Вы находитесь на странице: 1из 383

Ñåðèÿ

● Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ●

А.А. Марцелли

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
И ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ

Èçäàíèå , èñïðàâëåííîå

Допущено Министерством образования


Российской Федерации в качестве
учебного пособия для студентов
образовательных учреждений
среднего профессионального образования

Ðîñòîâ-íà-Äîíó
«Ôåíèêñ»
2014
ÓÄÊ 811.124:616(075.32)
ÁÁÊ 81.2Ëàòèí-923
ÊÒÊ 80770
Ì29

Ðåöåíçåíòû:
Äîêòîð ôèëîë. íàóê, ïðîô. êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà
è òåîðèè ÿçûêà ÏÈ ÞÔÓ È.À. Êóäðÿøîâ;
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
çàâ. êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà ¹ 1 ÐÃÌÓ Ë.Ï. Øâåäîâà.

Ìàðöåëëè À.À.
Ì29 Ëàòèíñêèé ÿçûê è îñíîâû ìåäèöèíñêîé òåðìè-
íîëîãèè / À.À. Ìàðöåëëè. — Èçä. 5-å, èñïð. —
Ðîñòîâ í/Ä : Ôåíèêñ, 2014. — 380, [1] ñ. — (Ñðåä-
íåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå).

ISBN 978-5-222-22240-9

Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýëåìåíòàðíûé


êóðñ ëàòèíñêîé ãðàììàòèêè è îñíîâ ìåäèöèíñêîé òåð-
ìèíîëîãèè ñ êðàòêîé õðåñòîìàòèåé, ëàòèíñêî-ðóññêèì
ìåäèöèíñêèì ñëîâàðåì, ïðîôåññèîíàëüíûìè ìåäèöèíñ-
êèìè âûðàæåíèÿìè íà ëàòèíñêîì ÿçûêå.
Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñòóäåíòîâ ñðåä-
íèõ ïðîôåññîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ìåäèöèíñêî-
ãî ïðîôèëÿ.

ISBN 978-5-222-22240-9 ÓÄÊ 811.124:616(075.32)


ÁÁÊ 81.2Ëàòèí-923

© À.À. Ìàðöåëëè, 2013


© Îôîðìëåíèå: ÎÎÎ «Ôåíèêñ», 2014
ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñòóäåíòîâ ñðåä-


íèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ìåäèöèíñêî-
ãî ïðîôèëÿ.
Èçó÷åíèå ëàòèíñêîãî ÿçûêà äàâíî ñòàëî îäíèì èç îáÿ-
çàòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ ãóìàíèòàðíîãî è ìåäèöèíñêîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ëàòûíü èñêëþ÷èòåëüíî âàæíà äëÿ ïîíè-
ìàíèÿ ïðîöåññà çàðîæäåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ðîìàíî-ãåð-
ìàíñêèõ ÿçûêîâ, îíà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîâëèÿëà
íà ëåêñè÷åñêóþ è ãðàììàòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðóññêîãî
ÿçûêà. Áåç çíàíèÿ îñíîâ ëàòèíñêîãî ÿçûêà òðóäíî ïðåä-
ñòàâèòü ñåáå êâàëèôèöèðîâàííîãî þðèñòà èëè èñòîðèêà.
Âñå îòðàñëè ìåäèöèíû áàçèðóþòñÿ â ñâîåé òåðìèíî-
ëîãèè íà ëàòèíñêîì ÿçûêå è ïîñðåäñòâîì åãî íà äðåâíå-
ãðå÷åñêîì. Ìåäèöèíñêèå òåðìèíû ïèøóòñÿ ïî-ëàòûíè,
îäíà èõ ÷àñòü èìååò ëàòèíñêîå ïðîèñõîæäåíèå, äðóãàÿ —
äðåâíåãðå÷åñêîå. Íîâûå ÿâëåíèÿ ìåäèöèíû, íàçâàíèÿ
áîëåçíåé è ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ è ñåãîäíÿ îáðàçóþò-
ñÿ íà áàçå ëàòèíñêîé ëåêñèêè.
Ñîäåðæàíèå ïîñîáèÿ ïðîäèêòîâàíî òðåáîâàíèÿìè äåé-
ñòâóþùèõ ïðîãðàìì. Îíî ïîñòðîåíî íà áàçå àíàòîìè÷å-
ñêîé, ôàðìàöåâòè÷åñêîé è êëèíè÷åñêîé òåðìèíîëîãèè.
Îäíàêî, ÷èñëî ïðèìåðîâ è ãóìàíèòàðíîãî õàðàêòåðà âåñü-
ìà çíà÷èòåëüíî, òàê êàê äàííîå ïîñîáèå ïðåäîñòàâëÿåò
âîçìîæíîñòü ó÷àùèìñÿ îâëàäåòü òàêæå îáùèìè îñíîâà-
ìè ãðàììàòèêè ëàòèíñêîãî ÿçûêà è óìåíèåì ïåðåâîäèòü
êàê ìåäèöèíñêèå, òàê è ëèòåðàòóðíûå òåêñòû.
Ãðàììàòè÷åñêèé ìàòåðèàë ðàñïðåäåëåí ïî ïðèíöèïó
íàðàñòàíèÿ ñëîæíîñòè. Ïîñëå èçó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé
òåìû ñòóäåíòû äîëæíû çàêðåïèòü òåîðåòè÷åñêèé ìàòå-
ðèàë ðàçáîðîì ëàòèíñêîãî òåêñòà è âûïîëíåíèåì ðÿäà
óïðàæíåíèé.
3
Ëàòèíñêèé ÿçûê è îñíîâû ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè

 õðåñòîìàòèè ïðåäñòàâëåíû ëèòåðàòóðíûå è ìåäè-


öèíñêèå òåêñòû, îáùåóïîòðåáèòåëüíûå è ìåäèöèíñêèå
ëàòèíñêèå âûðàæåíèÿ, ãèìí ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè.
Ïðè ïîäáîðå òåêñòîâ â ðÿäå ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàëèñü
õðåñòîìàòèè Ñ.È. Ñîáîëåâñêîãî (Ì., 1966) è Ïëåíêà
(Âåíà, 1794).
Àâòîð âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü ðåöåíçåíòàì çà öåí-
íûå çàìå÷àíèÿ è äîïîëíåíèÿ.
Êðàòêèå ñâåäåíèÿ
îá èñòîðèè ëàòèíñêîãî ÿçûêà

Íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Èòàëèè â äðåâíîñòè ñó-


ùåñòâîâàëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÿçûêîâ. Îäíèì èç íèõ
áûë ëàòèíñêèé ÿçûê. Íà ëàòèíñêîì ÿçûêå ãîâîðèëî íà-
ñåëåíèå íåáîëüøîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé â ñðåäíåé
÷àñòè Àïåííèíñêîãî ïîëóîñòðîâà âäîëü ïîáåðåæüÿ Òèð-
ðåíñêîãî ìîðÿ. Îáëàñòü ýòà íàçûâàëàñü Ëàöèÿ (Latium)
ñ ãëàâíûì ãîðîäîì Ðèìîì (Roma). Æèòåëè Ëàöèè íàçû-
âàëèñü ëàòèíàìè.
Ïî ìåðå ðèìñêèõ çàâîåâàíèé ëàòèíñêèé ÿçûê ïåðå-
øàãíóë ãðàíèöû Ëàöèÿ, ðàñïðîñòðàíèâøèñü â ñðåäíåé
è þæíîé Èòàëèè, à çàòåì è íà âñåé òåððèòîðèè Àïåí-
íèíñêîãî ïîëóîñòðîâà, ãäå óæå â III â. äî í.ý. ñòàë îôè-
öèàëüíûì ÿçûêîì. Âïîñëåäñòâèè ðèìñêèå êîëîíèñòû
ïåðåíåñëè ëàòèíñêèé ÿçûê íà îñòðîâà Ñèöèëèþ, Ñàðäè-
íèþ, Êîðñèêó, â Èñïàíèþ, âî II â. äî í.ý. — â Àôðèêó,
à ïîñëå çàâîåâàíèé Öåçàðÿ — íà òåððèòîðèþ âñåé Ãàë-
ëèè, ìåæäó Ðåéíîì è Àòëàíòè÷åñêèì îêåàíîì. Ê I â. äî
í.ý. ëàòèíñêèé ÿçûê ïî÷òè ïîëíîñòüþ âûòåñíèë èòàëèé-
ñêèå ÿçûêè íà âñåé òåððèòîðèè Èòàëèè, îáîãàòèâøèñü
çà èõ ñ÷åò.
Èñòîðèþ ëàòèíñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà è ðèìñêîé
ëèòåðàòóðû ïðèíÿòî äåëèòü íà òðè ïåðèîäà: 1 — äîêëàñ-
ñè÷åñêèé (III–II ââ. äî í.ý.); 2 — êëàññè÷åñêèé (I â. äî
í.ý.); 3 — ïîñëåêëàññè÷åñêèé (I–V ââ. í.ý.). Ñðåäè àâòî-
ðîâ ïåðâîãî ïåðèîäà, ïðîèçâåäåíèÿ êîòîðûõ äîøëè äî
íàñ ñ äîñòàòî÷íîé ïîëíîòîé, ìîæíî îòìåòèòü Ïëàâòà,
Òåðåíöèÿ è Êàòîíà. Çíà÷èòåëüíî ïîëíåå ïðåäñòàâëåíà
ëèòåðàòóðà êëàññè÷åñêîãî ïåðèîäà. Ê ýòîìó âðåìåíè îò-
íîñÿòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ øèðîêî èçâåñòíûõ ïîýòîâ è ïðî-
çàèêîâ. Öåçàðü è Öèöåðîí â îáëàñòè ïðîçû, Âåðãèëèé è
5
Ëàòèíñêèé ÿçûê è îñíîâû ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè

Ãîðàöèé â îáëàñòè ïîýçèè ñîçäàëè îáùåïðèçíàííûé ÿçû-


êîâîé êàíîí, çàâåðøèâ ñîçäàíèå ëàòèíñêîãî ëèòåðàòóð-
íîãî ÿçûêà. Îäíàêî èìåííî â êëàññè÷åñêèé ïåðèîä çà-
ìåòíî óñèëèâàåòñÿ ðàçðûâ ìåæäó ëèòåðàòóðíûì ÿçûêîì
è æèâîé ðàçãîâîðíîé ðå÷üþ. Ýòîò ðàçðûâ ñòàíîâèòñÿ îñî-
áåííî îùóòèìûì â ïîñëåêëàññè÷åñêèé ïåðèîä.
Æèâîé ðàçãîâîðíûé ÿçûê î÷åíü áûñòðî ðàñïðîñòðà-
íèëñÿ â ïîêîðåííûõ îáëàñòÿõ Ñðåäèçåìíîãî áàññåéíà è
þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Åâðîïû (ñîâðåìåííûå Èòàëèÿ, Èñ-
ïàíèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Ôðàíöèÿ è äð.), ãäå ïîä âëèÿíèåì
ìåñòíûõ ÿçûêîâ íà áàçå ëàòèíñêîãî âîçíèêëè ðîìàíñêèå
ÿçûêè. Íàèáîëüøåãî ðàçâèòèÿ äðåâíÿÿ ìåäèöèíà äîñ-
òèãëà â Ãðåöèè, à çàòåì â Ðèìå. Îòåö ìåäèöèíû — Ãèï-
ïîêðàò âïåðâûå çàïèñàë ìåäèöèíñêèå òåðìèíû â V â. äî
í.ý. Òàêæå îñíîâîïîëîæíèêàìè ìåäèöèíñêîé òåðìèíî-
ëîãèè ñòàëè ðèìëÿíå: Öåëüñ Êîðíåëèé (I â. í.ý.) è Ãàëåí
Êëàâäèé (II â. í.ý.), êîòîðûé áûë ñàìûì âûäàþùèìñÿ,
ïîñëå Ãèïïîêðàòà, òåîðåòèêîì ìåäèöèíû.
Íà ëàòèíñêîì ÿçûêå ïðîäîëæàëè ïèñàòü ñâîè íàó÷íûå
òðóäû âèäíåéøèå ó÷åíûå âïëîòü äî ïîëîâèíû XIX â.
Ïðàêòè÷åñêè âñå ðóññêèå âðà÷è äî XIX â. çàùèùàëè ñâîè
äèññåðòàöèè íà ëàòèíñêîì ÿçûêå.
Èìåííî áëàãîäàðÿ ëàòèíñêîìó ÿçûêó ìåäèöèíñêàÿ
òåðìèíîëîãèÿ ñòàëà ìåæäóíàðîäíîé, ÷òî îáëåã÷àåò ñâÿ-
çè ìåæäó ó÷åíûìè-ìåäèêàìè âñåãî ìèðà. Ëàòèíñêèé
ÿçûê â ñîâîêóïíîñòè ñ ëàòèíèçèðîâàííûìè ãðå÷åñêèìè
êîðíÿìè ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå ìåäèöèíå
íîâûå òåðìèíû, êðàòêèå è ÷åòêèå ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ.
Íà÷èíàþùèå èçó÷àòü ìåäèöèíó âñåãäà äîëæíû ïî-
ìíèòü, ÷òî invia est in medicinà via sine lingua Latina
(Íåïðîõîäèì ïóòü â ìåäèöèíå áåç ëàòèíñêîãî ÿçûêà).
Урок 1
Латинский алфавит. Сочетание гласных
и согласных в латинском языке.
Долгота и краткость слогов. Разделение на слоги.
Правила ударения
Латинский алфавит состоит из 24 букв:
Прописные Строчные Название Произношение
A a а а
B b бэ б
C c цэ к
D d дэ д
E e э э
F f эф ф
G g гэ г
H h ха х
I (J) i (j) и (йот) и (й)*
K k кa к
L l эль л
M m эм м
N n эн н
O o о о
P p пэ п
Q q ку к
R r эр р
S s эс с
T t тэ т
U u у у
V v вэ в
X x икс кс
Y y ипсилон и
Z z зэта з
* Эта буква появилась в период функционирования латин-
ского языка.

7
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɉɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ
6 ɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯ ɛɭɤɜɚɦɢ a, e, i, o, u, y, ɩɪɨ-
ɢɡɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɜɭɤɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɇɚ-
ɩɪɢɦɟɪ:
vena (ɜɷɧɚ) — ɜɟɧɚ;
ager ( áɝɟɪ) — ɩɨɥɟ;
opus (óɩɭɫ) — ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ;
rima (ɪɢɦɚ) — ɳɟɥɶ;
udus (ýɞɭɫ) — ɦɨɤɪɵɣ.
Ȼɭɤɜɚ ɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɷ. ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
vertebra (ɜɷɪɬɷɛɪɚ) — ɩɨɡɜɨɧɨɤ;
caverna (ɤɚɜɷɪɧɚ) — ɩɟɳɟɪɚ;
foramen (ɮɨɪáɦɷɧ) — ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ.
Y ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɨɟ ɢ:
pyon (ɩúɨɧ) — ɝɧɨɣ;
lyra (ɥúɪɚ) — ɥɢɪɚ.

Ⱦɢɝɪɚɮɵ ɢ ɞɢɮɬɨɧɝɢ
ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɞɢɮɬɨɧɝɚ (ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɜɭɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɥɚɫɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɫɥɨɝ):
1) au — ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɚɭ — ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ
ɫɥɨɝ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
auris (ɚɭɪɢɫ) — ɭɯɨ;
aurum (ɚɭɪɭɦ) — ɡɨɥɨɬɨ.
2) eu — ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɷɭ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
pheumonia (ɩɧɷɭɦɨɧɢɹ) — ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɥɟɝɤɢɯ;
Europa (ɷɭɪɨɩɚ) — ȿɜɪɨɩɚ.
ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɟɫɬɶ ɞɜɚ ɞɢɝɪɚɮɚ (ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɜɭɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɥɚɫɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɡɜɭɤ):
1) ae — ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɨɟ ɷ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
costae (ɤɨɫɬɷ) — ɪɟɛɪɚ;
saepe (ɫɷɩɷ) — ɱɚɫɬɨ.

8
ɍɪɨ ɤ 1

2) oe — ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ [ø] ɜɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɢɥɢ [ԥ:]


ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
oedema — ɨɬɺɤ;
poena — ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɟɫɥɢ ɧɚɞ ɜɬɨɪɵɦ ɝɥɚɫɧɵɦ ɞɢɝɪɚɮɚ ɫɬɨɢɬ ɡɧɚɤ
ɞɨɥɝɨɬɵ ( ¯ ), ɢɥɢ ɪɚɡɞɟɥɚ ( ¨ ), ɬɨ ɨɧ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɞɢɮɬɨɧɝ:
poƝta (ɩɨɷɬɚ) — ɩɨɷɬ;
aër (ɚɷɪ) — ɜɨɡɞɭɯ.

Ⱦɨɥɝɨɬɚ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɬɶ ɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ


ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ — ɲɟɫɬɶ ɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ: a, e, i, o, u,
y, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɪɚɬɤɢɦ ɢɥɢ ɞɨɥɝɢɦ.
ȼ ɩɢɫɶɦɟ ɤɪɚɬɤɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɦ ˘, ɚ ɞɨɥɝɨɬɚ ¯,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ă, Ɨ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɤɪɚɬɤɨɫɬɢ ɢ
ɞɨɥɝɨɬɵ ɡɜɭɤɨɜ, ɦɵ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦ ɤɪɚɬɤɢɟ ɢ ɞɨɥɝɢɟ ɝɥɚɫɧɵɟ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ.

ɉɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ


Ȼɭɤɜɚ ɫ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɜɨɹɤɨ:
ɩɟɪɟɞ e, i, y, ae, oe — ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɨɟ ɰ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
cellula (ɰɷɥɥɭɥɚ) — ɤɥɟɬɤɚ;
caelum (ɰɷɥɭɦ) — ɧɟɛɨ.
ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɬ.ɟ. ɩɟɪɟɞ a, o, u, ɩɟɪɟɞ ɜɫɟɦɢ
ɫɨɝɥɚɫɧɵɦɢ ɢ ɧɚ ɤɨɧɰɟ ɫɥɨɜɚ — ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɨɟ ɤ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
caput (ɤáɩɭɬ) — ɝɨɥɨɜɚ;
carmen (ɤáɪɦɷɧ) — ɩɟɫɧɹ.
ȼ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ ɫ
ɩɪɢɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɦ h:
ch — ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɨɟ ɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
chole (ɯɨɥɷ) — ɠɟɥɱɶ;
schola (ɫɯóɥɚ) — ɲɤɨɥɚ;
ischium (ɢɫɯɢɭɦ) — ɫɟɞɚɥɢɳɧɚɹ ɤɨɫɬɶ.

9
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ph — ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɮ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
encephalon (ɷɧɰɷɮɚɥɨɧ) — ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɦɨɡɝ;
pharynx (ɮɚɪɢɧɤɫ) — ɝɥɨɬɤɚ.
rh — ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
rhinalis (ɪɢɧɚɥɢɫ) — ɧɨɫɨɜɨɣ;
rhetorica (ɪɷɬóɪɢɤɚ) — ɪɢɬɨɪɢɤɚ.
th — ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
therapia (ɬɷɪɚɩɢɚ) — ɬɟɪɚɩɢɹ, ɥɟɱɟɧɢɟ;
thorax (ɬɨɪɚɤɫ) — ɝɪɭɞɶ, ɝɪɭɞɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ.
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ti ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɫɧɵɦɢ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɰɢ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
solutio (ɫɨɥɸɰɢɨ) — ɪɚɫɬɜɨɪ;
ratio (ɪáɰɢɨ) — ɪɚɡɭɦ;
initium (ɢɧúɰɢɭɦ) — ɧɚɱɚɥɨ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ sti, xti, tti — ɱɢɬɚɟɦ ɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
bestia (ɛɷɫɬɢɚ) — ɡɜɟɪɶ;
combustio (ɤɨɦɛɭɫɬɢɨ) — ɨɠɨɝ.
Ȼɭɤɜɚ q ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɫ u ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɫɧɵɦɢ;
ɷɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɨɟ ɤɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
quadratus (ɤɜɚɞɪáɬɭɫ) — ɱɟɬɵɪɟɯɭɝɨɥɶɧɵɣ;
aqua (ɚɤɜɚ) — ɜɨɞɚ.
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ngu ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɫɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɧɝɜ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
lingua (ɥɢɧɝɜɚ) — ɹɡɵɤ;
unguis (ɭɧɝɜɢɫ) — ɧɨɝɨɬɶ.
Ȼɭɤɜɚ s ɦɟɠɞɭ ɝɥɚɫɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɡ, ɚ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɤɚɤ ɫ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
causa (ɤáɭɡɚ) — ɩɪɢɱɢɧɚ, ɧɨ
servus (ɫɷɪɜɭɫ) — ɪɚɛ;
sinus (ɫɢɧɭɫ) — ɩɚɡɭɯɚ.
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ su ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɜ ɜ ɬɪɟɯ ɫɥɨɜɚɯ:
suavis (ɫɜáɜɢɫ) — ɩɪɢɹɬɧɵɣ;
suadeo (ɫɜáɞɷɨ) — ɹ ɫɨɜɟɬɭɸ.

10
ɍɪɨ ɤ 1

Ⱦɨɥɝɨɬɚ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɬɶ ɫɥɨɝɨɜ


Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɫɥɨɝɢ ɛɵɜɚɸɬ ɤɪɚɬɤɢɦɢ ɢɥɢ ɞɨɥɝɢɦɢ.
ɋɥɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɝɢɦ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ:
1) ɞɢɮɬɨɧɝ: aurum (áɭɪɭɦ) — ɡɨɥɨɬɨ;
2) ɞɨɥɝɢɣ ɝɥɚɫɧɵɣ (ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɵɱɧɨ ɫɧɚɛɠɟɧ ɡɧɚɤɨɦ ɞɨɥɝɨɬɵ):
amƯcus (ɚɦɢɤɭɫ) — ɞɪɭɝ;
3) ɝɥɚɫɧɵɣ ɩɟɪɟɞ ɞɜɭɦɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵɦɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞ
ɞɜɨɣɧɨɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ x:
maxilla (ɦɚɤɫɢɥɚ) — ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɟɥɸɫɬɶ.
ȼɨ ɜɫɟɯ ɢɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɥɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɬɤɢɦ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɫɥɨɝ ɤɪɚɬɨɤ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɝɥɚɫɧɵɣ ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦ ɝɥɚɫɧɵɦ ɢɥɢ h:
historia (ɯɢɫɬóɪɢɚ) — ɢɫɬɨɪɢɹ;
veho (ɜɷɯɨ) — ɹ ɜɟɡɭ.

Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɥɨɝɢ
ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɝɨɪɚɡɞɟɥ ɩɪɨɯɨɞɢɬ:
1) ɦɟɠɞɭ ɝɥɚɫɧɵɦɢ: me-mo-ri-a;
2) ɟɫɥɢ ɦɟɠɞɭ ɝɥɚɫɧɵɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ, ɫɥɨɝɨɪɚɡɞɟɥ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ: lit-te-ra; or-no;
3) ɩɟɪɟɞ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ (pl, tr ɢ ɬ.ɩ.): a-ra-trum; dis-ci-
pli-na;
4) ɩɟɪɟɞ ɨɞɢɧɨɱɧɵɦɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɦɢ: a-la; pǀpu-lu.

ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɞɚɪɟɧɢɹ
ɑɬɨɛɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɥɚɬɢɧɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɬɟɤɫɬ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɞɚɪɟɧɢɹ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-ɫɬɶɸ
ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɥɝɢɯ ɢ
ɤɪɚɬɤɢɯ ɝɥɚɫɧɵɯ, ɚ ɨɬ ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɥɨɜɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɞɚɪɟɧɢɟ.
Ɇɟɫɬɨ ɭɞɚɪɟɧɢɹ ɜ ɫɥɨɜɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɥɨɝɚ
ɨɬ ɤɨɧɰɚ ɫɥɨɜɚ (ɬ.ɟ. ɨɬ ɬɨɝɨ, ɞɨɥɝɢɦ ɢɥɢ ɤɪɚɬɤɢɦ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ):
1) ɍɞɚɪɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɨɝɟ.
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɜɭɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɚɞɚɟɬ
ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɝ: dóc-tor, víl-la.
11
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


2) ɍɞɚɪɟɧɢɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɨɝɟ ɨɬ ɤɨɧɰɚ ɫɥɨɜɚ, ɟɫɥɢ
ɨɧ ɞɨɥɝɢɣ: me-di-cƯ-na, Eu-rǀ-pa.
3) ȿɫɥɢ ɜɬɨɪɨɣ ɫɥɨɝ ɨɬ ɤɨɧɰɚ ɤɪɚɬɨɤ, ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ
ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɫɥɨɝ ɨɬ ɤɨɧɰɚ: Rhó-dă-nus, Vís-tǎ-la, mé-dƱ-cus,
tá-bǎ-la, dó-mƱ-nus vic-tó-ri-a.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɱɬɟɧɢɹ:
aqua, paediatria, gangraena, quintus, aegrǀtus, praeda, proelium,
poena, tenebrae, autem, aurǀra, eumenes, larinx, dixi, lex, clamo, scio,
diaeta, cicero, causa, ratio, oratio, patientia, bestia, iam, iubeo, chorus,
achilles, philippus, philosophus, rhizoma, scythia, beneficium,
elegantia, fortnjna, iucundus, laboriǀsus, laudabilis, magnificus, religio,
solatium, spectaculum, taberna, testimonium, unguentum, veneratio,
domus, fama, navis, parvus, sanus, tribus, unus, vivo, admƯror, adimo,
bibimus, bibƗmus, divƯnus, divido, studeo, studƝre, abundo, arduus,
invidia, promitto, labor, luna, fibula, habeo, habƝre, remedia, ferrum,
rectum, phalanx, epithelium, myocardium, appendix.

2. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ, ɪɚɡɞɟɥɢɬɟ ɧɚ ɫɥɨɝɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɭɞɚɪɟɧɢɟ:


balsӽmum, orgӽnum, carbǀnas, tonsilla, segmentum, historƱcus,
natio, elephantus, chorus, rhetor, rhythmus, IuppƱter, iubes, Sulius,
Ovidius, Sanuarius, adiunctus, triumphus, adiutans, seminarium,
laboro, lapis, bellum, antiquus, quis, quam, equus, casus, quadratus,
mensis, rora, designo, desertor, bestia, amicitia, Horatius, instructio,
potentia, etiam, pinguis, suavƱtas, consuetudo, examen, existƱmo,
exactus, exemplum, aetas, proelium, physƱca, magister, cerebellum,
epidermis, medӿcus, multƱplex, assistens, oceănus, aetherius,
praemium, littƟrae, vacuus, foedus, Kalendae.

3. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ:


Arcus ductus thoracici — ɞɭɝɚ ɝɪɭɞɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɚ.
Arteria caudae pancreatis — ɯɜɨɫɬɨɜɚɹ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ.
Apex linguae — ɜɟɪɯɭɲɤɚ ɹɡɵɤɚ.

12
ɍɪɨ ɤ 1

Agger nasi — ɜɚɥɢɤ ɧɨɫɚ.


Arcus zygomaticus — ɫɤɭɥɨɜɚɹ ɞɭɝɚ.
Arbor vitae cerebelli — ɞɪɟɜɨ ɠɢɡɧɢ ɦɨɡɠɟɱɤɚ.
Auris externa — ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɭɯɨ.
Articulatio humeri — ɩɥɟɱɟɜɨɣ ɫɭɫɬɚɜ.
Area cochleae — ɩɨɥɟ ɭɥɢɬɤɢ.
Basis ossis sacri — ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɫɬɰɚ.
Basis cranii externa — ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɟɪɟɩɚ.
Canalis palatinus major — ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɺɛɧɵɣ ɤɚɧɚɥ.
Cartilago thyroidea — ɳɢɬɨɜɢɞɧɵɣ ɯɪɹɳ.
Ductus choledochus — ɨɛɳɢɣ ɠɟɥɱɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤ.
Dentes incisivi — ɪɟɡɰɵ.
Glandula lacrimalis — ɫɥɺɡɧɚɹ ɠɟɥɟɡɚ.
Linea obliqua — ɤɨɫɚɹ ɥɢɧɢɹ.
Labyrinthus ethmoidalis — ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɣ ɥɚɛɢɪɢɧɬ.
Os coccygis — ɤɨɩɱɢɤ.
Pars petrosa — ɩɢɪɚɦɢɞɚ (ɤɚɦɟɧɢɫɬɚɹ ɱɚɫɬɶ).
Regio glutealis — ɹɝɨɞɢɱɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ.
Spatia zonularia — ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɨɹɫɤɚ.
Sectiones hypothalami — ɪɚɡɪɟɡɵ ɝɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɚ.
Substantia spongiosa — ɝɭɛɱɚɬɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ.
Vertebrae cervicales — ɲɟɣɧɵɟ ɩɨɡɜɨɧɤɢ.
Vena azygos — ɧɟɩɚɪɧɚɹ ɜɟɧɚ.
Ventriculus quartus — ɱɟɬɜɺɪɬɵɣ ɠɟɥɭɞɨɱɟɤ.
Zona orbicularis — ɤɪɭɝɨɜɚɹ ɡɨɧɚ.

13
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɪɨɤ 2
Ɉ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ.
Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɨɣ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.
Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɝɥɚɝɨɥɟ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɥɨɝɚ. ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ

Ɉ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ.
ɋɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ. Ʉɨɪɧɢ ɝɪɟɤɨ-ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ
ɫɥɨɜ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɢ ɫɥɨɠɧɵɯ
ɫɥɨɜ, ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ.
Ⱦɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:
ɚ) ɡɧɚɬɶ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɸ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɝɪɟɤɨ-ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɚɝɚɸɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧɵ;
ɛ) ɭɦɟɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɥɶ ɚɮɮɢɤɫɨɜ (ɩɪɟɮɢɤɫɨɜ ɢ ɫɭɮ-
ɮɢɤɫɨɜ).
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɚɧɚɬɨɦɢɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɧ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ
ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɡɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ; ɱɬɨ ɜ ɤɥɢɧɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɺɧ ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɚɬɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɝɪɟɱɟɫɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚ-
ɦɢ; ɱɬɨ ɜ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ,
ɧɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢ ɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚ.

ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ
ȼ ɚɧɚɬɨɦɢɢ: ȼ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ:
ɧɨɫ — nasus; ɧɨɫ — rhis (ɪɨɞ. ɩ. rhinos);
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚ ɧɨɫɚ — septum nasi; ɧɚɫɦɨɪɤ, ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ
ɦɵɲɰɚ, ɨɩɭɫɤɚɸɳɚɹ ɤɪɵɥɨ ɧɨɫɚ — ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɧɨɫɚ — rhinitis;
musculus depressor alae nasi. ɛɨɥɶ ɜ ɧɨɫɭ — rhinalgia.

14
ɍɪɨ ɤ 2

ɉɨɞɨɛɧɵɯ ɝɪɟɤɨ-ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢ-


ɧɨɥɨɝɢɢ ɦɧɨɝɨ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɧɚɧɢɟ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ. Ⱦɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɫɜɨɢɬɶ ɤɨɪɟɧɶ haema, haemat — ɤɪɨɜɶ, ɱɬɨɛɵ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 150 ɬɟɪɦɢɧɚɯ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟɦ.
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ:
1) ɫɥɨɠɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ i ɢɥɢ o, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
oss-i-ficatio — ɨɤɨɫɬɟɧɟɧɢɟ;
vas-o-dilatƗtor — ɫɨɫɭɞɨɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶ;
muscul-o-tubarius — ɦɵɲɟɱɧɨ-ɬɪɭɛɧɵɣ.
2) ɫɥɨɠɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ-
ɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɛɟɡ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɫɧɨɝɨ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ:
mening-o-malacia — ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɟ ɦɨɡɝɨɜɵɯ ɨɛɨɥɨɱɟɤ;
haemat-o-cƝle — ɤɪɨɜɹɧɚɹ ɝɪɵɠɚ;
neur-asthenía — ɧɟɜɪɚɫɬɟɧɢɹ;
laryng-o-tomía — ɪɚɫɫɟɱɟɧɢɟ ɝɨɪɬɚɧɢ.

Ʌɚɬɢɧɨ-ɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɫɢɧɨɧɢɦɵ
Ʌɚɬɢɧɫɤɨɟ Ƚɪɟɱɟɫɤɨɟ ɉɟɪɟɜɨɞ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ
aqua hydor, hydr ɜɨɞɚ
lingua glossa, gloss ɹɡɵɤ
medulla mýelos, mýel ɤɨɫɬɧɨ-
ɢɥɢ ɫɩɢɧɧɨ-ɦɨɡɝɨɜɨɣ
tela histos, hist ɬɤɚɧɶ
vertČbra spóndylos,
spóndyl ɩɨɡɜɨɧɨɤ
vena phlebs, phleb ɜɟɧɚ
glandԃla aden ɠɟɥɟɡɚ
vesƯca cýstis, cyst ɩɭɡɵɪɶ

15
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ƚɪɟɱɟɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɜ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
-aemía ɤɪɨɜɶ;
-algía ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ;
-ágra ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɛɨɥɶ, ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ;
-graphía ɨɩɢɫɚɧɢɟ;
-lógia ɭɱɟɧɢɟ;
-malacía ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɟ;
-odynɿa ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɛɨɥɶ;
-pathía ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ;
-phobɿa ɛɨɹɡɧɶ;
-rrhagía ɫɢɥɶɧɨɟ ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ;
-scopɿa ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ;
-tomía ɪɚɡɪɟɡ;
-tonɿa ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ (ɬɤɚɧɟɣ, ɨɪɝɚɧɨɜ).
ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɬɪɨɸ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɤ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ (ɮɥɟɤɬɢɜɧɵɦ) ɹɡɵɤɚɦ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɥɨɜɚ
ɜ ɥɚɬɵɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ, ɚ ɫɚɦɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɢɡ-
ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɫɥɨɜɚ. ɂɡɦɟɧɹɟɦɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɪɟɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
ɂɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ — nomen substantƯvum.
ɂɦɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ — nomen adiectƯvum.
ɂɦɹ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ — nomen numerƗle.
Ɇɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ — pronǀmen.
Ƚɥɚɝɨɥ — verbum.
ɇɟɢɡɦɟɧɹɟɦɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɪɟɱɢ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
ɇɚɪɟɱɢɟ — adverbium.
ɋɨɸɡ — coniunctio.
ɉɪɟɞɥɨɝ — praepositio.
Ɇɟɠɞɨɦɟɬɢɟ — interiectio.
ɑɚɫɬɢɰɚ — particǎla.
Ƚɥɚɝɨɥ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ:
ɚ) ɬɪɢ ɥɢɰɚ — persǀnae (prima, secunda, tertia);

16
ɍɪɨ ɤ 2

ɛ) ɞɜɚ ɱɢɫɥɚ — numƟri:


ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ — numƟrus singulƗris (sing.);
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ — numƟrus pluralis (plur.);
ɜ) ɲɟɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧ — tempǂra.
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ — tempus praesens.

ɉɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ —


ɜɪɟɦɟɧɚ: tempus imperfectum (imperf.);
ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ —
tempus perfectum (perf.);
ɩɪɟɞɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ — tempus plusquam-
perfectum (plusquamperf.);
Ȼɭɞɭɳɢɟ ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɟɪɜɨɟ — tempus futnjrum primum
ɜɪɟɦɟɧɚ: (fut. 1);
ɛɭɞɭɳɟɟ ɜɬɨɪɨɟ — tempus futnjrum exactum
ɢɥɢ secundum (fut. 2);
ɝ) ɞɜɚ ɡɚɥɨɝɚ — genƟra:
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɥɨɝ — genus actƯvum (act.);
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɥɨɝ — genus passƯvum (pass.);
ɞ) ɬɪɢ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ — modi:
ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ — modus indicatƯvus (ind.);
ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ — modus imperatƯvus (imper.);
ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ — modus coniunctƯvus (con.).

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ


ȼɫɟ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɬ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜ:
1) ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɮɟɤɬɚ (praesens);
2) ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɪɮɟɤɬɚ;
3) ɨɫɧɨɜɵ ɫɭɩɢɧɚ.
Ɉɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɦ ɮɨɪ-
ɦɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚɪɹɯ:
1) Praesens indicatƯvi actƯvi (persǀna prima singulƗris) — ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ (1 ɥ. ɟɞ. ɱ.): curo.
17
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


2) Perfectum indicatƯvi actƯvi (persǀna prima singulƗris) —
ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ (1 ɥ. ɟɞ. ɱ.): curƗvi.
3) SupƯnum — ɫɭɩɢɧ: curƗtum.
4) InfinitƯvus praesentis actƯvi — ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ: curƗre — ɥɟɱɢɬɶ.
ɉɟɪɜɚɹ ɮɨɪɦɚ (praesens) ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ (infinitƯvus) ɢɦɟɸɬ ɨɞɧɭ
ɨɫɧɨɜɭ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɧɮɟɤɬɚ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ
ɥɢɱɧɵɟ ɢ ɧɟɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɨɜ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
ȼɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɚ — ɨɫɧɨɜɚ ɩɟɪɮɟɤɬɚ (ɨɬ ɧɟɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜɫɟ
ɥɢɱɧɵɟ ɢ ɧɟɥɢɱɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɥɨɝɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ)
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ 1 ɥ. ɩɟɪɮɟɤɬɚ, ɟɫɥɢ ɨɬ ɧɟɟ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ
ɥɢɱɧɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -i: curƗvi — curav-.
ɋɭɩɢɧ — ɷɬɨ ɨɬɝɥɚɝɨɥɶɧɨɟ ɢɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ
ɧɚ -u.
Ɉɫɧɨɜɚ ɫɭɩɢɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɭɩɢɧɚ, ɟɫɥɢ ɨɬ ɧɟɟ
ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -um: curƗtum — curat-.
Ɉɬ ɨɫɧɨɜɵ ɫɭɩɢɧɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɜɪɟɦɟɧ
ɢ ɮɨɪɦ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨɝɨ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɪɹɞɚ.
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɮɟɤɬɚ (praesens) ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ
ɝɥɚɝɨɥɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɫɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɝɥɚɫɧɨɦɭ ɨɫɧɨɜɵ:
1 ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ — Ɨ (ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ -Ɨre; amƗre);
2 ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ — Ɲ (ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ -Ɲre; delƝre);
3 ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ — ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ, -u, -Ʊ (ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ -Ɵre;
scribƟre, statuƟre);
4 ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ — Ư (ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ -Ưre; audƯre).

18
ɍɪɨ ɤ 2

Praesens indicatƯvi actƯvi


(ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Praesens ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɬɚɜɢɬɫɹ:
1) ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ: aves volant — ɥɟɬɹɬ ɩɬɢɰɵ;
2) ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ: aves volant — ɩɬɢɰɵ
ɥɟɬɚɸɬ (ɬ.ɟ. ɨɞɚɪɟɧɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɥɟɬɚɬɶ);
3) ɞɥɹ ɠɢɜɨɫɬɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɜɦɟɫɬɨ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
(praesens historicum) Caesar maturat ab Urbe proficisci et ad
Genavam pervenit — ɐɟɡɚɪɶ ɫɩɟɲɢɬ ɜɵɟɯɚɬɶ ɢɡ Ɋɢɦɚ ɢ
ɩɪɢɛɵɜɚɟɬ ɤ ɀɟɧɟɜɟ.

Ʌɢɱɧɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
praesens indicatƯvi actƯvi
Sing. Plur.
-o -mus
-s -tis
-t -nt
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɫɩɪɹɠɟɧɢɹ
I ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ curare (ɥɟɱɢɬɶ)
Sing. Plur.
curo curamus
curas curatis
curat curant
II ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ docƝre (ɨɛɭɱɚɬɶ)
Sing. Plur.
doceo docƝmus
doces docetis
docet docent

19
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


III ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ scribƟre (ɩɢɫɚɬɶ)
Sing. Plur.
scribo scribƱmus
scribis scribƱtis
scribit scribunt

IV ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ ɚudƯre (ɫɥɭɲɚɬɶ)


Sing. Plur.
audio audƯmus
audis audƯtis
audit audiunt

ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɝɥɚɝɨɥɚ esse (ɛɵɬɶ)


Ƚɥɚɝɨɥ esse ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ:
Sing. Plur.
sum sumus
es estis
est sunt

ImperatƯvus
(ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ)
Ɉɬ ɨɫɧɨɜɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɵ
ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ.
ImperatƯvus 2 ɥ. ɟɞ. ɱ. — ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɢɡ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɮɨɪɦɵ
ɝɥɚɝɨɥɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ -re:
curƗre — ɥɟɱɢɬɶ, cura — ɥɟɱɢ;
docƝre — ɨɛɭɱɚɬɶ, doce — ɭɱɢ, ɨɛɭɱɚɣ;
scribƟre — ɩɢɫɚɬɶ, scribe — ɩɢɲɢ;
audƯre — ɫɥɭɲɚɬɶ, audi — ɫɥɭɲɚɣ.

20
ɍɪɨ ɤ 2

ȼɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ


-te (ɫɪ. ɫ ɪɭɫɫɤɢɦ). ȼ 3 ɫɩɪɹɠɟɧɢɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɟ i:
ɫurƗ-te — ɥɟɱɢɬɟ;
docƝ-te — ɭɱɢɬɟ, ɨɛɭɱɚɣɬɟ;
scrib-i-te — ɩɢɲɢɬɟ;
audƯ-te — ɫɥɭɲɚɣɬɟ.
Ɏɨɪɦɵ ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɥɨɜɚ noli (ɧɟ
ɠɟɥɚɣ) ɞɥɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ nolƯte (ɧɟ ɠɟɥɚɣɬɟ) ɞɥɹ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢ infinitƯvus ɞɚɧɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ:
noli amƗre — ɧɟ ɥɸɛɢ,
nolƯte amƗre — ɧɟ ɥɸɛɢɬɟ,
noli audƯre — ɧɟ ɫɥɭɲɚɣ,
nolƯte audƯre — ɧɟ ɫɥɭɲɚɣɬɟ.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Bene lego. 2. Male scribis. 3. Cur male scribitis? 4. NolƯte male
scribere. 5. ValƝte. 6. Vale et me ama. 7. Vive valƝque. 8. Bene audƯre
debet. 9. Qui bene audit, bene discit. 10. Bene audƯte, quod dico.
11. Quod agӿtis, bene agӿte. 12. Dum docƝmus, discimus. 13. Nota
bene. 14. Divide et impera. 15. Bene discere debes. 16. Non audio,
quod dicis. 17. Huc noli venƯre. 18. Dum spiro, spero. 19. Audi et
tace. 20. Libenter legimus et scribimus. 21. VidƝmus, audӿmus,
olfacӿmus, gustƗmus, tractƗmus. 22. Bene audi, quod dicunt.
23. Labǀro. 24. Bene laborƗmus. 25. Semper bene labǀra. 26. Male
labǀras. 27. Noli male laborƗre.

2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɢ ɨɛɪɚ-


ɡɭɣɬɟ ɨɬ ɧɢɯ ɩɟɪɜɨɟ ɥɢɰɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ:
sentƯre, errƗre, vincƟre, dolƝre, curƗre, dicƟre, venƯre.

3. Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɹ ɨɬ ɝɥɚ-


ɝɨɥɨɜ:
curƗre (ɥɟɱɢɬɶ), legƟre (ɱɢɬɚɬɶ), habƝre (ɢɦɟɬɶ), nutrƯre (ɤɨɪɦɢɬɶ).

21
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


4. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
1. ɑɬɨ ɜɵ ɞɟɥɚɟɬɟ? Ɇɵ ɭɱɢɦɫɹ. 2. Ɇɵ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɯɨɪɨɲɨ
ɭɱɢɬɶɫɹ. 3. ɑɬɨ (quid) ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ? 4. Ɍɵ ɞɨɥɠɟɧ ɯɨɪɨɲɨ ɱɢɬɚɬɶ ɢ
ɩɢɫɚɬɶ. 5. ɋɥɭɲɚɣ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬ. 6. Ʌɟɱɢ! 7. Ʌɟɱɢɬɟ! 8. Ʌɟɱɢɬɟ
ɯɨɪɨɲɨ! 9. ɇɟ ɨɲɢɛɚɣɬɟɫɶ!

5. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫ-


ɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ:
hypoglykaemia dystonia; hydrophobia histologia; cystoscopia
phleborrhagia; histographia adenologia; laryngoscopia glossoscopia;
hyperaemia spondylagra.

22
ɍɪɨ ɤ 3

ɍɪɨɤ 3
ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɪɦɢɧɨɜ. ɂɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ.
Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ.
ɉɟɪɜɨɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ

ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ


ɋɥɨɜɨ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɧɚɡɵɜɚɟɬ-
ɫɹ ɬɟɪɦɢɧɨɦ.
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜɯɨɞɹɬ:
1. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ — ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
musculus — ɦɵɲɰɚ; os — ɤɨɫɬɶ;
nervus — ɧɟɪɜ; vesƯca — ɩɭɡɵɪɶ;
vagƯna — ɜɥɚɝɚɥɢɳɟ; fovea — ɹɦɤɚ ɢ ɬ.ɞ.
2. ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
superior — ɜɟɪɯɧɢɣ; transversus — ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ;
inferior — ɧɢɠɧɢɣ; longitudinƗlis — ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ;
anterior — ɩɟɪɟɞɧɢɣ; dexter — ɩɪɚɜɵɣ;
posterior — ɡɚɞɧɢɣ; sinister — ɥɟɜɵɣ ɢ ɬ.ɞ.
3. ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɹɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
radiƗlis — ɥɭɱɟɜɨɣ; plantƗris — ɩɨɞɨɲɜɟɧɧɵɣ;
ulnƗris — ɥɨɤɬɟɜɨɣ; fibulƗris — ɦɚɥɨɛɟɪɰɨɜɵɣ;
palmƗris — ɥɚɞɨɧɧɵɣ; tibiƗlis — ɛɨɥɶɲɟɛɟɪɰɨɜɵɣ;
distƗlis — ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ, ɢɥɢ ɱɚɫɬɶ ɬɟɥɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ
ɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɬɭɥɨɜɢɳɚ;
proximƗlis — ɩɪɨɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ, ɱɚɫɬɶ ɬɟɥɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ
ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɹɯ ɛɥɢɠɟ ɤ ɬɭɥɨɜɢɳɭ.
4. ɉɪɨɱɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ:
ɚ) ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɪɝɚɧɭ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢ ɬɟɥɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
abdominƗlis — ɛɪɸɲɧɨɣ;

23
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


palatƯnus — ɧɟɛɧɵɣ;
hepaticus — ɩɟɱɟɧɨɱɧɵɣ ɢ ɬ.ɞ.
ɛ) ɩɨɪɹɞɨɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
primus — ɩɟɪɜɵɣ, ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬ.ɞ.
ɜ) ɪɚɡɦɟɪɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
major — ɛɨɥɶɲɨɣ;
minor — ɦɚɥɵɣ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ.
Ⱥɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ:
ɚ) ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɬɨɝɞɚ ɷɬɨ ɨɞɧɨɱɥɟɧɧɵɣ
ɬɟɪɦɢɧ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɨɞɧɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
ocǎlus — ɝɥɚɡ;
retƯna — ɫɟɬɱɚɬɤɚ;
cornČa — ɪɨɝɨɜɢɰɚ;
unguis — ɧɨɝɨɬɶ.
ɛ) ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɬɨɝɞɚ ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɵɣ,
ɦɧɨɝɨɱɥɟɧɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
arteria coronaria dextra — ɩɪɚɜɚɹ ɜɟɧɟɱɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ;
bursa trochanterica subcutanČa — ɩɨɞɤɨɠɧɚɹ ɜɟɪɬɟɥɶɧɚɹ
ɫɭɦɤɚ;
sutnjra palantina mediƗna — ɫɪɟɞɢɧɧɵɣ ɧɟɛɧɵɣ ɲɨɜ.
ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɨɝɨɟ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɜ ɱɢɫɥɟ, ɪɨɞɟ ɢ ɩɚɞɟɠɟ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɜ ɜ ɦɧɨɝɨɱɥɟɧɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɪɨɝɢɣ.
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ-ɥɚɬɵɧɢ ɫɬɨɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ
(ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɫɥɨɜɨ) — ɨɛɳɢɣ ɬɟɪɦɢɧ (arteria), ɡɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɸɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ (coronaria dextra). Ʉɚɠɞɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɠɚɟɬ
ɨɛɴɺɦ ɨɛɳɟɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ ɟɝɨ. ȿɫɥɢ ɜ ɬɟɪɦɢɧ
ɜɯɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɬɨ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɬɨ
ɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ ɢ ɱɺɬɤɨ ɨɬɞɟɥɹɟɬ ɨɛɳɢɣ ɬɟɪɦɢɧ ɨɬ
ɱɢɫɥɚ ɨɞɧɨ-ɪɨɞɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ «ɜɟɧɟɱɧɚɹ»
ɨɬɞɟɥɹɟɬ ɨɛɳɢɣ ɬɟɪɦɢɧ «ɚɪɬɟɪɢɹ» ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɚɪɬɟɪɢɣ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɧɚ
ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɤɨɧɰɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɱɚɥɚ. ɉɟɪɟɜɨɞ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɩɨɪɹɞɤɟ.
24
ɍɪɨ ɤ 3

Nomen substantƯvum
(ɢɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ)
ɋɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ:
1) ɬɪɢ ɪɨɞɚ — genƟra:
ɦɭɠɫɤɨɣ ɪɨɞ — genus masculƯnum (m);
ɠɟɧɫɤɢɣ ɪɨɞ — genus feminƯnum (f);
ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɨɞ — genus neutrum (n);
2) ɞɜɚ ɱɢɫɥɚ — numƟri:
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ — numƟrus singulƗris (sing.);
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ — numƟrus plurƗlis (plur.);
3) ɲɟɫɬɶ ɩɚɞɟɠɟɣ — casus:
ɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ: ɤɬɨ? ɱɬɨ? — casus nominatƯvus (nom.);
ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ: ɤɨɝɨ? ɱɟɝɨ? — casus genetƯvus (gen.);
ɱɟɣ? ɱɶɹ? ɱɶɟ?
ɞɚɬɟɥɶɧɵɣ: ɤɨɦɭ? ɱɟɦɭ? — casus datƯvus (dat.);
ɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ: ɤɨɝɨ? ɱɬɨ? — casus accusatƯvus (acc);
ɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ: ɤɟɦ? ɱɟɦ? — casus ablatƯvus (abl.);
ɡɜɚɬɟɥɶɧɵɣ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ) — casus vocatƯvus (voc.).
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ
ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɟɬ ɩɚɞɟɠɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ
ɩɪɟɞ-ɥɨɠɧɨɦɭ. ȿɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ablativus ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɩɪɟɞ-ɥɨɝɚɦɢ.
ɋɤɥɨɧɟɧɢɟ (declinatio)
Ʉɚɠɞɨɟ ɥɚɬɢɧɫɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ
5 ɫɤɥɨɧɟɧɢɣ. ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤ ɬɨɦɭ
ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɟ
genetƯvus singulƗris. ȼ ɫɥɨɜɚɪɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɞɜɟ ɮɨɪɦɵ:
nominatƯvus singulƗris ɢ genetƯvus singulƗris.
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ genetƯvus singulƗris:
1 ɫɤɥ. — -ae;
2 ɫɤɥ. — -i;
25
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


3 ɫɤɥ. — -is;
4 ɫɤɥ. — -us;
5 ɫɤɥ. — -ei.

ɉɟɪɜɨɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ


Ʉ I ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ,
ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ
-ae; ɜ ɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ -a.

vena, venae (f) ɜɟɧɚ


Sing. Plur.
Nom. ven-a ven-ae
Gen. ven-ae ven-Ɨrum
Dat. ven-ae ven-is
Acc. ven-am ven-as
Abl. ven-Ɨ ven-is
Voc. ven-a ven-ae
Ʉ I ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ:
poƝta, -ae m ɩɨɷɬ,
nauta, -ae m ɦɨɪɹɤ,
incǂla, -ae m ɦɟɫɬɧɵɣ ɠɢɬɟɥɶ,
agricǂla, -ae m ɡɟɦɥɟɞɟɥɟɰ,
pharmacopola, -ae m ɚɩɬɟɤɚɪɶ ɢ ɞɪ.

Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ, ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
De Italia
Italia est terra Eurǀpae. Italia habet insulas. Sicilia est insula
Italiae. In ora Siciliae est Aetna. Aetnam ornant silvae. Incǂlae Italiae
sunt agricǂlae. Incǂlae insulƗrum et orƗrum Italiae sunt nautae.

26
ɍɪɨ ɤ 3

Nautae procellas non timent. Stellae noctu nautis viam indicant. In


Italia est Roma. Vias Romae statuae ornant. In viis Romae sunt arae
et statuae.
Italia, ae ( f) — ɂɬɚɥɢɹ
terra, ae ( f) — ɡɟɦɥɹ
Europa, ae ( f) — ȿɜɪɨɩɚ
habeo, habui, habitum — ɢɦɟɬɶ
insula, ae ( f) — ɨɫɬɪɨɜ
Sicilia, ae ( f) — ɋɢɰɢɥɢɹ
ora, ae ( f) — ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ
Aetna, ae ( f) — ɗɬɧɚ
silva, ae ( f) — ɥɟɫ
orno, ornƗvi, ornƗtum — ɭɤɪɚɲɚɬɶ
incǂla, ae (m) — ɠɢɬɟɥɶ
agricǂla, ae (m) — ɡɟɦɥɟɞɟɥɟɰ
nauta, ae (m) — ɦɨɪɹɤ
procella, ae ( f) — ɛɭɪɹ
timeo, timui — ɛɨɹɬɶɫɹ
stella, ae ( f) — ɡɜɟɡɞɚ
via, ae ( f) — ɞɨɪɨɝɚ
indico, indicƗvi, indicƗtum — ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ
noctu — ɧɨɱɶɸ
Roma, ae ( f) — Ɋɢɦ
ara, ae ( f) — ɚɥɬɚɪɶ

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɤɥɨɧɹɣɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ:
aqua, ae ( f) — ɜɨɞɚ;
arteria, ae (f) — ɚɪɬɟɪɢɹ;
substantia, ae (f) — ɜɟɳɟɫɬɜɨ.

2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɚɞɟɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ I ɫɤɥɨ-


ɧɟɧɢɹ:
natnjram; curas; bestias; patriae; arteriƗrum; bursam; plantas;
muscƗrum; scapǎlae; cellǎlƗ; glandǎlis.

27
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɢ ɩɪɨɫɩɪɹɝɚɣɬɟ ɢɯ:
movƝre — ɞɜɢɝɚɬɶ;
narrƗre — ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ;
perdƟre — ɝɭɛɢɬɶ, ɬɟɪɹɬɶ;
salƯre — ɩɪɵɝɚɬɶ.

4. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:


1. Cellǎlae in tela sunt. 2. Non solum in terra, sed etiam in aqua sunt
bestiae. 3. Vivimus et laborƗmus in patria nostra. 4. Fabǎlas poëtƗrum
libenter legӿmus. 5. Incǂlae terrae natnjram superant. 6. Aquila non captat
muscas. 7. Aqua distillƗta in officƯna semper necessaria est. 8. Etiam
bestiae memoriam habent. 9. Stellae nautis viam monstrant. 10. Ira est
saepe causa iniuriae. 11. Fractnjra tibiae periculǀsa est. 12. In silvis sem-
per umbra est. 13. Amat victoria curam. 14. Non vitae, sed scholae
discӿmus. 15. Philosophia est magistra vitae. 16. In terra est vita, in luna
non est. 17. Luna circum terram errat.

28
ɍɪɨ ɤ 3

ɍɪɨɤ 4
Ɋɟɰɟɩɬ. II cɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ.
I ɢ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ.
ɉɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ.
ɋɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ

Ɋɟɰɟɩɬ
Ɋɟɰɟɩɬɨɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɚɱɚ ɜ ɚɩɬɟɤɭ
ɨɛ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɨɬɩɭɫɤɟ ɛɨɥɶɧɨɦɭ ɥɟɤɚɪɫɬɜ. Ɋɟɰɟɩɬ — ɷɬɨ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ȼɪɚɱ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɞɨɡɢɪɨɜɤɭ, ɚ ɚɩɬɟɤɚ ɡɚ ɬɨɱɧɨɟ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ. Ɋɟɰɟɩɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ
ɛɥɚɧɤɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɱɟɪɧɢɥɚɦɢ ɢɥɢ ɲɚɪɢɤɨɜɨɣ ɪɭɱɤɨɣ ɱɺɬɤɨ
ɢ ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨ. ȼɵɩɢɫɵɜɚɹ ɪɟɰɟɩɬ, ɜɪɚɱ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɥɚɬɢɧɫɤɢɟ
ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɜ ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɢ:
RecƱpe. ȼɨɡɶɦɢ.
Misce. ɋɦɟɲɚɣ.
SterilƱsa! ɉɪɨɫɬɟɪɢɥɢɡɭɣ!
Da. ȼɵɞɚɣ.
Da tales doses. ȼɵɞɚɣ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ
numČro… ɱɢɫɥɨɦ…
Signa. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɰɟɩɬɚ
Ɋɟɰɟɩɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ:
1) Inscriptio — ɧɚɞɩɢɫɶ, ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɚɞɪɟɫ, ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ.
2) Nomen aegrǀti — ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɛɨɥɶɧɨɝɨ, ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ ɢ ɥɢɰ ɫɬɚɪɲɟ 60 ɥɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬ.
3) Inscriptio — ɜɬɨɪɚɹ ɧɚɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɰɟɩɬɚ.
4) Nomen medici — ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɜɪɚɱɚ ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨ.

29
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


5) Invocatio — ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ. Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɚɱɚ ɜ ɚɩɬɟɤɭ ɨ ɩɪɢ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɤɥɨɧɟ-
ɧɢɟɦ ɝɥɚɝɨɥɚ «ɛɪɚɬɶ»: RecƱpe — ɜɨɡɶɦɢ. ɋɨɤɪɚɳɺɧɧɨ Rp.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ RecƱpe ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨ ɥɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɪɟɰɟɩɬɚ.
6) Designatio materiƗrum — ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɝɥɚɜɧɚɹ
ɥɚɬɢɧɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɰɟɩɬɚ.
7) Subscriptio — ɩɨɞɩɢɫɶ. ȼ ɩɨɞɩɢɫɢ ɜɪɚɱ ɩɢɲɟɬ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɭ:
ɚ) ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ;
ɛ) ɨ ɬɟɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ;
ɜ) ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɨɫɭɞɟ, ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ.
8) Signatnjra — ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɥɨ-
ɜɨɦ Signa. ȼɪɚɱ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɧɨɦɭ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ, ɢ ɫɥɨɜɨɦ Signa ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬ
ɨɛɨɡɧɚɱɢɥ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɜɵɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛ ɟɝɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.
9) Nomen medici — ɩɨɞɩɢɫɶ ɜɪɚɱɚ.
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɝɨ ɨɬɩɭɫɤɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ
ɱɚɫɬɢ ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɨɝɨ ɛɥɚɧɤɚ ɩɢɲɟɬɫɹ ɧɚɪɟɱɢɟ cito — ɛɵɫɬɪɨ ɢɥɢ
statim — ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ.
Ɍɜɺɪɞɵɟ ɢ ɫɵɩɭɱɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜ ɝɪɚɦɦɚɯ ɢ ɞɨɥɹɯ
ɝɪɚɦɦɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɭɤɜɟɧɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. Ⱦɨɥɢ
ɝɪɚɦɦɚ ɨɬɞɟɥɹɸɬ ɨɬ ɰɟɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɡɚɩɹɬɨɣ. ȿɫɥɢ ɞɨɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭ-
ɸɬ, ɜɦɟɫɬɨ ɧɢɯ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɨɥɶ.
Ⱦɨɡɵ ɠɢɞɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɧɨɝɞɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜ ɝɪɚɦɦɚɯ, ɧɨ ɱɚɳɟ —
ɜ ɦɢɥɥɢɥɢɬɪɚɯ (ml).
ɉɪɢ ɜɵɩɢɫɵɜɚɧɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɦɢɥɥɢɥɢɬɪɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɩɥɹɯ. ɑɢɫɥɨ ɤɚɩɟɥɶ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɢɦɫɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɩɨɫɥɟ ɫɥɨɜɚ gutta, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɬɨɢɬ
ɜ ɜɢɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ) ɜɵɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ȿȾ).
ȿɫɥɢ ɞɜɚ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɢɧɝɪɢɞɢɟɧɬɚ ɜɵɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ
ɞɨɡɟ, ɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɩɨɫɥɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢ ɩɟɪɟɞ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚɪɟ-
ɱɢɟ ana (ɩɨ, ɩɨɪɨɜɧɭ).

30
ɍɪɨ ɤ 4

ȼɬɨɪɨɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ


Ʉɨ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ gen. sing. ɢɦɟɸɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -i:
morbus, -i (m) — ɛɨɥɟɡɧɶ;
puer, pueri (m) — ɦɚɥɶɱɢɤ;
collum, -i (n) — ɲɟɹ, ɲɟɣɤɚ.
ɋɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ nom. sing.
ɧɚ -us, -er, ɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ — ɧɚ -um. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ: vir, -i (m) ɦɭɠɱɢɧɚ.

Ɉɛɪɚɡɰɵ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ


II ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ
morbus, -i (m) — ɛɨɥɟɡɧɶ

Sing. Plur.
Nom. morb-us morb-i
Gen. morb-i morb-orum
Dat. morb-o morb-is
Acc. morb-um morb-os
Abl. morb-o morb-is
Voc. morb-e morb-i

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɋɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɚ -us ɢɦɟɸɬ


ɨɫɨɛɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜ voc. (ɡɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ -ɟ.
ager, agri (m) — ɩɨɥɟ , puer, pueri (m) — ɦɚɥɶɱɢɤ
Sing. Plur. Sing. Plur.
Nom. ager agr-i puer puer-i
Gen. agr-i agr-ǀrum puer-i puer-ǀrum
Dat. agr-o agr-is puƟr-o puer-is
Acc. agr-um agr-os puer-um puer-os
Abl. agr-o agr-is puƟr-o puer-is
Voc. ager agr-i puer puer-i

31
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


vir, -i (m) — ɦɭɠɱɢɧɚ

Sing. Plur.
Nom. vir vir-i
Gen. vir-i vir-ǀrum
Dat. vir-o vir-is
Acc. vir-um vir-os
Abl. vir-o vir-is
Voc. vir vir-i

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɥɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ


ȼɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɤɥɨɧɹɟɦɵɟ
ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ ɥɸɛɨɝɨ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ:
ɚ) ɮɨɪɦɵ ɜɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɮɨɪ-
ɦɚɦɢ ɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ (ɡɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ) ɩɚɞɟɠɚ;
ɛ) ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɬɢ ɬɪɢ ɩɚɞɟɠɚ (nom., ɚɫɫ. ɢ voc.)
ɢɦɟɸɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -ɚ.
collum, -i (n) — ɲɟɹ, ɲɟɣɤɚ
Sing. Plur.
Nom. coll-um coll-a
Gen. coll-i coll-ǀrum
Dat. coll-o coll-is
Acɫ. coll-um coll-a
Abl. coll-o coll-is
Voc. coll-um coll-a

ɂɦɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ (nomen adjectivum)


ɉɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɢɦɺɧ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ I ɢ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɣ ɢɡɦɟɧɹ-
ɸɬɫɹ ɢɦɟɧɚ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɧɱɢɜɚɬɶɫɹ:
1) ɧɚ -us, -ɚ, -um, ɬɢɩɚ bonus, bona, bonum — ɯɨɪɨɲɢɣ,
ɯɨɪɨɲɚɹ, ɯɨɪɨɲɟɟ;
32
ɍɪɨ ɤ 4

2) ɧɚ -ɟr, -ɚ, -um, ɬɢɩɚ ɪulchɟr, pulchra, pulchrum —


ɤɪɚɫɢɜɵɣ, ɤɪɚɫɢɜɚɹ, ɤɪɚɫɢɜɨɟ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɟ
ɢɦɟɸɬ ɡɜɭɤɚ ɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɬɢɩɭ ager, agri ɬ. ɂɫ-
ɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ:
liber, libƟra, liberum — ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ;
miser, misƟra, miserum — ɠɚɥɤɢɣ;
asper, aspƟra, asperum — ɝpyɛɵɣ;
tener, tenƟra, tenerum — ɧɟɠɧɵɣ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ.

Ɉɛɪɚɡɰɵ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ


I ɢ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚ -us, -ɚ, -um.
latus, -a, -um — ɲɢɪɨɤɢɣ
m f n
Sing.
Nom. latus lata latum
Gen. lati latae lati
Dat. lato latae lato
Acɫ. latum latam latum
Abl. lato lata lato
Vɨɫ. late lata latum
Plur.
Nom. lati latae lata
Gen. latǀrum latƗrum latǀrum
Dat. latis latis latis
Acɫ. latos latas lata
Abl. latis latis latis
Voc. lati latae lata

33
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


2. ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚ -ɟr, -ɚ, -um.
pulcher , -chra-, -chrum — ɤɪɚɫɢɜɵɣ
m f n
Sing.
Nom. pulcher pulchra pulchrum
Gen. pulchri pulchrae pulchri
Dat. pulchro pulchrae pulchro
Acɫ. pulchrum pulchram pulchrum
Abl. pulchro pulchra pulchro
Voc pulcher pulchra pulchrum
Plur.
Nom. pulchri pulchrae pulchra
Gen. pulchrǀrum pulchrƗrum pulchrǀrum
Dat. pulchris pulchris pulchris
Acɫ. pulchros pulchras pulchra
Abl. pulchris pulchris pulchris
Voc. pulchri pulchrae pulchra

liber, -Ɵra, -erum — ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ

m f n
Sing.
Nom. liber libera libƟrum
Gen. liberi liberae libƟri
Dat. libƟro libƟrae libƟro
Acc. libƟrum libƟram libƟrum
Abl. libƟro libƟro libƟro
Voc. liber libƟra libƟrum

34
ɍɪɨ ɤ 4

Plur.
Nom. liberi liberae libera
Gen. liberǀrum liberƗrum liberǀrum
Dat. liberis liberis liberis
Acc. liberos liberas libera
Abl. liberis liberis liberis
Voc. liberi liberae libera

ȼɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ
(pronomina possessƯva)
ɉɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ I, II ɫɤɥɨɧɟɧɢɣ:
meus, -a, -um — ɦɨɣ, ɦɨɹ, ɦɨɺ;
tuus, -a, -um — ɬɜɨɣ, ɬɜɨɹ, ɬɜɨɺ;
suus, -a, -um — ɫɜɨɣ, ɫɜɨɹ, ɫɜɨɺ;
noster, -tra, -truni — ɧɚɲ, ɧɚɲɚ, ɧɚɲɟ;
vester, -tra, -trum — ɜɚɲ, ɜɚɲɚ, ɜɚɲɟ.
Ɇɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ suus, -a, -um (ɫɜɨɣ) ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɥɢɰɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɱɢɫɥɚ:
ə ɡɚɳɢɳɚɸ ɫɜɨɸ ɪɨɞɢɧɭ. Defendo patriam meam.

ȼɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ


(pronomina interrogatƯva)
Nom. quis? — ɤɬɨ? quid? — ɱɬɨ?
Gen. cuius? — ɤɨɝɨ? cuius? — ɱɟɝɨ
Dat. cui? — ɤɨɦɭ cui? — ɱɟɦɭ
Acc. quem? — ɤɨɝɨ? quid? — ɱɬɨ
Abl. quo? — ɤɟɦ? quo? — ɱɟɦ?

35
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ɍɟɤɫɬɵ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬɵ, ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
Ludus in scholɚ
Servius in ludum cum amƯco propƟrat. In ludo magister puƟros
docet. AudƯte, puƟri, verba magistri!Audi et tu, Servi! Magister Marco
librum dat. Lege, Marce! Puer legit. Libri verba puƟris placent. In ludo
pueri etiam scribƟre discunt. Ludi negotia puerǀrum animos fatƯgant.
Ex ludo pueri in campum currunt. In campo pueri trochis ludunt.
ludus, i (m) — ɢɝɪɚ, ɲɤɨɥɚ
Servius, i (m) — ɋɟɪɜɢɣ
propƟro, properƗvi, properƗtum — ɫɩɟɲɢɬɶ
magister, i (m) — ɭɱɢɬɟɥɶ
doceo, docui, doctum — ɨɛɭɱɚɬɶ, ɭɱɢɬɶ
liber, i (m) — ɤɧɢɝɚ
verbum, i (n) — ɫɥɨɜɨ
etiam — ɬɚɤɠɟ
negotium, i (n) — ɡɚɧɹɬɢɟ, ɞɟɥɨ
fatigo, fatigƗvi, fatigƗtum — ɭɬɨɦɥɹɬɶ
anƱmus, i (m) — ɞɭɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɞɭɲɚ
trochus, i (m) — ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɨɛɪɭɱ
curro, curri, cursum — ɛɟɠɚɬɶ

De incolis Galliae
RomƗni cum incǂlis Galliae bella gerunt. Galliam incǂlae varii
incolunt: Belgae, AquitƗni, Celtae. Celtas RomƗni linguƗ suƗ Gallos
appellant. Celtae bona necessaria non habent, in casis parvis habitant,
vitam duram agunt, litteras parum sciunt. In silvis praedam capiunt;
praeda CeltƗrum sunt bestiae ferae. Agricultnjrae non student.
incǂla, ae (m) — ɠɢɬɟɥɶ
bellum, i (n) — ɜɨɣɧɚ
gero, gessi, gestum — ɜɟɫɬɢ, ɧɨɫɢɬɶ, ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ
bellum gerƟre — ɜɟɫɬɢ ɜɨɣɧɭ
lingua, ae ( f) — ɹɡɵɤ

36
ɍɪɨ ɤ 4

necessarius, a, um — ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ
casa, ae ( f) — ɞɨɦ
parvus, a, um — ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ
bonum, i (n) — ɛɥɚɝɨ, ɞɨɛɪɨ
bona, -orum (n) — ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ago, egi, actum — ɞɜɢɝɚɬɶ, ɜɟɫɬɢ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
parum — ɦɚɥɨ
durus, dura, durum — ɬɜɺɪɞɵɣ, ɬɪɭɞɧɵɣ, ɫɭɪɨɜɵɣ
vita, ae ( f) — ɠɢɡɧɶ
scio, scivi, scitum — ɡɧɚɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ
praeda, ae ( f) — ɞɨɛɵɱɚ
capio, cepi, captum — ɛɪɚɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ, ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɬɶ
ferus, a, um — ɞɢɤɢɣ
bestia, ae ( f) — ɡɜɟɪɶ

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɤɥɨɧɹɣɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ:
tonsilla tubaria (ɬɪɭɛɧɚɹ ɦɢɧɞɚɥɢɧɚ), ager pulcher (ɤɪɚɫɢɜɨɟ
ɩɨɥɟ), bellum iustum (ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ ɜɨɣɧɚ), labium superius
(ɜɟɪɯɧɹɹ ɝɭɛɚ).
2. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Habent sua fata libelli. 2. Libros, qui bene discit, amat. 3. Signa
morbǀrum varia sunt. 4. Non magister ad discipǎlum, sed discipǎlus
ad magistrum venire debet. 5. Nervus petrǀsus profundus. 6. Femӿnae
et libƟri in oppido sunt, viri in castris. 7. Aurum est saepe causa
inimicitiƗrum. 8. Inimicitiae populǀrum sunt causa pugnƗrum. 9. Con-
cordia virǀrum pueris exemplum est. 10. Lupus non mordet lupum.
11. In cranio fonticǎli sunt.
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɢ ɩɚɞɟɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ:
pericnjlo, armis, bella, littƟras, mundi, virǀrum, frumentum,
clavicǎlis, carpos, cavo, nervum, ligamentis, sterna.
4. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɫɬɚɜɥɹɹ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɱɟɤ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɨɜɚ:
romƗnus, a, um; suus, sua, suum; sevƝrus, a, um; aeger, aegra,
aegrum, perƯtus, a, um; bonus, a, um; meus, a, um; tuus, a, um.
37
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɋɨɝɥɚɫɭɣɬɟ ɢɯ ɜ ɪɨɞɟ, ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɚɞɟɠɟ.
Vir ... patriam ... amat. DomƱnos ... servi timent. Tullius ad filium ...
medƱcum ... vocat. Pater inquit: «O vir ..., filium ... curƗ; tu medƱcus
... es et medicamenta (ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ) … auxilio aegris sunt».
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: auxilio ... sunt — ɩɨɦɨɝɚɸɬ.
5. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Sunt morbi contagiǀsi et non contagiǀsi. 2. In periculis amƯci
veri sunt praesidium firmum. 3. Caelum serƝnum oculis nostris
gratum est. 4. In cavo nasi choanae sunt. 5. Memoria bona est bonum
magnum. 6. Muscǎlus glutƟus medius. 7. Templa deǀrum et deƗrum
apud Graecos et RomƗnos magnƯfica sunt. 8. Terra incognita. 9. Terra
variƗrum herbƗrum plena est.
6. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.
1. Recipe: Chloroformii
Olei Helianthi
Methylii salicylatis ana 20 ml
Misce, fiat linimentum
Da. Signa.
2. Recipe: Solutionis Aethazoli-natrii 15 ml
Da tales doses numero 6 in ampullis
Signa.
3. Recipe: Solutionis Propazini 2,5 % 3 ml
Dentur tales doses numero 10 in ampullis
Signetur.
4. Recipe: Phenoli 0,5
Glycerini 10,0
Misceatur. Detur. Signetur.
5. Recipe: Argenti nitratis 0,25
Vinylini 1,0
Vaselini 30,0
Misce, fiat unguentum
Da. Signa.
6. Recipe: Natrii thiosulfatis 10,0
Aquae destillatae ad 100 ml
Misce. Da. Signa.

38
ɍɪɨ ɤ 5

ɍɪɨɤ 5
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ ɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ.
ɋɤɥɨɧɟɧɢɟ ɥɢɱɧɵɯ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ.
ȼɨɡɜɪɚɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ.
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ ɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ


ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ
ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɟɫɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ: ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ
ɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. Ɉɛɚ ɜɢɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɱɚɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ.
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ,
ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ, ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ. Ɉɧɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦ ɫɥɨɜɨɦ ɜ ɱɢɫɥɟ, ɪɨɞɟ ɢ ɩɚɞɟɠɟ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɨɢɬ ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ: arteria coronaria dextra — ɩɪɚɜɚɹ ɜɟɧɟɱɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ.
ɇɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɚɞɟ-
ɠɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: papilla mammae — ɫɨɫɨɤ ɝɪɭ-
ɞɢ. ȿɫɥɢ ɜ ɪɨɥɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɬɨ ɨɧɨ ɩɢɲɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɩɢɫɧɨɣ ɛɭɤɜɵ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ: aqua Menthae.

Ɉɛɪɚɡɟɰ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ


Sing.
Nom. arteria coronaria dextra
Gen. arteri-ae coronari-ae dextr-ae
Dat. arteri-ae coronari-ae dextr-ae
Acc. arteri-am coronari-am dextr-am
Abl. arteri-a coronari-a dextr-a

39
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Plur.
Nom. arteri-ae coronari-ae dextr-ae
Gen. arteri-arum coronari-arum dextr-arum
Dat. arteri-is coronari-is dextr-is
Acc. arteri-as coronari-as dextr-as
Abl. arteri-is coronari-is dextr-is

Ɉɛɪɚɡɟɰ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ


Sing.
Nom. aqua Menthae
Gen. aqu-ae Menthae
Dat. aqu-ae Menthae
Acɫ. aqu-am Menthae
Abl. aqu-a Menthae

Ʌɢɱɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ
(pronomƱna personalia)
ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɟɫɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɥɢɱɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ:
ego (ɹ), tu (ɬɵ), nos (ɦɵ), vos (ɜɵ). Ʌɢɱɧɵɯ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɟɬ, ɜɦɟɫɬɨ ɧɢɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ
ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ.

Sing. Plur.
1 ɥ. 2 ɥ. 1 ɥ. 2 ɥ.
Nom. ego (ɹ) tu (ɬɵ) nos (ɦɵ) vos (ɜɵ)
Gen. mei tui nostri (nostrum) vestri (vestrum)
Dat. mihi tibi nobis vobis
Acc. me te nos vos
Abl. me te nobis vobis
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ.
1. Ʌɢɱɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ 3 ɥ. ɨɧ, ɨɧɚ, ɨɧɨ, ɨɧɢ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ; ɜɦɟɫɬɨ ɧɢɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɬɨɬ, ɬɚ, ɬɨ ɢɥɢ ɷɬɨɬ, ɷɬɚ, ɷɬɨ.
40
ɍɪɨ ɤ 5

2. ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɥɢɱɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ


ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ.
3. Ɏɨɪɦɵ nostrum ɢ vestrum ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ: ɢɡ ɧɚɫ, ɢɡ ɜɚɫ.
4. ɉɪɟɞɥɨɝ cum ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɥɢɱɧɵɦɢ ɢ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɦɢ
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹɦɢ ɨɛɵɱɧɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɟ ɩɟɪɟɞ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɧɢɯ, ɩɪɢɱɟɦ
ɩɢɲɟɬɫɹ ɫɥɢɬɧɨ: mecum — ɫɨ ɦɧɨɣ, tecum — ɫ ɬɨɛɨɣ ɢ ɬ.ɞ.

ȼɨɡɜɪɚɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ
(pronomen reflexƯvum)
Nom. –
Gen. sui ɫɟɛɹ
Dat. sibi ɫɟɛɟ
Acɫ. se ɫɟɛɹ
Abl. se ɫɨɛɨɣ
ȼɨɡɜɪɚɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ;
ɮɨɪɦɵ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɩɚɞɟɠɟɣ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ.
Defendit se. Ɉɧ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɫɟɛɹ.
Defendunt se. Ɉɧɢ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɫɟɛɹ.

Praesens indicatƯvi passƯvi


(ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Praesens indicatƯvi passƯvi ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɜɫɟɯ ɱɟɬɵɪɺɯ ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɮɟɤɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɥɢɱɧɵɯ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ:
Sing. Plur.
-or (r) -mur
-ris -mƱni
-tur -ntur

41
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ɉɛɪɚɡɰɵ ɫɩɪɹɠɟɧɢɹ
I ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ curo, curƗvi, curƗtum, curƗre — ɥɟɱɢɬɶ
cur-ǀr ɦɟɧɹ ɥɟɱɚɬ curƗ-mur
curƗ-ris cura-mƱni
curƗ-tur curƗ-ntur
II ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ teneo, tenui, tentum, tenƝre — ɞɟɪɠɚɬɶ
tenƝ-or ɦɟɧɹ ɞɟɪɠɚɬ tenƝ-mur
tenƝ-ris tenƝ-mƱni
tenƝ-tur tenƝ-ntur
III ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ mitto, misi, missum, mittƟre — ɩɨɫɵɥɚɬɶ
mitt-or ɦɟɧɹ ɩɨɫɵɥɚɸɬ mitt-Ʊmur
mitt-Ɵris mitti-mƱni
mitt-Ʊtur mitt-untur
IV ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ audio, audƯvi, audƯtum, audƯre — ɫɥɭɲɚɬɶ
audi-or ɦɟɧɹ ɫɥɭɲɚɸɬ aud-Ưmur
aud-Ưris audi-mƱni
aud-Ưtur audi-untur

Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ, ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
De libris in Schola
In aliis bibliothƝcae nostrae libris de historia Europae aliarumque
mundi terrƗrium, de vita ac institutis antiquǀrum populǀrum narrƗtur.
Libri saepe tabǎlis pictis ornƗti sunt: ita argumentum librǀrum
illustrƗtur. Ecce in una libri pagƱna oppƱdum antiquum pictum est.
OppƱdum in alto loco situm est, muro atque fossa cingƱtur. Firmo
muro atque lata et alta fossa oppƱdum defensum est.
alius, a, um — ɩɪɨɱɢɣ, ɞɪɭɝɨɣ
institutum, i (n) — ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɨɛɵɱɚɣ
ac — ɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
narro, -Ɨti, -Ɨtum 1 — ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ
pingo, pinxi, pictum 2 — ɩɢɫɚɬɶ ɤɪɚɫɤɚɦɢ, ɪɢɫɨɜɚɬɶ

42
ɍɪɨ ɤ 5

ita — ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ


locus, i (m) — ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɧɚ
ecce — ɜɨɬ
cingo, cinxi, cinctum 2 — ɨɤɪɭɠɚɬɶ, ɨɩɨɹɫɵɜɚɬɶ
fossa, ae, ( f) — ɹɦɚ, ɪɨɜ
firmus, a, um — ɤɪɟɩɤɢɣ, ɫɢɥɶɧɵɣ, ɧɚɞɟɠɧɵɣ.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɩɪɹɝɚɣɬɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚ-
ɥɨɝɟ ɝɥɚɝɨɥɵ:
orno, ornƗvi, ornƗtum, -Ɨre — ɭɤɪɚɲɚɬɶ;
lego, legi, lectum, -Ɵre — ɱɢɬɚɬɶ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ;
venio, veni, ventum, -ire — ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ;
habeo, habui, habƯtum, -Ɲre — ɢɦɟɬɶ.
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɨɜ:
dicƱmur, audƯris, legƱtur, mittor, appellamƱni, puniuntur, colƱmur,
expectamƱni, amantur.
3. ɉɪɟɨɛɪɚɡɭɣɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɡ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɭɸ:
Cellǎlae telam formant.
MedƱcus aegros curat.
4. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Fortnjna dicitur caeca. 2. Iucundum est amƗri, non minus amƗre.
3. Ager ab agricolis aratur. 4. Instrumenta et arma e ferro parantur.
5. Etiam magna regna delentur. 6. CerƟbrum cranio munӿtur. 7. Consi-
lia saepe commutantur. 8. Tinctǎra ab aegrǀtƗ sumӿtur. 9. A meis amƯ-
cis defendor. 10. In scholam mitteris. 11. Oppida vestra bene muniun-
tur. 12. Remedia parantur, fietrantur, agitantur. 13. Si bene agimus,
laudƗmur. 14. Lingua LatƯna et graeca terminologia medӿca adhibentur.

ɉɪɟɞɥɨɠɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɉɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ ɱɚɫɬɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɩɚɞɟɠɟɣ. ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɥɨɝɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɚ-

43
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɜɢɥɨ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɥɢɛɨ ɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ (accusatƯvus), ɥɢɛɨ
ɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ (ablatƯvus) ɩɚɞɟɠɢ.

ɉɪɟɞɥɨɝɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɩɚɞɟɠɚɦɢ


ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɤɭɞɚ? ɬɪɟɛɭɸɬ acc., ɚ ɧɚ
ɜɨɩɪɨɫ ɝɞɟ? — abl.:
in ɜ: in oppidum — ɜ ɝɨɪɨɞ, in oppido — ɜ ɝɨɪɨɞɟ;
sub ɩɨɞ: sub montem — ɩɨɞ ɝɨɪɭ, sub monte — ɩɨɞ ɝɨɪɨɣ.

ɉɪɟɞɥɨɝɢ ɫ ɚɛɥɚɬɢɜɨɦ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɜɫɟɝɞɚ ɬɪɟɛɭɸɬ abl.:
a (ab) ɨɬ: a capӿte — ɨɬ ɝɨɥɨɜɵ;
e (ex) ɢɡ: ex libris — ɢɡ ɤɧɢɝ;
de ɨ: de systemӽte nervǀso — ɨ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ;
cum ɫ: omnia mea mecum porto — ɜɫɺ ɦɨɺ ɧɨɲɭ ɫ ɫɨɛɨɣ;
sine ɛɟɡ: sine dolǀre — ɛɟɡ ɛɨɥɢ;
pro ɞɥɹ, ɡɚ: pro narcǀsi — ɞɥɹ ɧɚɪɤɨɡɚ;
prae ɩɟɪɟɞ: prae se — ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ.

ɉɪɟɞɥɨɝɢ ɫ ɚɤɤɭɡɚɬɢɜɨɦ
ȼɫɟ ɩɪɨɱɢɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɜɫɟɝɞɚ ɬɪɟɛɭɸɬ acc. ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɢɡ ɧɢɯ:
ad ɭ, ɩɪɢ, ɧɚ, ɤ, ɞɨ: ad Kalendas Graecas — ɞɨ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ
ɤɚɥɟɧɞ;
ante ɩɟɪɟɞ, ɞɨ: ante operatiǀnem — ɩɟɪɟɞ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ;
contra ɩɪɨɬɢɜ: contra morbum — ɩɪɨɬɢɜ ɛɨɥɟɡɧɢ
inter ɦɟɠɞɭ: inter vertƟbras — ɦɟɠɞɭ ɩɨɡɜɨɧɤɨɜ;
per ɱɟɪɟɡ: per rectum — ɱɟɪɟɡ ɩɪɹɦɭɸ ɤɢɲɤɭ;
post ɩɨɫɥɟ: post operatiǀnem — ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ;
propter ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ,
ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ: propter dolǀrem — ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɨɥɢ;
prope ɛɥɢɡ: prope ventricǎlum — ɛɥɢɡ ɠɟɥɭɞɤɚ;
juxta ɜɨɡɥɟ: juxta hepar — ɜɨɡɥɟ ɩɟɱɟɧɢ;
intra ɜɧɭɬɪɢ, ɜ: intra nasum — ɜ ɧɨɫɭ, ɜɧɭɬɪɢ ɧɨɫɚ;
infra ɩɨɞ, ɜɧɢɡɭ: infra ocǎlos — ɩɨɞ ɝɥɚɡɚɦɢ.

44
ɍɪɨ ɤ 6

ɍɪɨɤ 6
ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ.
ɉɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɨɜ.
ɋɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ.
Ɇɟɫɬɨɢɦɟɧɧɵɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
ƗƗ ana ɩɨ, ɩɨɪɨɜɧɭ
acid. acidum ɤɢɫɥɨɬɚ
ad us.ext. ad usum externum ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ad us. int. ad usum internum ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
aq. destill. aqua destillata ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜɨɞɚ
comp., cps., composƱtus, a, um ɫɥɨɠɧɵɣ
cpt.
concentr. concentrƗtus, a ,um ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
cort. cortex ɤɨɪɚ
D. Da. (Detur.) ȼɵɞɚɣ. (ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɜɵɞɚɧɨ.)
dec., dct. decoctum ɨɬɜɚɪ
dep. depurƗtus, a, um ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ
dil. dilnjtus, a, um ɪɚɡɜɟɞɺɧɧɵɣ
D.t.d. Da (Dentur) tales ȼɵɞɚɣ. (ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɭɬ ɜɵɞɚɧɵ
doses ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ.)
em., emuls. emulsum ɷɦɭɥɶɫɢɹ
empl. emplastrum ɩɥɚɫɬɵɪɶ
extr. extractum ɷɤɫɬɪɚɤɬ
fl. flos ɰɜɟɬɨɤ
fluid. fluƯdus, a, um ɠɢɞɤɢɣ
fol. folium ɥɢɫɬ
fr. fructus ɩɥɨɞ

45
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


gran. granulum ɝɪɚɧɭɥɚ
gtt. guttam ɤɚɩɥɸ
gtts. guttas ɤɚɩɥɢ
hb. herba ɬɪɚɜɚ
in amp. in ampullis ɜ ɚɦɩɭɥɚɯ
in caps. in capsulis ɜ ɤɚɩɫɭɥɚɯ
in tab. in tabulettis ɜ ɬɚɛɥɟɬɤɚɯ
in vitr. nigr. in vitro nigro ɜ ɬɺɦɧɨɣ ɫɤɥɹɧɤɟ
inf. infusum ɧɚɫɬɨɣ
linim. linimentum ɥɢɧɢɦɟɧɬ
liq. liquor ɠɢɞɤɨɫɬɶ
M. Misce. (Misceatur.) ɋɦɟɲɚɣ. (ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɫɦɟɲɚɧɨ.)
M.f. Misce, fiat (fiant) ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ
(ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɫɹ).
mixt. mixtura ɦɢɤɫɬɭɪɚ
mucil. mucilago ɫɥɢɡɶ
N. Numero ɱɢɫɥɨɦ
obd. obductus, a, um ɩɨɤɪɵɬɵ ɨɛɨɥɨɱɤɨɣ
ol. oleum ɦɚɫɥɨ
past. pasta ɩɚɫɬɚ
praec., pct. praecipitƗtus, a, um ɨɫɚɠɞɺɧɧɵɣ
pro inject. pro injectionibus ɞɥɹ ɢɧɴɟɤɰɢɣ
pulv. pulvis ɩɨɪɨɲɨɤ
q.s. quantum satis ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɭɠɧɨ
r., rad. radix ɤɨɪɟɧɶ
Rp.: Recipe ɜɨɡɶɦɢ
rectif. rectificƗtus, a, um ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ
rhiz. rhizoma ɤɨɪɧɟɜɢɳɟ
S. Signa. (Signetur.) Ɉɛɨɡɧɚɱɶ. (ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ.)

46
ɍɪɨ ɤ 6

sem. semen ɫɟɦɹ


sicc. siccus, a, um ɫɭɯɨɣ
simpl. simplex ɩɪɨɫɬɨɣ
sir. sirupus ɫɢɪɨɩ
sol. solutio ɪɚɫɬɜɨɪ
sp.,spec. species ɫɛɨɪ
spir. spiritus ɫɩɢɪɬ
Steril.! Sterilisa! ɉɪɨɫɬɟɪɢɥɢɡɭɣ! (ɉɭɫɬɶ
(Sterilisetur!) ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɨ!)
supp. suppositorium ɫɭɩɩɨɡɢɬɨɪɢɣ; ɫɜɟɱɚ
susp suspensio ɫɭɫɩɟɧɡɢɹ
tab. tabuletta ɬɚɛɥɟɬɤɚ
t-ra, tinct., tinctura ɧɚɫɬɨɣɤɚ
tct.
tr. tritus, a, um ɬɺɪɬɵɣ
ung. unguentum ɦɚɡɶ

Imperfectum indicatƯvi actƯvi et passƯvi


(ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Imperfectum indicatƯvi actƯvi et passƯvi ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɭ ɝɥɚɝɨɥɨɜ I–
II ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ ɩɭɬɺɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɟɤɬɚ ɫɭɮɮɢɤɫɚ
-bƗ-, ɭ ɝɥɚɝɨɥɨɜ III–IV ɫɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɭɮɮɢɤɫɚ -ƝbƗ- ɢ ɥɢɱɧɵɯ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɥɨɝɚ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ 1-ɦ ɥɢɰɟ
singulƗris actƯvi ɛɭɞɟɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -m, ɚ ɜ passƯvi — -r.
Imperfectum — ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ:
ɚ) ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɟɪɲɺɧɧɨɝɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɹ-
ɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ;
ɛ) ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨ-
ɲɟɞɲɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ.

47
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Imperfectum indicatƯvi actƯvi
I ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ curo, curƗvi, curƗtum, -Ɨre
curƗ-ba-m cura-bƗ-mus
curƗ-ba-s cura-bƗ-tis
curƗ-ba-t — ɨɧ ɥɟɱɢɥ curƗ-ba-nt
II ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ doceo, ui, ctum, -Ɲre
docƝ-ba-m doce-bƗ-mus
docƝ-ba-s doce-bƗ-tis
docƝ-ba-t — ɨɧ ɨɛɭɱɚɥ docƝ-ba-nt
III ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ lego, legi, lectum, -Ɲre
leg-Ɲba-m leg-ebƗ-mus
leg-Ɲba-s leg-ebƗ-tis
leg-Ɲba-t — ɨɧ ɱɢɬɚɥ leg-Ɲba-nt
IV ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ audio, Ưvi, Ưtum, -Ưre
audi-Ɲba-m audi-ebƗ-mus
audi-Ɲba-s audi-ebƗ-tis
audi-Ɲba-t — ɨɧ ɫɥɭɲɚɥ audi-Ɲba-nt

Imperfectum indicatƯvi passƯvi


cura-ba-r cura-bƗ-mur
cura-bƗ-ris cura-ba-mƯni
cura-bƗ-tur — ɟɝɨ ɥɟɱɢɥɢ cura-ba-ntur
docƝ-ba-r doce-bƗ-mur
docƝ-bƗ-ris docƝ-ba-mƯni
doce-bƗ-tur — ɟɝɨ ɨɛɭɱɚɥɢ docƝ-ba-ntur
leg-Ɲba-r leg-ebƗ-mur
leg-ebƗ-ris leg-eba-mƯni
leg-ebƗ-tur — ɟɝɨ ɱɢɬɚɥɢ leg-eba-ntur
audi-Ɲba-r audi-ebƗ-mur
audi-ebƗ-ris audi-eba-mƯni
audi-ebƗ-tur — ɟɝɨ ɫɥɭɲɚɥɢ audi-eba-ntur

48
ɍɪɨ ɤ 6

Imperfectum indicatƯvi ɝɥɚɝɨɥɚ sum, fui, — , esse


Sing. Plur.
er-a-m er-Ɨ-mus
er-a-s er-Ɨ-tis
er-a-t er-a-nt

ɋɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ
qui, quae, quod — ɤɨɬɨɪɵɣ, -ɚɹ, -ɨɟ.
Sing Plur.
m f n m f n
Nom. qui quae quod qui quae quae
Gen. cuius quorum quarum quorum
Dat. cui quibus
Acc. quem quam quod quos quas quae
Abl. quo qua quo quibus

Ɇɟɫɬɨɢɦɟɧɧɵɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɧɵɯ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ genetƯvus singulƗris (-ius) ɢ datƯvus singulƗris (-i) ɞɥɹ
ɜɫɟɯ ɪɨɞɨɜ (ɤɚɤ ɭ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ).
ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɢɦɟɸɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ I ɢ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɣ.
unus, a, um ɨɞɢɧ;
solus, a, um ɨɞɢɧ-ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ;
totus, a, um ɜɟɫɶ, ɰɟɥɵɣ;
uter, tra, trum ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡ ɞɜɭɯ;
neuter, tra, trum ɧɢ ɬɨɬ, ɧɢ ɞɪɭɝɨɣ;
alter, era, erum ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɜɭɯ, ɞɪɭɝɨɣ;

49
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


alius, a, iud ɞɪɭɝɨɣ ɢɡ ɦɧɨɝɢɯ;
ullus, a, um ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ;
nullus, a, um ɧɢɤɚɤɨɣ.

Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
De amicitia lupi fabǎla
Asӿnus aegrǀtus erat. Filium parvum habƝbat. Filius in stabǎlo
aegrǀtum curƗbat. Stabulum clausum erat. Ad aegrǀtum asӿnum
propƟrant lupi et stabulo appropinquant. Tum unus e lupis ostium
stabuli pulsat et clamat: «Aperi, mi aselle! AmƯci tui appropinquant».
Filius lupis respondet: «Amicǀrum verba blanda audio, sed lupos
improbos video».
amicitia, ae ( f) — ɞɪɭɠɛɚ
lupus, i (m) — ɜɨɥɤ
asƱnus, i (m) — ɨɫɺɥ
aegrǀtus, a, um (m) — ɛɨɥɶɧɨɣ
filius, i (m) — ɫɵɧ
curo, curƗvi, curƗtum, -Ɨre — ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ
appropinquo, appropinquƗvi, appropinquƗtum, -Ɨre —
ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɫɹ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
clamo, clamƗvi, clamƗtum, -Ɨre — ɤɪɢɱɚɬɶ
pulso, pulsƗvi, pulsƗtum, -Ɨre — ɫɢɥɶɧɨ ɬɨɥɤɚɬɶ, ɭɞɚɪɹɬɶ
video, vidi, visum, -Ɲre — ɜɢɞɟɬɶ
ostium, i (n) — ɜɯɨɞ, ɞɜɟɪɶ
asellus, i (m) — ɨɫɥɢɤ, ɨɫɥɺɧɨɤ

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɩɪɹɝɚɣɬɟ ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ:
defendo, defendi, defensum, -Ɲre — ɡɚɳɢɳɚɬɶ;
curo, curƗvi, curƗtum, -Ɨre — ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ, ɥɟɱɢɬɶ.

50
ɍɪɨ ɤ 6

2. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:


1. Caesar magnas copias in Galliam ducƝbat. 2. Incolae Spartae ante
pugnas comas cornis ornabant. 3. Apud Romanos pueri a servis Graecis
educabantur. 4. Mortui a Romanis cremabantur. 5. Multa templa Grae-
cǀrum Aesculapio sacra erant. 6. Dictis magistrǀrum animi puerǀrum
confirmabantur. 7. ɋulpam nostram negabƗmus. 8. Discipulus a magistro
interrogabƗtur. 9. InimƯci a RomƗnis vincebantur. 10. AmabƗmur et
semper exspectabƗmur.
3. ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɝɥɚɝɨɥɵ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, ɜ Imper-
fectum. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɢɯ.

De Latio
Latium in Italia est. Latium patria linguae LatƯnae est. Multi
incolae Italiae agricolae sunt. Incolae insulƗrum sunt nautae. Nautae
terras aliƝnas visitant, sed patriam suam semper vidƝre cupiunt.
Nautae perƯti pericula vitƗre sciunt. Terra Italiae fecunda et
agricultnjrae idonea est. Itaque RomƗni agricultnjrae studƝnt.
4. ɋɨɝɥɚɫɭɣɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ, ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜ genetƯvus ɢ ablatƯvus singulƗris:
amƯcus (vester, tra, trum);
arteria (coronarius, a, um);
palatum (osseus, a, um);
vesica (urinarius, a, um);
porus (acustӿcus, a, um).
5. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɛɟɡ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ; ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.
1. Rp.: Sol. Calcii gluconatis 10% 10 ml.
D.t.d. N 10 in amp.
S.
2. Rp.: Dec. cort. Frangulae 20,0 — 200 ml.
D. S.
3. Rp.: Promedoli 0,02.
Ol. Cacao 3,0.

51
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


M.f. supp.
D.t.d. N 6.
S.
4. Rp.: Ol. Hyoscyami.
Sol. Ammonii caustici.
Methylii salicylatis ƗƗ 30,0.
M.f. linim.
D.S.
5. Rp.: Ac. hydrochloric; dil. 4 ml.
Pepsini 2,0.
Sir. simpl. 50,0.
Aq. destill. 150 ml.
M.f. mixt.
D.S.
6. Rp.: Sulfuris pct.
Picis liquidae ƗƗ 1,0.
Zinci oxydi.
Amyli Tritici ƗƗ 2,5.
Vaselini 20,0.
M.f.ung.
D.S.
7. Rp.: Osarsoli.
Ac. borici ƗƗ 0,25.
M.f.pulv.
D.t.d. N 6.
S.
8. Rp.: Natrii tetraboratis.
Natrii hydrocarbonatis ƗƗ 20,0.
Natrii chloride 10,0.
Ol. Menthae gtts.3.
M.f.pulv.
D.S.

52
ɍɪɨ ɤ 6

6. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ


ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ.
1. ȼɨɡɶɦɢ: ɉɪɨɡɟɪɢɧɚ 0, 01.
ɋɚɯɚɪɚ 0,2.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɩɨɪɨɲɨɤ.
ȼɵɞɚɣ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ 20.
Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
2. ȼɨɡɶɦɢ: Ɉɬɜɚɪɚ ɥɢɫɬɶɟɜ ɬɨɥɨɤɧɹɧɤɢ 10,0 — 180 ɦɥ.
ȼɵɞɚɬɶ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.
3. ȼɨɡɶɦɢ: ɐɜɟɬɤɨɜ ɪɨɦɚɲɤɢ 30,0.
ȼɵɞɚɬɶ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.
4. ȼɨɡɶɦɢ: Ɇɟɧɬɨɥɚ 0,1.
Ʌɚɧɨɥɢɧɚ 2,0.
ȼɚɡɟɥɢɧɚ 8,0.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɦɚɡɶ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
5. ȼɨɡɶɦɢ: ɏɥɨɪɨɮɨɪɦɚ.
ɗɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ 95% ɩɨ 20 ɦɥ.
ɗɬɢɥɨɜɨɝɨ ɷɮɢɪɚ 10 ɦɥ.
ɇɚɲɚɬɵɪɧɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ 10 ɤɚɩɟɥɶ.
ɋɦɟɲɚɬɶ. ȼɵɞɚɬɶ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.
6. ȼɨɡɶɦɢ: Ɇɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɚɬɚ.
ɏɥɨɪɨɮɨɪɦɚ ɩɨ 50,0.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɥɢɧɢɦɟɧɬ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
7. ȼɨɡɶɦɢ: Ⱦɟɪɦɚɬɨɥɚ 0,2.
Ɇɚɫɥɚ ɤɚɤɚɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ
ɫɜɟɱɚ.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɭɬ ɜɵɞɚɧɵ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ 6.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ.
8. ȼɨɡɶɦɢ: Ɋɚɫɬɜɨɪɚ ɞɢɩɪɨɩɢɨɧɚɬɚ ɷɫɬɪɚɞɢɨɥɚ ɜ ɦɚɫɥɟ 0,1% 1 ɦɥ.
ȼɵɞɚɣ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ 6 ɜ ɚɦɩɭɥɚɯ.
Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.

53
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɪɨɤ 7
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ.
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ.
Ȼɭɞɭɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ.
Ƚɥɚɝɨɥɵ, ɫɥɨɠɧɵɟ ɫ esse
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ
aërosǀlum, i (n) ɚɷɪɨɡɨɥɶ
brikƝtum, i (n) ɛɪɢɤɟɬ
capsǎla, ae (f) ɤɚɩɫɭɥɚ
decoctum, i (n) ɨɬɜɚɪ
dragée (dragées) ɞɪɚɠɟ
emplastrum, i (n) ɩɥɚɫɬɵɪɶ
emulsum, i (n) ɷɦɭɥɶɫɢɹ
extractum, i (n) ɷɤɫɬɪɚɤɬ
granǎlum, i (n) ɝɪɚɧɭɥɚ
infnjsum, i (n) ɧɚɫɬɨɣ
linimentum, i (n) ɥɢɧɢɦɟɧɬ
membranǎla (lamella) ɝɥɚɡɧɚɹ ɩɥɺɧɤɚ
mixtnjra, ae (f) ɦɢɤɫɬɭɪɚ
mucilƗgo, Ʊnis (f) ɫɥɢɡɶ
pasta, ae (f) ɩɚɫɬɚ
pulvis, Ɵris (m) ɩɨɪɨɲɨɤ
sirǎpus, i (m) ɫɢɪɨɩ
solutio, ǀnis (f) ɪɚɫɬɜɨɪ
species, Ɲrum (f) ɫɛɨɪ
suppositorium, i (n) ɫɭɩɩɨɡɢɬɨɪɢɣ, ɫɜɟɱɚ
suspension, ǀnis (f) ɫɭɫɩɟɧɡɢɹ, ɜɡɜɟɫɶ
tabuletta, ae (f) ɬɚɛɥɟɬɤɚ
tinctnjra, ae (f) ɧɚɫɬɨɣɤɚ
unguentum, i (n) ɦɚɡɶ

54
ɍɪɨ ɤ 7

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɪɚɫɬɟɧɢɣ


cortex, Ʊcis (m) ɤɨɪɚ
flos, floris (m) ɰɜɟɬɨɤ
folium, i (n) ɥɢɫɬ
fructus, us (m) ɩɥɨɞ
gemma, ae (f) ɩɨɱɤɚ
herba, ae (f) ɬɪɚɜɚ
radix, Ưcis (f) ɤɨɪɟɧɶ
rhizǀma, ătis (n) ɤɨɪɧɟɜɢɳɟ
semen, Ʊnis (n) ɫɟɦɹ

ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
Aloë, ës (f) ɚɥɨɷ
Althaea, ae (f) ɚɥɬɟɣ
AnƯsum, i (n) ɚɧɢɫ
Belladonna, ae (f) ɛɟɥɥɚɞɨɧɧɚ, ɤɪɚɫɚɜɤɚ
DigitƗlis, is (f) ɧɚɩɟɪɫɬɹɧɤɚ
Eucalyptus, i (f) ɷɜɤɚɥɢɩɬ
Frangǎla, ae (f) ɤɪɭɲɢɧɚ
Hippophaë, ës (f) ɨɛɥɟɩɢɯɚ
Kalanchoë, ës (f) ɤɚɥɚɧɯɨɷ
Leonnjrus, i (m) ɩɭɫɬɵɪɧɢɤ
Linum, i (n) ɥɺɧ
Mentha, ae ɦɹɬɚ
Mentha piperƯta ɦɹɬɚ ɩɟɪɟɱɧɚɹ
PersƱcum, i (n) ɩɟɪɫɢɤ
PlantƗgo, Ʊnis (f) ɩɨɞɨɪɨɠɧɢɤ
Quercus, us (f) ɞɭɛ
Rheum, i (n) ɪɟɜɟɧɶ
RicƱnus, i (m) ɤɥɟɳɟɜɢɧɚ
Rosa, ae (f) ɪɨɡɚ, ɲɢɩɨɜɧɢɤ
Tormentilla, ae (f) ɥɚɩɱɚɬɤɚ

55
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Futnjrum I indicatƯvi actƯvi et passƯvi
(ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɟɪɜɨɟ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Futnjrum I (primum) — ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɟɪɜɨɟ — ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ, ɬɚɤ
ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ. Futurum I ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɮɟɤɬɚ.
Futnjrum I indicatƯvi actƯvi et passƯvi ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɭ ɝɥɚɝɨɥɨɜ
I–II ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ ɩɭɬɺɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɟɤɬɚ ɫɭɮɮɢɤɫɚ
-b- ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɥɚɫɧɵɯ:
-Ɵ- — ɩɟɪɟɞ r;
-u- — ɩɟɪɟɞ nt;
-Ʊ- — ɩɟɪɟɞ m, -t, -s.
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɫɩɪɹɠɟɧɢɹ
Futnjrum I indicatƯvi actƯvi
I ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ amo, amƗvi, amƗtum, -Ɨre — ɥɸɛɢɬɶ
amƗ-b-o ama-b-Ʊ-mus
amƗ-b-i-s ama-b-Ʊ-tis
amƗ-b-i-t — ɨɧ ɩɨɥɸɛɢɬ amƗ-b-u-nt
II ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ doceo, ui, ctum, -Ɲre — ɨɛɭɱɚɬɶ
docƝ-b-o doce-b-Ʊ-mus
docƝ-b-i-s doce-b-Ʊ-tis
docƝ-b-i-t — ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɨɛɭɱɚɬɶ docƝ-b-u-nt

Futnjrum I indicatƯvi passƯvi


amƗ-b-or ama-b-Ʊ-mur
ama-b-Ɵ-ris ama-b-i-mƱni
ama-b-Ʊ-tur — ɟɝɨ ɩɨɥɸɛɹɬ ama-b-u-ntur
docƝ-b-or doce-b-Ʊ-mur
doce-b-Ɵ-ris doce-b-i-mƱni
doce-b-Ʊ-tur — ɟɝɨ ɛɭɞɭɬ ɨɛɭɱɚɬɶ doce-b-ǎ-ntur

56
ɍɪɨ ɤ 7

ɍ ɝɥɚɝɨɥɨɜ III–IV ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ Futnjrum I indicatƯvi actƯvi et pas-


sƯvi ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɮɟɤɬɚ ɩɭɬɺɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɧɟɣ
ɫɭɮɮɢɤɫɚ -a- ɜ 1-ɦ ɥɢɰɟ singulƗris, -Ɲ- — ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɥɢɰɚɯ ɢ
ɥɢɱɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ 1-ɦ ɥɢɰɟ singulƗris actƯvi ɛɭ-
ɞɟɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -m, ɚ ɜ passƯvi — -r.

Futnjrum I indicatƯvi actƯvi


III ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ lego, legi, lectum, -Ɲre — ɱɢɬɚɬɶ
leg-a-m leg-Ɲ-mus
leg-e-s leg-Ɲ-tis
leg-e-t — ɨɧ ɩɪɨɱɬɺɬ leg-e-nt
IV ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ audio, Ưvi, Ưtum, -Ưre — ɫɥɭɲɚɬɶ
audi-a-m audi-Ɲ-mus
audi-e-s audi-Ɲ-tis
audi-e-t — ɨɧ ɩɨɫɥɭɲɚɟɬ audi-e-nt

Futnjrum I indicatƯvi passƯvi


leg-a-r leg-Ɲ-mur
leg-Ɲ-ris leg-e-mƱni
leg-Ɲ-tur — ɟɝɨ ɩɪɨɱɬɭɬ leg-e-ntur
audi-a-r audi-Ɲ-mur
audi-Ɲ-ris audi-e-mƱni
audi-Ɲ-tur — ɟɝɨ ɩɨɫɥɭɲɚɸɬ audi-Ɲ-ntur

Futnjrum I indicatƯvi ɝɥɚɝɨɥɚ


sum, fui, —, esse

Sing. Plur.
er-o er-Ʊ-mus
er-i-s er-Ʊ-tis
er-i-t er-u-nt

57
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ƚɥɚɝɨɥɵ, ɫɥɨɠɧɵɟ ɫ esse
Ƚɥɚɝɨɥ esse ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚɦɢ, ɨɛɪɚɡɭɹ
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ, ɫɥɨɠɧɵɟ ɫ esse. ɗɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɥɚ-
ɝɨɥɵ:
adsum, adfui, —, adesse ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
absum, abfui, —, abesse ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
praesum, praefui, —, praesse ɛɵɬɶ ɜɩɟɪɟɞɢ,
ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɬɶ

Praesens indicatƯvi actƯvi


ad-sum — ɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸ ad-sԃmus
ad-es ad-estis
ad-est ad-sunt

Imperfectum indicatƯvi actƯvi


ad-Ɵram — ɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ad-erƗmus
ad-Ɵras ad-erƗtis
ad-Ɵrat ad-Ɵrant

Futnjrum I indicatƯvi actƯvi


ad-Ɵro — ɹ ɛɭɞɭ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ad-erƱmus
ad-Ɵris ad-erƱtis
ad-Ɵrit ad-Ɵrunt

ɍ ɝɥɚɝɨɥɚ pro-sum (ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɨɥɶɡɭ)


ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɫɬɚɜɤɨɣ ɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɝɥɚɝɨɥɚ esse, ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫ
ɝɥɚɫɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ d: infinitivus — prod-esse,
imperfectum — prod-Ɵram, futurum I — prod-Ɵro, ɧɨ: pro-sԃmus,
pro-sunt.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɫɬɚɜɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɪɢ ɫɩɪɹɠɟ-
ɧɢɢ ɝɥɚɝɨɥɚ possum, posse (ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢɡ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɪɨt- ɢ ɝɥɚ-
ɝɨɥɚ sum) ɦɨɱɶ. ɉɪɢɫɬɚɜɤɚ pot- ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɮɨɪɦɚɦɢ,

58
ɍɪɨ ɤ 7

ɧɚɱɢ-ɧɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫ ɝɥɚɫɧɨɝɨ ɟ, ɚ ɩɟɪɟɞ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦɢ-


ɫɹ ɫ ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ s, ɪɨt- ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɢ pos- (ɬ.ɟ. ɡɜɭɤ t ɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬɫɹ
ɡɜɭɤɭ s).
Praesens indicatƯvi actƯvi
pos-sum — ɹ ɦɨɝɭ pos-sԃmus
pot-es pot-estis
pot-est pos-sunt
Imperfectum indicatƯvi actƯvi
pot-Ɵram — ɹ ɦɨɝ pot-erƗmus
pot-Ɵras pot-erƗtis
pot-Ɵrat pot-Ɵrant
Futnjrum I indicatƯvi actƯvi
pot-Ɵro — ɹ ɫɦɨɝɭ pot-erƱmus
pot-Ɵris pot-erƱtis
pot-Ɵrit pot-Ɵrunt

Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
De bellis
AntƯqui Graeci et RomƗni bella gerƝbant, terras populǀrum
vicinǀrum invadƝbant, incolas interficiƝbant aut captƯvos secum
asportƗbant; victos premƝbant. In numero servǀrum apud Graecos nec
non apud RomƗnos multi captƯvi erant. Nobis autem bella odiǀsa
sunt. Itaque bella vitabimus, iustitiam atque amicitiam inter populos
colƝmus, pacem defendƝmus. Vita nostra pulchra erit.
bellum, i (n) — ɜɨɣɧɚ
bellum gerƟre — ɜɟɫɬɢ ɜɨɣɧɭ
popԃlus, i (m) — ɧɚɪɨɞ
invado, invassi, invƗsum, -Ɵre — ɜɯɨɞɢɬɶ, ɜɫɬɭɩɚɬɶ
asporto, asportƗvi, asportƗtum, -Ɨre — ɭɜɨɡɢɬɶ

59
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


premo, pressi, pressum, -Ɵre — ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɞɚɜɢɬɶ
odiosus, a, um — ɧɟɧɚɜɢɫɬɧɵɣ
vito, vitƗvi, vitƗtum, -Ɨre — ɢɡɛɟɝɚɬɶ, ɫɩɚɫɚɬɶɫɹ
colo, colui, cultum, -Ɵre — ɩɨɱɢɬɚɬɶ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɩɪɹɝɚɣɬɟ ɜ futnjrum I indicatƯvi actƯvi et passƯvi ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɝɥɚɝɨɥɵ:
curo, curƗvi, curƗtum, -Ɨre — ɥɟɱɢɬɶ;
deleo, delƝvi, delƝtum, -Ɲre — ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ;
mittƟre, misi, missum, -Ɵre — ɩɨɫɵɥɚɬɶ;
finio, finivi, finƯtum, -Ưre — ɨɤɚɧɱɢɜɚɬɶ.
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɨɜ:
erunt, dicunt, dicent, legis, eram, habƝbam, habeo, amƗbant,
amƗbis, audies, audiƝbas, adest, adƟrit, possԃmus, poterƗmus,
absumus, aberƗtis, potƟrunt, curabat.
3. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Si fortiter pugnabitis, patriam servabitis. 2. Quod hodie non est, cras
erit. 3. MiscƝtur. Datur. SignƗtur. 4. Omnia mutabantur, mutantur, muta-
buntur. 5. Memoria virǀrum magnǀrum semper manebit. 6. InimƯci nostri
semper vincebantur et vincentur. 7. IgnorƗmus, sed non ignorabimus.
8. AmƗris, amabƗris, amabƟris. 9. In fluviis puƟri saepe lavabƗntur.
4. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ, ɜ ɤɚ-
ɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɝɨɥɵ, ɫɥɨɠɧɵɟ ɫ esse. Ɉɛɪɚɡɭɣ-
ɬɟ 1 ɥɢɰɨ ɷɬɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɢ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ.
1. Audacia tibi deest. 2. TacƝre non possum. 3. Quis vestrum hodie
adest (abest)? 4. Inter domƱnum et servum nulla amicitia esse potest.
5. Filia mea abest. 6. AmƯci mihi adsunt. 7. Patriae meae prosum. 8. Cur
ambulƗre nobiscum non potestis? 9. Nec legƟre, nec scribƟre possum.
5. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
cortex Quercus; radix Belladonnae; herba Leonuri; fructus Rosae;
folium Menthae piperitae; deɫoctum rhizomatis Tormentillae;

60
ɍɪɨ ɤ 7

briketum folii Eucalypti; infusum foliorum Digitalis; tabulettae


Validoli; granula Laminaridi; emulsum olei Vaselini; species
sedativae; unguentum Heparini; solutio Tannini spirituosa.
6. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
ɤɨɪɚ ɤɪɭɲɢɧɵ; ɤɨɪɟɧɶ ɪɟɜɟɧɹ; ɩɥɨɞɵ ɲɢɩɨɜɧɢɤɚ; ɬɪɚɜɚ ɤɪɚ-
ɫɚɜɤɢ; ɰɜɟɬɤɢ ɚɪɧɢɤɢ; ɤɨɪɧɟɜɢɳɟ ɥɚɩɱɚɬɤɢ; ɫɟɦɹ ɥɶɧɚ; ɫɨɤ ɩɨɞɨ-
ɪɨɠɧɢɤɚ; ɠɢɞɤɢɣ ɷɤɫɬɪɚɤɬ ɩɭɫɬɵɪɧɢɤɚ; ɫɭɯɨɣ ɷɤɫɬɪɚɤɬ ɪɟɜɟɧɹ;
ɫɢɪɨɩ ɚɥɬɟɹ; ɨɬɜɚɪ ɤɨɪɵ ɤɪɭɲɢɧɵ; ɦɚɫɥɨ ɦɹɬɵ ɩɟɪɟɱɧɨɣ; ɚɷɪɨ-
ɡɨɥɶ «Ʉɚɦɟɬɨɧ»; ɪɚɫɬɜɨɪ ɚɥɶɛɭɦɢɧɚ; ɞɪɚɠɟ ɚɩɪɟɫɫɢɧɚ; ɝɨɪɶɤɢɣ
ɫɛɨɪ; ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ ɫɬɪɟɩɬɨɰɢɞ; ɦɹɬɧɵɟ ɬɚɛɥɟɬɤɢ; ɷɦɭɥɶɫɢɹ ɩɟɪ-
ɫɢɤɨɜɨɝɨ ɦɚɫɥɚ.

