Вы находитесь на странице: 1из 20

www.zorile.

ro
- , 1990 . 6 (248)/2013
Periodic bilingv lunar al Comunit@]ii Ru}ilor Lipoveni din Rom$nia. Fondat ^n 1990. Nr. 6 (248)/2013. ISSN/1221-6550

Conferina
Conferina Reprezentanilor CRLR - pag . 5

Momente inedite la Brila - pag. 12
. 2-3
Prietenii notri - pag. 17

- . 20

6 (248)/2013


-


-
()
12 16 2013 . .
,
.


,
.


-

,

,

,


,

-
.

-.

..

,

, ,
.

150
, ,
, , .
, , ,
, , ,
.

:

:
I -
:

:

,

: ,

-
,

,

.
.
II :


.
,


,
,
-


.

, ,

,


.
,

,

,

,

-,
(
).


,

,

,
,

,

,
:
XVII
,
17- .

,
CRLR

-


-

,


..

.

Conform Legii Presei, responsabilitatea


juridic[ pentru con\inutul articolului apar\ine autorului.

.

Punctul de vedere al redac\iei nu coincide de


fiecare dat[ cu cel al autorilor materialelor publicate.

.

Republicarea materialelor - numai cu acordul


redac\iei.

Manuscrisele, scrisorile =i fotografiile nu se


napoiaz[.

, ,
.

:

( )

()
(, )

Redac\ia:
Svetlana Moldovan
(redactor-=ef)
Cristina Anore
(redactor)
Valentin Filat (DTP)

:
Bucure=ti, sector 1, str. Dr Ra\iu, nr. 10,
cod 010916
: (4) 021 315 31 04
: (4) 021 315 31 04
. .: (4) 0735 012 903
E-mail: office@zorile.ro
www.zorile.ro
www.facebook.com/redactia.zorile

Adresa redac\iei:
Bucure=ti, sector 1, str. Dr Ra\iu, nr. 10,
cod 010916
Tel: (4) 021 315 31 04
Fax: (4) 021 315 31 04
Tel. mobil: (4) 0735 012 903
E-mail: office@zorile.ro
www.zorile.ro
www.facebook.com/redactia.zorile

ZORILE

Nr. 6 (248)/2013-
. ,
,

.
()
.

,

.

,
,
13
..-


,,
-


-
( ,
, ),
,

.
:


.
,

,

.,
,

.
.
,
2010 .
-
,

.

,

,
.


,
23,

,
-


(
- C-1
1000 : 1972 , C-2 1000 :
1968 , 1980, 1984.


.
1980 .
, 1000 .

. 22
.

-.
).

23

-
.

,
23

,
.

.
,
.


23.,.
VI-

,


. 14-15.

6 (248)/2013

OLIMPIADA INTERNA|IONAL{ DE LIMBA RUS{ (Moscova, 19-21 iunie 2013)

Axinia CRASOVSCHI

lini de speran\[ =i
ncredere n propriile
for\e, membrii
delega\iei romne la Cea de a
XIII-a edi\ie a Olimpiadei
Interna\ionale de Limba Rus[,
delega\ie compus[ din cei
cinci c=tig[tori ai primului
tur cu aplicarea tehnologiilor
la distan\[ (Alexandra
Bounegru, Luiza Petcu,
Sofia Fer\adi, Alla Ivanov =i
Mihail Anton) =i doi nso\itori
(Pa=a Policov, expert n
cadrul MEN, =i subsemnata),
au purces la drum spre
Moscova, capitala marilor
imperii \arist, sovietic =i al
lui Putin , poposind mai nti
cu escal[ pe aeroportul din
Viena, capitala unui alt fost

mare imperiu, cel austroungar.


Cl[direa absolut
impresionant[ a Universit[\ii
de Stat M.V. Lomonosov din
Moscova (MGU), unde am
fost caza\i cele patru nop\i, a
smuls lacrimi de emo\ie
copiilor no=tri, c[rora nu le-a
mai p[sat de condi\iile destul
de precare din camerele mici,
dar cu o panoram[
extraordinar[ oferit[ de la
n[l\imea celui de al 16-lea
etaj.
Ziua de 19 iunie a debutat
cu festivitatea de deschidere,
organizat[ f[r[ fast la Centrul
Interna\ional al Educa\iei din
cadrul MGU, n timpul c[reia
s-au oferit certificatele de
c=tig[tori ai primului tur al
olimpiadei. Astfel, am aflat c[

din cei 3700 de participan\i


din 30 de \[ri, doar 120 au fost
invita\i la Moscova (cifr[, de
altfel, dublat[ dup[
interven\iile noastre repetate!).
Dup[ repartizarea
concuren\ilor pe comisii de
examinare =i nceperea primei
probe din cele trei ale
competi\iei, a avut loc o mas[
rotund[ pentru conduc[torii
delega\iilor, n cadrul c[reia sau abordat problemele pred[rii
limbii ruse n lumea
contemporan[, relevndu-se
aspectele specifice, dar =i
comune, cu care se confrunt[
cadrele didactice. De=i
discu\ia a fost interesant[ prin
varietatea experien\elor
individuale =i specificul
na\ional al fiec[rei \[ri
reprezentate, ea s-a ncheiat
cumva n coad[ de pe=te. Nu
s-a ntocmit nicio rezolu\ie
care s[ configureze
eventualele demersuri sau
m[suri pentru a mbun[t[\i sau
mbog[\i o situa\ie dat[.
Prezentarea celor cteva
manuale de nv[\are a limbii
ruse n condi\iile societ[\ii
moderne sunt, desigur, de
salutat, dar lipsa unui sistem
de distribu\ie a lor c[tre \[rile
noastre pentru a putea
beneficia de ele sau chiar
dificultatea de a le procura n
mod individual, ne-au dat
sentimentul unei fripturi
fumegnde =i aromate, purtate
prin fa\a nasului celor
nfometa\i, neinvita\i ns[ la
mas[.
Proba scris[ a elevilor
concuren\i a constat n
prelucrarea unui text din punct
de vedere gramatical, lexical
=i stilistic, precum =i
continuarea fabulei textului n
cteva rnduri (num[rul
acestora fiind indicat, n
func\ie de categoria de vrst[
a participan\ilor).

Proba oral[, desf[=urat[


pe data de 20 iunie, a avut ca
baz[ de discu\ie subiecte
prev[zute n bilete, cu teme
pentru monologuri =i dialoguri
cu membri ai comisiei.
Ultima zi a competi\iei a
avut drept prob[ vizionarea
unui fragment de film =i
continuarea acestuia n scris,
n cteva rnduri.
De=i competi\ia n sine a
fost interesant[, formularea
subiectelor a fost n multe
cazuri ambigu[, iar
explica\iile organizatorilor
foarte vagi. Se pare c[ aceasta
este componenta constant[ a
prezentei edi\ii a olimpiadei,
de la debutul ei pn[ la final,
noii organizatori str[duinduse, desigur, dar bjbind n
c[utarea de forme (de multe
ori f[r[ fond) =i ncercnd s[
imprime ntregii ac\iuni o fa\[
modern[, adus[ la standardele
interna\ionale. Astfel, au
sc[pat din vedere dorin\a
elevilor de a face cuno=tin\[
pe viu cu Moscova =i cultura
rus[, oferindu-le doar frnturi
=i ocupndu-le timpul cu
probe de concurs de care se
puteau lipsi =i care au fost n
detrimentul unor excursii prin
ora=, mult mai necesare =i
relevante.
Foarte gustat a fost
spectacolul de circ din prima
sear[, unde profesioni=tiiarti=ti au ncntat publicul prin
m[iestria lor. Prea alert a fost
ns[ ritmul n care s-a
desf[=urat excursia prin ora=,
din care copiii abia dac[ au
n\eles ceva. E adev[rat c[ au
v[zut cu ochii lor zidurile
Kremlinului =i cteva cl[diri =i
locuri, cum ar fi catedrala Sf.
Vasili Blajenni =i cl[dirile
complexului arhitectural din
renumita Pia\a Ro=ie; din
mersul autobuzului au admirat
Catedrala Mntuitorului =i sau oprit pentru o foarte scurt[
vreme pe Dealul nchin[ciunii
(Poklonnaia gora) =i la locul
cunoscut sub numele de
Vorobiovie gor, de unde se
poate vedea frumoasa
panoram[ asupra ora=ului =i
rului Moscova.
Pentru a nu pleca din
Moscova f[r[ a-i vedea
minunatul metrou un
adev[rat muzeu, unic n lume
prin arhitectura lui , am rupt
cteva ore din sear[ =i noapte
=i i-am dus pe copii, ar[tndule cteva dintre sta\iile

impresionante. Am reu=it s[
facem =i o scurt[ plimbare pe
Vechiul Arbat strad[
reprezentativ[ pentru
Moscova, ceva n genul
Lipscaniului din Bucure=tiul
de alt[dat[. Cam la att se
rezum[ satisfac\ia scurtului
timp petrecut n mult rvnita
capital[ a Rusiei.
Festivitatea de nchidere
anun\at[ de organizatori ca
ceva extraordinar a fost o
mare deziluzie =i derut[.
Premiile incerte =i ele din
cauza neanun\[rii unor
punctaje care s[ reflecte o
ierarhizare, fie ea =i relativ[
au fost oferite, se pare, celor
eligibili pentru continuarea
studiilor n Rusia. Au fost
l[sa\i pe dinafar[ copii care
st[pneau excelent limba rus[
=i demonstrau ntr-o
conversa\ie simpl[ cuno=tin\e
bogate de cultur[ rus[. Cele
cteva premii speciale (pentru
creativitate, erudi\ie,
spontaneitate etc) nu au fost
ns[ nso\ite =i de o diplom[
care s[ le ateste. Organizatorii
nici m[car nu s-au gndit la
a=a ceva, creznd, probabil, c[
r[\u=ca oferit[ c=tig[torilor
poate s[ vorbeasc[ pentru ei.
Am reu=it totu=i s[ le ob\inem
promisiunea c[ ne vor trimite
aceste diplome ntr-un timp
ct mai scurt.
S[ coment[m spectacolul
anun\at cu atta satisfac\ie?
Eu, personal, l-a= cataloga
drept tr[dare a misiunii de
popularizare a limbii =i
culturii ruse. Arti=tii =i-au
f[cut treaba, au fost =i vreo
dou[ cntece ruse=ti, dar... s[
vii la s[rb[toarea limbii ruse
la ea acas[, dorind cu ardoare
s-o auzi de la nativi =i s[ \i se
ofere muzic[ =i lec\ii de dans
american!? Iar reprezentanta
Ministerului nv[\[mntului
Rus s[ r[spund[ cu non=alan\[
la sesizarea noastr[,
justificnd aceast[ alegere prin
simpla motiva\ie c[ este vorba
de un program cultural, este
cel pu\in trist.
Chiar =i pentru att, copiii
din delega\ia romn[ sunt
foarte recunosc[tori pentru
oportunitatea de a ajunge la
Moscova =i p[streaz[ n
adncul sufletului lor
crmpeiele luminoase ale
acestei experien\e, din care se
vor hr[ni n urm[toarea
perioad[ de timp.

