Вы находитесь на странице: 1из 93

vAK 159.

9
K 88. 4
K 80

KRsKIN
K r e s k i n ' sFu nW a yt o M i n d x pansio n:
l\4entaI
hniquesYou Can Master

oaec

Kreskin'sFunWayto Mind xpansion


O 1984, 1991 by Kreskin.All rightsreserved.
Firstpub|ished1984. Scondedition1991

oy Koy, u P opepy.
Bae opo)e^ae^Hoe
oHoeHe MyAp|e
oBel
oeMoe yTeeBe
o ypt)eKM
o^HaM

epoA aoo
. Ceaoo
oopnee cep . acoa

K 80

Kpe
Mea. Haoa Ha pa Bepxooo
oHaH / Kpec ; [ep. ^. A. Ceaoo]. M. :
o. 2o!7. - I92 .
IsN 978-5-699-4546-7
y y Ha^ A)opA KpeK|.l - pa| Mea^c Ns 1 aeo pee. Bo ye o^ee 60
oH ^eAye oo)|{Ho e^oee.
^e
pM|. Koop|e oo^ Ka)t(Koo payMa papaata Ie
A o My a a Bo veI3^ H I o a^. K a Ao MaK a^ o
Ko e p oa? Ka r po
oye y e e ? K
o
(poa'' o e^oBa B o^oe. ^e
HeAp
Bo l^ y(oe o a e? K e o itT eepa te oMtt4 ya
K aK
^ Ae ?y.
a oe a opo np}(AO. e Aa eo? K poopo
ee o Hee, eM poeoH i]^t,le A^ ap o^o? K aK o MayMy
pB op a| y Ao0r t| peH op Hoo B ocp ?
C a Kec po e otJO : . H e a He p ae H. B oN 4 ' o
Ae^' He oepeHo Hl4t]lo 0Bepeeeoo. ya o3Mo)l(o e^o eeKo o oal]'l' li})ye aAot !4 y Ha p o)Ae . a.
y y Ba o^oB o l\4il(;yly''

yA 159.9
88.4

lsN 97&+6994546.7

@ CeaoA.H., epeoA'2010
@ Aea pyo e, oop,ree.
ooo .eiro"o'', 2oL1.

ExHV|KV|
rk Ka Ao6 acao
oepaco3a}|?(c. 33)
rk a ooao o3oaAA
Apyx roAe Gox ex? (. 8)
rk Ka oA}|Ae
oeAreloe? (c. 54)
* Ka Aoa Box ee t ool
H e o ) A a H H o (c.
? 74)
* K a y a H o o a l e ^ o eK o
a^y)eo Aoepe? (c' 44)
;k a A eoea

eo cl? (c. 52)

rk a o yea
o)t(oA ooporee?(c. 7o)
rk a 6cpo Aeo
oye }|yee?(. 69)

MEHTATA*
:k Ka eAptc y)oe oae? (c. 1os)
rk a Aa eayoy? (. 11o)
rk Ka eo a eepale
otrlyaAe? (c. L2L|
k Ka 3 oe peAe'
e aAa opoc? (c. L27|
;k a peAalayyee oee'
e aAaA cpoorl?(c. 132)
* Ka BeAayaABaaaAaHoeo?(c' L28)
k Ka oAaAe eeae a
lc Apyx e? (c. La7|
* Ka pa B|p|Ba?
(. 13o)
* K opeAe^,
KoMypHA^e}{
peAe?(. 149)
rk Ka oAa oel eeop ? (c. 16o)

rk Ka yp^apoeeApyxe? (c.72|
rk Ka o^
paAyo

^) (' 82)
^yae Hoa paca?
* Ka opo^oy
aooy HyeH?(c. 89)

rlr a (poal,oy eoea ooe?(c. 1o2)


* Ka opeAe^
(.1o5)
e^oBeKa
o pyoo>a?

:k Ka Aea opa) oAcoa? (c. L62|


* Ka yao
pooa
o oMoAoHaHe?
(.16)

rk a o aN{yyo^oa
opa yc Aoc
paeopl|oo ocp? (c. L7L|

P0 B PEAlll|
[o po o a!
t epr B pyKax ooey Kt1.o oplae oBep eH H o H o Boe Hap a^ eHe- ep KH oA Ha BaHeM
uM e a *u.
fl Ho Ha ao ^ oBo(eHa^ D
oKa
e e H eH aK o o.A Bo Ha 3 aaAe MeHAC ay l
y )K AaHo Ha laeX' K o p eHeop oyy Ma' Ho^ BHy eHe
ypaB^eM|^M,
oBeAeHeMcae. H yeyAa)e
H ^TaK eepoy ^ p le
aK: (oMa
| cep a^ |,
M eH D "M
, e au,uf6 g g g g o'
M l aA ee , o KI|cep nMea* lC HTaM
o t eHTa^ H|M
p ey eo' o o o^ BaM
KoHpo^poa
IAa
Aoaoa^eHH|
e^ep
o o M eo A o B eHK'Koop |eMHoM
ca
^ (
AM
( ap axo^ oeK,
p aeHop H eA o y H |M '
Aa)
e
H lM DH. A a eHo,
c^ aBHy eH,l{o, HaHee^ oe eo H aTyp|,
e^ ea,B|^ eHe
p aeHop l.l
^ >(epxooou
l('
yBBe^Ho
- Be MHoeApye
He ^yAe^oM(aoBD tKCaCeHoBo,
Ho p ooBeyeoAooeAoyH|a)Aoy e^oBeKy opa
cK ^lo e^ Ho
Ha o o Haeo o HaH e^ a.
Haa^oHeyAe^Hl
oe. o oy
A o p K pe . o - at el MeHa^ Haeo
Bpe e .K pe p o^ a^
eM, o Bo ) HoB ^ y H Bo Mo) Hoee^ oeecKooo HaH. co
Ao)eHoH oo AeoHppoa epeA oea
e^K aM ep, a y H|
|Ty ^ eHX,
B oAe p ea^ Hoo
pa^eAoaooo ^o)H|
Ae^.
K pe apa Ao ^ .KoAa o t ee oAp o o' oH
B|pa^
B-oy "he World's Youngest Hypnotist"(aaoae
"tKpaeHo3'),o eX op He epeae oop,o
B o, To oH Ae^ae,HeoKCPaCeHCoHoo"
e te Mo.
>e.3a oee e 60 e B|y^eH
oepo oH po^ee^
o ee 5 0o 0 0o 0 K, Ho He (B|e^ MoA|D
He ep eae o.

M a *
epa tlJoKM^^oH|
oHlHe.o peypooMoae
^Ae
P o^pa^eAo
ooo ayaHH|eAea. o X
^o e 'Bea Xoap,' e^Ko^et
[>oo
oe ^aBHopo^, Ho eKpel eo oooe a
o a^ o p | |a o .
Kpea Ha|Ba"HopaAaycoXX BeK?o.Ta, 2o04 oy
o o 1o0% oopeAKaa^xo lopo paeKaHaA' a a)e o, o poHo epe 14 ee o ape
epe B op KaA o^yBoyM HeAoep 6ye paye. A ea6pe 2o7 oa' poHo a 11 ee Ao l6opo
peAea CA, o peAKaa^,o ^eAyMpeAeo
aHe T H l o?AK?l apa o6aa (xo aopa|l|Ha o
oeH a^coe Apye aAAal).
p o Kpe,KaK o^o(eHoHaoeyea^y, po e ceAa oop: o e a He Kcpacec. B o,
o Ae^a, e coBepeHHo Heo cBepxececeoo' a Bo||4o)KHoce^oBeeKoo o aH, p'4ce KKA)M
3 ac C P|(AHv.
B A M e o A o p a B l ( a pa x eK D
o o oe e^oeKa- Be^oe Hoeo. paopa x
opo HepoTo. Ko.o xoe Hay a y}(e |^
cxoAy opeAe^'paAy oop e^oeK^
Apyo
^o}+(.
^aHpyeypa^apoeHeM oBeAeHeMApyx
Ae.
A pe peM pa oe|eKpaeHopH|eooo. aoAapeo He a To, o oHa He Aaeyy
.4B^^aHoe.oA e oycot\4paoopaH|XMeHa^H|X
peMo, exHK pMepo oee eM Ha||'eo
)+{H
Kpe He yae oBopBHo BHo:aotpyMeH
MeHa^a- o He HaHeK.ooAe^H|X
o^oeKx
( e p e o Da, e o p a y e ^ o , o c o le o M o M eH ,
oAoo
KoeppoBa a poee Ao
^aepy,
oa^eHHlx
ee.KaAl Ha ooe Haycoy.
o Ha opaHa He a ooHo, a aIo>|<|4AaH , e p B y o e p e A o a x e .

C aee,
peAaKopAeceCoo

PE0BE
oAooa o oe, pee o ey, la oxo)a
Ha po)AeHe pe6ea - aK )e, KaK peeHoK, y Hee Aoe po.
ae e^o}e
Ae^e.o Poep ap - a^aH^l
co pao ooo |^ yHoH o o. Ha x
paHax o cye^ yAe^Hooo o^Ho epeAa o
ale oKe ya'
HaoM apaAoKo.
Heoope a oy KI1I4
ye yAeeo^oBa
|
a,
ee
|
aKoe
eM
peAe
Mo)ee

Ae^a aKe e'


op||/|e
KpaeHopHoe
oAao Ao^)KeH
Mo^.
He
palt.le
oM|^
o Koop|x
Aa)e
o o(e:
oH

oApoHo
ea,
po
Kaa M
(KpaeHopHoe
H
T
CoBeeHHo
Bope
aMoM oH
ao eoxoAo.
oe pHo oHoy Ko MHo aB^eHaK Ha|Baelx (KpaeHoD oAo6H|x.oAao, o MoeMy
MHeH,aM|MepHlMAHeM H Be^Kooy l o,
MepKoAa oH, yaB AeMoHppoacaeHe o pa^H|x
oB^
a
HeyAay
oaoe oTepe
oyK'
Te^F|Ix
e paoeeAyo. Ka t yHaee Ha paHaxo
KH, HeMop Ha o o peA ex, Ko yepAae' o ^oHaH, e oa MoeHv|K'
e ^eAoaTe^e
al - |ca yAe x - He^HoppoBa.
- KpaeHopHoeBop.
oe aeK|apaxo^o|4
e, HoecpaH, HoAeHe oMy oAoHoe- AaHo o)Aa HayHooc^eAoBaH. yepe, o x e^a
oo6oe
opoA epeueAeHHoeHaHe eHa^Htx
epBta. oa 6apye
e^oea.a a - eo
^
ooo, pa3
a eol|xHaB|ax,MeHa^Htx
Koop|x o^ Mo )H' Haa aMoo Aea'
He HKaKo
o^oa^x, o pa3^eaApyx
^Ae,
N4eaeBaM Ae^ao )e aoe. Heoopte
p|-||,

LL

M "
oyo, Koop|e yAeeAe^a,ooo Haa^,B^
poc|M^^|o|v1,
- aeo, peAHaHaeHHoA^ oo,
otyaHoBeoxoAleoTHoeHMeAy BaM ae
aope.o>e B| AoHee opa pey^ao,
oop|eHo He o)+(e
o - t1B|,H '
yee
B| o^oBay l-lyK pyKooABo A^
^
B|y^eH'
AaAe ee oaApyy V|^a|eeeHe B xoM eAev|Baeo Aoa' HaAe' o oHa aM
oH pa o K a e T e M ' e M , o e o , A o a la
|M
a ' - yA B e ^ H o
| o M o H a H ' M e yM ^eH ,
cMexa' |Hp|
paAo' Koopy
Beo oeHB eaTpe
A B H yaH aBe - Bep,
ae o oH a H .H a o p o o p a ^ee
To }|
HKoAaHe axoe Hoa eo aAepHy.

C a<ee,
Kpec

ABAtlEPBA
B a e l oG0B0. . .
Bce -

uo.etopo nppoAl, poo6opo oe

',^^"""::::::::,"::::::"*:,::::::,,::"
Be^Ke eoeeyeca.
Boeo

oKaK Bt o Aeaee?,
TaK
e Aa o Bopo o o pa oA Ka
^Ho,
yax,
B Ma, He o^oe, Ko Ae^o B|cy^eH
yHBepexopoAKa, Ha ool (KoHepax'l^o e^e- BeM eH|e
B A eH .H eo op te otBy x
H aM eH o T .
Mo oe BeAa o|1 o (e: He pae' He oKy^, He aAa^a. e eeaT,He MeAyM'e (Ho3epl.|Jg1
HeoBepXeeBeHHooB o' o Ae^a.
oo6oe,
- yvet,^eAoae o paBv1|
o H aH r K C C H C op Hoo'op . o a |Ba
To, o MHe yAa^ooapy>.
^AM
p eo 8 5 p oeHaX Hoo (KoHep aD
p MeH
K pe a, K a Ha lBaBo B|y ^ eH,
M eH a^ H |e
aK oH|,- MeHHoooy a |ae uea^cToMD.oale 15 poeoB Ka)Aoo oepa olH o o B a p aAoHHlo y aM' p eAHa HaeHH|M
oHoBHoM,ol yaoT KoHaKc aope'
Ko oAa.opaa^MeH
eo o v1oBopBe\4,
o oM, To Ae^a. Koeo, He e o^HoyAoB^eBopeHI
,
M o Beo M , oKo^ yoH, o o ey p HaHAoo^
.
Ho HeopeAeel. o ea, Ha paHax o KH|,
BepB|eHaepeHAa ep|aeoBe|. opa
oKala ocHoBHe pHl, aoAap Kooprvt Bl cMo}I<ee
IJea^oBaHeo^oBaHHleBoM|<Hocae
^Hoc,

M *
MeHe e<Aa, cnocoo KoHeHppoBa oa
Aa^eKo 3a pee^aotHl BcB, a aK}Ke6aee B cocoH
o MoMe co^H
coBepeHHo nopa
^4Ho}KecBo

d
?CKX"

.
AecB
"
B oeyX ^aax o, aK | Mo}ee a a
ao oBop o' To yA^^o aBopax(BAoMoHl
M^^oH|
Ae. pacay BaM, aK oAooBae e^o
oHaHe aKN1opao, ot Bl Mo^AoHyHeo6xo.
A o oypo H y B e p e H H o o H e H p a ,o | po e
(K e pMe H |u
K , p e p y ' o o M A py y e A o M a,
^Ha BeepHKe,^|
a eHe. , Ae oo oo}Ho, yAy
yMBeHH|e
o MeHa^H|e
poeI
- aK Ha|ae|e
(aH|D,
- oope
oHoBe x KepMeHoB'
^e)a
oop (Aeo^Ko
oMo)HoDoepeHHo epeHo: e
A^e t yee popepoa B paBI4V|V|
HeepoH|x,
eottx oepeHHoopcaxoooeeo o.
HaH,e oe o yy Bac oaAaBa 6Ba o^Ky.
epo ye<e,o oM He HeoepxeeeHoo.
Mt aAeec, o oa-y, y}e Kopo, ^eAoae^
yy ooH opeAe^^y, oo Koopo , Ha p Me p' o y K a a o e p e H H o H e H ao M o M y H e e^o eK y
Hoe pe o a o p a^ p e A K a a a p a ee M e o o pMe ao^oBo ael, oopa lAea c^eAyeeAee.

fr

ue 6oe 6eepopecc'lpoBa

B pa3B'1'1't cocooce aeo coa,


e 6oe o 6 olaAauBa ca
c oA'< Bac o'<pGK,'.

e oy o Be, o B| Mo)ee Ae^a o^e


yeHo ' Koe-o, KaK y)e oop^,B^e po | M^^ M ' A p e B ^ e o a B^ B M apeH a^o po eo
oy a. o l e B^ e H o, o e o e, A e pe A e o
pae H o p H o B o p | B' H a o eeBpeM o Bep eH H o
HeoMo}Hoo. oAao Bac^|4|4,
HaKo^Ko
Aa^eol
o)e ea o l i a - o ^ o a - K paeH .

L4

Haoa
a
Da3
eoxoooe
o a
opoo Bop.etpaoooea ^eAoBaH
ncKoAHa}A|B|Kaa^peAo^o)eHe'o Bope
^e^ea,
ye o^oaHpe.
M|^e,
^oae
a^ eMAea^ M Me^ M
l a o yBBe^ Ho
M eH eH MB e^ oeKe'M|^ Koop oo Ta 'Hap Mep '
yKy^o' Aa)e K aaxy e^a.
Me^KM ABeH
^e|x
paoa
ep B o, o Moy
eKe xapaKepcv1|^,
Koop|eepeAa]ooppoay |^.Ho ae o.
e HeTooee,
o paeHopHo Boct1p|
^aa,
x o H ao e e p e He Ha, To MeHHo. o oo,
HKoAa He cr\4o
o Ha.Ka aa o l Ko^^ea,
o B|He
A o K o p apo AX ao: uBo oo,oo K
^ y ey
,
B|B|o^Hee
Haee eo' o poxoA o peM' oKa
o po paM My 'ooMy o oBep eHHo oeBAHo'o He.
oop|eoeH|aeo oy | o^yeeo.o oee,
eM B |t l B ooHAe^ a,e t Bae o Hae
o^e)Ba^o
Be poxoAeeD.
o ace HM.He eoxoAMop a p a, oey
o-opoXoAT,e^oHo ooo oepa e oo
o H N4aH H
.a ao Ae^ eolKaoHp o oKp T
eo A o eA o op y tAe p a p e e BH|M y o H po Ba eM Kp aeop |xp oeo. ee eo
t1
v1BH
| o yeH M.
ae e peA eee HH||f|
Hap .
o >a o e p ooA o.p eAoo) M,
Mep, o | po|aeeoAHa)A|ypo yBTyeTee6
l
o o e o a^|.
oAa o,o o^ Ky
Bl e^ oBeK,
pa o H a^ H ol
, Ay Maee:(A eo o K a^ ? e
lleAoaoHo AeHe, ol o^aTBe ea, Hy)|(Hoo
tia poAe^oeopae, aoo^He poe^ exoMop,
1l epe e oAoATpoK o^aloAoxoAHooHa^oaD.
Boo)Ho, eHa paoHa^Hlx
Aeae tpo eo
||OMo)i(e
aM oopoAo a^Booe pe)aH.
o e aoe pooAe ae o|Ke oee yoo
llo ^ o BaBa tfiooHTeAH|e,
op aH|y BB' e^ |
()yAeeHaaBa Ha o, o oTe oHT,KKM opao
I r ll|o K 33 I B ee
B ooHoBp o ^ oe Aee.

15

MeaH e o e e H H e p a B ^ H-o o e H e po T pa p e H e a e H e^^eK ya^o M


oHa^ Ho oM | ^ H
yMH|e^oeo' poo oop- o e a! o THaMo)epHMaT
aM|epaHleo^ HTe^^e
ooe BAeTo^ooAHy op t.Mt He ox(eMo.
H p o o H T e ^ ^ e K a o oH a^ H y
H y. o paA
payMHoo
oop' HoAaHe ^|a^
opeAe^eH
AoaoHo
. X o e A o Bo A ^ o B A e p ep
| ac . H K oH
pay He o y e A e oo H M H e, o aK o e aT e.
B ape oHe^^eK
Ha oAoA, eo oMoHe^
o Mouoa^H|e
Hl'Too TaK >Ke|He o)e
o) Aa ' o y e M o H ,o p a e epe o K a, paH opoe Bope,oKo^KyoHo oHo oa }l{Boo
o|a.Ml oyae eo, | B^v|M,
Ka oHo paoae, MeHHo
o oo^e H Kaa, o oHo yecBye Aeye.
H o o e :B o M H e H e o BepXe eBeH H o oM, eapo reHoAHa)A|Kaa^:(Kpe.
eoo ^oKK^oo.
ao
Ko^AyH,
eo
HaAo )e a ope!" fipy
KH
H a| a^ M e H K p a e H o M ,M e A yM o ^A a e t . H o
a cAe ^ o B o M , o a o e , a B e o a^ H le
^
A

,
K ^ e H e M
T o o ' o o p e H p o B a ^cBo e o H aH e' aaB B
peapoHa TpyAoy^oBMle
eo ooo yBTTe^HoT
o y e H , K o o p | o o A e H o p pye.

fr

e a
ocpacec. B oM, o AeAa,'
'4 ']e
e coBepeo
l|','ero cBepxececBeoo.
ua Boalt]oceoBeec'(oro
co3a'', p'tcye Kil]o
ac
'
x
c pI(Ae. |1 aa Bac
'4cIIoAaoBa
IIo aKc',l|iy,

e Aea Heo, eo He o t Ae^ao AeT^e.


pe e o K , e ^ t o e p A aT ^e o l.
a a Mo)K Ae^a a He poo Ayo KoaH'
a | A e , o o p |e p
, eH o H H |e
A e M eoA|.a^ HeopaMtoeeAKa|v|,
oee eH|M

16

oHaH
a0a3B
eDxocooe
Hacoa
tlpo e o a^ Ho,oee oy ^ p H|M oTp eoal.
eo HMHap(ee o^Ho
Apye Hay^
pa a , e Hoo^ oa
, Bo HTy p
p eeH- oK e oee.
H aM yA p |e A a ^ HoAHe
oay Ba paKeyo^yKa)Aooaa o6ye,
MHo)eoyABe^otB|He o^KoHay^B|o^H
Ho o^
lA e o aToe a HMp H|'
pMeHT pHlB oeAHeoH. Bo oo oA
p ep: yH aB, K aK p oHKBHy eHeMB o HaHe Ap y oo
e^oeKa,| Hayecpo|aKa(Aoe ypo e yAHa, yoa e6 oee HepH|,pea poel,
o o pe B | a^Hep a p eMlM.
Ta Aaae HaHeMo yeee BMee - yeee
y6 oeoo oHaH. A oyo BIyHaee o
^Ax
x oo}Hocaoe, eo B| peAaBee He Mo^.
A a o eeo e.

Haoa
a
o a
0 a
eoxoooe

ABABToPA
Koepa
03Ha
toecogaHe- !poKao^ocacBea;
KoeHppoBaoe
coaHe_
^aep.
B aAo ooKoMaHe o paeMepe oAHKeK - oo)e,o paKe yaeataKoH ppoAt.B oM ^yae|Mo^t opooaaoe HepeHoe
peAo, ol MeHeo oHoee. A Haa^aa}e:
- e o H e ,y B a o e y o o eo H a e. Co o
pee a oaAoc, otHo y Ha Ae
poe o ?
Boolo, Bopo ^Beo. Be a, o y^, ^
e pAe e e , ^ e H e p o B o^ H |M
po eo M , a M
e , a e a p e e , p a ^ T K(o
a pa e ev a)

p o e |e a o a . pe <A ee K e KH aH eT
^p
op re
o T H e K Ba ' p o e e o :
- Bl xoe Kaa, o HKoAaHe H}Ka^aoyoeo
epAeHoopMao oe oe? Bt HaBepHKaMo}eTeH
cepAe6eeHa AeTyAapoB B MHyy- ^V|
xo t a ?
T e e p K e K H a Be p H a p o BaCl A a -o | To
o>ee?ooee:
- Koeo' o o Mo)e. oea. o To(e o
CAe^a- oAHee'
a e A e eB A , o p H M aeTe lo :
o e
^aA H o ,
t e oa eM, HaKo^oo eo?
Bl oa^eo apyAe^Hoeo^o)+(eHe.
CAeae
a, ol oH a^ Meo oyAoee, opoe eo lpa
oo-o py|,o ye Kopo^poay^.oe
oApo o o e H y Be p e H H o :
- e e p M | o Bo ^ MBa M H e M H o opa a B e eH e
HecKo^KXMHyT,ol M| o^oa Ba y^ o-

18

oHoo. opoyepaca.CeAyHeKo^Ko
M H ya H K o e o6 eo o.
popypyeaAaeo, ot oH oA}e^Bo
H apy H |e a |aKM op a o, ot oH Mo Ae KaaHe
opo pK,V|opoTe ero a y C|yeMooy. Ca)Ke eMy - Ha yxo' e^ o^y'- HoppoaepBy
Hyy,Ho Ta y^ eeHe opo pee MHy,e
o o o.
Bo pe oAey^aKo ooo oopeo e-o
yoKaaeM' o o^eeBHMaHen|yeooo ea.
Ba aAo peoAo^eeo eeeHoe oaeHe, oopoe y o l epA eee.
KoAa aAa o e^Hyy^a,Ka}e:
- o A o Bo ^HoH Koe Haee A^ AaHHooea o p He oB|I.lJeo
oyAo. e Ha, HaKo^KoB|Mo.
)ee Hy^,- xo BAe^,o
oo o
^A
o^ oy o Ae^a.- te|yeoy,
no|^a
ey |o.Cpoe eo: - Bl Aee^HoooloHeHp po Ba H a HeHoeo y a?
popypeaAaeo oBop oAe y^a To BpeM, oKa l yee epe<oocy;Aa AHaMK}
epAeHoo pa: uKoAa Kpo^K BA pe^eAyy eo
ey, o epAeeMo)eoAKoAo Heo^KxoeHyAapo MHyy.CepAe o|^aeooaey|^opoAoM
po o apepM,otnTaKa)AyK^eoyeo e^aD.tto y e^o a,aop y e a HoT,Aee,
o to , KaK p a, eo oo,o e e
yllpa)HeyKop}oepAeee. uHo y po^KaHe Moa
v|^v|
Bo^ HaJeo|yeoo,oopl oolo poo
oHeHpa
Mo)eaMeA^ee Boeo epAa Ha Ae
yApo B MH}l.
- Ho Ba |o , o B |o op e,oep eHo p a^ Ho
lytltopeAoo^He Ha oM, Ha eM aAo. Bt Hapa^ee
olO M|^K eoKoMy Bey Kpo' K y)ay' }|(aeMy
olo epAe' K }o3o}HoT
HeyAa apyAHeHM'Koop|e
Il() llo^ee a oo. oAa aAa o pl

19

Me -

Haoa
a
ep xooo
Da
o a

ce pAe e H B
, e o y
, o o H H e o ^ K oH e yM eH [l.l ^-
y
Be
^ ^ .
H a aoM A e ^ eo H A a e
H a H e H a Ta BaT, o epA eL e |
Ce H A ^ e H H o
He o)+{e
t yeeHo ^oo' A B| a{ee, o |\4o)eTe o AoKaaT. o ^aeBl yHaee, Ka MeHHoTo
A^aeT.
KoAa y^ peAe Ko^e KoAee' H-Aepc,
oAH a o y e ^ H a K a o o Bo p ^a
Bo e o pe e He , T o , o p a B A e o Bo p ,o H o Ao ^ H o lo tB |peaH o
Ha e e H a A p o o ^ .H o o pa a A H o H a a B^ ^:
nBl Ao>|
opeAoo!o
o p e M e p e , B o e ^ y a eo o a . A e Hoe , T o y e ^A e ^ a B A e B e ,- o K o e p po a. o
pa Ae o o p , M e H H o a o ^ H a C o p o o eH H o
o e
K B l K aMpaA paoAHoK ^ a H e o T o H H o p Bo A ^
e H o o p o H | p e o A a a e ^ e .
a e Bc e B l e e cB \4e o o H o
(K oHe H p p o B a D
'^ o p e A oa BCBo e BH M aH e.
o a A a K
, a K K o o p A o a aeT
H a ,a
la A o l e,
B o^e :^ a a y o ^ H o K o HeH p po BH
a<AtMyKy^Hap)e, Ko Bl)AaToMH,oAa a
H a He co p e A o a B a c H a B | a K BaH epB

K a eM ^
pe e p e x < e c o e o e o a H o .

fr

"" )'$|BIeclecBa

cocooc

po B a c Bo e''Me,
, e p |'1
B,] Ma e. B t Ao^)'( l
ayc I4IIo^3oBa o IIo Ma'lMMy.

Ae oaH|e My (KoHeHTppyfl, B| \4o}eTe


yeA B oM B ^Aypa, KoAa oa A BaN4Ha
pyy. opoe ap o KaK o)Holp - Kope e B e o , | p o a ( e e .H o o A ox (A T,
o K a H aeK o o H
aAe ay-yAaeHya ae aHao|4 e
HaHe o p e A o Ba a o e A e , TaA H ea . o
o Aa - e e e e !

20

KoHl- lp p oa,
fle aMeae^ y oooC
o H a} epo Ae^ .
o oe Baeo p ee a a oeA, o.
A a o H o ^o ep o oeAe KoMHaTe, oH p oo Ba He
y^ | .
3ao o pe HM B o Bp e, KoAaoH op eAooeH
H a Te^eB o H Ho
p op aMe. - oH Aa) e e oe, o Bl
H ax o A eB K o N4 Hae'
K a>A t
p1N4 ep |
HaB|e
KoHeHp a.
A eH M|B||v
B e o H a aAa eHao^ Kop Ta^ Ho
ap Ba
B A { eH eM a o Tep aK (AoM D'o a Ao^ eKy HAloH
K o o pA H pyeHHle

Hep BH|e
My ^ t,
olxBa
,
o opoc opy oTH^B a. KoAa o.
^eT
LleH Tpa
o A Bo A,oa p oo p

lo Bo Ay xy '
^o
y
t A o eoo eo o y p
a, KoAaoH o^ aeBo e o HaHo Bo^ eA|oe.
Ko' eTa' ApyXpoKoB CopAoaaTBce Boe yeTBo
l! To , o t o aC T) Ayo a Bop o. o p o , Pe
Bep ,H aTo ^^
o HoKoHeHp p y eT
Ha (BoaHo^ eH
I J aM D
y Aap oB,
1
p eKp aH|x
v o Koop AHavBo
.lr o o o o ea, oAa oH Ae^ aeep t a o o^ ,oH
()lK |Bae
o op o.Map ep l B p Aax
A ae N4 oTp

||()A K a |BaeMy
, a o A|Ao^ eH t y ap , a p oK,
yK
|BaHap aB^ ee'o HeHBep a,
M

,
r lp
l'l() A e^o - CK o HeHp p oa
Ha |o^ Hev
pl eKp aHoo
y^ilpa. po x o A eAoKaMBop o- p aoa M, Bep
()|l{ it |Be

o ^a
Bo KoHeHp a,
Bo^ Hy o o.
t3 e p a l MoTp eHa p o MBe^ X
.I h|()po B'aK K aK Poep Ae Hp o, A ao op Xe{ lr .1ltl.
o po y p elaB ee, o p ooAHa aoM
o^A)H|
oepaopoB' pe)Cep eo oMoH|Kv1'
^..^():
)(:l |()M ep| peKB op |'
|t{
eXH e oHy ^ aH|'
Ap y e
llt ||()^l| e^
- B
HaoATca eoooaA e,
^ A

ll|(ll)())eH H opol
eHaM oo, eMHoM ^ a,
i|^()tl()o ^ a
o aN4 o^ eHoo
aHap a. Ha a ep o
I ll(.I l,1
| x o o A lp o.etBe, HaA H|v 1oo^ aBa
t'ttttr 1ltlt[)o
| e ) , KoAa p eep Kp .AnMoop !u,Bo .H
c
lI lll(. ll . l YAo KoHe H p a | / 1 '

21,

laoa
aDa3
e0xocoo
coa

Ma-

oa, eep'
KoAaHe peepoa^oA |eaTHlM
Ha cee, o Hy|Ma co pyKaM,pyvet B oe
poa ypoe Maep, B Xo^t]]oBoMee, oopl ln
aeaaH Mea^^eco
e aKaM,)apa oeHlpo
a^a poo yAyae. o ov yo o oooc
K o H eH pa .
Bopa poea oo^a B o, o oe,oopt
Ao^eH aAea Ha MeH HapyHK,Ae^a^o a, KaK
6yAoa ooMHe a o-o.o paeKHapy^
e pooopaeHe, K oMy BpeeH,oAa loox<Aa
H apy H K o ,o a Kp oB.ep a, o e
nooye oHeHpa.
ooeo ooo a
aoe, pyea^opv|tt,
yAaT
B
oM,
o
MHe
ooploAt,
oMHea
(
BeAa xo HeHoo,Aa e), Ko HaAe^c,
ex HeMHo
o po Ba^ ,loA^ MeHHeaH|M
a op o. HeaB^H eHK e, Ka eAHBel
H|eMoa^.topv|
p a o o op ep e, p ao.
e yAaoa, Ho, KoAaaaBe paoe^ opoH|,ayAopB^e^aKpea, ooptHaoHa^o^yyo^eHHy
M|.oAeAa poaHaooM,a opeAe|,
o ^o |Bepo el.3 ae, oAa Haa^ ap e ^ aHaay a,
lpoo e^ a o^ B o^HoMoe^oM^eH.
oKa o^ooa oe ea ^o)|(Ho
oee, Koopoe yBoa. o oe a oo lo
|aoeoxoAoee KoHeHpa. np ToM MHe
eoxoAo to oxpaH KoHeHpaee o pae
o pe eeH e aa, o a p op aMMa e 6 la aBep ea.
o e p pyHa (ooeHxD' oop |e o|^ a MHe
Jpe^. Ko.o oe a^B, oH ^aAoe o6pyva^Hoe
O^o'Kpal e' ae, oHMa, o Ae-ToB a^e
()AeHHa KpaHoM ^ae,y oopo To^KoHeAaBHo
6t'tooBKa ^aa.
Ce' He6o, oAa. Ko.o eepeHeM)AeoKeaHKol() py a. epe MoM M|^ eHH|M
B op oM oB^ eop oa.
()lty ae o
Ha e ABa ap y a.
^o A Ke.

oeepeaopaa BHMaHeHa e, o po.


xoABoKpy , oHeHpaHao^Koyoa,o oH
yao aHoBTTeepoa)a,oop|xoH pa.
ooeTa eHap aHo x )HeHH|M
oco- oA^HH|M
e^BaM, cpac,l(oop|e
o opax<a,
pa M 'K o o p |e p a a T x o H eH Tpa .
Bo e po^e^No|/|
c^|oHaH,Koop|eM.
ye oyAa AeeM,o KpaeHopHooBop Ao H y e H 'K ^ e l MM o M e H o B^ eco H eH pa '
oAopea, o Aap e^eaT- B Hae^Hoee
pey^aooo y6oo oepa. |v|o|y ^e H p e y H e p e p |BH o
o e pa , p eM H a H a
opeAoaBaeoxoAo ee a a Ao Haa^aoy, o
c^eHao^KoHype,o a pexaoo oep ep
oe ^opaMaBea Ao^)eHe pa AeH, o6l
B o aHo B .

fr

o"u""pa _ t<A,eBo
eepa3B'1'4
tdo'' Bauleo coaal]','. Too ft4ee
cnocodo peBpa eo
'<oep']poBac
eyK, c''ce c eopauett1'I
Bo3Mo)lQ]oct|.

o o p H a o o o o ep H ep B^ e
To, To Ao^)eHoAHoBpeMeHHoKoeppoa pao
HeHBHo
Ha MFtoXAa^X.Bo o e}o BAy.
Heoo
HaaA e po |oB,peA^o)oo^e
p p c ooo>AeHeM
oKoB, oopt Ae^a^
HaMe H |M. - e a
a H e M a ep p K o o ae
aH y |x p o c p a H ^
'cHo, A e ax a ^a eH H ao ^ K o '
T o peH p o a ^ e e H e H e K o ^ K M
X e eB.Be A o o
lo poxoAB pMoM pe epeA >oaope,
oe^ yeA, o Moy Ae^aTTo a opael
o pe oK B p e e H .
B e e p e p e A o K a o M o a p y A , o H e y e^ ye
HeKo^KxBa)H|Xaopo' oA |H ta >apa' -

22

a -

a o a o o e , o | o A ee o ^ o a
x Bo peM oHepa.
a<eoeHppyHa paAoHH|xopaHax yB,
ooeo a opaax ByaX. Bope eHopHIMy^o,
pe a e e H o p M a ^ H o e, e H oa epee (epx yBe^o),
o e yy oop oAee. a toopa a o o o K o H e H T p p o a
H a H a x o t tx
oyeHx oa l Ha aMoM Aee o oy a
Haeo e^eaeoooe.
Hapep, Heco^o HaaA, KoAa lya^B oe^e(X^^e , HepeKpaa
oHD a-Beae, y^|a^
y
xX e^Ko.o e lo KaHe oHe ^p^yet
y ocyBaHo Aepey- o tpeK ^aaot
e . Hao e , K o A a y M - a M o H M H o o y a^- H a a^
ypo(a oe oo oepav1, oaoB^,oAoe^
K Kpa eHI opa K e^oBeyB pee pAy, Koop|
e pe pa y e a p M a H e :
- leo l eac Ae^aeeaBK. Bl vyyeeyAay.
B o ox< o .Ba M o a H e a M eH H o M '
o y (e a^ ye^. e a, o6eA oH V|^
popa^'
y^y^a
Ho oy oHo Kaa' o o KoHeHpa
p
e

^
'
o p o a ^e o o H aH e.
a p T e ^
Heoo
HaaA, HaxoA B "Mep-Ku ^aa^eyHa,
o^e, peJ^
Hao^KoyBe^eo yx. e
o^a^oo atMeHeA)epnya, o Ke. KaA eep, B eeHe HeAe^,o eo opyA poH^o
pe peAaB^e ao.o peAe Ha o^, |/1,e^1o^a He
^KoMyMe^a'o e ypoBeHyo He |xoA^
a peAe^
o o o A |x a H ' K ^ a A | a H o K oB, x o o e o a, M o
y^IaTo yK.
B o e o e e o a p y < ,
o, K o H eH Tp po Ba ,
Mo y^|aByK yae Ha o^ |o^K'
C ex op Ae^a^
o (e aoe ox ayAopx,oAHao ^eAye pHa,
o y eH He o^y Heo oAoHoo, e^ o^ a^a
K oB poB | M o K p | e .

24

Haoa
a
eDxooo
o a
D
e ep M | ep exoAMK oAoy alx Ba) H|xy p oKo'
K o o p |eB | o ^yTeHa p aHa'- K oey
^ Hoy
eoAyAo)eHyooKoHeHpa.Ba>oo^Ko,ol t He poo poTa^y ^aBy- Hpt<HopaKKoBac.
a, aae paKoBa.Be oaoe p^o).

a p t :
pOTpaHBo
0TTe
oKpyaee
o A a BIBe ap a) a o "Mep eAeD oopoA, Ae Aa oHepT,Ha aHe. pe.
exa B
^ae
oa
o o^ey'e^pacoHe H ^KoMBe^Ko'a y
A o ao H o po co .
o^ HlM
A o eo o e e - aK To y a|,
npMepo oopo o)e o^yaopa o^eBa
op oH|eaBoMap a^ 'aA o po a - e o^ oH|e
Hle) pae)aTHa^eBo HapaBo' Hey
pyoBHe Aa yBAeTAopoH|eHaK. KoAa Bep|e
o a^H a y A o po y,Aa H.op a BaoH, exa^
o oy, o a^ooo Aopoo, B pey^aeo6apy>,
o oa^ Ha Apyy opoTHy aoMapa^ eAy o
o po y H - o p a.
B yaoxe)H
o e aoe Mo(epoo c M|^M.
Ha a
lia M eH a^ t
e a)aHoBoeH ay aHH|.
p eeH.Mt ooHHo
o eX o po Ba^Ae,p oe|,
o r ^eae H a o-o' Hae o HaHe e Bp eM |ae
y ^ |
Hap aB^ eH.
o Bep eHHoHep a^ HoM
- ooKp y ) aeep o ep ta B KoHeHTp a
D H o .

oyye
aeeo
p p oat
B t,epo o , ^ |a^ep
MH(xo^ MD.
l.l0AHoap AopaAa opeAe^eeo KaK KoHe
r|o^otseaa yoHpyeo ool. o oaae, o

25

Mea
*

o3
p a3 B
ep oooe
H
aoa

e ^o o H a H e- o H A H e p a o eH H leo e |,H o Te^o


Ao HeKoopo eeH - a oHaH, Haoopo. XooA.
Ha' ^a},(HaooAa Ae^e Ha apH|,ooy o e^y
He y o ' C p y o c T o p o |,H a M o o H a^ H |e
o o e '
Moy p e K e p e l eK Mo ^eH MA, a { e
pH
^ H y o . o H a | e x o o a o
oe e^a--oH
aH- Ho Aa)e oTTepMHoApayeB ae A a p a H |Xo e a .
o a p H a e A H T o e ^ a o H aH - Beo o H o .
^ aB H a p H o o , o H e K o o p |e
H e o yT o ^H o
^|3
A |e
pac a .H p > e H H o B e ^eB
H a p eH H o
B oH aH .B t e M o ) e e a H y ,e ^Ba M yy^Hl a p .
}i(eH|'
- |ae He Mo)eeoHeHppoB.

fr

"..

e^o colae eA'4'tt. ee

'1
paB^ cBol4|4 etoh'' _ ga\o ceoo
IIpaB^e co3'] a e.

o o pHe- ol pa MyCKy^|
e^a- Ka)Aoe y po 6 e a p y o o H e o ^ K o ^ . epeA K a (A |M
e ^e oy ^ o H e p o t p o po ea o y . a
po y^ K a o ^ ) e Ba ) H a , a o pyo a e o e
oA o oB
. v e K o y a ,K aK yx o A H a p )K eH H o .
o l o o H a H a e C B M y y ^ a e ^e .e To eK ye e oy e H e p o a B a e H a p )eH H |e
||'l'J
| H |.

3ae paapK.A,
HoHaHaABa}
^eo\4,
^a oMp e .
Ka oo e^opa^a6c, Moy opo e, o MeH
oT^eKae' opy B ooe yooo caroaHa^a.
o po e o o Bo p , H e H a , l B |) ^,
ec l e
Hay^KyBy yooo pa6, oo^Kyy MeH
B )H Aoo^Hootpa. B 1998 oAy, KoAa o e A p a H M a ^
y e o M o x pA ae o,K aa^o ,
T o po B e n6 1 3 l y e Bo eM pe. a e |peM e a
oo oAa
peAHM ABaAap paa K)KA|eAe
^ea^

p
e
p

a
y a o H a H eK o ^ oeK yH A . H epeA o
AH e ,

o aa o aa^o MeH Ha ABa, a To Tp ep e^ ea.(He


oHKKy cTBo
p eKp aHooB^ aAe^
o o p |eaB aK o MaH
o epaa a.)
Cypo o a oo p a a la p o p axa MHox
Ka a^ MHe:
el o oAHa} A|
Be^ K o ^H e^ e.
- oe He Moy B|n A o e o K pa^co B|y ^ eH
oMo
A ep} ( BaaK o p e1 u.flop oo ap |a^
p
aoao.
e y pa a o HaHe,Ho o e
eo c^oBa.
e e ^B^

fr

r"""n"6ee _ oe'leMeaoo
eaa _ aaec c e^a.

ee

p y lM|,c|T| Hao^
e teo H o B H|X
aoo

e/ev
.
Ha,
(Bo,
H a p )e e, Ho,

p
y
o,
6
ea
o o po y^^ ABaAaMH Hoo
oo paa - ypa}HeHHa pa}K.

H0
e
H|,
Paa
HoaM'oep eA C o Hy l
C A a o ^y |Hy |M
e^ oBeK,
6

^
KoM
He
B|

o.

a^a
l H eK
p a a.
ep
oo
o

y
Aa
Ae^
a
He
lo K o pee Be o , aM
y
p
a)
Hee.
B|o^
HT
lle a p a e ,p oTo ap ae
||
ep e Hy y|re,Hap )+ (eHle
I l1l e^ Ho
p
aa'
B o
||il H e B H ) He Kp lHaHy
KaK Mo)KHoAa^ eBep eA.
()M H no apaeHaK^ oH
o l He co}(eTe ooeH^ Ho a{aT|,
l r :a M l |
||l|,C a^ eHo B ep Ble Ae, Bo Mo} Ho, op o
At. lI tr lo .

KtlAaa HaKoHeo yAaT,Ha, o B|y}e Ha o^l o H eH o e y p a) He, aK^ a e ToM, o|


lrrlll|!lllC o oe.Ho ee Ao oo B|oyBByeeo^y
pa aeHH|,^ y Ky ^ oBHo.
||.ll|} |)t{ H

co t4
0 xoooe
|ao
|{a
0 a3

M a -

PaaHe
N|
eep,
py
)KBoTa

o e e o e p aaeeoHoBaHo Ha o p oo a te' o B| He Mo)ee oHae^Hopaa MyKy^|,e^


oHae^HoHe oyaee, o oH Hap)el.KoAa }|yBByee Hap)HHoB MyKy^e'B| Mo)ee peAHaepeHHo
pa a eo .
Co e K y^a > aeeo B eeHep ex eKy HA' a a.
V|pyKe aT
t eA^eHopaae eo oBo^eK|4cv1
paa
Aeae o
^lM.oope o ABa)A|,a ae Aa
)e aMoe pyo pyo.
BoAHl,ol B|oH^ ,o
o y par eeto
^
l yAe A^ao Myy^aea. eep apoe
ta. CopeAooeHa yKy^a6, ra KaK Mo)Ho
^ H ee.H e o alaee - HaAo AeeHooe
|B eeaeap > eHo
.
^ H oH a p oAAep
t.|
pex eKyHA,a a ioBo^eMMyy^apaac.
epe A eK My y ^ ae^ C , aTeM K M|aMe' ^ e'
])yK 'pyA 'o pa' oA'Ho'

B aa e a H e H a K o ^ H .Me o aK ypaH o o K H e H a a A ' l - l e y p a H e H a^ aeB o M , o .


K oHy a A o ^ o |o a. o H A o A e^ao e
o opo)i( H o
a K K y p a H o , o K o ^ KKy aA p e c(epx
e l t
t epa) y ona Ae He p}|K^
K oaBa
He o o p o o e l p o e A B e H e o e o pBa . o
ypa)HeHeoT^Ho
oAxoAA^oo, otpaTHyTM||
eep, pll|/1
)oa.

CeHap)KeH
c e e
Ca l e o e B A H |ey a H a p )eH H o o H ca
- M y y ^ ^
| e H |, o a epex o A a K e'
^ Ae
M t po o H e A a e M M M y K y ^ a MA o o o pe po BK ,
B pey^aeoH a(a |e oy pa^a. Ayve e y pa ) H e eA ^ o o , o l p a T H y pana
| -|, a p o e o p o e n e p e K a |BaH o
e ^o B |.
oye o^oByoo
evy (e t e ooeo
, Baa o^oa e ye^eoy
Kaa nea).ooe o^oB
e o o H y K ^ e y
, o Bo ^ M yy^Mpa Ba .
eAeo o epeKae o^oy HaaA. flene o
o e o o p o ) H o , o t H e o p a H a p eH H |eM y y^ |.
o e e p o A a p a ) e p a Teee K pao M y ^e y aAep)e B o o^o)e., HaKoHe, oo^eo^oe
e pe K a e p e A .
o o p ey p a ) H e e T p a , a ae M eH eH a paB-

fr

^e H e .

paCaeHe
popeBHO
KoAa l AoHee 6oc oHoH|Xpy Myy^oB,
e Ay a - o e e H H o e eo e pa ae e. o
a l e t e o A p a a e M | ex , K aK e
H a ' p 3 o o l l a H M a e B e o H eco ^ K o H V.

