Вы находитесь на странице: 1из 659

/II c ü 5 0 9 1 3

АНАЛИТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕАУРИ В


КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ
апарати за измерване
анализатори под редакцията на
Т. Цветкова и Cm. Аанез
ПОД РЕДАКЦИЯТА НА

Т о д о р к а Здр. ЦВеткоВа, д м н
Професор по клинична лаборатория
Ръководител на Катедра по клинична лаборатория
ВМИ - Пловдив

С т о я н Ив. Данев, д м н
Професор по клинична лаборатория
Катедра по клинична лаборатория и имунология
Медицински университет, София

С КОАЕКТИВ ОТ 22 АВТОРИ
А н а л и т и ч н и п р и н ц и п и и процедури
6 клиничната лаборатория
Уреди з а измерване
Анализатори
Щ11096

© Николай Асенов А т а н а с о в , С т о я н Ивайлов Данев, Благовеста С т о я н о в а Дишлянова,


П о л е т Борисова Дукова-Пенева, Владимир К о с т а д и н о в Иванов, А т а н а с К и р я к о в К и р я к о в ,
Иво Ма ринов Кременски, Невена Борисова Койчева, З л а т к а Василева Кривошиева,
Лиляна Генова Аамбрева, Е к а т е р и н а Кирилова Накова, Русин Руев Николов,
Връбка Цекова Орбецова, Р у м я н а Иванова П а т е в а , М а р и н Николаев Пенев,
П е т к о Делчев Рашков, Добрин Аврамов Свинаров, К а м е н Николаев Цачев,
Елена Михайлова Ц в е т а н о в а , Тодорка Здравкова Ц в е т к о в а , Ана Василева Цончева,
Тодор Кънчев Ш и п к о в .

© Медицинско и з д а т е л с т в о Е Т "Васил П е т р о в " - Б А Н


гр. Пловдив, т е л . : 032/43 82 68

Всички права запазени. Н и т о една ч а с т о т т о в а издание не м о ж е да бъде репродуцирана


(по е л е к т р о н е н или механичен п ъ т ) и р а з п р о с т р а н я в а н а под к а к в а т о и да е форма
без и з р и ч н о т о писмено разрешение н а и з д а т е л с т в о "БАН" - гр. Пловдив.

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИИС
БИБЛИОТЕКА
ISBN 954-9806-25-1
Ипп. No<•'^0/О/. 1
ПРЕДГОВОР

Тази к н и г а е п р е д н а з н а ч е н а з а лекари - спе­ н о с т и във връзка с о р г а н и з а ц и я т а н а кли­


ц и а л и з а н т и и с п е ц и а л и с т и по клинична ла­ ничните лаборатории и т я х н а т а центра­
б о р а т о р и я , к а к т о и з а химици, биолози, би- лизация и д е ц е н т р а л и з а ц и я н а фона н а т р у д ­
охимици и ф а р м а ц е в т и , специализиращи н о т о , но неизбежно начало н а з д р а в н а т а ре­
клинична химия. През п о с л е д н и т е 10-15 го­ форма, е ш а л о н и р а н е т о н а няколко взаимно
дини к л и н и ч н а т а л а б о р а т о р и я п р е т ъ р п я в а свързани нива с определени изисквания по
особено бързо р а з в и т и е по о т н о ш е н и е р а з ­ отношение на щ а т , апаратура и техника.
р а б о т в а н е т о н а нови т е х н о л о г и и , к о и т о Тези въпроси се р а з г л е ж д а т в п ъ р в а ч а с т
з н а ч и т е л н о р а з ш и р я в а т с п е к т ъ р а н а кли- н а к н и г а т а . Тази ч а с т к а к т о и с л е д в а щ и т е
н и ч н о - л а б о р а т о р н и т е п о к а з а т е л и . В резул­ - в т о р а и т р е т а , без д а п р е т е н д и р а т з а
т а т о т в н е д р я в а н е т о н а в исо ко еф ектив н и ­ изчерпателност, представляват първи п о
т е и надеждни м е т о д и , н а м о л е к у л я р н а т а р о д а с и о п и т у п а с за охарактеризиране
биология, и м у н о т е с т у в а н е т о , к а п и л я р н а т а с ъ щ н о с т т а и п р и н ц и п и т е н а анализ в съв­
електрофореза, " т а н д е м н и т е " хроматог- р е м е н н а т а лаборатория, н а а в т о м а т и з а ц и ­
рафски м е т о д и к и , ЕТ-ААС и др., б р о я т н а я т а и к о м п ю т ъ р и з а ц и я т а н а клинично-лаб-
п о к а з а т е л и т е , изследвани в с ъ в р е м е н н и т е р а т о р н а т а дейност. В последната, ч е т ­
клинични л а б о р а т о р и и н а р а с т в а експонен­ в ъ р т а ч а с т , след к р а т ъ к к о м е н т а р с а
циално. В р у т и н н и т е л а б о р а т о р и и до 8 0 - т е п р е д с т а в е н и т а б л и ч н и приложения с анали­
години н а миналия век т о й е възлизал н а око­ т и ч н и т е принципи при изследване н а основ­
ло 50, а днес вече надхвърли 100 п о к а з а т е л и , н и т е клинично-лабораторни п о к а з а т е л и . И
к а т о във в и с о к о с п е ц и а л и з и р а н и т е и ц е н т ­ ч е т и р и т е ч а с т и с а базирани н а данни о т
рализирани л а б о р а т о р и и т о з и брой д о с т и ­ с в е т о в н а т а л и т е р а т у р а , пречупени през
г а 200, респ. 800 п о к а з а т е л и . Този своебра­ п р и з м а т а на проблемите, п о т р е б н о с т и т е
зен "бум" в м е д и ц и н а т а п о с т а в я особено ви­ и организацията на клиничните лаборато­
соки изисквания к ъ м с п е ц и а л и с т а по клинич­ рии в България с о т ч и т а н е н а с е г а ш н о т о
н а л а б о р а т о р и я и най-вече к ъ м всички рабо­ с ъ с т о я н и е и бъдещи п е р с п е к т и в и .
т е щ и н е п о с р е д с т в е н о със с ъ в р е м е н н а кли- З а с ъ с т а в я н е н а р ъ к о в о д с т в о т о е прив­
нично-лабораторна а п а р а т у р а . лечен к о л е к т и в о т висококвалифицирани
О т п е ч а т в а н е т о н а р ъ к о в о д с т в о т о съв­ с п е ц и а л и с т и , о т к о и т о п о в е ч е т о и м а т ин­
п а д а с наМършКане п а 5 0 г. о т с ъ з д а В а - т е н з и в н а преподавателска дейност в рам­
н е т о п а с п е ц и а л н о с т т а к л и н и ч н а ла­ к и т е н а у н и в е р с и т е т с к о т о обучение и след­
б о р а т о р и я 6 Б ъ л г а р и я п р е з 1951 г. През д и п л о м н а т а квалификация по клинична ла­
т о з и период б я х а издадени редица книги, о т б о р а т о р и я и клинична химия. Г о л е м и я т
к о и т о особено в а ж н а роля и м а х а т е з и н а брой а в т о р и н а о т д е л н и т е глави в н а с я т из­
Й.Тодоров, Х.Пандов и А.Каракашов, Д.Дочев в е с т н а п ъ с т р о т а и разнородност в т е к с ­
и др., к а к т о и специализирани монографии - т а . О т друга с т р а н а о г р а н и ч е н и я т обем,
С т . Д а н е в , Д.Дочев и Т.Шипков, Е л . Ц в е т а н о ­ наложен о т икономически съображения не
ва, Т.Шипков и Н . А т а н а с о в , Т . Ц в е т к о в а и позволява д е т а й л н о т о разглеждане н а н я ­
М.Огнянов и др. През п о с л е д н а т а година из­ кои въпроси, з а к о и т о в ч у ж д а т а л и т е р а ­
лезе и б ъ л г а р с к и я т превод н а превъзходна­ т у р а се заделя д о с т а т ъ ч н о м я с т о . Значи­
т а книга н а Келер - клинично-химична лабо­ т е л н о м я с т о в к н и г а т а е о т д е л е н о з а осо­
раторна диагностика за п р а к т и к а т а . бено в а ж н и п р а к т и ч е с к и въпроси в ежеднев­
В н а с т о я щ а т а книга н а м и р а т м я с т о н а т а р а б о т а н а лабораториите, за к о и т о
въпроси, к о и т о с а п о - т я с н о с в ъ р з а н и с ъ с у нас н я м а с и с т е м а т и з и р а н и помагала. В
спецификата на клиничната лаборато­ т е к с т а някои т е р м и н и , съкращения и сим­
р и я и к л и н и ч н а т а х и м и я у нас, напр. особе­ воли с а запазени к а т о международно възп-
V
puema терминология без да се з а м е н я т със ц и а л н о с т т а клинична химия, к а к т о и з а
с ъ о т в е т н и я е к в и в а л е н т н а български език с т у д е н т и о т колежите.
по две причини: 1. да се улесни ч и т а т е л я при С г о т о в н о с т ще приемем к р и т и ч н и бе­
ползване на чужди оригинални и з т о ч н и ц и и лежки и препоръки о т н а ш и т е ч и т а т е л и ,
2. за с ъ о т в е т с т в и е с наименованието на по­ к о и т о биха допринесли за подобряване н а ръ­
к а з а т е л и т е , получавани в р а з п е ч а т к и т е н а к о в о д с т в о т о в едно следващо издание.
клиничнолабораторните а н а л и з а т о р и .
Вярваме, че н а с т о я щ а т а книга ще бъде
пълноценно помагало и за лекаря-клиницист, Т.Цветкова
и за с т у д е н т и т е - не само по медицина, но
Ст.Данев
и по биология и фармация, изучаващи спе­

БЛАГОДАРНОСТ

Изказваме н а ш а т а благодарност и уваже­ с и с т е м и , София; Антонимекс ЕООД, София;


ние към всички, к о и т о о т д е л и х а о т с в о е т о АСМ2 ООД, София; ИМЕССА-99 ЕООД, София;
време, вложиха т р у д , т а л а н т , знания, и доп­ Инфомед ЕООД, София; МВСС Медикус, Плов­
ринесоха да бъде написана т а з и книга, и спе­ див; Medica 67 Ltd; Мейком ООД, София;
циално н а т е з и , к о и т о приеха допълнител­ Мегк-Аквахим, София; П е р ф е к т М е д и к а
но ч а с т и и ги завършиха в къс срок. ООД, Cm. Загора; Омнимед ООД, София; ХЕЛ-
Благодарим н а инж. Св. Наков и А. Мари­ ЛИ лаб ЕООД, София.
нов, к а к т о и н а т е х н и ч е с к и я с е к р е т а р В. Благодарим н а с ъ т р у д н и ц и т е о т изда­
Щърбева з а о к а з а н о т о съдействие при из­ т е л с к а къща ВАП гр. Пловдив за т ъ р п е н и е ­
р а б о т в а н е н а к о м п ю т ъ р н и т е фигури и гра­ т о , д е й с т в е н а т а помощ и в ъ з м о ж н о с т т а
фики, и за ц я л о с т н о т о оформление н а т о з и да бъде издадена к н и г а т а .
труд.
Благодарим н а фирмите-спонсори, подпо­ Т.Цветкова
могнали и з д а в а н е т о н а к н и г а т а : Abbot, Со­
фия; Аджаров - А в т о м а т и ч н и к о н т р о л н и Ст.Данев

VI
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

АТАНАСОВ, НИКОААЙ НИКОЛОВ, РУСИН


АСЕНОВ, д.м.н., РУЕВ, г л . а с и с т е н т , инженер,
професор, К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я , Е к с п е р и м е н т а л н а база,
ВМИ - Пловдив ВМИ - Пловдив

ДАНЕВ, СТОЯН ОРБЕЦОВА, ВРЪБКА


IlBAllAOB. д.м.н., ЦЕКОВА, д.м.н.,
професор, К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и професор. К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и
клинична имунология. клинична липидология,
Медицински у н и в е р с и т е т - София ДУБ "Царица Йоанна" - София

ДИШЛЯНОВА, БЛАГОВЕСТА ПАТЕВА, РУМЯНА


СТОЯНОВА, к.м.н., ИВАНОВА, к.м.н.,
д о ц е н т , К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и д о ц е н т . Ц е н т р а л н а клинична л а б о р а т о р и я ,
клинична имунология. ВМИ - Варна
Медицински у н и в е р с и т е т - София
НЕНЕВ, МАРИН
ДУКОВА ПЕНЕВА, ПОЛЕТ НИКОЛАЕВ, д м н.,
БОРИСОВА, к.м.н., професор. К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и
д о ц е н т , К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и клинична имунология,
клинична имунология, Медицински у н и в е р с и т е т - София
Медицински у н и в е р с и т е т - София
РАШКОВ, ПЕТКО
ИВАНОВ, ВЛАДИМИР ДЕЛЧЕВ, д.м.н.,
КОСТАДИНОВ, к.м.н., професор. Е к с п е р и м е н т а л н а база,
д о ц е н т , Ц е н т р а л н а клинична л а б о р а т о р и я , ВМИ - Пловдив
ВМИ - Плевен
СВИНАРОВ, ДОБРИН
КИРЯКОВ, АТАНАС АВРАМОВ, д м н.,
КИРЯКОВ, д.м.н., професор. К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и
професор. Ц е н т р а л н а клинична л а б о р а т о р и я и клинична имунология,
клинична липидология, Медицински у н и в е р с и т е т - София
ДУЕ "Царица Йоанна" - София
НАЧЕВ, КАМЕН
КРЕМЕНСКИ, ИВО НИКОЛАЕВ, д.м н.,
МАРИНОВ, к.м.н., професор. К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и
д о ц е н т , Л а б о р а т о р и я по молекулярна клинична имунология,
п а т о л о г и я , ДУЕ "Майчин дом" - София Медицински у н и в е р с и т е т - София

КОЙЧЕВА, НЕВЕНА ЦВЕТАНОВА, ЕЛЕНА


БОРИСОВА, к.м.н., МИХАЙЛОВА, д.м.н.,
д о ц е н т , К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и професор. Секция по клинична л а б о р а т о р и я ,
клинична имунология, ликворология и клинична невробиохимия.
Медицински у н и в е р с и т е т - София К а т е д р а по неврология,
Медицински у н и в е р с и т е т - София
КРИВОШИЕВА, ЗЛАТКА
ВАСИЛЕВА, k х.н , ЦВЕТКОВА, ТОДОРКА
К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и клинична ЗДРАВКОВА, д м н.,
имунология, професор. К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я ,
Медицински у н и в е р с и т е т - София ВМИ - Пловдив

ЛАМБРЕВА, ЛИЛЯНА ЦОНЧЕВА, АНА


ГЕНОВА, к.м.н., ВАСИЛЕВА, к.м.н.,
д о ц е н т , К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и д о ц е н т . К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и
клинична имунология. клинична имунология,
Медицински у н и в е р с и т е т - София Медицински у н и в е р с и т е т - София

НАКОВА, ЕКАТЕРИНА ШИПКОВ, ТОДОР


КИРИЛОВА, к м н.. КЪНЧЕВ, д.м.н.,
д о ц е н т . К а т е д р а клинична л а б о р а т о р и я и професор, Д и а г н о с т и ч н а л а б о р а т о р н а секция,
клинична липидология, Национален онкологичен ц е н т ъ р - София
ДУБ "Царица Йоанна" - София
VII
СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ 1 5 Акредитация на клиничните


лаборатории 121
Въведение в к л и н и ч н а т а Акредитация на клиничните
лаборатории, 121
лаборатория Т. Шипков
Д. Свинаров
1 Организация и управление Т. Ц в е т к о в а
на клиничната лаборатория 3 Cm. Данев
Съвременната клинична лаборатория - Добра лабораторна практика, 126
организационни и управленски проблеми, 3 Т. Шипков
Т. Шипков Т. Ц в е т к о в а
Основни принципи на финансите
на клиничната лаборатория, 9 6 Основни х и м и ч е с к и п р о ц е д у р и
В. Иванов в клиничната лаборатория 140
Бюджетът в клиничните лаборатории, 17 Единици и системи за измерване
В. Иванов на физични величини в клиничната
Остойностяване на лабораторните лаборатория, 140
услуги, 22 Т. Ц в е т к о в а
В. Иванов Водата в клиничната лаборатория.
Изисквания и критерии, 142
2 Осигуряване н а б е з о п а с н и у с л о в и я Т. Ц в е т к о в а
за р а б о т а в к л и н и ч н а т а Контрол на температурата
лаборатория 34 в клиничната лаборатория, 148
Т. Ц в е т к о в а Зл. Кривошиева
Лабораторни съдове, 150
3 Осигуряване к а ч е с т в о т о Т. Ц в е т к о в а
на биологичния м а т е р и а л Зл. Кривошиева
за клинично-лабораторен анализ 44 Химически субстанции.
Т. Ц в е т к о в а Степени на чистота, 162
4 Осигуряване к а ч е с т в о т о н а Е. Накова
лабораторните резултатите 69
Измерване на тегло. Везни, 164
Е. Накова
Качественият контрол в клиничната
лаборатория, 69 Разтвори, 167
Т. Шипков
Л. Ламбрева
Основни разделителни техники
Статистически методи в клиничната
при подготовка на пробите и/или
лаборатория, 88
Л. Ламбрева
някои анализи, 174
Външна оценка на качеството И. Койчева
на лабораторните резултати, 96
К. Цачев ЧАСТ 2
Други области за контрол и оценка
на качеството на резултатите, 101 Клинично-лабораторни
Т. Ц в е т к о в а процедури и техники.
Оценка на количествените аналитични
методи, 104 Уреди и а п а р а т и з а измерване.
Л. Ламбрева Същност и принципи
Диагностична надеждност
на лабораторните показатели, 115 н а анализа
К. Цачев
Референтни стойности и граници на референ- 7 Спектрофотометрия.
тната област, 117 Нефелометрия и турбидиметрия 185
К. Цачев Спектрофотометрия, 185
Н. А т а н а с о в
Нефелометрия и турбидиметрия, 193
И. Койчева

