Вы находитесь на странице: 1из 425

Деви махатмьям

Краткое придесловие
Данный материал предназначен для ритуального
пррименения священного шактий ского итекста. По этой
причине текст публикуется следующим образом:
1. В начале помещен текст на деванагари
2. После дана транслитерацию на кирилицу
3. И только в конце дан перевод всех необходимых гимнови
непосредственно самого текста по порядку
Порядок чтения Дурга-сапташати Существуют разные способы
чтения этого мистического текста, которые зависят от
конкретного учителя или традиции. В самом общем случае
предписывается перед чтением самого текста прочесть Аргала-
стотру, Килака-стотру и Деви-кавачу. Если есть такая
возможность, то лучше читать текст целиком каждый вечер во
время Наваратри.
Другие варианты чтения:

 Читать каждый день только 5 и 11 главу (они считаются


основными)
 В 1-й день читать Пратхама-чаритру, во 2-й
Мадхьямачаритру, в 3-й – Уттара-чаритру, а затем
повторить это еще 2 раза, в результате чего за 9 дней
Наваратри полный текст будет прочитан 3 раза.
 1-й день – 1 глава, 2-й день – 2-4 главы, 3-й день – 5-6
главы, 4-й день 6– 7 главы, 5-й день – 8 глава, 6-й день – 9-
10 главы, 7-й день – 11 глава, 8-й день – 12 глава и 9-й
день – 13 глава. Или:
 1-й день – 1 глава, 2-й день – 2-3 главы, 3-й день –4 глава,
4-й день – 5 глава, 5-й день – 8 глава, 6-й день – 9-10 главы,
7-й день – 11 глава, 8-й день – 12 глава и 9-й день – 13
глава.
देवी माहात्म्यम् वा दुर्गासप्तशती

प्रार्थन

ओं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १॥

गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म , तस्मै श्री गुरुवे नमः

ओं गणानाम् त्वा गणपऽतिग्ं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तवम् | ज्येश्ह्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः
शृण्वन्नूतिभिस्सीद सादनम् ‖

प्रणो देवी सरस्वती | वाजेभिर् वाजिनीवती | धीनामवित्र्यवतु ‖

गणेशाय नमः | सरस्वत्यै नमः | श्री गुरुभ्यो नमः |हरिः ओं ‖

श्री सिद्धकु ञ्जिका स्तोत्रम्

ॐ अस्य श्री कु ञ्जिका स्तोत्र मन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टु प् छन्दः श्रीत्रिगुणात्मिका देवता ऐँ बीजं ह्रीँ शक्तिः क्लीँ
कीलकम् मम सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥

ऋष्यादि न्यास:
सदाशिव ऋषये नमः शिरसि

अनुष्टु प् छन्दसे नमः मुखे

श्रीत्रिगुणात्मिका देवतायै नमः हृदि

ॐ ऐं बीजय नमः गुह्ये

ॐ ह्रीं शक्तये नमः पादयोः

ॐ क्लीं कीलकय नमः नाभौ

विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे

इति ऋष्यादि न्यासः

॥शिव उवाच॥
शृणु देवि! प्रवक्ष्यामि, कु ञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ।

येन मन्त्र प्रभावेण, चण्डी जापः शुभो भवेत् ॥ १ ॥

न कवचं नार्गला-स्तोत्रं, कीलकं न रहस्यकम् ।

न सूक्तं नापि ध्यानं च, न न्यासो न च वार्चनम् ॥ २ ॥

कु ञ्जिका पाठ मात्रेण, दुर्गा पाठ फलं लभेत् ।

अति गुह्यतरं देवि ! देवानामपि दुलर्भम् ॥ ३ ॥

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति ।

मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् ।

पाठ मात्रेण संसिद्धयेत् कु ञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॥ ४ ॥

अथ मन्त्रः -

ऐँ ह्रीँ क्लीँ चामुण्डायै विच्चे ।

ॐ ग्लौँ हुँ क्लीँ जूँ सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐँ ह्रीँ क्लीँ चामुण्डायै विच्चे ज्वल हँ सँ लँ क्षँ फट्
स्वाहा ॥ ५ ॥

॥ इति मन्त्रः ॥

नमस्ते रुद्र रूपिण्यै , नमस्ते मधु-मर्दिनि ।

नमः कै टभ हारिण्यै, नमस्ते महिषार्दिनि ॥ ६ ॥

नमस्ते शुम्भ हन्त्र्यै च, निशुम्भासुर घातिनि ।

जाग्रतं हि महादेवि जप! सिद्धिं कु रूष्व मे ॥ ७ ॥

ऐँ-कारी सृष्टि-रूपायै, ह्रीँकारी प्रतिपालिका ।

क्लीँकारी काम-रूपिण्यै, बीजरूपे नमोऽस्तुते ॥ ८ ॥

चामुण्डा चण्डघाती च, यैकारी वरदायिनी ।

विच्चे चा ऽभयदा नित्यं, नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥ ९ ॥

धाँ धीँ धूँ धूर्जटेः पत्नीः,वाँ वीँ वूँ वागधीश्वरी तथा ।


क्राँ क्रीँ क्रूँ कालिका देवि शाँ शीँ शूँ मे शुभं कु रु ॥ १० ॥

हुँ हुँ हुँकाररूपिण्यै जँ जँ जँ जम्भनादिनी ।

भ्राँ भ्रीँ भ्रूँ भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः ॥ ११ ॥

अँ कँ चँ टँ तँ पँ यँ शँ बिन्दुराभिर्भवः ।

आविर्भव हँ सँ लँ क्षँ मयि जाग्रय जाग्रय ॥ १२ ॥

त्रोटय त्रोटय दीप्तं कु रु कु रु स्वाहा ।

पाँ पीँ पूँ पार्वती पूर्णा खाँ खीँ खूँ खेचरी तथा।

साँ सीँ सूँ सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कु रुष्व मे ॥ १३ ॥

ग्लाँ ग्लीँ ग्लूँ दीव्यती पूर्णा कु ञ्जिकायै नमो नमः ।

साँ सीँ सप्तशतीं सिद्धिं कु रुष्व जपमात्रतः ॥ १४ ॥

॥फल श्रुति॥

इदं तु कु ञ्जिका स्तोत्रं मन्त्र-जागर्ति हेतवे ।

अभक्ते नैव दातव्यं, गोपितं रक्ष पार्वति ॥ १५ ॥

यस्तु कु ञ्जिकया देवि ! हीनां सप्तशती पठेत् ।


न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ १६ ॥

॥ इति श्रीरुद्रयामले गौरीतंत्रे शिवपार्वती संवादे कु ञ्जिका स्तोत्रं संपूर्णम्‌॥

। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा ।

शिव उवाच

देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी ।

कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः ॥

देव्युवाच

शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् ।


मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥

ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमहामन्त्रस्य नारायण ऋषिः ।

अनुष्टु भादीनि छन्दांसि । श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः ।

श्रीदूर्गाप्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोगः ॥

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकृ ष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ १॥

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः

स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ।

दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या

सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता ॥ २॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३॥

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ४॥

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५॥

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ ६॥

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि ।

एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् ॥ ७॥

॥ इति दुर्गासप्तश्लोकी सम्पूर्णा ॥

दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

॥ॐ॥
॥ श्री दुर्गायै नमः ॥

ईश्वर उवाच ।

शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने ।

यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ॥ १॥

ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी ।

आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥ २॥

पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः ।

मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥ ३॥

सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी ।

अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः ॥ ४॥

शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा ।

सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ ५॥

अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती ।

पट्टाम्बर परीधाना कलमञ्जीररञ्जिनी ॥ ६॥

अमेयविक्रमा क्रु रा सुन्दरी सुरसुन्दरी ।

वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ॥ ७॥

ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा ।

चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृ तिः ॥ ८॥

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा ।

बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहन वाहना ॥ ९॥

निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी ।

मधुकै टभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ॥ १०॥

सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी ।
सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा ॥ ११॥

अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी ।

कु मारी चैककन्या च कै शोरी युवती यतिः ॥ १२॥

अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा ।

महोदरी मुक्तके शी घोररूपा महाबला ॥ १३॥

अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी ।

नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥ १४॥

शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी ।

कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ॥ १५॥

य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम् ।

नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोके षु पार्वति ॥ १६॥

धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च ।

चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् ॥ १७॥

कु मारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम् ।

पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम् ॥ १८॥

तस्य सिद्धिर्भवेद् देवि सर्वैः सुरवरैरपि ।

राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् ॥ १९॥

गोरोचनालक्तककु ङ्कु मेव सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण ।

विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः ॥ २०॥

भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते ।

विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् ॥ २१॥

॥ इति श्री विश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम् ॥

पाठविधिः
1.1.
ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती ।नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्
सन्निधिं कु रु ॥