"n" atAt |4o^4e']Bpee'4 t 6e


ap(ee lill| aeo
'opo^||poBa
eLa, o Ml c||t(eM ocogao paB^ a'(
cBo'4t4 eAoM, a Ml|^ee.

t H e y y ee^ Hoop o Hap ) ep p a.


- oBop ep a
r ';te M
ycK ^ oB,
oBop ey p a) HeHe
a p ana6 e,
til pao M , K o H eHp p y
Ha Hap x{e,
He p a.
HaTe^ Ho
llo K a yy^t
A ee^ Ho
l o a ^ Hooa^ ae.B ooo M|eHaHa||ll'l)eH H o
o Xp aHey Hac nooM 'o M|ee He oo HaeM.
Hanp )+ {eM ttr l e H a oA a) AlAe oAo Hae^ Ho
||l,| 'o o |M
o y y a,Ho, aK aK ooBp aI l|ltl] o pe e o) Hy Ha,Kop ee eo' oB^ e Mo p e' IHKoAaHe o^ y ae
t1t,tlr tt;tn oo^ oe o
aeM pa x.
]|()to)Hoo^oBaT MyKy^|
to o o o oHe Hap (eHaHoBp oHeKM'
|| r .t:
o Hap eHe'|Mo) eM
|()^t'o
o H ae^ Hop ey Be^ B
Y l|l.||t,o H eM o Bo^ |aMp aa.

29

2A

rl*-

o a
p xooo
a
coa
0 a

Mea-

0e
BaeCoHaHe
Teep, KoAa B| Hay^paa Te^o Beo a He.
Ko^KoMHy,B|ooB| yooy paaeoHaH.
A aaa Aoyoe Ha Koc^e^ne. He peBaeo ^ pK e pHaeoy, Koopa Meae
c oo o y p o o o p a e H .
1. Bt o)eecoMHBpeN4 eo, Ae BaM lo po ooo? oHy H o yAae - MoMeH,oAa
| p a ^ H oB ^ A l a ^ e A o e e6o e o e e
H o ,
H a e p e y , o p e Ka Bo ^H | ^e y H o , ^
^ ey a
oA|a^
TBo^aB|oKooAepea
Booo, |oee
^ey. pK
BoMHo Bpe, oAa l peeo
v|
aep HeHo
o a , a | a l a ^ y H e e H K o ^eH .
He aro, To B| BoMHTe,poo B|oev e o
opa e a .
a c e a a H e Tp o y K o M n y o o y tpo ypa^a.
e , a o o o p a T H e K o o po eBpeM , t po
o6pa, oopl MacMa^Hoeo ye ny o
. )e y Ba xopoo paBo oopa>ee,t o t
oAaTA ce Aea^Hy
ceHy, oopoB|o)eTeAo e e o e oo y e o o , e a o A a. o ) H
yAa a^ o A o .H a p e p , | o ee peA a ee,
K aK a e e H a
o p x o ^H a, o o o A e'
a K o |x
eyo ^AHa^Bey
^ya y My|Ky.
Tenep, e c, He pHp|<Aa cBo o, oBo^e
o ee B ae CoHaHAe^aToee eo ooaya,oMeTe,o o^yacBHyopy ao- oo^eToMypoo.He taeBo^e|M
c^ev|
^a
|BaTeHy B oe aMT, oToN4yo B oM yae ye
Ae B o a a e o H a H e ,o o y e a H |M BM
, eo o o
o l pa a .
o o e e e p a o p T C o eH e, yB A eBea.
ovyye aax oHoBlX. le y Bo^H^o pe K Ba H o
e H , y y |K y. o yy e eo K o A H o aM
^pKaep.

H e o o o p aK oBa,t y Aee B oToHAoa oo oooo ooH oHaH ye epe pAatueAeeyHA, KoAa B|oKaee a, el Mp y)e
e o}eoB^eBa.
2. Teep B|oo|o^HooooA CBoe oHaHe.
noo|Be.Me yoee
peAaeee p^yeHHl,
oeHK.
eAo.e^eH|
eo-onyo
eo peATa^
oo^
Be^o-ee.
Booo, |peAoeeepl
paopc
B oM
e opay aeo yo^Kaoo eA^eHHo
llee, oKa o Heo Heo He oaHe'.. o^Koo oH.
3. MeAeo yoo BAoxHe, ae oBo^e oAyxy
llo^HoB|e3 Ba, oa Aapaa He yAe oo
pa^a6^eHa.oope o ee ABa paa' ' oAa | |Aoxee pe pa, Ba oHaHe e^o ay lo^Ho}o
pacc a e t .
B| o^ y p eHenep | o ep eo p aa^ e|'
epe^ea
Aopo'
lt ea>o o^eKaeyet'
eAoB paopoo. B|ooBIKoHeppoaT'oA
llepeA oo oAHo oe, o oopoy yAe Aaae o,tl|aH e- epeA' o^ Koep eA.

fr

opo'"c co cpeccot||IIp'too']a*Koo^
^n Apy'qx pa'<B|''^'13aopo - Bce paBo
pa6
o ac cnpaBc c
^,'pe,
o oAoB
'<'1p'1.

Ho peAe, eM M|poAo^M'oo^eMHe oKaa aM'


glo tslye Ao^.pe<AeBeo, B| Haa^npaB^
KoTop oeB^ eeoeeo
l. l|()|r A H eH lM
Hap )KeHeM,
l|lt(illlo peM e HHoo oea. o o y Tp e B^ e
t ttt,l ^e MeHoMae ) H HeKoop |eA e
Ae
o M^ ^ oH|
t| l() e ) He Moy , Hey ABe^ Ho,
i,i(i'|()A HyM
o pao B|o oo p oHooAa^ eH'ep AeH|
0tllrltte , Koop |e^ ^ eABeHaeo Hap .
o o paa H.
ir lI l|()l

ot
cepxoooe
apa3
iacoa

M a Copee Beo, peeHe ye oee papye^H|\4,


e
aa poeMa.KaA|pa, KoAa Blxo)yHa eHy,eHAy
p ac o^oca^HooHap)e, |lcIJJaeopea,
Ho H pay He pHMa^a^eKvl^a^oo^'o|Da' oto e^ o-To ,o o o pepya
^ a K a a .
oe Heo^KXHeAe^ paKK|||paae t yAee
B ooH H)aoe KpoBHoe Aa^eHeB TeeHeAByx.
1|v1H.
Bl opae Ha aHy^|
aoe oooe eTo' ao |o^KoHaee, epHee oyAa HyaMoM
ooBoK Aa^Heeao , HeDaBH|M
C eM' o Aa HapoT^ a^oo^.
Heoopte
Aoaaoo ocoHo^Hoopa^a.
^A e
rle,o yBy
o^HooAe^HH|M
o o e^.
oaa' o o oye11eoK|a1v1
oeo e^a Bo pey
o^Hoopane pBe^oK oy, o oH oopa, 6yo ee^Ho
BloA^
a peAe^|
Boeo e^a pea^Ho
epe}Ba^o, o Ha|eBlxoAo e^a. a o
o y e e |x o A a 3 o e o e ^ a K peH any A e e ,
^oAoMo o p a e . o H oH oe, K a o ^eH |e
K aH y^l- a payy eHy.
o ee Mo(eAe^ao^Hoepaaee?
Cepete paKK o l e Aoa^,|l4v1 B Ho o o y v e u , H e o o p |eM a Tepa aM eA ^ ^o eao Haco^KoHae^Ho,o ep)^aopoHee
poy Ha HeKo^KoAe - peA^oMo)HoeD no^Ho
pa a e .
o H o A aH e p e M ^ o po o a t o x o po eH .
H | po y - o e B X o A TB ^ o o x txa a
| xoAH |eH.o , o o p a B , B ee e H eK o ^ K H y M o y H o n y ^ H o pM a^ |x
eM A e T
Ayx yAapoB MHyyAo HAa.BoeMHaAa.
Ha o eepHKe,oopy o|a^B Haa^e ^a|,B.
o)e Moee H Boe epAeee o pae Mepe Ha
Ae yAapoB MHyy.Bo pe epoo, ^opaHoo, MepeH AyMae o eM.Tooyae, aTeM opoe,

ol Be ax^, pAaeKyHA peAa^eee o


nooy pTHyey, a aeM ee pAa eKyHA' oBo^ e paop o HypeHHeepocpaHBo.
oyAeaM, B ooo pe HepKooea' oBo^ey
oa^HoMyooo y, a o peMeH' ox' oHae.
oo oAa o yAB^eHHoo, o | B|pa^'
o(ee epHy.

0paa
epa
epeye^Baa)Hooaeao^al'
oAaoBop,ooK^KoeMy,eol(e^aeeAoy
o.Ha ao Ae^epaKe
p oonpoeH
yAy|/|^^||/|
poo
Ao (peAaa"
o
e,
a>At
ope6ye
ye,
e^eaeK
opa
o^ye
eo
eMoo
oe oeeoooHeHpa,
^Ae
o
e
Ao.
|a^
oAa.o
*al

e pe6ye
'<oepa'|
o6 e A
K^'oeuoro'',]eAAeKa,

ee*',IBa

''c
or Aocao'to Aeo Aoclq't eoo,
ex']|4.
aK oAKo o eA
'4

a la o noAxoA KoHep aHep aeo6 p a a,


A ^ o o yM eHeep e H|eoHoBaH:|y Be^ ae
KoHeHTpaHe aKot\4o (oe KeKa' ^a Bo^ oopoo o^KooMoa^aoeA eo?)' o eAeeM oeAHo
(opaoBD oAHy oKy
aK Mo}|(Ho6oeo ^a eop|x
Ml^eHHoooKya.
o ae oeH ^oH|M,oo^ee o6
o opoe. oAaAl HoBa oeA ^|BoH a oe
yae. o ae apyloap' Ho' oKo^KyKpo^K'
ooptyMe^Ha y^e e Iaeo eooco, cvli^
HeoA)Ho,coeA eooe yAeeo Ha oHe oa^Hoo
oAHaKoBooe[eHHooeaa.

33

le
a
*

p a
o a
K
p oooe
Hoa

C py o o p o |, p e A o ^ o } M
y ,a e
A eH .
^ H e
Bt e aAa a Kpo^KaMa Bae yrae,
aK o
B|yaHoB^oA AepHoryBe^Hy
^eKpoHHy
eKy.
eep >At
pa, oAa Kpo^plaeo eTe, B|Xae
Ao o^yA ) H |
p e Mo H H a pa^ M eH H oH a
^aMoe'
Hy)Hoeeo' B
oaa >aa
ye oo eHoe,
H o o B e o p o H H p o ^ K a y l y a paB^H |
^a o K '
;

o"uepa
1otllca e oAo6a
palo|ly ly cBea' Ba poe
oepa'' coga AoDe 6 oAo6e
^a3ep.

KoAa t ee y ^ay palKee, l t{oHeppy e o e o .p a H o M y


. a e , KaK K po ^ ,a H e B |,K ^ e oB e e H eBa e y < a T, peA M eT,H a K o o po M |
K o e p p o B a o
, p o ) A ae o pa |, H a K o o p |x
Ao^ )H |
ope Ao a B a B e B a e B H M a H ,o aB^ o a o
e a; <B e M o e .
K o Aa o o p o " o p a a l , o B o po To M , o o A ae
B e Mopa a y B B: p e e ,c y x ,oo e,BK y aK ^.
l o a .B o o o , e c A p y , } o o H ^ H |eD
yBBa
K pae H o p H o oBo p ,H o H K o A aH e B A e^B A e.
e ^ B o o ' o o H B K ^ e H B| K o H eH p ,
- |o A o pea ,
o o pa e e p e H e o T o p |e KpaeH o p |
yB H a
ca oM Ae ^ eB C e o e o | H |e
p o B^eH
To c o H |x .

H a y K0H eHTpp0Ba T
!
oA aA t l P o , a H e a A a, B o Bpe , o A a Ta
a 6 a y A e H ay H B p aH eaA t. o o po ^a
e|pexcee, o aAl ^e6eo B eeHe
He o^K
x o e , o o ^ yo H e a^ M oB ao o e'
H o^ He Mo Aa eo HHoo ot1ca.

Ba o po ^ eH oo . y oa^ ,To e^
t o aa Ka) AooBAee^ KoHep p oBa'
|BK' TaK Kaa'
e epepleoB^eeH
K^
l epo.
o |,o To yBe^^o
KapHKv1
B|Ae^T
H o o o ' o o p aeMep e oAH|^ Ho l Aa cHoe
y Tp ox elp exAeo caH e.H a a o Ae^ eB p e y ^ ae
ee tao p oK^ K,o oHoca^ |oAo p eBaeMoo
o Bp eH H oo A Ha oBo, }^ o
Ao Aeae.
HM.o y p a> ee
Koop oe p oAe^ a^
Bo y pa> eHe,
pey^pHo'
HeKo^Ko
o E}oMo)Ho
paKoBa
BlAo^)t{H|
p B A eH ,a A l p a eeHe o p aeep e 2 0 y .
a epl . Bloep e p aaeAo e op ,
o a Ba e o H ae He aHe oep eHo y |M- e a
B Ba e o H aH Ao^ ) HM o coKoHop aBop TB eooal^ep|XoHa.
^eHoBa|,
tpao
a opo. CopeAooHa npeAape^Ho
B
a
t
o)
ee
|
o,

oop
y

o ee ^ ee,

oop
y .
e
a
o
eHe.
Ho
y
BB,
v1n BeH l
p
aae.
o^
Hoo
o ^ yeeA ^
ya,BK^eB HyAB)eHe.B eAyea
o K a)y a , H aKo^ Ko^ Hoo Hae oy eHe. a
oy H
K BHy eHHoy
BoC p Boo
e^o Bea,H ao ^Ko
Ha KoBpK
oaB
^aa'
eN4y
|
o^
aBa
o
AB)KeH,
y Heo .oAHo' oH
K aa , To o Kop KB|Aep BaT
sQQ6 1 3 HaB^ a^
. "y oBa^AB)
y )e pea po Ba^o
eHe,
D
pBHoBee" B pey^aeaA^BepeA' Ae M|Co^,or
no a e o , K o AaoH HaHeaAaT.
H e la eHa^ HoB| aB co Haey o eK - |"lyc
o H p Ay Ta.
o l tp aae^ H.Ha oe

A aa e peAo^ o(M,
o K py)a e y ol Bo HKaeTHeKa op a. Hae e.
e K ypa' H a e e Kae^ Kp ol? op ael e
6o al e t,Ha Ky p Ke ^ oAaBAHlop |. oo p y Ka
A a^ H oK py^a op a?
aeotap oa. o oe
B l o y By ee^ Ht
^ Hl.Bt ov y By eeop o
|ay Ba |Ae^ ee

Me a *
KypK ^oAa,aKy o^yo Ko)l(yp|oa. oApo
ae^H oAyx. oyyeeo Be, oA oH pe^e
BaM B pyKy.
oyye eo, oe eo. oo pe, oAa paH a o ^ o B H .
A e o pee A aex a
^aM|
yK. B a e
e e p a a a ^ H a M H o o ^ H ee.o V e eo . K ao
y Heo By - t,ca^?
Bt oree |o^H
e )e aM|poeAypl epey e a e o , K ^ a A ) e H e
eA ye oo o ,Ba x
oe| pyK o. B ee Mo)l{HoaAeoa HaHoo
o e x o A o o p a V |, , e ^ |A aA ecee eo eo^oAoo^He^H|x
Hy- oBeM HeMHoo,- epe)+{oe
o y e H e ' o o ) H o 'o p a a .
yAe epe^|,oAa epA BaM tvl|^eHH|M
opo
pa opa a e H e p e c y a Ba e a. H eo o p te A
Aep)a a o-o BpoAe MeH^HoooHpo^Hooca' v1no Mepe oo, aK aAeBye KaAoe yo, oH
o Me e o K e n e p e x o A K c^eA y e y.K o e o ,
o e T o p e A e ^ e H H a n o ^ 3 a ,Ho o H H aBeA a o aH yC
eB KyBeepaopaa. Bt e oeKaee
a e pe 6 o p o H p o ^ H o o a ,a | o ^H e
H a^ H ot
l
K oH e H p a .
o a A a e a e M , o p o o A Ba e e. K o .
o ap e H p ^ e , o e H a y^ e, |, K o H eH o ,
o y ae e x a a x . E e e o , |M o )ee^ | a eH e
) p' K a a e oH a o p ey .Ba po H a o ^H e
o
o BKya Ma.
oy e ByK_ poKoB oeo,y^|,
. KoAa
l oKp|eee eHopH|M
opaa, oH pXoAooAy.
B t a o e e M ,o H e p e o ^ H a. Bl M o ee A a)e
( Me H a a o p a e l ,
, o o p |eB |
B A B A eTa^ K
H e ae ^ 'K o A ap e a ^ H o t a pe A . B t e o aee - B|BHoB peee Ty eHy.
e o a K o o A e e ^ 6 ca P e o o a
u,xo H oAH H Aa)e e oH^,o oH B^e^

36

p a3
o
ep xoooe
a
lcoa
eo . H e o ^ y op a , |op o yp aBA|^ uHo o'
Hep aop a o, otoMoM KoHeH.
o ^ o Ba^
ppoaT Ha Me^aUJAea^x epe)oo. x o
6l ao o p KM, o p oe e|p ext ooH
H o epe ( y AeHHy loM ey BoeM o HaH.oH
y
H eK o op oeBp eM, ot6 oee BHMae^ Ho
o Tpa ^
oH
Ae^ .
KoTop
oo
e^
oBe
a'

oa
K apHy
|^eH H y
AeHH|.
o a l a eK
H e o o eo a^ HKaKooota^ a, op ee'
pey^Ta
t poo oe^o^t.
a

_ ae,
a
,epa
fr r"""n"ee
Baero
t<oopo|1 6apec IIoA^|4'Ia o
ola'r. B e co)'(ee Aoc cepeaIx
pel^aoB, ec'' e Aee ye l
ofu'e,] (B'(A'o']D'1A B|'<A,']DBa|e
co3ae.

C oo oea e yy Bopaa K oy' a K^.


eeH oHeFieHeMeX ^yaeB,KoAapeye Heo|Ha
pa. pe<Aee M|epeAe K ^eAye^aBe, Ka)y
A.
o^ooAHo:e^|ApyoTepeHeAayB o|BaeM|x
ee Ae,epe o ^aBe yoepeHyeo
p e) Aee ep eK Ap y Mp ea.
H a I K K o H eHp a'

p a
co3 a
[la
p oooc
Haoa

ABATPET
y 0 l31,|
l,t
!,a>ecae aKopeHe^rc
Ket<
Bep o,o oBopM
yBcBa' - Ho BBa
oa'
^eKo
Ca e a B ^ H K, o A ae y y p o a T,H o B A o Bo ^ H o
e poo e o p H H o o y e B a e^ o ^e Hoepe^ a M .
Ap o e H H |M
K a M H e M .M t, A , B ^ tv1
B H eM epe^ Ba e e c y A o ,o A H a K o p o e o6a o M pepa e
He He o e ^ o ^ e H o o
H.a a o A e^ee a o D o o
pa o .
pe A e e o , o K p e o a , aB^ Ha^o o o H |r .
eep oH oBlae HaA oao. Pae o la o,ae.
o \ 4o H a
,H o e e p H a a ^ A A H a o po M H |,
e x , A o ^ K
^ a . a BB Bae,A e^ae a
HeMy HaBpey'^aa ypo)ae BepKaT- o He.
eHHooaa oyae.
o, o e o , ^ ^ |o - ( o 6 o H o e} o p A
e e e^HoD,
KK opeAe^e o ^oo B ^oBape. a o.
Hoe^Ho
ea poB coa, o oa oel
^ aa B A e ^ a o o p o M H tp a e p epa e , A o ep
cB o y B B a M , A e ^ a ^ ap a y t B |o A '
ppoa o6e |^^tv|.
ooAle oacelv| o^ y V |^ ^ |
, o t a M a H
H aK o M |X,
By y
K o opl xo H e A . o e p l l o ^o
y
, o t p .
aH T a ^ e A. p y e p t l p p e o a H o
yB e ^ a H' e o o p |e A l Bo ^ o H po Ba^
- H V|
B l po^a o a , y a a o ^ o a^o H o pa eH |B p e'
K p a e B e a , - B e T o A ^ o o , o |o A aT ^^
o o .
o B e M H o p y Bye a e o eA H eBH o
)t(H.
Ca oKa|ae,o oHCopa)AaHK^oH.
H|B e p o o p o a e ,o e l o a H o o o ^a.

oTe^ eH,
o eppo p ax , aoB|Kp ax,^ oa^ Ho
o o H o B |xA |pa oAolxBeax.
AA apoo po^a|Ba^^.KoAa oeA
pa B|oo^aKBa^poT, ot e qCB)e [|Xd{-t'
^oAeKo^oH,To|oH oMo BaM Bpe
o^oB
^^ paoo He)HooHa ^e' ^v1
,1^v1
Koo-oyABe^Ho
o6l a yeH|B ee? ex pea
Ko\4ep,
aB T o ee y eHo B y e> AeBa p HTToHKy
Ha e^oeKa'
^^:o BI aK(e Mo)KeTea oxo}|(V|t'!|
o o ^ y eop eK^ aMp y elp oAy KT.He oe
^ A
K y a po A yK ooMy ' o oH o Hae^ Hop Hay
oop |MoH Boa ^^ H
. e, o Ae^ ,o
^ A,no^v1|K
- o^y
T' - Be3Al' aKepl'opMeH|'
Ae^a^ool |BoA
e poAy, oH noAoHae^Ho
o Bep ^ oKy K}.

fr

nnn"'t aBoA'|Aa! )|o13|t.otco


IIoAAa,c. MeaL''c
Ae AeI<oct{'
'1Ii
cocoe oco1ao'|co^?oBa'1L^tt'3'1'4
B cBo|4 e^.

oc]a aA a, e a aK) e o^ y e^ ^ '


^^M'
e^Hya a)Aoo oHepa ^e^Ho
oKo^Kyo Ae^aeT
o oeH Ba)Ho A o a^opLt,
Hoep oB.
o AHee e^ eae x
o^ HeHe
Bo M o H |M
Ha eHe ^
Ba e epo p oeo aK |y a eo,
HaKoM|e
Ha eepHe,yAe yaoo, o
^e^A,
paypo, Ha|BaTcHeM HeAoBep.
M|
Ka>Alpa, oAa
A M ey'Mop M ^ M^ aeMp oaH' H He^ ^
o Ho oo He pea^Ho. e e, ot
oBop H\4,
oBo^
Ha^aAeo, o o,M|Ao^)H|
ee o eo ,o e o p aAa. Ml o aAlBaeMo oK^aoAa^e.
oo K KpeKoMyM|^eHIo
epe M e a^ o, oop l |aeTAeop p oBa
e^ea ApyeopM|KpaeHopHooocp|4'co|
pe B e' oop |Mp oaHyHe p oAeAe^ o:

Me a ae^He Ca^t a KHV|,


e 6t o e l oo oep o' o He Be - paBAa. B o a^L4op,
^e
|yaeMeHa^,eAa aAee^oBe,ooplpoMo
|1o ^yae|^:n e ep H oAHoy BoeMy ^oy'
poa e e t o - e e !u
o oxol Ha aeHa y6opaeo pec^e, oopt
oeae arapa|AaHa o eoao aapaa: (o
Aa,
K oHe H o 'o H M H e e o p e A l u
K o Aa l p e e o M , M H e o e o Be^o- M H e o a^
oe H e p e t A a H , o o p l H e o po p o H y^
Me A^e H H oB p a a e p ^ o Ha a^ao eo a^ a,aeM Moeo
oo p6eo K MoMya. o y6e
^v1
MeH' o ep^o
He oacHo o oHo He Mo)e opeA MHe
( , na a o y , v e o o a H o o H e p o o o ). o 6 ta ' KoHeHo' o eKBHa, aoAap oopo o
Ao
Moe o oT p y A H e a .
,o^ea Ka)Aoo MoXtye,
^y)ao e e^- oAooBayAop,o6toH Ha^
o MHoopyAa.KoAa |HayeB|o^H
oyl
^aAo yBepeHHo' B|a B|A^e,
aK a Apy Ha ^aa
y y pe p a a c K e o B o po H H o .
I

fr

Baoc copAtt|lecBa eBolo)t(o

epeoe. Ba act Aocr


ee xo e'<cpac e c op't o o Boc I'p'l '1
cpel||c
ecL Ba^,' e AoBep,
'rA,,
u c BaI''] e xo
copA'ta.

ya o o Aoo^Ho)eoM - Aopo - ye,


KoAa HeKo^Ko oMy HaA Aaa^ peAaB^ee peAe
^e
o^e B ae Koey.
o lo npea^eHe e^
opa peA a oope^Ho.
Heoo peoAaBaee,oop|e,BeTe o Ko^H|
Xo^oo,oppoa^ Koe oAAepVI, t1pI4^acV|^I4
eH epeA oepoa oeA oAH Aoo, MeHHoaM
eplpa oyoa^peoy. Be toe pyre-

40

apa3
epoooe
o
{acoa
H |M , BCe e y Toae p e taoey ep eo.Ha.
Ko MHe
Koe, B|e^-ao^a.Mo eeA>epnpoeAH^
Ha KyxHe.Bo epoe, o oH Kaa^MHe:(KpeKH, B eM A ^ o?"
ToAa He Ha^,o ey oe. o o o)e.
B o e ep aKoH^p op aMMyaK, aK o|Hoo
Ae^a - oo^ pye HeHaoM|xe Ae pTa
Ae.oB a^e,a ae Hao(yeo.
o oopap a B|Ty^eHe
He HaKoN4 H o A , o o pa teKoeo,e l o^ H|
e oeAa^ Bee B o
a - o 6t e a|e
eooo eH o pe oeAa:
Beep. pay oH^,o a^A,

Aya^ ' BoMo(Ho' ^aHpoa^aK^e^Hylo


^A
a
Be epa, , Heop Ha BHeHeeAp y ) e^ e, lo
aaeHHoe yBBopa<Aeo.
Teep oHMa,o oe opo|6loepcyAHo He.
poecoHa^HopapeJ^eHaoMea pa e t coepeHo
oto HaTaBHa oM, To o Ao^)H|
He Hao|eo o A. Bce (e o^ac^c AoBe^e Ao
K o H a. e a e, ep ep l^B oe o HaHp a eK
opaa>AlaApalA a, Ml^eHHopoAo^)t(a^
p
ap
oe
a aA eABep ,Ha oHe p e |ao
yAp^o e Ky^aKoM- Ho Ha^,o e He o tHapy,
o oH Ao^)eHFiaXoA
oo^Kypa^apeAyapBa^,
H ypa^a.
Haoe, papeHt, yy Heepoy pa>Ae.
Ho, o6pa K oAHoMy pee opeoa^ oea:
"Bt Aee^HoAyaee o oM eTe, Ae oH cpt?" o
pooa:uHe, Kpe, Ml ce Aooop^AyM o He.
D a ^ H o M
M e eD.
axHy^.
Co Ae B aN/|op|
a H e o ^ y ^
o oop ap a o eep . oy p eoAo.
a BH o Beae^ op olp teo
^e Ae,Ho KoAaMee eo Bpa(Aeo^peAHaMe.
ApyX
pea o |Kaoay, ^o)+(Ho
MHoopaHoopaae.
e ABa oKpya' pee
Ka, o copv|J4
Beo , ^eH |oMea o^ a^ Ay Ma - a e
Ha o^ y Hap y ) o ^ e ABep
o o 6pa a , - o e
^ e

M a *
a^a. Me H H o o o y B p a p o e po A o ^)a^Bo Bpaa K Aep. opoe - Heo^KoAe aNop|l.,
y^a' Ka ^eH|KoMea pHa oae, Ha,aN/|
a M e H y a e y . o t o eH e6o o o po A ,
Ma opoo)AaM |4aMV|oaa^ Ha
e p o o ^ o e .B e p e o e o Bo p ^o , o o a o M eH
Ae ap aM e H ao p a o a H o o o p ^ x o po A . P e o pepl .
y MeH Hepo eeo,peAae^Mv|H|cepa
^
poc e e H c o B a ^ p e - o e peH , o t o 6
o o o | c o p ||a' x o ^o ,o o p t t a oA o o e o o p , e ^ |xA Be H eA e^H K o M v H e
oK al B a ^ H a ^ a a .
floepe, Aoepe^H|e
oHoeHa(H|A oo Aa
KcpeHopoo oeH, oopoe B| HaAeee yao
ae aope.oAee epHy K oMy opoy oApoee ooop o o, Ho o poo oo^eHe Kaa.
o Ae' oo)l{o,eye aa-o epox ep opMoHa^Ht
aop, rlH Mo pAe ^yae Ha
oa^Hoee^o,- Koopa He oHKaey eKa.

fr

Ao".p"" - aotAee'] a oopon:

cpoc l<cpacecop'Joe oee. B a


e^ eo ucllotaoBa
- pea a. oAo
eco']eo: A'oA'1 Aoilt]t Ba Bep.

A tx oe oea aAa^ HeeooH|e


o^eABBep|:
Aooo peAHeHx opMeHo Bep e Ae^a^a
e oHa .
ael AaHopoaoo ca^eaoeaH, oople t Ho^oyepeH| oe |Aopo^eH,
o Ha aMoM Ae^e |AopoBe^.
Mol
Koop|e Hao^oyepoa^ B o, o
^Ae,
oo Ha|ae
paeHopH|Bopv|IeM,
o Ha aMo M Ae^e t/.e KpaeHop H|e e pe)+(
at.||'
^
42

0 a
ep xoooe
a
loa
0 a
FiaaA cc caa^, To Aae aMoe KpoAe t
^eT
eHoe epHo o ep| Mo)e AE}aopt' Mt e e
He Mo}eoH, oey a poxoA'Ho TopMo(Ho
H a H o (eop Mep oBoo' o To p aAa.
KooplB|o)ee Hatxvl^^}o|,
Ta, p |no^He
^^oHoB oyo'
MHoo^eHH|
y KHv1
HapaB^TBHaHeyaHKoByAa' KyAa Hy)Ho
BIAo^)H|
o toHo He y aoo oeHoHaTB.
a
,
M eH H o
MaHo,a HMaHe- p e o oMaa.
a
B l A o > t
o A a ^ HeM^ ao^ eHe y Ka |aeHa aHHl
- a p a Bop aBaeTy Aa'
eep, eeBe HHoeHap a^ eHe,
KyAa | HapaB^eTeeo.

!(

Bl|'|h/'ae
Colae cot, |tp']
'<oopblx

ayAop'+
Ao6o A^ Bac
']a'paB^ec
_'<paeo^t
ae
aIpaBAe'''1'
|4cKccBa e aLa.

ep - Moy p oBep o Boe y eAee, - o


e ep o y Hao^ onp oaT ee BHMaHeay Ao.
p , o
HaHy a y l l oMeH ep e B ey
^eH a,
o aA M eH , M o) eoa He aMeeHHo p e' o
o BeM H e M a oto . e y Ay ea ly ap o.
B o H Ho a, Ho ep Hy K HeMy p ^ aly .
po o o o p ,o oAH eaeKp eo oe p aoop|e
ot - Ae^aa, ol pe^pH^V|^^V|'
peA ^aa .
o - HalK, oopt B| yexoM ro}eeo^oa
e^ '
o H oeHx.HaAe, He B \4 oeHHeKX

^

|x

oeeAoa
a A^oo, ol aBoeapy, peyeT
p pee a paoy, ye>aopaHayBAe B|oAl
a x peA ^o eH eo p oeo.
Teep paalKy BaM, Ka oo Ao. o He oHaae,
ex a o e y Bco y Ba B e pa y o^ y .

43

Me a *
Te^Ho,
ae ooHopHTo, o |poaee,
B ae o o Be H H o o H c H K T aB, a C o o H o To voa aHepeoBa.

Kao
BaMO0HMaH
oep
Xopoe e a M o o H H eK' a K eo o H M a ,o H aae
ye H e ap o p o B a K e - o ^ eM -o .o A a>A t o aoM^ c n o A p A o ' o o p tx o T e^ p po apa . 3aK oH oH po Ba B M a ^ e H K o o o eBe H a eBepo .o o K e
a a e a , ^ e o p a o a , a pe a^ 6o po .
e ^ B o p e A e ^ a A e y o o T paH o
| e o ,
a o ^ aH oe o ^ a y e a a p a ) a A o^ H a ta ao T
B Ae yax o paH|.oto B o ^yepoe^Hy
H e A a a ^ ' o a a a ^ Ha ^y a . o aK )e
^e
H
t o o
l o p a o , e p e A o o ^e ^y aH A o yK a.
K ^ e H .
^
oApAHaa^o AoaA o ^oB:no Ao ao,
e' Ko poo^ooBa^a Heo,- Ao|D.
oe aKApy)eK ^ oB , o M H e Ba , T o a a a P c o l ye
pa ^ e H eo o ^ T p o e ^ Bo .
oAp A H e H a e ^K o H a K a M l^ M yBBa po .
eo KoV|ccV|.
o t AapoHeH.
I

fr

3epaoe oo6pa(e']e eAoBe'<a p


o6e c ltll _ ca oel
coco6 caoBI4 IIoA']oe AoBepe
B3a Mo o'1'|I||a']''' e.

o o y A e
e e a e o o .
^yee
l oopTe KeM-opeeol,
6yAe pHo pe.
e H oH lM- H o H e o e p a e .E e^o eae l
, oye ao >eo. HeKooplAe po,
pyoatxapaKep' Apye oHo oee o|eHHoM
oHoMyy.Koo-oH xopoo opea^,ApyMyAa^o
po o H H e p e A M | .
B a > A o H e H eM H o o

44

p a3
o a
a
ep xoooe
Hao
o Ka)Aoo.4a, poea aK^}oaecB o, ol a
o, To B Hac oeaeT xapaKepo Apyoo e^oBeKa' (oepa^ D
o .
o a A o o Ha ootoo oop :HToHa,
po , ^o Bap . oo Ha oeHaeTo e e B A M op a- |e o aeHoMeeM HaA oAH
eM )e yK a M,o Ha oeA. ap op oa Ap y M
KaeBa Ap y oo e^ o e^o Beo Mo H aaeT (o ep Ka^ D
BEK A .
A a>e a e BA Mo) e y e^ ^ y MeH
Hapoee ayA.
y . KoAa oya
^eKoN4|^eHHoe
opv|v1,
tpo HMa a^y aa|Ba pyKaa pya.
HepeAo, oAa B|yaepeA ao pyoyAeHo
Ko^^eA)Ka'Koop|epeAoaAe Ha o^y' pcoeAo e o Hx.
H K H M- o BleeHaA HoAe^ ^ t
KoAa paoBapBa e^oBeKoMoAH Ha oAl.t' ya eo
)eKy^.
o MHooABae pa? Aea o )e aoe'
E e, o e yy.

BHMaHe
KaayT
opaa
e
HaHl
0p0Hl
epAo Bep, o B Kax(AoMe^oeKee eM o.
opeAe^AooHBaAe- Xa^a
Me AooHo
^eKo
A eK o pao pa,yM eHe tp aoAe) Ay ,p ea p oel,o peK pa HI
n |Ba
Aee,Aa)Ke acaBeH y BoBa
o.o,Aoooeoxa^|.
e epy)AeHHo. o^a B.A>K
x Ba^ .
o6aa. He eo
B o He H a aIJJ^|
^ee,
eM pac o H a,o p aeMep e Ha eo ae^ Hoy p oHe,
E B| He Bep e
ey etKo^ MeH.
H e K peH H
B o' o oBope' He poHoeoo.
C pyo opoHl,KoAa l XBa^eoo-Toa o, o oH aM
eH ee, B|He poo oT3 K3BaeeDeo, Ho opa(aee
H eM.
e
^y ee
45

p a B
o3 a
a
crp xocooe
Haoa

M e a t

paoTa
KapaOTH0
ylBo3pa)HlM
c apyMeHaM
K a. o o p o o A a ^ A p y a - ae^ a pe y nya
a e e , o to o p e , a K ae o 6 a M e)A y
oo. Mo p y p e A y p e A ^M e H , o o H BoaBo po B'
K a MH o e Bo p e K .A e
B^ o A H o K a ,o H
^ | '
oe H aM o y B e p e H H |e ' y ^
B e ^ H le Te epa eH H |e.
He o op l e v 1 , K a a ^ o H , a K ) e epeyp o e p H |e.
B e T l
A o ^ ) H l l p H a pey, A e

M HaAo y e ^
lH
poa
p y K o B o A o o pa a . o py
o)Aa^xa o c a .
B e o o o y A e ^ p M e pe o M aepaaK pyK o Bo A e , a l y A B e ^ H lp e p A ^o M a K, ao o ^ o
Ae ^ B ) H . ( A o a , o ^ a H o M H eH M o eo A pya,
B^e (KyBoM oBo^ApyM
^ cBo|^|'/|
^AM
} e l ' )

Mo Apy-ae^^eAoBa^oey apo eH:

fr

.oa""oaeo^o)t<'1eu']oe,
opoce op']aeoe
c l|,t'4cepoh' Me,.

e cBgBaec

B o eHe l e^ o^KooAHo ^oBo: BMeo oo,


npeA^ol BaM papA
otopo opae^Hoe,
oaoy.
aa 6poepa o poAa)e HeA)Mooyea,
Ty exHKy .B p a '
o o p tpa e y eHo o^ oBa^
oKyaTe^,
oAa oH oa|Ba^coeo oeH^Hoy
o HeMeHHoHaxoA^Aee'
nP ao aH y oeH}} C Top al.
..flo,- oea^poep, - e^t y o AoM, o a.
eH ^ ee, o Mo) HoAae BaBt ote a . o
pae Mepe, |aAo^^apo. oAa y a la t a
K lH .
o o aK )e oH oea^Ha KaAoe y oMHaHeo
^ oM
K^eH,- poep
Aeee, oopl HaxoA^oea^H|
o^Hoco^aa^ HM Aa)e yKa|Ba^a poel,
Koop|eTo He ae^. e l Aot. KoAa poep
oAepKBa^Xopo oMeHl,oyae^Bep^ey. A oAa
o H o o p ^:n o - e ee p eoxoAHanoKy Ka a aKy
y", K^eHo|HoAe^a^oKyKy.
oMMeHa.
KoAa t Mo)eTe o^a opae^H|M
peM, |oKa|aeeoo| papAo6aoy. peAaBeee oa, ooplo^epAa pee aeat
B opoHy oAHeHHooaK^ae:
- , po e oo, y a al y p ota^ y }ex,
KaKe o^KoAe!
A y<a,BHMae^HopaMope a^y' BApy oe aeT:
- Bl pa|- oH y p oA^ B.

o o e H a B p e y e K Mp eA aB^eH eMo pyK o Bo A , e ox o A M o o p a H a . e H e M eH eeo H aM H e peA .


H e A H o o a . o o p a a a)A o y po o
^o
^
B | K
aa Bo T o y p e H o ^ a a^ o pa e epe
He o opo a K a ) A o oK o M M e H Tap
.
o H eM .o
l o o c H e o ^ a e ,o H o o p ^: ua,y K o o A pyo e
peAaB^eHe
o o?o KaAoe eo yTBep)AeetooaB a o p a o , o l o H a a ^ yc o ^a o pao po ,
^eo
Aa}(e e ^ C a o e 6 o e e , o o H o l CK aa B Bee eo
o e | ^ a H o B, t o : " X o p o o , Te ep | H aeM o K
p H ' K o T o p y M | H e p a a p a . K a o po o , o B l
ao o0 ^ o o " .
epe ABa aa o oAH^ Kaa^:nfl,o lo eepo o. He ^ o e a o o M H a T e , o o p t t e p ^y a e
oN 4'e o M l A o ^ e o A H D 3. a e o H H a a^B | |a
Ha AoKe peeH, Koop|x
eo Ko^^e,- o l
Me HHo o ^ a H 'C o o p |Mo^ocV|^
H p e ^ a pe y!

46

47
_L

Me a *
o o>e o c|ta|v|
Ae^a aa? Aa oo
oM ee e, Koo oH o^Koo pya^. ooa,
o' B o H e K o H o B'o H o H M a A py A pya.
ooe MHe aK^e^Hoe
^oo o oAaH .
Bo pe oAooBKepeA Ka)KA|KoHepoM oo>ye
Ao ocoHaH, o Bo pe oe pao| He oe ^y
H e o , o M o ^ o l o H e a, K aK H aA o , papy o ,
e o A o H y o Bp e M p e A a ^e . H a H ao H ep
oB e p e H H o y e p e H H |M ' o ' H e aB oo o o , o M o ^o
t po o , y e o ^ oBa y peaK A e ,
Koop| poa. oAa e Aya o HeaBH|
a op a x .
He oo auJa ayATopAo^}{HaBep B To, o Bl Ae^ae.
e. Bl o}+(e
Ao^H|B o Bep.eo ooMyepe
^^|,
Ha ep|A aKe po|e,
Beo o^ye
Moy a M o e p e t p a 6o a eo 6x o
A |e
H aB |K .

ABAETBEPTA
eMaMec
Bl}|ee,
AA e clBaHeAocaKaB c^e- e Baae Bo^.
Bop o

Bce l a^I4
a B aeax - He Bo ex, KoHeHo, oop |eB Kp eKoc a
o o Bep eH oo ttx
^ A,
Aeoppy eoea^Hy y. Bo cop, oopy
)eHHay^|a^aoH|
xopoo oH: |1^ecv|^eH
Ha oAeAo Aopoe, oex<aaoMope, To poxoA,
ao. o p eop o yB A e^aBo eo |Ha,p AaB^ eHHoo
a^ Blx^oHypyy, B o MoeHAoKpaTcoKo^.
a aep poAH.
He aAyta,(eHv1taBar^a
MaHy,otAHyHy HolHa,peMoa Aep)a^a
^a
ee AoaoHo Ao^o,A^ oo otoH Mo oo^B opoHy.
Aeo,Ho Bel yao |CoAotxoAB o : Xpy e ) eH|B|Ho^ BoX ) e^ |'oep X
oHaHe y<e opx AoMo ^ laBa^|BaHH|
o ^eTo o ,K a y H|ep ee^ ep AeH|p y . ol.
a o ay p Ao v e o KoHAp oea
H |e
^ A
o po H |epa coH,ol p eAop aeAe ^ AoB a eax p ey ^ p Ho
o^ o) eH.
6 o M o B Kp eKoM
oB^ oAote opV|o (Be peeeo' ^e.
oao KpeKoe o^o)eHe- He eAHTBet
o H K eo 6tol. oA etMHe Mo^ oAoeo.
eK , peA e o e ,Kop ee xy o' HeAaBHoep eexa^co
oe ooAo eeo B Kappy Ha pee a)e. oA
Xo o
aAe|x oAapo l opot xo^oA^HK.
ooAo e^oe ABa eo ooHKae pyAa epea^
B KBappy e x Aoo^HoKyAHoe MyeBo' xo^oA^H
p oeo.Ael ty K,
a^ o H e peoAo^ o

M a -

p a3
Hao
a
ep xoooe
o

xo^oA^HK
te|M, Ha eo aAooBepxHopoTo
He a o 6toyxa.
epe opoK MHyo ooAoApy taoKopa poe , o p o T o B | e ^ e . o o o a peM eH o K py
yxa^pyKaMa KoF||'
xo^oA^HKa'
HaH^epeA xo^on
Te
ep

K
a

a
^

e
^

M
:
o A o ^K H e
A^ H K o M
eo M H e
Ha H y M o p e , o lo H H e a a^ ! "H e aA yM |Ba
H
Ha eKyHAy'oH poHe o Xo^oA^H
apa.
ABa
^eHHIx
A e | o ^ e A e M o o toBo
a^e eM | H o
H a ^e Ay A e .
3aee, o Aa)A| o^oBa^|pa)eHe(He a.
A M| B a C l 'K. a a o H H a o paH BaH a
o e | ( a ^ K eo A H . l c pe o ao e e
B yo^' pHaa' To o' eo M|Aoc^'- o e' Ha o
t oo l . t H a | a e M o o ^ K H o BeH e
pea^ H o ,
ooo pay)Aa ApaBo - , KoHeHo,e e, Ko,
e pe pa p y B o o a a , u o eo o ee H eH , eM
o^o 6 l " . H e o N 4 H e B a , o H epea^ H opaA yo e
aMo eH eM o ) e p Be T p a AaH H eyA aaMH
' o o |
oAa|aeN4He,o opaAo oe Ae, o)Aax o
e o\4
Ma^o.oo Ha )Ke a ooy, o
M| oBo ^ ^ A p y M
o o p H ' eo |M o )e ,
^AM
a eo He Mo)e AoHv.

fr

"" opaBa'<, e a Bo3l'o)t1|oc'4,


a a'4 oil|Aa'''
o ca ce6.

B epB'<, oepeA

Hapep: Ao ]-954 oAa B eo a^eet oeeHo


pt nau,o H oAH e^oBeK He oe po6e<a
M^Me H e e M a e l p e H y |'H o P o A } ep a ep
oKaa^ pHaBaTo, B 1954 oy o poe>a^M^a
3 y l 5 9 ,4 e y l .
C ex op peKopA aepa 6t oAoKpaTHoo, eoAHpaeKBe BeAyeaT^e|
poea ^MeHe

50

Ho aep ep |MAoKa a^ ,o op e a epe M Hy T|.


H
a
H
e
Ha
Bo
MoHo'a Ha cKy AH|ee^ aH.
H Ba
B o ^BeB|aAeeHea^oyAe^Hlx
ao o ^e,
HaAe, t yAee MeT B BAy, o pH|,Koop|e
o^yB x po| HepeH|xMaHy^oHH|x
eH K ax
, M e ooe HaeHe oeAHeo . HeKoTop|e peMo' Koop|eB|ye'- po|e^^}o|v|
oo e opAa. o e, o Koop|xB| a^ peAtAye
KaK
^ae.o a a Hx,xo He o^ Ap aaHle,
p aHee, oKa |Ba,o B|oaAaee
p ep |, p BeAeHH|e
o,o oopo Aa}e He oAopea^.
CeAye p oya o^aaHe Ha ^y,a Ha ^^
^|o)el oe oeo.
o^AaHe. Be )e ^^
Coe HaaA Poep Ae, e pay oy,
p aB Bo^ .
to pa ep ay KMp ae^ Bo
H eH M B ^eM eH,
HaxoABeoA p aHy KM oHp o^ e\4
oAa^eHHoo6ac.
e oAH^ot oo AeMoHpaA^ oo Aea, a e
^l, pauytxoe^o^oBa
y eMa o y l.B a.
ap .B o o o Ae o a |a^

eHK
y y v o , oop te
o o ye o^ oa^ CMa^

o
A
eo.
Ae
aaa
B| a^Ha eHyalx
e ep o ^
^Hlxo^oA|x
MyH ^eH.3a oH yKaa^Ha yHAyo
opo^,ol aAt v1My}{Ho|a^oAH
eo a py K y.o e Mo^ Aae ABHy eo.
3ae Ae oAH^yAyo oAo pyo.
3ae o H H o a p o | oTy eaM, oH HoBa oep e^eyAay.
^ ^ o l o e oap oAy at o y o eHeK
Ho AaHHo
, o o K yTaa e AeBHeH|M,
KoHpeTHoM^yae Po6ep Ae poo o^oBa^o^Koa.
po)AaByoAa HayKy,HaxoAByloHa ae eAoa
oA eo HaXoA^
aopaop, - ^eKpoaHeM.
oopt,oAa l BK^eH,yAep)Ba^
yHAyoK
^eKTpoaH,
Ha o^y,oAHao o^e}|K^eH
yHAyoo eo oAHT.
paoana. B ya yee Poep Ae t e^Kr\4

51

Me a *

aDa3B
o
|aoa
eDoooe

et oeo, ooptpoAeMoHppoBa^M Be^Ky


^ypaHKoonpaBe^a.
3a oeAe oA|Ha MoeM e^eoy Ha oy aa flyaa
oBTop^o o|,o^yae y. B o BpeM KaK
peeo
^lBpo^eHe Mo^epeaeo, a^eH
oAHMa^eo HaA ooo oAo pyo.

fr

a* ),(e, Ka'<hlo)'to 6eA Ae B AA'o3|'1

coe cA', |.|o)'fl|o 6eA caoro


B'tt'<,3opl|oc coe caoc.

ce

a<eAoa Koe-o. o oe oMaHAe


^p Aoya|Ba^a^.
pooa Aepa^ y^ HaA ooo,oKa He ^Ba
eo a Hao^Ko)e^lM'o oH
e Ha CT}' t351y;1AaD
B o e K o H o B a A a ^H a o ^ ,p MaA o po o eK e ^e.
Ao>epHa: HKoAaHe o^oBa^^epoaHe . n o ^ o a ^ ^ yBH y e H ' BH y a p Te^ M |^
o yeeViv|Beca Ty^a TaK yeAeo, o oH He Mo^
poAo^aAep)aeo.