IX
8 Аналитична а т о м н а ЧАСТ 3
спектроскопия 201
К. Цачев
А в т о м а т и з а ц и я н а клинично-
9 Молекулна е м и с и о н н а лабораторната дейност
спектроскопия.
Луминесцентен анализ 219
19 А в т о м а т и з а ц и я в к л и н и ч н а т а
А. Цончева
лаборатория 369
10 Е л е к т р о х и м и ч н и м е т о д и . Основни концепции, подходи,
Биосензори 229 тенденции, 369
Д. С в и н а р о в Т. Ц в е т к о в а
Cm. Д а н е в
11 О с м о м е т р и я 245 Техническите кадри и поддържането
Т. Шипков на съвременната клинично-лабораторна
техника, 385
12 Е л е к т р о ф о р е з а 250
П. Рашков
Е. Ц в е т а н о в а
Р. Пиколов
13 И м у н о л о г и ч е н а н а л и з 270 Тенденции и перспективи в развитието
Директен имунохимичен анализ, 270 на клинично-лабораторните
Н. Койчева анализатори, 387
Индиректен белязан с нерадиоизотопни Т. Ц в е т к о в а
маркери имунохимичен анализ, 282 Cm. Д а н е в
А. Цончева
20 А в т о м а т и з а ц и я
Индиректен белязан с радиоизотопни
в клиничната химия 389
маркери имунологичен анализ, 292
Автоматични анализатори, 389
Т. Ц в е т к о в а
Cm. Данев
14 Х р о м а т о г р а ф и я 296 Т. Ц в е т к о в а
Д. Свинаров Изчисление на резултата
при клинично-химични анализатори, 401
15 М и к р о с к о п и я 302 П. А т а н а с о в
М. Пенев, П. Дукова-Пенева
21 А в т о м а т и з а ц и я н а б е л я з а н и т е
16 Д и а г н о с т и ч е н ДНК а н а л и з 320 с нерадиоизотопни маркери
И. К р е м е н с к и имунохимични м е т о д и 407
А. Цончева
17 Ц и т о х и м и ч е н а н а л и з 337
Цитохимия и хистохимия. 22 А в т о м а т и з а ц и я в г а з о в и я а н а л и з 418
Същност на анализа, 337 К. Цачев
М. Пенев
Цитохимични методи за доказване 23 А в т о м а т и з а ц и я
на пероксидаза, фосфатази и естерази, 339 в хематологичната лаборатория 424
М. Пенев, П. Дукова-Пенева Автоматичен хематологичен анализ, 424
Уеднаквена техника за определяне М. Пенев
активността на неспецифични естерази. Нови възможности на мултипараметровия
Оптимизиран метод за доказване анализ в хематологията, 437
на нафтол-Л8-0-хлорацетат естераза, 344 Т. Ц в е т к о в а
Т. Ц в е т к о в а Аазерна проточна цитомерия, 440
Цитохимични методи за доказване Т. Ц в е т к о в а
на гликоген, липиди,
24 А в т о м а т и з а ц и я
кисела фосфатаза и феритин, 346
в хемостазеологията 455
М. Пенев
В. Иванов
Цитохимично доказване на клетъчни
нуклеопротеини и някои катионни 25 Уринен а н а л и з - а в т о м а т и з а ц и я 462
протеини, 351 В. Орбецова
Т. Ц в е т к о в а
26 К о м п ю т р и
18 Ц и т о к и н и и ц и т о к и н о в и и клинична л а б о р а т о р и я 467
р е ц е п т о р и - д и а г н о с т и ч е н анализ 357 П. А т а н а с о в
Cm. Д а н е в

X
Члст 4 32 А н а л и т и ч н и п р и н ц и п и
п р и изследване н а е л е к т р о л и т и
Аналитични принципи при в биологични т е ч н о с т и 578
Електролити - референтни граници,
и з с л е д в а н е н а клинично- интерференция и възможни
лабораторни показатели източници на грешки, 578
Т. Ц в е т к о в а
27 М е т о д и т е в к л и н и ч н а т а Аналитични методи за определяне
лаборатория- основни видове на натрий, калий, хлорид, калций,
и класификаиия 477 неорганичен фосфат и магнезий, 581
Л. Л а м б р е в а Е. Н а к о в а

28 К а л и б р а и и я н а а н а л и т и ч н и т е 33 А н а л и т и ч н и п р и н ц и п и п р и
методи в клиничната определяне н а олигоелементи 589
лаборатория 481 Олигоелементи - референтни граници,
Стандарти и калибратори интерференция и възможни източници
в Ц и н и ч н а т а яабораторя, 481 на грешки, 589
Т. Ш и п к о в Т. Ц в е т к о в а
Калибраиионни криви, 483 Аналитични методи за определяне
Л. Л а м б р е в а на желязо, ЖСК и мед, 593
Е. Н а к о в а
29 А н а л и т и ч н и п р ш щ и п и п р и Аналитични методи за определяне
определяне н а хематологични на цинк, 593
показатели 491 К. Ц а ч е в
Т. Ц в е т к о в а
34 Е к с п р е с н и м е т о д и ( с у х а х и м и я )
30 А н а л и т и ч н и п р и н и и п и п р и в клинично-химичния анализ
определяне на с у б с т р а т и на серум 598
и м е т а б о л и т и в биологичните Б. Д и ш л я н о в а
течности 523
Методи за определяне на небелгпъчни 35 А н а л и т и ч н и п р и н ц и п и
азотсъдърАащи вещества, 523 при определяне на хормони 604
Т. Ц в е т к о в а А. Ц о н ч е в а
А н а л и т и ч н и методи за определяне 36 А н а л и т и ч н и п р и н ц и п и
на глюкоза, 529 при определяне п о к а з а т е л и т е ,
Т. Ц в е т к о в а характеризиращи съединителната
Плазмени л и п и д и и липопротеини. тъкан 610
А н а л и т и ч н и методи, 532 П. Д у к о в а - Н е н е в а
А. К и р я к о в
А н а л и т и ч н и методи за определяне 37 А н а л и т и ч н и п р и н ц и п и
на общ белтък и албумин, 551 при изследване н а урина 615
Е. Ц в е т а н о в а Експресни методи в анализа на урина, 615
А н а л и т и ч н и методи за определяне В. О р б е ц о в а
на билирубин, 556 Хьимични методи за изследване на урина,625
И. А т а н а с о в Р. П а ш е в а

31 А н а л и т и ч н и п р и н ц и п и 38
при изследване на е н з и м и 561
39 Н е и н в а з и в н и к л и н и ч н о - л а б о р а т о р н и
Ензимна активност - механизъм, методи,
фактори, измерване, 561
Cm. Д а н е в
Ь. Д и ш л я н о в а
А н а л и т и ч н и методи за определяне
на ензилги с диагностично значение, 568
Н. А т а н а с о в

XI
ЧАСТ

ВЪВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧНАТА
ЛАБОРАТОРИЯ
Организация и управление
на клиничната лаборатория

СЪВРЕМЕННАТА т о управление, а д е к в а т н а т а н а н у ж д и т е
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ с т р у к т у р а и п р а в и л н а т а организация.
Същевременно п р о т и ч а т промени в дей­
ОРГАНИЗАЦИОННИ И н о с т т а на здравеопазването в целия с в я т .
УПРАВЛЕНСКИ ПРОБЛЕМИ R.C.Tilton и M.Martincich справедливо посоч­
в а т с ъ щ е с т в е н и т е проблеми, пред к о и т о е
Т. Ш и п к о в изправена клиничната лаборатория:
> Намаляващ брой на лекуваните в болнич­
О р г а н и з а ц и я т а и управлението н а клинич­ ни заведения,
н а т а л а б о р а т о р и я се о п р е д е л я т о т голям
>- С ъ к р а т е н а продължителност н а болнич­
брой ф актори. П р е д с т а в а з а с л о ж н о т о въз­
ния п р есто й .
действие на различни ф а к т о р и върху с т р у к ­
т у р а т а н а к л и н и ч н а т а л а б о р а т о р и я дава >• Н а р а с т в а н е д е л ъ т на критично болните
фиг. 1.1. всред „болничната популация".
В н а ш а т а страна с т а р т и р а здравната > Изискване за все п о - к р а т ъ к период за из­
реформа. Основно се променя н а ч и н ъ т на р а б о т в а н е на л а б о р а т о р н и т е изследва­
ния и предаване на р е з у л т а т и т е .
финансиране н а медицинските услуги как­
> Н а р а с т в а н е на д е л ъ т на изследванията
т о в доболничнита, т а к а и в болничната по­
до леглото на болния.
мощ. Несъмнено т о з и сложен проблем зася­
> Разширяване о б х в а т а на а м б у л а т о р н о т о
га и к л и н и ч н и т е л а б о р а т о р и и и п о с т а в я
лечение.
сложни изисквания към т я х н а т а организа­
> Създаване на групови амбулаторни прак­
ция и управление. Успешно бъдеше ше и м а т
т и к и , к о и т о и з и с к в а т разнообразни из­
клинични лаборатории, к о и т о са в с ъ с т о я ­
следвания.
ние да п р е д о с т а в я т висококачествени ус­
>- Н а р а с т в а щ и изисквания на п а ц и е н т и т е
луги с най-ниска с т о й н о с т . Независимо да­
за повишено качество и по-ниска цена на
ли се касае за държавни, обидински, ведомс­
медицинските услуги.
т в е н и или ч а с т н и клинични л а б о р а т о р и и
т е х н и я т успех ше се решава о т правилно­ Подходите за а д е к в а т н о посрещане на

Наличните човешки ресурси и Държавното


тяхната квалификация законодателство

Материални Организация и структура иа Система на обучение


W

п
ресурси клииичпата лаборатории в страната

Изисквания на з а в е ж д а т Сграда на болницата и


отделенията/клиниките инфраструктура

Фиг. 1.1. Ф а к т о р и , к о и т о о к а з в а т влияние върху с т р у к т у р а т а на к л и н и ч н а т а л а б о р а т о р и я


(no Vonderschmitt 1991, в модификация)
в ъ з никващ ите проблеми предполагат; д и т е л я т н а л а б о р а т о р и я т а т р я б в а да знае
• а к т и в е н м а р к е т и н г н а н у ж д а т а о т лабо­ т о ч н о какво са изисквали о т лаборатория­
р а т о р н и изследвания за к о н к р е т н а т а по­ т а к л и н и ц и с т и т е през предходната годи­
пулация с оглед п о с т и г а н е н а максимална на, какви са п р е т е н ц и и т е им за въвеждане
ефективност; н а нови анализи, к а к т о и да може да преце­
• изграждане н а с а т е л и т н и лаборатории в ни изследването н а кои п а р а м е т р и е изгод­
еднодневни клиники, о т д е л е н и я з а и н т е н ­ но з а л а б о р а т о р и я т а и з а кои е по-добре да
зивни грижи, хосписи и пр.; осигури коопериране с други лаборатории
поради нисък брой н а т я х н о т о искане, кое­
• изграждане н а електронна комуникация за
т о предполага н е с ъ о т в е т н о висока себес­
предаване н а информация с оглед съкра­ тойност.
щаване в р е м е т о н а предаване н а р е з у л т а ­
За реално о т ч и т а н е к а ч е с т в о т о н а лабо­
тите;
р а т о р н а т а д е й н о с т при р е г и с т р а ц и я т а на
• п о - н а т а т ъ ш н а механизация и а в т о м а т и ­ з а я в к и т е за изследване и при валидирането
зация з а намаляване н е о б х о д и м о с т т а о т н а г о т о в и т е р е з у л т а т и следва да се о т б е ­
допълнителна р а б о т н а ръка; лежи точно часът на постъпване на биоло­
• коопериране с други лаборатории за на­ гичните материали в лабораторията и то­
маляване д е л ъ т н а редки, оскъпяващи из­ зи на валидиране на резултатите. Нама­
следването анализи. ляването на продължителността на
изработване к а к т о на спешните, т а ­
Клиничните лаборатории т р я б в а да т ъ р ­ к а и н а н е о т л о ж н и т е и р у т и н н и т е из­
с я т по-добро м я с т о в пазара н а медицинс­ с л е д в а н и я е в а ж е н ф а к т о р з а повиша­
ки услуги. Това предполага п р е у с т р о й с т в о
ване к а ч е с т в о т о н а л а б о р а т о р н а т а
н а р ъ к о в о д с т в о т о н а л а б о р а т о р и и т е съоб­
д е й н о с т . Колкото в п о - к р ъ т ъ к срок клини-
разено с у с л о в и я т а на локалния пазар. Опор­
ц и с т ъ т получи р е з у л т а т и т е о т необходи­
н и т о ч к и н а у с п е ш н о т о ръкоНос^стВо
м и т е му изследвания, т о л к о в а се съкръща-
са:
ва срока н а диагностичния процес или по-
- изгрсикдале п а а д е к в а т н а база д а н ­ бързо се създава в ъ з м о ж н о с т з а о п т и м и р а -
н и относно извършената анали­ не н а лечебния процес. Бързо и з р а б о т е н и т е
тична дейност и естествено з а л а б о р а т о р н и изследвания с п о с о б с т в а т за
с в ъ р з а н и т е с т о в а р а з х о д и - за апа­ съкращаване п р о д ъ л ж и т е л н о с т т а н а лег-
ратура, реактиви и консумативи; л о п р есто я .
- подготвяне п а висококвалифициран Друг а с п е к т н а д о к у м е н т и р а н е т о н а ла­
персонал. б о р а т о р н а т а д е й н о с т е съх р ан я ван ето н а
л а б о р а т о р н а т а информация. С ъ щ е с т в у в а т
законови разпоредби за сроковете на съхра­
ДОКУМЕНТАЦИЯ В КЛИНИЧНАТА нение н а л а б о р а т о р н а т а документация. В
ЛАБОРАТОРИЯ - АКТУАЛНА И АРХИВНА с ъ о т в е т с т в и е с ДВ бр. 54/1974, ДВ бр. 55/
1987 и ДВ бр. 12/1993 Д ъ р ж а в н и я т архив за­
На Курса н а М е ж д у н а р о д н а т а федерация по сега предполага съхранение в лаборатории­
клинична химия по л а б о р а т о р е н менидж­ т е н а з а я в к и т е за изследвания (фишовете)
м ъ н т в София през 1992 P. Broughton мно­ за срок о т една година и н а л а б о р а т о р н и т е
г о к р а т н о п о д ч е р т а , че р е ш а в а щ о з н а ч е ­ журнали с р е з у л т а т и т е з а т р и календарни
н и е з а п р а в и л н о т о у п р а в л е н и е н а вся­ години, к а т о след п ъ р в а т а година т е се пре­
к а к л и н и ч н а л а б о р а т о р и я и м а пре­ д а в а т срещу подпис н а упълномощеното ли­
цизното, п е д а н т и ч н о д о к у м е н т и р а н е це в архива на з д р а в н о т о заведение. Здрав­
к а к т о н а изработените изследвания, но-осигурителната каса в договора си за ме­
т а к а и н а изразходваните реактиви, дико-диагностични изследвания, о б е к т н а
х и л г и к а л и и к о н с у л г а т и в и . За д а може специализирана извънболнична помощ (чл.
да бъде изградена а д е к в а т н а с т р у к т у р а и 22) изисква по-продължително съхранение на
правилна организация основно значение има медицинските направления в лаборатории­
т о ч н а т а информация (база данни) за вида и т е - в продължение н а 5 години.
броя н а и з р а б о т е н и т е изследвания. Ръково­ Рано или късно и з а българските клинич-
4
U p i u i o j k e m i e I . Препоръки н а Експертиния с ъ в е т по клинична лаборатория

I. Клинична л а б о р а т о р и я към „Районно" лечебно заведение за болнична помощ, към „Амбулатория


за първична м е д и ц и н с к а помощ" и към „друго" лечебно заведение (по ЗЛЗ)
З а д ъ л ж и т е л е н ( м и н и м а л е н ) о б е м лаборатории показатели:
>• Изследване н а урина. pH, специфично тегло, полуколичествено изследване н а белтък, глюкоза, кетонни
тела, уробилиноген, билирубин, кръв, седимент и тест за бременност.
>• Кръвна к а р т и н а , определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване н а еритроцити, левкоцити и тром-
боцити, СУЕ, ДКК, морфология н а кръвни клетки.
> Хемостазни показатели; време н а кървене, РТ, аРТТ и фибриноген.
^ Клинично-химични изследвания; глюкоза, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, кон юг и-
ран билирубин, АсАТ, АлЛТ, КК, Аф, 114', амилаза, пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холесте-
рол в HDL, холестерол в LDL, а з а здравните заведения със с т а ц и о н а р и калций, калий и натрий.
Задължителна апаратура:
>• Микроскоп/и
>• Брояч на кръвни к л е т к и с 3, 5, 7 или 8 показателя
>• Х е м а т о к р и т н а центрифуга, ако б р о я ч ъ т е 3-параметров
>• Т е р м о с т а т и р а н ф о т о м е т ъ р с UV 340 п т
>• Т е р м о с т а т и р а н а вана з а х е м о с т а з а или полуавтоматичен коагулометър
>• Пламъков ф о т о м е т ъ р или йонселективен анализатор за здравните заведения със стационар

II. Клинична л а б о р а т о р и я к ъ м „Областно" лечебно з а в е д е н и е з а болнична помощ, към ДКЦ или


С а м о с т о я т е л н а м е д и к о д и а г н о с т и ч н а л а б о р а т о р и я (по ЗЛЗ)
З а д ъ л ж и т е л е н ( м и н и м а л е н ) обем лабораторни показатели - към обема за предходната група се добавят;
>• Изследване на урина и т е ч н и п у н к т а т и ; количествено изброяване на клетки, количествено определяне на
белтък.
>• Кръвна к а р т и н а ; изброяване на ретикулоцити, морфология на костен мозък.
>• Хемостазни показатели: тромбиново време, фибрин-деградационни продукти (само за здравните заведе­
ния със стационар).
>- Клинично-химични изследвания; неорганичен фосфат, желязо, ЖСК, магнезий, ЛДХ, ХБДХ, КК-МВ, TSH и/Г4.
>• Ликвор; определяне н а общ белтък, албумин, глюкоза, хлор, АсАТ, ЛДХ и КК, диференциране на левкоцитите
след оцветяване по Папенхайм.

З а д ъ л ж и т е л н а а п а р а т у р а - към обема за предходната група се добавят;


>• Пламъков ф о т о м е т ъ р или йонселективен ан ал и за т ор
> Т е р м о с т а т и р а н селективен клинично-химичен а н а л и з а т о р
> Коагулометър или т е р м о с т а т и р а н а вана за хемостаза
> ELISA-reader
III. Клинична л а б о р а т о р и я к ъ м „ М е ж д у о б л а с т н о " лечебно з а в е д е н и е з а болнична помощ, към ДКЦ
или С а м о с т о я т е л н а м е д и к о - д и а г н о с т и ч н а л а б о р а т о р и я (по ЗЛЗ)

З а д ъ л ж и т е л е н ( м и н и м а л е н ) обем лабораторни показатели - към обема за предходната група се добавят.


>• Изследване на урина: селективност н а протеинурия, тест за пара протеин и.
>• Кръвна к а р ти н а : цитохимични показатели.
>• Хемостазни показатели: индивидуални фактори на кръв(Х , ъсирването.
>• Клинично-химични изследвания; цинк, холинестераза, амоняк, имуноглобулини и други индивидуални бел
тъци, анализ н а p H u газове в кръвта.
>• Ликвор; спектрофотометрия, определяне н а л а к т ат , имуноглобулини, очарова електрофореза.

З а д ъ л ж и т е л н а а п а р а т у р а - към обема за предходната група се добавя;


>• Кръвно-газов а н а л и з а т о р
IV. Клинични л а б о р а т о р и и к ъ м „Национално" лечебно з а в е д е н и е (по ЗЛ J)
О б е м ъ т л а б о р а т о р н и изследвания и а п а р а т у р а т а се о п р е д е л я т о т неговото ръководство в зависи
м о с т о т д е й н о с т и т е на с ъ о т в е т н о т о здравно заведение - лечебно-диагностична, консултативна, уче на и
научна. Тук м о г а т да б ъ д а т включени показатели и оборудване за в и с о к о с п е ц и а л и з и р а н анализ.

