Вы находитесь на странице: 1из 9

Маќолањои илмї

1. Рахимов Р.К. Производительная сила труда и проблемы её повышения в


Республике Таджикистан// Экономика Таджикистана, 2014. - № 1. – 1 п.л.
2. Каюмов Н.К. Масъалањои стратегии фаъолияти иктисодии берунаи Тољикистон.
Мачаллаи «Иќтисодиёти Тољикистон», 2014, №1.
3. Исламов С.И. Вазъи муњољирати хориљии кишвар ва стратегияи ояндаи он.//
Конфронси илми-амали «Раванди татбиќи стратегияи миллии муњољирати
мењнатии шањрвандони ЉТ», 5- марти соли 2012, мењмонхонаи «Тољикистон»-
0,4 љ.ч.
4. Исламов С.И. Проблемы кредитования малого предпринимательства и развития
народонаселения Таджикистана. Конфронси илмї-амали љумњурявї дар мавзўъи
«Муаммоњо ва дурнамои рушди низоми бонкии Љумњурии Тољикистон дар
шароити ноустувории вазъи молияи љањонї». 15-16 майи соли 2014. Донишкадаи
соњибкорї ва хизмат, факултаи «Хизмати молиявї». 0,4 љ.ч.
5. Исламов С.И. Наќши ќарзи хурд дар инкишофи бизнеси хурд. Конфронси илмї-
амали љумњурявї дар мавзўъи «Рушди соњибкории хурду миёна дар
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон: тамоюл ва муаммоњо». 24-26 майи соли
2014. Донишкадаи соњибкорї ва хизмат, кафедраи иќтисодиёти соњибкори. 0,5
љ.ч.
6. Исламов С.И. Таъсири мухочирати мехнатии беруна ба рушди иктисодиёт.
Конфронси илмию-амалии чумхурияви дар мавзуи: «Рушди иктисоди
Точикистон: дастовардхо мушкилот ва дурнамо» ИИД, Душанбе 10 октября
2014. 0,4 љ.ч.
7. Исламов С.И. Проблемы женского предпринимательства в сельском хозяйстве/
Конфронси илмию-амалии Чумхурияви дар мавзуи: «Женское
предпринимательство: современное состояние и проблемы и тенденции»
Донишкадаи Сохибкори ва хизмат, Душанбе 28 октябри соли 2014. 0,5 љ.ч
8. Мирсаидов А.Б. –Особенности формирования цены на рынке высшего
профессионального образования – маљаллаи Алмаматор, научный журнал РФ,
2014, № 2. апрел – 2014, ФР.
9. Мирсаидов А.Б. - Роль государства в развитие общественного сектора
экономики – маљаллаи илмї назариявии “Экономика Таджикистан”, 2014, №1.
С.86– 98.
10. Мирсаидов А.Б. Бозори хизматрасониҳои бонкї дар шароити трансформатсияи
муносибатҳои иқтисодї: ҳолат ва муаммоҳо// Пайёми Донишкадаи молия ва
иқтисоди Тољикистон. 2014. №1, С. 31 – 40.
11. Мирсаидов А. Оид ба назарияи молияи давлат// Маводои конфронси
байналмилалии илми-амали дар мавзуъи “Инвеститсияи давлатї, андозбандї, ва
таъсири он ба рушди иќтисодї” Душанбе, 6-7 маи соли 2014.
12. Мирсаидов А.Б. Шамсуллозода Х. – монография: - Инвестиционная природа
стахования, нашриёти “Ирфон”,2014, 156 саҳифа.
13. Мирсаидов А.Б – “Оид ба масаълаҳои муҳоҷирати ғайрирасмӣ”//Маводи
маљлиси иқтисодчиён дар мавзӯъи “Оқибати иқтисодии муҳоҷирати қувваи
корї”,, Душанбе, 4 апрели соли 2014 (ҷамъияти Олмон доир ба ҳамкориҳои
байналмиллалї конфронси байналмилалии (GIZ).
14. Мирсаидов А.Б – “Соҳибкории экологї ҳамчун ниходи таълимоти рушди
устувор”// маводи конфронси байналмилалї дар мавзӯи “Илм, техника ва
технологияи инноватсионї дар марҳилаи тавоноӣ ва фарах”, ш. Ашхобод,
АИ Туркманистон, 12 – 14 июн.
15. Мирсаидов А.Б – Истифодаи ғайримақсадноки баъзе ниҳодҳо// Қонунгузорї, №
1, 2014 с. С 18 – 26.
16. Мирсаидов А.Б – Таҳсилот ва омўзгор дар фазои љомеаи иттилоотї
индустриалї// Инноватсия ва таҳсилот, 2014. №1, С 14 –19.