Ka
eoBeKa
|
3eK0
Blepe pee aMoo ooo, caoo ^oo
e^oBeKa B KoMHae opoe eo B Ba a oAM|K
p oA H o o ^ a . t a M A o o ^ H oye | H e
Moee a oAoo e^oBeKa,oopt o l oA Ba,
popaoae o pK AByM
o oAHoMy a>Ao
^A,
opoH|- oAHao Ba HaAo yAe
aa^a opeepoBa o
HeKo^Kooa.
oe oo, aK a HaHy
oAHMa,a)e:
^eo
- Ka Hae Ka(Atpoeoat
oep, oKo^ooA.
6opoAa e HepBHlep, p yAape o oopo e^oBeK
Mo)e oep oo6o ABa ^ Aa)e oep
oae. KoAa ay y oKy HaMy Ha Hee, B|aee
a6t He Mo(ee oe oAHMaMeH.

52

poyae
e^
l6paKoaa^e
aKypaHo
o.KoAal
HooBaMe^oBeKa
B oKa(yBe^HoD
aAeeee, |Mo}ee
A^yeoeaoMe
oaepo y oKyHa >e
CoepeBe
opoHeeo oAopoAa.
a^aae
Ha Hee eee
a^|
aAooo ^Ho
HeKoopoo
peeH.Ca>e:
- Teepopo6yeoAHe. Bl He Mo)eeoo
Ae^a.
o a aAaaey He o
eoeopoye oyBye,
ya.
a oAH,
eMpyAee
e aoeeoH yAela
eMy xo l oopaa Hoo oa.3ae, KoAal peHa Toy'eo ^aBepHeK HeMy.
KpaeHa)a

fr

)'GuaMt(eAoc|'']
c"""" p'<a

oe Ml|ooo, o e noot', o oa
apa^3e )'('|'ty' a ooh''' o B'BoA ero
paBoBec.
'B

K o A a y Ha oA^ a B ep t p a ' oH o^ oBa^


o M | | ^e ,p y A,ep xe aT p y K p eAe,o
Ha(MaHa eo oAopoAo yAepBa eo o^oy,I
^aee
eo oMoHo.o^oBa ^H|eycKy^l'He ep
paBHoBe. Beo oo ey pxoATo^aa o^o
Ha ^y peAe, oo HeAoaoo'ol oAHBa.
K oy }e eM yopee oH |aeoAHBa, eM ^Hee
oH Blyx(Aaea AaB ey Ha oAopoAo e oe or,
ep e paBH o Bece.

eoBea
KaoMaeM
oeBt)KT
Paoee - oHoa oo pa. CAeae a, ot
a ee Hapoet Apy e^ Ha y^, ^ox(^pyK,
HaaA. Ca<e:
B|Hy^
or ^HoHaK^oH^

53

Ma*
- Caaa Bl Ao^(Hl paa. oKHe HaaA
Ae oAoee,Aepa pyK ^oeHH|Ha pyA.Teep
ypoHe o^oyHaaA oMope Ha oo^oK.
K o a a ^ e o e y H e o a y ( apa^ eK y
oH},ae ee ^HoHa)+{Me
yKaaTe^HlM
a^eHa
y oy. one ay|,o pe oopoB|poAeoppyee
ey yoyKoHeHpa,oaye:
- Teep opoyeoAH.flep>epyK ^oeHH|M
Ha pyA aHeo y^a.Bt e o>ee!Cee...^Hee...
B e o)ee oA!
Aee^Ho,oH He Moe oAH'oKo^ya apoAo^)ae^HoAa ey H o. epe BoCeM.AeCo
^e
eKyHA a(e:
- Teep paae HoBa. ooe Hap)eHHo
e aeo Te^a.
Ce a^e eo 6a Ka)e ey:
- Baa ^a BoBpa^aK BaM. Coe pyK Ha pyA
oAHMeo y^a.
o cAeae o e TpyAa' ectl |epeA M Hy^ey,
o HaAaB^Ba^
Ha eo (apa^eKy
oH!l, o Ae^a^oeo
6e o o | M ,o H H K o A aH e o A o p , To A e e o
poo^o- o e o |poTo BloA^eo ooH
paB H oB e .
c t pMo ea cv|Nle Ha y^e'HaHeoAHMa.
epoe AB)eH,oopoe |Ae^aee,- |ABaee BepeA
o^oBy ^e,ol epeHe eHp e Ha o. Ca
ex MyKy^oB pe He Aa aM oAHo cy^a,e^ |
He Mo)ee epeAHyBepeA o^oy.e ee a Ho
ypa o^,eM MoHee l yee o^Kae aaA a
y. A MeeHe o^oBlo lo^Hoc
aBTo MyKy^o
e - a N4
pac coeAHeHHooa^a'
yepoo o. ^eKo
peoae o pe^Aepa py ^o)eHHlM
Ha pyA
ee o^e oeae Ba aAay, aK aK To Meae ey
epee Be pyK BepeA. o He AHa Kpe^e oAa oop|eoH Mo)exB,|Kopee eo
^oKoHKaM'
yee B ocoH yAep(aeo Ha AeHe,Aa)+{ee^ oH
loo py.

54

oa
Ha0a
eDxocoo
Haoa

(MaH
T Hy)

K a p oBl
pyK
yp)eH
Co, opae, o y Ba BApy opo^ opoM|eKo.
K MaKyKe peA^o)eoKpy)KaMpaop<ea^|
paT a (aHH|
KoHTaTD,oopt eep yAepBae
y epea. oe, o Aepa o6 a^|
a a^|
ooAHoe a peae.
Ko-o HaepHKapooMeHpye'To, oAa |oe, oH
H e M o e p M eH e p |aa,ot p MeHp e Ka)e:
oXoAee AaB^eHe.o pa. Coae c }1|'
- ot oo Ba, Ay Ha y^ o^o)ypyy Ha o^oy
^a M .
CAeae o, peA^o)BB|BaeMype^opoo.
a e e pa. o H He Bae ae o , p K^ aAlBa
^y pyK poB Baeo Bea' oo^e Bey BaeMy e^y
o^oe o^eAoBaTa pyo B oM HapaB^eH.oe,
o oH Ao^)eHHyBay pyKy pMo BBepx' Hae oH yMee
To^KoBa^a o y^a.
Ha oxp aHeKoHaKaBae
o a t K o H eH p p y ee
py ooo,oH He Mo)+(e
C}.
peoAo^e l HH}
eep B|oo|Ae^aoeA B|o.Ca>e:
- o e^oeHy)AaeB oMo.oy |BaApyoo
opooa?
AByxo.
cv1^
Ha y^e,oaeo Aopoo^y
o-pex<e
po o e6' Coe a^|
aAo pyK pMeK MaKyKe.
peAo<eKaAoMy ABo oAay K HeMypyKy'
o oH Moy Aae noAH Ba o
^H|e,
E y>H|
y^al Ho oH He oy oopa Ba pKoT o^oB|.
B o He Heo ooeo ^o)Hoo.Cal eroo
otAaB
o p aK^aeB Tot\4,
B|o^H
^oKM
BH3 epeA, peA o ^ee^oeKMo)eAoToo )e
pey^aa'HeaBMo o oo' aKoM o^oeHHaoA
eo pyKa. oyee B pKe MyKy^|Aoaoo ^H|,
otyAep)BaBe Beo e^a,, KoAaB|ape^
|aeoAe^Bay pyy o o^o|,aMoe oee, eo oH
Moe Ao, - o oAHBa o y^a.

55

Ma
-

|aoa
Ha
0xoooe
o3
D3

Kao
eoBea

yKa3aeH|X
p0M0
aeB
Btepe yHy ^)+(eHHy,
ex e oe 60 e|pexMy)HpeAe t.Cae pe^M:
^opaMoB'
- o |/| My)Ho l oAHTy )eHHy, y
BeM pay o ooe He Coa^ol pya. Ho o, e t
aAl V|H o^oBa^o^KooA ae? o o l
Aea o?

fr

c"*p", qAec|,
ocoBe

'4ee
eo o6eo c |4x (pt'lc'|eco,
ctto,
|7x olqa'4" _ Bceo A'1l oepeAo puep
ea^oro oea^a'
']epea^goBaoo
Koopt |.' o6aae aAt .

Boae oHeHe.Be e o AoaoHo


Ae^a
^eKo
oae caoo ^HooMy)HyoaA )eHH|,
peA.
eMy yaHo yKaae^H|ea^|oA M|ay
^o}{B
)eHH|.e A opooa Ao^)H|
a pAoM e a
Ko^eH oAyy a^ee oA H. oeA eoe
Ao^)eHCa epeA >eo p)ayKaae^Ht
ae
oo o o p o o e o A o A o p o A o .
Ha e n p ! u
o H A o ^ ) H o
| A H ee. X4e a o A H M e
o pa e M e p e H a e B e p M e p a o o ^a.

eKa M eHH00
Te a
Cepe oo pKa paKp|Be yy.Ha ao Aee l
He o e oB a ^ a M e o |o ^ H H. e o o e^o eKeo eH o
opaAa^,Blo^l-|
eo, Aae e, Ko Ha^eKpe. o6
eo Aec To^KoooMy' o o o^Ho^^ppye
Kp|y
^y,Koopo oAa Hoe Ha.

56
hr.

Heoo
HaA |o^H^
o p Ha I.oyA>o
^e
Kapoa - a A>oKapo 6l e Teo' pe>Ae
eM oy o^o p, Haaa^H oM, ot oAa
Kapoo a Ky^ca opeeTpoa Mee. 6o, o
l oe Ha eo popaMe, Hae, o oH peAKo oBo^e
poo peeH, Ho
o BAe H epeA Haa^oN4
Ao^eHl yeA, o oH Moe pa o peoM.
oalp '
o o p , o - oeHa^ o
Aea a, otApye o oAHA<o Aep)a^
o^o)eH'
B o pe KaK poyHy^oAH
eo opoHTa^HoM
y^ ey oA , a pyo - ey oA o^oy,e ^e.
ao oo o oH oBa^ )eKM oM o^o)eH,Ho oH
ee yAep)Ba^ec Apyoo o, oopl o oAo oo
y Heo Ha pyA,a pyo - H)Heac eo )Boa.
C ex op B|o^H^
oT )e pK AA Aepo Mao flyao, a aK)e a -opoMe^eoy a oa.
B o He HaKoo oooo eKpea. Be ea yAep)Ba
M yKy ^ |
Hax ^ e,oA,H| o. oAao e ^ H |e
Ko, e^ MyKy^|
^Ke^eal, BoMoH|oeHepeHle
o aBM |.

py
e(aH0u
oop o o o^eAy pKaX, M| a^A|ae
B ^eAy}oy^ayo BHyeH.3Ae y(e He ^oM a)Ha
Ho o^eo peA|Ayxpo,
c^a, xo oa Hy)+(Ha.
M|l,Koope t yAeeo^oaea, Moyoya
^HoeHap)eHe,oo6a a, o oH oy Bo-BooKa.
a. Bt Ao^)H|
poBoooy oo oBHoo
a o BH y[UeH H a y ex.
opoe e^oBeKaa oKo^oBa a, o6l |'ope^
B oAHoMHapa^eH.
CAeeopoa epeA |He
ay K BaeMy oeAy pyKy pMo epeA H Ha Icoe
^e a.Ca e:

57

o a
ep xocooe
Haoa
a
Da3

M e a t

- ooe oAHypyKy^aAoHH y He oeo ^e,


a Apyylo pyKy BBepx H H)Hva oe py.
eep oaae^aAol
Mo pyKy epx |1|^,
Ka e^l o 6ta
pyK a Haoa .
ooeoe pye
Aaepx . KoAa Ao.
^eo
pooeAoaoHoopeepyeT
Bo AB)+(eH,
ae ey:
- T e e p ,p o o o o ^ l o^ , co pa aaMeHeBo pyy' Ae^aee epo,aK KaMeH.oae
HoB a oaa e e . C a a a H e M H o o o
, o ^ H ee...
^ H ee...
epe HeKo^KoeKyHA, KoAa e ae oeAH|M,o
By pyKy AHyHeoMo)HoKae:
- Hy o ), AoaoHo.
Bey yexy oooa^ Heo^ovex aopo. Ca re ac pyKpe^HBe^poaao
eo a' a eo epxH pya HaxoAT eHpe yaBa
Me)Ayae po ^eo,Ae ee oAece oe Hee.
o. K oy )e, oo^Ky|HaXoAec ae epeA HM,,
Heo^o|BoAeeo paHoec' e )e, e^ pyo
e^oe oa{e Ha E}aeMN4ee,|yBAe,o oH He o(e oea olKaMAa eo pyKy,xo yAe la.
I

A cozAa Ato,
'!eo^|4|'tM'X
o peatoc''', Bt Aoutt
coppoa
<eaet opa caa^a ce6 B co3']a'!'1'1'
a aaeM B']eAp'| ero B coaae Ap' Ae.

K o, o BaM HaAo coAa pH opa, o BaJa


pKa HaMepBo llpKoBaHa K oAoM Mery. peae ee Ay.
aBpoByay - ^oHy BepAy,- oHyylooA pM|M
y^o,opayy ay yy pyy,^eo o' a aa
c oo a o H y e o e , e e ^ 6 t t e o t
t py e
l p a H a .
ot peAopa peepHoe HapeHe MyKy^o,
poAo^(aepK e Ao^e,eM pe^ooHa Bay ^y'
Ho o Aoo^He^t
oy oo pK - |oee epeAaTBo ^yApyoyopooy.p^ae
pe^aH

58

A^
ae Meo B|HyHap(eHHypyy (otvo
^ey
pay - A^ p ae)ep eA e^ oeKoM,HaMep ea^eI
.! e oaa eo pyy. 3ae Ka}(e:
M
- Baa pyKa ao epAo. 3apoe ^aa peA.
o He ^o
aBeee, o aa pya He Aa^eKo.Aa^eo.
Ko, a a^, a^Ha aa - pooH, oHya ^ee
poAo^aaBAo^6oa, epe ov|,|yxoAa y
eM^.oapae yBAe o B BoeM oa! Bt o>e.
BaeM Te^e' B Bae ^ee'
e oyBoBaee )+(eKo
o e A^He Bae py? Baa pya - eaea a^,
Bo M H o o pa po Hee,eM a oo e^ oe a.Bt oee
oyoBa ee BepAo' yAe o BaeM oHaH.
peAoe e^oBeKy,oopl 6yAe aa pyo opoBo ^ a' o H aa^yK a a oeH He^ Ho' aeM oeeHHo
HyJa
ye^BaAa^eHe,a l o pe poAo^}+(aeTe
(B
|
y
ov
t,
Ka
a^
u.
p
ot,

t
,
eM y:
KoAa aoBoeAHo,o pya He ae, aKoHe
K ep M eH .
I

co(ale'r,, Iq'loe A'oA IlpoBoA BcI<,


)'013t1, p'BaBa cBoe opilee, BceAa
ec e' o 6Ae paA oop'l yBepeocb
a'' porpaBx B oI|'' o o'|
'teo
e o cAeLa.

nCaaPa"- oAl{ o |xpKo, oKo^y


o He poo pa^eeHe.o ppyeeeH,Ao oopo
or paa^|yKa
a oeHHle peAaB^eH
H a o ^H a o o o.ooAe( HaeD,o He.
ooHo BlHyTpyy oA eyAoty^oM opo^
^e AByx py Apyoo e^oeKa.ooy M|(HaeMDo, .
o HoeHAaeM,He p HMaop t,B x o ^o eo M
M

po
p |aeM.
K
o
H
eH
o
'
'

H eA a o A aa^p eAa^ ee Ka op H, oy C o.
a^^HyaaocT ee ^eaX. pe Ae^atcpl
M aa) . aK K aK e^ Ha aoe ( a olv o),oe^

59

o a
ep xoooe
a
Hoa
Da3

M c *
x<aeeMeo, Ae o o^yy y^yy,- M oKaa^
xo^eKep Aopo. pa, epeA e Ka HaaT
ac, opo^e, o6| a^,|yB,
oMoTpe^
pMo epeA oo |Hy^
pyKy epeA.
H e o oo a A a e H l , ^ey
o o a ^ .o x a M o e a.
e' paBepHy^Kc
H peA^o)^MHe opo^eo AaB^eH'^aAoH
o Ae^a^.
- Teep, Aepa o^oypo' oopeKaK Mo}HoAa^ e B ^ e o,- K a a ^ o H M H e . - x o y , ol | H o Ba o po T ^ ^
Moe M y A a ^ e H .
Ha e pa Mo pyKa oAAa^aeo ^e.
- Hy o, e, aK I4
- cKaa^ oH He. - a epe H | e o p o ^ e ^a^,
p e o o
, a H H o o pa a oHHoo ooKa, eyeo epe ae e^o. Heoople ^aH|e
o K H a oHo H l M e p A a H a x a K p | |.Ba o peye o
paeMepe AHa eaHo, otoaHoBpaHoee.
oAa oH^,o oH Ae^a^.o ooa^eeeHHoe
xo^oeKoeB^eHe,ot y6e MeH, o opaAo
aee, eM e Ha aoM Aee. o ta eAopooBeTHo
HeopAoHo- aaB MeH MopeB^eo,o
^oBa
Hapy^Molo KoHeHpa,
eooy A^ oo, ol
oxpaH TBepAopyK.
peAo^ey oBopAaHoKI4,KoHeHo,eep,
KoAa ye oHMa^,o oH Haepea^Ae^a,B|Ba^ ce6
opa eo a^.o yA papo^.
- o y eo e p y ,- e e K a e ^ . o a
y Heo Heo He o^y^o.
paepy^ oKv1H^
eo aHe - e aa>a.
B xoAe HeAaBHeo^eAoaHyAeHoo^^eA)a,
^ya paApaay yHyMy|y'opo^B|THy
pyy
epeA o poT^cc|4 M epMeHaopoB,Koop|e
^I^
yy la pAaB ee
. MooA|e
He cye^
^A
Too Ae^a.
Bo opo o^oHeea yAeH|^ya^ooy, paay MylKy. oa x lopo^|HypyKy- Ha
e pa o t oH opoB^AaB^eH'

60

e oea, o oT e Mo)Ke t oe po Ba BH y eH e e oee aoBHy ee. He oop |e


oot y oee eo, ^ya
Mo^oA|e
^A
pa6oa B oM
xoAe^epo, a He B He,
^ye
yMe. Ho y6eae: KoAaBae BHMaHeo^eeoo yepeHo Bo oo6ox' Baa ^aaHoHae^Ho
M eH e.

To o K eHp e Aop o o^ eKa^Moe BHMaHe'


aaBB oMope B opoHy' , oKo^y He Ha^ o eo
HaMepeH' oBo^^eMy Ae^ao.
Kaa a Baeo oeHa^aopoy papyae a oo, o: (1) Bl apaee ooIpH o ao ^
opaee, (2) o.o ^To-oHapyae ay KoHeHpa
Meae aM opeAooa oe oAoe?

yBepeH|
Ce
B coe
ye
e AaAa^ eH
P o ep ap, po eoHa^ Ht
MHoM Box o^^eo aa)eM o Apy,^
^eK
e^KoMoe - cooH'KoAaae^A'yaBB
Ha ypay, He o(eB|AaB e oa. ap
xopoo Hae, o eM oBop, ootvlyo oH He pa epeX(Ba^
o A o o e o To H e.
n ae o
p oo HexBaKa y Bep eHHo
e6e, - oop oH. - Boolo, o ypo oHaHeae^
HeMHooayMaHeHo,^oH poyeH He yByeBAoxHoeH. B peyae oH Hyae ee: n e ooe ca.
e oy aT,^oa He Ay MHe ootl.
ap peoeHAye ApyM ae^oepa HeaH|e
HeAp o^o)e^HIe.
.lpeAo^oeH,
"poae^ye
cpaH| oo, o B|Haa^,ot Bl Ha^,HaKo^Ko
xopoo |Mo)eTea.Hae ae MaApy'

p a3 B
o
p xoooe
a
Haoa

Mea*
Hae Bo )+{ypa^.
3e Ae oepe,
otHaapa6oa. Boo>o,oHaa^ye 6yAe o^yaT.
Aoo^HoKopo (o-ooe yAaHo Kaa^: uHeoolo
xopolo a' oHo o^Koxopo|.lJoepelBau),Ho KaK
o^KoBl y^eee'eKT Ha^aAD.
B Aeoo Mpe MHoo oo6lx Ae He ooHpoABHyo KapepHoeeo^oooy,TooH HeAocaoHo yepet e6e. o oo||o^H
e oee o>Hy o^eHypaoy,Ho oM oeAeHeMoHa t oop:
" 6o, To oep^He}!,atl.x exaayepeHHo ee
BAHB x B^oMpyoo)a,B |He}e^aH
o^KHyo
ap pyelM,Ho Be (e yepeHH|M pee^H|
B^AoM.Be oeAee oo^e peAo^oHeXBa
yBepeHHoT
ee. Be t HHKHo
aeaKe pHaK
Apy
oAHoo occa e o6BHv|B oM, o oH
^AX,
e^ HeKoeo
e^oeKaHeoAoAMA^ oee ooo^apao|
aeo
- o e^oeaM e Ae^a^A^ oo.

Ceae
aBKy
HaKoHeHpa
Heoo
HaaA Ae aKTpl,oe pyoH|eMapa,
MHoo
B | ^e
y a B H
e a e H e ,y a B o B a^ o A o 6po e ^ e Ka
o ee.
ceAoBa^oo)Aa,oHK^ a^opaa o Hoe H o e p H B ao, e o y p po Ba^
a M a M yM
B H Ma 'K a} A a | a ^ a o
o A H y a aA ^aHA pyy ,
y a> o l o p o t a a p H l ,^ |xp K o , o t
H apy oH e H p a
pyo.
o oA>A|
eepoM alpca A aapoa^ayAap, oopt HaKoHeoy t apy B. oa 6ea My)Hy
peKopopylooHo eeoyBo BpeMMoo^o
oHKypeHK,
ee B|y^eHe
oaBB aKpyB HeAoyMeH oHoe^Ho
oo' KK peapoaHa o eeo.
B e po o o T o ^ a y .o c a o A H a H a eH e, aK p a B po H e ^ a H e K o ^ K o a ) H |x Tpo e o e po ,
o Aa aB o e e o . o a , H e e p a o o aA aH ,pay
)e oAo^a eeoy, na py oaa e6e ^A
o e pH|x
. a a B p e ^ .

ytya
"o e6, Aopo?l,- aKpaB oopo>e^Ho

pyy ooo
oe oaAaeHo oypeK, o^o).|(^a
y ^ o eH |.
A e e o A H aaK p a,Kp Xeep ,o oHo,ea
eapa^Haapa aeo peMeH'poo e ep |1KaKx
HeAao
ee cn oooKoHeHp p oBa.
o |o K
^

opya^a
K
a^y
oa yaHo oao^a ey, opa
o A H y eH H y a o , o a Ae^ a^ aHMKo B|Ko.e.
Ha yexa^a ^eax. B Apyo C^yaeoHa opy^aMy}H
a o, o oH no^o)^Ho Ha eHy. oa aaa, o o He
o^Koeae eM MoTpe ey' Ho B^eHa ee Bopv1e KoHeHpa.
a-

oa' Aoo'''c aKc'IaLo'1 copoc'4


pa6ot co3a'4' acaAo poae
cpppe opa.

ep oHep a,p Ha a e
a e eo

a a^ MHe oAH
Ka HeAa }Ho
o aoe.
c^ K o M H o o^A
pyooAe^ocHHoCe, Ae AaBa^ peAa^e:
u o e x o po o poe^ p p ao, oKo^ Ky
^ HoKoHeHp po a^ a o e p a6 oe, o o Haa^p eHoa. o
^a Ha eo Meo. o, B pey^TaeoFi
AyMa^, o o^o)|(^
H apy ^M eH BA Bo e-eep Ha He oe, eM o.
oH CAe?T".
o6coeBa Hae > HepeAKo HapyaT Hay
Ha Bo ^ ax.C ea, Ae,
o o o K o H eHp p oBa
paH o ^a pa e, oe , MHo) eTBo p a oop a l
oaoe - e o oo6o oaHy eoxoAy opeAooeHo,aoAap oopo | o)e MaKa^Ho
o^oBaB Hay ^y.Xo e o ep Tapo oH^o o-Apyoy' Aya' To MeHHoo oH Me^B Ay'
B BAe eAHeHHoo
KoAaoABe^oBoeMy oAoAyK )|(H
oBea.
a
^oBa:"poael" e Moy peA^o)
^yeo

co3 aH
p xoooe
a
lacoa
Da3

ABA]lA
MoByeH}|
Bepa _ eeeHHa oAep)KMoc
cyecB' oaAa coHaeM,
ap 'Ap' ppoAa ept

HeAao poa^o MeAHKoc^eAoBaH,


oopo
aeo - ^^|,
ooe axapo yApl' ooplxHe
lo ax
peapao, - oaa^ Aoe
eee ^eKapBeHH|x
p
ooo 6o Apyx eox
oea, e ^eeH
HaToe ae. Koeo, axapo
^^ee lo Heo, o Mo^ol e ae.o M.
o|.Ho e He eHee Aoopa HepeAopo|aaeo,
KoAaAaopyexooaeoeaoeae. o e
oe,oH He pey^aepe^H|x
oaeKo.
H' a K ^eAce^oxooxecooocoH.Heoopte
yece, o oH 6ot, oo aoBHyeH
AoaoHo,o6t|aHaoy ^Hyo,
eKe
oBpeAeH,|,B pe^K|4
^yax,o Mo)i(epBe epT.
(eo ooypo^eeAtl4l
o)eoKaaaal
A^ ex' Ko B Heo ep!)
Ka ppye^eAoBaHe
aeo,oe,BlaHHa
BHyeHeM,oe l teeHaaK)e HyeHeM. eo
ooy eo ao oa|ae Aeeo oo
epae. Maep ao o^yo eoA' oAa x peeo peae AoMo, p|Aa xaa a oApaHHyKo^eHy.
Heoo aaa, oa, aMHoey yBpeHe ne
e poAeD- ^e|ea}oa o oey.
ooe Me pMo ea oaa BaM, KaK | Mo)ee
aa Hyee paoa a e, oo]o poo)
KepMeHa. ala o uTepeae pyD.B o

64

^eAHeoA|oH ao o^oBa^paa xo^oaM'


o^oHyo p peH,
o6t ye |^^|
cpa+I^
Bo o )H o ,y e a p oK Kp oB Mo y . oeAo, | He
e^|eo
Mo(ee ooo6oa o ec, oAa B pyK y}+(e
6t o
M|^op o^e(e^opaot- oH Ao^)H|
)e eepaypl' o oa^HoTe^o.
CAe Ha y^ , ec^v1| xoe Me AoKaae^Ba
AeeoTea, B TeeHe Heo^KxMHy noAep)
B pyKe ol epoMep' 3ae poAoae Ta.Teep
peAaBeee, o oe a py opyeH| opyloBoAy'
KoAa oBop (peAaBe eeu, oApayeBa, o o
|-|y)Ho
o.Bt tape^Bepa Beepo? Ml B BaHo? Bt oMHeoyeHe opve oA|Ha pa? eo o
po e o o H aH eA ^ aeHy eHeaoee e t.
Bl e popeTe,o Ba py HaoA ope oAe,
t aec BHo epe)BaeTeo. oyye,aK oAa
o6 ae o>y.3pe^Ho peAaBeopeHH|eoAyeK
a^e. BoAa AoaToHo opa' Hao^Ko'o a pyK
pyAoM|Hoee? He, B|Mo)eeB|Aep)ao - Ho BoAa
AoaToHoopa.
I

*7l

oeca cee o-o - g']au

e IIoAD'a, a oy'l. ou BceM


opaa Ba BcB' o ca'x pK ep
oexa Ao eABa ^oB'4|'tx oeoB.

Bope Bl aMee, To oAHa pya oyae oee op, e Apya. epeo>eepoep oee e^y pyKy
a e e oe BHMaHe.
o eH p py e
Teep laee, o Baa pya TaHoe^ee. Bt o.
*(ee oyBToao. Cae ee: "Mo pya aHo
lOAe o . oope o xo ^poKo.poAo |o^H
l0 e eH e o paeep e MHy ,a , otep Mo 0p M o a po a MeHeHeeep ay p |.
o eepaypa yBe^ Ae.o o o^oH|Ao pex
l|lsAyo, Ba epoep o(el eAoaoHo yB-

65

Mea-

o
aD3t4
epxoooe
Haoa

e^H|,06 oKaa o. oAHaKo


^yae | o^oM
yByee pa^e.
c t y6ot aa xoe 6oeK, |
Haee, o pe eo pooA6e oo, otao-y
poK o^y^^HypaMy' Ho eM He eHee poAo^)a^
py.
oo KoAapa aKoHeHa oH Bopaae paAea^Ky,
oH HaHae oya ^|-|y
o. CopMeH a cpeM^
pa |pa,o Aa^ ee eoHae^Hy
tC6HoBK}:
He yy 6o, MeH He PaBM|l.
eo a ooo oAAaaaMoyeHoAe^e |AloxcaT^eo,oop|eoy epeec 6o o pe.
Mepoo cL4^I4,
o aT^eo oll e oMo)HoM,Koope Aoac HaN4
Hoo MeHlllx pey^ao.

lr

uo'"

B,,]!e
caoB',yepeala

npeBocxoAl'' Bce Ba ot'Aa. oAao


ee ppoAa
ee ''eo o6ero c 't]ololq
pacol||.']e
'1A

He ae BHJeHe caMoBHlJJeHe c uectv1 I1Ho.


3oM paHco,.Heop a yoKaayp' poHae^lA MeKeaeyapl,o^yeeoyaM ^^|oHa'
e ao Be, KaK Hoepa.
o-pe>eMy
oo a^ao |cAo^^apooy, o
oe AoKaa opaoe. e o oa.o oep
AeH,a aK aopaop|e^eAoaoKaa^,o. HaxoA peAo^o)e^F|o
oA Hoo,
e oHo e
e aMIe o^oece oK^v1K|,
KaK^A
|4 B oto >t1.
Aare x ^eKpoeaopalaKe e, KaK o6to.- o
eyoo e H KaKo Ml^e.o axoA o^HoM
o3HaH oHo Ha' o poxoA.
Be 6to oHo aKM }e o
HaaA, KoAa
^e
Ho Ha|a^Meepo, xo ^|.IJHM
oAa poeAypa
Hoa
taee oee ea^}oe,e eoAH. ao Hoep
oAe Koee oAeA|,oH Ae^a^A^HH|e,^aH|e
el epeA oeo Hoa, Koope,oMo)|(Ho'6aa

66

e^oeKa,epeBoA eo eHeHHoeooHe oa. oA


Aoo^Hopl a6Aaeoo pee oBep o
aK poAy aBHoo oopae e^oeKa. KpoM
6l eA>apa.
Ha co^ ^ e Ha
eoA o-o opoc Ba
^e
paapeye^eHo
y^, o Bpe aK oH yAe Aea
pyaM
orau' o |
|e e| HaA BaM e^oM,
^oM'
paMeeTe.
Ho ec l t c aoo Haa^aep^,o
o^Ko
Hep e ooK
ec| oc|^aaHceHHy}o
pyK ^a Hoepa ae e^o,o | o^ l oe
oMy HaHoo epeHee. ecn t l opM|M
l{yeHHoepa, l Mo^ t a KoHy^c,
oope l t paoM ooH Hoa.
CeoA Ho cn^Meco MoAHoMypaHy' opeABoM
oopoo, o^aHo onyAy,Ma.oep Mo)e e
Ae oeeHeHe, Ae^ax oA06t
|oKoMopa^H|x
pecy^eH.
o6 |HyAx oepa opaTe^|e
Me oe

pa
N4Hoe
eAao,
ap|
Ha cao Ae^e
o
Hoe.
aH|epeAca^eH
BopopapAe Hoep HoAa |lacool-te,a|eMoe aa^ee- oeeeHe, Koopo
e^oeKoMeae pae eyAooe o^o}eHe yAep)aeT y oy HaMHooAo^e,eM Mo 6l tAep>aotl
peA e^oe. eoey, HaXoAeMy oM o^oeH,
N4o)Holo aa, o oH He Mo)e ABa, oH Mo
oAHc oMy BHyJeH.ot AoKaa a, o A^
oo HKaKoneatpa e peyec, oo^eHe
oKaa aM' aK | aM Mo)ee o^oaKaa^e
oAo epeo MaHy^oex.
xoAe |o^HeH
poe |oB pyne pye Ha eepHKe oMo o^eH:n Ae pa ^Hee ac. [ep>y ap, o | He
o)ee Aa)e yAepa epo eeHe ABaAa MHD.
KoAa lo yAe pH - a o oaeo poo.
Ae, - pa^o)e MHo)ecBo nepeK peA^o)e a}AoMy
yaHyT to oAHoMyB Ka)Aylopyy' B|Hypy epeA
BHv|Aepa aK eee AaAa Moo
^aAoHM
67

M e a y. Heoe yAy B ooH Ae^a To eee Aa)e


My' He ooy, o ep|Ko - T)e^lpee, o
ooy, o pyAHo Aep)a pyK B|Hy|M.
Ha ao Aee
o^oaHH|eB oM ypa}H|lyy^|eo o '
paB c o p a o o , H o e p e H e K o ^ K oM H y M l ax B oH ae o , K o T o p y o o t H o p po ao eH
H e Ho e .
K o e o, B o H o X y a | o o H l H o p po Ba
o , a p Me p ,a ^ e |,
K o o p |X y o H a^paH ee. Xo r ,
e K pe T ap' o a ^ o H l p e A T a e ^MH
o xA py po .
, e aMeaeo B opeAe^eHo
pye epeTpyeHH|x
|tlJ,
o a o aaa t Ba ^v1
e po Hep|H|e^'Pae B oM, o oH He AMa o o, o
AMa o oe paoe' o lo y o, KoHeHppy
H a e M. oH o M .
eo aKM opao B| AoKa)ee, o E}lB AeT pa
^HeeoApe.oeoo,Ka oeA pyBy x o op Ba 'B l H e K a p M a H aM o H eTK y' yBa
oep o^a,o oa B Ae p )e^eeepa.
oHHe o^a,Aoae e ee oy,vol Ba apyeT
^ Heolop|.
epeAae Koy-To,KoMy B|AoBepe, HapyHlea|, y oH Ka)e' KoAa Mo)HoHaa.o eo
K oMaH AeB | H pe y K y B e p e A K o e H Tp py e
H a e -o
o , e o .

fr

r.u"n' peoAoue
6o nAo60A'', ttpoc.
Beco oo, ot opaa a ee Bae'
coeppe Bce pecpct Baeo coaa
, oo6o
opae x a uo-t,t6
^aaep,
Aproe.

o pe A o T a K o H e H p p o a
H a eH K H I .
o e ca t e p - p e o p a Bapa lo A o
pyo' Ho o TaK)e ao e|M peAMeToM
oepa' pa, o e eo|Hyooo
K oH e H ppo Ba , o H e K o H o B, a H M ^ o

68

a
0 xoooe
o a
H a o
0 3
a(H, o - Mo poe, a o oy yAep)a
Boe oHaHe Ha KHe' Aa)e oAa Apy oaHHo |a.
yeA MeH, o o pya HaHaeae. e e
Ha eH,Ho,
A py,K o o p t e o o eH KoHeHp p oa
eoeK'
oH
o^
y e
o K o ^ KoyH o eH aM oy Bep eHt
KoHKa
A aA aM H yH a o , o|eT Ha Boeo
^ Moo oy poaBoM ^yae^Moeo^e ay.y
e^Hy
o aooyB^eae,o TaHoMep^e.
eo.eA| y)aHo poapoB|ae papaBae,
KoAa o, Ko ^eA a Bpeee, oe, o AaAa
MHyy)e po^.
poAoB
epeo, o e, Ko poAae eToAHypa^H|X
a ae ( l a^By Ha, o oH HeKo^ Kop a y oMH a^o o e pao e coe cep op a oae^ H|X
o),
peo M eH A y
Ha eM- Tooop oHHeKaK oAH
K o H eH p a
M eo A o B o M o )eH HaB p oAa.
CeA y ep K l p a p aoal, ot oKa aTar\4
^y Hye Ae. Bt BaLJJApy oapy>e
e o, o HKoop|eXo^o ooAe oKKy^H |M c o o o Ha^ eAa:o |Be op a Ao oe
peAcaee B^a, peAB
oAep}eH|BHyeH ao o o p a ,Haeo BoaH,o6 e|xy H o Bo K '- e | o A o p eBa^ .

BHyeHe
KalpoleKo
OyeBT
ABa
A oo pKa BaM noHaAoAa poKa,Ae
^oK,
y a lx aK ea,A e a o ^ Hap e ao y a
A e ^o TH |e
o K Ha ^ a a.oaAe p oKoBAp y Hap o.
M o
o ae oe
B Apya a o^o
^oKe M ^a V|MHao
^ae
yaHa,
o
|
a}{ee
oe
6yAe aoHaKe| poHo Ha Ae pe ( Hao^oBHy,
aK ax o e), o e o e. o^ y o al o oe e
ea. KoAa po Ayae, o oH Ao e^,oH Ao>eo o6 oN4 ae oAo)Aa'oAa Apyo po Ae^ae

69

p a3
H ac oHa
a
eoxooo
o a

Mea*
o )e aoe, - oH He Ao^)eHHMaoBy. Ko yAere
peyeoy pey^ay,To oeAe.
e p e p o K o B , o o H M o y p o AH M a
yM K , o t
BBe x oeH eeH popea. oAepe, o
oe oe
Aypa o a ^ee.
a ^ a a p o a ( e K o M K a | H a
^aa, oepx oop|XaBIBae ooo ^aoK,o6to
He Aa poKaM oA^A|a),
opoe aKe|.poee
a eM, ot Be pe^ Mo^a^,
oAa oapy)aT,To y aeTo He AHa.
H eop e H o B a H e o A a A p a e po K o .K a o e
H e pe e HHoB o A o y p a M ' a H a a ^ao A H po K ' a ae Apyo' HeKo^opa e yKy B pyKe, aK^,o
oH Aoc oe.
KoA c poKo HMy oBK, o oapy}{a,HaKo^Ko
^ HooH B o p H a ^
a e H y e H e' o e yM o l{yBe^ ^ .

Kao
ye
B|Ba
oMopo)KeHe
0)Ko
e o o e , o H e K o T o p |e
H ao ^ K oo A
p B |
K BH y e H
' o ' e ^ a ^
a ^aa K aa ,
o ea oHy paa^eHHoo6e ovepo, H
)e BoHKHeo)ootytp, e^ Ao V|pKVl.
Aopoy
y o Aa. B o e p M e ,o H o Ba H H l o )e a o lv'
pH e ,Ho M e e e > e o -, n e A ^ a D .
Ca>elpaoy Aopooy, o t opaee oaTKy pay e o^eToo oHyTee oHKoeo
py. epe eo, o B|Ae^a^o pae HKoepeHo
He opaAa^,Ho B|)e^eepoep eo peet. opo.
e eo Ka BaM, oAa o ae c^KoMo.oHe, o oH Ao^)eHaBe pKa Hy,a, ol o
pe a poB a p a H e ' e e o K o H e K a.

70

3are y,ol oH Mo y^|ao oyBoBa


aa ep|. aye ee pay )e oHec eo pyK op|
oHKo6a Aa. Cope Beo oH y )e Ka)e BaM, o
pyKy ^Ho}|()e.
ooe He paaa Ba o pe, Koopy l oAHa}A|lpa^ oAHM peoABae^e xoo. e
peKoeHAy Co^oBay py' e^ To^ooa e yAe
eoxoAa A^ poeAeH ypoa, TaK Ka HeKoop|e
^A
ooeo oKp||
A^ BHyeH oy aoe.
ypo
peoAaBae^
oTaB^
Koa
Haa^'
Ha o^ y,
o^Hypopavo )AKo'Ha pte lo aHao^ot-|y
aH o ^o Bo (x ^o po op ".o aa aHe, H p lKy
opoB KaAoo TyAeHTapoBepal, ooMy o B eeHe ypoa oH 6yy pooA HayHo.^eAoae^Ky
paoy, opeAe^,Ko^Koxopoopa ap epe pA aT M H y. o aA , B eBep Aa HaA AKo,
peoAaBa^p^e 6y>yo^oKy'3ae oH poe^
eo a to po , BHy a, o, o I\4 eH
y AeHoB,.
o^oBHa^Aa(e p eBep
apT peAo^o}e^Ho
xopoopa. pe>AeeM Haa AHeBH|eaH|,oH aK)e
ya^, o o, Ko oyye e HeAopoBlM-a aaxa, Ao^)eHpay )e Kaa ey o o.
Ho, ya|Ba,
Ae MHyy peoAaBae^I\4op^
o ap}oxopoop eoo eo. o HeMHoo Ha.
^oH^y,otoKaa,o )AoaoAye H)e
n6alooo, KoopyoH Ha^e^
Ha aAH eHKy
oH
o,
oA
oopl
^^l.
Aep}a^
^y,
.
cV|^|^
p e^ H oep e HaAaMHy p eoAaBae^
po ^:
- aax eoo oo-yAa )e ^Ho,a e?
Ha x
Heoo yAeHToB aKBa^IA,
oB^oB|.
^ax
pa}eHeeo ToHo|.
B o oeH oAH^o y^a,Ble^epeA Ae^a^
xopo ^ooK - e oaa^aa oAa.
epeH|noKa|B,KaK
M|ooB|oAAa.
^eKo
. o Xop oa
H eepH o M y A a)e HeaBHoyBl.|y eH
Ho

7L

pa3fl
HacoHa
]4a
pxoooe
coa

Meac*
Hoo o BHyeH:aK e' KaK M|o)eM co^oBaTeo'
ol coAa ept(apoMaD,M|MoeM oAaBa p.
H|e oH|e^^]o.
oHoe a>Aoyceo popaMl
Byee
^e)
e|x pyooA o^o}|(e^Hoo
MoBa ex
M | ^ e .
l_

llol'l,tBe'
a'{
Bn cocot colAaBa
'(aK o era''tBIe
AA'og|1|4. IIp

']eaBl]'e
A'1'A|1 a
6oee
Aecet, aK
o co 't o'] a xoA c B '<aK
c o co 't'|'1'] a p ,G']'| .

Bo eoople oo|, oMo Koop|x | o)e


o^oa BHyeHe, ot y^ylT, }oMoHo,Aa)
e H B ay ) H .

HapoeHeM
KaypaBT
H e o opoe Bp e M H a a A , o p e o A H oo M H o M o x
oe oy Maa flyaa, eHa apa poAert
KHoaKpa |aa^ao}e^HepH yacTe B Mox
p }oK a. Ae a p , K o o p l a la (H aB Bi|'|
[ l, KoopoM e^oeKeAa peapyeoAaKoo' HeR
o o o o' K o ^ K oB p e M e H y H e o e Ha pe eH e K o ^|.
Ko AocyHo a^epaB' xopoo oMH o loy' ooy tll(l
aKpa la aoo 6a o^Kyoe ecnooolt,r
peapoa Hae, eM peAopeAe^eHH|M
ooo.
)

BaM . Bt o r .tn

e
p

p
o

Be
A
y

o
T
A
yaoa He' a y KHy.
Boe KapaHAa[U Ae a o^. Kax<At pa, ()|^'|
| Ae ABa ^oa uyK'yKn' Aa)AIyKHe KpaHAatl|ll
o o^y.Aaae opepyeM. uTyK,yD (B Aoll t.rlt
Aax(A|yHy KapaHAaoM o oy).
eep xoy,ot|AyMa^o o^HeHoMcee. B| tr.
e Aya o CBE KaK o ^oe, oopoe e H pa}llln

72

peAacee eoaoeeee eo,


^,ee
^ye,
epa]oCBoM. ovyyerap o^Ha,
ao^HeHHoe
nyco^Heo^ea. Kax<Apa, oAa yaee apaHAauJoN4
no co^KaKMoHope peAae
ee p
oeCB.
ny,yu.CB.
yo.CBE.
-Ty,
peAo>e,
KoAat 6yeeac^eAyeHeKo^Ko
Alpa' KoAaB Ae(yK,yK),Ayaeo o^eoM
pa, KoAa
. (Bl e aK Ae^a^cea,epo?)Ka>At
Hoa yKHya.
l 6yy a ^oa (yK, yD'| Ao^)H|
PtAaoM oAyao CBT., 1yl. B Aeo, o eM
t.|AooBopc?E t He Ae^aeeo arAlpa, KoAa
opaK Haa^ypaAe^
.I^e^ (yK' yD' | Ao^)H|
l ta e Hoa.
.Ty,yo.CB.
Bo.
Bt o yAeT(y, yo cepeAHe peA^oe' V|^||
nyK,
yAe
pa
yKD
o)e.
Ka<At
oee
Bl
loxo,
T}Kl C CoAH t CBOM.

He
Tep opacopoac, o||o|a^c
o CBET' KoAacye KapaHAaoMo oy.Ho Aeo
. o | oe He Mo(ee oo Ae^a. Bl oe e

CBT aeooHa,oAa
pooel
TK,
Teep,KaKo^Ko|y^||'lJe
cyKKpaHAaa.

ll 6yAeTe AyMa o CBE. oe He Ao^)eH Hya


CBT aH A^a oyKBaHeMKapa.
o o^HeHt
. aM HaoHaeeee o o. oTy,yn. 3ae,

B|xy^
aeoa?o.
lp CBET oea^Ho
e AyMao o, poo yae., 1yl. Bl o-

CBET!opoye
Hoa.Bo Ae!
^o co^Heo

}t

rrr Mo)Ho o^oaHyUJeHe(yK, yD.(B y.

