Вы находитесь на странице: 1из 337

|Spis treci

W s t p - .......... ........................................................................... 11

- W s t p ..................................................................................... 14
K o m e n ta r z g r a m a ty c z n y ............................................................................. 15
Imiesw przymiotnikowy - ..................................................15
Imiesw przyswkowy - ................................................17

1 D ialo g k u l t u r - ......................................................19
Wprowadzenie: .......................... 19
Mikrotematy: ...................................................... ........20
......................................... 21
: ...........................25
.......................................................... 26
14 ................................................................. 29
............................ 31
Komunikacja
jzykowa:
, ,
,
..................................................... 33
Korespondencja handlowa:
. - ,
, ,
, ,

................................................................. 36
Tumaczenie: wizytwkach. Jak z sukcesem
wsppracowa z rosyjskim partnerem?........................ 39
Sownik.........................................................................................................41

2 D z ia a ln o fir m y - .......................... 45
Wprowadzenie: : ........................... 45
Mikrotematy: .......................................................46

5
Spis treci

.........................................................................47
Curriculum Vitae ... 50
Komunikacja
jzykowa: . Emerson .... 53
.................................................................. 58
Korespondencja handlowa: -
- , ,
.............................................................. 60
Tumaczenie: .
.............................................................64
Sownik.......................................................................................................... 65

8 N e g o cja c je - ..................................................................69
Wprowadzenie: ...................................................69
Mikrotematy: ...........................................................70
...................................................... 72
.......................................... 73
................................74
................................................................75
............................................... 76
........................................................... 77
.................................................................... 81
Komunikacja
jzykowa:
........................................... 85
Korespondencja handlowa:
- - ,
, ...............................90
Tumaczenie: Warsztaty z negocjacji z rosyjskim
partnerem........................................................................ 92
Sownik......................................................................................................... 93

4 C h a r a k te r y s ty k a p r o d u k tu , sy stem w , p ro c e s w -
, , ....................97
Wprowadzenie: , -
..........................................97
Mikrotematy: ......................................99
................................................. 102

6
Spis treci

...................................................................... 104
.................................................................. 106
........................................................................107
Komunikacja
jzykowa: / ...................108
Korespondencja handlowa: - ,
,
- , ,
............................................................ 110
Tumaczenie: .
...........................................................113
Sownik........................................................................................................ 118

5 P la n y , p ro g n o z y , te n d e n c je -
, , ....................................................... 121
Wprowadzenie: .............................................................121
Mikrotematy: ............................................. 124
...................................................................... 125
............................................................................ 126
..................................................... 128
.............................................132
.................................133
Komunikacja
jzykowa: .
- ..............................134
................................................................ 137
Korespondencja handlowa:
- .
, , ,
.............................................................. 138
Tumaczenie: ...................... 140
Sownik........................................................................................................142

6 S p o tk a n ia su b o w e - ....................................145
Wprowadzenie: .....................................................................145
Mikrotematy: ................................................... 146
........................................................... 148
............................. 150
................................................... 151

7
Spis treci

Komunikacja
jzykowa: . -
............................................................ 153
Korespondencja handlowa:
-- -
, ,
. -
, , ... 160
Tumaczenie: ,
. .................... 172
Sownik.....................................................................................................175

7 O r g a n iz a c ja k o n ta k t w s u b o w y c h -
............................................ 179
Wprowadzenie: ........................179
Mikrotematy: ............................................182
............................................................ 183
................................................187
...................................................191
........................................................ 194
E-mail............................................................................. 196
Komunikacja
jzykowa: .
?
- ............................................... 198
Korespondencja handlowa:
- , ,
. - .
.....................................204
Tumaczenie:
- . ....... 211
Sownik.......................................................................................................212

8 S z tu k a re k la m y - .................................... 215
Wprowadzenie: .............................................. 215
.............................................. 217
Mikrotematy: ................................................... 219
........................................................ 221
...............................................224

8
Spis treci

................ 228
Komunikacja
jzykowa: -
........................... 229
..................................233
Korespondencja handlowa:
- -
,
.............................................................. 236
Tumaczenie: -
.
.........................................................240 .
Sownik........................................................................................................242

8 S tr a te g ia m a rk e tin g o w a - ............... 245


Wprowadzenie: ..........................................................245
Mikrotematy: ............................ 246
....................................................248
........................................................248
:
................................................................ 250
....... 251
- ................................... 254
..................................................257
Komunikacja
jzykowa: ........................................................................... 259
- ...................................... 260
Korespondencja handlowa:
- , ................. 264
Tumaczenie: ................................... 266
Sownik........................................................................................................268

1 0 W p o s z u k iw a n iu efe k ty w n eg o z a r z d z a n ia -
..................................271
Wprowadzenie: ................................................................ 271
Mikrotematy: ..............................................................273
....................................................274
..........................................................275

9
Spis treci

......................... 277
............... 279
.......................................... 280
...................................................................282
............................................... 283
Komunikacja
jzykowa: -
. ...............286
Korespondencja handlowa:
. .
- - ,
.
- , ,
............................................................ 290
Tumaczenie: Propozycje ze Wschodu.
......................................................... 294
Sownik...................................................................................................... 295

Aneks - ................................................................................299
Teksty dla Nauczycieli............... .............................................................299
Klucze.........................................................................................................311

Sownik - ...............................................................................317

10
Po wstpieniu Polski do Unii Europejskiej paradoksalnie nie tylko tam czeka
j na Polakw najlepsze miejsca pracy. Polska, jako najbliszy Rosji kraj UE,
odegra kluczow rol w kontaktach handlowych. Rosja nadal imponuje bardzo
wysokimi wskanikami rozwoju gospodarczego, notuje si tam szybki wzrost
PKB. Boom gospodarczy przeywa przede wszystkim Moskwa, ktra przyci
ga inwestycje zagraniczne. Tam te dziaaj przedstawicielstwa niemal wszyst
kich firm midzynarodowych. Sprzyjaj temu oglnowiatowe trendy rozwo
ju: globalizacja, a wic przepyw kapitau, przemieszczanie si koncernw,
a wraz z nimi swobodny napyw specjalistw. W Rosji nie ma jeszcze wystar
czajco wielu wyksztaconych menederw, a zachodnich nie wystarcza. Zna
ne wiatowe koncerny potrzebuj do pracy w Rosji dyrektorw generalnych,
analitykw finansowych, IT menederw, audytorw, dyrektorw PR, szefw
sprzeday, specjalistw od marketingu, windykacji, dyrektorw i menederw
HR... Miesiczne zarobki w zachodnich firmach w Rosji s znacznie wysze
ni na rwnolegych stanowiskach w Polsce, korzystniejszy jest te podatek do
chodowy (liniowy - 13%). Firmy doradztwa personalnego ju prowadz nabr
pracownikw na rynek rosyjski.
Polakom jest atwiej odnale si w warunkach rosyjskich ni ludziom z Zacho
du. Jest jeden warunek: oprcz znajomoci jzyka zachodniego musz zna bar
dzo dobrze wspczesny jzyk rosyjski biznesu. Powinni wykorzysta naturaln
sowiask percepcj w przyswajaniu jzyka rosyjskiego, a zwaszcza kszta
towa umiejtno aktywnego komunikowania si z partnerem wschodnim.
Podrcznik Biznesmeni mwi po rosyjsku - dla zaawansowanych to trzecia cz
kursu. Jest kontynuacj dwch czci, bdcych ju na rynku, tj.:
Biznesmeni mwi po rosyjsku - dla pocztkujcych,
Biznesmeni mwi po rosyjsku - dla rednio zaawansowanych.
Gwnym celem kursu jest wprowadzenie podstaw jzyka biznesu, a nastpnie
przez poziom redni doprowadzenie do doskonaego opanowania jzyka na po
ziomie zaawansowanym. We wszystkich czciach kursu ksztatowane s umie
jtnoci swobodnego porozumiewania si przez:
mwienie,
suchanie,
czytanie,
rozumienie ze suchu,
pisanie.

11
Wstp

Cay kurs gwarantuje stopniowe nabywanie umiejtnoci aktywnego i ywego


komunikowania si w jzyku rosyjskim biznesu, a zatem nieodzownej spraw
noci dla pracownikw wielu firm.
Umiejtno pynnego mwienia jest gwnym narzdziem w pracy biznesmena.
W pierwszej czci kursu szczeglny nacisk zosta pooony na przeamywanie
bariery w mwieniu, w drugiej - na doskonalenie nawykw mwienia, a w
trzeciej - na perfekcyjne posugiwanie si jzykiem w sytuacjach trudnych, wy
nikajcych z rnic w mentalnoci, innych nawykw organizacji pracy, cech oso
bowociowych, uwarunkowa kraju.
Bloki tematyczne, ktre zawieraj trzy podrczniki, w aktywny sposb pre
dysponuj do wyzbycia si raz na zawsze bariery jzykowej, a proponowane
sytuacje do sformuowania problemu i zajcia najkorzystniejszego dla firmy
stanowiska - motywuj uczcych si. Przedstawione we wszystkich podrcz
nikach sytuacje przytoczone zostay z codziennego ycia firmy, odzwiercie
dlaj rzeczywiste problemy ludzi biznesu. wiczenia w kadym z takich
podrcznikw prowokuj do oywionych dyskusji, niezbdnych np. na egza
minie kompetencyjnym. Podrczniki nie ucz teorii ekonomicznej, nie zmu
szaj do pasywnego akademickiego zakuwania definicji i poj, s natomiast
pomoc w opanowaniu praktycznego jzyka rosyjskiego biznesu. Dziki nim
studenci uczelni wyszych, zatrudniajc si w firmach dziaajcych na rynkach
wschodnich, zgodnie z prawd umieszcz w swoim CV informacj o czyn
nej umiejtnoci posugiwania si wspczesnym jzykiem rosyjskim biz
nesu. Ta rzeczywista umiejtno pozwoli im take uzyska wysokie noty na
egzaminach na certyfikat SGH, Certyfikat Izby Przemysowo-Handlowej Ro
syjskiej Federacji i Instytutu Jzyka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie
i w sposb naturalny zmierzy si z coraz bardziej profesjonalnym partnerem
wschodnim.
Podrcznik Biznesmeni mwi po rosyjsku - dla zaawansowanych przeznaczo
ny jest na 100 godzin lekcyjnych. Zawiera 10 czci tematycznych. Niektre
z nich s kontynuacj tematw opracowanych w poprzednich podrcznikach kur
su, a wymagajcych doskonalenia na wyszym poziomie jzykowym, np.
, . Inne s cakowicie nowe,
adresowane do kadry menederskiej, zajmujcej si tymi problemami, np.
, , .
Podrcznik adresowany jest przede wszystkim do tych, ktrzy chc efektywnie
prowadzi dziaalno z partnerem w jzyku rosyjskim. Podrcznik pomaga po
stawi na jako kontaktw, doskonali swj wizerunek w oczach partnera ro
syjskiego, przekona go o naszej wiarygodnoci, unikn (niekiedy) kompromi
tujcych sytuacji w trakcie spotka i wizyt. Perfekcyjny jzyk rosyjski podczas

12
Wstp

negocjacji jest nasz wizytwk i wyrazem szacunku dla naszego partnera, do


brze rokuje dalszym kontaktom.
Wszystkie czci podrcznika maj tak sam konstrukcj:
Wprowadzenie: testy z komentarzami, teksty z postawionymi do nich proble
mami, informacje, np. o produkcji reklamowej i strategiach marketingowych
z zadaniami do wykonania.
Mikrotematy: dyskusje moderowane, analiza tekstw, sprawdziany wasnej kom
petencji, ocena rnych wariantw rozwizania problemu, ksztatowanie wasnych
sdw, punktu widzenia, doskonalenie reagowania w konkretnych codziennych
sytuacjach w firmie.
Komunikacja jzykowa: doskonalenie rnych form komunikowania si, ze
szczeglnym uwzgldnieniem sprawnoci mwienia.
Z uwagi na to, e jzyk biznesu jest przepeniony imiesowami, czci tema
tyczne poprzedza Komentarz gramatyczny - imiesowy przymiotnikowe
i przyswkowe.
Imiesowy (obok czasownikw z rnic rzdu) s dla Polakw najtrudniejszym
zjawiskiem w gramatyce jzyka rosyjskiego. Dlatego te dla uatwienia, niemal
na kadej stronie podrcznika, umieszczone zostay przypisy z tumaczeniem kon
strukcji imiesowowych, konstrukcji biernych, innych czci mowy, pochodz
cych od imiesoww oraz zda, w ktrych wystpuje orzeczenie imienne.
Kada jednostka tematyczna jest zakoczona alfabetycznym sownikiem rosyj-
sko-polskim.
Aneks zawiera:
teksty dla nauczycieli (nagrane na CD),
klucze do niektrych wicze,
alfabetyczny sownik rosyjsko-polski (zawiera tumaczenie dostosowane do
kontekstu).
CD zawiera teksty (oznaczone * !), takie jak, np.: prezentacje firm, opis produktu,
przykadowe dialogi ilustrujce podejmowanie przez menederw decyzji
w wanych dla firmy sytuacjach (case study).
Serdecznie dzikuj dr Natalii Goce za ocen podrcznika, menederom firmy
TRANE POLSKA Sp. z o.o. za konsultacje z ekonomii, moim studentom za twr
cze testowanie materiaw do podrcznika i wicze.
Bd wdziczna za uwagi i opinie, ktre prosz kierowa na e-mail: magdalena
zwolinska@poczta.onet.pl lub na numer O 501 446 861.

Magdalena Zwoliska

13
Wstp

,

,
.
,
, .
;-
-
, ,
, ,
.

,
, ,
. ,
.
, .
.
.
.
.
:
;
;
, , .

14
Komentarz gramatyczny

W jzyku rosyjskim biznesu, a zwaszcza w korespondencji handlowej, bardzo


czsto wystpuje strona bierna i imiesowy (przymiotnikowy i przyswkowy).

Imiesw przymiotnikowy -
Imiesw przymiotnikowy to taka cz mowy, ktra posiada cechy czasownika
i przymiotnika jednoczenie. Odpowiada na pytanie czasownika: co robi? i pytanie
przymiotnika: jaki/jaka/jakie jest? Odmienia si przez liczby, rodzaje i przypadki.
Rozrniamy:
imiesw czynny czasu teraniejszego tworzony od czasownikw niedoko
nanych,
imiesw bierny czasu teraniejszego tworzony od czasownikw niedoko
nanych przechodnich,
imiesw czynny czasu przeszego tworzony od czasownikw niedokonanych
i dokonanych,
imiesw bierny czasu przeszego tworzony od czasownikw niedokonanych
i dokonanych przechodnich1.

Imiesw czynny czasu teraniejszego Imiesw bierny czasu teraniejszego


Tworzymy od 3 os. l.mn. czasu, teran., doda Tworzymy od 1 os. 1. mn. czasownikw prze
jc przyrostek do tematu czasownikw chodnich niedokonanych, dodajc przyrostek
I koniugacji: --, - - do tematu czasownikw
- -- I koniugacji --
- -- - --
- -- - --
-- - --
- -- - --
- --
II koniugacji --
II koniugacji: --, --
- --
- --
Inne formy imiesoww: - ,
--
- , - ,
- , -
Nie tworz imiesowu nastpujce czasowniki:
, , , , , ,
, , ,

. 1 Czasowniki przechodnie to takie, ktre cz si z biernikiem i odpowiadaj na pytanie: kogo? co?

15
Komentarz gramatyczny

Imiesw czynny czasu przeszego Imiesw bierny czasu przeszego


Tworzymy od 3 os. 1. poj. czasownikw cza Tworzymy od 3 os. 1. poj. czasownikw czasu
su przeszego (niektrych) przechodnich niedo przeszego przechodnich dokonanych i (nie- j
konanych i dokonanych, dodajc przyrostek do ktrych) niedokonanych, dodajc przyrostek
tematu zakoczonego I - h h -I do tematu zakoczonego na samogo-
ski (oprcz )
na samogosk --
- --
- -- - --
- --
- -- !
- -- - --
- --
spgosk -- - --
- -- - --
- -- - --
- -- -- (--) do tematu zakoczonego :
- --
- --
Tworzymy od 1 os. 1. poj. czasownikw, kt - --
rych temat koczy si na -T-, -- | --1 w nastpujcych typach czasownikw
- - - -- 1) - ---
- -- - -- - ---
! 2) - --
- --, - -- - --
- --
3) - --
- --
4) () - --
() - --
() - --
() - --
() - --
() - --
- --

Imiesw wystpuje take w funkcji:


rzeczownika - , , , , ,
...
przymiotnika (pisane przez jedno --) - -- , /

Imiesw w formie dugiej suy do okrelenia podmiotu w zdaniu, np.
(?), -- , .
Imiesw w formie krtkiej jest czci orzeczenia imiennego w zdaniu. Orze
czenie imienne skada si z cznika i orzecznika. Jako cznik najczciej wy
stpuj rne formy czasownika . Jako orzecznik wystpuj czci mowy
odmienne, najczciej w formie krtkiej, np.

16
Imiesw przyswkowy

.
.
W czasie teraniejszym opuszczamy w zdaniu cznik, np.:
.

Imiesw przyswkowy -
Imiesw przyswkowy to taka cz mowy, ktra pokazuje jednoczenie dwie
czynnoci: jedn gwn, drug wystpujc rwnolegle. Nie odmienia si, od
powiada na pytanie: co robic? lub jak wykonuje swoj czynno podstawow?
(dlatego: przyswkowy), np.:
( ? ?),
.
Wystpuj:
Imiesw wspczesny - tworzy si przez dodanie do tematu czasownikw
niedokonanych
- przyrostka -a po spgoskach ,,,, .: , , , ...
, -- ,
',
- przyrostka - po samogoskach i pozostaych spgoskach, .: ,
...
, --
.
Imiesw uprzedni
- tworzy si przez dodanie przyrostka - -/--, - /- do tematu (zako
czonego na samogosk) bezokolicznika czasownikw dokonanych,
np. - , - , - ,
- ;
,
, .
- tworzy si przez dodanie przyrostka -- do tematu czasu przyszego
czasownikw zakoczonych na -, -, -, -, . - -
- - -; - - - -; - -
- - -; - - - -;
,
.

17

Dialog kultur
-
, .

Wprowadzenie

- ?

1 ?

2 1 , ,
, 2 .

A.
, .
, , .
: ,
?
B.
.
.

1 - po udzieleniu odpowiedzi
2 - kontaktujc si

19
Dialog kultur


, , , ?
C.
.

.
D. .
3 ,
.
?
E.
.

?
,
- . 311.

Mikrotematy


-
. 4
, 5,
.
, 6 , .

1. . . .
2. . .
. .
3. . . . .

3 - przyszedszy
4 - s zademonstrowane
5 - pokazujce
6 - spord wymienionych

20
Mikrotematy

4. . . 10
, .. .
5. . 15 ,
.. .
6. . .
. 15-20 .
7. 20-30 , ..,
. , .

, , , , ,
, ,

.
2 ?


, ?

1 , 7 8 .
, 9 .

1. , ,
?
a. 650
b . 6 500
c. 65 000
d. 650 000
2. 10
10 .
a.
b .
c.
d.
e.
f.

7 - udzieliwszy odpowiedzi
8 - nastpujce
9 - przeczytawszy
10 - mwicych

21
Dialog kultur

g.
h.
i.
j.
3. - ( ,
)?
a. 0,5
b. 1
c. 1,5
d. 2
4. ,
,
?
a. 49%
b. 69%
c. 89%
d. 99%
5. 11 -?
a. 25%
b. 50%
c. 75%
d. 90%
6. , 12 e-mail,
-?
a. 50%
b. 60%
c. 70%
d. 80%
7. ?
a. 2
b. 5
c. 10
d. 20
8.
?
a. 14
b. 24
c. 44
d. 64

11 - jest napisane
12 - przekazywanej, wysyanej

22
Mikrotematy

9. -?
a.
b .
c.
d.
-
. , .
.
69%
,
. .
, ,

, -.
13 -,
e-mail.
, ,
. , , 14 .
15 (, e-mail
Internet) 16 , - ,
- .
, 17
- .

, ,
, .
, 21
.
18
37- ,
, , (64) !
- 726
. , 427
. - 266 ,
- 1 8 2 . 181 ,
165 162 ,

13 - jest napisane
14 - zdecydowano
15 - oglnie/powszechnie przyjte
16 - byy zamienione
17 - istniejcego
18 - zarejestrowany

23
Dialog kultur

158 . ,
124 ;
- 121 .


?

?

, 19
? -
, ?
, 20
? .
21 - 22
.

:
1) .........
.
2) ......... ,
.
3) , ......... .
4) ......... .
5) ......... .
6) ......... .........
......... .
7) ......... .
8) .........
.
9) ......... 23 .

19 - czy nadal s aktualne


20 - w nastpujcych sytuacjach
21 - proponowane
22 - opuszczone przyimki
23 - do konkurencyjnej firmy

24
Mikrotematy

) , ......... .........
..........
:


e-mail


. .
24 e-mail.
,
. .

.
,
.
25
, ,
. .
26
.

:
.


.
.
.
, -

24 - wymienionych poniej
25 - by Pan zaproszony/bya Pani zaproszona
26 - je s t przyjte

25
Dialog kultur

27.
,
( ),
.
1. , , ,
?
2. , , ,
? .
3. - ?

1. ?
2.
?


, ?
. .

.
2 , 28 ?
?

, 29 ,
, - ,
,
30,
. , 31 ,
. -

27 - od otaczajcego wiata
28 , - z przykadami, przedstawionymi w tekcie
29 , ... - czowiek, trafiajcy/przybywajcy
30 ... - z przeraeniem, stwierdzajc, e...
31 , - ludzie, rozpoczynajcy prac

26
Mikrotematy

.
, ,
. ,
" -
, .
,
.


, ,
, ,
, 32
.
, .
, ,
. - : - -
, .
, : - -
. ,
, ;
. , :
- ,
.


. ,
. ,
,
.
.
,
. 33 .
, , .
,
, ,

. ,
, , ,

32 - czujcych si
33 ... - bya zszokowana

27
1 Dialog kultur

, .
.
, 34 ,
.


, ,
,
. , 35 ,
, 36 . , ,
37 ,
, , ,
. 38,
,
,
. ,
39, , -
,
. ,
.

,
% ? ? ?

1. 40.
2. - , ,
8 .
3.
, .
4. ,
.
5. .
6. -
, .

34 , - ludzi, ktrzy po raz pierwszy przyjechali do Ameryki


35 - witajc si
36 - ja k jest przyjte
37 - rozmawiajc
38 - by zdziwiony
39 - by zorganizowane
40 - czu si swobodnie

28
Mikrotematy

7. ,
.

- ?
4>|| .

14

1 ?
.
, 41 ,
.
, . ,

,
:
.
, .
42 ,
.
14 3
. .
, .

1. .
2. - .
3. -, 43 .
:
.
4. (
). - .
5. - .
6. ,
(, , ..).
.

41 - ktre jestecie w stanie wyrazi


42 - poniej zostay przytoczone
43 - wdajc si w szczegy

29
Dialog kultur

7. , . ,
, .
8. ^ , ,
.
9. , -
.
10. -,
44 .
11. , 45,
46 - (
).
, , , 47,
.
12. ,
48 , , , 49
, 50 .
13.
51 , .
.
14. , 52 , ,
,
.

2
? - ?


. ?
? 14
?

44 ... - opierajc si na...


45 , ... - rozsdzajc/mwic, e...
46 - pe nie jest zdolna
47 - zauwaajc
48 - prowokujce ubranie
49 - przezroczyste bluzki
50 - obcise sweterki
51 - zachowuje si w niewas'ciwy sposb/niestosownie
52 , ... - zasady, przyjte...

30
Mikrotematy .


, , 53 ,
1 , .
. ,
. ,
54 ,
. , 55
? .
1. (, ) 11.30.
2. ( , )
.
3. (, )
.
4. (, )
56 .
5. ( , ) .
6. ( , )
, , .
7. (, ) ,
, 57 .
8. (, )
.
9. (, )
, .
10. ( , )
, .
11. (, )
.
12. (, ) ( 11 )
.
13. (, ) , 58
.