17. Рауфї А. Гузариш ба раќобатпазирии соњибкорї. // Паёми Донишгоњи омўзгорї –
маљаллаи илмии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи
Садриддин Айнї. – 2014. – № 1. – 0,5
18. Рауфї А. Тараккиёти туризм дар шахри Душанбе. - Дар китоби:
Душанбе дар масири туризм. / Мачмуаи маводхои Конференсияи
чумхуриявии илмй-амалй дар мавзуи «Рушди саноати туристй-омили
пешрафт». - Душанбе: «Бухоро», 2014. - 0,5 ч.ч.
19. Рауфї А. Механизмхои бозории таквияти вахдати миллй. // Бонкдорй дар
Точикистон. - 2014. - №3. - 0,5 ч.ч.
20. Рауфї А., Рабиева Т.М. Бавуљудории фаъолияти соњибкории раќобатпазир. //
Ахбори АИ ҶТ. Сил.: шуъбаи илмњои љамъиятї. – 2014. - № 1. – 0,7 љ.ч.
21. Рауфї А. Тараќќиёти роњњои автомобилї дар Тољикистон. // Паёми Донишгоњи
техники Тољикистон ба номи акад. М.С. Осимї. Маљалаи илмї-назариявї. – 2014.
- № 1. – 0,5 љ.ч.
22. Рауфї А. Тараќќиёти хамкории иќтисодии Тољикистон бо Ҷумњурии Корея. //
Паёми Донишгоњи технологии Тољикистон. – 2014. - № 1. – 0,5 љ.ч.
23. Рауфї А. Тараќќиёти иќтисодиёти илмталаб. - Дар китоби: Илм ва муњити
инноватсионї. / Маводњои конференсияи љумњуриявии илмї-амалї (25-26
апрели соли 2014). – Душанбе: «Эр-граф», 2014. – 0,5 љ.ч.
24. Рауфї А. Конкурентная экономика. / Под общ. ред. д.э.н., проф. О.Б. Бобоева. –
Душанбе: «Дониш», 2014. – 27 љ.ч.
25. Хоналиев Н. – статья «Модернизация экономики и проблемы занятости в
Таджикистане». Материалы научно – практической конференции: «Социально –
экономические проблемы совершенствования системы управления трудом в
Республике Таджикистан». Душанбе, «То Рус », 2013. – с.71- 77, 0, 44 п. л.
26. Хоналиев Н. – «Таърихи пайдоиш ва тараќии њунарњои халќї дар Помир»,
маљаллаи «Экономика Таджикистана» 2014 №1, с. 173-184, 1.0 љ.љ.
27. Мухаббатов Х. «Проблемы использования водно – земельных ресурсов
Таджикистана». Вестник педагогического университета им. С. Айни, Душанбе,
2014, №2.-с.
28. Мухаббатов Х. «Мухочират ва сиесат» Садои Шарк, 2014,№2
29. Муњаббатов Х. «Сањми олимони Олмон дар гузаронидани тадќиќот дар
Помир», Известия АН РТ, Серия общественных наук. 2014 №1, с. 18-24, 0,6 љ.љ.
30. Муњаббатов Х. «Хусусиятњои иќлим дар Помир», Известие АН РТ. Серия
общественных наук 2014, №3, с. 34-38, 0,5 љ.љ.
31. Султанов З.С. К вопросу адаптации трудовых мигрантов в книге «Тенденции
развития экономики и высшего образования в условиях глобализации».
Материалы второй международной научно-практической конференции.
Душанбе 16-17 мая 2014 г.-0,5 п.л.
32. Султанов З.С. Профессия - трудовая миграция. Находился в печати в журнале
Вестник Таджикского Национального Университета.- 0,5 п.л.
33. Султанов З.С. Вопросы адаптации внешних трудовых мигрантов. Материал
республиканской научно-практической конференции в Институте экономики и
демографии АН РТ (в печати).
34. Султанов З.С. денежные переводы внешних трудовых мигрантов и вопросы
формирования инвестиционных ресурсов / Вестник Таджикского Национального
Университета. Душанбе, 2014 г. № 2/1(127) – 0,8 п.л.
35. Султанов З.С. Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка. В
книге «Тенденции развития экономики и высшего образования в условиях
глобализации». Материал международной научно-практической конференции
(16-17 мая 2014 г.) г. Душанбе-0,5 п.л.
36. Султанов З.С. Финансово-кредитные инструменты стимулирования развития
экономики. В книге « Устойчивое развитие экономики Таджикистана и роль
ученых в его реализации ». Материалы научно-практической конференции.
