Вы находитесь на странице: 1из 18

17.

НАСТАВНИК
ЛИКВИДАЦИЈА АЛЕКСАНДАР
МИХАЈЛОВ
26.12.2021
ГОДИНА
ПРЕСТАНОК НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 ПОВРЗАНО Е СО НАСТАНУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИЧИНИ


ПРЕДВИДЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И
ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

 РАЗЛИКУВАМЕ 2 ВИДА НА ПРЕСТАНОК НА ТРГОВСКИТЕ


ДРУШТВА:

 ПОСАКУВАН ПРЕСТАНОК
-ликвидација со одлука на содружници или акционери на друштво (кога
одлуката за престанок не е резултат на инсолвентност)
 ПРИНУДЕН ПРЕСТАНОК
-престанок што не зависи од волјата на содружниците или на акционерите
(поради инсолвентност, поради долготраен застој во работење на друштво)
ЛИКВИДАЦИЈА КАКО
ПОИМ
 КОМПЛЕКСЕН ПРАВЕН ИНСТИТУТ

 ПОСЛЕ ПРЕСТАНОК НА ТД НАД КОЕ НЕ БИЛА


СПРОВЕДЕНА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА СЕ
СПРОВЕДУВА ЛИКВИДАЦИЈА

 ПРЕСТАНОКОТ НА ТД САМ ПО СЕБЕ НЕ ДОВЕДУВА


ДО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВЕН СУБЈЕКТИВИТЕТ,
ТУКУ ДО ЗАПИРАЊЕ НА АКТИВНА ТРГОВСКА
ДЕЈНОСТ, ЗАТОА СЕ СПРОВЕДУВА ПОСТАПКА ЗА
ЛИКВИДИРАЊЕ НА НАСТАНАТИ ПРАВНИ ОДНОСИ

 САМО ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНА ПОСТАПКА ЗА


ЛИКВИДАЦИЈА ПРЕСТАНУВА ПРАВНИОТ
СУБЈЕКТИВИТЕТ НА ДРУШТВОТО
ЛИКВИДАЦИЈА КАКО ПОИМ (2)

 ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ОД ПРЕСТАНОКОТ НА ДРУШТВОТО Е ЛИКВИДАЦИЈА

 ЦЕЛТА НА ЛИКВИДАЦИЈАТА Е ЗАШТИТА НА САМИТЕ СОДРУЖНИЦИ, ЗА РАЗЛИКА


ОД СТЕЧАЈОТ, КАДЕ ЦЕЛ Е ДА СЕ ШТИТАТ ИНТЕРЕСИ НА ДОВЕРИТЕЛИ

 МОЖЕ ДА НАСТАНЕ СО ОДЛУКА НА СОДРУЖНИЦИ ИЛИ ОДЛУКА НА НАДЛЕЖЕН


ДРЖАВЕН ОРГАН (НАЈЧЕСТО СУД)

 ВО СИТЕ СЛУЧАИ НА ПРЕСТАНОК НА ДРУШТВОТО НЕ СЕ СПРОВЕДУВА


ЛИКВИДАЦИЈА (СПОЈУВАЊЕ, ПРИСОЕДИНУВАЊЕ ИЛИ ПОДЕЛБА НА ДРУШТВО
ИЛИ ПРЕОБРАЗБА)
ЛИКВИДАЦИЈА КАКО
ПОИМ (3)
 ОСНОВИТЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ Е
РЕГУЛИРАНО ВО ГЛАВА 11 ОД ЗТД (ЧЛЕН
538 ДО ЧЛЕН 552)

 ОВИЕ ОДРЕДБИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЗА


СИТЕ ФОРМИ НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

 СЕ ПРИМЕНУВААТ И НА ГРАЃАНСКИ
ФОРМИ КАКО ОРТАКЛАК
(ПАРТНЕРСТВО)

 ПРЕДДРУШТВО, ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ
 СЕ СПРОВЕДУВА СОГЛАСНО ПРИНЦИПИТЕ
НА СУДСКА ПОСТАПКА

 КАЈ ЈТД ЈА СПРОВЕДУВААТ СИТЕ


СОДРУЖНИЦИ

 КАЈ КД ЈА ИЗВРШУВААТ СИТЕ

ЛИКВИДАЦИОНА КОМПЛЕМЕНТАРИ

ПОСТАПКА  КАЈ ДОО/АД ЈА СПРОВЕДУВААТ


ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ,
УПРАВИТЕЛ, ВО СВОЈСТВО НА
ЛИКВИДАТОРИ