53 - przyszedszy
54 - obsugujcy
55 - w jakim stopniu si orientujecie
56 - danie, koczce posiek
57 - nakadajc
58 - wykorzystujc

31
Dialog kultur

14. (, ) 59 ,
.
15. (, ) , .
. - . 312.


, .

1. ?
2. ?
3. - -?
4. ?
5. ?
6. ?
7. ?

. -.
, 60 .
. .
:

.
, .
-,
, .
, ,
.
-, .
, .
, ,
.

59 - jest przyjte
60 - stron zapraszajc, gospodarza spotkania

32
Komunikacja jzykowa1...................................
2............................................................................
3......................................................................

1.
2.................................................................................
3...................................

Komunikacja jzykowa

Czytanie
. 61 ,

1 .
62

63
-
,
,
, 64 .
.

61 - wykorzystujc
62 - podlegym w hierarchii subowej
63 - wizytowanego/odwiedzanego kraju
64 - stosownej, odpowiedniej

33
Dialog kultur


. ,
,
.

,
. , ,
. ,
,
.
, 65.
66
: 67 ,
, , ,
? 60% 68
40% ,
. .
, , -
.
.
, 69 , ,

.
,
- (). ,
70 , , ,

, , , , ,
-

71 , :

, ?

65 - nie zrezygnowano z niego


66 - byo zadane pytanie
67 - na toncym okrcie
68 60% - 60% przebadanych biznesmenw
69 , ... - badania prowadzone...
70 - tak zwanego
71 ... - opierajc si na...

34
Komunikacja jzykowa i
,
1 .

.
, ,
.
. , 72
, , ,
,
.
.
. . -

, .
. .
,
, ! -
- .

f Mwienie
73 :


, 74 ?
, ,
. 75
.

72 - prowadzcemu negocjacje
73 - nastpujcy
74 , - przedsibiorca, rozpoczynajcy biznes
75 - otrzymane wyniki

35
Dialog kultur

Pisanie^

T 76
,
.


.

,
.
. .


,
.

- -.

,
.
,
, 77 .
, , -
j , 78
i
$10 .

,
, -
. .

76 - nawizujc kontakty subowe


77 - poprosiwszy
78 - czy bdzie uzasadnione ryzyko

36
Komunikacja jzykowa


, ...
X,
.
.
, ...
79
...?
, .
, .
,
?
#

, , ,
, , 80
, ,
.
.


!
2 . .
.
, 81,
.
- 12
.
.
I
, X
.
1

79 - czy bdzie uzasadnione


80 ... , - firmy poproszone udzielenie informacji
81 - istniejca firma

37
1 Dialog kultur


!
X,
82 . X
,
.

, 83 .
,
, . , ,
.

!
, 84
, 85 X,
.

,
2 ,
.


.
.
...
...
.
.
...

82 - nastpujc informacj
83 - rozpoczynajc
84 - zamawian informacj
85 , - informacj dotyczc firmy

38
Komunikacja jzykowa

...
.
...
, .

Tumaczenie
.

1.
2. .
3. , ...
4. .
5. .
6.
7.
8.
9. .

.
2
1.
X, .

.
.
2.
X 1978
. 14 ,
86 , .
,
.

86 - transakcje byy przeprowadzone

39
Dialog kultur

1. Czy wiecie, e niemodne jest ju skrzane etui (,


/) na wizytwki. Teraz nosi si metalowe pu
deeczka.
2. W Tajwanie wizytwk wrcza si i przyjmuje obiema rkami. Jej tre po
winna by w angielskiej i chiskiej wersji jzykowej.
3. W Singapurze wizytwk naley wrczy przy powitaniu, trzymajc j dwiema
rkami.
4. W Azji Poudniowo-Wschodniej, Afryce i na Bliskim Wschodzie wizytwk
podaje si tylko praw rk.
5. W Rosji wizytwk powinnimy wrczy partnerowi w wersji rosyjsko-pol-
skiej przy powitaniu.

Jak z sukcesem wsppracowa z rosyjskim partnerem?


Umawianie si na spotkanie z duym wyprzedzeniem nie jest niezbdne. Czasa
mi wystarczy po prostu zatelefonowa rano, aby spotka si jeszcze tego same
go dnia po poudniu. Gdy umawiacie si na spotkanie z wyprzedzeniem,
bezwzgldnie warto przypomnie si, potwierdzajc przyjazd w umwionym
dniu.
Rosjanie z pewnoci doceni wasz punktualno, podobnie jak odpowiedni
strj. Na powitanie praktykowany jest ucisk doni. Jeli rozmwca jest mod
szy od was, zwracajcie si do niego po imieniu, jeli za starszy - uwanie su
chajcie, w jaki sposb bdzie si przedstawia. Moe trzeba bdzie zapamita
rozszerzenie patronimiczne, . . Wikszo Rosjan, zwasz
cza w rodowisku biznesu, odesza ju od nazwiska, skadajcego si z 3 czo
nw, . i uywa dwuczonowego.
Chtnie skorzystajcie z propozycji wypicia kawy czy herbaty.
W rozmowie unikajcie tematw draliwych, nie doprowadzajcie do porwna:
A u nas lepiej... / A u was gorzej i na odwrt. Przygotujcie si, e z modymi
rosyjskimi biznesmenami rozmowy s bardzo konkretne, merytoryczne. Z przed
stawicielami starszego pokolenia czsto jeszcze rozmowy przecigaj si ponad
wyznaczony czas - wracaj sentymenty, wspomnienia, pojawiaj si analogie. De
cyzje podejmuje zawsze dyrektor generalny i finansowy, rzadko wiceprezesi.

40
Sownik

Po negocjacjach Rosjanie mog zaprosi was np. do ani , na uroczyst kolacj


do restauracji z rosyjsk kuchni narodow ( np. -) lub wrcz do
siebie do domu. Bdzie to niewtpliwie dobrze rokowao na przyszo.

Sownik
O
akapit
autokratyczny styl zarzdzania
bengali (oficjalny jzyk
w Bangladesz)
bezwzgldny, bezapelacyjny
rozsdek
korrida
gadanina, pogawdka
dosownie
w sensie dosownym
tu: impreza
uprzejma odpowied/odmowa
tu: towarzyskie spotkanie
biznesmenw
stosunki wzajemne
wpyw
/ odbiera/odebra dosownie
zachwyca si
powszechny
woalka
gocinno
rodowisko biznesu
porozumienie
yczliwy, przyjazny
stadium kocowe
zaj miejsce
/ nawizywa stosunki osobiste

() zapoyczenie/przenikanie (kultury)

41
Dialog kultur

urazi
zakopotanie
przykazanie
zwraca si do agencji z prob
zawiadczy
tu: dominacja, przewaga,
wszechobecno
twardy, szorstki, przen. surowy,
sztywny
gra zgodnie z reguami
/ unika/unikn
subtelno
/ dowiadcza/dowiadczy
prawda
/ znika/znikn
karawana wielbdw
szczeglnie nieuprzejmie
, lunch
zdoby informacje
palca konieczno
znale w Internecie
brak zaufania
niechtny, tu: nieprzystpny
niemoliwy do objanienia
nieodczna cecha
spokojna rozmowa
skrpowanie
nie zadowalajcy poziom
nie na miejscu, niestosowny
/ obraa/obrazi
/ stwierdza/stwierdzi
tace obrzdowe
/ omawia/omwi
kontaktowanie si
naczynia jednorazowe
(za)tytuowa
badanie opinii publicznej
/ zniewaa/znieway, obraa/

42
Sownik

obrazi
rozwaga, ostrono
wane negocjacje
odrzuci zaproszenie
skpy strj
rnica
wcale
negatywnie
/ odczuwa/odczu
negocjacje
() rozmawia/porozmawia,
gawdzi/pogawdzi
strona/partner w negocjacjach
powiedzenie
narazi si na sprzeciw/na krytyk
nadej na spotkanie
podlegy
() (z)rezygnow z obiadu
poklepywa po ramieniu
wulgarne/niesmaczne/niestosowne
kaway
przewaa, dominowa
tu: poprawi swj wygld
przyj si, zaadaptowa
stosowny
pe odmienna
komunikowanie si w biznesie
zamieszanie, zamt
/ denerwowa si/zdenerwowa si
rekordzista
bliski, drogi, swj
przesta liczy si z kim, odstawi
kogo na boczny tor
zminimalizowa ryzyko
rozmowa towarzyska
orientacja seksualna
tu: prawo do wolnoci seksualnej
wyraenie, zwrot
/ przestrzega/przestrzec

43
Dialog kultur

doskonale, najlepiej
odpowiada sobie, pokrywa si
odpowiednio
po upywie pewnego czasu
tu: zadziaa, zagra
istota, sedno
istotnie
uzna za...
73 cz
szacunek, powaanie
/ (?) upodabnia si/upodobni si do
(kogo?)
urodzony (gdzie?), rodem (skd?)
znikn, wymkn si
statut
() / () pogbia si/pogbi si
hindi (oficjalny jzyk w Indiach)
napiwek
V cz
figurowa w rejestrze handlowym
czu si niezrcznie
sypa dowcipami
szokowa
jzyk biznesu

Dziaalno firmy
,
, .

Wprowadzenie
,

1 ? ,
:

,
?

, 1
2 ?
.

:
1. 2 - (10
/ / ).
2. , 3 20 4
$200 , 5 ( General
Electric/ Disney/ Apple).

1 - na ile s wam znane


2 ... - - ilo konsumowanej ... Coca-Coli
3 , - pensja wypacona
4 , - pensja, ktra wyniosa...
5 - pensja bya zarobiona

45
Dziaalno firmy

3. 6 - ( /
CV ).
4. (KLM/British Airways/Singapore
Airline).
5. (T he Wall Street
Journal/The Financial Tim es/The Yomiuri Shimbun).
6. -
( Microsoft/ Sony/M ercedes ).
7. ( /J1 /Play Station).
8. ,
, ( / /
).
9.
( / / ).
- . 312.

1. ?
?
2. , 7
?
.


General 81
Motors

Mikrotematy

- ?
? ?

6 - najlepiej sprzedawany samochd


7 - wymienionych

46
Mikrotematy

Blic Communications
.
1.
?
2. ? ?
3. ,
?
?
! - .
! - .
,
. , - ,
8 , ,
. , , . -
-
, .
.
, .
9 .

, .

.
, ,
, , ,
. ,
, ,
.

. -
.

, . JI.
. ,
.
, .

8 , - produkt, ktry zszed z tamy produkcyjnej


9 - efekt nieprzemylanej reklamy
Dziaalno firmy

?
1. 1938
, 10 .
. , ?
a. .
b. .
c. , 11
.
. 4
2. ?
4?
3. .
, -, ,
. 12 ,
.
, -
. , ?
a. -.
b. .
c. .
. 6
4. ,
.
, ?
a. ,
13 .
b. .
c. ,
.
. 7
5. 14 .
, ?
a. -.
b. 15 .
c. .
. 3

10 - ratujc si
11 - udajcy si do...
12 - straciwszy
13 - zajmujc si
14 - on zosta wybrany
15 - zosta ministrem gabinetu, sprawujcego wadz

48
Mikrotematy

6. ,
. , 16
. ,
?
a. (
).
b. " ( ).
c. (, 17
).
. 8
7. .
.
. , ?
a. .
b. .
c. .
. 5
8. .
(The European).
, ?
a. .
b.
.
c. .
:
( ),
, 1991 .
, ,
.
. ,
300
.


2 .

.

.

16 - posiadajc
17 - zaopatrujce

49
Dziaalno firmy

,
.
.
.
.
.

3
*
, 18 2.
19?


///////


()

?
.

Curriculum Vitae

1 Resume .
, 20
. .

18 - uyte
19 - one mog by uyte
20 - brakujce dane

50
Mikrotematy

, , e-mail 123000 , ,
. , .23 . 34.
' . 923-56-96
e-mail: isokol@mail.ru

.
,
,
(1983-1988)
.... .......
(
)

(2000 - );
-


(1988-2000)

( )


(1997, 3)

1)
, -
- ,
..
2) ,

,
-------------------------
(
),
( )
i ........... . i
,

CV ,
, .
.

51
Dziaalno firmy

, , e-mail

(
)

( )

.
, . :
Komunikacja jzykowa

1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
7. ?
8. ?
9. ?
10. ?
11. ?

,
4 , : ,
, , . ,
.
. ,
? .

- -
- -
- -
- -
- -
- -

Komunikacja jzykowa

Czytanie

. Emerson


i . , , ,
.

53
Dziaalno firmy

21 , :
2 ?


Emerson ,
.
,
, NYSE - -
. -
Emerson. -
, Emerson
.
1. Emerson 1890 ,

Emerson Electric Manufacturing .
22 .
Compagnie Generale cTElectricite
(1898) The General Electric Company (1886).

.
, 23
24 .
, .
25 ,
.
. 1892

Emerson.
20 .
2. Emerson. 20-
, 26,
.
. ,
27 .
,
- - , ,

21 - przeczytawszy tekst
22 - rodzcy si/powstajcy biznes
23 - zosta zaproszony/cignity
24 - byy wojskowy
25 - nowo powstaa firma
26 - rozwijajc si
27 - moe by zastosowany

54
Komunikacja jzykowa

.. ,
. Emerson
- ,
, 28 ,
,
.
.
.
. Emerson .

.
. ,
, . ,
Emerson .
Emerson .
Emerson
,
-24.
3. , , Emerson
.
29 30
- . ,
Emerson ,

. , 31 - 32
,
, , General Electric.
50- Emerson
. Emerson

: -
,
.
20 , 1954 1973,
. 2 82, 4000
31 000 . Emerson, ,
.

28 , - urzdze, wykonanych przez firmy


29 - by zwizany
30 - z czynnikiem dokadnie okrelonej sezonowoci
31 - problem, ktry si pojawi
32 - konkurencja, ktra si nasilia

55
Dziaalno firmy

4. 1973 .
,
33
. , .
,
. 1973 Emerson
', .
,
.
,
,
.
, ,
Emerson . 2000 Business
Week 25
.
5. 1982 , 1984
. 94
,
. Emerson

34 - ,
35 .
,
. Emerson
, .
Emerson .
36 , 37
.
Rolls-Royce, Siemens, GE, Emerson ,
38 . 2002
42% .
39 2000
, 40 -

33 - biznes, ktry si rozwin


34 - warto dodana
35 , - produkcj odpowiadajc standardom
36 - rynki rozwijajce si
37 - tworzc system
38 - wytyczony cel
39 - ten, ktry zastpi Nighta
40 , - tu: rozwiza, wypracowanych przez po
przednika

56
mm

Komunikacja jzykowa 2
. 41 , ,
.
Emerson
42
.

,
3 .

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

41 ... - przystpujc do...


42 - w pastwach rozwijajcych si

57
Dziaalno firmy

^ Suchanie
.
1 Emerson?
...........
2002 ..........
........
............
..........

............ ............

t Mwienie

,
1 . ,
.
, ,
, .
, .

1 :
-...?
-
:

58
Komunikacja jzykowa 2
...?
:
() ...

, ,
,
:
...
2
()
, ...
...
11 1 -.................. - ........
.. .... -
3 ,
?
4 ,
,
, ...
5 , ...
...
6
?
7 , , ,
,
.
(-), ...
(-), ...
, (-), ...

8 ,
?
9 , ...
( ) ...
10 43 ...

, ...

43 - podsumowujc, reasumujc

59
Dziaalno firmy

( 3
2 ). ,
, , .
.
1.
2.
3.
4.
5.

Pisanie


.
.
,
.
.
, ,
. ,
45
,
, 46 .

44 - podsumowujc wszystko, czym bya wczeniej mowa


45 , - list napisany przez dostawcw
46 - oferta niewica

60
Komunikacja jzykowa


25, .
93800
. 735-6809
JC/BB

37,
()
14 2003 .

-
I ,
.

.

, , 47
..
; ,
48 . ,
49 31 , 15% .
.

47 - czcej
48 - wypeniwszy zaczone formularze
49 - otrzymane

61
, Dziaalno firmy

,
1 .

...
...
...
/...
, .
,
...
.
.

.
, 50
.
...
51 .

.
2 ,
.
- .

- , 52
. -
.
, , .
:

1.
, ,
..., , , ... ,
, , ;
, , ;

50 - po tym jak skierujecie zapytanie ofertowe


51 - na wasze pytanie
52 - proponujc

62
Komunikacja jzykowa

2.
- -
;
; ,
; ,
, ;
..., ..., ;
3. -
..., ..., ...,
... , , ;
4.
, , ,
, , , ;
5.
, ,
: -, - /, -
, - - ,
- .-;
;
;
6.
1 2 ..; ,
- , , ,
,
, .., ;
; ,
; , ;
7.
; CMR;
, /
;
/; ,
;
, (, ), ;
, , ; () ,
(/ );
: /, , -
, , , ; , (
), ();
()

63
Dziaalno firmy

8.
: ; ,
; + (,
, ); ;
9.
: , ,
, , ;
10.
, ,
,
KUKE
11.
...;
- ...;
;
, , ...;
12.
/
, ...;
: ..., ... ,
1 ;
;
: 10%
, 90% ;
: ; ;
: 2% ( ),
100% 7%;
: (, ) ...,
/ ( - ).

Tumaczenie
.
i
1. .
2. ...

64
Sownik

3.
.
4. .
5. 5% .

,
. ,
.
,
.
15% , 53
.
, ...

Sownik

sytuacja kryzysowa
niekwestionowany lider
zasilanie bezawaryjne
bombowiec
() marka
artykuy, tu: narzdzia i urzdzenia
gospodarstwa domowego
udzia w rozwoju
punktualnie, na czas
emigrant
przewozy adunkw
dowd
udzia, cz kapitau

53 , - zamwienia, zoone przed Boym Narodzeniem


Dziaalno firmy

skrupulatny
zaledwie
przej kontrol
/ zamawia/zamwi
/ rodzi si/narodzi si
wierto stomatologiczne
wydawnictwo
odporno
/ studiowa/ przestudiowa
mie wiele wsplnego
wstpne dane
wyniki, rezultaty
wcigarka, koowrt, lewarek, dwig
specjalista ds. marketingu
pracownia
detale
wyrzdzi krzywd
/ upomina/upomnie, przypomina/
przypomnie
pompa
konsekwentnie promowa
/ kierowa/skierowa, nakierowa
tosamo narodowa
niewaciwa diagnoza
le trafiona reklama/nieprzemylana
ponosi odpowiedzialno...
proste urzdzenie
nowa firma
zapewni bezpieczestwo
unowoczenienie metod zarzdzania
resort obrony
zwrcenie si do zebranych
/ naucza, trenowa, szkoli
/ poycza/poyczy
pot. w jednej chwili
nakaz, przydzia
/ tu: orientowa si, zna si na...,
zasiga informacji, dowiadywa si

66
Sownik

umieszcza si/by obecnym/


nagania w prasie
/ komplikowa/ skomplikowa
uzasadnienie, podstawa
/ wyrnia/wyrni si w walkach
/ zauwaa/zauway, zaznacza/
zaznaczy
okres sprawozdawczy
fundusz emerytalny
przeszkoda
zmiana wyposaenia, wyposaenie
na nowo
/ ulec fuzji, wej w skad innej firmy
przesy prdu, zaopatrzenie w prd
naladowanie
tezy wypowiedzi
przeszkoda
/ pamita/zapamita
/ prosi/poprosi
konsekwentny
/ cierpie/ucierpie
rynek konsumencki
/ przypuszcza, prognozowa, sdzi
przewanie, gwnie
lada, kontuar
zdoby popularno, saw
najwaniejszy, gwny,
priorytetowy kierunek
/ sprawdza/sprawdzi
/ przenika/przenikn do nowych
dziedzin
/ opracowywa/opracowa reklam

/ wykonywa/wykona reklam

/ zamieszcza/zamieci reklam

rozwijajce si rynki

67
Dziaalno firmy

specjalista od reklamy
rynek zbrojeniowy
firma w zej kondycji
atak serca
zawrotne kwoty
poczy form z treci
( ) IV (firma z udziaem kapitau
zagranicznego)
konsekwentny
surowe wymagania
terylen' (wkno chemiczne
produkowane w Wielkiej Brytanii)
wypiera z rynku, zajmowa miejsce
doskonalenie technologiczne
, typowy produkt, ktry zszed
z tamy
wypa za burt
dowiadczenie menederskie
/ komplikowa/skomplikowa
urzdzenie
gieda papierw wartociowych
Francuski-Ruch Oporu
celowo
trakcja elektryczna
silnik elektryczny
silnik elektryczny
towar energooszczdny
jacht

68
_______________
Negocjacje
,
.

Wprowadzenie

-
1 ? ?

1 2 , ,
2
.

, :
1 - , 10 -
2, .

1.
4.

1 - odpowiedziawszy, po udzieleniu odpowiedzi


2 - niniejszego
3 - zaproponowanym
4 - niezdenerwowany, spokojny

69
Negocjacje

2. , .
3. , ,
.
4. .
5.
.
6. ,
.
7.
.
8. ,
.
9.
.
10. .

: ...............
- . 313.

Mikrotematy


.
.
,
.
, .
,
.
?
?

70
Mikrotematy

, 5
.

1. .
2. .
3. .
4. - .
5. .
6. .
7. .


. 6 ,
. 7
. -
. 313.
1. .
2. .
3. .
4. d.
5. .
6. f.
7. g-
8. h.

, . -
4 . , ,
. 8 ,
:

1.
, ...
, ...
, ...

5 - nadajc form
6 - podane s frazy
7 - proponowanych
8 - nastpujce

71
, Negocjacje

2. ,
, ...
3. ,
, ,
...
,
, ...
4. ,
, ...?
- ? ...
...?

.
1 . ?

- .
, , . ,
, ,
.
, .
.
, ,
. .

:
2 ,
?
, ?

3 - ,
.
. .


4 ,

72
Mikrotematy

9 . , 10
, ,
.

1. . ( , ...)
2. 7% . ( ...)
3. , $3 . (, ...)
4. ,
11 . ( ...?
. .. ? ...)
5. . (
, ...)
6. , . ( ,
...; , ...)

.
1 . .

, ... ...
, ... ...
... ...
, ... -...
... ...
1. ,
.
- ,
. , .
2. 160
. -, ,
- - .
?

9 - nie mog by powiedziane gono


10 - wykorzystujc
11 - nastpne pytanie

73
Negocjacje

3. .
, ,
. : -
, - ,
. ?
4. .
. . ,
12, , ,

. ?

,
1 , .
.

... , .
... ...
, ... - ...
...
, ... ...
...

*
,
,
. ?

.
?
? .

12 - byo napisane

74
Mikrotematy 3
1. .
2. .
3. - .
4. , .
5. .
6. , .
7. , .
8. .
9. .
10. - .

, :
1
1. ?
2. ?
3. ?
4.
5. ?
6. ?

.
-... , ...
-... .
-... ...
... ...

. ,
2 . (),
- ().

. , 13 .

13 - uywany samochd

75
Negocjacje

:
- $1000
- Kadet
- 1979
- 150.000
, .
- .
. ,
.
:
-
- $500
: 4 , ,
, ( ),


.

. ,
1 ( ). ,
.
. , ?

.
... ...
...
, ... ...


1. - . ? ?
2. 14 .

. ? ?

14 - stanowiska kierownicze

76
Mikrotematy

3.
. ? ?
4. 15 16
. ? ?
5. .
. ? ?

1. ,
...
2.
, ...
3. ,
...
4. ,
...

:
. ?
?

, ?
,
.

. .
2 (
).
.
- . 313.

15 - okrelony
16 - powinien by podzielony

77

Negocjacje


. ,
,
- .
?: 1 , ?
,
, . -
.
, , .
?:
. -,
- .
- , ,
.
- , , .
, ,
, .
?;
,
. -
, , .
,
. .

, 17
: , , .
, , ,
-
.

- .
- , 18 . ,

. , -

17 - strona przyjmujca
18 - wycignitej rki

78
Mikrotematy

- .

- 45 .
19,
, . , ,
, .
- , ,
. ,
, .

20 :
, , ,
, ,
, .
-
? .. , 21
.
. ,
, . :
22 . , ?