Худжанд-2014 г.-0,5 п.л.
37. Султанов З.С. Государственный внешний долг: условия возникновения и
использования // Экономика Таджикистана, № 2 2014 г. (в печати)-0,7 п.л.
38. Султанов З.С. Экономическая интеграция – основа экономического развития.//
Молия ва хисобдори ( в печати )-0,5 п.л.
39. Султанов З.С. Финансирование человеческого капитала – основа развития
предпринимательства. В сборнике кафедры финансов и кредита РТСУ – (в
печати) -0,6 п.л.
40. Султанов З.С. Направления повышения эффективности бюджетно-налоговых и
денежно-кредитных инструментов устойчивого развития экономики
Таджикистан. В книге «Тенденции развития экономики и высшего образования
в условиях глобализации ». Материалы международной научно-практической
конференции. Душанбе, 2014 г. Том 2 ( в печати )-0,8 п.л.
41. Улмасов Р.У. Время требует перемен или Формула перемен. 14 января 2014
года. 0,4 љ.ч.
42. Улмасов Р.У. 14 января 2014 года: Рахмон Ульмасов, Фируза Ашурова. Тема:
Демографический коллапс в Европе, а в дембум Китае. 0,3 љ.ч.
43. Улмасов Р.У. 11 февраля 2014 года. Рахмон Ульмасов, Фируза Ашурова. Тема:
Время требует перемен или формула перемен. 0,4 љ.ч.
44. Ульмасов Р.У. Тема: Миграционная политика в Таджикистане: возможности и
проблемы. 0,5 љ.ч.
45. Улмасов Р.У. ИА Азия плюс. – апрель 2014. Данная статья опубликована и в
газете «Азия плюс». 0,5 љ.ч.
46. Ульмасов Р.У. 28 мая 2014. Тема: Есть ли в Таджикистане миграционная
политика. Интернет портал РАСПП.0,3 љ.ч.
47. Ульмасов Р.У. Тема: Чикагские заметки. Журнал Анохито.№1 2014 год. (7)
2014. С 24 – 28, 0,4 љ.ч.
48. Улмасов Р.У. Мухочират ва таъсири он ба тавсифи сифатии кувваи кори дар
Точикистон/ Конфронси илмию-амалии Чумхурияви дар мавзуи: «Рушди
иктисоди Точикистон: дастовардхо мушкилот ва дурнамо» ИИД, Душанбе 10
октября 2014. 0,8 љ.ч.
49. Улмасов Р.У. Метаморфозы таджикской миграции. Источник:
http://www.news.tj/ru/news/metamorfozy-tadzhikskoi-migratsii, 0,5 љ.ч.
50. Исломов Ф.С. Влияние внешней трудовой миграции на воспроизводства
населения РТ. Конфронси илмї-амали байналњалќи дар мавзўъи: «Оќибатњои
иќтисодии муњољирати ќувваи кори». Китобхонаи милли ш. Душанбе. 4 апрели
соли 2014, 0,4 љ.ч.
51. Исломов Ф.С. Мухочират ва таъсири он ба бозтавлиди ахолии / Конфронси
илмию-амалии Чумхурияви дар мавзуи: «Рушди иктисоди Точикистон:
дастовардхо мушкилот ва дурнамо» ИИД, Душанбе 10 октября 2014., 0,4 љ.ч.
52. Бобоев А.А. Русия танњо ба тољикон чунин имтиёз дод., нашрияи «Оила дар
Русия», январ, 2014. 0,3 љ.ч.
53. Бобоев А.А. Бо скинхедњо низ кор кардан зарур аст., рўзномаи «Азия-плюс»,
№31(914), аз 24 апрели соли 2014; 0,4 љ.ч.
54. Субњонов А.И. Влияние внешней трудовой миграции на воспроизводства
населения РТ. Конфронси илмї-амали байналњалќи дар мавзўъи: «Оќибатњои
иќтисодии муњољирати ќувваи кори». Китобхонаи мили ш. Душанбе. 4 апрели
соли 2014, 0,4 љ.ч.
55. Субњонов А.И. Неформальная занятость: проблемы легализации. //
Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї. «Государственное регулирование
экономики: состояние и перспективы развития», ДТТ, 24 майи 2014с., 0,3 љ.ч.
56. Субњонов А.И. Таъсири муњољирати мењнатии брунмарзи ба вазъияти издивољ
ва талоќ. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри Душанбе
шўъбаи кор ба занон ва оила ва бо Муассисаи давлатии «маркази худшиносии
бонувон дар шањри Душанбе» мизи мудаввар бахшида ба рўзи байналмилалии
оила, ки 15 майи соли 2014. 0,3 љ.ч.