5
ни лаборатории н а с т ъ п в а в р е м е т о к о г а т о с и с т е м н о повишаване н а квалификацията
р ъ к о в о д и т е л я т ( з а в е ж д а щ и я т , мениджъ­ н а персонала.
р ъ т ) ще ръководи и б ю д ж е т а н а л а б о р а т о ­ Всяка лаборатория п о д г о т в я своя персо­
р и я т а . При наличие н а добра информацион­ нал в зависимост о т набора изследвания и
н а база в н е г о в и т е ръце ще б ъ д а т основни­ н а л и ч н а т а а п а р а т у р а и оборудване. Ключо­
т е механизми з а управление н а л а б о р а т о ­ во м я с т о в обучението н а персонала има
р и я т а , к о и т о с а п р е д п о с т а в к а з а разумен п о д г о т о в к а т а н а к л и н и чн и те л а б о р а н т и .
м а р к е т и н г ( т . е . с ъ с т а в я н е н а набора о т из­ Несъмнено п р о г р а м а т а за обучение н а но­
следвания, к о и т о се и з р а б о т в а т , съобразен вопостъпващите и т я х н а т а по-нататъш­
с н у ж д и т е н а л о к а л н и т е медицински звена). н а квалификация зависи в голяма с т е п е н о т
Препоръките н а Е к с п е р т н и я с ъ в е т по кли­ н и в о т о на л а б о р а т о р и я т а . В приложение 2
нична лаборатория (приложение 1) м о г а т да п р е д с т а в я м е к а т о пример п р о г р а м а т а за
подпомогнат т о з и процес. обучение н а медицински л а б о р а н т и в Лабо­
Р ъ к о в о д и т е л я т (забе^кдащият, ме­ р а т о р н а т а диагностична секция н а Нацио­
н и д ж ъ р ъ т ) следВа д а и м а р е ш а в а щ а ду­ налния онкологичен ц е н т ъ р , к о я т о би мог­
м а при избор и закупуване на а п а р а т у ­ ла да подпомогне всеки завеждащ лаборато­
р а (и п р е с м я т а н е н а с ъ о т в е т н и а м о р ­ рия (независимо о т н е й н о т о ниво) при из­
тизационни отчисления), консумати­ готвяне на т а к а в а .
ви и р е а к т и в и и п р и н е п о - м а л к о съ­ В Р. България задължително условие за за­
щ е с т в е н о т о определяне н а р а б о т н о емане д л ъ ж н о с т т а „завеждащ клинична ла­
възнаграждение, с ъ о т в е т н о н а прино­ боратория" е държавно п р и з н а т а специал­
с а в д е й н о с т т а н а к л и н и ч н а т а лабо­ н о с т по клинична лаборатория. Програма­
ратория. т а за специализация по клинична лаборато­
рия в Р. България, и з г о т в я н а и периодично
обновявана о т К а т е д р а т а по клинична ла­
ПЕРСОНАЛЪТ В КЛИНИЧНАТА б о р а т о р и я н а Медицинския ф а к у л т е т - Со­
ЛАБОРАТОРИЯ фия е у т в ъ р д е н в полувековен о п и т добър
ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ подход за подготовка н а п о т е н ц и а л н и т е за­
НА КВАЛИФИКАЦИЯТА веждащ клинични лаборатории в з д р а в н а т а
мрежа. Тази програма предвижда солидна
С ъ в р е м е н н а т а клинична л а б о р а т о р и я полз­ п р а к т и ч е с к а п о д г о т о в к а в изградена кли­
ва в п р о и з в о д с т в е н а т а си д е й н о с т сложна нична л а б о р а т о р и я в продължение н а пери­
а в т о м а т и ч н а апаратура, а обработката на од о т 4-5 години, полагане н а колоквиуми по
п о с т ъ п и л и т е заявки и н а биологичните м а ­ основните раздели н а с п е ц и а л н о с т т а , кое­
териали, к а к т о и изчисляването и предава­ т о предполага и с и с т е м н о н а т р у п в а н е н а
н е т о н а р е з у л т а т и т е о т а н а л и з и т е пред­ задълбочени т е о р е т и ч н и познания.
полага з н а ч и т е л н а компютъризация. Всич­ Успешното полагане н а и з п и т а за специ­
ко т о в а изисква не само умения, с р ъ ч н о с т и а л н о с т означава наличие н а необходимия ми­
знания, но и к о м п ю т ъ р н а г р а м о т н о с т . В ня­ нимум о т знания за ръководене н а клинична
кои с т р а н и , напр. САЩ се препоръчва всич­ лаборатория в н а ш а т а с т р а н а . Интересно
ки к а н д и д а т с т в а щ и з а р а б о т а в клинични е да се п о с о ч а т ж е л а н и т е ръководни умения
лаборатории да п р и т е ж а в а т официални сер­ и личностни х а р а к т е р и с т и к и н а добрия ла­
т и ф и к а т и за н и в о т о н а с в о я т а подготов­ б о р ато р ен мениджър според L. Crolla et al,
ка. Например според L. Crolla се с ч и т а , че за да б ъ д а т разбрани г о л еми те изисквания
бакалавърска диплома е минимално изисква­ към т а з и длъжност: а н а л и т и ч е н ; заслу­
не з а получаване д л ъ ж н о с т клиничен лабо­ ж а в а щ доверие; изслушващ; и н ф о р м и ­
р а н т . За съжаление поне в н а ш а т а с т р а н а ран; к о м п е т е н т е н ; к о м у н и к а т и в е н ;
м ла д и т е, завършващи обучението си специ­ обективен; организиран; осигуряващ
а л и с т и - к а к т о медицински лаборанти, т а ­ р ъ к о в о д с т в о ; о т г о в о р е н ; п о д а в а щ ин-
ка и лекари не п р и т е ж а в а т с ъ о т в е т н а под­ формция; политичен; п о ч т и т е л е н ;
готовка, за да р а б о т я т с а м о с т о я т е л н о пъл­ п р е ц и з е н ; р а з б и р а щ ; р а ц и о н а л е н ; с въ­
ноценно в клинична лаборатория. Това на­ о б р а ж е н и е ; с д а р слово; с п о з н а н и я о т ­
лага изграждане н а с и с т е м а за обучение и носно лабораторни информационни
6
11ри^юЖсиис 2. Програма за обучение на медицински лаборанти*
1. Всеки новоназначен л а б о р а н т се обучава в продължение на един месец на начина на р а б о т а в Диагностич­
н а т а лабораторна секция на НОЦ:
• Поведение при болния и отношение към него;
• Основни сръчности при вземане на биологичен м а т е р и а л (специално вземане на венозна кръв);
е Методология з а изпълнение на анализите, включени в с п е ш н а т а панела на с е кция т а ;
• Запознаване с у к а з а н и я т а з а предпазване на медицинския персонал о т инфекции, предавани по кръвен
п ъ т , на С т о л и ч н а т а хигиенно-епидемиологична инспекция, к а к т о и с правилата за безопасност при ра­
б о т а с електро-медицински уреди и противопожарните правила, прилагани в ПОЦ.
О т г о в о р н и к з а п р о в е ж д а н е о б у ч е н и е т о : Cm. м е д . л а б о р а н т I cm.
Срок 1 м е с е ц .
2. През следваидите два месеца се обучава за усвояване производствените сръчности за р а б о т а на всяко
р а б о т н о м я с т о в с ъ о т в е т н и я с е к т о р на Секцията, в к о й т о работи, к а к т о и на компютърна г р а м о т ­
н о с т , за да може да р а б о т и с а н а л и з а т о р и т е и да нанася информация за извършената аналитична дей­
н о с т и изразходвани реактиви, химикали и консумативи.
О т г о в о р н и к за п р о в е ж д а н е о б у ч е н и е т о : Cm. м е д . л а б о р а н т II cm.
Срок 2 .месеца.
3. По време на р а б о т а се обучава с и с т е м н о да разбира а н а л и т и ч н и т е принципи, ползвани при извършване на
изследванията; д а разбира клиничното значение на извършваните изследвания.
О т г о в о р н и к з а п р о в е ж д а н е о б у ч е н и е т о : Лекар, з а в е ж д а щ с е к т о р а .
Срок постоянен.
4. Всеки р а б о т е н ден, по време на почивката след приключване събирането на биологичен материал се обсъж­
д а т равноправно възникнали в с е к ц и я т а производствени проблеми. Поне веднъж месечно се провежда
производствено съвещание за възможности за подобряване на р а б о т а т а в с е кция т а .
Отговорник за провеждане обучението: Ръководител секцията.
Срок постоянен.
5. На всеки л а б о р а н т в с е к щ ш т а се указва съдействие за продължаване на образованието му.
* Програмата е на Диагностичната лабораторна секция към Национален онкологичен център

с и с т е м и ; с ф и н а н с о В у с е т ; с п о с о б е н (ja СТРУКТУРА НЛ КЛИНИЧНАТА


Възлага з адач и; с ъ о б р а з и т е л е н ; съчуВ- ЛАБОРАТОРИЯ
стВащ; т о ч е н ; ч е с т е н . СХКМА НЛ КЛИНИЧНО ЛАБОРАТОРНАТА
Едва ли са много х о р а т а , к о и т о са надаре­ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЩАТ
ни с толкова и т о различни качества, но до­
колкото поне ч а с т о т т я х се и з р а б о т в а т с С т р у к т у р а т а на клиничната лаборатория
н а т р у п в а н е на професионален и ръководен т р я б в а да показва ясно начина на ръководс­
о п и т т о з и списък може да стимулира израс­ т в о ( о т г о в о р н о с т т а за вземане решение),
т в а н е т о на бъдещите завеждащ лаборато­ к а к т о и взаимозаменяемоста в звеното. Р.
рии. Те т р я б в а да се с п р а в я т с много предиз­ Broughton в проведения о т него курс посочи,
в и к а т е л с т в а пред д н е ш н и т е клинични лабо­ че с х е м а т а (графичното представяне) на
ратории. С ъ щ е с т в у в а т проблеми в предложе­ с т р у к т у р а т а на л а б о р а т о р и я т а т р я б в а да
н и т е панели за „есенииални" лабораторни из­ дава ясен отговор к а к т о на п а ц и е н т и т е , т а ­
следвания и явно подобни панели т р я б в а да ка и на ръководството на с ъ о т в е т н о т о
б ъ д а т професионално променени. Вместо за здравно заведение кой е отговорен за дадена
преразход на средства за лабораторни изслед­ дейност в лабораторията, и ако някой о т ­
вания Вече започва (ja с е мисли з а сери­ съства, кой го замества. К а т о пример се пред­
о з н и т е п о с л е д с т В и я о т пропускане наз­ с т а в я с х е м а т а на Лабораторната диагнос­
н а ч а в а н е т о н а д о с т а т ъ ч н и изследВа- т и ч н а секция на НОЦ (фиг. 1.2).
ния и л а б о р а т о р н и т е лекари т р я б В а д а Така представена с х е м а т а сочи, че:
и м а т ясни и мотиВирани предложения 1. За проблеми, к о и т о се о т н а с я т за ц я л а т а
з а решаВане н а проблема. секция следва да бъде т ъ р с е н завеждащ сек­
ц и я т а , а при проблеми в о т д е л н и т е лабо­
ратории - т е х н и т е завеждащи или отго-
в а р я щ и т е за т я х .
2. При о т с ъ с т в и е на зав. секцията, т о й се
7
з а м е с т в а о т завеждащ лаборатория кли­ СТРУКТУРА НА КЛИНИЧНО
нична химия и т у м о р н и маркери, послед­ ЛАБОРАТОРНАТА ДЕЙНОСТ
н и я т се з а м е с т в а о т завеждащ лаборато­ В БЪЛГАРИЯ
рия хематология, урини, кръвосъсирване и ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ
амбулаторни звена. Респективно при о т ­ И МЕТОДИЧНА ПОМОЩ
съствие н а с т а р ш и медицински л а б о р а н т
о т ръководството н а секцията, т о й се за­ За клиничните лаборатории е валидна обща­
м е с т в а о т с т а р ш и медицински л а б о р а н т т а с т р у к т у р а на медицинската дейност в
на лаборатория клинична химия и т у м о р ­ Р.България. Л а б о р а т о р и и т е към обединени
ни маркери и т . н . п р а к т и к и и диагностични центрове т ъ р с я т
3. Подобна схема е много важна при изготвя­ помощ в районни здравни заведения, при из­
не плана за годишните отпуски, з а щ о т о черпване на т е х н и т е възможности, лабора­
показва кои служители н е л ю г а т еднов- т о р и и т е в районните здравни заведения изп­
релгсппо q a о т с ъ с т в а т о т р а б о т н и ­ р а щ а т п а ц и е н т и т е към лабораториите в об­
т е с и лгеста. л а с т н и т е болници. При изчерпване възмож­
н о с т и т е н а последните се прибягва до услу­
Безспорно с х е м и т е на различни по щ а т , зада­ г и т е на междуобластните болници, а кога­
чи и обем н а д е й н о с т т а лаборатории се различа­ т о и т о в а не е д о с т ъ т и ч н о - към болници с
в а т . В с т р у к т у р н и т е схеми на големи съвремен­
национално значение.
ни лаборатории фигурират и собствено с ч е т о ­
С ъ о т в е т н о на т а з и верижна зависимост
водство и отдели по м а р к е т и н г и реклама и на­
учни лаборатории. Независимо о т разликите как­ по отношение на лабораторните диагностич­
т о при с х е м а т а н а малка лаборатория без сек­ ни възможности е и в ъ з м о ж н о с т т а за т ъ р ­
т о р и , т а к а и при с л о ж н а т а схема н а голяма уни­ сене н а методична помощ. Е с т е с т в е н о коле­
в е р с и т е т с к а клинична лаборатория следва да бъ­ гиална помощ може да се т ъ р с и и пряко. За
де ясно означено взаимоотношението на звена­ сега т о з и подход не е регламентиран офици­
т а , п о д ч и н е н о с т т а и начина н а з а м е с т в а н е при ално, всяка лаборатория има възможност да
отсъствие. потърси методична помощ чрез районните

РЪКОВОДСТВО
Завеждащ ДДС
Ст. мед. Лаборант

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИЧНА СЕКЦИЯ

Лаборатории Лаборатории Лаборатории


КЛИНИЧНА Х И М И Я и ХЕМАТОЛОГИЯ, УРИНИ, КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И
Т УМ О Р Н И МАРКЕРИ КРЪВОСЪСИРВАНЕ И Л Е КА РС Т В Е НО
АМБУЛАТОРНИ З В Е Н А МОНИТОРИРАНЕ

Завеждащ лаборатория
Завеждащ лаборатория
Ст. мед. лаборант Отговорник лаборатория
Ст. мед. лаборант
Лаборанти Кл. ординатор
Лаборанти
Санитар Лаборанти
Санитар

Фиг. 1.2. Схема н а с т р у к т у р а т а н а клинична лаборатория в НОЦ


центрове no здравеопазване. Специалистите рия, към Ръководителите на Катедрите по
на центровете или МЗ могат да се обърнат клинична лаборатория или пряко към всеки
към Републиканския референт, с негова по­ уважаван специалист. Във всеки случаи на по­
мощ към Експертния съвет по клинична ла­ искана методична помощ работещите в кли­
боратория към МЗ или към Председателя на нични лаборатории могат да разчитат на
научното дружество по клинична лаборато­ професионална подкрепа.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


ФИНАНСИТЕ НА КЛИНИЧНАТА ПА ЛАБОРАТОРНИТЕ ФИНАНСОВИ
СРЕДСТВА
ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРАТОРЕН УПРАВЛЕНЧЕСКИ
ЕКИП И НЕГОВАТА РОЛЯ
В. И в а н о в
Създаването на стратегия за управление на
В миналото, а все още и понастоящем кли­ финансовите средства на клиничната ла­
ничните лаборатории осъществяваха и осъ­ боратория задължително изисква да се нап­
ществяват своята дейност като се финан­ рави оценка на два важни фактора, о т
сират о т държавата. В редки случаи т е са които зависи този процес:
„подпомагани" финансово о т ведомства или • оценка на средата извън
организации извън с и с т е м а т а на здравео­ лабораторията и
пазването. Това „подпомагане" най-често се • оценка на вътрелабораторната среда.
свежда до закупуване на апаратура и/или
спомагателни лабораторни съоръжения. Не Оценката на тези два фактора е реално
бяха редки случаите, при които „целево" се възможна, само ако добре се познават осно­
отпускаха финансови средства с цел изг­ вите на финансовия лабораторен менидж­
раждане на т ъ й нар. „лабораторни модели". мънт. Такава оценка дава възможност на
На практика финансовите ресурси, заделя­ ръководството на клиничната лаборато­
ни за клиничната лаборатория много чес­ рия да прогнозира влиянието на т е з и
т о зависят о т „благоразположението" на фактори върху р а б о т а т а на лаборатория­
ръководителя на здравното заведение, към т а . То трябва да прецени: какво е пазарно­
което е лабораторията и/или о т актив­ то място на лабораторията като източ­
н о с т т а на нейния ръководител. Не са ред­ ник на медицински услуги в тази среда, как­
ки случаите, при които поради липса на ме- ва е нейната локална роля. Същевременно
ниджърски познания и прозорливост, за ла­ с това т о трябва добре да познава нейни­
бораторна диагностика се о т д е л я т съвсем т е възможности за отговор на изисквания­
оскъдни средства, което не само затрудня­ т а на средата. В контекста на тази оцен­
ва изключително много р у т и н н а т а дей­ ка ръководството е длъжно да прецени соб­
ност, но и не позволява въвеждането на нови с т в е н а т а си административна отговор­
технологии и а п а р а т и в с ъ о т в е т н а т а ност и задължения за осигуряване на лабо­
клинична лаборатория. раторията с финансови средства, както и
Настъпилите промени в общественото източниците за тяхното набиране - болнич­
и икономическо развитие на с т р а н а т а ни и ното заведение, здравноосигурителна каса,
извършващата се радикална реформа в здра­ здравноосигурителни фондове и др. То
веопазването изискват лабораторните спе­ трябва да умее на базата на обективни
циалисти да познават основните принци­ данни да прогнозира необходимия размер на
пи за правилното и ефективно управление финансовите средства, да познава и наблю­
на финансовите средства на клиничната ла­ дава факторите, които оказват огранича­
боратория, да познават и осъществяват ваща роля върху техния размер.
в ъ з м о ж н о с т т а за възвръщаемост на При оценка на вътрелабораторната сре­
вложените за дейността и средтва. да ръководството на лабораторията тряб­
ва да оцени състоянието на лабораторно-
9
mo оборудване, щ а т н а т а а д е к в а т н о с т u и у м е н и я т а н а в и с ш и т е и средни
размера н а т р у д о в о т о възнаграждение н а медицински кадри, к а к т о и на техническия
персонала, начина н а възвръщане н а израз­ персонал н а л а б о р а т о р и я т а . В т о з и екип
ходваните о т л а б о р а т о р и я т а средства, на­ р о л я т а н а лабораторния лекар е особенно
т о в а р е н о с т т а н а л а б о р а т о р и я т а и др. важна. Той следва да поеме о т г о в о р н о с т т а
Извършването н а задълбочена и преииз- за доброто и правилно планиране, прецизния
н а оценка за н е о б х о д и м о с т т а о т финансо­ к о н т р о л върху л а б о р а т о р н а т а н а т о в а р е ­
ви с р е д с т в а и т я х н о т о правилно изразход­ н о с т , за познаване с п е ц и ф и к а т а на управ­
ване се превръща в много т р у д е н процес, ако ление н а о т д е л н и т е лабораторни с е к т о р и
в к л и н и ч н а т а л а б о р а т о р и я не се създаде и секции. Той е д и р е к т н о отговорен з а въ­
добър управленчески екип и н е г о в а т а дей­ в е ж д а н е т о н а нови лабораторни техноло­
н о с т не се обедини и синхронизира с т а з и гии, за у л а в я н е т о н а п р о м е н и т е и т е н д е н ­
на екипа на болничното управление. По прин­ ц и и т е за промени в обема н а лабораторна­
цип о т г о в о р н о с т т а за управление на финан­ т а дейност, размера н а о ч а к в а н и т е разхо­
с о в и т е с р е д с т в а н а л а б о р а т о р и я т а пада ди, разпределението н а разходите съобраз­
върху нейния ръководител. Той т р у д н о би но внезапно възникнали промени и др. (фиг.
изпълнил с в о и т е задължения и отговорнос­ 1.3). Членовете н а управленческия екип са
т и , ако не обедини в д е й н о с т т а си у с и л и я т а л и ц а т а , к о и т о т р я б в а да д о л а в я т к а к т о

