Вы находитесь на странице: 1из 6

ИМЕ, ЕТНОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И СООБРАЌАЈНА ПОЛОЖБА

1.ИМЕ МАКЕДОНИЈА- ПОТЕКНУВА ОД ЗБОРОВИТЕ МАКОС(ГОЛЕМ) И


ДОН(ЗЕМЈА)- ГОЛЕМА ВИСОКА ПЛАНИНСКА ЗЕМЈА.

2.ПОВРШИНА НА МАКЕДОНИЈА ВО ЕТНИЧКИТЕ ГРАНИЦИ ДО 1913 ГОДИНА Е


68,451КМ2

3.ПОВРШИНА НА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕНЕШНИВЕ ГРАНИЦИ Е 25,713КМ2

4.1943-ЗАСЕДАНИЕТО НА АВНОЈ-СЕ ПРИЗНАВА ПОСТОЕЊЕТО НА


МАКЕДОНСКИОТ НАРОД.

5.1944 ГОДИНА- МАКЕДОНИЈА ВЛЕГУВА ВО ЈУГОСЛАВИЈА КАКО


РАМНОПРАВНА СОЦИАЈАЛИСТИЧКА ДРЖАВА.

6.8 СЕПТЕМВРИ 1991- МАКЕДОНИЈА СТАНУВА НЕЗАВИСНА САМОСТОЈНА


ДРЖАВА.

7.1993 ГОДИНА- МАКЕДОНИЈА СТАНУЦВА ЧЛЕНКА НА ООН(ОБЕДИНЕТИТЕ


НАЦИИ)

8.2020 ГОДИНА- МАКЕДОНИЈА СТАНУВА ЧЛЕНКА НА НАТО.

9.ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПСКА ДРЖАВА –ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕЛ НА БАЛКАНОТ.

10.КРАЈНИ ТОЧКИ НА РМС

-НАЈСЕВЕРНА ТОЧКА- АНИШТЕ

-НАЈИСТОЧНА ТОЧКА-ЧЕНГИНО КАЛЕ

-НАЈЈУЖНА ТОЧКА- МАРКОВА НОГА

-НАЈЗАПАДНА ТОЧКА- КЕСТЕЊАР


ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА

1.ВКУПНА ДОЛЖИНА НА ГРАНИЦИТЕ- 894КМ

-СЕВЕРНА ГРАНИЦА-ДОЛГА 263КМ КОН КОСОВО И СРБИЈА

*ПЕЛИНЦЕ, ТАБАНОВЦЕ, СОПОТ, ВОЛКОВО, ЈАЖИНЦЕ, БЛАЦЕ,ГОРА

*ТРОМЕЃА-ШЕРУПА И КОПРИВА

-ИСТОЧНА ГРАНИЦА-ДОЛГА 177КМ КОН БУГАРИЈА

*НОВО СЕЛО, ДЕЛЧЕВО, ДЕВЕ БАИР

*ТРОМЕЃА- КОПРИВА И ТУМБА

-ЈУЖНА ГРАНИЦА- ДОЛГА 262КМ КОН ГРЦИЈА

*ДОЈРАН, БОГОРОДИЦА, МЕЏИТЛИЈА, КРЕМЕНИЦА

*ТРОМЕЃА- ТУМБА И ГОЛЕМ ГРАД

-ЗАПАДНА ГРАНИЦА- ДОЛГА 192КМ КОН АЛБАНИЈА

*СТЕЊА, СВ. НАУМ, ЌАФАСАН, БЛАТО

*ТРОМЕЃА- ГОЛЕМ ГРАД И ШЕРУПА


ТЕКТОНСКА ЕВОЛУЦИЈА И СЕИЗМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

-ОД ЈАДРОТО НА БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ ПОСТОЕЛ ЕДЕН ОСТРОВ ВО


МОРЕТО ТЕТИС.

-ДОАЃА ДО КРШЕЊЕ НА ТОЈ ОСТРОВ И СОЗДАВАЊЕ НА ДВЕ КОПНА: РОДОПИ


И ПЕЛАГОНИДИ, А МЕЃУ НИВ ВДЛАБНАТИНАТА ВАРДАРСКА ЗОНА И ДЛАБОК
ТЕКТОНСКИ РОВ.

-ПОЧНАЛО ЗАЕДНИЧКО РАЗВИВАЊЕ И ОФОРМУВАЊЕ НА ВАРДАРСКАТА


ЗОНА, ПЕЛАГОНИСКАТА ЗОНА И ЗАПАДНОМАКЕДОНСКАТА ЗОНА.

-ПРИ ОФОРМУВАЊЕТО НА РЕЛЈЕФОТ НА МАКЕДОНИЈА СЕ СОЗДАЛЕ 4


СТРУКТУРНИ ЗОНИ.

1.РОДОПСКА ЗОНА (ИСТОЧНИОТ ДЕЛ)

-ПЛАНИНИ:БЕЛАСИЦА, ПЛАЧКОВИЦА,ОГРАЖДЕН,МАЛЕШЕВСКИТЕ
ПЛ.,ОСОГОВО, ГЕРМАН И КОЗЈАК.

