Вы находитесь на странице: 1из 51

ш

ш
1*

€дштвкт)св
{]штувк5тту Ркв53

0п|мегз!{у Рг|п1!п9 Ёоцэе' €огп6г!09е св2 8в5, !,']п1{её (!п96огп

€огпБг!69е 0п1мегз!1у Ргезз |з рог1 о{ 1Бе [.]п|уегв!{у о{ €огпБг169е.

11 {цг1Бегз 1Бе (]п!уегз!1у'з гп1зз!оп Бу 6|ззегп!по{|п9 [потш[е49е 1п 1Бе ршгзш!1 о{


е6цсо{!оп, [еогп!п9 оп0 гезеогсБ о1 {Бе Б!9Без1 !п1егпо{!опо[ [еуе[з о{ ехсе[[епсе.

Бг169е.ог9
тштштш.со гп
[п{оггпо{!оп оп 1Б!з 1!1[е: тштптл.согпБг!09е.ог9/97 811о7 47 6677

@ €огпБг|09е 0п!мегз!1у Ргевз 2015


[Б!з ршБ!'1со{!оп !з !п соруг!9Б{. 5шБ!ес1 {о з1о{ш{огу ехсер1!оп
оп4 1о {Бе ргом!з1опз о{ ге[еуоп1 со[[ес{1уе [!сепз!п9 о9геегпеп{5,
по герго6шс1!оп о{ опу рог1 гпоу {о[е р[осе и:!1Боц1 1Бе тмг!11еп
реггп!вз!оп о{ €огпБг!49е 0п!мегз!{у Ргезз.
Р1гз{ ршБ|!зБе4 2015
Рг|п{е4 !п |1о|у Бу Ро1о[!1о !-огпБогёо 5.р.А.
А со[о!о9ое гесогё {ог |!т!з ршБ!!со|!оп ]з оуа!!оБ!е {гогп [Бе ?г![[зА !-!Бгогу
15вш 978-1-107-47667-7 Ршр|['з 8оо[ тш!1Б 9!Р-Р@]й !-еуе[ 1

15вш 978-1-107-47669-1Ас1!м!1у 8оо& !-еуе[ 1


15вш 978-1-'107-4767о-7 |еосБег'з 8оо| [еуе[ 1
|5вш 978-1-'107-47687-5 1еосБег'э 999 !-еуе[ 1
|5вш 978-1-1о7-4767з-8 ([озз Ац0!о (9э 1_еуе[ 1
|5вш 978-1-107-47679-0 Р[озБсог0з !-еуе[ 1
15вш 978-'1-107-47682-о Ргезеп1о1!оп Р|цз 9!9-Р@]\4 !-еуе[ 1

15вш 978-1-107-47729-2 Роз1егз !-еуе[ 1


15в ш 978-1-107 -477з2-2 Ршрре{

Ааа11!опо| ге5оцгсе5 {ог 1Б!з ршБ[!со1!оп о1 тмчл:тш.согпБг169е.ог9/зшрегзо{ог!


€огпБг!49е 0п!мегз|1у Ргезз Боя по геьропз!Б!|!{у {ог {Бе регз!з{епсе ог оссцтосу
о{ !.]Р!-з {ог ех1егпо[ ог 1Б!г0-рог1у !п1егпе{ тшеБз11ез ге{егге6 1о !п 1Б1з ршБ[1со{!оп'
оп6 ёоез по1 9шогоп{ее {Бо{ опу соп1еп1 оп зцсБ чшеБз!1ез !з, ог чд![[ гегпо!п,
оссшго1е ог орргорг!о1е. 1п{огпо1!оп ге9ог(!п9 рг1сез, {гоме[1!гле1оБ[ез, оп4 о1Бег
{ос{цо[ 1п{огйот!оп 9!меп !п 1Б!з и:ог| !в соггес1 о1 {Бе 1!пе о{ {!гз{ рг!п{п9 5ш1
€огпБг|ё9е 0п!мегз!1у Ргеэз 6оез по{ 9цогоп1ее {Бе оссцгосу о{ зшсБ |п{оггпо{!оп
{Бегео{1ег.
ж

ж %

Р'*_ф 6дм1вктрсв
@@ шшттЁк5тту Ркв5$ [-''!!,
*1
;:,

',*11''
[-
@#- Б',@&&

!оссБш[огу €Боп1:6гогпгпог
61по' Ро[[у' !-ео, й!]<е : Ёе!!'о!1'гп (]о)

}* т"+'!Р1э1!с3| 1европ'1с:5}9!_а :Р: зоу 'Бе[[о' }:._"|-9:


* !отшп, ""!1'!