НиВа п а р е ш е н и е Решава с е о т :

Фиг. 1.3. Примерна схема з а финансови и управленчески решения в клиничнита


л а б о р а т о р и я и р о л я т а н а лабораторния специалист в т о з и процес
10
фините, т а к а и грубите проблеми, к о и т о ЛАБОРАТОРНА ФИНАНСОВА
с т о я т пред лабораторията. В най-общ сми­ СИСТЕМА
съл т е се с в е ж д а т до следното:
• проблеми, които са свързани с непрекъс­ Една о т важните и основни предпоставки
н а т о увеличаващия се обем на р а б о т а в за правилно управление на лабораторните
лабораторията; финанси е създаването на ефективна лабо­
• проблеми, които са свързани с изисквани­ раторна финансова система.
я т а за качество на лабораторните услу­ Всяка организация независимо о т нейна­
ги; т а големина и комплексност, и без оглед на
това, дали има печалба или загуби в своята
• проблеми, свързани с въвеждане на ефек­
дейност, трябва да има система за събира­
тивна финансова и информацонна систе­
не на финансови данни, както и система за
ма, която да обхваща голям обем о т дан­
регистриране и анализ на необходимата ин­
ни и да облекчава административния пер­
формация. Важно условие за реализиране на
сонал на лабораторията. Този проблем е
т а з и задача е изграждането на стройна и
с различна с т е п е н на изразеност в отдел­
ясна система за о т ч е т . Един о т елементи­
н и т е типове лаборатории. В т я х се из­
т е на т а з и система е т ъ й нар. о т ч е т н а
ползват различни информационни систе­
к а р т а . К а р т а т а е един о т основните еле­
ми, а съществуващите различия не д а в а т
м е н т и , които се използват в процеса на
възможност за сравняване на финансови­
о т ч и т а н е и бюджетиране. Тя осигурява
т е данни между т я х .
о т ч и т а н е т о и контрола на разходите, де­
Важен проблем е и липсата на д о с т а т ъ ч ­ тайлизира разходите, които не са включе­
но ефективен контрол върху лабораторни­ ни в общите разходи и др. По принцип т я е
т е разходи. В т о з и а с п е к т м о г а т да се из­ един о т основните елементи на финансово­
ползват освен и з в е с т н и т е конвенционални т о управление в клиничната лаборатория.
контролни механизми, и спомагателни мер­ В нея се нанася информация за минали
ки. Към допълнителните мерки се о т н а с я т : финансови данни, но т я включва и актуал­
• контрол върху с т е п е н т а на а в т о м а т и ­ на финансова информация, необходима за
зация на лабораторията с цел избягване процесите на планиране и контрол в лабо­
на ненужни и/или немотивирани разходи, раторията. К а р т а т а (фиг 1.4) включва два
свързани с придобиване на ненужна авто­ основни раздела:
матична апаратура; • Балансов лист и
• избягване на допълнителни разходи за ре­ • Раздел за о п е р а т и в н о т о състояние на
активи и консумативи, свързани с излиш­ лабораторията. В т о з и раздел се отразя­
ни а в т о м а т и или пък с ненужно натовар­ в а т р а з х о д и т е и т я х н а т а възвръща
ване на вече закупени такива; емост.
• осигуряване на по-голяма ефективност на
работа в отделението по клинична химия, Балансовият л и с т е съставен о т т р и
където се извършва по голяма ч а с т (50- секции - секция отразяваща пасивите; сек­
70%) о т обема на р а б о т а на лаборатори­ ция отразяваща активите и секция за урав­
ята; нение. В т е з и т р и секции се о п р е д е л я т
а к т и в и т е и п а с и в и т е н а лаборатори­
• с т р и к т е н контрол по изпълнение на ла­
я т а и ee представя баланса м е Л д у
бораторния б ю д ж е т и по специално на
разходите за т р у д , реактиви и консума­ приходите и разходите.
Целта на балансовия лист е да се опише
тиви чрез консолидиране на лабораторни­
и представи финансовото състояние на ла­
т е изследвания в специфични групи и на­
бораторията за определен период о т вре­
маляване обема на р у т и н н и т е лаборатор­
ме, което дава възможност да се оценят
ни анализи и др.
нейните финансови ресурси. Балансовият
л и с т осигурява и информация за всички
сключени сделки, включващи в себе си акти­
ви, пасиви и уравнение. Основната форму­
ла, която се използва при т а з и оценка е след-
11
ната: гаранциите по тези плащания. Неопера-
т и б н а т а б ъ з в р ъ щ а е м о с т зависи о т
Akmußu = ITacuBu + УраВпение такива категории, като технически опера­
ции за обучение, заеми, инвестиции и др.
Главният м о м е н т е п о с т и г а н е т о на ба­ дейности, генериращи възвръщаемост на
ланс в т о в а уравнение. Най-често срещана­ средствата.
т а ситуаиия е, к о г а т о с увеличаване на пе­ Приходите на л а б о р а т о р и я т а се опреде­
чалбата се н а м а л я в а т пасивите на лабора­ л я т к а т о относително ефективна дейност
т о р и я т а , т . е . уравнението се постига чрез на управление на финансовите средства,
минимизиране на пасивите и максимализи- включваща в себе си разходите, които мо­
ране на а к т и в и т е . При липса на промяна в г а т да б ъ д а т избегнати в р е з у л т а т на ефек­
приходите много внимателно т р я б в а да се т и в н о управление на персонала и оператив­
борави с минимизиране на пасивите. н и т е ресурси. Тези и с п е с т е н и р е с у р с и '
Друг важен м о м е н т при о т ч и т а н е на обикновенно се з а п и с в а т к а т о спечелени
финансовото състояние на л а б о р а т о р и я т а финансови средства и се разпределят о т
е преиенката на о п е р а т и в н о т о ü състоя­ болничния директор през финансовата го­
ние. В о т ч е т н и т е к а р т и т р я б в а да има сек- дина, през к о я т о т е са „спестени".
иия, о т ч и и т о данни да се добие представа Във всички болнични заведения клинична­
за в ъ з в р ъ щ а е м о с т т а на направените т а лаборатория е звено с големи финансови
финансови разходи, к а к т о и да се направи разходи, но т я е и ц е н т ъ р на значителна
оиенка за п е ч а л б а т а на л а б о р а т о р и я т а . възвръщаемост на изразходваните средст­
Възвръщаемостта на изразходваните сред­ ва. Посредством извършваните о т нея ла­
с т в а може да се осигури к а к т о о т опера­ бораторни услуги и финансовите постъпле­
тивни, т а к а и о т неоперативни финансови ния о т т я х , т я компенсира в немалка
източниии. О п е р а т и в н а т а възвръщае­ с т е п е н направените о т нея разходи. Този
м о с т се определя от т и п а на споразуме­ въпрос е о т особенно голяма в а ж н о с т за
нията, т и п а на плащанията и от вида на болничното заведение, з а щ о т о в неговите

ОТЧЕТНА КАРТА

Балансов л и с т Оперативно състояние

Активи Пасиви Уравнение Приходи Разходи


(капитал)

Постоянни Текущи
L О т оперативни
действия
Вложени Запазени Оперативни
капитали приходи разходи
Отбив о т Неоперативни
Първоначални Натрупани приходи разходи
Инвентар в
номинална
Петни Индиректни
стойност оперативни
Плащания приходи Директни

Настоящи Дълготрайни Първи Временни приходи Труд Материали


(в н а с т о я щ а т а (преди н а с т о я щ а т а години ( т е к у щ а финансова
финансова година) финансова година) година)

Фиг 1.4. П р и н ц и п н а с х е м а з а и з г о т в я н е н а о т ч е т н а к а р т а {по Е. Travers- 1989, в м о д и ф и к а ц и я )


12
с т р у к т у р и има и звена, к о и т о частично въс- з а осигуряване информация з а определени
т а н о в я в а т н а п р а в е н и т е о т т я х разходи, но п 0
Р 9Уктови линии и за установяване цена­
има и т а к и в а , к о и т о не о с ъ щ е с т в я в а т въз­ т а н а индивидуалния п р о д у к т с оглед раз­
в р ъ щ а е м о с т , а дори т ъ р п я т и загуби. В в и т и е т о н а п а з а р н а т а с т р а т е г и я . Този
общоболничен а с п е к т едно правилно м е т о д е особено ценен, з а щ о т о позволява да
разпределение н а в ъ з в ъ р н а т и т е с р е д с т в а се п р о у ч а т в з а и м о о т н о ш е н и я т а м е ж д у
дава в ъ з м о ж н о с т н а болничния д и р е к т о р да цени, променливи разходи, постоянни раз­
покрие т е з и загуби. ходи и обем на р а б о т а . У с т а н о в я в а н е т о н а
Оценката на оперативното състояние т е з и взаимоотношения улеснява вземането
н а л а б о р а т о р и я т а дава в ъ з м о ж н о с т да се н а правилни решения. Особенно важно и клю­
добие п р е д с т а в а за п р и х о д и т е на ла б орат о ­ чово значение в л а б о р а т о р и я т а има взаимо­
р и я т а за определен период о т време ( т р и ­ о т н о ш е н и е т о между ц е н а т а на лаборатор­
месечие, полугодие или година). В т о з и ас­ н о т о изследване и променливите разходи.
п е к т е важно да се знае каква е и п е ч а л б а т а Гореизложените данни са с особенна важ­
н а л а б о р а т о р и я т а за т о з и период. Това е н о с т за познаването и извършването на ос­
р а з л и к а т а л ю Ж д у в ъ з в ъ р н а т и т е и из­ новния за л а б о р а т о р н и т е финанси п р о ц е с
р а з х о д в а н и т е с р е д с т в а . Някои звена в н а бюдЖетиране.
б о л н и ц а т а н я м а т печалба, т . е . т е са ц е н т ­
рове непродуциращи печалба. За да м о г а т
да с ъ щ е с т в у в а т т е з и звена т е т р я б в а да РАЗХОДИ, ПРИХОДИ, ОБЕМ НА
у ч а с т в а т в разпределението на п е ч а л б а т а РАБОТА НА ЛАБОРАТОРИЯТА И
и в т о з и а с п е к т „ с ъ т р у д н и ч е с т в о т о " им със ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТЯХ
з в е н а т а , продуциращи печалба е особенно
важен а с п е к т о т в ъ т р е б о л н и ч н и т е взаимо­ П р о л г е н л и в и и п о с т о я н н и р а з х о д и . Опе­
отношения. р а т и в н и т е разходи в л а б о р а т о р и я т а м о г а т
П р е с м я т а н е т о на п е ч а л б а т а е един о т да б ъ д а т разделени на две категории - про­
ф у н д а м е н т а л н и т е принципи в о т ч е т н о с т ­ менливи и постоянни разходи. Д в е т е к а т е ­
т а . Тя може да се оцени по с л е д н а т а форму­ гории разходи са свързани с обема на рабо­
ла: т а , к о й т о се извършва в л а б о р а т о р и я т а .
Ако о б е м ъ т н а р а б о т а се променя, т о се
В ъ з в р ъ щ а е м о с т - Р а з х о д и = Печалба
п р о м е н я т и разходите по нейното извърш­
В ъ з в р ъ щ а е м о с т т а н а н а п р а в е н и т е раз­ ване и в т о з и случай разходите се н а р и ч а т
ходи се осигурява о т п р о д а ж б а т а н а произ­ променливи. Р азх о д и те по реализиране на
ведения лабораторен п р о д у к т - лаборатор­ л а б о р а т о р н и т е изследвания, к о и т о о с т а ­
ните анализи. В р а з х о д и т е се в к л ю ч в а т : в а т непроменени за по-продължителен пе­
средствата, които са изразходвани за из­ риод о т време въпреки колебанията в обе­
пълнение на лабораторните дслуги, пазар­ м а на р а б о т а , се н а р и ч а т постоянни разхо-
ните и търговски разходи, административ­ ди.
ните разходи и др. ф и н а н с о в и т е с р е д с т в а за заплащане на
В п р а к т и к а т а с ъ щ е с т в у в а т много под­ т р у д а са пример за постоянни разходи. Те
ходи за п р е с м я т а н е н а п е ч а л б а т а или загу­ м о г а т да о с т а н а т „дълго" време непроме­
б а т а . Най-известен е т ъ й нар. маргинален нени въпреки и з м е н е н и я т а в обема на рабо­
анализ. Маргиналният анализ е преглед н а т а на л а б о р а т о р и я т а . Типичен пример за
с ъ с т о я н и е т о на разходите и приходите, променливи разходи са с р е д с т в а т а , к о и т о
к о г а т о п р о и з в о д с т в о т о (или обема н а про­ се изразходват за реактиви, химикали, кон­
д а ж б и т е ) се променя с единица. В т о з и ас­ с у м а т и в и и др. На фиг. 1.5 и 1.6 в графичен
п е к т м а р г и н а л н и л т р а з х о д е този, к о й ­ вид е представено поведението на промен­
т о се извършва з а произвеждането н а л и в и т е и п о с т о я н н и т е разходи. О т първа­
единица повече о т продукта, а лшрги- т а фигура се вижда, че п р о м я н а т а в броя
налния приход е пралитата в общил н а л а б о р а т о р н и т е изследвания води до про­
приход, к о г а т о с е п р о д а в а е д н а д о п ъл­ порционално изменение н а променливите
н и т е л н а е д и н и ц а о т п р о и з в e j k g а / 1 им разходи. Например, ако б р о я т на изследва­
п р о д у к т . В и н д у с т р и я т а т о й се използва н и я т а се увеличи о т Xj go Х2, т о и промени-
13
в и т е разходи се и з м е н я т пропорционално н а
т о в а увеличение - т е н а р а с т в а т о т Yx до
Yg 900
Y2:
Х2 100 = 2 600 = 2
Х1 " 5 0 Yi 300
Y2 600

П о с т о я н н и т е разходи н а й - ч е с т о о с т а ­
в а т непроменени при р е л е в а н т н и т е грани­
Y, 300 ци н а л а б о р а т о р н а а к т и в н о с т . О т фиг. 1.6
е видно, че о б щ и т е п о с т о я н н и разходи при
т а з и с и т у а ц и я о с т а в а т непроменени 500
DEM (Y2) и при т р и т е н и в а обем н а р а б о т а
50 100 150 X 50, 100 и 150 л а б о р а т о р н и изследвания в ъ т ­
X, X2 X3 ре в р е л е в а н т н и т е граници. Ако о б е м ъ т н а
Ф и г . 1.5. Зависимост между променливите раз­ р а б о т а е по-малък о т Х1 или се увеличава
ходи в DEM (Y) и броя на изследванията (X) (по над Хз, п о с т о я н н и т е разходи м о г а т д а на­
II. Вегпгап и L. Wecks - 1982, в модификация)
м а л е я т под Y l или д а се у в е л и ч а т над Yß. Този
Релевантни граници с т ъ п а л о в и д е н феномен се обуславя о т фак­
т а , че р а з х о д и т е о с т а в а т непроменени око­
ло долния и горния обем н а р а б о т а , но т о в а
н е и з к л ю ч в а в ъ з м о ж н о с т а до о п р е д е л е н а
с т е п е н н а обем н а р а б о т а п о с т о я н н и т е
разходи д а се п р е в ъ р н а т в променливи. Н а
фиг. 1.5 графично е п о к а з а н начина, по кой­
т о п о с т о я н н и т е и п р о м е н л и в и т е разходи
ф о р м и р а т о б щ и т е л а б о р а т о р н и разходи.
Върху о б щ и т е разходи в ъ з д е й с т в и е м о г а т
д а о к а ж а т редица ф а к т о р и . Например, ако
ц е н и т е н а р е а к т и в и т е и к о н с у м а т и в и т е се
п р о м е н я т ( н а р а с т в а т или н а м а л я в а т ) щ е
50 100 150 се п р о м е н я т и о б щ и т е л а б о р а т о р н и разхо­
X, Х2 Хз ди. Ако с ъ с т а в ъ т н а п а ц и е н т и т е се проме­
Ф и г . 1.6. Общите постоянни разходи в DEM (У) ня, щ е се п р о м е н я т и р а з х о д и т е з а лабора­
о с т а в а т еднакви при всички нива на обем на ра­
т о р н и услуги, т . е . т е м о г а т д а н а м а л е я т
б о т а т а (X) (no II. Вегпгап и L. Weeks -1982, в мо­
дификация) или д а се у в е л и ч а т . С е з о н и т е също м о г а т
д а п о в л и я я т върху р а з м е р а н а р а з х о д и т е з а
л а б о р а т о р н и услуги. Н а п р и м е р през дадени
Общи разходи сезони б р о я т н а н а с е л е н и е т о в определен
район м о ж е д а се увеличи, респ. д а намалее.
Логично е д а се приеме, че щ е се промени и
обемът на работа на лабораторията. В
Променливи разходи
п р е д с т а в е н а т а н а фиг. 1.7 к о н с т р у к ц и я н а
к р и в а т а се допуска, че о б щ и т е п о с т о я н н и
разходи (Y0 = 500 DEM) о с т а в а т непромене­
Yo 500
ни при всички н и в а н а л а б о р а т о р н а а к т и в ­
П о с т о я н н и разходи
н о с т . В р е з у л т а т н а т о в а , з а д а се форми­
р а т о б щ и т е разходи к ъ м р а з м е р а н а п о с т о ­
я н н и т е т р я б в а д а се добави р а з м е р а н а про­
м е н л и в и т е разходи. Т а к а з а обем н а р а б о т а ­
т а 50 изследвания о б щ и т е разходи с а 800
Фиг. 1.7. Крива на общите разходи: X - брой на DEM (500 DEM п о с т о я н н и разходи + 300
изследванията, Y - разходи в DEM (по Н. Bennau DEM променливи разходи), а при 100 изслед­
и L. Weeks - 1982, в модификация) вания, о б щ и т е разходи с а 1100 DEM (500 DEM
14
постоянни разходи + 600 DEM променливи лабораторна активност. По т а к ъ в начин за
разходи). Ако о б е м ъ т на р а б о т а се увеличи Xj, Х2, Хз...Х п , У1 е променлив разход за еди­
о т Х1 до Х2 о б щит е разходи ще се увеличат ница лабораторен продукт (фиг 1.8 - А). Ако
о т Ух до Уз: обемът на р а б о т а се увеличава о т X! go Х3
100 = 2 1100
п о с т о я н н и т е разходи за единица продукт
= 1,375 ще се н а м а л я т о т Ух до УдСфиг. 1.8 - Б). Тъй
Xi ~5Ö" Yj 800
к а т о променливите разходи за единица про­
Следователно при двойно увеличаване д у к т о с т а в а т постоянни при всички нива
броя на изследванията общите разходи се на а к т и в н о с т , а п о с т о я н н и т е разходи за
увеличават в по-малка с т е п е н - т е н а р а с т ­ единица продукт намаляват с увеличаване
в а т 1,375 п ъ т и , т . е . с увеличаване обема на обема на работа, т о общите разходи за еди-
р а б о т а н а м а л я в а т о б щ и т е разходи за едно
изследване.