0l?) KoAa a y^e^oxaooAa I4^I4


Bac K^oeHa.

poo BoMe apaHAa ABaA| oye o


lpc aM ^aaHeMeA^eHoxHe o^HeHoe
. Ptae' Ha^a)Aae M oo^e Hapo-

Me a *

coa
epxoooe
a0a3
laoa

eH aHoB
K oy )e o, eyoo, Aee^e
o^ e a a a a ! ^ye.
Xo t Moee He pHaBaoo, Ho |y)e oAH^c
opeAe^eHH|MBHye' Koople ||ay Ba o ||/|^
Hoe Ha poe H e .H e o o p l e M l ^ H e M eH H oyH eTaTBa.
o <eaoe poXoA HeKoop|M
V| t'/|eca1ll'
t He oee ea oo, oeMy^AM
l e oAa ee
oHpBHyeHe'Aya o eM-o pHoMc pa, KoAa |
a^ ae e ?

fr

aoaap 3a',''(,Mexala caoBye']'|

BI l'o)!(ee BBBa ce6 paKec


acpoe''e oe Bpe.

tooe

opeAeea My|a,c|/|,
AA MT - e o oo.
HHooAa y B oBHoeHapoeHe.opoyeoy
aoee Ha|eaopt e )H |1,Ko^a| oy.
aee eooAooAHee apoeHe,o^yex.

KaoBa
BoX
ee

toToBIM
K lM
Heo)KaHHoTM
ya N<v|HV|
MHoB|AaMy}H x{eHH, Ha.
e ^ o pa e M e p e o A H y o y o o e o : a A
x Ae , ox o e , p a K K y e o H y eH e,x o T , K o pee
eo' oHKo He Ae^aeo ooHao. l oHoe
K eM
KoTop|eMoy pao xopoe KHre^v|
^AM'
^Me'KTo He poo coyBBye ApyM
Ho o
^AM,
yBByece6 , e^ a ooa axBa
Ae' eH,
ea ^oMa, peM Haco^Ko,o B|a6laee, Ae B|
HaXoAe'o He oMHeBa,o |aKe Mox(eeo^oBa caMoBHyeHe,olAoaI\4eae^H|x
pey^ao.
Haepeaee
t l poeoa^Hl a^eoM,
aKTepoM,yeH|M^
eeo
yexo oi
^o6
74

oa, Ba ye - poo BepHyeKaAo,oe


Co e, oop l op a BaM Aa, HaAo
A o
^eH |.
pMeHa a*<AooAeoyeHKe.
o o o o 6 o o^ oBaaMoBHy eHe,ol
yBe^a at Aoc yexa. Ho oo, oopt
yAe^y MHoXyneH|xAe, - BHyJeHe,Koopoe no3Bo^e peABape^Hoep|<o6e'
peape^oeepe)BaHecaIt- o He oBeM
o )e aMoe, o eaHe' Meae - aa, pvt.He
e^aeoo a Aee^Hoe.peAape^Hoe epe)Ba.
He - Aea^HoepeA-ooHaeot,eo oH|X HeaBH|xaeKToB,6e "peAapoB?Hl^peAape^Hoo
po e po BaH a e o ) e^ aH.

fr

oce
c"*o"' cexa BIAa,|lxc

oeBAe']. o e t |loleH
c o c p eAoo |1 c '1 c o B e p ''' c a o B'| e e :
B Aea^ ct'IoAe^poBa nepu
cau'{,, olt, ero o)l1Aa'
u IIoAooB'4c B oh|.

Hae paaeHaeo e^a oHaH' KaK oaHo


o ooo ^ae.
Teep oApoo,Bo ex AeTa^x,paMopepeAy aeo
peAapTe^Hooepe}BaH.e ApyyaTByx
e Ae- ea oH He MoyTBAeBa' aK o B|Mo)e.
e ^AeHa Hxo^Ko,Ko^oo)e^aee.o a oopT
atxopoax? o t Mo)eeKaaT
a o x ^H|X
B| ea, oeH x, Kaa'
Moee
o x oole?
^
ao oAxoAK yaMoe oaa oee el?
opoye Ae^aTa, ol ToT MoMeH a^ A^ Ba
)B|M'a. ol To KaK l oo pea^Ho.Teep
o o ^ eeH e paBop aBaB Hao e p ee. oBo ^ eBe y A e eop o o,MeHHoTaK' KaK o
ye poxoAB pea^Ho.

o3a
epxooo
Ha
Haoa
0aB

M e *

peooM,o peAape^Ho
epeBaee aMeH.
t yAeeAoaoHoyooo^eeH| cya,o B|
oee, o Bopo yy p6e^Hooo }e a, Ka
Ha peA|Ayxeax peoAaaTe. Bt BLAN4,
o e
e^|e6o opoo, Koop|e peoAaae^ oAepKa^
Ha
Bt o t aa: n Ao>et a, o oH
^ex.
oaeo
aAa opo Ha Ty eMy - o e ao o6o
aMeeC.
oAaAt, HeKo^o
HaaA' o^e |y^e Aa^e
Beae o MHe oAoUJe^yAeH,
ot paKaa MHe, o, o
eo MHe H , o M A ^ o M o o to a B epy o epeA
eHHooy ay, o oH peAape^Hoepe}^e aM|e
Ba)H|eopo|Boeo lycKHooKaMeHa.
Boo.to, | paeTe BeAyy po^ B ee' peape^Hoepe}a pa6oy, |Mo)ee oH,KaKe eT
^AB)eHeMoy paeAa^o'oopl Hae l 6l
ep|M HeHH|.Bt o>eeoAooK oy, o Ko.
o poy Bo pe^Ky, oaAa,KaK | o)ee
a ae^HypeaKB eHap.Bt oee Ae^a
peA^o)eHpeepy' oKo^KyB|ye B^e^yex o
^ e pe A ap e ^ H o M
e p e ( Ba H .
Cope, ooplooe aAaa oo o opoH
o pe op H l o p e H o a H , e e o po H o e pe M y o. o a e e p |e p H a K e o t o o o eA e
oepHKa. o yye,KaK eo e^oatl4ooo aAapye
K ca, ype^ yAa, Ae y Heo ye oe Beo
a co | p | Hpoa y a A o o eA t.
Byaa, Koopy oa^ o opo ^ae,ooeo
Ba )+(H-a o a o M o a e a A o c M a K M y ao e '
o^HopaKp|o oea.He epe, o ye eeHe ecepoe ot,Koop|eoAHM
ep|x pe a^pMeHBya^a'peHpy o
epeHcBoaHoo pea. oAH aepaHKoec
oo6 Bo peM cp, o, axoA paAea^
poco KoMaHA|'o oapya^ poo ooH ^y
oo oHeHpa.C^ a aeax aKpl|M^aaM,

o o paa |a^A B) eHp y K e^ a' HoaM p oa^


peMl opa6ala^ea^H|e
Ko^)eHo
^Ay,
. a oH peAape^Hoepea py' oopa Ao^)|(H
ta o.o Haa' oAo6a pee |ae Me(Ay
oo oopa>aeMoe pea^Hoe.
a-KoA K, A|)HK'He Mo oAoo a(Ho.
t\4yopeBHoBaH -a pa|' ooMy' Ae)a HeoA}Ho
p eep oa^Boe B|y ^ eHe.
K
o e^ ,o H M |^eHHo
oAol
oKHy^oe^epe HeepoHo KopoKoe peM,
y
ae
y
(e
p Ha^
o o o peH o Ba.B op e oH
e o H ae o eA. o e oH p aKa a^ ,o B oe o.
e BpeM peHpoa^.
Ha|/||
*

""n*a
- Blca ce pa3B'1
caoBl|e']'].
B!e']u
oea^a
Ko e c oe c llotgoBa '] e B'r 3a A 3a '1
pa'I poB'I co3a'4 llp'|oc'I
']a
noc e aacuec pea.

Be pocc e^oa^e Bacl Aeee po.


o A ^ H o o peM eH ,o ^ AHa aHy ep eA eM' aK
oAHTee. ao aAaBa^ opooM' o poxoA^oB eo
Ha o op o p eop ep o.
o H aH , H e aK A aBHooH oBeT^
o aa: "B Aee^Ho HKoAaHe |aoAH
a y, o a H a a^aHe o AaM y e o HaHop a oo,
a oAxoy K aHe, BepAo epy p oe pyKaM oAH a aH y |o KoaA ooou.
Too a e, a a ao' Bl Mo}ee peABape^Ho
epe( e opol, Koople yAy paBa y a }o
npee a pa6oy, oAoo
peM o6eeAoaH 1pv1
ya M ,K o o p leHae oKa a^ l A Ba o^ HoHe0 A aH H o .
Bl o t peA ap e^ Hoep e AaHe' p o8 e p H y a y Me^ oy p a Aea,o
coAaT pHy,yAo6Hyoaoy.

77

Ma*

ABAlt|GTA

peape^Hoeepe}{aHeoye HepyAHo,Ho
BaM pAe opaoac Bo BHyeH o^|/ev|
HyeH. c a oHaa^ye ye o o^ya, peKo.
MeHAy aM epeay ^ayBo opo pa oo e
pl' MeoAK pe|!||.
o eo
BHyee... Ho He yAB^}o,
e^ B|ev
oAAaAec.^tlJ

o
pac
Hac oAa e oaa, M|oaaec caM.
ee

I
I

oe (Hoepao - M. o co )Ke pea^e,


K aK p K ^ eH peeKxoo a op e o. Ho, e e
eHee, o , oKpy Koopoo oppoa^ y^, o
Ae^aeeo oaH|.
e eAa oHMa^o. Ha aMoM Ae^e B eeHe AeTHaAa
BK^oxo Ha oH (Hoepaco
^e
co oHep| e^eoHH|eB|cy^eH' eeHe
oo peMeH a|^HoTpoBa^n
o^ee pAa |y eH a^o ||Ba
e^oe. Ho epe Heo^o
^e o, o poxoA^o
oa^yotco,a aeM Ke
Ha
a o M A e^eBo pe ^ eH'Koop oee Ha |BaHo o.
AeceHo BoHKa^oocoHepaa? Aa, o o
^
eo B||ao? Aee^Ho TpaH eoxoA, otAo^
pey^ao,o oop|xoBop
oepl?
yBepAeHe
pHaA^eAoKopyy
o oyve^Hoe
KpoA(epy'oAHoy BeAyxeAoB-eAoaee
nHoa:
Hoep
Hae,
o
oo
HopyeT).
To
ee
"MyApt
oA yaoAe)A|o^ooKopo^- Hopye|e
Heo^Ho
yerAaHoepo,To Hoe
pa eBe^Ho
yeye, oKo^KyHe )e^a^poa |oB y, ot
x H e co ^A ypaK aM .
a o e ^ eAoHe, H, o, KaK Be l,
( H o eK paH ooaTa p y e Ha p ea^ Hot\4
a e.
Haate pHK opa>aAe,BaAaBx pa
|
H aaA . aal Haxap o^ oah,' t|
^ v tap aal o, at eHe, ot
e t ,p^e

79

a0a3B
Haoa
oxooo
o

MeaBo B ocoHe, oAoHoe paHy' B pe )pe|Ky^a


y a a B l ^ e a ^ e o y p o M o BH lx H o e cK x paHc o .
Bo peMeHa CpeAeeo pa| a^ Hae^Ho
eHee oy^pH|M'KoAa ^a pe^' o oH ^
cBAee^coKo^AoBcBa' Haa^a HoepoBHa
ope. Too KoHe 1700-x oAoB ap pa pa
Ao Meep opoA^ Bepy B pa|, KoopIeKopo a^
eHl aK Ho.
Ceo Mecepa a c epa^aM,aM oH Ho^paeae e^Ko|eoAe(A|'^y'pKe' |BaeyKpaeH. o l epBoK^H|M
oyMeHoM,Ho o^oao
aAaH,ot a^eKaotxAe B o ce, KoHe
KoHo oAa^ y^aoo ce. Ka 6oHo
^AepoB
Ha
Ky^a'oH o^oa^B Box Hepeax a^oyeHHoe
o MoMeH ^eHe- MaHe - |cpo^opy Heo
e^Ky}oeop'
Meep eAa |ya^co ao aoo. o yep>^|B^ Ha AopoBe e^oeeKoo
Aa^' o MaHTl-|le
e^a o oo )e^eo ao | eo oeo
c^a e^
^|o ox(eypa^M MaHH|M
o oe. B o pe Ka eo ae|Ae^B HaaHeo pyoaAe, o Maxa^aoo,^ Ha (MaHHIe
)KAoD
e^eotx.epe Heo^KoMHyeo aeHl
HaHa^pc, nopo oeH ^Ho, peo BcKpKa,
oa He Haya^(KpD.3ae o o6a.
o>e,ocKo^y
ep^ Ho, MHoe ae|
^A
Aee^oa^,o
oH |a^oo oeAoe o^ e e
e H e . Mecepa paHec^eo yeHe o e poe. KoAa
paye pa ap>eHaa^ep MHox aeHToB
-a oa, paya Kopo^eKa KoM poe^a
pa^eAoae.eA>apa l oAHtvl
yeH|x,HaHaeH|x paB^eHeKoM'oopa aK^^a'o pK
ecepa 6t poo pey^ao(oopa)eD.oaao,
o lo 6ee oH|Ma^eeM.

80

Heoo
cy yeK Meepa, AeaAp eppa,
^e
oAepA^o oKpIe,aa, To yex eo oto t
^eABeM(oopa}(eH BHyeHD.
fr
I
I

"o"o" pac _ oo tl. oact ll,


oopt co'1^ )t<'13'' ca^4 Ae.

e oA Hoep ocoooa^ aecoMy B|eH eH apo M o A H o oHo aop eeHH|(HoeK


paHoMD.B 1780-x oAa K nHoTepyMapKy Ae ep
pe^ KpeHKoo Ma^Ka HaAe}Ae, o o 6a
o^oH|x
oe. Ta KaK Ma^Kt epaoeo o c^H|

H|M e 6la Aa^HpaHax, oH oHHe Me^,eo o


Heo o}Aa oe Ha peKe, ele )e| Max
a^oKo,aK o oH oo^oa^BoMo)Ho,oo^Ky
o, aao, e^a,aKpl^aa,pa^a CHy.
ep 6t yAe. o pe, vo oapy^ oBep[UeHHo
H o Bo e B^eH e.
pe^HoopoK
cyc pac pa fl>e
^e
p poAo^a^c^eAoaHe(paa HaD Aa^ oy ^eH } oH aaH e ( H o D,o p eecKoo^ oa nhy p nosn,o Haa cou.
eo oP)a}o
Koa p Haa^Boe ^eAoBae,o o o oe
eMe - |AeeHo,oH oKaa^, o ee
e|Meepa, epa^a eo oM toeeepyAo.
Ha ao Ae pAyaHo^,o, poo opo aeHa
KoHeHppoaa o ee peAMee,oH Mo Be e^oeKa ooHe Ha, Ho^Koyooo,Toe^oeK
Mo BtHexpypeyoepa e aHee.
Cea l oHMaeM,o alAe^a^o e aoe eopeABo^oyaeHe pe^Ho
ec |c
^e ac e a6oo HKaoo
HayHoooAepAeH
^|BaH.
yeBoaH Ha e^e e^oea epAao oaKBH|x
epT Be
oeK.Te e eHee eHo^oyKa^lBaH
Ha Booe, MeHHoa Bepa pBoA K oBHoy
^A
pey^ay.

81

Me a *

lao
}|
0a3
oxcocooe
co

nHonp, BoMoHo, pa^ To^(e alHy}o po^


e B aA eH e- pa a aA o e A H e ,H o - y A e^ H oo
eK B o )e pe t oapy>exopoop.
o e o o H o e p e e ^ a p e a^o y o , eH H o
opo opa>a
ooy Aa)e eoAH My^^KaTopl
M
a

|M
Bo

^
H
a
M
'

x
o
A
M K o H K o B

oyH K o B
x a^ e .M o e x ( a e p o D eH |o ep eH o H e
A o po e A e ,
ao o e o M ^ M o o a^ H o M
H Hx
Ha ey.o eapAoHHoa^vl
Koop|xoH l|Ba^
^ 'K p M epy'K aB o M H y e H e M ' a ^ ' o
^ A o y HHeAooHa
^AoKa|Ba^,
.yA)+(oH|M,
B o )e pe pH pea^Hyo,
ye^Hoc,
o<a^ |KaB e^o ya.
3a eoo AeT^e, o Mepe oo KaK poAe^K
eHeKx oyoB ao^ e oee c^o)H|M
AKoHH|'epeH|e ^eAoBae^oep^ Hepe
K Hoy.oo ABe Mpoe ot oAAep)Ba^l
Me A H o o
H e p e aK H o y - p e epa o 6 apy .
HooM
Mo}|(Hoto e TaKe pHaKBoeHHoo
A, o
Hepoa, Ka att4He pecapa^.o oAxoA o
BpeM Bopo poo ot oKaa^ Hao^KoyeH|M'
o pey^ae Haa^o poeoa^Hoe ^eAoaHe
oo ^eH.

Kao
pay
oT
paHa
B yae
H03a
B 195 5 o y p a K a M e A H K aao a o ^a
H o ep a p e a ^ H o o a eA H K o pa , o
)e Ae^a^a AepaKa MeAHKaaoa.CeoA
35 po e o Ba M e p K a H M e A H K xo eA e ,4o po eHoB Ko^ K^Heoxo^o 30 poeo yopaelx Ko^ peA^aaKyp|V|^
o oy.
^eKHoa.
oe
aK}(e HeKo^Kopoeoa^H|X

a2

o o ee Heep oHl y ex MoeHHKaM, A e6 t H o ep a ap ^ aa' Bo p ep : eAy M


co pae o px p oAeHHKoB B eo, ^ oHo 3 aA pa po aH o oae p aca) Bae x BoKp y Kp y ^ oo
o^a, po Aep(aT a py. o peye, o oH B^eA
a H M e^ MHI^ o- oKaHAp oa^ ' aeM p Iae
K H e,o A aa ao ep y |oKooHap ) eH.B AaH e y^yK o I vH a |
HaHaee oy o p t e,
H ea H o o A H y aHKotJ.Jee,
Hap ep :"o - o
ep y ! "
^ ee oAH pMep. ea peAx
o^y^e(
^e HaoMHa pe^e, pAo e A xopol.lJooAete^oe,
ee oa. B oae |JJ|ta
pto^ypaK.
- B axoAec B MaKe,- poAo^)aeo e^oBe,oe.
AHo HapaB^ee K Hy)|(H|M
ooMHaH,oople
alt.
Teep

|
Bo
p aMAa^ e,Aae. o
A aH o
t o e?
- axo>yHa oo oplo apeHe, - MoHoToHHo
oop (eHHa.- >My)H )eH,Aare Aee, o epe' oplac Bopoa. Mo o, yo!
o6ee c epB|M? Peapa? Hy. o eo
ABa pepa MoeHHKo Ae.He ceAyeoop,
^
o Be o H H e Kp e.op ae lAe, oop |e
peHHe ay>Aa.

fr

ept eoBe,oopoo t oaae


ae cl1^bee Bceo' -

IiI ca'|.

H e a o HaKo Hoe oooaa. He o


KaK e eeye, oAeeHHlepeA ^aa
|yel,HKaKpMH|x,MoHooHH|xopoa. Ha
ao Ae^eeHHo ooMy,o pKHe^zo a
paAoHHlo, oH poAo^)aoa|aBe oe
oe Ae.
CyAele Hoep|,o Koop|x oBop^paHee, - oa^H|eyAe6le HoH'Koop|e eeHe HecKo^l{x

M e a c *

i
i
I

o^ oa ^ ( H o e K e p a H ln, 06 l o ^y
H^e
opMa o e' To a^ Aee^eMnpey^eH'Ho He Mo
oH HeoxoAM|eAea^' oo a o^eAHee|pe
oAa aK}e ooa^ opoe Aee^e oe eM BoMAe^yax'aK o ' KoHeHo'Ha' Ka o^eHoloo
cBAee^oMHAeTa^pey^eH.
P a a B o , o H a , o A e ^ a ,-| H o oH e .
H o py 'He o e y e t H o H K o M o y aa
o (e aoe. Bo o Moe ^yT,oAa o Aeae e
AoaToHo oopo>o.
Apoa Aooxoa A>aeye6la aHopo.
aHa,K o Aae e o p o ^
H a a o e p o H aK M a H pa e ^ ,o opt 6 e e y a . o e o epyep ^ee,
o oa o^aHo Aeoepo aK, oa aa^ ^o.
oe eaa Hoaoo)ayeaa^a B^aM,o ^o,
K o opoeo a Ha a ^ a , l o H e e p H l M-, o H a o o e H e A e^a
a o o . e y e p A e H e l n o p o e p eH o- aK o o H o M epa
oo6e He yeBoao. t o Heo^HoHaa^aHoMep
pea^Hocyeyea t,o^a poo pa eKa
o 6 paB oc y A .
)Ke Kaop oA Hooo Bo )eHy6.
Be AByx ox Aee- AByx
e MeeB o poAy.B ye
^eT
6 l o Aoaa o , o 6 u e
to .
Ta, oAa Bepxoty H-Ax<eppaMapBa^Bopo
o o pa e H p e e H H o a y A a , po Bo A ^ pe.
o e pe H a y e H K a x o y A a p B e HH o o
A aH Bepx o Hoo yAa peoe, ol poAeoHppoBa,HaKo^Ko
H e oH l o y l Be A e H , o ^ y e H le o A H o o M .
Ta pyBoBa^ABaAaABa peopepa, peAaB^e
C - 6 - c,Hao a o ea e H o e a ,Aco eA pe,
"H - op a u A p y e M . B ^ H ep y A eBo K
o Me H Ar . p e a e p e H o B Xo A e ao o a 06paalauee aK, KaK o a l Ae^aTo oe
H o e p.o a a a a A p o a . H a e y H ee o B ^o B |pa)eHe y)i(aa.

84

Haoa
aDa3
ceDXc0oor
c03a

a oo o e,
A > K aa^a M He, o oa
^ ea^ a ee, o Bper\4
pAo c e Ae ee oTe. Aoo
oAa oHa oop^a o oM Apyo. oa o, Aeeo
BoH^aepe)ae Boeo Aea? He! C e oAa
He poxoAooAooo HeaHoo ^ya. o o^Ko
p H yA ^
A BcoHce o oeH p Ko Hay .
eo e, o o pl o ^ a^ ^MeKoe o H.
fl>ep'Ho oMHa^,aK eo pac^ay TeH oApoTKoBa
To oH
a a. o epe aHe to ao^ Koc^ H|,
H a a^ )e^oA | a. t op oc^eo oa HaaA aB X, o o H , Bo M o ) Ho,o 6 l xop oo Ae p oa
H eB H H |x
A e , o H ep Ao ep ^ l Ao oeo Mep Hoo
aa' o T
B HoBH|
- xo H aKoeHaaAeHeH oAa
^ A
H e M e^oM ea.
aM,
o eoe oAHee Kaa^ peopepaM: n^o)+(Ha
K o o pyH y ^ e Kp e , tap e, eM MHooe oo,
o o CaoM Ae^eD.Peopepl l oeo poxoA^o
^o ^eH l.

t'

o6
IIA '|t!o3ot' Bce,
^racAe^a, _ gaoe Aab.
o )'|o
poco copllpe B cBoe coaan'|
M'c^, |<oopyl<,t codpaeecb coa,
u oc^eAoBae^']o ceAe e.

oo oeXHoepoBpayAa Apao,
p aaD'oH
H o o H Be e e A yM a Tep Hax(HoeKoo
Hoppyooe, Ho eM He eee nyooeB^He,Koopoe
o H M o yTo K aa a op p oae oK^ aAee^ .
K a , pe H Ka e Hay ^ p MeHTHoeKe MeoA|A oe BloA|,ye<ae, o oH He
oBepa^ pey^eH,B Koopo oH Ha aMoM Aee
BHoH|'B peyae p cc^eAoaHa AeeKope
^),
o o p t ep e K poHoe Aa^ eHe,A|xaHe a^ BaHeKy peaK Ko),opo oAaa^o Bea^eHe,o oH
H eB H o BH |.

85

Mea*
Bo ox yAaX ooB|pHaT KaaHHoe oA Hoo
o^)e HH|M,
a aee. He|e
oy l
p H aH| H o BH | a, H o BH l
o l e t^A
a o o A y.
B o pe, l(oAaB Bepxoo yAe H-A<epoy>a o po np e H e H H o a B x o A e cyA e o o pa^eA o BaH , o e A a A |o A X o A ^ p e A a e^o paH o a o
peyHot4a^aBa^opo: Mo)l(Ho HoTpoBa
^ e pey H K y
py y Ae a K , o l o H M o ^ o e
a 6 , y6e e o a , o p a o H apy e^6l
B e e e B e o e e p a ? K o e v o , o M o )H o cA ea . p .
yBe oo e^oea |^ot A Hx o^ )+(epea^H|M
pK|tM, KaK o6eoe' H|oAH pe AeeKTop
^eAoBaeP |4N4ncap He Mo t Aoaa, o
^),
oH
A e o e H y e H e , o o po e | o ^H ^ o
^ y
. ^ a ^ o
c^ yae
' aK
o M ' o p e A ^o } ^
H epey .
M o oA a H e a M e A ^ e ^ Hoo H y o o t
H oe p.
nHooaK)e op pe B a)Ayloe ApaooxpaHeH. Bt o>eeo^yHo-Maa, pAep)B
Ho-Ae|'
oeHo-cXoaa^
Ka' Ho.Heo^oa'
Ho-epaeTa'Ho-a^^epo^oa'
Ho.xpo paKa.
B o ox< o , a t H a e ^ H t
o a o pe e o e.
A He - o ^ o a H e H o a x o epa , B H a a^e
X e a 3 y p e A , o H o a e ^ X o aH a^ a,
A eM o H p po a^ o o H e p e K H o y K ep M eH T po a^
HM
oe paKe. oAao o opo eo, KaK opyo^eK,
ooy o' o eo ^oBa,oapy<,o eo ae|Me^
pKe
ooMHaH:oAoHae^HooH B|o^H^
o }e^o)|(HIe
at pK, o pa ep, ooaa o co
e pe o ^o e XB p o ^ |x H x . o a e |H eo ^ H o
oH^V|copv1|'
oop|eaa^ M Hao^Kopea^H|M'
o o a | ^ a p e A , e o a e |.
e pe o , K o ^ K o a e H o o ^ e M H o x
o e.
^e ^ pK e
pa | ^
' oB M H o x | A o ^ ^apo ' o ^y
| AyaH H |e
B o o M H a H o x ( e o oH o eH xo o M
o o ^ a e p ^ o o M ' a K o H o A epa^ y (acH o -

86

tl

lao
a
0 a3
ceoxoooce
o
y eK o M y H a ^ . oe aKoo o |Ba Bp a ao
ye>Aae aeHa, o eep' KoAa oapy<e oHK
^V| e e yAe xopoo. oAopea, o
oe, c H||'r|
o ap^aa o oa o op ol Bp aa, e o aeo
H aM epeH H le'H o o a p aKKy e ea^ |MeHa^ H o o A o po H e oy Ao KoHa, o o Mee eo, oH
Mep | p o aKx MeKx
H e o y p H Ao^ } H|e
o o a .

aopt
Hoa
eBH0O
o Aea Meep, o Ae^a^p' o Ae^aeoy a
eHe, o Ae^aAoKopa. oee,MeAyM| xoepa.
eB|,o e oH oop? o- o He o Hoe' aK o, o
B|Hay^
Ae^a peA|Ayeae. nHo,- y6e>ee
e^oBeapHo' o |yBep}Aaee.

I|oe aa a a coto o
6e<Aeoc'1 c^eoep eAoBeKa gaBc'|
'4 ca^I]o eo pagB'4l
o oo' ac'(o^Ko

oopa<ee, c nocodoc KoepupoBac


eo co6ce']']oe )'(e^a'r''e IIoBepn.
pey^a
o e pa' pa Hayae,o oH
e op a a.
o A H eH H y e}o.o e aK^ HaHe.o^
B o eeH, Koopo t yyae Apy
M| e
^AM,
B^ e (a J H o p oBaHH|Ml
B TeeHe a)
AooA e
a e ) H . l p eae HeKoTop |
Koop |e
^ A,
Hao^oo^HlHyaa' o AoxHo^
ac' V|M| npHMaeM peA^oee.Mt oAHeMx HyeHv1,
|Bc pa, oAa oKa|ae pAoM c |1I|4v1,
yBTyeMa ee
BAoxHoBee.aoAap oMy.o M| HaHaeMyBoa
e poco aMeae^o,cpa, KoAaHaxoApAoM
aa^
H, M|Ha eAMoM ee o a. flpye
^A
H a yTo ae6 Hey AaH a,
M|He oHMae,
oe

Mea
-

rll
I

I'
I
)

:l
I

e B pe M a H a e ,A e ^ a e ^ y l ea e aH eA e e
KaK AypaK c pa, oAa HaxoApAo HM.oAoHa e ^ HoM | o A H ^ x
BH y e H '
B oeAeo eeAe M|
o^ye^oo (Hye@ l ' Ho B o H e K e H o a ^eo
o ^ y
eo a H o H MA ^
ye < e o 6 e o o o p o H a ' He ae a , eA y a
B e oa.
Boo6paee. Bo pe Mox Koepo p^aaHaAa^AaAaAopoBo^epoeA}lco He Ha
eHe,tpoopeAe^,o x yAe
|ye|M,
^yM
o^e e o o p a ^ o a ^ H |x
H a Bo M
eca. 3ae , a a
a oM, Ae ^ a e o e e H e e p o H |eBH y eH o
: H o e ,
oH MepHy,y^epeMea, oH oop py (e.
A t )
H a e e . o e A o , e t y x A e
^AM
lo oM
KyAHoeoo6paee o pyAoMoMHa^
o y e He o T e H ^ a e p a H 'o e 6 l t o o l
B o pH M o e H y e H e .o a K ) e H e M o ^l o o pa
lpyyHa eHe HeyeyTaM Ae.
Coo6o cl(oeppoa. oe HoX
|y^e
e Mo y e e p l p o o p e A e ^ K, o A o po
Bo ^ e,
Kooplx epB|Mpoy tHa eHy,eco opa ae B H M a H eH a M e H ' a K o ^ A THa ayA To p o
' ^H ye ,
aHa^pye yae ox M|^X.
Xopo
t ye t , o p H a M o e H y e e, o peA o o B
oe }HaHe
a Mo ^oax. Xo pey^a|MHoo^eTH
^eAoH
,
B aMepKaHKoypae cap,
oK aa^ ' o ^a|e
e ^ |e a e H | p eo
| a e ^ Ho e H e e K ^ o H H K| o A H e H
y)o M yBH y eH ,o
e o p a K e H e M o y l a o po aH t.
^eAoae^aK^^,
o (peBo)aoaoeHHoTBo^He
Mo)eoMeaTAolHoMyypoBHoHeHpa,
eoxooy
oo'
ol
|a
HoD.
A^
Go6eoe ).(eae. peo 15 poeHo H
e^eH^oxo oAAaTBHyeH' o^aa' o ^aBHa
pHa oo ^ae oM' o oH poo He {e^al
|pHMB^V|e
Apyoo e^oBeKaH x M|^ oeAeHe.

88

H a o a
a0 a 3
e Dx oo o
o a

eoe He coe poe


He eAye a, o o|H|
Hyee Aa)e 15 pouea, Ho o peye xpo,
M aepa, paK K Bp ee. He oIeK oAHeH
peAKo aHoTxopoM |yeM|'
^]oA
xoA|x HaAa ^ABaAa oTeHa^H|x
oop|e|^Ko He Ha eHy o Be KoHepa'
|yeM|x'
o t o 6 pa p e^ Hoe e^ oe , Koop le
yy peooAHoopHaBHyeHe' A yAy .
eKa HaoMnoo. o yy Apo}a.o oep, o
^|By
B KoMeKoMpopaHTBe,- o yy Ha^aAa.
TM Beepo oe, e o pyo pe^.

H03y
KaopoTBT
MaoBoMy
BHyeH

Bo Ko Bey, To oop^o MoeHHKax,cyAetx


Hoepa,ap^aaHax Kpee. Caoe aHoe Keo,
6aoAap Koopoy paoae BHyeHe,- o AoBepe, a ToHee, Bepa yo aopTeT.Ka oo B| Too Aoeec,
Be o^Hoeo^yae
^eKo.
B Aao ^yaeAoBepe y)oy on|y aBopey - o
yBepeHHo,epeoAa B aoy, ^eyBepy e^oBe.
oA^HHoeyax(eHe
a B lHoepa'B ooe oo
^e
n||ae
o oHoeH
oAapee, Koop|eyael
o o o M ^ eHo ep a.Mt A o Aoep e o
o pa Ha AH. oo AoKTop oeae Boeo aeHa
io|KoAAep poA oe yHae, o
^eapBa
HKaKooea. Aoop ocAye
BeHHKaMHe o|Me^
aeHTa,Ha|eoe, epe aeHaa pKv|aepe
eo, o o lpo B|Aopoee y(e oe opo ye HoB
yBoae oo.o aeTaepe HapeHHo,
MHyno^e oeAa Aoopa aeH'
eeHe HeKo^Kx
Ao oo axoABo ^aeooa,MooHa^Hoo
Hap)eH pea, paae MpHoMHe.

89

Ma
*

p a B
ia oa
a
ep xooo
o a

aKe lo paeKo pea^Ho,a eA oH ^eAoBa^


a H Ao oHa B^oAo oa^Hooopa)eH. Bo ex oaae
o H o H eH aB ,
A oH Ixc^ yaxB H y e H e
, ^ e o
^
oA
p e epa
Hao a^ ap, e ^ o H^o
-^ oA pyo o , e
o AB e p ae o t o y p e K o M p
y o e cy,a p H M ae
e pay, ooy o o BHyeHeoAep)AaeHeH e MApy x A e .
l |pe ^ a o - a o e M yo aH o o e^o BeK a
H ae o e e , H e e e y o o y e o o a^ eH a
aa^e ot; o TaKe He oApoKotAo, oopl poae Bo oAe)Ay B To^y;He ae^ e oo, oopt
aT aB ^ l a ^ y T a a p e e o p , o 6y A a p H
a H apx,oMMy H y A a e H a ^ 3 MB
. eo To o e
KyHooopaopa' oo' B Koo
ep' oo' Ko yMe^aBo^}oA
eBaT x ya)eHe. oAa Ma|
oAMaeo o
oM
KoAaoH ^eo^eAya H'BoT oAaaN4oe
Bpe M^AepoM'
HaH aBo ^ H o a .
*

ca oact eoBe'( _ o, o Aoflllc


caM
Bil,G,]' u AoBep'' Apyrx
uc'<pee Bep B o' o o ^'<,Ae
AoA)'(e pKoBoA||

|1x'
']apaBl

1970 oAa H a a ^ o ^ o a o o ep |K aK H ayHo- ^e AoB a T e ^ ya


o p a o p , o l po Bep TBo
e op o o, o H o e p a l po o po B^H e
oA He H
B H y e H , H e p e A o t o K To M y. p a
e o o p e p e A M o M p e ^ M , o K o ^ K y B^a ^ B B o | T y ^ e H ( p a H |D
B T e e H e p e o
Ao^)eHpHa B eAoaKe yBepeHHo
ABaAa
Ha e pB |^e'
x opa x . B p e y a e o H a a ^ yy M eH po x o A ^o
M Ho oo 6o, H o K o H e H o M e e H a y ^o ee e o
t pa p e e A ^ o K a a , e H T y^y aM eTo A l
yAep)aH x BHMaH'yaHaB^BaAoBep|4e c H|A|'Ii
t1p|
oo pa^otxoyo. ope oA BoaM pa^ H ey^.
Ae e Moe o BH y e H | y e \4 |e

92

) x o ax , A e^o , eo Ha aMoM Ae^ e e to,oAp aay


eTH |Mo epa e, y AB^ eHeoap y > K|Ba^o
V|,
pyK
B BoAyxe, HeoAB^aH|e
x oe. epe ABa oAa
ep e Bo Ba^ Bo ooo BHy a Hao^ Ko,
yo^ea
o H tpl pTe^'HV|a^opv|
B e^oAa}{e He Ao.
aA |a^
o a o Bo MoHoBHy eH- 6 e aex
po e B | o ^H ^
o p K, oop tp aee p eoa t
y6ooo TPHCl.

o
paoe
Ko opa t po oo, oto)^aBAoBa (ooao o M o o l y ) eop eAoMHoAeo?
^a
D
Ko o>e
Kaa,o He^eMopaKoIooHe Ao^)eH
o ^y
o o o 6o - , Bo o< o,
e oe o6 ee.
H e - p o o oAHeHBHy eH 'op eABoMKoo.
poo ap^aacpeapa oe eo ooHe ^
^a<e
Bl^eeo? e^|Ae
.| ey y
^ye
To^ooToy,To oH
opa >K|Hv1
BepT B epeBo^oee
pa Mep, - o B To oxoo? o e B oaHe, l
peaeM o a o a> Al
AeH- o eAop ooeHo
o a o aH o aBX)+ (eoB.
eo o HeB|Hoo
H e o aB ^ H o '

fr

"' BceAa IIoA'eMc


Be'4,,ocofleo
oAa, KoAa oo p'|oc
IIoAgy.
']aM(IIAaaD
Paeec, Ao e op' o'(a
'<a(ec
a pao.

K o A a o A o o e p oxoA B op aB^ eHp aBoy A,


Tep o A o ^)H ol e e MeHe. y ep e, o (Ho e 0aH D .a eHBco6 o (^ o) HoeooHaHeD
pe a, H e o )eT t Aoy eH KaeTBe AoKa aTe^ Ba
yA e. ye A e , o HaAo p eKp a^ y a, oAa oAote
o K aa M o y p B e K oy ) Ae' aK) e o^ aa,

Mea*
o HeoopIe
eoAo'o^ye|x
cBA^oAooBKV|
Aee^K yeH,oy o^Heeoaoo^oaT
A^oo, oloMoAee^oAea^.pey
pMep|.
oAa>Al
ooa^oeoyoAe^y
onpoeAee^.
MooAa)eHH
oKaa^
Aee^e
opae
aa
H.f,>epc,
Ho oHa Hao^oe^oepex(a^ao o6te' o y Hee oHK^aaHaMHe.Mo paoa a
oxo(aHa o' eM aa^pa,
KoHy)t(eHH|x
^eBUJe
p|oMHapAaco^AaBo pe\4
po|x
oH,- oAe^
Moo ot.
pyA
ee paMapa
eHAeH
KaK Ho,opaco eo MooHa^Ho
poToaAaa eM, o poxoA.
oo e paac
- Ho e
peA^aa^HKar;'x
Aeae.
oa yea,Ka e^oeKe^ aoMo yexa.oa
Ae^aoepoHaK cooao^
HoMep.Aoo
taeHeo^o
ao y,oAopeae|e
oAee
apeoa|.
B Kaop pooe pyo ya. l oxe
aoyc Ae cpa oAeMHoxpaH^e.o>e
oAe^aoya|e^Aee eoacoeeo,Ho oH He
Mo oao^ypo,o^ot
A oxe.
oA oooH e o^oona^ypo,Ho |oH^
eo
oepoHa, o peoK apey oxee.
oAao x
oyAeHeapoaocHa ApyxAee^ax.
2 1980 oa opeAo^HeH
.ap-|D
pHKoo lepe oao^oAaKpnaKape^
HeeKy6aepyaypyKaep e opo^aoAaa e, Ae HaxoApa3AeBa.KoAaKaepe coae
oe'e^oBeK,
ooaA Hee, peA^o}|(^
oaa
paeAopoy.
CpaaHe BepHy^a
Ha o^Hee
opoaoHep.
a AeHaAa
acoBytaaAeaepo.oeAo,
oa ca^a>epo
e^oeKa,ooptpeA^o)^
oaae
Aopoy.oa oec
Hoepe opaoa Kaep,
oa Mo^aAao^Kooe HeopeAe^eHoe
oae.3ae

94

a
e0 xooo
o
Haoa
0 a
oHa pKo oa^aoeoMyXyAo)HKye^oea, oopl,
oAHee, t pao eH|B eape. e
a B|H^o
y o l aAe apeoaH. o oyrAeHeoHoB|Ba^o
H e H a A o aae^ eoA Ho o,Ho Ha He aMoaAeH|xBAee^ax.
H oAo ^yae oy)Aee oAopeBaeoo e
o Aee^ 'HaxoA.
o pa^o H a H op a'o^ y eHHy
o^
UJeocoA HooM'xo cBAee^BaoBo^^
Ae^aepBleKpyH|e
Aoce pa^eAoBa.o oe
a)Ho' ooMy o ooHo^HooAoBep' Koopoe pBo A K eo x o A op ea ,op o 3 i oAo p eaeMoo
t ape Ao??u - Mo}eHeppepoBaBAee^eM
oA Hoo KaK yBep)AeHe:" oAopeaeMooAeeo 6t Kape ^aaD.
"fleeHo o l e^oeK,oopoo l Ae?o
^opyAHaeoBAee^' peMe.
MoN(e oHaa A^
o c o H pa Ho ep y :no eA o al e^ oBeK,
He a ?u Heepet^eAoae^o t Kaa BAee^He,o oHa Ae^a aoo, BAeeayAe
opyAHa HM' Aea^x o|ay HeyeBy}oy
o e^oBeK,ooptBeAa (Ha^D'
MaHy.Boe oo)+(Ho,
o eo oeA HeeeH, oAoHaeo yeA e6, o o
Ae^' aK oeA oBep^ pey^eHe.
Heoopl X po6e MoHo e>a,e^ ^eAoae^poo peKpa AyMao ee KaK o Hoepe, aAay Koopoo BoAB|lBaooHe paHa ^ o^yHa'
Meo oo ye B|o^H
y HepBepa.o.
paa6e
oH Ao^eH
KoHeHpa|/|,
y oHoBHleeoA|
oapa oooA cAee^ o Hap)Kelxpe,
aHH|x npooeA ote.K o^Kopaa6ee
Hepe.
Hay' oH Ao^)eHoMo e^oBey Ba^L,1poaT
yy eo ey. Ho o B KoeM ^yaeHe Ao^)eHBHe H
eAo oopoHe ea v1cKa>KeH'
H a p ep, o H He Ao^ ) eHoBop : nBl le Ha^
al?u Beo oo oH Ao^)eHKaa: "pyae,
Ke ByK l le?o

95

Me a
c "

ABAGEMA

Ha Aa t M o M e H Bo M o x o y A papa H aBeA a
xoAe pa.
peeeH|o|o^oaHoKaK^t4K
^eAoaH.Bepxote yA ex eAyx paH oaHoB^'
ao oAa"C B AoBooMo anHopoBaHH|e
^A
Koop|xoH o^eAB
Ha HHo
HaH ^aHav1|D'
HacaBa.
aoo o^ae oAHM lyAp|MyAe,oTop oAeM oBo^
Ha)A|aa^: " opee ooo<yo BHoH|x,
oyAoAHoo HeBHHoo,.

eoeeGa
p1,|p0a
ee 0paHeH}|
Bce a Ao|<l1l
tocoaHHa aJ
yBHl peAaB^e.
eppa Pacce. poe oco

B aaee^eoHHo
apepl Ma o,oopleoAH BeAe n60 yu,oAa^ee a oy, HaBaBeMuHoo
e op oHoooA o 3o p ,pe ya H e^ ep Hoo
eeAa. o pa Hepy o^eKAee^e p
A e , | I a xoooeelep e, ep eA o
6e o aA o o A x He ^ op H|MBop oa.
oea, o }epB|uHoooAo3ooaoHMa.
o' Ho xoH oAaoBa^Ko^oAypo H ee Ao Haa^a
^
oy. o o^oBa^oHKe, o yoo e|e eoAl.
peAe Beo, oc Ae^a^a, ol o e^ Ha o, To
I^Ae^o
ap|M Ko^H|My^oM oAHM oA^oKoHoM.
ooplpap^c,opay oBepHoA^ Ma.Ca y
o e e a^o H o eH (p eeo - el,p e o
o^eopoo ypy ye^. Heoo paMep oo
ya Ao6a^^oyeHe eKoo - a ooy co^oeoo epaoo - opaeHoT.
Ho peaM AooAoM 6t poo aa oA|,oaetHa y oBepXHoA^ |Ma HeKo^xAax
o o. o to aMoe MoHoe opye oa, ocKo^Ky
aeepe>t
(e o - aKaH o oKaa Ha
no^y,-a eo oH ^ oa yay aa ^aax pee
eyK^}o)ML/|,
KaK a. B peyae, o BpeM a o
o ooAo KpoMa o, KaK eMy a6aopayAT,o

97

Mea
*

laoa
t4a
Da3
eoxoooc
oa

oe He Mo oyToa e6 Hao^Kore o6oAl


H e ope A e H H |M .
H e po o c H ^ o a , o K a a^ o o C M it ypa ^a ;B |- M a ^ e H e a t pee o . o y
HaaAa' B| x(e Ao^H|ooHHo HaxoA ooH
oooo t o.
Ka>At Ha ooHHooae
a oM ypoB.
^AM
e eoeo o y HKa.M oBepLae
eccoeH|e
y e p)Ae H K o a H A l .M l ^ | Meo e |eK o M eH .
ap' v1,Kor^a |aHoM MaepaM oo eooo
|a' | MoeM peAaa e-o oeAeHe, opo Aa>e
pe)KAe,eM a e^oBeKpee K HeMy,_ ooeBeHo
oAooBK HeMy.

l;
i
l lr

fr

lr

ti
li

ti
ri

'r'

u"no".ec'Q IIp',poAa

c*o,t

'4ee
ececBerc opae,
yvae x
gaa<a'|Ba,c
oro,
o6
o'
Ae
AA
Bog^4o),|oc Baleo cogl]a'' ']aaec
eogaoe.