 АКО ДРУШТВОТО ПРЕСТАНАЛО СО


ПРАВОСИЛНА СУДСКА ОДЛУКА,
ЛИКВИДАТОРОТ ГО ИМЕНУВА СУД, А
ТРОШОЦИТЕ СЕ НА ТОВАР НА ДРУШТВОТО
ЛИКВИДАТОРИ

 ЛИКВИДАТОРИ СЕ ОДГОВОРНИ ЛИЦА КОИ


ЈА СПРОВЕДУВААТ ПОСТАПКАТА

 ПРВИТЕ ЛИКВИДАТОРИ И НИВНИТЕ


ОВЛАСТУВАЊА СЕ ПРИЈАВУВВААТ ЗАРАДИ
УПИС ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

 СЕКОЈА ПРОМЕНА ЗА УПИС ЈА


ПРИЈАВУВААТ САМИТЕ ЛИКВИДАТОРИ

 НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЛИКВИДАТОРИ ОД
СУДОТ СЕ ЗАПИШУВААТ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ
ОДГОВОРНОСТ НА ЛИКВИДАТОРОТ
 ЛИКВИДАТОРОТ ГО ЗАСТАПУВА ДРУШТВОТО

 ЛИКВИДАТОРОТ Е ДОЛЖЕН ДА ГИ ДОВРШИ ЗДЕЛКИТЕ ШТО СЕ ВО ТЕК, ДА ГИ НАПЛАТИ


ПОБАРУВАЊАТА НА ДРУШТВОТО,

 ДОЛЖЕН ДА ГО ВПАРИЧИ ИМОТОТ И ДА ГИ НАМИРИ ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИТЕ

 ДОКОЛКУ Е ПОТРЕБНО МОЖЕ ДА СКЛУЧУВА И НОВИ ЗДЕЛКИ

 ЛИКВИДАТОРОТ ВО РАМКИТЕ НА СВОЈОТ ДЕЛОКРУГ ГИ ИМА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА


ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ, ОДНОСНО УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО

 ЛИКВИДАТОРИ ВО СОГЛАСНОСТ СО СОДРУЖНИЦИ/АКЦИОНЕРИ И ДОВЕРИТЕЛ, ДА ОТУЃАТ


ОДДЕЛЕН ОБЈЕКТ ОД ЛИКВИДАЦИОНЕН ИМОТ, АКО СО ТОА НЕ СЕ ПОВРЕДУВААТ ПРАВАТА
ОДГОВОРНОСТ НА ЛИКВИДАТОРОТ (2)
 КОГА ДРУШТВОТО ЌЕ ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ, БЕЗ ДА СЕ
СПРОВЕДЕ СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА, ЛИКВИДАТОРОТ Е ОДГОВОРЕН СО СИОТ
СВОЈ ИМОТ ЗА ШТЕТА КОЈА ЌЕ ИМ ЈА ПРИЧИНИ НА ДОВЕРИТЕЛИ ВО ТЕКОТ НА
ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА

 ДОКОЛКУ СЕ НАЗНАЧЕНИ ПОВЕЌЕ ЛИКВИДАТОРИ, ТИЕ ОДГОВАРААТ


СОЛИДАРНО

 ЛИКВИДАТОРОТ НЕМА ДА ОДГОВАРА ЗА ШТЕТА КОГА НА ДОВЕРИТЕЛ НЕМА ДА


МУ Е ИСПЛАТЕНО ПОБАРУВАЊЕ, КОЕ ДОВЕРИТЕЛОТ ГО ПРИЈАВИЛ ПОСЛЕ
ИСТЕКОТ НА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ОД ЧЛЕН 544 ОД ЗТД, А ЗА ТОА
ЛИКВИДАТОРОТ НЕ ЗНАЕЛ, НИТУ ПАК МОРАЛ ДА ЗНАЕ
ОБВРСКА НА
ЛИКВИДАТОРОТ
 ПОСЛЕ УПИС ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР,
БЕЗ ОДЛАГАЊЕ, ВО РОК НЕ ПОКРАТОК ОД 15
ДЕНА, А НЕ ПОДОЛГ ОД 30 ДЕНА, ОБЈАВУВА
ДЕКА ДРУШТВОТО Е ВО ЛИКВИДАЦИЈА

