Вы находитесь на странице: 1из 11

, . 6.

(, )


+ +
,U - 0

HU,U -

+

'+ 0787: + 0834: + 0875:
+ 0871( + +
+ +
+ +
+
HU
-+
+ +
,HU -
+ +
'+ 0864(-

'+ 0862+ + 0864+ + 0865(-

- +
+
, + +
, +

0
+ + + + + -
'+ 0862(
9 i
- ---i
+ i
i - +
i`+
+ i+ + ,
'+ 0888+ - 03/(-

260

',+ 0871+ + 0863+


+ 0854+ + 0862+ + 0865: + 0865(-
+ + +
9
+
+ -
+
+ ',+ 0871+ -08(-
+

+
+
+ + +
+ + HH '+ 0864+ -77(-

- '+ 0854: + 0864: + 0865:
+ 0864( +

+
, 9
+ +
+ '+ 0865+ 75( + +
+ +
- HU , U -
-
,
+ ,
: ,
+ ,+ +
, +
- +

9


'(+ '+ 0872+
- 112( - +
+
+ '+ 0865+ - 86(-

261

, . 6.

+

+
,
'+ + +
, -(+ - +
+
+
'+ 0865+ -84(+
9 Okdsdmhid rknudr j`n rshkrj` l`mdq` mhonrsn mhid m`rs`k`
j`n ncq`y h hyq`y gdrhg`rhbjnf`+ lhrshjn,`rjdsrjnf` cdk`mi` m` ruhids '+
0864+ - 84(
, +
'+ 0875+ 275(-
'+
+ + + (-
+ ,

'+
0865+ - 127(-
'+ 0864+
- 65(9 okdsdmhid rknudr j`n rshk g`fhnfq`erjd khsdq`stqd t rknudmrjhl
jmihydumnrshl`+ onrdamn t qtrjni h rqorjni+ t WHU,WU rsnkdbt mhid ahkn mhj`ju`
mnuhm`- Nmn mhid mhrs` cqtfn mdfnkh rk`udmrj` `jnlnc`bhi rshkhrshbjhg oqhmbho`
`mshbjd fqbjd tlidsmhbjd oqnyd 'qdsnqhbjd( h rs`qny`uidsmd gdaqdirjd
jmihydumnrsh
- + +
+
' - + - + - + - + - (+ +
+
+
,
+ '+ 0875: + 0864: +
0865: + 0882: + 0862(- ,
'+ 0865(:
+
9 r`l oni`l okdsdmhi` rknudr j`n rshkrj`fn rjto`
rqdcrs`u`+ rud cn r`c` m`udcdmd ehftqd '

262

, - -(+ n jnihl` id nucd ahkn qhidbh+ t rk`udmrjni jmihydumnrsh cnahkd


onrda`m m`yhu , hyuhshid rknudr+ ` nmn id r`rs`umh chn okdsdmhi` rknudr '+
0864+ - 06(
- -
+ +
+ 9
' (

'+ 0882+ - 437(- 9
,
, +
! 9
, -
+
'+ 0882+ - 438(-
> '
+ + +
( +
- + +
+ + +
9
'+ 0882+ - 438(-
+ -
+ +
+ +
+ + + +
+ , +
-- + '+
0882+ - 438(- + +
+
+
+ +
+ + --
+
'+ 0882+ - 44/(-

+ 9
+
'+ 0882+ - 440(-

1,

- , ,1 ,

263

, . 6.

-
+ '
(+
- -
+ +
+ '
(+
+ -- + + ,
,
'+ 0882+ - 440(
9 , ,

,
, ,
+ +

+

' (+ +
9 +
+ +
+
-
+
'+ 0882+ - 441(- + +
+
+

+
-
+
+ - ,

, +

+
'+ 0882+ - 441( -
'+ 0871+ - 586(
9 +

' ( +
+ , ,

264

+
+ - +
- + , +
' ( -
'
( +
+ -- +
'+ 0871+ - 7/(-
- - 9 , + ,
,
' ,
1 , 1
,
, 1 , 1,
1 , ,
1(+
+
+
+ '+ 0871+ - 7/( 1 -
, +

9 , , ,
, , '- 0/1(:
,
'- 000(:
, ,
, , ,
'- 0/5(-
, -
+
'+ 0864+ + 0865(- + HU,U
-
9 - i 9
.
. , +

'+ 0818+ - 10(-


+ +
265

, . 6.