61
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɪɨɤ 8
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.
ɋɤɥɨɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɟ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ.
ɋɤɥɨɧɟɧɢɟ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ. ɑɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɪɟɱɢɹ.
ɑɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ

ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ


Aluminium, i (n) ɚɥɸɦɢɧɢɣ
Argentum, i (n) ɫɟɪɟɛɪɨ
ArsenƱcum, i (n) ɦɵɲɶɹɤ
Aurum, i (n) ɡɨɥɨɬɨ
Barium, i (n) ɛɚɪɢɣ
Bismuthum, i (n) ɜɢɫɦɭɬ
Bromum, i (n) ɛɪɨɦ
Calcium, i (n) ɤɚɥɶɰɢɣ
Carboneum, i (n) ɭɝɥɟɪɨɞ
Chlorum, i (n) ɯɥɨɪ
Cuprum, i (n) ɦɟɞɶ
Ferrum, i (n) ɠɟɥɟɡɨ
Fluǀrum, i (n) ɮɬɨɪ
Phthorum, i (n)
Hydrargʆrum, i (n) ɪɬɭɬɶ
Hydrogenium, i (n) ɜɨɞɨɪɨɞ
Iǀdum, i (n) ɣɨɞ
Kalium, i (n) ɤɚɥɢɣ
Magnesium, i (n) ɦɚɝɧɢɣ
Magnium, i (n)
Mangănum, i (n) ɦɚɪɝɚɧɟɰ
Natrium, i (n) ɧɚɬɪɢɣ
Nitrogenium, i (n) ɚɡɨɬ

62
ɍɪɨ ɤ 8

Oxygenium, i (n) ɤɢɫɥɨɪɨɞ


Phosphǂrus, i (m) ɮɨɫɮɨɪ
Plumbum, i (n) ɫɜɢɧɟɰ
Sulfur, ǎris (n) ɫɟɪɚ
Zincum, i (n) ɰɢɧɤ

PronomƱna demonstratƯva
(ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ)
ɋɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɬɨɬ, ɬɚ, ɬɨ ɢɥɢ ɷɬɨɬ, ɷɬɚ, ɷɬɨ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ:
is, ea, id
iste, ista, istud
ille, ilia, illud
hie, haec, hoc
ɋɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɚɦ, ɫɚɦɚ, ɫɚɦɨ — ipse, ipsa, ipsum.
Sing. Plur.
m f n m f n
Nom. is ea id ei (ii) eae ea
Gen. eius eǀrum eƗrum eǀrum
Dat. ei eis (iis)
Acc. eum eam id eos eas ea
Abl. eo ea eo eis (iis)
Ʉɚɤ is, ea, id ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ idem, eadem, idem (ɬɨɬ ɠɟ). ɗɬɨ
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ is, ea, id ɢ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɣ ɱɚɫɬɢɰɵ -dem.
Sing. Plur.
m f n m f n
Nom. hic haec hoc hi hae haec
Gen. huius horum harum horum
Dat. huic his
Acc. hunc hanc hoc hos has haec
Abl. hoc hac hoc his

63
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Sing. Plur.
m f n m f n
Nom. iste ista istud isti istae ista
Gen. istƯus istǀrum istƗrum istǀrum
Dat. isti istis
Acc. istum istam istud istos istas ista
Abl isto istƗ isto istis
Ʉɚɤ iste, ista, istud ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ille, illa, illud ɢ ipse, ipsa,
ipsum.

Numeralia
(ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ)
Numeralia cardinalia Numeralia ordinalia
I unus, una, unum primus, -a, -um
ɨɞɢɧ, ɨɞɧɚ, ɨɞɧɨ ɩɟɪɜɵɣ, -ɚɹ, -ɨɟ
II 2 duo, duae, duo secundus, -a, -um
III 3 tres, tres, tria tertius, -a, -um
IV 4 quattuor quartus, -a, -um
V 5 quinque quintus, -a, -um
VI 6 sex sextus, -a, -um
VII 7 septem septƱmus, -a, -um
VIII 8 octo octavus, -a, -um
IX 9 novem nonus, -a, -um
X 10 decem decƱmus, -a, -um
XI 11 undƟcim undecƱmus, -a, -um
XII 12 duodƟcim duodecƱmus, -a, -um
XIII 13 tredƟcim tertius, -a, -um decƱmus, -a, -um
XIV 14 quattuordƟcim quartus, -a, -um decƱmus, -a, -um
XV 15 quindƟcim quintus, -a, -um decƱmus, -a, -um
XVI 16 sedƟcim sextus, -a, -um decƱmus, -a, -um
XVII 17 septendƟcim septƱmus, -a, -um decƱmus, -a, -um
XVIII 18 duodeviginti duodevicesƱmus, -a, -um
XIX 19 undeviginti undevicesƱmus, -a, -um

64
ɍɪɨ ɤ 8

XX 20 viginti vicesƱmus, -a, -um


XXI 21 viginti unus ɢɥɢ unus vicesƱmus, -a, -um primus, -a, -um
et viginti
XXII 22 viginti duo ɢɥɢ duo et vicesƱmus, -a, -um secundus, -a, -um
viginti
XXVIII 28 duodetriginta duodetricesƱmus, -a, -um
XXIX 29 undetriginta undetricesƱmus, -a, -um
XXX 30 triginta tricesƱmus, -a, -um
XXXI 31 triginta unus tricesƱmus, -a, -um primus, -a, -um
XXXVIII 38 duodequadraginta duodequadragesƱmus, -a, -um
XXXIX 39 undequadraginta undequadragesƱmus, -a, -um
XL 40 quadraginta quadragesƱmus, -a, -um
L 50 quinquaginta quinquagesƱmus, -a, -um
LX 60 sexaginta sexagesƱmus, -a, -um
LXX 70 septuaginta septuagesƱmus, -a, -um
LXXX 80 octoginta octogesƱmus, -a, -um
XC 90 nonaginta nonagesƱmus, -a, -um
C 100 centum centesƱmus, -a, -um
CXX 120 centum viginti centesƱmus, -a, -um vicesƱmus, -a, -um
CC 200 ducenti, -ae, -a ducentesƱmus, -a, -um
CCC 300 trecenti, -ae, -a trecentesƱmus, -a, -um
CCCC 400 quadringenti, -ae, -a quadringentesƱmus, -a, -um
D 500 quingenti, -ae, -a quingentesƱmus, -a, um
DC 600 sescenti, -ae, -a sescentesƱmus, -a, -um
DCC 700 septingenti, -ae, -a septingentesƱrnus, -a, -um
DCCC 800 octingenti, -ae, -a octingentesƱmus, -a, -um
CM 900 nongenti, -ae, -a nongentesƱmus, -a, -um
M 1000 mille millesƱmus, -a, -um
MM 2000 duo milia bis millesƱmus, -a, -um
MMM 3000 tria milia ter millesƱmus, -a, -um

65
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


1. ɂɡ ɩɪɨɫɬɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨ
ɪɨɞɚɦ ɢ ɩɚɞɟɠɚɦ ɬɨɥɶɤɨ unus, -a, -um — ɨɞɢɧ, duo, duae, duo —
ɞɜɚ, tres, tria — ɬɪɢ.
ɑɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬ 4 ɞɨ 100, ɚ ɬɚɤɠɟ 1000 ɧɟ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ.
ɇɚɩɪ.: quattuor puƟri propƟrant — ɢɞɭɬ ɱɟɬɵɪɟ ɦɚɥɶɱɢɤɚ; libri
quattuor puerǀrum — ɤɧɢɝɢ ɱɟɬɵɪɺɯ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ.
ɋɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɢ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɪɨɞɚɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɬɟɧ ɨɬ
200 ɞɨ 900, ɧɚɩɪ.: ducenti milƱtes — ɞɜɟɫɬɢ ɜɨɢɧɨɜ; ducentae
femƱnae — ɞɜɟɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧ; ducenta aedificia — ɞɜɟɫɬɢ ɡɞɚɧɢɣ.
Ɇɭɠɫɤɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɨɞ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɩɨ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ, ɚ ɠɟɧ-
ɫɤɢɣ — ɩɨ I: ducentǀrum puerǀrum, ducentǀrum aedificiǀrum,
ɧɨ: ducentƗrum feminƗrum.

ɋɤɥɨɧɟɧɢɟ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
unus, -a, -um; duo, -ae, -o; tres, -es, -ia

m (f) n m (f) n m (f) n


Nom. unus una unum duo duae duo tres tres tria
Gen. unƯus unƯus unƯus duǀrum duƗrum duǀrum trium trium trium
Dat. uni uni uni duǀbus duƗbus duǀbus tribus tribus tribus
Acc. unum unam unum duos duas duo tres tres tria
Abl. unǀ unƗ unǀ duǀbus duƗbus duǀbus tribus tribus tribus

2. Ⱦɜɚ ɱɢɫɥɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɞɟɫɹɬɤɭ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ


20 — viginti ɢ ɞɚɥɟɟ 30 — triginta, 40 — quadraginta ɢ ɬ.ɞ.),
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ ɢɡ ɧɟɝɨ ɟɞɢɧɢɰɵ -unus (ɜ ɫɨɤɪɚ-
ɳɺɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ un-) ɢɥɢ ɞɜɨɣɤɢ -duo: 19 — undeviginti,
18 — duo-deviginti, 58 — duodesexaginta, 79 — undeoctoginta.
Ɍɚɤɨɟ ɠɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢ ɞɥɹ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɯ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ.
3. ɉɨɪɹɞɤɨɜɵɟ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɢɥɚɝɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ -us, -a, -um, ɬ.ɟ. ɦɭɠɫɤɨɣ ɢ ɫɪɟɞ-
ɧɢɣ ɪɨɞ — ɩɨ II, ɠɟɧɫɤɢɣ ɪɨɞ — ɩɨ I ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ. ȼ ɫɥɨɠɧɵɯ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɯ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɠɞɚɹ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ

66
ɍɪɨ ɤ 8

ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɦ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ: ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ — annus


vicesƱmus primus, ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɲɟɫɬɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ — pagƱna trice-
sƱma sexta ɢ ɬ.ɞ.
4. ɉɨɪɹɞɤɨɜɵɟ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɪɚɬɧɵɟ ɬɵɫɹɱɟ, ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ
ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɫɥɨɜɭ millesƱmus — ɬɵɫɹɱɧɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɪɟɱɢɣ: bis — ɞɜɚɠɞɵ, ter — ɬɪɢɠɞɵ
ɢ ɬ.ɞ.: ter millesƱmus — ɬɪɟɯɬɵɫɹɱɧɵɣ.

Adverbia numeralia
(ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɪɟɱɢɹ)
1 semel — ɨɞɧɚɠɞɵ
2 bis — ɞɜɚɠɞɵ
3 ter — ɬɪɢɠɞɵ
4 quater — ɱɟɬɵɪɟɠɞɵ
5 quinquies — ɩɹɬɢɤɪɚɬɧɨ
6 sexies — ɲɟɫɬɢɤɪɚɬɧɨ
7 septies — ɫɟɦɢɤɪɚɬɧɨ
8 octies — ɜɨɫɶɦɢɤɪɚɬɧɨ
9 novies — ɞɟɜɹɬɢɤɪɚɬɧɨ
10 decies — ɞɟɫɹɬɢɤɪɚɬɧɨ
11 undecie — ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
12 duodecies — ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
13 ter decies — ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
14 quater decies — ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
15 quinquis decies — ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
16 sexies decies — ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
17 septies decies — ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
18 duodevicies — ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
19 undevicies — ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
20 vicies — ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɪɚɡ
21 sɟmel et vicies = vicies semel — ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ
28 duodetricies — ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɜɨɫɟɦɶ ɪɚɡ
29 undetricies — ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɞɟɜɹɬɶ ɪɚɡ
30 tricies — ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɪɚɡ

67
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


40 quadragies — ɫɨɪɨɤ ɪɚɡ
50 quinquagies — ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɪɚɡ
60 sexagies — ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ ɪɚɡ
70 septuagies — ɫɟɦɶɞɟɫɹɬ ɪɚɡ
80 octogies — ɜɨɫɟɦɶɞɟɫɹɬ ɪɚɡ
90 nonagies — ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɪɚɡ
100 centiɟs — ɫɬɨ ɪɚɡ
1000 milies — ɬɵɫɹɱɭ ɪɚɡ
2000 bis milies — ɞɜɟ ɬɵɫɹɱɢ ɪɚɡ
ɑɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɪɟɱɢɹ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɦ millesƱmus:
ɞɜɭɯɬɵɫɹɱɧɵɣ — bis millesƱmus, ɩɹɬɢɬɵɫɹɱɧɵɣ — quinquis
millesƱmus.
DistributƯva numeralia
(ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ)
singǎli, ae, a ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ
bini, ae, a ɩɨ ɞɜɚ
terni, ae, a ɩɨ ɬɪɢ
quaterni, ae, a ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ
quini, ae, a ɩɨ ɩɹɬɶ
seni, ae, a ɩɨ ɲɟɫɬɶ
septƝni, ae, a ɩɨ ɫɟɦɶ
octǀni, ae, a ɩɨ ɜɨɫɟɦɶ
novƝni, ae, a ɩɨ ɞɟɜɹɬɶ
deni, ae, a ɩɨ ɞɟɫɹɬɶ
Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ:
ɚ) ɤɨɝɞɚ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɧɟɫ-
ɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ: ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ, ɩɨ ɞɜɚ, ɩɨ ɬɪɢ:
ɍ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ: ɩɨ ɞɜɟ ɜɟɪɯɧɢɯ ɢ ɩɨ
ɞɜɟ ɧɢɠɧɢɯ. — Omnӿbus hominӿbus quaterna membra sunt:
bina membra superiǀra et bina membra inferiǀra;
ɛ) ɩɪɢ ɭɦɧɨɠɟɧɢɢ:
ɞɜɚɠɞɵ ɞɜɚ ɟɫɬɶ ɱɟɬɵɪɟ — bis bina sunt quattuor.

68
ɍɪɨ ɤ 8

Ɇɧɨɠɢɬɟɥɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ-ɧɚɪɟɱɢɟ, ɚ ɦɧɨ-


ɠɢɦɨɟ — ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɪɨɞɟ.
ɑɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ I–II ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ.

Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
Unus rex Romam administrƗbat, sed regƱbus exactis duo consԃles
rei publƱcae praeƟrant. Trium celebrium poƝtƗrum Romanǀrum
elegias legƟre possԃmus: Sexti Propertii, Albii Tibulli et Publii Ovidii
Nasǀnis. Quattuor sunt tempǂra anni: ver, aestas, autumnus, hiems.
Quinque declinatiǀnes tibi iam notae sunt. Sex VirgƱnes VestƗles
ignem in Vestae tempio custodiƝbant. Septem reges RomƗni erant:
primus Romԃlus, septƱmus Tarquinius Superbus erat. Roma in septem
montibus sita erat. Mensis October a numƟro octo, mensis November
a numƟro novem appellƗtur. Novem Musae erant. In manu quinque,
in duƗbus manƱbus decem digƱtos habes.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɤɥɨɧɹɣɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ:
id bellum odiǀsum — ɷɬɚ ɧɟɧɚɜɢɫɬɧɚɹ ɜɨɣɧɚ;
ea femƱna pulchra — ɷɬɚ ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ;
iste popԃlus magnus — ɷɬɨɬ ɜɟɥɢɤɢɣ ɧɚɪɨɞ.
2. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Tu ex amƯcis certis mihi es certissimus. 2. Sibi imperƗre
maximum imperium est, sibi servƯre — gravissima servitus.
3. SenƗtus haec intelligit, consul videt, hic tamen vivit. 4. Caesari
ipsi, cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent. 5. Minime
sibi quisque notus est et difficillime de se quisque sentit. 6. LiberƗlis
est, cuius opes omnibus patent. 7. Felix, cui, quod habet, satis est.
9. Fratris carmen valde mihi placet, lege id! 9. Haec sententia mihi
placet, illa displicet. 10. Quis me vocat? 11. Qui scribit, bis legit.

69
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


12. Quidquid vides, curret cum tempore. 13. Qui pro quo. 14. Feci,
quod potui. 15. Oppida vestra bene munƯta erunt, si ipsi viri validi
eritis. 16. Quis nostrum haec dixit? 17. Saepe ii homines, qui sibi
ipsis maxime placenta, aliis maxime displicent. 18. Sorǀres meae sua
ipsƗrum voluntƗte domi manent.

3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ, ɨɬ ɤɚɤɢɯ ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜ ɪɭɫ-


ɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɨɜɚ:
ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɧɨɧɟɬ, ɤɜɢɧɬɟɬ, ɤɜɚɪɬɟɬ, ɧɚɜɢɝɚɰɢɹ, ɚɤɜɚɪɢɭɦ,
ɦɚɪɢɧɢɫɬ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ.

4. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ:


715, 1337, 1789, 1871, 1914, 2205.

5. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:


1. Primo die abstinƝre aegrum oportet, secundo ducƟre alvum
(Celsus). 2. Pollex et hallex binas phalanges habet. 3. Nervus hypo-
glǀssus est duodecӿmum par nervǀrum. 4. Duae arteriae, aorta et
arteriae pulmonƗlis habent ternas valvǎlas semilunƗres. 5. Digӿtus
secundus s. index, digӿtus tertius s. medius, digӿtus quartis s. anulƗris,
digӿtus quintus s. minimus ternas phalanges habent. 6. Utraque manus
quintos digӿtos habet: pollӿcem, indӿcem, medium, anulƗrem et
minӿmum. 7. Aurix ex tribus partӿbus constat: auri media, externa et
interna. 8. Dies tertius morbi.

6. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ (ɱɚɫɬɶ ɪɟɰɟɩɬɚ,


ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ).
1. Recipe: Extracti Frangulae fluidi 25 ml.
Da. Signa.
2. Recipe: Tincturae Crataegi 25 ml.
Da. Signa.
3. Recipe: Emulsi olei Ricini 180,0.
Sirupi Sacchari ad 200,0.
Misce. Da. Signa.

70
ɍɪɨ ɤ 8

4. Recipe: Foliorum Farfarae 50,0.


Detur. Signetur.
5. Recipe: Protargoli 0,2.
Glycerini 5,0.
Aquae destillatae 15 ml.
Misceatur. Detur. Signetur.
6. Recipe: Infusi fructuum Anisi 15,0 — 200 ml.
Detur. Signetur.
7. Recipe: Chloroformii.
Olei Helianthi ana 20 ml.
Misce, fiat linimentum.
Da. Signa.
8. Recipe: Pulveris radicis Rhei 0,5.
Da tales doses numero 12.
Signa.
9. Recipe: Chloroformii 2 ml.
Tincturae Valerianae.
Spiritus aethylici 95% ana 10 ml.
Misceatur. Detur. Signetur.
10. Recipe: Corticis Frangulae.
Foliorum Urticae ana 15,0.
Foliorum Menthae piperitae 10,0.
Radicis Valerianae 5,0.
Misce, fiant species.
Da. Signa.

7. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.


1. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɢɪɨɩɚ ɪɟɜɟɧɹ 300 ɦɥ.
ȼɵɞɚɬɶ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.
2. ȼɨɡɶɦɢ: Ɉɬɜɚɪɚ ɥɢɫɬɶɟɜ ɬɨɥɨɤɧɹɧɤɢ 10,0 — 180 ɦɥ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.

71
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


3. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɨɤɚ ɚɥɨɷ 100 ɦɥ.
ȼɵɞɚɣ ɜ ɬɺɦɧɨɣ ɫɤɥɹɧɤɟ.
Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
4. ȼɨɡɶɦɢ: ɗɦɭɥɶɫɢɢ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ 100 ɦɥ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
5. ȼɨɡɶɦɢ: Ƚɪɭɞɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ 50,0.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
6. ȼɨɡɶɦɢ: ɇɚɫɬɨɹ ɥɢɫɬɶɟɜ ɤɪɚɩɢɜɵ 15,0 — 200 ɦɥ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
7. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɥɨɠɧɨɝɨ ɫɤɢɩɢɞɚɪɧɨɝɨ ɥɢɧɢɦɟɧɬɚ 80 ɦɥ.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɜɵɞɚɧɨ.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ.
8. ȼɨɡɶɦɢ: Ʉɨɪɧɹ ɚɥɬɟɹ.
Ʉɨɪɧɹ ɫɨɥɨɞɤɢ.
ɋɟɦɟɧɢ ɥɶɧɚ ɩɨ 10,0.
ɉɥɨɞɚ ɚɧɢɫɚ 5,0.
Ʌɢɫɬɶɟɜ ɷɜɤɚɥɢɩɬɚ 2,5.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɫɛɨɪ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
9. ȼɨɡɶɦɢ: Ɇɟɧɬɨɥɚ 0,1.
ɉɟɪɫɢɤɨɜɨɝɨ ɦɚɫɥɚ 10,0.
ɋɦɟɲɚɣ. ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
10. ȼɨɡɶɦɢ: Ʉɨɪɵ ɤɪɭɲɢɧɵ 30,0.
Ʌɢɫɬɶɟɜ ɤɪɚɩɢɜɵ 20,0.
Ɍɪɚɜɵ ɬɵɫɹɱɟɥɢɫɬɧɢɤɚ 10,0.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɫɛɨɪ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.

72
ɍɪɨ ɤ 8

ɍɪɨɤ 9
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɤɢɫɥɨɬ.
Ɍɪɟɬɶɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ

ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɤɢɫɥɨɬɵ
Acidum aceticum ɭɤɫɭɫɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum acetylsalicylicum ɚɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum ascorbinicum ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum benzoicum ɛɟɧɡɨɣɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum boricum ɛɨɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum carbolicum ɤɚɪɛɨɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum carbonicum ɭɝɨɥɶɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum citricum ɥɢɦɨɧɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum folicum ɮɨɥɢɟɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum glutaminicum ɝɥɸɬɚɦɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum lipoicum ɥɢɩɨɟɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum nicotinicum ɧɢɤɨɬɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum phosphoricum ɮɨɫɮɨɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum salicylicum ɫɚɥɢɰɢɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum arsenicicum ɦɵɲɶɹɤɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum arsenicosum ɦɵɲɶɹɤɨɜɢɫɬɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum nitricum ɚɡɨɬɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum nitrosum ɚɡɨɬɢɫɬɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum sulfuricum ɫɟɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum sulfurosum ɫɟɪɧɢɫɬɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum hydrobromicum ɛɪɨɦɢɫɬɨɜɨɞɨɪɨɞɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum hydrocyanicum ɰɢɚɧɢɫɬɚɹ (ɫɢɧɢɥɶɧɚɹ) ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum hydrosulfuricum ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
Acidum hydrochloricum ɯɥɨɪɢɫɬɨɜɨɞɨɪɨɞɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ

73
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ɍɪɟɬɶɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
Ʉ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ
ɪɨɞɨɜ. ɂɯ ɨɫɧɨɜɚ ɨɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ ɡɜɭɤ ɢɥɢ ɧɚ
ɝɥɚɫɧɵɣ -i-, ɚ ɜ ɞɜɭɯ ɫɥɭɱɚɹɯ — ɧɚ -u. Nominativus ɢɦɟɟɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ: ɨɧ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɱɢɫɬɭɸ
ɨɫɧɨɜɭ: senator, senator-is, ɢɥɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ: lex, leg-is — ɡɚɤɨɧ, miles, milƱt-is — ɜɨɢɧ, ɫɨɥɞɚɬ.
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ gen. sing. ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ — -is.
III ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ 3 ɝɪɭɩɩɵ: ɫɨɝɥɚɫɧɭɸ, ɝɥɚɫɧɭɸ, ɫɦɟ-
ɲɚɧɧɭɸ.
ɋɨɝɥɚɫɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
tumor, -is (m) — ɨɩɭɯɨɥɶ

Sing. Plur.
Nom. tumor tumǀr-es
Gen. tumǀr-is tumǀr-um
Dat. tumǀr-i tumor-Ʊbus
Acc. tumǀr-em tumǀr-es
Abl. tumǀr-e tumor-Ʊbus
Voc. tumor tumǀr-es

lex, -is ( f) — ɡɚɤɨɧ

Sing. Plur.
Nom. lex leg-es
Gen. leg- is leg-um
Dat. leg-i leg-Ʊbus
Acc. leg-em leg-es
Abl. leg-e leg-Ʊbus
Voc. lex leg-es

74
ɍɪɨ ɤ 9

corpus, corpǂris (n) — ɬɟɥɨ

Sing. Plur.
Nom. corpus corpǂr-a
Gen. corpǂr-is corpǂr-um
Dat. corpǂr-i corpǂr-Ʊbus
Acc. corpus corpǂr-a
Abl. corpǂr-e corpǂr-Ʊbus
Voc. corpus corpǂr-a

Ƚɥɚɫɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
exemplar, is (n) — ɩɪɢɦɟɪ

Sing. Plur.
Nom. exemplar exemplari-a
Gen. exemplƗris exemplari-um
Dat. exemplƗri exemplar-Ʊbus
Acc. exemplar exemplari-a
Abl. exemplƗri exemplar-Ʊbus
Voc. exemplar exemplari-a

mare, maris (n) — ɦɨɪɟ

Sing. Plur.
Nom. mare mari-a
Gen. maris mari-um
Dat. mari mar-Ʊbus
Acc. mare mari-a
Abl. mari mar-Ʊbus
Voc. mare mari-a

Ʉ ɝɥɚɫɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ


ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚ -i.

75
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɋɦɟɲɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
naris, is (f) — ɧɨɡɞɪɹ

Sing. Plur.
Nom. naris nares
Gen. naris nari-um
Dat. nari narƱbus
Acc. narem nares
Abl. nare narƱbus
Voc. naris nares

urbs, urbis (f) — ɝɨɪɨɞ

Sing. Plur.
Nom. urbs urbes
Gen. urbis urbi-um
Dat. urbi urbƱbus
Acc. urbem urbes
Abl. urbe urbƱbus
Voc. urbs urbes

Ʉ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ


ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ.
Ɍɟɤɫɬɵ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
Die sol terram illustrat, nocte lunam et stellas in caelo vidƝmus.
PuƟri ad mare sunt. Caelum caeruleum et serƝnum est. PuƟri naves
spectant, rostra navium pulchra sunt. Aqua maris caerulea est. Sed
caelum mox atrum et obscnjrum erit; nubes caelum tegent et color
nubium obscnjrus erit. Haud dubio tempestas cum fulminƱbus et
fulgurƱbus approprinquƗbit. Nautae tempestƗtem timent, nam mare
tum periculǀsum erit. Iam fulgԃra caelum et mare illustrant, venti
aquam maris turbant. Nautae Neptnjnum, marium deum, invǂcant et

76
ɍɪɨ ɤ 9

auxilium navƱbus rogant. Cum salvi in terram venient, Neptnjno


sacrificƗbunt et gratiam ei agent.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɚɞɟɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ:
tabԃlas, puƟrum, veritƗte, puerǀrum, fabԃlam, homƱni, homƱnes,
victorƱbus, ventris, labǀres, colǀres, moris, legem, civitƗtum, libertatƱbus,
tempǂre, legiǀnes carmƱna, nomƱnum, capƱti, legƱbus, colǀris, doctǀris,
repetitiǀne, civitƗtem, nominƱbus, capƱta, pulmǀni, pedem.
2. Ɉɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ
ɨɛɪɚɡɭɣɬɟ nominaƯvus ɢ accusatƯvus plurƗlis:
carmen, ius, foramen, corpus, caput, opus, vulnus, rus, sidus.
3. ɉɪɨɫɤɥɨɧɹɣɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ:
homo honestus — ɱɟɫɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ;
ars antiqua — ɞɪɟɜɧɟɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ;
forƗmen rotundum — ɤɪɭɝɥɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ.
4. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Docto homini et erudƯto vivere est cogitƗre. 2. Grammatici —
custǀdes LatƯni sermǀnis. 3. Pro patria, pro vita, pro libertƗte
certƗmus. 4. Amicitia magnum solatium in dolǀre est. 5. Dura lex, sed
lex. 6. Lex videt irƗtos, irƗti legem non vident. 7. In potestƗte nostra
sunt liberi nostri. 8. AmƯcus Plato, sed magis amƯca — veritas. 9.
Decimus Brutus salnjtem dicit Marco Cicerǀni. 10. Repetitio est mater
studiǀrum. 11. O tempora, o mores! 12. Nemo hominum curis liber
est. 13. Mores populǀrum antiquǀrum varii erant. 14. Equites RomƗni
in magno honǀre erant. 15. AestƗte agricolis labǀres molesti sunt.
16. RadƯces nonnullƗrum arbǀrum bona remedia morbǀrum praebent.
17. Homo probus timet dedecus sceleris, homo improbus timet
poenam sceleris. 18. Pulmǀnes sunt organa respiratorӿa. 19. Pulmǀnes
in cavo thorƗcis locƗti sunt. 20. Pulmǀnem dextrum et sinistrum
distinguӿmus. 21. Pulmonӿbus respirƗmus. 22. Lobus superior, lobus
medius. 23. Paries membranaceus tracheae. 24. Pus bonum et pus
malum distinguӿmus. 25. UlcČra varia sunt: ulcus callǀsum, ulcus
cutanČum, ulcus fungǀsum, ulcus ventricǎli rotundum et cetČra.

77
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


5. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.
1. Recipe: Solutionis Acidi carbolici 3% 200 ml.
Detur. Signetur.
2. Recipe: Tabulettas Acidi lipoici 0,25 numero 50.
Da. Signa.
3. Recipe: Acidi borici 0,25.
Spiritus aethylici 70%.
Glycerini ana 10 ml.
Misce. Da. Signa.
4. Recipe: Zinci oxydi 24,4.
Ichthyoli 2,5.
Amyli 24,4.
Vaselini 48,7.
Misce, fiat pasta.
Da. Signa.
5. Recipe: Solutionis Iodi spirituosae 5% 2 ml.
Tannini 3,0.
Glycerini 10,0.
Misceatur. Detur. Signetur.
6. Recipe: Riboflavini 0,001.
Acidi ascorbinici 0,2.
Aquae destillatae 10 ml.
Misceatur. Detur. Signetur.
7. Recipe: Acidi salicylici 5,0.
Zinci oxydi 25,0.
Talci 50,0.
Misce, fiat pulvis.
Da. Signa.
8. Recipe: Acidi benzoici 0,6.
Acidi salicylici 0,3.
Vaselini 10,0.
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa.
78
ɍɪɨ ɤ 9

6. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:


1. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɢɪɨɩɚ ɚɥɨɷ ɫ ɠɟɥɟɡɨɦ 100,0.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
2. ȼɨɡɶɦɢ: Ȼɟɥɨɣ ɪɬɭɬɧɨɣ ɦɚɡɢ 5% 25,0.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
3. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɚɥɢɰɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 1% 40 ɦɥ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
4. ȼɨɡɶɦɢ: Ɏɨɥɢɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 0,0008.
Ⱥɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 0,1.
ȼɵɞɚɣ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ 30 ɜ ɬɚɛɥɟɬɤɚɯ.
Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
5. ȼɨɡɶɦɢ: Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɩɟɪɨɤɫɢɞɚ.
ɜɨɞɨɪɨɞɚ 5,0.
Ⱦɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ 15 ɦɥ.
ɋɦɟɲɚɬɶ. ȼɵɞɚɬɶ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ
6. ȼɨɡɶɦɢ: Ɉɱɢɳɟɧɧɨɣ ɫɟɪɵ.
Ɉɤɫɢɞɚ ɦɚɝɧɢɹ.
ɋɚɯɚɪɚ ɩɨ 10,0.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɩɨɪɨɲɨɤ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
7. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɚɥɢɰɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 1,0.
Ɉɤɫɢɞɚ ɰɢɧɤɚ.
ɉɲɟɧɢɱɧɨɝɨ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɩɨ 12,5.
ȼɚɡɟɥɢɧɚ ɞɨ 50,0.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɩɚɫɬɚ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
8. ȼɨɡɶɦɢ: Ɋɚɡɜɟɞɺɧɧɨɣ ɯɥɨɪɢɫɬɨɜɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 4 ɦɥ.
ɉɟɩɫɢɧɚ 2,0.
Ⱦɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɞɨ 200 ɦɥ.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɫɦɟɲɚɧɨ.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɜɵɞɚɧɨ.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ.

79
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 

ɍɪɨɤ 10
ɑɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ ɢ ɩɹɬɨɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɑɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɉɬɪɟɡɤɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɉɪɢɦɟɪɵ
-oxy- ɤɢɫɥɨɪɨɞ Oxycobalaminum
-hydr- ɜɨɞɨɪɨɞ Hydrocortisonum
-thi- ɫɟɪɚ Thiopentalum
-phthor- ɮɬɨɪ Phthorocort
-az- ɚɡɨɬ Aminazinum
-benz- ɛɟɧɡɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Benzonalum
-phen- ɮɟɧɢɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Phenacetinum
-meth- ɦɟɬɢɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Methylprednisolonum
-aeth- ɷɬɢɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Aethacridinum
-yl- ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɢɥɢ Acetylcholinum
ɤɢɫɥɨɬɧɵɣ ɪɚɞɢɤɚɥ

ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ


Ʉ IV ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢɦɟɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ
ɧɚ ɝɥɚɫɧɵɣ -u. ɗɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɨɤɚɧɱɢ-
ɜɚɸɳɢɟɫɹ ɜ nom. sing. ɧɚ -us, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɪɨɞɚ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɜ nom. sing. ɧɚ -u. ȼ gen. sing. ɜɫɟ ɨɧɢ
ɢɦɟɸɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -us:
senƗtus, senƗtus — ɫɟɧɚɬ; exercƱtus, exercƱtus — ɜɨɣɫɤɨ; genu,
genus — ɤɨɥɟɧɨ; cornu, cornus — ɪɨɝ.

80
ɍɪɨ ɤ 10

ductus, us (m) — ɩɪɨɬɨɤ

Sing. Plur.
Nom. ductus ductus
Gen. ductus ductu-um
Dat. ductui ductƱbus
Acc. ductum ductus
Abl. ductnj ductƱbus
Voc. ductus ductus

cornu, -us (n) — ɪɨɝ

Sing. Plur.
Nom. cornu cornua
Gen. cornus cornu-um
Dat. cornui, cornu cornƱbus
Acc. cornu cornua
Abl. cornnj cornƱbus
Voc. cornu cornua

Ʉ IV ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ


ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: domus — ɞɨɦ, portƱcus — ɩɨɪɬɢɤ.
manus, -us ( f) — ɪɭɤɚ

Sing. Plur.
Nom. manus manus
Gen. manus manǀrum (manuum)
Dat. manui manƱbus
Acc. manum manos (manus)
Abl. mano manƱbus
Voc. manus manus

ɉɪɢ ɫɤɥɨɧɟɧɢɢ ɫɥɨɜ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ


ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ II ɢ IV ɫɤɥɨɧɟɧɢɣ.

81
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɉɹɬɨɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
Ʉ V ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ
nom. sing. ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -es ɢ ɜ gen. sing. ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -ei, ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ
ɨɧɢ — ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ.
res, rei ( f) — ɞɟɥɨ, ɜɟɳɶ

Sing. Plur.
Nom. r-es r-es
Gen. r-ei r-Ɲrum
Dat. r-ei r-Ɲbus
Acc. r-em r-es
Abl. r-e r-Ɲbus
Voc. r-es r-es

ɋɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ dies, diƝi ɬ (ɞɟɧɶ) ɤɚɤ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ — ɦɭɠ-


ɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ (ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɪɨɤ ɷɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ —
ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ).

Sing. Plur.
Nom. dies dies
Gen. diƝi diƝrum
Dat. diƝi diƝbus
Acc. diem dies
Abl. die diƝbus
Voc. dies dies

Ɍɟɤɫɬɵ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ ɢ ɭɤɚɠɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
IV ɢ V ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ.
De exercitu RomƗno
Exercitus RomƗnus audacia et fortitudine omnibus temporibus
admiratiǀnem magnam habƝbat. Milites in itinere permultos labǀres

82
ɍɪɨ ɤ 10

tolerƗbant; multi duces exercituum Romanǀrum magno belli usu clari


erant. Interdum parvus exercitus RomƗnus magnos hostium exercitus
fugƗbat. Exercitus RomƗni telis et armis egregiis, sevƝra disciplina
militƗri, impetu acri multis hostium exercitibus interitum parƗbant.
Auxilia, imprƯmis sociǀrum equitƗtus, in cornibus exercituum
pugnƗbant. Omni legiǀni tribnjni militum praeerant, universo exercitui
imperƗbat dux. Cum hostes appropinquƗbant, milites Romanǀrum
agmine quadrƗto iter continuƗbant. In conspectu hostium saepe castra
collocƗbant et vallo fossƗque firmƗbant.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɤɥɨɧɹɣɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ:
fructus dulcis — ɫɥɚɞɤɢɣ ɩɥɨɞ;
dies felix — ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɞɟɧɶ;
manus levis — ɥɺɝɤɚɹ ɪɭɤɚ.
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɚɞɟɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ:
rerum, genua, diƝbus, vultuum, fidei, gelu, fidem, sensƱbus,
meridies, cornus, scabiem, maciei, sinui, collapses.
3. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Adventus peditƗtus nostri hostibus notus non erat. 2. Manus
manum lavat. 3. Galli spatia omnis temporis non numero diƝrum, sed
noctium finiunt. 4. AmƯcus certus in re incerta cernitur. 5. Nihil semper
sun statu manet. 6. Dies diem docet. 7. Vi ventǀrum aqua marium,
lacuum, fluminum agitƗtur. 8. Magni erant honǀres magistratuum
Romanǀrum. 9. Rem familiƗrem homines labǀre et industria augent. 10.
In horto nostro sunt lacus parvi. 11. Romae permulti dies festi errant. 12.
Processus articulƗris inferior. 13. MeƗtus acustӿcus internus. 14. Cornu
anterius ventricǎli laterƗlis. 15. Genu dextrum et sinstrum. 16. Pulsus, qui
aegre palpƗtur, filiformis nominƗtur. 17. Pulsus aequƗlis nota homӿnis
sani est. 18. In gynaecologӿa et obstetricio varia genČra partus
considerantur. 19. In osse sacro cornua observƗmus: cornu dextrum et
sinistrum. 20. Remedium contra scabiem. 21. Nonnulla symptomӽta
rabiei sunt: somnium malum. Appetites malus, status depressus, dyspnoë,
pulsation frequens, aerophobӿa, hydrophobia, ptyalorroea. 22. Maxilla e
corpǂre et quattuor processӿbus constat.
83
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


4. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɩɨ-ɥɚɬɵɧɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ:
-aeth-: ɷɬɚɡɨɥ, ɷɬɚɦɢɞ, ɷɬɢɥɨɜɵɣ ɫɩɢɪɬ;
-az-: ɚɦɢɧɚɡɢɧ, ɞɢɛɚɡɨɥ, ɩɪɨɩɚɡɢɧ;
-benz-: ɛɟɧɡɨɧɚɥ, ɛɟɧɡɨɚɬ, ɛɟɧɡɨɝɟɤɫɨɧɢɣ;
-hydr-: ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ, ɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞ, ɝɢɞɪɨɤɨɪɬɢɡɨɧ;
-meth-: ɦɟɬɚɰɢɧ, ɦɟɬɢɥɩɪɟɞɧɢɡɨɥɨɧ;
-oxy-: ɨɤɫɢɞ, ɨɤɫɢɬɨɰɢɧ;
-phen-: ɨɤɫɚɮɟɧɚɦɢɞ, ɞɢɩɪɨɮɟɧ;
-phthor-: ɜɢɬɚɮɬɨɪ, ɮɬɨɪɢɞ;
-thi-: ɬɢɚɦɢɧ, ɬɢɨɩɟɧɬɚɥ;
-yl-: ɫɭɥɶɮɚɰɢɥ, ɮɟɧɢɥɢɧ.
5. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ; ɩɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ
ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ:
1. Recipe: Tabulettas Methandrostenoloni 0,005.
Numero 20.
Da. Signa.
2. Recipe: Unguenti Sulfacyli-natrii 30 % 10,0.
Detur. Signetur.
3. Recipe: Tabulettas Sulfadimezini 0,5 numero 14.
Da. Signa.
4. Recipe: Synoestroli 0,001.
Dentur tales doses numero 25 in tabulettis.
Signetur.
5. Recipe: Solutionis Desoxycorticosteroni acetatis.
oleosae 0,5 % 1 ml.
Da tales doses numero 15 in ampullis.
Signa.
6. Recipe: Tabulettas Neomycini sulfatis 0,1 numero 15.
Detur. Signetur.

84
ɍɪɨ ɤ 10

ɍɪɨɤ 11
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɢ ɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ
ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ.
Ɍɪɟɬɶɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ.
ɋɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ

Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ
ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ
ɉɪɢɫɬɚɜɤɚɦɢ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɭɠɚɬ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɢ ɱɚɫɬɢɰɵ.
ɉɪɢ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɹ, ɬ.ɟ. ɤɨɧɟɱɧɵɣ
ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ ɡɜɭɤ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɱɚɫɬɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨɦɭ ɡɜɭɤɭ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɥɨɜɚ.
ȼ ɩɪɢɫɬɚɜɤɟ dis ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ ɡɜɭɤ s ɩɟɪɟɞ (f) ɩɟɪɟ-
ɯɨɞɢɬ ɜ f:
diffČrens ɨɬ dis-ferens — ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ
ɉɪɢɫɬɚɜɤɚ in ɩɟɪɟɞ b, m, p ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ im:
impatientƱa ɨɬ in-patientia — ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨɫɬɶ
in ɩɟɪɟɞ l ɢ r ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜ il ɢ ir:
illaborƗtus ɨɬ in-laborƗtus — ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ;
irreligio ɨɬ in-religio — ɛɟɡɜɟɪɢɟ.
ɉɪɢɫɬɚɜɤɚ cum ɜ ɫɥɨɠɟɧɢɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɝɥɚɫɧɵɦɢ ɢɦɟɟɬ ɮɨɪɦɭ
con, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ n ɦɨɠɟɬ ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ:
con-traho — ɫɬɹɝɢɜɚɬɶ;
com-mendatus — ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɣ.
ɉɪɢ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɫɬɚɜɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ. ɇɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɟ ɫ ɩɪɢɫɬɚɜɤɨɣ ɫɥɨɜɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨɪɨɣ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.

85
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ʌɚɬɢɧ- ȿɺ ɪɭɫ-
ɫɤɚɹ ɫɤɨɟ ɫɨ-
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɉɪɢɦɟɪɵ
ɩɪɢ- ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɚɜɤɚ ɫɬɜɢɟ
a; ɨɬ ɭɞɚɥɟɧɢɟ, a+versio ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ab; ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ, ab+ruptio ɨɬɪɵɜɚɧɢɟ
abs ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ abs+tinentia ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɬ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ
ad ɩɪɢ ɩɪɢɛɥɢɠɟ- ad+do ɞɨɛɚɜɥɹɸ
ɧɢɟ, ɩɪɢɫɨ- ac+comodatio ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟ-
ɟɞɢɧɟɧɢɟ ap+pendix ɧɢɟ, ɩɪɢɞɚ-
ɬɨɤ, ɩɪɢɜɟɫɨɤ
ante ɩɪɟɞ, ɜɩɟɪɟɞɢ ante+brachium ɩɪɟɞɩɥɟɱɶɟ
ɪɚɧɶɲɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ,
ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɟɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
circum ɨɛ ɜɨɤɪɭɝ circum+flexus ɨɝɢɛɚɸɳɢɣ
con- ɫ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ con+centratio ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ
com- ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ com+munƱcans ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɣ
(cum) co+indicatio ɩɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɤ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ
contra ɩɪɨɬɢɜɨ- ɩɪɨɬɢɜ contra+indicatio ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɩɨɤɚɡɚɧɢɟ
de ɨɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ de+coctum ɨɬɜɚɪ,
ɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, de+generatio ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ
dis ɪɚɡ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ dis+solutio ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɪɚɫ
e, ex ɜɵ, ɢɡ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɡ ex+arthrǀsis ɜɵɜɢɯ
ɜ ɫɭɫɬɚɜɟ
in ɜ, ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ in+curvatio ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɶ

86
ɍɪɨ ɤ 11

Ʌɚɬɢɧ- ȿɺ ɪɭɫ-
ɫɤɚɹ ɫɤɨɟ ɫɨ-
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɉɪɢɦɟɪɵ
ɩɪɢ- ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɚɜɤɚ ɫɬɜɢɟ
infra ɩɨɞ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ infra+orbatilis ɩɨɞɝɥɚɡ-
ɧɢɠɟ ɩɨɞ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɧɢɱɧɵɣ
inter ɦɟɠɞɭ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ inter+costƗlis ɦɟɠɪɟɛɟɪ-
ɦɟɠ ɦɟɠɞɭ ɱɟɦ- ɧɵɣ
ɥɢɛɨ
intra ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ intra+musculƗris ɜɧɭɬɪɢɦɵ-
ɜɧɭɬɪɢ ɱɟɝɨ- ɲɟɱɧɵɣ
ɥɢɛɨ
ob ɩɪɨɬɢɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ob+longƗtus ɩɪɨɞɨɥɝɨ-
ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɜɚɬɵɣ
per ɩɪɨ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɱɟ- per+tussis ɫɢɥɶɧɵɣ
ɱɟɪɟɡ, ɪɟɡ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɤɚɲɟɥɶ —
ɩɪɟ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɤɨɤɥɸɲ
ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧ
ɵɦɢ ɢɦɟɟɬ
ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
post ɩɨɫɥɟ, ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, post+febrilis ɩɨɫɥɟɥɢɯɨ-
ɩɨɡɚɞɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɞɨɱɧɵɣ
ɩɨɡɚɞɢ
pre ɩɪɟɞ, ɜɩɟɪɟɞɢ pre+vertebralis ɩɪɟɞɩɨɡɜɨ-
(prae) ɜɩɟɪɟɞɢ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɧɨɱɧɵɣ
pro ɩɪɟɞ, ɜɵ ɞɜɢɠɟɧɢɟ pro+cardioalgia ɩɪɟɞɫɟɪɞɟɱɧɚ
ɜɩɟɪɟɞ ɹ ɛɨɥɶ
re ɨɬ, ɜɨɫ, ɧɚɡɚɞ re+cessus ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɜɨɡ re+generatio ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ,
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɟ

87
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ʌɚɬɢɧ- ȿɺ ɪɭɫ-
ɫɤɚɹ ɫɤɨɟ ɫɨ-
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɉɪɢɦɟɪɵ
ɩɪɢ- ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɚɜɤɚ ɫɬɜɢɟ
se ɨɬ, ɜɵ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ, se+paratio ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
sub ɩɨɞ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ sub+clavius ɩɨɞɤɥɸɱɢɱ-
ɩɨɞ ɱɟɦ- ɧɵɣ
ɧɢɛɭɞɶ,
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ
supra ɧɚɞ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ supra+renƗlis ɧɚɞɩɨɱɟɱɧɵɣ
ɩɨɜɟɪɯ, ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɜɵɲɟ ɦɟɬɚ ɜɵɲɟ
ɞɪɭɝɨɝɨ
super ɧɚɞ, ɱɪɟɡ- ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ super+alimen- ɩɟɪɟɤɚɪɦɥɢ-
ɦɟɪɧɨ ɧɚɞ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ tatio ɜɚɧɢɟ
trans ɱɟɪɟɡ ɞɜɢɠɟɧɢɟ trans+fusio ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɢɟ
ɱɟɪɟɡ

Ƚɪɟɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ


Ƚɪɟɱɟ- ȿɺ ɪɭɫ-
ɫɤɚɹ ɫɤɨɟ ɫɨ-
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɉɪɢɦɟɪɵ
ɩɪɢ- ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɚɜɤɚ ɫɬɜɢɟ
a, an ɧɟ, ɛɟɡ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ablepsia ɫɥɟɩɨɬɚ
ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬ- (blepsis —
ɜɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɪɟɧɢɟ)
amphi ɜɨɤɪɭɝ, ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, amphiar- ɢɫɬɢɧɧɵɣ
ɨɤɨɥɨ, ɨɯɜɚɬ ɫ ɨɛɟɢɯ thrǀsis ɫɭɫɬɚɜ ɩɥɨɫɤɨɣ
ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɨɪɨɧ
anti ɩɪɨɬɢɜɨ- ɩɪɨɬɢɜ antimic- ɩɪɨɬɢɜɨ-
robica ɦɢɤɪɨɛɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

88
ɍɪɨ ɤ 11

Ƚɪɟɱɟ- ȿɺ ɪɭɫ-
ɫɤɚɹ ɫɤɨɟ ɫɨ-
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɉɪɢɦɟɪɵ
ɩɪɢ- ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɚɜɤɚ ɫɬɜɢɟ
apo ɨɬ ɜɞɚɥɢ, ɩɪɨɱɶ apopsychia ɨɛɦɨɪɨɤ (psy-
che — ɞɭɲɚ)
cata ɫɜɟɪɯɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ catarrhus ɤɚɬɚɪ — ɜɨɫɩɚ-
ɫ, ɫɤɜɨɡɶ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɥɟɧɢɟ ɫɥɢɡɢɫɬɵɯ
ɨɛɨɥɨɱɟɤ
(rrheo — ɫɬɟɤɚɸ)
dia ɱɪɟɡ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ diastole ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɡ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɩɟɪɟ, ɧɟɧɢɟ ɜ ɫɟɪɞɰɚ (stello —
ɩɪɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɬɚɜɥɸ
ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɫɬɪɨɣ)
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
exo, ɢɡ, ɜɵ ɨɬɞɚɥɟɧɢɟ ɢɡ, exoplasma ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɫɥɨɣ
ecto ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɡ- ɩɪɨɬɨ-ɩɥɚɡɦɵ
(ex, ec) ɧɭɬɪɢ ɧɚɪɭɠɭ
en, ɜɧɭɬɪɢ ɜɧɭɬɪɢ encephălon ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɦɨɡɝ
endo (ɦɨɡɝ)
epi ɧɚɞ, ɧɚɞ, ɫɜɟɪɯɭ epidermis ɧɚɞɤɨɠɢɰɚ
ɩɪɟɞ
meta ɦɟɠɞɭ, ɭɱɚɫɬɢɟ, ɫɥɟ- metamor- ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɩɨɡɚɞɢ, ɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɟ- phǂsis
ɩɟɪɟ ɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ
para ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ parametrium ɪɵɯɥɚɹ ɤɥɟɬ-
ɪɹɞɨɦ ɱɚɬɤɚ ɜɨɤɪɭɝ
ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ
peri ɨɤɨɥɨ ɫɨ ɜɫɟɯ pericardium ɨɤɨɥɨɫɟɪ-
ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɱɧɚɹ ɫɭɦɤɚ
pro ɩɪɟɞ ɩɟɪɟɞ, ɪɚɧɟɟ procardio- ɩɪɟɞɫɟɪɞɟɱ-
algia ɧɚɹ ɛɨɥɶ

89
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ɍɪɟɬɶɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ:
1) ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ, ɬ.ɟ. ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ nom. sing.
ɨɫɨɛɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɞɥɹ ɦɭɠɫɤɨɝɨ, ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨ-
ɞɚ: acer, acris, acre — ɨɫɬɪɵɣ, -ɚɹ, -ɨɟ;
2) ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɭɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ, ɬ.ɟ. ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ nom.
sing. ɨɞɧɨ ɨɛɳɟɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -is ɞɥɹ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɢ ɠɟɧɫɤɨɝɨ
ɪɨɞɚ ɢ ɞɪɭɝɨɟ, ɨɫɨɛɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -e ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ:
brevis, brevis, breve — ɤɨɪɨɬɤɢɣ, -ɚɹ, -ɨɟ;
3) ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ nom.
sing. ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɦɭɠɫɤɨɝɨ, ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟ-
ɝɨ ɪɨɞɚ: felix, felix, felix — ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ, -ɚɹ, -ɨɟ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ ɢ ɡɚɭɱɢɜɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚ gen. sing., ɨɬ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɯ ɨɫɧɨɜɚ: gen. sing. felƯcis, ɨɫɧɨɜɚ felic-.
ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɝɥɚɫɧɨɦɭ
ɜɚɪɢɚɧɬɭ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ:
abl. sing. ɥɸɛɨɝɨ ɪɨɞɚ — ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -i;
gen. plur. ɥɸɛɨɝɨ ɪɨɞɚ — ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -ium;
nom. plur.
acc. plur. } ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ — ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -ia.

ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɬɪɟɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ


acer, acris, acre — ɨɫɬɪɵɣ

Sing. Plur.
ɉɚɞɟɠ
m f n m f n
Nom.,Voc. acer acris acre acres acres acr-ia
Gen. acris acris acris acrium acrium acrium
Dat. acri acri acri acrӿbus acribus acrӿbus
Acc. acrem acrem acre acres acres acr-ia
Abl. acri acri acri acrӿbus acribus acrӿbus

90
ɍɪɨ ɤ 11

ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɭɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ


brevis, brevis, breve — ɤɨɪɨɬɤɢɣ

Sing. Plur.
ɉɚɞɟɠ
m, f n m, f n
Nom.,Voc. brevƱs brevƟ brevƝs breviă
Gen. brevƱs brevƱs breviǎm breviǎm
Dat. brevƯ brevƯ brevƱbus brevƱbus
Acc. brevƟm brevƟ brevƝs breviă
Abl. brevƯ brevƯ brevƱbus brevƱbus

ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ


felix, felix, felix — ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ

Sing. Plur.
ɉɚɞɟɠ
m, f n m, f n
Nom.,Voc. felƯx felƯx felƯcƝs feliciă
Gen. felƯcƱ felƯcƱ feliciǎm feliciǎm
Dat. felƯcƯ felƯcƯ felicƱbus felicƱbus
Acc. felƯcƟm felƯx felƯcƝs feliciă
Abl. felƯcƯ felƯcƯ felicƱbus felicƱbus

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɢɩɚ turris


ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɢ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜ ɜ acc. sing
ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ -Ɵm, ɜ acc. pl — ɧɚ -Ɲs.

ɋɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ


ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ (gradus positƯvus)
ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ
ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɢɩɨɜ:
1) ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ I ɢ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ bonus, bona, bonum
ɯɨɪɨɲɢɣ; pulcher, pulchra, pulchrum — ɤɪɚɫɢɜɵɣ;

91
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


2) ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ acer,
acris, acre — ɨɫɬɪɵɣ;
3) ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɭɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ fortis,
forte — ɯɪɚɛɪɵɣ;
4) ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ
felix, -Ưcis — ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ; prudens, -ntis — ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦ-
ɧɵɣ; pauper, -eris — ɛɟɞɧɵɣ.

ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ (gradus comparatƯvus)


ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɫɟɯ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ (ɤɚɤ I, II, ɬɚɤ ɢ
III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ) ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɮ-
ɮɢɤɫɨɜ: -ior, -ior, -ius (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɦɭɠɫɤɨɝɨ, ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ). ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
latus, -a, -um — ɲɢɪɨɤɢɣ,
latior, latior, latius — ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ;
acer, acris, acre — ɨɫɬɪɵɣ,
acrior, acrior, acrius — ɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɵɣ.
ȼɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɩɨ
III ɫɤɥɨɧɟɧɢɸ.
latus, -a, -um ɲɢɪɨɤɢɣ

Sing. Plur.
ɉɚɞɟɠ
m f n m f n
Nom. latior latior latius latiǀres latiǀres latiǀra
Gen. latiǀris latiǀris latiǀris latiǀrum latiǀrum latiǀrum
Dat. latiǀri latiǀri latiǀri latioribus latioribus latioribus
Acc. latiǀrem latiǀrem latius latiǀres latiǀres latiǀra
Abl. latiǀre latiǀre latiǀre latioribus latioribus latioribus

ɉɪɟɜɨɫɯɨɞɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ (gradus superlatƯvus)


ɉɪɟɜɨɫɯɨɞɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ (ɤɚɤ I, II,
ɬɚɤ ɢ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ) ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ

92
ɍɪɨ ɤ 11

ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ -issimus, -issima, -issimum (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɦɭɠ-


ɫɤɨɝɨ, ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ).
ɉɪɟɜɨɫɯɨɞɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɫɟɯ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ (ɤɚɤ I, II, ɬɚɤ
ɢ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ), ɢɦɟɸɳɢɯ ɮɨɪɦɭ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɚ -er, ɨɛɪɚɡɭ-
ɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɷɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɚ -er ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ -rimus,
-rima, -rimum (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɦɭɠɫɤɨɝɨ, ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞ-
ɧɟɝɨ ɪɨɞɚ):
latus, -a, -um — ɲɢɪɨɤɢɣ,
latissimus, latissima, latissimum — ɫɚɦɵɣ ɲɢɪɨɤɢɣ,
acer, acris, acre — ɨɫɬɪɵɣ,
acer-rimus, acer-rima, acer-rimum — ɫɚɦɵɣ ɨɫɬɪɵɣ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɧɚ -ilis, -ile ɢɦɟɸɬ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɚ -illimus, -illima, -illimum:
facilis, -e — ɥɟɝɤɢɣ,
facillimus, facillima, facillimum — ɫɚɦɵɣ ɥɟɝɤɢɣ.
ȼɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ, ɤɚɤ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ I ɢ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ.

ɋɭɩɩɥɟɬɢɜɧɵɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ


ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɉɪɟɜɨɫɯɨɞɧɚɹ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɬɟɩɟɧɶ
bonus, -a, -um melior, -ior, -ius optimus, -a, -um
ɯɨɪɨɲɢɣ ɥɭɱɲɢɣ ɫɚɦɵɣ ɯɨɪɨɲɢɣ
malus, -a, -um peior, -ior, -ius pessimus, -a, -um
ɩɥɨɯɨɣ ɯɭɞɲɢɣ ɫɚɦɵɣ ɩɥɨɯɨɣ
magnus, -a, -um maior, -ior, -ius maximus, -a, -um
ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɨɥɶɲɢɣ ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ
parvus, -a, -um minor, -or, -us minimus, -a, -um
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɦɟɧɶɲɢɣ ɫɚɦɵɣ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ
multi, -ae, -a plures, -es, -a plurimi, -ae, -a
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫ- ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨ-
ɥɟɧɧɵɟ ɱɢɫɥɟɧɧɵɟ

93
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
De Hannibale
Celebris erat CarthƗgo, celebria erant templa et aedificia urbis,
celebre est nomen Hannibalis, egregii et fortis Carthaginiensium ducis.
Hannibal erat vir acri ingenio, civibus suis consiliǀrum salubrium
auctor, militum dux impavidus et belli perƯtus, miles celer et fortis. Ut
dux celer et fortis erat, ita milites habƝbat celeres et fortes et impavidos.
Victor magnƗrum copiƗrum equestrium et pedestrium erat.
Nobilis et memorabilis est Romanǀrum clades Cannensis.
Memoria cladis Cannensis RomƗnis semper acerba et tristis erat.
Copiae equestres et pedestres Hannibalis ducibus et militibus
Romanǀrum diu causa timǀris erant. Discordia Carthaginiensium erat
causa cladis Hannibalis.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɤɥɨɧɹɣɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ:
vita brevis — ɤɨɪɨɬɤɚɹ ɠɢɡɧɶ;
ingenuim acre — ɨɫɬɪɵɣ ɭɦ;
tempus felix — ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɜɪɟɦɹ;
pes artificiƗlis — ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɨɝɚ.
2. Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɥɚɝɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ:
bonus, parvus, celƟber, novus, niger.
3. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Dulce etiam nomen est pacis. 2. Nullum corpus immortƗle est.
3. VeritƗtis simplex est oratio. 4. VocƗlis ante vocƗlem brevis est.
5. Amicǀrum sunt omnia communia. 6. Filius meus est similis maiǀrum
suǀrum. 7. InfelƯci vita longa est, felƯci brevis. 8. In regionibus
silvestribus aër salnjber est. 9. Vir sapiens aequo animo iniuriam ferit.
10. Meus frater diligens est, tuus piger. 11. Dolor animi morbus

94
ɍɪɨ ɤ 11

gravior est, quam corporis. 12. Homini cibus utilissimus est simplex.
13. Homini homine nihil pulchrius vidƝtur. 14. Omnium Gallǀrum
fortissimi sunt Belgae. 15. Ex malis eligere minima oportet. 16. Templa
erant altiǀra, quam domus. 17. Bella civilia perniciosissima sunt.
18. Bonum commnjne est melius, quam bonum unƯus. 19. Quod alteri
facillimum est, saepe alteri dificillimum est. 20. Plurima oracula
Apollinis sacra erant, e quibis celeberrimum erat oraculum Del-
phicum. 21. Muscǎlus palmӽris brevis. 22. Respiratio artificiƗlis.
23. Sirǎpus simplex.
4. Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ genetivus singulƗris ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ:
ligamentum teres; arcus costalis; angǎlus frontalis; articulatio
simplex; arteria occipitalis.
5. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ:
1. Musculus glutČus maxӿmus et minӿmus. 2. Sulcus sinus petrosi
superiǀris. 3. Membra corpǂris humƗni in membra inferiǀra et supe-
riǀra dividuntur. 4. Ossium metacarpi longissӿmum est os indӿcis.
5. Pulmones, in cavo dextro et sinistro thorƗcis locƗti, majǀrem par-
tem cavi sinistri occǎpant. 6. Status aegrǀti hodie melior est. 7. Habӿ-
tus aegroti post curatiǀnem optӿmus est. 8. Dum aegrotus praescripta
medici diligenter persequӿtur curatio jucundior et effectus medica-
mentǀrum melior est, prognǀsis morbi optӿma. 9. Medicamentum ex
radƯce ipecacuanhae melius aliis medicamentis vomӿtum creat.
6. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɢ ɭɤɚɡɚɬɶ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
Abrasio, abruptio, remedia absorbentia, remedia adjuvantia, ante-
flexio, circumanƗlis, circumvolutio, congenƱtus, composƱtus, demon-
stratio, denervatio, dissectio, dissimilatio, expressio, incomeplƝtus,
inclinatio, indiffČrens, interscapulƗris, interossČus, intracellulƗris, ob-
ductio, accisio, oppresio, perturbatio, permanens, postfrontƗlis,
praescriptio, praecipitƗtus, precardium, promƱnens, pronƗtor, reclina-
tio, reconvalescens, separatio, subflƗvus, suprahyoidČus, infrahy-
oidČus, supernaturƗlis, transformatio.

95
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɪɨɤ 12
ɑɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. ɉɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ. ɉɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɥɨɝɚ. Ȼɭɞɭɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ
ɑɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ

Ɉɬɪɟɡɤɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɉɪɢɦɟɪɵ


-sulfa- ɚɧɬɢɦɢɤɪɨɛɧɵɟ ɫɭɥɶɮɚɧɢɥɚɦɢɞɵ Norsulfazolum
-mycin- ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ Neomycinum
-cillin- ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɩɟɧɢɰɢɥɥɢɧɚ Bicillinum
-cyclin- ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ Tetracyclinum
ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɢɧɚ
-oestr- ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɠɟɧɫɤɢɯ ɩɨɥɨɜɵɯ Oestradiolum
ɝɨɪɦɨɧɨɜ
-andr-, ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɦɭɠɫɤɢɯ ɩɨɥɨɜɵɯ Methandroste-
-ster-, ɝɨɪɦɨɧɨɜ nolonum
-test- Methyltestoste-
ronum
-cort- ɝɨɪɦɨɧɵ ɤɨɪɵ ɧɚɞɩɨɱɟɱɧɢɤɨɜ Cortisonum
-as- ɮɟɪɦɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ Lydasum

96
ɍɪɨ ɤ 12

-anth- ɚɥɤɚɥɨɢɞɵ ɢ ɝɥɢɤɨɡɢɞɵ, ɩɨɥɭɱɟɧ- Strophanthinum


ɧɵɟ ɢɡ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɯɨɞɢɬ ɝɪɟɱ. ɤɨɪɟɧɶ anth — ɰɜɟɬɨɤ
-phyll- ɚɥɤɚɥɨɢɞɵ ɢ ɝɥɢɤɨɡɢɞɵ, ɩɨɥɭɱɟɧ- Platyphyllinum
ɧɵɟ ɢɡ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɯɨɞɢɬ ɝɪɟɱ. ɤɨɪɟɧɶ phyll — ɥɢɫɬ
-the- ɚɥɤɚɥɨɢɞɵ ɢ ɝɥɢɤɨɡɢɞɵ, ɩɨɥɭɱɟɧ- Theophyllinum
ɧɵɟ ɢɡ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹ Theobrominum
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɬ ɝɪɟɱ. ɤɨɪɟɧɶ the —
ɛɨɝ ɢɥɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ the — ɱɚɣ

Perfectum indicatƯvi actƯvi


(ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Perfectum ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ, ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.
Perfectum indicatƯvi actƯvi ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɮɟɤɬɚ:
Sing. Plur.
-i -Ʊmus
-isti -istis
-it -Ɲrunt (Ɲre)

Ɉɛɪɚɡɰɵ ɫɩɪɹɠɟɧɢɹ
I ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ curo, curƗvi, curatum, -Ɨre
curƗv-i — ɹ ɜɵɥɟɱɢɥ curav-Ʊmus
curav-isti curav-istis
curƗv-it curav-Ɲrunt
I ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ solvo, solvi, solnjtum, -Ɵre
solv-i — ɹ ɪɚɫɬɜɨɪɢɥ solv-Ʊmus
solv-isti solv-istis
solv-it solv-Ɲrunt

97
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Perfectum ɝɥɚɝɨɥɚ sum, fui, —, esse
Sing. Plur.
fu-i fu-Ʊmus
fu-isti fu-istis
fu-it fu-Ɲrunt

Plusquamperfectum indicatƯvi actƯvi


(ɩɪɟɞɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Plusquamperfectum ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɩɪɢ-
ɞɚɬɨɱɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɭɮɮɢɤɫɚ -Ɲră ɢ
ɥɢɱɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ: -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt.
curo, curƗvi, curatum, -Ɨre
curav-Ɵram curav-erƗmus
curav-Ɵras curav-erƗtis
curav-Ɵrat curav-Ɵrant
solvo, solvi, solnjtum, -Ɵre
solv-Ɵram solv-erƗmus
solv-Ɵras solv-erƗtis
solv-Ɵrat solv-Ɵrant

Plusquamperfectum ɝɥɚɝɨɥɚ sum, fui, —, esse


Sing. Plur.
fu-Ɵram fu-erƗmus
fu-Ɵras fu-erƗtis
fu-Ɵrat fu-Ɵrant

98
ɍɪɨ ɤ 12

Futnjrum II (exactum) indicatƯvi actƯvi


(ɛɭɞɭɳɟɟ ɜɬɨɪɨɟ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Futnjrum II ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɛɭɞɭɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ
ɪɚɧɟɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ. Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɫɭɮɮɢɤɫɚ -Ɵr ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɥɢɰɚ ɟɞ. ɱɢɫɥɚ, -Ɵri — ɞɥɹ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɥɢɰ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt.
curo, curƗvi, curatum, -Ɨre
curav-Ɵro curav-erƱmus
curav-Ɵris curav-erƱtis
curav-Ɵrit curav-Ɵrint
solvo, solvi, solnjtum, -Ɵre
solv-Ɵro solv-erƱmus
solv-Ɵris solv-erƱtis
solv-Ɵrit solv-Ɵrint

Futnjrum II ɝɥɚɝɨɥɚ sum, fui, —, esse


Sing. Plur.
fu-Ɵro fu-erƱmus
fu-Ɵris fu-erƱtis
fu-Ɵrit fu-Ɵrint

Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ, ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
De servis Romanǀrum
MisƟra et labǀrum plena erat servǀrum vita in civitƗte RomƗna, nam
neque ius ullum servis erat, neque leges domƱnos servǀrum ab iniuria et
maleficio prohibƝbant. Domini in servos vitae necisque potestƗtem

99
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


habƝbant et servos instrumenta vocalia nominƗbant. CrudelitƗte
dominǀrum adducti haud raro servi seditiǀnes concitavƝrunt. Tum
fortiter pugnantes exercitus RomƗnos saepe pepulƝrunt, sed postrƝmo
victi sunt. Clarum nomen est Spartaci, ducis servǀrum. Notum est
proverbium: «Inter domƱnos et servos nulla amicitia est».

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɩɪɹɝɚɣɬɟ ɜ ɬɪɟɯ ɜɪɟɦɟɧɚɯ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɝɥɚɝɨɥɵ:
muto, mutƗvi, mutƗtum, -Ɨre — ɦɟɧɹɬɶ;
ago, egi, actum, -Ɵre — ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ;
dico, dixi, dictum, -Ɵre — ɝɨɜɨɪɢɬɶ;
sentio, sensi, sensum, -Ưre — ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ;
manco, mansi, mansum, -Ɲre — ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ.

2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɨɜ:


erƱmus, fuerƱmus, erunt, fuƟrint;
dixƟrint, dixƝrunt, dicent, dicam, dixƟro;
curabƱmus, curaverƱmus, curant, curavƟrint;
maneo, manƝbo, manserƱmus, manebƱtis, manƝbant, manserƗtis;
sentiunt, sentient, sensƟro, sensƟrant, sensƟrint.

3. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.


Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɜɪɟɦɹ ɝɥɚɝɨɥɨɜ.
1. ɋaptivi militum praeda fuƝrunt. 2. Gaius Iulius Caesar, postquam
Pharnacem, regem Ponticum, facile superƗvit, ad amicum suum scripsit:
veni, vidi, vici. 3. Avus tuus amƗvit unice patriam et cives
suos. 4. Multum diƝi in horto consumpsi. 5. Xerxes AthƝnas incendio de-
lƝvit. 6. Dixi et animam levƗvi. 7. Caesar castra loco movit.
8. Xerxes ingenti exercitu Graeciam invƗsit. 9. Augustus Iuliam filiam in
matrimonium dedit Agrippae. 10. Titus Manlius, qui Capitolium
servaverat et CapitolƯnus appellƗtus erat a RomƗnis, postea a civibus
morte multƗtus est. 11. Si angustias occupaveritis, hostes proelium non
renovƗbunt. 12. Veniam, quocunque vocaveris. 13. Non credam, nisi
legero. 14. Maneius TorquƗtus filium suum necƗvit, quia contra

100
ɍɪɨ ɤ 12

imperium cum inimƯcis pugnaverat. 15. Faciam, si potuero. 16. Nisi nives
iter nostrum impediverint, veniƝmus. 17. Titus Manlius cum hoste
dimicƗvit, quamquam pater vetuerat. 18. Celsus clarissƱmus medƱcus
antiquitƗtis fuit. 19. Saepe tibi meum narrƗvi, saepe ex te audivi.

4. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɩɨ-ɥɚɬɵɧɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ


ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦɢ ɨɬɪɟɡɤɚɦɢ:
-andr-, -ster-, -test-: ɦɟɬɢɥɬɟɫɬɨɫɬɟɪɨɧ, ɩɪɨɥɨɬɟɫɬɨɧ;
-anth-: ɫɬɪɨɮɚɧɬɢɧ, ɝɚɥɚɧɬɚɦɢɧ;
-as-: ɪɨɧɢɞɚɡɚ, ɪɢɛɨɧɭɤɥɟɚɡɚ;
-cillin-: ɨɤɫɚɰɢɥɥɢɧ, ɛɢɰɢɥɥɢɧ;
-cort-: ɮɬɨɪɨɤɨɪɬ, ɝɢɞɪɨɤɨɪɬɢɡɨɧ;
-cyclin-: ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɢɧ, ɦɟɬɚɰɢɤɥɢɧ;
-oestr-: ɞɢɦɷɫɬɪɨɥ, ɮɨɫɮɷɫɬɪɨɥ;
-phyll-: ɷɭɮɢɥɥɢɧ, ɩɥɚɬɢɮɢɥɥɢɧ;
-sulfa-: ɭɪɨɫɭɥɶɮɚɧ, ɫɭɥɶɮɚɥɟɧ;
-the-: ɬɟɨɛɪɨɦɢɧ, ɬɟɨɮɢɥɥɢɧ.

101
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɪɨɤ 13
ɑɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɉɪɢɱɚɫɬɢɟ. ɋɭɩɢɧ
ɑɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɉɬɪɟɡɤɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɉɪɢɦɟɪɵ
-cor-, ɫɟɪɞɟɱɧɨɟ Corvalolum
-cardi- Cardiovalenum
-vas-, ɫɨɫɭɞɨɪɚɫɲɢɪɹɸɳɟɟ Vasoverinum
-angi- Anginin
Ɉɬɪɟɡɤɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɉɪɢɦɟɪɵ
-dol-, ɛɨɥɟɭɬɨɥɹɸɳɟɟ Promedolum
-alg- Analginum
-press-, ɫɧɢɠɚɸɳɟɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ Apressinum
-tens- ɞɚɜɥɟɧɢɟ Angiotensinamidum
-cid- ɚɧɬɢɦɢɤɪɨɛɧɨɟ, ɭɛɢɜɚɸɳɟɟ Streptocidum
ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɛɨɥɟɡɧɢ
-barb- ɫɧɨɬɜɨɪɧɨɟ ɢɥɢ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɟ, Barbitalum
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɛɚɪɛɢɬɭɪɨɜɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵ
-sed- ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɳɟɟ Sedalginum
-pyr- ɠɚɪɨɩɨɧɢɠɚɸɳɟɟ Antipyrinum
-chol- ɠɟɥɱɟɝɨɧɧɨɟ Allocholum
-cain-, ɦɟɫɬɧɨɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸɳɟɟ Novocainum
-aesthes- Anaesthesinum
-fung-, ɩɪɨɬɢɜɨɝɪɢɛɤɨɜɨɟ Nitrofunginum
-myc- Mycoseptinum

102
ɍɪɨ ɤ 13

Participium praesentis actƯvi


(ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɮɟɤɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɭɮɮɢɤɫɚ -ns ɞɥɹ
ɝɥɚɝɨɥɨɜ I–II ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ -ens ɞɥɹ ɝɥɚɝɨɥɨɜ III–IV ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ.
Participium praesentis actƯvi ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ
ɤɚɤ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ, ɬɚɤ
ɢ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɟɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ.
ornƗ-re — ɭɤɪɚɲɚɬɶ orna-ns — ɭɤɪɚɲɚɸɳɢɣ, ɭɤɪɚɲɚɹ
miscƝ-re — ɫɦɟɲɢɜɚɬɶ misce-ns — ɫɦɟɳɢɜɚɸɳɢɣ, ɫɦɟɲɢɜɚɹ
legƟ-re — ɱɢɬɚɬɶ leg-ens — ɱɢɬɚɸɳɢɣ, ɱɢɬɚɹ
nutrƯ-re — ɩɢɬɚɬɶ nutri-ens — ɩɢɬɚɸɳɢɣ, ɩɢɬɚɹ
ɋɤɥɨɧɹɟɬɫɹ participium praesentis actƯvi ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ.
ornans (m) — ɭɤɪɚɲɚɸɳɢɣ
Sing. Plur.
Nom. ornans ornantes
Gen. ornantis ornanti-um
Dat. ornanti ornantƱbus
Acc. ornantem ornantes
Abl. ornanti (ornante) ornantƱbus
Voc. ornans ornantes

ornans ( f) — ɭɤɪɚɲɚɸɳɚɹ

Sing. Plur.
Nom. ornans ornantes
Gen. ornantis ornanti-um
Dat. ornanti ornantƱbus
Acc. ornantem ornantes
Abl. ornanti (ornante) ornantƱbus
Voc. ornans ornantes

103
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ornans (n) — ɭɤɪɚɲɚɸɳɟɟ

Sing. Plur.
Nom. ornans ornantia
Gen. ornantis ornanti-um
Dat. ornanti ornantƱbus
Acc. ornans ornantia
Abl. ornanti (ornante) ornantƱbus
Voc. ornans ornantia

Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ abl. sing., ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɞɜɭɦɹ


ɮɨɪɦɚɦɢ: ornanti ɢ ornante. ɉɟɪɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ participium ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦɭ, ɬ.ɟ. ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
(de puero audienti — ɨ ɫɥɭɲɚɸɳɟɦ ɦɚɥɶɱɢɤɟ); ɜɬɨɪɚɹ — ɤɨɝɞɚ
participium ɫɥɭɠɢɬ ɫɤɚɡɭɟɦɵɦ ɜ ɨɛɨɪɨɬɟ ablatƯvus absolnjtus:
medƱco curante — ɤɨɝɞɚ ɜɪɚɱ ɥɟɱɢɬ.

Supinum
(ɫɭɩɢɧ)
ɋɭɩɢɧ — ɷɬɨ ɨɬɝɥɚɝɨɥɶɧɨɟ ɢɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ accusatƯvus ɢ ablatƯvus.
AccusatƯvus ɫɭɩɢɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɝɥɚɝɨɥɚɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
(ɧɚɩɪ., venio — ɩɪɢɯɨɠɭ; propƟro — ɢɞɭ, ɫɩɟɲɭ; mitto —
ɩɨɫɵɥɚɸ) ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɰɟɥɶ: venio audƯtum — ɹ ɩɪɢɯɨɠɭ, ɱɬɨɛɵ
ɩɨɫɥɭɲɚɬɶ; misit legƗtos dictum — ɨɧ ɩɨɫɥɚɥ ɩɨɫɥɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ
ɫɤɚɡɚɥɢ; mater Euripidis tragoediam me spectƗtum duxit — ɦɚɬɶ
ɩɨɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɫɦɨɬɪɟɬɶ (ɱɬɨɛɵ ɹ ɩɨɫɦɨɬɪɟɥ) ɬɪɚɝɟɞɢɸ ȿɜɪɢɩɢɞɚ.
AblatƯvus ɫɭɩɢɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɢɥɢ ɧɚɪɟɱɢɹɦɢ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɯ ɮɭɧɤ-
ɰɢɢ, ɧɚɩɪ.: turpe — ɩɪɨɬɢɜɧɨ, ɧɟɩɪɢɹɬɧɨ (ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ?):
turpe dictu — ɧɟɩɪɢɹɬɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ; turpe audƯtu — ɧɟɩɪɢɹɬɧɨ
ɫɥɭɲɚɬɶ; res difficƱlis — ɬɪɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ; ɦɵ ɧɟ ɡɧɚɟɦ, ɜ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨ-
ɢɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɬɨɱɧɹɟɦ: res factu difficƱlis — ɞɟɥɨ ɬɪɭɞ-

104
ɍɪɨ ɤ 13

ɧɨɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, difficƱlis finƯtu — ɬɪɭɞɧɨɟ ɞɥɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ,


difficƱlis narrƗtu — ɬɪɭɞɧɨɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚ ɢ ɬ.ɩ.

Participium perfecti passƯvi


(ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɺɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɩɢɧɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ -us,
-a, -um (ɩɨ ɪɨɞɚɦ).
Supinum Participium perfecti passƯvi
ornƗtum ornƗtus, -a, -um — ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɣ
doctum doctus, -a, -um — ɨɛɭɱɟɧɧɵɣ
solnjtum solutus, -a, -um — ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ
dilnjtum dilnjtus, -a, -um — ɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɣ

Participium futnjri actƯvi


(ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɺɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɩɢɧɚ + ɫɭɮɮɢɤɫ -ur
ɥɢɱɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ -us, -a, -um. Ɉɡɧɚɱɚɟɬ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ
ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.
Supinum Participium futnjri actƯvi
ornƗtum ornatnjrus, -a, -um —
ɧɚɦɟɪɟɜɚɸɳɢɣɫɹ ɭɤɪɚɫɢɬɶ
doctum doctnjrus, -a, -um —
ɧɚɦɟɪɟɜɚɸɳɢɣɫɹ ɨɛɭɱɚɬɶ
solnjtum solutnjrus, -a, -um —
ɧɚɦɟɪɟɜɚɸɳɢɣɫɹ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɶ
dilnjtum dilutnjrus, -a, -um —
ɧɚɦɟɪɟɜɚɸɳɢɣɫɹ ɪɚɡɜɟɫɬɢ
Participium perfecti passƯvi ɢ participium futnjri actƯvi ɫɤɥɨɧɹɸɬ-
ɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ I ɢ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ.

105
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.

De Mardonio
Mardonius, dux PersƗrum, nobili genere natus, anno
quadringentesimo nonagesimo altero a DarƝo adversus Athenienses
missus est bellƗtum. Sed rem male gessit, nam classis ad Athon
montem naufragium fecit, copiae pedestres autem a Thracibus
oppressae sunt. Quam ob rem a rege dimissus in Asiam habitƗtum
decessit. Post mortem DarƝi a Xerxe parti exercitus praefectus est.
Post pugnam Salaminiam copias pedestres in Thessaliam reduxit
hiematum. Mortuus est anno insequente.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ, ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɢ ɛɭɞɭ-
ɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬ ɝɥɚɝɨɥɨɜ:
curo, curƗvi, curƗtum, -Ɨre — ɥɟɱɢɬɶ;
misceo, miscui, mixtum, -Ɲre — ɫɦɟɲɢɜɚɬɶ;
scrbƟre, scripsi, scriptum, -Ɵre — ɩɢɫɚɬɶ;
finio, finƯvi, finƯtum, -Ưre — ɨɤɚɧɱɢɜɚɬɶ.

2. ɉɪɨɫɤɥɨɧɹɺɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ:
classis magna — ɛɨɥɶɲɨɣ ɮɥɨɬ;
homo honestus — ɱɟɫɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ;
mare profundum — ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɦɨɪɟ.

3. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:


1. Pira dulcia sunt gustƗtu. 2. Ingens hominum multitnjdo in urbem
convƝnit ludos publicos spectƗtum. 3. Draco, horribilis visu, Cadmi
socios interfecerat. 4. DeliberƗtu opus est. 5. Romanǀrum res gestae
cognitu dignissimae sunt. 6. Hannibal invictus patriam defensum
revocƗtus est. 7. Exclnjsi eos, quos tu ad me salutƗtum miseras.

106
ɍɪɨ ɤ 13

4. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:


1. Vas affƟrens. Vas effƟrens. 2. Ulcus perfǂrans simplex. 3. Ductǎlus
aberrans. 4. Aegrǀtus typho recurrenti labǀrat. 5. Aqua destillata sa-
epe remedium constituens est. 6. Sacchărum autem remedium corrƱ-
gens est. 7. MedƱcus emplastrum loco dolenti superpǀnit. 8. Aeger,
qui sanguƱnem per transfusiǀnem recƱpit, recipƱens nominƗtur.
9. Palatum fissum. 10. Vulnus perforƗtum. 11. Adde sacchări pulverƗti
quantum satis. 12. Aeger propter dolǀrem acnjtum in regiǀne vesƯcae
urinariae in clinƱcam venit, medicus functiǀnem laesam dignoscit.
5. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ; ɩɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ
ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ:
1. ȼɨɡɶɦɢ: Ⱥɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 0,28.
Ɏɟɧɚɰɟɬɢɧɚ 0,22.
Ʉɨɮɟɢɧɚ 0,04.
Ʉɚɤɚɨ 0,015.
Ʌɢɦɨɧɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 0,02.
ȼɵɞɚɣ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ 6 ɜ ɬɚɛɥɟɬɤɚɯ.
Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
2. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɚɥɢɰɢɥɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ 1,0.
Ƀɨɞɢɞɚ ɤɚɥɢɹ 0,1.
ɋɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɣɨɞɚ 5 % VI ɤɚɩɟɥɶ.
ȼɨɞɵ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɨ 200 ɦɥ.
ɋɦɟɲɚɣ. ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
3. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɭɥɶɮɚɬɚ ɚɬɪɨɩɢɧɚ 0,1.
Ƚɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɚ ɷɬɢɥɦɨɪɮɢɧɚ 0,3.
Ɋɚɫɬɜɨɪɚ ɛɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 2 % 10 ɦɥ.
ɋɦɟɲɚɣ. ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
4. ȼɨɡɶɦɢ: Ɇɟɧɬɨɥɚ 0,25.
ɇɚɫɬɨɣɤɢ ɷɜɤɚɥɢɩɬɚ 50 ɦɥ.
ɗɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ 90 % ɞɨ 100 ɦɥ.
ɋɦɟɲɚɣ. ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.

107
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


5. ȼɨɡɶɦɢ: Ɍɢɨɫɭɥɶɮɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ 10,0.
ɂɡɨɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ.
ɏɥɨɪɢɞɚ ɧɚɬɪɢɹ ɞɨ 100 ɦɥ.
ɋɦɟɲɚɬɶ. ȼɵɞɚɬɶ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.
6. ȼɨɡɶɦɢ: ɗɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɪɚɫɚɜɤɢ 0,01.
Ɉɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɢɬɪɚɬɚ ɜɢɫɦɭɬɚ.
Ɏɟɧɢɥɫɚɥɢɰɢɥɚɬɚ ɩɨ 0,25.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɩɨɪɨɲɨɤ.
ȼɵɞɚɣ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ 10.
Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.

ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɚɫɬɢɣ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ
ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ
ɚ) ɜ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ:
ascendens, ascendientis ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
descendens, descendentis ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
perforans, perforantis ɩɪɨɛɨɞɚɹɳɢɣ, ɹɹ, ɟɟ
recurrens, recurrentis ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɣ, ɚɹ, ɨɟ
defƟrens, deferentis ɜɵɧɨɫɹɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
affƟrens, afferentis ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
effƟrens, efferentis ɜɵɧɨɫɹɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
promƱnens, prominentis ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
comƱtans, comitantis ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
communƱcans,
communicantis ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
reuniens, reunientis ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
ɛ) ɜ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ:
adiǎvans, adiuvantis ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɚɹ,ɨɟ
constituens, constituentis ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
corrƱgens, corrigentis ɢɫɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
laxans, laxantis ɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɚɹ, ɨɟ
purgans, purgantis ɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɣ,
ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɚɹ, ɨɟ

108
ɍɪɨ ɤ 13

ɜ) ɜ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ:
serpens, serpentis ɩɨɥɡɭɱɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
migrans, migrantis ɛɥɭɠɞɚɸɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
frequens, frequentis ɱɚɫɬɵɣ, ɚɹ, ɨɟ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ
delƯrans, delirantis ɛɪɟɞɹɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
recipiens, recipientis ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ
recovalescens, recovalescentis ɜɵɡɞɨɪɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ, ɚɹ, ɟɟ

ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɚɫɬɢɣ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ


ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ
ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ
ɚ) ɜ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ:
affƱɯus, a, um ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ, ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣ,
ɨɬ affigo — ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɸ
circumflexus, a, um ɨɝɢɛɚɸɳɢɣ, ɨɬ circumflecto —
ɨɝɢɛɚɬɶ
composƱtus, a, um ɫɥɨɠɧɵɣ, ɨɬ compǀno —
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
conjuctus, a, um ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣ, ɨɬ conjungo —
ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ
cruciƗtus, a, um ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɣ,
ɨɬ crucio — ɪɚɫɩɢɧɚɬɶ
fissus, a, um ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɧɵɣ, ɨɬ findo —
ɪɚɫɳɟɩɥɹɬɶ
obturƗtus, a, um ɡɚɩɟɪɬɵɣ, ɨɬ obtnjro — ɡɚɬɵɤɚɬɶ
perforƗtus, a, um ɩɪɨɛɨɞɟɧɧɵɣ, ɨɬ perfǂro —
ɩɪɨɛɨɞɚɬɶ
striƗtus, a, um ɩɨɥɨɫɚɬɵɣ, ɨɬ strio — ɞɟɥɚɬɶ
ɩɨɥɨɫɵ
transversus, a, um ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ, ɨɬ transverto —
ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
ɛ) ɜ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ:
contnjsus, a, um ɬɨɥɱɟɧɵɣ, ɨɬ contundo — ɛɢɬɶ,
ɬɨɥɨɱɶ
depurƗtus, a, um ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ, ɨɬ depnjro — ɨɱɢɳɚɬɶ

109
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


despumƗtus, a, um ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ ɨɬ ɩɟɧɵ, ɨɬ despnjmo —
ɨɱɢɳɚɬɶ ɨɬ ɩɟɧɵ
destillƗtus, a, um ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɨɬ destillo —
ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɬɶ
dilnjtus, a, um ɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɣ, ɨɬ diluo — ɪɚɡɜɨɞɢɬɶ
filtrƗtus, a, um ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɨɬ filtro —
ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɬɶ
parƗtus, a, um ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ, ɨɬ paro —
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ
pulverƗtus, a, um ɩɨɪɨɲɤɨɜɢɞɧɵɣ, ɨɬ pulvČro —
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɜ ɩɨɪɨɲɨɤ
rectificƗtus, a, um ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ, ɨɬ rectifӿco — ɨɱɢɳɚɬɶ
solnjtus, a, um ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ, ɨɬ solvo — ɪɚɫɬɜɨɪɹɬɶ
sterilisƗtus, a, um ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ, ɨɬ sterilӿso —
ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɬɶ
rednjctus, a, um ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ, ɨɬ rednjco —
ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ
tritus, a, um ɪɚɫɬɟɪɬɵɣ, ɨɬ tero — ɬɟɪɟɬɶ
ustus, a, um ɠɠɟɧɧɵɣ, ɨɬ uro — ɠɟɱɶ
ɜ) ɜ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ:
acquisƯtus, a, um ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ, ɨɬ acquƯro —
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ
abruptus, a, um ɨɬɨɪɜɚɧɧɵɣ, ɨɬ abrumpo — ɨɬɨɪɜɚɬɶ
contnjsus, a, um ɭɲɢɛɥɟɧɧɵɣ, ɨɬ contundo —
ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɭɞɚɪɵ, ɛɢɬɶ
innƗtus, a, um ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɣ, ɨɬ innascor — ɪɨɞɢɬɶɫɹ
inversus, a, um ɢɡɜɪɚɳɟɧɧɵɣ, ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɵɣ,
ɨɬ invert — ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ,
ɩɟɪɟɜɟɪɬɵɜɚɬɶ
incƯsus, a, um ɪɟɡɚɧɵɣ, ɨɬ incƯdo — ɪɟɡɚɬɶ
laesus, a, um ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɣ, ɨɬ laedo — ɩɨɪɬɢɬɶ,
ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
lacerƗtus, a, um ɪɜɚɧɵɣ, ɨɬ lacČro — ɪɜɚɬɶ
morsus, a, um ɭɤɭɲɟɧɧɵɣ, ɨɬ mordeo — ɤɭɫɚɬɶ
punctus, a, um ɤɨɥɨɬɵɣ, ɨɬ pungo — ɤɨɥɨɬɶ

110
ɍɪɨ ɤ 14

ɍɪɨɤ 14
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚɭɤ, ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɵ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɋɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɥɨɝ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɮɟɤɬɚ
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚɭɤ, ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɵ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɇɚɱɚɥɶɧɵɟ Ʉɨɧɟɱɧɵɟ
ɬɟɪɦɢɧɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɟɪɦɢɧɨɷɥɟɦɟɧɬɵ
noso- — ɛɨɥɟɡɧɶ -logia — ɧɚɭɤɚ, ɪɚɡɞɟɥ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ
patho- — ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ -iatria — ɧɚɭɤɚ ɨ ɥɟɱɟɧɢɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɛɨɥɟɡɧɶ
anthropo- — ɱɟɥɨɜɟɤ -paedia — ɧɚɭɤɚ ɨɛ
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɟɮɟɤɬɨɜ
andro- — ɦɭɠɱɢɧɚ; ɦɭɠɫɤɚɹ -odontia — ɪɚɡɞɟɥ
ɩɨɥɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢ
gynaeco- — ɠɟɧɳɢɧɚ; ɠɟɧɫɤɚɹ
ɩɨɥɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ger-/ geronto- — ɫɬɚɪɢɤ
paed- — ɪɟɛɺɧɨɤ
angio- — ɫɨɫɭɞ
arthro- — ɫɭɫɬɚɜ
cardio- — ɫɟɪɞɰɟ
dermato- — ɤɨɠɚ
myo- — ɦɵɲɰɚ
neuro- — ɧɟɪɜ
ophthalmo- — ɝɥɚɡ

111
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


stomato- — ɪɨɬ, ɪɨɬɨɜɚɹ
ɩɨɥɨɫɬɶ
cyto- — ɤɥɟɬɤɚ
toxico- — ɹɞ, ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
psycho- — ɞɭɲɚ, ɩɫɢɯɢɤɚ
phthisi- — ɬɭɛɟɪɤɭɥɺɡ
logo — ɫɥɨɜɨ, ɪɟɱɶ
phon — ɝɨɥɨɫ
ortho — ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɨɪɦɟ

Perfectum indicatƯvi passƯvi


(ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
ɗɬɨ ɜɪɟɦɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ participium perfecti passivi ɫɩɪɹɝɚɟɦɨɝɨ
ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ praesens indicativi ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ esse.
ɉɪɢɱɚɫɬɢɹ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɩɚɞɟɠɚɦ, ɩɨ ɪɨɞɚɦ ɢ ɱɢɫɥɚɦ, ɤɚɤ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚ -us, -a, -um.
curo, curƗvi, curƗtum, -Ɨre — ɥɟɱɢɬɶ
Sing. Plur.
curƗtus, a, um sum, curƗti, ae, a sumus
ɹ ɛɵɥ ɜɵɥɟɱɟɧ ɦɵ ɛɵɥɢ ɜɵɥɟɱɟɧɵ
curƗtus, a, um es curƗti, ae, a estis
curƗtus, a, um est curƗti, ae, a sunt

Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɫɩɪɹɝɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɝɥɚɝɨɥ, ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɟɝɨ


ɫɭɩɢɧ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɨɬ ɧɟɝɨ participium perfecti passivi.

112
ɍɪɨ ɤ 14

Plusquamperfectum indicatƯvi passƯvi


(ɩɪɟɞɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
ȼɪɟɦɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ participium perfecti passivi ɫɩɪɹɝɚɟɦɨɝɨ
ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ imperfectum indicativi ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ esse.
curo, curƗvi, curƗtum, -Ɨre — ɥɟɱɢɬɶ

Sing. Plur.
curƗtus, a, um eram curƗti, ae, a erƗmus
ɹ ɛɵɥ ɜɵɥɟɱɟɧ ɦɵ ɛɵɥɢ ɜɵɥɟɱɟɧɵ
(ɪɚɧɶɲɟ) (ɪɚɧɶɲɟ)
curƗtus, a, um eras curƗti, ae, a erƗtis
curƗtus, a, um erat curƗti, ae, a erƗnt

Futurum II (exactum) indicatƯvi passƯvi


(ɛɭɞɭɳɟɟ ɜɬɨɪɨɟ ɢɡɴɹɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Futurum secundum passƯvi ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ participium perfecti
passivi ɫɩɪɹɝɚɟɦɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ futurum I indicativi ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ esse.
curo, curƗvi, curƗtum, -Ɨre — ɥɟɱɢɬɶ

Sing. Plur.
curƗtus, a, um ero curƗti, ae, a erƱmus
ɹ ɛɭɞɭ ɜɵɥɟɱɟɧ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɜɵɥɟɱɟɧɵ
(ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ) (ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ)
curƗtus, a, um eris curƗti, ae, a erƱtis
curƗtus, a, um erit curƗti, ae, a erunt

113
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
De Mida
Midae regi Phrygiae Bacchus quondam: «Quid», inquit, «optas?
Omnia, quae optavƟris, tua erunt». Tum ille: «Effice», inquit, «ut
omnia, quae tetigero, in aurum mutentur». Non detrectavit id deus.
Statim Midas ramum de arbore decerpsit: subito ramus decerptus id
aurum mutƗtus est, tetigit lapidem, lapis erat aureus. ExsultƗbat rex
gaudio. Cum vere cibum sumere in animo habƝret, etiam omnes cibi
in aurum mutati sunt. Tum stultitiam suam intellexit et aurum
contempsit. Nam auro fames non explƝtur. Midos exspirabat fame, sed
Bacchus eum illa facultƗte rursus liberƗvit.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɨɜ:
amatus est, amata erit, amata erat, missi sunt, missi erƗmus,
missae erƱtis, spreti erƗnt, delƝtum est.
2. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɟɪɮɟɤɬɚ:
1. Magna classis PersƗrum parvo numero navium Graecǀrum
victa est. 2. Sicilia prima provincia RomƗna appellƗta est. 3. Hannibal
armis vicit, vitiis victus est. 4. Consilia nostra subito mutƗta sunt.
5. Multae fabulae de Hercule a poƝtis fictae sunt. 6. A Cicerǀne
multae oratiǀnes habitae sunt. 7. Castra regis Antiochi noctnjrna
pugna a RomƗnis capta sunt. 8. Ut fuerit industria vestra, ita etiam
praemium vestrum erit. 9. Romulus et Remus a lupa nutrƯti sunt.
10. Si interrogƗtus eris, non respondƝbis? 11. Si propter virtnjtem
laudƗti erimus, gloria nostra vera erit.
3. ɉɪɟɨɛɪɚɡɭɣɬɟ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɭɸ:
1) Romulus et Remus, Romae conditǀres, a pastǀre regio educƗti
erant.

114
ɍɪɨ ɤ 14

2) Romas Capitolium ad hostƱbus expugnƗtum est.


3) Semiramis a filio occƯsa est.
4. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
1. Vulnus sanƗtum est, sed cicatrix manet. 2. In nostra civitƗte
multa nova medicamenta reperta erant. 3. Arteria pulmonƗlis et
aorta thoracӿca in cavo thorƗcis locatae sunt, aorta autem abdomi-
nƗlis in abdomӿne. 4. Aegrǀtus curƗtus erit. 5. Vulnus per primam
seu secundam intentionem sanƗtum est. 6. In theatro anatomӿca
multae anomaliae corpǂris humƗni demonstratae sunt. 7. Larynx
infantis inflammatus est.
5. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ; ɩɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ
ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ:
1. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɬɪɟɩɬɨɰɢɞɚ.
ɇɨɪɫɭɥɶɮɚɡɨɥɚ ɩɨ 1,5.
Ȼɟɧɡɢɥɩɟɧɢɰɢɥɥɢɧɚ-ɧɚɬɪɢɹ 25 000 ȿȾ.
Ƚɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɚ ɷɮɟɞɪɢɧɚ 0,05.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɩɨɪɨɲɨɤ.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
2. ȼɨɡɶɦɢ: Ɋɚɫɬɜɨɪɚ ɫɢɧɷɫɬɪɨɥɚ ɜ ɦɚɫɥɟ 0,1% 1 ɦɥ.
ȼɵɞɚɣ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ 8 ɜ ɚɦɩɭɥɚɯ.
Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
3. ȼɨɡɶɦɢ: Ɍɟɨɮɢɥɥɢɧɚ 0,1.
Ƚɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɚ ɷɮɟɞɪɢɧɚ 0,025.
ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɩɨɪɨɲɨɤ.
ȼɵɞɚɣ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ 15.
Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
4. ȼɨɡɶɦɢ: Ɇɟɬɢɥɬɟɫɬɨɫɬɟɪɨɧɚ 0,005.
ȼɵɞɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ 25 ɜ ɬɚɛɥɟɬɤɚɯ.
Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.
5. ȼɨɡɶɦɢ: Ɋɚɫɬɜɨɪɚ ɧɨɪɫɭɥɶɮɚɡɨɥɚ-ɧɚɬɪɢɹ 5% 20 ɦɥ.
ɉɪɨɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɬɶ!
ȼɵɞɚɬɶ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.

115
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɪɨɤ 15
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ. ɇɚɪɟɱɢɟ.
Ƚɟɪɭɧɞɢɣ ɢ ɝɟɪɭɧɞɢɜ

ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ


ɇɚɱɚɥɶɧɵɟ Ʉɨɧɟɱɧɵɟ
ɬɟɪɦɢɧɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɟɪɦɢɧɨɷɥɟɦɟɧɬɵ
cryo- — ɯɨɥɨɞ -therapia — ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɣ
ɦɟɬɨɞ ɥɟɱɟɧɢɹ
hydro- — ɜɨɞɚ -chirurgia — ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ
ɦɟɬɨɞ ɥɟɱɟɧɢɹ
psycho- — ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ -paedia — ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ
physio- — ɩɪɢɪɨɞɚ;
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ
pharmaco- — ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ
phyto- — ɪɚɫɬɟɧɢɟ

Adverbium (ɧɚɪɟɱɢɟ)
ɇɚɪɟɱɢɟ — ɷɬɨ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɱɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɤɚɤ,
ɝɞɟ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɇɚɪɟɱɢɟ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɬ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ. Ɉɬ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ I ɢ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɧɚɪɟɱɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɭɬɺɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ -e.
AdiectƯvum Adverbium
latus, a, um — ɲɢɪɨɤɢɣ lat-e — ɲɢɪɨɤɨ
liber, Ɵra, Ɵrum — ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ libƟr-e — ɫɜɨɛɨɞɧɨ
Ɉɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ I ɢ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɯ
ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɪɟɱɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ
ɨɫɧɨɜɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ -ɨ.

116
ɍɪɨ ɤ 15

AdiectƯvum Adverbium
serus, a, um — ɩɨɡɞɧɢɣ ser-o — ɩɨɡɞɧɨ
rarus, a, um — ɪɟɞɤɢɣ rar-o — ɪɟɞɤɨ
primus, a, um — ɩɟɪɜɵɣ prim-o — ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ
citus, a, um — ɛɵɫɬɪɵɣ cit-o — ɛɵɫɬɪɨ
Ɉɬ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɧɚɪɟɱɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɭɬɺɦ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ -Ʊter.
AdiectƯvum Adverbium
brevis, e — ɤɨɪɨɬɤɢɣ Ʊter — ɤɪɚɬɤɨ
simplex, Ʊcis — ɩɪɨɫɬɨɣ simplic-Ʊter — ɩɪɨɫɬɨ
ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ III ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɧɚ -ns
ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɚɪɟɱɢɹ ɫ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ -er.
AdiectƯvum Adverbium
dilƱgens, ntis — ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɵɣ diligent-er — ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨ
ɇɚɪɟɱɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɡɚɫɬɵɜɲɭɸ ɮɨɪɦɭ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ.
AdiectƯvum Adverbium
multus, a, um — ɦɧɨɝɢɣ multum — ɦɧɨɝɨ
facƱlis, e — ɥɺɝɤɢɣ facƱle — ɥɟɝɤɨ
ɂɦɟɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɧɚɪɟɱɢɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠ-
ɞɟɧɢɟɦ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ.
semper — ɜɫɟɝɞɚ
diu — ɞɨɥɝɨ
hodie — ɫɟɝɨɞɧɹ
cras — ɡɚɜɬɪɚ
die — ɞɧɺɦ
heri — ɜɱɟɪɚ
noctu — ɧɨɱɶɸ
ubi — ɝɞɟ
ibi — ɬɚɦ
tamen — ɨɞɧɚɤɨ
parum — ɦɚɥɨ
117
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɋɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɧɚɪɟɱɢɣ
ɇɚɪɟɱɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɛ-
ɪɚɡɭɸɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
Gradus positƯvus Gradus comparatƯvus Gradus superlatƯvus
lat-e lat-ius lat-issƱm-e
ɲɢɪɨɤɨ ɲɢɪɟ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɨ
brev-Ʊter brev-ius brev-issƱm-e
ɤɪɚɬɤɨ ɤɨɪɨɱɟ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɬɤɨ
tut-o tut-ius tut-issƱm-e
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ

ɋɭɩɩɥɟɬɢɜɧɵɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɧɚɪɟɱɢɣ


Gradus positƯvus Gradus comparatƯvus Gradus superlatƯvus
bene melius optƱme
ɯɨɪɨɲɨ ɥɭɱɲɟ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ
male peius pessƱme
ɩɥɨɯɨ ɯɭɠɟ ɯɭɠɟ ɜɫɟɝɨ
magnopƟre magis maxƱme
ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ
parum minus minƱme
ɦɚɥɨ ɦɟɧɶɲɟ ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ
multum plus plurƱmum
ɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ

ɇɚɪɟɱɢɹ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜ ɪɟɰɟɩɬɚɯ


cito ɛɵɫɬɪɨ sic ɬɚɤ
calӿde ɝɨɪɹɱɨ exacte ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ
statim ɬɨɬɱɚɫ optime ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ
privƗtum ɱɚɫɬɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ exactissime ɬɳɚɬɟɥɶɧɟɣɲɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ
satis ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ minnjtim ɦɟɥɤɨ
tenuӿter ɦɟɥɤɨ, ɬɨɧɤɨ frigӿde ɯɨɥɨɞɧɨ
gratis ɞɚɪɨɦ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ quantum ɫɤɨɥɶɤɨ
tenuissime ɨɱɟɧɶ ɦɟɥɤɨ, ɬɨɧɤɨ recenter ɫɜɟɠɨ

118
ɍɪɨ ɤ 15

multum ɦɧɨɝɨ ana ɩɨɪɨɜɧɭ


caute ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ perfecto ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
maxime ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ plane ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ, ɫɨɜɫɟɦ
subtilissime ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ

Gerundium (ɝɟɪɭɧɞɢɣ)
Ƚɟɪɭɧɞɢɣ — ɷɬɨ ɨɬɝɥɚɝɨɥɶɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɮɟɤɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɭɮɮɢɤɫɚ -nd ɭ
ɝɥɚɝɨɥɨɜ I–II ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ -end ɭ ɝɥɚɝɨɥɨɜ III–IV ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ
ɩɚɞɟɠɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ II ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ singulƗris.
NominatƯvus singulƗris ɝɟɪɭɧɞɢɣ ɧɟ ɢɦɟɟɬ, ɜɦɟɫɬɨ ɧɟɝɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ infinitƯvus.

Nom. miscƝre ɫɦɟɲɢɜɚɬɶ


Gen. misce-nd-i ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟ
Dat. misce-nd-o ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɸ
Acc. (ad)misce-nd-um ɞɥɹ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ
Abl. misce-nd-o ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟɦ (ɫɦɟɲɢɜɚɹ)

ɉɚɞɟɠɢ ɝɟɪɭɧɞɢɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ:


1. GenetƯvus ɝɟɪɭɧɞɢɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ:
ɚ) ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ:
ars — ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ;
ars curandi — ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɥɟɱɢɬɶ;
ɛ) ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ causƗ (ɞɥɹ, ɪɚɞɢ),
gratiƗ (ɱɬɨɛɵ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ), ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɥɨɝɨɜ:
legendi causƗ — ɪɚɞɢ ɱɬɟɧɢɹ;
reconvalescendi — ɪɚɞɢ ɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ
ɜɵɡɞɨɪɨɜɟɬɶ.
2. AccusatƯvus ɝɟɪɭɧɞɢɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɝɞɚ ɫ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ
ad — ɞɥɹ:
remedium prescriptum ad sumendum — ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ,
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɨɟ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ.

119
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


3. AblatƯvus ɝɟɪɭɧɞɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɪɭɞɢɹ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɟɦ:
HomƱnis mens alƱtur discendo et cogitando. — ɑɟ-
ɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɭɦ ɩɢɬɚɟɬɫɹ ɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟɦ (ɭɱɚɫɶ
ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɹɹ).

GerundƯvum (ɝɟɪɭɧɞɢɜ)
Ƚɟɪɭɧɞɢɜ — ɷɬɨ ɨɬɝɥɚɝɨɥɶɧɨɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɬɪɟɯ ɨɤɨɧɱɚ-
ɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ ɫ ɨɬɬɟɧɤɨɦ ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.
Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɝɟɪɭɧɞɢɜ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɮɟɤɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɭɮɮɢɤ-
ɫɚ -nd- ɞɥɹ ɝɥɚɝɨɥɨɜ I–II ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ, -end- — ɞɥɹ ɝɥɚɝɨɥɨɜ III–IV
ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɪɨɞɨɜɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ I ɝɪɭɩɩɵ -us,
-ɚ, -um:
docƟre — docendus, a, um
regԃlum docendum — ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɵɭɱɟɧɨ;
imponƟre — imponendus, a, um
emplastrum imponendum — ɩɥɚɫɬɵɪɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɥɨɠɢɬɶ.
Ƚɟɪɭɧɞɢɜ ɬɟɪɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɥɢɱɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɧɺɦ ɫɬɨɢɬ ɝɥɚɝɨɥ esse. ȼ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɝɟɪɭɧɞɢɜ ɩɪɢɞɚɺɬ ɫɤɚɡɭɟɦɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ:
Ⱥeger auscultandis est — ɛɨɥɶɧɨɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɵɫɥɭɲɚɧ.

Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.
De Herodoto
Herodotus Halicarnassius discendi causa terras remotissimas
peragrƗvit; multa enim discimus peregrinando et videndo et audiendo.
Inerat in eo studium peregrinandi maximum. Herodotus in Aegyptum
venit ibƯque a sacerdotibus multa didicit. Aegyptii enim scribendi,

120
ɍɪɨ ɤ 15

pingendi, sculpendi periti erant; medici arte medendi florƝbant. Inde


ad PhoenƯces pervƝnit, a quibus ars scribendi inventa est.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. Ɉɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɭɣɬɟ ɧɚɪɟɱɢɹ ɢ ɢɯ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ:
attentus, a, um — ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ;
fortis, e — ɯɪɚɛɪɵɣ;
liber, a, um — ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ;
felix, Ʊcis — ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ;
latus, a, um — ɲɢɪɨɤɢɣ;
pulcher, -chra, -chrum — ɤɪɚɫɢɜɵɣ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ.
2. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɍɤɚɠɢɬɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɵ ɧɚɪɟɱɢɹ:
1. Bene notavimus. 2. Facilius est dicere, quam agere 3. 0ptime
vivimus, si cum virtnjte vivimus. 4. Liber tuus a men diligenter legitur
et custodƯtur diligentissime. 5. In Italia omnes agri longe latƝque
vastƗti sunt. 6. Minime sibi quisque notus est. 7. Nonnnjlli morbi cutis
aegre sanantur. 8. Homo famem et situm cito depellƗre debet, ne
doleat. 9. Aegrotum bene et optӿme auscultƗmus, ut diagnǀsis certa
sit. 10. Dentur medicamenta statim. 11. Morbi juvČnum facӿle, senum
autem difficӿle sanantur. 12. Labor maxӿme corpus firmat.
3. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɍɤɚɠɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɝɟɪɭɧɞɢɹ ɢ ɝɟɪɭɧɞɢɜɚ.
1. Hominis mens discendo alitur et cogitando. 2. Ut medicƯna
valetudinis, sic vivendi ars est prudentia. 3. Caesar oppidum expugnƗvit
et ad diripiendum militibus concessit. 4. Nihil sine ratiǀne faciendum
est. 5. Non omnis error stultitia est dicenda. 6. Ceterum censeo
Carthaginem delendam esse. 7. Suo cuƯque iudicio utendum est.
8. Fugienda semper iniuria est. 9. Emplastrum ad medendum abscessui
parƗtur. 10. Liquor filtrandus, aqua filtranda, decoctum filtrandum.
11. Omnes morbi in statu nascendi bene curantur. 12. Homo ad duas
res natus est: ad intelligendum et agendum.

121
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɪɨɤ 16
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɚɞɟɠɟɣ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɇɚɱɚɥɶɧɵɟ Ʉɨɧɟɱɧɵɟ
ɬɟɪɦɢɧɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɟɪɦɢɧɨɷɥɟɦɟɧɬɵ
broncho- — ɛɪɨɧɯ -metria — ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
cysto- — ɦɨɱɟɜɨɣ ɩɭɡɵɪɶ -scopia — ɨɫɦɨɬɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟ-
ɧɨɤ ɨɪɝɚɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɫɩɟɰɢɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
cholecysto- — ɠɟɥɱɧɵɣ -graphia — ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚ-
ɩɭɡɵɪɶ ɰɢɹ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
cholangio- — ɠɟɥɱɧɵɣ -gramma — ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟ-
ɩɪɨɬɨɤ ɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɪɟɧɬ-
ɝɟɧɨɜɫɤɢɣ ɫɧɢɦɨɤ; ɡɚɩɢɫɶ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
colpo- — ɜɥɚɝɚɥɢɳɟ
encephalo- — ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɦɨɡɝ
gastro- — ɠɟɥɭɞɨɤ
hystero- — ɦɚɬɤɚ
laparo- — ɛɪɸɲɧɚɹ ɢɥɢ
ɛɪɸɲɢɧɧɚɹ ɩɨɥɨɫɬɶ, ɠɢɜɨɬ
laryngo- — ɝɨɪɬɚɧɶ
pharyngo- — ɝɥɨɬɤɚ
myelo- — ɫɩɢɧɧɨɣ ɦɨɡɝ,
ɤɨɫɬɧɵɣ ɦɨɡɝ

122
ɍɪɨ ɤ 16

oesophago- — ɩɢɳɟɜɨɞ
oto- — ɭɯɨ
phlebo- — ɜɟɧɚ
procto- — ɩɪɹɦɚɹ ɤɢɲɤɚ
rhino- — ɧɨɫ
thoraco- — ɝɪɭɞɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ,
ɩɥɟɜɪɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɨɫɬɶ
urethro- — ɦɨɱɟɢɫɩɭɫɤɚ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ
tomo- — ɫɥɨɣ
dynamo- — ɫɢɥɚ ɦɵɲɰ
sphygmo- — ɩɭɥɶɫ
thermo- — ɬɟɩɥɨ,
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
haemo- — ɤɪɨɜɶ
copro- — ɤɚɥ
ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɩɚɞɟɠɟɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ.

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɚɞɟɠɟɣ
NominatƯvus (ɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ)
ɂɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ — ɷɬɨ ɩɚɞɟɠ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢ ɫɨɝɥɚ-
ɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦ ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɧɨɝɨ
ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɚɞɟɠɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɞɜɚ ɢɦɟɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ: ɨɞɢɧ — ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ, ɞɪɭɝɨɣ — ɢɦɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɤɚɡɭ-
ɟɦɨɝɨ. ɋɜɹɡɤɨɣ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɢ ɢɦɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɝɨɥ: sum, fui, —, esse — ɛɵɬɶ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ:
Non omnis error stultitia est. ɇɟ ɜɫɹɤɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɝɥɭɩɨɫɬɶɸ. Nemo nascitur doctus. ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɭɱɟɧɵɦ.

123
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


GenetƯvus (ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ)
Ɋɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ:
genetƯvus subiectƯvus (ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ):
herƝdis fletus — ɩɥɚɱ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ;
genetƯvus obiectƯvus (ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ):
spes victoriae — ɧɚɞɟɠɞɚ ɧɚ ɩɨɛɟɞɭ.
ȼɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ
genetƯvus partitƯvus (ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ):
ClarissƱmus medicǀrum. — ɋɚɦɵɣ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɢɡ ɜɪɚɱɟɣ;
genetƯvus qualitƗtis (ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ):
Vir magni ingenii. — ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɭɦɚ.

DatƯvus (ɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ)


ȼɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɚɞɟɠɚ:
datƯvus commǀdi (ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɜ ɱɶɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ):
Non scholae, sed vitae discƱmus. — Ɇɵ ɭɱɢɦɫɹ ɧɟ ɞɥɹ
ɲɤɨɥɵ, ɚ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ.
DatƯvus finƗlis (ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɫ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ):
MilƱtes locum castris elegƝrunt. — ȼɨɢɧɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɦɟɫɬɨ
ɞɥɹ ɥɚɝɟɪɹ.
DatƯvus possessƯvus (ɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ):
Sunt nobis mollia poma. —ȿɫɬɶ ɭ ɧɚɫ ɧɟɠɧɵɟ ɩɥɨɞɵ.

AccusatƯvus (ɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ)


ȼɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ — ɷɬɨ ɩɚɞɟɠ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ɉɧ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ:
1. ɋɬɚɜɢɬɫɹ ɩɪɢ ɪɹɞɟ ɝɥɚɝɨɥɨɜ:
caveo, cavi, cautum, -Ɲre — ɨɫɬɟɪɟɝɚɬɶɫɹ;
curo, curƗvi, curƗtum, -Ɨre — ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ;

124
ɍɪɨ ɤ 16

peto, petƯvi, petƯtum, -Ɵre — ɩɪɨɫɢɬɶ, ɭɫɬɪɟɦɥɹɬɶɫɹ ɢ ɬ.ɞ.:


Cave canem. — Ȼɟɪɟɝɢɫɶ ɫɨɛɚɤɢ.
2. ɉɪɢ ɜɨɫɤɥɢɰɚɧɢɹɯ:
O miram memoriam tuam! — ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚ ɬɜɨɹ ɩɚɦɹɬɶ!
3. Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪoɬɹɠɺɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɞɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ:
Sex horas dormƯre sat est iuvenique senique. — ɋɩɚɬɶ
ɲɟɫɬɶ ɱɚɫɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢ ɸɧɨɲɟ ɢ ɫɬɚɪɢɤɭ.
4. ɉɪɢ ɝɥɚɝɨɥɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɧɚɡɵɜɚɬɶ (ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɤɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɥɢ ɱɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ) —
nominƗre, appellƗre ɢ ɬ.ɞ.
ɫɱɢɬɚɬɶ (ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɤɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɥɢ ɱɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ) —
putƗre, existimƗre ɢ ɬ.ɞ.
ɞɟɥɚɬɶ (ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɤɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɥɢ ɱɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ) —
facere, creăre ɢ ɬ.ɞ.

