-1 (В ПЕР): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-1054] П ВС
68. САГДУЛЛАЕВ А. ОГНЕННЫЕ СТРЕЛЫ: [О ПОХОДЕ АЛЕКСАНДРА
МАКЕДОНСКОГО В БАКТРИЮ И СОГДИАНУ]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 112 С.:
ИЛ.; 20 СМ. – Б. Ц., 10000 ЭКЗ. – [93-743] П ВС
69. ТЛЕУМУРАТОВ М. ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
КАРАКАЛПАКОВ С РОССИЕЙ И БАШКИРИЕЙ В XVIII-НАЧАЛЕ XX ВВ. – НУКУС:
БИЛИМ, 1993. – 204 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 135–145. – ISBN 5-7698-0435-1: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-700] П ВС

5.3.2.9.4 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАРИХИ


ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
70. АБУ БАКР МУҲАММАД ИБН ЖАЪФАР НАРШАХИЙ. БУХОРО ТАРИХИ
/ [СЎНГ СЎЗ МУАЛЛИФИ А.МУҲАММАДЖОНОВ]. – Т.: ШАРҚ БАёЗИ, 1993. – 126 [1]
Б.; 20 СМ. – ИЗОҲЛАР ВА КЎРСАТКИЧЛАР: Б. 89–119. – НАРХСИЗ, 25000 НУСХА. –
[93-1376] Б ОФ
71. АМИР ТЕМУР АЖДОДЛАРИ: (ШАРАФУДДИН АЛИ ЯЗДИЙНИНГ
“ЗАФАРНОМА” АСАРИДАН ТЕРМА-ТАРЖ.) / ФОРС ТИЛИДАН ТАРЖ., КИРИШ СЎЗ

7
ВА ИЗОҲЛАР МУАЛЛИФИ О.БЎРИЕВ; МАСЪУЛ МУҲАРРИР А.ЎРИНБОЕВ. – Т.:
ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1992. – 31, [1] Б.; 21 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА,
100000 НУСХА. – [93-1015] Б
72. АМИР ТЕМУР МАЪРИФАТЛИ ИНСОН, АДОЛАТЛИ ДАВЛАТ АРБОБИ,
ТАДБИРКОР САРКАРДА МАВЗУДАГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. МИҚёСИДАГИ
ИЛМ.-НАЗАРИЙ КОНФ. (1993; ТЕРМИЗ). АМИР ТЕМУР МАЪРИФАТЛИ ИНСОН,
АДОЛАТЛИ ДАВЛАТ АРБОБИ, ТАДБИРКОР САРКАРДА МАВЗУИДАГИ
РЕСПУБЛИКА МИҚёСИДАГИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ КОНФЕРЕНЦИЯСИДА
ҚИЛИНГАН МАЪРУЗАЛАР. – Т.: ФАН, 1993. – 55, [1] Б.; 20 СМ. – САРЛ. ОЛДИДА:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ, ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УН-ТИ,
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, ТАРИХ ВА ШАРҚШУНОСЛИК ИН-ТИ. – НАРХСИЗ, 200
НУСХА. – [93-949] Б ЮҚ
73. АҲМЕДОВ Б. ЎЗБЕК УЛУСИ. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ
МЕРОСИ НАШРИёТИ; НУР, 1992. – 149, [2] Б.; 20 СМ. – ИЗОҲЛАР ВА
ФОЙДАЛАНИЛГАН МАНБАЛАР: Б. 125-150. – ISBN 5-86484-044-0: ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – ISBN 5-86484-019 (ХАТО). – [93-13] Б ЮҚ
74. БОБОЕВ Ҳ. АМИР ТЕМУР ВА УНИНГ ҚАРАШЛАРИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН,
1992. – 78, [2] Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-640-01428-8:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-45] Б ОП
75. ЖАЛИЛОВ С. БОБУР ВА АНДИЖОН. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 100, [2] Б.,
2 В. ФОТ.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01392-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-
303] Б ЮҚ
76. КАРИМОВ И.А. ХАЛҚИМИЗНИНГ ОТАШҚАЛБ ФАРЗАНДИ:
Ш.РАШИДОВ ТАВАЛЛУДИНИНГ 75 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН ТАНТАНАДА
СЎЗЛАНГАН НУТҚ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 31 Б.; 14 СМ. – ISBN 5-640-01447-4: 6
С., 50000 НУСХА. – [93-85] Б ОФ
ББК 66.61(2У)
77. МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХ СИЛСИЛАЛАРИДА:
МАЪЛУМОТНОМА / [ТУЗУВЧИ-МУАЛЛИФ А.АЪЗАМОВ; А.МУҲАММАДЖОНОВ
ТАҲРИРИ ОСТИДА]. – Т.: ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1992. – 30 Б., РАСМ; 17
СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-76] Б
78. НАБИЕВ А., ХУРИЛОВ Т. БОБУР ТАВОФ АЙЛАГАН ДИёР: [ХЎЖАОБОД
Р-НИ ТАРИХИ, АНДИЖОН ВИЛОЯТИ] / З.ЖЎРАЕВ АДАБИЙ ЖИҲАТДАН ИШЛАБ
ЧИҚҚАН. – Т.: МЕҲНАТ, 1993. – 118 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8244-1003-8: ШАРТНОМА
НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1163]
79. УСМОНОВ И. ҚАТТАҒОН ҚУРБОНЛАРИ / [СЎЗ БОШИ МУАЛЛИФИ
Н.МУҲИДДИНОВ]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 223 Б., [2] Б. ФОТ.; 20 СМ. – ISBN 5-
640-00840-7: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-48] Б ЮҚ

ББК 63.3(2У)+63.3(2)7
80. “ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚЛАРИ ТАРИХИ” ФАНИНИНГ ДАСТУРИ: (ОЛИЙ
ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН) / [ТУЗУВЧИЛАР Т.С. САИДҚУЛОВ ВА
БОШҚ.]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 39, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01305-2: НАРХСИЗ,
8500 НУСХА. – [93-47] Б ЮҚ
ББК 63.5(2)Я73
81. АМИНОВА Р.Х. ИСТОРИЯ СОВХОЗОВ УЗБЕКИСТАНА, 1917–1960 ГГ.:
ОПЫТ, ПРОБЛ., УРОКИ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ИСТОРИИ. – Т.: ФАН, 1993.
– 246, [2] С.; 21 СМ. – ISBN 5-648-02034-1(В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. –
[93-1254] П ВС
82. ГУФУРОВА Р.Л. КИТОБИ МУЛЛА-ЗАДЕ: [О КН. АХМАДА ИБН
МАХМУДА, НАПИСАН В XIV – НАЧ. XV ВВ.] / ТАШК. ГОС. ПЕД. ИН-Т ИМ.

8
НИЗАМИ. – Т.: ФАН, 1992. – 100, [2] С.; 21 СМ. – ПРИМЕЧ.: С. 89–97. – БИБЛИОГР.: С.
98–101. – ISBN 5-648-01226-8: 14 Р., 300 ЭКЗ. – [93-173] П ОФ
83. ГОЛОВАНОВ А., ТУРСУНОВ С. В ПЛЕНУ УТОПИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ: [ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГРАР. РАБОЧИХ УЗБЕКИСТАНА, 1945–1960 ГГ.] –
Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 126, [2] С., 20 СМ. – ISBN 5-640-01225-2: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-1303] П ОФ
84. ИСТОРИЯ НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА / [ПОД РЕД. А.АСКАРОВА]. – Т.:
ФАН, 1992. – 20 СМ.
Т.1. – 1992. – 183, [1] С.: ИЛ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ ТЕМ. – ISBN 5-648-01911-4:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 25000 ЭКЗ. – [93-322] П ВС
85. КИМ П. КОРЕЙЦЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: (ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ). – Т.: УЗБЕКИТОН, 1993. – 175, [1] С., [8] Л. ФОТ.; 20 СМ. – ISBN
5-640-01484-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-895] П ВС
ББК 66.5(2)
86. КОЖАГЕЛЬДИЕВ А. СЛАВНАЯ ЛЕТОПИСЬ ТУРТКУЛЯ / [ПРЕДИСЛ.
Т.И.ИЗИМБЕТОВА, Р.У.УРАЗБАЕВОЙ]. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 67, [1]
С.: ФОТ.; 20 СМ. – НА ОБЛ. АВТ.: А.ХОЖАГЕЛДИЕВ. – БИБЛИОГР.: С. 66–67. – ISBN
5-8272-1476-6: Б. Ц., 1000 ЭКЗ. – [93-1568] П ВС
87. КОЩАНОВ Б.А. ПРАВО НА ВТОРЖЕНИЕ... : (НЕИЗВЕСТ. СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКИИ И ХОРЕЗМА В 1919–1920 ГГ.). – НУКУС:
КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 80, [1] С.: ФОТ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 77-80 (132
НАЗВ.). – ISBN 5-8272-1345-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-233] П ВС
88. МАМБЕТОВ К. ЕРНАЗАР АЛАКОЗ – НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ
КАРАКАЛПАКСТАНА / КАРАКАЛП. РЕСП. БЛАГОТВОРИТ. ФОНД; [ПРЕДИСЛ.
Д.Н.ШАМШЕТОВА]. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 15 С.; 20 СМ. – ISBN 5-
8272-1452-3: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-1393] П
89. САМАДОВ М. НАВЕЧНО В ПАМЯТИ: [О ВОИНАХ-УЗБЕКИСТАНЦАХ, НЕ
ВЕРНУВШИХСЯ С ФРОНТОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧ. ВОЙНЫ]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. –
430 С.; 21 СМ. – ISBN 5-640-01121-1 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-
974] П ОФ
ББК 63.3(2)722.78
90. ХУРШУТ Э. ШИ – УАЧ – ТАШКЕНТ: (ОЧЕРК ПОЛИТ. ИСТОРИИ). – Т.:
УЗБЕКИСТОН, 1992. – 54 С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01156-4: Б. Ц., 7000 ЭКЗ. – [93-189] П
ВС
91. КАМАЛОВ С. ЕРНАЗАР АЛАКОЗ – ХАЛЫК АЗАТЛЫҚ ГУРЕСИНИНГ
ҚАҲРАМАНЫ / ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСП. ЕРНАЗАР АЛАКОЗ ҚАЙЫРХОМЛЫҚ
ФОНДЫ; [СЎЗ БАСЫ АВТ. Д.Н.ШАМШЕТОВ]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993.
– 26 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1403-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000
НУСХА. – [93-649] Б
92. МАМБЕТОВ К. ҚАРАҚАЛПАҚЛАР ШЕЖИРЕСИ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993.
– 128 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0437-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000
НУСХА. – [93-766] Б ЮҚ
93. ПАЙЗУЛЛАЕВ О. ШЫМБАЙ ИЗЕРТЛЕЎЛЕР ҲАМ АНГЫЗЛАРДА. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 138 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.:
Б. 136–137 (34 НОМДА). – ISBN 5-8272-1198-2: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. –
[93-1522] Б ЮҚ
94. ЮСУПОВ О.Ж. ЖАНИБЕК БАТЫР, МАМАН БАТЫР, МУРАД ШАЙЫХ
АЗИЙЗ БАБА, ҚОРАЗБЕК БИЙАТАЛЫҚ, ХОЖАМУРАТ ҲАМ ТОРЕМУРАТ
СУЎФЫЛАР ЯМАСА “МАЙЛЫ ШЕНГГЕЛ” ОТМИШИНЕН ДАРЕКЛЕР / НОКИС
МАМЛЕКЕТЛИК ПЕД. ИН-ТЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 104 Б.:
СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 99–103 (97 НОМДА). – ISBN 5-
8272-1363-2: ШАРТНАМА НАРХДА, 8000 НУСХА. – [93-647] Б ЮҚ

9
95. КЫДЫРНИЯЗОВ М. АЛТЫН ОРДА ДАЎИРИНДЕГИ ТУСЛИК АРОЛ
БОЙЫ МАДЕНИЯТЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 102 Б.: СУЎРЕТ, 20 СМ.
– БИБЛИОГР.: Б. 79–86 (122 НОМДА). – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1365-9:
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-396] Б ЮҚ

5.3.3 ЧЕТ ЭЛ ТАРИХИ


ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
96. ИБРОҲИМОВ А. БОБУРИЙЛАР МЕРОСИ / МАСЪУЛ МУҲАРРИР
А.РУСТАМОВ; ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ, ЖУМҲУРИЯТ ЎҚУВ-УСЛУБ ИДОРАСИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1993. – 63 Б.; 21
СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. –
[93-172] Б
97. РЎЗИЕВ Э. ҲИНДИСТОНДА ШЕРШОҲ ДАВЛАТИ. – Т.: ФАН, 1992. – 47, [1]
Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01921-1: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-313] Б ОФ
98. САЛОХУДДИНОВ Х.А. ФИРЪАВНЛАР МАМЛАКАТИ: (ҚАДИМГИ МИСР
МАДАНИЯТИ ТАРИХИДАН) / ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА ҚУРИЛИШ ИН-ТИ,
АРХИТЕКТУРА ТАРИХИ НАЗАРИЯСИ ТАҲСИЛГОҲИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 54 Б.:
РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-8244-0964-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-139] Б
ЮҚ
99. ГАРДИЗИ А.С. ЗАЙН АЛ-АХБАР (УКРАШЕНИЕ ИЗВЕСТИЙ): РАЗД. ОБ
ИСТОРИИ ХОРАСАНА / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ИМ.
А.Р. БЕРУНИ; ПЕРЕВОД С ПЕРС. ЯЗ. А.К.АРЕНДСА; ВВЕД., КОММЕНТ. И УКАЗ.
Л.М.ЕПИФАНОВОЙ. – Т.: ФАН, 1991. – 173, [3] С.; 21 СМ. – ПРИМЕЧ. И УКАЗ.: С. 122–
171. – БИБЛИОГР.: С. 172–174. – ISBN 5-648-00798-1 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
500 ЭКЗ. – [93-590] П ВС
5.4 АРХЕОЛОГИЯ
100. ИСОМИДДИНОВ М. СОПОЛГА БИТИЛГАН ТАРИХ / МАСЪУЛ
МУҲАРРИР А.Р.МУҲАММАДЖОНОВ. – Т.: ФАН, 1992. – 42, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. –
(ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР. ТАРИХ). – ISBN 5-648-01509-7: ШАРТНОМА
НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-311] Б ЮҚ
101. ҚИЛИЧЕВ Т. КЎХНА ҚАЛЪАЛАР ДИёРИ [ХОРАЗМ] / МАСЪУЛ
МУҲАРРИР С.К.КАМОЛОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 78, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN
5-645-01986-5: НАРХСИЗ, 12000 НУСХА. – [93-1362] Б ЮҚ

ББК 63.3(24)
102. ГРИЦИНА А.А. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ СЫРДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т АРХЕОЛОГИИ; [ПРЕДИСЛ.
Ю.Ф.БУРЯКОВА]. – Т.: ФАН, 1992. – 67, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ
СЫРДАР. ОБЛ. СОВЕТА О-ВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ И
ИН-ТА АРХЕОЛОГИИ АН РУЗ. – БИБЛИОГР.: С. 65–68 (81 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01890-
8: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [92-1700] П ВС
5.5 ЭТНОГРАФИЯ
103. АБДУСАМЕДОВ А. ВА БОШҚ. КУёВ – КЕЛИНЛАР ВА ҚУДА-
ҚУДАҒАЙЛАР РИСОЛАСИ / [А.АБДУСАМЕДОВ, Б.ШЕРМАТОВА, А.САМАД];
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ. – Т.: ФАН, 1993. – 27, [4] Б.; 20 СМ. – АВТ.
ТИТ.В. ОРҚАСИДА КЎРСАТИЛГАН. – (“ИШОНЧ” ГАЗ КУТУБХОНАСИ). – ISBN 5-
648-01974-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-728] Б ЮҚ
104. ЖАВЛИЕВ Т. АНЪАНАЛАР - ҲАёТ САБОҒИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. –
91 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01013-4: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-41] Б ЮҚ
ББК 63.5
105. ИСМОИЛОВ Ҳ. ЎЗБЕК ТЎЙЛАРИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 186, [2] Б.;
20 СМ. – ISBN 5-640-01110-6: НАРХСИЗ, 10000 ЭКЗ. – [92-1691] Б ЮҚ

10
106. БОРИЕВ А. НАЎРЫЗ ТАРИЙХЫНАН УЗИНДИЛЕР / [ОЗБЕК ТИЛИНЕН
АЎДАРҒАН М.НИЗАМАТДИНОВ]. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 68, [2] Б.; 17 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0522-6: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-
1353] Б ЮҚ
107. МАМБЕТОВ К. ҚАРАҚАЛПАҚЛАР ТАРИЙХЫ: ИЛИМ. ИЗЕРТЛЕЎ. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 116 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-
1406-Х: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1066] Б ЮҚ
108. ПАЛ АШЫЎ; АДАМ СЫНАЎ; ТУС ЖОРЫЎ / [РУСШАДАН ЫҚШАМЛАП
АЎДАРЫП БАСПАҒА ТАЯРЛАҒАНЛАР К.РЕЙМОВ, О.НУРПЕЙИСОВ]. – НОКИС:
ШАЎДЫРБАЙ СЕЙТОВТЫНГ КИТАП ФИРМАСЫ, 1993. – 71 Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – 15 С., 10000 НУСХА. – [93-814] Б

6 ИҚТИСОД. ИҚТИСОДИЙ ФАНЛАР


ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
(ИҚТИСОДИЎТ ТАРМОҚЛАРИ - ҚАРАНГ ТАРМОҚНИНГ ТЕГИШЛИ
БЎЛИМЛАРИ; ИҚТИСОДИЙ ГЕГРАФИЯ - ҚАРАНГ 18.5)

6.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
109. СПРАВОЧНИК ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА / [РЕСП. ТВОРЧ. ЭКСПЕРИМ.-
ПРОИЗВ. ОБ-НИЕ “ФОНД ДИЗАЙНА УЗБЕКИСТАНА”; СОСТ. В.Г.ХОЛОДКОВ И ДР].
- Т.: ФОНД ДИЗАЙНА УЗБЕКИСТАНА, 1992. – 174, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-8414-0009-6:
20 Р., 50000 ЭКЗ. – [93-125] П ОФ
ББК 92

6.2 СИёСИЙ ИҚТИСОД


ПОЛИТЭКОНОМИЯ
110. ИҚТИСОДИЙ ТАЪЛИМОТЛАР: (МАЪРУЗАЛАР МАТНИ) / А.РАЗЗОҚОВ,
И.ТОЛИПОВ, И.ТОШМАТОВ, Г.МУҲАММАДЖОНОВА; ТОШКЕНТ ИҚТИСОДИЛТ
УН-ТИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 236 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 230-236. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-533] Б ОФ
111. ОСТОНАҚУЛОВ М. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ НАЗРИЯСИ: ТАЛАБАЛАР
УЧУН ДАРСЛИК. – 2, ҚАЙТА ИШЛАНГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 295, [1] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-640-01291-9 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-532] И ЮҚ
ББК 65.052Я73
112. ОСТОНАҚУЛОВ М. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ НАЗАРИЯСИ: УСЛУБИЙ
ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 45 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01571-1: НАРХСИЗ, 4000
НУСХА. – [93-851] Б ЮҚ
ББК 65.052
113. ҒУЛОМОВ С.С., БАРБАКАДЗЕ М.Ш. ҲУДУДИЙ ТИЗИМЛАРИНИ
ОПТИМАЛЛАШ МОДЕЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. - Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 203, [2] Б.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.:
Б. 203–204. – ISBN 5-645-02075-8: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-19] Б ЮҚ
ББК 65.9(2)23
114. СПЛАЕВ И.А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРИ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1993. – 26 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. /
АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-4-116). – БИБЛИОГР.: С. 24–26 (25
НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-866] П ОФ
ББК 33.69.003

11
6.4 ЖАҲОН ИҚТИСОДИёТИ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
115. ВОҲИДОВ С. ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУРЛИ ТАРМОҚЛАРИДА
БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: (ЎҚУВ ҚЎЛЛ.) / ТОШКЕНТ
ДАВЛАТ ИҚТИСОДИёТ УН-ТИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1993. – 188, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
8244-0979-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-391] Б ЮҚ
116. УМАРОВА М. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ
ИҲТИСОДЧИ МУТАХАССИСЛИГИНИ ОЛУВЧИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК. –
2-ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 161, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
640-01562-5 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-357] И ЮҚ
117. АСТАНОВ Б. СОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЬГИ И ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА: (НАУЧ.-МЕТОД. ПОСОБИЕ). – Т.: МЕХНАТ, 1992. – 39, [1]
С.; 17 СМ. – ISBN 5-8244-0969-2: 5 Р., 500 ЭКЗ. – [93-101] П ВС
118. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В НАРОДНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ. – Т.: МЕХНАТ, 1993. – 26 С.; 20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. –
[93-971] П ОП
119. САЛИМОВ С. СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ / ТАШК.
МЕЖДУНАР. УН-Т БИЗНЕСА. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 78, [2] С.; 17 СМ. – ISBN 5-
640-01470-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1500 ЭКЗ. – [93-1271] П ОФ
120. ЭРКАЕВ Б., РАСУЛОВ Т. БАНКИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО: (МЕЖДУНАР.
ОПЫТ). – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 111, [1] С.: ТАБЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01455-5:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-1276] П ВС
6.5.1.4 МДҲ БОШҚА РЕСПУБЛИКАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИ
ЭКОНОМИКА ДРУГИХ РЕСПУБЛИК СНГ
121. АХМЕДОВ К. УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ / АНДИЖ. ИН-Т ЭКОНОМИКИ И УПР.; [ПРЕДИСЛ. Е.А.ХРУЦКОГО]. -
Т.: ФАН, 1992. – 123, [1] С.; 22 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ АНДИЖ. ИН-ТА
ЭКОНОМИКИ И УПР. – ISBN 5-648-01750-2: ЦЕНА СВОБОДНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-324]
П ВС
122. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ УЗЛОВ В
КАРАКАЛПАКСТАНЕ / С.С.ГУЛЯМОВ, Н.К.АЛИМБЕТОВ, Г.В.САХАРОВ,
А.К.УТАРОВ; ОТВ. РЕД. С.С.ГУЛЯМОВ; АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, КАРАКАЛП. ОТД-
НИЕ, ВЦ. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 169, [2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР. В
КОНЦЕ ГЛАВ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-656] П
УДК 330.115
ҚАРАНГ ҚОРАҚАЛПОҚ 1067

6.5.1.4.4 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИ


ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
123. ИБРОҲИМОВ А. ИЖАРА ВА КИЧИК КОРХОНАЛАРДА БУХГАЛТЕРИЯ
ҲИСОБИ ҲАМДА ИҚТИСОДИЙ НАЗОРАТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. – Т.: МЕҲНАТ, 1992.
– 104 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 103-104 (30 НОМДА). – ISBN 5-8244-0959-5:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 нУСХА. – [93-16] Б ЮҚ
124. КАРИМОВ И.А. ЎЗБЕКИСТОН – БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИГА
ЎТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЙЎЛИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 128 Б. 16 ПОРТР., 16 СМ.
–ISBN 5-640-01612-4 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-1234]
Б ОФ
ББК 65.9(2У)
125. КАРИМОВ Р.К., КАРИМОВА Т.А. МИЛЛИЙ МОДЕЛЬ МУАММОЛАРИ. –
Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 64 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01610-8: ШАРТНОМА НАРХДА,
4000 НУСХА. – [93-1211] Б ОФ

12
ББК 65.9(2У)
126. ТУРСУНОВ Й. СОЛИҚЛАР ТЎҒРИСИДА НИМАЛАРНИ БИЛАСИЗ? :
(СОЛИҚЛАР ВА ДАВЛАТ БОЖИ ТЎЛАШ БЎЙИЧА 100 САВОЛГА 100 ЖАВОБ). - Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 59, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01410-5: ШАРТНОМА НАРХДА,
1000 НУСХА. – [93-1292] Б ЮҚ
ББК 67.99(2)2
127. ТУРСУНХЎЖАЕВ М., НИёЗОВ Н. БОЗОР: ИҚТИСОДИёТ, ТАРАҚҚИёТ
ВА ИСТИҚБОЛ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 62, [2] Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА,
1000 НУСХА. – [93-1442] Б ЮҚ
128. ШОДМОНОВ Ш., ҒАНИХЎЖАЕВА Ф. БОЗОР ИҚТИСОДИёТИГА ЎТИШ
ШАРОИТИДА ИЖТИМОИЙ ТАКРОР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ: (ЎҚУВ ҚЎЛЛ.). – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 174, [1] Б.: ЧИЗМА; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН.
– ISBN 5-640-01480-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-1268] Б ЮҚ
129. “ЎЗБЕКИСТОННИНГ БАНКЛАР ТИЗИМИ: ШАКЛЛАНИШ ВА
РИВОЖЛАНИШ МУАММОЛАРИ”, АМАЛИЙ КЕНГАШ (1993; ТОШКЕНТ). 1993
ЙИЛ 18 МАЙДА РЕСПУБЛИКА ЖАМОАТ КОМИССИЯСИНИНГ
“ЎЗБЕКИСТОННИНГ БАНКЛАР ТИЗИМИ: ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ
МУАММОЛАРИ” МАВЗУСИДА ЎТКАЗИЛГАН АМАЛИЙ КЕНГАШ
МАТЕРИАЛЛАРИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, [1993]. – 106 Б.; 20 СМ. – САРЛ. ОЛДИДА:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ПРЕЗИДЕНТИ ҲУЗУРИДАГИ ДАВЛАТ НАЗОРАТИ ҚЎМ. РЕСП.
ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТНИ АМАЛГА ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИГА ОИД ҚАРОРЛАР
БАЖАРИЛИШИНИ НАЗОРАТ ҚИЛУВЧИ РЕСП. ЖАМОАТ КОМИС. – НАРХСИЗ, 500
НУСХА. – [93-859] Б ОФ
130. АБДУГАФАРОВ А., УЛАШЕВ И.О. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ
МНОГОУРОВНЕВОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НАУЧ.-ПРОИЗВ. ОБ-НИЕ
“КИБЕРНЕТИКА”. –Т.: ФАН, 1993. – 103 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 99-102 (46 НАЗВ.).
– ISBN 5-648-01340-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-537] П ОП
УДК 330. 115:658.14.012.122
131. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ В РЫНОЧНОЙ
СРЕДЕ ПРИЧИН КРИЗИСА ЭКОНОМИКА И ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ: НАУЧ.-МЕТОД. РАЗРАБ .: МОДЕЛЬ ПЕРВАЯ / ГУМАНИТ. ЦЕНТР;
[РАЗРАБ. А.А.ТАШПУЛАТОВ И ДР.]. – Т.: Б.И., 1993. – 37, [1] С.; 20 СМ. – Б.Ц., 200
ЭКЗ. – [93-1225] П ОП
132. АСТАНОВ Б. АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, ТОВАРИЩЕСТВА И
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: (НАУЧ.-МЕТОД. ПОСОБИЕ). – Т.:
МЕХНАТ, 1992. – 70, [2] С.; 17 СМ. – ISBN 5-8244-0968-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500
ЭКЗ. – [93-100] П ВС
133. АХМЕДОВ Т.М. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ И КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА / НИИ ЭКОНОМИКИ И НОРМАТИВОВ С ВЦ. – Т.: ФАН,
1992. – 79, [1] С.; 20 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ НИИ ЭКОНОМИКИ И
НОРМАТИВОВ С ВЦ. – ISBN 5-648-01910-6: 8 Р., 120 ЭКЗ. – [93-1747] П ВС
134. БАЕВ Х.И. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЗБЕКИСТАНА / ТАШК. ГОС.
ЭКОН. УН-Т. – Т.: ФАН, 1993, - 114 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 111–113. – ISBN 5-648-
01956-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-31] П
135. ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:
(СБ. НАУЧ. ТР.) / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ; [РЕДКОЛ.:
Н.А.МУМИНОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ АН РУЗ. – 20 СМ. – ISSN
0134-6245.

13
ВЫП.6. – 1992. – 155 С. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – 5 Р., 200 ЭКЗ. – [93-68 Ж]
ОФ
136. ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:
(СБ. НАУЧ. ТР.) / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ; [РЕДКОЛ.:
Н.А.МУМИНОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ АН РУЗ. – 20 СМ. –
ПОСВЯЩ. 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – ISSN 0134-6245.
ВЫП.7. – 1993. – 163 С. – 20 Р., 120 ЭКЗ. – [93-276 Ж] ОФ
137. ГАТАУЛИН Ш.К. НАЛОГИ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. – Т.: ККЖИ
“ПРАВДА ВОСТОКА”, 1993. – 55, [1] С.; 14 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. –
[93-1377] П ВС
138. ЖИЯНОВ Э.Ш. И ДР. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ И РАСЧёТНАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН / Э.Ш.ЖИЯНОВ, Ю.Б.ФОФАНОВ, В.М.ДЕСЯТУНОВ. – Т.: НПО
“КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1993. – 13 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-1-109). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-624] П ОФ
УДК 681
139. ЗИЯДУЛЛАЕВ С.К. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ.
– Т.: УЗБЕКИСТАН, 1993. – 86, [1] С.; 14 СМ. – ISBN 5-640-01449-0: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-555] П ВС
140. ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С. ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИИ АПК. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1992. – 29 С.; 20 СМ.
– (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-1-94). – 1 Р. 20 К., 100
ЭКЗ. – [93-181] П ОФ
УДК 001:330.115
141. ИБРАГИМОВ Н.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧёТА МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ / САМАРК. КООП. ИН-Т. –
Т.: ФАН, 1992. – 97, [2] С.: ТАБЛ.; 22 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 96–98 (50 НАЗВ.). – ISBN 5-
648-01290-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-130] П ОФ
142. ИТКИН Ю.М., ТУЛАХОДЖАЕВА М.М. КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ В
НЕФТЕСНАБЖЕНИИ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 214 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 209–
210 (22 НАЗВ.). – Б. Ц., 1000 ЭКЗ. – [93-1116] П
143. КАРИМОВ И. УЗБЕКИСТАН – СОБСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДА НА
РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 113, [2] С., [1] Л. ПОРТР.; 17
СМ. – АНГЛ. – ISBN 5-640-01613-2 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. –[93-
1418] П ОФ
ББК 65.9(2 У)
144. КАРИМОВ И.А. УЗБЕКИСТАН – СОБСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДА
НА РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 113, [2] С., [1] Л. ПОРТР.;
16 СМ. – ISBN 5-640-01611-6 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-1245] П
ОФ
ББК 65.9(2У)
145. РАЖАБОВ И.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ / ТАШК. ИН-Т
ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛ. ХОЗ-ВА. – Т.: ФАН, 1993. – 88, [2] С.; 20 СМ. –
ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ АКАЛТЫН. ГИДРОМЕЛИОР. ТЕХНИКУМА. – ISBN 5-648-
01917-3: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-254] П ВС
146. РЕФОРМА СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ УЗБЕКИСТАНА /
[К.У.УЛЬДЖАБАЕВ, Н.К.ЦАРАХОВА, Н.К.ПОПАДЮК И ДР.]; ПОД РЕД.
К.У.УЛЬДЖАБАЕВА; НИИ ЭКОНОМИКИ. – Т.: УЗБЕКИСТАН, 1992. – 126, [1] С.; 20
СМ. – АВТ. УКАЗАНЫ НА ОБОРОТЕ ТИТ. Л. – ISBN 5-640-01301-Х: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 600 ЭКЗ. – [93-61] П ОФ

14
147. СПРАВОЧНИК ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН /
[РАЗРАБ. А.А. АБДУКАЮМОВ И ДР.]. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 267, [4] С.; 20 СМ. –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 60000 ЭКЗ. – [93-1503] П
ББК 65.9(2)245Я2
148. УЛАШЕВ И.О. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. – Т.: НПО
“КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1993. – 46 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-4-114). – БИБЛИОГР.: С.44-46 (15 НАЗВ.) – 8 Р., 100 ЭКЗ. –
[93-868] П ОФ
УДК 330.115.001.2.:338.984
149. ХАИТОВ А.А. ПРИВАТИЗАЦИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ УЗБЕКИСТАНА /
АНДИЖ. ИН-Т ЭКОНОМИКИ И УПР. – Т.: ФАН, 1992. – 135, [1] С.; 20 СМ. – ИЗД. ЗА
СЧёТ СРЕДСТВ АНДИЖ. ИН-ТА ЭКОНОМИКИ И УПР. – ISBN 5-648-01914-9: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [92-1696] П ВС
150. ЮСУПОВ О., ЮЛДАШЕВ Б. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ [ФЕРГАН. ОБЛ.]. – Т.: МЕХНАТ, 1993. – 131 С.; 20 СМ. – АВТ.
НА ТИТ. Л. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-8244-0988-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. –
[93-927] П ОП

СМ. 1320

6.6 ЧЕТ ЭЛ МАМЛАКАТЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИ


ЭКОНОМИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
151. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА ТУРЦИИ / ТАШК. ГОС. ЭКОН. УН-Т; [ОТВ.
РЕД. Ш.Н.ЗАЙНУТДИНОВ, Т.Ш.ШАДИЕВ]. – Т.: Б. И., 1993. – 124, [2] С.; 20 СМ. –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-1128] П ВС
152. ЭРКАЕВМ Б., ХАКИМОВ Р. МЕЖДУНАРОДНОЕ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. –
Т.: УЗБЕКИТОН, 1993. – 53, [3] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01474-1: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
2000 ЭКЗ. – [93-1462] П ОФ

7 СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФИЯ

7.2 СТАТИСТИКА

153. АБДУЛЛАЕВ Ў. СТАТИСТИКАНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ:


ИҚТИСОДЧИ МУТАХАССИСЛАР ТАЙёРЛОВЧИ ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ВА ФАК.
УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 238, [1] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-01879-6:
НАРХСИЗ, 8000 НУСХА. – [93-1529] Б ЮҚ
ББК 60.6Я73
154. ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ ВА МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ: ИЛМ.
МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ / [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: М.Р.БЎРИЕВА (МАСЪУЛ
МУҲАРРИР) ВА БОШҚ.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 122, [1] Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ,
500 НУСХА. – [93-780] Б ОП

8 СИЎСАТ (ДАВЛАТЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ


СИЎСИЙ АҲВОЛИ)
ПОЛИТИКА (СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ)
(ДАВЛАТЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ - ҚАРАНГ:
6 БЎЛИМНИНГ ТЕГИШЛИ ҚИСМЛАРИ)

15
8.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
155. ШАЙХОВА Х., НАЗАРОВ Қ. УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВА
МАЪНАВИЙ КАМОЛОТ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 115, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-
00872-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-551] Б ЮҚ
156. ШАРИПОВ Ф.Ш. СИёСАТШУНОСЛИК: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 431 Б.; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: Б. 429–430 (44 НОМДА). – ISBN 5-640-01235-8 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ,
7500 НУСХА. – [93-1740] Б ОФ
157. БАЗАРБАЕВ Б. ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА. – Т.:
УЗБЕКИСТАН, 1993. – 78, [2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 77–79. – ISBN 5-640-01304-4:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-587] П
ББК 66.01
158. КОСТЕЦКИЙ В. ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ К КУРСУ “ОСНОВЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ” / М-ВО НАР. ОБРАЗОВАНИЯ РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, РЕСП. УЧЕБ.-МЕТОД. ЦЕНТР. – Т.: Б. И., 1992. – 36 С.; 20 СМ. – Б. Ц.,
500 ЭКЗ. – [93-129] П

8.3.1.4 МДҲ БОШҚА РЕСПУБЛИКАЛАРИНИНГ ҲОЗИРГИ СИёСИЙ


АҲВОЛИ
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДРУГИХ РЕСПУБЛИК
СНГ
159. ҲАЙДАРОВ Ғ., ИНОМОВ М. ТОЖИКИСТОН: ХАЛҚ ФОЖИАСИ ВА
ДАРД-АЛАМИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 132, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01488-1:
ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 НУСХА. – [93-902] Б
160. КАМАЛОВ С.К. ҲАМ БАСҚ. ТОРТКУЛ – ҚАРАҚАЛПАҚСТАННЫНГ
БИРИНШИ ПОЙТАХТЫ: (ДУЗИЛГЕНИН 120 Ж.) / С.К.КАМАЛОВ, А.Қ.ҚОЩАНОВ,
Ғ.Н.ҲОЖИЕВ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 61 Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – АВТ.
МУҚАБАДА КОРСЕТИЛГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1475-1: ШАРТНАМА
НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1557] Б ЮҚ
161. САДЫКОВ С. МОЛШЫЛЫҚ ДЕРЕГИ: [ОЧЕРКЛЕР]. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 85, [2] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1367-5:
ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-393] Б

8.3.1.4.4 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҲОЗИРГИ СИёСИЙ


АҲВОЛИ
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

162. АМИНОВ Ҳ., ВАФОЕВ А. САМАРҚАНДНИНГ МЕҲНАТ


ҚАХРАМОНЛАРИ. – САМАРҚАНД: ЗАРАФШОН, 1993. – 82 Б.; 20 СМ. – МУҲОВАДА
АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1487] Б ЮҚ
163. ДАМИНОВ Б. АДОЛАТ, СЕНГА ТАЪЗИМ: [ОЧЕРКЛАР]. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 87, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-0081-6: ШАРТНОМА НАРХДА,
8000 НУСХА. – [93-546] Б ОФ
ББК 66.3(2)6
164. ИСТИҚЛОЛ ВА БУНёДКОРЛИК ДАСТУРИ / ФАРҒОНА ДАВЛАТ УН-ТИ,
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФАЛСАФА ЖАМИЯТИ ФАРҒОНА БЎЛИМИ; МАСЪУЛ
МУҲАРРИР Б.О.ОТАҚУЛОВ. – ФАРҒОНА: ФАГҒОНА, 1993. – 50, [1] Б.; 20 СМ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1158] Б

16
165. КАЛОНХОНОВ М. ИСТИҚЛОЛ ТОНГИ: (ПУБЛИЦИСТИК МАҚОЛАЛАР,
СУҲБАТЛАР). – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 117, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01381-8:
ШАРТНОМА НАРХДА, 11000 НУСХА. – [93-163] Б ОФ
ББК 66.3(2)+65.9(2У)
166. КАРИМОВ И.А. ЯНГИ УЙ ҚУРМАЙ ТУРИБ, ЭСКИСИНИ БУЗМАНГ:
“КОМС. ПРАВДА” САВОЛЛАРИГА ЖАВОБЛАР. ХОРИЖИЙ МУХБИРЛАР БИЛАН
СУҲБАТ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 111 Б., 1 В. ПОРТР.; 16 СМ. – ISBN 5-640-01483-0:
35 С., 100000 НУСХА. – [93-577] Б ОФ
ББК 66.3(2)+65.9(2У)
167. КАРИМОВ И.А. ЎЗБЕКИСТОН: МИЛЛИЙ ИСТИҚЛОЛ, ИҚТИСОД,
СИёСАТ, МАФКУРА: НУТҚЛАР, МАҚОЛАЛАР, СУҲБАТЛАР. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН,
1993. – 261 Б.: ПОРТР.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01569-1 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА
НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-1215] Б ОФ
ББК 66.3(2)+65.9(2У)
168. МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР МАДАНИЯТИ ВА БАЙНАЛМИЛАЛ
ДУНёҚАРАШ: ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / [К.НОРМАТОВ, А.С.ГИТЛИН, Р.Н.УРИЛЛИН ВА
БОШҚ.]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 134, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01037-1:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1500 НУСХА. –[93-549] Б ЮҚ
ББК 66.017.83Я73
169. МЎМИНОВ О. АФСОНАГА АЙЛАНГАН ОДАМ: [ҚАШҚАДАРё ВИЛОЯТИ
СОБИҚ КОТИБИ Р.ҒОЙИБОВ ҲАҚИДА]. – ҚАРШИ: НАСАФ, 1992. – 23 Б.: РАСМ; 20
СМ. – ISBN 5-7323-0302-2: 4 С., 20000 НУСХА. – [93-72] Б ЮҚ
170. ТАРАҚҚёТ ВА ҲАМКОРЛИК ЙЎЛЛАРИДА: ЎЗБЕКИСТОН ТАШҚИ
СИёСАТИ ВА ДИПЛОМАТИЯСИ / [МУҲАРРИР К.БЎРОНОВ; СЎЗ БОШИ
МУАЛЛИФИ А.Х.САИДОВ]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 239 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-
01604-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1206] Б
ББК 66.4(2)
171. ФАЙЗУЛЛАЕВ Т. ЎЗБЕКИСТОН ЯНГИ ЙЎЛДА. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993.
– 87, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01380-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-
1483] Б ЮҚ
ББК 65.9(2У)
172. ЧОРИЕВ А., ЧОРИЕВ С. МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР
МАДАНИЯТИ / Ҳ.ОЛИМЖОН НОМИДАГИ ҚАРШИ ДАВЛАТ УН-ТИНИНГ
ФАЛСАФА КАФ. - ҚАРШИ: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 98 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 96
(10 НОМДА). – НАРХСИЗ, 1000 НУСХА. – [93-768] Б ЮҚ
173. ШАРИФХЎЖАЕВ М. ИФТИХОР: [ЎЗБЕКИСТОН РЕСП.
МУСТАҚИЛЛИГИНИНГ ИККИ ЙИЛЛИГИГА]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 94, [2] Б.;
17 СМ. – ISBN 5-640-01606 (ХАТО): ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1235] Б
ЮҚ
ББК 65.9(2У)
174. КАРИМОВ И.А. НЕ ПОСТРОИВ НОВЫЙ ДОМ – НЕ РАЗРУШАЙ
СТАРОГО: ИНТЕРВЬЮ “КОМС. ПРАВДЕ”. ПРЕСС-КОНФ. ИНОСТР.
КОРРЕСПОНДЕНТАМ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 102 С.: ПОРТР.; 17 СМ. – ISBN 5-
640-01481-4: 35 Р., 50000 ЭКЗ. – [93-699] П
ББК 66.3(2)6+65.9(2У)
175. КАРИМОВ И.А. УЗБЕКИСТАН: СВОЙ ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И
ПРОГРЕССА. – [ПЕРЕИЗД.]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 71, [1] С., 1 Л. ПОРТР.; 17 СМ.
– ISBN 5-640-01411-3 (В ПЕР.): 15 Р., 50000 ЭКЗ. – [93-1114] В ОФ
176. НЕЗАВИСИМЫЙ УЗБЕКИСТАН СЕГОДНЯ / [Б.АВАЗМАТОВ, Ш.АЗИЗОВ,
Д.АКБАРОВ И ДР.]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 132, [3] С., [16] Л. ИЛ.; 20 СМ. – АНГЛ.
– (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-1240] П ОФ

17
177. РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН: РОЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО
ГОСУДАРСТВА: [СБОРНИК / СОСТ. В.Т.АБДУЛЛАЕВ И ДР.]. – Т.: УЗБЕКИСТОН,
1992. – 91, [1] С., [2] Л. ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01298-6: Б. Ц., 1000 ЭКЗ. – [93-403] П
ВС
ББК 67.99
178. КАРИМОВ И.А. ОЗБЕКСТАННЫНГ ОЗИНИНГ ЖАНГАЛАНЫЎ ҲАМ
РАЎАЖЛАНЫЎ ЖОЛЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 86 Б.; 14 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1431-0: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-
1519] Б ЮҚ
179. КАРИМОВ И.А. ЎЗБЕКИСТОН: РОҲИ ХУДУИИ АЗНАВСОЗЙ ВА
ПЕШРАФТ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 69, [2] Б.; 17 СМ. – ТОЖИК. – ISBN 5-640-
01466-0: 15 С., 3000 НУСХА. – [93-880] Б ЮҚ

ББК 67.99(2)0+65.9(2У)

8.4 ЧЕТ ЭЛ МАМЛАКАТЛАРИНИНГ ҲОЗИРГИ СИёСИЙ АҲВОЛИ


СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
180. ИСЛОМ ВА ХОРИЖИЙ ШАРҚ: [ТЎПЛАМ] / МАСЪУЛ МУҲАРРИР
М.М.ХАЙРУЛЛАЕВ]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 171, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-
00242-5: ШАРТНОМА НУРХДА, 2000 НУСХА. – [93-578] Б ОФ

10 КАСАБА УЮШМАЛАРИ
ПРОФСОЮЗЫ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КАСАБА УЮШМАЛАРИ


ПРОФСОЮЗЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
181. МАШАРИПОВ А. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ:
[ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ УЗБЕКИСТАНА]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 126,
[2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01310-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-562] П ОФ

12 ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ. ҲУҚУҚ ФАНЛАРИ


ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

12.2 ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
182. ҲАКИМОВ М. ВА БОШҚ. ХАДИЧА СУЛАЙМОНОВА - ҲУҚУҚШУНОС
ОЛИМА, ДАВЛАТ АРБОБИ: (ҲАёТИ, ФАОЛИЯТИ, ХОТИРАЛАР) / М.ҲАКИМОВ,
Ғ.АҲМЕДОВ, А.САИДОВ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 149, [2] Б., 4 В. ФОТ.; 21 СМ. –
(ЎДНОМА). – ISBN 5-640-01497-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-921] Б
ЮҚ
ББК 67Г(ЎЗ)

12.3.2 ҲУҚУҚ СОҲАЛАРИ. МАХСУС ҲУҚУҚ ФАНЛАРИ


ОТРАСЛИ ПРАВА. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

183. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ КЕНГАШИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН


ҚОНУН ВА ҚАРОРЛАР: ЎН ИККИНЧИ ЧАҚИРИҚ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ
ОЛТИНЧИ СЕС. (1991 Й. 31 АВГ.), ЕТТИНЧИ СЕС. (1991 Й. СЕНТ.). – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ КЕНГАШИ НАШРИ, 1992. – 47 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 700
НУСХА. – [93-240] Б
184. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ: ЎН
ИККИНЧИ ЧАҚИРИҚ ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ КЕНГАШИНИНГ ЎН БИРИНЧИ

18
СЕС. 1992 Й. 8 ДЕК. ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 61, [1] Б.; 17 СМ.
– ISBN 5-640-01538-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 НУСХА. – [93-1176] Б ОФ
185. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ: ЎН
ИККИНЧИ ЧАҚИРИҚ ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ КЕНГАШИНИНГ ЎН БИРИНЧИ
СЕС. 1992 Й. 8 ДЕК. ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 44, [1] Б.; 20 СМ.
– ISBN 5-640-01457-1: 10 С., 300000 НУСХА. – ISBN 5-640-0457-(ХАТО). – [93-1043] Б
ОФ
ББК 67.99(2)01
186. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ: ҚОНУН ВА ФАРМОНЛАР. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 167 Б.; 20 СМ. – ТУРК. – ISBN 5-640-01410-5: ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-655] Б ЮҚ
187. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ. ЛОТИН ёЗУВИГА
АСОСЛАНГАН ЎЗБЕК АЛИФБОСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ТЎҒРИСИДА-ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ВВЕДЕНИИ УЗБЕКСКОГО АЛФАВИТА,
ОСНОВАННОГО НА ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКЕ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 22 Б.; 20
СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. – ISBN 5-640-01625-6: ШАРТНОМА НАРХДА,
25000 НУСХА. – [93-1484] Б ЮҚ
188. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҲАКАМЛИК СУДИ ВА
ХЎЖАЛИК НИЗОЛАРИНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДАГИ; АҲОЛИНИ ИШ
БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ТЎҒРИСИДАГИ; ЖАМОАТ БИРЛАШМАЛАРИ
ТЎҒРИСИДАГИ ИЖАРА ҚОНУНЛАРИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ. –
Т.: АДОЛАТ, 1993. – 204, [1] Б.; 17 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ҚОНУНЛАРИ; 4).
– ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-431] Б ЮҚ
189. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ГРАЖДАНЛИК КОДЕКСИ;
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ГРАЖДАНЛИК ПРОЦЕССУАЛ КОДЕКСИ:
(1992 Й. 1 ДЕК. БЎЛГАН ЎЗГАРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР БИЛАН) / ЎЗБЕКИСТОН
РЕСП. АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 360 Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-439] Б ЮҚ
190. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖИНОЯТ КОДЕКСИ: 1993 Й. 1
ИЮЛГАЧА БЎЛГАН ЎЗГАРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР БИЛАН ЎЗБЕКИСТОН РЕСП.
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 262 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 45000 НУСХА.
– [93-1187] Б ЮҚ
ББК 67.99(2)8
191. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК
ТЎҒРИСИДАГИ КОДЕКСИ: 1993 Й. 1 АПР. БЎЛГАН ЎЗГАРТИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР
БИЛАН / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 222 Б.; 20
СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 23000 НУСХА. – [93-1186] Б ЮҚ
ББК 67.99(2)8
192. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ ЕР
ҚОНУНИ АСОСИДА ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН НИЗОМЛАР ТЎПЛАМИ / ЎЗБЕКИСТОН
РЕСП. ҚИШЛОҚ ҲЎЖАЛИК ВАЗИРЛИГИ, ЕР ТУЗИШ ВА ЕРДАН ФОЙДАЛАНИШ
БОШ БОШҚАРМАСИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1992. – 55 Б.; 21 СМ. – БЕПУЛ, 100 НУСХА.
– [93-834] Б
193. АЗИЗОВА А. ХАЛҚ ВАКИЛИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 54, [1] Б.; 20 СМ.
– ISBN 5-640-00876-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-584] Б ОФ
194. ИЛЮХИН В. ҚАБОХАТ ёХУД...: (“ЎЗБЕКЛАР ИШИ” ДЕГАН УЙДИРМА
ХУСУСИДА). – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 271 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01440-7
(МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-335] Б ЮҚ
195. ИШ ҚОҒОЗЛАРИ ҚАНДАЙ ёЗИЛАДИ=КАК ПИСАТЬ ДЕЛОВЫЕ
БУМАГИ / [ТЎПЛОВЧИ МУАЛЛИФЛАР Т.З.ИМАМОВА, Л.А.ТУХВАТУЛЛИНА]. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 102 Б.; 17 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. – ISBN 5-640-
00917-9: НАРХСИЗ, 30000 НУСХА. – [93-37] Б ЮҚ

19
196. КАРИМОВ И.А. БУЮК МАҚСАД ЙЎЛИДАН ОҒИШМАЙЛИК:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ КЕНГАШИНИНГ ЎН ИККИНЧИ СЕС. НУТҚЛАР, 1993 Й.
6 – 7 МАЙ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 45, [1] Б., 1 В. ПОРТР.; 17 СМ. – ISBN 5-640-
01488-Х: 35 С., 100000 НУСХА. – [93-605] Б ОФ
197. КАРИМОВ И.А. ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЙ СИёСАТИНИНГ УСТУВОР
ЙЎНАЛИШЛАРИ: ЎН ИККИНЧИ ЧАҚИРИҚ ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ
КЕНГАШИНИНГ XIII СЕС. НУТҚЛАР, 1993 Й. 2 ВА 3 СЕНТ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993.
– 53, [1] Б.: ПОРТР.; 17 СМ. – ISBN 5-640-01614-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 20000
НУСХА. – [93-1205] Б ОФ

ББК 67.99(2)06+65.9(2У)
198. КАРИМОВ И.А. ЎЗБЕКИСТОН КЕЛАЖАГИ БУЮК ДАВЛАТ:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ КЕНГАШИ ЎН БИРИНЧИ СЕС. СЎЗЛАНГАН НУТҚ, 1992
Й. 8 ВА 10 ДЕК. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 61, [1] Б.; 17 СМ. – ISBN 5-640-01641-Х: 6
С., 50000 НУСХА. – [93-225] Б ОФ
ББК 67.99(2)0+65.9(2У)
199. САИДОВ А. МУСТАҚИЛЛИК ҚОМУСИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 26, [2]
Б.; 20 СМ. – УМУМХАЛҚ БАЙРАМИ - ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
КОНСТИТУЦИЯСИ ҚАБУЛ ҚИЛИНГАНИНИНГ БИР ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНАДИ.
– ISBN 5-640-01628-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1526] Б
ББК 67.99(2)01
200. САИДОВ А., ЮНУСОВА О. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
“ВИЖДОН ЭРКИНЛИГИ ВА ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДА” ГИ ҚОНУНИ. –
Т.: АДОЛАТ, 1993. – 80 Б.; 17 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ҚОНУНЛАРИГА ШАРҲЛАР). –
ШАРТНОМА НАРХДА, 6000 НУСХА. – [93-494] Б
201. СУД ҲУЖЖАТЛАРИДАН НАМУНАЛАР / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. АДЛИЯ
ВАЗИРЛИГИ; [ТУЗУВЧИ Ф.И.МУҲИДДИНОВ]. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 116 Б.; 20 СМ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-909] Б ЮҚ
202. ТУРСУНОВ Ю., ШОДИМЕТОВ К. ЯККА ТАРТИБДАГИ МЕҲНАТ
ФАОЛИЯТИ, КООПЕРАЦИЯ ВА ИЖАРА МУНОСАБАТЛАРИ: (ҲУҚУҚИЙ
МАСАЛАЛАР). – Т.: МЕҲНАТ, 1993. – 68, [2] Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 69 (7
НОМДА). – ISBN 5-8244-0956-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-582] Б ЮҚ
203. ХАЛҚ ҲИЗМАТИДА 75 ЙИЛ=75 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ НАРОДА:
[ЎЗБЕКИСТОН МИЛИЦИЯСИ / Ғ.РАҲИМОВ, М.ҲАЙДАРОВ, Ш.МАВЛОНОВ ВА
БОШҚ.]; ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992.
– 255, [1] Б.: РАСМ; 27 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. – ISBN 5-640-01438-5
(МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [92-1712] Б ОФ
204. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ҚОНУНЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ
КЕНГАШИНИНГ ЎН ИККИНЧИ ЧАҚИРИҚ ЎН ИККИНЧИ СЕС. ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН
ҚОНУН ВА ҚАРОРЛАР (1993 Й. 6–7 МАЙ) / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. АДЛИЯ
ВАЗИРЛИГИ. – Т.: АДОЛАТ. – 20 СМ.
8. – 1994. – 358 Б. – ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-1141] Б
205. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ҚОНУНЛАРИ: (ЎН ИККИНЧИ ЧАҚИРИҚ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ КЕНГАШИНИНГ ЎН БИРИНЧИ СЕС. ҚАБУЛ
ҚИЛИНГАН ҚОНУНЛАР) / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ. – Т.: АДОЛАТ.
– 20 СМ.
7. – 1993. – 231, [1] Б. – МУҚОВА САРЛ.: НОВЫЕ ЗАКОНЫ УЗБЕКИСТАНА. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [94-387] Б
206. ЮРИДИК АТАМА ВА ИБОРАЛАР ЛУҒАТИ / [ТУЗУВЧИЛАР Ғ.АҲМЕДОВ
ВА БОШҚ.]. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 141 Б.; 20 СМ. – (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА
НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-478] Б ЮҚ
ББК 67Я2

20
207. ҲУҚУҚ АСОСЛАРИ: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН
ҚЎЛЛ. / [М.С.ВОСИҲОВА, А.Х.САИДОВ, М.М.ФАЙЗИЕВ ВА БОШҚ.];
Ф.Х.САЙФУЛЛАЕВ, М.С.ВОСИҚОВА УМУМИЙ ТАҲРИРИ ОСТИДА. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 238, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01169-4 (МУҚОВАЛИ):
НАРХСИЗ, 8000 НУСХА. – [93-553] Б ЮҚ
208. ЗАКОНЫ УЗБЕКИСТАНА: ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ И ПОРЯДКЕ
РАЗРЕШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ; О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ; ОБ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН; ОБ АРЕНДЕ /
М-ВО ЮСТИЦИИ РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 188, [2] С.; 16 СМ. –
(НОВЫЕ ЗАКОНЫ УЗБЕКИСТАНА; 4). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 7500 ЭКЗ. – [93-926] П
ВС
ББК 67.99(2) - 3
209. ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ВНЕОЧЕРЕД. ШЕСТАЯ СЕС. ДВЕНАДЦАТОГО
СОЗЫВА (31 АВГ. 1991 Г.); СЕДЬМАЯ СЕС. ДВЕНАДЦАТОГО СОЗЫВА (30 СЕНТ.
1991 Г.). – Т.: ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РЕСП. УЗБЕКИСТАН, 1992. – 53 С.; 20 СМ. – Б.Ц.,
500 ЭКЗ. – [93-208] П
210. РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН: ЗАКОНЫ И УКАЗЫ. – Т.: УЗБЕКИСТАН,
1992. – 188, [3] С.; 20 СМ. – АНГЛ. – ISBN 5-640-01410-5: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 20000
ЭКЗ. – [93-286] П ОФ
211. КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ: С ИЗМ. И ДОП. НА 15 ОКТ. 1992 Г. / М-ВО ЮСТИЦИИ РЕСП.
УЗБЕКИСТАН. – Т.: АДОЛАТ, 1992. – 140, [1] С.; 20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 10000
ЭКЗ. – [93-276] П ВС
ББК 67.99(2)1
212. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРИНЯТА 8 ДЕК. 1992 Г.
НА ОДИННАДЦАТОЙ СЕС. ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСП. УЗБЕКИСТАН
ДВЕНАДЦАТОГО СОЗЫВА. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 62 С.; 17 СМ. – ISBN 5-640-
01538-1: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 50000 ЭКЗ. – [93-1190] П ОФ
ТО ЖЕ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 54 С.; 17 СМ. – АНГЛ. – ISBN 5-640-01468-7:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 30000 ЭКЗ. – [93-1191] П ОФ
ББК 67.99(2)01
213. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРИНЯТА 8 ДЕК. 1992 Г.
НА ОДИННАДЦАТОЙ СЕС. ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСП. УЗБЕКИСТАН
ДВЕНАДЦАТОГО СОЗЫВА. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 45, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-
640-01456-3: 10 Р., 150000 ЭКЗ. – [93-108] П ОФ
ББК 67.99(2)01
214. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРИНЯТА 8 ДЕК. 1992 Г.
НА ОДИННАДЦАТОЙ СЕС. ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСП. УЗБЕКИСТАН
ДВЕНАДЦАТОГО СОЗЫВА. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 38 С.; 20 СМ. – АНГЛ. – ISBN
5-640-01468-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 30000 ЭКЗ. – [93-498] П ВС
215. ТО ЖЕ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 39, [1] С.; 20 СМ. – ИСП. – ISBN 5-640-
01468-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 15000 ЭКЗ. – [93-445] П ВС
216. ТО ЖЕ. - Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 46 С.; 20 СМ. – НЕМ. – ISBN 5-640-
01468-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 15000 ЭКЗ. – [93-468] П ВС
217. ТО ЖЕ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 39, [1] С.; 20 СМ. – ФР. – ISBN 5-640-
01468-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 15000 ЭКЗ. – [93-497] П ВС
218. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: (С ИЗМ. И ДОП.
НА 1 ИЮЛЯ 1993 Г.) / М-ВО ЮСТИЦИИ РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – Т.: АДОЛАТ, – 280 С.;
20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 20000 ЭКЗ. – [93-1469] П ВС
ББК 67.99 (2) 8

21
219. АГЗАМХОДЖАЕВ А. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН / [ПРЕДИСЛ. А. САИДОВА]. – Т.:
УЗБЕКИСТОН, 1993. – 93, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01490-3: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
2000 ЭКЗ. – [93-1273] П ВС
220. АЙТНИЯЗОВ П. КОНСТИТУЦИЯ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА
КАРАКАЛПАКСТАН. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 27 С.; 20 СМ. – ISBN 5-
8272-1443-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-1192] П ВС
221. АЙТНИЯЗОВ П. РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН – СУВЕРЕННОЕ
ГОСУДАРСТВО. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 29, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-
8272-1368-3: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-360] П ВС
222. АХУНДЖАНОВ Л. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. – Т.: УЗБЕКИСТОН,
1992. – 170, [4] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01256-0: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-
57] П ОФ
223. ЗАРИПОВ З., КЕРЖНЕР М. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ:
ПРАВОВЫЕ МЕРЫ. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. ПРОБЛ.
ЭФФЕКТИВНОСТИ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 190, [1] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С.
186-190 (89 НАЗВ.). – ISBN 5-640-01424-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-1274]
П
224. ИЛЮХИН В. ОБОРОТНИ: КАК БЫЛО НАДУМАНО “УЗБЕКСКОЕ” ДЕЛО.
– Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 187, [3] С.; 20 СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАН. – ISBN 5-
640-01462-8: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1080] П ОФ
ББК 67.99[2]91+67.99[2]93
225. КАДЫРОВ М.М. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ / [ПРЕДИСЛ.
Г.АХМЕДОВА]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 322 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 305-320
(167 НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-835] П ОП
226. КАРАКЕТОВ Ю.М. КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРЕСТУПНИКА. – Т.:
АДОЛАТ, 1992. – 123, [1] С.; 20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 7000 ЭКЗ. – [93-28] П ВС

ББК 67.99(2)8
227. КАРИМОВ И. УЗБЕКИСТАН–ГОСУДАРСТВО С ВЕЛИКИМ БУДУЩИМ:
РЕЧЬ НА XI СЕС. ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСП. УЗБЕКИСТАН, 8 И 10 ДЕК. 1992 Г. –
Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 61, [1] С.; 16 СМ. – ISBN 5-640-01458-Х: 6 Р., 50000 ЭКЗ. – [93-
339] П ОФ
ББК 67.99(2)0+65.9(2У)
228. КАРИМОВ И.А. НЕ СБИВАЯСЬ, ДВИГАТЬСЯ К ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ:
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ДВЕНАДЦАТОЙ СЕС. ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, 6 – 7 МАЯ 1993. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 44, [1] С.: ФОТ.; 16 СМ. –
ISBN 5-640-01489-1: 35 Р., 50000 ЭКЗ. – [93-619] П ВС
ББК 66.61(2)2+66.3(2)+65.9(2У)
229. КАРИМОВ И.А. О ПРИОРИТЕТАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
УЗБЕКИСТАНА: РЕЧЬ И ВЫСТУПЛЕНИЕ НА XIII СЕС. ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РЕСП. УЗБЕКИСТАН ДВЕНАДЦАТОГО СОЗЫВА 2 И 3 СЕНТ. 1993. – Т.:
УЗБЕКИСТОН, 1993. – 53, [1] С.: ПОРТР.; 17 СМ. – ISBN 5-640-01615-9: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-1220] П ОФ

ББК 67.99(2)06+65.9(2У)
230. КОЩАНОВ К.М., БЕРДИБАЕВ М.Б. ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОВЫМ
БУМАГАМ=ИС ЖУРГИЗИЎ ҚАЗАҚЛАРЫНА ЎЙРЕТИЎ: ПОСОБИЕ, НУЖНОЕ ДЛЯ
ВСЕХ. – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 74 С.; 20 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: РУС, КАРАКАЛП. –

22
БИБЛИОГР.: С. 73 (7 НАЗВ.). – ISBN 5-7698-0513-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. –
[93-1193] П ВС
231. ЛЕЩЕНКО Б.А. И ДР. БИРЖА И ЗАКОН: (ЗАКОНОДАТ. АКТЫ,
ДОКУМЕНТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ) / Б.А.ЛЕЩЕНКО, С.С.МАКСУДОВ, К.Г.КУМАЕВ;
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИН-Т ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – Т.: Б.И.,
1992. – 134 С.; 20 СМ. – Б.Ц., 400 ЭКЗ. – [93-1167] П ОП
232. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЛЛЬ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА: ВСЕОБЩАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА; МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ;
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ И
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ. – Т.: АДОЛАТ, 1992. – 63, [1] С.; 20 СМ. – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 30000 ЭКЗ. – [93-275] П ВС
ББК 67.91
233. МИЛЬШТЕЙН Н. СТО ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ПО ТРУДОВОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 127, [1] С.; 20 СМ. – (Б-КА “ИШОНЧ”). –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-421] П ВС

ББК 67.99(2)7
234. ОТАХОНОВ Ф.Х. ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 171, [2] С.; 20 СМ.
– БИБЛИОГР.: С. 167–172. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. –[93-1297] П
235. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВАТИЗАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ООН;
[ПЕРЕВОД С АНГЛ. Г.А.ХИДОЯТОВА; ПРЕДИСЛ. М.-Б.М. МАЛИКОВА]. – Т.:
АДОЛАТ, 1993. – 176 С.; 20 СМ. – Б.Ц., 10000 ЭКЗ. – [93-404] П ВС
ББК 67.99(2)3
236. РУЗИНАЗАРОВ Ш. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т
ФИЛОСОФИИ И ПРАВА ИМ. И.М.МУМИНОВА; ОТВ. РЕД. Х.А. РАХМАНКУЛОВ. –
Т.: АДОЛАТ, 1992. – 191 С.; 20 СМ. – Б.Ц., 1000 ЭКЗ. – [93-110] П
237. РУСТАМБАЕВ М.Х. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ЗДОРОВЬЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН / [ПРЕДИСЛ.
А.А.АГЗАМХОДЖАЕВА]. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1992. – 303 С.; 20 СМ. –
ISBN 5-8272-0530-3 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-364] П ВС
238. САИДОВ А.Х. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН:
ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ: (ЮРИД. И
ПОЛИТОЛ. ЗАМЕТКИ). – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 36, [3] С.; 21 СМ. – ISBN 5-640-
01608-6: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-1168] П ОФ
239. САИДОВ А.Х., ДЖУМАБАЕВ К.Н. ГРАНИ ПЕРВОЙ КОНСТИТУЦИИ
НЕЗАВИСИМОГО УЗБЕКИСТАНА / ИН-Т ФИЛОСОФИИ И ПРАВА АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН. – Т.: ИЗД-ВО ЛИТ. И ИСКУССТВА ИМ. Г.ГУЛЯМА, 1993. – 20 С.; 20
СМ. – ISBN 5-635-01297-3: Б.Ц., 100 ЭКЗ. – [93-340] П
240. САИДОВ А.Х., ЮНУСОВА А.Т. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН “О
СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ”: КОММЕНТАРИИ / АН
РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ФИЛОСОФИИ И ПРАВА ИМ. И.М.МУМИНОВА. – Т.:
АДОЛАТ, 1993. – 79, [1] С.; 17 СМ. – (КОММЕНТ. К ЗАКОНАМ УЗБЕКИСТАНА). –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-966] П ВС
ББК 67.99(2)0
241. СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ КНР О СОВМЕСТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ / [СОСТ. К.В.ТЫН, Р.Т.ХАКИМОВ]. – Т.: МЕХНАТ, 1993. – 49 С.; 20
СМ. – ISBN 5-8244-0999-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-969] П ОП

23
242. СИДДИКОВ Р.Р. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ: (ТЕОРЕТ. И ОРГ.-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛ.). – Т.: УНИВЕРСИТЕТ,
1993. – 123, [2] С.; 20 СМ. – Б.Ц., 1000 ЭКЗ. – [93-480] П ВС
243. УРАЗАЕВ Ш.З. КОНСТИТУЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО УЗБЕКИСТАНА /
[ПРЕДИСЛ. А.МАРДИЕВА]. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 102, [1] С.; 20 СМ. – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-1050] П
244. ШАТЕРНИКОВ Э. И ДР. КОММЕНТАРИЙ К ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН “О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ” / Э.ШАТЕРНИКОВ,
Э.АНДРИС, Ш.ЯХЪЯЕВ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 36 С.; 20 СМ. – (КОММЕНТ. К
ЗАКОНАМ). – ISBN 5-640-01469-5: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-970] П ОФ
245. ОЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫНГ КОНСТИТУЦИЯСЫ: 1992 Ж. 8-
ДЕК. ОН ЕКИНШИ ШАҚЫРЫҚ ОЗБЕКСТАН РЕСП. ЖОҚАРҒЫ СОВЕТИНИНГ ОН
БИРИНШИ СЕС. ҚАБЫЛ ЕТИЛГЕН. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 69, [1] Б.;
20 СМ. ТЕКСТ ПАРАЛ.: ҚОРАҚАЛПОҚ, РУС. – ISBN 5-8272-1370-5: ШАРТНОМА
НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-437] Б ЮҚ
246. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫНГ КОНСТИТУЦИЯСЫ: ОН
ЕКИНШИ ШАҚЫРЫҚ ҚОРАҚАЛПАҚСТАН РЕСП. ЖОҚАРҒЫ СОВЕТИНИНГ ОН
ЕКИНШИ СЕС. 1993 Ж. 9-АПР. ҚОБЫЛ ЕТИЛГЕН. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН,
1993. – 107, [1] Б.; 20 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ҚОРАҚАЛПОҚ, ЎЗБЕК, РУС. – ISBN 5-
8272-1421-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-1064] Б ЮҚ
247. ҚҚСР. ЖОҚАРҒЫ СОВЕТ. ШАҚЫРЫҚ (12). ТЕЗЕКСИЗ СЕССИЯ (5).
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН СОВЕТ РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ СОВЕТИНИНГ
МАЖИЛИСЛЕРИ, ОН ЕКИНШИ ШАҚЫРЫҚ БЕСИНШИ ГЕЗЕКСИЗ СЕССИЯ, 1991 Ж.
28 ФЕВР.: СТЕНОГР. ЕСАП. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 190 Б.; 22 СМ. –
ТЕКСТ ПАРАЛ.: ҚОРАҚАЛПОҚ, РУС. – МУҚАБА САРЛ. РУС ТИЛИНДА. –
(МУҚАБАЛЫ): НАРХСИЗ, 350 НУСХА, – [93-109] Б
248. АЙТНИЯЗОВ П. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ – СУВЕРЕНЛИ
МАМЛЕКЕТ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. 30 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
ISBN 5-8272-1357-8: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [92-1756] Б ЮҚ
249. НИЙЕТУЛЛАЕВ С.Д. ҚАРАҚАЛПАҚСТАННЫНГ ЖАНГА
КОНСТИТУЦИЯСЫ ҲАМ ОНЫНГ МАМЛЕКЕТЛИК ҚУРЫЛЫСЫНДАҒИ
РЕФОРМАЛАР. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 170 Б.; 17 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1445-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-
1550] Б ЮҚ
250. САДЫҚОВ Ж., КАРАКЕТОВ Ю. МАСКУНЕМЛИК, НАШЕБЕНТЛИК,
ГИЯБЕНТЛИК, ЖЫНАЯТШЫЛЫҚ ҲАМ НЫЗАМ ҲАҚҚЫНДА. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 261 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 252–261 (269 НОМДА). –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1201-6 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000
НУСХА. – [93-116] Б ЮҚ
251. ХАЛИКОВ А.Х. ХОЖАЛЫҚ ТАРАЎЫНДАҒЫ ҲАМ БАСҚАРЫЙ
ТАРТИБИНЕ ҚАРСЫ ЖЫНАЯТЛАР. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 110, [2]
Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-0826-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000
НУСХА. – [93-390] Б ЮҚ

14 ФАН. ФАНШУНОСЛИК. КИБЕРНЕТИКА. СЕМИОТИКА.


ИНФОРМАТИКА.
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ. КИБЕРНЕТИКА. СЕМИОТИКА.
ИНФОРМАТИКА

14.1 ФАН. ФАНШУНОСЛИК


НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ

24
252. АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 50 ЛЕТ / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН; [РЕДКОЛ.: М.С.САЛАХИТДИНОВ (ГЛ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: ФАН, 1993. –
231, [2] С.: ИЛ., [2] Л. ИЛ.; 21 СМ. – ISBN 5-648-02046-5 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
2000 ЭКЗ. – ISBN 5-648-02046 (ОШИБОЧ.). – [93-1425] П ОФ
253. ДЖУМАНИЯЗОВ М. СВЕТИЛА АКАДЕМИИ МАЪМУНА / УРГЕНЧ. ГОС.
УН-Т ИМ. АЛЬ-ХОРЕЗМИ / [ПРЕДИСЛ. И.А.НАДЫРОВА]. – УРГЕНЧ: Б.И., 1992. – 29,
[1] С.; 20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-727] П ВС
254. МУМИНОВ Н.А. О НЕКОТОРЫХ МЕХАНИЗМАХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И НАУКОёМКОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА. – Т.: НПО
“КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1992. – 17, [1] С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-9-105). – 1 Р. 10 К., 100 ЭКЗ. – [93-180] П ОФ
ББК 001.891:334.75
255. ПОЛОЖЕНИЯ: О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧёНЫХ СТЕПЕНЕЙ; О
ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ УЧёНЫХ ЗВАНИЙ; О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СОВЕТЕ;
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ВАКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН / ВЫСШ.
АТТЕСТАЦ. КОМИС. ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – Т.: ФАН,
1993. – 70 С.; 20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-256] П

41.2 КИБЕРНЕТИКА

256. АЛГОРИТМЫ: (СБ. НАУЧ. ТР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НАУЧ.-ИЗД.


СОВЕТ; [РЕДКОЛ.: Ф.Б.АБДУТАЛИЕВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ,
1993. – 20 СМ.
ВЫП. 77: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. – 1993. – 114 С. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ISSN 0207-8678: 10
Р., 120 ЭКЗ. – [93-132 Ж] ОФ
257. АЛГОРИТМЫ: (СБ. НАУЧ. ТР.) / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НАУЧ.-ИЗД.
СОВЕТ; [РЕДКОЛ.: Ф.Б.АБУТАЛИЕВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ. –
20 СМ. – ПОСВЯЩ. 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – ISSN
0207-8678.
ВЫП. 78: АВТОМАТИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. – 1993. – 96 С. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 120 ЭКЗ. – [93-377 Ж] ОФ
258. ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ: (СБ. НАУЧ. ТР.) / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ; [РЕДКОЛ.: Т.Ф.БЕКМУРАТОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: НАУЧ.
ИЗД. СОВЕТ АН РУЗ. – 20 СМ. – ISSN 0320-0916.
ВЫП. 147: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. – 1992. – 154 С. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. –
5 Р., 200 ЭКЗ. – [93-69 Ж] ОФ
259. ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ: (СБ. НАУЧ. ТР.) / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ; [РЕДКОЛ.: Х.Н.НИГМАТОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: НАУЧ.-ИЗД.
СОВЕТ. – 20 СМ. – ПОСВЯЩ. 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН. –
ISSN 0321-2769.
ВЫП. 148: ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА И ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ. – 1993.
– 142 С. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 120 ЭКЗ. – [93-375 Ж] ОФ
260. КАБУЛОВ В.К. КИБЕРНЕТИКА АКАДЕМИЧЕСКАЯ: ИСТОРИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ,
1993. – 55, [1] С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”;
Р-5-100). – 2 Р. 30 К., 150 ЭКЗ. – [93-249] П ОФ
УДК 330:115

25
261. МЕТОДЫ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ
ВИДЕОИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И ЗНАНИЙ: [СБ. СТ.] / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
НПО “КИБЕРНЕТИКА”; [ОТВ. РЕД. С.С.САДЫКОВ]. – Т.: Б.И., 1993. – 234 С.: ИЛ.; 20
СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – 56 Р., 300 ЭКЗ. – [93-1420] П ОФ
262. МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ И
ЗНАНИЙ: ТР. 5-Й РЕСП. КОНФ. / [ОТВ. РЕД. С.С.САДЫКОВ]. – Т.: Б.И., 1992. – 273 С.;
20 СМ. – В НАДЗАГ.: АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, УЗБ. НПО “КИБЕРНЕТИКА”. –
БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – 67 Р., 300 ЭКЗ. – [93-81] П ОФ
263. РАХИМОВ Н.Р., ХАСАНОВ Э.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ФИЗИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЯХ.
– Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1993. – 22 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-9-122). – БИБЛИОГР.: С. 22 (5 НАЗВ.). –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-1222] П ОФ
УДК 881.3.01

14.4 ИНФОРМАТИКА

264. “ИНФОРМАТИКА” КУРСИДАН ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМАСИ: БЕЙСИК


ТИЛИДА ПРОГРАММАЛАШТИРИШ / А.Р.БЕРУНИЙ НОМЛИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ТЕХН. ДОРИЛФУНУНИ; [ТУЗУВЧИЛАР Ш.М.ҒУЛОМОВ ВА БОШҚ.] – Т.:
НАШРИёТСИЗ, 1992. – 132 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 300 НУСХА. – [93-464] Б
265. ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕПОНИРОВАНИЯ РУКОПИСНЫХ РАБОТ
ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ
НАУКАМ / ГОС. КОМ. ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДИУМ
АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, М-ВО ВЫСШ. И СРЕД. СПЕЦ. ОБРАЗОВАНИЯ РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, ГОСКОМПЕЧАТЬ РЕСП. УЗБЕКИСТАН; [СОСТ. Г.Н.ИЗМАЙЛОВА,
Н.В.ПОКРОВСКАЯ]. – Т.: ГФНТИ, 1993. – 19 С.; 20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 233
ЭКЗ. – [93-1250] П

15 УМУМИЙ ТАБИИЙ ФАНЛАР


ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
(ТАБИИЙ ФАНЛАР МАЖМУИГА КИРУВЧИ АЙРИМ ФАНЛАР-ҚАРАНГ
ТАРМОҚНИНГ ТЕГИШЛИ БЎЛИМЛАРИ)

15.2 АТРОФ МУҲИТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ


ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

266. АХМЕДОВ Қ. “ОЗОН ЎПҚОНИ” МУАММОЛАРИ / МАСЪУЛ МУҲАРРИР


М.АСҚАРОВ. – Т.: ФАН, 1993. – 69, [2] Б.: РАСМ; 17 СМ. – (ТАБИАТ. ЖАМИЯТ.
ИНСОН). – ISBN 5-648-01464-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-367] Б ЮҚ
267. КОСМИК МАЪЛУМОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ТАБИИЙ МУҲИТНИНГ
ЭКОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ: ЎШ ОЛИМ ВА МУТАХАССИСЛАРНИНГ РЕСП.
МИҚёСИДАГИ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАРИНИНГ ҚИСҚАЧА МАЗМУНИ, 19 – 21
ОКТ. ТОШКЕНТ Ш. / [МУҲАРРИРИЯТ ГУРУҲИ: А.А.АБДУАЗИЗОВ (МАСЪУЛ
МУҲАРРИР) ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 138 Б.; 20 СМ. – САРЛ.
ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ХУЗУРИДАГИ ГЕОДЕЗИЯ
ВА ХАРИТАШУНОСЛИК БОШҚАРМАСИ, КОСМИК ТАБИАТШУНОСЛИК МИЛЛИЙ
МАРКАЗИ, ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ДОРИЛФУНУНИ, ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ИҚТИСОДИёТ ДОРИЛФУНУНИ, НИЗОМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕД.
ИН-ТИ. – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. – [93-1445] Б ОП
268. АБУТАЛИЕВ Ф.Б., МИРАХМЕДОВ Т.Д. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

26
ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН
РУЗ, 1992. – 38 С.: СХЕМ.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО
“КИБЕРНЕТИКА”; Р-5-97). – БИБЛИОГР.: С. 37–38 (11 НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
100 ЭКЗ. – [93-205] П ОФ

УДК 519.2+624.131.1
269. БОГДАНОВ О.П. РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ УЗБЕКИСТАНА: ЭНЦИКЛ.
СПРАВ. – Т.: ГЛ. РЕД. ЭНЦИКЛОПЕДИЙ, 1992. – 396 С.: ЦВ. ИЛ.; 22 СМ. – НА ПЕР.
АВТ. НЕ УКАЗАН. – АЛФ. УКАЗ.: С. 391–396. – ISBN 5-648-89890-033-0 (В ПЕР.):
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-186] П ОФ

ББК 28.685
270. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ УЗБЕКИСТАНА: [ДОКЛАД] / ГОС. КОМ. РЕСП. УЗБЕКИСТАН ПО
ОХРАНЕ ПРИРОДЫ; [ПОДГОТ. Г.А.ЖИРНИКОВ И ДР.]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 89,
[1] С.; 20 СМ. – Б.Ц., 10000 ЭКЗ. – [93-929] П ОФ
271. ШАДИМЕТОВ Ю. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЭКОЛОГИЮ: УЧЕБ. ДЛЯ
ВУЗОВ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 21 СМ.
Ч.1. – 1993. – 262, [1] С.: ИЛ., [4] Л. КАРТ. – ISBN 5-645-02041-3: Б.Ц., 5000 ЭКЗ. –
[93-323] П ВС
ББК 60.55Я73
272. ШАДИМЕТОВ Ю. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИИ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 110, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01253-6:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-63] П ВС
ББК 60.55
16 ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

16.2 МАТЕМАТИКА

273. ОЛИЙ МАТЕМАТИКАДАН МИСОЛ В МАСАЛАЛАР ТЎПЛАМИ:


(ФЕРМЕРЛАР УЧУН) / ТОШКЕНТ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ИРРИГАЦИЯЛАШ ВА
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШТИРИШ МУҲАНДИСЛАРИ ОЛИЙ БИЛИМГОҲИ;
[ТУЗУВЧИЛАР Н.Б.ТУРКМАНОВ, Н.Н.ЮЛДАШЕВ]. – Т.: ТҚХИММОБ, 1993. – 61 Б.;
20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 58 (11 НОМДА). – НАРХСИЗ, 100 НУСХА. – [93-1326] Б ОП
274. ОРИПОВ Х.М., ХУДОЙБЕРГАНОВ Р. ПАРАМЕТРГА БОҒЛИҚ
ТРИГОНОМЕТРИК ТЕНГЛАМА ВА ТЕНГСИЗЛИКЛАР. ФУКНЦИЯЛАР
ХОССАЛАРИНИНГ УЛАРНИ ЕЧИШДА ТАТБИҚИ: (МЕТОДИК ҚЎЛЛ.). – Т.:
УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 34, [1] Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. –
БЕПУЛ, 200 НУСХА. – [93-855] Б ОП
275. САИТОВ Е. МАТЕМАТИКА ВА МАТЕМАТИКЛАР ҲАҚИДА: ФАН
ҲАҚИДА ҲИКМАТЛАР, ФАН ТАРИХИДАН ҲИКОЯЛАР, ОЛИМЛАР ҲАҚИДА
МАЪЛУМОТЛАР. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 133 Б.: РАСМ, 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б.
133–134 (70 НОМДА). – ISBN 5-645-01067-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. –
[93-89] Б
ББК 22.1
276. СИРОЖИДДИНОВ С.Ҳ., МИРЗАҲМЕДОВ М.А. МАТЕМАТИК КАСБИ
ҲАҚИДА СУҲБАТЛАР. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 55, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-
645-01859-1: НАРХСИЗ, 8000 НУСХА. – [93-527] Б ЮҚ
277. СОАТОВ Ў.У. ОЛИЙ МАТЕМАТИКА: 2 ЖИЛДЛИК: ОЛИЙ ТЕХН. ЎҚУВ
ЮРТЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 22 СМ.