1.2. अचमनम्।।

ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

ओं ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा॥

ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा॥

ॐ पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवः

उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः।

तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छके यम्॥

सङ्कल्पः

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः।

परमात्मने नमः परमात्मने

श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे


वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डेअमुख)देशे अमुखप्रदेशे
अमुखनगरे मम गृहे बौद्धावतारे वर्तमाने अमुखनामसंवत्सरे दक्षिण(उत्तर )आयने महामाङ्गल्यप्रदे मासानाम्
उत्तमेअमुखमासे शुक्ल (कृ ष्ण) पक्षे अमुखतिथौ अमुखवासरान्वितायाम् अमुखनक्षत्रे अमुखराशिस्थिते सूर्ये
अन्यराशिस्थितेषु चन्द्रभौमबुधगुरुशुक्रशनिषु सत्सु शुभे योगे शुभकरणे एवंगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ
सकलशास्त्रश्रुतिस्मृति-पुराणोक्तफलप्राप्तिकामः शिवगोत्रोत्पन्नः अमुखनाम अहं ममात्मनः सपुत्रस्त्रीबान्धवस्य
श्रीनवदुर्गानुग्रहतो ग्रहकृ तराजकृ तसर्वविधपीडा-निवृत्तिपूर्वकं नैरुज्यदीर्घायुः ष्टिधनधान्यसमृद्ध्यर्थं
श्रीनवदुर्गाप्रसादेन सर्वापन्निवृत्तिसर्वाभीष्ट-फलावाप्तिधर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा च शापोद्धारपुरस्सरं
कवचार्गलाकीलकपाठवेदतन्त्रोक्त-रात्रिसूक्तपादेव्यथर्वशीर्षपाठन्यास-
विधिसहितनवार्णजपसप्तशतीन्यासध्यानसहित-चरित्रसम्बन्धिविनियोगन्यासध्यानपूर्वकं च मार्क ण्डेय उवाच
सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः। इत्याद्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यन्तं दुर्गासप्तशतीपाठं तदन्ते
न्यासविधिसहितनवार्णमन्त्रजपं तन्त्रोक्तदे विसूक्तपाठं
रहस्यत्रयदुर्गासुक्तदुर्गामानसपूजादेव्यापरधक्षमपनस्तोत्रञ्चपठनं शापोद्धारादिकं च करिष्ये।

ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिकादेव्यै शापनाशानुग्रहं कु रु कु रु स्वाहा।

ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशति चण्डिके उत्कीलनं कु रु कु रु स्वाहा।

ॐ ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृतसंजीवनि विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय ह्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा।

ॐ श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओं ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय उत्कीलय उत्कीलय ठं ठं।

ॐ अस्य श्रीचण्डिकाया ब्रह्मवसिष्ठविश्वाс मित्रशापविमोचनमन्त्रस्य वसिष्ठ नारदसंवादसामवेदाधिपतिब्रह्माण


ऋषयः सर्वैश्वार्यकारिणी श्रीदुर्गा चरित्रत्रयं चरित्रत्रयं बीजं ह्री शक्तिः त्रिगुणात्मस्वरूपचण्डिकाशापविमुक्तौ
संकल्पितकार्यसिद्ध्यर्थे जपे जपे विनियोगः।
ॐ (ह्रीं) रीं रेतःस्वरूपिण्यै मधुकै टभमर्दिन्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाт मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १ ॥

ॐ श्रीं बुद्धिस्वरूपिण्यै महिषासुरसैन्यनाशिन्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ २ ॥

ॐ रं रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ३ ॥

ॐ क्षुं क्षुधास्वरूपिण्यै देववन्दितायै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ४ ॥

ॐ छां छायास्वरूपिण्यै दूतसंवादिन्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाВ मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ५ ॥

ॐ शं शक्तिस्वरूपिण्यै धूम्रलोचनघातिन्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ६ ॥

ॐ तृं तृषास्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ७ ॥

ॐ क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्यै रक्तबीजवधकारिण्यै


ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ८ ॥

ॐ जां जातिस्वरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ९ ॥

ॐ लं लज्जास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १० ॥

ॐ शां शान्तिस्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ११ ॥

ॐ श्रं श्रद्धास्वरूपिण्यै सकलफलदात्र्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १२ ॥

ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्यै राजवरप्रदायै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १३ ॥

ॐ मां मातृस्वरूपिण्यै अनर्गलमहिमसहितायै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १४ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सं सर्वैश्व v र्यकारिण्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १५ ॥

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्यकवचस्वरूपिण्यै

ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १६ ॥

ॐ क्रीं काल्यै कालि ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेदस्वरूपिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वाы मित्रशापाद्

विमुक्ता भव॥ १७ ॥

ॐ ऐं ह्री क्लीं महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीस्वरूपिण्यै

त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः॥ १८ ॥

इत्येवं हि महामन्त्रान्‌पठित्वा परमेश्व s र।

चण्डीपाठं दिवा रात्रौ कु र्यादेव न संशयः॥ १ ९ ॥


एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः।

आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कु र्यान्न संशयः॥ २० ॥

॥ अथ देवी कवचम् ॥

अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः , अनुष्टु प् छन्दः ,

चामुण्डा देवता , अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् ,

दिग्बन्धदेवतास्तत्वम् , श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।

ॐ नमश्चण्डिकायै ।

मार्क ण्डेय उवाच ।

ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।

यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥

ब्रह्मोवाच ।

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् ।

देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृ णुष्व महामुने ॥ २॥

प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।


तृतीयं चन्द्रघण्टेति कू ष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥ ३॥

पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा ।

सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् ॥ ४॥

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ।

उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥ ५॥

अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगता रणे ।

विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ॥ ६।

न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे ।

आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीम् ॥ ७॥


यैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते ।

ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तान्न संशयः ॥ ८॥

प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ।

ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ॥ ९॥

नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला ।

माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ॥ १०॥

लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ।

श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ॥ ११॥

ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ।

इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः ॥ १२॥

नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः ।

श्रैष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः ॥ १३॥

इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः ।

दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकु लाः ॥ १४॥

शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् ।

खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च ॥ १५॥

कु न्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् ।

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च ॥ १६॥

धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ।

नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे ॥ १७॥

महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ।

त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि ॥ १८॥

प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ।


दक्षिणेऽवतु वाराही नैरृत्यां खड्गधारिणी ॥ १९॥

प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी ।

उदीच्यां पातु कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ॥ २०॥

ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा ।

एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना ॥ २१॥

जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ।

अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता ॥ २२॥

शिखां मे द्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता ।

मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी ॥ २३॥

नेत्रयोश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके ।

त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये च चण्डिका ॥ २४॥

शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी ।

कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी ॥ २५॥

नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका ।

अधरे चामृताबाला जिह्वायां च सरस्वती ॥ २६॥

दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका ।

घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥ २७॥

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ।

ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥ २८॥

नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकू बरी ।

स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी ॥ २९॥

हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च ।

नखाञ्छू लेश्वरी रक्षेत् कु क्षौ रक्षेन्नरेश्वरी ॥ ३०॥


स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी ।

हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ ३१॥

नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा ।

मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुह्यवाहिनी ॥ ३२॥

कट्यां भगवती रक्षेदूरू मे मेघवाहना ।

जङ्घे महाबला रक्षेत् जानू माधवनायिका ॥ ३३॥

गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी ।

पादाङ्गुलीः श्रीधरी च तलं पातालवासिनी ॥ ३४॥

नखान् दंष्ट्रकराली च के शांश्चैवोर्ध्वके शिनी ।

रोमकू पेषु कौमारी त्वचं योगीश्वरी तथा ॥ ३५॥

रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ।

अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकु टेश्वरी ॥ ३६॥

पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ।

ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु ॥ ३७॥

शुक्रं ब्रह्माणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा ।

अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी ॥ ३८॥

प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् ।

वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना ॥ ३९॥

रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी ।

सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा ॥ ४०॥

आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु पार्वती ।

यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी ॥ ४१॥

गोत्रमिन्द्राणी मे रक्षेत् पशून् रक्षेच्च चण्डिका ।


पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी ॥ ४२॥

धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा ।

पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमङ्करी तथा ॥ ४३॥

राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सतत स्थिता ।

रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु ॥ ४४॥

तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ।

सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् ॥ ४५॥

इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितम् ॥

पादमेकं न गच्छेत् तु यदीच्छेच्छु भमात्मनः ॥ ४६॥

कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति ।

तत्र तत्रार्थलाभश्व विजयः सार्वकालिकः ॥ ४७॥

यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् ।

परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् ॥ ४८॥

निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः ।

त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् ॥ ४९॥

इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ।

यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ ५०॥

दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः ।

जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ॥ ५१॥

नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः ।

स्थावरं जङ्गमं चैव कृ त्रिमं चैव यद्विषम् ॥ ५२॥

अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ।

भूचराः खेचराश्चैव कु लजाश्चौपदेशिकाः ॥ ५३॥


सहजा कु लजा माला डाकिनी शाकिनी तथा ।

अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महारवाः ॥ ५४॥

ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ।

ब्रह्मराक्षसवेतालाः कू ष्माण्डा भैरवादयः ॥ ५५॥

नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचेनावृतो हि यः ।

मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजोवृद्धिः परा भवेत् ॥ ५६॥

यशोवृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते ।

तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुने ॥ ५७॥

जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृ त्वा तु कवचं पुरा ।

निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डीजपसमुद्भवा ॥ ५८॥

यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् ।

तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ॥ ५९॥

देहान्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभम् ।

प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ६०॥

तत्र गच्छति गत्वासौ पुनश्चागमनं नहि ।

लभते परमं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् ॥ ६१॥

॥ इति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं

देवीकवचं समाप्तम् ॥

॥ अथ अर्गलास्तोत्रम् ॥

ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुरृषिः,

अनुष्टु प् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता,

श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतिपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ।