AblatƯvus
(ɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ)
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɞɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɚɛɥɚɬɢɜɚ:
1. AblatƯvus comparatƯonis (ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ):
Cartilago molior osse est. — ɏɪɹɳ ɦɹɝɱɟ ɤɨɫɬɢ.
2. AblatƯvus originis (ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ):
nobili genere natus — ɡɧɚɬɧɨɝɨ ɪɨɞɚ.
3. AblatƯvus auctǀris (ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɥɢɰɚ):
Tinctura ab aegrǀta sumƱtur. — ɇɚɫɬɨɣɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɛɨɥɶɧɨɣ.
4. AblatƯvus separatiǀnis (ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ):
CustodiƗ liberƗre. — Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɢɡ-ɩɨɞ ɫɬɪɚɠɢ.
5. AblatƯvus instrumenti (ɨɪɭɞɢɹ):
Oculis vidƝmus, auribus audƯmus. — Ɇɵ ɜɢɞɢɦ ɝɥɚɡɚɦɢ,
ɫɥɭɲɚɟɦ ɭɲɚɦɢ.

125
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


6. AblatƯvus causae (ɩɪɢɱɢɧɵ):
Multi luxuria et licentia periƝrunt. — Ɇɧɨɝɢɟ ɩɨɝɢɛɥɢ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɪɨɫɤɨɲɢ ɢ ɪɚɫɩɭɳɟɧɧɨɫɬɢ.
7. AblatƯvus modi (ɨɛɪɚɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ):
Rem hanc cum cura age. — ȼɟɞɢ ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨ.
Ȼɟɡ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ:
iure — ɩɨ ɩɪɚɜɭ,
lege — ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ,
casu — ɫɥɭɱɚɣɧɨ,
vi — ɫɢɥɨɣ ɢ ɞɪ.
8. AblatƯvus limitatiǀnis (ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ):
Artibus Graecia RomƗnes superƗbat. — Ƚɪɟɰɢɹ ɩɪɟɜɨɫɯɨ-
ɞɢɥɚ ɪɢɦɥɹɧ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɯ.
9. AblatƯvus qualitatis (ɤɚɱɟɫɬɜɚ):
Vir summo ingenio. — Ɇɭɠ ɜɟɥɢɱɚɣɲɟɝɨ ɞɚɪɨɜɚɧɢɹ.
10. AblatƯvus loci (ɦɟɫɬɚ):
terrƗ et mari, terrƗ marique — ɧɚ ɫɭɲɟ ɢ ɧɚ ɦɨɪɟ.
11. AblatƯvus temporis (ɜɪɟɦɟɧɢ):
bello Punico — ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɉɭɧɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Natnjra magistra est vivendi optima. 2. Frater et soror mihi caris-
simi sunt. 3. Socrates philosophiae pater exstitit. 4. Gloria Romanǀrum
aeterna manet. 5. Omne animal curam sui ipsƯus habet. 6. Gallǀrum
omnium fostissimi sunt Belgae. 7. Civium est in omnibus rebus
commnjnis salnjtis ratiǀnem habƝre. 8. Virǀrum fortium est toleranter
dolǀrem pati. 9. Magni est ingenii devocƗre mentem a sensibus.
10. TraiƗnus solus omnium intra urbem est sepultus. 11. Cicerǀnem
universus populus consulem declarƗvit. 12. Gloria virtnjtem tamquam
umbra sequitur. 13. Romulus urbem ex nomine suo Romam vocƗvit.

126
ɍɪɨ ɤ 16

2. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɚ-


ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ:
1. Ratio omnibus hominibus commnjnis est. 2. Nulli est homini
perpetuum bonum. 3. Quidquid discis, tibi discis. 4. Omnes homines
felicitƗti student. 5. Hostes ne infantibus quidem parcƝbant. 6. Hic lo-
cus insidiis aptus est. 7. Virtus sola neque datur dono, neque accipitur.
3. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɚɛɥɚɬɢɜɚ:
1. Multi sunt corpore validi, mente infirmi. 2. Vir sapiens aequo
animo iniuriam ferit. 3. Nusquam erat senectus honoratior, quam
Lacedaemone. 4. Oculis vidƝmus, auribus audƯmus 5. Iuppiter ira
commǀtus tonitrua ac fulmina in terras misit. 6. Nullus locus tibi
dulcior esse debet patriƗ. 7. Miltiades res multas memoriƗ dignas
gessit. 8. Tullus Hostilius ferocior Romulo fuit. 9. Socrates maxima
temperantia erat. 10. Muscǎlus longissƱmus capƱtis. 11. Prima costa
omnium costƗrum latissƱma est. 12. Nihil est carior valetudƯne.
4. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɤɨɧɟɱ-
ɧɵɦɢ ɬɟɪɦɢɧɨɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ:
-metria: anthropometria, dynamometria, thermometria.
-scopia: cystoscopia, laryngoscopia, pharyngoscopia, rhinoscopia.
-graphia: cholangiographia, cholecystographia, electroencephalo-
graphia, tomographia, urethrographia.
-gramma: electrocardiogramma, phlebographia, roentgenogramma.
5. Ⱦɨɩɢɲɢɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɷɥɟɦɟɧɬɵ:
– ɦɟɬɨɞ ɥɟɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɤɚɧɟɣ — … therapia.
– ɧɚɭɤɚ ɨ ɛɨɥɟɡɧɹɯ ɥɺɝɤɢɯ ɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ — pulmono … .
– ɧɚɭɤɚ ɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ — noso … .
– ɧɚɭɤɚ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ — neuro … .
– ɪɚɡɞɟɥ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɣ ɥɟɱɟɧɢɸ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɡɭɛɨɜ ɢ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɩɪɢɤɭɫɚ — orth … .
– ɦɟɬɨɞ ɥɟɱɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ — oxygeno … .
– ɧɚɭɤɚ ɨɛ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩ-
ɩɚɪɚɬɚ — ortho … .

127
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 

ɍɪɨɤ 17
ɉɪɢɫɬɚɜɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚɯ.
ɂɧɮɢɧɢɬɢɜ. AccusatƯvus cum infinitƯvo.
NominatƯvus cum infinitƯvo.
AblatƯvus absolnjtus

ɉɪɢɫɬɚɜɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ


ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚɯ
Ɇɧɨɝɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢ-
ɫɬɚɜɨɤ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ.
1. ɋɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɫɬɚɜɨɤ.
bi- — ɞɜɭ-, ɞɜɭɯ-
biceps (bi+cephale — ɝɨɥɨɜɚ) — ɞɜɭɝɥɚɜɵɣ;
biventer (bi+venter — ɠɢɜɨɬ, ɛɪɸɯɨ) — ɞɜɭɛɪɸɲɧɵɣ;
tri- — ɬɪɟɯ-
triceps (tri+ cephale — ɝɨɥɨɜɚ) — ɬɪɟɯɝɥɚɜɵɣ;
trifolium (tri+ folium — ɥɢɫɬ) — ɬɪɢɥɢɫɬɧɢɤ;
quadri- — ɱɟɬɵɪɟɯ
quadriceps (quadri+cephale — ɝɨɥɨɜɚ) — ɱɟɬɵɪɟɯɝɥɚɜɵɣ;
quadrilatČrus (quadri+latus — ɛɨɤ) — ɱɟɬɵɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɢɣ;
semi- — ɩɨɥɭ-
semilunƗris (semi+luna — ɥɭɧa) — ɩɨɥɭɥɭɧɧɵɣ;
semimembranǀsus (semi+membrƗna — ɩɟɪɟɩɨɧɤɚ) —
ɩɨɥɭɩɟɪɟɩɨɧɱɚɬɵɣ;
sesqui- — ɩɨɥɬɨɪɚ
sesquichlorƗtus (sesqui+chloratus — ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ) —
ɩɨɥɭɬɨɪɚɯɥɨɪɢɫɬɵɣ;

128
ɍɪɨ ɤ 17

uni- — ɨɞɧɨ-
unipennƗtus (uni+penna — ɩɟɪɨ) — ɨɞɧɨɩɟɪɢɫɬɵɣ;
unicellulƗris (uni+cellula — ɤɥɟɬɤɚ) — ɨɞɧɨɤɥɟɬɨɱɧɵɣ.
2. ɋɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɫɬɚɜɨɤ.
mono-, proto- — ɩɟɪɜɵɣ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ, ɨɞɧɨ-
mononucleƗris (mono+nucleus — ɹɞɪɨ) — ɨɞɧɨɹɞɟɪɧɵɣ;
protonephros (proto+nephros — ɩɨɱɤɚ) — ɩɪɟɞɩɨɱɤɚ,
ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɩɨɱɤɚ;
tri- — ɬɪɟɯ
triplegia (tri+plegia — ɩɚɪɚɥɢɱ) — ɩɚɪɚɥɢɱ ɪɭɤɢ
ɢ ɨɛɟɢɯ ɧɨɝ;
tetra- — ɱɟɬɵɪɟɯ
tetracyclinum — ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɢɧ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ;
tetrapǂdus (tetra+pus, podos — ɧɨɝɚ) — ɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɣ;
penta- — ɩɹɬɢ-
pentastoma (penta+stoma — ɪɨɬ) — «ɩɹɬɢɪɨɬɤɚ», ɥɢɱɢɧɤɚ
ɫɨɛɚɱɶɟɝɨ ɝɥɢɫɬɚ ɜ ɩɟɱɟɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ;
hexa- — ɲɟɫɬɢ-
hexǀsa — ɝɟɤɫɨɡɚ, ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɧ ɫ ɲɟɫɬɶɸ ɚɬɨɦɚɦɢ ɋ
ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɟ;
hepta- — ɫɟɦɢ-
heptan — ɝɟɩɬɚɧ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ;
octo- — ɜɨɫɶɦɢ-
octoestrǀlum — ɨɤɬɨɷɫɬɪɨɥ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ;
ennea- — ɞɟɜɹɬɢ-
deca- — ɞɟɫɹɬɢ-
decadron — ɞɟɤɚɞɪɨɧ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ.

129
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɂɧɮɢɧɢɬɢɜ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ, ɤɚɤ ɨɞ-
ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ, ɟɦɭ ɩɪɟɞ-
ɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɟ.
1. InfinitƯvus praesentis actƯvi: amƗre, docƝre, legƟre, audƯre.
2. InfinitƯvus praesentis passƯvi: amƗri, docƝri, legƟri, audƯri.
3. InfinitƯvus perfecti actƯvi (ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ -isse):
amav-isse
docu-isse
leg-isse
audiv-isse
InfinitƯvus perfecti ɝɥɚɝɨɥɚ esse — fu-isse.
4. InfinitƯvus perfecti passƯvi (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ par-
ticipium perfecti passƯvi ɢ infinitƯvus praesentis ɝɥɚɝɨɥɚ esse):
amƗtus, a, um esse
doctus, a, um esse
lectus, a, um esse
audƯtus, a, um esse
5. InfinitƯvus futnjri actƯvi (ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ participium
futnjri actƯvi ɢ infinitƯvus praesentis ɝɥɚɝɨɥɚ esse):
amatnjrus, a, um esse
doctnjrus, a, um esse
lectnjrus, a, um esse
auditnjrus, a, um esse
InfinitƯvus futnjri ɝɥɚɝɨɥɚ esse — futnjrus, a, um esse ɢɥɢ
fore (!).
6. InfinitƯvus futnjri passƯvi (ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɭɩɢɧɚ ɢ ɮɨɪɦɵ iri):
amƗtum iri
doctum iri
lectum iri
audƯtum iri

130
ɍɪɨ ɤ 17

Ɍɚɛɥɢɰɚ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɨɜ


ȼɪɟɦɹ Activum Passivum
Praesens -re: amƗ-re -ri amƗ-ri
-Ɵre: leg-Ɵre -i leg-i
-se: es-se —
Perfectum -isse Part. perf. pass. + esse
amav-isse amƗtus, a, um esse
leg-isse lectus, a, um
fu-isse esse

Futurum Part. fut. act. + esse Supinum + iri
amatnjrus, a, um esse amƗtum iri
lectnjrus, a, um esse lectum iri
futnjrus, a, um esse —
(fore)

AccusatƯvus cum infinitƯvo


AccusatƯvus cum infinitƯvo — ɷɬɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ.
ɇɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ.
Ɉɛɨɪɨɬ accusativus cum infinitivo ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɝɥɚɝɨɥɨɜ:
1) ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ «ɝɨɜɨɪɢɬɶ», «ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ» ɢ ɬ.ɩ.: dico —
ɹ ɝɨɜɨɪɸ; affirmo — ɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɭɜɟɪɹɸ;
2) ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ «ɞɭɦɚɬɶ», «ɫɱɢɬɚɬɶ», «ɩɨɥɚɝɚɬɶ»: sentio —
ɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɞɭɦɚɸ; credo — ɹ ɜɟɪɸ; scio — ɹ ɡɧɚɸ;
intellƟgo — ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ; spero — ɹ ɧɚɞɟɸɫɶ;
3) ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɱɭɜɫɬɜɨ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ: gaudeo,
laetor — ɹ ɪɚɞɭɸɫɶ; doleo — ɹ ɝɨɜɨɪɸ;
4) ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ ɠɟɥɚɧɢɟ (ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ-
ɧɨɟ): volo — ɹ ɯɨɱɭ; nolo — ɹ ɧɟ ɯɨɱɭ; ɩɪɢ ɷɬɢɯ ɝɥɚɝɨɥɚɯ
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɫɨɸɡ ɱɬɨɛɵ.

131
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɜɪɟɦɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ: ɢɧ-
ɮɢɧɢɬɢɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ, ɢɧ-
ɮɢɧɢɬɢɜ ɩɟɪɮɟɤɬɚ — ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ — ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ:
Scio discipulǎm in scholam venƯre. — ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤ
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɲɤɨɥɭ.
Scio discipulǎm in scholam venisse. — ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤ
ɩɪɢɲɟɥ ɜ ɲɤɨɥɭ.
Scio discipulǎm in scholam ventnjrum esse. — ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ
ɭɱɟɧɢɤ ɩɪɢɞɟɬ ɜ ɲɤɨɥɭ.
Scio discipulǎm ad amƯcis exspectƗri. — ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɨɠɢɞɚɸɬ ɞɪɭɡɶɹ (ɭɱɟɧɢɤ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɞɪɭɡɶɹɦɢ).
Scio discipulǎm ad amƯcis exspectƗtum esse. — ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ
ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɠɢɞɚɥɢ ɞɪɭɡɶɹ.
Scio discipulǎm ad amƯcis exspectƗtum iri. — ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ
ɭɱɟɧɢɤɚ ɛɭɞɭɬ ɠɞɚɬɶ ɞɪɭɡɶɹ.

NominatƯvus cum infinitƯvo


NominatƯvus cum infinitƯvo — ɨɫɨɛɚɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɹ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɭɫɫɤɢɦ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-ɥɢɱɧɵɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦ ɬɢɩɚ «ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ…»,
«ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ…». ȼ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɫɨ ɫɤɚɡɭɟɦɵɦ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ ɷɬɨɬ ɨɛɨɪɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɟ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɟɫɬɨ-
ɢɦɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɚ ɢ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ:
Feruntur Bacchae Pentheum regem diripuisse. —
Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɚɤɯɚɧɤɢ ɪɚɫɬɟɪɡɚɥɢ ɰɚɪɹ ɉɟɧɮɟɹ.
ɋɤɚɡɭɟɦɨɟ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-ɥɢɱɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ,
ɚ ɨɛɨɪɨɬ nominatƯvus cum infinitƯvo — ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ.

AblatƯvus absolnjtus
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɢɱɢɧɵ, ɭɫɥɨɜɢɹ, ɭɫɬɭɩɥɟɧɢɹ), ɫɨɩɭɬɫɬ-
ɜɭɸɳɟɝɨ ɢɥɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟ-

132
ɍɪɨ ɤ 17

ɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɣ ɩɪɢɱɚɫɬɧɵɣ ɨɛɨ-


ɪɨɬ ɚblatƯvus absolnjtus (ɚɛɥɚɬɢɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ). ɗɬɨɬ ɨɛɨɪɨɬ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɚɛɥɚɬɢɜɚ ɢɦɟɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ (ɢɥɢ ɦɟɫɬɨ-
ɢɦɟɧɢɹ) ɢ ɚɛɥɚɬɢɜɚ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ. Ɇɟɠɞɭ ɱɚɫɬɹɦɢ ɷɬɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ
ɟɫɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ (ɢɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ) ɢ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ (ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ).
ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɚblatƯvus absolnjtus ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚ-
ɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɧɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɩɚɞɟɠɟ.
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɟɬ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɱɚɫɬ-
ɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɚblatƯvus absolnjtus ɩɟ-
ɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ-
ɦɢ (ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɢɱɢɧɵ, ɭɫɥɨɜɢɹ, ɭɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɦɢ), ɫɭɳɟɟɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦ ɫ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɢ ɢɧɨɝɞɚ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɧɵɦ ɨɛɨɪɨɬɨɦ:
Ponte facto Caesar copias suas in altƟram flumƯnis ripam
tradnjcit.
ɗɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɬɚɤ:
1. Ʉɨɝɞɚ (ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ) ɦɨɫɬ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ, ɐɟɡɚɪɶ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɫɜɨɢ ɜɨɣɫɤɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɛɟɪɟɝ ɪɟɤɢ.
2. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɨɫɬ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ, ɐɟɡɚɪɶ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɫɜɨɢ ɜɨɣɫɤɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɛɟɪɟɝ ɪɟɤɢ.
3. ɉɨɫɥɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɦɨɫɬɚ ɐɟɡɚɪɶ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɫɜɨɢ ɜɨɣɫɤɚ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɣ ɛɟɪɟɝ ɪɟɤɢ.

Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɛɨɪ.

De Tantalo
Tantalus, Iovis filius omnibus deis carus erat et Iuppiter iussit eum
admitti ad convivia deǀrum, vetuit tamen ea, quae audiverat, cum
hominibus communicƗre. Ille autem putƗbat hoc sibi licƝre. Ob eam
perfidiam Iuppiter iussit eum apud inferos in media aqua collocƗri et
perpetua siti et famƝ cruciƗri. Nam quamquam in media aqua stetit,
Iuppiter iussit aquas recedere, si ille haurƯre cupiƝbat. Item poma ei

133
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


super caput pendƝbant, sed, si ille ea cupiƝbat decerpere, Iuppiter ius-
sit ramos vento amovƝri.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ ɨɬ ɝɥɚɝɨɥɨɜ:
orno, ornƗvi, ornƗtum, -Ɨre, — ɭɤɪɚɲɚɬɶ;
vinco, vici, victum, -Ɵre, — ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ;
deleo, delƝvi, delƝre, -Ɲre, — ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ;
munio, munƯvi,munƯtum, -Ưre, — ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ.
2. Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ ablatƯvus sing. ɢ plur. ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ:
cena, ae ( f) — ɨɛɟɞ;
radix, radƯcis (f) — ɤɨɪɟɧɶ;
corpus, corpǀris (n) — ɬɟɥɨ;
spes, ei ( f) — ɧɚɞɟɠɞɚ;
orator, is (m) — ɨɪɚɬɨɪ;
senƗtus, us (m) — ɫɟɧɚɬ;
morbus, i (m) — ɛɨɥɟɡɧɶ.
3. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ
ɫɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ nominatƯvus cum infinitƯvo ɢ ɚccusatƯvus
cum infinitƯvo:
1. Pons trans flumen prope effectus esse nuntiabƗtur. 2. Divites
esse putƗmur. 3. Indignus esse vidƝris amǀre nostro. 4. Non satis
intellegere, quod dico, videmini. 5. Consuetnjdo et mos vim legis
habƝre videntur. 6. Socii frumentum dare iussi sunt. 7. Diceris noster
amƯcus esse. 8. Minerva ex capite Iovis nata esse dicebƗtur. 9. Amens
mihi fuisse videor a principo. 10. Paene cum lacte nutrƯcis errǀrem
suxisse vidƝmur. 11. Visus sum mihi cum Galba ambulƗre. 12. Per-
fugium vidƝtur omnium labǀrum et sollicitudinum esse somnus.
13. Ante omnia necesse est se ipsum aestimƗre, quia ferre plus nobis
vidƝmur posse, quam possumus.
4. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɚɣɞɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɚblatƯvus absolnjtus:
1. ObscurƗto sole tenebrae factae sunt repente. 2. Re intellecta in
verbǀrum usu faciles esse debƝmus. 3. Bellum Gallicum Caesare

134
ɍɪɨ ɤ 17

imperatǀre gestum est. 4. Natus est Augustus Cicerǀne et Antonio


consulibus. 5. Caesar explorƗtis regionibus albente caelo omnes
copias castris ednjcit. 6. RomƗni Hannibale vivo nunquam se sine
insidiis futnjros existimƗbant.

5. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɍɤɚɠɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛ-


ɥɟɧɢɹ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ:
Is autem Tages, ut in libris est Etruscorum, puerilem speciem,
sed senilem prudentiam habebat. Ejus adspectu obstupuit bubulcus
magnumque clamorem edidit. Etrusci narrant totam Etruriam brevi
tempore in eum locum convenisse, et Tagetem plura de haruspicinae
disciplina dixisse multis audientibus, qui omnia verba ejus
exceperunt.

6. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.


1. NomƱna anatomƱca nonnullǀrum musculǀrum ex nominƱbus
numeralƱbus oriuntur, ut: muscǎlus biceps brachii, musculus tricep
brachii, musculus triceps surae, musculus quadrƱceps femǂris,
musculus digastrƱcus s. musculus biventer, musculus semitendinǀsus,
musculus semimembranǀsus et musculus unipennƗtus.
2. Omni bihǀra, hora, nocte, quadrante hora.

135
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɪɨɤ 18
ɋɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ.
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ.
ɉɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ. ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɰɟɩɬɚɯ

Modus coniunctƯvus
(ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ)
ConiunctƯvus ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɱɚɳɟ ɢ ɢɦɟɟɬ
ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ.
ɋoniunctƯvus ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ:
1) ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɝɨ
ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ;
2) ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɩɨɜɟɥɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɞɥɹ
ɥɸɛɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ.
Praesens coniunctƯvi activi (ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Praesens coniunctƯvi activi ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɪɮɟɤɬɚ
ɩɥɸɫ ɫɭɮɮɢɤɫ -e- ɞɥɹ ɝɥɚɝɨɥɨɜ I ɫɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɫɭɮɮɢɤɫ -a- —
ɞɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɩɪɹɠɟɧɢɣ. Ʌɢɱɧɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɬɟ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ
ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɟ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 1-ɝɨ ɥɢɰɚ sing., ɝɞɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ
ɫɥɭɠɢɬ -m:
Sing. Plur.
-m -mus
-s -tis
-t -nt

136
ɍɪɨ ɤ 18

ɋɩɪɹɠɟɧɢɟ
1 2 3 4
Sing.
ame-m dele-a-m mitt-a-m audi-a-m
ɹ ɩɨɥɸɛɢɥ ɛɵ, ɹ ɪɚɡɪɭɲɚɥ ɛɵ, ɹ ɩɨɫɵɥɚɥ ɛɵ, ɹ ɭɫɥɵɲɚɥ ɛɵ,
ɩɭɫɬɶ ɛɵ ɩɭɫɬɶ ɛɵ ɩɭɫɬɶ ɛɵ ɩɭɫɬɶ ɛɵ
ɹ ɩɨɥɸɛɢɥ ɹ ɪɚɡɪɭɲɚɥ ɹ ɩɨɫɥɚɥ ɹ ɭɫɥɵɲɚɥ
ame-s dele-a-s mitt-a-s audi-a-s
ame-t dele-at mitt-a-t audi-a-t
Plur.
amƝ-mus dele-Ɨ-mus mitt-Ɨ-mus audi-Ɨ-mus
amƝ-tis dele-Ɨ-tis mitt-Ɨ-tis audi-Ɨ-tis
amƝ-nt dele-Ɨ-nt mitt-Ɨ-nt audi-Ɨ-nt

Praesens coniunctivi ɝɥɚɝɨɥɚ esse


Sing. Plur.
sim — ɹ ɛɵɥ ɛɵ, ɩɭɫɬɶ ɛɵ ɹ simus — ɦɵ ɛɵɥɢ ɛɵ, ɩɭɫɬɶ
ɛɵɥ ɛɵ ɦɵ ɛɵɥɢ
sis sitis
sit sint

Praesens coniunctƯvi passƯvi (ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ


ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Ʌɢɱɧɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɬɟ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɟ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɥɨɝɚ.
ɋɩɪɹɠɟɧɢɟ
1 2 3 4
Sing.
ame-r dele-a-r mitt-a-r audi-a-r
ɦɟɧɹ ɥɸɛɢɥɢ ɦɟɧɹ ɪɚɡɪɭɲɚɥɢ ɦɟɧɹ ɩɨɫɵɥɚɥɢ ɦɟɧɹ ɫɥɭɲɚɥɢ
ɛɵ, ɩɭɫɬɶ ɛɵ ɛɵ, ɩɭɫɬɶ ɛɵ ɛɵ, ɩɭɫɬɶ ɛɵ ɛɵ, ɩɭɫɬɶ ɛɵ
ɦɟɧɹ ɥɸɛɢɥɢ ɦɟɧɹ ɪɚɡɪɭɲɚɥɢ ɦɟɧɹ ɩɨɫɥɚɥɢ ɦɟɧɹ ɫɥɭɲɚɥɢ
amƝ-ris dele- Ɨ -ris mitt- Ɨ-ris audi- Ɨ-ris
amƝ-tur dele-Ɨ-tur mitt- Ɨ-tur audi- Ɨ-tur

137
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Plur.
amƝ-mur dele-Ɨ-mur mitt-Ɨ-mur audi-Ɨ-mur
ame-mƱni dele-a-mƱni mitt-a-mƱni audi-a-mƱni
ame-ntur dele-a-ntur mitt-a-ntur audi-a-ntur
ȼ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ coniuctƯvus ɜɵɪɚɠɚɟɬ:
1) ɠɟɥɚɧɢɟ, ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɟ:
Unitam veniat. — ȿɫɥɢ ɛɵ ɨɧ ɩɪɢɲɟɥ!
Sis felix. — Ȼɭɞɶ ɫɱɚɫɬɥɢɜ!
Videant consules. — ɉɭɫɬɶ ɫɦɨɬɪɹɬ ɤɨɧɫɭɥɵ!
PareƗmus senatui. — Ȼɭɞɟɦ ɩɨɜɢɧɨɜɚɢɬɫɹ ɫɟɧɚɬɭ!
2) ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ:
Quid faciam? — ɑɬɨ ɦɧɟ ɞɟɥɚɬɶ?
Quid agerem? — ɑɬɨ ɦɧɟ ɛɵɥɨ ɞɟɥɚɬɶ?
3) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ:
O stultum hominen, dixerit (coni. perf.) quispiam.
Ɉ ɝɥɭɩɟɰ, ɩɨɠɚɥɭɣ ɤɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɤɚɠɟɬ.

Imperfectum coniunctƯvi actƯvi (ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ


ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɩɥɸɫ «re» ɢ ɩɥɸɫ ɥɢɱɧɵɟ
ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ.

ɋɩɪɹɠɟɧɢɟ
1 2 3 4
Sing.
amƗre-m delƝre-m mittƟre-m audƯre-m
ɹ ɥɸɛɢɥ ɛɵ ɹ ɪɚɡɪɭɲɚɥ ɛɵ ɹ ɩɨɫɵɥɚɥ ɛɵ ɹ ɫɥɭɲɚɥ ɛɵ
amƗre-s delƝre-s mittƟre-s audƯre-s
amƗre-t delƝre-t mittƟre-t audƯre-t
Plur.
amarƝ-mus delerƝ-mus mitterƝ-mus audirƝ-mus
amarƝ-tis delerƝ-tis mitterƝ-tis audirƝ-tis
amƗre-nt delƝre-nt mittƟre-nt audirƝ-nt
138
ɍɪɨ ɤ 18

Imperfectum coniunctƯvi ɝɥɚɝɨɥɚ esse

Sing. Plur.
esse-m — ɹ ɛɵɥ ɛɵ essƝ-mus — ɦɵ ɛɵɥɢ ɛɵ
esse-s essƝ-tis
esse-t esse-nt

Imperfectum coniunctƯvi passƯvi


(ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ)
ɋɩɪɹɠɟɧɢɟ
1 2 3 4
Singularis
amƗre-r delƝre-r mittƟre-r audƯre-r
ɦɟɧɹ ɦɟɧɹ ɦɟɧɹ ɦɟɧɹ
ɥɸɛɢɥɢ ɛɵ ɪɚɡɪɭɲɚɥɢ ɛɵ ɩɨɫɵɥɚɥɢ ɛɵ ɫɥɭɲɚɥɢ ɛɵ
amarƝ-ris delerƝ-ris mitterƝ-ris audƯre-ris
amarƝ-tur delerƝ-tur mitterƝ-tur audƯre-tur
Pluralis
amarƝ-mur delerƝ-mur mitterƝ-mur audirƝ-mur
amare-mƱni delere-mƱni mittere-mƱni audire-mƱni
amare-ntur delere-ntur mittere-ntur audire-ntur

Ɍɟɤɫɬ
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɍɤɚɠɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɟɧɢɹ ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɚ.
De nece Caesaris
Scriptǀres antƯqui haec de nece Caesaris tradunt. Calpurnia, uxor
eius, somnium malum habuisse dicitur et his verbis mane marƯtum
alloqui: «Somnio perturbor, Caesar! Obsecro te, ut prodigia observes,
ne te inimƯci occƯdant. Deos implorabimus, ut tibi adsint. CurƝmus, ut
timǀre mango liberƝmur. Caveas, ne caedƗris!»
139
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Cum hos modo Caesar orarƝtur, Decimus Brutus intrat atque
dicens senatǀres cunctos in curia adesse et Caesarem exspectƗre,
«Rogant, — inquit, — ut statim venias. Propera, ne frustra exspec-
tƝris!». Caesar paulisper dubitat, sed brevi consilium capit et curiam
intrat. Tum Tullius Cimber primus orƗbat, ut frater suus ex exsilio
revocarƝtur. Ceteri quoque coniurƗti rogƗbant, ne preces Cimbri
repudiarentur. Caesar nihilo minus precibus non mollƯtur et,
a Publio Servilio Casca vulnerƗtus, brevi animam efflat.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɩɪɹɝɚɣɬɟ ɜ praesens coniunctƯvi actƯvi ɢ passƯvi ɝɥɚ-
ɝɨɥɵ:
rogo, rogƗvi, rogƗtum, -Ɨre, — ɩɪɨɫɢɬɶ;
dico, dixi, dictum, -Ɵre, — ɝɨɜɨɪɢɬɶ;
nutrio, nutrƯvi, nutrƱtum, -Ưre, — ɩɢɬɚɬɶ.
2. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
1. Extractum e radƯce ValeriƗnae paretur, sit e nigro fuscum, in
aqua turbƱda solvƗtur. 2. Infusum Sennae composƱtum sit colǀris
fusci. 3. Functio hepătis, ut fel secernat. 4. Caveant medici, ut aegroti
cito convalescant. 5. Ne observet medicus aequo anƱmo dolores et
mortem homƱnum. 6. HomƱni orgăna sensuum (ɱɭɜɫɬɜɨ) dantur, ut
videat, gustet, tangat, olfaciat, audiat. 7. Diagnǀsis morbi certa
necessaria est, ut curatio bona et prognǀsis jucunda sit. 8. Stet in loco
frigƱdo decoctum.

ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ


ɜ ɪɟɰɟɩɬɚɯ
ɋɨɫɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɟɰɟɩɬɚɯ:
1) ɜɦɟɫɬɨ ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ;
2) ɜ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ.
MisceƗtur. — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɫɦɟɲɚɧɨ.
Detur. — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɜɵɞɚɧɨ.
SignƝtur. — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ.
SolvƗtur. — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɨ.
SterilisƝtur. — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɨ.
140
ɍɪɨ ɤ 18

ServƝtur. — ɉɭɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ.


RepetƗtur. — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɬɨɪɟɧɨ.
Stet. — ɉɭɫɬɶ ɫɬɨɢɬ (ɩɨɫɬɚɜɶ!).
Obdnjcas. — Ɉɛɜɟɞɢ.
FormƝtur. — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ.
Formentur. — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ.
Dentur tales doses NumČro… — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɭɬ ɜɵɞɚɧɵ ɬɚɤɢɟ
ɞɨɡɵ ɱɢɫɥɨɦ.
Misce, ut fiat. — ɋɦɟɲɚɣ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ, ɢɥɢ ɫɦɟɲɚɣ,
ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ…
Misce, ut fiant… — ɋɦɟɲɚɣ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ, ɢɥɢ
ɫɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ…
Fiat lege artis. — ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.
Misce, ut fiat emplastrum. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ
ɩɥɚɫɬɵɪɶ.
Misce, ut fiat emulsum. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɷɦɭɥɶɫɢɹ.
Misce, ut fiat linimentum. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɠɢɞɤɚɹ
ɦɚɡɶ.
Misce, ut fiat pasta. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɚɫɬɚ.
Misce, ut fiat pulvis. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɨɪɨɲɨɤ.
Misce, ut fiat suppositorium. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ
ɫɜɟɱɚ.
Misce, ut fiat unguentum. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɦɚɡɶ.
Misce, ut fiant globǎli vaginƗles. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭ-
ɸɬɫɹ ɜɥɚɝɚɥɢɳɧɵɟ ɲɚɪɢɤɢ.
Misce, ut fiant pilԃlae. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɢɥɸɥɢ.
Misce, ut fiant suppositǀria. — ɋɦɟɲɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɫɜɟɱɢ.

141
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɪɨɤ 19
ȼɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ ɜ ɩɪɨɩɢɫɹɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɟɪɮɟɤɬɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɚ.
ɉɪɚɜɢɥɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧ ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɚ
ɜ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ
ȼɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ ɜ ɩɪɨɩɢɫɹɯ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɩɢɫɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɚɹ ɫɬɪɨɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɮɨɪɦɵ ɜɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɚ ɧɟ ɪɨ-
ɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ. ɗɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɵɩɢɫɵɜɚɧɢɢ
ɬɚɛɥɟɬɨɤ, ɞɪɚɠɟ, ɫɜɟɱɟɣ ɢ ɚɷɪɨɡɨɥɟɣ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ. Ⱦɨɡɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɝɨɥɚ ȼɨɡɶɦɢ ɜ ɜɢɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɚɞɟɠɟ.
Coniunctivus ɜɪɟɦɟɧ ɩɟɪɮɟɤɬɚ
Perfectum coniunctƯvi actƯvi
Perfectum coniunctƯvi actƯvi ɥɸɛɨɝɨ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɧɟɣ ɫɭɮɮɢɤɫɚ
-Ɵri- ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt.
I cɩɪɹɠɟɧɢɟ
amav-Ɵrim — ɹ ɩɨɥɸɛɢɥ ɛɵ amav-erƱmus
amav-Ɵris amav-erƱtis
amav-Ɵrit amav-Ɵrint

IV cɩɪɹɠɟɧɢɟ
audiv-Ɵrim — ɹ ɭɫɥɵɲɚɥ ɛɵ audiv-erƱmus
audiv-Ɵris audiv-erƱtis
audiv- Ɵrit audiv- Ɵrint

142
ɍɪɨ ɤ 19

Perfectum coniunctƯvi ɝɥɚɝɨɥɚ esse

Sing. Plur.
fu-Ɵrim fu-erƱmus
fu-Ɵris fu-erƱtis
fu-Ɵrit fu- Ɵrint

Plusquamperfectum coniunctƯvi actƯvi


Plusquamperfectum coniunctƯvi actƯvi ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɵ
ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɧɟɣ ɫɭɮɮɢɤɫɚ -isse- ɢ ɥɢɱɧɵɯ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt.
I cɩɪɹɠɟɧɢɟ
amav-issem — ɹ ɩɨɥɸɛɢɥ ɛɵ amav-issƝmus
amav-isses amav-issƝtis
amav-isset amav-issent
IV cɩɪɹɠɟɧɢɟ
audiv-issem — ɹ ɭɫɥɵɲɚɥ ɛɵ audiv-issƝmus
audiv-isses audiv-issƝtis
audiv-isset audiv-issent

Plusquamperfectum coniunctƯvi ɝɥɚɝɨɥɚ esse

Sing. Plur.
fu-issem fu-issƝmus
fu-isses fu-issƝtis
fu-isset fu- issent

Perfectum coniunctƯvi passƯvi


ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ parficipium perfecti passƯvi ɫɩɪɹɝɚɟɦɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ
praesens coniunctƯvi actƯvi ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ esse:

143
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Sing.
audƯtus, audƯta, audƯtum sim ɹ ɛɵɥ ɛɵ ɭɫɥɵɲɚɧ
(ɦɟɧɹ ɛɵ ɭɫɥɵɲɚɥɢ)
audƯtus, audƯta, audƯtum sis
audƯtus, audƯta, audƯtum sit
Plur.
audƯti, audƯtae, audƯta simus ɦɵ ɛɵɥɢ ɛɵ ɭɫɥɵɲɚɧɵ
(ɧɚɫ ɛɵ ɭɫɥɵɲɚɥɢ)
audƯti, audƯtae, audƯta sitis
audƯti, audƯtae, audƯta sint

Plusquamperfectum coniunctƯvi passƯvi


ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ participium perfecti passƯvi ɫɩɪɹɝɚɟɦɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ
imperfectum coniunctƯvi actƯvi ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ esse:
Sing.
audƯtus, audƯta, audƯtum essem ɹ ɛɵɥ ɛɵ ɭɫɥɵɲɚɧ, ɧɚɫ ɛɵ
ɭɫɥɵɲɚɥɢ (ɪɚɧɶɲɟ)
audƯtus, audƯta, audƯtum esses
audƯtus, audƯta, audƯtum esset
Plur.
audƯti, audƯtae, audƯta essƝmus ɦɵ ɛɵɥɢ ɛɵ ɭɫɥɵɲɚɧɵ,
ɧɚɫ ɛɵ ɭɫɥɵɲɚɥɢ (ɪɚɧɶɲɟ)
audƯti, audƯtae, audƯta essƝtis
audƯti, audƯtae, audƯta essent

Consecutio tempǂrum
(ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧ)
ȼɪɟɦɟɧɚ ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɩɪɢɞɚɬɨɱ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫonsecutio
tempɨrum (ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧ).
ȼɪɟɦɹ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ:
1) ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ:
ɚ) ɝɥɚɜɧɵɟ: praesens, fututum 1, futurum 2;
ɛ) ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ (ɢɥɢ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ): imperfectum, perfectum,
plusquamperfectum;

144
ɍɪɨ ɤ 19

2) ɨɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɢ


ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. Ɂɞɟɫɶ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɭɱɚɢ:
ɚ) ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ;
ɛ) ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɝɥɚɜɧɨɝɨ;
ɜ) ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɝɥɚɜɧɨɝɨ.
ɉɨɤɚ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɦɫɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ.
ȼɪɟɦɟɧɚ ɝɥɚɜɧɨɝɨ Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɞɚ- Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɞɚ-
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨ- ɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɠɟɧɢɹ ɨɞɧɨ- ɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɲɟɫɬ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɞɟɣ- ɜɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɫɬɜɢɟɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
Ⱥ. ɝɥɚɜɧɵɟ: a) praesens b) perfectum
praesens, futurum 1,
futurum 2, imperativus
Ⱥ. Mater rogat. Quid Iulia agat. Quid Iulia egƟrit.
Ɇɚɬɶ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ. ɑɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɑɬɨ ɞɟɥɚɥɚ
Mater rogƗbit ɘɥɢɹ. (ɫɞɟɥɚɥɚ) ɘɥɢɹ.
Ɇɚɬɶ ɫɩɪɨɫɢɬ.
Roga.
ɋɩɪɨɫɢ.
ȼ. ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ: c) imperfectum d) plusquamper-
(ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ) fectum
imperfectum,
perfectum,
plusquamperfectum
B. Mater rogƗbat. Quid Iulia Quid Iulia egisset.
Mater rogƗvit. agƟret. ɑɬɨ ɞɟɥɚɥɚ
Mater rogavƟrat. ɑɬɨ ɞɟɥɚɟɬ (ɫɞɟɥɚɥɚ) ɘɥɢɹ.
Ɇɚɬɶ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥɚ, ɘɥɢɹ.
ɫɩɪɨɫɢɥɚ.

145
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɫɩɪɹɝɚɣɬɟ ɜ inperfectum coniunctƯvi:
deleo, delƝvi, delƝtum, -Ɲre — ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ;
scio, scivi, scitum, -ire — ɡɧɚɬɶ.
2. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɫɥɭ-
ɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɚ:
1. Multi nesciunt, quam vim scientia habeat. 2. Dic mihi, quis
Caesarem occiderit? 3. Iudices reos interrogant, quibus causis ad
scelera commǀti sint. 4. NescƯre, quid ante nos egerint homines, est in
tenebris vivere. 5. Ego, quid futnjrum sit nescio; quid fieri possit, scio.
6. Quis nesciat, quanta Atheniensium gloria fuerit? 7. Dic mihi, quis
amƯcus tuus sit, et tibi dicam, quis sis. 8. Est boni consulis non solum
vidƝre, quid agƗtur, verum etiam providƝre, quid futnjrum sit.
9. Non intellegunt homines, quam magnum vectƯgal sit parsimonia.
10. Agis rex dicƝbat Lacedaemonios non interrogƗre, quam multi, sed
ubi essent hostes.
3. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
1. ɉɭɫɬɶ ɛɨɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ ɚɧɝɢɧɵ. 2. ȼɨɡɶ-
ɦɢ ɥɢɤɨɩɨɞɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɫɵɩɚɬɶ ɩɢɥɸɥɢ. 3. Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɟɫɬɶ
ɫɜɟɠɭɸ ɩɢɳɭ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɫɬɪɚɞɚɬɶ ɩɨɧɨɫɨɦ ɢɥɢ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɠɟ-
ɥɭɞɤɚ. 4. Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ ɛɟɪɟɝɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɛɨɥɟɬɶ. 5. ȼɵɡɞɨ-
ɪɚɜɥɢɜɚɸɳɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɯɨɪɨɲɢɣ ɨɬɞɵɯ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɫɬɭɩɢɥɨ ɩɨɥ-
ɧɨɟ ɢɡɥɟɱɟɧɢɟ.
4. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
1. Recipe: Suppositaria «Anaesthesolum» numero 8.
Da. Signa.
2. Recipe: Suppositaria vaginalia «Osarcidum» numero 10.
Da. Signa.
3. Tabulettas Lipocerebrini 0,25 obductas numero 20.
Detur. Signetur.
4. Tabulettas stomachicas cum extracto Belladonnae numero 15.
Da. Signa.

146
ɍɪɨ ɤ 19

5. Dragées Aminazini numero 20.


Detur. Signetur.
5. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
1. ȼɨɡɶɦɢ: ɋɜɟɱɢ ɫ ɝɥɢɰɟɪɢɧɨɦ 0,2 ɱɢɫɥɨɦ 15.
ȼɵɞɚɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɶ.
2. ȼɨɡɶɦɢ: ȼɚɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɭɩɩɨɡɢɬɨɪɢɢ
«Ʉɨɧɬɪɚɰɟɩɬɢɧ Ɍ» ɱɢɫɥɨɦ 10.
ȼɵɞɚɬɶ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.
3. ȼɨɡɶɦɢ: Ⱥɷɪɨɡɨɥɶ «Ʉɚɦɟɬɨɧ».
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɜɵɞɚɧɨ.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ.
4. ȼɨɡɶɦɢ: Ƚɥɚɡɧɵɟ ɩɥɺɧɤɢ ɫ ɮɥɨɪɟɧɚɥɟɦ ɱɢɫɥɨɦ 25.
ȼɵɞɚɬɶ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.
5. ȼɨɡɶɦɢ: Ɍɚɛɥɟɬɤɢ ɫɭɩɪɚɫɬɢɧɚ 0,025 ɱɢɫɥɨɦ 35.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɜɵɞɚɧɨ.
ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ.

147
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
Gaudeamus
«Gaudeamus» — ɷɬɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɚɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɩɟɫɧɹ,
ɢɫɩɨɥɧɹɜɲɚɹɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɪɨɞɹɱɢɦɢ ɩɟɜɰɚɦɢ, ɩɨɷɬɚ-
ɦɢ ɢ ɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦɢ — ɜɚɝɚɧɬɚɦɢ (vaganus — ɫɬɪɚɧɫɬɜɭɸɳɢɣ).
ɉɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɷɬɨɣ ɩɟɫɧɢ ɛɵɥ ɧɚɩɢɫɚɧ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ Ƚɟɣɞɟɥɶɛɟɪɝɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ XIV
ɜɟɤɟ, ɫ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ
ȿɜɪɨɩɵ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ.

1 2
GaudeƗmus igƱtur, Ubi sunt, qui ante nos
JuvƟnes dum sumus! In mundo fuƝre?
Post jucundam juventnjtem, VadƱte ad supƟros,
Post molestam senectnjtem TransƱte ad infƟros,
Nos habƝbit humus. Quos si vis vidƝre.

3 4
Vita nostra brevis est, Vivat Academia!
Brevi finiƝtur. Vivant professǀres!
Venit mors velocƱter, Vivat membrum quodlƱbet,
Rapit nos atrocƱter Vivant membra quaelƱbet,
NemƱni parcƝtur. Semper sint in flore!

5 6
Vivant omnes virgƱnes, Vivat et respublƱca
GracƱles, formǀsae! Et qui illam regunt!
Vivant et muliƟres, Vivat nostra civƱtas,
TenƟre amabƱles, MaecenƗtum carƱtas,
Bonae, laboriǀsae! Qui nos hic protegunt.

148
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ

7
Pereat tristitia,
Pereant dolǀres!
Pereat diabǂlus,
Quivis antiburshius
Atque irrisǀres!

ɏɊȿɋɌɈɆȺɌɂə
ɌȿɄɋɌɕ
ȾɅə ȺɇȺɅɂɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ɑɌȿɇɂə

De Cicerone
Multi sunt oratǀres clari Graecǀrum et Romanǀrum. In numero
Romanǀrum oratorum erat et CicƟro. CicƟro quoque egregius scriptor
LatƯnus erat. Ei libri scriptǀrum Graecǀrum et Romanǀrum noti erant.
Gloriam magnam Cicerǀnis libri de philosophia et de eloquentia et de
arte oratiǀnis habent.
orƗtor, ǀris, m ɨɪɚɬɨɪ
clarus, a, um ɹɫɧɵɣ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
in numero ɜ ɱɢɫɥɟ
quoque ɬɚɤɠɟ, ɬɨɠɟ
egregius, a, um ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ
liber, bri, m ɤɧɢɝɚ
notus, a, um ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
gloria, ae, f ɫɥɚɜɚ
magnus, a, um ɛɨɥɶɲɨɣ, ɜɟɥɢɤɢɣ
philosophia, ae, f ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ
eloquentia, ae, f ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɟ
ars, artis, f ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
oratio, Ưonis, f ɪɟɱɶ

149
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


De Italia
Italia, magna paeninsǎla, inter mare TyrrhƝnum et mare
AdriatƱcum patet. lugum ApennƯni paeninsǎlam montƱbus et collƱbus
implet. Sed circum Padum flumen campus magnus est. In campo
acria proelia inter RomƗnos et Carthaginienses erant. Copiis
equestrƱbus Carthaginiensium campus secundus erat, sed copiis
pedestribus Romanǀrum adversus erat. Ad litus maris TyrrhƝni campi
palustres sunt, ităque aɺr ibi salnjber non est. Roma, Italia caput
celebre, ad TibƟrim sita est.
magnus, a, um ɛɨɥɶɲɨɣ, ɜɟɥɢɤɢɣ
paeninsula, ae, f ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ
mare, is, n ɦɨɪɟ
pateo, ui,— ɩɪɨɫɬɢɪɚɬɶɫɹ
iugum, i, n ɝɨɪɧɵɣ ɯɪɟɛɟɬ
mons, ntis, m ɝɨɪɚ
collis, is, m ɯɨɥɦ
impleo, Ɲvi, Ɲtum ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ
sed ɧɨ
circum (ɫ. ɚɫc.) ɤɪɭɝɨɦ, ɨɤɨɥɨ
flumen, Ʊnis, m ɪɟɤɚ
acer, acris, acre ɨɫɬɪɵɣ, ɠɟɫɬɨɤɢɣ
proelium, i, n ɫɪɚɠɟɧɢɟ, ɛɢɬɜɚ, ɛɨɣ
copiae, Ɨrum, f ɜɨɣɫɤɨ
equester, tris, tre ɤɨɧɧɵɣ
secundus, a, um ɜɬɨɪɨɣ
pedester, tris, tre ɩɟɲɢɣ
campus, i, m ɩɨɥɟ, ɪɚɜɧɢɧɚ, ɥɭɝ
adversus, a, um ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ
ad (ɫ. ɚɫc.) ɤ, ɭ, ɧɚ, ɞɨ, ɩɪɢ
litus, ǂris, n ɦɨɪɫɤɨɣ ɛɟɪɟɝ
paluster, tris, tre ɛɨɥɨɬɧɵɣ
itaque ɢɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ
aer, eris, m ɜɨɡɞɭɯ
salnjber, bris, bre ɡɞɨɪɨɜɵɣ, ɛɥɚɝɨɫɬɧɵɣ
celeber, bris, bre ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ
situs, a, um ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ
150
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ

De Domo Romana
Domus RomƗna alƱter aedificabƗtur atque nostra. Utique ei non
erant fenestrae, nisi perpaucae et exiguae. In media parte domus erat
atrium, quod foramƱne tecti illustrabƗtur. In solo atrii cisterna erat,
quae aquam imbrium, per forƗmen de tecto manantem colligebƗt. In
atrio olim focus erat, quo familia conveniebat et urbi parva simulacra
penatium erant. Praeterea pater familias in atrio mane amƯcos et
clientes salutƗbat. Atrium circumdabƗtur cubicnjlis aliisque cellis
parvis et angustis.
Alia pars praecipua domus tablinum erat, ubi familia cenƗbat et
unde adƱtus in hortum patƝbat. Postea domus nobilium Romanǀrum
erant amplae et magnificae. Velut de domo Caesaris unus ex poetis
Romanorum scribit: «Una domus urbs est».
domus, us, f ɞɨɦ, ɠɢɥɢɳɟ
alƯter ɢɧɚɱɟ, ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
aedifico ɫɬɪɨɢɬɶ
atque ɬɚɤɠɟ
noster, tra, trum ɧɚɲ
utique ɤɚɤ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ
fenestra, ae, f ɨɤɧɨ
nisi ɟɫɥɢ ɧɟ
perpauci, ae, a ɨɱɟɧɶ ɧɟɦɧɨɝɢɟ
exiguus, a, um ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
pars, rtis, f ɱɚɫɬɶ, ɫɬɨɪɨɧɚ
atrium, ii, n ɡɚɥ, ɚɬɪɢɣ
qui, quae, quod ɤɨɬɨɪɵɣ
forƗmen, Ʊnis, n ɞɵɪɚ, ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
tectum, i, n ɤɪɨɜɥɹ, ɠɢɥɢɳɟ
illustro ɨɫɜɟɳɚɬɶ
solum, i, n ɩɨɱɜɚ, ɡɟɦɥɹ
cisterna, ae, f ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ
aqua, ae, f ɜɨɞɚ
imber, bris, m ɞɨɠɞɶ, ɥɢɜɟɧɶ
mano ɬɟɱɶ
collƱgo, lƝgi, lectum ɫɨɛɢɪɚɬɶ
olim ɧɟɤɨɝɞɚ, ɩɪɟɠɞɟ
151
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


focus, i, m ɨɱɚɝ
convenio, vƝni, ventum, Ưre ɫɯɨɞɢɬɶɫɹ
parvus, a, um ɦɚɥɵɣ, ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
simulacrum, i, n ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
penƗtes, ium, m ɩɟɧɚɬɵ (ɛɨɝɢ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɢ)
praeterea ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
pater, tris, m ɨɬɟɰ
familia, ae, f ɫɟɦɶɹ
mane ɪɚɧɨ, ɭɬɪɨɦ
amicus, i, m ɞɪɭɝ
cliens, entis, m ɤɥɢɟɧɬ
salnjto ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
circumdo, dƟdi, dătum, dăre ɨɤɪɭɠɚɬɶ
cubicǎlum, i, n ɫɩɚɥɶɧɹ
alius, a, ud ɞɪɭɝɨɣ
cella, ae, f ɤɥɚɞɨɜɚɹ
angustus, a, um ɭɡɤɢɣ
praecipuus, a, um ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ,
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
tablinum, i, n ɝɚɥɟɪɟɹ
ceno ɨɛɟɞɚɬɶ
unde ɨɬɤɭɞɚ
adƱtus, us, m ɩɪɢɯɨɞ, ɜɯɨɞ
hortus, i, m ɫɚɞ
pateo, ui, — ɛɵɬɶ ɨɬɤɪɵɬɵɦ,
ɩɪɨɫɬɢɪɚɬɶɫɹ
postea ɩɨɫɥɟ, ɩɨɬɨɦ
nobƱlis, e ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ, ɡɧɚɬɧɵɣ
amplus, a, um ɨɛɲɢɪɧɵɣ, ɨɝɪɨɦɧɵɣ
magnifƱcus, a, um ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ
velut ɤɚɤ, ɤɚɤ ɛɵ, ɫɥɨɜɧɨ
unus, a, um ɨɞɢɧ
scribe, scripsi, scriptum, Ɵre ɩɢɫɚɬɶ
urbs, urbis, m ɝɨɪɨɞ

152
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ

De AetƗte Aurea
Scriptǀres antiqui quattuor aetatis nomƱnant: aetƗtem auream,
argenteam, aƝneam et ferream. De aetƗte aurea multa in Ovidii poƝta
carminƱbus, quae (ɤɨɬɨɪɵɟ) Metamarphose in libri inscribuntur,
legimus. In aetƗte aurea homƱnes sine legƱbus tuti erant, nam iustitiam
et veritatem colƝbant. Nec leges nec vectigalia timƝbant.
aetas, Ɨtis, f ɜɪɟɦɹ, ɜɨɡɪɚɫɬ, ɜɟɤ
aureus, a, um ɡɨɥɨɬɨɣ
scriptor, ǀris, m ɩɢɫɚɬɟɥɶ
quattuor ɱɟɬɵɪɟ
nomino ɧɚɡɵɜɚɬɶ
argenteus, a, um ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ
aeneus, a, um ɦɟɞɧɵɣ
ferreus, a, um ɠɟɥɟɡɧɵɣ
carmen, inis, m ɩɟɫɧɹ, ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
liber, bri, m ɤɧɢɝɚ
inscrƯbo, psi, ptum ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɬɶ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ
lego, legi, lectnjm, Ɵre ɱɢɬɚɬɶ
homo, inis, m ɱɟɥɨɜɟɤ
sine (c. abl.) ɛɟɡ
lex, legis, m ɡɚɤɨɧ
tutus, a, um ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɣ
nam ɢɛɨ
iustitia, ae, f ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ
veritas, Ɨtis, f ɢɫɬɢɧɚ, ɩɪɚɜɞɚ
colo, colui, cultum, Ɵre ɩɨɱɢɬɚɬɶ
nec... nec ɧɢ... ɧɢ
vectigal, Ɨlis, n ɧɚɥɨɝ, ɩɨɞɚɬɶ, ɞɨɯɨɞ
timeo, ui, — ɛɨɹɬɶɫɹ, ɨɩɚɫɚɬɶɫɹ

De Diɟbus
Motus terrae est causa diƝi et noctis. Longitnjdo diƝrum et noctium
plerumque diversa est. In nonnulis partƱbus Asiae et Africae diƝrum
et noctium longitnjde aequa est. In regionƱbus nostris aetate dies longi
153
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


sunt, noctes breves; hiƟme dies breves, noctes longae sunt. MeridiƝi
tempus in omnƱbus terrae partƱbus diversum est. DiƝrum erant nomi-
na: Solis dies, Lunae dies, Martis dies, VenƟris dies, Saturni dies.
Apud RomƗnes significabantur dies fasti et dies nefasti atque dies
festi ac profesti.
motus, um ɞɜɢɠɟɧɢɟ
causa, ae, f ɩɪɢɱɢɧɚ
dies, Ɲi, m ɞɟɧɶ
longitude, Ʊnis, f ɞɥɢɧɚ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
plerumque ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ
diversus, a, um ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ
nonnulus, a, um ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ
pars, rtis, f ɱɚɫɬɶ, ɫɬɨɪɨɧɚ
aequus, a, um ɪɚɜɧɵɣ
regio, ionis, f ɨɛɥɚɫɬɶ, ɫɬɪɚɧɚ
aetas, ătis, f ɜɪɟɦɹ, ɜɟɤ
longus, a, um ɞɥɢɧɧɵɣ, ɞɨɥɝɢɣ
brevis, e ɤɪɚɬɤɢɣ
hiems, is, f ɡɢɦɚ
meridies, ei, m ɩɨɥɞɟɧɶ, ɸɝ
tempus, ǀris, n ɜɪɟɦɹ
omnis, e ɜɟɫɶ, ɜɫɹɤɢɣ
nomen, Ʊnis, n ɢɦɹ
sǂl, sǀlis, m ɋɨɥɧɰɟ
luna, ae, f Ʌɭɧɚ
MƗrs, rtis, m Ɇɚɪɫ
Venus, Vencris, f ȼɟɧɟɪɚ
Saturnus, i, m ɋɚɬɭɪɧ
apud (ɫ. ɚɫc.) ɭ
significo ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ
fastus, a, um ɫɭɞɟɛɧɵɣ; ɪ1. ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ
nefastus, a, um ɛɟɡɡɚɤɨɧɧɵɣ, ɡɚɩɪɟɬɧɵɣ
festus, a, um ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ
profestus, a, um ɧɟɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ

154
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ

De Romulo ɟt Remo
Fama est Numitǀrem regem ab Aemulio, fratre suo, regno priva-
tum esse. Numitǀris nepotes, Romǎlum et Remum Aemilium in
flumƱne demergi iussit, sed regis ministri puƟros in ripa posuƝrunt.
Tum lupa eos invƝnit et lacte suo nutrivit. Romǎlus et Remus inter
pastǀres educabantur. Aliquando Remus a latronƱbus captus ad
Aemilium adductus est. Tum Romulus cum amƯcis suis Aemilium
aggressusest et rege occiso Remum fratrem liberavit regnumque
Numitǀri reddƱdit. Post Numitoris mortem Romǎlus et Remus urbem
novam condiderunt.
ControversiƗ inter fratres ortƗ Romǎlus Remum occƯdit urbemque
a suo nomƱne Romam nominƗvit.
fama, ae, f ɦɨɥɜɚ, ɫɥɭɯ
Aemilius, i, m ɗɦɢɥɢɣ
(ɪɢɦɫɤɨɟ ɪɨɞɨɜɨɟ ɢɦɹ)
frater, tris m ɛɪɚɬ
nepos, ǀtis, m ɜɧɭɤ
privo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɥɢɲɚɬɶ
demergo, rsi, rsum, Ɵre ɩɨɝɪɭɠɚɬɶ, ɨɩɭɫɤɚɬɶ
iubeo, iussi, iussum, Ɲre ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɬɶ
minister, stri, m ɫɥɭɝɚ, ɩɨɦɨɳɧɢɤ
puer, i, m ɦɚɥɶɱɢɤ
ripa, ae, f ɛɟɪɟɝ
pono, sui, sƱtum, Ɵre ɤɥɚɫɬɶ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ
tum ɬɨɝɞɚ
lupa, ae, f ɜɨɥɱɢɰɚ
invenio ɧɚɯɨɞɢɬɶ
lac, lactis, n ɦɨɥɨɤɨ
nutrio ɤɨɪɦɢɬɶ
pastor, oris, m ɩɚɫɬɭɯ
educo ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ
aliquando ɧɟɤɨɝɞɚ
latro, ǀnis, m ɪɚɡɛɨɣɧɢɤ
capio, cepi, captum, Ɵre ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɬɶ

155
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


adduce, xi, stum, Ɵre ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ
cum (c. abl.) ɫ
amicus, i, m ɞɪɭɝ
aggredior, gressus sum ɧɚɩɚɞɚɬɶ
occido, cƯdi, cisum, Ɵre ɭɛɢɜɚɬɶ
libero ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ
reddo, dƱdi, ditum, Ɵre ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ
novus, a, um ɧɨɜɵɣ
controversia, ae, f ɫɩɨɪ
inter (ɫ. ɚɫc.) ɦɟɠɞɭ
orior, ortus sum ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ
nomino ɧɚɡɵɜɚɬɶ

ɌȿɄɋɌɕ ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃ
ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɇɈɋɌɂ

ScelČtum
Omnium ossium compƗges vocƗtur scelƟtum vel scelƟtus, quem
naturƗlem dicƱmus, si ossa ligamentis suis et cartilaginƱbus cohaerent,
artificiƗlem vero, si artis ope sibi invƱcem juncta sunt. ScelƟtus mas-
culƯnus in universum non differt a feminƯno, nisi in eo, quod ossa in
sexu sequiǀre graciliǀra sunt, quam in potiǀre, et eminentiae ac de-
pressiǀnes minus notabƱles.
ScelƟtus dividƱtur in a) caput, quod constat e cranio et facie;
b) truncum, ad quem referƱmus columnam vertebralem s. spinam
dorsi et pelvim, ac sternum costasque; c) extremitƗtes, quae sunt vel
superiǀres vel inferiǀres.

Ossa
Ossium substantia triplex invenƯtur: substantia compacta,
spongiosa, reticulƗris. Color substantiae compactae est albƱdo-rubens.
Ast pro varia adƱpis sanguinisque in ossƱbus inclnjsi copia diversus
prehendƱtur eǀrum color: externae cranii tabǎlae est albƱdo-

156
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ

caerulescens, substantiae spongiǀsae est fusco-rubens, substantiae


adamantinae dentium est albissƱmus et splendens. Figura ossium varia
est, quaedam ossa sunt longa, alia lata, alia multiformia.
Usus ossium. Fulciunt totum corpus. Formant corpǂris figuram et
statnjram, promovent agilitƗtem motumque et trunci et artuum.
Defendunt viscƟra. Dant muscǎlis, vasis, nervis, visceribusque
adhaesiǀnem et situm.

Columna vertebrarum
Colmna vertebrƗrum s. spinƗlis composƱta est ex quattuor et viginti
vertƟbris: ex septem vertƟbris colli, duodƟcim-dorsi, quinque
lumbǀrum.
IncƱpit haec columna ab atlante et desƱnit ad os coccyges, quod
etsi ad pelvim quoque pertineat, tamen una cum osse sacro ad spinam
dorsi referri debet.
Omnium est vertebrƗrum, ut in eis adsit corpus (quod deest soli
atlanti) et arcus cum suis processƱbus, atque forƗmen ad medullam
spinƗlem transmittendam.
Junguntur vertebrae inter se et cum vicinis ossƱbus per ligamenta.
In femƱnis corpǂra vertebrarum paullo altiǀra et processus transverse
ac spinǀsi tenuiǀres sunt, quam in viris.
Tota vertebrƗrum columna in bene conformƗto corpǂre, si a latƟre
inspicƱtur, non sequƱtur lineam ad perpendicǎlum recta, sed lineƗ ser-
pentis in modum flexƗ descendit. Mediae enim colli vertƟbrae, ante-
rius prominentes, cervƱcem posterius nonnihil excavƗtam sistunt.
VertƟbrae dorsi arcum priǀri opposƱtum constituent, cuius
concavƱtas (quae maxƱma est in regiǀne vertƟbrae septƱmae et
octăvae) anteriǀra versus, convexitas retrorsum spectat; hine in levem
quondam gibbum in superiǀre dorsi regiǀne assurgunt. OpposƱta huic
ratiǀne vertƟbrae lumbǀrum anterius, hoc est, ad abdomƱnis cavum
sensim proninentes, et cum osse sacro promontorium facientes,
inferiǀrem dorsi partem concavitƗtem anterius efficiunt, regiǀnem
natƱbus interposƱtam elevando, gibbum in ultƱma parte spinae dorsi
prodnjcunt.

157
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Costae
CostƗrum, quae laterƗles thorƗcis partes occupant, numƟrus in
utroque latƟre plerumque est duodƟcim, raro tredƟcim, rarius un-
dƟcim. Sunt autem vel verae, vel spuriae. Verae s. legitƱmae vocantur,
quarum cartilagƱnes sterno adhaerent, earumque numƟrus esse solet in
utroque latƟre septem, rarius octo; relƱquae quinque (vel quattuor),
quƗrum cartilagƱnes nec sternum ossƟum nec cartilagƱnem ensifor-
mem attingunt, spuriae s. illegitƱmae nominantur. Harum superiǀres
tres, cartilaginƱbus suis longitudine sensim decrescentƱbus, proxime
sibi accumbunt ita, ut quasi inter se confluƟre videantur; ultƱmae
duae, brevissƱmae, et inter se et a superiorƱbus magis distantes, tenuis
membranae e multis ligamentǎlis connexae fibrarumque muscularium
ope copulƗtae, mobiliǀres sunt, ideǀque fluctuantes dicuntur. Omnes
costae eatƟnus se invƱcem aequant, quatƟnus in singǎla costa
discernƟre licet corpus, extremitƗtes, cartilagƱnem, ac superficies et
margines.

Ventriculus
Ventricǎlus est receptacǎlum membranacƟum, quod ingesta ab
oesophăgo excƱpit. Situs est in regiǀne epigastrƱca et quidquam in
hypochondrio sinistro. Cum. oesophăgo, duodƝno, omento majǀre et
minǀre, atque pancreăte, liƝne, hepăte diaphragmăte connexus est.
Usus est, ut ingesta ab oesophăgo excipiat, aliquantum retineat, ea
misceat cum succo gastrƱco, ea digƟrat et demum expellat in
duodƝnum.

Pulmones
Pulmǀnes sunt duo viscƟra in cavitatƱbus thorƗcis locƗti, quibus
respirƗmus. Divisio — in dextrum et sinistrum pulmǀnem; dexter in
tres, sinister in duos dividƱtur lobos: in inferiǀre lobo pulmǀnis sin-
istri excisnjra est pro pericardio. Connexio pulmǀnis cum collo ope
tracheae, cum corde ope vasǀrum pulmonalium est. Substantia pul-
monis est: 1) vesiculƗris, quae e cellǎlis formƗtur; 2) vasculǀsa quae
retis ad instar cellǎlas investit; 3) bronchiƗlis, quae minƱmis tubǎlis

158
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ

in cellǎlas hiat. Vasa pulmǀnum dividuntur in communia et propria


seu pulmonƗlia et bronchiƗlia. Communia sunt: arteria et vena
pulmonƗlis, quae ab ipso corde pulmonƱbus dantur. Propria sunt
arteria et vena bronchiƗlis, quae aortae et venae azygos sunt
propagƱnes.
Usus pulmǀnum est in respiratiǀne, in sanguificatiǀne, in voce
sanguƱnis a corde in pulmǀnes venientis conditiǀnis mutatiǀne.

De corpǂre humƗno
Corpus ex capƱte, trunco et quattuor membris cǀnstat. Caput ope
cervƱcis cum trunco jungƱtur. Truncus thorƗcem et abdǀmen continet.
Pars posterior trunci dorsum vocƗtur. Truncus bina membra superiora
et bina membra inferiǀra habet. Membra inferiǀra majǀra et longiǀra
membris superioribus sunt. Caput in duas partes dividƱtur: in partem
cerebrƗlem et faciem. Pars cerebrƗlis frontem, vertƱcem, occƱput,
temporaque continet. Facies palpƟbras, nasum, labia, mentum buc-
casque continet. In cervƱce duas partes distinguƱmus. Pars anterior
collum, pars autem posterior nucha appellƗtur. Pars anterior cervƱcis
marginƱbus musculǀrum sternocleidomastoideǀrum in regiǀnem colli
anteriǀrem et duas regiones colli laterƗles dividitur. Altius eorum (ux)
post auricǎlas regiǀnes mastiodƟae locƗtae sunt. AnatomƱci faciem
thorƗcis octo lineis verticalƱbus divƱdunt, quae sunt: linƟa mediƗna,
sternƗlis, mamillƗris, parasternƗlis, axillƗris, anterior, axillƗris media,
axillƗris posterior et scapulƗris. Duae lineae horizontƗles abdomen in
tres regiones dividunt: epigastrium, mesogastrium et hypogastrium.
Quisque etiam regio abdomƱnis duabus lineis verticalƱbus in tres
partes dividitur. Est enim region hypochondriăca dextra et sinistra.
Mesogastrium in partem mediƗnam s. regionem umbilicƗlem et duas
regiones abdominƗles laterƗles dividƱtur. Hypogastrium ex regiǀne
pubƱca et diabus regionƱbus inguinalƱbus constat. Membrum superius
ex brachio, cubƱto, antebrachio, manu et digƱtis manus constat.
Membrum inferius femur, genu, crus et pedem contƱnet. In manu
palma manus, dorsum manus et digƱti manus sunt. In pade planta
pedis, dorsum pedis et digƱti pedis sunt.

159
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


De vertƟbris
In corpǂre humƗno triginta tres seu triginta quattuor vertČbras
distignuƱmus. CompƗges vertebrƗrum columna vertebrƗlis vocƗtur.
VertƟbra forma simƱlis est anǎlo ossƟo. VertƟbra ex tribus partibus
constat, quarum (ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ) prima est corpus vertƟbrae, secunda
arcus vertƟbrae, tertia processus. Processus vertƟbrae, sunt: processus
spinǀsus, duo processus transverse, quattuor processus articulƗres
superiǀres et inferiǀres. Prima vertČbra atlas, secunda axis nominƗtur.
VertČbra septƱma prominens nominƗtur. VertČbrae dividuntur in
septem vertČbras cervicales, duodecim vertebras thoracƗles, quinque
vertebras sacrƗles et quattuor seu quinque vertČbras coccygČas. In
columna verte-brƗli distinguƱmus quinque partes: cervicƗlem, thora-
calem, limbƗlem, sacrƗlem et coccygČam. Omnes vertČbras praeterČa
dividƱmus in partes duas, quae sunt: vertČbrae verae et vertČbrae
spuriae. VertČbrae verae ex cervicalƱbus, thoracalƱbus et lumbalƱbus
vertČbris constant. VertČbrae sacrƗles, quae (ɤɨɬɨɪɵɟ) os sacrum
formant, et vertČbrae coccygČae, quae os coccygƱs formant, vertƟbrae
spuriae nominantur.

De systemate nervǀso
SystƝma nervǀsum in tres partes dividƱtur, quae sunt: systƝma
nervǀsum centrƗle, systema nervosum peripherƱcum et systƝma ner-
vosum vegetatƯvum. Systema nervosum centrƗle est encephălon et
medulla spinƗlis. Systema nervosum peripherƱcum ex truncis nevrosis
seu nervis et corpuscǎlis nervǀsa terminƗlia sunt receptǀres stimulǀ-
rum, qui in cute, in musculis, in ossibus, in articulationƱbus et orgănis
externis locate sunt. Ad reseptǀres etiam orgănon visus, audƯtus, ol-
factus et extremitƗtes motoriae musculǀrum attingunt. Systema ner-
vosum vegetativum partem centralem et periopherƱcam habet. Figura
medullae spinalis cylindrƱca, resticǎlo simƱlis, est. Medulla spinƗlis a
foramƱne occipitƗli mango ad tertiam vertebram limbǀrum descendit.
In medulla spinƗli duae intumescentiae considerantur: intumescentia
limbƗlis et cervicƗlis. Medulla spinƗlis, ut etiam encephălon, ex
substantia grisƟa et alba constat. Prolongatio medullae spinalis, quae
in cavo cranii in facie superiǀre parties basilƗris ossis occipitƗlis
locƗta, medulla oblongƗta nominƗtur. CerƟbrum dimidio spherae
160
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ

simƱlis est et in parte superiǀre fissurƗ longitudinƗli in duas partes


dividƱtur, quae hemispheria vocantur. Tres meninges ensephalon et
medullam spinƗlem tegunt: pia mater s. leptomeninx, arochnoidƟa et
dura mater s. pachymeninx. Pia mater, cerebro, cerebello, medullae
spinali et oblongatae accrete, est membrane crassa et fibrosa, quae
internae faciƝi cranii praecipǎe circa sellam turcƱcam et suturas
fortƱter adhaeret.
Arachnoidea, intra duram et piam matrem locƗta, est membrana
solƱda et tenuissima telae araneae simƱlis, tunƱcis serǀsis viscƟrum
simƱlis est.
De corde
Corest orgănon centrƗle systemătis sanguinČi. Cor in sinistra parte
pestǂris locum obtƯnet. Substantia cordis musculƗris est. Cor sanguƱnis
motui (ɞɜɢɠɟɧɢɟ) inservit. Vasa sanguinƟa in venas et arterias divi-
duntur. Arteriae sanguƱnem a corde ad partes corpǂris vehunt. Venae
autem sanguƱnem a partibus corpǂris ad cor rednjcunt. SanguƱnem
arteriǀsum et venǀsum distinguƱmus. Sanguis venǀsus per venas
cavas superiǀrem et inferiǀrem in atrium dextrum cordis infindƱtur.
Color sanguƱnis varius est, sanguis arteriǀsus rubro colǀre, sanguis
vernǀsus fusco colore est. Omnis circulatio sanguƱnis in corpǂre hu-
mƗno in circǎlum sanguƱnis msjǀrem dividƱtur. Circǎlus sanguƱnis
major est circulatio sanguƱnis a ventricǎlo cordis sinistro usque ad
atrium dextrum. Circǎlus sanguƱnis minor seu pulmonƗlis est cir-
culatio sanguƱnis per pulmǀnes (per ventricǎlum dextrum, pulmǀnes,
atrium sinistrum). Est etiam circǎlus cardiƗlis, qui ex arteriis
coronariis cordis et venis pariƟtum cordis constat et in cavo cordis
finƯtur. Cavum cordis in quattuor (ɱɟɬɵɪɟ) camČras dividƱtur: in duo
(ɞɜɚ) atria et duos (ɞɜɚ) ventricǎlus. sinister nominƗtur cor sinistrum
seu arteriǀsum. Atrium dextrum et ventricǎlus dexter nominƗtur cor
dextrum seu venǀsum. Cor est muscǎlus, qui continenter
contrahƱtur et dilatƗtur. Contractio pariČtum cordis systǂle, dilatatio
autem diastǂle nominƗtur. PariČtes cordis ex tribus (ɬɪɢ) stratis
constant: endocardiostrato interno, myocardio-strato medio et
epicardio-strato externo. Epicardium est folium viscerƗle pericardii.
Pericardium est saccus clauses serǀsus. In pericardio duo strata

161
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


considerantur, quae sunt: stratum fibrǀsum externum seu pericardium fi-
brǀsum et stratum internum serǀsum seu pericardium serosum. Stratum
internum serǀsum etiam in duo folia dividƱtur: in folium viscerƗle et pa-
rietƗle. Inter folium viscerƗle et parietƗle est cavum pericardii, quod
liquǀrem pericardii contƱnet.

De cute
Cutis integumentum commune (ɨɛɳɢɣ) corpǂris humƗni format
et organismum defendit. In cute duo (ɞɜɚ) strata considerantur:
epidermis et corium. Epidermis est stratum superficiƗle (ɩɨɜɟɪɯɧɨ-
ɫɬɧɵɣ), corium autem est stratum profundum et solidum. Epidermis
ex ectodermate (ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɡɚɪɨɞɵɲɟɜɵɣ ɥɢɫɬɨɤ), corium ex
mesodermate (cɪɟɞɧɢɣ ɡɚɪɨɞɵɲɟɜɵɣ ɥɢɫɬɨɤ) formƗtur. Corium in
stratum superius solƱdum et stratum inferius dividƱtur. In strato supe-
riǀre solƱdo corii papillae cutis sunt. In papillis cutis vasa capillaria
(ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɣ) sanguinČa et lumphatƯca et corpuscǎla nervǀsa termi-
nalia (ɤɨɧɰɟɜɵɟ) locata sunt. Papillae in parte superiǀre cutis cristas
cutis et sulcos cutis formant. In cristis cutis foramƱna parva
grandulƗrum sudoriferƗrum sunt. E foraminƱbus sudor in sulcis
destillatet cutem aspergit. Pili caput, cilia, supercilia et alias partes
corpǂris humƗni tegunt. Pilus radicem et scapum habet. Radix pili
bulbo finƯtur. Radix pili cum bulbo in follicǎlo pili locƗtur. Quisque
follicǎlus pili muscǎlum arrectǀrem pili habet. Muscǎlus arrector pili
ad follicǎlum pili adhaeret.

ɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂȿ ȼɕɊȺɀȿɇɂə
ɇȺ ɅȺɌɂɇɋɄɈɆ əɁɕɄȿ
Abstente aegrǀto (consilium) (ɤɨɧɫɢɥɢɭɦ) ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɛɨɥɶɧɨɝɨ
Praesente aegrǀto (consilium) (ɤɨɧɫɢɥɢɭɦ) ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɛɨɥɶɧɨɝɨ
Casus extraordinarius ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ
Casus ordinarius ɨɛɵɱɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ
Diagnosis certa ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɞɢɚɝɧɨɡ
Diagnosis dubia ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɚɝɧɨɡ
162
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ

Diagnosis ex juvantƱbus ɞɢɚɝɧɨɡ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ


ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ (ɛɨɥɶɧɨɦɭ)
ɫɪɟɞɫɬɜ
Diagnosis ex observatiǀne ɞɢɚɝɧɨɡ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
Diagnosis praecox ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɚɝɧɨɡ
ExƱtus letƗlis ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɢɫɯɨɞ
Locus minǀris resistentiae ɦɟɫɬɨ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ
Per os ɱɟɪɟɡ ɪɨɬ
Per rectum ɱɟɪɟɡ ɩɪɹɦɭɸ ɤɢɲɤɭ
Per se ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ
Per vagƯnam ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɝɚɥɢɳɟ
Per vias naturƗles ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ
Ad usum externum ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
Ad usum internum ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
Cito! Ȼɵɫɬɪɨ, ɫɪɨɱɧɨ!
Functio laesa ɧɚɪɭɲɟɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
HabƱtus aegrǀti ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɛɨɥɶɧɨɝɨ
Post mortem ɩɨɫɦɟɪɬɧɨ
Post partum ɩɨɫɥɟ ɪɨɞɨɜ
Dosis pro cursu ɞɨɡɚ ɧɚ ɤɭɪɫ ɥɟɱɟɧɢɹ
Dosis pro die ɞɨɡɚ ɧɚ ɞɟɧɶ, ɫɭɬɨɱɧɚɹ ɞɨɡɚ
Dosis pro dosi ɞɨɡɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɪɢɟɦ, ɪɚɡɨɜɚɹ ɞɨɡɚ
In observatiǀne ɩɪɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ
In vitro (ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ) ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ (ɛɭɤɜ. ɜ ɩɪɨɛɢɪɤɟ,
ɫɨɫɭɞɟ)
In vivo (ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ) ɧɚ ɠɢɜɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ
Ex tempǂre ɜ ɧɭɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɩɨ ɦɟɪɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
Nihil pathologƱcum ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɨɬ ɧɨɪɦɵ
Rubor, tumor, calor, ɨɩɭɯɚɧɢɟ, ɠɚɪ, ɛɨɥɶ
dolor et functio laesa ɤɪɚɫɧɨɬɚ, ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɧɚɹ
ɮɭɧɤɰɢɹ (ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ)
163
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Pro analʆsi ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ
Pro diagnosi ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɡɚ
Pro narcǀsi ɞɥɹ ɧɚɪɤɨɡɚ
Prognosis optƱma ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ
Prognosis pessƱma ɧɚɢɯɭɞɲɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ
Sanatio per primam intentiǀnem ɡɚɠɢɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦ
Sanatio per secundam intentiǀnem ɡɚɠɢɜɥɟɧɢɟ ɜɬɨɪɢɱɧɵɦ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦ
Quantum satis ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɭɠɧɨ
Statim! ɇɟɦɟɞɥɟɧɧɨ!
Status commnjnis ɨɛɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
Status locƗlis ɦɟɫɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
Status naturƗlis ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
Status praesens aegrǀti ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɨɥɶɧɨɝɨ

ɅȺɌɂɇɋɄɂȿ ɄɊɕɅȺɌɕȿ
ȼɕɊȺɀȿɇɂə
• A solis ortu usque ad occasum — ɨɬ ɜɨɫɯɨɞɚ ɫɨɥɧɰɚ ɞɨ ɡɚɤɚɬɚ.
• Aurea mediocrƱtas — ɡɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɟɞɢɧɚ.
• Ab absurdo — ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (ɦɟɬɨɞ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ).
• A contrario — ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ.
• A priori — ɡɚɪɚɧɟɟ, ɞɨ ɨɩɵɬɚ, ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬ ɨɩɵɬɚ.
• Ab imo pectore — ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɨɬ ɞɭɲɢ.
• Ab incunabulis — ɫ ɤɨɥɵɛɟɥɢ, ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ.
• Ab initio — ɫ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ.
• Ab origƱne — ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ, ɫ ɚɡɨɜ.
• Ab ovo usque ad mala — ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ (Ƚɨɪɚɰɢɣ) (ɞɨɫɥɨɜ-
ɧɨ: ɨɬ ɹɣɰɚ ɞɨ ɹɛɥɨɤ; ɭ ɪɢɦɥɹɧ ɨɛɟɞ ɧɚɱɢɧɚɥɫɹ ɫ ɹɢɰ, ɚ ɡɚɤɚɧ-
ɱɢɜɚɥɫɹ ɮɪɭɤɬɚɦɢ).
• Ab urbe condita — ɨɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ Ɋɢɦɚ.
• Ad absurdum — ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɤ ɧɟɥɟɩɨɦɭ ɜɵɜɨɞɭ.
• Ad avisandum — ɞɥɹ ɩɪɟɞɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ.

164
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɤɪɵɥɚɬɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ

• Ad cogitandum et agendum homo natus est — ɞɥɹ ɦɵɫɥɢ ɢ ɞɟɣɫɬ-


ɜɢɹ ɪɨɠɞɟɧ ɱɟɥɨɜɟɤ.
• Ad disputandum — ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ.
• Ad exemplum — ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ; ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ.
• Ad extra — ɞɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.
• Ad Kalendas Graecas — ɧɚ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ, ɧɢɤɨɝɞɚ:
ɪɭɫ. — ɩɨɫɥɟ ɞɨɠɞɢɱɤɚ ɜ ɱɟɬɜɟɪɝ (ɞɨɫɥɨɜɧɨ: ɞɨ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɤɚ-
ɥɟɧɞ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɝɪɟɤɨɜ ɧɟ ɛɵɥɨ).
• Ad libitum — ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ, ɩɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ, ɧɚ ɜɵɛɨɪ.
• Ad littƟram — ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ, ɞɨɫɥɨɜɧɨ.
• Ad meliǀrem — ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ.
• Ad memorandum — ɞɥɹ ɩɚɦɹɬɢ.
• Ad notam — ɤ ɫɜɟɞɟɧɢɸ.
• Ad notanda — ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ.
• Ad notata — ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟ.
• Ad patres — ɤ ɩɪɚɨɬɰɚɦ, ɭɦɟɪɟɬɶ.
• Ad valorem — ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ.
• Ad vocem — ɤ ɫɥɨɜɭ ɡɚɦɟɬɢɬɶ.
• Alea jacta est — ɠɪɟɛɢɣ ɛɪɨɲɟɧ; ɩɪɢɧɹɬɨ ɛɟɫɩɨɜɨɪɨɬɧɨɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɟ (ɘɥɢɣ ɐɟɡɚɪɶ).
• Alias — ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ, ɢɧɚɱɟ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ.
• Alibi — ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɟ.
• Aliena vitia in ocǎlis habƝmus, a tergo nostra sunt — ɱɭɠɢɟ ɩɨɪɨ-
ɤɢ ɭ ɧɚɫ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ, ɧɚɲɢ — ɡɚ ɫɩɢɧɨɣ; ɜ ɱɭɠɨɦ ɝɥɚɡɭ ɫɨɥɨɦɢɧ-
ɤɭ ɬɵ ɜɢɞɢɲɶ, ɜ ɫɜɨɟɦ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɟɲɶ ɢ ɛɪɟɜɧɚ.
• Alma mater — ɤɨɪɦɹɳɚɹ ɦɚɬɶ, ɦɚɬɶ-ɤɨɪɦɢɥɢɰɚ (ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɛ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ).
• AltƟr ego — ɦɨɣ ɞɜɨɣɧɢɤ, ɞɪɭɝɨɣ ɹ.
• AltƟra pars — ɞɪɭɝɚɹ (ɩɪɨɬɢɜɧɚɹ) ɫɬɨɪɨɧɚ.
• Amat victoria curam — ɩɨɛɟɞɚ ɥɸɛɢɬ ɫɬɚɪɚɧɢɟ (ɡɚɛɨɬɭ).
• Amicus certus in re incerta cernƱtur — ɜɟɪɧɵɣ ɞɪɭɝ ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɛɟɞɟ.
• Amicus humani genƟris — ɞɪɭɝ ɪɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ.
• Amicus Plato, sed magis amica verƱtas — ɦɧɟ ɞɨɪɨɝ ɉɥɚɬɨɧ, ɧɨ
ɢɫɬɢɧɚ ɟɳɟ ɞɨɪɨɠɟ; ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɟɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ (ɞɨɫɥɨɜɧɨ: ɞɪɭɝ
ɉɥɚɬɨɧ, ɧɨ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɪɨɠɟ) (Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ).
• Amor tussisque non celƗtur — ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɤɚɲɟɥɶ ɧɟ ɫɤɪɨɟɲɶ.

165
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


• Ars longa, vita brevis est — ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɭɤɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɚ, ɚ ɠɢɡɧɶ
ɤɨɪɨɬɤɚ; ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨ, ɠɢɡɧɶ ɤɨɪɨɬɤɚ (Ƚɢɩɩɨɤɪɚɬ).
• Arte — ɦɚɫɬɟɪɫɤɢ, ɢɫɤɭɫɧɨ.
• Arte et humanitƗte, labǀre et scientia — ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ
ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɥɸɛɢɟɦ, ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɡɧɚɧɢɟɦ.
• Audaces fortuna juvat — ɫɦɟɥɵɦ ɫɭɞɶɛɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ (ȼɟɪɝɢɥɢɣ).
• Auferte malum ex vobis — ɢɫɤɨɪɟɧɢɬɟ (ɢɫɬɨɪɝɧɢɬɟ) ɡɥɨ ɢɡ ɫɪɟɞɵ
ɜɚɲɟɣ.
• Aut vincƟre, aut mori — ɩɨɛɟɞɚ ɢɥɢ ɫɦɟɪɬɶ; ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɢɥɢ ɭɦɟɪɟɬɶ.
• Aut Caesar, aut nihil — ɜɫɟ, ɢɥɢ ɧɢɱɟɝɨ; ɢɥɢ ɐɟɡɚɪɶ, ɢɥɢ ɧɢɱɬɨ.
• Avis rara — ɪɟɞɤɚɹ ɩɬɢɰɚ, ɪɟɞɤɨɫɬɶ.
• Beata stultitia — ɛɥɚɠɟɧɧɚɹ ɝɥɭɩɨɫɬɶ.
• Beatitude non est virtutis praemium, sed ipsa virtus — ɫɱɚɫɬɶɟ ɧɟ
ɜ ɧɚɝɪɚɞɟ ɡɚ ɞɨɛɥɟɫɬɶ, ɚ ɜ ɫɚɦɨɣ ɞɨɛɥɟɫɬɢ (ɋɩɢɧɨɡɚ).
• Bis dat, qui cito dat — ɤɬɨ ɛɵɫɬɪɨ ɞɚɟɬ, ɬɨɬ ɞɜɚɠɞɵ ɞɚɫɬ;
ɜɞɜɨɣɧɟ ɞɚɟɬ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɞɚɫɬ ɛɵɫɬɪɨ (ɉɭɛɥɢɥɢɣ ɋɢɪ).
• Circǎlus vitiǀsus — ɩɨɪɨɱɧɵɣ ɤɪɭɝ.
• Citato loco — ɜ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɬɚɦ ɠɟ.
• Citius, altius, fortius! — ɛɵɫɬɪɟɟ, ɜɵɲɟ, ɫɢɥɶɧɟɟ! (ɞɟɜɢɡ ɨɥɢɦ-
ɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪ).
• CogƱto, ergo sum — ɹ ɦɵɫɥɸ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸ (Ⱦɟɤɚɪɬ).
• Cognosce te ipsum — ɩɨɡɧɚɣ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ.
• Con amore — ɫ ɥɸɛɨɜɶɸ.
• Concordia victoriam gignit — ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɩɨɛɟɞɭ.
• Conditio sine qua non — ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ.
• Consensu omnium — ɫ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ.
• Consuetnjdo est altƟra natura — ɩɪɢɜɵɱɤɚ — ɜɬɨɪɚɹ ɧɚɬɭɪɚ.
• Consumer aliis inserviendo — ɫɥɭɠɚ ɞɪɭɝɢɦ, ɪɚɫɬɨɱɚɸ ɫɟɛɹ;
ɫɜɟɬɹ ɞɪɭɝɢɦ, ɫɝɨɪɚɸ ɫɚɦ.
• Contra spem — ɜɨɩɪɟɤɢ ɨɠɢɞɚɧɢɸ.
• Contra spem spero — ɧɚɞɟɸɫɶ ɜɨɩɪɟɤɢ ɨɠɢɞɚɧɢɸ.
• Contra vim mortis non est medicƗmen in hortis — ɩɪɨɬɢɜ ɫɢɥɵ
ɫɦɟɪɬɢ ɜ ɨɝɨɪɨɞɚɯ (ɫɚɞɚɯ) ɧɟɬ ɥɟɤɚɪɫɬɜ.
• Contraria contrariis curantur — ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ ɥɟɱɢɬɫɹ ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ.
• Copia verbǀrum — ɦɧɨɝɨɫɥɨɜɢɟ.

166
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɤɪɵɥɚɬɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ

• Coram popǎli — ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɪɨɞɚ.


• Corpus delicti — ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ.
• Curricǎlum vitae — ɠɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɤɪɚɬɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɠɢɡɧɢ,
ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ (ɞɨcɥ.: ɛɟɝ ɠɢɡɧɢ).
• De (ex) nihilo nihil — ɢɡ ɧɢɱɟɝɨ — ɧɢɱɬɨ; ɧɢɱɬɨ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɡ
ɧɢɱɟɝɨ (Ʌɭɤɪɟɰɢɣ).
• De actu et visu — ɩɨ ɨɩɵɬɭ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ.
• De die in diem — ɢɡɨ ɞɧɹ ɜ ɞɟɧɶ.
• De facto — ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɧɚ ɞɟɥɟ.
• De gustƱbus et colorƱbus (non) est disputandum — ɨ ɜɤɭɫɚɯ ɢ ɰɜɟ-
ɬɚɯ (ɧɟ) ɫɩɨɪɹɬ.
• De mortuis aut bene aut nihil — ɨɛ ɭɦɟɪɲɢɯ ɧɟ ɡɥɨɫɥɨɜɢɬɶ
(ɞɨɫɥ.: ɨ ɦɟɪɬɜɵɯ ɢɥɢ ɯɨɪɨɲɨ, ɢɥɢ ɧɢɱɟɝɨ).
• De visu — ɜɨɨɱɢɸ, ɫɜɨɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ, ɤɚɤ ɨɱɟɜɢɞɟɰ.
• Debes, ergo potes — ɞɨɥɠɟɧ, ɡɧɚɱɢɬ ɦɨɠɟɲɶ.
• DebƱto tempǂre — ɜ ɞɨɥɠɧɨɟ ɜɪɟɦɹ.
• Des partem leǀnis — ɨɬɞɚɣ ɥɶɜɢɧɭɸ ɞɨɥɸ.
• Dictum — factum — ɫɤɚɡɚɧɨ — ɫɞɟɥɚɧɨ.
• Dies diem docet — ɞɟɧɶ ɞɟɧɶ ɭɱɢɬ.
• DifficƱle esl proprie communia dicƟre — ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɨɛɳɟ-
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɫɬɢɧɵ ɬɪɭɞɧɨ (Ƚɨɪɚɰɢɣ).
• DivƱde et impƟra — ɪɚɡɞɟɥɹɣ ɢ ɜɥɚɫɬɜɭɣ.
• Dixi et anƱmam levƗvi — ɹ ɫɤɚɡɚɥ ɢ ɨɛɥɟɝɱɢɥ ɫɜɨɸ ɞɭɲɭ (ɭɫɩɨ-
ɤɨɢɥ ɫɨɜɟɫɬɶ).
• Dum docƝmus, discƱmus — ɩɨɤɚ ɦɵ ɨɛɭɱɚɟɦ, ɦɵ ɭɱɢɦɫɹ.
• Dum spiro, spero — ɩɨɤɚ ɞɵɲɭ — ɧɚɞɟɸɫɶ.
• Duobus litigantƱbus tertius gaudet — ɞɜɨɟ ɞɟɪɭɬɫɹ, ɬɪɟɬɢɣ ɪɚɞɭɟɬɫɹ.
• Dura lex, sed lex — ɡɚɤɨɧ ɫɭɪɨɜ, ɧɨ ɷɬɨ ɡɚɤɨɧ; ɡɚɤɨɧ ɟɫɬɶ ɡɚɤɨɧ.
• De jure — ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ, ɩɨ ɩɪɚɜɭ.
• EdƗmus, ut vivƗmus; non vivƱmus, ut edƗmus — ɦɵ ɟɞɢɦ, ɱɬɨɛɵ
ɠɢɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɠɢɜɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɟɫɬɶ.
• Elephantum ex musca facis — ɞɟɥɚɟɲɶ ɢɡ ɦɭɯɢ ɫɥɨɧɚ.
• ȿɨ ipso — ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ.
• Epistǎla non erubescit — ɛɭɦɚɝɚ ɧɟ ɤɪɚɫɧɟɟɬ, ɛɭɦɚɝɚ ɜɫɟ ɬɟɪɩɢɬ
(ɐɢɰɟɪɨɧ).

167
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


• ErrƗre humƗnum est — ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɨɲɢɛɚɬɶɫɹ.
• Errata — ɨɲɢɛɤɢ, ɨɩɟɱɚɬɤɢ.
• Est modus in rebus — ɜɫɟɦɭ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɟɥ; ɜɫɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɦɟɪɭ
(Ƚɨɪɚɰɢɣ).
• Est rerum omnium magister usus — ɨɩɵɬ — ɜɫɟɦɭ ɭɱɢɬɟɥɶ (ɐɟ-
ɡɚɪɶ).
• Et singǎla praeduntur anni — ɢ ɝɨɞɵ ɛɟɪɭɬ ɫɜɨɟ.
• ȿ fructu arbor cognoscƱtur — ɩɨ ɩɥɨɞɭ ɭɡɧɚɟɬɫɹ ɞɟɪɟɜɨ (ɹɛɥɨɤɨ
ɨɬ ɹɛɥɨɧɢ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɩɚɞɚɟɬ).
• Ex abrupto — ɛɟɡ ɩɪɟɞɢɫɥɨɜɢɣ, ɛɟɡ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ, ɫɪɚɡɭ, ɜɧɟ-
ɡɚɩɧɨ.
• Ex libris — ɢɡ ɤɧɢɝ.
• Ex officio — ɩɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ.
• Ex orƱbus parvulǀrum — ɭɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɟɜ.
• Ex professo — ɫɨ ɡɧɚɧɢɟɦ ɞɟɥɚ.
• Ex tempǂre — ɜ ɧɭɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɛɟɡ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɧɟɡɚɦɟɞ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɨɬɱɚɫ.
• Ex ungue leǀnem — ɩɨ ɤɨɝɬɹɦ ɦɨɠɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɥɶɜɚ (ɜɢɞɧɚ ɩɬɢɰɚ
ɩɨ ɩɨɥɟɬɭ).
• Ex ungue leǀnem pingƟre — ɩɨ ɤɨɝɬɹɦ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɥɶɜɚ; ɫɭɞɢɬɶ
ɨ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ.
• Ex voto — ɩɨ ɨɛɟɳɚɧɢɸ.
• Exceptio regulum probat — ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɨ.
• Exegi monumentum — ɜɨɡɞɜɢɝ ɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɫɟɛɟ (Ƚɨɪɚɰɢɣ).
• Exempli causa — ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ.
• Exempli gratia (e. g.) — ɧɚɩɪɢɦɟɪ.
• ExpedƯte — ɫɤɨɪɨ.
• Extra muros — ɩɭɛɥɢɱɧɨ (ɞɨɫɥ.: ɜɧɟ ɫɬɟɧ).
• Extra formam — ɛɟɡ ɜɫɹɤɢɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.
• FacƱle omnes, cum valƝmus, recta consilia aegrotis damus — ɤɨɝɞɚ
ɦɵ ɡɞɨɪɨɜɵ, ɬɨ ɥɟɝɤɨ ɞɚɟɦ ɛɨɥɶɧɵɦ ɯɨɪɨɲɢɟ ɫɨɜɟɬɵ.
• Facio ut des — ɞɟɥɚɸ, ɱɬɨɛɵ ɬɵ ɞɚɥ.
• Facio ut facias — ɞɟɥɚɸ, ɱɬɨɛɵ ɬɵ ɫɞɟɥɚɥ.
• Fama clamǀsa — ɝɪɨɦɤɚɹ ɫɥɚɜɚ.
• Feci, quod potui, faciant meliora potentes — ɹ ɫɞɟɥɚɥ ɜɫɟ, ɱɬɨ
ɦɨɝ; ɩɭɫɬɶ, ɤɬɨ ɦɨɠɟɬ, ɫɞɟɥɚɟɬ ɥɭɱɲɟ.

168
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɤɪɵɥɚɬɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ

• Felix, qui potuit rerum cognoscƟre causas — ɫɱɚɫɬɥɢɜ ɬɨɬ, ɤɬɨ


ɦɨɝ ɩɨɡɧɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɟɳɟɣ (ȼɟɪɝɢɥɢɣ).
• Ferro ignique — ɨɝɧɟɦ ɢ ɦɟɱɨɦ.
• FestƯna lente — ɫɩɟɲɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ (ɬɢɲɟ ɟɞɟɲɶ — ɞɚɥɶɲɟ ɛɭ-
ɞɟɲɶ).
• Fiat lux! — ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫɜɟɬ!
• Fide, sed cui fidas, vidƝ — ɛɭɞɶ ɛɞɢɬɟɥɶɧɵɦ; ɞɨɜɟɪɹɣ, ɧɨ ɫɦɨɬ-
ɪɢ, ɤɨɦɭ ɞɨɜɟɪɹɟɲɶ.
• Finis coronat opus — ɤɨɧɟɰ ɜɟɧɱɚɟɬ ɞɟɥɨ; ɤɨɧɟɰ — ɞɟɥɭ ɜɟɧɟɰ.
• Gutta cavat lapƱdem — ɤɚɩɥɹ ɞɨɥɛɢɬ ɤɚɦɟɧɶ (Ɉɜɢɞɢɣ).
• Habent sua fata libelli — ɤɧɢɝɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɸ ɫɭɞɶɛɭ.
• Homo homƱni lupus est — ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɨɥɤ.
• Homo locum ornat, non homƱnem locus — ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɤɪɚɲɚɟɬ ɦɟ-
ɫɬɨ, ɚ ɧɟ ɦɟɫɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
• Homo sapiens — ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɚɡɭɦɧɵɣ.
• Homo sum et nihil humani a me alienum puto — ɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢ ɧɢ-
ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɦɧɟ ɧɟ ɱɭɠɞɨ (Ɍɟɪɟɧɰɢɣ).
• Honoris causa — ɪɚɞɢ ɩɨɱɟɬɚ, ɪɚɞɢ ɭɜɚɠɟɧɢɹ.
• HorribƱle dictu — ɫɬɪɚɲɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɫɬɪɚɲɧɨ ɩɪɨɢɡɧɟɫɬɢ.
• Ibi victoria, ubi concordia — ɬɚɦ ɩɨɛɟɞɚ, ɝɞɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ.
• Ignorantia non est argumentum — ɧɟɡɧɚɧɢɟ — ɷɬɨ ɧɟ ɞɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ.
• In folio — ɜ ɰɟɥɵɣ ɥɢɫɬ (ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɮɨɪɦɚɬ ɤɧɢɝɢ).
• In hoc statu — ɜ ɬɚɤɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ.
• In loco — ɧɚ ɦɟɫɬɟ.
• In memoriam — ɜ ɩɚɦɹɬɶ.
• In natnjra — ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɧɚɬɭɪɨɣ.
• In pleno — ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ.
• In propria persona — ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɨɣ.
• In rerum natnjra — ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜɟɳɟɣ.
• In spe — ɜ ɧɚɞɟɠɞɟ, ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ.
• Injuria realis — ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ.
• Injuria verbƗlis — ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜɨɦ.
• Inter nos — ɦɟɠɞɭ ɧɚɦɢ.
• Inter parietes — ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɬɟɧɚɯ.
• Jus gentium — ɩɪɚɜɨ ɧɚɪɨɞɨɜ.

169
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


• Jus privƗtum — ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ.
• Jus publƱcum — ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɩɪɚɜɨ.
• Labor corpus firmat — ɬɪɭɞ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɬɟɥɨ.
• Labor improbus — ɭɩɨɪɧɵɣ ɬɪɭɞ.
• Labor omnia vincit — ɬɪɭɞ ɜɫɟ ɩɨɛɟɠɞɚɟɬ.
• Lapis offensionis (petra scandali) — ɤɚɦɟɧɶ ɩɪɟɬɤɧɨɜɟɧɢɹ.
• Lapsus calămi — ɨɩɢɫɤɚ, ɨɲɢɛɤɚ ɜ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɢ.
• Lapsus linguae — ɨɝɨɜɨɪɤɚ, ɨɛɦɨɥɜɤɚ, ɨɲɢɛɤɚ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ.
• Lapsus memoriae — ɨɲɢɛɤɚ ɩɚɦɹɬɢ.
• LittƟra scripta manet — ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ; ɱɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɩɟ-
ɪɨɦ, ɬɨɝɨ ɧɟ ɜɵɪɭɛɢɲɶ ɬɨɩɨɪɨɦ.
• Magistra vitae — ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɚ ɠɢɡɧɢ.
• Magna et verƱtas, et praevalebit — ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɩɪɟɜɵɲɟ ɢɫɬɢɧɵ,
ɢ ɨɧɚ ɜɨɫɬɨɪɠɟɫɬɜɭɟɬ.
• Mala fide — ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɟ, ɧɟɱɟɫɬɧɨ.
• Mala herba cito crescit — ɩɥɨɯɚɹ (ɫɨɪɧɚɹ) ɬɪɚɜɚ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɟɬ.
• Male parta cito dilabuentur memoria — ɩɥɨɯɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ.
ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɛɵɜɚɟɬɫɹ; ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɛɵɜɚɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɧɟ-
ɬɜɟɪɞɨ.
• Manu propria — ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɨ.
• Margaritas ante porcas — ɛɢɫɟɪ ɩɟɪɟɞ ɫɜɢɧɶɹɦɢ (ɦɟɬɚɬɶ).
• Mea culpa, mea maxƱma culpa — ɦɨɹ ɜɢɧɚ, ɦɨɹ ɜɟɥɢɱɚɣɲɚɹ ɜɢɧɚ.
• Media et remedia — ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
• MedƱca mente non medicamentis — ɥɟɱɢ ɭɦɨɦ, ɚ ɧɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɦɢ.
• MedƱce, cura te ipsum — ɜɪɚɱ, ɢɫɰɟɥɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ.
• MedƱcus amicus et servus aegrotǀrum est — ɜɪɚɱ — ɞɪɭɝ ɢ ɫɥɭɝɚ
ɛɨɥɶɧɵɯ.
• MedƱcus medico amicus est — ɜɪɚɱ ɜɪɚɱɭ ɞɪɭɝ (ɩɨɦɨɳɧɢɤ).
• Meliora spero — ɧɚɞɟɸɫɶ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ.
• Memento mori — ɩɨɦɧɢ ɨ ɫɦɟɪɬɢ.
• Mendaci homƱni verum quidem dicenti credƟre non solemus —
ɥɠɢɜɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɦɵ ɧɟ ɜɟɪɢɦ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɪɚɜɞɭ.
• Mens sana in corpǂre sano — ɜ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɬɟɥɟ — ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɞɭɯ
(ɘɜɟɧɚɥ).
• Natura sanat, medƱcus curat — ɩɪɢɪɨɞɚ ɢɫɰɟɥɹɟɬ, ɜɪɚɱ ɥɟɱɢɬ.
• Nihil humani — ɧɢɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ (ɦɧɟ ɧɟ ɱɭɠɞɨ).

170
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɤɪɵɥɚɬɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ

• Nihil semper suo statu manet — ɧɢɱɬɨ ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜ


ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
• Nil admirari — ɧɢɱɟɦɭ ɧɟ ɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ.
• Noli nocƝre — ɧɟ ɜɪɟɞɢ.
• Noli me tangƟre — ɧɟ ɬɪɨɧɶ ɦɟɧɹ.
• Nomen est omen — ɢɦɹ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɟɛɹ.
• Nomen nescio (N. N.) — ɧɟɤɨɟ ɥɢɰɨ.
• Non bis in idem — ɞɜɚɠɞɵ ɡɚ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɤɚɡɵɜɚɬɶ.
• Non omnia possumus — ɧɟ ɧɚ ɜɫɟ ɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ.
• Non omnis error stultitia est — ɧɟ ɜɫɹɤɚɹ ɨɲɢɛɤɚ — ɝɥɭɩɨɫɬɶ.
• Non progrƟdi est regrƟdi — ɧɟ ɢɞɬɢ ɜɩɟɪɟɞ, ɡɧɚɱɢɬ ɢɞɬɢ ɧɚɡɚɞ.
• Non scholae, sed vitae discƱmus — ɦɵ ɭɱɢɦɫɹ ɧɟ ɞɥɹ ɲɤɨɥɵ, ɚ
ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ.
• Nosce te ipsum — ɩɨɡɧɚɣ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ (ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɋɨɤɪɚɬɚ).
• Nota bene (NB) — ɨɛɪɚɬɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ; ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɦɟɬɶ.
• Nulla regǎla sine exceptione — ɧɟɬ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ.
• Nullum malum sine aliquo bono — ɧɟɬ ɯɭɞɚ ɛɟɡ ɞɨɛɪɚ.
• Omne minium nocet — ɜɫɟ ɢɡɥɢɲɧɟɟ ɜɪɟɞɢɬ.
• Omne vivum ex ovo — ɜɫɟ ɠɢɜɨɟ ɜɵɲɥɨ ɢɡ ɹɣɰɚ (Ƚɚɪɜɟɣ).
• Omnia praeclara rara — ɜɫɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɪɟɞɤɨ.
• Omnes et singǎlos — ɜɦɟɫɬɟ ɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ.
• Omnia mea mecum porto — ɜɫɟ ɫɜɨɟ ɧɨɲɭ ɫ ɫɨɛɨɣ.
• Omnium consensu — ɫ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ.
• Otium post negotium — ɨɬɞɵɯ ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ.
• Panem quotidianum — ɯɥɟɛɚ ɧɚɫɭɳɧɨɝɨ.
• Pars pro toto — ɱɚɫɬɶ ɜɦɟɫɬɨ ɰɟɥɨɝɨ.
• Parvo contentus — ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭɹɫɶ ɦɚɥɵɦ.
• Paupertas non est vitium — ɛɟɞɧɨɫɬɶ — ɧɟ ɩɨɪɨɤ.
• Pax vobiscum! — ɦɢɪ ɜɚɦ!
• Per aspƟra ad astra — ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɧɢɢ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ!
• Per aversionem — ɪɚɞɢ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹ.
• Per fas et nefas — ɩɪɚɜɞɚɦɢ ɢ ɧɟɩɪɚɜɞɚɦɢ.
• Per risum multum cognoscƱmus stultum — ɩɨ ɛɟɫɩɪɢɱɢɧɧɨɦɭ
(ɛɭɤɜ.: ɱɚɫɬɨɦɭ) ɫɦɟɯɭ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ ɝɥɭɩɰɚ.
• Post factum — ɩɨɫɥɟ ɫɨɛɵɬɢɹ.

171
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


• Post hoc, ergo propter hoc — ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ — ɡɧɚɱɢɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɷɬɨɝɨ.
• Post hoc, non est propter hoc — ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ — ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ ɢɡ-ɡɚ
ɷɬɨɝɨ.
• Post homƱnum memoriam — ɫ ɧɟɡɚɩɚɦɹɬɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧ.
• Primum agƟre — ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ (ɞɟɣɫɬɜɭɣ).
• Primum non nocƝre — ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɜɪɟɞɢɬɶ.
• Primum vivƟre — ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ — ɠɢɬɶ (ɠɢɡɧɶ).
• Primus inter pares — ɩɟɪɜɵɣ ɫɪɟɞɢ ɪɚɜɧɵɯ.
• Principium et fons — ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤ.
• Pro bono publƱco — ɪɚɞɢ ɨɛɳɟɝɨ ɛɥɚɝɚ. Pro die — ɧɚ ɞɟɧɶ (ɫɭ-
ɬɨɱɧɚɹ ɞɨɡɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ).
• Pro domo mea (sua) — ɞɥɹ ɫɟɛɹ; ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ; ɜ ɡɚɳɢɬɭ
ɫɜɨɢɯ ɞɟɥ.
• Pro dosi — ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɪɢɟɦ (ɪɚɡɨɜɚɹ ɞɨɡɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ).
• Pro et contra — ɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜ.
• Pro forma — ɞɥɹ ɮɨɪɦɵ, ɞɥɹ ɩɪɢɥɢɱɢɹ, ɞɥɹ ɜɢɞɚ.
• Pro memoria — ɞɥɹ ɩɚɦɹɬɢ, ɜ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ.
• Pro ut de lege — ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ.
• Quantum satis — ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɭɠɧɨ; ɜɞɨɜɨɥɶ.
• Qui pro quo — ɨɞɧɨ ɜɦɟɫɬɨ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɩɭɬɚɧɢɰɚ, ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ.
• Qui quaerit, reperit — ɤɬɨ ɢɳɟɬ, ɬɨɬ ɧɚɯɨɞɢɬ.
• Qui scribit, bis legit — ɤɬɨ ɩɢɲɟɬ, ɬɨɬ ɞɜɚɠɞɵ ɱɢɬɚɟɬ; ɤɬɨ ɡɚɩɢ-
ɫɵɜɚɟɬ, ɬɨɬ ɥɭɱɲɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ.
• Quibuscumque viis — ɤɚɤɢɦɢ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɩɭɬɹɦɢ.
• Quid prodest — ɤɨɦɭ ɷɬɨ ɜɵɝɨɞɧɨ? Ʉɨɦɭ ɷɬɨ ɩɨɥɟɡɧɨ?
• QuilƱbet fortunae suae faber — ɤɚɠɞɵɣ ɫɚɦ ɤɭɡɧɟɰ ɫɜɨɟɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹ.
• Quis homƱnum sine vitiis — ɤɬɨ ɢɡ ɥɸɞɟɣ ɪɨɞɢɥɫɹ ɛɟɡ ɩɨɪɨɤɨɜ.
• Quod erat demonstrandum — ɱɬɨ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɞɨɤɚɡɚɬɶ.
• Quod licet Jovi, nɨn licet bovi — ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɟɧɨ ɘɩɢɬɟɪɭ, ɬɨ ɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɟɧɨ ɛɵɤɭ.
• Quot homƱnes, tot sententiae — ɫɤɨɥɶɤɨ ɝɨɥɨɜ, ɫɬɨɥɶɤɨ ɭɦɨɜ.
• Scientia potentia est — ɡɧɚɧɢɟ — ɫɢɥɚ.
• Sed semel insanivimus omnes — ɨɞɧɚɠɞɵ ɦɵ ɜɫɟ ɛɵɜɚɟɦ ɛɟɡɭɦɧɵ.
• Semper idem — ɜɫɟɝɞɚ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ.
• Semper in motu — ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɜɟɱɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ.

172
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɤɪɵɥɚɬɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ

• Semper virens — ɜɟɱɧɚɹ ɸɧɨɫɬɶ.


• Sensus veris — ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɟɫɧɵ.
• Sic transit gloria mundi — ɬɚɤ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɡɟɦɧɚɹ ɫɥɚɜɚ.
• Similia similƱbus curantur — ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɢɡɥɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞɨɛɧɵɦ
(ɤɥɢɧ ɤɥɢɧɨɦ ɜɵɲɢɛɚɟɬɫɹ).
• Sine ira et studio — ɛɟɡ ɝɧɟɜɚ ɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹ (Ɍɚɰɢɬ); ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ.
• Sine mora — ɛɟɡ ɩɪɨɦɟɞɥɟɧɢɹ.
• Sint ut sunt, aut non sint — ɩɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɟɫɬɶ, ɢɥɢ ɩɭɫɬɶ
ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ.
• Sit tibi terra levis — ɩɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɬɟɛɟ ɥɟɝɤɚ ɡɟɦɥɹ; ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɟ
ɭɦɟɪɲɢɦ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɞɝɪɨɛɧɵɯ ɪɟɱɚɯ ɢ ɧɟɤɪɨɥɨɝɚɯ.
• Sol lucet omnƱbus — ɫɨɥɧɰɟ ɫɜɟɬɢɬ ɞɥɹ ɜɫɟɯ.
• Specie — ɩɨ ɜɢɞɭ.
• Spero meliora — ɧɚɞɟɸɫɶ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ.
• Spes reconvalescendi — ɧɚɞɟɠɞɚ ɧɚ ɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ.
• Sponte sua — ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ.
• Statim atque instanter — ɬɨɬɱɚɫ ɢ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ.
• Status praesens — ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.
• Tempǂra mutƗntur et nos mutƗmur in illis — ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ
ɦɵ ɦɟɧɹɟɦɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ (Ɉɜɢɞɢɣ).
• Terra incognƱta — ɧɟɜɟɞɨɦɚɹ ɡɟɦɥɹ; ɧɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ.
• Tertium non datur — ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɧɟ ɞɚɧɨ.
• Ubi concordia — ibi victoria — ɝɞɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ — ɬɚɦ ɩɨɛɟɞɚ.
• Usus est optƱmus magister — ɨɩɵɬ — ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ.
• Ut supra — ɤɚɤ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ.
• Verbum movet, exemplum trahit — ɫɥɨɜɨ ɜɨɥɧɭɟɬ, ɩɪɢɦɟɪ ɭɜɥɟ-
ɤɚɟɬ.
• Verus amicus amici nunquam obliviscƱtur — ɢɫɬɢɧɧɵɣ ɞɪɭɝ ɧɢ-
ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɟɬ ɞɪɭɝɚ.
• Veto — ɡɚɩɪɟɳɚɸ.
• Via scientiƗrum — ɩɭɬɶ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ; ɞɨɪɨɝɚ ɡɧɚɧɢɣ.
• Vice versa — ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɛɪɚɬɧɨ.
• Vita sine libertate, nihil — ɠɢɡɧɶ ɛɟɡ ɫɜɨɛɨɞɵ — ɧɢɱɬɨ.
• Vox audƯta latet, littƟra scripta manet — ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɢɫɱɟɡɚ-
ɟɬ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ɛɭɤɜɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ.

