Вы находитесь на странице: 1из 32

CD-cÚÂÂÓÒËÒÚÂχ

Инструкция по эксплуатации
ç‡ ËÒÛÌÍ ÔÓ͇Á‡Ì‡ ÏÓ‰Âθ SC-AK330.

Model No. SC-AK330


SC-AK230

ëÓ‰ÂpʇÌËÂ

åÂp˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË .................................................... 2


èÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔpË̇‰ÎeÊÌÓÒÚË ....................................... 3
Сведения o дистанционном управлении ........................ 3
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ............................................................................... 4
ÇÍβ˜ÂÌËÂ/‚˚Íβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË .......... 4
ép„‡Ì˚ ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl ̇ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË .......................... 5
àÌÙÓχˆËfl o ‰ËÒÍ ........................................................... 6
ÑËÒÍË ...................................................................................... 6
éÒÌÓ‚ÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ............................................... 6
Воспроизведение с пропуском альбома ........................... 7
Дисплей CD ........................................................................ 7
ÑÎfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ Ë ‰ÓÓÊÂÍ
(îÛÌ͈Ëfl ÂÊËχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl) .............................. 7
Программное воспроизведение ........................................ 8
Повторное воспроизведение ............................................ 8
Маркировка дорожки ........................................................ 8
Функция INTRO (Сканирование альбома) ........................ 9
Функция поиска названия ................................................. 9
P‡‰ËÓ .................................................................................... 10
ä‡ÒÒÂÚ˚ ................................................................................ 11
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚pÂÏÂÌË ............................................................ 12
í‡ÈÏÂ˚ ............................................................................... 12
䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇/Á‚ÛÍÓ‚Ó ÔÓΠ........................................ 13
ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË .................................................................. 13
Подсоединения внешнего аппарата ............................... 13
Использование внешнего аппарата ................................ 13
Перед подключением, работой или регулировкой данного аппарата Использование головных телефонов
прочтите, пожалуйста, эту инструкцию полностью. (не прилагаются) ........................................................... 13
Сохраните, пожалуйста, эту инструкцию ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂȯËı ÒÔ‡‚ÓÍ. Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÓÚÍβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl ............................. 13
Полезные функции .......................................................... 13
Руководство по пoиcкy и устранению
неиcпpaвнocтей ............................................................... 14
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ........................................... 15
Уход ..................................................................................... 15

RQT7797-1R
EE Ru Ur G1104KW1124
삇ʇÂÏ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂθ åÂp˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË
Å·„Ó‰‡pËÏ Ç‡Ò Á‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
óÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÔÚËχθÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó p‡·ÓÚ˚ Ë Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔpÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˝ÚÛ ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ËÌÒÚpÛÍˆË˛.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‡ÔÔ‡p‡Ú ̇ Ó‚ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ
ùÚ‡ ËÌÒÚpÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔpËÏÂÌËχ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
ÒËÒÚÂχÏ. ÔflÏÓ„Ó ÒÓÎ̘ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡, ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂp‡ÚÛp, ‚˚ÒÓÍÓÈ
ÖÒÎË Ì Û͇Á‡ÌÓ Ó·‡ÚÌÓÂ, ̇ ËÒÛÌ͇ı ‚ ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ‚·ÊÌÓÒÚË Ë ˜ÂÁÏÂÌ˚ı ‚Ë·p‡ˆËÈ. èÓ‰Ó·Ì˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÏÓ„ÛÚ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁÓ·‡ÊÂ̇ ÏÓ‰Âθ SC-AK330. ÔÓ‚p‰ËÚ¸ ÍÓpÔÛÒ ‡ÔÔ‡p‡Ú‡ Ë ‰pÛ„Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, ÒÓÍp‡ÚË‚ ÚÂÏ
РУССКИЙ ЯЗЫК

AK330 :Û͇Á˚‚‡ÂÚ ÙÛÌ͈ËË, ÔËÏÂÌflÂÏ˚ ÚÓθÍÓ Í ÏÓ‰ÂÎË Ò‡Ï˚Ï ÒpÓÍ Â„Ó ÒÎÛÊ·˚.
SC-AK330. ç Í·‰ËÚ ̇ ‡ÔÔ‡p‡Ú ÚflÊÂÎ˚ Ô‰ÏÂÚ˚.
AK230 :ÚÓθÍÓ ÏÓ‰Âθ SC-AK230.
ëËÒÚÂχ SC-AK330 SC-AK230 ç‡ÔpflÊÂÌËÂ
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÔÔ‡‡Ú SA-AK330 SA-AK230
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÔËÚ‡ÌËfl ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl. èË
Динaмики SB-AK330 SB-AK230 ˝ÚÓÏ ‚ÓÁÏÓÊ̇ ÔÂ„ÛÁ͇ ‡ÔÔ‡p‡Ú‡ Ë ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË ÔÓʇp‡.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓ͇.
èPEÑéëTEPEÜEçàE! é·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÔpÓ‚Âp¸Ú ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
Ç ùíéå ìëíêéâëíÇÖ àëèéãúáìÖíëü ãÄáÖê. ‡ÔÔ‡p‡Ú‡ ̇ ÒÛ‰‡ı ËÎË ‚ ‰pÛ„ÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl
èêàåÖçÖçàÖ êÖÉìãàêéÇéä à çÄëíêéÖä, éíãàóçõï éí ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ÚÓÍ.
çàÜÖéèàëÄççõï, åéÜÖí èêàÇÖëíà ä éèÄëçéåì
ãÄáÖêçéåì éÅãìóÖçàû.
çÖ éíäêõÇÄâíÖ äêõòäì à çÖ èêéàáÇéÑàíÖ êÖåéçí èp‰Óı‡ÌÂÌË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛp‡
ëÄåà—ãìóòÖ èéêìóàíú ùíé äÇÄãàîàñàêéÇÄççéåì
ëèÖñàÄãàëíì. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛp ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇
ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Ô‡‚ËθÌÓ Ë Ì ÔÓ‚ÂʉÂÌ. èÎÓıÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ
èêÖÑéëíÖêÖÜÖçàÖ! Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌË ¯ÌÛp‡ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓʇÛ ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌ˲
• çÖ ëãÖÑìÖí ìëíÄçÄÇãàÇÄíú àãà êÄáåÖôÄíú ÑÄççõâ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ. ç ÚflÌËÚ Á‡ ¯ÌÛ, Ì ËÁ„Ë·‡ÈÚÂ Â„Ó Ë ÌÂ
ÄèèÄêÄí Ç äçàÜçéå òäÄîì, ÇëíêéÖççéå òäÄîì Í·‰ËÚ ̇ ÌÂ„Ó ÚflÊÂÎ˚ Ô‰ÏÂÚ˚.
àãà ÑêìÉéå éÉêÄçàóÖççéå èêéëíêÄçëíÇÖ èpË ÓÚÍβ˜ÂÌËË ¯ÌÛp‡ ÔÎÓÚÌÓ ‚ÓÁ¸ÏËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ. ÖÒÎË Ç˚
Ñãü íéÉé, óíéÅõ ëéïêÄçàíú ìëãéÇàü ïéêéòÖâ
ÇÖçíàãüñàà. ìÑéëíéÇÖêúíÖëú, óíé òíéêõ à
·Û‰ÂÚ ÚflÌÛÚ¸ Á‡ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇, ˝ÚÓ
ÑêìÉàÖ èéÑéÅçõÖ èêÖÑåÖíõ çÖ èêÖèüíëíÇìûí ÏÓÊÂÚ ÔpË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚp˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.
çéêåÄãúçéâ ÇÖçíàãüñàà Ñãü èêÖÑéíÇêÄôÖçàü ç ÔË͇҇ÈÚÂÒ¸ Í ‚ËÎÍ ÏÓÍp˚ÏË pÛ͇ÏË. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË
êàëäÄ èéêÄÜÖçàü ùãÖäíêàóÖëäàå íéäéå àãà Í ÔÓ‡ÊÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.
ÇéáçàäçéÇÖçàü èéÜÄêÄ à3-3Ä èÖêÖÉêÖÇÄ.
• çÖ áÄäêõÇÄâíÖ ÇÖçíàãüñàéççõÖ éíÇÖêëíàü
ÄèèÄêÄíÄ ÉÄáÖíÄåà, ëäÄíÖêíüåà, òíéêÄåà à èÓÒÚÓpÓÌÌË Ôp‰ÏÂÚ˚
èéÑéÅçõåà èêÖÑåÖíÄåà.
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚.
• çÖ êÄáåÖôÄâíÖ çÄ ÄèèÄêÄí àëíéóçàäà éíäêõíéÉé
èãÄåÖçà, íÄäàÖ, äÄä ÉéêüôàÖ ëÇÖóà. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ ËÎË
• ÇõÅêÄëõÇÄâíÖ ÅÄíÄêÖà Ç åìëéê, ìóàíõÇÄü éïêÄçì
éäêìÜÄûôÖâ ëêÖÑõ.
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË.
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú ÊˉÍÓÒÚÂÈ. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: ÖÒÎË ˝ÚÓ ÔÓËÁÓȉÂÚ, ÌÂωÎÂÌÌÓ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ ‡ÔÔ‡p‡Ú ÓÚ
Ñãü ìåÖçúòÖçàü êàëäÄ ÇéáçàäçéÇÖçàü èéÜÄêÄ, ËÒÚÓ˜ÌË͇ ÔËÚ‡ÌËfl Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.
èéêÄÜÖçàü ùãÖäíêàóÖëäàå íéäéå àãà èéÇêÖÜÑÖçàü ç p‡ÒÔ˚ÎflÈÚ ̇ ‡ÔÔ‡p‡Ú Ë ‚ÌÛÚ¸ ÌÂ„Ó ËÌÒÂÍÚˈˉ˚. éÌË
àáÑÖãàü çÖ èéÑÇÖêÉÄâíÖ ÑÄççõâ ÄèèÄêÄí ÒÓ‰ÂÊ‡Ú „Ó˛˜Ë „‡Á˚, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„yÚ ‚ÓÒÔ·ÏÂÌËÚ¸Òfl ÔË
ÇéáÑÖâëíÇàû ÑéÜÑü, ÇãÄÉà, ÅêõáÉ àãà äÄèÖãú, à çÖ
ëíÄÇúíÖ çÄ ÄèèÄêÄí èêÖÑåÖíõ, çÄèéãçÖççõÖ ‡ÒÔ˚ÎÂÌËË Ì‡ ‡ÔÔ‡‡Ú.
ÜàÑäéëíüåà, íÄäàÖ, äÄä ÇÄáõ.

ùÚÓ ËÁ‰ÂÎË ÏÓÊÂÚ ÔËÌËχڸ ‡‰ËÓ ÔÓÏÂıË, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚Â


êÂÏÓÌÚ
ÔÂÂÌÓÒÌ˚ÏË ÚÂÎÂÙÓ̇ÏË. ÖÒÎË Ú‡ÍË ÔÓÏÂıË fl‚Îfl˛ÚÒfl ç Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚpÂÏÓÌÚËpÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ.
Ә‚ˉÌ˚ÏË, Û‚Â΢¸ÚÂ, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ËÁ‰ÂÎËÂÏ
Ë ÔÂÂÌÓÒÌ˚Ï ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ. ÖÒÎË ÔÂ˚‚‡ÂÚÒfl Á‚ÛÍ, Ì ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ˚, ÔÓ͇Á‡ÎÒfl
‰˚Ï, ËÎË ‚ÓÁÌËÍ· β·‡fl ‰Û„‡fl ÔÓ·ÎÂχ, ÍÓÚÓ‡fl Ì ÓÔË҇̇ ‚
ùTOT AèèÄêÄí èêÖÑçÄáçÄóÖç Ñãü àëèéãúáéÇÄçàü Ç ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË, ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó
äãàåÄíÖ ëêÖÑçÖâ èéãéëõ. ÚÓ͇ Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È
ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ. EÒÎË ÂÏÓÌÚ ‡ÔÔ‡p‡Ú‡, Â„Ó ‡Á·Ó͇ ËÎË
ÂÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÌÂÍ‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‡ÊÂÌË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÂ
‡ÔÔ‡p‡Ú‡.
ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‡ÔÔ‡p‡Ú‡ ÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸, ÓÚÒÓ‰ËÌË‚ Â„Ó ÓÚ
ËÒÚÓ˜ÌË͇ ÔËÚ‡ÌËfl, ÂÒÎË ÓÌ Ì ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ Ú˜ÂÌËÂ
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË.

2
ÇÌÛÚË ‡ÔÔ‡‡Ú‡
RQT7797
èÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔpË̇‰ÎeÊÌÓÒÚË Сведения o дистанционном
управлении
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔpÓ‚Âp¸ÚÂ Ë Ë‰ÂÌÚËÙË-
ŇڇÂÈÍË
ˆËpÛÈÚ ̇΢ˠÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı
R6/LR6, AA, UM-3
ÔpË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ.
ëÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛp ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂpÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ....... 1 ¯Ú.

РУССКИЙ ЯЗЫК
èÛÎ¸Ú Ñì ................................................................ 1 ¯Ú.

AK330 AK230
(N2QAHB000051) (N2QAHB000047)

• Вставьте так, чтобы полюса (+ и –) были согласованы в пульте


ДУ.

ŇڇÂÈÍË ÔÛθڇ Ñì ....................................... 2 ¯Ú.


• Не используйте батареи перезаряжаемого типа.

Не:
• смешивайте старые и новые батарейки.
• используйте одновременно батарейки разных типов.
• нагревайте и не допускайте контакта с пламенем.

ÇÌÛÚpÂÌÌflfl óå-‡ÌÚÂÌ̇ ..................................... 1 ¯Ú.


• разбирайте и не замыкайте контакты.
• пытайтесь перезарядить щелочные или марганцевые
батарейки.
• используйте батарейки, если снята наружная оболочка.
• держите их вместе с металлическими предметами, например,
с ожерельем.
Неправильное обращение с батарейкaми может стать причиной
ê‡ÏӘ̇fl Äå-‡ÌÚÂÌ̇ .................................... 1 ¯Ú. вытекания электролита, который при попадании нa предметы
может повредить их и вызвать возгорание.
В случае вытекания электролита из батареeк обратитесь к
Вaшeмy дилeрy.
В случае попадания электролита на какую-либо часть тела
тщaтeльнo смойте его водой.

쉇ÎËÚÂ, ÂÒÎË ÔÛÎ¸Ú Ñì Ì ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ Ú˜ÂÌË ‰Ó΄ӄÓ


ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË. ï‡ÌËÚ ‚ ÔÓı·‰ÌÓÏ ÚÂÏÌÓÏ ÏÂÒÚÂ.
á‡ÏÂÌËÚÂ, ÂÒÎË ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ‡„ËÛÂÚ Ì‡ ÍÓχ̉˚ ÔÛθڇ Ñì,
‰‡Ê ÂÒÎË ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚·ÎËÁË ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË.

èpËÏep χpÍËÓ‚ÍË: ø ø 1 A ø ø ø ø ø ø ø
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
ùÎÂÏÂÌÚ˚ ÍÓ‰‡: 3-ËÈ ÒËÏ‚ÓΗ„Ó‰ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl
(1–2001 „., 2–2002 „., 3–2003 „., ...);
4-˚È ÒËÏ‚ÓΗÏÂÒflˆ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl
(A–flÌ‚‡¸, B–Ù‚‡Î¸, ..., L–‰Â͇·¸)
ëÂÌÒÓ Ò˄̇· ÓÚ
ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÔÛθڇ Ñì
χÍËÓ‚ÍË: ᇉÌflfl, ÌËÊÌflfl ËÎË ·ÓÍÓ‚‡fl Ô‡ÌÂθ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡

ÑÎfl êÓÒÒËË
“ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚ ÔÓfl‰Í Ô. 2 ÒÚ. 5
î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó á‡ÍÓ̇ êî “é Á‡˘ËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ” ÒÓÍ
ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚ÂÌ 7 „Ó‰‡Ï Ò ‰‡Ú˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔË
ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎË ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
̇ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÔËÏÂÌËÏ˚ÏË 30˚ 30˚
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË Òڇ̉‡Ú‡ÏË.” éÍÌÓ ËÁÎÛ˜‡ÚÂÎfl èË·ÎËÁËÚÂθÌÓ 7
ÏÂÚÓ‚ ÔÂ‰ ÒÂÌÒÓÓÏ
Ò˄̇·
CÂÚ‚‡fl ‚ËÎ͇ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ‚·ÎËÁË
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ·˚Ú¸ ΄ÍÓ ‰ÓÒÚËÊËχ, ‡ ÒÂÚ‚‡fl ‚ËÎ͇ ËÎË
ÔÂÂıÓ‰ÌËÍ ÔË·Ó‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ·˚ÒÚÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ˚ÏË.

凈ۯËÚ‡ ùÎÂÍÚËÍ à̉‡ÒÚˇΠäÓ., ãÚ‰.


1006 䇉Óχ, é͇҇, üÔÓÌËfl
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÔÔ‡‡Ú: ë‰Â·ÌÓ ‚ ëËÌ„‡ÔÛ Направьте на сенсор, избегая препятствий, с максимального
ÉÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË: ë‰Â·ÌÓ ‚ å‡Î‡ÈÁËË расстояния 7 метров прямо перед аппаратом.
• Сохраняйте окно излучателя и сенсор аппарата незапыленными.
• Функционирование может быть подвержено воздействию
сильных источников света, таких как прямой солнечный свет,
и стеклянные дверцы шкафов.

Не:
• кладите тяжелые предметы на пульт ДУ.
• разбирайте пульт ДУ. 3
• проливайте жидкости на пульт ДУ.
RQT7797
ìÒÚ‡Ìӂ͇
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌËÓ„Ó ÚÓ͇ ÚÓθÍÓ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ·Û‰ÛÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚Ò ÓÒڇθÌ˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Подсоединение дополнительных антенн (A стр. 11).
èÓ‰„ÓÚӂ͇
ëÍÛÚËÚÂ Ë Û‰‡ÎËÚ ‚ÂıÌË ÍÓ̈˚ ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ ËÁÓÎflˆËË Ò ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ‡ÌÚÂÌÌ Ë ¯ÌÛÓ‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.

4 ëÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó 2 ê‡ÏӘ̇fl AM-‡ÌÚÂÌ̇


ÚÓ͇
РУССКИЙ ЯЗЫК

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‡ÌÚÂÌÌÛ ‚ÂÚË͇θÌÓ Ì‡ ÂÂ


ëÓ‰ËÌËÚÂθ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ.
Å˚ÚÓ‚‡fl ÓÁÂÚ͇ 1

èË·ÎËÁ. 6 ÏÏ 1 ÇÌÛÚÂÌÌflfl óå-‡ÌÚÂÌ̇


2 èËÍÂÔËÚ ‡ÌÚÂÌÌÛ ÍÎÂÈÍÓÈ
ÇÒÚ‡‚ÎÂÌË ÒÓ‰ËÌËÚÂÎfl
чÊ ÂÒÎË ÒÓ‰ËÌËÚÂθ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ, ‚ ÎÂÌÚÓÈ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ̇ËÎÛ˜¯Â„Ó
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ËÒÔÓθÁÛÂÏÓÈ ÓÁÂÚÍË, ÔÂ‰Ìflfl ÔËÂχ.
˜‡ÒÚ¸ ÒÓ‰ËÌËÚÂÎfl ÏÓÊÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ. (R)
é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ì ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË äÎÂÈ͇fl ÎÂÌÚ‡
‡ÔÔ‡‡Ú‡.
èpËϘ‡ÌËÂ
èË·„‡ÂÏ˚È ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ò ‰‡ÌÌ˚Ï
‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ Â„Ó Ò ‰Û„ËÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ.
ä LJ¯ÂÏÛ Ò‚Â‰ÂÌ˲
ÑÎfl ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ ‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚ
·˚ÚÓ‚ÓÈ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ì ·Û‰ÂÚ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÓÎ„Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË. Ç˚
·Û‰ÂÚ ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ÒÚÓËÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚ ÔÛÌÍÚ˚ Ô‡ÏflÚË
ÔÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

(R) (L)

3 ÉÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË ëÓ‰ËÌÂÌËfl
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚÂ
AK330 ÎÂ‚Û˛ (L) AK230
ê‡ÁÏ¢ÂÌË óÂÌ˚È ÎÂ‚Û˛ (L)
ÉÓÎÛ·ÓÈ ÒÚÓÓÌÛ óÂÌ˚È ÒÚÓÓÌÛ
AK330 ä‡ÒÌ˚È Ú‡ÍËÏ Ê ä‡ÒÌ˚È Ú‡ÍËÏ ÊÂ
ê‡ÁÏÂÒÚËÚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ëÂ˚È Ó·‡ÁÓÏ.
Ò‚Âı‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ ·˚Î Ó·‡ÁÓÏ.
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚. ä‡ÒÌ˚È (+)
AK230
Громкоговорители являются одинаковыми, поэтому Вам óÂÌ˚È (–)
нет необходимости ориентировать их левый или правый
каналы. ä‡ÒÌ˚È (+)
Cверхвысокочастотный Cверхвысокочастотный
громкоговоритель громкоговоритель ÉÓÎÛ·ÓÈ (–) óÂÌ˚È (–)
ëÂ˚È (+)
àÒÔÓθÁÛÈÚ ÚÓθÍÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ „pÓÏÍÓ‚ÓpËÚÂÎË.
ëÓ˜ÂÚ‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë „pÓÏÍÓ„Ó‚ÓpËÚÂÎÂÈ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ
̇ËÎÛ˜¯Â Á‚Û˜‡ÌËÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰Û„Ëı „pÓÏÍÓ„Ó‚ÓpËÚÂÎÂÈ
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë ·Û‰ÂÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ
‚ÎËflÚ¸ ̇ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl.
á‡Ï˜‡ÌËfl ÔÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
(SB-AK230) (SB-AK330) (SB-AK330) (SB-AK230) • Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ LJ¯Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ë ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ÒÓÍ
Ëı ÒÎÛÊ·˚, ÂÒÎË Ç˚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ Á‚ÛÍ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ
Основной аппарат „ÓÏÍÓÒÚË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË.
• óÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, ÛÏÂÌ˚¯ËÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸ ‚
Передний ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı.
громкоговоритель – èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ËÒ͇ÊÂÌÌÓ„Ó Á‚Û͇.
(левый) Передний – èË „ÛÎËÓ‚Í ͇˜ÂÒÚ‚‡ Á‚Û͇.
громкоговоритель
(правый) èp‰ÓÒÚÂpÂÊÂÌËÂ
èpËϘ‡ÌË •àÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚË „pÓÏÍÓ„Ó‚ÓpËÚÂÎË ÚÓθÍÓ Ò pÂÍÓÏẨÛÂÏÓÈ
• ÑÂÊËÚ LJ¯Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÔÓ.Í‡ÈÌÂÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚÓ„Ó Úp·ӂ‡ÌËfl ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸
ÏÂ 10 ÏÏ ÓÚ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Îfl ̇‰ÎÂʇ˘ÂÈ ‚ÂÌÚËÎflˆËË. ÔÓ‚pÂʉÂÌË ÛÒËÎËÚÂÎfl Ë/ËÎË „pÓÏÍÓ„Ó‚ÓpËÚÂÎÂÈ Ë ÏÓÊÂÚ
• Ç ‰‡ÌÌ˚ı „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflı ÌÂÚ Ï‡„ÌËÚÌÓ„Ó ˝Í‡ÌËÓ‚‡ÌËfl. ÔpË‚ÂÒÚË Í ÔÓʇpÛ. ÖÒÎË ÔpÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓ‚pÂʉÂÌËÂ, ËÎË Ç˚
ç ‡ÒÔÓ·„‡ÈÚ Ëı ‚ÓÁΠÚÂ΂ËÁÓÓ‚, ÔÂÒÓ̇θÌ˚ı Á‡ÏÂÚËÎË ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ËÁÏÂÌÂÌË ı‡p‡ÍÚÂp‡ p‡·ÓÚ˚,
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ËÎË ‰Û„Ëı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚, ̇ ‡·ÓÚÛ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÎËflÂÚ ÔpÓÍÓÌÒÛθÚËpÛÈÚÂÒ¸ Ò Í‚‡ÎËÙˈËpÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÂp‚ËÒÌ˚Ï
χ„ÌÂÚËÁÏ. ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ.
• ëÂÚÍË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ÒÌflÚ¸ ÌÂθÁfl. •ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ‰‡ÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ì‡ ÒÚÂ̇ı ËÎË ÔÓÚÓÎÍÂ.