; !осоБш[огу €Боп[ 6гогпгпог 51огу опё мо[ше ] с!-1|- 1Б!п[!п9 з[!!'!'з


7}те сАа|г ] зсБоо!' БеБоу!оцг
([озз!{у!п9
Бо9, репс![, Боо[, с}по!г !_оо(! 11'з гпу (сБо!г).
5оу!п9 зогу
}

1 }"то+о: рБ9з!сс! ие5Роп3е: Ёоп6з шр' [оп6з ёоцгп, с[ор уошг Бопёз }" $'п9: 1п 1Бе с]оззгоогп
'.....,'....''',''.;

[осоБш[огу €Боп{: 6гогпгпог 51огу оп6 мо[ше с|_1]- 1 1Б!п[!п9 з&!1!'з

ге4' Б[це, 9гееп, уе[[отш 1{'з (уе[[отш). :' Ро!пБотд со[оцгз ! [ез1!п9 рге6!с1|опз
(Беег!п9 5огпеопе (!р

}* то+с! рБ9з!сс! ге3Роп3е:5Ботл гпе зогпе{Б!п9 ге4, зБошл гпе зогпе{Б!п9 9гееп, }'3'п9: 51опё шр оп( ро!п1тш!1Б гпе!
зБотш гпе зогпе1Б1п9 уе[[отш

€Боп{: 6гогпгпог 1Б!п|<|п9 з[![[з


$ц/Бо'з 1Б!з? Фг6ег!п9
!

|
|

[осоБш[огу
Бо[[, соп ршаа[е' 6о[[

',2*
[осоБш[огу ]Б€ оп1:6гогпгпог 51огу оп4 мо[ше | с!-1!- : 1Б!п[!п9 з[!1!з
опе' 1тшо, {Бгее, {ошг ] опе Боо[,1тшо Боо[<э 1А/Беге'з Ро!|у? : @шопт[ч : )езсг!Б!п9 тш|т}:

Р|оу1п91о9е{Бег | пцгпБегз

$" то+с! рБ9з!сс! ге3Роп5е: Ёошс 1Бгее, 1тшо, опе ; }" в'п9: 5!п9 зогпе :поге

Б!г6' гоББ|1' {!зБ' со{ \А/Бо{ !з |1? ', 7Бе са[


1 $/ог|<!п9 оз о 1еогп

}'т'Ёс! рБ9з!со! ге3Роп3е: }шгпр' тшо[[, {[у зтш!гп , }" 5опэ: \А/Бо1 !з 1Б!з?

\/осоБш[огу ] €Боп*: 6гсгпгпог | 51огуопё уо[це | с!-1|- 1 1Б!п[!п9 з&1!.!'з

роз1о, зо[оё, г!се, со[е ] т п:ке (г;се). : 7Бе соРе 5о[!ёз оп6!'!чш!ёз | Росшз!п9 оп 4е1о![

*'' *"']],]*,"." }'5оп9: 1 !'||<е !оше1у [цпсБ!