173
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ɅȺɌɂɇɈ-ɊɍɋɋɄɂɃ
ɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɃ ɋɅɈȼȺɊɖ
Ⱥ
a, ab (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚbl.) ɨɬ, ɫ
abdomen, inis n ɠɢɜɨɬ
abdominalis, e ɛɪɸɲɧɨɣ
ɚbducens, ntis ɨɬɜɨɞɹɳɢɣ
abductio, onis f ɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
ɚbductor, oris m ɨɬɜɨɞɹɳɚɹ (ɦɵɲɰɚ)
ɚbruptus, a, um ɨɬɪɵɜɢɫɬɵɣ
ɚbscessus, us m ɧɚɪɵɜ, ɝɧɨɣɧɢɤ
absens, ntis ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
abstineo, tinui, tentum, ere ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
absum, afui, –, abesse ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
absurdus, a, um ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ; ɩɟɪɟɧ. ɧɟɥɟɩɵɣ,
ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧ
abundo, avi, atum are ɛɵɬɶ ɛɨɝɚɬɵɦ, ɛɵɬɶ ɜ ɢɡɨɛɢɥɢɢ
abusus, us m ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɢɡɥɢɲɟɫɬɜɨ
ac (ɫɨɸɡ) ɢ ɩɪɢɬɨɦ
ac si ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɛɵ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɛɵ
accedo, cessi, cessum, ere ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɫɹ
accessorius, a, um ɞɨɛɚɜɨɱɧɵɣ
accipio, cepi, ceptum, ere ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ, ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɶ
acer, acris, acre ɨɫɬɪɵɣ
aceticus, a, um ɭɤɫɭɫɧɨɤɢɫɥɵɣ
acetum, i n ɭɤɫɭɫ
acheilia, ae f ɜɪɨɠɞɟɧɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɭɛ
achiotomla, ae f ɪɚɫɫɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɩɥɨɞɚ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɪɨɞɨɜ ɩɨ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɭ
acidosis, is f ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ
acidum, i n ɤɢɫɥɨɬɚ

174
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

acidum acetylsalicylicum ɚɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ


acidum hydrosulfuricum ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
acidum nitricum ɚɡɨɬɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
acidum nitrosum ɚɡɨɬɢɫɬɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
acies, ei f ɨɫɬɪɨɬɚ; ɡɪɚɱɨɤ, ɡɨɪɤɨɫɬɶ
acquiro, quisivi, quisitum, ere ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ
acusma, atis n ɝɚɥɥɸɰɢɧɚɰɢɹ ɫɥɭɯɚ, ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɦɚɹ ɤɚɤ ɡɜɨɧ, ɲɭɦ ɢ ɬ.ɞ.
acusticus, a, um ɫɥɭɯɨɜɨɣ
acutus, a, um ɨɫɬɪɵɣ
ad (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚɫc.) ɞɨ, ɞɥɹ, ɧɚ
adamantinum, i n ɚɞɚɦɚɧɬɢɧ, ɡɭɛɧɚɹ ɷɦɚɥɶ
adamantinus, a, um ɫɬɚɥɶɧɨɣ; ɬɜɟɪɞɵɣ, ɤɚɤ ɫɬɚɥɶ
adamas, ntis m ɫɬɚɥɶ; ɚɥɦɚɡ
addo, didi, ditlim, ere ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ
adductor, oris m (musculus) ɩɪɢɜɨɞɹɳɚɹ ɦɵɲɰɚ
aden, adenis m ɠɟɥɟɡɚ
adenoma, atis n ɚɞɟɧɨɦɚ — ɠɟɥɟɡɢɫɬɚɹ ɨɩɭɯɨɥɶ
(ɨɛɵɱɧɨ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ)
adenologia, ɚɟ f ɚɞɟɧɨɥɨɝɢɹ — ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɠɟɥɟɡɚɯ
adenomalacia, ɚɟ f ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡ
adenopathia, ɚɟ f ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɡɥɨɜ
adetiectomia, ɚɟ f ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɚɞɟɧɨɢɞɧɵɯ
ɪɚɡɪɚɳɟɧɢɣ
adeo (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɚɤ, ɞɨ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
adeps, ipis m ɠɢɪ
adhaereo, haesi, haesum, ere ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ; ɩɪɢɥɢɩɚɬɶ, ɛɵɬɶ
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦ ɤ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ
adhaesivus, a, um ɥɢɩɤɢɣ
adhibeo, hibui, hibitum, ere ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
adhuc (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ
adicio, ieci, iectum, ere ɩɪɢɛɚɜɥɹɬɶ
adiposus, a, um ɬɭɱɧɵɣ, ɠɢɪɧɵɣ, ɠɢɪɨɜɨɣ

175
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


aditus, us m ɜɯɨɞ
adiuvans, ntis ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ
adiuvo, iuvi, iutum, are ɩɨɦɨɝɚɬɶ
admoveo, movi, motum, ere ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶ; ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ;
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
adnumero, avi, atum, are ɩɪɢɱɢɫɥɹɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɬɶ
adolescens, ntis ɦɨɥɨɞɨɣ; ɸɧɨɲɚ; ɦɨɥɨɞɚɹ
ɞɟɜɭɲɤɚ
adolescentia, ɚɟ f ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ
adonis, idis m ɝɨɪɢɰɜɟɬ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɚɫɬɟɧɢɟ
Adonisidum, i n ɚɞɨɧɢɡɢɞ
adsum, affui, –, adesse ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ
adultus, a, um ɜɡɪɨɫɥɵɣ, ɛɨɥɶɲɨɣ
aduncus, a, um ɤɪɢɜɨɣ; ɤɪɸɱɤɨɜɚɬɵɣ
aduro, ussi, ustum, ere ɩɪɢɠɢɝɚɬɶ
adversus, a, um ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɤ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ
(ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ) ɥɢɰɨɦ
adverto, adversi, adversum, ere ɨɛɪɚɳɚɬɶ
advoco, avi, atum, are ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ
aeger, aegra, aegrum ɛɨɥɶɧɨɣ
aegroto, –, are ɛɨɥɟɬɶ, ɫɬɪɚɞɚɬɶ
aegrotus, a, um ɛɨɥɶɧɨɣ
aequalis, e ɪɚɜɧɵɣ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ
aerophagia, ɚɟ f ɚɷɪɨɮɚɝɢɹ — ɡɚɝɥɚɬɵɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɞɭɯɚ
aethylicus, a, um ɷɬɢɥɨɜɵɣ
aerophobia, ɚɟ f ɧɚɜɹɡɱɢɜɵɣ ɫɬɪɚɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ
ɜɨɡɞɭɯɚ
aer, aeris m ɜɨɡɞɭɯ
aestas, atis f ɥɟɬɨ
aesthesiologia, ɚɟ f ɪɚɡɞɟɥɵ ɚɧɚɬɨɦɢɢ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ,
ɢɡɭɱɚɸɳɢɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ

176
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

aesthesis, is f ɱɭɜɫɬɜɨ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ


aestivus, ɚ, um ɥɟɬɧɢɣ
aetas, atis f ɜɨɡɪɚɫɬ
aether, eris m ɷɮɢɪ; ɜɨɡɞɭɯ
aethereus, a, um ɷɮɢɪɧɵɣ
aetiologia, ɚɟ f ɷɬɢɨɥɨɝɢɹ — ɪɚɡɞɟɥ ɦɟɞɢɰɢɧɵ,
ɢɡɭɱɚɸɳɢɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɛɨɥɟɡɧɟɣ
affectus, us m ɚɮɮɟɤɬ — ɫɢɥɶɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɛɭɪɧɚɹ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ
afferens, ntis ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɣ, ɧɟɫɭɳɢɣ
afficio, feci, fectum, ere ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ
affigo, fixi, fixum, ere ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɬɶ
agalactia, ae f ɚɝɚɥɚɤɬɢɹ — ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɨɥɨɤɚ,
ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɟɤɪɟɰɢɢ
ɦɨɥɨɤɚ ɭ ɪɨɠɟɧɢɰɵ
ageusia, ɚɟ f ɩɨɬɟɪɹ ɜɤɭɫɚ
agito, avi, atum, are ɜɡɛɚɥɬɵɜɚɬɶ
agnosco, novi, nitum, ere ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ
ago, egi, actum, ere ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ,
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
agoraphobia, ɚɟ f ɛɨɹɡɧɶ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɦɟɫɬ
ala, alae f ɤɪɵɥɨ
alaris, ɟ ɤɪɵɥɨɜɢɞɧɵɣ
albumen, inis n ɛɟɥɨɤ (ɹɣɰɚ)
albus, ɚ, um ɛɟɥɵɣ
alea, ɚɟ f ɠɪɟɛɢɣ
alienitas, atis f ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ
alienus, ɚ, um ɱɭɠɨɣ, ɢɧɨɪɨɞɧɵɣ
alii, . . . alii ɨɞɧɢ, ... ɞɪɭɝɢɟ
aliquamdiu (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɞɨɥɝɨ

177
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


aliquando (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɧɟɦɚɥɨ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
Alium, ii n ɱɟɫɧɨɤ
alius, alia, aliud ɨɞɢɧ ɢɡ ɦɧɨɝɢɯ, ɞɪɭɝɨɣ
alkaloidum, i n ɚɥɤɚɥɨɢɞ
almus, a, um ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɠɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ;
ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɶɧɵɣ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɣ,
ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɣ
alo, alui, altum (alitum), ere ɩɢɬɚɬɶ, ɤɨɪɦɢɬɶ, ɜɡɪɚɳɢɜɚɬɶ
Aloe, es f ɚɥɨɷ, ɫɚɛɭɪ
alter, altera, alterum ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɜɭɯ, ɞɪɭɝɨɣ
Althaea, ɚɟ f ɚɥɬɟɣ, ɩɪɨɫɤɭɪɧɹɤ
altus, ɚ, um ɜɵɫɨɤɢɣ
Aluminium, ii n ɚɥɸɦɢɧɢɣ
alveolus, i m ɚɥɶɜɟɨɥɚ, ɹɱɟɣɤɚ
amabilis, ɟ ɦɢɥɵɣ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ
amarus, ɚ, um ɝɨɪɶɤɢɣ
ambo, ɚɟ, ɨ ɨɛɚ
amica, ɚɟ f ɩɨɞɪɭɝɚ
amicitia, ɚɟ f ɞɪɭɠɛɚ
amicus, i m ɞɪɭɝ
amo, amavi, amatum, are ɥɸɛɢɬɶ
amor, oris m ɥɸɛɨɜɶ
amplus, a, um ɨɛɲɢɪɧɵɣ, ɛɨɥɶɲɨɣ
ampulla, ae f ɚɦɩɭɥɚ, ɤɨɥɛɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɨɫɭɞ
amputatio, onis f ɚɦɩɭɬɚɰɢɹ, ɨɬɧɹɬɢɟ, ɨɬɫɟɱɟɧɢɟ
Amygdala, ae f ɦɢɧɞɚɥɶ (ɞɟɪɟɜɨ ɢ ɩɥɨɞ)
amylum, i n ɤɪɚɯɦɚɥ
amens, amentis ɛɟɡɭɦɧɵɣ, ɨɛɟɡɭɦɟɜɲɢɣ,
ɛɟɡɪɚɫɫɭɞɧɵɣ
am (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɭɠɟ
ana ɩɨ, ɜ ɪɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ, ɜ ɪɚɜɧɨɦ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
anaemia, ɚɟ f ɚɧɟɦɢɹ, ɦɚɥɨɤɪɨɜɢɟ
anaesthesia, ɚɟ f ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɢɥɢ ɩɨɥɧɚɹ ɩɨɬɟɪɹ
178
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɢɞɨɜ


ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Anaesthesinum, i n ɚɧɟɫɬɟɡɢɧ
analgetica n (remedia) (pl.) ɛɨɥɟɭɬɨɥɹɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Analginum, i n ɚɧɚɥɶɝɢɧ
analysis, is f ɚɧɚɥɢɡ
anamnesis, is f ɚɧɚɦɧɟɡ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨ-
ɥɟɡɧɢ
anasarca, ɚɟ f ɤɨɠɧɚɹ ɜɨɞɹɧɤɚ, ɨɬɟɤ ɩɨɞɤɨɠ-
ɧɨɣ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ
anatomia, ɚɟ f ɧɚɭɤɚ ɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɜɫɟ-
ɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɰɟɥɨɦ
anatomicus, ɚ, um ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
anatoxinum, i n ɚɧɚɬɨɤɫɢɧ, ɩɪɨɬɢɜɨɹɞɢɟ
angeion, i n ɫɨɫɭɞ
angiitis, tidis f ɚɧɝɢɢɬ — ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɤɪɨɜɟɧɨɫ-
ɧɨɝɨ ɫɨɫɭɞɚ, ɚɪɬɟɪɢɢ ɢɥɢ ɜɟɧɵ
angiocardiographia, ɚɟ f ɚɧɝɢɨɤɚɪɞɢɨɝɪɚɮɢɹ — ɪɟɧɬɝɟ-
ɧɨɝɪɚɮɢɹ ɩɨɥɨɫɬɟɣ ɫɟɪɞɰɚ ɢ ɫɨ-
ɫɭɞɨɜ
angiographia, ɚɟ f ɚɧɝɢɨɝɪɚɮɢɹ — ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɹ
ɚɪɬɟɪɢɣ ɢ ɜɟɧ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
angiologia, ɚɟ f ɚɧɝɢɨɥɨɝɢɹ — ɪɚɡɞɟɥ ɚɧɚɬɨɦɢɢ,
ɢɡɭɱɚɸɳɢɣ ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɭɸ ɢ
ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɵ
angiomalacia, ɚɟ f ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɟ ɫɬɟɧɤɢ ɫɨɫɭɞɨɜ
angioparalysis, is f ɩɚɪɚɥɢɱ ɫɨɫɭɞɨɜ
angiopathia, ɚɟ f ɚɧɝɢɨɩɚɬɢɹ — ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɤɪɨ-
ɜɟɧɨɫɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ
angiorrhexis, is f ɚɧɝɢɨɪɟɤɫɢɫ — ɪɚɡɪɵɜ ɤɪɨɜɟɧɨɫ-
ɧɨɝɨ ɢɥɢ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɭɞɚ
ango, anxi, –, ere ɬɪɟɜɨɠɢɬɶ, ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ
angustus, s, um ɭɡɤɢɣ
179
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


angulus, i m ɭɝɨɥ
animal, ails n ɠɢɜɨɬɧɨɟ
animans, ntis m, f ɠɢɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ
animum advertere ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɦɵɫɥɢ
animo aequo ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ
animus, i m ɞɭɯ, ɪɚɡɭɦɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ, ɦɵɫɥɶ,
ɞɭɲɚ, ɩɚɦɹɬɶ, ɫɨɡɧɚɧɢɟ; ɦɭɠɟ-
ɫɬɜɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɬɭɪɚ
annulus, i m ɤɨɥɶɰɨ, ɨɛɨɞɨɤ, ɤɨɥɟɱɤɨ
annumero, avi, atum, are ɩɪɢɱɢɫɥɹɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɬɶ
annus, i m ɝɨɞ
anopheles, is f ɦɚɥɹɪɢɣɧɵɣ ɤɨɦɚɪ
antebrachium, ii n ɩɪɟɞɩɥɟɱɶɟ
anterior, ius ɩɟɪɟɞɧɢɣ
anthrax, acis m ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɹɡɜɚ
anthropologia, ɚɟ f ɧɚɭɤɚ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɢ ɷɜɨ-
ɥɸɰɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɪɚɫ
anthropometria, ɚɟ f ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɡ-
ɦɟɪɟɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ
antibioticum, i n ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤ
antidotum, i n ɩɪɨɬɢɜɨɹɞɢɟ; ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɦɟɪɚ
antiquus, a, um ɞɚɜɧɢɣ, ɫɬɚɪɢɧɧɵɣ
antisepticus, s, um ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢ-
ɜɚɸɳɢɣ, ɭɛɢɜɚɸɳɢɣ ɦɢɤɪɨɛɵ
antitoxina, orum n (pl.) ɚɧɬɢɬɨɤɫɢɧɵ — ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɚɧɬɢ-
ɬɟɥɚ), ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡ-
ɦɨɦ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɧɟɝɨ
ɬɨɤɫɢɧɨɜ ɢ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɸɳɢɟ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɦ ɨɬ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɢ
anularis, ɟ ɩɟɪɫɬɧɟɜɢɞɧɵɣ, ɤɨɥɶɰɟɜɢɞɧɵɣ
aorta, ɚɟ f ɚɨɪɬɚ — ɝɥɚɜɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ ɛɨɥɶ-
ɲɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

180
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

aperio, perui, pertum, ire ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ


apertura, ɚɟ f ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
apex, icis m ɜɟɪɯ, ɜɟɪɯɭɲɤɚ
appareo, parui, paritum, ere ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶɫɹ
appello, avi, atum, are ɧɚɡɵɜɚɬɶ
aptus, a, um ɩɪɢɥɚɠɟɧɧɵɣ, ɩɪɢɝɧɚɧɧɵɣ,
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ; ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ,
ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɣ
apud (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚcc.) ɭ, ɜɨɡɥɟ
aqua, ɚɟ f ɜɨɞɚ
aquila, ɚɟ f ɨɪɟɥ
aquosus, a, um ɜɨɞɧɵɣ
arachnoideus, ɚ, um ɩɚɭɬɢɧɧɵɣ
arbor, oris m ɞɟɪɟɜɨ
arcanum, in ɬɚɣɧɚ
arcuatus, a, um ɞɭɝɨɨɛɪɚɡɧɵɣ
arcus, us m ɞɭɝɚ
ardor, oris m ɨɝɨɧɶ; ɫɬɪɚɫɬɶ; ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ
arduus, s, um ɬɪɭɞɧɵɣ, ɧɟɨɞɨɥɢɦɵɣ
area, ɚɟ f ɩɨɥɟ
argenteus, a, um ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ
argentum, i n ɫɟɪɟɛɪɨ
armatus, a, um ɜɨɨɪɭɠɺɧɧɵɣ
aromaticus, a, um ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɞɭɲɢɫɬɵɣ
arsenas, atis m ɚɪɫɟɧɚɬ
arsenicus, a, um ɦɵɲɶɹɤɨɜɨɤɢɫɥɵɣ
ars, artis f ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɧɚɭɤɚ
arsenicosus, a, um ɦɵɲɶɹɤɨɜɢɫɬɵɣ
Arsenicum, i n ɦɵɲɶɹɤ
arsenis, itis m ɚɪɫɟɧɢɬ
arteria, ae f ɚɪɬɟɪɢɹ
arteriosclerosis, is f ɚɪɬɟɪɢɨɫɤɥɟɪɨɡ — ɨɛɵɡɜɟɫɬɜ-
ɥɟɧɢɟ — ɚɪɬɟɪɢɹ ɫ ɭɬɨɥɳɟɧɢɟɦ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ
181
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


arterioscleroticus, ɚ, um ɚɪɬɟɪɢɨɫɤɥɟɪɨɬɢɱɟɫɤɢɣ
arthralgia, ɚɟ f ɛɨɥɶ ɜ ɫɭɫɬɚɜɚɯ
arthrologia, ɚɟ f ɚɪɬɪɨɥɨɝɢɹ — ɪɚɡɞɟɥ ɚɧɚɬɨɦɢɢ,
ɢɡɭɱɚɸɳɢɣ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɭɫɬɚɜɨɜ
arthron, i n ɫɭɫɬɚɜ
arthropathia, ɚɟ f ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɫɭɫɬɚɜɨɜ ɜɫɥɟɞɫɬ-
ɜɢɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
arthroplastica, ɚɟ f ɚɪɬɪɨɩɥɚɫɬɢɤɚ — ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɫɭɫɬɚɜɚ
arthrosis, is f ɚɪɬɪɨɡ — ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɛɨɥɟ-
ɜɚɧɢɟ ɫɭɫɬɚɜɨɜ
articularis, ɟ ɫɭɫɬɚɜɧɨɣ
articulatio, onis f ɫɭɫɬɚɜ
artifex, icis ɢɫɤɭɫɧɵɣ, ɢɫɤɭɫɧɨ ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ
artus, us m ɫɭɫɬɚɜ
ascendens, ntis ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ
ascites, ɚɟ f ɛɪɸɲɧɚɹ ɜɨɞɹɧɤɚ
ascribe, scripsi, scriptum, ere ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ
asper, era, erum ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɵɣ, ɧɟɪɨɜɧɵɣ,
ɛɭɝɪɢɫɬɵɣ
aspera, orum n ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
aspicio, spexi, spectum, ere ɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
assequor, secutus sum, sequi ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ
assidue ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨ
assiduus, a, um ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ, ɧɟɭɬɨɦɢɦɵɣ,
ɭɩɨɪɧɵɣ
assuesco, suevi, suetum, ere ɩɪɢɭɱɚɬɶ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ, ɩɪɢɜɵɤɚɬɶ
ɤ ɱɟɦɭ-ɬɨ
assumo, sumpsi, sumptum, ere ɛɪɚɬɶ ɤ ɫɟɛɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ; ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɬɶ ɫɟɛɟ
asthenia, ɚɟ f ɨɛɳɚɹ ɫɥɚɛɨɫɬɶ, ɢɫɬɨɳɟɧɧɨɫɬɶ
asthma, atis n ɚɫɬɦɚ, ɨɞɵɲɤɚ

182
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

astrum, i n ɡɜɟɡɞɚ
at (ɫɨɸɡ) ɢ, ɧɨ
atlas, ntis m ɚɬɥɚɧɬ, ɩɟɪɜɵɣ ɲɟɣɧɵɣ ɩɨɡ-
ɜɨɧɨɤ
atque (ɫɨɸɡ) ɢ ɩɪɢɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ
atrium, ii n ɩɪɟɞɫɟɪɞɢɟ
atrocier (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɠɟɫɬɨɤɨ, ɫɭɪɨɜɨ
attineo, tinul, tentum, ere ɤɚɫɚɬɶɫɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ
attollo, –, ere ɜɨɡɞɜɢɝɚɬɶ, ɫɨɨɪɭɠɚɬɶ
auctor, oris m ɚɜɬɨɪ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ
auctoritas, atis f ɜɥɢɹɧɢɟ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ
audio, ivi, itum, ire ɫɥɵɲɚɬɶ, ɫɥɭɲɚɬɶ
auditus, a, um ɭɫɥɵɲɚɧɧɵɣ
auditus, us m ɫɥɭɯ
Augustus, i m (mensis) ɚɜɝɭɫɬ
aura, ae f ɚɭɪɚ — ɨɫɨɛɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɪɟɞ-
ɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɦ ɷɩɢ-
ɥɟɩɫɢɢ, ɢɫɬɟɪɢɢ, ɦɢɝɪɟɧɢ ɢ ɞɪ.
ɢ ɢɦɟɸɳɟɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟ-
ɧɢɹ: ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɧɟɦɟɧɢɹ, ɨɛɞɭɜɚ-
ɧɢɹ ɜɟɬɪɨɦ, ɡɜɨɧɚ ɜ ɭɲɚɯ ɢ ɬ.ɩ.
auris, is f ɭɯɨ
aurum, i n ɡɨɥɨɬɨ
auscultatio, onis f ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ
ausculto, avi, atum, are ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ
aut (ɫɨɸɡ) ɢɥɢ
aut, ... aut ɢɥɢ, ... ɢɥɢ
autem (ɫɨɸɡ) ɚ, ɢ, ɧɨ (ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ
ɦɟɫɬɟ ɜ ɩɪɟɞɥ.)
autopsia, ɚɟ f ɜɫɤɪɵɬɢɟ ɬɪɭɩɚ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɢ
auxilium, ii n ɩɨɦɨɳɶ
aversus, a um ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ,
ɩɨɜɟɪɧɭɜɲɢɣɫɹ ɫɩɢɧɨɣ

183
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


avis, is f ɩɬɢɰɚ
avunculus, i m ɞɹɞɹ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢ
axungia, ɚɟ f ɠɢɪ, ɫɚɥɨ

B
baca, ɚɟ f ɹɝɨɞɚ
bacilli, orum m ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɚɥɨɱɤɢ
balneum, i n ɛɚɧɹ, ɜɚɧɧɚ
barba, ɚɟ f ɛɨɪɨɞɚ
Barbitalum, i n ɛɚɪɛɢɬɚɥ
Barium, ii n ɛɚɪɢɣ
Barium chlorafum ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ ɛɚɪɢɣ
Barium sulfuricum ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɵɣ ɛɚɪɢɣ
basalis, ɟ ɛɚɡɚɥɶɧɵɣ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ, ɨɬɧɨɫɹ-
ɳɢɣɫɹ ɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ
basis, is f ɨɫɧɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ; ɰɨɤɨɥɶ; ɨɫ-
ɧɨɜɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ
Betula, ɚɟ f ɛɟɪɺɡɚ
Belladonna, ɚɟ f ɛɟɥɥɚɞɨɧɧɚ, ɤɪɚɫɚɜɤɚ
bellum, i n ɜɨɣɧɚ
bene (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɯɨɪɨɲɨ
beneficium, ii n ɛɥɚɝɨɞɟɹɧɢɟ, ɛɥɚɝɨ
benignus, ɚ, um ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɵɣ, ɳɟɞɪɵɣ, ɩɥɨɞɨ-
ɜɢɬɵɣ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɣ, ɪɚɞɭɠɧɵɣ
Benzonaphtholum, i n ɛɟɧɡɨɧɚɮɬɨɥ
bestia, ɚɟ f ɠɢɜɨɬɧɨɟ, ɡɜɟɪɶ
bi- (ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ) ɞɜɨɣɧɨɣ, ɞɜɨɹɤɢɣ
bibo, bibi, –, ere ɩɢɬɶ
bicarbonicus, a, um ɞɜɭɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ
biceps, cipitis ɞɜɭɝɥɚɜɵɣ, ɞɜɭɯɜɟɪɲɢɧɧɵɣ,
ɨɛɨɸɞɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ, ɞɜɨɹɤɢɣ
bidestillatus, a, um ɞɜɚɠɞɵ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
bihora, ɚɟ f ɞɜɚ ɱɚɫɚ
bilis, is f ɠɟɥɱɶ
184
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

bini, ɚɟ, ɚ ɩɨ ɞɜɚ


bis ɞɜɚɠɞɵ
Bismuthum, i n ɜɢɫɦɭɬ
blhorium, ii n ɞɜɚ ɱɚɫɚ
blepharon, i n ɜɟɤɨ
blepharoplegia, ae f ɛɥɟɮɚɪɨɩɬɨɡ — ɨɩɭɳɟɧɢɟ
ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɜɟɤɚ
blepharorrhaphia, ae f ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɫɭɠɟɧɢɟ ɝɥɚɡɧɨɣ
ɳɟɥɢ
bonus, a, um ɯɨɪɨɲɢɣ, ɞɨɛɪɵɣ
borax, acis f ɛɭɪɚ
botanica, ae f ɛɨɬɚɧɢɤɚ
brachialgia, ae f ɛɪɚɯɢɚɥɝɢɹ — ɧɟɜɪɚɥɝɢɹ ɩɥɟɱɟ-
ɜɨɝɨ ɫɩɥɟɬɟɧɢɹ
brachion, ii n ɩɥɟɱɨ, ɩɥɟɱɟɜɚɹ ɤɨɫɬɶ
brachycephalia, ae f ɤɨɪɨɬɤɨɝɨɥɨɜɨɫɬɶ
brachys ɤɨɪɨɬɤɢɣ
brachypnoe, es f ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ
bradycardia, ɚɟ f ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɪɢɬɦ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ
ɫɟɪɞɰɚ
bradykinesia, ɚɟ f ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɣ
bradyperistalsis, is f ɛɪɚɞɢɩɟɪɢɫɬɚɥɶɬɢɤɚ
bradypnoe, es f ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ
bradyphasia, ɚɟ f ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɚɹ ɪɟɱɶ
bradysphygmia, ɚɟ f ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɩɭɥɶɫ
bradys ɤɨɪɨɬɤɢɣ, ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ
brevis, ɟ ɤɨɪɨɬɤɢɣ
bromatus, ɚ, um ɛɪɨɦɢɫɬɵɣ
Bromcamphora, ɚɟ f ɛɪɨɦɤɚɦɮɨɪɚ
bromidum, i n ɛɪɨɦɢɞ
bronchialis, ɟ ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɵɣ
bronchitis, tidis f ɛɪɨɧɯɢɬ, ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɛɪɨɧɯɨɜ
bronchoectasia, ɚɟ f ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɛɪɨɧɯɨɜ

185
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


bronchomycosis, is f ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɛɪɨɧɯɨɜ, ɜɵɡɜɚɧ-
ɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɝɪɢɛɤɚɦɢ
bronchus, i m ɛɪɨɧɯ, ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɢɟ ɞɵɯɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɝɨɪɥɚ ɜ ɥɟɝɤɢɯ
buccalis, ɟ ɳɺɱɧɵɣ
bulbus, i m ɥɭɤɨɜɢɰɚ
bulbus oculi ɝɥɚɡɧɨɟ ɹɛɥɨɤɨ
butyrum, i n ɦɚɫɥɨ
butyrum ɫɚɫaɨ ɦɚɫɥɨ ɤɚɤɚɨ

C
Cacao (ɧɟɫɤɥɨɧɹɟɦɨɟ) ɤɚɤɚɨ
cadaver, eris n ɬɪɭɩ
cachexia, ɚɟ f ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ, ɯɭɞɨɫɨɱɢɟ
caecum, i n (cecum, i n) ɫɥɟɩɚɹ ɤɢɲɤɚ
caecus, ɚ, um ɫɥɟɩɨɣ
caeruleus, a, u ɝɨɥɭɛɨɣ, ɫɢɧɢɣ
caelum, i n ɧɟɛɨ
caelestis, ɟ ɧɟɛɟɫɧɵɣ
calamus, i m ɤɚɦɵɲ, ɬɪɨɫɬɧɢɤ, ɫɬɟɛɟɥɶ;
ɬɪɚɯɟɹ; ɩɟɪɨ (ɩɢɫɱɟɟ)
calcaria, ɚɟ f ɢɡɜɟɫɬɶ
Calcii hydroxydum ɝɢɞɪɨɨɤɢɫɶ ɤɚɥɶɰɢɹ
Calcium, ii n ɤɚɥɶɰɢɣ
Calcium chloratum ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ ɤɚɥɶɰɢɣ
calidus, ɚ, um ɬɟɩɥɵɣ, ɝɨɪɹɱɢɣ
callosus, ɚ, um ɦɨɡɨɥɢɫɬɵɣ
calor, oris m ɬɟɩɥɨɬɚ, ɠɚɪ
calvaria, ae f ɱɟɪɟɩɧɨɣ ɫɜɨɞ
calx, calcis f ɩɹɬɚ; ɢɡɜɟɫɬɧɹɤ
Camphora, ae f ɤɚɦɮɨɪɚ
campus, i m ɩɨɥɟ
canaliculus, i m ɤɚɧɚɥɟɰ

186
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

canalis, is m ɤɚɧɚɥ
cancer, cri m ɪɚɤ
candidus, a, um ɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɣ, ɛɟɥɵɣ
canesco, nui, –, ere ɫɟɞɟɬɶ
caninus, a, um ɫɨɛɚɱɢɣ
canis, is (Gen. pl. canum) m, f ɫɨɛɚɤɚ
canities, ei f
capillaris, e ɫɟɞɢɧɚ
capillus, i m ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɣ, ɜɨɥɨɫɧɨɣ, ɜɨɥɨɫ,
ɜɨɥɨɫɵ
capio, cepi, captum, ere ɛɪɚɬɶ, ɥɨɜɢɬɶ
capitulum, i n ɝɨɥɨɜɤɚ
capsula, ae f ɤɚɩɫɭɥɚ, ɫɭɦɤɚ
capsulorrhaphia, ae f ɫɲɢɜɚɧɢɟ ɫɭɫɬɚɜɧɨɣ ɫɭɦɤɢ
caput, itis n ɝɨɥɨɜɚ
carbo, onis m ɭɝɨɥɶ
carbonicus, a, um ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ
carcinogenes, is ɜɟɞɭɳɢɣ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɤɚ
carcinomatosus, a, um ɪɚɤɨɜɵɣ
carcinoma, atis n ɪɚɤ
cardia, ae f ɫɟɪɞɰɟ; ɤɚɪɞɢɚɥɶɧɵɣ ɨɬɞɟɥ ɠɟ-
ɥɭɞɤɚ
cardiacus, a, um ɫɟɪɞɟɱɧɵɣ
cardialgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɪɞɰɚ, ɠɟɥɭɞɤɚ
cardinalis, e ɝɥɚɜɧɵɣ
cardiographia, ae f ɤɚɪɞɢɨɝɪɚɮɢɹ — ɦɟɬɨɞ ɪɟɝɢɫɬ-
ɪɚɰɢɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɫɟɪɞɰɚ
cardiologia, ae f ɪɚɡɞɟɥ ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɣ
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
cardiolysis, is f ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ
ɫɟɪɞɰɚ ɨɬ ɫɪɚɳɟɧɢɣ ɩɪɢ ɫɥɢɩ-
ɱɢɜɨɦ ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬɟ
cardiophobia, ae f ɤɚɪɞɢɨɮɨɛɢɹ — ɧɚɜɹɡɱɢɜɵɣ
ɫɬɪɚɯ ɛɨɥɟɡɧɢ ɫɟɪɞɰɚ
187
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


cardioplegia, ae f ɩɚɪɚɥɢɱ ɫɟɪɞɰɚ, ɫɟɪɞɟɱɧɵɣ
ɭɞɚɪ
cardiorrhexis, is f ɪɚɡɪɵɜ ɫɟɪɞɰɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɢɧɮɚɪɤɬɚ
cardiosclerosis, is f ɫɤɥɟɪɨɡ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ
careo, ui, iturus, ere ɛɵɬɶ ɥɢɲɟɧɧɵɦ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɧɟ
ɢɦɟɬɶ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ
caries, ei f ɤɚɪɢɟɫ, ɤɨɫɬɨɟɞɚ
caritas, atis f ɜɵɫɨɤɚɹ ɰɟɧɚ; ɩɟɪɟɧ. ɝɥɭɛɨɤɨɟ
ɭɜɚɠɟɧɢɟ; ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɥɸɛɨɜɶ
carmen, inis n ɩɟɫɧɹ
caro, carnis f ɦɹɫɨ
caroticus, a, um ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ ɫɨɧɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ
carpus, i m ɡɚɩɹɫɬɶɟ
cartilagineus, a, um ɯɪɹɳɟɜɨɣ
cartilage, inis f ɯɪɹɳ
carus, a, um ɞɨɪɨɝɨɣ
caste ɱɢɫɬɨ, ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨ
casus, us m ɫɥɭɱɚɣ
catabolismus, i m ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤ-
ɰɢɣ ɪɚɫɩɚɞɚ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ
cataplasma, atis n ɩɪɢɩɚɪɤɚ
catarrhus, i m ɤɚɬɚɪ
catheter, eris m ɤɚɬɟɬɟɪ — ɩɨɥɚɹ ɬɪɭɛɤɚ, ɜɜɨɞɢ-
ɦɚɹ ɜ ɤɚɧɚɥɵ ɢ ɩɨɥɨɫɬɢ ɬɟɥɚ ɞɥɹ
ɢɯ ɨɩɨɪɨɠɧɟɧɢɹ
caudatus, ɚ, um ɯɜɨɫɬɚɬɵɣ
caulis, is m ɫɬɟɛɟɥɶ (ɪɚɫɬɟɧɢɹ)
causa, ae f ɩɪɢɱɢɧɚ
causa (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ abl.) ɪɚɞɢ, ɞɥɹ
causticus, ɚ, um ɟɞɤɢɣ
caveo, cavi, cautum, ere ɨɫɬɟɪɟɝɚɬɶɫɹ, ɛɟɪɟɱɶɫɹ
cavernosus, a, um ɩɟɳɟɪɢɫɬɵɣ, ɧɨɡɞɪɟɜɚɬɵɣ

188
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

cavitas, atis f ɜɩɚɞɢɧɚ, ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ,


ɩɨɥɨɫɬɶ
cavo, avi, atum, are ɜɵɞɚɥɛɥɢɜɚɬɶ
cavum, i n ɩɨɥɨɫɬɶ
cavus, a, um ɩɭɫɬɨɣ, ɩɨɥɵɣ
cele, es f ɝɪɵɠɚ
celeber, bris, bre ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ, ɱɚɫɬɨ ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɣ
celeriter ɛɵɫɬɪɨ
cellula, ae f ɤɥɟɬɤɚ
centesimus, a, um ɫɨɬɵɣ
centigramma, atis n ɫɚɧɬɢɝɪɚɦɦ
centrum, i n ɰɟɧɬɪ
centum ɫɬɨ
cephalalgia, ae f ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ
cephalhaematoma, atis n ɤɪɨɜɹɧɚɹ ɨɩɭɯɨɥɶ
cephalotomia, ae f ɪɚɫɫɟɱɟɧɢɟ ɱɟɪɟɩɚ ɦɟɪɬɜɨɝɨ
ɩɥɨɞɚ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɪɚɡ-
ɦɟɪɚ ɝɨɥɨɜɵ
cera, ae f ɜɨɫɤ
Cerasum, i n ɜɢɲɧɹ (ɩɥɨɞ)
Cerasus, i f ɜɢɲɧɺɜɨɟ ɞɟɪɟɜɨ
ceratus, a, um ɜɨɳɺɧɵɣ
cerebellum i n ɦɨɡɠɟɱɨɤ
cerebralis, e ɦɨɡɝɨɜɨɣ
cerebrum, i n ɦɨɡɝ
cerno, crevi, cretum, ere ɜɢɞɟɬɶ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ
certe no ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ
certus, a, um ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ
cervicalis, e ɲɟɣɧɵɣ
cervicothoracicus, a, um ɲɟɣɧɨ-ɝɪɭɞɧɨɣ
cervix, icis f ɲɟɹ
ceterus, a, um ɩɪɨɱɢɣ, ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ
Chamomilla, ae f ɪɨɦɚɲɤɚ
189
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


charta, ae f ɛɭɦɚɝɚ
cheir (chir) ɪɭɤɚ
China, ae f ɯɢɧɚ
Chininum, i n ɯɢɧɢɧ
Chiragra, cheiragra, ae f ɩɨɞɚɝɪɚ ɤɢɫɬɟɣ ɪɭɤ
chirurgia, ae f ɯɢɪɭɪɝɢɹ
chirurgus, i m ɯɢɪɭɪɝ
chloralum hydratum ɯɥɨɪɚɥɝɢɞɪɚɬ
chloratus, a, um ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ
chloridum, i n ɯɥɨɪɢɞ
Chloroformium, ii n ɯɥɨɪɨɮɨɪɦ
cholagogus, a, um ɠɟɥɱɟɝɨɧɧɵɣ
chole, es f ɠɟɥɱɶ
cholecystographia, ae f ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɟ ɠɺɥɱɧɨɝɨ ɩɭɡɵɪɹ
cholecystopexia, ɚɟ f ɯɨɥɟɰɢɫɬɨɩɟɤɫɢɹ — ɮɢɤɫɚɰɢɹ
(ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ) ɠɟɥɱɧɨɝɨ ɩɭɡɵɪɹ
ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɛɪɸɲɧɨɣ ɫɬɟɧɤɟ
choledochus, a, um ɠɺɥɱɧɵɣ
cholelithiasis, is f ɠɺɥɱɧɨɤɚɦɟɧɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ
chondrodystrophia, ɚɟ f ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɪɨɫ-
ɬɚ ɯɪɹɳɟɣ
chondros, i m ɯɪɹɳ
chorda, ɚɟ f ɫɬɪɭɧɚ
chroma, atis n ɰɜɟɬ
chromaturia, ɚɟ f ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɨɤɪɚ-
ɲɟɧɧɨɣ ɦɨɱɢ
chromocystoscopia, ɚɟ f ɨɫɦɨɬɪ ɦɨɱɟɜɨɝɨ ɩɭɡɵɪɹ ɩɪɢ ɩɨ-
ɦɨɳɢ ɰɢɫɬɨɫɤɨɩɚ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɜ ɜɟɧɭ ɤɪɚɫɹɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
chronicus, ɚ, um ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɡɚɬɹɠɧɨɣ
cibus, i m ɩɢɳɚ
cicatrix, icis f ɪɭɛɟɰ
cingo, cinxi, cinctum, ere ɨɤɪɭɠɚɬɶ, ɨɩɨɹɫɵɜɚɬɶ
circularis, e ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɵɣ, ɤɪɭɝɨɜɨɣ
190
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

circulatio, onis f ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ


circulus, i m ɤɪɭɝ
circurmdo, dedi, datum, are ɜɨɞɢɬɶ ɤɪɭɝɨɦ, ɨɤɪɭɠɚɬɶ
circumflexus, a, um ɨɝɢɛɚɸɳɢɣ
cirrhosis, is f ɰɢɪɪɨɡ, ɫɦɨɪɳɢɜɚɧɢɟ
cito ɛɵɫɬɪɨ
Citrus, i f ɥɢɦɨɧɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ
citus, a, um ɫɤɨɪɵɣ
civis, is m, f ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɝɪɚɠɞɚɧɤɚ
civitas, atis f ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
clamor, oris m ɤɪɢɤ
classis, is f ɪɚɡɪɹɞ, ɤɥɚɫɫ
clarus, a, um ɩɨɧɹɬɧɵɣ, ɫɥɚɜɧɵɣ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ
claudo, clausi, clausum, ere ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ
clausus, a, um ɡɚɤɪɵɬɵɣ
clavicula, ɚɟ f ɤɥɸɱɢɰɚ
clavicularis, e ɤɥɸɱɢɱɧɵɣ
clavus, i m ɝɜɨɡɞɶ
clinica, ae f (clinice, es f) ɛɨɥɶɧɢɰɚ, ɤɥɢɧɢɤɚ
clinicus, a, um ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ
clysma, atis n ɤɥɢɡɦɚ, ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟ
Clycyrrhiza, ɚe f ɥɚɤɪɢɰɚ, ɫɥɚɞɤɢɣ ɤɨɪɟɧɶ
coccygeus, a, um ɤɨɩɱɢɤɨɜɵɣ
cochlear, aris n ɥɨɠɤɚ
coccyx, ygis m ɤɨɩɱɢɤ
coctus, a, um ɫɜɚɪɟɧɧɵɣ
Codeinum, i n ɤɨɞɟɢɧ
Codeinum phosphoricum ɮɨɫɮɨɪɧɨɤɢɫɥɵɣ ɤɨɞɟɢɧ
cogito, avi, alum, are ɦɵɫɥɢɬɶ, ɞɭɦɚɬɶ
cognatus, a, um ɪɨɞɧɨɣ; ɩɟɪɟɧ. ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ,
ɛɥɢɡɤɢɣ
cognitio, onis f ɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɩɨɧɹɬɢɟ
ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ
cognitus, ɚ, um ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ, ɡɧɚɤɨɦɵɣ

191
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


cognosco, novi, nitum, ere ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ
collega, ɚɟ f ɬɨɜɚɪɢɳ
collegium, ii n ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɫɨɸɡ
collis, is m ɯɨɥɦ
colloco, locavi, locatum, are ɩɨɦɟɳɚɬɶ, ɫɬɚɜɢɬɶ
colloquium, ii n ɪɚɡɝɨɜɨɪ
collum, i n ɲɟɹ
colo, avi, atum, are ɩɪɨɰɟɠɢɜɚɬɶ
colo, colui, cultum, ere ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ; ɩɨɱɢɬɚɬɶ
colon, i n ɨɛɨɞɨɱɧɚɹ ɤɢɲɤɚ
color, oris m ɰɜɟɬ, ɨɤɪɚɫɤɚ
columna, ae f ɫɬɨɥɛ
coma, ae f ɜɨɥɨɫɵ
combustio, onis f ɨɠɨɝ
comitans, ntis (arteria) ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɚɹ (ɚɪɬɟɪɢɹ)
committo, misi, missum, ere ɩɨɪɭɱɚɬɶ, ɜɜɟɪɹɬɶ, ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ
commodus, a, um ɭɞɨɛɧɵɣ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ, ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
communicans, ntis ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɣ
communis, e ɨɛɳɢɣ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɩɪɨɫɬɨɣ
compactus, a, um ɩɥɨɬɧɵɣ
comparo, paravl, parafum, are ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ
compositio, onis f ɫɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
compositus, a, um ɫɥɨɠɧɵɣ
concavus, a, um ɜɨɝɧɭɬɵɣ
concentratus, a, um ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɫɝɭɳɟɧ-
ɧɵɣ, ɤɪɟɩɤɢɣ
concha, ae f ɪɚɤɨɜɢɧɚ
concido, cidi, cisum, ere ɪɟɡɚɬɶ, ɢɡɪɟɡɚɬɶ
conditio, onis f ɭɫɥɨɜɢɟ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ
concipio, cepi, ceptum, ere ɛɪɚɬɶ; ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ; ɡɚɛɟɪɟɦɟɧɟɬɶ
concordia, ae f ɫɨɝɥɚɫɢɟ
concoquo, coxi, coctum, ere ɩɟɪɟɜɚɪɢɜɚɬɶ
condimentum, i n ɩɪɢɩɪɚɜɚ

192
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

conditor, oris m ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ


conduco, duxi, ductum, ere ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɫɥɭɠɢɬɶ ɱɟɦɭ-
ɥɢɛɨ
condyloideus, a, um ɦɵɳɟɥɤɨɜɢɞɧɵɣ
condylus, i m ɦɵɳɟɥɨɤ, ɝɨɥɨɜɤɚ ɤɨɫɬɢ
confero, contuli, collatum,
conferre ɫɧɨɫɢɬɶ; ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ; ɫɨɨɛɳɚɬɶ
confiteor, fessus sum, eri ɫɨɡɧɚɜɚɬɶɫɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
congenitus, a, um ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɣ
congestio, onis f ɤɨɧɝɟɫɬɢɹ — ɩɪɢɥɢɜ ɤɪɨɜɢ,
ɝɢɩɟɪɟɦɢɹ
coniugium, ii n ɫɭɩɪɭɠɟɫɬɜɨ, ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɚɹ
ɠɢɡɧɶ
coniunctivus, ɚ, um ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
consensus, us m ɫɨɝɥɚɫɢɟ
consequentia, ae f ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
conservo, avi, atum, are ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
consilium, ii n ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ; ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ, ɩɥɚɧ
consisto, stiti, –, ere ɫɨɫɬɨɹɬɶ
conspergo, spersi, spersum, ere ɩɨɫɵɩɚɬɶ, ɨɤɪɨɩɥɹɬɶ
constantia, ae f ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
constituens, ntis ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɟ
ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɜ
ɫɥɨɠɧɨɦ ɪɟɰɟɩɬɟ
constituo, stitui, stitutum, ere ɫɬɪɨɢɬɶ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ,
ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ
consto, stiti, statorus, are ɫɨɫɬɨɹɬɶ; ɛɵɬɶ
ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ
consulto, avi, atum, are ɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶɫɹ, ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ
consuetudo, inis f ɩɪɢɜɵɱɤɚ
contagiosus, a, um ɡɚɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɣ
contemptus, us m ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ
contero, trivi, tritum, ere ɪɚɫɬɢɪɚɬɶ, ɤɪɨɲɢɬɶ
continenter ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨ

193
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


contineo, tinui, tentum, ere ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ, ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ
contingo, tigi, tactum, ere ɞɨɬɪɚɝɢɜɚɬɶɫɹ
contra (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚcc.) ɩɪɨɬɢɜ
contractio, onis f ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ, ɫɦɨɪɳɢɜɚɧɢɟ
contractus, a, um ɫɬɹɧɭɬɵɣ, ɫɨɤɪɚɳɺɧɧɵɣ
contraho, traxi, tractum, ere ɫɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɫɨɤɪɚɳɚɬɶ
contundo, tudi, tusum, ere ɪɚɡɞɪɨɛɥɹɬɶ, ɦɟɥɤɨ ɬɨɥɨɱɶ
contusio, onis f ɭɲɢɛ, ɭɞɚɪ, ɤɨɧɬɭɡɢɹ
contusus, a, um ɭɲɢɛɥɟɧɧɵɣ, ɪɚɫɬɨɥɱɟɧɧɵɣ
Convallaria, ae f ɥɚɧɞɵɲ
convalesco, valui, –, ere ɜɵɡɞɨɪɚɜɥɢɜɚɬɶ
convenio, veni, ventum, ire ɫɯɨɞɢɬɶɫɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
converto, verti, versum, ere ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
convinco, vici, victum, ere ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
copia, ae f ɨɛɢɥɢɟ, ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
copiosus, a, um ɢɡɨɛɢɥɭɸɳɢɣ
coquo, coxi, coctum, ere ɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɜɚɪɢɬɶ
cor, cordis n ɫɟɪɞɰɟ
coracoideus, a, um ɤɥɸɜɨɜɢɞɧɵɣ
corium, ii n ɤɨɠɚ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɬɤɚɧɧɵɣ
ɫɥɨɣ ɤɨɠɢ
corneus, a, um ɪɨɝɨɜɨɣ, ɢɡ ɪɨɝɚ
corona, ae f ɤɨɪɨɧɚ, ɜɟɧɨɤ, ɤɨɪɨɧɤɚ
corono, avi, atum, are ɭɜɟɧɱɢɜɚɬɶ, ɭɤɪɚɲɚɬɶ ɜɟɧɤɨɦ
corpus, oris n ɬɟɥɨ
corrigens, ntis (remedium) ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ, ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɦɨɟ ɤ ɞɪɭ-
ɝɨɦɭ ɥɟɤɚɪɫɬɜɭ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɡɚɩɚɯɚ, ɜɤɭɫɚ ɢɥɢ ɰɜɟɬɚ ɟɝɨ
corrigo, rexi, rectum, ere ɜɵɩɪɹɦɥɹɬɶ, ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ
corrumpo, rupi, ruptum, ere ɩɨɪɬɢɬɶ
corruptio, onis f ɩɨɞɤɭɩ; ɩɨɪɱɚ; ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ
ɩɥɨɯɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
cortex, icis m ɤɨɪɚ
costa, ae f ɪɟɛɪɨ
194
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

costa vera ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɪɟɛɪɨ


costa spuria ɥɨɠɧɨɟ ɪɟɛɪɨ
costalis, e ɪɺɛɟɪɧɵɣ
cotidianus, a, um ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ
coxitis, tidis f ɤɨɤɫɢɬ, ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɬɚɡɨɛɟɞɪɟɧ-
ɧɨɝɨ ɫɭɫɬɚɜɚ
cranialis, e ɱɟɪɟɩɧɨɣ
cranium, ii n ɱɟɪɟɩ
crassus, a, um ɬɨɥɫɬɵɣ
credo, didi, ditum, ere ɜɟɪɢɬɶ, ɞɨɜɟɪɹɬɶ
cremaster, eris m ɦɵɲɰɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɹɢɱɤɨ
cresco, crevi, cretum, ere ɪɚɫɬɢ, ɜɵɪɨɫɬɚɬɶ
crisis, is f ɤɪɢɡɢɫ — ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɬɪɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚ-
ɧɢɹ, ɛɵɫɬɪɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɵ ɞɨ ɧɨɪɦɵ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɧɢɠɟ
crista, ae f ɝɪɟɛɟɧɶ
criticus, ɚ, um ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɪɟɲɚɸɳɢɣ, ɩɟɪɟ-
ɥɨɦɧɵɣ
crudus, ɚ, um ɫɵɪɨɣ, ɧɟɡɪɟɥɵɣ, ɧɟɩɟɪɟɜɚɪɟɧɧɵɣ
crus, cruris n ɝɨɥɟɧɶ
cubo, bui, bitum, are ɥɟɠɚɬɶ
cucurbitula, ae f ɤɪɨɜɨɫɨɫɧɚɹ ɛɚɧɤɚ
culex, icis m ɤɨɦɚɪ
culter, tri m ɧɨɠ
cum ɫ, ɜɦɟɫɬɟ; ɤɨɝɞɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
cunctus, a, um ɜɟɫɶ
cupio, ivi (ii), itum, ere ɫɢɥɶɧɨ ɠɟɥɚɬɶ, ɠɚɠɞɚɬɶ
cura, ae f ɩɨɩɟɱɟɧɢɟ, ɡɚɛɨɬɚ
curatio, onis f ɥɟɱɟɧɢɟ
curo, avi, atum, are ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ, ɥɟɱɢɬɶ
curro, cucurri, cursum, ere ɛɟɠɚɬɶ, ɫɩɟɲɢɬɶ
cursus, us m ɛɟɝ; ɞɜɢɠɟɧɢɟ; ɤɭɪɫ
cutaneus, a, um ɤɨɠɧɵɣ

195
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


cutis, is f ɤɨɠɚ
cyanas, atis m ɰɢɚɧɚɬ
cyathus, i m ɤɭɛɨɤ
cystadenoma, atis n ɚɞɟɧɨɦɚ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɞɧɨɣ
ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɢɫɬ
cystis, is f ɩɭɡɵɪɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɨɱɟɜɨɣ
ɩɭɡɵɪɶ; ɤɢɫɬɚ — ɩɨɥɚɹ ɨɩɭɯɨɥɶ
ɫ ɠɢɞɤɢɦ ɢɥɢ ɩɨɥɭɠɢɞɤɢɦ ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɦɵɦ
cystitis, tidis f ɰɢɫɬɢɬ — ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɦɨɱɟɜɨɝɨ
ɩɭɡɵɪɹ
cystolithiasis, is f ɰɢɫɬɨɥɢɬɢɚɡ — ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɦɧɟɣ ɜ ɦɨɱɟɜɨɦ
ɩɭɡɵɪɟ
cystoma, atis n ɰɢɫɬɨɦɚ — ɦɟɲɨɬɱɚɬɚɹ
ɨɩɭɯɨɥɶ
cystoplegia, ae f ɰɢɫɬɨɩɥɟɝɢɹ — ɩɚɪɚɥɢɱ ɦɨɱɟ-
ɜɨɝɨ ɩɭɡɵɪɹ
cystostomia, ae f ɰɢɫɬɨɫɬɨɦɢɹ — ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɫɬɭɥɵ ɦɨɱɟɜɨɝɨ
ɢɥɢ ɠɺɥɱɧɨɝɨ ɩɭɡɵɪɹ ɤ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɢ ɬɟɥɚ
Cytologia, ae f ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɫɬɪɨɟɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɤɥɟɬɤɢ

D
dacryadenitis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɫɥɺɡɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ
dacryon, i n ɫɥɟɡɚ
dacryorrhoea, ae f ɫɢɥɶɧɨɟ ɫɥɟɡɨɬɟɱɟɧɢɟ
dactylalgia, ae f ɛɨɥɢ ɜ ɩɚɥɶɰɚɯ
dactylus, i m ɩɚɥɟɰ
de (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ abl.) ɨ, ɨɛ
debeo, debui, dobitum, erɟ ɛɵɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɵɦ, ɛɵɬɶ ɞɨɥɠɧɵɦ
debilito, avi, atum, are ɨɫɥɚɛɥɹɬɶ
decem ɞɟɫɹɬɶ

196
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

December, bris m (mensis) ɞɟɤɚɛɪɶ


decerno, crevi, cretum, ere ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
decide, cidi, –, ere ɩɚɞɚɬɶ, ɜɵɩɚɞɚɬɶ
deciduus, a, um ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɣ
decigramma, atis n ɞɟɰɢɝɪɚɦɦ
decimus, a, um ɞɟɫɹɬɵɣ
declino, avi, atum, are ɫɤɥɨɧɹɬɶ
decoctum, i n ɨɬɜɚɪ
decubitus, us m ɩɪɨɥɟɠɟɧɶ
dedo, didi, ditum, ere ɨɬɞɚɜɚɬɶ, ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɫɟɛɹ
defectus, us m ɞɟɮɟɤɬ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ
defensio, onis f ɡɚɳɢɬɚ
deficio, feci, fectum, ere ɧɟ ɯɜɚɬɚɬɶ
defluo, fluxi, fluxum, ere ɫɬɟɤɚɬɶ, ɫɩɚɞɚɬɶ
dehinc ɨɬɫɸɞɚ
deinde ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɬɨɦ
delecto, avi, atum, are ɭɜɟɫɟɥɹɬɶ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɞɨɜɨɥɶ-
ɫɬɜɢɟ
deltoideus, ɚ, um ɞɟɥɶɬɨɜɢɞɧɵɣ, ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɝɪɟ-
ɱɟɫɤɭɸ ɛɭɤɜɭ ɞɟɥɶɬɚ
deni, ae, ɚ ɩɨ ɞɟɫɹɬɶ
denique ɧɚɤɨɧɟɰ, ɜɨɨɛɳɟ
dens, ntis m ɡɭɛ
dens caninus ɤɥɵɤ
dens incisivus ɪɟɡɟɰ
dens molaris ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɡɭɛ
dens praemolaris ɦɚɥɵɣ ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɡɭɛ
dens sapientiae sive dens ɡɭɛ ɦɭɞɪɨɫɬɢ
serotinus
derivo, avi, atum, are ɨɬɜɨɞɢɬɶ, ɨɬɤɥɨɧɹɬɶ
dermatexanthema, atis n ɤɨɠɧɚɹ ɫɵɩɶ
dermatologia, ae f ɪɚɡɞɟɥ ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɡɚɧɢɦɚɸ-
ɳɢɣɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟɦ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɤɨɠɢ

197
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


dermatosis, is f ɞɟɪɦɚɬɨɡ — ɤɨɠɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ
ɜɨɨɛɳɟ
descendens, ntis ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɣ
descendo, scendi, scensum, ere ɫɯɨɞɢɬɶ, ɫɩɭɫɤɚɬɶɫɹ
describo, scripsi, scriptum, ere ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ
desidero, avi, atum, are ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
designatio, onis f ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
designo, avi, atum, are ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ
desinfectio, onis f ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɟ, ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɹ
destillatus, a, um ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɩɟɪɟɝɧɚɧɧɵɣ
destillo, avi, atum, are ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɟɪɟɝɨɧɹɬɶ
destino, avi, atum, are ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
destituo, stitui, stitutum, ere ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɥɢɲɚɬɶ
destruo, struxi, structum, ere ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ
detrimentum, i n ɭɳɟɪɛ, ɭɪɨɧ
devito, avi, atum, are ɢɡɛɟɝɚɬɶ
dexter, tra, trum ɩɪɚɜɵɣ
dephtheria, ae f ɞɢɮɬɟɪɢɹ
dens serotinus, a, um ɡɭɛ ɦɭɞɪɨɫɬɢ
diaeta, ae f ɞɢɟɬɚ
diabetes, ae m ɞɢɚɛɟɬ, ɦɨɱɟɢɡɧɭɪɟɧɢɟ
diabolus, i m ɞɶɹɜɨɥ, ɞɭɯ ɡɥɚ ɢ ɥɠɢ
diagnosis, is f ɞɢɚɝɧɨɡ, ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɡɧɢ
diameter, tri f ɞɢɚɦɟɬɪ
diaphragma, atis n ɞɢɚɮɪɚɝɦɚ — ɝɪɭɞɨɛɪɸɲɧɚɹ
ɩɟɪɟɩɨɧɤɚ
diastole, es f ɞɢɚɫɬɨɥɚ — ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɫ-
ɲɢɪɟɧɢɟ (ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɟ) ɩɨɥɨɫ-
ɬɟɣ ɫɟɪɞɰɚ, ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɟɟ ɩɨɫɥɟ
ɢɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
diathermia, ae f ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɦ
ɬɨɤɨɦ ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɝɥɭ-
ɛɨɤɨɥɟɠɚɳɢɯ ɬɤɚɧɟɣ
dichloridum, i n ɞɢɯɥɨɪɢɞ

198
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

dico, dixi, dictum, ere ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɧɚɡɵɜɚɬɶ


diencephalon, i n ɞɢɷɧɰɟɮɚɥɨɧ — ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱ-
ɧɵɣ ɦɨɡɝ
dies, ei m, f ɞɟɧɶ
differentia, ae f ɪɚɡɧɢɰɚ, ɪɚɡɥɢɱɢɟ
difficile ɫ ɬɪɭɞɨɦ, ɧɟɥɟɝɤɨ, ɬɪɭɞɧɨ
difficilis, e ɬɪɭɞɧɵɣ
digastricus, a, um ɞɜɭɛɪɸɲɧɨɣ
Digitalinum, i n ɞɢɝɢɬɚɥɢɧ
Digitalis, is f ɧɚɩɟɪɫɬɹɧɤɚ
digitus, i m ɩɚɥɟɰ
dignosco, gnovi, –, ere ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ
dilatatio, onis f ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
dilato, avi, atum, are ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ
diligenter ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ,
ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ
dilutus, a, um ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɵɣ, ɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɣ
dimidium, ii n ɩɨɥɨɜɢɧɚ
dirimo, emi, emptum, ere ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ
discerno, crevi, cretum, ere ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ, ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ
disciplina, ae f ɭɱɟɧɢɟ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ,
ɧɚɭɤɚ
disco, didici, –, ere ɭɱɢɬɶɫɹ, ɢɡɭɱɚɬɶ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ
discordia, ae f ɪɚɡɞɨɪ, ɫɫɨɪɚ
discus, i m ɞɢɫɤ, ɜɧɭɬɪɢɫɭɫɬɚɜɧɨɣ ɯɪɹɳ
dispositio, onis f ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
dissectio, onis f ɪɚɫɫɟɱɟɧɢɟ, ɩɪɟɩɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
dissimilatio, onis f ɪɚɫɩɚɞ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɫɨɩɪɨɜɨ-
ɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɦ
ɷɧɟɪɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
dispute, avi, atum, are ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ, ɫɩɨɪɢɬɶ
distalis, ɟ ɭɞɚɥɺɧɧɵɣ, ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɣ

199
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


distincte ɹɫɧɨ, ɬɨɱɧɨ
distinguo, stinxi, stinctum, ere ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ, ɨɬɞɟɥɹɬɶ
dill ɞɨɥɝɨ
Diuretinum, i n ɞɢɭɪɟɬɢɧ
divide, visi, visum, ere ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
divitiae, arum f ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
do, dedi, datum, dare ɞɚɜɚɬɶ, ɜɵɞɚɜɚɬɶ, ɨɬɩɭɫɤɚɬɶ
doceo, docui, doctum, ere ɭɱɢɬɶ, ɨɛɭɱɚɬɶ
doctrina, ae f ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ
doctus, a, um ɭɱɟɧɵɣ
dolor, oris m ɛɨɥɶ
domesticus, a, um ɞɨɦɚɲɧɢɣ
dominus, i m ɝɨɫɩɨɞɢɧ, ɜɥɚɞɟɥɟɰ
domus, us f ɞɨɦ, ɠɢɥɢɳɟ
dormio, ivi, itum, are ɫɩɚɬɶ
dorsalis, ɟ ɬɵɥɶɧɵɣ, ɫɩɢɧɧɨɣ
dorsum, i n ɫɩɢɧɚ
dosis, is f ɞɨɡɚ
dubium, ii n ɫɨɦɧɟɧɢɟ
dubius, a, um ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
duco, duxi, ductum, ere ɜɟɫɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ductus, us m ɩɪɨɬɨɤ, ɯɨɞ
dulcis, ɟ ɫɥɚɞɤɢɣ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɧɚ ɜɤɭɫ
dum (ɫɨɸɡ) ɩɨɤɚ, ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ
duo, duae, duo ɞɜɚ, ɞɜɨɟ
duodecim ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ
duodecimus, ɚ, um ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɵɣ
duodenum, i n ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɚɹ ɤɢɲɤɚ
duodetriginta ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɜɨɫɟɦɶ
duodeviginti ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ
duodevicesimus, a, um ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɵɣ
duplex, icis ɞɜɨɣɧɨɣ

200
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

durus, a, um ɬɜɺɪɞɵɣ, ɤɪɟɩɤɢɣ


dys- ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ, ɫɨɨɛɳɚɸɳɚɹ ɩɨɧɹ-
ɬɢɸ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ,
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɵɣ ɫɦɵɫɥ
dysaesthesia, ae f ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ
dysenteria, ae f ɞɢɡɟɧɬɟɪɢɹ
dysergia, ae f ɞɢɫɟɪɝɢɹ — ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ; ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɰɢɹ
dysgeusia, ae f ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɤɭ-
ɫɚ, ɢɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɤɭɫɚ
dyskinesia, ae f ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ
ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɰɢɢ
dysopsia, ae f ɬɭɦɚɧɧɨɟ ɡɪɟɧɢɟ
dysphagia, ae f ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɥɨɬɚɧɢɹ
dyspnoe, es f ɨɞɵɲɤɚ
dystonia, ae f ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɨɧɭɫɚ
dystrophia, ae f ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɬɤɚɧɟɣ,
ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɥɢ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
dysuria, ae f ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɧɨɟ ɦɨɱɟɢɫɩɭɫɤɚɧɢɟ

E
e, ex (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ abl.) ɢɡ, ɨɬ
ea (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɩɨɷɬɨɦɭ
ebrietas, atis f ɩɶɹɧɫɬɜɨ
ebrius, a, um ɩɶɹɧɵɣ
ebullio, ivi, itum, ire ɤɢɩɟɬɶ, ɡɚɤɢɩɚɬɶ
eburneus, a, um ɰɜɟɬɚ ɫɥɨɧɨɜɨɣ ɤɨɫɬɢ
ectasia, ea (ectasis) f ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ecto- (ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ) ɧɚɪɭɠɧɵɣ
ectoderma, atis n ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɡɚɪɨɞɵɲɟɜɵɣ ɥɢɫɬɨɤ

201
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


edo, edi, esum, edere (esse) ɟɫɬɶ, ɤɭɲɚɬɶ
edo, didi, ditum, ere ɢɡɞɚɜɚɬɶ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɶ; ɪɨɠɞɚɬɶ, ɪɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɟɬ
effectus, us m ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
effero, extuli, datum, efferre ɜɵɧɨɫɢɬɶ, ɨɬɧɨɫɢɬɶ, ɬɟɪɩɟɬɶ
eholecystostomia, ɚɟ f ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɫɬɭɥɵ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɯɨɥɟɰɢɫɬɨɩɟɤɫɢɢ
elephantiasis, is f ɫɥɨɧɨɜɨɫɬɶ, ɫɥɨɧɨɜɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ
embryotomia, ɚɟ f ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɫɫɟɱɟɧɢɟ ɬɟɥɚ
ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɩɥɨɞɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɨɞɨɜ
endangiltis, tidis f ɷɧɞɚɧɝɢɢɬ — ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɨɝɨ
ɫɨɫɭɞɚ
enteron, i n ɤɢɲɤɚ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɶ
epicondylus, i m ɧɚɞɦɵɳɟɥɨɤ
epithalamus, i m ɷɩɢɬɚɥɚɦɭɫ — ɧɚɛɭɝɨɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ
erythropenia, ɚɟ f ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ
ɜ ɤɪɨɜɢ
ero, avi, atum, are ɩɪɨɫɢɬɶ
et cetera ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ
et (ɫɨɸɡ) ɢ
etiamsi (ɫɨɸɡ) ɯɨɬɹ
ethmoidalis, e ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɣ
etiam (ɫɨɸɡ) ɬɚɤɠɟ, ɞɚɠɟ
Eucalyptus, i f ɷɜɤɚɥɢɩɬ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ
evacuo, avi, atum, are ɨɩɨɪɚɠɧɹɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶ
evidens, ntis ɷɜɢɞɟɧɬɧɵɣ — ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ, ɹɜ-
ɧɵɣ, ɹɫɧɵɣ
evoco, avi, atum, are ɜɵɡɵɜɚɬɶ
exacte (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɨɱɧɨ
examinatio, onis f ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ
exanthematicus, a, um ɫɵɩɧɨɣ
excellens, ntis ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ

202
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

excerno, crevi, cretum, ere ɨɬɞɟɥɹɬɶ


excipio, cepi, ceptum, ere ɜɵɧɢɦɚɬɶ, ɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚɬɶ
excito, avi, atum, are ɜɵɡɵɜɚɬɶ
exemplar, aris n ɨɛɪɚɡɟɰ
exempli causa ɧɚɩɪɢɦɟɪ
exemplum, i n ɩɪɢɦɟɪ
existo, extiti, tatum, ere ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ
exitus, us m ɢɫɯɨɞ, ɤɨɧɟɰ
exitus letalis ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɢɫɯɨɞ
expello, puli, pulsum, ere ɜɵɝɨɧɹɬɶ
experimentum, i n ɨɩɵɬ, ɩɪɨɛɚ
explico, avi, atum, are ɪɚɫɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɪɚɡɝɥɚɠɢɜɚɬɶ
exsequor, secutus sum, sequi ɫɩɢɫɵɜɚɬɶ
exsiccatus, a, um ɡɚɫɨɯɲɢɣ
exstinguo, nxi, nctum, ere ɬɭɲɢɬɶ, ɝɚɫɢɬɶ
exsugo, suxi, suctum, ere ɜɵɫɚɫɵɜɚɬɶ
extendo, tendi, tensum, ere ɧɚɦɚɡɵɜɚɬɶ
extensio, onis f ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟ
extensor, oris m ɪɚɡɝɢɛɚɬɟɥɶ
exterior, ius ɜɧɟɲɧɢɣ
externus, a, um ɧɚɪɭɠɧɵɣ
extra (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚɫc.) ɜɧɟ, ɤɪɨɦɟ
extractum, i n ɜɵɬɹɠɤɚ
extraho, traxi, tractum, ere ɜɵɬɹɝɢɜɚɬɶ
extremitas, atis f ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɟɰ
extrinsecus ɢɡɜɧɟ, ɫɧɚɪɭɠɢ, ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ
exulceratus, ɚ, um ɢɡɴɹɡɜɥɟɧɧɵɣ, ɩɨɤɪɵɬɵɣ ɹɡɜɚɦɢ

F
facialis, ɟ ɥɢɰɟɜɨɣ
facies, ei f ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ; ɥɢɰɨ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɥɢɰɚ

203
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


facies Hippocratica Ƚɢɩɩɨɤɪɚɬɨɜɨ ɥɢɰɨ
facies leonina ɥɶɜɢɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɥɟɨɧɬɢɚɡɢɫ —
ɨɛɟɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ
(ɩɪɢ ɩɪɨɤɚɡɟ)
facile (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɥɟɝɤɨ
facilis, ɟ ɥɺɝɤɢɣ
facio, feci, factum, ere ɞɟɥɚɬɶ
factitius, a, um ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ
factum, i n ɞɟɥɨ, ɞɟɹɧɢɟ, ɩɨɫɬɭɩɨɤ,
ɫɞɟɥɚɧɧɨɟ
factus, a, um ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ
fallo, fefelli, falsum, ere ɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ
falsus, a, um ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ, ɨɲɢɛɨɱɧɵɣ,
ɥɨɠɧɵɣ
fames, is f ɝɨɥɨɞ
Farfara, ɚɟ f ɦɚɬɶ-ɢ-ɦɚɱɟɯɚ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɚɫɬɟɧɢɟ
fascia, ɚɟ f ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɦɵɲɰ; ɩɨɜɹɡɤɚ
fascis, is m ɫɜɹɡɤɚ, ɩɭɱɨɤ
fauces, ium (pl.) f ɡɟɜ
febris, is f ɥɢɯɨɪɚɞɤɚ
Februarius, ii m (mensis) ɮɟɜɪɚɥɶ
fecundus, a, um ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɣ
fel, fellis n ɠɺɥɱɶ (ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɠɺɥɱ-
ɧɨɦ ɩɭɡɵɪɟ)
felicitas, atis f ɫɱɚɫɬɶɟ
felleus, ɚ, um ɠɺɥɱɧɵɣ
felix, icis ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ
femina, ɚɟ f ɠɟɧɳɢɧɚ
femininus, a, um ɠɟɧɫɤɢɣ
femus, oris n ɛɟɞɪɨ
fere (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɩɨɱɬɢ
ferinus, a, um ɡɜɟɪɢɧɵɣ, ɞɢɤɢɣ
fero, tuli, latum, ferre ɧɨɫɢɬɶ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ

204
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

Ferrum, i n ɠɟɥɟɡɨ
festino, avi, atum, are ɫɩɟɲɢɬɶ
fibra, ae f ɜɨɥɨɤɧɨ
fibrosus, a, um ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɣ
fibula, ae f ɡɚɫɬɺɠɤɚ; ɦɚɥɚɹ ɛɟɪɰɨɜɚɹ ɤɨɫɬɶ
fibularis, ɟ ɦɚɥɨɛɟɪɰɨɜɵɣ
fides, ei f ɜɟɪɚ, ɜɟɪɧɨɫɬɶ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
figo, fixi, fixum, arɟ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɬɶ
figura, ae f ɮɢɝɭɪɚ, ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ
filia, ae f ɞɨɱɶ
filius, ii m ɫɵɧ
filtro, avi, atum, are ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɬɶ, ɩɪɨɰɟɠɢɜɚɬɶ
filum, i n ɧɢɬɤɚ
finio, ivi, itum, ire ɤɨɧɱɚɬɶ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ
finis, is m ɤɨɧɟɰ, ɦɟɠɚ, ɩɪɟɞɟɥ
fio, factus sum, fieri ɞɟɥɚɬɶɫɹ, ɫɥɭɱɚɬɶɫɹ
firmo, avi, atum, are ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶ
fissura, ae f ɳɟɥɶ, ɬɪɟɳɢɧɚ
fixatio, onis f ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
fixus, a, um ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ, ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣ
flagito, avi, atum, are ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
flamma, ae f ɩɥɚɦɹ, ɨɝɨɧɶ
flavus, a, um ɠɺɥɬɵɣ, ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɣ
flexio, onis f ɫɝɢɛɚɧɢɟ
flexor, oris m ɫɝɢɛɚɬɟɥɶ (ɦɭɫɤɭɥ)
flexuosus, a, um ɫɨɝɧɭɬɵɣ
flexura, ae f ɫɝɢɛ, ɩɟɪɟɝɢɛ, ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɟ
floreo, ui, –, ere ɰɜɟɫɬɢ, ɛɵɬɶ ɜ ɰɜɟɬɭ
flos, floris m ɰɜɟɬɨɤ
fluctuans, ntis ɤɨɥɟɛɥɸɳɢɣɫɹ
fluidus, a, um ɠɢɞɤɢɣ
foedus, a, um ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɝɚɞɤɢɣ
Foeniculum, i n ɭɤɪɨɩ

205
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


foetus, us m ɩɥɨɞ (ɭɬɪɨɛɧɵɣ), ɩɥɨɞ ɜ ɦɚɬɤɟ
ɨɬ 9-ɣ ɧɟɞɟɥɢ ɞɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
folium, ii n ɥɢɫɬ
fonticulus, i m ɪɨɞɧɢɱɨɤ
fons, fontis m ɢɫɬɨɱɧɢɤ
foramen, inis n ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
forma, ae f ɮɨɪɦɚ, ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɜɢɞ
formo, avi, atum, are ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ
formosus, a, um ɫɬɪɨɣɧɵɣ, ɤɪɚɫɢɜɵɣ
formula, ae f ɮɨɪɦɭɥɚ, ɫɯɟɦɚ
fornix, icis m ɫɜɨɞ, ɚɪɤɚ
fortis, e ɫɢɥɶɧɵɣ, ɨɬɜɚɠɧɵɣ, ɯɪɚɛɪɵɣ
fossa, ae f ɹɦɤɚ, ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ
fossula, ae f ɹɦɨɱɤɚ
fovea, ae f ɹɦɚ, ɹɦɤɢ, ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ
fractura, ɚɫ f ɩɟɪɟɥɨɦ
fragmentum, i n ɨɛɥɨɦɨɤ, ɤɭɫɨɤ, ɨɬɪɵɜɨɤ
fraus, fraudis f ɨɛɦɚɧ, ɤɨɜɚɪɫɬɜɨ
frequens, ntis ɱɚɫɬɵɣ
frenulum, i n ɭɡɞɟɱɤɚ
frictio, onis f ɪɚɫɬɢɪɚɧɢɟ, ɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɣ
ɦɚɫɫɚɠ
frigide ɯɨɥɨɞɧɨ
frigidus, a, um ɯɨɥɨɞɧɵɣ
frons, ntis f ɥɨɛ
frontalis, e ɥɨɛɧɵɣ
fructuosus, a, um ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɵɣ, ɩɨɥɟɡɧɵɣ
fructus, us m ɩɥɨɞ
fstula, ae f ɮɢɫɬɭɥɚ, ɬɪɭɛɤɚ
fungosus, a, um ɝɪɢɛɨɜɢɞɧɵɣ
fundus, i m ɞɧɨ
Furacilinum, i n ɮɭɪɚɰɢɥɢɧ
furca, ae f ɞɜɭɡɭɛɵɟ ɜɢɥɵ

206
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

furfur, uris m ɨɬɪɭɛɢ


fuscus, a, um ɬɟɦɧɵɣ, ɱɟɪɧɨɜɚɬɵɣ
futurus, a, um ɛɭɞɭɳɢɣ

G
gala, galactis n ɦɨɥɨɤɨ
galactocele, es f ɤɢɫɬɚ ɦɨɥɨɱɧɚɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɡɚ-
ɤɭɩɨɪɤɢ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɬɨɤɨɜ
ɝɪɭɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ
galactorrhoea, ae f ɜɵɬɟɤɚɧɢɟ ɦɨɥɨɤɚ ɢɡ ɝɪɭɞɧɵɯ
ɠɟɥɟɡ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɚɭɡ ɦɟɠɞɭ
ɤɨɪɦɥɟɧɢɹɦɢ ɝɪɭɞɶɸ
ganglioneuroma, atis n ɨɩɭɯɨɥɶ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɫɹ
ɢɡ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɪɜɧɵɯ
ɝɚɧɝɥɢɟɜ
ganglion, ii n ɧɟɪɜɧɵɣ ɭɡɟɥ
gangraena, ae f ɝɚɧɝɪɟɧɚ, ɨɦɟɪɬɜɟɧɢɟ
gangrenosus, ɚ, um ɨɦɟɪɬɜɟɥɵɣ
gargarisma, atis n ɩɨɥɨɫɤɚɧɢɟ
gastralgia, ae f ɛɨɥɶ ɠɟɥɭɞɤɚ
gastrostomia, ae f ɝɚɫɬɪɨɫɬɨɦɢɹ — ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨɝɨ ɫɜɢ-
ɳɚ ɞɥɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɦɥɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢ ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɢɳɟ-
ɜɨɞɚ
gaudeo, gavisus sum, ere ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ
gaudium, ii n ɪɚɞɨɫɬɶ, ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
gaster, tris f ɠɟɥɭɞɨɤ
gastricus, a, um ɠɟɥɭɞɨɱɧɵɣ
gelatina, ae f ɠɟɥɚɬɢɧɚ, ɤɥɟɣ
geloduratus, a, um ɢɡ ɡɚɫɬɵɜɲɟɣ ɠɟɥɚɬɢɧɵ
gelu, us n ɥɟɞ, ɦɨɪɨɡ
gemma, ae f ɩɨɱɤɚ (ɪɚɫɬɟɧɢɹ)
gena, ae f ɳɟɤɚ

207
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


generalisatus, a, um ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɣ
generosus, a, um ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ
genes, is ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ ɨɡɧɚɱɚɟɬ
ɩɪɨɢɫɲɟɞɲɢɣ
genesis, is f ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɧɚɱɚɥɨ
Gentiana, ae f ɝɨɪɟɱɚɜɤɚ
genu, us n ɤɨɥɟɧɨ
genus, eris n ɪɨɞ, ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ; ɫɨɪɬ
gigno, genui, genitum, ere ɪɨɠɞɚɬɶ
gingiva, ae f ɞɟɫɧɚ
gingivectomia, ae f ɜɵɪɟɡɚɧɢɟ ɞɟɫɟɧ
gingivitis, tidis f ɝɢɧɝɢɜɢɬ — ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɞɟɫɟɧ
glaber, bra, brum ɛɟɡɜɨɥɨɫɵɣ, ɝɥɚɞɤɢɣ
glandula, ae f ɠɟɥɟɡɚ
glossa, ae f ɹɡɵɤ
glossorrhagia, ae f ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ ɢɡ ɹɡɵɤɚ
gluteus, a, um (glutacus, ɚ, um) ɫɟɞɚɥɢɳɧɵɣ
glycogenesis, is f ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɚɯɚɪɚ
glycogeusia, ae f ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɥɚɞɤɨɝɨ ɜɤɭɫɚ ɜɨ
ɪɬɭ ɛɟɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɤɭ-
ɫɨɜɨɝɨ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ
glykys (glyc-) ɫɥɚɞɤɢɣ
glaucus, a, um ɫɟɪɨ-ɝɨɥɭɛɨɣ
globulus, i m ɲɚɪɢɤ
glossalgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɹɡɵɤɟ
glossectomia, ae f ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ
glossopathia, ae f ɛɨɥɟɡɧɶ ɹɡɵɤɚ
glossoscopia, ae f ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɚ
Glycerinum, i n ɝɥɢɰɟɪɢɧ
glycolysis, is f ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɩɚɞ ɝɥɸɤɨɡɵ
ɧɚ ɞɜɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢ-
ɫɥɨɬɵ
glykaemia, ae f ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɚɯɚɪɚ ɜ ɤɪɨɜɢ
gonagra, ae f ɩɨɞɚɝɪɚ ɤɨɥɟɧɧɨɝɨ ɫɭɫɬɚɜɚ

208
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

gonalgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɤɨɥɟɧɧɨɦ ɫɭɫɬɚɜɟ


gonarthritis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɤɨɥɟɧɧɨɝɨ
ɫɭɫɬɚɜɚ
gonarthrotomia, ae f ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɫɤɪɵɬɢɟ ɤɨɥɟɧɧɨ-
ɝɨ ɫɭɫɬɚɜɚ
gonitis, tidis f ɝɨɧɢɬ — ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɤɨɥɟɧɧɨɝɨ
ɫɭɫɬɚɜɚ
gony, gonatos n ɤɨɥɟɧɨ
gossypium, ii n ɜɚɬɚ
gracilis, ɟ ɫɬɪɨɣɧɵɣ, ɬɨɧɤɢɣ
Graece ɩɨ-ɝɪɟɱɟɫɤɢ
Graecus, ɚ, um ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ
gradus, us m ɲɚɝ, ɥɟɫɬɧɢɰɚ; ɫɬɟɩɟɧɶ
gramma, itis n ɝɪɚɦɦ
grandis, e ɛɨɥɶɲɨɣ
granulum, i n ɤɪɭɩɢɧɤɚ; ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ
ɩɢɥɸɥɹ
granum, i n ɡɺɪɧɵɲɤɨ, ɤɪɭɩɢɧɤɚ
gratia, ae f ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ
gratis (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ gen.) ɪɚɞɢ, ɞɥɹ
gratis (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
gratus, a, um ɩɪɢɹɬɧɵɣ, ɦɢɥɵɣ
gravis, e ɬɹɠɺɥɵɣ
grisseus, a, um ɫɟɪɵɣ
grossus, a, um ɤɪɭɩɧɵɣ, ɬɨɥɫɬɵɣ
gusto, avi, atum, arɟ ɨɬɜɟɞɵɜɚɬɶ, ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ
gustus, us m ɜɤɭɫ
gutta, ae f ɤɚɩɥɹ
gynaecologia, ae f ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɹ
gynaecophobia, ae f ɝɢɧɟɤɨɮɨɛɢɹ — ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ
ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
gyne, gynaikos f ɠɟɧɳɢɧɚ
gypsum, i n ɝɢɩɫ
gyrus, i m ɤɪɭɝ, ɢɡɜɢɥɢɧɚ

209
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 

H
habeo, ui, itum, ere ɢɦɟɬɶ
habitus, us m ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ, ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ
haema, utis n ɤɪɨɜɶ
haemothorax haematotho- ɤɪɨɜɨɢɡɥɢɹɧɢɟ ɜ ɝɪɭɞɧɭɸ
rax), acis m ɩɨɥɨɫɬɶ
haematocele, es f ɤɪɨɜɹɧɚɹ ɝɪɵɠɚ
haematogenes, is ɤɪɨɜɟɪɨɞɧɵɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɣ
ɢɡ ɤɪɨɜɢ
haematologia, ae f ɝɟɦɚɬɨɥɨɝɢɹ — ɧɚɭɤɚ ɨ ɤɪɨɜɢ
ɢ ɤɪɨɜɟɬɜɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ
haematopolesis, is f ɤɪɨɜɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
haematopoieticus, ɚ, um ɤɪɨɜɟɬɜɨɪɧɵɣ
haematorrhoea, ae f ɫɢɥɶɧɨɟ ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ
haematuria, ae f ɝɟɦɚɬɭɪɢɹ — ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɨɜɢ ɜ
ɦɨɱɟ
haemoglobinum, i n ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧ — ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ
ɠɟɥɟɡɨ ɩɢɝɦɟɧɬ ɤɪɨɜɢ
haemogramma, atis n ɝɟɦɨɝɪɚɦɦɚ — ɤɚɪɬɢɧɚ ɤɪɨɜɢ:
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɤɪɨɜɢ
haemophthalmia, ae f ɤɪɨɜɨɢɡɥɢɹɧɢɟ ɜ ɝɥɚɡɧɨɟ ɹɛɥɨɤɨ
haemophthalmus, i m ɤɪɨɜɨɢɡɥɢɹɧɢɟ ɜ ɝɥɚɡɧɨɟ ɹɛɥɨɤɨ
haereo, haesi, haesum, ere ɜɢɫɟɬɶ, ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɩɪɢɥɢɩɧɭɬɶ
hallux, ucis m ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɚɥɟɰ ɧɨɝɢ
hamulus, i m ɤɪɸɱɨɤ
Helianthus, i m ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤ
Heliotropion, ii n ɝɟɥɢɨɬɪɨɩ
hemispasmus, i m ɫɭɞɨɪɨɠɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵ ɨɞɧɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ
ɥɢɰɚ
hemispherium, ii n ɩɨɥɭɲɚɪɢɟ

210
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

hepar, atis n ɩɟɱɟɧɶ


hepatalgia, ae f ɛɨɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɱɟɧɢ
hepaticus, a, um ɩɟɱɟɧɨɱɧɵɣ
hepatomegalia, ae f ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɟɱɟɧɢ
Heptylresorcinum, i n ɝɟɩɬɢɥɪɟɡɨɪɰɢɧ
herba, ae f ɬɪɚɜɚ
heri (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɜɱɟɪɚ
hernia, ae f ɝɪɵɠɚ
herniotomia, ae f ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɝɪɵɠɢ
heroicus, a, um ɫɢɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ
herpes, etis m ɩɭɡɵɪɱɚɬɵɣ ɥɢɲɚɣ
heterogenes, is ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɣ, ɱɭɠɟɪɨɞɧɵɣ
heterogenesis, is f ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɟɡ — ɫɦɟɧɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨ-
ɤɨɥɟɧɢɣ
heterolysis, is f ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɟ ɬɤɚɧɟɣ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢ-
ɟɦ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɥɢ ɤɥɟɬɤɚɯ
hetero- ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɨ
Hexachloranum, i n ɝɟɤɫɚɯɥɨɪɚɧ, ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɧɵɣ
ɩɪɟɩɚɪɚɬ
Hexamethylentetraminum, i n ɝɟɤɫɚɦɟɬɢɥɟɧɬɟɬɪɚɦɢɧ
Hexylresorcinum, i n ɝɟɤɫɢɥɪɟɡɨɪɰɢɧ — ɚɤɬɢɜɧɨɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɝɥɢɫɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
hie (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɭɬ, ɡɞɟɫɶ
hie, haec, hoc ɷɬɨɬ, ɷɬɚ, ɷɬɨ
hidradenitis, tidis f ɝɢɞɪɚɞɟɧɢɬ — ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨ-
ɜɵɯ ɠɟɥɟɡ
hiems, emis m ɡɢɦɚ
hilaritas, atis f ɜɟɫɟɥɨɫɬɶ, ɪɚɞɨɫɬɶ
hirudo, inis f ɩɢɹɜɤɚ
historia, ae f ɢɫɬɨɪɢɹ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ

211
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


histographia, ae f ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɤɚɧɟɣ
histologia, ae f ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɹ — ɧɚɭɤɚ ɨ ɬɤɚɧɹɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
histos ɬɤɚɧɶ
hodie (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɫɟɝɨɞɧɹ
homo, inis m ɱɟɥɨɜɟɤ
homogenes, is ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣ
homoios ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ, ɩɨɯɨɠɢɣ
homologia, ae f ɫɯɨɞɫɬɜɨ, ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɫɯɨɞɫɬɜɟ
homologus, ɚ, um ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɫɯɨɞɧɵɣ, ɩɨɯɨ-
ɠɢɣ
homoplastica, ae f ɩɟɪɟɫɚɞɤɚ ɬɤɚɧɟɣ ɢɥɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚ
ɞɪɭɝɨɦɭ
honestus, ɚ, um ɩɨɪɹɞɨɱɧɵɣ, ɱɟɫɬɧɵɣ
honor, oris m ɱɟɫɬɶ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ
hora, ae f ɱɚɫ
horizontalis, e ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ
horribilis, e ɭɠɚɫɧɵɣ, ɫɬɪɚɲɧɵɣ
hortus, i m ɨɝɨɪɨɞ, ɫɚɞ
humanus, a, um ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ
humerus, i m ɩɥɟɱɨ
humidus, a, um ɜɥɚɠɧɵɣ, ɫɵɪɨɣ
humor, oris m ɜɥɚɝɚ, ɠɢɞɤɨɫɬɶ
humus, i f ɡɟɦɥɹ, ɩɨɱɜɚ
hydor ɜɨɞɚ
hydraemia, ae f ɪɚɡɠɢɠɟɧɢɟ ɤɪɨɜɢ
Hydrargyrum, i n ɪɬɭɬɶ
hydrocardia, ae f ɜɨɞɹɧɤɚ ɫɟɪɞɰɚ
hydrocephalia, ae f ɜɨɞɹɧɤɚ ɝɨɥɨɜɵ
hydrochloricus, a, um ɯɥɨɪɢɫɬɨɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ
Hydrogenium, ii n ɜɨɞɨɪɨɞ
hydronephrosis, is f ɜɨɞɹɧɤɚ ɩɨɱɟɱɧɵɯ ɥɨɯɚɧɨɤ
hydrophobia, ae f ɜɨɞɨɛɨɹɡɧɶ
212
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

hydrorrhoea, ae f ɝɢɞɪɨɪɟɹ — ɨɛɢɥɶɧɵɟ ɜɨɞɹɧɢ-


ɫɬɵɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ
ɨɛɨɥɨɱɤɢ
hydrotartras, atis m ɝɢɞɪɨɬɚɪɬɪɚɬ
hydrothorax, acis m ɝɪɭɞɧɚɹ ɜɨɞɹɧɤɚ
hydroxydum, i n ɝɢɞɪɨɨɤɢɫɶ
hygros ɜɥɚɠɧɵɣ, ɦɨɤɪɵɣ
hygroscopicus, a, um ɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɣ, ɜɩɢɬɵɜɚɸ-
ɳɢɣ ɜɥɚɝɭ
hyoideus, ɚ, um ɩɨɞɴɹɡɵɱɧɵɣ
Hyoscyamus, i m ɛɟɥɟɧɚ
hypaesthesia, ae f ɝɢɩɟɫɬɟɡɢɹ — ɩɨɧɢɠɟɧɧɚɹ ɱɭɜ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɣ
hypalgesia, ae f ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɛɨɥɟɜɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
hyperaemia, ae f ɝɢɩɟɪɟɦɢɹ — ɦɟɫɬɧɨɟ ɩɟɪɟɩɨɥ-
ɧɟɧɢɟ ɤɪɨɜɶɸ
hyperaesthesia, ae f ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢ-
ɞɚɦ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɣ
hyperalgesia, ae f ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɛɨɥɟɜɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
hyperergia, ae f ɝɢɩɟɪɟɪɝɢɹ — ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɪɟɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɸ ɤ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɬɨɤɫɢɧɚɦ
hypergia, ae f ɝɢɩɟɪɝɢɹ — ɩɨɧɢɠɟɧɧɚɹ ɪɟɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
hypermanganas, atis m ɝɢɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬ
hyperoxydatus, a, um ɩɟɪɟɨɤɢɫɥɟɧɧɵɣ
hypersthenia, ae f ɤɪɚɣɧɟɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɢɥɵ ɢɥɢ
ɬɨɧɭɫɚ
hyperthermia, ae f ɩɟɪɟɝɪɟɜɚɧɢɟ
hypertrophia, ae f ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɹ — ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ (ɬɤɚɧɢ, ɨɪɝɚɧɚ)
213
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


hypnos ɫɨɧ
hypnosis, is f ɝɢɩɧɨɡ — ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɨɞɨɛɧɨɟ
ɫɧɭ
hypochondriacus, ɚ, um ɩɨɞɪɟɛɟɪɧɵɣ
hypodermaticus, a, um ɩɨɞɤɨɠɧɵɣ
hypogastrium, ii n ɩɨɞɱɪɟɜɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
hypoglossus ɩɨɞɴɹɡɵɱɧɵɣ
hypoglycaemia, ae f ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɚɯɚɪɚ
ɜ ɤɪɨɜɢ
hyposthenia, ae f ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɫɬɟɧɢɹ
hypothalamus, i m ɝɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫ — ɩɨɞɛɭɝɨɪɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ
hypothermaesthesia, ae f ɩɨɧɢɠɟɧɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤ ɬɟɩɥɭ
hypothermia, ae f ɩɚɞɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɬɟɥɚ ɧɢɠɟ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ
hypotonia, ae f ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜ-
ɥɟɧɢɟ
hystera, ae f ɦɚɬɤɚ
hysterectomia, ae f ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɦɚɬɤɢ

I
iacio, ieci, iactum, ere ɛɪɨɫɚɬɶ, ɤɢɞɚɬɶ
Ianuarius, ii m (mensis) ɹɧɜɚɪɶ
iater, tri m ɜɪɚɱ
ibi (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɚɦ
Ichthyolum, i n ɢɯɬɢɨɥ
ictus, us m ɬɨɥɱɨɤ, ɭɞɚɪ
idcirco (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɜɜɢɞɭ ɷɬɨɝɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɩɨ ɬɨɣ
ɩɪɢɱɢɧɟ
idem, eadem, idem ɬɨɬ ɠɟ, ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ
idiopathia, ae f ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
(ɜɪɨɠɞɟɧɧɚɹ) ɛɨɥɟɡɧɶ

214
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

Idiopathicus, ɚ, um ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ,


ɩɟɪɜɢɱɧɨ ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ
(ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɪɢɱɢɧɵ)
Idiosyncrasia, ae f ɨɫɨɛɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ (ɜɪɨɠɞɟɧ-
ɧɚɹ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɚɹ)
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
ɢɥɢ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
idoneus, ɚ, um ɭɞɨɛɧɵɣ, ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ,
ɩɪɢɥɢɱɧɵɣ
igitur (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɢɬɚɤ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ignis, is m ɨɝɨɧɶ
ignosco, novi, notum, ere ɩɪɨɳɚɬɶ, ɢɡɜɢɧɹɬɶ
ignotus, a, um ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
ile, ilis n ɛɪɸɲɧɚɹ ɩɨɥɨɫɬɶ, ɤɢɲɤɢ
iliacus, a, um ɩɨɞɜɡɞɨɲɧɵɣ
ille, illa, illud ɬɨɬ, ɬɚ, ɬɨ
illustris, e ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ
imbecillus, a, um ɫɥɚɛɵɣ, ɧɟɦɨɳɧɵɣ
imberbis, e ɛɟɡɛɨɪɨɞɵɣ
imitatio, onis f ɢɦɢɬɚɰɢɹ, ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ
immo (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ
immaturus, ɚ, um ɧɟɡɪɟɥɵɣ, ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
immisericors, cordis ɧɟɦɢɥɨɫɟɪɞɧɵɣ, ɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɵɣ
immobilis, e ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣ
impar, imparis ɧɟɪɚɜɧɵɣ, ɧɟɩɚɪɧɵɣ
impedio, ivi, itum, ire ɦɟɲɚɬɶ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
imperator, oris m ɜɥɚɫɬɟɥɢɧ, ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶ,
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ
imperitus, a, um ɧɟɨɩɵɬɧɵɣ
imperium, ii n ɜɥɚɫɬɶ
impero, avi, atum, are ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɬɶ
impono, posul, positum, ere ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ, ɩɨɦɟɳɚɬɶ
imprimis (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ

215
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


in (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ acc., abl.) ɜ, ɧɚ
inaequalis, ɟ ɧɟɪɚɜɧɵɣ, ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ
incedo, cessi, cessum, ere ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ, ɯɨɞɢɬɶ
incipio, cepi, ceptum, ere ɧɚɱɢɧɚɬɶ, ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ
incisio, onis f ɪɚɡɪɟɡ
incisuvus, a, um (dens) ɪɟɡɰɨɜɵɣ ɡɭɛ
incisura, ae f ɜɵɪɟɡɤɚ, ɜɵɟɦɤɚ
includo, clusi, clusum, ere ɨɤɪɭɠɚɬɶ; ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ, ɡɚɩɢɪɚɬɶ
incognitus, a, um ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
incola, ae m ɨɛɢɬɚɬɟɥɶ, ɠɢɬɟɥɶ
incolo, colui, cultum, ere ɠɢɬɶ, ɧɚɫɟɥɹɬɶ
incompletus, a, um ɧɟɩɨɥɧɵɣ
incresco, crevi, –, ere ɧɚɪɚɫɬɚɬɶ, ɩɪɢɪɚɫɬɚɬɶ, ɭɜɟɥɢɱɢ-
ɜɚɬɶɫɹ
incubativus, a, um ɢɧɤɭɛɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɫɤɪɵɬɵɣ
incumbo, cubui, cubitum, ere ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɨɛɨ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɫɨɞɟɣ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɭɫɤɨɪɹɬɶ
incus, udis f ɧɚɤɨɜɚɥɶɧɹ
indagatio, onis f ɨɬɵɫɤɢɜɚɧɢɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
index, icis m ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɥɟɰ
indigeo, gui, –, ere ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ
individualis, ɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɢ
induco, xi, ctum, ere ɜɜɨɞɢɬɶ
inermis, e ɛɟɡɡɚɳɢɬɧɵɣ
infans, ntis m, f ɞɢɬɹ, ɪɟɛɺɧɨɤ (ɞɨ 2 ɥɟɬ)
infantilis, e ɞɟɬɫɤɢɣ; ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɵɣ
inferior, ius ɧɢɠɧɢɣ
inficio, feci, fectum, ere ɡɚɪɚɠɚɬɶ
infiltrabilis, e ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɛɢɥɶɧɵɣ
inflammatio, onis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ
inflorescentia, ae f ɰɜɟɬ
influenza, ae f ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɝɪɢɩɩ
infra (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚcc.) ɩɨɞ, ɧɢɠɟ
216
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

infraspinatus, a, um ɩɨɞɨɫɬɧɵɣ, ɥɟɠɚɳɢɣ ɩɨɞ


ɝɪɟɛɧɟɦ
infrasternalis, ɟ ɩɨɞɝɪɭɞɢɧɧɵɣ
infundo, fudi, fusum, ire ɧɚɥɢɜɚɬɶ
infusum, i n ɧɚɫɬɨɣ (ɜɨɞɧɵɣ)
inguen, inis n ɩɚɯ, ɩɨɞɜɡɞɨɲɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
inguinalis, ɟ ɩɚɯɨɜɨɣ
ingrediens, ntis ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬ, ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
ingredior, gressus sum, gredi ɜɫɬɭɩɚɬɶ, ɜɯɨɞɢɬɶ
inhaeresco, haesi, haesum, ere ɩɪɢɥɢɩɚɬɶ, ɭɤɨɪɟɧɹɬɶɫɹ
iniectio, onis f ɜɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɟ, ɜɥɢɜɚɧɢɟ
inhalatio, onis f ɢɧɝɚɥɹɰɢɹ — ɜɞɵɯɚɧɢɟ ɩɚɪɨɜ,
ɝɚɡɨɜ, ɪɚɫɩɵɥɟɧɧɵɯ ɥɟɤɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɰɟ-
ɥɶɸ
iniquus, a, um ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣ
initium, ii n ɧɚɱɚɥɨ
iniuria, ae f ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ
iniuste ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ
innatus, a, um ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɣ
inquies, etis f ɧɟɩɨɤɨɣ
insanabilis, ɟ ɧɟɢɡɥɟɱɢɦɵɣ
insanus, a, um ɛɟɡɭɦɧɵɣ, ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɣ
inscribe, scripsi, scriptum, ere ɩɢɫɚɬɶ ɧɚ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ, ɜɩɢɫɵɜɚɬɶ
inscriptio, onis f ɧɚɞɩɢɫɶ; ɡɚɝɥɚɜɢɟ
insectum, i n ɧɚɫɟɤɨɦɨɟ
insigne, is n ɡɧɚɤ
instructus, a, um ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɣ, ɨɞɚɪɺɧɧɵɣ
instrumentum, i n ɨɪɭɞɢɟ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
insuavis, ɟ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ
insufficientia, ae f ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ
insufficientia valvulae mitralis ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɥɚɩɚɧɚ
insum, fui, –, esse ɛɵɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɱɺɦ-ɥɢɛɨ

217
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


intelligo, lexi, lectum, ere ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ
inter (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚɫc.) ɦɟɠɞɭ
intercostalis, ɟ ɦɟɠɪɺɛɟɪɧɵɣ
intercruralis, ɟ ɦɟɠɧɨɠɤɨɜɵɣ
interdum (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɢɧɨɝɞɚ
intereo, ii, itum, ire ɝɢɛɧɭɬɶ, ɩɨɝɢɛɚɬɶ
intermedius, a, um ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ
intermittens, ntis ɢɧɬɟɪɦɢɬɢɪɭɸɳɢɣ, ɩɟɪɟɦɟ-
ɠɚɸɳɢɣɫɹ (ɨ ɥɢɯɨɪɚɞɤɟ)
internus, a, um ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
interosseus, a, um ɦɟɠɤɨɫɬɧɵɣ
interrogatio, onis f ɪɚɫɫɩɪɨɫ
intersectio, onis f ɪɚɡɪɟɡ
intersum, fui, –, esse ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
intestinum, i n ɤɢɲɤɚ
intra (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚɫɫ.) ɜɧɭɬɪɢ, ɜ
intracellularis, ɟ ɜɧɭɬɪɢɤɥɟɬɨɱɧɵɣ
intracranialis, ɟ ɜɧɭɬɪɢɱɟɪɟɩɧɨɣ
intracutaneus, a, um ɜɧɭɬɪɢɤɨɠɧɵɣ
intraoccipitalis, ɟ ɜɧɭɬɪɢɡɚɬɵɥɨɱɧɵɣ
intraspinalis, ɟ ɫɩɢɧɧɨɦɨɡɝɨɜɨɣ
intremo, –, –, ere ɡɚɞɪɨɠɚɬɶ, ɡɚɬɪɟɩɟɬɚɬɶ
intrepidus, ɚ, um ɛɟɫɫɬɪɚɲɧɵɣ, ɛɟɫɬɪɟɩɟɬɧɵɣ
intro, avi, atum, are ɜɯɨɞɢɬɶ
introduco, duxi, ductum, ere ɜɜɨɞɢɬɶ
introductio, onis f ɜɜɟɞɟɧɢɟ
introitus, us m ɜɯɨɞ
intus ɢɡɧɭɬɪɢ, ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
Inula, ae f ɞɟɜɹɫɢɥ
inutilis, ɟ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɣ, ɜɪɟɞɧɵɣ,
ɨɩɚɫɧɵɣ
invado, vasi, vasum, ere f ɧɚɩɚɞɚɬɶ, ɩɨɪɚɠɚɬɶ
invalidus, a, um ɛɟɫɫɢɥɶɧɵɣ, ɫɥɚɛɵɣ

218
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

invenio, veni, ventum, ire ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɶ


inventio, onis f ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ
inventor, oris m ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ
inversus, a, um ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ
invius, a, um ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɵɣ, ɧɟɩɪɨɟɡɠɢɣ,
ɛɟɡɞɨɪɨɠɧɵɣ
invocatio, onis f ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
iodatus, a, um ɣɨɞɧɵɣ
Iodoformium, ii n ɣɨɞɨɮɨɪɦ
Iodum, i n ɣɨɞ
Ipecacuanha, ae f ɪɜɨɬɧɵɣ ɤɨɪɟɧɶ
ipse, ipsa, ipsum ɫɚɦ, ɫɚɦɚ, ɫɚɦɨ
iris, iridis f ɪɚɞɭɠɧɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ
irrisor, oris m ɧɚɫɦɟɲɧɢɤ
is, ea, id ɬɨɬ, ɬɚ, ɬɨ
ischiadicus, a, um ɫɟɞɚɥɢɳɧɵɣ
ischias, adis f ɧɟɜɪɚɥɝɢɹ ɫɟɞɚɥɢɳɧɨɝɨ ɧɟɪɜɚ
isochronus, a, um ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
isomorphus, a, um ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
isosthenuria, ae f ɫɬɨɣɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ
ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɦɨɱɟ ɩɪɢ ɛɨɥɟɡɧɹɯ
ɩɨɱɟɤ
isotonia, ae f ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɬɨɧɭɫɚ
isotonicus, ɚ, um ɢɡɨɬɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ita (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɚɤ, ɞɨ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
item (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɚɤɠɟ, ɬɨɠɟ
iter, itineris n ɞɨɪɨɝɚ, ɩɭɬɶ
iucunde ɩɪɢɹɬɧɨ, ɥɸɛɟɡɧɨ
iucundus, a, um ɩɪɢɹɬɧɵɣ
iudicium, ii n ɩɪɢɝɨɜɨɪ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ; ɩɟɪɟɧ.
ɦɧɟɧɢɟ
iungo, nxi, nctum, ere ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ
iugularis, ɟ ɹɪɟɦɧɵɣ, ɲɟɣɧɵɣ

219
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


iulius, ii m (mensis) ɢɸɥɶ
iunior, ius ɦɥɚɞɲɢɣ
iuniperus, i m ɦɨɠɠɟɜɟɥɶɧɢɤ
ius, iuris n ɩɪɚɜɨ
iuvenis, ɟ ɦɨɥɨɞɨɣ, ɸɧɵɣ
iuventus, utis f ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ
iuvo, iuvi, iutum, luvare ɩɨɦɨɝɚɬɶ

K
Kalii hypermanganas ɝɢɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬ ɤɚɥɢɹ
Kalium, ii ɤɚɥɢɣ
Kalium bromatum ɛɪɨɦɢɫɬɵɣ ɤɚɥɢɣ
Kalium causticum ɟɞɤɢɣ ɤɚɥɢɣ
Kalium hypermanganicum ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɨɤɢɫɥɵɣ ɤɚɥɢɣ
Kalium iodatum ɣɨɞɢɫɬɵɣ ɤɚɥɢɣ
kefir (ɧɟɫɤɥɨɧɹɟɦɨɟ) ɤɟɮɢɪ
kephalalgia, ae f ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ
kephale, es f ɝɨɥɨɜɚ
kephaloedema, atis n ɨɬɺɤ ɝɨɥɨɜɵ
kephalomyositis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɦɵɲɰ ɝɨɥɨɜɵ
kephalopathia, ae f ɛɨɥɟɡɧɶ ɝɨɥɨɜɵ
keratinum, i n ɤɟɪɚɬɢɧ — ɪɨɝɨɜɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ
keratitis, tidis f ɤɟɪɚɬɢɬ — ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɪɨɝɨɜɨɣ
ɨɛɨɥɨɱɤɢ
keratodermatosis, is f ɭɬɨɥɳɟɧɢɟ ɪɨɝɨɜɨɝɨ ɫɥɨɹ ɷɩɢ-
ɞɟɪɦɢɫɚ
keratosis, is f ɭɬɨɥɳɟɧɢɟ ɪɨɝɨɜɨɝɨ ɫɥɨɹ ɷɩɢ-
ɞɟɪɦɢɫɚ
keratoma, atis n ɭɬɨɥɳɟɧɢɟ ɪɨɝɨɜɨɝɨ ɫɥɨɹ ɷɩɢ-
ɞɟɪɦɢɫɚ
keratoplastica, ae f ɩɟɪɟɫɚɞɤɚ ɪɨɝɨɜɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɞɥɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɪɟɧɢɹ ɭ ɨɫ-
ɥɟɩɲɢɯ
keratotomia, ae f ɪɚɡɪɟɡ ɪɨɝɨɜɢɰɵ

220
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

L
lacultas, atis f ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
labial is, ɟ ɝɭɛɧɨɣ
labium, ii n ɝɭɛɚ
labor, oris m ɬɪɭɞ, ɪɚɛɨɬɚ
laboriosus, a, um ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɣ
laboro, avi, atum, are ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ
lac, lactis n ɦɨɥɨɤɨ
lacer, era, erum ɪɚɡɨɪɜɚɧɧɵɣ, ɪɜɚɧɵɣ
lacrima, ae f ɫɥɟɡɚ
lacrima, ae, ɟ ɫɥɺɡɧɵɣ
lacteus, a, um ɦɨɥɨɱɧɵɣ; ɦɨɥɨɱɧɨɛɟɥɵɣ
lacticus, a, um ɦɨɥɨɱɧɨɤɢɫɥɵɣ
lacus, us m ɨɡɟɪɨ
laedo, si, sum, ere ɩɨɜɪɟɠɞɚɬɶ, ɜɪɟɞɢɬɶ
lagena, ae f ɛɭɬɵɥɤɚ
lamina, ae f ɩɥɚɫɬɢɧɤɚ
lanugo, inis f ɩɭɯ, ɩɭɲɨɤ
lapara, ae f ɠɢɜɨɬ
laparorrhagia, ae f ɛɪɸɲɧɨɟ ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ
laparotomia, ae f ɱɪɟɜɨɫɟɱɟɧɢɟ
lapis, idis m ɤɚɦɟɧɶ
lapsus, us m ɨɲɢɛɤɚ
lapsus linguae ɨɛɦɨɥɜɤɚ, ɨɝɨɜɨɪɤɚ
largitas, atis f ɳɟɞɪɨɫɬɶ
largus, a, um ɳɟɞɪɵɣ
laryngalgia, ae f ɛɨɥɶ ɝɨɪɬɚɧɢ
laryngeus, a, um ɝɨɪɬɚɧɧɵɣ
laryngitis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɝɨɪɬɚɧɢ
laryngoscopia, ae f ɨɫɦɨɬɪ ɝɨɪɬɚɧɢ
laryngostenosia, is f ɫɭɠɟɧɢɟ ɝɨɪɬɚɧɢ
laryngotomia, ae f ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɫɤɪɵɬɢɟ ɝɨɪɬɚɧɢ

221
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


larynx, yngis m ɝɨɪɬɚɧɶ
lateo, ui, –, ere ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ, ɩɪɹɬɚɬɶɫɹ
lateralis, ɟ ɛɨɤɨɜɨɣ
Latine ɩɨ-ɥɚɬɵɧɢ
Latinus, a, um ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ
latus, a, um ɲɢɪɨɤɢɣ
latus, eris n ɛɨɤ, ɫɬɨɪɨɧɚ
laus, laudis m ɩɨɯɜɚɥɚ
lavo, lavi (lavavi), autum, are ɦɵɬɶ
laxans, ntis ɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɣ
lectum, i n ɤɪɨɜɚɬɶ, ɩɨɫɬɟɥɶ
lego, legi, lectum, ere ɱɢɬɚɬɶ
lente ɦɟɞɥɟɧɧɨ
leo, onis m ɥɟɜ
Leonurus, i m ɩɭɫɬɵɪɧɢɤ
letalis, ɟ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɢɣ
ɫɦɟɪɬɶ
leucocytosis, is f ɥɟɣɤɨɰɢɬɨɡ — ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɜɟ-
ɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɟɣɤɨɰɢɬɨɜ
ɜ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɨɜɢ
leucopenia, ae f ɥɟɣɤɨɩɟɧɢɹ — ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
ɱɢɫɥɚ ɥɟɣɤɨɰɢɬɨɜ ɜ ɩɟɪɢɮɟɪɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɪɨɜɢ
leukaemia, ae f ɛɟɥɨɤɪɨɜɢɟ
leukos (leucos) ɛɟɥɵɣ
levator, oris m ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɚɹ ɦɵɲɰɚ
levis, ɟ ɥɺɝɤɢɣ
levo, avi, atum, are ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ, ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ
lex, legis f ɡɚɤɨɧ
libenter ɨɯɨɬɧɨ
liber, era, erum ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ, ɜɨɥɶɧɵɣ
liber, bri m ɤɧɢɝɚ
liberi, orum m ɞɟɬɢ
licet, cult, ere ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ, ɦɨɠɧɨ

222
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

lichen, enis m ɥɢɲɚɣ


lien, enis m ɫɟɥɟɡɺɧɤɚ
ligamentum, i n ɫɜɹɡɤɚ
limpidus, a, um ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ
linea, ae f ɥɢɧɢɹ
lingua, ae f ɹɡɵɤ
lingualis, ɟ ɹɡɵɱɧɵɣ
lingula, ae f ɹɡɵɱɨɤ
linimentum, i n ɠɢɞɤɚɹ ɦɚɡɶ
linteum, i n ɩɨɥɨɬɧɨ
lipolysis, is f ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɟ ɠɢɪɚ
lipoma, atis n ɠɢɪɨɜɚɹ ɨɩɭɯɨɥɶ
lipomatosis, is f ɨɠɢɪɟɧɢɟ
liquidus, a, um ɠɢɞɤɢɣ
Liquiritia, ae f ɥɚɤɪɢɰɚ, ɫɨɥɨɞɤɨɜɵɣ ɤɨɪɟɧɶ
liquor, oris m ɠɢɞɤɨɫɬɶ
lithiasis, is f ɥɢɬɢɚɡ — ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ
lithos ɤɚɦɟɧɶ
lithotomia, ae f ɩɢɬɨɬɨɦɢɹ — ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɫɤɪɵɬɢɟ ɦɨɱɟɜɨɝɨ ɩɭɡɵɪɹ
ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɤɚɦɧɹ
littera, ae f ɛɭɤɜɚ
litterae, arum f (pl.) ɧɚɭɤɢ
Lobelia, ae f ɥɨɛɟɥɢɹ (ɛɨɬ.)
lobus, i m ɱɚɫɬɢɰɚ, ɞɨɥɶɤɚ
locatus, a, um n (pl.) ɦɟɫɬɚ, ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
locatus, a, um ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ
loco, avi, atum, are ɩɨɦɟɳɚɬɶ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ
locus, i m ɦɟɫɬɨ
logopaedia, ae f ɥɨɝɨɩɟɞɢɹ — ɧɚɭɤɚ, ɡɚɧɢɦɚɸ-
ɳɚɹɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟɦ
ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɪɟɱɢ
longitudinalis, ɟ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ
longitudo, inis f ɞɥɢɧɚ
223
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


longus, a, um ɞɥɢɧɧɵɣ
loquax, acis ɝɨɜɨɪɥɢɜɵɣ, ɛɨɥɬɥɢɜɵɣ
loquor, loqui, ocutus sum ɝɨɜɨɪɢɬɶ
lucidus, a, um ɫɜɟɬɥɵɣ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ
ludus, i m ɢɝɪɚ, ɡɚɛɚɜɚ, ɲɭɬɤɚ
lumbalis, e ɩɨɹɫɧɢɱɧɵɣ
lumbi, orum m (pl.) ɩɨɹɫɧɢɰɚ
luna, ae f ɦɟɫɹɰ, ɥɭɧɚ
lupus, i m ɜɨɥɤ
lux, lucis f ɫɜɟɬ
luxatio, onis f ɜɵɜɢɯ
luxatus, a, um ɜɵɜɢɯɧɭɬɵɣ
lympha, ae f ɠɢɞɤɨɫɬɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ
ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɩɢɥɥɹɪɚɯ
lymphangloma, atis m ɥɢɦɮɚɧɝɢɨɦɚ — ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɢɡ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɨɫɭɞɨɜ
lymphadenitis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɢɩɭɯɚɧɢɟ
ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɡɥɨɜ (ɨɫɬɪɨɟ
ɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɟ)
lymphoglandula, ae f ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɡɟɥ

M
maceratio, onis f ɦɚɰɟɪɚɰɢɹ, ɜɵɦɚɱɢɜɚɧɢɟ
macere, avi, atum, are ɜɵɦɚɱɢɜɚɬɶ
macroglossia, ae f ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɹ ɹɡɵɤɚ
macropsia, ae f ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɜ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
magis (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɛɨɥɟɟ
magister, tri m ɭɱɢɬɟɥɶ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
magistra, ae f ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɚ
Magnesia, ae f ɦɚɝɧɟɡɢɹ
Magnesium, ii n ɦɚɝɧɟɡɢɹ
Magnesium carbonicum ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɦɚɝɧɢɣ

224
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

magnitude, inis f ɜɟɥɢɱɢɧɚ


magnus, a, um ɛɨɥɶɲɨɣ
maior, maius ɛɨɥɶɲɢɣ
malaria, ae f ɦɚɥɹɪɢɹ
male ɩɥɨɯɨ
malignus, a, um ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
malleus, i m ɦɨɥɨɬɨɤ
Malus, i f ɹɛɥɨɧɹ
malus, a, um ɩɥɨɯɨɣ, ɨɩɚɫɧɵɣ
Malva, ae f ɦɚɥɶɜɚ
mamma, ae f ɝɪɭɞɧɚɹ ɠɟɥɟɡɚ
mandibula, ae f ɧɢɠɧɹɹ ɱɟɥɸɫɬɶ
maneo, mansi, mansum, ere ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ
manus, us, f ɤɢɫɬɶ ɪɭɤɢ, ɪɭɤɚ
manubrium, ii n ɪɭɤɨɹɬɤɚ
mare, is n ɦɨɪɟ
margo, inis m ɤɪɚɣ
maritimus, a, um ɦɨɪɫɤɨɣ, ɩɪɢɦɨɪɫɤɢɣ
maritus, i m ɦɭɠ, ɫɭɩɪɭɝ
Martius, ii m (mensis) ɦɚɪɬ
mas, maris m ɫɚɦɟɰ, ɦɭɠɱɢɧɚ
mastoideus, a, um ɫɨɫɰɟɜɢɞɧɵɣ
mater, tris f ɦɚɬɶ; ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɦɨɡɝɚ
materia, ae f ɦɚɬɟɪɢɹ, ɜɟɳɟɫɬɜɨ
maturo, avi, atum, are ɭɫɤɨɪɹɬɶ
maturus, a, um ɡɪɟɥɵɣ, ɫɩɟɥɵɣ
maxilla, ae f ɱɟɥɸɫɬɶ ɜɟɪɯɧɹɹ
maxime ɜɟɫɶɦɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ
maximus, a, um ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ
meatus, us m ɩɪɨɯɨɞ, ɯɨɞ, ɤɚɧɚɥ
medeor, –, eri ɥɟɱɢɬɶ
medialis, e ɫɪɟɞɧɢɣ, ɦɟɞɢɚɥɶɧɵɣ
medicabilis, e ɢɡɥɟɱɢɦɵɣ