Hapep, B|o}eeB|o^H
p, ootoy, vo
Ae a o , p o o o t l x6o o a K apaH A a a.
Bc pa, KoAa e^oeK, y Koopoo t 6epee Hep
^ poo paoapaee' oBop Ba ay.o pa,
apalae o.o ooe. o e oaeo Ao^Ho
t o-oMeee aoe-ooHoeHe K oMy,o e^oe
oBop'- B|ro)KeeHaaHeo^opa ^oo"^oHo.o
t l H Haa^,a Ao^a t pao epo,
oAaBa ea^eHe'o B|oABe^o HeKooD|M
aMeaHMe^oeKaBeo B Heo^KX
C^oBaX.ae Hoa opae
H Ma e ^ H l A H a o o p e o .
o Aoto BlBaHeKoop|e,He Ao KoHa oppoaH | e ' o po | e o o H a H : o B o p A K o o o ? A o .
x<el oee pa? oa e He o oM' o oop,
Ho o o, KaK y' ^ o o, a oAe? oa ppae
K Mo ^e? Beo a HeKo^oMHy e^oe oe t

98

Hao^KoayaH, o o^He Mo(e Haa ya 6e


|^Ae
o AypaKoM.
H a a o A e^e ee p e p Ha^ aMo aa^ eoe
npaK K , o eo ae|HaHa^ p oa Ha eo
ooe KapaAae. o o KpaKo a|BaHe e}oe
HaKoo oHo|.!eHK aeHy pMeaH^|o' o a.
eH K aa^,H o o HaH aea a p ea co Aaa^ a
ea^eHe, o 6oe yepx(AeHe aeHa, Koopoe oH
y a oA e^a^ M o eH ac,Mee op oHoe aee. o
o p e ce ac aHa^ KA o aA aeHa,Ae a
eo Aec He^aAa.
Aea, alepo poaa epaa ece, e ooHoc (aTl
yM|.Uy
eo Apya, oopl po^
^Ae,
eo:
- Bl AeBe^Ho
o)eeaaT oo-oAyMao^Ko
o, o a yo?
Mea ooBHooBe^.
- He, - Kaa^ oH, - He Moy Ae^aoo... oAao
Mt<ooeH ae^f|o e^oBeKa' ae aco Mt<Ho
?Ha o HaBepKa' o MeHHo oH AMae ^ BcBe,
a aKe oHMa, o oH ce^ae B c^eoe, o AoaoHo poo, o^Ko
He Ha oo. Koeo, Hy)Ho
^A
npeAape^HoopaKKoa.
B o ^ae M|opae o^eAoapMepy Aeaa
oeH BHae^Ho
oyaApy Apya - a a,(eHeoope
N4a^oete
y Haeo oHaH Haeo ea. l
yMo^KoHeo^o |ee, Koope M eAeM Apy
Apyo a>AlAeH,He oop H ^oa' t ye y,
a co^oa pK, otHe o^KoyAp ^yae
pye HaKoM|x,Ho y^yo oly )H'
Ho aaa oBo^ee pa B pax a HaAe)AI,
e^ | C Heepee )Aee Ka oHKx e eH
y o e :o A H o poAHaep o - oHeHe,ABa p .
no A H M aH po - y A^ eHe,
oe p o oy eH|- HeAoep e.

99

Mec*
a e, KaK ycHa KoMyHa- o eo 6oee, e
poo o^oaHe^o, Hea)H|ayt,oH poMKo
o^oa, - aM )e opao eoecl t - o eo
6oee, e poco o^eAoetepeBoA pAa (eoB.
Aa oAoo ^ Ayx Hx He Aa BaM oBe ' epoHo'
p e Ae o o |M a ^ e H .

f,

(e A|1l ga,"'o
"*."Bo
'r'epeae
B o'] )(ecenel]'l, o
'|
e'< a o^oBe eAoBeI<a'
o6l opeAe poBel]
eo nheea.

aaA oAoa oa y He o^a MHe


Hecoo
^e
HeKo^Kx|
Ao^^apo.e pa^K cee et
-op poAep, A^ tt4eo ta oe Ba}Ha
Bcpea. o cepeap pooA^eH B al oo o,
ao oAa-6oAe^, B HeM o He lo ee. B AaHa o|eH'
e KoHe0Ha|a opoMH|M'lpoAHT|M
o^o Ae^ poAep. 3a eo o c^ea o Heo epe
opoMe oKHa o o^a Ao oo^a MoHo 6to Ae epKa opoH }oee o^yAeHoeo^He.o a, no)a^
MHe pyKy l4 Kaa^ Ha cy^ epeA eo o^o. Me ae
pxoA^oaApa o^oy,ol yBAe a o^oeo
^o.
o ept paTBop^ eH.
Ml Aol t o6yA opo o^aI, e)Ay eN4,o
o MHe peA^aa^, eM, o oe^o^y,t aeHa paH. oAa epeoop t y)e o^o paape,
a^o oeAHo, o oH AoMHpye.BeaHo oH^,oey
o^eKa^o
o poxoA.Coe, pKo eee He
HaHe oAo.
o^eKae ^o,
NteHa )e, aK p eT
^aI
peM Aopoa' t oeeF
peaeoo pecy^eo
B o^o)eHeo6opoeo, pa^e Hae o^o)e
popae - oH Bola^HaAo o .a KpeoHo
eH|oeo o^a- Hae^oy^Ba^oe.

100

pa}t!r
HacOa
Ha
eDxoooe
co3a
- poe N4eH,Ho y MeHaTeK^Ho,
oo,_
^ye
aa^ ey, epe>ooAoA oy eo opoH|o Heo.
oepy, ot Ba
Hey o oHy,
^o
Kaa^: - o>aya,poAo^>ae.
ol pyK Ha pyA - oAa^ coeylo peoc )t(a^yl, o| oaa co pee^Ho.
eA a a Hy ^ . ae, o oH Haa^p oo.
o aa epe ey ^ c Moeo
Ha o^ a eo o.
^ a - a oe H|,
BeH H |epy . Teep o^ He, ee
o^e^^oeo.
Ml pe opo KoMpooM- e HaMHoox<eoe
xoAo apaaeo e oHo paepe o yl,
H)e Koopo pe He yKa ee aAo^o Ao o pe. e o poa eo oeAHleeoecle
cooe - c|4^
eo pyKooa,pox^aAy eo o^oe,eo
Ho HepyHoeo^o)eHe,- o ooo e pyMMy.
^Hy

ye
HaaeHl
BeMaepeccoeooyKa- |MluJ^e.
lAeepa Apypa Koa Ao eplo Xo. B pa.
ae oyaHo^eHe
AHoD
oc B^|,
KaKxopoo oAea
(o^HoaHHo
x(eHH
o^A|a^a
Ha HaoKHa' o pe
aK ee e^ooKaa^o
aA epeA,a a^|
eooo
epepaKHoepaoK.Beao, AoMoa,po.
caeoB oAy' oHa oe^aepe Aopoy' Kope M|
y^|a^
peyK oHa.
o Ae pHaK pae,- cKaa^Xo,6poca
apey oo'- KoeaeHapoyapeceAaoHaaeepAeHeAea.oa xoe^al oyvoe,o He yepeHa,o
e opoe 6ye^Ko
^ox(|M
^l.!He
HM|M
A^
yAepaHy.
oyrAe. e )e Aa)e Ae |Mo>t(e
KoAaeHaepeHooeay>o,
oHaHeoe6e
! oe pee, oltpaK- oopatpooA

101

Hacoa
Ha
0a3
eooooe
oa

MacBoHa' 3Ae e M|MoI(eM Ae^a|oA,o o - Ae^a


^6ole, Ho o AeyKa He o^oepAa, cKo^KooaAaeHa
oopeH l l.

B 00Be
0y eoea
Ka"0a),
aK |aN4
opoe Aopooae a y^, o Bpe\4
o6l
a
Heo
a,
6yAee Ae Ha Apyo y^eHapo
N4a^eKx
ey
e|pe
Ko^eHo copaa^.oae
ya ^ apoHa paMepo p Ha .
^Ta.Kapo
o axoe, Aae x ey - yc HMae^Hox y.
^AaMpee
3aepe KapoK oA BHMae^H|M
l/|
}l
6oo
H Ao^^ap.
a
oAo
apye
Aopooa
Kapo
Bepe
opoouy.

fr

o p''BeAeBac
"'" aflloAaet.
K I|oAA'1o|1 3''a '4'o eoeeco

lt p'J poAt.

yaHoBpetapep Me)Aya.
Teep l Ao^)H|
oA
^aaM pyKaMAopooa.A oo Bo^l-|e
6oooAHo eoa oAya' A 6oeApaaHo co^Hel o^6t ta ee Ayx Ao6pooe,
Koop|e yy ep<a o^oee e(Ay BaM v| lpat
pe^e' oo e Ao^Hot oAo ^Ko IoKo,ol
ea aM Ae o Aopoo^a'
Teep a)e:
- oy, ol l KoHeHppoa^ca oAo Be,
oopylo l 6oe Beo xoe^ 6 e, - ao, oopy
Mo)Ho y a AeH. Kao oAH peAe | xoe t
e? He oeae, poo oAyae o o. peAae
eo ee Ho, o ex oApoHo.
eyHA, ot
Aae 6paoy pe^Ae.HaAa
o^eAoaaJ HpyKM.3ae oe:
- Mt ea popM, o e AeH, Ha Koop|eB|
Mo}eeKy peAa^eeac aM peAe' eoAH

LO2

eepo yyy a. AeHo6paae KapToo ao


ecv He coy ooHa
Ao^^apa, AeH yy BaLJJ|M|,
ee, KoAa yAee Ha Hee Mope. xoy, ot epeacoa^ Kap| pao^o) o opAKe, ao a
o^KooHpaB.
KoAa apl yy epeaoat, oe, o opAoK
ap oe eH He^.E l oAopeaee, o lpa.
tpe yAeoeHHa,aFiaeaAae,o
a HpyKapaHpoaHHoB|o^H^.
eep Kae:
paMopeepy apy. po.
- oya,HMae^Ho
Ao>aeMope Ha Hee. Teep oMope Ha eH.
Cae ey, vot o ypa y epByKapy BH o^ye Mpo3poaoo^oA|
eTlpexap.o x(e aoe
poAeae ax<Aoapo. Boo<o,| opoe, ot
o6pooe Ho oMope^ Ha oAHy.Ae y(e o^oeH|x
H Kap, a ae cpo oMope^aM ^aa.
Haoe, oKHeHa y^e oe: "Kapa o HaKo
Ao^^apa- pe, Ha Koopy}ol oMopga,' ( epa,
opa ^ eepa.)
Ae, o
eAeoyA^eHo Mt^,
o Mo
po Ta x M^A
|^., oHeHo,o 6 l p a. eo o
- a eep | - Ae^a^., ec 6t eoo 6oee
oH|,M||c^yaeoecy}oKoMMyHKa}o,
oopa
paaa^a Ha o oM, o lo B Ml^xy Aopooa.
K - paK Aopoo^a. BoAt paoop o peA.
a^eHe6e peAea, Kooptt xoe t oe eo
Me,e 6 e^AoaoHoAeHe,- He ya oo,
o MeoA pAa peaoeHoo eooapove
epe>oHaaHH|M
ao Ao^^apa.A Aopoo^aoa
ao opoa K ee e eo )H, Koop|eApy
paay^c eo oopa<e,epe eo oopareHe, oeo ee.
ooy opooe caa^a Mop H oAHy pex ny|ap, a aeM a B ^aa,|oMee eoo paep
eo paKo. KoAa oH pa^Ho^AHa apy Ao^^apo|
aKoM' |yBAe HeKoopoe ye^eHepaMepa paKo _

10

M a oH papT, KoAa oH yAe \4opeHa Kapy o HaKoM


Ao^^apa,Ho | He eTeToo, oKo^KyoH yAe ^Ae
BH, eo pa yy pp||
BeaM. KoAa oH oAHae
o^oBy Mop BaM B ^aa, epx Be - ooptAo^x(eH
t e oee pKM, eoxoAoA^ oo, o||Mo^
B Ae e o p a K ,- M o t a paK a H a M H o .
e H e Me H M 'H o A a ) K e o y e H eH epa epo o Bo p T
BaM, To o l oe. KoAa o oApo K Bey, oH
H oB a aH y o .

f,;

neau e^oBe'G *aB''c|,' o ceeu


eo BcB'1eA'Ioc'4' c t yAee
Iloc^eAoBae^' _ t oaeo
cllpoBopee e^oBea a pea'<'1'<,,
a 3a, yaaee o e Bce, o eoxoAo.

e e e p o X o A p a o e eH , aB o
o HABAyao
yBBe^Ho
e^oBeKa.Ho oe eHeHe Mo}e6l xopotv1
||1^Kaopo.
E | He yBepe|
o HoT e ^ Hp
o o e H o o p H a K a, o po eA o po o .
a, otoH BHoBocMope^a aoee oAope^H|e
A^
B a K ap o K .
Bo Aa oea, KoTople^eAyeMe B Ay.
poAo>eoApe^HaMo HaKa Ao^^apaB e
MHy|,
oA Aopoo^epaMapaeTKa)Ay Kapoy.
ooe ey pa^Hopa^A|aKa)Ay apoKy
e e e B e o H e K o ^ K e y H A , o l |M o ^ a A a
a e o pa K a y ^ o M o M e H 'K o A ao H H a H a pa p. eooptxAe o oK^KAoo^Hopa.
po o o H a y H o e ^ e A o B a H e B^eH pa peH
paK oB ' o o | ^ oo e H e p eH leBo o H o . c^eAo aTe^ o6ap ^,o, KoAa |yeN4
| oa | a^
o t t e o o p a e a e , ,a V|
H e M o o .
.K o A a
Ha^ H|xp e A e o , p a M e p p a o H e ^p
eH
^
oa| a^ o o p e K c y a ^ o o pao , a o To p |
t oa a | p e A T a BV | e ^
p o Bo o ^o H o o o ^a,

LO4

apa
oa
Haoa
epxoooe
pa K H a e^Hoy e^ a^ .B cey p a , oAa
p ^ e aelA
| ax o e yH a, aHep eoBaH
^
a, | Mo^
e^o e 6o ee x oHo|.eHx
6l yv pa oo e^ oeKa Ae^ aAa^ eKo Ay e
lo A |.
p oKB Kap | Ha, o p aK Moy
po ec o H a^H|e
KoAa po|AaAa(e poKo aIM (oKepH|M
^oMD.
p
ap
eHe
y Boeo

p
aK
B

Ap aaHo
e o a
poHa o o^y,oH epeo oAyae, a e poc
^
eMy ap|. pa oa}o Ma^eHK,a poBHK
e He MeHee poAo^(aeoAHMacaK' o' opee eo'
o 6e.
Booe poAaB|AopoToapo ao ye aAa
a ^aa^eHa,olyAe,oAa oH AoaoHoy^eeH
peA^aaeM|oapoM' pHy apoc oeH Ioylo
ey' CeoAtllHepoAa|o t MHooyoyy ox BoToH|xo^^e.

e0BeKa
Kaopee
0pyKoo)Ka
KoAa o)MapyKy e^oeK, Aea o a HTyaMoM, o Ma flya Kaa^ oAHaA|,o o HaoMHae
ey AopKy, Aoyto Kopoy. pyoo)ae |a}oc
epeA Heo^Koooe - xo | Ao^H|oa,
o ooeH,KaK cao pyKoo)ae,B^oHaHHlM co^e eeTBeHH|A^ MeH, KaK A|xaHe. xoy,
o6t
Koop|M Bpea,oHMa^,o He o^o
^}oA,
p l !> BCpe
|'Ka M|HepeAKo oBopM' Ho Ta o
Aee^Hoaxa|aM epe)BaHe oe H.
oy,otoH oH^,o o^oHreo Hep, a
ep Mox(e epeAaac v| |M. yepe, o M^^oH|
Ae yy}oo )e aoe, o , Ho MHe Ka)e, o
Moe LH|a)a| Ae. o Me)+(Ay^ea
-
^oM
ya.
x pyKoo)aTHoAa He eae Aocaot

Me a -

oa
epxocooce
Ha0a3t4
|ao

oo HeBepa^HoKoMyHKa|4v|
e K
^
^AM'
y peeHHoo MHo e^oBeKae o ae ^
pyKa' pey^aeAa oBeH'

fr

eepflarc'{oD1I''1'4'(a'4'|
Ilo cpaBert'o

c pe'<, _ o G cah4oe' o eAoe


6t noAcola'l
o cpaBe']'|t<, c oo
ooco BaIero coaal]''t.

oop Ae o B|^y|.!BaH
6eoeooooeH oT
Apyx Ae, | oe Mo)ee Hooe y^||.a
B pyKoo(a.
. ae, poo oMa py oM Ha eepHKe^
o6poonaM Ha eHe, l Mo(ee Hae^HopoAHy
opeAe^eHToo, Ko Ae ye oee
^ye
e o oAAa a a e M y H y e H .

pyKooae
0eoe
o t o e ^ o e K ,H a ^ y Mo p a o o A A a M o eM
HyeH'aBa Mo pyKy peo. o o |^o+a ao H
MHoeHe^L4B|
HepMoeo AB)eH,
xopo ye l pa a c v o1 e T H a H e o .H e l a o eo o e e:
n xo opyAa.Bl eAee, a yy ^eAoBa3? B0.
epo yKaBae, o oH He aBeH. oy o)Aa,o
o ye aKBHoyaoa peAaB^e.o Ae^aepK
o e e H e pe H l M .

Pyooae
c 0p0BeHeM
E A , K o T o p |e( H a M a } o H a o p M o aD e e A o o o ,
K pyK o o)a e H a H e . C o o e e o ^ (e H o , K aK
6 yA o o a e p o o a p B a e o :
"fla e p A ep)B aT opa |X ,H e M o o H a ^ H ol o e u.Tao
e ^oB e H e Me e H a M e p e H ^ |
o e e ' o pee eo ,
po o o a)e l t y e |M
' o o ^a ,o
o y e o po B ^ T c H y e H - x o e o o po ^eH e

106

6yAeoeAo,yepae Hepeco'KoAaoH popae


^aBeuBtee,eM
pax,peAeHH|x
HeKooplx
aM Ka)ec,.

PyooaTe
IlHaM0
Koop|eoot p
oAa HaTa^KaHa
^Ae,
o ^H|e,oe yx<pyo ee MeH. oto
y>r<o
yepee o.
Hl ^ oeH yeHe }eHH|,
^A,
BeHH|xocoox, Ho p oM Be (e pyee oe oxApye'Bc pa, KoAa o^ya
e^H|e,
aMoo
aKoe pyKoo)ae, Ha, o pe^v|^
^yeo
|yeM o o ,V|^V| aMoooaHooKeKa' aMocToT
oo, Ka oeAy e e^oBeo.Pyoo)aeoBop:
oo Ao^)eHp^eKaceoee BHMae Ae. o lepl' Ho oo aK)e oBop: nMe a>o,ot e to
Ae^ao, Ae^aHopa^Ho, opyAHa,o6t
KoM^eHo>e6t
oo AoD.oHK,Ho He o>t
oe e|M peo A^ aoeBaH pao^o)e
B| xoe Ao eo opyAHeBa'He
aKx
^}oAe.
yy e HaA eo Heoyeeo B ea, Ae
^A
yAae.

pyKooaTe
Caoe
e>eoe,aoe pyKooaeMo)ee HeKo^o
ae, t Ao^}Htt a peAe^loeHK aoo py.
oo)a, ot opeAe^,KaKoe peAo^oreye
epH|.o oo l oaa, o e^oBeoe, yHeeH^
o^ee,- oe KaeoAe^ae Heo He ^tUoMyAoHoo
yeMoo.o oo t yKalBaHa aceHo'a peM ep o ae B tly e- e at y ap aH.
Aae Heo oo t yata Ha oTyBeHepeca v1^|
B|
Koop|e
K
pKaM'
^
pe^oeopaeHe a
^Ho
yaa

o^o
o
oeo,
,
oAee yee Io^H.
Ha aHylo ppoAy oo e^oeKa,oH yAe Aea o, o
o Heo pey, o e oco6oo e^a Hepea.

LO?

Mea*
Ba oaAo oo, oo ovo opeAe^,
o oHaae KoHKpeHoeoe pyoo)ae,aK KaK B|Mo^
6l axoe o^yacHoo,yAo6HooAopooa'Ho e
oaHoo^ypaAe6o HapoeHooa,ec e yAee oopol.oA oAxoAoo o, o|p^ya
Aoo^Heoeepao oMMyHKa'Coe|eH
p.pK,apeHe yl, oAtoA6opoAoK- e o
peAo^aae'o |aKpl|^opae. Be ec
pHacoaB^TAoo^HopoKoe yepAeHe.KoAa pyye o^KooAH pHaK, Mo)e yeBoBa Aoo^Ho
Hoo eo oelv|, a He ^eAye opa Ha Hx o
^KoMoo yepeHHo.
B o<ee}e booa po opo, otpa.
HHaeHe oo pyoKai nBl oAa.otya
poeoo?oBo eoop|eoeAH|eoBel,ooDle
B|Mo^l oyv:
nooA,KoHeHo,e!" (Xxae oyKae .)
u Aya, o aKep| o^He^
opee
H 3 De^|e,.
^A
"oyAa MHe o^o ep?,
oAee 6^oop o HeKoop|xAoo^HTe^H|x
pMepax oeAeH, Koop|eAa}o'o eHHo|AyMaeM.

Kaep
Ml
B y)oe
03HaHe
poep, o Koop|x oop^Ao x op, 6tpoepaM
Ha ^yX'o e KoAa | (c^l[lJeD
o' o
HeooHaHHo
^A
oopa. Ho aAo eceAe e Apya
opoa, BK^a
o^ae' e oMo)t{HoAe^aTa, vol A 6eoae^Hopeapoa^Ha BauJeoe oaHA|.Bo pep.
oAa<At |ya^ oa-Pao, ^opAa,oAa Bpe^
peopepa' oopl o^Ko o Haa^ peKpaHy
a
o oe paoe A^ MeHo ael. oAa<AteepoN4 |p|4^ac^eo' eo x(eHy Ao a Ky^|o^e KoHepa, M|o.
oBop^o ox B^AaHa o' o Hoepa - o
M' o po^ BHye|4,, HaKoHe, o BHeApeHBHy[eH-

108

co
llap3B
pxoooe
Hao
- e oo o. Ae^, o oH
epeAa KoMaHA
^AM
acpoeH Kee.
aa aea ac
- Me Xoe^o6t a, ^e
^
o^AHaC.6-c?' -po^ ' - eAy e e<eeAe^Hy
o^oHKy.
- H e, - H a a^oop oH, - M|- ...
B o pe KoAa oH poHoc^o, ^eKaX^oy^eo o
^ey.
- C e ? - o o^.
- ... ... - o e o BoHHa BaeKoMaH'Koopa ^aAe^aeo o6eo aeo! - o epT y MeH
o}^o
Ha KoHe|Ka.- o ay^c,|4y Heo a
^e
|pa)eHeoo oaAaeHHo.
- a, Ho l poco He Moee Aya o o.
o ae poAo^)a^a eeHe p6e^HopAa eKyHA, B o pe Ka eo )eHa Ao HeAoepe
Mope^Ha Heo.
y eo
ey a^a- HaHe oa }e B^I^o
B^MoHo
a
Ae
ole:
o
B aM. poppoa^
o.
, aaB x pH KoMaHAy,oAaHy6e oo

f,

eeue pa'<oroBpee e)'y


a coeceA'1K llo'!Mae'
M'!oBe'!eh4,
,.
'<orAa
e BeAe BaI BoIIpoc' l1 I'roBeeh4'
,|"-4
o coppe co oe oe
'<oAa
elo|Aa'] oe co e Mo(e B M r ol' c''|
ero cogae.
lepegarp'

o ee p Aoo^HopyAHo |o^H'aM
Ao^}HaoyToBa yAaa' oto e o^o oAHo Ho.
BeHe, oAa Bl aAaee opoc, a a oeeA ee He
opypoBa^oTBe.o oe HayaeTee Ao Too' KaK
l 3aoHe aAaa opo' oo^KyM| oBop Beo
120 o B MHyy,Ho ^yae AyMaeM co Kopo oe
500 o MHyy.

t. '

Mec*

oa
pa3!rfl
pxocoo
Hl,ra
Iao

Mo yap o ^eyAoc aeeoe^.pay x(e o^e


Heo poe^ByJee'o oH e N4ox(e
coHaae
pt.o pyee, eo oaeoaBa^o
|.
oa HeAa^ey ooaeoyoa
e oo6orAet.
Koeo,o p AoBo^l{o
pyr pe6ye eKo^x
paK'o |Mo(eeAoyexa o^ee^e
oop|x
oeea^x
ploKop oMoeotx
KoaHA Hae^oeeo
ppot.

KaaMeaHylo
KoMaHy
Xo o pe leoo pa 6yeeoop'
oAo^KoaJ^oae oo^a Aoyexa.e.
o 6eoaKoaAaye yeoo' ayAop'o
B Haail4oAe^epo^ M|^
e apopaMMpoa^
x oe.
Bo o aM aAo 6yeea.
PaAaeo apaAaJy Ma^eKoMy
KyoKy6ya a<Aoy pex opoo^e.Ca<e:
_ ooyeaHa oo^peAeo.epl_
MoHea.
Bleoey apaHa o^o)eee a o^.
Bopo - a pya.
Boe o^oylo epepHypyy apaa , pe.
(Ae eM o^oee a o^,yae e a aAoo |yex.B o pe aK |yaaeeH Hx,oope:n xo,
ol B|cKoeHp''poBa^c
a Ka(Aotvl3 x eAMeoBl.
Cnoooo^o)|(e
pyKypAoM oeo'
Aoaep ApyxpeAea_ opooo aiKpey ya>.BaAapeA[4e'poAoaeoop
o eoxoAocoo6oAoHaeo Beeo^|.l
_
o He yoMae^ooICoH H TPec".
Boeoey oKaeee yeM|,
oa y6ea
x ae^ooMopeee. ooeee a o^ olvle
pyy.C<e:

_ oraya,
Caoe ^aHoeAe _
KoHeppyec.
Koepa.
oorepyy Ha o. oAeoaBe peAel
x octvtope.
oAH a ApyM, npo pee HMae^Ho
HpyK:
eepAae ^eAye
_ oraya,
cAeaep aa HaaA. Boe yay
npooBepay )e aa ca. xoy,ot Haa^o oM peAee a oe, oopteplpAeaM
Ha yN4.e!Coeppye!
B o e caoe peM | l'!ee6999 plKaEa oeM
ya.
^oe
o paeepe Aoe pex - a Kopee eo' e p
Ao6pooa_ Hayo )e aoe ^oo,o t. KoAa
arAt oe yKa)e a lpat peAe' | o.
Ka)ee'o o o e al peAMe,oop|oe^
^apee,ye ye.Ko
Hy.Ka<At,
ploKy, Koeo' 6ye aa eoa KoMaHAa.Ka>At
pa, oAa B o^oa^^oo (oeppygg5l,Bl
epeo pa pyKy yaBa^e Ha peAe.KoAa t
|Ac.
e paM|^eH'
pKaa^M ca HeMeA^eHo
pKaa^
aM|M
IeM
o^y^ooCKoHeHTPpyeo,
M a^oo(pyKaD.

fi

u-''poBane

6t peAeo'

orLABaae a eo'
Aa,'G
'|ooA'toKpaoe
e ocooe aaee B coaa oro'
IIp,'Aac
Ko 3a BaI' a6^'oAae.

eoo
pHa
oooHot{oo
CooopMee
BeepHe'
Ha
oo.o
Mo)Keo.opecye
oMaHAI
pox
,np
papea
oAyx'
oaxaoAopyo, t
oAopoBa.
BaM
paH|xy^ox,o e^oeoAoAe
K ey- ^aceEtp oMpaepeepyy^aAoH
c caoeoo,oaa^aMaHy,- e
ae^HaepoHooo,ooHoAoHae^HoooHae
poo epe aM pece,o e oAoAe.
y KoN4aAy

LLL

coa
|acoa
Ha
ce0xocooe
0a3B

e*
opo |Moee Heatl4eHo
a o peAec ApyM
aopa, o Ae^ae Ba pK opcaM B ^aax
ax pee. Bo o Me Ay.
Heoo
HaaA Are Kapeep a^ opaHaopoM
^e
Mox Typo. oAax<At
eepo o6eAa peopae o^e
|y^eH
ee oAH yro,oM lpooyepo, oAa
oH^,o A>eHa^e^oea,oopto t a ae.
e ypo opaa|4L4
cepv||y^e.Ml e
paHe o^HoaHlo oy oBoAy.a oo oAHa Ma^eHa poea - Are He Mo Bo oo eoea!
Mt papa.JJlla^eo. Ml opot^eo' l 6yao
|pa^ Heo . Ae oeHoy aHoB^e oee
HeaF||
- aAo, A>e,poc o, - aa^ Haoe. - oAee
oHo aMo ^lBey ac B aM.
A>e^Mo^ool o pe a oop^o otl4,a ec.
o^eHo|ap oMooHae^Hooc^v|
oM
6lle Aea^' pa^ M aaHo Mo^oa' He ooA o
eo ^a.
Haoe ypa pyKy o aaa aa^:
- Ae' o yAe l^Ae^yo' ce o6c lo(e'
Ho xoy, ol I He aa^ oo aKaa Mo^oaAo oKoHa Aeepa.
Ae6 - coot,pye6eoe' ooptea
ccxoAe^Hoooc^ Mo epa. o ytyc,o)a^ ^eaM cKaa^:
- Xopo o , K p e .
Heo oe e 6lo aao' o6 e' H o Mo^oKe,
o B MoMeHeAy a^ao eo A>e'He aAya,
oHy^ca o^oKo oAHe aKa ya.
- Ka oy oo e^oea' oopt HyeH aM A^ Too
Aea? - 6tpo poc^ eo.
oepeo olAeo,aK, a yo po^y Heo eo
co6eoe |t|,oH Haa^ eo MHe'
o e poo|.U^o
Ha aoM Aee? Mo eoa oaHAa
Aey Ao^)Hata a Mo^oKo MeeM. oae

LL2

Ir

Mo^oKao xoAy eAt to oAo HeooHaBaex pleK


Aea, He poAKoBaHH|x x<aAo, 6o pyo coo eoae^Hoe
aeo ope6o. KoAa ^|^o
)e^aHeoHyTa Mo^oKoM,oHo BIHeoa oo .
-l -

fi

-Hae
l,oAcola'''e paoae aBoo|lo
aece Kooccae pecpcl. Bce,
o h|I Ao|ot cAe^a _ e ea e
AeAa co pa6o.

oAHa)A|Kaa^ MHe] Haa^


MooAo |yHKKo^^eA}a
ye
y6ereet\4,
o Ha}oBe, aoye6y

epl oA
yepeHH|M,o He Ha o eoD.o eoeK o^y^
peK paH o eo pao ae'
Ka a o^oa: nTo,o He Hae Heo gHae, o
oH Heo He ae, Hae tv'ooe''
oa Ht]Jeooea eoAHHaxoA epo
K^ae. Ho y a pl<e ec oe|a Bce aMe BKH Bopocl'
Ml oo HaeM'o o e ^,aoopo,o e' M Ayae,
o Hae paAy o poo)^e.4e^oeKa. ll/,lpeLuae, o
pa^Ho,a o Hepa^HoB o, KaK eAy e6 Ha oeA
HaeM paAy o aMoM
Apyxpaax. , oeo, |'/|
^
^A
e^oBeKe- o oM, o oH B^eexaHeoopye
aMoaHH|xo^eKy^'peaK oop|xpeAayeMl
M o y t o l p oMo eeeKxKoMoHeHo.
oxac
Hy, eo oo e a. oHMa Aa)+{e
eM coMHeBaM, o epe e Hy.Ho t e a
pa Boe ApaoeHHoepeM a oo e^oeKa,oopty<e
llaeBce oelHa aKe opo|,Koope Aae opy^poa oo6| HeMHoe.
oaa, o a aHoa, aMoAoo^Haaa o
|)Ke 1Hl co^ e eceeHHa A oea' e)eAHeHo
yaeo yATe^.
a^Kaeo Hol ^e|v|
Hylo HoBy opa, Ka A^ epBoKypHKa Ko^^eA)a'
Ho ya o oo HeepeHe)KAy AH ooaH yve.

113

Ma*

oa
}lt4
Dx0oo
Haoa
Da

poxoreHee^oeKa!Mt Aa)e He Hae poo}Ae.


e eo|,opeIl|^,Aepe. Aa<eHe Mo}(e
oe ' e p M |x' e K x e p H ax ' paH y M e)A y
Heotvl KaoM. oAopea, To o^KoHo ooB|
a^eHoHoe^HooHoH|xopo.
Ae^apee^H|e
co l .
Ha x paHaM|yHa^HeKo^oMa^oBexa.
oB o e^oeeoppoAe, HaAe,o o oaa^o
aM HepecH|.Ho xoe t ya, o A^ a o t
a)e o|,eAy oa' aK A^ MeH, oo^Ky
e Ae oaHHoe - ee oAHa ^^paoo, o M|
o Heo He HeM Apy o Apye o ax ee. Aaae
poAo^}|( paMopM oAHo aM|x eH|x lpe
( e p e e C B H H | e '

Kao30BaT
eeKHe3
oe ^oo (epxeeeHH|xD
KaB|,ooy
o KpaceH|'Ha eaHax oo|xHoAa o^eo
aBa|a}o
p, otoo eo aK AeHeAyxa
yyeo ( npooo, ^|4oo pa). Ho o He Heo
MeaeKoo.
e H e e e e o H e o 6 a K o B a p o o o e a. H e
Hax Kpl|xpooAoB' MaHTo^ py}H'
Ha cao Ae^e o oBepeHHo eeeHHoe ^ee, |
oee opoe eo pMo ea, a (e, a o Ae.
^a
Boe e,o pe o^ oaAe a<Aoo.
po| o oAHoMyAopooy.Co Ao^eHo Ha AepeH.
HoM o^y^a
Ho He Ha Kope. popypye
^Ho^eye'
AopooeB^eAy opao:
- ooe
p6e^Ho
JeAMax o pa
^aAoH
o^a,raeo
K Ba' AoaoHo 6o y^aMa, o.
l a MH|KoHy^MHe Ae, Ax ^ea
paa o a. eAe,o |oAAepaee o KoHaK,

LL4

oo^Kyo oAae AHaMeKoe^oBoeo^e' a)Hoe A^


AaeeopaT ot.A enep ^oHoptvtepyK
o^y ocpeAooe.
He o>Aaepey^aapay )e, e^ o aa epBa o|a'- peye 6oa paKa' ot tpa
^yt.lJx
AopoBo^e BHeAp x oaHe HeaMeHoeHy|.eHe,
oK^Ky,oHKaeMy Ha
oopoe poA eoxoAo?v1y
Mox oHepax. Boo)l(Ho,BaM opeye ceo eKo^o
o plK Heo^K
MHyT,KoAa | poyee |o^H
ep eH o a H epeoBaHH|M
Ap y M(He p ae p e Ha.
paHo a Ae HeaHepeoaHH|x,a KaK Ao o^ye
Hy)Hoo oK^Ka Mo)e po Ao o^yaca)' Co epeMec.
c - aecK ol.|yAe o o o^y Ae ya^HoHa HeKo^KoaHepo - , oAa o pooAe,
l yAee Ha, o )Aa pey^aao^o.
To^oMao 6l aMlMHepeH|M
p Ha^oH}oM
MoeHor\4
Moeo ly^eH.oAa<Al,oAa oAH lopo.
o^eAe^a^a B opoy, o^ya^ opKepoy y. Ha
ee ceAa Ae^aa, otyaHKcTo^,- pey^a
|^AT
oee eo' B pyo pa o^ ee oKpyx(a M eo o po o aM ay a^ aHaece, aKp aeM
aAH eH. e oA apot o^, Kaa^oc, e o.
eHHoeoHaHe.o oaa epeea, a MeTo oo
paca^ H yK.
ooa^ e|pe o^a Ha oy AAa poca, Aa
HxAa)e epeepHy^.Ca po t aoo aHpoBaH yAeHH|M,o ye^^oeAeHHoe He pe, o6t
papoyaHKoBpKa. HeoopteA o6H^,o
oyoa^'KaK pK.4oeee^.o y<HaKaa^,
o (B oe to ^epeBoD,a Aeya a^a, o oHa
(yoBa^aHa o^eHeeKay oAyD.
Ha ao Ae^e HaK^oHo^a - oepeHHo eeBeHoe
^eHe(poAeoe,Ka,AeH ^aHeKA^p.
eKeao, o oopo 6yAy oop oeAeae).
peau Ha oHeH.
o tao oaeepoyy^H|x
pa leo ya^o.Byee Mo)eyKop pe.

Mea*

Haoa
Ha
eDxooo
Da
03a

y^a|,
Ho He ^Ko^Ho.yyoe cNe,peyeMoe
o oo e^oeKa,o6l epee o^, Hao^KoMa^o'
o aA e^oeK He oAopeBae o BoeM HeHaMepeHHoM
^aAe p. Ho a e, KaK eBepo y(HMo^oAH
eHHy,o^yTo^oyKaaTe^He
a^l,
oeAete
Ae Aopooe Moy pe e|M pey^a.
a' oto oe Bex yA^loa yaHKpKa.

fr

- He yeae Aa^eHe...AaBe Hapy)Ky...AaBe Hapyy''. ^Hee,^Hee.- oop o, Hape co|K||cv1


pKv1.
oAHMeX HeHoo BBepx.
po e e:
aAa a o p y Ka...op e...
- po A o x <ae
M o o e...
epe KaK HMyMAe eyHA opoe o6pooa
tBepeA. KoAa o o Ae^ae,eA^eHHooAHMepyK
Ha ypoeH ^e aMee:
BoAyxa, epo?
- Ba pyK
^ee
Ao6pooe Haepa yAe yeH Mye, A, aK
e aeeo oHae^Hooct^^v|
eo opo eo pyK
o^|^
Bepx.
Heoo
HaaA etHoepo^oa^o
^e
p]o Kaee
AoKaae^aoo' o eo C|l |e3o.
HopoaH|).
o Aeaa, oloH oo^oAepHoo
KoKa, , oAHMa aM py Bepx, yeA yeoo,
pee, vo pal A pKa pe^a poo oA.
6eoo KoMaHAe.ae MyKy^l
oo e^oeK
poo poAo^}^Ae^a o )e' o oAa' KoAa oH Aa^
KM KoK, - o to eABe M|eHo(aD

"o,"" aoplaA']rc,apaopa^e

poae h,'a'4ec'('4e B^e _ cAeAcBe


'1
ececBe
Ip''poAI 14l|aeo
'aI<oI]oB
|1o^|1
co'a. M 6t
c
'lx
e l co
o6c, ec 6l ^eKoc'o
^eBl
n AoBep'4BI.

pya
KaypaB
eoeKa
pyoO

B o e e o A H p K , o o tH eeBe o y
Haeo ea. Bl Mo)ee poBep o po ea.
Bae yKoM ABepHo poee, |HypyK Ao^e^a.
eep, Aepa pyK p|t\4,
o ex ^ Ha(e|^H|
opoa pyK Koc|'KaK e t t t Caoo, ta.
loMc papytlJKo^oH|
xpaa. AepMo epeA coo
MeA^eHHoce po e6 o oAHoo Ao Ae.
3aep e, oAe B KoHay,Bca oAa^eo ce
ee, B| B^|4e,o a pyK oAHMac,- oI1L4
Moy oA Aae Ha ypoBeH ^e' pe oepeHo
6e aeo a o oa!
E e Hee^, Ha, B| Aa^ Ha KoK He o
e o ^|ca^c^l.lJKoloo.
o ye aao po a BeepHKe, ooeo e
pooA o o| e^oeKoM'
oAAaM Hye.
^eKo
. onpoe opoo^a Ta
pMo B AepHoM poee
Aa oe pyKa Ha KoK, HMae^Hoa6Aa a
a[UM pyKa. Ca<e:

116

o oy<AeHHoM
oToHK^eoK.

fr

It
,l

"' pae a^olae o ce6e coe


p'|poAe. o peAeax a''x oooce
|'II gaeu' ee ete. Ta c eo go Bl
B3A'1, o t<o-opro acotoo otloD
14(AocoBepo, gae' o BI b|o(ee'
a o - e?!

CeAye pK ^^TppyT
HeKoop|e MHoo^eH.
lx cyeyx HaeM e^e ppoAH|opae o Hx Ha Aa^eKo He ce. oa oH ^^ppy
o, acKo^KoMa^oM|HaeM Aa)e o ax ee. B oM o|e
eo o^oapoaKa - e^oeKa, oopt e^y|.e
ee
AyMae,o oH e Hae. ore l, o Aopoo^eoAe

LL1

iaoa
aDa3
eDxooo
coa

Mea*
Ha o' o Aae aK^c a ap' o l He Moee eo
oAypa.
Ka ae eA pa,AypaK eo AeHlpo
poa Apy Apyo.

Kao3oBaT
BepyKeKoB
p01B
HX
Moe
aAa KeM,Me Ae^o H^A
^eKo
HKBH|M|
v|^|
MooHa^H|
HaM' Ho p o x
epa o ppoAH|xyBoae e6aeo, a
Ka^a.Mt eoopaTHoBAe^Ha paHax,o yBBaM
He eAa o}HoAoBep. Bo a ee oAH TpK,oAepAa y Hexpy Ml^.
BeAe AopooaHa epeAHyoMHa| oKae eMy
aM oM Ae oAHaKo|eMoet.opoe ex oee |1
ope MoHeKa,ot paAa^ ByK'
Ca>eAopooy:
- xoy, ot aKp|^^aa. 6 oyKBa|Mv
oHea paH|xopoH o a. xoy, o B|yKaa^ Ha.
pa^eHe'oKyAa' o aeMy MHeH'AoHo yK.
poAoraTeoya, o Haa^a oKo^o Heo, ae
e pe A , aTe a o . o e a ) Ao o yK a o H e o B o^ ee My e p |My K a a ' o K y A a A o H o T ByK ' a ae
o K p| ^aa p o B e p T o H o c o x o y e . Co pee
eo, o ae pa o 6yAe Aoo^HooH|MB Bo
Kaav|.
ae oe:
- HeoopIeoT o 6l oAyMaT,o B|HeHoooAapaee. ol Aoaa , o oH He pa, a)l(y
aM ^aa.
B o pe K a K o A H e ^ o e K a |Bae A o po o y
o K y H a ^ a a x ' o e , o e e p e y ye H aM H o o
pyAHee Kaa, AoHo
yK epeA, 6oo V|^|
co
^
118

H|' oop o' oHe K oeAHey y^y oae


eo o>e Aopoo^y.o Ao>e pe c,
oopt e yle Kpe. poAoa A Bopy Heo aK,
o l o H p B |K y Ky aeo o^ oa o ex ep ex opo , o e:
- C oo MoMeHa e yy oop aM. poo yy
oyKBaMoHeM' |oee' oop MHe' o - ^eBa
o Ba, paa, epeA ^aA. Bl yAee oBea oc^e
Ka)AoooHa MoHeT.
eep ooo BaHeHa Ty^ e^HeMoHeaMpeoB o^yepeHaA eo ooo' epe HeKo^Ko
ceyHA oH He oBe,yKHe ee pa Aeae a, ot
Ba o M o H K o po^eo Ha BaHap a^ eHe' Koop oo
npoAByK.
B o e o o )Ho,o oH Ha oBe o oep eA Be e|p e
H a pa^e , H o o H He a) e, To y K Ae Bep xy . e
poe yAe ex pee, e oee oaAaeHHl o 6yA e aH o B .o6 l a o p eAa^ eHe,l Mo^
t o po e o , ol oH y a^ Hap a^ ee,B Koop oM,
o eo H eH , H axoA^ oHK y Ka oeA p a ,
y poAo^(aeoKa|ayAa' oKa B|Hee eo
^a o K y.

K0eHo
eoBeKa
Kaapa30BaT
Ba y ex o M p Ke op ae Ha oAH y Aaea^ H |xao H o B pp oAl - Ha aKoH BeMp Hoo oe} 1|- H a Ba y ooo y eHo y eA Aop ooa
o ep a . o p oe eo Ba, p aaB Ho Ha p H y H eM H o oyx (e ^ e' He xoAT lr4 ea'oKa BIey He
a} ee.Co paa o Heo, oHep y o eo
^ eBo
o ^eH y.o e:
- opeAe^eHH|e
Hepl,Hye o Myy^oBB Bepxe a eApa, epe KaApe yoAe Ko^eHHy

119

coa
epxoooe
Hapa3rr
Haoa

Mea*
aey.Xo e eil|06 oM 3eHo, epB|oy o6e.
3AD|(Ko^eH
ya.
oa l o oope' oapyeyxox<^
e Ko.
ae' )t(ax AocaoHoc^Ho,a, ott.
^eo
patpe^yoa^Aa^ee aHa^aAaa
opoo' epo o, o l oope.poAoeo,
^
o ea |cy^pyee
ep oetya pae aep.Cae:
- eepMeA^eHooaeoHyo^eo oopa
oy o o^a.
^ey
o 6yee ooAeao!
peoeel4y.pepae c|^|^'
oe Hei4y'
ol oepeyxo)t(^
pooo^o)Holt4
apa^e,
ae ey pKa(e,voloH oA^Hoyo oa. Ha
e pa el4yo yAa.
Koeo,eo o^eHoe Me^o oMyaoooHoe.
oloAH
oy,oHAo^e epeeep)e^ey
Ha payoy.
o oaae,o ey aAo6oepee
eo pao.oAao Ae^aeeo eoo(ll4'oKo^y
o pe' a Blp^eaee
aHe eo o^e|oe
a o eo paoy e o He Aaee ey nepeec
e e^aa pay oy' Koa l yAeel6paeo, Ae
a' o.{ece
Hoyno apoeo pao o.
^ey
(oeA|t|<|||^|'
oe oo, Ka |
eo Ko^eo,ae a,
ota epo ^eoo aa^eo. oa yep.
aeeeo Maea oe Ko^ee,o oAae oe'
o e Ha aoM Ae^epoxoA.
o6toAoo
olv|y
plo opeepye
eo aa oAHoKy'o oo eHe,, otaa paa oa
^a
paeaca^ac^yaB oHoace|'paa
o Ha py e oee pAaaepo.3ae onpo6yeoA
oy.Bl e o}eeoo cAe^a,ooil4y
^ey
o ea Me[Uae
a epeeeApo pao.
Bl oree a)e o^oa pe ey, a e auJe
eo,yea eo' o o ep eo o^ee,a e eaMeJae
ey oAoy.

L20

a
KaeKTBHo

e
0M[,lyHKa
HeBepaHe

B opeeHo}ro6ee He 6oee t(t|ooHpyea


e a oco6oaeoeyolvly|)t(a'
oop
a. e ae, 6to 6 ee y
^Ae
o-a(a oopo, a' e oop)'e peoAaa
eoyoMy|-|Ka.
KaAtAeMlo-oyep)Aae'aAae opo|'peA.
aaBae a ae oe pe o
a^epa
^aae
e oop ^oa.Ml oA<ae
pa
o]vt
p
a
e
A,
pe e|'oope
o^ye}4
He'
pa
o|
y6t,
oepF|yApyylo
ot
pyl,
a
oAo
oe|
py
pe'
pee^o
ee a, Aeoppyeil4
py
pacaxyB
e^oAye'
aBaeM
A(eI\4'
^aAo.
M oopMHeaoMaM oAee' o M e
apy)|(y.
F|oya oya, o6l
)e^aepaoapa H,a^o)|(
opoHa'
eae
Mt
o.
eMoooepy tvl
yaeHe'
pa^Ho

epe
oycKa^a3a' |KaaeM
^A^aa ^aa.
*

BcorAa BoAon noceA Bt]P'| 6ecel,.


"n odaerc a ABx poB'tx: IrJloBoP'||''
Ml
t,c'AefrcBeI', ||oAa a'' ,ocl
til Ka,]Gtc
AoIIoAt|'o c^oaa ||orAa ''o po''Bopoa Ap
']c,(polJ']''r''J.
Apr
- oo B'l'Bao oux Bocll,pn.