, .
.
: , , , : ,
. : ,
.

. :
, 23, ,
. :
, . ,
- ,
.

19 - jest zaangaowane
20 - oglny schemat
21 , - tu: powiedziany komplement
22 - wyremontowane biuro
23 - stopniowo, konsekwentnie

79
1 Negocjacje

. , .
, ,
, .
- .
. , :
24,
. -
, .. :
.
?: 11
?_________________________________

.
, 25
.
1. ,
?
2. , ?
3. ?
4 . , 26
?
5. ?
6. ?
7. ,
?
8.
?
9. ?
10. , ?
11.
?

,
3 ? ? ?

1. , .

24 - moecie by przekonani
25 - prby nacisku, chwyty
26 - okrelony

80
Mikrotematy

2. -
, .
3. , .
, .
4. - 35 .
5. - .
- , .

,
, . .
.

1. -,
. ? ?
2. ,
27 -, . ? ?
3. -
; - , - . ? ?
4. , . ? ?
5.
. ? ?
6. . ? ?

,
2 . , (
),
. , .
1. (
). ,
.
.
2. 28 29 .
30,

27 - - mwicymi po rosyjsku
28 - kierujcy dziaem reklamy
29 - kierownik jest przeciony prac
30 -p o t. stanowczo niezbdna jest pomoc

81
Negocjacje

.

. .
3.
- , -
. .

. (),
().

A.
5000
. ,
.
.
, .
B.
.

. , :
3% 500 ;
5% - 1000 ;
7% - 1500;
8% - 2000 3500;
9% - 3500-5000.

Komunikacja jzykowa

Suchanie
. ,
, 31 ?

31 , ... - ludzie, przedstawieni...

82
Komunikacja jzykowa

,
2 . ?

,
3 ?

1
30 , 15% . ? ?
2
,
. ? ?
3
. ?
?
. ? ?

83
, Negocjacje


Czytanie
.


- ,
.
, , 32 , 33
34
, , 35
. ,
. ,
36
37 ; ,
,
-
.
(38
39 ),
,
40 .
,
, 41 . ,
42
, 43,
- 44
.

32 , - w tablicy znajdujcej si poniej


33 - s zebrane/zgromadzone
34 - rozpowszechnione, popularne
35 - obecne, przejawiajce si
36 - s zobowizani
37 - z zajmujcym wysz pozycj kierownictwem, z przeoonymi
38 - zamykajc, koczc
39 - rozwizane
40 - charakteryzujc si
41 , - sw, wypowiedzianych w innym jzyku
42 - reakcja sytuacyjna, na to co ma miejsce
43 - reakcje s prawidowo zrozumiane
44 - midzy wypowiedzianym stwierdzeniem

84
Komunikacja jzykowa 3
45 ,

.
,
.
.

. ,
, .
,
. ,
46 .

, (
)
,

47.


.
. .

, , ,
. .
.


, , (
,
.
. ).

45 - jest rozpowszechniony
46 - wpywajce
47 - mog by le zrozumiane

85
3 Negocjacje

, ,
,

. . .

; :

, ; ,
-

. . .
, ,
, . ,
,
.
.
,
, ,

. .
.

, ,
, .
.
.
, , :
,

. . .
, ,

;

.
,
;

. .

86
Komunikacja jzykowa

2 48 1,
:

1) ,
2) .

, , ?

49 50 ,
3 .

:
1.
a.
b.
?
2. ,
51
a. ,
?
b. ,
52 , ?
3.

a. ?
b. , ?
4.
a. , ?
b. - ?
5. ,
a.
?
b. ?

48 - opierajc si na tablicy
49 - po udzieleniu odpowiedzi na pytania
50 - zaproponowanego testu
51 - jest bardzo zainteresowana
52 - bd przez nich przyjte

87
,1 Negocjacje

6. , ,

a. ?53
b. ?

> <
, ,
, , .
. ,


. ,

, . ,
. ,
, .
.

9
Mwienie
. 54
1 . .
.

?
, ?
.
1. : ?
2. : ? ?
3. : 55 ? (
, ,
).

53 - zadowolona
54 - jestecie wzajemnie zainteresowani
55 ? - Jak bdzie zapakowany towar?

88
Komunikacja jzykowa 3
4. : .
?
?
5. : 56 ?
: ?
6. :
?
7. : ?
57 ?


.
:
, ...
, ...

56 ? - Kiedy bdzie dostarczony towar?


57 ? - Czy bdzie okrelona kara?

89
Negocjacje

, ...
...
, ...
:
...?
...?
...?
, ...?

Pisanie


, 58 , ,
.
.

,
, 59
29 2003 ., 300
, 60 , 36 .
,
17 , 1 .
, ...

,

.
( . 88-89)

58 - ucilajc szczegy
59 , - z porozumieniem, osignitym
60 , - kurtek, podszytych futrem

90
Komunikacja jzykowa ,


, , 40 ...
?
, .
12 .
, , ?
...


2 .


, , , .

.
:
! !
! !
! !

1 ^
H Tumaczenie
.
1
1. , ...
2. .
3. .
4. ...
5. , .

2 .

,
...

91
Negocjacje

, 23 .
,
.
, ...

,
.
Warsztaty z negocjacji
Symulacje prowadzenia negocjacji z partnerem ze Wschodu
Negocjacje prowadzone s przez 5-osobowe zespoy, ktre bd reprezentowa
polskiego producenta mroonych owocw i warzyw z jednej strony oraz jedne
go z najwikszych rosyjskich dystrybutorw mroonych produktw spoywczych
z drugiej. Firmy zdecydoway si utworzy wsplne przedsibiorstwo, zajmuj
ce si mieszaniem i konfekcjonowaniem mroonek. Wstpne ustalenia dotycz
ce umowy zostay ju podjte.
Celem negocjacji jest ustalenie ostatecznego ksztatu umowy, w tym fonny praw
nej wsplnego przedsiwzicia, struktury wasnociowej, postaci aportw rzeczo
wych, wysokoci royalities za korzystanie z prawa do znaku towarowego, podziau
stanowisk w zarzdzie oraz kompetencji w zakresie polityki marketingowej.
warsztaty - ,
symulacje - :
mroone owoce i warzywa -
mieszanie i konfekcjonowanie -
aport rzeczowy - (, )
wysoko royalities - ,

, CD?
.

1
A. Popatrz na te kopiarki! Wanie takich potrzebujemy. Problem tylko w cenie.
B. A ile one kosztuj?
A. $50.
B. Jeli kupimy 30 sztuk, jaki rabat nam dadz?
A. 10%.
B. A jeli kupimy 100?
A. Rabat, oczywicie bdzie wyszy, ale nam tyle aparatw stanowczo nie potrzeba.

92
Sownik

2
A. Jak widzisz mamy oponienie w stosunku do grafiku o 5 dni. Sdz, e nie
obejdziemy si bez godzin nadliczbowych.
B. Jeli poprosimy ludzi, eby pracowali w godzinach nadliczbowych, to bdzie
my musieli na koniec miesica zapaci wszystkim premi. Czy moemy so
bie teraz na to pozwoli?
A. Oczywicie nasza sytuacja finansowa nie jest imponujca, ale innego wyjcia
nie widz.
B. Dlaczego nie mielibymy zatrudni pracownikw na czas okrelony?
A. Ich szkolenie wymaga czasu i pieniedzy. Nie sdz, aby byo to korzystne.
A przecie i pensja, ktr bdziemy musieli im zapaci - to jest wanie ta
premia, ktr zapacilibymy naszym pracownikom.
B. W zasadzie masz racje. To s niepotrzebne problemy, a moe powinnimy
stopniowo podciga grafik, ograniczajc straty w cigu dnia pracy?
A. Mamy zamwienie i nie moemy zawie ludzi, to poderwie nasz autorytet.
3
A. Rachunek, ktry wczoraj przesalimy firmie by wysta
wiony nieprawidowo.
B. A o co chodzi?
A. Ksigowy zapomnia doliczy kar za opnion wysyk z magazynu i pro
wizj naszego agenta.
B. Czyby?! Oni ju opacili rachunek?
A. Wg mnie jeszcze nie.
B. A wic, trzeba pilnie do nich zadzwoni i wyjani sytuacj.

Sownik

, mieszkacy Arabii Saudyjskiej


bankructwo
... : bezosobowy, pozbawiony
indywidualnoci
bezrobocie
bez zarzutu, tu: mwi biegle
tu: zachowywa

93
Negocjacje

dobro
zwolnienie lekarskie
prawdopodobiestwo
znaczce argumenty
/ sprzeciwia si/sprzeciwi si,
oponowa/zaoponowa
tu: idealny wzr, zoty rodek
/ odbiera/odebra
drugorzdny, drugoplanowy,
mniej wany
wybra jako partnera yciowego
urzd z wyboru
wygrana
aluzje pod adresem
powiedzie gono
skala dziesiciopunktowa
zabieg dyplomatyczny
pieszy si z wykonaniem planu
partia uzupeniajca
yczliwo
jednostk^
biskup
, przen. podrani zmysy,
uczucia rozmwcy
zamawiajcy, klient
opinia, wniosek, decyzja
zawarcie transakcji
puentowa, zblia si do koca
przestraszy
naogowy palacz
yczenie
ignorowa
wycign wnioski
zbdna szczero, otwarto,
prostolinijno
indywiduum, jednostka
(?) poprosi o zgod
= rozwizanie

94
Sownik

warunki klimatyczne
skropodobny, imitacja skry
prowizja
sekretne/tajne/poufne uwagi
kontakt osobisty
zbdne problemy
burza mzgw
, baza danych
stan posiadania
spokojny, opanowany
nie do przyjcia
... przytyk osobisty
posiada nawyk
wywizanie si z planu,
wykonanie planu
stanowczo
wygrywa, osign swoje
pozostawa w mocy,
zachowa moc prawn
/ zdawa/zda sobie spraw
/ odmawia/odmwi, odrzuca/
odrzuci
wcale
oddalenie patnoci
tumacz
proces negocjacyjny
podpisa kontrakt ponownie
pozyska na swoj stron
zawie ludzi
przeszkoda
spniona wysyka
pene utrzymanie
dostawca
straty czasu pracy
straci gow ze strachu
tu: maksimum
ponad wszystko
poleca uwadze

95
Negocjacje

priorytet
przedsiwzi
zaleta
nagroda
przystpny
ubarwi
fiasko
( ) zwizek zawodowy
rozwinicie konfliktu
tu: sposb, wyjcie z sytuacji
ponadliczbowe, dodatkowe
duchowny
pot. cakowicie niezbdna
terminy dostawy
zwolennik
wymogi celne
aktualna taryfa
cierpliwo
przekona
zagodzi rnice pogldw/zda
na miejscu, taktowny, wskazany
odstpstwo
- (, , okolicznoci wystpienia siy
, ...) wyszej
kibice
(/) zachowa zimn krew
torba celofanowa, reklamwka

96
-
, ,
Charakterystyka produktu,
systemw, procesw
,,
.

Wprowadzenie
,
-

-
,
? ,
,
.

,
.
, , .
- ,
,
.
, - .

97
Charakterystyka produktu, systemw, procesw


(..
1 ).

( ).
, , , ,
2 .
,

, ,
. .

. -
- . ,
3 ,
.
-
-
,
4 . ,
. , .

. ,
5 .
Tandem
. Prince
Manufacturing ,
6 . Orville Redenbacher
.
7 8
. ,
.
,
, . , Keystone,

1 - nie by wzitym z sufitu


2 - ju s zarejestrowane
3 - przyszy klient
4 - poczonymi
5 - proponowanych towarw
6 - wyprodukawawszy na rynek
7 - wspomniane opisy
* - byy przyjte przez klientw
Mikrotematy

, 9
. , ,
, . 10
, , - ,
. -, .
:
1. - ?
2. ,
?
3. , 11
.

Mikrotematy

. ?
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9 , - kranem, zakrcajcym si
10 - zapoznawszy si bliej
11 - zwizanych

99
Charakterystyka produktu, systemw, procesw

12 1, -
2 . :

13 ?
?
?
?14
?


:
( )
5 3 0 ()
L=120000 3 / (
)
1 9 7 ()
/ = 20.3 / 12 (
/ )

/ = 4 /
2 1 . 1 5 / ( )
4 2 (-)
9
4 ()


D N 100
:
3750500x2286
1429 ()

Gramatyka
Podkrelone w wiczeniu 3 czasowniki wystpuj w trybie rozkazujcym. Utwo
rzone zostay od 2 os. 1. poj. (: ) + kocwki 2 os. 1. mn. (: -)
= +

12 - wykorzystujc
13 - do czego jest przeznaczony
14 - z czego by wyprodukowany

100
Mikrotematy i
- + +
- + +
- + +
- + ++

,
3 . 15
(trybie rozkazujcym).
.
1. . .
. . .
2. , 16 .
. , ,
.

[I (sowotwrstwa)
.

(przedrostkw)
.

17 , ?
- . 313.
1. - -
2. - - (
- ,
.) -
3. - -
4. - -
5. - (+. .
!? .) -
6. -
. -
7. - . -

15 - podkrelone czasowniki
16 - nie przekraczajc
17 - ponisze przykady

101
Charakterystyka produktu, systemw, procesw

8. - . (+. .:
.) -
9. - , . -
10. - . -
11. - -

. ?
.
1) 4) 7)
2) 5) 8)
3) 6)


- , .
1 :
, ,
18
(. . 116)


- -
-

, ,
2 19 . ,
, .
20 :

18 - wytwarzanej produkcji
19 - objaniajc
20 - nastpujce

102
Mikrotematy

-, ..., -, ..., -, ...


, ...
, ...
...
...
...
...
, ...


3 , :

( - )

, 21
? ?

. ,
.
, ,
. :

21 , - przepis (ustawa), regulujcy sprzeda

103
Charakterystyka produktu, systemw, procesw

.
I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2. ( : , ..)
3.
4.
5.

, ,
:


,


/, /,

, .
,

104
Mikrotematy 4

4 .
?-
-

.
5 (przymiotniki),
(imiesowy przymiotnikowe), (imiesowy przy
swkowe) (rzeczowniki).
. - . 314.

>

1. .
2. ,
17%.
3.
5%.
4. , ,
.

1. 90- ........................................
-
.
2. ....................................... .
3. ............................... ABC,
.

1. ............................... .
2. Procter & Gamble ...................................
,
.
3............................
.

105
4 Charakterystyka produktu, systemw, procesw


1. , .................................
, 22.
2. , ................................. ,
.
3. ............................ , 23
,
.

1..........................
.
2...............................
.
3. ...........................
, .

, :
1
-

2 - ,
, , .
:
-, ...
-, ...
, ...
, ...
...
...
...

22 - otaczajce rodowisko (naturalne)


23 - przeywane

106
Mikrotematy

24, .

1. (,
) 1 9.
2. 9.
3. , ,
- 4 ,
, .
4. ,
. : - 1 ; - 2 ; - ..
5. , . ,
. .

1. 3
2. 3 9
3. 27 > 2 + 7 = 9
4. - .

? ( . . 314).

24 - zgodnie z instrukcjami

107
Charakterystyka produktu, systemw, procesw

Komunikacja jzykowa
Suchanie
.

1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ? ?
7. ?

, 25
?

? 1250

60 120

104
735/607/577

Printer 1250 Printer 1280


- -

25 - opis znajduje si

108
Komunikacja jzykowa

- -
- -
- -

4 , 26
. , 27 .

1. ........................... ...........................?
2. ........................... ?
3. , ...........................
.
4. ........................... ............................
5. , ......................... ...........................
.
6. , , , .............................
7. , ........................... ...............................

; ; ;
; ; ; ;

$ Mwienie

1 . ,
. ,
. .

26 - wykorzystujc nastpujce sowa


27 - wysuchawszy dialogu

109
4 Charakterystyka produktu, systemw, procesw

2 . ,
.

Pisanie

,

, 28 .

. .

1. :

,
, 29
, 30 Prima.
31
.
32,

33
.

2. :

VITA Company
. 1116, . , 6
.: 189-2151, 189 6187, 189-3991
: 918-0009
E-mail: vitacompany@mail.ru

28 - majc
29 - s zaprezentowane produkty
30 - nalece do grupy
31 - spord zaproponowanych towarw
32 - bdziemy wdziczni
33 - aktualny cennik

110
Komunikacja jzykowa 4
FAX CORRESPONDENCE
TO: ORUUS
ATT.: -
FROM: . /
DATE: 1 7 /0 4 /2 0 0 .....
Sub.:
- ,
, , -
j , ,


( 6 ).


] , :
1.
( 50 ).
2.
.
3.
( ).
4. 1 .
5. .
6. .
7.
,
?
8.
,
?
?
:
,
,
?
1 ,
. .

. /

111
Charakterystyka produktu, systemw, procesw

,
1 ,
-.


, , ...
, 34 ,
, ...

?
, ...

.
...
(
) ?
.


, 35 ,
, , 36
.
. .

,
26 , 37
, 38 .
,
, ,
.
,
.

34 ... - wymienione
35 - yczcych sobie, pragncych
36 - figurujcych
37 - dotyczcy
38 - zaprezentowanych, zamieszczonych

112
Komunikacja jzykowa .
.......... ""'...".... ...... ................ .|
,
.
,

2 ,
,
.


4 .
...
, , .
.
,
39 .
40
.
41 (
).
.
42,
.
43 .

fc j
Tumaczenie
.
-
39 , - meneder, odpowiadajcy
40 - bd zaprezentowane
41 - mog by dostarczone
42 -jestes'm y przekonani
43 - w prospekcie s wym ienione

113
, Charakterystyka produktu, systemw, procesw

1. , ...
2. , ...
3. .
4. 6 .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. ( -)
.

2 .

1. ,
.
345 , , ,
44 .

567Z.
, ...
2. , 45
.
.
,
.

Czytanie
60 .
. ,
,
.

44 , - cena, me wym ieniona


45 , ... - zainteresowanie, okazane...

114
Komunikacja jzykowa


, 46 - ,
-
,
,
.
,
- -
\
. ,
,
*1 ,
48 10 .
, ,
, 49
, , 41%
\ 7% , , .
,
. 470
10% 50.
,
- ,
51
.
, ,

. , ,
, 52
( ),
, 53 .
,
54 . ,
, , 25
.

46 - nie aujc pienidzy


47 - obiecujcych
48 - wyysiaych
49 - opublikowane
50 - byy naruszone
51 - produkt zaakceptowany
52 - efekt jest spowodowany
53 , - kobiet, skuszonych
54 - nie podzieliwszy si

115
Charakterystyka produktu, systemw, procesw

55 . ,
2 ?

.
3 ? 56
. ?
57, , .
,
.

? .

5 , ,
,
.
, : (
-), , ,
,
, .

. , .

.
1 (: 5).
Wejcie na rynek - znale lokalnego partnera-firm, ktra zna reguy biznesu
w danym kraju, zdoby informacj o rynku, zleci rutynowe badania rynku fir
mie specjalizujcej si w danym kraju lub firmie miejscowej, okreli wielko
rynku, konkurencyjno rynku: ustali czy nasz produkt jest niszowy i jakie mo
na przewidzie zyski ze sprzeday.
1. Zawiera si umow dystrybucyjn - klasyczn lub ekskluzywn (umowa
o wycznoci sprzeday); wyczno sprzeday na danym terytorium jest nie
bezpieczna dla producenta, wie rce, ogranicza, np. w przypadku boomu
na rynku korzysta z niej przede wszystkim dystrybutor i organizuje sprzeda

55 - przeczytany artyku
56 - zaznaczone wyrazy
57 - nie jestecie przekonani

116
Komunikacja jzykowa

na swoich warunkach. Zerwanie umowy (kopotliwa sytuacja); w zasadzie w


praktyce biznesowej odchodzi si od tego typu umw: ryzyko odszkodowa,
procesw sdowych z dystrybutorem itp. Czciej zawiera si gentlemens
agreement, czyli umow ustn (przyrzeczenie sowne), e jeli plan bdzie
wykonany, to producent nie bdzie zawiera adnych innych umw.
2. Gdy popyt na towar zwiksza si, zakadane jest biuro (koszty utrzymania
biura to np.: wynajcie pomieszczenia, znalezienie pracownikw przygotowa
nych do wsppracy z ludmi gotowymi podejmowa decyzje...).
3. Gdy s dobre prognozy na zbyt waszego towaru, producent rozszerza biuro
(bezporednia dystrybucja). Dla dotychczasowego dystrybutora pojawia si
konkurencja (inni klienci biura), producent nadal stara si wspiera dystry
butora, ale dystrybutor nie jest ju jedyny na rynku - dystrybutor moe re
alizowa sprzeda tylko do swoich tematw, tzn. sprzedaje towar wraz
z dodatkow usug, np. instalacje lub sprzedaje towar swoim szczeglnym
klientom (relacje osobowe, powizania biznesowe). Od biura i dystrybuto
ra produkty kupuj dealerzy (firmy instalacyjne), ktre montuj je
i uruchamiaj. Z czasem pozycja wycznego dystrybutora zmienia si
w pozycj duego dealera.

mara 1 mara 2 mara 3


1. My Dystrybutor Dealer Uytkownik

Ryzyko. Jeli w danym kraju mamy dystrybutora, to zakadajc biuro i sprzeda


jc bezporednio dealerom bdziemy bardziej konkurencyjni.
Jakie ryzyko niesie sprzeda przez dystrybutora, a jakie przez biuro?
Jakie jest ryzyko, jeli dystrybutor sprzedaje tylko nasz produkt, a jakie jeli
sprzedaje nasz produkt jako jeden z wielu?
Jak obsugiwa dystrybutora (wsparcie techniczne), aby przedkada nasz pro
dukt przed innymi?
Co sprawdzi, aby atwiej podj decyzj: czy sprzedawa przez dystrybuto
ra, czy przez biuro? (Naley sprawdzi struktur sprzeday konkurencji: czy
maj biura, czy opanowali ju gwnych dystrybutorw?)
Jak wej na rynek? - Czy zatrudni 1-2 pracownikw, czy znale inne roz
wizanie, np. partner-firma, ktry bdzie dystrybutorem waszego towaru?

117
Charakterystyka produktu, systemw, procesw

Sownik
a
napoje alkoholowe
waki do wosw
way
chodnica powietrza
czarodziejskie tabletki
serwis gwarancyjny
urlop macierzyski
rednica
uzupeniajcy, dodatkowy
miejsca godne uwagi, zabytki
pyn
tuszczowy
zawija
zakazywa, zabrania
zapytanie ofertowe
wywija (si)
niekiedy, czasami
parowa
jako
tama produkcyjna
podatki porednie
kran, dwig
malowa
, strategia marketingowa
wiarygodno
ludno
niezmienny, stay
niezrcznie
wyposaenie
akceptowa
uzdrowienie
okreli
szczeglny
Sownik

wybra, zdecydowa wyborze


odkrca
odrni si
odczuwalny
parkowanie
krciec, nasadka
renta
emerytura
spadek cinienia powietrza
spadek cinienia pynu
drukowa
druk
tama
zaadowywa
zaadunek
podgrzewa
pobi si
miejsce/pozycja towaru na rynku
bogactwa naturalne
poradzi
strata wagi
wstrzsn rynkiem
odchudzanie
przedsibiorstwo, przedsiwzicie
przewidzie
zalety
- cennik
cennik
przypyw, dopyw
nabywa
bogactwa naturalne
sprawdzenie, kontrola
wydajno pracy
wskaniki produkcji
warstwa
malanka ( -
nazwa miejsowoci)
( ) zwizek zawodowy

119
4 Charakterystyka produktu, systemw, procesw

() zaatwianie formalnoci
zwizanych z odpraw celn twaru
zuycie powietrza
reklamwka
wskanik urodze
upuszcza
rabat, znika
pe eska
skuszony, zncony
pilnowa si
obrabiarka
istota, sedno, sens, meritum
wk. zbieracz bbnowy
surowiec, surowce
sprzt do tenisa
tubka
wygoda
poziom ycia
urzdzenie
nonik chodu
warto
nadzwyczaj
cudotwrczy, cudowny
skok, podziaka uebrowania
wtyczka
wkrt (przewanie do drewna)

120
, ,
______
Plany, prognozy,
tendencje
,
, .