225
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


medicamen, inis n ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ
medicamentum, i n ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ
medicatrix, icis ɰɟɥɟɛɧɵɣ, ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
medicatus, a, um ɥɟɱɟɛɧɵɣ, ɰɟɥɟɛɧɵɣ
medicina, ae f ɦɟɞɢɰɢɧɚ
medicinalis, e ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ
medicus, i m ɜɪɚɱ
meditatio, onis ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ
medium, ii n ɫɟɪɟɞɢɧɚ, ɰɟɧɬɪ
medius, a, um ɫɪɟɞɧɢɣ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
medulla, ae f ɦɨɡɝ (ɤɪɨɦɟ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ)
medullaris ɦɨɡɝɨɜɨɣ
megacaecum, i n ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢ ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɹ ɫɥɟ-
ɩɨɣ ɤɢɲɤɢ
megacolon, i n ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɨɥɳɟɧɢɟ ɫɬɟ-
ɧɨɤ ɨɛɨɞɨɱɧɨɣ ɤɢɲɤɢ
megaduodenum, i n ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢ ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɹ ɞɜɟ-
ɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ
megalocytus, i m ɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɷɪɢɬɪɨɰɢɬ
megalophthalmia, ae f ɜɪɨɠɞɺɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɥɚɡɚ
megalopsia, ae f ɜɢɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧ-
ɧɨɦ ɜɢɞɟ
mel, mellis n ɦɺɞ
melanglossia, ae f ɬɺɦɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɬɟɥɚ ɹɡɵɤɚ
melanopathia, ae f ɬɺɦɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɤɨɠɢ
melanuria, ae f ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɦɨɱɟ ɦɟɥɚɧɢɧɚ, ɱɺɪ-
ɧɨɝɨ ɩɢɝɦɟɧɬɚ
melas, melane, melan ɱɺɪɧɵɣ
membrana, ae f ɩɟɪɟɩɨɧɤɚ
membrum, i n ɱɥɟɧ ɬɟɥɚ; ɱɚɫɬɶ ɰɟɥɨɝɨ
memini, meminisse ɩɨɦɧɢɬɶ
memoria, ae f ɩɚɦɹɬɶ
mendacium, ii n ɥɨɠɶ, ɧɟɩɪɚɜɞɚ, ɨɛɦɚɧ

226
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

meningocele, es f ɝɪɵɠɚ ɦɨɡɝɨɜɵɯ ɨɛɨɥɨɱɟɤ


meninx, ingis f ɦɨɡɝɨɜɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ
mens, mentis f ɭɦ, ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɦɵɫɥɶ
mentalis, e ɩɨɞɛɨɪɨɞɨɱɧɵɣ
Mentha, ae f ɦɹɬɚ
Mentholum, i n ɦɟɧɬɨɥ
mentum, i n ɩɨɞɛɨɪɨɞɨɤ
mensis, is m ɦɟɫɹɰ
mercomonium, ii n ɬɨɜɚɪ
merito (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɩɨ ɡɚɫɥɭɝɚɦ
mesencephalon, i n ɦɟɡɷɧɰɟɮɚɥɨɧ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɦɨɡɝ
mesocaecum, i n ɛɪɵɠɟɣɤɚ ɫɥɟɩɨɣ ɤɢɲɤɢ
mesogastrium, ii n ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɠɢɜɨɬɚ
metencephalon, i n ɦɟɬɷɧɰɟɮɚɥɨɧ, ɡɚɞɧɢɣ ɦɨɡɝ
mesophlebitis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ
ɜɟɧ
metacarpus, i m ɩɹɫɬɶ
metallum, i n ɦɟɬɚɥɥ
metanephros, i n ɡɚɞɧɹɹ (ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ) ɩɨɱɤɚ
metastasis, is f ɩɟɪɟɧɨɫ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ
ɞɪɭɝɨɟ
metatarsus, i m ɩɥɸɫɧɚ — ɩɟɪɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ
ɫɬɨɩɵ ɦɟɠɞɭ ɩɹɬɨɣ ɢ ɩɚɥɶɰɚɦɢ
metropolis, is f ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɧɬɪ, ɫɬɨɥɢɰɚ
meus, ɚ, um ɦɨɣ, ɦɨɹ, ɦɨɺ
micrococcus, i m ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɢɛɨɤ, ɜɢɞ
ɛɚɤɬɟɪɢɣ
microorganismus, i m ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦ
microphagus, i m ɦɢɤɪɨɮɚɝ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɮɨɪɦ ɥɟɣɤɨ-
ɰɢɬɨɜ
micropsia, ae f ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɜ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ

227
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


micros ɦɚɥɵɣ
migrans, ntis ɛɥɭɠɞɚɸɳɢɣ
milito, avi, atimi, are ɜɨɟɜɚɬɶ
mille ɬɵɫɹɱɚ
Millefolium, ii n ɬɵɫɹɱɟɥɢɫɬɧɢɤ
millesimus, a, um ɬɵɫɹɱɧɵɣ
milligramma, atis n ɦɢɥɥɢɝɪɚɦɦ
minimus, a, um ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ
minor, minus ɦɟɧɶɲɢɣ, ɦɚɥɵɣ
minus (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɦɟɧɶɲɟ
misceo, miscui, mixtum, ere ɦɟɲɚɬɶ, ɫɦɟɲɢɜɚɬɶ
missio, onis f ɩɭɫɤɚɧɢɟ
missio sanguinis ɤɪɨɜɨɩɭɫɤɚɧɢɟ
mitralis, e ɦɢɬɪɚɥɶɧɵɣ, ɞɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ
mitto, misi, missum, ere ɩɭɫɤɚɬɶ, ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ
mixtio, onis f ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟ
mixtura, ae f ɦɢɤɫɬɭɪɚ, ɫɦɟɫɶ
mobilis, e ɩɨɞɜɢɠɧɵɣ
modestia, ae f ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ
modestus, a, um ɫɤɪɨɦɧɵɣ
modicus, a, um ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ, ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɣ
modo, ... modo ɬɨ, ... ɬɨ
modus, i m ɦɟɪɚ, ɫɩɨɫɨɛ
molestus, a, um ɬɹɝɨɫɬɧɵɣ, ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ, ɞɨɤɭɱ-
ɥɢɜɵɣ
mollis, e ɦɹɝɤɢɣ
molaris, e ɤɨɪɟɧɧɨɣ
molestia, ae f ɬɹɝɨɫɬɶ
mollities, ei f ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɟ
moneo, ui, itum, ere ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟ
monobrachia, ae f ɜɪɨɠɞɺɧɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɞɧɨɣ
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ
monobromatus, ɚ, um ɨɞɧɨɛɪɨɦɧɵɣ
228
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

monocyti, orum n (pl.) ɨɞɧɨɹɞɟɪɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ


mons, montis m ɝɨɪɚ
morbilli, orum m ɤɨɪɶ
morbus, i m ɛɨɥɟɡɧɶ
morior, mortuus sum, mori ɭɦɢɪɚɬɶ
Morphinum, i n ɦɨɪɮɢɧ
morphologia, ae f ɧɚɭɤɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɚɹɫɹ ɮɨɪɦɨɣ ɢ
ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɜɨɟɝɨ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɹ
mors, mortis f ɫɦɟɪɬɶ
morsus, us m ɭɤɭɫ
mortuus, ɚ, um ɦɺɪɬɜɵɣ
mos, moris m ɨɛɵɱɚɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ
motus, us m ɞɜɢɠɟɧɢɟ
moveo, movi, motum, ere ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ, ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ, ɞɜɢɝɚɬɶ
mucidus, a, um ɡɚɩɥɟɫɧɟɜɟɥɵɣ
mucilago, inis f ɫɥɢɡɶ
mucosus, a, um ɫɥɢɡɢɫɬɵɣ
muliebris, e ɠɟɧɫɤɢɣ
mulier, eris f ɠɟɧɳɢɧɚ, ɡɚɦɭɠɧɹɹ ɠɟɧɳɢɧɚ
multo (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɧɚɦɧɨɝɨ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
multum (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɦɧɨɝɨ
multus, a, um ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
munditia, ae f ɱɢɫɬɨɬɚ, ɨɩɪɹɬɧɨɫɬɶ
mundus, i m ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ, ɦɢɪ, ɡɟɦɥɹ
munio, ivi, itum, ire ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ
munus, eris n ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ
Musae, arum Ɇɭɡɵ — ɛɨɝɢɧɢ-ɩɨɤɪɨɜɢ-
ɬɟɥɶɧɢɰɵ ɧɚɭɤ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
musca, ae f ɦɭɯɚ
musculosus, a, um ɦɭɫɤɭɥɢɫɬɵɣ
musculus, i m ɦɵɲɰɚ
mutatio, onis f ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
muto, avi, atum, are ɞɜɢɝɚɬɶ, ɦɟɧɹɬɶ, ɢɡɦɟɧɹɬɶ
229
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


myalgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɦɵɲɰɚɯ
myces, etis m ɝɪɢɛɨɤ
mycosis, is f ɛɨɥɟɡɧɶ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɝɪɢɛɤɚɦɢ
mycotherapla, ae f ɥɟɱɟɧɢɟ ɞɪɨɠɠɚɦɢ
myelalgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɫɩɢɧɧɨɦ ɦɨɡɝɭ
myelencephalon, i n ɦɢɟɥɶɷɧɰɟɮɚɥɨɧ, ɡɚɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ
ɪɨɦɛɨɜɢɞɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ
myeloblastus, i m ɦɢɟɥɨɛɥɚɫɬ — ɤɨɫɬɧɨɦɨɡɝɨɜɚɹ
ɡɚɪɨɞɵɲɟɜɚɹ ɤɥɟɬɤɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɥɟɣɤɨɰɢɬ ɜ ɤɨɫɬɧɨɦ
ɦɨɡɝɭ
myelocele, es f ɝɪɵɠɚ ɫɩɢɧɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ
myelogenes, is ɦɢɟɥɨɝɟɧɧɵɣ
myelomalacla, ae f ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɟ ɫɩɢɧɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ
myelomeningocele, es f ɦɢɟɥɨɦɟɧɢɧɝɨɰɟɥɟ — ɜɵɩɚɞɟ-
ɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɫɩɢɧɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ ɜ ɜɢ-
ɞɟ ɤɢɫɬɵ
myelopathia, ae f ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɫɩɢɧɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ
myocardium, ii n ɦɢɨɤɚɪɞ — ɫɟɪɞɟɱɧɚɹ ɦɵɲɰɚ
myodynia, ae f ɦɵɲɟɱɧɚɹ ɛɨɥɶ
myographia, ae f ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɦɵɲɰ
myologia, ae f ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɦɵɲɰɚɯ
myotomia, ae f ɪɚɫɫɟɱɟɧɢɟ ɦɵɲɰɵ

N
nam (ɫɨɸɡ) ɜɟɞɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
narcosis, is f ɧɚɪɤɨɡ
naris, is f ɧɨɡɞɪɹ
narro, avi, atum, are ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ
nasalis, e ɧɨɫɨɜɨɣ
nascor, natus sum, nasci ɪɨɠɞɚɬɶɫɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ
nasus, i m ɧɨɫ
Natrium, i n ɧɚɬɪɢɣ
Natrium bromatum ɛɪɨɦɢɫɬɵɣ ɧɚɬɪɢɣ

230
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

Natrium chloratum ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ ɧɚɬɪɢɣ, ɩɨɜɚɪɟɧɧɚɹ


ɫɨɥɶ
Natrium nitrosum ɚɡɨɬɢɫɬɨɤɢɫɥɵɣ ɧɚɬɪɢɣ
natatio, onis f ɩɥɚɜɚɧɢɟ
nato, avi, atum, are ɩɥɚɜɚɬɶ
negotium, ii n ɡɚɧɹɬɢɟ, ɞɟɥɨ, ɪɚɛɨɬɚ, ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ
nemo ɧɢɤɬɨ
neoformatio, onis f ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
neogalenica praeparata ɧɟɨɝɚɥɟɧɨɜɵ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ
neoplasma, atis n ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
neos ɧɨɜɵɣ
nephrocirrhosis, is f ɧɟɮɪɨɰɢɪɪɨɡ
nephrogenes, is ɧɟɮɪɨɝɟɧɧɵɣ, ɢɫɯɨɞɹɳɢɣ
ɢɡ ɩɨɱɤɢ
nephrolithiasis, is f ɧɟɮɪɨɥɢɬɢɚɡ —
ɩɨɱɟɱɧɨɤɚɦɟɧɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ
nephropathia, ae f ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɩɨɱɟɤ
nephros, i m ɩɨɱɤɚ
nephrosis, is f ɧɟɮɪɨɡ — ɛɨɥɟɡɧɶ ɩɨɱɟɤ
ɫ ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɩɨɱɟɱɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɶɰɟɜ
nephrotomia, ae f ɪɚɫɫɟɱɟɧɢɟ ɩɨɱɤɢ
neque, ... neque ɧɢ, ...ɧɢ
nervus, i m ɧɟɪɜ
neurectomla, ae f ɧɟɜɪɷɤɬɨɦɢɹ — ɢɫɫɟɱɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɧɟɪɜɚ
neurocranium, ii n ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɱɟɪɟɩ
neuron, i n ɧɟɪɜɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ
nearopathia, ae f ɧɟɜɪɨɩɚɬɢɹ — ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɣ
ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
neurosis, is f ɧɟɜɪɨɡ — ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

231
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


neurotonia, ɚɟ f ɧɟɜɪɨɬɨɧɢɹ — ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ, ɢɥɢ
ɛɟɫɤɪɨɜɧɨɟ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ ɧɟɪɜɚ
niger, gra, grum ɱɺɪɧɵɣ, ɬɟɦɧɵɣ
nihil ɧɢɱɬɨ, ɧɢɱɟɝɨ
nisi (ɫɨɸɡ) ɟɫɥɢ ɧɟ, ɟɫɥɢ ɛ ɧɟ
nitor, nisus sum, niti ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ
nitricus, a, um ɚɡɨɬɧɵɣ, ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɵɣ
nitris, itis m ɧɢɬɪɢɬ
nitrosus, a, um ɚɡɨɬɢɫɬɨɤɢɫɥɵɣ
non est dubium, quin ... ɧɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ...
nobilis, e ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ; ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ; ɡɧɚ-
ɦɟɧɢɬɵɣ; ɨɬɥɢɱɧɵɣ
noceo, cul, citum, ere ɜɪɟɞɢɬɶ
nomen, inis n ɢɦɹ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ
nomino, avi, atum, are ɧɚɡɵɜɚɬɶ
non ɧɟ
nonnullus, a, um ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ
non solum, ... sed etiam ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ, ...ɧɨ ɢ
nonus, a, um ɞɟɜɹɬɵɣ
nos ɦɵ
nosco, novi, notum, ere ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ
noster, tra, trum ɧɚɲ, ɧɚɲɚ, ɧɚɲɟ
noto, avi, atum, are ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ, ɡɚɦɟɱɚɬɶ
notus, a, um ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
November, bris m (mensis) ɧɨɹɛɪɶ
Novocainum, i n ɧɨɜɨɤɚɢɧ
novo, avi, atum, are ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ, ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɬɶ
novus, a, um ɧɨɜɵɣ
nox, noctis f ɧɨɱɶ
noxius, a, um ɜɪɟɞɧɵɣ
non solum, sed etiam ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ, ɧɨ ɢ
nucleus, i m ɹɞɪɨ
nucleus caudatus ɯɜɨɫɬɚɬɨɟ ɹɞɪɨ — ɹɞɪɨ ɫɟɪɨɝɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦ ɦɨɡɝɭ
232
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

nullus, ɚ, um ɧɢɤɚɤɨɣ
numerosus, a, um ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
numerus, i m ɱɢɫɥɨ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
numquam (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɧɢɤɨɝɞɚ
nunc (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɟɩɟɪɶ
nutrio, ivi, itum, ire ɤɨɪɦɢɬɶ, ɩɢɬɚɬɶ
nux, nucis f ɨɪɟɯ
Nystatinum, i n ɧɢɫɬɚɬɢɧ

O
o, ɨb (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚcc.) ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɢɡ-ɡɚ
obduco, duxi, ductum, ere ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ, ɨɛɜɨɞɢɬɶ,
ɨɛɬɹɝɢɜɚɬɶ
obductio, onis f ɨɛɜɟɞɟɧɢɟ
obductus, a, um ɩɨɤɪɵɬɵɣ ɨɛɨɥɨɱɤɨɣ (ɤ ɫɥɨɜɭ
tabuletta)
objectus, a, um ɥɟɠɚɳɢɣ(ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ)
ɜɩɟɪɟɞɢ
obliquus, a, um ɤɨɫɨɣ
obscurus, a, um ɬɺɦɧɵɣ, ɧɟɹɫɧɵɣ
observo, avi, atum, are ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ
obstetritio, onis f ɚɤɭɲɟɪɫɬɜɨ
obsum, fui, –, esse ɜɪɟɞɢɬɶ, ɦɟɲɚɬɶ
obtineo, tinui, tentum, ere ɡɚɧɢɦɚɬɶ
obturatus, a, um ɡɚɤɭɩɨɪɟɧɧɵɣ
occipitalis, e ɡɚɬɵɥɨɱɧɵɣ
occiput, itis n ɡɚɬɵɥɨɤ
occupo, avi, atum, are ɡɚɧɢɦɚɬɶ
occurro, curri, cursum, ere ɛɟɠɚɬɶ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ
octavus, ɚ, um ɜɨɫɶɦɨɣ
octingentesimus, a, um ɜɨɫɶɦɢɫɨɬɵɣ
octo ɜɨɫɟɦɶ
October, bris m (mensis) ɨɤɬɹɛɪɶ
233
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Octoestrolum, i n ɨɤɬɨɷɫɬɪɨɥ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ
oculista, ɚɟ m ɨɤɭɥɢɫɬ, ɝɥɚɡɧɨɣ ɜɪɚɱ
oculus, i m ɝɥɚɡ
odiosus, a, um ɧɟɧɚɜɢɫɬɧɵɣ
odontalgia, ɚɟ f ɡɭɛɧɚɹ ɛɨɥɶ
odontogenes, is ɨɞɨɧɬɨɝɟɧɧɵɣ — ɢɫɯɨɞɹɳɢɣ
ɢɡ ɡɭɛɨɜ ɢɥɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟɦ ɡɭɛɨɜ
odontologia, ae f ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɡɭɛɧɵɯ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ
odontonecrosis, is f ɡɭɛɧɚɹ ɤɨɫɬɨɟɞɚ
odontopoesis, is f ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɭɛɚ
odontorrhagia, ɚɟ f ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɡɭɛɚ
odor, oris m ɡɚɩɚɯ
odoratus, a, um ɨɛɨɧɹɧɢɟ
odus, odontos m ɡɭɛ
odynia, ae f ɛɨɥɶ
oedema, atis n ɨɬɺɤ
oesophagectasia, ae f ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɢɳɟɜɨɞɚ
oesophagorrhagia, ae f ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ ɢɡ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ
ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɩɢɳɟɜɨɞɚ
officina, ɚɟ f ɚɩɬɟɤɚ
officinalis, e ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ, ɚɩɬɟɱɧɵɣ
officium, ii n ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ, ɭɫɥɭɝɚ
oleosus, a, um ɦɚɫɥɹɧɢɫɬɵɣ
oleum, i n ɦɚɫɥɨ
Oleum iecoris Aselli ɪɵɛɢɣ ɠɢɪ (ɢɡ ɩɟɱɟɧɢ ɬɪɟɫɤɢ)
olfacio, feci, factum, ere ɨɛɨɧɹɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɩɚɯ
olfactus, us m ɨɛɨɧɹɧɢɟ
oligaemia, ae f ɦɚɥɨɤɪɨɜɢɟ
oligakiuria (oligakisuria), ae f ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨɟ ɦɨɱɟɢɫ-
ɩɭɫɤɚɧɢɟ

234
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

oligophrenia, ae f ɫɥɚɛɨɭɦɢɟ
olim (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɧɟɤɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ-ɬɨ
omnino (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɜɨɨɛɳɟ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɫɨɜɫɟɦ
omnis, ɟ ɜɟɫɶ, ɤɚɠɞɵɣ
omodynia, ɚɟ f ɛɨɥɶ ɩɥɟɱɚ
omos, i m ɩɥɟɱɨ
omphalon, i n ɩɭɩɨɤ
omphalorrhagia, ae f ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ ɢɡ ɩɭɩɤɚ
Omnoponum, i n ɨɦɧɨɩɨɧ, ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɨɩɢɹ
oncographia, ae f ɨɧɤɨɝɪɚɮɢɹ — ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟ-
ɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
oncos, i m ɨɩɭɯɨɥɶ
ontogenesis, is f ɨɧɬɨɝɟɧɟɡ
onus, gris n ɛɪɟɦɹ
operatio f ɨɩɟɪɚɰɢɹ
ophthalmicus, a, um ɝɥɚɡɧɨɣ
ophthalmodynamometria ae f ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɤɪɨɜɹɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɚɪɬɟɪɢɹɯ ɫɟɬɱɚɬɤɢ
ophthalmologia, ae f ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɝɥɚɡɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɹɯ
ophthalmologus, i m ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝ, ɨɤɭɥɢɫɬ
ophthalmomalacia, ae f ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɟ ɝɥɚɡɧɨɝɨ ɹɛɥɨɤɚ
ophthalmomegalia, ae f ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɥɚɡɚ
ophthalmorrhagia, ae f ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ ɢɡ ɝɥɚɡɧɨɝɨ
ɹɛɥɨɤɚ
ophthalmos, i m ɝɥɚɡ
ophthalmoscopia, ae f ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɡɧɨɝɨ ɞɧɚ
opinio, onis f ɦɧɟɧɢɟ
Opium, ii n ɨɩɢɣ
oppressio, onis f ɭɝɧɟɬɟɧɢɟ
ops, opis f ɫɢɥɚ, ɩɨɦɨɳɶ, ɡɚɳɢɬɚ
ope alicuius ɫ ɱɶɟɣ-ɥɢɛɨ ɩɨɦɨɳɶɸ
opticus, a, um ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɝɥɚɡɧɨɣ,
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ

235
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


optime ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
optimus, a, um ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ
opto, avi, atum, are ɠɟɥɚɬɶ
opus est ɧɭɠɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
opus, eris n ɞɟɥɨ, ɪɚɛɨɬɚ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ
orbis, is m ɤɪɭɝ
ordo, inis m ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɪɹɞɨɤ
organismus, i m ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɠɢɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ
organon, i n ɨɪɝɚɧ
oriens, ntis m ɜɨɫɬɨɤ
origo, inis m ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɧɚɱɚɥɨ
orior, ortus sum, oriri ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ, ɪɨɠ-
ɞɚɬɶɫɹ
ortus, us m ɧɚɱɚɥɨ, ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
oryza, ae f ɪɢɫ
os, oris n ɪɨɬ
os, ossis n ɤɨɫɬɶ
osseus, a, um ɤɨɫɬɧɵɣ
ossiculum, i n ɤɨɫɬɨɱɤɚ
osmidrosis, is f ɨɫɦ(ɝ)ɢɞɪɨɡ — ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨ
ɪɟɡɤɢɣ ɡɚɩɚɯ ɩɨɬɚ
osteoarthrotomia, ae f ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɬɨɦɢɹ — ɜɵɪɟɡɚɧɢɟ
ɫɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɰɚ ɤɨɫɬɢ
osteochondrolysis, is f ɨɬɫɥɨɣɤɚ ɤɨɫɬɧɨɝɨ ɯɪɹɳɚ
osteogenesis, is f ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɫɬɧɨɣ ɬɤɚɧɢ
osteologia, ae f ɧɚɭɤɚ ɨ ɤɨɫɬɹɯ
osteolysis, is f ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɫɬɢ
osteoma, atis n ɨɩɭɯɨɥɶ ɤɨɫɬɢ
osteomalacia, ae f ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɟ ɤɨɫɬɢ
osteomyelalgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɤɨɫɬɧɨɦ ɦɨɡɝɭ ɩɪɢ
ɚɧɟɦɢɢ
osteon, i n ɤɨɫɬɶ
osteonecrosis, is f ɤɨɫɬɨɟɞɚ, ɨɦɟɪɬɜɟɧɢɟ ɤɨɫɬɢ
osteopathia, ae f ɛɨɥɟɡɧɶ ɤɨɫɬɟɣ
236
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

osteoplastica, ae f ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ


ɤɨɫɬɢ
ostium, ii n ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ, ɭɫɬɶɟ, ɜɯɨɞ
otalgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɭɯɟ
oticus, ɚ, um ɭɲɧɨɣ
otium, ii n ɨɬɞɵɯ, ɩɨɤɨɣ, ɛɟɡɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɩɪɚɡɞɧɨɫɬɶ
otogenes, is ɨɬɨɝɟɧɧɵɣ, ɭɲɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠ-
ɞɟɧɢɹ
otologia, ae f ɭɱɟɧɢɟ ɨɛ ɭɲɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɹɯ
otorrhagia, ae f ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ ɢɡ ɭɯɚ
otorhinolaryngologia, ae f ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɭɯɚ,
ɝɨɪɥɚ, ɧɨɫɚ
otorrhoea, ae f ɬɟɱɶ ɢɡ ɭɯɚ
ovalis, ɟ ɨɜɚɥɶɧɵɣ
ovis, is f ɨɜɰɚ
ovum, i n ɹɣɰɨ
oxtra ordinem ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ
oxacillinum-natrium ɨɤɫɚɰɢɥɥɢɧɚ ɧɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ
Oxycoccus, i m ɤɥɸɤɜɚ
oxydum, i n ɨɤɢɫɶ
Oxygenium, ii n ɤɢɫɥɨɪɨɞ
oxygenotherapia, ae f ɥɟɱɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ

P
Padus, i f ɱɟɪɺɦɭɯɚ
paediater, tri m ɩɟɞɢɚɬɪ, ɜɪɚɱ ɩɨ ɞɟɬɫɤɢɦ ɛɨ-
ɥɟɡɧɹɦ
palatinus, ɚ, um ɧɺɛɧɵɣ
palatum, i n ɧɺɛɨ
pallidus, a um ɛɥɟɞɧɵɣ
palma, ae f ɥɚɞɨɧɶ
palmaris, e ɥɚɞɨɧɧɵɣ
palpatio, onis f ɩɚɥɶɩɚɰɢɹ, ɨɳɭɩɵɜɚɧɢɟ
237
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


palpebra, ae f ɜɟɤɨ
palpo, avi, atum, are ɨɳɭɩɵɜɚɬɶ
palus, udis f ɛɨɥɨɬɨ
panarteriitis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɥɨɟɜ ɚɪɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ
pancreas, atis n ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɚɹ ɠɟɥɟɡɚ
pancreaticus, ɚ, um ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɵɣ
panis, is m ɯɥɟɛ
panotitis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞ-
ɧɟɝɨ ɭɯɚ
Pantoponum, i n ɩɚɧɬɨɩɨɧ
Papaverinum, i n ɩɚɩɚɜɟɪɢɧ
papilla, ae f ɫɨɫɨɤ, ɫɨɫɨɱɟɤ
par, paris ɩɚɪɧɵɣ, ɪɚɜɧɵɣ
paraffinum, i n ɩɚɪɚɮɢɧ
paralysis, is f ɩɚɪɚɥɢɱ
paratus, a, um ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ
paratyphus, i m ɩɚɪɚɬɢɮ — ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɨɛ-
ɧɨɟ ɫɵɩɧɨɦɭ ɬɢɮɭ
parco, peperci (parsi), –, ere ɠɚɥɟɬɶ, ɳɚɞɢɬɶ, ɨɛɟɪɟɝɚɬɶ
parenchyma, itis n ɦɹɤɨɬɶ, ɬɤɚɧɟɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɨɪɝɚɧɚ
pareo, ui, itum, ere ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ, ɫɥɭɲɚɬɶɫɹ
paries, etis m ɫɬɟɧɚ
parietalis, ɟ ɩɪɢɫɬɟɧɨɱɧɵɣ, ɬɟɦɟɧɧɨɣ
pario, peperi, partum, ere ɪɨɠɞɚɬɶ
paro, avi, atum, are ɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ
pars, partis f ɱɚɫɬɶ, ɨɛɥɚɫɬɶ
partim ɨɬɱɚɫɬɢ
partus, us m ɪɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɨɞɵ
parvus, a, um ɦɚɥɵɣ
pateo, ui, –, ere ɛɵɬɶ ɨɬɤɪɵɬɵɦ
pater, trism ɨɬɟɰ
patienter ɬɟɪɩɟɥɢɜɨ
238
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

pathogenes, is ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɣ, ɛɨɥɟɡɧɟɬɜɨɪɧɵɣ


pathogenesis, is f ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ — ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɨɥɟɡɧɢ
patria, ae f ɪɨɞɢɧɚ
patruus, i m ɞɹɞɹ ɩɨ ɨɬɰɭ
paucus, ɚ, um ɧɟɦɧɨɝɢɟ, ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
pareo, ii (ivi), itum, ire ɩɪɨɩɚɞɚɬɶ, ɢɫɱɟɡɚɬɶ
pectoralis, ɟ ɝɪɭɞɧɨɣ
pectus, oris n ɝɪɭɞɶ
peior, peius ɯɭɞɲɢɣ
pellis, is f ɤɨɠɚ
pello, pepuli, pulsum, ere ɬɨɥɤɚɬɶ, ɛɢɬɶ, ɢɡɝɨɧɹɬɶ
pelvinus, a, urn ɬɚɡɨɜɵɣ
pelvis, is f ɬɚɡ
Penicillinum, i n ɩɟɧɢɰɢɥɥɢɧ
Pentaminum, i n ɩɟɧɬɚɦɢɧ
Pentaphenum, i n ɩɟɧɬɚɮɟɧ
pentastoma, atis n ɩɹɬɢɪɨɬɤɚ
pepsinum, i n ɩɟɩɫɢɧ — ɮɟɪɦɟɧɬ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-
ɝɨ ɫɨɤɚ
per (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚɫc.) ɱɟɪɟɡ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
percipio, cepi, ceptum, ere ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɨɳɭɳɚɬɶ
percussio, onis f ɜɵɫɬɭɤɢɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɫɬɭɤɢɜɚɧɢɟ
peregrinatio, onis f ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ ɱɭɠɢɦ ɤɪɚɹɦ,
ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ
perfectus, a, um ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ, ɨɬɥɢɱɧɵɣ, ɩɪɟ-
ɜɨɫɯɨɞɧɵɣ
perficio, feci, fectum, ere ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɬɶ
perforans, ntis (arteria) ɩɪɨɛɨɞɚɸɳɢɣ, ɩɪɨɛɢɜɚɸɳɢɣ,
ɩɟɪɮɨɪɢɪɭɸɳɢɣ
perforatus, a, um ɩɪɨɛɨɞɟɧɧɵɣ, ɩɪɨɞɵɪɹɜɥɟɧɧɵɣ,
ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ .
perforo, avi, atum, are ɩɪɨɫɜɟɪɥɢɜɚɬɶ

239
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


periarthritis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɦɹɝɤɢɯ ɬɤɚɧɟɣ, ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫɭɫɬɚɜ
perfrico, fricui, fricatum, are ɬɟɪɟɬɶ
pericardium, ii n ɨɤɨɥɨɫɟɪɞɟɱɧɚɹ ɫɭɦɤɚ, ɨɤɨɥɨ-
ɫɟɪɞɢɟ
periculum, i n ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
periculosus, a, um ɨɩɚɫɧɵɣ
perinde ɬɚɤ ɠɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
periodontium, ii n ɩɟɪɢɨɞɨɧɬ, ɧɚɞɤɨɫɬɧɢɰɚ ɡɭɛɧɨ-
ɝɨ ɤɨɪɧɹ
periodus, i f ɩɟɪɢɨɞ
periosteum, i n ɧɚɞɤɨɫɬɧɢɰɚ
peritus, a, um ɨɩɵɬɧɵɣ, ɫɜɟɞɭɳɢɣ
permanens, ntis ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɣ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ
permeo, avi, atum, are ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ, ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ
permultus, a, um ɜɟɫɶɦɚ, ɦɧɨɝɢɟ
perniciosus, a, um ɝɢɛɟɥɶɧɵɣ, ɩɚɝɭɛɧɵɣ,
ɨɩɚɫɧɵɣ
perone, es f ɦɚɥɨɛɟɪɰɨɜɚɹ ɤɨɫɬɶ
peroneus, a, um ɦɚɥɨɛɟɪɰɨɜɵɣ
peroxydum, i n ɩɟɪɟɤɢɫɶ
pertineo, tinui, –, ere ɢɦɟɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɚɞɥɟ-
ɠɚɬɶ
Pertussinum, in ɩɟɪɬɭɫɫɢɧ
pertussis, is f ɤɨɤɥɸɲ
pervade, vasi, vasum, ere ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ
pervestigatio, onis f ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
pes, pedis m ɫɬɨɩɚ
pessimus, a, um ɫɚɦɵɣ ɩɥɨɯɨɣ
petrosus, a, um ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɣ
phalanx, ngis f ɮɚɥɚɧɝɚ — ɤɨɫɬɨɱɤɚ ɩɚɥɶɰɚ
pharmaceuta, ae m ɮɚɪɦɚɰɟɜɬ
pharmaceuticus, a, um ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɚɩɬɟɤɚɪɫɤɢɣ
pharmacopoea, ae f ɮɚɪɦɚɤɨɩɟɹ

240
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

pharmacopola, ae m ɚɩɬɟɤɚɪɶ
pharyngitis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɝɥɨɬɤɢ
pharyngodynia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɝɥɨɬɤɟ
pharyngorrhagia, ae f ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ ɢɡ ɝɥɨɬɤɢ
pharyngoscopia, ae f ɨɫɦɨɬɪ ɝɥɨɬɤɢ
pharynx, yngis m ɝɥɨɬɤɚ
Phenolum, i n ɮɟɧɨɥ
philosophus, i m ɮɢɥɨɫɨɮ
phlebectasia, ae f ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɟɧ
phlebographia, ae f ɡɚɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɜɟɧɨɡɧɨɝɨ ɩɭɥɶɫɚ
phleborrhexis, is f ɪɚɡɪɵɜ ɜɟɧɵ
phleps, phlebos n ɜɟɧɚ
phosphoricus, a, um ɮɨɫɮɨɪɧɵɣ
phytotherapia, ae f ɮɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ — ɥɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɟɡɧɟɣ
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
pilula, ae f ɩɢɥɸɥɹ
pinna, ae f ɩɥɚɜɧɢɤ
Piper, eris n ɩɟɪɟɰ
piscis, is m ɪɵɛɚ
plus, i m ɜɨɥɨɫ, ɜɨɥɨɫɵ
plus, a, um ɧɟɠɧɵɣ, ɦɹɝɤɢɣ
placeo, ui, itum, ere ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ
planeta, ae f ɩɥɚɧɟɬɚ
planta, ae f ɪɚɫɬɟɧɢɟ; ɩɨɞɨɲɜɚ
plantaris, e ɩɨɞɨɲɜɟɧɧɵɣ
plastica, ae f ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɮɨɪɦɵ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɚ
plenus, a, um ɩɨɥɧɵɣ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ
plerumque ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ
pleura, ae f ɩɥɟɜɪɚ, ɨɤɨɥɨɥɺɝɨɱɧɚɹ ɢ ɩɨɞɪɺ-
ɛɟɪɧɚɹ ɩɥɟɜɚ
pleuritis, tidis f ɩɥɟɜɪɢɬ — ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɩɥɟɜɪɵ
plexus, us m ɫɩɥɟɬɟɧɢɟ
plica, ae f ɫɤɥɚɞɤɚ
241
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


plumatus, a, um ɨɩɟɪɟɧɧɵɣ, ɩɨɤɪɵɬɵɣ ɩɟɪɵɲ-
ɤɚɦɢ
plures, plura ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
plus (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɛɨɥɶɲɟ
pneumonia, ae f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɥɺɝɤɢɯ
pneumotonia, ae f ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɪɟɡ ɥɺɝɤɨɝɨ
podalgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɧɨɝɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɩɥɨ-
ɫɤɨɣ ɫɬɨɩɟ
poeta, ae m ɩɨɷɬ
pollex, icis m ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɚɥɟɰ ɪɭɤɢ
polyaemia, ae f ɩɨɥɧɨɤɪɨɜɢɟ
polys ɦɧɨɝɢɣ, ɦɧɨɝɨ
polytrophia, ae f ɨɛɢɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
pono, posui positum, ere ɤɥɚɫɬɶ
pons, pontis m ɦɨɫɬ
Populus, i f ɬɨɩɨɥɶ
porcinus, a, um ɫɜɢɧɨɣ
porro (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɞɚɥɟɟ
Porrum, i n ɩɨɪɟɣ
porto, avi, atum, are ɧɨɫɢɬɶ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ
porus, i m ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
possum, potui, –, posse ɦɨɱɶ, ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
post (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚɫc.) ɩɨɫɥɟ; ɫɩɭɫɬɹ
postea (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɬɨɦ
posterior, ius ɡɚɞɧɢɣ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
postero die ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ
postfrontalis, ɟ ɩɨɡɚɞɢɥɨɛɧɵɣ
postquam (ɫɨɸɡ) ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ
posterus, ɚ, um ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
postulo, avi, atum, are ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
potio, onis f ɩɢɬɶɟ, ɧɚɩɢɬɨɤ
potissimum ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
praebeo, bui, bitum, ere ɞɚɜɚɬɶ
242
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

praecedo, cessi, cessum, ere ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ


praeceptum, i n ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ, ɭɤɚɡɚɧɢɟ
praecipuus, a, um ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ
praemolaris, e ɦɚɥɵɣ ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɡɭɛ
praeparatum, i n ɩɪɟɩɚɪɚɬ
praeparo, avi, atum, are ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɝɨɬɨɜɢɬɶ
praepositio, onis f ɩɪɟɞɥɨɝ
praescribo, acripsi,
scriptum, ere ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɬɶ
praescriptio, onis f ɪɟɰɟɩɬ, ɮɨɪɦɭɥɚ ɪɟɰɟɩɬɚ,
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ
praesens, ntis ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ
praesentia, ae f ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ
praesertim (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
praesum, fui, –, esse ɫɬɨɹɬɶ ɜɨ ɝɥɚɜɟ, ɡɚɜɟɞɨɜɚɬɶ
praeter (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɤɪɨɦɟ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
praeterea (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
praetermitto, misi,
missum, ere ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ
praevenio, veni, ventum, ire ɨɩɟɪɟɠɚɬɶ
premo, pre, ssi, pressum, ere ɝɧɚɬɶ
primum ɫɩɟɪɜɚ, ɫɧɚɱɚɥɚ
primulus, a, um ɩɟɪɜɵɣ
primus, a, um ɩɟɪɜɵɣ
principalis, e ɝɥɚɜɧɵɣ
prior, prius ɩɟɪɜɵɣ, ɩɟɪɟɞɧɢɣ, ɩɪɟɠɧɢɣ
prius (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɩɪɟɠɞɟ, ɪɚɧɶɲɟ
priusquam ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ
pro (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ abl.) ɡɚ, ɞɥɹ, ɜ ɡɚɳɢɬɭ
probe ɯɨɪɨɲɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
processus, us m ɨɬɪɨɫɬɨɤ
processus vermiformis ɱɟɪɜɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɨɬɪɨɫɬɨɤ
proctalgia, ae f ɩɪɨɤɬɚɥɝɢɹ — ɫɩɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɛɨɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɹɦɨɣ ɤɢɲɤɢ
243
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


proctoscopia, ae f ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɹɦɨɣ ɤɢɲɤɢ
prodeo, ii, itum, ire ɜɵɯɨɞɢɬɶ, ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ
produco, duxi, ductum, ere ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
proelium, ii n ɫɪɚɠɟɧɢɟ, ɛɨɪɶɛɚ
profecto ɤɨɧɟɱɧɨ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
profero, tuli, aturn, ferre ɜɵɧɨɫɢɬɶ; ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɵɜɚɬɶ
professio, onis f ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ
professor, oris m ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ, ɭɱɢɬɟɥɶ
profiteor, fessus sum, eri ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ; ɨɛɟɳɚɬɶ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ
profligatus, a, um ɩɪɨɩɚɳɢɣ; ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɵɣ
profundus, a, um ɝɥɭɛɨɤɢɣ
prognosis, is f ɩɪɨɝɧɨɡ
prohibeo, ui, itum, ere ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɦɟɲɚɬɶ, ɡɚɩɪɟɳɚɬɶ
proles, is f ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ
prominens, ntis ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɣ
prominentia, ae f ɜɵɫɬɭɩ
promontorium, ii n ɦɵɫ, ɤɨɫɬɧɵɣ ɜɵɫɬɭɩ
promoveo, movi, mtum, ere ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶ; ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ,
ɜɨɡɜɵɲɚɬɶ
promptus, a, um ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɫɦɟɥɵɣ
pronatio, onis f ɩɨɜɨɪɨɬ ɥɚɞɨɧɢ ɜɧɢɡ,
ɩɪɨɧɚɰɢɹ
pronator, oris m ɩɪɨɧɚɬɨɪ (ɦɵɲɰɚ)
prope (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚcc.; ɧɚɪɟɱɢɟ) ɩɨɛɥɢɡɨɫɬɢ, ɨɤɨɥɨ
propero, avi, atum, are ɫɩɟɲɢɬɶ
propino, avi, atum, are ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
propior, propius ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢɣ
propius ɛɥɢɠɧɟ
propono, posui, positum, ere ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ
proprius, a, um ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ,
ɥɢɱɧɵɣ
propter (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚcc.) ɩɨɞɥɟ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɞɥɹ
Proserinum, i n ɩɪɨɡɟɪɢɧ
prosum, profui, prodesse ɩɨɦɨɝɚɬɶ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɨɥɶɡɭ
244
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

protego, texi, tectum, ere ɩɪɢɤɪɵɜɚɬɶ; ɡɚɳɢɳɚɬɶ


protophyton, i n ɩɪɨɬɨɮɢɬ, ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ
protovertebra, ae f ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɩɨɡɜɨɧɨɤ
provoco, avi, atum, are ɜɵɡɵɜɚɬɶ
proxime (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɜɟɫɶɦɚ ɛɥɢɡɤɨ
proximus, a, um ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ
prudentia, ae f ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɢɟ, ɡɧɚɧɢɟ,
ɨɩɵɬɧɨɫɬɶ
pruritus, us m ɡɭɞ
psyche, es f ɞɭɲɚ, ɞɭɯ, ɞɵɯɚɧɢɟ
psychopathia, ae f ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ
psychotherapia, ae f ɥɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
(ɧɚɩɪ. ɝɢɩɧɨɡɨɦ)
pterygoideus, ɚ, um ɤɪɵɥɨɜɢɞɧɵɣ
ptyalographia, ae f ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɹ ɫɥɸɧɧɵɯ
ɠɟɥɟɡ
pubertas, atis f ɜɨɡɦɭɠɚɥɨɫɬɶ; ɡɪɟɥɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ
puer, eri m ɪɟɛɺɧɨɤ, ɦɚɥɶɱɢɤ
puerilis, ɟ ɞɟɬɫɤɢɣ
pugno, avi, atum, are ɛɢɬɶɫɹ, ɫɪɚɠɚɬɶɫɹ
pulcher, chra, chrum ɤɪɚɫɢɜɵɣ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ
pulmo, onis m ɥɺɝɤɨɟ
pulpa, ae f ɦɹɝɤɚɹ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɤɚɧɶ,
ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɚɹ ɩɨɥɨɫɬɶ ɡɭɛɚ
pulsus, us m ɩɭɥɶɫ
pulveratus, a, um ɩɨɪɨɲɤɨɜɢɞɧɵɣ, ɪɚɫɩɵɥɺɧɧɵɣ
pulvis, eris m ɩɨɪɨɲɨɤ
pulvis Doveri ɢɥɢ pulvis Ipe- ɩɨɪɨɲɨɤ Ⱦɨɜɟɪɚ
cacuanhae opiatus
pupilla, ae f ɡɪɚɱɨɤ
purgo, avi, atum, are ɱɢɫɬɢɬɶ, ɨɱɢɳɚɬɶ
purificatio, onis f ɨɱɢɳɟɧɢɟ
purus, a, um ɱɢɫɬɵɣ, ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ
pus, puris ɝɧɨɣ

245
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


pustula, ae f ɩɭɫɬɭɥɚ, ɝɧɨɣɧɵɣ ɩɪɢɳ, ɝɧɨɣ-
ɧɢɱɨɤ
puto, avi, atum, are ɫɱɢɬɚɬɶ
pylorus, i m ɩɢɥɨɪɭɫ, ɩɪɢɜɪɚɬɧɢɤ ɠɟɥɭɞɤɚ
pyocele, es f ɝɧɨɣɧɨɟ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ
ɹɢɱɤɚ
pyocephalus, i m ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɝɧɨɹ ɜ ɦɨɡɝɨɜɵɯ ɠɟ-
ɥɭɞɨɱɤɚɯ
pyocytus, i m ɝɧɨɣɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ
pyon, i n ɝɧɨɣ
pyonephritis, tidis f ɝɧɨɣɧɨɟ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɩɨɱɟɤ
pyopneumothorax, acis m ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɝɧɨɹ ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɜ ɝɪɭɞɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ
pyorrhoea, ae f ɝɧɨɟɬɟɱɟɧɢɟ
pyr, pyros m ɨɝɨɧɶ
pyramidalis, ɟ ɩɢɪɚɦɢɞɚɥɶɧɵɣ
pyrogenes, is ɩɢɪɨɝɟɧɧɵɣ — ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɬɟɥɚ; ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
pyrophobia, ae f ɛɨɹɡɧɶ ɨɝɧɹ
pyrophosphoricus, ɚ, um ɩɢɪɨɮɨɫɮɨɪɧɨɤɢɫɥɵɣ, ɩɢɪɨ-
ɮɨɫɮɚɬ

Q
quadrans, ntis ɱɟɬɜɺɪɬɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɱɟɬɜɟɪɬɶ
quadratus, ɚ, um ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ
quadriceps, cipitis ɱɟɬɵɪɺɯɝɥɚɜɵɣ
quadringenti ɱɟɬɵɪɟɫɬɚ
quadrupes, pedis ɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɣ
quaero, sivi (ii), situm, ere ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɪɚɫɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ,
ɢɫɤɚɬɶ
qualis, ɟ ɤɚɤɨɣ
qualitas, atis f ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɫɜɨɣɫɬɜɨ
quam ɤɚɤ, ɧɟɠɟɥɢ, ɱɟɦ

246
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

quamvis (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵ ɧɢ


quantum (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ
quantum satis ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɭɠɧɨ
quartus, a, um ɱɟɬɜɺɪɬɵɣ
quasi (ɫɨɸɡ) ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɛɵ, ɫɥɨɜɧɨ
quater ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ, ɱɟɬɵɪɟɠɞɵ
quaterni, ɚɟ, ɚ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ
quattuor ɱɟɬɵɪɟ
que (ɩɢɲɟɬɫɹ ɫɥɢɬɧɨ ɫɨ cɥɨɜɨɦ,
ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ) ɢ
Quercus, us f ɞɭɛ
qui, quae, quod ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤɚɤɨɣ
quidem (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɞɚɠɟ, ɢɦɟɧɧɨ
quies, etis f ɩɨɤɨɣ, ɨɬɞɵɯ
quilibet, quaelibet, quodlibet ɤɚɤɨɣ ɭɝɨɞɧɨ, ɤɚɠɞɵɣ, ɥɸɛɨɣ
quini, ɚɟ, ɚ ɩɨ ɩɹɬɢ
quinque ɩɹɬɶ
quintus, ɚ, um ɩɹɬɵɣ
quivis, quaevis, quovis ɤɚɤɨɣ ɭɝɨɞɧɨ, ɜɫɹɤɢɣ
quisque, quaeque, quodque ɤɚɠɞɵɣ
quo (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɤɭɞɚ
quoque (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɚɤɠɟ, ɬɨɠɟ
quotidianus, ɚ, um ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ

R
r(h)achiotomia, ae f ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɫɤɪɵɬɢɟ ɩɨɡɜɨ-
ɧɨɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ
rabies, ei f ɛɟɲɟɧɫɬɜɨ
radius, ii m ɥɭɱ, ɥɭɱɟɜɚɹ ɤɨɫɬɶ
radix, icis f ɤɨɪɟɧɶ
rado, rasi, rasum, ere ɨɱɢɳɚɬɶ, ɫɬɢɪɚɬɶ
ramus, i m ɜɟɬɜɶ
rapio, rapui, raptum, ere ɯɜɚɬɚɬɶ, ɫɯɜɚɬɵɜɚɬɶ
raro ɪɟɞɤɨ, ɢɡɪɟɞɤɚ
247
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


rarus, a, um ɪɟɞɤɢɣ, ɧɟɱɚɫɬɵɣ
ratio, onis f ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɫɱɟɬ,
ɩɨɞɫɱɟɬ, ɫɩɨɫɨɛ, ɦɟɬɨɞ
recenter ɧɟɞɚɜɧɨ, ɫɟɣɱɚɫ, ɫɜɟɠɨ
recens, ntis ɫɜɟɠɢɣ
receptaculum, i n ɜɦɟɫɬɢɥɢɳɟ
receptum, i n ɪɟɰɟɩɬ
recipiens, ntis ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɣ ɤɪɨɜɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɥɢ-
ɜɚɧɢɢ, ɪɟɰɢɩɢɟɧɬ
recipio, cepi, ceptum, ere ɛɪɚɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ
recclinatio, onis f ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɧɚɡɚɞ, ɡɚɝɢɛɚɧɢɟ
reconvalescens, ntis ɜɵɡɞɨɪɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ
recte ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
rectificatus, a, um ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ
rectum, i n ɩɪɹɦɚɹ ɤɢɲɤɚ
rectus, a, um ɩɪɹɦɨɣ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ
recurrens, ntis ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɣ
recurro, curri cursum, ere ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ
reficio, feci, fectum, ere ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɬɶ
reflexus, us m ɪɟɮɥɟɤɫ, ɨɬɜɟɬɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ
refrigeratio, onis f ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ, ɩɪɨɫɬɭɞɚ
regio, onis f ɨɛɥɚɫɬɶ, ɭɱɚɫɬɨɤ
rego, rexi, rectum, ere ɩɪɚɜɢɬɶ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
reiicio, ieci, iectum, ere ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɬɶ
reliquus, a, um ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ
remedium, ii n ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ, ɫɪɟɞɫɬɜɨ
remotus, a, um ɨɬɞɚɥɺɧɧɵɣ, ɞɚɥɶɧɢɣ
ren, renis m ɩɨɱɤɚ
renalis, e ɩɨɱɟɱɧɵɣ
reperio, repperi, repertum, ire ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ
repeto, petivi, petitum, ere ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ
repleo, plevi, pletum, ere ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ
repo, repsi, reptum, ere ɩɨɥɡɬɢ, ɩɨɥɡɚɬɶ

248
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

requiro, quisivi, quisitum, ere ɨɬɵɫɤɢɜɚɬɶ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ, ɫɱɢɬɚɬɶ


ɧɭɠɧɵɦ
res, rei f ɞɟɥɨ, ɜɟɳɶ
respiratorius, a, um ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɣ
respire, avi, alum, are ɞɵɲɚɬɶ, ɜɵɞɵɯɚɬɶ
respondeo, ndi, nsum, ere ɨɬɜɟɱɚɬɶ
res publica (respublica), ei f ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
resectio, onis f ɪɟɡɟɤɰɢɹ — ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɱɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɚ
rete, is n ɫɟɬɶ
reverentia, ɚɟ f ɭɜɚɠɟɧɢɟ
Rhamnus, i f ɠɨɫɬɟɪ
rhaphe, es f ɲɨɜ
rheumatismus, i m ɪɟɜɦɚɬɢɡɦ
Rheopyrinum, i n ɪɟɨɩɢɪɢɧ
rhinalgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɧɨɫɭ
rhinitis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ
ɧɨɫɚ, ɧɚɫɦɨɪɤ
rhinologia, ɚɟ f ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɛɨɥɟɡɧɹɯ ɧɨɫɚ
rhinophonia, ɚɟ f ɪɢɧɨɮɨɧɢɹ, ɝɧɭɫɚɜɨɫɬɶ
rhis, rhinos f ɧɨɫ
rhizoma, atis n ɤɨɪɧɟɜɢɳɟ
rhomboideus, a, um ɪɨɦɛɨɜɢɞɧɵɣ
Ribes, is m ɫɦɨɪɨɞɢɧɚ
Ricinus, i f ɪɢɰɢɧɚ
rima, ae f ɳɟɥɶ
rima oris ɪɨɬɨɜɚɹ ɳɟɥɶ, ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɪɬɚ
roboro, avi, atum, are ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ
robur, oris n ɫɢɥɚ
robustus, a, um ɫɢɥɶɧɵɣ, ɡɞɨɪɨɜɵɣ
Romanus, a, um ɪɢɦɫɤɢɣ
Rosa, ae f ɪɨɡɚ
rostrum, i n ɤɥɸɜ
rotundus, a, um ɤɪɭɝɥɵɣ
249
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ruber, bra, brum ɤɪɚɫɧɵɣ
rubicundus, a, um ɤɪɚɫɧɵɣ, ɹɪɤɨ-ɤɪɚɫɧɵɣ
rudis, e ɧɟɪɚɡɜɢɬɵɣ; ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ,
ɧɟɨɩɵɬɧɵɣ
rugor, oris m ɦɨɪɳɢɧɢɫɬɨɫɬɶ
rursum (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɫɧɨɜɚ, ɨɛɪɚɬɧɨ
rutilus, a, um ɠɺɥɬɨ-ɤɪɚɫɧɵɣ

S
Saccharum, i n ɫɚɯɚɪ
sacculus, i m ɦɟɲɨɱɟɤ
sacralis, e ɤɪɟɫɬɰɨɜɵɣ
sacroiliacus, a, um ɤɪɟɫɬɰɨɜɨɩɨɞɜɡɞɨɲɧɵɣ
sacrum, i n ɤɪɟɫɬɰɨɜɚɹ ɤɨɫɬɶ, ɤɪɟɫɬɟɰ
saeculum, i n ɜɟɤ, ɫɬɨɥɟɬɢɟ
saepe (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɱɚɫɬɨ
sal, salis m ɫɨɥɶ; ɦɨɪɫɤɚɹ ɜɨɞɚ, ɦɨɪɟ;
ɨɫɬɪɨɬɚ, ɨɫɬɪɨɭɦɢɟ
saliva, ɚɟ f ɫɥɸɧɚ
Salix, ids f ɢɜɚ
salsus, a, um ɫɨɥɺɧɵɣ; ɨɫɬɪɨɭɦɧɵɣ; ɹɡɜɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ
salus, utis f ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɛɥɚɝɨ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
Salvia, ae f ɲɚɥɮɟɣ
Sambucus, i f ɛɭɡɢɧɚ
sancte ɫɜɹɬɨ
sanguifer, fera, ferum ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɣ
sanguis, inis m ɤɪɨɜɶ
sanies, ei f ɫɭɤɪɨɜɢɰɚ, ɤɪɨɜɶ ɫ ɝɧɨɟɦ
saniosus, a, um ɫɭɤɪɨɜɢɱɧɵɣ
sano, avi, atum, are ɥɟɱɢɬɶ, ɢɫɰɟɥɹɬɶ
sanus, a, um ɡɞɨɪɨɜɵɣ
sapiens, ntis ɦɭɞɪɵɣ, ɪɚɡɭɦɧɵɣ

250
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

sapienter ɦɭɞɪɨ, ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɧɨ


sapientia, ae f ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɦ
sapo, onis m ɦɵɥɨ
saponatus, a, um ɦɵɥɶɧɵɣ
sarcoma, atis n ɫɚɪɤɨɦɚ, ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɨɩɭɯɨɥɶ
satis (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɞɨɜɨɥɶɧɨ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
scabies, ei f ɱɟɫɨɬɤɚ
scalpellum, i n ɫɤɚɥɶɩɟɥɶ
scapula, ae f ɥɨɩɚɬɤɚ
sceleton, i n ɫɤɟɥɟɬ, ɤɨɫɬɹɤ
schola, ae f ɲɤɨɥɚ
scholasticus, a, um ɲɤɨɥɶɧɵɣ
scientia, ae f ɡɧɚɧɢɟ
scio, ivi, itum, ire ɡɧɚɬɶ
scorpio, onis m ɫɤɨɪɩɢɨɧ
scribo, scripsi, scriptum, ere ɩɢɫɚɬɶ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ
scriptor, oris m ɩɢɫɚɬɟɥɶ
scriptus, a, um ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɣ
Secale cornutum ɦɚɬɨɱɧɵɟ ɪɨɠɤɢ, ɫɩɨɪɵɧɶɹ
secerno, crevi, cretum, ere ɜɵɞɟɥɹɬɶ
seco, secui, sectum, are ɪɟɡɚɬɶ, ɪɚɡɪɟɡɚɬɶ
secundo (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ
secundus, a, um ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ, ɜɬɨɪɨɣ
sed (ɫɨɸɡ) ɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ
sedecim ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɶ
sedes, is f ɦɟɫɬɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ
seiungo, iunxi, iunctum, ere ɨɬɞɟɥɹɬɶ
sella turcica ɬɭɪɟɰɤɨɟ ɫɟɞɥɨ
semel ɨɞɧɚɠɞɵ
semen, inis n ɫɟɦɹ (ɪɚɫɬɟɧɢɣ); ɦɭɠɫɤɨɟ ɫɟɦɹ,
ɫɩɟɪɦɚ
semicanalis, is m ɩɨɥɭɤɚɧɚɥ

251
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


semigramma, atis n ɩɨɥɝɪɚɦɦɚ
semilunaris, e ɩɨɥɭɥɭɧɧɵɣ
semimembranosus, a, um ɩɨɥɭɩɟɪɟɩɨɧɱɚɬɵɣ
semitendinosus, a, um ɩɨɥɭɫɭɯɨɠɢɥɶɧɵɣ
semper (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɜɫɟɝɞɚ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
senex, senis ɫɬɚɪɵɣ, ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɣ
seni, ae, a ɩɨ ɲɟɫɬɢ
Senna, ae f ɫɟɧɧɚ (ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ),
ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɢɣ ɥɢɫɬ
senectus, utis f ɫɬɚɪɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɫɬɚɪɨɫɬɶ
senilis, ɟ ɫɬɚɪɱɟɫɤɢɣ
sensibilis, ɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
sensus, us m ɱɭɜɫɬɜɨ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ
sentio, sensi, sensum, ire ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɨɳɭɳɚɬɶ, ɞɭɦɚɬɶ,
ɫɱɢɬɚɬɶ
separatim (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɜɨɨɛɳɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɨ
sepono, posul, positum, ere ɤɥɚɫɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
septem ɫɟɦɶ
September, bris m (mensis) ɫɟɧɬɹɛɪɶ
septimus, a, um ɫɟɞɶɦɨɣ
septuagesimus, a, um ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɵɣ
septum, i n ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚ
series, ei f ɪɹɞ
sero (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɩɨɡɞɧɨ
serotinus, a, um ɩɨɡɞɧɢɣ
Serpyllum, i n ɛɨɬ. ɬɢɦɶɹɧ
serpens, ntis m, f ɡɦɟɣ, ɡɦɟɹ
serraftus, a, um ɡɚɡɭɛɪɟɧɧɵɣ, ɡɭɛɱɚɬɵɣ, ɩɢɥɨ-
ɨɛɪɚɡɧɵɣ
serus, a, um ɩɨɡɞɧɢɣ
servio, ivi (ii), itum, ire ɫɥɭɠɢɬɶ, ɭɝɨɠɞɚɬɶ, ɩɨɤɨɪɹɬɶɫɹ,
ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ
servitus, utis f ɪɚɛɫɬɜɨ
servo, avi, atum, are ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
252
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

servus, i m ɪɚɛ, ɫɥɭɝɚ


sesquichloratus, a, um ɩɨɥɭɬɨɪɚɯɥɨɪɢɫɬɵɣ
sesquibora ɩɨɥɬɨɪɚ ɱɚɫɚ
seu (ɫɨɸɡ) ɢɥɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ
sex ɲɟɫɬɶ
sexaginta ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ
sextus, a, um ɲɟɫɬɨɣ
si (ɫɨɸɡ) ɟɫɥɢ
sialographia, ae f ɫɢɚɥɨɝɪɚɮɢɹ, ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɹ
ɫɥɸɧɧɵɯ ɠɟɥɺɡ
sialorrhoea, ae ɫɢɚɥɨɪɟɹ, ɫɥɸɧɨɬɟɱɟɧɢɟ
sibio, –, are ɲɢɩɟɬɶ, ɫɜɢɫɬɟɬɶ
sic (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɫɬɨɥɶ, ɞɨ ɬɨɝɨ
siccus, ɚ, um ɫɭɯɨɣ
signatura, ae f ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
significo, avi, atum, are ɜɵɪɚɠɚɬɶ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ, ɡɧɚɱɢɬɶ
signo, avi, atum, ave ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ
signum, i n ɡɧɚɤ, ɩɪɢɡɧɚɤ
silva, ae f ɥɟɫ, ɩɚɪɤ
Silvester, tris, tre ɥɟɫɧɨɣ
simia, ae f ɨɛɟɡɶɹɧɚ
similis, ɟ ɩɨɯɨɠɢɣ
simus, a, um ɤɭɪɧɨɫɵɣ
simul ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɜɦɟɫɬɟ
Sinapis, is f ɝɨɪɱɢɰɚ
sinapismus, i m ɝɨɪɱɢɱɧɢɤ
sincerus, a, um ɩɪɚɜɞɢɜɵɣ, ɢɫɤɪɟɧɧɢɣ,
ɱɟɫɬɧɵɣ
sine (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚbl.) ɛɟɡ
singuli, ae, ɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ
sinister, tra, trum ɥɟɜɵɣ
sinus, us m ɩɚɡɭɯɚ, ɩɟɳɟɪɚ, ɫɢɧɭɫ
siquidem (ɫɨɸɡ) ɬɚɤ ɤɚɤ, ɢɛɨ; ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ

253
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


sirupus, i m ɫɢɪɨɩ
sitis, is f ɠɚɠɞɚ
situs, a, um ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ
situs, us m ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
sive (ɫɨɸɡ) ɢɥɢ ɟɫɥɢ, ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ
sol, soils m ɫɨɥɧɰɟ
solatium, ii n ɭɬɟɲɟɧɢɟ, ɨɬɪɚɞɚ
soleo, solui, solitus, ere ɢɦɟɬɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɢɟ
solubilis, ɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ
solum (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɨɥɶɤɨ, ɥɢɲɶ
solus, a, um ɨɞɢɧ ɬɨɥɶɤɨ, ɨɞɢɧɨɤɢɣ
solutio, onis f ɪɚɫɬɜɨɪ
solvo, solvi, solutum, ere ɪɚɫɬɜɨɪɹɬɶ
soma, atis n ɬɟɥɨ
somatoscopia, ae f ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ ɬɟɥɚ
somnifer, fera, ferum ɫɧɨɬɜɨɪɧɵɣ
somnus, i m ɫɨɧ
sonitus, us m ɡɜɭɤ, ɲɭɦ
sonus, us m ɡɜɭɤ, ɲɭɦ
sorbeo, sorbul (sorbsi), –, ere ɜɩɢɬɵɜɚɬɶ, ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ
Sorbus, i f ɪɹɛɢɧɚ
sovieticus, a, um ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ
spasmolyticus, a, um ɫɩɚɡɦɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ — ɭɫɩɨɤɚɢ-
ɜɚɸɳɢɣ ɢɥɢ ɭɫɬɪɚɧɹɸɳɢɣ
ɫɩɚɡɦɵ
species, ei f ɫɛɨɪ
species pectoralis ɝɪɭɞɧɨɣ ɫɛɨɪ
speciticus, a, um ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ,
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ
sperma, atis n ɫɩɟɪɦɚ, ɦɭɠɫɤɨɟ ɫɟɦɹ
spero, avi, atum, are ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ
spes, ei f ɧɚɞɟɠɞɚ
spaera, ae f ɲɚɪ
sphenoidalis, e ɤɥɢɧɨɜɢɞɧɵɣ
254
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

sphygmogramma, atis n ɫɮɢɝɦɨɝɪɚɦɦɚ, ɩɭɥɶɫɨɜɚɹ


ɤɪɢɜɚɹ
sphygmomanometrum, i n ɫɮɢɝɦɨɦɚɧɨɦɟɬɪ — ɚɩɩɚɪɚɬ
ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ
sphygmophonia, ae ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɩɭɥɶɫɚ
sphygmos, i m ɩɭɥɶɫ
spina, ae f ɨɫɬɶ, ɝɪɟɛɟɧɶ
spiritus, us m ɞɵɯɚɧɢɟ, ɜɨɡɞɭɯ; ɫɩɢɪɬ
spirituosus, ɚ, um ɫɩɢɪɬɨɜɵɣ
spiro, avi, alum, are ɞɵɲɚɬɶ, ɠɢɬɶ
spisso, avi, atum, are ɫɝɭɳɚɬɶ, ɭɩɥɨɬɧɹɬɶ
spissus, a, um ɩɭɫɬɨɣ
splanchnicus a, um ɜɢɫɰɟɪɚɥɶɧɵɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ
ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɹɦ
splanchnon, i n ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɶ
splen, enis m ɫɟɥɟɡɟɧɤɚ
spondylodynia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɩɨɡɜɨɧɤɟ
spondylos, i m ɩɨɡɜɨɧɨɤ
spondyloptosis, is f ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɧɤɚ
spondylatomia ae f = r(h) ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɫɤɪɵɬɢɟ
ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ
spongiusus, ɚ, um ɝɭɛɱɚɬɵɣ
spurius, ɚ, um ɥɨɠɧɵɣ
squama, ae f ɱɟɲɭɹ
squamosus, a, um ɱɟɲɭɣɱɚɬɵɣ
stabilis, e ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ, ɬɜɺɪɞɵɣ
stapes, edis m ɫɬɪɟɦɹ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɥɭɯɨɜɵɯ
ɤɨɫɬɨɱɟɤ
statim ɬɨɬɱɚɫ
status, us m ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
status quo (ante) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɟ
ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥ. ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ

255
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


stellatus, a, um ɡɜɟɡɞɱɚɬɵɣ, ɛɥɢɫɬɚɸɳɢɣ,
ɭɫɟɹɧɧɵɣ ɡɜɟɡɞɚɦɢ
stenosis, is f ɫɬɟɧɨɡ, ɫɭɠɟɧɢɟ
sterillso, avi, atum, are ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɬɶ
sterilitas, atis f ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɫɬɶ
sternum, i n ɝɪɭɞɢɧɚ
stethomyositis, tidis f ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɦɵɲɰ ɝɪɭɞɢ
stethoparalysis, is f ɩɚɪɚɥɢɱ ɝɪɭɞɧɵɯ ɦɵɲɰ
stethos, i ɝɪɭɞɶ
stethoscopium, ii n ɫɬɟɬɨɫɤɨɩ
sto, stetl, statum, stare ɫɬɨɹɬɶ
stoma, atis n ɪɨɬ
stomatalgia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɪɬɚ
stomatodynia, ae f ɛɨɥɶ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɪɬɚ
stomatologia, ae f ɧɚɭɤɚ ɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɩɨɥɨɫɬɢ
ɪɬɚ
stomatorrhagia, ae f ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ ɢɡ ɞɟɫɟɧ ɢɥɢ ɢɡɨ
ɪɬɚ
stratum, i n ɫɥɨɣ, ɩɥɚɫɬ
strenuitas, atis f ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
strenuus, ɚ, um ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɫɦɟɥɵɣ
strictura, ae f ɫɭɠɟɧɢɟ
strictus, a, um ɫɬɪɨɝɢɣ
Strychninum, i n ɫɬɪɢɯɧɢɧ
studeo, ui, –, ere ɩɪɢɥɟɠɧɨ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ,
ɲɬɭɞɢɪɨɜɚɬɶ
studiosus, a, um ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ;
ɫɬɭɞɟɧɬ
studium, ii n ɫɬɚɪɚɧɢɟ, ɥɸɛɢɦɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ,
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ
styloideus, ɚ, um ɲɢɥɨɜɢɞɧɵɣ
substantial eburnea-dentinum ɞɟɧɬɢɧ — ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɡɭɛɚ
sub (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚɫc., abl.) ɩɨɞ

256
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

subcarbunas, atis m ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɪɛɨɧɚɬ


subcutaneus, ɚ, um ɩɨɞɤɨɠɧɵɣ
subcutis, is f ɩɨɞɤɨɠɢɰɚ
subito ɜɧɟɡɚɩɧɨ
sublingualis, e ɩɨɞɴɹɡɵɱɧɵɣ
submissus, a, um ɫɤɪɨɦɧɵɣ
subnitras, atis m ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɧɢɬɪɚɬ
subscriptio, onis f ɩɨɞɩɢɫɶ
substantia, ae f ɜɟɳɟɫɬɜɨ
subtilis, e ɦɟɥɤɢɣ
successus, us m ɭɫɩɟɯ, ɭɞɚɱɚ
succus, i m ɫɨɤ
sudo, avi, atum, are ɩɨɬɟɬɶ
sudor, oris m ɩɨɬ
sufficio, feci, fectum, ere ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
sui ɫɟɛɹ
suillus, a, um ɫɜɢɧɨɣ
sulcus, i m ɛɨɪɨɡɞɚ
Sulfacylum, i n ɫɭɥɶɮɚɰɢɥ
sulfas, atis m ɫɭɥɶɮɚɬ
sulfis, itis m ɫɭɥɶɮɢɬ
sulfur, uris n ɫɟɪɚ
sulfuricus, a, um ɫɟɪɧɵɣ, ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɵɣ
sulfurosus, a, um ɫɟɪɧɢɫɬɨɤɢɫɥɵɣ
sum, ful, –, esse ɛɵɬɶ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ
surno, sumpsi, sumptum, ere ɛɪɚɬɶ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɧɭɬɪɶ
summus, a, um ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɣ, ɜɟɪɯɧɢɣ
supercilium, ii n ɛɪɨɜɶ
superimpono, posui,
positum, ere ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
superior, ius ɜɟɪɯɧɢɣ
supero, avi, atum, are ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ
superstitio, onis f ɫɭɟɜɟɪɢɟ

257
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


suppositorium, ii n ɫɜɟɱɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
supraspinalis, e ɧɚɞɨɫɬɧɵɣ
supremus, a, um ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ
suspicio, spexi, spectum, ere ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɬɶ; ɞɨɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹ
sustento, avi, atum, are ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
sutura, ae f ɲɨɜ
suus, a, um ɫɜɨɣ
symblephoron, i n ɫɪɚɳɟɧɢɟ ɜɟɤ ɫ ɝɥɚɡɧɵɦ
ɹɛɥɨɤɨɦ
symphysis, is f ɫɪɚɳɟɧɢɟ
symptoma, atis n ɫɢɦɩɬɨɦ, ɩɪɢɡɧɚɤ
synchoodrosis, is f ɯɪɹɳɟɜɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɨɫɬɟɣ
syndesmologia, ae f ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɫɜɹɡɤɚɯ ɢ ɫɭɫɬɚɜɚɯ
syndesmosis, is f ɮɢɛɪɨɡɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɨɫɬɟɣ
syndromum, i n ɝɪɭɩɩɚ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ
Syntomycinum, i n ɫɢɧɬɨɦɢɰɢɧ
synechia, ae f ɫɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɞɭɠɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ
systema, atis n ɫɢɫɬɟɦɚ
systole, es f ɫɢɫɬɨɥɚ, ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟ-
ɧɢɟ ɫɟɪɞɰɚ (ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɟɟ ɩɨɫɥɟ
ɞɢɚɫɬɨɥɵ)

T
Tabacus, i m ɬɚɛɚɤ
tabes, is f ɫɭɯɨɬɤɚ
tabula, ae f ɞɨɫɤɚ
tabuletta, ae f ɬɚɛɥɟɬɤɚ
taceo, tacui, tacitum, ere ɦɨɥɱɚɬɶ
tachycardia, ae ɭɱɚɳɟɧɢɟ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ
tachypnoe, es f ɭɱɚɳɟɧɧɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ
tacitus, a, um ɦɨɥɱɚɥɢɜɵɣ
tactus, us m ɨɫɹɡɚɧɢɟ
talis, e ɬɚɤɨɣ, ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
258
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

tam ɬɚɤ, ɞɨ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ


tamen ɨɞɧɚɤɨ
tamquam ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ; ɛɭɞɬɨ
tango, tetigi, tacturn, ere ɬɪɨɝɚɬɶ, ɤɚɫɚɬɶɫɹ
Tanninum, i n ɬɚɧɢɧ
tantulus, a, um ɫɬɨɥɶ ɦɚɥɵɣ, ɫɬɨɥɶ ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ
tantum (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɨɥɶɤɨ
tarsus, i m ɩɪɟɞɩɥɸɫɧɚ — ɱɚɫɬɶ ɫɬɨɩɵ
ɦɟɠɞɭ ɩɹɬɨɣ ɢ ɝɨɥɟɧɶɸ
tartarus dentium ɡɭɛɧɨɣ ɤɚɦɟɧɶ
tego, texi, tectum, ere ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ
tela, ae f ɬɤɚɧɶ
telencephalon, i n ɤɨɧɟɱɧɵɣ (ɤɨɧɰɟɜɨɣ) ɦɨɡɝ
temperamentum, i n ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ
temperantia, ae f ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ
temporalis, e ɜɢɫɨɱɧɵɣ
tempus, oris n ɜɪɟɦɹ; ɜɢɫɨɤ
tendo, inis m ɫɭɯɨɠɢɥɢɟ
tendorrhaphia, ae f ɫɲɢɜɚɧɢɟ ɫɭɯɨɠɢɥɢɣ
tener, era, erum ɧɟɠɧɵɣ
tenuis, e ɬɨɧɤɢɣ
tenorrhaphia, ae f ɬɟɧɨɪɪɚɮɢɹ — ɫɲɢɜɚɧɢɟ ɫɭɯɨ-
ɠɢɥɢɹ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɲɜɨɦ ɤɪɚɟɜ
ɪɚɡɨɪɜɚɧɧɨɝɨ ɫɭɯɨɠɢɥɢɹ
tepidus, ɚ, um ɬɟɩɥɵɣ
terminus, i m ɬɟɪɦɢɧ
terni, ae, ɚ ɩɨ ɬɪɢ
tero, trivi, tritum, ere ɬɟɪɟɬɶ
terra, ae f ɡɟɦɥɹ
tertio ɜ ɬɪɟɬɢɣ ɪɚɡ
tertius, a, um ɬɪɟɬɢɣ
Tetraaethylammonium, ii n ɬɟɬɪɚɷɬɢɥɚɦɦɨɧɢɣ
Tetracyclinum, i n ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɢɧ
259
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


tetrapodus, a, um ɱɟɬɵɪɟɧɨɝɢɣ
thalamus, i m ɬɚɥɚɦɭɫ, ɭɡɟɥ ɫɟɪɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ,
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ
ɦɨɡɝɚ
thea, ae f ɱɚɣ
theanus, ɚ, um ɱɚɣɧɵɣ
therapeuticus, a, um ɥɟɱɟɛɧɵɣ, ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ
thermanaesthesia, ae f ɭɬɪɚɬɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
thermometrum, i n ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ
thermophorum, i n ɬɟɪɦɨɮɨɪ, ɝɪɟɥɤɚ
thermoplegia, ae f ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɭɞɚɪ
thermostatum, i n ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ — ɩɪɢɛɨɪ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
thiosulfas, atis m ɬɢɨɫɭɥɶɮɚɬ
thoracalis, ɟ ɝɪɭɞɧɨɣ
thorax, acis m ɝɪɭɞɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ
thrombopenia, ae f ɬɪɨɦɛɨɩɟɧɢɹ — ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ ɜ ɤɪɨɜɢ
Thymolum, i n ɬɢɦɨɥ
Thymus, i m ɬɢɦɢɚɧ
thyreoideus, a, um ɳɢɬɨɜɢɞɧɵɣ
thyreos, i m ɳɢɬ
thyreotomia, ae f ɪɚɫɫɟɱɟɧɢɟ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨɝɨ ɯɪɹɳɚ
tibia, ae f ɛɨɥɶɲɟɛɟɪɰɨɜɚɹ ɤɨɫɬɶ
tibialis, e ɛɨɥɶɲɟɛɟɪɰɨɜɵɣ
Tilia, ae f ɥɢɩɚ
timeo, ui, –, ere ɛɨɹɬɶɫɹ
tinctura, ae f ɧɚɫɬɨɣɤɚ (ɫɩɢɪɬɨɜɚɹ)
tollo, sustuli, sublatum, ere ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ; ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ
tonometria, ae f ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
tonsilla, ae f ɦɢɧɞɚɥɟɜɢɞɧɚɹ ɠɟɥɟɡɚ
tonsillitis, tidis f ɬɨɧɡɢɥɥɢɬ, ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɦɢɧɞɚ-

260
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

ɥɟɜɢɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ
totus, a, um ɜɟɫɶ, ɰɟɥɵɣ
toxicosis, is f ɬɨɤɫɢɤɨɡ — ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟ; ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ, ɜɵɡɵ-
ɜɚɟɦɨɟ ɹɞɨɜɢɬɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ
(ɷɧɞɨɝɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɷɤɡɨɝɟɧɧɵɦɢ)
toxicus, ɚ, um ɹɞɨɜɢɬɵɣ, ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɣ
trachea, ae f ɬɪɚɯɟɹ, ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɟ ɝɨɪɥɨ
tractus, us m ɬɪɚɤɬ, ɩɭɬɶ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɟ
trado, didi, ditum, ere ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ, ɫɨɨɛɳɚɬɶ
tranquillus, a, um ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ
transformatio, onis f ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ
transfusio, onis f ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɢɟ
transversus, a, um ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ
trapezius, a, um ɬɪɚɩɟɰɢɟɜɢɞɧɵɣ
trecenti, ae, ɚ ɬɪɢɫɬɚ
trepunum, i n ɬɪɟɩɚɧ — ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɩɪɨ-
ɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɹ ɱɟɪɟɩɚ ɢ ɞɪ.
tres, tria ɬɪɢ, ɬɪɨɟ
tribuo, bui, butum, ere ɞɟɥɢɬɶ, ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ
triceps, cipitis ɬɪɺɯɝɥɚɜɵɣ
tricuspidalis, e ɬɪɺɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ
Trifolium, ii n ɬɪɢɥɢɫɬɧɢɤ
triginta ɬɪɢɞɰɚɬɶ
Triphthazinum, i n ɬɪɢɮɬɚɡɢɧ
triplex, ids ɬɪɨɣɧɨɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɬɪɺɯ
ɱɚɫɬɟɣ
Triticum, i n ɩɲɟɧɢɰɚ
tritus, a, um ɢɫɬɟɪɬɵɣ, ɪɚɫɬɺɪɬɵɣ
trochanter, eris m ɜɟɪɬɟɥ
tristitia, ae f ɩɟɱɚɥɶ, ɝɪɭɫɬɶ, ɦɪɚɱɧɨɫɬɶ
trisulcus, a um ɬɪɨɣɧɨɣ
truncus, i m ɬɭɥɨɜɢɳɟ
tu ɬɵ

261
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


tuber, eri n ɛɭɝɨɪ, ɲɢɲɤɚ
tuberculosis, is f ɬɭɛɟɪɤɭɥɺɡ
tuberculum, i n ɛɭɝɨɪɨɤ
tuberositas, atis f ɛɭɝɪɢɫɬɨɫɬɶ
tubulus, i m ɬɪɭɛɨɱɤɚ
tueor, tuitus (tutus) sum, eri ɨɯɪɚɧɹɬɶ, ɨɛɟɪɟɝɚɬɶ
turn (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɨɝɞɚ, ɡɚɬɟɦ
tumor, oris m ɨɩɭɯɨɥɶ
tunica, ae f ɨɛɨɥɨɱɤɚ
tussis, is f ɤɚɲɟɥɶ
tute ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
tutor, atus, sum, ari ɨɯɪɚɧɹɬɶ, ɡɚɳɢɳɚɬɶ
tuus, a, um ɬɜɨɣ
tympanicus, a, um ɛɚɪɚɛɚɧɧɵɣ
tympanum, i n ɬɢɦɩɚɧ, ɛɚɪɚɛɚɧɧɚɹ ɩɨɥɨɫɬɶ
typhlos, i m ɫɥɟɩɚɹ ɤɢɲɤɚ
typhus, i m ɬɢɮ

U
ubi (ɫɨɸɡ, ɧɚɪɟɱɢɟ) ɝɞɟ; ɤɨɝɞɚ
ubicumque ɜɟɡɞɟ, ɜɫɸɞɭ
ulcerosus, a, um ɹɡɜɟɧɧɵɣ
ulcus, eris n ɹɡɜɚ
ullus, a, um ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ
ulna, ae f ɥɨɤɨɬɶ
umquam ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ
undecimus, a, um ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɵɣ
undetriginta ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɞɟɜɹɬɶ
unguentum, i n ɦɚɡɶ
unguis, is m ɧɨɝɨɬɶ, ɤɨɝɨɬɶ
unicellularis, e ɨɞɧɨɤɥɟɬɨɱɧɵɣ
unio, onis f ɫɨɸɡ
unipennatus, a, um ɨɞɧɨɩɟɪɢɫɬɵɣ (ɦɭɫɤɭɥ)

262
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

unitus, a, um ɨɛɴɟɞɢɧɺɧɧɵɣ, ɫɨɟɞɢɧɺɧɧɵɣ


unus, a, um ɨɞɢɧ
unusquisque, unaquaequae,
unumquodque ɤɚɠɞɵɣ
urgeo, ursi, –, ere ɦɭɱɢɬɶ
uricaemia, ae f ɭɪɢɤɟɦɢɹ — ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɨɱɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ
ɜ ɤɪɨɜɢ
urina, ae f ɦɨɱɚ
uro, ussi, ustum, ere ɠɟɱɶ
urodynia, ae f ɛɨɥɶ ɩɪɢ ɦɨɱɟɢɫɩɭɫɤɚɧɢɢ
uropoesis, is f ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɱɢ
uropoeticus, ɚ, um ɦɨɱɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
Urotropinum, i n ɭɪɨɬɪɨɩɢɧ
Urtica, ae f ɤɪɚɩɢɜɚ
us, otos n ɭɯɨ
usque ad ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ
usus, us m ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ;
ɨɩɵɬ
ustus, a, um ɠɠɺɧɵɣ
ut (ɧɚɪɟɱɢɟ, ɫɨɸɡ) ɤɚɤ; ɱɬɨɛɵ
ut, ... ita ɱɟɦ, ...ɬɟɦ
uterque, utraque, utrumque ɬɨɬ ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɨɛɚ
uterus, i m ɦɚɬɤɚ
utilis, e ɩɨɥɟɡɧɵɣ
utilitas, atis f ɩɨɥɶɡɚ
utor, uti, usus sum ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
uva, ae f ɥɨɡɚ, ɝɪɨɡɞɶ (ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ)
uva ursi ɬɨɥɨɤɧɹɧɤɚ, ɦɟɞɜɟɠɶɟ ɭɲɤɨ
uxor, oris f ɠɟɧɚ, ɫɭɩɪɭɝɚ

V
vaccinum, i n ɜɚɤɰɢɧɚ
vacuus, a, um ɩɭɫɬɨɣ, ɩɨɪɨɠɧɢɣ
263
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


vado, –, ere ɢɞɬɢ
vagina, ae f ɜɚɝɢɧɚ, ɜɥɚɝɚɥɢɳɟ
vagina tendinis ɫɭɯɨɠɢɥɶɧɨɟ ɜɥɚɝɚɥɢɳɟ
vagitus, us, m ɩɥɚɱ, ɤɪɢɤ
vagus, a, um ɛɥɭɠɞɚɸɳɢɣ
valeo, ui, itum, ere ɛɵɬɶ ɡɞɨɪɨɜɵɦ, ɫɢɥɶɧɵɦ; ɢɦɟɬɶ
ɜɥɢɹɧɢɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ
Valeriana, ae f ɜɚɥɟɪɢɚɧɚ
valetudinarium, ii n ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ
valetudo, inis f ɡɞɨɪɨɜɶɟ
validus, ɚ, um ɡɞɨɪɨɜɵɣ, ɤɪɟɩɤɢɣ, ɫɢɥɶɧɵɣ
valvula, ae f ɤɥɚɩɚɧ
vanus, a, um ɩɭɫɬɨɣ, ɩɨɪɨɠɧɢɣ; ɧɚɩɪɚɫɧɵɣ,
ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ
vapor, oris m ɩɚɪ, ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ
varietas, atis f ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɪɚɡɥɢɱɢɟ
varius, a, um ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ
vas, vasis n ɫɨɫɭɞ
vasculum, i n ɫɨɫɭɞɟɰ
Vaselinum, i n ɜɚɡɟɥɢɧ
vasodilatator, oris m ɫɨɫɭɞɨɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶ
vegetabilis, e ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ
vel (ɫɨɸɡ) ɢɥɢ
velut ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ;
ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
velociter ɛɵɫɬɪɨ
vena, ae f ɜɟɧɚ
venenum, i n ɹɞ
venetus, ɚ, um ɝɨɥɭɛɨɣ, ɥɚɡɨɪɟɜɵɣ, ɰɜɟɬɚ
ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ
venio, veni, ventum, ire ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
ventriculus, i m ɠɟɥɭɞɨɤ
Venus, eris ȼɟɧɟɪɚ, ɛɨɝɢɧɹ ɥɸɛɜɢ
verbum, i n ɫɥɨɜɨ
264
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

verecundia, ae f ɫɬɵɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶ


veritas, atis f ɩɪɚɜɞɚ
vermis, is m ɱɟɪɜɶ
vero (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ
verso, avi, atum, are ɜɪɚɳɚɬɶ, ɜɟɪɬɟɬɶ
versor, atus sum, ari ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ
versus, a, um ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ
vertebra, ae f ɩɨɡɜɨɧɨɤ
vertebralis, ae ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɣ
vertex, icis m ɬɟɦɹ
verto, verti, versum, ere ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
verum (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
verus, a, um ɢɫɬɢɧɧɵɣ, ɩɪɚɜɞɢɜɵɣ
vesica, ae f ɩɭɡɵɪɶ
vestibulum, i n ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɟ
vestibuilum oris ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɟ ɪɨɬɨɜɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ
(ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɦɟɠɞɭ ɝɭɛɚɦɢ
ɢ ɡɭɛɚɦɢ)
vestimentum, i n ɩɥɚɬɶɟ, ɨɞɟɠɞɚ
vestio, ivi, itum, ire ɨɞɟɜɚɬɶ, ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ
vetustus, a, um ɞɪɟɜɧɢɣ, ɫɬɚɪɵɣ,
ɫɬɚɪɢɧɧɵɣ
vexo, avi, atum, are ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ, ɭɝɧɟɬɚɬɶ
via, ae f ɩɭɬɶ, ɩɟɪɟɧ. ɬɪɨɩɢɧɤɚ
victoria, ae f ɩɨɛɟɞɚ
victus, us m ɩɢɳɚ
videlicet (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɨɧɹɬɧɨ
video, vidi, visum, ere ɜɢɞɟɬɶ
vinco, vici, victum, ere ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ
vinum, i n ɜɢɧɨ
Viola, ae f ɮɢɚɥɤɚ
vir, viri m ɦɭɠ, ɦɭɠɱɢɧɚ
Viride (is) nitens (ntis) ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɚɹ ɡɟɥɟɧɶ
virgo, inis f ɞɟɜɭɲɤɚ, ɦɨɥɨɞɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ
265
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


virilis, e ɦɭɠɫɤɨɣ
virus, i m ɹɞ
vis f ɫɢɥɚ, ɦɨɳɶ
visceralis, e ɜɢɫɰɟɪɚɥɶɧɵɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ
ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɹɦ
viscus, eris (pl. viscera, um) ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɢ
visito, avi, atum, are ɩɨɫɟɳɚɬɶ, ɧɚɜɟɳɚɬɶ
visus, us m ɡɪɟɧɢɟ
vita, ae f ɠɢɡɧɶ
vitaminum, i n ɜɢɬɚɦɢɧ
vitium, ii n ɩɨɪɨɤ, ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ, ɨɲɢɛɤɚ
vito, avi, atum, are ɢɡɛɟɝɚɬɶ
vitrum, i n ɫɬɟɤɥɨ, ɛɭɬɵɥɤɚ
vivo, vixi, victum, ere ɠɢɬɶ
vivus, a, um ɠɢɜɨɣ
voco, avi, atum, are ɧɚɡɵɜɚɬɶ
volatilis, e ɥɟɬɭɱɢɣ
volo, volui, –, velle ɯɨɬɟɬɶ, ɠɟɥɚɬɶ
volo, avi, atum, are ɥɟɬɚɬɶ
voluntarius, a, um ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɣ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣ
vox, vocis f ɝɨɥɨɫ
vulgaris, e ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ
vulnus, eris n ɪɚɧɚ
vultus, us ɥɢɰɨ

X
Xanthochromia, ae f ɠɺɥɬɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɤɨɠɢ ɢɥɢ ɫɩɢɧ-
ɧɨɦɨɡɝɨɜɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ
xanthodermia, ae f ɤɫɚɧɬɨɞɟɪɦɢɹ, ɠɺɥɬɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ
ɤɨɠɢ
xanthoma, atis n ɨɬɥɨɠɟɧɢɟ ɠɺɥɬɨɝɨ ɩɢɝɦɟɧɬɚ
ɤɪɨɜɢ ɜ ɷɩɢɬɟɥɢɢ ɤɨɠɢ
xanthos ɠɺɥɬɵɣ
xeroderma, itis n ɫɭɯɨɫɬɶ ɤɨɠɢ
266
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

Xeroformium, ii n ɤɫɟɪɨɮɨɪɦ
xerophthalmla, ae f ɜɵɫɵɯɚɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɝɥɚɡɚ
xeros ɫɭɯɨɣ
xerosis, is f ɜɵɫɵɯɚɧɢɟ, ɫɭɯɨɫɬɶ
xiphoideus, ɚ, um ɦɟɱɟɜɢɞɧɵɣ

Z
Zincum, i n ɰɢɧɤ
Zingiber, eris n ɢɦɛɢɪɶ
zona, ae f ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ; ɨɩɨɹɫɵ-
ɜɚɸɳɢɣ ɥɢɲɚɣ
zoologia, ae f ɡɨɨɥɨɝɢɹ
zygoma, atis n ɫɤɭɥɚ
zygomaticus, a, um ɫɤɭɥɨɜɨɣ
zymologia, ae f ɪɚɡɞɟɥ ɯɢɦɢɢ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɣ ɛɪɨ-
ɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ

267
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 

ɅȺɌɂɇɈ-ɊɍɋɋɄɂɃ ɋɅɈȼȺɊɖ

Ⱥ
ɚ, ɚb, abs (c. abl.) ɨɬ, ɢɡ, ɫ, ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ; ɩɪɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɡɚɥɨɝɟ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɥɢɰɚ
abdo, -didi, -ditum, -ere ɭɞɚɥɹɬɶ, ɫɤɪɵɜɚɬɶ
abdnjco, -duxi, -ductum, -ere ɨɬɜɨɞɢɬɶ, ɭɜɨɞɢɬɶ
abeo, -ii, -itum, Ưre ɭɯɨɞɢɬɶ
abies, -etis f ɟɥɶ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡ ɟɥɢ
abƱgo, Ɲgi, actum [ab-ăgo] ɨɬɝɨɧɹɬɶ, ɩɪɨɝɨɧɹɬɶ
Abnoba, -ae f Ⱥɛɧɨɛɚ, ɝɨɪɧɚɹ ɰɟɩɶ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
abrumpo, -rnjpi, -ruptum, -ere ɨɛɪɵɜɚɬɶ, ɫɪɵɜɚɬɶ
absfero ɫɦ. aufero
absisto, -stiti, -stitum, -ere ɨɬɫɬɚɜɚɬɶ, ɭɯɨɞɢɬɶ, ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
absolvo, solvi, solnjtum ɨɬɜɹɡɵɜɚɬɶ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ
abstraho, -traxi, -tractum, -ere ɨɬɜɥɟɤɚɬɶ
absum, abfui, –, abesse ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɛɵɬɶ ɭɞɚɥɟɧɧɵɦ
absnjmo, -sumpsi, -sumptum, -ere ɢɫɬɪɟɛɥɹɬɶ, ɝɭɛɢɬɶ
ac ɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ac ɫɦ. atque
accƝdo, -cessi, -cessum, -ere ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ, ɩɨɞɫɬɭɩɚɬɶ
accendo, cendi, -censum, -ere ɡɚɠɢɝɚɬɶ
acceptus, -a, -um ɩɪɢɹɬɧɵɣ, ɥɸɛɟɡɧɵɣ, ɦɢɥɵɣ
accidit (ɛɟɡɥɢɱɧɨ) ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɛɵɜɚɟɬ
accido, -di, –, -ere ɫɥɭɱɚɬɶɫɹ, ɛɵɜɚɬɶ
accingo, cinxi, cinctum [ad-cingo] ɨɩɨɹɫɵɜɚɬɶ, ɨɤɪɭɠɚɬɶ
accƱpio, cƝpi, ceptum [ad-căpio] ɩɨɥɭɱɚɬɶ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɢɫɩɵɬɵ-
ɜɚɬɶ (dolorem); ɭɡɧɚɜɚɬɶ
accola, -ae m ɠɢɜɭɳɢɣ ɜɛɥɢɡɢ, ɫɨɫɟɞ
accurro, -curri, -cursum, -ere ɩɨɞɛɟɝɚɬɶ, ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ
accnjso, cusƗvi, cusƗtum [ad-causa] ɨɛɜɢɧɹɬɶ
acer, acris, acre ɨɫɬɪɵɣ, ɫɭɪɨɜɵɣ, ɫɬɪɨɝɢɣ
acerbus, -a, -um ɠɟɫɬɨɤɢɣ, ɫɭɪɨɜɵɣ, ɬɟɪɩɤɢɣ, ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ

268
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

acƝtum, -i ɭɤɫɭɫ
Achilles, -is m Ⱥɯɢɥɥ, ɫɵɧ ɉɟɥɟɹ ɢ Ɏɟɬɢɞɵ, ɝɟɪɨɣ ɂɥɢɚɞɵ
AchƯvi, -ǀrum m ɚɯɟɣɰɵ, ɞɪɟɜɧɢɟ ɝɪɟɤɢ
AchradƯna, -ae f Ⱥɯɪɚɞɢɧɚ, ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɋɢɪɚɤɭɡɵ
(ɋɢɰɢɥɢɹ)
acies, -Ɲi f ɨɫɬɪɢɟ; (ɜɨɟɧ.) ɛɨɟɜɨɣ ɫɬɪɨɣ; ~ prima- ɚɜɚɧɝɚɪɞ;
~ no vissima ɢɥɢ extrƝma- ɚɪɶɟɪɝɚɪɞ
acinus, -i m ɹɝɨɞɚ (ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɚɹ)
Acontius, -i m Ⱥɤɨɧɬɢɣ, ɝɟɪɨɣ ɞɟɥɨɫɫɤɨɣ ɥɟɝɟɧɞɵ
acquiesce, quiƝvi, quiƝtum [ad-quiesco] ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɭɫɩɨɤɨɟɧɢɟ,
ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶɫɹ
actuaria, -ae f ɥɟɝɤɨɟ ɝɪɟɛɧɨɟ ɫɭɞɧɨ
acnjtus, -a, -um ɨɫɬɪɵɣ
actus, a, um ɫɦ. ɚgo
ad (ɫ acc.) ɤ, ɞɨ, ɭ, ɩɪɢ
adaequo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɬɶ, ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɵɦ
addo, dƱdi, dƱtum ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ, ɩɪɢɛɚɜɥɹɬɶ
addnjco, -duxi, -ductum, -ere ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ, ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ, ɫɤɥɨɧɹɬɶ
adeo ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɞɨ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
adeo, -ii, -Ʊtum, -Ưre (ɫ ɚɫɫ.) ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ, ɩɨɫɟɳɚɬɶ
adhƱbeo hibui, -hibƱtum [ad-hăbeo] ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ, ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶ
adhortor, hortƗtus sum, -hortƗri ɨɛɨɞɪɹɬɶ, ɩɨɨɳɪɹɬɶ, ɭɛɟɠɞɚɬɶ,
ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ
adhuc ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ
adicio, -iƝci, -iectum, -ere ɩɨɞɛɪɚɫɵɜɚɬɶ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶ,
ɩɪɢɛɚɜɥɹɬɶ
adimo, adƝmi, ademptum, -ere ɨɬɧɢɦɚɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶ
adƱtus, us m [ad-eo] ɩɪɢɯɨɞ, ɜɯɨɞ, ɞɨɫɬɭɩ, ɩɨɞɯɨɞ, ɩɨɞɫɬɭɩ
adiungo, -iunxi, -iunctum, -ere ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶ
adiuvo, -injvi, -injtum, -Ɨre ɩɨɦɨɝɚɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ; (ɫ ɚɫɫ.)
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ
administro, Ɨvi, Ɨtum ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ
adminiculum, -i n ɩɨɞɩɨɪɚ, ɤɨɥɵɲɟɤ, ɩɨɦɨɳɶ
administratio, onis f ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ, ɩɨɦɨɳɶ
admiratio, ǀnis f ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ
admƯror, Ɨtus sum, Ɨri ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦ, ɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ

269
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


admoneo, ui, Ưtum, ere ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ,
ɭɜɟɳɟɜɚɬɶ, ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ, ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ, ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɝɚɬɶ
admǂveo, mǀvi, mǀtum ɩɪɢɞɜɢɝɚɬɶ, ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
admitto, mƯsi, missum, ere ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ, ɜɩɭɫɤɚɬɶ, ɞɚɜɚɬɶ ɞɨɫɬɭɩ,
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
admodum ɬɨɱɧɨ, ɪɨɜɧɨ, ɜɩɨɥɧɟ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ, ɜɟɫɶɦɚ
adnumero, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɱɢɫɥɹɬɶ
adoptio, onis f ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟ
adorior, ortus sum, Ưri ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ; ɧɚɩɚɞɚɬɶ
adpeto (appeto) Ưvi, Ưtum, ere ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɱɟɦɭ-ɧɢɛɭɞɶ
adpǀno ɫɦ. appǀno
AdriƗnus, -i m Ⱥɞɪɢɚɧ, ɪɢɦɫɤɢɣ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ
adsum, affui, adess ɛɵɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ,
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ, ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ
adsto, stƱti ɫɬɨɹɬɶ ɜɨɡɥɟ, ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ, ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ
adulescentǎlus, i m ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɸɧɨɲɚ
advenio, vƝni, ventum, Ưre ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ, ɩɪɢɛɵɜɚɬɶ
adventus, us m ɩɪɢɯɨɞ, ɩɪɢɛɵɬɢɟ
adversus, a, um ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɪɨɬɢɜ, ɜɨɩɪɟɤɢ
adversarius, i m ɩɪɨɬɢɜɧɢɤ, ɫɨɩɟɪɧɢɤ
adversarius, a, um ɥɟɠɚɳɢɣ ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ
ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ
adverto, verti, versum, ere ɨɛɪɚɳɚɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ
advǂlo, Ɨvi, Ɨtum, are ɩɪɢɥɟɬɚɬɶ (ɨ ɩɬɢɰɚɯ); ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ, ɫɩɟɲɢɬɶ;
ɫɤɚɤɚɬɶ
aedes (aedis), is f ɤɨɦɧɚɬɚ; ɯɪɚɦ, ɞɨɦ
aedificatio, ǀnis f ɩɥɚɧ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ; ɩɨɫɬɪɨɣɤɚ; ɫɬɪɨɟɧɢɟ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
aedifƱco, Ɨvi, Ɨtum, are ɫɬɪɨɢɬɶ, ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɡɞɚɧɢɟ; ɫɬɪɨɢɬɶ,
ɫɨɨɪɭɠɚɬɶ
aedƯlis, is m ɷɞɢɥ (ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ)
aeger, gra, grum ɛɨɥɶɧɨɣ, ɧɟɡɞɨɪɨɜɵɣ
aegrǀtus, a, um ɧɟɡɞɨɪɨɜɵɣ, ɛɨɥɶɧɨɣ; ɪɚɫɫɬɪɨɟɧɧɵɣ
aegre adv. ɛɨɥɶɧɨ, ɬɹɠɟɥɨ, ɫ ɬɪɭɞɨɦ, ɟɞɜɚ
Aegyptus, i f ȿɝɢɩɟɬ

270
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

aemulor, Ɨtus sum, Ɨri ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɶɫɹ, ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ,


ɫɨɩɟɪɧɢɱɚɬɶ
Aeneades, ae m ɩɨɬɨɦɨɤ ɗɧɟɹ
Aeolius, a, um ɷɨɥɢɣɫɤɢɣ
aequo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɪɚɜɧɹɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɪɨɜɧɵɦ, ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɶ
aequor, oris n ɪɨɜɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ; ɪɚɜɧɢɧɚ, ɩɨɥɟ; ɜɨɞɧɵɣ
ɩɪɨɫɬɨɪ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɨɞ; ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɦɨɪɹ
aequus, a, um ɪɚɜɧɵɣ; ɪɨɜɧɵɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ
aer, aeris ɜɨɡɞɭɯ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ
aera, ae f ɷɪɚ
aerius, a, um ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ; ɨɱɟɧɶ
ɜɵɫɨɤɢɣ
aes, aeris n ɦɟɞɶ, ɛɪɨɧɡɚ
Aesculapius, i m ɗɫɤɭɥɚɩɢɣ (Ⱥɫɤɥɟɩɢɣ), ɫɵɧ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ ɢ ɧɢɦɮɵ
Ʉɨɪɨɧɢɞɵ, ɛɨɝ ɜɪɚɱɟɛɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Aesǀpus, i m ɗɡɨɩ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɛɚɫɧɨɩɢɫɟɰ ɪɨɞɨɦ
ɢɡ Ɏɪɢɝɢɢ
aestas, atis f ɥɟɬɨ, ɥɟɬɧɢɣ ɡɧɨɣ, ɠɚɪɚ
aestimo (aestumo), Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɫɱɢɬɚɬɶ,
ɩɨɥɚɝɚɬɶ
aestuǀsus, a, um ɝɨɪɹɱɢɣ, ɠɚɪɤɢɣ; ɜɨɥɧɭɸɳɢɣɫɹ, ɛɭɪɧɵɣ
aestus, us m ɠɚɪ, ɡɧɨɣ
aetas, Ɨtis f ɜɟɤ
aeternus, a, um ɜɟɱɧɵɣ, ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɣ
affectio, ǀnis f ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ; ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
affero, attuli, allƗtum, afferre ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ
afficio, fƝci, fectum, ere ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ;
ɧɚɞɟɥɹɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɹɬɶ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
affƯgo, fixi, fixum, ere ɩɪɢɛɢɜɚɬɶ, ɩɪɢɤɨɥɚɱɢɜɚɬɶ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɬɶ,
ɩɪɢɠɢɦɚɬɶ
affirmo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɬɶ, ɫɤɪɟɩɥɹɬɶ
afflicto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɢɥɶɧɨ ɭɞɚɪɹɬɶ, ɩɨɜɪɟɠɞɚɬɶ, ɪɚɡɛɢɜɚɬɶ
affligo, flixi, flictum, ere ɭɞɚɪɹɬɶ, ɫɢɥɶɧɨ ɛɪɨɫɚɬɶ, ɩɨɜɪɟɠɞɚɬɶ,
ɭɪɨɞɨɜɚɬɶ
affluo, fluxi, fluxum, ere ɩɪɢɬɟɤɚɬɶ; ɫɬɟɤɚɬɶɫɹ, ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ,
ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ; ɢɦɟɬɶɫɹ ɜ ɢɡɨɛɢɥɢɢ

271
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Agamemno(n), onis m Ⱥɝɚɦɟɦɧɨɧ, ɦɢɤɟɧɫɤɢɣ ɰɚɪɶ, ɛɪɚɬ
Ɇɟɧɟɥɚɹ, ɩɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɪɟɤɨɜ ɜ Ɍɪɨɹɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɟ
Agathocles, es ɢ i m Ⱥɝɚɮɨɤɥ, ɬɢɪɚɧ ɋɢɪɚɤɭɡ
ager, gri m ɩɨɥɟ, ɩɚɲɧɹ, ɡɟɦɥɹ, ɭɱɚɫɬɨɤ ɡɟɦɥɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
AgesilƗus, i m Ⱥɝɟɫɢɥɚɣ, ɰɚɪɶ ɋɩɚɪɬɵ
agger, eris m ɡɟɦɥɹ, ɤɚɦɧɢ, ɳɟɛɟɧɶ
Agis, idis (acc. in ɢ im) m Ⱥɝɢɞ ɢɥɢ Ⱥɝɢɫ, ɢɦɹ ɫɩɚɪɬɚɧɫɤɢɯ ɰɚɪɟɣ
agito, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɝɧɚɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ
agmen, inis n ɞɜɢɠɟɧɢɟ; ɞɜɢɠɭɳɚɹɫɹ ɬɨɥɩɚ; ɜɟɪɟɧɢɰɚ, ɫɬɚɹ,
ɝɭɪɬ (ɫɤɨɬɚ)
agnosco, nǀvi, nitum, ere ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ; ɭɡɧɚɜɚɬɶ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ
ago, Ɲgi, actum, ere ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɝɧɚɬɶ
agrestis, e ɫɟɥɶɫɤɢɣ, ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɣ
agricǂla, ae m ɡɟɦɥɟɞɟɥɟɰ
aio, ait ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ; ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨ
ala, ae f ɤɪɵɥɨ; ɩɥɟɱɨ, ɩɨɞɦɵɲɤɚ; ɤɪɵɥɨ ɜɨɣɫɤɚ, ɮɥɚɧɝ,
ɮɥɚɧɝɨɜɵɟ ɱɚɫɬɢ ɜɨɣɫɤɚ
alăcer, cris, cre ɜɡɜɨɥɧɨɜɚɧɧɵɣ, ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɵɣ; ɛɨɞɪɵɣ, ɠɢɜɨɣ
Alba, ae f Ⱥɥɶɛɚ: A. Longa Ⱥɥɶɛɚ-Ʌɨɧɝɚ ɞɪɟɜɧɢɣ ɝɨɪɨɞ ɜ Ʌɚɬɢɢ
albeo, ere ɛɵɬɶ ɛɟɥɵɦ, ɛɟɥɟɬɶ
albus, a, um ɛɟɥɵɣ (ɛɟɡ ɛɥɟɫɤɚ); ɨɞɟɬɵɣ ɜ ɛɟɥɭɸ ɨɞɟɠɞɭ
alea, ae f ɢɝɪɚ ɜ ɤɨɫɬɢ; ɚɡɚɪɬɧɚɹ ɢɝɪɚ
Alesia, ae f Ⱥɥɟɡɢɹ, ɝɨɪɨɞ ɦɚɧɞɭɛɢɟɜ ɜ ɤɟɥɶɬɫɤɨɣ Ƚɚɥɥɢɢ
Alexander, dri m Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɟɥɢɤɢɣ (Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɣ),
ɫɵɧ Ɏɢɥɢɩɩɚ ɢ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɵ, ɩɪɨɫɥɚɜɢɜɲɢɣɫɹ ɩɨɯɨɞɚɦɢ
ɩɪɨɬɢɜ ɩɟɪɫɨɜ
algeo, alsi, –, ere ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɯɨɥɨɞ, ɡɹɛɧɭɬɶ, ɦɟɪɡɧɭɬɶ
alienus, a, um ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɱɭɠɨɣ
alienum, i n ɱɭɠɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɱɭɠɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ;
ɱɭɠɚɹ ɡɟɦɥɹ, ɱɭɠɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
alimentum, i n ɩɢɳɚ, ɩɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ; ɸɪ. ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ,
ɢɠɞɢɜɟɧɢɟ
alio adv. ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ
aliquando adv. ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ, ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ, ɧɟɤɨɝɞɚ, ɨɞɧɚɠɞɵ
aliquamdiu adv. ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɨɥɝɨ

272
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

aliqui, aliquae, aliquod ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ, ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ


aliquis, aliqua, aliquid ɤɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ, ɤɬɨ-ɥɢɛɨ, ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ,
ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ, ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ
aliquot ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
alius, a, ud ɞɪɭɝɨɣ, ɩɪɨɱɢɣ, ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ
alligo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɬɶ; ɬɨɪɦɨɡɢɬɶ; ɩɟɪɟɜɹɡɵɜɚɬɶ,
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɛɚɧɞɚɠ; ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
Allobroges, um m ɚɥɥɨɛɪɨɝɢ, ɝɨɪɧɨɟ ɩɥɟɦɹ ɜ ɧɚɪɛɨɧɫɤɨɣ Ƚɚɥɥɢɢ
alloquor, locnjtus sum, loqui ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɪɟɱɶɸ; ɨɛɨɞɪɹɬɶ,
ɭɬɟɲɚɬɶ
almus, a, um ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ; ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɶɧɵɣ, ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɣ
alo, alui, alƱtum (altum), ere ɩɢɬɚɬɶ, ɤɨɪɦɢɬɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ; ɩɢɬɚɬɶ,
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
Alpes, ium f Ⱥɥɶɩɵ
alter, era, erum ɞɪɭɝɨɣ ɢɡ ɞɜɭɯ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɜɭɯ; ɞɪɭɝɨɣ,
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ, ɜɬɨɪɨɣ
altitnjdo, inis f ɜɵɲɢɧɚ, ɜɵɫɨɬɚ; ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɟɥɢɱɢɟ
altus, a, um ɜɵɫɨɤɢɣ, ɭɞɚɥɟɧɧɵɣ; ɝɥɭɛɨɤɢɣ; ɫɤɪɵɬɧɵɣ, ɬɚɣɧɵɣ
alvus, i f ɛɪɸɯɨ, ɠɢɜɨɬ; ɱɪɟɜɨ ɦɚɬɟɪɢ
amabƱlis, e ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɥɸɛɜɢ, ɥɸɛɟɡɧɵɣ, ɦɢɥɵɣ
amans, antis ɥɸɛɹɳɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ, ɩɪɟɞɚɧɧɵɣ;
ɥɸɛɜɟɨɛɢɥɶɧɵɣ, ɥɚɫɤɨɜɵɣ
amƗrus, a, um ɝɨɪɶɤɢɣ; ɟɞɤɢɣ, ɨɫɬɪɵɣ; ɩɪɨɬɢɜɧɵɣ, ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ;
ɨɡɥɨɛɥɟɧɧɵɣ
ambio, Ưvi, Ưtum, Ưre ɨɛɯɨɞɢɬɶ, ɯɨɞɢɬɶ ɜɨɤɪɭɝ; ɨɤɪɭɠɚɬɶ,
ɨɛɧɨɫɢɬɶ
ambitus, us m ɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɨɤɪɭɝ; ɤɪɭɝɨɜɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ambǎlo, Ɨvi, Ɨtum, are ɩɪɨɯɚɠɢɜɚɬɶɫɹ, ɯɨɞɢɬɶ; ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ;
ɝɭɥɹɬɶ, ɩɪɨɝɭɥɢɜɚɬɶɫɹ
amens, entis ɛɟɡɭɦɧɵɣ, ɜɧɟ ɫɟɛɹ; ɢɫɫɬɭɩɥɟɧɧɵɣ
amƯca, ae f ɩɨɞɪɭɝɚ; ɜɨɡɥɸɛɥɟɧɧɚɹ
amicitia, ae f ɞɪɭɠɛɚ
amƯcus, i m ɞɪɭɝ; ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶ; ɬɨɜɚɪɢɳ
amƱta, ae f ɬɟɬɤɚ ɩɨ ɨɬɰɭ
amitto, mƯsi, missum, ere ɨɬɩɭɫɤɚɬɶ, ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ, ɬɟɪɹɬɶ, ɥɢɲɚɬɶɫɹ
amnis, is m ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɟɤɚ

273
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


amo, Ɨvi, Ɨtum, are ɥɸɛɢɬɶ
amor, ǀris m ɥɸɛɨɜɶ; pl. ɥɸɛɨɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ
amoveo, mǀvi, mǀtum, Ɲre ɨɬɨɞɜɢɝɚɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶ
amplexus, us m ɨɯɜɚɬɵɜɚɧɢɟ, ɨɛɴɹɬɢɹ
amplitudo, inis f ɨɛɲɢɪɧɨɫɬɶ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ
amplius ɫɢɥɶɧɟɟ, ɛɨɥɶɲɟ
amplus, a, um ɨɛɲɢɪɧɵɣ, ɨɝɪɨɦɧɵɣ, ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɣ
ampǎto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɛɪɟɡɚɬɶ, ɩɨɞɪɟɡɚɬɶ; ɨɛɫɬɪɢɝɚɬɶ;
ɨɬɪɟɡɚɬɶ, ɨɬɧɢɦɚɬɶ
an ɢɥɢ, ɥɢ, ɢɥɢ ɛɵɬɶ ɦɨɠɟɬ
Anaxagoras, ae m Ⱥɧɚɤɫɚɝɨɪ, ɮɢɥɨɫɨɮ ɢɡ Ʉɥɚɡɨɦɟɧ, ɭɱɢɬɟɥɶ
ɉɟɪɢɤɥɚ
ancilla, ae f ɫɥɭɠɚɧɤɚ, ɪɚɛɵɧɹ
ancora, ae f ɹɤɨɪɶ
anfractus, us m ɢɡɝɢɛ, ɩɨɜɨɪɨɬ, ɭɥɨɜɤɢ, ɩɪɨɢɫɤɢ
anguis, is m, f ɡɦɟɹ, ɡɦɟɣ
angustus, a, um ɭɡɤɢɣ, ɬɟɫɧɵɣ; ɤɪɚɬɤɢɣ; ɫɤɭɞɧɵɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ
anƱma, ae f ɞɭɲɚ, ɠɢɡɧɶ
animadverto, verti, versum, ere ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ;
ɩɪɢɦɟɱɚɬɶ, ɡɚɦɟɱɚɬɶ
animal, Ɨlis n ɠɢɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɠɢɜɨɬɧɨɟ; ɬɜɚɪɶ
animus, i m ɞɭɲɚ (ɤɚɤ ɧɚɱɚɥɨ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ) ɞɭɯ;
ɞɭɲɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɫɢɥ ɢɥɢ
ɤɚɤ ɧɚɱɚɥɨ ɱɭɜɫɬɜ, ɠɟɥɚɧɢɣ ɢ ɦɵɫɥɟɣ
annalis, is (ɱɚɳɟ pl. annales, ium) m ɩɨɝɨɞɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ, ɥɟɬɨɩɢɫɶ,
ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɟɥɢ ɜ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɪɯɨɜɧɵɟ ɠɪɟɰɵ
annǀna, ae f ɝɨɞɨɜɨɣ ɭɪɨɠɚɣ, ɫɛɨɪ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; ɫɴɟɫɬɧɵɟ
ɩɪɢɩɚɫɵ, ɯɥɟɛ
annotinus, a, um ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɧɢɣ
annuus, a, um ɝɨɞɨɜɨɣ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɣɫɹ ɝɨɞ
annus, i m ɝɨɞ
anser, Ɵris m ɝɭɫɶ
ɚnte ɩɟɪɟɞ, ɞɨ
antea adv. ɩɪɟɠɞɟ, ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ
antecello, –, –, ere ɜɵɞɚɜɚɬɶɫɹ, ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ

274
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

antepǀno, posui, posƱtum, ere ɫɬɚɜɢɬɶ ɜɩɟɪɟɞɢ; ɫɬɚɜɢɬɶ ɜɵɲɟ,


ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬɶ
Antigonus, i m Ⱥɧɬɢɝɨɧ, ɢɦɹ ɰɚɪɟɣ ɩɨɫɥɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝɨ
antiquitas, Ɨtis f ɨɫɨɛɨɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ; ɞɪɟɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ,
ɫɬɚɪɢɧɚ
antƯquus, a, um ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɣ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ; ɫɬɚɪɵɣ, ɩɪɟɠɧɢɣ;
ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ, ɦɢɧɭɜɲɢɣ
antrum, i n ɩɟɳɟɪɚ, ɝɪɨɬ
anulus, i m ɤɨɥɶɰɨ, ɩɟɪɫɬɟɧɶ
anus, us f ɫɬɚɪɭɯɚ
aper, pri m ɞɢɤɚɹ ɫɜɢɧɶɹ, ɤɚɛɚɧ, ɜɟɩɪɶ
aperio, perui, pertum, ire ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞɢɦɵɦ, ɨɛɧɚɠɚɬɶ
appăreo, ui, itum, ere ɹɜɥɹɬɶɫɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ
apparƗtus, us m ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ; ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ,
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɢɟ, ɪɨɫɤɨɲɶ, ɩɵɲɧɨɫɬɶ, ɛɥɟɫɤ
appăro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
appello, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɪɟɱɶɸ, ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ,
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
appǀno, posui, positum, ere ɩɪɢɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ; ɫɬɚɜɢɬɶ
ɧɚ ɫɬɨɥ, ɩɨɞɚɜɚɬɶ; ɩɪɢɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ
apporto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ
appropinquo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɫɹ; ɧɚɫɬɚɜɚɬɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
aprƯcus, a, um ɫɨɝɪɟɜɚɟɦɵɣ ɫɨɥɧɰɟɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ
apto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɥɚɠɢɜɚɬɶ, ɩɪɢɫɬɚɜɥɹɬɶ
aptus, a, um ɩɪɢɥɚɠɟɧɧɵɣ; ɜɢɫɹɳɢɣ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ, ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ
apud praep. cum acc. ɭ, ɩɪɢ, ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ, ɩɟɪɟɞ
Apulia, ae f Ⱥɩɭɥɢɹ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɸɠɧɨɣ ɂɬɚɥɢɢ
aqua, ae f ɜɨɞɚ
aquƱla, ae f ɨɪɟɥ
aquilo, onis m ɫɟɜɟɪɧɵɣ ɜɟɬɟɪ; ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɜɟɬɟɪ
AquitƗni, ǀrum m ɠɢɬɟɥɢ Ⱥɤɜɢɬɚɧɢɢ
Aquitania, ae f Ⱥɤɜɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɜ ɸɠɧɨɣ Ƚɚɥɥɢɢ
ara, ae f ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ, ɚɥɬɚɪɶ, ɠɟɪɬɜɟɧɧɢɤ
arƗtor, ǀris m ɩɚɯɚɪɶ, ɡɟɦɥɟɞɟɥɟɰ
arbitror, Ɨtus sum, Ɨri ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɞɭɦɚɬɶ

275
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


arbor, oris f ɞɟɪɟɜɨ
arceo, ui, –, Ɲre ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɬɶ; ɡɚɩɢɪɚɬɶ, ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ
arcesso, Ưvi, Ưtum, ere ɩɪɢɡɵɜɚɬɶ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ; ɜɵɡɵɜɚɬɶ
Arctos, i f ɫɨɡɜɟɡɞɢɟ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɢ Ɇɚɥɨɣ ɦɟɞɜɟɞɢɰɵ
ɚrdalio, ǀnis m ɫɭɟɬɥɢɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɯɥɨɩɨɬɭɧ
ardens, entis ɝɨɪɹɱɢɣ; ɫɜɟɪɤɚɸɳɢɣ, ɢɫɤɪɨɦɟɬɧɵɣ, ɛɥɟɫɬɹɳɢɣ
ardeo, arsi, arsum, ere ɝɨɪɟɬɶ, ɩɵɥɚɬɶ; ɫɜɟɪɤɚɬɶ, ɛɥɢɫɬɚɬɶ
arduus, a, um ɤɪɭɬɨɣ; ɜɵɫɨɤɨ ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ, ɜɵɫɨɤɢɣ; ɜɟɫɶɦɚ
ɬɪɭɞɧɵɣ, ɜɟɫɶɦɚ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɧɟɨɞɨɥɢɦɵɣ
arƝna (harena), ae f ɩɟɫɨɤ
arenǀsus, a, um ɩɟɫɱɚɧɵɣ
Arethusa, ae f Ⱥɪɟɬɭɫɚ, ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜ ɋɢɪɚɤɭɡɚɯ
aresco, arui, –, ere ɫɨɯɧɭɬɶ
argenteus, a, um ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ
argentum, i n ɫɟɪɟɛɪɨ
Argolicus, a, um ɚɪɝɨɥɢɞɫɤɢɣ, ɚɪɝɨɫɫɤɢɣ
Argos (indecl.) n ɢ Argi, orum m Ⱥɪɝɨɫ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɢ ɝɨɪɨɞ
ɧɚ ɉɟɥɨɩɨɧɧɟɫɟ
argumentum, i n ɩɪɟɞɦɟɬ, ɫɸɠɟɬ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɬɟɦɚ
arguo, ui, njtum (arguiturus), ere ɹɫɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ,
ɧɟɨɩɪɨɜɟɪɠɢɦɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ
aridus, a, um ɫɭɯɨɣ; ɢɡɧɭɪɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɬɨɦɹɳɢɣɫɹ ɠɚɠɞɨɣ
Ariovistus, i m Ⱥɪɢɨɜɢɫɬ, ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɣ ɜɨɠɞɶ, ɩɨɛɟɠɞɟɧɧɵɣ
ɐɟɡɚɪɟɦ ɜ 58 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ
Aristoteles, is ɢ i (acc. em ɢ en) m Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ, ɮɢɥɨɫɨɮ ɢɡ ɋɬɚɝɢɪɵ,
ɭɱɟɧɢɤ ɉɥɚɬɨɧɚ
arma, ǀrum n ɨɪɭɞɢɟ; ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɟ, ɫɧɚɫɬɶ
armƗtus, a, um ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɣ, ɫɧɚɪɹɠɟɧɧɵɣ
armentum, i n ɤɪɭɩɧɵɣ (ɩɪɟɢɦ. ɪɚɛɨɱɢɣ) ɫɤɨɬ; ɫɬɚɞɨ
ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɫɤɨɬɚ
armo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɧɚɪɹɠɚɬɶ, ɨɫɧɚɳɚɬɶ; ɜɨɨɪɭɠɚɬɶ, ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ
aro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɚɯɚɬɶ; ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ, ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɬɶ
arrigo, rexi, rectum, ere ɩɪɢɩɨɞɧɢɦɚɬɶ, ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ
arrƱpio, ripui, reptum, ere ɯɜɚɬɚɬɶ, ɛɵɫɬɪɨ ɛɪɚɬɶ, ɫɯɜɚɬɵɜɚɬɶ
arrǀdo, rǀsi, rǀsum, ere ɨɛɝɪɵɡɚɬɶ
ars, artis f ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɪɟɦɟɫɥɨ, ɧɚɭɤɚ

276
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

artifex, icis ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɣ, ɢɫɤɭɫɧɵɣ, ɥɨɜɤɢɣ


artificium, i n ɪɟɦɟɫɥɨ, ɩɪɨɦɵɫɟɥ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɡɚɧɹɬɢɟ
artus, a, um ɬɟɫɧɵɣ, ɬɭɝɨ ɧɚɬɹɧɭɬɵɣ, ɬɭɝɨɣ, ɭɡɤɢɣ
Arverni, ǀrum m ɝɚɥɥɶɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ ɜ Ⱥɤɜɢɬɚɧɢɢ
arvum, i n ɩɚɯɨɬɧɚɹ ɡɟɦɥɹ, ɩɚɲɧɹ; ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ
arx, arcis f ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟ ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ, ɤɪɟɩɨɫɬɶ, ɬɜɟɪɞɵɧɹ
ascendo, scendi, scensum, ere ɜɫɯɨɞɢɬɶ, ɜɡɥɟɡɚɬɶ, ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ;
ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ, ɜɨɡɜɵɲɚɬɶɫɹ; ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ
ascensus, us m ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
ascisco (adscisco), ivi, Ưtum, ere ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ; ɩɟɪɟɧɢɦɚɬɶ,
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɬɶ
asellus, i m ɨɫɥɟɧɨɤ
Asia, ae f Ⱥɡɢɹ
asinus, i m ɨɫɟɥ
aspectus, us m ɜɡɝɥɹɞ, ɜɡɨɪ; ɝɨɪɢɡɨɧɬ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɪɟɧɢɹ,
ɡɪɟɧɢɟ
asper, Ɵra, Ɵrum ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɵɣ ɧɟɪɨɜɧɵɣ, ɛɭɝɪɢɫɬɵɣ, ɬɪɭɞɧɵɣ,
ɫɭɪɨɜɵɣ
aspicio (adspicio), spexi, spectum, ere ɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɝɥɹɞɟɬɶ, ɜɢɞɟɬɶ
asporto (absporto), Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɭɜɨɡɢɬɶ
assiduus, a, um ɨɫɟɞɥɵɣ; ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɥɟɞɹɳɢɣ ɡɚ ɞɟɥɨɦ,
ɭɫɟɪɞɧɵɣ
assurgo (adsurgo), surrexi, surrectum, ere ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ,
ɜɫɬɚɜɚɬɶ; ɜɵɩɪɹɦɥɹɬɶɫɹ
asto (adsto), iti, (astatum ɢɥɢ astitum), are ɫɬɨɹɬɶ, ɜɨɡɥɟ; ɫɬɨɹɬɶ
ɩɪɹɦɨ, ɬɨɪɱɚɬɶ
astrologus, i m ɚɫɬɪɨɥɨɝ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ
astrum, i n ɧɟɛɟɫɧɨɟ ɫɜɟɬɢɥɨ; ɡɜɟɡɞɚ; ɧɟɛɨ
at ɧɨ, ɠɟ
ater, atra, atrum ɱɟɪɧɵɣ, ɦɚɬɨɜɵɣ; ɦɪɚɱɧɵɣ, ɩɟɱɚɥɶɧɵɣ,
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɣ
AthƝnae, Ɨrum f Ⱥɮɢɧɵ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞ Ⱥɬɬɢɤɢ
ɚtque ɢ, ɚ, ɬɚɤɠɟ
atrium, i n ɚɬɪɢɣ, ɠɢɥɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ
atrox, ǀcis ɭɠɚɫɧɵɣ, ɝɧɭɫɧɵɣ, ɜɨɡɦɭɬɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɫɬɪɚɲɧɵɣ,
ɠɟɫɬɨɤɢɣ, ɝɪɨɡɧɵɣ

277
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


attamen conj. ɨɞɧɚɤɨ ɠɟ
attentus, a, um ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ; ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ; ɞɭɦɚɸɳɢɣ,
ɡɚɛɨɬɹɳɢɣɫɹ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ
Atticus, a, um ɚɬɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɚɮɢɧɫɤɢɣ
attingo, tƱgi, tactum, ere ɞɨɬɪɚɝɢɜɚɬɶɫɹ, ɩɪɢɤɚɫɚɬɶɫɹ
attribuo, tribui, tribnjtum, ere ɩɨɪɭɱɚɬɶ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ;
ɩɨɞɱɢɧɹɬɶ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶ
auctor, ǀris m, f ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ, ɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶ, ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ, ɬɜɨɪɟɰ,
ɜɢɧɨɜɧɢɤ
auctoritas, atis f ɜɥɚɫɬɶ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɟ; ɩɨɜɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɟ
audacia, ae f ɫɦɟɥɨɫɬɶ, ɨɬɜɚɝɚ; ɞɟɪɡɨɫɬɶ; pl. ɞɟɪɡɤɢɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ
audax, Ɨcis ɫɦɟɥɵɣ, ɨɬɜɚɠɧɵɣ, ɧɟɭɫɬɪɚɲɢɦɵɣ, ɨɬɱɚɹɧɧɵɣ,
ɞɟɪɡɤɢɣ
audeo, ausus sum, Ɲre ɨɫɦɟɥɢɜɚɬɶɫɹ, ɨɬɜɚɠɢɜɚɬɶɫɹ, ɞɟɪɡɚɬɶ
audio, Ưvi, Ưtum, Ưre ɫɥɵɲɚɬɶ, ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɥɭɯɨɦ; ɫɥɵɲɚɬɶ,
ɭɡɧɚɜɚɬɶ
aufero, abstuli, ablatum, auferre ɭɧɨɫɢɬɶ, ɜɵɧɨɫɢɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶ
Aufidus, i m Ⱥɭɮɢɞ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɪɟɤɚ Ⱥɩɭɥɢɢ
augeo, auxi, auctum, Ɲre ɪɚɫɬɢɬɶ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɨɫɬɭ;
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ, ɭɦɧɨɠɚɬɶ
Augustus, i m Ⱥɜɝɭɫɬ, ɪɢɦɫɤɢɣ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ (63 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.–14 ɝ. ɧ.ɷ.)
Aulis, idis f Ⱥɜɥɢɞɚ, ɩɪɢɦɨɪɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞ ɜ Ȼɟɨɬɢɢ
aura, ae f ɞɭɧɨɜɟɧɢɟ ɜɟɬɪɚ, ɫɬɪɭɹ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɟɬɟɪɨɤ
aureus, a, um ɡɨɥɨɬɨɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɡɨɥɨɬɚ
auris, is f ɭɯɨ, ɫɥɭɯ
aurum, i n ɡɨɥɨɬɨ; ɡɨɥɨɬɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ
auster, tri m ɸɠɧɵɣ ɜɟɬɟɪ
aut conj. ɢɥɢ, ɢɥɢ ɠɟ, ɢɥɢ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ,
ɢɥɢ ɫɤɨɪɟɟ, ɢɥɢ ɬɨɱɧɟɟ, ɢɧɚɱɟ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
autem conj. ɧɨ, ɠɟ
autumnus, i m ɨɫɟɧɶ; ɝɨɞ
auxilium, i n ɩɨɦɨɳɶ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɣɫɤɚ
avƗrus, a, um ɠɚɞɧɵɣ, ɚɥɱɧɵɣ; ɜɥɚɝɨɥɸɛɢɜɵɣ
avaritia, ae f ɠɚɞɧɨɫɬɶ, ɚɥɱɧɨɫɬɶ
aveho, vexi, vectum, ere ɭɜɨɡɢɬɶ, ɭɧɨɫɢɬɶ
aveo (haveo), –, –, Ɲre ɫɢɥɶɧɨ ɠɟɥɚɬɶ

278
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

aversus, a, um ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɫɩɢɧɨɣ;


ɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ, ɧɟɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɵɣ
avis, is f ɩɬɢɰɚ
avolo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɬɥɟɬɚɬɶ, ɭɥɟɬɚɬɶ; ɩɨɫɩɟɲɧɨ ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ
avus, i m ɞɟɞ; ɩɪɚɞɟɞ
avuncǎlus, i m ɞɹɞɹ (ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ)
axis, is m ɨɫɶ; ɤɨɥɟɫɧɢɰɚ

ȼ
bacillum, i n ɩɚɥɨɱɤɚ; ɩɚɥɤɚ ɥɢɤɬɨɪɚ
bacǎlum, i n ɢ bacǎlus, i m ɩɚɥɤɚ, ɩɨɫɨɯ; ɬɪɨɫɬɨɱɤɚ; ɩɚɥɤɚ
ɩɚɫɬɭɯɚ; ɠɟɡɥ, ɩɪɟɢɦ. ɠɟɡɥ
barba, ae f ɛɨɪɨɞɚ
barbarus, -i m ɜɚɪɜɚɪ, ɱɭɠɟɫɬɪɚɧɟɰ
basiatio, -tiǀnis ɩɨɰɟɥɭɣ
basio, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɰɟɥɨɜɚɬɶ
basis, -is / (acc. -im, abl. -i) ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɰɨɤɨɥɶ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
basium, -i n ɩɨɰɟɥɭɣ
Battus, -i m Ȼɚɬɬ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɢɪɟɧɵ
Baucis, -idis Ȼɚɜɤɢɞɚ, ɠɟɧɚ Ɏɢɥɟɦɨɧɚ
beƗtus, -ɚ, -um ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ, ɛɥɚɠɟɧɧɵɣ
Belgae, -Ɨrum m ɛɟɥɵɣ, ɧɚɪɨɞ ɜ ɫɟɜ. Ƚɚɥɥɢɢ
bellicǀsus, -ɚ, -um ɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
bello, -Ɨvi, -Ɨtum ɜɟɫɬɢ ɜɨɣɧɭ, ɜɨɟɜɚɬɶ
bellum, -i n ɜɨɣɧɚ, ɛɨɪɶɛɚ, ɫɪɚɠɟɧɢɟ
bellus, -ɚ, -um ɤɪɚɫɢɜɵɣ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ
belua, -ɚɟ ɡɜɟɪɶ, ɠɢɜɨɬɧɨɟ
bene ɯɨɪɨɲɨ, ɭɞɚɱɧɨ
beneficium, -i n ɛɥɚɝɨɞɟɹɧɢɟ, ɭɫɥɭɝɚ, ɦɢɥɨɫɬɶ
Bessi, -ǀrum m ɮɪɚɤɢɣɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ
bestia, -ɚɟ f ɠɢɜɨɬɧɨɟ
bestiola, -ɚɟ ɦɚɥɟɧɶɤɨɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ, ɡɜɟɪɟɤ
bibliothecarius, i m ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ
bibo, bibi ɩɢɬɶ
Bibroci, -ǀrum m ɧɚɪɨɞ, ɠɢɜɲɢɣ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɢ

279
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


biduum, -i n ɞɜɭɯɞɧɟɜɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ
biennium, -i n ɞɜɭɯɥɟɬɢɟ
bigƗtus, -i m ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɞɟɧɚɪɢɣ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɤɨɥɟɫɧɢɰɵ
ɫ ɞɜɭɦɹ ɤɨɧɹɦɢ
bis ɞɜɚɠɞɵ
bimus, -ɚ, -um ɞɜɭɯɥɟɬɧɢɣ
blandus, -ɚ, -um ɥɚɫɤɨɜɵɣ, ɥɶɫɬɢɜɵɣ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ
blandiens, blandientis ɥɶɫɬɹɳɢɣ; ɬ ɥɶɫɬɟɰ
blandior, blandƯtus sum, blandƯri ɥɶɫɬɢɬɶ
bonƱtas, bonitƗtis ɞɨɛɪɨɬɚ; ɞɨɛɪɨɬɧɨɫɬɶ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
bonum, -i n ɛɥɚɝɨ, ɞɨɛɪɨ; ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
bonus, -ɚ, -um ɯɨɪɨɲɢɣ, ɞɨɛɪɵɣ
Boi(i), -ǀrum m ɛɨɢ, ɤɟɥɶɬɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ
Boreas, -ae m Ȼɨɪɟɣ, ɛɨɝ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɜɟɬɪɚ
bos, bovis m ɛɵɤ
braca, -ae f (ɨɛɵɱɧɨ ɜ pl.) ɲɬɚɧɵ, ɲɚɪɨɜɚɪɵ
bracchium, i n ɪɭɤɚ (ɨɬ ɥɨɤɬɹ ɞɨ ɤɢɫɬɢ)
brevis, brevts, breve ɤɪɚɬɤɢɣ, ɤɨɪɨɬɤɢɣ;
brevi (tempre) ɜɫɤɨɪɟ, ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ
brevƱtas, brevitƗtis ɤɪɚɬɤɨɫɬɶ, ɫɠɚɬɨɫɬɶ
brevƱter ɤɪɚɬɤɨ, ɫɠɚɬɨ
brevi ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɤɪɚɬɤɨ
Britannia, -ɚɟ Ȼɪɢɬɚɧɢɹ
Britannus, -i m ɠɢɬɟɥɶ Ȼɪɢɬɚɧɢɢ
Brutus, -i m Ȼɪɭɬ
bulla, -ɚɟ ɩɭɡɵɪɶ; ~ aurea ɡɨɥɨɬɨɣ ɦɟɞɚɥɶɨɧ

C
caballus, i m ɥɨɲɚɞɶ, ɤɥɹɱɚ
cacnjmen, inis n ɨɤɨɧɟɱɧɨɫɬɶ, ɜɟɪɲɢɧɚ, ɜɟɪɯɭɲɤɚ
cado, cecƱdi, casum, ere ɩɚɞɚɬɶ; ɜɵɩɚɞɚɬɶ
cadnjcus, ɚ, um ɩɚɞɚɸɳɢɣ, ɭɩɚɜɲɢɣ
caecus, a, um ɫɥɟɩɨɣ, ɨɫɥɟɩɲɢɣ
caedes, is f ɪɭɛɤɚ; ɭɛɢɣɫɬɜɨ, ɭɦɟɪɳɜɥɟɧɢɟ, ɪɟɡɧɹ, ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɢɟ
caedo, cecidi, caesum, ere ɛɢɬɶ, ɭɞɚɪɹɬɶ, ɩɨɪɚɠɚɬɶ, ɤɨɥɨɬɢɬɶ;
ɪɭɛɢɬɶ, ɫɪɭɛɚɬɶ
280
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

caelestis, e ɧɟɛɟɫɧɵɣ
caelum (coelum), i n ɧɟɛɨ
caeruleus ɢ caerulus, a, um ɬɟɦɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɬɟɦɧɨ-ɫɢɧɢɣ; ɫɢɧɢɣ,
ɝɨɥɭɛɨɣ, ɥɚɡɭɪɧɵɣ
Caesar, aris m ɐɟɡɚɪɶ, ɮɚɦɢɥɶɧɨɟ ɢɦɹ ɜ ɪɨɞɟ ɘɥɢɟɜ
calamitas, Ɨtis f ɭɪɨɧ, ɭɳɟɪɛ, ɩɨɬɟɪɹ, ɧɟɫɱɚɫɬɶɟ
calamus, i m ɬɪɨɫɬɧɢɤ, ɤɚɦɵɲ; ɫɬɟɛɟɥɶ, ɫɨɥɨɦɢɧɤɚ
calcar, Ɨris n ɲɩɨɪɚ ɜɫɚɞɧɢɤɚ
Calchas, antis m Ʉɚɥɯɚɧɬ, ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɪɢɰɚɬɟɥɶ
calco, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɧɚɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɬɨɩɬɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ
calefăcio ɢɥɢ calfăcio, fƝci, factum, ere ɧɚɝɪɟɜɚɬɶ, ɫɨɝɪɟɜɚɬɶ
calix, Ʊcis m ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɱɚɲɚ; ɤɭɛɨɤ, ɛɨɤɚɥ
callƱdus, a, um ɭɦɟɥɵɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɵɣ, ɨɩɵɬɧɵɣ; ɥɨɜɤɢɣ,
ɧɚɯɨɞɱɢɜɵɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɵɣ, ɢɫɤɭɫɧɵɣ
calor, ǀris m ɠɚɪ; ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɬɟɩɥɨɬɚ; ɥɟɬɧɢɣ ɠɚɪ, ɥɟɬɧɢɣ ɡɧɨɣ
campus, i m ɪɚɜɧɢɧɚ, ɩɨɥɟ; ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɜɨɟɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ;
ɪɨɜɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
candƱdus, a, um ɨɫɥɟɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɟɥɢɡɧɵ, ɱɢɫɬɵɣ, ɢɫɤɪɟɧɧɢɣ,
ɱɟɫɬɧɵɣ
canicula, ae f ɫɨɛɚɱɤɚ; ɋɢɪɢɭɫ (ɜ ɫɨɡɜɟɡɞɢɢ ɉɫɚ)
canis, -is m f ɫɨɛɚɤɚ
canna, ae f ɤɚɦɵɲ, ɬɪɨɫɬɧɢɤ; ɞɭɞɤɚ, ɫɜɢɪɟɥɶ
Cannae, arum f Ʉɚɧɧɵ, ɦɟɫɬɟɱɤɨ ɜ Ⱥɩɭɥɢɢ, ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ
ɨɞɟɪɠɚɧɧɨɣ ɩɪɢ ɧɟɦ ɜ 216 ɝɨɞɭ ɞɨ ɧ.ɷ. ɩɨɛɟɞɨɣ Ƚɚɧɧɢɛɚɥɚ
ɧɚɞ ɪɢɦɥɹɧɚɦɢ
cano, cecƱni, cantum, ere ɢɡɞɚɜɚɬɶ ɡɜɭɤ: ɩɟɬɶ, ɤɚɪɤɚɬɶ, ɢɝɪɚɬɶ
ɧɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ, ɬɪɭɛɢɬɶ
Cantium, i n Ʉɚɧɬɢɣ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ Ȼɪɢɬɚɧɢɢ
ɫ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦ ɦɵɫɨɦ
canto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɢɡɞɚɜɚɬɶ ɡɜɨɧɤɢɟ ɡɜɭɤɢ ɝɨɥɨɫɨɦ: ɩɟɬɶ
cantus, us m ɩɟɧɢɟ, ɩɟɫɧɹ; ɡɜɭɤɢ, ɦɭɡɵɤɚ
canus, a, um ɩɟɩɟɥɶɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɫɜɟɬɥɨ-ɫɟɪɵɣ; ɫɟɞɨɣ
capillus, i m ɜɨɥɨɫ, ɜɨɥɨɫɵ
capio, cƝpi, captum, ere ɛɪɚɬɶ; ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɡɚ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ,
ɧɚɱɢɧɚɬɶ, ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ
CapitolƯnus, a, um ɤɚɩɢɬɨɥɢɣɫɤɢɣ

281
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Capitolium, i n Ʉɚɩɢɬɨɥɢɣ: ɯɪɚɦ ɘɩɢɬɟɪɚ ɧɚ Ʉɚɩɢɬɨɥɢɣɫɤɨɦ
ɯɨɥɦɟ ɜ Ɋɢɦɟ; Ʉɚɩɢɬɨɥɢɣɫɤɢɣ ɯɨɥɦ ɫ ɤɪɟɩɨɫɬɶɸ
capra, ae f ɤɨɡɚ; ɪɟɡɤɢɣ ɡɚɩɚɯ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ
captƯvus, a, um ɩɨɣɦɚɧɧɵɣ; ɜɡɹɬɵɣ ɜ ɩɥɟɧ; ɜɡɹɬɵɣ ɭ ɧɟɩɪɢɹɬɟɥɹ,
ɡɚɜɨɟɜɚɧɧɵɣ
capto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɯɜɚɬɚɬɶ, ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɩɨɣɦɚɬɶ, ɞɨɫɬɚɬɶ ɱɬɨ-
ɥɢɛɨ, ɝɧɚɬɶɫɹ ɡɚ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ, ɥɨɜɢɬɶ
Capua, ae f Ʉɚɩɭɹ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞ Ʉɚɩɚɧɢɢ
aput, Ʊtis n ɝɨɥɨɜɚ, ɜɟɪɯ, ɜɟɪɲɢɧɚ, ɫɬɨɥɢɰɚ
Capys, yis m Ʉɚɩɢɣ: ɬɪɨɹɧɟɰ, ɫɵɧ Ⱥɫɫɚɪɚɤɚ, ɨɬɟɰ Ⱥɧɯɢɡɚ;
ɫɩɭɬɧɢɤ ɗɧɟɹ; ɰɚɪɶ Ⱥɥɶɛɵ, ɨɬɟɰ Ʉɚɩɟɬɚ; ɰɚɪɶ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɚɩɭɹ
carbo, ǀnis m ɭɝɨɥɶ
carcer, Ɵris m ɨɝɪɚɞɚ; ɬɟɦɧɢɰɚ, ɬɸɪɶɦɚ; ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɢ
careo, ui, (itnjrus), Ɲre ɧɟ ɢɦɟɬɶ, ɛɵɬɶ ɥɢɲɟɧɧɵɦ
carƯna, ae f ɤɢɥɶ ɤɨɪɚɛɥɹ; ɤɨɪɚɛɥɶ, ɫɭɞɧɨ
carƱtas, Ɨtis f ɞɨɪɨɝɚɹ ɰɟɧɚ, ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɚ; ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ,
ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ, ɥɸɛɨɜɶ
carmen, inis n ɩɟɫɧɹ; ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɫɬɢɯɢ; ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɨɞɚ; ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɞɩɢɫɶ
caro, carnis f ɦɹɫɨ; ɛɪɚɧɧ. cɤɨɬɢɧɚ
carpo, carpsi, carptum, ere ɪɜɚɬɶ, ɨɬɪɵɜɚɬɶ, ɫɪɵɜɚɬɶ,
ɜɵɞɟɪɝɢɜɚɬɶ
carrus, i m ɬɟɥɟɝɚ
carus, a, um ɞɨɪɨɝɨɣ, ɥɸɛɟɡɧɵɣ, ɦɢɥɵɣ
Carthaginienses, ium m ɤɚɪɮɚɝɟɧɹɧɟ
CarthƗgo, inis f Ʉɚɪɮɚɝɟɧ: ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɝɨɪɨɞ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɮɪɢɤɟ
casa, ae f ɯɢɠɢɧɚ; ɞɨɦɢɤ ɜ ɫɚɞɭ, ɛɟɫɟɞɤɚ; ɜɨɟɧ. ɲɚɥɚɲ, ɩɨɯɨɞɧɚɹ
ɩɚɥɚɬɤɚ
Cassius, a, um Ʉɚɫɫɢɣ, ɪɢɦɫɤɨɟ ɢɦɹ
castellum, i n ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ, ɮɨɪɬ, ɨɤɨɩ
castƯgo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɧɚɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɩɭɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɝɨɜɨɪ,
ɩɨɪɢɰɚɬɶ, ɛɪɚɧɢɬɶ, ɧɚɤɚɡɵɜɚɬɶ
castƱtas, Ɨtis f ɱɢɫɬɨɬɚ ɧɪɚɜɨɜ, ɰɟɥɨɦɭɞɪɢɟ
castrum, i n ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ; pl. ɥɚɝɟɪɶ, ɫɬɚɧ,
ɫɬɨɹɧɤɚ

282
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

casus, us m ɩɚɞɟɧɢɟ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ,


ɫɥɭɱɚɣ
catƝna, ae f ɰɟɩɶ, ɨɤɨɜɵ
caterva, ae f ɬɨɥɩɚ, ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ; ɫɬɚɹ; ɨɬɪɹɞ ɫɨɥɞɚɬ; ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɬɪɭɩɩɚ
Catilina, ae m Ʉɚɬɢɥɢɧɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɡɚɝɨɜɨɪɚ, ɪɚɫɤɪɵɬɨɝɨ
ɐɢɰɟɪɨɧɨɦ
Cato, ǀnis m Ʉɚɬɨɧ: ɮɚɦɢɥɶɧɨɟ ɢɦɹ ɜ ɪɨɞɟ ɉɨɪɰɢɟɜ
Catullus, i m Ʉɚɬɭɥɥ, ɪɢɦɫɤɢɣ ɩɨɷɬ
CaturƯges, um m ɤɚɬɭɪɢɝɢ, ɝɚɥɥɶɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ
Caucasus, i m Ʉɚɜɤɚɡ, ɝɨɪɧɚɹ ɰɟɩɶ ɦɟɠɞɭ ɑɟɪɧɵɦ ɢ Ʉɚɫɩɢɣɫɤɢɦ
ɦɨɪɹɦɢ
causa (caussa), ae f ɫɥɭɱɚɣ; ɩɪɢɱɢɧɚ, ɩɨɜɨɞ
causa ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɪɚɞɢ
causidicus, i m ɚɞɜɨɤɚɬ
caveo, cavi, cautum, Ɲre ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ,
ɨɫɬɟɪɟɝɚɬɶɫɹ, ɛɵɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦ, ɛɟɪɟɱɶɫɹ
caverna, ae f ɥɨɠɛɢɧɚ, ɩɟɳɟɪɚ, ɝɪɨɬ
cavo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɜɵɞɚɥɛɥɢɜɚɬɶ; ɩɪɨɤɚɥɵɜɚɬɶ; ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ
cavus, a, um ɩɭɫɬɨɣ, ɜɵɞɨɥɛɥɟɧɧɵɣ; ɞɭɩɥɢɫɬɵɣ; ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɣ;
ɩɨɥɵɣ, ɜɨɝɧɭɬɵɣ
cedo, cessi, cessum, ere ɯɨɞɢɬɶ, ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ, ɪɚɫɯɚɠɢɜɚɬɶ; ɢɞɬɢ,
ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɩɟɪɟɞ
celƟber, bris, bre (ɪɟɞɤɨ celƟbris, e) ɦɧɨɝɢɦɢ ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɣ, ɱɚɫɬɨ
ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɣ, ɨɠɢɜɥɟɧɧɵɣ, ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɵɣ
celƟbro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɨɫɟɳɚɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɨɠɢɜɥɟɧɧɵɦ; ɱɚɫɬɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɭɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ
celer, Ɵris, Ɵre ɫɤɨɪɵɣ, ɛɵɫɬɪɵɣ; ɩɨɫɩɟɲɧɵɣ, ɨɩɪɨɦɟɬɱɢɜɵɣ
celeritas, atis f ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɛɵɫɬɪɨɬɚ
celerƱter adv. ɫɤɨɪɨ, ɛɵɫɬɪɨ
celo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɤɪɵɜɚɬɶ, ɩɪɢɤɪɵɜɚɬɶ; ɫɤɪɵɜɚɬɶ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɡɚɦɚɥɱɢɜɚɬɶ
Celtae, arum m ɤɟɥɶɬɵ, ɠɢɬɟɥɢ ɸɠɧɨɣ Ƚɚɥɥɢɢ
cena (caena ɢɥɢ coena), ae f ɨɛɟɞ, ɫɬɨɥ
ceno (caeno ɢɥɢ coeno), Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɛɟɞɚɬɶ, ɤɭɲɚɬɶ, ɟɫɬɶ
censeo, censui, censum, ere ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɞɭɦɚɬɶ

283
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


censor, ǀris m ɰɟɧɡɨɪ
Centaurus, i m ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɞɢɤɨɝɨ ɮɟɫɫɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɩɥɟɦɟɧɢ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɥɚɡɢɥ ɫ ɥɨɲɚɞɢ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɩɥɟɦɟɧɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɩɨɥɭɥɸɞɶɦɢ-ɩɨɥɭɥɨɲɚɞɶɦɢ
centum ɫɬɨ; ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ
centurio, ǀnis m ɰɟɧɬɭɪɢɨɧ, ɤɨɦɚɧɞɢɪ ɰɟɧɬɭɪɢɢ
cerƗtus, a, um ɧɚɜɨɳɟɧɧɵɣ, ɜɨɳɟɧɵɣ, ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɜɨɫɤɨɦ
cerno, crevi, cretum, ere ɜɢɞɟɬɶ; ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ,
ɩɪɟɞɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ
certƗmen, Ʊnis n ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɟ, ɛɨɪɶɛɚ
certo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɛɨɪɨɬɶɫɹ, ɫɪɚɠɚɬɶɫɹ; ɫɩɨɪɢɬɶ; ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ
certe adv. ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɨɱɧɨ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ; ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ
certus, a, um ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ, ɪɟɲɟɧɧɵɣ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
cerva, ae f ɫɚɦɤɚ ɨɥɟɧɹ,
cervus, i m ɨɥɟɧɶ
cesso, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɦɟɞɥɢɬɶ, ɦɟɲɤɚɬɶ
cetƟrum (ɢɥɢ de cetƟro) adv. ɜɩɪɨɱɟɦ; ɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ
ceterus, a, um ɩɪɨɱɢɣ, ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ
charta, ae f ɥɢɫɬ ɟɝɢɩɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɚɩɢɪɭɫɚ, ɛɭɦɚɝɚ;
ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ, ɩɢɫɶɦɨ, ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ
chirurgƱcus, a, um ɦɟɞ. ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ
cibaria, ǀrum n ɫɴɟɫɬɧɵɟ ɩɪɢɩɚɫɵ, ɩɪɨɜɢɡɢɹ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɣ ɩɚɟɤ
cibus, i m ɩɢɳɚ, ɤɨɪɦ
Cicero, ǀnis m ɐɢɰɟɪɨɧ, ɮɚɦɢɥɶɧɨɟ ɢɦɹ ɜ ɪɨɞɟ Ɍɭɥɥɢɟɜ
cicatrix, icis f ɪɭɛɟɰ, ɲɪɚɦ; ɡɚɪɭɛɤɚ, ɧɚɪɟɡɤɚ
ciconia, ae f ɚɢɫɬ.
cingo, cinxi, cinctum, ere ɨɤɪɭɠɚɬɶ, ɨɩɨɹɫɵɜɚɬɶ
circa adv. ɜɨɤɪɭɝ, ɨɤɨɥɨ, ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ
circiter adv. ɨɤɨɥɨ (ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ); ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ (ɨ ɱɢɫɥɚɯ)
circuitus (circumitus), us m ɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɨɤɪɭɝ, ɨɛɯɨɞ
circum adv. ɜɨɤɪɭɝ, ɤɪɭɝɨɦ
circumdo, dedi, datum, are ɫɬɚɜɢɬɶ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɤɥɚɫɬɶ ɜɨɤɪɭɝ
circumdnjco, duxi, ductum, ere ɜɨɞɢɬɶ ɤɪɭɝɨɦ
circumeo (circueo), Ưvi, Ưtum, Ưre ɯɨɞɢɬɶ ɤɪɭɝɨɦ, ɨɛɯɨɞɢɬɶ;
ɨɛɴɟɡɠɚɬɶ; ɨɤɪɭɠɚɬɶ;

284
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

circumpadanus, a, um ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɨɤɨɥɨ ɢɥɢ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ


ɪɟɤɢ ɉɨ
circumsedeo, sƝdi, sessum, Ɲre ɨɫɚɠɞɚɬɶ
circumvenio, vƝni, ventum, Ưre ɯɨɞɢɬɶ ɜɨɤɪɭɝ; ɨɤɪɭɠɚɬɶ
circus, i m ɤɪɭɝ
citerius adv. ɫɤɨɪɟɟ, ɦɟɧɟɟ
cithăra, ae f ɤɢɮɚɪɚ, ɰɢɬɪɚ
cito adv. (compar. citius, superl. citissime) ɛɵɫɬɪɨ, ɩɪɨɜɨɪɧɨ;
ɥɟɝɤɨ
citus, a, um ɛɵɫɬɪɵɣ, ɩɪɨɜɨɪɧɵɣ
civƱcus, a, um ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ
civƯlis, e ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ
civis, is m, f ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɝɪɚɠɞɚɧɤɚ
civƱtas, Ɨtis f ɩɪɚɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ; ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
clades, is f ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɩɨɬɟɪɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɥɚ
clamo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɤɪɢɱɚɬɶ; ɠɚɥɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɤɪɢɤɨɦ; ɝɪɨɦɤɨ
ɤɪɢɱɚɬɶ, ɝɪɨɦɤɨ ɡɜɚɬɶ
clamor (ɚɪɯ. clamos), ǀris m ɤɪɢɤ
clarus, a, um ɫɜɟɬɥɵɣ, ɹɫɧɵɣ; ɹɪɤɢɣ, ɛɥɟɫɬɹɳɢɣ
classis, is f ɪɚɡɪɹɞ, ɤɥɚɫɫ
Claudius, a, um Ʉɥɚɜɞɢɣ
claudo, clausi, clausum, ere ɡɚɩɢɪɚɬɶ, ɡɚɦɵɤɚɬɶ, ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ
claudus, a, um ɯɪɨɦɨɣ; ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɣ; ɪɚɡɛɢɬɵɣ, ɫɥɨɦɚɧɧɵɣ
clavis, is f ɤɥɸɱ, ɡɚɩɨɪ ɧɚ ɞɜɟɪɹɯ
clemens, entis ɤɪɨɬɤɢɣ, ɫɧɢɫɯɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ
clementia, ae f ɤɪɨɬɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɫɧɢɫɯɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɢɥɨɫɬɶ
clementer adv. ɤɪɨɬɤɨ, ɫɧɢɫɯɨɞɢɬɟɥɶɧɨ; ɦɢɪɧɨ
cliens, entis m ɤɥɢɟɧɬ
clipeus i m ɤɪɭɝɥɵɣ ɛɪɨɧɡɨɜɵɣ ɳɢɬ ɪɢɦɫɤɢɯ ɫɨɥɞɚɬ
clivus, i m ɩɪɢɝɨɪɨɤ, ɜɡɝɨɪɶɟ, ɯɨɥɦ, ɫɤɚɬ
Clytaemnestra (Clytemnestra), ae f Ʉɥɢɬɟɦɧɟɫɬɪɚ, ɞɨɱɶ Ʌɟɞɵ,
ɫɟɫɬɪɚ ȿɥɟɧɵ, Ʉɚɫɬɨɪɚ ɢ ɉɨɥɥɭɤɫɚ, ɫɭɩɪɭɝɚ Ⱥɝɚɦɟɦɧɨɧɚ, ɦɚɬɶ
Ɉɪɟɫɬɚ, ɗɥɟɤɬɪɵ ɢ ɂɮɢɝɟɧɢɢ
Cnidus (-os) ɢɥɢ Gnidus (-os), i f Ʉɧɢɞ(ɨɫ), ɝɨɪɨɞ ɜ Ʉɚɪɢ
coaedifico, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɡɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ

285
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


coarguo, argui, argnjtum, ere ɧɟɨɩɪɨɜɟɪɠɢɦɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ;
ɨɛɜɢɧɢɬɶ, ɭɥɢɱɚɬɶ
coemo, Ɲmi, emptum, ere ɫɤɭɩɚɬɶ, ɧɚɤɭɩɚɬɶ
coepio, coepi, coeptum, ere ɧɚɱɢɧɚɬɶ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ; ɧɚɱɢɧɚɬɶ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ
coerceo, cui, citum, Ɲre ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɨɛɭɡɞɵɜɚɬɶ
cogito, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɦɵɫɥɢɬɶ, ɞɭɦɚɬɶ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɟ
cognitio, ǀnis f ɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɧɹɬɢɟ
ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ
cognomen, Ʊnis n ɮɚɦɢɥɶɧɨɟ ɢɦɹ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɜɲɟɟɫɹ ɤ ɪɨɞɨɜɨɦɭ
(nomen); ɩɪɨɡɜɢɳɟ
cognosco, nǀvi, nƱtum, ere ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ; ɡɚɦɟɱɚɬɶ, ɜɢɞɟɬɶ,
ɫɥɵɲɚɬɶ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ
cogo, coƝgi, coactum, ere ɫɝɨɧɹɬɶ, ɫɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ; ɫɬɹɝɢɜɚɬɶ
ɜ ɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ; ɫɨɡɵɜɚɬɶ
cohors (cors, chors), tis f ɫɤɨɬɧɵɣ ɞɜɨɪ; ɬɨɥɩɚ, ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ;
ɤɨɝɨɪɬɚ
collaudo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɜɨɫɯɜɚɥɹɬɶ, ɪɚɫɯɜɚɥɢɜɚɬɶ
collega, ae m ɬɨɜɚɪɢɳ ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɥɟɝɚ
colligo, lƝgi, lectum, ere ɫɨɛɢɪɚɬɶ, ɧɚɛɢɪɚɬɶ; ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
collis, is m ɯɨɥɦ
ɫollǂco, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɨɦɟɳɚɬɶ, ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɤɥɚɫɬɶ,
ɫɬɚɜɢɬɶ
colloquium, i n ɪɚɡɝɨɜɨɪ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ
collum, i n ɲɟɹ; ɝɨɪɥɨ
colo, colui, cultum, ere ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ; ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɬɶ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ,
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟɦ; ɨɛɢɬɚɬɶ, ɠɢɬɶ
colonia, ae f ɤɨɥɨɧɢɹ, ɝɨɪɨɞ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦɢ
color (ɚɪɯ. colos), ǀris m ɰɜɟɬ, ɨɤɪɚɫɤɚ
coma, ae f ɜɨɥɨɫ, pl. ɜɨɥɨɫɵ ɧɚ ɝɨɥɨɜɟ
comburo, bussi, bustum, ere ɫɠɢɝɚɬɶ
comis, e ɜɟɫɟɥɵɣ, ɦɢɥɵɣ, ɥɚɫɤɨɜɵɣ, ɨɛɯɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɜɟɠɥɢɜɵɣ,
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɣ
comitƗtus, a, um ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɣ
comitor, Ɨtus sum, Ɨri ɩɪɨɜɨɠɚɬɶ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ; ɩɪɨɜɨɠɚɬɶ
ɭɦɟɪɲɟɝɨ

286
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

commeatus, us m ɨɬɩɭɫɤ, ɩɪɟɢɦ. ɫɨɥɞɚɬ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɤɚɪɚɜɚɧ;


ɫɴɟɫɬɧɵɟ ɩɪɢɩɚɫɵ, ɩɪɨɜɢɚɧɬ
commemoro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ;
ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ; ɭɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ
commendo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɟɩɨɪɭɱɚɬɶ, ɜɜɟɪɹɬɶ; ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ
commentarius, i m ɢ commentarium, i n ɡɚɩɢɫɤɢ, ɡɚɦɟɬɤɢ,
ɦɟɦɭɚɪɵ, ɨɱɟɪɤ, ɞɧɟɜɧɢɤ
commeo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɯɨɞɢɬɶ ɬɭɞɚ ɢ ɫɸɞɚ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
ɢ ɭɯɨɞɢɬɶ
commercium, i n ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ
commilito, onis m ɬɨɜɚɪɢɳ ɩɨ ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ, ɫɨɫɥɭɠɢɜɟɰ
committo, mƯsi, missum, ere ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ, ɩɨɪɭɱɚɬɶ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ,
ɜɜɟɪɹɬɶ
commodo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɭɝɨɠɞɚɬɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɭɫɥɭɝɭ,
ɭɫɥɭɠɢɜɚɬɶ
commǂdum, i n ɩɨɥɶɡɚ, ɜɵɝɨɞɚ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɛɥɚɝɨ
commǂdus, a, um ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ,
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɣ, ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ, ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ, ɭɞɨɛɧɵɣ
commǂveo, mǀvi, mǀtum, ere ɫɞɜɢɝɚɬɶ ɫ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ
ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɞɜɢɝɚɬɶ
commotus, a, um ɲɚɬɤɢɣ, ɧɟɧɚɞɟɠɧɵɣ; ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɵɣ,
ɜɡɜɨɥɧɨɜɚɧɧɵɣ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɵɣ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɵɣ
communico, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɳɢɦ, ɞɟɥɢɬɶɫɹ
communio (commoenio), Ưvi, Ưtum, Ưre ɨɛɧɨɫɢɬɶ ɨɤɨɩɚɦɢ,
ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ
commnjnis, e ɨɛɳɢɣ; ɜɫɟɨɛɳɢɣ, ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ
commutatio, ǀnis f ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɦɟɧɚ; ɨɛɦɟɧ
commnjto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɟɪɟɦɟɧɹɬɶ, ɢɡɦɟɧɹɬɶ; ɜɵɦɟɧɢɜɚɬɶ,
ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶ
comoedia, ae f ɤɨɦɟɞɢɹ
compƗges, is f ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɶ
compar, aris ɪɚɜɧɵɣ
compărɨ, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ,
ɫɨɩɨɫɬɨɜɥɹɬɶ
compello, puli, pulsum, ere ɫɝɨɧɹɬɶ ɜ ɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ;
ɝɧɚɬɶ, ɜɝɨɧɹɬɶ, ɡɚɝɨɧɹɬɶ

287
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


complector, plexus sum, plecti ɨɛɯɜɚɬɵɜɚɬɶ, ɨɛɧɢɦɚɬɶ;
ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ, ɨɤɪɭɠɚɬɶ
compleo, plƝvi, plƝtum, Ɲre ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ; ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ;
ɫɧɚɛɠɚɬɶ
complnjres, a (ɪɟɞɤɨ ia), gen. ium ɦɧɨɝɢɟ; ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
compǀno, posui, positum, ere ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ, ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ, ɭɫɬɚɜɥɹɬɶ,
ɫɨɱɢɧɹɬɶ
comporto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɧɨɫɢɬɶ, ɫɜɨɡɢɬɶ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ
comprehendo (comprendo), prehendi (prendi), prehensum
(prensum), ere ɫɯɜɚɬɵɜɚɬɶ; ɫɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ, ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ
conatum, i n ɭɫɢɥɢɟ; ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
conƗtɚ, ǀrum n ɩɨɩɵɬɤɢ
conƗtus, us m ɩɨɩɵɬɤɚ
concƝdo, cessi, cessum, ere ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ, ɭɯɨɞɢɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ;
ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ ɨɬɤɭɞɚ-ɥɢɛɨ, ɩɨɤɢɞɚɬɶ, ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
concelebro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɞɟɥɚɬɶ ɨɠɢɜɥɟɧɧɵɦ, ɨɠɢɜɥɹɬɶ;
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɬɶ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶ
concido, cƯdi, cƯsum, ere ɢɡɪɭɛɚɬɶ, ɪɟɡɚɬɶ ɧɚ ɤɭɫɤɢ, ɪɚɡɪɭɛɚɬɶ;
ɪɚɡɛɢɜɚɬɶ, ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ, ɫɨɤɪɭɲɚɬɶ
concilio, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ, ɫɜɨɞɢɬɶ, ɫɛɥɢɠɚɬɶ, ɫɞɪɭɠɚɬɶ,
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ
concilium, i n ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɶ; ɜɫɬɪɟɱɚ, ɫɜɢɞɚɧɢɟ; ɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɫɨɛɪɚɧɢɟ
concipio, cƝpi, ceptum, ere ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɡɚɱɢɧɚɬɶ
concito, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɛɵɫɬɪɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɛɵɫɬɪɨ
ɞɜɢɝɚɬɶ, ɛɵɫɬɪɨ ɝɧɚɬɶ, ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɬɚɬɶ
concludo, clnjsi, clnjsum, ere ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ, ɡɚɩɢɪɚɬɶ
concordia, ae f ɟɞɢɧɨɞɭɲɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɢɟ
concresco, crƝvi, crƝtum, ere ɫɝɭɳɚɬɶɫɹ, ɫɜɟɪɬɵɜɚɬɶɫɹ,
ɬɜɟɪɞɟɬɶ
concrƝtus, a, um ɝɭɫɬɨɣ, ɬɜɟɪɞɵɣ
concupisco, pƯvi (pii), pƯtum, ere ɫɢɥɶɧɨ, ɫɬɪɚɫɬɧɨ ɠɟɥɚɬɶ,
ɞɨɦɨɝɚɬɶɫɹ
concurro, curri (ɪɟɞɤɨ cucurri), cursum, ere ɫɛɟɝɚɬɶɫɹ
concurso, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɛɟɝɚɬɶ, ɟɡɞɢɬɶ, ɧɨɫɢɬɶɫɹ ɬɭɞɚ ɢ ɫɸɞɚ,
ɜɡɚɞ ɢ ɜɩɟɪɟɞ

288
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

concursus, us m ɫɬɟɱɟɧɢɟ; ɛɟɝɨɬɧɹ; ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ; ɫɬɵɱɤɚ,


ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ, ɚɬɚɤɚ
condemno, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɸɪ. ɨɫɭɠɞɚɬɶ, ɨɛɜɢɧɹɬɶ
condƱtor, ǀris m ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ, ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ, ɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶ, ɜɢɧɨɜɧɢɤ
condo, didi, ditum, ere ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ, ɫɬɪɨɢɬɶ, ɭɱɪɟɠɞɚɬɶ,
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
condnjco, duxi, ductum, ere ɫɜɨɞɢɬɶ, ɫɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ;
confero, contuli, collƗtum (conlatum), conferre ɫɧɨɫɢɬɶ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ
ɜ ɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ; ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ; ɜɧɨɫɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɨɥɸ
confertus, a, um ɫɠɚɬɵɣ, ɱɚɫɬɵɣ, ɝɭɫɬɨɣ; ɧɚɛɢɬɵɣ,
ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ
confestim adv. ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɬɨɬɱɚɫ
conficio, fƝci, fectum, ere ɞɟɥɚɬɶ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ,
ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ, ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ, ɩɢɫɚɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
confƯdo, fƯsus sum, ere ɬɜɟɪɞɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ, ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ
(sibi ɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɧɚ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɧɚ ɫɜɨɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ); ɬɜɟɪɞɨ
ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ, ɜɟɪɢɬɶ
configo, fixi, fixum, ere ɫɤɨɥɚɱɢɜɚɬɶ, ɫɤɪɟɩɥɹɬɶ; ɫɬɪɨɢɬɶ;
ɩɪɨɤɚɥɵɜɚɬɶ, ɩɪɨɧɡɚɬɶ
confirmo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɬɶ; ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ,
ɭɩɪɨɱɢɜɚɬɶ
confligo, flixi, flictum, ere ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ; ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ,
ɛɨɪɨɬɶɫɹ, ɫɪɚɠɚɬɶɫɹ
confluo, fluxi, –, ere ɫɥɢɜɚɬɶɫɹ; ɫɬɟɤɚɬɶɫɹ, ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ;
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶɫɹ
confugio, fnjgi, –, ere ɛɟɠɚɬɶ, ɢɫɤɚɬɶ ɭɛɟɠɢɳɚ, ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ
congelo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɬɶ; ɫɝɭɳɚɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɬɜɟɪɞɵɦ;
ɡɚɦɟɪɡɚɬɶ; ɫɝɭɳɚɬɶɫɹ, ɨɬɜɟɪɞɟɜɚɬɶ
congrego, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɝɨɧɹɬɶ, ɢɞɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɜ ɫɬɚɞɨ; ɥɟɬɚɬɶ
ɫɬɚɟɣ; ɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ
conicio, iƝci, iectum, ere ɛɪɨɫɚɬɶ, ɩɨɜɟɪɝɚɬɶ
conjecto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɨɨɛɪɚɠɚɬɶ, ɞɨɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹ
conjuratus, a, um ɞɚɜɲɢɣ ɩɪɢɫɹɝɭ (ɡɧɚɦɟɧɢ); ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɤɥɹɬɜɨɣ,
ɨɛɹɡɚɜɲɢɣɫɹ ɤɥɹɬɜɨɣ; ɫɨɫɬɚɜɢɜɲɢɣ ɡɚɝɨɜɨɪ
connƯtor, nƯsus (nixus) sum, nƯti ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ, ɭɩɢɪɚɬɶɫɹ;
ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ, ɜɫɬɚɜɚɬɶ; ɜɡɛɢɪɚɬɶɫɹ, ɤɚɪɚɛɤɚɬɶɫɹ

289
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


coniugium, i n ɛɪɚɤ, ɫɭɩɪɭɠɟɫɬɜɨ
connexus, us m ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɶ
coniungo, iunxi, iunctum, ere ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ
coniunx, iugis m f ɫɭɩɪɭɝ, ɫɭɩɪɭɝɚ
coniuratio, ǀnis f ɡɚɝɨɜɨɪ
coniurƗtus, i m ɡɚɝɨɜɨɪɳɢɤ
conor, Ɨtus sum, Ɨri ɩɵɬɚɬɶɫɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ; ɩɵɬɚɬɶɫɹ,
ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ, ɪɟɲɚɬɶɫɹ
conscendo, scendi, scensum, ere ɜɫɯɨɞɢɬɶ, ɜɡɛɢɪɚɬɶɫɹ
conscisco, scƯvi (scii), scƯtum, ere ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ
conscius, i m ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ; ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤ, ɫɨɨɛɳɧɢɤ
conscrƯbo, scripsi, scriptum, ere ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɜ ɫɩɢɫɤɢ
consequor, secnjtus (sequutus) sum, sequi ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ, ɧɚɫɬɢɝɚɬɶ
consero, serui, sertum, ere ɫɰɟɩɥɹɬɶ, ɫɩɥɟɬɚɬɶ, ɫɤɪɟɩɥɹɬɶ;
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɫɤɨɜɵɜɚɬɶ
consero, sƝvi, situm, ere ɡɚɫɟɜɚɬɶ, ɡɚɫɚɠɢɜɚɬɶ; ɫɟɹɬɶ, ɫɚɠɚɬɶ
conservo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ, ɨɛɟɪɟɝɚɬɶ, ɫɩɚɫɚɬɶ, ɳɚɞɢɬɶ,
ɞɚɪɨɜɚɬɶ ɠɢɡɧɶ
consƯdo, sƝdi, sessum, ere ɫɚɞɢɬɶɫɹ; ɡɚɫɟɞɚɬɶ, ɭɫɚɠɢɜɚɬɶɫɹ,
ɩɨɫɟɥɹɬɶɫɹ
consilium, i n ɫɨɜɟɬ; ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
consisto, stiti, –, ere ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɦɟɫɬɨ;
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ
consolatio, ǀnis f ɭɬɟɲɟɧɢɟ, ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ
conspectus, us m ɜɡɝɥɹɞ, ɜɡɨɪ
conspicio, spexi, spectum, ere ɭɜɢɞɟɬɶ, ɡɚɦɟɬɢɬɶ; ɫɦɨɬɪɟɬɶ,
ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ;
conspicor, Ɨtus sum, Ɨri ɜɢɞɟɬɶ, ɡɚɦɟɱɚɬɶ
constans, antis ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ, ɫɬɨɣɤɢɣ; ɬɜɟɪɞɵɣ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ;
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɣ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ
constantia, ae f ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ; ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ,
ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ
constat ɢɡɜɟɫɬɧɨ
constituo, stitui, stitnjtum, ere ɫɬɚɜɢɬɶ, ɩɨɦɟɳɚɬɶ, ɪɟɲɚɬɶ
consto, stiti, statnjrus, Ɨre ɫɨɫɬɨɹɬɶ; ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ,
ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ

290
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

constringo, strinxi, strictum, ere ɫɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ


construo, struxi, structum, ere ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɫɥɨɹɦɢ; ɫɨɛɢɪɚɬɶ;
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ; ɫɬɪɨɢɬɶ
consuesco, suƝvi, suƝtum, ere ɩɪɢɜɵɤɚɬɶ, ɢɦɟɬɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɢɟ
consuetnjdo, Ʊnis f ɩɪɢɜɵɱɤɚ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɢɟ, ɨɛɵɱɚɣ
consul, ǎlis m ɤɨɧɫɭɥ
consǎlo, sului, sultum, ere ɫɨɜɟɳɚɬɶɫɹ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ; ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɟɪɵ
consnjmo, sumpsi, sumptum, ere ɬɪɚɬɢɬɶ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ,
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ; ɧɚɩɪɚɫɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ
consurgo, surrexi, surrectum, ere ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ, ɜɫɬɚɜɚɬɶ
contemno, tempsi, temptum, ere ɫɱɢɬɚɬɶ ɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ,
ɧɢɱɬɨɠɧɵɦ, ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɬɶ
contendo, tendi, tentum, ere ɧɚɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɧɚɩɪɹɝɚɬɶ
(ɫɢɥɵ), ɫɩɨɪɢɬɶ, ɫɪɚɠɚɬɶɫɹ
contentio, ǀnis f ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɟ, ɛɨɪɶɛɚ, ɫɩɨɪ
contentus, a, um ɞɨɜɨɥɶɧɵɣ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ
continens, entis f ɬɜɟɪɞɚɹ ɡɟɦɥɹ, ɦɚɬɟɪɢɤ
continenter adv. ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ; ɜɨɡɞɟɪɠɧɨ, ɭɦɟɪɟɧɧɨ
contƱneo, tinui, tentum, ere ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
continentia, ae f ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɜɨɡɞɟɪɠɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ
contingit, tigit, –, ere ɫɥɭɱɚɬɶɫɹ, ɩɨɥɭɱɚɬɶɫɹ, ɭɞɚɜɚɬɶɫɹ
continuo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ
continuo adv. ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɬɨɬɱɚɫ;
ɬɨɬɱɚɫ, ɜ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ
contionor, Ɨtus sum, Ɨri ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɪɚɧɢɟ, ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ,
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɪɟɱɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ
contorqueo, torsi, tortum, Ɲre ɜɪɚɳɚɬɶ, ɜɟɪɬɟɬɶ, ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ,
ɨɛɪɚɳɚɬɶ; ɦɚɯɚɬɶ; ɦɟɬɚɬɶ
contra praep. cum acc. ɧɚɩɪɨɬɢɜ
contrarius, a, um ɥɟɠɚɳɢɣ ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɪɨɬɢɜɨɥɟɠɚɳɢɣ
controversia, ae f ɫɩɨɪ, ɬɹɠɛɚ
conubium (connubium), i n ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɛɪɚɤ
convenio, vƝni, ventum, Ưre ɫɯɨɞɢɬɶɫɹ, ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ
conventus, us m ɫɯɨɞɤɚ, ɫɴɟɡɞ, ɫɨɛɪɚɧɢɟ

291
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


converto (convorto), verti (vorti), versum (vorsum), ere
ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɬɶ, ɨɛɪɚɳɚɬɶ
convicium (convitium), i n ɝɪɨɦɤɢɣ ɤɪɢɤ; ɛɪɚɧɧɵɣ ɤɪɢɤ, ɛɪɚɧɶ
convƯva, ae m, f ɫɨɬɪɚɩɟɡɧɢɤ, ɬɨɜɚɪɢɳ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ, ɝɨɫɬɶ
convivium, i n ɩɢɪ; ɝɨɫɬɢ ɧɚ ɩɢɪɭ
convoco, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɨɡɵɜɚɬɶ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ
coorior, ortus sum, Ưri ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ
copia, ae f ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɡɚɩɚɫ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɨɛɢɥɢɟ
cor, cordis n ɫɟɪɞɰɟ; ɥɢɰɨ; ɞɭɲɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɨ
coram adv. ɥɢɰɨɦ ɤ ɥɢɰɭ; ɥɢɱɧɨ, ɫɚɦ; ɩɭɛɥɢɱɧɨ, ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ɭ ɜɫɟɯ
cornu, us (ɪɟɞɤɨ cornum, i) n ɢ cornus, us m ɤɪɵɥɨ ɚɪɦɢɢ ɢɥɢ
ɮɥɨɬɚ, ɮɥɚɧɝ
corǀna, ae f ɜɟɧɨɤ, ɜɟɧɟɰ
corpus, oris n ɬɟɥɨ; ɠɢɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɱɟɥɨɜɟɤ, ɥɢɰɨ
corrumpo, rnjpi, ruptum, ere ɩɨɪɬɢɬɶ; ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ, ɢɫɬɪɟɛɥɹɬɶ
corruo, rui, –, ere ɪɭɲɢɬɶɫɹ, ɨɛɪɭɲɢɜɚɬɶɫɹ, ɩɚɞɚɬɶ
corruptio, ǀnis f ɩɨɪɱɚ; ɨɛɨɥɶɳɟɧɢɟ; ɩɨɞɤɭɩ
costa, ae f ɪɟɛɪɨ; pl. ɫɬɨɪɨɧɵ, ɛɨɤɚ, ɫɬɟɧɤɢ
cotidiƗnus, a, um ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ
cotidiɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
cras adv. ɡɚɜɬɪɚ; ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
creber, bra, brum ɱɚɫɬɵɣ, ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
credo, didi, ditum, ere ɜɟɪɢɬɶ, ɞɨɜɟɪɹɬɶ
cremo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɠɢɝɚɬɶ
creo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɬɜɨɪɢɬɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
crepƱtus, us m ɫɬɭɤ, ɬɪɟɫɤ, ɫɤɪɢɩ, ɲɭɦ
cresco, crƝvi, crƝtum, ere ɪɚɫɬɢ, ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɬɶ, ɜɵɪɚɫɬɚɬɶ
crimen, inis n ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ, ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɧɤɬ
crinis, is m ɜɨɥɨɫ, ɩɪɟɢɦ. ɜɨɥɨɫɵ ɧɚ ɝɨɥɨɜɟ; ɯɜɨɫɬ ɤɨɦɟɬɵ
crucio, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɦɭɱɢɬɶ, ɬɟɪɡɚɬɶ, ɩɵɬɚɬɶ; ɬɟɪɡɚɬɶ, ɬɨɦɢɬɶ
crudƝlis, e ɝɪɭɛɵɣ, ɛɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɠɟɫɬɨɤɢɣ, ɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɵɣ,
ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɵɣ
crudelitas, Ɨtis f ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ, ɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨɫɬɶ,
ɫɭɪɨɜɨɫɬɶ
crudus, a, um ɫɵɪɨɣ, ɧɟɜɚɪɟɧɵɣ, ɧɟɠɚɪɟɧɵɣ, ɤɪɨɜɨɬɨɱɚɳɢɣ
292
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

cruor, ǀris m ɤɪɨɜɶ; ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɢɟ, ɭɛɢɣɫɬɜɨ; pl. ɤɚɩɥɢ ɤɪɨɜɢ


crus, cruris n ɝɨɥɟɧɶ; ɧɨɝɚ
crux, crucis f ɤɪɟɫɬ, ɨɪɭɞɢɟ ɩɵɬɤɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɥɢ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɟɲɚɥɢ ɢ ɪɚɫɩɢɧɚɥɢ
cubicǎlum, i n ɫɩɚɥɶɧɹ, ɤɨɦɧɚɬɚ
culmen, inis n ɜɟɪɯ, ɜɟɪɯɭɲɤɚ, ɜɟɪɲɢɧɚ
culpa, ae f ɜɢɧɚ, ɨɲɢɛɤɚ, ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ
cultus, us m ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɹ, ɭɯɨɞ ɡɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ
cum praep. cum abl. ɫ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ; ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ; ɜ ɫɨɸɡɟ ɫ,
ɩɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
cumulo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɜ ɤɭɱɭ, ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ,
ɧɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶ
cunctus, a, um ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ, ɜɟɫɶ
cupiditas, Ɨtis f ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɢɥɢ ɫɢɥɶɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ, ɫɬɪɚɫɬɶ
cupƯdo, inis f (ɢɧɨɝɞɚ m) ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɫɬɪɚɫɬɶ; ɚɥɱɧɨɫɬɶ,
ɠɚɞɧɨɫɬɶ, ɤɨɪɵɫɬɨɥɸɛɢɟ
cupƱdus, a, um ɫɢɥɶɧɨ ɠɟɥɚɸɳɢɣ, ɠɚɠɞɭɳɢɣ; ɠɚɞɧɵɣ, ɚɥɱɧɵɣ,
ɤɨɪɵɫɬɨɥɸɛɢɜɵɣ
cupio, Ưvi (ii), Ưtum, ere ɫɢɥɶɧɨ ɠɟɥɚɬɶ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɫɬɪɚɫɬɧɨ
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ, ɠɚɠɞɚɬɶ
cur adv. ɩɨɱɟɦɭ, ɡɚɱɟɦ, ɡɚ ɱɬɨ
cura, ae f ɡɚɛɨɬɚ; ɫɬɚɪɚɧɢɟ, ɭɫɟɪɞɢɟ; ɡɚɛɨɬɚ, ɩɨɩɟɱɟɧɢɟ,
ɩɪɢɫɦɨɬɪ, ɡɚɜɟɞɨɜɚɧɢɟ
curia, ae f ɤɭɪɢɹ, ɨɞɧɚ ɢɡ 30 ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (ɨɛɳɢɧ) ɩɚɬɪɢɰɢɚɧɫɤɢɯ
ɪɨɞɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ Ɋɨɦɭɥɨɦ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɥɢɥɚɫɶ
ɧɚ ɪɨɞɵ
curiǀsus, a, um ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɣ, ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɵɬɥɢɜɵɣ,
ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɣ
curo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ, ɩɟɱɶɫɹ, ɯɥɨɩɨɬɚɬɶ, ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
curro, cucurri, cursum, ere ɛɟɠɚɬɶ, ɛɟɝɚɬɶ, ɫɩɟɲɢɬɶ
currus, us m ɤɨɥɟɫɧɢɰɚ
cursus, us m ɛɟɝ, ɛɟɝɚɧɢɟ; ɟɡɞɚ ɧɚ ɤɨɥɟɫɧɢɰɟ ɢ ɜɟɪɯɨɦ; ɩɨɥɟɬ
curvus, a, um ɤɪɢɜɨɣ, ɢɡɨɝɧɭɬɵɣ, ɫɨɝɧɭɬɵɣ ɜ ɞɭɝɭ
293
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


custodio, Ưvi (ii), Ưtum, Ưre ɫɬɟɪɟɱɶ, ɨɯɪɚɧɹɬɶ, ɢɦɟɬɶ ɧɚɞɡɨɪ,
ɨɛɟɪɟɝɚɬɶ
custos, ǀdis m, f ɫɬɪɚɠ, ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ, ɧɚɞɡɢɪɚɬɟɥɶ,
ɧɚɞɫɦɨɬɪɳɢɤ
Cyclades, um f Ʉɢɤɥɚɞɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ, ɝɪɭɩɩɚ ɨɫɬɪɨɜɨɜ
ɜ ɗɝɟɣɫɤɨɦ ɦɨɪɟ
CyrƝnaeus, a, um ɤɢɪɟɧɫɤɢɣ
cynicus, a, um ɤɢɧɢɱɟɫɤɢɣ; ɫɤɭɞɧɵɣ, ɛɟɞɧɵɣ

D
Daci, ǀrum m ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ Ⱦɚɤɢɢ
daedalus, a, um ɢɫɤɭɫɧɵɣ; ɢɫɤɭɫɧɨ ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ
damno, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɫɭɠɞɚɬɶ, ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ ɜɢɧɨɜɧɵɦ,
ɩɪɢɫɭɠɞɚɬɶ, ɩɪɢɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ
Danai, ǀrum m ɞɚɧɚɣɰɵ, ɚɪɝɢɜɹɧɟ, ɝɪɟɤɢ
Danuvius (Danubius), i m Ⱦɭɧɚɣ
Daunus, i m Ⱦɚɜɧ, ɦɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɰɚɪɶ Ⱥɩɭɥɢɢ, ɨɬɟɰ Ɍɭɪɧɚ, ɬɟɫɬɶ
Ⱦɢɨɦɟɞɚ
de praep. cum abl. ɫ, ɨɬ, ɢɡ; ɜ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ, ɜ; ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɫɥɟ; ɩɨ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ
dea, ae f ɛɨɝɢɧɹ
debeo, bui, bƱtum, Ɲre ɛɵɬɶ ɞɨɥɠɧɵɦ (qui debent ɞɨɥɠɧɢɤɢ);
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɞɨɥɠɧɵɦ, ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
debƱlis, e ɭɜɟɱɧɵɣ, ɫɥɚɛɵɣ, ɧɟɦɨɳɧɵɣ, ɞɪɹɯɥɵɣ
decƝdo, cessi, cessum, ere ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ, ɭɯɨɞɢɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ
decem ɞɟɫɹɬɶ; ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
deceo, cui, –, ere ɛɵɬɶ ɤ ɥɢɰɭ, ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ; ɛɵɬɶ ɩɪɢɥɢɱɧɵɦ,
ɩɪɢɫɬɨɣɧɵɦ
decerno, crƝvi, crƝtum, ere ɪɟɲɚɬɶ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ; ɪɟɲɚɬɶ,
ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ, ɜɵɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ
ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ
decerpo, cerpsi, cerptum, ere ɫɪɵɜɚɬɶ, ɫɧɢɦɚɬɶ; ɛɪɚɬɶ; ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ
ɩɨɥɶɡɭ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ
decƱmus (dɟcumus), a, um ɞɟɫɹɬɵɣ; ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɨɝɪɨɦɧɵɣ
Decimus, i m Ⱦɟɰɢɦ Ȼɪɭɬ

294
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

declƗmo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɝɪɨɦɤɨ, ɫ ɠɚɪɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɤɪɢɱɚɬɶ;


ɭɩɪɚɠɧɹɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢ ɪɟɱɟɣ, ɞɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɬɶ
declƗro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ; ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ,
ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɬɶ
declinatio, ǀnis f ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ, ɭɤɥɨɧɟɧɢɟ, ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ;
decǀrus, a, um ɩɪɢɥɢɱɧɵɣ, ɩɪɢɫɬɨɣɧɵɣ; ɤɪɚɫɢɜɵɣ, ɩɪɟɥɟɫɬɧɵɣ,
ɛɥɟɫɬɹɳɢɣ; ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɣ
decuria, ae f ɞɟɤɭɪɢɹ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢɡ ɞɟɫɹɬɢ, ɤɥɚɫɫ
decurro, curri (cucurri), cursum, ere ɫɛɟɝɚɬɶ, ɫɩɟɲɢɬɶ ɜɧɢɡ,
ɩɨɫɩɟɲɧɨ ɫɯɨɞɢɬɶ, ɫɩɟɲɢɬɶ
decus, ǀris n ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ, ɩɪɟɥɟɫɬɶ, ɤɪɚɫɨɬɚ; ɨɬɥɢɱɢɟ, ɛɥɟɫɤ,
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɱɟɫɬɶ, ɫɥɚɜɚ
dedeceo, cui, –, ere ɧɟ ɩɪɢɥɢɱɟɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɛɵɬɶ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɵɦ
dedecus, oris n ɛɟɫɱɟɫɬɢɟ, ɩɨɡɨɪ, ɫɪɚɦ
deditio, ǀnis f ɫɞɚɱɚ, ɤɚɩɢɬɭɥɹɰɢɹ
dedo, didi, ditum, ere ɫɞɚɜɚɬɶ, ɜɵɞɚɜɚɬɶ; ɫɞɚɜɚɬɶ, ɨɬɞɚɜɚɬɶ
ɜɨ ɜɥɚɫɬɶ
dednjco, duxi, ductum, ere ɫɜɨɞɢɬɶ ɜɧɢɡ; ɩɪɢɱɟɫɵɜɚɬɶ,
ɩɪɢɝɥɚɠɢɜɚɬɶ, ɫɜɨɞɢɬɶ ɜɧɢɡ, ɜɟɥɟɬɶ ɫɨɣɬɢ
defectio, ǀnis f ɨɬɩɚɞɟɧɢɟ, ɨɬɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɯɨɞ
defendo, fendi, fensum, ere ɨɬɪɚɠɚɬɶ, ɨɬɜɪɚɳɚɬɶ, ɨɬɤɥɨɧɹɬɶ,
ɨɬɫɬɪɚɧɹɬɶ
defensor, ǀris m ɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɣ, ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɣ; ɡɚɳɢɬɧɢɤ,
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
defero, teli, lƗtum, ferre ɫɧɨɫɢɬɶ ɜɧɢɡ, ɫɩɭɫɤɚɬɶ; ɭɧɨɫɢɬɶ, ɝɧɚɬɶ
ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ
defessus, a, um ɭɬɨɦɥɟɧɧɵɣ, ɢɡɧɭɪɟɧɧɵɣ, ɭɫɬɚɥɵɣ; ɨɫɥɚɛɟɜɲɢɣ,
ɫɥɚɛɵɣ
deficio, fƝci, fectum, ere ɨɬɩɚɞɚɬɶ, ɨɬɥɚɝɚɬɶɫɹ; ɢɡɦɟɧɹɬɶ;
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɱɶɸ-ɥɢɛɨ ɫɬɨɪɨɧɭ
defƯgo, fixi, fixum, ere ɜɬɵɤɚɬɶ, ɜɛɢɜɚɬɶ, ɜɤɨɥɚɱɢɜɚɬɶ; ɜɨɧɡɚɬɶ;
ɭɫɬɪɟɦɥɹɬɶ
definio, Ưvi (ii), Ưtum, Ưre ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ; ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ;
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ, ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ
deflecto, flexi, flexum, ere ɨɬɤɥɨɧɹɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ; ɢɡɦɟɧɹɬɶ,
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ, ɢɫɤɚɠɚɬɶ

295
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


deformitas, atis f ɛɟɡɨɛɪɚɡɢɟ, ɭɪɨɞɫɬɜɨ; ɝɧɭɫɧɨɫɬɶ, ɩɨɡɨɪ, ɫɪɚɦ
deglnjbo, glupsi, gluptum ɫɞɢɪɚɬɶ ɤɨɠɭ, ɨɱɢɳɚɬɶ ɨɬ ɲɟɥɭɯɢ
deinde ɩɨɬɨɦ, ɡɚɬɟɦ
deicio, jeci, jectum, ere ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ, ɧɢɡɜɟɪɝɚɬɶ, ɜɚɥɢɬɶ
dejectio, ǀnis f ɢɡɝɧɚɧɢɟ ɢɡ ɜɥɚɞɟɧɢɹ
delectatio, ǀnis f ɭɜɟɫɟɥɟɧɢɟ, ɭɫɥɚɠɞɟɧɢɟ, ɡɚɛɚɜɚ, ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
delecto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɭɜɟɫɟɥɹɬɶ, ɭɫɥɚɠɞɚɬɶ, ɡɚɛɚɜɥɹɬɶ,
ɜɨɫɯɢɳɚɬɶ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
delenio, (delinio), Ưvi, Ưtum, Ưre ɫɦɹɝɱɚɬɶ, ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶ
deleo, lƝvi, lƝtum, Ɲre ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ, ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ; ɨɤɚɧɱɢɜɚɬɶ;
ɡɚɝɥɚɠɢɜɚɬɶ, ɢɡɝɥɚɠɢɜɚɬɶ
delibƟro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɜɡɜɟɲɢɜɚɬɶ, ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ,
ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ
delicƗtus, a, um ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ, ɦɢɥɵɣ, ɤɪɚɫɢɜɵɣ,
ɬɨɧɤɢɣ, ɪɨɫɤɨɲɧɵɣ
deliciae, Ɨrum f ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɡɚɛɚɜɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɡɚɛɚɜɚ
delictum, i n ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ, ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
deligo, lƝgi, lectum, ere ɫɨɛɢɪɚɬɶ, ɫɧɢɦɚɬɶ; ɜɵɛɢɪɚɬɶ, ɢɡɛɢɪɚɬɶ
deligo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɬɶ; ɩɟɪɟɜɹɡɵɜɚɬɶ
delinquo, lƯqui, lictum, ere ɩɪɨɜɢɧɢɬɶɫɹ
deliquesco, licui, –, ere ɪɚɫɬɨɩɥɹɬɶɫɹ, ɬɚɹɬɶ
Delius, i m ɞɟɥɨɫɟɰ, ɬ.ɟ. Ⱥɩɨɥɥɨɧ
Delphi, ǀrum m Ⱦɟɥɶɮɵ, ɝɨɪɨɞ ɜ Ɏɨɤɢɞɟ ɫ ɨɪɚɤɭɥɨɦ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ
Delphicus, a, um ɞɟɥɶɮɢɣɫɤɢɣ
delphƯnus, i m ɞɟɥɶɮɢɧ
demƱgro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɜɵɫɟɥɹɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɫɟɥɹɬɶɫɹ; ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ
demitto, mƯsi, missum, ere ɫɩɭɫɤɚɬɶ, ɨɩɭɫɤɚɬɶ, ɧɚɤɥɨɧɹɬɶ ɜɧɢɡ
demonstro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɨɬɦɟɱɚɬɶ
demoror, Ɨtus sum, Ɨri ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɡɚɦɟɞɥɹɬɶ
denƱque adv. ɧɚɤɨɧɟɰ
dens, dentis m ɡɭɛ; ɡɭɛɟɰ, ɤɨɧɱɢɤ
denuntio, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɢɡɜɟɳɚɬɶ, ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ, ɞɚɜɚɬɶ ɡɧɚɬɶ,
ɫɨɨɛɳɚɬɶ
depello, pǎli, pulsum, ere ɫɝɨɧɹɬɶ ɜɧɢɡ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ
depereo, perii, periturus, Ưre ɩɨɝɢɛɚɬɶ; ɩɪɨɩɚɞɚɬɶ
depǀno, posui, positum, ere ɤɥɚɫɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ

296
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

depopulor, Ɨtus sum, Ɨri ɨɩɭɫɬɨɲɚɬɶ, ɪɚɡɨɪɹɬɶ


deporto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɬɧɨɫɢɬɶ, ɭɧɨɫɢɬɶ, ɨɬɜɨɡɢɬɶ,
ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɩɪɢɜɨɡɢɬɶ; ɩɨɥɭɱɚɬɶ
deprecƗtor, ǀris m ɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɣ, ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɣ ɩɪɨɫɶɛɨɣ;
ɯɨɞɚɬɚɣ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
descendo, scendi, scensum, ere ɫɯɨɞɢɬɶ, ɫɥɟɡɚɬɶ, ɫɩɭɫɤɚɬɶɫɹ
descensus, us m ɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɧɢɡ, ɫɯɨɞ; ɫɩɭɫɤ
descrƯbo, scripsi, scriptum, ere ɫɩɢɫɵɜɚɬɶ, ɫɧɢɦɚɬɶ ɤɨɩɢɸ
ɱɟɪɬɢɬɶ, ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ
desertus, a, um ɩɨɤɢɧɭɬɵɣ, ɨɩɭɫɬɟɜɲɢɣ, ɧɟɨɛɢɬɚɟɦɵɣ,
ɩɭɫɬɵɧɧɵɣ
desidƟro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɠɟɥɚɬɶ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɠɟɥɚɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɤɨɝɨ-ɥ.,
ɬɨɫɤɨɜɚɬɶ ɩɨ ɤɨɦ-ɥɢɛɨ
desiderium, i n ɠɟɥɚɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ
ɢɥɢ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɬɨɫɤɚ
desilio, silui, sultum, Ưre ɫɨɫɤɚɤɢɜɚɬɶ, ɫɩɪɵɝɢɜɚɬɶ
desisto, stiti, stitum, ere ɨɬɫɬɚɜɚɬɶ ɨɬ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɱɬɨ-
ɥɢɛɨ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɩɟɪɟɫɬɚɜɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɞɟɥɚɬɶ
desperatio, ǀnis f ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, ɨɬɱɚɹɧɢɟ;ɨɬɱɚɹɧɢɟ ɜɪɚɱɚ,
ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ
despero, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɧɚɞɟɠɞɵ, ɨɬɱɚɢɜɚɬɶɫɹ
despicio, spexi, spectum, ere ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ; ɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɫɜɵɫɨɤɚ, ɩɪɟɡɢɪɚɬɶ, ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɢɠɟ ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ
destƯno, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɬɶ, ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɬɶ
desum, fui, –, esse ɧɟ ɛɵɬɶ, ɧɟɞɨɫɬɚɜɚɬɶ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ,
ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ
desuper adv. ɫɜɟɪɯɭ
deterreo, terrui, territum, ere ɭɫɬɪɚɲɚɬɶ, ɫɬɪɚɯɨɦ ɨɬɜɪɚɳɚɬɶ,
ɨɬɤɥɨɧɹɬɶ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɨɬ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ; ɨɬɜɪɚɳɚɬɶ, ɨɬɪɚɠɚɬɶ
detƱneo, tinui, tentum, ere ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɟ, ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ
detraho, traxi, tractum, ere ɫɬɚɫɤɢɜɚɬɶ, ɫɧɢɦɚɬɶ; ɧɢɡɜɨɞɢɬɶ,
ɭɧɢɠɚɬɶ; ɨɬɧɢɦɚɬɶ
detrimentum, i n ɭɳɟɪɛ, ɭɛɵɥɶ, ɩɨɬɟɪɹ
detrunco, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɬɪɭɛɚɬɶ; ɨɛɪɭɛɚɬɶ, ɢɡɭɜɟɱɢɜɚɬɶ,
ɨɛɟɡɝɥɚɜɥɢɜɚɬɶ

297
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


deus, i m ɛɨɝ, ɛɨɠɟɫɬɜɨ
devinco, vici, victum, ere ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ, ɨɞɨɥɟɜɚɬɶ, ɪɚɡɛɢɜɚɬɶ
devoco, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɬɡɵɜɚɬɶ, ɜɵɡɵɜɚɬɶ, ɩɪɢɡɵɜɚɬɶ,
ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ
devoro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɨɝɥɚɬɵɜɚɬɶ, ɩɨɝɥɨɬɚɬɶ, ɩɨɠɢɪɚɬɶ
dexter, tra, trum (ɢɥɢ tera, terum) ɩɪɚɜɵɣ, ɫ ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
dextra (dextera), ae f ɩɪɚɜɚɹ ɪɭɤɚ, ɩɪɚɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
DiƗna, ae f Ⱦɢɚɧɚ, ɞɨɱɶ ɘɩɢɬɟɪɚ, ɫɟɫɬɪɚ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ, ɛɨɝɢɧɹ ɨɯɨɬɵ
ɢ ɥɭɧɵ
dico, dixi, dictum, ere ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɜɵɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ, ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɡɜɭɤ
dictƗtor, ǀris m ɞɢɤɬɚɬɨɪ: (ɜ Ʌɚɧɭɜɢɢ ɢ Ⱥɥɶɛɟ) ɜɵɫɲɟɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ; (ɜ Ɋɢɦɟ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ
ɫ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ, ɢɡɛɢɪɚɜɲɟɟɫɹ ɜ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ
dictio, ǀnis f ɝɨɜɨɪɟɧɢɟ; ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɟ,
ɫɭɞɨɝɨɜɨɪɟɧɢɟ
dictum, i n ɫɥɨɜɨ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
Dido, us ɢɥɢ ǀnis f Ⱦɢɞɨɧɚ, ɞɨɱɶ ɬɢɪɫɤɚɝɨ ɞɚɪɹ Ȼɟɥɚ, ɫɭɩɪɭɝɚ
ɋɢɯɟɹ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɚ Ʉɚɪɮɚɝɟɧɚ
dies, ei m, f (ɜ pl. ɬɨɥɶɤɨ m) ɞɟɧɶ
differo, distuli, dilatum, differre ɪɚɡɧɨɫɢɬɶ, ɧɨɫɢɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ
difficƱlis, e ɬɪɭɞɧɵɣ, ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɨɩɚɫɧɵɣ
diffugio, fnjgi, fugitum, ere ɪɚɡɛɟɝɚɬɶɫɹ, ɪɚɫɫɟɢɜɚɬɶɫɹ
diffundo, fnjdi, fnjsum, ere ɪɚɡɥɢɜɚɬɶ; ɪɚcɫɵɩɚɬɶ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ,
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ
digero, gessi, gestum, ere ɪɚɫɫɚɠɢɜɚɬɶ, ɫɚɠɚɬɶ, ɪɚɫɱɟɫɵɜɚɬɶ,
ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ
digƱtus, i m ɩɚɥɟɰ
dignatio, ǀnis f ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ
dignitas, Ɨtis f ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɡɚɫɥɭɝɢ; ɩɨɱɟɬ
dignus, a, um ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ, ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɢɦɟɸɳɢɣ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ
digredior, gressus sum, gredi ɪɚɫɯɨɞɢɬɶɫɹ, ɭɯɨɞɢɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ;
ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ, ɭɤɥɨɧɹɬɶɫɹ

298
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

dilƗbor, lapsus sum, lƗbi ɪɚɫɩɚɞɚɬɶɫɹ; ɪɚɡɪɭɲɚɬɶɫɹ, ɪɚɡɥɚɝɚɬɶɫɹ


dilectus, a, um ɥɸɛɟɡɧɵɣ, ɞɨɪɨɝɨɣ
diligens, entis ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɵɣ, ɬɨɱɧɵɣ; ɩɪɚɜɞɢɜɵɣ
diligentia, ae f ɫɬɚɪɚɧɢɟ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ;
ɨɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɪɚɫɱɟɬɥɢɜɨɫɬɶ, ɷɤɨɧɨɦɢɹ
dilƱgo, lexi, lectum, ere ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɜɚɠɚɬɶ, ɰɟɧɢɬɶ, ɥɸɛɢɬɶ
dimƱco, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɛɨɪɨɬɶɫɹ, ɫɪɚɠɚɬɶɫɹ
dimidius, a, um ɩɨɥɨɜɢɧɧɵɣ, ɩɨɥ
dimitto, mƯsi, missum, ere ɪɚɫɫɵɥɚɬɶ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɨɬɩɭɫɤɚɬɶ,
ɨɬɫɵɥɚɬɶ; ɭɩɭɫɤɚɬɶ, ɛɪɨɫɚɬɶ
Diogenes, is m Ⱦɢɨɝɟɧ
Diomedes, is m Ⱦɢɨɦɟɞ, ɫɵɧ ɤɚɥɢɞɨɧɫɤɨɝɨ ɰɚɪɹ Ɍɢɞɟɹ, ɩɪɟɟɦɧɢɤ
Ⱥɞɪɚɫɬɚ ɜ Ⱥɪɝɨɫɟ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɪɩɵ ɜ ɂɬɚɥɢɢ
Dionysius, i m Ⱦɢɨɧɢɫɢɣ: ɨɬɟɰ ɢ ɫɵɧ, ɬɢɪɚɧɵ ɋɢɪɚɤɭɡ
direptio, ǀnis f ɨɝɪɚɛɥɟɧɢɟ, ɪɚɫɯɢɳɟɧɢɟ
diripio, ripui, reptum, ere ɪɚɡɪɵɜɚɬɶ, ɪɚɫɯɢɳɚɬɶ, ɪɚɡɝɪɚɛɥɹɬɶ,
ɝɪɚɛɢɬɶ; ɫɪɵɜɚɬɶ, ɨɬɪɵɜɚɬɶ
diruo, rui, rutum, ere ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ, ɪɚɡɛɢɜɚɬɶ; ɪɚɡɨɝɧɚɬɶ,
ɪɚɫɫɟɢɜɚɬɶ
dis, ditis m, f ɢ dite, is n ɛɨɝɚɬɵɣ
discƝdo, cessi, cessum, ere ɪɚɫɯɨɞɢɬɶɫɹ, ɪɚɡɞɟɥɹɬɶɫɹ
discerno, crƝvi, crƝtum, ere ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ, ɨɬɞɟɥɹɬɶ; ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ,
ɨɬɥɢɱɚɬɶ
disciplƯna, ae f ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɭɱɟɧɢɟ; pl. ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ; ɧɚɭɤɚ,
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
discipǎlus, i m ɭɱɟɧɢɤ
discipǎla, ae f ɭɱɟɧɢɰɚ
disco, didƱci, –, ere ɭɱɢɬɶɫɹ, ɢɡɭɱɚɬɶ; ɭɡɧɚɜɚɬɶ
discordia, ae f ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɪɚɡɞɨɪ
discordo, Ɨvi, –, Ɨre ɛɵɬɶ ɧɟɫɨɝɥɚɫɧɵɦ, ɛɵɬɶ ɢɥɢ ɠɢɬɶ ɜ ɪɚɡɞɨɪɟ,
ɧɟ ɥɚɞɢɬɶ
discrƯmen, inis n ɪɚɡɧɢɰɚ, ɪɚɡɥɢɱɢɟ
discus, i m ɦɟɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɫɤ; ɚɧɚɬ. ɞɢɫɤ, ɤɪɭɝ, ɤɪɭɠɨɤ
disertus, a, um (ɨ ɪɟɱɢ) ɹɫɧɵɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ, ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɜɵɣ
disjungo (dijungo), junxi, junctum, ere ɪɚɡɨɛɳɚɬɶ, ɪɚɡɜɹɡɵɜɚɬɶ,
ɨɬɞɟɥɹɬɶ

299
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


displiceo, plicui, plicitum, Ɲre ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ
ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ; ɛɵɬɶ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɦ
dispǀno, posui, positum, ere ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ,
ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ
dispǎto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ, ɫɩɨɪɢɬɶ, ɬɨɥɤɨɜɚɬɶ,
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜ
dissimilis, e ɧɟɩɨɯɨɠɢɣ, ɧɟɫɯɨɞɧɵɣ
dissolnjtus, a, um ɪɚɫɩɭɳɟɧɧɵɣ, ɜɟɬɪɟɧɵɣ, ɛɟɫɩɭɬɧɵɣ,
ɪɚɫɩɭɬɧɵɣ
diu adv. ɞɧɟɦ; ɞɨɥɝɨ, ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɨɥɝɨ
diuturnitas, Ɨtis f ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ
diuturnus, a, um ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɞɨɥɝɢɣ;
diversus, a, um ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɜɟɪɧɭɬɵɣ, ɢɞɭɳɢɣ, ɛɟɝɭɳɢɣ,
ɩɪɨɫɬɢɪɚɸɳɢɣɫɹ
dives, Ʊtis ɛɨɝɚɬɵɣ
divido, vƯsi, vƯsum, ere ɰɟɥɨɟ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ, ɪɚɫɫɟɤɚɬɶ,
ɪɚɡɪɭɛɚɬɶ
divƯnus, a, um ɛɨɠɟɫɤɢɣ, ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
divitiae, Ɨrum f ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɫɬɢ,
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɜɟɳɢ
divus, a, um ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
do, dedi, datum, are ɞɚɜɚɬɶ, ɜɪɭɱɚɬɶ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
doceo, ui, doctum, Ɲre ɭɱɢɬɶ, ɨɛɭɱɚɬɶ, ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
doctus, a, um ɭɱɟɧɵɣ, ɧɚɭɱɢɜɲɢɣɫɹ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ; ɭɱɟɧɵɣ,
ɢɫɤɭɫɧɵɣ, ɥɨɜɤɢɣ
doleo, dolui, (dolitnjrus), ere ɛɨɥɟɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɹɬɶ ɛɨɥɶ; ɨɝɨɪɱɚɬɶɫɹ,
ɩɟɱɚɥɢɬɶɫɹ, ɨɩɥɚɤɢɜɚɬɶ
dolium, i n ɛɨɱɤɚ
Dolops, ǀpis m ɞɨɥɨɩ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɥɟɦɟɧɢ ɜ Ɏɟɫɫɚɥɢɢ
dolor, ǀris m ɛɨɥɶ, ɨɝɨɪɱɟɧɢɟ, ɩɟɱɚɥɶ, ɫɤɨɪɛɶ
dolus, i m ɯɢɬɪɨɫɬɶ, ɭɥɨɜɤɚ, ɡɥɨɧɚɦɟɪɟɧɧɵɣ ɨɛɦɚɧ
domesticus, a, um ɞɨɦɚɲɧɢɣ, ɫɟɦɟɣɧɵɣ, ɱɚɫɬɧɵɣ, ɥɢɱɧɵɣ,
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ
domicilium, i n ɠɢɥɢɳɟ, ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬɰɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɫ ɟɝɨ
ɞɨɦɨɦ; ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɬɨɱɤɚ ɨɩɨɪɵ

300
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

domƱna, ae f ɝɨɫɩɨɠɚ, ɯɨɡɹɣɤɚ ɞɨɦɚ; ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɢɰɚ


domƱnus, i m ɝɨɫɩɨɞɢɧ, ɯɨɡɹɢɧ, ɜɥɚɞɟɥɟɰ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ,
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ
Domitius, a, um Ⱦɨɦɢɰɢɣ
domus, us (i) f ɞɨɦ, ɠɢɥɢɳɟ, ɦɟɫɬɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ, ɞɜɨɪɟɰ
donec conj. ɩɨɤɚ, ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɨɤɚ; ɩɨɤɚ ɧɟ
dono, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɞɚɪɢɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ; ɞɚɪɨɜɚɬɶ,
ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɞɚɜɚɬɶ
donum, i n ɞɚɪ, ɩɨɞɚɪɨɤ; ɞɚɪ ɩɨ ɨɛɟɬɭ, ɠɟɪɬɜɚ; ɠɟɪɬɜɚ ɡɚ ɭɩɨɤɨɣ
ɭɦɟɪɲɟɝɨ
Doricus, a, um ɞɨɪɢɱɟɫɤɢɣ
dormio, Ưvi (ii), Ưtum, Ưre ɫɩɚɬɶ
dorsum, i n ɫɩɢɧɚ; ɯɪɟɛɟɬ, ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ, ɜɵɩɭɤɥɨɫɬɶ
draco, ǀnis m ɞɪɚɤɨɧ
dubie adv. ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨ
dubitatio, ǀnis f ɫɨɦɧɟɧɢɟ, ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ; ɧɟɪɟɲɢɦɨɫɬɶ,
ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
dubƯto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ, ɧɟɞɨɭɦɟɜɚɬɶ; ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ,
ɫɨɨɛɪɚɠɚɬɶ; ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ, ɧɟ ɪɟɲɚɬɶɫɹ, ɦɟɞɥɢɬɶ
dubium, i n ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
dubius, a, um ɤɨɥɟɛɥɸɳɢɣɫɹ, ɫɨɦɧɟɜɚɸɳɢɣɫɹ,
ɧɟɞɨɭɦɟɜɚɸɳɢɣ
duco, duxi, ductum, ere ɬɹɧɭɬɶ, ɧɚɬɹɝɢɜɚɬɶ; ɩɪɹɫɬɶ; ɞɨɢɬɶ;
ɬɚɳɢɬɶ, ɜɨɥɨɱɢɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ
ducenti, ae, a ɞɜɟɫɬɢ
ductor, ǀris m ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ, ɜɨɠɚɬɵɣ; ɜɨɠɞɶ, ɩɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɶ
dulce adv. ɫɥɚɞɤɨ, ɩɪɢɹɬɧɨ
dulcƝdo, inis f ɫɥɚɞɨɫɬɶ; ɩɪɢɹɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɚɹɧɢɟ;
ɠɟɥɚɧɢɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
dulcis, e ɫɥɚɞɤɢɣ; ɫɥɚɞɨɫɬɧɵɣ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ;
ɦɢɥɵɣ, ɧɭɠɧɵɣ; ɥɸɛɟɡɧɵɣ
dum conj. ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɤɚɤ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ; ɩɨɤɚ ɧɟ;
ɬɨɥɶɤɨ ɛɵ
duo, ae, o ɞɜɚ, ɞɜɨɟ; ɨɛɚ
duodecim ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ
duodecƱmus, a, um ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɵɣ

301
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


duplex, Ʊcis ɞɜɨɣɧɨɣ, ɭɞɜɨɟɧɧɵɣ
duro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɞɟɥɚɬɶ ɬɜɟɪɞɵɦ, ɤɪɟɩɤɢɦ
durus, a, um ɬɜɟɪɞɵɣ, ɠɟɫɬɨɤɢɣ; ɬɟɪɩɤɢɣ; ɝɪɭɛɵɣ
dux, ducis m, f ɜɨɠɞɶ, ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ, ɜɨɠɚɬɵɣ; ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ,
ɡɚɱɢɧɳɢɤ

ȿ
ebriǀsus, a, um ɩɪɟɞɚɧɧɵɣ ɩɶɹɧɫɬɜɭ, ɩɶɹɧɢɰɚ
ebrius, a, um ɩɶɹɧɵɣ, ɨɩɶɹɧɟɥɵɣ; ɭɩɨɟɧɧɵɣ
ebur, oris n ɫɥɨɧɨɜɚɹ ɤɨɫɬɶ
ecce adv. ɜɨɬ
edax, Ɨcis ɩɪɨɠɨɪɥɢɜɵɣ; ɫɧɟɞɚɸɳɢɣ, ɢɫɬɪɟɛɥɹɸɳɢɣ,
ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɳɢɣ
edƯco, dixi, dictum, ere ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ; ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ
edictum, i n ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ, ɩɪɢɤɚɡ
edisco, edidici, –, ere ɜɵɭɱɢɜɚɬɶ ɧɚɢɡɭɫɬɶ, ɢɡɭɱɚɬɶ
editus, a, um ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ; ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɣ, ɜɵɫɨɤɢɣ
edo, edi, esum, edƟre ɢ esse ɟɫɬɶ, ɩɨɠɢɪɚɬɶ; ɩɨɷɬ. ɫɴɟɞɚɬɶ,
ɢɫɬɪɟɛɥɹɬɶ
edo, didi, ditum, ere ɢɡɞɚɜɚɬɶ; ɢɫɩɭɫɤɚɬɶ
edǎco, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ, ɤɨɪɦɢɬɶ, ɜɡɪɚɳɢɜɚɬɶ,
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ
effƱcax, acis ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɣ; ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɭɫɩɟɲɧɵɣ,
ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɣ;
effƱcio, fƝci, fectum, ere ɞɟɥɚɬɶ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ,
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
effemino, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɞɟɥɚɬɶ ɠɟɧɳɢɧɨɣ; ɞɟɥɚɬɶ
ɠɟɧɨɩɨɞɨɛɧɵɦ, ɫɥɚɛɵɦ, ɢɡɧɟɠɢɜɚɬɶ
effero (ecfero), extuli, elƗtum, efferre ɨɬɤɭɞɚ-ɥɢɛɨ ɜɵɧɨɫɢɬɶ,
ɭɧɨɫɢɬɶ, ɤɭɞɚ-ɥɢɛɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶ
efflo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɜɵɞɭɜɚɬɶ, ɜɵɞɵɯɚɬɶ
effodio (ecfodio, exfodio), fǀdi, fossum, ere ɜɵɪɵɜɚɬɶ,
ɜɵɤɚɩɵɜɚɬɶ
effugio, fnjgi, fugitum, ere ɭɛɟɝɚɬɶ; ɢɡɛɟɝɚɬɶ; ɭɫɤɨɥɶɡɚɬɶ;
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟɡɚɦɟɱɟɧɧɵɦ
effugium, i n ɛɟɝɫɬɜɨ; ɜɵɯɨɞ, ɞɨɪɨɝɚ ɤ ɛɟɝɫɬɜɭ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
302
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

effundo, fnjdi, fnjsum, ere ɜɵɥɢɜɚɬɶ, ɜɵɫɵɩɚɬɶ; ɢɡɥɢɜɚɬɶ, ɥɢɬɶ,


ɩɪɨɥɢɜɚɬɶ
egeo, gui, –, ere ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ, ɢɦɟɬɶ ɧɭɠɞɭ
egero, gessi, gestum, ere ɜɵɧɨɫɢɬɶ, ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɬɶ; ɧɚɫɢɥɶɧɨ
ɭɧɨɫɢɬɶ, ɭɬɚɫɤɢɜɚɬɶ
ego ɹ
egredior, gressus sum, gredi ɜɵɯɨɞɢɬɶ; ɜɨɟɧ. ɫ ɜɨɣɫɤɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ
egregius, a, um ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɣɫɹ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ, ɨɬɥɢɱɧɵɣ,
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ
egressus, us m ɜɵɯɨɞ
eicio, iƝci, iectum, ere ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ, ɢɡɝɨɧɹɬɶ
eheu ɭɜɵ, ɨ, ɝɨɪɟ!
elabǀro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɭɫɟɪɞɧɨ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ, ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ
elegans, antis ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵɣ; ɫɨ ɜɤɭɫɨɦ, ɢɡɹɳɧɵɣ, ɬɨɧɤɢɣ
elegia (elegeia), ae f ɷɥɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɷɥɟɝɢɹ
elephantus, i m, f ɫɥɨɧ; ɫɥɨɧɨɜɚɹ ɤɨɫɬɶ
elƱgo, lƝgi, lectum, ere ɜɵɛɢɪɚɬɶ, ɢɡɛɢɪɚɬɶ
eloquentia, ae f ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɟ
eloquor, locnjtus (loquutus) sum, loqui ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ
emendo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɩɨɩɪɚɜɥɹɬɶ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ
ementior, tƯtus sum, Ưri ɥɝɚɬɶ, ɜɵɞɭɦɵɜɚɬɶ, ɫɨɱɢɧɹɬɶ;
ɥɨɠɧɨ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɡɚ
emergo, merui, mersum, ere ɞɚɬɶ ɜɵɧɵɪɧɭɬɶ ɢɡ ɜɨɞɵ;
ɜɵɩɥɵɜɚɬɶ, ɜɵɯɨɞɢɬɶ, ɹɜɥɹɬɶɫɹ
emineo, minui, –, Ɲre ɜɵɞɚɜɚɬɶɫɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ, ɬɨɪɱɚɬɶ
emitto, mƯsi, missum, ere ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ, ɜɵɫɵɥɚɬɶ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ
emo, emi, emptum, ere ɩɨɤɭɩɚɬɶ; ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ
emorior, mortuus sum, mori ɭɦɢɪɚɬɶ; ɭɝɚɫɚɬɶ, ɡɚɦɢɪɚɬɶ,
ɬɟɪɹɬɶ ɫɢɥɭ
enarro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɢɡɥɚɝɚɬɶ,
ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ
enim conj. ɜɟɞɶ, ɢɦɟɧɧɨ; ɤɨɧɟɱɧɨ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ
enƯtor, nƯsus (nixus) sum, nƯti ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɜɵɛɢɪɚɬɶɫɹ, ɩɪɨɛɢɪɚɬɶɫɹ,
ɩɪɨɞɢɪɚɬɶɫɹ; ɜɡɛɢɪɚɬɶɫɹ, ɜɫɤɚɪɚɛɤɢɜɚɬɶɫɹ
enormis, enormis, enorme ɨɝɪɨɦɧɵɣ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɣ

303
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


enumero, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɢɫɱɢɫɥɹɬɶ, ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
enuntio, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɨɨɛɳɚɬɶ, ɢɡɜɟɳɚɬɶ
ensis, is m ɦɟɱ
eo, ivi (ii), itum, ire ɢɞɬɢ
eo adv ɬɭɞɚ
eǀdem adv. ɬɭɞɚ ɠɟ; ɬɚɦ ɠɟ
Epaminondas, ɚɟ m ɗɩɚɦɢɧɨɧɞ, ɮɢɜɚɧɫɤɢɣ ɩɨɥɤɨɜɨɞɟɰ,
ɨɞɟɪɠɚɜɲɢɣ ɩɨɛɟɞɭ ɩɪɢ Ɇɚɧɬɢɧɟɟ ɧɚɞ ɫɩɚɪɬɚɧɰɚɦɢ ɢ ɩɚɜɲɢɣ
ɜ ɷɬɨɦ ɫɪɚɠɟɧɢɢ
Ephesus, i f ɗɮɟɫ, ɢɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞ ɜ Ɇɚɥɨɣ Ⱥɡɢɢ ɫ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦ
ɯɪɚɦɨɦ Ⱦɢɚɧɵ
Epicurus, i m ɗɩɢɤɭɪ, ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ ɫ ɨɫɬɪɨɜɚ ɋɚɦɨɫ,
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɷɩɢɤɭɪɟɣɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ
epigramma, atis n (abl. pl. is) ɧɚɞɩɢɫɶ; ɷɩɢɝɪɚɦɦɚ
epistǎla, ae f ɩɢɫɶɦɨ, ɩɨɫɥɚɧɢɟ
epulae, Ɨrum f ɤɭɲɚɧɶɹ, ɛɥɸɞɚ; ɨɛɟɞ; ɩɵɲɧɵɣ ɨɛɟɞ, ɩɢɪ
eques, itis m, f ɜɫɚɞɧɢɤ, ɧɚɟɡɞɧɢɤ, ɧɚɟɡɞɧɢɰɚ
equester, stris, stre ɢ (ɪɟɞɤɨ) equestris, e ɤɨɧɧɵɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ
ɤ ɜɫɚɞɧɢɤɭ, ɤ ɤɨɧɧɢɰɟ
equidem adv. ɩɨɞɥɢɧɧɨ, ɜɟɪɧɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ; ɩɪɚɜɞɚ,
ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ... ɬɨ ɤɨɧɟɱɧɨ...
equitƗtus, us m ɤɨɧɧɢɰɚ; ɜɫɚɞɧɢɤɢ
equus, i m ɥɨɲɚɞɶ, ɤɨɧɶ, ɠɟɪɟɛɟɰ
ergo conj. ɢɬɚɤ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
erinaceus, i m ɟɠ
eripio, ripui, reptum, ere ɜɵɪɵɜɚɬɶ, ɨɬɪɵɜɚɬɶ, ɛɵɫɬɪɨ ɢɥɢ ɫɢɥɨɣ
ɜɵɯɜɚɬɵɜɚɬɶ
erro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɛɥɭɠɞɚɬɶ; ɛɪɨɞɢɬɶ, ɫɤɢɬɚɬɶɫɹ, ɩɨɜɫɸɞɭ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ
error, ǀris m ɛɥɭɠɞɚɧɢɟ, ɫɤɢɬɚɧɢɟ; ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ, ɫɨɦɧɟɧɢɟ
erudio, Ưvi (ii), Ưtum, Ưre ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ, ɨɛɭɱɚɬɶ, ɩɪɨɫɜɟɳɚɬɶ,
ɨɡɧɚɤɨɦɥɹɬɶ
eruditio, ǀnis f ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ; ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɨɫɬɶ
erudƯtus, a, um ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ, ɭɱɟɧɵɣ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ
erumpo, rupi, ruptum, ere ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ, ɢɡɜɟɪɝɚɬɶ, ɪɚɡɪɵɜɚɬɶ,
ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɥɚɡɤɭ

304
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

eruptio, ǀnis f ɩɪɨɪɵɜ


esca, ae f ɩɢɳɚ, ɤɭɲɚɧɶɟ; ɩɪɢɦɚɧɤɚ
essedarius, i m ɫɪɚɠɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɛɨɟɜɨɣ ɤɨɥɟɫɧɢɰɟ
essedum, i n ɞɜɭɯɤɨɥɟɫɧɚɹ ɛɨɟɜɚɹ ɤɨɥɟɫɧɢɰɚ
esurio (essurio), –, riturus, Ưre ɝɨɥɨɞɚɬɶ, ɫɢɥɶɧɨ ɠɟɥɚɬɶ, ɚɥɤɚɬɶ
et ɢ, ɚ
etiam conj ɞɚɠɟ, ɬɚɤɠɟ, ɟɳɟ
etiamsi conj ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɛɵ, ɯɨɬɹ, ɯɨɬɹ ɛɵ
etsi conj ɯɨɬɹ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ; ɯɨɬɹ ɜɩɪɨɱɟɦ
evenio, vƝni, ventum, Ưre ɜɵɯɨɞɢɬɶ; ɜɵɬɟɤɚɬɶ; ɢɦɟɬɶ ɢɫɯɨɞ,
ɤɨɧɱɚɬɶɫɹ; ɫɛɵɜɚɬɶɫɹ
eventus, us m ɢɫɯɨɞ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ex ɢɡ, ɫ, ɨɬ
exactus, a, um ɢɫɩɪɚɜɧɵɣ, ɬɨɱɧɵɣ
excedo, cessi, cessum, ere ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ, ɜɵɯɨɞɢɬɶ, ɭɯɨɞɢɬɶ,
ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ
excellens, entis ɜɵɫɨɤɢɣ; ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ, ɨɬɥɢɱɧɵɣ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ
exceptio, ǀnis f ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ, ɞɨɛɚɜɨɱɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ,
ɨɝɨɜɨɪɤɚ
excƱdo, cƱdi, –, ere ɜɵɩɚɞɚɬɶ, ɩɚɞɚɬɶ
excƱpio, cƝpi, ceptum, ere ɜɵɧɢɦɚɬɶ, ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɬɶ; ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ;
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ
excito, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ, ɩɨɞɫɬɪɟɤɚɬɶ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
exclƗmo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɶ, ɝɪɨɦɤɨ ɤɪɢɱɚɬɶ; ɝɪɨɦɤɨ
ɧɚɡɵɜɚɬɶ
exclnjdo, clnjsi, clnjsum, ere ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ, ɧɟ ɜɩɭɫɤɚɬɶ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ
excurro, cucurri (curri), cursum, ere ɨɬɤɭɞɚ-ɥɢɛɨ ɜɵɛɟɝɚɬɶ, ɤɭɞɚ-
ɥɢɛɨ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ, ɩɨɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
excusatio, ǀnis f ɢɡɜɢɧɟɧɢɟ, ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟ; ɨɬɝɨɜɨɪɤɚ
exemplar, Ɨris n ɤɨɩɢɹ, ɫɩɢɫɨɤ, ɩɨɞɨɛɢɟ, ɨɛɪɚɡ;
ɨɛɪɚɡɟɰ, ɩɪɢɦɟɪ
exemplum, i n ɨɛɪɚɡɟɰ, ɨɛɪɚɡɱɢɤ, ɩɪɨɛɚ; ɫɩɢɫɨɤ; ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ;
ɤɨɩɢɹ; ɩɨɞɨɛɢɟ
exeo, ii (ɪɟɞɤɨ ivi), itum, Ưre ɜɵɯɨɞɢɬɶ, ɭɯɨɞɢɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ
exerceo, cui, citum, Ɲre ɭɩɪɚɠɧɹɬɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ,
ɨɛɭɱɚɬɶ, ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɬɶ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ

305
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


exercƱtus, us m ɜɨɣɫɤɨ (ɨɛɭɱɟɧɧɨɟ); ɬɨɥɩɚ, ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
exƱgo, Ɲgi, actum, ere ɢɡɝɨɧɹɬɶ, ɜɵɝɨɧɹɬɶ
exiguƱtas, Ɨtis f ɦɚɥɨɫɬɶ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɤɪɚɬɤɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ
exƱguus, a, um ɫɤɭɞɧɵɣ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ,
ɧɟ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɦɚɥɵɣ
exilium, i n ɢɡɝɧɚɧɢɟ
eximius, a, um ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ; ɢɡ ɪɹɞɚ ɜɨɧ
ɜɵɯɨɞɹɳɢɣ, ɨɬɦɟɧɧɵɣ, ɨɬɥɢɱɧɵɣ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ
existƱmo (existumo), Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɰɟɧɢɬɶ, ɫɱɢɬɚɬɶ
ɡɚ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ
exitiƗbilis (exitiƗlis), e ɝɢɛɟɥɶɧɵɣ, ɩɚɝɭɛɧɵɣ
exitus, us m ɜɵɯɨɞ; ɢɫɯɨɞ; ɪɚɡɜɹɡɤɚ ɩɶɟɫɵ; ɤɨɧɟɰ ɠɢɡɧɢ
exorior, ortus sum, Ưri ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ, ɹɜɥɹɬɶɫɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ
expedio, Ưvi (ii), Ưtum, Ưre ɜɵɩɭɬɵɜɚɬɶ, ɪɚɫɩɭɬɵɜɚɬɶ, ɪɚɡɜɹɡɵɜɚɬɶ
expeditio, ǀnis f ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ; ɩɨɯɨɞ ɩɪɨɬɢɜ ɜɪɚɝɚ, ɜɨɟɧɧɚɹ
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ, ɩɨɝɨɧɹ, ɧɚɛɟɝ
expedƯtus, a, um ɧɟ ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɵɣ ɧɨɲɟɣ, ɛɟɡ ɩɨɤɥɚɠɢ, ɧɚɥɟɝɤɟ
expello, pǎli, pulsum, ere ɜɵɝɨɧɹɬɶ, ɜɵɜɨɞɢɬɶ; ɩɪɨɝɨɧɹɬɶ, ɝɧɚɬɶ
ɩɪɨɱɶ, ɢɡɝɨɧɹɬɶ
experior, pertus sum, Ưri ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɩɵɬ; ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ,
ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ
explorƗtor, ǀris m ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ; ɪɚɡɜɟɞɱɢɤ
exploro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɜɵɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ; ɜɵɜɟɞɵɜɚɬɶ,
ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɶ
expǀno, posui, positum, ere ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɬɶ, ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ;
ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɩɪɢɫɬɚɜɥɹɬɶ
exposco, poposci, –, ere ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ, ɧɟɨɬɫɬɭɩɧɨ, ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ, ɩɪɨɫɢɬɶ, ɭɦɨɥɹɬɶ
exprƱmo, pressi, pressum, ere ɜɵɠɢɦɚɬɶ, ɜɵɞɚɜɥɢɜɚɬɶ
expugno, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre (ɜ ɫɪɚɠɟɧɢɢ) ɨɞɨɥɟɜɚɬɶ, ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ,
ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ
exquƯro, quisƯvi, quisƯtum, ere ɢɡɵɫɤɢɜɚɬɶ, ɜɵɢɫɤɢɜɚɬɶ,
ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɶ, ɨɬɵɫɤɢɜɚɬɶ
exsequor, cnjtus (quutus) sum, sequi ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ; ɩɪɨɜɨɠɚɬɶ
ɩɨɤɨɣɧɢɤɚ, ɯɨɪɨɧɢɬɶ; ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɰɟɥɶ
exsilium, i n ɡɚɬɨɱɟɧɢɟ, ɫɫɵɥɤɚ; ɢɡɝɧɚɧɢɟ

306
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

exspecto, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɜɵɠɢɞɚɬɶ, ɠɞɚɬɶ, ɞɨɠɢɞɚɬɶɫɹ; ɦɟɞɥɢɬɶ;


ɩɪɟɞɫɬɨɹɬɶ
exspollo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɝɪɚɛɢɬɶ; ɥɢɲɚɬɶ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ,
ɨɬɧɢɦɚɬɶ
exstinguo, stinxi, stinctum, ere ɬɭɲɢɬɶ, ɝɚɫɢɬɶ
exsto (exto), –, –, Ɨre ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ, ɜɵɞɚɜɚɬɶɫɹ, ɬɨɪɱɚɬɶ
exsul, ulis m, f ɜɵɫɟɥɢɜɲɢɣɫɹ ɢɡ ɨɬɟɱɟɫɬɜɚ; ɥɢɲɢɜɲɢɣɫɹ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɢɡɝɧɚɧɧɢɤ; ɜɵɯɨɞɟɰ
exta ɡɚ, ɜɧɟ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ
extemplo adv. ɬɨɬɱɚɫ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ
extendo, tendi, tensum (tentum), ere ɜɵɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɬɶ,
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ, ɪɚɫɩɭɫɤɚɬɶ
externus, a, um ɜɧɟɲɧɢɣ; ɢɧɨɡɟɦɧɵɣ, ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɣ, ɱɭɠɨɣ,
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ
extra adv. ɜɧɟ, ɢɡɜɧɟ, ɫɧɚɪɭɠɢ
extraho, traxi, tractum, ere ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɬɶ; ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ, ɜɵɧɢɦɚɬɶ
extrƝmus, a, um (superl. ɤ exter) ɤɪɚɣɧɢɣ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɤɨɧɟɱɧɵɣ
exuo, ui, njtum, ere ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɬɶ, ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ, ɜɵɧɢɦɚɬɶ, ɜɵɩɭɬɚɬɶ
exnjro, ussi, ustum, ere ɜɵɠɢɝɚɬɶ; ɫɠɢɝɚɬɶ, ɪɚɡɴɟɞɚɬɶ, ɜɵɫɭɲɢɜɚɬɶ
exul, exǎlis m, f ɫɫɵɥɶɧɵɣ, ɢɡɝɧɚɧɧɢɤ, ɢɡɝɧɚɧɧɢɰɚ