Д и р е к т н и и и н д и р е к т н и р а з х о д и . Ди­ Y1 6
р е к т н и т е и и н д и р е к т н и т е разходи са дру­
га категория на о б щ и т е разходи. Всички
разходи, к о и т о са направени за реализиране
50 100 150
на лабораторните изследвания и м о г а т да X, Х2 Хз
б ъ д а т проследени пряко се н а р и ч а т дирек­
т н и разходи. Разходи по л а б о р а т о р н и т е Y
изследвания, к о и т о не м о г а т да б ъ д а т прос­ Крива на п о с т о я н н и т е
Y, 10
ледени пряко се н а р и ч а т индиректни раз­ ^разходи за едно изследване
ходи. Д и р е к т н и са разходите за заплати I
I
на персонала, участващ непосредственно в I
реализирането на изследванията, разходи­ Y2 5 •г
I I
те по заплащане на извънредно отработе­ УзЗ.З _i L

ното работно време, разходите за реакти­ j: : ; »


ви и химикали и др. Към и н д и р е к т н и т е 50 100 150 X
р а з х о д и се причисляват разходите по обез- Б X, Х2 Х3
ценка и амортизация на сградния фонд и ла­
бораторната апаратура, разходи за здрав­
ни осигуровки, комунално битови услуги и
Крива на о б щ и т е разходи
др. О т особенна в а ж н о с т са разходите на
за едно изследване
финансови средства, к о и т о л а б о р а т о р и я т а
прави за едно лабораторно изследване. Ана­
л и з ъ т на т о з и т и п разходи дава възмож­
н о с т да се у с т а н о в я т колебанията в разхо­
д и т е за едно изследване, а о т т у к - да се
определи и производителността на лабора­
торията. Първата стъпка, която трябва
да се направи преди да се п р е с м е т н а т раз­
ходите за едно лабораторно изследване е да В
се определи е д и н и ц а т а лабораторен про­
дукт. Общоприето е единицата лаборато­ Ф и г . 1.8. Графично п р е д с т я в я н е н а з а в и с и м о с т ­
рен продукт да е едно лабораторно изслед­ т а м е ж д у р а з х о д и т е з а едно изследване в DEM
ване. Разходите по реализирането на еди­ (У) и брой изследвания (X) (no II. Всгпгап и L.
ница лабораторен продукт м о г а т също да Weeks - 1982, в модификация)
A. Променливите разходи за едно изследване - Y, са еднакви
б ъ д а т променливи, постоянни и общи. За­ при всички обеми на р а б о т а .
в и с и м о с т т а на т е з и разходи о т обема на Ь.С увеличаване обема на р а б о т а п о с т о я н н и т е разходи за
едно изследване намаляват.
работа в лабораторията са представени на B . О б щ и т е разходи (сума о т променливите и п о с т о я н н и т е
фиг. 1.8 (А - И). 11роменливите разходи за еди­ разходи) за едно изследване намаляват с увеличаване обе­
ница продукт са еднакви за всички нива на ма на р а б о т а .
15
ница л а б о р а т о р е н п р о д у к т , к о и т о предс­ Т о ч к а н а у с т о й ч и в о с т . Това е т о ч к а т а ,
т а в л я в а т сума о т т е з и два разхода, също в к о я т о при определен обем о т р а б о т а при­
н а м а л я в а т с увеличаване броя н а изследва­ х о д и т е о т извършените лабораторни услу­
н и я т а (фиг. 1.8 - В). Е т о защо в и с о к а т а про­ ги са равни н а о б щ и т е разходи по т я х н о т о
д у к т и в н о с т н а л а б о р а т о р и я т а води до ико­ реализиране. Тази т о ч к а може да бъде изпол­
номия. звана за оценка н а п р о м я н а т а в приходите,
Повече о т ясно е, че о б щ и т е променливи разходите и обема на р а б о т а н а лаборато­
разходи и п о с т о я н н и т е т а к и в а си взаимо­ р и я т а . В ъ з с т а н о в я в а н е т о н а изразходвани­
д е й с т в а т при формиране р а з х о д и т е з а еди­ т е с р е д с т в а н а й - ч е с т о се и з в ъ р ш в а н а
ница лабораторен п р о д у к т . Такова взаимо­ б а з а т а н а намаляване разходите, намаля­
де й с тв ие се наблюдава и между д и р е к т н и ­ ване размера н а п л а щ а н и я т а и посредством
т е и и н д и р е к т н и разходи о т една с т р а н а , използването н а други финансови „лостове".
и променливите и п о с т о я н н и т е разходи - о т З а оценка н а ч и с т и я доход се използва
друга с т р а н а . Тези взаимодействия м о г а т с л е д н а т а формула:
да б ъ д а т изразени до с т е п е н , че д и р е к т н и ­
Ч и с т д о х о д = Приходи - Променливи
т е разходи д а с а променливи, к а к т о и
разходи - П о с т о я н н и разходи
и н д и р е к т н и т е д а с т а н а т п о с т о я н н и или
променливи. В о с н о в а т а си д и р е к т н и т е раз­ О т г о р н а т а формула се извежда ф о м у л а т а
ходи с ъ в п а д а т с променливите, а индирек­ за оценка н а приходите:
т н и т е с п о с т о я н н и т е . Най ч е с т о промен­
л и в и т е и д и р е к т н и т е разходи се контроли­ Приходи = Променливи разходи + Постоян­
р а т о т ръководителя н а л а б о р а т о р и я т а , ни разходи + Ч и с т доход
д о к а т о п о с т о я н н и т е и и н д и р е к т н и разхо­
ди са о б е к т н а к о н т р о л о т и н с т и т у ц и о н а л ­ Ако ч и с т и я т доход е равен н а нула (няма
н о т о ръководство. печалба или загуба) т о т о г а в а е постигна­
т о р а в е н с т в о между приходите и разходи­
Натрупване н а д и р е к т н и т е и инди­ т е и л а б о р а т о р и я т а се намира в точката
р е к т н и т е р а з х о д и . В п р а к т и к а т а същес­ на устойчивост.
т в у в а т два основни м е т о д а за н а т р у п в а н е Тази т о ч к а може да бъде п р е с м е т н а т а
н а д и р е к т н и т е и и н д и р е к т н и разходи. по с л е д н а т а формула:
При първия м е т о д , най-напред се пресмя­
f+r
т а т д и р е к т н и т е разходи н а лаборатория­ rX=VX+f+C или Х=1-ТГ
r-V
т а . След т о в а т е се класифицират н а в ъ т -
р е л а б о р а т о р н о ниво. Тази „ е с т е с т в е н а " X - точка на устойчивост за броя
в ъ т р е л а б о р а т о р н а класификация може да на изследванията
г - приходи о т единица лабораторно изследване
бъде д о с т а детайлизирана. В нея най-зна­
V - променливи разходи за едно изследване
чими пера са р а з х о д и т е за т р у д , р е а к т и в и ,
f - общи постоянни разходи
химикали и др. След т а з и процедура към т я х С - сума на чистия доход
се п р и б а в я т и н д и р е к т н и т е разходи.
При втория м е т о д най-напред се и д е н т и ­ Точката на устойчивост е пресечната
ф и ц и р а т и н д и р е к т н и т е разходи н а лабора­ т о ч к а н а л и н и я т а н а о б щ и т е разходи с ли­
т о р и я т а . След к а т о се у с т а н о в и д е л ъ т н а н и я т а н а о б щ и т е приходи. О б л а с т т а под
л а б о р а т о р и я т а в т е з и разходи, т е се разп­ т а з и т о ч к а е о б л а с т т а н а загубите, а об­
р е д е л я т по о т д е л н и т е лабораторни секции, л а с т т а над нея е о б л а с т т а н а п е ч а л б а т а .
а в общо лабораторен а с п е к т се п р и б а в я т Например, ако променливите разходи (V)
към д и р е к т н и т е разходи н а лаборатория­ за едно изследване с а 6 DEM, о б щ и т е п о с т о ­
т а . Разпределянето н а р а з х о д и т е по звена я н н и (f) - 500 DEM, а п р и х о д ъ т о т едно
има з а цел да подпомогне определянето н а изследване (г) е 10 DEM и искаме с у м а т а н а
ц е н о в а т а е ф е к т и в н о с т н а всяко звено. Мно­
ч и с т и я доход да е 0, т о г а в а б р о я т н а изс­
го о т болничните заведения не м о г а т да
л е д в а н и я т а в т о ч к а т а н а у с т о й ч и в о с т е:
п о с т и г н а т подобрение в управлението н а
т е з и разходи, т ъ й к а т о използват несъвър- 500+0 500 ^
v
шенни с и с т е м и за и д е н т и ф и ц и р а н е т о им. Х = - — 1 2 5 изследвания
10 6 40 ^
16
Графично т о ч к а т а н а у с т о й ч и в о с т е "Кои са основните п р и н ц и п и на бюджети-
п р е д с т а в е н а н а фиг. 1.9. Тази т о ч к а (Б) е рането?", "Как се изготвя лабораторен бю­
локализирана т а м , к ъ д е т о се и з п ъ л н я в а т джет?'^ др. О т г о в о р и т е н а т е з и въпроси,
125 броя изследвания. При брой на изследва­ а и н а още много други о т подобно е с т е с т ­
н и я т а по-малък о т 125 (защрихованата зона во са свързани не само с правилното и ефек­
А) ч и с т и я т доход е о т р и ц а т е л е н (налице е т и в н о управление н а финансовите средст­
загуба), а при брой н а изследванията по-го­ ва н а л а б о р а т о р и я т а , но и с възможност­
лям о т 125 ( з а щ р и х о в а н а т а зона В) ч и с т и ­ т а за възвръщаемост на вложените за ла­
я т доход е положителен (налице е печалба). б о р а т о р н а д е й н о с т пари.
З а к л ю ч е н и е . П р е д с т а в е н и са само ня­ Б ю д ж е т ъ т н а клиничната лаборатория
кои о т о с н о в н и т е принципи н а лаб ора т ор­ най-общо може да се определи к а т о изчер­
н и т е финанси. Понастоящем, к о г а т о в здра­ п а т е л е н план за определен период о т вре­
в е о п а з в а н е т о ни се и з в ъ р ш в а т радикални ме. О б щ о п р и е т о е т о з и план да обхваща
с т р у к т у р н и промени и промени в начини­ едногодишен период, но в определени случаи
т е н а финансиране, з а всеки л а б о р а т о р е н т о й може да бъде тримесечен или едноме­
специалист е особенно важно да се запознае сечен. По-прецизното определение за лабо­
с т е з и основни принципи. р а т о р е н б ю д ж е т е - и з ч е р п а т е л е н и об­
ш и р е н ф и н а н с о в n^iati н а л а б о р а т о р и ­
к /
Общи приходи при / В я т а , б а з и р а щ с е н а о ч а к в а н и я обелг
10 DEM за едно ур|||^ Общи разходи лабораторна дейност, предвиждани­
т е л а б о р а т о р н и а п а р а т у р н и лющнос-
ти, к а к т о и н а п р е д в а р и т е л н о набе­
1500 л я з а н и т е з а д а ч и и цялостна полити­
к а н а л а б о р а т о р и я т а . Вписвайки се в
1250 целите, з а д а ч и т е и п о л и т и к а т а на здрав­
Общи променливи
разходи при 6 DEM н о т о заведение, на к о е т о е базирана лабо­
1000 / j 1 за едно изследване р а т о р и я т а , най-правилно е финансовия план
1
/ J н а клиничната лаборатория да бъде изра­
зен във финансови с р е д с т в а - в пари.
750

/
Във всички видове бизнес п о д г о т о в к а т а
МГК и с ъ с т а в я н е т о на б ю д ж е т а , т ъ й нар. бю-
500
джетиране, е сложен и реалистичен процес.
Общи постоянни Той е основен и з а управлението на всяка
250 ml | разходи здравна организация. Чрез него се з а м и с л я т
и п л а н и р а т за по-кратко време или за по-
' 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 » дълъг период приходите и разходите за оп­
50 100 1 2 150 200 250
ределена дейност. В т о з и а с п е к т бюдже­
Брой изследвания т ъ т може сполучливо да бъде оприличен на
у к а з а т е л е н с т ъ л б , к о й т о показва какво е
Фиг. 1.9. Точка на устойчивост (пи И. Herman -
1989, в модификация) а к т у а л н о т о използване н а ф и н а н с о в и т е
Точката иа устойчивост е Б - при извършване на 125 изслед­ средства. Процесът н а бюджетиране пре­
вания. минава през две важни фази:
• превръщане н а л а б о р а т о р н а т а с т р а т е ­
гия за даден период в оперативен план на
БЮДЖЕТЪТ В КЛИНИЧНИТЕ лабораторията,
ЛАБОРАТОРИИ • изразяване н а о п е р а т и в н и я план к а т о
бюджет на лабораторията.
В. Иванов
В п ъ р в а т а фаза се включват: определяне
И з в ъ р ш в а щ а т а се реформа в здравеопазва­ обема на работа за даден период, проекти­
н е т о п о с т а в я ред въпроси пред специалис­ р а н е на о п е р а т и в н и т е действия, които
т и т е в к л и н и ч н а т а лаборатория: „Защо е трябва да бъдат предприети, за да се тран­
необходимо да и м а лабораторен бюджет?", сформира лабораторната стратегия в pe­
ll
ЦЕНТРАЛ ИА МЕД ИЦИ1ICKA
БИБЛИОТЕКА
Иhb. № З х6 !
алност и др. В т о р а т а фаза е фокусирана в о д с т в о т о на лабораторията е в състоя­
върху изработването н а оперативен п л а н , ние да п р о е к т и р а реалистичен лабораторен
във финансов смисъл - разход и възвръщае­ бюджет.
мост на финансовите средства, средства з а
к а п и т а л н о оборудване и др.
ВИДОВЕ ЛАБОРАТОРЕН Б Ю Д Ж Е Т

Ь Ю Д Ж Е Т Н Л ПРОГНОЗА И ОПИСАНИЕ Определен ( п р и с п о с о б я е м ) бюджет. Този


