Вы находитесь на странице: 1из 7

Лкобс жебежакт оожбонйоК бзокжровкж аккатйков Ваожу дртееК ескт

осйовйсе 2 правжза:

1. ЗовсК ip адрес. (дазее в Ийскрткмжж “сиейжке ip адрес”)


ЛПипй УФТХтТй ХУТХТб УТзЦлПтр СПждпй ФПе йТвпй ip ПдФРХ - стТ УТдСзтлжтрХу С жйтРФйРтЦ лРФРе 3G иТдРи жзж
лРФРе “ФРжжи иТдРиП” в ВПмРи ХиПФтфТйР. ЕПждпй ФПе СТгдП Вп УРФРеПгФЦжПРтР иТдРи, жзж ХиПФтфТй - ВПи
впдПРтХу йТвпй ip ПдФРХ.

2. Ибйтзейже Cookies. (дазее в жйскрткмжж “обйтзжке cookies”)


Cookies - стТ “гФЦбТ гТвТФу” ВПм кжфФТвТй ТтУРлПтТС, УТ СТтТФТиЦ ФПейпР ХПйтп ЦейПтт ВПХ, СТгдП Вп еПЧТджтР йП
жЧ ХПйт.
Дзу тТгТ, лтТбп ТбйЦзжтр ВПмж Cookies ВПи дТХтПтТлйТ в иРйт ВПмРгТ бФПЦеРФП йПжПтр “ЗПйтж в ФРжжиР
жйСТгйжтТ”, жзж “ЗТвТР УФжвПтйТР ТСйТ”
ЗПУФжиРФ:
1. Дзя йаназа спраожваеи раереоейже т Ваожу
дртееК, йе прокжв зж ойж нкобс ок жу зжма
продавазжст Ваож коварс.

2. Дсзж т Ваоего дртга йек еиеКза, йаи йтжйо его соедакт. Заи подоКдтк какже
понковсе япжкж: bigmir.net, outlook.com, gmail.com
КРгжХтФжФЦРи УТлтЦ йП СПждТгТ ВПмРгТ дФЦгП.
ДХзж Вп ФРгжХтФжФЦРтР бТзРР лРи 5 УТлтТвпЧ унжСТв, ВПи йЦжйТ УРФРд СПждТй ФРгжХтФПкжРй впУТзйжтр 2
дРйХтвжу:
1. ЛиРйжтР ip ПдФРХ
2. ИбйЦзжтР cookies
3. ЗПУТзйжтР дПййпР:

4. ДХзж стТ йРТбЧТджиТ УТдтвРФджтР ВПм йТиРФ СТдТи же ЛЖЛ


3. Дазее йаи йтжйо йаскрожкт перессзкт пжсеи йа Вао гзавйсК еиеКз (нкобс
йе держакт оккрсксиж все понковсе япжкж).
(ЗаскроКкж - Йравжза лжзткрамжж - Добавжкт перессзкт).

МПС ВХР ХТТбнРйжу ХТ вХРЧ УТлт бЦдЦт УФжЧТджтр йП ВПмЦ ТдйЦ - тПС зРглР ХзРджтр ж ТтвРлПтр йП ХТТбнРйжу
СзжРйтТв.
В УжХриР Вп бЦдРтР вждРтр Х СПСТгТ ПССПЦйтП УФжмзТ УжХриТ ж в СПСТй ПССПЦйт йЦжйТ вТйтж лтТбп ТтвРтжтр
СзжРйтЦ.
ЙТдтвРФждПРи Х УТиТнрт ХХпзСж (ВАЖЗИ! йР СТд, П сссзка). ЗР еПбпвПРи УТХзР вСзтлжтр УРФРХпзСЦ йП
ХТедПййТй УТлтР (УТувжтХу СйТУСП).

4.Дсзж т Ваоего дртга йек аккатйка ИИХ - регжскржртеи йа его жия.


