Вы находитесь на странице: 1из 2

Priprema za kontrolni zadatak iz matematike za 5.

razred
1. deo − razlomci

1. Odredi NZS i NZD za brojeve 5 i 15.


6
2. Razlomak 18 :
a) proxiriti brojem 5.
b) skratiti brojem 6.
5
3. Razlomak 2 30 :
a) proxiriti brojem 2.
b) skratiti brojem 5.
4. Pretvoriti:
a) razlomak 5 43 u decimalni zapis.
b) decimalni broj 3,02 u nesvodljiv razlomak.
5. Decimalne brojeve 5,2856; 30,844387 i 267,3270 zaokrugli na:
a) dve decimale.
b) tri decimale.
v) ceo broj.
7
6. Uporedi razlomak 6 25 sa decimalnim brojem 6, 2:
a) prevoenjem razlomka u decimalni broj.
b) prevoenjem decimalnog broja u razlomak.
Priprema za kontrolni zadatak iz matematike za 5. razred
2. deo − ugao

1. Nacrtaj taqku O iz koje polaze poluprave Oa i Ob koje zaklapaju:


a) prav ugao.
b) tup ugao.
v) opruen ugao.
2. Nacrtaj taqku O iz koje polaze poluprave Oa i Ob koje zaklapaju oxtar ugao. Na polupravoj Oa
ucrtaj taqku A, a na polupravoj ucrtaj taqku B. Oznaqi ugao izmeu polupravih koristei:
a) oznake polupravih Oa i Ob.
b) oznake taqaka A i B.
v) neko grqko slovo.
3. Nacrtaj pravougli trougao (duine stranica nisu bitne), a zatim:
a) obelei temena trougla sa A, B i C.
b) ugao kod temena A obelei slovom α, ugao kod temena B slovom β i ugao kod temena C slovom γ.
v) nacrtaj tri poluprave koje ex obeleiti kao Mx, Ny i Pz.
d) na polupravu Mx prenesi ugao α.
) na polupravu Ny prenesi ugao β.
e) na polupravu Pz prenesi ugao γ.
4. Za qetvorougao sa slike uporedi uglove α, β, γ i δ koristei xestar.

5. Poluprave Am i An grade ugao α, a poluprave Bp i Bq grade ugao β. Grafiqkom metodom odredi


ugao:
a) γ = α + 2β.
b) δ = 2α − 2β.

6. Izraqunaj:
a) 54o 26′ + 38o 39′ + 100o 34′ .
b) 117o 39′ 42′′ + 34o 45′ 39′′
v) 276o 63′ : 3
g) 2 · 28o 15′ 13′′

Вам также может понравиться