ॐ नमश्चण्डिकायै ।
मार्क ण्डेय उवाच ।

ॐ जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि ।

जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ १॥

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ।

दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ २॥

मधुकै टभविध्वंसि विधातृवरदे नमः ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ३॥

महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ४॥

धूम्रनेत्रवधे देवि धर्मकामार्थदायिनि ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ५॥

रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ६॥

निशुम्भशुम्भनिर्नाशि त्रैलोक्यशुभदे नमः ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ७॥

वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ८॥

अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ९॥

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १०॥

स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ११॥


चण्डिके सततं युद्धे जयन्ति पापनाशिनि ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १२॥

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम् ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १३॥

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियम् ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १४॥

विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १५॥

सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १६॥

विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तञ्च मां कु रु ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १७॥

देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पनिषूदिनि ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १८॥

प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १९॥

चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरि ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २०॥

कृ ष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २१॥

हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २२॥

इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २३॥

देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २४॥

भार्यां मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २५॥

तारिणि दुर्गसंसारसागरस्याचलोद्भवे ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २६॥

इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः ।

सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् ॥ २७॥

॥ इति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रं समाप्तम् ॥

॥ अथ कीलकस्तोत्रम् ॥

ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः, अनुष्टु प् छन्दः,

श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं

सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ।

ॐ नमश्चण्डिकायै ।

मार्क ण्डेय उवाच ।

ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे ।

श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ १॥

सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम् ।

सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्यतत्परः ॥ २॥

सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि ।

एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः ॥ ३॥

न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते ।


विना जप्येन सिद्ध्येत्तु सर्वमुच्चाटनादिकम् ॥ ४॥

समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः ।

कृ त्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् ॥ ५॥

स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकार सः ।

समाप्नोति स पुण्येन तां यथावन्निमन्त्रणाम् ॥ ६॥

सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः ।

कृ ष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ ७॥

ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति ।

इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ॥ ८॥

यो निष्कीलां विधायैनां चण्डीं जपति नित्यशः ।

स सिद्धः स गणः सोऽथ गन्धर्वो जायते ध्रुवम् ॥ ९॥

न चैवापाटवं तस्य भयं क्वापि न जायते ।

नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात् ॥ १०॥

ज्ञात्वा प्रारभ्य कु र्वीत ह्यकु र्वाणो विनश्यति ।

ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॥ ११॥

सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने ।

तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम् ॥ १२॥

शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः ।

भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ॥ १३॥

ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च ।

शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॥ १४॥

चण्डिकां हृदयेनापि यः स्मरेत् सततं नरः ।

हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् ॥ १५॥


अग्रतोऽमुं महादेवकृ तं कीलकवारणम् ।

निष्कीलञ्च तथा कृ त्वा पठितव्यं समाहितैः ॥ १६॥

॥ इति श्रीभगवत्याः कीलकस्तोत्रं समाप्तम् ॥

रात्रिसूक्त (ऋग्वेद: १०-१०-१२७)

रात्रीति सूक्तस्य कु शिकः ऋषिः रात्रिर्देवता, गायत्रीच्छन्दः,

श्रीजगदम्वा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठादौ जपे विनियोगः ।

ॐ रात्री व्यख्यदायति पुरुत्रा देव्यक्षभिः ।

विश्वा अधि श्रियोऽधित ॥ १॥

ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्वतः ।

ज्योतिषा वाधते तमः ॥ २॥

निरु स्वसारम्स्कृ तोषसं देव्यायती ।

अपेदुहासते तमः ॥ ३॥

सा नो अद्य यस्या वयं नितेयामन्यविक्ष्महि ।

वृक्षेण् वसतिं वयः ॥ ४॥

नि ग्रामासो अविक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः ।

नि श्येनासश्चिदर्थिनः ॥ ५॥

यावया वृक्यं वृकं यवयस्तेनमूर्म्म्ये ।

अथा नः सुतरा भव ॥ ६॥

उप मा पेपिशत्तमः कृ ष्णं व्यक्तमस्थित ।

उष ऋणेव यातय ॥ ७॥

उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्द्दिवः ।

रात्रि स्तोमं न जिग्युषे ॥ ८॥

इति ऋग्वेदोक्तं रात्रिसुक्तं समाप्तम् ।


॥अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्॥

ॐ विश्वेt श्विरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्।

निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥१॥

ब्रह्मोवाच

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका।

सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता॥२॥

अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः।

त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा॥३॥

त्वयैतद्धार्यते विश्वंд त्वयैतत्सृज्यते जगत्।

त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा॥४॥

विसृष्टौ सृष्टिरुपा त्वं स्थितिरूपा च पालने।

तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये॥५॥

महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः।

महामोहा च भवती महादेवी महासुरी॥६॥

प्रकृ तिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी।

कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्चा दारुणा॥७॥

त्वं श्रीस्त्वमीश्व м री त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा।

लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च॥८॥

खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा।

शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा॥९॥

सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी।

परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वतरी॥१०॥

यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ।


तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा॥११॥

यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्।

सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वोरः॥१२॥

विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च।

कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्॥१३॥

सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता।

मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकै टभौ॥१४॥

प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु।

बोधश्चं क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ॥१५॥

इति रात्रिसूक्तम्।

॥ देवी उपनिषत् ॥

हरिः ॐ ॥ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः । कासि त्वं महादेवि ।

साब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृ तिपुरुषात्मकं

जगच्छू न्यं चाशून्यं च ।

अहमानन्दानानन्दाः विज्ञानाविज्ञाने अहम् । ब्रह्मा ब्रह्मणि

वेदितव्ये । इत्याहाथर्वणि श्रुतिः ॥ १॥

अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि । अहमखिलं जगत् ।

वेदोऽहमवेदोऽहम् । विद्याहमविद्याहम् । अजाहमनजाहम् ।

अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम् ।

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनावुभौ ।

अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधाम्यहम् ।

विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि । अहं


दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये ३ यजमानाय सुन्वते ॥ २॥

अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनामहं सुवे पितरमस्य

मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । य एवं वेद स

देवीपदमाप्नोति । ते देवा अब्रुवन् ।

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः ।

नमः प्रकृ त्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥ ३॥

तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् ।

दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरां नाशयते तमः ॥ ४॥

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति

। सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टु तैतु ॥ ५॥

कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् ।

सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम् ॥ ६॥

महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्वसिद्धिश्च धीमहि ।

तन्नो देवी प्रचोदयात् ॥ ७॥

अदितिर्ह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । तां देवा

अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥ ८॥

कामो योनिः कामकला वज्रपाणिर्गुहा हसा ।

मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च

पुनः कोशा विश्वमाता दिवि द्योम् ॥ ९॥

एषात्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी

पाशाङ्कु शधनुर्बाणधरा । एषा श्रीमहाविद्या ।

य एवं वेद स शोकं तरति ।

नमस्ते अस्तु भगवति भवति मातरस्मान्पातु सर्वतः ।


सैषाष्टौ वसवः । सैषैकादश रुद्राः । सैषा

द्वादशादित्याः । सैषा विश्वेदेवाः

सोमपा असोमपाश्च । सैषा यातुधानु असुरा रक्षांसि

पिशाचयक्षाः सिद्धाः ।

सैषा सत्त्वरजस्तमांसि । सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः ।