Wprowadzenie

, 1
1 .
.

1960 5 (
100 ). 2010
5 .
1. ,
?
2.
?

1880
10 . 1997 2
6,5 .

1 - nastpujce
2 - pracownik firmy

121
Plany, prognozy, tendencje

1. ,
?
2.
, - , 100 ?

, 100
2 ,
.

: ?
, ,
.
, ,
. .
.
, ,
,
.
3 , 4
.
.
1. ?
a. , .
b. .
c. .
d. .
2. ?
a. .
b. .
c. .
d. .
3. ?
a. .
b . , .
c. .
d. .

3 - przeczytawszy
4 ... - z proponowanych

122
Wprowadzenie

4. , ?
a. .
b . .
5. ?
a. .
b. .
6. , 5
?
a. .
b. .
c. .
d. .
7. . ?
a. .
b. -.
c. .
d. .
8. ,
? - .
a. .
b. .

1 2 3 4 5 6 7 8
. 3 1 1 2 0 3 0
. 2 2 2 0 0 1 2 2
. 1 1 1 - - 2 1 -
d. 0 0 0 - - 3 0 -

:
0 7 , - .
8 13 .
, ,
.
# 14 15 , .
, .
, .

5 ... - zwizane z...

123
Plany, prognozy, tendencje

Mikrotematy

, ,
1 . , , 6
. , -
? ?


, - ,
.
7 ,
. ,
,
50-.
, ,
, 8 . ,
9 . ,
:
? - .
!
.
,
, .

,
2 , ,
10-20 ? , , 10
.

1. , ...
2. , 11 ...

6 - fakt dokonany
7 - j e s t naszpikowany elektronik
8 , - ludziach, yjcych
9 - wiodcy, tu: wybitni
10 - spos'rd przedstawionych poniej
11 - bd osignite

124
Mikrotematy

3. , ..........................
12 .
4. , , ........................ ,
.
5. , ,
, ...................................

13 .
.

- .
14
, .
?

?
?
.

:
... , ...
...
, ...

12 - z osignitymi wynikami
13 - uzyskane stwierdzenia
14 - polecony uwadze

125
Plany, prognozy, tendencje

3
1. 2 .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. 3 .

.
2 ?
. , .

,
10 () ...?

:
, ... () ...
, ... , ...
() , ... , ...


.
. , ,
.

126
Mikrotematy

10.00 - .
13.00 - (
)
11.25 -
15.00 -
19.00 -
10.00 -
15.00 -
19.00 -
12.45 -
17.00 - ( )
10.00 -
12.00 - ( )
16.30 -


,
.
.

,
2 .
, .

, :
?
, ?
?
?
?
?

>
,
. , ,
, .

127
Plany, prognozy, tendencje

, .
, . .
-.
:,
, 15

,
( )1 .
. , .
.

1. ,
,
. , .
a. ,
.
b. .
c. - . (?)
2. .
- ,
. . (
). , .
a. .
b. .
c. . (?)
3. ,
.
, . ?

15 - projekt bdzie zrealizowany

128
Mikrotematy

a. , 16.
b. .
c. . (?)
4. . - .
. ?
a. .
b . .
c. - . (?)
5. .
,
. ?
a. , ,
.
b . ,
.
c. - . (?)
6. -
. 17 ,
, , .
?
a. .
b. .
c. . (?)

,
, .


A. ?
B. , ,
. .
?

, ,
3 18 : , , ,
, .

16 - objaniajc
17 - jestecie przekonani
18 - wykorzystujc

129
1 Plany, prognozy, tendencje

*
.
.

1. .

2. .

3. 19.

4. 60.

5. .

, ,
20 . ,
.

.
.
.

()
.
.

19 - aparat jest zepsuty, nie dziaa


20 - mnstwo nierozwizanych problemw

130
Mikrotematy s

-
.

.

5 , ,
. ,
.


,
, , .

6
? ?
. .

, ...
, ...
, ...
, ...
Informacja: Podejmujc decyzj podczas wypowiedzi, stosujemy czasowniki
dokonane.
i
A. .
B. .

7 .

1. .
2. 21.
3. -.
4.

21 . - Pana lot zosta odwoany.

131
Plany, prognozy, tendencje

5. .
6. .
7. .


? 22
1 .

...?
, ...?
1. . .
. .

. ?
2. , 1,
, .
?
3. 23 .
. ,
.
24?
4. ,
, , 25.

26 .

1. ...........................................................................................................................
. , .
.
2. ...........................................................................................................................
. , . .

22 - dane zwroty
23 - kierujcy dziaem
24 - obecnym
25 - zastpca jest wolny
26 - opuszczone repliki dialogu

132
Mikrotematy

3. ...........................................................................................................................
. , . .
4. ..........................................................................................................................
. , .


, , ,
1 , ?

,
2 . ,
- . ,
- ?

1. , .
, -
.
2. 27 , .
3. , 2*,
. ,
. ,
.
4. $5
$8 . ,
, ,
- .

27 - w yszedszy ze sklepu
28 - jestem przekonany

133
Plany, prognozy, tendencje

.
2103 . , 29,
- .
(
) . , ?

3
0 !
3
1 !
!
!

!
!

Komunikacja jzykowa

Mwienie
. ,
,
100 . ?
,
32 .
. :

1) ,
2) , ,
3) .

29 , - wydarzenia, ktre s w nich wym ieniom e


30 - nawizana czno
31 - wykryto
32 - wym ienionym poniej

134
Komunikacja jzykowa

:
() , ...
...
...?
, , ...
...

, , .
2 ?
,
? .

, ,
3 , .
, ,
100 . ,
.
24 . 33
? .

33 - w czasie wolnym /do dyspozycji

135
Plany, prognozy, tendencje

Czytanie

? ?
- ?

, .

34
!
, ,

. . , ,
, 35 ,
36
.
, ,
. ,
:
- , ?
, -
37 , .
, -
, 38
.
,
, 10 , .
, ,

,
,
.

34 - wino ocieplajcej si planety


35 - s zajci
36 - na specjalistycznej degustacji
37 - j e s t przekonany
38 - Stany Zjednoczone

136
Komunikacja jzykowa i
. -
,
.
. , - ,
. - ,
.
,
-
. , -
, ,
Chateau Indage Grand Cuvee de Millennium
.
- ! , British
Airways .
5- .

1. ?
2.
? ?

Suchanie

.
1 ,
?

1. ?
2. ?
3. ?

.
Ja .

1. ?
a.
b.

137
Plany, prognozy, tendencje

2. 39 , 40
?
a. .
b . .
3. 41 ?
a.
b .


3 . ?

,

.
, 42
( , u ),
, 43
, , 44 , . .
.

,
, ,

, .
- 20 ,
12 ..
, ...

39 - czy bd wczone
40 , ... - zagadnienia zwizane z...
41 - kiedy byo skierowane/dostarczone zapytanie ofertowe
42 , - towar, dostarczany zgodnie z kontraktem
43 - ubezpieczywszy wysyk
44 - wskazujc strat

138
Komunikacja jzykowa .

,
, ,
, , ,
45. ,
.
* .
,
46 :
5 () 50 ()-
2 () .
, 47,

. - 22347689.
, ,
, 48 .

* (Corporation of L loyds) - (
, ); 75%
;

,
1 , :

1. .
2. .
49 50.

45 - cz adunku uszkodzona
46 - towary byy zniszczone/uszkodzone
47 - bdziemy bardzo zobowizani
48 , - zamiana towarw, uszkodzonych przez wod
49 - adunek zosta zagubiony
50 - adunek by uszkodzony

139
Plany, prognozy, tendencje


:
... ...
... .
, , 51 .
52 .
, 53,
54 . .
55,
.
(, )
.

Tumaczenie
?
. ,
/ .
1. ,
2.
3.
4. ,

2 .

1.
.
2. () 12
.
3. 56.

51 , - towar wym ieniony w spisie


52 - ubezpieczenie powinno by opacone
53 - towar by ubezpieczony
54 - wcznie z zaadunkiem
55 - podczas rozadunku zauwaono
56 - stawka ubezpieczenia bya podniesiona

140
Komunikacja jzykowa ,

4. .
5. ?
6. .
7. 57 .
8. 58 ,
.

2 ( . 5 4)
,
, .
, :
( -),
, , ,

, .
,
. , .
. 5 4.
,
.
4,
.
Otwieranie biura
Funkcje biura: marketing/reklama, badania rynku, szukanie nowych klientw
i ich rozwj, wsparcie techniczne, serwis - moe outsourcingl
Tematy do analizy:
Rynek na tyle duy, e utrzymuje si sprzeda, ronie popyt
Czy wielko sprzeday zagwarantuje pokrycie kosztw?
Czy wielko sprzeday zagwarantuje zysk?
Jak uoy wspprac z dystrybutorami? (Moe si obrazi i zaczynamy od
zera, moe robi nam antyreklam, a my bdziemy musieli to odkrca.)
Nie ma odpowiedzialnoci za import, sprzeda na warunkach ex works, zwasz
cza do Rosji ze wzgldu na system podatkowy wikszo operacji odbywa si
przez firmy z siedzib w raju podatkowym - -/
/ (

57 - polisa jest potwierdzona


58 - adunek jest ubezpieczony

141
Plany, prognozy, tendencje

(1. zanienie wartoci towaru w celu obnienia po


datku, 2. zmiana klasyfikacji towaru (/
), np. urzdzenie chodzco-grzewcze; z funkcjami: chodzce -
30% podatku, grzewcze - 5 % podatku
Wykorzystanie off shore (poza swoim krajem)
Siedziba firmy (office)
Na pocztku - 2 pokoje i sekretariat. Potem - decyzja - biznes si rozwija - roz
szerza si powierzchnia biura i zakres funkcji (in side) - lokalni specjalici, kon
sultacje techniczno-produktowe, zatrudnienie handlowcw, finansistw,
serwisantw (serwis gwarancyjny - magazyn na czci, na narzdzia). Biuro roz
wija si, zachowujc: styl, kultur pracy, model ( ), np. firmy
amerykaskie bazuj na - otwartych przestrzeniach (open space), poza audytem
i dziaem finansowym - praca w grupie (wsplne rozwizywanie problemw).
Firma na etapie rozwoju bdzie przyjmowa nowe funkcje - taniej wynaj, za
2-3 lata zmieni na nowe (uwzgldni koszty przeniesienia adresu, danych, koszty
marketingowe, ryzyko utraty klienta). Firmy produkcyjne - konieczno budo
wy, firmy usugowe - wynajem. Wane! (efektywno!):
lokalizacja - dzielnica, dojazd (korki uliczne - czas! miejsca parkingowe, wy
dzielone miejsca dla klientw to dla nich zachta),
infrastruktura w budynku; jako przyczy: telefonicznych i Internet (on line),
telekonferencje,
zarzdzanie budynkiem,
odpowiednie suby: informatyk, ochrona, kantyna (bar, restauracja - gorce
posiki).

1. W jakim momencie warto otworzy biuro, najlepiej z magazynem?


2. Jakie funkcje bdzie peni biuro: wasny serwis czy podwykonawca?
3. Budowa czy nie budowa?

Sownik

bezrobocie
bezsenno
sprzyjajcy moment
odnowi

142
Sownik

dwutlenek manganu
posiadacz polisy ubezpieczeniowej
skowronek
strajk
ceny kupna/zakupu
zapytanie ofertowe
utkn
przecitny, tuzinkowy, pospolity
/ dojrzewa/dojrze
odwieczny podzia
koszty produkcji
przybysz z innej planety
kaloryczny
kradzie
klatka schodowa
pochlebna propozycja
nadwaga
mao prawdopodobnie
/ przyspiesza
powd
/ gromadzi si/nagromadzi si
w przeddzie
gotwka
(.) przen. naszpikowa
bezuyteczny
stan nietrzewoci
obfity
wyposaenie
/ stwierdza/stwierdzi
tlenek aluminium
stanowczo nie
pojemny
nadawca
odcinek czasu
pokad
parkowanie
na polecenie, na zlecenie
uszkodzenie

143
Plany, prognozy, tendencje

paleta
czowiek w podeszym wieku
() / () polega
/ przewysza, wyprzedza,
przekracza
/ zakada/zaoy
/ podj, przedsiwzi
/ przemcza si/przemczy si
wyposaenie uzupeniajce
przebudzenie
bd
przeciwno
zdolno do pracy
.rozmwki
draliwo
rnice pogldw
kosiarka wirnikowa
przecitny pracownik
obci wosy
( ?) ali si, uskara; aowa
/ wyobraa/wyobrazi
ubezpieczenie
polisa ubezpieczeniowa
ubezpieczajcy, ubezpieczyciel
agent okrtowy
bela
/ powiadomi
powiadomienie
moc, mnstwo, zatrzsienie, nawa
lista zaadowcza
strata

144

Spotkania subowe
.

Wprowadzenie

,
1 ,
? ?
.

, , 1
2 , 2 .
3 , 4
.
, .


,
. ,
5 .

1 , - trudnoci, pojawiajce si
2 , ... ... - trudnoci, ... s zwizane z ...
3 - Pastwa uwadze jest polecona charakterystyka
4 , - ludzi, stwarzajcych
5 ... ... - obecnych

145
Spotkania subowe


6 ,
. ,
7 .
, , ,
.

, 8
,
9, .
- .
10
, ,
. , 11
, .

?
3 ?
- ? ?

Mikrotematy


1 12 , ,
13. , ,
- 14 : ,
. , - .

6 - okrelony typ
7 - starajc si
8 - zasueni kierownicy
9 - przerywa prowadzcemu
10 - zdarta pyta
11 - nie pozw oliw szy na buksowanie narady
12 - pytanie sprawdzajce, usxilajce
13 ... - ... m wicego
14 - nastpujce wyraenie

146
Mikrotematy

:
1. , ?
2. ?
3. ?
4. , .
5. , .
6. , .
, :
a. ,
b.
c.
d.


2 . , ,
. , (
/, /, / ..)

. ,
3 . .
.
. ,
15, 16 -
?

1.
2.
3.
4.
5.

15 - podsumowa wszystko, byo powiedziane


16 - sprawdzajc siebie

147
. Spotkania subowe

:
, ... , ...
, ... , , ...

1. ,
.
2. , .


Czy pamitacie, to jest tryb przypuszczajcy (warunkowy)?
W przypadku trudnoci zapoznajcie si z informacj gramatyczn, znaj
dujc si w Kluczach, s. 315.

, .
2 .

1. ,
, ...
2. , ...
3.
, ...
4. , ...
5.
, ...

. .
3 , , , 17
.

17 - w sytuacjach hipotetycznych

148
Mikrotematy


A. , , 18
?
B. , ,

. ,
.

, ,
19.


, 2 .
, 2 ,
, .
1. , , 20 ,
. .
2. , 21
.
3. .
.
4. , .
, .
5.
.
6. .
$6000.
7. ,
, .

, ?
5 , ,
? ,
( ), 22?

18 - pracownicy
19 ... - by pan informowany/bya pani informowana
20 ... - by pan zaproszony/bya pani zaproszona
21 ... - by pan zmuszony/bya pani zmuszona
22 ... - mia pan/miaa pani farta/szczs'cie

149
. Spotkania subowe


, ,
1 ? .
?
( ).
. 23
,
.1.


2.


3.


4.


5.6. ...

7. ...

23 - uzyskane wyniki

150
Mikrotematy .

:

,
, , ...

, ,
, ...
, ...

2 , .
.
.

1. . 6. , .
2. , . 7. , .
3. . 8. - .
4. . 9. - , - .
5. , . 10. , .

-
1 $10 . ,
.
,
. (
).
,
.

, 13 200... .

1. , ,
.
2. .

151
Spotkania subowe

( )
1.

2% $1.720
5% $4.300
10% $8.600
2.


5% $1.125
10% $2.250
15% $3.375
3.
, 24


20 $1.250
17 $3.000
15 $5.800
4.


$4.500
, .

***, ****. $2.420
5.
$1.310
6.

$450
7.


$1.960

24 - obniywszy temperatur

152
Komunikacja jzykowa

8.

$3.980
9.$2.800
10.
$160

:
, ...
...
...
...

Komunikacja jzykowa

Czytanie] ?
.
1. -, ,
.
.
25, , 26
, .
? :

25 - w kontrakcie jest zapisane


26 , - produkty, opracowane w laboratorium

153
Spotkania subowe

A. ,
27, .
B. ,
,
,
,
.
C. .
.
2. .
28 .
,
.
:
A. .
B. .
C. , .
3.
(
1 ).
, .
.
:
A. ,
, .
B. ,
.
C.
.
4. .
.
,
. .
, .
, .
.

27 - nie ukrywajc
28 ... - zw olnionego pracownika

154
Komunikacja jzykowa 6

, :
A. ,
.
B. , 29
.
C. ,
.
5. ,
. 30
, , .
? :
A. , 31, ,
.
B. , , -
.
C. , .
6.
. . 32
, ,
, 33
. ,
,
34
. ,
.
? :
A. , ,
,
35 .
B. , ,
.
, 36 ,
.

29 - wym ieniwszy
30 - w konkurencyjnej firmie
31 - ukrywajc
32 - po rozpatrzeniu wielu wariantw
33 - pozostawiwszy im wybr
34 - jest przelana suma pienidzy
35 - jedna z konkurujcych stron, konkurent
36 , - firmy, ktra prbowaa

155
6 Spotkania subowe

. 37
.
7. -
, .
, .
, . ,
38 ,
39 . - , 40
, .
? :
A. , .
B. .
C. ,
.

:

- ,
.
- , .
, , ,
,
.

.
.
. , ,
.

, .
, . ,
, , .
,
.
, . ,
.

37 - firm, ktra przekupia


38 - porzdkujc spiarni
39 - na zapakowan przesyk
40 - nie powiedziawszy

156
Komunikacja jzykowa


, ? -
, -
? ,
?

2 Mwienie

.
:
.
,
, - .

:
1. ?
a. 41
.
b. .
c. .
2. ?
a.
b.
c.
d.
e.
f. -
g. - ?
3. ?
a.
b.
c.
d.
e.
4. 42
( )?

41 - zaj okrelon nisz


42 - sposTd niej wym ienionych

157
Spotkania subowe


-

43


5. - ?
6. ?
7.
? 44?

43 - w nieograniczonej iloci
44 ? - Jak to zostanie wykonane?

158
Komunikacja jzykowa

a. 45 ?
b. 46 ?
c.
?
d. 47
? (?)
e. - ?
8. ?
9.
? ?

Suchanie
.
1 48 .
, .

2 .

1. ?
2. ?
3.
?
4. ?

.
, , .
:

?
?

45 - zaoga bdzie ubrana


46 - bd wczone
47 - bdzie urzdzony
48 - problem, ktry si pojawi

159
Spotkania subowe

?
?
?
?
, , ?
,
?

Pisanie

, , ,
, , - ,
49 .
, 50
( , ),
.
,
.
. :
-
51
(, )
(, )

(
)

, ,
..
,
. ,
.
,

49 - oczekiwanego towaru
50 , - list nazywany
51 - otrzymanie nie zam wionego towaru

160
Komunikacja jzykowa 6

.
52
,

.
.
, :
1) 53 - :
,
,
2) / - : ,
, , ,
3) - :
( C M R)
4) , ,
, : CMR,
, (packing list),
5) - : - |
, , - (),
, ,
6) ,
: ,
, .

54
, ( ) -
55 ( , )
.
,
,
.
,
,
56 / .

52 - powinna by potwierdzona
53 -j a k o dostarczanego towaru
54 - brakujca ilo dostarczonego towaru
55 , , - towar by zepsuty/zniszczony/rozbity
56 , - w stosunku do tego, co byo podpisane/wymienione

161
6 Spotkania subowe

-
1.
2.
2.1. ( )
2.2. ( )
2.3. ( )
2.4.
2.5. ( )
3. , 57
4.

-
1.
, () ,
...
, 58 (),
...
, (),
...
, ,
(, )...
2.
, ...
...
59 ...
2.1. ( )
60
- ,
-
-
-
61
/
2.2.

57 , - dokument, potwierdzajcy reklamacj


58 - jestem y zmuszeni powiadomi
59 - byy stwierdzone
60 - dostarczony towar
61 - towar jest zepsuty

162
Komunikacja jzykowa


- 62 ,
-
()
2.3.
/
-
- 1 63

- , ,

-
-

-
-


-
-
2.4.
64
65

66 67
,
68
2.5.

-
,
69

62 - w partii towaru by stwierdzony


63 - w stosunku do ustalonego terminu
64 - tu: s'rodek transportu by zmieniony
65 - towar by ubezpieczony
66 - uszkodzenie towaru byo spowodowane
67 - nieodpowiednim opakowaniem
68 - znakowanie byo wykonane
69 , - rabat, ktry jest okrelony
Spotkania subowe

, ,
(),

70

71
3. ,
...

.
, , ...
,
...
4.
72
()
() ...
()

(., 30 ..)
2 . . .
( 15 ..)
... .
... (.)

73

- -
- -

-
-
-

70 - patno nie bya dokonana


71 - opat otrzymalimy
72 - brakujc sum
73 - z kolejn parti

164
Komunikacja jzykowa

U () 5%,

74

75
, 76
.
.

,
, 2
88.
4568, .
]
78
.
, ,
.
, 77 ,
, ,
78 .
88
,
.
, ...

/ ,
1 ,
-
. .


,
79 .

74 - bylimy zmuszeni
75 - zalega/przedawniona patno
76 - otrzymana suma
77 - po wystawieniu na sprzeda
78 - ze zamanymi zbami
79 ... ... - obiecanych

165
! Spotkania subowe

()80,
.
81, .

82 .
, 83 - ... .
, 84 -,
.
.
85 .
86, .
87 .

.


1. .
2. :
. ( ),
. , ..
3. .
4.


1. .
( , ) 88
, ...

80 () - zawarto jest pognieciona (zepsuta)


81 -je s te m y rozczarowani
82 - bylibymy wdziczni
83 , - bylim y zdziwieni, otrzymawszy
84 ... , - cenie wymienionej
85 -ja k o dostarczonych towarw
86 - jestem y przekonani
87 - nie uwzgldniony rabat
88 - reklamacja jest przyjta

166
Komunikacja jzykowa

,

,
,
2.
(,
), / , ...
)
..., () 89
...,
..., ...
( )
) ,
... (
)
...
,
90 .
,
, ...
- 91
, ...
- 92

-

3.
) :
1
3%

, ,
) :

89 - reklamacja jest uzasadniona


90 - poniewa nie jest uzasadniona
91 - reklamacje nie s potwier
dzone odpowiednimi dokumentami
92 - ws'rd przysanych dokumentw

167
Spotkania subowe

93

4.
,

,

, ,
... (., )
, .
,
,
.

, 94

. ,
95 , 96
. ,
.
, ,
.
.
,
97 ,
, 98 .
,
.
, 99 ,
, 100 :
1) ;

93 - mamy zamiar
94 - dc do...
95 - akcentujcie nie popeniony bd
96 ... - akcentujcie wybrany sposb
97 - roszczenie zostao napisane
98 - odpowiadajc
99 , - fakty, przedstawione w roszczeniu
100 - z powstaej sytuacji

168
Komunikacja jzykowa

2) ;
3) .


. ,
101 .
, ,
,
.

, .
.
,
. ,
,
.

,
, 102 88
. , 103,
,
.
. 104
.

78. ,
, 105,
.
,
78 106 .
,

101 , - za informacj, przekazan


102 - zakupione piy
103 - jestem y zdziwieni
104 - poniesione wydatki
105 - jestem y pewni
106 - bd wysane

169
f-
Spotkania subowe

TT ,
. , .
,
.
, '07.
,
.
-
.

,
,
. ,
,
, -
.
108
109 .
,
.
.
$35.
, .

.

,
,
, 110 .

107 - byo przeanalizowane


108 - za stworzon m oliwo
109 - uszkodzony odkurzacz
110 , - odpowied na reklamacj, otrzyman

170
Komunikacja jzykowa

, ,
111 .
,
112, .
, 113 ,
.
,
.
-.
.
114 -
.
, 115,
116 .
117 ,
.