-КОТЛИНИ: СТРУМИЧКО-РАДОВИШКАТА, БЕРОВСКАТА ОВЧЕ, ПОЛСКАТА И


КРИВО ПАЛАНЕЧКАТА.

-ТЕРМИНАЛНИ БАЊИ: БАЊА БАНСКО, КОЧАНСКА БАЊА, ЌЕЖОВИЦА И ДР.

2.ВАРДАРСКА ЗОНА (ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕЛ Т.Е. ПОКРАЈ РЕКАТА ВАРДАР)

-ВАРДАРСКАТА ЗОНА Е ДЛАБОК ТЕКТОНСКИ РОВ И СЕ НАОЃА ПОМЕЃУ


РОДОВСКАТА ЗОНА НА ИСТОК И ПЕЛАГОНИСКАТА ЗОНА НА ЗАПАД.

-ТОЈ Е РАСПАРЧЕН СО БЛОКОВИ, ХОРСТОВИ И ДЛАБОКИ РАСЕДИ.

-СО ДВИЖЕЊЕ НА РАСЕДИТЕ НАСТАНАЛЕ ЛУШПЕСТИ НАВЛЕКУВАЊА НА


ПОВРШИНАТА ОДНОСНО ЗЕМЈОТРЕС.

3.ПЕЛАГОНИСКА ЗОНА

-ПЛАНИНИ- НИЏЕ, СЕЛЕЧКА ПЛАНИНА, ДРЕН, БАБУНА, СУВА ПЛАНИНА,


МАСИВ МОКРА ПЛАНИНА (ДАУТИЦА, ЈАКУПИЦА, ГОЛЕШНИЦА И КАРАЏИЦА).
-ВО ОВАА ЗОНА ИМА БЛОКОВИ ОД СТАРИ КАРПИ КОИ СЕ ПОЈАВИЛЕ СО
СПУШТАЊЕТО НА КОТЛИНАТА.

4.ЗАПАДНОМАКЕДОНСКА ЗОНА

-ТАА Е ВИСОК ПЛАНИНСКИ РЕЛЈЕФ И ВО НЕА ИМА ХОРСТОВИ, КОТЛИНИ И


ДЛАБОКИ РАСЕДИ.

-НАСТАНАЛА ПОД ДЕЈСТВО НА ТЕКТОНСКИТЕ ДВИЖЕЊА (КОРАБ-ШАР


ПЛАНИНА).

-КОТЛИНИ (ДЕПРЕСИИ)- КИЧЕВСКАТА, ОХРИДСКО СТРУШКАТА, ДЕБАРСКА,


ПОЛОШКА, ДЕБАРЦА И МАВРОВО.

5.СЕИЗМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

-СЕИЗМИЧКИ ЗОНИ- СТРУМИЧКА, ДРИМСКА И ВАРДАРСКА

-ИМА 4 ТЕКТОНСКИ ЈАЗЛИ: ПЕХЧЕВСКО, ВАЛАНДОВСКО, СКОПСКО И


ДЕБАРСКО.

ГЕОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА И ГЕОЛОШКИ СОСТАВ НА РСМ

-СПОРЕД ГЕОЛОШКИОТ СОСТАВ И ГЕОЛОШКАТА ЕВОЛУЦИЈА НА


МАКЕДОНИЈА СЕ СРЕЌАВААТ КАРПИ ОД ПРЕД КАМБРИУМОТ ПА И ОД
ПОСЛЕДНАТА КЕНОЗОЈСКА ЕРА.

-СЕ СОЗДАЛЕ ЕЗЕРА ВО НЕОГЕНОТ

1.ПРЕД КАМБРИУМ-ВО МАКЕДОНИЈА СЕ СРЕЌАВААТ НАЈСТАРИТЕ КАРПИ,


ТОГАШ ВАРДАРСКАТА, РОДОПСКАТА И ПЕЛАГОНИСКАТА ЗОНА БИЛЕ
КОПНО(ОСТРОВ) И ЗАПАДНОМАКЕДОНСКАТА ЗОНА БИЛА ПОД ВОДА.
2.ВО СТАРИОТ ПАЛЕОЗОИК- ДОШЛО ДО КРШЕЊЕ НА РОДОПСКОТО И
ПЕЛАГОНИСКОТО КОПНО, А ВАРДАРСКАТА ЗОНА БИЛА ПОТОПЕНА ПОД
ВОДА.

3.ВО КАРГОН И ПЕРН- ДОШЛО ДО ИЗДИГНУВАЊЕ НА КОПНОТО И ЦЕЛА


ТЕРИТОРИЈА БИЛА КОПНО, ОСВЕН НЕКОИ МАЛИ ДЕЛОВИ

-ПАЛЕОЗОЈСКА ЕРА(КАРГОН И ПЕРН)

-МЕЗОЗОЈСКА ЕРА- ВО ОВАА ЕРА СЕ СОЗДАЛЕ СЕДИМЕНТАЛНИТЕ КАРПИ


(ВАРОВНИЦИ- КАРБОНАТНИ КАРПИ СО ЦРВЕНА БОЈА)

-ОД ТРИАСКИ КАРБОНАТНИ КАРПИ СЕ ИЗГРАДЕНИ: КОРАБ, ДЕШАТ, БИСТРА,


ГАЛИЧИЦА, ОСОГОВО.