Aya^o Ha' p
Ka |xo' ot
M oeil4,
^A
o-poa,
et
oAe)Al,oopy t|oM.
o1t4o
oo e a
*
xoy, ot | AyN4a^
oaae:
oeA|-|o,
o6oAa opa
e^oBeeo.
o Aooo'ocoe^o
_
a Aopoa
xopo apCopTCM@Hr'
ypa oBop:"
oAe)Aao6to pHaA^ee^oeoopt oopye
oApaaoAe)Aa
ce6 a eo yoey
^o.
L2L

Me Ha KoM-o'o Bo [\4o)+(e
oBo^e6e yee, - HeoHoBa
pe^aMa' ^aa: u AocoHo xpap, ol A pape
oepHlMeHHoM,'H pe opoa Ka:
u xoy, o |AyMa^,o eKya^Hop^eae^HaD.
AKypaHopoeHoe' o B e^oMAoo^Hoeopea oAe)Aa:
" pex<Aeeo He^AeK}aAK'.
t ae oeAeHo aMooeoyAee
KoHeHppoaHa |IHI4V|
eepao oyKa
- B pe(Ae eo oee, o e oeAeHe
Apy
^Ae
e^oBeKa
- o eoKa oo6e. o epo B oHoe
a aMoo. o, o Ha a HaAeo' MHooe Mox(eKa o a.
To, a |Ae, aa oxoAa, a )el,ynt6a,xypt
B^A- e o ^oBKpaHopeoo|aBaeo ea. KoAa |o oeTe,|aHeeoBAylKBaeoe
pHaK,BAe ^|aX Ha a)Ao ay'
ocAa y)e oae
ae a)o K co\Hae^^|.lJ
HoM coAaH eX oAcoHae^HI
Bep|<Ae, oop|e |
ol^aeeApyM
oppy ea^eHeo ee, l^AM,
oAHoe A^ a ' oMox(Ho,
A^ Hx To(e.

ABABoMA
peaaHe
yyeo:

pea}|0G?
M}t]|

3a eoo Me]e, a oMa HeMHoo 6otue oo Ml o 6otue Beo a cBee'


Aec a. ea atu

eTpepeAaa,
2 anpe1965 oa epeAe^^
' HeMopHa
oop|eo^y^
poKoepapopaHeHe
AeHaaMeH
IHyA^
Heoop|x
Mo opoepx(eH,
opoBAel oPoKoMD. o B "^AByA-XoAAel
e^aH,

Ae^a^
HoHoy6e ooo Cpaoa, a
y6 v o ea ^eH eop ac p eop ep aM a e, p aAo
e^e A eH , o, o oey HeH ,o ae a ep o
o^oe KpaHoco aet oTptoopoHo HeAe^ y,
9 a pe .
Ha ao Ae^e Ae^a^p peAKaaH, oH oaa^
o ep eH H oo H | M.
aooepoe: nCooee.6 oAe^,yl.to)eH
. B aaaplt yaoa^ My}Ha^ eHHa AaAa
ABIX Ae.
Bopoe: npa6eoKaa^ Boopy(eHHoeopo^ee o.
Tpee: u3ayae oceMHaAa^eHeoH p l '
Aoa oAH opeAe^e^:
"TpaeA aBoaapoo
o^ooaHe o aoN4o)e
6rypaa epo o^o|
ooH Aopoe. E a, ^aapeAaBeeoAop
eo oBoM pe^HoB Ae o^ooD.
Ha ceAye eAee ao^ooKa epo cpaHe ^a^:
nMae
"C ep e e a B aoKaap o e"' oA :
^|||n.

L23

MeaHopaHH|aoo^ yHoeu. )epe aap l^o


AaAa Aa oAa.
Apya op Ha epo o^oeMe^aao^oBo:noae
Ha K^aAep aa opo^^o^D.
eAya cop|i"Apec AByx o^eca o, o
oH e ppop p o a ^ H e p a D .
o , a o e , a K e a e p o p a H e- H o Bo o o ,
o a^aa peAaee oopa 6 o ^aoooH|||/|
Aopoe epeeoM 198 o^oo.
C ex op Ae^a^oAo6le(popoeaDAeK pa, ao
epeA M^^oHa
e^epe^e.oAa>AI peAaa^ op' oop|eo B (Ao-AH$e^eaMcD.B po pe
oeopl KoHep,B oopo taeaaHlpeAcKaa. Moe peaaHe o Aoc^oHoooBeoBa^o
cVft1e'
o 6t Maepa^ Ko^oHKpeAaKopa. l t t
o^Ky' KoAa op o HepHo-apa^eoae - Moe
a^e^Hoe
peAKaaHe - He o^a H oAHoN4
ep|x Ayx |yKoael. K a, o peM epep|a
eaH Ko.o pHe HaM aK^e^H|
BlyKuTao,
|Ha^ o p o H e p H o - a p a ^ eoae

a o
paHe .

fr

lr

iir

at ac cah4ocoelococofue
'

Ao6c oo, ot cpeA poBe


ax pecaa aoo Ble' epl
acpolooB, c'toB|,'A','x
poeccoa']
|| po'1x peAc'Gaaete
yeo.

pa, o, xo peA ypoBeHMox peAKaaa


oA| pe o e ^ p e A y p o B e H o aA a H o BeHlx (poBAeD acpo^ooB' MHoeo MoX peAaa
oepe^o HeyAay. ya o6to aoHae oH|e poHo| alae poBa^|,acHo ooy,Toe, o Ae^ae
poHo|'oeH ypo xaa o yexaM. Pae
Me(Ay MHoM peAaae^M o aK^ae oM

L24

coa
a0a3
epxcooo
Haoa
o He a^ o ax-oBox MeKxooox.
oo ooB pHa, o Mo peAKaaH - He o
Hoe, Ka paBa AoaAKa.
Boe A^ pMepa peAKaa B Cpaoe, a
e a 'B op oAe oAotep aeA- ea^ HaolAeHHo.Ho e He MeHee oApaxoBa^- He oBop^'
o eat ya pooAe Cpaoe - o Mo^o
Mo^o^yaK, o epa
c^yT -appe, |^^|

o^a Ae-o B Apyo Mee.


Cpaoa
a >ee
to Blpe^o
)epB|
aBoaapol
aae opaa
(ep
o
o^HBo
^ey.oo ooaHo Ha o ae,
poHoppoa;
aoaap o^oA|'oey Mo}Hoto l
oKo^Ky oHoBHoM oa^ 6ovo, oa Aea^xy}e
H eo H e eH ^a .
Cpa<eeBoopy)eHHoopa6e c o^ee aoo
aatyva,aK aBToaap. Ha ao Ae^eo oo l
aeHaooHoBoT,AooooaAaHHa epy
paHyae He o^Ko Cpaoe, Ho Xoe. Ty e
ylyacyAaa.
Tpee peAKaae lo aM|pKoaHHt.B o pe
paole o^e 6l poKo papopaHeHt. MooAte
epoKoe A ooeHHo poHo pe6oa peKpaeH
peHe.Ha ao Ae^e oa B Bopace - e^oeK
aee e l oApocKoM- Ho oo HKo He ae^.
HaKoHe, o 6o o cAe^a peAaaHe oTHoce^Ho o^ooa a^aTl peAaee. o o
o Ha, o oH poAe o AyM coHM o^oo o
o^ooaHeHaeae Ha epoA ao^oKoAeoo ^a.
t }e^aee peAaa ao^oK aoToe^Ho,
Ao^}eH Ba peAypeA, o Bl Ao^)H|yee poAe^a
AoaoHo oy AoMaH paoy, Aa)e oAa op
o oc^eAHxoox o ool ax opa Moe ooAHy a peAKaaH|Ha o^eAHeTpaH. pe>Ae
Beo, Ba pAe poBe o AyxHeAe^Hoe^eAoae pao a ae|,ao^oK oopo aMepeH|
Ka.
peAKaa. ao aeIe o l1^Bvi^a^o.

o a
Haoa
}ia
Da3 B
D0 oHoe

Mea*
Aa oAae peAoeHeBoey y op;o, o oAHo
aeTe oa^o t a epBy o^oy, pyo aee oo t
l a e o o A H o o a p a p a a a eo paH e H y. apa plKyK ^aBopa ao^oa. o 6ye
pa K M,Ho o p e B |
^ < K a H H lM l?
o e : A o ^ e H o p o o H a , o po x o A
Aa e
B Me H oM a a e , a a a paH | L4 M pa.3ae ,
o^ yMe o A l ' o H H |e o o po ^aBe, o o ^
B oe My oop a < e a e p a o ee H a e^ H |e
o p ' K aa H V |A o H e o e y ^ H a po BH o epe
He Ae ^?B o e o e e o o A Bceo H eK o ^ K M
oo(Ho . B o y T - o p x o A aa po a H a
o pe p l .
Xo t Mo}+{ee
He AoaAao6 o, Ho l aAlAe
oAaee oH pa|xAoaAoK. Bl oaA|Baee a pao,
, xo o t o o ^ y e e p o M a p py, |H aee, o H a
aoAopoe AeHe y^ae Ka(A|Mao. y o
e o Me C H o H a p M ^ A ^ H ee,H o | K o pee eo
o(eepoa o o Aopoe eepo. Ta o6pao,
B|oyeTB^eepay AoaAy, pKy oexa o oee
Ao Aopoe, ot e<apoo.

fr

o"*'"ec'<'|cexo|,'
aAo
o6ac,

paBo
B ae A'to'] )l13'|' aco
'<aKpe?y^ao
'4
BAec
o,1 pagBlx
AoaAo.

o epo Ka A^ KpyHoo Kaa^a,aK A^ olt


Ae. oe KoMaHpa M^^oHl
Ao^^apo,ot
poBep ot poAyK Ha p|He,pe(Ae eM Haa o.
oB^eo. Ho o^e oo, a e AaHH|e^eAoa
copa t p o a H a ^ p o B a H la, K ^ e^ H ope
e eH e yA e
pHa l pyKooATe^M'Koop|eAe^ pa.
By AoaAKy. epeo o - yApoe peeHe.
H o e e A a . p e p o p o a ^ H tpxe e | pyo
oAee6oee e AoaoHo.B oyAeao |yKa

L2

t, Koop|ee opa t aAop, A)e e t x


oKala^eao. A eu.le e o-p,oHoMeKoe
aA e p Heop o, KoTop |eHe y e^ y aAaTp a ^ H o .
oe AaM BaM HeKoop|eyKaaTe^oo, o, o Moey
H eH ' o M o ae Ae^ aoH|ep a BleAoaAK oeN4 y
epn HeyAay,la x Aea. Bl
oeH MHoe
^A
Mo)ee peH V|B oe poeoao Aee^.
H o , o H A^ p Hy eH|Xp ee. Ho
Haa^a Aaae o^yMHeHoo yAoo^BoT oAaH
paB|xAoaAoK'

pee,
KaaoTBeT
eM3aa
B0p0
e. xap
e o e , a M HaKo Xap e
oop ^oo' eH pay )e oeae eMy p| )e
^ooM, Koopoe poAeMy o^oBy.Coo (KeKaDr\4o}(e
|aB a T ^oo (o^ o$ @l'C oBo BB P I o) eHaoMH o ^o e(H D.

fr

on"'""cBo

'|3

ac pearpe peAc'<a3eo'

c Moo']a^^,'|'|
B o Bpe
'<a'{
o a r'r
o^'oA'1
ry poAe Mo cp'l po B a
coBepe'to eo6toerc accoa'I'4'

oK^KaMo)eoaa Ha Beo e peAayeN4oo


ep H eo eH aaB H|M.
p a oe p oBoAB He o^ Kx
opaax. Bo oA V|tll.'
^ oB Ha
epeA evep o HaeKa} Aoe ^ eAy
KPAOH|,
p
Ha

Po3A,
^,
oAeoKapoe
Ao:
BOAA' Co^H. (o<eB|Mo^l pe poe Kcep.
M eH |. o o ^H T oT o . lo l oe oDoo.e t

L27

MeaeepaoMy a |^o
AaAa- AaAaapoe.)
ec^o:eo,e6e,e,oeaH,apa.
He^eAy}oe
3ayvex MeHHo oMopAe.
- yo
l6paAo6pooa
Ha eepeoapae
He oeopee^oeK
e^^eya^Ka,
6ye<eHa,
o ca6o pa|MooOparee.opoe,oto-o
oBe|
Ao.
oaoaeoeKpeap,a|
o^H^

xo,
n

a
c^oo,
oop
opa
Ca<e:
6pooa.
ot pay )e oea^Haeoaeepo(e e,
KoopapxoAaM o^oy.Bt oaee?o
poeceepoe^oo,oopoe|ao,6epaye oBeaea.3aeoe.3ec,oopooe
.A.Ee o- a
e epeAe ^eAyey^oy
l o^6 Aea
oo^e,
6eApy oaoa
aKaHa'Haoee
HeHoo
epec^eHe
^eoM|^eH|M,
n^Ku.
o oMeH
ocoyopooe
pMep,^oo
(He,
ayAe
aHae,aeec Kax(e:
oe6e
o.Ta,epeap,aoa leptoe?n
B o pe, oAaepeapoeae'epeepHeepy
Kapy.AaeAa^eo cy yAeyepe- |
o' eM
eAayeeopa)apee. e A^HHee
p.
6yAeopa
6oeeHy|.Ue^t

yaIBa
0
aaaHHoe
Kaea
ooyopaa
Aae6paope^He
A4 oaep'opoeee Haaoe ^oMe)Ay
o e pAeee ^aIe
10o 999' Ca>e,
^He epoo A^l-|xao yAeoceo. 3ae
oe:
o ^oAoMHaHaa^
- xovy,o6t|M|^eHHo
epeA.Hanpep'e^|Haa^o AaAap' xoy'
otl aAy^paAaAaoA. o^yeec
Haeeo HAepl^o.
ooe,e xoAHoe,
oA
ep|c^o.Mtpoooeo
ae
ee,
E

L2A

HacoHa
Hapa
epooor
oa

pae |eoAHo ^o Apyoo. oyBee


^oo )e, o xoAoe, aAo tpaApyoe ^o'
opoce,otpe^Ha
Ae^a^aeHHoo' o ea
lo aao, aca^a o oe 6o pa B|1|
paH|.
o t yAee o AoaoHo Aa^eKo o Hee, o Ko He o a oM, o l oA^A|aee'| o)ee
|o^HaMeae^tp (Te^eaeD,
e^ Mo}(ee
oaAa AB(eHe oaepa o pe ac epo
^ o^eAHept oea. o ovey.
PeyaB|aH,Fieaoo oo, ae a yAe
o^oae^oe,BceAa yAeoA AeB Bapao.
o:99, 798,297, 96' 495' 594' 69' 792891' oee
eo Ae pt,|pay o)eeKaa, o o - Aeoo
AeT. c t B|4Ne,o epa pa - eAHa| ^||1o^eA- oMepKa, oe ye 198. a Aaee.
E t e o)ee oH oAo pl HaaHHoo
oeal |e paHo Mo)eeAe^a oo el p,
Aoa HeMHooapMa' CAeaeA, o B| opoMH|M
y^eMo^opeAoaBa^Ha
a B eeHe He.
^e
cKo^KXeKyHA' |/|cKa<ei
- eple Aa ^e oepeHo oHl.Be o. e
pyAHo paoOpa o^eAHee^o. o ao.o pHe Ae
o H K te to . HaMep eHop oa a a He
oc^eAHee^o.
peoo>,Ao6pooe oBop: nTn.Bl eep oHo
Haee, o Kooe ^o - 495. He oe o pay.
Beo oo yte,aee Kax(e:
- 3aee, o poo HeepoHo! Koa e o
MHe ^a^I4^.4
MHAa^H|'
eAa aMea o ^o.^e'
, Ka yAo t HaKoHe Bot\4H^
^o, oe: - o
Ha paHe - 495!
peoAxoA AeeHopeAo^aaepay AoaAy. Bl HaHaee oo, o oe He ^e o 198,
H ^oN4
891, ocoKy,xo ^aMoy o^y,o
poxoA AoaoHopeAKo. Bl poo aAaee Bopol:

Mea-

oa
a0a3!!
Dxcoooe
Hacoa

- oe oAep)epKy? Aa, o - oH aKaHa


Ha eepKy? - c Aa, B|ye Mo)ee Haa ^o.
tl:.

- oe oAep}eepy? B e ec eepa?
E t o^yeopae^H|e
oTela a>Alopo,
p^oBpe\4o ^oAeHoo Ae.

KapaT
BlplBa
paoAoaA Ae,
Bo aea ^^pa
o MHe ae' o Heoop|epoK,Aoe ooo ea^eo yexa' Moy e ca|MaK}e AeMoHppoa
e^eaT.
opoe oAHoo pee6l a poo.fla.
e ey p K oMe p K cee. Bt oa Ao>r
Ae a, o6t He BAepyK Apy Apya. opoe aeo
poHKa o^o)6oe ^o eK, KaKoe oH o^oaxoe - ooe oo - pay pyKy, )a Ky^aK
o^ox(Ky^aKHa o' Bt Ae^aee o )e aoe.
3ae ax<Alpo o oepeA Ha|ae^o o Ho^Ao
e, Koopoe, o eo HeH,opa}+(aeoee o^eBo
eK Ky^aKaXoox poKo. oe oo KaK a>At a
oapoAye Boe peAo^oeHe'o Ao>|oKpIK^aK,
o' o Ae^a^pa^HoenpeAo^o}{eHe'|ptae.
oa e pal, o pa BH, Be oope. po,
oopl |Kala^oe peAo^o)eeTop|M'eep, He.
aBoo oo, oeA oH ^|
Blpa^,oBop oe MHeHe
e D l M.
ept po HaxoA eloAHoMo^o{e,ooy
o eo peAo^o)eHeMo^ot oo peAo^o).
e B eo pye Bopoy poKy Hy}Hoo^oAoa
^o
K eo pye, ot o^yoy yMy. Hapep,
ec^ epB|po peAo^aae,o oee Ko^eoeK
oex pya - Ho^,oeBAHo,o y Heo pyKax eK He.
o 16pae^o ec' oH Ao^)eHAepa pye p

130

c. o oop: noAn, opo poK ae, o oH


He o}e e 6oe oAo K B pye, Ho oo)Ho,
o y Heo a He oAo. o oop: uo,o y Heo
B pye Ao^)KHot Ae, ^p. oH oop: (Aa) ^
ue|p o , Ae^apeAo^o}eHeaHoB pyAHee;B ^yae
o AByx KaoH Mo AepaT oAHy'Ae K
peAo^o)eH
v|^|
H oAo; ^yaeepex y Heo pya Mo}el oAa,
A Be ^p .
Beo HaBa ^o p'
KoAa - epl poK,
^ye
oo^yo oHaae, o B|Moee eT B pyKe oe o
eK o o e oAo.
-t!(

Ho otllco
a 6 pa B
'pbl,
pa'o 6eceo, a oot] ('arpBa'ocD
porp'BaK'. opaAo
B t<oe'to|'
'4
6e c'o e p'poBac
IIpoA'fi Bee '|oe
a h4r e c'<a ee
a coe e^u
'| '|'4
a3 B't'|a''''.

Caoe ^aHoe- He poa^payHA' Koopo B - ep.


pt po' H aM o}e Bo^HeoAXoA' | r\4o)ee
Be py e ,He B B p y Ky oAo o oo
o |^eT. Ba po 6yAepeAo^aa,o
y a pyKe Ae ^pV|
. KoAa o Ao6aB^eo.o K eo
KaM. o. HeaBMo o oo' KaKoe ^ooH HaoBe' o
6yAe le aeoo Ko^ea' I oee o^.
aKKy- HaBaT Ho^' o peM
oa pooo^o}Hy
KaK B|Aep)e p . o a poHK y^o|c^
ax Ae,ec^ |ylee Ae^ao ^oMao, oe aHa^ovlopaoM oAaBa ^eAyeMpayAe'
KoAa | yAee Ha|a^oe BopIM.
B py co aM Moy pa e^|xce e^oeK'o p
p pe poax
o oHKa HeKoope oAI4Ka.^|'
oMo}H|eyMIe pao^aaT o Ho^ Ao AeB'
p eT|pex- o Ho^Ao ABeHaAaT'p - o Ho^Ao
HaAa' p eT - o Ho^Ao oeMHaAa' p e

131

Hacoa
apa3
epxoooe
co3a

M*
poKax - o Ho^Ao AaAa oAHoo. A6o poK, Koop|
HaIae pa^HyyMMy' B|xoA pi' peAoa^
oa^Hlpa)a Me)Ayo6o. pa aavae, KoAa
a o^oMoae eo oAH poK.

Kapea3IBa
yyee
He a AaHo
oc-AAeea, Ae |ya^ oy
^ee^
[o Kapoa, B PeHo, a HeaAa, Ae Ao^(eHl lya B eeHe HeAe^ B oy appa axo-Ae. ept
TaoM oeA l opo epee o-AAx<eea Capaco, ooplAo^)eHl a pe^HoopoK
Hy. epe o^opa aa e y)e oHMa^,To o.o
Ae He aK, KaK HaAo, a epe Aa aa eooBo pepa^o Haoy}o aKy. po oppooHy,o
^y^o'
- Ka MHe Ka(e, oHHaK He Moy |yca, Kaa^a oa He. - Ml apaeM paxoAoa KK N4o}Ho
oe o^a a yva aBapVip oaAKe.
poo ycoa^,aK oHa apae^HoIaeKp|
oe eooco.
- Be 6yAe xopoo, - aa^ , a e ylyv B oM yepe. HeoKoMHyy aMe^,To aa}p|yoKo|^|c
|4aoepa a^a o ee<o'
a H a o a A K y , c a N 4 o ^ eH a a^ H } a B lo Ty'
Beao e M|y^a^pe)ey , oAa a
y aH o ^ o H a e o . p e n e e lo o Bep e H o H o pMa^ H| .
poc oppooAHy,oey
KoAa B|py)Ka^,
acap|HeaHoa^aKMoot.oa ylya.
aM y,
oop
- o, poo po^a o aN4o^ey,
^AM
MeHa
Kpe, o.
o ao^ee ep|M^ao
^eT
yeoa^ pK aaap'
opt He e^ 6 aoe, ec t
paa:

e
e.
Ho,
xo
a
Hoe oA|B|ye
oa
y
Ha^ea^
6oe ^^oH^, MeH HKoAae o ^yae

L2

oAeH oHoe^HoaN4o^eo.KoAa e eoxoAo


a(y o oAxoA cao^e, o apoya Ao
^ee,
oooo, xo a^eKeao^e|oAa y(aa eH,
oe ao^e|B^oo pyo pep pao AoaA: oe aa}pKe aaaep|- eyoo, aMa
eoaa opa paHopa,Bo MHoopa MeHeeoaHa,eM
ceel aoo6' l
oAy aMo^eTaM'
^ye^ea^

fi

He '4 oA'too Aec tl co6tl ae


ellpeAc'<a3eo alu, Koopoe e o 6t
ocoBao a cocooc aeo co3a']'1
pot|ol'lpoBa lqoAe^poBa 6yyee.

Mt pA|ae
yMe e: aHao epexoAay^|
Ao
<e,
o oaAeeAo ^o)eH
a
AeHe.HaAe>Aa
pey^a
pal
o^(e oaHa,KaK BpaeeKo^ea
py^eK pa|aepa^H|x
oce.oppoae
paoAoaAK HaHoooeAoneepoHopBeAea K yexy.
KoAa oop^ o peAKaH ao^ooB ae|, aeK Aa^ aM popaMy e|pexyHKoA^ oo, ot
Ae^a ToH|e peAaaH paecK o oa.
e yy HapaHo pa pe Ha epe^ee oeHa^Hlxoa pMeHeH o popaMl, oo^Ky x
c^o o eoeo. oe, oAHaKo, o o He MeToA
o^yeHopeAe^eHHoopey^aa'a Kopee MeoA oHMa.
H, o pooe. Bepo, o, a o^Kol opeee aKoe
oHaHe,|o^yeoe Boo)HoeoAeBoa
Ha eceBetoA o eH pey^a.f, pepa: e^ B pey^aeo^oBaHpopaM||o)ee
peAaa, o 6yAee yo^e|,l Mo^ pep
a, Koop|eAe^a Ba HeMeHMIe^oBeo ae
oMaH. Caa epeHa pHa A^ oKaa (a^AaD
6yyee - Ha oKa yBAe HepT|e He)e^ae^HIe
A^ Ha ot, Koop|eoy npoo'

13

Haoa
apa
pxoooc
coa

MeHapep, c AyepaApae aoo M|^ltlJo ex


Koope opa Ha^ey H )e^ooaoea
^Ax,
Ao ex op, oKa e 6yAe ^KoMoAHo' l e peM ^I o ex' Ko po o AoMa Ha xo^Max' Ae aco ^ya
peBe ooK'Ha K^oHaxaBHIxy^aHoB'Ha aTo^e|x
paHHa'x - tvt|pey^pHoaeM o oM' KaK
ep]o
^}oA
coeo, a HepeAKo )H.
Cy ea oAHa Ta e: Hoppy opee aK|,
Apa M|^ to|,MIyeAae e: "o o^Ko
Kae' To oaHo Mo(e oHKHy'Ho Ha aMo Ae^e
oo HaepHKa e CA}TCl.

fr

palB'no
u"^o"'ce,]o
coto

AoaA,<' ecpeeo c*lop'| B A''o aa,


BepAo oAeA o' o t4o(er npoott,
o oo' o o xoet 6t Ae.

Too oAa oH ee BoMo)Ho ^ Ha pey^a^,


o pae epe, e>aoaHoe, aHH|x epHlo^eAM.

aepl:
HaHe
aKoB
Bepoo, ^aHa pa oo, oey e^oeKy y^,
pex(e yAae Ha^aAyel ec, aK^ae oM,
o oH He ^|.lJKo
xopotlJoppae poeax,caHH|x
eo. HeoAa Ha^e^oeKao MeHA, oopl
l peoxoAtoBapo. oe MHox e paol Ha Apyx opa eo6xoAleAeH, oH HaKoHepe^ op|
peopaH. o ae apoe Aae eepe, H.A>ep,
oAa^c eo ^aAe^eAooop o oeco apee. o
a Bo AeH MoAepHpoa^Aae, aKy^oopyAoa
H HeKo^o|cAo^^apo.o papa6oa^ peKpacoe eH
aM|MpayM|ea. ce >e eee Heco^x
HeAe^y Heo lo oe a^oK^eHo.

L4

o epa oa la oM, o oH He ye^ oeo


peopaa. Cao AaHe lo a.
oe N4ecoo^o}ee
eae^Hl,Ho oo lo paco^o}eHoHa oeB^eH o
o Aopo. Xo ecep - Meo poeAe oyKo,
ypl yeeBoa^ o ooo Aopoe peAKo Bopaa^ Ha y Tpay, e t pao^o)epeopa. Be >eA
ye^epe)y oy, eo Ae^oAae Haa^opoeTa,
oKo^Kya a poco ye^Ho,a et ao^Ko
H|^Kt'r|v|,
o ^yxo HoBo peopaHe lpo pacpocpa^
peA eH|x<ee,oope, o oepeA, paKaa^
o HeM oA|xa.
oe HecKo^xMece peopaH Aa aa pHo
He^oxypt.KoAa aAe^eAaH yAe^ye Aa, o
yaa^ eMy Ha oe pao o^cHo ex(eMecHoMyapeHAHoMy
Aooopy oAH apeHAHy ^aTy.ae oH ee yTpo^.
Cl yAaM K^yaaoHHIM
apaa, A e
o a^aye^eHHyapeAy oep^e. BaAee
poeaeo peopaHa.
AaHa^ac^B|
^aAe^eM
A a o^KooA|-|o, Ha^o xopoo: KaK ooB. Ho to
MHo)KeoN4oMeHo'Koope oH He Ha^' o papy^oeo
e.
Ec l - poAaBe, o B| Haee o poAyK o KopK
- |/|aK )e Haee poAy KoHypeHa' Mo)ee
KopK
Ao
aa, oey oHa He o^ xopoa. E l - ee,
| o^Hopapaee oM, o B| lpooAe, Ho p
o Ao^(HloHMao opee, ooptHy(Aae.
ae poAyKe.Boo>o,e ao-opyo poAy,
eM a, |^Ha p|HKepoooplyAe y>eMy
^ye,
Ae^aea poAyKyape?
oAe peo^,Koopa
A o>et, t aM oot oAa poAyK, oopl
oe y peo^? Bl Ao^)H|oHMa, KaKoM Hapa^e paBBae KoHoKa e^o.A oAa ca.A
o-pe(Heya a
ae HapeHHo,6yy
^ ^A
B poo ^yae, o)ee
poAyK eoxoA|MA^ ce6?
pap ocHoBy AoxoAa KoMaH'oAaa )HeHHo
^
eoxoAtpoy?

135

Mea*

oa
apa3B!t
epxoooe
|acoa

Aao|epaM|^eH
Ao^H|peAecoa
^oy
BaeMy ^o}eHB aKI'o atae yaeHa^HlM
^eAoBaHeMpHKa Ao^(HoBK^aHe o^KoeHe
a H e pe o a e K o M a H ' o K o K yp py x e
p' e po^eHHoT, HaKoHe' paBL4oHoK
e^o.

aopo:
ae
xo0l4
B o pe K a K M H o e
K ^ a A |Ba AeeH aK ,
^ A ,
AecyHa oHoayaea^Hoo
^eAoaHp|HKa'
Apye yAe^ oHoHoe HMaHe exHeM Aea^, a
o x HoAa Ha|a[opoMMI<at/|D.
o ya e)eAHeBH|eoea Kypo a v|
aopo ' KoAa
y^aB^apM' Ae^aTpeAKaaHe
^pv|
Aa peKoeHAa
oKya^poAaa aK.o ore oKaa Aoo^Ho
l
ppa oH a^ H |
o a H |MH
, o ( A a p a M K t
e ^ o yeH. o pae epe, oa pHyoo ^eAye
Ka B xo^o.floaoHo MHoo Heopo Haco^Ko
ep oa^eHH|M
ea' o, KoAa e yKa|a'To p^o p oKya' HBeop|oya' o coepeHHo
yBepe|'o plo oAHMaec.To >eaoe oHo peoe H A p o A a B a .

Bn

cAenab oe

o'lx

^|o)'(ee
^'too coco6
peooe,
poco oeBa
|lt^e B'<A'oex cotlt
^'oAe,

o, Ko o HeMoo oHla^xapaKep apape p


6p a e B , a M o o e p o o M o e H aM o peA cK aa ,T()
A pae oy a oeAKe opoa. Pootl
oHoeHe K oopyHyo^HepeAKayeMo,TaK o, KoAil
Coe A e l e a t H e p e J e ^ Hoo p ea po a^H a ax .ll
pao AeAyx a^o)HKo-aepaHeB,
Coe
Co AeBoa^pee^Ho aoo,Ka To too ot'

136

Aaoo op)eH. ec t Myaap KaAAa


opaT^xo t Ae MHy Ha aHa^ oHaH PoaAa
Peaa, o oH He oep^6l Aa ao^ea, |aeoa
a ep a aM ' | Aa^ ax (eoD a^ Ba.
opo poAaBe y)e epe HeKo^o eKyHA o^e
HaKoa ^eHoM Hae, tvlo)eo o.o eMy poAa ^ e. o yAe a, KaKM o6pao ey aAo yAe
K^ eHa,
oeHa^ Hoo
p o co K HAAy a^ Hoc
ye^
ypa
o a Ha poAay.
ol
Ae^ae o
y
Koopoo
oH
e^oBea,
e caoe, tpo ala^.l.lp
^Ho
pey^at
a6AeH
o
epe HTepB, oAoH oA
Ae. Ha ao Ae^e o a l oBop: * oy peAo.
Ha oHoa oo, o Ha o6 o e^oee o
^o),
y a o H e p Mo ea np oee o e, o e^
peApM aK|e-o aK||/|e.o
Aec, oH He ae MHe
FieoyeBeHoo, Ho e^ o^ypyo (pat
o) ooA, y|aeo ppoAy, o paoa yAe alvlHoo6oee yeo".
PyooeKopopa peAaenoy-Heaao
a^y}o:caMlM a)H|Moa|ae He o' o | Mo)ee
Ae^a,a o, KeM l paee o ( a-o Hae pooAe pe). o 6t aM H to, ao o ooBecye
e' a ao Ae^e o poo oop o oM, o ae
Beo |p|ae, o oHae xo^oAe, ooplM ee Ae^o.
t opa^ HeKoopoe pe, ya |^ee
^aAe^aAaH, oH o 6l ea ^aAepoea
6 eo .

peyaa
ape:
a
e yyoopAeoo,o y)eoBop^o opo
^aeo oM, o eo6xoAooo^aey oopae
KoAa
noeA,
peAaolAaaooMo)Htx
|
Haee
oopte

! epexoAeo ao
^Hoe,
L7

pa3
oa
epxcoooe
Ha
Haoa

Me oHMaee, epoHoy pey^ayaMoAe x


aopo. yAe oopoH| He AoyKae eeyao
paHoc - (He e eapo oo, o t oe 6l
BAeepJ.ooeeeeHHoyxoAy cot
DooB ae oHaH e aeo B^H|A.
p oo oo poea | o)ee Aa)e Ae^axopo.
e, pa|e AoaAK o ootx otx ae )H.
a at, Koop|eB ye Haee, ooeo ae
pepe a e pa^H|eapaH| apep|
^Ho,
popae x Ao yexa ^ poBa^a. l o6Ayaee
oo)Ho paa, AoaoHo
xopoo | Hee oo
^
yHy ( >ey),ol Ae^a
o6ooae peA.
oox<e?Kaot at, oo^eAe^a|oAloTHoe^HoHe^^eKyao
apMoH, aH|xHepeo,
yoB eya^Hooecoc? Kot Ao^opoH|e
epeKT|oo 6paa?

aeepl:
eye!
uEt KIA^
lBM (nnoapoAo,
^(KepoD)AaAa
HaaA, KoAa yoa^ Haoe^Hyeoxoo
^e
Ae^ao, eoAH t o ABaAaM^^oHoAoAopo".
t pa ^|a^oAoe eHaH,a aKe oHlpoAe:
" eAa Ha^,o oHa aHe xopoe eo, Ho oKa o^e.
6atlc, o ^ Aa (eH^a e,, " re a, o MHe HaAo
to y (poa)Ao (aA,e)".

fr

o".""o, oaco flpocacB e'BBecoc


oep roLoBy' l|o e Iieee onaco
ocaoB'|c u 1acI a o6oe
c pe^,' e^'t o o ooa 43I|'1.

t oAH ex, oy pyAo Ae^aTlop, pMarl'


peeH Aeoa, xoy, ot B| Ha^, o Ael'
oop He o peoAo^eHe, a o pao AoaAKe, otl.

138

e o-60oHoaHoa ao aAe)oee Ha e^e.


Copa e Aoyl{|eaM at, poaa^poaxapaKep|
o, Ka oH, opee eo,
ot
ex Bo^eeHH|x
^ o6oe^Bax, l Ao^)H|
peapoa
^o)t,(xc

6yy
Aoep o6 aJeM oopa>e,o e Ae^ao,
eo He B cooH Ae^aao oep' Bt too
aM
oHo (AeDyyee. Ha ooa no^yeHlx
opao ae l Moee - 6yAee - Aeoa
yepeHo. opee eo, I oaAee pMo 6oo.
a, o o epHo B BaeM ^yae.o - Mo paa
AoaAa.

oa
|aoa
aDa3B
eDxooo

ABAEBTA
Tee
oA a<A
t l P o o p e o A a o K o o B A Co
Mee Ha oy Ao Kapoa. Pa oo o aoea^a De (M,l,KooAoaa oe o^^e.
oa oya
pa e K B e p e } |( H H
|ea p a A | o y- e e,BK ^ a
u T oHo
(oap a D ,p y ) A e H l e a e e o p a aep aa, Ho eM eepo, KoAa oa yA^^ae^ea

o a H e i p a a H a e H e .
^e
c A
' apTep !,>oKapoa, A Maaxo, t
Pa,
M o MAopoo ^ a . o p o ^ , o l a A l H x o ^o )^p ^e|pepeAea Ha KapoHt
o, Ho pe)Ae'eM
o H Ae ^ a^ o ' H a a ^H a a p T o eo A Hypay , H o yH e
oa| a, o ^ o ^e e H a A B H a K, o lee e Bpe
Mo^BAe e^eKar\4ep|
pe^B c^v|'
Ko-o o^o)^Ha o^ al, Ko.o - o^o.Pa a
epe)Ky.toeoKoMoHe.Aa K1 KoMK, 6oo
o^o)+{^
eo Ha o. HaoeA Maaxo paTeHypyay,
oaa^yK H^eoy e. Be o oH o^o)^
Ha o^.
- Pa, o<ayca,l6epe o peAMe x Tex. o
Ha o^e' - Kaa^ .
^e)a
oa Aeaa yoo|^eHHy
ayy, oHy^aca oo Aa Ka, ae oao^a. ( o}{e oHo^
t - oy xoe oo Aa Ka?) oa oa
aAya^a. 3a oa KoHy^Heo^XpeAeo, oa^K|tBax opoHy, a aeM pape6a yvy ee B^a
e oK yAa Ma a x o .
KapoKy,a oopo o.oHaa^peA M epeAa^ ee pe opoo^a.eeoHa Ka\4epapa
H aA , o t e e M o ^ p o a e ^ ep e^ M
. o t
p e e o e p a e p o a ^ (: M y ) K ae o K aD P. a
ope o aK p a ^ a
. A M a a x o H p a H y ^po .

L40

Bt, epoo, xoTe^l ya, aK MHe o yAa^oc. oe.


Ka y>eo, ao aM He oHMa,KaK He yAae
p . Ho, o p aBAe oBop ,
| o ^H
o K p aop Aap t
AyMa,o 6tot epaeA^BooyA ae ot.
o pae r\4epeHeKo^ooMo}|(H|x
o, He peA^o).|(B
o e .
pe>e Beo, xo eoy a Maxoa oaa^y He
to Ao, oH, Ao^)Hot,Aea^o.o, o oo^^oHe
yH ao e . Bo o x < o, y BAe^ee p oe ,o Hae^ HoHe
oHa' o B)y'Boo)Ho' BAe^ee KoHyp y H)eBopo H K a.H o o pee B eo,a A a axo oo MHe M|^
o o eoe. o Aoe t 6l oe BBo^HoBaHM
(peKpaH|MD
peAeToM'a KaK He Ae^eo ' Kopee eo'
l
l Haao HeM Ha KapoKe. Be, o Moy
He Ao^)eH
- o o, o, KoAa pa KapoKy
Ba
HaBepHKa,
cKaa
a e, Ha^ ,o ^ Aa K,

o
t
H
a

a
o o ^a,
Ho
oAH

Hx o^o)TeoKy Ha o^.Copee
A aaxo,
oep eo,KoAa

eH
o
He o^ Kx
Beo , A a
a
o!
B o )e BpeM o^o}^
eoKy
e o y o , KaK, KoeHp p y Ha eoKe' }| y P y B M HHoee. oo t a , To MHe HeMHoo
o o A , o o p ,K oHeHo,ry eeH, o Haep HKaHe
Haa^^oBa (My)KaeoKl H l KaPoKe'^'BoMo)Ho'
oaa, o Pa,
a a P a p ^a K oy aK^ eH.
paot,
la oA B^Ae a oA|oe
KaK |V|
^p
H eM Te^e a '
I

fi

oa ac BAea eea cearc pIoK|, oAao eoe'4tt'oa||t|


ti caL,<Baec c '1|i
eLea'] peaLe,
'|
aA Ae.

Ha eHe ^ B e^eeeaeKepK, |o^HeHH|e


|^^||,
aeae^Ha
oo cv1,
- poo
opMa
paB^eeH K' o o pa He p HoH oMyBp eAa' oKa x He
B|Hoa peAe^|epa^H|xoAoKo, o6t oay

L4L

M c *
|MaHx AeH. Bo poa ^^e^ea,
^Ae
oopo B|Moee opaKoaaMooe^Ho.
Bepe Mo^oAyooy ^a
peA Ha Be.
^Ae,
epHy' opoe, o|oHa Bca^a
oKo^oo^a. Bae
KoHepa, oopl HoBa o^o)ea o^' Tp KapoK
pae po p H a . H a a A o a p o K eH a aH o e^o .
BeKa - HapMep,A>,oa A. Ca<e:
- He aa H oAHo KapToeK,lepe , Koopoe
po^ ae x(H. Ko-o oA.
|pa^oay Hae^Hy
HM X eH t eM-To a}eH A^ a. He aae
Kap| He poHoTeM. ooKoHeHppyeHa He.
aec a o o coeppyecHa eH.
epe HeKo^oceKyHAopoTe,otopooepoN4Ko
po H e ^a ' c o a o o p o [ Mo , H e H o o p o A H Me KoHep o o^a Ka)e e, o oHa acyy^a pyKy
B H y p.C po e :
- Coo Kap HaoA oepe?
oa oe - oAHa. Cae:
- Beo oAa apa? o a e aao?
o a po a e e ^ o e K a , o K a a eo H a e^ H o e
B^|t]|le
Ha ee H: A)KM'
, Koopoe oa oe, o6, epeepe
K oHB e p , py ee o e o p o e , o 6l o a po a^ao o e e , K o o p o e H a a H o a e o po e. o a a e:
neoe,o^Ba)HtA a: o".
A e o a t6 p a e [ a ? o p o e, o l o a epe.
epHy^aBe p Kap|.Ae x yy |M,a a pee
HaaHo:neoe,a<t
A^ ac, - K,. Koeo, o^Ko
|Haee, o Bl epeKpl^E}eBoMo}(Ho.A ex Apy
o - yAe^Hl
pep e^ea'
Ho o la e e^ea,o 6la ^^- oy
Ae oAHee HeKoopte a6oee po|e ele
e^eaee^^lo.Ho ae o ae yAe Ae^Fl
a Aee^H|e
pMep|e^ea Ha o, aK B| a
o t oyeBe^ea.Xoeol aAe,o
poBa Heoop|e^eMeHapyAee B oco H poAeN4oHp

L42

e0 oooe
o a
Haoa
a
Da3
ec^v1
t yAee
HIepMep|epeAa l^Ha pacToHt|,
o oa)y aM, KaK ee
Me eoxoAyye^Ho,
o e pa o eollat .
Mo cocet Hepe B e^eaHaa^ToAa, KoAa
e to oeM e. B eepo K^ae M|pa^B py (XoB K o Tooo^ Hy eHoKAaeT oHay ,B o
^o
A H o -o
o l, py
oy py^yoAyKy.
pe
KaKp
Apye
^aT
oH HaHaeKa p al
K o A a y e K o Bp aaeT,
peAMe, B o pe\4aK Apye Kpa:*opee!XooAee!,
M e p o o^ oy ,o y eH ta l p eKp aHaBo .
Mo)Hooxaca epeA BeM K^aoM, e^ t o
a pal peAe e ao-6o oAa o opoHa eo
H|oa^Htxpe, poo e^oH oHeHTppy
B o pe Ka aK ^ |aepova l
Meoo^o}+(ew|,
x M |^H
' o a, o Haa^ aMHe HaAo op a KoBa.
B eee HecKo^HeAe^Mo Ma oe oAAep)a^
MeH oM a,Ho, oKo^yHe 6o Ao aoo KaKoopHaa yexa, M o ^o HaAoeAa.ToAa yeA
Moeo M^aAeopaa A>oopooa - o paAe oop,
o , o A o po o o |a^ HaA HM, - B eeHe
ptve^Hoe|pexee t paoa HM. K oy
e' To pa^
peMeH y)e Hay^HaoAr.lpKeK
Haa^o.
oo
Bp
eMeH
eo
oAKa
K.
C

e
e
Ao,
|p
a) eHeM
MeH
MeH
M

o
o
H
H
ap
aB^
^
A o peBa '
y

ta

o
o^
Kye
xy p |M ^ AaM,^ a
p
a
p
eJy
ey
eM Kop ee
t pee |aK o H MT o|K,
o opa. C oo MoMeHa oKa|Ba^Mope B eo
opoHy' |,KaK He Ka(e' eHHo oAa BepB|e Haa^
paB BaTy e Te^ eaecKe
HaBIK.
H a ^eA y o Haa^|Ty a o y a Beep a
Ha.
oAHHaAa
Ha lxoAH|x'' KoAa He o^H^o
^e'
BHy eHe.Ho o o KoAa He
a^ BK ^ aB B |y ^ eHe
BoBpa^- Ha e pa
lo y>eoKo^o HaAaT
^eT,
o e aK BH o- K oM Kep MeHTaMo e^ ea'oto
peH po Ba^H a o y p HKaX' ae Beo oH He Ha^ '
o |a^oo M o MI^^ovBBoBaHa.

L4

p a3
H ac0 a
a
p ooo
o a

Meac*
oee pKe Ml^,AoHpyIeB coHa' Bea
o pae epe
ao epe^ HeyAay' oy peAo^o}
Ae pHt.oeAa - oa aK^ae to, o e^
^oM
K oepeHTBoBaHe^eaeooy Ka|r'||
Ao^ ye. opa - B|Ao^)H|oMHo e, oAa
aM oepe HeyAay'- a^]oae oM' To eKoop|e
poco eoco6H|Ha Te^eaeco^K.H t,
^A
He B ooH pHx MI^' H oAH Ha He Mo)e
po}Aae
oo Bo M|^. Ka HeKoop|e
^A
He e HKaKxe^eaecKx
peH ^ ^yxa'
^A
aK)e, o e^eaeeooo.
coo6oce. Boo>Ho
HaTo^KooAa^eH|'
o oH Be paBHo o oyyc l1l,4
. oto e, oy HeAoae e^eaexcocoOoe,
eM Apye, Ho
eoaeo yy oee He^^eKya^H|,
Be aetoe
oH MeeHAeHHe^^eKya^poBa
)K H ' K ^ a M o .

fr

"' e p'o)'(ee*acaBb opoBa

Ba''4 e^eaec'<e cocooc - o a'<


noAcoalla'q' a coaaet eAeK oe
IoAaBu lloAcogal]e.

o pa e M e p e , B | e ^A e y eo p , Bo Bpa.
yc K e eoKo oe.
B oeAoA yel peAe Ko^e Mo oKypH|AKHa.
a^a MeH HeMHoopaHH|M.KoAa e BoH^Ko-o
xpye, ao oAxoA^ eeoyo ^oBaM(pe, Hu ^npBe,Pau,o oeHTpeo^oHc
Paa. Aeao, He aAyMa. pea^Apya K^ae
oop^ eMy: (He oy o oM D yo o ey c^eAypa ye HaMHoo oeu. o 6t yAB^eHe,
o Ha^ oHo, o eM oH e Ayae' a KoAa oHMa^,
t yAeHHe ee eo.
o oHo poa^eo M|^,
e MHoo lAe,Koope oH
B o Mo^oAe
p ee, oapy^,o HeKoop|e
peAoaAepa^A
N4oxpye Hy He paA M Mo ooo. Ho

L44

M He ^eAoa^oBo^HoBaT.o eooplx Ae, Ka y)e


oop^, He oy pHooe HKaKle. eeaeKa KoMMyHKao)e poo To^KooAa, KoAa
opeAe^eHHa
M|^
B^eAoHpye,
a opae^a
^|
HaeoKp|.C o oo opl o^oBa^
e^ea
yao lax B|y^eH,
caa epeHa aAaa,
o a epeA o o , a a^ a lop e Ae, Koop e
e yy Mea e, opy epeHo M|^,
Aeop||
yBe^HlX.

fr

"n" n 14e '(y to'1A Io3|,',

r o o ^t'1

"
^e l1totl p'aa
o pea^oo
ea^ tce,
pacIIABaa, peaLa etea BceAa
']
oa
'(oKpea.

e opa^aaaM Ae Mo eop oTHoe^Ho


oo' o' o MoeMyMHeH'oo t
oHoBee^ea:
^e)aT
oca^o A^ oAHHaAaoal.
aoe, o BaM HaAo
oH:o paoae Ha ypoe' ooTaMo HHKBH|M.
ooy ||/1B^a
pee HHKHoy^|LLJ|^a
Be^Ho,
M|aK)e
oep^yBBe^Ho
oe
e o. epAe Bep Cey oe e uCaA oau axoA
Hao^Ko
peAo^o}eHe:
eM MeHe
Aa^eKo'o B|Ka|Bae
e^oeKo^aaea otvype, e oeeeHoH
aH o B o o t oe p oolle eM,
o ey ooeo Aopo.
ept a - o ooAe o HaHeo eoxoAMoaHayA'Ae^aB|BoA|
- He^^eKya^poa.
^poBa'
He ep ooo o Ae^a,y MeH HaHa
p eop ep oBBMe po e .B A a ao^ eB op oo) AeH
e ypaopo Ay B|oKooa^eHHlM
opoAKM
H o BH K a |a^
a p oeHy ep eBoAHy Kap THKy ,
npaHHyAe-oBHypABaAaa)Hoo
AaH.oo
y6epaop HoBHKHa^e Meoo^o)ee, oH ^y.
^ MHe eolv|^a' paa M AyMa o^Ko
o oao Mee, oH aKBHoopyAHao o.