27
ЖИЛД 1 / В.Қ.ҚОБУЛОВ УМУМИЙ ТАҲРИРИ ОСТИДА. – 1992. – 495, [1] Б. –
ISBN 5-645-01370-0 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 13000 НУСХА. – [93-78] Б ЮҚ
278. СОБИТОВ Э. ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯ ҚИСҚА КУРСИ: ОЛИЙ ТЕХН. ЎҚУВ
ЮРТЛАРИДА СИРТДАН ЎҚИЙДИГАН ТАЛАБАЛАР УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – 2 –
ТУЗАТИЛГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 133 Б.: ЧИЗМА;
21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 132. – ISBN 5-645-02095-2: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-999]
И ЮҚ
ББК 22.151.3Я73
279. ШАРИПОВ Ш.Р.,МУМИНОВ Н.С. ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ТЕНГЛАМАЛАР: ОЛИЙ ТЕХН. ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ.
– Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 309, [1] Б.; 22 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 305-307 (33 НОМДА). –
НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1741] Б ЮҚ
280. ШОКИРОВА Х.Р. КАРРАЛИ ВА ЭГРИ ЧИЗИҚЛИ ИНТЕГРАЛЛАР: УН-
ТЛАРНИНГ, ПЕД. ИН-ТЛАРИНИНГ, ОЛИЙ ТЕХН. ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 262 Б.; 21 СМ. –
БИБЛИОГР.: Б. 261 (13 НОМДА). – ISBN 5-640-01271-4 (МУҲОВАЛИ): ШАРТНОМА
НАРХДА, 2000 НУСХА. – [92-1742] Б ЮҚ
281. ЭҲТИМОЛЛАР НАЗАРИЯСИНИНГ ЭЛЕМЕНТЛАРИ: (МЕТОДИК
КЎРСАТМА): МАТЕМ. КУЛЛИёТИ МЕТОДИК КЕНГАШИ 15.01.92 Й. ДА
ТАСДИҚЛАНГАН / [ТУЗУВЧИ Д.Х.СУЛТОНОВА]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 30 Б.;
20 СМ. – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. - [93-827] Б ОП
282. АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЦЕНОК / Ф.Т.АДЫЛОВА,
М.М.КАМИЛОВ, И.Б.МУЧНИК, Т.ЭШАНКУЛОВ. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН
РУЗ, 1992. – 54 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО
“КИБЕРНЕТИКА”; Р-7-101). – БИБЛИОГР.: С. 52–54 (28 НАЗВ.). – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-250] П ОФ

УДК 519.95
283. БАДАЛБАЕВ И.С., РАХИМОВ И.У. НЕОДНОРОДНЫЕ ПОТОКИ
ВЕТВЯЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т МАТЕМАТИКИ ИМ.
В.И.РОМАНОВСКОГО. – Т.: ФАН, 1993. – 155, [1] С.; 22 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 153-155
(60 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01426-0: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-278] П ВС
УДК 519.21
284. ВОПРОСЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ: (СБ.
НАУЧ. ТР.) / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ; [РЕДКОЛ.: В.К.КАБУЛОВ
(ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ, 1993. – 20 СМ.
ВЫП. 95: АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ. – 1993. – 182 С. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ISSN
0320-9016: 10 Р., 120 ЭКЗ. – [93-162 Ж] ОФ
285. ВОПРОСЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ: (СБ.
НАУЧ. ТР.) / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ; [РЕДКОЛ.: В.К.КАБУЛОВ
(ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: НАУЧ.-ИЗД. СОВЕТ. 20 СМ. – ПОСВЯЩ. 50-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – ISSN 0320-9016.
ВЫП. 96: МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ. – 1993. – 172, [1] С. – БИБЛИОГР. В
КОНЦЕ СТ. – 25 Р., 120 ЭКЗ. – [93-376 Ж] ОФ
286. ГАЙДАЛОВИЧ В.И., СОВЕРТКОВ П.И. ГЕОМЕТРИЯ
ПСЕВДОЕВЛИДОВОЙ ПЛОСКОСТИ: УЧЕБ. ПОСОБИЕ / ТАШК. ГОС. ТЕХН. УН-Т
ИМ. А.Р.БЕРУНИ. – Т.: ТАШГТУ, 1993. – 20 СМ.
Ч. 1: ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ВВЕДЕНИЕ. – 1993. – 60 С. – БИБЛИОГР.: С. 58-59 (23
НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-1004] П ОП

28
УДК 513.8
287. ЛАТИПОВ Х.Р. КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ОДНОГО КЛАССА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЦЕЛОМ / ТАШК. ГОС.
ТЕХН. УН-Т ИМ. А.Р.БЕРУНИ; ПОД РЕД. Т.Д.ДЖУРАЕВА. – Т.: ФАН, 1993. – 84 С.; 20
СМ. – БИБЛИОГР.: С. 81-83 (34 НАЗВ.). – ISBN 5-648-02068-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
300 ЭКЗ. – [93-1146] П
288. БАЙМУРАТОВ Х.А. ҲАМ БАСҚ. МАТЕМАТИКА БОЙЫНША
ТУСИНДИРМЕ СОЗЛИК / Х.А.БАЙМУРАТОВ, Ф.Н.ЖАПАҚОВА, О.Д.НУРЖАНОВ. –
НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 302, [2] Б.; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 304 (12
НОМДА). – ISBN 5-8272-0788-8 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. –
[93-359] Б ЮҚ

16 ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

16.3 МЕХАНИКА

289. БОЙМУРОДОВА Л.И., ШУЛЬГИНА И.М. НАЗАРИЙ МЕХАНИКАДАН


МАСАЛАЛАР ЕЧИШ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ, ЖУМҲУРИЯТ ЎҚУВ-УСЛУБ ИДОРАСИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1992. – 78
Б.: РАСМ, 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – БИБЛИОГР.: Б. 76 (11
НОМДА). – НАРХСИЗ, 300 НУСХА. – [93-737] Б
290. АБУТАЛИЕВ Э.Б. ВА БОШҚ. НАЗАРИЙ ҚАРШИЛИГИДАН РУСЧА-
ЎЗБЕКЧА ЛУҒАТ: 3000 ДАН ОРТИҚРОҚ СЎЗ / Э.Б.АБУТАЛИЕВ, Қ.Б.МЎМИНОВ,
Э.ЭРГАШЕВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 88 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 88 (8 НОМДА). –
ISBN 5-645-01994-6: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1360] Б ЮҚ
ББК 22.21+30.121+81.2Р-4
291. КАРИМХЎЖАЕВ А., ЛАТИПОВ А.Ш. НАЗАРИЙ МЕХАНИКА
МАСАЛАЛАРДА: (ЎҚУВ ҚЎЛЛ.). – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 84 Б.; 21 СМ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-71] Б ОП
292. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ [МЕХАНИКИ]: СБ. НАУЧ. ТР. /
ТАШК. ГОС. ТЕХН. УН-Т ИМ. А.Р.БЕРУНИ; [РЕДКОЛ.: Ф.Б.БАДАЛОВ (ГЛ. РЕД.) И
ДР.]. – Т.: ТАШГТУ, 1992. – 120 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-361] П ОП

УДК 539.3+512.82

16.4 ФИЗИКА

293. ВАКУУМ ҲОСИЛ ҚИЛИШ ВА ЎЛЧАШ: (МЕТОДИК КЎРСАТМА):


КУЛЛИёТЛАРАРО УМУМИЙ ФИЗИКА КАФ. МЕТОДИК КЕНГАШ 17.06.90 Й. ДА
ТАСДИҚЛАНГАН / [ТУЗУВЧИЛАР Д.АЗИЗОВА, ВА БОШҚ.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ,
1992. – 44 Б.: РАСМ; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 250 НУСХА. – [93-829] Б ОП
294. ДИФРАКЦИЯ ВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯНИ ЎРГАНИШ БЎЙИЧА
ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ: (МЕТОДИК ҚЎЛЛ.) / [ТУЗУВЧИЛАР
Р.К.КАРИМОВ, И.БЎРИБОЕВ, И.А.ГОРБАТОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993.
– 39 Б.; 20 СМ. – БЕПУЛ, 200 НУСХА. – [93-1324] Б ОП
295. “ЎРУҒЛИК СПЕКТРЛАРИНИ ЎРГАНИШ БЎЙИЧА ЛАБОРАТОРИЯ
ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ”: (МЕТОДИК КЎРСАТМА) / [ТУЗУВЧИЛАР Р.К.КАРИМОВ
ВА БОШҚ.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 30 Б.; 20 СМ. – БЕПУЛ, 200 НУСХА. – [93-
856] Б ОП

29
296. ИСРОИЛОВ А.А. ФИЗИКАДАН ҚУРИЛИШ МАЗМУНИДАГИ
МАСАЛАЛАР: МЕХАНИКА. ГИДРОСТАТИКА. МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА: ТАЙёРЛОВ
БЎЛИМЛАРИ ТИНГЛОВЧИЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 111 Б.:
РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 109 (12 НОМДА). – ISBN 5-640-01325-7: ШАРТНОМА
НАРХДА, 8000 НУСХА. – [93-1440] Б ЮҚ

ББК 22.3Я72
297. МАТЕМАТИК ФИЗИКА МАСАЛАЛАРИНИ ГРИН ФУНКЦИЯСИ МЕТОДИ
БИЛАН ЕЧИШ: (ЎҚУВ-МЕТОДИК ҚЎЛЛ.) / [ТУЗУВЧИЛАР Х.В.ВАЛИЕВ ВА БОШҚ.]
– Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 64 Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 250 НУСХА. – [93-
739] Б ОП
298. МЕХАНИК ТЕБРАНИШЛАР ВА ТЎЛҚИНЛАР: (УМУМИЙ ФИЗИКА
КУРСИ БЎЙИЧА МЕТОДИК КЎРСАТМА): УМУМИЙ ФИЗИКА КАФ. ЙИҒИЛИШИ
21.09.92 Й. ДА ТАСДИҚЛАНГАН / [ТУЗУВЧИЛАР М.А.МАЪРУПОВ ВА БОШҚ.]. – Т.:
УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 37, [2] Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 300 НУСХА. – [93-777] Б ОП
299. НЎЪМОНХЎЖАЕВ А.С. ФИЗИКА КУРСИ: ТЕХН. ОЛИЙ
ДОРИЛФУНУНЛАРИ ВА ОЛИЙГОҲЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. - Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992.
– 21 СМ.
Қ.1: МЕХАНИКА, СТАТИСТИК ФИЗИКА, ТЕРМОДИНАМИКА. – 1992. – 207 Б.:
РАСМ. – ISBN 5-645-01907-5 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [92-1768] Б ЮҚ
ББК 22.3Я73+22.317Я73 300.
САФАРОВ А.С. УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИ: ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ ВА
ТЎЛҚИНЛАР / ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХН. ДОРИЛФУНУНИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. –
223, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. – [93-1075] Б ЮҚ
301. УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИ: МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА ВА
ТЕРМОДИНАМИКА АСОСЛАРИ: ПЕД. ИН-ТЛАРИНИНГ МАТЕМ. ВА ИНДУСТРИАЛ
ПЕД. ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / Ж.КАМОЛОВ,
А.Ғ.РАСУЛМУҲАМЕДОВ, Б.Ф.ИЗБОСАРОВ, И.ИСМОИЛОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. –
192, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 191 (14 НОМДА). – ISBN 5-645-01210-7:
НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [92-1724] Б ЮҚ
302. ЭЛЕКТР ЗАНЖИРЛАР НАЗАРИЯСИ: 2-Қ. БЎЙИЧА ЛАБ. ИШЛАРНИ
БАЖАРИШ УЧУН ҚЎЛЛ. / ТОШКЕНТ ЭЛЕКТРОТЕХН. АЛОҚА ОЛИЙ БИЛИМГОҲИ;
[ТУЗУВЧИЛАР В.А.КОЗЛОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 103, [1] Б.; 20
СМ. – НАРХСИЗ, 100 НУСХА. – [93-1490] Б ОП
303. ЯРИМЎТКАЗГИЧЛАР ФИЗИКАСИ: [МЕТОДИК КЎРСАТМА /
ТУЗУВЧИЛАР А.С.САИДХОНОВ, С.З.ЗАЙНОБИДИНОВ, М.Р.АХМЕДШАЙХОВ,
К.Ш.ОРИФОВ]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 32 Б.: РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.
ТОПШИРИҚЛАР ОХИРИДА. – БЕПУЛ, 200 НУСХА. – [93-1325] Б ОП
304. ҚОДИРОВ О.Қ. ФИЗИКА КУРСИ: МЕХАНИКА ВА МОЛЕКУЛЯР
ФИЗИКА: ОЛИЙ ТЕХН. ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. –
Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 228, [1] Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 1000 НУСХА. – [93-529] Б ЮҚ
305. ҒУЛОМОВ Р., МИРАҲМЕДОВ Ш. ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА
ФИЗИКАДАН ТЕСТ СИНОВЛАРИГА ТАЙёРЛАНИШ УЧУН ёРДАМЧИ УСЛУБИЙ
ҚЎЛЛАНМА / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ, ЖУМҲУРИЯТ ЎҚУВ-УСЛУБ ИДОРАСИ. – Т.: ЖУМҲУРИЯТ ЎҚУВ-
УСЛУБ ИДОРАСИ, 1993. – 42 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 515 НУСХА. – [93-1142] Б
306. АБДУЛЛАЕВА Ф.Д. ВЕТВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ФЕРРОМАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ. – Т.: Б.И., 1993. – 18, [1] С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. /
ТАШК. ГОС. УН-Т; Р-01-93). – БИБЛИОГР.: С. 18 – 19 (14 НАЗВ.). – Б. Ц., 200 ЭКЗ. –
[93-660] П ОП
УДК 517.988.67

30
307. БАЛТЕНКОВ А.С., ЖУРАВЛёВА Г.И. ИССЛЕДОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ МЕТОДОМ АННИГИЛЯЦИИ
ПОЗИТРОНОВ. – Т.: Б.И., 1993. – 11 С.: ИЛ.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ЭЛЕКТРОН. ИМ. У.А.АРИФОВА; ¹ 48). – БИБЛИОГР.: С. 10–11
(12 НАЗВ.). – 90 Р., 50 ЭКЗ. – [93-1467] П

УДК 539.182
308. БЕГЖАНОВ Р.Б. РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ В
УЗБЕКИСТАНЕ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ЯДЕР. ФИЗИКИ; ПОД РЕД.
П.К.ХАБИБУЛЛАЕВА. – Т.: ФАН, 1993. – 125, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01-939-4:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-178] П ВС

УДК 539.1+539.131+539.142+539.163
309. БЕГЖАНОВ Р.Б., БЕЛЕНЬКИЙ В.М. СПРАВОЧНИК ПО
СПЕКТРОСКОПИИ АТОМНЫХ ЯДЕР / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ЯДЕР.
ФИЗИКИ. – Т.: ФАН, 1992. – 801 С.: ИЛ.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 110–114 (72 НАЗВ.). –
(В ПЕР.): ЦЕНА СВОБОДНАЯ, 700 ЭКЗ. – [93-83] П

УДК 539.14:172.17:143/144:141/142:12:01:163
310. МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И
ПОКРЫТИЙ ИОННЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ / Т.Д.РАДЖАБОВ, З.А.ИСКАНДЕРОВА,
Л.Ф.ЛИФАНОВА, А.И.КАМАРДИН; АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ЭЛЕКТРОН. ИМ.
У.А.АРИФОВА, ТАШК. ЭЛЕКТРОТЕХН. ИН-Т СВЯЗИ. – Т.: ФАН, 1993. – 199, [2] С.; 22
СМ. – БИБЛИОГР.: С. 170–192. – ISBN 5-648-01115-6 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
500 ЭКЗ. – [93-407] П ВС

УДК 669.539.2+537.534
311. РАДИАЦИОННОЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ
ТВёРДЫХ ТЕЛАХ / Н.Ю.ТУРАЕВ, Б.Л.ОКСЕНГЕНДЛЕР, О.В.РАХОВСКАЯ,
Г.А.УСАНОВА; ТЕРМЕЗ. ГОС. УН-Т. – Т.: ФАН, 1993. – 82, [1] С.; 20 СМ. – ИЗД. ЗА
СЧёТ СРЕДСТВ ТЕРМЕЗ. ГОС. УН-ТА. – БИБЛИОГР.: С. 79–82 (45 НАЗВ.). – ISBN 5-
648-01929-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 200 ЭКЗ. – [93-383] П
УДК 621.315.592
312. ФИЗИКА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ /
Л.М.БАСКИН, А.М.КОВНАЦКИЙ, В.Г.КОЛЕСНИК И ДР; АН УЗССР, ИН-Т
ЭНЕРГЕТИКИ И АВТОМАТИКИ. – Т.: ФАН, 1991. 51 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 47–50
(58 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01351-5: 60 К., 300 ЭКЗ. – [93-1249] П ПЛ
УДК 661.185.2
313. БЕКБАЎЛИЕВ Б., ТУРМАНОВ И. ФИЗИКА КУРСИНЫНГ МЕХАНИКА
БОЛИМИНЕН ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖУМЫСЛАР УШЫН МЕТОДИКАЛЫҚ
ҚОЛЛАНБА: ЖОҚАРЫ ОҚЫЎ ОРЫНЛАРЫНЫНГ СТУДЕНТЛЕРИ УШЫН ҚОЛЛ. –
НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 65 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0412-2:
ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [92-1723] Б

16.5 АСТРОНОМИЯ

314. КАЗИ-ЗАДЕ РУМИ. КОММЕНТАРИЙ НА “КОМПЕНДИЙ АСТРОНОМИИ”


ЧАГМИНИ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ИМ. А.Р.БЕРУНИ;
ПРЕДИСЛ., ПЕР. С АРАБ. ЯЗ. И ПРИМЕЧ. П.Г.БУЛГАКОВА. – Т.: ФАН, 1993. – 214, [2]
С., [16] Л. ЧЕРТ; 20 СМ. – КОММЕНТ. И ПРИЛ.: С. 173–215. – ISBN 5-648-02990-4 (В
ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-1252] П ВС

31
17 ХИМИЯ ФАНЛАРИ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

17.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

315. ИНСТИТУТУ ХИМИИ 60 ЛЕТ: [СБ. СТ.] / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т


ХИМИИ; ПОД РЕД. З.С.САЛИМОВА. – Т.: ФАН, 1993. – 207, [1] С.: ФОТ.; 21 СМ. –
БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ISBN 5-648-01984-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-
1053] П ВС
УДК 001(12+18)

17.5 ОРГАНИК КИМё


ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

316. АБДУРАСУЛЕВА А.Р. ВА БОШҚ. ТУПРОҚШУНОСЛИК ҚУЛЛИёТИ


ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ОРГАНИК КИМёДАН ҚИСҚАЧА ЛЕКЦИЯ КУРС
МАТЕРИАЛЛАРИ: (МЕТОДИК ҚЎЛЛ.) / [А.Р.АБДУРАСУЛЕВА, Б.Ю.ТЕЛЛЬ,
А.Г.ҲАИТБОЕВА]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 90 Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 250 НУСХА. – [93-734] Б ОП
317. АҲМЕДОВ Қ.Н., ЙЎЛДОШЕВ Ҳ.И. ОРГАНИК КИМё УСУЛЛАРИ: ЎҚУВ
ҚЎЛЛ.: ОРГАНИК КИМё КАФ. УСЛУБ КИМИС ТОМОНИДАН 7.03.91 Й.
ТАСДИҚЛАНГАН. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 20 СМ.
Қ.1. – 1992. – 157, [2] Б. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – НАРХСИЗ, 300
НУСХА. – [93-779] Б ОП
318. АҲМЕДОВ Қ.Н., ЙЎЛДОШЕВ Ҳ.Й. ОРГАНИК КИМё УСУЛЛАРИ: (ЎҚУВ
ҚЎЛЛ.). – Т.: УНИВЕРСИТЕТ. – 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН.
Қ.2. – 1993. – 188 Б. – БИБЛИОГР.: Б. 186 (10 НОМДА). – НАРХСИЗ, 300 НУСХА.
– [93-1323] Б ОП
319. ГЛУЩЕНКОВА А.И., НАЗАРОВА Й.П. ГОССИПОЛ, ЕГО
ПРОИЗВОДНЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ХИМИИ
РАСТ. ВЕЩЕСТВ. – Т.: ФАН, 1993. – 86, [1] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 80–86 (199
НАЗВ.). – ISBN 5-648-02035-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-1337] П ОФ
УДК 665.335.9.004.8
320. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЧЕСКОЙ И
БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ: СБ. НАУЧ. ТР. / [РЕДКОЛ.: Х.А.АСЛАНОВ (ОТВ.
РЕД.) И ДР.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 102 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. –
Б. Ц., 350 ЭКЗ. – [93-34] П ОП
321. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ АЛКАЛОИДОНОСНЫХ РАСТЕНИЙ: [CБ. СТ.] /
АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ХИМИИ РАСТ. ВЕЩЕСТВ; [ОТВ. РЕД. Х.Н.АРИПОВ].
– Т.: ФАН, 1993. – 307, [2] С.: ФОТ.; 21 СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ISBN 5-648-
01968-8 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-591] П ВС
УДК 947.944/945

17.6 ЮҚОРИ МОЛЕКУЛАЛИ БИРИКМАЛАР (ПОЛИМЕРЛАР) КИМёСИ


ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ПОЛИМЕРОВ)

322. АСҚАРОВ М. ВА БОШҚ. ПОЛИМЕРЛАР ФИЗИКАСИ ВА ХИМИЯСИ:


ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ ХИМИЯ-ТЕХНОЛОГИЯ ҚУЛЛИёТЛАРИ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК / М.АСҚАРОВ, О.ЎРИЕВ, Н.ЎДГОРОВ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 349, [1] Б.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 348 (20 НОМДА). – ISBN 5-645-
01654-8 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1530] Б ЮҚ

32
ББК 24.7Я73
323. АСКАРОВ М.А., ГАФУРОВ Б.Л. РАДИКАЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
ИТАКОНАТОВ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ХИМИИ И ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ. –
Т.: ФАН, 1992. – 258 С.: ИЛ.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 224-241 (261 НАЗВ.). – ISBN 5-
648-01111-3 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – ISBN 5-648-01111-3
(ОШИБОЧ.). – [92-1735] П

УДК 678.744
324. ИСМАИЛОВ И.И. И ДР. ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПОЛИМЕРЫ И
ОЛИГОМЕРЫ / И.И.ИСМАИЛОВ, А.Т.ДЖАЛИЛОВ, М.А.АСКАРОВ; ИН-Т ХИМИИ И
ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ, АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ТАШК. ИН-Т ТЕКСТИЛ. И ЛёГ.
ПРОМ-СТИ, ТАШК. ХИМИКО-ТЕХНОЛ. ИН-Т. – Т.: ФАН, 1993. – 231 С.; 21 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 193–229 (360 НАЗВ.). – ISBN-5 648-01473-2 (В ПЕР.): 50 Р., 500 ЭКЗ. –
[93-342] П
УДК 541.64:678.7
17.7 АНАЛИТИК КИМё
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

325. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО


АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ (ТИТРИМЕТРИЯ): УТВ. НА ЗАСЕДАНИИ МЕТОД.
СОВЕТА ХИМ. ФАК. ТАШГУ 27.04.90 / [СОСТ. Л.В.ЧАПРАСОВА, И.П.ШЕСТЕРОВА].
– Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 36 С.; 20 СМ. – Б.Ц., 200 ЭКЗ. – [92-745] П ОП

17.8 ФИЗИКАВИЙ КИМё.КИМёВИЙ ФИЗИКА


ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

326. АБДУСАМАТОВ А. ВА БОШҚ. ФИЗИК ВА КОЛЛОИД ХИМИЯ: ОЛИЙ


ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / А.АБУСАМАТОВ,
А.РАҲИМОВ, С.МУСАЕВ. - 2-ҚАЙТА ИШЛАНГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 231 Б.: РАСМ; 21 СМ. – (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 2500 НУСХА. –
[92-1766] И ЮҚ
ББК 24.5Я73+24.6Я73
327. АҲМЕДОВ К.С., РАҲИМОВ Ҳ.Р. КОЛЛОИД ХИМИЯ: ОЛИЙ ЎҚУВ
ЮРТЛАРИНИНГ ХИМИЯ ИХТИСОСЛИГИГА ЎҚИЙДИГАН ТАЛАБАЛАРИ УЧУН
ДАРСЛИК. – 2-НАШРИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 260, [1] Б.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б.
256 (14 НОМДА). – ISBN 5-645-01577-0 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 3000
НУСХА. – [93-889] И ЮҚ
328. ФИЗИК ВА КОЛЛОИД КИМё ФАНИДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР
УЧУН МЕТОДИК ҚЎЛЛАНМА: (ЎҚУВ-МЕТОДИК ҚЎЛЛ.): КИМё КУЛЛИёТИ
МЕТОДИК КЕНГАШИДА 22.04.91 Й. ТАСДИҚЛАНГАН / [ТУЗУВЧИЛАР
К.М.РАҲИМОВА ВА БОШҚ.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. 51 Б.: РАСМ; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: Б. 51 (10 НОМДА) ШАРТНОМА НАРХДА, 500 НУСХА. – [93-776] Б ОП
329. ЧЕРНОМОРСКИЙ А.И. ТЕРМОДИНАМИКА ЭЛЕКТРОДОВ / ТОМСКИЙ
ФИЛ. АССОЦ. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. ТЕХНОЛОГИЙ. – Т.: ФАН, 1993. – 184 С.; 20 СМ. –
ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ТОМСКИГО ФИЛ. АССОЦ. ЭЛЕКТРОМАГНИТ.
ТЕХНОЛОГИЙ. – БИБЛИОГР.: С. 165–182 (235 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01987-4: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-836] П

УДК 536.7:537.58

33
18 ЕР ҲАҚИДАГИ ФАНЛАР
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

18.4 ГЕОЛОГИЯ

330. УМУМИЙ ГЕОЛОГИЯ ДАЛА ЎҚУВ АМАЛИёТИ БЎЙИЧА МЕТОДИК


КЎРСАТМА: (1-КУРС ТАЛАБАЛАРИ УЧУН): ГЕОЛОГИЯ ФАК. ЎҚУВ УСЛУБ
КЕНГАШИ 18.12.91 Й. ДА ТАСДИҚЛАНГАН / [ТУЗУВЧИЛАР И.Р.ИКРОМОВ ВА
БОШҚ.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 46, [1] Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. – [93-
823] Б ОП
331. ҚУРБОНОВ А.С. ГЕОЛОГИЯ: ПЕД. ИН-ТЛАРИ ТАБИИёТГЕОГРАФИЯ
ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 207, [1] Б.: РАСМ,
21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 206 (21 НОМДА). – ISBN 5-645-01165-1: ШАРТНОМА
НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1374] Б ЮҚ
332. ГЕОДИНАМИКА ТЯНЬ-ШАНЯ / Т.Н.ДАЛИМОВ, И.Н.ГАНИЕВ,
Л.В.ШПОТОВА, М.Х.КАДЫРОВ; ТАШК. ГОС. УН-Т, КАФ. ПЕТРОГРАФИЙ И ПОЛЕЗ.
ИСКОПАЕМЫХ, НИЛ “МАГМАТИЗМ И ГЕОДИНАМИКА”. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ,
1993. – 20 СМ.
Т.1: МАГНЕТИЗМ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ПАЛЕОЗОЯ. – 1993.
– 206, [1] С.: ИЛ. – БИБЛИОГР.: С. 204-207. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-
1330] П ВС
333. РАХМАТУЛЛАЕВ Х.Р. РУДНЫЕ ФОРМАЦИИ И ГЛУБИННЫЕ ЯРУСЫ
ОРУДЕНЕНИЯ ПОЗДНЕОРЕГЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ГЕРЦИНИД: (НА ПРИМ.
ЮЖ. ТЯНЬ-ШАНЯ) / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ ИМ.
Х.М.АБДУЛЛАЕВА. – Т.: ФАН, 1992. – 232, [3] С.: ИЛ.; 22 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ
СРЕДСТВ ПО “УЗБЕКЗОЛОТО”. – БИБЛИОГР.: С. 221–229. – ISBN 5-648-01586-0 (В
ПЕР.): 17 Р., 500 ЭКЗ. –[92-1748] П ВС
УДК 553.4:553.06:553.078(235.216-213)

18.5 ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ


ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

334. ИБРОҲИМОВ Р.Н. ВА БОШҚ. СТРУКТУРАЛИ ГЕОЛОГИЯ ВА


ГЕОЛОГИК ХАРИТАЛАШ: (МЕТОДИК КЎРСАТМА) / Р.Н.ИБРОҲИМОВ,
Ғ.А.ФАТХУЛЛАЕВ, Ў.М.РАСУЛОВ. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 48 Б.: РАСМ; 20 СМ.
– БИБЛИОГР.: Б. 44 (11 НОМДА). – БЕПУЛ, 150 НУСХА. – [93-1446] Б ОП
335. МИРОРТИҚ МИРАБДУЛЛА ЎҒЛИ. ЖЎҒРОФИЙ АТАМАЛАР ЛУҒАТИ /
МАСЪУЛ МУҲАРРИР М.МАМАТҚУЛОВ. – Т.: ФАН, 1992. – 55, [1] Б.; 17 СМ. – ISBN
5-648-01840-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 2500 НУСХА. – [93-165] Б ЮҚ
336. САИДКАРИМОВ С. АФҒОНИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖЎҒРОФИЯСИ:
ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992, - 32 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 32 (14
НОМДА). – ШАРТНОМА НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-74] Б ОП
337. ЧИНИҚУЛОВ Х. СТРУКТУРАЛИ ГЕОЛОГИЯ ВА ГЕОЛОГИК
ХАРИТАЛАШ: ГЕОЛОГИЯ ФАК. ЎҚУВ-МЕТОДИК КЕНГАШИ (13.12.90)
ТАСДИҚЛАГАН. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 80 Б.; РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б.
80 (12 НОМДА). – ШАРТНОМА НАРХДА, 200 НУСХА. – [93-232] Б ОП
338. МАМБЕТОВ КАМОЛ. САЯҲАТНАМА: (ҲИНДСТАН, ШРИ-ЛАНКА ҲАМ
КАВКАЗ ТАСИРЛЕРИ). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 124, [2] Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1460-4: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-
1523] Б ЮҚ

34
19 БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
(ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ БИОЛОГИЯСИ-ҚАРАНГ 37.2)

19.3 НАЗАРИЙ БИОЛОГИЯ


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ

339. АЛМАТОВ А.С. ВА БОШҚ. ГЕНЕТИКАДАН МАСАЛАЛАР ТЎПЛАМИ ВА


УЛАРНИ ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ: (ЎҚУВ ҚЎЛЛ.) / А.С.АЛМАТОВ, Ш.ТЎРАБЕКОВ,
Г.Ж.ЖАЛОЛОВ. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 81, [2] Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 80 (6
НОМДА). – БЕПУЛ, 200 НУСХА. – [93-1489] Б ОП
340. ЗУФАРОВ К.А. ВА БОШҚ. ЖИГАР ВА ЖИГАР ЎТ ЙЎЛЛАРИНИНГ
ГИСТОФИЗИОЛОГИЯСИ: МАЪРУЗА МАТНИ / К.А.ЗУФАРОВ, А.Ф.САДРИДДИНОВ,
Л.С.КНЯЗЕВА; 1 ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТИББИёТ ИН-ТИ. – Т.: 1 ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ТИББИёТ ИН-ТИ, 1993. – 27 Б.: РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 26–27 (5 НОМДА). – 4
С., 300 НУСХА. – [93-1491] Б
341. МАХСУМОВ А.Ғ., ПРИМУҲАМЕДОВ И.М. БИООРГАНИК КИМё:
ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: ИБН
СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 430, [1] Б.: 20 СМ. –
(ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ). –
БИБЛИОГР.: Б. 416 (5 НОМДА). – ISBN 5-638-00571-4 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА
НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-616]

ББК 28.072.Я73
342. СОЛИҲБОЕВ И.К. РИВОЖЛАНИШ БИОЛОГИЯСИ: (КЎПАЙИШ ВА
РИВОЖЛАНИШ ЖАРАёНЛАРИНИНГ ЭВОЛЮЦИОН ТАРАҚҚИёТЛАРИ): ЎҚУВ
ҚЎЛЛ. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 92 Б.: РАСМ; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 500 НУСХА. –
[93-91] Б ОП
343. ҚОСИМОВ М.М. БИОФИЗИКАДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР: (ЎҚУВ
ҚЎЛЛ.). – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 91 Б.: РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 89 (17
НОМДА). – ШАРТНОМА НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-70] Б ОП
344. БАЛТАБАЕВ У.А. ФЕРМЕНТЫ: ТЕКСТ ЛЕКЦИИ ПО БИОХИМИИ / 1
ТАШК. ГОС. МЕД. ИН-Т. – Т.: 1 ТАШМИ, 1993. – 47 С.; 20 СМ. – 1 Р. 50 К., 300 ЭКЗ. –
[93-746] П ОП
УДК 577.15

19.5 МИКРОБИОЛОГИЯ.
ВИРУСОЛОГИЯ

345. ЕЛИНОВ Н.П. ВА БОШҚ. МИКРОБИОЛОГИЯДАН ЛАБОРАТОРИЯ


МАШҒУЛОТЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛАНМА: ФАРМАЦЕВТИКА ИН-ТЛАРИ ВА ТИББИёТ
ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИНИНГ ФАРМАЦЕВТИКА КУЛЛИёТИ ТАЛАБАЛРИ УЧУН
ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / Н.П.ЕЛИНОВ, Н.А.ЗАИКИНА, И.П.СОКОЛОВА; Н.П.ЕЛИНОВ
ТАҲРИРИ ОСТИДА. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1992. – 236, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – (ФАРМАЦЕВТИКА ОЛИЙ
БИЛИМГОҲИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ). – ISBN 5-638-00699-0:
ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [92-1707] Б ЮҚ

19.6 БОТАНИКА

35
346. МУСТАФОЕВ С.М., ХОЛМУРОДОВ А. ЎСИМЛИК ТУРЛАРИ ВА
ЖАМОАЛАРИНИ БИОЭКОЛОГИК ЎРГАНИШ: ПЕД. БИЛИМГОҲЛАРИ БИОЛОГИЯ
КУЛЛИёТЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. –
199 Б.: РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-645-01201-1 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 2500 НУСХА. -
ISBN-5-645-01201 (ХАТО). – [92-1769] Б ЮҚ

ББК 28.58Я73
347. ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ: СБ. НАУЧ. ТР. / [РЕДКОЛ.:
К.С.САФАРОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 96, [2] С.; 20 СМ. –
БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – Б.Ц., 350 ЭКЗ. – [93-126] П ОП
348. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАСТЕНИЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ: КРИТИЧ. КОНСПЕКТ
ФЛОРЫ / ИН-Т БОТАНИКИ АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ТАШК. ГОС. УН-Т; НАЧАТО
ПОД РУК. А.И.ВВЕДЕНСКОГО; ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОД РУК. Р.В.КАМЕЛИНА. – Т.:
ФАН. – 26 СМ.
Т.10 / [СОСТ. М.Н.АБДУЛЛАЕВА И ДР.; РЕД. Т.А.АДЫЛОВ,
Т.И.ЦУКЕРВАНИК]. – 690 С. – АЛФ. УКАЗ.: С. 677–691. – ISBN 5-648-01604
(ОШИБОЧ.). – [93-1571] П ВС
УДК 582.619

19.7 ЗООЛОГИЯ

349. УМУРТҚАСИЗ ҲАЙВОНЛАР ЗООЛОГИЯСИДАН АМАЛИЙ


МАШҒУЛОТЛАР БЎЙИЧА МЕТОДИК КЎРСАТМА / [ТУЗУВЧИЛАР З.Н.НОРБОЕВ
ВА БОШҚ.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ. – 20 СМ.
Қ.2. – 1992. – 54, [1] Б.: РАСМ. – НАРХСИЗ, 250 НУСХА. – [93-753] Б
350. ЖИВЫЕ ОРАКУЛЫ / СОСТ. О.БОГДАНОВ; ХУДОЖ. Г.ЖИРНОВ. –Т.:
УКИТУВЧИ, 1992. – 71, [1] С.: ИЛ.; 21 СМ. – ISBN 5-645-01135-Х: Б.Ц., 3000 ЭКЗ. – [93-
1765] П ОФ
ББК 88
351. ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: СБ. НАУЧ. ТР. / ФИРМА
“ЗООТЕК”; [ОТВ. РЕД. Б.Г.КАМИЛОВ]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 20 СМ.
ВЫП.1. – 1993. – 131 С.: ИЛ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-1330] П ОП
352. НАСЕКОМЫЕ УЗБЕКИСТАНА / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т
ЗООЛОГИИ, ТАШК. ГОС. УН-Т; [РЕДКОЛ.: Д.А.АЗИМОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.:
ФАН, 1993. – 337, [2] С.: ИЛ.; 27 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 320. – УКАЗ. НАЗВ.
НАСЕКОМЫХ: С. 321–338. – ISBN 5-648-01576-3 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000
ЭКЗ. – [93-1341] П ВС
УДК 576.895.7

19.9 ОДАМ ЭМБРИОЛОГИЯСИ, АНАТОМИЯСИ ВА ГИСТОЛОГИЯСИ


ЭМБРИОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ И ГИСТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

353. ОДАМ АНАТОМИЯСИ: ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ


УЧУН ДАРСЛИК / Р.Э.ХУДОЙБЕРДИЕВ, Н.К.АҲМЕДОВ, Ҳ.З.ЗОҲИДОВ ВА БОШҚ.;
С.А.ДОЛИМОВ ТАҲРИРИ ОСТИДА. – 3-ҚАЙТА ИШЛАНГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН
НАШРИ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. –
670, [1] Б.: РАСМ, 16 В. РАСМ; 22 СМ. – (ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ). – ISBN 5-638-00621-4 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 40000 НУСХА. – [93-531] И ОФ
ББК 28.86Я73

36
354. ГУЛЬМАНОВ ДЖ. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: (УЧЕБ.-МЕТОД. ПОСОБИЕ) / КАРАКАЛП. ГОС. УН-Т
ИМ. БЕРДАХА. – НУКУС: БИЛИМ, 1992. – 92 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 92 (6 НАЗВ.).
– ISBN 5-7698-0327-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-127] П
355. ЗУФАРОВ К.А. И ДР. ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ И
ВНУТРИПЕЧёНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ: ТЕКСТ ЛЕКЦИИ / К.А.ЗУФАРОВ,
А.Ф.САДРИДДИНОВ, Л.С.КНЯЗЕВА; 1 ТАШК. ГОС. МЕД. ИН-Т. – Т.: 1 ТАШМИ, 1993.
– 26 С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 26 (5 НАЗВ.). – 4 Р., 300 ЭКЗ. – [93-1499] П ОП
УДК 616.361-091.8:612.014

19.10 ОДАМ ВА ҲАЙВОНЛАР БИОФИЗИКАСИ, БИОКИМёСИ


ВА ФИЗИОЛОГИЯСИ
БИОФИЗИКА, БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

356. УМУМИЙ ФИЗИОЛОГИЯ ВА БИОФИЗИКАНИНГ ҲОЗИРГИ КУНДАГИ


МУАММОЛАРИ-СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ФИЗИОЛОГИИ И
БИОФИЗИКИ: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА 50-ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН ИЛМ.
КОНФ. МАЪРУЗАЛАРИНИНГ ТЕЗИСЛАРИ (1993 Й. ОКТ.) / [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:
П.В.УСМОНОВ (МАСЪУЛ МУҲАРРИР) ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 92 Б.;
20 СМ. – САРЛ. ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, ФИЗИОЛОГИЯ ВА БИОФИЗИКА
ИН-ТИ. – НАРХСИЗ, 150 НУСХА. – [93-1422] Б ОФ
357. ЮНУСОВ З.Р. И ДР. К ВОПРОСУ О БОЛЕВОЙ РЕЦЕПЦИИ: ТЕКСТ
ЛЕКЦИИ / З.Р.ЮНУСОВ, О.Т.АЛЯВИ, В.И.ЯКОВЕНКО; 1 ТАШК. ГОС. МЕД. ИН-Т. –
Т.: 1 ТАШМИ, 1993. – 16 С.; 20 СМ. – 55 К., 500 ЭКЗ. – [93-1023] П ОП
УДК 612.883

20 ТЕХНИКА. УМУМИЙ ТЕХНИКА ФАНЛАРИ


ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
(ТЕХНИКАНИНГ АЛОҲИДА ТАРМОҚЛАРИ - ҚАРАНГ: ТАРМОҚНИНГ
ТЕГИШЛИ БЎЛИМЛАРИ)

20.4 УМУМТЕХНИК ФАНЛАР


ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

358. МАТЕРИАЛЛАР ҚАРШИЛИГИДАН МАСАЛАЛАР ТЎПЛАМИ: ОЛИЙ


ТЕХН. ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / [Н.М.БЕЛЯЕВ,
Л.А.БЕЛЯВСКИЙ, Я.И.КУПНИС ВА БОШҚ.]; В.К.КАЧУРИН ТАҲРИРИ ОСТИДА. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993 – 335, [1] Б.: ЧИЗМА; 21 СМ. – ISBN 5-640-01275-7 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-507] Б ЮҚ
ББК 30.121Я73
359. ҲИКМАТОВ Ф.Ҳ. ГИДРАВЛИКАДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР:
(МЕТОДИК ҚЎЛЛ.). – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 64 Б.; 20 СМ. – БЕПУЛ, 200 НУСХА.
– [93-1444] Б ОП
360. МАЛЛИН У.Р. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА:
(ОРГ.-ТЕХН. АСПЕКТЫ). – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 143, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 142 (18 НАЗВ.). – ISBN 5-640-00995-0: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ.
– [93-559] П

21 САНОАТ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦЕЛОМ
(САНОАТНИНГ АЛОҲИДА ТАРМОҚЛАРИ - ҚАРАНГ: ТЕГИШЛИ
ТАРМОҚ БЎЛИМЛАРИ)

37
21.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

361. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ / Н.А.БАРАТОВ,


А.Я.ДЗЕВЕНЦКИЙ, Р.А.ЗАХИДОВ И ДР.; АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т
ЭНЕРГЕТИКИ И АВТОМАТИКИ. – Т.: ФАН, 1993. – 139, [2] С.: ИЛ.; 21 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 138–140 (46 НАЗВ.). – ISBN 5-648-00678-0: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500
ЭКЗ. – [93-1253] П ВС
УДК 658.26

21.2 САНОАТ ИҚТИСОДИ


ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

362. АКИМОВ И.У. САНОАТ ҲОМ АШёСИ ВА МАТЕРИАЛЛАРИ


ТОВАРШУНОСЛИГИ: “МОДДИЙ РЕСУРСЛАРНИ БОШҚАРИШ ВА ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ ВОСИТАЛАРИ УЛГУРЖИ САВДОСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ”
ИХТИСОСЛИГИДАН ТАЪЛИМ ОЛУВЧИ ТАЛАБАЛАРГА ДАРСЛИК. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 366, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 362 (23 НОМДА). –
ISBN 5-640-01472-5 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1105] Б
ЮҚ
ББК 30.3-9Я73
363. ҚОДИРХОНОВ С. САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ
ҲИСОБИ: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ “БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ, НАЗОРАТ ВА
ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ТАҲЛИЛИ” МУТАХАССИСЛИГИ ТАЛАБАЛАРИ
УЧУН ДАРСЛИК. – 2-ҚАЙТА ИШЛАНГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 360 Б.: ЖАДВАЛ; 21 СМ. – ISBN 5-640-01259-5 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 6000 НУСХА. – [93-1270] И ЮҚ
ББК 65.052.230Я73
364. МУМИНОВ Н.А. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ – ОСНОВЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
НПО “КИБЕРНЕТИКА”. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1993. – 25 С.; 20 СМ. – 1
Р. 70 К., 100 ЭКЗ. – [93-622] П ОФ

21.3 ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ УМУМИЙ ТЕХНОЛОГИЯСИ


ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

365. ИСМАИЛОВ М.А. И ДР. ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ


МНОГОРЕЖИМНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ / М.А.ИСМАИЛОВ,
У.Т.ХУДОЙБЕРГАНОВ, А.А.МУМИНДЖАНОВ. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ,
1993. – 21 СМ.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”;
Р-8-113). – БИБЛИОГР.: С. 20-21 (6 НАЗВ.). – 3 Р., 100 ЭКЗ. – [93-869] П ОФ
УДК 62-50
366. МУМИНОВ Н.А. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ
СЛОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1993. – 34 С.; 20 СМ. –
(ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-9-117). – 4 Р., 100 ЭКЗ. –
[93-1221] П ОФ

УДК 658.012.011.56:681.51.015.26

38
22 ЭНЕРГЕТИКА

22.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

367. ЗОҲИДОВ Р., ФАЙЗИЕВ А. ЎЗБЕКИСТОН ЭНЕРГЕТИКАСИ БУГУН ВА


ЭРТАГА. – Т.: ФАН, 1993. – 52, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01462-7: ШАРТНОМА
НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-811] Б ЮҚ

22.1.1 ИҚТИСОД ЭНЕРГЕТИКАСИ


ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ

368. САХАТОВ С.Т., КОЛОКОЛЬНИКОВ М.Г. СОСТОЯНИЕ И


ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА НА РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: (ОБЗОР). – Т.: ГФНТИ, 1993. – 177 С.; 20
СМ. – (ОБЗОР. ИНФОРМ. / ГОС. ФОНД НТИ ГОС. КОМ. РЕСП. УЗБЕКИСТАН ПО
НАУКЕ И ТЕХНИКЕ). – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – БИБЛИОГР.: С. 174–176 (32
НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 144 ЭКЗ. – [93-1468] П
УДК 620.9

22.2 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

369. СМИРНОВ В.П. И ДР. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В


АГРЕГАТНОЙ СИСТЕМЕ: (УЧЕБ. ПОСОБИЕ) / В.П.СМИРНОВ, А.И.МОЧАЛОВ,
Х.Б.САПАЕВ; ТАШК. ГОС. ТЕХН. УН-Т ИМ. А.Р.БЕРУНИ. – Т.: ТАШГТУ, 1993. – 122
С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 121–122 (20 НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 150 ЭКЗ.
– [93-930] П ОП
УДК 621.372
370. ЯКОВЛЕВ В.Н., ВАРФОЛОМЕЕВ Ю.А. ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ОТ ГНИЕНИЯ И ВОЗГОРАНИЯ / ТАШК. ИН-Т ИНЖЕНЕРОВ
Ж.-Д. ТРАНСП., ЦНИИ МЕХ. ОБРАБ. ДРЕВЕСИНЫ. – Т.: ФАН, 1992. – 207 С.: ИЛ.; 20
СМ. – ЗАГЛ. ОБЛ.: ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ. – ИЗД. ЗА
СЧёТ СРЕДСТВ МП “ДОРОЖНЫЙ” ТУРКМ. Ж. Д. – БИБЛИОГР.: С. 192–205 (160
НАЗВ.). – ISBN 5-648-01932-7: 25 Р., 1000 ЭКЗ. – [93-107] П
УДК 621.315,668.1;674.04;674.03;677,7(035)

23 РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. АЛОҚА
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. СВЯЗЬ

23.1.1 РАДИО ВА ЭЛЕКТРОН САНОАТИ ИҚТИСОДИ. АЛОҚА ИҚТИСОДИ


ЭКОНОМИКА РАДИО- И ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ЭКОНОМИКА СВЯЗИ

23.2 РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

371. КАРИМОВ Б.Ҳ. ВА БОШҚ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА АСОСЛАРИ: ПЕД.


ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / Б.Ҳ.КАРИМОВ,
Ю.А.ГАНИН, Г.Х.РУСТАМОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 128 Б.: ЧИЗМА; 21 СМ. – ISBN
5-645-01927-Х: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1411] Б ЮҚ
372. ТУРДИЕВ Н.Ш. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА АСОСЛАРИ: ПЕД. ИН-
ТЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 953, [1] Б.:

39
РАСМ; 22 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 251 (10 НОМДА). – ISBN 5-645-01585-1 (МУҚОВАЛИ):
НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. – [93-148] Б ЮҚ

ББК 32Я73
373. ТУРСУНОВ А.Т., ТЎХЛИБОЕВ О. КВАНТ ЭЛЕКТРОНИКАСИГА
КИРИШ: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ФИЗИКА ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ.
/ А.НАВОИЙ НОМИДАГИ САМАРҚАНД ДАВЛАТ ДОРИЛФУНУНИ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 170 Б.: РАСМ; 21 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 4000 НУСХА. –
[93-1728] Б ЮҚ
374. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ: СБ. НАУЧ. ТР. / ТАШК. ГОС. ТЕХН. УН-Т ИМ. А.Р.БЕРУНИ; [РЕДКОЛ.:
А.А.АБДУКАЮМОВ И ДР.]. – Т.: ТАШГТУ, 1993. – 116 С.: СХЕМ.; 20 СМ. –
БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – 3 Р., 500 ЭКЗ. – [93-252] П ОП
УДК 681.142.6-621,3.049-535.37

24 АВТОМАТИКА. ҲИСОБЛАШ ТЕХНИКАСИ


АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

24.4 ҲИСОБЛАШ ТЕХНИКАСИ


ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

375. ДАЛАБОЕВ У., ИСЛОМОВ Т.Х. ПРОГРАММАЛАШ АСОСЛАРИ: (ЎҚУВ


ҚЎЛЛ.). – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 89, [2] Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 90 (7 НОМДА).
– ШАРТНОМА НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-642] Б ОП
376. ПРОШИН В.И. ПРОГРАММАЛАШ АСОСЛАРИ ВА ҲИСОБЛАШ
ТЕХНИКАСИ: ЎРТА ҲУНАР-ТЕХН. БИЛИМ ЮРТЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 104 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-645-01153-8: НАРХСИЗ, 8000
НУСХА. – [93-913] Б ЮҚ
377. ҲОШИМОВ О.О. ВА БОШҚ. РОБОТОТЕХНИКА – ЯНГИ ИЛМИЙ-
ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ: ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / О.О.ҲОШИМОВ, Н.А.ОДИЛОВ, И.У.ЗОИРОВ;
А.Р.БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХН. ДОРИЛФУНУНИ. – Т.:
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХН. ДОРИЛФУНУНИ, 1993. – 47 Б.: РАСМ; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: Б. 46 (5 НОМДА). – НАРХСИЗ, 500 НУСХА. – [93-1237] Б
378. ИСМАИЛОВА Б.М., БАХРАМОВ Р.М. ИМИТАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
МНОГОМИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1992. –
20 С.: ИЛ.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-9-
103). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-248] П ОФ
УДК 658.52.011.56

25 ТОҒ САНОАТИ
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – СМ. 18.4)

25.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

379. НАСРИТДИНОВ Ш.Ғ. КОН КОРХОНАЛАРИ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ:


ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / А.Р.БЕРУНИЙ НОМЛИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УН-ТИ. – Т.:
НАШРИёТСИЗ, 1992. – 113 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. – [93-198] Б

40
25.1.1 ТОҒ САНОАТИ ИҚТИСОДИ
ЭКОНОМИКА ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

380. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМЫ РАСЧёТА ПОЛНОЙ


СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ: [НА ПРИМ. ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРОМЫСЛ.
УПР. “ШУРТАНГАЗ”] / О.М.НАБИЕВ, А.Б.АБДУНАЗАРОВ, Г.К.ИШОНХОДЖАЕВ И
ДР. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1993. – 64 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-4-115). – БИБЛИОГР.: С. 64 (5 НАЗВ.). –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-867] П ОФ
УДК 681.3.06

25.3 СУЮҚ ВА ГАЗСИМОН ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМАЛАРНИ ТАЙёРЛАШ


СИСТЕМАЛАРИ ВА ҚАЗИБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ И СПОСОБЫ ДОБЫЧИ ЖИДКИХ И
ГАЗООБРАЗНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

381. МАВЛОНОВ А.В. НЕФТЬ-ГАЗ КОНИ ГЕОЛОГИЯСИ ВА УЛАРНИ ҚАЗИБ


ЧИҚАРИШНИНГ ГЕОЛОГИК АСОСЛАРИ: НЕФТЬ ВА ГАЗ КОНЛАРИНИ ҚАЗИБ
ЧИҚАРИШ ВА ИШЛАТИШ МУТАХАССИСЛИГИ УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: ФАН; НУР,
1992. – 273 Б.; 20 СМ. – ОБЛ. САРЛ.: НЕФТЬ-ГАЗ КОНИ ГЕОЛОГИЯСИ. – БИБЛИОГР.:
Б.268-269 (17 НОМДА). – ISBN 5-648-01943-2: НАРХСИЗ, 500 НУСХА. – [93-106] Б
382. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ “ПЛАСТ СКВАЖИНА” С РАСПРЕДЕЛёННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ / Р.С.САДУЛЛАЕВ, Р.С.НАЗАРОВ, Р.КАМБАРОВ И ДР. – Т.: НПО
“КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1992. – 71 С.: ИЛ.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-7-99). – БИБЛИОГР.: С. 67-71 (50 НАЗВ.). –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 180 ЭКЗ. – [93-247] П ОФ

УДК 62-50.681.3.622

27 МАШИНАСОЗЛИК. АСБОБСОЗЛИК МАШИНОСТРОЕНИЕ.


ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

27.2 УМУМИЙ МАШИНАСОЗЛИК. МАШИНАШУНОСЛИК


ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. МАШИНОВЕДЕНИЕ

383. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАРНИНГ КИНЕМАТИК СХЕМАЛАРИНИ


ТУЗИШ, МАШИНА ДЕТАЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ТУЗИШ
АСОСЛАРИДАН УСЛУБИЙ КЎРСАТМА / А.Р.БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ
ДАВЛАТ ТЕХН. ДОРИЛФУНУНИ; [ТУЗУВЧИЛАР М.М.ҚЎРҒОНБЕКОВ,
А.МОЙДИНОВ]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1992. – 32 Б.: ЧИЗМА; 20 СМ. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 100 НУСХА. – [93-230] Б ОП
384. МЕХАНИЗМЛАРНИНГ ИШОНЧЛИ ИШЛАШЛАРИНИ МАТЕМАТИК
УСУЛЛАР ёРДАМИДА АНИҚЛАШ / ТОШКЕНТ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ
ИРРИГАЦИЯЛАШ ВА МЕХАНИЗАЦИЯЛАШТИРИШ МУҲАНДИСЛАРИ ОЛИЙ
БИЛИМГОҲИ; [ТУЗУВЧИЛАР С.Н.НИЯЗОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: ТҚҲИММОБ, 1993. – 78,
[1] Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 75 (7 НОМДА). – НАРХСИЗ, 100 НУСХА. – [93-1327] Б
ОП

27.4 МАШИНАСОЗЛИК ТЕХНОЛОГИЯСИ


ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

41
385. МИРБОБОЕВ В.А. ВА БОШҚ. “КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАР
ТЕХНОЛОГИЯСИ” КУРСИДАН ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИ: ТЕХН. ОЛИЙ ЎҚУВ
ЮРТЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / В.А.МИРБОБОЕВ,
Э.О.УМАРОВ, М.М.АҲМАДҲЎЖАЕВА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 173, [1] Б.: РАСМ; 21
СМ. – ISBN 5-645-02039-1: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1217] Б ЮҚ
ББК 30.3Я7

27.5 ТАРМОҚ МАШИНАСОЗЛИГИ


ОТРАСЛЕВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

386. АУГАМБАЕВ М. И ДР. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНО-


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА: УЧЕБ. ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХН. И С.-Х. ВУЗОВ / М.АУГАМБАЕВ, А.ИВАНОВ, Ю.ТЕРЕХОВ; ПОД РЕД.
Г.М.РУДАКОВА. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 336 С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 334 (8
НАЗВ.). – ISBN 5-645-01234-8: Б.Ц., 3000 ЭКЗ. – [93-1501] П ВС
387. ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ: [ХУДОЖ.-ДОКУМ. КН. ОБ ИСТОРИИ ТАШК. З-
ДА. ¹ 243 ГРАЖД. АВИАЦИИ / ЛИТ. ЗАПИСЬ И СТИХИ Ю.КОГТЕВА]. – Т.: ИЗД.-
ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. Г.ГУЛЯМА, 1992. – 318 С.; 17 СМ. – ISBN 5-635-00754-6 (В
ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3500 ЭКЗ. – [93-297] П ВС
388. МАВЛЯВИЕВ М.Р., ВИЛДАНОВА Ф.С. ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СИНТЕЗ)
МЕХАНИЗМОВ ВЯЗАНИЯ МАШИН ТРИКОТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА: (УЧЕБ.
ПОСОБИЕ) / ТАШК. ИН-Т ТЕКСТИЛ. И ЛёГ. ПРОМ-СТИ ИМ. Ю.АХУНБАБАЕВА. – Т.:
Б. И., 1993. – 194 С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 193 (13 НАЗВ.). – Б. Ц., 115 ЭКЗ. –
[93-702] П
389. МАЛЬСАГОВА Р.С. И ДР. РАЗЪёМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ ДЕТАЛИ:
(МЕТОД. РАЗРАБ.) / [Р.С.МАЛЬСАГОВА, Т.С.КУДРАТОВА, Н.Х.ЛУТФУЛЛАЕВА];
ТАШК. ИН-Т ТЕКСТИЛ. И ЛёГ. ПРОМ-СТИ ИМ. Ю.АХУНБАБАЕВА. – 2-Е ПЕРЕРАБ.
ИЗД. – Т.: Б.И., 1993. – 63, [4] С.: ИЛ.; 20 СМ. – АВТ. УКАЗАНЫ НА ОБОРОТЕ ТИТ. Л. –
БИБЛИОГР.: С. 67 (5 НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-744] В ОП
390. МАТЧАНОВ Р.Д. РАСЧёТ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХЛОПКОУБОРОЧНЫХ
МАШИН (НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ) / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, УЗБ. АКАД.
С.-Х. НАУК; ПОД РЕД. А.Д.ГЛУЩЕНКО. – Т.: ФАН, 1992. – 85, [2] С.: ИЛ.; 22 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 83–86 (85 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01598-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000
ЭКЗ. – [93-182] П ВС
УДК 631.358:658.562.6
391. МАТЧАНОВ Р.Д. УПЛОТНЕНИЕ ХЛОПКА В БУНКЕРЕ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЛОПКОУБОРОЧНЫХ МАШИН / ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИР.
КБ ПО МАШИНАМ ДЛЯ ХЛОПКОВОДСТВА; ПОД. РЕД. А.Д.ГЛУЩЕНКО. – Т.: ФАН,
1993. – 93 С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 86-91 (53 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01986-6:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-1333] П

УДК 631.358-762.424
392. МОЛЧАНОВ Г.Н., СМЕТАНКИН К.И. СТАНКИ С ЧПУ: СТРУКТУРНО-
ТЕХНОЛ. МОДЕЛИРОВАНИЕ: УЧЕБ. ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
МАШИНОСТРОИТ. ВУЗОВ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 236, [1] С.: ИЛ.; 21 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 234-235 (26 НАЗВ.). – ISBN 5-645-01350-6: Б. Ц., 2000 ЭКЗ. – [93-1423] П
ВС
ББК 34.630.2Я73
393. РУЗИЕВ У.Р. ГИДРОПРИВОД И ГИДРООБОРУДОВАНИЕ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ: УЧЕБ. ПОСОБИЕ / ТАШК. ГОС. ТЕХН. УН-Т ИМ.
А.Р.БЕРУНИ. – Т.: ТГТУ, 1992. – 83 С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 72 (7 НАЗВ.). –
Б.Ц., 300 ЭКЗ. – [93-211] П ОП

42
394. МАҲСУДОВ Й.М. ДУРАДГОРЛИК-МЕБЕЛЬ БУЮМЛАРИНИ
ПАРДОЗЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ: ТЕХН. ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК / Т.М.МИРКОМИЛОВНИНГ УМУМИЙ ТАҲРИРИ
ОСТИДА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 269 Б.: РАСМ; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 266 (10
НОМДА). – (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 4000 НУСХА. – [93-1243] Б ЮҚ

ББК 37.134

30 ЕНГИЛ САНОАТ
ЛЎГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

30.2 ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ


ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

395. АБДУЛЛАЕВ А.З., АББАСОВА Н.Г. ТАБИИЙ ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ,


УНИНГ КИМёВИЙ ТАРКИБИ, ХУСУСИЯТЛАРИ, ТУЗИЛИШИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ:
ЎҚУВ ҚЎЛЛ. МЕХАНИКАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ КУЛЛИёТИ МЕТОДИК КЕНГАШИ
ТОМОНИДАН 27.02.1992 Й. ДА ТАСДИҚЛАНГАН / И.ОХУНБОБОЕВ НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲИ. - Т.:
НАШРИёТСИЗ, 1992. – 31 Б.: РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 25–26 (9 НОМДА). –
НАРХСИЗ, 150 НУСХА. – [93-778] Б
396. “ЎЗБЕКИСТОН” РЕСПУБЛИКАСИ ТЎҚИМАЧИЛИК ИНСТИТУТИ
ёШЛАРИНИНГ ФАНДАГИ ЮТУҚЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА”, ИЛМ.-
АМАЛИЙ КОНФ. (1993; ТОШКЕНТ). “ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ТЎҚИМАЧИЛИК ИНСТИТУТИ ёШЛАРИНИНГ ФАНДАГИ ЮТУҚЛАРИ ИШЛАБ
ЧИҚАРИШГА” ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯСИ ТЕЗИСЛАРИ (25 – 28 МАЙ
1993 Й.). – Т.: НАШРИёТСИЗ. – 20 СМ. – САРЛ. ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН
ЖУМҲУРИЯТИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ, ЎЗБЕКИСТОН
РЕСП. ЕНГИЛ САНОАТ ИЛМ.-ТЕХН. ЖАМИЯТИ РЕСП. БОШҚАРМАСИ,
Й.ОХУНБОБОЕВ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ
ОЛИЙ БИЛИМГОҲИ.
Қ.2. – 1993. – 164 Б. – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. – [93-1448] Б
397. МАРАСУЛОВ Ш.Р. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ:
УЧЕБ. ДЛЯ СРЕД. СПЕЦ. УЧЕБ. ЗАВЕДЕНИЙ ПО СПЕЦ. 05102 / ПОД ОБЩ. РЕД.
Р.З.БУРНАШЕВА. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 263 С.: ИЛ.; 22 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 261-
262 (30 НАЗВ.). – ISBN 5-645-00940-1 (В ПЕР.): Б. Ц., 2000 ЭКЗ. – ISBN 5-645-00940-10
(ОШИБОЧ.). – [93-35] П ВС

ББК 37.23Я723
398. МЕХАНИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЛОКНИСТОГО
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ: СБ. НАУЧ. ТР. / ТАШК. ПОЛИТЕХН. ИН-Т ИМ.
А.Р.БЕРУНИ; [РЕДКОЛ.: П.Н.ТЮТИН (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: Б. И., 1991. – 157 С.; 20
СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – 5 Р., 300 ЭКЗ. – [93-1771] П ОП
УДК 677.21.493
399. СААКОВ В. В СОТНИ АДРЕСОВ: (ИСТОРИЯ БУХАР. ТЕКСТИЛ. КОМБ.).
– Т.: МЕХНАТ, 1991. – 123 С.; 20 СМ. – ISBN 5-8244-0823-8: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000
ЭКЗ. – [93-299] П ОП
400. СБОРНИК ИНСТРУКЦИЙ И МЕТОДИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
КОНТРОЛЮ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА И ПРОДУКЦИИ ЕГО
ПЕРЕРАБОТКИ В ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / НПО
“ХЛОПКОПРОМ”; ПОД ОБЩ. РЕД. И.Т.МАКСУДОВА, А.Н.НУРАЛИЕВА. – Т.:

43
МЕХНАТ, 1992. – 338, [1] С.: ИЛ.; 21 СМ. – ISBN 5-8244-0958-7 (В ПЕР.): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-157] П ОФ
401. ЭКСПРЕСС-СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХЛОПКА-СЫРЦА / А.А.ЦЕРВАС, Х.А.АМИНОВ, С.М.ИСРАИЛОВА И
ДР. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1992. – 25 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-1-98). – ЦЕНАДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-
204] П ОФ
УДК 658.513

30.8 ЕНГИЛ САНОАТНИНГ БОШҚА ТАРМОҚЛАРИ


ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ЛёГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

402. АЛЛАМУРАТОВ А. МАНГГИ МИЙРАС: ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ҚОЛ


ОНЕРИ ТУЎРАЛЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 92 Б.; 20 СМ. - ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN
5-7698-0407-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1091] Б ЮҚ

32 ТРАНСПОРТ

32.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

403. МАМАЖАНОВ Р.К. ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА


ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛёТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ / СРЕДНЕАЗ. Ж. Д., ТАШК.
ИН-Т ИНЖЕНЕРОВ Ж.-Д. ТРАНСП. – Т.: ФАН, 1993. – 152 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С.
140-150 (130 НАЗВ.). – ISBN 5-648-02062-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-1334]
П
УДК 624.21/8;059.4
404. РАШИДОВ Т.Р., ИШАНХОДЖАЕВ А.А. СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ
ТОННЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ / АН
РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т МЕХАНИКИ И СЕЙСМОСТОЙКОСТИ СООРУЖЕНИЙ
ИМ. М.Т.УРАЗБАЕВА. – Т.: ФАН, 1993. – 133, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 117-
127 (199 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01916-5: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-321] П ВС
УДК 624.19:625.42
405. НАРМЕТОВ Э.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ
АВТОТРАНСПОРТА / М-ВО АВТОМОБ. ТРАНСП. РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ГОЛОВНОЙ
ИН-Т УПР.; ПОД РЕД. Ф.Б.АБУТАЛИЕВА. – Т.: ФАН, 1992. – 227, [1] С.; 22 СМ. – ИЗД.
ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ГОЛОВНОГО ИН-ТА УПР. М-ВА АВТОМОБ. ТРАНСП. РЕСП.
УЗБЕКИСТАН. – БИБЛИОГР.: С. 193-197 (114 НАЗВ.): 10 Р., 1000 ЭКЗ. – [93-132] П ВС
УДК 338.47:656.13(575.1)

32.1.1 ТРАНСПОРТ ИҚТИСОДИ


ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА

406. КОМИЛОВ А.Я. МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ В


СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ. –
Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1992. – 16 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-8-104). / 1 Р., 100 ЭКЗ. – [93-251] П ОФ
УДК 656.2.338
407. УЛЬДЖАБАЕВ К.У. И ДР. РЕФОРМА НА ТРАНСПОРТЕ И В СВЯЗИ /
К.У.УЛЬДЖАБАЕВ, М.А.БАБАДЖАНОВ, С.В.ПЕТРОВА. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. –
148, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01313-3: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 4000 ЭКЗ. – [93-558] П
ВС

44
32.2 ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

408. ИБРАГИМОВ Н.Н. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК СКОРОПОРТЯЩИХСЯ


ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ: ИНСТРУКТ. УКАЗАНИЯ И
ПРАКТ. РЕКОМЕНДАЦИИ. – Т.: ФАН, 1993. – 360 С.; 20 СМ. – ISBN 5-648-02019-Х (В
ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-1147] П
409. КРАВЧЕНКО В.А. И ДР. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В УСЛОВИЯХ
ЗАГРЯЗНёННОЙ АТМОСФЕРЫ / В.А.КРАВЧЕНКО, А.М.МЕНТЮКОВА,
В.Н.ЯКОВЛЕВ; ТАШК. ИН-Т ИНЖЕНЕРОВ Ж.-Д. ТРАНСП., САО
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ. – Т.: ФАН, 1993. – 201 С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 174-185
(127 НАЗВ.). – ISBN 5-648-02031-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-1227] П

УДК 621.315.6:554.510.42
410. СЕЙТИМБЕТОВ М. ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ТЕМИР ЖОЛ
ҚУРЫЛЫСЫНЫНГ ТАРИЙХЫНАН (1947 – 1972 ЖЖ.). – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 68, [2] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1407-8:
ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1065] Б ЮҚ

32.3 АВТОМОБИЛЬ ТРАНСПОРТИ


АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

411. ҚОДИРХОНОВ М.О., РАСУЛОВ Ғ.Ғ. АВТОМОБИЛЬ НАЗАРИЯСИДАН


МАСАЛАЛАР ТЎПЛАМИ: ТЕХН. ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ СТУДЕНТЛАРИ УЧУН
ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 52, [3] Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 54 (6
НОМДА). – ISBN 5-645-01343-3: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-330] Б ЮҚ

ББК 39.33Я73
412. МУСАЕВ К.Ю. И ДР. КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК АВТОМЕХАНИКА /
К.Ю.МУСАЕВ, М.З.МУСАДЖАНОВ, С.С.МЕННАНОВ; ПОД РЕД. Я.Х.ЗАКИНА. – Т.:
МЕХНАТ, 1992. – 94, [1] С.: ТАБЛ.; 21 СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. –
БИБЛИОГР.: С. 91. – ISBN 5-8244-0472-0: Б.Ц., 1000 ЭКЗ. – [93-511] П
ББК 40.72
413. ЖОЛ ҲАРЕКЕТИ ҚАДЕЛЕРИ: 1987 Ж. 1-ЯНВ. ҲАРЕКЕТКЕ ЕНГИЗИЛГЕН.
– НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 90, [1] Б., 4 В. БЕЛГИЛЕР; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1329-2: ШАРТНАМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [92-
1758] Б ЮҚ

33 ҚУРИЛИШ
СТРОИТЕЛЬСТВО
(АРХИТЕКТУРА –СМ. 49.2)

33.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

414. КУЧКАРОВА Д.Ф. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ


ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЗАДАЧАХ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ / БУХАР. ГОС. ПЕД. УН-Т ИМ. Ф.ХОДЖАЕВА. – Т.: ФАН, 1992. –

45
125 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ ГЛАВ. – ISBN 5-648-01617-4: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [92-1697] П

33.2 ҚУРИЛИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

415. СОЛДАТОВ Е.А., КАХАРОВ У.К. ПОВЫШЕНИЕ


ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ АКТИВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
ТЕПЛОИНЕРЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ОГРАЖДЕНИЙ / САМАРК. ГОС. АРХИТ.-
СТРОИТ. ИН-Т ИМ. М.УЛУГБЕКА. – Т.: ФАН, 1992. – 131, [3] С.: ИЛ.; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 126-133 (141 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01211-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000
ЭКЗ. – [92-1698] П ВС
УДК 016:662.997
416. ТУЙЧИЕВ Н.Д. ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА
НАДёЖНОСТИ СЛОЖНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ / ТАШК. АРХИТ.-
СТРОИТ. ИН-Т; ПОД РЕД. В.К.КАБУЛОВА. – Т.: ФАН, 1993. – 148, [2] С.; 21 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 127-128 (26 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01937-8: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500
ЭКЗ. – [92-363] П ВС
УДК 624.04:619.2

33.4 ПОЙДЕВОР ВА ФУНДАМЕНТЛАР. ТУПРОҚ МЕХАНИКАСИ


ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ

417. РАСУЛОВ Ҳ.З. ГРУНТЛАР МЕХАНИКАСИ, ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР:


ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ ҚУРИЛИШ ИХТИСОСЛИГИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН
ДАРСЛИК. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 236, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 234 (7
НОМДА). – ISBN 5-645-01587-8 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1496] Б
ЮҚ
ББК 38.58Я73

33.5 ҚУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

418. НИЗОМОВ Ш.Р. ВА БОШҚ. ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРИ: (ЎҚУВ


ҚЎЛЛ.) / Ш.Р.НИЗОМОВ, Б.А.ҲОБИЛОВ, Ф.Т.УСМОНОВ; ТОШКЕНТ
АРХИТЕКТУРА-ҚУРИЛИШ ИН-ТИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 79, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: Б. 77 (8 НОМДА). – ISBN 5-8244-0981-1: 25 С., 500 НУСХА. – [93-90] Б ОП
УДК 642.012.46
419. ЖАББОРОВ У.Р. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПЛОСКИХ КРЫШ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА / ТАШК.
АРХИТ.-СТРОИТ. ИН-Т; ПОД РЕД. И.К.КАСЫМОВА. – Т.: ФАН, 1992. – 132, [1] С.:
ИЛ.; 21 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ М-ВА ПРОМ-СТИ СТРОИТ. МАТЕРИАЛОВ
РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – БИБЛИОГР.: С. 119-122 (84 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01684-0:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 600 ЭКЗ. – [93-33]

УДК 690.243:678.049.2+676.266.7:691.16.004.8

33.7 ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ


ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

420. ПОЛЬСКИЙ С., АЗИЗОВ П. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И


МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 229, [1] С.: ИЛ.; 20

46
СМ. – БИБЛИОГР.: С. 227-228 (18 НАЗВ.). – ISBN 5-640-01426-1: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
1000 ЭКЗ. – [93-1304] П ОФ
421. БОРЩОВ Т.С. ҲАМ БАСҚ. МЕЛИОРАЦИЯ МАШИНАЛАРЫ: ОРТА
КАСИП-ТЕҲН. УЧ-ЩЕЛЕРИ УШЫН САБАҚЛЫҚ / Т.С.БОРЩОВ, Р.А.МАНСУРОВ,
В.А.СЕРГЕЕВ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 322 Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – (ОРТА КАСИП-
ТЕХН. УЧ-ЩЕЛЕРИ УШЫН САБАҚЛЫҚЛАР ҲАМ ОҚЫЎ ҚОЛЛ.). – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
ISBN 5-640-7698-0490-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1213] Б ЮҚ

33.8 ҚУРИЛИШНИНГ АЙРИМ ТУРЛАРИ


ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

422. ГЕОДЕЗИЯ В ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ


СТРОИТЕЛЬСТВЕ: [СБ. СТ.] / ТАШК. ИН-Т ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛ. ХОЗ-ВА; [РЕДКОЛ.: Х.М.МУБОРАКОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. –
Т.: ТИИИМСХ, 1991. – 81, [1] С.; 22 СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – Б. Ц., 100 ЭКЗ. –
[93-557] П
УДК 528.626

33.9 ИНЖЕНЕРЛИК ҚУРИЛМАЛАРИ. САНИТАР ТЕХНИКА


ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА

423. ЯРКУЛОВ Б.Я., АВАЛОВ Ф.О. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА


ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН
РУЗ, 1993. – 19 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО
“КИБЕРНЕТИКА”; Р-2-112). – БИБЛИОГР.: С. 19 (8 НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
100 ЭКЗ. – [93-623] П ОФ
УДК 628.115

34 УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИГИ.


МАИШИЙ ХИЗМАТ. САВДО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ТОРГОВЛЯ

34.3.1.1 ИЧКИ САВДО ИҚТИСОДИёТИ


ЭКОНОМИКА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ

424. ЕРГЕШЕВ Е. САВДО КОРХОНАЛАРИНИНГ ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИ


ТАҲЛИЛИ: (ЎҚУВ ҚЎЛЛ.) / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 166 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8244-0960-9:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-197] Б ОП
425. БЕКМУРАДОВ А. МАРКЕТИНГ: ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА:
(ФОРМИРОВАНИЕ, УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ). –Т.: МЕХНАТ, 1992. – 294 С.: ТАБЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 291-294 (68
НАЗВ.). – ISBN 5-8244-0943-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [92-1733] П ВС

34.4 УЙ РЎЗҒОР ЮРИТИШ


ДОМОВОДСТВО

426. ЧОЙХЎРЛИК ҲИКМАТЛАРИ / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ М.ХУДОёРОВ]. –


АНДИЖОН: АНДИЖОН, 1993. – 46, [1] Б.; 20 СМ. – (УЙ БЕКАСИ КИТОБ ЖАВОНИ). –
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-911] Б

47
427. ЖИГАЛОВА И. ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА. – Т.: МЕХНАТ, 1993. – 348, [1]
С.: ИЛ., [8] Л. ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 338. – ISBN 5-8244-0640-5 (В ПЕР.): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1003] П ОФ

ББК 36.997

428. КУЛИНАРИЯ, РЕЦЕПТУРА / КОВАЛёВ В., МОГИЛЬНЫЙ Н. БЛИНЫ.