ZORILE

Nr. 6 (248)/2013

Conferin\a Reprezentan\ilor CRLR

e data de 16 iunie
a.c., dup[ finalizarea
lucr[rilor
simpozionului =tiin\ific
interna\ional Cultura ru=ilor
lipoveni n context na\ional =i
interna\ional, organizat de
c[tre Comunitatea Ru=ilor
Lipoveni din Romnia n
parteneriat cu Funda\ia
Ruskiy mir, s-au desf[=urat
lucr[rile Conferin\ei
Reprezentan\ilor (Adunarea
General[) CRLR. Gazda
acestui eveniment anual a fost
comunitatea local[ din ora=ul
Tulcea, reuniunea
reprezentan\ilor desf[=urnduse n minunatul sediu de pe
strada Victoriei, nr. 10, n sala
de festivit[\i a Centrului
cultural multietnic.
La lucr[ri au participat 73
de reprezentan\i ai
comunit[\ilor locale de ru=i
lipoveni dintr-un num[r total
de 79 de persoane convocate
pentru a participa la reuniunea
anual[. A=a cum se cuvenea,
deschiderea a fost oficiat[ de
c[tre dl Andrian Ampleev,
pre=edintele CRLR-Tulcea,
care =i-a exprimat sentimentul
de bucurie privind g[zduirea
evenimentelor care s-au
desf[=urat n perioada 12-16
iunie a.c. n ora=ul Tulcea, =i
anume: simpozionul =tiin\ific
al CRLR, n cadrul c[ruia s-a
marcat =i Ziua Rusiei, n data

de 13 iunie, =i Conferin\a
Reprezentan\ilor.
Aproape o tradi\ie, dar =i o
bun[ practic[, deschiderea
propriu-zis[ a lucr[rilor a fost
precedat[ de intonarea imnului
CRLR. +i spun intonare
deoarece, dac[ s-ar fi oprit
difuzarea acestuia, cuvintele
ar continua s[ se aud[ din
vocile tuturor celor prezen\i n
sal[. Am remarcat mndria
tuturor la auzul imnului,
oamenii ridicndu-se n
picioare, cu o atitudine demn[
de str[mo=ii no=tri. Imnul a
fost ndr[git =i de participan\ii
la lucr[rile simpozionului
=tiin\ific, ici =i colo
observndu-se lacrimi de
emo\ie. Cu to\ii =i-au dorit o
copie a imnului nostru, lucru
de care trebuie s[ fim mndri,
zic eu, n unanimitate
(men\ion[m c[ autorul
versurilor imnului este poetul
br[ilean Erofei Ivanov).
Revenind la conferin\[,
aceasta a fost prezidat[ de
c[tre dl Miron Ignat,
pre=edintele CRLR =i deputat
n Parlamentul Romniei, dl
prof. univ. dr. Feodor Chiril[,
membru fondator al CRLR, dl
Andrian Ampleev,
pre=edintele CRLR-Tulcea,
dna prof. dr. Palaghia Radion
=i dna Mariana Danilov,
pre=edinta CRLR-Periprava.
Din comisa de redactare a

procesului verbal au f[cut


parte: dra Mirela Popov,
secretar ATRLR, dl Ciprian
Haralambie, vicepre=edinte
ATRLR, =i dl Nicola Feodot
din partea CRLR-Trgu
Frumos. Dl F[nic[ Timofte,
pre=edintele CRLR-Focuri, dl
Vartolomei Adrian, primarul
comunei Ghind[re=ti, =i dl
C[lin Ivanov, pre=edintele
CRLR-Mahmudia, au
constituit comisia de redactare
a proiectelor de hot[rri.
Comisia de validare, prima
comisie care se constituie
dintre cele patru necesare n
vederea bunei desf[=ur[ri a
unei adun[ri generale, a fost
format[ din dl Iulian Gafon,
membru n Consiliul Director,
dna Mirela Isacov, pre=edinte
CRLR-Jurilovca =i dl
Constantin Ditcov din partea
CRLR-Tulcea.
Dac[ ar fi s[ folosesc un
singur cuvnt pentru a
caracteriza general conferin\a
din acest an, acesta ar fi c[ a
fost constructiv[. Principalele
idei care au fost dezb[tute
f[ceau referire la predarea
limbii ruse, la eforturile care
se fac n acest sens, probleme
referitoare la consolidarea
anumitor sedii sau rezolvarea
deficien\elor cu care acestea
se confrunt[, despre influen\a
internetului =i a materialelor
postate asupra imaginii
Comunit[\ii =i etniei noastre n
general. Binen\eles, au fost
analizate rapoartele de
activitate ale deputatului =i
pre=edintelui CRLR, ale
directorului executiv, ale
departamentului financiar, ct
=i rapoartele comisiilor de
specialitate ale CRLR =i ale
altor structuri din cadrul
Comunit[\ii: Comisia de
Cenzori =i Comisia de Etic[ =i
Disciplin[. S-au pus ntreb[ri,
s-au dat r[spunsuri, s-au notat
dolean\ele etnicilor no=tri din
teritoriu n vederea
solu\ion[rii acestora, cu alte
cuvinte, ntr-o vedere larg[,
totul a decurs normal =i firesc.
Printre propunerile care au
fost atent notate de c[tre
comisia de redactare a
hot[rrilor se reg[sesc puncte
cum ar fi: atragerea unui
num[r mai mare de elevi care
s[ studieze limba rus[,
organizarea de evenimente
cultural-artistice ntre
comunit[\ile locale, efectuarea
de demersuri privitoare la

organizarea fazei na\ionale a


olimpiadei de limba rus[
matern[ numai n localit[\i
unde tr[iesc etnici ru=i
lipoveni, revizuirea =i
completarea Centrului de
Studii Istorice al CRLR,
analizarea posibilit[\ilor de
nfiin\are a unui centru
cultural al ru=ilor lipoveni n
Bucure=ti, de construire a unei
biserici ortodoxe de rit vechi
n Bucure=ti ct =i convocarea
Adun[rii Generale n toamna
anului 2013 la nivelul
comunit[\ii locale din
Bucure=ti (Adunarea General[
din luna aprilie a.c. a
comunit[\ii locale din
Bucure=ti a fost anulat[ de
c[tre Conferin\a
Reprezentan\ilor pentru faptul
c[ exist[ serioase dubii
privind modul n care aceasta
a fost organizat[) =.a.
ntrunirea la Tulcea a
reprezentan\ilor a oferit ocazia
prezent[rii a dou[ publica\ii
ale CRLR: bro=ura Protopop
Avvakum Petrovici
conduc[tor =i ideolog al
mi=c[rii starovere, lucrare
=tiin\ific[ semnat[ de c[tre dl
prof.univ. dr. Feodor Chiril[,
n care se pot g[si informa\ii

despre nceputurile mi=c[rii


starovere, raskolul Bisericii
Ruse din sec. XVII =i via\a
protopopului Avvakum,
informa\ii care se adreseaz[
unui public larg de cititori, =i
revista
, realizat[ de c[tre
un grup de copii deosebi\i sub
atenta supraveghere a dnei
Natalia Neumann, n care se
poate citi despre realiz[rile
CRLR-Tulcea, nu pu\ine la
num[r. Ambele apari\ii s-au
bucurat de sus\inerea
comunit[\ii centrale =i au fost
primite cu pl[cere de c[tre
participan\ii la conferin\[.
A= dori s[ subliniez n
finalul materialului faptul c[
aceste ntruniri au ca
fundament ideea de a atinge
un nivel superior, nivel pe care
s[ l apreciem =i de care s[ ne
bucur[m cu to\ii =i pe care s[
l l[s[m ca mo=tenire
genera\iilor care vor veni.
Sunt sigur c[ suntem pe
drumul cel bun!
Valentin FILAT,
pre=edintele Comisiei de
Etic[ =i Disciplin[ a CRLR,
pre=edintele ATRLRGhind[re=ti

ZIUA RUSIEI ANIVERSAT LA MANGALIA

6 (248)/2013

anifestarea
cultural[
dedicat[ Zilei
Rusiei, organizat[ de CRLRMangalia pe 14 iunie 2013 la
Casa de Cultur[ din Mangalia,
a avut trei momente:
vernisajul expozi\iei de
pictur[ cu lucr[ri semnate de
Ustea Platon, prezentarea
panourilor de colaj realizate
de trei echipe de copii la
Cercul de limb[ =i civiliza\ie
rus[ =i un spectacol aniversar.
Vernisajul care a deschis
seria evenimentelor a fost
prezentat de dr. Tatiana
Odobescu. Autoarea lucr[rilor
este o membr[ marcant[ a
CRLR-Mangalia, Ustea
Platon. Pasiunea de a picta
=i-a descoperit-o de copil, dar
via\a grea nu i-a permis s[
urmeze cursurile unei =coli de
specialitate. Talentul ns[ i-a
fost de real ajutor n meseria
de croitoreas[ pe care a
practicat-o o via\[ ntreag[.
Dorin\a de a amesteca culorile
pe =evalet nu a p[r[sit-o
niciodat[ =i =i-a testat
abilit[\ile pe pnz[, utiliznd
teme din tradi\ii ruse=ti
(colindatul iarna, plimbarea cu
troika, cazacul c[lare), dar =i
teme din via\a cotidian[.
Culorile ei sunt pline de
vitalitate, transmit sensibilitate
=i delicate\e =i dezv[luie un
suflet chinuit de un destin
artistic nemplinit.
De la expozi\ia de pictur[,
cei peste 50 de invita\i au
trecut la alte trei panouri de
carton realizate de copiii de la
Cercul de limb[ =i civiliza\ie
rus[, care func\ioneaz[ la
Comunitatea din Mangalia,
sub ndrumarea dlor prof.
Adina Lozinschi, Antonina
L[c[tu= =i dr. Tatiana