ÇÍβ˜ÂÌËÂ/‚˚Íβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË


äÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÚÒfl Í ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË ÔÂ‚˚È ‡Á, ÚÓ
̇ ‰ËÒÔΠÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl Â„Ó ÙÛÌ͈ËÈ.
ÖÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË ‚˚Íβ˜Â̇, Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á‡Ú¸
‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆË˛, ‚˚·‡‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “DEMO ON”.
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ [DISP, –DEMO].
ÑËÒÔÎÂÈ ËÁÏÂÌflÂÚÒfl ͇ʉ˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Û‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÍÌÓÔ͇.
NO DEMO (‚˚ÍÎ.) DEMO ON (‚ÍÎ.)
Ç˚·Ë‡ÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË “NO DEMO”, ˜ÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl.
DISP, –DEMO èËϘ‡ÌËÂ
4 îÛÌ͈Ëfl DEMO Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚Íβ˜Â̇, ÍÓ„‰‡ ‚Íβ˜Â̇ ÙÛÌ͈Ëfl
RQT7797 ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl flÍÓÒÚË ‰ËÒÔÎÂfl.
ép„‡Ì˚ ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl ̇ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÔÔ‡p‡Ú
1 ÑËÒÔÎÂÈ
2 à̉Ë͇ÚÓ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓÚÓ ÚÓ͇ [AC IN]
ùÚÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓ „ÓËÚ, ÍÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í ¯ÚÂÔÒÂθÌÓÈ
ÓÁÂÚÍÂ.
3 èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÂÊËχ ÓÊˉ‡ÌËfl/‚Íβ˜ÂÌÓ [f f/I]

РУССКИЙ ЯЗЫК
ç‡ÊÏËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÍβ˜ËÚ¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ËÁ pÂÊËχ “‚Íβ˜ÂÌÓ” ‚
pÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl, Ë Ì‡Ó·ÓÓÚ. Ç pÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú ÚÂÏ
Ì ÏÂÌ ÔÓÚp·ÎflÂÚ Ì·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚpÓ˝ÌÂp„ËË.
4 AK330
äÌÓÔ͇ ÛÒËÎÂÌËfl ·‡Ò‡ [H.BASS] ................................................ 13
AK230
äÌÓÔ͇ ‡Ò¯ËÂÌÌÓ„Ó Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ‡
[SUPER SOUND EQ] ...................................................................... 13
5 ä‡ÒÒÂÚÓ‰ÂpʇÚÂθ ‰ÂÍË 1 ........................................................... 11
6 ÑËÒÍÓ‚˚È ÎÓÚÓÍ
7 ëÂÌÒÓ Ò˄̇· ÓÚ ÔÛθڇ Ñì ...................................................... 3
8 äÌÓÔ͇ ÓÚÍ˚ÚËfl/Á‡Í˚ÚËfl ÎÓÚ͇ ‰Îfl CD
[c, OPEN/CLOSE] ............................................................................ 6
9 äÌÓÔÍË ÔflÏÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‰ËÒ͇ CD [1 ~ 5] ................ 6
! ÉÌÂÁ‰Ó „ÓÎÓ‚Ì˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ [PHONES] ................................... 13
" ä‡ÒÒÂÚÓ‰ÂpʇÚÂθ ‰ÂÍË 2 ........................................................... 11

ñÂÌÚp‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÒÓθ
# äÌÓÔ͇ ‰ËÒÔÎÂfl, ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË [DISP, –DEMO] ............. 4, 7, 13
$ äÌÓÔÍË ÔÓÔÛÒ͇/ÔÓËÒ͇ CD, ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË
REW CD FF
ÎÂÌÚ˚ ‚ ÔflÏÓÏ/Ó·‡ÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË, ̇ÒÚÓÈÍË/‚˚·Ó‡
TUNER
BAND Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡, „ÛÎËÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË
[ g/REW/3, f/FF/4] .................................................... 6, 10, 11
DISP
DEMO
STOP
% äÌÓÔ͇ ‚˚·Óp‡ Ú˛ÌÂp‡/‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ [TUNER, BAND] ................ 10
AUX
TAPE & äÌÓÔ͇ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl/Ô‡ÛÁ˚ CD [ :/ J, CD] .......................... 6
REC DECK
1/2 ( äÌÓÔ͇ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË/Ó˜ËÒÚÍË ÔÓ„‡ÏÏ˚ [ L, STOP] ..... 6, 8, 9, 11

DECK1 DECK2
) äÌÓÔ͇ Á‡ÔËÒË [a, REC] ............................................................... 11
~ äÌÓÔ͇ ÓÚÍp˚ÚËfl ‰ÂÍË 1 [c DECK 1] ........................................ 11
+ äÌÓÔ͇ ‚˚·Óp‡ ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ [AUX] ............................. 13
, ê„ÛÎflÚÓp ÛÓ‚Ìfl „pÓÏÍÓÒÚË [VOLUME DOWN, UP] ............... 13
- äÌÓÔ͇ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÎÂÌÚ˚ [ :, TAPE] ............................. 11
. äÌÓÔ͇ ÓÚÍp˚ÚËfl ‰ÂÍË 2 [DECK 2 c] ........................................ 11
/ äÌÓÔ͇ ‚˚·Ó‡ ‰ÂÍË [DECK 1/2] ................................................. 11

èÛÎ¸Ú Ñì
í‡ÍË ÍÌÓÔÍË, Í‡Í 3, ‡·ÓÚ‡˛Ú Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ÍÌÓÔÍË Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
‡ÔÔ‡‡ÚÂ.
: äÌÓÔ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ Ò̇ + ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÚÍβ˜ÂÌËfl
ÔËÚ‡ÌËflC [SLEEP, AUTO OFF] ..................................................... 13
; äÌÓÔ͇ ‰ËÒ͇ [DISC] ...................................................................... 7
3 < äÌÓÔ͇ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl [PROGRAM] ............................. 8, 10
= äÌÓÔ͇ ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
[PLAY MODE] ....................................................................... 7, 10, 11
àÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl CD,
ÂÊËχ ̇ÒÚÓÈÍË, ÂÊËχ óå Ë ‚˚·Ó‡ ‰ÂÍË.
> äÌÓÔ͇ ÔÓ‚ÚÓ‡ [REPEAT] ............................................................ 8
? äÌÓÔ͇ Û‰‡ÎÂÌËfl [DEL] ............................................................. 8, 9
@ äÌÓÔÍË ÔÓÔÛÒ͇ ‡Î¸·Óχ [ , , ALBUM] ............................... 7
[ äÌÓÔ͇ ÙÛÌ͈ËË INTRO [INTRO] ................................................... 9
\ äÌÓÔ͇ Ô‡ÏflÚË/ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚˚ÁÓ‚‡ χÍÂ‡ [MARKER] ......... 8
] äÌÓÔ͇ Ò‰‚Ë„‡ [SHIFT]
ÑÎfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÙÛÌ͈ËÈ, ÔÓϘÂÌÌ˚ı Ó‡ÌÊ‚˚Ï :
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ [SHIFT], ̇ÊÏËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÍÌÓÔÍÛ.
ÑÎfl ÍÌÓÔÓÍ [AUTO OFF], [CLOCK/TIMER] Ë [rPLAY/REC]
^ äÌÓÔ͇ ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl flÍÓÒÚË ‰ËÒÔÎÂfl + ÍÌÓÔ͇ Ú‡ÈÏÂ‡
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl/Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ÔËÒË
[DIMMER, rPLAY/REC] .......................................................... 12, 13
_ äÌÓÔ͇ ‰ËÒÔÎÂfl CD + ÍÌÓÔ͇ ˜‡ÒÓ‚/Ú‡ÈÏÂ‡
[CD DISP, CLOCK/TIMER] ......................................................... 7, 12
{ äÌÓÔÍË Ò ˆËÙ‡ÏË Ë Á͇̇ÏË
X10, 1–9, 0, A–Z, SPACE!”#] ..................................................... 7-10
[X
| äÌÓÔÍË ÔÓÔÛÒ͇/ÔÓËÒ͇ CD, ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË ÎÂÌÚ˚ ‚
H.BASS ÔflÏÓÏ/Ó·‡ÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË, ̇ÒÚÓÈÍË/‚˚·Ó‡
Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡, „ÛÎËÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË, ÍÛÒÓ‡
[g, REW/3, CURSOR, f, 4/FF, CURSOR ] ........... 8-12
4 1 } äÌÓÔ͇ ‚‚Ó‰‡ [ENTER] ............................................................... 8, 9
V äÌÓÔ͇ ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ÔÓËÒ͇ Á‡„ÓÎӂ͇
[TITLE SEARCH] ............................................................................... 9
0 äÌÓÔ͇ ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇ [MUTING] ....................................... 13
1 äÌÓÔ͇ ‚˚·Ó‡ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ‡
[PRESET EQ] .................................................................................. 13 5
RQT7797
àÌÙÓχˆËfl Ó ‰ËÒÍÂ
Выбор ‰ËÒ͇ àÌÙÓχˆËfl Ó ÙÓχÚ MP3
ùÚÓÚ ‡ÔÔ‡‡Ú ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‡Û‰ËÓ CD-R Ë CD-RW Этот аппарат может воспроизводить файлы формата MP3,
ÙÓχڇ MP3 Ë CD-DA (ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ), ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË записанные на дисках CD-R/CD-RW с помощью компьютера.
Á‡‚Â¯ÂÌ˚ (ÔÓˆÂÒÒ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎflÏ Файлы рассматриваются как дорожки, и папки
CD-R/CD-RW ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‡Û‰ËÓ CD-R Ë CD-RW) ÔË рассматриваются как альбомы.
Á‡‚Â¯ÂÌËË Á‡ÔËÒË. Этот аппарат способен осуществлять доступ к 999 дорожкам,
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â= CD-R Ë 255 альбомам и 20 сессиям.
РУССКИЙ ЯЗЫК

CD-RW ËÁ-Á‡ ÛÒÎÓ‚ËÈ Á‡ÔËÒË.


Когда создаются файлы формата MP3 для
íËÔ ‰ËÒ͇ ãÓ„ÓÚËÔ é·ÓÁ̇˜ÂÌËÂ, ËÒÔÓθÁÛÂÏÓ воспроизведения на этом аппарате
‚ ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË
Audio CD Формат диска
CD Диски должны соответствовать формату ISO9660 уровень 1
или 2 (за исключением расширенных форматов).
CD-R/RW – CD MP3 Формат файла
(ᇂËÒËÚ ÓÚ ÙÓχڇ Á‡ÔËÒË Файлы формата МР3 должны иметь расширение “.MP3” или
A ÒÏ. ‚˚¯Â) “.mp3”. Например:
Чтобы воспроизводить в определенном
Не следует; порядке 001
• пользоваться дисками неправильной формы. Поставьте в начале имен папок и файлов
• приклеивать дополнительные этикетки и 3-значные номера (префиксы) в порядке, в
001.mp3

xx x
xx x
xx

xx x
xx x
x
xx

xx
XXXX XXXX XXXXX XXXX XX x

x
x xx x xxx xx

x
xx x

xx
XXXX XXXX XXXXX xxxxxxx x xx
XXXX XXXX XXXXX

002.mp3
xxxxxxx
XXXX XXXX

наклейки. котором Вы хотите воспроизводить их. Файлы 003.mp3


• пользоваться дисками с отстающими этикетками и наклейками могут не записаться в номерном порядке, если 002
или с выступающим из-под этикетки или нaклeйки клеем. префиксы имеют разное количество цифр.
• прикреплять защищающие от царапин покрытия или другие Например: 1track.mp3, 2track.mp3, 10track.mp3. 003
001.mp3
002.mp3
принадлежности такого рода. Однако некоторое записывающее 003.mp3

• писать на ‰ËÒ͇ı. программное обеспечение также может 001.mp3


004.mp3

• чистить диски с использованием жидкостей. (Протирайте вызвать запись в другом порядке. 002.mp3
003.mp3
сухой мягкой тканью.)
• использовать диски c ˝ÚËÍÂÚ͇ÏË, ̇Ô˜‡Ú‡ÌÌ˚ÏË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ãˈÂÌÁËfl ̇ ÚÂıÌÓÎӄ˲ ‰ÂÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl Á‚Û͇ MPEG Layer-3
ÔËÌÚÂÓ‚, Ëϲ˘ËıÒfl ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ. ÔÓÎÛ˜Â̇ ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Fraunhofer IIS Ë Thomson multimedia.

óÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl Ограничения на воспроизведение формата MP3


ÇÒ„‰‡ ‚˚ÔÓÎÌflÈÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·: • Этот аппарат не совместим с пакетным форматом записи.
• ᇄÛʇÈÚ ‚ ÎÓÚÓÍ ÚÓθÍÓ 1 ‰ËÒÍ. • Когда данные обоих форматов MP3 и CD-DA записаны на диск с
• ÇÒ„‰‡ ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ˜ẨÊÂ ÔÂ‰ Á‡„ÛÁÍÓÈ ËÎË Á‡ÏÂÌÓÈ некоторым количеством сессий:
‰ËÒÍÓ‚. Ç˚ Ì ÏÓÊÂÚ ÏÂÌflÚ¸ ‰ËÒÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl • Если первая сессия содержит записи в формате
‰ËÒ͇. MP3, аппарат будет воспроизводить начиная с
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ Ì‡ Ó‚ÌÓÈ „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. формата MP3, выполненного в этой сессии, и до
• èÂ‰ ÔÂÂÏ¢ÂÌËÂÏ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚Ò„‰‡ ‚˚„ÛʇÈÚ ‚Ò ‰ËÒÍË. сессии перед первой записью в формате CD-DA.
çÂ: • Если первая сессия содержит записи в формате CD-DA,
• Устанавливайте на стопку журналов, наклонные поверхности аппарат будет воспроизводить только записи, выполненные
и т.д. в этой сессии. Последующие сессии будут проигнорированы.
• Перемещайте систему во время открывания/закрывания лотка • Некоторые файлы формата МР3 не могут воспроизводиться
или когда он загружен. из-за состояния диска или условий записи.
• Помещайте ничего, кроме ‰ËÒ͇, в лоток. • Записи не обязательно будут воспроизводиться в порядке, в
котором Вы записали их.
• Используйте чистящие ‰ËÒÍË или ‰ËÒÍË, которые сильно • ÅÛÍ‚˚ ÌËÊÌÂ„Ó „ËÒÚ‡ ·Û‰ÛÚ ‚˚҂˜˂‡Ú¸Òfl Í‡Í ·ÛÍ‚˚
покороблены или треснуты.
• Отсоединяйте сетевой шнур от бытовой розетки переменного ‚ÂıÌÂ„Ó „ËÒÚ‡.
тока во время операции замены ‰ËÒ͇.

ÑËÒÍË
éÒÌÓ‚ÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË CD MP3

è‡ÛÁ‡ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [c, OPEN/ AK330 AK230


ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl CLOSE], ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÎÓÚÓÍ.
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ :/J, CD]. ÄÔÔ‡‡Ú ‚Íβ˜ËÚÒfl.
ëÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ ᇄÛʇÈÚ ‰ËÒÍË Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚
˝ÚËÍÂÚ͇ ·˚· Ó·‡˘Â̇ ‚‚Âı.
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ. óÚÓ·˚ Á‡„ÛÁËÚ¸ ‰ËÒÍË ‚ ‰Û„ËÂ
[:/J, CD] ÎÓÚÍË, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [1] – [5],
èÓÔÛÒÍ/èÓËÒÍ ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÎÓÚÓÍ, ‡ Á‡ÚÂÏ à̉Ë͇ÚÓ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‰ËÒ͇
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [c, OPEN/CLOSE].
óÚÓ·˚ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
[g/REW/3] ËÎË [f/FF/4]. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [c, OPEN/CLOSE] ‰Îfl Á‡Í˚ÚËfl ÎÓÚ͇.
MP3 ÑËÒÔÎÂÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÔÛÒ͇ ‚
ÂÊËÏ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË (ÔËÏÂ): 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [1]–[5], ˜ÚÓ·˚
AK330 AK230
‚ÓÒÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‰ËÒÍ.
Ç˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
íÂÍÛ˘‡fl ‰ÓÓÊ͇ [:/J, CD], ÂÒÎË ÚÂÍÛ˘ËÈ ‰ËÒÍ
fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÛÊÌ˚Ï Ç‡Ï ‰ËÒÍÓÏ.
[1]–[5]
éÒÚ‡Ìӂ͇
íÂÍÛ˘ËÈ ‡Î¸·ÓÏ
ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
• ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [L, STOP].
ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰Í (A ÒÚ. 7) Ç˚ MP3 Дисплей в режиме остановки
ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓÔÛÒÍ Í (пример):
‰ÓÓÊ͇Ï, ÍÓÚÓ˚ ÛÊ ·˚ÎË
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌ˚. “MP3”: указывает на диск, содержащий
файлы MP3
CD ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÎË AK330
Ô‡ÛÁ˚ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ‚ ̇ʇÚÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË ‰Îfl ÔÓËÒ͇.
• ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó
(A ÒÚ. 8) ËÎË ‚Ó
èÓÎÌÓÂ èÓÎÌÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ ‡Î¸·ÓÏÓ‚ ‰ÓÓÊÂÍ
ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰Í (A ÒÚ. 7) Ç˚
6 ÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓËÒÍ ÚÓθÍÓ ‚ AK230
Ô‰Â·ı ‰ÓÓÊÍË.
RQT7797
ÑËÒÍË

ÑÎfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl CD MP3


ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ Ë ‰ÓÓÊÂÍ
(îÛÌ͈Ëfl ÂÊËχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl)
a ALL-DISC: Последовательно воспроизводятся все
Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ диски с выбранного диска до

РУССКИЙ ЯЗЫК
финального диска .
b 1-SONG: Воспроизводится одна выбранная дорожка на
DISP, –DEMO выбранном диске.
c 1-ALBUM: MP3 Воспроизводится один выбранный альбом
на выбранном диске.
d 1-DISC
RANDOM: ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ó‰ËÌ ‚˚·‡ÌÌ˚È ‰ËÒÍ ‚
CD DISP ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
DISC e ALL-DISC
RANDOM: CD ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‚Ò Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ ‰ËÒÍË
Кнопки с ‚ ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
PLAY MODE f 1-DISC: ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ó‰ËÌ ‚˚·‡ÌÌ˚È ‰ËÒÍ.
цифрами
g 1-ALBUM
:/J, CD
RANDOM: MP3 ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ó‰ËÌ ‚˚·‡ÌÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ
L, CLEAR ‚ ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
ALBUM ( или ) èÓ‰„ÓÚӂ͇: ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [:/J, CD], ‡ Á‡ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ [L, CLEAR].
H.BASS
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [PLAY MODE], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÌÛÊÌ˚È ÂÊËÏ.
Воспроизведение с пропуском MP3 ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇ÊËχÂÚ ÍÌÓÔÍÛ:
альбома CD a ALL-DISC b 1-SONG d 1-DISC RANDOM

íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì f 1-DISC e ALL-DISC RANDOM


MP3
Во время воспроизведения или в режиме остановки
a ALL-DISC b 1-SONG c 1-ALBUM d 1-DISC RANDOM
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ALBUM ( или )], чтобы выбрать
нужный альбом. f 1-DISC g 1-ALBUM RANDOM
При выборе в режиме остановки (пример):
AK330 AK230 ALL-DISC RANDOM CD
íÂÍÛ˘ËÈ ‡Î¸·ÓÏ ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [:/J, CD], ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ.
ALL-DISC/1-DISC/1-DISC RANDOM CD MP3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [DISC], ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
[1]–[5], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ‰ËÒÍ.
óËÒÎÓ ‰ÓÓÊÂÍ ‚ 燘ÌÂÚÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ.
ÚÂÍÛ˘ÂÏ ‡Î¸·ÓÏ 1-ALBUM/1-ALBUM RANDOM MP3
Дисплей CD CD MP3 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [DISC], ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
[1]–[5], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ‰ËÒÍ.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ÂÊËÏ ‰ËÒÔÎÂfl CD. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ALBUM ( ËÎË )], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÎË ‚ ÂÊËÏ ԇÛÁ˚ ‡Î¸·ÓÏ.
ç‡ ÔÛθÚ Ñì: ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [CD DISP]. ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇˜ÌÂÚÒfl Ò ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‡Î¸·Óχ.
AK230 ç‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ: ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [DISP, –DEMO]. 1-SONG
CD
Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку:
1 Нажмите кнопку [DISC] и кнопку [1]–[5], чтобы
CD выбрать диск.
Оставшееся время Истекшее время
воспроизведения воспроизведения 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË Ò ˆËÙ‡ÏË, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
‰ÓÓÊÍÛ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ‰ËÒÍÂ.
MP3 óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ 2-Á̇˜ÌÛ˛ ‰ÓÓÊÍÛ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [>10],
a Оставшееся время b Название альбома c Название Á‡ÚÂÏ ‰‚ ˆËÙ˚.
воспроизведения дорожки ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇˜ÌÂÚÒfl Ò ‚˚·‡ÌÌÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
MP3
g Истекшее f Имя e Имя d Имя
время исполнителя названия альбома 1 Нажмите кнопку [DISC] и кнопку [1]–[5], чтобы
воспроизведения ID3 ID3 ID3
выбрать диск.
Пример: a Оставшееся время воспроизведения 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ALBUM ( ËÎË )], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
‡Î¸·ÓÏ.
AK330 AK230 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË Ò ˆËÙ‡ÏË, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
‰ÓÓÊÍÛ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ‡Î¸·ÓÏÂ.
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ 2-Á̇˜ÌÛ˛ ‰ÓÓÊÍÛ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [>10],
èËϘ‡ÌË Á‡ÚÂÏ ‰‚ ˆËÙ˚.
CD óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ 3-Á̇˜ÌÛ˛ ‰ÓÓÊÍÛ, ‰‚‡Ê‰˚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
[>10], Á‡ÚÂÏ ÚË ˆËÙ˚.
• Когда воспроизводится дорожка с номером 25 или больше, Воспроизведение начнется с выбранной дорожки.
дисплей оставшегося времени воспроизведения показывает
“– –:– –”. Чтобы остановить воспроизведение
MP3 Нажмите кнопку [L, CLEAR].
• Когда название длиннее, чем 8 знаков, оно будет äÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl
прокручиваться по дисплею. Если Вы выберите режим из íÂÍÛ˘ÂÈ ÂÊËÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰Ó
b-f (см. выше), прокручивание будет снова начинаться ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÓÌ Ì ·Û‰ÂÚ ËÁÏÂÌÂÌ, ‰‡Ê ÂÒÎË ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl.
каждые 3 секунды. Финальный диск
• Индикация “NO ID3” высвечивается, если названия с тегами Например, если воспроизведение начинается с диска 4, то диск
ID3 не были введены. 3 будет “финальным диском”.
• Максимальное количество ‚˚҂˜˂‡ÂÏ˚ı знаков: Порядок продвижения: Диск 4z5z1z2z3
Название альбома/дорожки: 31
Имя альбома/названия/исполнителя ID3: 30 L MP3 Когда на дисплее появляется индикация “NOT MP3/
(ID3 является тегом, вложенным в дорожку MP3, чтобы ERROR1”
обеспечить информацию о дорожке.) Воспроизводился неподдерживаемый формат MP3. Аппарат
• Этот аппарат может высвечивать названия альбомов и пропустит такую дорожку и будет воспроизводить следующую.
дорожек с тегами ID3 (версии 1.0 и 1.1). Названия, содержащие Примечание
ÚÂÍÒÚÓ‚˚ данные, которые не поддерживаются этим • Ç˚ Ì ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÂÊËÏ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó

аппаратом, не могут высвечиваться.
ç‡Á‚‡ÌËfl, ‚‚‰ÂÌÌ˚ ‚ 2-·‡ÈÚÓ‚ÓÈ ÍÓ‰ËÓ‚ÍÂ, Ì ÏÓ„ÛÚ
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ò ÙÛÌ͈ËÂÈ ÂÊËχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. 7
‚˚҂˜˂‡Ú¸Òfl Ô‡‚ËθÌÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.
• MP3 Во время ÂÊËχ 1-ALBUM, пропуск дорожки может быть
выполнен только в пределах текущего альбома. RQT7797
ÑËÒÍË
• Чтобы проверить содержание программы
Нажмите кнопку [g, REW/3] или [f, 4/FF].
ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇ÊËχÂÚ ÍÌÓÔÍÛ:
CD Ç˚҂˜˂‡ÂÚÒfl ÌÓÏÂ ‰ÓÓÊÍË Ë ÌÓÏÂ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ:
DISC
PROGRAM AK330 AK230
Кнопки с
Номер в программе
РУССКИЙ ЯЗЫК

цифрами
REPEAT
DEL :/J, CD

L, CLEAR Номер ‰ÓÓÊÍË


CURSOR ( или ),
g, REW/3, MP3 Ç˚҂˜˂‡ÂÚÒfl ÌÓÏÂ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ, ‡ Á‡ÚÂÏ ÌÓÏÂ ‡Î¸·Óχ
ALBUM ( или ) f, 4/FF Ë ÌÓÏÂ ‰ÓÓÊÍË.
INTRO ENTER • Чтобы дополнить программу
H.BASS
CD Выполните действия пунктов 2 и 3.
MARKER TITLE SEARCH MP3 Выполните действия пунктов 2~4.
• Чтобы очистить последнюю дорожку
Нажмите кнопку [DEL].
• Чтобы очистить все дорожки
Нажмите кнопку [L, CLEAR].
Программное воспроизведение CD MP3 èÓ͇ ÏË„‡ÂÚ Ë̉Ë͇ˆËfl “CLEAR ALL”, ÒÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ,
˜ÚÓ·˚ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ‚Ò ‰ÓÓÊÍË.
Вы можете запрограммировать до 24 дорожек.
íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì Примечание
•Вы не можете программировать дорожки формта CD-DA
CD вместе с дорожками формата MP3.
:/J
Подготовка: Нажмите кнопку [: J, CD], а затем кнопку [L, CLEAR]. •MP3 Память программы очищается, когда Вы меняете диск
1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [PROGRAM]. или открываете лоток диска.
Ç˚҂˜˂‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “PGM”. •MP3 Вы не можете запрограммировать более одного диска
для формата MP3.
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [DISC] Ë ÍÌÓÔÍÛ [1]–[5], ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸ ‰ËÒÍ. èÓ‚ÚÓÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË CD MP3
3 Ç˚·ÂËÚ ‰ÓÓÊÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ˆËÙ‡ÏË.
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ 2-Á̇˜Ì˚È ‡Î¸·ÓÏ, ̇ÊÏËÚ ӉËÌ ‡Á ÍÌÓÔÍÛ íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
[X10], Á‡ÚÂÏ ‰‚ ˆËÙ˚.
èÓ‚ÚÓËÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÛÌÍÚÓ‚ 2 Ë 3, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [REPEAT] ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl.
‰Û„Ë ‰ÓÓÊÍË. Ç˚҂˜˂‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “ ”.
4 Нажмите кнопку [ :/ J, CD] , ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [REPEAT], ˜ÚÓ·˚ Ó˜ËÒÚËÚ¸ Ë̉Ë͇ˆË˛ “ ”.
MP3
Подготовка: èËϘ‡ÌËÂ
1. Нажмите кнопку [DISC] и кнопку [1]–[5], чтобы выбрать диск. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÂÊËÏ ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ò
2. Нажмите кнопку [L, CLEAR]. ÙÛÌ͈ËflÏË ÂÊËχ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl (A ÒÏ. ÒÎÒ‚‡)
Ë ÂÊËχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. (A ÒÚ. 7)
1 Нажмите кнопку [PROGRAM].
Появляется индикация “PGM”. Маркировка дорожки CD MP3
2 Нажмите кнопку [ALBUM ( или )] , чтобы выбрать
альбом. Вы можете отметить одну дорожку на загруженных дисках так,
Чтобы непосредственно выбрать альбом, после нажатия что Вы позже можете начать воспроизведение с них.
кнопки [ALBUM ( или )] нажмите кнопки с цифрами.
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ 2-Á̇˜Ì˚È ‡Î¸·ÓÏ, ̇ÊÏËÚ ӉËÌ ‡Á ÍÌÓÔÍÛ
íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
[X10], Á‡ÚÂÏ ‰‚ ˆËÙ˚.
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ 3-Á̇˜Ì˚È ‡Î¸·ÓÏ, ‰‚‡Ê‰˚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
Чтобы маркировать дорожку
[X10], Á‡ÚÂÏ ÚË ˆËÙ˚.
3 Нажмите кнопку [ g, REW/3] или [f, 4/FF], 1 Во время воспроизведения или в режиме остановки
чтобы выбрать дорожку. Выберите нужную Вам дорожку.
Чтобы непосредственно выбрать дорожку, после (A ÒÚ. 6, “éÒÌÓ‚ÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË –èÓÔÛÒÍ/èÓËÒÍ”).
нажатия кнопки [ g, REW/3] или [f, 4/FF] нажмите 2 Удерживайте кнопку [MARKER] до тех пор, ÔÓ͇
кнопки с цифрами.
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ 2-Á̇˜ÌÛ˛ ‰ÓÓÊÍÛ, ̇ÊÏËÚ ӉËÌ ‡Á ÍÌÓÔÍÛ
индикация “STORING” не замигает на дисплее.
Выбранная дорожка сохраняется на маркере текущего диска.
[X10], Á‡ÚÂÏ ‰‚ ˆËÙ˚.
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ 3-Á̇˜ÌÛ˛ ‰ÓÓÊÍÛ, ‰‚‡Ê‰˚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Примечание
[X10], Á‡ÚÂÏ ÚË ˆËÙ˚.
Если дорожка уже сохранена на маркере, то он будет заменен в
4 Нажмите кнопку [ENTER]. следующий раз, когда Вы сохраните новую дорожку на том же
Повторите действия пунктов 2~4, чтобы запрограммировать маркере.
другие дорожки.
5 Нажмите кнопку [ :/ J, CD], чтобы начать Чтобы вызвать номер маркированной дорожки на
воспроизведение. текущем диске
Во время воспроизведения или в режиме остановки
Чтобы выйти из режима программирования
Нажмите кнопку [PROGRAM] в режиме остановки.
Нажмите кнопку [MARKER], чтобы вызвать маркер.
(Вы можете воспроизвести Вашу программу, нажав кнопку Воспроизведение начинается с вызванной дорожки.
[PROGRAM], а затем кнопку [:/J, CD].)
Примечание
Вы можете выполнить следующие действия, пока
высвечивается индикация “P” • Индикация “NO MARKER” указывает, что маркер на этом диске
пуст.
AK330 AK230 • Память маркера очищается, когда Вы открываете лоток диска.
• Ç˚ Ì ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÎË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚
ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
8
RQT7797
Функция INTRO MP3
Чтобы отменить в середине процесса
(Сканирование альбома) Нажмите кнопку [L, CLEAR].
Вы можете найти альбом путем прослушивания первой дорожки Когда нет совпадений для искомого ключевого слова, дисплей
всех альбомов на текущем диске в течение 10 секунд каждой. показывает индикацию “NOT FOUND”.

íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì Примечание

РУССКИЙ ЯЗЫК
Подготовка: Нажмите кнопку [: J , CD], а затем кнопку
: /J Ç˚ Ì ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛ ÔÓËÒ͇ ̇Á‚‡ÌËfl ‚Ó ‚ÂÏfl
[L, CLEAR]. ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÎË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚
ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
1 Нажмите кнопку [INTRO].
Активизируется функция INTRO. Ввод знаков
(Функция INTRO отменяется после воспроизведения
первой дорожки последнего альбома на текущем диске.) Вы можете ввести ключевое слово длинной до 8 знаков для
поиска ̇Á‚‡ÌËfl альбома/дорожки. Вы можете ввести только
2 Пока воспроизводится нужный Вам альбом, заглавные буквы, но аппарат ищет также прописные буквы.
:/J, CD].
нажмите кнопку [:
Воспроизведение продолжается с первой дорожки альбома. íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
1 Нажмите кнопки с цифрами, чтобы выбрать нужный
Чтобы остановить в середине процесса, нажмите кнопку знак.
[INTRO] или [9, CLEAR].
Знаки приписаны к кнопкам с цифрами:
Примечание
Кнопки с Знаки Кнопки Знаки
Ç˚ Ì ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó
цифрами цифрами
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÎË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
1 1 6 MNO6
Функция поиска названия MP3 2 ABC2 7 PQRS7
Вы можете осуществить поиск ÌÛÊÌÓ„Ó(ÓÈ) Вам ‡Î¸·Óχ/‰ÓÓÊÍË 3 DEF3 8 TUV8
по ключевому слову (части названия). 4 GHI4 9 WXYZ9
5 JKL5 0 0
Поиск названия ‡Î¸·Óχ/‰ÓÓÊÍË >10 ÔÓ·ÂÎ !”#$ %&’()∗+,– ./:;=?_ `
íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÔÓËÒÍ ‰Îfl ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ “ < ” ËÎË “ > ” Ò
: /J
Подготовка: Нажмите кнопку [: J , CD], а затем кнопку ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚‚Ó‰‡ “ ( ” ËÎË “ ) ”.
[L, CLEAR]. Каждый раз, когда нажимается кнопка с цифрой, знаки
1 ÑÎfl ÔÓËÒ͇ ̇Á‚‡ÌËfl ‡Î¸·Óχ изменяются.
Нажмите один раз кнопку [TITLE SEARCH]. Например, каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку [2]:
ÑÎfl ÔÓËÒ͇ ̇Á‚‡ÌËfl ‰ÓÓÊÍË A B C 2
Нажмите два раза кнопку [TITLE SEARCH].
2 ǂ‰ËÚ Á̇ÍË Íβ˜Â‚Ó„Ó ÒÎÓ‚‡ ̇Á‚‡ÌËfl. ëÔˆˇθÌ˚ Á̇ÍË ·Û‰ÛÚ ‚˚҂˜˂‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
(A ÒÏ. ÒÔ‡‚‡: “Ç‚Ó‰ Á̇ÍÓ‚”)
Дисплей Дисплей
Знаки Знаки
3 Нажмите кнопку [ENTER]. основного аппарата основного аппарата
燘Ë̇ÂÚÒfl ÔÓËÒÍ Ì‡Á‚‡ÌËfl. ! ,
Ç˚҂˜˂‡ÂÚÒfl ̇Á‚‡ÌËÂ, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛˘Â ÛÒÎÓ‚ËflÏ. ” –
èÓËÒÍ Ì‡Á‚‡ÌËfl ‡Î¸·Óχ # .
åË„‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Û͇Á‡Ú¸ ÂÊËÏ
AK330 ÔÓËÒ͇ ̇Á‚‡ÌËfl ‡Î¸·Óχ $ /
% :
\ & ;
’ =
( ?
ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛˘Â ÛÒÎÓ‚ËflÏ
) _
AK230
∗ `
åË„‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Û͇Á‡Ú¸ ÂÊËÏ ÔÓËÒ͇ ̇Á‚‡ÌËfl ‡Î¸·Óχ
+

\
çÂÍÓÚÓ˚ Á̇ÍË ÏÓ„ÛÚ ‚˚‚˜˂‡Ú¸Òfl ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ËÁ-Á‡
ÙÓχڇ Á‡ÔËÒË/ËÒÔÓθÁÛÂÏÓ„Ó ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl.
ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛˘Â ÛÒÎÓ‚ËflÏ
2 Нажмите кнопку [CURSOR ], чтобы ввести знак.
èÓËÒÍ Ì‡Á‚‡ÌËfl ‰ÓÓÊÍË åË„‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Û͇Á‡Ú¸ ÂÊËÏ Повторите действия пунктов 1~2, чтобы завершить
AK330 ÔÓËÒ͇ ̇Á‚‡ÌËfl ‰ÓÓÊÍË ключевое слово.

\ L Редактирование ключевых слов


Чтобы переместить курсор
Нажмите кнопку [CURSOR ( или )].
ç‡Á‚‡ÌË ‰ÓÓÊÍË, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛˘Â ÛÒÎÓ‚ËflÏ
AK230 Удаление знака
åË„‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Û͇Á‡Ú¸ ÂÊËÏ ÔÓËÒ͇ ̇Á‚‡ÌËfl ‰ÓÓÊÍË 1. Передвиньте курсор на знак, подлежащий удалению.
2. Нажмите кнопку [DEL].
\
ꉇÍÚËÓ‚‡ÌË Á͇̇
1. èÂÂÏÂÒÚËÚ ÍÛÒÓ ̇ Á̇Í, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ç‡Á‚‡ÌË ‰ÓÓÊÍË, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛˘Â ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÍÚËÓ‚‡Ú¸.
2. ǂ‰ËÚ Ô‡‚ËθÌ˚È Á̇Í.
óÚÓ·˚ ÒÌÓ‚‡ ÔÓ͇Á‡Ú¸ ̇Á‚‡ÌËÂ, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛˘Ë ÛÒÎÓ‚ËflÏ
Нажмите кнопку [ENTER].
óÚÓ·˚ ÔÓ͇Á‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ/Ô‰˚‰Û˘ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÓËÒ͇
Нажмите кнопку [f, 4/FF] (ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ) или
[ g, REW/3] (Ô‰˚‰Û˘ËÈ).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [:/J, CD], ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ
Ò Ì‡È‰ÂÌÌÓ„Ó ‡Î¸·Óχ/‰ÓÓÊÍË.
ÑÎfl ÂÊËχ ÔÓËÒ͇ ‡Î¸·Óχ, ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇˜Ë̇ÂÚÒfl Ò
ÔÂ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË ‚ ‡Î¸·ÓÏÂ. 9
(Режим поиска названия отменяется.)
RQT7797
P‡‰ËÓ

ç‡ÒÚÓÈ͇ Ò Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
g/REW/3,
f/FF/4 íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‰‚‡ ÒÔÓÒÓ·‡ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Òڇ̈ËÈ.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl : è‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰Îfl
Ô‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÒÂı Òڇ̈ËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÂÚ ÔËÌflÚ¸
РУССКИЙ ЯЗЫК

TUNER, BAND L, STOP Ú˛ÌÂ.


a, REC DECK 1/2 êۘ̇fl Ô‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ : åÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Òڇ̈ËË Ë
Ëı ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‰Îfl
c DECK1 DECK2 c Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
:, TAPE Ç Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓ‚ óå Ë Äå ÏÓÊÌÓ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‰Ó 15
:/J, CD Òڇ̈ËÈ.
èÓ‰„ÓÚӂ͇:
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [TUNER, BAND], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë̉Ë͇ˆË˛ “FM”
DISC ËÎË “AM”.
PROGRAM
Кнопки с
PLAY MODE
цифрами
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl Ô‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇
Ç˚ÔÓÎÌËÚ ˝ÚË ÓÔÂ‡ˆËË ÓÚ‰ÂθÌÓ ‰Îfl óM Ë ÄM ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇.
TUNER, BAND èÓ‰„ÓÚӂ͇: ç‡ÒÚÓÈÚ ڲÌÂ ̇ ˜‡ÒÚÓÚÛ, Ò ÍÓÚÓÓÈ Ç˚ ıÓÚËÚÂ
̇˜‡Ú¸ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ.
ALBUM ( или ) g, REW/3, ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ [PROGRAM] ‰Ó ÚÂı ÔÓ,
f, 4/FF ÔÓ͇ Ì ̇˜ÌÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ˜‡ÒÚÓÚ‡.
H.BASS

AK330

AK230

P‡‰ËÓ
Pۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ í˛ÌÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ ‚ÒÂı Òڇ̈ËÈ,
ÍÓÚÓ˚ ÓÌ ÏÓÊÂÚ ÔËÌËχڸ, ̇ ͇̇Î˚ ‚ ‚ÓÒıÓ‰fl˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛
1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [TUNER, BAND], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·p‡Ú¸ Á‡ÔÓÏÌÂÌÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛.
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ.
ÄÔÔ‡‡Ú ‚Íβ˜ËÚÒfl.
ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇ÊËχÂÚ ÍÌÓÔÍÛ: êۘ̇fl Ô‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇
FM AM èÓËÁ‚Ó‰ËÚ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Òڇ̈ËÈ ÔÓ Ó˜Â‰Ë.
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [PLAY MODE] ̇ ÔÛθÚ Ñì, ˜ÚÓ·˚ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [PROGRAM], ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [g,
‚˚·‡Ú¸ Ë̉Ë͇ˆË˛ “MANUAL”. REW/3] ËÎË [ f, 4/FF ] ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÌÛÊÌÛ˛
ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇ÊËχÂÚ ÍÌÓÔÍÛ: ÒÚ‡ÌˆË˛.
MANUAL PRESET 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [PROGRAM], ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
3 ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl ÍÌÓÔÍÛ [ g, REW/3] ËÎË [ f, 4/FF ] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ͇̇·.
[g/REW/3] ËÎË [f/FF/4], ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË ÒÚ‡ÌˆË˛. 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [PROGRAM].
àÁÏÂÌÂÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ ̇ȉÂ̇ Òڇ̈Ëfl Ò ÖÒÎË Ì‡ ͇̇ΠÔÓ‚ÚÓÌÓ Ô‰ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Òڇ̈Ëfl, ÚÓ
ÛÒÚÓȘ˂˚Ï ÔËÂÏÓÏ. Ô‰˚‰Û˘‡fl Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ̇fl ̇ ˝ÚÓÚ Í‡Ì‡Î Òڇ̈Ëfl ÒÚË‡ÂÚÒfl.
ÑÎfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓËÒ͇ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [g/REW/3]
ËÎË [f/FF/4].
Ç˚·Ó ͇̇ÎÓ‚
Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒËθÌ˚ı ÔÓÏÂı Òڇ̈Ëfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì ̇ȉÂ̇.
ç‡ÊËχÈÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÍÌÓÔÍÛ [ g/REW/3] ËÎË [ f/FF/4], ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË Ò ˆËÙ‡ÏË, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î.
˜ÚÓ·˚ ̇ÒÚÓËÚ¸Òfl ¯‡„ Á‡ ¯‡„ÓÏ. óÚÓ·˚ ‚‚ÂÒÚË 2-Á̇˜Ì˚È Í‡Ì‡Î, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [X10], Á‡ÚÂÏ ‰‚Â
èpË Ì‡ÒÚpÓÈÍ ̇ p‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ Á‡„Óp‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl ˆËÙ˚.
“TUNED”. AK330 AK230
èpË ÔpËÂÏ óå-ÒÚÂpÂÓÔpÓ„p‡ÏÏ˚ „ÓpËÚ Ë̉Ë͇ˆËfl “ST”.

ÖÒÎË ‚ óå-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÒÎ˚¯ÂÌ ÒËθÌ˚È ¯ÛÏ


íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
ì‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ [PLAY MODE], ˜ÚÓ·˚ ‚˚Ò‚ÂÚËÚ¸
Ë̉Ë͇ˆË˛ “MONO”. àãà
Ç˚·Ë‡ÂÚÒfl ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ Ë ÔÓÏÂıË ÛÏÂ̸¯‡˛ÚÒfl, 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [PLAY MODE], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÂÒÎË ÔËÂÏ Ò··˚È. Ë̉Ë͇ˆË˛ “PRESET”.
ëÌÓ‚‡ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ [PLAY MODE], ˜ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ g, REW/3] ËÎË [ f, 4/FF ],
êÂÊËÏ “MONO” Ú‡ÍÊ ÓÚÏÂÌflÂÚÒfl, ÂÒÎË ËÁÏÂÌflÂÚÒfl ˜‡ÒÚÓÚ‡. ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î.
Примечание
Звук на мгновение прерывается, если Вы загружаете/выгружаете
ленты во время прослушивания радиовещания в АМ-диапазоне.

10
RQT7797
Подсоединение дополнительных антенн
Если качество приема радиостанций плохое, используйте наружную антенну.
Примечание
Отсоединяйте наружную антенну, когда аппарат не используется. Не используйте наружную антенну во время грозы.
Наружная ЧМ-антенна Наружная AМ-антенна

РУССКИЙ ЯЗЫК
наружная AM-антенна (не прилагается)
Наружная ЧМ-антенна 5-12м
ᇉÌflfl (не прилагается)
Ô‡ÌÂθ ˝ÚÓ„Ó
‡ÔÔ‡‡Ú‡ 1
Коаксиальный кабель 75 Ом Pамочнaя AM-
ᇉÌflfl
(не прилагается) антеннa
Ô‡ÌÂθ ˝ÚÓ„Ó 2
(прилагается)
‡ÔÔ‡‡Ú‡
• Отсоедините ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ЧМ-антенну.
• Антенна должна быть установлена квалифицированным Протяните отрезок провода с виниловой изоляцией
горизонтально вдоль окна или через другое удобное место.
специалистом.
Оставьте рамочную антенну подсоединенной.