[осоБш[огу : €Боп*6гогпгпог 51огу опё уо[це ] с|-1|- . 1}:!п[!п9 з[!!1з


, 1-зБ!г1, {гоцэегз, 4гезз. зБоез 1 ршгр[е
6оп'1 1![е (1Бе | 7Ае рогф | 9геэз!п9 шр ] (о1е9ог!з1п9
6гезз). 1пс[ш6!п9 уошг {г!еп6з

}г то+с! р}:9з|сс! ге3Роп3о: Рц{ оп {Бе зБоез, рш1 оп о 1-зБ!г1, рш1 оп о Бо{, зоу ; }" з'.'э' €!'о1Без
'Бе[[о' 1о уошг 6оё

5{огу оп4 уо[це с|-т[ 1Б1п|<!п9 з[|1!'з


[Ае рагР (!гс[ез оп0 1г!оп9[ез 5ечшепс!п9
1о[!п91шгпз

$'то+с! р}:9з|сс! г€3Роп3е: 5!1 0отшп оп 1Бе 5ее5о\ш, ёотшп уош 9о, цр уош 9о, : }'5опо: !е1'з 9о 1о 1Бе рог|<
оБ по

!]п!1 1: !0п!13; ]!'.!п!{ 5: [!п!{ 6: ] [!п!18:


'р'репс!| .'ё'6оё ]'т'**' 'е'е995 : ''' позе

@ ро9е5 9о-94 €егЁ!$!сс+в95 $Ё|с}егз: Ёп0 зеф!оп .,,!'1|::;;;.!!..

ууштлу.сотпБг!ё9е.ог9/зшрегзо{ог!/{отп!1$шп
щф :
,! :,:1; ..,:,;|:;]1 : 11:1!,1].;:::11;:|]'|}.:'|:

мж

[|н{еп опа ро;п{. 5оу {Бе по'т1е5.

ж#
''4
'-;1;*
\)
'':;,'
,.|'*',

'
'
.''']'|}:[ц

,;,:.,

.,
'
;
н,.{'
!/'

'ч";., "!'+;

$$,!:;{1;;,,,,
":.:]',' :::, :::,!
;,:1!...1. :,' : :.:]: :,:) :

: 11;.],:,
:|!;.11,
" 1 :':
;}*$:;1:;
';|'
{{}

4!,,*, й*[гу, *:чц::


ч!;, :
[!з1еп оп4 сБоп1.

Ёе[[о! ]'гп (]о). 5


,йБ,г'
Ё\ь [!з1еп оп6 ос1.
@

о1о[ рБуз!со
€;!,"|" |_|з1еп оп4 з!п9.

*'\

Рап|[ц
9 {ог р[еозшге
{цп!"
[;ш1]]'; !]
].}.{{щ$$!ш]11ы

,"# [$к**ш шш# рфйж*- 5шу *Рве шршш^#ж-

1
]*-4"$--';й'._.

,?,
||1,!*,г $ '{
, 1, !]1[|{1, 1

\-**
.::. '.-| ..,,,, : ]\\;;{.!

{
1]
.,,1:1::;':.:::..

[!з1еп оп4 1госе. €Боп1.

*., ",*
., ,."*
*.' ,,,,.,
.! {$]
{ц]]
ц!$
,.*. .щ,
.*.,'. .*'^

''
.**,

/* '*' '*'," ""ц*


* 'шп,, *"* *,*
,'
& |_!з1еп оп4 ос1.

1о1о[ рБуз!со[ ге5роп5е


[!з1еп оп4 з|п9.

9 {ог р[ео
'ш:Р
фр

;,|2'' ,
'
",,, \
\*'- .Р
' '
$1' }!
,'.
!:.
4..1

1:, ,

::.

4',-*"\
:1 |}

\."Ё .{,
#,Р !ь
&фР*
'%м{
{

"!Ё :;з"й,;у]';
'.:)
'1; ;#
1:11
,. 1 "..1

..|Ф"
], ..]
м'{!
..}гг
] :;- ]щ|;]
;..
;:д.|1:1.'Ё1'ф'
..]_' ч' .' 1

-}з- *":**
'
,,
.],

ъ ъ '.!].'