Odobescu. Panourile au fost


rezultatul implic[rii copiilor
ntr-un concurs lansat de
membrii comunit[\ii imediat
dup[ Pa=te pe trei teme:
Personalit[\i ale culturii
ruse, Monumente ruse de
renume, Tradi\ii =i obiceiuri
ruse=ti. Elevii au lucrat n
echipe de 2-4 membri, iar
liderul fiec[rei echipe a
prezentat ideea expus[ prin
colaj. Juriu a fost publicul,
care i-a aplaudat ndelung,
astfel nct toate echipele au
fost considerate c=tig[toare.
A urmat pauza de ceai =i
apoi spectacolul aniversar
propriu-zis. Prezentarea a fost
asigurat[ de tn[ra Vera
Luca, o actri\[ n devenire,
membr[ a Teatrului
Thaliamar din Mangalia,
premiat[ cu locul I la
numeroase concursuri de
profil din \ar[. Ea a dat
cuvntul scriitoarei Emilia
Dabu care a l[udat ini\iativa
comitetului lipovenilor din
ora= de a readuce n aten\ia
publicului larg o cultur[ de o
inestimabil[ valoare precum
cea rus[. Ea a amintit c[
leg[turile dintre literatura rus[
=i cea romn[ continu[ prin
diverse manifest[ri literare la
care particip[ scriitori din
ambele \[ri. Pe scena Casei de
Cultur[ au r[sunat cntece
tradi\ionale ruse=ti, cntece
pentru copii, luna iunie fiind
dedicat[ copiilor. ntre
melodiile corului adul\ilor
copiii au recitat versuri n
limba rus[, prezentndu-se
unul pe cel[lalt n mod inedit.
n finalul spectacolului, n
aplauzele spectatorilor, copiii
au fost premia\i cu cte un dar
dulce pentru munca lor n
cadrul Cercului de limb[ =i
civiliza\ie rus[, pentru efortul
depus la organizarea
spectacolului aniversar, pentru

participarea la concursul de
colaje.
n rndul publicului s-au
aflat: scriitoarea Emilia
Dabu, Liana Naum (director
al Casei Armatei din
Mangalia), pictorul KarlRobert Perko, pictorul
Nicolae G[geanu, scriitorul
Marius Iordache, profesorii
Sanda =i Florin P[dureanu,
scriitoarea Dora Alina
Romanescu, lipoveni din
satul 2 Mai =i mul\i, mul\i
al\ii.
Pre=edintele comunit[\ii
locale, prof. Magdalena
Colesniuc a declarat: Am
avut mari emo\ii, dar am dus
cu bine la cap[t ce am
nceput, am oferit copiilor
cte o pungu\[ cu dulciuri ca
r[splat[ a muncii lor, a
efortului depus la toate
activit[\ile =i i-am anun\at c[
sunt oficial n vacan\[ la
comunitate! Toate costurile
necesare organiz[rii
spectacolului (invita\ii, flyere,
afi=e, costume, pachete cu
dulciuri, tablouri, panouri
etc.) au fost suportate cu
stoicism de membrii acestei
mici, dar inimoase comunit[\i,
care lupt[ din greu pentru a
p[stra tradi\ia, limba =i pentru
a insufla tinerilor, copiilor
dragostea pentru r[d[cinile
lor! Mul\umim tuturor celor
care ne-au aplaudat, ne-au
fost al[turi, ne-au criticat
(constructiv), ne-au oferit
sfaturi, ne-au invitat la noi
evenimente... Nu vom uita c[
ne-a\i ncurajat chiar n
momentul cel mai dificil!
Acest spectacol a fost primul
examen serios pentru aceast[
comunitate. +i cred c[ l-am
trecut cu brio!.

Vladimir Vsoki
(1938 1980)

Feodor Tiutcev
(1803 1873)

Nikolai Rubov
(1936 1971)

Prof. Magdalena
COLESNIUC
pre=edinte CRLR-Mangalia

n numrul viitor...
XXVII
2013
();
XX


(. );
VI-

;

Ediia a VI-a a
FESTIVALULUI POEZIEI
RUSE
(Nvodari, jud. Constana,
29 august 2 septembrie
2013)
75 de ani de la naterea
lui Vladimir Vsoki (1938
1980),
210 ani de la naterea
lui Feodor Tiutcev (1803
1873), opera lui Nikolai
Rubov (1936 1971).

ZORILE

Nr. 6 (248)/2013

IMPRESII DESPRE SIMPOZIONUL


INTERNA|IONAL AL CRLR
Natalia NEUMANN,
vicepre=edinte CRLR-Tulcea:
Ora=ul Tulcea a avut
onoarea ca n perioada 12-16
iunie 2013 s[ g[zduiasc[
Simpozionul =tiin\ific
interna\ional al CRLR
Cultura ru=ilor lipoveni n
context na\ional =i
interna\ional, n cadrul
c[ruia s-a marcat printr-un
spectacol omagial ZIUA
RUSIEI.
n seara zilei de 13 iunie,
sala de spectacole a Casei de
Cultur[ a Sindicatelor din
Tulcea s-a dovedit
nenc[p[toare pentru cei peste
1000 de spectatori. Cu mic cu
mare au venit la spectacolul
dedicat Zilei Rusiei.
Dup[ intonarea imnurilor
Federa\iei Ruse =i al
Romniei, dup[ cuvnt[rile
oficialit[\ilor, pe scen[ au
evoluat peste 40 de mici
arti=ti, elevii care studiaz[
limba rus[ matern[ n
gr[dini\ele =i =colile
gimnaziale din Tulcea, care au
fost r[spl[ti\i cu ropote de
aplauze.

Frumoasele prezentatoare,
elevele Livia Simionov =i
Ecaterina Trifanov, au
anun\at apari\ia pe scen[ a
recitatorilor ndruma\i de
profesoarele Nadea Casian,
Tamara Alistarh =i de
subsemnata, a grupurilor
vocale, a ansamblului artistic
Baladele Deltei al
Prim[riei Municipiului
Tulcea, a ansamblului de
dansuri Molod\ al
Centrului Cultural al CRLRTulcea, a grupului
instrumental de mandoline
Ivu=ka din Carcaliu.
O impresie deosebit[ a
produs prezen\a scenic[ a
invita\ilor de onoare ai
spectacolului dedicat Zilei
Rusiei - ansamblul
Slaveanskiy zador =i
interpre\ii de muzic[ popular[
rus[ din zona Moscovei =i
acordeonistul Avram Traian
din Br[ila. Spectacolul s-a
prelungit pn[ spre miezul
nop\ii, dar asta nu a
mpiedicat pe nimeni s[ guste
din frumuse\ea cntecului =i
dansului rusesc =i talentul

arti=tilor.
n ultima zi a
simpozionului, Centrul
cultural al CRLR-Tulcea a fost
gazd[ primitoare a
participan\ilor manifest[rii
culturale interna\ionale a
CRLR, dintre care =i mesageri
ai altor \[ri. ntmpina\i
conform datinei cu pine =i cu
sare, invita\ii au vizitat
expozi\ia de pictur[ din
foaierul comunit[\ii noastre
locale, galeria cu afi=ele
activit[\ilor culturale
desf[=urate n cadrul centrului
nc[ de la inaugurarea
acestuia pe 12 iunie 2009,
biblioteca Ivan Evseev,
urcnd apoi pe teras[, de
unde au admirat panorama
ora=ului.
Oaspe\ilor le-am prezentat
centrul =i activit[\ile care se
desf[=oar[ n cadrul acestuia,
amintind nc[ o dat[ rolul
esen\ial al dlui pre=edinte =i
deputat al CRLR Miron Ignat,
prezent =i domnia-sa n
mijlocul nostru, n realizarea
minunatului edificiu cultural.
Am difuzat cu aceast[

ocazie =i nr. 2 al revistei


noastre Tulicinskiy vestnik,
care reflect[ n paginile sale
activitatea depus[ de CRLRTulcea pe perioada unui an,
revist[ realizat[ de elevele
Ana Ca=latoi, Elisabeta
Bucioc =i Iraida Antonov Liceul Gr. Moisil =i
Alexandra Cozma Colegiul
Dobrogean Spiru Haret
Tulcea, sub ndrumarea mea.
Corul nostru LODKA a
prezentat un program artistic,
dup[ care oaspe\ii no=tri,
ansamblul Slaveanskiy
zador din Rusia a interpretat
mai multe cntece ruse=ti.
Finalul programului a g[sit

arti=tii tulceni =i cei din Rusia


nfr[\i\i prin cntec =i voie
bun[ pe scena centrului
nostru cultural.
Cu ocazia transmiterii
mesajului din partea
primarului raionului
municipal din Kolomna,
Nikolai Otteasov, =efa
delega\iei din Rusia, n
cuvntul s[u, a men\ionat
faptul c[ este impresionat[ de
activitatea care se desf[=oar[
n cadrul centrului cultural, n
special cu cei mai mici ru=i
lipoveni. Ziua s-a ncheiat cu
un schimb de impresii, s-a
discutat despre viitor,
s-au f[cut fotografii.

SIMPOZION STAROVER
LA TULCEA

- !


-
VI-

-

, .


,

.

,
.

;
.


.
.
, , ,
- ,
, - .
.

Nu =tiu
Dac[ cei mai mul\i staroveri
Sunt n Romnia.
Dar =tiu
C[ =i cinstesc
+i-=i iubesc cu ardoare glia.

Istoria str[bun[.

Nu =tiu
Dac[-s mul\i
n Australia, Oklahoma.
Dar cei din Romnia
Sunt ferici\i
C[ aici sunt doma.

Acum teiul n Tulcea e n


floare.
Este oare o ntmplare?
Sau o minune starover[
E din nou sub soare?

La mijloc de iunie,
Tulcea-i gazd[ bun[.
Staroveri sosesc din patru
z[ri,
De peste mun\i =i m[ri,
Ca s[-=i cinsteasc[

Vor vorbi despre credin\[,


Despre raskolnik, biruin\[,
Despre baie, cas[,
Despre bucatele de pe mas[.

Haine noi au bisericile


str[bune.
Azi e hram, e N{L|ARE.
ISUS p[=e=te descul\
Peste Dun[rea cea mare.
Berty NEUMANN,
Tulcea, iunie 2013

,
!
!
,
.,

,
,


,
!


,
,
,


.
23 ,


.


.-

.
,
,
,
, ,
.


.
, ,


,,

,
,

.


.

,

,
, .
,
.

,

,

. ,

.

,

!

,

6 (248)/2013

,
,

.
!
, ,


,
,
.
,
, .
,

..
,

.

,
,

.


, ,

.
,


..

, 20, .

,
, .
-
,
,

,
, ,
.


.


,
,
.
, !
,
!

,


11 13 2013


,

.

,
,

,
- .,
,

,
,
,
,
,
, -
,

.