57. Субњонов А.И. Особенности динамики показателей смертности и
продолжительности жизни населения//Вестник ТНУ, серия экономических наук
№ 2/9 (151) 2014. 0,3 љ.ч.
58. Норкулов Х. Демографические процессы, обуславливающие проблему
продовольственного обеспечения // Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї, дар
мавзуи «Илм ва муњити инноватсионнї». – Душанбе, ДТТ, 25-26 апрел соли
2014, 0,3 ч.љ.
59. Норкулов Х. Инновационная ситуация и проблемы здоровья трудовых
мигрантов. Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї, дар мавзуи «Илм ва
муњити инноватсионнї». – Душанбе, ДТТ, 25-26 апрел соли 2014, 0,4 ч.љ.
60. Норкулов Х. Тема статьи: Трудовой миграции и ее воздействие на здоровье.
Пажухишгохи мехнат, мухочират ва шугли ахолии ЧТ. Конронси илми-амали
дар мавзуи: «Масоили рушди инсони дар ЧТ дар доираи ислохоти муносибатхои
ичтимои- менхат» 30.10-01.11.2014 дар Душанбе. 0,3 ч.љ.
61. Норкулов Х. Здоровье населения как фактор инновационного развития.
Институти молияи-иктисодии Точикистон. 28 октрябри соли 2014 дар мавзуи: «
Проблемы устойчивого экономического роста». 0,3 ч.љ.
62. Норкулов Х. Конфронси илми-назаряви дар мавзуи «Парастуи илми точик»
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Хукумати ЧТ. Мавзу: «Сахми занон дар
рушди илми», 17.06.2014, 0,3 ч.љ.
63. Норкулов Х. Конфронси илми-назаряви дар мавзуи «Здоровье населения и
проблемы профилактики инвалидности в РТ» в г. Турсун-заде. 15.10.2014.
Мавзу баромад: «Современные проблемы людей с ограниченными
возможностями». НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитация
инвалидов МЗ и социальной защиты. 0,4 ч.љ.
64. Нуриддинова М.М., Шодиев Љ.Р «Вопросы управления туристическим
комплексом на основе использования природно-ресурсного потенциала
Таджикистана» дар маљаллаи илмии Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон,
№ 2/4 (114). О.Бобоев Логистический центр нижний пяндж транспортная
интеграция Центральной и Южной Азии .- 2014 , №112- 4,3.
65. Мамадазимов А. Великий Шелковый Путь – 2014, №08-0,5 ч.ч
66. Шералиев А.А. Подготовлена и сдана статья на тему: «Допустимые
возможности роста и развития аграрного производства».
67. Шералиев А.А. Подготовлена и сдана статья на тему: «Пути повышения
конкурентоспособности торговых и транспортных коридоров».
68. Бобоев К.О. Модельное представление программы управления
сбалансированного развития транспортной системы Республики Таджикистан.
69. Мамадазимов А.М. Вестник Таджикского национального университета Второй
поход Чжан Цяна на запад как начало распространения китайской дипломатии в
мире. №7 2014
70. Мамадазимов А.М. Ученые записки ХГУ. Гуманитарные науки. Ареал обитания
иранских племен. № 3 2014.
71. Мамадазимов А.М. Ученые записки ХГУ. Гуманитарные науки. Согдийско-
тюркское сотрудничество в рамках шелкового пути.
72. Мамадазимов А.М. Вестник Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики. Выход согдийской дипломатии в мировую арену. № 3 2014.
73. Мамадазимов А.М. Вестник Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики. Миграция иранских племен до формирования шелкового пути.
74. Мамадазимов А.М. Вестник университета (РТСУ). Формирование гос. идеологии
древнего Китая. № 3 2014
75. Мамадазимов А.М. Вестник университета (РТСУ). Роль Пальмиры в становлении и
развитии шелкового пути.
76. Мамадазимов А.М. Кишоварз (Земледелец) / теоретический и научно -
практический журнал. Распространение сельскохозяйственных культур,
инвентаря и технологий по шелковому пути. № 3 2014
77. Мамадазимов А.М. Кишоварз (Земледелец) / теоретический и научно -
практический журнал. Возникновение шелководства в Китае и его распространение
по шелковому пути.
78. Мамадазимов А.М. Вестник Таджикского технического университета. Маршруты
шелкового пути.
79. Мамадазимов А.М. Известия Академии наук РТ, отд-е общ. Наук. Расширение
торговых связей между осн. центрами цивилизации древнего мира до шелкового
пути. № 3 2014.
80. Мамадазимов А.М. Известия Академии наук РТ, отд-е общ. Наук. Вопросы
сотрудничества и конфронтации межу; народами и странами по шелковому пути. № 4
2014.