ПИРОГИ / Л.ЛЯХОВСКАЯ. МУЧНЫЕ БЛЮДА УЗБЕКСКОЙ КУХНИ / К.МАХМУДОВ,
А.САНДЕЛЬ. – Т.: КАМАЛАК, 1992. – 76, [2] С.; 17 СМ. – ISBN 5-633-00837-5: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 50000 ЭКЗ. – [92-1695] П ВС

ББК 36.992
429. МАКСИМОВА М.В. АЗБУКА ВЯЗАНИЯ. – 5-Е ИЗД. – Т.: МЕХНАТ, 1993. –
285, [1] С.: ИЛ.; 22 СМ. – ISBN 5-8244-0976-5 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000
ЭКЗ. – [93-183] В ОФ
ББК 37.248
430. МАКСИМОВА М.В. ТРИКОТАЖ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ. – Т.: МЕХНАТ,
1993, - 263, [6] С.: ИЛ.; 21 СМ. – ISBN 5-8244-0478-Х (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ,
100000 ЭКЗ. – [93-1381] П ОФ
ББК 37.248
431. ОСТРОУХОВА Е.Н. МАШИННАЯ ВЫШИВКА: [АЛЬБОМ-СПРАВ. /
ХУДОЖ. ОФОРМ. И ТЕХН. РИСУНКИ А.ЛОМИВОРОТОВА]. – Т.: ШАРК, 1992. – 80
С.: ИЛ.; 29 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [92-1718] П ОФ
432. ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКИХ РУКОДЕЛИЙ: [ПЕР. С ФР.]. – Т.:
ИЗД-ВО ЛИТ. И ИСКУССТВА ИМ. Г.ГУЛЯМА, 1992. – 608 С.: ИЛ.; 21 СМ. – ISBN 5-
635-01276-0 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-160] П ВС
ББК 37.248.Я2
433. СВЯЖИТЕ ДЛЯ РЕБёНКА. – Т.: МЕХНАТ, 1993. – 32 С.: ИЛ.; 21 СМ. -
ISBN-5-8244-0997-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1026] П ОФ
434. СЕКРЕТЫ ДОМОВОДСТВА / [СОСТ. Е.В.РАЗАМАТ]. – Т.: МЕХНАТ, 1993.
– 317, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-8244-0631-6 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000
ЭКЗ. – [93-1280] П ВС
ББК 37.279
435. ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, КЕКСЫ: [РЕЦЕПТЫ / СОСТ. А.С.МАДРАХИМОВ].
– Т.: ИЗД-ВО НАР. НАСЛЕДИЯ ИМ. А.КАДЫРИ, 1993. – 43, [1] С.; 20 СМ. – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1277] П ВС
436. ХАНУС С. КАК ШИТЬ?: ПЕР. С ПОЛЬСКОГО. – Т.: ККЖИ “ПРАВДА
ВОСТОКА”, 1993. – 125 С.: ИЛ.; 26 СМ. – ISBN 5-85583-018-7: Б.Ц., 50000 ЭКЗ. – [93-
1085] П
437. ШЛЯХОТА Г. САМ ЗАКРОЙЩИК, САМ ПОРТНОЙ: ЮБКИ, БРЮКИ,
ЮБКИ-БРЮКИ: АЛЬБОМ-СПРАВОЧНИК. – Т.: ГЛ. РЕД. ИЗД.-ПОЛИГР. КОНЦЕРНА
“ШАРК”, 1993. – 96 С.: ИЛ.; 29 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 200000 ЭКЗ. (2-Й З-Д 101-
200 ТЫС.). – [93-786] В ОФ

37 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ.
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

37.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

48
438. ИСКАНДАРОВ Т. БОШҚИРШИЙХЛИКЛАР: [ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ
ЯНГИБОЗОР НОҲИЯСИДАГИ “ХОРАЗМ” ЖАМОА ХЎЖАЛИГИНИНГ БОСИБ ЎТГАН
ШАРАФЛИ ЙЎЛИ ТЎҒРИСИДА]. – УРГАНЧ: ХОРАЗМ, 1992. – 23 Б.: РАСМ; 20 СМ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-729] Б ЮҚ
439. МЎМИНОВ О. БЕЗАВОЛ УМР: [ҚАШҚАДАРё ФАРЗАНДИ
Ч.БЕГИМҚУЛОВ ҲАҚИДА]. – ҚАРШИ: НАСАФ, 1993. – 86, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. –
ISBN 5-7323-0321-9: ЭРКИН НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1160] Б ЮҚ
440. ОБЛОМУРАДОВ Н.Х. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ (1970 –
1990 ГГ.). – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 123, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01448-2: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-893] П ВС
441. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИАРАЛЬЯ:
(МАТЕРИАЛЫ РЕСП. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ.) / [РЕДКОЛ.: И.У.СМЕТОВ (ОТВ. РЕД.)
И ДР.]. – Т.: Б.И., 1992. – 161 С.; 20 СМ. – В НАДЗАГ.: УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК,
КАРАКАЛП. НИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИМ. Ш.МУСАЕВА. – 25 Р., 290 ЭКЗ. – [93-52] П ОФ
УДК 385/388.581:63(282.255-1)
442. ХАЛМУРАТОВ А. ЖЕР! МЕН – СЕНИНГ, БИР ПЕРЗЕНТИНГМЕН...:
[ОЧЕРКЛЕР]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 91 Б.; 20 СМ. - ҚОРАҚАЛПАҚ. –
ISBN 5-8272-1436-Х: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1521] Б

37.1.1 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИҚТИСОДИ


ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

443. ДЕҲҚОНЧИЛИК – САНОАТ МАЖМУИНИНГ ПАХТАЧИЛИК


ТАРМОҚЛАРИГА ҚАРАШЛИ ИЖАРАДАГИ КОРХОНАЛАРИДА МУХОСИБЛИК
ҲИСОБИНИ ЮРИТИШГА ДОИР ТАВСИЯЛАР / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ҚИШЛОҚ
ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ, МУХОСИБЛИК ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИ БОШҚАРМАСИ,
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИёТ УН-ТИ; [О.М.ЖУМАНОВ ТОМОНИДАН ИШЛАБ
ЧИҚАРИЛГАН]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 100 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 150 НУСХА. –
[93-547] Б ОФ
444. МАДИёРОВ Т.Қ. ДЕҲҚОНЧИЛИК-САНОАТ МАЖМУИДАГИ
ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР ВА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ
АФЗАЛЛИКЛАРИ: (КИМ ПЕН ХВА НОМЛИ КОРПОРАЦИЯ МИСОЛИДА) /
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ВАЗИРЛИГИ, ФАН-ТЕХН.
ТАРАҚҚИёТИНИНГ ТАРҒИБ ҚИЛИШ ВА ЖОРИЙ ЭТИШ БОШ БОШҚАРМАСИ. –Т.:
НАШРИёТСИЗ, 1992. – 31 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. – [93-49] Б ОФ
445. МАДИёРОВ Т.Қ. ДЕҲҚОНЧИЛИК-САНОАТ МАЖМУИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ДИАЛЕКТИКАСИ: (КИМ ПЕН
ХВА НОМЛИ ХАЛҚ КОРПОРАЦИЯСИ МОДЕЛИ МИСОЛИДА) / МАСЪУЛ
МУҲАРРИР Б.Қ.ҚОБУЛОВ. – Т.: ФАН, 1992. – 140 Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА,
300 НУСХА. – [93-228] Б ЯС
446. ПЎЛАТОВ С., АБДУЛЛАЕВ Р. БОШҚАРИШНИНГ ЦЕХ УСУЛИ /
КОЛХОЗЛАР ВА СОВХОЗЛАР ТАРИХИ ҲАМДА ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАРНИ ТАРҒИБ
ҚИЛИШ ИН-ТИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 18 Б.; 20 СМ. – (ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАР
ОММАГА). – 1 С. 20 Т., 1000 НУСХА. – [93-1721] Б ОП
447. ҚИШЛОҚ ВА БОЗОР: ЎТИШ ДАВРИ АГРАР-ИҚТИСОДИЙ
МУАММОЛАРИ / М.ИСЛОМОВ, А.МАМАТКАЗИН, Ю.ДОДОБОЕВ,
А.МАМАДАЛИЕВ; ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ФА, САНИИЭСХ ФАРҒОНА
БЎЛИМИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 110, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8244-0950-1: ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-6] Б ЮҚ
448. РЗАЕВ К. РЫНОЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КАРАКАЛПАКСТАНА: ПРОБЛ. СТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ ЭКОН. ОТНОШЕНИЙ В

49
АГРОПРОМ. КОМПЛЕКСЕ / [ПРЕДИСЛ. Ж.МЕДЕТУЛЛАЕВА]. – НУКУС:
КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 174 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 173 (23 НАЗВ.). – ISBN 5-
8272-1422-1 (В ПЕР.): Б. Ц., 2000 ЭКЗ. – [93-1471] П ВС
449. ХАСАНОВ Н. МАТЕРИАЛЬНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ КОЛХОЗОВ
В УСЛОВИЯХ РЫНКА. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 68, [2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С.
70 (8 НАЗВ.). – ISBN 5-640-01158-0: Б. Ц., 100 ЭКЗ. – [93-207] П ВС
450. ЧАРИЕВ К.А. ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА В
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ / СРЕДНЕАЗ. НИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛ. ХОЗ-ВА;
ПОД. РЕД. С.Н.УСМАНОВА. – Т.: ФАН, 1992. – 182, [1] С.; 20 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ
СРЕДСТВ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “ИКТИДОР”. – ISBN 5-648-01925-4: 35 Р., 1000
ЭКЗ. – [92-1699] П ВС
451. ТЛЕЎБЕРГЕНОВ Ш.Т. АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫНЫНГ РЕСУРСЛАРЫНАН
ИНТЕНСИВ ПАЙДАЛАНЫЎ / НОКИС МАМЛЕКЕТЛИК УН-ТИ. – НОКИС:
НАШРИёТСИЗ, 1992. – 66 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – 1 С. 20 Т., 500 НУСХА. – [93-
736] Б

37.1.1.1 ЎСИМЛИКШУНОСЛИК ИҚТИСОДИ


ЭКОНОМИКА РАСТЕНИЕВОДСТВА

452. ШОАКРАМОВ К. “ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАХСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ


ЧИҚАРИШ ТИЗИМЛАРИ” КУРСИДАН УСЛУБИЙ ҚЎЛЛАНМА / ТОШКЕНТ МОЛИЯ
ОЛИЙГОҲИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1992. – 62 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 62 (7 НОМДА).
– НАРХСИЗ, 150 НУСХА. – [93-1012] Б
453. АБДУРАХИМОВ А.У., ТАШПУЛАТОВ С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ ФАКТОРОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ХЛОПКОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК – Т.: НПО
“КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1993. – 23 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-1-111). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-703] П ОФ
УДК (330+691):115
454. ДЖУМАНОВ О.М. И ДР. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И
ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА И ХЛОПКОВОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН: (ОБЗОР) / О.М.ДЖУМАНОВ, Н.РАХМАНОВ, Т.МУРАТОВ. – Т.:
ГФНТИ, 1993. – 39, [1] С.; 20 СМ. – (ОБЗОР ИНФОРМ. / ГОС. ФОНД НИИ ГКНТ РЕСП.
УЗБЕКИСТАН). – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – БИБЛИОГР.: С. 36–39 (48 НАЗВ.). –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 160 ЭКЗ. [93-1223] П
УДК 677.21.021.152

37.1.1.2 ЧОРВАЧИЛИК ИҚТИСОДИ


ЭКОНОМИКА ЖИВОТНОВОДСТВА

455. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ҲАЙВОНЛАРИ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ


ОШИРИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ: [ИЛМ. МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ] /
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ҚИШЛОҚ ҲЎЖАЛИГИ ФА; [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:
У.Н.НОСИРОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1992. – 162 Б.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.
МАҚОЛАЛАР ОХИРИДА. – БЕПУЛ, 290 НУСХА. – [93-554] Б ОФ
456. КАЮМОВ Ф.К. И ДР. КАРАКУЛЕВОДЧЕСКИЙ ПОДКОМПЛЕКС И ЕГО
РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА / Ф.К.КАЮМОВ,
Х.К.КУВНАКОВ, Т.Х.ФАРМАНОВ; УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК, УЗБ. НИИ ЭКОНОМИКИ
СЕЛ. ХОЗ-ВА. - Т.: УЗНИИЭСХ УЗАСХН, 1993. – 96 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 94-95
(26 НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 350 ЭКЗ. – [93-1301] П ОФ
УДК 636.933.2+338.516.22

50
37.2. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТАБИИЙ-ИЛМИЙ АСОСЛАРИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

457. АБДУЛЛАЕВ Х.А., АБДУРАҲМОНОВ Т.А. ДУНё ТУПРОҚЛАРИ,


УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА МУҲОФАЗА ҚИЛИШ: (ЎҚУВ ҚЎЛЛ.). – Т.:
УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 20 СМ.
Қ.1. – 1992. – 115, [1] Б. – ШАРТНОМА НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-781] Б ОП
458. АБДУЛЛАЕВ Х.А., АБДУРАХМАНОВ Т.А. ДУНё ТУПРОҚЛАРИ,
УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА МУҲОФАЗА ҚИЛИШ (ЎҚУВ ҚЎЛЛ.). – Т.:
УНИВЕРСИТЕТ. – 20 СМ.
Қ.2. – 1993. – 44 Б. – БЕПУЛ, 200 НУСХА. – [93-1320] Б ОП
459. САЙФУТДИНОВА В. ТУПРОҚ КИМёСИДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР:
ТУПРОҚШУНОСЛИК КУЛЛИёТИ ЎҚУВ-УСЛУБИЙ КЕНГАШИ 15.04.91 Й. ДА
ТАСДИҚЛАНГАН. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 80 Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-772] Б ОП
460. ТУПРОҚЛАРНИ АГРОКИМёВИЙ ХАРИТАЛАШ ВА ЎҒИТЛАРДАН
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФОЙДАЛАНИШ: (МЕТОДИК КЎРСАТКИЧ) / [ТУЗУВЧИЛАР
С.С.СИДИҚОВ, Ж.С.САТТОРОВ]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 39, [1] Б.; 20 СМ. –
БЕПУЛ, 150 НУСХА. – [93-857] Б ОП
461. “ЎҒИТ-93”, ёШ ОЛИМЛАР ВА МУТАХАССИСЛАРНИНГ АНЖУМАНИ
(1; 1993; ТОШКЕНТ). ЎЗБЕКИСТОН ФА 50 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН IV-ёШ
ОЛИМЛАР ВА МУТАХАССИСЛАРНИНГ АНЖУМАНИ “ЎҒИТ - 93”: МАЪРУЗАЛАР
МАТНИ, 1993 Й. 27 – 28 МАЙ / [МУҲАРРИРИЯТ: С.У.УСМОНОВ (БОШ МУҲАРРИР)
ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 102 Б.; 20 СМ. – МАҚОЛАЛАР ЎЗБЕК, РУС
ТИЛЛАРИДА. – САРЛ. ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН ФА, КИМё ТЕХНОЛОГИЯ ВА ЕР
ФАНЛАРИ БЎЛИМИ, ЎҒИТЛАР ИН-ТИ. – НАРХСИЗ, 110 НУСХА. – [93-773] Б ЯС
462. БЕРДИМУРАТОВ О., АЛИМБЕТОВ С. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН
ЖАҒДАЙЫНДА ТОГИНЛЕРДИ ПАЙДАЛАНЫЎДЫНГ АҲМИЙЕТИ. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 153, [1] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 150
(72 НОМДА). – ISBN 5-8272-1335-7: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-235] Б
ЮҚ
463. МАМБЕТКАРИМОВ Д. ТОПЫРАҚЛАРДЫНГ АГРОХИМИЯЛЫҚ
ОЗГЕШЕЛИКЛЕРИ ҲАМ ТОГИН ҚОЛЛАНЫЎ ТИЙКАРЫ: (САБАҚЛЫҚ УШЫН
ҚОЛЛ.) / ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСП. АЎЫЛ ХОТАЛЫҚ М-ГИ, РЕСП. АГРОСАНОАТ
БОЙЫНША ЖОҚАРЫ МЕКТЕБИ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 116 Б.; 20
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-142] Б

37.3 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ,


АВТОМАТЛАШТИРИШ, ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА
АВИАЦИЯ
МЕХАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА. АВИАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

464. КАСЕНОВ Б.К. ЎШ МЕХАНИЗАТОРЛАР УЧУН МАШИНА-ТРАКТОР


ПАРКИДАН ФОЙДАЛАНИШГА ОИД ҚЎЛЛАНМА: ЎРТА ҲУНАР-ТЕХН. БИЛИМ
ЮРТЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 255, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. –
(ОММАВИЙ КАСБЛАР БЎЙИЧА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК КАДРЛАРИ ТАЙёРЛАШ
УЧУН ДАРСЛИК ВА ЎҚУВ ҚЎЛЛ.). – ISBN 5-645-01345-Х: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. –
[93-1295] Б ЮҚ
465. НУРИДДИНОВ Б. ВА БОШҚ. ЛИМОНЧИЛИКДА ҚУёШ
ЭНЕРГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ / Б.НУРИДДИНОВ, Б.ҲАЙРИДДИНОВ, М.КИМ. –

51
Т.: ФАН, 1993. – 54, [2] Б.; 20 СМ. – (ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР. ТЕХНИКА). –
ISBN 5-648-01465-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-334] Б ЮҚ
466. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ КОМПЛЕКС
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА ЭЛЕКТЛАШТИРИШ ТАРАҚҚИёТИНИНГ 2010 ЙИЛГАЧА
МЎЛЖАЛЛАНГАН УМУМИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ / ЎЗҚХФА, ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ
ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ ИЛМ.-ТАДҚИҚОТ
ИН-ТИ; [А.Ҳ.ҲОЖИЕВ ВА БОШҚ.]. – Т.: ЎЗҚХФА, 1992. – 52 Б.; 21 СМ. – ТЕКСТ
ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. – НАРХСИЗ, 290 НУСХА. – [93-740] Б ОФ
467. МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДОёМКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЗОНЕ ХЛОПКОВОДСТВА: (МАТЕРИАЛЫ НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ.) / [РЕДКОЛ.:
А.Х.ХАДЖИЕВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: УЗНИИМЭ УЗАСХН, 1992. – 159, [1] С.; 20
СМ. – В НАДЗАГ.: УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК, УЗБ. НИИ МЕХАНИЗАЦИИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛ. ХОЗ-ВА. – 15 Р., 290 ЭКЗ. – [93-54] П ОФ
468. НАБИЕВ Т.С., ФАН САУН ЗУНГ. АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ СЕВА И МЕЖДУРЯДНОЙ
ОБРАБОТКИ ХЛОПЧАТНИКА / ТАШК. ИН-Т ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛ. ХОЗ-ВА. – Т.: ТИИИМСХ, 1993. – 64 С.: ИЛ.; 22 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 59–63 (81 НАЗВ.). – 75 Р., 290 ЭКЗ. – [93-588] П ОФ
УДК 631.316.02:631.331.024.21.3
469. УЗБЕКСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (УЗНИИМЭ) (1931 – 1991) / УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК;
[СОСТ. Л.Ш.АЛИКУЛОВА И ДР.; ОТВ. РЕД. А.Х.ХАДЖИЕВ]. – Т.: МЕХНАТ, 1992. –
31, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-8244-0966-8: Б. Ц., 1000 ЭКЗ. – [92-1716] П ВС

37.4.1 УМУМИЙ ЎСИМЛИКШУНОСЛИК


ОБЩЕЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

470. ТУПРОҚНИ ИШЛАШ ВА АЛМАШЛАБ ЭКИШ: [МАҚОЛАЛАР


ТЎПЛАМИ] / ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФА, ЎЗБЕКИСТОН
ПАХТАЧИЛИК ИЛМ.-ТАДҚИҚОТ ИН-ТИ; [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: А.С.БОЛҚУНОВ ВА
БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1992. – 129 Б.; 20 СМ. – 15 С., 290 НУСХА. – [93-585] Б
ОФ
471. ЭКИНЛАРНИ СУҒОРИШ БЎЙИЧА ТЕЖАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯ
МАВЗУИДАГИ ИЛМ. КЕНГАШ (1992; ЖИЗЗАХ). ЭКИНЛАРНИ СУҒОРИШ
БЎЙИЧА ТЕЖАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯ МАВЗУИДАГИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
МАҚОЛАЛАРИНИНГ ҚИСҚАРТИРИЛГАН МАТНИ (1992 Й. АВГ., ЖИЗЗАХ Ш.) /
[ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: К.М.МИРЗАЖОНОВ (МАСЪУЛ МУҲАРРИР) ВА БОШҚ.]. – Т.:
ЎЗПИТИ, 1992. – 77 Б.; 20 СМ. – САРЛ. ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ
ХЎЖАЛИГИ ФА, ЎЗБЕКИСТОН ПАХТАЧИЛИК ИЛМ.-ТАДҚИҚОТ ИН-ТИ. – 15 С.,
290 НУСХА. – [93-50] Б ОФ
472. АМИНОВ С. ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ХЛОПКОВОЙ ЗОНЫ
ПРИАРАЛЬЯ / УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК, КАРАКАЛП. НИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИМ.
Ш.МУСАЕВА. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1992. – 58 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С.
55–57 (32 НАЗВ.). – ISBN 5-8244-1336-5: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-620] П
УДК 631.314.4
473. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В СРЕДНЕАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ: [СБ. СТ.] / УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК;
[РЕДКОЛ.: Ю.Ф.УЗАКОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: САФВНИИР УЗАСХН, 1992. – 89 С.;
21 СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – 15 Р., 290 ЭКЗ. – [93-556] П ОФ
УДК 633(06)578

52
474. ХАМРАЕВ М.Б. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ
ОРОШАЕМЫХ ДЕФЛИРОВАННЫХ ПОЧВ / УЗБ. С.-Х. АКАД., НПО
“УЗБЕКХЛОПОК”, НИИ ХЛОПКОВОДСТВА РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – Т.: ФАН, 1993. –
297, [1] С.; 22 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ НПО “УЗБЕКХЛОПОК”. – БИБЛИОГР.: С.
284–296. – ISBN 5-648-01926-2 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-385] П
ВС

УДК 631.6.02.+633.511
475. ДАЎЛЕТМУРАТОВ Т. ҲАМ БАСҚ. ДИЙҚАНШЫЛЫҚ БОЙЫНША
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ҚОЛЛАНБА / Т.ДАЎЛЕТМУРАТОВ, М.ДАЎЛЕТИЯРОВ,
А.ХОЖАСОВ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 48 Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.
КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-
470] Б
476. ШАНИЯЗОВ Б. ОСИМЛИКЛЕР ФИЗИОЛОГИЯСЫ: (ОҚЫЎ ҚОЛЛ.). –
НОКИС: БИЛИМ. – 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ.
БОЛИМ 2. – 1993. – 140 Б.: СУЎРЕТ. – ISBN 5-7698-0414-9: ШАРТНАМА
НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-227] Б

37.4.3 ИХТИСОСЛИ (ХУСУСИЙ) ЎСИМЛИКШУНОСЛИК


СПЕЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТНОЕ) РАСТЕНИЕВОДСТВО

477. МАВЛОНҚУЛОВА З.И. ВА БОШҚ. ҚОН ОҚИШИНИ ТЎХТАТУВЧИ


ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР / З.И.МАВЛОНҚУЛОВА, Ҳ.Х.ХОЛМАТОВ,
М.Н.МАХСУМОВ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1993. – 22, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-01016-5: ШАРТНОМА НАРХДА,
25000 НУСХА. – [93-1399] Б ЮҚ
ББК 52.81
478. ПОМИДОР ВА КАРАМ ЕТИШТИРИШ / [А.АББОСОВ, Х.УМАРОВ,
А.БОҚИЕВ ВА БОШҚ.]. – Т.: МЕҲНАТ, 1991. – 123, [3] Б.; 16 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 125
(12 НОМДА). – ISBN 5-8244-0508-5: 90 Т., 11000 НУСХА. – [93-1751] Б ЮҚ
479. ХОЛМАТОВ Ҳ.Х., МАХСУМОВ М.Н. ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИДА
ИШЛАТИЛАДИГАН ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ
НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 28, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-01018-1:
ШАРТНОМА НАРХДА, 35000 НУСХА. – [93-1400] Б ЮҚ
480. ХОЛМАТОВ Ҳ.Х., МАХСУМОВ М.Н. ШАМОЛЛАШ КАСАЛЛИКЛАРИДА
ИШЛАТИЛАДИГАН ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ
НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 31, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00688-5:
ШАРТНОМА НАРХДА, 35000 НУСХА. – [93-1059] Б ЮҚ
ББК 42.143+55.142
481. ЎЗБЕКИСТОН “ДОН” ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ БИРЛАШМАСИДА
ЯРАТИЛГАН НАВ ВА ДУРАГАЙЛАР КАТАЛОГИ=КАТАЛОГ СОРТОВ И ГИБРИДОВ
УЗБЕКСКОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ “ЗЕРНО” /
ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ФАНЛАРИ АКАД., ЎЗБЕКИСТОН “ДОН” ИЛМ.-
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ БИРЛАШМАСИ; [ТУЗУВЧИЛАР А.А.ОМОНОВ,
Ж.М.МУХАМЕДОВ]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 73, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ТЕКСТ
ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. – 275 С., 1000 НУСХА. – [93-1265] Б ОФ
482. ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ҒАЛЛА, ДУККАКЛИ ДОН ВА ЕМ-ХАШАК
ЭКИНЛАРИ СЕЛЕКЦИЯСИ, УРУҒЧИЛИГИ ВА УЛАРНИ ЕТИШТИРИШ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ: [МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ] / ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ
ХЎЖАЛИК ФАНЛАРИ АКАД., ФАН-ТЕХН. ЮТУҚЛАРИ ВА ИЛҒОР
ТАЖРИБАЛАРНИ ТАРҒИБ ВА ЖОРИЙ ҚИЛИШ БЎЛИМИ; [ТАҲРИР ХАЙЪАТИ:
К.Э.ЭШМИРЗАЕВ (НАШР УЧУН МАСЪУЛ) ВА БОШҚ.]. – Т.: ЎЗҚХ ФА ДОН ИИЧБ,

53
1993. – 106 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР. МАҚОЛАЛАР ОХИРИДА. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 290 НУСХА. – [93-1290] Б ОФ
483. ҲОЖИМАТОВ Қ. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХУШБОЙ ВА ХУШТАЪМ
ЎСИМЛИКЛАРИ. – Т.: ФАН, 1992. – 81 Б.; 20 СМ. – (ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР.
БИОЛОГИЯ). – ISBN 5-648-01088-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 4000 НУСХА. – [93-193] Б
ЮҚ
484. АВЛИЯКУЛОВ А. ГИДРОМОДУЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И РЕЖИМ
ОРОШЕНИЯ КУЛЬТУР ХЛОПКОВОГО СЕВООБОРОТА ПРИ ИНТЕНСИВНОМ
ВЕДЕНИИ ИХ В СУРХАН-ШЕРАБАДСКОЙ ДОЛИНЕ / [ПРЕДИСЛ.
Ш.И.ИБРАГИМОВА]. – Т.: МЕХНАТ, 1992. – 609 С.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 591–604
(141 НАЗВ.). – ISBN 5-8264-0963-3 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-112]
П ОП
485. АГАФОНОВ А.В. КОСМЕТИКА С ГРЯДОК И ПОЛЕЙ. – 2-Е ИЗД.,
СТЕРЕОТИП. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 365, [1] С.: ИЛ.; 20
СМ. – БИБЛИОГР.: С. 364. – ISBN 5-638-00685-0: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 40000 ЭКЗ. –
[93-1145] В ОФ
ББК 51.204.1
486. АКМАЛЬХАНОВ Ш. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВЕДЕНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ / УЗБ. АКАД. С.-Х.
НАУК, УЗБ. Н.-И. ИН-Т ЖИВОТНОВОДСТВА. – Т.: МЕХНАТ, 1993. – 159, [1] С.; 20
СМ. – БИБЛИОГР.: С. 152–159. – ISBN 5-8244-0983-8 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
300 ЭКЗ. – [93-1131] П ВС
487. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ВОПРОСЫ
ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ КЕНАФА: [СБ. СТ.] / УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК; [РЕДКОЛ.:
Т.В.ДЕРКАЧ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: УЗОСЛК УЗАСХН, 1992. – 108 С.; 20 СМ. –
ЧАСТЬ ТЕКСТА: УЗБ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 290 ЭКЗ. –
[93-589] П ОФ
УДК 633.524.2
488. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ РИСА В
СИСТЕМЕ СЕВООБОРОТОВ: [СБ. СТ.] / УЗБ. АКАД. С-Х. НАУК; [ОТВ. РЕД.
З.И.АБДУЖАББАРОВ]. – Т.: УЗНИИ РИСА УЗАСХН, 1992. – 81 С.; 20 СМ. – ЧАСТЬ
ТЕКСТА: УЗБ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – 10 Р., 290 ЭКЗ. – [93-55] П ОФ
УДК 633.18
489. НОРМУРАДОВ Х. И ДР. НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ –
ЗАЙЦЕГУБ КШТУТСКИЙ И ЗАЙЦЕГУБ ЗАРАФШАНСКИЙ / Х.НОРМУРАДОВ,
М.ИКРАМОВ, А.ЮЛДАШЕВ. – Т.: МЕХНАТ, 1992. – 134 С.: ИЛ.; 20 СМ. – ЗАГЛ. ОБЛ..:
НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. –
БИБЛИОГР.: С. 120-133. – ISBN 5-8244-0946-3: 10 Р., 500 ЭКЗ. – [93-401] П ОП
490. РАХИМОВ Г.Н. И ДР. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РИСА В КАРАКАЛПАКИИ / Г.Н.РАХИМОВ,
Б.КДЫРБАЕВ, Д.Н.ШАМШЕТОВ. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1992. – 210 С.; 21
СМ. – БИБЛИОГР.: С. 207–208. – ISBN 5-8272-0243-5 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
2000 ЭКЗ. – [92-1714] П ВС
491. САПАРНИЯЗОВ Ж., АМЕТОВ М. ҚАРАҚАЛПАҚСТАННЫНГ ТАБИЙИЙ
ЖАЙЛАЎ РАЙОНЛАРЫН ЖАҚСЫЛАЎ ҲАМ ОННАН ОНИМЛИ ПАЙДАЛАНЫЎ
УСЫЛЛАРЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 146, [1] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ.
– БИБЛИОГР.: Б. 146. – ISBN 5-7698-0518-8: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. –
[93-1092] Б ЮҚ
492. ҚДЫРБАЕВ Б. ҲАМ БАСҚ. САЛЫГЕРШИЛИК: ОНДИРИС
ҚАНИГЕЛЕРИНЕ, ЖОҚАРЫ ҲАМ ОРТА АРНАЎЛЫ ОҚЫЎ ОРЫНЛАРЫНЫНГ
ТАЛАБАЛАРЫНА АРНАЛҒАН / Б.КДЫРБАЕВ, Г.Н.РАХИМОВ, Д.Н.ШАМШЕТОВ. –
НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 218 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 217.

54
– ISBN 5-7698-0287-1 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-79] Б
ЮҚ
493. ЖАЛИЛОВ О., ЯМИНОВ Т. “ЮЛДУЗ” ҒЎЗА НАВИ ВА УНИНГ
АГРОТЕХНИКАСИ. - Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 20, [2] Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА,
1000 НУСХА. – [93-1689] Б ЮҚ
494. ПАХТАКОР УЧУН МАЪЛУМОТНОМА / ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ
ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ АКАД., ПАХТАЧИЛИК ИЛМ.-ТАДҚИҚОТ ИН-ТИ; [ТАҲРИР
ҲАЙЪАТИ: Ш.И.ИБРОҲИМОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: УЗАСХИ, 1993. – 169 Б.; 21 СМ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-884] Б ОФ
495. ТРУШКИН А.В., ҚОДИРОВ С.Қ. ПАХТАЧИЛИКДАН АМАЛИЙ
МАШҒУЛОТЛАР: ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ АГРОНОМИЯ ВА
ИНЖЕНЕРЛИК ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 63, [1]
Б.: РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 63 (13 НОМДА). – ISBN 5-640-01435-0: ШАРТНОМА
НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-525] Б ЮҚ
496. ҲУСАНОВ Р.Ҳ. ПАХТА ХОМ АШёСИНИ ЕТИШТИРИШДА ЯНГИ
ТЕХНОЛОГИЯНИНГ АСОСИЙ МОҲИЯТИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1993. – 77, [2] Б.; 20 СМ. –
ISBN 5-8244-0982-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-412] Б ЮҚ
497. ВОПРОСЫ АГРОТЕХНИКИ, СЕЛЕКЦИИ, СЕМЕНОВОДСТВА
ХЛОПЧАТНИКА И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ / [РЕДКОЛ.:
И.У.СПЕТОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. Т.: ККНИИЗ УЗАСХН, 1992. – 130 С.; 20 СМ. – (ТР.
КАРАКАЛП. НИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИМ. Ш.МУСАЕВА; ВЫП. 12). – БИБЛИОГР. В
КОНЦЕ СТ. – 10 Р., 290 ЭКЗ. – [93-4 Ж] ОФ

УДК 385/388.581.3:63(282.255.1)
498. ИОННО-ЛУЧЕВАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ОГОЛёННЫХ СЕМЯН
ХЛОПЧАТНИКА / Т.Р.РАДЖАБОВ, А.И.КАМАРДИН, Б.К.МАНСУРОВ И ДР. – Т.: Б.
И., 1993. – 11 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ЭЛЕКТРОН. ИМ.
У.А.АРИФОВА; ¹ 49). – БИБЛИОГР.: С. 11(5 НАЗВ.). – 90 Р., 50 ЭКЗ. – [93-1500] П
УДК 621.382.3
499. КАТАЛОГ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА / УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК, НИИ
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ХЛОПЧАТНИКА ИМ. Г.С.ЗАЙЦЕВА; [СОСТ.
М.И.ИКСАНОВ. – 2-Е ИЗД.]. – Т.: УЗНИИССХ УЗАСХН. – 20 СМ.
ВЫП.2. – 1993. – 131, [2] С. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-1302] В ОФ
УДК 633.51:631.521
500. ШАМШЕТОВ Д.Н. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ХЛОПЧАТНИКА И РИСА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН. –
НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 261 С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 249–260. –
ISBN 5-8272-1423-Х (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-1005] П ВС
501. ЕРҒАБУЛОВ Ж.Е. ҒАЎАША ОСИРИЎ АГРОТЕХНИКАСЫНЫНГ
АЙЫРЫМ ОЗГЕШЕЛИКЛЕРИ: (ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ШАРИЯТЫ БОЙЫНША) /
ОЗБЕКСТАН АЎЫЛХОЖАЛЫҒЫ ИЛИМЛЕР АКАД., Ш.МУЎСАЕВ АТЫНДАҒЫ
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ДИЙХАНШЫЛЫҚ ИЛИМ-ИЗЕРТЛЕЎ ИН-ТЫ. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 47 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1434-5:
ШАРТНАМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-1520] Б

37.4.4 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЎСИМЛИКЛАРИ ВА ЎРМОН ЭКИНЛАРИНИ


МУҲОФАЗА ҚИЛИШ
ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ЛЕСНЫХ
КУЛЬТУР

502. ЎРТА ОСИёДА АРЧАЗОР, ёНҒОҚЗОР ВА ЧЎЛ ЎРМОНЛАРНИ КАСАЛЛИК


ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШГА ДОИР ҚЎЛЛАНМА /

55
ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ФА, ЎЗБЕКИСТОН ЎРМОН ХЎЖАЛИГИ ИЛМ.-
ТАДҚИҚОТ ИЛМГОҲИ; [ТАЙёРЛАГАНЛАР Р.А.СУЛТОНОВА ВА БОШҚ.]. – Т.:
НАШРИёТСИЗ, 1993. – 32, [1] Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 150 НУСХА. – [93-552] Б ОФ
503. ГОРБУНОВА Н.И. ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ХЛОПЧАТНИКА / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ГЕНЕТИКИ. – Т.: ФАН, 1993. – 26 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 23–
25 (49 НАЗВ.). – ISBN 5-648-02043-0: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-1332] П
УДК 632.38:633.51
504. ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ РИСА / Л.Л.ДОРОФЕЕВА, А.А.КОДЯКОВ,
В.П.КРАТЕНКО И ДР.; АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ГЕНЕТИКИ. – Т.: ФАН, 1992. –
93, - [2] С.: ИЛ.; 22 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИН-ТА ГЕНЕТИКИ АН РУЗ. –
БИБЛИОГР.: С. 93–94. – ISBN 5-648-01912-2: 12 Р., 1000 ЭКЗ. – [92-1717] П ВС
УДК 632.4:633.18
505. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ, ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И СОЗДАНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО ФОНА
“ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗОВ” ЯЧМЕНЯ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, СРЕДНЕАЗ. НИИ
ФИТОПАТОЛОГИИ; [СОСТ. Б.А.ХАСАНОВ, Л.А.ГЛУХОВА]. – Т.: ФАН, 1992. – 27 С.:
ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 24–26. – 4 Р., 500 ЭКЗ. – [93-1746] П
506. ХОДЖИБАЕВА С.М., ФИЛАТОВА О.Ф. РОЛЬ ЛИПИДОВ В
ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ХЛОПЧАТНИКА К ВИЛТУ / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, ИН-Т МИКРОБИОЛОГИИ. – Т.: ФАН, 1992. – 77 С.; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 64–76 (126 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01931-9: 5 Р., 500 ЭКЗ. – [93-255] П
УДК 577.19:632.4:635
507. ШАМУРАТОВ Г.Ш. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАУНЫ
ВРЕДИТЕЛЕЙ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР КАК ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ: [В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКИИ / ПОД РЕД. В.И.ПАНСКОГО]. –
НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 389, [1] С.: ИЛ.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 372–
387 (293 НАЗВ.). – (В ПЕР.): 96 Р., 2000 ЭКЗ. – [93-423] П

УДК 633.1/3:632.7(575.172)

37.5.1 УМУМИЙ ЧОРВАЧИЛИК


ОБЩЕЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

508. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ХАЙВОНЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШ, УЛАРНИНГ


СЕЛЕКЦИЯСИ ВА ОЗУҚАЛАР ЕТИШТИРИШ: [МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ] /
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФА, “ПЛЕМ-ЭЛИТА” ИЛМ.-ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ БИРЛАШМАСИ, ЎЗБЕКИСТОН ЧОРВАЧИЛИК ИЛМ. ТЕКШ. ИЛМГОҲИ;
[ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: С.Г.АЗИМОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1992. – 134 Б.; 20
СМ. – БИБЛИОГР. МАҚОЛАЛАР ОХИРИДА. – 25 С., 290 НУСХА. – [93-581] Б ОФ

37.5.2 ИХТИСОСЛИ (ХУСУСИЙ) ЧОРВАЧИЛИК


СПЕЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТНОЕ) ЖИВОТНОВОДСТВО

509. ДЎСТҚУЛОВ С.Д. ВА БОШҚ. ЧОРВА МОЛЛАРИНИ УРЧИТИШ:


(АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР): ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / С.Д.ДЎСТҚУЛОВ, А.Қ.ҚАҲҲОРОВ,
Ф.И.ИСРОИЛОВ. – Т.: МЕҲНАТ, 1993. – 231 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-8244-0970-6:
ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1285] Б ОП
510. АЖИБЕКОВ М.А. СОСТАВ И СВОЙСТВА СИСТЕМЫ КРОВИ У
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. – НУКУС:
КАРАКАЛПАКСТАН, 1992. – 93, [2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 91–94 (50 НАЗВ.). –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-153] П ВС

56
УДК: 612, 225, 636, 22/28
511. БУЛГАКОВА Л., КРАХОТИН Н. АЗБУКА ПЧЕЛОВОДА. – Т.: МЕХНАТ,
1993. – 268, [1] С.: ИЛ.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 267 (16 НАЗВ.). – ISBN 5-8244-0461-5:
– ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 25000 ЭКЗ. – [93-785] П
ББК 46.91
512. СЕРЖАНОВ М. НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНОВЕ: [ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ
СОВХОЗА-ПРОМКОМПЛЕКСА “ЯНГИ ХАёТ” АХАНГАРАН. Р-НА ТАШК. ОБЛ. ПО
ВЫРАЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ МОЛОДНЯКА КРУП. РОГАТОГО СКОТА] / ИН-Т
ИСТОРИИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ И ПРОПАГАНДЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА. – Т.:
УЗБЕКИСТОН, 1993. – 22, [1] С.; 20 СМ. – (СЛОВО ПЕРЕДОВИКАМ). – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-891] П ВС
513. ТЕХНОЛОГИЯ КАРАКУЛЕВОДСТВА И АРИДНОГО
КОРМОПРОИЗВОДСТВА: [СБ. СТ.] / УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК, УЗБ. НИИ
КАРАКУЛЕВОДСТВА; [ОТВ. РЕД. Р.Г.ВАЛИЕВ]. – Т.: УЗНИИК УЗАСХН, 1993. – 134,
[1] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 290 ЭКЗ. – [93-1300]
П ОФ
514. 60 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЛЕМЕННОМУ ЗАВОДУ СЕРЫХ
КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ “ТАМДЫ” / УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК, УЗБ. НИИ
КАРАКУЛЕВОДСТВА; [СОСТ. У.В.ВАЛИЕВ]. – Т.: УЗНИИК УЗАСХН, 1993. – 47 С.:
ИЛ.; 20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-1298] П ОФ
515. ҚАЛИМБЕТОВ У., КАРЧЕВСКИЙ Э.Ю. АРАЛ ЖАҒЫСЫНДА СУТЛИ
МАЛЛАРДЫНГ ПАДАСЫН ДУЗИЎ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 158 Б.; 20
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 153-157 (100 НОМДА). – ISBN 5-8272-1384-5:
ШАРТНАМА НАРХДА, 1000 НУСХА. –[93-1556] Б

37.6 ВЕТЕРИНАРИЯ

516. ШЎПОЛАТОВ Ж. ВЕТЕРИНАРИЯ АСОСЛАРИ: ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК


ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: МЕҲНАТ,1993. –
631, [1] Б.: РАСМ; 22 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 19. – ISBN 5-8244-0914-5 (МУҚОВАЛИ): 125
С., 10000 НУСХА. – [93-274] Б ЮҚ
517. ЭРГАШЕВ Э., АБДУРАҲМОНОВ Т. ЧОРВА МОЛЛАРИНИНГ
ГЕЛЬМИНТОЗ КАСАЛЛИКЛАРИ. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 208 Б.: РАСМ; 21 СМ. – ISBN
5-8244-0706-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-288] Б ЮҚ
518. ИБРАГИМОВ Х.З., ИБРАГИМОВ Б.Х. СПРАВОЧНИК ПО ВНУТРЕННИМ
НЕЗАРАЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ / (ПОД
ОБЩ. РЕД. И.Х.ИРГАШЕВА). – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 262, [1] С.; 21 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 259–260. – ISBN 5-640-01406-7 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000
ЭКЗ. – [93-658] П ВС
ББК 48.72Я2
УДК 619/4-083/0911

38 СУВ ХЎЖАЛИГИ
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

38.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

38.2 СУВ РЕСУРСЛАРИДАН КОМПЛЕКС ФОЙДАЛАНИШ


КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

57
519. ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: [СБ. СТ.] / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ВОД. ПРОБЛ.; ПОД РЕД. Н.Р.ХАМРАЕВА. – Т.: ФАН, 1993. – 77,
[2] С.; 20 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИН-ТА ВОД. ПРОБЛ. АН РУЗ. – БИБЛИОГР. В
КОНЦЕ СТ. – ISBN 5-648-01948-3: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-362] П ВС
УДК 626.81
520. УПРАВЛЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ,
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНОВ РЕК
СРЕДНЕЙ АЗИИ: [СБ. СТ.] / НПО САНИИРИ; [РЕДКОЛ.: В.А.ДУХОВНЫЙ (ГЛ. РЕД.)
И ДР.]. – Т.: НПО САНИИРИ, 1991. – 127 С.: СХЕМ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ
СТ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 290 ЭКЗ. – [93-53] П
УДК 626.81

38.3 МЕЛИОРАТИВ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ ҚУРИЛИШИ


ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И МЕЛИОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

521. ПОДДЫМОВА И.В., ДАЛИЕВ А.Ш. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА


ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА “ДРЕНАЖ”. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ,
1993. – 33, [1] С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”;
Р-2-106). – БИБЛИОГР.: С. 34 (7 НАЗВ.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-246] П
ОФ

УДК 626.862:725.4.002

38.4 МЕЛИОРАЦИЯ

522. СОСНИН В. ЧЎЛ УЙҒОНМОҚДА: [ҚАРШИ ЧЎЛИНИ ЎЗЛАШТИРИШ ВА


СУҒОРИШ]. – Т.: МЕҲНАТ, 1993. – 126 Б., 8 В. РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-8244-1014-3:
ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1357] Б
523. АБУТАЛИЕВ Ф.Б. И ДР. ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ
МАШИННОГО ВОДОПОДЪёМА / Ф.Б.АБУТАЛИЕВ, Ш.Х.РАХИМОВ, И.БЕГИМОВ;
АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, УЗБ. НПО “КИБЕРНЕТИКА”, НПО “САНИИРИ”. – Т.: ФАН,
1992. – 150 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 138–148 (123 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01928-9:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. - [93-104] П
УДК 681.5:519.24
524. НУРМАНОВ А. АЎЫЛ ХОЖАЛЫҚ МЕЛИОРАЦИЯСЫ: ЖОҚАРҒЫ ОҚЫЎ
ОРНЫНЫНГ ҲАМ ТЕХНИКУМЛАРДЫНГ АЎЫЛ ХОЖАЛЫҚ МЕЛИОРАЦИЯСЫ
БОЙЫНША ҚАНИГЕЛИКТИ УЙРЕНИЎШИ СТУДЕНТЛЕРИ УШЫН ОҚЫЎЛЫҚ
ҚОЛЛ. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 148 Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
БИБЛИОГР.: Б. 144 (18 НОМДА). – ISBN 5-7698-0244-8: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-65] Б ЮҚ

39 ЎРМОН ХЎЖАЛИГИ. ОВЧИЛИК ХЎЖАЛИГИ. БАЛИҚЧИЛИК


ХЎЖАЛИГИ
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО. РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

39.1 ЎРМОН ХЎЖАЛИГИ


ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

525. ЛЕСА СРЕДНЕЙ АЗИИ: (МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКС. ЭКСПЕДИЦИИ ПО


ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛЕСН. ХОЗ-ВА СРЕДНЕАЗ. РЕГИОНА) / УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК.

58
– Т.: СРЕДАЗНИИЛХ УЗАСХН, 1992. – 167 С.: ФОТ.; 20 СМ. – 50 Р., 290 ЭКЗ. – [93-51]
П ОФ
УДК 630Х116
526. ХАНАЗАРОВ А.А., КАЙИМОВ А.К. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ УЗБЕКИСТАНА/
УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК, УЗБ. НИИ ЛЕСН. ХОЗ-ВА. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН
РУЗ, 1993. – 62 С.; 20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-1248] П ОФ
УДК 634.0

39.3 БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИГИ


РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

527. ОМОНОВ А., МИРЗАЕВ У. ЎЗБЕКИСТОН БАЛИҚЛАРИ. – Т.: ФАН, 1993. –


27, [1] Б.; 20 СМ. – МУАЛЛИФЛАР ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ISBN 5-648-02071-6:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1500 НУСХА. – [93-1318] Б ЮҚ

40 ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ.
МИКРОБИОЛОГИЯ САНОАТИ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

40.1.1.1 ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ ИҚТИСОДИ


ЭКОНОМИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

528. ҒОФУРОВ А., ҚУРБОНОВ Д. ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ


КОМПЛЕКСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 63 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
8244-0972-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-310] Б ЮҚ

40.1.2 ОЗИҚ-ОВҚАТ ХОМ АШёСИ ВА ёРДАМЧИ МАТЕРИАЛЛАР


ПИЩЕВОЕ СЫРЬё И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

529. ВАКИЛЬ М.М. ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ВИГНЫ /


ТАШК. ГОС. ЭКОН. УН-Т. – Т.: ФАН, 1991. – 118 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 110-117
(81 НАЗВ.). – ISBN 5-648-01834-7: 5 Р., 500 ЭКЗ. – [93-1049] П
УДК 574.581.1.13/581.19

40.1.8 АЧИТҚИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ


БРОДИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

530. ВОПРОСЫ ПЕРЕРАБОТКИ, СУШКИ И ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И


ВИНОГРАДА: // УЗБ. АКАД. С.-Х.НАУК; [РЕДКОЛ.: Т.И.МУХАМЕДХАНОВ (ОТВ.
РЕД.) И ДР.]. – Т.: НИИСВИВ УЗАСХН, 1992. – 106 С.; 21 СМ. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ
СТ. – 10 Р., 290 ЭКЗ. – [93-563] П ОФ
УДК 633.563

41 СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ. МЕДИЦИНА ФАНЛАРИ


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

41.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

59
531. АБУ АЛИ ИБН СИНО. ТИБ ҚОНУНЛАРИ: 3 ЖИЛДЛИК САЙЛАНМА /
[ТУЗУВЧИЛАР У.КАРИМОВ, Ҳ.ҲИКМАТУЛЛАЕВ]. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ
ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1993. – 20 СМ.
ЖИЛД 1. – 1993. – 297, [4] Б. – ISBN 5-86484-054-8 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА
НАРХДА, 100000 НУСХА (2 З-Д (20001 – 80000). – [93-1458] Б ЮҚ
532. АБУ АЛИ ИБН СИНО. ТИБ ҚОНУНЛАРИ: 3 ЖИЛДЛИК САЙЛАНМА /
[ТУЗУВЧИЛАР У.КАРИМОВ, Ҳ.ҲИКМАТУЛЛАЕВ]. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ
ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1992. – 20 СМ.
ЖИЛД 1. – 1992. – 297, [4] Б. – ISBN 5-86484-054-8 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА
НАРХДА, 100000 НУСХА (1-З-Д 20 МИНГ). – [93-269] Б ЮҚ
532А. ЖИЛД 2. – 1992. – 301 Б. – ISBN 5-86484-062-9 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-268] Б ЮҚ
533. АБУ АЛИ ИБН СИНО. ТИБ ҚОНУНЛАРИ: 3 ЖИЛДЛИК САЙЛАНМА /
[ТУЗУВЧИЛАР ВА НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИЛАР У.КАРИМОВ, Ҳ.ҲИКМАТУЛЛАЕВ].
– Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ. – 20 СМ.
ЖИЛД 3. – 1992. – 317 Б. – ISBN 5-86484-062-8 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА
НАРХДА, 100000 НУСХА (1 З-Д 20 МИНГ). – [93-477] Б ЮҚ
534. ДАРДИНГИЗНИ ОЛАЙ / [ТЎПЛОВЧИ-ТАРЖ. М.ОРИФЖОНОВА]. – (2-
НАШРИ). – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. –
126, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00735-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 25000 НУСХА. – [93-
1407] И ЮҚ
ББК 51.1(12)+53.5
535. АКТУАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: [СБ. СТ.] /
ТАШК ПРОБЛЕМЫ. ИН-Т УСОВЕРШ. ВРАЧЕЙ; [ОТВ. РЕД. А.Р.РАХИМДЖАНОВ]. –
Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 20 СМ.
Т.1. – 1992. – 276 С. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 250 ЭКЗ. – [93-60] П ОП
536. ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ – В ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
[СБОРНИК] / ТАШК. ИН-Т УСОВЕРШ. ВРАЧЕЙ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ.
ИБН СИНЫ, 1992. – 87, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00817-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 250
ЭКЗ. – [92-1730] П
УДК 614.2
537. ПОПУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ / ГЛ. РЕД.
Б.В.ПЕТРОВСКИЙ. – 2-Е ПЕРЕРАБ. И ДОП. ИЗД. – Т.: ГЛ. РЕД. УЗСЭ, 1993. – 703, [1]
С.: ИЛ.; [16] Л. ИЛ.; 26 СМ. – ПРЕДМ. УКАЗ.: С. 692–703. – ISBN 5-89890-017-9 (В
ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. (1-Й З-Д 1-60 ТЫС.). – [93-837] В ОФ
ББК 5Я2
538. СЕМЕНОВА Н.А. МОЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ / [ПРЕДИСЛ.
И.СМОЛОВИНА]. – Т.: ФАН, 1993. – 63, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-648-02019-8: Б. Ц., 50000
ЭКЗ. – [93-701] П ОФ
539. ҚАДИРДАН ДОКТОР: [ҚОРАҚАЛПАҚСТАНҒА МИЙНЕТИ СИНГЕН ВРАЧ
Ғ.Т.ЧИГИНБАЕВ ҲАҚҚЫНДА ОЧЕРКЛЕР ДУРКИНИ / ЖИЙНЕП БАСПАҒА
ТАЯРЛАҒАН С.ПИРЖАНОВ]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 36, [2] Б.:
СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1402-7: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000
НУСХА. – [93-1093] Б

41.2 МЕДИЦИНА ТАРИХИ


ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

540. ИРИСОВ А. ҲАКИМ ИБН СИНО: ҲАёТИ ВА ИЖОДИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН,


1992. – 102 Б.: РАСМ; 20 СМ. – (ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ). – ИБН СИНО
АСАРЛАРИ РЎЙХАТИ: Б. 84-100 (205 НОМДА). – ISBN 5-640-00838-9: НАРХСИЗ,
17000 НУСХА. – [93-195] Б ЮҚ

60
ББК 72.3
541. ҚОДИРОВ А.А. ТИББИёТ ТАРИХИ: ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1993. – 271, [1] Б.; 20 СМ. – (ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ). – ISBN 5-683-00783-0 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-832] Б ЮҚ

41.3 СОЦИАЛ ГИГИЕНА ВА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШНИ УЮШТИРИШ


СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

542. ЯНА ЧЕКИШ ҲАҚИДА: (ОТА-ОНАЛАР ВА ЎҚИТУВЧИЛАРГА) /


Е.В.СОКОЛОВ, Е.А.БАБЕНКОВА, Е.С.БУРЛАЧЕНКО ВА БОШҚ. – Т.: ИБН СИНО
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 61, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
683-00596-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-473] Б ЮҚ
543. АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ / Х.М.КАМИЛОВ,
Х.А.ТУРАКУЛОВ, Р.М.ЮСУПОВ, Д.К.КУВОНДИКОВ. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА”
АН РУЗ, 1993. – 46 С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО
“КИБЕРНЕТИКА”; Р-5-110). – БИБЛИОГР.: С. 45-46 (17 НАЗВ.). – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-870] П ОФ

УДК 61.614:681.3:617.7
544. СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В
ПЕДИАТРИИ: СБ. НАУЧ. ТР. / 1 ТАШК. ГОС. МЕД. ИН-Т; [РЕДКОЛ.:
О.С.МАХМУДОВ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: 1 ТАШМИ, 1992. – 120 С.; 20 СМ. – 18 Р., 300
ЭКЗ. – [93-155] П ОП
УДК 616-053.2:614.2
545. ХАМРАКУЛОВ Р.Ш. И ДР. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ ТУБЕРКУЛёЗА В УЗБЕКИСТАНЕ / Р.Ш.ХАМРАКУЛОВ,
Р.А.АГЗАМОВ, П.Х.НАЗИРОВ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1992. –
102, [2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 102–103. – ISBN 5-683-00659-1: Б. Ц., 2000 ЭКЗ. –
[93-338] П ВС

УДК 616-002.5-036.2+577.4(575.1)

41.5 ГИГИЕНА ВА САНИТАРИЯ


ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

546. ЧИРОЙЛИ БЎЛАЙ ДЕСАНГИЗ: (ХОТИН-ҚИЗЛАР УЧУН ПАРДОЗ-АНДОЗ


ҚОИДАЛАРИ) / [ТЎПЛОВЧИ ВА ТАРЖ. И.ОЛЛАБЕРГАНОВ]. – УРГАНЧ: ХОРАЗМ,
1992. – 15 Б.; 14 СМ. – 2 С., 10000 НУСХА. – [93-1007] Б ЮҚ
41.7 МЕДИЦИНА-БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

547. АЛИМОВ В.А., ЭГАМБЕРДИЕВА З.З. ПОТОЛОГИК АНАТОМИЯДАН


ҚЎЛЛАНМА: ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ
ҚЎЛЛ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. –
167, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – (ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН
ЎҚУВ АДАБИёТИ). – ISBN 5-638-00791-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-
1413] Б
ББК 52.5Я73

61
548. АҲМЕДОВ Ў., ХОЛМАТОВ Ҳ.Х. ЧИЛОНЖИЙДА – ДОРИВОР ЎСИМЛИК.
– Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 18 Б.; 20
СМ. – ISBN 5-638-00756-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 8000 НУСХА. – [93-881] Б ЮҚ
ББК 42.143
549. КАРИМОВ Ҳ.Ў., ЭРГАШЕВ М.Қ. ҲУЖАЙРА ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ:
(ЎҚУВ. ҚЎЛЛ.) / 2-ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТИББИёТ ИН-ТИНИНГ ЎҚУВ-ДАВОЛАШ
ИЛМИЙ КОМПЛЕКСИ. – Т.: 2-ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТИББИёТ ИН-ТИ, 1993. – 23 Б.; 20
СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 23 (6 НОМДА). – ISBN 5-638-00834-9: ШАРТНОМА НАРХДА,
1000 НУСХА. – [93-853] Б
УДК 616-002.18(075)
550. СУЛТАНОВ Р.Ғ., ИБРАГИМОВ Ў.Қ. ЖИГАР БИОКИМёСИ: СОҒЛОМ
ОДАМЛАРДА ВА ҲАСТАЛИКЛАРДА / ТОШКЕНТ БОЛАЛАР ТИББИёТ ОЛИЙГОҲИ. -
Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 46 Б.: ЧИЗМА; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. –
НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. – [93-956] Б
551. ХОЛМАТОВ Ҳ.Х., МАВЛОНҚУЛОВА З.И. ТУРЛИ КАСАЛЛИКЛАРДА
ДОРИВОР ЎСИМЛИК ЙИҒМАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. – Т.: ИБН СИНО
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 87, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
638-01020-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 35000 НУСХА. – [93-1155] Б ЮҚ
ББК 54.1
552. ШОРАҲИМОВ Н.Н. ИСИРИҚ ВА ХАЛҚ ТАБОБАТИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН,
1993. – 29, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-640-01441-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 11000
НУСХА. – [93-583] Б ЮҚ
553. ЭРГАШЕВ Ш. ЮЗ ДАРДГА ЮЗ ДАВО: ШИФОБАХШ ГИёХЛАР ТАБИИЙ
НЕЪМАТЛАР, ТУРЛИ БЕОЗОР ОМИЛЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ,
1993. – 78, [2] Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – БИБЛИОГР.: Б. 80 (7
НОМДА). – ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-989] Б ЮҚ
554. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ: СБ.
НАУЧ. ТР. / 1 ТАШК. ГОС. МЕД. ИН-Т; [РЕДКОЛ.: А.М.НАЖМИТДИНОВ (ОТВ. РЕД.)
И ДР.]. – Т.: 1 ТАШМИ, 1992. – 111 С.; 20 СМ. – 17 Р., 300 ЭКЗ. – [93-103] П ОП
УДК 616-008-056.3

555. КРИВОРУЧКО В.И., ОМИРОВ Р.Ю. ЭКОЛОГИЯ ПЕСТИЦИДОВ И


РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН
СИНЫ, 1993. – 119 С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 115–118. – ISBN 5-638-00280-4:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-972] П ВС

ББК 51.21+54.5
УДК 576.7:613.1-099
556. МИРАЛИМОВ М.М., МАМАТМУСАЕВА З.Я. ТЕХНОЛОГИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ РАСТЕНИЙ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ.
ИБН СИНЫ, 1993. – 70, [2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 69. – ISBN 5-638-00691-5: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-968] П

УДК 615.322.45.01
557. НАСЫБУЛЛИН Ф.Х. МУМИё – ШАНС НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ /
[ПРЕДИСЛ. К.Ю.ЮЛДАШЕВА]. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. –
25, [2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: c. 27. – ISBN 5-638-00809-8: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
36000 ЭКЗ. – [93-892] П ВС
ББК 52.81
УДК 615.32
558. ХИМИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ: СБ. НАУЧ. ТР. / 1 ТАШК. ГОС. МЕД. ИН-Т; [РЕДКОЛ.: У.Б.ЗАКИРОВ

62
(ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: 1 ТАШМИ, 1992. – 101, [1] С., [1] Л. ТАБЛ.; 20 СМ. – 16 Р., 300
ЭКЗ. – [93-152] П ОП
УДК 615.3
559. АБДУҚОДИРОВ Ҳ.А., ЖАЛИЛОВ К.Ж. ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ /
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. САЛОМАТЛИК
МАРКАЗИ. – 2-НАШРИ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1993. – 32 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00839-Х: ШАРТНОМА НАРХДА,
5000 НУСХА. – [93-1260] И ЮҚ
560. АёЛЛАРГА МАСЛАҲАТЛАР / А.А.ҚОДИРОВА ТАҲРИРИ ОСТИДА. – 2-
ҚАЙТА ИШЛАНГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ
НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 155, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-638-
00671-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-580] И

ББК 57.14

41.8 КЛИНИК МЕДИЦИНА


КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

561. АҲМАД ИБН СУЛАЙМОН. ИШҚИЙ ЛАЗЗАТ СИРЛАРИ. – Т.: КАМАЛАК,


1992. – 62 Б.; 17 СМ. – ISBN 5-633-00852-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА. –
[93-878] Б ЮҚ
562. БОЛАЛАР ИЧКИ АЪЗОЛАРИНИНГ ёШГА ҚАРАБ БЎЛАДИГАН
ЎЗГАРИШЛАР ВА АНОМАЛИЯЛАРИ: (ЎҚУВ – УСЛУБИЙ ҚЎЛЛ.) / ЎЗБЕКИСТОН
РЕСП. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ, ЎҚУВ-МЕТОДИК КАБ., ТОШКЕНТ
ПЕДИАТРИЯ МЕД. ИН-ТИ; [Э.О.ТУРСУНОВ ТОМОНИДАН ТАЙёРЛАНГАН]. – Т.:
НАШРИёТСИЗ, 1993. – 45 Б.; 20 СМ. БИБЛИОГР.: Б. 44–45 (18 НОМДА). – НАРХСИЗ,
500 НУСХА. – [93-434] Б
563. БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИ: ХАЛҚАРО
ҲАМКОРЛИКДАГИ ИЛМ.-АМАЛИЙ АНЖУМАН МАЪРУЗАЛАРИНИНГ БАёНИ /
ЎЗБЕКИСТОН ЖУМҲУРИЯТ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ, ПЕДИАТРИЯ
ИЛМ.ТЕКШ. ИЛМГОҲИ; [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: О.С.МАҲМУДОВ (МАСЪУЛ
МУҲАРРИР) ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 85 Б.; 20 СМ. – ЎЗБЕК, ИНГЛИЗ,
РУС. – НАРХСИЗ, 100 НУСХА. – [93-1319] Б ОП

УДК 616.36-053.2-036.12
564. ДАМИНОВ Т.О., ЛАДОДО К.С. КАСАЛ БОЛАЛАРНИ ПАРҲЕЗ
ОВҚАТЛАНТИРИШ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1993. – 175 Б.; 20 СМ. – (АМАЛИЙ ВРАЧ КУТУБХОНАСИ). – ISBN 5-
638-00585-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 7000 НУСХА. – [93-1488] Б ЮҚ
565. ЎРҚУЛОВ А.Б., ШОМУҲАМЕДОВ Ш.Ш. ОНА СУТИ – СОҒЛИҚ ВА
МЕҲР БУЛОҒИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП.
САЛОМАТЛИК МАРКАЗИ: - Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1993. – 16 Б.; 20 СМ. – (САЛОМАТЛИК КУТУБХОНАСИ). – ISBN 5-
638-00845-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1062] Б ЮҚ
566. ЖАЛИЛОВ К. ҲАЙВОНЛАРДАН ЮҚАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР /
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. САЛОМАТЛИК
МАРКАЗИ. – 2-НАШРИ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1993. – 22, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00840-3: ШАРТНОМА НАРХДА,
5000 НУСХА. – [93-1259] И ЮҚ
567. ЙИРИНГЛИ ЖАРРОҲЛИК КАСАЛЛИКЛАРИ: МЕТОДИК ҚЎЛЛ. / 2-
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТИББИёТ ИН-ТИ; [ТУЗУВЧИ Ш.Н.КАРИМОВ]. – Т.:

63
НАШРИЁТСИЗ, 1993. – 68 Б.; 20 СМ. – 68 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 300 НУСХА. – [93-
1011] Б
568. КАРИМОВ Ш., ШОМИРЗАЕВ Н.Ҳ. СУБОРДИНАТОРЛАР УЧУН
ЖАРРОҲЛИК; ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК –
Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 431 Б.; 20
СМ. – (ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ). –
ISBN 5-638-01023-8 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 14000 НУСХА. – [93-1371] Б
ЮҚ
ББК 54.5Я73
569. КОМИЛОВА С.С. АКУШЕРЛИК ВА ГИНЕКОЛОГИЯДА
ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ
НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 31 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-01017-3:
ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-1287] Б ЮҚ

ББК 57.1+57.6
570. МАЖИДОВ В.М. ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР: ТИББИёТ ОЛИЙ
БИЛИМГОҲЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: ИБН СИНО
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 969, [3] Б.: РАСМ; 21 СМ. –
(ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ). – ISBN
5-638-00787-3 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 22000 НУСХА. – [93-1126] Б ЮҚ
ББК 55.14Я73
571. МАҲМУДОВ О.С., НУСРАТУЛЛАЕВ С.Н. БОЛАЛАРДА ЎТКИР МЕЪДА
– ИЧАК КАСАЛЛИКЛАРИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ
ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. САЛОМАТЛИК МАРКАЗИ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ
НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 16 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00841-1:
ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1063] Б ЮҚ
572. МИРТАЗОЕВ О. САЛЬМОНЕЛЛёЗЛАР ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ. –
Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 141, [1] Б.;
20 СМ. - (АМАЛИЙ ВРАЧ КУТУБХОНАСИ). – БИБЛИОГР.: Б. 140–141. – ISBN 5-638-
00752-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – ISBN 5-639-00752-0 (ХАТО). – [93-
1121] Б ЮҚ

ББК 55.17
573. МЎМИНОВ Б.М. ЖИГАР, ЎТ ПУФАГИ ВА ЎТ ЙЎЛЛАРИ
КАСАЛЛИКЛАРИДА ПАРҲЕЗ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1993. – 46 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00749-0: ШАРТНОМА НАРХДА,
7000 НУСХА. – [93-472] Б ЮҚ
574. НУСРАТУЛЛАЕВ С.Н. БОЛАЛАРГА ҲАВО ЙЎЛИ БИЛАН ЮҚАДИГАН
КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ
ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. САЛОМАТЛИК МАРКАЗИ. – (2-НАШРИ). – Т.: ИБН СИНО
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 16 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-
00838-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1061] И ЮҚ
575. ПСИХИАТРИЯДАН МАЪЛУМОТНОМА=СПРАВОЧНИК ПО
ПСИХИАТРИИ / [МУАЛЛИФЛАР - ТУЗУВЧИЛАР Ш.А.МУРТАЛИБОВ ВА БОШҚ.];
Ш.А.МУРТАЛИБОВ ТАҲРИРИ ОСТИДА. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-
МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 249 Б.; 20 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. –
ISBN 5-638-00836-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1354] Б ЮҚ
ББК 56.14Я2
576. РАШИДОВА Р.О., БОБОХЎЖАЕВ С.Н. ИЕРСИНИОЗЛАР. – Т.: ИБН
СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 71, [1] Б. 20 СМ. –
(АМАЛИЙ ВРАЧ КУТУБХОНАСИ). – ISBN 5-638-00683-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-1141] Б ЮҚ

64
ББК 55.141
577. РАҲИМОВА Ф.И., ШЕВЧЕНКО Б.И. ҚУТУРИШ КАСАЛЛИГИДАН
ЭҲТИёТ БЎЛИНГ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП.
САЛОМАТЛИК МАРКАЗИ. – (2-НАШРИ). – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-
МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 16 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00842-Х: ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1060] И ЮҚ
578. САИДМАҒРУФ АЪЗАМХЎЖАЕВ: [ТИББИёТ ФАНЛАРИ Д-РИ] / 1
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТИББИёТ ОЛИЙГОҲИ; [ТУЗУВЧИЛАР Р.Қ.РАҲМОНОВ,
Т.А.ЯНБОЕВА]. – Т.: 1 ТОШМИ, 1992. – 50 Б.; 20 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. –
НАРХСИЗ, 300 НУСХА. – [93-730] Б
579. САЛИМОВ Э.И. ХАТАРЛИ АЛЛЕРГИК ҲОЛАТЛАР. – Т.: ИБН СИНО
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 111, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. –
(АМАЛИЙ ВРАЧ КУТУБХОНАСИ). – БИБЛИОГР.: Б. 110. – ISBN 5-638-00742-3:
ШАРТНОМА НАРХДА, 11000 НУСХА. – [93-822] Б ЮҚ

ББК 54.1
580. АС-САЛОМ Ғ. ВАҲИЙДАН КЕЛУР БИР САДО...: [ТАБИБЛАР ҲАҚИДА]. –
Т.: ФАН, 1992. – 79, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-648-01864-9: ШАРТНОМА НАРХДА,
50000 НУСХА. – [93-167] Б ЮҚ
581. СУЛАЙМОНОВ А.С., ҲАМРОЕВ А.Ж. БОЛАЛАРДА ОРТТИРИЛГАН ВА
СУНЪИЙ ЙЎҒОН ИЧАК ОҚМАЛАРИ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-
МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 109, [3] Б.: РАСМ; 20 СМ. – (АМАЛИЙ ВРАЧ
КУТУБХОНАСИ). – АВТ. ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – БИБЛИОГР.: Б. 111 (17 НОМДА).
– ISBN 5-638-01045-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 2500 НУСХА. – [93-1286] Б ЮҚ
УДК 616.348-089.86-053.7:616.345
582. ТЕРИ-ТАНОСИЛ КАСАЛЛИКЛАРИДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР
УСЛУБИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ, ЎҚУВ
УСЛУБИЙ ИДОРАСИ, 1 ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТИББИёТ ИН-ТИ; [ТУЗУВЧИЛАР
А.Ш.ВАИСОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 99 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 2000
НУСХА. – [93-1447] Б
583. ТОШБОЕВ А.А. ВА БОШҚ. ЧОРТОҚ КУРОРТИ – САЛОМАТЛИК
МАСКАНИ / А.А.ТОШБОЕВ, М.С.ШАФИКОВА, М.М.МИРСАЙДУЛЛАЕВ. – 2-ҚАЙТА
ИШЛАНГАН НАШРИ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1993. – 55 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-638-00605-2: ШАРТНОМА
НАРХДА, 11000 НУСХА. – [93-373] Б ЮҚ
ББК 53.54
584. ТУРСУНОВ Б.С. ХИРУРГИК БЕМОРЛАР ПАРВАРИШИ: ТИББИёТ ОЛИЙ
БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ
НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 178, [3] Б.; 20 СМ. – (ТИББИёТ ОЛИЙ
БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ). –ISBN 5-638-00569-2:
ШАРТНОМА НАРХДА, 7000 НУСХА. – [93-645] Б ЮҚ
585. ШИКАСТЛАНИШЛАРДА ВА БАХТСИЗ ҲОДИСАЛАРДА ШОШИЛИНЧ
ёРДАМ КЎРСАТИШ / Т.Э.ЎНГБОЕВ, Л.Л.СИЛИН, С.В.БРОВКИН, Х.А.МУСАЛАТОВ.
– Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 149, [2] Б.;
20 СМ. – (АМАЛИЙ ВРАЧ КУТУБХОНАСИ). – ISBN 5-638-00811-Х: ШАРТНОМА
НАРХДА, 12000 НУСХА. – [93-952] Б ЮҚ
ББК 54.58
586. ШИФОБАХШ ГИёҲЛАР ҚАНД ХАСТАЛИГИГА МАЛҲАМ /
[Қ.Ҳ.ҲОЖИМАТОВ, К.Й.ЙЎЛДОШЕВ, У.Ш.ШОҒУЛОМОВ, О.Қ.ҲОЖИМАТОВ];
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА БОТАНИКА ИЛМГОҲИ, ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ХАЛҚ АКАД.,
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИГА ҚАРАШЛИ
Н.А.СЕМАШКО НОМИДАГИ САЛОМАТЛИКНИ ТИКЛАШ ВА ФИЗИОТЕРАПИЯ

65
ИЛМ.-ТЕКШ. ИЛМГОҲИНИНГ АНЪАНАВИЙ ШАРҚ ТАБОБАТИ ЖУМҲУРИЯТИ
МАРКАЗИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, [1993]. – 15 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1095] Б
587. ҲАЙДАРОВ Х.Ф., АҲМЕРОВ Э.А. ПЕДИАТРИЯ ФОРМАЛ ЛОГИКА
ҚОНУНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ: (ЎҚУВ-МЕТОДИК ҚЎЛЛ.) / В.И.ЛЕНИН
НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ УН-ТИ ХУЗУРИДАГИ ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР
ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ИН-ТИ. – Т.: НАШРИёТСИ, 1993.
– 67 Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – БИБЛИОГР.: Б. 63-66 (56
НОМДА). – НАРХСИЗ, 300 НУСХА. – [93-1013] Б ОФ
588. АЗИМДЖАНОВА М.М., АФОНИНА Л.Г. ОСОБЕННОСТИ
ЭРИТРОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЫ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, РОЖДёННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ,
1993. – 143, [1] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 137–142. – ISBN 5-638-00763-6: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-298] П ВС

ББК 57.33
УДК 616.152.72-616.155.194.3 589.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ: СБ. НАУЧ. ТР. / 1 ТАШК. ГОС. МЕД.
ИН-Т; [РЕДКОЛ.: Р.А.КАЦЕНОВИЧ (ОТВ. РЕД.) И ДР.]. – Т.: 1 ТАШМИ, 1992. – 94 С.;
20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-1466] П ОП
УДК 616.12-008.331.1
590. БАИРОВ Г.А., ДЖАЛИЛОВ П.С. ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ ТАЗА У
ДЕТЕЙ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 86, [2] С.: ИЛ.; 20 СМ. –
(Б-КА ПРАКТ. ВРАЧА). – ISBN 5-638-00765-2: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 4000 ЭКЗ. – [93-
1022] П ВС
ББК 57.33
УДК 616.781.1
591. БЛИНОВ В.А. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 33, [1] С., 20 СМ. –
ISBN 5-638-00808-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 13000 ЭКЗ. – [93-1275] П ВС
ББК 54.15
УДК 616.379-008.64 592. БОНДАРЕВ И.М. И
ДР. КРАТКОСРОЧНОЕ И УЛЬТРАКРАТКОСРОЧНОЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ
ТУБЕРКУЛёЗА / И.М.БОНДАРЕВ, А.А.ХУСИНОВ, Л.И.ЖИГАЛИНА. – Т.: ФАН, 1993. –
213, [2] С.: ИЛ.; 22 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ АВТОРОВ. – БИБЛИОГР.: С. 206–
214. – ISBN 5-648-01952-1: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-213] П ВС
УДК 616-200.05-08
593. ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В, С И АРБОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ТЕЗ.
ДОКЛ. РЕСП. НАУЧ-ПРАКТ. КОНФ., 18–19 НОЯБ. 1993 Г. / М-ВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСП. УЗБЕКИСТАН, САО АМН, НИИ ВИРУСОЛОГИИ; ПОД
РЕД. [И ПРЕДИСЛ.] Ш.Х.ХОДЖАЕВА. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ,
1993. – 63, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00861-6: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 200 ЭКЗ. – [93-
1378] П ВС
УДК 616-022.6 594. ВОСТОКОВ В.
СЕКРЕТЫ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА / [ВСТУП. СТ. ЮЛДАШ МУКИМ ОГЛЫ ОТАША].
– Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 303, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01452-0: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 50000 ЭКЗ. – [93-1419] П
ББК 53.58
595. ГИЛЯЗУТДИНОВА З.Ш., ГИЛЯЗУТДИНОВ И.А. БЕСПЛОДИЕ ПРИ
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ СИНДРОМАХ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ). – Т.: ИЗД.-
ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 251, [2] С.; 20 СМ. – (Б-КА ПРАКТ.

66
ВРАЧА). – БИБЛИОГР.: С. 240–252. – ISBN 5-638-00760-1 (В ПЕР): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-1278] П ВС

ББК 57.15+54.15
УДК 618.177
596. ГОРПИНЧЕНКО И.И. И ДР. ОТКРОВЕННО О СОКРОВЕННОМ /
И.И.ГОРПИНЧЕНКО, Ш.Ш.ХАКИМОВ, Ш.А.ЗАКИРХОДЖАЕВ. – Т.: ИЗД-ВО ИМ.
ИБН СИНЫ, 1992. – 142 С.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00655-9: Б. Ц., 35000 ЭКЗ. – [93-59] П
ОФ
ББК 51.204.5
УДК 613.89
597. ЖАЛОЛОВ Т.М., ЕРМИЛОВ Л.П. СТЕНОКАРДИЯ: КЛИНИКО-
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ. –
Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1992. – 157, [2] С.; 20 СМ. – (Б-КА ПРАКТ.
ВРАЧА). – ISBN 5-638-00629-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 4000 ЭКЗ. – [92-1745] П ВС
ББК 54.101
УДК 616.12-009.72
598. ИЛЛЕК Я.Ю., НУРИДДИНОВ М.Р. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА ВАЖНЕЙШИХ СИНДРОМОВ И СИМПТОМОВ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК
У ДЕТЕЙ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 102, [1] С.; 20 СМ. –
(Б-КА ПРАКТ. ВРАЧА). – ISBN 5-638-00767-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-
1196] П
ББК 57.33
599. ИЛЬХАМДЖАНОВА Д.С. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ХАТХА-ЙОГА. – Т.:
ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 32, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-638-
00804-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-1127] П ВС

ББК 53.59
600. КИРЮЩЕНКОВ А.П., САБУРОВ Х.С. АКУШЕРСКИЙ СЕМИНАР. – 2-Е
ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 397, [2]
С.; 21 СМ. – ISBN 5-638-00279-0: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 20000 ЭКЗ. – [93-898] В ОФ
УДК 618.2
601. “КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ОСЛОЖНЕНИЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ”, НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ. (1992; АНДИЖАН). ТЕЗИСЫ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМОЙ В Г. АНДИЖАНЕ 1992 Г. НА
ТЕМУ: “КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ” / [РЕДКОЛ.:
Р.К.РАХМАНОВ (ПРЕД.) И ДР.]. – Т.: Б.И., 1992. – 77 С.; 20 СМ. – В НАДЗАГ.:
ВРАЧЕБ.-САН. СЛУЖБА СРЕДНЕАЗ. Ж.Д., КАФ. ХИРУРГ. БОЛЕЗНЕЙ СТОМАТОЛ.
ФАК. 1 ТАШК. МЕД. ИН-ТА, КАФ. ХИРУРГ. БОЛЕЗНЕЙ АНДИЖ. МЕД. ИН-ТА. – Б.
Ц., 100 ЭКЗ. – [93-1734] П ОП
602. МАЗМАЯН Ц.Г. СПРАВОЧНИК ПО ФАРМАКОТЕРАПИИ
МОЧЕПОЛОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ.- 5-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. – Т.: ИЗД-ВО ИМ. ИБН
СИНЫ, 1992. – 268, [1] С.; 22 СМ. – ISBN 5-638-00097-6: Б. Ц., 10000 ЭКЗ. – [93-564] В
ОФ
ББК 56.9Я2
УДК 615.254
603. МИРАЗИМОВ Б.М. РАХИТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 199, [1] С.: ИЛ.;
20 СМ. – (Б-КА ПРАКТ. ВРАЧА). – БИБЛИОГР.: С. 196–199. – ISBN 5-638-00747-4:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-1144] П ВС

67
ББК 57.33
604. МИРГАНИЕВ Ш.М. КЛИНИЧЕСКАЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА
ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 73
С.: ИЛ.; 20 СМ. – (Б-КА ПРАКТ. ВРАЧА). – БИБЛИОГР.: С. 73. – ISBN 5-638-00475-0:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-1083] П ВС

ББК 54.17

605. МУСАБОЕВ И.К. КЛИНИЧЕСКОЕ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ И


ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ДИЗЕНТЕРИИ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1992. – 212, [2] С.: ИЛ.;
20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 209–213. – ISBN 5-638-00669-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000
ЭКЗ. – [93-27] П ВС

ББК 55.141
УДК 616.935+577.17.049
606. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И
ГИНЕКОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН=ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
АКУШЕРЛИК ВА ГИНЕКОЛОГИЯ ИЛМИЙ-ТЕКШИРИШ ИЛМГОҲИ / [РЕД.
И.В.КАСИЛОВА, М.КАДЫРОВА]. – Т.: ИЗД-ВО ИМ. ИБН СИНЫ, 1992. – [7] С.: В
ОСНОВНОМ ФОТ.; 20 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: РУС, УЗБ., АНГЛ. – ISBN 5-638-00708-3:
Б. Ц., 5000 ЭКЗ. – [93-214] П
607. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ: (ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТ.
ВРЕЧЕЙ) / НИИ МЕД. РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИЗ. ТЕРАПИИ ИМ. Н.А.СЕМАШКО; ПОД
РЕД. К.Ю.ЮЛДАШЕВА. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 300, [2]
С.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00821-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-659] П ВС
УДК 615.83:615.874
608. НИЗАМОВ Р.З. И ДР. КРАТКИЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО
ПРОКТОЛОГИИ / Р.З.НИЗАМОВ, М.Н.МАХСУМОВ, З.Н.НИЗАМОВ. – Т.: ИЗД.-
ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1992. – 53, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00500-5:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-99] П ВС

ББК 54.133Я2
УДК 615.11:616.35
609. ОБЛАЯРОВ Д.О. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА. – Т.: ИЗД.-
ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1992. – 70, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00391-6:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-449] П ВС

ББК 54.13
УДК 616.33+616.34
610. СЕМЕНИХИН А.А., КАРИЕВ М.Х. ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛГЕЗИЯ
НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН
СИНЫ, 1993. – 62, [2] С.: ИЛ.; 20 СМ. – (Б-КА ПРАКТ. ВРАЧА). – БИБЛИОГР.: С. 62–63.
– ISBN 5-638-00758-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-420] П
ББК 54.5
УДК 616-089.583:615.78.788.1
611. СПРАВОЧНИК ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА / Р.А.КАПКАЕВ,
Ю.К.СКРИПКИН, К.К.БОРИСЕНКО И ДР. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН
СИНЫ, 1992. – 286, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00487-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 10000
ЭКЗ. – [93-560] П ВС

68
ББК 55.8Я2
УДК 616.5
612. СУЛАЙМАНОВ А.С. И ДР. ВРЕМЕННАЯ КОЛОСТОМИЯ У ДЕТЕЙ /
А.С.СУЛАЙМАНОВ, А.Ж.ХАМРАЕВ, А.И.ЛёНИШКИН. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ
ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 78, [2] С.: ИЛ.; 20 СМ. – (Б-КА ПРАКТ. ВРАЧА). – БИБЛИОГР.:
С. 77–79. – ISBN 5-638-00707-5: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-253] П ВС

УДК 616.348-089.86-053.7:616.345
613. ТКАЧЕНКО Б.И.И ДР. КРОВООБРАЩЕНИЕ И АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ / Б.И.ТКАЧЕНКО, Р.А.КАЦЕНОВИЧ, С.З.КОСТКО. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР.
ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 143, [1] С.: ИЛ.; 21 СМ. – (Б-КА ПРАКТ. ВРАЧА). –
ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ АВТ. – БИБЛИОГР.: С. 139–143. – ISBN 5-638-00474-2: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-897] П
ББК 54.10
УДК 616.12-008-085.22
614. ТУРАКУЛОВ Х.А. И ДР. ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / Х.А.ТУРАКУЛОВ,
Р.М.ЮСУПОВ, Ф.Н.ХАЙИТОВ. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН РУЗ, 1993. – 23 С.; 20
СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО “КИБЕРНЕТИКА”; Р-5-119). – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100 ЭКЗ. – [93-1247] П ОФ
УДК 681.3:617.7
615. ХРОНИЧЕСКИЙ КОПРОСТАЗ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ / ПОД РЕД.
А.С.СУЛАЙМАНОВА, И.А.БОДНИ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ,
1993. – 155, [2] С.: ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00813-6: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. –
[93-748] П ВС

УДК 616.366/367:616.345-053.2/5
616. ЧИМАРОВ В.М. ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ / [ПРЕДИСЛ.
В.А.ТАБОЛИНА]. – Т.: ИЗД-ВО ИМ. ИБН СИНЫ, 1992. – 204, [2] С.: ИЛ.; 22 СМ. – ISBN
5-638-00278-2: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 50000 ЭКЗ. – [92-1701] П ОФ
ББК 51.1(2)4+57.3
617. БЕЛОУСОВ В.А., ПЕВЗНЕР А.Д. БАЛАЛАР КЕСЕЛЛИКЛАРИ: МЕД. У-
ЩЕЛЕРИНИНГ ФЕЛЬДШЕРЛИК ҲАМ АКУШЕРЛИК БОЛИМЛЕРИНИНГ
ОҚЫЎШЫЛАРЫ УШЫН: 4-БЫСЫЛЫЎЫНАН АЎДАРЫЛДЫ. – НОКИС: БИЛИМ,
1992. – 521, [1] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА
НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-316] Б ЮҚ
618. ЕРКЕКЛЕРГЕ 101 МАСЛАҲАТ / [ОЗБЕК ТИЛИНЕН АЎДАРҒАН
Қ.АЛИЕВ. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 47 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-
0440-8: ШАРТНАМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-1754] Б ЮҚ
619. ЕЩАНОВ Т.Б., МАМБЕТОВ Ж.М. БАЛАНЫНГ ДЕНИ САЎ ОСИЎИ
УШЫН АНА СУТИНИНГ АҲМИЙЕТИ: (МЕТОДИКАЛЫҚ ҚОЛЛ.) / ҚҚР
ДЕНСАЎЛЫҚТЫ САҚЛАЎ М-ГИ, РЕСП. ДЕНСАЎЛЫҚ ОРАЙЫ. – НОКИС: БИЛИМ,
1993. – 19 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0523-4: ШАРТНАМА НАРХДА,
2000 НУСХА. – [93-1184] Б ЮҚ
620. ЗАРИПОВ С. ҚАНТЛЫ ДИАБЕТ КЕСЕЛЛИГИ ҲАМ ОНЫНГ АЛДЫН
ОЛЫЎ ИЛАЖЛАРЫ / ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ДЕНСАЎЛЫҚТЫ САҚЛАЎ М-ГИ, РЕСП.
ДЕН САЎЛЫҚ ОРАЙЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 32 Б.: СУЎРЕТ; 20
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1250-4: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. –
[93-67] Б

41.9 ТИББИёТНИНГ АМАЛИЙ ТАРМОҚЛАРИ


ПРИКЛАДНЫЕ ОТРАСЛИ МЕДИЦИНЫ

69
621. ЖАЛОЛОВ Ж.Ж. МУРДАНИНГ СУД ТИББИёТИГА ОИД
ТЕКШИРИЛИШИ: (МУРДАНИНГ СУД ТИББИёТ ЭКСПЕРТИЗАСИ) / ЎЗБЕКИСТОН
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ, 2-ТОШМИ, “СУДТИБЭКСПЕРТИЗА” ИЛМ.-
ЎҚУВ АМАЛИЙ БИРЛАШМАСИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1992. – 37, Б.; 20 СМ. –
НАРХСИЗ, 500 НУСХА. – [93-738] Б

42 ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ. СПОРТ


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ

42.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

622. БОТИРОВ Ҳ.А. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ТАРИХИ. – Т.:


ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 128 Б.: РАСМ;
20 СМ. – ISBN 5-638-00705-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-923] Б ЮҚ
623. НАСРИДДИНОВ Ф.Н., ШАТЕРНИКОВ Э.К. ИНСОН ОМИЛИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 93,
[2] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-01932-6: НАРХСИЗ, 3500 НУСХА. – [93-996] Б ЮҚ
ББК 75.0
624. БА-ГУА ЦЮАНЬ СЮЭ: [МЕТОД БОЕВОГО ИСКУССТВА / ПЕРЕВОД С
КИТ. И ОФОРМ. И.В.ГОРБУНОВА]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 93, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ.
– УКАЗ. ИМЕН: С. 93. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-203] П
625. МИРСАИДОВ М.С., ШАКИРОВ А.Д. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ В УСЛОВИЯХ РЫНКА: НА ПРИМ. РЕСП. УЗБЕКИСТАН. – Т.: УЗБЕКИСТОН,
1992. – 118, [2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 119 (8 НАЗВ.). – ISBN 5-640-01312-5: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-62] П

42.2 ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ


ТИББИёТ-БИОЛОГИК АСОСЛАРИ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

626. РИХСИЕВА А.А. И ДР. ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И


СПОРТИВНОЙ МОЛОДёЖИ / А.А.РИХСИЕВА, Ф.Н.НАСРИДДИНОВ, А.И.РИХСИЕВ;
УЗБ. ГОС. ИН-Т ФИЗ. КУЛЬТУРЫ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1992.
– 151, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00645-1: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-
82] П ВС
УДК 378.1

42.3 ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ


МОДДИЙ-ТЕХНИКАВИЙ БАЗАСИ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

627. ТРЕНАЖёРЫ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ / С.А.ПОЛИЕВСКИЙ,


Л.Р.АЙРАПЕТЬ - ЯНЦ, Л.Я.ГУБЕНКО, В.А.РОМАНОВ. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ
ИМ. ИБН СИНЫ, 1992. – 132, [2] С.: ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 131–133. – ISBN 5-
638-00776-8: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-747] П ОФ
ББК 75.48
42.4 СПОРТ ТУРЛАРИ
ВИДЫ СПОРТА

70
628. АБСАТАРОВ А.А., ИСТОМИН А.А. ДЗЮДО КУРАШИ. – Т.: ИБН СИНО
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 187, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. –
ISBN 5-638-00463-7: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-918] Б ЮҚ
629. СОБИРОВА О. СУЗИШ: ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ОЛИЙ БИЛИМГОҲИ
ТАЛАБАЛАРИ, БИЛИМ ЮРТЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИ
УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ,
1993. – 119, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – (ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ). – ISBN 5-638-00786-5: ШАРТНОМА
НАРХДА, 4000 НУСХА. – [93-1068] Б ЮҚ

ББК 75.717.5Я73
630. ФАЗЫЛОВ М.А. МОИ ИЗБРАННЫЕ ПАРТИИ: / [УЧЕБ. ПОСОБИЕ ПО
ШАШКАМ]. – САМАРКАНД: Б.И., 1992. – 166, [10] С.: ИЛ.; 20 СМ. – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-341] П
631. АЖИМОВ Е. ЖОҚАРЫ ОҚЫЎ ОРНЫ РЕЖИМИНДЕ ГИМНАСТИКАНЫ
ШОЛКЕМЛЕСТИРИЎ. – НОКИС: ЖУРНАЛИСТ, 1993. – 33 Б.; 20 СМ. –ҚОРАҚАЛПОҚ.
– ШАРТНАМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-1094] Б

43 МАОРИФ. ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ


ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

43.2 ХАЛҚ МАОРИФИ ВА ПЕДАГОГИК ФИКРЛАРНИНГ ТАРИХИ


ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

632. ЙЎЛДОШЕВ Ж., ҲАСАНОВ С. АВЕСТОДА АХЛОҚИЙ-ТАЪЛИМИЙ


ҚАРАШЛАР / ЎЗБЕКИСТОН ЖУМҲУРИЯТИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ,
ЖУМҲУРИЯТ ЎҚУВ-УСЛУБИЯТ МАРКАЗИ; И.О.ОБИДОВ ТАҲРИРИ ОСТИДА. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 28 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-917] Б ОП
633. ОЧИЛ С. БИР ҲОВУЧ НУР: [30 – 50 ЙЙ. ЯШАБ, ХАЛҚ ТАЪЛИМИ
СОҲАСИДА ФИДОЙИЛИК КЎРСАТГАН ХИВАЛИК МУАЛЛИМ ПОЛВОННАЗИР
ҲАБИБУЛЛА ЎҒЛИ ҲАҚИДА]: (ТАРБИЯ ЭССЕ). – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 31, [1] Б.:
ФОТ.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01537-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 13000 НУСХА. – [93-1293]
Б ОФ
ББК 74.03(2)
634. ПЕДАГОГИКА ТАРИХИДАН ХРЕСТОМАТИЯ: ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / ТУЗУВЧИ -
МУАЛЛИФ О.ҲАСАНБОЕВА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 205, [1] Б.; 21 СМ. – НАРХСИЗ,
11000 НУСХА. – [93-1369] Б ЮҚ
ББК 74.03Я7
635. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1924 - 1940) / М-ВО НАР. ОБРАЗОВАНИЯ РУ,
РЕСП. УЧЕБ.-МЕТОД. ЦЕНТР; СОСТ. О.А.ИШАНХОДЖАЕВА; РЕД. А.В.ХРУШ. – Т.:
Б. И., 1993. – 26, [1] С.; 20 СМ. – Б. Ц., 290 ЭКЗ. – [93-1498] П
636. АЛЕЎОВ О. ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ТАЛИМ-ТАРБИЯЛЫҚ ОЙЛАРДЫНГ
ҚАЛИПЛЕСИЎИ ҲАМ РАЎАЖЛАНЫЎЫ: (ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫНГ ПЕД.
ТАРИЙХЫ). – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 502 Б.; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР:
Б. 493–500. – ISBN 5-7698-0472-9 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА.
– [93-614] Б ЮҚ

43.3 УМУМИЙ ПЕДАГОГИКА


ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

71
637. АВЛОНИЙ А. ТУРКИЙ ГУЛИСТОН ёХУД АХЛОҚ / [СЎЗ БОШИ
МУАЛЛИФИ М.МАХСУМОВ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 62, 95 [2] Б. АРАБ ПАГ.; 21
СМ. – ISBN 5-645-01609-2: НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. – [92-1762] Б ОФ
638. ОТАЛАР СЎЗИ – АҚЛНИНГ КЎЗИ: [ЖАҲОН ОЛИМ ВА ШОИРЛАРИНИНГ
АХЛОҚ-ОДОБГА ОИД ФИКРЛАРИ] / ТУЗУВЧИ-МУАЛЛИФ Е.САИТОВ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 171, [2] Б.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 169–172. – ISBN 5-645-01698-Х
(МУҲОВАЛИ): НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-21] Б ОФ
639. ҲАСАНОВ А. МУСИҚА ВА ТАРБИЯ: ПЕД. ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ
МУСИҚА ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 138, [2] Б.; 22
СМ. – ISBN 5-645-02079-0: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-273] Б ЮҚ
ББК 85.31Я73
640. ҲАСАНОВ С. МУТАФАККИРЛАР МЕҲНАТ ТАРБИЯСИ ҲАҚИДА /
И.О.ОБИДОВ ТАҲРИРИ ОСТИДА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 143 Б.; 21 СМ. – ISBN 5-
645-01942-3: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-1409] Б ЮҚ

ББК 74.200.52
641. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ: (МЕТОД. ПОСОБИЕ) /
НУКУС. ГОС. ПЕД. ИН-Т; [ОТВ. РЕД. Д.Р.ТАДЖИМУРАТОВ]. – НУКУС:
КАРАКАЛПАКСТАН. – 20 СМ.
ВЫП.2. – 1992. – 96 С. - ЧАСТЬ ТЕКСТА: КАРАКАЛП. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
1000 ЭКЗ. – [93-154] П
642. УСМАНОВА Э.З. МОТИВАЦИОННО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ
МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНФЛИКТА / [ПРЕДИСЛ.
А.М.МАТЮШКИНА]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 103, [1] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 95-
102 (142 НАЗВ.). – ISBN 5-645-02118-5: Б. Ц., 3000 ЭКЗ. – [93-448] П ВС
ББК 88.5

43.4 ХАЛҚ МАОРИФИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ


ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

643. ЙЎЛДОШЕВ Ж.Ғ. МАЛАКА ОШИРИШ – ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ОМИЛИ. –


Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 131, [3] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-01949-0: НАРХСИЗ, 10000
НУСХА. – [93-496] Б ЮҚ

43.5 МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ. МАКТАБГАЧА ПЕДАГОГИКА


ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

644. БОҒЧАДА БАЙРАМ: (НОАНЪАНАВИЙ МАШҒУЛОТЛАР ВА


ЭРТАЛИКЛАР ТАРҲЛАРИ) / [ТУЗУВЧИЛАР А.ШЕРҚУЛ ВА БОШҚ.]. – Т.:
НАШРИёТСИЗ, 1993. – 32 Б.; 20 СМ. – (“МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ” ЖУРН.
КУТУБХОНАСИ). – ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-915] Б ОФ
645. МЎМИНОВА Л.Р. НУТҚНИ ТЎЛИҚ РИВОЖЛАНМАГАН МАКТАБГАЧА
ТАРБИЯ ёШИДАГИ БОЛАЛАРНИ ЛОГОПЕДИК ТЕКШИРИШ ВА ЎҚИТИШ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 109, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 108 (14 НОМДА). –
ISBN 5-645-01536-3: НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. – [93-7] Б ЮҚ
646. НАНЕЙШВИЛИ Э.А., ЧАБРОВА Т.Л. БИРГА РАСМ ЧИЗАМИЗ: [БОҒЧА
ТАРБИЯЧИЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ.]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 48 Б.: РАСМ; 26 СМ. – ISBN
5-645-01500-2: НАРХСИЗ, 12000 НУСХА. – [93-24] Б ОФ
647. ШОДИЕВА Қ. ЎРТА ГУРУҲ БОЛАЛАРИ НУТҚИНИ ЎСТИРИШ: ПЕД.
БИЛИМГОҲЛАРИНИНГ ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 222, [1] Б.; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: Б. 222 (12 НОМДА). – ISBN 5-645-01983-0: НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. –
[93-1089] Б ЮҚ

72
648. ЮСУПОВА П. МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ ПЕДАГОГИКАСИ: ПЕД. ИН-
ТЛАРИНИНГ МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 260, [1] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-01888-5 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ,
15000 НУСХА. – [93-579] Б ЮҚ
ББК 74.100Я73
649. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ / М-ВО НАР.
ОБРАЗОВАНИЯ РУЗ, РЕСП. УЧЕБ.-МЕТОД. ЦЕНТР; СОСТ. О.А.ИШАНХОДЖАЕВА;
РЕД. А.В.ХРУШ. – Т.: Б. И., 1993. – 27 С.; 20 СМ. – Б. Ц., 290 ЭКЗ. – [93-1299] П
650. МИХАЙЛОВА З.А. МЕКТЕП ЖАСЫНА ШЕКЕМГИ БАЛАЛАРДЫНГ
ОЙЫНЛАРЫ УШЫН ҚЫЗЫҚЛЫ МАСЕЛЕЛЕР: БАЛАЛАР БАҚШАСЫНЫНГ
ТАРБИЯШЫЛАРЫ УШЫН АРНАЛҒАН КИТАН. - ҚАЙТА ИСЛЕНИП 2 –
БАСЫЎЫНАН ҚАРАҚАЛПАҚША 1 – БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 112, [3]
Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 115. – ISBN 5-7698-0505-6:
ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1457] Б ЮҚ

43.6 УМУМИЙ ТАЪЛИМ МАКТАБИ. МАКТАБ ПЕДАГОГИКАСИ


ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. ШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

651. АНИКЕЕВА Н.П. ЖАМОАДА РУҲИЙ МУҲИТ: [СИНФ ВА ПЕД.