ZORILE

Nr. 6 (248)/201311 2013 .
.,

,
,
,

,
,

,
,

.
,


.,

.


-

.(
).

25 2013

VI-


,
, ,
,


,
.

e 12 iunie 2013 cu
ocazia Zilei Rusiei
dl deputat Miron
Ignat, pre=edintele
Comunit[\ii Ru=ilor Lipoveni
din Romnia, s-a adresat
colegilor din Camera
Deputa\ilor a Parlamentului
Romniei cu un mesaj privind
nsemn[tatea s[rb[torii de stat,
din care spicuim cteva
fragmente.
12 iunie Ziua Na\ional[ a
Rusiei
Acum 23 de ani, Adunarea
Parlamentar[ a Dumei de Stat
a proclamat ziua de 12 iunie
ca Zi Na\ional[ a Federa\iei
Ruse. Aceast[ s[rb[toare este
cea mai recent[ a poporului
rus.
n ace=ti 23 de ani, Rusia a
traversat o perioad[ de
tranzi\ie, de transformare a
institu\iilor statului, de trecere
de la o economie super
planificat[ =i centralizat[ la o
economie de pia\[.
Nivelul PIB-ului a crescut
anul trecut cu 3,4%, iar nivelul
=omajului a sc[zut la 5,5%.
Sectorul energetic a cunoscut
o cre=tere semnificativ[,
nregistrnd un ritm de
cre=tere de 12,7%. Rusia
de\ine locul I n extrac\ia =i
exportul de gaze naturale. Au
fost date n exploatare
gazoductul de nord ce
,

.


-,
-
.


CU OCAZIA
ZILEI RUSIEI
traverseaz[ Marea Baltic[ spre
Germania, gazoductul ce leag[
zona siberian[ a Rusiei cu
China =i a nceput construc\ia
gazoductului de sud care va
traversa Marea Neagr[.
Rusia a devenit cel mai
mare exportator de cereale din
Europa. Rezervele valutare
spre finele lunii mai 2013 au
crescut cu 4,7 miliarde dolari.
Pe plan mondial, Rusia a
devenit un actor din ce n ce
mai activ:
- Este membr[ a grupului
de state G8 state cu
economiile cele mai
dezvoltate;
- Este membr[ a grupului
de \[ri BRICS (Brazilia,
Rusia, India, China, Republica
Sud African[);
- A fost creat[ Uniunea
Vamal[ Comun[ (Rusia,
Kazahstan, Belarus), iar la
recenta reuniune =i-au
exprimat dorin\a de integrare
Republica Kirgzstan =i
Ucraina ca observator;
- Economia Rusiei se
adapteaz[ pie\ei mondiale,
Rusia de\innd locul II ca ritm
de cre=tere economic[ n
cadrul grupului celor 20 de
state =i este al treilea partener

comercial al UE;
- Din decembrie 2012,
Rusia de\ine pre=edin\ia
grupului celor 20 de state care
realizeaz[ peste 80% din
comer\ul mondial.
La Sankt Petersburg, pe
data de 6 septembrie a.c., se
va desf[=ura summit-ul celor
20 state.
Federa\ia Rus[ se bucur[
de un mare prestigiu pe plan
mondial. Numai n acest an,
Moscova a primit vizita =efilor
de stat din Japonia, China,
Republica Sud African[,
Israel, Serbia, Vietnam,
Kazahstan =i a secretarului de
stat american, iar =eful statului
rus a efectuat o vizit[ n
Germania =i Olanda. n cadrul
rela\iilor Rusia UE, ntre 4-5
iunie a.c. n ora=ul
Ekateringburg s-a desf[=urat
summit-ul Federa\ia Rus[ UE.
Pe 6 iulie a.c. s-a deschis
Universiada Sportiv[ din
ora=ul Kazani, la care au
participat =i studen\i sportivi
romni.
n luna iulie a.c., un num[r
de 50 de copii din Romnia
vor petrece vacan\a n taberele
=colare din Federa\ia Rus[.

n februarie 2014, n ora=ul


de pe malul M[rii Negre, Soci,
se va desf[=ura Olimpiada de
iarn[, iar n martie 2014 vor
avea loc jocurile paraolimpice
de iarn[.
n anul 2018 Rusia va
g[zdui Campionatul Mondial
de Fotbal, la care ne dorim ca
=i echipa na\ional[ a Romniei
s[ fie prezent[.
Pentru schimburile
comerciale ntre Romnia =i
Federa\ia Rus[ exist[ un mare
poten\ial. Nivelul acestor
schimburi, anul trecut, a atins
4,4 miliarde de dolari, o
cre=tere de 1,8%.
}ntre 18-19 aprilie a.c. s-a
desf[=urat la Bucure=ti cea de
a XI-a sesiune
interguvernamental[ romnorus[ pe probleme economicocomerciale =i de colaborare
tehnico-=tiin\ific[. n
documentul final au fost
eviden\iate perspectivele
viitoarei colabor[ri =i s-a
stabilit ca cea de a XII-a
sesiune s[ aib[ loc n anul
2014 n Rusia.
Ora=ul Constan\a este
nfr[\it cu Sankt Petersburgul,
capitala cultural[ a Federa\iei
Ruse.

.
. .
,
,

,
(
).
(
)
n ora=ul Sankt Petersburg
exist[ un bulevard cu o
lungime de 10 km cu
denumirea Buharest. De
asemenea, exist[ =i o sta\ie de
metrou cu numele capitalei
Romniei.
n luna septembrie a.c. n
ora=ul Constan\a se va
desf[=ura conferin\a romnorus[ a istoricilor.
n Duma de Stat activeaz[
Grupul de Prietenie cu
parlamentari romni =i o
delega\ie parlamentar[
condus[ de domnul senator
Viorel Arca= a efectuat o vizit[
la Moscova, iar n acest an,
grupul de prietenie a
Parlamentului Romniei
condus de dl deputat Viorel
+tefan a primit vizita unei
delega\ii din Federa\ia Rus[,
condus[ de dl Konstantin
Kosaciov, deputat n Duma de
Stat =i pre=edintele
Rossotrudnicestvo.
Consider c[ a sosit
momentul ca Romnia s[
revin[ pe enorma pia\[ rus[ cu
m[rfurile tradi\ionale pe care
le exportam cu 2-3 decenii n
urm[.
La mul\i ani, Rusia!
La mul\i ani, ru=ilor de
pretutindeni!
Miron Ignat,
Pre=edinte =i
deputat CRLR

10

6 (248)/2013

Ansamblul folcloric Lodka al Comunit[\ii ru=ilor lipoveni din Tulcea

D-ul, ap[rut recent,


prezint[ genuri
principale ale
valorosului repertoriu al
ansamblului folcloric Lotca
() al Comunit[\ii
ru=ilor lipoveni din ora=ul
Tulcea, care este renumit
pentru interpretarea cntecelor
sale, bine cunoscute n rndul
popula\iei ruse lipovene din
Romnia.
Ansamblul Lotca a fost
creat n 1990, imediat dup[
fondarea comunit[\ii locale a
ru=ilor lipoveni din Tulcea. O
mare contribu\ie la fondarea =i
evolu\ia noului ansamblu a
avut-o Petru Moiseev,
eruditul profesor de limba

,
,

. 2013 .
19 23

(),
250

60
.
XV(),


(-)

rus[, unul dintre fondatorii


comunit[\ii locale a ru=ilor
lipoveni din Tulcea, Serghei
Alexandrov, conduc[torul
muzical al ansamblului (el a
fost =i un talentat
acompaniator la acordeon =i
solist), precum =i Alexei
Egorov, Artiom Ivanov, Osip
Furtunov, Paraschiva
Vladimirov (Vilcea) =.a.
Ast[zi, tradi\ia interpretativ[ a
ansamblului folcloric Lotca
se bucur[ n Tulcea de o
popularitate bine meritat[.
n anul 2000, a fost editat[
prima caset[ audio prin
mijlocirea c[reia a fost
popularizat[ pe larg arta
interpretativ[ a ansamblului

folcloric Lotca.
ncepnd cu anul 2005,
regizorul =i coregraful
ansamblului este talentata
profesoar[ de limba rus[,
omul de o mare noble\e Natalia Neumann,
directoarea Centrului cultural
al ru=ilor lipoveni din Tulcea.
Ansamblul tulcean
Lotca este format ast[zi din
femei entuziaste bune
cunosc[toare =i interprete
talentate ale cntecelor
populare ruse=ti, precum =i ale
celor lipovene=ti care au fost
create pe p[mntul romnesc.
Ansamblul Lotca efectueaz[
adesea turnee att n
localit[\ile din Romnia, ct =i
n str[in[tate unde
popularizeaz[ nu numai
cntecele din repertoriul
propriu, dar =i melodiile
specifice jocurilor populare
lipovene=ti, numite karahdy
(hore) care se organizeaz[ cu
prilejul tradi\ionalelor serb[ri
populare ale ru=ilor lipoveni:
Mslina (S[pt[mna Brnzei),
cu prilejul Pa=telui, cultivnd,
n felul acesta, tradi\iile
na\ionale ale ru=ilor lipoveni,
pe care le transmit genera\iei
tinere.

Prin natura lor, cntecele


ruse=ti lipovene=ti sunt de tip
coral cu zapevla (solist care
ncepe cntecul, care este
reluat apoi de ntregul cor).
Cu toate acestea, p[strnd
modul tradi\ional de
interpretare, Natalia
Neumann, conduc[torul
corului, prin prelucrarea
cntecelor vechi, demult
uitate, creeaz[ aranjamente
originale de interpretare a lor:
melodiile sunt cntate prelung,
cu specifice relu[ri, iar unele
din cntece sunt nso\ite chiar
de mi=care scenic[ =i de dans.
Dup[ cum se =tie, ru=ii
lipoveni cnt[ n dialectul lor
natal, iar textele cntecelor lor
con\in expresii =i cuvinte
specifice vorbirii lor. n
consecin\[, astfel de elemente
dialectale imprim[
repertoriului un colorit
specific local. Exemplul
gr[itor n aceast[ privin\[ l
reprezint[ unele cntece,
incluse n repertoriul
ansamblului Lotca, cum
sunt: (Cocor);

(E cazul s[ nu mai suf[r),
(De pe deal la
deal), (Of,

X V C

.


() 1999 .

,

,


.,
.:


.
,

.

,

.

.