J
.
, ,
,
.

, ; .

...
...
...
, ...
().

111 , - wydatki, spowodowane oponieniem


112 - niezrealizowane zamwienia
113 , - baagan, spowodowany przeprowadzk
114 - zamieniony towar jest wysany
115 , - bylis'my zmartwieni, dowiedziawszy si
116 - w uszkodzonym stanie
117 - uwzgldniajc

171
Spotkania subowe


...
...

...
...
, ...
...

Tumaczenie
.

1. .
2. 118 , .
3. .
4. , .
5. 119 .
6. , .
7. .
8. 120
.
9. ,
.
10. ,
.
11. 121 .
12. .
13. .
14. , , 122 .

118 - by dostarczony
119 - znalelis'my si w sytuacji
120 - bdziemy zmuszeni
121 - z przyczyn niezalenych
122 - stworzone utrudnienia

172
Komunikacja jzykowa .

15. , ,
...

, 123 , .

1.

,
1566
124 125 ,
, , ( 4576/
3/4/6) . ,
.

.
10% 457 6/3/4/6 ,
.
, ...

2.


126, .
, 127 .

3.

23, 200...

123 - na ich przykadzie


124 - wyej wspomniane zam wienie
125 - zam wienie byo dostarczone
126 - bylis'my zdziwieni
127 - byy otrzymane

173
Spotkania subowe

- ,
, 18
2004 .
50 CMR 500 .

2500 250 .

.
2250 . .
:
Invoice No.: 09462800
Invoice Dat: 18/11/2004
.


, ,
3 . .
, - . 315.

Notatka subowa
ze spotkania przedstawicieli Grupy Kapitaowej Jaso (Polska)
z przedstawicielami Kompanii Naftowej Juneft (Rosja)
Obecni:
1. Kompania Naftowa Juneft:
Byczkw Nikoaj Michajowicz - Dyrektor Generalny
Ziubanowa Marija Gennadjewna - Szef Biura Prawnego
2. Grupa Kapitaowa Jaso:
Przemysaw Zieliski - Prezes Zarzdu Fabryki Maszyn Jaso SA
Grzegorz Smuda - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn ,Jaso SA
Spotkanie otworzy . P. Zieliski, przedstawiajc jego cel:

174
Sownik

Wejcie kapitaowe Kompanii Naftowej Juneft


do Zakadu Maszyn Grniczych
Pan P. Zieliski przedstawi propozycje Fabryki Maszyn Jaso SA:
- wejcie kapitaowe partnera rosyjskiego przez podwyszenie kapitau zakado
wego spki,
- utworzone zostanie maksymalnie 30% nowych udziaw dla Kompanii Naf
towej w podwyszonym kapitale zakadowym spki.
Pan Byczkw dokona prezentacji Kompanii Naftowej.
Pan Zieliski stwierdzi, e Grupa Kapitaowa planuje dywersyfikacj rynkw
zbytu. Ewentualne wejcie kapitaowe partnera rosyjskiego powinno umoliwi
ZMG rozszerzenie wsppracy z pozostaymi kompaniami naftowymi w Rosji.
Zaproponowa wspprac finansow, tj. poyczk od partnera rosyjskiego na wa
runkach komercyjnych pod realizacj przyszych kontraktw.
Pan Byczkw stwierdzi, e Kompania chce wsppracowa z polskim partne
rem o ugruntowanej pozycji rynkowej; po wejciu kapitaowym Kompania b
dzie ukierunkowana na JasoSA, ale musz by zachowane warunki
konkurencyjnoci. Odnonie podziau zysku: Kompania, jako udziaowiec jest
zainteresowana pobieraniem dywidendy oraz przeznaczeniem jej na rozwj Sp
ki. Bdc udziaowcem chce mie realny wpyw na zarzdzanie i strategi Fir
my, bez operacyjnego kierowania ni.
Stanowisko stron: Kompania otrzyma odpowiednie dokumenty w jzyku polskim
i rosyjskim.

Sownik

rozprawa arbitraowa
bezpieczestwo
sklep wolnocowy na pokadzie
wietny, znakomity
ksigowo
wierzchoek, szczyt
apwka
waciciel
przewozy lotnicze
/ obciy odpowiedzialnoci
/ pokrywa/pokry, rekompensowa

175
Spotkania subowe

wojujcy/agresywny ton
wysiadanie pasaerw
(management) kierownictwo; zarzd
grubi anin
brud, boto
/ dodawa/doda
/ ufa/zaufa
tygodnik
strajk
/ zapewnia/zapewni
() zdarta pyta
warto kupna
za granic
() (za)gubi si
/ zb/zby (narzdzia)
wystrj wntrza
magazyn, przechowalnia
/ waha/wahn/zawaha si
prowizja, tu: apwka
koszty delegacji
mynek do kawy
owoce morza
/ gnie/pognie
wiarygodno
/ nawizywa/nawiza, zacz
kontroler podatkowy
nachalny
badania naukowe
- nieprawidowy numer faktury
/ omawia/omwi
wielko sprzeday
/ ogrywa/ogra
/ udziela/udzieli pomocy
odpowiedzialny
wysyka zamienionego towaru
zwolni si z pracy
udowadnia swoj racj, obstawa
przy swoim

176
Sownik

- bdnie wystawiona faktura


styropian
/ przerywa/przerwa rozmow
/ przetapia/przetopi
/ sprawdza/sprawdzi ponownie
/ myli/pomyli
szeptanie
porzdek dnia
uszkodzony
podniesienie kwalifikacji
/ sumowa/podsumowa
pomoc, wsparcie
domyla si
podwykonawca
/ poszukiwa/znale
yczenia
(:
) pozycja (tu: nazwa towaru w spisie)
/ apa/zapa
przyzwoito
wsiadanie pasaerw
dostawca
przedwiteczna krztanina/
gorczka
/ uprzedza/uprzedzi
/ podejmowa/podj kroki/rodki
/ dostosowywa/dostosowa
przen. tu: opornie, niezgodnie
z planem, z trudnociami
/ prowadzi/przeprowadzi narad
/ dokonywa/dokona wypaty
wydajno pracy
bd, niedocignicie
zwizek zawodowy
odkurzacz
/ (s)prbowa
rozrywka
opracowanie

177
Spotkania subowe

rozporzdza
poegna si
rozmylanie
sprzedawa towar
zazdronie obserwowa
baga rczny
/ przeszkody, utrudnienia
warto wasna (np. produkcji)
przestrzega prawa
pokusa
zawarto
pomoc socjalna
zakres (np. usug)
zerwanie transakcji
cierpie na alergi
- faktura pro forma/wstpna
odprawa celna
opaty celne
/ biece koszty
strata, wydatek, koszt, rozchd
, roszczenie
tu: zaistnie
/ zapewnia/zapewni
zwolniony
stay popyt
strata
czciowa wina
szepczcy, mwicy szeptem
skrupulatno, drobiazgowo

178


Organizacja kontaktw
subowych
,
' .

Wprowadzenie

,
1 ?
. .
!

, :
1) ?
? ?
2) 2 , ,
? ? ?
3) - , ?
? ?
4) ,
? ? ?

1 - znikajc
2 - by pan zajty/bya pani zajta

179
Organizacja kontaktw subowych

5) ? ? ?
6) , ,
? ? ?
7) , 3
? ? ?

4 .

1.
?
2. ?
3. ?
, ?
a. - !?
b. - , ?
c. , !
d. , ? .
e. : -
.
f. ,
, .

.
, 5 ?

1.
6
,
23%.
, 55% , 7
, , ,

3 - znajdujcego si
4 - nastpujce
5 - opierajc si na danych
6 - telefony z zewntrz
7 , - telefonw, odbieranych przez menederw

180
Wprowadzenie 7
. 21% - .
, 8 ,
, 50% ,
. ,

!
a. ,
?
b.
?
2 .
20 90%
. Newsweek
10%, e-mail
.
a. . e-mail?
b. , -, 9
10 e-mail?
3.
,
11 (Amazon.com),
12 213 , e-mail!
a. , ?
b. e-mail?

4.
, (
) 60% ,
. 30% , , 10% ,
.
. , ,
40% ,
10%.
?

8 , - badania, przeprowadzone
9 - rezygnujc z telefonu
10 - korzystajc z e-mail
11 , - stron, handlujcych ksikami
12 213 - zaproponowano 213 podrcznikw

181
7 Organizacja kontaktw subowych

Mikrotematy

,
1 - ? ?
?

13 .

1...........................................................
. ?
2....................................................................................................................................
, . .
3..........................................................
, , -
.
4...............................................................................................................................
, 678-98-00? ?
5...............................................................................................................................
, .
6...............................................................................................................................
. .
7...............................................................................................................................
. ?
8...............................................................................................................................
. ? , , .

. 14 .

13 - odtwrzcie opuszczon replik


14 - nastpujce sytuacje

182
Mikrotematy

1.
: 12.30 .
Cosmetics, .
.
,
. .
: 9.30 .
.

. , ,
.
- . ,
. -
, -
15 -.
2.
. 10.45 .
Public Relations company
(PR).
, . ,
, ,
. , ,
.
. 10.45 .
PR .
.
PR .
, .
,
, .
. - 0-501 679 144.

15 - - m wicy po rosyjsku

183
Organizacja kontaktw subowych

,
,
. , -
.? , , ,
()?
.
16?
.
, , ,

.


.
.
.
.
-
- 23 .

?

, , , 21
1 17 . 16.00 .
, ,
( ). .

.
. , .
, .
, ,
.

16 ? - konkretnie zostao przez was zaplanowane?


17 - bd zajty
Mikrotematy j
- ?

- , , .

- , . ?

- , , ,
18 .

.

- 25 16 .

- , . , -
.

- , .

- , . , .

2
,
.

1:

- ,
" . , 19
, -
- 15
.
1:

- , .
4 .

19 - w nastpnym miesicu
20 - dzwoni do redaktora wydania

185
Organizacja kontaktw subowych

2:

- .
.


. , 20
, .
2:

- , ,
.

- -,
.

/ ...
...
...
...
...
, ...

, .
/ . .
.

, ...
, , , ...
, ...
, ...

20 , - wydatki, zwizane z wyjazdem subowym

186
Mikrotematy

:
\
1)
;
2) ;
3) ( ,
);
4) ;
5) :
a. (-234),
b . ( ),
c. ,
d. .
$

4

:

,

23 17.00.
: . , ..

, . . , . 3. 113567 .
. 095-241-00-991 , .

187
7 Organizacja kontaktw subowych

,

.
.
, ,
.
.
,

-

- . ?

- .

- , . ?

- ,
.

- .

- . ?

- . , .

,
.


,

?
? ...
,
... ...?

188
Mikrotematy


. ?
! , ...
?

, ? ?
? ?
?

? ,
? , .
?
.
,
.

1:

- .


, ,
.
2:

-
.
2:


,
. , .
1:

- .

189
Organizacja kontaktw subowych

21 .

:

(
). , .
:

- . .
22 . .

:
...
, ... .
? ! (
!)

23 .


1:
. .
, .
.

1:
- . .
2:

.
. , .

21 - nastpujc rozmow
22 - nastpny poniedziaek
23 - proponowane rozmowy

190
Mikrotematy

2:

.
. .
.
3:

.
3:

! .


.
.
...
.
.
.


.
1 . 24
(. - . 315).

LJ , .
- ?
00 . ?
- !
?
, . ,
.
, ,
.

25 - dialog, ktry utworzylicie

191
Organizacja kontaktw subowych

, .
? ?
, - .
, . .
[I] .
, , .
, .
H .

25 .
1.

1. .
2. .
3. , .
4. ?
5. ?
6. .

, 26
3 ,
.

10.30
.
?
-. : 788-00-99,
234.
,

- . , .

25 - wyrnione czasowniki
26 , - notatk, przekazan przez sekretark

192
Mikrotematy ,

- , . , . ,
, , ,
. ,
?

- ,
?

- , .

,
.


, ,

, ...
. .
, . ...,
.

, ?
. . ?
, ?
.
,

,
?

12,
. ?
. ,

.

193
Organizacja kontaktw subowych

:

- . 27
,
. , ,
,
9 15 .
,
. ,
12 15.
:

- .
. ,
28.

, 29
1 ,
.

Attn: 9.00
, , .
.
.

- ?

- . . , ,
.
,

27 - byo wyznaczone spotkanie


28 ... - ma pan/pani rozplanowane dni...
29 , ... - faks odebrany przez pana...

194
Mikrotematy

, 30 .
.

- .
31 .

- ,
?

- , , .

,
., .
, .
. ,
.
, .

, . ,
.
,
.
,
.

.
, . .
! ,
.

30 , - sprawy, wymagajace obecnoci


31 - za sprawione kopoty

195
Organizacja kontaktw subowych

1:

- Group.
,
,
.
1:

- .
.
2:


345 - -,

2 .
2:

- .

E-mail

11 @ -

:

? ( 32 )
? .

.
. , , 33
. .

32 - w okrelonym czasie
33 - opuszczone cyfry

196
Mikrotematy

70 2 v2 115 30 v3 15-20 */4 326 3/ 4 5

,
........... .
........... ,
........... ........... .
,
........... , 34 ,
........... %.
, ...........
( 35 , ,
).
, ...........
, e-mail, . 36
, ,
.
.

........... 37 -
, ........... % ,
,
.

. , ,
3 , :

34 - otwierajc poczt elektroniczn


35 - nieoczekiwanych informacji elektronicznych,
(mieci)
36 , - informacje, napisane w popiechu
37 - pracownikw

197
Organizacja kontaktw subowych

- ? .
- , .
? !
- ! .
?
- . , , .
, , 19 ?
- .

1. , ?
2. ?
3. , ?
4. ?
5. ?
6. ?
7. ?

. , ,
, 38 .
.

, .

Komunikacja jzykowa
Suchanie
, 39
1 .
.

38 - wybrawszy
39 , - trzy rozmowy telefoniczne,
odnoszce si do nastpujcego programu

198
Komunikacja jzykowa


:.......................................
:
: 12
: . (22-23 )

, ,
,
- . ,

, 22
10.00 . - .
11.30 ( ) .
12.00 ( ) . , .
.
14.30
- .
16.30 - . , .
, .
19.00 .
, 23
10.00 - .
17.00 (. )
19.20 (765LO T)

2
,
(+ ).

1. , , ,
.
2.
.
3. , .
4. .
5. 8.30.

199
Organizacja kontaktw subowych

6. .
7. 2.30, 3.

3
. .

1. , .
.
2. , . .
3. , . .
4. , d. .
5. , . ,
.
6. , f. ?
7. , g. .

? Mwienie

1 . (
, ; , ; ;
, ).
, ,
.. , ,
...

- : , , /
, , , /, ,
, , -)
- / , /, , -
, , ; /; :
, , ; , , ,
- ..., ...,
, , , ,
, , , , ., , -
Komunikacja jzykowa

, ,
,
, - , ,
, , , ,
/, ( ), PR-
- (
, . . , .
), ,
,
- , ,
, / , (),
(), -, (),
, , ,
, .

,
2 . ,
.

,
3 .
(. 1).

4 , , ,
.

201
Organizacja kontaktw subowych


, .


6 .

Czytanie
,
. , , ,
.


The Radicati Group,
50 ,
81
29 .
40 41
, 110
9,6 . 5 , 2005 ,
, 46 . The Radicati Group
, 42,
.
, ,
, .
,
, 15-20%
, 43 .
, , 44 , -

40 - menederowie nie s ograniczeni


41 - przekazywanej informacji
42 - szacujc
43 , - informacji, otrzymywanej przez Internet
44 , - meneder, zajmujcy si ...

202
Komunikacja jzykowa

30 .
.
.
. , 45
, 46
, .
, ,
47 Adobe Acrobat Power Point. ,
, , 48
, .

( )
2002 . - 5
2003 . - 9,6
2005 . - 46


2 49 ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

45 - opierajc si na nieoficjalnych danych


46 ... - opartych na ...
47 , - materiay, opracowane w programach
48 - wczajc/wcznie w tym przesyanie poczty elektronicznej
49 - przeczytanego tekstu

203
Organizacja kontaktw subowych

Pisanie

M~
, ,
.
:


,


, 50

Rondo Corporation
Ulica Zachodnia 134
01-254 Warszawa Polska
2 200... .
Sheraton Paace
23,
,
,
-
27 29 . - ,
, 18.00
27- .
-
.
-
28 9.00 12.00.

50 - wym ogi s zachowane


Komunikacja jzykowa

-
-, .
,

,
1 ,
.

.

...
...
- 23 25 ...
.

,

.
. :
,
.
?
8,5%
, 16,4%
, 75,1% .
.
, 82% - , 76%
, 33% - .
, 51
.

.

51 - powikszajcy si

205
Organizacja kontaktw subowych

, GDS (
-
, ).

, ,
- .
, .
,
.

-
- -
, 52


, * , 2001

.
, ,
.
!
,
53 (
). , -
/ .
-, .. .
,
, (
- ...)
,
54
.
55 ,
56 , .. 57

52 , - osb/podmiotw, dysponujcych
53 , ... - telefony, przypominajce ...
54 - obcienie nieopaconego majtku
55 - sankcje s przewidziane
56 ... - ... , ktre s w postaci rachunkw
57 - jest wczony punkt

206
Komunikacja jzykowa 7
, , ,
... 58 ....
,
. ,
,
. ,
,

.

-:

1.


XTechnology

XTechnology Sp.z.o.o
ul. Sasanki 12, 01-274 Warsaw, POLAND
e-mail: x technology@com.pl
tel. (48 22) 648 29 00
fax (48 22) 648 28 00


- .
27-364 --
. .1.
2
: XTechnology142-2736 2004-03-29 2 555, 00 2 555,00
USD 7 USD...... ... ..... . .......

5S , - sankcje uzgodnione i podpisane przez


strony kontraktu

207
Organizacja kontaktw subowych

,
,
09.04.2004, 59 .
, XTechnology
,
60
.

61 .

62
:
.... 7
.
, ,
.
, 63 ,

64 .

() ( )

2.

FAX CORRESPONDENCE
,
305-890174 15.02.2004 XTechnology
65 30.02.2004 .
, 2500 ,
.. , .
,

59 , - pismo wysane do Pastwa


60 - zalegych patnociach
61 - nieuregulowanej patnoci
62 - przeterminowanej sum ie/kwocie/nalenoci
63 - patno bya zrealizowana
64 - za sprawiony kopot
65 - rachunek zosta zapacony

208
Komunikacja jzykowa


XTechnology ( ),
,
560 .
66
. , ,
67 , 1800 68
TRANZYT ,
.

69 ,

,
XTechnology
, .
, ,
.
,
(007 095) 373-34-87, (007 095) 373-46-00. !
.


--------------------------------------- -------------------- I

-
/. ,

:

,
: : ... , -
, e-raail, , ,
70 , ,
.
-

66 - na wskazan sum
67 - dokumentem potwierdzajcym
68 - suma zostaa zapacona
69 - zgodnie ze wskazanym rachunkiem
70 - numery nieuregulowanych rachunkw

209
Organizacja kontaktw subowych

71 ,
/ 72
...

, ,
73 ,
74 , 75
76 CMR
, ,
CMR
3-


/ /
, .. -
,
77

, ,
78
79
, ,
...
, ,
.. (
178 . ), 80

,
81 12,5 Kusd, .. 7%
, 82

71 - przydzielonych/nadanych kodw
72 - sumy nie s im przypisane
73 - zoona przez nas oferta
74 - patnoci zrealizowane w danej/wskazanej kwocie
75 - suma, ktra pozostaa do zapacenia
76 - suma bdzie dopacona
77 - umowa jest anulowana
78 , , - umowa jest podpisana, pienidze
otrzymalimy, towar nie wysany
79 - biorc pod uwag
80 - sprzeda nie bya odnotowana

210
Komunikacja jzykowa

-,
83
SKATCENTER LCC

- Tumaczenie
.

1. .
,
,
6 8 .
,
.
- ,
.
,

2. .
84

117620, . , . 14.
.: 16-09-04
19.09.2004


..
,
200... . - Young
.

81 - patno przedawniona (z terminem, ktry upyn)


82 , - suma nam nalena
83 - ktrzy bd poddani rozpatrzeniu
84 - z ograniczon odpowiedzialnoci

211
Organizacja kontaktw subowych

, - ,
,
.
85
, .
86
.
87 2004 .
88 ( 234 12.03.2004 .).
, 89 ,
.
, 90.

. .

Sownik

aktywno w komunikowaniu si
hamowa
narada produkcyjna; konferencja
prasowa
rezerwowa
rezerwowanie
rezerwacja
dopisa do programu wizyty
nagana
biuro gwne
wulgarny
sprawa nie cierpi zwoki

85 - zostaa zaproponowana zamiana


86 - ze wszystkimi pracami towarzyszcymi
87 - wykonanych prac
88 - zostaa dokonana patno
89 - przeprowadzonych prac
90 - bdzie nam przedoony

212
Sownik

! Witamy w Polsce!
kalendarz
pojemno skrzynek pocztowych
aowa
skarga
przedwczenie
zalego patnicza, dug,
kwit zastawny
uruchomienie produkcji
zdziwienie
nieziemskie/nie z tej ziemi
mylenie, mylenie z innej planety
przestraszy si
powd, strona powodowa w procesie
prawda
uytkownik sieci w firmie
nieoficjalne dane
ciekawo
mieci
() (na)wymyla
koszty administracyjne zarzdu
praca prbna urzdzenia,
wprawienie w ruch
pilne sprawy
niepowetowana szkoda
bezskuteczno/niecelowo
przeprowadzonych prac
wtek rozmowy
kontaktowanie si ze sob
miecie informacyjne
/ potwierdza si/sprawdza si
odrywa od pracy, przeszkadza
odrzuci zaproszenie
szczery
tu: eliminowa, czyci, odcza
obcia budet
zapyta ponownie rozmwc
zapisa w notesie

213
Organizacja kontaktw subowych

powiadomi
( obcienie sieci poczt
) elektroniczn
reprezentatywny
oprogramowanie
program
wydajno pracy
dzia produkcji
prostolinijny
wewntrzna strona okadki
stawki, taryfy, cennik
dosownie odwrotnie
e-mail telefon zostaje wyparty
przez e-mail
tsknota
tu: przepenienie sieci
! Koszmar! (wtrcenie - wyraenie
emocji)
() zarzd
hala produkcyjna, dzia
urzdzenia chodnicze
tu: pracownia artystyczna
wiadomo, informacja w poczcie
elektronicznej

214

Sztuka reklamy
.
, , .

Wprowadzenie

.
1 .

Printing materials -
- , , ,
, , , , ,
(Direct marketing) -
, , , , ,

- : , (),
; , ,
,
-

- , , ,

- - ,

- , , ,

215
I Sztuka reklamy

- ,
,

P.O.S materials -
- ( ),
( ); ,
, , ,
, , , ,

... advertising -

, ( ),
, , ,
, , ,
, , ,
, , (),
() , (
),

Merchandising -

, , ,
(), , , 3-D - (
), , (
), ,

Outdoor -
, , , , ,
, , ,

Business gifts -
, , , , , , ,
LDPE, , , (, ,
...)

2 , .

1. /
? ?
2. /
?

216
Wprowadzenie

3. / , ,
, , ?
4. / ?
5. ,
?
6. ,
? ?

, 1,
?

,
2
.
. ,
. -
, ?

,
3

1 - nastpujce terminy
2 - konsumenci s zmuszeni
3 , - na ekranach, zam ieszczonych

217
8 Sztuka reklamy

T (
, , ,
4 ).
( , ), , ,
,
,
.

-
.

Schweppes Tonie Water


5 Schweppes Toilet Water.
Colgate
.
.
Parker

:
. 6
embarrass ( /
) embarazar,
.
:
.
Braniff Airlines, 7
, ,
8.

.
. .
, , .

4 , - wyraenie, suce
5 - byo przetumaczone
6 - dopuszczono si niecisoci
7 - reklamujc
8 - latajcie obnaeni

218
Mikrotematy .

Mikrotematy

-
, ,
. . ,
9 ,
.

