Вы находитесь на странице: 1из 8

Principi Hidrauliki sistem dizajna

2. Fluid dizajn EES


Postoje iroke kategorije vrste Hidrauliki sistemi u normalnoj upotrebi za koju
postoji niz dostupnih komponenti za bilo koji izabrani sistem. Tip kruga
zaposlenih esto zavisi od kompanije praksi ili korisniki izbor i, kao posljedica
toga, to esto ima vaan utjecaj na komponente izabrane za sistem. Meutim,
postoje i tehniki aspekti koji se mogu koristiti za procjenu uinka sistema, koji
je projektant mora biti svjestan da bi se daju neke uticaj u procesu odabira oba
tipa spoja koji e se koristiti i komponente.
2.1 Izbor komponenti
Kola se moe urediti na razliite naine koriste alternativne komponente pruiti
sistem za bilo koju primjenu. Osim toga, razliite komponente dizajni su dostupni
za obavljanje odreene funkcije i zbog toga i njihov utjecaj na dizajn kola,
komponenta proces selekcije ne lako daju sebi za diskretne sintetizovan pristup,
jer zahtijeva poznavanje:

Opseg hidraulinih komponenti koje su dostupne.


Operativni karakteristike komponenata i njihova upotreba u kola i sistema
kontrole.
Dostupni tipovi hidraulinih krugova.
Analitike metode za odreivanje performansi sistema kako bi se zadovoljile
specifikacije ureaja.
2.2 Izbor Circuit
Generalno govorei tip spoja koji je izabran za datu aplikaciju de
enama zavisi od brojnih faktora koji ukljuuju:
Prva trokova
teina
Jednostavnost odravanja Operativni trokovi Machine dunost ciklus

Dzeneta Zupic

Principi Hidrauliki sistem dizajna


2.3 Sistem proces dizajna
Glavne aktivnosti koje su ukljuene u proces dizajn moe se saeti kao fol
nain:
Procijenite specifikacija ureaja i odrediti vrstu hidraulinog sistema koji e se
koristiti.
Utvrditi vrste i veliine glavnih hidraulinih komponenti.
Odaberite odgovarajui dizajn hidrauliki krug.
Obaviti analizu performansi sistema i odreuje svoju sposobnost da ispuni
specifikaciju mainu.
Ovaj proces, ili delovi, moe biti potrebno ponoviti kako je evoluirao konani
dizajn.
3. Sadraj knjige
Imajui u vidu prethodnim komentarima, ova knjiga je ureen za pruanje osnovno
znanje za dizajniranje Hidrauliki sistemi. Sadraj ukljuuje:
Opisi glavnih hidraulinih komponenti i sklopova i njihove karakteristike.
Metode za analizu protoka u cijevi i komponente i snage protoka
na ventilima.
Modeliranje efikasnosti pumpi i motora. Tehnike za dizajn i analiza kontrolnih
sistema. Metode za analizu performansi sistema.
Ova knjiga je, dakle, iji je cilj pruanje potrebnih znanja pozadini u dizajnu
hidraulinih sistema fluida i njihovu primjenu u irokom spektru inenjering
opreme i strojeva.