ЖАМОАЛАРИДА]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 251, [1] Б.; 21 СМ. – (МАКТАБ
ДИРЕКТОРИНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯВИЙ ИШЛАР БЎЙИЧА ЎРИНБОСАРИ
КУТУБХОНАСИ). – [93-998] Б ЮҚ
ББК 74.204
652. АШУР АЛИ АҲМАД. ҚАБОҲАТ ИЧРА НУР: (ҲАЛҚ ЎҚИТУВЧИЛАРИ
ҲАҚИДА ОЧЕРКЛАР). – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 224 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01946-6:
НАРХСИЗ, 6000 НУСХА. – [93-1239] Б ЮҚ
653. “БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИ ВА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИСИ
ТАЙёРЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ”, ИЛМ.-АМАЛИЙ АНЖУМАН (1993;
ҚАРШИ). – “БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИ ВА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИСИ
ТАЙёРЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ” МАВЗУСИДАГИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
АНЖУМАН МАЪРУЗАЛАРИНИНГ МАТНИ ВА ТАФСИЛОТНОМАЛАРИ / [МАСЪУЛ
МУҲАРРИР С.ТОШЕВ]. – ҚАРШИ: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 119, [4] Б.; 20 СМ. – САРЛ.
ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. ЎҚУВ-
МЕТОДИКА МАРКАЗИ, ҚАРШИ ПЕД. БИЛИМ ЮРТИ – ЭРКИН НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-852] Б ЮҚ
654. МУСУРМОНОВА О. ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ. – Т.: ФАН, 1993. – 111, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-02028-7:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-1123] Б ЮҚ

43.6.1 ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ


МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

655. АБДУРАҲМОНОВ А. МАКТАБДА ГЕОМЕТРИЯ ТАРИХИ: (5-11-


СИНФЛАР): ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 212, [2] Б.:
ЧИЗМА; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 212–213 (24 НОМДА).–- ISBN 5-645-01373-5:
НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-169] Б ЮҚ
ББК 74.262
656. АЛИХОНОВ С. МАКТАБДА МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШ: ПЕД. ИН-ТЛАРИ
ВА ДОРИЛФУНУНЛАРНИНГ МАТЕМ. ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 199 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 196–197 (45 НОМДА). – ISBN 5-
645-01544-4: НАРХСИЗ, 8000 НУСХА. – [93-962] Б ЮҚ

73
ББК 74.262
657. АНТОНОВ А.Ф. ЎҚУВЧИЛАР МЕҲНАТ ТАЪЛИМИНИ БОШҚАРИШ:
ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 95 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-
01941-5: НАРХСИЗ, 8500 НУСХА. – [93-1361] Б ЮҚ
658. АҲМЕДОВ Н. ДИАЛЕКТАЛ ШАРОИТДА ЎҚУВЧИЛАРНИ ТАЛАФФУЗГА
ЎРГАТИШ: (ОНА ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ.) – / З.М.БОБУР НОМЛИ
АНДИЖОН ДАВЛАТ УН-ТИ. – АНДИЖОН: АНДИЖОН, 1992. – 65, [1] Б.; 20 СМ. –
НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. – [93-830] Б
659. БАёНЛАР ТЎПЛАМИ: (V-IX СИНФЛАР УЧУН) / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП.
ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. ЎҚУВ-МЕТОДИКА МАРКАЗИ; [ТУЗУВЧИЛАР
Т.НИЯЗМЕТОВА ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 104 Б.; 20 СМ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-922] Б ЮҚ
660. БИКБАЕВА Н.У. МАТЕМАТИКАДАН РАСМЛИ ТОПШИРИҚЛАР: ТЎРТ
ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ МАКТАБНИНГ 1-СИНФИ УЧУН. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 62
Б.: РАСМ; 22 СМ. – ISBN 5-645-01288-7: НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. – [93-171] Б ЮҚ
661. ДАВЛАТОВ К. ВА БОШҚ. МЕҲНАТ ВА КАСБ ТАЪЛИМИ, ТАРБИЯСИ
ҲАМДА КАСБ ТАНЛАШ НАЗАРИЯСИ ВА МЕТОДИКАСИ: ПЕД. ОЛИЙ
БИЛИМГОҲЛАРИ ИНДУСТРИАЛ-ПЕД. ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. /
К.ДАВЛАТОВ, А.ВОРОБЬёВ, И.КАРИМОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 319 Б.; 21 СМ. –
ОБЛ-ДА САРЛ.: МЕҲНАТ ВА КАСБ ТАЪЛИМИ НАЗАРИЯСИ ҲАМДА
МЕТОДИКАСИ. – БИБЛИОГР.: Б. 314–316. – ISBN 5-645-01534-7: НАРХСИЗ, 3000
НУСХА. – [93-965] Б ЮҚ
ББК 74.268Я73
662. ДАМИНОВА М., АДАМБЕКОВА Г. ЎЙИН МАШҒУЛОТЛАРИ: 1-СИНФ. –
Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 92, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 92-93 (38 НОМДА). –
ISBN 5-645-01947-4: НАРХСИЗ, 15000 НУСХА. – [93-371] Б ЮҚ
ББК 74.202
663. ЗАРИПОВ К. ЎҚИТУВЧИЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШДА МАКТАБ
РАҲБАРЛАРИНИНГ РОЛИ: МЕТОДИК ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 112, Б.: 20 СМ.
– ISBN 5-645-01950-4: НАРХСИЗ, 3500 НУСХА. – [93-1238] Б ЮҚ
ББК 74.204
664. ЗУННУНОВ А., ТУРДИЕВ Б. БАёНЛАР ТЎПЛАМИ: 5-9-СИНФЛАР УЧУН:
(ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ.). – 2-ЯНГИ ИШЛАНГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ.
– Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 207 Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-01951-2: НАРХСИЗ, 50000
НУСХА. – [93-380] И ЮҚ
665. ИКРОМОВА Р. ГРАММАТИКА, ИМЛО ВА НУТҚ ЎСТИРИШДАН
ТАРҚАТМА МАТЕРИАЛЛАР: ТЎРТ ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ МАКТАБЛАРНИНГ
ТЎРТИНЧИ СИНФИ УЧУН: ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. –
277, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01611-4: НАРХСИЗ, 20000 НУСХА. – [93-696] Б
ББК 74.261.4
666. ИСАЕВА М.Ш. ЧИЗМАЧИЛИКДАН ТОПШИРИҚЛАР: ЎРТА МАКТАБ
ЎҚИТУВЧИЛАРИ УЧУН МЕТОДИК ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 199, [1] Б.:
ЧИЗМА; 22 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 199 (10 НОМДА). – ISBN 5-645-01580-0: НАРХСИЗ,
2500 НУСХА. – [93-243] Б ЮҚ
667. МАМАДАЗИМОВ М.М. АСТРОНОМИЯДАН ЎҚИШ КИТОБИ: ЎРТА
МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ ВА ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 180 Б.:
РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-645-01518-Х: НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. –[93-948] Б ЮҚ
ББК 22.6Я721
668. МАТЕМАТИКАДАН ТЕСТ СИНОВЛАРИ (МАШҚЛАР): ЎҚИТУВЧИЛАР,
ЎҚУВЧИЛАР ВА ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА КИРУВЧИЛАР УЧУН МЕТОДИК ҚЎЛЛ.

74
/ [ТУЗУВЧИЛАР А.АЪЗАМОВ, Ҳ.М.АРИПОВ]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 31, [1] Б.;
20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-466] Б ЮҚ
669. МАҲКАМОВ М.М., УМАРОВА Г.М. МАКТАБДА БИОЛОГИЯ
КЕЧАЛАРИ: ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН ЎҚУВ-МЕТОДИК ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993.
– 61, [3] Б.: РАСМ; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 63 (10 НОМДА). – ISBN 5-645-01976-8:
НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-821] Б ЮҚ
670. МУСУРМОНОВА О. АДАБИёТ ДАРСЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ
САМАРАЛИ ШАКЛЛАРИ: МЕТОДИК ҚЎЛЛ. / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ХАЛҚ
ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. ЎҚУВ-МЕТОДИКА МАРКАЗИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ,
1993. – 78 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 500 НУСХА. – [93-959] Б ОП
671. НАЗАРОВА Т.С. ВА БОШҚ. МАКТАБДА ХИМИЯДАН ТАЖРИБА
ЎТКАЗИШ: ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ. / Т.С.НАЗАРОВА, А.А.ГРАБЕЦКИЙ,
В.Н.ЛАВРОВА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 237 Б.: РАСМ; 21 СМ. – (ХИМИЯ
ЎҚИТУВЧИСИ КУТУБХОНАСИ). – БИБЛИОГР.: Б. 232–233 (43 НОМДА). – ISBN 5-
645-01300-Х (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-295] Б ЮҚ
672. НИШОНОВ М. ВА БОШҚ. ЎРТА МАКТАБНИ БИТИРУВЧИЛАРНИ ОЛИЙ
ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА КИРИШ УЧУН ТЕСТ СИНОВЛАРИГА ТАЙёРЛАШ БЎЙИЧА
ҚЎЛЛАНМА: (КИМё) / М.НИШОНОВ, Ҳ.ИСОҚОВ, С.ТЕШАБОЕВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ,
1993. – 61 Б.; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – БИБЛИОГР.: Б. 61 (8
НОМДА). – НАРХСИЗ, 25000 НУСХА. – [93-887] Б ОФ
673. РАСУЛОВ М. ЎРТА ОСИё ТАБИАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ ТАРИХИ:
БИОЛОГИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. – 2, ҚАЙТА ИШЛАНГАН ВА
ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 70, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: Б. 70–71. – ISBN 5-645-01977-6: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-1359] И ЮҚ
674. РАҲМОНОВ И. ЧИЗМАЧИЛИКДАН ДИДАКТИК ЎЙИНЛАР: ЎҚИТУВЧИ
УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 111, [1] Б.: ЧИЗМА; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 111
(7 НОМДА). – ISBN 5-645-01581-9: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-314] Б ЮҚ
ББК 74.266.5
675. САФОЕВА Э., ШОЙМАРДОНОВ И. ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚЛАРИ
ТАРИХИНИ ЎҚИТИШДА ЎЛКАШУНОСЛИК МАТЕРИАЛЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ: (УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ЎҚИТУВЧИЛАРИ УЧУН). – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 78 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01970-9: НАРХСИЗ, 6500 НУСХА. – [93-
306] Б
676. САЪДИЕВ А.С. ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚЛАРИ ТАРИХИНИ ЎҚИТИШ: ПЕД.
ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАРИХ ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ,
1993. – 157 Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-01971-7: НАРХСИЗ, 7500 НУСХА. – [93-379] Б ЮҚ
677. СКРЕЛИН Л.И. ФИЗИКАДАН ДИДАКТИК МАТЕРИАЛЛАР: 7-8-
СИНФЛАР: ЎҚИТУВЧИ УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 139 Б.: РАСМ; 21 СМ. –
ISBN 5-645-01374-3: НАРХСИЗ, 5500 НУСХА. – [93-331] Б ЮҚ
678. СОДИҚОВ Ф.С., ҲАСАНОВ Т.О. ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ҚОИДАЛАРИ:
(ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ.). – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 64 Б.: РАСМ; 20 СМ. –
НАРХСИЗ, 30000 НУСХА. – [93-350] Б ЮҚ
679. ТАЪЛИМ БЎҒИНЛАРИДА ОНА ТИЛИ ЎҚИТИШ МАЗМУНИНИ
ЯНГИЛАШ АСОСЛАРИ МАВЗУИДАГИ ЎЗБЕК ТИЛИ ДОИМИЙ АНЖУМАНИ
ИККИНЧИ ЙИҒИНИНИНГ ТЕЗИСЛАРИ (1993 Й. 8-9 АПР.) / Т.НАФАСОВНИНГ
УМУМИЙ ТАҲРИРИ ОСТИДА. - ҚАРШИ: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 164, [7] Б.; 20 СМ. –
САРЛ. ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ, ЎЗБЕКИСТОН
РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. ЎҚУВ-МЕТОДИКА
МАРКАЗИ, ҚАРШИ ДАВЛАТ УН-ТИ, ҚАШҚАДАРё ВИЛОЯТИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ
БОШҚАРМАСИ. – НАРХСИЗ, 1000 НУСХА. – [93-502] Б ЮҚ
680. ТУРДИҚУЛОВ Э. ФИЗИКА ЎҚИТИШДА ЎҚУВЧИЛАРГА ТАБИАТНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ОИД ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ БЕРИШ: ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН

75
МЕТОДИК ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 280, [4] Б.; 20 СМ. – МУҚОВАДА САРЛ.:
ФИЗИКА ВА ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ. – БИБЛИОГР.: Б. 280–281. – ISBN 5-645-01295-Х
(МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 4000 НУСХА. – [93-1076] Б
ББК 74.265.1+20.1
681. УМРОНХЎЖАЕВ А. МАКТАБДА ЧИЗМАЧИЛИК ЎҚИТИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ: ЎРТА МАКТАБЛАРНИНГ ЎҚИТУВЧИЛАРИ УЧУН
МЕТОДИК ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 149, [2] Б.: ЧИЗМА; 21 СМ. – ISBN 5-645-
01973-3: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1412] Б ЮҚ
ББК 74.266.5
682. УСМОНХЎЖАЕВ И., ХЎЖАЕВ Ф. ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР:
ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 181 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN
5-645-01244-5: НАРХСИЗ, 11000 НУСХА. – [92-1738] Б ЮҚ

ББК 74.267
683. ФИЗИКАДАН ПРАКТИКУМ ИШЛАРИ: [ЎРТА МАКТАБ ФИЗИКА
ЎҚИТУВЧИЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ.] / А.ЮСУПОВ, Б.М.МИРЗАҲМЕДОВ,
Ф.Ф.ТОШМУҲАМЕДОВ, Н.Б.ҒОФУРОВ. - Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 117 Б.: РАСМ; 20
СМ. – ISBN 5-645-01554-1: НАРХСИЗ, 2500 НУСХА. – [92-1761] Б
684. ЎЗБЕК ТИЛИНИ ЎРГАНАМИЗ=ИЗУЧАЕМ УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК / ТУЗУВЧИ
Э.АЗЛАРОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 127 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01989-Х: НАРХСИЗ,
25000 НУСХА. – [93-912] Б ЮҚ
685. ЎРТА МАКТАБНИ БИТИРУВЧИЛАРНИ ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА
КИРИШ УЧУН ТЕСТ СИНОВЛАРИГА ТАЙёРЛАШ БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНМА:
(БИОЛОГИЯ) / О.УМАРОВ. Р.ШОНАЗАРОВ, Я.ХАКИМОВ, С.ИСРОИЛЖОНОВ;
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. ЎҚУВ-МЕТОДИК
МАРКАЗИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 48 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 2 (8 НОМДА). –
НАРХСИЗ, 30000 НУСХА. – [93-920] Б ОФ
686. ЎРТА УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ 1992/93 ЎҚУВ ЙИЛИ УЧУН
ТЕСТ (СИНОВ) ТОПШИРИҚЛАРИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ
ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. ЎҚУВ-МЕТОДИКА МАРКАЗИ; [ТУЗУВЧИЛАР С.ИБРОҲИМОВА
ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 10000 НУСХА. – [93-958] Б
687. ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИ ЎРГАНИШ ВА ЎҚИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ
МАСАЛАЛАРИ: (ИЛМ.АМАЛИЙ КОНФ. ТЕЗИСЛАРИ, 30 – 31 МАРТ 1993 Й.) /
[ТАҲРИРИЯТ ҲАЙЪАТИ: К.Н.НОРМАТОВ (РАИС) ВА БОШҚ.]. – Т.: НАШРИёТСИЗ,
1993. – 121 Б.; 20 СМ. – САРЛ. ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ҚОШИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ЎҚУВ-
УСЛУБИЙ ШЎЪБАСИ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 200 НУСХА. – [93-503] Б ОП
688. ЎРТА МАКТАБДА ФИЗИКА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ: МОЛЕКУЛЯР
ФИЗИКА. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА: ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ.: ҚАЙТА
ИШЛАНГАН 2-НАШРИДАН ТАРЖ. / [С.Я.ШАМАШ, Э.Е.ЭВЕНЧИК, В.А.ОРЛОВ ВА
БОШҚ.]; С.Я.ШАМАШ ТАҲРИРИ ОСТИДА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 276, [1] Б.:
РАСМ, 2 В. РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-645-00904-5 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 6000
НУСХА. – [93-398] Б ЮҚ
ББК 74.265.1
689. ҲАЙДАРОВ Қ.Ҳ., НИШОНОВ С.А. ТАБИАТШУНОСЛИК АСОСЛАРИ ВА
БОЛАЛАРНИ ТАБИАТ БИЛАН ТАНИШТИРИШ: ПЕД. ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 175, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ.
– БИБЛИОГР.: Б. 175. – ISBN 5-645-01658-0 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. –
[93-417] Б ЮҚ
ББК 74.264.4

76
690. ҲОШИМОВ Ў.Ҳ., ЎҚУБОВ И.Я. ЎРТА МАКТАБЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИ
ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1995. – 184 Б.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б.
180–183. – ISBN 5-645-01700-5: НАРХСИЗ, 6500 НУСХА. – [93-1143] Б ЮҚ
ББК 74.261.7 АНГЛ
691. БОГДАНОВ Г.Н., УТЕНОВ О.У. СИСТЕМА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ СО
ШКОЛЬНИКАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, СПОРТОМ И
ТУРИЗМОМ: (ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШК., ВНЕШК. УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
НАР. ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЕЙ ФИЗ. КУЛЬТУРЫ, ТРЕНЕРОВ И ИНСТРУКТОРОВ-
ОБЩЕСТВЕННИКОВ). – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 188 С.; 20 СМ. – ЗАГЛ. ОБЛ.: СО
ШКОЛЬНИКАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, СПОРТОМ И
ТУРИЗМОМ. – ISBN 5-7698-0473-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-864] П ВС
692. ИСМАИЛОВ С.Х. ЗАДАЧИ ЯЗЫКА: [МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ]. –
НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 42 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 42. – ISBN 5-7698-0489-0:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-1115] П ВС
693. КНЯЗЕВА В. УРОКИ ШАХМАТ [В ШКОЛЕ]: ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. –
Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – БИБЛИОГР.: С. 202–203 (19 НАЗВ.). – ISBN 5-645-01704-8: Б. Ц.,
2000 ЭКЗ. – [93-25] П ВС
ББК 75.581 Р
694. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РЕЧЕВОМУ
ОБЩЕНИЮ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ / [Г.Г.ГОРОДИЛОВА, С.А.ЕЛЕБЕСОВА, Н.В.ЗАМКОВАЯ И ДР.]; ПОД РЕД.
Г.Г.ГОРОДИЛОВОЙ; УЗБ. РЕСП. ПЕД. ИН-Т РУС. ЯЗ. И ЛИТ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. –
154, [1] С.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 154–155. – Б. Ц., 500 ЭКЗ. – [93-1084] П
695. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ
В.А.УСПЕНСКОГО: (СБ. СТ.) / [СОСТ. И.ЮЛДАШЕВА]. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ
ИМ. Г.ГУЛЯМА, 1992. – 91, [3] С.: НОТ.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 92. – ISBN 5-635-
01116-0: 10 Р., 1500 ЭКЗ. – [93-277] П ВС

ББК 85.31 Р
696. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ “МЫ
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ” ДЛЯ ПЕРВОГО КЛАССА КАРАКАЛПАКСКОЙ ШКОЛЫ /
В.А.МИРЕЕВА, Л.В.САЗОНОВА, А.А.ПАНАБЕРГЕНОВ И ДР. – НУКУС: БИЛИМ, 1993.
– 196, [2] С.; 20 СМ. – (Б-КА УЧИТЕЛЯ). – ISBN 5-7698-0082-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
3000 ЭКЗ. – [93-657] П ВС
697. ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ
НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА ПРИ РАБОТЕ НА ЭВМ / М-ВО НАР. ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСП. УЗБЕКИСТАН, РЕСП. УЧЕБ.-МЕТОД. ЦЕНТР; АВТ.-СОСТ. А.Б.ЧЕНЦОВ. – Т.:
Б.И., 1992. – 20 СМ.
ВЫП.1. – 1992. – 57, [3] С.: КАРТ. – Б.Ц., 2000 ЭКЗ. - [93-1024] П
698.СЕНИГОВЕЦ Г.Г. ПРЕПОДАВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ В
СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: УЧЕБ.-МЕТОД. ПОСОБИЕ. – Т.: УКИТУВЧИ,
1993. – 183 С.: ТАБЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01938-5: Б. Ц., 2000 ЭКЗ. – [93-1251] П ВС
699. ТАРСКАЯ Д.М. ПОСТРОЕНИЕ ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЫ: ПОСОБИЕ ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 111, [1] С.: СХЕМ.; 22 СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ
УКАЗАН. – ISBN 5-645-01607-6: Б. Ц., 2000 ЭКЗ. – [93-29] П ВС
700. УМАРОВ А. МЕТОДИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА К УЧЕБНИКАМ
“РУССКИЙ ЯЗЫК”: ДЛЯ 7-8-Х КЛ. КАРАКАЛП. ШК.: ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. –
НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 270, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-7698-0484-Х (В ПЕР.): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-865] П ВС
701. УМАРОВ А., МИРЕЕВА В.А. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4 КЛАССА КАРАКАЛПАКСКОЙ ШКОЛЫ: ПОСОБИЕ ДЛЯ

77
УЧИТЕЛЯ. – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 125 С.; 20 СМ. – ISBN 5-7698-0388-6: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-510] П ВС
702. ЮЛДАШЕВА Е.М. СБОРНИК ДИКТАНТОВ ПО ПУНКТУАЦИИ: ДЛЯ 8-9-
Х КЛ. ШК. С РУС. ЯЗ. ОБУЧЕНИЯ: ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993.
– 223, [1] С.; 20 СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАН. – ISBN 5-645-01956-3: Б. Ц., 6000
ЭКЗ. – [93-1002] П ВС
703. “АДЕПНАМА” САБАҚЛАРЫНЫНГ ЖОБАСЫ ҲАМ КОРСЕТПЕСИ: Х КЛ.
УШЫН / ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСП. ХАЛЫҚ БИЛИМЛЕНДИРИЎ М-ГИ, РЕСП.
ОҚЫЎ-МЕТОДИКАЛЫҚ ОРАЙЫ; ОЗБЕК ТИЛИНДЕ ДУЗИЎШИЛЕР О.ТУРАЕВА;
ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕ АЎДАРҒАН Г.МАМБЕТНАЗАРОВА, С.ТАЖЕТДИНОВА. –
НУКУС: БИЛИМ, 1992. – 36 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. –
[93-1757] Б ЮҚ
704. БАЙМУРАТ ҚУТЛЫМУРАТ УЛЫ. ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ
ОРФОГРАФИЯСЫН ОҚЫТЫЎ УСЫЛЛАРЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 59 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б.58 (15 НОМДА). – ISBN 5-7698-0498-Х: ШАРТНАМА
НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-991] Б ЮҚ
705. БЕРДИМУРАТОВ О. ҚАРАҚАЛПАҚСТАННЫНГ МИНЕРАЛ
БАЙЛЫҚЛАРЫН ХИМИЯ САБАҒЫНДА УЙРЕНИЎ УСЫЛЛАРЫ. – НОКИС: БИЛИМ,
1992. – 102 Б.; 20 СМ. - ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 100–101 (32 НОМДА). – ISBN
5-7698-0237-5: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [92-1690] Б ЮҚ
706. ВОЛКОВА С.И. МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР КАРТОЧКАЛАРЫ:
4 КЛ.: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ БАСЛАЎЫШ МЕКТЕП УШЫН: МУҒАЛЛИМЛЕР УШЫН
ҚОЛЛ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 162, [1] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-
0039-9: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1452] Б ЮҚ
707. ГУСЕВ В.А., МЕДЯНИК А.И. 9-КЛАСС УШЫН ГЕОМЕТРИЯ БОЙЫНША
МАСЕЛЕЛЕР: ДИДАКТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛЛАР: МУҒАЛЛИМ УШЫН ҚОЛЛ.:
РУСША 2-БАСЫЛЫЎЫНАН АЎДАРЫЛДЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 87, [1] Б.; 21
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0526-9: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. –
[93-1098] Б ЮҚ
708. ЖАРИЕВ Н. ОРТА МЕКТЕПКЕ АРНАЛҒАН ХИМИЯ МАСЕЛЕЛЕРИН
ШЫҒАРЫЎ УСЫЛЛАРЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. 120 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
ISBN 5-7698-0478-5: ШАРТНАМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-1553]
709. ЖУМАМУРАТОВА А.Т., КОБЕНТАЕВ А.К. ОҚЫЎШЫ
ПРАКТИКАНТЛАРҒА – ЕСЛЕТПЕ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 82 Б.; 20
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1399-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. –
[93-1394] Б ЮҚ
710. КОБЕНТАЕВ А. ПАН ҲАПТЕЛИКЛАРИН ОТКЕРИЎ ҲАМ
МЕТОДИКАЛЫҚ БИРЛЕСПЕЛЕРДИ АТТЕСТАЦИЯЛАЎ: (МЕКТЕПЛЕР ҲАМ ОРТА
АРНАЎЛЫ ОҚЫЎ ОРЫНЛАРЫ УШЫН МЕТОДИКАЛЫҚ ҚОЛЛ.). – НОКИС: БИЛИМ,
1993. – 36 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0476–9: ШАРТНАМА НАРХДА,
2000 НУСХА. – [93-690] Б ЮҚ
711. МЕКТЕПТЕ БИОЛОГИЯ: НОРМАТИВЛИК ҲУЖЖЕТЛЕР ТЕПЛАМЫ /
ДУЗИЎШИ В.И.СИВОГЛАЗОВ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 239 Б.; 22 СМ. –
(БИОЛОГИЯ МУҒАЛЛИМИНИНГ КИТАПХАНАСЫ). – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-
0441-6 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-611] Б ЮҚ
712. МЕЛЬНИКОВА Н.Б. ҲАМ БАСҚ. 6-КЛАССТАҒЫ ГЕОМЕТРИЯ:
МУҒАЛЛИМЛЕР УШЫН ҚОЛЛ.: ҚАЙТА ИСЛЕНГЕН, 2-БАСЫЛЫЎЫНАН АЎДАРМА
/ Н.Б.МЕЛЬНИКОВА, Т.М.МИШЕНКО, Л.Ю.ЧЕРНЫШЕВА. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. –
162, [1] Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-
0753-5: ШАРТНАМА НАРХДА, 4000 НУСХА. – [93-506] Б ЮҚ
713. МОРО М.И., ВАПНЯР Н.Ф. МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
КАРТОЧКАЛАРЫ: УШ ЖЫЛЛЫҚ БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПТИНГ 1-КЛ. УШЫН ҚОЛЛ. –

78
НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 98, [1] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-
0198-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-95] Б ЮҚ
714. ФИЗИКАДАН ОҚЫЎШЫЛАРДЫНГ БИЛИМИН ТЕСТ УСЫЛЫНДА
ТЕКСЕРИЎ / И.ТУРМАНОВ, Б.КАЙПОВ, Қ.ПАЛЎАНОВ, К.ТУРДАНОВ; НОКИС
МАМЛЕКЕТЛИК ПЕД. ИН-ТЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 171 Б.; 20 СМ.
– ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1408-6: ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-
732] Б ЮҚ
715. ҚУТЛЫМУРАТОВ Б., САРКЕНОВА А. РУС КЛАССЛАРЫ УШЫН
ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕН ДИКТАНТЛАР ТОПЛАМЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 63.;
20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0471-8:
ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-731] Б ЮҚ

43.6.2 ДАРСЛИКЛАР ВА ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМАЛАРИ


УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

716. АБДАЛИЕВ Б. МАТЕМАТИКА: (ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА ТЕСТ


ОРҚАЛИ КИРУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ.). – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-
МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 143 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 141 (6 НОМДА). –
ISBN 5-638-00847-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-951] Б
717. АБДУЛЛАЕВА Қ. АЛИФБЕ. – 8-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 175 Б.:
РАСМ; 22 СМ. – МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02077-4
(МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 520000 НУСХА. – [93-202] И ОФ
718. АБДУЛЛАЕВА Қ. АЛИФБЕ. – 9-НАШРИ. - Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1994. – 175 Б.:
РАСМ; 21 СМ. – МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02172-Х
(МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 564000 НУСХА. – [93-1459] И ОФ

ББК 81.2ЎЗ - 96
719. АЗИЗОВА А., ИКРОМОВА Р. ОНА ТИЛИ: ТЎРТ ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ
МАКТАБЛАРНИНГ 4-СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК. – 4-ҚАЙТА ИШЛАНГАН ВА
ТЎЛДИРИЛГАН 4-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 143 Б.: РАСМ; 21 СМ. –
МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02062-6 (МУҚОВАЛИ):
НАРХСИЗ, 230000 НУСХА. – [93-296] И ОФ
720. АКРОМОВ З.М., МУСАЕВ П.Ғ. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИҚТИСОДИЙ ВА
ИЖТИМОИЙ ЖЎҒРОФИЯСИ: УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ 9-СИНФИ УЧУН
ДАРСЛИК / МАХСУС МУҲАРРИР П.Ғ.МУСАЕВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 139, [2] Б.:
РАСМ; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02037-5: НАРХСИЗ,
460000 НУСХА. – [93-377] Б ОФ
721. АЛГЕБРА: 8-СИНФ УЧУН ДАРСЛИК: РУСЧА 1-НАШРИДАН ТАРЖ. /
[Ш.О.АЛИМОВ, Ю.М.КОЛЯГИН, Ю.В.СИДОРОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992.
– 237, [1] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-01795-1: НАРХСИЗ, 30000 НУСХА. – [93-294] Б ОФ
722. АЛГЕБРА: ЎН БИР ЙИЛЛИК ЎРТА МАКТАБНИНГ 9-СИНФИ УЧУН
ДАРСЛИК / [Ш.О.АЛИМОВ, Ю.М.КОЛЯГИН, Ю.В.СИДОРОВ ВА БОШҚ.]. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 237, [2] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-02043-Х: НАРХСИЗ, 30000 НУСХА.
– [93-964] Б ОФ
723. АЛГЕБРА: ЎРТА МАКТАБНИНГ 7-СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК /
[Ю.Н.МАКАРИЧЕВ, Н.Г.МИНДЮК, К.И.НЕШКОВ, С.Б.СУВОРОВА]; РУСЧА
НАШРИНИ С.А.ТЕЛЯКОВСКИЙ ТАХРИР ҚИЛГАН. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1994. – 238, [1]
Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-02159-2 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 511000 НУСХА. – [93-1561]
Б ОФ
ББК 22.14Я72

79
724. АЛГЕБРА: ЎРТА МАКТАБНИНГ 9-СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК /
[Ю.Н.МАКАРИЧЕВ, Н.Г.МИНДЮК, К.И.НЕШКОВ С.Б.СУВОРОВА]; РУСЧА
НАШРИНИ С.А.ТЕЛЯКОВСКИЙ ТАҲРИР ҚИЛГАН. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1994. – 269, [1]
Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-02139-8 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 486000 НУСХА. – [93-1497]
Б ОФ
ББК 22.14Я721
725. АЛГЕБРА ВА АНАЛИЗ АСОСЛАРИ: ЎРТА МАКТАБНИНГ 10-11-
СИНФЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК / [Ш.А.АЛИМОВ, Ю.М.КОЛЯГИН, Ю.В.СИДОРОВ ВА
БОШҚ.]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 252, [1] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-02071-5: НАРХСИЗ,
30000 НУСХА. – [93-1077] Б ОФ

ББК 22.14Я721+22.161Я721
726. АЛИФБО: [ЭСКИ ЎЗБЕК АЛИФБОСИ / ТУЗУВЧИ-МУАЛЛИФЛАР
Р.ЖУМАНИёЗОВ, А.МИРЗАЕВ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 78, [1] Б.: РАСМ; 12 СМ. –
ISBN 5-645-01505-3 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-260] Б
ОФ
727. АМИНОВ Б., ТИЛОВОВ Т. ОДАМ ВА УНИНГ САЛОМАТЛИГИ: 9-СИНФ.
– Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 233 Б.: РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-645-02084-7: НАРХСИЗ, 30000
НУСХА. – [93-783] Б ОФ
ББК 28.86Я721
728. АРАБ ТИЛИ ДАРСЛИГИ: АЛИФБЕ ҚИСМИ / НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ ВА
ХАТТОТ А.АҲМАД. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ,
1992. – 142, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-86484-071-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 50000
НУСХА. – [92-1727] Б ОФ
729. АСАЛОВ Х. ЎЗБЕК ТИЛИ: РУС МАКТАБЛАРИНИНГ 7-СИНФИ УЧУН. –
13-ҚАЙТА ИШЛАНГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 108,
[1] Б.: РАСМ; 22 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02028-6:
НАРХСИЗ, 69000 НУСХА. – [92-1762] И ОФ

ББК 81.2 ЎЗ – 96Я72


730. АСАЛОВ Х., ЙЎЛДОШЕВ Р. ЎЗБЕКЧА-РУСЧА, РУСЧА-ЎЗБЕКЧА
МАКТАБ ЛУҒАТИ: РУС МАКТАБЛАРИНИНГ 3-11-СИНФЛАРИ УЧУН. – 2-
ТЎЛДИРИЛГАН, ТУЗАТИЛГАН НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 269 Б.; 16 СМ. –
ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-01507-Х: НАРХСИЗ, 50000 НУСХА. –
[93-523] И ОФ
ББК 81.2Р-4
731. АСҚАРОВ И.Р., ҒОФУРОВ К. ОРГАНИК КИМёДАН ТЕСТ САВОЛЛАРИ
ВА ЖАВОБЛАРИ: (ЎРТА МАКТАБЛАР, ЛИЦЕЙЛАР ВА ГИМНАЗИЯЛАРНИНГ
ЎҚУВЧИЛАРИ ҲАМДА ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА КИРУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ.). –
АНДИЖОН: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 66 Б.: РАСМ; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 1000 НУСХА. –
[93-828] Б
732. АСҚАРОВА М., ҚОСИМОВА К. ОНА ТИЛИ ДАРСЛИГИ: 5-СИНФ УЧУН.
– 17-НАШРИ. –Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 187, [3] Б.: РАСМ; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.
КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02066-9: НАРХСИЗ, 536000 НУСХА. – [93-147] И ОФ
733. АУЛОВА Р.А. ҲИНДИЙ ТИЛИ ДАРСЛИГИ: 3-СИНФ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ,
1992. – 270, [2] Б.: РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-645-00241-5 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 5000
НУСХА. – [93-23] Б ОФ
734. АХМЕДШИН М.М., МАДАМИНОВА М.А. НЕМИС ТИЛИ ДАРСЛИГИ: 6-
СИНФ УЧУН. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1994. – 237, [2] Б.: РАСМ; 21 СМ. – МУҚОВАДА АВТ.
КЎРСАТИЛМАГАН. – МУҚОВА САРЛ.: Dentsch. – ISBN 5-645-02090-1: НАРХСИЗ,
119000 НУСХА. – [93-1242] И
ББК 81.2 НЕМ

80
735. БЕЛЬСКАЯ Е.М. ВА БОШҚ. ТАБИАТШУНОСЛИК: ТЎРТ ЙИЛЛИК
БОШЛАНҒИЧ МАКТАБНИНГ 4-СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК / Е.М.БЕЛЬСКАЯ,
А.Г.ГРИГОРЬЯНЦ, Т.Б.АБДУЛЛАЕВА. – 4-ҚАЙТА ИШЛАНГАН НАШРИ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 159 Б.: РАСМ; 24 СМ. – МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. –
ISBN 5-645-01775-7 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 230000 НУСХА. – [93-1016] И ОФ
ББК 20.1Я72
736. БИОЛОГИЯ: (ТЕСТ ТОПШИРИҚЛАРИ): ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА
КИРУВЧИЛАР ВА УМУМИЙ ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ ЮҚОРИ СИНФ
ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. / О.МАВЛОНОВ, И.САҒДУЛЛАЕВ, Б.НИГМАНОВ,
Б.БЕКНАЗАРОВ; ТОШКЕНТ ДАВЛАТ УН-ТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 43, [5] Б.; 20 СМ. –
ISBN 5-648-02024-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 12000 НУСХА. – [93-1045] Б ЮҚ
737. БРАДИС В.М. ТЎРТ ХОНАЛИ МАТЕМАТИК ЖАДВАЛЛАР: ЎРТА
МАКТАБЛАР УЧУН. – РУСЧА 56-НАШРИГА МУВОФИҚ 34-НАШРИ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 94 Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-02108-8: НАРХСИЗ, 480000 НУСХА. –
[93-886] И ОФ
ББК 22.194
738. БУДАРИНА С.А., ИСРОИЛОВ А.А. ФИЗИКАДАН ЛАБОРАТОРИЯ
МАШҒУЛОТЛАРИ: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ ТАЙёРЛОВ БЎЛИМЛАРИ, ЎРТА
МАКТАБ, ҲУНАР-ТАХН. БИЛИМ ЮРТЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – 2-ТЎЛДИРИЛГАН
ВА ТУЗАТИЛГАН НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 159 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-
645-01878-8: НАРХСИЗ, 8000 НУСХА. – [93-443] И ЮҚ
ББК 22.3Я729
739. ВАТАН АДАБИёТИ: 9-СИНФ УЧУН ДАРСЛИК-ХРЕСТОМАТИЯ /
[ТУЗУВЧИЛАР Ғ.КАРИМОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 253 Б.: РАСМ; 21
СМ. – ISBN 5-645-02038-3 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 460000 НУСХА. – [93-22] Б ОФ
740. ВИЛЕНКИН Н.Я. ВА БОШҚ. АЛГЕБРА ВА МАТЕМАТИК АНАЛИЗ: 10-
СИНФ УЧУН: МАТЕМ. КУРСИ ЧУҚУР ЎРГАНИЛАДИГАН МАКТАБЛАР ВА
СИНФЛАРНИНГ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ.: ҚАЙТА ИШЛАНГАН 2-
НАШРИДАН ТАРЖ. / Н.Я.ВИЛЕНКИН, О.С.ИВАШЕВ-МУСАТОВ, С.И.ШВАРЦБУРД.
– Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 367 Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-01308-5: ШАРТНОМА НАРХДА,
22000 НУСХА. – [93-337] Б ЮҚ
741. ГОЛЬДФАРБ Я.Л. ВА БОШҚ. – ХИМИЯДАН МАСАЛА ВА МАШҚЛАР
ТЎПЛАМИ: ЎРТА МАКТАБНИНГ 8-11-СИНФЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. /
Я.Л.ГОЛЬДФАРБ, Ю.В.ХОДАКОВ, Ю.Б.ДОДОНОВ. – РУСЧА 6-НАШРИГА МУВОФИҚ
ЎЗБЕКЧА 3-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 189, [1] РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-645-
02103-7: НАРХСИЗ, 480000 НУСХА. – [93-1014] И ОФ
742. ГРИГОРЬЯНЦ А.Г. АТРОФИМИЗДАГИ ОЛАМ: [2-СИНФ]. – 6-НАШРИ. –
Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 111, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН.
– ISBN 5-645-02054-5: НАРХСИЗ, 350000 НУСХА. -–[93-399] И ОФ
743. ГРИГОРЬЯНЦ А.Г. АТРОФИМИЗДАГИ ТАБИАТ, 1. – [7-НАШРИ]. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 80 Б.: РАСМ; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN
5-645-01407-3: НАРХСИЗ, 340000 НУСХА. – [93-1108] И ОФ
744. ЎЗУВ ДАФТАРИ, 2: [ТЎРТ ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ МАКТАБЛАРНИНГ
“АЛИФБЕ” ДАРСЛИГИГА ИЛОВА / ТУЗУВЧИЛАР М.ЮСУПОВ ВА БОШҚ. – 8-
НАШРИ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 32 Б.: РАСМ; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 500000 НУСХА. -
[93-201] И ОФ
745. ЎЗУВ ДАФТАРИ, 3: [ТЎРТ ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ МАКТАБЛАРНИНГ
“АЛИФБЕ” ДАРСЛИГИГА ИЛОВА / ТУЗУВЧИЛАР М.ЮСУПОВ ВА БОШҚ. – 8-
НАШРИ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 32 Б.: РАСМ; 22 СМ. – НАРХСИЗ, 500000 НУСХА. –
[93-271] И ОФ

81
746. ЎЗУВ ДАФТАРИ: [ТЎРТ ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ МАКТАБЛАРНИНГ
“АЛИФБЕ” ДАРСЛИГИГА ИЛОВА / ТУЗУВЧИЛАР М.ЮСУПОВ ВА БОШҚ. – 9-
НАШРИ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 21 СМ.
2. – 1994. – 32 Б.: РАСМ. – НАРХСИЗ, 564000 НУСХА. – [93-1454] И ОФ
747. 3. 1994. – 32 Б.: РАСМ. – НАРХСИЗ, 564000 НУСХА. – [93-1455] И ОФ
748. ЎШ МАТЕМАТИК ҚОМУСИЙ ЛУҒАТИ: ЎРТА ВА КАТТА ёШДАГИ
МАКТАБ ёҚУВЧИЛАРИ УЧУН / [МАХСУС МУҲАРРИР А.АЪЗАМОВ]. – Т.:
ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1991. – 476, [3] Б.: РАСМ; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б.
468–469. – ISBN 5-89890-015-Х (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. –
[93-742] Б ОФ
ББК 22Я2
749. ИСМОИЛОВ М., ХАЛПУЛИН М.Г. ЭЛЕМЕНТЛАР ФИЗИКА
МАСАЛАЛАРИ: ЎРТА МАКТАБ, ЎРТА МАХСУС ВА ХУНАР-ТЕХН. БИЛИМ
ЮРТЛАРИ, ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ ТАЙёРЛОВ БЎЛИМЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. –
Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 332, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 329 (12 НОМДА). –
ISBN 5-645-01368-9: НАРХСИЗ, 25000 НУСХА. – [93-1218] Б ЮҚ
ББК 22.3Я7

750. ИСРОИЛОВ А.А. ФИЗИКАДАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ВАЗИФАЛАР


ТЎПЛАМИ: ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 80 Б.: РАСМ; 20 СМ.
– БИБЛИОГР.: Б. 77(12 НОМДА). – ISBN 5-545-01552-5: НАРХСИЗ, 3500 НУСХА. – [93-
1246] Б ЮҚ
751. ИСҲОҚОВА М., КОСТЕЦКИЙ В. ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚЛАРИ ТАРИХИ:
ЎРТА МАКТАБЛАРНИНГ 8-9-СИНФЛАРИ УЧУН ЎҚУВ МАТЕРИАЛИ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 189, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01794-3: НАРХСИЗ, 480000
НУСХА. – [93-695] Б ЮҚ
752. ХХ АСР ЎЗБЕК АДАБИёТИ: (МАЖМУА): ЎН БИРИНЧИ СИНФ УЧУН /
[ТУЗУВЧИЛАР Н.КАРИМОВ ВА БОШҚ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 415 Б.: ПОРТР.; 20
СМ. – МУҚОВА САРЛ.: ЎЗБЕК АДАБИёТИ. – ISBN 5-645-02135-5 (МУҚОВАЛИ):
НАРХСИЗ, 382000 НУСХА. – [93-860] Б ЮҚ
753. ЙЎЛДОШЕВ К., МАЖИДОВ Р. ЎЗБЕК АДАБИёТИ: 7-СИНФ УЧУН:
(ДАРСЛИК-МАЖМУА). – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 269, [1] Б.: ПОРТР.; 21 СМ. – ОБЛ-ДА
АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02100-2: НАРХСИЗ, 500000 НУСХА. - [93-1106]
И ОФ
ББК 83.3 ЎЗ Я 7
754. КАБАРДИН О.Ф. ФИЗИКА: СПРАВ. МАТЕРИАЛЛАР: ЎҚУВЧИЛАР УЧУН
ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 359 Б.: РАСМ; 22 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 359. –
ISBN 5-645-00914-2 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 13000 НУСХА. – [93-332] Б ЮҚ
755. КАТТАБЕКОВ А., РАХМОНОВ В. ЎЗБЕК АДАБИёТИ: 8-СИНФ УЧУН
(ДАРСЛИК-МАЖМУА). – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 270, [1] Б.: ПОРТР.; 21 СМ. –
МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – НАРХСИЗ, 480000 НУСХА. – [93-1372] Б ОФ
ББК 83.3 У
756. КОРОВКИН Ф.П. ҚАДИМГИ ДУНё ТАРИХИ: ЎРТА МАКТАБНИНГ 6-
СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК. – ҚАЙТА ИШЛАНГАН РУСЧА 3-НАШРИГА МУВОФИҚ
ЎЗБЕКЧА 5-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 300, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. –
МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02020-0 (МУҚОВАЛИ):
НАРХСИЗ, 480000 НУСХА. – [93-1189] И ОФ
ББК 63.3(0)3Я72
757. ЛЕВЕНБЕРГ Л.Ш. ВА БОШҚ. МАТЕМАТИКА ДАФТАРИ: [ТЎРТ
ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ УМУМИЙ ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ БИРИНЧИ СИНФ
МАТЕМАТИКА ДАРСЛИГИГА ИЛОВА] / Л.Ш.ЛЕВЕНБЕРГ, Н.У.БИКБАЕВА,
И.Ғ.АҲМАДЖОНОВ. – [9-НАШРИ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1994. – 64 Б.: РАСМ; 21 СМ. –

82
АВТ. ТИТ. В. ОРҚАСИДА КЎРСАТИЛГАН. – НАРХСИЗ, 520000 НУСХА. – [93-1456] И
ОФ
ББК 71.262
758. ЛЕВЕНБЕРГ Л.Ш. ВА БОШҚ. МАТЕМАТИКА ДАФТАРИ, 1: [ТЎРТ
ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ УМУМИЙ ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ БИРИНЧИ СИНФ
МАТЕМ. ДАРСЛИГИГА ИЛОВА] / Л.Ш.ЛЕВЕНБЕРГ, Н.У.БИКБАЕВА,
И.Ғ.АҲМАДЖОНОВ. – [7-НАШРИ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 64 Б.: РАСМ; 22 СМ. –
АВТ. ТИТ. В. ОРҚАСИДА КЎРСАТИЛГАН. – НАРХСИЗ, 16000 НУСХА. – [93-270] И
ОФ
759. МАВЛОНОВА Р., МАҲМУДОВА Г. МЕҲНАТ: УЧИНЧИ СИНФ
ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 127 Б.; РАСМ; 21 СМ. –
ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02056-1: НАРХСИЗ, 510000 НУСХА. –
[93-174] Б ОФ
760. МАНСУРОВ Х. ВА БОШҚ. МАТЕМАТИКА: (ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТИГА
КИРУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ.) / Х.МАНСУРОВ, Р.ҒУЛОМОВ, Р.ҒАНИХЎЖАЕВ. – Т.:
ФАН, 1993. – 127, [1] Б.: ЧИЗМА; 21 СМ. – ISBN 5-648-01971-8: НАРХСИЗ, 17000
НУСХА. – [93-919] Б
761. МАТЕМАТИКА: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА КИРУВЧИЛАР ВА МАКТАБ
ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН ҚИСҚАЧА МАЪЛУМОТНОМА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 32 Б.;
14Х9 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-803] Б
762. МАТЕМАТИКА: ТЎРТ ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ МАКТАБЛАРНИНГ
БИРИНЧИ СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК / [М.И.МОРО, С.В.СТЕПАНОВА,
Л.Ш.ЛЕВЕНБЕРГ ВА БОШҚ.]. – 6-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1994. – 111, [1] Б.: РАСМ;
21 СМ. – ISBN 5-645-02169-Х (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 28500 НУСХА. – [93-1460] И
ОФ
763. МАТЕМАТИКА ОЛИМПИАДАЛАРИ МАСАЛАЛАРИ / Б.Б.РИХСИЕВ,
Т.Қ.ҚЎРҒОНОВ, Ҳ.ҚОСИМОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 171, [2] Б.: РАСМ; 21 СМ. –
БИБЛИОГР.: Б. 171–172 (21 НОМДА). – ISBN 5-645-01282-8: НАРХСИЗ, 120000 НУСХА.
– [93-1244] Б ЮҚ
ББК 74.262
764. МАТЕМАТИКАДАН ИМТИҲОН ТЕСТЛАРИ ВА УНИ ТОПШИРИШ
УСЛУБЛАРИ / Н.ХЎЖАЕВ, Ш.СОИПНАЗАРОВ, З.ВОХИДОВ, У.ҚАЮМОВ;
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИёТ УН-ТИ, “УМУМИЙ МАТЕМ. ВА
ИНФОРМАТИКА” КАФ. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 83 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 2000
НУСХА. – [93-376] Б ОП
765. МАҲМУДОВ Х. ВА БОШҚ. ЎРТА МАКТАБНИ БИТИРУВЧИЛАРНИ
ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА КИРИШ УЧУН ТЕСТ СИНОВЛАРИГА ТАЙёРЛАШ
БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНМА: (МАТЕМАТИКА) / Х.МАҲМУДОВ, Қ.Х.ШАБАЛИКОВ,
З.А.АҲМЕДОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 74 Б.; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.
КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02145-2: НАРХСИЗ, 30000 НУСХА. – ISBN 5-565-
02145-2 (ХАТО). – [93-820] Б ОП
766. МИРЗАЖОНОВ Т.А. ВА БОШҚ. ФИЗИКА: ТЕСТ СИНОВЛАРИ
НАМУНАЛАРИ / Т.А.МИРЗАЖОНОВ, Х.М.ҚОСИМОВ, Қ.Р.ИГАМБЕРДИЕВ;
Й.ОХУНБОБОЕВ НОМЛИ ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТИ ОЛИЙ
БИЛИМГОҲИ. - Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 99, [1] Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 500 НУСХА. –
[93-1124] Б
767. МУСАХОНОВА Х., СМИРНОВА И. ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛИГИ: 7-
СИНФ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 175 Б.: РАСМ; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.
КЎРСАТИЛМАГАН. – ОБЛ-ДА САРЛ.: English. – ISBN 5-645-02036-7: НАРХСИЗ,
240000 НУСХА. – [93-18] Б ОФ

83
768. МЎМИНОВ О.А., БЕЛЬСКАЯ Е.М. ТАБИАТШУНОСЛИК: 5-СИНФ УЧУН
ДАРСЛИК. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 157, [2] Б.: РАСМ; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.
КЎРСАТИЛМАГАН. – НАРХСИЗ, 536000 НУСХА. – [93-416] Б ОФ
769. НЕШЕВА Н.А., АВАНЕСОВА Н.Л. ФРАНЦУЗ ТИЛИ ДАРСЛИГИ: 7-
СИНФ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 188, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.
КЎРСАТИЛМАГАН. – ОБЛ. САРЛ.: Le francais. – ISBN 5-645-02046-6: НАРХСИЗ, 90000
НУСХА. – [93-415] Б ОФ
770. НЕШЕВА Н.А. ВА БОШҚ. ФРАНЦУЗ ТИЛИ ДАРСЛИГИ: 5-СИНФ /
Н.А.НЕШЕВА, Н.Л.АВАНЕСОВА, С.Х.ЯКУБОВА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 205, [2] Б.:
РАСМ; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ОБЛ-ДА САРЛ.: Le francais. –
ISBN 5-645-02029-4: НАРХСИЗ, 46000 НУСХА. - [93-20] Б ОФ
771. НЕШЕВА Н.А. ВА БОШҚ. ФРАНЦУЗ ТИЛИ ДАРСЛИГИ: 6-СИНФ /
Н.А.НЕШЕВА, Н.Л.АВАНЕСОВА, С.Х.ЯКУБОВА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1994. – 236, [2] Б.:
РАСМ; 21 СМ. –МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – МУҚОВА САРЛ.: Le francais.
– ISBN 5-645-02091-Х (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 73000 НУСХА. – [93-1424]
ББК 81.2ФР-96
772. НУРМАТОВА П.Н. ВА БОШҚ. ФИЗИКА: ЎЗБЕКЧА-РУСЧА ИЗОҲЛИ
ЛУҒАТ: ЎРТА МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. / П.Н.НУРМАТОВА,
К.И.ДИЕВА, Б.Қ.ҲАБИБУЛЛАЕВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 134 Б.; 21 СМ. – ISBN 5-
645-01378-5: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-1416] Б ЮҚ

ББК 22.3+81.2 ЎЗ - 4
773. ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА КИРУВЧИЛАР УЧУН МАТЕМАТИКА
КУРСИДАН ҚЎЛЛАНМА ВА ТЕСТЛАР ТЎПЛАМИ / ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ИҚТИСОДИёТ УН-ТИ; [ТУЗУВЧИЛАР С.С.ИСАМУХАМЕДОВ ВА БОШҚ.]. – Т.:
НАШРИёТСИЗ, 1993. – 93 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 2000 НУСХА.– [93-916] Б
774. ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИГА КИРУВЧИЛАР УЧУН МАТЕМАТИКАДАН
МЕТОДИК ҚЎЛЛАННМА: (ТЕСТ САВОЛЛАРИГА ТАЙёРЛАНИШ) / [ТУЗУВЧИ-
МУАЛЛИФ Н.К.МАМАДАЛИЕВ]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ. 20 СМ.
Қ.2. – 1993. – 61 Б. – ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-644] Б ЮҚ
775. ОМОНУЛЛАЕВ Д. ВА БОШҚ. МУСИҚА: 8-СИНФ УЧУН ДАРСЛИК /
Д.ОМОНУЛЛАЕВ, О.ИБРОҲИМОВ, Ш.ЎРМАТОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 78, [2] Б.;
20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02067-7: НАРХСИЗ, 480000
НУСХА. – [93-378] Б ОФ
776. ОНА ТИЛИ: VII СИНФ УЧУН ДАРСЛИК / А.ҲОЖИЕВ, А.НУРМОНОВ,
Н.АҲМЕДОВ, А.ОРИФЖОНОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 79, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. –
ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02023-5: НАРХСИЗ, 30000 НУСХА. –
[93-885] Б ОФ
777. ОНА ТИЛИ: 6-СИНФ УЧУН ДАРСЛИК / А.ХОЖИЕВ, А.НУРМОНОВ,
Н.АҲМЕДОВ, А.ОРИФЖОНОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 139, [3] Б.: РАСМ; 21 СМ. –
ISBN 5-645-01847-8: НАРХСИЗ, 30000 НУСХА. – [92-1764] Б ОФ
ББК 81.2 УЗ - 922
778. ОРИФЖОНОВ С.Б., СУЛТОНҚУЛОВ Р.С. ФИЗИКАДАН МАСАЛАЛАР
ТЎПЛАМИ: ФИЗИКА ЧУҚУР ЎРГАНИЛАДИГАН ВА УМУМТАЪЛИМ
МАКТАБЛАРНИНГ 8-СИНФЛАРИ УЧУН. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 101, [1] Б.: ЧИЗМА;
20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 101 (12 НОМДА). – ISBN 5-645-01966-0: НАРХСИЗ, 10000
НУСХА. – [93-987] Б ЮҚ
ББК 22.3Я72
779. РИЗАЕВ С., БЎРОНОВ Н. ИМЛО ЛУҒАТИ: (БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАР
УЧУН). – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 366 Б.; 17 СМ. – ISBN 5-645-01359-Х: НАРХСИЗ,
10000 НУСХА. – [93-138] Б ЮҚ

84
780. РИМКЕВИЧ А.П. ФИЗИКАДАН МАСАЛАЛАР ТЎПЛАМИ: ЎРТА
МАКТАБНИНГ 9-11-СИНФЛАРИ УЧУН. - ҚАЙТА ИШЛАНГАН 12-НАШРИГА
МУВОФИҚ ЎЗБЕКЧА 6-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 173, [1] Б.: РАСМ: 20 СМ. –
ISBN 5-645-02102-9: НАРХСИЗ, 480000 НУСХА. – [93-441] И ЮҚ
781. РУДЗИТИС Г.Е., ФЕЛЬДМАН Ф.Г. ХИМИЯ, 8: АНОРГАНИК ХИМИЯ:
ЎРТА МАКТАБНИНГ 8-СИНФЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК. – РУСЧА НАШРИГА
МУВОФИҚ 3-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 175, [1] Б.: РАСМ, 1 АЙРИМ В. РАСМ;
20 СМ. – МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02130-2: НАРХСИЗ,
508000 НУСХА. – [93-1453] И ОФ

ББК 24.1Я72
782. САРИМСОҚОВ Б. ВА БОШҚ. ЎЗБЕК АДАБИёТИ: 5-СИНФ УЧУН
ДАРСЛИК - МАЖМУА / Б.САРИМСОҚОВ, Т.ХАЛИЛОВ, Б.ҚУРБОНБОЕВ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 352 Б.: ПОРТР.; 21 СМ. – МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. –
ISBN 5-645-02098-7 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 500000 НУСХА. – [93-888] Б ОФ
ББК 81.2 ЎЗ - 93
783. САРИМСОҚОВ Б. ВА БОШҚ. ЎЗБЕК АДАБИёТИ: 6-СИНФ УЧУН:
(ДАРСЛИК - МАЖМУА) / Б.САРИМСОҚОВ, Т.ХАЛИЛОВ, Б.ҚУРБОНБОЕВ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 349, [1] Б.: ПОРТР.; 21 СМ. – МУҚОВАДА АВТ.
КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02099-5 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 500000 НУСХА. –
[93-1079] Б ОФ
ББК 83.3 ЎЗ Я 7
784. СУЛТОНОВА К.К. БАДИЙ МЕҲНАТ: 1-СИНФ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. –
96 Б.; 24 СМ. – ISBN 5-645-02056-1: НАРХСИЗ, 530000 НУСХА. – [93-1110] Б ОФ
ББК 74.266.4

785. ТАБИИЙ ФАНЛАРДАН ОЛИМПИАДА ТЕСТЛАРИ ТЎПЛАМИ:


МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. БИОЛОГИЯ. ФИЗИКА. ХИМИЯ. ГЕОГРАФИЯ /
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. ИНФОРМАТИКА
ЎҚИТУВЧИЛАРИ ВА МУТАХАССИСЛАРНИНГ “ИСТИҚБОЛ” УЮШМАСИ, РЕСП.
ЎҚУВ-МЕТОДИКА МАРКАЗИ; Ж.Ғ.ЙЎЛДОШЕВ ТАҲРИРИ ОСТИДА. – Т.: ФАН, 1993.
– 117, [1] Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 8000 НУСХА. – [93-1328] Б ЮҚ
786. ТЎРАҚУЛОВ Ў.Х. МОЛЕКУЛЯР БИОЛОГИЯ: УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ
МАКТАБЛАРИНИНГ ЮҚОРИ СИНФЛАРИДА БИОЛОГИЯНИ ЧУҚУР ЎРГАНИШ
УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 133, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-645-01914-8:
НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1450] Б ЮҚ

ББК 28.070Я72
787. ФИЗИКА: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТИГА КИРУВЧИЛАР ВА МАКТАБ
ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН ҚИСҚАЧА МАЪЛУМОТНОМА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 31 Б.;
14Х9 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-802] Б
788. ФИЗИКАДАН ТЕСТ НАМУНАЛАРИ ВА ИЗОҲЛАРИ: ОЛИЙ ЎҚУВ
ЮРТЛАРИГА КИРУВЧИЛАР УЧУН / О.И.АҲМАДЖОНОВ, Ш.О.АҲМАДЖОНОВ,
Ҳ.Ғ.ТОЖИ-АЪЛОЕВ, Н.Ҳ.ТЎЙЧИЕВ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-
МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 207 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-638-00837-3:
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-609] Б
789. ФУЗАИЛОВ С. ВА БОШҚ. ОНА ТИЛИ: ТЎРТ ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ
МАКТАБЛАРНИНГ УЧИНЧИ СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК / С.ФУЗАИЛОВ,
М.ХУДОЙБЕРГАНОВА, Н.АШУРОВА. 5-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 110 Б.:
РАСМ; 24 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02057-Х: НАРХСИЗ,
510000 НУСХА. – [93-446] И ОФ

85
790. ШАХМАЕВ Н.М. ВА БОШҚ. ФИЗИКА: КИНЕМАТИКА АСОСЛАРИ.
ДИНАМИКА. МЕХАНИКАДА САҚЛАНИШ ҚОНУНЛАРИ. ТЕБРАНИШЛАР ВА
ТЎЛҚИНЛАР: ЎРТА МАКТАБНИНГ 9-СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК: РУСЧА
НАШРИДАН ТАРЖ. / Н.М.ШАХМАЕВ, С.Н.ШАХМАЕВ, Д.Ш.ШОДИЕВ. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 254, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-645-01797-8: НАРХСИЗ, 30000
НУСХА. – [93-924] Б ОФ
791. ШАХМАЕВ Н.М. ВА БОШҚ. ФИЗИКА: МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА,
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА: ЎРТА МАКТАБНИНГ 10-СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК /
Н.М.ШАХМАЕВ, С.Н.ШАХМАЕВ, Д.Ш.ШОДИЕВ. – РУСЧА 2-НАШРИДАН ТАРЖ. –
Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 237, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-645-02070-7: НАРХСИЗ,
30000 НУСХА. – [93-1078] Б ОФ
ББК 22.3Я721
792. ЎЗБЕК АДАБИёТИ: МАЖМУА: (XV АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX):
10-СИНФ УЧУН / [ТУЗУВЧИЛАР Б.ҚОСИМОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. –
399, [1] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-645-02104-5 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 400000
НУСХА. – [93-993] Б ЮҚ
793. ЎЗБЕК АДАБИёТИ: 9-СИНФ УЧУН МАЖМУА / [ТУЗУВЧИЛАР
Н.КОМИЛОВ, Б.ТЎХЛИЕВ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 255 Б.; 21 СМ. – ISBN 5-645-
02105-3: НАРХСИЗ, 470000 НУСХА. – [93-997] Б ОФ

ББК 83.3 УЗ Я 7 794.