ä‡ÒÒÂÚ˚
ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ
ÑÎfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ͇ÒÒÂÚ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÎË·Ó ‰ÂÍÛ ÑÎfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ̇ ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ ÎÂÌÚ˚, ÔÂ‚ÂÌËÚÂ
1, ÎË·Ó ‰ÂÍÛ 2. ÎÂÌÚÛ Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [:, TAPE].
àÒÔÓθÁÛÈÚ ͇ÒÒÂÚ˚ ÚËÔ‡ “normal position”.
ä‡ÒÒÂÚ˚ ÚËÔ‡ “high position” Ë “metal position” ÏÓ„ÛÚ óÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÎÂÌÚ˚
‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl, ÌÓ ‡ÔÔ‡‡Ú ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ L, STOP].
Ì ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ˝ÚËı ͇ÒÒÂÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÑÎfl ·˚ÒÚÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË ‚ ÔflÏÓÏ ËÎË Ó·‡ÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
ÏÂÂ. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ g/REW/3] (ÛÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚ Ó·‡ÚÌÓÏ
1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [:, TAPE]. ̇Ô‡‚ÎÂÌËË) ËÎË [ f/FF/4] (ÛÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚ ÔflÏÓÏ
ÄÔÔ‡‡Ú ‚Íβ˜ËÚÒfl. ̇Ô‡‚ÎÂÌËË).
ÖÒÎË Á‡„ÛÊÂ̇ ͇ÒÒÂÚ‡, ÚÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇˜Ë̇ÂÚÒfl ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÏÂÊ‰Û Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ÏË ‰Â͇ÏË
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË (ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ӉÌËÏ Í‡Ò‡ÌËÂÏ). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [DECK 1/2] (ÔÛÎ¸Ú Ñì: [PLAY MODE]).
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [c DECK1] ËÎË [DECK2 c] Ë Примечание
‚ÒÚ‡‚¸Ú ͇ÒÒÂÚÛ.
Передняя
• ÖÒÎË Ç˚ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ‰Û„Û˛ ‰ÂÍÛ, ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ͇ÒÒÂÚ˚ ̇
ÇÒÚ‡‚¸Ú ڇÍ, ˜ÚÓ·˚ ÒÚÓÓ̇, Ï„ÌÓ‚ÂÌË ÔÂ˚‚‡ÂÚÒfl.
ÍÓÚÓ‡fl ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl, сторона • Ленты, время вocпроизвeдeния которых превышает 100 минут,
·˚· Ó·‡˘Â̇ Í Ç‡Ï, Ë ÓÚÍ˚Ú‡fl тонкие и могут порваться или застрять в механизме.
˜‡ÒÚ¸ ÎÂÌÚ˚ ·˚· Ó·‡˘Â̇ ‚ÌËÁ. • Провисающая лента может застрять в механизме, ее
á‡ÍÓÈÚ ‰ÂʇÚÂθ ÛÍÓÈ. необходимо натянуть перед вocпроизвeдeниeм.
3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ :, TAPE], ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ • Бесконечные ленты могут запутываться в движущихся частях
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ. деки, если они используются неправильно.

á‡ÔËÒ¸
Ç˚·Ó ͇ÒÒÂÚ ‰Îfl Á‡ÔËÒË
àÒÔÓθÁÛÈÚ ͇ÒÒÂÚ˚ ÚËÔ‡ “normal”. óÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‡ÔËÒ¸
ä‡ÒÒÂÚ˚ ÚËÔ‡ “high” Ë “metal” ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl, ÌÓ ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ L, STOP].
ÒÏÓÊÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ËÎË ÒÚË‡Ú¸ Ëı.
ÖÒÎË Í‡ÒÒÂÚ‡ Á‡ÍÓ̘ËÚÒfl ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í Á‡ÍÓ̘ËÚÒfl ‰ËÒÍ
èÓ‰„ÓÚӂ͇: ÑËÒÍ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [L, STOP],
èÂÂÏÓÚ‡ÈÚ ̇˜‡Î¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ÎÂÌÚ˚ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÔËÒ¸ Ïӄ· ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ „Ó.
̇˜‡Ú¸Òfl ÌÂωÎÂÌÌÓ. ÑÎfl Á‡ÔËÒË Ì‡ ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ ͇ÒÒÂÚ˚
1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [DECK2 c] Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ͇ÒÒÂÚÛ, ̇ èÂ‚ÂÌËÚ ͇ÒÒÂÚÛ Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [a, REC].
ÍÓÚÓÛ˛ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl Á‡ÔËÒ¸.
ÇÒÚ‡‚¸Ú ڇÍ, ˜ÚÓ·˚ ÒÚÓÓ̇, ÍÓÚÓ‡fl ·Û‰ÂÚ Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸Òfl, ·˚· èËϘ‡ÌËÂ
Ó·‡˘Â̇ Í Ç‡Ï, Ë ÓÚÍ˚Ú‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÎÂÌÚ˚ ·˚· Ó·‡˘Â̇ ‚ÌËÁ. •àÁÏÂÌÂÌËfl ÛÓ‚Ìfl „ÓÏÍÓÒÚË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Á‚Û͇/ÔÓÎfl Ì ‚ÎËfl˛Ú
2 Ç˚·ÂËÚ Á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ. ̇ Á‡ÔËÒ¸.
á‡ÔËÒ¸ ‡‰ËÓ: •Ç˚ Ì ÏÓÊÂÚ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ‰ÂÍÛ 1 ‚Ó ‚ÂÏfl Á‡ÔËÒË.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÒÚ‡ÌˆË˛. (A ÒÚ. 10) •Ç˚ Ì ÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ·˚ÒÚÛ˛ ÔÂÂÏÓÚÍÛ ‚ ÔflÏÓÏ ËÎË
á‡ÔËÒ¸ ‰ËÒ͇: Ó·‡ÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ‰ÂÍ ‚Ó ‚ÂÏfl Á‡ÔËÒË Ì‡ ‰Û„Û˛.
1 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‰ËÒÍ(Ë) ÍÓÚÓ˚È(Â) Ç˚ ıÓÚËÚ Á‡ÔËÒ‡Ú¸. •èË Á‡ÔËÒË AM ‡‰Ëӂ¢‡ÌËfl Á‚ÛÍ Ì‡ Ï„ÌÓ‚ÂÌË ÔÂ˚‚‡ÂÚÒfl,
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [:/J, CD], ‡ Á‡ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ [L, STOP]. ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇˜Ë̇ÂÚÂ Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚ Á‡ÔËÒ¸.
2 èÓ‰„ÓÚÓ‚¸Ú ÌÛÊÌ˚È ÂÊËÏ Á‡ÔËÒË ‰ËÒÍÓ‚.
íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì è‰ÓÚ‚‡˘ÂÌË ÒÚË‡ÌËfl
• ÑÎfl Á‡ÔËÒË Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÓÓÊÂÍ
ç‡ ÒÚ. 8, ‡Á‰ÂÎ “èÓ„‡ÏÏÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË”, àÒÔÓθÁÛÈÚ ÓÚ‚ÂÚÍÛ ËÎË ÔÓ‰Ó·Ì˚È Ô‰ÏÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÎÓÏËÚ¸
‚˚ÔÓÎÌËÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÛÌÍÚÓ‚: ÎÂÔÂÒÚÓÍ.
CD 1 ~ 3
MP3 1 ~ 4 ëÚÓÓ̇ Ä
• ÑÎfl Á‡ÔËÒË ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚/‰ÓÓÊÂÍ
1. Нажмите кнопку [PLAY MODE], чтобы выбрать
нужный режим. (A ÒÚ. 7) ãÂÔÂÒÚÓÍ ‰Îfl ÒÚÓÓÌ˚ B ãÂÔÂÒÚÓÍ ‰Îfl ÒÚÓÓÌ˚ Ä
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [DISC], ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
[1]–[5], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ‰ËÒÍ. óÚÓ·˚ ÒÌÓ‚‡ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ̇ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÈ Í‡ÒÒÂÚÂ
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‰ËÒÍ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ.
3. MP3 ÑÎfl ÂÊËχ 1-ALBUM Ë ÂÊËχ 1-SONG:d á‡ÍÓÈÚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÎÂÈÍÓÈ ÎÂÌÚ˚.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ALBUM ( ËÎË )], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
‡Î¸·ÓÏ.
4. ÑÎfl ÂÊËχ 1-SONG: ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [g, REW/3]
ËÎË [f, 4/FF], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ‰ÓÓÊÍÛ.
ÑÎfl ÒÚË‡ÌËfl ͇ÒÒÂÚ˚
á‡ÔËÒ¸ Ò Í‡ÒÒÂÚ˚ ̇ ͇ÒÒÂÚÛ: 1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [:, TAPE], ‡ Á‡ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ äÎÂÈ͇fl
1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [:, TAPE], ‡ Á‡ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ [L, STOP]. [L, STOP]. ÎÂÌÚ‡
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [c DECK1] Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ͇ÒÒÂÚÛ, ÍÓÚÓÛ˛
Ç˚ ıÓÚËÚ Á‡ÔËÒ‡Ú¸. 2. ÇÒÚ‡‚¸Ú Á‡ÔËÒ‡ÌÌÛ˛ ͇ÒÒÂÚÛ ‚ ‰ÂÍÛ 2. 11
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ‰ÂÍ 1 ÌÂÚ Í‡ÒÒÂÚ˚.
3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [a, REC], ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ Á‡ÔËÒ¸. 3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [a, REC]. RQT7797
í‡ÈÏÂ˚
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ڇÈÏÂ‡
DISP, –DEMO
Головные телефоны
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl/Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ÔËÒË
(не ÔË·„‡˛ÚÒfl)
íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
AK330 Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ú‡ÈÏÂ ̇ ‚Íβ˜ÂÌË ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÂ
H.BASS ‚ÂÏfl, ˜ÚÓ·˚ ‡Á·Û‰ËÚ¸ Ç‡Ò (Ú‡ÈÏÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl), ËÎË Ì‡
РУССКИЙ ЯЗЫК

или Á‡ÔËÒ¸ ‡‰ËÓ Òڇ̈ËË ËÎË ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ (Ú‡ÈÏÂ Á‡ÔËÒË).


AK230 PHONES í‡ÈÏÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ë Ú‡ÈÏÂ Á‡ÔËÒË Ì ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
SUPER ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ‚ÏÂÒÚÂ.
SOUND EQ
VOLUME èÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË:
a, REC • ÇÍβ˜ËÚ ‡ÔÔ‡‡Ú Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ˜‡Ò˚ (A ÒÏ. Ò΂‡).
AUX • ÑÎfl Ú‡ÈÏÂ‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚¸Ú ÌÛÊÌ˚È
ÏÛÁ˚͇θÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ (͇ÒÒÂÚ‡/‰ËÒÍ/‡‰ËÓ/‚̯ÌËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ)
Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË.
rPLAY/REC • ÑÎfl Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ÔËÒË ÔÓ‚Â¸Ú ÎÂÔÂÒÚÓÍ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÒÚË‡ÌËfl
DIMMER (A ÒÚ. 11) Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ͇ÒÒÂÚÛ ‚ ‰ÂÍÛ 2 (A ÒÚ. 11). ç‡ÒÚÓÈÚÂ
AUTO OFF CLOCK/TIMER ‡‰ËÓ ÒÚ‡ÌˆË˛ (A ÒÚ. 10) ËÎË ‚˚·ÂËÚ ‚̯ÌËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ
SLEEP (A ÒÚ. 13).

1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [CLOCK/TIMER] ‰Îfl


SHIFT ÙÛÌ͈ËË Ú‡ÈÏÂ‡.
ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇ÊËχÂÚ ÍÌÓÔÍÛ:
CLOCK PLAY REC
g, REW/3,
f, 4/FF
H.BASS
MUTING rPLAY : ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ú‡ÈÏÂ‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
AK330 PRESET EQ rREC : ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ÔËÒË
H.BASS (èÂÂȉËÚÂ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ÔÛÌÍÚÛ ‚ Ú˜ÂÌË 8 ÒÂÍÛ̉)
или
AK230 2 ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ‚Íβ˜ÂÌËfl
S.SOUND EQ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [g, REW/3] ËÎË [f, 4/FF],
˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl ‚Íβ˜ÂÌËfl.
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [CLOCK/TIMER].
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ‚˚Íβ˜ÂÌËfl
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚pÂÏÂÌË èÓ‚ÚÓËÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÛÌÍÚÓ‚ 1 Ë 2.

íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [SHIFT] + [rPLAY/REC] ‰Îfl


ó‡Ò˚ ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú ‚pÂÏfl ‚ 24-˜‡ÒÓ‚ÓÏ ÙÓχÚÂ. ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Ú‡ÈÏÂ‡.
ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇ÊËχÂÚ ÍÌÓÔÍÛ:
1 ÇÍβ˜ËÚ ÔËÚ‡ÌËÂ.
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [CLOCK/TIMER], ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸ Ë̉Ë͇ˆË˛ “CLOCK”. rPLAY : ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl Ú‡ÈÏÂ‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇ÊËχÂÚ ÍÌÓÔÍÛ: rREC : ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ÔËÒË
(à̉Ë͇ÚÓ Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl, ÂÒÎË Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ÂÏÂ̇
CLOCK PLAY REC ‚Íβ˜ÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ËÎË ˜‡Ò˚.)
Предыдущая
индикация 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [f
f] ‰Îfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
3 (Ç Ú˜ÂÌË ÓÍÓÎÓ 7 ÒÂÍÛ̉) ÑÎfl ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ú‡ÈÏÂ‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
‚˚Íβ˜ÂÌ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [g, REW/3] ËÎË [ f, 4/FF],
˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl.
• í‡ÈÏÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl:
ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇˜ÌÂÚÒfl Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ÏË ÛÒÚ‡Ìӂ͇ÏË
‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl Ò Ô·‚ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÈ ‰Ó
4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [CLOCK/TIMER], ˜ÚÓ·˚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl „ÓÏÍÓÒÚ¸˛.
Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚pÂÏÂÌË. • í‡ÈÏÂ Á‡ÔËÒË:
ÄÔÔ‡‡Ú ‚Íβ˜ËÚÒfl Á‡ 30 ÒÂÍÛ̉ ‰Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÑËÒÔÎÂÈ ‚ÂpÌÂÚÒfl Í ÚÓÈ Ë̉Ë͇ˆËË, ÍÓÚÓp‡fl ·˚· ‚˚҂˜Â̇ Ò ÔË„ÎÛ¯ÂÌÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚ¸˛.
ÔÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ‚pÂÏÂÌË.

óÚÓ·˚ ‚˚Ò‚ÂÚËÚ¸ ‚ÂÏfl ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ Ú‡ÈÏÂ‡


ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [CLOCK/TIMER] Ó‰ËÌ ‡Á, ÍÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [r PLAY/REC] ‰Îfl Ó˜Ë˘ÂÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ‡
Ú‡ÈÏÂ‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
‚Íβ˜ÂÌ ËÎË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl. (ÖÒÎË Ú‡ÈÏÂ ‚Íβ˜ÂÌ, ÚÓ ÓÌ Ò‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl
ÇÂÏfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍÛ̉. ͇ʉ˚È ‰Â̸.)

èËϘ‡ÌË Для изменения установок (когда аппарат включен)


Для изменения времени воспроизведения/Á‡ÔËÒË
ê„ÛÎflÌÓ ÔÂÂÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ˜‡Ò˚ ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂʇÌËfl ÚÓ˜ÌÓ„Ó Выполните действия пунктов 1, 2 и 4.
ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl. Для изменения источника или ÛÓ‚Ìfl громкости
1. Чтобы очистить индикатор таймера с дисплея, нажмите кнопку
[SHIFT] + [rPLAY/REC].
2. Выполните изменения для источника или ÛÓ‚Ìfl громкости.
3. Выполните действия пунктов 3 и 4.
Для проверки установок
äÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚Íβ˜ÂÌ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [CLOCK/TIMER],
˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë̉Ë͇ˆË˛ “rPLAY” ËÎË “rREC”.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
í‡ÈÏÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl: ‚ÂÏfl ‚Íβ˜ÂÌËfl → ‚ÂÏfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl →
ËÒÚÓ˜ÌËÍ → ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË
í‡ÈÏÂ Á‡ÔËÒË: ‚ÂÏfl ‚Íβ˜ÂÌËfl → ‚ÂÏfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl →
ËÒÚÓ˜ÌËÍ
äÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚Íβ˜ÂÌ, ‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ‰‚‡Ê‰˚
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [CLOCK/TIMER].
ÖÒÎË Ç˚ ËÒÔÓθÁÛÂÚ ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
12 Ú‡ÈÏÂ˚
èÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ ‚˚Íβ˜ÂÌËÂÏ ‡ÔÔ‡‡Ú‡
RQT7797 Á‡„ÛÊÂ̇ Ô‡‚Ëθ̇fl ͇ÒÒÂÚ‡/‰ËÒÍ.
ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË
Подсоединения внешнего аппарата
ᇉÌflfl Ô‡ÌÂθ
R L
Примечание ˝ÚÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡
• Если Вы выключили и снова включили aппaрaт во время
работы таймера, установка времени oкoнчaния не будет (R) (L)

РУССКИЙ ЯЗЫК
активизировано. Аналоговый
• Если для работы таймера выбрано внешнее оборудование в проигрыватель
(не прилагается)
качестве источника сигнала, система включается и
подключает внешнее оборудование “AUX” как источник
сигнала. Если Вы желаете выполнить воспроизведение или • Может быть подсоединен аналоговый проигрыватель со
встроенным фоно эквалайзером.
запись с подключенного aппaрaтa, установите его таймер на
то же самое время. (См. инструкцию по эксплуатации • Относительно подробностей обращайтесь к инструкции по
эксплуатации аппарата, который подсоединяется.
подсоединенного aппaрaтa.)
• Когда подсоединяется аппараты, отличные от описанных
выше, проконсультируйтесь, пожалуйыста, с Вашим аудио
Использование таймера сна дилером.
íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì Использование внешнего аппарата
ùÚÓÚ Ú‡ÈÏÂ ‚˚Íβ˜‡ÂÚ ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÓÒΠÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
(См. выше относительно подсоединения внешнего аппарата.)
èË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ÌÛÊÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇:
1. Hажмите кнопку [AUX].
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [SLEEP], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ‚ÂÏfl (ÏËÌÛÚ˚). Аппарат включится.
Каждый раз, кoгдa Вы нaжимaeтe кнопкy: 2. Прослушивание: Выполните действия пункта 3.
SLEEP 30 SLEEP 60 SLEEP 90 SLEEP 120 SLEEP OFF Запись: Нажмите кнопку [a, REC] (начнется запись).
3. Начните воспроизведение с внешнего источника. (См.
инструкцию по эксплуатации Вашего оборудования.)
Чтобы отменить режим таймера сна
Нажмите кнопку [SLEEP], чтобы выбрать “SLEEP OFF”. Использование головных телефонов
Чтобы подтвердить оставшееся время (не прилагаются)
Нажмите Ó‰ËÌ ‡Á кнопку [SLEEP].
Ocтaвшeecя вpeмя пoявитcя пpимepнo нa 5 ÒÂÍÛ̉. Уменьшите уровень громкости и подключите гoлoвныe тeлeфoны.
Тип разъема: 3,5 мм, стерео.
Чтобы изменить установку
Нажмите кнопку [SLEEP], чтобы выбрать новую установку. Пpимeчaниe
Чтобы не повредить слух, избегайте прослушивания через
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÈÏÂ Ò̇ ‚ ÍÓÏ·Ë̇ˆËË Ò Ú‡ÈÏÂÓÏ гoлoвныe тeлeфoны в течение длительного времени.
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl/Á‡ÔËÒË. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚Íβ˜ÂÌ ÔÂ‰
ÚÂÏ, Í‡Í Ú‡ÈÏÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl/Á‡ÔËÒË Ì‡˜ÌÂÚ ÓÚÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÓÚÍβ˜ÂÌËÂ
Примечание
ÔËÚ‡ÌËfl
í‡ÈÏÂ Ò̇ ‚˚Íβ˜ËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇˜ÌÂÚ Á‡ÔËÒ¸.
íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
ÖÒÎË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚˚·‡Ì ‰ËÒÍ ËÎË
͇ÒÒÂÚ‡
䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇/Á‚ÛÍÓ‚Ó ÔÓΠÖÒÎË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÂÒflÚË ÏËÌÛÚ ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl, ÚÓ Ò ˆÂθ˛
˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÓÌ ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl.
ÖÒÎË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl Ú˛ÌÂ ËÎË ‚̯ÌËÈ
Использование встроенных установок ËÒÚÓ˜ÌËÍ AUX, ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ.
качества звука/Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [AUTO OFF].
íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì ç‡ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “AUTO OFF”.
Нажмите кнопку [PRESET EQ], чтобы выбрать установку. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl ‰‡Ê ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку: ÖÒÎË Ç˚ ‚˚·ÂËÚ ڲÌÂ ËÎË ‚̯ÌËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â
HEAVY SOFT CLEAR DISCO LIVE HALL ËÒÚÓ˜ÌË͇, Ë̉Ë͇ˆËfl “AUTO OFF” „‡ÒÌÂÚ. é̇ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÒÌÓ‚‡,
ÍÓ„‰‡ Ç˚ ‚˚·ÂÂÚ ‰ËÒÍ ËÎË Í‡ÒÒÂÚÛ.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚
ëÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË [SHIFT] + [AUTO OFF].
HEAVY (͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇) : Добавляет энергии року
SOFT (͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇) : Для фоновой музыки Полезные функции
CLEAR (͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇) : Делает высокие звуки более чистыми
DISCO (Á‚ÛÍÓ‚Ó ÔÓÎÂ) : Ç˚‚Ó‰ËÚ Á‚ÛÍ Ò ˝ÙÙÂÍÚÓÏ ‚Â·‡ˆËË, óÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ flÍÓÒÚ¸ ‰ËÒÔÎÂÈÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
ÍÓÚÓ˚È ı‡‡ÍÚÂÂÌ ‰Îfl ‰ËÒÍÓÚÂÍË
LIVE (Á‚ÛÍÓ‚Ó ÔÓÎÂ) : Ñ·ÂÚ ‚Ó͇Π·ÓΠÊË‚˚Ï íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
HALL (Á‚ÛÍÓ‚Ó ÔÓÎÂ) : ÑÓ·‡‚ÎflÂÚ ‡Ò¯ËflÂÏÓÒÚ¸ Á‚ÛÍÛ ‰Îfl
ÒÓÁ‰‡ÌËfl ‡ÚÏÓÒÙÂ˚ Ó„ÓÏÌÓ„Ó Нажмите кнопку [DIMMER].
ÍÓ̈ÂÚÌÓ„Ó Á‡Î‡ üÍÓÒÚ¸ ‰ËÒÔÎÂfl ÛÏÂ̸¯Â̇ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌ.
Примечание (à̉Ë͇ÚÓ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚Íβ˜ÂÌÌ˚Ï.)
Ç˚ Ì ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÂÊËÏ PRESET EQ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [DIMMER] ¢ ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸ ‰ËÒÔÎÂÈ ‚
ÂÊËχÏË H. BASS ( AK330 ) ËÎË SUPER SOUND EQ ( AK230 ). ÔÂÊÌ ÒÓÒÚÓflÌËÂ.

