Вы находитесь на странице: 1из 13

Kompozīcija vizuālajā mākslā

TEORIJA 2 STUNDA
ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ:
Sastopami šādi 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ;
kompozīcijas veidi: 2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ;
1. vertikāla kompozīcija;
2. horizontāla kompozīcija; 3.ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ;
3. centra kompozīcija; 4. КРУГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ;
4. apļveida kompozīcija;
5. ТРЕУГОЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ;
5. trīsstūrveida kompozīcija;
6. diagonāla kompozīcija; 6. ДИАГОНАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ;
7. “U” veida kompozīcija; 7. П-ОБРАЗНАЯ КОМПОЗИЦИЯ;
8. “Z” veida kompozīcija;
8. «Z»; КОМПОЗИЦИЯ;
9. krustveida kompozīcija.
9. КРЕСТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ.
4. Apaļa kompozīcija
5. Trijsstūrveida kompozīcija
6. Diognālā kompozīcija
7. «U» veida kompozīcija
8. “Z” veida kompozīcija

z
9. krustveida kompozīcija
KOMPOZĪCIJA VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ
MĀJAS DARBS
ДОМАШНЯЯ РАБОТА
1. Прочтите теорию
1. IZLASĪT TEORIJU
2. Выберите одно произведение искусства и
2. IZVĒLĒTIES VIENU MĀKSLAS DARBU
сделайте копию.
UN IZGATAVOT KOPIJU.
3. Опишите работу согласно следующим критериям:
3. RAKSTUROT DARBU PĒC ŠĀDIEM
KRITĒRIJIEM: • Автор произведения искусства
• MĀKSLAS DARBA AUTORS • Название картины
• GLEZNAS NOSAUKUMS • Тип композиции
• KOMPOZĪCIJAS VEIDS • И какая основа композиции соблюдается (Доминанта,
• UN KURŠ KOMPOZĪCIJAS PAMATS IR Ритм, Контраст, Баланс)
IEVĒROTS (DOMINANTE, RITMS, 4. Материалы: A3 страница, гуашь, тушь, фломастеры,
KONTRASTS, LĪDZSVARS) фломдолжна астеры и т.д., все необходимое для
4. MATERIĀLI: A3 LPP, GUAŠAS, TUŠA, изготовления копии.
FLOMĀSTERI, MARĶIERI UTT., VISS KAS 5. Работа с описанием и РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА
VAJADZĪGS LAI IZGATAVOTU KOPIJU. УДАЛЕННЫХ ЗАДАЧ быть завершена и
5. DARBS AR APRAKSTU UN ATĀLINĀTO отправлена ​до 18.02.
UZDEVUMU DARBA LAPA JĀAIZPILDA UN 6. Работа, описание и страница работы. завершение
JĀIESNIEDZ LĪDZ 18.02 будет оценено!
6. DARBS, APRAKSTS UN DARBA LPP.
AIZPILDĪŠANA TIKS VĒRTĒTA AR ATZĪMI!
Mākslas darba kopija – oriģinālā mākslas darba "dvīnis". Kopijas izgatavo
mākslinieki, par paraugu ņemot vienu noteiktu mākslas darbu (piemēram, gleznu vai
skulptūru).

Копия художественного произведения - «двойник» оригинального художественного


произведения. Для изготовления копий в качестве образца берется одно конкретное
произведение искусства (например, картина или скульптура).

Вам также может понравиться