.
XV


(
), ( ),
(

sub vi=in);
(V[duva vesel[),
(Mergeam la
locul de petrecere a tinerilor)
=.a., care au p[strat
caracteristicile limbii ruse din
secolele XVII-XVIII; ele
transmit, totodat[,
fr[mnt[rile suflete=ti =i grele
ncerc[ri ale str[mo=ilor
ru=ilor lipoveni care au fost
for\a\i s[-=i p[r[seasc[ patria
lor Rusia, g[sindu-=i ad[post
ntr-o \ar[ str[in[, ca urmare a
cruntei persecu\ii din partea
autorit[\ilor \ariste, pentru c[
s-au ridicat mpotriva
reformelor biserice=ti ale
patriarhului Nikon.
Ori de cte ori auzim un
cntec popular, n sufletul
nostru se treze=te o bucurie
pur[, ca de copil, iar n inim[
se aprinde flac[ra credin\ei
luminoase pentru mai bine,
flac[ra speran\ei adnci de
fericire =i de v[dit[ iubire a
p[mntului str[mo=esc. Astfel
de sentimente se nasc atunci
cnd ascul\i cntece din
repertoriul ansamblului
folcloric Lotca al ru=ilor
lipoveni din Tulcea.
Prof. univ. dr.
Feodor CHIRIL{

).


,


.
,. ,
.


, 22

,


.

ZORILE

Nr. 6 (248)/2013

11


,
-
,
,


.

1990 .,


-.,

,
. ,
,
(

()
,

, ,
,

() . ,
.
2000 .
-,
.
2005 .


, -
,

- . .

,

.,


(),
-


.


.
,
,, ,

-:
,
,


.
,
,


,
,
,
., :
, ,

,
, ,
.,

XVII-XVIII
.;
,

-,,

,

.
,
,

, -
,
c
,


..
-
,
:
-
;

-
;

;

.
, .
;
, ,
. , .
;

. , .
;
...
. , .
;
,
;

.
, .
;
, ...
. ,
. ;
-
;
, ,
;

;
, ,

;

. ,
;

. ,
. ;
,
;

.,
. -.
,
,

CONGRESUL MONDIAL AL PRESEI RUSE


Cristina ANORE

ongresul mondial
al presei ruse este o
ntlnire anual[ a
reprezentan\ilor presei n
limba rus[ din toat[ lumea, la
care se discut[ probleme de
actualitate privitoare la
aceasta, precum =i aspecte
privind promovarea limbii
ruse, a patra ca num[r de
vorbitori n lume.
Edi\ia din acest an a
congresului, a XV-a, s-a
desf[=urat n perioada 19-23
iunie n ora=ele Minsk =i Brest
(Belarus), la ea participnd
peste 250 de reprezentan\i ai
publica\iilor diasporei ruse din
aproximativ 60 de \[ri.

La ceremonia de
deschidere a congresului, care
a avut loc la Biblioteca
Na\ional[ din Minsk, a
participat pre=edintele
Republicii Belarus,
Aleksandr Luka=enko,
domnia sa eviden\iind
respectul acordat limbii ruse
n Belarus, aceasta avnd
statut de limb[ oficial[.
La edi\ia din acest an a
Congresului presei ruse,
periodicului Zorile, al[turi
de alte trei publica\ii din
Armenia, Belarus =i Estonia, i
s-a acordat o diplom[ semnat[
de premierul Federa\iei Ruse,
Dmitri Medvedev, pentru
contribu\ia important[ la
conservarea limbii =i culturii

ruse, precum =i pentru


activitatea de consolidare a
comunit[\ilor ruse din
diaspor[.
n cadrul sec\iunilor
congresului s-au discutat
problemele =i perspectivele de
dezvoltare a limbii ruse =i a
presei n aceast[ limb[ n
str[in[tate, locul =i rolul massmediei ruse din diaspor[ n
cadrul dialogului intercultural
din lumea modern[. De
asemenea, participan\ii au
dezb[tut cele mai importante
aspecte privind impactul
internetului =i al re\elelor de
socializare n promovarea =i
dezvoltarea activit[\ii
publica\iilor ruse=ti din
str[in[tate.

Elevii din F[lticeni, jud. Suceava, care studiaz[


limba rus[ matern[ cu dna prof. Valentina
Nazarov, ureaz[ tuturor elevilor =i dasc[lilor o
VACAN|{ PL{CUT{!

12

6 (248)/2013

Momente inedite la Br[ila

e 6 iunie 2013, la
Br[ila s-a desf[=urat
o activitate deosebit[
=i unic[: un schimb de
experien\[ profesional[ ntre
profesorii de religie din ora=ul
Cahul (Republica Moldova) =i
profesori de religie din Br[ila.
ntlnirea a avut loc n virtutea
implement[rii proiectului
transfrontalier cu genericul
+coala =i Biserica:
parteneriat pentru educa\ie.
Subiectul discu\iei a fost
rela\ia dintre +coal[ =i
Biseric[, ct =i diverse aspecte
legate de predarea/nv[\area

cu prezen\a: Mitropolia
Ortodox[ de Rit Vechi,
reprezentat[ de c[tre
pr. Alexandru Costilov ,
Arhiepiscopia Dun[rii de Jos,
reprezentat[ de protopopul de
Br[ila pr. Gheorghe
Marinescu, deputatul Viorel
Marian Dragomir, Dorin
Chiru - directorul +colii M.
Kog[lniceanu, Stelinina
Copae - director CSEI Br[ila.
CRLR a fost reprezentat[
de dna Feodosia Jipa
Rubanov, consilier cultural pe
probleme de nv[\[mnt =i
prof. univ. dr. Mihai Nistor.

disciplinei Religia n unit[\ile


de nv[\[mnt.
Obiectivele trasate au fost
promovarea unor metode
didactice eficiente n predarea
religiei n =coal[; colaborarea
cadrelor didactice cu biserica
=i comunitatea local[;
utilizarea adecvat[ a
conceptelor specifice religiei,
n diferite contexte de
comunicare.
Am avut deosebita pl[cere
s[-i avem ca participan\i pe:
pr. Florin Grecu - inspector
de religie-ISJ Br[ila, Valeriu
Baban - =ef Centru Metodic, r.
Cahul (R. Moldova),
pr. Iulian Budescu responsabil de activitatea
catedrei profesorilor de
religie, vicar administrativ al
Episcopiei Basarabiei de Sud,
profesor de religie n comuna
Manta, mpreun[ cu al\i 6
colegi din R. Moldova.
O prezen\[ deosebit[ a fost
cea a dlui conf. univ. dr.
Mihai Nistor, profesor de
filosofie la Universit[\ile
Al.I. Cuza- Ia=i =i Dun[rea
de Jos- Gala\i.
De asemenea, ne-au onorat

Organizatorii acestui
eveniment au fost Oprea
Andrian, profesor de religie
(rit vechi) la +coala
gimnazial[ A.S. Pu=kin, dna
Feodosia Jipa Rubanov,
pre=edintele CRLR-Br[ila,
Cristina Neac=u, profesor
itinerant, Lidia Constantin,
profesor itinerant, M[rioara
Dobre, logoped la CSEI
Br[ila. La buna organizare =i
desf[=urare a acestei
manifest[ri =i-au adus aportul
=i c\iva voluntari din cadrul
Comunit[\ii, cum ar fi Adrian
Marcu, student la Facultatea
de Sociologie a Universit[\ii
Dun[rea de Jos Gala\i,
dasc[lul Catedralei
Mitropolitane din Br[ila. Pe
aceast[ cale i mul\umim =i
dlui Paul Cu\ov pentru
sprijinul acordat.
Oaspe\ii din Basarabia sau bucurat de o excursie la
M[n[stirea de Maici din
Sta\iunea Lacul S[rat, unde
maica Iustina ne-a prezentat
att biserica din lemn a
m[n[stirii, atelierele de
croitorie, ct =i minunatele
gr[dini ale l[ca=ului de cult.

Oaspe\ii au vizitat apoi


gr[dini\a =colii, unde au
apreciat pozitiv condi\iile n
care se desf[=oar[ activit[\ile.
Primirea c[lduroas[ din partea
educatoarelor, dar =i a copiilor,
i-a surprins n mod pl[cut pe
musafiri, dar =i cuno=tin\ele
lor de limba rus[. Dup[
aceast[ vizit[ oaspe\ii
mpreun[ cu colegii din cadrul
ISJ Br[ila =i ceilal\i invita\i au
participat la lec\ia
demonstrativ[ de limba =i
literatura romn[ cu tema
Minunea, ce a avut loc la
+coala gimnazial[ A.S.
Pu=kin din Br[ila, sus\inut[
de dna Maria +tefan, profesor
de limba romn[, ct =i la o
premier[ n domeniu, o lec\ie
demonstrativ[ la obiectul
Religie ortodox[ de rit vechi
sus\inut[ de profesorul
Andrian Oprea, ce a avut ca
tem[ Cuvio=ii P[rin\i Zosima
=i Savatie, f[c[torii de minuni
ai Solove\ului.
Activit[\ile au continuat la
sediul CRLR-Br[ila unde
oaspe\ii au fost invita\i la
mas[, iar bucatele au fost
g[tite =i servite de voluntarii
comunit[\ii. Dna Feodosia
Jipa Rubanov a stat al[turi de
musafiri =i a fost o gazd[
des[vr=it[ la toate activit[\ile
derulate n comunitate, dup[
cum scria ziarul Arca=ul n
edi\ia din data de 07.06.2013.
La masa rotund[ cu tema
+coala =i Biserica:
parteneriat pentru educa\ie
au fost apreciate cele dou[
lec\ii demonstrative, au fost
prezentate diferite materiale
didactice, att video, ct =i
scrise. n mod deosebit s-a
remarcat dna Margareta
Filote - profesor de religie la
Centrul +colar de Educa\ie

Incluziv[ - Br[ila, care a


prezentat un material video n
care =i desf[=ura activitatea la
o clas[ cu copii cu diferite
afec\iuni psihice grave.
Prezentarea a strnit emo\ii
deosebite n rndul celor
prezen\i =i a scos n eviden\[
munca titanic[ a celor de la
CSEI.
Discu\iile au fost deschise
de c[tre prof. Andrian Oprea
care l-a invitat pe preotul
Alexandru Costilov s[
citeasc[ scrisoarea PS
Mitropolit Leontie, ntiSt[t[torul Bisericii Ortodoxe
de Rit Vechi de Fntna Alb[,
n care vl[dica a eviden\iat
att importan\a educa\iei laice,
ct =i importan\a covr=itoare
a educa\iei religioase a c[rei
scop trebuie s[ fie acela de a
crea o societate cre=tin[
practicant[. Pentru
implementarea acestei idei,
PS a cerut directorilor de
=coli, ct =i profesorilor de
religie s[ implice elevii ct
mai des posibil n activit[\i
religioase, att curriculare, ct
=i extracurriculare, n special
la cele prilejuite de hramul
bisericii n a c[rei parohie se
afl[ =coala.
Au fost invita\i s[ ia
cuvntul reprezentan\ii