81. Хайдаров А.Современные методы анализа демографических тенденций.
Конференсияи чумхуриявии илмию-назариявии хайати устодону кормандони
ДМТ бахшида ба 20 солагии Сарконуни ЧТ
82. Хайдаров А. Динамика демографических тенденций и особенности будущего
состояния. Конфронси илмию-амалии Чумхурияви дар мавзуи: «Рушди иктисоди
Точикистон: дастовардхо мушкилот ва дурнамо» ИИД, Душанбе 10 октября
2014.
83. Хайдаров А. Особенности макроэкономических моделирование. Сборник статьи
Финансово-экономический институт Таджикистана, 2014 г., Душанбе
84. Бобочонов Р. Коллективная монография НИИ ТСЗН - «Проблемы человеческого
развития в контексте реформирования социально-трудовых отношений в
Республике Таджикистан (на примере социально-экономических исследований) –
Душанбе, “ТоРус” ISBN 978-99947-815-7-7 (соредактор и автор раздела).
85. Бобочонов Р. Институциональные основы реформирования системы
государственного упрвления в РТ - Институциональные основы развития
экономики Таджикистана – РТСУ/Фонд им. Ф.Эберта.
86. Бобочонов Р. Инклюзивный рост для устойчивого человеческого развития -
Научный Журнал «Вестник Университета» № 3 (42) – Российско-таджикский
(Славянский) Университет, г.Душанбе ISSN 2077-8325.
87. Бобочонов Р. Социально-экономическая сущность и особенности процесса
трансформации призводительных классов общества – В кн.:«Социально-
экономические проблемы совершенствования системы управления трудом в
Республике Таджикистан»- Мин-во труда, миграции и занятости населения РТ /
ГУ НИИ труда и соцзащиты населения, Душанбе/ ББК 67.405(2 тадж.)+67.99(2)5
М-34.
88. Бобочонов Р. Образование для устойчивого человеческого развития как фактор
формирования качественного потенциала трудовых ресурсов РТ - В журнале
«Образование для взрослых в Таджикистане» - Ежегодник, №3.
89. Бобочонов Р. Социальные аспекты рынка труда в Республике Таджикистан. -
Журнал «Мехнат ва рушди ичтимои (Труд и социальная защита)» - НИИ труда и
соц.защиты населения Республики Таджикистан, №1 (20)г.Душанбе, 2014.
90. Абдуллаева М. Демографический прогноз смертности в Республике
Таджикистан – Вестник Университета РТСУ № 3(42 ) 2013 г., с. 98-108.
91. Абдуллаева М Источники Инвестирования развития предпринимательства- Труд
и социальное развитие 2014 г. № 1(20) с. 77-82.
92. Абдуллаева М.Учебник «Человеческое развитие» на русском и таджикском
языках кол. авторов / 433 с.
93. Рачабова И. Механизм предоставления льготных услуг социальной сферы //
Финансово-кредитные и инвестиционные механизмы обеспечения экономики и
поддержки предпринимательства. Материалы научно-практической конференции
«XVIII Славянские чтения». – Душанбе: РТСУ, 2014г. – 123 с.
94. Рачабова И. Человеческий капитал и его роль в эффективном развитии
экономики // Материалы научно-практической конференции «Государственное
финансирование, налогообложение и его влияние на развитие экономики»,
Институт финансов и экономики Республики Таджикистан, 6-7 мая 2014г.
95. Рачабова И. Пути и направления реализации концепции человеческого развития
в сфере образования // Материалы научно-практической конференции
«Образование в период независимости: проблемы и перспективы», ЦСИ при
Президенте РТ, 2 мая 2014г.
96. Холикова А. «Социально- экономические проблемы семьи в условиях рыночных
экономических отношений» (Барномаи мизи мудаввар бахшида ба«Рузи Оила»
Дар мавзуи «Проблемахои Оилаи Муосир» Душанбе – 2014 г.
97. Холикова А. Современное состояние формирования дохода семьи (Вестник –
ФЭИТ.) Подготовка статьи по теме. соли 2014
98. Холикова А. Таъсири шароити модии оилахо ба сатхи таваллуд. Конфронси
илмию-амалии Чумхурияви дар мавзуи: «Рушди иктисоди Точикистон:
дастовардхо мушкилот ва дурнамо» ИИД, Душанбе 10 октября 2014.