ЛтбТР УТХРнРйжР дФЦгТгТ ПССПЦйтП йП ИЛО дТзжйТ ТХЦнРХтвзутрХу Х йТвТгТ IP-ПдФРХП ж Х ТбйЦзРййпиж Cookie.
1. ЛиРйжтР ip ПдФРХ
2. ИбйЦзжтР cookies
3. ЗПУТзйуРи фТФиЦ ФРгжХтФПкжж.
ВАЖЗИ! йП СПждпй ПССПЦйт жХУТзреТвПтр ФПейпй УПФТзр! ЙТХзР, УТдтвРФждПРи УРФРЧТдТи УТ ХХпзСР в УжХриР йП
УТлтР.
- ЗПХтФТйСж. ЗПУТзйуРи Ииу (ХТТтвРтХтвЦРт УТлтР), ГТФТд, МРзРфТй (йР ТбуеПтРзрйТ).
- Жп иТжРи ХФПеЦ еПФРгжХтФжФТвПтр йРХСТзрСТ ПССПЦйтТв дзу СПждТгТ же ВПмжЧ дФЦеРй, П УТтТи УФжХтЦУжтр С
вРФжфжСПкжж.
4. ВРФжфжСПкжу, УТдтвРФждРйжР ПССПЦйтП Х иТбжзрйТгТ тРзРфТйП. 1 Хжи СПФтП = 1 ПССПЦйт. ИХУТзреЦйтР
тРзРфТйп дФЦеРй. ВПи вХРгТ зжмр йЦжйТ бЦдРт УФжйутр ХиХ ж ввРХтж СТд в УТзР вРФжфжСПкжж. ДХзж йП Хжи
СПФтПЧ ФПйРР ФРгжХтФжФТвПзж ПССПЦйтп ж жЧ ЦдПзжзж, тТ стж Хжи СПФтп йРзреу жХУТзреТвПтр УТвтТФйТ дзу
УТдтвРФждРйжу ПССПЦйтП.
5.ЗаскроКка переадресамжж всеу йоиер Ваожу дртееК йа своК зжнйсК йоиер
Вп иТжРтР дТгТвТФжтрХу ХТ ХвТжи дФЦгТи лтТ бЦдРтР УФжйжиПтр вХР РгТ евТйСж. Дзу йРгТ Вп бЦдРтР УФПСтжлРХСж
зжлйпи ПХХжХтРйтТи, П веПиРй Вп бЦдРтР УТзЦлПтр евТйСж Х ИЛО. Изж Вп УФТХтТ бЦдРтР УЦбзжСТвПтр ТбоувзРйжу
бРе йТиРФП тРзРфТйП ж УФТХтТ ТтвРлПтр в зжлйпР ХТТбнРйжу - СПС ВПи ЦдТбйТ.
Дзу стТгТ ввТджи йП тРзРфТйР СТтТФпй бЦдРт УРФРПдФРХТвПй:
**21*+380ВПмЗТиРФ#

Маг 1. ЗПгТзТвТС.
Е СПждТиЦ тТвПФЦ дТзжРй бптр ФПейпи. ВйЦтФж ПССПЦйтП
Тйж иТгЦт бптр ХзРгСП УТЧТжж, йТ в йТвТи ПССПЦйтР
жХУТзреЦйтР йТвпй мПбзТй. ДЦбзжФЦтнжР ТбоувзРйжу
дТзжйп жиРтр ФПейпР еПгТзТвСж.

ЗАЙКИЖДК:

ВПФжПйт 1 “ЙpoдПи! MacBook A1278 / Pro 13"”

ВПФжПйт 2 “ИдРзрйoР ХoХтoуйжР! MacBook


Pro 13" / A1278”

*вХР ТХйТвйпР СзтлРвпР ХзТвП ХТЧФПйРйп в ТбТжЧ


вПФжПйтПЧ
Маг 2. ИУжХПйжР.
В ФПейпЧ ТбоувзРйжуЧ ТУжХПйжР дТзжйТ бптр ФПейпи. ЗР
иТжйТ жХУТзреТвПтр 1 тРСХт в 2 ТбоувзРйжуЧ. ВйЦтФж
ПССПЦйтП тРСХт иТжйТ йР УТзйТХтрт иРйутр, йТ
УТдСТФФРСтжФТвПтр ЧТту бп йП 200 ХживТзТв (2
УФРдзТжРйжу). ЗПлПзТ ТУжХПйжу ХзРдЦРт йПлжйПтр Х
ЗПгТзТвСП. ЭтТ дТбПвжтр ЦйжСПзрйТХтж дзу ФТбТтП OLX
(ХСФжУтП), СТтТФпй впувзуРт дЦбзжФЦтнжР ТбоувзРйжу.
КПедРзж ХвТж тРСХтп йП ФПейпР ХипХзТвпР бзТСж:
ЗПгТзТвТС, ИУжХПйжР тТвПФП, ДТХтПвСП, АСкжу, ЙФжепв ж
т.У. В ФПейпЧ ПССПЦйтПЧ жХУТзреЦй ФПейпР ТУжХПйжу, т.Р.
жеиРйуй вХР ХТХтПвзутнжР ж иРйуй жЧ иРХтПиж. МПСжР
жйТгдП иТжРмр дТбПвзутр “бРХХипХзРййпР” бзТСж, Тйж
йР йРХЦт ТХТбТй кРййТХтж, йТ дТбПвзутт ЦйжСПзрйТХтж дзу
ТбоувзРйжу, йПУФжиРФ: И иПгПежйР, ГФПфжС ФПбТтп,
ЖРзПт ВПи ЧТФТмРгТ дйу…

Маг 3. НТтТ.
ЛтбТР фТтТ йР дТзжйТ жХУТзреТвПтрХу 2 ФПеП. ДХзж иТдРФПкжу ЦдПзжзП ТбоувзРйжР жзж фТтТ, тТ УТвтТФйТ РгТ
жХУТзреТвПтр йРзреу. Дзу тТгТ лтТбп жХУТзреТвПтр фТтТ РгТ йЦжйТ “ТбйЦзжтр”. ЭтТ иТжйТ ХдРзПтр лРФРе Adobe
Photoshop / ACDSeeUltimate / жзж зтбТй фТтТФРдПСтТФ, жеиРйжтр ФПеиРФ йП йРХСТзрСТ УжСХРзРй ж ХТЧФПйжтр УТд
йТвпи жиРйРи.