ЎЗБЕК ТИЛИ: РУС МАКТАБЛАРИНИНГ 10 ВА 11-СИНФЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК /
Э.АЗЛАРОВ, А.РАҲИМОВ, Х.АСАЛОВ, К.ХОЛИҚБЕРДИЕВ. – 16-ҚАЙТА
ИШЛАНГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 223 Б.: РАСМ; 22
СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – НАРХСИЗ, 120000 НУСХА. – [93-315] И ОФ
ББК 81.2 ЎЗ - 96
795. ЎЗБЕКЧА-ИНГЛИЗЧА ЛУҒАТ: ЎРТА МАКТАБЛАР УЧУН /
[ТУЗУВЧИЛАР Ж.Б.БЎРОНОВ ВА БОШҚ.]. – 2-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 223
Б.; 17 СМ. – ISBN 5-645-00882-0: НАРХСИЗ, 28500 НУСХА. – [93-368] И ЮҚ
ББК 71.2 ЎЗ - 4
796. ЎҚИШ КИТОБИ: ТЎРТ ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ МАКТАБЛАРНИНГ
ИККИНЧИ СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК / ТУЗУВЧИЛАР М.ИБРОҲИМОВ ВА БОШҚ. – 6-
НАШРИ. Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 112 Б.: РАСМ; 24 СМ. – ISBN 5-645-02049-9:
НАРХСИЗ, 520000 НУСХА. – [93-1109] И ОФ
797. ЎҚИШ КИТОБИ: ТЎРТ ЙИЛЛИК БОШЛАНҒИЧ МАКТАБЛАРНИНГ 3-
СИНФИ УЧУН ДАРСЛИК / ТУЗУВЧИЛАР Т.АШРАПОВА ВА БОШҚ. – 4-ҚАЙТА
ИШЛАНГАН НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 158 Б.: РАСМ; 24 СМ. – ISBN 5-645-
02044-8 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 510000 НУСХА. – [93-1017] И ОФ
ББК 81.2 ЎЗ - 93
798. ҚОДИРОВ М. ВА БОШҚ. ЎЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИёТИ: (ОЛИЙ ЎҚУВ
ЮРТЛАРИГА КИРУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ.) / М.ҚОДИРОВ, У.ДОЛИМОВ,
М.АЪЛАМОВА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 151, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01664-3:
НАРХСИЗ, 12000 НУСХА. – [93-1402] Б ЮҚ
799. ҚОСИМОВА К., ФУЗАИЛОВ С. ОНА ТИЛИ: ТЎРТ ЙИЛЛИК
БОШЛАНҒИЧ МАКТАБЛАРНИНГ 2-НАШРИ УЧУН ДАРСЛИК. – ҚАЙТА
ИШЛАНГАН ВА ТЎЛДИРИЛГАН 6-НАШРИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 126 Б.: РАСМ;
24 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-02537 (ХАТО): НАРХСИЗ,
520000 НУСХА. – [93-1111] И ОФ
ББК 81.2 ЎЗ - 922
800. ҚУРБОННИёЗОВ Р., ХОЛИҚОВ Ж. ГЕОГРАФИЯ: ОЛИЙ ЎҚУВ
ЮРТЛАРИГА КИРУВЧИЛАР УЧУН ҚЎЛЛ. (ТЕСТ САВОЛЛАРИ БИЛАН). – Т.:

86
НАШРИёТСИЗ, 1993. – 349 Б.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 344 (16 НОМДА). – НАРХСИЗ,
5000 НУСХА. – [93-963] Б
801. АНДРИЯНОВА В.И. И ДР. РУССКИЙ ЯЗЫК В КАРТИНКАХ: 1 КЛ.: УЧЕБ.
ДЛЯ НАЧ. ЧЕТЫРёХЛЕТ. ШК. С УЗБ. ЯЗ. ОБУЧЕНИЯ / В.И.АНДРИЯНОВА,
Л.И.ЖЕЛЕЗНЯКОВА, Р.Т.ТАЛИПОВА. – 6-Е ИЗД. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 79 С.: ИЛ.;
21 СМ + ПРИЛ. (15 С.) – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-645-02033-2: Б. Ц.,
500000 ЭКЗ. – [93-1029] В

ББК 81.2 Р - 96
802. АНДРИЯНОВА В.И., ЯКУБОВА Х.Я. КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ: УЧЕБ. ДЛЯ 7-ГО КЛ. ШК. С УЗБ. ЯЗ. ОБУЧЕНИЯ. – 2-Е ИЗД.,
ПЕРЕРАБ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1994. – 254, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. – НА ПЕР. АВТ. НЕ
УКАЗАНЫ. – ISBN 5-645-02166-5 (В ПЕР.): Б. Ц., 242000 ЭКЗ. – [93-1570] В ВС
ББК 81.2 Р – 96
803. БЕКМУРАТОВ Т.Б., ПАСЕЧНИК Л.И. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ДЛЯ 6-
ГО РЕФОРМИР. КЛ. КАРАКАЛП. ШК. – НУКУС: БИЛИМ, 1992. – 171, [1] С.; 21 СМ. –
НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-7698-0067-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 20000 ЭКЗ.
– [92-1772] П ВС
804. БЕЛЬСКАЯ Е.М. И ДР. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ: УЧЕБ. ДЛЯ 4-ГО КЛ.
ЧЕТЫРёХЛЕТ. НАЧ. ШК. / Е.М.БЕЛЬСКАЯ, А.Г.ГРИГОРЬЯНЦ, Т.АБДУЛЛАЕВА. – 3-Е
ИЗД., ПЕРЕРАБ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 143 С.: ИЛ.; 24 СМ. – НА ПЕР. АВТ. НЕ
УКАЗАНЫ. – ISBN 5-645-01776-5 (В ПЕР.): Б. Ц., 30000 ЭКЗ. – [93-1030] В ОФ
ББК 20Я72
805. БЕРЕЗОВСКАЯ Г.П., ЖУМАШЕВ Х.Ж. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: УЧЕБ.-
ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ 10-ГО КЛ. КАРАКАЛП. ШК. – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 466, [1]
С.; 22 СМ. – НА ПЕР. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-7698-0475-0 (В ПЕР.): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 20000 ЭКЗ. – [93-863] П ВС
806. ГРИГОРЬЯНЦ А.Г. ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР: 2 [КЛ.: ПОСОБИЕ ДЛЯ
НАЧ. ШК. – ПЕРЕИЗД.]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 111 С.: ИЛ.; 21 СМ. – НА ОБЛ. АВТ.
НЕ УКАЗАН. – ISBN 5-645-02055-3: Б. Ц., 22000 ЭКЗ. – [93-1027] В ОФ
ББК 20.1Я72
807. ГРИГОРЬЯНЦ А.Г. ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР: 1 [КЛ.: ПОСОБИЕ ДЛЯ
НАЧ. ШК. – ПЕРЕИЗД.]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 78, [1] С.: ИЛ.; 21 СМ. – НА ОБЛ.
АВТ. НЕ УКАЗАН. – ISBN 5-645-02042-1: Б. Ц., 40000 ЭКЗ. – [93-1028] В ОФ
808. ДЖАКСЫБАЕВ А., УМАРОВ А. РУССКИЙ ЯЗЫК: УЧЕБ. ДЛЯ 11-ГО КЛ.
КАРАКАЛП. ШК. – 2-Е ПЕРЕРАБ. ИЗД. – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 200 С.; 21 СМ. – НА
ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-7698-0194-8: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 20000 ЭКЗ. –
[93-184] В ВС
809. ДМИТРИЕВА И.М. И ДР. РУССКИЙ ЯЗЫК: 3 КЛ.: УЧЕБ. ДЛЯ НАЧ.
ЧЕТЫРёХЛЕТ. ШК. С УЗБ. ЯЗ. ОБУЧЕНИЯ / И.М.ДМИТРИЕВА, К.С.КОБЛОВ,
С.М.МАХМУДОВА. – [ПЕРЕИЗД.]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 254, [1] С.: ИЛ.; 24 СМ. –
НА ПЕР. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-645-02032-4 (В ПЕР.): Б.Ц., 510000 ЭКЗ. – [93-
1032] В ОФ
810. ИБРАГИМОВА Г.Г. ПОСОБИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ
СРЕДНИХ ШКОЛ К ТЕСТОВЫМ ИСПЫТАНИЯМ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ: (ХИМИЯ). – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 32 С.; 20 СМ. – НА ОБЛ.
АВТ. НЕ УКАЗАН. – ISBN 5-645-02179-7: Б. Ц., 5000 ЭКЗ. – [93-1081] П
811. КОБЛОВ К.С., МАХМУДОВА С.М. РУССКИЙ ЯЗЫК: 2-Й КЛ.: БУКВАРЬ-
УЧЕБНИК ДЛЯ НАЧ. ЧЕТЫРёХЛЕТ. ШК. С УЗБ. ЯЗ. ОБУЧЕНИЯ. – 6-Е ИЗД. – Т.:
УКИТУВЧИ, 1993. – 158, [1] С.: ИЛ.; 22 СМ. – НА ПЕР. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-
645-02035-9 (В ПЕР.): Б. Ц., 520000 ЭКЗ. – [93-425] В ОФ

87
ББК 81.2 Р-96
812. КОН Л.Г. И ДР. КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 5
КЛАССА КАРАКАЛПАКСКОЙ ШКОЛЫ / Л.Г.КОН, А.А.ПАНАБЕРГЕНОВ,
Т.БЕКМУРАТОВ. – 2-Е ИЗД. – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 237, [1] С.: ИЛ.; 21 СМ. – НА
ПЕР. ЗАГЛ.: КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ. – НА ПЕР. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-7698-
0182-4 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 20000 ЭКЗ. – [93-257] В ВС
813. ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕД. ПТУ С УЗБ.
ЯЗ. ОБУЧЕНИЯ / О.П.ЛОГИНОВА, Л.А.АЙЗЕНШТЕЙН, М.Р.ТУРСУНХОДЖАЕВА,
Р.А.БАПШЕВА. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 295, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01158-9: Б. Ц.,
4000 ЭКЗ. – [93-621] П ВС

ББК 81.2 Р - 96
814. САЗОНОВА Л.В., МИРЕЕВА В.А. МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ: 1-Й КЛ.:
ЭКСПЕРИМ. ПОСОБИЕ ПО УСИЛЕН. ОБУЧЕНИЮ РУС. ЯЗ. ДЛЯ НАЧ. ЧЕТЫРёХ.
ШК. С КАРАКАЛП. ЯЗ. ОБУЧЕНИЯ. – 1-Е ИЗД. – НУКУС: БИЛИМ, 1991. – 76, [1] С.:
ИЛ.; 22 СМ. – ISBN 5-7698-0081-Х: 4 Р. 30 К., 10000 ЭКЗ. – [93-133] П ВС
815. СТЫРКАС И.Н., ИКРАМОВА Ш.И. КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ: УЧЕБ. ДЛЯ 8-ГО КЛ. ШК. С УЗБ. ЯЗ. ОБУЧЕНИЯ. – Т.:
УКИТУВЧИ, 1994. – 175, [1] С .: ИЛ.; 20 СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-
645-02148-7: Б. Ц., 508000 ЭКЗ. – [93-1226] П ВС
816. ТУРСЫНОВ М.Ж., ТУРСЫНОВА С.ДЖ. РУССКИЙ ЯЗЫК: (УЧЕБ.
ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КООП. ТЕХНИКУМОВ И УЧ-Щ). – НУКУС: БИЛИМ,
1992. – 90 С.; 20 СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-7698-0230-8: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-102] П ВС
817. УМАРОВ А. РУССКИЙ ЯЗЫК: ДЛЯ 9-ГО КЛ. КАРАКАЛП. ШК. – 2-Е ИЗД.
– НУКУС: БИЛИМ, 1994. – 229, [1] С.; 22 СМ. – НА ПЕР. АВТ. НЕ УКАЗАН. – ISBN 5-
7698-0520-Х (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 15000 ЭКЗ. – [93-1340] В ВС
818. УМАРОВ А. РУССКИЙ ЯЗЫК: ДЛЯ 7-ГО КЛ. КАРАКАЛП. ШК. – 2-Е ИЗД.,
ПЕРЕРАБ. – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 242, [1] С.; 22 СМ. – НА ПЕР. АВТ. НЕ УКАЗАН.
– ISBN 5-7698-0353-3 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 20000 ЭКЗ. – [93-422] В ВС
819. УМАРОВ А. РУССКИЙ ЯЗЫК: УЧЕБ. ДЛЯ 6-ГО КЛ. КАРАКАЛП. ШК. – 2-Е
ИЗД., ПЕРЕРАБ. – НУКУС: БИЛИМ, 1994. – 229, [1] С.; 22 СМ. – НА ПЕР. АВТ. НЕ
УКАЗАН. – ISBN 5-7698-0501-3 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 15000 ЭКЗ. – [93-1338]
В ВС
820. УМАРОВ А., ЖУМАШЕВ Х. РУССКО-КАРАКАЛПАКСКИЙ УЧЕБНЫЙ
СЛОВАРЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ: ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–11-Х КЛ.
КАРАКАЛП. ШК. – НУКУС: БИЛИМ, 1992. – 291. С.; 22 СМ. – ISBN 5-7698-0326-6 (В
ПЕР.): Б. Ц., 5000 ЭКЗ. – [93-424] П ВС
821. УМАРОВ А.У. РУССКИЙ ЯЗЫК: ДЛЯ 8-ГО КЛ. КАРАКАЛП. ШК. –2-Е
ИЗД. – НУКУС: БИЛИМ, 1994. – 223, [1] С.; 22 СМ. – НА ПЕР. АВТ. НЕ УКАЗАН. –
ISBN 5-7688-0519-6 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 15000 ЭКЗ. – [93-1339] В ВС
822. УМАРОВ А.У., МИРЕЕВА В.А. РУССКИЙ ЯЗЫК: ДЛЯ 5-ГО КЛ.
КАРАКАЛП. ШК. – 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 214, [1] С.; 21 СМ. –
НА ПЕР. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-7698-0508-0 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
16000 ЭКЗ. – [93-1198] В ВС
823. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ОРФОГРАФИИ РУССКОГО ЯЗЫКА: ДЛЯ
ПОДГОТ. ОТД-НИЙ НЕФИЛОЛ. ФАК. И ВУЗОВ / [Ш.М.КАРИЕВА, Е.М.ГРИНБЕРГ,
Л.А.ДМИТРИЕВА, Е.Л.ЦВИЛИНА]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 158, [1] С.; 20 СМ. – НА
ОБЛ. ЗАГЛ.: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. – АВТ. УКАЗАНЫ НА
ОБОРОТЕ ТИТ. Л. – ISBN 5-645-01636-Х: Б. Ц., 5500 ЭКЗ. – [93-26] П ВС

88
824. ХАЧАТУРЯН Ю.М. СБОРНИК УСЛОЖНёННЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ:
[ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕД. ШК.]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 102, [1] С.; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: С. 102 (13 НАЗВ.). – ISBN 5-645-01703-Х: Б. Ц., 4000 ЭКЗ. – [93-538] П ВС
ББК 24. 1 Я 7
825. ХЛОПОВА Л.Е., СПЕШИЛОВА О.М. ПОСОБИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ К ТЕСТОВЫМ ИСПЫТАНИЯМ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ: (РУС. ЯЗ. И ЛИТ.). – Т.:
УКИТУВЧИ, 1993. – 48 С.; 21 СМ. – АВТ. УКАЗАНЫ В ВЫХ. СВЕДЕНИЯХ. – ISBN 5-
645-02178-9: Б. Ц., 5000 ЭКЗ. – [93-1082] П ОФ
826. АДЕБИЙ ОҚЫЎ: 5-КЛ. АРНАЛҒАН САБАҚЛЫҚ ХРЕСТОМАТИЯ /
[ДУЗИЎШИЛЕР А.КАРИМОВ ҲАМ БАСҚ.]. – 2, ТОЛЫҚТЫРЫЛЫП ҚАЙТА
ИСЛЕНГЕН БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 173, [2] Б.; 20 СМ. -
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0461-0: ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-
242] И ЮҚ
827. АЛГЕБРА: ОРТА МЕКТЕПТИНГ 8-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ /
[Ю.Н.МАКАРЫЧЕВ, Н.Г.МИНДЮК, К.И.НЕШКОВ, С.Б.СУВОРОВА].
С.А.ТЕЛЯКОВСКИЙДИНГ РЕД. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 239, [1] Б.; 21 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0185-9: ШАРТНАМА НАРХДА, 18000 НУСХА. – [93-
317] Б ЮҚ
828. АЛГЕБРА: ОРТА МЕКТЕПТИНГ 9-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ /
[Ю.Н.МАКАРЫЧЕВ, Н.Г.МИНДЮК, К.И.НЕШКОВ, С.Б.СУВОРОВА];
С.А.ТЕЛЯКОВСКИЙДИНГ РЕД. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 299, Б.; 22 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0184-1 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 18000
НУСХА. – [93-615] Б ЮҚ
829. БЕКБЕРГЕНОВ А., ПАХРАТДИНОВ Қ. ҚЫСҚАША ҚАРАҚАЛПАҚША –
РУСШ СОЗЛИК: (МЕКТЕП ОҚЫЎШЫЛАРЫ УШЫН). – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 100
Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0312-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000
НУСХА. – [92-1752] Б ЮҚ
830. БЕЛЬСКАЯ Е.М. ВА БОШҚ. ТАБИЯТ ТАНЫЎ: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ
БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПЛЕРДИНГ 3-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ / Е.М.БЕЛЬСКАЯ,
А.Г.ГРИГОРЬЯНЦ, Т.АБДУЛЛАЕВА. – РУСША 5-БАСЫЛЫЎЫНА САЙКЕС,
ҚАРАҚАЛПАҚША 2-БЫСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 136, [1] Б.: СУЎРЕТ; 21
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-0128-6 (МУҚАВАЛИ): ШАРТНАМА НАРХДА,
21000 НУСХА. – [93-1565] И
831. БЕРДИМУРАТ УЛЫ Е. ҲАМ БАСҚ. ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ: 6-КЛ. -
УШЫН САБАҚЛЫҚ / Е.БЕРДИМУРАТ УЛЫ, М.ДАЎЛЕТ УЛЫ, Б.ҚУТЛЫМУРАТ
УЛЫ. – 2-ҚАЙТА ИСЛЕНИП, ТОЛЫҚТЫРЫЛЫП БЫСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ,
1994. – 198 Б.: СУЎРЕТ 21 СМ. – МУҚАБАДА АВТ. КЎРСАТИЛМЕГЕН. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0502-1 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 17000
НУСХА. – [93-1000] И ЮҚ
832. БЕРДИМУРАТОВ Е., АЛЛАНАЗАРОВ Қ. ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ: 5-КЛ.
УШЫН. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 230, [1] Б.; 21 СМ. – МУҚАБАДА АВТ.
КЎРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0451-3 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-613] Б ЮҚ
833. БЕРДИМУРАТОВ Е., ДАЎЛЕТОВ А. ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ: 10-11 КЛ.
УШЫН. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 152 Б.; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН.
– ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0164-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-
175] Б ЮҚ
834. БЕРДИМУРАТОВ Е. ҲАМ БАСҚ. ОҚЫЎ КИТАБЫ: ТОРТЖЫЛЛЫҚ
БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПТИНГ 4-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ / Е.БЕРДИМУРАТОВ,
Ж.ПИРНИЯЗОВ, Қ.АЛЛАНАЗАРОВ. – 2, БЫСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 192

89
Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-
7698-0350-9: ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-176] И ЮҚ
835. БИОЛОГИЯ: ХАЙУАНЛАР: ОРТА МЕКТЕПТИНГ 7-8-КЛ. УШЫН
САБАҚЛЫҚ / [Б.Е.БЫХОВСКИЙ, Е.В.КОЗЛОВА, А.С.МОНЧАДСКИЙ ҲАМ БАСҚ.];
М.А.КОЗЛОВТЫНГ РЕД. – РУСША 21-БАСЫЛЫЎЫНАН ҚАРАҚАЛПАҚША 4-
БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 263 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
ISBN 5-7698-0433-1 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-654] И
ЮҚ
836. ГРИГОРЬЯНЦ А.Г., САЛИХОВ А.Ғ. ТАБИЯТТЫ ҲАМ АДАМЛАРДЫНГ
МИЙНЕТИН КУНДЕЛИКЛИ БАҚЛАЎ ДАПТЕРИ: 2-КЛ.: ОҚЫЎШЫЛАР УШЫН
ҚОЛЛ. – 3-РЕТ БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 62, [2] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. –
ОБЛ-ДА АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0442-4:
ШАРТНАМА НАРХДА, 25000 НУСХА. – [93-293] И ЮҚ
837. ГУСЕВ В.А., МОРДКОВИЧ А.Г. МАТЕМАТИКА: СПРАВКАЛЫҚ
МАТЕРИАЛЛАР: ОҚЫЎШЫЛАР УШЫН ҚОЛЛ. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 439 Б.; 21
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-0764 (ХАТО) (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА
НАРХДА, 10000 ЭКЗ. – [92-1710] Б ЮҚ
838. ДАЎЕНОВ Е. ҚОРАҚАЛПОҚ ТИЛИ: ГРАММАТИКА, УУРЫС ЖАЗЫЎ
ҲАМ ТИЛ ОСИРИЎ: 4-КЛ.: - ТОРТЖЫЛЛЫҚ БАСЛЫЎЫШ МЕКТЕП УШЫН
САБАҚЛЫҚ. – 2-ОЗГЕРИСЛЕР МЕНЕН ТОЛЫҚТЫРЫЛҒАН БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС:
БИЛИМ, 1993. – 141, [1] Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0175-1:
ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [92-1760] И ЮҚ
839. ДАЎЛЕТОВА Қ. АТИРАПЫМЫЗДАҒЫ ТАБИЯТ: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ
БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПТИНГ 1-КЛ. УШЫН ҚОЛЛ. – 4-БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС:
БИЛИМ, 1993. – 85, [1] Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-0267-3:
ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-534] И ОФ
840. ДАЎЛЕТОВА Қ. АТИРАПЫ МЫЗДАҒЫ ТАБИЯТ: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ
БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПТИНГ 2-КЛ. УШЫН СЫНАҚТАҒЫ ОҚЫЎ ҚУРАЛЫ, - НОКИС:
БИЛИМ, 1993. – 90, [1] Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0314-2:
ШАРТНАМА НАРХДА, 25000 НУСХА. – [93-388] Б ОФ
841. ЕРНАЗАР ДАЎЕН УЛЫ, МАДЕНБАЙ ДАЎЛЕТ УЛЫ. ҚАРАҚАЛПАҚ
ТИЛИ: СИНТАКСИС ҲАМ ПУНКТУАЦИЯ: 8-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ. – 2-ҚАЙТА
ИСЛЕНИП, ТОЛЫҚТЫРЫЛЫП БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 177 Б.; 22
СМ. – МУҚАБАДА АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0229-3
(МУҚАБАЛЫ): ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-1329] И ЮҚ
842. ЗВЕРЕВ И.Д. АДАМ АНАТОМИЯСЫ, ФИЗИОЛОГИЯСЫ ҲАМ
ГИГИЕНАСЫ БОЙЫНША ОҚЫЎ КИТАБЫ: ОРТА МЕКТЕПТИНГ 9-КЛ.
ОҚЫЎШЫЛАРЫ УШЫН ҚОЛЛ. – ҚАЙТА ИСЛЕНИП РУСША 4-БАСЫЛЫЎЫНАН
ҚАРАҚАЛПАҚША БЫСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 290 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0153-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-618]
Б
843. ИСҲАКОВА М., КОСТЕЦКИЙ В. ОЗБЕКСТАН ХАЛЫҚЛАРЫ ТАРИЙХЫ:
ОРТА МЕКТЕПЛЕРДИНГ 8-9-КЛ. УШЫН ОҚЫЎ МАТЕРИАЛЫ. – НОКИС: БИЛИМ,
1993. – 195 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0465-3: ШАРТНАМА НАРХДА,
20000 НУСХА. – [93-501] Б ЮҚ
844. КАМАЛОВ С., ҚОЩАНОВ А. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ТАРИЙХЫ: ОРТА
МЕКТЕПЛЕРДИНГ МУҒАЛЛИМЛЕРИ ҲАМ ЖОҚАРЫ КЛАСС ОҚЫЎШЫЛАРЫ
УШЫН ҚОЛЛ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 197, [2] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN
5-7698-0150-6: ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-652] Б ЮҚ
845. КЛАССТАН ТЫС ОҚЫЎ КИТАБЫ: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ БАСЛАЎЫШ
МЕКТЕПЛЕРДИНГ 3-КЛ. УШЫН ОҚЫЎ ҚУРАЛЫ / Б.ҚУТЛЫМУРАТУЛЫ,
Е.БЕРДИМУРАТ УЛЫ, И.ҚАДИР УЛЫ, О.БАЙЛЕПЕС УЛЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993.

90
– 121, [1] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0500-5: ШАРТНОМА
НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1101] Б ЮҚ
846. КУШНИРЕНКО А.Г. ҲАМ БАСҚ. ИНФОРМАТИКА ҲАМ ЕСАПЛАЎ
ТЕХНИКАСЫ ТИЙКАРЛАРЫ: ОРТА ОҚЫЎ ОРЫНЛАРЫ УШЫН СЫНАҚТАҒЫ
САБАҚЛЫҚ / А.Г.КУШНИРЕНКО, Г.В.ЛЕБЕДЕВ, Р.А.СВОРЕНЬ. – НОКИС: БИЛИМ,
1993. – 250 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0171-9 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 18000 НУСХА. – [93-1373] Б ЮҚ
847. МАТЕМАТИКА, 4: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПТИНГ
ТОРТИНШИ КЛАСЫ УШЫН САБАҚЛЫҚ / [М.И.МОРО, М.А.БАНТОВА,
Г.В.БЕЛЬТЮКОВА ҲАМ БАСҚ.]; Ю.М.КОЛЯГИННИНГ РЕД. – 2-БАСЫЛЫЎЫ. –
НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 223 Б.: СУЎРЕТ; 22 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-
0179-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 13000 НУСХА. – [93-149] И ЮҚ
848. МАТЕМАТИКА: 3-КЛ.: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПТИНГ
УШИНШИ КЛАСЫ УШЫН САБАҚЛЫҚ / [М.А.БАНТОВА, Г.В.БЕЛЬТЮКОВА,
Н.Ф.ВАПНЯР, С.В.СТЕПАНОВА]; Ю.М.КОЛЯГИННИНГ РЕД. – РУСША
БАСЫЛЫЎЫНА САЙКЕС ҚАРАҚАЛПАҚША 3-БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ,
1993. – 192 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0345-2 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНАМА НАРХДА, 24000 НУСХА. – [93-479] И ЮҚ
849. МАТМУРАТОВ Ж. ҲАМ БАСҚ. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫНГ ГЕОГРАФИЯСЫ: ОРТА МЕКТЕПТИНГ 8-9 КЛ. УШЫН
АРНАЛҒАН САБАҚЛЫҚ / Ж.МАТМУРАТОВ, Қ.ЖАББАРБЕРГЕНОВ,
О.ПАЙЗУЛЛАЕВ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 173 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – МУҚАБАДА
АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0158-1 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-336] Б ЮҚ
850. МИЙНЕТКЕ УЙРЕТИЎ: ОРТА МЕКТЕПТИНГ 5-КЛ. УШЫН АРНАЛҒАН
ОҚЫЎ ҚУРАЛЫ / [А.К.БЕШЕНКОВ, Е.В.ВАСИЛЬЧЕНКО, А.И.ИВАНОВ ҲАМ БАСҚ.].
– 2-БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 165, [1] Б.: РАСМ; 21 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0322-3: НАРХСИЗ, 18000 НУСХА. – [93-120] И ЮҚ
851. МОРО М.И. МАТЕМАТИКА ДАПТЕРИ ¹ 1: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ БАСЛАЎЫШ
МЕКТЕПТИНГ 1-КЛ. УШЫН. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 32 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. -
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА НАРХДА, 36000 НУСХА. – [93-122] Б ОФ
852. МОРО М.И. МАТЕМАТИКА ДАПТЕРИ ¹ 2: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ БАСЛАЎЫШ
МЕКТЕПТИНГ 1-КЛ. УШЫН. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 32 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА НАРХДА, 36000 НУСХА. – [93-150] Б ОФ
853. МЯКИШЕВ Г.Я., БУХОВЦЕВ Б.Б. ФИЗИКА: ОРТА МЕКТЕПТИНГ 11-КЛ.
УШЫН САБАҚЛЫҚ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 303, [1] Б.: СУЎРЕТ; 22 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0192-1 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 18000
НУСХА. – [93-612] Б ЮҚ
854. ОЗБЕКИСТАННЫНГ ТАБИЙИЙ ГЕОГРАФИЯСЫ: 8-КЛ. УШЫН
САБАҚЛЫҚ / О.МУМИНОВ, П.БАРАТОВ, М.МАМАТҚУЛОВ, Р.РАХИМБЕКОВ. –
НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 175, [1] Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – МУҚАБАДА АВТ.
КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0509 (МУҚАБАЛЫ): НАРХСИЗ,
18500 НУСХА. – [93-1188] Б ЮҚ
855. ОТЕГЕНОВ Қ., ИСМАИЛОВ Қ. ЕСКИ ҚАРАҚАЛПАҚ ЖАЗЫЎЫ:
МЕКТЕП ОҚЫЎШЫЛАРЫ ҲАМ ОЗ БЕТИНШЕ УЙРЕНИЎШИЛЕР УШЫН ҚОЛЛ. –
НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 62 Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-465] Б
856. РАҲМАТОВ Н. ЕГЕР ТАБИЯТТЫ СУЙСЕНГИЗ...: БАСЛАЎЫШ КЛАСС
ОҚЫЎШЫЛАРЫ УШЫН ҚОЛЛ. – ТОЛЫҚТЫРЫЛЫП ОЗБЕКШЕ 2-БАСЫЛЫЎЫНЫ
САЙКЕС ҚАРАҚАЛПАҚША 1-БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. 67 Б.: СУЎРЕТ;
20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0685-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. –
[93-493] Б ЮҚ

91
857. РУДЗИТИС Г.Е., ФЕЛЬДМАН Ф.Г. ХИМИЯ, 8: АНОРГАНИКАЛЫҚ
ХИМИЯ: ОРТА МЕКТЕПТИНГ 8-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ. – РУСША 1-
БАСЫЛЫЎЫНАН ҚАРАҚАЛПАҚША 2-БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 174
Б.: РАСМ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0434-3: ШАРТНАМА НАРХДА. –
18000 НУСХА. – [93-123] И ЮҚ
858. РУДЗИТИС Г.Е., ФЕЛЬДМАН Ф.Г. ХИМИЯ, 11: ОРГАНИКАЛЫҚ
ХИМИЯ. – УЛЫЎМА ХИМИЯ ТИЙКАРЛАРЫ: (БИЛИМДИ ЖУЎМАҚЛАСТЫРЫЎ
ҲАМ ТЕРЕНГЛЕСТИРИЎ): ОРТА МЕКТЕПТИНГ 11-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ. –
НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 159, [1] Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –ISBN 5-09-
004171-7: НАРХСИЗ, 18000 НУСХА. – [93-1219] Б ЮҚ
859. ТЕСТ: ФИЗИКА – ХИМИЯ – БИОЛОГИЯ: ТАЛАБАЛАР УШЫН /
К.ТАЛЎАНОВ, И.ТУРМАНОВ, К.ТУРДАНОВ, М.ИСМАЙЛОВ; НОКИС
МАМЛЕКЕТЛИК ПЕД. ИН-ТЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 47 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-861] Б
860. ХУДАЙБЕРГЕНОВ А. ҲАМ БАСҚ. ОҚЫЎ КИТАБЫ: УШ ЖЫЛЛЫҚ
БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПЛЕРДИНГ 2-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ / А.ХУДАЙБЕРГЕНОВ,
Қ.ЕРИМБЕТОВ, И.ҚОДИРОВ. – ТОЛЫҚТЫРЫЛЫП 9-РЕТ БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС:
БИЛИМ, 1992. – 186 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0144-1: 8 М. 10 Т. – [93-96] И ЮҚ
861. ҚАЙЫПОВ Д., ДАЎЕНОВ Е. ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ: ГРАММАТИКА-
ОРФОГРАФИЯ ҲАМ ТИЛ ОСИРИЎ: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПТИНГ 3-
КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ. – 3-ОЗГЕРИСЛЕРИ МЕНЕН ТОЛЫҚТЫРЫЛЫП
БЫСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 146 Б.: 21 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.
КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0172-7: ШАРТНАМА НАРХДА,
24000 НУСХА. – [93-653] И ЮҚ
862. ҚАЙЫРБАЕВ Ж., МЫРЗАБАЕВ К. ХАТ ТАНЫЎ: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ
БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПТИНГ 1-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ. – 3-БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС:
БИЛИМ, 1993. – 37, [1] Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7688-0337-1:
ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [92-508] И ОФ
863. ҚАЙЫРБАЕВ Ж. ҲАМ БАСҚ. АДЕПЛИЛИК АЛИПБЕСИ /
Ж.ҚАЙЫРБАЕВ, А.ПАЗЫЛОВ, Қ.НАЖИМОВ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 21, [2] Б.:
СУЎРЕТ; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0483-1: ШАРТНАМА НАРХДА, 30000
НУСХА. – [93-1417] Б ЮҚ
864. ҚАЙЫРБАЕВ Ж. ҲАМ БАСҚ. ҲАРИПЛИК: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ БАСЛАЎЫШ
МЕКТЕПТИНГ 1-КЛ. УШЫН / Ж.ҚАЙЫРБАЕВ, И.МУЯТДИНОВ, У.АБДИРЕЙМОВ. –
6-РЕТ БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 136 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – МУҚАБАДА
АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0330-1 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-1107] И ОФ
865. ҚАЛИМБЕТОВ Б. ҲАМ БАСҚ. ОҚЫЎ КИТАБЫ: ТОРТ ЖЫЛЛЫҚ
БАСЛАЎЫШ МЕКТЕПЛЕРДИНГ 3-КЛ. УШЫН САБАҚЛЫҚ / Б.ҚАЛИМБЕТОВ,
А.ХУДОЙБЕРГЕНОВ, А.АЖИМОВА. – 3-РЕТ. - ҚАЙТА ИСЛЕНИП БАСЫЛЫЎЫ. - -
НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 161 Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – МУҚАБАДА АВТ.
КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0344-1 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНАМА НАРХДА, 24000 НУСХА. – [93-617] И ИҚ
866. ҚАРАҚАЛПАҚ АДАБИЯТЫ: (ХРЕСТОМАТИЯ): ОРТА МЕКТЕПЛЕРДИНГ
XI КЛ. УШЫН / ДУЗИЎШИЛЕР Х.СЕЙТОВ ҲАМ БАСҚ. – ЖАНГА ПРОГРАММА
ТИЙКАРЫНДА 1-РЕТ БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 454, [1] Б.; 22 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0168-9 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 18000
НУСХА. – [93-97] Б ЮҚ
867. АКЪМОЛЛАЕВ Э. ЭЛИФБЕ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 176 Б.: РАСМ; 21
СМ. – МУКЪАБАДА АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚРИМ-ТАТАР. – ISBN 5-645-01108-2
(МУҚАБАЛЫ): НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-97] Б ОФ

92
43.6.3 СИНФДАН ВА МАКТАБДАН ТАШҚАРИ ИШ.
ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ФОЙДАЛИ МЕҲНАТИ
ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД УЧАЩИХСЯ

868. АЙТНИЯЗОВ А. ҲАЎЛИДЕГИ ҲАРЕКЕТЛИ ОЙЫНЛАР. – НОКИС:


ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 58, [1] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-
8272-1366-1: ШАРТНАМА НАРХДА, 4000 НУСХА. – [93-1071] Б
869. ПАЛАС ГИЛЕМ ТОҚЫЎ УСЫЛЛАРЫ / ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСП.
ХАЛЫҚ БИЛИМЛЕНДИРИЎ М-ГИ, НОКИС ҚАЛАЛЫҚ ХАЛЫҚ БИЛИМЛЕНДИРИЎ
БОЛИМИНИНГ ЖАС ТЕХНИКЛЕР СТАНЦЫЯСЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН,
1992. – 15 Б.: СУЎРЕТ 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-88] Б
УДК 37.237

43.7 ҲУНАР-ТЕХНИКА ТАЪЛИМИ. ҲУНАР МАКТАБИ ПЕДАГОГИКАСИ


ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

870. КАРИМОВА В.М. ВА БОШҚ. МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШ: (АКАД.


ЛИЦЕЙЛАР ВА КАСБ-ҲУНАР КОЛЛЕЖЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ.) /
В.М.КАРИМОВА, Р.И.СУННАТОВА. Р.Н.ТОЖИБОЕВА; ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ
ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ, ЎРТА МАХСУС КАСБ-ҲУНАР
ТАЪЛИМИ МАРКАЗИ, ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИёТ УН-ТИ. – Т.: ШАРҚ, 2000.
– 110, [1] Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 110 (25 НОМДА). – ШАРТНОМА НАРХДА, 5000
НУСХА. – [2000-162] Б ОФ
871. ПЕНЛЕРДИ ҲАМ КАСИПЛЕРДИ КОМПЛЕКСЛИ МЕТОДИКАЛЫҚ
ТАМИЙИНЛЕЎ ЖУМЫСЛАРЫН ШОКЛЕМЛЕСТИРИЎ: МЕТОДИКАЛЫҚ
КОРСЕТПЕЛЕР / ҚҚР ХАЛЫҚ БИЛИМЛЕНДИРИЎ М-ГИ, РЕСП. ОҚЫЎ-
МЕТОДИКАЛЫҚ ОРАЙЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 28 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
ШАРТНАМА НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-826] Б

43.9 ОЛИЙ ТАЪЛИМ. ОЛИЙ МАКТАБ ПЕДАГОГИКАСИ


ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

872. “ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТЎҚИМАЧИЛИК ИНСТИТУТИ


ёШЛАРНИНГ ФАНДАГИ ЮТУҚЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА”, ИЛМ.-АМАЛИЙ
КОНФ. (1993; ТОШКЕНТ). “ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТЎҚИМАЧИЛИК
ИНСТИТУТИ ёШЛАРНИНГ ФАНДАГИ ЮТУҚЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА” ИЛМИЙ-
АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯСИ ТЕЗИСЛАРИ (25–28 МАЙ 1993Й.). – Т.: НАШРИёТСИЗ,
1993. – 20 СМ. – САРЛ. ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ, ЎЗБЕКИСТОН РЕСП.ЕНГИЛ САНОАТ ИЛМ.-ТЕХН.
ЖАМИЯТИ РЕСП. БОШҚАРМАСИ, Й.ОХУНБОБОЕВ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ
ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲИ.
Қ.1. – 1993. – 216 Б. – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. – [93-1125] Б
873. КОЩАНОВ К.М. ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
РАБОТУ: КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМ. РАБОТЫ. – НУКУС: БИЛИМ, 1992. – 110 С.; 20 СМ.
– ISBN 5-7698-0285-5: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-128] П ВС

93
874. САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. МИРЗО УЛУГБЕКА (1966-1991) / [П.А.АЗИЗОВ,
Р.И.ХАЛМУРАДОВ, А.Н.ДЖАБРИЕВ, А.Б.МАНЕВИЧ]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 63
С., [4] Л. ФОТ.; 20 СМ. – АВТ. УКАЗАНЫ НА ОБОРОТЕ ТИТ. Л. – ISBN 5-640-01430-Х:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-56] П ОФ

43.10 МАХСУС МАКТАБЛАР. ДЕФЕКТОЛОГИЯ


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ. ДЕФЕКТОЛОГИЯ

875. ЛОГОПЕДИЯ: ПЕД. ОЛИЙ БИЛИМГОҲИ “ДИФЕКТОЛОГИЯ”


ИХТИСОСЛИГИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 254 Б.:
РАСМ; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 252-253 (55 НОМДА). – ISBN 5-645-01521-5
(МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 4000 НУСХА. – [93-1461] Б ЮҚ

ББК 74.3 Я 73
876. МАМЕДОВ К.К. ВА БОШҚ. РУҲИЙ РИВОЖЛАНИШ СУСТЛАШГАН
БОЛАЛАР ҲАҚИДА / К.К.МАМЕДОВ, Ғ.Б.ШОУМАРОВ, В.Л.ПОДОБЕД. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 152, [1] Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 150–152 (33 НОМДА). –
НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-910] Б
877. МЎМИНОВА Л. ЎЗБЕКЧА - РУСЧА РАСМЛИ ЛУҒАТ: [ЛОГОПЕДЛАР
УЧУН]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 64 Б.: РАСМ; 26 СМ. – НАРХСИЗ, 6000 НУСХА. – [93-
1019] Б ОФ
ББК 81.2 Р - 4
878. АЛИМОВА Р.И. И ДР. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРИМЕРНЫЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ВО ВТОРОМ КЛАССЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ: (ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ РУС. ЯЗ. И ЛОГОПЕДОВ ВСПОМ. ШК.) / Р.И.АЛИМОВА,
Р.Ш.ШАМАХМУДОВА, Л.Р.МУМИНОВА. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 68, [2] С.; 20 СМ. –
ЗАГЛ. ОБЛ.: МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО К УЧЕБНИКУ РУССКОГО ЯЗЫКА. –
НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-645-02086-3: Б.Ц., 2000 ЭКЗ. – [93-1379] П ВС
ББК 74.3

43.12 ОИЛАВИЙ ТАРБИЯ. ОИЛАВИЙ ТАРБИЯ ПЕДАГОГИКАСИ


СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ. ПЕДАГОГИКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

879. ИНОМОВА М.О. ФАРЗАНД – НИҲОЛ, ОТА-ОНА – БОҒБОН /


ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ПЕД. ЖАМИЯТИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 52, [1] Б.; 20 СМ. –
БИБЛИОГР.: Б. 52 (12 НОМДА). – ISBN 5-645-00333-0: НАРХСИЗ, 11000 НУСХА. – [93-
352] Б ЮҚ
ББК 74.90

44 МАДАНИЯТ. МАДАНИЙ ҚУРИЛИШ


КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

44.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

880. ҒОФУРОВ Ғ. ВА БОШҚ. МАДАНИЯТ ВА ЖАМИЯТ / Ғ.ҒАФУРОВ,


Н.ҲАКИМОВ, Б.АЛИЕВ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 93, [2] Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.
КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-640-01439-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-
882]

94
881. ИВАНОВ В.К. К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ И
ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ КУБИНСКОГО НАРОДА / ТАШК. ГОС. ТЕАТР.-
ХУДОЖ. ИН-Т. – Т.: ФАН, 1992. – 112 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 110–112 (98 НАЗВ.).
– ISBN 5-648-01680-8: 15 Р., 500 ЭКЗ. – [93-105] П ВС

44.2 МАДАНИЯТ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

882. НОРМУҲАМЕДОВА М. ЎЗБЕКИСТОНДА МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ


ИШЛАР ТАРИХИ: МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ҲАМДА
ТЕХНИКУМЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 95, [1]
Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01884-2: НАРХСИЗ, 3000 НУСХА. – [93-1403] Б ЮҚ
44.4 МАДАНИЙ-ОҚАРТУВ ИШИ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

883. НУРМУХАМЕДОВА М.Х. КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО СЕЛА: ПРОБЛЕМЫ


И СУЖДЕНИЯ. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 68, [2] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 68–69
(42 НАЗВ.). – ISBN 5-640-01177-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-561] П ОФ
ББК 71.4(2)

44.5 КУТУБХОНА ИШИ. КУТУБХОНАШУНОСЛИК

884. КОРМИЛИЦЫН А.И. РУКОПИСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И БИБЛИОТЕКИ НА


ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ / ИН-Т РУКОПИСЕЙ ИМ.
Х.С.СУЛЕЙМАНОВА АН РЕСП. УЗБЕКИСТАНА, ТАШК. ГОС. ИН-Т КУЛЬТУРЫ ИМ.
А.КАДЫРИ. – Т.: Б. И., 1993. – 62, [1] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 61–62 (34 НАЗВ.). –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-775] П
44.6 БИБЛИОГРАФИЯ. БИБЛИОГРАФИЯШУНОСЛИК
БИБЛИООГРАФИЯ. БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ

885. БОБОХОНОВ Ш.З., МАНСУР А. НАҚШБАНДИЙЯ ТАРИҚАТИГА ОИД


ҚЎЛёЗМАЛАР ФИҲРИСТИ / ЎЗФА А.Р.БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ШАРҚШУНОСЛИК
ИН-ТИ, ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ИСЛОМ ҲАМКОРЛИК ФОНДИ. – Т.: МОВАРОУНАҲР,
1993. – 127 Б.; 21 СМ. – АВТ. ТИТ. В. ОРҚАСИДА КЎРСАТИЛГАН. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1560] Б
886. “ЎЗУВЧИ”, НАШРИёТ (ТОШКЕНТ). ... “ЎЗУВЧИ” НАШРИёТИ ЧОП
ЭТАДИГАН КИТОБЛАРНИНГ МАВЗУЛАР РЕЖАСИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ДАВЛАТ
МАТБУОТ ҚЎМ., ЎЗБЕКИСТОН КИТОБ САВДОСИ БИРЛАШМАСИ,
“ЎЗБЕКБИРЛАШУВ” БОШҚАРМАСИ. – Т.: ЎЗУВЧИ. – 20 СМ.
1993 ЙИЛДА... – 1993. – 22 Б. – ЎЗБЕК, РУС. – НАРХСИЗ, 500 НУСХА. – [93-10]
887. ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ (ТОШКЕНТ). ... ЙИЛДА
ЧИҚАРИЛАДИГАН АДАБИёТЛАРНИНГ ИЗОҲЛИ ТЕМАТИК ПЛАНИ –
АННОТИРОВАННЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВЫПУСКА ЛИТЕРАТУРЫ... /
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. МАТБУОТ ҚЎМ., “ЎЗКИТОБ” РЕСП. БИРЛАШМАСИ. – Т.: ИБН
СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ. – 20 СМ.
1993 ЙИЛДА... – 1992. – 101 Б. – ЎЗБЕК, РУС. – НАРХСИЗ, 1000 НУСХА. – [93-
188] Б ОФ
888. МАҲМУД САЛОҲИДДИНОВИЧ САЛОҲИДДИНОВ: [МАТЕМАТИК
ОЛИМ] / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, В.И.РОМАНОВСКИЙ НОМЛИ МАТЕМАТИКА
ИН-ТИ, АСОСИЙ КУТУБХОНА; [ТУЗУВЧИЛАР Р.И.МУХАМЕДХАНОВА,
А.С.БЕРДИШЕВ; МАСЪУЛ МУҲАРРИР Т.Д.ЖЎРАЕВ]. – Т.: ФАН, 1993. – 34, [2] Б.:

95
ПОРТР; 20 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМЛАРИ БИБЛИОГРАФИЯСИГА
МАТЕРИАЛЛАР). – ЎЗБЕК, РУС. – БЕПУЛ, 300 НУСХА. – [93-1335] Б ЮҚ
889. “ЎЗБЕКИСТОН”, НАШРИёТ (ТОШКЕНТ)... НАШР ЭТИЛАДИГАН
АДАБИёТЛАР РЕЖАСИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ДАВЛАТ МАТБУОТ КОМ. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН. – 20 СМ.
1993 ЙИЛ... – 1992. – 48 Б. – ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-239] Б
ОП
890. “ЎЗБЕКИСТОН”, НАШРИёТ (ТОШКЕНТ) “ЎЗБЕКИСТОН” НАШРИёТИ:
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ЎҚУВ ЮРТЛАРИ УЧУН 1994 Й. НАШР РЕЖАСИ. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 23 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. - [93-1485] Б
891. ЎЗБЕКИСТОН НАШРИёТЛАРИ ТАВСИЯ ЭТАДИ=ИЗДАТЕЛЬСТВО
УЗБЕКИСТАНА ПРЕДЛАГАЮТ: [КАТАЛОГ] / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ДАВЛАТ
МАТБУОТ ҚЎМ. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ;
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 135, [1] Б.; 24 СМ.
– ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, ИНГЛИЗ, РУС. – НАРХСИЗ, 1000 НУСХА. – [93-1464] Б ОФ
892. БОРИС АНИСИМОВИЧ БОНДАРЕНКО: [МАТЕМАТИК] / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, ИН-Т КИБЕРНЕТИКИ, НПО “КИБЕРНЕТИКА”, ФУНДАМ. Б-КА;
[СОСТ. А.МАХМУДОВ, В.В.КАРАЧИК; ОТВ. РЕД. В.К.КАБУЛОВ]. – Т.: ФАН, 1993. –
30, [1] С.: ПОРТР.; 21 СМ. – (МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ УЧёНЫХ РЕСП.
УЗБЕКИСТАН). – Б. Ц., 150 ЭКЗ. – [93-1421] П
893. ГАЛИНА ПАВЛОВНА МАТВИЕВСКАЯ: [Д-Р ФИЗ.-МАТ. НАУК] / АН
РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т МАТЕМАТИКИ ИМ. В.И.РОМАНОВСКОГО, ФУНДАМ. Б-
КА; [СОСТ. Г.Э.ЮСУПОВА, А.А.ВИКТОРОВА; ОТВ. РЕД. Т.Д.ДЖУРАЕВ]. – Т.: ФАН,
1992. – 18, [2] С., [1] Л. ПОРТР.; 20 СМ. – (МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ УЧёНЫХ
РЕСП. УЗБЕКИСТАН). – Б. Ц., 300 ЭКЗ. –[92-1732] П ВС
894. ЗИЯ ТУРСУНОВИЧ ТУРСУНОВ: [ФИЗИОЛОГ] / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, ФУНДАМ. Б-КА; [СОСТ. И.Г.АЗИМОВ, Д.Д.ШАРИПОВА; ОТВ. РЕД.
Т.А.МАНСУРОВ]. – Т.: ФАН, 1993. – 37, [2] С., [1] Л. ПОРТР.; 20 СМ. – (МАТЕРИАЛЫ
К БИБЛИОГРАФИИ УЧёНЫХ УЗБЕКИСТАНА). – БЕСПЛ., 200 ЭКЗ. – [93-320] П ВС
895. КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХАМИДА ЗИЯЕВА: (К 70-ЛЕТИЮ) [Д-РА ИСТ. НАУК] / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-
Т ИСТОРИИ; [СОСТ. А.ШАРАФИТДИНОВ; З.ФАЙЗИЕВА; ОТВ. РЕД. Л.Н.КРАВЕЦ]. –
Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 34, [1] С., [1] Л. ПОРТР.; 20 СМ. – НА ОБЛ. ЗАГЛ.: ХАМИД
ЗИЯЕВ. – БЕСПЛ., 200 ЭКЗ. – [93-1321] П ВС
896. НАБИДЖАН НАЗИРОВИЧ НАЗИРОВ: [Д-Р БИОЛ. НАУК] / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, НПО “БИОЛОГ”, ФУНДАМ. Б-КА; [СОСТ. Ф.Д.ДЖАНИКУЛОВ; ОТВ.
РЕД. О.Ж.ЖАЛИЛОВ]. – Т.: ФАН, 1992. – 29, [2] С., [1] Л. ИЛ.; 20 СМ. – (МАТЕРИАЛЫ
К БИБЛИОГРАФИИ УЧёНЫХ УЗБЕКИСТАНА). – 2 Р., 200 ЭКЗ. – [92-1744] П ВС
897. НАДЖИМ РАХИМОВИЧ ХАМРАЕВ: [ВИДНЫЙ УЧёНЫЙ В ОБЛ.
ВОДОХОЗ.СТР-ВА] / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ВОД. ПРОБЛ.; [СОСТ.
С.Х.НАЗИРОВ; ОТВ. РЕД. А.М.МУХАМЕДОВ]. – Т.: ФАН, 1992. – 22, [2] С., [1] Л.
ПОРТР.; 20 СМ. – (МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ УЧёНЫХ УЗБЕКИСТАНА). –
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-319] П ВС
898. САДЫК МИРАХМЕДОВИЧ МИРАХМЕДОВ: [УЧёНЫЙ В ОБЛ.
СЕЛЕКЦИИ ХЛОПЧАТНИКА] / УЗБ. АКАД. С.-Х. НАУК, УЗБ. НИИ СЕЛЕКЦИИ И
СЕМЕНОВОДСТВА ХЛОПЧАТНИКА ИМ. Г.С.ЗАЙЦЕВА, ФУНДАМ. Б-КА АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН; [СОСТ. С.Н.НАРИМОВ И ДР.; ОТВ. РЕД. А.Э.ЭГАМБЕРДИЕВ]. – Т.:
ФАН, 1993. – 21, [2] С.; 20 СМ. – (МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ УЧёНЫХ РЕСП.
УЗБЕКИСТАН). – БЕСПЛ., 300 ЭКЗ. – [93-1051] П ВС
899. САИД-КАРИМ ЗИЯДУЛЛАЕВ: [Д-Р ЭКОН. НАУК] / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, СОВЕТ ПО ИЗУЧ. ПРОИЗВОДСТВ. СИЛ, ФУНДАМ. Б-КА; [ОТВ. РЕД.
И.И.ИСКАНДЕРОВ; СОСТ. Н.С.СУЛТАНОВ]. – Т.: ФАН, 1993. – 28, [3] С.; 20 СМ. –

96
(МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ УЧёНЫХ УЗБЕКИСТАНА). – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-1224] П ВС
900. ЧАРЖАУ АБДИРОВ. [Д-Р МЕД. НАУК] / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
КАРАКАЛП. ОТД-НИЕ, ИН-Т КЛИНИЧ. И ЭКСПЕРИМ. МЕДИЦИНЫ, ФУНДАМ. Б-
КА; [СОСТ. М.К.КАБУЛОВ, Л.Г.КОНСТАНТИНОВА; ОТВ. РЕД. А.Г.ХАЛМУРАДОВ].
– Т.: ФАН, 1993. – 22, [2] С.; 20 СМ. – (МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ УЧёНЫХ
УЗБЕКИСТАНА). – БЕСПЛ., 200 ЭКЗ. – [93-1553] П ВС

45 ОММАВИЙ АХБОРОТ ВА ТАРҒИБОТ ВОСИТАЛАРИ (МАТБУОТ,


РАДИОЭШИТИРИШ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ (ПЕЧАТЬ,
РАДИОВЕЩАНИЕ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ)

45.2 МАТБУОТ
ПЕЧАТЬ

901. МАТБУОТИМИЗ ФИДОЙИЛАРИ / [ТУЗУВЧИ ВА НАШРГА


ТАЙёРЛОВЧИ З.ЕСЕНБОЕВ]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 295, [1] Б, 8 В. ФОТ.; 20 СМ.
– ISBN 5-640-01590-Х (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-
1562] Б ОФ
ББК 76.12
902. МАТЖОН С. КИТОБ ЎҚИШНИ БИЛАСИЗМИ?: (КИТОБХОН БИЛАН
МУЛОҚОТ). – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 139, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01621-1:
НАРХСИЗ, 7000 НУСХА. – [93-351] Б ЮҚ
903. БИКТАГИРОВ Р. МОИ ПОЛЮСА: ДНЕВНИК РЕПОРТёРА. – Т.:
КАМАЛАК, 1991. – 94 С.: ФОТ.; 21 СМ. – ISBN 5-633-00155-91 (ОШИБОЧ.). – [92-1703]
П ВС
904. НОРМАТОВ К. ОГНЕННЫЕ ВёРСТЫ: (НАЦ. ВОЕН. ПЕЧАТЬ НАРОДОВ
РЕСП. СРЕД. АЗИИ И КАЗАХСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧ. ВОЙНЫ). – Т.:
УЗБЕКИСТОН, 1993. – 80 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 75–79 (148 НАЗВ.). – ISBN 5-640-
00925-3: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1500 ЭКЗ. - [93-894] П ОФ

46 ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

46.2 ТИЛШУНОСЛИК
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

905. АБДУЛЛАЕВ А.Б., ЮНУСОВА М.Ю. ЎЗБЕКЧА СЎЗЛАРНИНГ РУС


ТИЛИДАГИ МАЪНОДОШЛАРИ – РУССКИЕ СООТВЕТСТВИЯ УЗБЕКСКИХ СЛОВ. –
Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 205 Б.; 14 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.: А.АБДУЛЛАЕВ. –ISBN 5-645-
01991-1: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. -–[93-1204] Б ЮҚ

ББК 81.2 УЗ – 2+81.2 Р-2


906. АБДУЛЛАЖОНОВА Ж. ФЕЪЛ ЗАМОН ФОРМАЛАРИНИНГ УСЛУБИЙ
ХУСУСИЯТЛАРИ / МУҚИМИЙ НОМИДАГИ ҚЎҚОН ДАВЛАТ ПЕД. ИН-ТИ. – Т.:
ФАН, 1993. – 99, [1] Б.; 20 СМ. – ҚЎҚОН ДАВЛАТ ПЕД. ИН-ТИ МАБЛАҒИГА
БОСИЛГАН. – БИБЛИОГР.: Б. 96–100. – ISBN 5-648-01861-4: ШАРТНОМА НАРХДА,
500 НУСХА. – [93-1214] Б ЮҚ
907. АЛИҚУЛОВ Т. РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ЛУҒАТ=РУСКО-УЗБЕКСКИЙ
СЛОВАРЬ: 5000 СЎЗ. – Т.: ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1993. – 301, [2] Б.; 21 СМ.
– ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. - [93-1569] Б

97
908. АЪЛАМОВА М. ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ФЕЪЛЛАРДА НИСБАТ
КАТЕГОРИЯСИ / В.И.ЛЕНИН НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ДОРИЛФУНУНИ. –
Т.: ФАН, 1992. – 140, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01248-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 1200
НУСХА. – [93-8] Б ЮҚ
909. АҲМЕДОВ К.С. ВА БОШҚ. КИМё АТАМАЛАРНИНГ РУСЧА-ЎЗБЕКЧА
ҚИСҚАЧА ЛУҒАТИ / К.С.АҲМЕДОВ, Қ.М.АҲМЕРОВ, Т.А.ОТАҚЎЗИЕВ;
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ АТАМАШУНОСЛИК
ҚЎМ., ТОШКЕНТ КИМё-ТЕХНОЛОГИЯ ИН-ТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 40, [1] Б.; 14 СМ. –
ISBN 5-648-02016-3: 8 С., 1000 НУСХА. – [93-722] Б ЮҚ
910. БЕКЖОНОВ Р.Б., ХОЛМЕДОВ Ҳ.М. ФИЗИКА АТАМАЛАРИНИНГ
РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ҚИСҚАЧА ЛУҒАТИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ВАЗИРЛАР
МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ АТАМАШУНОСЛИК ҚЎМ., ТОШКЕНТ ДАВЛАТ УН-
ТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 70, [1] Б.; 14 СМ. – ISBN 5-648-02069-4: ШАРТНОМА НАРХДА,
1000 НУСХА. – [93-1314] Б ЮҚ
911. БОТАНИКА АТАМАЛАРИНИНГ РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ҚИСҚАЧА ЛУҒАТИ /
Ў.П.ПРАТОВ, Т.О.ОДИЛОВ, К.Ю.МУСАЕВ ВА БОШҚ.; ЎЗБЕКИСТОН РЕСП.
ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ АТАМАШУНОСЛИК ҚЎМ., ЎЗБЕКИСТОН
РЕСП. ФА БОТАНИКА ИН-ТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 67 Б.; 14 СМ. – ISBN 5-648-01958-0: 8
С., 11000 НУСХА. – [93-163] Б ЮҚ
912. ДОРИЛФУНУННИНГ ФИЛОЛОГИЯ ҚУЛЛИёТЛАРИ 1 КУРС СИРТҚИ
БЎЛИМ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ФРАНЦУЗ ТИЛИДАН ЎҚУВ-МЕТОДИК ҚЎЛЛАНМА
ВА КОНТРОЛ ИШЛАР: ИЖТИМОИЙ КУЛЛИёТЛАРАРО НЕМИС ВА ФРАНЦУЗ
ТИЛЛАРИ КАФ. МЕТОДИК МАЖЛИСИДА 27.09.89 Й. ДА ТАСДИҚЛАНДИ /
[ТУЗУВЧИЛАР Р.Ю.МАМАЖОНОВА, С.С.МУСАЕВ]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 52
Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. – [93-825] Б ОП
913. ИНОМАВА К.Б. НОРМАЛ ФИЗИОЛОГИЯДАН РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ЛУҒАТ /
Г.Ф.КОРОТЬКО УМУМИЙ ТАҲРИРИ ОСТИДА. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ
НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 104 Б.; 17 СМ. – ISBN 5-638-00012-7:
ШАРТНОМА НАРХДА, 8000 НУСХА. – [93-808] Б ЮҚ

ББК 28.903+81.2 Р-4 914.


ИНОМХЎЖАЕВ Р., УМАРОВ И. АРАБЧА ёЗУВ ЛУҒАТИ: (ЭСКИ ЎЗБЕК ёЗУВИНИ
ЎРГАНУВЧИЛАР УЧУН ИМЛО ЛУҒАТИ). – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ
МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1993. – 287 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-86484-103-Х: ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1401] Б ОП
915. КАРИМОВ Б.Р., МИРАЪЗАМОВ К.Ж. МИЛЛАТ РАВНАҚИ ВА ТИЛ
МУАММОЛАРИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, И.М.МЎМИНОВ НОМИДАГИ ФАЛСАФА
ВА ХУҚУҚ ИН-ТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 26, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01969-6:
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-767] Б ЮҚ
916. КОНЧИЛИК АТАМАЛАРИНИНГ РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ҚИСҚАЧА ЛУҒАТИ /
В.РАҲИМОВ, Ж.САИДҚОСИМОВ, Н.СОАТОВ ВА БОШҚ.; ЎЗБЕКИСТОН РЕСП.
ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ АТАМАШУНОСЛИК ҚЎМ., А.Р.БЕРУНИЙ
НОМЛИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХН. УН-ТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 53, [1] Б.; 14 СМ. –
ISBN 5-648-01957-2: 8 С., 11000 НУСХА. – [93-162] Б ЮҚ
917. МАЪРУФОВ З.М. ВА БОШҚ. ЎЗБЕКЧА-РУСЧА-ТУРКМАНЧА
СЎЗЛАШГИЧ - УЗБЕКСКО-РУССКО-ТУРКМЕНСКИЙ РАЗГОВОРНИК /
З.М.МАЪРУФОВ, Г.Н.МИХАЙЛОВ, Х.Т.САПАРГУЛЫЕВ. – ТОШКЕНТ; АШГАБАТ:
ЎҚИТУВЧИ; МАГАРЫФ, 1992. – 159 Б.; 13 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. –
ISBN 5-645-01841-9: НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. – [93-68] Б ЮҚ
918. МАҲМУДОВ А. УНЛИКЛАР: УМУМИЙ ФОНЕТИКАДАН
МАТЕРИАЛЛАР. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1993. – 48 Б.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / ЎЗБЕКИСТОН

98
РЕСП. ФА, “КИБЕРНЕТИКА” ИЛМ.-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ БИРЛАШМАСИ; Р-5-107). –
БИБЛИОГР.: Б. 45–48 (86 НОМДА). – НАРХСИЗ, 200 НУСХА. – [93-824] Б ОФ
919. МЕЛИОРАЦИЯ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИДАН РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ИЗОҲЛИ
ЛУҒАТ – РУССКО-УЗБЕКСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПО МЕЛИОРАЦИИ И
ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. МЕЛИОРАЦИЯ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ
ВАЗИРЛИГИ, ЎЗБЕК ТАШКИЛИЙ-ТЕХНОЛОГИЯ МЕЛИОРАЦИЯ ТРЕСТИ; [АВТ.-
ТУЗУВЧИЛАР Ю.К.ГЕОРГИЕВСКИЙ, Л.И.ФУЗАЙЛОВ]. – Т.: НАШРИёТСИЗ, 1992. –
216 Б.; 20 СМ. – АВТ.-ТУЗУВЧИЛАР КИТОБ ОХИРИДА КЎРСАТИЛГАН. – НАРХСИЗ,
5000 ЭКЗ. – [93-39] Б
920. МИКРОБИОЛОГИЯ АТАМАЛАРИНИНГ ҚИСҚАЧА ЎРИСЧА-ЎЗБЕКЧА
ИЗОҲЛИ ЛУҒАТИ / [ТУЗУВЧИЛАР Т.И.МУСАЕВА ВА БОШҚ.]; ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
АГРАР УН-ТИ, ФИТОПАТОЛОГИЯ ВА МИКРОБИОЛОГИЯ КАФ. – Т.: НАШРИёТСИЗ,
1992. – 32 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 100 НУСХА. – [93-229] Б ОП
921. МУҲИТДИНОВА Г.Ш. English: ТЕХН. ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ I-II КУРС
ТАЛАБАЛРИ УЧУН. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 155, [2] Б.: РАСМ; 22 СМ. – ISBN 5-
645-01193-7: ШАРТНОМА НАРХДА, 8000 НУСХА. – [92-1737] Б ЮҚ
922. МУАЛЛИМУС САРФ: (АРАБ ТИЛИ ДАРСЛИГИ): - Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 88
Б.; 21 СМ. – ISBN 5-8250-0365-7: НАРХСИЗ, 20000 НУСХА. – [93-782] Б
923. НАВОИЙ АСАРЛАРИ УЧУН ҚИСҚАЧА ЛУҒАТ / [ТУЗУВЧИ
Б.ҲАСАНОВ]. – Т.: ФАН, 1993. – 373, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01853-3: ШАРТНОМА
НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-1289] Б ЮҚ
924. НАЗАРОВ К. ВА БОШҚ. ЎЗБЕК ТИЛИ: (ИХТИСОСЛИК
ГРАММАТИКАСИ): ЎРТА МАХСУС ЎҚУВ ЮРТЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК /
К.НАЗАРОВ, Р.САЙФУЛЛАЕВА, М.УБАЙДУЛЛАЕВА. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 127,
[1] Б.; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-645-01637-8: НАРХСИЗ,
16000 НУСХА. – [93-693] Б ЮҚ
ББК 81.2 ЎЗ - 922
925. НЕЪМАТОВ Ҳ. ЎЗБЕК ТИЛИ ТАРИХИЙ ФОНЕТИКАСИ: ПЕД. ИН-ТЛАРИ
ВА УН-ТЛАРИНИНГ ФИЛОЛОГИЯ ФАК. УЧУН ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 93 Б.;
20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 92. – ISBN 5-645-01363-8: 4 С. 80 Т., 6000 НУСХА. – [93-236] Б
ОП
926. НЕЪМАТОВ Ҳ., БОЗОРОВ О. ТИЛ ВА НУТҚ / ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚ
ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ, РЕСП. ЎҚУВ-МЕТОДИКА МАРКАЗИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ,
1993. – 30 Б.; 20 СМ. – (ФАН ЮТУҚЛАРИ – ОЛИЙ МАКТАБГА. ТИЛШУНОСЛИК; ¹ 1).
– БИБЛИОГР.: Б. 29–30 (48 НОМДА). – ISBN 5-645-01892-3: НАРХСИЗ, 7000 НУСХА. –
[93-349] Б ЮҚ
927. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ЮРТЛАРИДА ЎЗБЕК ТИЛИ
ЎҚИТИШНИ УСЛУБИЙ ЖИҲАТДАН ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА
БАҒИШЛАНГАН ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФ. (4; 1993;
ТОШКЕНТ). 4-РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯСИНИНГ
ТЕЗИСЛАРИ (24–25 СЕНТ.) / [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: Б.А.НАЗАРОВ (ҲАЙЪАТ РАИСИ)
ВА БОШҚ.]. – Т.: РЕСП. ЎҚУВ-УСЛУБ ИДОРАСИ, 1993. – 63 Б.; 20 СМ. – САРЛ.
ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ,
РЕСП. ЎҚУВ-УСЛУБ ИДОРАСИ, ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УН-ТИ. – НАРХСИЗ, 200
НУСХА. – [93-1492] Б
928. ПАНКРАТЬЕВА Э.А. ИНГЛИЗ ТИЛИ=АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:
ЖАДАЛЛАШТИРИЛГАН КУРС. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 128 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-
02087-1: НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. – [93-200] Б
929. РАҲИМ И. ҲАРБИЙ АТАМАЛАРНИНГ РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ҚИСҚАЧА
ЛУҒАТИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ
АТАМАШУНОСЛИК ҚЎМ., ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. МУДОФАА ВАЗИРЛИГИ. – Т.:

99
ФАН, 1993. – 45, [1] Б.; 14 СМ. – ISBN 5-648-02070-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000
НУСХА. – [93-1315] Б ЮҚ
930. РАҲМАТУЛЛАЕВ Ш. ЎЗБЕК ВА РУС ТИЛЛАРИНИ ҚИёСЛАШ:
(ҚИСҚАЧА БАёН): ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ ҲАМДА “ЎЗБЕК ТИЛИ ВА
АДАБИёТИ” ҲАМДА “ЎЗБЕК МАКТАБЛАРИДА РУС ТИЛИ ВА АДАБИёТИ”
ИХТИСОСЛИКЛАРИ БЎЙИЧА ТАҲСИЛ КЎРАёТГАН ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ
ҚЎЛЛ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 109, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01317-6:
ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1486] Б ЮҚ

ББК 81.2 ЎЗ-923+81.2 Р-923


931. РАҲМАТУЛЛАЕВ Ш. ЎЗБЕК ТИЛИДА ФЕЪЛ ФРАЗЕМАЛАРИНИНГ
БОҒЛАШУВИ / МАХСУС МУҲАРРИР И.ҚЎЧҚОРТОЕВ. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1992. –
126 Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-833] Б ОП
932. РАХМАТУЛЛАЕВ Ш. ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ФРАЗЕОЛОГИК ЛУҒАТИ. – Т.:
ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1992. – 379, [2] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-89890-057-8:
ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [92-1693] Б ОФ
933. САВОДХОНЛАР ЛУҒАТИ / ТУЗУВЧИЛАР М.РУСТАМИЙ, С.ҲАСАН. – Т.:
ЎЗУВЧИ, 1992. – 112 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8255-0100-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 53000
НУСХА. –[93-372] Б ЮҚ
ББК 81.2 ЎЗ - 4
934. СОДИҚОВА М. ҚИСҚАЧА ЎЗБЕКЧА-РУСЧА МАҚОЛ-МАТАЛЛАР
ЛУҒАТИ=КРАТКИЙ УЗБЕКСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК. –
Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 92, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-01997-0: НАРХСИЗ, 50000
НУСХА. – [93-764] Б ЮҚ
935. СУЛТОНОВА О. ИНГЛИЗЧА-РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ИЛМИЙ-ТЕХНИК
БИРИКМА АТАМАЛАР ЛУҒАТИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, ТИЛШУНОСЛИК ИН-
ТИ, ЧЕТ ТИЛЛАР КАФ.; [МАСЪУЛ МУҲАРРИРЛАР Р.ДОНИёРОВ, А.АХМЕДОВ]. –
Т.: ФАН, 1993. – 34, [1] Б.; 21 СМ. – МАДАНИЯТ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР
ХАЛҚ АКАД. МАБЛАҒИГА БОСИЛГАН. – ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-
1208] Б ЮҚ
936. ТАЛАБОВ Э. АРАБ ТИЛИ ДАРСЛИГИ: ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ УЧУН. –
Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 406, [2] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-640-01281-1 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-1165] Б ЮҚ

ББК 81.2 АРАБ 923


937. ТУРСУНОВ У. ВА БОШҚ. ҲОЗИРГИ ЎЗБЕК АДАБИЙ ТИЛИ: ОЛИЙ
ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ФИЛОЛОГИЯ ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК /
У.ТУРСУНОВ, А.МУХТОРОВ, Ш.РАҲМАТУЛЛАЕВ. – 3-ҚАЙТА ИШЛАНГАН,
ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 398, [1] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-640-
01266-8 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-145] И ЮҚ
ББК 81. 2 ЎЗ Я 73
938. ТЎХЛИЕВ Н., ЎЛМАСОВ А. ИШБИЛАРМОНЛАР ЛУҒАТИ. – Т.:
ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1993. – 111, [1] Б.; 20 СМ. – МУҚОВАДА АВТ.
КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-89890-071-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. –
[93-1404] Б ОФ
939. ФАРМАЦЕВТИКА АМАЛИёТИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН АТАМАЛАР ВА
ИБОРАЛАРНИНГ РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ЛУҒАТИ / [ТУЗУВЧИЛАР С.Н.АМИНОВ ВА
БОШҚ.]. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. –
81 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00823-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-950] Б
940. ФРАНЦУЗ ТИЛИ ДАРСЛИГИ, 4: УН-ТЛАР ВА ПЕД. ИН-ТЛАРИНИНГ ЧЕТ
ТИЛЛАР ФАК. ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК / М.А.АБДУРАЗЗАҚОВ,
Т.В.ГРОДЗИНСКАЯ, А.А.КЛИМОВА, В.Н.РУДЗИНСКАЯ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. –

100
174, [2] Б.: РАСМ; 21 СМ. – МУҚОВА ВА ТИТ. В. САРЛ.: МАnuel de Francais, 4. – ISBN
5-645-01661-0 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1296] Б ЮҚ
ББК 81.2 ФР - 923
941. ХОНАЗАРОВ Қ., МАНСУРОВА Г. ДАВРИМИЗ ВА ТИЛИМИЗ
МУАММОЛАРИ / А.Р.БЕРУНИЙ НОМЛИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХН. УН-ТИ. – Т.:
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХН. УН-ТИ, 1993. – 92, [1] Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА,
800 НУСХА. - [93-1322] Б ОП
942. ШАДМАНОВ К., АБЛАЕВ О. ҚИСҚАЧА ИНГЛИЗЧА–ЎЗБЕКЧА–РУСЧА
ЎҚУВ ЛУҒАТИ=КРАТКИЙ АНГЛО-УЗБЕКСКО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. – Т.:
ФАН, 1993. – 205 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01978-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000
НУСХА. – [93-1048] Б
943. ЮСУФ Б. ТУРКЧА-ЎЗБЕКЧА ВА ЎЗБЕКЧА-ТУРКЧА ЛУҒАТ. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 415 Б.; 20 СМ. – МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN
5-640-01493-8 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 25000 НУСХА. – [93-1370] Б ОФ
ББК 81.2 ТУР – 4+81.2 ЎЗ - 4
944. ЎЗБЕК ТИЛИДАН ЎҚУВ-МЕТОДИК ҚЎЛЛАНМА: (ТИББИёТ
ОЛИЙГОҲЛАРИНИНГ 1 ВА 2 КУРС ТАЛАБАЛАРИ УЧУН) / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП.
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ, ЎҚУВ-УСЛУБ ИДОРАСИ, ТОШКЕНТ
ПЕДИАТРИЯ ТИББИёТ ИН-ТИ; [ТУЗУВЧИЛАР М.ТУРОПОВА ВА БОШҚ.]. – Т.:
НАШРИёТСИЗ. – 20 СМ.
Қ.2. – 1992. – 106, [1] Б. – НАРХСИЗ, 1000 НУСХА. – [93-93] Б
945. ЎЗБЕКЧА-НЕМИСЧА ЎҚУВ ЛУҒАТИ / ТУЗУВЧИЛАР
Я.Р.БЕНЬЯМИНОВ, С.С.САИДОВ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 195, [1] Б.; 16 СМ. – ISBN
5-645-01331-Х (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 11000 НУСХА. – [92-1750] Б ЮҚ
ББК 81.2 ЎЗ Я 2
946. ҚОСИМОВА М.Ҳ., БАКЛИЦКАЯ Д.В. ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
ТАЛАБАЛАРИ УЧУН НЕМИС ТИЛИДАН ЎҚУВ-УСЛУБИЙ ҚЎЛЛАНМА. – Т.:
УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 47, [1] Б.; 20 СМ. – АВТ. ТИТ. В. ОРҚАСИДА КЎРСАТИЛГАН.
– БИБЛИОГР.: Б. 98 (11 НОМДА). – БЕПУЛ, 150 НУСХА. – [93-854] Б ОП
947. ҚУРИЛИШГА ДОИР АТАМАЛАРНИНГ РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ЛУҒАТИ /
[ТУЗУВЧИЛАР Р.И.ХОЛМУРОДОВ ВА БОШҚ.]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 110, [1] Б.;
20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1266] Б
948. ҲОЖИЕВ А.П. ТИЛШУНОСЛИК АТАМАЛАРИНИНГ РУСЧА-ЎЗБЕКЧА
ҚИСҚАЧА ЛУҒАТИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ
АТАМАШУНОСЛИК ҚЎМ., ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, ТИЛШУНОСЛИК ИН-ТИ. – Т.:
ФАН, 1993. – 45, [1] Б.; 14 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-648-
02015-5: 8 С., 1000 НУСХА. – [93-801] Б ЮҚ
949. ҲУЖЖАТЛАР: АРХИВ ИШИГА ДОИР РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ҚИСҚАЧА
ИЗОҲЛИ ЛУҒАТ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ
БОШ АРХИВ БОШҚАРМАСИ. – Т.: ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1993. – 77 Б.; 14
СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1517] Б
950. АЙТБАЕВ К.ДЖ. И ДР. РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ / К.ДЖ.
АЙТБАЕВ, Г.Ш.ШАМУРАТОВ, М.А.ДАВЛЕТИЯРОВ. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН,
1993. – 46 С.; 20 СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-8272-1388-8: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-450] П
951. АХМЕДОВ И.Р. И ДР. ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (НАУЧНЫЙ
СТИЛЬ РЕЧИ): ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАЦ. ГРУПП ГУМАНИТ. СПЕЦ. ПЕД. ВУЗОВ /
И.Р.АХМЕДОВ, Э.М.ГУРТУЕВА, М.П.АЛИЕВА. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 139, [2] С.; 22
СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-645-01528-2: Б. Ц., 3000 ЭКЗ. – [93-159] П
ВС
ББК 81. 2 Р - 96

101
952. БАТЫРОВА М.А. ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ: ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАЦ.
ГРУПП НЕФИЛОЛ. ВУЗОВ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 192 С.; 21 СМ. – ISBN 5-645-
01604-1: Б. Ц., 2000 ЭКЗ. – [93-300] П ВС
953. ДЖУРАЕВ К.Д. И ДР. СБОРНИК ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО
ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАЦ. ГРУПП ПЕД. ИН-ТОВ /
К.Д.ДЖУРАЕВ, Д.К.СУДОМА, Р.Д.КУРБАНОВ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 122, [3] С.:
ИЛ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 124 (17 НАЗВ.). – ISBN 5-645-01627-0: Б. Ц., 3000 ЭКЗ. –
ISBN 5-645-01627 (ОШИБОЧ.). – [93-111] П ВС
954. ДОСПАНОВ У.Д. ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА КАРАКАЛПАКСКОГО
ЯЗЫКА В ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
КАРАКАЛП. ОТД-НИЕ, ИН-Т ЯЗ. И ЛИТ. ИМ. Н.ДАВКАРАЕВА; ПОД РЕД.
С.К.КЕНЕСБАЕВА. – Т.: ФАН, 1992. – 109, [2] С.; 21 СМ. – ISBN 5-648-00193-2: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 300 ЭКЗ. – [93-131] П ОФ
955. КАРИЕВА Ш.М. И ДР. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ В ЛИНГАФОННОМ
КАБИНЕТЕ: ПОСОБИЕ ПО РУС. ЯЗ. ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАЦ. ГРУПП НЕЯЗ. ВУЗОВ /
Ш.М.КАРИЕВА, Е.М.ГРИНБЕРГ, Л.А.РАЗУМОВА. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 126, [1] С.;
21 СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ. – ISBN 5-645-01188-0: Б. Ц., 5000 ЭКЗ. – [93-344]
П ВС
956. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ: УТВ. НА ЗАСЕДАНИИ МЕТОД. КОМИС. КАФ. РУС. ЯЗ. ГУМАНИТ. ФАК.
18.04.1990 Г. / [СОСТ. Д.А.ШУКУРОВА, М.Р.САМИХОДЖАЕВА]. – Т.:
УНИВЕРСИТЕТ, 1992. – 39 С.; 20 СМ. – Б. Ц., 200 ЭКЗ. – [93-774] П ОП
957. МЕРГЕНБАЕВ Е. И ДР. ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ: СБ. ИССЛЕД. / Е.МЕРГЕНБАЕВ, А.МАДАМИНОВ,
Э.ХУЖАНИЯЗОВ. – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 226 С.; 20 СМ. – ISBN 5-7698-0448-3 (В
ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-704] П ВС
958. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ / [СОСТ.
К.Д.КОРОВИНА И ДР.]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 61, [3] С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.:
С. 62 (10 НАЗВ.). – БЕСПЛ., 200 ЭКЗ. – [93-1465] П ОП
959. МИШКУРОВ Э.Н., РАУФОВА А.Г. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СТРОЙ
СОВРЕМЕННОГО АРАБСКОГО ЯЗЫКА: СОПОСТАВИТ.-ТИПОЛ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТ. И РАЗГОВОРНО-ДИАЛЕКТ. СИСТЕМ / ТАШК. ГОС. ИН-Т
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. – Т.: Б. И., [1992]. – 114 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 109-112 (45
НАЗВ.). – Б. Ц., 500 ЭКЗ. – [93-871] П ОП
960. МУСАЕВ К. И ДР. РУССКО-УЗБЕКСКИЙ СЛОВАРЬ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА МЯГКИЙ ЗНАК (Ь) / К.МУСАЕВ, Г.ЦИБАХАШВИЛИ,
Н.ХАТАМОВ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 254 С.; 16 СМ. – НА ОБЛ. АВТ. НЕ УКАЗАНЫ.
– ISBN 5-645-01707-2: Б. Ц., 6000 ЭКЗ. – [92-1743] П ВС

ББК 81.2 УЗ - 4
961. МУХАМЕДЖАНОВ Р., МУХАМЕДЖАНОВА В.А. УЧЕБНИК ЯЗЫКА
УРДУ: ДЛЯ ПЕРВОГО КУРСА. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 423 С.; 20 СМ. – 33 Р., 1000
ЭКЗ. – [93-384] П ОП
962. НАСЫРОВА О.Д. ПРОБЛЕМА ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
ЯПОНСКОМ И ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ / ОТВ. РЕД. К.М.МУСАЕВ. – НУКУС: БИЛИМ,
1993. – 178 С.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 168–174 (153 НАЗВ.). – ISBN 5-7698-0410-6:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1500 ЭКЗ. – [93-509] П ВС
963. НИКОЛАЕВА Э.И. И ДР. ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ РУССКОЙ РЕЧИ:
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЦ. ГРУПП ПЕД. УЧ-Щ УЗБЕКИСТАНА / Э.И.НИКОЛАЕВА,

102
А.М.НЕВЗОРОВА, С.М.ЛЯЩУК. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 187, [2] С.: ИЛ.; 21 СМ. –
ISBN 5-645-01159-7: Б. Ц., 3000 ЭКЗ. – [93-343] П ВС

ББК 81.2 Р - 96
964. РУЗИЕВ Н.М. ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ РУССКОЙ РЕЧИ: ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВ. ФАК. ПЕД. ВУЗОВ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 198, [1] С.; 20
СМ. – ISBN 5-645-01900-8: Б. Ц., 10000 ЭКЗ. – [93-1567] П ВС
965. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРАКТ. КУРС: УЧЕБ. ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-
ЗАОЧНИКОВ НАЦ. ГРУПП НЕЯЗ. ВУЗОВ / [И.Р.МИРЗАЕВА, Э.М.ГУРТУЕВА,
Т.А.ЯЦЮК, М.П.АЛИЕВА]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 199, [1] С.; 22 СМ. – АВТ.
УКАЗАНЫ В КОНЦЕ КН. – ISBN 5-645-01533-9: Б. Ц., 5500 ЭКЗ. – [93-626] П ВС
ББК 81.2 Р - 96
966. РУССКО-УЗБЕКСКИЙ СЛОВАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
ТОРГОВЛИ=САВДОГА ОИД ИҚТИСОДИЙ АТАМАЛАРНИНГ РУСЧА-ЎЗБЕКЧА
ЛУҒАТИ / И.Т.АБДУКАРИМОВ, М.К.ПАРДАЕВ, У.Х.ХУДОЙБЕРДИЕВ И ДР. – Т.:
УКИТУВЧИ, 1992. – 64 С.; 20 СМ. – 10 С., 6000 ЭКЗ. – [93-206] П ОП
967. ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ: ВНУТРИЯЗ. И МЕЖЪЯЗ.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗ. ЕДИНИЦ: МЕЖВУЗ. СБ. / НУКУС. ГОС. ПЕД. ИН-Т;
[ОТВ. РЕД. П.К.КУРБАНАЗАРОВ]. – НУКУС: БИЛИМ. – 20 СМ.
ВЫП. 2, Ч. 1. – 1992. – 135 С. – БИБЛИОГР. В КОНЦЕ СТ. – ISBN 5-7698-0328-2:
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-447] П
968. УМАРОВ А. СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО И
КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКОВ (СИНТАКСИС). – 2-Е ИЗД., ИСПР. И ПЕРЕРАБ. -
НУКУС: БИЛИМ, 1992. – 314, [1] С.; 21 СМ. – БИБЛИОГР.: С. 305–310 (126 НАЗВ.). –
ISBN 5-7698-0134-4 (В ПЕР.). – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [92-1715] В ВС
969. УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: [В 6 Ч.].
– Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 20 СМ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
100000 ЭКЗ.
1 / [Г.А.ДУДКИНА, М.В.ПАВЛОВА, З.Г.РЕЙ, А.Т.ХВАЛЬНОВА]. – 190, [1] С.:
ИЛ. – ISBN 5-638-00826-8. – [93-1531] П ВС
970. 2 / [Г.А.ДУДКИНА, М.В.ПАВЛОВА, З.Г.РЕЙ, А.Т.ХВАЛЬНОВА]. – 190, [2]
С. – ISBN 5-638-00827-6. – [93-1532] П ВС
971. 3 / [Г.А.ДУДКИНА, М.В.ПАВЛОВА, З.Г.РЕЙ, А.Т.ХВАЛЬНОВА]. – 142, [2]
С. – ISBN 5-638-00828-4. – [93-1533] П ВС
972. 4 / [О.Е.КУДРЯВЦЕВА, Н.С.ПОПОВА, М.В.СКВОРЦОВА, С.А.ШЕВЕЛЕВА].
– 141 С. – ISBN 5-638-00829-2. – ISBN 5-638-0082 (ОШИБОЧ.). – [93-1534] П ВС
973. 5 / [О.Е.КУДРЯВЦЕВА, Н.С.ПОПОВА, М.В.СКВОРЦОВА, С.А.ШЕВЕЛЕВА].
– 170 С. – ISBN 5-638-00830-6. – ISBN 5-638-0082 (ОШИБОЧ.). – [93-1535] П ВС
974. 6 / [И.Ф.ЖДАНОВА, О.Е.КУДРЯВЦЕВА, Н.С.ПОПОВА И ДР.]. – 142 С. –
ISBN 5-638-00831-4. – [93-1536] П ВС
ББК 81.2 АНГЛ.Я
975. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-
ФАРМАЦЕВТОВ / Л.Х.БАЗАРОВА, М.Ф.АБДУЖАББАРОВА, В.Н.КОВТУНЕНКО И
ДР. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 251 С.; 20 СМ. – ISBN 5-638-
00835-4: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 7000 ЭКЗ. – [93-1331] П

ББК 81.2 АНГЛ. Я 7


УДК 46.2
976. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ=ЛОТИН ТИЛИДАН
ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА / М-ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСП. УЗБЕКИСТАН, УЧЕБ.-
МЕТОД. КАБ.; [СОСТ. Р.А.БЕРЕЗОВСКАЯ И ДР.]. – Т.: Б. И. – 20 СМ.
Ч. 2. – 1992. – 103 С. – Б. Ц., 500 ЭКЗ. – [93-831] П

103
977. ЮЛДАШЕВ Р. ИЗУЧАЕМ УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК=ЎЗБЕК ТИЛИНИ
ЎРГАНАМИЗ: ПОСОБИЕ ДЛЯ КУРСОВ ПО ИЗУЧ. УЗБ. ЯЗ. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. –
20 СМ.
Ч. 1. – 1992. – 254, [2] С. – ISBN 5-645-01218-6: Б. Ц., 40000 ЭКЗ. – [93-402] П ВС
ББК 81.2 У - 96
978. АЖИБЕКОВ М.А. ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ТЕРМИНЛЕРДИНГ РУСША-
ҚАРАҚАЛПАҚША ТУСИНДИРМЕ СОЗЛИГИ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 191 Б.; 21
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0467-Х (МУКАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА,
2000 НУСХА. – [93-698] Б ЮҚ
979. АЙМУРЗАЕВА А. ҚОРАҚАЛПОҚ ТИЛИНДЕГИ КЕЛБЕТЛИК ҲАМ
КЕЛБЕТЛИК ФЕЙИЛЛЕРДИНГ СУБСТАНТИВЛЕСИЎИ. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 55
Б.; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 51 (103 НОМДА). – ISBN 5-7698-0309-6:
ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-77] Б ЮҚ
980. БЕРДИМУРАТОВ Е., КАМАЛОВ А. ЖАМИЙЕТЛИК-СИЯСИЙ ҲАМ
СОЦИАЛЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРМИНЛЕРДИНГ ОРЫСША-ҚАРАҚАЛПАҚША
ҚЫСҚАША СОЗЛИГИ / ҚҚР МИНИСТРЛЕР КЕНГЕСИ ЖАНЫНДАҒЫ РЕСП.
ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ КОМ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 66, [1] Б.; 20 СМ.
– ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1374-8: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-
995] Б ЮҚ
981. БЕРДИМУРАТОВ Е., ҚУТЛЫМУРАТОВ Б. МЕКТЕП ТУРМЫСЫНА
БАЙЛАНЫСЛЫ ТЕРМИНЛЕРДИНГ ОРЫСША-ҚАРАҚАЛПАҚША ҚЫСҚАША
СОЗЛИГИ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 98, [1] Б; 20 СМ. – ТИТ. В. АВТ.:
Е.БЕРДИМУРАТ УЛЫ, Б.ҚУТЛЫМУРАТ УЛЫ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0456-
4: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-687] Б ЮҚ
982. ДАЎЕНОВ Е.Д., ДАЎЛЕТОВ М.Д. ҲАЗИРГИ ҚАРАҚАЛПАҚ АДЕБИЙ
ТИЛИНИНГ ГРАММАТИКАСЫ: СИНТАКСИС / ОЗБЕКСТАН РЕСП. ИЛИМЛЕР
АКАД. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН БОЛИМИ, Н.ДАЎҚАРАЕВ АТЫНДАҒЫ ТИЛ ҲАМ
АДЕБИЯТ ИН-ТЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 563 Б.; 22 СМ. – АВТ. ТИТ. В.
АРҚАСЫНДА КОРСЕТИЛГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0299-5 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [92-1694] Б ЮҚ
983. ДАЎЛЕТОВ М. ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕГИ ҚОСПА ГАПЛЕРДИНГ
ГЕЙПАРА ТЕОРИЯЛЫҚ МАСЕЛЕЛЕРИ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 103 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 98–102. – ISBN 5-7698-0480-7: ШАРТНАМА НАРХДА,
3000 НУСХА. – [93-726] Б ЮҚ
984. НАСЫРОВ Д., ЖАҚСЫБАЕВ А. РУСША-ҚАРАҚАЛПАҚША СОЙЛЕСИЎ
СОЗЛИГИ=РУССКО-КАРАКАЛПАКСКИЙ РАЗГОВОРНИК. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. –
135, [1] Б.; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ, РУС. – ISBN 5-7698-0329-0: ШАРТНАМА
НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-185] Б ЮҚ
985. НАСЫРОВ Д.С., АЙЫМБЕТОВ М.К. БЕРДАҚ ТАНГЛАМАЛЫ
ШЫҒАРМАЛАРЫНЫНГ АЛФАВИТЛИ – ЖИЙИЛИК СОЗЛИГИ / ОЗБЕКСТАН
ИЛИМЛЕР АКАД. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН БОЛИМИ, Н.ДАЎҚАРАЕВ АТЫНДАҒЫ ТИЛ
ҲАМ АДЕБИЯТ ИН-ТЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 127 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1430-2: ШАРТНАМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-
1443] Б ЮҚ
986. НАСЫРОВ Д.С. ҲАМ БАСҚ. РУСША-ҚАРАҚАЛПАҚША
ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТЕРМИНЛЕР СОЗЛИГИ=РУССКО-КАРАКАЛПАКСКИЙ
СЛОВАРЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ / Д.С.НАСЫРОВ, А.БЕКБЕРГЕНОВ,
А.ЖАРИМБЕТОВ; ЖУЎАПЛЫ РЕД. Д.С.НАСЫРОВ. – 2-БАСЫЛЫЎЫ. – НОКИС:
БИЛИМ, 1992. – 191 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0247-2: ШАРТНОМА
НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-166] И
987. УМУРБАЕВ Е.У. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИНЛЕР МЕНЕН
АТАМАЛАРДЫНГ ОРЫСША - ҚАРАҚАЛПАҚША ТУСИНДИРМЕ