99. Шукуллобекова Г. Обзор демографического и миграционного потенциала в
Республики Таджикистан. Конфронси илмию-амалии Чумхурияви дар мавзуи:
«Рушди иктисоди Точикистон: дастовардхо мушкилот ва дурнамо» ИИД,
Душанбе 10 октября 2014. Шамсуллозода Ш. – монография: Страховой бизнес в
системе предпринимательства Республики Таджикистан (проблемы и
перспективы) Душанбе “Ирфон” 2014с. 159 сањ.
100. Шамсуллозода Ш. – маќола дар маљаллаи “Бонкдорї дар Тољикистон” дар
мавзўъи “Њамкории бонкњо ва ташкилотњои суѓуртавї дар шароити муосир”
майи 2014 №5 (58) С. 48 – 50.
101. Шамсуллозода Ш. Маќоллаи илмї дар мавзўъи “Основные задачи развития
страхового рынка Республики Таджикистан” дар маљаллаи илмии Паёми
Донишгоњи миллии Тољикистон 2\3 (135) С. 103 - 108.
102. Бобоев М.С. - Монография: “Ҷойгиронии кадрҳои коргарӣ”;
103. Бобоев М.С. Автореферати илмӣ-таҳқиқотӣ: “Ташаккул ва рушди таҳсилоти
ибтидоии касбӣ-техникии ҶТ дар давраи гузариш ба иқтисодиёти бозаргонӣ”
104. Бобоев М.С. Монографияи илмӣ: “Ташкили илмии меҳнати омӯгорӣ (Барои
омӯзгорони муассисаҳои таълимии системаи таҳсилоти касбӣ-техникӣ)”.
105. Шарафиддинова Г.Ё. -Маќолаи илмї дар мавзўи «Некоторые специфические
особенности рынка образовательных услуг» дар маљаллаи илмии Паёми
Донишгоњи миллии Тољикистон ба табъ расидааст;
106. Шарафиддинова Г.Ё. Маќолаи илмї дар мавзўи «Стимулирование
инновационной деятельности ППС как условие конкурентоспособности
университета в рынке образовательных услуг» дар маљаллаи илмии Паёми
Донишгоњи Далатии омўзгории Тољикистон бо хаммуаллифї ба табъ
расидааст.
107. Абдуллоев Х. А. Современные методологические подходы к исследованию
неформальной занятости в условиях трудоизбыточного региона //Вестник
Таджикского национального университета. Серия экономических наук. -
Душанбе: СИНО, 2014 - №2/4(138). – С. 31 - 39.
108. Абдуллоев Х. А. Совершенствование системы формальных институтов -
основа снижения уровня неформальной занятости в Республике Таджикистан
//Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических
наук. -Душанбе: СИНО, 2014. - №2/3(135). – С. 110 - 117.
109. Абдуллоев Х. А. Развитие предпринимательсво в семьях. //Конференсияи
љумњуриявии илмї-амалї, дар мавзуи «Мушкилоти таъминоти сармоягузории
инкишофи инноватсионии фаъолияти сохибкори дар Чумхурии Точикистон»,
ДМТ, 18 – 19 феврали 2014с.
110. Абдуллоев Х. А. Рушди демографии Чумхурии Точикистон дар солхои
истиклолият. //Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї, дар мавзуи «20-солагии
Конституцияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон», ДМТ, 25 апрели 2014с.
111. Абдуллоев Х. А. Демографический фактор и продовольственная
безопасность //Вестник Таджикского национального университета. Серия
экономических наук. -Душанбе: СИНО, 2014. - №5/3(141). – С. 110 - 117.
112. Абдуллоев Х. А. Неформальная занятость: проблемы легализации. //
Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї. «Государственное регулирование
экономики: состояние и перспективы развития», ДТТ, 24 майи 2014с.
113. Абдуллоев Х. А. Демографические процессы и их влияние на рынок труда //
«Рушди иќтисодии Тољикистон: дастовардњо, мушкилот ва дурнамо», Душанбе,
ИЭД, 10.10.2014.
114. Абдуллоев Х. А. Рост населения и экономическое развитие // Рушди
иќтисодии Тољикистон: дастовардњо, мушкилот ва дурнамо», Душанбе, ИЭД,
10.10.2014.
115. Абдуллоев Х. А. Неформальный рынок труда женщин //Конференсияи
илмї-амалї «Соњибкории занон», - Душанбе, ДСХ, 28.10.2014.
116. Комилов А. Развитие предпринимательства в семьях //Конференсияи
љумњуриявии илмї-амалї, дар мавзуи «Мушкилоти таъминоти сармоягузории
инкишофи инноватсионии фаъолияти сохибкори дар Чумхурии Точикистон»,
ДМТ, 18 – 19 феврали 2014с.
117. Комилов А. Особенности динамики показателей смертности и
продолжительности жизни населения//Вестник ТНУ, серия экономических наук
№ 2/9 (151) 2014.