ìÎÛ˜¯ÂÌË Á‚Û˜‡ÌËfl ·‡Ò‡ AK330 èÂÂÍβ˜ÂÌË ‰ËÒÔ΂ AK330

Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ÌËÁÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ Á‚Û˜‡ÌË ڇÍ, ˜ÚÓ Á‚Û˜‡ÌË ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [DISP, –DEMO], ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÚflÊÂÎÓ„Ó ·‡Ò‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÎۯ˂‡Ú¸Òfl ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó, ‰‡Ê ÂÒÎË ÌÛÊÌ˚È ÂÊËÏ ‰ËÒÔÎÂfl.
‡ÍÛÒÚË͇ LJ¯ÂÈ ÍÓÏ̇Ú˚ Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÔÚËχθÌÓÈ. ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇ÊËχÂÚ ÍÌÓÔÍÛ:
Нажмите кнопку [H.BASS].
èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰Ò‚ÂÚ͇ ÍÌÓÔÍË.
Чтобы отменить, снова нажмите кнопку.
Подсветка кнопки погаснет. Чтобы ÔË„ÎÛ¯ËÚ¸ звук
ìÎÛ˜¯ÂÌË ͇˜ÂÒÚ‚‡ Á‚Û͇ AK230 íÓθÍÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒËÎËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚ ÌËÁÍËı Ë ‚˚ÒÓÍËı ˜‡ÒÚÓÚ Á‚Û͇. Нажмите кнопку [MUTING].
Снова нажмите эту кнопку для отмены.
Нажмите кнопку [SUPER SOUND EQ]. Индикация “MUTING” пропадает.
Пульт ДУ: Нажмите кнопку [S.SOUND EQ]. ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ Ò ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÓ‚ÂÌËÚ „ÛÎflÚÓ [VOLUME] ‰Ó
ÏËÌËχθÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl (- -‰Å), Á‡ÚÂÏ Û‚Â΢¸ÚÂ Â„Ó ‰Ó ÌÛÊÌÓ„Ó
èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰Ò‚ÂÚ͇ ÍÌÓÔÍË. ÛÓ‚Ìfl.
Чтобы отменить, снова нажмите кнопку.
Подсветка кнопки погаснет.
èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇ Ú‡ÍÊ ÓÚÏÂÌflÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú 13
‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl.
RQT7797
Руководство по пoиcкy и устранению неиcпpaвнocтей
Прежде чем обращаться в ремонтную мастерскую, проведите приведенные ниже проверки. Если Вы не можете исправить систему, как описано
ниже, или возникла неисправность, отсутствующая в перечне, обратитесь в удобный для Вас центр по обслуживанию из пpилoжeннoгo cпиcкa,
или к Вашему дилеру.
Ссылки на соответствующие страницы приведены цифрами в черных кружках 4.

Общие неисправности
ïÓÚfl ‡ÔÔ‡‡Ú ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ éÚÍβ˜ËÚ ÙÛÌÍˆË˛ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË. 4
РУССКИЙ ЯЗЫК

ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl, ‰ËÒÔÎÂÈ ÖÒÎË Ç˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ˜‡Ò˚, ÙÛÌ͈Ëfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË ‚˚Íβ˜ËÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. #
„ÓËÚ Ë ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÁÏÂÌflÂÚÒfl.
éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‚ÛÍ. ì‚Â΢¸Ú ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË.
á‚ÛÍ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl. Ç˚Íβ˜ËÚ ‡ÔÔ‡‡Ú, ÓÔ‰ÂÎËÚÂ Ë ÛÒÚ‡ÌËÚ Ô˘ËÌÛ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚Íβ˜ËÚ ‡ÔÔ‡‡Ú. è˘ËÌ˚ ‚Íβ˜‡˛Ú
Á‡ÍÓ‡˜Ë‚‡ÌË ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚ı Ë ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ, ‰ÂÙÓχˆË˛ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
ËÁ-Á‡ ˜ÂÁÏÂÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË ËÎË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚ „Ófl˜ÂÏ ÓÍÛÊÂÌËË.
Звук не ycтoйчивый, Проверьте подключение гpoмкoгoвopитeлeй. 4
реверсирован или слышен
только из однoгo
гpoмкoгoвopитeля.
При воспроизведении ÒÎ˚¯ÌÓ Сетевые провода или люминесцентная лампа находятся вблизи кабелей. Уберите другие устройства и провода
гудение. подальше от кабелей данного аппapaтa.
Ç˚҂˜˂‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl Выполнена некорректная операция. Прочитайте инструкцию и попробуйте снова.
“ERROR”.
Ç ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ̇ дисплее Вы первый раз подключили к сети сетевой шнур или недавно был cбoй питaния.
появляется индикация “– –:– –”. Установите время. #
Ç˚҂˜˂‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl Проверьте и исправьте подcoeдинeниe проводов гpoмкoгoвopитeлeй. 4
“F61”. Если неисправность остается, причина в источнике питания. Обратитесь к Вашему дилеру.

Прослушивание радио
Слышен шум. Используйте наружнÛ˛ антенну. 11
Индикатор стерео мигает
или не светится.
Звук искажен.
Слышны биения. Выключите телевизор или пoмecтитe его пoдaльшe от аппapaтa.
При приеме AM ‡‰Ëӂ¢‡ÌËfl Пoмecтитe антенну подальше от других кабелей и проводов.
ÒÎ˚¯ÂÌ ÌËÁÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ¯ÛÏ.

Когда вблизи находится телевизор


Изображение на экране Неправильное положение и ориентация антенны. Если Bы пользуетесь ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ, замените ее
пропадает или на нем наружной.
появляются полосы. Провод телевизионной антенны проложен слишком близко к aппapaтy. Отодвиньте провод антенны
телевизора от аппapaта.

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚÌÓÈ ‰ÂÍË


Плохое качество звучания. Очистите головки. &О
Запись невозможна. Если ÎÂÔÂÒÚÍË защиты от стирания были yдaлeны, закройте отверстия клейкой лентой. !

Воспроизведение дисков
На дисплее отображена Возможно диск перевернут. 6
неверная информация или Протрите диск.
воспроизведение не начинается. Замените диск, если он поцарапан, покороблен или нестандартный.
Внутри аппapaтa мог образоваться конденсат в результате резкой смены температуры. Подождите около часа,
пока он испарится, и попытайтесь снова.
çÂθÁfl ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ êÂÊËÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÒÂı ‰ËÒÍÓ‚ ‚ ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰Í Ì ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚ MP3.
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‚ÒÂı ‰ËÒÍÓ‚ ‚ èÓÏÂÌflÈÚ ‰ËÒÍ ËÎË ‚˚·ÂËÚ ‰Û„ÓÈ ÂÊËÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. 7
ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
Полное количество Диск может быть поцарапан, или его данные могут быть повреждены. Замените диск.
высвечиваемых дорожек
отличается каждый раз, когда
вставляется тот же самый диск.
Слышен необычный звук.
CD-RW не может быть прочитан. Диск был отформатирован не полностью. Используйте записывающее оборудование, чтобы полностью
отформатировать диск перед записью.
Вместо оставшегося времени Аппарат не может высвечивать оставшееся время воспроизведения для дорожек с переменной частотой
воспроизведения высвечивается передачи данных (VBR).
индикация “VBR –”.
Индикация “TAKE OUT/DISC” Случилась проблема с дисковым механизмом. (Может быть произошел сбой питания.)
появляется на дисплее. Лоток откроется автоматически. Удалите диск из лотка и, убедившись, что в лотке нет диска, закройте его.
Аппарат издаст шум смены диска в течение некоторого времени, а затем он должен функционировать нормально.

Пульт ДУ
Пульт ДУ работает. Проверьте правильность установки батареек. 3
Замените батарейки, если они разряжены.

èÂÂÛÒÚ‡Ìӂ͇ Ô‡ÏflÚË (àÌˈˇÎËÁ‡ˆËfl)


ÖÒÎË ÔÓËÒıÓ‰flÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÒËÚÛ‡ˆËË, Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ô˂‰ÂÌÌÓÈ ÌËÊ ËÌÒÚÛ͈ËË, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ô‡ÏflÚ¸:
• çÂÚ ÓÚÍÎË͇, ÍÓ„‰‡ ̇ÊËχ˛ÚÒfl ÍÌÓÔÍË.
• Ç˚ ıÓÚËÚ ӘËÒÚËÚ¸ Ë ÔÂÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÓ‰ÂʇÌË ԇÏflÚË.
óÚÓ·˚ ÔÂÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ô‡ÏflÚ¸
1 éÚÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇. (èÓ‰ÓʉËÚ ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂ 3 ÏËÌÛÚ˚ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÂÂÈÚË Í
‚˚ÔÓÎÌÂÌ˲ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÛÌÍÚ‡ 2.)
2 ç‡ÊËχfl Ë Û‰ÂÊË‚‡fl ÍÌÓÔÍÛ [f f/I] ̇ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ, Á‡ÌÓ‚Ó ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇.
ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “– – – – – – – – –”.
3 Ç˚Ò‚Ó·Ó‰ËÚ ÍÌÓÔÍÛ [f f/I].
14 ÇÒ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÂÌÛÚÒfl Í Á‡‚Ó‰ÒÍËÏ Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚Ï ÛÒÚ‡Ìӂ͇Ï.
Ç‡Ï ·Û‰ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÌÓ‚¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÛÌÍÚ˚ Ô‡ÏflÚË.
RQT7797
Технические характеристики
Åãéä ìëàãàíÖãü AK330 СЕКЦИЯ ДИСКА АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМA AK230
ë‰ÌÂÍ‚‡‰‡Ú˘̇fl ‚˚ıӉ̇fl Воспроизводимые диски Tип 2-ÔÓÎÓÒ̇fl ÒËÒÚÂχ Ò 2 ‰Ë̇ÏË͇ÏË
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ [8 см или 12 см] (ŇÒÓÓÚ‡Ê‡˛˘ËÈ)
èÓÎÌ˚È ÍÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ „‡ÏÓÌËÍ 10%, (1) CD-Audio (CD-DA) Импеданс 5 Ом
Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ Ó·‡ ͇̇· (2) CD-R/RW (форматированные Гpoмкoгoвopитeль(ли)
1 ÍɈ (çËÁÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È Í‡Ì‡Î) диски CD-DA, MP3) Низкoчacтoтный гpoмкoгoвopитeль
90 ÇÚ Ì‡ ͇̇Π(5 éÏ) (3) MP3 16 см, кoничecкoгo типa

РУССКИЙ ЯЗЫК
10 ÍɈ (Ç˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È Í‡Ì‡Î) Cкорость передачи данных Выcoкoчacтoтный гpoмкoгoвopитeль
90 ÇÚ Ì‡ ͇̇Π(5 éÏ) MP3 32 кбит/с –320 кбит/с 6 см, кoничecкoгo типa
é·˘‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚ÓÈÌÓ„Ó Частота ‚˚·ÓÍË Входная мощность (IEC) 100 Вт (Макс.)
ÛÒËÎËÚÂÎfl 360 ÇÚ MP3 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц Bыxoднoй ypoвeнь звyкoвoгo
CD 44,1 кГц дaвлeния 81 дÅ/Вт (1,0 м)
Декодер Линейный 16-разрядный Частотa paздeлeния 4 кГц
БЛОК УСИЛИТЕЛЯ AK230 Цифровой фильтр 8 фсек Диапазон частот 35 Гц–28 кГц (–16 дБ)
Среднеквадратичная выходная Цифро-аналоговый преобразователь 50 Гц–26 кГц (–10 дБ)
мощность MASH (1-разрядный ЦАП) Размеры (ШxВxГ) 220 x 330 x 201 мм
Полный коэффициент гармоник Считывающее устройство Масса 2,7 кг
10%, задействованы оба канала Длина волны 780 нм
1 кГц 100 Вт на канал (5 Ом) Источник излучения
Общая среднеквадратичная éÅôàÖ èÄêÄåÖíêõ
Полупроводниковый лазер ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ
мощность 200 Вт Аудио выход (Диск)
Количество каналов èÂÂÏÂÌÌ˚È ÚÓÍ, 230 Ç, 50 Ɉ
CEKЦИЯ ЧМ/AM, PAЗЪЕМОВ 2 (стерео) (FL, FR) èÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
Предустановленная станция AK330 : 238 ÇÚ
ЧМ 15 станций AK230 : 174 ÇÚ
AM 15 станций ÄäìëíàóÖëäÄü ëàëíÖåA AK330
ê‡ÁÏÂ˚ (òxÇxÉ) 250 x 330 x 341 ÏÏ
Частотная модуляция (ЧМ) Tип 3-ÔÓÎÓÒ̇fl ÒËÒÚÂχ Ò 3 ‰Ë̇ÏË͇ÏË
Диапазон частот (ŇÒÓÓÚ‡Ê‡˛˘ËÈ) å‡ÒÒ‡ AK330 : 7,1 Í„
87,50 – 108,00 MГц (с шагом 50 кГц) àÏÔ‰‡ÌÒ AK230 : 6,9 Í„
Чувствительность 1,8 мкВ (IHF) HIGH 5 éÏ Диапазон температуры зксплуатации
Сигнал/шум 26 дБ 1,5 мкВ LOW 5 éÏ ÓÚ +5 ‰Ó +35°ë
Антенный(ыe) разъем(ы) Гpoмкoгoвopитeль(ли) Диапазон влажности зксплуатации
75 éÏ (несогласованный) Низкoчacтoтный гpoмкoгoвopитeль ÓÚ 5 ‰Ó 90 % ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓÈ ‚·ÊÌÓÒÚË
Амплитудная модуляция (AM) 16 см, кoничecкoгo типa (·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË)
Диапазон частот Выcoкoчacтoтный гpoмкoгoвopитeль
522 – 1629 кГц (с шагом 9 кГц) 6 см, кoничecкoгo типa
Чувствительность Сверхвысокочастотный Потребляемая мощность в режиме
С/Ш 20 дБ (пpи 999 кГц) 560 мкВ/м гpoмкoгoвopитeль è¸ÂÁÓ-ÚËÔ ожидания: 0,7 Bт
Аудио характеристики (Усилитель) ÇıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ (IEC)
ÇıӉ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸/ HIGH 90 ÇÚ (å‡ÍÒ.) Примечание:
ÇıÓ‰ÌÓÈ ËÏÔ‰‡ÌÒ LOW 90 ÇÚ (å‡ÍÒ.) 1. Технические характеристики могут быть
AUX 250 мВ, 14,7 кОм Bыxoднoй ypoвeнь звyкoвoгo изменены без уведомления.
Гнездо телефонов дaвлeния 83 дÅ/Вт (1,0 м)
Частотa paздeлeния 2,6 кГц, 10 кГц Macca и размеры даны приблизительно.
Разъем Стерео, гнездо 3,5 мм 2. Полный коэффициент „‡ÏÓÌ˘ÂÒÍËı
ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ 37 Ɉ–23 ÍɈ (–16 ‰Å)
44 Ɉ–22 ÍɈ (–10 ‰Å) ËÒ͇ÊÂÌËÈ измерялся с помощью
БЛОК КАССЕТНОЙ ДЕКИ ê‡ÁÏÂ˚ (òxÇxÉ) 240 x 330 x 229 ÏÏ цифрового анализатора спектра.
Система ‰ÓÓÊÂÍ 4 ‰ÓÓÊÍË, 2 канала å‡ÒÒ‡ 3,2 Í„ 3. AK330 ùÚËÍÂÚÍË “HIGH” Ë “LOW” ̇
Головки Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
Запись/воспроизведение ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ‚˚ÒÓÍËÏ ˜‡ÒÚÓÚ‡Ï Ë ÌËÁÍËÏ
Головка из твердого пермаллоя ˜‡ÒÚÓÚ‡Ï.
Стирание
Фeppитoвaя гoлoвкa c двyмя зaзopaми
Двигатель
Серводвигатель постоянного тока
Система зaпиcи
áaпиcь переменным током 100 кГц
Система стирания
Стирание переменным током 100 кГц
Скорость ленты 4,8 см/с
Максимальная частотная
характеристика
(+3 дБ, –6 дБ на DECK OUT)
NORMAL 35 Гц – 14 кГц
С/Ш 50 дБ (cpeднeвзвеш.)
Детонация 0,18% (WRMS)
Вpeмя ускоренной перемотки вперед
и назад
Приблиз. 120 секунд для кассеты
типа С-60

Уход
Если поверхности загрязнены Для чистого отчетливого звука
Для очишения данного аппарата используйте мягкую сухую Регулярно очищайте головки для обеспечения хорошего
ткань. качества воспроизведения и записи.
• Никогда не используйте для очищения аппарата спирт, Используйте чистящую ленту (не поставляется).
растворители для краски или бензин.
• При использовании ткани, подвергнутой химической обработке,
обратитесь к инструкции по обращению с ней.

15
RQT7797
ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
BZ02
РУССКИЙ ЯЗЫК

СТЕРЕОСИСТЕМА
МОДЕЛЬ SC-AK330 (ОСНОВНОЙ БЛОК
SA-AK330 C КОЛОНКАМИ SB-AK330) PANASONIC
сертифицирована OC ГОСТ-AЗИЯ,
(Регистрационный номер в Госреестре - РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия: № РОСС SG.BZ02.B04733


Сертификат соответствия выдан: 19 ноября 2004 года
Сертификат соответствия
действителен до: 19 ноября 2007 года

Модель SC-AK330 PANASONIC ГОСТ P МЭК 60065-2002,


соответствует требованиям ГОСТ 5651-89, ГОСТ 22505-97,
нормативных документов: ГОСТ P 51515-99,
ГОСТ P 51317.3.2-99,
ГОСТ P 51317.3.3-99

Срок cлужбы 7 (семь) лет

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
BZ02
СТЕРЕОСИСТЕМА
С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ
МОДЕЛЬ SC-AK230 (ОСНОВНОЙ БЛОК
SA-AK230 C КОЛОНКАМИ SB-AK230) PANASONIC
сертифицирована OC ГОСТ-AЗИЯ,
(Регистрационный номер в Госреестре - РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия: № РОСС SG.BZ02.B04761


Сертификат соответствия выдан: 10 декабря 2004 года
Сертификат соответствия
действителен до: 10 декабря 2007 года

Модель SC-AK230 PANASONIC ГОСТ P МЭК 60065-2002,


соответствует требованиям ГОСТ 5651-89, ГОСТ 22505-97,
нормативных документов: ГОСТ P 51515-99,
ГОСТ P 51317.3.2-99,
ГОСТ P 51317.3.3-99

Срок cлужбы 7 (семь) лет

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.


Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

16
RQT7797
Музикальна стереосистема з
програвачем компакт-дисків
Інструкції з експлуатації
На малюнках зображено модель SC-AK330.

Model No. SC-AK330


SC-AK230

Зміст

Застережні заходи .............................................................. 2


Комплект аксесуарів .......................................................... 3
Пульт ДК ............................................................................... 3
Підготовка пристрою до роботи ...................................... 4
Увімкнення/вимкнення функції ознайомлення ............ 4
Органи керування, які розташовані на
передній панелі ................................................................ 5
Інформація про диск .......................................................... 6
Диски ..................................................................................... 6
Основне відтворення ........................................................ 6
Відтворення з пропущенням альбому .............................. 7
Режим відображення компакт-диска на дисплеї ........... 7
Для прослуховування конкретних дисків та доріжок
(функція режиму відтворення) ..................................... 7
Відтворення за програмою ............................................... 8
Повторне відтворення ...................................................... 8
Встановлення мітки доріжки ............................................ 8
Функція ознайомлення INTRO (сканування альбому) .... 9
Функція пошуку заголовка ................................................ 9
Радіо .................................................................................... 10
Касети .................................................................................. 11
Встановлення часу ........................................................... 12
Таймери ............................................................................... 12
Якість звучання/акустичне поле .................................... 13
Інші функції ........................................................................ 13
Перед тим, як підключати, використовувати або налаштовувати
цей пристрій, будь ласка, повністю прочитайте ці інструкції.
Підключення зовнішнього пристрою ............................. 13
Збережіть цей документ для використання в майбутньому. Використання зовнішнього пристрою ............................ 13
Використання навушників
(не входять до комплекту) .......................................... 13
Функція автоматичного вимкнення ................................ 13
Зручні функції ................................................................... 13
Вказівки з усунення несправностей ............................. 14
Технічні характеристики .................................................. 15
Обслуговування ................................................................ 15

RQT7797-1R
EE Ru Ur G1104KW1124

Cover [330/230-7797] [Ukr] 1 12/21/04, 1:51 PM


Застережні заходи
Шановний покупець
Розташування пристрою
Дякуємо за придбання цього виробу.
Щоб забезпечити найбільш оптимальну та безпечну роботу, будь Розташовуйте пристрій на рівній поверхні, подалі від прямих
ласка, уважно ознайомтеся з цими інструкціями. сонячних променів, джерел високої температури, вологості та
надмірної вібрації. Ці фактори можуть пошкодити корпус та інші
Ці інструкції з експлуатації призначені для наступних систем. компоненти пристрою і скоротити строк його служби.
Якщо не зазначено інше, на малюнках у цих інструкціях з Не кладіть важкі предмети на пристрій.
УКРАЇНСЬКА

експлуатації зображено модель SC-AK330.