т и п б ю д ж е т е обикновенно „лек" за управ­
При к о н с т р у и р а н е т о н а б ю д ж е т а се преми­ ление. Типичното з а него е, че и н с т и т у ц и я ­
нава през един особено важен, но т р у д е н т а , в к о я т о е включена л а б о р а т о р и я т а
технически п о д г о т в и т е л е н е т а п . Този е т а п к а т о с т р у к т у р н а единица „отпуска" фик­
включва: сирани суми о т парични с р е д с т в а за всяко
• п р о е к т и р а н е обема н а р а б о т а н а лабора­ звено, в т о в а число и н а к л и н и ч н а т а лабора­
торията, т о р и я . Б ю д ж е т ъ т е „приспособяем11, защо­
т о към о т п у с н а т и т е финансови с р е д с т в а
• пресмятане размера на финансовите
се а д а п т и р а обема н а р а б о т а на лаборато­
средства, необходими за предвидения обем
р и я т а . П р и с п о с о б я е м и я т бюдЖет с е
о т лабораторни д е й н о с т и ,
х а р а к т е р и з и р а с н е д о с т а т ъ ч н а въз-
• п р е с м я т а н е н а д и р е к т н и т е разходи, люЖност з а г ъ в к а в о с т п о о т н о ш е н и е
• п р е с м я т а н е н а и н д и р е к т н и т е разходи, обелш н а р а б о т а и л и п с а н а с т и м у л и
• п р е с м я т а н е н а о б щ и т е разходи и с т е п е н ­ з а ефективна дейност о т страна н а
т а на възвръщаемост н а с р е д с т в а т а с ог­ ръководствотои персонала н а лабора­
лед п о с т и г а н е н а баланс и др. т о р и я т а . При т а к ъ в вид б ю д ж е т , лабора­
т о р и я т а п о ч т и не се с т р е м и да осигури
Р а з р а б о т в а н е т о на „добър", "силен" бю­ възвр ъщаемо ст на изразходваните с р е д с т ­
д ж е т зависи о т ц е л и т е и н а м е р е н и я т а н а ва. Това позволява н а и н с т и т у ц и о н а л н о т о
л а б о р а т о р и я т а , к а к т о и о т ц е л и т е и поли­ ръководство да определя п о - н а т а т ъ к нис­
т и к а т а н а з д р а в н о т о заведение, н а ч и я т о ки б ю д ж е т и н а л а б о р а т о р и я т а .
т е р и т о р и я т а е базирана л а б о р а т о р и я т а .
Б ю д ж е т ъ т н а л а б о р а т о р и я т а зависи и о т Ф и к с и р а н - п р о г н о з е н бюджет. Това е най-
д а н н и т е за п р е д и ш н и т е б ю д ж е т и , к а к т о и о п р о с т е н а т а форма н а лабораторен бюдж­
о т с т е п е н т а н а т я х н о т о изпълнение. Ръ­ е т . И н с т и т у ц и о н а л н о т о ръководство при­
к о в о д с т в о т о н а л а б о р а т о р и я т а т р я б в а да ема прогнозните р а з ч е т и н а з в е н а т а и ги
познава добре т е з и данни. Анализирайки ги у т в ъ р ж д а в а . Това не изключва преговори по
за изминал период о т време и п р е д с т а в я й ­ прогнозните р а з ч е т и н а лабораторното
ки ги графично, т о може да добие визуална звено и коригиране н а п р о е к т а при наличие
п р е д с т а в а за п р о м е н и т е в обема н а рабо­ на обективни предпоставки за т о в а .
т а , к а к т о и да направи оценка за скорос т­
т а н а промяна н а т о з и обем. Освен т е з и П р о м е н л и в (гъвкъв) бюджет. Този вид бю­
данни са необходими и данни за: бюджетния д ж е т в сравнение с д р у г и т е видове е твор­
проект на здравното заведение; демографс­ чески вариант на бюджет. За изразходване­
ката характеристика н а района/региона, т о му се и з и с к в а т сигурни и т о ч н и данни
който обслужва лабораторията и тенден­ за о п е р а т и в н и т е разходи н а лаборатория­
цията за промени в тези данни; промените т а . Тези разходи са о т н о с и т е л н о фиксира­
в здравната п о л и т и к а н а заведението, ни към г р а н и ц и т е н а л а б о р а т о р н а а к т и в ­
които биха довели до увеличение и л и нама­ н о с т , д о к а т о д р у г и т е разходи се п р о м е н я т
л е н и е в обема на работа на лабораторията д и р е к т н о с н и в о т о н а обем н а р а б о т а . Ус­
з а следващ период. К ъ м ц я л а т а т а з и т а н о в я в а н е т о на ц е н о в и т е елементи, свър­
информация трябва да се добавят и д а н н и зани с всяка с ъ с т а в к а н а б ю д ж е т а е т р у ­
за намеренията н а лабораторията за въ­ ден процес и изисква голям обем о т инфор­
веждане на нови лабораторни технологии и мация, к а к т о и з н а ч и т е л н а и н т е л е г е н т -
съвременна апаратура. Едва т о г а в а ръко­ н о с т о т с т р а н а н а л а б о р а т о р н и т е специа-
18
листи и лабораторните ръководители. Вед­ персонал. Пряката отговорност за т о з и
нъж създаден и представен за фино акорди­ процес се носи о т ръководството на лабо­
ране о т с ъ о т в е т н и т е институции, лабора­ р а то р ията , т ъ й к а т о т о е субектът, кой­
торния б ю д ж е т може по един превъзходен т о превръща бюджетния план в реалност.
начин да се доближи до реално очакваните По своята същност процесът на изготвя­
разходи на лабораторията. Това предотв­ не на персоналния б ю д ж е т е комплексен. В
р а т я в а н е о б х о д и м о с т т а о т ч е с т о т о му него се включват формирането на работ­
преработване през бюджетния период. Лко н а т а заплата, възможностите за нейното
променливите и п о с т о я н н и т е съставки на увеличаване или намаляване в зависимост
лабораторния б ю д ж е т са добре известни, о т промяната на служебния с т а т у с на ра­
т е м о г а т д а б ъ д а т обвързани и със ботещия и др. В процеса се включва отчи­
с ъ о т в е т н и срокове. В някои случаи лимити­ т а н е т о на положения т р у д извън официал­
раният - обвързаният със срокове б ю д ж е т н о т о работно време и пресмятането раз­
и п р е с м е т н а т най-често за една финансова мера на заплащане на т о з и труд. Наличие­
година може да се замени с т ъ й нар. после­ т о на много добра о т ч е т н о с т и допълни­
дователен т и п бюджет. При т о з и подход телна информация може да осигури на ръ­
б ю д ж е т ъ т т р я б в а н е п р е к ъ с н а т о да с е ководството данни за реално отработени­
актуализира, к а т о завършилия период (най- т е часове о т всеки работещ в лаборатори­
ч е с т о месец) се замени с нов, т а к а че пери­ я т а . В т е з и часове трябва да се включат и
о д и т е да са винаги 12 (12 календарни месе­ часовете за осигуряване на 24 часова непре­
ца). Реализирането на такъв подход е въз­ късната работа на лабораторията.
можно при наличие на компютъризирана
финансово-съобщителна с и с т е м а в лабора­
т о р и я т а и в здравното заведение. ОЦЕНКА НА РЕААТИВНОТО
Най-често б ю д ж е т ъ т е сегментиран и ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
т о особенно в разходната му част. Тя съ­
държа две основни части: Както бе упоменато, б ю д ж е т ъ т на лабора­
• регулярни разходи и т о р и я т а подсигурява к а к т о плановите,
т а к а и извънплановите разходи. За да се
• оперативни разходи.
контролират т е з и разходи е необходимо да
има изградена финансово-информационна
Към регулярните разходи с п а д а т разхо­
система. Тя дава възможност да се добие
д и т е за заплати на персонала на лаборато­
информация за разходите и за т я х н о т о ак­
рията, с р е д с т в а т а необходими за изплаща­
туализиране, както и за начина, по който
не на извънредно о т р а б о т е н о т о време,
т е з и разходи са направени. Икономически­
здравни осигуровки, здравни застраховки и
я т управител на здравното заведение е длъ­
др.
жен да представя т е з и разходи на лабора­
В о п е р а т и в н и т е разходи се включват
т о р и я т а за определен период о т време,
с р е д с т в а т а необходими за пощенски разхо­
напр. за всеки календарен месец и т о з и про­
ди, за отопление, осветление и електроенер­
цес се нарича затваряне на оперативния
гия, разходи за наеми, разходи за поддържа­
период. Ежегодните разходи могат да бъдат
не на сградния фонд, разходи за поддържане
разделени по такъв начин, че 1/12 о т т я х
на лабораторната апаратура и спомага­ да се п а д а т на всеки календарен месец. Това
т е л н о т о лабораторно оборудване и др. дава възможност по-лесно да се о т ч и т а
р а б о т н а т а а к т и в н о с т и да се маркират
различията о т месец до месец. В т о в а съоб­
ПЕРСОНАЛНО НАСОЧЕН Б Ю Д Ж Е Т щение трябва да се включи и о т ч и т а н е т о
на р а б о т н а т а натовареност.
Процесът на персонално бюджетиране е
финансов план за личните разходи и прихо­
ди на всеки работещ в лабораторията. Про­
цесът на неговото изготвяне е т я с н о свър­
зан с целите и задачите на лабораторията,
както и с изискванията за броя на щатния
19
ПРИХОДНА ЧАСТ НА след т о в а разхоодите. С оглед да бъде пос­
ЛАБОРАТОРНИЯ БЮДЖЕТ т и г н а т баланс в д в е т е ч а с т и н а процеса е
РАЗМЕР НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА редно да б ъ д а т направени прогнози и план и
за приходите, а не само з а р а з х о д и т е к а к т о
Между обема на р а б о т а , н а п р а в е н и т е раз­ с т а в а н а п р а к т и к а . Ако р а з х о д н а т а ч а с т
ходи за извършените лабораторни изследва­ н а б ю д ж е т а е голяма, не е много редно да се
ния и т я х н а т а в ъ з в р ъ щ а е м о с т с ъ щ е с т в у ­ с т р е м и м чрез прекомерно увеличаване н а
в а т к р и т и ч н и в з а и м о о т н о ш е н и я . Досега п р и х о д н а т а му ч а с т да п о с т и г н е м баланс
предимно се обсъждаше р а з х о д н а т а ч а с т на м е ж д у т е з и негови с ъ с т а в к и . Б а л а н с ъ т
л а б о р а т о р н и я б ю д ж е т и се наблягаше н а т р я б в а да се п о с т и г а не само чрез увелича­
о п е р а т и в н и т е планови разходи. При пазар­ ване размера н а приходите, но и чрез огра­
ни условия б ю д ж е т ъ т н а л а б о р а т о р и я т а щ е ничаване на разходите. Много ч е с т о се прак­
има не само разходна, но и приходна ч а с т . тикува даването на предварителна
Такъв б ю д ж е т дава в ъ з м о ж н о с т а к т у а л н и ­ прогноза з а възвръщане н а изразходваните
т е приходи о т и з в ъ р ш е н и т е лабораторни средства. Това изисква подробни анализи и
услуги да б ъ д а т с ъ п о с т а в е н и с а к т у а л н и ­ прогнози за р а з х о д и т е и в ъ з в р ъ щ а е м о с т т а ,
т е разходи по т я х н о т о извършване. Съпос­ к о и т о да б ъ д а т с голяма с т е п е н на т о ч ­
т а в я н е т о н а т е з и две ч а с т и н а б ю д ж е т а н о с т . П р а к т и к у в а се п р и л аг ан ето н а фик­
позволява да се добие п р е д с т а в а каква е пе­ сирани с т о й н о с т и н а възвръщаемост, кое­
ч а л б а т а , респ. з а г у б а т а н а л а б о р а т о р и я т а . т о н а п р а к т и к а означава, че лабораторни­
К а к т о при много други видове бизнес осигу­ т е услуги т р я б в а да се и з в ъ р ш в а т в предва­
р е н а т а печалба дава в ъ з м о ж н о с т да се из­ р и т е л н о уговорен финансов л и м и т . Бюдже­
в ъ р ш в а т к а п и т а л н и подобрения в лаборато­ т ъ т н а л а б о р а т о р и я т а т р я б в а т а к а да
р и я т а . Н а л и ч и е т о н а печалба или пък н а бъде изготвен, че д в е т е му ч а с т и да се „със­
загуба е начин да се оцени д е й н о с т т а н а т е з а в а т " з а реализиране н а ч и с т и доходи.
ръководния екип н а л а б о р а т о р и я т а . Кога­ Лко р а з х о д н а т а ч а с т н а б ю д ж е т а е толко­
т о между приходите и р а з х о д и т е н я м а ба­ ва голяма, че не може д а бъде компенсирана
ланс, т о в а е алармиращ сигнал по о т н о ш е ­ чрез о ч а к в а н а т а възвръщаемост, а о т своя
ние е ф е к т и в н о с т т а н а управление н а лабо­ с т р а н а и в ъ з в р ъ щ а е м о с т т а не може да бъде
р а т о р и я т а . В т а к и в а случаи ръководство­ увеличавана, т о н а м а л е н и е т о т р а б в а д а
т о е длъжно да п о т ъ р с и о т г о в о р н о с т з а обхване предимно р а з х о д н а т а ч а с т н а бю­
дисбаланса н а д в е т е с ъ с т а в к и на б ю д ж е т а . д ж е т а . Това би могло да се п о с т и г н е с два
На п р а к т и к а най- ч ес т о се т ъ р с и отговор­ или повече последователни цикъла н а съгла­
н о с т само з а прекалено г о л е м и т е разходи и суване м е ж д у р а з х о д н а т а и п р и х о д н а т а
се пренебрегват п р и ч и н и т е за л и п с в а щ а т а ч а с т на бюджета.
или намалена печалба. Ясно е, че т р я б в а да
се о т к р и е и приложи някакъв механизъм з а
прогнозиране в ъ з в р ъ щ а е м о с т т а н а изразхо­ КАПИТАЛЕН БЮДЖЕТ
д е н и т е с р е д с т в а с цел осигуряване н а ин­
вестиционна жизнеспособност н а лаборато­ К а п и т а л н и я т б ю д ж е т може да бъде разде­
р и я т а . В т о з и а с п е к т приходната ч а с т на лен н а две категории. Към п ъ р в а т а се о т ­
б ю д ж е т а е ч а с т т а , к о я т о осигурява и ре­ н а с я т пера с ниска цена. Тази к а т е г о р и я
гулира в ъ з в р ъ щ а е м о с т т а под ф о р м а т а н а изисква минимална с т е п е н н а анализ. Пера­
финансови приходи. П р о г н о з а т а н а прихо­ т а в т о з и списък се п р е д с т а в я т в п р о с т
д и т е налага да се разполага с някои данни пореден п р и о р и т е т или класификация. Тези
о т и н с т и т у ц и о н а л е н х а р а к т е р . В п ове че т о пера и з и с к в а т извънсписъчно описание н а
институции разходната ч а с т на бюджета ф и н а н с о в а т а си изразеност, посочване из­
се с ъ с т а в я преди п р и х о д н а т а м у ч а с т и р а б о т в а н е т о н а в ъ з м о ж н и т е им з а м е с т и ­
много ч е с т о се и с к а т и изразходват повече т е л и и др. Този списък следва да бъде обно­
средства, о т к о л к о т о са в ъ з м о ж н о с т и т е н а вяван или подобряван. П е р а т а в него м о г а т
л а б о р а т о р и я т а за реализиране н а приходи. да б ъ д а т групирани по следния начин;
Много по-логично е да б ъ д а т п р о г н о з и р а ­ • к а п и т а л н и разходи за извършване на не­
н и и планирани първо приходите, а п р е к ъ с н а т и услуги или пък за ново оборуд-
20
ване, к о е т о да осигури по-голям обем н а т и т е от тези грешни решения ще се оценя­
работа в лабораторията, в а т и видят след продължителен период о т
• к а п и т а л н и пера, к о и т о се ф о р м и р а т о т време11. Това е една о т м н о г о т о причини
„спестяване" н а с р е д с т в а или пък са фор­ преди вземане на решение за закупуване н а
мирани о т печалба, или и о т д в е т е , а п а р а т у р а или оборудване, л а б о р а т о р н и т е
• к а п и т а л н и пера, свързани с въвеждане н а специалисти да б ъ д а т з а п о з н а т и с нейно­
нови програми, т о използване, с разходите по н е й н а т а под­
• к а п и т а л н и пера, свръзани с подобряване дръжка, с размера н а е в е н т у а л н и т е прихо­
к а ч е с т в о т о и е ф е к т и в н о с т т а на клинич- ди, к о и т о би донесло т о в а оборудване и др.
н о - л а б о р а т о р н и т е услуги. Не т р я б в а да се з а б р а в я т д в а т а важни прин­
ципа:
Д р у г а т а група о т к а п и т а л н и я б ю д ж е т • с р е д с т в а т а за закупуване на а п а р а т у р а
са п е р а т а с висока йена. С р е д с т в а т а о т или оборудване се т р е т и р а т к а т о капи­
т а з и к а т е г о р и я се о ц е н я в а т и а н а л и з и р а т т а л н и вложения,
ежегодно и се п о л з в а т з а покупки и изпла­ • с р е д с т в а т а по поддръжка и възстановя­
щане н а а п а р а т у р а или оборудване за пери­ ване на оборудването се изразходват о т
од о т 3-5 години. З а всяко о т т е з и пера е о п е р а т и в н а т а ч а с т на б ю д ж е т а .
необходимо да се знае следното:
• ясно оформени цели и намерения, за кои­ Ако клиничната лаборатория н я м а въз­
т о ще се изразходва п е р о т о , м о ж н о с т за закупуване н а а п а р а т у р а , т о
• с т е п е н н а в а ж н о с т на т е з и цели и наме­ т я би могла да вземе т а к а в а под наем. Ва­
рения, жен въпрос при т а к а в а с и т у а ц и я е: „Разхо­
д и т е по наема към кое перо да бъдат отне­
• ясни и т о ч н и данни з а използване на т е з и
сени - към оперативните разходи и л и към
пера в динамика,
к а п и т а л н и т е разходи?'. Ако оборудването
• информация за подобни пера в други инс­ е под ф о р м а т а на а п а р а т у р а , най-правилно
титуции, е разходите да б ъ д а т включени към капи­
• очаквани размери на всяко перо, т а л н и т е разходи. Ако т о е под друга фор­
• оценка н а о ч а к в а н и т е приходи о т т о в а ма, по-правилно би било разходите да б ъ д а т
перо и др. включени към о п е р а т и в н и т е такива. В т о з и
смисъл, к а п и т а л н и т е разходи предварител­
Основния и най-важен въпрос, на к о й т о но т р я б в а да б ъ д а т добре обмислени. Преди
т р я б в а да се отговори при о ц е н к а т а на т е з и да се вземе решение за к а п и т а л н и инвести­
пера е: „Какво е количеството н а парите, ции, първо би т р я б в а л о да се определи пери­
к о и т о ще се п о л у ч а т чрез в ъ н ш н и и ода на т е з и инвестиции. Пай-често се из­
вътрешни приходи, к а т о пряк р е з у л т а т о т п о л з в а т два вида периоди о т време: крат­
реализиране на този капитално-бюджетен косрочни периоди - 1 година и дългосрочни
проект сега, в близкото и далечно бъдеще?". периоди от 3 до 5 години. Друг много важен
Закупуването на а п а р а т у р а , лаборатор­ ф а к т о р за вземане на решения за к ап и тал ­
ни съоръжения или извършване н а инвести­ ни вложения е определянето на приоритети­
ции в с т р о и т е л с т в о т о са процеси, к о и т о т е и на к о н к у р е н т н и т е търсения. В ъ т р е в
и з и с к в а т грижливо и прецизно б ю д ж е т и р а - л а б о р а т о р и я т а п р и о р и т е т и т е в отделни
не. Този процес зависи о т в з а и м н а т а връз­ нейни о т д е л е н и я и секции з а в и с я т о т
ка между о п е р а т и в н и я и к а п и т а л н и я бюдж­ н а м е р е н и я т а и п о л и т и к а т а им, но т а к а
е т , а е ф е к т и в н о с т т а на д е й с т в и я т а - о т също и о т п о л и т и к а т а на ц я л а т а лабора­
м ъ д р о с т т а на р е ш е н и я т а на ръководство­ т о р и я . Пр о г р ами те и и с к а н и я т а н а отдел­
т о на л а б о р а т о р и я т а . Р е ш е н и я т а о т н о с ­ н и т е л а б о р а т о р н и с е к т о р и и/или секции
но к а п и т а л н и я б ю д ж е т са важни и о т дру­ т р я б в а да се о ц е н я т внимателно и приори­
га гледна т о ч к а - п е р с п е к т и в и т е за разви­ т е т и т е да се определят о т ръководство­
т и е на к л и н и ч н а т а лаборатория. По т о з и т о на л а б о р а т о р и я т а . С и т у а ц и я т а би била
повод H . J . B c r m a n отбелязва; „Ако лабора­ идеална, ако ц е л и т е и н а м е р е н и я т а на о т - /
торното ръководстводопусне грешки в м и с ­ д е л и и т е лабораторни звена се н а м и р а т в
ленето и вземането н а решения, резулта­ конкурентна с и т у а ц и я с цел включването
21
им във фондовете н а л а б о р а т о р и я т а . В т о з и ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА
а с п е к т з а м и с л и т е н а „ в л и я т е л н и т е " лабо­
ЛАБОРАТОРНИТЕ УСЛУГИ
р а т о р н и секции м о г а т да и з г л е ж д а т к а т о
„ м ъ р т в и проекти". В никакъв случай не бива
Н. И в а н о в
да се с ч и т а , че т е х н и т е замисли са проява
н а професионален каприз или пък, че п о с т а ­
К л и н и ч н а т а л а б о р а т о р и я т р я б в а сама да
в е н и т е о т т я х искания т р я б в а да се прие­
направи о с т о й н о с т я в а н е т о , а не да възла­
м а т у л т и м а т и в н о . Най-често в з е м а н е т о на
га извършването му н а а д м и н и с т р а ц и я т а
решения з а к а п и т а л н и вложения има комп­
н а з д р а в н о т о заведение. То изисква: предва­
лексен х а р а к т е р и най-удачно е да се и м а т в
р и т е л н а информация, у п о р с т в о , п р о с т и
предвид м н е н и я т а и с т а н о в и щ а т а н а пове­
а р и т м е т и ч н и д е й с т в и я и спазване на опре­
че специалисти.
делени правила. О с т о й н о с т я в а н е т о не може
да се избегне, т о не е заплаха за лаборато­
р и я т а , не е пълния о т г о в о р и не бива да се
СТЕПЕН НЛ ГОТОВНОСТ приема, че в научен смисъл не е т о ч н о .
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ЗА БЮДЖЕТ О с т о й н о с т я в а н е т о в к л и н и ч н а т а лабо­
р а т о р и я о с ъ щ е с т в я в а в р ъ з к а т а между из­
С т е п е н т а н а г о т о в н о с т з а започване н а
разходваните с р е д с т в а (изхарчени за реак­
б ю д ж е т и р а н е т о е о б е к т н а много проучва­
т и в и и други консумативи, т р у д и к а п и т а л ­
ния. Това е процес, к о й т о т ъ р п и динамични
но оборудване) с р е з у л т а т а о т лаборатор­
промени и р а з в и т и е . Подходите з а опреде­
н а т а д е й н о с т (изпълнени изследвания з а
ляне с т е п е н т а н а г о т о в н о с т з а б ю д ж е т и -
анализиране н а биологични и др. м а т е р и а ­
ране са ограничени, но най-често се използ­
ли). Н а п р а в е н и т е разходи и начина на пред­
в а т т р и основни принципа: с т а в я н е н а изразходваните с р е д с т в а зависи
Философията залегнала в първия п р и н ц и п
о т оползотворяването н а с ъ б р а н а т а инфор­
е р а в н о п о с т а в е н о с т т а н а всички п а ц и е н т и
мация.
- т е з и , к о и т о се и з с л е д в а т в с т а ц и о н а р н и
условия и т е з и , к о и т о са о б е к т н а изследва­
не извън с т а ц и о н а р а . При т о з и подход це­ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ
н и т е н а л а б о р а т о р н и т е услуги т р я б в а да
са приемливи и благоразумни. С ъ щ е с т в у в а т различни начини за у с т а н о ­
Според втория принцип, с ъ б р а н и т е сред­ вяване ц е н а т а н а л а б о р а т о р н и т е изследва­
с т в а т р я б в а да п о к р и в а т всички разходи, ния. Един о т т я х , сравнително широко раз­
направени по реализиране н а лабораторни­ пространен, е ц е н и т е им да б ъ д а т взаимс-
т е изследвания. С р е д с т в а т а т р я б в а да бъ­ т в а н и о т други лаборатории. При т о з и на­
д а т с т р у к т у р и р а н и т а к а , че да задоволя­ чин обаче, не ноже да бъде даден отговор н а
в а т напълно ф и н а н с о в и т е изисквания н а въпроса "Каква е възвръщаемостта на сред­
лабораторията. ствата, които се о т п у с к а т за лаборатор­
Третият п р и н ц и п е, че с п е ч а л б а т а , коя­ н и услуги? 1 . В ж е л а н и е т о си да подсигури
т о се получава о т ц е н т р о в е т е продуцира- възвр ъщаемо ст на изразходваните с р е д с т ­
щи т а к а в а , т р я б в а да се п о д д ъ р ж а т и т е з и ва, р ъ к о в о д с т в о т о н а л а б о р а т о р и я т а може
лабораторни секции, к о и т о не п р о д у ц и р а т да вземе решение да увеличи ц е н а т а на ла­
печалба о т и з в ъ р ш в а н и т е о т т я х услуги. б о р а т о р н и т е изследвания и т я да с т а н е по-
Р а з м е р ъ т н а п о м о щ т а , к о я т о им се оказва висока о т т а з и н а к о н к у р е н т н и т е лабора­
може да варира о т 10-90% о т размера на ди­ т о р и и . Такъв подход едва ли е най-правилен.
р е к т н и т е им и индиректни разходи. Цени те не бива д а се определят емпирично
и л и пък да се взаимстват, а да бъдат прес­
З а к л ю ч е н и е . Н а с т о я щ о т о к р а т к о изло­ м я т а н и н а базата на д и р е к т н и т е и инди­
жение дава в ъ з м о ж н о с т н а л а б о р а т о р н и т е р е к т н и разходи, направени при реализира­
специалисти да се з а п о з н а я т с основните не на изследванията. Изчисляването на це­
принципи н а процеса н а бюджетиране, кои­ н и т е не т р я б в а да бъде само механичен сбор
т о ще са им о т полза в т я х н а т а п р а к т и ­ н а и з р а з х о д в а н и т е с р е д с т в а , а к ъ м него
ческа дейност. следва да се добави и обема н а ж е л а н а т а
22
крайна печалба. за т ъ р с е н е т о и предлагането", т . е . предла­
По принцип о с т о й н о с т я в а н е т о е д о с т а гането на лабораторни услуги ще зависи о т
трудна област в бизнеса. То изисква сериоз­ т о в а колко клиенти и м а т нуждата да ги
ни познания за процеса и механизмите на »купуват". В т о з и смисъл може да се прие­
възвръщаемост на изразходваните средст­ ме, че ниските цени на лабораторните ус­
ва, маркетинга, взаимоотношението меж­ луги ще б ъ д а т приемливи и „атрактивни"
ду управлението на лабораторията и свър­ за повечето пациенти, т . е . т е з и услуги ще
заните с т о з и процес юридически постанов­ б ъ д а т търсени. Кривата на разходите за
ки, познаване законите за конкуренцията и лабораторни услуги ще показва намаляване
пр. Всъщност има и лаборатории, к о и т о на изразходваните средства за единица ла­
н я м а т проблеми с ц е н и т е на изследвания­ бораторен продукт, когато обемът на из­
т а . Най-често т о в а са ч а с т н и т е лаборато­ следванията се увеличава. Това се дължи на
рии. Ако са налице „истински" пазарни усло­ факта, че постоянните разходи на лабора­
вия, пациентите няма да заплащат по-вече, т о р и я т а ще се разпределят на повече из­
отколкото е ц е н а т а на лабораторното из­ следвания, когато тяхния обем се увелича­
следване. Това е и една о т причините поня­ ва. На табл. 1.1 е показан най-използвания
кога т о да бъде продадено на по-ниска цена. начин за уточняване и формиране на добра
Такъв подход обикновено се прилага в мал­ продажна цена - чрез оценка възвръщаемост­
к и т е лаборатории, които т р у д н о м о г а т да т а на вложените за реализиране на лабо­
се конкурират с лабораториите, заемащи р а т о р н и т е изследвания средства. В т о з и
водещо м я с т о на пазара за лабораторни случай се формират т ъ й нар. п р о д с и к н и
услуги. В т е з и случаи л а б о р а т о р и я т а не цени.
пресмята цените на лабораторните услу­ Естествен е въпросът; "Що е това цена?1
ги, а променя пазарните такива. Не т р я б ­ Простичко казано т о в а са парите, които
ва да се забравя, че при такива ситуации се изразходват за придобиване на собствен-
е т и к а т а и морала трябва да са водещи! Лко н о с т или услуга. О т гледна точка на консу­
ръководството на лабораторията реши да матора т о в а са парите, които т о й е израз­
намали пазарната цена на изследванията, ходвал за придобиване на качествен продукт
т о трябва да знае, че с т о в а си действие или услуга.
може да се лиши о т значителни приходи. Продажните цени са адекватно високи
При вземане на решение за повишаване це­ при спазване на следните условия:
н а т а на изследванията, т о трябва да може • наличие на възвръщаемост на директни­
ясно да обясни, че се запазва и/или подобря­ т е разходи,
ва т я х н о т о качество. • възвръщане на индиректните разходи и
т я х н о т о безпристрастно разпределение,
• получаване на задоволителна печалба.
ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ Тези т р и елемента трябва да са водещи
ИЛ О С Т О Й Н О С Т Я В А Н Е Т О при формиране на продажната цена на ла­
НА ЛАБОРАТОРНИТЕ УСЛУГИ бораторните изследвания за всяко лабора­
торно звено. Съществуват обаче и ситуа­
Ценообразуването в с т а н д а р т н а т а иконо­ ции, при които вече п р е с м е т н а т и т е про­
мическа литерутура се основава на „Закона дажни цени трябва да бъдат променени, за