 ОБЈАВАТА СЕ ВРШИ ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК


НА РМ

 СО ОБЈАВАТА СЕ ПОВИКУВААТ
ДОВЕРИТЕЛИТЕ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ
ПОБАРУВАЊА ВО РОК ОД 15 ДЕНА, ОД ДЕНОТ
НА ПОСЛЕДНАТА ОБЈАВА

 ПОЗНАТИТЕ ДОВЕРИТЕЛИ СЕ ИЗВЕСТУВААТ


ПОЕДИНЕЧНО И ВО ПИСМЕНА ФОРМА ЗА
ПОСТАПКАТА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА
ОБВРСКА НА ЛИКВИДАТОРОТ (2)

 БИЛАНС НА СОСТОЈБА СПОРЕД ДЕНОТ НА ПОЧЕТОК НА ОТВОРАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА


ЛИКВИДАЦИЈА (ПОЧЕТЕН БИЛАНС)

 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ

 ПОСЛЕ ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА, ИМА ОБВРСКА ДА ДОСТАВИ ГОДИШНА СМЕТКА И


ИЗВЕШТАЈ ДО СОДРУЖНИЦИ

 КОН ПРИЈАВАТА ЗА БРИШЕЊЕ ДО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР, СЕ ПОДНЕСУВА ОДОБРЕНА


ГОДИШНА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈ, КАКО И ПРЕПИС НА ОДЛУКИ СО КОИ СЕ ОДОБРУВА
РАБОТЕЊЕТО НА ЛИКВИДАТОРИ

 СЕ ИЗВЕСТУВА ЦДХВ ЗА АКЦИИТЕ КОИ СЕ ПОНИШТЕНИ, ДОКОЛКУ СЕ ЛИКВИДИРА АД


КОИ УСЛОВИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ЕДНО ТД ДА БИДЕ
ИЗБРИШАНО?
 ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР Е ДОЛЖЕН ВО РОК ОД 30 ДЕНА ОД НАСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА
БРИШЕЊЕ НА НЕАКТИВЕН СУБЈЕКТ НА СВОЈАТА ВЕБ-СТРАНА ДА ОБЈАВИ СООПШТЕНИЕ И
ДА СПРОВЕДЕ ПОСТАПКА ЗА БРИШЕЊЕ

 УСЛОВ Е ТРГОВСКИТЕ СУБЈЕКТИ ДА НЕМААТ ДОСТАВЕНО ГОДИШНА СМЕТКА И


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПОСЛЕДНА ДЕЛОВНА ГОДИНА ОД ПОСЛЕДЕН РАБОТЕН ДЕН ОД
ТЕКОВНА ГОДИНА

 НЕ ПРИЈАВИЛЕ УПИС НА АДРЕСА НА ЕЛЕКТРОНСКА САНДАЧЕ ЗА ПРИЕМ НА ПИСМЕНА


СОГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ И ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИ РЕГИСТАР

 ПО ИСТЕК НА ЕДНА ГОДИНА ОД ОБЈАВА НА УПИС НА ВЕБ-СТРАНА НА ЦР ЗА ИЗВРШЕН УПИС,


НЕ ГО ВНЕЛО ОСНОВЧАКИОТ ВЛОГ
СООПШТЕНИЕТО ОД ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР ТРЕБА ДА
СОДРЖИ

НАЗИВ НА
СЕДИШТЕ НА
ТРГОВСКО ЕМБС
ТД
ДРУШТВО

ПРАВНИ РОК НА
ПРИЧИНА ЗА
ПОСЛЕДИЦИ ПОСТАПУВА
БРИШЕЊЕ
ОД БРИШЕЊЕ ЊЕ
 СЕ ПОВИКУВААТ ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ, ЛИЦА И
ОРГАНИ ОВЛАСТЕНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ/ЗАСТАПУВАЊЕ
И НАДЗОР, СОДРУЖНИЦИ И ДОВЕРИТЕЛИ ВО РОК ОД 1
ГОДИНА ОД ДЕНОТ НА ОБЈАВА, ДА ПОДНЕСАТ
СО ПРЕДЛОГ ЗА СТЕЧАЈ, СПОРЕД ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ ИЛИ
СООПШТЕНИЕТ ПРЕДЛОГ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА СПОРЕД ЗТД