AK330 : позначає функції, які властиві лише моделі SC-AK330. Живлення
AK230 : лише моделі SC-AK230. Не використовуйте джерела живлення високої напруги. Це
може призвести до перенапруги пристрою та викликати пожежу.
Не використовуйте джерела живлення постійного струму.
Система SC-AK330 SC-AK230
Уважно перевірте джерело живлення перед тим, як
Головний блок SA-AK330 SA-AK230 встановлювати пристрій на борту судна або в будь-якому іншому
місці, де використовується постійний струм.
Динаміки SB-AK330 SB-AK230
Захaист кабелю живлення змінного
УВАГА! струму
У ЦЬОМУ ВИРОБI ЗАСТОСОВАНО ЛАЗЕР. Перевірте, щоб кабель живлення змінного струму було не
ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНIВ КЕРУВАННЯ АБО РЕГУЛЮВАННЯ пошкоджено та правильно під’єднано. Поганий контакт або
ЧИ ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУР lНШИХ, пошкодження кабелю може призвести до пожежі або ураження
НlЖ ЗАЗНАЧЕНО ТУТ, МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕБЕЗПЕЧНОГО електричним струмом. Не смикайте, не згинайте кабель та не
РАДlОАКТИВНОГО ВИПРОМlНЮВАННЯ. ставте на нього важкі предмети.
НЕ ВlДКРИВАЙТЕ КРИШОК l НЕ ВИКОНУЙТЕ РЕМОНТ Щоб витягнути кабель з розетки, візьміться міцно за
САМОСТlЙНО. ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯМ ДО штепсельну вилку та потягніть її. Смикання кабелю живлення
КВАЛlФlКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ. змінного струму може призвести до ураження електричним
струмом.
Не доторкайтесь до штепсельної вилки вологими руками. Це
УВАГА! може призвести до ураження електричним струмом.
• НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ l НЕ РОЗМlЩУЙТЕ ЦЕЙ АПАРАТ У
КНИЖКОВlЙ ШАФl, ВБУДОВАНИХ МЕБЛЯХ АБО В lНШОМУ Сторонні предмети
ОБМЕЖЕНОМУ ПРОСТОРl.
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО АПАРАТ ДОБРЕ ВЕНТИЛЮЄТЬСЯ. Не допускайте потрапляння металевих предметів всередину
ДЛЯ ЗАПОБlГАННЯ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ пристрою. Це може призвести до ураження електричним струмом
СТРУМОМ АБО ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖl ВНАСЛlДОК або несправної роботи пристрою.
ПЕРЕГРlВУ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ЗАВlСКИ ЧИ БУДЬ-ЯКl Не допускайте проникнення рідини всередину пристрою. Це
lНШl МАТЕРlАЛИ НЕ ЗАГОРОДЖУЮТЬ ВЕНТИЛЯЦlЙНl може призвести до ураження електричним струмом або
ОТВОРИ. несправної роботи пристрою. Якщо це трапилось, негайно
• НЕ ЗАГОРОДЖУЙТЕ ВЕНТИЛЯЦlЙНl ОТВОРИ ГАЗЕТАМИ, від’єднайте пристрій від мережі живлення та зверніться до
СКАТЕРТИНАМИ, ЗАВlСКАМИ ТА ПОДlБНИМИ ПРЕДМЕТАМИ. магазину, в якому Ви його придбали.
Не розпилюйте засоби від комах або тарганів на пристрій або
• НЕ СТАВТЕ ДЖЕРЕЛА ВlДКРИТОГО ПОЛУМ’Я, НАПРИКЛАД, всередину. Такі засоби містять легкозаймисті гази, що можуть
ЗАПАЛЕНl СВlЧКИ, НА АПАРАТ. спалахнути при потраплянні у пристрій.
• ЛlКВlДУЙТЕ БАТАРЕЙКИ ЕКОЛОГlЧНО ПРИЙНЯТИМ
СПОСОБОМ. Обслуговування
Не намагайтеся відремонтувати пристрій власноруч. Якщо звук
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: стає переривчастим, не спрацьовують світлові індикатори,
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖl, з’являється дим або виникає будь-яка інша проблема, яка не
УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ЧИ УШКОДЖЕННЯ згадується в цих інструкціях, від’єднайте кабель живлення
ВИРОБУ, УНИКАЙТЕ ПОПАДАННЯ НА ЦЕЙ АПАРАТ ДОЩУ, постійного струму від настінної розетки та зверніться до магазину,
ВОЛОГИ, КАПЕЛЬ АБО БРИЗОК РlДИНИ, А ТАКОЖ НЕ в якому Ви придбали цей пристрій, або до авторизованого
СТАВТЕ НА АПАРАТ ПРЕДМЕТИ, ЗАПОВНЕНl РlДИНОЮ, сервісного центру. Наслідками ремонту, розбирання та
НАПРИКЛАД, ВАЗИ. переладнання пристрою некваліфікованими спеціалістами може
стати ураження електричним струмом або пошкодження
пристрою.
Цей вирiб може приймати радiоперешкоди, що створюються Щоб подовжити строк служби пристрою, від’єднуйте його від
мобiльними телефонами пiд час їх використання. Якщо такi мережі живлення, коли він не використовується протягом
перешкоди є помiтними, будь ласка, збiльшiть відстань між виробом тривалого часу.
та мобільним телефоном.

ЦЕЙ АПАРАТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПОМlРНИХ


КЛlМАТИЧНИХ УМОВАХ.

Усередені виробу
2
RQT7797
Комплект аксесуарів Пульт ДК

Перевірте наявність аксесуарів, Батареї


які постачаються разом із пристроєм,
та їх відповідність опису. R6/LR6, AA, UM-3

Кабель живлення змінного струму ............ 1 шт.

УКРАЇНСЬКА
Пульт дистанційного керування (ДК) ......... 1 шт.
AK330 AK230
(N2QAHB000051) (N2QAHB000047)
• Вставте батареї таким чином, щоб їх полюси (+ та –) відповідали
позначкам всередині пульта.
• Не використовуйте акумуляторні батарейки.

Не рекомендується:
• використовувати одночасно старі та нові батареї;
Батареї до пульту ДК ................................... 2 шт. • використовувати одночасно батареї різних типів;
• нагрівати батареї або підносити до вогню;
• розбирати батареї або замикати їх;
• намагатися зарядити лужні або марганцеві батареї;
• використовувати батареї із потрісканою оболонкою;
• зберігати або тримати батареї разом із металевими
предметами, такими як намисто.
Недотримання правил з використання батарей може призвести
Кімнатна антена FM ....................................... 1 шт. до витоку електроліту, в наслідок чого може бути пошкоджено
предмети, на які потрапить ця рідина, та виникнути пожежа.
У разі витоку електроліту, зверніться до магазину, в якому було
придбано пристрій.
У разі контакту електроліту зі шкірою, ретельно промийте
уражене місце водою.
Рамочна антена AM ........................................ 1 шт. Вийміть батареї, якщо пульт ДК не використовуватиметься
протягом тривалого часу, та зберігайте їх у прохолодному темному
місці.
Замініть батареї, якщо пристрій не реагує на пульт ДК, навіть
коли той знаходиться на близькій відстані від передньої панелі.

Використання пульта ДК
Приклад маркіровки: ø ø 1 A ø ø ø ø ø ø ø
Елементи коду: З-ій символ–рік виготовлення
(1–2001 p., 2–2002 p., 3–2003 p., ...); Сенсор сигналу
4-ий символ–місяць виготовлення з пульта ДК
(A–січень, В–лютий, ..., L–грудень)
Розташування
маркіровки: Задня, нижня або бокова панель
пристрою

Для Росії
“Встановлений виробником згідно п.2 ст.5 федерального
Закону РФ “Про захист прав споживачiв” термін служби виробу 30˚ 30˚
становить 7 років з дати виготовлення за умови, що виріб Вікно для Приблизно 7 метрів
використовується в суворій відповідності до даної інструкції з передавання від сенсора сигналу
експлуатації та застосовуваних технічних стандартів”. сигналу

Штепсельну розетку потрібно встановити біля обладнання та


забезпечити легкий доступ до неї, або штепсельна вилка чи
електричний з’єднувач повинні бути готовими до
використання.
Спрямовуйте пульт на сенсор безпосередньо навпроти пристрою,
відстань до якого не повинна перевищувати 7 метрів. При цьому,
Мацушіта Електрик Індастріал Ко., Лтд. на шляху проходження сигналу не повинно бути перешкод.
1006 Кадома, Осака, Японія • Витирайте пил з вікна для передавання сигналу пульта ДК та
сенсора сигналу з пульта ДК на пристрої.
Головний блок: Виpoблено в Сінгапурі
Динаміки: Виpoблено в Малайзії
• На роботу пристрою можуть впливати інтенсивні джерела
світла, такі як прямі сонячні промені та скляні двері у шафах.

Не рекомендується:
• класти важкі предмети на пульт ДК;
• розбирати пульт ДК;
• проливати будь-яку рідину на пульт ДК.

3
RQT7797
Підготовка пристрою до роботи
Під’єднуйте кабель живлення змінного струму лише після того, як були підключені всі інші необхідні аксесуари.
Підключення іншої антени, що не входить до комплекту (A сторінка 11)
Підготовка
Скрутіть та зніміть вінілові кінчики з антенних дротів та шнурів динаміків.

4 Кабель живлення змінного струму Електричний 2 Рамочна антена AM


Вставляння електричного з’єднувач Встановіть антену вертикально
УКРАЇНСЬКА

з’єднувача на підставці.
Навіть якщо електричний з’єднувач Електричний
вставлено ідеально, залежно від типу вхід пристрою
гнізда, що використовується, його Прибл. 6 мм
передня частина може видаватися
вперед, як показано на малюнку. Втім це не заважає роботі пристрою.
Примітка
Кабель живлення змінного струму, що входить до комплекту, призначено
для використання лише з цим пристроєм. Не використовуйте його з
1 Кімнатна антена FM
Закріпіть антену у місці
іншим обладнанням. найкращого прийому сигналу
Для довідки за допомогою клейкої стрічки.
Для економії електроенергії, коли пристрій не використовується
протягом тривалого часу, від’єднайте його від мережі живлення змінного
струму. Після повторного підключення пристрою до мережі живлення
доведеться відновити деякі налаштування пам’яті. Клейка
стрічка

3 Динаміки
Розташування Підключення Виконайте
AK330 AK330 підключення AK230
лівого (L)
Розташуйте передні динаміки таким чином, щоб Блакитний Червоний динаміка Чорний
динамік для відтворення надвисоких звукових частот Сірий Чорний таким самим
знаходився з внутрішнього боку. Червоний Виконайте
чином. підключення
AK230 лівого (L)
Динаміки спроектовані ідентично, отже немає Червоний (+) динаміка
потреби у вивірці лівого або правого каналу. таким самим
Чорний (–) чином.
Динамік для Динамік для
відтворення надвисоких 3
відтворення надвисоких 3
звукових частот звукових частот 1
2
1 2
Червоний (+)
Чорний (–)
Сірий (+) Блакитний (–)
Використовуйте лише ті динаміки, які входять до комплекту
системи.
Використання головного блоку з оригінальними динаміками забезпечує
найкращу якість звуку. Використання інших динаміків може призвести
до пошкодження пристрою та негативно позначиться на якості звучання.
Зауваження щодо використання динаміків
(SB-AK230) (SB-AK330) (SB-AK330) (SB-AK230)
• Динаміки можуть бути пошкоджені та їх строк експлуатації скорочений,
Головний блок якщо прослуховувати звук високої гучності протягом тривалого часу.
Передній Передній • Зменшіть гучність звуку в наступних випадках, аби уникнути
динамік динамік пошкодження динаміків.
(лівий) (правий) – Коли відтворюється викривлений звук.
– Під час регулювання якості звучання.
Примітка
Застереження
• Динаміки слід встановлювати на відстані щонайменше • Використовуйте динаміки лише з рекомендованими
10 мм від системи, щоб забезпечити нормальну вентиляцію. музичними системами. Недотримання цієї умови може
• Ці динаміки не обладнані магнітним екраном, тому не призвести до пошкодження підсилювача та/або динаміків, а
встановлюйте їх біля телевізорів, комп’ютерів або інших також до виникнення пожежі. У разі пошкодження пристрою
пристроїв, які легко піддаються впливу магнітного поля. або різкого погіршення його роботи зверніться до
• Забороняється знімати передню решітку з динаміків. кваліфікованого спеціаліста.
• Не закріплюйте ці динаміки на стінах або на стелі.

Увімкнення/вимкнення функції ознайомлення


При першому підключенні пристрою до розетки на дисплеї
можуть відображатися його функції в режимі ознайомлення.
Якщо режим ознайомлення вимкнено, його можна активувати,
натиснувши “DEMO ON”.
Натисніть та утримуйте кнопку [DISP, –DEMO].
Зображення на дисплеї змінюється кожного разу при натисканні
та утриманні кнопки.
NO DEMO (вимк.) DEMO ON (увімк.)
При переході до режиму очікування, виберіть “NO DEMO”, щоб
зменшити споживання електроенергії.
DISP, –DEMO Примітка
4 Режим DEMO не можна активувати, якщо увімкнено регулятор
яскравості дисплею.
RQT7797
Органи керування, які розташовані на передній панелі
Головний блок
1 Дисплей
2 Індикатор живлення змінного струму [AC IN]
Цей індикатор загорається при підключенні пристрою до
мережі живлення змінного струму.
3 Перемикач режиму очікування/увімкнення [f f/I]

УКРАЇНСЬКА
Натисніть для перемикання пристрою до режиму очікування
або щоб увімкнути його. У режимі очікування пристрій все
ще споживає невелику кількість електроенергії.
4 A AK330
Кнопка високих басів [H.BASS] ....................................... 13
AK230
Кнопка еквалайзера регулювання звуку підвищеної
якості [SUPER SOUND EQ] ................................................ 13
5 Тримач касети 1-ї деки ...................................................... 11
6 Лоток для дисків
7 Сенсор сигналу з пульта ДК ............................................. 3
8 Кнопка відкривання/закривання лотка для дисків
[c, OPEN/CLOSE] .................................................................. 6
9 Кнопки керування відтворенням диска [1 – 5] .............. 6
! Гніздо для підключення навушників [PHONES] .......... 13
! Тримач касети 2-ї деки ...................................................... 11
Центральна консоль
# Кнопка дисплей, активування демонстраційного режиму
[DISP, –DEMO] ................................................................ 4, 7, 13
$ Кнопки пропуску/пошуку на диску, швидкого
перемотування касети вперед/назад, вибору каналу
вручну/автоматично, налаштування часу
REW
TUNER CD FF [g/REW/3, f/FF/4] .......................................... 6, 10, 11
BAND
% Кнопка вибору тюнера/діапазону [TUNER, BAND] ....... 10
DISP STOP & Кнопка відтворення/призупинення диска [:/J, CD] ..... 6
DEMO
( Кнопка зупинення/видалення програми
AUX
TAPE [L, STOP] ................................................................... 6, 8, 9, 11
)
REC DECK
1/2 Кнопка запису [a, REC] ..................................................... 11
DECK1 DECK2
~ Кнопка відкривання деки 1 [c DECK1] .......................... 11
+ Кнопка AUX [AUX] ............................................................... 13
, Регулятор гучності [VOLUME DOWN, UP] ....................... 13
- Кнопка відтворення касети [:, TAPE] ............................ 11
. Кнопка відкривання деки 2 [DECK2 c] .......................... 11
/ Кнопка вибору деки [DECK 1/2] ....................................... 11

Пульт ДК
Такі кнопки, як 3 виконують ті самі функції, що й відповідні
кнопки на головному блоці.
: Кнопка таймера переходу в режим очікування +
автоматичного вимкнення [SLEEP, AUTO OFF] ............. 13
; Кнопка вибору диска [DISC] ............................................. 7
< Кнопка для переходу в режим програмування
3 [PROGRAM] ...................................................................... 8, 10
= Кнопка вибору режиму відтворення
[PLAY MODE] ............................................................... 7, 10, 11
Використовується для вибору режиму відтворення диска,
режиму налаштування, режиму FM та вибору деки.
> Кнопка повтору [REPEAT] .................................................. 8
? Кнопка видалення [DEL] ................................................. 8, 9
@ Кнопка пропуску альбому [ , , ALBUM] .................... 7
[ Кнопка режиму ознайомлення [INTRO] .......................... 9
\ Кнопка введення мітки в пам’ять та її відновлення
[MARKER] .............................................................................. 8
] Кнопка активування додаткових функцій [SHIFT]
Щоб використовувати функції, позначені оранжевим
кольором\:
Утримуючи кнопку [SHIFT], натисніть кнопку відповідної
функції.
\Для кнопок [AUTO OFF], [CLOCK/TIMER] та [rPLAY/REC]
^ Кнопка підсвічування дисплея + таймер відтворення/
таймер запису [DIMMER, rPLAY/REC] ....................... 12, 13
_ Кнопка вибору режиму відображення диска + годинник/
таймер [CD DISP, CLOCK/TIMER] ................................... 7, 12
{ Кнопки з цифрами, символами та літерами
X10, 1–9, 0, A–Z, SPACE!”#] .............................................. 7-10
[X
| Кнопки пропуску/пошуку на диску, швидкого
H.BASS перемотування касети вперед/назад, вибору каналу
вручну/автоматично, налаштування часу, керування
курсором
4 1 [g, REW/3, CURSOR, f, 4/FF, CURSOR ] .... 8-12
} Кнопка підтвердження дії [ENTER] ............................... 8, 9
V Кнопка вибору режиму пошуку заголовка
[TITLE SEARCH] .................................................................... 9
0 Кнопка вимкнення звуку [MUTING] ................................ 13
1 Кнопка вибору попередньо встановлених налаштувань 5
еквалайзера [PRESET EQ] ................................................ 13
RQT7797
Інформація про диск
Вибір диска Інформація про MP3
Цей пристрій може відтворювати аудіо компакт-диски, що Цей пристрій може відтворювати файли MP3, записані на диски CD-
записуються (CD-R) та перезаписуються (CD-RW), у форматі MP3 R/RW на комп’ютері. Файли зчитуються як звукові доріжки, а папки
та CD-DA (цифровий аудіодиск), які було фіналізовано (процес, – як альбоми. Ця система може відкривати до 999 доріжок, 255
який дозволяє програвачам CD-R/CD-RW відтворювати ці диски) альбомів та 20 сеансів запису.
по закінченні запису.
Деякі диски CD-R або CD-RW можуть не відтворюватись на При створенні файлів MP3 для відтворення на
УКРАЇНСЬКА

цьому програвачі через певні умови запису. цьому пристрої


Тип диска Логотип Позначка, що Формат диска
використовується в інструкціях Диски повинні відповідати стандарту ISO9660 рівня 1 або 2 (за
винятком розширених форматів).
Аудіо
CD Формат файла
компакт-диск
Файли формату MP3 повинні мати розширення “.MP3” або “.mp3”.
Для відтворення в певному порядку Приклад:
CD-R/RW – CD MP3 Кореневий каталог
Вкажіть префікс у вигляді 3 цифр перед
(Залежно від формату запису назвами папок та файлів в тому порядку, в 001
A див. вище) якому бажаєте, щоб вони відтворювались. 001.mp3
Не рекомендується: Файли можуть записатись не в порядку 002.mp3

• використовувати диски неправильної нумерації, якщо кількість цифр в префіксах


буде різною. Приклад: 1track.mp3, 2track.mp3,
003.mp3

форми; 002

xx x
xx x
xx

xx x
xx x
x
xx

xx
10track.mp3.
XXXX XXXX XXXXX XXXX XX x

x
x xx x xxx xx

приклеювати на диски зайві наклейки

x
xx x

xx
XXXX XXXX XXXXX xxxxxxx x xx
XXXX XXXX XXXXX
xxxxxxx
XXXX XXXX

001.mp3
та етикетки; Проте, деякі програмні засоби для запису 003
002.mp3
• використовувати диски з наклейками та етикетками, що інформації на компакт-диски можуть все одно 003.mp3
004.mp3
відшаровуються або з-під яких просочується клей; записувати доріжки в іншому порядку. 001.mp3
• прикріплювати покриття проти подряпин або будь-які інші прилади; 002.mp3
003.mp3
• писати на диску;
• чистити диск будь-якою рідиною. (протирати м’якою сухою Технологія декодування звуку MPEG Layer-3 використовується
тканиною.); за ліцензію від компаній Fraunhofer IIS та Thomson multimedia.
• використовувати диски, етикетки на яких були надруковані за
допомогою обладнання для друку етикеток, доступного на ринку.
Обмеження щодо відтворення MP3
Аби уникнути пошкоджень
Завжди дотримуйтесь наступних вимог: • Цей пристрій не сумісний з пакетним форматом запису;
• розміщуйте лише 1 диск на лотку для дисків; • Коли на диск записано дані у форматі MP3 та CD-DA протягом
кількох сеансів:
• завжди зупиняйте механізм автоматичної зміни дисків перед тим,
• Якщо під час першого сеансу запису було записано файли у
як вставляти або змінювати диски. Не змінюйте диски під час форматі MP3, пристрій відтворюватиме файли MP3, створені в
відтворення; цьому сеансі до того сеансу, де розпочинаються записи у форматі
• встановіть систему на плоску рівну поверхню; CD-DA.
• завжди виймайте всі диски з програвача перед тим, як
• Якщо під час першого сеансу запису було записано дані у форматі
переміщувати пристрій. CD-DA, пристрій відтворюватиме лише ті записи, які було
Не рекомендується: зроблено протягом цього сеансу. Всі наступні сеанси запису
• ставити пристрій на журнали, похилі поверхні, тощо; ігноруватимуться.
• переміщувати пристрій в процесі відкривання/закривання лотка • Деякі файли MP3 можуть не відтворюватись через певний стан
для дисків або під час вставлення нового диска; диска або умови запису.
• вставляти сторонні предмети в лоток для дисків; • Записи можуть не обов’язково відтворюватись в тому порядку, в
• використовувати диски для чищення або сильно скривлені та якому їх було записано.
тріснуті диски; • Літери нижнього регістру відображатимуться як літери верхнього
• витягувати кабель живлення змінного струму з розетки, коли регістру.
відбувається зміна дисків.

Диски
Основне відтворення CD MP3

Призупинення 1 Натисніть [c, OPEN/CLOSE], щоб


Натисніть [:/J, CD] під час відкрити лоток для дисків. AK330 AK230
відтворення. Пристрій увімкнеться.
Щоб поновити відтворення, Вставте диски логотипом догори.
натисніть цю кнопку ще раз. Щоб вставити диски в сусідні лотки,
натискайте кнопки [1] – [5] для вибору
[:/J, CD] відповідного лотка, після чого натисніть
[c, OPEN/CLOSE]. Індикатор поточного
Пропустити/Шукати 2 Натисніть [c, OPEN/CLOSE], щоб диска
Натисніть [g/REW/3 ] або закрити лоток.
[f/FF/4 ], щоб пропустити
частину або цілу доріжку. 3 Натисніть [1] – [5] для
MP3 Вигляд дисплею у разі відтворення диска.
перемотування під час зупинення Також можна натиснути [:/J, CD],
відтворення (приклад): якщо потрібно відтворити саме
AK330 AK230 поточний диск.
Поточна доріжка [1] – [5]
Зупинення
Натисніть [L, STOP] під час
Поточний альбом відтворення.
• У випадку відтворення у довільному MP3 Вигляд дисплею, коли
порядку (A сторінка 7), Ви не можете відтворення зупинено (приклад):
швидко перейти до тих доріжок, які “MP3” : Позначає диск, на якому
вже було відтворено. містяться файли MP3
CD Натисніть та утримуйте під AK330
час відтворення або
призупиніть відтворення для
виконання пошуку. Загальна Загальна
кількість кількість
•У разі відтворення доріжок за
альбомів доріжок
програмою (A сторінка 8) або
відтворення у довільному порядку
(A сторінка 7), Ви матимете
6 можливість виконувати пошук лише
AK230
в межах однієї доріжки.
RQT7797
Диски

Для прослуховування CD MP3

конкретних дисків та доріжок


(функція режиму відтворення)
a ALL-DISC : відтворює всі вставлені диски в порядку від
вибраного диска до останнього\.

