Вы находитесь на странице: 1из 1

х Мiпёrачх et miпеs

Мiпеrаli g miпiеrе J,-up,, +


ц7""х.+(rль')

La рiаtrб ь**
Les pierres

1{0мý

-
ilmiвsrate
i;;Й; ri piJ"i.
le miпЁrаl. la laya
li ропiсэ ' la lаuа. , ,Ь

silBx.
|а рiатrз ропсе,иJц}r

н;ж:Il..l?l,.,, i::lЕli!:,Д,T:" lJlllI ,ffi y!,f",lb.tl,p,ш


miса.
|tB
iпiсв
la le l'ardrsia.
grtnito
il lB glапit. la lвчвgпа
hЪhiлir . r lB lraviBl. ]'аmiвпtо
Ь'фц.rr/},А,u- Ётёсhs, rепа
жж*
lla la зrhЬiа, la lB sablB. иl,t'ь,,пм,hЬ

::""о,
l83t0
11
li:::ii[l,""*
piBrrB.
ltl',"Jiill',,.,r,i.t.
la рiаrs tегOпа
[tв
urая'.
grёs hlвчбшв оч gris.а"и"*
roc, it qчапо щh*)
ta
КдрДr'lЦ"LL' ILЕЫ,4
mасiопо -ty* ry;
l
! la рiеrrе, le lB qчапz. +r
uьйlLь ] йr,.,L|L
il
Ь";rw
t"'iiiiii" ' t'Ёblat.
i'i lo qalBt ilbaBalto ls basaltB. ý)pnr",'
зсhistо
ii;;iйiЙ'7ЛИlsiristаl.
ilciottйi lB schists. Ь'чjц
u,,##-,Ф,,:#;,,#rWчт
' MaJnL k4 ]о
"-
фdildрilrtь
фцмуL
*рлдМ il cristallo di rосhв. il
rоссiа.Д lB сяistаl dB с
з,tМrrп
l"*r" ,t;;у, "tl,b !,
calci la сhачх. il gаrзо 1*,Ъ; la craio, lB рl!trв. UY*,1,7,a- 1 Ш)Ll I ML
la
0rotn
iltrвчgпiпо lB traTBrtin. pBtsificaziona ,il
Мffiф,"-,^
la la craig. |,stgilв,ъ*.а"о )
ii Йrrmч lB mафrв. la la рЁtrifiеаtiпп.rеа"!/)!"tшL) ule,
Фц il porfido le роrрhуrs il fagile _ |,g |аss||в.,",,*л"мд_+t / rta,,,L|u,

чtr i;ii;ь;;й t'aibairB, la зtalattitв la зtвlactitв. Фл,ыл,к)r,lр''L


,"*"!
*r* irЙЙ |а mвrпg. 18 stalagmitB, иаJ}йлш
'L"}:У"i:i",
potagra la potassB. it fogforo lB phosphora, f*Yr
iI fозfаtо
,

|'аtчп.
la
Мl.iл" : иllMl"l-yi rмцl iъiй' lB phosphBte.'f*rЫ.
J-rrЬ't
шJrл,F,f l tЛМ,l,;w
r^l1,1* ilsаlпhrо
ilsаlпitrО le salpЁtls.
rrrrrpИ,s. |,спьrg(фl
|сrаЫс(у*Йl |,аmьrе. fuф,а.р
|'аmЬrе, 1,ч
l,*"фll"ф ^

*"
lуя*r"л"ш
ЬуthН*^,Й"" kr-л*ЪТ4 **У,^
la torba la tочфв. la iigпitв lB ligпitе,-*ч*,Чtу у*
ч llсаriапв ls сhаЁоп. il coke le cokB, ,cot,
tossils, houille. ilcatlame Lц4J_4,1ril)

} i;T1,1H,
iiсаrьоп la lB gочdrоп,
i^"","л^;,1*,,l
rbtLpyйw Р*О
**Yф*
i**fry il*Tllil. l|,anthгacite
(fёm
lJilfljii. щ,
дшЕЕтlFý

piatroBo {rаззоsо),ф""р i вrrвчх. cOпPatt0


mсн080 rосhечх. screziato, чвпвtо ,

grrnitico grапitiqча. pilllilicata,ф4irnfu


rrgilloBo аrgilочх. fossilg
rnbbioro sahleOx, ,r|r"O"rrn,-*il4
Khirtosa schisteux" grапвllоsо 1tllrMl ф,+*фr.t)
шlсlгоо calcairB. lriihile
mrrmЁгво ds mаrЬге. liitila
lByigatt
l
aOtt8rraп80 sошеrrаiп.
И,frо r,,"Уrя"lХл"л"' 7

1. lB paariss da gй : Trri di crrrmicl.