104
СОЗЛИГИ=РУССКО-КАРАКАЛПАКСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И НАЗВАНИЙ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 244 Б.; 21
СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 244 (34 НОМДА). – ISBN 5-7698-0488-2 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1375] Б ЮҚ
988. ҚУРБАНБАЕВ А. НЕМИС ҲАМ ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛЛЕРИНИНГ
САЛЫСТЫРМАЛЫ ГРАММАТИКАСЫ: СИНТАКСИС: (ТЕОРЕТИКАЛЫҚ КУРС):
ЖОҚАРЫ ОҚЫЎ ОРЫНЛАРЫНЫНГ СТУДЕНТЛЕРИНЕ АРНАЛҒАН ОҚЫЎ ҚОЛЛ. –
НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 252 Б.; 22 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 248–249 (51
НОМДА). – ISBN 5-7698-0283-9 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. –
[93-244] Б ЮҚ
989. ҲАЗИРГИ ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ РАЎАЖЛАНЫЎЫНЫНГ АЙРЫМ
МАСЕЛЕЛЕРИ: (МАҚАЛАЛАР ТОПЛАМЫ) / БЕРДАҚ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚ
МАМЛЕКЕТЛИК УН-ТИ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 103 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
ISBN 5-7698-0324-Х: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-190] Б ЮҚ

46.3 АДАБИёТШУНОСЛИК ВА ТАНҚИД


ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КРИТИКА

990. АБДУСАМАТОВ Ҳ. ТАНҚИДМИ, ТОШ ОТИШ? – Т.: ФАН, 1992. – 86, [1]
Б.; 20 СМ. – (ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР. ФИЛОЛОГИЯ). – ISBN 5-648-01927-0:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [92-1708] Б ЮҚ
991. АДАБИЙ МЕРОС: ЎЗБЕК АДАБИёТИ ТАРИХИДАН ТАДҚИҚОТ ВА
МАТЕРИАЛЛАР: ИЛМ.АСАРЛАР ТЎПЛАМИ / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА
Ҳ.С.СУЛАЙМОНОВ НОМИДАГИ ҚЎЛёЗМАЛАР ИН-ТИ; [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:
Э.Т.АҲМАДХЎЖАЕВ (БОШ МУҲАРРИР) ВА БОШҚ.]. – Т.: ИН-Т ТАҲРИР ВА
НАШРИёТ БЎЛИМИ, 1993. – 26 СМ.
1 (63) – 2 (64). – 1993. – 104 Б. – МАҲОЛЛАР ЎЗБЕК, РУС ТИЛЛАРИДА. – 10 С.,
4370 НУСХА. – [93-489 Ж] ЮҚ
992. АКБАРОВА М. АЛИШЕР НАВОИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА ҚОФИЯ. – Т.: ФАН,
1993. – 22, [2] Б.; 20 СМ. – (ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР. ФИЛОЛОГИЯ). – ISBN 5-
648-01934-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-168] Б ЮҚ
993. АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ АДАБИЙ МАҲОРАТИ МАСАЛАЛАРИ:
(МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ) / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА А.НАВОИЙ НОМИДАГИ
АДАБИёТ ИН-ТИ; [МАСЪУЛ МУҲАРРИР С.ЭРКИНОВ]. – Т.: ФАН, 1993. – 207, [1] Б.;
20 СМ. – (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-1216] Б ОФ
994. АҲМАДХЎЖАЕВ Э. ТУРКИЙ НАЗМНИНГ СЕҲРГАРИ: (ЛУТФИЙ
ҲАҚИДА АДАБИЙ-ТАРИХИЙ ВА ИЛМИЙ МАНБАЛАР). – Т.: ФАН, 1992. – 65, [2] Б.;
20 СМ. – (ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР. ФИЛОЛОГИЯ). – ISBN 5-648-01915-7:
ШАРТНОМА НАРХДА, 5100 НУСХА. – ISBN 5-648-0915-7 (ХАТО). – [93-9] Б ЮҚ
995. БОБУР ВА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ МАДАНИЯТИ ТАРАҚИёТИНИНГ АЙРИМ
МАСАЛАЛАРИ: (БОБУР ТАВАЛЛУДИНИНГ 510 ЙИЛЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН
АНДИЖОНДА ЎТКАЗИЛАДИГАН РЕСП. ИЛМ. АНЖУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ) /
[ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: М.УМАРХЎЖА ВА БОШҚ.]. – АНДИЖОН: НАШРИёТСИЗ, 1993.
– 143, 4 Б.; 20 СМ. – САРЛ. ОЛДИДА: ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ, АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИЛЛАР ПЕД. ИН-ТИ. – НАРХСИЗ, 500
НУСХА. – [93-467] Б
996. БОЛТАБОЕВ Ҳ. НАСР ВА УСЛУБ: УСЛУБ МУАММОСИГА НАЗАРИЙ
НИГОҲ ВА ҲОЗИРГИ ЎЗБЕК НАСРИДА УСУЛУБИЙ ИЗЛАНИШЛАР / АНДИЖОН
ДАВЛАТ ТИЛ МУАЛЛИМЛАРИ ОЛИЙ БИЛИМГОҲ; МАСЪУЛ МУҲАРРИР
Б.НАЗАРОВ. – Т.: ФАН, 1992. – 104, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01249-7: ШАРТНОМА
НАРХДА, 500 НУСХА. – [92-1692] Б ЮҚ

105
997. ВАЛИХЎЖАЕВ Б. ЎЗБЕК АДАБИёТШУНОСЛИГИ ТАРИХИ, X-XIX
АСРЛАР. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 191, [1] Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР. МАВЗУЛАР
ОХИРИДА. – ISBN 5-640-01267-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1267] Б
ЮҚ
ББК 83.3 ЎЗ 1
998. ВОҲИДОВ Р. НАВОИЙНИНГ ИККИ ДУРДОНАСИ: (“ХАМСАТУЛ-
МУТАҲАЙЙИРИН” ВА “МАЖОЛИСУН-НАФОИС” ҲАҚИДА ҚАЙДЛАР). – Т.: ФАН,
1992. – 112, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01907-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 6000 НУСХА. –
[93-17] Б ЮҚ
999. ЖАЛОЛОВ А., ЎЗГАНБОЕВ Х. ЎЗБЕК МАЪРИФАТПАРВАРЛИК
АДАБИёТИНИНГ ТАРАҚҚИёТИДА ВАҚТЛИ МАТБУОТНИНГ ЎРНИ (“ТУРКИСТОН
ВИЛОЯТИНИНГ ГАЗЕТИ”, “ТАРАҚҚИЙ”, “САМАРҚАНД”, “САДОИ ТУРКИСТОН”
КУННОМАЛАРИ АСОСИДА) / ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, А.НАВОИЙ НОМИДАГИ
АДАБИёТ ИН-ТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 114, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01557-7:
ШАРТНОМА НАРХДА, 500 НУСХА. – [93-1046] Б ОФ
1000. ЖУМАБОЕВА Ж. ОМОН МАТЖОН: [ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИ] /
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, А.НАВОИЙ НОМИДАГИ АДАБИёТ ИН-ТИ. – Т.: ФАН, 1993.
– 150, [2] Б.; 20 СМ. – (АДАБИЙ ПОРТР.). – ISBN 5-648-01886-Х: ШАРТНОМА
НАРХДА, 7000 НУСХА. – [93-810] Б ЮҚ
1001. КАРИМОВ Ҳ. ДАВР ВА ИНСОН: [ЎЗБЕК АДАБИёТШУНОСЛИГИДА] –
Т.: ФАН; НУР, 1992. – 127, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01901-7: НАРХСИЗ, 500 НУСХА.
– [93-15] Б ЮҚ
1002. КАРОМАТОВ Ҳ. ҚУРЪОН ВА ЎЗБЕК АДАБИёТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 94,
[2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01934-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-1047]
Б ЮҚ
1003. ЛУТФИДДИНОВА Х. ЗЕБИ, ЗЕБОНА...: (“КЕЧА ВА КУНДУЗ”. ЧЎЛПОН
ЎҚИБ). – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 39 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01476-8: ШАРТНОМА
НАРХДА, 6000 НУСХА. – [93-548] Б ЮҚ

ББК 83.3 ЎЗ - 7
1004. МИРВАЛИЕВ С. ЎЗБЕК АДИБЛАРИ: (ИХЧАМ АДАБИЙ ПОРТР.). – Т.:
ФАН, 1993. – 246, [1] Б.: ПРОТР.; 16 СМ. – ISBN 5-648-01953-Х: ШАРТНОМА НАРХДА,
50000 НУСХА. – [93-762] Б ЮҚ
1005. МИРЗАЕВ И. БАДИИЙ ИЖОД ВА ЭКОЛОГИЯ МУАММОЛАРИ. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 63 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01036-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000
НУСХА. – [93-46] Б ЮҚ
ББК 20.1
1006. МИРЗАЕВ И. ТАФАККУР ВА НАСР. – САМАРҚАНД: ЗАРАФШОН, 1993.
– 189, [1] Б.; 20 СМ. – (МУҚОВАЛИ): ЭРКИН НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1451] Б ЮҚ
1007. МИРЗАЕВ С., ШЕРМУҲАМЕДОВ С. ҲОЗИРГИ ЗАМОН ЎЗБЕК
АДАБИёТИ ТАРИХИ: ДОРИЛФУНУНЛАР ВА ПЕД. ОЛИЙГОҲЛАРНИНГ
ФИЛОЛОГИЯ КУЛЛИёТЛАРИ СИРТҚИ БЎЛИМИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛ.
– Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 420, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01265-Х (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 8000 НУСХА. – [93-1368] Б ЮҚ

ББК 83.3 ЎЗ - 7
1008. МУРОДХОН А. ИСТЕЪДОД ЖОЗИБАСИ: (А.ҚОДИРИЙ
ҲИКОЯЛАРИНИНГ БАДИИЯТИ ВА УЛАРНИНГ ҚИёСИЙ ТАҲЛИЛИ). – Т.: ФАН,
1992. – 111, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01933-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. –
[93-196]

106
1009. НИЯТОВ Ч. ҚАТАҒОН ЙИЛЛАР ҚУРБОНЛАРИ: [ЎЗБЕК АДИБЛАРИ
ҲАҚИДА]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 115 Б.; 19 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 113–114. – 20 С.,
10000 НУСХА. – [93-1073] Б ЮҚ
1010. ОЛИМ С. ИШҚ, ОШИҚ ВА МАЪШУҚ. – Т.: ФАН, 1992. – 78, [2] Б.; 20 СМ.
– ISBN 5-648-01906-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 25000 НУСХА. – [93-329] Б ЮҚ
1011. ОЧИЛ С. ОРЗУЛАР КЎКИДАГИ ШАФАҚЛАР: [МАҚОЛАЛАР]. – Т.:
ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 365, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-02146-0: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА.
– [93-988] Б ЮҚ
ББК 83. 3 ЎЗ 7
1012. ТЎЛАКОВ И. НУРЛИ МАНЗИЛЛАР: (АДАБИЙ-ТАНҚИДИЙ
МАҚОЛАЛАР). – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 125 Б.; 20 СМ. – НАРХСИЗ, 2000 НУСХА. –
[93-40] Б ЮҚ
1013. УМУРОВ Ҳ. БАДИИЙ ИЖОД МЎЪЖИЗАЛАРИ: АДАБИЙ-ТАНҚИДИЙ
ТАДҚИҚОТЛАР. – САМАРҚАНД: ЗАРАФШОН, 1992. – 166 Б.; 20 СМ. – МУАЛЛИФ
ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – 20 С., 5000 НУСХА. – [92-1739] Б ЮҚ
1014. УМУРҚУЛОВ Б. БАДИИЙ АДАБИёТДА СЎЗ / ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УН-ТИ.
– Т.: ФАН, 1993. – 131 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01946-7: ШАРТНОМА НАРХДА, 500
НУСХА. – [93-333] Б ЯС
1015. ХУДОЙНАЗАРОВ Ҳ. “ШАЖАРАИ ТУРК” ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШИ:
[БАДИЙ АҲАМИЯТИ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 127, [1] Б.; 20 СМ. - ISBN-5-645-01897-
4: НАРХСИЗ, 6500 НУСХА. - [93-812] Б ЮҚ
1016. ШУКУРОВ Н. СЎЗ СЕҲРИ, ШЕЪР МЕҲРИ: АДАБИЙ-ТАНҚИДИЙ
МАҚОЛАЛАР. – САМАРҚАНД: ЗАРАФШОН, 1992. – 215 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-644-
00891-7: 16 С., 5000 НУСХА. – [93-119] Б ЮҚ
1017. ҲАЙИТМЕТОВ А. НАВОИЙХОНЛИК СУҲБАТЛАРИ / [СЎЗ БОШИ
М.ҚЎШЖОНОВНИКИ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 214, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-
645-01955-5: НАРХСИЗ, 11000 НУСХА. – [93-651] Б ЮҚ
1018. КУРАМБАЕВ К. ВЗАИМНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ЛИТЕРАТУР. – НУКУС:
БИЛИМ, 1993. – 232 С.; 20 СМ. – ISBN 5-7698-0514-5: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ.
– [93-1380] П ВС
1019. НАРЫМБЕТОВ Ж.Н. АКАДЕМИК М.К. НУРМУХАМЕДОВ: КРАТ.
ОЧЕРК НАУЧ. БИОГР. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1993. – 32 С.; 20 СМ. – ISBN 5-
8272-1397-7: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 1000 ЭКЗ. – [93-765] П ВС
1020. ОСОБЫЕ МЕЖЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЩНОСТИ – 5: [СБ. СТ.] / АН РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, ИН-Т ЛИТ. ИМ. А.НАВОИ, [СЛОВАЦ. АН, ИН-Т
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ; РЕДКОЛ.: Б.НАЗАРОВ (ПРЕД.) И ДР.; ПОД РУК.
Д.ДЮРИШИНА]. – Т.: ФАН, 1993. – 155, [1] С.; 21 СМ. – БИБЛИОГР. В ПРИМЕЧ. В
КОНЦЕ СТ. – ISBN 5-648-61448-1: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 500 ЭКЗ. – [93-1052] П ВС
1021. АХМЕТОВ С. ҚАРАҚАЛПАҚ АДЕБИЙ СЫНЫ. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 293 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-8999-Х
(МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-397] Б ЮҚ
1022. ЖУМАЖАНОВ Қ. ХАЛЫҚ ШАЙЫРЛАРЫ ПОЭЗИЯСЫНДА
ФОЛЬКЛОРЛЫҚ ҲАМ ДАРАЛЫҚ ДАСТУР. НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 120 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 115–119 (104 НОМДА). – ISBN 5-7698-0455-6:
ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-650] Б ЮҚ
1023. МАМБЕТНИЯЗОВ Т. ПОЭЗИЯ ТУРМЫС, ГУРЕС ҲАМ ТАЛПЫНЫЎ:
(АДЕБИЙ СЫН МАҚАЛАЛАР ҲАМ РЕЦЕНЗИЯЛАР). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН,
1993. – 254 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1359-4 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-413] Б ЮҚ
1024. МАМБЕТОВ К. ШЫҒЫС АДЕБИЯТЫ ТАРИЙХЫ: ҚАРАҚАЛПАК
АДЕБИЯТЫ МУҒАЛЛИМЛЕРИ, ОРТА МЕКТЕПТИНГ ЖОҚАРЫ КЛАСС
ОҚЫЎШЫЛАРЫ ҲАМ ЖОҚАРЫ ООҚЫЎ ОРЫНЛАРЫНЫНГ ТАЛАБАЛАРЫ УШЫН

107
ҚОЛЛ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 206, [3] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-
0450-5 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-504] Б ЮҚ
1025. МАМБЕТОВ К. ОЗБЕК ҲАМ ҚАРАҚАЛПАҚ АДЕБИЙ
БАЙЛАНЫСЛАРЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 178 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1237-7: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-287]
Б ЮҚ
1026. НУРЖАНОВ П. ДАЎИР ТАЛАБЫ ҲАМ КОРКЕМ АДЕБИЯТ:
АДЕБИЙСЫН МАҚАЛАЛАР ЖЫЙНАҒЫ. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 160 Б.; 20 СМ. -
ҚОРАҚАЛПОҚ. - ISBN-5-7698-0474-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. - [93-688]
Б ЮҚ
1027. ОРАЗЫМБЕТОВ Қ. ХАЗИРГИ ДАЎИРДЕГИ ҚАРАҚАЛПАҚ
ЛИРИКАСЫНДА КОРКЕМЛИК ИЗЛЕНИЎШИЛИК: (80-ТЫЛЛАР). – НОКИС: БИЛИМ,
1992. – 123 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 120–123 (106 НОМДА). – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN
5-7698-0444-0: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-392] Б ЮҚ
1028. ПАХРАТДИНОВ Ю. ҚАРАҚАЛПАҚ САТИРАСЫ: (РЕВОЛЮЦИЯҒА
ДЕЙИНГИ ҚАРАҚАЛПАҚ АДЕБИЯТЫНДА САТИРА-ЮМОР). – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 420, [1] Б.; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1234-
92 (ХАТО) (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [92-1709] Б ЮҚ
1029. ПИРНАЗАРОВ А. ЖИЙЕН ҲАМ ОМАР ШАЙЫРЛАРДЫНГ
ДОРЕТИЎШИЛИК ШЕБЕРЛИКЛЕРИ: (МОНОГРАФИЯ). – НОКИС: БИЛИМ, 1993. –
123 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – БИБЛИОГР.: Б. 119–122. – ISBN 5-7698-0512-9:
ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1070] Б ЮҚ
46.4 ФОЛЬКЛОРИСТИКА

1030. ЖУМАНИёЗОВ Р. ДОНГ ҚОЗОНГАН ДОСТОН: [“ЮСУФБЕК ВА


АҲМАДБЕК” ДОСТОНИ]. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ
НАШРИёТИ, 1993. – 70, [1] Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-
1069] Б ЮҚ
ББК 82. 2 ЎЗ

1031. ЖУМАНИёЗОВ Р. ХАЛҚ ИЖОДИ – ХАЛҚ ИЖОД: (ЎЗБЕК ХАЛҚ


КИТОБЛАРИ ХУСУСИДА МУЛОҲАЗАЛАР). – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 77, [2] Б.; 20
СМ. – ISBN 5-640-00985-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. –[93-883] Б ЮҚ
ББК 76.11
1032. ОЧИЛ К. ҚАЛДИРҒОЧНИ КЎНДИРГАН ҚЎШИҚ: [ФОЛЬКЛОР
КУРСИДАН ҚЎШИМЧА МЕТОДИК ҚЎЛЛ.]. – САМАРҚАНД: ЗАРАФШОН, 1992. – 98,
[7] Б.: РАСМ; 20 СМ. – 10 С., 5000 НУСХА. – [93-817] Б ЮҚ
1033. ПИРНАЗАРОВ А. ЖИЙРЕНШЕ ШЕШЕН. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 91 Б.;
20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0454-8: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. –
[93-231] Б ЮҚ

47 БАДИИЙ АДАБИЎТ. ФОЛЬКЛОР


ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ФОЛЬКЛОР

47.1 ТУРЛИ МАМЛАКАТ ВА ХАЛҚЛАР ёЗУВЧИЛАРИ


АСАРЛАРИНИНГ ТЎПЛАМЛАРИ
СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН И НАРОДОВ

1034. ДУНЬЯ МЕРИДИАНЛАРЫ: [ҚОСЫҚЛАР ТОПЛАМЫ / АЎДАРҒАН


Ж.ИЗБАСҚАНОВ]. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 120 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN
5-7698-0507-2: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1090] Б ЮҚ

108
47.2 МДҲ ХАЛҚЛАРИ АДАБИёТИ. ФОЛЬКЛОР
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СНГ. ФОЛЬКЛОР

1035. ТОМДАГИ ТОМОШАЛАР: [ЛАТИФАЛАР / ТУЗУВЧИ ВА ТАРЖ.


И.ЗОЙИР]. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1992. – 15, [1]
Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 35000 НУСХА. – [93-1074] Б

47.2.1 РУС АДАБИёТИ


РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1036. ЧЕРЕВАНСКИЙ ВЛАДИМИР. АМИР ТЕМУР: БОЛАЛИГИ, ЖАНГОВАР


ЙЎЛИ, ВАФОТИ: ТАРИХИЙ РОМАН / Х.ДЎСТМУҲАММАД, А.КАРИМ ТАРЖ. – Т.:
ЎЗУВЧИ, 1993. – 222 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8255-0141-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000
НУСХА. – [93-1449] Б
1037. БАДАЕВ ГЕННАДИЙ. ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ: СТИХИ И БАСНИ. –
КАРШИ: НАСАФ, 1993. – 58, [4] С.; 16 СМ. – (ПЕРВАЯ КН. АВТ.). – ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-967] П ВС
1038. ВОГМАН ГЕОРГИЙ. ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ: ДЕТЕКТИВ. – Т.:
МЕХНАТ, 1993. – 320 С.: ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-8244-0991-9 (В ПЕР.): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1279] П ВС
1039. ВОДОВОЗОВ А. ОСЬ ПЛАНЕТЫ: ДОКУМ. ПОВЕСТЬ / [ЛИТ. ЗАПИСЬ
Н.А.МАХНО]. – Т.: ИЗД-ВО ЛИТ. И ИСКУССТВА ИМ. Г.ГУЛЯМА, 1993. – 252, [2] С.:
ФОТ.; 16 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ВНЕШНЕТОРГ. ФИРМЫ “КАМАЛАК”. –
ISBN 5-636-00446-6: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-1272] П ВС
ББК 63.3(2)722
1040. ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР. НЕЗАБЫВАЕМОЕ: СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ. –
Т.: ККЖИ “ПРАВДА ВОСТОКА”, 1993. – 34, [1] С.; 14 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ
АССОЦ. БЛАГОТВОРИТ. ИНИЦИАТИВ “МЕХРИДАРЬё”. – Б. Ц., 5000 ЭКЗ. – [93-1566]
П ВС
1041. ГОЛОВИН ГЕННАДИЙ. ВЕДЬМА: ПРИКЛЮЧЕН. РОМАН / [ХУДОЖ.
М.САМОЙЛОВ]. – Т.: ФАН, 1993. – 287, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01945-9: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-937] П ВС
1042. ГОЛОВИН ГЕННАДИЙ. ЗАМОК ГРАФИНИ ЕЛЕНЫ: ПРИКЛЮЧЕН.
ПОВЕСТЬ. – Т.: АДОЛАТ, 1993. – 222, [1] С.; 20 СМ. – (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
30000 ЭКЗ. – [93-536] П ВС
1043. ИСМАИЛОВ АБДУЛЛА. ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ: [ДОКУМ. ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 222, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01303-6: Б.
Ц., 120000 ЭКЗ. – [92-1731] П ОФ
ББК 72.3
1044. МАХМУДОВ АГЗАМ. ВИНЕГРЕТ: ЮМОРИСТ. РАССКАЗЫ / [ПРЕДИСЛ.
Г.КАРАВАЕВА]. – Т.: КАМАЛАК, 1993. – 70, [1] С.; 17 СМ. – ИЗД. ЗА СЧёТ СРЕДСТВ
АВТ. – ISBN 5-633-00883-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 15000 ЭКЗ. – [93-806] П ВС
1045. ПИКУЛЬ ВАЛЕНТИН. ФАВОРИТ: РОМАН-ХРОНИКА ВРЕМёН
ЕКАТЕРИНЫ II В 2 Т. – Т.: ГЛ. РЕД. ИЗД-ПОЛИГР. КОНЦЕРНА “ШАРК”. – 21 СМ.
1046 Т.1. – 1993. – 603, [1] С. – (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300000 ЭКЗ. – [93-
405] П ВС
1046. Т.2. – 1992. – 587, [2] С. – (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. –
[93-406] П ОФ
1047. СИДОРОВ ВЛАДИМИР. МОИ КОРЕЙСКИЕ ДРУЗЬЯ: ОЧЕРКИ, СТ.,
СТИХИ / [ПРЕДИСЛ. М.ТЕН]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1991. – 79, [1] С.: ФОТ.; 17 СМ. – ИЗД. ЗА
СЧёТ СРЕДСТВ АВТ. – ISBN 5-8255-0074-Х: 1 Р., 5000 ЭКЗ. – [93-36] П

109
1048. ФИНКЕЛЬШТЕЙН ИНЕССА. МОЙ ХАДЖ: СТИХИ / [ВСТУП. СТ.
А.А.ФАЙНБЕРГА; РИС. А.ФИНКЕЛЬШТЕЙН]. – Т.: ИЗД-ВО ЛИТ. И ИСКУССТВА ИМ.
Г.ГУЛЯМА, 1993. – 79 С.: ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-635-01337-6 (В ПЕР.): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 2000 ЭКЗ. – [93-1195] П ОФ

47.2.27 ҚОРАҚАЛПОҚ АДАБИёТИ


КАРАКАЛПАКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1049. МАТёҚУБОВА ГУЛИСТОН. МЕН СЕН УЧУН ЯШАЯПМАН: (ШЕЪРЛАР,


ПОЭМАЛАР) / [КИРИШ СЎЗИ И.ЮСУПОВНИКИ]. – НУКУС: Ш.СЕЙТОВНИНГ
КИТОБ ФИРМАСИ, 1993. – 120, [1] Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА.
– [93-285] Б ЮҚ
1050. ҚУРБОНИЙ ЙЎЛДОШ. МАНҒИТ ҚАСИДАСИ: [ШЕЪР ВА ОЧЕРКЛАР].
– НУКУС: ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН, 1993. – 75 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-8272-1382-9:
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-469] Б
1051. МАТЬЯКУБОВА Г. ЗЕМЛЯ ОТЦОВ: ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ / ПЕРЕВОД
С УЗБ. Ю.ЛЕОНТИЧЕВА. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1992. – 107 С.; 20 СМ. –
СОДЕРЖ.: ЗЕМЛЯ ОТЦОВ: ПОВЕСТЬ; РАССКАЗЫ: НАДЕЖДА; НЕДОКУРЕННАЯ
СИГАРЕТА; РАСТРАЧЕННЫЕ ГОДЫ; РАСКАЯНИЕ; СОВЕСТЬ; РОДИВШИЙСЯ
ЗАНОВО; МАТЬ БРИГАДИРА; ДЕВУШКИ; ВСТРЕЧА; НАСТОЙЧИВЫЙ И ДР. – ISBN
5-8272-1219-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 4000 ЭКЗ. – [93-140] П
1052. АЖИНИЯЗ. БИР ПАРИЙ: (АШЫҚЛЫҚ ҲАМ НАМА ҚОСЫҚЛАРЫ) /
[БАСПАҒА ТАЯРЛАҒАН Б.ҚАЛИМБЕТОВ]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. –
69 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1376-4: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-526] Б ЮҚ
1053. АЙМУРЗАЕВ ЖОЛМУРЗА. ЖЕТИМНИНГ ЖУРЕГИ: (ОМИРБАНДЛЫҚ
ПОВЕСТЬ). – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 155 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-
0516-1: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1355] Б ЮҚ
1054. АЙТМУРАТОВ РАХМАН. ДУБЕЛЕЙ: ҚОСЫҚЛАР, БАЛЛАДА, ТОЛҒАЎ.
– НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 30 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-
1442-6: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1555] Б ЮҚ
1055. АЛЛАНАЗАРОВ ТОРЕШ. АЙДОС БАБА: ПЬЕСАЛАР. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 138 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – МАЗМУНЫ: АЙДОС
БАБА; СУЛТАН СУЙЕГИН ҚОРЛАМАС. – ISBN 5-8272-1228-8: ШАРТНАМА
БОЙЫНША, 3000 НУСХА. – [93-141] Б ЮҚ
1056. АМЕТОВ ПАРАХАТ. МУҲАББАТ – ЖАСЛЫҚ АРМАНЫ: ПОВЕСТЬ
ҲАМ ГУРРИНГЛЕР. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 75 Б.; 21 СМ. -
ҚОРАҚАЛПОҚ. – МАЗМУНЫ: МУҲАББАТ – ЖАСЛЫҚ АРМАНЫ: (ПОВЕСТЬ);
ГУРРИНГЛЕР: СУЙИКЛИМ МЕНИНГ ЗИЙНЕБИМ; КОП ХАТЛАРДЫНГ БИРИ;
УШЫРАСЫЎ; АННАН ҚАЙТҚАНДА; УСТИРТТЕГИ БИР ЎАҚИЯ; АДИРАСПАН; ҚОС
ҚОРАЗ. – ISBN 5-8272-1361-6: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-234] Б ЮҚ
1057. АТАБАЕВ САРСЕНБАЙ. БУЛ АЛМАНЫНГ ЗАҲАРЛИ ДАМЛЕРИ:
ГУРРИНГЛЕР, ПУБЛИЦИСТИКА, ПЬЕССА / [КИРИС СОЗИ К.РЕЙМОВНИКИ]. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 72 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –ISBN 5-8272-
1385-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-474] Б ЮҚ
1058. БЕРДАҚ. ЕРНАЗАР БИЙ: [ПОЭМА]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН,
1993. – 14 Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ. КОРСЕТИЛМЕГЕН. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
ISBN 5-8272-1401-9: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1104] Б ЮҚ
1059. БЕРДАҚ. ШЕЖИРМЕ: [ПОЭМА]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. –
36 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1380-2: ШАРТНАМА НАРХДА, 10000
НУСХА. – [93-436] Б ЮҚ

110
1060. ГУЛДАСТЕ: ҚОСЫҚЛАР. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 62, [1]
Б.; 20 СМ. – МАЗМУНЫ: КЕЎИЛ НАҒЫСЛАРЫ / Ж.ОРАЗЫМБЕТОВА. – ҚОСЫҚ
ПЕНЕН ЖАСАНГАДАМЛАР / Ж.АЙТМУРАТОВ. СОНҒЫ ЖАПЫРАҚЛАР /
А.ОТЕНИЯЗОВА. БУРАТИНО НАСИЯТЫ/ Ж.ШАМУРАТОВ. СЕН ЕСИМЕ
ТУСКЕНДЕ... / М.МАТЕКОВ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1428-0: ШАРТНАМА
НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1210] Б ЮҚ
1061. ДАЎЛЕТНАЗАРОВ ХАЛИЛА. ХОШ ҚАЛ, ЖАСЛЫҒЫМ! ... :
[ПОЭМАЛАР, ҚОСЫҚЛАР]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 222 Б., 1 В.
ПОРТР.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1409-4 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА
НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-862] Б ЮҚ
1062. ДИЛМУРАТОВ ЖОЛДАСБАЙ. ТАНГЛАМАЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫНГ
БИР ТОМЛЫҒЫ: (ҚОСЫҚЛАР, БАЛЛАДА ҲАМ ПОЭМАЛАР). – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 225, [1] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1307-1
(МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-382] Б ЮҚ
1063. ЕДЕНБАЕВА ПЕРДЕГУЛ. ЖАЗА: ПОВЕСТЬЛЕР ҲАМ ГУРРИНГЛЕР. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 81 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – МАЗМУНЫ:
ПОВЕСТЬЛЕР: ЖАЗА; ҲАЯЛ; ГУРРИНГЛЕР: ЖИЙЕН; СЫР; ПЕРЗЕНТ НАЗЕРИ;
АЛТЫН ЖУЗИК; АҚ КЕПИНЛИ ҲАЯЛЛАР; БАРЕКЕЛЛА, ПЕРЗЕНТИМ!; ХАТ. – ISBN
5-8272-1381-0: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-692] Б ЮҚ
1064. ЕРНАЗАРОВ КОБЕЙСИН. КЕШКИ СААТ АЛТЫДАН КЕЙИН:
(ҚОСЫҚЛАР, ТЫМСАЛАР, РАЎИЯТЛАР, ЕРТЕКЛЕР, ПОЭМАЛАР). – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 109.; 17 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1287-3: 10
М., 2000 НУСХА. – [93-64] Б ЮҚ
1065. ЖИЙЕМУРАТОВ ТУРКЕНБАЙ. ГОЗЗАЛЛЫҚ АЛЕМИ: ҚОСЫҚЛАР. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 48 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-
1366-7: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-389] Б ЮҚ
1066. ИЗБАСҚАНОВ ЖИЙЕНБАЙ. МЕН КУТКЕН КУН: (ҚОСЫҚЛАР ҲАМ
ПОЭМАЛАР). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 238 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ.
– ISBN 5-8272-1378-0 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-358] Б
ЮҚ
1067. КАМАЛОВ ҚОНЫСБАЙ. ОМИР: ПОВЕСТЬЛЕР ҲАМ ГУРРИНГЛЕР. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 121, [1] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
МАЗМУНЫ: ПОВЕСТЬЛЕР: МАРЖАНГУЛ; ОМИР; ГУРРИНГЛЕР: ҚЫЗ ШЕШИМИ;
ДАЙЫМНЫНГ ҚОЛТАСЫ; ДАЛА ЛАЛАСЫ; АЙПАШ; ЖАЛАТАЙДЫНГ СУЎРЕТИ;
ЖЫҒАГУЛ ҲАҚҚЫНДА АНЫЗ. – ISBN 5-8272-1426-4: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000
НУСХА. – [93-1181] Б
1068. КЕРИМОВА БАҲАРГУЛ. ЫШҚЫ ДАПТЕРИ: (ҚОСЫҚЛАР). – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 43 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1432-9:
ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1405] Б ЮҚ
1069. МАМБЕТОВ КАМАЛ. ТУРКСТАН: (РОМАН). – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 212 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1377-2:
ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-646] Б ЮҚ
1070. МУРАТБАЕВ ЖУБАТҚАН. АҚҚУЎҒА ОҚ ДАРЫМАЙДЫ: (ДАСТАН);
ЖЕСИР: (ПОВЕСТЬ). – ISBN 5-7698-0463-7: ШАРТНАМА НАРХДА, 15000 НУСХА. –
[93-264] Б
1071. НАЖИМОВ Т. САЎАШЛАРДА: (РОМАН-ХРОНИКА). – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 175 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА
НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-395] Б ЮҚ
1072. НАЗБЕРГЕНОВ КЛИМ. САҚЛАЎЛЫ СЫР: (ПОВЕСТЬ ҲАМ
ГУРРИНГЛЕР). – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 101, [2] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN
5-7688-0466-1: ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-691] Б

111
1073. НУРНАЗАРОВА БИЙБИИАЖАР. АСЫҒАМАН АТКАН ТАНЛАРҒА:
(ҚОСЫҚЛАР). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 64 Б.; 14 СМ. –ҚОРАҚАЛПОҚ.
– ISBN 5-8272-1415-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-1352] Б ЮҚ
1074. НЫЗАНОВ МУРАТБАЙ. ИШЕК-СИЛЕМ ҚАТТЫ МЕНИНГ: ҲАЗИЛ-
ДАЛКЕК, МЫСҚЫЛ ҚОСЫҚЛАР. – НОКИС: АРАЛ, 1993. – 67 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1209] Б
1075. ОРАЗЫМБЕТОВ ҚУЎАНЫШБАЙ. САҒАН ИСЕНЕМЕН: (ПОВЕСТЬ
ҲАМ ГУРРИНГЛЕР). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 60 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – МАЗМУНЫ: САҒАН ИСЕНЕМЕН: ПОВЕСТЬ; ГУРРИНГЛЕР:
“ИЛИМПАЗ”; ТУС; ГУЛ ШАҚАСЫНДАҒЫ ТАМШЫ. – ISBN 5-8272-1442-2:
ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1414] Б ЮҚ
1076. ОТЕПБЕРГЕНОВ А. ДУНЬЯ БИР АЖАЙЫП ЖОЙДУР: [ҚОСЫҚЛАР]. –
НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 102 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0464-5:
ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-500] Б ЮҚ
1077. ОТЕПБЕРГЕНОВ АБИЛКАСЫМ. “ДОЗАҚ ИШИНДЕ”: [РОМАН].-
НОКИС: АРАЛ, 1993. – 172 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-1072] Б ЮҚ
1078. ОТЕЎЛИЕВ ОМИРБАЙ. АДАМЛАРҒА СЫРЛАС БОЛСАНГ: (ОЧЕРК,
ПУБЛИЦИСТИКА ҲАМ ГУРРИНГЛЕР). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 106
Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1427-2: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000
НУСХА. – [93-1356] Б ЮҚ
1079. РАХМАНОВ КЕНГЕСБАЙ. АҚЫБЕТ: РОМАН ҲАМ ПОВЕСТЬЛЕР. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 400 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – МАЗМУНЫ:
АҚЫБЕТ: РОМАН; ПОВЕТСЬЛЕР: АЙРАЛЫҚ ҚОСЫҒЫ; НОСЕР; ОМИР ҲАМ ОЛИМ.
– ISBN 5-8272-0849-3 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-442] Б
ЮҚ
1080. САДЫҚОВ АБДУЛЛА. ХОШ, ДИЛБАРЫМ, ХОШ ҚЫЛЫҚЛЫ ҚЫЗ
ЕДИНГ / : (ПОВЕСТЬ). – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 50 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
ISBN 5-7698-0445-9: ШАРТНАМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [92-1755] Б ЮҚ
1081. САРСЕНБАЕВ ОТЕБАЙ. ЖАНГАБАЗАР АПСАНАЛАРЫ: [ҚОСЫҚЛАР,
ПОЭМАЛАР]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 98 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ.
– ISBN 5-8272-1226-1: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-66] Б ЮҚ
1082. СЕЙТЖАНОВ ТАЖЕТДИН. ШЫҒАРМАЛАРЫ. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ.
Т.1: ҚОСЫҚЛАР ҲАМ ПОЭМАЛАР. – 1992. – 223 Б. – ISBN 5-8272-1306-3
(МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-414] Б ЮҚ
1083. СЕЙТЕКОВ АЯПБЕРГЕН. ЖОЙТЫЛҒАН СОҚПАҚ: (ГУРРИНГЛЕР). –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 38, [2] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –
ISBN 5-8272-1410-8: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1103] Б ЮҚ
1084. СЕЙТНАЗАРОВ ҒАЛЫМ. ЖАЛҒЫЗ АТЛЫ: (ПОВЕСТЬЛЕР,
ГУРРИНГЛЕР). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 105, [2] Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – МАЗМУНЫ: ПОВЕСТЬЛЕР: БИР СЕМЬЯ БАЛАЛАРЫ; ОРАЛЫЎ;
ГУРРИНГЛЕР: БИЗНИНГ АЎЫЛ; ЖАЛҒЫЗ АТЛЫ. – ISBN 5-8272-1265-2: ШАРТНАМА
НАРХДА, 4000 НУСХА. – [93-648] Б ЮҚ
1085. СЕЙТОВ ХОЖАБЕК. ТАНГЛАЎЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫНГ БИР
ТОМЛЫҒЫ: ҚОСЫҚЛАР ҲАМ ПОЭМАЛАР. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. –
208, [1] Б.; 1 В. ПОРТР.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1314-8 (МУҚАБАЛЫ):
ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-381] Б ЮҚ
1086. ТЫРНАЛАР КИЯТЫР: ПОВЕСТЬЛЕР ҲАМ ГУРРИНГЛЕР. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 89 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – МАЗМУНЫ: АЛА
ТАЙЫНШАҚ: (ПОВЕСТЬ) / А.КУДАБАЕВ. СЕНИ ЫҒБАЛ ШАҚЫРАДЫ: ГУРРИНГ /
Д.МАМБЕТНАЗАРОВА. МЕН БАСЛЫҚТЫНГ БАЛАСЫМАН: (ГУРРИНГЛЕР) /

112
Б.АДИЛОВ. ХАМЕЛПАРАЗДИНГ ТУСИ: (ГУРРИНГЛЕР) / Қ.АМЕТОВ. – ISBN 5-8272-
1440-Х: ШАРТНАМА НАРХДА, 4000 НУСХА. – [93-1365] Б ЮҚ
1087. ХОЖАГЕЛДИЕВ УЗАҚБАЙ. АРАЛСАҒЫНЫШЛАРЫ: (ҚОСЫҚЛАР
ҲАМ ПОЭМА). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 34 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1379-9: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-475]
Б ЮҚ
1088. ШАМУРАТОВ АМЕТ. ШЫҒАРМАЛАРЫ: (ТАНГЛАМАЛЫ
ШЫҒАРМАЛАРЫНЫНГ БИР ТОМЛЫҒЫ): ҚОСЫҚЛАР, ПОЭМАЛАР, ПОВЕСТЬ,
ГУРРИНГЛЕР ДУРКИНИ, АДЕБИЙ МАҚАЛАЛАР, ДРАМАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 309, [1] Б., 1 В. ПОРТР.; 21 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1217-2: ШАРТНАМА НАРХДА, 4000 НУСХА. – [93-241]
Б ЮҚ
1089. ШАМУРАТОВ ЖАПАҚ. АССАЛАМ, ҚУЯШ ! : [ҚОСЫҚЛАР]. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 18 Б.; 17 СМ. – АВТ. ЕСАБЫНАН ШЫҒАРЫЛДЫ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1447-7: ШАРТНАМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-
1392] Б
1090. ҚАЙЫПНАЗАРОВ БАЙНИЯЗ. ШЫҒАРМАЛАРЫ: (ТАНГЛАМАЛЫ
ШЫҒЫРМАЛАРЫНЫНГ БИР ТОМЛЫҒЫ). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. –
194, [1] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1222-9 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА
НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1528] Б ЮҚ
1091. ҚАЙЫПБЕРГЕНОВ ТОЛИПБЕРГЕН. О ДУНЬЯДАҒЫ АТАМА
ХАТЛАР: ЭССЕ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 128 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1347-0: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-192]
Б ЮҚ
1092. ҚАРЛЫБАЕВ АБДИБАЙ. ОРАЙ ЖИБЕРГЕН ЖАЛЛАДЛАР ҲАМ
БИЙГУНА ҚУРБАНЛАР: [РОМАН]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 424 Б.; 21
СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 25000 НУСХА. – [92-
1729] Б ЮҚ
1093. ҚУДАБАЕВ АБДУЛҚАСЫМ. АЙ ТОЛЫСҚАН АҚШАМ ЕДИ...:
(ПОВЕСТЬЛЕР ҲАМ ГУРРИНГЛЕР). – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 122 Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – МАЗМУНЫ: СОНҒЫ ОТИНИШ; АЙТЫЛМАҒАН СЫР:
(ПОВЕСТЬЛЕР); АЙ ТОЛЫСҚАН АҚШАМ ЕДИ...; ЖУМКА: (ГУРРИНГЛЕР). –ISBN 5-
7698-0459-9: ШАРТНАМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-266] Б ЮҚ
1094. ҚУЛМУРАТОВ ОМИРХАН. ЖАҚСЫЛЫҚ: НОВЕЛЛАЛАР,
ГУРРИНГЛЕР. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 22, [2] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1404-3: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-
1100] Б ЮҚ
1095. ҚЫРЫҚ ҚЫЗ: ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ДАСТАНЫ / [ҚЫЯС ЖЫРАЎДАН
ЖАЗЫП АЛҒАН ҲАМ БАСТАҒА ТАЯРЛАҒАН Қ.МАҚСЕТОВ]. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 176 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1357-Х:
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-530] Б ЮҚ
1096. ҲАМИДИЙ ҲУСНИДДИН. УШҚЫН: РОМАН ҲАМ ГУРРИНГЛЕР. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 312 Б.; 21 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – МАЗМУНЫ:
УШҚЫН: РОМАН; ГУРРИНГЛЕР: КОЗЛЕРИМ; УШЫРАСЫЎЛАР; ПАЛЖАН ШЕШЕЙ;
ЖАЛҒАН БАХЫТ. – ISBN 5-8272-1144-3 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНОМА НАРХДА, 4000
НУСХА. – [93-610] Б ЮҚ

47.2.62 ЎЗБЕК АДАБИёТИ


УЗБЕКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

113
1097. АБДУЛАЗИЗ ШОКИР. ЧАРХПАЛАК: (ҲАЖВИЙ ҲИКОЯЛАР,
ИНТЕРМЕДИЯЛАР). – АНДИЖОН: АНДИЖОН, 1992. – 38, [1] Б.; 20 СМ. –
ШАРТНАМА НАРХДА, 6500 НУСХА. – [93-476] Б ЮҚ
1098. АБДУРАҲМОН ИСО. ДАРДЛАРИМНИ ТОПИНГ: ЮМОРИСТИК
ҲИКОЯЛАР, ФЕЛЬЕТОНЛАР, МИНИАТЮРАЛАР, КИЧИК ҚИССА, ИНТЕРМЕДИЯ,
ДРАМА. – НУКУС: БИЛИМ, 1993. – 311 Б.; 14 СМ. – АВТ. ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-604] Б ЮҚ
1099. АБДУРАҲМОНОВ АБДУРАШИД. ҚАЙТИШ: ҚИССА ВА ҲИКОЯЛАР.
САМАРҚАНД: ЗАРАФШОН, 1993. – 103, [1] Б.; 20 СМ. – МУНДАРИЖА: ШАРПА:
ҚИССА; ҲИКОЯЛАР: ҚАЙТИШ; МЕҲР; ҚЎЛ; ВАСВАСА; БЮРОКРАТНИНГ ЎЛИМИ;
АБЛАҲНИНГ СУРАТИ. – ЭРКИН НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1397] Б ЮҚ
1100. АБУ МУСЛИМ ЖАНГОМАСИ (ДОСТОНИ АБУ МУСЛИМ
СОҲИБҚИРОН) / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ Б.САРИМСОҚОВ]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1992. –
221, [1] Б.; 20 СМ. – (ХАЛҚ КИТОБЛАРИ). – ISBN 5-8255-0040-5: ШАРТНОМА
НАРХДА, 40000 НУСХА. – [93-267] Б ЮҚ
1101. АБУЛ МУҲСИН МУҲАММАД БОҚИР ИБН МУҲАММАД АЛИ.
БАҲОУДДИН БАЛОГАРДОН / [ФОРСИЙДАН ТАРЖ., СЎЗБОШИ ВА ЛУҒАТ
МУАЛЛИФИ МАҲМУДХОН МАХДУМ ҲАСАНХОН МАХДУМ ЎҒЛИ]. – Т.: ЎЗУВЧИ,
1993. – 205, [2] Б.; 20 СМ. – МУҚОВАДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-1367] Б ОФ
ББК 86.38Я1
1102. АВАЗ КОМИЛ. ЖАҲАННАМ ҚЎШИҒИ: ДРАМАЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 191, [1] Б.; РАСМ; 20 СМ. –
МУНДАРИЖА: САҚИЛИ НАВО; ЖАҲАННАМ; ЖОББИ ЖЎЖАКНИНГ ҲИЙЛАСИ;
МАРВАРИД ТАҚҚАН АёЛ; МУНОҚАША. – ISBN 5-635-01315-5 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1495] Б ЮҚ
1103. АВАЗ КОМИЛ. СУҲБАТЛАРДА САРАЛАНГАН САТРЛАР: (НАСРИЙ
МАНЗУМАЛАР). –Т.: АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1992. – 155, [2] Б., 1 В.
ПОРТР.; 17 СМ. – ISBN 5-635-01244-2 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 15000
НУСХА. ISBN 5-635-01244-02 (ХАТО). – [93-463] Б ЮҚ
1104. АВАЗОВА МАВЛУДА. ТУҒИЛИШ: ШЕЪРЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 103 Б.; 17 СМ. – АВТ.
ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ISBN 5-635-01200-0: 4 С., 5000 НУСХА. – [93-86] Б ЮҚ
1105. АВВАЛ ВАТАН. КЕЙИН ЖОН: ШЕЪРЛАР / [РАССОМ А.БОБРОВ]. – Т.:
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 61, [1] Б.: РАСМ;
10 СМ. – ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. МУСТАҚИЛЛИГИГИНГ ИККИ ЙИЛЛИГИГА
БАҒИШЛАНАДИ. – ISBN 5-635-01336-8 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 1000
НУСХА. – [93-1175] Б ЮҚ
1106. АЗИЗ КОМИЛ. ЮРАКЛАРГА БОҚАР ЮРАГИМ: [ШЕЪРЛАР]. – УРГАНЧ:
ХОРАЗМ, 1992. – 34, [1] Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-815] Б
ЮҚ
1107. АЗИМ АБДУМАЖИД. ҚУёШ БОЛАСИ: ШЕЪРЛАР. – Т.: КАМАЛАК,
1992. – 45, [1] Б.; 16 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ёШ ШОИРЛАРИ). – ISBN 5-633-00740-9:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-641] Б ЮҚ
1108. АЗИМ ХОЖА ЭШОН. ҲИКМАТ / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ ВА СЎЗ
БОШИ МУАЛЛИФЛАРИ С.С.РАФИДДИНОВ]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 39 БП 48
Б.АРАБ ПАГ.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01487-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. –
[93-1156] Б ОФ
1109. АЛИЕВ ТЎРАБОЙ. ЮРАГИМНИНГ БУЮРГАНЛАРИ: ШЕЪРЛАР. – Т.:
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 69 Б.; 17 СМ. –
МУАЛЛИФ ҲИСОБИДАН БОСИЛДИ. – ISBN 5-635-01256-6: ШАРТНОМА НАРХДА,
10000 НУСХА. – [93-1042] Б ЮҚ

114
1110. АРСЛОН НЕЪМАТ. АёЛ СУВРАТИГА ЧИЗГИЛАР: [ҲИКОЯЛАР]. – Т.:
МЕҲНАТ, 1992. – 187, [1] Б.; 20 СМ. – АВТ. ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ISBN 5-8244-
0935-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [92-1722] Б ЮҚ
1111. АСЛОНОВ РАШИД. ВИСОЛ: ҲИКОЯЛАР. – Т.: ФАН, 1993. – 48 Б.; 20
СМ. – ISBN 5-648-01988-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 1500 НУСХА. –[93-433] Б ЮҚ
1112. БЕРУНИЙ А.Р. ФЕРУЗА: (ЖАВОҲИРЛАР ҲАҚИДА НАҚЛ ВА
ҲИКОЯТЛАР) / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ ВА ТАРЖ. А.ИРИСОВ]. – Т.: А.ҚОДИРИЙ
НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1993. – 93, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-86484-
086-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 25000 НУСХА. – [93-1178] Б ЮҚ
ББК 26.325.2
1113. БОБОҚУЛОВ МЕЛИ. ДОРБОЗ: ШЕЪРЛАР. – САМАРҚАНД:
ЗАРАФШОН, 1993. – 108 Б.; 14 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИДАН БОСИЛДИ. –ЭРКИН
НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1388] Б ЮҚ
1114. БОЗОР БАХШИ ОМОН ЎҒЛИ. НУРАЛИНИНГ ёШЛИГИ: (ДОСТОН ВА
ТЕРМАЛАР) / [ЎЗИБ ОЛУВЧИ Т.МИРЗАЕВ; СЎЗ БОШИ МУАЛЛИФЛАРИ
Б.ЙЎЛДОШЕВ, Т.БОЙМИРОВ]. - ҚАРШИ: НАСАФ, 1992. – 50, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
7323-0321-9: ЭРКИН НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-643] Б ЮҚ
1115. БОЙ МУРОД ЗАБИУЛЛО ЎҒЛИ. МУҲАББАТ ТАРОНАСИ: [ШЕЪРЛАР].
– УРГАНЧ: ХОРАЗМ, 1992. – 38 Б.; 20 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. –
[93-770] Б ЮҚ
1116. БОҚИЙ НАБИЖОН. ҚАТЛНОМА: ҲУЖЖАТЛИ ҚИССА. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 206, [1] Б., 8 В. ФАКС; 20
СМ. – ISBN 5-635-01090-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-283] Б ЮҚ
1117. БЎРОНИЙ Ғ. ЧЎЛ ТАРОВАТИ: ШЕЪРЛАР / [СЎЗ БОШИ
О.ҲУСАННИКИ]. – Т.: МЕҲНАТ, 1992. – 31 Б.; 17 СМ. – ISBN 5-8244-0974-9:
ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-14] Б ЮҚ
1118. ВАЛИХЎЖАЕВ Б. ХОЖА АҲРОРИ ВАЛИ: ХУЖЖАТЛИ ЭССЕ. –
САМАРҚАНД: ЗАРАФШОН, 1993. – 148, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. – ЭРКИН НАРХДА, 2000
НУСХА. – [93-1396] Б ЮҚ
1119. ВОҲИДОВ ЭРКИН. ИЗТИРОБ. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 332, [1] Б., 4 В.
ФОТ.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01181-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-265] Б
ЮҚ
1120. ВУЛҚОН ХОЛДОР. ЛАЙЛАТУРҚАДР: ШЕЪРЛАР, ҒАЗАЛЛАР / [СЎЗ
БОШИ М.КЕНЖАБЕКНИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1992. – 51 Б.; 17 СМ. – ISBN 5-635-01140-7: ШАРТНОМА НАРХДА,
3000 НУСХА. – [93-4] Б ЮҚ
1121. ГУЛБАҲОР. ЎВВОЙИ УШШОҚ: ШЕЪРЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ
АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 46 Б.; 17 СМ. – ISBN 5-635-01268-Х:
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1549] Б ЮҚ
1122. ДАМИН ОЛҚОР. ЎЛМАС ДАҲОЛАР: ДОСТОНЛАР. – САМАРҚАНД:
СУҒДИёН, 1993. – 41, [1] Б.; 17 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-370]
Б ЮҚ
1123. ЎР ИНТИЗОР: ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ / [ТЎПЛОВЧИ ВА НАШРГА
ТАЙёРЛОВЧИ Ч.ҲАМРО]. – ҚАРШИ: НАСАФ, 1992. – 95 Б.; 14 СМ. – ISBN 5-7323-
0259-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-114] Б ЮҚ
1124. ЎҚУББЕКОВА М. АССАЛОМ, НАВРЎЗ! : (НАВРЎЗ БАЙРАМИ
ТАНТАНАСИ САҲНАНОМАСИ). – АНДИЖОН: АНДИЖОН, 1993. – 14, [1] Б.; 20 СМ. –
ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-763] Б
1125. ЎҚУБОВ НЕЪМАТ. ЖОН: [РОМАН]. – Т.: АДАБИёТ ВА САНЪАТ
НАШРИёТИ, 1993. – 252, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-635-01241-8: ШАРТНОМА НАРХДА,
15000 НУСХА. – [93-440] Б ЮҚ

115
1126. ЖАББОР МУҲИДДИН. СЕВИНЧ ёШЛАРИ: ШЕЪРЛАР. – Т.: ЎЗУВЧИ,
1992. – 174, [1] Б.; 1 В. ПОРТР.; 17 СМ. – ISBN 5-8255-0101-0 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-262] Б ЮҚ
1127. ЖАВОҲИР-УЛ ҲИКОёТ: ИБРАТЛИ ҲИКОЯЛАР, ПАНДЛАР, ЎГИТЛАР /
[СЎЗ БОШИ С.ҲАСАННИКИ]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1993. – 205, [1] Б.; 20 СМ. – (ЖАВОҲИР).
– ISBN 5-8255-0041-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 40000 НУСХА. – [93-953] Б ЮҚ
ББК 86.38
1128. ЖАЛИЛ АБУЛ. ҒАМ ЧЎҒИНИНГ ЯПРОҒИ: ШЕЪРЛАР. – Т.: КАМАЛАК,
1991 (1992). – 47 Б.; 16 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ёШ ШОИРЛАРИ). - ISBN-5-633-00740-9: 2
С., 1000 НУСХА. - [93-628] Б ЮҚ
1129. ЖАЛИЛ АБДУЛЛА. УЙҒОҚ РУҲЛАР: ШЕЪРЛАР. ДОСТОН. – Т.:
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 92, [1] Б.; 17 СМ.
– ISBN 5-635-01245-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-280] Б ЮҚ
1130. ЗАЙНИДДИН ҲАБИБУЛЛА. ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ: (БАДИА).
– Т.: ФАН, 1993. – 70, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-01920-3: НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. –
[93-354] Б ЮҚ
1131. ЗОҲИДОВ ЭРКИН. ХОРАЗМ ФОЖИАСИ: [ҚИССА]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН,
1992. – 122, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01296-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА.
– [92-1706] Б ЮҚ
1132. ИБОДОВ МУРОД. ОЛТИН-КУМУШ ТОШДИР...: (ҚАШҚАДАРё ДОН
МАҲСУЛОТЛАРИ ХУДУДИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ БИРЛАШМАСИ МЕҲНАТ
ЖАМОАСИ ҲАёТИДАН АДАБИЙ ЛАВҲАЛАР). – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ
АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 46, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-635-01339-2:
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1551] Б ЮҚ
1133. ИБРОҲИМ НЕЪМАТ. ОҚ КАПТАР: ШЕЪРЛАР. – Т.: АДАБИёТ ВА
САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 60, [1] Б.; 17 СМ. – (ШОИРНИНГ ИЛК КИТОБИ). – ISBN
5-635-00191-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. –[93-282] Б ЮҚ
1134. ИБРОҲИМ РАЗЗОҚ. КЎКЛАМ ҚЎШИҒИ: [ШЕЪРЛАР]. – УРГАНЧ:
ХОРАЗМ, 1992. – 47, Б.; 14 СМ. – АВТ. ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-723] Б ЮҚ
1135. ИСМАТ ҲАМИДУЛЛО. ЧЎҚҚИДАГИ ОЛҚОР: [ШЕЪРЛАР]. – Т.:
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 63 Б.; 17 СМ. –
ISBN 5-635-01296-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1058] Б ЮҚ
1136. ИСОҚ ТУРК. ҚАСОСЛИ ДУНё: (ҲИКОЯЛАР). – ҚАРШИ: НАСАФ, 1993.
71, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-7323-0293-Х: ЭРКИН НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-816] Б
ЮҚ
1137. ИСМОИЛ АЪЗАМ. ОЙГА АЙТДИМ СИРИМНИ: [ШЕЪРЛАР]. – Т.:
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 45, [1] Б.; 14 СМ. –
ISBN 5-635-01273-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1038] Б ЮҚ
1138. ИСМОИЛОВ АБДУЛЛА. МИЛИЦИЯ КОМИССАРИ: (ҚИССАЛАР ВА
ҲИКОЯЛАР) / [СЎНГСЎЗ МУАЛЛИФИ Н.КРАСИЛЬНИКОВ]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. –
207, [1] Б.; 20 СМ. – МУНДАРИЖА: ҚИССАЛАР: “СТАНЦИЯ ОПЕРАЦИЯСИ”; ҚАЛБ
СИНОВИ; ҲИКОЯЛАР: МИЛИЦИЯ КОМИССАРИНИНГ БИР КУНИ; АДОЛАТ;
ЖИНОИЙ ИШ ЭМАС ЭДИ; ҚАЛБГА МУҲРЛАНГАН ДОҒ; ИЗОҲГА МУҲТОЖ
ҲОДИСА; МУАЛЛИФ ҲАҚИДА. – ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-1010] Б
ЮҚ
1139. КАРИМ АҲАД. МАНГУ ХАёЛ: ШЕЪРЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ
АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 175 Б.; 17 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИГА
БОСИЛГАН. – ISBN 5-635-01156-Х (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-947] Б ЮҚ

116
1140. КАРИМОВ АДҲАМ. БИР ГАПИМ БОР – УЧ ТИЛЛО: [РИВОЯТЛАР / СЎЗ
БОШИ С.ЭРКИНОВНИКИ]. – Т.: АДОЛАТ, 1992. – 145, [2] Б.; 17 СМ. – ШАРТНОМА
НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-1] Б ОФ
1141. ЛАТИБЖОНОВ НУРМАТ. АДОЛАТ ШАМШИРИ: БАДИАЛАР,
МАҚОЛАЛАР, СУҲБАТЛАР / [СЎЗ БОШИ О.ЎҚУБОВНИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ АДАБИЁТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 66, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
635-01368-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1525] Б ЮҚ
1142. МАЛИКОВА ҲАЛИМА. НАВРЎЗ: [ШЕЪРЛАР]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1993. – 78,
[1] Б.; 20 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ISBN 5-8255-0157-6:
ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-411] Б ЮҚ
1143. МАСТУРАХОН ИБРОҲИМҲОН ҚИЗИ. ДИЛДА БОРИМ: ШЕЪРЛАР. –
Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 70, [1] Б.; 17
СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИДАН БОСИЛДИ. – ISBN 5-635-01305-8: ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1041] Б ЮҚ
1144. МАТёҚУБОВ САИД. ҚИЗИМ СЕНГА АЙТАМАН...: (МАСАЛАЛАР). –
УРГАНЧ: ХОРАЗМ, 1992. – 23 Б.; 15 СМ. – 2 С., 1100 НУСХА. – [93-804] Б ЮҚ
1145. МАТЖОН ОМОН. ҚУШ ЙЎЛИ: ШЕЪРЛАР ВА ДОСТОН. – Т.: ЧЎЛПОН,
1993. – 78, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8250-0359-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. –
[93-375] Б ЮҚ
1146. МАҲКАМ АСҚАР. ТАВАЖЖУҲ: ШЕЪРИЙ ҚИССА. – Т.:
МОВАРОУННАҲР, 1993. – 63 Б.; 14 СМ. – НАРХСИЗ, 5000 НУСХА. – [93-1057] Б ОФ
1147. МУСАХОН ИБРОҲИМ (ШИФОИЙ). СИТЗГА АТАДИМ: (ҒАЗАЛЛАР) /
[МЎЗ БОШИ М.МИРЗОНИКИ]. – Т.: УНИВЕРСИТЕТ, 1993. – 62, [1] Б.; 20 СМ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1122] Б ЮҚ
1148. МУҲАББАТ ИБРОҲИМ ҚИЗИ. ГУЛ АРЗИ: ШЕЪРЛАР. – Т.: ЎЗУВЧИ,
1993. – 44 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8255-0166-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. –
[93-733] Б
1149. МУҲАММАД АЛИ. САРБАДОРЛАР: ИККИ КИТОБДАН ИБОРАТ
ТАРИХИЙ РОМАН / [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: Б.АҲМЕДОВ ВА БОШҚ.; СЎЗ БОШИ
М.ҚЎШЖОНОВНИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1992. – 20 СМ.
КИТОБ 1: ЧОРСУ МАЙДОНИ. – 1992. – 252 Б., 1 В. ПОРТР. – ISBN 5-635-01164-
0: ШАРТНОМА НАРХДА, 25000 НУСХА. – [93-289] Б ЮҚ
1150. КИТОБ 2: КОНИГИЛ. – 1992. – 239 Б. – ISBN 5-635-01165-9: ШАРТНОМА
НАРХДА, 25000 НУСХА. – [95-290] Б ЮҚ
1151. МЎМИН ПЎЛАТ. ЮРАК ЗАВҚ-У ДАРДЛАРИМ – АЙТУР БАЙТ-У
ФАРДЛАРИМ: ФАРДЛАР КИТОБИ. – Т.: КАМАЛАК, 1993. – 76, [1] Б.; 16 СМ. – ISBN 5-
633-00885-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-986] Б
1152. МЎМИНОВ О., КАРОМОВ М. ТАБАРРУК ИЗЛАР: ҚАШҚАДАРё
ВИЛОЯТИ ТАШКИЛ ЭТИЛГАНЛИГИНИНГ 50 ЙИЛЛИГИГА ҲАМДА АТОҚЛИ
ЖАМОАТ ВА ДАВЛАТ АРБОБИ, МАШҲУР АДИБ Ш.РАШИДОВ ТАВАЛЛУДИНИНГ
75 ЙИЛЛИГИГА: [ХОТИРАЛАР]. - ҚАРШИ: НАСАФ, 1992. – 30 Б.: РАСМ; 20 СМ. –
ISBN 5-7323-0308-1: 4 С., 20000 НУСХА. – [93-771] Б ЮҚ
1153. НАВОИЙ АЛИШЕР. МУКАММАЛ АСАРЛАР ТЎПЛАМИ: 20 Т. /
[ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: К.ЯШИН ВА БОШҚ.]; ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, А.НАВОИЙ
НОМИДАГИ АДАБИёТ ИН-ТИ, Ҳ.С.СУЛАЙМОНОВ НОМИДАГИ ҚЎЛёЗМАЛАР ИН-
ТИ. – Т.: ФАН. – 20 СМ. – ISBN-5-648-00150-9.
Т.10: ХАМСА: САБЪАИ САЙёР / [МАСЪУЛ МУҲАРРИР А.ҲАЙИТМЕТОВ]. –
1992. – 446, [1] Б.: РАСМ. – ШАРҲ ВА ИЗОҲЛАР: Б. 415–441. – ISBN 5-648-01562-3
(МУҚОВАЛИ): 18 С., 6134 НУСХА. – [92-1725] Б ЮҚ
1154. НАВОИЙ АЛИШЕР. МУКАММАЛ АСАРЛАР ТЎПЛАМИ: 20 Т. /
ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. ФА, А.НАВОИЙ НОМИДАГИ АДАБИёТ ИН-ТИ,

117
Ҳ.С.СУЛАЙМОНОВ НОМИДАГИ ҚЎЛёЗМАЛАР ИН-ТИ; [ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:
К.ЯШИН ВА БОШҚ.]. – Т.: ФАН. – 20 СМ. – ISBN 5-648-00150-9.
Т.11: ХАМСА: САДДИ ИСКАНДАРИЙ / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ
М.ҲАМИДОВА, Т.АҲМЕДОВ; МАСЪУЛ МУҲАРРИР С.ЭРКИНОВ]. – 1993. – 639, [1] Б.
– ISBN 5-648-01924-6 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 6077 НУСХА. – [93-1564]
Б ЮҚ
1155. НАВОИЙ АЛИШЕР. СИРОЖУ-ЛМУСЛИМИЙН / [ТАҲРИРИЯТ
ҲАЙЪАТИ: А.РУСТАМ ВА БОШҚ.; АСАРНИ ИЗОҲЛАБ НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИЛАР
Б. ҲАСАН, А.РУСТАМ; СЎЗ БОШИ А.САМАДНИКИ]. – Т.: МЕРОС; НУР, 1993. – 109,
[2] Б.; 17 СМ. – (НАВОИЙ КУТУБХОНАСИ). – ISBN 5-86484-006-8: КЕЛИШИЛГАН
НАРХДА, 50000 НУСХА (1 З-Д 10 МИНГ). – ISBN 5-86484-006-А (ХАТО). – [93-164] Б
ЮҚ
1156. НОДИРА. ЖОН ТАСАДДУҚИНГ: ҒАЗАЛЛАР / [ТУЗУВЧИ, СЎЗБОШИ
МУАЛЛИФИ А.АБДУҒАФУРОВ]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1993. – 94 Б., 1 В. ПОРТР.; 10 СМ. –
ТИТ.В. АВТ.: МОҲЛАРОЙИМ НОДИРА. – ISBN 5-8255-0134-7 (МУҚОВАЛИ):
ШАРТНОМА НАРХДА, 500 НУСХА. – [93-429] Б ОФ
1157. НОРИМОВ БАХТИёР. ВОҲА ҲИКОЯЛАРИ. – УРГАНЧ: ХОРАЗМ, 1992. –
36, [1] Б.; 14 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-798] Б ЮҚ
1158. ОДИЛОВ ЭРДАВЛАТ. ОРИЯТ ИСёН КЎТАРГАН ТУН: [ФОЖИАЛАР,
ТАҚДИРЛАР, ДЕТЕКТИВ ЛАВҲАЛАР]. – ФАРҒОНА: ФАРҒОНА, 1993. – 49 Б., 1 В.
РАСМ; 20 СМ. – (МЕНИНГ БИРИНЧИ КИТОБИМ). – ШАРТНОМА НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-1140] Б
1159. ОМОН МУҲИДДИН. КЎНГЛИЛ ДАРБОЗАСИ: ШЕЪРЛАР / [СЎЗ БОШИ
МУҲАММАД АЛИНИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ
НАШРИёТИ; ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 127, Б.; 14 СМ. – ISBN 5-635-01312-0: ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1351] Б ЮҚ
1160. ОРИПОВ АБДУЛЛА. МУНОЖОТ: САЙЛАНМА: ШЕЪРЛАР / [СЎЗ БОШИ
О.ЎҚУБОВНИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ,
1992. – 429 Б., 3 В. ФОТ.; 17 СМ. – ISBN 5-635-01898-4 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА
НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-946] Б ЮҚ
1161. ОРИФ АБДУЛЛА ҲОЖИ. МУБОРАК ҲАЖ ЙЎЛЛАРИДА: [ШЕЪРЛАР]. –
ҚАРШИ: НАСАФ, 1992. – 69, [2] Б.; 17 СМ. – ISBN 5-7323-0317-0: ЭРКИН НАРХДА,
30000 НУСХА. – [92-1704] Б ЮҚ
1162. ОРИФ АБДУЛЛО. ҲИКМАТ САДОЛАРИ: ШЕЪРЛАР / [СЎНГ СЎЗ
Э.ВОҲИДНИКИ]. – Т.: ФАН, 1993. – 104 Б.; 16 СМ. – (НАЗМ ДУРДОНАЛАРИ). – ОБЛ-
ДА АВТ.: А.ОРИПОВ. – ISBN 5-648-01963-7: НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. – [93-724] Б ЮҚ
1163. ОСТОНАСИ ТИЛЛОДАН: (ТЎЙ ҚЎШИҚЛАРИ) / А.НАВОИЙ
НОМИДАГИ АДАБИёТ ИН-ТИ; [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИЛАР М.МИРЗАЕВА,
А.МУСАҚУЛОВ]. – Т.: ФАН, 1992. – 112 Б.; 17 СМ. – ISBN 5-648-01855-Х: ШАРТНОМА
НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-1120] Б ЮҚ
1164. ОСТОНОВ НУРУЛЛА. ЮРАГИМНИНГ БЕЗОВТА ГУЛИ: ШЕЪРЛАР. –
Т.: КАМАЛАК, 1992. – 30, [1] Б.; 16 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ёШ ШОИРЛАРИ). – ISBN 5-
633-00740-9: ШАРТНОМА НАРХДА. – [93-683] Б ЮҚ
1165. ОЧИЛ МУҲАММАД, ТИЛЛО ТЕМИРПЎЛАТ. ЗАНГОРИ ёЛҚИН
ёҒДУЛАРИ: (ШЎРТАН ГАЗЧИЛАРИ ҲАёТИДАН АДАБИЙ ЛАВҲАЛАР). – ҚАРШИ:
НАСАФ, 1992. – 70 Б.: РАСМ; 20 СМ. – ISBN 5-7323-0275-1: ЭРКИН НАРХДА, 3500
НУСХА. – [93-769] Б ЮҚ
1166. РАЗЗОҚОВ МУХТОР. БУГУННИНГ БАЙТИ: ШЕЪРЛАР. – Т.: АДАБИёТ
ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 63 Б.; 17 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИГА БОСИЛГАН.
– ISBN 5-635-01322-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-1317] Б ЮҚ
1167. РАЪНО СОБИР ҚИЗИ. БЕДОР ДУНё: ШЕЪРЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 78 Б.; 17 СМ. –

118
(ШОИРНИНГ ИЛК КИТОБИ). – АВТ. ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ISBN 5-635-01083-0:
ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-115] Б ЮҚ
1168. РАҲИМ ЭГАМ. ЖАЙХУН ҚЎШИҚЛАРИ: ШЕЪРЛАР / [СЎЗ БОШИ
О.РЎЗМЕТОВНИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ, 1992. – 94, [1] Б., 1 В. ПОРТР.; 17 СМ. – ISBN 5-635-01140-3:
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-2] Б ЮҚ
1169. РАҲИМБЕРДИЕВА КУБРОХОН. СОҒИНИБ ЯШАЙМАН: [ШЕЪРЛАР /
СЎЗ БОШИ А.ЖАЛИЛНИКИ]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 29, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
640-01442-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-550] Б ОП
1170. РАҲМАТ ЎТКИР. ЖИЛҒА: [ШЕЪРЛАР]. – Т.: КАМАЛАК, 1992. – 126 Б.;
16 СМ. – ISBN 5-633-00866-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-224] Б
1171. РАҲМОН ҒОЗИ. МУВОЗАНАТ ТАРОЗИСИ: БАДИИЙ ЛАВҲАЛАР ВА
ТАРЖИМАЛАР. – ҚАРШИ: НАСАФ, 1992. – 73, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-7323-0319-7:
ЭРКИН НАРХДА, 7000 НУСХА. – [93-143] Б ЮҚ
1172. РИЗО ҲАМРОҚУЛ. БУРГУТ БОЛАСИ: ШЕЪРЛАР. – Т.: ЎҚИТУВЧИ,
1993. – 56 Б., 1 В. ПОРТР.; 17 СМ. – ISBN 5-645-02089-8: НАРХСИЗ, 15000 НУСХА. –
[93-137] Б ЮҚ
1173. РЎЗИЕВ ЧОРШАЪМ. ИККИНЧИ НАФАС: ШЕЪРЛАР. – Т.: КАМАЛАК,
1992. – 46, [1] Б.; 16 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ёШ ШОИРЛАРИ). – ISBN 5-633-00740-9:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-684] Б ЮҚ
1174. САИД АҲМАД. НАЗМ ЧОРРАҲАСИДА: Ғ.ҒУЛОМ ҲАҚИДА ҲИКОЯЛАР.
– [ҚАЙТА НАШР]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ,
1993. – 94, [1] Б.; 14 СМ. – ISBN 5-635-01317-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. –
[93-680] И ЮҚ
ББК 83.2 ЎЗ 7
1175. САЙИД ЎРОҚ. ИККИ ХАЛҚДА ЎЛИМ ЙЎҚ: [ШЕЪРЛАР / СЎНГ СЎЗ
МУАЛЛИФИ Ҳ.ШАЙХОВ]. – ҚАРШИ: НАСАФ, 1992. – 69, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-7323-
0305-7: 7 С., 7000 НУСХА. – [93-144] Б ЮҚ
1176. САЙФ УЗ-ЗАФАР НАВБАҲОРИЙ. ДУРР УЛ-МАЖОЛИС / [МАСЪУЛ
МУҲАРРИР И.АБДУЛЛАЕВ; НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИЛАР Ҳ.БОБОБЕКОВ,
М.ҲАСАНИЙ]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1992. – 148 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8255-0069-3:
ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-69] Б ЮҚ
1177. САМАД АСРОР. СОҲИБҚИРОН ТЕМУР: ДРАМА ВА ҲИКОЯЛАР. – Т.:
ЎЗУВЧИ, 1993. – 103, [1] Б.; 20 СМ. – (“ИШОНЧ” ГАЗ. КУТУБХОНАСИ). –
МУНДАРИЖА: СОҲИБҚИРОН ТЕМУР: ДРАМА; ҲИКОЯЛАР: ҚЎЛЧАЛАР; МАШҚ;
НУР; ОНАМНИНГ ЭРТАКЛАРИ; ТЕШИК ДАНАК; ҚОРАСОН; КОСАДУМ; ХУН;
БЎРИ ОВЛАШ. – ISBN 5-8255-0144-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-694]
Б ОФ
1178. САНАЕВ ИСМАТ. АРМОНЛИ ДУНё: ШЕЪРЛАР. – САМАРҚАНД:
ЗАРАФШОН, 1993. – 119, [1] Б.; 14 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИДАН БОСИЛДИ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1389] Б
1179. САФОЕВ АБДУЛЛА. КЎНГЛИМ СИЗДАДИР: ШЕЪРЛАР, ҚЎШИҚЛАР,
РИВОЯТЛАР / [СЎЗ БОШИ Ф.ЗОҲИДНИКИ]. – УРГАНЧ: ХОРАЗМ, 1992. – 46, [1] Б.; 14
СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-799] Б ЮҚ
1180. СИРОЖИДДИН ЖАМОЛ. СИёБ ОҚШОМЛАРИ: ШЕЪРЛАР. – Т.:
КАМАЛАК, 1992. – 30, [1] Б.; 16 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ёШ ШОИРЛАРИ). – ISBN 5-633-
00740-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-639] Б ЮҚ
1181. СОЛИЕВ САЛОҲИДДИН. ТАШВИШЛИ ДУНё: РОМАН. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 319 Б.; 20 СМ. – МУАЛЛИФ
ҲИСОБИДАН БОСИЛДИ. – ISBN 5-635-01293-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА.
– [93-1494] Б ЮҚ

119
1182. СУБҲОН ЖОНИБЕК. ТАЗАРРУ ОНЛАРИ: ШЕЪРЛАР. – Т.: АДАБИёТ ВА
САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 95 Б.; 14 СМ. – ISBN 5-635-01290-6: ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1203] Б ЮҚ
1183. СУЛАЙМОН ЙЎЛДОШ. ДАРДИМ СИҒМАС ДУНёГА: [ШЕЪРЛАР]. – Т.:
ЎЗУВЧИ, 1992. – 30 Б.; 20 СМ. – (НАЗМ ГУЛШАНИ). – ISBN 5-8255-0102-9:
ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-263] Б ЮҚ
1184. СУЛАЙМОН ЙЎЛДОШ. ҚЎҚОННОМА: ҚАСИДА. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1993. –
29, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8255-0143-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-
1406] Б ЮҚ
1185. СУЛТОНОВ ХАЙРИДДИН. БОБУРНИНГ ТУШЛАРИ: ҚИССАЛАР,
ҲИКОЯЛАР, ЭССЕЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ
НАШРИёТИ, 1993. – 271 Б.; 21 СМ. – ISBN 5-635-00649-0: ШАРТНОМА НАРХДА,
15000 НУСХА. – [93-1408] Б ЮҚ
1186. ТАБОБАТ ДУРДОНАЛАРИ / [ТУЗУВЧИ ТАРЖ., ИЗОХ ВА
КЎРСАТКИЧЛАРНИ ТАЙёРЛОВЧИ М.ҲАСАНИЙ]. – 2-НАШРИ. – Т.: ИБН СИНО
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 399 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
638-01007-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 150000 НУСХА. – [93-1366] И ЮҚ
ББК 53.59
1187. ТЕМИР ҲАБИБ. ҚУёШ БОТАёТГАН ПАЙТ: ҚИССА. – САМАРҚАНД:
ЗАРАФШОН, 1993. – 146 Б.; 20 СМ. – ЭРКИН НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-606] Б
1188. АТ-ТЕРМИЗИЙ АБУ ИСО. “АШ ШАМОИЛ АН-НАБАВИЙА” / ТАРЖ.
ВА КИРИШ СЎЗ МУАЛЛИФИ У.УВАТОВ. – Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 111 Б.; 21 СМ. – ISBN
5-8250-0307-Х: ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-1410] Б
1189. ТОҒА ЯХё. ТАСАЛЛИ: ШЕЪРЛАР / [СЎНГ СЎЗ Й.ЭШБЕКНИКИ]. – Т.:
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 63 Б.; 14 СМ. –
ISBN 5-635-01274-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1439] Б ЮҚ
1190. ТОҲИР МАҲМУД. БИЗ НЕЧУН УЧРАШДИК: ШЕЪРЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 69, [2] Б.; 17 СМ. –
МУАЛЛИФ ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ISBN 5-635-01259-0: ШАРТНОМА НАРХДА,
20000 НУСХА. – [93-3] Б ЮҚ
1191. ТУРСУН АЛИ. ТУН ТОВУШИ: ШЕЪРЛАР ВА ДРАМАТИК ДОСТОН. –
Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 94 Б.; 21 СМ. – ОБЛ-ДА САРЛ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-
8250-0356-8: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-1009] Б
1192. ТУРСУН БОЙ. БАЛОН - БАД: (ҲАЖВИЙ ҲИКОЯЛАР). – ҚАРШИ:
НАСАФ, 1993. – 77, [1] Б.; 20 СМ. – ЧИҚАРИШ МАЪЛУМОТИДА АВТ.: Т.
БОЙМИРОВ. – ISBN 5-7323-0301-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 7000 НУСХА. – [93-292] Б
ЮҚ
1193. ТЎРАЕВ ҲАЙДАР. НАСИБА: ШЕЪРЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ
АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 52, [1] Б.; 17 СМ. – МУАЛЛИФ
ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ISBN 5-635-01303-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА.
– [93-437] Б ЮҚ
1194. УМАРБЕКОВ ЎЛМАС. ЕР ёНГАНДА: ҲИКОЯ. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1993. – 29,
[1] Б.; 20 СМ. – (НАСР БЎСТОНИ). – ISBN 5-8255-0152-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 30000
НУСХА. – [93-1288] Б ЮҚ
1195. УМАРОВ АБДУРАҲИМ (ПОКДИЛИЙ). БИР ШОДА МАРВАРИД:
[МАҚОЛАЛАР ВА ҲИКОЯТЛАР / КИРИШ СЎЗИ Б.АМИНОВНИКИ]. – Т.:
А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1993. – 50, [3] Б.; 20 СМ. –
ISBN 5-86484-076-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-954] Б ЮҚ
1196. УМИР БАҲРОМ. НУРЛАР ОҲАНГИ: [ШЕЪРЛАР]. – ҚАРШИ: НАСАФ,
1992. – 53, [2] Б.; 14 СМ. – ОБЛ-ДА АВТ.: БАХРОМ УМИРОВ. –ISBN 5-7323-0274-3:
ЭРКИН НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-430] Б ЮҚ

120
1197. УСМОНОВ ЎРИНБОЙ. СПИТАМЕН ҚОТИЛИ: ҲИКОЯЛАР. – Т.:
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 54, [1] Б.; 16 СМ.
– (АВТ. БИРИНЧИ КИТОБИ). – МУНДАРИЖА: СПИТАМЕН ҚОТИЛИ; АФСОНАГА
ИШОНАДИГАН ЙИГИТ; ЧОЙХОНАДАГИ БОЛА; БАРМОҚЛАР; ҚАМИШ СИНДИ;
УЧРАШУВ. – ISBN 5-635-00173-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-725] Б
ОФ
1198. ФАТҲИДДИН ҒУЛОМ. ИСТАК: ШЕЪРЛАР. – Т.: КАМАЛАК, 1992. – 43,
[1] Б.; 16 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ёШ ШОИРЛАРИ). – ISBN 5-633-00740-9: ШАРТНОМА
НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-640] Б ЮҚ
1199. ХУДОЙБЕРГАНОВ О. АМУДАРё БЎЙЛАРИДА: (ҲУЖЖАТЛИ ҚИССА
ВА ОЧЕРКЛАР). – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. – 91, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-00799-0:
ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-42] Б ЮҚ