Mitropoliei Moldovei,
Mitropoliei Basarabiei,
Arhiepiscopiei Dun[rii de Jos,
I+J Br[ila, Direc\ia General[
de nv[\[mnt Cahul,
reprezentat[ de dl Valeriu
Baban, care a nmnat o
scrisoare de mul\umire
adresat[ dlui Andrian Oprea
pentru activit[\ile desf[=urate
n colaborare cu DGI Cahul,
CRLR-Br[ila, deputatul
Viorel Marian Dragomir ale
c[rui prime cuvinte adresate
celor din Moldova au fost
Bine a\i venit la voi acas[!.
Pe 7 =i 8 iunie la +coala
A.S. Pu=kin au avut loc
manifest[ri dedicate zilei
marelui scriitor rus, la care au
participat =i oaspe\ii din
Burl[ceni (R. Moldova).
Aceast[ vizit[ a avut loc n
baza unui acord ncheiat ntre
=coala br[ilean[ =i +coala
A.S. Pu=kin din Burl[ceni.
Pe 8 iunie oaspe\ii au avut
parte de o excursie prin Br[ila,
vizitnd cteva obiective
culturale: muzeul Br[ilei,
Catedrala Mitropoliei de Rit
Vechi, biserica greac[, centrul
vechi ce p[streaz[ arhitectura
de sfr=it de secol XIX.
Asocia\ia cultural[ Livada
din Br[ila, al c[rei pre=edinte
este actorul Iulian Gheorghe,
iar director de program este
prof. Andrian Oprea, au
ncheiat un parteneriat cu
+coala A.S. Pu=kin din
Br[ila, asocia\ia avnd n
proiect nfiin\area n ora= a
unui teatru rusesc cu copii
pentru copii.
Mul\umirea sufleteasc[ a
participan\ilor a fost generat[
de bucuria mp[rt[=irii
experien\ei profesionale.
Sper[m ca astfel de
evenimente s[ devin[ o
tradi\ie la Br[ila.
Cristina NEAC+U =i
Lidia CONSTANTIN

ZORILE

Nr. 6 (248)/2013


,
214- ..
,

. .


7 8 ..

..
.

,
,
,

,

-
,
XVII .,
,
,
-
,
, ,
- , .

.
(
)
,

.

,..,
.
.


,

, .

,
.


,


. ,
,
-
,
. ,

,

,
, ,

.

,

.

13

,
,
,

.


,
.
,
.
,

XX .,
XXI,
.

,


.


,
.
, ,
. ,
.
,

.
,
,


-
.

,
-,
,

,
.

,

.- .
,

-.
,
,
.

,
,


..
,


,

.

,
.


, ,

,
.

Livada.

,

, ,

.

,

:
,
:
.
,
.

,


.


,
.


.;
,
IX :

,
.

.


,
.

,

.
,
,

.
.
;
,

:
,
,
.


, ,
,
-. ,
, ,. .
.

,


.
. ,,
. .
.

.
,

. ..
.

(. )

14


,
(),

,

, ,
,


;

, . ,
(Lecturer in
Russian), Doctor (PhD):
16- ..


.

,
,
.
.
,
,


,
, , ,
, ,
, , ,
.
,

,.
,
- -
,
.


,


;

23 ,
.


,

-
.

.

6 (248)/2013,


.

(),

. ..
,
. ,

:


VI-
.
,


.


,
-.
!

,
,

.;
,
(),

,
,
,
::
,
,

.

,

. ,

,.

,


, ,
,
, ,
.

.

(
) ,
, ,

.
,


,
.(:
..: 16.00-16.15
..), ,

,
,
.
,,
,
,
,
.


,
!;

,

.


,.
3

2 :

.
, ,

,
23,.

,
.
II


()


,
(
),
,
, ,
,


,

. ,
I


( .
, ..
, ..
),

II .
II
:
(,
)
.
,


,
, ,
.
,

,..;

-

,
(),

.
(-),


(): ,


-
,.

ZORILE

Nr. 6 (248)/2013

,

.


.
,

,
.


,
,

.

,
,

,

-
.
,
.

,


.

,


-,
,
, ,
,

.
.,.
Mila 23

-
, c

,
,
.
, ,

,


.
,

,


, ;

(),

;
,
:


.

!

,

.;

(,
):

,


.
.
!,
.

, .;
,
(),

,
.


.


,
.


,


,

,

.
,
,
.


.


,

.

,

,
.;

;
,
(),

(.
);
:

-
()
. VI
,
,


.
20
1993 .

,
,

.
23.

,


.
.

.
,

.


,

15


. !;
,
(),
,
PhD Dissertation,
Department of Russian: The
Fabric of Old Belief:


,
.
,

.

, .

,
.


-.;
,
(),,

,

,
:! -

!;
,
(),


:


- ;
,
(),
-
:


,


. ,


.
,

.

,
.
!;
, ,
, .
, :


-


.
.
,

,


,
,


,

,

.,

,

.
,
VII
,

,
.;
,
(),. ..
;
:

; ,
:

!

,
,
!
!.

16
X
:


!


XVII XXI .;
- -
X-


;
:

-
,

19
;
-
22 2013 .

- .
.
( ).
19. 09. 2013 .
. ,

(. ,
1) 11.00 14.00. .:

,


.25
:
..
-
:

prigarin_alexand@mail.ru;

380505691067 (
: , )

natalia-vasilisa@mail.ru;
;
37369104917
-
(-

ZIUA RUSIEI la ROMAN

omunitatea Ru=ilor Lipoveni din Roman, jud. Neam\, n


parteneriat cu Prim[ria Municipiului Roman =i Muzeul
de Istorie Roman, a organizat ac\iunea cultural[ dedicat[
Zilei Rusiei pe 9 iunie 2013, la sediul
Comunit[\ii (str. Sucedava, nr. 184).
Al[turi de gazde - pre=edintele
Eusehnie Carpu=c[ =i Petru Alexa,
vicepre=edintele comunit[\ii locale, au
luat cuvntul prof. Lauren\iu Dan
Leoreanu, primar al municipiului
Roman, Pr. dr. Florin Aurel |uscanu,
protopop de Roman, muzeograful
Relu Butnariu, scriitorul Mircea
Bostan, prof. Victoria Minc[,
muzeograful Iulia Butnariu, prof.
Petru Flenchea =i Ioachim Ivanov,
pre=edintele CRLR- Ia=i.
Dup[ masa rotund[ dedicat[ Zilei
Rusiei a urmat o manifestare artistic[
cu participarea membrilor CRL din
Roman =i a invita\ilor din Br[te=ti, jud
Ia=i.,

.,

-


, 10
2012 ,

6 (248)/2013
-,


XVII

.

.

,
330-


-

,
2012

.

.

P R O T O P O P AV VA K U M P E T R O V I C I
CONDUCTOR I IDEOLOG AL MICRII
R U I L O R S TA R O V E R I

rezenta bro=ur[ este


consacrat[ vie\ii =i
activit[\ii sfntului mucenic
protopop Avvakum
conduc[tor =i ideolog
recunoscut al mi=c[rii
starovere ruse, precum =i
rolului acestuia n lupta pentru
p[strarea credin\ei ortodoxe
ruse de rit vechi.
Lucrarea a fost realizat[ n
limbile rus[ =i romn[, ca
urmare a propunerii f[cute de
c[tre Miron Ignat, pre=edinte
al CRLR =i deputat n
Parlamentul Romniei n
cadrul Seminarului =tiin\ific
de la Tulcea (10 noiembrie

2012), dedicat memoriei lui


protopop Avvakum care =i-a
jertfit via\a pentru ap[rarea =i
p[strarea credin\ei ortodoxe
ruse de rit vechi. Propunerea a
fost sus\inut[, ulterior, de sute
de ru=i lipoveni, dornici s[
cunoasc[ mai pe larg via\a =i
activitatea sfntului mucenic
protopop Avvakum, precum =i
a tov[r[=ilor s[i de lupt[ n
ap[rarea credin\ei starovere n
contextul raskolului
(schismei) Bisericii ruse,
precum =i mi=c[rii starovere
ruse.
Lucrarea are dou[ p[r\i. n
prima parte sunt prezentate pe

larg manifest[rile care au avut


loc n anul 2012 n diferite
localit[\i ale ru=ilor lipoveni
din Romnia, consacrate
comemor[rii a 330 de ani de
la arderea pe rug, de viu, a
protopopului Avvakum
conduc[tor =i ideolog
recunoscut al mi=c[rii
starovere. Partea a doua a
luc[rii este dedicat[ vie\ii =i
activit[\ii de martir a
protopopului Avvakum
conduc[tor =i ideolog
recunoscut al mi=c[rii
staroverilor ru=i.
prof. univ. dr.
Feodor CHIRIL{

ZORILE

Nr. 6 (248)/2013

17

Prietenii no=tri

n perioada 23-25 mai


a.c., membrii ATRLRGhind[re=ti, n frunte
cu pre=edintele asocia\iei,
dl Valentin Filat, au avut
deosebita pl[cere de a
participa la a VIII-a edi\ie a
Festivalului tineretului =i
sportului, organizat[ de c[tre
Uniunea Democrat[ Turc[ din
Constan\a. Aceasta este a
cincea edi\ie la care particip[
=i membrii ATRLRGhind[re=ti, datorit[
excelentului parteneriat de
colaborare dintre cele dou[
organiza\ii etnice, care an de
an se fructific[ prin
manifest[ri cultural-artistice =i
sportive, devenind astfel mult
mai puternic. De-a lungul
timpului, tinerii din cadrul
asocia\iei noastre s-au ntors
acas[ cu nenum[rate premii de
la diferitele discipline sportive
care se desf[=oar[ pe
parcursul acestui festival,

puteai observa =i num[ra


valurile, am f[cut o scurt[
incursiune n buc[t[ria
turceasc[ dup[ care ne-am
deplasat pe terenul de fotbal
unde urma s[ aib[ loc prima
competi\ie sportiv[ din
program - meciul de fotbal. n
ciuda rezultatelor excelente
din anii trecu\i la aceast[
disciplin[, sor\ii nu ne-au fost
favorabili, echipa noastr[
nereu=ind s[ treac[ n etapele
superioare. Chiar =i a=a,
atmosfera a fost pl[cut[ =i nu
premiul, ci jocul n sine este
cel care conteaz[. Programul a
continuat cu o multitudine de
alte ntreceri sportive la care
membrii ATRLR-Ghind[re=ti
prezen\i au concurat: biliard,
bowling, tenis de mas[, toate
acestea cu inten\ia de a aduce
asocia\iei noastre medalii =i
diplome, dar n acela=i timp
pentru a ne sim\i bine =i a
socializa. Dup[ finalizarea
competi\iilor a avut loc