Маг 4. ЦРйП.
ЗП дЦбзжФЦтнжЧХу тТвПФп ХтТжт жеиРйутр кРйЦ йП 10-500гФй (Ц СПждТгТ тТвПФП ХвТй кРйТвТй джПУПеТй)
Лкозтко беспзакйсу обрявзейжК Вс иожеке оптбзжковакт еавжсжк
козтко ок кого, скозтко т Вас дртееК :)

ЗАЛДЖ ЭМИ МДБД ЗЙЖЗИ?


[2 вПжйпР дРтПзж]

1. ЕПждЦт ижйЦтЦ ХТедПРтХу йТвТР ТбоувзРйжР, 2. ДнР 1 вПжйПу дРтПзр, СПлРХтвТ твТжЧ ТбоувзРйжй. Ц
СТтТФТР ТттПзСжвПРт твТР вйже, ж лРзТвРС ЦжР Х иРйу иТжРт бптр дРХутСж ТбоувзРйжй, йТ РХзж Тйж
иРйрмРй вРФТутйТХтрт Цвждут РгТ. УзТЧТ ХдРзПйп, тТ ФРеЦзртПтп бЦдЦт тПС ХРбР.
ИбоувзРйжй впжжиПРт иПСХжиЦи в УРФвпЧ 2 дйу, ТСТзТ ЙТстТиЦ вПжйТ, лтТбп ХПиТ ТбоувзРйжР бпзТ
80%, П УТтТи Тйж УТзЦлПтт 20% в ТХтПвмжРХу 28 дйРй. ХТХтПвзРйТ УФПвжзрйТ.
ЙТстТиЦ вПжйТ лтТбп твТР ТбоувзРйжй бпзТ ввРФЧЦ. Дзу ЛРйлПХ ФПебРФРиХу СПС стТ ХдРзПтр.
стТгТ йПдТ ХТедПвПтр ТбоувзРйжу СПждпй дРйр/двП.
Жп ФПедРзжзж йПмЦ жйХтФЦСкжт йП 2 стПУП, СПлРХтвТ
твТжЧ ТбоувзРйжй ж СТзжлРХтвТ.
В 1 ип ФПХХСПжРи СПС гФПиТтйТ ХТХтПвжтр ТбоувзРйжР,
лтТбп ТйТ впжжиПзТ иПСХжиЦи УФТХиТтФТв ж евТйСТв.
А вТ 2 ип ФПХХСПжРи СПС ХТедПвПтр 1000 ТбоувзРйжй,
УФТйтж иТдРФПкжт ж йР УТУПХтр в БАЗ.
ЙИГИВИКИЖ И ЕАЛДЛМВД
1. Эко правжзтйо пропжсаййсе кзюневсе сзова
ЙКАВИИЬЗИ: iPhone → тПС УЦбзжСЦтт ж жнЦт бТзрмжйХтвТ зтдРй.

ЗДЙКАВИИЬЗИ: ПйфТй → тПС УЦбзжСЦтт ж жнЦт ТлРйр иПзТ зтдРй.

6. Жожйо пржсктпакт к птбзжкамжяи


ВйЦтФж ТдйТгТ ПССПЦйтП йР дТзжйТ бптр дЦбзжФЦтнжЧ ТбоувзРйжй. МТвПФ дТзжРй жиРтр ФПейЦт кРйЦ (ЧТтр ж йП 1
гФй), ФПейпР еПгТзТвСж, ФПейпР фТтТ ж ТУжХПйжу.

В ЛИДДЙЮНДЙ “ИйХтФЦСкжу “ЕПС ХТХтПвзутр УФТдПтнРР ТбоувзРйжР - еПгТзТвТС, тРСХтп, фТтТ.


ИЗЛМКЙЕКИИ 5 УФжиРФТв ТбоувзРйжй СТтТФпР УФжйТХут 20 УФТдПж СПждТР”

ДХзж вХР тПСж ФРмжзж ТУЦбзжСТвПтр тТвПФ Х йРбТзрмТй ФПейжкРй, дТУЦХтжи квРт, тТ дРзПйтР стТ в ФПейТР вФРиу,
ждРПзрйТ лПХ УТХзР УЦбзжСПкжж УРФвТгТ).

Вам также может понравиться