Mac*

Hacoa
a0a3
eoxnooo
coa

Kaoae
eeaTe

Ho e )e epe Ae MHy ^ ^Ho pao, KoAa


oaHa^a^
poe' C e paAo
^
^^M|^eHH|e
cooe, a MHe
Ha Ka)Ao a}e o^ya^
Kaa^o, oote: (o - Ae/o He Ha o a)eD.
o oHa^,o o Ao^)Ho6l a KaKoM.oa)e.oo
KoAa M|Ao^AaAa oo Ta}a BepHy^B xo^^'
oH^,o oea a o ocel opo: nHa ao
oe:
a)e o HaxoAc?, - Meo oo, o| y^I|']Ja
no e HaxoA H Ha oAHoM ax<eu. oa HaaA
, ola eo Hae^epeoAHy KapHyoaA KoHooo a6.

fr

uo6t

a
Mlc
l0
pyX
Bo peoxoAl e A^ oo' KTo o^o HaHae peHpoa o cooHo e^ea.A oo o|apeye Beo oAH e^oeK, B Aea^e o o-o, KeM y Ba
aAaeHoa poHAya. Ba oaAo6e
g e Kap - le uJe,|e
ap co. oo>I4e
HayaA o^oA|,- eo opoo Bepx pA Ha o^e,
pe^o caMepax Apy o Apya. opoe
oeo oN4oHKa
|^eHo
l6pa o^KooAHyKapy,, oAa
oH o Ae^ae,oH o^}eHo o oe ooHo.
eep opoye ooe H o eM He AyMa.opoye
peAaee eo.oy6oepopao,Koopoe oa^
o opo ^ae.Aepe pyy o pae Mepe Ae aH M epax H aA H e HMKp aeM ep o Kap |B p Ay MeA^ eHHo
epeeaTepyKyaA a>Aoapo,oa He AoHeHeHeo Kpa oeAeKap| pAy. 3aAepx<eHa HoBeHe,
a ae eM }e ooo Bepe opao oe.
KoAa l lo^Hee Ae,Baa pya ye la
oyT ao-o a pAa' He aapye o, Hae
a He^^eK
^peyBe^o oyee| |^|
Aa oMy
HeKoopoe paoa^HoeoeHe, - o' B Apyo
^yae o y poopee c e^eaeoe.
e. poo aeA^e A)eHe ae pyK, oKa B| He paoHaee y eAHeHHyKapy' oopo HeT Ba[a pyKa.
B o oe, KoAa 6yAee o^HocyepeH oHoe^Ho
ap|' Boe ee poe Baeo ooHKa' a
o
^
Kapa, Koopy o tpa.
Cae, Aey poo Ha ypoBe yaoo oAaH, y a e oAH [UaH e tpa paB^Ho.
E t 6yee oya eoopte^eaeoea,
o a peA ypoeH oaAH yAe aoo
oH
^ye,
yAe co |or\4,
ot eo o)Holo l o
po |o B aA eH eM.

(aDtIcl||Apy|qAe,

'|a'c
oKA'<,']e
Aor'] K |' peKpae aalngpoBa.
c Bae colae cae ''tctt| A'lcoI|4
c e 3 a I}',] e ' M l c A Ii'| Bo c Ilp'| e .
^'I

a A e e ^ H o
o H aH ^ e
A o a K o H p o ^
aM|MpyAH|M' aM|Ma(H|MaceKoM Te^eaeKoo
o e ' M a o o o , o p a y } A e H p o A H eepH l
a^ e H MK, a o t oB ^ y a eM o eo o K a epeo A o
Kap|IlK'o aK(e aKp|Bae MHoeo xoAo' Koople
e^ l Xoe o^yM^eHHylo
HyHooaBoKp||M'
op a . H e ^ ^ e KA
e y e o ^aH oepA o M y ao py
pa ^ , p a e ^ y a eM H o } e yao po , H o B o e K o H oB Be coAc K pAy peAo^o)e,o o oaae To.
KoAa oAoHaHoo^ Aeoa, o^yaeaM
opa yAe eoeo oee o>o.o He o.
o^aaM'o Ka}(Aa aa
^aeHo MHo
^AM'
H ae o o | a , o ^
y a e a a > A l o M eH a e ) H ,
Ho KpeHHeBep' o
xpaH Ae-oB HaeM ,|oAoHaH'
opa epe)Ba|Haeo oAoHaH pe|a
AaHH|e o|Haeo oHaH He^^eKaa }e, a BepeIe ay CoeHy ey. A a o
^eHHa
He^^eKa
e aMl oBo^oAoHaHaoop' |
paae o^yeBo ooo|Ke^ea'

146

L47
L-

oa
a0a314
Dxoooce
iaoa

Mea l o o e M H o o
o A p A A o ^)eHK a o Aax(e ce a H e y e p e ^
ec o e H e o pe M o c . H o
e c^ B a e p t t o p H e p a B ^ e H
, o po e Bo eo A pya
^ HoCK oH e H T p p o Ba Ha K a p T e ,K o o py} oo lp , po T o pe A a ^ e e . p e o e e M y a p |^aa' e^ o
oo ae e y K o H e H p p o a .H a e pa a e pyy
H aHo o Me A ^ e H H e e .E o l e o ^ a ^ o y aBo a
e e oA H e ^ o e , o p o e e o o a A a a a e pyo, oa B | e A e e e e , a K p |B ^ a a capa o ^H o
o y o o e c o H a e . o p o e eo , o t o H K aa^
aM, e ^ a a p y K a y A e e o A o K p aH o o yK a , yT
Aax(e oe H e M H o o , a A a o - o o HK peH o apo .
pe y e e e , o M H e , o B |B e e e H H o oo epe} ae
aK oH pe A x e ^ :y a e o A aH tpa
pa^Hy|apy'

l<

'"

o<Aae,o aAt pal' aa )'$e

t 6Aee oIIaAa oto.


^|IcA'|,
|Iccco
eAeIIa'l pe6e Ao^x Ae
pepoBoK' paKI<'4 ||'|c'<peeo )'(e^a
ac.

l o epe HeyAay'oy Mo)e Aa o6HeH: oeBAHoe - o' o Bl He HaxoAe KoHaKe


eccoae^H|M
e^eaeK
coHaHe.oAo He eHee
e^aBepoHooo' o Hap).|(eHHo
MoMeHa'o|a
o eo He yAapB p
epeA oM ooHKoM
^oMpeeHe ee
Aee^eMacaB^ea pHT
Ao oo' KaK
y a oKpoec e^eae xoA, eoxoAtA^ Too,
ot cAe^aHaA^e)alop. HaxoA aKoM pece,
l aeKoye^eeaoBHyeHe,o Hea Kap
pa^H,,
Ha oHoBa goo peAo^oe,
^ec
lop'
Ae ^ae e e p a ^ H
Xopoa BoMo)HoTopaKoBaB oeHoeo
oHaHo oAooo B^HV|
BoHKaeTo peM oeAK Ha
epo peaHB o yo peAe' B ao c|a|A|

148

opoyeoAH eoAoo^Hoopaae,oople Aa
o opo Aae, oapae oo^oKpyaeMy py
H a M H o eH e eHy A^ a.

Kaopee,

peMe
KoMypHar)
Co6epe eep|x^ Tep|xpye oKpy o^a a.
e M, o6t aAl o^o)^epeA oo o oAoy ^
e o ABa peAMea, a ot Ha o^e o Kpyy
^ea^o^tlJKo
ABeHaAa peAMeoB. eAec, o oH He
^ea
o oAH K Apyoy, ooeo e^Aa peAMeTa oxo)ABe pyK,ABa aKeTac ya|McKaM^o-ToHoe
B oM )e poe. Teep KaTe:
- e a l Ay KoMHa|,a ae Bep y . Me t
xoe^o,ol a o pe | Be Mee lpa o^Ko
Ha o^e' peAe' Ha oopoM |
oAH peAMe
^e}ax
ooe MeH, KoAa |eo tepee
e oHeppyee.
KoAa l oBpaaee K o^y'HaoHTeo ApyM'
e Boe HMaHe
o aAl 11|
Ao^)eHoHeHppoa
a lpa o eM p eAMeTe.oe ay |aeep e.
B Kpy'Aep)a pyKy
Mea pyKy HaA peAeTaM'B|^o)eHHl
o pa eM epe B pex Aa HaA HM.
o epe epeee pKB|o^KHee oAo Ay
pea:^|oyTe' o Baa pya oa^aeo KaKxo peAeo' poAe oTa^KaHB MaHHoMo^e' ^ |
6yeeyoaHeHypox^aAy HeKooplxoaxpya
e^o Apyx.B oeoea c epeMea oHoe^Hoe
e pyKo,a Ae opee yAe e pa16pal
peAMe, a oTa^KBae, oope lpa He ^eAye.
o^oaTpoe ypae'
B peyae B|Ao^)H|
opata l6opa y a Kpya, Ae | oyaee oa^.
KBae N ^e ee pox^aAo. ocoy Kpye oTae
e MeHJepeAMeoB' B|Mo)ee yAa^Tx oAl{ a Apy.
B o MoMeHaHocpyAHopa^aTpea peAeo'

L+S

Ma*
ooy yepe y)e ypaHeHH|e
oopa pa^o}l(e
oae 6oee o6oAo. eep, He aa^ ce oHae^Ho
poBoAoop, poAo^aepoe o6pala, oKa
a He pHe ao.opeAe ^oKa B|He oyByeTe,
o o ao-oe xoA
e^o.
^eoe

f,

aoe -

copae

lre oBte'(aec. Bae'oepaK'


coaae opa'
BcB lloceeo aepy c'1^' l|poe
ot6o e aae^'to |,DI(e''4
e B ca'ot
aaAe.

He epeyBepeHo ee, e^ B|e Atpa lpaee palpeAMe. l o lo pooe paee


Ko^ea py^eK,o peAHe | Ae^a^t pal lop
o^o B oAHo ^yae AeHaAa. Ha ao Ae^e Ba pey^a,opee eo, yAe aoo
o ee Ba(Hee:
^ye. v|^|
e^ l pey^pHoypaee 50 poeoB
Aa>e6oe
peAeo, Ha oop|eHe a^ t6op pee, Aa)e e^ B|
He ye^paB^Hotpa HyHyloe, | e paHo poAeMoHppoa^o e^eaTeecoo6oc.
o eeaMo)HoKaaToeH N4Hooe.
ae Bo.
ay K oy Bopoy oee opoo AeHaAaoae.
Ho aaa, B KaecBe oAooK,M|Ao^}|(Hl
oe yHa
o BoMo(HoxoAoHaH.

ABAGTA
pl 0 G 0 3 H a
B aoAcozaH A|<ecaM ottxAe
ac opoMHecple Bo3Mo}|<|1oc'
p K6e. Topee

oH
H eo o M e e Ha aA oAHa^ B
^ e
M yo , a B o. B ay a a6 o MHoo
)eHHpoAa, Ao o o o^ My)l(HapeAHx
^e
,
Bo^ HoaHo.
^ |a^KaK
a
H a, K o o p B l^Ae^oe
(eHHapoHe^a:no | Mee BAy,oAa oop,
o | He oMH,a ao a( | eAe? Ae ?"
Mya oeT^:" yyeo ao.oKapMoHu. a^ BBepx , ce o Bp eM oH oaHHoot aKap MaH|
6p, Alaa, a^o,^ea. oAaHe AyMa^,o y oo-o
Mo)e t oo KaoMaHoB.
oao^Ha eAoM a}e. Aep oKpI^a,|yB HeKo^Kxaax(po. KoAa ABep HaHa^HoBa
aK p |BaT ' H a)a^Ha HoKy(oTKp |D.
- o a a), - Kaa^ ape.
M y a )eH HaooAap ^ eH B|^ .
a. e Ao oo, a ABep a aKp|^, Ae^, KaK oH
c yAB^eHeMoMope A a Aa.
Xo op, oMoHo, ta t oee aao, e t
oBe He Ha eAMoM
M o K aa a ' o oH oaHoB^ c
ae' a Ha elpHaAaoM'paAa aK^ae B o' o'
oAa BTpeT^
x AHeM ee oHl,o po
Ko MHe opeoa o, KaK yHa^, To x Hoep
HaxoA^MeHHo Ha eAN4oa}e' e^ Aa)e oH He Mo^
oMHoo. o o M o ToAa, He oy
H eoo eep , Ho ^ o) yBaM oeop - oHa

151

Haoa
apa
epooo
coa

M e a *

ye eyee^HoA^
Ko oAae, o p.
^oo'
y o epxeeeH|M
BooHo. o^aa, o
op a p ^ a K o M H e a o .oo ee pa M o M eH
oo }e A. BooHo, oAoA^ To^ypepa, KoAa
oH pe p p o a ^ B o c H e
, ^ l J a^
o a epa, o .
pa e H H e o |^ H o M (yK: o M H a a7 ,' , o o r o , t
Mee H e Ae^,o oH |^Ha eAoae.
oA o B a ^ a t,H e o o H a B a o o . o a p y
o a^B o e o A o H a H e
' ' x o ' Bo M o H o peA H aM epeH H o '
He Mo t o a o B y o p a a e A eH B M pe,
oa ^|a^a o oMeH,oAa ta eoxoAo.

fr

co"""""e oAo6oepa ep.oo

c^t$| a pae Kallp|+a'to t6opovo,


a eo Aec|4 aco oc cuat
xapaKep. oAcoae il(e _ oo ot
ae, a oopt opaec Be ae
cecBo.

a, oe o 6 e o e o H H e o eH aTo o aA a ae
Mox Apye o A e p a e M e H H a M e aM . 3 aee, A o ^ eH
B aM e Ho p H a : A o B o ^ H op a ce t a t t
e^oeK.Ha evepKe, e^ HMa oKV| K^aAyx Ha o^,
Mo y poB e o a o e e p a ' | a o peA e^ T
x M eTo Haxo)Aee. oe opy, ec^o yy
B e|.
pex-ya o MeH, He Mo t ye x.^e)a
yepe, o
Moe oAoHaHe(HaeD'Ae
oK' Ho He Ha - o
^e)a
^
pa a oo B KaKy-o
py,To
poo Aa ee ee
^
oA HypoK M p e H , o 6 l oA o ^ ) e H o po TK o o -o o o
e a o .
AAa peepa e a cop o MeHa^e,
Koop|Mo paoa Ao oo, Ka oH a^ BeeH KaK ap,
|ya ol yax Ha e^eB
o o oK a| B ae p H a , o M e H a ^ oMl^ev|'
K pe H , o o
pHaB oM ea, epe o^Ko
aK Ka a op
^e,
o ^H o^^ p p y eM o e H e H e .

L52

M oo o aoH^ |ya Ceepo-Booo


yH ep ee,| aKoH^p op aMMy , a o otoAe^ a,
opeAe^ MeoHaxo)AeHeoeo ea' paHHoo He.
eHo MHe MecTe ayAop.oe Bcy^eHt A.
Ao tp^aeHHa acHyeepHKyI4pe^exa yAa
Bece Ha MoeM aooe. Mt pto pae epe a
a o)e HaHaeHHoopeMeH - M|oeH Ao^oKpy^
o paH|My^a epey^KayHepceooopoAKa' la.
opeAe^Meoaxo(Aeeoeo aoo. poo
al, Ae apKoa^.
o A o a e- Mop e M|e,o Koop |xHae o HaHeHe
Hae' e e N4eee |^6oee eo oxo a ye
ooK Hyp oKeaHa ^Ha peaKHy py' Koopa oKa.
|ae ceee B^HeHa Bce, o pocxoA Ha oepx.
H o T . e o o o op p y eT Ha MoBa oeAeHe,
eHHoaM ^eAyeKa tM|^oo, o M|Ae^aeM.

fr

lo""""""e' o ec a o coco6t,

p'(Aaec

''eo

B ae oAco3a'|.

3ae oHMaHe,oAep)aeB oAoHaH' pyAoM


oAAa ooaH oo Haeo coHae^Hoouo,
, KoAa HaM yAae xo t eo yAe y Ma^y
aoo Ha' o epeae Hao^Koopa)ae Ha'
o M|opo Aae ey MeKy ^ BepxeeBeHy
pep oo - eoe
Heppea'oA oapoae^t
Ae(oB>,
oyeHe' o l oAa-oye epe}Ba^o' o'
a B| oHo Haee, | epeaee BepIe.(o ep
pe^ payKoo la oHaae !)Ke B.{el.)
ee (Ae)aDoe papocpaeo. oHo
Ha yBBoa^,o M|,KaK Ha Kae, yI(e 6la ao.
o oaTe paHe, Hao^KoHaM e aM HaKoMo. Ho e e
pay(Aa' o oepeHHo HeoMo(Ho.
MeHee'
^oeK
C a<At
Hac lao, o Ha peAaB^^Koy.o,a |
y^ H oo o p ^ :nPa e M| a p aHleHe p ea-

15

Mac-

paB
o3aHf,
Ha
epxoooce
Hoa

Ha ao Ae^e HoAa He epeeKa^'Heoople


^?D
yaoa^ eeAe, oHo Ha, o oH cKay' o
^A
H o oeT' a a)e e KoHcpoBop. epeaH
a Hao^Koyo 1K|4MI4,
o oH opoA^eop
o oM, o Mly>ea Ae, o KoMHae'paoapa^
c
poo >|<||1,
- eop peHKapa.
^A,
Heoope,
oAep BHyeH (cxeKoo ^eAo.
ae^D,cloMHa^eae opoo peA|Ayeo
cyeBoaH.
a o peHKapaHe oe, eM | o-o Apyo. He Ha' yeye Ha ao Ae^e aKoe B^eHe^
e' Ho oHo Ha o oAoHleBAee^ao>ooH aK (HepoBaHeD, o6e eHe Boo a
op' xpae oAoHaH oAMae
oyAa Hae oHaHe p oo opeAe^eHHoo|4{t4peo aopa.

fr

"ne"""

(AeX(oBK)l, pe'''!ap'!a'tD,

Bocnon']a polLlx )|$B']e Bno^e


t,to)'ilto oc oeo ca r'oBtle n.
p oo paapoll]erc
opIBI<|l nopa
loAcoga coeA'''I'oc
BoeAo
'13Bocn p'] lt N]a'oc

a K peaL']oe ep,oBa'J ae'

oaa, o ^ya pepea peAeyy )H


a aMoM Ae^e o e caoe B^eHe'o oee ^o)HoMM.
ae. CaoyeHe ayKaec |/|oAKpe^ey[eHe
(cc^eAoaggl,To
opeAo aKHlxyaa, o
^
^
ye aHo oAAep>'
Be oa^Hoe- aae
poe, a oopl ocol oeH HeHoe, - opae
oeAHo oAe^H|x
KycoKo opa, Ao^oe pe xpa.
Hx B OpoMHoMope oAoHa|Aeae, o oop|x
M|HKoAaHe Ha^ooHaHHo,o eoae^oo^o^,
KaK oM c^yae apo, ae, Ha KaoM ae HaXoA
x HoMep. a opa opae cooa^e, oa
^|ae oHaH He poo a a, Ho KaK epe)aHe.

L54

ocoMHaHo peKoeo, HeKoope oaHoB^eHH|e


ye x( t t MoeHecBoM,Ho o^aa,
o oHe ^yae cye|, nAeAoBaTeAl
6tpe. oaa,o oH KpeHHeo6a oe
pe^eoaHopo^ylo}H.o poco la^
opHopa, Ayylo 3 Heoctxyo.
co H aH .

Kpea
Ma
B oe 1960-x oAo pAya^ HeAp^ypoo, oopoe poAaa^oaK pa oa pA, l-|oaHaaHe
*paeopHoeope KpeKao,a epe Heo^o
^e,
o^e Aa^eeAopao, a oa |yea,ye oA
HaaHeM nMa Kpea". B ocoo o t^ol-||e
paoA|.lopooo aHa - ypoa, Koopoe oHo
opax(ae o^K epo ceil4|- oople oK^K_ Ha
o^oa6ecoe^le l^. Moe |
6ecoHae^|e
aH Kpea, ot | o^Ae
^
peAa^e,ye>AeH Mo. ae oa
eo rvrpaeH|, o)Aa}oe po)AeH peea, o^oa^ pMBy epc MaHKa - ^'oAeeHHy
Ha Ke, _ ol opeAe^,ye pe6eo a^Ko
^ AeoKo. e oMHea, o oAoHae aep pa.
oaa^o po3oAo My)oo opMoHa - eoepoa apoAlaM My)oo o^a ' oMoHo' |pa)a^oo p
oMo MaHa.
Ma Kpeca oo xpya^Hooapa AaMepoN4
oA AM,oAeeHoo Ha ol(o,6o e Ao oe Ao. o Aeae A^ eo, o Kooplx yAy pacKa.
la o ^ae. Bt o>eMo)ee Ae^ao oet
pooaHK,pa K^^Ko^oa H^eoy
Ao B oe Ao. c t Hec^Hoa)ee KoHe
HKIAv1^|
eoK Me)Ay 6o yaae^Hta^a,
peAe o aa co6oAo, p oM
otoAeUJeHHt

155

MapyKya' olpeA^ee
|Hee
lopt H Ha o
He opa^o'al(Kopo pAe A)eHe.Boo>o,
MaKyAeaaaA epeA^^eo pao.o
aK)eMo)eAe^aKpyo|e
A)eH,
Aao aoo
cpe^Ke^poBee. HeKoTop|x
MaHKoae
^Ae
HeoA)H|M.
Xol He aMe^
aaaHpeapoaHa
HyeHe,
o MoHocAe^
^eAyM
o6pao.Bo poo
KcepeH.oo>e
Ha o^otvye oo^oHee
oaeo|H|
oae o>|Ncala A oAl.
oa paoHo paeepe
Aa peAeaAo^)Hl
eA}oooAH.oApyoo.opoe,o6lKo-oAepa^ aHoo o eHpy e,HaA oMeKo e
oy e^oeKy,
AMo.Cax<e
otoH pa^Ho,
c o^.
o oepae,
cMope^H' Ha ey'BopeMa
Haeoe6ac^eo pao,Haa^aoK^oc
a A
^
aeM ce Aa^e Aa^e Ka)AyopoHy,oa He
^a|
yAe
poxoAoyacA^H|
e.
ooeaaMaH opoeApya,ol
oH Aep)a^eo oHoo eHpycaaHa o^Hoc}o
oHe.
ppoa^a Kpaoaa.epe HeKo^o
eyHAMHK
aHeepeea
- He pao.^eo'
a o to ^yae
e,Ho o Kpyy'B oeovee opaA)eHMaa lAeAa^eKoa peAe^|
oaa, e^oeK'Aepr
MaHK'He cMo)eooHaKo.
Koeo,aycaKe,o o6o ao 6oopooepeAHaepeHHo
Ae Haaa'
oAIpa^
^eAoaTe^.
Ho oAaa eopoyeocpoe

Kcepe|'
oH c yA^ee
o6apy>,
o o^y^
o e
clpey^a.
opa e oaa B^e^eeo
HyeH'
, He ooHaa,Ao6poo^e
p ooMoop|x
pe^eKcoocye^e
A)eHeooBecye
opt.
Ho, a y)eoBop oAo peAeyx
^a,He.
oope
e oAAa}oy|.eH
c o e oo|.|oT,
^A
o poe.
oAarAleepoM' KoAa |ya^
Ha aHo
oeAe, o opoo^eoKaa^cMeHHoaK e^oeo.

156

oaH
oxcoooe
Ha
Hacoa
Da3
Ce 6t pyt e^oeKo apaHee o, To oH Ha
Aee ye e oe HeMHoo - Aa)e e yAe Mope
Ha oKo^aAH|eK^ep|,oop|eoAaAy Ha Aeep' B eee
pex MHyoH xo^oAHaMoAoo^coMAepa^MaHKaA
eTpo e' Haoe, o o, o Be o - ot
oMaH, ocKo^KyMaHK He ee^^c. po^ eo, xoe^
6 o a ap, o MaH e e epeec' oH
o^a^.
ytopyHa o^ opo^,o6l
oorAo^^apoy
(E^ MaHK
xoa pHe^a oAH K^ep xo^oA^HKa.
He epeMe epe eAe ceyHA' | o^ye Mo
AeH, - caa^ ey. - o pooAe, - o^o)|(^
K^ep Ha o^ epee^ eo pyKy a, o6t MaH ap^
epe po)|{Hoo,- I Ao^(tyAee oTy o oe
Ae eepo e ToT9KAepl.
, o Ao^^apoBA^ Heo teo e aae
Me^o.o toa, BAe^,cKo^KooH oa^ a a a
Ae aK oe' C pyoopol,^epoHaa^A^eo oeH
Mooe. o 6 x. o oe^ cec eo. KaK ^eAe,oH
xoe^,ot MaHKaa^,, xo yepeH' o oH He Ae^a^
oo peAHaMepeHHo,oHKee oeae oKaa^o,o tt4oe
BHy[UeHeotMe^oAee.
ff

Bac ltoAcoga _ o e ot'(o


e coL'(o I'o Bl]e']'1
'1A|1
caoa'|'e. l|ca BAac
n oAc o 3 a '4 - oo Bo3 t4o)l] oc epe o c']
oo ce c oA'too poB'] I'Ae
a Apo.

Byee o^o |pa ^aBHypo^ epeAae eo.


ae o o p Ha oo Haaety p oeH. B p ep e
c (Ae){aD,o KoopoM paKa|Ba^paHee, aepa a
Hea Aea^,Koopa a^a Hpy|'!4
aopo - o.
Mo)Ho,o l peAMe ee KoHae,- ooptHy^
pelaH oM ece paHuJe,a KoAa
M|^o oMo)t(|-|o

L57

o3HaH
excocooc
aDa3
|aoa

Mao Byee lo pHo, oAoHaH ^eKa^coAAepa yee Maepa^. Xo 060, vat, Koep,
opaKaeH - e o, oN4oHo'
loyAeo paHoe BpeM
paH|xMecax' |oeAeM x BoeAo' ooMy o Ml
y)e pH^HyeHe (AeaBD.
E l xoM po y ^a BopeM o||B l c ooo , | A o ^ ) K H H
| a y T H po aT pa.
a e pe Ho o o a l c e c o A H o o ypo H | ^eH a
ol o Mo^o poo' o
pyo, pHa Hy|..uee'
AaMeHa^Ha cHa o oM, KaK poB^ec B^ac oA.
cozHaH. o - K^ K oea cca, o Aa(e Ka^
co ep| Mo)e epeecT op|. o e ao
|'tcKio ooy ey o Aa)e He pe^oHa |^,
o - pocoe, paMaecoe aAeHe,aK^aee
B oM, o e^ l e opoee Aep, o opa oy.
e Mo)e'
T o, Koa coeoM oAoHalvl, o^y.
ox pye B eax MHKo,He yA^ec,e^' xo
peAKo, t ooe He o^yeHKaKoooK^Ka eee
eKo^KxHy.Ma He^aa poa ^ coHae^HoyeA eo Aecoa - pey^a yy yceHlM HeHaAe(Ht.
poo Hy)|(ooo^ot
poxoA He opo^oMy.

Taa
oBeToB
ocoHaH
Hapye eHpeca ya opao A4 epay
Ao p6e^Ho aHMepo.B epe o
^Hloapye
o6to^y^Apyy, opoHa^Hy
^}1|
^H' paa c^oo
Kpe. Haepxy epKa^Ho Hae
(A)' a Ha paoM KoHe opoHa^o H?eH T l.
Teep MKo a)Meeoy Me)+(Ay
o yKaae^H|
a^aM,Aep(a pyKy oAa^eo y^oB|/|a
e oopt'
aa pyKa yaHe yAepa o o^o)eHe'| Mo)ee opooa oca
Ha co^ oHy ae, oa
^oo
MaHK e ye Be
ooAo B oAHo-AyxAax aA
epeeeeM x
. He pepae HKaK
^
158

oHae^Htc aa MaTHKABa - ^ opoT^Ax(eH. B oeo ee aHK HaHe


ecopAoHo ABa.

0o3HaHeM
KapaoaT
Ka

p0M0l MaH
|^^AeMoHcppyee eo
l MaHK ca|,/||
oyee
^
Ha BeepHe, yAe paB^Ho,e^ | Aopoo^e,K o.
opoy t opaaee, poeAee HeoTopypaMHKy,cHaa^a opeHpyee.Hae c oo, o yaoe aHK
a epa^o^(AaD.ooe
KoHeHTppye
a pyo'
o ^aaM epeMea oAHoo KoH
^|Hv||
yAa opao, HeKo^Kopa. epe HeKo^KoeKyHAMaHK
yAe aa BAo^o , K?3|B<Aol.
oaoe MaHK co6oAo pyo HoBa yaHoe
eo xoAy Toy. eep KoeHppyeHa He, a He
ae opoH|
e oae^Hooc|l1^
a ao-o
^H||.
tH
aH BcKope HaHeAa' !K33|B6 .

fr

"",", - paecepet

'lcpe
pagB'|u oAcoga''. Eo cogoBae
cocodo a''en''o BeA|l
eoc Baeo 'IAe''4 BIBec'4
p'l'||1ao ot poBe'].
eo
']a

oe peAKo, ^eABe HABAya^txooeoe,


apa^eH,ot
MaHyAeAa B opoHa^HoM
(HeD.B a x
,?
,
oo
aa
B
Bep
K^
o,

o o a
paepHy
vot
p|H|e
6ya,
^yax BaM HaAo
oK^ KoM.
o B a^ HAAy a^ HI
H a paB^eH
Teep KoHeHppyeHa AB)eHo Kpyy o aoo
pe^K e,o o a aey g He Ha D.3 a elo ,

Maoopl ^eAye opooa, - A)eHe po aoo


pe^Ko Kpyy - ( He )e^aoeaD.
Haoe, aAae ce6e aeMy Ao6poo^yHeoope
oeaM. Aa<e ec t epocIe opo| oeBAHlr
a oAH, aAaae Bopo|poKo. Bo eoop|epep:
nfleeHo ea p?, n xoo ea?o npaAa
To oAHo ^
Mepe To aHMepo?n
^,oee oo, o ae K^ K o^HoypaB^ee Ha
eepKe Aae A^ aotxKeKo. Bo eoope
o x |x p M a H K o M .

)K
Kaoa
coTeHHt
eeKTop
opoce o6pooa,ol oH Haa^^o- o oAHoo
ya , He oKa|aeo HKoMy,cyy^
Ao Ae - Ha
^e
KapaH.Ca>e:
^oK
- xovy opo a, ol |oea^(eDH aAt
opo, oopt Bo^eAaAaBa. Aepe MaH
xoAo o^o}e aae eep KoHeHppoa
Ha BaJeoBee. CoeppyeHo Hel.
Bcope MaH ae Kaa opoHa^Ho,He pAep.
}aHKaKooo peAe^eHooHapaB^e.KoAa A}ee
aHoB oeBA|'poe:
- Bl a^ ^o oAH Ha e 6ya, oopl B|oee apa? - opooeu He a^^aoAH,
^o^
oeae MHKa oAepA eo ^oa, KoAa oH oeae
HeTl. B poHo ^yae MaHK ye eeHo MeH
Hapa^eHeoea,, xo oH o.pe)HeMyoBeae (HeD,
eo 6ecoae^H|eMoope pea |HyAaHK p.
Ha paBAy.
eAe, o Aa^ MaHKyBpeM Ha peapoae, a aeM poAo^)eaAaa Bopol - poce Aopooa,
He Haa^ oH Ha yae ^o ABa.
^
oAa opooeu
|TaeoHae^HoKoHpo^poBa
MaH. B o c^yaeeeHe opoHao^oKo

160

|oa
a03
eoxcocooe
o
yAe AooHo HeAo^M'Ho Be }e o yAe aeo. B o
^yae,o^eToo, KaK B|aKM opao poAee Be Ae
e^,l yAee oo|o ^o,HaaHoe H
^Ke,
Kapae Aopooa.
^eaeM
Bt o l opooBa co^oaHeoop|eMeHeH oo pKa, Hapep' opo Aopooa Haa
tvloAHoo Tex' o HaxoAc KoMHae'
Be' a He ^o'|/|^|
^Aa(e HaHe KaKoo-opeAeTa.
oee ^oHa Bea^loaBapapKa_ peat
pep e^ea, v|^e x-oM|e,oope ooa aM opeAoM a^oaMeHooABeHe MaHKa.
Aee,oepx o yA^eHAap pe, - He o^Ko
Aopoo^a.
I

ff

He ao x|1poc''t, AoBt<'l nA (a'lD


B olq' ol aABa eccoaee
h|tcu Apoo eloBea. eoe
e opo^pe coBe oAcogalte - 3']a
eo o),11o poa.

Blepe Koo.o,y Koo paHe xopoo o^ya^


o|c Ma.
HKoM.Heoo pae eT opoe ex oAa
y. Ca<eAopooy:
- yyoeH MeA^eHHoa|a^ao oAHooAo e.
e xoy, o t ea AyMa^o KopeHo ^e.Bt e
Ao^x(H|
Aya o ^epMo cec, o oMeH,oAa
Ha|Ba'Beo oo xovy, vot |Aya^o ^oe (HeDoc^e KaAoo ^a. oo o^eToo opoy a tp
oAHo ^o e aAya eo. Bl oaee?
opoe AopooaycaHoBMaHK xoAHoeo^ox(eHe. KoAa a HaHeABaBepKa^Ho,oe
epBoe ^o.a a B|Ao^)KH|
apeepBpoBaAoaoH|e
poe}ypeMeH Me}Ay^a'oa B|yaee AB)e.
H e M a H a,B | o l oop :uep oe ^ o- oAH.
H o ep o A . B e K o ep p y eHa ^ eoA. ep exoA
K ^eAye! C}l- aK Aa^ee' ^oAo ^ae.

Ma-

|aoa
Ha
oxoooe
0a3
c03Ha}t

H pe^,
To,eoHe oaH a Ao6poo^e,
- o
ypoHeopooeuy)e Haa^tpa
a Oecoae^HoM
ey
c^o'KoAa|Kaa^ey' TooAoAee peA^oe
o oAHee. aB|Aao ^o TooMeH,
Ae^a
oAa eo Haoee. eooplxAeHapa^ee
AB)e o
H|^|'^aKa
MeHeHa pooo^o)Hoe.
oea'
t.|oAeaHK
cAe^aeHecKo^o
eopAotx
(HeD.
Hooe
BoMo)Ho,
^eeoHoatAeHa
^Hlo
Aa)ee aeToo,Ho aM e yAeo.
KoAataKoHe
o6^a'opoeAopooa,
|Ha|.
oto aoHaca^oe ^o ex, Koop|e
olo a
a^To^Koo' 3ae opoeeo o^o)
c Aeaeo )e aoe.
poepxy oAopeeHo

HopMa
KaeKa
3 0 0 3 H a H
Copee eo,ooapyeHe Mo(e}oMl.|T,
Ha ao A HeAe^BIa^x o^eA
Ae poAe |oe ooAe^aHeMo}ee.Ha ao
Hv|,
- oMo)Ho,
ae
Ae^ea opaHaepe ee oxpaHe
ee apyx<y'
Ba
oAoHaHv|,aHK
o)eoo|Ta
eoya.ocae eHpe
oaAoee oAH
^oK
oKy o KpyyHae
AHHeAe^:
B cpeAy
Bo op
B eep
B oeAe
B oDeee
B y
B cyoy
yao^
lvlHK
aAoo.
opoe,olopooe
Cae:

L2

- H ao AeH HeAe^ pxoA a oeA Ae


po>Ae?
B o e o ee MaHHaHep aKaaB cop oHy
oAoo Ae. Cal et, 6eyoo, ye MoMeH,
oAa |poe y Heo Aay eo po}AeH'a ae |ae
a^eAap,otAoa, o MaHKBce oKaa^pa^o'
Bo eoop|e Bopoco, Ha Koope aH Mo)e oe: ao Ae eAe^| poA^? ao AeH HeAe^
B|)eH^(tayr)?
Koeo, MaHK o)e o^oa A^ oo, o'
oTea oee poe opo|,Koop|eo o^Ha
o ee N
"!,eeHo xoy MeHpa^Ax:
^aM, e >y?,
^pV,|
6o?, uyy

e6 eoao
Ha oo BeepHKe,KoTopy Ao cx op He oy a,
ooAoe^oepy^MaHAeBye, oopo oH HaHa^
A aH e, . o o o cp o^ ee: nT|oe t a MeH
ay?" a vy lo He B|)eBepKa^Hy
Ha
^H
6yae. B o >eeep oH oAap^e opyaHoe Ko^o'
3e oAH e^oepo^Aopoo^a:uBaa )eHaHae,
o I opa a?"

KayaH0B
pM0KoHTaKT
0 B0M 003HaHe M
M a M o )eoMoaM oaHo al|eooH aH A aH o o x op oHeH|eoA o e p ee y Ba ltl+o^ao Mo)e oKaa oe o^eH|M.HapMep'
peAaBe' o B| He o^o(^Ha Meo K^o MaH
(, a B oe ^yae,at, Ae papoa)'Aaae
peAo^oM'o |yepeHI'To ^e ee Ae-ToB ae
Aoe. Mteo paAe^e AoM oo^a' a ae, pa6 Blo^HpaMHoH|eypa)He, apce Kpe
A^ aHa o ^oa (AaD (HeD.poo poe e:
nK^ epee o^oBHeAoa?o Koa l o^yeoe,
poAo^)e:noH ae? o aee?"

163

Mea*

ABA0HHAAA

KoA l o^yaee o^o)l(e^H|


oe oHoe^HoKoM.
at,oAe TyAa HaHeHoBa aAaBa opo|:ooH Ha
co^e ^ o^e? o a
o a oy?"
^ae?
c l He ae^, KaK
K^B|a^y Ba KapMaHa,
o MaHK Moe oKaaT eoe|r\4
- oox(Ho,ae
eoae^HoepoHoppoa^oByK aAeH He oa^o
oeaKa BaeM oAoHaH' oAao e^ | o paeHHo poTo o^o)|(^
K^Ae-o Aoe, e oe oa
BepoHooo, o N4aTHK
oo)e a a x.
I

fr

0]lp1,|e
3paeHG0pH0e
c oro, Ap opao,Ha cBee, o
He H^ocHaJMMyApeaM'
Jep. ae

o' o efuIl Aat h|oh'e Aaee

Paee y(e paKa|Bao o6e Kee, epAoe^eHooo ya "ep, ooo Aaao^a.oAa<AtBeepo


a^op|,
Blya^a' poBoA KepeH
^eA
pao|
He peKo
no^e
oKoH
epe Heo^KoHy
o o pa po pa M y ,p Mep HoHa o^ oBHe a^ aHp oaHHoo.
e aac oao pee- e^ Hy)Ho, Aae |Tya epx ooopeHoo peeH - Ho o 6t ootya.
K a, aK KaK popaa la Aooo Ao, pe^
H eo H e aM e ^.
To-ToHe^aAHoe- oAHM
oAao oa oyBTBoa^
o Moeo opaa tAoo, o o pe oeo Koepa oH He Ao^)H|
xoAo a^y, eep oaHK oH^,
o pAe epHy p6oe pae, eM oH o)Aa^.
o Ke a)e o ae^.o oa Mo paAea^-

o Bac fla cao Aee eco'<o'|, _ Btca


ce']b llola ce, Mall lo|4o),(e Ba^,|
B ooli oe, e Bce ncxoepaeBt hlpa,
Bliece Bg'e.

Booo, aMa oa o^a,oTopy pHec aH


Me
oH ooae pH oHe MyApoe peJeHe.
^Ho:
oAa
oMo)Ho,oopa a(e MHe
a oepx.
^e)Kae
Hoc MyAp|peeHeM' Ha aN4oMAe^e MHe
oAoHae^Ho
He Hpa,oAHaKo |l|KaK
He Moy oHoeMy. oo
Aoep oAoHaeoyApocv|,V|,KoAa MaHKyBepe
MeH' o e Ao^)eHAe^ao ^vloe Aee, oe peee
eooeo. oy po Me|^Aa)e oA|pe(Ae,
ve oy MyApooo peeH, pe)Ae, e yHa B
opa, oopy ea opaa|a^oAcoHae^Ho.Ho peeH BceAa yp|- xoe t Kaa o )e aMoe po MHooe oo' o Ae^a ooHaHHo.

Ky' oaa aM o pay )e o^eoo' KaK ca oe^


^a, po^ eH' To ^y^o.
- o6, - Kaa^ , - o^eAeoe, Koop|M paoa a^e, eH|Ha,- tpo BepH ee Aa! opoc
np Aa co >ey. B|oeHHKa' AeA ^aHpye
oepT aoyo.
oyo o Ta e, a o pyoe^oBeKyTye o B }Boe: pea^Hoe,ecoe oyee oHo|,
Koopoe HeMeA^eHHo oHae^HoBa^oB Moe oHaH
o M ep .

165

MaCeoA o^aa, o )eHHa pexa^a oo y6,


aAe Ha oo. BoMoHo, e toHoo, KeM oa Mo^a
t oAe BoM yBaM, l{o e^ Kpe o t poa x paHUJe'oo)Ho...
o 6to p6e^HoAeHaAa
HaaA, HeAaHo
^e
|cTya^ e^}oopa peA, ot a
apt eap
Pae, H.flep. BApy To-ooy^oe py, oyoa^ eo6 loe oye He. oepy Vi BI4 eH Hy,
Koopo oaao MHe yHo HaoM|M'^e^
^o
- Kpe, xoy o6aoAap a, - aa^a oHa. Aec MeHHo-a a.
o 6a a aa )eHHa, Koopa ^apoa^aao.

y6o.

opaA>o eo ea Kapa(yo opAe, otHoapaHaex a Po>Aeo.


pe(aK HM,Hapy<el
oAapKM.
ea oeopaa- e^oeK,

eKepoIp|,
ceAaooloK^KHy
Ha yy
peA^o(ee
oee^.
Ha oAo Pox<Aeco
Hae^oA
eo oAapoK,oAalMo MeHe,ao pao
Mo}HopeAo^o)|(.
aet ope
opt,KaKyo^Ko
6oo6yt"U,.
- Kpe,o oAapoK,o Koopo| oAyaHKoAa
He o,- o exo6poaHeBloBKapa.
ox<eae^.
- lpaa,- aa, - He Aya,o t MoyaAa,
o o' ec^o He ac|'
tyA^eH
oa cpHy^a
o yA^eH.
He MeHJe
ee.
o lapHHeHao^t{|e
vat,o6epy|e
aeaM,o6l paaKeyeoeeKy
opy.HoHe oBop^
o aa. Ao xop HeHa,oe4y
o aa^^aKcAe^a^.
HeAao Aaae,Texa,Aeoapoae^Ha
Aey.
Ka.peopep^ay MeH HepBA^ eopopa|
ooe.
o<eMBABoepo^epexo^^, oa Kaa^a,oe
oeoHpaB^o'
KKy Hac po^oHepB.

166

pa3l4
Hacoa
14a
pxoooe
coa

B ee yA oa oepHy^ac Kaa^a:
- Kpec, xoy po a ee o oo.
- ao, - caa e.
ee oaa e^ pap^paK.
- eo o6 o opaa Ba pocT, - po.
He^aoHa.
- a ,-o e e.
Ho e Ha, KaK yHa^o ^ oey Ha oAHo He
Ha Apyoo.
p oaHH|xMHo ^ya - pepl ^el eHoo KaK KpaeHopHoe ope. paeopHoe
ope K^ae e ^eAyeooo:
Tee a .A oaHHtXo ol, oeo,t
aH| c e^eae- ya )eHHo, oopa ^aHpoa^a aoyco, yva peopepo, Koop oTe^a
aAa He opo. B pee ^yaeaK)e, oMo(Ho,pyoa^a e^ea,aK KaK , oMo)Ho'pH^l^Kapt.
paAooe - oAepKBa,paAoHHoe opeAe^ee
^oa (e^eD- o oee oAHoo oHaH Apyv'
p oMo cpeAB' IxoAxa peAe^|Hopa^H|x
opaHo y.
coAee. B ae^HoMpMepe' BoMoHo' oycoB^ aM a|' TpaAooe opeAe^eHeHoAeH|- HaHeo oee, e^oeKeco6t,popeeoe
e ooBaH ottxyB.
pecoae. o - Aap, Koop|MoaAa, o x yep)AeH,aAa^K,poA| popo. o ooe M Ae
yyee. 3ae yyxolHa|apeAoHae^F||
HoAeHeM;ae yyx le - peAoHae^Ha
e^ea.
xoe. o - ooo epeea peAe ^
B^ Ha xoA ot p oMo Kopee MeHa^H|x,
eM
eKx' c^.