सैषा ग्रहा नक्षत्रज्योतींषि

कलाकाष्ठादिकालरूपिणी । तामहं प्रणौमि नित्यम् ।

तापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् ।

अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम् ॥ १०॥

वियदाकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् । अर्धेन्दुलसितं

देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् ॥ ११॥

एवमेकाक्षरं मन्त्रं यतयः शुद्धचेतसः ।

ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥ १२॥

वाङ्मया ब्रह्मभूतस्मात्षष्ठं वक्त्रसमन्वितम् । सूर्यो

वामश्रोत्रबिन्दुः संयुताष्टकतृतीयकः ॥ १३॥

नारायणेन संयुक्तो वायुश्चाधरसंयुतः । विच्चे

नवार्णकोऽर्णः स्यान्महदानन्ददायकः ॥ १४॥

हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभाम् ।

पाशाङ्कु शधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम् ।

त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे ॥ १५॥

नमामि त्वामहं देवीं महाभयविनाशिनीम् ।

महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम् ॥ १६॥

यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यतेऽज्ञेया ।


यस्या अन्तो न विद्यते तस्मादुच्यतेऽनन्ता ।

यस्या ग्रहणं नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽलक्ष्या । यस्या

जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽजा ।

एकै व सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यत एका । एकै व विश्वरूपिणी

तस्मादुच्यते नैका ऽत एवोच्यतेऽज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका नैके ति ।

मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ।

ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी ॥ १७॥

यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता ।

[दुर्गात्संत्रायते यस्माद्देवी दुर्गेति कथ्यते ॥ १८॥

प्रपद्ये शरणं देवीं दुंदुर्गे दुरितं हर ॥]

तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम् ।

नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् ॥ १९॥

इदमथर्वशीर्षं योऽधीते

पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमवाप्नोति ।

इदमथर्वशीर्षं ज्ञात्वा योऽर्चां स्थापयति ।

शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोऽर्चासिद्धिं च विन्दति ।

शतमष्टोत्तरं चास्याः पुरश्चर्याविधिः स्मृतः ॥ २०॥

दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते । महादुर्गाणि

तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २१॥

प्रातरधीयानो रात्रिकृ तं पापं नाशयति ।

सायमधीयानो दिवसकृ तं पापं नाशयति ।

तत्सायं प्रातः प्रयुञ्जानः पापोऽपापो भवति । निशीथे

तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति ।


नूतनप्रतिमायां जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति ।

प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति ।

भौमाश्विन्यां महादेवी संनिधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति

। य एवं वेदेत्युपनिषत् ॥ २२॥

नावार्णमन्त्रजापाविधि

विनियोगः

ॐ अस्य श्री नवार्ण मन्त्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः |

गायत्र्युष्णिगनुष्टु भश्छन्दांसि | श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः | ऐं बीजम् | ह्रीं शक्तिः | क्लीं
कीलकम् | श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः |

ऋष्यदिन्यासः

ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः

गायत्रिउष्णिगनुष्टु प्छन्दोभ्यो नमः

महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः

ऐं बीजाय नमः

ह्रीं शक्तये नमः


क्लीं कीलकाय नमः

ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डयै विच्चे

करन्यासः

ॐ ऐं अण्गुष्ठाभ्यां नमः

ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः

ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः

ॐ चामुण्डाय अनामिकाभां नमः

ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः


ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

हृदयन्यासः

ॐ ऐं हृदयाय नमः

ॐ ह्रीं शिरसे स्वहा

ॐ क्लीं शिखायै वषट्

ॐ चामुण्डायै कवचाय हुं

ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्


आक्षरन्यालः

ॐ ऐं नमः

ॐ ह्रीं नमः

ॐ क्लीं नमः

ॐ चां नमः

ॐ मुं नमः

ॐ डां नमः

ॐ यैं नमः

ॐ विं नमः

ॐ च्चें नमः

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे

दिन्न्यासः

ॐ ऐं प्राच्यै नमः

ॐ ऐं आग्नेय्यै नमः

ॐ ह्रीं दक्षिणायै नमः


ॐ ह्रीं नैरृत्यै नमः

ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः

ॐ क्लीं वायव्यै नमः

ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः

ॐ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेच्चे भूम्यै नमः


ध्यनम्

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छू लं भुषुण्डीं शिरः

शण्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाण्गभूषावृताम् |

नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां

यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कै टभम् || १ ||

अक्षस्रक् परशुम् गदेषु कु लिशं पद्मं धनुः कु ण्डिकां

दण्डं शक्तिम् असिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् |

शूलं पाश सुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां

सेवे सैरिभ मर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां || २ ||

घण्टाशूलहलानि शण्खमुसले चक्रं धनुः सायकं

हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशु तुल्यप्रभाम् |

गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां

महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् || ३ ||

ॐ ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः

ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तीस्वरूपिणि |

चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ||


ॐ अविघ्नं कु रु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे |

जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ||

ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि

साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा |

जापा

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे

ॐ गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृ तं जपम् |

सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ||

||सप्तशतीन्यासः||

||विनियोगः||

प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः


गायत्र्युष्णिगनुष्टु भश्छन्दांसि नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः रक्तदन्तिकादुर्गाभ्रामर्यो बीजानि अग्निवायुसूर्यास्तत्त्वानि

ऋग्यजुःसामवेदा ध्यानानि सकलकामनासिद्धये श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः|

||करन्यासः||

ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा| शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा|| अङ्गुष्ठाभ्यां नमः|

ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके | घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च|| तर्जनीभ्यां नमः|

ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे| भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि|| मध्यमाभ्यां नमः|

ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते| यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्|| अनामिकाभ्यां
नमः|

ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके | करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः|| कनिष्ठिकाभ्यां नमः|

ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते| भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते|| करतलकरपृष्ठाभ्यां|

||हृदयादिन्यासः||

ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा| शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा|| हृदयाय नमः|
ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके | घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च| शिरसे स्वाहा|

ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे| भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि|| शिखायै वषट् | ॐ
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते| यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्|| कवचाय हुम्|

ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके | करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः||नेत्रत्रयाय वौषट् |

ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते| भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते|| अस्त्राय फट् | ||ध्यानम्||

ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्|


हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे||

॥ देवी माहात्म्यम् ॥

॥ श्रीदुर्गायै नमः ॥

॥ अथ श्रीदुर्गासप्तशती ॥

॥ प्रथमोऽध्यायः ॥

विनियोगः

अस्य श्री प्रथमचरित्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः ।

महाकाली देवता । गायत्री छन्दः । नन्दा शक्तिः ।


रक्तदन्तिका बीजम् । अग्निस्तत्त्वम् ।

ऋग्वेदः स्वरूपम् । श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे

प्रथमचरित्रजपे

विनियोगः ।

। ध्यानम् ।

ॐ खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छू लं भुशुण्डीं शिरः

शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् ।

नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां


यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कौटभम् ॥

ॐ नमश्चण्डिकायै ॥

ॐ ऐं मार्क ण्डेय उवाच ॥ १॥

सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः ।

निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम ॥ २॥

महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः ।

स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः ॥ ३॥

स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः ।

सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥ ४॥

तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवौरसान् ।

बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा ॥ ५॥

तस्य तैरभवद् युद्धमतिप्रबलदण्डिनः ।

न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ॥ ६॥

ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् ।

आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः ॥ ७॥

अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः ।

कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ॥ ८॥

ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः ।

एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम् ॥ ९॥

स तत्राश्रममद्राक्षीद्द्विजवर्यस्य मेधसः ।

प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् ॥ १०॥

तस्थौ कञ्चित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृ तः ।

इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे ॥ ११॥


सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृ ष्टमानसः ।

मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् ॥ १२॥

मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा ।

न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ती सदामदः ॥ १३॥

मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ।

ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः ॥ १४॥

अनुवृत्तिं ध्रुवं तेऽद्य कु र्वन्त्यन्यमहीभृताम् ।

असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कु र्वद्भिः सततं व्ययम् ॥ १५॥

सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति ।

एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः ॥ १६॥

तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः ।

स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः ॥ १७॥

सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे ।

इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् ॥ १८॥

प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् ॥ १९॥

वैश्य उवाच ॥ २०॥

समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कु ले ॥ २१॥

पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः ।

विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् ॥ २२॥

वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः ।

सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कु शलाकु शलात्मिकाम् ॥ २३॥

प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः ।

किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम् ॥ २४॥


कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः ॥ २५॥

राजोवाच ॥ २६॥

यैर्निरस्तो भवाँल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः ॥ २७॥

तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् ॥ २८॥

वैश्य उवाच ॥ २९॥

एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः ॥ ३०॥

किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठु रतां मनः ।

यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृ तः ॥ ३१॥

पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः ।

किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते ॥ ३२॥

यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु ।

तेषां कृ ते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते ॥ ३३॥

करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठु रम् ॥ ३४॥

मार्क ण्डेय उवाच ॥ ३५॥

ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ ॥ ३६॥

समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः ।

कृ त्वा तु तौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम् ॥ ३७॥

उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ ॥ ३८॥

राजोवाच ॥ ३९॥

भगवंस्त्वामहं प्रष्टु मिच्छाम्येकं वदस्व तत् ॥ ४०॥

दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ।

ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि ॥ ४१॥

जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम ।


अयं च निकृ तः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः ॥ ४२॥

स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति ।

एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ ॥ ४३॥

दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृ ष्टमानसौ ।

तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥ ४४॥

ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥ ४५॥

ऋषिरुवाच ॥ ४६॥

ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ॥ ४७॥

विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक्पृथक् ।

दिवान्धाः प्राणिनः के चिद्रात्रावन्धास्तथापरे ॥ ४८॥

के चिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ।

ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु ते न हि के वलम् ॥ ४९॥

यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ।

ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम् ॥ ५०॥

मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ।

ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु ॥ ५१॥

कणमोक्षादृतान् मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा ।

मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति ॥ ५२॥

लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि ।

तथापि ममतावर्त्ते मोहगर्ते निपातिताः ॥ ५३॥

महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा ।

तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ॥ ५४॥

महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ।


ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ ५५॥

बलादाकृ ष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ।

तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् ॥ ५६॥

सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये ।

सा विद्या परमा मुक्ते र्हेतुभूता सनातनी ॥ ५७॥

संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ५८॥

राजोवाच ॥ ५९॥

भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ॥ ६०॥

ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज ।

यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा ॥ ६१॥

तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥ ६२॥

ऋषिरुवाच ॥ ६३॥

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् ॥ ६४॥


तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम ।

देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा ॥ ६५॥

उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ।

योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृ ते ॥ ६६॥

आस्तीर्य शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः ।

तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकै टभौ ॥ ६७॥

विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ ।

स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥ ६८॥

दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् ।


तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयः स्थितः ॥ ६९॥

विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृ तालयाम् ।

विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् ॥ ७०॥

निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ ७१॥

ब्रह्मोवाच ॥ ७२॥

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका ॥ ७३॥

सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ।

अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्याविशेषतः ॥ ७४॥

त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ।

त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् ॥ ७५॥

त्वयैतत् पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ।

विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ ७६॥

तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ।

महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ ७७॥

महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी ।

प्रकृ तिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ ७८॥

कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा ।

त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा ॥ ७९॥

लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ।

खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ ८०॥

शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ।

सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ ८१॥

परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ।


यच्च किञ्चित्क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥ ८२॥

तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया ।

यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् ॥ ८३॥

सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ।

विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च ॥ ८४॥

कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् ।

सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता ॥ ८५॥

मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकै टभौ ।

प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥ ८६॥

बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥ ८७॥

ऋषिरुवाच ॥ ८८॥

एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥ ८९॥

विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकै टभौ ।

नेत्रास्यनासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः ॥ ९०॥

निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ।

उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः ॥ ९१॥

एकार्णवेऽहिशयनात्ततः स ददृशे च तौ ।

मधुकै टभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ ॥ ९२॥

क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ ।

समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः ॥ ९३॥

पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः ।

तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ ॥ ९४॥

उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति के शवम् ॥ ९५॥


श्रीभगवानुवाच ॥ ९६॥

भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि ॥ ९७॥

किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मया ॥ ९८॥

ऋषिरुवाच ॥ ९९॥

वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् ॥ १००॥

विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः ।

आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ॥ १०१॥

ऋषिरुवाच ॥ १०२॥

तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता ।

कृ त्वा चक्रे ण वै छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥ १०३॥

एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् ।

प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः श‍ृणु वदामि ते ॥ १०४॥

। ऐं ॐ ।

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

मधुकै टभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥

विनियोगः

अस्य श्री मध्यमचरित्रस्य विष्णुरृषिः ।

श्रीमहालक्ष्मीर्देवता ।

उष्णिक् छन्दः । शाकम्भरी शक्तिः । दुर्गा बीजम् ।

वायुस्तत्त्वम् ।

यजुर्वेदः स्वरूपम् । श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे

मध्यमचरित्रजपे विनियोगः ।
। ध्यानम् ।

ॐ अक्षस्रक्परशू गदेषुकु लिशं पद्मं धनुः कु ण्डिकां

दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् ।

शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां

सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॥

ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच ॥ १॥

देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा ।

महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे ॥ २॥

तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम् ।

जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ॥ ३॥

ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् ।

पुरस्कृ त्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ४॥

यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् ।

त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् ॥ ५॥

सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च ।

अन्येषां चाधिकारान्स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥ ६॥

स्वर्गान्निराकृ ताः सर्वे तेन देवगणा भुवि ।

विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना ॥ ७॥

एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम् ।

शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् ॥ ८॥

इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः ।

चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकु टीकु टिलाननौ ॥ ९॥

ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः ।


निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च ॥ १०॥

अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः ।

निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत ॥ ११॥

अतीव तेजसः कू टं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ।

ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् ॥ १२॥

अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् ।

एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ १३॥

यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् ।

याम्येन चाभवन् के शा बाहवो विष्णुतेजसा ॥ १४॥

सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् ।

वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः ॥ १५॥

ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्क तेजसा ।

वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका ॥ १६॥

तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा ।

नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥ १७॥

भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च ।

अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८॥

ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् ।

तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ।

ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च ॥ १९॥

शूलं शूलाद्विनिष्कृ ष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् ।

चक्रं च दत्तवान् कृ ष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः ॥ २०॥

शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः ।


मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी ॥ २१॥

वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कु लिशादमराधिपः ।

ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् ॥ २२॥

कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ ।

प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् ॥ २३॥

समस्तरोमकू पेषु निजरश्मीन् दिवाकरः ।

कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्यै चर्म च निर्मलम् ॥ २४॥

क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे ।

चूडामणिं तथा दिव्यं कु ण्डले कटकानि च ॥ २५॥

अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं के यूरान् सर्वबाहुषु ।

नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् ॥ २६॥

अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च ।

विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् ॥ २७॥

अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम् ।

अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् ॥ २८॥

अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् ।

हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥ २९॥

ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः ।

शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् ॥ ३०॥

नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् ।

अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा ॥ ३१॥

सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः ।

तस्या नादेन घोरेण कृ त्स्नमापूरितं नभः ॥ ३२॥


अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् ।

चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे ॥ ३३॥

चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः ।

जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् ॥ ३४॥

तुष्टु वुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः ।

दृष्ट्वा समस्तं सङ्क्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः ॥ ३५॥

सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः ।

आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥ ३६॥

अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः ।

स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा ॥ ३७॥

पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम् ।

क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम् ॥ ३८॥

दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ।

ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् ॥ ३९॥

शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तै रादीपितदिगन्तरम् ।

महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः ॥ ४०॥

युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः ।

रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः ॥ ४१॥

अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः ।

पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः ॥ ४२॥

अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे ।

गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः ॥ ४३॥

वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत ।


बिडालाख्योऽयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः ॥ ४४॥

युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः ।

अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः ॥ ४५॥

युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः ।

कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥ ४६॥

हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः ।

तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा ॥ ४७॥

युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः ।

के चिच्च चिक्षिपुः शक्तीः के चित् पाशांस्तथापरे ॥ ४८॥

देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः ।

सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका ॥ ४९॥

लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी ।

अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः ॥ ५०॥

मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी ।

सोऽपि क्रु द्धो धुतसटो देव्या वाहनके सरी ॥ ५१॥

चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः ।

निःश्वासान् मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥ ५२॥

त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः ।

युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः ॥ ५३॥

नाशयन्तोऽसुरगणान् देवीशक्त्युपबृंहिताः ।

अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खांस्तथापरे ॥ ५४॥

मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ।

ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः ॥ ५५॥


खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् ।

पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् ॥ ५६॥

असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् ।

के चिद् द्विधाकृ तास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथापरे ॥ ५७॥

विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते ।

वेमुश्च के चिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः ॥ ५८॥

के चिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि ।

निरन्तराः शरौघेण कृ ताः के चिद्रणाजिरे ॥ ५९॥

श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः ।

के षाञ्चिद् बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथापरे ॥ ६०॥

शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः ।

विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः ॥ ६१॥

एकबाह्वक्षिचरणाः के चिद्देव्या द्विधाकृ ताः ।

छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥ ६२॥

कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ।

ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥ ६३॥

कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्यृष्टिपाणयः ।

तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६४॥

पातितै रथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा ।

अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः ॥ ६५॥

शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः ।

मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् ॥ ६६॥

क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ।


निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् ॥ ६७॥

स च सिंहो महानादमुत्सृजन् धुतके सरः ।

शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥ ६८॥

देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृ तं युद्धं तथासुरैः ।

यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॥ ६९॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृ तशेखराम्।

वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्।

पूणेन्दु निभाम् गौरी मूलाधार स्थिताम् प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम्।

पटाम्बर परिधानां रत्नाकिरीटा नामालंकार भूषिता

प्रफु ल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् तुगम् कु चाम्।

कमनीयां लावण्यां स्नेमुखी क्षीणमध्यां नितम्बनीम्।।

ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥

निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः ।

सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् ॥ २॥

स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः ।

यथा मेरुगिरेः श‍ृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः ॥ ३॥

तस्य छित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् ।

जघान तुरगान्बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् ॥ ४॥

चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छृ तम् ।


विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः ॥ ५॥

सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ।

अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः ॥ ६॥

सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि ।

आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् ॥ ७॥

तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ।

ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः ॥ ८॥

चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः ।

जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात् ॥ ९॥

दृष्ट्वा तदापतच्छू लं देवी शूलममुञ्चत ।

तेन तच्छतधा नीतं शूलं स च महासुरः ॥ १०॥

हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ ।

आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः ॥ ११॥

सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम् ।

हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् ॥ १२॥

भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः ।

चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ॥ १३॥

ततः सिंहः समुत्पत्य गजकु म्भान्तरे स्थितः ।

बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा ॥ १४॥

युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ ।

युयुधातेऽतिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ॥ १५॥

ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा ।

करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृ तम् ॥ १६॥


उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः ।

दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः ॥ १७॥

देवी क्रु द्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् ।

बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् ॥ १८॥

उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् ।

त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ॥ १९॥

बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरः ।

दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् ॥ २०॥

एवं सङ्क्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः ।

माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् ॥ २१॥

कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापरान् ।

लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् श‍ृङ्गाभ्यां च विदारितान् ॥ २२॥

वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च ।

निःश्वासपवनेनान्यान्पातयामास भूतले ॥ २३॥

निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः ।

सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका ॥ २४॥

सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः ।

श‍ृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च ॥ २५॥

वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत ।

लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः ॥ २६॥

धुतश‍ृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः ।

श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः ॥ २७॥

इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम् ।


दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् ॥ २८॥

सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम् ।

तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ॥ २९॥

ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः ।

छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत ॥ ३०॥

तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः ।

तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः ॥ ३१॥

करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च ।

कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृ न्तत ॥ ३२॥

ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः ।

तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ३३॥

ततः क्रु द्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् ।

पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ॥ ३४॥

ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ।

विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् ॥ ३५॥

सा च तान्प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः ।

उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकु लाक्षरम् ॥ ३६॥

देव्युवाच ॥ ३७॥

गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम् ।

मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ॥ ३८॥

ऋषिरुवाच ॥ ३९॥

एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् ।

पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ॥ ४०॥


ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्तदा ।

अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः ॥ ४१॥

अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः ।

तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ॥ ४२॥

ततो हाहाकृ तं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् ।

प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥ ४३॥

तुष्टु वुस्तां सुरा देवीं सहदिव्यैर्महर्षिभिः ।

जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ४४॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृ तशेखराम्।

जपमाला कमण्डलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम्।

गौरवर्णा स्वाधिष्ठानस्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।

धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालङ्कार भूषिताम्।

परम वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोला पीन

पयोधराम् कमनीया लावणयं स्मेरमुखी निम्ननाभि नितम्बनीम्।।

ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥

शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये

तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या ।

तां तुष्टु वुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा

वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः ॥ २॥
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या

निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ।

तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां

भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥ ३॥

यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो

ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तु मलं बलं च ।

सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय

नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥ ४॥

या श्रीः स्वयं सुकृ तिनां भवनेष्वलक्ष्मीः

पापात्मनां कृ तधियां हृदयेषु बुद्धिः ।

श्रद्धा सतां कु लजनप्रभवस्य लज्जा

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् ॥ ५॥

किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्

किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि ।

किं चाहवेषु चरितानि तवाति यानि

सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिके षु ॥ ६॥

हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै-र्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा ।

सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत-मव्याकृ ता हि परमा प्रकृ तिस्त्वमाद्या ॥ ७॥

यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि ।

स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु-रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च ॥ ८॥

या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्वं अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः ।

मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै-र्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥ ९॥

शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान-मुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् ।


देवि त्रयी भगवती भवभावनायवार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री ॥ १०॥

मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारादुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा ।

श्रीः कै टभारिहृदयैककृ ताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृ तप्रतिष्ठा ॥ ११॥

ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र-बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् ।

अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ १२॥

दृष्ट्वा तु देवि कु पितं भ्रुकु टीकराल-मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवि यन्न सद्यः ।

प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कै र्जीव्यते हि कु पितान्तकदर्शनेन ॥ १३॥

देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कु लानि ।

विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत-न्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १४॥

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति बन्धुवर्गः ।

धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १५॥

धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा-ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृ ती करोति ।

स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादा-ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥ १६॥

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ।

दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ॥ १७॥

एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कु र्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् ।

सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्विनिहंसि देवि ॥ १८॥

दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् ।

लोकान्प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषुसाध्वी ॥ १९॥

खड्गप्रभानिकरविस्फु रणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् ।

यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड- योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् ॥ २०॥

दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः ।

वीर्यं च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् ॥ २१॥


के नोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कु त्र ।

चित्ते कृ पा समरनिष्ठु रता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ॥ २२॥

त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा ।

नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २३॥

शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके ।

घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ २४॥

प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ।

भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २५॥

सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते ।

यानि चात्यन्तघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम् ॥ २६॥

खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्रानि तेऽम्बिके ।

करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्रक्ष सर्वतः ॥ २७॥

ऋषिरुवाच ॥ २८॥

एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कु सुमैर्नन्दनोद्भवैः ।

अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः ॥ २९॥

भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता ।

प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् ॥ ३०॥

देव्युवाच ॥ ३१॥

व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् ॥ ३२॥

देवा ऊचुः ॥ ३३॥

भगवत्या कृ तं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते ॥ ३४॥

यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः ।

यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि ॥ ३५॥


संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः ।

यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३६॥

तस्य वित्तर्द्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम् ।

वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥ ३७॥

ऋषिरुवाच ॥ ३८॥

इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः ।

तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप ॥ ३९॥

इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा ।

देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी ॥ ४०॥

पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत् ।

वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ४१॥

रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी ।

तच्छृ णुष्व मयाख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ ४२॥

। ह्रीं ॐ ।

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे

देवीमाहात्म्ये

शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥

विनियोगः

अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः ।

श्रीमहासरस्वती देवता ।

अनुष्टु प् छन्दः । भीमा शक्तिः । भ्रामरी बीजम् ।

सूर्यस्तत्त्वम् ।
सामवेदः स्वरूपम् । श्रीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे

उत्तरचरित्रपाठे

विनियोगः ।

ध्यानम्

घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं

हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् ।

गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा-

पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॥

ॐ क्लीं ऋषिरुवाच ॥ १॥

पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः ।

त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॥ २॥

तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् ।

कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥ ३॥

तावेव पवनर्द्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ।


ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४॥

हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृ ताः ।

महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् ॥ ५॥

तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः ।

भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः ॥ ६॥

इति कृ त्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् ।

जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टु वुः ॥ ७॥

देवा ऊचुः ॥ ८॥

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः ।


नमः प्रकृ त्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥ ९॥

रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ।

ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥ १०॥

कल्याण्यै प्रणता वृद्ध्यै सिद्ध्यै कु र्मो नमो नमः ।

नैरृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥ ११॥

दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ।

ख्यात्यै तथैव कृ ष्णायै धूम्रायै सततं नमः ॥ १२॥

अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः ।

नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृ त्यै नमो नमः ॥ १३॥

या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १४-१६॥

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १७-१९॥

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २०-२२॥

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २३-२५॥

या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २६-२८॥

या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २९-३१॥

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३२-३४॥


या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३५-३७॥

या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३८-४०॥

या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४१-४३॥

या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४४-४६॥

या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४७-४९॥

या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५०-५२॥

या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५३-५५॥

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५६-५८॥

या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५९-६१॥

या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ६२-६४॥

या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ६५-६७॥

या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता ।


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ६८-७०॥

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ७१-७३॥

या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ७४-७६॥

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या ।

भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः ॥ ७७॥

चितिरूपेण या कृ त्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ७८-८०॥

स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया-त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ।

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ८१॥

या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै-रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते ।

या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नःसर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॥ ८२॥