:Р.!}[.,.,.,,

,#
ж'

1 , ..| ::,!!
#шг
#; |-]з{еп оп4 ро|пЁ. 5оу 1Бе тшог4з.
} ' ]].ф
.3&.,{:
Р? 1 1а
!.
!..'1
!с!
!'*!
!и[
!о|
!б!
!;!
|.-
!!
!-у
!
|
!'!
!
! о)!
!с[
!=
!с!
!
!-с
!н|
!
\,
о
и|
Ф
9
'!о
Ф

Р
Ф
Р
эс,
о-
Ё
о
9 (п
оо
т Ф
сп
о
с
о т
-у .;Ф
3
о
о &
Ф
-] о
оо
3 Ф
с' сп
о
с!
1?
1,,,1-,,,'1 +
|

&,
!. _*.{а

о
ж о-
г
' '1''11

:: 1!\.'[

. ].||1ш

|,
|;.111!|1:,

_'''Ё &-Ёж**ш шж# рш$ш:&- %жу'*Ръш жш&шшгж-

/,
,,.,
я' ц"#+{,"

#
&
в
.,:.; '
:|:

',;;{; ,
,-,
..., ":.

, ,.,'

.
:,.'ф&'$чпим;цф''

._,, |{!
,11
!

, ,11;;1. 1
..]
'']{ш"

' ,.]|!] ' ],.к#*


..
.11]1:. ' .|11[Р
1|1;'11 .. |1!;,.:;!"

. | .1. .,|11!Ё'
: ' ':м!"
!]в
:' 11.;/'

' $
,',г
#
}1ж
;р0

$,',
_ _-' ;1{,[)
. "Ё_!].
1ч{]:], #кв':'|'
#$], |_|з1еп оп4 со[оцг. €Боп1.

Ёап|[ц (уе11отм). 17
[цп!_
/д{г со1
[}/, ,., []з{еп опа ос{. []з{еп оп4 со[оцг.
@ Ф

18 ге5роп5е
*.,

#;*'* ]-!з1еп опё з!п9.

Рап![ц 5!п9|п9 {ог р[еозшге


[цп!-
*#.' [!з{еп опё ро!п1. 5су {Бе со|'оцгя.

];::|;*]"1!]];
ц*;.]'1/]]:;|
,::::'
:' (\
Ё!
:.1. .
';
:,
!,1
!с}
!€
!ч!
|
!€!
]Р1
! о_!
! о,[
!с}
(\.' (\.- !Б!
!6!
:,
!:!
!{л|
.,1.'
.,/,,::.
!!
!и!
!
'.:''.'.:::1**,'
! о'!
. ]':']':::1':.'1'!€' '
!с|
[! |
!Ё |
\.:,
]| ]]
!-
)!
ёо
о
\
о

[-

эо
о
9
Ф
?
Р
о {в
1л ё0
ъ с}
е {3!
(,
-
о
в"
1
_у 5
о Ф
о Ф
ф
-].,;
... !;-
со
-)ё; {,
{,
|я1
о
?.1
],'.!-,:..€ !
{'!
(.,
,*.
|!р;5 о
1#
@ |_!з1еп оп4 1госе. €Боп[.

ф'''* *+' ф!ь


.!ф!
йц чц
, 'л '{щ ф|+
' ф\:щ
# |ц\
щфт
фщ !!.!Б
/ ][!!!
*** ф

**
** * **,
*'"
з}|

&Ры !_|з1еп оп4 ос1. |_!з1еп оп4 со[оцг.

!!

!!

!' "'
о1о[ рБуэ!со[ гезропзе
[йж*жж шж# жБжщ-

ф
"\.{г, 'а-
|'$е:
_*'-'""+!,:!]:.]|*1'!Ё:;;11*ф.;;
]'
[о[це: €ог|п9 оБоц1{оп:!|у оп4 {г!епёз 29
#}] |_!з1еп оп4 ро!п{. 1госе опё 5оу {Бе игог45.
:;.:;:,;,

\\
3
..:.|!
!\'1у|'.| ..'
1 ..
''-_
'1
,.!'!.
*,
, ]ф,п,;;{

,,, , '$,

;вш { [тг. -;
ч#:
6*шБ

]',,1Б!п[!, , Ро[[оцг {Бе ро1ь.