Т а б л и ц а 1.1. Пример за пресмятаме на продажната цена (в DEM) на единица лабораторен


продукт { п о A n t h o n y - 1977, в модификация)
Продажна цена Променлив разход Общи
Обем н а Общи Постоянни (10 DEM за единица Печалба
за единица лаб. разходи
продажбите приходи разходи лаб. продукт)
продукт
25 4500 12500 5000 55000 10000 2500
20 1000 20000 5000 10000 15000 5000

15 1500 22500 5000 15000 20000 2500


12,5 2000 25000 5000 20000 25000 0

23
да може л а б о р а т о р и я т а да посрещне проб­ ване, без да се о т ч и т а в ъ з м о ж н о с т т а за
л е м и т е , създадени ü о т к о н к у р е н т н и т е ла­ получаване н а и з в е с т е н п р о и е н т печалба.
боратории. Един т а к ъ в проблем е: „Какви Понастоящем, финансовото п р е с м я т а н е
с р е д с т в а т р я б в а к а т о ияло д а получи лабо­ не се различава значимо о т управленческо­
р а т о р и я т а , з а д а се ф о р м и р а т продажни т о п р е с м я т а н е поради ф а к т а , че и м а т поч­
йени, осигуряващи задоволителна печалба?". т и еднакво предназначение.
П р е с м я т а н е т о н а необходимите на ла­ Определянето с е б е с т о й н о с т т а на едини-
б о р а т о р и я т а финансови с р е д с т в а осигуря­ и а лабораторен п р о д у к т включва т р и основ­
ва информаиия н а н е й н о т о ръководство за ни е л е м е н т а :
вземане н а правилни и а д е к в а т н и финансо­ • сродства з а труд,
ви решения. Формално п р о и е с ъ т се с ъ с т о и • средства з а реактивии консулшти-
о т две фази: ф и н а н с о в о прсслштпанс и ви,
„ у п р а в л е н ч е с к о п р с с л г я т а н е " . Финансо­ • с р е д с т в а з а а п а р а т у р а и съоръЖепия.
в о т о изчисляване н а й - ч е с т о се прави с иел През 1989 година M.E.Travers разработва ме­
някакъв доклад до висшестоящи и н с т а н щ ш . т о д за пресмятане на необходимите средства
Ц е л т а н а управленческото п р е с м я т а н е е за една лаборатория .Този м е т о д може да се из­
ползва за определяне размера на с р е д с т в а т а ,
в ъ т р е л а б о р а т о р н а информаиия, обхващаща
необходими за определена лабораторна секция,
анализа и и з ч и с л е н и я т а н а ф и н а н с о в и т е
за определен лабораторен а в т о м а т , за опреде­
с р е д с тв а, необходими н а л а б о р а т о р и я т а . лен лабораторен м е т о д , дори за определено ла­
В миналото п р е с м я т а н е т о на средства­ бораторно изследване. За реализиране на т о з и
т а , необходими н а л а б о р а т о р и я т а , е с т а ­ м е т о д следва да б ъ д а т установени актуалните
вало най-често чрез посочване н а с р е д с т в а ­ общи средства за т р у д , реактиви и консумат-
т а - на й - често з а едно лабораторно изслед­ ви, както и за използваната апаратура при ре-

Таблица 1.2. Примерна схема за пресмятане разходите за изследванията,


направени с анализатора "X"
I. AI1APAT
1. Наименование 5. Очакван живот в години
2. Фабричен No 6. Средни годишни разходи
3. Модел за поддръжка
4. Цена на закупуване 7. Средства за м о н т а ж
8. Оценяван период в дни ...
Начална д а т а Крайна д а т а
II. ДИРЕКТНИ РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИААИ
Разход за едно изследване за оценявания период
Наименование на Предполагаем
Общ брой изследвания Реактиви Консумативи
изследването разход за
в лева в лева
оборудването
1.
2.
3. и т . н .
Общо
III. ТРУД
Е т а п на изследването Общо минути за процедура Годишна заплата + Осигуровки
1. Преданалитичен е т а п
2. Аналитичен е т а п
3. Ностаналитичен е т а п
Общо

24
ализиране н а л а б о р а т о р н и т е изследвания. М о г а т да б ъ д а т обособени седем м е т о ­
На т а б л . 1.2 е п р е д с т а в е н а примерна схе­ да за изчисляване н а п р о д а ж н а т а цена на
м а за п р е с м я т а н е р а з х о д и т е за изследвани­ л а б о р а т о р н и т е анализи:
я т а , направени с а н а л и з а т о р а „X".
Попълването н а I раздел ( А п а р а т ) включва 1. П р е с м я т а н е н а п р о д а ж н а т а цена при
внасяне н а необходимите данни за а п а р а т а , след включване н а максимална печалба.
к о е т о съобразно срока н а оценявания период се 2. П р е с м я т а н е н а п р о д а ж н а т а цена при
изчислява средния разход по обезценка н а апа­ включване само на възвръщаемост на нап­
р а т а , з а м о н т а ж и поддръжка з а едно р а в е н и т е д и р е к т н и финансови разходи.
изследване. А л г о р и т ъ м ъ т при попълване н а II 3. П р е с м я т а н е н а п р о д а ж н а т а ц е н а при
раздел (Директни разходи за материали) включва включване н а възвръщаемост и на инди­
внасяне н а поименен списък н а изследванията, р е к т н и т е разходи, направени за изслед­
к о и т о се а н а л и з и р а т с а н а л и з а т о р а ,Д", общия ванията.
им брой за оценявания период, разходите за едно
4. П р е с м я т а н е н а п р о д а ж н а т а цена при
изследване з а р е а к т и в и , к о н с у м а т и в и и
оборудване. П о п ъ л в а н е т о н а раздел III (Труд) включване на финансовите средства, ко­
изисква предварителна информация за дейнос­ и т о с ъ о т в е т с т в а т н а нормалния капа­
т и т е свързани с всяко едно изследване, к а к т о и ц и т е т на л а б о р а т о р и я т а .
за з а п л а т и т е , вкл. и осигуровките на л и ц а т а 5. П р е с м я т а н е н а п р о д а ж н а т а цена при
реализиращи и з с л е д в а н и я т а . В п и с в а т се включване на известен п р о ц е н т о т дирек­
м и н у т и т е за всеки вид изследване за о т д е л н и т е т н и т е разходи.
т р и е т а п а и годишните з а п л а т и за всяка 6. П р е с м я т а н е н а п р о д а ж н а т а цена при
к а т е г о р и я персонал, у ч а с т в а щ в реализиране н а включване на всички финансови ресурси,
т е з и анализи. Н а к р а я се изчислява разхода н а изразходвани за реализиране на лабора­
т р у д за всеки п о к а з а т е л . т о р н и т е изследвания.
Лицето, к о е т о избира, предлага и прила­ 7. П р е с м я т а н е н а п р о д а ж н а т а цена при из­
га м е т о д и т е за п р е с м я т а н е на продажни­ ползване на о т н о с и т е л н а т а с т о й н о с т на
т е цени е р ъ к о в о д и т е л я т н а лаборатория­ л а б о р а т о р н и т е изследвания, к а т о ф а к т о ­
т а . Тези м е т о д и в а р и р а т з н а ч и т е л н о по р ъ т р а б о т н а н а т о в а р е н о с т се взема под
с в о я т а сложност. Най-правилно би било да внимание за всяко едно изследване.
се избере т о з и м е т о д , к о й т о включва всич­
ки ресурси, необходими з а реализиране на из­ Най-често се използват следните форму­
в ъ р ш в а н и т е анализи. ли за п р е с м я т а н е на разходите за лабора­
т о р н и изследвания:
Разходи Разходи Разходи
1. Р а з х о д и з а за р е а к т и в и за консумативи за оборудване
материали
Брой на изследванията

2. Р а з х о д и Разходи за з а п л а т и 1 година 1 час М и н у т и за едно


за т р у д изследване
Години 2080 h бОмин.

Ц е н а т а , на к о я т о е Брой дни на
3. Р а з х о д и п о закупен а п а р а т а 1 година оценявания период
обезценка х
на а п а р а т а Предвиден ж и в о т на 365 дни Брой на изследванията
а п а р а т а в години за оценявания период

Общи разходи за поддръжка, Брой дни на


4. Р а з х о д и з а сервиз и възстановяване 1 година оценявания период
поддръжка — х
на а п а р а т а Предполагаем технически 365 дни Брой на изследванията
ж и в о т на а п а р а т а в години за оценявания период