-
9 fk`fnk ym`bh niuidmb`sh+ ` hrsn h jhshsh+ tjqr`u`sh+ c`sh m`
tjq`r+ o` buqrsn rsn yftrmtsh+ rsdfmtsh h m`onjnm hrokdrsh uhidm`b- qhidb uidm`b
'uidmbhb( cnahk` ym`bdmd , ongu`kd+ jnid tnrs`knl m`k`yhln h t ahhy`mshirjni
bqjudmni jmihydumnrshh+ onfnsnut t rhm`jr`qrjhl rshgnuhl` t rk`ut rudbhu`
'+ 0864+ - 00(-
+
- 9 +

'+ 0864+ - 01( - +


9 .

, , +
+

'+ 0864+ - 01(-
UHH +

9

+ +
+
+
+

'+ 0865+ - 77( +


, +
+
+
+
+ +
+ +
+ - +
'
,
,
( +
+
- - +
+ +

266

+
+

'+ 0871+ - 50(- +
+ 9
+ +
HU -+
+ -- ' (
,
'-

+ '+ 0871+ - 051,052(+ ---
HU,U - --- '+ 0882+ - 584(-
+ +
+ --
'+ 0882+ - 584(- +
'+
0865( ,
+
' ( '-9
+ 1///(-
- , , +
+

+ + +

,

-
' 9
'
, - -(+
'+ 0882+ - 44/(+
- +
,
1 , 1
, ,

267

, . 6.

1 , 1, 1
, , 1,
---,
+ 9
, ,
1, 1 , 1,
: ,
'-3(- +
, !
,+ +
+ +
+ +
1+ 1 1
1 + -
+ +
, --- , -

+
+ + - +
+
- --- '
HU -( +
,
+ +
+ +
'+ 0870+ - 3(-
+ +
+ '+ 0865(-
'
(+
+ HHH,U -

268

.. - , -+ 0870- .
HHH,HU - - -+ 0871+
- 4,1/ . . .. - - -0- ,-+ 0876- , - 150,543 . .
.. - -+ 0875+
-6,45 . bb -,+ 0865 .. WH,WUHH - -,-+0834 . .
HU - .. +
- , + 1///+ - 161 , 174 -
.. .
- + 0882+ - 420,448 . . -
-..+0875-,-60,87 .
- + 0787 . - + 0871 .
.. +

-
, - -+ 0888- 024,032. . HH+ -
i- BWWWUH+ + 61- + 0818+ - 02,0/2Birnbaum H. Sgd A`kb`m rk`uhb bnlonmdms ne ldch`udk Qtrrh`m btkstqd
..Ldch`udk Qtrrh`m Btkstqd .,Adqjdqkhx,Knr @mfdkdr,Knmcnm+ 0873+ O- 2,2/Kitch F. Sgd khsdq`qx Rshkd ne Dohe`mx Oqdltcqxi- , Ltmgdm+ 0865Mulic M. Rqorjh hyunqh okdsdmhi` rknudr- , R`qidun- 0864Talev I. Rnld oqnakdlr ne sgd Rdbnmc Rntsg Rk`uhb hmektdmbd hm Qtrrh`- ,
Mnchen+ 0862Worth D.
.. + 8,9
- -+ 0872+ - 111-

269

, . 6.

PLETENIE SLOVES IN THE OLD SLAVIC LITERATURE


Valentina Petrova
Summary
Sgd sdql okdsdmhd rknudr hr trdc enq cdehmhmf sgd Nkc Rk`uhb oqnrd ne
WHHH,WU bdmstqhdr qdoqdrdmsdc hm Rdqah`m+ Atkf`qh`m `mc Nkc Qtrrh`m khsdq`stqdCdrohsd sgd nohmhnm ne Q-Ohjjhn sgd sdql hr `cuhrdc sn ad trdc hm sgd sq`chshnm`k
bnmbdoshnm- Hm g`fhnfq`oghdr ne sgd Nkc Qtrrh`m g`fhnfq`ogdq Dohog`mhi
Oqdltcqxi sghr sdql+ `r vd adkhdud+ v`r trdc hm sgd bnloqdgdmrhnm sq`chshnm`k enq
sgd Rk`uhb annj,kd`qmhmf-

270