Dzeneta Zupic

Principi Hidrauliki sistem dizajna

GLAVA DVA
HIDROSTATICKE
PUMPE I MOTORI

Dzeneta Zupic

Principi Hidrauliki sistem dizajna

2. HIDROSTATICKE PUMPE I MOTORI


Saetak
Postoji irok raspon dostupnih hidrostatiki pumpe i motori sa trita i svrha ovog
poglavlja je opisati principe rada i karakteristike najee koritenih tipova.
Formula koje se koriste za odreivanje performansi pumpe i motori su
predstavljene i neke od glavnih param parametre koji se mogu koristiti kao
osnova za usporedbu su navedeni kao pozadinu za proces selekcije. Meutim, zbog
irokog spektra vrste jedinica koje su na raspolaganju je nemogue generalizirati
na proces selekcije u bilo kojoj aplikaciji.
Obino stroj graditelji i korisnici imaju sklonosti za odreene vrste pumpi i motora
koji su na osnovu iskustva sa posebnim aplikacijama koje se odreuju faktori kao
to su funkcija sistema, njegove kontrole, usluge aspekti Ing, karakteristike
ivotne sredine, oekivano trajanje ivota, radni ciklus i vrstu fluida koji e se
koristiti. Dizajner mora biti svjestan relativnog uinka razliitih vrsta i kako se to
znanje moe se koristiti u procesu selekcije da odgovaraju odreenoj aplikaciji.
1. Uvod
prijenos snage pumpe u Hidrauliki sistemi su obino hidrostatiki ili pozdanih
raseljavanja jedinice, koji pretvaraju mehanike energije u fluida, najei oblici
kao zupanik pumpe, krilne pumpe i klipne pumpe. U ove pumpe tenosti se
prenosi kroz mainu u diskretnim volumena npr a zupanika upljine. Veliina
pumpe i brzine odreuje tekuine protok.
Hidrostatski pumpe su izvori toka, tako da kada su povezani sa hidraulini motor,
izlaz pritisak rasti, tako da protok moe uzrokovati motor za rotaciju protiv
momenta optereenja. Hidrostatski motori pretvoriti fluida u mehaniku energiju
tako da rotacija izlazne osovine moe se odrati protiv suprotne optereenje.
Openito govorei pumpe mogu se izvoditi kao motori, ali niz faktora utiu na ovu
mogunost, od kojih su neke:
Nije sve pumpe su reverzibilne u smjeru rotacije zbog internih i eksternih
aranmana brtvljenje.
Dzeneta Zupic

Principi Hidrauliki sistem dizajna

Pumpe su dizajnirani da rade na relativno visokim brzinama i moe biti neefikasna


pri malim brzinama posebno tokom pokretanje.
Motor applicationsoften zahtijevaju kapacitet strani optereenja significantshaft.
Pumpa rotirajui komponente uglavnom nije dizajniran da nosi takve strani
osovine optereenja i consequentlycannot biti direktno spojen na izlaz pogon gdje
postoji strani optereenja.
Ovo poglavlje se bavi opisuje principa rada hidrostatiki jedinice, neki aspekti
ukljueni u njihov izbor i odreivanje i prezentaciju svojih karakteristika.
2. Glavni aspekti u odabiru pumpi i motora
Izbor pumpi moe odrediti niz faktora, koji treba uzeti u obzir od strane korisnika.
Ovi faktori ukljuuju:
Trokova.
Pritisak valovitost i buke. Usisni uinak. Zagaivaa osjetljivost. Brzina.
Teina.
Fiksna ili varijabilna raseljavanja. Maksimalni pritisak i protok, ili mo. tip fluida.
3. Vrste pumpi i motora
Mehanika princip koji je izabran u dizajnu visokog tlaka pozitivnim pomakom
pumpe i motori, koji ukljuuje i one koji koriste klipove, lopatice i razne
aranmane brzina zavisi od niza faktora. To ukljuuje radna brzina i pritisak, vrstu
fluida i zahtjev za pruanje varijablu kontrole raseljavanja.
Pumpe normalno rade na konstantnom brzinom (npr pokree elektrini motor)
iako je u nekim situacijama (npr onih pokree motor sa unutranjim
sagorijevanjem kao nai obino u mobilnim aplikacijama) brzina e varirati preko
malog opsega. Meutim, za motore je normalno trai da rade na razliitim
brzinama uklju ing poevi od ostatka (npr vitlo pogoni) i ovaj aspekt se ogleda
u dizajnu nekih dostupnih tipova.
Pozitivnim pomakom maine su prilino razlikuju od onih koji koriste
rotodinamike principa, koji se esto koriste za prenos tenosti na relativno
visokim protokom i malim pritiscima. Pozitivnim pomakom jedinice rade na
Dzeneta Zupic