ББК 66.3(2)6
1200. ХУДОЙБЕРДИЕВА ҲАЛИМА. БУ КУНЛАРГА ЕТГАНЛАР БОР...:
ШЕЪРЛАР: (САЙЛАНМА) / [СЎЗ БОШИ О.ШАРАФИТДИНОВНИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 495 Б.; 17 СМ. – ISBN 5-635-
01247-7 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-1001] Б ЮҚ
1201. ХУДОЙБЕРДИЕВА ҲАЛИМА. ҲУРЛИК ЎТИ: [ШЕЪРЛАР]. – Т.:
ЎЗУВЧИ, 1993. – 31 Б.; 20 СМ. – (НАЗМ ГУЛШАНИ). – ISBN 5-8255-0145-2:
ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-284] Б ЮҚ
1202. ХУМУЛИЙ. ОШИ ҲАЛОЛИ ҚАЙДА?: ТАНЛАНГАН ҒАЗАЛЛАР /
[НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ ВА СЎЗ БОШИ МУАЛЛИФИ А.АБДУРАҲМОНОВ]. –
САМАРҚАНД: ЗАРАФШОН, 1993. – 55 Б.; 20 СМ. – ЭРКИН НАРХДА, 5000 НУСХА. –
[93-1236] Б
1203. ХЎЖА АҲМАД. БИЗ ИККИ ДУНёМИЗ: (ШЕЪРЛАР). – Т.: ЧЎЛПОН, 1992.
– 63 Б.; 15 СМ. – ISBN 5-8250-0352-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-438]
Б
1204. ШАРИПОВ ҲУСНИДДИН. ЎР ИСТАБ: ШЕЪРЛАР ВА ДРАМАТИК
ДОСТОН. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1992. – 110, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8255-0036-7: ШАРТНОМА
НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-304] Б ЮҚ
1205. ШАРОПОВ МУҲАММАДЖОН. ИШҚЛИ УМРИМ: ҒАЗАЛЛАР,
ШЕЪРЛАР / [СЎЗ БОШИ Р.АСЛОНОВНИКИ]. – Т.: КАМАЛАК, 1992. – 30, [1] Б.; 16
СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ёШ ШОИРЛАРИ). – ISBN 5-633-00740-9: ШАРТНОМА НАРХДА,
1000 НУСХА. – [93-638] Б ЮҚ
1206. ШОМУРОД ҒУЛОМ. НАВОЛАРИМ: ШЕЪРЛАР ВА ДОСТОН. –
САМАРҚАНД: ЗАРАФШОН, 1992. – 103 Б.; 17 СМ. – МУНДАРИЖА: ЦИКЛЛАР:
УМРИМ НАВОЛАРИ; КУЛГИНГ ОҲАНГЛАРИ; САҲРО САДОЛАРИ. – ЭРКИН
НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-462] Б ЮҚ
1207. ШОМУҲАМЕДОВ ШОИСЛОМ. ГУЛБОҒ НАСИМИ: [ҲАёТИЙ
ҲИКОЯЛАР]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1992. – 94, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8255-0117-7:
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-524] Б ЮҚ
1208. ШУКУР СУЮН, КЕНЖА ЙЎЛДОШБЕК, БОЙҚОБИЛ ЎРОЛ.
КЕЧИККАН КАРВОН ҚЎҒИРОҒИ: [ҚИССА ВА ШЕЪРЛАР]. – ҚАРШИ: НАСАФ, 1993.
– 77, [2] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-7323-0311-1: ЭРКИН НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-686] Б
ЮҚ
1209. ШУКУРОВ ЎҚУБЖОН. ҚАСОС: [РОМАН / СЎЗ БОШИ
Б.ИМОМОВНИКИ]. – Т.: ЎЗУВЧИ. – 20 СМ.
КИТОБ 4. – 1993. – 157, [1] Б. – ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-
1524] Б ЮҚ

121
1210. ШУҲРАТ. ОЛТИН ЗАНГЛАМАС: [РОМАН]. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 1992. –
395, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01239-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 24000 НУСХА. – [93-
444] Б ЮҚ
1211. ЭЛМУРОД ШОМУРОД ЎҒЛИ. НАВРЎЗ: ШЕЪРЛАР, ТЎРТЛИКЛАР,
ҒАЗАЛЛАР / [СЎЗ БОШИ К.ҚОДИРОВНИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-
МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 94 Б.; 17 СМ. – ISBN 5-635-01172-1: ШАРТНОМА
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-187] Б ЮҚ
1212. ЭШМУРОД ЙЎЛДОШ. МУҲАББАТ ФАСЛИ: [ШЕЪРЛАР / СЎЗ БОШИ
М.АБДУЛҲАКИМНИКИ]. – УРГАНЧ: ХОРАЗМ, 1992. – 38, [1] Б.; 14 СМ. –
ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-800] Б ЮҚ
1213. ЮНУСОВ БАҲОДИР. СОВУҚ ШАМОЛЛАР: ШЕЪРЛАР. – САМАРҚАНД:
ЗАРАФШОН, 1993. – 30 Б.; 17 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ЭРКИН
НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-369] Б ЮҚ
1214. ЯХШИЕВ БАХТИёР. ҚАЛДИРҒОЧ: ШЕЪРЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 68 Б.; 17 СМ. – АВТ.
ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ISBN 5-635-01252-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА.
– [93-905] Б ЮҚ
1215. ЎКТАМ АЪЗАМ. ТАРАДДУД: ШЕЪРЛАР. – Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 79, [1]
Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8250-0360-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-607] Б
1216. ҚАДАМ ҚЎЗИ. ОёҚЛАР ГУНОҲСИЗ: [ҲИКОЯЛАР]. – УРГАНЧ: ХОРАЗМ,
1992. – 40, [1] Б.; 14 СМ. – 4 С., 3000 НУСХА. – [93-805] Б ЮҚ
1217. ҚАДИМИЙ АФАНДИ ЛАТИФАЛАРИ / [СЎНГ СЎЗ МУАЛЛИФИ
ЙЎЛДОШ МУҚИМ ЎҒЛИ ОТАШ]. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ
НАШРИёТИ, 1993. – 45, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-86484-055-6: ШАРТНОМА НАРХДА,
40000 НУСХА. – [93-499] Б ЮҚ
ББК 82.3 ЎЗ
1218. ҚАРШИЕВ АБДУВАЛИ. ҚЎШИҒИМ: ШЕЪРЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 70, [1] Б.; 17 СМ. –
МУАЛЛИФ ҲИСОБИДАН БОСИЛДИ. – ISBN 5-635-01328-7: ШАРТНОМА НАРХДА,
5000 НУСХА. – [93-1390] Б ЮҚ
1219. ҚИЛИЧЕВА САЛИМА. ЮРАК ҚУШЛАРИ: ШЕЪРЛАР. – Т.: КАМАЛАК,
1992. – 30, [1] Б.; 17 СМ. – (ЎЗБЕКИСТОН ёШ ШОИРЛАРИ). – ISBN 5-633-00740-9:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-807] Б ЮҚ
1220. ҚОДИРИЙ АБДУЛЛА. ЎТКАН КУНЛАР; МЕҲРОБДАН ЧАёН:
РЎМОНЛАР / [СЎНГСЎЗ В.РАҲМОНОВНИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ
НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 526, [1] Б.: РАСМ; 22 СМ. – ISBN 5-635-
01123-3 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-272] Б ЮҚ
1221. ҚОСИМИЙ САЙЙИД. МАСНАВИЙЛАР МАЖМУАСИ: “МАЖМАЪ УЛ-
АХБОР” (ХАБАРЛАР ТЎПЛАМИ); “ГУЛШАНИ РОЗ” (СИРЛАР ГУЛШАНИ);
“ҲАҚИҚАТНОМА”; “ИЛОҲИЙНОМА” / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ Б.ҚОСИМХОНОВ].
– Т.: ФАН, 1992. – 236, [2] Б.; 17 СМ. – ISBN 5-648-01854-1: НАРХСИЗ, 50000 НУСХА. –
[93-1040] Б ЮҚ
1222. ҚУРБОН ЯМИН. ҚАРИ ҚИЗ ОВГА ЧИҚДИ...: (ФЕЛЬЕТОНЛАР). – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 86, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01400-8: ШАРТНОМА НАРХДА,
23000 НУСХА. – [93-1264] Б ОФ
1223. ҒУЛОМ ҒОФУР. МЕНИНГ ЎҒРИГИНА БОЛАМ: ҚИССА ВА ҲИКОЯЛАР
/ [СЎНГ СЎЗ МУАЛЛИФИ И.ҒОФУР]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА
САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 172, [2] Б.; 20 СМ. – МУНДАРИЖА: ҚИССАЛАР:
НЕТАЙ; ЎДГОР; ҲИКОЯЛАР: КЎНГИЛСИЗНИНГ “ҚИЛИҒИ”; ҚИЗАЛОҚ; ЙИГИТ;
ЧОРБОЗОРЧИ; ГУВОХЛИККА ЎТГАН ҲЎКИЗ; ЖЎРА БЎЗА; КИМ АЙБДОР?; ҒАЗНА;
ТЎРТ ҲАНГАМА ВА БОШҚ. ХИКОЯЛАР. – ISBN 5-635-01310-4: ШАРТНОМА
НАРХДА, 45000 НУСХА. – [93-1044] Б ЮҚ

122
1224. ҒУЛОМ ҒОФУР. ШОҲ САТРЛАР: ШЕЪРЛАР / [МАСЪУЛ МУҲАРРИР
О.АҲМЕДОВА-ҒУЛОМОВА]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1993. – 93 Б., 1 В. ПОРТР.; 11 СМ. – ISBN
5-8255-0162-2 (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 500 НУСХА. – [93-1006] Б ОФ
1225. ҲАБИБ МАҲБУБ. ТУШДАГИ ГЎЗАЛ: ҚИССА. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ
НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 95, [1] Б.; 20 СМ. –
МУАЛЛИФ ҲИСОБИДАН ЧОП ЭТИЛДИ. – ISBN 5-635-01330-9: ШАРТНОМА
НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1358] Б ЮҚ
1226. ҲАКИМОВ ОХУНЖОН. КЎЗЛАРИНГНИНГ ЎЗИ ҚОРА: ШЕЪРЛАР. – Т.:
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 332, [1] Б.; 17
СМ. – МУНДАРИЖА: ЦИКЛЛАР: ҚИЗЛАР ХАёЛ СУРСАЛАР; БИТТА ОСМОН
ОСТИДА; ҲА ДЎСТ, ДУНё, КОРИНГДАН... . – ISBN 5-635-01202-7: ШАРТНОМА
НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1154] Б ЮҚ
1227. ҲАМДАМ ЮСУФЖОН. СИЗГА, ДЎСТЛАРИМ: [ШЕЪРЛАР / КИРИШ
СЎЗИ ШУКРУЛЛОНИКИ]. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1992. – 134, [1] Б., 8 В. ФОТ.; 17 СМ. – ISBN
5-8255-0090-1 (МУҚОВАЛИ): 7 С. 60 Т., 3000 НУСХА. – [93-495] Б ОФ
1228. ҲАМИД АБДУЛ. ИШҚ ҚАСИДАСИ: ШЕЪРЛАР / [СЎЗ БОШИ
Ш.РАҲМОННИКИ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ,
1993. – 47 Б.; 14 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИДАН ЧОП ЭТИЛДИ. – ISBN 5-635-01326-0:
ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1518] Б ЮҚ
1229. ҲАМРО ЖЎРА. ШЕЪРЛАР, ҲИКОЯЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ
НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 53 Б.; 17 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИГА
БОСИЛГАН. – ISBN 5-635-01186-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-281] Б
ЮҚ
1230. ҲАМРО ИЛҲОМ. ҚИЗГИНА: ШЕЪРЛАР. – Т.: ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ
МАТБУОТ БОШҚАРМАСИ ҚОШИДАГИ НОШИРЛИК-МУҲАРРИРЛИК БЎЛИМИ,
1993. – 31, [1] Б.; 17 СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 25000 НУСХА. – [93-1138] Б
1231. ҲАСАН ХОЛ МУҲАММАД. ОҲУВА: ШЕЪРЛАР. – ҚАРШИ: НАСАФ,
1992. – 77, [2] Б.: РАСМ; 14 СМ. – (ШОИРНИНГ ИЛК КИТОБИ). – ISBN 5-7323-0253-0:
ЭРКИН НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-223] Б ЮҚ
1232. ҲИКМАТ ИЗЗАТ. ЧЎЛДА ёНГАН ШАФАҚЛАР: [ШЕЪРЛАР]. – ҚАРШИ:
НАСАФ, 1993. – 52, [3] Б.; 14 СМ. – ISBN 5-7323-0306-7: ЭРКИН НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-1157] Б ЮҚ
1233. ҲОТАМБОЕВ МЎМИН. МЕҲР БУЛОҒИ: ШЕЪРЛАР ВА ДОСТОН. – Т.:
Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1993. – 135 Б., 1 В.
ПОРТР.; 17 СМ. – МУАЛЛИФ ҲИСОБИДАН БОСИЛДИ. – ISBN 5-635-01199-3:
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-1233] Б ЮҚ
1234. ХОШИМОВ ЎТКИР. БАҲОР ҚАЙТМАЙДИ; САЙЛАНМА: ҚИССА ВА
ҲИКОЯЛАР. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992.
– 447 Б., 1 В. ПОРТР.; 20 СМ. – ISBN 5-635-00684-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000
НУСХА. – [93-914] Б ЮҚ
1235. ҲОШИМОВ ЎТКИР. ШУМЛИК: ҲАЗИЛ-ҲАНГОМАЛАР. – Т.: ЎЗУВЧИ,
1993. – 60, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. – (“ИШОНЧ” ГАЗ. КУТУБХОНАСИ). – ISBN 5-6255-
0160-6 (ХАТО). – [93-528] Б
1236. ҲУСАН УЛУҒБЕК. АЛЛА ЮРТИГА ҚАЙТИНГ: [ШЕЪРЛАР / СЎЗ БОШИ
С.СОҚИЙНИКИ]. – ҚАРШИ: НАСАФ, 1992. – 22, [1] Б.; 14 СМ. – (ШОИРНИНГ ИЛК
КИТОБИ). – ISBN 5-7323-0315-4: ЭРКИН НАРХДА, 5000 ЭКЗ. – [93-222] Б ЮҚ
1237. БАБУР З.М. БАБУР-НАМЕ: ЗАПИСКИ БАБУРА / ИН-Т
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН / РЕСП. УЗБЕКИСТАН; ОБЩ. РЕД. И ДОРАБ.
С.А.АЗИМДЖАНОВОЙ; ПЕР. М.САЛЬВЕ. – 2-Е ИЗД., ДОРАБ. – Т.: ГЛ. РЕД. ЭНЦИКЛ.,
1993. – 463, [1] С.: ИЛ.; 24 СМ. – ПРИМЕЧ.: С. 373-407. – УКАЗ. СОБСТ. ИМЕН И
ГЕОГР. НАЗВ. С. 409–463. – ISBN 5-89890-060-8 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 30000
ЭКЗ. – [93-1031] В ОФ

123
1238. КНИГА ИЗРЕЧЕНИЙ: ВОСТ. МИНИАТЮРЫ / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
ИН-Т ЛИТ. ИМ. А.НАВОИ; СОСТ., АВТ. МОТИВОВ, ПЕР. И КОММЕНТ.
М.АБДУРАХИМОВ; [ПОСЛЕСЛ. М.МИРЗАЕВА]. – Т.: ФАН, 1992. – 241, – [1] С.; 17
СМ. – ISBN 5-648-01869-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 25000 ЭКЗ. – [93-318] П ВС
1239. СВЯТОЙ ДЕРВИШ МАШРАБ: (ПЕРЕЛОЖЕНИЕ НАР. СКАЗАНИЙ) /
[АВТ. ПЕР. И ПЕРЕЛОЖЕНИЙ НАР. СКАЗАНИЙ Е.БЕРЕЗИКОВ]. – Т.: УЗБЕКИСТОН,
1993. – 54 С., 20 СМ. – ISBN 5-640-01444-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 5000 ЭКЗ. – [93-1463]
П ВС
1240. РИЗА ҲАМРОҚУЛ. СЫРДАРЬЯ САЗЛАРЫ: (ҚОСЫҚЛАР ҲАМ
БАЛЛАДА)/ [АЙДУРҒАН Ж.ИЗБАСҚАНОВ]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. –
14 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1419-1: ШАРТНАМА НАРХДА, 1000
НУСХА. – [93-1183] Б ЮҚ
1241. ЯССАЎИЙ ХОЖА АХМЕТ. ХИКМЕТЛЕР ГАЎҲАРЫНАН БИР САЎЛЕ:
ҲИКМЕТЛЕР. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 22 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАПОҚ. –
ISBN 5-8272-1451-5: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1415] Б ЮҚ
1242. РАШИДОВ ШАРОФ. ТАРОНАИ КАШМИР. – САМАРҚАНД: СУҒДИёН,
1992. – 31 Б.; 20 СМ. – ТОЖИК. – ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-307] Б

47.2.80 МДҲ БОШҚА ХАЛҚЛАРИ АДАБИёТИ


ЛИТЕРАТУРА ДРУГИХ НАРОДОВ СНГ

1243. ИОНЕЛ ИОН. ГЕТЫ: ПОВЕСТЬ [МОЛД. ПИСАТЕЛЯ]. – Т.: ИЗД-ВО ЛИТ.
И ИСКУССТВА ИМ. Г.ГУЛЯМА, 1993. – 107, [1] С.; 20 СМ. – В ВЫХ. СВЕДЕНИЯХ
АВТ.: И.В.ИОНЕЛ. – ISBN 5-635-01275-2: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 10000 ЭКЗ. – [93-928]
П ВС
1244. АЙТМАТОВ ШЫНҒЫС. БОРАНЛЫ БАНДИРГИ: РОМАН / РУС
ТИЛИНЕН У.ПИРЖАНОВ АЎДАРМАСЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 364,
[1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8272-1113-3 (МУҚАБАЛЫ): ШАРТНАМА НАРХДА, 3000
НУСХА. – [93-1527] Б ЮҚ
1245. ҲИСМАТУЛЛИНА МЕНГЛИГУЛ. ҚАЛАЛЫ ҚЫЗ: ПОВЕСТЬ ҲАМ
ГЕРРИНГ / БАШҚУРТ ТИЛИНЕН АЎДАРҒАН Р.АХМЕТШИН. –НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 100 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1372-1:
ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-608] Б ЮҚ

47.3 ЧЕТ ЭЛ АДАБИёТИ


ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1246. АЖОЙИБ ВА ҒАРОЙИБ ИШҚИЙ ҚИССАЛАР: (“МИНГ БИР КЕЧА”) /


[АРАБЧАДАН С.МУТАЛЛИБОВ ТАРЖ.; ТЎПЛАБ НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ ВА СЎЗ
БОШИ МУАЛЛИФИ Б.ОМОН]. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ
НАШРИёТИ, 1993. – 70, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-86484-085-8: ШАРТНОМА НАРХДА,
5000 НУСХА. – [93-1284] Б ЮҚ
1247. ДАВОМАТ ТЕМУР. ЖАРАНГЛАСИН УЙҒУР ДУТОРИ: [ШЕЪРЛАР:
УЙҒУР АДАБИёТИДАН / МУТАРЖИМЛАР К.БАҲРИЕВ, М.ҲАМРОЕВ; СЎЗ БОШИ
М.ҲАМРОЕВНИКИ]. – Т.: ФАН, 1993. – 95 Б.; 13 СМ. –
ISBN 5-640-01291-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 12000 НУСХА. – [93-944] Б
1248. КАНБУ ИНОЯТУЛЛОҲ. ВАФОДОР ВА БЕВАФО АёЛЛАР ҚИССАСИ:
[ҲИНД АДАБИёТИДАН / А.АБДУЛЛАЕВ ТАРЖ.]. – Т.: КАМАЛАК, 1992. – 138, [1] Б.;
20 СМ. – ISBN 5-633-0859-6: ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 НУСХА. – [92-1720] Б ЮҚ
1249. САЪДИЙ ШЕРОЗИЙ. ГУЛИСТОН / [ФОРСИЙДАН М.Р.ОГАҲИЙ ТАРЖ.;
НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ С.ДОЛИМОВ; СЎЗ БОШИ Н.КОМИЛОВНИКИ]. – Т.:

124
А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ НАШРИёТИ, 1993. – 101 Б.; 20 СМ. – ISBN
5-86484-038-1: ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-1067] Б ЮҚ
1250. ТОВАСЛИЙ ЮСУФ. ҲИКМАТЛАР ХАЗИНАСИ: БУВАЛАР ВА
БУВИЛАР, ОТАЛАР ВА ОНАЛАР, КЕЛИНЛАР ВА КУёВЛАР, ЖАЖЖИ ЎҒИЛ ВА
ҚИЗЧАЛАР УЧУН ИБРАТЛИ ҲИКОЯЛАР / [ТУРК ТИЛИДАН У.ОТАЖОН ТАРЖ.]. –
Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ, 1993. – 112 Б.; 20 СМ.
– ОБЛ-ДА АВТ. КЎРСАТИЛМАГАН. – ISBN 5-635-01284-1: ШАРТНОМА НАРХДА,
10000 НУСХА. – [93-957] Б ОФ
1251. ҲИКМАТ ДУРДОНАЛАРИ / ФОРС ТИЛИДАН ТАРЖ. ҚИЛИБ, НАШРГА
ТАЙёРЛОВЧИ ВА СЎЗБОШИ МУАЛЛИФИ А.ҲАКИМЖОНОВ. – Т.: МЕҲНАТ, 1993. –
23, [3] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8244-0962-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 НУСХА. – [93-
471] Б ЮҚ
1252. БЕНЦОНИ ЖЮЛЬЕТТА. МАРИАННА: ИСТ.-ПРИКЛЮЧЕН. РОМАН /
[ПЕРЕВОД С ФР. Н.П.КУЩА]. – Т.: ИЗД-ВО ЛИТ. И ИСКУССТВА ИМ. Г. ГУЛЯМА,
1993. – 20 СМ.
КН. 1: МАРИАННА – ЗВЕЗДА ДЛЯ НАПОЛЕОНА;
КН. 2: МАРИАННА И НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЗ ТОСКАНЫ. – 1993. – 734, [2] С. –
ISBN 5-635-01287-6 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-784] П ВС
1253. ВИНЬИ АЛЬФРЕД ДЕ. СЕН - МАР, ИЛИ ЗАГОВОР ВО ВРЕМЕНА
ЛЮДОВИКА XIII: РОМАН. – Т.: ШАРК, 1993. – 348, [2] С.; 20 СМ. – (АРХИВ ФР.
БЕЛЛЕТРИСТИКИ). – (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1197] П ОФ
1254. ГОЛОН АНН, ГОЛОН СЕРЖ. АНЖЕЛИКА В ЛЮБВИ; ИСКУШЕНИЕ
АНЖЕЛИКИ: [РОМАНЫ / ПЕР. С ФР. Н.Л.НЕИЗВЕСТНОГО]. – Т.: УЗБЕКИСТОН,
1992. – 542, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01244-7 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 250000
ЭКЗ. – [92-1702] П ОФ
1255. ДЖЕЙМС ДОРОТИ. ВСТРЕЧА СО СМЕРТЬЮ; НЕЗНАКОМЫЕ В
ПОЕЗДЕ / П.ХАЙСМИТ: ДЕТЕКТИВ. РОМАНЫ / ПЕР. С АНГЛ. Ч.ТОЛСТЯКОВОЙ,
Э.ГЮННЕРА. – Т.: КАМАЛАК, 1993. – 366, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-633-00888-Х (В
ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1537] П ВС
1256. ДЭРБРИДЖ ФРЭНСИС. БЕЗРАССУДНЫЕ ЛЮДИ / [ПЕРЕВОД С АНГЛ.
В.Е.КОЧАНОВА]. – ДЕЛО ДЕВУШКИ ИЗ НОЧНОГО КЛУБА / Э.С.ГАРДНЕР;
[ПЕРЕВОД С АНГЛ. Л.Е.ЕГОРОВОЙ: РОМАНЫ]. – Т.: ШАРК, 1993. – 379, [2] С.; 20 СМ.
– (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1170] П ОФ
1257. ДЮМА АЛЕКСАНДР (ОТЕЦ). ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО: РОМАН: ПЕР. С
ФР. – Т.: ГЛ. РЕД. ИЗД.-ПОЛИГР. КОНЦЕРНА “ШАРК”, 1993. – 20 СМ. – (В ПЕР.):
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 150000 ЭКЗ.
Т. 1. – 1993. – 654, [1] С. – [93-749] П ВС
1258. Т. 2. – 1993. – 607, [1] С. – [93-750] П ВС
1259. ЗАРУБЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ: [СБОРНИК]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 446,
[2] С.; 21 СМ. – (ВЕК ХХ; ВЫП. 1). – СОДЕРЖ.: МЕСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ /
М.СПИЛЛЕЙН: ПЕР. С АНГЛ; ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК / Д.ХЕММЕТ; ПЕР. С АНГЛ.
О.КУЧЕРОВА, А.БОБЫРЕВА. УХО К ЗЕМЛЕ / Д.Х.ЧЕЙЗ: ПЕР. С АНГЛ; КОНЕЦ
КОРОЛЕВЫ / В.ШУБЕРТ; ПЕР. С ЧЕШ. Б.КОСЕНКОВА. – ISBN 5-640-01135-1 (В ПЕР.):
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [92-1713] П ОФ
1260. ЗАРУБЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ: [СБОРНИК: ПЕР. С АНГЛ. / СОСТ.
А.БИЧЕРОВА]. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 412, [2] С.; 20 СМ. – (ВЕК ХХ; ВЫП. 3). –
СОДЕРЖ.: ЛОВУШКА МЕРТВЕЦА / ДЖ. Х. ЧЕЙЗ; ЧЕСТНЫЙ ВОР / О.БЛИК; ЕСЛИ
БЫ СМЕРТЬ СПАЛА / Р.СТАУТ; СУЕТА С ЖЕМЧУГОМ / Р.ЧАНДЛЕР. – ISBN 5-640-
01178-5 (В ПЕР.): Б. Ц., 100000 ЭКЗ. – [93-481] П
1261. ЗЕЛАЗНИ РОДЖЕР. ХРОНИКИ ЭМБЕРА: (РОМАНЫ): ПЕР. С АНГЛ. –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; Т.: КАМАЛАК, 1993. – 21 СМ. – ISBN 5-633-00882-0.

125
Т. 1: ДЕВЯТЬ ПРИНЦЕВ В ЭМБЕРЕ; ПОРОХ АВАЛОНА; ЗНАК ЕДИНОРОГА;
РУКА ОБЕРОНА; ДВОР ХАОСА. – 1993. – 607 С. ISBN 5-7187-0041-9 – (В ПЕР.): Б. Ц.,
50000 ЭКЗ. – [93-1025] П
1262. ЗЕМЛЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ВОЛШЕБСТВА: [РОМАНЫ АМЕР.
ПИСАТЕЛЕЙ]. – Т.: КАМАЛАК, 1993. – 478 С.; 20 СМ. – СОДЕРЖ.: ЗЕМЛЯ ПОД
ВЛАСТЬЮ ВОЛШЕБСТВА / Ф.САБЕРХАГЕН; КОРОНА ИЗ СПЛЕТёННЫХ РОГОВ /
Э.НОРТОН; СОЗДАТЕЛЬ МИФОВ / Р.Л.АСПРИН. – ISBN 5-633-00892-8 (В ПЕР.): Б. Ц.,
60000 ЭКЗ. – [93-1129] П
1263. КАЗАНДЗАКИС НИКОС. ХРИСТА РАСПИНАЮТ ВНОВЬ: РОМАН /
[ПЕРЕВОД С НОВОГРЕЧ. Я.МОЧОСА, И.ПОСТУПАЛЬСКОГО; ПОСЛЕСЛ.
В.ШАПОВАЛОВА]. – Т.: ГЛ. РЕД. ИЗД-ПОЛИГР. КОНЦЕРНА “ШАРК”, 1993. – 427, [2]
С.; 20 СМ. – (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-705] П ОФ
1264. КОЛЛИНЗ УИЛКИ. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ: РОМАН / [ПЕРЕВОД С АНГЛ.
М.ШАГИНЯН]. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 412 С.; 20 СМ. –
ISBN 5-638-01054-8 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-931] П
1265. КУКЛА-ЧУДОВИЩЕ: [ФАНТАСТ. ПОВЕСТИ / ПЕР. С АНГЛ.
С.ХАРИТОНОВА, Ю.РОЗВАДОВСКОГО]. – Т.: КАМАЛАК, 1993. – 539, [2] С.; 20 СМ. –
(СЕР. “ФАНТТРИЛЛЕР”; 1). – СОДЕРЖ.: ЦИКЛ ОБОРОТНЯ / С.КИНГ; КУКЛА-
ЧУДОВИЩЕ / Г.ВУЛЬФ; СГОРИ, ВЕДЬМА! / А.МЕРРИТТ; РАССКАЗЫ /
Г.ЛАВКРАФТ. – ISBN 5-633-00894-4 (В ПЕР.): Б. Ц., 50000 ЭКЗ. – [93-1470] П
1266. ЛИ ЛИНДА. БРЮС ЛИ – МУЖЧИНА, КОТОРОГО ЗНАЛА ТОЛЬКО Я:
[ВОСПОМИНАНИЯ: ПЕР. С АНГ.]. – Т.: ЧУЛПОН, 1993. – 174, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-
8250-0349-5: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 50000 ЭКЗ. (1-Й З-Д 10 ТЫС.). – [93-4190] П
ББК 85.374(3)
1267. ЛОНДОН ДЖЕК. СЕРДЦА ТРёХ; МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ДОМА: РОМАНЫ. - Т.: ЎЗУВЧИ, 1993. – 591, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-8255-0149-5 (В
ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 50000 ЭКЗ. – [93-1502] П
1268. МАККАЛОУ КОЛИН. ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ: РОМАН [АМЕР.
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ] / ПЕР. С АНГЛ. Н.ГАЛЬ; [ВСТУП. СТ. Б.ГИЛЕНСОНА]. – Т.:
УЗБЕКИСТОН, 1992. – 650, [2] С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-01091-6 (В ПЕР.): Б. Ц., 150000
ЭКЗ. – ISBN 5-640-0109-6 (ОШИБОЧ.). – [92-1749] П ВС
ББК 84.7
1269. МАККАЛОУ КОЛИН. ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ: РОМАН [АМЕР.
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ] / ПЕРЕВОД С АНГЛ. Н.ГАЛЬ. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН,
1993. – 622, [1] С.; 20 СМ. – ISBN 5-625-01814-6 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 50000
ЭКЗ. – [93-899] П ВС
ББК 84.7
1270. МАККАЛОУ КОЛИН. ТИМ; ЖОНКИЛЬ – ЦВЕТОК ЛЮБВИ / Д.РОБИНС:
[РОМАНЫ: ПЕР. С АНГЛ.] – Т.: УЗБЕКИСТОН, 1993. – 369 С.; 20 СМ. – ISBN 5-640-
01536-5 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1228] П ОФ
1271. МАРИВО. ЖИЗНЬ МАРИАННЫ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГРАФИНИ
ДЕ***: РОМАН: [ПЕР. С ФР. / ВСТУПИТ. СТ. А.МИХАЙЛОВА]. – Т.: ГЛ. РЕД. ИЗД.-
ПОЛИГР. КОНЦЕРНА “ШАРК”, 1993. – 542, [2] С.; 20 СМ. – (АРХ. ФР.
БЕЛЛЕТРИСТИКИ). – (В ПЕР.): Б. Ц., 100000 ЭКЗ. – [93-661] П ОФ
1272. МОРОВИА АЛЬБЕРТО. РИМЛЯНКА: РОМАН / ПЕР. С ИТАЛ.
Т.БЛАНТЕР. – Т.: КАМАЛАК, 1992. – 367 С.; 20 СМ. – ISBN 5-633-00848-0: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-124] П ОФ
1273. МУРКОК МАЙКЛ. ПОХИТИТЕЛЬ ДУШ: [РОМАНЫ]: ПЕР. С АНГЛ. – Т.:
КАМАЛАК, 1992. – 383 С.: ИЛ.; 21 СМ. – СОДЕРЖ.: ЭЛРИК МЕЛНИБОНИЙСКИЙ;
ПОХИТИТЕЛЬ ДУШ. – ISBN 5-633-06880-4 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 35000 ЭКЗ.
– [93-156] П

126
1274. РИД МАЙН. ПЕРСТ СУДЬБЫ: РОМАНЫ / [СОСТ. Л.Б.МАЛАЕВА]. – Т.:
ШАРК, 1993. – 399, [1] С.; 20 СМ. – СОДЕРЖ.: ПЕРСТ СУДЬБЫ; ОХОТНИЧЬИ
ДОСУГИ; ОХОТА НА МЕДВЕДЕЙ. – (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 150000 ЭКЗ. –
[93-1169] П ВС
1275. СИНКЛЕР ЭПТОН. СИЛЬВИЯ; ЗАМУЖЕСТВО СИЛЬВИИ: [РОМАНЫ /
ПЕР. С АНГЛ. А.Ф.ДОМАНСКОЙ, Н.Ф.ДАВЫДОВОЙ]. – Т.: ИЗД.-ПОЛИРГ. ОБ-НИЕ
ИМ. ИБН СИНЫ, 1992. – 383, [1] С.; 21 СМ. – ISBN 5-638-00702-4 (В ПЕР.): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-158] П
1276. СУВЕСТР ПЬЕР, АЛЛЕН МАРСЕЛЬ. ФАНТОМАС: ДЕТЕКТИВ. РОМАН
/ ПЕР. С ФР. И.ОСТАПЕНКО. – Т.: АДОЛАТ, 1992. – 253, [2] С.; 20 СМ. – (В ПЕР.):
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 120000 ЭКЗ. – [93-1130] П ОФ
1277. ФРЕНСИС ДИК. СМЕРТЬ НА ИППОДРОМЕ; ШАНС ВЫЖИТЬ – НОЛЬ;
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ / М.СПИЛЛЕЙН: [ДЕТЕКТИВ. РОМАНЫ: ПЕР. С АНГЛ.]. –
Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ, 1993. – 432 С.; 20 СМ. – ISBN 5-638-00822-
5 (В ПЕР.): ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1538] П ВС
1278. ЧЕЙЗ ДЖЕЙМС. В ЛОВУШКЕ; ПОХИТИТЕЛЬ; ПОЧЕМУ Я?: ДЕТЕКТИВ
РОМАНЫ / ПЕР. С АНГЛ. [Н.ПУСЕНКОВОЙ, С.СОКОЛОВА]. – Т.: КАМАЛАК, 1993. –
414, [2] С.; 20 СМ. – НА ПЕР. ЗАГЛ.: ПОЧЕМУ Я? – ISBN 5-633-00886-3 (В ПЕР.): ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-1336] П ВС
1279. ИНДИРА ГАНДИ: [ГУРРИНГЛЕР / АЎДАРҒАН Қ.СУЛТАНОВ]. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 61, [2] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-
8272-1396-9: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-990] Б ЮҚ
1280. ЦВЕЙГ СТЕФАН. БИЙТАНЫС ҲАЯЛДЫНГ ХАТЫ: (НОВЕЛЛАЛАР) /
[НЕМИС ТИЛИНЕН АЎДАРҒАН О.ИБРАГИМОВ]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН,
1993. – 94 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1418-3: ШАРТНАМА НАРХДА,
5000 НУСХА. – [93-1161] Б ЮҚ

48 БОЛАЛАР АДАБИЎТИ. ФОЛЬКЛОР


ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ФОЛЬКЛОР

48.2 ИЛМИЙ-МАЪРИФИЙ АДАБИёТ


НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1281. АВТОРХОНОВ А. КРЕМЛЬ САЛТАНАТИ / [РУС ТИЛИДАН К.БАХРИЕВ


ТАРЖ.]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 78, [1] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-8250-0372-Х: ШАРТНОМА
НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-1364] Б

ББК 63.3(2)+66.3(2)6
1282. АКБАРЗОДА Ғ. ТАЪЛИМИ СОНИЙ / [НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИЛАР
Т.ЗИЯЕВ, Р.МАННОНОВА]. – Т.: А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ХАЛҚ МЕРОСИ
НАШРИёТИ, 1993. – 20, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-86484-087-6: ШАРТНОМА НАРХДА,
40000 НУСХА. – [93-961] Б ЮҚ
1283. ЗАКАРИё М. ФАЗОИЛУЛ АЪМОЛ: (ИСЛОМ АМАЛЛАРИНИНГ
ФАЗИЛАТЛАРИ). – Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 77, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-8250-0376-2:
ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-1398] Б ЮҚ

ББК 86.38
1284. КОШИФИЙ Ҳ.В. КИМ БИЛАН ДЎСТЛАШИШ КЕРАК: (“АҲЛОҚИ
МУҲСИНИЙ” ДАН) / [ФОРС ТИЛИДАН О.ЖУМАНОВ ТАРЖ.; СЎНГ СЎЗ
Ҳ.ҲОМИДОВНИКИ]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 31 Б.; 14 СМ. – ISBN 5-8250-0330-4:
ШАРТНОМА НАРХДА, 40000 НУСХА. – [93-945] Б

127
1285. МИРЗАЖОНОВ Т. АТОМЖОННИНГ АЖОЙИБ САРГУЗАШТЛАРИ:
[МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН]. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1993. – 85 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-645-
01858-3: НАРХСИЗ, 4000 НУСХА. – [93-1139] Б

ББК 22. 36Я7


1286. САТТОР М. ЎЗБЕК УДУМЛАРИ: МИЛЛАТНИНГ КЕНЖА БЎҒИНИГА. –
Т.: ФАН, 1993. – 218, [3] Б.; 17 СМ. – ISBN 5-648-01982-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 50000
НУСХА. – [93-1391] Б ОФ
1287. СОСНИН В., ОЧИЛ М. АМИР ТЕМУР ҒОРИ АЖОЙИБОТЛАРИ ёХУД
СОҲИБҚИРОН ҚАДАМЖОЛАРИГА САФАР: (ТАРИҲИЙ ЛАВҲАЛАР): [ЎРТА
МАКТАБ ёШИДАГИ БОЛАЛАР УЧУН]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 31 Б.; 20 СМ. – ISBN 5-
8250-0353-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-435] Б ЮҚ
1288. ШОЙҚУЛОВ С. МЎЪЖИЗАКОР МОШИНЛАР: [МАКТАБГАЧА ВА
КИЧИК МАКТАБ ёШИДАГИ БОЛАЛАР УЧУН]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 23 Б.: РАСМ; 21
СМ. – ISBN 5-8250-0328-2: ШАРТНОМА НАРХДА, 35000 НУСХА. – [93-505] Б
1289. МИРЗАМБЕТОВ К., ОСТРОВСКИЙ В.В. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
АГРОНОМИЯ: [ДЛЯ ЮННАТОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ]. – НУКУС: БИЛИМ,
1993. – 175 С.; 20 СМ. – ISBN 5-7698-0221-9: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 3000 ЭКЗ. – [93-301]
П ВС
1290. ЧАБРОВА Т.Л. ИЗОСЛОВАРЬ В КАРТИНКАХ=ТАСВИРИЙ САНЪАТ
РАСМЛИ ЛУҒАТИ: [ДЛЯ ДЕТЕЙ СТ. ДОШК. И МЛ. ШК. ВОЗРАСТА]. – Т.:
УКИТУВЧИ, 1993. – 79, [1] С.: ЦВ. ИЛ.; 17 СМ. – ISBN 5-645-01333-6: Б. Ц., 10000 ЭКЗ. –
[93-1426] П ОФ

48.3 БАДИИЙ АДАБИёТ. МДҲ ХАЛҚЛАРИ АДАБИёТИ. ФОЛЬКЛОР


ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СНГ

1291. АКБАР АБДУРАҲМОН. ЎЗНИНГ ТУҒИЛГАН КУНИ: ШЕЪРЛАР:


[МАКТАБГАЧА ВА КИЧИК МАКТАБ ёШИДАГИ БОЛАЛАР УЧУН]. – Т.: ЧЎЛПОН,
1992. – 46, [2] Б.; 14 СМ. – ISBN 5-8250-0348-7: 2 С. 50 Т., 10000 НУСХА. – [93-261] Б ЮҚ
1292. БОБОНОВ ОЛЛОёР. БЎРИНИНГ УКАСИ: ШЕЪРЛАР: [МАКТАБГАЧА
ВА МАКТАБ ёШИДАГИ БОЛАЛАР УЧУН]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 15, [1] Б.; 14 СМ. –
ISBN 5-8250-0366-5: ШАРТНОМА АСОСИДА, 3000 НУСХА. – [93-1008] Б ЮҚ
1293. ДЎСТМУҲАММАД ҚУДРАТ. НОЛЖОН ВА БИРЖОН: ҚИССА: [КИЧИК
МАКТАБ ёШИДАГИ БОЛАЛАР УЧУН]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 42, [2] Б.: РАСМ; 21 СМ.
– ISBN 5-8250-0160-3: 3 С., 25000 НУСХА. – [93-146] Б ОФ
1294. ЗАРҚАНОТ АФСОНАЛАР=КРЫЛАТЫЕ ЛЕГЕНДЫ: [ОЗАРБАЙЖОН
АФСОНАЛАРИ АСОСИДА / НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ А.ЗИёДОВ; МУСАВВИР
О.БАКЛИКОВА]. – Т.: ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1993. – 15 Б.: РАСМ; 28 СМ. –
ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. – ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 НУСХА. – [93-1020] Б
ОФ
1295. ЗОЛУШКА: У.ДИСНЕЙ МУЛЬТФИЛМЛАРИ АСОСИДА: ЭРТАК БЎЯШ
УЧУН / [РАССОМ О.ВОДНЯК]. – Т.: МЕҲНАТ, 1993. – 32 Б.: РАСМ; 32 СМ. – ТЕКСТ
ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. – ISBN 5-8244-0993-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. –
[93-1021] Б ОФ
1296. ИСҲОҚОВА ДИЛОРОМ. ТОШСУЛТОН: ЭРТАКЛАР: [КИЧИК МАКТАБ
ёШИДАГИ БОЛАЛАР УЧУН / РАССОМ Х.КАМОЛ]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1991. – 35, [2] Б.:
РАНГЛИ СУРАТ; 29 СМ. – ISBN 5-8250-0154-3: 3 С., 35000 НУСХА. – [92-1711] Б ОФ
1297. КАШМИРЛИК СЕҲРГАР=КАШМИРСКИЙ ВОЛШЕБНИК: [ЎЗБЕК ХАЛҚ
ЭРТАГИ АСОСИДА / МАТН МУАЛЛИФИ А.ЗИёДОВ; МУСАВВИР О.БАКЛИКОВА]. –
Т.: ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1992. – 16, [1] Б.: РАСМ; 22 СМ. –ТЕКСТ ПАРАЛ.:
ЎЗБЕК, РУС. – ШАРТНОМА НАРХДА, 100000 НУСХА. – [93-1018] Б ОФ

128
1298. МАҲКАМ ОЛИМ. СЕҲРЛИ ҚУДУҚ: ЭРТАКЛАР: [МАКТАБГАЧА
ёШДАГИ БОЛАЛАР УЧУН / РАССОМ Ҳ.РАҲМАТУЛЛАЕВ]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1991. – 30,
[3] Б.: РАНГЛИ РАСМ; 29 СМ. – ISBN 5-8250-0216-2: 4 С., 25000 НУСХА. – [93-80] Б ОФ
1299. МАҲМУД БАҲРОМ. КИМ ЗИЙРАК, КИМ ТОПҚИР: [ШЕЪРЛАР]. –
ҚАРШИ: НАСАФ, 1992. – 61, [1] Б.; 13 СМ. – ISBN 5-7323-0271-9: ЭРКИН НАРХДА,
10000 НУСХА. – [93-113] Б ЮҚ
1300. МЎМИН ПЎЛАТ. МАРВАРИД ТАБИБ: [ШЕЪРЛАР]. – Т.: ИБН СИНО
НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. – 24 Б.: РАНГЛИ РАСМ; 29
СМ. – ISBN 5-638-00613-3: ШАРТНОМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-151] Б ОФ
1301. МЎМИН ПЎЛАТ. ЧАМАНДАГИ ЧАМАНИМ: ШЕЪРЛАР, ҚЎШИҚЛАР:
[КИЧИК МАКТАБ ёШИДАГИ БОЛАЛАР УЧУН]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 142, [1] Б.:
РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-8250-0167-0: 6 С., 10000 НУСХА. – ISBN 5-8250-0167 (ХАТО). –
[93-1736] Б ОФ
1302. РАҲИМ АБДУЛЛО. ҲАёТИМ ҒУНЧАЛАРИ: (ШЕЪРЛАР) / [СЎЗ БОШИ
Н.НАРЗУЛЛАЕВНИКИ]. – Т.: ФАН, 1993. – 33, [1] Б.; 17 СМ. – МУНДАРИЖА:
ЦИКЛЛАР: НАМАНГАНИМ НАВОСИ; БОЛАЛАРИМ ЛОЛАЛАРИМ. – МУАЛЛИФ
ҲИСОБИГА БОСИЛГАН. – ISBN 5-648-01989-0: ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА.
– [93-1039] Б ЮҚ
1303. РИЗО ҲАМРОҚУЛ. ЎҒИРЛАНГАН БОЛАЛИК: (ҚИССА ВА ҲИКОЯЛАР).
– Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 158, [1] Б.; 21 СМ. – МУНДАРИЖА: ҚИССАЛАР: ЎҒИРЛАНГАН
БОЛАЛИК; ОЙНИНГ ЎН БЕШИ; ЖАЗО; ҲИКОЯЛАР: ТУНГИ АЛАНГА; МАМАТ
ЧЎЛОҚ; ЗАМИРА; САДОҚАТ; ИҒВОГАР; ХИЖОЛАТПАЗЛИК; ХАБАРЧИ; ОНА-
БУЮК ҚУёШ; БАХШИ ШОИР; ЗИННАТ МОМО ВА БОШҚ. ҲИКОЯЛАР. – ISBN 5-
8250-0352-5: ШАРТНОМА НАРХДА, 30000 НУСХА. – [93-356] Б
1304. ТУРСУН АЛИ МУҲАММАД. БЕЛИДА БЕЛБОҒИ БОРЛАР:
[ҲИКОЯЛАР]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 46, [1] Б.; 21 СМ. – ISBN 5-8250-0356-8:
ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-819] Б ЮҚ
1305. ФИЛ БИЛАН ХЎРОЗ: ЎЗБЕК ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИ: [МАКТАБГАЧА
ёШДАГИ БОЛАЛАР УЧУН] / РАССОМ А.ҚАМБАРОВ. – Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 32 Б.:
РАНГЛИ РАСМ; 29 СМ. – ISBN 5-8250-0202-2: 4 С., 35000 НУСХА. – [93-98] Б ОФ
1306. ЧОР КИТОБ / [ФОРСИЙДАН О.БЎРИ ТАРЖ.]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 159
Б.; 17 СМ. – ISBN 5-8250-0350-9: ШАРТНОМА НАРХДА, 45000 НУСХА. – [93-1705] Б
ЮҚ
1307. ЎЗБЕК АДАБИЙ ФАНТАСТИК ЭРТАКЛАРИ: 10 ЖИЛДЛИК / [ТАҲРИР
ҲАЙЪАТИ: А.БОБОХОН ВА БОШҚ.]. – Т.: МЕРОС. – 20 СМ. – (ЖАҲОН ХАЛҚЛАРИ
ЭРТАКЛАРИ).
ЖИЛД 2: СЕМУРҒ / [ТУЗУВЧИЛАР М.МУРОДОВ, С.ОЛИМОВ]. – 1993. – 285,
[1] Б. – ISBN 5-86484-016-5 (МУҚОВАЛИ): НАРХСИЗ, 15000 НУСХА. – [93-1493] Б ЮҚ
1308. ҲАСАНБОЕВА О. ВА БОШҚ. ЎЗИНГ ЯСА=СДЕЛАЙ САМ:
[МАКТАБГАЧА ВА КИЧИК МАКТАБ ёШИДАГИ БОЛАЛАР УЧУН / О.ҲАСАНБОЕВА,
О.ГОРОХОВА, Л.СТАРКОВА; РАССОМ Ў.НАБИЕВ. – Т.: КАМАЛАК, 1993. – [30] Б.,
РАНГЛИ РАСМ; 28 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС. – ISBN 5-633-00887-1:
ШАРТНОМА НАРХДА, 50000 НУСХА. – [93-1112] Б
1309. ДЕНЬ ПАДАЮЩИХ С НЕБА БЛИНОВ: ВОЛШЕБ. СКАЗКИ / [ХУДОЖ.
И.КДЫРОВ]. – НУКУС: КАРАКАЛПАКСТАН, 1992. – 301, [1] С.: ИЛ.; 22 СМ. – ISBN 5-
8272-1356-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 75000 ЭКЗ. – [93-161] П
1310. КУРОЧКА-РЯБА = ЧИПОР ТОВУҚ: РУС. НАР. СКАЗКА: КНИЖКА-
КАРТИНКА С ВКЛАДЫШЕМ “РАСКРАСЬ И СДЕЛАЙ САМ” / [ХУДОЖ.-
КОНСТРУКТОР ВЛ.ВАЛИЕВ]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1993. – 8 С.: ЦВ. ИЛ.; 41 СМ. – ПРИЛ.:
ВКЛАДЫШ (16 СМ.). – ISBN 5-645-02134-7: Б. Ц., 30000 ЭКЗ. – [93-1113] П

129
1311. ТОЛСТОЙ А. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО / -
[ХУДОЖ. Г.ЛИ]. – Т.: УКИТУВЧИ, 1992. – 107, [4] С.: ИЛ.; 22 СМ. – Б. Ц., 60000 ЭКЗ. –
[93-32] П ОФ
1312. ЮЛДАШЕВ САТВАЛДЫ. ТАЛИБ-ОЗОРНИК: РАССКАЗЫ: [ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛ. ШК. ВОЗРАСТА / ПЕРЕВОД С УЗБ. Н.КРАСИЛЬНИКОВА; ХУДОЖ. О.ПЕРОВА].
– Т.: УЗБЕКИСТОН, 1992. – 37, [1] С.: ЦВ. ИЛ.; 29 СМ. – СОДЕРЖ.: СОЛНЕЧНЫЙ
ПРАЗДНИК; ДВА ГЕРОЯ; МЕЧТА АЛИШЕРА; ТАЛИБ-ОЗОРНИК; ДИЛЬБАР;
РАЗВЕДЧИК НГУЕН; МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ; КРЫЛАТЫЙ ДРУГ. – ISBN 5-640-01026-6:
Б. Ц., 40000 ЭКЗ. – [93-245] П ОФ
1313. АЖИМОВ ЯҚЫПБАЙ. МЕН СУЙЕМЕН ГУЛЛЕРДИ: ҚОСЫҚЛАР. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 23 Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN
5-8272-1459-0: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1552] Б ЮҚ
1314. АЛТЫН КЕСЕ. ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ЕРТЕКЛЕРИ / [ЖЫЙНАҒАН
ҲАМ БАСПАҒА ТАЯРЛАҒАН Қ.МАМБЕТНАЗАРОВ; ХУДОЖ. К.РЕЙПНАЗАРОВ]. –
НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 97, [2] Б.: РЕНГЛИ СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN
5-7698-0128-Х: НАРХСИЗ, 10000 НУСХА. – [93-291] Б ЮҚ
1315. ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЗОЯ. НАДЕЖДА: ПОВЕСТЬ / [АЎДАРҒАН
З.ТАЖИМУРАТОВ]. – НОКИС: БИЛИМ, 1992. – 204 Б.; 20 СМ. – (МЕКТЕП
КИТАПХАНАСЫ). – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0127-4: 2 М. 10 Т., 5000 НУСХА. –
[93-118] Б ЮҚ
1316. ГОГОЛЬ Н.В. РЕВИЗОР: 5 КАРТИНАЛЫ КОМЕДИЯ. – НОКИС: БИЛИМ,
1992. – 96, [1] Б.; 20 СМ. – (МЕКТЕП КИТАПХАНАСЫ). – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-
7698-0256-1: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-92] Б ЮҚ
1317. ЗАМАТДИНОВ ЗИЙУАТДИН. ЖУМБАҒЫМ ЖУТЫЛДЫ...:
[ЖУМБАҚЛАР, ЖАНҒЫЛТПАШЛАР, ҚОСЫҚЛАР]: БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ҲАМ
КИШИ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ КИШКЕНТАЙЛАР УШЫН. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 29, [1] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1405-1:
ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1097] Б ЮҚ
1318. ЗИЯЎОВ САҒЫН. АЙДЫН: [ҚОСЫҚЛАР, ЕРТЕКЛЕР ҲАМ БАЛЛАДА]. –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАКСТАН, 1992. – 45, [1] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-
8272-1272-5: ШАРТНАМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-1759] Б ЮҚ
1319. КАРИМУЛЛАЕВА УЛМАН. КОСМОСҚА ҚЫЯЛ: ҚОСЫҚЛАР: (КИШИ
ҲАМ МЕКТЕП ТАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАР УШЫН). – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН,
1992. – 26 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1383-7: ШАРТНАМА НАРХДА,
2000 НУСХА. – [93-432] Б ЮҚ
1320. ТАБЫЛМАС ДОСЛЫҚ: ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ЕРТЕГИ / [БАСПАҒА
ТАЯРЛАҒАН Қ.МАМБЕТНАЗАРОВ]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 12 Б.:
СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1394-2: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000
НУСХА. – [93-1096] Б ЮҚ
1321. ТУРСУНОВ МУЗАФФАР. КЕЛИНГЛЕР, КУЛИСЕЙЛИК: ГУРРИНГЛЕР,
ҲАЗИЛЛЕР ҲАМ ПОВЕСТЬ: [МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАР УШЫН]. – НОКИС:
БИЛИМ, 1992. – 92, [2] Б.: СУЎРЕТ; 21 СМ. – (МЕКТЕП КИТАПХАНАСЫ). –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0321-5: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-73] Б
ЮҚ
1322. УББИНИЯЗОВ ХОЖАН. ҲАРИПЛЕРДЕН БАСЛАНАР: (ҚОСЫҚЛАР). –
НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 26 Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ШАРТНАМА
НАРХДА, 2000 НУСХА. – [92-1753] Б ЮҚ
1323. ҚАЙЫРБАЕВ ЖУМЫРБАЙ. СЫРЛЫ СОЗЛЕР ДУНЬЯСЫ: КИШИ
МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒИ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 51, [1]
Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – (МЕКТЕП КИТАПХАНАСЫ). – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-
0485-3: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-813] Б ЮҚ

130
1324. ҚАРАҚАЛПАҚ ЖАНҒЫЛТПАШЛАРЫ / [БАСПАҒА ТАЯРЛАҒАНЛАР
Қ.МАҚСЕТОВ, Қ.ТАЛЫМБЕТОВ]. – НОКИС: БИЛИМ, 1993. – 34, [1] Б.; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-7698-0468-8: ШАРТНАМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-689]
Б ЮҚ

48.4 ЧЕТ ЭЛ АДАБИёТИ


ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1325. ГАУФ В. МИТТИ МУК; БУРУНБОЙ ПАКАНА: ЭРТАКЛАР:


[МАКТАБГАЧА ёШДАГИ БОЛАЛАР УЧУН: НЕМИС АДАБИёТИДАН / РУС
ТИЛИДАН У.ЮНУСОВА ТАРЖ.]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 77, [2] Б.: РАСМ; 20 СМ. –
ОБЛ-ДА САРЛ.: МИТТИ МУК. – ISBN 5-8250-0207-3: 3 С., 35000 НУСХА. – [92-1726] Б
ОФ
1326. ПАНЧАТАНТРА ёХУД БЕШ МУҚАДДАС КИТОБ: [ҲИНД ЭПОСИ /
ТАРЖ., ДЕБОЧА МУАЛЛИФИ ВА ИЗОҲЛАРНИ ТУЗУВЧИ И.ҒАФУРОВ]; РАССОМ
П.АННЕНКОВ. – Т.: ЧЎЛПОН, 1993. – 251, [2] Б.: РАСМ; 21 СМ. – ISBN 5-8250-0304-5:
ШАРТНОМА НАРХДА, 15000 НУСХА. – [93-1559] Б ОФ
1327. ҲИКМАТНОМА / [АРАБ, ФОРС ВА ТУРК ТИЛЛАРИДАН М.ҲАСАНИЙ
ТАРЖ.; ТЎПЛОВЧИ Н.ЭШОНҚУЛОВА]. – Т.: ЧЎЛПОН, 1992. – 109, [3] Б.; 20 СМ. –
ISBN 5-8250-3: НАРХСИЗ, 25000 НУСХА. – [93-374] Б ЮҚ
1328. АВСТРАЛИЯ ҲАМ ОКЕАНИЯ ХАЛЫҚЛАРЫНЫНГ ЕРТЕК ҲАМ
АПСАНАЛАРЫ: ЕРТЕКЛЕР / [О.САТБАЕВ АЎДАРМАСЫ]. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 41, [1] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. –ISBN 5-
8272-1425-6: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1159] Б ЮҚ
1329. АФРИКА ХАЛЫҚ ЕРТЕКЛЕРИ / ОРЫС ТИЛИНЕН Я.АЖИМОВ
АЎДАРДЫ. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 68 Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1414-0: ШАРТНАМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-
1164] Б ЮҚ
1330. ДОЙЛ АРТУР КОНАН. ҚАНҒА-ҚАН: ШЕРЛОК ХОЛМС ҲАҚҚЫНДА
ГУРРИНГЛЕР: [АНГЛИЧАН АДЕБИЯТЫНАН / РУС ТИЛИНЕН АЎДАРҒАН
Г.ЕШИМБЕТОВ]. – НОКИС: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 141 Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. –
ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-0888-4: ШАРТНАМА НАРХДА, 4000 НУСХА. – [93-199]
Б ЮҚ
1331. ЕВРОПА ХАЛЫҚ ЕРТЕКЛЕРИ / [АЎДАРҒАН Т.САПАРОВ]. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1993. – 74, [1] Б.: СУЎРЕТ; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-
8272-1433-7: ШАРТНОМА НАРХДА, 5000 НУСХА. – [93-1182] Б ЮҚ
1332. МЫНГ БИР ТУН: АРАБ ХАЛЫҚ ЕРТЕГИ. – НОКИС:
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН, 1992. – 134, [1] Б.; 20 СМ. – ҚОРАҚАЛПОҚ. – ISBN 5-8272-1301-
2: ШАРТНАМА НАРХДА, 20000 НУСХА. – [93-194] Б

49 САНЪАТ. САНЪАТШУНОСЛИК
ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

49.1 УМУМИЙ МАСАЛАЛАР


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1333. ҚОДИРОВ М. ТОМОША САНЪАТИ ЎТМИШДАН ЛАВҲАЛАР: (ИХЧАМ


ТАДҚИҚОТЛАР) / Ҳ.Ҳ.НИёЗИЙ НОМИДАГИ САНЪАТШУНОСЛИК ИЛМ.
ТАДҚИҚОТ ИН-ТИ. – Т.: ФАН, 1993. – 203, [2] Б.; 15 СМ. – ISBN 5-648-02010-4:
ШАРТНОМА НАРХДА, 1000 НУСХА. – [93-1136] Б ЮҚ

49.2 АРХИТЕКТУРА

131
1334. МЕЪМОРЧИЛИК ВА БИНОКОРЛИК ИЛМИНИНГ ДОЛЗАРБ
МУАММОЛАРИ: [МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ / ТАҲРИРИЯТ ҲАЙЪАТИ:
Э.Қ.ҚОСИМОВ (МАСЪУЛ МУҲАРРИР) ВА БОШҚ.]. – Т.: ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХН.
УН-ТИ, 20 СМ. – (ИЛМ. ИШЛАР ТЎПЛАМИ / А.Р.БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ
ДАВЛАТ ТЕХН. УН-ТИ, ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА ВА ҚУРИЛИШ ИН-ТИ; ЧИҚ.1).
Қ. 1. – 1993. – 148 Б.: РАСМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 300 НУСХА. – [93-131 Ж]
ОП
1335. НИШОНБОЕВ Н. АМАЛИЙ ГЕОДЕЗИЯ. МЕЪМОРЛИК ОБИДАЛАРИНИ
ОИД ГЕОДЕЗИК ИШЛАР: “АМАЛИЙ ГЕОДЕЗИЯ” ВА “ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ
АСОСЛАРИ” БЎЙИЧА ЎҚУВ ҚЎЛЛ. / ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА - ҚУРИЛИШ ИН-
ТИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ, 1992. – 110 Б.: ЧИЗМА, 1 В. СХЕМ.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 107
(9 НОМДА). – НАРХСИЗ, 300 НУСХА. – [93-994] Б ОП
УДК 528.48:528.74
1336. ДЖУМАБАЕВ Х., МАРДИЕВ Н. СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПЛАНА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА. – Т.: НПО “КИБЕРНЕТИКА” АН
РУЗ, 1993. – 45, [1] С.; 20 СМ. – (ПРЕПР. / АН РЕСП. УЗБЕКИСТАН, НПО
“КИБЕРНЕТИКА”; Р-2-108). – 3 Р., 100 ЭКЗ. – [93-625] П ОФ
УДК 338. 984:728.13:681.326

49.3 ТАСВИРИЙ САНЪАТ


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1337. ЛЕБЕДИНСКАЯ О. АНАТОЛИЙ БОБРОВ: [БЕЗАКЧИ РАССОМ:


АЛЬБОМ]. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ, 1992. –
103, [1] Б.: РАСМ; 24 СМ. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС, ИНГЛИЗ. – ISBN 5-635-
01184-5: 12 С., 2000 НУСХА. – [93-134] Б ОФ

49.5 МУЗИКА. МУЗИКАШУНОСЛИК


МУЗЫКА. МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

1338. РЎЗИЕВ Ш. ҲАВАСКОРЛИК ХОРИ БИЛАН ИШЛАШ МЕТОДИКАСИ /


ТОШКЕНТ ДАВЛАТ МАДАНИЯТ ИН-ТИ, ХОР ДИРИЖёРИ КАФ. – Т.: ЎЗУВЧИ, 1993.
– 152 Б.; 20 СМ. – БИБЛИОГР.: Б. 149-151 (62 НОМДА). – ISBN 5-8255-0146-0: 35 С., 500
НУСХА. – [93-960] Б ОФ
1339. РЎЗИМБОЕВ С. КОМИЛЖОН УСТОЗ: [К.ОТАНИёЗОВ
ТАВАЛЛУДИНИНГ 75 ЙИЛЛИГИГА]. – УРГАНЧ: ХОРАЗМ, 1992. – 25 Б.: ПОРТР.; 20
СМ. – ШАРТНОМА НАРХДА, 2000 НУСХА. – [93-818] Б ЮҚ
1340. ФИТРАТ. ЎЗБЕК КЛАССИК МУСИҚАСИ ВА УНИНГ ТАРИХИ /
[НАШРГА ТАЙёРЛОВЧИ К.ҲАСАН]. – Т.: ФАН, 1993. – 55, [1] Б.; 20 СМ. – ISBN 5-648-
01942-4: ШАРТНОМА НАРХДА, 3000 НУСХА. – [93-908] Б

50 УНИВЕРСАЛ МУНДАРИЖАЛИ АДАБИЎТ


ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

50.1 ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛАР. КАЛЕНДАРЛАР. СПРАВОЧНИКЛАР


ЭНЦИКЛОПЕДИИ. КАЛЕНДАРИ. СПРАВОЧНИКИ

1341. АҲМЕДОВ Э. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ=РЕСПУБЛИКА


УЗБЕКИСТАН: ҚИСҚАЧА МАЪЛУМОТНОМА. - [2-ТЎЛДИРИЛГАН НАШРИ]. – Т.:
ЎЗБЕКИСТОН, 1993. – 167, [1] Б., [14] В. РАСМ; 20 СМ. – МУҚОВАДА АВТ.

132
КЎРСАТИЛМАГАН. – ТЕКСТ ПАРАЛ.: ЎЗБЕК, РУС, ИНГЛИЗ. – ISBN 5-640-01603-5
(МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 75000 НУСХА. – [93-1241] И ОФ
ББК 65.9(2У)Я2
1342. ТОШКЕНТ: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ / ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ: Н.ТЎХЛИЕВ (БОШ
МУҲАРРИР) ВА БОШҚ. – Т.: ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТИ, 1992. – 494, [1] Б.:
РАСМ; 25 СМ. – (МУҚОВАЛИ): ШАРТНОМА НАРХДА, 10000 НУСХА. – [93-535] Б ОФ
1343. ДЕЛОВОЙ ТАШКЕНТ: КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ: [СПРАВОЧНИК]
/ А.О. “ТАШКЕНТ - ИНТУРИСТ”, ФИРМА “КОНСАЛТИНГ СЕРВИС Т”. – Т.:
МЕХНАТ, 1993. – 20 СМ.
Ч.1. – 1993. – 293, [2] С. – ISBN 5-8244-0980-3: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 25000 ЭКЗ.
– [93-418] П ОП
1344. ЖЕНЩИНА В МИФАХ И ЛЕГЕНДАХ: ЭНЦИКЛ. СЛОВ. / [АВТ.-СОСТ.
О.П.ВАЛЯНСКАЯ; ХУДОЖ. В.О.АПУХТИН, П.Н.МОРОЗОВ]. – Т.: ГЛ.РЕД.
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ, 1992. – 302, [1] С.: ИЛ.; 20 СМ. – ISBN 5-89890-074-8: ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-177] П
ББК 66.74.Я 2
1345. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА / ТАШК.
ГОР. ПРОИЗВ. ОБ-НИЕ ТЕЛЕФОН. СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ. – Т.: МЕХНАТ, 1992.
– 92 С.; 22 СМ. – ISBN 5-8244-0965-Х: ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 100000 ЭКЗ. – [93-30] П
ОФ

50.2 ТЎПЛАМЛАР. ДАВОМЛИ НАШРЛАР. ИЛМИЙ-ОММАБОП


НАШРЛАР
СБОРНИКИ. ПРОДОЛЖАЮЩИЕ ИЗДАНИЯ.
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ

1346. ТАШКЕНТСКИЙ ГОС. ТЕХН. УН-Т. СТУД. НАУЧ.-ТЕХН. КОНФ.


(1992). МАТЕРИАЛЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ТАШГТУ (18 – 23 МАЯ 1992 Г.) / [СОСТ. П.Р.ИСМАТУЛЛАЕВ И ДР.]. – Т.: ТАШГТУ,
1992. – 115, [1] С.; 20 СМ. – В НАДЗАГ.: М-ВО ВЫСШ.И СРЕД. СПЕЦ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСП. УЗБЕКИСТАН, ТАШК. ГОС. ТЕХН. УН-Т ИМ. А.Р.БЕРУНИ, СОВЕТ ПО Н.-И.
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ТАШГТУ. – ЧАСТЬ ТЕКСТА: УЗБ. – ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, 300
ЭКЗ. – [93-210] П ОП

ТИЛЛАР РЎЙХАТИ
(ЎЗБЕК ВА РУС ТИЛЛАРИДАН БОШҚА ТИЛЛАРДА
ТАСВИРЛАНГАН МАҚОЛАЛАР)

ПЕРЕЧЕНЬ ЯЗЫКОВ

ҚОРАҚАЛПОҚ - 21-22, 29, 30, 60-62, 91-95, 106-108, 160-161, 178, 230, 245-251,
289, 314, 339, 403, 411, 422, 433, 452, 463, 464, 476, 477, 493, 494, 503, 517, 526, 540, 564,
607, 618-621, 632, 637, 651, 714-726, 836-879, 881, 988-999, 1031-1044, 1062-1105, 1247,
1248, 1252, 1253, 1287, 1288, 1321-1341

Инглиз – 143, 176, 210, 212,


ТОЖИК – 63, 179
ТУРК – 186, 1242

133
ЎРДАМЧИ КЎРСАТКИЧЛАР
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ИСМЛАР КЎРСАТКИЧИ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

АББОСОВ А. 478
АББАСОВ Н.Г. 395
АБАЕВ С. 60
АБДАЛИМОВ Б. 716
АБДРАҲМОНОВ Т.А. 457, 458
АБДУАЗИМОВ А.А. 267
АБДУЛАЗИЗ Ш. 1097
АБДУЛЛАЕВ Е. 153
АБДУЛЛАЕВ А. 2148
АБДУЛЛАЕВ А.Б. 905
АБДУЛЛАЕВ А.З. 395
АБДУЛЛАЕВ Р. 446
АБДУЛЛАЕВ И. 1176
АБДУЛЛАЕВ М. 17
АБДУЛЛАЕВ Х.А. 457, 458
АБДУЛЛАЕВА Т.Б. 735
АБДУЛЛАЕВА Қ. 717, 718
АБДУЛЛАЖОНОВА Ж. 906
АБДУЛҲАКИМ М. 1212
АБДУРАЗЗАКОВ М.А. 940
АБДУРАСУЛЕВА А.Р. 316
АБДУРАҲМОН И. 1098
АБДУРАҲМОНОВ А. 655, 1099, 1202
АБДУРаҲМОНОВ Т. 517
АБДУСАМАТОВ А. 326
АБДУСАМЕДОВ А. 103
АБДУСАМАТОВ Ҳ. 990
АБДУҚОДИРОВ Ҳ.А. 559
АБДУҒАФУРОВ А. 1156
АБЛАЕВ О. 942
АБРОРОВ М. 7
АБСАТАРОВ А.А. 628
АБУ БАКР МУҲАММАД ИБН ЖАЪФАР НАРШАХИЙ. 70
АБУ АЛИ ИБН СИНО 531, 532, 533
АБУ МАНСУР АС-САОЛИБИЙ 17
АБУЛ МУҲСИН МУҲАММАД БОҚИР ИБН МУҲАММАД АЛИ 1101
АБУТ-ТАВВОБ МУҲАММАД ШАФИҚ 34
АБУТАЛИЕВ Э.Б. 290
АВАЗ К. 1102, 1103, 1106
АВАЗОВА М. 1104
АВАНЕСОВА Н.А. 769, 770, 771
АВЛОНИЙ А. 637
АВТОРХОНОВ А. 1281

134
АДАМБЕКОВА Ғ. 662
АДҲАМЖОН УМАР ЛАТИФ ЎҒЛИ. 58
АЗИЗОВА А. 193, 719
АЗИЗОВА Д. 293
АЗИМ АБДУМАЖИД 1107
АЗИМ ХОЖА 1108
АЗИМОВ С.Г. 508
АЗЛАРОВ Э. 684, 794
АЙРАПЕТЬЯНЦ С.А. 627
АКБАР АБДУРАҲМОН 1291
АКБАРЗОДА Ғ. 1282
АКБАРОВА М. 992
АКРОМОВ З.М. 720
АЛИЕВ Қ. 618
АЛИЕВ Б. 880
АЛИЕВ Т. 1109
АЛИМОВ В.А. 547
АКИМОВ И.У. 362
АЛИМОВ Ш.О. 721, 722, 725
АЛИХОНОВ С. 656
АЛИҚУЛОВ Т. 907
АЛМАТОВ А.С.
АМИНОВ Б. 727, 1195
АМИНОВ С.Н. 939
АМИНОВ Ҳ. 162
АМИР ТЕМУР 71-72
АНИКЕЕВА Н.П. 651
АННЕНКОВ П. 1326
АНТОНОВ А.Ф. 657
АРСЛОН Н. 1110
АСАЛОВ Х. 730, 794
АСЛОНОВ Р. 1111, 1205
АСЛОНОВ Х. 729
АСҚАРОВ И.Р. 731
АСҚАРОВ М. 322,
АСҚАРОВА М. 732
АХМЕДОВ А. 935
АТ-ТЕРМИЗИЙ АБУ ИСО 1188
АУЛОВА Р.А. 733
АХМЕДШАЙХОВ М.Р. 303
АХМЕДШИН М.М. 734
АШРАПОВА Т. 797
АШУР АЛИ АҲМАД 652
АШУРОВА Н. 789
АЪЗАМОВ А. 77, 668, 748
АЪЗАМХЎЖАЕВ С. 578
АЪЛАМОВА М. 798, 908
АРИПОВ Ҳ.М. 668
АҲМАД А. 9, 728
АҲМАД ИБН СУЛАЙМОН. 561
АҲМАДҲЎЖАЕВ Э.Т. 991
АҲМАДЖОНОВ И.Ғ. 757, 758

135
АҲМАДЖОНОВ О.М. 788
АҲМАДЖОНОВ Ш.О. 788
АҲМАДХЎЖАЕВ Э. 994
АҲМАДХЎЖАЕВА М.М. 385
АҲМЕДОВ Б. 73, 1149
АҲМЕДОВ З.А. 765
АҲМЕДОВ К.С. 327, 909
АҲМЕДОВ Н. 658, 776, 777
АҲМЕДОВ Н.К. 353
АҲМЕДОВ Т. 1154
АҲМЕДОВ Э. 1341
АҲМЕДОВ Ў.А. 548
АҲМЕДОВ Қ.Н. 317, 318
АҲМЕДОВ Ғ. 206
АҲМЕРОВ Э.А. 587
АҲМЕРОВ Қ. 266
АҲМЕРОВ Қ.М. 909

БАБЕНКОВА Е.А. 542


БАДИУЗЗАМОН САИД НУРСИЙ 35
БАЙМУРОДОВА Л.И. 289
БАКЛИКОВА О. 1294, 1297
БАРБАКАДЗЕ М.Ш. 113
БАХРИЕВ К. 1281
БАҲОУДДИН НАҚШБАНД. 48
БАҲРИЕВ М. 1247

БЕКЖОНОВ Р.Б. 910


БЕКНАЗАРОВ Б. 736
БЕЛОУСОВ В.А. 617
БЕЛЬСКАЯ Е.М. 735, 768
БЕЛЯВСКИЙ Я.И. 358
БЕЛЯЕВ Н.М. 358
БЕРДИШЕВ А.С. 888
БЕНЬЯМИНОВ Я.Р. 945
БЕРЕЗИКОВ Е. 1241
БЕРУНИЙ А.Р. 1112
БИКБАЕВА Н.У. 660, 757, 758
БОБОБЕКОВ Ҳ. 1176
БОБОЕВ Ҳ. 74
БОБОНОВ ОЛЛОёР 1292
БОБОХОН А. 1307
БОБОХОНОВ Ш.З. 885
БОБОХЎЖАЕВ С.Н. 576
БОБОҚУЛОВ М. 1113
БОБРОВ А. 1105
БОБУР З.М. 36, 658
БОГДАНОВ Г.Н. 691
БОЗОР БАҲШИ ОМОН ЎҒЛИ 1114
БОЗОРОВ О. 926
БРАДИС В.М. 737
БРОВКИН С.В. 585

136
БОЙ МУРОД ЗАБИУЛЛО ЎҒЛИ 1115
БОЙМИРОВ Т. 1114
БОЛТАБОЕВ Ҳ. 995
БОЛҚУНОВ А.С. 470
БОТИРОВ Ҳ.А. 622
БОҚИЕВ А. 478
БОҚИЙ Н. 1116
БУДАРИНА С.А. 738
БУРИЕВА М.Р. 154
БУРЛДАЧЕНКО Е.С. 542
БЎРИ О. 1306
БЎРИБОЕВ И. 294
БЎРИЕВ О. 71
БЎРОНИЙ Ғ. 1117
БЎРОНОВ Ж.Б. 795
БЎРОНОВ К. 11, 170
БЎРОНОВ Н. 779

ВАИСОВ А.Ш. 582


ВАЛИХЎЖАЕВ Б. 997, 1118

ДАВОМАТ ТЕМУР 1247


ДАЛАБОЕВ У. 375
ДАВЛАТОВ К. 661
ДАМИН О. 1122
ДАМИНОВ Б. 163
ДАМИНОВ Т.О. 564
ДАМИНОВА М. 662
ДЖУМАБАЕВ Х. 1336
ДИЕВА К.И. 772
ДОДОБОЕВ Ю. 447
ДОДОНОВ Ю.Б. 741
ДОЛИМОВ С. 1249
ДОЛИМОВ С.А. 353
ДОЛИМОВ У. 798
ДОНИёРОВ Р. 935
ДЎСТМУҲАММД Х. 1036
ДЎСТМУҲАММАД Қ. 1293
ДЎСТҚУЛОВ С.Д. 509

ЕРГЕШЕВ Е. 424
ЕМИНОВ Н.П. 345
ЕСЕНБОЕВ З. 901
ЕЩАНОВ Т.Б. 619

ЎДГОРОВ Н. 322
ЎРИЕВ О. 322
ЎРМАТОВ Ш. 775
ЎРҚУЛОВ А.Б. 565
ЎҚУББЕКОВА М. 1124
ЎҚУБОВ И.Я. 690
ЎҚУБОВ Н. 1125

137
ЎҚУБОВ О. 1141, 1160

ВАЛИЕВ Х.В. 297


ВАФОЕВ А. 162
ВИЛЕНКИН Н.Я. 740
ВОДНЯК О. 1295
ВОРОБЬёВ А. 661
ВОСИҚОВА М.С. 207
ВОХИДОВ З. 764
ВОҲИДОВ Р. 998
ВОҲИДОВ С. 115
ВОҲИДОВ Э. 1119
ВУЛҚОН ХОЛДОР 1120

ГАНИН Ю.А. 371


ГАУФ В. 1325
ГЕОРГИЕВСКИЙ Ю.К. 919
ГИТЛИН А.С. 168
ГОЛЬДФАРБ Я.Л. 741
ГОРБАТОВ И.А. 294
ГОРБУНОВА И.В. 624
ГРАБЕЦКИЙ А.А. 671
ГРИГОРЬЯНЦ А.Г. 735, 742, 743
ГРОЗДИНСКАЯ Т.В. 940
ГУБЕНКО Л.Я. 627
ГУЛБАҲОР. 1121

ЖАББОР МУҲИДДИН 1126


ЖАВЛИЕВ Т. 104
ЖАВОҲИР-УЛ 1127
ЖАЛИЛОВ К. 566
ЖАЛИЛОВ К.Ж. 559
ЖАЛИЛОВ О. 493
ЖАЛИЛОВ С. 75
ЖАЛОЛОВ А. 999
ЖАЛОЛОВ Г.Ж. 339
ЖАЛОЛОВ Ж.Ж. 621
ЖАМИЛ А. 1128-29
ЖУМАБОЕВ Ж. 1000
ЖУМАНИёЗОВ Р. 726
ЖУМАНОВ О. 1284
ЖУМАНОВ О.М. 443
ЖЎРАЕВ З. 78
ЖЎРАЕВ Т.Д. 888

ЗАЙНИДДИН ҲАБУБУЛЛА 1130


ЗАЙНОБИДИНОВ С.З. 303
ЗАКАРИё М. 1283
ЗАРИПОВ К. 663
ЗАРИПОВ С. 620

138
ЗИёДОВ А. 1294, 1297
ЗИЯЕВ Т. 1282
ЗОИРОВ И.У. 377
ЗОЙИР И. 1035
ЗОҲИДОВ Р. 367
ЗОҲИДОВ Ф. 1179
ЗОҲИДОВ Э. 1131
ЗОҲИДОВ Ҳ.З. 353

ЗУННУНОВ А. 664
ЗУФАРОВ К.А. 340

ИБОДОВ М. 1132
ИБРАГИМОВ Ў.Қ. 550
ИБРОХИМОВ А. 96, 123
ИБРОҲИМ Р. 1134
ИБРОҲИМ Н. 1133
ИБРОҲИМОВ М. 796
ИБРОҲИМОВ Н. 64
ИБРОҲИМОВ О. 775
ИБРОҲИМОВ Р.Н. 334
ИБРОҲИМОВ Ш.И. 494
ИБРОҲИМОВА С. 686
ИГАМБЕРДИЕВ Қ.Р. 766
ИДРИС Ш. 39
ИЗБОСАРОВ Б.Ф. 301
ИКРОМОВ И.Р. 330
ИКРОМОВА Р. 665, 719
ИЛЮХИН В. 194
ИМАМОВА Т.З. 195
ИМОМОВ Б. 1209
ИНОМОВ М. 159
ИНОМОВА К.Б. 913
ИНОМОВА М.О. 879
ИНОМХЎЖАЕВ Р. 914
ИРИСОВ А. 10, 40, 540, 1112
ИСАЕВА М.Ш. 666
ИСАМУХАМЕДОВ С.С. 773
ИСКАНДАРОВ Б. 18
ИСКАНДАРОВ Т. 438
ИСЛОМОВ М. 447
ИСЛОМОВ Т.К. 375
ИСМАТ Ҳ. 1135
ИСМОИЛ А. 1137
ИСМОИЛОВ А. 1138
ИСМОИЛОВ И. 301
ИСМОИЛОВ М. 749
ИСМОИЛОВ Ҳ. 105
ИСОҚ ТУРК. 1136
ИСОҚОВ Ҳ. 672
ИСРОИЛЖОНОВ С. 685
ИСРОИЛОВ А.А. 296, 738, 750

139
ИСРОИЛОВ Ф.И. 509
ИСОМИДДИНОВ М. 100
ИСТОМИН А.А. 628
ИСҲОҚОВА Д. 1296
ИСҲОҚОВА М. 751

Й. ЭШБЕК 1189
ЙЎЛДОШ МУҚИМ ЎҒЛИ ОТАШ. 1217
ЙЎЛДОШЕВ Б. 1114

ЙЎЛДОШЕВ Ж. 632
ЙЎЛДОШЕВ Ж.Ғ. 643, 785
ЙЎЛДОШЕВ К. 753
ЙЎЛДОШЕВ К.Й. 58
ЙўЛДОШЕВ Р. 730
ЙЎЛДОШЕВ Ҳ.Й 317, 318

КАБАРДИН О.Ф. 754


КАЛОНХОНОВ М. 165
КАМОЛ Х. 1296
КАМОЛОВ Ж. 301
КАМОЛОВ С.К. 101
КАНБУ И. 1248
КАРИМ А. 1036, 1139
КАРИМОВ А. 1140
КАРИМОВ Б.Р. 915
КАРИМОВ Б.Ҳ. 371
КАРИМОВ И. 661
КАРИМОВ И.А. 76, 124, 166, 167, 196, 197, 198
КАРИМОВ Н. 752
КАРИМОВ Р.К. 125, 294-95
КАРИМОВ У. 531, 533
КАРИМОВ Ш.Н. 567,568
КАРИМОВ Ғ. 739
КАРИМОВ Ҳ. 1001
КАРИМОВ Ҳ.Ў. 549
КАРИМОВА Т.А. 125
КАРИМХЎЖАЕВ А. 291
КАРОМАТОВ Ҳ. 1002
КАРОМОВ М. 1152
КАСЕНОВ Б.К. 464
КАТТАБЕКОВ А. 755
КАЧУРИН Я.И. 358
КЕНЖА Й. 1208
КИМ М. 465
КЛИМОВА А.А. 940
КНЯЗЕВА Л.С. 340
КОЗЛОВ В.А. 302
КОРОВКИН Ф.П. 756
КОРОТЬКО Г.Ф. 913
КОЛЯГИН Ю.М. 721, 722, 725
КОМИЛОВ Н. 793, 1249