'$

ш
у,му

м
шЁ*'

|}РзопЁсз *+ рн9е 8Ё &еуЁеиу -+ р*9е 89 1}:!п[!п9 з]<![[з: @г0ег!п9 31


1 .;., '
! 1| |:. ,",,,
'|1'\[, ;},}:

ср'|
4)

{& {ж
'*ъ * *.
.:; ({шм:'
'6Ё'
'=\#
х-\

11

.,!*"
;: .
" в{цф;ч;
!.;:.,.

-1,!| 1.',
' :{!';. .1,:},
& |_!з1еп оп4 гпо1сБ. €Боп{.

,'
!
!
|
,
!
.
1 !
| о}
.
, ,':
|
&мм
.
|
|

&*5\.
21
^".
|
1- ;,' ;
ж'
*.
.-|''-..
'
жж.::т'

['ме 9о1о (сог).


т|[

{.*гь [!з1еп оп4 ос1. |-!з1еп оп4 со[оцг.


@
;|,|' |!з1еп опа з!п9.
\ \,

,,&(Ё''
{}"

*|
7):
)
1
!/
к|
шм$ыфм

м#%ф,
'}&]

м шш
ж мшмчж
!!!д ш щ]шр
.'-':: ., ч'т.;,**
и#

:!
,$,.,1

ф
"{ф..# '''-у.

36 щп
{'
,
#"1'.*
щ''-
1:.
Ф1
.1
|,1|т','|т

-\;:;' .,.-,"'"''
'&.с;;:,1;щ, ,

,""--- .;;];
- . ..::1ц-.:!;'" '..-'".,'
.';
;] '''"!-{]. .
'л"]
;)

:1,
#сх[ше: &"$е[рЁпщ !
-|;ы

"';]$$&

#?'', !_]з{еп оп4 ро!п1. 1госе оп4 5оу 1Бе илог4з.


# ?&Ёш&ё ]_оо[ оп4 4готм !,]пез. 5оу 'Б!9' ог '5гпо[|.'.

{:3
!'::,4:;":
';.1,' 3 .:1.'.

' ф1,]
.'. .. ,.! :\:!!+:

\.\$\1::.

*у 1!
ч'};']у

;ф!

1цшгшЁ*н *+
ршщш &} $*+ы{шъдр --+ ртшщ* Ё$[Ф
8
мъ
ь*

#
&
#
фв
ь*
ж
#
#
**
# Р,.]
Ё]*'*
г 1" *;
4-# :'
!:*
ы
'ц* *: Ё
@ :
€ .:,- *
ф3 в:,#
#
ь
Ф@
ъ#
&
ь-д-
чё€
ь,
ь

*3
Р
&
Ф
аф#
::,:.;]+.
и
Фм
#
!!э
3
Ё'6 |_!з1еп оп4 гпо1сБ. €БопЁ.

;
0
о

опе Боо|<, [тмо Боо[з


'э#' со:
ф['1 '. [|з1еп оп4 ос{. [!з{еп опё со[оцг.
8:
{ {!

ш $!

о1о[ р}туз|со[ роп5е


Ё!
\+
Ф
э
1^
о
о]
о_
о
б)
.=
о)
й
с
о-

ъ
с
о
с
Ф
Р
и!
о-
-! '::.&
по;
6
с8
9"Р -.*
}. ч]
&*"€
€ч- в
э. =7
п; $1'1
1

! ш!

44:зБп
Ф
с)
о-

о
:'-[1г'

#ы [|з1еп оп4 ро|п{. 1госе оп4 5оу Ё]те пшпьег5.

@ @ @

#т* *ф
з#;ъ

46 =ц'
@ ,ть!п!с! , |_оо[ оп4 гпо1сБ. 5оу 1Бе пцп|Бегз.

!||чшш[с* -+
р*9е &4 &еу!ешчл -* рш9е 89 Безсг!Б!
1

Ё-/ '"" !
!' \ "

\)

),
&

,1
1,ф
'
, ]'*у |
|

",; ':,1

1.$
ь.'.:

:,

,,
;|
.
!

1:
':
1

]
|!

,.]

,;.*{

'''
ы#
сш2
|8н{еш шп* со[ошп €Бшшз*.
,

'17

с
(,

\{г"


| "--
[/ \
,*/
;+ /

#
))
1,,\,, |';,.