Principi Hidrauliki sistem dizajna


relativno niskim stopama protoka i visokog pritiska i normalno mogu se koristiti
samo za tekuine hav ing dobra svojstva podmazivanja. Meutim, postoje i
strojevi koji se mogu koristiti sa tenosti vatrootpornim i iste vode.
3.1 Fixeddisplacement jedinice
3.1.1 Vanjska zupaste pumpe / motora
U mnogim aplikacijama, za rad pod pritiskom do 250 bara, vanjski zupanik
pumpe / motori se intenzivno koristi zbog svoje jednostavnosti, niske cijene, dobre
performanse usisavanja, niske osjetljivosti kontaminacije i relativno mala teina. U
aplikacije koje zahtijevaju nisku razinu buke, Vane ili interne zupaste pumpe se
esto koriste.
U sutini, jedinica se sastoji od dva meshing gear zupanici, montiran u Bear
nja i sadrane u stambenom ili tijelo kao to je prikazano na slici 1. Kako se
zupanici se rotiraju, ulje je zarobljen u prostoru izmeu zuba zupanika i kuita i
koje kolo od usisa pumpe svojim izlaz luku kada se isprazni zarobljen volumena
djelovanjem zupanika zahvatanje zajedno.
Obrtni moment je potrebno na ulazno vratilo na nivou koji zavisi od izlaznog
pritiska djeluju na brzinu zubima. Kada se isporuuje sa visokim pritiskom protok
ureaj ponaa kao motor pruajui moment voziti teret na izlaznom vratilu.

Neki od utinice fluida prenosi nazad na niskoj strani pritisak putem malih curenja
tee kroz:
Dzeneta Zupic

Principi Hidrauliki sistem dizajna

Razmak razmak izmeu zuba i kuita. Osovina leaj odobrenja.


Razmak izmeu zupanika lica i bone ploe u kuite. Veina prenosnika imaju
pritisak pre strani ploe da se smanji ovaj curenja.
Dizajn jedinica, kao to su se smanjili gubici protoka jer smanjuju svoju efikasnost,
posebno kada se koristi tekuina niske viskoznosti, kao to su neke tenosti wa
ter na bazi. Geometrijski kapaciteta, ili raseljavanje, ne mogu se mijenjati tako da
se fiksna njihovog raseljenja. Za dati oblik zupanika proizvoa moe proizvesti
pumpe razliitih pomaka pomou razliitih brzina irine.
Standardni tipovi rade na brzinama od l 000 do 3000 rpm i na pritiske do
250 bar ali vee brzine i pritisci su na raspolaganju. Powers u rasponu od 1 do
preko 100 kW. Efikasnost reduktora je podignuta tijekom posljednjih nekoliko
godina, s vrha ukupne efikasnosti 90% ili vie.
3.1.2 Interne zupcaste pumpe

Interna zupaste pumpe, kao to je prikazano na slici 2, imaju interni opremu


voen ulaznog vratila i vanjski zupanik koji rotira oko svoje sredite i preao
unutranjim opremu. Pomou elementa separatora, oba zupanika prenosi tekuine
iz usisa pumpe u utinicu. Ova pumpa stvara nizak nivo buke koji favorizuje za
neke aplikacije iako je njegova sposobnost pritisak je otprilike isto kao da
eksternog zupaste pumpe.
Dzeneta Zupic

Principi Hidrauliki sistem dizajna


3.1.3 Vane pumpe / motora

U krilne pumpe / motora sastoji se od rotora, nosei broj kliznih lopatica, rotirajui
u krunom stanovanja. Sa rotora biti ekscentrina na kuite, ulje se prenosi Inthe
krilne spacesacrossthe pumpa Od samog suctionto je dischargeport.
Krila su djelovali na centrifugalna sila kada je jedinica rotira, ali kako bi se
smanjila curenje na vrhovima je uobiajena praksa da se pritisak ih uitati (po
opskrbu pranjenja pritisak na osnovi Vane slota), a ponekad i na proljee ih uitati
protiv staze. Kao i kod prenosnika, kontrola razmaka sa strane Skuptine rotora je
najvaniji.
U uravnoteenog dizajna na Slici 3 otklanja pritisak uitavanja na leajevima
i koristi 'eliptine' Vane zapis sa lopatica kree u i dva puta svake revolucije.
Postoje dijametralno suprotna usisnim i ispusnog otvora kao to je prikazano na
slici 3 i ove su povezani zajedno u cast tijelu. Ova pumpa je dostupan samo kao
fiksna raseljavanja.
Krilne pumpe su po sebi sloeniji od zupaste pumpe, oni sadre
vei broj komponenti i su, dakle, skuplje. Meutim, krilne pumpe rade na mnogo
nii nivo buke od zupaste pumpe i njihov troak moe biti offset protiv njihove
dobre servisiranja, koji nije dostupan tipa zupastih pumpi.

Dzeneta Zupic

Вам также может понравиться