О ОД  ПИСМЕНО ДА ГО ИЗВЕСТАТ ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР


ЦЕНТРАЛЕН
РЕГИСТАР  А ЈАВНОСТА МОРА ПРЕКУ ЕДЕН ПЕЧАТЕН МЕДИУМ
КОЈ ИЗЛЕГУВА НА ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА, ИЛИ ОБЈАВА
НА НАЦИОНАЛЕН РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИСКИ
МЕДИУМ
СУМАРНО ЗЕМЕНО ОБВРСКИ НА ЛИКВИДАТОРОТ:

ПОДЕЛБА НА ОСТАТОКОТ
НАМИРУВАЊЕ НА
ОФОРМУВАЊЕ НА НА ЛИКВИДАЦИОНА
ОБВРСКИТЕ НА
ЛИКВИДАЦИОНА МАСА МАСА МЕЃУ
ДРУШТВОТО СПРЕМА
НА ДРУШТВОТО СОДРУЖНИЦИ/АКЦИОНЕР
ТРЕТИ ЛИЦА
И
РАСПРЕДЕЛБА НА ИМОТОТ

ИМОТОТ ШТО ОСТАНУВА ИМОТОТ МОЖЕ ДА СЕ


ДОКОЛКУ ЕДЕН ОД
ПОСЛЕ НАМИРУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛИ ПО ИСТЕКОТ
ДОВЕРИТЕЛИТЕ КОИ СЕ
ОБВРСКИТЕ СПРЕМА НА 6 МЕСЕЦИ ОД ДЕНОТ
ПОЗНАТИ НЕ СЕ ЈАВИ,
ДОВЕРИТЕЛИ СЕ КОГА БИЛО ИЗВРШЕНО
ИЗНОСОТ КОЈ МУ СЕ
РАСПРЕДЕЛУВА МЕЃУ ВТОРОТО ОБЈАВУВАЊЕ НА
ДОЛЖИ СЕ ДЕПОНИРА ВО
СОДРУЖНИЦИ/АКЦИОНЕР ПОВИКОТ НА
СУДСКИ ДЕПОЗИТ
И ДОВЕРИТЕЛИТЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ
НА СОДРУЖНИЦИ ВО ДОО
ВРШИ СОГЛАСНОСТ СО
СРАЗМЕРНО НА УПЛАТЕНИ
ПРАВАТА КОИ ГИ ИМААТ
ВЛОГОВИ
НИВНИТЕ АКЦИИ
ГЛАВНИ ПОЕНТИ

 КАКО БИ ГО ДЕФИНИРАЛЕ ПРАВНИОТ ИНСТИТУТ ЛИКВИДАЦИЈА?

 КОЈА Е ЦЕЛТА НА ЛИКВИДАЦИЈАТА КАКО ПОСТАПКА?

 КОЈ МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА?

 КОЈ Е ОВЛАСТЕН ДА ЈА СПРОВЕДУВА ЛИКВИДАЦИОНАТА ПОСТАПКА КАЈ


РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА?

 КОИ СЕ ОДГОВОРНОСТИ НА ЛИКВИДАТОРОТ?


ГЛАВНИ ПОЕНТИ

 КОЈА Е ОСНОВНА ОБВРСКА НА ЛИКВИДАТОРОТ?

 КОИ УСЛОВИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ЕДНО ТД ДА БИДЕ ИЗБРИШАНО?

 КОИ РАБОТИ ТРЕБА ДА БИДАТ СОДРЖАНИ ВО СООПШТЕНИЕТО ОД ЦЕНТРАЛЕН


РЕГИСТАР?

 НА КОЈ НАЧИН СЕ ВРШИ РАСПРЕДЕЛБАТА НА ОСТАТОКОТ ОД ЛИКВИДАЦИОНА


МАСА МЕЃУ СОДРУЖНИЦИ/АКЦИОНЕРИ?

Вам также может понравиться