УКРАЇНСЬКА
b 1-SONG : відтворює одну вибрану доріжку на вибраному
диску.
DISP, –DEMO
c 1-ALBUM : MP3 відтворює один вибраний альбом на
вибраному диску.
d 1-DISC
RANDOM : відтворює один вибраний диск у довільному
порядку.
CD DISP
e ALL-DISC
DISC RANDOM : CD відтворює всі вставлені диски у довільному
порядку.
Кнопки з f 1-DISC : відтворює один вибраний диск.
PLAY MODE
цифрами g 1-ALBUM
:/J, CD RANDOM : MP3 відтворює один вибраний альбом у
L, CLEAR
довільному порядку.
Тільки з пульта ДК
Підготовка: Натисніть [:/J, CD], після чого натисніть [L, CLEAR].
ALBUM ( або )
Натисніть [PLAY MODE], щоб вибрати потрібний режим.
H.BASS
Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається:
CD
Відтворення з пропущенням MP3
a ALL-DISC b 1-SONG d 1-DISC RANDOM
альбому
f 1-DISC e ALL-DISC RANDOM
Тільки з пульта ДК MP3
Під час відтворення або зупинки відтворення a ALL-DISC b 1-SONG c 1-ALBUM d 1-DISC RANDOM
Натисніть [ALBUM ( або )], щоб вибрати потрібний f 1-DISC g 1-ALBUM RANDOM
альбом.
При виборі альбому, коли відтворення зупинено (приклад): ALL-DISC RANDOM CD
AK330 AK230 Натисніть [:/J, CD], щоб розпочати відтворення.
Поточний альбом
ALL-DISC/1-DISC/1-DISC RANDOM CD MP3
Натисніть [DISC], а потім кнопки [1] – [5], щоб вибрати
диск.
Кількість доріжок в Розпочинається відтворення диска.
поточному альбомі 1-ALBUM/1-ALBUM RANDOM MP3
Режим відображення CD MP3 1 Натисніть [DISC], а потім кнопки [1] – [5], щоб
вибрати диск.
компакт-диска на дисплеї 2 Натисніть [ALBUM ( або )], щоб вибрати альбом.
Ви маєте змогу вибирати потрібний режим відображення компакт- Відтворення диска розпочинається з вибраного альбому.
диска. 1-SONG
Під час відтворення або призупинення відтворення CD
На пульті ДК: Натисніть [CD DISP]. 1 Натисніть [DISC], а потім кнопки [1] – [5], щоб
AK230 На головному блоці: Натисніть [DISP, –DEMO]. вибрати диск.
Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається: 2 Натисніть кнопки з цифрами, щоб вибрати доріжку
CD
на поточному диску.
Щоб вибрати доріжку, номер якої складається з двох цифр,
Час, що залишився Час, що минув натисніть один раз [>10], а потім відповідні 2 цифри.
MP3 Відтворення диска розпочинається з вибраної доріжки.
a Час, b Назва c Назва MP3
що залишився альбому доріжки 1 Натисніть [DISC], а потім кнопки [1] – [5], щоб
вибрати диск.
g Час, f ID3 ім’я e ID3 назва d ID3 назва 2 Натисніть [ALBUM ( або )], щоб вибрати альбом.
що минув виконавця заголовка альбому 3 Натисніть кнопки з цифрами, щоб вибрати доріжку
Приклад: a Час, що залишився в поточному альбомі.
Щоб вибрати доріжку, номер якої складається з двох цифр,
AK330 AK230 натисніть один раз [>10], а потім відповідні 2 цифри. Щоб
вибрати доріжку, номер якої складається з трьох цифр,
натисніть два рази [>10], а потім відповідні 3 цифри.
Примітка Відтворення диска розпочинається з вибраної доріжки.
CD Щоб зупинити відтворення
Натисніть [L, CLEAR].
• Коли відтворюється доріжка під номером 25 або вище, час,
Коли відтворення буде зупинено
що залишився, відображається у форматі “– –:– –”.
MP3 Поточний режим відтворення зберігатиметься в пам’яті доти,
доки його не буде змінено. Ця умова зберігається навіть у разі
• Якщо в заголовку міститься більше 8 символів, його назва вимкнення пристрою.
прокручуватиметься на дисплеї. Якщо було обрано режим
b – f (див. вище), заголовок з’являтиметься на дисплеї кожні 3 \ Останній диск
секунди. Наприклад, якщо відтворення розпочнеться з диску під номером
• Якщо заголовки, які було введено, не мають мітки ID3, на 4, то диск під номером 3 вважатиметься “останнім диском”.
дисплеї відображається напис “NO ID3”. Порядок відтворення дисків: Диски 4z5z1z2z3
• Максимальна кількість символів для відображення: L MP3 Якщо на дисплеї з’являється напис “NOT
Заголовок альбому/доріжки: 31 MP3/ERROR1”
ID3 назва альбому/заголовка/ім’я виконавця: 30 Відтворюється формат МР3, що не підтримується пристроєм.
(ID3 є міткою, вкладеною в доріжку MP3, яка служить для Програвач пропустить цю доріжку та відтворюватиме
надання інформації про цю доріжку.) наступну.
• Цей пристрій відображатиме заголовки альбомів та доріжок,
Примітка
які мають мітки ID3 (версії 1.0 та 1.1). Заголовки, в яких
містяться текстові дані, що не підтримуються пристроєм, не • Режим програмування не може використовуватись разом із

відображатимуться.
Заголовки, що вводяться у 2-байтному коді, відображатимуться
функцією режиму відтворення.
7
пристроєм некоректно.
• MP3 В режимі 1-ALBUM програвач пропускатиме доріжку лише
в поточному альбомі. RQT7797
Диски
• Щоб перевірити вміст програми
Натисніть [g, REW/3] або [f, 4/FF].
Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається:
CD Відображається номер доріжки та порядок відтворення
DISC
програми:
PROGRAM
Кнопки з AK330
цифрами
УКРАЇНСЬКА

REPEAT
DEL :/J, CD
Номер доріжки Порядок відтворення програми
L, CLEAR
CURSOR ( або ),
g, REW/3, AK230
ALBUM ( або ) f, 4/FF
INTRO ENTER
H.BASS
MP3 Відображається порядок відтворення програми, після
MARKER TITLE SEARCH чого номер альбому та номер доріжки.
• Щоб додати до програми новий компонент
CD Виконайте дії пунктів 2 та 3.
MP3 Виконайте дії пунктів з 2 по 4.

Відтворення за програмою CD MP3 • Щоб видалити останню доріжку


Натисніть [DEL].
Ви маєте змогу запрограмувати для відтворення до 24 доріжок.
• Щоб видалити всі доріжки
Тільки з пульта ДК Натисніть [L, CLEAR].
CD Коли на дисплеї блимає напис “CLEAR ALL”, натисніть цю
кнопку ще раз, щоб видалити всі доріжки.
:/J
Підготовка: Натисніть [: J, CD], після чого натисніть [L, CLEAR].
Примітка
1 Натисніть [PROGRAM]. • Неможливо запрограмувати разом доріжки у форматі CD-DA
На дисплеї з’являється напис “PGM”. та MP3.
2 Натисніть [DISC], а потім кнопки [1] – [5], щоб • MP3 Програма, що була внесена, зникає з пам’яті пристрою
вибрати диск. при зміні диска або відкриванні лотка для дисків.
3 За допомогою кнопок з цифрами виберіть доріжки. • MP3 Можна запрограмувати не більше одного диска із
Щоб вибрати доріжку, номер якої складається з двох цифр, файлами MP3.
натисніть один раз [>10], а потім відповідні 2 цифри.
Повторіть дії пунктів 2 та 3, щоб запрограмувати відтворення Повторне відтворення CD MP3
інших доріжок.
4 Натисніть [:/J, CD], щоб розпочати відтворення. Тільки з пульта ДК
MP3 Натисніть [REPEAT] під час відтворення.
На дисплеї з’являється символ “ ”.
Підготовка:
1. Натисніть [DISC], а потім кнопки [1] – [5], щоб вибрати диск.
Щоб скасувати повтор відтворення
2. Натисніть [L, CLEAR].
Натисніть [REPEAT], щоб видалити з дисплея позначку “ ”.
1 Натисніть [PROGRAM]. Примітка
На дисплеї з’являється напис “PGM”.
Повторне відтворення може використовуватись із режимом
2 Натисніть [ALBUM ( або )], щоб вибрати альбом. відтворення за програмою (A див. лівий стовпчик) та режиму
Щоб вибрати альбом відразу, натисніть відтворення (A сторінка 7).
[ALBUM ( або )], а потім кнопки з цифрами.
Щоб вибрати альбом, номер якого складається з двох цифр, Встановлення мітки доріжки CD MP3
натисніть один раз [>10], а потім відповідні 2 цифри.
Щоб вибрати альбом, номер якого складається з трьох цифр, Ви маєте змогу встановити мітку однієї доріжки на кожному з
натисніть два рази [>10], а потім відповідні 3 цифри. дисків, вставлених в лоток. Після цього відтворення цих дисків
розпочинатиметься саме з помічених доріжок.
3 Натисніть [ g, REW/3] або [f, 4/FF], щоб
вибрати доріжку. Тільки з пульта ДК
Щоб вибрати доріжку відразу, натисніть [ g, REW/3]
f, 4/FF], а потім кнопки з цифрами.
або [f Щоб встановити мітку доріжки
Щоб вибрати доріжку, номер якої складається з двох цифр, 1 Під час відтворення або зупинки відтворення
натисніть один раз [>10], а потім відповідні 2 цифри. Виберіть потрібну доріжку.
Щоб вибрати доріжку, номер якої складається з трьох цифр,
(A сторінка 6, “Основне відтворення – Пропустити/Шукати”).
натисніть два рази [>10], а потім відповідні 3 цифри.
4 Натисніть [ENTER]. 2 Утримуйте кнопку [MARKER], доки на дисплеї не
почне блимати напис “STORING”.
Повторіть дії пунктів з 2 по 4, щоб запрограмувати
Вибрана доріжка зберігатиметься як мітка поточного диска.
відтворення інших доріжок.
Примітка
5 Натисніть [:/J, CD], щоб розпочати відтворення.
Якщо доріжку вже було збережено як мітку диска, її буде замінено
Для виходу з режиму програмування наступного разу при збереженні нової доріжки в якості тієї самої
Зупиніть відтворення та натисніть кнопку [PROGRAM]. мітки.
(Відтворення програми можна повторити, натиснувши кнопку
[PROGRAM], а потім [:/J, CD].) Щоб відновити номер поміченої доріжки на
поточному диску
Коли на дисплеї відображається символ “P”, Ви можете
виконати наступні дії Під час відтворення або зупинки відтворення
Натисніть [MARKER], щоб відновити мітку.
AK330 AK230 Розпочинається відтворення диска з відновленої доріжки.
Примітка
• Напис “NO MARKER” на дисплеї вказує на те, що мітка на
поточному диску порожня.
• Пам’ять мітки очищується при відкриванні лотка для дисків.
8 • Під час відтворення за програмою або відтворення в
довільному режимі використання цієї функції неможливе.
RQT7797
Функція ознайомлення INTRO MP3 Щоб скасувати режим пошуку до того, як його буде
завершено
(сканування альбому) Натисніть [L, CLEAR].
Можна знайти альбом, прослуховуючи перші доріжки всіх Якщо не вдалося відшукати жодного заголовка, який відповідав
альбомів з поточного диску протягом 10 секунд. би вказаному ключовому слову, на дисплеї з’являється напис
Тільки з пульта ДК “NOT FOUND”.

УКРАЇНСЬКА
Підготовка: Натисніть [:/J, CD], після чого натисніть [L, CLEAR].
Примітка
1 Натисніть [INTRO]. В режимі відтворення за програмою або відтворення в
Запускається функція INTRO.
(Дія функції INTRO закінчується після того, як буде відтворено довільному порядку використання функції пошуку заголовка
першу доріжку останнього альбому на поточному диску.) неможливо.
2 Коли пролунає доріжка з потрібного альбому,
:/J, CD].
натисніть [: Введення символів
Відтворення продовжиться з першої доріжки цього альбому.
Для пошуку заголовка альбому/доріжки можна ввести ключове
слово, в якому міститься до 8 символів. Можна вводити літери
Щоб зупинити функцію ознайомлення до її завершення, натисніть
кнопку [INTRO] ще раз або кнопку [L, CLEAR]. лише верхнього регістру, але система шукатиме й слова з
літерами нижнього регістру.
Примітка
Під час відтворення за програмою або відтворення в довільному Тільки з пульта ДК
режимі використання цієї функції неможливе. 1 Для вибору потрібного символу натискайте кнопки
з цифрами.
Функція пошуку заголовка MP3
Символи, призначені кнопкам з цифрами:
Можна відшукати потрібний альбом/доріжку за ключовим словом Кнопки з Символи
Кнопки з Символи
(частина заголовка). цифрами цифрами
Пошук заголовка альбому/доріжки 1 1 6 MNO6
2 ABC2 7 PQRS7
Тільки з пульта ДК 3 DEF3 8 TUV8
Підготовка: Натисніть [:/J, CD], після чого натисніть [L, CLEAR].
4 GHI4 9 WXYZ9
1 Щоб відшукати заголовок альбому 5 JKL5 0 0
Натисніть один раз кнопку [TITLE SEARCH].
Щоб відшукати заголовок доріжки >10 пробіл !”#$ %&’()∗+,– ./:;=?_ `
Натисніть кнопку [TITLE SEARCH] двічі.
Щоб відшукати “<” або “>” уведіть “(” або “)”.
2 Уведіть символи ключового слова для пошуку
заголовка. Символи змінюються при кожному натисканні кнопок з
(A див розділ: “Введення символів” у правому стовпчику) цифрами.
3 Натисніть [ENTER]. Наприклад, кожного разу при натисканні кнопки [2]:
Розпочинається пошук заголовка. A B C 2
На дисплеї з’являються результати пошуку.
Пошук заголовка альбому Спеціальні символи відображатимуться, як наведено нижче:
AK330 Блимає індикатор, який позначає, що
активовано режим пошуку заголовка альбому Дисплей Дисплей
Символи головного Символи головного
блока блока
\ ,
!
” –
Заголовок альбому, який # .
відповідає критеріям пошуку
$ /
AK230 Блимає індикатор, який позначає, що % :
активовано режим пошуку заголовка альбому
& ;
’ =
\
( ?
) _
Заголовок альбому, який ∗
відповідає критеріям пошуку `
+
Пошук заголовка доріжки
Блимає індикатор, який позначає, що Деякі символи можуть відображатись некоректно, що
AK330 зумовлено використанням певного формату запису або
активовано режим пошуку заголовка доріжки
програмного забезпечення.
\ 2 Натисніть [CURSOR ], щоб ввести символ.
Повторюйте дії пунктів 1~2, щоб ввести ключове слово
повністю.
Заголовок доріжки, який
відповідає критеріям пошуку L Редагування ключового слова
AK230 Блимає індикатор, який позначає, що Для переміщення курсору
активовано режим пошуку заголовка доріжки Натисніть [CURSOR ( або )].
Видалення символу
\ 1. Встановіть курсор поряд із символом, який потрібно
видалити.
2. Натисніть [DEL].
Заголовок доріжки, який
відповідає критеріям пошуку Редагування символів
Для повторного відображення заголовка, який 1. Встановіть курсор поряд із символом, який потрібно
відповідає критеріям пошуку редагувати.
Натисніть [ENTER]. 2. Введіть потрібний символ.
Для відображення наступних/попередніх результатів
пошуку
Натисніть [f, 4/FF] (наступні) або [g, REW/3] (попередні).
Натисніть [ : /J, CD], щоб розпочати відтворення з
альбому/доріжки, які було знайдено.
У знайденому альбомі відтворення розпочинається з першої
доріжки.
9
(Скасування режиму пошуку.) RQT7797
Радіо
Налаштування на вибрану станцію
g/REW/3, Тільки з пульта ДК
f/FF/4 Існує два способи налаштування на вибрану станцію.
Автоматичне налаштування: Налаштовуються всі станції, які
може приймати тюнер.
Налаштування вручну : Можна вибрати станції та
TUNER, BAND
УКРАЇНСЬКА

L, STOP порядок налаштування станцій.


a, REC DECK 1/2 В обох діапазонах, FM та AM, можна налаштовувати до 15 станцій.

c DECK1 DECK2 c Підготовка:


:, TAPE Натисніть [TUNER, BAND] для вибору відповідного діапазону,
:/J, CD “FM” або “AM”.

Автоматичне налаштування
DISC Виконайте наступні дії один раз для кожної станції діапазону FM
PROGRAM та AM.
Кнопки з Підготовка : Виберіть частоту, на якій розпочинатиметься
PLAY MODE цифрами налаштування.
Утримуйте [PROGRAM], доки не буде змінено частоту.
TUNER, BAND
AK330

ALBUM ( або ) g, REW/3,


f, 4/FF
H.BASS

AK230

Тюнер налаштовуватиме всі станції, сигнал яких він може


Радіо отримувати на каналах в порядку за зростанням. По закінченню
приймач налаштується на останню станцію, яку було внесено до
Налаштування вручну пам’яті.

1 Натисніть [TUNER, BAND] для вибору діапазону Налаштування вручну


частот. Налаштовуйте станції по одній за один раз.
Пристрій увімкнеться.
Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається: 1 Натисніть [PROGRAM], а потім [g, REW/3 ] або
FM AM [f, 4/FF], щоб налаштувати приймач на потрібну
станцію.
2 Натисніть [PLAY MODE] на пульті ДК для вибору 2 Натисніть [PROGRAM], а потім [g, REW/3 ] або
“MANUAL”. [f, 4/FF], щоб вибрати канал.
Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається: 3 Натисніть [PROGRAM].
MANUAL PRESET Станцію, яка займає канал, буде видалено, якщо на цей канал
3 Утримуйте [g/REW/3] або [f/FF/4] протягом буде налаштовано іншу станцію.
кількох секунд для пошуку станцій.
Пошук частоти зупиняється при находженні станції із чітким Вибір каналів
сигналом.
Щоб зупинити пошук, натисніть [g/REW/3 ] або Для вибору каналу натискайте кнопки з цифрами.
[f/FF/4]. Щоб увести канал, номер якого складається з двох цифр,
Якщо перешкоди занадто інтенсивні, станцію може бути не натисніть один раз [>10], а потім відповідні 2 цифри.
знайдено.
Натисніть [g/REW/3] або [f/FF/4], щоб виконати AK330 AK230
налаштування поетапно.
Коли радіостанцію буде налаштовано, на дисплеї з’явиться
напис “TUNED”.
При отриманні стерео FM-віщання на дисплеї відображається АБО
напис “ST”.
1 Натисніть [PLAY MODE], щоб вибрати “PRESET”.
У випадку сильних шумів в діапазоні FM 2 Натисніть [g, REW/3] або [f, 4/FF], щоб
Тільки з пульта ДК вибрати канал.
Натисніть та утримуйте [PLAY MODE], доки на дисплеї
не з’явиться напис “MONO”.
Коли прийом сигналу занадто слабкий, відтворюється
монофонічний звук та знижується рівень шумів.
Натисніть та утримуйте [PLAY MODE] ще раз, щоб вийти з цього
режиму.
Також з режиму “MONO” можна вийти, змінивши частоту.

Примітка
Якщо Ви вставляєте або виймаєте касети під час
прослуховування станцій АМ діапазону, звук може перериватись
на декілька секунд.

10
RQT7797
Підключення іншої антени, що не входить до комплекту
Якщо прийом радіосигналу занадто слабкий, використовуйте зовнішню антену.
Примітка
Коли пристрій не використовується, від’єднуйте зовнішню антену. Не використовуйте зовнішню антену під час грози.

Зовнішня антена FM-діапазону Зовнішня антена AM-діапазону

УКРАЇНСЬКА
Зовнішня антена AM-діапазону (не входить до комплекту)

5-12м
Зовнішня антена
Задня FM-діапазону
панель (не входить до
цього комплекту) 1
пристрою Задня Рамочна
Коаксіальний кабель 75 Ω панель антена AM
(не входить до комплекту) цього 2 (входить до
пристрою комплекту)

• Від’єднайте кімнатну антену FM-діапазону. Натягніть вініловий дріт вздовж вікна або в іншому зручному місці.
• Антену повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст. Залишайте рамочну антену під’єднаною.

Касети
Відтворення
Для відтворення касет можна використовувати як деку 1, так і
деку 2. Щоб зупинити відтворення касети
Натисніть [L, STOP].
Застосовуйте тільки касети з нормальною позицією стрічки.
Касети з високою позицією стрічки та з металевим покриттям Щоб перемотати касету вперед або назад
можуть відтворюватись, але пристрій не зможе повністю Натисніть [g/REW/3] (назад) або [f/FF/4] (вперед).
пристосовуватись до характеристик стрічки.
Щоб переключитись між касетами в деках
1 Натисніть [:, TAPE]. Натисніть [DECK 1/2] (з пульта ДК: [PLAY MODE]).
Пристрій увімкнеться.
Якщо в пристрої вже є касета, відтворення почнеться Примітка
автоматично (відтворення одним дотиком). • Відтворення касети на мить переривається, якщо Ви
2 Натисніть [c DECK1] або [DECK2 c] та вставте відкриваєте іншу деку.
касету. Лицева • Стрічка в касетах тривалістю більше 100 хвилин дуже тонка,
Вставте касету стороною, тому вона може порватись або застрягти в механізмі.
сторона
що програватиметься, до себе • Провисання стрічки в касеті може призвести до її намотування
та стрічкою донизу. на механізм, тому перш ніж відтворювати касету усуньте
Закрийте тримач вручну. провисання.
3 Натисніть [:, TAPE] для початку відтворення. • При неправильному використанні нескінченні стрічки можуть
Щоб прослухати іншу сторону касети, переверніть її та застрягнути у рухливих частинах деки.
натисніть [:, TAPE].

Запис
Вибір касет для запису
Застосовуйте тільки касети з нормальною позицією. Щоб припинити запис
Касети з високою позицією стрічки та з металевим покриттям Натисніть [L, STOP].
можуть відтворюватись, але пристрій не зможе правильно Якщо стрічка закінчується раніше диска
записувати на такі стрічки або стирати з них записи. Відтворення компакт-диска продовжується. Для зупинки
Підготовка: натисніть [L, STOP].
Підмотайте заправний кінець стрічки, щоб запис почався негайно. Для запису на іншу сторону касети
1 Натисніть [DECK2 c] та вставте касету, на яку Переверніть касету і натисніть [a, REC].
необхідно виконати запис. Примітка
Вставте касету стороною, що записуватиметься, до себе та
стрічкою донизу. •Зміна гучності та якості звучання/акустичного поля не
впливають на запис.
2 Виберіть джерело, з якого робитиметься запис. •Під час запису неможливо відкрити деку 1.
Запис з радіо:
Налаштуйте потрібну радіостанцію (A сторінка 10).
•Під час запису на касету в одній деці неможливо перемотувати
касету в іншій деці.
Запис з диска: •Під час запису радіопрограм в діапазоні АМ при запуску та
1 Вставте диски, з яких Ви бажаєте записати музику. зупинці запису звук на мить переривається.
Натисніть [:/J, CD], а потім [L, STOP].
2 Виберіть режим запису для потрібного диска.
Тільки з пульта ДК Захист від стирання
• Для запису запрограмованих доріжок Скористайтесь викруткою або подібним інструментом для того,
На сторінці 8, “Відтворення за програмою”, виконайте
наступні кроки: щоб виламати захисний упор.
CD 1 ~ 3
MP3 1 ~ 4 Сторона А
•Щоб записати певні диски/доріжки
1. Натисніть [PLAY MODE], щоб вибрати необхідний
режим (A сторінка 7). Захисний упор Захисний упор
2. Натисніть [DISC], а потім кнопки [1] – [5], щоб вибрати для сторони В для сторони А
диск.
Впевніться в тому, що диск не програвається.
3. MP3 Для режимів 1-ALBUM та 1-SONG: Натисніть
Щоб знову записати на касету, яка захищена від
[ALBUM ( або )], щоб вибрати альбом.
стирання
4. Для режиму 1-SONG: Натисніть [g, REW/3] або Накрийте отвір на касеті клейкою стрічкою.
[f, 4/FF], щоб вибрати доріжку.
Щоб стерти запис зі стрічки
Запис з касети на касету:
1 Натисніть [:, TAPE], а потім [L, STOP]. 1. Натисніть [:, TAPE], а потім [L, STOP].
2. Вставте записану касету до деки 2.
2 Натисніть [c DECK1] та вставте касету, з якої необхідно Впевніться, що в деці 1 немає касети. Клейка
зробити запис.
3. Натисніть [a, REC]. стрічка 11
3 Натисніть [a, REC], щоб розпочати запис. RQT7797
Таймери
Використання таймера
Навушники
DISP, –DEMO
(не входять до відтворення/запису
комплекту)
Тільки з пульта ДК
Ви можете встановити таймер, який вмикатиме пристрій у певний
AK330
час, щоб, наприклад, розбудити Вас (таймер відтворення), або
H.BASS щоб записати програму радіостанції або звук з допоміжного входу
УКРАЇНСЬКА

або (таймер запису).