Брой дни на
5. Р а з х о д и Разходи по м о н т а ж а 1 година оценявания период
по м о н т а ж 1 х —
на а п а р а т а Предполагаем технически 365 дни Брой на изследванията
ж и в о т на а п а р а т а в години за оценявания период
25
РЕШЕНИЕ " П Р О И З В Е Д И ИЛИ КУПИ!" носно с ъ щ е с т в у в а н е т о и р а з в и т и е т о на
клиничната лаборатория. Ценен помощник
На ръководството на л а б о р а т о р и я т а се за ц е л т а би бил един малък с т а т и с т и ч е с к и
пада о т г о в о р н о с т т а да реши, кога е целе­ „център" сформиран в л а б о р а т о р и я т а , в
съобразно определен т и п лабораторно изс­ който да работи с т а т и с т и к , но може да
ледване да бъде произвеждано в лаборато­ работи и лаборант с познания по медицин­
р и я т а или пък да бъде купувано о т друга ска с т а т и с т и к а . Такъв подход дава възмож­
лаборатория. Обикновено т а к ъ в проблем н о с т на ръководството да използва получе­
възниква, к о г а т о л а б о р а т о р и я т а има обо­ н и т е данни о т центъра, вкл. данните за ка­
рудване, но няма к а п а ц и т е т а да го използ­ чествения контрол и р а б о т н а т а натоваре­
ва пълноценно или пък няма д о с т а т ъ ч н о ност, за да прецени б ю д ж е т н и т е нужди на
р а б о т н а ръка. Такава с и т у а ц и я може да клиничната лаборатория. Най-добре би било,
възникне, и ако няма необходимото оборуд­ ако в с т а т и с т и ч е с к и я център wa лаборато­
ване, а клиничната п р а к т и к а налага необ­ р и я т а се и з п о л з в а т специализирани
х о д и м о с т т а о т подобно изследване. За взе­ компютърни програми за регистриране и
мане на т а к о в а решение р ъ к о в о д с т в о т о о т ч и т а н е на р а б о т н а т а натовареност. С
трябва; оглед на по-лесното събиране и регистрира­
• да сравни с р е д с т в а т а за извършване на не на д а н н и т е може да се ползват основни­
анализа с тези, които би изразходвало, ако т е лабораторни отделения и сектори, на
го купува; които е структури ра н а лабораторията по
• да оцени медицинската необходимост о т щ а т н о разписание - клинична химия, лабо­
т о в а изследване за клиничните звена, ко­ р а т о р н а хематология и др. Лабораторната
и т о ще го използват; н а т о в а р е н о с т може да бъде оценена за о т ­
• да оцени и н ф о р м а т и в н а т а с т о й н о с т на делните с т р у к т у р и , но т о в а не изключва и
т о в а изследване; събиране на данните за ц я л а т а лаборато­
• да прецени к а ч е с т в о т о на т о з и т и п изс­ рия. Процесът на събиране на данни за ра­
ледвания, предлагани о т лабораториите, б о т н а т а н а т о в а р е н о с т включва:
които ги извършват; • изготвяне на поименен списък на подле­
• да обмисли т р а н с п о р т и р а н е т о и съхра­ ж а щ и т е за остойностяване лабораторни
няването на биологичния материал, как­ процедури, подредени по азбучен ред в
т о и получаването на р е з у л т а т и т е о т списъка;
изследването му. • определяне на е д и н и ц а т а лабораторна
процедура, к о я т о се получава о т време­
Преди да се вземе решението т р я б в а да
т о , необходимо за извършване на отдел­
се прецени дали с р е д с т в а т а , които са о т ­
н и т е е т а п и в лабораторното изследване.
пуснати на л а б о р а т о р и я т а позволяват ку­
Тези е т а п и са к а к т о следва:
пуването на т о з и вид анализи. Това изисква
преоценка на бюджета на лабораторията. Начин на обработка на пробата. Към т о з и
Ако нуждите н а л а г а т т о да бъде закупува­ е т а п се включва събирането и получаване­
но, т р я б в а да се изиска корекция в лабора­ т о на биологичен материал, времето необ­
торния бюджет. ходимо за с о р т и р а н е т о му, времето за не­
Особенно важен момент при остойностя­ говото е ти кети ра н е, надписване и поста­
ване н а л а б о р а т о р н и т е изследвания е вяне на лабораторния номер, поставяне на
оценката на р а б о т н а т а н а т о в а р е н о с т на пробите в центрофугата и т я х н о т о изваж­
лабораторията. дане о т нея. Тук се включва времето за из­
работване на т ъ й нар. работен л и с т и дос­
т а в я н е т о на пробите до р а б о т н о т о мяс­
ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНАТА т о и т я х н о т о а п а р а т н о кодиране. Време­
НАТОВАРЕНОСТ т о за центрофугиране и т е р м о с т а т и р а н е
ЦЕЛИ И НАМЕРЕНИЯ на пробите не се включва в единицата.
Ръководството на лабораторията т р я б в а Време за изследване на биологичния мате­
да разполага със способи, които да му поз­ риал. Това е времето за изследване на про­
воляват да взема ефективни решения о т - б а т а , което включва нейното разреждане и
26
поставяне в а п а р а т а за о т ч и т а н е , отчи­ провеждания с и с т е м е н вътрелабораторен
т а н е т о на п р о б а т а и н е й н о т о изваждане качествен контрол, к а к т о и в р е м е т о за из­
о т апарата. работване на пробите о т к о н т р о л н и т е
Време за записване и съобщаване на лабора­ м а т е р и а л и и с т а н д а р т и т е . Тези проби се
торния резултат. Включва се в р е м е т о за и з р а б о т в а т отделно и също им се дава еди­
изчисляване н а р е з у л т а т а и записването му ница с т о й н о с т , подобно н а изследваните
върху специализирана л а б о р а т о р н а у ч е т н а м а т е р и а л и о т пациенти. Серумните/реак­
форма ( л а б о р а т о р е н журнал, е л е к т р о н е н т и в н и „празни" проби също се включват в
н о с и т е л и т . н . ) , п р о в е р к а т а з а достовер­ предварителния проучвателен период, но не
н о с т н а лабораторния р е з у л т а т , нанасяне­ се т р е т и р а т к а т о о т д е л н а процедура.
т о н а р е з у л т а т а върху бланка, к о я т о се Време за повторно и л и двойно изпълнение
предава на лекуващия лекар или на пациен­ на пробите. Тези т е р м и н и т р я б в а да б ъ д а т
т а . Към т о з и период се включва и в р е м е т о правилно обяснени на персонала, с оглед пра­
за съобщаване н а с п е ш н и т е р е з у л т а т и по вилното о т ч и т а н е на с ъ о т в е т н и т е дейнос­
телефона, к а к т о и в р е м е т о за телефонно т и , т ъ й к а т о т я х н о т о реализиране е също
приемане н а з а я в к и т е з а лабораторни изс­ е л е м е н т на р а б о т н а т а н а т о в а р е н о с т . Ла­
ледвания. б о р а т о р н и я т персонал т р я б в а да знае, че
к о г а т о вследствие на възникнал проблем е
Време за подготовка н а изследването. В
необходимо п р о б а т а да бъде изпълнена в т о ­
т о з и е т а п се в к л ю ч в а т онези дейности, ко­
ри п ъ т е налице повторно изследване. Пов­
и т о се и з в ъ р ш в а т в р у т и н н а т а р а б о т а -
т о р е н и е т о на п р о б а т а в случая се записва
в р е м е т о необходимо з а възстановяване на
при о т ч и т а н е на р а б о т н а т а н а т о в а р е н о с т
лиофилизираните с т а н д а р т и и контролни
в к о л о н а т а за к а ч е с т в е н и я контрол. При
материали, в р е м е т о за разреждане на с т а н ­
някои т и п о в е изследвания се изисква двойно
д а р т и т е , ако се и з п о л з в а т т а к и в а . Не се
изпълнение н а определен аналитичен е т а п
включва в р е м е т о з а п о в т о р н о извършване
о т изследването. К о г а т о изпълнението
ч а изследванията. Ако л а б о р а т о р н и т е изс­
изисква множество анализи за всяка проба,
ледвания се и з в ъ р ш в а т о т а н а л и з а т о р се
т о в а се нарича репродуктивен а н а л и з и
включва в р е м е т о за т е м п е р и р а н е , калибри­
представлява ч а с т о т с а м о т о изследване.
ране и почистване н а а н а л и з а т о р а .
В р емето за т о з и репродуктивен анализ се
Време за поддръжка и възстановяване н а включва в единицата обем време, к о й т о под­
апарата. В т о з и и н т е р в а л се включва вре­ лежи на проучване.
м е т о за планово поддържане на а п а р а т а ,
к а к т о и в р е м е т о з а по-малки, но предвари­
т е л н о планувани дейности по н е г о в а т а про­ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ
филактика, извършвани о т ла б орат орн и я ЗА ПРОЦЕСА НА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ
персонал. Времето, к о е т о е необходимо за НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
по-големи р е м о н т и и профилактика, извър­
швани о т лица с инженерно-технически ценз П р о ц е с ъ т по о с т о й н о с т я в а н е на лабора­
не се включва в т о з и е т а п . т о р н и т е изследвания може да бъде разде­
лен на ч е т и р и с т а д и я .
Време за приготвяне н а реактиви и х и м и ­
кали. Включва се в р е м е т о за п ри г от вян е на ИърМи с т а д и й - разделяне на клиничната
р е а к т и в и и р а з т в о р и в с а м а т а лаборато­ лаборатория на лабораторни секции. Цели
рия, к о и т о се използват за л а б о р а т о р н и т е се по-подробно запознаване с д е й н о с т т а н а
анализи. о т д е л н и т е звена (секции), с к о е т о се улес­
В р е м е з а обработка н а л а б о р а т о р н а т а нява о ц е н к а т а н а т я х н а т а производител­
стъклария. Включва се в р е м е т о за обработ­ н о с т и/или п р о и з в о д и т е л н о с т т а на всеки
ка, измиване, изсушаване и стерилизиране работещ.
на л а б о р а т о р н а т а с т ъ к л а р и я . В т о р и с т а д и й - изготвяне списък на про­
Време за качествен контрол. Към т о з и е т а п цедурите, подлежащи на о с т о й н о с т я в а н е
във всяка о т предварително определените
се о т н а с я в р е м е т о за оценка на д а н н и т е о т
27
секции. н а с р е д с т в а т а , к о и т о с а изразходвани за лабо­
р а т о р н и услуги. Най-често се приема, че основ­
Т р е т и с т а д и й - избор н а м е т о д з а о с т о й ­ н и я т п р о д у к т н а л а б о р а т о р и я т а е лабо­
н о с т я в а н е . П р о ц е д у р а т а по избор н а м е т о д раторното изследване. С р е д с т в а т а за
за о с т о й н о с т я в а н е зн ач и т е лн о се улеснява, закупуването н а т о з и п р о д у к т би т р я б в а л о да
ако л а б о р а т о р и я т а е к о м п ю т е р и з и р а н а . покриват както директните, т а к а и
Въпреки к о п ю т е р и з а ц и я т а н а лаборатори­ и н д и р е к т н и т е разходи за произвеждането му.
я т а и н а л и ч и е т о н а с и с т е м а за о т ч и т а н е Поради промени в ц е н и т е н а л а б о р а т о р н и т е
са необходими и допълнителни д е й с т в и я за реактиви и консумативи, т о и цените на
процеса н а о с т о й н о с т я в а н е , з а щ о т о каква­ лабораторния продукт ще в а р и р а т във времето.
т о и да е с и с т е м а т а , т я р е г и с т р и р а преди Сравнително справедлив и безпристрас­
всичко общия брой анализи. Такова допълни­ т е н м е т о д за остойностяване на лабора­
т е л н о д е й с т в и е е изработването на работ­ торния продукт е определянето на релатив-
н и листове. В р а б о т н и т е листове, изслед­ н а т а единица стойност. Това е п а р и ч н а т а
в а н и я т а м о г а т грубо да б ъ д а т разделени на стойност разпределена на базата на средс­
две к а т е г о р и и - изследвания, постъпили о т твата, които са свързани с подсигуряване­
с т а ц и о н а р а и о т извънстационарни паци­ т о на е д н а е д и н и ц а р е л а т и в е н л а б о р а -
е н т и . Към т я х следва д а се прибави изслед­ т о р н п р о д у к т . В случая т я представля­
ването на с т а н д а р т и т е и контролните ва стандарт з а определяне н а необходими­
м а т е р и а л и , п о в т о р е н и е т о н а някои изслед­ т е финансови средства. Ако допуснем, че
вания, с п е ш н и т е и р е ф е р е н т н и т е анализи, с р е д с т в а т а за т р у д за една м и н у т а са рав­
изследвания о т други здравни заведения и ни н а 0.1 лв, а в р е м е т о необходимо за изра­
други "категории" изследвания, к о и т о мо­ б о т в а н е т о н а даден лабораторен п р о д у к т
е 20 м и н у т и , т о т е з и 20 м и н у т и ще с т р у ­
г а т д а п о д п о м о г н а т о т ч и т а н е т о н а обема
н а р а б о т а н а к л и н и ч н а т а лаборатория. Ра­ в а т 2.0 лева. Не т р я б в а да забравя, че цени­
т е н а л а б о р а т о р н и т е услуги включват не
б о т н и т е л и с т о в е м о г а т д а се п о п ъ л в а т
само с р е д с т в а т а з а т р у д , но също т а к а и
ръчно и след т о в а д а н н и т е да б ъ д а т обра­
б о т в а н и с к о м п ю т ъ р . Такива р а б о т н и лис­ други разходи.
т о в е следва да се п о п ъ л в а т във всяка лабо­
р а т о р н а секция о т определено з а ц е л т а
МЕТОДИ ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ
лице.
НА ЛАБОРАТОРНИТЕ УСЛУГИ
Ч е т в ъ р т и с т а д и й - п р е с м я т а н е и суми­
ране н а с ъ б р а н и т е данни. Д а н н и т е обикно- А. С т ъ п а л о Н и д е н м е т о д з а о с т о й н о с ­
венно се с у м и р а т за едномесечен и н т е р в а л . т я в а н е н а л а б о р а т о р н и т е услуги. Този
Ако е необходима п о - ч е с т а информация з а м е т о д е особенно удобен за о с т о й н о с т я в а ­
р а б о т н а т а натовареност на отделните не н а л а б о р а т о р н и т е изследвания в болнич­
секции, д а н н и т е м о г а т да се с ъ б и р а т еже­ н и т е лаборатории. З а неговото прилагане
седмично, н а две или т р и седмици и т . н . След са неоходими данни и информация, к о и т о
к а т о се с ъ б е р а т д а н н и т е о т всички секции ръководството на лабораторията трябва
се и з г о т в я и н ф о р м а ц и я т а з а ц я л а т а лабо­ да получи о т болничния мениджър. М е т о ­
р а т о р и я . О т т е з и данни р ъ к о в о д с т в о т о н а д ъ т включва седем с т ъ п к и :
л а б о р а т о р и я т а може д а оцени производи­ 1. У с т а н о в я в а н е н а л а б о р а т о р н и т е
т е л н о с т т а н а всяка секция, к а к т о и произ­ р а з х о д и - д и р е к т н и и и н д и р е к т н и . Ръ­
в о д и т е л н о с т т а н а всеки р а б о т е щ в лабора­ к о в о д с т в о т о т р я б в а да има информация з а
т о р н а т а секция. о б щ и т е разходи н а л а б о р а т о р и я т а . Необхо­
Ц е л т а н а о с т о й н о с т я в а н е т о н а лаборатор­ дима е информация и за н е й н и т е приходи. В
н и т е услуги е да б ъ д а т определени финансови­
т а з и информация т р я б в а да има данни за
т е средства, к о и т о се изразходват за реалзира-
не н а извършените изследвания. Тази информа­
т о в а , не салю колко „спестява „ лаборато­
ция е крайно необходима за процеса на оценка, рията, но и за размера н а н е й н а т а печал­
планиране и к о н т р о л н а финансовите ресурси с ба. Д о голяма степен о т т о з и т и п инфор-
оглед н а т я х н о т о ефективно използване. Друго лгацип зависи ефективността н а у п ­
важно значение н а о с т о й н о с т я в а н е т о е осигу­ равление н а клиничната лаборато­
ряване на информация с оглед възстановяване р и я . В т о з и а с п е к т пред р ъ к о в о д с т в о т о
28
с т о я т за решаване задачи с висока финан­ • м я с т о в служебната иерархия на лаборатори­
сова з н а ч и м о с т . я т а (размерът на компенсациите за лаборант
и с т а р ш и л а б о р а н т т р я б в а да е различен),
2. О п р е д е л я н е н а ц е н о в и т е ц е н т р о в е в
• качество на извършваните о т л а б о р а н т и т е
л а б о р а т о р и я т а . Принципно в лаборато­ изследвания,
р и я т а има два т и п а „центрове" : • с т е п е н на професионални сръчности и умения,
• ц е н т р о в е , к о и т о п р о д у ц и р а т приходи, • с т е п е н на о т г о в о р н о с т при изпълнение на
напр. секция по клинична химия, лабора­ т р у д о в и т е задължения,
т о р н а х е м а т о л о г и я и др., • наличие на значителен професионален о п и т ,
• центрове, к о и т о не п р о д у ц и р а т приходи, • спазване на условията за б е з о п а с т н о с т в про­
напр. а д м и н и с т р а ц и я на л а б о р а т о р и я т а , цеса на извършваната лабораторна дейност.
обслужващ персонал и др. В крайна с м е т к а при определяне размера на
компенсациите се прави о п и т да се оцени с т о й ­
3. П р е с м я т а н е н а т р у д о в о т о в ъ з н а г ­
н о с т т а на „качествения'1, на „активния" човек
раждениен а работещитев лаборато­ р а б о т е щ в л а б о р а т о р и я т а . Разбира се по-лесно
р и я т а ( в с е к ц и я т а ! . Най-често с р е д с т ­ при о с т о й н о с т я в а н е т о би било, ако т е з и данни
в а т а за т р у д о в о възнаграждение в лабора­ „някой ги определи", "някой ги фиксира" и т е не
т о р и я т а (при пазарни условия) са около 50- т ъ р п я т промени. В п а з а р н и у с л о в и я т о в а е
60% о т о б щ и т е разходи н а л а б о р а т о р и я т а . н е л ь и с л и л ю и т р у д н о AioJce д а б ъ д е р е а л и ­
За да се у с т а н о в я т р е а л н и т е разходи за зирано.
т р у д т р я б в а да бъде у т о ч н е н броя на пер­ 4. П р е с л ь я т а н е н а с р е д с т в а т а з а обо­
сонала, к о й т о р а б о т и в л а б о р а т о р и я т а .
р у д в а н е н а л а б о р а т о р и я т а . Разходите
Освен т о в а р ъ к о в о д с т в о т о на лаборатори­ на с р е д с т в а за к а п и т а л н и вложения на ла­
я т а т р я б в а добре да познава м е т о д и т е за б о р а т о р и я т а включват изразходваните
формиране н а т р у д о в о т о възнаграждение, с р е д с т в а за покупка на а п а р а т у р а т а , взе­
компенсационните му механизми, к а к т о и м а н е т о ü за ползване на лизинг или чрез рен­
управлението н а финансовите с р е д с т в а за т а , с р е д с т в а т а за поддръжка и възстано­
заплащане н а положения т р у д . Екипът, кой­ вяване на оборудването и др. В повечето
т о извършва о с т о й н о с т я в а н е т о т р я б в а да случаи т е з и разходи са д о с т а високи и изис­
знае, че з а п л а щ а н е т о н а т р у д а в лаборато­ к в а т по-голям п р о ц е н т на възвръщаемост
р и я т а се с ъ с т о и о т две с ъ с т а в к и - неком- на вложените средства. П р е с м я т а н е т о на
пенсационна и компенсационна. обезценката най-често се извършва по спе­
З а п л а т а т а на р а б о т е щ и я е само една ч а с т циални таблици, к о и т о в повечето случаи
о т т р у д о в о т о му възнаграждения и се о т н а с я
не се а к т у а л и з и р а т а д е к в а т н о във време­
към некомпенсаиионната с ъ с т а в к а на трудо­
т о . Когато оборудването се поддържа чрез
в о т о възнаграждение. Иекомпенсационната със­
тавка е ф а к т о р , к о й т о о т р а з я в а р а б о т н а т а абонаментни договори, цената на тази под­
с и т у а ц и я . I.R.Henderson с ч и т а , че о с н о в н и т е дръжка е обикновенно 10 % от средствата,
елементи определящи некомпенсационната със­ изразходени за закупуването на апарату­
т а в к а на р а з п л а щ а т е л н а т а с и с т е м а са: задо­ рата. За някои по-големи а п а р а т и този
в о л с т в о о т и з в ъ р ш е н а т а р а б о т а ; физическо процент може да бъде и около 15 %.
здраве; психологична и емоционална з р я л о с т ;
к о н с т р у к т и в и з ъ м ; добри в з а и м о о т н о ш е н и я 5. П р е с м я т а н е н а с р е д с т в а т а з а з а к у ­
между р а б о т е щ и т е ; наличие н а д о с т а т ъ ч н о пуване н а реактиви и лабораторни
ресурси за изпълнението на т р у д о в и т е задачи к о н с у л г а т и в и . Към т е з и разходи се о т н а ­
и др. с я т финансовите средства, к о и т о се израз­
Компенсационната съставка на т р у д о в о т о х о д в а т за закупуване