.
, , 10 , 1886

11 .
12 . 8 1886

5 .
. 29 , 13
,
. ,
-, ,
14 - , .
,
100 .
, .
1886 -
1904
1905 -
1906
1907 - - , , , .
1911 15

9 - byo przesdzone (przez los)


10 - przen. kombinujc, wyczyniajc cuda nad kociokiem
11 - okrelonych rolin
12 - napoju gazowanego
13 , - w ogoszeniu, zam ieszczonym
14 - bya orzewiajca
15 - szklanka skroplonego miechu, szklanka radoci w pynie

219
8iJ Sztuka reklamy

1917
1922
1923
1925 ,
1927
1928 - -
1929 ,
1932
1933 -
1934
1937 - - , 16
1938
1939
1940 , , ,
, -!
1941
1942 , - - -
1943 - -

1943
1945
1946 !
1947 - - . -
,
1951
1952
1953
1955 17,
1956 - -
1957
1958 ,
1959 , 18 -
1961 -
1963
1964 -
1965 , !
1966 -
1968 ,
1969

16 , - przerwa/odpoczynek gromadzcy przyjaci


17 - migocca (lnica) i wszechogarniajca
18 - orzew iw szy si

220
Mikrotematy .

1970 19 !
1975 , , !
1976
1978 "
1982 - !
1985 (- )
1986 (-)
1987 !

2 .

I.
1. (, )
? ?
2. ( , )
20 -,
?
3. , - ?
.
1.
21 ?
2.
, ,
(. Kaufland)? .


.
1 .


, ,
.

19 ! - jest to!
20 - haso m oe by wykorzystane
21 - z powszechnie przyjtym

221
8 Sztuka reklamy

, , 22
23
.

, 24, ,
.

, , ,
,
, 25
.

, : ...
, .


,
26 .

,
, , ,
, ( )
,
.

,
, 27
.

,
,
.

22 - niej wymienione
23 - wprowadzajc w bd praktyk
24 - moe by wykonane
25 - pozostae jest wykonane
26 - reklamowanego produktu
27 - nie bdcymi konsumentami

222
Mikrotematy .

:
,
, STOMIL.

, , ,
, ,
60 , ,
100 8-
.


5 0 % , -
.

.
2
?
.

, 28 ,
29 . -
. 315.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
. , 30 ,
.
. , , 31
.

28 , - terminom, majcym odniesienie/odnoszcym si


29 - odpowiadajce im okrelenia
30 , - znak, wiadczcy pochodzeniu
31 , - symbole, oznaczajce

223
. Sztuka reklamy

. , 32
.
. ,
.
.
. , ,
.
. (
)
. , - .

.
- .
. , ,
.
.
, , ,
33 .
,
.

, 34
1 .


1910 , ,
. .
? , ,
. ,

. - . ,
35, 36

32 , - marka, stosowana/uywana
33 - reklama jest wykonana
34 - zaznaczywszy
35 - byli zdziwieni
36 - ujrzawszy

224
Mikrotematy

- ,
37 .
:
, .
, , .
, ...
, , , 1200.
, .
.
28 , .
. 38
:
, .
.
, .


.


, 39 \
, ,
, ,

.

.

. , 40
, .
-
.
.
41 - .

37 , - ogoszenie, skadajce si
38 - by postawiony zarzut
39 - opracowywana reklama
40 , - elementem tekstu, przycigajcym uwag
41 - kolejny etap

225
Sztuka reklamy

,
.
- .
, :
15 :
.
42 .

: , , ,
, , , .

.
:
1) - ,
( )
2) 43 - ...,

3) - - ,

4) - ,
, ?-

5) 44 ,


:
1) (
)
2) -

3)
4) -

5) - 45
6) -

42 - nakanianie do dziaania powinno by za


oone w tekcie
43 - nagwki prowokujce
44 , - tytuy, zawierajce kom end/wezwanie
45 - do tekstu zostay wczone ilustracje
Mikrotematy ,

46 , ,
md
?

, .
3 , ?

47
4 , .

1. .
. .
2. - , ,
.
3. , .
4. . ,
, , .
5. . . ,
.
6.
. .
.
7. , - .
8. . .
, , .
9. . -
.
10. , .
.

5 . 48

49
.

46 - wybranej reklamy
47 ... - wykorzystawszy rekomendacje ...
48 , - wym iecie si napisanymi ogoszeniami
49 - przytoczonych wyej rekomendacji

227
Sztuka reklamy

, 50
, .
.


51 , , ,
,
,
.

52
.
53 ,
90 .

-
, 54 .

, 55
.

56
, 57
.


, ,
- ,
.

50 - wczajc, wcznie z...


51 - specjalistycznych kaset
52 - nisko latajce samoloty
53 - transparenty m og by zamienione
54 - zestawy mog by wykorzystane
55 - wyroby s przeznaczone
56 - w ikszo stadionw jest wyposaona
57 - okrelona cz

228
Komunikacj a j zy ko wa t f %


.- .


,
58 (
59 ..)

.
2 .

1. ?
2. ?
3.
?

Komunikacja jzykowa
Suchanie
,
1 60 , , .

1.
?
2.
?

58 , ... - ogosze uwaanych za wane ...


59 - informacja zaginionych dzieciach
60 , - kampanii, przeprowadzonej

229
Sztuka reklamy

2 .

?
/?

Czytanie
, :
1 61 ?
.


?
: ? -
? , ,
. ,
, .
500 :
. - , , -
2500 . , , .
?
, 62 ,
:
. ,
. , ?
,
. :
. , ! ,
.
?
. ? ,
? .
,
. ,

61 , ... - reklama, ukierunkowana na...


62 , - przeanalizowawszy setki kampanii,
wycignito wniosek

230
Komunikacja jzykowa

. ,
? ,
, 63 ,
.
, 64
, . ,
,
. , 65 , :
?
-
, 66
, , 67
, , , ,
. ,
, .
68 ,
, 69 . ,
70
.

: .
. , .
,
71 140 ,
180 . , 40
,
, .
, ,
, . -
- 1 ,
.
45 . ,

63 , - dwik bez obrazu


64 , , - szeregiem ogosze, ktre stay si klasyk
65 - s'rodki, wzite kade z osobna
66 , ... - wyniki bada, wiadczce o ...
67 , ... - wykaz wyrazw, przedstawiony ...
68 - reklamowany towar
69 - nie uatrakcyjniajc informacji ilustracjami
70 - nie poparta niczym informacja
71 - wypowiedziane sowo

231
i
72. ,
Sztuka reklamy

.
, - , . -
, , 73
. -,
, 74 .

75 , ,
, .
, 76 ,
. ,
.
, -
, -
. .
,
, - ,
,
.

,
.
. , ,
. , .
77,
. .

1. 500 78 ?
.
.

72 - czytacie tekst
73 - pozwalajc
74 , - emocjonalno (uczuciowo,
nastrj w o), nie osigaln poprzez jakikolwiek obraz
75 - niem owl
76 - rozpoczynajc nauk
77 - aspekt powinien by wiodcy
78 - byo wypowiedziane przez Konfucjusza

232
Komunikacja jzykowa

2. ?
.
.
3. 79
?
. ,
. ,
, ,
4. ?
. ,
. ,
5. ?
. ,
. ,
6. ?
.
.
.
.

?
? ( )
? - .

&
Mwienie

.
80 .

79 - istniejce wyniki
80 - jednego z proponowanych niej przedmiotw

233
Sztuka reklamy
.
,


: , ,

?
?
-
81 ?
?
82?
? (, ,
, ..)
(, , ,
, ..)


?
,
83?

81 - do czego jest przeznaczony towar


82 - j a k on jest wyprodukowany
83 , - przepisy, ktre powinny by wska
zane i przestrzegane

234
Komunikacja jzykowa


?
11 ?
BI ?
?
?
?

( -
) ?

?
9 ?
?
,
?

?
?
?
, ?

11 84 ?
?
?

?
( )
?
?
?
, ?
? ( ,
, )

84 - kiedy powsta lub by wynaleziony towar

235
Sztuka reklamy

, (,
, , ..)

?
?
()?

Pisanie


- : 1
,
, .
.
, 85
. ,
86 . ?

, .
,
, .
,
. ,
,
, .
,

. ,
.
.
. -
ho , , ,

L .
.

85 - dochodzc, trafiajc
86 - speniwszy

236
Komunikacja jzykowa

? . ,
,
, .
.

.
- , .


556677

., 89

:
$40
$350
*** ***

, ,
.
, . ,
,

. - -
. ,
, .
, ,
87 .
$40, 88 .
.

87 , - cenami, zamieszczonymi...
88 - zosta wczony szereg usug

237
Sztuka reklamy

. ,
.
, , ,
, 89 (
, 8) - ,
.
.
, , :
. -
, 90 ,
,
. 91 ,
. ,
92 .
, .
.
,

P.S. 93, ,
. ,
7 .

.
-, , 94 .
95
, ,
, .
-, , .
? , 96
.
.

(, ).

89 - oszklone drzwi
90 - praca nie bya wykonana
91 - uwzgldniajc
92 - proponowanej gwarancji
93 - jak byo ustalone
94 , - przykad, zredagowany jako wzr
95 - szanujca si firma
96 jeli s w nim wymienione

238
Komunikacja jzykowa


?
, :

:
,


,
, , ,

,
,
,
. , .
, .
. ,
, .
97
.
, 98 :

1.

. , , (
) , .
2.
,
( , ,
).
, .
.
3.
.
,
, .

97 - w okrelonych sytuacjach
98 , - punkty, umieszczone w nastpujcej kolejnoci

239
Sztuka reklamy

4.
.
, ,
.
5. /
, "
.
, .
6.
,
( ) , 100
.

101 , 102 ,
1 , , .

Hf Tumaczenie

1 .
.

1.
.
2. ,
103 .
, .
Szanowni Pastwo!
Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysowa zaprasza do udziau w jednej
z najbardziej prestiowych imprez branowych w Rosji - midzynarodowej wy
stawie INTERCHARM w Moskwie.

99 - podkrelajc zalety
100 - wspomniane korzyci
101 - wykorzystujc
102 , - ww. plan
103 - ewentualnym udziale w wystawie

240
Komunikacja jzykowa

Tematyka: kosmetyki, surowce do ich produkcji; opakowania kosmetyczne, ar


tykuy higieniczno-kosmetyczne, wyposaenie gabinetw kosmetycznych i fry
zjerskich, artykuy perfumeryjne, kosmetyki kolorowe.
Termin: 23.11 - 28.11........... r. (wylot-21.11 powrt - 29.11)
Miejsce wystawy: Moskwa, kompleks wystawienniczy Sokolniki
Koszt lm 2: powierzchnia zabudowana standardowa 320 USD (0% VAT)
Wpis do oficjalnego katalogu: wliczony w cene powierzchni wystawienniczej
Koszt uczestnictwa 1 osoby: nieobowizkowy od 950 USD (0%VAT)
*przelot samolotem na trasie Warszawa - Moskwa - Warszawa; logistyk, pro
gram kulturalny, ubezpieczenie, transfery: lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowa
nie w pokojach 1 i 2-osobowych, piciogwiazdkowy hotel Miedunarodnaja
(koszty zakwaterowania wystawcy pokrywaj a we wasnym zakresie)
Transport eksponatw: EUROCARGO RAIL
Usugi dodatkowe: za dodatkow opat usugi tumacza i hostessy oraz dodat
kowe wyposaenie stoiska.
Firmy, ktre przyl zgoszenie do dn. 30.04. br. wezm udzia w losowaniu 2
bezpatnych biletw lotniczych na targi do Moskwy.
Targi te zostay dofinansowane z rzdowego funduszu promocji.
Wystawcom biorcym udzia w targach zapewniamy dostp do bazy adreso
wo-telefonicznej firm rosyjskich.

:
, ,
, , (),
, ,
, , /
( ? ?),
(...), , ,
, ,
, ,
, , ,
, : , , - ;
, /-,
: , , ; /
.
: :
, ,
,
, .

241
Sztuka reklamy

2 .
2
1.
, ,
, .
,
?
, , .
, 104

, 105 .
. , ...
2.
,
,
:
*

* .
... ,
, (
!)
. , .
,
. , , .
. , ...

Sownik

baner, wiszca reklama wykonana


na tkaninie, papierze lub plastiku

104 - ktre day si pozna


105 , ... - wydatkw, zwizanych z...

242
Sownik

pomylno
wprowadza w bd
przytwierdzona do pki reklama
produktu na pasku dystansowym
odebra, przyj
wszechobejmujcy
natchnienie
korzy
stek woowy
tektura falista/obiona
(, ) podstawki do eksponowania towaru
pragnienie
scenki tematyczne
zaj w ci
to
zgoszenie
odbir, percepcja wzrokowa
tu: udowadnia kondycj firmy
wry, czarowa
bierny, poredni
serpentyny
() chwyt, posunicie marketingowe
znakowanie
lity db
oszukaczy, krtacki
rodki piorce/higieny
pojemnik na mieci
przynta
zy interes, pot. nie opaca si
zilustrowanie przykadu
dmuchany, pompowany
pot. upr, konsekwencja
zo konieczne
goy, bez odziey
zastrzeenie
homar
dotyk
. () aleja

243
Sztuka reklamy

LDPE torby reklamowe (mikkie)


folia
pozycjonowanie towaru, okrelenie
miejsca/pozycji towaru na rynku
tu: opona (np. samochodowa)
doadowanie
tezy tekstu
spec. reklama oglna
zapobiec
urozmaici, uatrakcyjni
wsparcie reklamowe
zakad montaowy, montaownia
tu: skroplony, pynny
skoroszyt, segregator
pot. z nawizk
odbir, percepcja suchowa
zawarto
blat stou
ustali/ustala nakad, tu: kaset
zaspokoi pragnienie
celowo
fornir (uszczony)
czcionka
segregator
tu: wieszaczki, uchwyty, stojaczki
do eksponowania towaru

244

Strategia
marketingowa
,
.

Wprowadzenie

1,
1600
- !
? .

-
,
,

.
.
,
Ray-Ban? : Ray-Ban -
.
10- .

1 - podliczono

245
Strategia marketingowa

1. '? (
: 2 3
, !)
2. ,
, 4
? ?

Mikrotematy

, -
, 5 .

, , .
6 7
, 8 .
9 .
1.
?
2. , , ,
, ?
3. ,
?
!
, , ,
.

2 - produkt jest wspomniany


3 - produkt jest pokazany
4 , - producentom, chccym
5 , - produktami, wchodzcymi na rynek
6 - w proponowanym tekcie
7 - s pokazane strategie marketingowe
* , - strategie marketingowe, wykorzystywane
9 - nastpujce pytania/problemy

246
Mikrotematy


17.000 20.000 , 10
. :
,
. , ,
, ,
, .
, 11 ,
, .
, ,
.

, , 60% -
.
12 , ,
13, , .
- ,

.
, 14
? , , ,

,
, 15
, ;
().
-
, .
16 :
?
: , , ,
. ,

.

10 , - produktw, wystawionych na sprzeda


11 , - produkty, przynoszce zysk
12 - wykorzystujc to
13 - umieszczajc
14 - s'wieo upieczonym chlebem
15 - nawiewajcymi zapach
16 - byo postawione pytanie

247
Strategia marketingowa

1.
, ?
2. , -,
? .


.
.
WeightWathers

.
1. ,
?
2. , , ?


2 .
? ?


?
, ? ?
.

,
1 . ,
.

248
Mikrotematy f

* - . ,
- . -, .
: ?- . - -
?
... - 17. - ,
...
.
, 18, , -
, - . , 19
:
, .
, .
,
. - .
, , ?.
20: ,
21 ? . ,
,
. , . ,
,
.
* - -

.
2 ?

- . ?
- . .
- ? .
- .
- , .
. ,
.

17 - wyglda na zakopotanego
18 - szczerze m wic
19 - przecigajc si pauz
20 - rozumie, tu si dzieje
21 , ... - czy w ogle nie s zainteresowani...

249
Strategia marketingowa

?
, , ?
, .
, .
, , .
.
,
. , ?
... ?

3 ?
,
, ?

: ?

,
1 ? .

, ,
22 ? 23 50-
,
24 , 25, 26,
, .
27
- -,
1/3.000 . - 57%,
- - 18% 6 , .
, .
28 , 29 .
, ,
. , ,

22 , - reklamy, wpywajcej
23 - intrygujce pytanie
24 - by opisany eksperyment
25 , - eksperyment, ktry pokaza/pokazujcy
26 - zrozumiana idea
27 - byy pokazane filmy
28 - byy przyjte przepisy
29 , - przepisy, zabraniajce

250
I
Mikrotematy lL

,
30 ,
.

, , 31 ,

,
.

, , ,
,
? ?

,
(,
...) ?

32 ?
1 , ,
33 ? .

25 6000
, , ,
,
. -
, - , .
.
, . ,
"
- 34,
, , -
, .

30 , - film, zawierajcy
31 , - ludzie, zajmujcy si reklam
32 - pocztkujcy biznesmen
33 - rozpoczynajc biznes
34 - pracownikom

251
Strategia marketingowa

, ,
, .
8000 . ,
,
35 5000
. 7 ,
6 . ,
- . 1000
, 375 .
, 140 .
. , ,
.

(, , , ),
(, ),
( ,
..),
( ).


?
?

, ?

, . 21 ,
, ,
.
. , , 36
, , 37 ,
.
, - .
, ,

35 , - asortyment, proponowanych towarw


36 - kibicujcego druynie
37 - grajcego w siatkwk

252
Mikrotematy

. ,
.
, .
, -
.
. ,
. .
. ,
, , .
- ,
, .
? ,
, ?
? ? , ?
? DVD ?
?
, ,
, 38 ,
, 39
. ,
,
,
10- ,
40 , 0 =
, 10 = .
, 41 ,
, : ,
, ,
, ..?
?
:
1 10
, 42
(,
,
.
).

38 , - model, pomagajcy okreli


39 - opierajc si na cechach
40 - przewidywanego zachowania
41 , - potrzeb, odczuwanych przez Siergieja
42 , - si, wpywajcych na decyzj

253
Strategia marketingowa

.
?
43 , ?
?


/ / . / /, ,
,
, ,
,

, ,
, , ,
,
: ,
, 44
, ,

,

..................... ..................................... .........

,
1 ? ?

. - -
2 ?

43 - uzyskany wynik
44 - okrelone grono ludzi

254
Mikrotematy .

Ford Motor , 45 -,
46 . IBM
-.
.

47 .

, .
,
,
,
. ,
, , . , (
IBM) , 48
49, .
,
. ,
.. ,
, ,
,
,
. , 50
, ,
, ,
.
,
51,
. , Ford Motor
, 52 :
.

45 - - w tym top menederom


46 - pozwala si na...
47 - gwarancja zgranej pracy
48 , - kandydata, ktry okaza si
49 - wykwalifikowanym specjalist
5n , - firmom opowiadajcym si za...
51 - tu: nalecych do postpowych
52 , - standardom, przyjtym

255
Strategia marketingowa

Oracle ,
.


-
. - .
, ,
.
,
.
,
.

. , 53 ,
54
? , -
.
,
.
. 55
, ,
.
,
.
56
57
. ,
, , , 58
,
. ,
, ,
. ,

, ,
.

53 - tendencji, ktra si pojawia


54 - celowych poszukiwaniach/o poszukiwaniach grupy docelowej
55 - liczne badania
56 - okrelonego image/wizerunku
57 - okrelony klimat psychologiczny
58 , - osobowos'ci, wyrniajce si

256
Mikrotematy
.
,
-,
59 .
, ,

. ,
.
,
,
60.

:
3 ?
?

,
1 ?
?
?

, , .

,
50 .
. , .
, 61
. ,
. Levis
$850 . Andersen Coonsulting,

59 , - kobiet, ktra nosia parand


60 - praktyka nie bdzie rozpowszechniona
61 - marki, przeywajce kryzys

257
Strategia marketingowa

62
.
.
.
.
. ,
63 ,
, ,
64 , .
,
,
.
, .


,
Jeep Cherokee. ,
Brioni , Gucci, Ray-
YSL, : ,
, ?
, 65
: .
, ,
, NASA,
GPS, ,
60 1 . ,
150- ,
: 1586 .
, - , - . ,
.
: ,
, ?
, - .
- .
- . - ?
- . - , .
, .

62 - bya poproszona
63 - realnych klientw
64 , - firmy, przeywajce trudnoci
65 - pasce si stado
Komunikacja jzykowa

,
.

Komunikacja jzykowa
i Suchanie

,
66 .
, 67 ,
: . ,
. ?

,
. ,
.

- ?
3 ?
68 ?

W Mwienie
. 69 ,
,
. ,
, , , .

66 - odpowiedniego telewizora
67 - proponowany telewizor
68 , - w taktyce, wybranej przez sprzedawc
69 - wykorzystujc

259
Strategia marketingowa

, 70
( ), 71 . (
72);
-,
, ,
73
;
,
.

2

.

. . - ,
- . ,
,
.

. . ,
,
.
. ,
.
, , ,
, .

Czytanie
-


i , .

70 , - napj, zawierajcy skadnik


71 , - napj, dodajcy energii/energetyzujcy
72 - niczym nie poparte
73 - jest podobny do pracownika banku

260
Komunikacja jzykowa

LEVI S T R A U SS

1853 . -
, , 74
.
. ,
, ,
. 75
. .
76 ,
.
1873 . Levis
Patent Riveted 501 ( 501 ),
, ,
, . 50- 20
, 60-
.

Levis
1971 77
, -
: ?
Levis , .
,
.

, , , -
. 1981
502 . . ,

.
78 , ( .
) .
79 ,

74 , - poszukiwacze, ktrzy przyjechali do Kalifornii


75 - wykonana na prb para spodni
76 - ufarbowana tkanin
77 - bya przeksztacona
78 - dc do utrzymania firmy/biznesu/interesu
79 - spka bya przeksztacona .

261
Strategia marketingowa

80.
, .
1987 .
Dockers. 90- . , 81
,
. 1989 .
502 . 387 . .
.


,
. Levis
:
.
Dockers - , Levis
. ,
, . 1990 Levis
48,2% . 1998 .
Levis 25%. -
. 82 ,
.
83 .
? 84
, 85
86. , Levis
,
. -
,
.
87
.
,
, .
, , , ,

80 - marki byy sprzedana


81 , - dinsy, suce jako uniform
82 - pozycj lidera
83 - prawdziwy problem
84 - w tym wypadku
85 , - firmy, traktujcej pozycj lidera
86 - co oczywistego
87 - dobra marka (marka, ktra dobrze si zarekomendowaa)

262
Komunikacja jzykowa

88 ( , ),
.
Levis ,
89 90
:
Levis. - . 91
, :
?
, , .


, 92
Levis .
93 .
, 58 .
Levis
40 . .
Dockers.
:
94 . Dockers
.

Levis
- Levis.
? . ,
. .
, , , Levis
,
- .
, ,
95 , ,
, 96.

88 -je s te m y gboko przekonani


89 - wyraenie, odzwierciedlajce stan rzeczy
90 ... - hasem/sloganem reklamowym, sprowadzajcym kon
kurentw do ...
91 - stojc przy uginajcych si od towaru lad sklepowych
92 - pochonita sprawami firma
93 - zwone nogawki
94 - z niemncej si tkaniny
95 - w prawidowym pozycjonowaniu towaru
96 - nastanie kres samowoli

263
Strategia marketingowa

. ,
?

3 .
,
. .

4 ?
.

Pisanie


97 ,
98 .
99
,
100 .
,
, .
, , ,
-
.

, .

. ,
,
'01 :

97 - m oe by zaprezentowany towar
98 , - towar, wymagajcy opisu
99 - zainteresowani klienci
100 - drogie katalogi
101 , - zasad, ktre s po to, aby..., (ktre powinny)

264
Komunikacja jzykowa

( -
,
);
(
, 102 );
( 103 ,
);
(
104).

,


, , ,
21 .
- 105 -,
106
.
,
, 107 .

108 ,
,
.

. 109
.
,
..... , . 567-00-98. .
, ...