diplome, medalii =i cupe care


atest[ reu=itele, putnd fi
admirate la sediul comunit[\ii
locale.
Ajun=i pe malul M[rii
Negre, am fost ntmpina\i de
c[tre tinerii etnici turci,
prieteni foarte dragi cu care
p[str[m leg[tura =i pe care i
pre\uim foarte mult. Caza\i nu
departe de mare, ntr-un hotel
]n care de pe balconul camerei

festivitatea de premiere, cel


care a nmnat premiile fiind
chiar pre=edintele UDTR, dl
Osman Fedbi.
A doua zi, dup[ ora 10, a
avut loc simpozionul cu
temele: Condi\ia tn[rului
minoritar etnic n societatea
majoritar[, Oportunit[\i
oferite de Romnia tn[rului
apar\innd unei minorit[\i
etnice =i Integrarea

tn[rului minoritar cu studii


efectuate n str[inatate n
sistemul romnesc. Dup[
simpozion s-au desf[=urat
celelalte activit[\i sportive:
remi, table =i concursul
culinar. La edi\ia aceasta
tinerii no=tri au ob\inut
rezultate destul de bune.
Buc[t[resele noastre
pricepute au ob\inut locul III
la concursul culinar, dar =i-au
dat silin\a =i la probele
sportive, unde au c=tigat doar
experien\[, r[mnnd cu
n[dejdea c[ la urm[toarea
edi\ie se vor clasa pe primele
3 locuri. n schimb, la probele
sportive, b[ie\ii s-au clasat pe:
locul I la table, locul II =i locul
III la bowling, locul III la remi
=i la tenis de mas[. Dup[
festivitatea de nmnare a
premiilor, a urmat serata
turceasc[, unde ne-am delectat
cu muzica =i dansurile
specifice etniei turce.
Pe malul m[rii ne
ntlneam cu to\ii seara pentru
a povesti despre obiceiuri,
despre tradi\iile =i
particularit[\ile etniilor
noastre. A fost un schimb de
experien\[ minunat, realizat
datorit[ organizatorilor, dar =i
a pre=edintelui Valentin Filat.

embrii grupului
de dansuri
format din
=colarii clasei preg[titoare =i
pre=colarii de la +coala
gimnazial[ S.A. Esenin din
Ghind[re=ti, jud. Constan\a,
coordona\i de dna profesoar[
n nv[\[mnt primar Any
Patap =i dna educatoare
Lenu\a Trefil, au reu=it s[
impresioneze spectatorii,
strnind ropote de aplauze pe
parcursul evolu\iei pe scen[,
n cadrul Festivalului de
dans ,,Dialog intercultural
la Dun[re din luna mai a.c.,
organizat la Hr=ova, jud.
Constan\a. La festival ace=tia
au ob\inut premiul al doilea
dintre cele 29 de trupe
participante.
De asemenea, ei au
participat =i la Festivalul
Ml[di\e dobrogene, organizat
tot la Hr=ova =i s-au clasat
tot pe locul al doilea,
c=tignd n acela=i timp =i
premiul de popularitate. La
Festivalul Ml[di\e dobrogene
au participat =i grupurile
folclorice de cntec =i dans

S{ D{RUIM
MPREUN{
mpreun[ cu Mihai
Damian =i Gabriel Ivan din
Ghind[re=ti, desemna\i de
c[tre conducerea ATRLRGhind[re=ti ca reprezentan\i ai
asocia\iei noastre, am fost
invita\i ntr-una din zile de
c[tre dl pre=edinte al CRLRConstan\a, Nichifor
Vorobiov, s[ particip[m la o
strngere de fonduri pentru o
cas[ de copii din Constan\a,
organizat[ de prefectul
municipiului n colaborare cu
trei consulate: al Federa\iei
Ruse, al Chinei =i al Turciei.
Ac\iunea s-a intitulat S[
d[ruim mpreun[ =i s-a
desf[=urat n Portul Tomis. A
fost o pl[cere s[ particip[m la
aceast[ manifestare, pentru
mine fiind n acela=i timp o
provocare deoarece puteam s[
mi testez abilit[\ile n
comunicare n limba rus[. La
acest eveniment caritabil au
participat reprezentan\i ai
Consulatului General al
Federa\iei Ruse, directorul
executiv al CRLR, dl Nicolae
Ignat, oficialit[\i din cadrul
Prefecturii Constan\a =i
reprezentan\i din partea

celorlalte consulate implicate


n eveniment. n vederea
strngerii fondurilor a trebuit
s[ vindem diverse obiecte
specific ruse=ti: celebrele
Matrio=ki, bomboane
ruse=ti, suveniruri =.a., to\i
banii ob\inu\i n acest fel
urmnd a fi dona\i copiilor
care au nevoie de ajutorul
nostru.
A= dori s[ aduc mul\umiri
celor care au f[cut ca aceste
zile la Constan\a s[ fie
deosebite =i a= ncepe cu dl
pre=edinte Miron Ignat, care
iat[ c[ ne demonstreaz[ c[
este un pre=edinte al tinerilor
=i vine n ajutorul nostru ori de
cte ori avem nevoie,
conducerii executive a CRLR,
dlor directori Nicolae Ignat =i
Silviu Feodor, dlui Valentin
Filat, pre=edintelui nostru,
sponsorului nostru care a dorit
s[ =i p[streze anonimatul ns[
c[ruia i mul\umim pentru
generozitatea sa =i sprijinul pe
care l ofer[ ATRLRGhind[re=ti, organizatorilor =i
un profund respect Uniunii
Democrate Turce din
Romnia, =i tuturor celor care
ne-au primit =i ne-au oferit
aceste momente frumoase
peste care nu se va a=eza
uitarea niciodat[.
Claudia TIHAN,
vicepre=edinte ATRLRGhind[re=ti

FELICIT{RI

ale claselor V-VIII. Grupul


vocal, coordonat de dna
profesoar[ Anfisa Demid s-a
ntors acas[ cu premiul I,
impresionnd inimile juriului
cu cntece tradi\ionale
ruse=ti, iar membrii grupului
de dans, ndruma\i de dna
profesoar[ Claudia |acu au
adus n localitate o men\iune.
Felicit[ri tuturor arti=tilor,
copiilor care au adus premii

de la olimpiade, concursuri
=colare =i sportive =i felicit[ri
tuturor profesorilor, care cu
toat[ dragostea =i cu d[ruire
i preg[tesc pe ace=ti
minuna\i laurea\i.
Succes n continuare!
Oana PATAP,
elev[ la Colegiul Na\ional
Mircea cel B[trn Constan\a

18

hind[re=ti Poate
c[ este singurul sat
populat 100% de
ru=i lipoveni, care =i-au p[strat
tradi\iile, limba, religia pn[
ast[zi. n acest sat minunat de
pe malul Dun[rii, natura \i
ofer[ ni=te peisaje fantastice,
care, odat[ v[zute, \i vor
r[mne ve=nic ntip[rite n
minte. Doar Dun[rea =i
p[durile ei te fac s[ visezi la
un peisaj specific deltei, n
care, cu toate c[ nu ntlne=ti
fauna acesteia, mirosul apei
dulci \i creeaz[ o imagine
olfactiv[ deltaic[.
Un prim simbol al satului
ar fi biserica cu hramul
n[l\area Domnului. De 76 de
ani turnul acestei biserici, cu o
arhitectur[ specific ruseasc[ =i
cu o nal\ime de 47 de metri,

ile ploioase =i
mohorte au fost la
sfr=it de mai =i
nceput de iunie la Trgu
Frumos, jud. Ia=i. ns[, ca o
dovad[ c[ Dumnezeu iube=te
copiii a fost, ziua de 1 iunie
2013, o zi nsorit[ =i
c[lduroas[, numai bun[ de
s[rb[torit. Preg[tirile pentru
Ziua Tuturor Copiilor au
nceput cu o s[pt[mn[ nainte
la Comunitatea Ru=ilor
Lipoveni din Trgu Frumos.
Celula de baz[ care a pus la
cale petrecerea a fost format[
din copii mai mari sau mai
mici: Marfa, Pavel, Dacunia,
Nicola =i Loredana.
Amfitrion, ca de obicei n
ultimii 2 ani =i jum[tate,
sediul Comunit[\ii din
localitate. Invita\i speciali au
fost, binenteles, to\i copiii
lipoveni care studiaz[ limba
rus[ la +coala Ion Creang[
sau la Liceul Ion Neculce
din Trgu Frumos.
Ner[bd[tori, cei mici au
nceput s[ apar[ la locul cu
pricina (de acum familiariza\i
cu el prin prisma deselor
repeti\ii de cntec, dans =i
poezie la care particip[) cu cel

vegheaz[ continuu satul =i


ghideaz[ orice str[in r[t[cit.
Un alt simbol al satului este
monumentul nchinat
str[mo=ilor no=tri primii
stabili\i n aceste locuri, dar =i
n memoria ru=ilor lipoveni
c[zu\i n timpul r[zboaielor:
Crucea Starover[, de 12 metri
n[l\ime, construit[ cu ajutorul
CRLR, la ini\iativa dlui
deputat Miron Ignat. Acest
monument a fost ridicat pe o
piatr[ nalt[ de pe malul
Dun[rii ( ).
Pescarii din sat spun c[, de
cnd s-a ridicat Crucea
Starover[, pe=tele dulce al
Dun[rii parc[ este atras n
plasele lor.
Zilele Comunei
Ghind[re=ti s-au marcat anul
acesta de hramul bisericii
n[l\area Domnului.
S[rb[toarea a fost organizat[
de CRLR-Ghind[re=ti n
parteneriat cu Prim[ria
comunei =i cu ajutorul unor
sponsori de la noi din sat. La
acest eveniment au participat
pe lng[ localnicii comunei, =i
alte comunit[\i ale ru=ilor
lipoveni din Dobrogea: Mila
23 (ansamblul Sinicika),
Slava Cerchez[ (ansamblul
Slaveanka), Jurilovca
(ansamblul Reabinu=ka) =i
Carcaliu (ansamblul Verba).