118. Комилов А. Социально-экономические последствия рождаемости населения
// Мат. Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-
преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «20-летию
Конституции Республики Таджикистан» 22 –апреля 2014г.
119. Комилов А. Перспективные направления инновационного развития
Республики Таджикистан // Мат. Республиканская научно-практическая
конференция на тему: Проблемы и перспективы развития банковской системы
Республики Таджикистан в условиях неустойчивости состояния мировых
финансов (15-16 мая 2014 года) ИПС. стр.217.
120. Аскаров А. Развитие предпринимательства в семьях. //Конференсияи
љумњуриявии илмї-амалї, дар мавзуи «Мушкилоти таъминоти сармоягузории
инкишофи инноватсионии фаъолияти сохибкори дар Чумхурии Точикистон»,
ДМТ, 18 – 19 феврали 2014с. 0,3 ч.љ.
121. Аскаров А.Демографический фактор и продовольственная безопасность
//Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических
наук. -Душанбе: СИНО, 2014. - № 5/3 (141). 0,5 ч.љ.
122. Аскаров А. Демографические процессы, обуславливающие проблему
продовольственного обеспечения // Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї, дар
мавзуи «Илм ва муњити инноватсионнї». – Душанбе, ДТТ, 25-26 апрел соли
2014, 0,4 ч.љ.
123. Аскаров А. Неформальная занятость: проблемы легализации. //
Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї. «Государственное регулирование
экономики: состояние и перспективы развития», ДТТ, 24 майи 2014с.
124. Аскаров А. Особенности динамики показателей смертности и
продолжительности жизни населения. //Вестник ТНУ, серия экономических наук
№ 2/9 (151) 2014.
125. Аскаров А. Демографический фактор и продовольственная безопасность
//Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических
наук. -Душанбе: СИНО, 2014. - № 5/3 (141). 0,5 ч.љ.
126. Аскаров А. Демографические процессы и их влияние на рынок труда //
«Рушди иќтисодии Тољикистон: дастовардњо, мушкилот ва дурнамо», Душанбе,
ИЭД, 10.10.2014.
127. Аскаров А. Обзор демографического и миграционного потенциалов в РТ //
Рушди иќтисодии Тољикистон: дастовардњо, мушкилот ва дурнамо», Душанбе,
ИЭД, 10.10.2014.
128. Аскаров А. Связь рождаемости с материальными условиями семьи // Рушди
иќтисодии Тољикистон: дастовардњо, мушкилот ва дурнамо», Душанбе, ИЭД,
10.10.2014.
129. Аскаров А. Рост населения и экономическое развитие // Рушди иќтисодии
Тољикистон: дастовардњо, мушкилот ва дурнамо», Душанбе, ИЭД, 10.10.2014.
130. Аскаров А. Неформальная занятость женщин как фактор обеспечения
стабильного уровня жизни семьи // Конференсияи илмї-амалї «Соњибкории
занон», - Душанбе, ДСХ, 28.10.2014
131. Аскаров А. Таъсири муњољирати мењнати ба оилаи муњољирон //
Конференсияи илмї-амалї «Соњибкории занон», - Душанбе, ДСХ, 28.10.2014
132. Аскаров А. Муњољирати мењнатї ба хориља ва таъсири он ба занону оилаи
шањрвандон // Конференсияи илмї-амалї «Соњибкории занон», - Душанбе, ДСХ,
28.10.2014
133. Махкамов Б. Б. «Возможности модернизации текстильной и швейной
промышленности Республики Таджикистан в условиях членства в ВТО».
«Таджикистан и современный мир», 2913, №4. –с. 53- 63, 1,0 п.л.
134. Махкамов Б. Б. «Техническое перевооружение предприятий – основа
развития экономики в инновационной среде», сдано в печать в журнал «Вестник
Технологического университета Таджикистана», 23.03.2014.
135. Турсунова А. Основные показатели рождаемости в республике//Вестник
ФЭИТ, 2014. - №2. – С. – 0,5љ.ч.
136. Турсунова А. Современная таджикская семья и социализация личности.
//Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї. «20-солагии Конститутсияи
(Сарконуни) Љумњурии Тољикистон». ФЭИТ, 25 апрели 2014с. – 0,5љ. ч.
Политика воспитание в таджикских семьях. //Конференсияи љумњуриявии илмї-
амалї. «20-солагии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Точикистон». ФЭИТ,
25 апрели 2014с.- 0,3 љ.ч.
137. Турсунова А. Проблемањои оилаи муосири тољик. //Мизи мудавар «Рузи
оила», ФЭИТ. 25 маи соли 2014.-0,5љ.ч.