140
КОМИЛОВА С.С. 569
КОСТЕЦКИЙ В. 751
КОШИФИЙ Ҳ.В. 1284
КУПНИС Я.И. 358

ЛАВРОВА В.Н. 671


ЛАДОДО К.С. 564
ЛАТИБЖОНОВ Н. 1141
ЛАТИПОВ А.Ш. 291
ЛЕБЕДИНСКАЯ О. 1337
ЛЕВЕНБЕРГ Л.Ш. 757, 758, 762
ЛУТФИДДИНОВА Х. 1003

МАВЛОНҚУЛОВА З.И. 477, 551


МАВЛОНОВ А.В. 381
МАВЛОНОВ О. 736
МАВЛОНОВ Ш. 203
МАВЛОНОВА Р. 759
МАВЛУДУННАБИЙ САЛЛАЛЛОҲУ АЛАЙҲИ ВАСАЛЛАМ. 42
МАДАМИНОВА М.А. 734
МАДИёРОВ Т.Қ. 444, 445
МАЖИДОВ В.М. 570
МАЖИДОВ Р. 753
МАКАРИЧЕВ Ю.Н. 723, 724
МАЛИКОВА Ҳ. 1142
МАМАДАЗИМОВ М.М. 667
МАМАДАЛИЕВ А. 447
МАМАДАЛИЕВ Н.К. 774
МАМАЖОНОВА Р.Ю. 912
МАМАТКАРИМОВ А. 447
МАМАТҚУЛОВ М. 335
МАМБЕТОВ Ж.М. 619
МАМЕДОВ К.К. 876
МАННОНОВА Р. 1282
МАНСУР А. 44, 885
МАНСУРОВ Х. 760
МАНСУРОВ Ш. 11
МАНСУРОВА Г. 941
МАРДИЕВ Н. 1336
МАСТУРАХОН ИБРОҲИМХОН 1143
МАТёҚУБОВА Г. 1049
МАТЖОН О. 1145
МАТЖОН С. 902
МАТЎҚУБОВ С. 1144
МАХМУДОВ Х. 765
МАХСУМОВ А.Ғ. 341
МАХСУМОВ М. 637
МАХСУМОВ М.Н. 477, 479, 480
МАЪРУПОВ М.А. 298
МАЪРУФОВ З.М. 917
МАҲКАМ А. 1146
МАҲКАМ О. 1298

141
МАҲКАМОВ М.М. 669
МЕҲМЕТ СЎЙМЕН. 41
МАҲМУД Б. 1299
МАҲМУД М. 47
МАҲМУДОВ А. 918
МАҲМУДОВ О.С. 563, 571
МАҲМУДОВ Р. 24
МАҲМУДОВА Г. 759
МАҲМУДХОН МАҲДУМ ҲАСАНХОН 1101
МАҲМУДХОН МАҲДУМ ҲАСАНХОН МАҲДУМ ЎҒЛИ. 46
МАҲСУДОВ И.М. 394
МИНДЮК Н.Г. 723, 724
МИРАЪЗАМОВ К.Ж. 915
МИРАҲМЕДОВ Ш. 305
МИРБОБОЕВ В.А. 385
МИРВАЛИЕВ С. 1004
МИРЗААҲМЕДОВ М.А. 276
МИРЗАҲМЕДОВ Б.М. 683
МИРЗАЕВ А. 726
МИРЗАЕВ И. 1005-06
МИРЗАЕВ С. 1007
МИРЗАЕВ У. 527
МИРЗАЕВА М. 1163
МИРЗАЖОНОВ К.М. 471
МИРЗАЖОНОВ Т. 1285
МИРЗАЖОНОВ Т.А. 766
МИРЗО М. 1147
МИРКОМИЛОВ Т.М. 394
МИРОРТИҚ МИРАБДУЛЛА ЎҒЛИ 335
МИРСАИДОВ М.С. 625
МИРСАЙДУЛЛАЕВ М.М. 583
МИРТАЗОЕВ О. 572
МИХАЙЛОВ Г.Н. 917
МОЙДИНОВ А. 383
МОРО М.И. 762
МУМИНОВ Н.С. 279
МУРОД ХОН А. 1008
МУРОДОВ М. 1307
МУРТАЛИБОВ Ш.А. 575
МУСАҚУЛОВ А. 1163
МУСАЕВ К.Ю. 911
МУСАЕВ П.Ғ. 720
МУСАЕВ С. 326
МУСАЕВ С.С. 912
МУСАЕВА Т.И. 920
МУСАЛАТОВ Х.А. 585
МУСАННИФ ШАМСИДДИНХОН ИБН ЗИёВУДДИНХОН БОБОХОН. 45
МУСАХОН ИБРОҲИМ 1147
МУСАХОНОВА Х. 767
МУСТАФОЕВ С.М. 346
МУСУРМОНОВА О. 654, 670
МУХАМЕДОВ Ж.М. 481

142
МУХАМЕДХАНОВА Р.И. 888
МУХТОРОВ А. 937
МУҲАББАТ ИБРОҲИМ ҚИЗИ 1148
МУҲАММАД АЛИ. 1149, 1159
МУҲАММАД ИБН АБУ БАКР. 46
МУҲАММАД ЛАТИФ ЖУМАН. 58
МУҲАММАДЖОНОВ А. 70, 77
МУҲАММАДЖОНОВ А.Р. 100
МУҲАММАДЖОНОВА Г. 110
МУҲИТДИНОВ Н. 79
МУҲИТДИНОВ Ф.И. 201
МУҲИТДИНОВА Г.Ш. 921
МЎМИН П. 1151,1300, 1301
МЎМИНОВ Б.М. 573
МЎМИНОВ И.М. 915
МЎМИНОВ О. 169, 439,1152
МЎМИНОВ О.А. 768
МЎМИНОВА Л. 877
МЎМИНОВА Л.Р. 645

НАБИЕВ А. 78
НАБИЕВ Ў. 1308
НАВОИЙ А. 1155
НАЖМИДДИН АМИРМАҲМУД КАМОЛИДДИН ЎҒЛИ. 52
НАЗАРОВ Б. 995
НАЗАРОВ Б.А. 927
НАЗАРОВ К. 924
НАЗАРОВ Қ. 155
НАЗАРОВА Т.С. 671
НАРЗУЛЛАЕВНИКИ Н. 1302
НАСАФИЙ. 47-48
НАСРИДДИНОВ Ф.Н. 623, 626
НАСРИТДИНОВ Ш.Ғ. 379
НАФАСОВ Т. 679
НЕНЕЙШВИЛЛИ Э.А. 646
НЕШЕВА Н.А. 769, 770, 771
НЕШКОВ К.И. 723, 724
НЕЪМАТОВ Ҳ. 925, 926
НИГМАНОВ Б. 736
НИёЗОВ Н. 127
НИЗОМОВ Ш.Р. 418
НИШОНБОЕВ Н. 1335
НИШОНОВ М. 672
НИШОНОВ С.А. 689
НИЯЗМЕТОВА Т. 659
НИЯЗОВ С.Н. 384
НИЯТОВ Ч. 1009
НОДИРА. 1156
НОРБОЕВ З.Н. 349
НОРИМОВ Б. 1157
НОРМАТОВ К. 168
НОРМАТОВ К.Н. 687

143
НОРМАТОВ С. 55
НОСИРОВ У.Н. 455
НУРИДДИНОВ Б. 465
НУРМАТОВА П.Н. 772
НУРМОНОВ А. 776, 777
НУРМУҲАМЕДОВА М. 882,
НУРУЛЛИН Р. 168
НУСРАТУЛЛАЕВ С.Н. 571, 574
НЎЪМОНХЎЖАЕВ А.С. 299

О.АҲМЕДОВА-ҒУЛОМОВА 1224
О.С.ИВАШЕВ-МУСАТОВ 740
ОГАҲИЙ М.Р. 1249
ОДИЛОВ Н.А. 377
ОДИЛОВ Т.О. 911
ОДИЛОВ Э. 1158
ОМОН Б. 1246
ОМОН М. 1159
ОМОНОВ А. 527
ОМОНОВ А.А. 481
ОМОНУЛЛАЕВ Д. 775
ОРЛОВ В.А. 688
ОРИПОВ А. 1160
ОРИПОВ Х.М. 274
ОРИФ АБДУЛЛА ҲОЖИ 1161
ОРИФ А. 1162
ОРИФЖОНОВ А. 776, 77, 778
ОРИФЖОНОВА М. 534
ОРИФОВ К.Ш. 303
ОСТОНАҚУЛОВ М. 111, 112
ОСТОНОВ Н. 1164
ОТАЖОН У. 1250
ОТАҚУЛОВ Б.О. 164
ОТАҚЎЗИЕВ Т.А. 909
ОХУНОВА Э. 25
ОЧИЛ К. 1032
ОЧИЛ М. 1165, 1287
ОЧИЛ С. 633, 1011
ОҚМУРОДОВ Т. 43

ПАНКРАТЬЕВА Э.А. 928


ПЕВЗНЕР А.Д. 617
ПОДОБЕД В.Л. 876
ПОЛВОННАЗИР ҲАБИБУЛЛА 633
ПОЛИЕВСКИЙ С.А. 627
ПРАТОВ Ў.П. 911
ПРИМУҲАМЕДОВ И.М. 341
ПРОШИН В.И. 376
ПЎЛАТОВ С. 446

РАЗЗОҚОВ А. 110
РАЗЗОҚОВ М. 673,1166

144
РАСУЛМУҲАМЕДОВ А.Ғ. 301
РАСУЛОВ Ў.М. 334
РАСУЛОВ Ғ.Ғ. 411
РАСУЛОВ Ҳ.З. 417
РАФИДДИНОВ С.С. 1108
РАХМАТУЛЛАЕВ Ш. 937
РАХМОНОВ В. 755
РАШИДОВ Ш. 1152
РАШИДОВА Р.О. 576
РАЪНО СОБИР ҚИЗИ 1167
РАҲИМ А. 1302
РАҲИМ И. 929
РАҲИМ Э. 1168
РАҲИМОВ А. 326, 794
РАҲИМОВ В. 916
РАҲИМОВ Ғ. 203
РАҲИМОВ Ҳ.Р. 327
РАҲИМОВА К.М. 328
РАҲИМОВА Ф.И. 755
РАҲМАТ Ў. 1170
РАҲМАТУЛЛАЕВ Ш. 930, 931, 932
РАҲМИБЕРДИЕВА К. 1169
РАҲМОН Н. 65
РАҲМОН Ш. 1228
РАҲМОН Ғ. 1171
РАҲМОНОВ В. 1220
РАҲМОНОВ И. 674
РАҲМОНОВ Р.Қ. 578
РИЗАЕВ С. 779
РИЗО Ҳ. 1172, 1303
РИМКЕВИЧ А.Т. 780
РИХСИЕВ Б.Б. 763
РИХСИЕВА А.А. 626
РОМАНОВ В.А. 627
РУДЗИНСКАЯ В.Н. 940
РУДЗИТИС Г.Е. 781
РУСТАМ А. 49, 1155
РУСТАМ В. 49
РУСТАМИЙ А. 50
РУСТАМИЙ М. 933
РУСТАМОВ Б.Ҳ. 371
РЎЗИЕВ Ч. 1173
РЎЗИЕВ Ш. 1338
РЎЗИЕВ Э. 97
РЎЗИМАТОВ В. 39
РЎЗИМБОЕВ С. 1339
РЎЗИМЕТОВ О. 1168

СА-САЛОМ Ғ. 580
САДДИ ИСКАНДАРИЙ. 1154
САДРИДДИН САЛИМ БУХОРИЙ. 51
САДРИДДИНОВ А.Ф. 340

145
САЛОҲИДДИНОВ М.С. 888
САИД АҲМАД. 1174
САИДКАРИМОВ С. 336
САИДОВ А. 199, 200
САИДОВ А.Х. 170, 207
САИДХОНОВ А.С. 303
САИДҚОСИМОВ Ж. 916
САИДҚУЛОВ Т.С. 80
САИТОВ Е. 275, 638
САЙИД Ў. 1175
САЙФ УЗ-ЗАФАР НАВБАҲОРИЙ 1176
САЙФУЛЛАЕВ Ф.Х. 207
САЙФУЛЛАЕВА Р. 924
САЙФУТДИНОВА В. 459

САЛИМОВ Э.И. 579


САЛОХУДДИНОВ Х.А. 98
САМАД А. 103, 1177
САНАЕВ И. 1178
САМАДУЛЛО НЕЪМАТ ХАЙРУЛЛОҲ ЎҒЛИ. 52
САПАРГУЛЫЕВ Х.Т. 917
САРИМСОҚОВ Б. 782, 783, 1110
САТТОР М. 1286
САТТОРОВ Ж.С. 460
САФАРОВ А.С. 300
САФОЕВ АБДУЛЛА 1179
САФОЕВА Э. 675
САЪДИЙ ШЕРОЗИЙ 1249
САҒДУЛЛАЕВ И. 736
СИДИҚОВ С.С. 460
СИДОРОВ Ю.В. 722, 725
СИЛИН Л.Л. 585
СИРОЖИДДИН Ж. 1180
СИРОЖИДДИНОВ С.Ҳ. 276
СКРЕЛИН Л.И. 677
СМИРНОВА И. 767
СОАТОВ Ў.У. 277
СОАТОВ Н. 916
СОБИРОВА О. 629
СОБИТОВ Э. 278
СОДИҚОВ Ф.С. 678
СОДИҚОВА М. 934
СОИДОВ С.С. 945
СОИПНАЗАРОВ Ш. 764
СОКОЛОВ Е.В. 542
СОЛИЕВ С. 1181
СОЛИҲБОЕВ И.К. 342
СОСНИН В. 522, 1287
СОҚИЙ С. 1236
СТАРКОВА Л. 1308
СТЕПАНОВА С.В. 762
СУБҲОН Ж. 1182

146
СУВОРОВА С.А. 723, 724
СУЛАЙМОН Й. 1183, 1184
СУЛАЙМОНОВ А.С. 581
СУЛАЙМОНОВ Ҳ.С. 991, 1153, 1154
СУЛТАНОВ Р.Ғ. 550
СУЛТОНҚУЛОВ Р.С. 778
СУЛТОНОВ Х. 1185
СУЛТОНОВА Д.Х. 281
СУЛТОНОВА К.К. 784
СУЛТОНОВА О. 935
СУЛТОНОВА Р.А. 502
СЪАДИЕВ А.С. 676

ТАВАСЛИЙ ЮСУФ 1250


ТАЛАБОВ Э. 936
ТЕЛЯВСКИЙ С.А. 724
ТЕМИР Ҳ. 1187
ТЕШАБОЕВ С. 672
ТИЛЛО Т. 1165
ТИЛОВОВ Т. 727
ТОЖИ-АЪЛОЕВ Ҳ.Ғ. 788
ТОЛИБОВ М. 7
ТОЛИПОВ И. 110
ТОШЕВ С. 653
ТОШБОЕВ А.А. 583
ТОШМАТОВ И. 110
ТОШМУҲАМЕДОВ Ф.Ф. 683
ТОҒА Я. 1189
ТОҲИР М. 1190
ТРУШКИН А.В. 495
ТУЛЕНОВ Ж. 8
ТУРДИЕВ Б. 664
ТУРДИЕВ Н.Ш. 372
ТУРДИҚУЛОВ Э. 680
ТУРКМАНОВ Н.Н. 273
ТУРОПОВА М. 944
ТУРСУН Б. 1192
ТУРСУН АЛИ. 1191
ТУРСУН АЛИ МУҲАММАД. 1304
ТУРСУНОВ А.Т. 373
ТУРСУНОВ Б.С. 584
ТУРСУНОВ И. 126
ТУРСУНОВ У. 937
ТУРСУНОВ Э.О. 562
ТУРСУНОВ Ю. 202
ТУРСУНХОДЖАЕВ М. 127
ТУХВАТУЛЛИНА Л.А. 195
ТЎЙЧИЕВ Н.Ҳ. 788
ТЎЛАКОВ И. 1012
ТЎРАБЕКОВ Ш. 339

147
ТЎРАЕВ Ҳ. 1193
ТЎРАҚУЛОВ Е.Х. 786
ТЎХЛИБОЕВ О. 373
ТЎХЛИЕВ Б. 793
ТЎХЛИЕВ Н. 938, 1342

УБАЙДУЛЛАЕВА М. 924
УВАТОВ У. 1188
УЛУҒБЕК 9
УМАР М. 38
УМАРБЕКОВ Ў. 1194
УМАРОВ А. 1195
УМАРОВ И. 914
УМАРОВ О. 685
УМАРОВ Х. 478
УМАРОВ Э.О. 385
УМАРОВА Г.М. 669
УМАРОВА М. 116
УМАРОВА С. 26
УМАРҲЎЖА М. 995
УМИР Б. 1196
УМРОНХЎЖАЕВ А. 681
УМУРЗОқ ЗОКИР ЎҒЛИ 37
УМУРЗОҚОВА О.П. 1
УМУРОВ Ҳ. 1013
УМУРҚУЛОВ Б. 1014
УСМОНОВ И. 79
УСМОНОВ М. 54
УСМОНОВ П.В. 356
УСМОНОВ Ф.Т. 418
УСМОНОВ Ў. 1197
УСМОНХЎЖАЕВ Т. 682
УТЕНОВ О.У. 691

ФАЗЫЛОВ М.А. 630


ФАЙЗИЕВ А. 367
ФАЙЗИЕВ М.М. 207
ФАЙЗУЛЛАЕВ Т. 171
ФАТХУЛЛАЕВ Ғ.А. 334
ФАТҲИДДИН Ғ. 1198
ФЕЛЬДМАН Ф.Г. 781
ФИТРАТ 1340
ФОРОБИЙ А.Н. 10
ФУЗАИЛОВ С. 789, 799
ФУЗиЛОВ Л.И. 919

ХАЙРУЛЛАЕВ М. 10, 19, 23, 180


ХАКИМОВ Я. 685
ХАЛИЛОВ Т. 783
ХАМИЗЛИН М.Г. 749
ХОДАКОВ Ю.В. 741
ХОЖИЕВ А. 777

148
ХОЛИҚБЕРДИЕВ К. 794
ХОЛМЕДОВ Ҳ.М. 910
ХОЛМАТОВ Ҳ.Х. 477, 479, 480, 548, 551
ХОЛМУРОДОВ А. 346
ХОЛМУРОДОВ Р.И. 947
ХОНАЗАРОВ Қ. 941
ХУДОёРОВ М. 426
ХУДОЙБЕРГАНОВ О. 1199
ХУДОЙБЕРГАНОВ Р. 274
ХУДОЙБЕРГАНОВА М. 789
ХУДОЙБЕРДИЕВ И. 32
ХУДОЙБЕРДИЕВ Р.Э. 353
ХУДОЙБЕРДИЕВА Ҳ. 1200, 1201
ХУДОЙНАЗАРОВ Ҳ. 1015
ХУМУМИЙ 1202
ХУРИЛОВ Т. 78
ХЎЖА А. 1203
ХЎЖАЕВ Н. 764
ХЎЖАЕВ Ф. 682
ХЎЖАМУРОДОВ И.Р. 3

ЧАБРОВА Т.Л. 646


ЧИНИҚУЛОВ Х. 337
ЧОРИЕВ А. 172
ЧОРИЕВ С. 172

ШАБАЛИКОВ Қ.Х. 765


ШАДИЕВА Қ. 647
ШАДМАНОВ К. 942
ШАЙХ АБДУЛМАЖИД СОДИҚ УЛ-ОБОДИЙ. 55
ШАЙХ ЗОҲИДХОН ҚОДИР ОТАХОН ЎҒЛИ. 56
ШАЙХОВ Ҳ. 1175
ШАЙХОВА Х. 155
ШАКИРОВ А.Д. 625
ШАКИРОВА Х.Р. 280
ШАМАШ С.Я. 688
ШАРАФИТДИНОВ О. 1200
ШАРИПОВ Ф.Ш. 156
ШАРИПОВ Ш.Р. 279
ШАРИПОВ Ҳ. 1204
ШАРИФХЎЖАЕВ М. 173
ШАРОПОВ М. 1205
ШАТЕРНИКОВ Э.К. 623
ШАФИКОВА М.С. 583
ШАХМАЕВ Н.М. 790, 791
ШАХМАЕВ С.Н. 790, 791
ШВАРЦБУРГ С.И. 740
ШЕВЧЕНКО Б.И. 577
ШЕРМАТОВА Б. 103
ШЕРМУҲАМЕДОВ С. 1007
ШЕРҚУЛ А. 644
ШОДИЕВ Д.Ш. 790, 791

149
ШОАКРАМОВ К. 452
ШОДИМЕТОВ К. 202
ШОДИёР МУТАҲҲАРХОН ИБН ЭШОНИ СИДДИҚХОН. 56
ШОДМОНОВ Ш. 128
ШОЙМАРДОНОВ И. 675
ШОЙҚУЛОВ С. 1288
ШОКИР Б. 44
ШОКИРОВ Ю. 57
ШОМИРЗАЕВ Н.Ҳ. 568
ШОМУРОД Ғ. 1206
ШОМУҲАМЕДОВ Ш. 1207
ШОМУҲАМЕДОВ Ш.Ш. 565
ШОНАЗАРОВ Р. 685
ШОПЎЛАТОВ Ж. 516
ШОРАҲИМОВ Н.Н. 552
ШОУМАРОВ Ғ.Б. 876
ШОҒУЛОМОВ У.Ш. 586
ШУКУР С. 1208
ШУКУРОВ Ў. 1209
ШУКУРОВ Н. 1016
ШУЛЬГИНА И.М. 289
ШУҲРАТ. 1210

ЭВЕНЧИК Э.Е. 688


ЭГАМБЕРДИЕВА З. 27
ЭГАМБЕРДИЕВА З.З. 547
ЭЛМУРО ШОМУРОД ЎҒЛИ. 1211
ЭРГАШЕВ М.К. 549
ЭРГАШЕВ Ш. 553
ЭРКИНОВ С. 993, 1140, 1154
ЭШМИРЗАЕВ К.Э. 482
ЭШМУРО Й. 1212

ЮЛДАШЕВ Н.Н. 273


ЮНУСОВ Б. 1213
ЮНУСОВА М.Ю. 905
ЮНУСОВА О. 200
ЮНУСОВА У. 1325
ЮНУСОВА Х. 53
ЮСУПОВ А. 683
ЮСУПОВ И. 1049
ЮСУПОВ М. 744, 745, 746
ЮСУПОВ Э. 53
ЮСУПОВА П. 648
ЮСУФ Б. 41, 943

ЯКУБОВА С.Х. 770, 771


ЯМИНОВ Т. 493
ЯНБОЕВА Т.А. 578
ЯХШИЕВ Б. 1214
ЯШИН К. 1153, 1154

150
ЎЗГАНБОЕВ Х. 999
ЎКТАМ А. 1215
ЎЛМАСОВ А. 938
ЎНГБОЕВ Т.Э. 585
ЎРИНБОЕВ А.Ў. 66, 71

ҚАДАМ Қ.. 1216


ҚАМБАРОВ А. 1305
ҚАРШИЕВ А. 1218
ҚАЮМОВ У. 764
ҚАҲҲОРОВ А.Қ. 509
ҚИЛИЧЕВ Т. 101
ҚИЛИЧЕВА С. 1219
ҚОБУЛОВ Б.Қ. 445
ҚОДИРИЙ А. 1220
ҚОДИРОВ А.А. 541
ҚОДИРОВ М. 798, 1333
ҚОДИРОВ О.Қ. 304
ҚОДИРОВ С.Қ. 495
ҚОДИРОВА А.А. 560
ҚОДИРХОНОВ М.О. 411
ҚОДИРХОНОВ С. 363
ҚОСИМИЙ С. 1221
ҚОСИМОВ Б. 792
ҚОСИМОВ М.М. 343
ҚОСИМОВ Х.М. 766
ҚОСИМОВ Э.Қ. 1334
ҚОСИМОВ Ҳ. 763
ҚОСИМОВА К. 732, 799
ҚОСИМОВА М.Ҳ. 946
ҚОСИМХОНОВ Б. 1221
ҚУРБОН Я. 1222
ҚУРБОНБОЕВ Б. 783
ҚУРБОНИЙ Й. 1050
ҚУРБОННИёЗОВ 800
ҚУРБОНОВ А.С. 331
ҚУРБОНОВ Д. 528
ҚЎРҒОНБЕКОВ М.М. 383
ҚУРҒОНОВ Т.Қ. 763
ҚЎЧҚОРТОЕВ И. 931
ҚЎШЖОНОВ М. 1017, 1149

ҒАНИХЎЖАЕВ Н.Н. 763


ҒАНИхЎЖАЕВ Р. 760
ҒАНИХЎЖАЕВА Ф. 128
ҒАФУРОВ З. 8
ҒАФУРОВ И. 1326
ҒИёСОВ Н. 39
ҒОЙИБОВ Р. 169
ҒОФУРОВ А. 528
ҒОФУРОВ К. 731
ҒОФУРОВ Н.Б. 683

151
ҒОФУРОВ Ғ. 880
ҒУЛОМ Ғ. 1223, 1224
ҒУЛОМОВ Р. 305, 760
ҒУЛОМОВ С.С. 113
ҒУЛОМОВ Ш.М. 264

ҲАБИБ М. 1225
ҲАБИБУЛЛАЕВ Б.Қ. 772
ҲАЙДАРОВ М. 203
ҲАЙДАРОВ Х.Ф. 587
ҲАЙДАРОВ Ғ. 159
ҲАЙДАРОВ Ҳ.Қ. 689
ҲАЙИТМЕТОВ А. 1017, 1153
ҲАЙРИДДИНОВ Б. 465
ҲАКИМЖОНОВ А. 1251
ҲАКИМОВ М. 182
ҲАКИМОВ Н. 880
ҲАКИМОВ О. 1226

ҲАМДАМ Ю. 1227
ҲАМИД А. 1228
ҲАМРО Ж. 1229
ҲАМРО И. 1230
ҲАМРО Ч. 1123
ҲАМРОЕВ А.Ж. 581
ҲАМРОЕВ М. 1247
ҲАСАН Б. 1155
ҲАСАН К. 49, 1340
ҲАСАН С. 933, 1127
ҲАСАН ХОЛ МУҲАММАД. 1231
ҲАСАНБАЕВА О. 634
ҲАСАНБОЕВА О. 1308
ҲАСАНИЙ М. 38, 1176 1186, 1327
ҲАСАНОВ А. 639
ҲАСАНОВ Б. 923
ҲАСАНОВ С. 632, 640
ҲАСАНОВ Т.О. 678
ҲАҚБЕРДИЕВ М. 23
ҲИКМАТ И. 1232
ҲИКМАТОВ Ф.Ҳ. 359
ҲИКМАТУЛЛАЕВ Ҳ. 531, 532, 533
ҲОБИЛОВ Б.А. 418
ҲОЖИЕВ А.П. 948
ҲОЖИЕВ А.Ҳ. 466
ҲОЖИМАТОВ О.Қ. 586
ҲОЖИМАТОВ Қ. 483
ҲОЖИМАТОВ Қ.Ҳ 586
ҲОМИДОВ Ҳ. 1284
ҲОТАМБОЕВ М. 1233
ҲОШИМОВ О.О. 377
ҲОШИМОВ Ў. 1234, 1235

152
ҲОШИМОВ Ў.Ҳ. 690
ҲУСАН У. 1236
ҲУСАНОВ Р.Ҳ. 496

РУС.

АБДИРОВ Ч. 900
АБДУГАФФАРОВ А. 130
АБДУЖАББАРОВ З.И. 488
АБДУЖАББАРОВА М.Ф. 975
АБДУКАРИМОВ И.Т. 966
АБДУКАЮМОВ А.А. 147, 374
АБДУЛЛАЕВ В.Т. 177
АБДУЛЛАЕВА Т. 804
АБДУЛЛАЕВА Ф.Д. 306
АБДУРАХИМОВ А.У. 453
АБДУРАХИМОВ М. 1238
АБУТАЛИЕВ Ф.Б. 256, 257, 268, 405, 523
АВАЗМАТОВ Б. 176
АВАЛОВ Ф.О. 423
АВЛИЯКУЛОВ А. 484
АГАФОНОВ А.В. 485
АГЗАМОВ Р.А. 545
АГЗАМХОДЖАЕВ А. 219
АГЗАМХОДЖАЕВА А.А. 237
АДЫЛОВА Ф.Т. 282
АЖИБЕКОВ М.А. 510
ДЗЕВЕНСКИЙ А.Я. 361
АЗИЗОВ П. 420
АЗИЗОВ П.А. 874
АЗИЗОВ Ш. 176
АЗИМДЖАНОВА М.М. 588
АЗИМДЖАНОВА С.А. 1237
АЗИМОВ Д.А. 352
АЗИМОВ И.Г. 894
АЙЗЕНШТЕЙН Л.А. 813
АЙТБАЕВ К.ДЖ. 950
АЙТНИЯЗОВ П. 220, 221
АКБАРОВ Д. 176
АКМАЛЬХАНОВ Ш. 486
АЛИЕВА М.П. 965
АЛИКУЛОВА Л.Ш. 469
АлИМБЕТОВ Н.К. 122
АЛИМОВА Р.И. 878
АЛЛЕН М. 1276
АЛЯВИЯ О.Т. 357
АМИНОВ Р.Х. 81
АМИНОВ С. 472
АМИНОВ Х.А. 401
АНДРИС Э. 244

153
АНДРИЯНОВА В.И. 801, 802
АНЕВИЧ А.Б. 874
АПУХТИН В.О. 1344
АРЕНДСА А.К. 99
АРИПОВ Х.Н. 321
АСКАРОВ А. 84
АСКАРОВ М.А. 323
АСЛАНОВ Х.А. 320
АСПРИН Р.Л. 1262
АСТАНОВ Б. 117, 132
АУГАМБАЕВ М. 386
АФОНИНА Л.Г. 588
АХМЕДОВ К. 121
АХМЕДОВ И.Р. 951
АХМЕДОВ Т.М. 133
АХМЕДОВА Г. 225
АХУНДЖАНОВ Л. 222

БАБАДЖАНОВ М.А. 407


БАБУР З.М. 1237
БАДАЕВ Г. 1037
БАДАЛБАЕВ И.С. 283
БАДАЛОВ Ф.Б. 292

БАЕВ Х.И. 134


БАЗАРБАЕВ Б. 157
БАЗАРОВА Л.Х. 975
БАИРОВ Г.А. 590
БАЛТЕНКОВ А.С. 307
БАРАТОВ Н.А. 361
БАСКИН Л.М. 312
БАТЫРОВА М.А. 952
БАХРОМОВ Р.М. 378
БАШИЕВА Р.А. 813
БЕГЖАНОВ Р.Б. 308, 309
БЕГИМОВ И. 523
БЕКМУРАДОВ А. 425
БЕКМУРАТОВ Т.Б. 803, 812
БЕКМУРАТОВ Т.Ф. 258
БЕЛЕНЬКИЙ В.М. 309
БЕЛЬСКАЯ Е.М. 804
БЕНЦОНИ ЖЮЛЬЕТТА 1252
БЕРЕЗОВСКАЯ Г.П. 805
БЕРЕЗОВСКАЯ Р.А. 976
БИКТАГИРОВ Р. 903
БИЧЕРОВА А. 1260
БЛАНТЕР Т. 1272
БЛИК О. 1260
БЛИНОВ В.А. 591
БЛЮМЕНШТЕЙИН Б.Д. 33
БОБЫРЕВА А. 1259
БОГДАНОВ О. 350

154
БОГДАНОВ О.П. 269
БОДНЯ И.А. 615
БОЛТАБОЕВ У.А. 344
БОНДАРЕВ И.М. 592
БОНДАРЕНКО Б.А 892
БОРИСЕНКО К.К. 611
БУЛГАКОВА Л. 511
БУЛГАКОВА П.Г. 67
БУРНАШЕВА Р.З. 397

ВАКИЛЬ М.М. 529


ВАЛИЕВ В. 1310
ВАЛИЕВ Р.Г. 513
ВАЛИЕВ У.В. 514
ВАЛЯНСКАЯ О.П. 1344
ВАРФОЛОМЕЕВ Ю.А. 370
ВИКТОРОВА А.А. 893
ВИЛДАНОВА Ф.С. 388
ВИНЬИ АЛЬФРЕД ДЕ 1253
ВОГМАН Г. 1038
ВОДОВОЗОВ А. 1039
ВОСТОКОВ В. 594
ВУЛЬФ Г. 1265

ГАВРИЛОВ А. 1040
ГАЙДАЛОВИЧ В.Г. 286
ГАЛЬ Н. 1268, 1269
ГАНИЕВ И.Н. 332
ГАРДИЗИ А.С. 99
ГАРДНЕР Э.С. 1256
ГАТАУЛИН Ш.К. 137
ГАФУРОВ Б.Л. 323
ГАФУРОВА Р.Л. 82
ГЕЛЬДИЕВА А.Ч. 12
ГИЛЕНСОНА Б. 1268
ГИЛЯЗУТДИНОВ И.А. 595
ГИЛЯЗУТДИНОВА З.Ш. 595
ГЛУХОВА Л.А. 505
ГЛУЩЕНКО А.Д. 390, 391
ГЛУЩЕНКОВА А.И. 319
ГОЛОВАНОВ А. 83
ГОЛОВИН Г. 1041, 1042
ГОЛОН А. 1254
ГОЛОН С. 1254
ГОРБУНОВА Н.И. 503
ГОРОДИЛОВА Г.Г. 694
ГОРПИНЧЕНКО И.И 596
ГРАНТ Р. 13
ГРИГОРЬЯНЦ А.Г. 804, 806, 807
ГРИНБЕРГ Е.М. 823, 955
ГРИЦИНА А.А. 102

155
ГУЛЬМАНОВ ДЖ. 354
ГУЛЯМОВ С.С. 122
ГУРТУЕВА Э.М. 951, 965
ГЮННЕР Э. 1255

ДАЛИЕВ А.Ш. 521


ДАЛИМОВ Т.Н. 332
ДАВЛЕТИЯРОВ М.А. 950
ДАВЫДОВОЙ Н.Ф. 1275
ДЕРБРИДЖ Ф. 1256
ДЕРКАЧ Т.В. 487
ДЕСЯТУНОВ В.М. 138
ДЖАББАРОВ И. 59
ДЖАБРИЕВ А.Н. 874
ДЖАКСЫБАЕВ А. 808
ДЖАЛИЛОВ П.С. 590
ДЖАНИККУЛОВ Ф.Д. 896
ДЖЕЙМС Д. 1255
ДЖУМАНИЯЗОВ М. 253
ДЖУМАНОВ О.М. 454
ДЖУМАНОВ О.М. 454
ДЖУРАЕВ К.Д. 953
ДЖУРАЕВ Т.Д. 287, 893
ДМИТРИЕВА И.М. 809
ДМИТРИЕВА Л.А. 823
ДОМАНСКОЙ А.Ф. 1275
ДОРОФЕЕВА Л.Л. 504
ДОСПАНОВ У.Д. 954
ДРЕСВЯНСКАЯ Г. 59
ДУДКИНА Г.А. 969, 970, 971
ДУХОВНЫЙ В.А. 520
ДЮМА А. 1257
ДЮРИШИНА Д. 1020

ЕГОРОВОЙ Л.Е. 1256


ЕЛЕБЕСОВА С.А. 694
ЕПИФАНОВА Л.М. 99
ЕРМИЛОВ Л.П. 597

ЖАББОРОВ У.Р. 419


ЖАЛИЛОВ О.Ж. 896
ЖАЛОЛОВ Т.М. 597
ЖДАНОВА И.Ф. 974
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Л.И. 801
ЖИГАЛИНА Л.И. 592
ЖИГАЛОВА И. 427
ЖИРНИКОВ Г.А. 270
ЖИРНОВ Г. 350
ЖИЯНОВ Э.Ш. 138
ЖУМАШЕВ Х.Ж. 805, 820
ЖУРАВЛёВА Г.И. 307

156
ЗАЙНУТДИНОВ Ш.Н. 151
ЗАЙЦЕВА Г.С. 499, 898
ЗАКИНА Я.Х. 412
ЗАКИРОВ У.Б. 558
ЗАКИРХОДЖАЕВ Ш.А. 596
ЗАМКОВАЯ Н.В. 694
ЗАРИПОВ З. 223
ЗАХИДОВ Р.А. 361
ЗЕЛАНИ Р. 1261
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С. 140
ЗИЯДУЛЛАЕВ С.К. 139
ЗИЯДУЛЛАЕВ САИД-КАРИМ 899
ЗУФАРОВ К.А. 355

ИБРАГИМОВ Б.Х. 518


ИБРАГИМОВ Н.А. 141
ИБРАГИМОВ Н.Н. 408
ИБРАГИМОВ Х.З. 518
ИБРАГИМОВА Г.Т. 809
ИБРАГИМОВА Ш.И. 484
ИВАНОВ А. 386
ИВАНОВ В.К. 881
ИЗИМБЕТОВА Т.И. 86
ИЗМАЙЛОВА Г.Н. 265
ИКРАМОВ М. 489
ИЛЛЕК Я.Ю. 598
ИЛЮХИН В. 224
ИЛЬХАМДЖАНОВА Д.С. 599
ИОНЕЛ И. 1243
ИРГАШЕВА И.Х. 518
ИСРАИЛОВА С.М. 401
ИСКАНДЕРОВ И.И. 899
ИСКАНДЕРОВА З.А. 310
ИСКАНОВ М.И. 499
ИСЛАМОВ З. 2
ИСМАИЛОВ А. 1043
ИСМАИЛОВ Б.М. 378
ИСМАИЛОВ И.И. 324
ИСМАИЛОВ М.А. 365
ИСМАИЛОВ С.Х. 692
ИСМАТУЛЛАЕВ П.Р. 1346
ИТКИН Ю.М. 142
ИШАНХОДЖАЕВ А.А. 404
ИШАНХОДЖАЕВА О.А. 635, 649

КАБУЛОВ Б.К. 260


КАБУЛОВ В.К. 284, 285, 892
КАБУЛОВ М.К. 900
КАБУЛОВА В.К. 416
КАДЫРОВ М.М. 225
КАДЫРОВ М.Х. 332
КАДЫРОВА М. 606

157
КАЗАНДЗАКИС НИКОС 1263
КАЗИ-ЗАДЕ РУМИ. 314
КАЙИМОВ А.К. 526
КАЛИНАУСКАС И.Н. 15
КАМАЛИДДИНОВ Ш.С. 67
КАМАЛОВ С. 91
КАМАРДИН А.И. 310, 498
КАМБАРОВ Р. 382
КАМИЛОВ Б.Г. 351
КАМИЛОВ М.М. 282
КАМИЛОВ Х.М. 543
КАМЕЛИНА Р.В. 348
КАПКАЕВ Р.А. 611
КАРАВАЕВА Г. 1044
КАРАКЕТОВ Ю.М. 226
КАРАЧИК В.В. 892
КАРИЕВ М.Х. 610
КАРИЕВА Ш.М. 823, 955
КАРИМОВ И.А. 143-44, 174, 175, 227-29
КАСИЛОВА И.В. 606 (АНГЛ)
КАСЫМОВА И.К. 419
КАХАРОВ У.К. 415
КАЦЕНОВИЧ Р.А. 589
КАЦЕНОВИЧ Р.А. 613
КАЧАНОВА В.Е. 1256
КАЮМОВ Ф.К. 456
КДЫРБАЕВ Б. 490
КДЫРОВ И. 1309
КЕНСЕНБАЕВА С.К. 954
КЕРЖНЕР М. 223
КИМ П. 85
КИНГ С. 1265
КРАВЕЦ Л.Н. 895
КРАВЧЕНКО В.А. 409
КРАСИЛЬНИКОВА Н. 1312
КРАТЕНКО В.П. 504
КРАХОТИН Н. 511
КРИВОРУЧКО В.И. 555
КИРЮЩЕНКОВ А.П. 600
КНЯЗЕВА В. 693
КНЯЗЕВА Л.С. 355
КОБЛОВ К.С. 809, 811
КОВАЛёВ В. 428
КОВНАЦКИЙ А.Н. 312
КОВТУНЕНКО В.Н. 975
КОГТЕВА Ю. 387
КОДЯКОВ А.А. 504
КОЖАГЕЛЬДИЕВ А. 86
КОЛЕСНИК В.Г. 312
КОЛЛИНЗ У. 1264
КОЛОКОЛЬНИКОВ М.Г. 368
КОМИЛОВ А.Я. 406

158
КОН Л.Г. 812
КОНСТАНТИНОВА Л.Г. 900
КОРОВИНА К.Д. 958
КОРМИМИЦЫН А.И. 884
КОСТЕЦКИЙ В. 158
КОСТКО С.З. 613
КОЩАНОВ Б.А. 87
КОЩАНОВ К.М. 873
КУВНАКОВ Х.К. 456
КУВОНДИКОВ Д.К. 543
КУДРАТОВА Т.С. 389
КУДРЯВЦЕВА О.Е. 972, 973, 974
КУМАЕВ К.Г. 231
КУРАМБАЕВ К. 1018
КУРБАНАЗАНОВ П.К. 967
КУРБАНОВ Р.Д. 953
КУЧЕРОВА О. 1259
КУЧКАРОВА Д.Ф. 414
КУЩА Н.П. 1252

ЛАТИПОВ Х.Р. 287


ЛЕЩЕНКО Б.А. 231
ЛИ Г. 1311
ЛИ Л. 1266
ЛИФАНОВА Л.Ф. 310
ЛЕОНТИЧЕВА Ю. 1051
ЛёНЮШКИН А.И. 612
ЛОГИНОВА О.П. 813
ЛОМИВОРОТОВА А. 431
ЛОНДОН Д. 1267
ЛУТФУЛЛВЕВА Н.Х. 389
ЛЯЩУК С.М. 963

МАВЛЯВИЕВ М.Р. 388


МАДАМИНОВ А. 957
МАДРАХИМОВ А.С. 435
МАЗМАНЯН Ц.Г. 602
МАККАЛОУ К. 1268-69, 1270
МАКСИМОВА М.В. 429, 430
МАКСУДОВ С.С. 231
МАКСУДОВА Т. 400
МАЛАЕВОЙ Л.Б. 1274
МАЛИКОВА Б.М. 235
МАЛИН У.Р. 360
МАЛЬСАГОВА Р.С. 389
МАМАЖОНОВ Р.К. 403
МАМАТМУСАЕВА З.Я. 556
МАМБЕТОВ К. 88
МАНСУРОВ Б.К. 498
МАНСУРОВ Т.А. 894
МАРАСУЛОВ Ш.Р. 397
МАРДИЕВА А. 243

159
МАРИВО 1271
МАТЧАНОВ Р.Д. 390, 391
МАТЬЯКУБОВА Г. 1051
МАТЮШКИНА А.М. 642
МАХНО Н.А. 1039
МАХМУДОВ А. 892, 1044
МАХМУДОВ К. 428
МАХМУДОВ О.С. 544
МАХМУДОВА С.М. 809, 811
МАХСУМОВ М.Н. 608
МАШАРИПОВ А. 181
МЕДЕТУЛЛАЕВА Ж. 448
МЕННАНОВ С.С. 412
МЕНТЮКОВА А.М. 409
МЕРГЕНБАЕВ Е. 957
МИЛЬШТЕЙИН Н. 233
МИРАЗИМОВ Б.М. 603
МИРАЛИМОВ М.М. 556
МИРАХМЕДОВ С.М. 898
МИРАХМЕДОВ Т.Д. 268
МИРГАНИЕВ Ш.М. 604
МИРЕЕВА В.А. 696, 701, 814, 822
МИРЗАЕВА И.Р. 965
МИРЗАЕВА Т. 1238
МИРЗАМБЕТОВ К. 1289
МИХАЙЛОВА А. 1271
МИШКУРОВ Э.Н. 959
МОГИЛЬНЫЙ Н. 428
МОЛЧАНОВ Г.Н. 392
МОРОВИА А. 1272
МОРОЗОВ П.Н. 1344
МОЧАЛОВ А.И. 369
МОЧОСА Я. 1263
МУБОРАКОВ Х.М. 422
МУМИНДЖАНОВ А.А. 365
МУМИНОВ Н.А. 135, 136, 254, 364, 366
МУМИНОВА И.М. 236
МУРАТОВ Т. 454
МУРКОК М. 1273
МУСАБАЕВ И.К. 605
МУСАЕВ К. 960, 962
МУСАЕВ К.Ю. 412
МУСАДЖАНОВ М.З. 412
МУСЕНКОВОЙ 1278
МУХАМЕДЖАНОВ Р. 961
МУХАМЕДЖАНОВА В.А. 961
МУХАМЕДОВ А.М. 897
МУХАМЕДХАНОВ Т.И. 530
МУЧНИК И.Б. 282

НАБИЕВ Т.С. 468


НАЖМИТДИНОВ А.М. 554

160
НАЗАРОВ Б. 1020
НАЗАРОВ У.С. 382
НАЗАРОВА Й.П. 319
НАЗИРОВ Н.Н. 896
НАЗИРОВ П.Х. 545
НАЗИРОВ С.Х. 897
НАРИМБЕТОВ Ж.Н. 1019
НАРИМОВ С.Н. 898
НАРМЕТОВ Э.Н. 405
НАСЫБУЛЛИН Ф.Х. 557
НАСЫРОВА О.Д. 962
НЕВЗОРОВА А.М. 963
НЕИЗВЕСТНОГО Н.Л. 1254
НИГМАТОВ Х.Н. 259
НИЗАМОВ З.Н. 608
НИЗАМОВ Р.З. 608
НИКОЛАЕВА Э.И. 963
НОРМАТОВ К.
НОРМУРАДОВ Х. 489
НУРАЛИЕВА А.Н. 400
НУРИДДИНОВ М.Р. 598
НУРМУХАМЕДОВ М.К. 1019
НУРМУХАМЕДОВА М.Х. 883

ОБЛАЯРОВ Д.О. 609


ОБЛОМУРАДОВ Н.Х. 440
ОКСЕНГЕНДЛЕР Б.Л. 311
ОМИРОВ Р.Ю. 555
ОСТАПЕНКО И. 1276
ОСТРОВСКИЙ В.В. 1289
ОСТРОУХОВА Е.Н. 431
ОТАХОНОВ Ф.Х. 234

ПАВЛОВА М.В. 969, 970, 971


ПАВЛОВНА Г.М. 893
ПАНАБЕРГЕНОВ А.А. 696, 812
ПАРДАЕВ М.К. 966
ПЕРОВА О. 1312
ПЕТРОВА С.В. 407
ПЕТРОВСКИЙ Б.В. 537
ПЛЕУМУРАТОВ М. 69
ПИКУЛЬ В. 1045
ПОДДЫЛОВА И.В. 521
ПОКРОВСКАЯ Н.В. 265
ПОЛЬСКИЙ С. 420
ПОПАДЮК Н.К. 146
ПОПОВА Н.С. 972, 973, 974
ПОСТУПАЛЬСКОГО И. 1263

РАДЖАБОВ Т.Д. 310


РАДЖАБОВ Т.Р. 498
РАЖАБОВ И.К. 145

161
РАЗАМАТ Е.В. 434
РАСУЛОВ Т. 120
РАУФОВА А.Г. 959
РАХИМДЖАНОВА А.Р. 535
РАХИМОВ Г.Н. 490
РАХИМОВ И.У. 283
РАХИМОВ Н.Р. 263
РАХИМОВ Ш.Х. 523
РАХМАНОВ Н. 454
РАХМАНОВ Р.К. 601
РАХМАТУЛЛАЕВ Х.Р. 333
РАХОВСКАЯ О.В. 311
РАШИДОВ Т.Р. 404
РЗАЕВ К. 448
РИД М. 1274
РОБИНС Д. 1270
РОЗВАДСКОГО Ю. 1265
РТВЕЛАДЗЕ Э.В. 67
РУДАКОВА Г.М. 386
РУЗИЕВ Н.М. 964
РУЗИЕВ У.Р. 393
РУЗИНАЗАРОВ Ш. 236
РУЗУМОВА Л.А. 955
РУСТАМБАЕВ М.Х. 237

СААКОВ В.В. 399


САБЕРХАГЕН Ф. 1262
САБУРОВ Х.С. 600
САГДУЛЛАЕВ А. 68
САДРИДДИНОВ А.Ф. 355
САДУЛЛАЕВ Р.С. 382
САДЫКОВ С.С. 261, 262
САЗОНОВА Л.В. 696, 814
САИДОВ А.Х. 238, 239, 240
САЛАХИТДИНОВ М.С. 252
САЛИМОВ С. 119
САЛИМОВА З.С. 315
САЛИХОДЖАЕВА М.Р. 956
САЛЬЕ М. 1237
САМАДОВ М. 89
САМОЙЛОВ М. 1041
САНДЕЛЬ А. 428
САПАЕВ Х.Б. 369
САФАРОВ Р. 28
САФАРОВ К.С. 347
САХАРОВ Г.В. 122
САХАТОВ С.Т. 368
СЕМЕНИХИН А.А. 610
СЕМёНОВА Н.А. 538
СЕНИГОВЕЦ Г.Г. 698
СЕРЖАНОВ М. 512
СИДДИКОВ Р.Р. 242

162
СИДОМА Д.К. 953
СИДОРОВ В. 1047
СИЕТОВ И.У. 497
СИЛАЕВ И.А. 114
СИНКЛЕР Э. 1275
СКВОРЦОВА М.В. 972, 973
СКРИПКИН Ю.К. 611
СМЕТАНКИН К.И. 392
СМЕТОВ И.У. 441
СМИРНОВ В.П. 369
СМОЛОВИНА И. 538
СОВЕРТКОВ П.И. 286
СОКОЛОВОЙ С. 1278
СОЛДАТОВ Е.А. 415
СПЕШИЛОВА О.М. 825
СПИЛЛЕЙН М. 1259, 1277
СТАУТ Р. 1260
СТЫРКАС И.Н. 815
СУВЕСТР ПЬЕР 1276
СУЛАЙМОНОВ А.С. 612, 615
СУЛТАНОВ Н.С. 899

ТАБОЛИНА В.А. 616


ТАЛИПОВА Р.Т. 801
ТАДЖИМУРАТОВ Д.Р. 641
ТАНСКОГО В.И. 507
ТАРСКАЯ Д.М. 699
ТАШПУЛАТОВ А.А. 131
ТАШПУЛАТОВ С. 453
ТКАЧЕНКО Б.И. 613
ТЕН М. 1047
ТЕРЕХОВ Ю. 386

ТОЛСТОЙ А. 1311
ТОЛСТЯКОВА Ч. 1255
ТУЙЧИЕВ Н.Д. 416
ТУЛАХОДЖАЕВА М.М. 142
ТУРАЕВ Б.О. 16
ТУРАЕВА Н.Ю. 311
ТУРАКУЛОВ Х.А. 543, 614
ТУРСУНОВ З.Т. 894
ТУРСУНОВ С. 83
ТУРСУНХОДЖАЕВА М.Р. 813
ТУРСЫНОВ М.Ж. 816
ТУРСЫНОВА С. ДЖ. 816
ТУХТАСИНОВ Э.М. 20
ТЮТИН П.Н. 397
ТЫН К.В. 241

УЗАКОВ Ю.Ф. 473


УЛАШЕВ И.О. 130, 148
УЛЬДЖАБАЕВ К.У. 146, 407

163
УМАРОВ А. 700-01, 808, 817-19, 820-21, 968
УРАЗАЕВ Ш.З. 243
УРАЗБАЕВА М.Т. 404
УРАЗБАЕВа Р.У. 86
УСАНОВА Г.А. 311
УСМАНОВА С.Н. 450
УСМАНОВА Э.З. 642
УТАРОВ А.К. 122

ФАЙЗИЕВА З. 895
ФАЙНБЕРГ А.А. 1048
ФАН САУНГ ЗУНГ. 468
ФАРМАНОВ Т.Х. 456
ФИНКЕЛЬШТЕЙН И. 1048
ФОФАНОВ Ю.Б. 138
ФРЕНСИС ДИК 1277

ХАБИБУЛЛАЕВА П.К. 308


ХАДЖИЕВ А.Х. 467
ХАЗАНОВИЧ Л.Е. 33
ХАИТОВ А.А. 149
ХАЙИТОВ Ф.Н. 614
ХАЙСМИТ П. 1255
ХАКИМОВ Р. 152
ХАКИМОВ Р.Т. 241
ХАКИМОВ Ш.Ш. 596
ХАЛМУРАДОВ А.Г. 900
ХАЛМУРАДОВ Р.И. 874
ХАМРАЕВ А.Ж. 612
ХАМРАЕВ М.Б. 474
ХАМРАЕВ Н.Р. 897
ХАМРАЕВА Н.Р. 519
ХАМРОҚУЛОВ Р.Ш. 545
ХАНАЗАРОВ А.А. 526
ХАНУС 436
ХАРИТОНОВА С. 1265
ХАСАНОВ Б.А. 505
ХАСАНОВ Н. 449
ХАСАНОВ Э.Р. 263
ХАТАМОВ Н. 960
ХАЧАТУРЯН Ю.М. 824
ХВАЛЬНОВА А.Т. 969, 970, 971
ХЕММЕТТ 1259
ХИДОЯТОВА Г.А. 235
ХЛОПОВА Л.Е. 825
ХОДЖАЕВА Ш.Х. 593
ХОДЖИБАЕВА С.М. 506
ХОЛОДКОВ В.Г. 109
ХРУШ А.В. 635, 649
ХУДОЙБЕРГАНОВ У.Т. 365
ХУДОЙБЕРДИЕВ У.Х. 966
ХУЖАНИЯЗОВ Э. 957

164
ХУРШУТ Э. 90
ХУСИНОВ А.А. 592

ЦАРАХОВА Н.К. 146


ЦВИЛИНА Е.Л. 823
ЦЕРФАС А.А. 401
ЦИБАХАШВИЛЛИ Г. 960

ЧАБРОВА Т.Л. 1290


ЧАРИЕВ К.А. 450
ЧАНДЛЕР Р. 1260
ЧАПРАСОВА Л.В. 325
ЧЕЙЗ Д.Х. 1259, 1260, 1278
ЧЕНЦОВ А.Б. 697
ЧЕРНОМОРКСКИЙ А.И. 329
ЧИМАРОВ В.М. 616

ШАДИЕВ Т.Ш. 151


ШАДИМЕТОВ Ю. 271, 272
ШАГИНЯН М. 1264
ШАМШЕТОВ Д.Н. 91, 490, 500
ШАМШЕТОВА Д.Н. 88
ШАМУРАТОВ Г.Ш. 507, 950
ШАПОВАЛОВА В. 1263
ШАРАФИТДИНОВ А. 895
ШАРИПОВА Д.Д. 894
ШАТЕРНИКОВ Э. 244
ШЕВЕЛЕВА С.А. 973
ШЕСТЕРОВА И.П. 325
ШЛЯХОТА Г. 437
ШПОТОВА Л.В. 332
ШУКУРОВА Д.А. 956
ШУЛЬМАН Е.А. 31

ЭЛРИК М. 1273
ЭРКАЕВ Б. 120, 152
ЭШАНКУЛОВ Т. 282

ЮЛДАШЕВ А. 489
ЮЛДАШЕВ Б. 150
ЮЛДАШЕВ Р. 977
ЮЛДАШЕВ С. 1312
ЮЛДАШЕВА Е.М. 702
ЮЛДАШЕВА И. 695
ЮЛДАШЕВА К.Ю. 557, 607
ЮНУСОВ З.Р. 357
ЮНУСОВА А.Т. 240
ЮСУПОВ Р.И. 543
ЮСУПОВ Р.М. 614
ЮСУПОВ О. 150
ЮСУПОВА Г.Э. 893

165
ЯКОВЕНКО В.И. 357
ЯКОВЛЕВ В.Н. 370, 409
ЯКУБОВА Х.Я. 802
ЯРКУЛОВ Б.Я. 423
ЯХЪЯЕВ Ш. 244
ЯЦЮК Т.А. 965

ҚОР АҚ АЛПоқ

АБДИРЕЙМОВ У. 864
АБДУЛЛАЕВА Т. 830
АБДУНАЗАРОВ А.Б. 380
АДИЛОВ Б. 1086
АЖИБЕКОВ М.А. 978
АЖИМОВ Е. 631
АЖИМОВ Я. 1313, 1329
АЖИМОВА А. 865
АЖИНИЯЗ 1052
АЙМУРЗАЕВА А. 979
АЙМУРЗАЕВ Ж. 1053
АЙТМАТОВ Ш. 1244
АЙТМУРАТОВ Ж. 1060
АЙТМУРАТОВ Р. 1054
АЙТНИЯЗОВ А. 868
АЙТНИЯЗОВ П. 248
АЙЫМБЕТОВ М.К. 985
АКМЪМОЛЛАЕВ Э. 867
АЛЕЎОВ О. 61, 636
АЛИМБЕТОВ С. 462
АЛЛАМУРАТОВ А. 402
АЛЛАНАЗАРОВ Т. 1055
АЛЛАНАЗАРОВ Қ. 832, 834
АМЕТОВ П. 1056
АМЕТОВ М. 491
АТАБАЕВ С. 1057
АХМЕТОВ С. 1021

БАЗАРБАЕВ Б.Ж. 21
БАЙМУРАТ ҚУИЛЫМУРАТ УЛЫ. 704, 831, 845, 981
БАЙМУРАТОВ Х.А. 288
БАНТОВА М.А. 847, 848
БАРАТОВ П. 854
БЕКБАЎЛИЕВ Б. 313
БЕКБЕРГЕНОВ А. 829, 986
БЕЛЬСКАЯ Е.М. 830
БЕЛЬТЮКОВА Г.В. 847, 848
БЕРДАҚ 1058, 1059
БЕРДИБАЕВ М.Б. 230

166
БЕРДИМУРАТ УЛЫ Е. 831
БЕРДИМУРАТОВ Е. 832, 833, 834, 845, 980, 981
БЕРДИМУРАТОВ О. 705, 462
БЕШЕНКОВ А.К. 850
БОРИЕВ А. 106
БОРЩОВ Т.С. 421
БУХОВЦЕВ Б.Б. 853
БЫХОВСКИЙ Б.Е. 835

ВАПНЯР Н.Ф. 713, 848


ВАСИЛЬЧЕНКО Е.В. 850
ВОЛКОВА С.И.706

ГРИГОРЬЯНЦ А.Г. 830, 836


ГОГОЛЬ Н.В. 1316
ГУСЕВ В.А. 707, 837

ДАЎЕНОВ Е. 838, 861, 982


ДАЎЛЕТ УЛЫ М. 831
ДАЎЛЕТИЯРОВ М. 475
ДАЎЛЕТМУРАТОВ Т. 475
ДАЎЛЕТНАЗАРОВ Х. 1061
ДАЎЛЕТОВ А. 833
ДАЎЛЕТОВ М.Ж. 982, 983
ДАЎЛЕТОВА Қ 839, 840
ДИЛМУРАТОВ Ж. 1062

ЕДЕНБАЕВА П. 1063
ЕРИМБЕТОВ Қ. 860
ЕРНАЗАР ДАЎЕН УЛЫ. 841
ЕРНАЗАРОВ К. 1064
ЕРҒАБУЛОВ Ж.Е. 501
ЕШИМБЕТОВ Г. 1330

ЖАББАРБЕРГЕНОВ Қ. 849
ЖАНГАБАЕВА Ғ.Д. 30
ЖАПОҚОВА Ф.Н. 288
ЖАРИЕВ Н. 708
ЖАРИМБЕТОВ А. 986
ЖАҚСЫБАЕВ А. 984
ЖИЙЕМУРАТОВ Т. 1065
ЖУМАЖАНОВ Қ. 1022
ЖУМАМУРАТОВА А.Т. 709
ЖУМАНИЎЗОВ Р. 1031, 1032

ЗАМАТДИНОВ З. 1317
ЗВЕРЕВ И.Д. 842
ЗИЯЎОВ САҒЫН 1318

И.ҚАДИР УЛЫ 845


ИВАНОВ А.И. 850
ИЗБАҚАНОВ Ж. 1066

167
ИЗБАСҚАНОВ Ж. 1034
ИРВИНГ В. 62
ИНДИРА ГАНДИ 1279
ИСҲАКОВА М. 843
ИСМАИЛОВ Қ. 855
ИСМАЙЛОВ М. 859
ИШАНХОДЖАЕВ Г.К. 380

КАДЫРНИЯЗОВ М. 95
КАЙПОВ Б. 714
КАМАЛОВ Қ. 1067
КАМАЛОВ А. 980
КАМАЛОВ С. 844
КАМАЛОВ С.К. 160
КАРАКЕТОВ Ю. 250
КАРИМОВ А. 826
КАРИМОВ И.А. 178
КЕРИМОВА Б. 1068
КАРИМОВА В.М. 870
КАРИМУЛЛАЕВА У. 1319
КАЛИМБЕТОВ Б. 865
КДЫРБАЕВ Б. 492
КУРГАНБАЕВ А. 988
КУТЛЫМУРАТОВ Б. 715
КУШНИРЕНКО А.Г. 846
КОБЕНТАЕВ А. 29
КОБЕНТАЕВ А.К. 709, 710
КОЗЛОВА Е.В. 835
КОЛЯГИН Ю.М. 848
КОСТЕЦКИЙ В. 843
КОЩАНОВ К.М. 230

ЛЕБЕДЕВ Г.В. 846

МАКАРЫЧЕВ Ю.Н. 827, 828


МАМБЕТКАРИМОВ Д. 463
МАМБЕТОВ К. 92, 107, 337, 1024-25, 1069
МАМБЕТНАЗАРОВ Д. 1086
МАМБЕТНАЗАРОВ Қ. 1314, 1320
МАМБЕТНАЗАРОВА Г. 703
МАМБЕТНИЯЗОВ Т. 1023
МАМАТҚУЛОВ М. 854
МАНСУРОВ Р.А. 421
МАТМУРАТОВ Ж. 849
МАҚСЕТОВ Қ. 1095, 1324
МЕДЯНИК А.И. 707
МЕЛЬНИКОВА Н.Б. 712
МИНДЮК Н.Г. 827, 828
МИХАЙЛОВА З.А. 650
МИШЕНКО Т.М. 712
МОРДКОВИЧ А.Г. 837
МОРО М.И. 713, 847, 851, 852

168
МОНЧАДСКИЙ А.С. 835
МУРАТБАЕВ Ж. 1070
МУЎСАЕВ Ш. 501
МУЯТДИНОВ И. 864
МЫРЗАБАЕВ К. 862
МЯКИШЕВ Г.Я. 853
МЎМИНОВ О. 854

НАБИЕВ О.М. 380


НАЖИМОВ Қ. 863
НАЖИМОВ Т. 1071
НАЗБЕРГЕНОВ К. 1072
НАСРУЛЛАЕВ М. 29
НАСЫРОВ Д. 984, 985, 986
НЕШКОВ К.И. 827, 828
НИЗАМАТДИНОВ М. 106
НИЙЕТУЛЛАЕВ С.Д. 249
НУРЖАНОВ П. 1026
НУРЖАНОВ О.Д. 288
НУРМАНОВ А. 524
НУРНАЗАРОВ Б. 1073
НУРПЕЙИСОВ О. 108
НЫЗАНОВ М. 1074

О.БАЙЛЕПЕС УЛЫ 845


ОРАЗЫМБЕТОВ Қ. 1027, 1075
ОРАЗЫМБЕТОВА Ж. 1060
ОТЕГЕНОВ Қ. 855
ОТЕНИЯЗОВА А. 1060
ОТЕПБЕРГЕНОВ А. 1076, 1077
ОТЕЎЛИЕВ О. 1078

ПАЗЫЛОВ А. 863
ПАЙЗУЛЛАЕВ О. 93, 849
ПАЛЫМБЕТОВ Қ. 1324
ПАЛЎАНОВ К. 859
ПАХРАТДИНОВ Ю. 1028
ПАХРАТДИНОВ Қ. 829
ПИРЖАНОВ С. 539
ПИРНАЗАРОВ А. 1029, 1033
ПИРНИЯЗОВ Ж. 834
ПОЛЎАНОВ Қ. 714

РАХИМБЕКОВ Р. 854
РАХИМОВ Г.Н. 492
РАХМАНОВ К. 1079
РАҲМАТОВ Н. 856
РЕЙИПНАЗАРОВ К. 1314
РЕЙМОВ К. 108, 1057
РУДЗИТИС Г.Е. 857, 858

САДЫКОВ А. 1080

169
САДЫКОВ Ж. 250
САДЫКОВ С. 161
САПАРОВ Т. 1331
САПАРНИЯЗОВ Ж. 491
САЛИХОВ А.Ғ. 836
САРКЕНОВА А. 715
САРСЕНБАЕВ О. 1081
САТБАЕВ О. 1328
СВОРЕНЬ Р.А. 846
СЕЙТЕКОВ А. 1083
СЕЙТЖАНОВ Т. 1082
СЕЙТИМБЕТОВ М. 410
СЕЙТНАЗАРОВ Ғ. 1084
СЕЙТНАЗАРОВ Р. 1084
СЕЙТОВ Х. 866, 1085
СЕРГЕЕВ В.А. 421
СИВОГЛАЗОВ В.И. 711
СТЕПАНОВА С.В. 848
СУВОРОВА С.Б. 827, 828
СУННАТОВА Р.И. 870

ТАЖЕТДИНОВА С. 703
ТАЖИМУРАТОВ З. 1315
ТЕЛЯКОВСКИЙ С.А. 827, 828
ТЛЕЙБЕРГЕНОВ Ш.Т. 451
ТОЖИБОЕВА Р.Н. 870
ТУРАЕВА О. 703
ТУРДАНОВ К. 714, 859
ТУРМАНОВ И. 313, 714, 859
ТУРСУНОВ М. 1321

УББИНИЯЗОВ Х. 1322
УМУРБАЕВ Е.У. 987

ФЕЛЬДМАН Ф.Г. 857, 858

ХАЛИКОВ А.Х. 251


ХАЛМУРАТОВ А. 442
ХОЖАГЕЛЬДИЕВ У. 1087
ХОЖАСОВ А. 475
ХУДАЙБЕРГЕНОВ А. 860, 865

ЦВЕЙГ С. 1280

ЧЕРНЫШЕВА Л.Ю. 712


ЧИГИНБАЕВ Ғ.Т. 539

ШАМУРАТОВ А. 1088
ШАМУРАТОВ Ж. 1060, 1089
ШАМШЕТОВ Д.Н. 492
ШАНИЯЗОВ Б. 476

170
ЮСУПОВ И. 62
ЮСУПОВ О.Ж. 94

ЯССАЎИЙ ХОЖА АХМЕТ 1240

ҚАДИРОВ И. 860
ҚАЛИМБЕТОВ У. 515
ҚАЙЫРБАЕВ Ж. 862, 863, 864, 1323
ҚАЙЫПБЕРГЕНОВ Т. 1091
ҚАЙЫПНАЗАРОВ Б. 1090
ҚАЙЫПОВ Д. 861
ҚАРЛЫБАЕВ А. 1092
ҚОЩАНОВ А. 844
ҚУДАБАЕВ А. 1093
ҚУЛМУРАТОВ О. 1094
ҚУРБАНБАЕВ А. 988

ҲАМИДИЙ Ҳ. 1096
ҲИСМАТУЛЛИНА МЕНГЛИГУЛ 1245

ТОЖИК

БОТУРХОН ХИЛЪАТПУРИ ВАЛИХОЖА. 63


КАРИМОВ И.А. 179
РАШИДОВ Ш. 1242

САРЛАВҲАЛАР КЎРСАТКИЧИ
УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ

“ЎЗУВЧИ”, НАШРИёТ (ТОШКЕНТ) 886


ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИЎТ (ТОШКЕНТ) 887
ИСТИҚЛОЛ МАФКУРАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШ МУАММОЛАРИ 4
АМИР ТЕМУР МАЪРИФАТЛИ ИНСОН, АДОЛАТЛИ ДАВЛАТ АРБОБИ, ТАДБИРКОР
САРКАРДА МАВЗУДАГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСП. МИҚёСИДАГИ ИЛМ.-НАЗАРИЙ
КОНФ. (1993; ТЕРМИЗ) 72
“ЎЗБЕКИСТОН БАНКЛАР ТИЗИМИ: ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ
МУАММОЛАРИ”, АМАЛИЙ КЕНГАШ (1993; ТОШКЕНТ) 129
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ КЕНГАШИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН ҚОНУН ВА
ҚАРОРЛАР 183
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ 184
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ 185
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ 187
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҲАКАМЛИК СУДИ ВА ХЎЖАЛИК
НИЗОЛАРИНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДА 188
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ГРАЖДАНЛИК КОДЕКСИ 189
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖИНОЯТ КОДЕКСИ 190
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК
ТЎҒРИСИДАГИ КОДЕКСИ 191
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ ЕР ҚОНУНИ
АСОСИДА ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН НИЗОМЛАР ТЎПЛАМИ 192

171
ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ҚОНУНЛАРИ 204
“ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТЎҚИМАЧИЛИК ИНСТИТУТИ ёШЛАРНИНГ
ФАНДАГИ ЮТУҚЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА”, ИЛМ.- АМАЛИЙ КОНФ. (1993;
ТОШКЕНТ).
“ЎГИТ-93”, ёШ ОЛИМЛАР ВА МУТАХАССИСЛАРНИНГ АНЖУМАНИ (1; 1993;
ТОШКЕНТ) 461
МАТЕМАТИКА 761
ФИЗИКА 787
“ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЎҚИМАЧИЛИК ИНСТИТУТИ ёШЛАРИНИНГ
ФАНДАГИ ЮТУҚЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА” ИЛМ.-АМАЛИЙ КОНФ. (1993;
ТОШКЕНТ) 872
ЛОГОПЕДИЯ 875
“ЎЗБЕКИСТОН”, НАШРИёТ (ТОШКЕНТ) 889, 890
ЎЗБЕКИСТОН НАШРИёТЛАРИ ТАВСИЯ ЭТАДИ 891
МУАЛЛИМУС САРФ 922
ХУЖЖАТЛАР 949

ТУРК

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ: ҚОНУН ВА ФАРМОНЛАР 186

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 118


ЗАКОНЫ УЗБЕКИСТАНА 208
ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 209
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН: ЗАКОНЫ И УКАЗЫ 210
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 211
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 212, 213, 214, 215, 216, 217
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 218
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЛЛЬ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 232
ПОЛОЖЕНИЯ: О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧёНЫХ ЗВАНИЙ 255
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКИХ РУКОДЕЛИЙ 432
СВЯЖИТЕ ДЛЯ РЕБёНКА 433
ЛЕСА СРЕДНЕЙ АЗИИ 525
ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ В ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 536
ДЕЛОВОЙ ТАШКЕНТ 1343
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 1345

ҚОР АҚ АЛПОҚ

ОЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫНГ КОНСТИТУЦИЯСЫ 245,


ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫНГ КОНСТИТУЦИЯСЫ 246
ҚҚСР. ЖОҚАРҒЫ СОВЕТ. ШАҚЫРЫҚ (12). 247
ЖОЛ ҲАРЕКЕТИ ҚАДЕЛЕРИ 413
ПАЛАС ГИЛЕМ ТОҚЫЎ УСЫЛЛАРЫ 869
ПАНЛЕРДИ ҲАМ КАСИПЛЕРДИ КОМПЛЕКСЛИ МЕТОДИКАЛЫҚ ТАМИЙИНЛЕЎ
ЖУМЫСЛАРЫН ШОЛКЕМЛЕСТИРИЎ 871
ҲАЗИРГИ ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ РАЎАЖЛАНЫЎЫНЫНГ АЙЫРЫМ
МАСЕЛЕЛЕРИ 899

172
МЫНГ БИР ТУН: 1332

СЕРИЯЛИ НАШРЛАР КЎРСАТКИЧИ


УКАЗАТЕЛЬ СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ

АДАБИЙ ПОРТР. – Т.: ФАН


ЖУМАБОЕВА Ж. ОМОН МАТЖОН: ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИ. 1000
АМАЛИЙ ВРАЧ КУТУБХОНАСИ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ
ДАМИНОВ Т.О., ЛАДОДО К.С. КАСАЛ БОЛАЛАРНИ ПАРҲЕЗ ОВҚАТЛАНТИРИШ.
564, 585
ЖАВОҲИР – Т.: ЎЗУВЧИ
ҲАСАН С. ЖАВОҲИР-УЛ ҲИКОёТ. 1127
ЖАҲОН ХАЛҚЛАРИ ЭРТАКЛАРИ. – Т.: МЕРОС
БОБОХОН А. ВА БОШҚ. ЎЗБЕК АДАБИЙ ФАНТАСТИК ЭРТАКЛАРИ. 1307
ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ
АДАБИёТИ. - Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ
СОБИРОВА О. СУЗИШ. 629
ИЛМ. ИШЛАР ТЎПЛАМИ. –Т.: ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХН. УН-ТИ
ҚОСИМОВ Э.Қ. МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ. 1334
ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР. БИОЛОГИЯ. – Т.: ФАН
ҲОЖИМАТОВ Қ. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХУШБОЙ ВА ХУШТАМ ЎСИМЛИКЛАРИ. 483
ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР. ТАРИХ. – Т.: ФАН
ИСОМИДДИНОВ М. СОПОЛГА БИТИЛГАН ТАРИХ. 100
ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАлар. ТЕХНИКА. – Т.: ФАН
НУРИДДИНОВ Б. ВА БОШҚ. ЛИМОНЧИЛИКДА ҚУёШ ЭНЕРГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ. 465
ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР. ФИЛОЛОГИЯ. – Т.: ФАН
АКБАРОВА М. АЛИШЕР НАВОИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА ҚОФИЯ. 992, 994
ИЛМ.-ОММАБОП РИСОЛАЛАР. ФИЛОСОФИЯ. – Т.: ФАН
ТОЛИБОВ М., АБРОРОВ М. КИМё МЎЖИЗАЛАРИ ФАЛСАФА КЎЗГУСИДА. 7
“ИШОНЧ” ГАЗ. КУТУБХОНАСИ. – Т.: ЎЗУВЧИ
САМАД АСРОР. СОҲИБҚИРОН ТЕМУР. 1177, 1235
ИШОНЧ ГАЗ. КУТУБХОНАСИ. – Т.: ФАН
АБДУСАМЕДОВ А. КУёВ-КЕЛИНЛАР ВА ҚУДА-ҚУДАҒАЙЛАР РИСОЛАСИ. 103
ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАР – ОММАГА. – Т.: МЕҲНАТ
ПЎЛАТОВ С., АБДУЛЛАЕВ Р. БОШҚАРИШНИНГ ЦЕХ УСУЛИ 446
МАКТАБ ДИРЕКТОРИНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯВИЙ ИШЛАР БЎЙИЧА
ЎРИНБОСАРИ КУТУБХОНАСИ. Т.: ЎҚИТУВЧИ
АНИКЕЕВА Н.П. ЖАМОАДА РУҲИЙ МУҲИТ. 651
МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ ЖУРН. КУТУБХОНАСИ. – Т.: НАШРИёТСИЗ
ШЕРҚУЛ А. ВА БОШҚ. БОҒЧАДА БАЙРАМ. 644
МЕНИНГ БИРИНЧИ КИТОБИМ.- ФАРҒОНА
ОДИЛОВ ЭРДАВЛАТ. ОРИЯТ ИСёН КЎТАРГАН ТУН. 1158
НАВОИЙ КУТУБХОНАСИ. – Т.: МЕРОС
НАВОИЙ АЛИШЕР СИРОЖУ-Л МУСЛИМИЙН. 1155
НАЗМ ГУЛШАНИ. – Т.: ЎЗУВЧИ
СУЛАЙМОН ЙЎЛДОШ. ДАРДИМ СИҒМАС ДУНёГА. 1183
ХУДОЙБЕРДИЕВА Ҳ. ХУРЛИК ЎТИ. 1201
НАЗМ ДУРДОНАЛАРИ. - Т.: ФАН

173
ОРИФ АБДУЛЛО.ҲИКМАТ САДОЛАРИ. 1162
НАСР БЎСТОНИ. – Т.: ЎЗУВЧИ
УМАРБЕКОВ ЎЛМАС. ҲИКОЯ. 1194
ОММАВИЙ КАСБЛАР БЎЙИЧА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК КАДРЛАРИ ТАЙёРЛАШ
УЧУН ДАРСЛИК ВА ЎҚУВ ҚЎЛЛ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ
КАСЕНОВ Б.К. ЎШ МЕХАНИЗАТОРЛАР УЧУН МАШИНА – ТРАКТОР ПАРКИДАН
ФОЙДАЛАНИШГА ОИД ҚЎЛЛАНМА. 464
САЛОМАТЛИК КУТУБХОНАСИ. – Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА
БИРЛАШМАСИ
ЎРҚУЛОВ А.Б., ШОМУҲАМЕДОВ Ш.Ш. ОНА СУТИ – СОҒЛИҚ ВА МЕҲР БУЛОҒИ.
565
ТАБИАТ ВА ЖАМИЯТ. ИНСОН. – Т.: ФАН
АҲМЕРОВ Қ. “ОЗОН ЎПҚОНИ” МУАММОЛАРИ. 266
ТИББИёТ ОЛИЙ БИЛИМГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ. – Т.:
ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ
МАХСУМОВ А.Ғ., ПРИМУҲАМЕДОВ И.М. БИООРГАНИК КИМё. 341, 353, 541, 547,
568,
570, 572, 576, 579, 581, 584
ТУРК ДУНёСИ ЮЛДУЗЛАРИ. – Т.: Ғ.ҒУЛОМ НОМЛИ АДАБИёТ ВА САНЪАТ
НАШРИёТИ
НАСАФИЙ. ХОЖА АҲМАД ЯССАВИЙ. 47
УЙ БЕКАСИ КИТОБ ТАВОНИ. – АНДИЖОН
ХАДОёРОВ М. АНДИЖОН. 426
ФАН ЮТУҚЛАРИ – ОЛИЙ МАКТАБГА. ТИЛШУНОСЛИК. – Т.: ЎҚИТУВЧИ
НЕЪМАТОВ Ҳ., БОЗОРОВ О. ТИЛ ВА НУТҚ. 926
ФАРМАЦЕВТИКА ОЛИЙ БИЛИМГОҲИ ТАЛАЬАЛАРИ УЧУН ЎҚУВ АДАБИёТИ. –
Т.: ИБН СИНО НОМИДАГИ НАШРИёТ-МАТБАА БИРЛАШМАСИ
ЕМИНОВ Н.П. ВА БОШҚ. МИКРОБИОЛОГИЯДАН ЛАБОРАТОРИЯ
МАШҒУЛОТЛАРИ УЧУН
ҚЎЛЛАНМА. 345
ХАЛҚ КИТОБЛАРИ. – Т.: ЎЗУВЧИ
САРИМСОҚОВ Б. АБУ МУСЛИМ ЖАНГНОМАСИ. 1110
ХИМИЯ ЎҚИТУВЧИСИ КУТУБХОНАСИ. – Т.: ЎҚИТУВЧИ
НАЗАРОВА Т.С. ВА БОШҚ. МАКТАБДА ХИМИЯДАН ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ. 671
ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ. Т.: ЎЗБЕКИСТОН
АБДУЛЛАЕВ И. АБУ МАНСУР АС-САОЛИБИЙ. 17
ХАЙРУЛЛАЕВ М.М. ФОРОБИЙ. 19
ШОИРНИНГ ИЛК КИТОБИ. – Т.: АДАБИёТ ВА САНЪАТ НАШРИёТИ
ИБРОҲИМ НЕЪМАТ. ОҚ КАПТАР. 1133, 1167, 1197, 1231, 1236
ЎЗБЕКИСТОН ёШ ШОИРЛАРИ. – Т.: КАМАЛАК
АЗИМ АБДУМАЖИД. ҚУёШ БОЛАСИ. 1107, 1128, 1164, 1173, 1180, 1198, 1205
ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМЛАРИ БИБЛИОГРАФИЯСИГА МАТЕРИАЛЛАР. –Т.: ФАН
САЛОХИДДИНОВ М.С. МАТЕМАТИК ОЛИМ 888

АРХИВ ФР. БЕЛЛЕТРИСТИКИ. – Т .: ШАРК


ВИНЬИ АЛЬФРЕД ДЕ. СЕН МАР, ИЛИ ЗАГОВОР ВО ВРЕМЕНА ЛЮДОВИКА XIII.
1253
БиблиотеКА “ИШОНЧ”. – Т.: АДОЛАТ
МИЛЬШТЕЙН Н. СТО ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ПО ТРУДОВОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. 233
Библиотека ПРАКТ. ВРАЧА. – Т.: ИЗД.-ПОЛИГР. ОБ-НИЕ ИМ. ИБН СИНЫ

174
БАИРОВ Г.А., ДЖАЛИЛОВ П.С. ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ ТАЗА У ДЕТЕЙ. 590, 595,
597,
598, 603, 604, 610, 612, 696
КОМЕНТ. К ЗАКОНАМ. – Т.: УЗБЕКИСТОН
ШАТЕРНИКОВ Э. КОММЕНТАРИЙ К ЗАКОНЦ РЕСП. УЗБ. “О ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И
СПОРТЕ”. 244
МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ УЧёНЫХ РЕСП. УЗБ. – Т.: ФАН
БОНДАРЕНКО Б.А. МАТЕМАТИК 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900
ПЕРВАЯ КНИГА АВТ. – КАРШИ: НАСАФ
БАДАЕВ Г. ОТКРЫМИ ГЛАЗАМИ: СТИХИ И БАСНИ. 1037
СЕР. “ФАНТТРИЛЛЕР” – Т.: КАМАЛАК
ХАРИТОНОВА С. КУКЛА-ЧУДОВИЩЕ. 1265
СЛОВО – ПЕРЕДОВИКАМ. – Т.: УЗБЕКИСТОН
СЕРЖАНОВ М. НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНОВЕ. 512

ҚОР Ақ АЛПоқ

МЕКТЕП КИТАПХАНАСЫ. – Т.: НОКИС: БИЛИМ


ВОСКРЕСЕНСКАЯ З. НАДЕЖДА: ПОВЕСТЬ. 1315 ,1316, 1321, 1323
ОРТА КАСИП-ТЕХН. УЧ-ШЕЛЕРИ УШЫН САБАҚЛЫҚЛАР ҲАМ ОҚЫЎ ҚОЛЛ.
– НОКИС: БИЛИМ
БОРЩОВ Т.С. ҲАМ БАСҚ. МЕЛИОРАЦИЯ МАШИНЛАРЫ. 421

175

Вам также может понравиться