De s[rb[tori, la Ghind[re=ti

Ansamblurile au sosit la
noi diminea\a pentru a
participa la slujba religioas[,
care a fost oficiat[ de PS
Flavian, arhiepiscop de Slava,
mpreun[ cu un sobor de
preo\i =i diaconi. n biseric[ au
r[sunat glasurile celor dou[
coruri biserice=ti, care \i
alinau sufletul. Dup[ slujba
bisericeasc[, oaspe\ii au fost
invita\i la mas[ la biseric[.
PARADA COSTUMELOR
Parada costumelor
populare a avut loc dup[amiaz[ =i a nceput de la
Crucea Starover[, unde to\i
cei prezen\i s-au nchinat

DE ZIUA COPIILOR
pu\in jum[tate de or[ nainte
de termenul fixat, 15.00. +i
r[bdarea le-a fost r[spl[tit[
din plin, mai ales c[ acum nu
era o zi obi=nuit[, n care mai
puteau fi aten\iona\i sau
mu=trului\i pentru micile gafe
de la repeti\ii sau unele
inexactit[\i de la orele de
limba rus[. Au venit pentru a
se bucura de ziua ce le era
dedicat[. Binen\eles, ca ni=te
copii cumin\i =i ascult[tori,
ac\iunile s-au desf[=urat f[r[ a
afecta mobilierul sau pere\ii
cl[dirii, p[strnd =i cur[\enia.
Totul n limitele unei bune
educa\ii primite acasa =i la
=coal[.
Manifest[rile au nceput cu
nmnarea diplomelor =i a
premiilor trimise ca de obicei,
cu generozitate, de conducerea
central[ a CRLR pentru to\i
cei care au participat cu
desene la evenimentul
Importan\a na\ional[ =i
interna\ional[ a Zilei de 9
Mai. Un bun exmplu =i
pentru cei ce nu au avut o
astfel de ini\iativ[ s[-=i aduc[

6 (248)/2013

aportul la alte activit[\i de


acum ncolo. Dup[ acest
moment festiv =i protocolar a
nceput s[rb[toarea pentru
eroii zilei. +i au fost cntece,
dansuri, jocuri care s-au
desf[=urat att n interior, ct
=i afar[. Binen\eles c[ totul a
fost pres[rat cu dulciuri,
sucuri =i fructe. O surpriz[
mare au avut atunci cnd a
ap[rut una dintre mnc[rurile
lor preferate, pizza.
Pe la 18.30, obosi\i de la
alergat =i s[tui de bun[t[\ile cu
care au fost trata\i, cu mic cu
mare au nceput s[ se retrag[:
fie ap[rea cte un p[rinte, ori
fra\i =i surori, sau mergeau n
grupuri, fiecare c[tre casa lui.
Mul\umesc conducerii
centrale a CRLR pentru
sprijinul acordat =i
organizatorilor locali, copiii
mai mari men\iona\i mai sus:
Marfa Parfimon, Pavel
Iacob, Dacunia Maxim =i
Loredana Pricop.
Nicola FEODOT,
Trgu Frumos

acesteia =i apoi alaiul a pornit


spre sediul CRLRGhind[re=ti. Aici, to\i invita\ii
au fost ntmpina\i cu pine =i
sare, dup[ obiceiul
str[mo=esc.
Spectacolul propriu-zis a
nceput cu evolu\ia
ansamblurilor +colii
gimnaziale S.A. EseninGhind[re=ti, al gr[dini\ei
(Maliutca), care prin simpla
mi=care n ritm de dans a celor
mici te f[cea s[ te
ndr[goste=ti de ei, ncheinduse cu Novosiolskie kazaki,
care au ridicat oamenii n
picioare.
Pentru mine acest

eveniment a fost o experien\[


grozav[, pe baza c[reia am
nv[\at ce nseamn[ cu
adev[rat s[ fii gazd[. Efortul
depus nu a fost n zadar
fiindc[ oaspe\ii no=tri ne-au
mul\umit foarte mult, mai ales
pre=edintelui CRLGhind[re=ti Zaharia Platon.
I-am f[cut ferici\i nu doar
pentru o zi, ci poate pentru o
via\[, pentru c[ aceste
momente vor r[mne adnc
ntip[rite n sufletul lor, dar
=i n al nostru.
Claudia TIHAN
vicepre=edinte ATRLRGhind[re=ti

ZORILE

Nr. 6 (248)/2013

19

1 31
2013 .


,


.

,
-. ,
.

- .
. . ,

,
( )
..
,
.

CU VALENTIN TALPALARU

entrul Cultural al
Comunit[\ii
Ru=ilor Lipoveni
din Tulcea a g[zduit pe 31 mai
2013 o prezentare a dou[ c[r\i
ale poetului lipovean ie=ean
Valentin Talpalaru, membru
al Uniunii Scriitorilor din
Romnia.
n sala de festivit[\i
devenit[ nenc[p[toare, prof.
Mircea Petcu, pre=edintele
Asocia\iei Scriitorilor din
-,

.

,

,

,


,
,,

,

.
,

APARI|II
EDITORIALE

CORESPONDEN|A
PARTICULAR{ +I
DIPLOMATIC{ (132 pag.).
Autor: conferen\iar
universitar doctor Leonte
IVANOV, =eful Catedrei de
Slavistic[ de la Universitatea
Al.I. Cuza din Ia=i.
Conduc[tor =tiin\ific: Prof.
Dr. Gheorghe CHIVU.
Lucrarea a fost realizat[
n cadrul proiectului
Valorificarea identit[\ilor
culturale n procesele
globale, cofinan\at din
Fondul Social European prin
Programul Opera\ional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007
2013. Titlurile =i drepturile
de proprietate intelectual[ =i
industrial[ asupra rezultatelor
ob\inute n cadrul stagiului
de cercetare postdoctoral[
apar\in Academiei Romne.

La editura Muzeul
Na\ional al Literaturii
Romne din Bucure=ti a
ap[rut recent cartea
PREZEN|E CULTURALE
ROMNE+TI N
SPA|IUL RUS: ANTIOH
CANTEMIR +I NICOLAE
MILESCU SP{TARUL.

n perioada 24-26 mai


2013 a avut loc cea dea doua edi\ie a
Festivalului Interna\ional (II
Mejdunarodnii Festival'
ruskoi kulturi) Rusia Surs[ de inspira\ie (RossiaIstocinik vdohnoveniia) la
Teatrul Marchesa din Torino
(Italia). Organizatorii au fost:
+coala de Limb[ =i Cultur[
Rus[ Ivan Turgheniev =i
Studioul Teatral Infantil
Balagancik, condus de
directoarea Olga
Kalenicenko. Au participat:
trupa de dans Karnaval din
Ucraina, grupul solistic Pro
Art din Romnia, Studioul
Teatral Balagancik din
Italia, grupul de dansuri

Tulcea, =i ing. Berty


Neumann au sus\inut cte o
pledoarie documentat[ despre
cele dou[ volume care au
f[cut obiectul prezent[rii de
carte: volumul de proz[
memorialistic[ Povestirile de
pe M[icu\a =i culegerea
antologic[ de versuri Cu
amurgul n les[.
Dl Constantin Hogea,
primarul municipiului Tulcea,
prezent la ac\iunea cultural[, a

subliniat faptul c[
evenimentul la care particip[
se include =i onoreaz[
activitatea artistic[ a ora=ului
Tulcea =i invit[ autorul s[ mai
poposeasc[ n municipiu =i-n
sala generoas[ a Centrului
Cultural al CRL cu alte crea\ii
literare la fel de minunate.
Prezentarea recenziilor =i
recit[rile autorului din
propriile crea\ii din care nu au
lipsit fragmente din Poemele
Deltei. Rodion au fost
subliniate adesea de aplauzele
asisten\ei.
Am apreciat faptul c[ la
festivitate au fost prezen\i =i
mul\i tineri, demonstrnd
interesul acestora pentru
lectur[ =i pentru activit[\ile
care se desf[=oar[ n cadrul
centrului nostru.
Discu\iile cu scriitorul
Valentin Talpalaru s-au
prelungit pn[ noaptea trziu.
Natalia NEUMANN,
vicepre=edinte CRLRTULCEA

Rusia - Surs[ de inspira\ie


Vatra din R. Moldova =i
Studioul de Art[ Zmbetul
din Fran\a.
Premiul Gran Prim a fost
acordat pe 26 mai a.c.
Ucrainei, Premiul I Rusiei,
Premiul II- Fran\ei =i III
Republicii Moldova.
Juriul a fost format din
=ase persoane, printre care =i
subsemnata, care am acordat
la ceremonia de premiere =i
dou[ exemplare din cartea
mea de pove=ti Cuore di
vipera (despre care s-a scris
n ZORILE) la 2 copii de la
Studioul Teatral Balagancik.
Am avut posibilitatea n
cadrul acestui festival s[
prezint cartea mea de pove=ti

chiar n limba rus[ pentru


prima dat[ de la apari\ia
acesteia. A fost pentru mine o
experien\[ unic[! n cadrul
ceremoniei de nchidere a
Festivalului am recitat o
poezie scris[ de mine despre
rela\ia copil-p[rin\i. Spre
marea mea surpriz[, mi s-a
nmnat de c[tre directoarea
+colii Ruse Iv. Turgheniev din
Italia Diploma Pentru
excelen\[ =i contribu\ia
substan\ial[ a dezvolt[rii
culturii ruse, cu men\iunea:
Cuvnt =i imagine (slovo i
obraz).
Corina Sofia
BEBERECHE,
Italia

socia\ia Tinerilor Ru=i


Lipoveni din Carcaliu,
jud. Tulcea =i elevii de
la +coala gimnazial[ din
localitate au desf[=urat pe
20.06.2013 o ac\iune de
cur[\enie =i igienizare a
comunei, ca mod de educa\ie,
protec\ie =i respect pentru
mediul nconjur[tor. n cadrul
mesei rotunde din aceea=i zi a
fost prezentat[ tema S[
ocrotim natura =i rela\ia ntre
om =i mediul nconjur[tor!
Elevii au primit informa\ii
privind problemele actuale, cu impact pe termen lung asupra mediului nconjur[tor; informa\ii
teoretice =i practice privind problemele grave ale polu[rii; detalii privind cunoa=terea =i
respectarea normelor de protec\ie =i de men\inere a integrit[\ii mediului natural.

S{ OCROTIM NATURA

20...
-
-

, ,
, ,

-

!
,

.-
.

,.


,

,
,

300
,
,
,
, ,
, ,

.

,
,
,

. , ,

.
2-3 ,
1989 .,
,

. - ,

.
, , ,

/
.

,
, ,

.
,
, ,
,
,
, ,

,
.
- ,
,
,
.
,

,


, ,

,
,
.
,
,


,

,
.
,
. .
,
,
,
,
.


.

6 (248)/2013