102 - podkrelajc zalety


103 - wszystko powinno by ukierunkowane
104 - procedura powinna by uproszczona
105 -, ... - poczona kuchnia z piekarnikiem, pracujca ...
106 , - kuchnia, wyposaona w komplet
107 - kosztownej energii
108 - uwzgldniajc jej wysok warto
109 - tydzie prezentacji

265
Strategia marketingowa

, 110
1 (, , , ).

Tumaczenie

(
).

,

.

.
111 30%.
, 112 $40, $28.
$60-$95 $40-$65.
!
- 31 .
7 ,
7 9, 113 10%
, 114 . , 115
, . , ,
.
.


110 , ... - przeanalizujcie list, zazn aczyw szy...


111 - ceny bd obnione
112 , - dinsy, ktre kosztoway
113 ... ... - dla klientw ... jest przewidziany ... rabat
114 - w tym ...
115 - przychodzc

266
Komunikacja jzykowa 9

2

, , .

, .
3 :
--?

W Polsce obcokrajowcy jako dyrektorzy dziaw marketingu pracuj od 3 do 5


lat. Potem koncern najczciej deleguje ich na podobne stanowiska w innych od
dziaach firmy.
Latem ubiegego roku Holender P. Tona obj stanowisko dyrektora ds. marke
tingu jednego z oddziaw Unilever Polska SA, zajmujcego si produkcj
i sprzeda ywnoci i napojw. P. Tona ukoczy studia na wydziale ekonomii Uni
wersytetu Erasmusa w Rotterdamie. W ramach studiw zaliczy program MBA na
Uniwersytecie Stanowym Michigan w USA. W 1990 r. Podj prac w oddziale
Unilevera w swym rodzinnym kraju, pocztkowo w dziale marketingu, nastpnie
w dziale sprzeday. W 1996 r. zosta oddelegowany do pracy w wielkiej Brytanii
na stanowisku menedera ds. marketingu w midzynarodowym centrum innowa
cji Unilevera, gdzie jego specjalnoci byy tuszcze rolinne. W centrum P. Tona
pozna strategie i kierunki rozwoju caej firmy. Z pierwszych opinii jego polskich
pracownikw wynikao, e jest on szefem ostronym. Na pytania dotyczce pla
nowanych zmian odpowiada: Poczekamy, zobaczymy....
Od pocztku lipca nowym dyrektorem marketingu w firmie kosmetycznej Coty jest
Szwajcarka Mary Mann. Ukoczya studia ekonomiczne na Uniwerytecie St. Gal-
len w Szwajcarii, ktry jest jedn z najbardziej liczcych si uczelni ekonomicz
nych w Europie. Poprzednio pracowaa przez rok jako service manager dla Nestle
Polska Holding Group i bya odpowiedzialna za kontakty tej firmy z mediami i agen
cjami reklamowymi. Przed przyjazdem do Polski przez siedem lat pracowaa w dzia
ach marketingu w lokalnych oddziaach firmy Procter&Gamble (w Szwajcarii
i Rosji) w sekcjach: kosmetyki pielgnacyjnej i rodkw piorco-czyszczcych.
Terminy i wyraenia

od/delegowa na nowe stanowisko (


)
zaliczy program MBA MBA
tuszcze rolinne
kontakty z mediami / -
( -
)

267
Strategia marketingowa

kosmetyka pielgnacyjna
rodki piorco-czyszczce (
, )

Sownik

przecitny pracownik banku


wyznanie religijne
buja w obokach
wynagrodzenie
odbir, przyjcie
swoboda dziaania
wywoa furor
ksi Yorku
dylemat
zaufanie
domator
osigalno, zasig
oenek
spinacz (w spodniach: wiek)
pojawi si na horyzoncie
jednoczenie
gorczka zota
pojemno
ignorowanie
odwieczny problem
rdo
wynalazca
komora do przygotowania
posikw
cukierniczy
wentylator
puapka
nazwa

268
Sownik

na mier
nasadzenia
pompa
tkanina niemnca si
nieobjty
baagan, chaos
: strca, sprowadza do ...
nie wypadao nosi
bateria soneczna
paranda
pastwisko
piercing, przekuwanie
wskaniki okrelajce zachowanie
klientw
chon, pochania
pielucha, pampers
naladowca
podlotek
() wsparcie (marketingowe)
podwiadomo
wskanik
uzupenienie
wstpny
przepowiedzi
przyjcie
lada
widmo
pomyka
przeciwny
obojtny
rnorodno pracownikw
rozdranienie
rozmylanie
rosn jak na drodach
, firma rekrutacyjna,
, agencja porednictwa pracy,
firma doradztwa personalnego
specjalista ds. personalnych

269
Strategia marketingowa

zgrana praca
kusi
list przewodni
wstrzsa
spontaniczny
bliski, podobny
poszukiwacz zota
tu: istota, sedno
pies obronny
prawdziwe gupstwa, bahostki
() tatua
chwyt
pokusy
konsulting kierowniczy
podstp, wybieg
ptno
grupa docelowa
pot. nogawka, nogawica
wyjtkowo, nadzwyczajno
rdo energii
ekstrawagancja, szokowanie,
skandaliczny wygld/skandaliczne
zachowanie

270
-

W poszukiwaniu efektywnego
zarzdzania
.
.

Wprowadzenie

,
1 ?
? .
?


160
,
, ,
,
. , ,
, .

,
1
. 10%

1 - postawionego zadania

271
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania


. ,
, , ..
?
, 2 Wired, ,
25% ,
1970- . 13%
.
3 , 4
.

5 , 6
, , -
.
14 , - . -
12 . 8 .

7 /?
100 - 0 -
, .
, .
.

.
8 .- !
,
9

2 , - badanie, opublikowane
3 - robice due wraenie, tu: ciekawe dane
4 - pracujcy tatu
5 - w opublikowanym badaniu
6 , - w badaniu powiconym
7 - w jakim stopniu jeste/cie obcieni
8 - nastpujce wskazwki/rady
9 - okrelonych zada

272
Mikrotematy

, ,

10

11

,

?
?

Mikrotematy

.
1 ,
, ?
.

, ,
. 169 !
: ,
, - ,
. ,
,
(
12 !);
,
- ;
, , ,
, 13
.

10 - w okrelonym czasie
11 - na podwadnych
12 - nie wykonanej pracy
13 - pojawiajca si godzina

273
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

,
?
, ? ,
! .

, .
2 - ,
14?

- :
1 ? 15 ,
, ,
,
. .
.

-
-
,
. .
,
.
: . ,
. ,
, . :
16 ?.
: , ,
,
, ,
. 17 , .
: -
. , , 18

14 - obecni w grupie
15 - przypominajc sobie grafik
16 - w pozostaym, wolnym czasie
17 - bogate, przepenione ycie
18 - za uzyskane pienidze

274
Mikrotematy 10
.

. .
, ,
, .
,
. -
, -, -,

.
: , ?.
: 15-20 .
?.
: .
,
, .
.
, ? ? .
: ,
- , ,
, , ,
, !

? ?

, ,
, ? 19
,

- .
.
.
.

19 - kierujc si ide

275
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

-
?
. 20 21
$100.

2 ,
22 $100.


3 .

1.
: ,
23 , 24
,
. ?
2. :
25 .
. -
.
3. , 26 27
28 ,
- , .
, : ,
?

.
. ? ?
, . 3 : 10% ,
300
80 ?

20 - za zaakceptowan propozycj
21 - bdzie wypacona nagroda/wypacony bonus
22 - obiecany bonus
23 - otwarta restauracja
24 - budet by ograniczony
25 - z podrobionymi podpisami
26 , - firma, produkujca
27 - rodki czystoci/czyszczce
28 , - firma dystrybujca rodki czystoci

276
Mikrotematy


5 .
, , .
,

. , - ,
( .) :
,
- ,
.
1.
/ /?
2. / ?
?
3. , (
/ ?
, (
-
;
: , , ,
, , ...;
: , - ,
,
,
8 , , -;
.


,
1
, ,
.
,
29 .
,
.

29 - s okrelone priorytety

277
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania


?

1.


.
2.

.......................................
. .
3.
30
31. .
4. .......................................
-

, 32

.
........................... ...........

:
...?
...?
, ...
...
...?
, ...
, ...


, .

30 - magazyn przepeniony towarami


31 - nie sprzedan produkcj
32 - trafiajc do rk

278
Mikrotematy

?
?
.
,
.

.
4 , , ,
33 . .

.
, ?1 ? .
, .


1.
,
. ,
,
, . ,
,
. ,
, ,
: ,
? . 90- IBM
! , Apple !.
2.
, ?
: 150! 45- ? : 5.
: ? , ,
34 35 ?

33 , - problem, wskazany
34 - kto jest bardziej swobodny/nie skrpowany/wyluzowany
35 - kto jest bardziej otwarty

279
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

, .
,
.
:
, .
:
3 . , ,
. , , 36 37 .
3.
, -
, .
,
.
, ,
.. . , ,

, , .
, 1977 -
. ,
: ,
.
4 .
, 38 .

,
. ,
. ?
,
?

. , 39 ,
.

36 - zboczyw szy z obranej drogi, tu: rezygnujc ze stereotypw


37 - z przetartego szlaku, tu: stereotypw, przyjtych schematw
38 - amic
39 - zgodnie ze wskazwkami

280
Mikrotematy

1. ?
- ?
2.
?
3. ,
.
.

. .

-
1.
- - , 40 ,
. :
: , ,
,
! .
, . -
, -, .
2.
80- . .
,
.
, 41
, .
:
, ,
, . .

. -
, , .
3.
:
.
. .
,

40 , - firma, produkujca
41 - zdobyte pozycje

281
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania


, .
42 75%
.
, , ,
- , .

- .
2
9
.
?
?


1 , 43 ,
. .

1. ,
?
2. :
?
3. , - ,
?

, 44. -
, .
? .

. , - ,
- , - .
? , ?!


2 , ,
?

42 - poczeka na model, ktry si spodoba


43 - prbujc
44 -je s te c ie zwolnieni

282
Mikrotematy

45 ?

. ?
?
19
,
.
. ()
, , .
46
,
.
. 100 .

.
47
, 48
. ,
, , 1926 !
49 ,
, ,
50
, .

,
,
.
.

45 - odnoszcym sukcesy przedsibiorc


46 - spotkay si
47 - byo odrzucone
48 - mao znaczc
49 - ustawiczna przebudowa (firmy)
50 - otaczajcego rodowiska

283
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

1. ( , )
5, 10, 20 ?
?
2. , , ?
3. ,
- 51?
, - ?
4. ? ?
52?
5. ?
6. ?
7. , 53 ?
?
8. ?
, ?
9. ? ?
- - ?
, ?
10. - ,
?
11. ? ?
?
12. , ?
13. ? ,
?
?
14. , ?
, ?
-
.
" entreprendre,
. ,
-
. , - ,
.

51 - wyjtkowe
52 - do rozwijajcego si biznesu
53 - znalazszy si

284
Mikrotematy 10


,
:
1) , ;
2) ;
3) ;
5) .
,
. , .
, , :
. , , ,
, .
! , ,
, , ,
.
.
, ?
, ;
;
- ;
;
, ;
;
;
, ;
, - ;
;
;
;
;
;
54 ;
, , ;
;
, ;

54 - tu: najwaniejszy jest klient

285
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

;
;
;
, , .
, .

.
?
?

. 10 , 55
3 ,
( ).
.

Komunikacja jzykowa

Czytanie

,
1 .

-

, ; ,
,
. 56 ,
. , ,
. ,
,
. , , .

55 , - cech, ktre posiada


56 - rozpowszechnione stwierdzenie

286
Komunikacja jzykowa

Marks & Spencer -


.
. - , ,
57 ,
.

, ,
. , ,
58 .
. 1920 .
. 1931 .
. 1973 .
. 1986 .
. 1998 . Marks & Spencer
, Brooks Brothers Kings Supermarkets.
. ,
, -
.

1998 . Marks & Spencer .
,
.
.
, ,
59 ,
. ,
, .
1999 . Marks & Spencer , .
.
60 , Marks & Spencer.
,
, .

1990- -
.
,
.

57 , - choroba, ktra przyja posta


58 - ktry pracowa jako kasjer
59 , - czowiek, zajmujcy stanowisko
60 - by mianowany

287
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

. Marks
& Spencer ,
1991 . . 61


. ,
1990-
. A Marks & Spencer :
,

. ,
1998 . 62% Marks & Spencer
. : 1995 . 62
71%. , , 63 Marks & Spencer
, 69% 1995 . 57%
1998 .
, ,
, .

,
. .
, 64 ,
, . ,
( ) .
, 65
, ,
66 . ,
, 67 . ,
.

, .
. .
68 ,
.

61 - zaproponowana koncepcja
62 - dany wskanik
63 , - dla klientw, uwaajcych
64 , - meneder, ktremu polecono
65 - pracujcy czowiek
66 - majcy zwizek z zaistnia sytuacj
67 - mieszajc, przeplatajc
68 - zmiany majce miejsce

288
Komunikacja jzykowa

. ,
, 69
. ,
. ,
, .
, , -
. ,
, .

,
,
. - .

: .

2 .
,
.

70 . ,
3 ?

.
4
? .
5
i> Suchanie

. ?
1
69 - obsugujcy personel
70 - przeczytany tekst

289
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

1. , ?
?
2.
( )?
? ?
3. , -
? , ?

t Mwienie
.
1 , ?
, .

2 ?
71 -
? ?

$ Pisanie

-

-
,
,

71 - istniejcy stan rzeczy

290
Komunikacja jzykowa


. ,
, , , ,
. :

.

, -,
. .

,
72
,
,
27 .
73 ,
-
. .
,
- ,
,
.
, , ,
74 .
, ,
. , ,
75 ,
.
,
.
.
. 767-99-09 18 .
,

72 - przepracowawszy
73 - pracujc
74 - napity grafik
75 - dooyw szy wysiku

291
10 W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

m
TT . ,
, , .

. ,
,
.
.

- ,
.
,
-
.
76 ,

.

. ,

. , , ,
.
, - ,
.
.
. 556-98-72.
,

$
W
( ). ,
77,
.

76 - z zaczonego resume
77 - powinny by sporzdzone

292
Komunikacja jzykowa

78 ,
i , .:

(
79 3 2005 .);
-.

.
, 80 ,
81 .
, ,
.
, ,
, , .
-
, 82
. .
, .

.
, .

- , 83
:
1. . ,
, , ,
.
84 .
2. .
, ,
.
3. ,
.

78 - wykorzystujc rekomendacje
79 - byo opublikowane
80 , - fakty, przedstawione
81 - rozwinity opis, rozwinita interpretacja
82 - z przewidywan prac
83 - kierujc si zasadami
84 - oklepanych frazesw

293
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

. . -
.
4.
. ,
85 ( 86 ).
- 87,
.
.
. ,
.
. , .
, , : .
,
.
, .
, .

.
2 ? ?

Tumaczenie
-.

88
-
, .
- ,
1999 .
, ,
. ,
89 .
, ...

85 - podawszy/udostpniwszy swj nr telefonu


86 - nr telefony jest wym ieniony
87 - m oe by wyczerpujce
88 - zapotrzebowan/zamawian informacj ( informacja, o ktr proszono)
89 - godny zaufania

294
Sownik

Propozycje ze Wschodu
Jako now sytuacj naley potraktowa zlecenia od inwestorw wschodnich, kt
rzy chc rozpocz dziaalno w Polsce lub nawiza wspprac z polskimi fir
mami. Niedawno do takiej wsppracy doszo w brany paliwowej oraz midzy
firm wschodni i polskim producentem okien. Potrzebni s wwczas zarwno
szefowie generalni, jak te dyrektorzy operacyjni i handlowi. Menederowie
sprzeday s zreszt zawsze najbardziej poszukiwan grup: od dyrektorw han
dlowych poczynajc, a na niszych stanowiskach menederskich koczc.
Ciekaw grup inwestorw s zapewne wschodnie instytucje finansowe, ktre
chc wkroczy na nasz rynek i poszukuj najlepszych menederw w tej bran
y. Wschodni inwestorzy niezalenie od brany szukaj menederw z kilkuna
stoletnim dowiadczeniem w konkretnej dziedzinie gospodarki, ktrzy budowali
ju kiedy firmy od podstaw. Zdarza si, e zaznaczaj, i zaley im tylko na
tych osobach, ktre maj dzi wietn prac i dobrze sobie w niej radz. Chodzi
o to, aby swj entuzjazm przenieli do nowych firm. Poszukiwani s wic me
nederowie ze cisej konkurencji firmy, ktra wchodzi na rynek. Zwaszcza cenni
s np. zastpcy gwnych szefw, ktrzy w nowej firmie maj szans na bycie
penym szefem.

Sownik

motocyklista, czonek klubu


motocyklowego, fan motocykli
bezlitonie
bez zarzutu, idealnie
szusowa, pru po niegu
, podwykonawstwo, outsorcing
optymistyczne dane (ktre robi
wraenie)
zdrzemn si
spoglda
przedsibiorstwo pionowe,
koncentrujce wszystkie etapy
cyklu produkcyjno-handlowego

295
W poszukiwaniu efektywnego zarzdzania

wierzchoek, szczyt
wcign, zaangaowa
wysawi
bez skutku, na prno
wezwa na dywanik
dominujca rola
przyszy
praca sekretarki (biurowo)
wicej ni poowa
absorbowa (kogo)
ofiara
zawala, przecia
zdoby, uzyska
przestraszy
zamieca, zagraca
, szyderstwo, kpina
wyznanie
jak nikt inny
skarbonka
zacofanie
kultywowa
zejcie miertelne
strzpy
skala, rozmach
zala
zupenie, cakowicie
pilna, palca potrzeba
samotniczy, nietowarzyski, odludny
niestrudzony
natrtnie, nachalnie
przetarty szlak
przyjmujcy do pracy, pracodawca
bezpowrotnie
ubiera si, odziewa
identyfikowa
wynagrodzenie
zostawia na pniej
przerwa w pracy

296
Sownik

codzienny, powszedni
/ falsyfikat, dokument podrobiony
osoba, dajca rekomendacje
przysta
przeliczenie si, bd
drwi, namiewa si
dominowa, przewaa, growa
przepowiednia
uniemoliwi
sprzeczny
dystrybucja
prekursor
obnia, zrzuca
powoa si (na kogo? na co?)
stoisko handlowe
pogratulowa poowu
wspomnie
mczcy, wyczerpujcy
(artobliwie) winka

297
Aneks

Teksty dla Nauczycieli

Komunikacja jzykowa

1.
. ,
.
,
. , , ,
.
, ,

. ,

.
.
. ,
, . , ,

, -
. ,
. ,
, ,
,
, .

.
. - ,
. , ,
. -

299
Aneks

,
.
. ,
, , ,
,
.

.
. (, )
, . ,
,
, ,
.
. :
,
- ! .

2
Komunikacja jzykowa
i.
Emerson?
, ,
, , ,
. , Emerson
, .
Emerson 150 . 2002
$13,8 ., - $1,1 . Emerson
60 320 .
111 500 .
$22,4 .
- Hitachi, Rolls-Royce, Siemens, Toshiba, United Technologies.
2003 Emerson
. Emerson
3- , General Electric Sony.
Emerson General
Electric.

300
Teksty dla Nauczycieli

Komunikacja jzykowa
2.
1
A. ! , .
.
B. ?
A. $150.
B. 30 , ?
. 10%.
. 100?
. , , , .
2
A. , 5 . , ,
.
B. ,
. ?
A. , , .
.
B. ?
A. . ,
. , -
.
B. , , . .
, ?
. , ,
.
3
A. , ,
.
B. ?
A.
.
B. ?! ?
A. -, .
B. .

301
Aneks

,
, 4
Komunikacja jzykowa
i.
A. , ?
B. ,
.
A. .
?
B. ,
, -, .
A. - ?
B. .
A. Rex-Rotary,
.
.
- Printer 1250 -
, - 60 120 , 6 .
104 . : 735 , 607
, 577 .
- Printer 1280 -
.
,
, . ,
1280
. 116 . 6 .
: 1330 , 698 , 616 .
B. ?
A. - $9000, - $12900.
, 1280 - ,

.
B. ,
.
A.
.
B. , , , .

302
Teksty dla Nauczycieli

A. ,
, 7% .
B. , .

, , 5
Komunikacja jzykowa

1.
A. , .
B. , .
. , ,
? .
A. ?
B. , , , ,
.
A. , , . ?
B. ?
. .
. , , .
A. , , - ?
B. .
A. , ?
B. , , .
A. , , ,
?
B. ,
. .
A. ,
?
B. , ,
?
A. , .
B. !
, .
. , .
. , ?

303
Aneks

. , . .
A. ?
B. -, . .

. 6
Komunikacja jzykowa
i.
A. , .
,
.
B. ?
A. ,
. .
C. , .
.
B. ?
C.
,
,
. , ,
.
. , ,
.
A. ?
B. , .
.
A. ?
B. , .
. . - : ,
.
?
C. , .
. ?
. , .
, ,
. , .

304
Teksty dla Nauczycieli

7
Komunikacja jzykowa
i.

1
A. . .
B. . .
A. , ?
B. .
A. , , .
C. .
B. , . .
C. , . . ?
B. , . ?
C. .
B. . ,
.
C. . , .
B. , ,
?
C. , . .
.
B. . --.
C. ?
B. , .
.
C. , .
B. .
C. . - ?
B. -, , .
C. , .
B. .
C. .
B. . .
C. . .

305
Aneks

2
A. . .
B. , . .
A. , . ?
B. .
A. ?
B. , , .
A. .
B. , .
.
?
A. .
B. . , ?
A. , , .
B. , 8.30 .
A. , , , .
B. ?
A. , .
B. . .
A. . , , 8.30?
B. , . .
. . .
3
A. ?
B. , . .
A. , . .
B. . , .
A. ?
B. . , .
?
A. , .
B. .
A. ?
B. , .
A. , .
B. - ?
A. , . - ?
B. , .
2.30, .

306
Teksty dla Nauczycieli

A. . , ?
B. , . , .
A. . .
B. .

Komunikacja jzykowa
i.
90- &

.

. , ,
, ,
. ,
: ?

, . ,
&
,
, ,
. ,
, .
.

.

Komunikacja jzykowa
2.
, , ,
. , ?

307
Aneks

, , , -
, .
, ,
. .
, ,
-, ?
... , .
?
? ... , ,
.
,
? ,

, . ,
. ?
, .
,
.
.
, ,
?

10
Mikrotematy

2
,
. , , 100 . .
:
50 . .
4
1. ,
, ,
- ,
.
,

308
Teksty dla Nauczycieli

.
50 .
2.
- ,
, .
, ,
. ,
, ,
, .
3. ,
.
- .
:
.
,
800--,
, 1.
- - -
2
-
,
. , -
, .
, -
,
, ,
. ,
, - .
,
,
.. .
. ,
.
,
. ,
.
-
: ,
,
.
, 80
.

309
Aneks4,4% 49,4%
,
. , , . 1988 ,
85- ,
40.000 - . -
. 1989
, 59% .
8 10% ,
.
Komunikacja jzykowa

1
,
IBM.
, , ,
. ,

,
10 . . , ,
.
, :
- , , , ? - .
- , , - . -
10 . .

310
Klucze

Klucze


Wprowadzenie
2 :
A.
,
, - - .
:
,
. ,
- .
B. - -
,
. ,
: .
, , ,
.
?
, ,
, .
,
.
C. ,
. , ,
,
.
.
,
, .

.
? ,
,
, .

311
Aneks

D.
,
,
.
.
.
, ,
.
E. , ,
, . , ,
,

. ,
. ,
, .

.
?

.
Mikrotematy

1
1. , 2. , 3. , 4. , 5.
, 6. , 7. , 8. , 9. , 10.
, 11. , 12. , 13.
, 14. , 15.


Wprowadzenie
2
-
1. ; 2. Disney; 3. ;
4. KLM; 5. The Yomiuri Shimbun; 6. Microsoft; 7. ; 8.
; 9. .

312
Klucze

Wprowadzenie
2
:
80 ,
,
. , .
79 60 , ,
,
, .
60 ,
,
.