138. Турсунова А. Основные показатели рождаемости в республике.//Вестник
ФЭИТ, 2014. - №2. – С. – 0,5љ.ч.
139. Турсунова А. Занятость женщин как фактор человеческого развития
//Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї «Проблемы человеческого развития в
контексте реформирования социально-трудовых отношений», - Душанбе,
Институти илмї-тањќиќотии мењнат, ВММваШ, 30.10.2014-1.11.2014
140. Љонакова Г. Современные факторы рождаемости в таджикских семьях.
//Мизи мудавар «Рўзи оила», ИИМТ. 15 маи соли 2014.-0,4 љ.ч.
141. Љонакова Г. Проблемы формирование и распределения бюджета семьи.
//Мизи мудавар «Рўзи оила», Кумитаи занон ва оилаи Маќомоти иљроияи
мањалии њокимияти давлатї дар ш.Душанбе, 8 маи соли 2014.-0,4љ.ч.
142. Шерматова С. Наќши маълумотнокии занњо дарЉумњурии Тољикистон
/Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї. // Рушди соњибкории хурд ва миена
дар иќтисодиети Љумњурии Тољикистон: тамоюл ва масъалањо», ДСХ , 24 – 26
майи 2014с.
143. Шерматова С. Образование как фактор человеческого развития
//Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї «Проблемы человеческого развития в
контексте реформирования социально-трудовых отношений», - Душанбе,
Институти илмї-тањќиќотии мењнат, ВММваШ, 30.10.2014-1.11.2014
144. Шерматова С. Вопросы образования женщин в период устойчивого
экономического роста // Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї «Мушкилоти
рушди устувори иќтисодї», - Душанбе, ДМИТ, 28.10.2014
145. Шарафиддинова Г.Ё. Маќолаи илмї дар мавзўи «Некоторые специфические
особенности рынка образовательных услуг» дар маљаллаи илмии Паёми
Донишгоњи миллии Тољикистон.
146. Махкамов ББ макола – «Имкониятхои модернизацияи сохахои саноати
бофандаги ва дузандагии Чумхурии Точикистон дар шомтл будан дар СУС»,
журнал Точикистон ва замони хозира, 2013, №4 сах 53-63. 1 ч.ч.
147. Арифов Х.О. «Баъзе љанбањои таъмини бехатарии иншоотњои энергетикї ва
идораи захирањои обї-барќї»., Маводњои конфронси байналхалќии илмї: Руссия
ва давлатњои Осиёи марказї: љанбањои сиёсї, иќтисодї ва гуманитарии
интегратсияи Евразия. Душанбе, 17 декабря 2013. Душанбе – 2014 с., с. 246-260,
0,9 ч.ч. (бо њаммуалиф).
148.Арифов Х.О. «Таѓйирёбии иќлим њамчун омили хавфнокии бехатарии
энергетикї ва чорабинињои пешгирикунанда. Маводњои конфронси байналхалќї:
Мушкилотњои бехатарии давлатњои Евразияи Марказї. Душанбе, 27 март 2014
с., с 171-184 1,0 п.л.
149.Арифов Х. О. Таѓйирёбии иќлим ва зарурати чорабинињо аз тарафи давлатњои
аъзоњои ИДШ (ШОС)., Таджикистан и современный мир. №4, с. 95-106,
Душанбе, 2014 с., 0,8 љ.љ.

150. Рачабова И. Человеческий капитал и его роль в эффективном развитии


экономики // Материалы научно-практической конференции «Государственное
финансирование, налогообложение и его влияние на развитие экономики»,
Институт финансов и экономики Республики Таджикистан, 6-7 мая 2014г.
151. Холикова А. Современное состояние формирования дохода семьи (Вестник
– ФЭИТ.) Подготовка статьи по теме. соли 2014
152. Холикова А. Таъсири шароити модии оилахо ба сатхи таваллуд. Конфронси
илмию-амалии Чумхурияви дар мавзуи: «Рушди иктисоди Точикистон:
дастовардхо мушкилот ва дурнамо» ИИД, Душанбе 10 октября 2014.
153. Шукуллобекова Г. Обзор демографического и миграционного потенциала в
Республики Таджикистан. Конфронси илмию-амалии Чумхурияви дар мавзуи:
«Рушди иктисоди Точикистон: дастовардхо мушкилот ва дурнамо» ИИД,
Душанбе 10 октября 2014. Шамсуллозода Ш. – монография: Страховой бизнес в
системе предпринимательства Республики Таджикистан (проблемы и
перспективы) Душанбе “Ирфон” 2014с. 159 сањ.