F
fabella, ae f ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡ; ɛɚɫɟɧɤɚ, ɫɤɚɡɨɱɤɚ;
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɶɟɫɤɚ
faber, bri m ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɦɚɫɬɟɪ
fabrico, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ
fabricor, Ɨtus sum, Ɨri ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ, ɫɬɪɨɢɬɶ, ɤɨɜɚɬɶ
fabǎla, ae f ɦɨɥɜɚ, ɬɨɥɤɢ; ɫɤɚɡɚɧɢɟ, ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɫɤɚɡɤɚ, ɦɢɮ;
ɛɚɫɧɹ
facetiae, arum f ɬɨɧɤɢɟ, ɦɢɥɵɟ ɲɭɬɤɢ, ɨɫɬɪɨɬɵ, ɧɚɫɦɟɲɤɢ
facƱle adv. ɥɟɝɤɨ, ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ, ɛɟɡ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ
facƱlis, e ɥɟɝɤɢɣ, ɭɞɨɛɨɢɫɩɨɥɧɢɦɵɣ, ɧɟɬɪɭɞɧɵɣ, ɭɞɨɛɧɵɣ
facilitas, Ɨtis f ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
facinus, ǀris n ɞɟɹɧɢɟ, ɩɨɫɬɭɩɨɤ, ɞɟɥɨ, ɩɨɞɜɢɝ

307
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


făcio, fƝci, factum, ere ɞɟɥɚɬɶ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɫɬɪɨɢɬɶ, ɫɨɨɪɭɠɚɬɶ
facultas, Ɨtis f ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɫɢɥɚ, ɞɚɪ, ɬɚɥɚɧɬ
faenus (fenus), oris n ɩɪɨɰɟɧɬɵ, ɪɨɫɬ, ɤɚɩɢɬɚɥ
Falernus, a, um Ɏɚɥɟɪɧɫɤɢɣ
fallo, fefelli, falsum, ere ɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ, ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ
falsus, a, um ɥɨɠɧɵɣ, ɧɟɜɟɪɧɵɣ; ɩɨɞɞɟɥɶɧɵɣ, ɩɨɞɥɨɠɧɵɣ,
ɩɨɞɫɬɚɜɧɨɣ
fama, ae f ɦɨɥɜɚ, ɫɥɭɯ
fames, is f ɝɨɥɨɞ; ɚɥɱɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɠɚɠɞɚ
familia, ae f ɫɟɦɶɹ, ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ
familiaris, e ɫɟɦɟɣɧɵɣ, ɞɨɦɚɲɧɢɣ
famulus, i m ɫɥɭɝɚ, ɪɚɛ
fanum, i n ɫɜɹɳɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɫɜɹɬɢɥɢɳɟ, ɱɚɫɨɜɧɹ, ɯɪɚɦ
fascicǎlus, i m ɚɧɚɬ. ɩɭɱɨɤ (ɦɵɲɟɱɧɵɣ, ɧɟɪɜɧɵɣ), ɫɜɹɡɤɚ
fascino, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɡɚɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ, ɨɛɜɨɪɚɠɢɜɚɬɶ, ɫɝɥɚɡɢɬɶ
fateor, fassus sum, Ɲri ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ, ɧɟ ɨɬɪɢɰɚɬɶ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɫɹ,
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
fatƱgo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɭɬɨɦɥɹɬɶ; ɡɚɝɥɭɲɚɬɶ
fatum, i n ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ; ɛɨɠɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɜɟɳɚɧɢɟ, ɩɪɨɪɢɰɚɧɢɟ; ɪɨɤ,
ɫɭɞɶɛɚ
faveo, favi, fautum, Ɲre ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɛɵɬɶ
ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɵɦ, ɛɵɬɶ ɦɢɥɨɫɬɢɜɵɦ
favonius, i m ɮɚɜɨɧɢɣ, ɬɟɩɥɵɣ ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɜɟɬɟɪ, ɡɟɮɢɪ
februus, a, um ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ
fecundus, a, um ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɣ, ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɵɣ, ɩɥɨɞɨɜɢɬɵɣ
felicitas, Ɨtis f ɫɱɚɫɬɶɟ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɭɞɚɱɚ, ɭɫɩɟɯ
felix, Ưcis ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɣ, ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɵɣ; ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ,
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɣ; ɛɨɝɚɬɵɣ
femƱna, ae f ɠɟɧɳɢɧɚ, ɫɚɦɤɚ
fenestra, ae f ɨɤɧɨ, ɨɤɨɲɤɨ
fera, ae f ɡɜɟɪɶ, ɞɢɤɨɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ
ferax, Ɨcis ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɣ, ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɵɣ; ɩɥɨɞɨɜɢɬɵɣ
fere ɢ ferme adv. ɩɨɱɬɢ, ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ, ɨɤɨɥɨ
fƟro, tǎli, lƗtum, ferre ɧɨɫɢɬɶ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ, ɧɟɫɬɢ
ferox, ǀcis ɧɟɨɛɭɡɞɚɧɧɵɣ ɨɬɜɚɠɧɵɣ, ɧɟɭɫɬɪɚɲɢɦɵɣ,
ɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ

308
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

ferreus, a, um ɠɟɥɟɡɧɵɣ; ɛɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɠɟɫɬɨɤɢɣ


ferrum, i n ɠɟɥɟɡɨ
ferus, a, um ɞɢɤɢɣ, ɞɢɤɨ ɪɚɫɬɭɳɢɣ
fervidus, a, um ɤɢɩɭɱɢɣ; ɝɨɪɹɱɢɣ, ɠɚɪɤɢɣ
fessus, a, um ɢɡɧɭɪɟɧɧɵɣ, ɭɫɬɚɥɵɣ, ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɧɵɣ,
ɨɛɟɫɫɢɥɟɧɧɵɣ, ɢɫɬɨɳɟɧɧɵɣ, ɫɥɚɛɵɣ
festƯno, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɫɩɟɲɢɬɶ, ɬɨɪɨɩɢɬɶɫɹ
festum, i n ɩɪɚɡɞɧɢɤ, ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜɨ
festus, a, um ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ; ɪɚɞɨɫɬɧɵɣ
fidƝlis, e ɜɟɪɧɵɣ, ɧɚɞɟɠɧɵɣ; ɢɫɤɪɟɧɧɢɣ
fidelitas, Ɨtis f ɜɟɪɧɨɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ
fideliter adv. ɜɟɪɧɨ, ɧɚɞɟɠɧɨ; ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ
fides, ei f ɞɨɜɟɪɢɟ, ɜɟɪɚ ɜ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶ
fides, is f ɫɬɪɭɧɚ, ɫɬɪɭɧɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɰɢɬɪɚ, ɥɢɪɚ
fiducia, ae f ɬɜɟɪɞɚɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɩɨɜɚɧɢɟ
fidus, a, um ɜɟɪɧɵɣ, ɧɚɞɟɠɧɵɣ
fignjra, ae f ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɜɢɞ, ɧɚɪɭɠɧɨɫɬɶ, ɨɛɪɚɡ, ɮɢɝɭɪɚ
filia, ae f ɞɨɱɶ
filiǂla, ae f ɞɨɱɤɚ
filiǂlus, i m ɫɵɧɨɤ
filius, i m ɫɵɧ
filum, i n ɧɢɬɶ, ɧɢɬɤɚ
findo, fidi, fissum, ere ɪɚɫɤɚɥɵɜɚɬɶ, ɪɚɡɞɜɚɢɜɚɬɶ
fingo, finxi, fictum, ere ɧɟɠɧɨ ɩɪɢɤɚɫɚɬɶɫɹ, ɝɥɚɞɢɬɶ, ɥɟɩɢɬɶ,
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ
finio, Ưvi, Ưtum, Ưre ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ, ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɵ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ
finis, is m (ɢɧɨɝɞɚ f) ɩɪɟɞɟɥ, ɝɪɚɧɢɰɚ, ɰɟɥɶ, ɤɨɧɟɰ
finitƱmus (finitumus), a, um ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣ, ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ,
ɫɨɫɟɞɧɢɣ
fio, factus sum, fieri ɞɟɥɚɬɶɫɹ, ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ; ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ; ɫɥɭɱɚɬɶɫɹ,
ɛɵɜɚɬɶ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ
firmo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɞɟɥɚɬɶ ɤɪɟɩɤɢɦ, ɩɪɨɱɧɵɦ, ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ
firmus, a, um ɤɪɟɩɤɢɣ, ɩɪɨɱɧɵɣ, ɬɜɟɪɞɵɣ;
flagitium, i n ɩɨɡɨɪɧɵɣ, ɛɟɫɱɟɫɬɧɵɣ, ɩɨɫɬɵɞɧɵɣ ɩɨɫɬɭɩɨɤ,
ɦɟɪɡɨɫɬɶ

309
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


flagro, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɝɨɪɟɬɶ, ɩɵɥɚɬɶ
flamma, ae f ɩɥɚɦɹ, ɩɵɥɚɸɳɢɣ ɨɝɨɧɶ
flavus, a, um ɨɝɧɟɧɧɨ-ɠɟɥɬɵɣ, ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɣ, ɠɟɥɬɵɣ
fleo, flƝvi, flƝtum, ere ɩɥɚɤɚɬɶ ɫ ɝɨɪɹ; ɨɩɥɚɤɢɜɚɬɶ
fletus, us m ɩɥɚɱ ɫ ɝɨɪɹ
flexus, us m ɢɡɝɢɛ, ɫɝɢɛɚɧɢɟ; ɩɨɜɨɪɨɬ
flo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɞɭɬɶ, ɜɟɹɬɶ
floreo, ui, –, Ɲre ɰɜɟɫɬɢ, ɛɵɬɶ ɜ ɰɜɟɬɭ
flos, floris m ɰɜɟɬɨɤ, ɰɜɟɬ
fluctus, us m ɬɟɱɟɧɢɟ, ɜɨɥɧɚ
flumen, inis n ɪɟɤɚ; ɩɨɬɨɤ, ɪɭɱɟɣ
fluo, fluxi, fluxum, ere ɬɟɱɶ, ɥɢɬɶɫɹ; ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ
fluvius, i m ɬɟɤɭɱɚɹ ɜɨɞɚ; ɪɟɤɚ
foculus, i m ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɠɚɪɨɜɚɹ, ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɠɟɪɬɜɟɧɧɢɤ
fǂdio, fǀdi, fossum, ere ɤɨɩɚɬɶ, ɪɵɬɶ, ɜɵɤɚɩɵɜɚɬɶ
foedo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɢɡɝɚɠɢɜɚɬɶ, ɛɟɡɨɛɪɚɡɢɬɶ
foedus, a, um ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɨɬɢɜɧɵɣ, ɝɧɭɫɧɵɣ
folium, i n ɥɢɫɬ
fons, fontis m ɤɥɸɱ, ɢɫɬɨɱɧɢɤ
for, fatus sum, fƗri ɝɨɜɨɪɢɬɶ; ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨɜɚɬɶ
foris, is f ɞɜɟɪɶ; pl. ɞɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɵɟ ɞɜɟɪɢ
forma, ae f ɮɨɪɦɚ, ɜɢɞ, ɧɚɪɭɠɧɨɫɬɶ
formido, inis f ɭɠɚɫ, ɫɬɪɚɯ
formo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɞɚɜɚɬɶ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ ɮɨɪɦɭ, ɜɢɞ, ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ
formǀsus, a, um ɛɥɚɝɨɨɛɪɚɡɧɵɣ, ɫɬɪɨɣɧɵɣ, ɤɪɚɫɢɜɵɣ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ
forsitan adv. ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɨɠɚɥɭɣ
fortɟ adv. ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɧɟɱɚɹɧɧɨ
fortis, e ɫɢɥɶɧɵɣ, ɤɪɟɩɤɢɣ, ɩɪɨɱɧɵɣ, ɡɞɨɪɨɜɵɣ
fortƱter adv. ɫɢɥɶɧɨ, ɤɪɟɩɤɨ; ɷɧɟɪɝɢɱɧɨ, ɧɟɭɫɬɪɚɲɢɦɨ, ɫɢɥɶɧɨ,
ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɯɪɚɛɪɨ
fortitnjdo, Ʊnis f ɷɧɟɪɝɢɹ, ɧɟɭɫɬɪɚɲɢɦɨɫɬɶ, ɫɦɟɥɨɫɬɶ, ɨɬɜɚɝɚ,
ɦɭɠɟɫɬɜɨ, ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ
fortnjna, ae f ɫɭɞɶɛɚ
forum, i n ɩɥɨɳɚɞɶ, ɪɵɧɨɤ
fossa, ae f ɪɨɜ; ɹɦɚ, ɜɩɚɞɢɧɚ; ɠɟɥɨɛ, ɜɨɞɨɫɬɨɱɧɚɹ ɤɚɧɚɜɚ

310
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

fragilis, e ɥɨɦɤɢɣ, ɯɪɭɩɤɢɣ


frango, fregi, fractum, ere ɥɨɦɚɬɶ, ɪɚɡɥɚɦɵɜɚɬɶ, ɪɚɡɛɢɜɚɬɶ,
ɪɚɡɞɪɨɛɥɹɬɶ
frater, tris m ɛɪɚɬ; ɞɜɨɸɪɨɞɧɵɣ ɛɪɚɬ; ɦɭɠ ɫɟɫɬɪɵ, ɡɹɬɶ; ɞɪɭɝ
fraus, fraudis f ɨɛɦɚɧ, ɯɢɬɪɨɫɬɶ, ɤɨɜɚɪɫɬɜɨ
frenum, i n (nom. pl. frena ɢ freni) ɭɡɞɚ
frequens, entis ɱɚɫɬɵɣ, ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ, ɝɭɫɬɨɣ
frequenter adv. ɱɚɫɬɨ
fretum, i n ɢ (ɪɟɞɤɨ) fretus, us m ɦɨɪɫɤɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ, ɜɨɥɧɟɧɢɟ
frigus, ǂris n ɯɨɥɨɞ; ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ, ɡɢɦɧɢɣ ɯɨɥɨɞ
frondeo, dui, –, ere ɛɵɬɶ ɩɨɤɪɵɬɵɦ ɥɢɫɬɶɹɦɢ, ɡɟɥɟɧɶɸ
frons, frondis f ɥɢɫɬɶɹ, ɥɢɫɬɜɚ, ɡɟɥɟɧɚɹ ɜɟɬɜɶ
frons, frontis f ɥɨɛ; ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɥɢɰɚ, ɥɢɰɨ
fructus, us m ɩɥɨɞ, ɩɨɥɶɡɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
frugifer, era, erum ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɵɣ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɣ ɩɥɨɞɵ
frumentarius, i m ɬɨɪɝɭɸɳɢɣ ɯɥɟɛɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɯɥɟɛɚ
frumentor, Ɨtus sum, Ɨri ɞɨɫɬɚɜɚɬɶ, ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɯɥɟɛ, ɩɪɨɜɢɚɧɬ,
ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɮɭɪɚɠ
frumentum, i n ɯɥɟɛ
frustra adv. ɧɚɩɪɚɫɧɨ, ɛɟɡ ɩɨɥɶɡɵ, ɬɳɟɬɧɨ
frustum, i n ɤɭɫɨɤ, ɤɭɫɨɱɟɤ
fuga, ae f ɛɟɝɫɬɜɨ, ɩɨɛɟɝ
fǎgio, fnjgi, fugƱtum, ere ɛɟɠɚɬɶ, ɭɛɟɝɚɬɶ
fugitƯvus, a, um ɭɛɟɠɚɜɲɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɛɟɝɚɯ, ɛɟɝɥɵɣ
fugo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɪɨɝɨɧɹɬɶ, ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜ ɛɟɝɫɬɜɨ
fulmen, inis m ɦɨɥɧɢɹ; ɭɞɚɪ
fundo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ
funditor, ǀris m ɩɪɚɳɧɢɤ
funis, is m ɜɟɪɟɜɤɚ, ɤɚɧɚɬ
funus, eris n ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɟ, ɩɨɯɨɪɨɧɵ, ɫɦɟɪɬɶ, ɭɛɢɣɫɬɜɨ, ɝɢɛɟɥɶ,
ɩɨɝɢɛɟɥɶ
fur, furis m, f ɜɨɪ, ɜɨɪɨɜɤɚ
furtum, i n ɤɪɚɠɚ, ɩɨɯɢɳɟɧɢɟ
furtƯvus, a, um ɤɪɚɞɟɧɵɣ, ɩɨɯɢɳɟɧɧɵɣ
fustis, is m ɩɚɥɤɚ
futnjrus, a, um ɛɭɞɭɳɢɣ

311
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


G
gaesum, -i ɩ (ɝɚɥɥɶɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ) ɦɟɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɩɶɟ
gairnjlus, ɚ, um ɛɨɥɬɥɢɜɵɣ
Gaius VolusƝnus gen. Gaii VolusƝni Ƚɚɣ ȼɨɥɭɫɟɧ (ɢɦɹ)
gallƯna, ae ƒ ɤɭɪɢɰɚ
Galba, -ae ɬ Ƚɚɥɶɛɚ (ɢɦɹ)
Gallia, -ae ƒ Ƚɚɥɥɢɹ (ɫɬɪɚɧɚ)
Gallicus, -ɚ, -um ɝɚɥɥɶɫɤɢɣ
gallinaceus, -ɚ, -um ɤɭɪɢɧɵɣ
Gellius, -i ɬ Ƚeɥɥɢɣ (ɢɦɹ)
Gallus, -i ɬ ɝɚɥɥ, ɠɢɬɟɥɶ Ƚɚɥɥɢɢ
gaudeo, gavƯsus sum, gaudƝre paɞɨɜɚɬɶɫɹ, ɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ
gaudium, i ɩ ɪɚɞɨɫɬɶ
Garumna, -ɚɟ ɬ, f Ƚɚɪɭɦɧɚ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɪɟɤɚ Ⱥɤɜɢɬɚɧɢɢ
(ɧɵɧɟ Ƚɚɪɨɧɧɚ)
gelu, -us n ɦɨɪɨɡ, ɥɟɞ
gemitus, -us ɬ ɫɬɨɧ
gemma, ae ƒ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɣ ɤɚɦɟɧɶ, ɫɚɦɨɰɜɟɬ
gena, ae ƒ ɳɟɤɚ
gener, eri m ɡɹɬɶ
genƟra ɫɦ. genus
gens, gentis ƒ ɪɨɞ, ɩɥɟɦɹ, ɧɚɪɨɞ
genus, Ɵris n ɪɨɞ, ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ; ɜɢɞ
Genava, -ɚɟ ƒ Ƚɟɧɚɜɚ (ɧɵɧɟ ɀɟɧɟɜɚ), ɝɨɪɨɞ ɚɥɥɨɛɪɨɝɨɜ
ɜ ɇɚɪɛɨɧɫɤɨɣ Ƚɚɥɥɢɢ
genetrix, -Ưcis ƒ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
genitabilis, -ɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɣ, ɩɥɨɞɨɜɢɬɵɣ
gens, gentis ƒ ɩɥɟɦɹ, ɧɚɪɨɞ; ɪɨɞ, ɩɨɪɨɞɚ
genu, -us ɩ ɤɨɥɟɧɨ
genus, -eris n ɪɨɞ, ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ; ɩɥɟɦɹ; ɫɨɪɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ
GermƗni, -ǀrum ɬ ɝɟɪɦɚɧɰɵ
Germania, -ɚɟ ƒ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
gero, gessi, gestum, -ere ɧɨɫɢɬɶ; ɜɟɫɬɢ, ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ; se gerere ɜɟɫɬɢ
ɫɟɛɹ; bellum gerere ɜɟɫɬɢ ɜɨɣɧɭ
Getae, -Ɨrum ɬ ɝɟɬɵ, ɫɟɜeɪɨ-ɮɪɚɤɢɣɫɤɢɟ ɩɥɟɦɟɧɚ

312
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

gigno, genui, genitum, -ere ɪɨɠɚɬɶ, ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ


ɧɚ ɫɜɟɬ
glacies, -Ɲi ƒ ɥɟɞ
gladiƗtor, -ǀris ɬ ɝɥɚɞɢɚɬɨɪ
gladiatorɲus, -ɚ, -um ɝɥɚɞɢɚɬɨɪɫɤɢɣ
gladius, -i m ɦɟɱ
glans, glandis ƒ ɠɟɥɭɞɶ
gloria, -ɚɟ ƒ ɫɥɚɜɚ
Glycera, -ɚɟ ƒ Ƚɥɢɤɟɪɚ (ɢɦɹ)
Gorgo, -onis ƒ Ƚɨɪɝɨɧɚ, ɠɟɧɳɢɧɚ-ɱɭɞɨɜɢɳɟ, ɜɡɝɥɹɞ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɥ ɜ ɤɚɦɟɧɶ
gracilis, -ɟ ɫɬɪɨɣɧɵɣ
gradior, gressus sum, gradi ɢɞɬɢ
Graecia, -ɚɟ ƒ Ƚɪɟɰɢɹ
Graeci, -ǀrum m ɝɪɟɤɢ
Graioceli, -ǀrum m ɝɪɚɣɨɤɟɥɵ, ɝɚɥɥɶɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ (ɜ ɇɚɪɛɨɧɫɤɨɣ
Ƚɚɥɥɢɢ)
gramineus, -ɚ, -um ɬɪɚɜɹɧɨɣ
grammaticus, -i ɬ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɫɥɨɜɟɫɧɵɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ,
ɝɪɚɦɦɚɬɢɤ
granum, -i ɩ ɡɟɪɧɨ
gratia, -ɚɟ ƒ ɩɪɟɥɟɫɬɶ, ɢɡɹɳɟɫɬɜɨ; ɦɢɥɨɫɬɶ; ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ;
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɦ, ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ
Gratiae, -Ɨrum ƒ Ƚɪɚɰɢɢ, ɬɪɢ ɛɨɝɢɧɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɢɡɹɳɟɫɬɜɚ —
ɫɩɭɬɧɢɰɵ ȼɟɧɟɪɵ
gratulor, -Ɨtus sum, -Ɨri ɢɡɴɹɜɥɹɬɶ ɪɚɞɨɫɬɶ; (ɫ dat.) ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɬɶ,
ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ
gratus, -ɚ, -um ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɵɣ; ɭɝɨɞɥɢɜɵɣ; ɩɪɢɹɬɧɵɣ;
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɣ
gravis, -ɟ ɬɹɠɟɥɵɣ; ɫɭɪɨɜɵɣ, ɠɟɫɬɨɤɢɣ; ɜɚɠɧɵɣ
gravo, -Ɨvi, -atum, -Ɨre ɨɬɹɝɨɳɚɬɶ, ɨɛɪɟɦɟɧɹɬɶ; (ɩɟɪɟɧ.)
ɭɯɭɞɲɚɬɶ, ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ; (ɜ pass. ɫ ɚɫɫ.) ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɫɧɨɫɢɬɶ
gubernator, -ǀris ɬ ɤɨɪɦɱɢɣ
gurges, -gitis ɬ ɜɨɞɨɜɨɪɨɬ; ɦɨɪɟ
gustƗtus, -us m ɜɤɭɫ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɤɭɫɚ
gusto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ

313
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


gustus, -us ɬ ɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ, ɜɤɭɫ, ɩɪɨɛɚ
gutta, -ɚɟ ƒ ɤɚɩɥɹ
gymnasium, -i, n ɡɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ;
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɮɢɥɨɫɨɮɵ

ɇ
habeo, habui, habƱtum ɢɦɟɬɶ, ɜɥɚɞɟɬɶ; ɫɱɢɬɚɬɶ
habƱto, habitƗvi, habitƗtum ɠɢɬɶ, ɩɪɨɠɢɜɚɬɶ, ɨɛɢɬɚɬɶ
haereo, haesi, haesum, -Ɲre ɛɵɬɶ ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦ, ɡɚɫɬɪɟɜɚɬɶ
hamƗtus, -ɚ, -um ɢɦɟɸɳɢɣ ɤɪɸɱɨɤ, ɡɚɝɧɭɬɵɣ
Hannibal, -alis ɬ Ƚɚɧɧɢɛɚɥ, ɤɚɪɮɚɝɟɧɫɤɢɣ ɩɨɥɤɨɜɨɞɟɰ
(247–18Ɂ ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
harundo, -dinis ƒ ɬɪɨɫɬɧɢɤ, ɫɜɢɪɟɥɶ
hasta, -ɚɟ ƒ ɤɨɩɶɟ
haud ɧɟ, ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ, ɧɢɦɚɥɨ
haurio, hausi, haustum, -Ưre ɱɟɪɩɚɬɶ; ɝɥɨɬɚɬɶ
haustum, -i ɩ ɝɥɨɬɨɤ
hebƟto, hebetƗvi, hebetƗtum ɩɪɢɬɭɩɥɹɬɶ, ɨɫɥɚɛɥɹɬɶ
Hector, -oris ɬ Ƚɟɤɬɨɪ, ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɟɣɲɢɣ ɢɡ ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ Ɍɪɨɢ
Helena, -ɚɟ ƒ ȿɥɟɧɚ, ɠɟɧɚ ɫɩɚɪɬɚɧɫɤɨɝɨ ɰɚɪɢ Ɇɟɧɟɥɚɹ
Helvetii, -ǀrum ɬ ɝɟɥɶɜɟɬɵ, ɞɪɟɜɧɢɟ ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ
herba, ɚɟ ƒ ɬɪɚɜɚ
hercule, hercle ɤɥɹɧɭɫɶ Ƚɟɪɤɭɥɟɫɨɦ!
heri ɜɱɟɪɚ
herba, -ɚɟ ƒ ɬɪɚɜɚ
Hercules, -is ɬ Ƚɟɪɤɭɥɟɫ ɢɥɢ Ƚɟɪɚɤɥ; ɝɟɪɨɣ ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ
herma, -ɚɟ ɬ ɝɟɪɦɚ (ɤɨɥɨɧɧɚ ɫ ɛɸɫɬɨɦ Ƚɟɪɦɟɫɚ)
Herodotus, -i ɬ Ƚɟɪɨɞɨɬ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɤ (ɦɟɠɞɭ
490 ɢ 480 — ɨɤ. 425 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.), ɪɨɞɨɦ ɢɡ Ƚɚɥɢɤɚɪɧɚɫɚ
heu ɚɯ! ɨ! (ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɛɨɥɢ)
hiberna, -ǀrum n ɡɢɦɧɢɣ ɥɚɝɟɪɶ, ɡɢɦɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ
hƯc ɡɞɟɫɶ
hƱc, haec, hǂc ɷɬɨɬ, ɷɬɚ, ɷɬɨ
hiems, hiƟmis ƒ ɡɢɦɚ; hiƟme ɡɢɦɨɣ
hiemo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡɢɦɭ, ɡɢɦɨɜɚɬɶ
hiems, hiemis ƒ ɡɢɦɚ, ɯɨɥɨɞ; ɧɟɧɚɫɬɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ

314
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

hinc ɨɬɫɸɞɚ
Hispania, -ɚɟ ƒ ɂɫɩɚɧɢɹ
Hister, -tri ɬ ɂɫɬɪ (ɧɵɧɟ Ⱦɭɧɚɣ)
historia, -ɚɟ ƒ ɢɫɬɨɪɢɹ
hodie ɫɟɝɨɞɧɹ, ɬɟɩɟɪɶ, ɧɵɧɟ
HomƝrus, -i ɬ Ƚɨɦɟɪ, ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɣ ɷɩɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɷɬ
Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ
homo, homƱnis ɬ ɱɟɥɨɜɟɤ
honestus, ɚ, um ɱɟɫɬɧɵɣ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ, ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ
honor, honǀris ɬ ɱɟɫɬɶ, ɩɨɱɟɫɬɶ; ɩɨɱɟɬ
honǀro, -Ɨvi, -Ɨtum ɩɨɱɢɬɚɬɶ, ɭɜɚɠɚɬɶ
honorƗtus, -ɚ, -um ɭɜɚɠɚɟɦɵɣ, ɩɨɱɬɟɧɧɵɣ
hora, ɚɟ ƒ ɱɚɫ
horrendus, ɚ, um ɭɠɚɫɧɵɣ, ɫɬɪɚɲɧɵɣ, ɧɚɜɨɞɹɳɢɣ ɭɠɚɫ
hortor, hortƗtus sum, hortƗri ɩɨɨɳɪɹɬɶ, ɨɛɨɞɪɹɬɶ,
ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ
hortus, i ɬ ɫɚɞ
hospes, hospƱtis m, f ɯɨɡɹɢɧ; ɝɨɫɬɶ; ɩɪɨɯɨɠɢɣ
hospitium, i n ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɨ, ɩɪɢɟɦ
hostis, hostis ɬ ɜɪɚɝ, ɧɟɞɪɭɝ, ɢɧɨɡɟɦɟɰ, ɱɭɠɟɫɬɪɚɧɟɰ
hosticus, -ɚ, -um ɜɪɚɠɟɫɤɢɣ
Hostilius Tullus Ɍɭɥɥ Ƚɨɫɬɢɥɢɣ, ɬɪɟɬɢɣ ɪɢɦɫɤɢɣ ɰɚɪɶ
huc ɫɸɞɚ
humanƱtas, humanitƗtis ƒ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɶ, ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
humƗnus, ɚ, um ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ, ɱɟɥɨɜɟɱɧɵɣ
humƱlis, humƱlis, humƱle ɧɢɡɤɢɣ; ɫɤɪɨɦɧɵɣ, ɧɟɡɧɚɬɧɵɣ
humus, i ƒ ɡɟɦɥɹ; humi ɧɚ ɡɟɦɥɟ
humanitas, -Ɨtis ƒ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɶ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
humƗnus, -ɚ, -um ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ, ɝɭɦɚɧɧɵɣ; ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɵɣ;
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤɭ
humidus, -ɚ, -um ɜɥɚɠɧɵɣ, ɫɵɪɨɣ
humilis, -e ɧɢɡɤɢɣ, ɧɢɡɦɟɧɧɵɣ; ɫɥɚɛɵɣ, ɛɟɫɫɢɥɶɧɵɣ; ɧɢɡɤɢɣ,
ɧɢɱɬɨɠɧɵɣ
humilitas, -Ɨtis ƒ ɧɢɡɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɛɟɫɫɢɥɢɟ
humus, -i ƒ ɡɟɦɥɹ, ɩɨɱɜɚ
ɇɭɪɚɟɪɚ, -ǀrum n Ƚɢɩɟɩɵ, ɝɨɪɨɞ ɜ Ʌɢɞɢɢ

315
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


I
iaceo, iacui ɥɟɠɚɬɶ
iacio, ieci, iactum, -ere ɛɪɨɫɚɬɶ, ɤɢɞɚɬɶ; ɭɩɨɦɢɧɚɬɶ
iacto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɛɪɨɫɚɬɶ, ɞɜɢɝɚɬɶ, ɯɜɚɫɬɚɬɶ
iam ɭɠɟ
ianƱtor, ianitǀris ɬ ɩɪɢɜɪɚɬɧɢɤ, ɫɬɨɪɨɠ
ianua, ae ƒ ɞɜɟɪɶ
ibi ɬɚɦ
ico, ici, ictum, icere ɩɨɪɚɠɚɬɶ, ɭɞɚɪɹɬɶ
idem, eadem, idem ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ
ideo ɩɨɬɨɦɭ, ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ
idoneus, -ɚ, -um ɝɨɞɧɵɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ, ɭɞɨɛɧɵɣ
Idus, Iduum ƒ ɂɞɵ, 15-ɣ ɞɟɧɶ ɦɚɪɬɚ, ɦɚɹ, ɢɸɥɹ ɢ ɨɤɬɹɛɪɹ
ɢ 13-ɣ ɞɟɧɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɦɟɫɹɰɟɜ
iecur, iecoris (iecinoris) n ɩɟɱɟɧɶ
ieinjnus, -ɚ, -um ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɟɜɲɢɣ, ɝɨɥɨɞɧɵɣ
igitur ɢɬɚɤ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ignƗrus, -ɚ, -um ɧɟɨɩɵɬɧɵɣ, ɧɟ ɡɧɚɸɳɢɣ, ɛɟɫɩɟɱɧɵɣ,
ɛɟɡɡɚɛɨɬɧɵɣ
ignis, -is ɬ ɨɝɨɧɶ; ɩɨɠɚɪ
ignǀro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɧɟ ɡɧɚɬɶ
ignosco, -nǀvi, -nǀtum -ɟrɟ ɢɡɜɢɧɹɬɶ, ɩɪɨɳɚɬɶ; ɧɟ ɡɧɚɬɶ
ignǀtus, -ɚ, -um ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
ignavia, ae ƒ ɩɪɚɡɞɧɨɫɬɶ, ɛɟɡɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɬɪɭɫɨɫɬɶ
illustro, illustrƗvi, illustrƗtum ɨɫɜɟɳɚɬɶ
ille, illa, illud ɬɨɬ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ
illic ɬɚɦ
illinc ɨɬɬɭɞɚ
Illyricum, -i n ɂɥɥɢɪɢɹ, ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ⱥɞɪɢɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ
imƗgo, -ginis ƒ ɨɛɪɚɡ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɜɢɞ, ɫɧɨɜɢɞɟɧɢɟ;
ɦɵɫɥɶ
imber, imbris ɬ ɞɨɠɞɶ, ɥɢɜɟɧɶ
imitatio, ǀnis ƒ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ
imitor, -Ɨtus sum, -Ɨri (ɫ ɚɫɫ.) ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ

316
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

immƗnis, -e ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ,


ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɣ, ɭɠɚɫɧɵɣ
immensus, -ɚ, -um ɧɟɢɡɦɟɪɢɦɵɦ ɨɝɪɨɦɧɵɣ
immineo, –, –, -Ɲɝɟ ɜɵɞɚɜɚɬɶɫɹ, ɜɨɡɜɵɲɚɬɶɫɹ, ɭɝɪɨɠɚɬɶ
immolo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɜ ɠɟɪɬɜɭ
immortƗlis, -e ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ, ɜɟɱɧɵɣ
immortalitas, -Ɨtis f ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɟ
immurmuro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨɝɟ ɛɨɪɦɨɬɚɬɶ
impar, -paris ɧɟɪɚɜɧɵɣ
impatiens, -entis ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ
impavidus, -ɚ, -um ɛɟɫɫɬɪɚɲɧɵɣ, ɧɟɭɫɬɪɚɲɢɦɵɣ
impedimentum, -i ɩ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ, (pl.) ɨɛɨɡ
impedio, -Ưvi, -Ưtum, -Ưre ɦɟɲɚɬɶ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
impedƯtus, -a, -um ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɧɵɣ
impello, -puli, -pulsum, -ɟrɟ ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ
impendeo, –, –, -ɟrɟ ɧɚɜɢɫɚɬɶ, ɩɪɟɞɫɬɨɹɬɶ
imperƗtor, -ǀris ɬ ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶ, ɩɨɥɤɨɜɨɞɟɰ,
ɝɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɸɳɢɣ
imperitia, -ae ƒ ɧɟɨɩɵɬɧɨɫɬɶ, ɧɟɡɧɚɧɢɟ
imperium, -i ɩ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɟ, ɩɨɜɢɥɟɧɢɟ; ɜɟɪɯɨɜɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ
impero, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɨɜɟɥɟɜɚɬɶ, ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɬɶ; ɜɥɚɫɬɜɨɜɚɬɶ,
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɬɶ
impetro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɞɨɫɬɢɝɚɦ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ, ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ,
ɜɵɩɪɚɲɢɜɚɬɶ
impetus, -us ɬ ɧɚɛɟɝ, ɧɚɬɢɫɤ
impleo, -Ɲvi, -Ɲtum, -Ɲɝɟ ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ
implico, -ui, -itum, -Ɨre ɜɩɭɬɵɜɚɣ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ, ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ
imploro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɭɦɨɥɹɬɶ, ɫɥɟɡɧɨ ɩɪɨɫɢɬɶ,
ɡɚɤɥɢɧɚɬɶ
im-pǀno, posui, posƱtum, [in-pǀno] ɜɨɡɥɚɝɚɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɬɶ
importo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɜɜɨɡɢɦ
im-potentia, ae ƒ [in-potentia] ɫɥɚɛɨɫɬɶ, ɛɟɫɫɢɥɢɟ
impotens, -entis ɧɟɦɨɳɧɵɣ, ɛɟɫɫɢɥɶɧɵɣ; ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ,
ɧɟɨɛɭɡɞɚɧɧɵɣ, ɹɪɨɫɬɧɵɣ
imprƯmis ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ; ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɜɟɫɶɦɚ
improbo, Ɨvi, Ɨtum, Ɨre ɧɟ ɨɞɨɛɪɹɬɶ, ɩɨɪɢɰɚɬɶ

317
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


improbus, -a, -um ɧɟɯɨɪɨɲɢɣ, ɧɟɱɟɫɬɧɵɣ; ɛɟɡɪɚɫɫɭɞɧɵɣ,
ɧɚɝɥɵɣ
improcƝrus, -a, -um ɧɟɜɵɫɨɤɢɣ, ɧɟɜɡɪɚɱɧɵɣ (pecora)
improvƯsus, -a, -um ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɣ; de improvƯso ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ
imprnjdens, -ntis ɧɟɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɧɵɣ
impunƯtus, -a, -um ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɵɣ, ɧɟɧɚɤɚɡɚɧɵɣ
impnjrus, -a, -um ɝɪɹɡɧɵɣ; (nepen.) ɧɢɡɤɢɣ, ɦɟɪɡɤɢɣ,
ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ
impleo, plƝvi, plƝtum, [in-pleo] ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ; ɢɫɩɨɥɧɹɬɶɫɹ
(ɨ ɜɨɡɪɚɫɬɟ)
impluvium, i n ɢɦɩɥɸɜɢɣ (ɜɨɞɨɫɬɨɤ, ɜ ɚɬɪɢɢ ɪɢɦɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ)
im-pnjne ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɨ
immergo, mersi, mersum ɩɨɝɪɭɠɚɬɶ; se ini-mergere
ɩɨɝɪɭɠɚɬɶɫɹ, ɧɵɪɹɬɶ
immundus, a, um ɝɪɹɡɧɵɣ, ɧɟɱɢɫɬɵɣ, ɧɟɨɩɪɹɬɧɵɣ
in ɜ, ɧɚ, ɤ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ, ɦɟɠɞɭ, ɩɪɢ
inaccessus, -ɚ, -um ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɣ
inanis, -ɟ ɩɭɫɬɨɣ
incƝdo, -cessi, -cessum, -ɟrɟ ɧɚɫɬɭɩɚɬɶ
incendiuni, -i n ɩɨɞɠɨɝ, ɩɨɠɚɪ
incendo, -cendi, -censum, -ere ɡɚɠɢɝɚɣ, ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɬɶ,
ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ
incertus, -ɚ, -um ɧɟɜɟɪɧɵɣ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ, ɧɟɧɚɞɟɠɧɵɣ
in-cessus, us ɩɨɯɨɞɤɚ, ɯɨɞɶɛɚ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ
incido, -cidi, –, -ɟrɟ ɩɚɞɚɬɶ ɜɨ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɩɨɩɚɞɚɬɶ,
ɫɥɭɱɚɬɶɫɹ
incƯdo, -cƯdi, -cƯsum, -ere ɧɚɞɪɟɡɚɬɶ, ɪɚɡɪɟɡɚɬɶ; (ɩɟɪɟɧ.)
ɨɬɧɢɦɚɬɶ
incipio, -cƝpi, -ceptum, -ere ɧɚɱɢɧɚɬɶ
incito, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ,
ɪɚɡɞɪɚɠɚɬɶ
in-clnjdo, clnjsi, clnjsum, [in-claudo] ɡɚɩɢɪɚɬɶ, ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ
incǂla, ae m, f ɠɢɬɟɥɶ, ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
incolǎmis, incolǎmis, incolǎme ɧɟɜɪɟɞɢɦɵɣ, ɰɟɥɵɣ
incolo, -colui, -cultum, -ere ɧɚɫɟɥɹɬɶ, ɨɛɢɬɚɬɶ, ɠɢɬɶ
incommǂdum, i n ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ, ɭɳɟɪɛ, ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ

318
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

in-comptus, a, um ɧɟɩɪɢɱɟɫɚɧɧɵɣ
incognitus, -ɚ, -um ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ, ɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɣ
inclnjdo, -clnjsi, -clnjsum, -ere ɡɚɩɢɪɚɬɶ; ɜɤɥɸɱɚɬɶ
incrɟdibilis, -e ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɣ, ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɵɣ
incurro, -curri, -cursum, -ere ɧɚɛɟɝɚɬɶ, ɭɫɬɪɟɦɥɹɬɶɫɹ, ɛɪɨɫɚɬɶɫɹ,
ɧɚɩɚɞɚɬɶ
incursio, -ǀnis ƒ ɧɚɛɟɝ, ɜɬɨɪɠɟɧɢɟ
incustoditus, -ɚ, -um ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ, ɛɟɡ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ
incutio, -cussi, -cussum, -ere ɭɞɚɪɢɦ, ɜɧɭɲɚɬɶ
indƗgo, -Ɨvi, -Ɨtuni, -Ɨre ɜɵɫɥɟɠɢɜɚɬɶ, ɨɬɵɫɤɢɜɚɬɶ ɱɭɬɶɟɦ,
ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɶ
inde ɨɬɬɭɞɚ
index, -icis m ƒ ɲɩɢɨɧ
indicium, -i n ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɡɧɚɤ
indico, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ, ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ
indignus, -ɚ, -um ɧɟɞɨɫɬɨɣɧɵɣ; (ɫ ɚbl) ɧɟ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ
ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ
induco, -duxi, -ductum, -ɟrɟ ɜɜɨɞɢɬɶ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ, ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ
induo, -ui, -njtum, -ɟrɟ ɧɚɞɟɜɚɬɶ
indnjro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɞɟɥɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɜɟɪɞɵɦ
Indus, -ɚ, -um ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ ɂɧɞɢɢ
industria, -ae ƒ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ
ineo, -ii, -itum, -Ưre (ɫ ɚɫɟ.) ɜɯɨɞɢɬɶ, ɜɫɬɭɩɚɬɶ
iners, -ertis ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
inertia, -ae ƒ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɥɟɧɶ, ɧɟɝɨɞɧɨɫɬɶ
inexsuperabilis, -e ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɵɣ
infamia, -ae ƒ ɞɭɪɧɚɹ ɦɨɥɜɚ, ɩɨɡɨɪ, ɛɟɫɫɥɚɜɢɟ
infans, -antis m, f ɪɟɛɟɧɨɤ, ɦɥɚɞɟɧɟɰ, ɞɢɬɹ
inferior, -ius ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɢɠɟ, ɧɢɠɧɢɣ
infero, intuli, illƗtum, -ferre ɜɧɨɫɢɬɶ, ɭɫɬɪɟɦɥɹɬɶɫɹ, ɧɚɩɚɞɚɬɶ,
ɧɚɧɨɫɢɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɹɬɶ
inferus, -ɚ, -um ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜɧɢɡɭ, ɧɢɠɧɢɣ; ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɰɚɪɫɬɜɟ
infesto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɬɪɟɜɨɠɢɬɶ, ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ
infirmus, -ɚ, -um ɛɟɫɫɢɥɶɧɵɣ, ɫɥɚɛɵɣ, ɛɨɥɶɧɨɣ
influo, -fluxi, -fluxum, -ɟrɟ ɜɬɟɤɚɬɶ, ɜɩɚɞɚɬɶ

319
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


infra ɜɧɢɡɭ
infundo, -fnjdi, -fnjsum, -ɟrɟ ɧɚɥɢɜɚɬɶ, ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ
ingenium, -i n ɭɦ, ɝɟɧɢɣ; ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɞɚɪɨɜɚɧɢɹ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɪɚɜ
ingens, -entis ɨɝɪɨɦɧɵɣ, ɦɨɝɭɱɢɣ, ɫɢɥɶɧɵɣ; ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ,
ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ
ingenuus, -ɚ, -um ɫɜɨɛɨɞɧɨɪɨɠɞɟɧɧɵɣ
ingero, -gessi, -gestum, -ɟrɟ ɜɧɨɫɢɬɶ, ɧɚɥɢɜɚɬɶ
ingredior, -gressus sum, -gredi ɜɫɬɭɩɚɬɶ
iniicio, -iƝci, -iectum, -ɟrɟ ɜɛɪɚɫɵɜɚɬɶ, ɛɪɨɫɚɬɶ; ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ,
ɤɥɚɫɬɶ ɧɚ ɱɬɨ-ɬɨ
inimicitia, -ɚe ƒ ɜɪɚɠɞɚ
inimicus, -i ɬ ɧɟɞɪɭɝ, ɜɪɚɝ
inique ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ
iniquitas, -Ɨtis ƒ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ
initium, -i n ɧɚɱɚɥɨ
initus, -us ɬ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɯɨɞ
iniuria, -ae ƒ ɨɛɢɞɚ, ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ
iniustus, -a, -um ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣ
innumerabilis, -e ɧɟɢɫɱɢɫɥɢɦɵɣ, ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
innupta, -ae ƒ ɧɟɡɚɦɭɠɧɹɹ
inopia, -ɚɟ ƒ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɶ; ɛɟɞɧɨɫɬɶ, ɧɭɠɞɚ
inpedƯtus, -ɚ, -um ɫɦ. impedƯtus, -ɚ, -um
inquam, -is, -it ɝɨɜɨɪɸ ɹ, ɝɨɜɨɪɢɲɶ ɬɵ ɢ ɬ.ɞ.
(ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɪɟɱɢ)
inquino, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɡɚɦɚɪɚɬɶ, ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɶ; (ɩɟɪɟɧ.)
ɡɚɩɹɬɧɚɬɶ, ɨɫɤɜɟɪɧɢɬɶ
insania, -ɚɟ ƒ ɛɟɡɭɦɢɟ, ɫɭɦɚɫɲɟɫɬɜɢɟ
inscrlbo, -scripsi, -scriptum, -ere ɩɢɫɚɬɶ, ɜɩɢɫɵɜɚɬɶ,
ɨɡɚɝɥɚɜɥɢɜɚɬɶ
insequor, -secnjtus sum, -sequi (ɫ ɚɫɫ.) ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɚ, ɞɨɝɨɧɹɬɶ
insero, -serui, -sertum, -ere ɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶ, ɜɫɨɜɵɜɚɬɶ
insidiae, -Ɨrum ƒ ɡɚɫɚɞɚ, ɤɨɜɚɪɫɬɜɨ, ɢɧɬɪɢɝɢ, ɤɨɡɧɢ, ɥɨɜɭɲɤɚ
insignis, -e ɡɚɦɟɬɧɵɣ, ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ
insono, -sonui, -sonitum, -Ɨre ɡɜɭɱɚɬɶ, ɲɭɦɟɬɶ, ɢɝɪɚɬɶ
insons, -ntis ɧɟɜɢɧɧɵɣ; ɛɟɡɨɛɢɞɧɵɣ, ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɣ
inspicio, -spexi, -spectutn, -ere ɜɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ

320
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

instabilis, -e ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ, ɲɚɬɤɢɣ


instar n (ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬ. ɢ ɚɫɫ. sing.) ɜɢɞ, ɩɨɞɨɛɢɟ
instituo, -ui, -njtum, -ɟrɟ ɫɬɚɜɢɬɶ, ɜɨɞɪɭɠɚɬɶ, ɫɬɪɨɢɬɶ;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
institnjtum, -i n ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɨɛɵɱɚɣ
insto, institi, –, -Ɨrɟ ɧɚɫɬɭɩɚɬɶ, ɬɟɫɧɢɬɶ
instrumentum, -i n ɨɪɭɞɢɟ, ɭɬɜɚɪɶ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
instruo, -struxi, -structum, -ere ɫɬɪɨɢɬɶ, ɜɨɡɞɜɢɝɚɬɶ; ɜɨɨɪɭɠɚɬɶ,
ɫɧɚɪɹɠɚɬɶ
insuesco, -suƝvi, -suƝtum, -ɟrɟ ɩɪɢɭɱɚɬɶ ɤ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ; ɩɪɢɜɵɤɚɬɶ
ɤ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ
insula, -ɚɟ ƒ ɨɫɬɪɨɜ
insum, -fui, –, -esse ɛɵɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
intactus, -a, -um ɧɟɬɪɨɧɭɬɵɣ
integer, -gra, -grum ɧɟɬɪɨɧɭɬɵɣ, ɰɟɥɵɣ, ɱɢɫɬɵɣ
intego, -texi, -tectum, -ere ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ
intellego (intelligo), -lexi, -lectum, -ɟɝɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɡɧɚɬɶ;
ɛɵɬɶ ɫɜɟɞɭɳɢɦ
intempestus, -ɚ, -um ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ; ɛɭɪɧɵɣ; nox intempesta
ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɧɨɱɶ
inter (ɫ ɚɫɟ.) ɦɟɠɞɭ, ɫɪɟɞɢ, ɩɨɫɪɟɞɢ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ
intercƝdo, -essi, -essum, -ɟɝɟ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ; ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ (ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ)
intercipio, -cƝpi, -ceptnm, -ere ɩɟɪɟɯɜɚɬɵɜɚɬɶ
interclnjdo, -njsi, -njsum, -ere ɩɪɟɝɪɚɠɞɚɬɶ, ɨɬɪɟɡɚɬɶ
intercurso, –, –, -Ɨrɟ ɛɟɝɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɬɭɞɚ ɢ ɫɸɞɚ
interdƯco, -xi, -ctum, -ɟrɟ ɡɚɩɪɟɳɚɬɶ
interdiu ɞɧɟɦ
interdum ɢɧɨɝɞɚ, ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ
interea ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɬɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ
intereo, -ii, -itum, -Ưre ɝɢɛɧɭɬɶ, ɩɨɝɢɛɚɬɶ
interficio, -fƝci, -fectum, -ɟrɟ ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ, ɭɛɢɜɚɬɶ
interiicio, -iƝci, -iectum, -ɟrɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɦɟɠɞɭ; ɩɨɦɟɳɚɬɶ; spatio
interiecto ɩɨ ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
interim ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ
interior, -ius ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
interitus, -us ɬ ɩɨɝɢɛɟɥɶ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ, ɫɦɟɪɬɶ

321
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


intermitto, -mƯsi, -missum, -ɟrɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ, ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ,
ɩɪɟɤɪɚɳɚɬɶɫɹ
interrogo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ, ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɬɶ;
ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɠɚɥɨɛɭ ɜ ɫɭɞ
intersum, -fui, –, -esse ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
intra 1)(ɧɚɪɟɱɢɟ) ɜɧɭɬɪɢ; 2) (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ ɚɫɫ.) ɜ, ɜɧɭɬɪɶ
intrƯtus, -ɚ, -um ɧɟɢɫɬɟɪɬɵɣ; ɫɜɟɠɢɣ
intro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɜɯɨɞɢɬɶ, ɜɫɬɭɩɚɬɶ, ɜɧɢɤɚɬɶ, ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ
introitus, -us m ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ
inutilis, -e ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɣ
invƗdo, -vƗsi, -vƗsum, -ɟrɟ ɜɯɨɞɢɬɶ, ɜɫɬɭɩɚɬɶ; (ɩɟɪɟɧ.)
ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ
inveho, -vexi, -vectum, -ɟrɟ ɩɪɢɜɨɡɢɬɶ
invenio, -vƝni, -ventum, -Ưre ɧɚɯɨɞɢɬɶ, ɞɨɛɵɜɚɬɶ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɬɶ,
ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɶ
invictus, -ɚ, -um ɧɟɩɨɛɟɠɞɟɧɧɵɣ, ɧɟɩɨɛɟɞɢɦɵɣ
invideo, -vƯdi, -vƯsum, -Ɲrɟ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫ ɧɟɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ,
ɡɚɜɢɞɨɜɚɬɶ, ɧɟɧɚɜɢɞɟɬɶ
invidia, -ɚɟ ƒ ɡɚɜɢɫɬɶ, ɧɟɧɚɜɢɞɟɬɶ
invƯto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ
invƯtus, -ɚ, -um ɧɟ ɠɟɥɚɸɳɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɩɪɨɬɢɜ ɜɨɥɢ
invius, -ɚ, -um ɛɟɡɞɨɪɨɠɧɵɣ, ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɵɣ
in-dƱco, indicƗvi, indicƗtum ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɞɨɧɨɫɢɬɶ, ɜɵɞɚɜɚɬɶ
in-dƯco, dixi, dictum ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ, ɩɪɨɜɨɡɝɥɨɲɚɬɶ; ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɬɶ
indignƗtus, ɚ, um ɜɨɡɦɭɳɟɧɧɵɣ
indignor, indignƗtus sum, indignƗri ɜɨɡɦɭɳɚɬɶɫɹ, ɧɟɝɨɞɨɜɚɬɶ
in-firmƱtas, infirmitƗtis ƒ ɛɟɫɫɢɥɢɟ, ɫɥɚɛɨɫɬɶ, ɧɟɦɨɳɶ
in-firmus, ɚ, um ɫɥɚɛɵɣ
in-fundo, fnjdi, fnjsum ɜɥɢɜɚɬɶ
in-humƗnus, a, um ɧɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ, ɛɟɫɱɟɥɨɜɟɱɧɵɣ
in-humƗtus, a, um ɧɟɩɨɝɪɟɛɟɧɧɵɣ
in-opia, ae ƒ ɛɟɞɧɨɫɬɶ, ɧɭɠɞɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ
inquam, inquit (ɧɟɞɨɫɬɚɬ. ɝɥɚɝɨɥ) ɝɨɜɨɪɢɬɶ
in-quƯro, quisƯvi, quisƯtum, [in-quaero] ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ;
ɨɛɵɫɤɢɜɚɬɶ
in-sƱlio, silui, –, [in-sălio] ɜɫɤɚɤɢɜɚɬɶ (ɧɚ ɱɬɨ-ɧ.)

322
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

in-sƱpiens, insipiens, insipiens, gen. insipientis [in-săpiens]


ɧɟɪɚɡɭɦɧɵɣ, ɛɟɡɪɚɫɫɭɞɧɵɣ, ɝɥɭɩɵɣ
in-stƱtuo, stitui, stitnjtum, [in-stătuo] ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ, ɪɟɲɚɬɶ
in-sto, stƱti, - ɧɚɫɬɚɜɚɬɶ, ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ, ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɫɹ
insǎla, ae ƒ ɨɫɬɪɨɜ
in-sum, fui, –, esse ɛɵɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ (ɜɧɭɬɪɢ, ɜ ɱɟɦ-ɧ.)
in-susurro, susurrƗvi, susurrƗtum, ɲɟɩɬɚɬɶ, ɧɚɲɟɩɬɵɜɚɬɶ
interrogƗtum, i n ɜɨɩɪɨɫ
inter-sum, fui, –, esse ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
(ɜ ɱɟɦ-ɥ. dat.)
intestƯnus, ɚ, um ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ, ɦɟɠɞɨɭɫɨɛɧɵɣ; intestƯna bella
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɜɨɣɧɵ
in-tolerabƱlis, intolerabƱlis, intolerabƱle ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɵɣ,
ɧɟɬɟɪɩɢɦɵɣ
in-vƟnio, vƝni, ventum ɧɚɯɨɞɢɬɶ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɶ
Iphigenia, -ɚɟ ƒ ɂɮɢɝɟɧɢɹ, ɞɨɱɶ ɰɚɪɹ Ⱥɝɚɦɟɦɧɨɧɚ
ipse, ipsa, ipsum ɫɚɦ
ira, -ae ƒ ɝɧɟɜ
irascor, iratps sum, irasci ɝɧɟɜɚɬɶɫɹ, ɡɥɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ,
ɪɚɡɞɪɚɠɚɬɶɫɹ
irƗtus, -ɚ, -um ɝɧɟɜɧɵɣ, ɫɟɪɞɢɬɵɣ
irrigo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɪɨɲɚɬɶ
irrƯto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ, ɪɚɡɞɪɚɠɚɬɶ
irrumpo, -rnjpi, -ruptum, -ɟrɟ ɜɪɵɜɚɬɶɫɹ, ɜɬɨɪɝɚɬɶɫɹ
irruo, -rui, (-ruitnjras), -ɟrɟ ɭɫɬɪɟɦɥɹɬɶɫɹ
ir-rƱdeo, rƯsi, rƯsum, [in-rƱdeo] ɩɨɞɲɭɱɢɜɚɬɶ, ɧɚɫɦɟɯɚɬɶɫɹ
ir-rƱgo, rigƗvi, rigƗtum, [in-rigo] ɨɪɨɲɚɬɶ, ɡɚɥɢɜɚɬɶ
irritatio, irritatiǀnis ƒ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ
irritƗtus, a, um ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɵɣ
ir-ruo, rui, rnjtum, [in-ruo] ɜɪɵɜɚɬɶɫɹ, ɧɚɩɚɞɚɬɶ
iste, ista, istud ɷɬɨɬ, ɷɬɨɬ ɬɜɨɣ; ɜɨɬ ɷɬɨɬ (ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɢɬɟɥɶɧɨ)
is, ea, id ɬɨɬ (ɨɧ)
iste, ista, istud ɷɬɨɬ
ita ɬɚɤ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ; ɞɨ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ; ita . . . ut ɬɚɤ. . . ɤɚɤ
Italia, -ɚɟ ƒ ɂɬɚɥɢɹ
Italus, -ɚ, -um ɢɬɚɥɢɣɫɤɢɣ

323
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


itaque ɢɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
item ɬɚɤ ɠɟ, ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ
iter, itineris n ɩɭɬɶ, ɞɨɪɨɝɚ; ɦɚɪɲ, ɩɟɪɟɯɨɞ
iterum ɫɧɨɜɚ, ɟɳɟ ɪɚɡ
Itius portus ɝɨɪɨɞ ɢ ɝɚɜɚɧɶ, ɨɬɤɭɞɚ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɐɟɡɚɪɹ,
ɛɵɥɚ ɤɪɚɬɱɚɣɲɚɹ ɩɟɪɟɩɪɚɜɚ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɸ
iubeo, iussi, iussum, -Ɲrɟ ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɬɶ
iucunditas, -Ɨtis ƒ ɩɪɢɹɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɥɟɫɬɶ, ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
iucundus, -ɚ, -um ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ,
ɥɸɛɟɡɧɵɣ
iudex, -icis ɬ ɫɭɞɶɹ
iudicium, -i n ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫɭɞ, ɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɦɧɟɧɢɟ
iudico, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɭɞɢɬɶ, ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɩɪɢɝɨɜɨɪ, ɩɨɥɚɝɚɬɶ,
ɫɱɢɬɚɬɶ
iugulo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɡɚɪɟɡɚɬɶ, ɭɛɢɬɶ
iugum, -i n ɹɪɦɨ, ɢɝɨ, ɝɨɪɧɚɹ ɰɟɩɶ, ɜɟɪɲɢɧɚ; sub iugum mittere
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ (ɩɨɛɟɠɞɟɧɧɵɯ) ɩɨɞ ɹɪɦɨɦ
iumentum, -i n ɜɶɸɱɧɵɣ ɫɤɨɬ
iungo, iunxi, iunctum, -ɟrɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ, ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ, ɫɨɱɟɬɚɬɶ
Iuno, -ǀnis ƒ ɘɧɨɧɚ — ɛɨɝɢɧɹ, ɫɭɩɪɭɝɚ ɘɩɢɬɟɪɚ
Iuppiter, Iovis ɬ ɘɩɢɬɟɪ, ɪɢɦɫɤɢɣ ɜɟɪɯɨɜɧɵɣ ɛɨɝ
Iura, -ae m ɘɪɚ, ɝɨɪɧɚɹ ɰɟɩɶ ɨɬ Ɋɨɞɚɧɚ (ɧɵɧɟ Ɋɨɧɵ) ɞɨ Ɋɟɣɧɚ
iuro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɞɚɜɚɬɶ ɤɥɹɬɜɭ, ɤɥɹɫɬɶɫɹ
ius, iuris n ɩɪɚɜɨ
iusiurandum, iurisiurandi n ɤɥɹɬɜɚ; iusiurandum dare ɤɥɹɬɜɟɧɧɨ
ɨɛɟɳɚɬɶ
iussus, -us ɬ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
iustitia, -ɚɟ ƒ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟ
iustus, -ɚ, -um ɡɚɤɨɧɧɵɣ; ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣ, ɱɟɫɬɧɵɣ; (ɩɟɪɟɧ.)
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ, ɞɨɥɠɧɵɣ
iuvenis, -is m, ƒ ɸɧɨɲɚ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ; ɞɟɜɭɲɤɚ, ɦɨɥɨɞɚɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ
iuvo, injvi, injtum, -Ɨrɟ (ɫ ɚɫɫ.) ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ
iurgiǀsus, ɚ, um ɫɜɚɪɥɢɜɵɣ
iustus, ɚ, um ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣ

324
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

L
LabiƝnus, -i ɬ Ʌɚɛɢɟɧ, ɮɚɦɢɥɶɧɨɟ ɢɦɹ Ɍɢɬɚ Ⱥɬɬɢɹ,
ɥɟɝɚɬɚ ɐɟɡɚɪɹ
labor, -ǀris ɬ ɬɪɭɞ, ɞɟɹɧɢɟ
labor, lapsus sum, labi ɫɤɨɥɶɡɢɬɶ
labǀro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ; ɫɬɪɚɞɚɬɶ,
ɦɭɱɢɬɶɫɹ
labrum, i n ɝɭɛɚ
lac, lactis n ɦɨɥɨɤɨ
Lacedaemonius, -i ɬ ɥɚɤɟɞɟɦɨɧɹɧɢɧ, ɠɢɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ
Lacedaemon (ɋɩɚɪɬɵ)
lacƟro, lacerƗvi, lacerƗtum ɪɚɡɪɵɜɚɬɶ, ɬɟɪɡɚɬɶ
lacertus, -i m ɦɵɲɰɵ, ɦɭɫɤɭɥɵ, ɪɭɤɚ
lacesso, -Ưvi, -Ưtum, -ɟrɟ ɪɚɡɞɪɚɠɚɬɶ, ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɛɨɣ
lacrƱma, ae ƒ ɫɥɟɡɚ
lacus, -us ɬ ɜɨɞɨɟɦ, ɨɡɟɪɨ; ɱɚɧ, ɤɚɞɤɚ
laedo, laesi, laesum, -ɟrɟ ɭɞɚɪɹɬɶ, ɩɨɪɢɰɚɬɶ, ɨɫɤɨɪɛɥɹɬɶ
laetitia, -ɚɟ ƒ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɜɟɫɟɥɶɟ
laetus, -ɚ, -um ɜɟɫɟɥɵɣ, ɨɛɢɥɶɧɵɣ, ɰɜɟɬɭɳɢɣ
laevuf, -ɚ, -um ɥɟɜɵɣ; ɧɟɥɨɜɤɢɣ, ɝɥɭɩɵɣ
lagǀna, ɚɟ ƒ ɛɭɬɵɥɤɚ
lambo, lambi, lambitum, -ɟrɟ ɥɢɡɚɬɶ, ɨɛɥɢɡɵɜɚɬɶ
lamento, lamentƗvi, lamentƗtum ɠɚɥɨɜɚɬɶɫɹ, ɫɟɬɨɜɚɬɶ
lana, ae ɲɟɪɫɬɶ
lanam facƟre ɩɪɹɫɬɶ
languidus, -ɚ, -um ɭɬɨɦɥɟɧɧɵɣ, ɭɫɬɚɥɵɣ
lanista, -ɚɟ ɬ ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɥɚɞɢɚɬɨɪɨɜ
Laocoon, -ontis ɬ Ʌɚɨɤɨɨɧ, ɠɪɟɰ ɜ Ɍɪɨɟ
lapis, -pidis ɬ ɤɚɦɟɧɶ
lapsus, -us ɬ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟ
lar, laris ɬ ɞɭɯ, ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɞɨɦɚ
lasarpicifer, -is ɬ ɧɟɫɭɳɢɣ ɥɚɡɚɪɩɢɰɢɣ
latƝbra, -ɚɟ ƒ ɬɚɣɧɢɤ, ɭɛɟɠɢɳɟ
lateo, -ui, –, -Ɲrɟ ɛɵɬɶ ɫɤɪɵɬɵɦ, ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ
latex, -ticis ɬ ɜɥɚɝɚ, ɜɨɞɚ
325
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


LatƯnus, -a, -um ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ
latitnjdo, -dinis ƒ ɲɢɪɢɧɚ
Latium, -i n Ʌɚɰɢɣ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɂɬɚɥɢɢ
ɫ ɝɥɚɜɧɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ Ɋɢɦɨɦ
latro, -avi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɥɚɹɬɶ
latro, -ǀnis ɬ ɪɚɡɛɨɣɧɢɤ, ɩɢɪɚɬ
latrocinium, -i n ɪɚɡɛɨɣ, ɝɪɚɛɟɠ
latus, -eris n ɛɨɤ, ɫɬɨɪɨɧɚ
latus, -a, -um ɲɢɪɨɤɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɜ ɲɢɪɢɧɭ...
laudabilis, -e ɩɨɯɜɚɥɶɧɵɣ, ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɩɨɯɜɚɥɵ
laudo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɯɜɚɥɢɬɶ
laurus, -i ƒ ɥɚɜɪɨɜɨɟ ɞɟɪɟɜɨ, ɥɚɜɪ
laus, laudis ƒ ɩɨɯɜɚɥɚ, ɫɥɚɜɚ
Lavinium, -i n Ʌɚɜɢɧɢɣ, ɝɨɪɨɞ ɜ Ʌɚɰɢɢ
lavo, lavi, lautum, lavere ɢɥɢ lavo, lavƗvi,
lavƗtum, lavƗre ɦɵɬɶ, ɤɭɩɚɬɶ, ɨɪɨɲɚɬɶ; (ɩɟɪɟɧ.) ɫɦɵɜɚɬɶ,
ɭɞɚɥɹɬɶ
laqueus, i m ɩɟɬɥɹ, ɫɢɥɨɤ; pl. ɫɟɬɶ
laudo, laudƗvi, laudƗtum ɯɜɚɥɢɬɶ, ɜɨɫɯɜɚɥɹɬɶ; ɩɪɨɫɥɚɜɥɹɬɶ
laus, laudis ƒ ɩɨɯɜɚɥɚ, ɯɜɚɥɚ, ɫɥɚɜɚ
Leander, -dri ɬ Ʌɟɚɧɞɪ, ɦɭɠɫɤɨɟ ɢɦɹ
lectio, lectiǀnis ƒ ɱɬɟɧɢɟ; ɭɪɨɤ, ɥɟɤɰɢɹ
lectƱto, lectitƗvi, lectitƗtum ɱɚɫɬɨ ɢɥɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɱɢɬɚɬɶ,
ɡɚɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ
legatio, -ǀnis ƒ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ
legƗtus, -i ɬ ɩɨɫɨɥ; ɥɟɝɚɬ
lɟgic, -ǀnis ɥɟɝɢɨɧ
lego, legi, lectum, legere ɫɨɛɢɪɚɬɶ, ɱɢɬɚɬɶ
Lemannus, -i ɬ (lacus) Ʌɟɦɚɧɫɤɨɟ ɢɥɢ ɀɟɧɟɜɫɤɨɟ ɨɡɟɪɨ
lenis, -e ɦɹɝɤɢɣ, ɤɪɨɬɤɢɣ, ɧɟɠɧɵɣ
Lentulus BatiƗtas Ʌɟɧɬɭɥ Ȼɚɬɢɚɬ (ɢɦɹ)
lentus, -ɚ, -um ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ
leo, leǀnis ɬ ɥɟɜ
lepor, -ǀris ɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɪɚɫɨɬɚ
lepƱdus, ɚ, um ɢɡɹɳɧɵɣ, ɩɪɟɥɟɫɬɧɵɣ

326
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

Lesbia, -ae ƒ Ʌɟɫɛɢɹ, ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɢɦɹ ɜɨɡɥɸɛɥɟɧɧɨɣ ɩɨɷɬɚ


Ʉɚɬɭɥɥɚ; ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɥɟɫɛɢɹɧɤɚ» (ɨɬ Ʌɟɫɛɨɫ — ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɟ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɬɪɨɜɚ)
lƝvis, -e ɝɥɚɞɤɢɣ
levitas, -Ɨtis ƒ ɥɟɝɤɨɫɬɶ, ɩɪɨɜɨɪɫɬɜɨ, ɜɟɬɪɟɧɨɫɬɶ, ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɢɟ
levo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ
lex, legis ƒ ɡɚɤɨɧ
libellus, -i ɬ ɤɧɢɠɟɱɤɚ (ɭɦɟɧɶɲ. ɨɬ liber ɤɧɢɝɚ)
libenter ɨɯɨɬɧɨ, ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ
liber, -bera, -berum ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ
liber, -bri m ɤɧɢɝɚ
Libera, -ae ƒ Ʌɢɛɟɪɚ, ɛɨɝɢɧɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
liberƗlis, -e ɳɟɞɪɵɣ
libƟre ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ
libƟri, liberǀrum ɬ ɞɟɬɢ (ɫɜɨɛɨɞɧɨɪɨɠɞɟɧɧɵɟ)
libƟro, liberƗvi, liberƗtum ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ, ɢɡɛɚɜɥɹɬɶ
libertas, libertƗtis ƒ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɜɨɥɹ
librarius, i ɬ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤ ɤɧɢɝ
libum, i n ɩɢɪɨɝ, ɩɢɪɨɠɨɤ, ɩɢɪɨɠɧɨɟ
libƯdo (lubƯdo), -dinis ƒ ɪɚɫɩɭɬɫɬɜɨ
LibitƯna, -ae ƒ Ʌɢɛɢɬɢɧɚ, ɢɬɚɥɢɣɫɤɚɹ ɛɨɝɢɧɹ ɩɨɯɨɪɨɧ
Libyssus, -ɚ, -um ɥɢɜɢɣɫɤɢɣ
licens, licens, licens gen.licentis ɜɨɥɶɧɵɣ, ɧɟɫɬɟɫɧɟɧɧɵɣ; ɫɦɟɥɵɣ
licet, -uit, -itum, -Ɲre (ɛɟɡɥ.) ɩɨɡɜɨɥɟɧɨ
lignum, -i n ɞɟɪɟɜɨ, ɞɪɨɜɚ
ligo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɜɹɡɚɬɶ, ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ
lilium, i n ɥɢɥɢɹ
limen, -minis n ɩɨɪɨɝ
limǀsus, ɚ, um ɬɢɧɢɫɬɵɣ, ɢɥɢɫɬɵɣ, ɛɨɥɨɬɢɫɬɵɣ
linteum, i n ɩɨɥɨɬɧɨ, ɡɚɧɚɜɟɫ
lingua, -ae ƒ ɹɡɵɤ; ɪɟɱɶ, ɧɚɪɟɱɢɟ
linquo, liqui ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɩɨɤɢɞɚɬɶ
liquesco, licui, –, -ere ɪɚɫɬɨɩɥɹɬɶɫɹ, ɬɚɹɬɶ
liquidus, -a, -um ɠɢɞɤɢɣ; (ɩɟɪɟɧ.) ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣ
lis, litis f ɫɩɨɪ, ɫɫɨɪɚ; ɬɹɠɛɚ
litigo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɩɨɪɢɬɶ, ɫɫɨɪɢɬɶɫɹ, ɫɭɞɢɬɶɫɹ

327
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


litigo, litigƗvi, litigƗtum ɫɩɨɪɢɬɶ, ɫɫɨɪɢɬɶɫɹ; ɛɪɚɧɢɬɶɫɹ
littera, -ae ƒ ɛɭɤɜɚ; (pl.) ɩɢɫɶɦɨ, ɡɚɩɢɫɤɚ; ɧɚɭɤɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
litus, -oris n ɦɨɪɫɤɨɣ ɛɟɪɟɝ, ɩɪɢɛɪɟɠɶɟ
loca, -ǀrum n ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɫɬɢ
loco, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɨɦɟɳɚɬɶ
locus, -i m; pl. loca ɦɟɫɬɨ; ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɧɚ
longinquitas, -Ɨtis ƒ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
longitnjdo, -dinis ƒ ɞɥɢɧɚ; ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɜɪɟɦɟɧɢ)
longus, -ɚ, -um ɞɥɢɧɧɵɣ, ɞɚɥɟɤɢɣ; ɞɨɥɝɢɣ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ;
in longum ɧɚ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ
loquor, locnjtus sum, loqui ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ
lubƯdo, -dinis ƒ ɫɦ. libƯdo
lubricus, -a, -um ɫɤɨɥɶɡɤɢɣ
lucerna, -ae ƒ ɫɜɟɱɚ, ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ, ɥɚɦɩɚ
Lucius, -i m Ʌɸɰɢɣ (ɢɦɹ)
luctatio, -ǀnis ƒ ɛɨɪɶɛɚ
luctus, -us m ɫɤɨɪɛɶ, ɝɨɪɟ
ludibrium, -i n ɧɚɫɦɟɲɤɚ
ludo, lusi, lusum, -ere ɢɝɪɚɬɶ
ludus, -i ɬ ɢɝɪɚ, ɲɤɨɥɚ, ɭɱɢɥɢɳɟ
lumen, -minis n ɫɜɟɬ
luna, -ae ƒ ɥɭɧɚ, (ɩɟɪɟɧ.) ɧɨɱɶ
lupa, -ae ƒ ɜɨɥɱɢɰɚ
lupus, -i ɬ ɜɨɥɤ
luscus, -ɚ, -um ɨɞɧɨɝɥɚɡɵɣ
luctƗtor, luctatǀris m ɛɨɪɟɰ, ɚɬɥɟɬ
ludo, lusi, lusum ɢɝɪɚɬɶ; pila ludere ɢɝɪɚɬɶ ɜ ɦɹɱ
ludi, ludorum ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ, ɡɪɟɥɢɳɚ;
ludi gymnici ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
luxuria, ɚɟ ƒ ɢɡɨɛɢɥɢɟ, ɧɟɝɚ, ɪɨɫɤɨɲɶ
luxuriǀsus, ɚ, um ɪɨɫɤɨɲɧɵɣ, ɰɟɧɧɵɣ, ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɣ
lux, lucis ƒ ɫɜɟɬ, ɛɥɟɫɤ; ɞɧɟɜɧɨɣ ɫɜɟɬ, ɞɟɧɶ
Lycurgus, -i ɬ Ʌɢɤɭɪɝ, ɞɪɟɜɧɢɣ ɫɩɚɪɬɚɧɫɤɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ
lympha, -ae ƒ ɱɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ
lyra, -ae ƒ ɥɢɪɚ
Lysias, -ae ɬ Ʌɢɫɢɣ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵ ɚɮɢɧɫɤɢɣ ɨɪɚɬɨɪ

328
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

Ɇ
Marcus, -i ɬ Ɇɚɪɤ
machina, -ae ƒ ɦɚɲɢɧɚ
machinor, -Ɨtus sum, -Ɨri ɢɫɤɭɫɧɨ ɫɥɚɝɚɬɶ, ɫɨɱɢɧɹɬɶ,
ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɬɶ
madƱdus, ɚ, um ɦɨɤɪɵɣ, ɜɥɚɠɧɵɣ
maeror, maerǀris m ɩɟɱɚɥɶ, ɫɤɨɪɛɶ
maestus, ɚ, um ɩɟɱɚɥɶɧɵɣ, ɭɧɵɥɵɣ, ɝɪɭɫɬɧɵɣ, ɦɪɚɱɧɵɣ
magis ɛɨɥɟɟ
magister, -tri ɬ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
magistra, -ae ƒ ɧɚɱɚɥɶɧɢɰɚ, ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɚ
magistrƗtus, -us ɬ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɣ ɩɨɫɬ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ
magnificus, -ɚ, -um ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ, ɢɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɩɵɲɧɵɣ;
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ, ɜɟɥɢɤɢɣ
magnitnjdo, -dinis ƒ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɨɝɪɨɦɧɨɫɬɶ
magnus, -ɚ, -um ɛɨɥɶɲɨɣ
maior, -ius ɫɪɚɜɧɢɬ, ɫɬ. ɨɬ magnus, -ɚ, -um
maiǀres, -um (pl.) ɩɪɟɞɤɢ, ɫɬɚɪɟɣɲɢɟ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ; ɫɟɧɚɬ
male ɩɥɨɯɨ, ɞɭɪɧɨ; ɧɟɭɞɚɱɧɨ; ɧɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ
maleficium, -i n ɡɥɨɞɟɹɧɢɟ, ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
malo, malui, –, malle ɛɨɥɶɲɟ ɠɟɥɚɬɶ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬɶ
malum, -i ɩ ɩɥɨɞ, ɹɛɥɨɤɨ; malum Punicum ɝɪɚɧɚɬ (ɛɭɤɜ.
ɩɭɧɢɣɫɤɢɣ ɩɥɨɞ)
malum, -i ɩ ɡɥɨ, ɛɟɞɚ
malus, -ɚ, -um ɩɥɨɯɨɣ, ɞɭɪɧɨɣ
mamma, ae f ɝɪɭɞɶ (ɠɟɧɫɤɚɹ)
mando, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɨɪɭɱɚɬɶ; fugae se mandƗre ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ
ɜ ɛɟɝɫɬɜɨ
Mandubracius, -i ɬ Ɇɚɢɞɭɛɪɚɤɢɣ (ɢɦɹ)
mane ɭɬɪɨɦ
maneo, mansi, mansum, -Ɲrɟ ɨɫɬɚɬɶɫɹ, ɩɪɟɛɵɜɚɬɶ, ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ,
ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ manifestus, -ɚ, -um ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ
manipǎlus, i ɬ ɦɚɧɢɩɭɥ (ɨɬɪɹɞ ɜɨɢɧɨɜ)
Manlius, -i ɬ Ɇɚɧɥɢɣ (ɢɦɹ)
manus, -us ƒ ɪɭɤɚ; ɨɬɪɹɞ; ɬɨɥɩɚ, ɲɚɣɤɚ

329
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Mnrcus Crassus Ɇɚɪɤ Ʉɪɚɫɟ (ɢɦɹ)
Marcus Tullius Cicero (gen. Marci Tullii Cicerǀnis) Ɇɚɪɤ Ɍɭɥɥɢɣ
ɐɢɰɟɪɨɧ (106–43 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
mare, -is n ɦɨɪɟ
margarƯta, -ae ƒ ɠɟɦɱɭɠɢɧɚ
marƯnus, -ɚ, -um ɦɨɪɫɤɨɣ
maritimus, -ɚ, -um ɩɪɢɦɨɪɫɤɢɣ
marƯtus, -i ɬ ɦɭɠ, ɫɭɩɪɭɝ
Marius, -i ɬ Ɇɚɪɢɣ (ɢɦɹ)
marmor, -oris n ɦɪɚɦɨɪ
marmoreus, -ɚ, -um ɦɪɚɦɨɪɧɵɣ
Mars, Martis ɬ Ɇɚɪɫ, ɛɨɝ ɜɨɣɧɵ
mater, -tris ƒ ɦɚɬɶ
matrimonium, -i ɩ ɛɪɚɤ, in matrlmonium darɟ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɡɚɦɭɠ
Matrona, -ae ɬ Ɇɚɬɪɨɧɚ, ɩɪɢɬɨɤ ɋɟɤɜɚɧɵ (ɧɵɧɟ Ɇɚɪɧɚ)
matrǀna, -ae ƒ ɩɨɱɬɟɧɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɞɚɦɚ, ɡɚɦɭɠɧɹɹ ɠɟɧɳɢɧɚ
maturesco, -rui, –, -erɟ ɫɨɡɪɟɜɚɬɶ
matnjro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɩɟɲɢɬɶ, ɬɨɪɨɩɢɬɶɫɹ
maximus (maxumus), -a, -um npeɜɨɫɯ. ɫɬ. ɨɬ magnus, -a, -um
maxƱme ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
maxƱmus, ɚ, um ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɣ (superlat.
ɤ magnus)
meƗtus, -us ɬ ɯɨɞ, ɩɭɬɶ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ
MedƝa, -ae ƒ Ɇɟɞɟɹ, ɞɨɱɶ ɤɨɥɯɢɞɫɤɨɝɨ ɰɚɪɹ ɗɬɚ
medeor, –, -Ɲri ɥɟɱɢɬɶ, ɜɪɚɱɟɜɚɬɶ
medƝla, ae f ɰɟɥɟɛɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɥɟɱɟɧɢɟ
medicƗmen, medicamƱnis n ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ
medicamentum, i n ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ
medicƯna, -ae ƒ ɦɟɞɢɰɢɧɚ
medicus, i ɬ ɜɪɚɱ
medium, -i ɩ ɫɟɪɟɞɢɧɚ, ɰɟɧɬɪ
medius, -ɚ, -um ɫɪɟɞɧɢɣ; ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ; ɩɨɥɨɜɢɧɧɵɣ
Meldi, -ǀrum ɬ ɧɚɪɨɞ, ɠɢɜɲɢɣ ɦɟɠɞɭ ɋɟɧɨɣ ɢ Ɇɚɪɧɨɣ
Melpomene, -es ƒ (ɝɪɟɱ.) Ɇɟɥɶɩɨɦɟɧɚ, ɦɭɡɚ ɬɪɚɝɟɞɢɢ
ɢ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ
melior, melior, melius ɥɭɱɲɢɣ (ɫɨɬɪɚr. ɤ bonus)

330
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

memƱni, meminisse ɩɨɦɧɢɬɶ


memor, -oris (ɫ gen.) ɩɨɦɧɹɳɢɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ
memorabilis, -e ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ,
ɭɜɚɠɚɟɦɵɣ
memoria, -ae ƒ ɩɚɦɹɬɶ, ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ
memoro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɭɩɨɦɢɧɚɬɶ
mendacium, -i n ɥɨɠɶ, ɜɵɦɵɫɟɥ, ɨɛɦɚɧ
mendax, mendacis ɥɠɢɜɵɣ
MenelƗus, -i ɬ Ɇɟɧɟɥɚɣ, ɰɚɪɶ ɋɩɚɪɬɵ
mens, mentis ƒ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɪɚɫɫɭɞɨɤ, ɪɚɡɭɦ, ɨɛɪɚɡ ɦɵɫɥɟɣ
mensa, -ae ƒ ɫɬɨɥ
mensis, -is ɬ ɦɟɫɹɰ
mentior, mentƯtus sum, mentƯri ɥɝɚɬɶ
mentum, i n ɩɨɞɛɨɪɨɞɨɤ
mercƗtor, -ǀris ɬ ɤɭɩɟɰ
mercatnjra, -ae ƒ ɬɨɪɝɨɜɥɹ
mercor, -Ɨtus sum, -Ɨri ɩɨɤɭɩɚɬɶ
Mercurius, -i ɬ Ɇɟɪɤɭɪɢɣ, ɜɟɫɬɧɢɤ ɛɨɝɨɜ, ɛɨɝ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
mereo, merui, meritum, -Ɲrɟ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɬɶ, ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ;
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ
meridiƗnus, -ɚ, -um ɩɨɥɭɞɟɧɧɵɣ ɸɠɧɵɣ
meridies ɬ ɩɨɥɞɟɧɶ; ɸɝ
merito ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨ, ɩɨ ɡɚɫɥɭɝɚɦ
meritum, -i ɩ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɡɚɫɥɭɝɚ
merus, -ɚ, -um ɱɢɫɬɵɣ, ɧɟ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ
merx, mercis ƒ ɬɨɜɚɪ
messis, messis f ɠɚɬɜɚ
MessƗla, -ae ƒ Ɇɟɫɫɚɥɚ, ɮɚɦɢɥɶɧɨɟ ɢɦɹ ɜ ɪɨɞɟ ȼɚɥɟɪɢɟɜ
Metellus, -i ɬ Ɇɟɬɟɥɥ (ɢɦɹ)
metuo, -ui, –, -ɟrɟ ɛɨɹɬɶɫɹ, ɨɩɚɫɚɬɶɫɹ
metus, -us ɬ ɫɬɪɚɯ
meus, -ɚ, -um ɦɨɣ
Midas, -ae ɬ Ɇɢɞɚɫ, ɮɪɢɝɢɣɫɤɢɣ ɰɚɪɶ
migro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ, ɩɟɪɟɟɡɠɚɬɶ, ɩɟɪɟɫɟɥɹɬɶɫɹ
miles, -litis ɬ ɜɨɢɧ, ɨɥɞɚɬ, ɛɨɟɰ
militƗris, -e ɜɨɟɧɧɵɣ, ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɣ

331
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


militia, -ae ƒ ɜɨɟɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ
mille (ɧɟɫɤɥ.; pl. milia) ɬɵɫɹɱɚ; (ɩɟɪɟɧ.) ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ;
mille passuum ɦɟɪɚ ɞɥɢɧɵ (ɦɢɥɹ)
millesƱmus, a, um ɬɵɫɹɱɧɵɣ
minƱme ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɬ
Miltiades, -is Ɇɢɥɶɬɢɚɞ (ɢɦɹ)
mimus, -i ɬ ɩɚɧɬɨɦɢɦ, ɤɨɦɟɞɢɚɧɬ
Minerva, -ae ƒ Ɇɢɧɟɪɜɚ, ɛɨɝɢɧɹ ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢ ɧɚɭɤ
minister, -tri ɬ ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ, ɩɨɦɨɳɧɢɤ
Minos, -ǀis ɬ Ɇɢɧɨɫ, ɜ ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ — ɰɚɪɶ Ʉɪɢɬɚ
minuo, -ui, -njtum, -ɟrɟ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ
mirabilis, -e ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ
miror -Ɨtus sum, -Ɨri ɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ, ɩɨɪɚɠɚɬɶɫɹ, ɜɨɫɯɢɳɚɬɶɫɹ
mirus, a, um ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
misceo, miscui, mistum (mixtum), -Ɲrɟ ɫɦɟɲɢɜɚɬɶ, ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ
miser, -era, -erum ɠɚɥɤɢɣ, ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ; ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɫɨɠɚɥɟɧɢɹ;
ɧɟɝɨɞɧɵɣ, ɩɨɞɥɵɣ
misere ɠɚɥɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɫɱɚɫɬɥɢɜɨ
mitis, -e ɦɹɝɤɢɣ, ɧɟɠɧɵɣ, ɤɪɨɬɤɢɣ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ
mitto, mƯsi, missum, -ɟrɟ ɩɨɫɵɥɚɬɶ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ; ɨɬɩɭɫɤɚɬɶ,
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ
mobƱlis, mobƱlis, mobƱle ɩɨɞɜɢɠɧɵɣ, ɩɟɪɟɦɟɧɱɢɜɵɦ
mobilitas, -Ɨtis ƒ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɛɵɫɬɪɨɬɚ
moderƗtus, a, um ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ, ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɧɵɣ, ɫɞɟɪɠɚɧɧɵɣ
modest ɫɤɪɨɦɧɨ
modestia, -ae ƒ ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶ
modicus, -ɚ, -um ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ
modo ɬɨɥɶɤɨ
modo... modo ɬɨ ...ɬɨ
modulor, -atus sum, -Ɨri ɦɟɥɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɟɬɶ, ɢɝɪɚɬɶ ɜ ɬɚɤɬ
modus, -i ɬ ɦɟɪɚ, ɨɛɪɚɡ, ɫɩɨɫɨɛ, ɥɚɞ
moenia, -ium n (pl.) ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɫɬɟɧɵ; (ɩɟɪɟɧ.) ɝɨɪɨɞ, ɠɢɥɢɳɟ
moles, -is ƒ ɦɚɫɫɚ, ɬɹɠɟɫɬɶ, ɧɚɫɵɩɶ
molestia, ɚɟ f ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɶ, ɨɝɨɪɱɟɧɢɟ, ɞɨɫɚɞɚ
molestus, -ɚ, -um ɨɛɪɟɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɬɹɠɟɥɵɣ, ɬɹɝɨɫɬɧɵɣ
mollio, -Ưvi, -Ưtum, -Ưre ɫɦɹɝɱɚɬɶ, ɫɝɥɚɠɢɜɚɬɶ

332
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

mollis, -e ɦɹɝɤɢɣ, ɧɟɠɧɵɣ


molo, -lui, -litum, -ɟrɟ ɦɨɥɨɬɶ, ɪɚɡɦɚɥɵɜɚɬɶ
moneo, -ui, -itum, -Ɲrɟ ɜɧɭɲɚɬɶ, ɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶ, ɭɛɟɠɞɚɬɶ
monitus, -us ɬ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ, ɭɜɟɳɟɜɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ
mons, montis ɬ ɝɨɪɚ
monstro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
monstrum, i n ɱɭɞɨɜɢɳɟ
montƗnus, -ɚ, -um ɝɨɪɧɵɣ, ɝɨɪɢɫɬɵ
montƗnus, -i ɬ ɠɢɬɟɥɶ ɝɨɪ
monumentum, -i n ɩɚɦɹɬɧɢɤ
mora, -ɚɟ ƒ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ, ɡɚɞɟɪɠɤɚ
morbƱdus, a, um ɛɨɥɶɧɨɣ, ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɣ
morbus, -i ɬ ɛɨɥɟɡɧɶ
mordeo, momordi, morsum, -Ɲrɟ ɤɭɫɚɬɶ
morior, mortuus sum, mori ɭɦɢɪɚɬɶ
moror, -Ɨtus sum, -Ɨri ɡɚɞɟɪɠɢɢɚɬɶɫɹ, ɦɟɞɥɢɬɶ
morǀsus, a, um ɫɜɨɟɧɪɚɜɧɵɣ
mors, mortis ƒ ɫɦɟɪɬɶ
mortƗlis, -e ɫɦɟɪɬɧɵɣ
mortuus, -a, -um ɦɟɪɬɜɵɣ, ɭɦɟɪɲɢɣ
mortuus, -i ɬ ɦɟɪɬɜɟɰ, ɬɪɭɩ
mos, moris ɬ ɨɛɵɱɚɣ, ɧɪɚɜ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɜɨɥɹ, ɫɜɨɟɜɨɥɢɟ
motus, -us ɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ; ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ; ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ
mǂveo, mǀvi, mǀtum ɞɜɢɝɚɬɶ; ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ; castra movƝre
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢɡ ɥɚɝɟɪɹ
mox ɫɤɨɪɨ, ɜɫɤɨɪɟ; ɩɨɬɨɦ, ɡɚɬɟɦ
Mucius Scaevola Ɇɭɰɢɣ ɋɰɟɜɨɥɚ (scaevola ɛɭɤɜ. ɥɟɜɲɚ)
mulier, -eris ƒ ɠɟɧɳɢɧɚ
muliƟbris, muliƟbris, muliƟbre ɠɟɧɫɤɢɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɟɧɳɢɧɟ
multilǂquus, ɚ, um ɛɨɥɬɥɢɜɵɣ, ɦɧɨɝɨɫɥɨɜɧɵɣ
multitnjdo, -dinis ƒ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ, ɦɚɫɫɚ, ɬɨɥɩɚ
multo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɧɚɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɲɬɪɚɮɨɜɚɬɶ
multus, -ɚ, -um ɦɧɨɝɢɣ, ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
mundus, -i ɬ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɟ, ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ, ɦɢɪ
munimentum, -i n ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ, ɡɚɳɢɬɚ, ɨɩɥɨɬ
munio, -Ưvi, -Ưtum, -Ưre ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ

333
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


munitio, -ǀnis ƒ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
munus, -eris ɩ ɩɨɞɚɪɨɤ, ɞɚɪ
murex, -icis ɬ ɭɥɢɬɤɚ; (ɩɟɪɟɧ.) ɛɚɝɪɹɧɵɣ ɰɜɟɬ, ɩɭɪɩɭɪ
murus, -i ɬ ɫɬɟɧɚ
Musa, -ɚɟ ƒ ɦɭɡɚ
musca, -ɚɟ ƒ ɦɭɯɚ
musƱca, ɚɟ f ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɦɭɡ, ɦɭɡɵɤɚ
mustum, -i ɩ ɦɨɥɨɞɨɟ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɨɟ ɜɢɧɨ
mutatio, -ǀnis ƒ ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ; ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ
muto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɞɜɢɝɚɬɶ, ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶ; ɦɟɧɹɬɶ, ɢɡɦɟɧɹɬɶ,
ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶ
mutuo ɜɡɚɢɦɧɨ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ
mutus, -ɚ, -um ɧɟɦɨɣ
MycƝnae, -arum ƒ Ɇɢɤɟɧɵ, ɞɪɟɜɧɢɣ ɝɨɪɨɞ Ⱥɪɝɨɥɢɞɵ
Myndus, -i ƒ Ɇɢɧɞ (ɝɨɪɨɞ ɜ Ɇ. Ⱥɡɢɢ)
myrtus, -i ƒ ɦɢɪɬ

N
nam ɜɟɞɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ; ɢɦɟɧɧɨ
Nammeius, -i ɇɚɦɦɟɣ, ɢɦɹ ɝɟɥɶɜɟɬɚ
nanciscor, nactus (nanctus) sum, nancisci ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ, ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ
NantuƗtes, -ium m ɧɚɪɨɞ ɤɟɥɶɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
narro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨɝɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ
nascor, natus sum, nasci ɪɨɠɞɚɬɶɫɹ
Naso, -ǀnis ɬ ɇɚɡɨɧ; Ɋ. Ovidius Naso ɉɭɛɥɢɣ Ɉɜɢɞɢɣ ɇɚɡɨɧ,
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɪɢɦɫɤɢɣ ɩɨɷɬ
nasus, i m ɧɨɫ
natnjra, -ɚɟ f ɩɪɢɪɨɞɚ
natus, -i ɬ ɫɵɧ
naufragium, -i ɩ ɤɨɪɚɛɥɟɤɪɭɲɟɧɢɟ
naufrăgus, ɚ, um ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣ ɤɨɪɚɛɥɟɤɪɭɲɟɧɢɟ
nauta, -ɚɟ ɬ ɦɨɪɹɤ
navƗlis, -e ɫɭɞɨɜɨɣ, ɦɨɪɫɤɨɣ
navigatio, -ǀnis f ɩɥɚɜɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɟ, ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ
naviger, -gera, -gerum ɧɟɫɭɳɢɣ ɤɨɪɚɛɥɢ
navigium, -i ɩ ɤɨɪɚɛɥɶ
334
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

navigo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɥɵɬɶ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɟ


navis, -is f ɤɨɪɚɛɥɶ
navita ɫɦ. nauta
nɟ ɱɬɨɛɵ ɧɟ (ɫɨɸɡ)
nɟ ɥɢ (ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ)
Neapolis, -is f ɇɟɚɩɨɥɶ
nɟɫ = neque
necessarius, -ɚ, -um ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ, ɧɭɠɧɵɣ; (ɩɟɪɟɧ.)
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
necesse (ɧɟɫɤɥɨɧ.) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɟ; ~ esse ɛɵɬɶ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɦ; ~ habƝre ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ
necessitas, necessitƗtis f ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
nɟɫɨ, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɭɛɢɜɚɬɶ
necto, nexui, nexum, ere ɜɹɡɚɬɶ, ɩɥɟɫɬɢ
neglƟgo, -exi, -ectum, -ere ɧɟ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ, ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɬɶ, ɩɪɟɡɢɪɚɬɶ
nego, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ «ɧɟɬ», ɨɬɜɟɪɝɚɬɶ; ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶ,
ɨɬɜɟɪɝɚɬɶ ɩɪɨɫɶɛɭ
negotium, -i ɩ ɡɚɧɹɬɢɟ, ɞɟɥɨ
Neptnjnus, -i ɬ ɇɟɩɬɭɧ, ɛɨɝ ɦɨɪɹ
nemɨ ɧɢɤɬɨ
nequƗquam ɧɢɤɨɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɢɤɚɤ
neque = nɟɫ ɢ ɧɟ, ɞɚɠɟ ɧɟ
nequeo, -Ưvi, -Ưtum, -Ưre ɧɟ ɦɨɱɶ, ɧɟ ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
nequƯquam ɧɚɩɪɚɫɧɨ, ɬɳɟɬɧɨ
nequitia, -ɚɟ f ɧɟɝɨɞɧɨɫɬɶ, ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɢɟ, ɛɟɫɩɭɬɫɬɜɨ
Nervii, -ǀrum ɬ ɧɟɪɜɢɢ, ɩɥɟɦɹ ɜ ɛɟɥɶɝɢɣɫɤɨɣ Ƚɚɥɥɢɢ
nescio, -Ưvi (ii), -Ưtum, -Ưre ɧɟ ɡɧɚɬɶ, ɧɟ ɭɦɟɬɶ
neuter, neutra, neutrum ɧɢ ɨɞɢɧ (ɢɡ ɞɜɭɯ): ɧɢ ɬɨɬ, ɧɢ ɞɪɭɝɨɣ
neve ɢ ɱɬɨɛɵ ɧɟ
nex, necis f ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɦɟɪɬɶ, ɭɛɢɣɫɬɜɨ
ni ɫɦ. nisi
niger, nigra, nigrum ɱɟɪɧɵɣ
nihil (nil) ɧɢɱɬɨ; ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ; ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ;
nihilo minus ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
nil ɫɦ. nihil
nimƯrum ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ

335
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


nimis ɫɥɢɲɤɨɦ, ɨɱɟɧɶ
nimium ɨɱɟɧɶ, ɫɥɢɲɤɨɦ
nimius, -ɚ, -um ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɣ
nisi ɟɫɥɢ ɧɟ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɧɟ, ɤɪɨɦɟ, ɪɚɡɜɟ ɥɢɲɶ
niveus, ɚ, um ɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɣ, ɛɟɥɵɣ
niteo, -tui, –, -Ɲrɟ ɛɥɟɫɬɟɬɶ, ɫɜɟɪɤɚɬɶ
nix, nivis f ɫɧɟɝ
nobƱlis, -e ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ, ɡɧɚɬɧɵɣ
nobilitas, -Ɨtis f ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ; ɡɧɚɬɧɨɫɬɶ, ɡɧɚɬɶ
noceo, -ui, -itum, -Ɲrɟ ɜɪɟɞɢɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɹɬɶ ɜɪɟɞ
noctu ɧɨɱɶɸ
nocturnus, -ɚ, -um ɧɨɱɧɨɣ
nolo, nolui, -, nolle ɧɟ ɯɨɬɟɬɶ
nomen, -minis n ɢɦɹ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ
nominƗtim ɩɨɢɦɟɧɧɨ, ɬɨɱɧɨ, ɹɫɧɨ
nomƱno, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɧɚɡɵɜɚɬɶ (ɩɨ ɢɦɟɧɢ); ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ,
ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ; ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ, ɭɩɨɦɢɧɚɬɶ
nɨn ɧɟ; nɨn modo... , sed etiam ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ..., ɧɨ ɢ
nondum ɟɳɟ ɧɟ
nongentesƱmus, ɚ, um ɞɟɜɹɬɢɫɨɬɵɣ
nonne ɧɟɭɠɟɥɢ ɧɟ, ɧɟ ɥɢ
nonnullus, -ɚ, -um ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ
nonus, a, um ɞɟɜɹɬɵɣ
nonnumquam ɢɧɨɝɞɚ
Noreia, -ɚɟ f ɇɨɪɟɣɹ, ɝɨɪɨɞ ɜ ɇɨɪɢɤɟ (ɫɦ. Noricum)
Noricum, -i ɩ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɟɠɞɭ Ⱦɭɧɚɟɦ ɢ Ⱥɥɶɩɚɦɢ
nos ɦɵ
noster, -tra, -trum ɧɚɲ
noto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɨɬɦɟɱɚɬɶ, ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ
notus, -a, -um ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ, ɡɧɚɸɳɢɣ
novem ɞɟɜɹɬɶ
novus, -ɚ, -um ɧɨɜɵɣ
nox, noctis f ɧɨɱɶ, ɧɨɱɧɨɣ ɨɬɞɵɯ, ɬɟɦɧɨɬɚ, ɦɪɚɤ; ɫɦɟɪɬɶ
nubes, -is f ɨɛɥɚɤɨ, ɬɭɱɚ
nubƱlus, -ɚ, -um ɨɛɥɚɱɧɵɣ, ɩɚɫɦɭɪɧɵɣ; ɦɪɚɱɧɵɣ, ɬɹɠɟɥɵɣ
(tempus)

336
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

nubo, nupsi, nuptum, -ɟrɟ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɡɚɦɭɠ (ɫ dat.)


nudo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɛɧɚɠɚɬɶ, ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɩɪɢɤɪɵɬɢɹ
nudus, -ɚ, -um ɨɛɧɚɠɟɧɧɵɣ
nullus, -ɚ, -um (gen. nullltis, dal. nulli) ɧɢɤɚɤɨɣ
num ɪɚɡɜɟ, ɧɟɭɠɟɥɢ, ɥɢ
Numa Pompilius ɬ ɇɭɦɚ ɉɨɦɦɢɥɢɣ, ɜɬɨɪɨɣ ɪɢɦɫɤɢɣ ɰɚɪɶ
numen, -minis n ɜɨɥɹ; ɛɨɠɟɫɬɜɨ, ɫɜɹɬɵɧɹ
numƟro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɬɶ; (ɫ ɞɜɭɦɹ ɚɫc.)
ɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɟɦ-ɥɢɛɨ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɡɚ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ
numƟrus, -i ɬ ɱɢɫɥɨ
nummus, -i ɬ ɦɨɧɟɬɚ; (pl.) ɞɟɧɶɝɢ
numquam (nunquam) ɧɢɤɨɝɞɚ
nunc ɬɟɩɟɪɶ, ɫɟɣɱɚɫ
nuntio, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɨɨɛɳɚɬɶ, ɢɡɜɟɳɚɬɶ
nuntius, -i ɬ ɜɟɫɬɧɢɤ, ɩɨɫɨɥ; ɢɡɜɟɫɬɢɟ
nuper ɧɟɞɚɜɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ
nuptiae, -Ɨrum f ɛɪɚɤɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
nusquam ɧɢɝɞɟ
nutrio, -Ưvi, -Ưtum, -Ưre ɤɨɪɦɢɬɶ
nutrix, -Ưcis f ɤɨɪɦɢɥɢɰɚ
nux, nucis f ɨɪɟɯ
Nympha, -ae f ɧɢɦɮɚ (ɠɟɧɫɤɨɟ ɛɨɠɟɫɬɜɨ); ɦɨɥɨɞɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ

Ɉ
ob (ɫ ɚɫɫ.) ɤ, ɩɟɪɟɞ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɢɡ-ɡɚ
obaerƗtus, -i ɬ ɞɨɥɠɧɢɤ
ob-Ʊcio, iƝci, iectum, [ob-iăcio] ɛɪɨɫɚɬɶ ɜɩɟɪɟɞ, ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɜɩɟɪɟɞ, ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɬɶ
oblivio, -ǀnis f ɡɚɛɜɟɧɢɟ, ɡɚɛɵɜɱɢɜɨɫɬɶ
obliviscor, lƯtus sum, -livisci (c gen. ɢɥɢ ɚɫɫ.) ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɤɨɦ-ɥɢɛɨ
ɢɥɢ ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ
obruo, -rui, -rutum, -ɟrɟ ɡɚɜɚɥɢɜɚɬɶ, ɡɚɫɵɩɚɬɶ
obscuritas, -Ɨtis f ɬɟɦɧɨɬɚ, ɧɟɹɫɧɨɫɬɶ
obscnjro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɡɚɬɟɦɧɹɬɶ, ɫɤɪɵɜɚɬɶ
obsecro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɭɦɨɥɹɬɶ, ɡɚɤɥɢɧɚɬɶ
obscnjrus, ɚ, um ɬɟɦɧɵɣ, ɧɟɹɫɧɵɣ
337
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


observo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɬɶ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ
obses, -idis ɬ, f ɡɚɥɨɠɧɢɤ, ɡɚɥɨɠɧɢɰɚ
obsideo, -sƝdi, -sessum, -Ɲrɟ ɫɢɞɟɬɶ, ɩɪɟɛɵɜɚɬɶ ɝɞɟ-ɥɢɛɨ;
ɨɫɚɠɞɚɬɶ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ
obsidio, -ǀnis f ɨɫɚɞɚ, ɛɥɨɤɚɞɚ; ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ob-sum, fui, –, esse ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɜɪɟɞɢɬɶ
obstrepo, -pui, -itum, -ɟrɟ (ɫ dat.) ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɫ ɲɭɦɨɦ
obstringo, -strinxi, -strictum, -ere ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ, ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɬɶ
obtempƟro, obtemperƗvi, obtemperƗtum ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ,
ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ, ɫɥɭɲɚɬɶɫɹ
obtineo, -tinui, -tentum, -Ɲrɟ ɜɥɚɞɟɬɶ
obviam ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ
occasio, -ǀnis f ɫɥɭɱɚɣ, ɩɨɜɨɞ
occƗsus, -us ɬ ɡɚɯɨɞ; ~ solis ɡɚɩɚɞ
occidens, -ntis ɬ ɡɚɤɚɬ, ɡɚɩɚɞ
occƱdo, -cƱdi, -cƗsum, -ere ɩɚɞɚɬɶ, ɪɭɲɢɬɶɫɹ; ɩɚɫɬɶ, ɩɨɝɢɛɧɭɬɶ
occƯdo, -cƯdi, -cƯsum, -ere ɭɛɢɜɚɬɶ; ɜɚɥɢɬɶ ɧɚɡɟɦɶ
occulto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɤɪɵɜɚɬɶ, ɭɬɚɢɜɚɬɶ
occǎpo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶ, ɡɚɜɥɚɞɟɜɚɬɶ; ɧɚɩɚɞɚɬɶ,
ɧɚɫɬɢɝɚɬɶ
occurro, occurri, occursum, -ere ɛɟɠɚɬɶ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ;
ɩɨɩɚɞɚɬɶɫɹ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ, ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɭɦ
Oceanus, -i ɬ ɨɤɟɚɧ
Ocelum, -i n Ɉɤɟɥ, ɝɨɪɨɞ ɜ ɐɢɡɚɥɶɩɢɣɫɤɨɣ Ƚɚɥɥɢɢ
octƗvus, ɚ, um ɜɨɫɶɦɨɣ
octingenti, -ae, -ɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ
octo ɜɨɫɟɦɶ
Octodnjrus, -i ɬ ɝɨɪɨɞ ɜɟɪɚɝɪɨɜ
ocǎlus, -i ɬ ɝɥɚɡ
odi, odisse ɧɟɧɚɜɢɞɟɬɶ
odiǀsus, -ɚ, -um ɧɟɧɚɜɢɫɬɧɵɣ
odium, i n ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ
Oenomaus, -i ɬ ɗɧɨɦɚɣ (ɢɦɹ)
officium, -i ɩ ɞɨɥɝ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ
offundo, -fnjdi, -fnjsum, -ere ɫɵɩɚɬɶ, ɡɚɫɵɩɚɬɶ
olim ɧɟɤɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ-ɬɨ

338
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

Olympos (-us), -i ɬ Ɉɥɢɦɩ, ɝɨɪɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɢ


ɢ Ɏɟɫɫɚɥɢɢ; (ɩɟɪɟɧ.) ɧɟɛɨ
omnƯno ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɫɨɜɫɟɦ, ɜɩɨɥɧɟ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
omnis, -e ɜɟɫɶ, ɜɫɹɤɢɣ, ɤɚɠɞɵɣ; ɰɟɥɵɣ
onero, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɨɛɪɟɦɟɧɹɬɶ, ɧɚɝɪɭɠɚɬɶ
onus, oneris n ɬɹɠɟɫɬɶ, ɛɪɟɦɹ, ɧɨɲɚ
onustus, ɚ, um ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɵɣ, ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɣ
operarius, -i ɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɩɨɞɟɧɳɢɤ
operio, oparui, opertum, -Ưre ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ, ɫɤɪɵɜɚɬɶ
Opimius, -i m Ɉɩɢɦɢɣ (ɢɦɹ)
oportet, -tuit, -Ɲrɟ (ɛɟɡɥ.) ɞɨɥɠɧɨ, ɧɚɞɨ
oppidƗnus, -i ɬ ɝɨɪɨɠɚɧɢɧ
oppƱdum, -i n ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɝɨɪɨɞ
oppleo, -plƝvi, -plƝtum, -Ɲrɟ ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ
ɨɪɪǀnɨ, -posui, -positum, -ɟrɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜ, ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
(ɜ pass. ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ)
opportunitas, -Ɨtis f ɭɞɨɛɫɬɜɨ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ,
ɜɵɝɨɞɚ
opportnjnus, -ɚ, -um ɭɞɨɛɧɵɣ
oppressus, -ɚ, -um ɭɝɧɟɬɟɧɧɵɣ
opprimo, -pressi, -pressum, -ɟɝɟ ɫɠɢɦɚɬɶ, ɬɟɫɧɢɬɶ, ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɬɶ;
ɩɨɞɚɜɥɹɬɶ
oppugno, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɲɬɭɪɦɨɜɚɬɶ
ops, opis f ɫɢɥɚ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ; (pl.) opes ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ
opto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɢɡɛɢɪɚɬɶ, ɠɟɥɚɬɶ
optƱmus, ɚ, um ɥɭɱɲɢɣ (superl. ɤ bonus)
opulentus, ɚ, um ɛɨɝɚɬɵɣ, ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ
opus, -eris n ɬɪɭɞ, ɞɟɥɨ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ
opus n (ɧɟɫɤɥɨɧɹɟɦɨɟ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ; ~ eit ɧɭɠɧɨ,
ɟɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ (ɚbl.)
ɨrɚ, -ɚɟ f ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ
oraculum, -i n ɨɪɚɤɭɥ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ, ɩɪɨɪɢɰɚɧɢɟ
oratio, -ǀnis f ɪɟɱɶ, ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɟ
orƗtor, -ǀris ɬ ɨɪɚɬɨɪ
orbis, -is ɬ ɤɪɭɝ; orbis terrƗrum (terrae) ɡɟɦɥɹ, ɦɢɪ
orbus, -a, -um ɥɢɲɟɧɧɵɣ, ɨɫɢɪɨɬɟɜɲɢɣ

339
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


ordo, -inis ɬ ɪɹɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ; ɟɯ ordine ɩɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ
Orgetorix, -Ưgis ɬ Ɉɪɝɟɬɨɪɢɝ (ɢɦɹ)
orƯgo, -ginis f ɧɚɱɚɥɨ
orior, ortus sum, -Ưri ɜɨɫɯɨɞɢɬɶ, ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ
ornamentum, -i n ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ
ornatrix, ornatrƯcis f ɪɚɛɵɧɹ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɫɜɨɟɣ ɝɨɫɩɨɠɢ
ornƗtus, -us ɬ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ
ornƗtus, -a, -um ɤɪɚɫɢɜɵɣ, ɪɚɡɭɤɪɚɲɟɧɧɵɣ, ɢɡɹɳɧɵɣ
orno, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɭɤɪɚɲɚɬɶ
oro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɦɨɥɢɬɶ, ɩɪɨɫɢɬɶ
ortus, -us ɬ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɜɨɫɯɨɞ; ~ solis ɜɨɫɬɨɤ, (ɩɟɪɟɧ.)
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɧɚɱɚɥɨ
os, oris n ɪɨɬ, ɥɢɰɨ, ɜɡɨɪ; ɜɯɨɞ, ɭɫɬɶɟ
os, ossis n ɤɨɫɬɶ
osculum, i n ɩɨɰɟɥɭɣ
ostendo, -tendi, -tƝntum, -ɟrɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ; ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ;
ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɜɢɞ
ostento, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ (ɧɚɩɨɤɚɡ)
ostiarius, i m ɩɪɢɜɪɚɬɧɢɤ
ostium, -i n ɜɯɨɞ, ɞɜɟɪɶ; ɭɫɬɶɟ
otium, -i n ɞɨɫɭɝ
ovis, -is f ɨɜɰɚ
ovum, i n ɹɣɰɨ

Ɋ
pabulƗtor, -ǀris ɬ ɮɭɪɚɠɢɪ
pabulor, -Ɨtus sum, -Ɨri ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɮɭɪɚɠ
pabulum, -i n ɩɚɫɬɛɢɳɟ
paco, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶ, ɭɫɦɢɪɹɬɶ
paene ɩɨɱɬɢ
paeninsula, -ɚɟ f ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ
paedagǀgus, i ɬ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
pagus, -i ɬ ɨɛɥɚɫɬɶ
palaestra, ae f ɩɚɥɟɫɬɪɚ (ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɜ Ƚɪɟɰɢɢ)
palma, ae f ɩɚɥɶɦɚ; ɧɚɝɪɚɞɚ
palla, -ɚɟ f ɞɥɢɧɧɵɣ ɩɥɚɳ
340
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

Pallas, -adis f ɉɚɥɥɚɞɚ, ɷɩɢɬɟɬ ɛɨɝɢɧɢ Ⱥɮɢɧɵ


palus, -njdis f ɛɨɥɨɬɨ
pampineus, -ɚ, -um ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɵɣ
Pan, Panis ɨɬ (ɚɫɫ. Ɋɚnɚ) ɉɚɧ, ɛɨɝ ɥɟɫɨɜ
pancratiastes, pancratiastae ɬ (ɝɪɟɱ.) ɩɚɧɤɪɚɬɢɚɫɬ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɛɨɪɟɰ)
pando, pandi, passum, -ɟrɟ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɪɚɫɩɪɚɜɥɹɬɶ,
ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ
pandus, -ɚ, -um ɢɡɨɝɧɭɬɵɣ (ɨ ɫɩɢɧɟ ɞɟɥɶɮɢɧɚ)
panis, -is ɬ ɯɥɟɛ
Pannonia, -ɚɟ f ɉɚɧɧɨɧɢɹ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɟɠɞɭ Ⱦɚɤɢɟɣ, ɇɨɪɢɤɨɦ
ɢ ɂɥɥɢɪɢɟɣ
Pannonii, -ǀrum m ɠɢɬɟɥɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɠɞɭ Ⱦɚɤɢɟɣ ɢ ɂɥɥɢɪɢɟɣ
Paphus, -i f ɉɚɮ, ɝɨɪɨɞ ɧɚ ɨ. Ʉɢɩɪɟ
papyrifer, -ɚ, -um ɩɨɪɨɫɲɢɣ ɩɚɩɢɪɭɫɨɦ
par, paris ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ, ɪɚɜɧɵɣ
parƗtus, -ɚ, -um ɝɨɬɨɜɵɣ
parco, peperci, –, -ɟrɟ ɛɟɪɟɱɶ; (ɫ dat.) ɠɚɥɟɬɶ, ɳɚɞɢɬɶ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ
parcus, ɚ, um ɛɟɪɟɠɥɢɜɵɣ, ɷɤɨɧɨɦɧɵɣ
parens, -entis m, f ɪɨɞɢɬɟɥɶ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
pareo, -ui, -itum, -Ɲrɟ ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ; ɛɵɬɶ ɹɫɧɵɦ, ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ
pario, pepƟri, partum ɪɨɠɞɚɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ; ovum ɪɚɝƟrɟ
ɫɧɨɫɢɬɶ ɹɣɰɨ
paries, -etis ɬ ɫɬɟɧɚ
Paris , -idis ɬ ɉɚɪɢɫ, ɫɵɧ ɬɪɨɹɧɫɤɨɝɨ ɰɚɪɹ ɉɪɢɚɦɚ
ParnƗsis, -sidis ɩɚɪɧɚɫɫɤɢɣ
ɪɚrɨ, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɞɨɛɵɜɚɬɶ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ
pars, -tis f ɱɚɫɬɶ; ɫɬɨɪɨɧɚ; ɩɚɪɬɢɹ
parsimonia, -ɚɟ f ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɶ
partio, -Ưvi, -Ưtum, -Ưre ɞɟɥɢɬɶ, ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɜɨɸ ɱɚɫɬɶ
partitio, -ǀnis f ɞɟɥɟɧɢɟ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
parum ɦɚɥɨ
parvus, -ɚ, -um ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ
passer, -eris ɬ ɜɨɪɨɛɟɣ
passus, -us ɬ ɲɚɝ; mille passuum ɪɢɦɫɤɚɹ ɦɢɥɹ (= 1478, 7 ɦ,
ɬ.ɟ. ɩɨɱɬɢ 1,5 ɤɦ)

341
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


pastor, -ǀris ɬ ɩɚɫɬɭɯ
patefacio, -fƝci, -factum, -ɟrɟ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ; ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɦɵɦ,
ɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞɢɦɵɦ
pateo, -ui, –, -Ɲrɟ ɛɵɬɶ ɨɬɤɪɵɬɵɦ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ
pater, -tris ɬ ɨɬɟɰ ~ familiae ɨɬɟɰ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ; ~ patriae ɨɬɟɰ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɚ (ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɬɢɬɭɥ); ~ conscriptus ɫɟɧɚɬɨɪ; (plur.)
ɫɟɧɚɬɨɪɵ, ɩɚɬɪɢɰɢɢ
patientia, -ɚɟ f ɬɟɪɩɟɧɢɟ, ɜɵɞɟɪɠɤɚ
patina, -ɚɟ f ɛɥɸɞɨ
patiens, patiens, patiens, gen. patientis [patior] ɜɵɧɨɫɥɢɜɵɣ,
ɬɟɪɩɟɥɢɜɵɣ
patior, passus sum, pati ɬɟɪɩɟɬɶ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ
patria, -ae f ɨɬɟɱɟɫɬɜɨ
patrius, -ɚ, -um ɨɬɟɱɟɫɤɢɣ, ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
Patroclus, -i ɬ ɉɚɬɪɨɤɥ, ɥɭɱɲɢɣ ɞɪɭɝ Ⱥɯɢɥɥɚ
patrǀnus, -i ɬ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶ
paucitas, -Ɨtis f ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
paucus, -ɚ, -um ɧɟɦɧɨɝɢɣ, ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
paulisper ɧɟɦɧɨɝɨ, ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ
paulum ɧɟɦɧɨɝɨ
paulus, -ɚ, -um ɦɚɥɵɣ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
pauper, -eris ɛɟɞɧɵɣ
paupertas, -atis f ɛɟɞɧɨɫɬɶ
ɪɚɯ, pacis f ɦɢɪ, ɩɨɤɨɣ, ɬɢɲɢɧɚ
pecco, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ, ɩɪɨɜɢɧɢɬɶɫɹ;
(ɫɨ)ɝɪɟɲɢɬɶ
pectus, pectǂris n ɝɪɭɞɶ
pecunia, ae f ɞɟɧɶɝɢ
pecus, -oris n ɫɤɨɬ
pecus, -udis f ɫɤɨɬ
pedes, -itis ɬ ɩɟɲɢɣ, ɩɟɯɨɬɢɧɟɰ
pedester, -tris, -tre ɩɟɲɢɣ, ɩɟɯɨɬɧɵɣ; ɫɭɯɨɩɭɬɧɵɣ
pedica, -ɚɟ f ɩɭɬɵ, ɨɤɨɜɵ
peditƗtus, us ɬ ɩɟɯɨɬɚ
peior, peior, peius ɯɭɞɲɢɣ, ɯɭɠɟ
pelagus, -i n ɦɨɪɟ

342
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

pellƟgo ɫɦ. perlƟgo


pellis, pellis f ɲɤɭɪɚ, ɦɟɯ
pello, pepǎli, pulsum ɝɧɚɬɶ, ɬɨɥɤɚɬɶ
Pelopidas, -ɚɟ ɬ ɉɟɥɨɩɢɞ, ɮɢɜɚɧɫɤɢɣ ɩɨɥɤɨɜɨɞɟɰ
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶ
pendeo, pependi ɜɢɫɟɬɶ, ɛɵɬɶ ɩɨɜɟɲɟɧɧɵɦ
pendo, pependi, pensum, -ɟrɟ ɜɟɲɚɬɶ; ɩɥɚɬɢɬɶ
penitus ɜɧɭɬɪɢ, ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ
per (ɫ ɚɫc.) ɱɟɪɟɡ, ɩɨ
ɪɟrɚ, ɚɟ f ɫɭɦɚ, ɫɭɦɤɚ
perago, -Ɲgi, -actum, -ere ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ, ɫɩɪɚɜɥɹɬɶ
peragro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ, ɨɛɯɨɞɢɬɶ
percello, -culi, -culsum, -ɟrɟ ɩɨɪɚɠɚɬɶ, ɩɪɨɧɡɚɬɶ
perdo, -didi, -ditum, -ɟrɟ ɝɭɛɢɬɶ, ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ ɬɟɪɹɬɶ
perdnjco, -xi, -ctum, -ɟɝɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
peregrƯnor, -Ɨtus sum, -Ɨri ɫɬɪɚɧɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ
peregrƯnus, ɚ, um ɢɧɨɡɟɦɧɵɣ, ɱɭɠɨɣ; ɬ ɱɭɠɟɫɬɪɚɧɟɰ, ɫɬɪɚɧɧɢɤ
perennis, -e ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ, ɜɟɱɧɵɣ
perexiguus, -a, -um ɜɟɫɶɦɚ ɦɚɥɵɣ
perfacilis, -e ɨɱɟɧɶ ɥɟɝɤɢɣ
perfectus, -a, -um ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ, ɨɬɥɢɱɧɵɣ
perfero, -tuli, -lƗtum, -ferre ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ, ɞɨɧɨɫɢɬɶ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ,
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
perficio, -fƝci, -fectum, -ɟrɟ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶ
perfidia, -ɚɟ f ɜɟɪɨɥɨɦɫɬɜɨ, ɧɟɜɟɪɧɨɫɬɶ, ɧɟɱɟɫɬɧɨɫɬɶ
perfodio, fǀdi, -fossum, -ere ɩɪɨɤɚɩɵɜɚɬɶ, ɩɪɨɪɵɜɚɬɶ
perfringo, -frƝgi, -fractum, ere ɥɨɦɚɬɶ
perfugium, -i n ɭɛɟɠɢɳɟ
perfuga, -ɚɟ ɬ ɩɟɪɟɛɟɠɱɢɤ
ɪɟr-fundo, fnjdi, fnjsum ɜɵɥɢɜɚɬɶ, ɨɛɥɢɜɚɬɶ
pergo, perrexi, perrectum, ere ɢɞɬɢ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ,
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ
Pericles, -is ɬ ɉɟɪɢɤɥ, ɚɮɢɧɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶ,
ɨɪɚɬɨɪ ɢ ɩɨɥɤɨɜɨɞɟɰ (493–429 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
periclum ɫɦ. pericǎlum
periculǀsus, ɚ, um ɨɩɚɫɧɵɣ

343
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


pericǎlum, i n ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɪɢɫɤ
perinde ɬɚɤ ɠɟ, ɪɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
peristylium, i n ɩɟɪɢɫɬɢɥɶ (ɞɜɨɪ ɫ ɤɨɥɨɧɧɚɞɨɣ ɜ ɝɪɟɱ.-ɪɢɦɫɤɨɦ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ ɫɬɢɥɟ)
perƯtus, ɚ, um ɨɩɵɬɧɵɣ, ɢɫɤɭɫɧɵɣ
ɪɟr-lƟgo, lƝgi, lectum ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɡɚɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ
permitto, -mƯsi, -missum, -ɟrɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ
per-mǀtus, ɚ, um ɫɦ. permoveo
per-mǂveo, mǀvi, mǀtum ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ, ɜɨɥɧɨɜɚɬɶ
permultus, -ɚ, -um ɜɟɫɶɦɚ ɦɧɨɝɢɣ
permutatio, -ǀnis f ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɨɛɦɟɧ, ɩɟɪɟɜɨɞ ɞɟɧɟɝ
pernicies, perniciƝi f ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ, ɝɢɛɟɥɶ
perniciǀsus, -ɚ, -um ɝɢɛɟɥɶɧɵɣ, ɨɩɚɫɧɵɣ
pernobilis, -e ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ
pernumero, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɦ. numero
perǀsus, -a, -um ɩɨɥɧɵɣ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ
perpaucus, -a, -um ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɵɣ, ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɦɧɨɝɢɣ
perpetuo ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɧɟɭɫɬɚɧɧɨ
perpetuus, ɚ, um ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ, ɜɟɱɧɵɣ, ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɵɣ
perrumpo, -rnjpi, -ruptum, -ere (ɫ ɚɫc.) ɩɪɨɪɵɜɚɬɶ
Persa, -ɚɟ ɬ ɩɟɪɫ
persequor, -secnjtus sum, -sequi ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
persevƝro, perseverƗvi, perseverƗtum ɭɩɨɪɫɬɜoɜɚɬɶ
Persicus, -a, -um ɩɟɪɫɢɞɫɤɢɣ
perspicio, -spexi, -spectum, -ɟrɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
persuadeo, -suƗsi, -suƗsum, -Ɲre (c dat.) ɭɛɟɠɞɚɬɶ, ɭɜɟɪɹɬɶ,
ɜɧɭɲɚɬɶ
persulto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre (ɫ ɚɫc.) ɩɪɵɝɚɬɶ ɩɨ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ
per-terreo, terrui, terrƱtum ɭɫɬɪɚɲɚɬɶ, ɩɭɝɚɬɶ
perterrƱtus ɫɦ. perterreo
pertineo, -tinui, –, -Ɲrɟ ɩɪɨɫɬɢɪɚɬɶɫɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ, ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
perturbo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɤ,
ɜ ɡɚɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɜɨɥɧɨɜɚɬɶ
per-vƟnio, vƝni, ventum ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ, ɞɨɯɨɞɢɬɶ, ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ
pes, pedis ɬ ɧɨɝɚ
pessƱmus, a, um ɫɚɦɵɣ ɩɥɨɯɨɣ, ɯɭɞɲɢɣ

344
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

pestis, -is f ɡɚɪɚɡɚ, ɱɭɦɚ, ɝɢɛɟɥɶ


peto, petƯvi, petƯtum ɢɫɤɚɬɶ, ɩɪɨɫɢɬɶ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ, ɞɨɦɨɝɚɬɶɫɹ
pharmaceutƯcus, ɚ, um ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ
Pharnaces, -is ɬ Ɏɚɪɧɚɤ, ɩɨɧɬɢɣɫɤɢɣ ɰɚɪɶ
PhilƝmon, -ǀnis ɬ Ɏɢɥɟɦɨɧ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɣ ɮɪɢɝɢɣɫɤɢɣ
ɫɬɚɪɢɤ-ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ, ɦɭɠ Ȼɚɜɤɢɞɵ
Philippus, -i ɬ Ɏɢɥɢɩɩ (ɢɦɹ)
philosophia, ɚɟ f ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ
philosǂphus, i ɬ ɮɢɥɨɫɨɮ
philyra, -ɚɟ f ɥɵɤɨ
Phoebus, -i ɬ Ɏɟɛ, Ⱥɩɨɥɥɨɧ
PhoenƯces, -um ɬ ɮɢɧɢɤɢɹɧɟ
pictnjra, -ɚɟ f ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɤɚɪɬɢɧɚ
pictor, pictǀris m ɠɢɜɨɩɢɫɟɰ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ
piƟtas, pietƗtis f ɧɚɛɨɠɧɨɫɬɶ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɟ; ɥɸɛɨɜɶ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ
piger, ɪigrɚ, pigrum ɥɟɧɢɜɵɣ
pigritia, -ɚɟ f ɥɟɧɶ
pila, ɚe f ɦɹɱ
pilum, -i ɬ ɤɨɩɶɟ
pingo, pinxi, pictum ɩɢɫɚɬɶ ɤɪɚɫɤɚɦɢ, ɪɢɫɨɜɚɬɶ
pinguis, -e ɠɢɪɧɵɣ, ɬɭɱɧɵɣ
pinxit ɫɦ. pingo
pirum, -i n ɝɪɭɲɚ
Pirustae, -Ɨrum ɬ ɧɚɪɨɞ, ɠɢɜɲɢɣ ɜ ɂɥɥɢɪɢɢ
piscis, -is m ɪɵɛɚ
Piso, -ǀnis ɬ ɉɢɡɨɧ, ɮɚɦɢɥɶɧɨɟ ɢɦɹ ɜ ɪɨɞɟ Ʉɚɥɶɩɭɪɰɢɟɜ
pistrƯnum, i n ɦɟɥɶɧɢɰɚ
pius, ɚ, um ɧɚɛɨɠɧɵɣ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɣ
placeo, placui, placƱtum ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ; ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ, ɪɟɲɚɬɶ;
senatui placuit ɫɟɧɚɬ ɪɟɲɢɥ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥ
placo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶ, ɭɦɢɥɨɫɬɢɜɥɹɬɶ
plaga, ɚɟ f ɭɞɚɪ
plagǀsus, ɚ, um ɞɪɚɱɥɢɜɵɣ
plane ɪɨɜɧɨ, ɹɫɧɨ, ɜɩɨɥɧɟ
planities, -Ɲi f ɪɚɜɧɢɧɚ
planta, ɚɟ f ɪɚɫɬɟɧɢɟ

345
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


planus, -ɚ, -um ɩɥɨɫɤɢɣ, ɪɨɜɧɵɣ, ɹɫɧɵɣ
Plato, -ǀnis ɬ ɉɥɚɬɨɧ, ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ (427–347 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
plaustrum, -i n ɬɟɥɟɝɚ, ɩɨɜɨɡɤɚ
plausus, us ɬ ɯɥɨɩɚɧɶɟ, ɪɭɤɨɩɥɟɫɤɚɧɢɟ, ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɵ;
plausum dare ɚɩɥɨɞɢɪɨɜɚɬɶ, ɯɥɨɩɚɬɶ
plebs, plebis f ɩɥɟɛɟɢ, ɩɪɨɫɬɨɣ ɧɚɪɨɞ
plectrum, -i n ɩɥɟɤɬɪ; ɩɚɥɨɱɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɞɚɪɹɥɢ ɩɨ ɫɬɪɭɧɚɦ
ɥɢɪɵ
plenus, -ɚ, -um ɩɨɥɧɵɣ; ɛɨɝɚɬɵɣ, ɨɛɢɥɶɧɵɣ;
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
plerumque ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
plerusque, -raque, -rumque ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ
ploro, plorƗvi, plorƗtum ɝɨɪɶɤɨ ɩɥɚɤɚɬɶ, ɪɵɞɚɬɶ
Pluto, -ǀnis ɬ ɉɥɭɬɨɧ, ɛɨɝ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ
plures, plures, plura ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ, ɦɧɨɝɢɟ (ɫɨɬɪɚr.
ɤ multi)
plurƱmus, ɚ, um ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɣ (superl.
ɤ mullus)
pluvia, ɚɟ f ɞɨɠɞɶ
pocǎlum, i n ɛɨɤɚɥ, ɱɚɲɚ, ɤɭɛɨɤ
poƝma, -atis n ɩɨɷɦɚ, ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɪɨenɚ, ɚɟ f ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ, ɜɢɧɚ
Poenus, -i m ɩɭɧɢɟɰ, ɤɚɪɮɚɝɟɧɹɧɢɧ
poƝta, ɚɟ ɬ ɩɨɷɬ
polleo, –, –, -Ɲrɟ ɢɦɟɬɶ ɫɢɥɭ
pollex, -icis ɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɚɥɟɰ
polliceor, pollicitus sum, pollicƝri ɨɛɟɳɚɬɶ
pomarium, i n ɮɪɭɤɬɨɜɵɣ ɫɚɞ
Pompeius, -i ɬ ɉɨɦɩɟɣ
pomum, i n ɩɥɨɞ, ɹɛɥɨɤɨ
pondus, -eris n ɜɟɫ
pono, posui, posƱtum ɤɥɚɫɬɶ, ɫɬɚɜɢɬɶ
pons, pontis m ɦɨɫɬ
Ponticus, -ɚ, -um ɩɨɧɬɢɣɫɤɧɣ
pontifex, -ficis ɬ ɜɟɪɯɨɜɧɵɣ ɠɪɟɰ
pontus, -i ɬ ɦɨɪɟ (ɝɪɟɱ.)