-ОД ЈУРА СЕ СРЕЌАВААТ ВАРОВНИЦИТЕ КАЈ ДЕМИР КАПИЈА, РЕКАТА ПЧИЊА И


СПОСКА ЦРНА ГОРА.

-КРЕДА- ВО ВАРДАРСКА ЗОНА СЕ СОЗДАЛЕ ГОЛЕМИ НАСЛАГИ НА


ВАРОВНИЦИ.

4. КЕНОЗОЈСКА ЕРА--ОД ПАЛЕОГЕНОТО МОРЕ СЕ СОЗДАЛЕ СЕДИМЕНТАЛНИ


КАРПИ(ВАРОВНИЦИ, ГЛИНИЦИ, ПЕСОЧНИЦИ И ЛАПОРЦИ И НАСЛАГИ ОД
ЈАГЛЕН.

-НЕОГЕН(ЕЗЕРСКА ФАЗА)- ГЛИНИ, ПЕСОК, ЗЕМЈА, ЧАЛК, ЈАГЛЕН.

-КЕНОЗОЈСКА ЕРА- РУДИТЕ СЕ СОЗДАЛЕ ОД ВУЛКАНСКАТА


АКТИВНОСТ( ОЛОВО-ЦИНКОВАТА РУДА, ОПАЛИТИ И КВАРЦИТИ, КРАТОВСКО-
ЗЛЕТОВСКА ОБЛАСТ ВО КРАТОВО) (АНТИМОН, НИКЕЛ, АРСЕН ВО
КОЖУФСКАТА) (БАКАРНА РУДА ВО РАДОВИШКАТА ОБЛАСТ).

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЛЈЕФОТ

-МАКЕДОНИЈА Е ПЛАНИНСКО-КОТЛИНСКА ЗЕМЈА.

-ПРОСЕЧНА ВИСОЧИНА ОД 826МЕТРИ


-НАЈНИСКАТА ТОЧКА Е НА 44МЕТРИ БЛИЗУ ГЕВГЕЛИЈА.

-НАЈВИСОКАТА ТОЧКА Е НА 2764МЕТРИ НА ВРВОТ ГОЛЕМ КОРАБ.

-РЕЛАТИВНАТА ВИСОЧИНА ИЗНЕСУВА 2720МЕТРИ.

-РЕЛЈЕФОТ ВО МАКЕДОНИЈА Е СОЗДАДЕН ПОД ДЕЈСТВО НА НАДВОРЕШНИТЕ


И ВНАТРЕШНИТЕ СИЛИ.

-ПОД ДЕЈСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ СИЛИ (ТЕКТОНСКИТЕ ДВИЖЕЊА) СЕ


СОЗДАДЕНИ КРУПНИТЕ РЕЛЈЕФНИ ФОРМИ:

-ТИМОРИ(ХОРСТОВИ) И ДЕПРЕСИИ(ПОТАНОТИНИ)

-ТЕКТОНСКИТЕ ДВИЖЕЊА БИЛЕ ПОСЛЕДЕНИ СО ЧЕСТИ ЗЕМЈОТРЕСИ И


АКТИВНИ ВУЛКАНИ, ПОД НИВНО ДЕЈСТВО СЕ СОЗДАЛЕ РАСЕДИ, ВУЛКАНСКИ
КУПИ И КРАТЕРИ.

-ОД ОСТРОВОТ ВО ОКЕАНОТ ТЕТИС Т.Е. ОД РОДОПСКОТО КОПНО ОДНОСНО


ЗАПАДНОМАКЕДОНСКАТА ЗОНА, СЕ СОЗДАЛЕ МАЛИТЕ ВЕРЕЖНИ ПЛАНИНИ.

ПОД ДЕЈСТВО НА НАДВОРЕШНИТЕ СИЛИ (ВРНЕЖИ, ВЕТРОВИ, РЕКИ,


ЛЕДНИЦИ, СОНЦЕ,БРАНОВИ) СЕ СОЗДАДЕНИ НОВИ РЕЛЈЕФНИ
ОБЛИЦИ(ПАЛЕОРЕЛЈЕФНИ, ФЛУВИЈАЛНИ, АБРАЗИВНИ, ГЛАЦИЈАЛНИ И
КАРСТНИ)

-ВО РЕЛЈЕФОТ НА МАКЕДОНИЈА СЕ ИЗДВОЈУВААТ ДВА ПЛАНИНСКИ ПРЕДЕЛИ:

*РОДОПСКО ПЛАНИНСКИ ПРЕДЕЛ, ОБЛАСТ НА СТАРИ ГРАМАДНИ ПЛАНИНИ И


КОТЛИНИ.

*ОБЛАСТ НА МЛАДИ ВЕРЕЖНИ ПЛАНИНИ ОДНОСНО ШАРСКИ ПЛАНИНСКИ


ПРЕДЕЛ.

Вам также может понравиться