AK230 PHONES Таймери відтворення та запису неможливо використовувати
SUPER одночасно.
SOUND EQ
VOLUME Підготовка:
a, REC • Увімкніть пристрій та встановіть годинник (див. лівий стовпчик).
AUX
• Для таймера відтворення, підготуйте необхідне джерело
звуку (касету/диск/радіо/інший пристрій) та встановіть гучність.
• Для таймера запису, перевірте, чи не захищена касета від
стирання (A сторінка 11), та вставте її до деки 2 (A сторінка
rPLAY/REC
DIMMER 11). Налаштуйте радіостанцію (A сторінка 10) або виберіть
допоміжний вхід (A сторінка 13).
AUTO OFF CLOCK/TIMER
SLEEP
1 Натисніть [SHIFT] + [CLOCK/TIMER], щоб вибрати
таймер.
Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається:
SHIFT CLOCK PLAY REC
повернення
g, REW/3, rPLAY: вибір таймера відтворення
f, 4/FF rREC: вибір таймера запису
H.BASS
MUTING (Переходьте до наступного кроку за 8 секунд)
AK330 PRESET EQ 2 Налаштування часу ввімкнення
H.BASS 1 Натисніть [g, REW/3] або [f, 4/FF], щоб
або встановити час.
AK230 2 Натисніть [SHIFT] + [CLOCK/TIMER].
S.SOUND EQ Налаштування часу вимкнення
Повторіть кроки 1 та 2.
3 Натисніть [SHIFT] + [rPLAY/REC], щоб показати
індикатор таймера.
Встановлення часу Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається:

Тільки з пульта ДК
Годинник в системі відображує час у 24-годинному форматі. (вимкнення)
rPLAY: ввімкнення таймера відтворення
1 Увімкніть пристрій. rREC: ввімкнення таймера запису
2 Натисніть [SHIFT] + [CLOCK/TIMER], щоб вибрати (Індикатор не з’являтиметься, якщо не був заданий час
“CLOCK” (Годинник). ввімкнення та вимкнення або не був налаштований годинник.)
Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається: 4 Натисніть [f
f], щоб вимкнути пристрій.
Для роботи таймерів необхідно, щоб пристрій був
CLOCK PLAY REC вимкнений.
• Таймер відтворення:
повернення Відтворення почнеться у заданий час із заданими
параметрами. Гучність поступово збільшуватиметься до
3 (За приблизно 7 секунд) встановленого рівня.
g , REW/3
Натисніть [g f , 4 /FF], щоб
3 ] або [f • Таймер запису:
встановити час. Пристрій увімкнеться за 30 секунд до встановленого часу з
відключеним звуком.
4 Натисніть [SHIFT] + [CLOCK/TIMER], щоб затвердити Щоб скасувати налаштування таймера
встановлення часу. Натисніть [SHIFT] + [rPLAY/REC], щоб усунути індикатор таймера
Дисплей повернеться до того режиму, який відображувався з дисплея.
до встановлення часу. (Якщо таймер налаштований, він вмикатиме пристрій у
встановлений час кожного дня.)
Щоб показати час на дисплеї Щоб змінити налаштування таймера (при увімкненому
Коли пристрій увімкнений або працює в режимі очікування, пристрої)
натисніть [SHIFT] + [CLOCK/TIMER] один раз. Щоб змінити час відтворення/запису
Час показуватиметься протягом приблизно 5 секунд. Виконайте кроки 1, 2 та 4.
Щоб змінити джерело або гучність
Примітка 1. Натисніть [SHIFT] + [rPLAY/REC], щоб усунути індикатор
таймера з дисплея.
Для забезпечення точності годинника періодично встановлюйте 2. Змініть джерело або гучність.
час. 3. Виконайте кроки 3 та 4.
Щоб перевірити налаштування
Натисніть [SHIFT] + [CLOCK/TIMER] при увімкненому пристрої,
щоб вибрати “rPLAY” або “rREC”.
Налаштування відображаються у наступному порядку:
Таймер відтворення: час ввімкнення → час вимкнення →
джерело → гучність
Таймер запису: час ввімкнення → час вимкнення → джерело
Щоб перевірити налаштування, коли пристрій вимкнений, двічі
натисніть [SHIFT] + [CLOCK/TIMER].
Якщо Ви використовуєте пристрій після налаштування
таймерів
Після використання та перед вимкненням перевірте, чи у пристрої
залишився правильний диск/касета.
Примітка
• Якщо під час роботи таймера вимкнути та знову ввімкнути
пристрій, налаштування часу вимкнення не активуватиметься.
• Якщо в якості джерела вибраний вхід AUX, то при активуванні
таймера пристрій вмикається та використовує в якості джерела
вхід “AUX”. Якщо Ви бажаєте відтворити запис або записати з
під’єднаного пристрою, встановіть таймер цього пристрою на
12 той самий час. (Дивіться інструкцію до пристрою, що
підключається.)
RQT7797
Інші функції
Використання таймера вимкнення Підключення зовнішнього пристрою
Тільки з пульта ДК
Цей таймер вимикає пристрій через заданий проміжок часу. Задня панель
Під час прослуховування: цього пристрою R L

Натисніть [SLEEP], щоб вибрати проміжок часу (у

УКРАЇНСЬКА
хвилинах).
(R) (L)
Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається: Аналоговий
SLEEP 30 SLEEP 60 SLEEP 90 SLEEP 120 SLEEP OFF програвач
(не входить до
комплекту)
Щоб скасувати налаштування таймера вимкнення • Можна підключити аналоговий програвач із вбудованим
Натисніть [SLEEP], щоб вибрати “SLEEP OFF” (Таймер еквалайзером звуку.
вимкнутий). • Детальнішу інформацію дивіться в інструкції до пристроїв, які
Щоб підтвердити час, що залишився Ви підключаєте.
Натисніть [SLEEP] один раз. • При підключенні інших пристроїв (не перелічених вище)
Час, що залишився, показуватиметься протягом приблизно 5 рекомендується звернутись за порадою до магазину, в якому
секунд. Ви придбали свою систему.
Щоб змінити налаштування
Натисніть [SLEEP], щоб вибрати новий проміжок часу. Використання зовнішнього пристрою
Ви можете використовувати таймер вимкнення разом із
таймерами відтворення/запису. Переконайтесь, що пристрій (Інформацію стосовно підключення дивіться вище.)
вимкнеться до початку відтворення/запису. 1. Натисніть [AUX].
Пристрій увімкнеться.
Примітка
2. Щоб прослухати: Переходьте до кроку 3.
Таймер вимкнення відключається, якщо Ви розпочинаєте запис. Щоб записати: Натисніть [a, REC] (почнеться запис).
3. Почніть відтворення з зовнішнього джерела. (Відповідну
інформацію дивіться в інструкції до зовнішнього пристрою.)
Якість звучання/акустичне поле Використання навушників
(не входять до комплекту)
Використання вбудованих
Зменшіть рівень гучності та під’єднайте навушники.
налаштувань якості звучання/ Тип штекера: 3,5 мм, стерео
акустичного поля Примітка
Тільки з пульта ДК Намагайтеся не слухати музику впродовж тривалого часу, щоб
запобігти пошкодженню слуху.
Натисніть [PRESET EQ], щоб вибрати налаштування.
Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається:
Функція автоматичного вимкнення
HEAVY SOFT CLEAR DISCO LIVE HALL
Тільки з пульта ДК
Якщо в якості джерела вибрано диск або касету
(скасування) Для збереження енергії пристрій вимикається, якщо його не
HEAVY (якість звучання) : посилює частоти звуку використовують протягом 10 хвилин.
SOFT (якість звучання) : для фонової музики Ця функція не працює, якщо в якості джерела вибрано тюнер
CLEAR (якість звучання) : робить високі звуки чистішими або допоміжний вхід AUX.
DISCO (акустичне поле) : додає до звуку такі ж тривалі
реверберації, які можна почути на Натисніть [SHIFT] + [AUTO OFF].
дискотеці На дисплеї буде показана позначка “AUTO OFF”.
LIVE (акустичне поле) : робить голос більш живим
HALL (акустичне поле) : придає звуку об’єм, що передає
атмосферу великої концертної зали Налаштування зберігаються навіть після вимкнення пристрою.
Примітка При виборі тюнера або допоміжного входу AUX в якості джерела
позначка “AUTO OFF” зникає. Режим знову активується при
Функцію PRESET EQ неможливо використовувати разом з повторному виборі диска або касети.
функціями H.BASS ( AK330 ) або SUPER SOUND EQ ( AK230 ).
Щоб скасувати функцію
Знову натисніть [SHIFT] + [AUTO OFF].
Підсилення басів AK330
Зручні функції
Ви можете підсилити низькі частоти звуку, щоб чіткіше чути
музику із важкими басами, навіть якщо акустика приміщення не Щоб затемнити панель дисплея
є оптимальною.
Натисніть [H.BASS]. Тільки з пульта ДК
Індикатор кнопки увімкнеться. Натисніть [DIMMER].
Натисніть кнопку знову, щоб скасувати цей режим. Дисплей затемнюється, а індикатор гасне.
Індикатор кнопки згасне. (Залишається горіти тільки індикатор живлення.)
Щоб відновити підсвічування дисплея, знову натисніть [DIMMER].
Поліпшення якості звучання AK230
Переключення режимів відображення AK330
Ви можете підсилити низькі та високі частоти звуку.
Натисніть [DISP, –DEMO], щоб вибрати необхідний
Натисніть [SUPER SOUND EQ]. режим відображення.
З пульта ДК: Натисніть [S.SOUND EQ]. Кожного разу, коли Ви натискаєте кнопку, відображається:
Індикатор кнопки увімкнеться. звичайний Eкстремальний Bідбиття
Bідбиття
Натисніть кнопку знову, щоб скасувати цей режим.
Індикатор кнопки згасне. (вимкнення)

Щоб вимкнути звук


Тільки з пульта ДК
Натисніть [MUTING].
Натисніть кнопку знову, щоб скасувати цей режим.
Напис “MUTING” зникне.
Для того щоб відновити звук безпосередньо з пристрою,
поверніть ручку [VOLUME] на мінімум (--dB), а потім збільште
гучність до необхідного рівня.
Беззвучний режим скасовується при вимкненні пристрою.
13
RQT7797
Вказівки з усунення несправностей
Перш ніж звертатись до ремонтної служби прочитайте описані нижче поради. Якщо полагодити систему не вдається або існуюча проблема
не наведена в списку, перегляньте каталог, що додається, щоб дізнатись про місце розташування найближчого авторизованого сервісного
центру, або зверніться до магазину, в якому Ви придбали систему.
Сторінки, на які є посилання у порадах, позначені номерами в чорному колі 4.
Загальні проблеми
Незважаючи на те, що Відключіть функцію ознайомлення. 4
пристрій перебуває в Після налаштування годинника режим ознайомлення відключається автоматично. @
режимі очікування,
УКРАЇНСЬКА

вмикається підсвічування
дисплея, та на ньому
постійно змінюється
зображення.
Немає звуку. Збільште гучність.
Звук переривається. Вимкніть пристрій, відшукайте причину проблеми, виправте її та знову ввімкніть пристрій.
Можливими причинами може бути коротке замикання додатного та від’ємного контактів
динаміків, викривлення звуку в динаміках внаслідок встановлення надмірного рівня гучності або
потужності або використання пристрою в приміщенні з високою температурою повітря.
Звук переходить з одного Перевірте підключення динаміків. 4
динаміка в інший,
відтворюється тільки з
одного динаміка або лівий
та правий канали
переплутані.
Під час відтворення чути Можливо біля кабелів знаходиться джерело змінного струму або джерело флуоресцентного
гудіння. світла. Намагайтесь розташувати інші пристрої та кабелі якнайдалі від цього пристрою.
На дисплеї з’являється Виконана некоректна операція. Прочитайте інструкції та спробуйте знов.
позначка “ERROR”.
В режимі очікування на Ви вперше увімкнули пристрій до мережі живлення або до цього стався збій живлення.
дисплеї показується Встановіть час. @
позначка “– –:– –”.
На дисплеї відображається Перевірте та виправте з’єднання шнурів динаміків. 4
“F61”. Якщо після цього проблема не усунена, це може бути збій подачі живлення. Зверніться до
магазину, в якому Ви придбали систему.
При прослуховуванні радіо
Чути шуми. Використовуйте зовнішню антену. !
Індикатор стереозвуку
мигає або не горить.
Звук викривлений.
Чути ритмічний звук. Вимкніть телевізор або ізолюйте його від пристрою.
Під час прослуховування Ізолюйте антену від інших кабелів та шнурів.
радіопрограм в діапазоні АМ
чути слабке гудіння.
Якщо поряд розташовано телевізор
Зображення на екрані Розташування та напрямок антени вибрані неправильно. Якщо Ви користуєтесь кімнатною
телевізора зникає або на антеною, замініть її на зовнішню.
ньому з’являються смуги. Антена телевізора знаходиться занадто близько до пристрою. Ізолюйте дріт антени телевізора
від пристрою.
При використанні касетної деки
Погана якість звучання. Почистіть головки. %
Неможливо здійснити запис. Якщо на касетах були видалені захисні упори, закрийте отвори клейкою стрічкою. !
При програванні дисків
На дисплеї не показується Можливо, диск був вставлений не тою стороною. 6
потрібна інформація або Протріть диск.
відтворення не Замініть диск, якщо він подряпаний, викривлений або нестандартний.
починається. Внаслідок різкої зміни температури у пристрої міг утворитись конденсат. Почекайте впродовж
приблизно години, щоб він висохнув, та спробуйте ще раз.
Неможливо відтворити всі Режим відтворення всіх дисків у довільному порядку не можна використовувати для дисків MP3.
диски у довільному порядку. Вставте інший диск або виберіть інший режим відтворення. 7
Значення загальної Можливо, диск подряпаний або дані на ньому пошкоджені. Замініть диск.
кількості доріжок для того
ж самого диска постійно
змінюється. Чути незвичний
звук.
Не читається диск CD-RW. Диск було не повністю відформатовано. Скористайтесь пристроєм запису, щоб повністю
відформатувати диск, перш ніж записувати на нього.
Замість часу, що залишився, Пристрій не може показувати час, що залишився, для доріжок, записаних зі змінною швидкістю
показується позначка (VBR).
“VBR–”.
На дисплеї з’являється Проблема з дисковим механізмом. (Можливо, стався збій живлення.)
позначка “TAKE OUT/DISC”. Лоток для дисків відкриється автоматично. Вийміть диск з лотка, впевніться, що там більше
немає дисків, та закрийте лоток. Протягом декількох секунд пристрій намагатиметься змінити
диски, після чого він повинен працювати коректно.
Пульт ДК
Пульт дистанційного Перевірте, чи правильно вставлені батареї. 3
керування не працює. Якщо батареї розрядились, замініть їх.

Відновлення вмісту пам’яті (ініціалізація)


У разі виникнення наступних обставин виконайте наведені нижче інструкції, щоб відновити вміст пам’яті:
• відсутня жодна реакція на натискання кнопок;
• Ви бажаєте очистити та відновити вміст пам’яті.
Щоб відновити вміст пам’яті
1 Від’єднайте кабель живлення змінного струму. (Перш ніж виконати крок 2 почекайте щонайменше 3 хвилини.)
2 Натисніть та утримуйте кнопку [f f/I] на головному блоці, під’єднайте кабель живлення змінного струму.
На дисплеї з’явиться напис “– – – – – – – – –”.
14 3 Відпустіть кнопку [f f/I].
Значення всіх параметрів повертаються до заводських налаштувань.
RQT7797 Вам доведеться відновити налаштування пам’яті.
Технічні характеристики
ПІДСИЛЮВАЧ AK330 КОМПАКТ-ДИСКИ ДИНАМІКИ AK230
Ефективне значення вихідної Диски, що відтворюються [8 см або 12 см] Тип
потужності (1) CD-Audio (CD-DA) Тристороння система з 2 динаміками
Сумарне значення коефіцієнта (2) CD-R/RW (CD-DA, форматовані (Bass reflex)
нелінійних викривлень 10%, по обох диски MP3) Імпеданс 5Ω
каналах (3) MP3 Динамік(и)
1 кГц Швидкість передачі бітів
Вуфер 16 см, конічний

УКРАЇНСЬКА
(Канал низьких частот) MP3 32 – 320 кбіт на сек
90 Вт на канал (5 Ω) Динамік для відтворення високих
Частота вибірки
10 кГц MP3 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц звукових частот 6 см, конічний
(Канал високих частот) CD 44,1 кГц Вхідна потужність (МЕК) 100 Вт (макс.)
90 Вт на канал (5 Ω) Декодування Лінійне, 16 біт Рівень вихідного звуку
Загальна потужність системи Цифровий фільтр 8 фс 81 дБ/Вт (1,0 м)
роздільного підсилення (Bi-Amp) Цифро-аналоговий конвертер Частота розділення 4 кГц
360 Вт MASH (1-бітовий ЦАК) Діапазон частот 35 Гц – 28 кГц (–16 дБ)
Звукознімач 50 Гц – 26 кГц (–10 дБ)
ПІДСИЛЮВАЧ AK230 Довжина хвилі 780 нм Розміри (ШxВxГ) 220 x 330 x 201 мм
Ефективне значення вихідної Джерело променя Вага 2,7 кг
потужності напівпровідниковий лазер
Сумарне значення коефіцієнта Звуковий вихід (диск)
нелінійних викривлень 10%, по обох
ЗАГАЛЬНі
Кількість каналів Живлення 230 В змінного струму, 50 Гц
каналах 2 (стерео), (FL, FR)
1 кГц 100 Вт на канал (5 Ω) Споживана потужність
Загальна потужність в RMS AK330 : 238 Вт
(ефективне значення) 200 Вт
ДИНАМІКИ AK330 AK330
Тип AK230 : 174 Вт
TЮНЕР FM/AM ДІАПАЗОНУ, Тристороння система з 3 динаміками Розміри (ШxВxГ) 250 x 330 x 341 мм
КОНТАКТИ (Bass reflex) Вага AK330 : 7,1 кг
Імпеданс
Налаштована станція AK230 : 6,9 кг
15 станцій діапазону FM ВИСОКІ ЧАСТОТИ 5Ω
Робочий діапазон температури
15 станцій діапазону AM НИЗЬКІ ЧАСТОТИ 5Ω
Динамік(и) від +5 до +35 °C
Частотна модуляція (FM) Робочий діапазон вологості
Діапазон частот Вуфер 16 см, конічний
Динамік для відтворення високих від 5 до 90 % відносної вологості
87,50 – 108,00 МГц (крок – 50 кГц)
Чутливість 1,8 µВ (IHF) звукових частот 6 см, конічний (без конденсації)
Сигнал/шум 26 дБ 1,5 µВ Динамік для відтворення
Контакт(и) антени надвисоких звукових частот Споживання енергії в режимі
75 Ω (незбалансовані) п’єзоелектричний очікування: 0,7 Вт
Амплітудна модуляція (AM) Вхідна потужність (МЕК)
Діапазон частот ВИСОКІ ЧАСТОТИ 90 Вт (макс.) Примітка:
522 – 1629 кГц (крок – 9 кГц) НИЗЬКІ ЧАСТОТИ 90 Вт (макс.) 1. Технічні характеристики можуть
Чутливість Рівень вихідного звуку змінюватись без сповіщення.
Сигнал/шум 20 дБ (при 999 кГц) 83 дБ/Вт (1,0 м) Вага та розміри вказані приблизно.
560 µВ/м Частота розділення 2,6 кГц, 10 кГц 2. Сумарне значення коефіцієнта
Звукові характеристики (підсилювач) Діапазон частот нелінійних викривлень вимірюється
Вхідна чутливість/вхідний імпеданс 37 Гц – 23 кГц (–16 дБ)
Допоміжний вхід (Aux) цифровим аналізатором спектру.
44 Гц – 22 кГц (–10 дБ) 3. AK330 Позначки “HIGH” та “LOW” на
250 мВ, 14,7 кΩ Розміри (ШxВxГ) 240 x 330 x 229 мм
Гніздо для навушників зворотному боці динаміків означають
Вага 3,2 кг
Контакт стерео, гніздо 3,5 мм “високі частоти” та “низькі частоти”.

КАСЕТНА ДЕКА
Система запису доріжок
4 доріжки, 2 канали
Головки
запису/відтворення
головка з твердого пермалою
стирання
феритна головка з двома зазорами
Мотор сервомотор постійного струму
Система запису
підмагнічування змінним струмом
частота 100 кГц
Система стирання
стирання змінним струмом
частота 100 кГц
Швидкість стрічки 4,8 см/сек.
Робоча частотна характеристика
(+3 дБ, -6 дБ у режимі DECK OUT)
NORMAL 35 Гц – 14 кГц
Сигнал/шум 50 дБ (A–зважене)
Коефіцієнт детонації 0,18 %
(середньоквадратичне значення)
Тривалість швидкого перемотування
вперед та назад
приблизно 120 секунд для касети С-60

Обслуговування
Якщо поверхні системи забруднились Для забезпечення чистішого та чіткішого звучання

Протріть пристрій м’якою сухою тканиною. Регулярно протирайте головки для забезпечення гарної якості
• Не використовуйте для чищення пристрою спирт, розріджувач звуку при відтворенні та запису.
або бензол. Використовуйте стрічку для чищення (не входить до комплекту).
• При застосуванні хімічно обробленої тканини уважно 15
прочитайте інструкції до неї.
RQT7797
УКРАЇНСЬКА

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. En


Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

16 RQT7797-R
RQT7797 G1103CP3034