346
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

populƗris, -e ɧɚɪɨɞɧɵɣ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ, ɩɨɥɟɡɧɵɣ


popǎlus, i ɬ ɧɚɪɨɞ; ɬɨɥɩɚ; ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
PorsƝna, -ɚɟ ɬ ɉɨɪɫɟɧɚ, ɰɚɪɶ ɷɬɪɭɫɤɨɜ
porta, ɚɟ f ɞɜɟɪɶ, ɜɨɪɨɬɚ
portƱcus, portƱcus f ɩɨɪɬɢɤ, ɤɨɥɨɧɧɚɞɚ, ɤɪɵɬɚɹ ɝɚɥɟɪɟɹ
porto, portƗvi, portƗtum ɧɟɫɬɢ, ɧɨɫɢɬɶ
portorium, -i n ɩɨɲɥɢɧɚ
portus, porlus ɬ ɩɨɪɬ, ɝɚɜɚɧɶ, ɩɪɢɫɬɚɧɶ
posco, poposci ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ, ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ; ɩɪɨɫɢɬɶ
positio, -ǀnis f ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
possessio, -ǀnis f ɜɥɚɞɟɧɢɟ
possideo, -sƝdi, -sessum, -Ɲrɟ (ɫ ɚɫc.) ɜɥɚɞɟɬɶ, ɨɛɥɚɞɚɬɶ
pos-sum, potui, –, posse [pot-sum] ɦɨɱɶ, ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
post (ɫ ɚɫc.) ɡɚ, ɩɨɡɚɞɢ, ɩɨɫɥɟ
postea ɩɨɬɨɦ, ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
postƟrus, ɚ, um ɩɨɡɞɧɟɣɲɢɣ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ, ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
postquam ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ
postremum ɧɚɩɨɫɥɟɞɨɤ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɡ
postrƝmus, ɚ, um ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɤɪɚɣɧɢɣ
postridie [postƟro die] ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɞɟɧɶ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɞɟɧɶ
postǎlo, postulƗvi, postulƗtum ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
Postumia, -ɚɟ f ɉɨɫɬɭɦɢɹ (ɢɦɹ)
potens, -ntis ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɫɢɥɨɣ, ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
potentia, -ɚɟ f ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ, ɫɢɥɚ
potestas, potestƗtis f ɜɥɚɫɬɶ, ɫɢɥɚ, ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ
potior, -tƯtus sum, -Ưri ɡɚɜɥɚɞɟɜɚɬɶ, ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ
potis, -e ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
potius ɫɤɨɪɟɟ, ɥɭɱɲɟ, ɛɨɥɶɲɟ
poto, potƗvi, potum ɩɢɬɶ
prae (ɫ ɚɫc.) ɩɟɪɟɞ, ɜɩɟɪɟɞɢ
praealtus, -ɚ, -um ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ, ɨɱɟɧɶ ɝɥɭɛɨɤɢɣ
praebeo, praebui, praebƱtum ɞɚɜɚɬɶ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
praecƝdo, -cessi, -cessum, -ɟrɟ ɢɞɬɢ ɜɩɟɪɟɞ, ɫɬɨɹɬɶ ɜɵɲɟ,
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ
praeceps, praecipitis ɩɚɞɚɸɳɢɣ ɜɧɢɡ ɝɨɥɨɜɨɣ, ɤɪɭɬɨɣ
praeceptor, praeceptǀris ɬ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ

347
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


praeceptum, i ɩ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ
prae-cƱpio, cƝpi, ceptum ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɭɱɢɬɶ, ɧɚɫɬɚɜɥɹɬɶ,
ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɬɶ
praecipito, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɧɢɡɜɟɪɝɚɬɶ, ɛɪɨɫɚɬɶɫɹ ɫɬɪɟɦɝɥɚɜ
praecipue ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɪɝɚɟ-clƗrus, ɚ, um ɛɥɢɫɬɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ
praeclnjdo, -clnjsi, -clnjsum, -ere ɡɚɩɢɪɚɬɶ
praecordia, -ǀrum n ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɢ; ɝɪɭɞɶ, ɩɨɦɵɫɥɵ
praeda, ɚɟ f ɞɨɛɵɱɚ
praedƯco, -dixi, -dictum, -ere ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚɩɟɪɟɞ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɬɶ,
ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ
praedo, -ǀnis ɬ ɪɚɡɛɨɣɧɢɤ
praedor, -Ɨtus sum, -Ɨri (ɫ ɚɫc.) ɝɪɚɛɢɬɶ, ɩɨɯɢɳɚɬɶ
praefectus, i ɬ ɫɬɨɹɳɢɣ ɜɨ ɝɥɚɜɟ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ; ɪrɚɟfectus navis
ɤɚɩɢɬɚɧ ɤɨɪɚɛɥɹ
praefero, -tuli, -lƗtum, -ferre ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬɶ
praeficio, -fƝci, -fectum, -ere (c dat), ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɞ, ɜɨ ɝɥɚɜɟ
praefƯgo, -fixi, -fixum, -ere ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɬɶ ɫɩɟɪɟɞɢ, ɩɪɢɛɢɜɚɬɶ
praemium, i n ɧɚɝɪɚɞɚ
praenǀmen, praenomƱnis n ɥɢɱɧɨɟ ɢɦɹ
praeparo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ
prae-pǀno, posui, posƱtum ɫɬɚɜɢɬɶ ɜɩɟɪɟɞɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬɶ
praeruptus, -a, -um ɤɪɭɬɨɣ, ɨɛɪɵɜɢɫɬɵɣ
praesertim ɨɫɨɛɟɧɧɨ
praesidium, -i n ɡɚɳɢɬɚ, ɩɨɦɨɳɶ; ɜɨɟɧ. ɨɛɨɪɨɧɚ, ɝɚɪɧɢɡɨɧ
praesens, praesens, praesens, gen. praesentis ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ,
ɧɵɧɟɲɧɢɣ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
praestans, -antis ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ
prae-sto, stiti ɫɬɨɹɬɶ ɜɩɟɪɟɞɢ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ; ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ;
sc praestƗre ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ
prae-sum, fui –, esse ɛɵɬɶ ɜɩɟɪɟɞɢ, ɫɬɨɹɬɶ ɜɨ ɝɥɚɜɟ
praeter (ɫ ɚcc.) ɦɢɦɨ, ɤɪɨɦɟ, ɧɚɪɹɞɭ
praetor, praetǀris ɬ ɩɪɟɬɨɪ
pratum, i n ɥɭɝ
premo, pressi, pressum, -ere ɠɚɬɶ, ɞɚɜɢɬɶ; ɬɟɫɧɢɬɶ, ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
pretiǀsus, ɚ, um ɰɟɧɧɵɣ, ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɣ, ɞɨɪɨɝɨɣ

348
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

pretium, i n ɰɟɧɚ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ


prex, precis f ɩɪɨɫɶɛɚ, ɦɨɥɶɛɚ
Priamus, -i ɬ ɉɪɢɚɦ, ɰɚɪɶ Ɍɪɨɢ
pridem ɩɪɟɠɞɟ, ɪɚɧɶɲɟ, ɡɚɪɚɧɟɟ
pridie ɧɚɤɚɧɭɧɟ
primarius, -ɚ, -um ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ
primo ɫɦ. primum
primum ɜɩɟɪɜɵɟ; ɫɧɚɱɚɥɚ
primus, ɚ, um ɩɟɪɜɵɣ
princeps, princƱpis m, f ɝɥɚɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɩɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɶ
principƗtus, us m ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɬ
principium, i n ɧɚɱɚɥɨ
prior, prior, prius ɩɪɟɠɧɢɣ, ɩɟɪɜɵɣ
pristinus, -ɚ, -um ɩɪɟɠɧɢɣ, ɫɬɚɪɢɧɧɵɣ, ɫɬɚɪɵɣ, ɩɪɨɲɥɵɣ
prius ɪɚɧɶɲɟ, ɩɪɟɠɞɟ; nɨn prius ɧɟ ɪɚɧɶɲɟ, ɧɟ ɩɪɟɠɞɟ
priusquam ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ
privƗtus, ɚ, um ɱɚɫɬɧɵɣ, ɥɢɱɧɵɣ; ɥɢɲɟɧɧɵɣ
privo, privƗvi, privƗtum ɥɢɲɚɬɶ (ɱɟɝɨ — ɚbl.)
ɪrɨ (ɫ ɚbl.) ɩɟɪɟɞ; ɡɚ, ɜ ɡɚɳɢɬɭ; ɜɦɟɫɬɨ
probatio, -ǀnis f ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
probƱtas, probitƗtis f ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ
probo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɞɨɛɪɹɬɶ, ɯɜɚɥɢɬɶ
probus, -a, -um ɱɟɫɬɧɵɣ
procƝdo, -cessi, -cessum, -ere ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɜɩɟɪɟɞ, ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ
procella, -ae f ɛɭɪɹ
proclƯvis, -e ɢɞɭɳɢɣ ɩɨɞ ɝɨɪɭ, ɨɬɥɨɝɢɣ
procul 1) (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɜɞɚɥɢ; 2) (ɩɪɟɞɥɨɝ ɫ abl.) ɜɞɚɥɢ ɨɬ
prodigium, -i n ɱɭɞɨ, ɱɭɞɟɫɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ; ɩɪɟɞɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
prodigia observƗre ɨɫɬɟɪɟɝɚɬɶɫɹ ɩɪɟɞɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɣ
prodo, -didi, -ditum, -dere ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ, ɜɵɞɚɜɚɬɶ
prodnjco, -duxi, -ductum, -ɟrɟ ɜɟɫɬɢ ɜɩɟɪɟɞ, ɜɵɜɨɞɢɬɶ;
ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ
proelium, -i n ɫɪɚɠɟɧɢɟ, ɛɢɬɜɚ
profƗnus, -ɚ, -um ɦɢɪɫɤɨɣ, ɧɟɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
profectio, -ǀnis f ɭɯɨɞ, ɨɬɴɟɡɞ
profero, -tuli, -lƗtum, -ferre ɜɵɧɨɫɢɬɶ (ɜɩɟɪɟɞ), ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ

349
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


proficiscor, -fectus sum, -ficisci ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ, ɭɯɨɞɢɬɶ
proflƯgo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɨɤɪɭɲɚɬɶ
profugio, -fnjgi, –, -ere ɛɟɠɚɬɶ, ɭɛɟɝɚɬɶ
profugus, -a, -um ɛɟɠɚɜɲɢɣ, ɫɤɢɬɚɸɳɢɣɫɹ
profundo, -fnjdi, -fnjsum, -ere ɩɪɨɥɢɜɚɬɶ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɜ ɠɟɪɬɜɭ
profundus, -ɚ, -um ɝɥɭɛɨɤɢɣ, ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ
progredior, -gressus sum, -gredi ɜɵɯɨɞɢɬɶ, ɢɞɬɢ ɜɩɟɪɟɞ
prohibeo, -bui, -itum, -Ɲrɟ (ɫ ɚɫc.) ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ;
ɡɚɳɢɳɚɬɶ
proicio, -iƝci, -iectum, -ɟrɟ ɛɪɨɫɚɬɶ ɜɩɟɪɟɞ
prolƗbor, -lapsus sum, -lƗbi ɫɤɨɥɶɡɢɬɶ ɜɧɢɡ, ɫɤɚɬɵɜɚɬɶɫɹ
Prometheus, -ei ɬ ɉɪɨɦɟɬɟɣ, ɜ ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ ɨɞɢɧ
ɢɡ ɬɢɬɚɧɨɜ
promiscuus, -ɚ, -um ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ, ɨɛɳɢɣ; ɩɪɨɫɬɨɣ
promitto, -mƯsi, -missum, -ere ɨɛɟɳɚɬɶ
promptus, -ɚ, -um ɹɜɧɵɣ, ɝɨɬɨɜɵɣ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɫɤɥɨɧɧɵɣ
promunturium, -i n ɜɵɫɬɭɩ ɝɨɪɵ, ɦɵɫ
pronus, -ɚ, -um ɩɨɤɚɬɵɣ
ɪrɨɪɟ ɛɥɢɡɤɨ, ɩɨɱɬɢ
propero, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɩɟɲɢɬɶ
propinquus, -ɚ, um ɛɥɢɡɤɢɣ, ɪɨɞɧɨɣ, ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
propitius, -ɚ, -um ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɵɣ
propter (ɫ ɚɫc.) ɢɡ-ɡɚ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
propterea ɩɨɷɬɨɦɭ; ~ quod ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
propugno, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɪɚɠɚɬɶɫɹ, ɡɚɳɢɳɚɬɶɫɹ
prosequor, cnjtus sum, sequi ɢɞɬɢ ɜɫɥɟɞ
prosilio, -ui, –, -Ưre ɜɫɤɚɤɢɜɚɬɶ, ɛɪɨɫɚɬɶɫɹ
prospectus, -us ɬ ɜɢɞ, ɜɡɝɥɹɞ
Proserpina, -ae f ɉɪɨɡɟɪɩɢɧɚ, ɛɨɝɢɧɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ,
ɫɭɩɪɭɝɚ ɉɥɭɬɨɧɚ
prospere ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ, ɭɞɚɱɧɨ; ɪɚrum prospere ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɭɞɚɱɧɨ
prospicio, -spexi, -spectum, -ere ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɞɚɥɶ
protinus ɩɪɹɦɨ, ɞɚɥɶɲɟ
proveho, -xi, -ctum, -ere ɜɵɜɨɞɢɬɶ, ɨɬɩɥɵɜɚɬɶ
provenio, -vƝni, -ventum, -Ưre ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɜɩɟɪɟɞ, ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ
proverbium, -i n ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɚ

350
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

provideo, -vƯdi, -vƯsum, -Ɲrɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ, ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ


provincia, -ae f ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ (ɫɬɪɚɧɚ ɜɧɟ ɂɬɚɥɢɢ)
proximus, -ɚ, -um ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ; ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ, ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ;
ɜɟɫɶɦɚ ɛɥɢɡɤɢɣ, ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
prudenter ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɧɨ
prudentia, -ae f ɡɧɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ, ɧɚɭɤɚ, ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɢɟ,
ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
prytanis, -is (ɚɫɫ. -in) ɬ ɩɪɢɬɚɧ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ
prytanium, -i n ɩɪɢɬɚɧɟɣ (ɦɟɫɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɜɵɫɲɢɯ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ)
publicus, -ɚ, -um ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ; ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɩɪɨɫɬɨɣ; res publica ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɥɚ,
ɩɨɥɢɬɢɤɚ; ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
Publius, -i ɬ ɉɭɛɥɢɣ (ɢɦɹ)
Publius Servilius Casca ɉɭɛɥɢɣ ɋɟɪɜɢɥɢɣ Ʉɚɫɤɚ (ɢɦɹ)
puer, -eri ɬ ɦɚɥɶɱɢɤ
pugna, -ae f ɛɢɬɜɚ, ɫɪɚɠɟɧɢɟ
pugno, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɪɚɠɚɬɶɫɹ, ɛɨɪɨɬɶɫɹ
pulcher, -chra, -chrum ɤɪɚɫɢɜɵɣ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ, ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ
pulchritnjdo, -dinis f ɤɪɚɫɨɬɚ
pullus, -i ɬ ɩɬɟɧɟɰ
pulso, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɢɥɶɧɨ ɬɨɥɤɚɬɶ, ɭɞɚɪɹɬɶ, ɫɬɭɱɚɬɶɫɹ
Punicus, -ɚ, -um ɩɭɧɢɱɟɫɤɢɣ
punio, -Ưvi, -Ưtum, -Ưre ɧɚɤɚɡɵɜɚɬɶ
puppis, -is f ɤɨɪɦɚ, (ɩɟɪɟɧ.) ɤɨɪɚɛɥɶ
purgo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɱɢɳɚɬɶ
puto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɞɭɦɚɬɶ, ɫɱɢɬɚɬɶ, ɩɨɥɚɝɚɬɶ
putrefacio, -fƝci, -factum, -ɟrɟ ɪɚɡɪɵɯɥɹɬɶ
pyramis, -idis f ɩɢɪɚɦɢɞɚ
Pyrenaeus, -a, -um ɩɢɪɟɧɟɣɫɤɢɣ; Pyrenaei montes
ɉɢɪɟɧɟɣɫɤɢɟ ɝɨɪɵ
Pyrrhus, -i ɬ ɉɢɪɪ, ɰɚɪɶ ɗɩɢɪɚ (319–272 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
Pythagoras, -ae ɬ ɉɢɮɚɝɨɪ, ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ-ɢɞɟɚɥɢɫɬ
(VI ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.)

351
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Q
qua ɤɚɤɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɝɞɟ
quacumque (quacunque) ɤɚɤɢɦ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɩɭɬɟɦ, ɝɞɟ ɛɵ ɧɢ
quadraginta ɫɨɪɨɤ
quadrƗtus, -ɚ, -um ɱɟɬɵɪɟɯɭɝɨɥɶɧɵɣ
quadriduum, -i n ɱɟɬɵɪɟɯɞɧɟɜɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ
quaero, quaesƯvi, quaesƯtum, -ere ɢɫɤɚɬɶ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ, ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ
quaeso, -Ưvi, –, -ɟrɟ ɩɪɨɫɢɬɶ
quaestor, quaestoris m ɤɜɟɫɬɨɪ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɱɢɧɨɜɧɢɤ)
quaestus, -us ɬ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɞɨɯɨɞ
qualis, -e ɤɚɤɨɣ
quam ɤɚɤ, ɫɤɨɥɶ; ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ; (ɩɨɫɥɟ ɫɪɚɜɧɢɬ, ɫɬ.) ɱɟɦ, ɧɟɠɟɥɢ;
ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ
quamdiu ɤɚɤ ɞɨɥɝɨ, (ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ) ɩɨɤɚ
quamquam ɯɨɬɹ
quamvis ɤɚɤ ɛɵ ɧɢ; (ɫ ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɨɦ) ɯɨɬɹ
quando (ɜɨɩɪ.) ɤɨɝɞɚ?
quantum = quanto ɫɤɨɥɶɤɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
quantus, -ɚ, -um ɤɚɤɨɣ, ɫɤɨɥɶ ɜɟɥɢɤɢɣ
quartus, -ɚ, -um ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
quasi ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɛɵ, ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɛɵ
quattuor ɱɟɬɵɪɟ
quattuordƟcim ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɶ
-que ɢ; ɚ; senes puerique ɫɬɚɪɢɤɢ ɢ ɞɟɬɢ
quemadmodum ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
quercus, -us f ɞɭɛ
querƝla, -ae f ɠɚɥɨɛɚ
qui, quae, quod ɤɨɬɨɪɵɣ, -ɚɹ, -ɨɟ; ɤɨɬɨɪɵɣ? ɱɬɨ ɡɚ?
quia ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ
quidam, quaedam, quoddam ɤɚɤɨɣ-ɬɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ, ɨɞɢɧ, ɧɟɤɬɨ
quidem ɠɟ, ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɨ ɜɟɞɶ; nɟ ... quidem ɞɚɠɟ ... ɧɟ
quidquid ɱɬɨ ɛɵ ɧɢ
quies, -Ɲtis f ɩɨɤɨɣ, ɨɬɞɵɯ
quiesco, -Ɲvi, -Ɲtum, -Ɲrɟ ɛɵɬɶ (ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ) ɫɩɨɤɨɣɧɵɦ
quilƱbet, quaelƱbet, quodlƱbet ɤɚɠɞɵɣ, ɥɸɛɨɣ, ɤɬɨ ɭɝɨɞɧɨ

352
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

quin (ɫ ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɨɦ) ɱɬɨɛɵ ɧɟ, ɱɬɨ (ɩɨɫɥɟ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ)


quingentesimus, -ɚ, -um ɩɹɬɢɫɨɬɵɣ
quinquagesimus, -ɚ, -um ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɵɣ
quinque ɩɹɬɶ
quintus, -ɚ, -um ɩɹɬɵɣ
Quintus Atrius Ʉɜɢɧɬ Ⱥɬɪɢɣ (ɢɦɹ)
QuirƯtes, -ium ɬ ɤɜɢɪɢɬɵ, ɪɢɦɫɤɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ
quis, quid ɤɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ, ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ
quis, quid ɤɬɨ? ɱɬɨ?
quisquam, quaequam, quidquam ɤɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ, ɤɚɤɨɣ-ɬɨ
quisque, quaeque, quidque (quodque) ɤɚɠɞɵɣ, ɜɫɹɤɢɣ
quivis, quaevis, quodvis ɤɚɤɨɣ ɭɝɨɞɧɨ, ɜɫɹɤɢɣ, ɥɸɛɨɣ
quoad (ɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ) ɞɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɪ; (ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ) ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ;
(ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ) ɤɚɤ ɞɨɥɝɨ?, ɩɨɤɚ, ɩɨɤɚ ɧɟ
quocunque ɤɭɞɚ ɧɢ
quod ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ; ɱɬɨ
quomodo ɤɚɤ? ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ?
quondam ɤɨɝɞɚ-ɬɨ, ɧɟɤɨɝɞɚ
quoniam ɤɨɝɞɚ ɭɠɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ
quoque ɬɚɤɠɟ, ɞɚɠɟ
quot ɫɤɨɥɶɤɨ
quotannis ɟɠɟɝɨɞɧɨ
quotiens ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ

R
radix, -dƯcis f ɤɨɪɟɧɶ
Raeti, -ǀrum ɬ ɠɢɬɟɥɢ Ɋɟɰɢɢ, ɫɬɪɚɧɵ ɦɟɠɞɭ Ⱦɭɧɚɟɦ, Ɋɟɣɧɨɦ
ɢ Ʌɟɯɨɦ
ramus, -i ɬ ɜɟɬɜɶ, ɜɟɬɤɚ
rɚnɚ, -ɚɟ f ɥɹɝɭɲɤɚ
rapax, -Ɨcis ɯɢɳɧɵɣ, ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ
rapƱdus, -ɚ, -um ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ
rapina, ɚɟ f ɝɪɚɛɟɠ
rapio, rapui, raptum, -ɟrɟ ɯɜɚɬɚɬɶ, ɭɜɨɞɢɬɶ, ɩɨɯɢɳɚɬɶ
raptus, -us ɬ ɩɨɯɢɳɟɧɢɟ
rɚrɨ ɪɟɞɤɨ
353
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


rarus, -ɚ, -um ɪɟɞɤɢɣ
ratio, -ǀnis f ɫɱɟɬ, ɪɚɫɱɟɬ; ɫɩɨɫɨɛ; ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɪɚɫɫɭɞɨɤ, ɪɚɡɭɦ
rationƗlis, rationƗlis, rationƗle ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ratis, -is f ɩɥɨɬ; (ɩɨɷɬ.) ɫɭɞɧɨ
ratus, -ɚ, -um ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
recƝdo, -cessi, -cessum, -ere ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ
recens, -ntis ɫɜɟɠɢɣ, ɧɟɞɚɜɧɢɣ, ɧɟɭɜɹɞɚɸɳɢɣ
recipio, -cƝpi, -ceptum, -ere ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ; se recipere ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ
recƯto, recitƗvi, recitƗtum ɱɢɬɚɬɶ ɜɫɥɭɯ, ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ,
ɞɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɬɶ
recreo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɜɨɫɫɨɡɞɚɜɚɬɶ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ,
ɜɵɡɞɨɪɚɜɥɢɜɚɬɶ
recte ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɱɟɫɬɧɨ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ
recto ɩɪɹɦɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
rectum, i n ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ, ɪɚɡɭɦɧɨɟ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɟ
rectus, -ɚ, -um ɩɪɹɦɨɣ, ɨɬɜɟɫɧɵɣ
recnjso, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ
recutio, -cussi, -cussum, -ere ɫɨɬɪɹɫɚɬɶ
reddo, reddidi, redditum, -ɟre ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ, ɨɬɞɚɜɚɬɶ
redeo, -ii, -itum, -Ưre ɢɞɬɢ ɧɚɡɚɞ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ
redigo, -Ɲgi, -acttim, -ɟrɟ ɝɧɚɬɶ ɧɚɡɚɞ, ɨɬɝɨɧɹɬɶ, ɨɬɞɚɜɚɬɶ,
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ
redimo, -Ɲmi, -emptum, -ɟrɟ ɜɵɤɭɩɚɬɶ
reditio, -ǀnis f ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
reditus, -us m ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
rednjco, -xi, -ctum, -ɟrɟ ɨɬɜɨɞɢɬɶ, ɨɬɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɨɛɪɚɬɧɨ
redundo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɪɚɡɥɢɜɚɬɶɫɹ, ɥɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɪɚɣ;
ɢɡɨɛɢɥɨɜɚɬɶ; ɢɦɟɬɶ ɜ ɢɡɛɵɬɤɟ (ɫ ɚbl.)
refero, rettuli, relƗtum, referre ɧɟɫɬɢ ɧɚɡɚɞ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ,
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ; ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɧɚɡɚɞ, ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ
(referre pedem)
refertus, -ɚ, -um ɧɚɛɢɬɵɣ, ɩɨɥɧɵɣ
refƱcio, -fƝci, -fectum, -ere ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
rɟ-fǎgio, fnjgi, fugƱtum ɭɛɟɝɚɬɶ, ɢɡɛɟɝɚɬɶ
refugium, -i n ɭɛɟɠɢɳɟ
regƗlis, -e ɰɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ

354
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

regero, -gessi, -gestum, -ere ɛɪɨɫɚɬɶ ɧɚɡɚɞ


regina, -ɚɟ f ɰɚɪɢɰɚ
regio, -ǀnis f ɫɬɪɚɧɚ, ɨɛɥɚɫɬɶ
regno, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɪɚɜɢɬɶ; ɢɦɟɬɶ ɜɥɚɫɬɶ
regnum, -i n ɰɚɪɫɤɚɹ ɜɥɚɫɬɶ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ; ɰɚɪɫɬɜɨ,
ɜɥɚɞɟɧɢɟ
regǎla, ɚe f ɩɪɚɜɢɥɨ
regulus, -i ɬ (ɭɦɟɧɶɲɢɬ. ɨɬ rɟɯ) ɰɚɪɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
reicio, -iƝci, -iectum, -erɟ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɬɶ
religio, -ǀnis f ɛɥɚɝɨɝɨɜɟɧɢɟ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɥɢɝɢɹ
religiǀsus, -ɚ, -um ɫɨɜɟɫɬɥɢɜɵɣ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ
relinquo, -lƯqui, -lictum, -ɟrɟ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɩɨɤɢɞɚɬɶ
reliquiae, -Ɨrum f ɨɫɬɚɬɤɢ, ɪɚɡɜɚɥɢɧɵ
reliquus, -ɚ, -um ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹ
remedium, -i n ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ, ɫɪɟɞɫɬɜɨ
re-mǂveo, mǀvi, mǀtum ɨɬɨɞɜɢɝɚɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶ
remigo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɝɪɟɫɬɢ
remigro, -Ɨvi, -Ɨtum, Ɨre ɩɟɪɟɫɟɥɹɬɶɫɹ ɧɚɡɚɞ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ
reminiscor, –, reminisci ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ (ɤɨɝɨ, ɱɬɨ ɫ gen.)
remitto, -mƯsi, -missum, -ɟrɟ ɨɬɩɭɫɤɚɬɶ, ɨɬɫɵɥɚɬɶ
remollesco, –, –, -ɟrɟ ɞɟɥɚɬɶɫɹ ɦɹɝɤɢɦ, ɢɡɧɟɠɢɜɚɬɶɫɹ,
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɫɥɚɛɵɦ
remǀtus, -ɚ, -um ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɣ, ɞɚɥɟɤɢɣ
remus, -i ɬ ɜɟɫɥɨ
renovo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ, ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɬɶ
renuntio, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɢɡɜɟɳɚɬɶ
reor, ratus sum, reri ɫɱɢɬɚɬɶ, ɞɭɦɚɬɶ, ɩɨɥɚɝɚɬɶ
rɟ-păro, paravi, ɪɚrătum ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
repello, -puli, -pulsum, -ɟrɟ ɨɬɝɨɧɹɬɶ, ɨɬɪɚɠɚɬɶ
repente ɜɧɟɡɚɩɧɨ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ, ɜɞɪɭɝ
repentƯnus, -ɚ, -um ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ, ɜɧɟɡɚɩɧɵɣ
repƟrio, reppƟri, repertum, -Ưre ɧɚɯɨɞɢɬɶ; ɨɬɵɫɤɢɜɚɬɶ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ;
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ
repetitio, -ǀnis f ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ

355
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


repeto, -petƯvi, -petƯtum, -ɟrɟ ɜɧɨɜɶ ɧɚɩɚɞɚɬɶ, ɨɩɹɬɶ
ɭɫɬɪɟɦɥɹɬɶɫɹ; ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ (ɩɪɢɜɨɡɢɬɶ) ɧɚɡɚɞ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ,
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɬɶ; ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɨ
rɟ-pleo, plƝvi, plƝtum ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
re-prƱmo, pressi, pressum [re-prƟmo] ɩɨɞɚɜɥɹɬɶ, ɩɨɤɨɪɹɬɶ
reporto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ (ɨɛɪɚɬɧɨ); victoriam
reportare ɨɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɨɛɟɞɭ
reprehendo, -prehendi, -prehensum, -ɟrɟ ɩɨɪɢɰɚɬɶ
repudio, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɬɜɟɪɝɚɬɶ
repugno, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ
requƯro, -quisƯvi, -quisƯtum, -ere ɨɬɵɫɤɢɜɚɬɶ, ɢɫɤɚɬɶ,
ɩɨɞɵɫɤɢɜɚɬɶ, ɢɦɟɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ; ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
res, -ei f ɩɪɟɞɦɟɬ, ɜɟɳɶ; ɞɟɥɨ, ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ; ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ,
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɢɱɢɧɚ
resalnjto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ
re-sarcio, sarsi, sartum ɱɢɧɢɬɶ, ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ
rescindo, -scidi, -scissum, -ere ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ
reseco, -cui, -ctum, -Ɨre ɨɛɪɟɡɵɜɚɬɶ
resero, -Ɨvi, -tum, -Ɨre ɨɬɦɵɤɚɬɶ
reservo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
resisto, -stiti, -stitum, -ɟrɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ, ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ
resolvo, -solvi, -solnjtum, ɟrɟ ɪɚɡɜɹɡɵɜɚɬɶ; ɪɚɫɩɥɚɜɥɹɬɶ
respƱcio, -spexi, -spectum, -ɟrɟ ɨɝɥɹɞɵɜɚɬɶɫɹ; ɨɛɪɚɳɚɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ; ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ
respondeo, -spondi, -sponsum, -ɟrɟ ɨɬɜɟɱɚɬɶ
responsum, -i ɨɬɜɟɬ
restituo, -ui, -njtum, -ɟrɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
reticeo, -ui, –, -Ɲrɟ ɭɦɚɥɱɢɜɚɬɶ
retineo, -tinui, -tentum, -Ɲre ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
retorqueo, -torsi, -tortum, -Ɲrɟ ɩɨɜɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
reus, -i ɬ ɩɨɞɫɭɞɢɦɵɣ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ, ɜɢɧɨɜɧɢɤ
revello, -velli, -vulsum, -ɟrɟ ɨɬɪɵɜɚɬɶ, ɫɪɵɜɚɬɶ
reverentia, ae f ɩɨɱɬɟɧɢɟ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ
revertor, reverti (reversus sum), reverti ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚɡɚɞ,
ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ

356
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

revǂco, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɩɹɬɶ ɡɜɚɬɶ, ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ


ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ, ɨɬɡɵɜɚɬɶ
ɝɟɯ, regis ɬ ɰɚɪɶ; ɜɥɚɫɬɟɥɢɧ; ɝɥɚɜɚ; ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
Rhenus, -i ɬ Ɋɟɣɧ
Rhodanus, -i ɬ ɪɟɤɚ ɜ Ƚɚɥɥɢɢ, ɧɵɧɟ Ɋɨɧɚ
rideo, risi, risum, -Ɲrɟ ɫɦɟɹɬɶɫɹ, ɭɥɵɛɚɬɶɫɹ
rigeo, -gui, –, -Ɲrɟ ɰɟɩɟɧɟɬɶ, ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ ɬɨɪɱɚɬɶ
rigidus, -ɚ, -um ɨɤɨɱɟɧɟɥɵɣ; ɞɢɤɢɣ
rigo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɪɨɲɚɬɶ
ripa, -ɚɟ f ɛɟɪɟɝ ɪɟɤɢ, ɪɭɱɶɹ, ɦɨɪɹ
ritus, us ɬ ɨɛɪɹɞ, ɪɢɬɭɚɥ
rixa, ae f ɫɫɨɪɚ, ɪɚɫɩɪɹ
rivus, -i n ɪɭɱɟɣ
rogo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ; ɩɪɨɫɢɬɶ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
Roma, -ae f Ɋɢɦ
RomƗnus, -i ɬ ɪɢɦɥɹɧɢɧ
RomƗnus, -ɚ, -um ɪɢɦɫɤɢɣ
Romulus, -i ɬ Ɋɨɦɭɥ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ Ɋɢɦɚ
rosa, -ɚɟ f ɪɨɡɚ
rostrƗtus, a, um ɫɧɚɛɠɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬɪɚɦɢ
rostrum, -i n ɤɥɸɜ
rotundus, ɚ, um ɤɪɭɝɥɵɣ
ruber, rubra, rubrum ɤɪɚɫɧɵɣ
rugƯtus, ragƯtus m ɪɵɱɚɧɢɟ, ɪɟɜ
ruƯna, ae f ɩɚɞɟɧɢɟ; ɪɚɡɜɚɥɢɧɚ; ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ
rumor, -ǀris ɬ ɫɥɭɯ
rupes, is f ɫɤɚɥɚ
rursus ɫɧɨɜɚ, ɨɩɹɬɶ, ɨɛɪɚɬɧɨ
rus, ruris n ɞɟɪɟɜɧɹ
rustƱcus, ɚ, um ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɣ, ɫɟɥɶɫɤɢɣ

S
SabƯnus, -ɚ, -um ɫɚɛɢɧɫɤɢɣ
sacer, -cra, -crum ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɛɨɝɚɦ, ɫɜɹɬɨɣ
sacerdos, -dǀtis ɬ ɠɪɟɰ; f ɠɪɢɰɚ
sacrificium, -i n ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɟ
357
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


sacrum, -i n ɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɨɛɪɹɞ, ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɟ, ɠɟɪɬɜɚ
saeculum, -i n ɜɟɤ, ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
saepe ɱɚɫɬɨ
saevus, -ɚ, -um ɠɟɫɬɨɤɢɣ, ɫɜɢɪɟɩɵɣ
sagitta, -ɚɟ f ɫɬɪɟɥɚ
sagittarius, -i ɬ ɫɬɪɟɥɨɤ
sal, salis m ɫɨɥɶ
Salaminius, -ɚ, -um ɫɚɥɚɦɢɧɫɤɢɣ
Salamis, -Ưnis ɬ ɋɚɥɚɦɢɧ
salio, salui, saltum ɩɪɵɝɚɬɶ, ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ
saltatio, saltatiǀnis f ɩɪɵɠɤɢ, ɩɥɹɫɤɚ
salto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ, ɩɪɵɝɚɬɶ
saltus, -us m ɥɟɫɢɫɬɚɹ ɝɨɪɚ, ɝɨɪɧɵɣ ɯɪɟɛɟɬ
salnjber, -bris, -bre ɡɞɨɪɨɜɵɣ, ɩɨɥɟɡɧɵɣ, ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɵɣ
salus, -njtis f ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ; ɛɥɚɝɨ, ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ; ɫɩɚɫɟɧɢɟ
salutƗris, saluiƗris, salutƗre ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
salnjto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɩɨɱɬɟɧɢɟ
salveo ɛɵɬɶ ɡɞɨɪɨɜɵɦ, ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ salve! salvƝte!
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ! Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ!
salvus, -ɚ, -um ɰɟɥɵɣ, ɧɟɜɪɟɞɢɦɵɣ
sane ɯɨɪɨɲɨ, ɜɟɪɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɬɚɤ
sanctus, -ɚ, -um ɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
sano, sanƗvi, sanƗtum ɢɫɰɟɥɹɬɶ, ɥɟɱɢɬɶ
sanus, a, um ɡɞɨɪɨɜɵɣ
sanguis, -inis m ɤɪɨɜɶ
Santones, -um m ɫɚɧɬɨɧɵ, ɝɚɥɥɶɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ
sapiens, -entis ɦɭɞɪɵɣ, ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɦɭɞɪɟɰ, ɮɢɥɨɫɨɮ
sapientia, ae f ɦɭɞɪɨɫɬɶ
sapio, -ii, –, -ɟrɟ ɢɦɟɬɶ ɜɤɭɫ; ɛɵɬɶ (ɛɥɚɝɨ)ɪɚɡɭɦɧɵɦ, ɦɭɞɪɵɦ
Sappho, -us f ɋɚɩɮɨ, ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɬɟɫɫɚ
sarcƱna, ae f ɝɪɭɡ, ɛɪɟɦɹ, ɨɛɭɡɚ
Sardes, -ium f ɋɚɪɞɵ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞ Ʌɢɞɢɢ
Sarmatae, -Ɨrum m ɫɚɪɦɚɬɵ, ɞɪɟɜɧɟɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ
Sarmaticus, -ɚ, -um ɫɚɪɦɚɬɫɤɢɣ

358
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

sat ɫɦ. satis


satio, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɧɚɫɵɳɚɬɶ
satis ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
saturo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɤɪɚɲɢɜɚɬɶ
saucius, -a, -um ɪɚɧɟɧɵɣ
Sauromatae = Sarmatae, -Ɨrum ɫɚɪɦɚɬɵ
saxum, -i n ɫɤɚɥɚ, ɤɚɦɟɧɶ
scando, scandi, scansum, -ɟrɟ (ɫ ɚɫc.) ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ, ɜɨɫɯɨɞɢɬɶ
ɧɚ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ
scelus, -leris n ɡɥɨɞɟɣɫɬɜɨ, ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
schola, -ae f ɲɤɨɥɚ
scientia, -ae f ɡɧɚɧɢɟ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɚɭɤɚ
scindo, -idi, -issum, -ɟrɟ ɪɚɡɪɵɜɚɬɶ, ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ
scio, -ivi, -itum, -Ưre ɡɧɚɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɛɵɬɶ ɫɜɟɞɭɳɢɦ
scriba, -ae m ɩɢɫɟɰ
scribo, -psi, -ptum, -ɟrɟ ɩɢɫɚɬɶ
scriptor, -ǀris m ɩɢɫɚɬɟɥɶ
scrobis, -is f ɹɦɚ
scrutor, -Ɨtus sum, -Ɨri ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ
sculpo, sculpsi, sculptum, -ere ɜɵɪɟɡɵɜɚɬɶ, ɜɵɫɟɤɚɬɶ,
ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɚɬɶ
secƝdo, -cessi, cessum, -ere ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ, ɨɬɯɨɞɢɬɶ
seco, -cui, -ctum, -Ɨre ɪɚɫɫɟɤɚɬɶ, ɩɪɨɛɢɜɚɬɶ, ɫɪɟɡɚɬɶ
secrƝto ɬɚɣɧɨ, ɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭ, ɬɢɯɨ
sectio, sectiǀnis f ɪɚɡɪɟɡɚɧɢɟ, ɪɚɫɫɟɤɚɧɢɟ, ɨɩɟɪɚɰɢɹ
sector, -Ɨtus sum, Ɨri ɝɧɚɬɶɫɹ, ɞɨɦɨɝɚɬɶɫɹ
secundum ɜɫɥɟɞ ɡɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ
secundus, -a, -um ɜɬɨɪɨɣ; ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ, ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ,
ɭɞɚɱɧɵɣ
secnjris, secnjris f ɬɨɩɨɪ
secnjtus ɫɦ. sequor
sed ɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜɩɪɨɱɟɦ
sedeo, sedi, sessum, -Ɲre ɫɢɞɟɬɶ; ɫɬɨɹɬɶ ɥɚɝɟɪɟɦ
sedes, -is f ɫɟɞɚɥɢɳɟ, ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
seditio, -ǀnis f ɪɚɡɞɨɪ, ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟ; ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ, ɦɹɬɟɠ
sedulus, -ɚ, -um ɭɫɟɪɞɧɵɣ

359
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


Sednjni, -ǀrum m ɧɚɪɨɞ ɤɟɥɶɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɠɢɜɲɢɣ
ɜ Ⱥɥɶɩɚɯ
seges, -getis f ɩɨɫɟɜ
segnis, -e ɜɹɥɵɣ, ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ
Segontiaci, -ǀrum m ɧɚɪɨɞ, ɠɢɜɲɢɣ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɢ
SegusiƗvi, -ǀrum m ɫɟɝɭɫɢɚɜɵ, ɝɚɥɥɶɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ ɭ ɫɥɢɹɧɢɹ ɪɟɤ
Ɋɨɞɚɦ ɢ Ⱥɪɚɪ
seiungo, -iunxi, -iunctum, -ɟrɟ ɨɬɞɟɥɹɬɶ; se seiungere ɨɬɞɟɥɹɬɶɫɹ,
ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ
semel ɨɞɧɚɠɞɵ
sementis, -is f ɫɟɜ, ɩɨɫɟɜ
semita, -ae f ɬɪɨɩɢɧɤɚ
semper ɜɫɟɝɞɚ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
sempiternus, a, um ɜɟɱɧɵɣ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ
senƗtor, -ǀris m ɫɟɧɚɬɨɪ
senƗtus, -us m ɫɟɧɚɬ
senectus, -njtis f ɫɬɚɪɨɫɬɶ
senex, senis m ɫɬɚɪɵɣ, ɩɨɠɢɥɨɣ; ɫɬɚɪɢɤ
senior, -ǀris ɫɬɚɪɲɢɣ, ɫɬɚɪɢɤ
sensus, -us m ɱɭɜɫɬɜɨ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ
sententia, -ae f ɦɵɫɥɶ, ɦɧɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡ ɦɵɫɥɟɣ
sentio, sensi, sensum, -Ưre ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɨɳɭɳɚɬɶ; ɡɚɦɟɱɚɬɶ,
ɭɡɧɚɜɚɬɶ
separo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɨɬɞɟɥɹɬɶ
sepelio, -pelƯvi (-pelii), -pultum, -Ưre ɯɨɪɨɧɢɬɶ
septem ɫɟɦɶ
septentrio, -ǀnis m ɨɛɵɱɧɨ pl. Septentriǀnes — ɫɟɦɢɡɜɟɡɞɢɟ,
ɫɟɜɟɪ
Septentrio Maior Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ
septentrionƗlis, -e ɫɟɜɟɪɧɵɣ
septƱmus, -a, -um ɫɟɞɶɦɨɣ
septingentesimus, -a, -um ɫɟɦɢɫɨɬɵɣ
sepulcrum, -i n ɦɨɝɢɥɚ; ɝɪɨɛɧɢɰɚ, ɧɚɞɝɪɨɛɧɵɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤ
Sequana, -ae m ɋeɤɜɚɧɚ, ɪɟɤɚ ɜ Ƚɚɥɥɢɢ (ɧɵɧɟ ɋɟɧɚ)
Sequani, -ǀrum m ɫɟɤɜɚɧɵ, ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɥɟɦɟɧ ɜ Ƚɚɥɥɢɢ

360
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

sequor, secnjtus sum, sequi (ɫ ɚɫc.) ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɭɫɬɪɟɦɥɹɬɶɫɹ


ɡɚ ɤɟɦ-ɥɢɛɨ; militiam sequi ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ
sera, -ae f ɛɪɭɫɨɤ, ɡɚɫɨɜ
serƝnus, -ɚ, -um ɹɫɧɵɣ, ɫɜɟɬɥɵɣ; ɪɚɞɨɫɬɧɵɣ, ɜɟɫɟɥɵɣ
series, -Ɲi f ɪɹɞ
sermo, -ǀnis m ɪɟɱɶ, ɪɚɡɝɨɜɨɪ; ɦɨɥɜɚ, ɬɨɥɤɢ; ɹɡɵɤ, ɧɚɪɟɱɢɟ
sero ɩɨɡɞɧɨ
serpo, serpsi, serptum, -ɟrɟ ɩɨɥɡɬɢ, ɧɟɡɚɦɟɬɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ
serrƗti, -ǀrum m ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɞɢɧɚɪɢɢ ɫ ɡɚɡɭɛɪɟɧɧɵɦɢ ɤɪɚɹɦɢ
serus, -ɚ, -um ɩɨɡɞɧɢɣ
servio, -Ưvi, -Ưtum, -Ưre ɛɵɬɶ ɪɚɛɨɦ, ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶɸ;
ɫɥɭɠɢɬɶ
servƱtus, -njtis f ɪɚɛɫɬɜɨ, ɧɟɜɨɥɹ
Servius, -i m ɋɟɪɜɢɣ (ɢɦɹ)
servo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɜ ɰɟɥɨɫɬɢ, ɫɩɚɫɚɬɶ, ɫɛɟɪɟɝɚɬɶ
servus, -i m ɪɚɛ
sescenti, -ɚɟ, -ɚ ɲɟɫɬɶɫɨɬ
seu ... seu ɥɢ ... ɢɥɢ
severƱtas, severitƗtis f ɫɬɪɨɝɨɫɬɶ, ɫɭɪɨɜɨɫɬɶ
sevƝrus, -ɚ, -um ɫɬɪɨɝɢɣ, ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ; ɫɭɪɨɜɵɣ, ɠɟɫɬɨɤɢɣ
sex ɲɟɫɬɶ
sexagesƱmus, a, um ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɵɣ
Sextius, -i m ɋɟ(ɤ)ɫɬɢɣ (ɢɦɹ)
sextus, -ɚ, -um ɲɟɫɬɨɣ
si ɟɫɥɢ, ɟɫɥɢ ɛɵ; ɥɢ, ɧɟ ... ɥɢ
sic ɬɚɤ
siccus, -ɚ, -um ɫɭɯɨɣ
Sicilia, -ɚɟ f ɋɢɰɢɥɢɹ
sicut ɤɚɤ
sidus, -eris n ɡɜɟɡɞɚ, ɫɜɟɬɢɥɨ, ɫɨɡɜɟɡɞɢɟ
Sigambri, -ǀrum m ɫɢɝɚɦɛɪɵ, ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ
signƱfer, i m ɡɧɚɦɟɧɨɫɟɰ
significo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɡɧɚɦɟɧɨɜɚɬɶ, ɨɡɧɚɱɚɬɶ
signum, -i n ɡɧɚɤ, ɫɢɝɧɚɥ; ɫɬɚɬɭɹ, ɡɧɚɦɹ
Silanio, -ǀnis m ɋɢɥɚɧɢɨɧ, ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪ ɜɪɟɦɟɧ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝɨ

361
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


silentium, i n ɦɨɥɱɚɧɢɟ, ɬɢɲɢɧɚ
sileo, -ui, –, -Ɲrɟ ɦɨɥɱɚɬɶ
silva, -ɚɟ f ɥɟɫ
silvester, -stris, -stre ɥɟɫɧɨɣ, ɥɟɫɢɫɬɵɣ
simia, ae f ɨɛɟɡɶɹɧɚ
simƱlis, -e ɩɨɯɨɠɢɣ, ɩɨɞɨɛɧɵɣ
simplex, -plicis ɩɪɨɫɬɨɣ, ɧɟɫɥɨɠɧɵɣ; ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ,
ɩɪɹɦɨɞɭɲɧɵɣ
simul ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ
simulo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɞɟɥɚɬɶ ɩɨɯɨɠɢɦ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ,
ɩɪɢɬɜɨɪɹɬɶɫɹ
sine (ɫ abl.) ɛɟɡ
singulƗtim ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ
singulƗris, -e ɟɞɢɧɢɱɧɵɣ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
singuli, -ɚɟ, -ɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ, ɤɚɠɞɵɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨ
sinister, -stra, -strum ɥɟɜɵɣ
sino, sivi, situm, -ɟrɟ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ
sinus, -us m ɢɡɝɢɛ, ɡɚɥɢɜ, ɛɭɯɬɚ
siquando ɟɫɥɢ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ
siquid ɟɫɥɢ ɱɬɨ
sitis, -is f ɠɚɠɞɚ, ɛɟɡɜɨɞɧɨɫɬɶ
situs, -us m ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
situs, -ɚ, -um ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ
sive (seu) ɢɥɢ; ... ɥɢ ... ɢɥɢ
societas, -Ɨtis f ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ, ɫɨɸɡ
socius, -i m ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤ, ɬɨɜɚɪɢɳ, ɫɨɸɡɧɢɤ
socius, -ɚ, -um ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɭɱɚɫɬɢɟ; ɫɨɸɡɧɵɣ
Socrates, -is m ɋɨɤɪɚɬ, ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ (469–399 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
sol, solis m ɫɨɥɧɰɟ
solatium, -i n ɭɬɟɲɟɧɢɟ
soleo, -itus sum, -Ɲrɟ ɢɦɟɬɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɢɟ
solitnjdo, inis f ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ
sollicito, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɬɪɟɜɨɠɢɬɶ,
ɩɨɞɫɬɪɟɤɚɬɶ
sollicitnjdo, -inis f ɜɨɥɧɟɧɢɟ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, ɬɪɟɜɨɝɚ
solum ɬɨɥɶɤɨ

362
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

solum, -i n ɡɟɦɥɹ
solus, -ɚ, -um ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɨɞɢɧ; ɨɞɢɧɨɤɢɣ
solvo, solvi, solnjtum, -ɟrɟ ɪɚɡɜɹɡɵɜɚɬɶ, ɪɚɫɩɭɫɤɚɬɶ; ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ,
ɢɡɛɚɜɥɹɬɶ; ɩɪɟɤɪɚɳɚɬɶ
somnium, -i n ɫɨɧ, ɫɧɨɜɢɞɟɧɢɟ
somnus, -i m ɫɨɧ
sono, -ui, -itum, -Ɨrɟ ɡɜɭɱɚɬɶ, ɡɜɟɧɟɬɶ
sorbitio, -ǀnis f ɫɭɩ, ɩɨɯɥɟɛɤɚ
soror, -ǀris f ɫɟɫɬɪɚ
sors, sortis f ɠɪɟɛɢɣ; ɭɱɚɫɬɶ; ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹ
ɩɨ ɠɪɟɛɢɸ
sortior, -Ưtus sum, -Ưri ɛɪɨɫɚɬɶ ɠɪɟɛɢɣ; ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɩɨ ɠɪɟɛɢɸ
Spartacus, -i m ɋɩɚɪɬɚɤ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɜɨɠɞɶ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ ɪɚɛɨɜ
ɜ Ɋɢɦɟ (73–71 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
spatium, -i n ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ; ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ
ɜɪɟɦɟɧɢ
species, -Ɲi f ɜɢɞ, ɨɛɪɚɡ
spectƗtor, -ǀris m ɡɪɢɬɟɥɶ
spectƗtus, -ɚ, -um ɢɫɩɵɬɚɧɧɵɣ, ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ
specto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɦ, ɛɵɬɶ ɪɚɫ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ, ɥɟɠɚɬɶ
speculor, -Ɨtus sum, -Ɨri ɨɝɥɹɞɵɜɚɬɶ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ,
ɫɦɨɬɪɟɬɶ
sperno, sprevi, spretum, -ere ɩɪɟɡɢɪɚɬɶ, ɨɬɜɟɪɝɚɬɶ
spero, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɨɠɢɞɚɬɶ
spes, -ei f ɧɚɞɟɠɞɚ
spiro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɞɵɲɚɬɶ
splendor, -ǀris ɬ ɛɥɟɫɤ, ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɢɟ
spolio, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre (ɫ ɚɫc.) ɫɧɢɦɚɬɶ ɞɨɫɩɟɯɢ ɫ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ;
(ɫ ɚbl.) ɥɢɲɚɬɶ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ
sponte ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ; sua sponte ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ, ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɸ, ɫɚɦ (ɫɨɛɨɣ)
squalens, -ntis ɝɪɹɡɧɵɣ, ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ, ɩɭɫɬɵɧɧɵɣ
stabulum, -i n ɦɟɫɬɨ ɫɬɨɹɧɤɢ; ɫɬɨɣɥɨ, ɡɚɝɨɧ, ɩɚɫɬɛɢɳɟ
stadium, -i n ɫɬɚɞɢɣ (ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ ɦɟɪɚ ɞɥɢɧɵ, ɪɚɜɧɚɹ 185 ɦ)
stagnum, -i n ɛɨɥɨɬɨ, ɩɪɭɞ, ɨɡɟɪɨ

363
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


stamen, -minis n ɧɢɬɶ; (pl.) ɫɬɪɭɧɵ
statim ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɬɨɬɱɚɫ
statio, -ǀnis f ɩɨɫɬ, ɫɬɪɚɠɚ
statƯvus, -ɚ, -um ɫɬɨɹɳɢɣ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ
statua, -ae f ɫɬɚɬɭɹ
statuo, -tui, -tnjtum, -ere ɫɬɚɜɢɬɶ, ɜɨɡɞɜɢɝɚɬɶ; ɪɟɲɚɬɶ,
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
status, -us m ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɨɡɚ
stella, -ae f ɡɜɟɡɞɚ, ɫɨɡɜɟɡɞɢɟ
sterquilƯnum, -i n ɧɚɜɨɡɧɚɹ ɤɭɱɚ
stipendiarius, -i ɬ ɧɚɟɦɧɵɣ (ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɡɚ ɩɥɚɬɭ) ɜɨɢɧ
stipendium, -i n ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɜɨɟɧɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ
stirps, -pis f ɫɬɜɨɥ ɞɟɪɟɜɚ; ɤɨɪɟɧɶ
sto, steti, statum, -Ɨrɟ ɫɬɨɹɬɶ
stolidus, -ɚ, -um ɝɥɭɩɵɣ, ɛɟɡɪɚɫɫɭɞɧɵɣ
strideo, stridi, –, -Ɲrɟ ɫɤɪɢɩɟɬɶ, ɬɪɟɳɚɬɶ
stringo, strinxi, strictum, -ere ɧɚɬɹɝɢɜɚɬɶ, ɜɵɧɢɦɚɬɶ ɢɡ ɧɨɠɟɧ,
ɨɛɧɚɠɚɬɶ
strues, -is f ɤɭɱɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɫɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɹɞɚɦɢ
studeo, -ui, –, -Ɲrɟ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ, ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɧɚɭɤɚɦɢ
studium, -i n ɜɥɟɱɟɧɢɟ, ɫɬɚɪɚɧɢɟ, ɭɫɟɪɞɢɟ
stultitia, -ae f ɝɥɭɩɨɫɬɶ, ɧɟɞɨɦɵɫɥɢɟ
stultus, -ɚ, -um ɝɥɭɩɵɣ, ɧɟɪɚɡɭɦɧɵɣ
stupeo, -ui, –, -Ɲrɟ ɰɟɩɟɧɟɬɶ, ɢɡɭɦɥɹɬɶɫɹ
suavis, -e ɫɥɚɞɤɢɣ, ɦɢɥɵɣ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ
sub ɩɨɞ (ɫ ɚɫc. ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «ɤɭɞɚ?»;ɫ ɚbl. ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «ɝɞɟ?»)
subdnjco, -duxi, -ductum, -ere ɭɞɚɥɹɬɶ, ɭɜɨɞɢɬɶ; ɬɚɣɤɨɦ ɭɜɨɞɢɬɶ,
ɩɨɯɢɳɚɬɶ
subductio, -ǀnis f ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɧɚ ɛɟɪɟɝ
subeo, -ii, -itum, -Ưre ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ, ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɫɹ; ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
subfero ɫɦ. suffero
subicio, -iƝci, -iectum, -ere (ɫ dat.) ɛɪɨɫɚɬɶ ɩɨɞɨ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ,
ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ
subito ɜɞɪɭɝ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ

364
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

submitto (summitto), -mƯsi, -missum, -ere ɫɩɭɫɤɚɬɶ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ,


ɩɨɞɫɵɥɚɬɶ
subsequor, subsecnjtus sum, subsequi ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
subsidium, -i n ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɪɹɞ; ɩɨɦɨɳɶ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ,
ɡɚɳɢɬɚ
subsisto, -stiti, –, -erɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
subter (ɫ ɚɫc.) ɩɨɞ
subtƯlis, -e ɬɨɧɤɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɬɨɧɤɢɦ ɜɤɭɫɨɦ
suburbƗnus, -ɚ, -um ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɣ
succƝdo, -cessi, -cessum, -erɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ; ɜɫɬɭɩɚɬɶ (ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ,
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɢ ɬ.ɞ.)
succendo, -cendi, -censum, -ere ɩɨɞɠɢɝɚɬɶ, ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɬɶ
succenseo, -censui, -censum, -Ɲrɟ ɝɧɟɜɚɬɶɫɹ, ɫɟɪɞɢɬɶɫɹ
(ɧɚ ɤɨɝo — dat.)
succƯdo, -cƯdi, -cƯsum, -ere ɩɨɞɪɭɛɚɬɶ, ɩɨɞɫɟɤɚɬɶ
sudis, -is f ɤɨɥ
Suebi, -ǀrum ɬ ɫɜɟɛɵ, ɩɥɟɦɹ ɜ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
suffero, sustuli, sublƗtum, sufferre ɜɵɧɨɫɢɬɶ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ
suffragium, -i n ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɨɥɨɫ, ɩɨɞɚɱɚ ɝɨɥɨɫɚ,
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
suggestum, -i n ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ, ɨɪɚɬɨɪɫɤɚɹ ɬɪɢɛɭɧɚ
sugo, suxi, suctum, -ere ɫɨɫɚɬɶ, ɜɫɚɫɵɜɚɬɶ
sui (gen.) ɫɟɛɹ, (dat.) sibi, (ɚɫc.) se ɢ sese
sulco, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɛɨɪɨɡɞɢɬɶ, ɩɚɯɚɬɶ
Sulla, -ae ɬ ɋɭɥɥɚ, ɪɢɦɫɤɢɣ ɩɨɥɤɨɜɨɞɟɰ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶ
(138–78 ɝɝ. ɞɨ ɧ. ɷ.)
sum, fui, –, esse 1) (ɤɚɤ ɫɜɹɡɤɚ) ɛɵɬɶ; 2) (ɤɚɤ ɫɤɚɡɭɟɦɨɟ) ɛɵɬɶ,
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ; 3) (ɫ gen. ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ
ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ) ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ;
4) (ɛɟɡɥ. est ɫ gen) ɛɵɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ; 5) (ɫ dat.)
ɫɥɭɱɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ
summa, -ae f ɫɭɦɦɚ, ɢɬɨɝ
summus, -ɚ, -um ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɣ, ɤɪɚɣɧɢɣ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɥɭɱɲɢɣ
sumo, sumpsi, sumptum, -ere ɛɪɚɬɶ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɢɡɛɢɪɚɬɶ
suo, sui, sutum, -erɟ ɲɢɬɶ, ɫɲɢɜɚɬɶ, ɫɤɪɟɩɥɹɬɶ
super ɧɚɞ, ɧɚ

365
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


superbia, -ae f ɝɨɪɞɨɫɬɶ, ɧɚɞɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɢɟ
superior, -ius ɜɜɟɪɯɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ,
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ, ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɣ
supero, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ, ɩɨɤɨɪɹɬɶ; ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ
(ɝɨɪɵ, ɪɟɤɢ)
superstitio, -ǀnis f ɫɭɟɜɟɪɢɟ, ɫɭɟɜɟɪɧɵɣ ɭɠɚɫ
supersum, -fui, –, -esse ɛɵɬɶ ɜ ɨɫɬɚɬɤɟ, ɨɫɬɚɬɶɫɹ, ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ
ɜ ɠɢɜɵɯ
superus, -ɚ, -um ɜɜɟɪɯɭ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ, ɜɟɪɯɧɢɣ
suppeto, -petƯvi, -petƯtum, -ere ɛɵɬɶ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ,
ɯɜɚɬɚɬɶ
supplicium, -i n ɩɪɨɫɶɛɚ, ɦɨɥɶɛɚ; ɤɚɡɧɶ, ɩɵɬɤɚ
suppǀno, -posui, -positum, -ere ɤɥɚɫɬɶ ɩɨɞ ..., ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
supporto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɨɞɜɨɡɢɬɶ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
supra ɜɵɲɟ, ɩɪɟɠɞɟ
suprƝmus, -ɚ, -um ɧɚɢɜɵɫɲɢɣ, ɪɟɲɚɸɳɢɣ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
surgo, -rexi, -rectum, -ere ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ, ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ
suscipio, -cƝpi, -ceptum, -ere ɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚɬɶ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ,
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
suspendo, pendi, pensum ɜɟɲɚɬɶ, ɩɨɞɜɟɲɢɜɚɬɶ
suspicio, -spexi, -spectum, -ere ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ;
ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɬɶ
suspicio, -ǀnis f ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ
suspicor, -Ɨtus sum, -Ɨri ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɬɶ
sus-tƱneo, tinui, tentum [sub-teneo] ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
suus, a, um ɫɜɨɣ

T
Ɍ. = Titus, -i m Ɍɢɬ
tabeo, -ui, –, -Ɲrɟ ɬɚɹɬɶ
tabella, ae f ɞɨɳɟɱɤɚ, ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɟɣ
tabernum, i n ɤɨɦɧɚɬɚ-ɤɚɛɢɧɟɬ
tabes, -is f ɬɚɹɧɢɟ, ɠɢɞɤɨɫɬɶ
tabidus, -a, -um ɬɚɸɳɢɣ, ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɣ; ɩɨɠɢɪɚɸɳɢɣ
tabǎla, -ae f ɞɨɫɤɚ; ɤɚɪɬɢɧɚ; ɬɚɛɥɢɰɚ ɡɚɤɨɧɨɜ
taceo, tacui, tacitum, -Ɲrɟ ɦɨɥɱɚɬɶ
366
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

tacitus, -ɚ, -um ɬɚɣɧɵɣ, ɦɨɥɱɚɥɢɜɵɣ, ɛɟɡɦɨɥɜɧɵɣ


taedium, -i n ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ, ɫɤɭɤɚ
taeter, -tra, -trum ɝɚɞɤɢɣ, ɩɨɫɬɵɞɧɵɣ
talis, -e ɬɚɤɨɣ
tam ɬɚɤ, ɫɬɨɥɶ
tamen ɨɞɧɚɤɨ
Tamesis, -is f ɪɟɤɚ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɢ, ɧɵɧɟ Ɍɟɦɡɚ
tamquam ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ ɤɚɤ, ɫɥɨɜɧɨ, ɤɚɤ ɛɵ
tandem ɧɚɤɨɧɟɰ
tango, tetigi, tactum, -ere ɬɪɨɝɚɬɶ, ɤɚɫɚɬɶɫɹ
Tantalus, -i m Ɍɚɧɬɚɥ, ɜ ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ ɰɚɪɶ Ʌɢɞɢɢ
tantillum ɬɚɤ ɦɚɥɨ, ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɦɧɨɝɨ
tantum ɬɨɥɶɤɨ
tantummodo ɬɨɥɶɤɨ
tantus, -ɚ, -um ɫɬɨɥɶ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɫɬɨɥɶ ɜɟɥɢɤɢɣ
tarde ɩɨɡɞɧɨ
terdus, a, um ɡɚɩɨɡɞɚɜɲɢɣ, ɩɨɡɞɧɢɣ, ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
Tarquinius, -i ɬ Ɍɚɪɤɜɢɧɢɣ (ɢɦɹ)
Tauricus, -ɚ, -um ɬɚɜɪɢɱɟɫɤɢɣ
taurus, -i ɬ ɜɨɥ, ɛɵɤ
tectum, -i n ɤɪɵɲɚ, ɤɪɨɜɥɹ; ɞɨɦ, ɠɢɥɢɳɟ
tego, texi, tectum, -ere ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ, ɫɤɪɵɜɚɬɶ
tellus, -njris, f ɡɟɦɥɹ
telum, -i n ɦɟɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ (ɫɬɪɟɥɚ, ɞɪɨɬɢɤ, ɤɨɩɶɟ)
TemenƯtes, -is ɬ Ɍɟɦɟɧɢɬ
temƟre ɨɩɪɨɦɟɬɱɢɜɨ
temeritas, -Ɨtis f ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ; ɧɟɨɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
temperantia, -ae f ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ
tempƟro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɭɦɟɪɹɬɶ, ɫɦɹɝɱɚɬɶ, ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɳɚɞɢɬɶ
tempestas, -Ɨtis f ɜɪɟɦɹ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɟɩɨɝɨɞɚ, ɛɭɪɹ,
ɝɪɨɡɚ, ɧɟɧɚɫɬɶɟ
templum, -i n ɫɜɹɳɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɯɪɚɦ
tempto ɫɦ. tento
tempus, -oris n ɜɪɟɦɹ, ɩɨɪɚ; ɜɢɫɨɤ
tendo, tetendi, tensum, -ere ɧɚɬɹɝɢɜɚɬɶ; ɭɫɬɪɟɦɥɹɬɶɫɹ;
ɜɨɟɧ. ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɥɚɝɟɪɟɦ

367
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


tenebrae, -Ɨrum f ɬɟɦɧɨɬɚ, ɦɪɚɤ
teneo, tenui, tentum, -Ɲrɟ ɞɟɪɠɚɬɶ, ɜɥɚɞɟɬɶ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
tener, -era, -erum ɧɟɠɧɵɣ
tento, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ, ɩɵɬɚɬɶɫɹ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ
tenuis, -e ɬɨɧɤɢɣ, ɫɥɚɛɵɣ
tepeo, –, –, -Ɲrɟ ɛɵɬɶ ɬɟɩɥɵɦ
tepidus, -ɚ, -um ɬɟɩɥɵɣ
ter ɬɪɢɠɞɵ
terebro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɛɭɪɚɜɢɬɶ, ɫɜɟɪɥɢɬɶ
Terentius Varro Ɍɟɪɟɧɰɢɣ ȼɚɪɪɨɧ
tergum, -i n ɫɩɢɧɚ; ɚ tergo ɫ ɬɵɥɚ; terga vertere ɢɥɢ dare
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɛɟɝɫɬɜɨ
terra, -ae f ɡɟɦɥɹ, ɫɬɪɚɧɚ, ɡɟɦɧɨɣ ɲɚɪ
terreo, -ui, -itum, -Ɲrɟ ɭɫɬɪɚɲɚɬɶ
terror, -ǀris ɬ ɫɬɪɚɯ, ɭɠɚɫ
tertius, -ɚ, -um ɬɪɟɬɢɣ
testa, -ae f ɢɡɞɟɥɢɟ ɢɡ ɠɠɟɧɨɣ ɝɥɢɧɵ; ɤɨɪɚ
testis, -is ɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ
testnjdo, -dinis f ɱɟɪɟɩɚɯɚ; ɜɨɟɧ. ɱɟɪɟɩɚɯɚ (ɧɚɜɟɫ
ɞɥɹ ɩɪɢɤɪɵɬɢɹ ɩɪɢ ɨɫɚɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ: ɤɪɨɜɥɹ ɢɡ ɳɢɬɨɜ,
ɫɨɦɤɧɭɬɵɯ ɧɚɞ ɝɨɥɨɜɚɦɢ)
testula, -ae f ɝɥɢɧɹɧɚɹ ɬɚɛɥɢɱɤɚ, ɱɟɪɟɩɨɤ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɝɨɥɨɫɚ
Teucri, -ǀrum ɬ ɬɟɜɤɪɵ, ɬɪɨɹɧɰɵ
Teucria = Troia
Teuto, -onis ɬ Ɍɟɜɬɨɧ (ɢɦɹ)
Thales, -is ɬ Ɏɚɥɟɫ, ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬ
(624–547 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
theƗtrum, -i n ɬɟɚɬɪ
ThebƗnus, -i ɬ ɮɢɜɚɧɟɰ, ɠɢɬɟɥɶ Ɏɢɜ
Thebae, -Ɨrum f Ɏɢɜɵ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞ Ȼɟɨɬɢɢ
Themistcles, -is ɬ Ɏɟɦɢɫɬɨɤɥ, ɚɮɢɧɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɢɤ ɢ ɩɨɥɤɨɜɨɞɟɰ
(VI–V ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
Thessalia, ae f Ɏɟɫɫɚɥɢɹ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɜ ɋɟɜ. Ƚɪɟɰɢɢ
Thrax, -cis ɬ ɮɪɚɤɢɟɰ
Thymoetes Ɍɢɦɟɬ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɪɨɹɧɫɤɢɯ ɜɨɠɞɟɣ
ThyoniƗnus, -ɚ, -um ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ȼɚɤɯɭ, ȼɚɤɯɨɜ

368
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

tiƗra, -ae f ɬɢɚɪɚ, ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɲɚɩɤɚ ɫ ɩɨɜɹɡɤɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɤɪɵɬɢɹ


ɭɲɟɣ
Tiberis, -is ɬ Ɍɢɛɪ (ɪɟɤɚ)
Tiberius Sempronius Gracchus Ɍɢɛɟɪɢɣ ɋɟɦɧɪɨɧɢɣ Ƚɪɚɤɯ,
ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɬɪɢɛɭɧ, ɩɨɝɢɛɲɢɣ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɨɩɬɢɦɚɬɚɦɢ
ɜ 133 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.
timeo, -ui, –, -Ɲrɟ ɛɨɹɬɶɫɹ, ɫɬɪɚɲɢɬɶɫɹ
timor, -ǀris ɬ ɛɨɹɡɧɶ, ɫɬɪɚɯ; ɪɨɛɨɫɬɶ, ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ
tinctilis, -e ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɩɢɬɵɜɚɧɢɹ, ɫɦɚɱɢɜɚɧɢɹ
ɢɥɢ ɫɦɚɡɵɜɚɧɢɹ (virus)
tingo, tinxi, tinctum, -ere ɫɦɚɱɢɜɚɬɶ
titubo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɲɚɬɚɬɶɫɹ
Titus, -i ɬ Ɍɢɬ (ɢɦɹ)
Tmolus, -i ɬ Ɍɦɨɥ, ɝɨɪɚ ɢ ɝɨɪɨɞ ɜ Ʌɢɞɢɢ
tolero, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ, ɬɟɪɩɟɬɶ; ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ,
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
toleranter ɬɟɪɩɟɥɢɜɨ, ɫɬɨɣɤɨ
tollo, sustuli, sublƗtum, tollere ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ; ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ;
in crucem tollere paɫɩɹɬɶ ɧɚ ɤɪɟɫɬɟ
TolosƗtes -ium ɬ ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɥɨɫɚ (ɧɵɧɟ Ɍɭɥɭɡɚ)
ɜ ɇɚɪɛɨɧɫɤɨɣ Ƚɚɥɥɢɢ
tondeo, totondi, tonsum, tondere ɫɬɪɢɱɶ, ɛɪɢɬɶ
tonitrua, -uum n (pl.) ɝɪɨɦ, ɭɞɚɪ ɝɪɨɦɚ
tonsor, -ǀris m ɰɢɪɸɥɶɧɢɤ
tormentum, i n ɜɨɪɨɬ, ɤɚɧɚɬ; ɨɪɭɞɢɟ ɩɵɬɤɢ; ɩɵɬɤɚ, ɦɭɤɚ;
ɦɟɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɪɭɞɢɟ
torqueo, torsi, tortum, Ɲre ɜɟɪɬɟɬɶ, ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
torreo, torrui, tostum, Ɲre ɠɟɱɶ, ɠɚɪɢɬɶ
torridus, a, um ɜɵɫɨɯɲɢɣ, ɪɚɫɬɪɟɫɤɚɜɲɢɣɫɹ
tot ɫɬɨɥɶɤɨ
totidem ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ
totus, -a, -um ɜɟɫɶ, ɰɟɥɵɣ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ
tracto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɜɥɚɱɢɬɶ; ɩɪɚɜɢɬɶ
trado, -didi, -ditum, -ere ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ, ɜɪɭɱɚɬɶ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
tradnjco, -duxi, -ductum, -ɟrɟ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ, ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɬɶ

369
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


traho, -xi, -ctum, -ɟrɟ ɬɚɳɢɬɶ
TraiƗnus, -i ɬ Ɍɪɚɹɧ, ɪɢɦɫɤɢɣ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ
traicio, -iƝci, -iectum, -ɟrɟ ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ, ɩɟɪɟɟɡɠɚɬɶ,
ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɬɶ
traiectus, -us m ɩɟɪɟɟɡɞ, ɩɟɪɟɩɪɚɜɚ
trano, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɟɪɟɩɥɵɜɚɬɶ
tranquillitas, -Ɨtis f ɬɢɲɢɧɚ, ɲɬɢɥɶ
trans (ɫ ɚɫc.) ɡɚ, ɩɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɱɟɪɟɡ
transcendo, -scendi, -scensum, -ere ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ; (ɫ ɚɫc.)
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ
transeo, ii, -itum, -Ưre ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ, ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ
(ɱɟɪɟɡ ɱɬɨ ɫ ɚɫc.)
transfero, -tuli, -lƗtum, -ferre ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ
transgredior, -gressus sum, -gredi ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ
transporto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ
transrhenƗnus, -a, -um ɡɚɪɟɣɧɫɤɢɣ
transversus, -a, -um ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ
Trebonius Gaius, gen. Trebonii Gali Ƚɚɣ Ɍɪɟɛɨɧɢɣ (ɢɦɹ)
tremo, -mui, –, -ɟrɟ ɬɪɹɫɬɢɫɶ, ɞɪɨɠɚɬɶ
tremulus, -ɚ, -um ɞɪɨɠɚɳɢɣ
trepido, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɫɭɟɬɢɬɶɫɹ, ɛɨɹɬɶɫɹ
tres, -ia ɬɪɢ
Treveri, -ǀrum ɬ ɧɚɪɨɞ, ɠɢɜɲɢɣ ɦɟɠɞɭ Ɋɟɣɧɨɦ ɢ Ɇɚɚɫɨɦ
tribnjnus, -i ɬ ɬɪɢɛɭɧ, ɝɥɚɜɚ ɬɪɢɛɵ; ~ plebis ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɬɪɢɛɭɧ;
~ militum (militƗris) ɜɨɟɧɧɵɣ ɬɪɢɛɭɧ
tribuo, -ui, -njtum, -ɟrɟ ɞɟɥɢɬɶ, ɞɚɜɚɬɶ, (ɩɪɟ)ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
tribnjtum, -i n ɩɨɞɚɬɶ, ɧɚɥɨɝ, ɞɚɧɶ
triduum, -i n ɬɪɟɯɞɧɟɜɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ
triginta ɬɪɢɞɰɚɬɶ
Trinobantes, -um ɬ ɧɚɪɨɞ, ɠɢɜɲɢɣ ɧɚ ɸɠɧɨɦ ɛɟɪɟɝɭ
Ȼɪɢɬɚɧɢɢ
tripertƯtus, -ɚ, -um ɬɪɨɣɧɨɣ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ
tristis, -e ɩɟɱɚɥɶɧɵɣ, ɝɪɭɫɬɧɵɣ, ɩɪɢɫɤɨɪɛɧɵɣ
tritus, -ɚ, -um ɝɥɚɞɤɢɣ, ɩɪɨɬɨɩɬɚɧɧɵɣ
triumphus, i ɬ ɬɪɢɭɦɮ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɴɟɡɞ ɜ Ɋɢɦ ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɚ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ

370
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

trochus, -i ɬ ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɨɛɪɭɱ


Troia, -ae f Ɍɪɨɹ
TroiƗnus, -ɚ, -um ɬɪɨɹɧɫɤɢɣ
tu (gen. tui) ɬɵ
tueor, tuitus sum, -Ɲri ɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ
Tullius Cimber, gen. Tullii Cimbri Ɍɭɥɢɣ Ʉɢɦɛɪ (ɢɦɹ)
tum 1) (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɬɨɝɞɚ, ɡɚɬɟɦ; ~ vero ɧɨ ɬɭɬ, ɬɭɬ-ɬɨ; ~ demum
ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ; 2) (ɫɨɸɡ) ~ ... ~ ɬɨ ... ɬɨ; cum ... ~ ɤɚɤ ... ɬɚɤ,
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ... ɧɨ ɢ
tunc ɬɨɝɞɚ
tunica, ae f ɬɭɧɢɤɚ
turba, ae f ɬɨɥɩɚ
turpis, -e ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɵɣ, ɝɚɞɤɢɣ; ɩɨɡɨɪɧɵɣ, ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ
turris, -is f ɛɚɲɧɹ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɞɜɨɪɟɰ
tus, turis n ɥɚɞɚɧ, ɮɢɦɢɚɦ
TusculƗnus, -ɚ, -um ɬɭɫɤɭɥɚɧɫɤɢɣ (ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɭ ɝɨɪɨɞɚ
Ɍɭɫɤɭɥɚ)
tutus, -ɚ, -um ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɣ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ; ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɵɣ,
ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɣ
tuus, -ɚ, -um ɬɜɨɣ
tyrannus, -i m ɜɥɚɫɬɢɬɟɥɶ; ɬɢɪɚɧ, ɞɟɫɩɨɬ
Tyrius, -ɚ, -um ɬɢɪɢɣɫɤɢɣ

U
ubertas, -Ɨtis f ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ, ɨɛɢɥɢɟ
ubi (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɝɞɟ; (ɬɚɦ) ɝɞɟ; (ɫɨɸɡ) ɤɨɝɞɚ; ~ primum ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ,
ɤɚɤ ɫɤɨɪɨ
Ubii, -ǀrum m ɭɛɢɢ, ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ
udus, -ɚ, -um ɦɨɤɪɵɣ, ɜɥɚɠɧɵɣ
ulciscor, ultus sum, ulcisci ɦɫɬɢɬɶ (ɡɚ ɱɬɨ ɫ ɚɫc.)
Ulixes, -is ɬ ɍɥɢɫɫ (Ɉɞɢɫɫɟɣ)
ullus, -ɚ, -um ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ
ulterior, -ǀris ɩɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ, ɛɨɥɟɟ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɣ
ultƱmus, ɚ, um ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ultra (ɫ ɚɫc.) ɡɚ, ɩɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ
umbra, -ae f ɬɟɧɶ
371
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


umquam ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ, ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ
unƗ ɜɦɟɫɬɟ
unda, -ae f ɜɨɥɧɚ
unde ɨɬɤɭɞɚ
undecƱmus, ɚ, um ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɵɣ
undique ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɨɬɨɜɫɸɞɭ
unguentum, i ɩ ɛɥɚɝɨɜɨɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɦɚɡɶ, ɛɥɚɝɨɜɨɧɢɟ
ungula, -ae f ɤɨɩɵɬɨ
unicus, -ɚ, -um ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ
unio, uniǀnis f ɫɨɸɡ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
universus, -ɚ, -um ɜɟɫɶ ɜɨɨɛɳɟ; ɨɛɳɢɣ
unquam ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ, ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ
unus, -ɚ, -um (gen. unius, dat. uni) ɨɞɢɧ, ɨɞɧɚ, ɨɞɧɨ; ɨɞɢɧ ɬɨɥɶɤɨ,
ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ
unusquisque, unaquaeque, unumquodque ɤɚɠɞɵɣ
urbs, urbis f ɝɨɪɨɞ
uro, ussi, ustum, -ɟrɟ ɠɟɱɶ
usque ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ; ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
usnjra, -ae f ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ; ɩɪɨɰɟɧɬɵ
usus, -us ɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ; ɧɭɠɞɚ; ɨɩɵɬɧɨɫɬɶ
usque ɛɟɡɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨ; usque ad ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ, ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ
ut (uti) 1) (ɧɚɪɟɱɢɟ) ɤɚɤ; ut ... ita ɤɚɤ ... ɬɚɤ; 2) (ɫɨɸɡ ɫ ɫɨni.)
ɱɬɨɛɵ, ɱɬɨ
utcumque ɤɚɤ ɛɵ ɧɢ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ
uter, utra, utrum ɤɨɬɨɪɵɣ (ɢɡ ɞɜɭɯ)
uterque, utraque, utrumque ɢ ɬɨɬ ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɨɛɚ
uterus, -i ɬ ɠɢɜɨɬ, ɱɪɟɜɨ
uti ɫɦ. ut
utƱlis, e ɩɨɥɟɡɧɵɣ, ɝɨɞɧɵɣ
utilƱtas, -Ɨtis f ɩɨɥɶɡɚ, ɜɵɝɨɞɚ
utƱnam ɨ, ɟɫɥɢ ɛɵ
utor, usus sum, uti ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ
utrum ɥɢ; ~... ɚn ɥɢ ... ɢɥɢ
uva, -ae f ɝɪɨɡɞɶ, ɤɢɫɬɶ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ
uxor, -ǀris f ɠɟɧɚ, ɫɭɩɪɭɝɚ

372
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

V
vaco, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre (c abl.) ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɨɬ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ,
ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ
vacuus, -a, -um ɩɭɫɬɨɣ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ
vadum, -i n ɛɪɨɞ
vagor, -Ɨtus sum, -Ɨri ɛɥɭɠɞɚɬɶ, ɤɨɱɟɜɚɬɶ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ
valde ɫɢɥɶɧɨ, ɨɱɟɧɶ, ɜɟɫɶɦɚ
valeo, -lui, -litum, -Ɲrɟ1) ɢɦɟɬɶ ɜɟɫ, ɫɢɥɭ; ɢɦɟɬɶ ɪɟɲɚɸɳɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ; 2) ɛɵɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɵɦ; vale ɛɭɞɶ ɡɞɨɪɨɜ,
ɩɪɨɳɚɣ; 3) (ɫ ad ɫ ɚɫc. ɢɥɢ ɫ inf.) ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫɞɟɥɚɬɶ
ɱɬɨ-ɥɢɛɨ
valetnjdo, -inis f ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɡɞɨɪɨɜɶɟ
validus, -ɚ, -um ɫɢɥɶɧɵɣ, ɤɪɟɩɤɢɣ, ɡɞɨɪɨɜɵɣ
valles, -is f ɞɨɥɢɧɚ
vallum, -i n ɜɚɥ, ɡɚɳɢɬɚ
valvae, -Ɨrum f ɫɬɜɨɪɱɚɬɵɟ ɞɜɟɪɢ
varie ɪɚɡɥɢɱɧɨ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ
varius, -ɚ, -um ɪɚɡɧɵɣ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ
vas, vasis n ɫɨɫɭɞ
vasto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɨɩɭɫɬɨɲɚɬɶ, ɪɚɡɨɪɹɬɶ
vastus, -ɚ, -um ɩɭɫɬɵɧɧɵɣ, ɩɭɫɬɨɣ
vates, -is ɬ ɩɪɨɪɢɰɚɬɟɥɶ, ɩɪɨɜɢɞɟɰ, ɩɨɷɬ
vectƯgal, -gƗlis n ɞɨɯɨɞ; ɩɨɲɥɢɧɚ; ɩɨɞɚɬɶ, ɧɚɥɨɝ
vectorius, -ia, -ium ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ
vehemens, -entis ɫɢɥɶɧɵɣ, ɦɨɳɧɵɣ, ɫɬɪɚɫɬɧɵɣ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ
veho, -xi, -ctum, -ere ɜɟɡɬɢ, ɜɨɡɢɬɶ
vel ɥɢɛɨ, ɢɥɢ
velo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ
velut ɫɥɨɜɧɨ, ɤɚɤ ɛɵ
vena, -ae f ɠɢɥɚ
venabǎlum, i ɩ ɤɨɩɶɟ (ɨɯɨɬɧɢɱɶɟ), ɪɨɝɚɬɢɧɚ
venƗtor, venatǀris ɬ ɨɯɨɬɧɢɤ
vendo, vendƱdi, vendƯtum ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ
venƝnum, i n ɹɞ
venio, vƝni, ventum, venƯre ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ

373
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


venter, ventris ɬ ɠɢɜɨɬ
ventǀsus, -a, -um ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɣ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɟɬɪɨɜ
ventus, -i ɬ ɜɟɬɟɪ, ɜɟɹɧɢɟ; ɛɭɪɹ
venundo, -dedi, -datum, -dare ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ
Venus, -eris f ȼɟɧɟɪɚ, ɛɨɝɢɧɹ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɥɸɛɜɢ
ver, veris n ɜɟɫɧɚ
Veragri, -ǀrum ɬ ɜɟɪɚɝɪɵ, ɧɚɪɨɞ ɤɟɥɶɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ,
ɠɢɜɲɢɣ ɜ Ⱥɥɶɩɚɯ
verbƟro, verberƗvi, verberƗtum ɯɥɟɫɬɚɬɶ, ɛɢɬɶ
verbum, -i n ɫɥɨɜɨ; ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɚ; ɝɥɚɝɨɥ
Vercingetorix, -rƯgis ɬ ȼɟɪɰɢɧɝɟɬɨɪɢɝ, ɩɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɚɥɥɨɜ
ɜ ɜɨɣɧɟ ɫ ɐɟɡɚɪɟɦ
vere ɩɪɚɜɞɢɜɨ, ɜɨɢɫɬɢɧɭ
vereor, veritus sum, verƝri ɛɨɹɬɶɫɹ, ɨɩɚɫɚɬɶɫɹ
vergo, –, –, -ɟrɟ ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɦ, ɥɟɠɚɬɶ
verƱtas, -Ɨtis f ɢɫɬɢɧɚ, ɩɪɚɜɞɚ
vernus, -ɚ, -um ɜɟɫɟɧɧɢɣ
vero ɧɨ, ɚ; ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ
Verres, -is ɬ = ɋ. Cornelius Verres Ƚɚɣ Ʉɨɪɧɟɥɢɣ ȼɟɪɪɟɫ
verro, verri, versum, -ɟrɟ ɦɟɫɬɢ; verrere humum ɜɥɚɱɢɬɶ ɩɨ ɡɟɦɥɟ
versus, us ɬ ɫɬɢɯ, ɫɬɪɨɤɚ
vertex, -ticis ɬ ɜɟɪɲɢɧɚ, ɜɟɪɯɭɲɤɚ
verto (vorto), verti (vorti), versum (vorsum), -ɟrɟ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ; ɜɟɪɬɟɬɶ, ɩɟɪɟɜɟɪɬɵɜɚɬɶ; ɧɢɫɩɪɨɜɟɪɝɚɬɶ,
ɝɭɛɢɬɶ
Verucloetius, -i ɬ ȼɟɪɭɤɥɟɬɢɦ, ɢɦɹ ɝɟɥɶɜɟɬɚ
verum ɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ
verum, -i n ɢɫɬɢɧɚ, ɩɪɚɣɞɚ
verus, -ɚ, -um ɢɫɬɢɧɧɵɣ, ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ
vesƗnus, -ɚ, -um ɧɟɢɫɬɨɜɵɣ, ɛɟɡɭɦɧɵɣ
vescor, –, –, vesci ɤɨɪɦɢɬɶɫɹ, ɩɢɬɚɬɶɫɹ
vesper, -eri ɬ ɜɟɱɟɪ
vɟsperi ɜɟɱɟɪɨɦ
vester, -tra, tum ɜɚɲ
vestibǎlum, i n ɩɟɪɟɞɧɹɹ, ɩɪɢɯɨɠɚɹ, ɜɟɫɬɢɛɸɥɶ
vestimentum, i n ɨɞɟɠɞɚ, ɩɥɚɬɶɟ

374
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

vestigium, -i n ɫɥɟɞ
vestio, Ưvi, Ưtum, Ưre ɨɞɟɜɚɬɶ
vestiplica, ae f ɫɥɭɠɚɧɤɚ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɚɹ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɝɨɫɩɨɠɟ;
vestiplƱcus, i ɬ ɪɚɛ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɣ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɝɨɫɩɨɞɢɧɭ
vestis, -is f ɨɞɟɠɞɚ
vestƯtus, us ɬ ɨɞɟɠɞɚ, ɩɥɚɬɶɟ, ɧɚɪɹɞ
Vesuvius, -i ȼɟɡɭɜɢɣ
veto, vetui, vetitum, -Ɨre ɡɚɩɪɟɳɚɬɶ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ,
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɦɟɲɚɬɶ
vetulus, -ɚ, -um ɫɬɚɪɵɣ
vetus, veteris ɫɬɚɪɵɣ; ɩɪɟɠɧɢɣ, ɩɪɨɲɥɵɣ
vexillum, i ɩ ɡɧɚɦɹ (ɤɨɧɧɢɰɵ)
vexo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɬɪɹɫɬɢ, ɨɛɪɟɦɟɧɹɬɶ, ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ
via, -ae f ɞɨɪɨɝɚ, ɩɭɬɶ; ɭɥɢɰɚ
vicƯnus, -i ɬ ɫɨɫɟɞ
vicƯnus, -ɚ, -um ɫɨɫɟɞɧɢɣ, ɛɥɢɡɤɢɣ, ɫɯɨɞɧɵɣ
vicis, -is f ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɦɟɧɚ, ɩɟɪɟɦɟɧɚ
victor, -ǀris ɬ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ
victoria, -ae f ɩɨɛɟɞɚ
victus, us ɬ [vivo] ɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɢɳɚ
vicus, -i ɬ ɞɟɪɟɜɧɹ
vƱdeo, vƯdi, vƯsum, -Ɲrɟ ɜɢɞɟɬɶ, ɛɵɬɶ ɡɪɹɱɢɦ; ɫɦɨɬɪɟɬɶ,
ɛɵɬɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ; ɡɚɦɟɱɚɬɶ; (pass.) ɤɚɡɚɬɶɫɹ
vigeo, -ui, –, -Ɲrɟ ɛɵɬɶ ɜ ɫɢɥɟ, ɩɪɨɰɜɟɬɚɬɶ
vigor, vigoris ɬ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɫɢɥɚ, ɤɪɟɩɨɫɬɶ, ɷɧɟɪɝɢɹ
vigilia, -ae f ɫɬɪɚɠɚ
viginti ɞɜɚɞɰɚɬɶ
vilis, vilis, vile ɩɥɨɯɨɣ, ɞɪɹɧɧɨɣ, ɞɟɲɟɜɵɣ
vilitas, -Ɨtis f ɞɟɲɟɜɢɡɧɚ
villa, -ae f ɜɢɥɥɚ, ɞɚɱɚ, ɭɫɚɞɶɛɚ, ɩɨɦɟɫɬɶɟ
villus, -i ɬ ɲɟɪɫɬɶ
vincio, vinxi, vinctum, -Ưre ɜɹɡɚɬɶ, ɫɤɨɜɵɜɚɬɶ, ɨɛɜɢɜɚɬɶ
vinco, vici, victum, -ere ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ, ɨɞɨɥɟɜɚɬɶ, ɛɪɚɬɶ ɜɟɪɯ
ɧɚɞ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ
vinculum (vinclum), -i n ɡɚɜɹɡɤɚ, ɜɟɪɟɜɤɚ; ɰɟɩɢ, ɨɤɨɜɵ, ɬɟɦɧɢɰɚ
vinum, -i n ɜɢɧɨ

375
Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 


viǂla, ae f ɮɢɚɥɤɚ
violens, violentis ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɛɭɪɧɵɣ
violo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɪɢɱɢɧɹɬɶ ɧɚɫɢɥɢɟ, ɨɫɤɜɟɪɧɹɬɶ; ɩɨɪɚɠɚɬɶ,
ɪɚɧɢɬɶ
vipƟra, ae f ɡɦɟɹ, ɝɚɞɸɤɚ
vir, -i m ɦɭɠɱɢɧɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ
vireo, ui, –, -Ɲrɟ ɡɟɥɟɧɟɬɶ, ɛɵɬɶ ɡɟɥɟɧɵɦ
vires ɫɦ. vis
virga, ae f ɜɟɬɤɚ, ɪɨɡɝɚ, ɩɪɭɬ
virgo, -inis f ɞɟɜɚ, ɞɟɜɭɲɤɚ, ɦɨɥɨɞɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ
virgǎla, ae f ɩɪɭɬ, ɩɪɭɬɢɤ
virgultum, -i n ɤɭɫɬɚɪɧɢɤ, ɤɭɫɬɵ
virtus, -njtis f ɦɭɠɟɫɬɜɨ, ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ, ɞɨɛɥɟɫɬɶ
virus, -i n ɹɞ
vis f (ɚcc. vim; abl. vi; pl. vires, virium) ɫɢɥɚ
visƱto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɨɫɟɳɚɬɶ, ɧɚɜɟɳɚɬɶ
viso, visi, visum, -ɟrɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ, ɩɨɫɟɳɚɬɶ
vita, -ae f ɠɢɡɧɶ; ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ
vitis, -is f ɥɨɡɚ
vitium, -i n ɩɨɪɨɤ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ; ɢɡɴɹɧ; ɩɪɨɦɚɯ, ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ;
ɩɨɪɨɤ, ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ
vito, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɢɡɛɟɝɚɬɶ, ɭɤɥɨɧɹɬɶɫɹ; ɫɩɚɫɚɬɶɫɹ
vitupƟro, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɩɨɪɢɰɚɬɶ, ɯɭɥɢɬɶ
vivo, vixi, victum, -ɟrɟ ɠɢɬɶ, ɛɵɬɶ ɠɢɜɵɦ; ɠɢɬɶ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ,
ɩɢɬɚɬɶɫɹ; ɠɢɬɶ ɝɞɟ-ɥɢɛɨ, ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
vivus, -ɚ, -um ɠɢɜɨɣ
vix ɟɞɜɚ
vocabulum, -i n ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɢɦɹ
vocƗlis, -e ɝɥɚɫɧɵɣ, ɡɧɨɧɤɧɣ, ɡɜɭɱɧɵɣ
voco, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɡɧɚɬɶ, ɧɚɡɵɜɚɬɶ
Vocontii, -ǀrum ɬ ɜɨɤɨɩɬɢɢ, ɝɚɥɥɶɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ ɜ ɇɚɪɛɨɧɫɤɨɣ
ɉɪɨɜɢɧɰɢɢ
volgus ɫɦ. vulgus
volo, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨre ɥɟɬɚɬɶ
volo, volui, –, velle ɯɨɬɟɬɶ
volucer, volucris, volucre ɥɟɬɭɱɢɣ, ɤɪɵɥɚɬɵɣ, ɩɟɪɧɚɬɵɣ

376
Ʌɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ

volǎcris, -is f ɩɬɢɰɚ


voluntas, -Ɨtis f ɜɨɥɹ, ɠɟɥɚɧɢɟ
voluptas, -Ɨtis f ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ, ɭɫɥɚɞɚ, ɪɚɞɨɫɬɶ
volnjto, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɤɚɬɚɬɶ, ɜɚɥɹɬɶ; (ɫɬɪɚɞɚɬ.) ɤɚɬɚɬɶɫɹ,
ɜɚɥɹɬɶɫɹ
volvo, volvi, volnjtum, -ɟrɟ ɤɚɬɚɬɶ, ɜɪɚɳɚɬɶ
vomer, vomeris ɬ ɫɨɲɧɢɤ
vos ɜɵ
votum, -i n ɨɛɟɬ
vox, vocis f ɝɨɥɨɫ
VulcƗnus, -i ɬ ȼɭɥɤɚɧ, ɛɨɝ ɨɝɧɹ
vulgƗris, vulgƗris, vulgƗre ɨɛɵɱɧɵɣ, ɨɛɵɞɟɧɧɵɣ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ,
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɣ
vulgus, -i n ɧɚɪɨɞ, ɬɨɥɩɚ, ɱɟɪɧɶ
vulnero, -Ɨvi, -Ɨtum, -Ɨrɟ ɪɚɧɢɬɶ
vulnus, -eris ɩ ɪɚɧɚ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɭɪɨɧ
vulpes, -is f ɥɢɫɚ
vultus, -us ɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɥɢɰɚ, ɥɢɰɨ
vult ɫɦ. volo

Z
Zeno, -ǀnis ɬ Ɂɟɧɨɧ, ɢɦɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ
zona, -ae f ɩɨɹɫ

377
Ñîäåðæàíèå

Ïðåäèñëîâèå ............................................................. 3
Êðàòêèå ñâåäåíèÿ îá èñòîðèè è êóëüòóðå
Ðèìñêîãî ãîñóäàðñòâà ................................................. 5
Óðîê 1.
Ëàòèíñêèé àëôàâèò. Ñî÷åòàíèå ãëàñíûõ
è ñîãëàñíûõ â ëàòèíñêîì ÿçûêå. Äîëãîòà
è êðàòêîñòü ñëîãîâ. Ðàçäåëåíèå íà ñëîãè.
Ïðàâèëà óäàðåíèÿ ..................................................... 7
Óðîê 2.
Î ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè.
Ãðàììàòè÷åñêèé ñòðîé ëàòèíñêîãî ÿçûêà.
Îáùèå ñâåäåíèÿ î ãëàãîëå. Íàñòîÿùåå âðåìÿ
èçúÿâèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ äåéñòâèòåëüíîãî
çàëîãà. Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå ............................. 14
Óðîê 3
Ñòðîåíèå ëàòèíñêèõ àíàòîìè÷åñêèõ òåðìèíîâ.
Èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå. Ãðàììàòè÷åñêèå êàòåãîðèè
ñóùåñòâèòåëüíîãî. I ñêëîíåíèå .................................. 23
Óðîê 4.
Ðåöåïò. II cêëîíåíèå ñóùåñòâèòåëüíûõ. I è II ñêëîíåíèå
ïðèëàãàòåëüíûõ. Ïðèòÿæàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ.
Ñêëîíåíèå âîïðîñèòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé .................... 29
Óðîê 5.
Ñîãëàñîâàííîå è íåñîãëàñîâàííîå îïðåäåëåíèå
â ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè. Ñêëîíåíèå ëè÷íûõ
ìåñòîèìåíèé. Âîçâðàòíîå ìåñòîèìåíèå.
Íàñòîÿùåå âðåìÿ èçúÿâèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ
ñòðàäàòåëüíîãî çàëîãà. Ïðåäëîæíîå óïðàâëåíèå ........... 39

378
Ñîäåðæàíèå

Óðîê 6.
Âàæíåéøèå ðåöåïòóðíûå ñîêðàùåíèÿ.
Ïðîøåäøåå âðåìÿ íåñîâåðøåííîãî âèäà
äåéñòâèòåëüíîãî è ñòðàäàòåëüíîãî çàëîãîâ.
Ñêëîíåíèå îòíîñèòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé.
Ìåñòîèìåííûå ïðèëàãàòåëüíûå .................................. 45
Óðîê 7.
Íàçâàíèÿ îñíîâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ôîðì.
Íàçâàíèå ðàñòåíèé è èõ ÷àñòåé. Áóäóùåå âðåìÿ
íåñîâåðøåííîãî âèäà äåéñòâèòåëüíîãî
è ñòðàäàòåëüíîãî çàëîãà. Ãëàãîëû ñëîæíûå ñ esse ............ 54
Óðîê 8.
Íàçâàíèå âàæíåéøèõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ.
Ñêëîíåíèå óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé.
Êîëè÷åñòâåííûå è ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå.
Ñêëîíåíèå ÷èñëèòåëüíûõ. ×èñëèòåëüíûå íàðå÷èÿ.
×èñëèòåëüíûå ðàçäåëèòåëüíûå ................................... 62
Óðîê 9.
Íàçâàíèå âàæíåéøèõ êèñëîò.
III ñêëîíåíèå ñóùåñòâèòåëüíûõ .................................. 73
Óðîê 10.
×àñòîòíûå îòðåçêè, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ
î õèìè÷åñêîì ñîñòàâå ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà.
IV è V ñêëîíåíèå ñóùåñòâèòåëüíûõ ............................ 80
Óðîê 11
Ëàòèíñêèå è ãðå÷åñêèå ïðèñòàâêè â ñëîæíûõ
ñëîâàõ. III ñêëîíåíèå ïðèëàãàòåëüíûõ.
Ñòåïåíè ñðàâíåíèÿ ïðèëàãàòåëüíûõ ........................... 85
Óðîê 12
×àñòîòíûå îòðåçêè, õàðàêòåðèçóþùèå ïðèíàäëåæíîñòü
ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà ê ôàðìàêîëîãè÷åñêîé ãðóïïå.
Ïðîøåäøåå âðåìÿ ñîâåðøåííîãî âèäà èçúÿâèòåëüíîãî
íàêëîíåíèÿ äåéñòâèòåëüíîãî çàëîãà.

379
Ëàòèíñêèé ÿçûê è îñíîâû ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè

Ïðîøåäøåå âðåìÿ èçúÿâèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ


äåéñòâèòåëüíîãî çàëîãà. Áóäóùåå âðåìÿ
èçúÿâèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ äåéñòâèòåëüíîãî çàëîãà .... 96
Óðîê 13.
×àñòîòíûå îòðåçêè, õàðàêòåðèçóþùèå
ôàðìàêîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå ëåêàðñòâåííîãî
ñðåäñòâà. Ïðè÷àñòèå. Ñóïèí ..................................... 102
Óðîê 14.
Ëàòèíñêèå íàçâàíèÿ íàóê, ðàçäåëîâ ìåäèöèíû,
ñïåöèàëüíîñòåé. Ñòðàäàòåëüíûé çàëîã âðåìåíè
ñèñòåìû ïåðôåêòà ................................................... 111
Óðîê 15.
Íàçâàíèÿ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ. Íàðå÷èå.
Ãåðóíäèé è ãåðóíäèâ .............................................. 116
Óðîê 16.
Íàçâàíèÿ ìåòîäîâ è ðåçóëüòàòîâ îáñëåäîâàíèÿ.
Ôóíêöèè ïàäåæåé â ëàòèíñêîì ÿçûêå ...................... 122
Óðîê 17
Ïðèñòàâêè, îáðàçîâàííûå îò ÷èñëèòåëüíûõ
â ìåäèöèíñêèõ òåðìèíàõ. Èíôèíèòèâ.
Accusativus cum infinitivo.
Nominativus cum infinitivo. Ablativus absolutus ............... 128
Óðîê 18
Ñîñëàãàòåëüíîå íàêëîíåíèå. Óïîòðåáëåíèå
ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ â ðåöåïòàõ. Íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ äåéñòâèòåëüíîãî
è ñòðàäàòåëüíîãî çàëîãà. Ïðîøåäøåå âðåìÿ
íåñîâåðøåííîãî âèäà ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ
äåéñòâèòåëüíîãî è ñòðàäàòåëüíîãî çàëîãà .................. 136
Óðîê 19
Âèíèòåëüíûé ïàäåæ â ïðîïèñÿõ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ. Ïåðôåêòíûå âðåìåíà êîíüþíêòèâà.

380
Ñîäåðæàíèå

Ïðàâèëî óïîòðåáëåíèÿ âðåìåí êîíüþíêòèâà


â ïðèäàòî÷íûõ ïðåäëîæåíèÿõ .................................. 142
Ïðèëîæåíèå .......................................................... 148
Gaudeamus ..................................................................................... 148
Õðåñòîìàòèÿ. Òåêñòû äëÿ àíàëèòè÷åñêîãî ÷òåíèÿ ...... 149
Òåêñòû ïðîôåññèîíàëüíîé íàïðàâëåííîñòè ................ 156
Ìåäèöèíñêèå âûðàæåíèÿ
íà ëàòèíñêîì ÿçûêå ................................................ 162
Ëàòèíñêèå êðûëàòûå âûðàæåíèÿ ............................. 164
Ëàòèíî-ðóññêèé ìåäèöèíñêèé ñëîâàðü ...................... 174
Ëàòèíî-ðóññêèé ñëîâàðü .......................................... 268

381
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàðöåëëè

ËÀÒÈÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ
È ÎÑÍÎÂÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ
ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈÈ

Îòâåòñòâåííûå ðåäàêòîðû Ìîðîçîâà Î.Â., Êàëèíè÷åâà Í.Â.


Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð Ëîãâèíîâà Ã.À.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 02.12.2013.


Ôîðìàò 84õ108 1/32. Áóìàãà òèïîãðàôñêàÿ.
Òèðàæ 2000 ýêç. Çàêàç ¹

ÎÎÎ «Ôåíèêñ»
344082, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó
ïåð. Õàëòóðèíñêèé, 80
: www.phoenixrostov.ru
- : www.phoenixbooks.ru

Вам также может понравиться