Mikrotematy

3 1-g, 2-, 3-, 4-b, 5-f, 6-, 7-h, 8-d


2 1, 3, 4, 2, 5, 7, 6, 10, 8, 9, 11

,
,
Mikrotematy

4
1. - - odkrca nakrtki
2. - - zakrca nakrtki
( :
, . - przykrci ruby)
3. - - wkrca wkrt
4. - - wykrca rce

313
Aneks

5. - - nakrca wosy na
waki (+. . !? -
. - Nakrcasz si!? - Niepotrzebnie si denerwujesz).
6. (
.) - nie dokrci, nie wykona
7. ( .) - przen.
odprawi, wykrci si, wymiga si
8. ( .) - rozkrci, rozwin
(. .: .) - wylansowa
9. ( , .) -
przykrci wkrty
10. ( .) - 1) zwin, 2) skr
powa, zwiza
11. - - przykrca kontakt

5
: 1); 2) ; 3) .
: 1) ; 2) ; 3). :
1); 2) ; 3). : 1)
; 2) ; 3) .

3
- , -,
8- (90% , -
).
, .
, , , , , , .
, - .
- ( ).

.
Mikrotematy

1
314
Klucze

W zdaniach w trybie przypuszczajcym wystpuje czasownik w czasie


przeszym i partykua napisana oddzielnie. Partyku mona umie
ci zarwno przed, jak i po czasowniku, .:
, .

Komunikacja jzykowa
Tumaczenie

3
Szef Biura Prawnego -
Przewodniczcy Rady Nadzorczej -
podwyszenie kapitau zakadowego spki -
udzieli poyczki pod realizacje przyszych kontraktw -

podzia zysku -
pobra dywidend -
przeznaczy dywidendy na rozwj spki -

udziaowiec -
udzia - 1) , ; 2) ,
kierowanie operacyjne firm -
stanowisko stron -


Mikrotematy

1 7, 3, 1, 5, 2, 9, 11, 6, 10, 12, 8, 4, 13


Mikrotematy

3 l -, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-.

315
akapit
autokratyczny styl zarzdzania
napoje alkoholowe
, mieszkacy Arabii Saudyjskiej
rozprawa arbitraowa

wiszca reklama wykonana na


tkaninie lub plastiku
sytuacja kryzysowa
bezlitonie
popularne, mao oryginalne imi,
pospolita nazwa
bezpieczestwo
bezawaryjny komputer
bezrobocie
tu: mwi biegle
niekwestionowany lider
tu: zachowywa
zasilanie bezawaryjne
baagan
duty shop, sklep wolnocowy na
pokadzie
bezwzgldny, bezapelacyjny,
bezwarunkowy
bezsenno
waki do wosw
pomylno
sprzyjajcy moment
wietny, znakomity
hamowa
korrida
Sownik

gadanina
zwolnienie lekarskie
bombowiec
szusowa, pru po niegu
narada produkcyjna; konferencja
prasowa
rezerwowanie
rezerwowa
rezerwacja
pryska
ksigowo
artykuy gospodarstwa domowego
(AGD)
zwolnienie lekarskie

I
w sensie dosownym
wprowadza w bd
wkrca
uprzejma odpowied
powodzi si, panu/wam
wierzchoek, szczyt
znaczce argumenty
impreza
stosunki wzajemne
way
zdrzemn si
spoglda
apwka
buja w obokach
udzia w rozwoju
waciciel
nagle
dopisa do programu wizyty
podwieszona pod pk reklama
towaru
wcign, zaangaowa
punktualnie, na czas

318
Sownik

wpyw
przewozy lotnicze
/ obciy odpowiedzialnoci
/ pokrywa/pokry, rekompensowa
wynagrodzenie
/ odnawia/odnowi
/ sprzeciwia si, oponowa/
zaoponowa
wojujcy/agresywny ton
tu: idealny wzr, zoty rodek
czarodziejskie tabletki
natchnienie
/ wysawia/wysawi
/ odbiera/odebra dosownie
odbir, przyjcie
optymistyczne dane
w przyszoci
kamstwo
swoboda dziaania
powszechny
wszechogarniajcy,
wszechobej muj cy
drugorzdny, drugoplanowy
bez skutku, na prno
woalka
urzd z wyboru
wywraca
nagana
korzy
wzywa
wezwa na dywanik
wywoa furor
wygrana
absolwent
wysiadanie pasaerw
/ mwi/powiedzie gono
menedment, kierownictwo
emigrant

319
Sownik

krawat
serwis gwarancyjny
genom czowieka
ksi Yorku
dominujca rola
stek woowy
gwne biuro
gocinno
przyszy
grubianin
wulgarny
ciarwka
przewozy adunkw
brud, boto
smakosz

dwutlenek manganu
sprawa nie cierpi zwoki
rodowisko biznesu
praca sekretarki (biurowo)
absorbowa (kogo)
posiadacz polisy ubezpieczeniowej
skala dziesiciopunktowa
() diaskop
dylemat
zabieg dyplomatyczny
pka do eksponowania towaru
warto dodana
/ dodawa/doda
! Witamy w Polsce!
zaufanie
/ ufa/zaufa
porozumienie
pieszy si z wykonaniem planu
dowd

320
Sownik

czowiek dugowieczny
udzia, cz kapitau
domator
partia uzupeniajca/dodatkowa
miejsca godne uwagi, zabytki
osigalno, zasig
skrupulatny
dociekliwy
yczliwo
yczliwy, przyjazny

zaledwie
jednostka
kalendarz
tygodnik
biskup
pojemno

skowronek
pragnienie
aowa
skarga
scenki tematyczne
yczenie
oenek
ofiara
twardy, szorstki, przen. surowy,
sztywny
tuszczowy

3
za granic
strajk
zaj w ci
przedwczenie
stadium kocowe

321
Sownik /

/ zapewnia/zapewni
przej kontrol
zaj miejsce
zawija
/ nawizywa stosunki osobiste

zawala, przecia, zapycha
, przen. podrani zmysy,
uczucia rozmowcy
to
zapoyczenie
zamawiajcy, klient
spinacz (w spodniach: wiek)
opinia, wniosek, decyzja
zawarcie transakcji
puentowa, wnioskowa, zblia
si do koca
warto kupna
ceny kupna/zakupu
kwit zastawny
pojawi si na horyzoncie
zakopotanie
jednoczenie
przykazanie
zdoby, uzyska
/ zamawia/zamwi
zakazywa, zabrania
zapytanie ofertowe
przestraszy
uruchomienie produkcji
/ rodzi si/narodzi si
tu: dominacja, przewaga
utkn
przecitny, tuzinkowy, pospolity
zamieca, zagraca
naogowy palacz
gorczka zota
/ dojrzewa/dojrze

322
Sownik

odbir, percepcja wzrokowa


na prno
/ zb/zby (narzdzia)
wierto stomatologiczne

1
ignorowanie
ignorowa
gra zgodnie z reguami
/ unika/unikn
odwieczny podzia
odwieczny problem
wycign wnioski
wywija (si)
produkowa
/ wykonywa/wykona
reklam
producent
wydawnictwo
, szyderstwo, kpina
koszty produkcji
zbdna szczero, otwarto,
prostolinijno
odporny
wynalazca
zdziwienie
/ studiowa/ przestudiowa
subtelno
mie na uwadze
mie wiele wsplnego
indywiduum, jednostka
nieziemskie/nie z tej ziemi
mylenie, mylenie z innej planety
przybysz z innej planety
wystrj wntrza
parowa
wyznanie
(?) poprosi o zgod

323
Sownik

przestraszy si
/ dowiadcza/dowiadczy
powd, strona powodowa w procesie
prawda
rdo
wstpne dane
/ znika/znikn
wyniki, rezultaty

I
kaloryczny
karawana wielbdw
jako
magazyn, przechowalnia
warunki klimatyczne
skropodobny, imitacja skry
wry, czarowa
/ waha/wahn/zawaha si
koszty delegacji
napiwek; apwka
komfort
tama produkcyjna
wentylator
skarbonka
uytkownik w korporacji
dane porednie
zacofanie
mynek do kawy
kradzie
kran; dwig
malowa
farby
kultywowa
palenie tytoniu

wcigarka, koowrt, lewarek, dwig


atwowierny

324
Sownik

klatka schodowa
pochlebna propozycja
zejcie miertelne
serpentyny
kontakt osobisty
zbdne problemy
nadwaga
/ lapa/zapa
puapka
kamstwo, oszustwo
strzpy
ciekawo

mao prawdopodobnie
znakowanie
lity db
pracownia
skala, rozmach
natychmiastowy
detale
burza mzgw
owoce morza
oszukaczy, krtacki
sia
rodki piorce/higieny/czystoci
mieci
/ gnie/pognie

/ przyspiesza
, baza danych
zdoby informacje
powd
zala
natrtnie, nachalnie
() (na) wymyla

325
Sownik -

wiarygodno
przetarty szlak
przynta
nazwa
wynajem
w przeddzie
/ gromadzi si/nagromadzi si
zy interes, pot. nie opaca si
koszty administracyjne/zarzdu
/ nawizywa/nawiza, zacz
stan posiadania
gotwka
podatki
kontroler podatkowy
na mier
zaznaczy, oznaczy
wyrzdzi krzywd
przyjmujcy do pracy,
pracodawca
przen. naszpikowa
/ upomina/upomnie
pot. upr, stanowczo,
konsekwencja
zupenie, cakowicie
nasadzenia
ludno
pompa
konsekwentnie promowa
nachalny
palca konieczno
pilna, palca potrzeba
znale w Internecie
badania naukowe
/ kierowa/skierowa, nakierowa
tosamo narodowa
tka nie mnca si
niewaciwa diagnoza
- nieprawidowy numer faktury

326
Sownik

spokojny, opanowany
brak zaufania
niezmienny, stay
niezrcznie
samotniczy, nietowarzyski; odludny
zo konieczne
niemoliwy do objanienia
nieobjty
niezwykle
bezpowrotnie
pilne sprawy
nieodczna cecha
niepowetowana szkoda
bezuyteczny
nie do przyjcia
le trafiona/nieprzemylana reklama
baagan, chaos
ponosi odpowiedzialno...
stan nietrzewoci
niezadowalajcy poziom
nie na miejscu, niestosowny
niestrudzony
proste urzdzenie
: strca, sprowadza do ...
wtek rozmowy
nowa firma
nie wypadao nosi

zapewni bezpieczestwo
... przytyk osobisty
/ obraa/obrazi
obfity
posiada nawyki
ubiera si, odziewa
ten, ktry wyysia
goy, bez odziey
identyfkacja

327
Sownik /

/ odkrywa/odkry, stwierdza/
stwierdzi
/ stwierdza/stwierdzi
unowoczenienie metod
zarzdzania
resort obrony
wyposaenie
zwrcenie si do zebranych
tace obrzdowe
/ omawia/omwi
/ naucza, trenowa, szkoli
kontaktowanie si ze sob
pojemny
wielko sprzeday
/ ogrywa/ogra
zastrzeenie
/ poycza/poyczy
naczynia jednorazowe
pot. w jednej chwili
akceptowa
zatytuowa
uzdrowienie
/ udziela/udzieli pomocy
tlenek aluminium
wynagrodzenie
niebezpieczestwo
wywizanie si z/wykonanie planu
/ potwierdza si/potwierdzi si,
sprawdza si/sprawdzi si
stanowczo nie
okreli
badanie opinii publicznej
nakaz, przydzia
/ uwiadamia/uwiadomi
umieszcza si /by obecnym/
nagania w prasie
/ zniewaa/znieway, obraa/
obrazi

328
/ Sownik

/ komplikowa/skomplikowa
uzasadnienie, podstawa
szczeglny
wygrywa
pozostawa w mocy, zachowa
moc prawna
wybra, zdecydowa o wyborze
dotyk
wane negocjacje
odpowiedzialny
odrywa od pracy, przeszkadza
w pracy
wysyka zamienionego towaru
/ zdawa/zda sobie spraw
zostawia na pniej
odrzuci zaproszenie
/ odmawia/odmwi
szczery
odkrca
/ wyrnia/wyrni si w walkach
rnica
odrni si
/ zauwaa/zauway, zaznacza/
zaznaczy
wcale
nadawca
zwolni si z pracy
ga
odcinek czasu
negatywnie
oddalenie patnoci
udowadnia swoj racj, obstawa
przy swoim
okres sprawozdawczy
obcia budet
- bdnie wystawiona faktura
odczuwalny
/ odczuwa/odczu

329
Sownik

ii
pokad
paranda (tradycyjny dugi paszcz
noszony przez kobiety z ludu
w Tadykistanie, Uzbekistanie
i Afganistanie)
parkowanie
strona/partner w negocjacjach
pasowa, cofa si przed
trudnociami
pastwisko
fundusz emerytalny
renta
emerytura
/ przerywa rozmow
przeszkoda
przekrca
proces negocjacyjny
podpisa/zawrze kontrakt
ponownie
przerwa w pracy
zmiana wyposaenia, wyposaenie
na nowo
/ sprawdza/sprawdzi ponownie
zapyta ponownie rozmwc
pozyska na swoj stron
/ przemcza si/przemczy si
szeptanie
drukowa
druk
piercing, przekuwanie
planetarium
tama; folia
na polecenie, na zlecenie
(po)rozmawia, (po)gawdzi
porzdek dnia
skrca, zakrca
uszkodzony

330
Sownik

uszkodzenie
codzienny, powszedni
podniesienie kwalifikacji
/ ulec fuzji, wej w skad innej firmy
chon, wchania
powiedzenie
zaadowywa
zaadunek
przesy prdu, zaopatrzenie w prd
narazi si na sprzeciw/na krytyk
zawie ludzi
/ sumowa/podsumowa
przeszkoda
skrca, dokrca, przykrca,
wykrca
pielucha, pampers
/ falsyfikat, podrobiony dokument
pomoc, wsparcie
paleta
doadowanie
podgrzewa
naladowca
naladowa
domyla si
pobi si
podlotek
podwykonawca
podwiadomo
podlegy
/ poszukiwa/znale
yczenia
czowiek w podeszym wieku
spniona wysyka
pogratulowa poowu
okrelenie miejsca/pozycji towaru
na rynku
, : pozycja, tu: nazwa towaru
w spisie

331
Sownik -

wskanik
tu: opona (. samochodowa)
() / () ( ?) polega (na kim?)
bogactwa naturalne
pene utrzymanie
adresat
uytkownik
zapisa w notesie
przeszkoda
() przeszkadza/przeszkodzi
/ pamita/zapamita
uzupenienie
po drodze
osoba, dajca rekomendacje/
porczenie
przyzwoito
wsiadanie pasaerw
() odwiedzany kraj
konsekwentny
pomoc (dydaktyczna)
poradzi
powiadomi
dostawca
plakat, afisz
strata czasu pracy
strata wagi
straci gow ze strachu
drwi, namiewa si
tu: maksimum
rynek konsumencki
wstrzsn rynkiem
odchudzanie
przesyki pocztowe
wulgarne, niesmaczne, niestosowne
kaway
rzd
dowiadczenie menederskie
- cennik

332
Sownik

dominowa, przewaa, growa


/ przewysza, wyprzedza;
przekracza
wstpny
przepowiednia
poleca uwadze
uniemoliwi; zapobiec
/ zakada/zaoy, przypuszcza,
prognozowa, sdzi
priorytet
przedwiteczna krztanina/
gorczka
/ podejmowa/podj kroki/
rodki
przedsibiorstwo; przedsiwzicie
przepowiedzi
reprezentatywny
/ uprzedza/uprzedzi
przewidzie
przewanie, gwnie
zaleta
cennik
nagroda; opata
przyzwyczajenie
przyjcie
przystpny
przyj si, zaadaptowa
widmo
lada, kontuar
przypyw, dopyw
stosowny
wyposaenie uzupeniajce
wzi pod uwag
/ nabywa/zdoby popularno/
saw
najwaniejszy/gwny/priorytetowy
kierunek
bogactwa naturalne

333
Sownik

/ dostosowywa/dostosowa
ubarwi
przysta
przebudzenie
przen. tu: opornie, niezgodnie
z planem, z trudnociami
fiasko
sprawdzenie, kontrola
/ sprawdza/sprawdzi
/ prowadzi/przeprowadzi narad
oprogramowanie
wydajno pracy
/ dokona wypaty
wskaniki produkcji
dzia produkcji
pomyka, bd, niedocignicie
/ przenika/przenikn
do nowych dziedzin
przepadek
przepa bez efektw, na prno
/ prosi/poprosi
warstwa
malanka ( -
nazwa miejsowoci)
przeliczenie si, bd
przeciwny
pe odmienna
sprzeczny
przeciwno
( ) zwizek zawodowy
komunikowanie si w biznesie
prostolinijny
zamieszanie, zamt
/ myli/pomyli
odkurzacz
kurz
/ prbowa/sprbowa
plama

334
Sownik

zdolno do pracy
obojtny
rozrywka
wewntrzna strona okadki
rozwinicie konfliktu
rozmwki
rozdranienie
draliwo
rozmylanie
/
zamieszcza/zamieci reklam
rnice pogldw
rnorodno
/ opracowywa/opracowa
reklam
opracowanie
rozporzdza
poegna si
/ denerwowa si/zdenerwowa si
rozmylanie
rosn jak na drodach
rozwijajce si rynki
stawki, taryfy, cennik
sprzedawa/sprzeda towar
zazdronie obserwowa
specjalista od reklamy
reklamwka
rekordzista
, firma doradztwa personalnego
,

rentownie
pytanie retoryczne
bliski, drogi, swj
prekursor
wskanik urodze

335
Sownik

reklamwka
upuszcza
wzrost przestpczoci
kosiarka wirnikowa
baga rczny
wdkowanie
wdkowa
rynek zbrojeniowy
firma w zej kondycji
tu: sposb, wyjcie z sytuacji
przecitny pracownik

pot. z nawizk
dosownie odwrotnie
/ przeszkody, utrudnienia
zakad montaowy, montaownia
obci wosy
przesta liczy si z kim,
odstawi na boczny tor (kogo)
godziny ponadliczbowe
ponadliczbowe, dodatkowe
zminimalizowa ryzyko
rozmowa towarzyska
zwija, zamyka, likwidowa
duchowny
transakcja
warto wasna (np. produkcji)
sezonowo
orientacja seksualna
tu: prawo do wolnoci seksualnej
gospodarstwo wiejskie, rolnictwo
pnoc
atak serca
( ) ali si (na co), uskara; aowa
tu: skroplony, pynny
rabat, znika
obnia, zrzuca

336
Sownik

szybko
skoroszyt, segregator
pe eska
zgrana praca
przestrzega prawo
kierowa si ide
wyraenie, zwrot
odbir, percepcja suchowa
zawrotne kwoty
pokusa
kuszcy
kusi, namawia
/ przestrzega/przestrzec
pilnowa si
doskonale, najlepiej
... pot. cakowicie stanowczo...
rada nadzorcza
poczy form z treci
() joint venture (JV)
odpowiada sobie, pokrywa si ze
sob
zawarto
zmniejszy, zredukowa, zwolni
wtpliwoci
/ wyobraa/wyobrazi
odpowiednio
list przewodni
powoa si (na kogo? na co?)
wsppracownik
wstrzsa
pomoc socjalna
wspczucie
zakres (np. usug)
popiech
spontaniczny
popyt
po upywie pewnego czasu
tu: udao si, wyszo

337
Sownik

terminy dostawy
zerwanie transakcji
powoywa si
obrabiarka
poszukiwacz zota; pot. gorliwy,
gorliwiec
/ starze/zestarze
tu: istota, sedno
proszek do prania
warto
blat stou
sztuce srebrne
pies obronny
cierpie na alergi
/ cierpie/ucierpie
ubezpieczony, ubezpieczajcy si
firma ubezpieczeniowa
skadka ubezpieczeniowa
ubezpieczenie
polisa ubezpieczeniowa
ubezpieczajcy, ubezpieczyciel,
asekurator
konsekwentny
denie
surowe wymagania
krztanina
agent okrtowy
istota, sedno
istotnie
prawdziwe gupstwa, bahostki
istota, sedno, sens, meritum
uzna za...
wk. zbieracz bbnowy
surowiec, surowce

opaty celne
wymogi celne

338
() Sownik

() tatua
, biece koszty
aktualna taryfa
e-mail telefon zostaje wyparty
przez e-mail
sprzt do tenisa
terylen (wkno chemiczne
produkowane w Wielkiej Brytanii)
cierpliwo
nie mog znie
gubi si
wypiera z rynku, zajmowa miejsce
doskonalenie technologiczne
, typowy produkt, ktry zszed
z tamy
ustali/ustala nakad, tu: kaset
klasa towaru
sektor paliwowy
paliwo
stoisko handlowe
tsknota
strata, wydatek, koszt, rozchd
, roszczenie
4 cz
chwyt
tubka
bela
wizienie
pokusy

przekona
szacunek, powaanie
powiadomienie
/ powiadomi
/ zapewnia/zapewni
zwolniony
niestety
punkt widzenia

339
Sownik

/ zadziwia/zadziwi
wygoda
! Koszmar! Szok! (wtrcenie)
moc, mnstwo, zatrzsienie, nawa
zagodzi rnice pogldw/zda
/ polepsza/polepszy, poprawia/
poprawi
na miejscu, taktowny, wskazany
pomnoy
opakowanie
lista zaadowcza
wypa za burt
/ ( ?) upodabnia si, upodobni si
(do kogo?)
wspomniany
wspomnie
() zarzd
konsulting kierowniczy
uparty
poziom ycia
znikn, wymkn si
warunki
/ komplikowa/skomplikowa
/ zda/zdy
statut
stay popyt
/ urzdza/urzdzi
urzdzenie
odstpstwo
/ potgowa/spotgowa, pogbia/
pogbi
/ zatwierdza/zatwierdzi
zaspokoi pragnienie
mczcy, wyczerpujcy
strata

segregator
farmaceuta

340
Sownik

gieda papierw wartociowych


tryska dowcipami
- okolicznoci wystpienia siy
wyszej
Francuski Ruch Oporu
tu: wieszaczki, uchwyty, stojaczki
do eksponowania towaru
kibice

pranie chemiczne
podstp, wybieg
(/ ) zachowa zimn krew
ptno
kruchy, amliwy
art. winka
tu: pracownia artystyczna

celowo
torba celofanowa, reklamwka
warto
hala produkcyjna, dzia
cytat

napiwek
czciowa wina
uczciwy
7 cz
liczba, data
nadzwyczaj
czu si niezrcznie
cudotwrczy, cudowny

maszyna do szycia
szepczczy, mwicy szeptem

341
Sownik

szokowa
fornir (uszczony)
czcionka
pot. nogawka, nogawica
spodnie
kara
wkrt (przewanie do drewna)
skrupulatno, drobiazgowo

1
/ oszczdza/zaoszczdzi
ekonomiczny
oszczdny
wyjtkowo, nadzwyczajno
trakcja elektryczna
silnik
silnik
czno elektroniczna
towar energooszczdny
ekstawagancja, szokowanie,
skandaliczny wygld/skandaliczne
zachowanie
przynaleno etniczna

jzyk biznesu
jakoby; niby
jacht
skrzynia

342
Pyta CD - wykaz nagra
1. Temat 1 - 4 22
2. Temat 1 - sownik - 443
3. Temat 2 - 209
4. Temat 2 - sownik 637
5. Temat 3 - wiczenie 1 - 044
6. Temat 3 - wiczenie 2 - 107
7. Temat 3 - wiczenie 3 - 036
8. Temat 3 - sownik - 6 00

9. Temat 4 - 320
10. Temat 4 - sownik - 428
11. Temat 5 - 218
12. Temat 5 - sownik 308
13. Temat 6 - 219
14. Temat 6 - sownik 534
15. Temat 7 - rozmowa 1 - 43
16. Temat 7 - rozmowa 2 - 25
17. Temat 7 - rozmowa 3 - 1 14
18. Temat 7 - sownik - 225
19. Temat 8 - 51
20. Temat 8 - sownik - 2 01

21. Temat 9 - 45
22. Temat 9 - sownik 247
23. Temat 10 - tekst 1 241
24. Temat 10 - tekst 2 325
25. Temat 10 - tekst 3 - 123
26. Temat 10 - sownik - 234

Tc _ 7252

343

Вам также может понравиться