L7

Haoa
a0a3}t
e0xocoo
oa

M*

o (o He Mo}(e 6t pAo". eo a l oepHy|


yeH Co paa c ca, aAe aeo,e oea
a oa.
B op e^oeeBae MHooaKoo, eo Ha ^eAye
|Ac.eoeea coplt o^Ha oAotx pepo.
oee Beo eH op^a cop eepKoo ayepa
ra 3eeea, oopl yep, oAa ey to eo
opoK oe e. KoAa 3eee Haa^ pHMapoAl,
epHoaepe Aoa^a o 20 poeHo' CepeH e ^y ao 6t ol Ia^ c
a ep ao e e,o
o DeM HKo eo He Ha^ o aeox. 3eee
yao ae^, o pa epeo eooe o^eco
HeAoo eea o otxAe K Aopo|M,oopoe
|lae6oe ep. oe oo oH a^ Hacaa,
oto - yAeH^pa - epeA Haa^oayepo
Aee^Hoo^HoM|^pyK oMo pa^HxaH.
eKo' o ae o^HolM|^e HpyeH|.
Peyat6l yAe^H|.
Cepo ya^a Ao peKopAHoo ypoH. o>eo oya |yAeHoB exe
aH e K y eHo Io^ H^
ep e H|exp y p eKe
oepa o6eapa<eopeAe.
Ho eAHKxype)Aexo e poe oepa^
eo B^Al.a poAo^)a^pHMa poA| lo^H
pyKa, a | Ae. 3eeoepa HeMI|M
ea Hao^opoHo KpKoBa^ oop^a o, o
oH ocMe^ peAo^o)yeBoBaHe HeAM|xye'
oaH|xA^ e^oBeKa'o eo Ayx He |Ae)a^
Too' oH oe^
c yMa yep.
Ka>At Hac aope oe oa' a a
ocoa po^^ppoBa
HHy paBAy,o oHa aK^.
ae M eH H o o . Hae Aee p a op aHeo,oo
o, y | Aa)e eo, BaJ He^^eKopaHeH.
l t oe o^aa^Ha Hae oAoHaHe,o paAHy^o6l opol Haeo oHaH, Ho Aa)e oAcoHae
MeeT o paHt.Mypte^oBeKoHe^Ho ooHHo
pHae HeAocaKoeo He^^eKa oeH HepeHHo

ye oAepKa^,o leyoHyeopeAe^eHe^ea||HoAeH- , oa' peAoHaH- ^T


paAoHHt.He pAya.To <eepo A^ paAoHoo opeAe^eHKpaeHopHooo pI4.
KaK opeAe^ o? a>y BaM, Ho B| Ao^x(|
oHa,o, HeMopa o opoto|,o e e poco Teop oAHoo e^oBea' oa e yAo^eopeo^HocTlo
Aa)e MeH. Booo, o Aa aM y A^ paM|e,o
HaAe'To B|He po^oeo' He paAyMla.
Caaa Aaae opeAe^M:^eHe,oopoe, o pa e e pe , H a o H a e K p a e H o p H o eBo p e K o H e H o ,
yeBye. B a>AoKy^ype,o oopo coxpa^a,
aAt MoMeHop tA, KoopeAeMoHppo^
oo o , e e p H a | a e M |e
o p K p a e H o pH |M
yep(Aa^ o.
e|i, v|^|
o H o ^ o e e p e H o .B peA eeo o
poe Aopeo^oo
Aepe
Koop|eAeMoHp.
p o a^oco6 t e x e K e o o 6 o^A,
,c a^
o o a Ao^a c>K|a^c
Ha Kopax.
B X|X ee oHoeHe HM ao oee oll. cDaeH|6oe He a^ ocoa ^a - x Doo
a^ o l e y a . C e o A o l o x o Bepa
K aK oe H H K o .

fr

c"""'" paecK'1eoc'<'| co6t

B
eLoBeecBa _ c^eAcBe
'1cop|1'1
caoBepeoc
aeo co?a.
Caoepe'roc,
B cBo'<, oepeA, - pel^a
eao
poBt| pa3B'1'|
't''Boro
^e
'4
I||b' tll Ae 6o ca Ae.

y6o a y a e e o H o y eM , o K peH H e
Tae^Ho^eAyeKTpaeHopHoe ope oae' o H o H e Bo N4y ae
c cK e e K H e y H a c p o e H H l MH
e o e ' e M | o o M e p H l ea ^ e H ,o p a e o
y oAH o' ^ a K p a H o p H o eBo p e' po o o o M y'

168

169

MaoHo K Kopoe^lMoBeaM Ha ^o)HleBopol. BceAa


e ooA yoH oM' o l3H?Tl e, npeAo^o)
<H B o3Mo)Ho l .

oaoeKTpaeHc0pH0e
Bope?
- oepBaop o AooHoKpaaaooa.
o ae oeBAHo,oAa a^loo oM, o eM |'oMo)l(Ho,
y)e oAopeBa^:KoAa o^yepMH (KpaceHopHoe
Bopel' H Me BAy aMo KcpaeHopHoeocp.
e. Ha o BA,'KcpaceHopHoeope - o Cepx
yeoe Bope' Aoo^Ho opoo o6c
o Boe HeAaBHeMHepB|ox{ypHa^yoxn oe Ha
Bopo: uBtpae?o
t poe, AeoHppy]o
^eH' Koope
^ Kaa^ fi51!ll, Ho
oaAa B Kaeop cpaeHopHIx'
opeAe^eH|M
opaHeH.Ho peoe l oop,
o o' o Ae^a' B^e epxyBBe^Ho ^v||.
epHopr\4a^Ho,
Ho He Kpaeopo.

fr

*c'p"cecop,]oe Bocltp'ue- fiecooe

po'lBope'1e. Ec t cocot BcBoBa


e-o' BIoAI1|' 3a IIpeAeAI a''lx
opaoB BcB' o
t ooe n4o)'(en4oo
'<aK tvl |tpoco
BcBoBa? Boo<o,
AoD'flt
pacup'] ,'c^o BcB c Il'1 Ao ec, cen4
|1A ABaAa ABx.

Ay, o MHoe^eH o6aapaxo^o|cBaHI opaHaM yB' Koope M|HKoAaHe Mo^|


Be B eAHy pyy. ToAa l
t,l oee HaaHe
(KpaeHopHoeo peD.
^aut
. B o M|^e aa, o AeeHooa po^o' o M|HaIaeKpaeHopIMocpe. Ho

L70

pa3}r
Haoa
}|a
cepxoooe
oa
He Moy Ae^a o p lx y^ox - Ao^)eHoAa
ee oAxoAy o6aHoKy.
aa y pe|ayyce^Hoepeee. CeAye o, o, oyeMa KaK MeA
epN4H'epee oHaae pevay, ^oAo oeHeHHo'ye^HoK ca' apeaH ox^a)Ae.
. py o opeAe^eeaK, a oo lo^oBa^o
pa oeco xapo: (epee - Heepo.
Ho yBe^Hoepae ottxy' oto a ecoe^F|oMypoHe, y oHoe^HoHeo^|'lloo^aAeo.
paeopHoe Bo|peHe Mo)e 6l e H|M.
o oaae, o e Ae6a o oM, Ha cao
Ae^e e.
Bye Kpaecopoe Bope, - eo ^ KoMeA'
^
Kc oopo ^a|epo^ o^H KeK opoHH|Kvl.
e,
paeopoo op. 3a oc^eAe Ae
^e
Apye op^eMa^opeMeH AeHe y^xAoKaa
^opoepy yeoaHe KTpaceHopHooop|.
Bopo oaec epee| - pe}Ae Beo ooy, o o
epa^Htopoc. Bopoc, a oopl ^eAye Ka oe: o H aoM Ae^e poxoA xoAe (KpaceHopHoo
eo?

a
.lKCTpfCOH0plKa
H0?
rpXyBe
HeAao lpoBoA^
KcepeH.
fleaAaaepelpo^epeA AaAae|pM^eKaoHo[UeHH|M

y6oa' aAoMaep6loo Aoe Aee,a<At


oop|xHo^oAHy x yoo a^ e peAAye
p o.
c^eAoa^
o ayMaepae^Ho
yo.Ha x
pHaKo.Be >e,opeAe o H|IKaKooHaae^H|x
eottx
oe ABeHaAa
oMKaKx-o
oooe,
x
aepe cye^pa yo,Koope pHaA^e)a^
AeM.

L7L

pa
Hacoa
Hl,la
pxcoooe
co

Mea*
oAee caM Ae pH^yae oM KepMeHTe,
AeHaAa ABaAa e|pexAee o opeAe^
yoy, pHaA^e(ay x 6pa epe.

0oe
Kaepep HoAeH?a, o e eo.o
BepxeeeHHoo
^paeHopHoo.
cxooPap
X. opep MeAKoo
BaAepa
eHpayHepea
oloKaa,HaKo^Ko
yBe^poe^^eAoaHe,
lpa
H|MMo)Ke6tae ooe. aep,
^e,
Ha aax' Ao oo Maep,
Bepoo,
yo,o^aa^
Aae e oya^apoae^x Aee,Ho o aax xpa^
oAoHao paeepe Ayx peeaepe.
B apy Hoep|
ao B|o^H^
oAolp.
n3aopoBoBl
e^oeKa,o^He^
Aaa^ey e
peAMe,pHaA^e)a
oy-o pe^Hoo
a^a.Aopoo^eHMae^Ho
^eAoa^
peAe,peo K
^y,
yKa^
a^ B oHeHoeeHaxoA^
B^aAe^a
AaHHoo
eMypeAea.

fr

uo6t6e oexp'l'|}|aopa
po B loAcoga'4e' BI Ao^}1<l
'Ja'|c
IIo't o c bto (B tt(At<,a n c B o ||e^
K,
^e

[ yea Toop}oatooe a)HoHyeHe,oKo^.


Ky o oBo^^o Ao6pooy opa e^^e yHa
opa, olo oyay}o pMo B oAoHae'
B o ^yaeoTya}oeopae taax peAea,
Hao^oo, o oco Hac oHae^HoHe N4oyT
oy eo H Ha eo ^aAe^e,H H Ko.^oee. Te e
MeHeeaopoale^oepa^^ o aAae.
Ha cao Ae^e Ha aeo eepHe | Mo)ee Ae^a
o }e aoe. CAeae a, o6l o oAa^a o oAHoy
peAey - epe'(Ky, pyy, a)M A^ a^ya oy
^Hoy
oAo6te Me^o.o5ce, o I Bo^eA oKa)ee

L72

B^aAe^eBHeKoop| x ee. Koeo, l He Ao^)HI


oAapBa'KoAa peAMe K^aAyHa o^.
KoAa ce e yy opa, BHMae^HoocMope x,
oooe HMaHeopaa Ha apoa. Cepe>HaepHKapHecy
apoa AyxoB. Tpy, ap cape yy
pal aax. Moet Moy He o c^eA
Me ^eK
oe p ^ oAeKo^oHa,a KaK y)Ktolo ^ocoa
Haoc
eea pyaM.
o>e,oa oM, )|(eaax, Koop|e| .
oMH^,
e oe opa |Mo}ee
B^e Boeo^AM.
oAoHaH,e yelrlHee yAe ae t.
y^eHe.

0ae
e e Apy, oopl )t(e oAH Ha aeo, yAaeo epe y6e, o^e oTaK,pooeAe eKo^KoAe HaaA, oH o e peM oA^o^ypaAe.o
oBop, o B pey^aeoe (^|aD
(AeDoe,
eM peAo^aa^oMo)H|M. a Ae^, KaK oH, He ^A,
oopavae o^aAoay, xo Beo HeKo^KoeKyHA
HaaA )KoHooa e o'
- ycye^o eo AIxaHHa Hoe, - oce o.
Ho o6aa 6ta a paToH oKo^oMepa o eo Ho.
Ae, KaK oH oopaBae,otoopeHa y,
Koopa e^a Ha e^ Ha paoH|
yo a eo co. Bool Ha eo e^e ee^^o ^ec||/|
BeepKa. Ae,
^eoo
(po,
v1B||/|H^:
KaK oH caA^, a aeM Apy Baa^
aH^oe Meo - y^Be ee elo. o aea^, Ko.lepexoA^
e}HyKoMHay,oya e oo
Aa
^A oopl oAHMa^x e^a.
BoAyxa,
o oo Mo)e Aoo^HpK HoAeHe,o Koopo M a^ B | e.
oce oo aK | p oo ooeo epxvye^Hoc opeAe^^B^aAe^eBcaM|x oeBAH|xee,
opoce Koo-o, Be | oKa He opeAe^, Bl
epeA. Care:

Mea"
_ KoAa oepHyK Ba Ho, xoy,06 |^
pHaA^e)ay
aM e' ^Ho)a^ee Ky^aKeVip<a^.A
Kotlloo y^aKao 6y. xovy,otB|KoHeppoaa ot{peAee'poepyB Moe oae'oMeHHo
^c
B|Aepe pyKe.
a HpK,
oe oo aK o e^oe|o^H
B eee o paeMepe AaAav|ceyA, e ee
peAeHa
o coK pe^M,opoeeo o^o)
Teepoepec pe
co^ epyK pe^M.
o^y.
Boo<o, pay }e aee, o oA npeAe axoA e o|-|oa oM e Mee, Ae oH l Ao oo, ya^Hayce^o.
oAao aoee xpoyN4He
pe^e AaAy a o^oa
oAooepeMyeco.
Beo oo a pAepa Ka)Aye , col-|eppoa,Aepa ee coe y^ae.E e e
Ha o^e eee Heco^Kx
Hy,o yye
^ex(a^
H}(ele^ BIoTa^o^
KoMayeMepayp- 14^|4
epeAKoAoepo.
oAao Be,Koopaolaa pye
Ao6pooa,yAee^ee.o - yeeHoe Haoe
pa^e,oeaeea o peAea.poec Mo)e
tpoAoe Ka)AlMoeM,oKa e peAMe|e yy
opaeH|
ott4
^aAe^a.
\

ocpte a'('|Abe oe'' tt'o o|4o


KcAlIa, ole, e 6o
Ba (BAe
'4
11 oo e eo
ar A oKcpacec.
cBepxececBe'!oro,'<aK e ao (h4aD
B oli' o o'<'1B']A B eI|'Hoe.

o^oa
eoeo^oooo,ooplMo}+(e
|oopaoe
oaHe'Ao o^epeea aa^a
Kpo AoKopaoloAe^a^
otAHo,oyaaax
eo N4o'
^eAy
AaaeHa
eeo |K Ko aca eo. Koa ca I4>ea?Ba>a a? |1po.
x^aAHa
^opa?K<At
oeya^oapacye.

L74

|oa
a0a3
oxocooe
c03aH
Bo pa, oopo B| BauJ Apy Mo)ee Ha^a)Aa,
y^yaBoto oae^Hyepee. y xoH o^HT a^e aco ae yeppoAo y6a
a Apye p aKea - AepeHHtoa oo }e pa^Aa,
Mepa' o eA. y a He AepeHH|xyo, l Mo}ee
a o ^H o A o H e p oae|e
y MK oeH op e oeH
xooAo oAo.
Po>eaKe Ha o^e a, ol Me)KAyHM oaapaccoe 5_1o aeopB. y aAt poo
^o
Aep) pyKy o pae Mepe epe HaA aKea |
^ae
e aA epeA, oa He o}eopeAe^, ao
cyKe
^ xo^oAa oAa. E pyAHo Ae^a a, o e
^eA
I4poKViABa^pyKa Mee' |aKe Mo)ee o^oa
ey lopa BpeMeH.KoAa po yBye,o oH Mo)e
opeAe^yt ae, oH oaa^aec [eoe,
Ho Heo He oopTyx.Bey ae aaeT,cKo^Ko
peeH oaAooa)AoypoKy' oAH poKo
He Mo)e cAe^aoHoo peAo^o)eHB epe o aeo'
eAy Ao^eHoceeo cl.|apaol.{e.
B y py Mo}|(Hopa Kpa. oA Kp Molt(Ho
Hape Ha o^He eeHe ABaAa MHy ^ AyxoBKe.
3aAaa oM, ot a op p. o ee, eM |
o t noAya.

Cyx
A oe He ^ya}oApy Apy. e yepe, o oH
oAa-oAe^a^o, Ho eoAHo a^o paKecopo
) H .M t l p e e^ eB op o,Ho He aeae eo. Ml
oopM HeHaKoMaM:uKaKAea?,, nBeo xopoeoD,Ha aMo
Ae^e oepeHHo He Hepey' o pooAB x )H.
y>Ae coce HKo Hoo He ^yae - BeepHKa o.
e' eo ooy oH Hao^KocKyl,o capa
6oe e 6a Ha Hx.
B poo ao paB^eKa^,pooA e6oo .
epeH' o KoopoM HKo He Ha^' KpoMe oeo HaapHKa'
oAxoA K B)H|MHoBHKa,o^eMAee^M,

L75

Meac*
a l, HepHaeHoM,pyooAe^Mp, |^Ko
o oea^c c HM pyoo)ae oop^ o.o poAe:
- Ba AeeHoHpaBc lcy^eHe?oo,ooe ao. y HeAaHoHac^oBa^BauJy)eHy HaAe,
o oy Bpe aM Hoa. Ha ao Ae^e Bepy
B o opoA epe3 Aa Meca.
o pe,ooptoT pAoMo o, ao poo ee^H|M'
ooy o Moe (pHaHeD poHoy o^
)e Ho ^eHopaAe^Ho'
KaK e oa^Hoe'o Kaa^'
Ho A<eMeH,
Koop|M oop^, He c^ya^e. o e
y^|a
o' o Kaa^' He xoe^ yc^a oo o)Aa^
y^|a^.
He
I

fr

otuco e e cAIa '''<oo' ,poe


ce. o o'Aa'o o pea'toc'' oAI<o oro'
_
a o 3allpopa}'apoBal]o
co'a''e,
'x
oBepa, Bce' o
Blieaec B eo
']e
paa.

ox ac He HKax poe o ^yxo - Haa


poea oHo oac oHepa, eoxoAo
oAe^y oT oo6e. He yeo e, vot paB c^yxoyoHeHpa,eM epeoeloy
BaoH epo, Ae oAHoBpeeHHopoxoA l-to{eoeeA
Kpyopoxoy B}aMoop| apeal. ooe e6e
paa6,aeM KoHeHppye
aHoo^Koa o
eeAe, Koopy l |aee|Ae^3 tyMa.
Apyo oo pa ^yxoyBepxye^HoT
oeeHHo cH}aTpoKo paAo' oKa aM He pAe
o6tTo.opa^a.
peApHMaHae^H|e
c^It,
epe -AeMHyt oapy<e,o ^|eHaMHoo
oe. pye paAo ee ^Hee.Teep B| He yee
Heo ^||.a
eeHe e^|xAaAa - ABaAa |
MHy. 3ae | aMee, o Hoa ^|eopeAe^eHe
c^oa pa. t yee paKoa aA Ae,
oceeHHo Bl aN4ee,o a ^yxa oee op|M.

L7

p a
Ha0 Ha
a
ep xoooe
o a
A o )e e^ Bl Moee o^oaBa HapyH|e
a|,e^o oo|a.Aep>ex epeA oo 14pv|yae K KaH'Koa yee yBepeHl,o ^|eeo'
ooAHea| oAa^e o ce6' o^o}ea| HeHoooyeoT Hx.oee aMoe 6ooe paoHe,Ha
KoopoM B|Be e Mo)ee ^|aat. poe o
ee oyAo6ee poo paae,KoHeHppoaBc
Ha KaHe. Boe oo)l(Ho.o eDe HeKo^KoMHv B|
H o Ba H a H eTe^ |aKaHe.
t ex, o opa Be)e ^eH(
He oHoy),yyea ^yxoa ye^ooa r
a BaM o eH o e oHa eep H ax.B p a oop ax Ae,
oop|eyBepe|'o Ho He Mo(ey^|,t aAee
ycoKo.
A e6 May
^aoM|x

3pee
po e M H o o ao, oe x,ta oeKxMaHax
K Bapa^a K apa^oM oaH|x ay eHH|x
ap |xp aoax
o po A a, o l o M o o^ oap y aeK B p y AHlx
p H a^ H ^y
|x ax. a e p o e^ aop oHoeea^ e.
He Haopo}{eHHo
oepo,Koop|eoeAHeHopaoa
B pa o ax .o p a y ) e aea Aae a|e p oeH|e
o o p |eo o Ha p oo p oHop p oa^ea^
l,- , p o K p |a
eH,o y Aeoe
Aep ,Hep aB^ Ha
^|4^v|e
oooeo.ao, KoAoep BMeBae
B ya 'o aay p ey ^ eHe'oH aM He Ha,
o oyo eo AeBoa. o oep aa^ MHe, o
o ta poa AoaAa, pyo Kaa^, o y Heo BoHK^
ae-oHeopeAe^eH|e
oAopeH. oaa, o o ta
p e^ H a eee ' y ^ oB^ eHHa
oAo HaHe |ey p oeH B BAe Hey THoooy eH,
A eH H aH a o H ae^t
oAopeH^
^oaK'
p ex x B|pyaa,
KoMa V| aK^HaHX,
Tap|e
HoeplAo6a opo BeMaetx pey^ao.
B oAo aoee opax pKo o^oa^oHeo^Ko|Kap - e, ABeHaAa oe. Kapt

4 p oo o
Ha 0 H a
ap a 3 t e

a
o

MatoAoo paMepa, Ae^a| )eooapoHa aoo


AeHH|A oloo aAae. oep, |o^H
ere)eloeo a^oKo,BBoA^Boeo |yeMoo ooHe yoooHeHpa HyaeMo.3ae
o o oopa
o 6pa oAl.ty Kap oBop^|yeMoy,
Koo.o, oo o He(Ho .
( A DH a
[opo o e u H M a e ^ H po a c M a p a^apTo y'
yc o K ap e o o p a e ^ o e a ' o K o o po o o p ^ e y
H o e p. 3a e H o e p o A x o A ^K p e^ M ' a
a, o6 t y e M I e A e e o ' p o a^ K pe K H a
opa o op o H e e o K a p o , K o o pa c a^a o o pa e .
3ae Hoep.epeao|a^Kap| paK^aAla^x
Ha o^e."oayat6epe epeAae e oopa
ae o o e o o D-, p o ^ H o epA o po o a.
e e o, o l o e a e e o o ea , A o po o e
a p T y p y a ^e e H o epy- o o pl ,
pa paB ^ H y
Bo}o oepeA, oa|Ba^ayAop KpeTK a opao ee
opoHe.

fr

o 9o%
uepe rAala Bocltp'|']h'ae
Pa
pa.
Be']ero
opau
'|3
BI c||o(ee
BcB']eA'!oc'

'pe^'|'<,
a opAl<u BeA'| o cBoeo coga,
o pK Ae apooAo
|o^H
Aoaoo
^eKo
^^,Ho Ha ao Ae^eoH no^HeHe aK. Xo ae'
o e KapoKoepeHHo oAHaKoB|'Ha aMo Ae^e oH
He AeHHt.teeeHHte,yvaleMopH|,pye
Kpa, Ha,KoopleAe^a^Ka)AyKapoKyyao.Koa
HoeppKa|Ba^Aopooy o^HooHeppoKapoy (oopaa, ooeo,KooplelAe^^
e" Apyx, 6t ooeHloAoHaHeAopooa.
o e a, o oH x Ae^,Ho, e He Meee' oH e )e Ae^
x. o oopa>aeaoopa oeA, o oBo^^otpa HaA^e}ayKapy.

Bo p Ha oHoe peoepye^Ho,
oopt|MoeeB|o^H
A^ox pye.peoe
pe.e|peM
ApyMTa oAocopo|o^a.oo<e
epeAHMHao^oHey ABaA
eHo.Aa ^e.
ota<l
oH^ oHox |o^H^:
AyeHpyK,
- KoAa oepHy
aN4Ho,tAol|
AooopTc
Me}Ayo6o,Ko Ba BoMeMoey a)t(Me
ee Ky^ae,
^Hoee o)Me,p)MeKy^aKoKao y oH.
Ha ^eAyX
^oax:( ^oHey Aep(yee
eHppye
eo( pao)pye".To,o B^Moey,6yAeAep)a
pyyoooy oa,HeN4a
Ky^.
Apyy
oaleyAy
TaKeAepapylo6oa,He (a|
B K^aK,
p ToM
l yeeoeppoa
Ha ^eAyx
^oax:"Mo py
op||
y|. e oe|He'. poAe^ao B eee
caaBe Mee:"Aaa'Ml
ABaAaeyHA'|Ao^(Hl
oo|D.

Ko ce yaye o' o a HpyK|o^HeH| oH oTo|poAo^x(a,Ka(e M, He oopaa,


pKttepeA o6o Ha B|oya^' )+(aB
ot oH BlHy^t
Ky^a'oe, o B|ea Ka)ee M, pya Aep)T
Moey. oepe pay )e Kae, Ae Moea.
H ao Ae^eo Aoo^Hopoo. pa elpe e.
o o^KooAHa oM ye Be^ee,eM oca^.
^oBeKa'
H|e, o opee eo yAeeAHeHHapya, a oopo e
ayx et. Be oa^H|epy, Koop|ee^o 6oa,
o a (yo eB A H |e
p HaKp oKa Kp o.
Ca KpaceHopHoe op|4enepye^Ho ' a H e e .o pHa^ Ho
Heo HaBaeM|,
He o Hae
yM eH eo H a eHe. Hap o, o, Ha oe,Ae^ aeBo Mo)H|
cepeHoe BeopoHee^eAoae.Bo o^ooAH
pep: eeHe |
yep)Aa^,o
HeKoop|e
^e
oy peAKaa e^epe.
^A
eo y pa HaBa^
ey a , M o eH H aN1|^
|
MaH aM.
HeAao AoKopeypy,poeop eo|M||
CooAoM yHepeeepa, Haa^y nKoae
aBH|D.
Tpyae^Ho^eAoa^yBep)AeHo oM, o

M a BK ^ a
t ,o l , o a K , r c M H o e A p y e) o TH |e,
e, peAyyeee ot, peAeye
rl Aa(e HeAe^ epeA
eM^epeH,a Heo^Ko
^e oaHoo paoa'
e^epCeHe |aye>a
A eyc^oHo
o paBAa, To Ha' epyBBe^H|e
o}e Mo^oapy oAotepHa.o o6a vpe a o pa K e K o a > o , T e ep ,K o A a |H eM H o o
oHMaeM' o Ha aoM Ae^e poXoA' Ko[ }B^ye
e^H|elA peAKalae^epeHe' M|Ao^)Hl
peM paB o oo B^eKao^y 3 To
oe oo o .
oaa, o oo Ae r\4oy
AoHyaKoo
ypoBH KpaeHopHooBo p|/|r
' Koopoe B|oAT
Aa^eKo
a peAe^lx o}AaH'Ka B ^yaeoo Apyoo HalKa, o peye epeH|Xc' )KHaHa^M,
eM He Meee yy a>AlAe. o opeye BpeMeH,
e' o eNl
B H Ma Mo a - o ' e ^ B | p aK K o a^
oBop^Ao oo MoMeHa, BI y)e Ao^oeo, e
oo Ae AoHe oAa.o )H.

fr

Ma*c"""nt ac Aoc'l Bep'|'t

o c pa ce c op l1oo Boc p'1'1 _


e c'GI|lKoB
aao, a Ae,
''I rooBtx pa6oa aA
o'<ptt
pa3B'1 e 'toBoM
c Bo'1 o ol oce .

Bt Ao>tl yop|,Ho p oM HaAo oaBa pea.


BepoHo,y)e yBepeH: oH
Hal opoHHK t'aV|,
^aM.
yAea' oH oBepeHHoH HaMepeH
|pe
B|Mo^T
^oTepee' paoa paA eo-To,o eM oH Meae.
eM x(e yopo
M e e e p e y e A e l e K ,o o p l ,e^o H y e
ae^ BMee o o AocTaoHoAa^eo, aee BpeM
poAeMoHppye KpaeHopHoe Bope, Aa<e e
o caHH| xMH o e p M e H o B.E A e tpa, po B
Koopoo oH Ao^}eHpHMep|,- eo opaHeHHo.o
Ao^)eHHay, o o e ApyX oax, pa-

180

Ha0Ha
aa3
epxoooe
oa
Ba He (o oMo}6J,Ho (KaK o Aea?n.ae o ye
oxo) Ha xyAo)Ha,oopl paAae Aa^oHMoM,^ Ha
ylKaHae yla^Hoo^ya.
Mo otoBop,ToKopee Beo paceHopHoeBope poAeMoHppyeT
o' o He B^eH KeKoM,H
^eKoBepo.o A,poo op||e
BeMy HoBoMy.o pao
p H M aT oe y p ea^ o, aa ,
^eK
o
oopaaeoe.
o Moy pacpaBa Aa)e epe(a
paeA,aa^poaT pea poel p ToaK )e
eo epe B apBo oopa>eHv1,
o Koopo M|oop^
o opo ^ae.ae oMa ce6, oH He
ya oo' o Moe yeBoa B x oAoa.
o l o , o M eHHop ocxoAB co HaH.olo o
K aMM ee. eAoBaHe o6eoo
oporeae^H|
oAoHaH peAaB^eA^ HXyAoo^ce, Be BpeM,
Koopoe oH |Ae^Ha o' x oHaHe oaeT oKo||M.
aoAap vey opa Mo)eTo6oAo e.
oaa, o e' Ko oB^aAe^paeHopH|MopeM ' p H ' o B Mp e- B o HH- a^ o(eHoHaMHoo
oe, eM M| oo| l peo^o).Boo>o, o
ee He ep B o' Ho oH oKp||HoBoMy, o^H|x(e^aH
o o H o o eo .

Hao
HaDat4
eoxooor
coHaH

ABABHAAAfl
pa3]ll{
GoHaH
epe]lBl
cepAe.
Bo o ceKpe, oH oeH l1po: opKo oAo
^
Caoo r^aBHoo ^aa e yB|4AIlJ.
Ce.ep.

Mae p

3a oceAeoA|,|cya oHxoeAe yep.


eoA
o Mo^oA|e
Mpy, oapy>,
eaxo eN{y
^A
uoMlo,
KoHoHac^|,
oyalpax.o 6oc
xaoa o eM Mpe, oeo oMeKoo o^eoo
aK poeoHa^Ho
eHooyAyeo,KaK
^HoM,
o, - a o yAeoxoe
^ae."Kpe,- paa
yAyee?"Ka y>epacKaa^,epoe, o oop o.
Be,- o e aAa^Ka He Kpaec. He Moy BAel
_ o
o oyAe^a_ Ae^a}o'
yyee.Aeoe,
paByAoaAKy,
o oopo a^ oo
opypoa
aoo
^ae.otooHHaMHoooHee,eM (peAcaaHD
BeHoo npoAaD.

x MoxpeAcao,BoHeKoop|e
oAa Kaa^
eep,
eo yye.
fi

ca aetnpopecc Bo Bce ''pe

B eee c^eAI{''x ABaAa'' Ae


6e Aocr e oac
'<oh'I''oep'x
exooru, eeKtl'|^ ncceAoan
|'o'1
t(ocliloca' a B pa3B'1'1
''1 ''|co^3oBa']'1
e^oBeec'(oro co3a'4.

B aoee peM HayKa o oHaH HaxoA poHa^HoooH. l 6l Hao^KoaH|o, ae.


paeM,o, o^yyvaypy ^o,Aa)e
pa^H|M

L82

He o|^^
o |^.xapeKoe ooeco o ex
^ apaec Aa opeAe^eHepa^H|MMooHa^H|M
ao ea M ,H aMHooeHe ^ oAaa o|KaM
^ e
x payMH|M,ayl ooa, Koope oy 6
po.
epeH| oBope. B yve ^yae poe Ao)eH
MeTa^HooAopo - KyBo,B yAeM^yae- oa,
o o ^yae- He Haya.
oaa, o e M| HaXoA Ha opoe ee
oa eHa^HooAopo. M aoe HaHaeMoo K oHa oee epeHo, HaHaeM pHaa, o
o ae K He eAa HHa, He o^ye|a' v|B||Ie^H
a
e^eHa,oAaa atc|<v1M
oeao. KK o^o
|aHeMyHaBa o^oao oeHa^'Haa )H
apA H a^ H o
M eH.

y0

Heoo
HaaA Ha UJoyMaa flyaa opo^,ot
^eT
Heo^KoBeH|x
opMeo oAH oeca
B AByx Mepax o oAeeo peoo pyt apo
B Hee M. KaAt | l1e pyaa Ae^a^o o Heco^Ky
pa. ToAa Kaa^ M:
- E Ka(y a eep, o B|He Mo(ee po
epe y py6y, o |oepe HeyAay o^eo A^ Ba
aAae, Ka | Ayaee, | Moee o Aea?u
Heoople yty v| KB|1^I4|
oa^H|e aMe^
n
I4cKaaNr'|i KoHeHoo.
opoc, ot oH oAya^ o e-o caoM peBo}l(.
o, ecooo paBpye ol >t<.

opeoao oKo^opAaeyHA, ol pe, o eM


^eA ye o H 'Ho HaKoHee oH y ep ^ MeH' o oH
oMH^ao Ae. opo^, o6l a<AlV||1|
poAoDa^yAep)Ba
o epe)aHeB aM oMHa
o H eM , po a .

Meac-

Haoa
aDa3!!
ceocoooce
coa

oKa3a^B oo Aeao, o opo^,- He a<Al


oH apoc pyy. oo Hx poaa^o,
a oAH Aae ypoH^M aA a ooo.
o eooe pa^eee oe Ba)Ho. y<vl
poMxHy^
oKaa^eooHMpea^oaBo BoMoHo'ooMyo |HyA^
x BHoBepe)BaepeHy
MooHa^HypaMy.
Ae eoAHoHo a e He cooMol o^oA|x
H pea^oao oTeHa^, o e }e aM|pHa.
Heept oyoK He Mo)eT^oa )H.oo e Ae KoHoMeKe
^ eHoTa AoMe. Bo oAa
^a
paMaM'
K epeH|MMooHa^HlM
aop| poA ^JeH
oTop|eHe cool peoa o^yaMo^oA|e
^A,
ye B oM pe.
6 oop o pexx ooB, aAax Ha pee eepoe oKo^ee.eo o Ml AMeoAH B oe MHox
eMx. My>vl,oop|xoop6 po x o|,a^
oaM' epeAaM ^oe Ha^eAe oM AeM' Koop|e
B Bolo oepeA o)eoa oa^ Box Aee. ooHa^HapaBMa caHoTc opao )H, o6pla
e oeHa^o^oA|xAe.
oaa, vo pooAe 6oo epeopo opaoa.
eo eMe.

fi

co"p.""",""

l'(o^ae cococBe

p a 3B'] '1'<,h|IIAe ''' eo Be'(a. o 6p a o a e


e 'Bae p'tpoA ll ce paot
coga'1 lloAcoaa.

oeeo ye Bocae poB apaAoKaye^eH


Ha^oo oAopeeHoo yeH[UeHHayH|xAo>e.
pey o6paoaH, Koopoe |xoAa peetpaoT|B aecBe HH. o y, o t]lKo^|
yy oppoa
cKpyAyxa - Kopoe
xapaKep' pa e^eypeM^eHHoc'
K oy, ol oH pa^ ooop, yy oo \4o^oAe)

LA4

po^ oee. Moe


y)e p^ o^o)Te^Hy
^A
HMaH,o |oKopat
HTe^^e
oeaHc ot
Ayxo olo aaae HeHH|HeyAaa.
C epoo AH,KoAapeeo yAexoA ^ac'oH HaHe
^Iao oe ye^HooeHa^e'oo^eM eMy
peye o l.l.peoaae yy Ha, KaK Ae^a
ya eoxoAe
oHoe HyuJeHe,KaK pBMo^oA|M
)HeHH|e
eHHo e^., ec aM Ka(e o oxo(M
Ha (apeo paao, oo^eMe oop Koe-o oo,
o eM oBop^paee o KHe:aAl Ha |ae
oHKeBHyeH a>Al
Ae ae H. Aeo B oM,
KaKoeTo yeyeHe- oop6eHe,poaaAcce,
papy|.lJe^He
BHyeyyyp,HeaMeHopoHae
oAoHaHe,ol x Mo)l(Hotoe,|^v|
oa^Ho
oH|eHyeH,peA^aaeMle K^ace. oaa, o
Ml He o^KopeAoe,Ho oTpeye oeee.
oaa, o pooAeTyAe^HoeeHeHe B Maep a^ H o H a o ^H eH
ae ) H.6 o a ol Aee
ooeoo6pao c Hae, o eHeHe Moo|x
Bo^Hax- KaK oHae^Ha,aK eoae^a M|^Mo)e aca Ha^ ya, e 3a)a. o oe
t AooHeHo paKeK l exaHeM po,
ao t o^KoB ooH pAyMa. oaa, o y)e
epe Heco^Ko
M| ye ypa^ oeH MHoM e.
^e
xaecM poeaM
poo o l' a eHo^o
Haa^a yAe oAaa a 6o|Hoepa^eee, Ho aeM
ee po p M eHT p a ^ Htxy cp oBax - Hap ep ,
aoo^HIxceax eoao, ol oee
MHoBeHoeopMo}eHe.
E oo opetoeHa^- exo^o
oo^AoyAa)e K ecoae^H|
l^M.Heoopte
yay pe pMeH o l( xe ot
peyHKaM,o|oH,AeeHo oH pea^ o6eco'
poBa| oy t aoo^yo|yeH|
Apye yy aKHo |yapo oo aK poB peaoo Hapye
popaa. Ta o
^Hoo
185

Me-

03aH
epoooce
Hapa}t
Hacoa

pe)Ae'e a exHo^ooAe po, HeoxoAMoyAe


yao)eKeeAepaeaKoHl.
Ha poecoHa^H|x
opH|xoax aAa
oMaHAaye e (peepa Co3H?Hr.B eo o6ao
yexoo6yeepooycByoAaHopao a
e)eAHeHlx
exepeApeAoe
po,a pepoa
peAe aM N4oH|M
pey^aaM
Ha pea^|x
opeHoBaHx'o ae Heoe^eo
acoaeeo
oAoo.
B ece yAeeAea Ao^)|(Ho
oeHKa aa^otyM,
ooaeopyoBoAe
p o^oaoopae.
eoae^Hoo
aH,oa
iopecKepeeHv|^e,
AHaece,

ye<Aee,
o,aa^Ho,
c - cxoaa^,
^eeHe
pe aoAHa
^
o.o
aa
paHaKHt
Apyoe'
^l.ll
Cocoe
o^Hoo
oaHoB^e.
pyo
eHoAoae
pe y^yaecyepeHHo, o^eAHpe He oa|ae
coo.
Haooy^yeH
oM, o ao)e yex a^ae
Coe MeuJHoe
HaxapTo,
e^He o- oeceaeyAy,Ko^AoTo,
peyao
6o
eHo,
^
oeeo eHHo
pacaa
y^e,
Mo(e
o
e^oeK
oopo
e Ha
o Box epox,He oaa'o oH aHyceM 3o MeHa^Ha
eHl.o e epa,Koopapaatae,
Ae.
Ayx
AHaMaaoAe
I

ft

Mlc
opoe
M y oA^HHy
peo^lo}o
eHa^Hoo
Aopo.
KaKopa xoepa
[a>eevacxoaHa^|
o^ye
opoooy^po.
CeoA He Haxo^oo'
Koo.
pe eo ep o pe
xoaHa^.
Beaa
paoa pea a oea oa Kaeopa
Hepoo- eo K^aA HayKy'ooptBeAayecac
K^aeKM;
oAHo eo epaeeeeop e
ooeoye[UHlM,
Aa(eKoAaoH peH^
x
^Ho.
K oy )e, xoepa- poco, Koopylo
Moy oo^cee e eee c^o
Bpav o6tvoepy
^Ae.
75-100$ a ea, epan ao
poAo^)aec eeHe
Moxe. He yepeH'ye^a ooee
pyA^
o, K KooplpoAaa^ 6o0
eHoB,
yxyAex ooHI^
^J
MoBpyex lopoetcpee' Ho yepeH'o o^aapeMepHo|oKaA^
^eeH,
He MeeooAoo6oeeepeoayooF|o|,
e
eHe
Bo a, ^aAoH.
oopto t a yA.eAoaHo.
KaaA' o HeaMoo oo, KaKa epa |o^ye.

186

epeoc B']nD'a a ca''tx ce6, co Bce'|


eAocaa Aeea'''' e ec coco6
o6pec cace, eoacoc yBepeoc
cee.

ae aeo
oxoepa
peAca|a,
Me
yAe
apa^loe,
ee
Ae^o^atopao
H

e
pa^
poea
MooHa^H|
pee^Ho,
eva
pa
eM
opeeHH|e
He eee
vepaeo^y
o^oaHe
e 6oe.3aeoe
a^|x o po. e l xoee H|B|
ca o Hy|.!
paeaaoeo aeHapKo epeapaHeee
y Heoo6 ^HeaeK|eo x(H,Koope|la
peaK,
o
,
poee
AcHpy AeeHo,
acoolpa H.o yeoMoaoey
AopooeHyeHe
oTHoe'
pHMaT
A^Too'
aeHy
K
ee

poe
y^y
oHo|.lJeHe
eo HacpoeHe,
ot
aeK|eo ).
3aeoepae pooAe oac 6o
y)e eaea
epo el.Beye cc^eAoae^
aoea,oca^a
HeKoopeopr AyJeBH|x
oxMoa, olypaHHepa^Hoe
Hopa^y
o
oeAeHe peeo B HopMy.Aale,o^yeHe

L7

}l
e0xoooe
coa
Haoa
0a3fl

Me a t

o^a B eeHe ^eAyeo Aec^e,peoAy o}|(AaH a|x ocHo HapoeHHIxopeeHH|xc^.


AoBae^e.
l Ae Koe oo^e |4|4;
xo MHoe
a^A He
paoa Ha oM HaTe^Hlaa, e o poco
paoo.
Beo oo HeopeAceo yye ae yAe
Ae^aHHa oo ApyM

6yAe e oe
^loAM,
^eee
o^eaHe o^KoaeHa'
Ho eo
eM,pye Ko^^e.
Aeee Ha oHoe ooe ae pao o6a
MeAH|.CeoA o MHox paHax Mpa ^aTyy,
o HeaHoeHapoeHeMoe He^Ho
ye^epoA
oao^e o^e oe Aa)e oaa peaM
aopo B peo ca Me)Ay )l(H Mep.
Bcope MeAK yy aa yaoy aeHy oMo
ae^HopoAyMaH|
popaMpe)|e' eM HaHaxpyp e K y o e pa . a e l ,K o o p e p e epH o ya |,
a^ Aepe ^ ooe epa, oABep.
a MooHa^HoMyoTaHo^eH'BK^aoBHoe
Hyee Hepaopao, pe)Ae e ye papeeHo
x pypeKoe eI.ae^co.

fr

eee cAeAK,eoco'e'| eoope


A,A cr||ory aco^'(o o'to acpo']c a
co pe r''lp
B'lpe']']e yBcBa'
'1
o o']'t B cocott'lt|'t
opo'poBa
cae co),|e ll cBoero ena.

Heoopte aK Ha|aeIxvex oee 6yy


^e a o M o o e H ^ H o o M eH eH o H aH .
Hapep, y>e ea yeye xo^oeKoe
)ep paa' K^a Aepe' HexaKy ya^eeHe
Mopa
opaeHeKe HacpoeH.Aeee yAeaa B o|KeMeHopae^Hle
MooHa^H|e
aopt,ot
y^poaTaH|eMexaHM|'Koope peAopaa
oHKHoBeepaKa ^ oaHa^aTeo pae.

188

o coy y^a^aoyeHe HypeHHeo AopoB


^|^BHypeHea6o oe - 6l ooH AaHocpoaee oe ee Ao oo, Ka ee
y oeAH|.
o aH
|
M ay co^oa e, ot oHo ^
M yAe o^oae^oHa e aeK|ae }*<|H|'
oye, ep|e eAo-e^e|eoMHaT|A paa^e
oo; pKoopauJeHH|eoMHaTl- A^ oo, ot
y^poBaoo6pa)ee, oAaBa KpaoTy, oyAa
pa. l yAe pxoA ex<ee )e^|eoMHa|,
ot Ao oeHpa, lp oo oee M|
Mo)eM tpo eH e oeo )l(^,ol oH oHo oTpa}a^Hae Hapoee' - o ypaHAepec V|^1
cKK
o A a o BH|e
o.
Boe oMo)Ho, o y(e ^eAyeAe^eo
peAKM^eHeM,Hea)Ho,oopt o y.
caHe Aoo^|.to
o o ^ e^yAooe. oo pAe He o
^eap,
a o 6oee nyooo oHMaHoo, o Ha aMoM Ae^e po(aK^HaHxo
HoaHeevl.

XoAp ^oyKa^|aH'
aMaHo. MotAe ya pooe KyTBoaMoHyeH po o.

paBt

epeB|
03HaH
B aca6e, epeeAeHo e^oBeeco cop,
ypa^ e^oeeKoHaHe. opaM| yBAM ct4^|4
eH K oAoHaH yy o^oa e^eoHH|x
o6 ex,p o.
K o ep e K xpaAoep eAaax p eK^ aHtx
o BeA H K aM ' o ^ eKM
Aee^ M p aBe^ caM.
3aaAt paa ye ypoa p H)eHeypoH
) H ,a e C oe o C o e, p oo o^ oH.
K o o pe o p oaaA|,
o ee p a e Heo MoHo
oapy. Kopopa |ol|ayeA pHT
peMepHo |oKypt apHeHeoKpy)aepeAl

189

Meac*
KaK oHoy poBeaH' opeAo o^oaHMeoAo
aooo HyeH M HoxyAa oo^aH.
a-eAa paaHe, Hae^HooHoe K e.
oAa BHyeH, yy pec opMpoBa Mac|
o paAe ye pKoo AHaMHoopeAa^eao.
ee e Ae^aeMoeeo,Ao),Koapco o^
)e yape' aK
ap)eHHa e^ey.
^oaA'
I

fr

aoeop're po'tB o6aa oo

poAa _ Bogpaca ne oe ']a^a ocogl] aI]oc'|


oAeA'Joo eoBe'<a' ero cnocodoc
'Qx(Aoo
ottt]N'a
coceoe co'ae tc|'|
Apyrx Ae'.

opto e^oHoc 6yy He o^l(o Aea^o, o


' oeHoMceel eAHeHooo)H|M
peAo oe Ae Apy ApyoM. pae eAHca e^oeeoo
coHaH peAe p K oaHo^eHpaBoe Mex(Ay
Maepa^H|M
AyxoH|M'eo ^HoHe xaae HaM eM.
Co oo opa Mpa' peMe^HoHecyeo K papy|'.!e,
l l pHaKoMHe^^eya^a.
aAec,
o M|Mo}eMMee yeBoBa apoH oKp|o
B H ae M pe K pa H o MM p e .
ep, o ao Mp y(e yeBye Hall.te 6yye
oKe eeAaH|xpeAe^o Haeo coHa t o6ae^HopAeM K Hey'

ae oya
pec
lvlEA,l
Ho a
pa]t epxocooe

oa

oeetpeaop. Coo
Xyoxeelpeaop. Maco
Koepaepa.{.aKo
Koppeop.Z|'opoe
ooo (aeco"o"
12729s,Moa,y. Kape,.18/5, e.411.68.86'956-9.21.
Home pge:www.ekmo.ru .mai|:Info@oksmo.ru
o ao ea 1 0 . 0 . 2 0 11 .
op 6084 .aprypa "oo".
ea oe ' . ne. . 1 1 , 2 .
. Qo . p ax 4 1 0 0 ' 3 a a 3 6 8 1 .

oina>'
nopae
oeaao oAo <Moac
M o a y' M p a' 9 3 ,
1 4 2 ' r,
e ]ls1 745.84-28'(49638)20.685
www'oompk'ru,www.oaon,l,p

l|||
||
Il|||lIl|
lIll
lIl||lIl
IsN 978.5-699.45346.7

9785699il453467r>