ऋषिरुवाच ॥ ८३॥
एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती ।

स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन ॥ ८४॥

साब्रवीत्तान् सुरान् सुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का ।

शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूताब्रवीच्छिवा ॥ ८५॥

स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृ तैः ।

देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः ॥ ८६॥

शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका ।

कौशिकीति समस्तेषु ततो लोके षु गीयते ॥ ८७॥

तस्यां विनिर्गतायां तु कृ ष्णाभूत्सापि पार्वती ।


कालिके ति समाख्याता हिमाचलकृ ताश्रया ॥ ८८॥

ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ।

ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८९॥

ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा ।

काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् ॥ ९०॥

नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं के नचिदुत्तमम् ।

ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ॥ ९१॥

स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ।

सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टु मर्हति ॥ ९२॥

यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो ।

त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥ ९३॥

ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् ।

पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैःश्रवा हयः ॥ ९४॥

विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे ।

रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोऽद्भुतम् ॥ ९५॥

निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् ।

किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् ॥ ९६॥

छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति ।

तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत्प्रजापतेः ॥ ९७॥

मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता ।

पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥ ९८॥

निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः ।

वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससी ॥ ९९॥


एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते ।

स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ॥ १००॥

ऋषिरुवाच ॥ १०१॥

निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः ।

प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् ॥ १०२॥

इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम ।

यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु ॥ १०३॥

स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेऽतिशोभने ।

तां च देवीं ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ १०४॥

दूत उवाच ॥ १०५॥

देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः ।

दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥ १०६॥

अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु ।

निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह श‍ृणुष्व तत् ॥ १०७॥

मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः ।

यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् ॥ १०८॥

त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः ।

तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनम् ॥ १०९॥

क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः ।

उच्चैःश्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् ॥ ११०॥

यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च ।

रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥ १११॥

स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम् ।


सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् ॥ ११२॥

मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् ।

भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः ॥ ११३॥

परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् ।

एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ॥ ११४॥

ऋषिरुवाच ॥ ११५॥

इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ ।

दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् ॥ ११६॥

देव्युवाच ॥ ११७॥

सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितम् ।

त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः ॥ ११८॥

किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम् ।

श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या कृ ता पुरा ॥ ११९॥

यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति ।

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥ १२०॥

तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः ।

मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु ॥ १२१॥

दूत उवाच ॥ १२२॥

अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः ।

त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः ॥ १२३॥

अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि ।

तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका ॥ १२४॥

इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे ।


शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम् ॥ १२५॥

सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ।

के शाकर्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि ॥ १२६॥

देव्युवाच ॥ १२७॥

एवमेतद् बली शुम्भो निशुम्भश्चापितादृशः ।

किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥ १२८॥

स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः ।

तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् ॥ १२९॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥

॥ षष्ठोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृ तशेखराम्।

सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीम्।

मणिपुर स्थिताम् तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।

खङ्ग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पद्म कमण्डलु माला वराभीतकराम्।

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर, हार, के यूर, किङ्किणि, रत्नकु ण्डल मण्डिताम्।

प्रफु ल्ल वन्दना बिबाधारा कान्त कपोलाम् तुगम् कु चाम्

कमनीयां लावण्यां क्षीणकटि नितम्बनीम्।।

ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥

इत्याकर्ण्य वचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः ।

समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् ॥ २॥


तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् ततः ।

सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् ॥ ३॥

हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः ।

तामानय बलाद्दुष्टां के शाकर्षणविह्वलाम् ॥ ४॥

तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः ।

स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ॥ ५॥

ऋषिरुवाच ॥ ६॥

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः ।

वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ ॥ ७॥

स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम् ।

जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८॥

न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति ।

ततो बलान्नयाम्येष के शाकर्षणविह्वलाम् ॥ ९॥

देव्युवाच ॥ १०॥

दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्बलसंवृतः ।

बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ॥ ११॥

ऋषिरुवाच ॥ १२॥

इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः ।

हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तदा ॥ १३॥

अथ क्रु द्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ।

ववर्ष सायकै स्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ॥ १४॥

ततो धुतसटः कोपात्कृ त्वा नादं सुभैरवम् ।

पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः ॥ १५॥


कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् ।

आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघान स महासुरान् ॥ १६॥

के षाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि के सरी ।

तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृ तवान्पृथक् ॥ १७॥

विच्छिन्नबाहुशिरसः कृ तास्तेन तथापरे ।

पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतके सरः ॥ १८॥

क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना ।

तेन के सरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १९॥

श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् ।

बलं च क्षयितं कृ त्स्नं देवीके सरिणा ततः ॥ २०॥

चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फु रिताधरः ।

आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ ॥ २१॥

हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ ।

तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥ २२॥

के शेष्वाकृ ष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि ।

तदाशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् ॥ २३॥

तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते ।

शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॥ २४॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

शुम्भनिशुम्भसेनानीधूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥

॥ सप्तमोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृ तशेखराम्।


सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कू ष्माण्डा यशस्विनीम्।

भास्वर भानु निभाम् अनाहत स्थिताम् चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम्।

कमण्डलु चाप बाण पद्म सुधाकलश चक्र गदा जपवटीधराम्।

पटाम्बर परिधानां कमनीयां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर हार के यूर किङ्किणि रत्नकु ण्डल मण्डिताम्।

प्रफु ल्ल वदनांचारू चिबुकां कान्त कपोलाम् तुगम् कु चाम्।

कोमलाङ्गी स्मेरमुखी श्रीकं टि निम्ननाभि नितम्बनीम्।।

ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥

आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः ।

चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥ २॥

ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् ।

सिंहस्योपरि शैलेन्द्रश‍ृङ्गे महति काञ्चने ॥ ३॥

ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रु रुद्यताः ।

आकृ ष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ४॥

ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्प्रति ।

कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ॥ ५॥

भ्रुकु टीकु टिलात्तस्या ललाटफलकाद्द्रुतम् ।

काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥ ६॥

विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा ।

द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा ॥ ७॥

अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा ।

निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा ॥ ८॥

सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् ।


सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् ॥ ९॥

पार्ष्णिग्राहाङ्कु शग्राहयोधघण्टासमन्वितान् ।

समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् ॥ १०॥

तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह ।

निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् ॥ ११॥

एकं जग्राह के शेषु ग्रीवायामथ चापरम् ।

पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् ॥ १२॥

तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः ।

मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि ॥ १३॥

बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम् ।

ममर्दाभक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तदा ॥ १४॥

असिना निहताः के चित्के चित्खट्वाङ्गताडिताः ।

जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा ॥ १५॥

क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम् ।

दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम् ॥ १६॥

शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः ।

छादयामास चक्रै श्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः ॥ १७॥

तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम् ।

बभुर्यथार्क बिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ॥ १८॥

ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी ।

काली करालवदना दुर्दर्शदशनोज्ज्वला ॥ १९॥

उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत ।

गृहीत्वा चास्य के शेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् ॥ २०॥


अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् ।

तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा ॥ २१॥

हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् ।

मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् ॥ २२॥

शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च ।

प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् ॥ २३॥

मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू ।

युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥ २४॥

ऋषिरुवाच ॥ २५॥

तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ ।

उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः ॥ २६॥

यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता ।

चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॥ २७॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

॥ अष्टमोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृ तशेखराम्।

सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम्॥

धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम्।

अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर हार के यूर किङ्किणि रत्नकु ण्डल धारिणीम्॥


प्रफु ल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम्।

कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम्॥

ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥

चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते ।

बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ॥ २॥

ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् ।

उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह ॥ ३॥

अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः ।

कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः ॥ ४॥

कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कु लानि वै ।

शतं कु लानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥ ५॥

कालका दौर्हृदा मौर्वाः कालिके यास्तथासुराः ।

युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥ ६॥

इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः ।

निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः ॥ ७॥

आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ।

ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम् ॥ ८॥

ततः सिंहो महानादमतीव कृ तवान्नृप ।

घण्टास्वनेन तान्नादानम्बिका चोपबृंहयत् ॥ ९॥

धनुर्ज्यासिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा ।

निनादैर्भीषणैः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥ १०॥

तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् ।

देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः ॥ ११॥


एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् ।

भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ॥ १२॥

ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ।

शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः ॥ १३॥

यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् ।

तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धुमाययौ ॥ १४॥

हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः ।

आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणीत्यभिधीयते ॥ १५॥

माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी ।

महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥ १६॥

कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना ।

योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥ १७॥

तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता ।

शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ ॥ १८॥

यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः ।

शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् ॥ १९॥

नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः ।

प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥ २०॥

वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता ।

प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥ २१॥

ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः ।

हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ॥ २२॥

ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा ।


चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥ २३॥

सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता ।

दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ २४॥

ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ।

ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥ २५॥

त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः ।

यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २६॥

बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः ।

तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः ॥ २७॥

यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम् ।

शिवदूतीति लोके ऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता ॥ २८॥

तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः ।

अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ॥ २९॥

ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः ।

ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः ॥ ३०॥

सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्छू लशक्तिपरश्वधान् ।

चिच्छेद लीलयाध्मातधनुर्मुक्तै र्महेषुभिः ॥ ३१॥

तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् ।

खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन्कु र्वती व्यचरत्तदा ॥ ३२॥

कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ।

ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्येन येन स्म धावति ॥ ३३॥

माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रे ण वैष्णवी ।

दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ॥ ३४॥


ऐन्द्री कु लिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः ।

पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः ॥ ३५॥

तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः ।

वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रे ण च विदारिताः ॥ ३६॥

नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् ।

नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा ॥ ३७॥

चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः ।

पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा ॥ ३८॥

इति मातृगणं क्रु द्धं मर्दयन्तं महासुरान् ।

दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेशुर्देवारिसैनिकाः ॥ ३९॥

पलायनपरान्दृष्ट्वा दैत्यान्मातृगणार्दितान् ।

योद्धुमभ्याययौ क्रु द्धो रक्तबीजो महासुरः ॥ ४०॥

रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः ।

समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः ॥ ४१॥

युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ।

ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् ॥ ४२॥

कु लिशेनाहतस्याशु बहु सुस्राव शोणितम् ।

समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४३॥

यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः ।

तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ॥ ४४॥

ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः ।

समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् ॥ ४५॥

पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ।


ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः ॥ ४६॥

वैष्णवी समरे चैनं चक्रे णाभिजघान ह ।

गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् ॥ ४७॥

वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः ।

सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः ॥ ४८॥

शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना ।

माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् ॥ ४९॥

स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् ।

मातॄः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥ ५०॥

तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि ।

पपात यो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः ॥ ५१॥

तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् ।

व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् ॥ ५२॥

तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्वरम् ।

उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कु रु ॥ ५३॥

मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् ।

रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥ ५४॥

भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान् ।

एवमेष क्षयं दैत्यः क्षेणरक्तो गमिष्यति ॥ ५५॥

भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे ।

इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम् ॥ ५६॥

मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ।

ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् ॥ ५७॥


न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि ।

तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम् ॥ ५८॥

यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति ।

मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः ॥ ५९॥

तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् ।

देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरृष्टिभिः ॥ ६०॥

जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम् ।

स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः ॥ ६१॥

नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ।

ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप ॥ ६२॥

तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृङ्मदोद्धतः ॥ ६३॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

॥ नवमोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृ तशेखराम्।

सिंहारूढा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीम्।

स्वर्णवर्णा आज्ञाचक्र स्थिताम् षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम्।

वराभीत करां षगपदधरां कात्यायनसुतां भजामि

पटाम्बर परिधानां स्मेरमुखी नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर हार के यूर किङ्किणि रत्नकु ण्डल मण्डिताम्।

प्रसन्नवदना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् तुगम् कु चाम्।

कमनीयां लावण्यां त्रिवलीविभूषित निम्न नाभिम्।।


ॐ राजोवाच ॥ १॥

विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम ।

देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् ॥ २॥

भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते ।

चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ॥ ३॥

ऋषिरुवाच ॥ ४॥

चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ।

शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ ५॥

हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् ।

अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया ॥ ६॥

तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः ।

सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रु द्धा हन्तुं देवीमुपाययुः ॥ ७॥

आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः ।

निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृ त्वा युद्धं तु मातृभिः ॥ ८॥

ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ।

शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ॥ ९॥

चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ।

ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ ॥ १०॥

निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम् ।

अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ॥ ११॥

ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ।

निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् ॥ १२॥

छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः ।


तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रे णाभिमुखागताम् ॥ १३॥

कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः ।

आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् ॥ १४॥

आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति ।

सापि देव्यास् त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १५॥

ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् ।

आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले ॥ १६॥

तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे ।

भ्रातर्यतीव सङ्क्रु द्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् ॥ १७॥

स रथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः ।

भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः ॥ १८॥

तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ।

ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम् ॥ १९॥

पूरयामास ककु भो निजघण्टास्वनेन च ।

समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २०॥

ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः ।

पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ॥ २१॥

ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् ।

कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥ २२॥

अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकार ह ।

वैः शब्दैरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययौ ॥ २३॥

दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा ।

तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः ॥ २४॥


शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा ।

आयान्ती वह्निकू टाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥ २५॥

सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् ।

निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते ॥ २६॥

शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् ।

चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २७॥

ततः सा चण्डिका क्रु द्धा शूलेनाभिजघान तम् ।

स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपात ह ॥ २८॥

ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः ।

आजघान शरैर्देवीं कालीं के सरिणं तथा ॥ २९॥

पुनश्च कृ त्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः ।

चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम् ॥ ३०॥

ततो भगवती क्रु द्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी ।

चिच्छेद देवी चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ॥ ३१॥

ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् ।

अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसैन्यसमावृतः ॥ ३२॥

तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका ।

खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥ ३३॥

शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनम् ।

हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥ ३४॥

भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोऽपरः ।

महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् ॥ ३५॥

तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः ।


शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ॥ ३६॥

ततः सिंहश्चखादोग्रदंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् ।

असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान् ॥ ३७॥

कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः के चिन्नेशुर्महासुराः ।

ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृ ताः ॥ ३८॥

माहेश्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे ।

वाराहीतुण्डघातेन के चिच्चूर्णीकृ ता भुवि ॥ ३९॥

खण्डं खण्डं च चक्रे ण वैष्णव्या दानवाः कृ ताः ।

वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्ते न तथापरे ॥ ४०॥

के चिद्विनेशुरसुराः के चिन्नष्टा महाहवात् ।

भक्षिताश्चापरे कालीशिवदूतीमृगाधिपैः ॥ ४१॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

॥ दशमोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

करालवन्दना घोरां मुक्तके शी चतुर्भुजाम् कालरात्रिम् करालिंका दिव्याम्। विद्युतमाला विभूषिताम् दिव्यम् लौहवज्र
खड्ग वामोघोर्ध्व कराम्बुजाम्। ।अभयम् वरदाम् चैव दक्षिणोध्वाघः पार्णिकाम् मम् महामेघ प्रभाम्। ।।श्यामाम् तक्षा
चैव गर्दभारूढ़ा. घोरदंश कारालास्यां पीनोन्नत पयोधराम् ।

सुख पप्रसन्न वदना स्मेरान्न सरोरूहाम् एवम् सचियन्तयेत् कालरात्रिम् सर्वकाम् समृध्दिदाम्।।

ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥

निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम् ।

हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रु द्धोऽब्रवीद्वचः ॥ २॥

बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह ।


अन्यासां बलमाश्रित्य युद्ध्यसे चातिमानिनी ॥ ३॥

देव्युवाच ॥ ४॥

एकै वाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा ।

पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ ५॥

ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम् ।

तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकै वासीत्तदाम्बिका ॥ ६॥

देव्युवाच ॥ ७॥

अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता ।

तत्संहृतं मयैकै व तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥ ८॥

ऋषिरुवाच ॥ ९॥

ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः ।

पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् ॥ १०॥

शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुणैः ।

तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् ॥ ११॥

दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका ।

बभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः ॥ १२॥

मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी ।

बभञ्ज लीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ॥ १३॥

ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः ।

सापि तत्कु पिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः ॥ १४॥

छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे ।

चिच्छेद देवी चक्रे ण तामप्यस्य करे स्थिताम् ॥ १५॥

ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् ।


अभ्यधा वत तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ॥ १६॥

तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका ।

धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्म चार्क करामलम् ।

अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह ॥ १७॥

हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः ।

जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः ॥ १८॥

चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः ।

तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् ॥ १९॥

स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः ।

देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत् ॥ २०॥

तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले ।

स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॥ २१॥

उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः ।

तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥ २२॥

नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् ।

चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ॥ २३॥

ततो नियुद्धं सुचिरं कृ त्वा तेनाम्बिका सह ।

उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥ २४॥

स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् ।

अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥ २५॥

तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् ।

जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥ २६॥

स गतासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रविक्षतः ।


चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम् ॥ २७॥

ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि ।

जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः ॥ २८॥

उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः ।

सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ २९॥

ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः ।

बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः ॥ ३०॥

अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः ।

ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूद्दिवाकरः ॥ ३१॥

जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॥ ३२॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे

देवीमाहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

॥ एकादशोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृ तशेखराम्

सिंहारूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम्

पूर्णन्दु निभाम् गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमम् महागौरी त्रिनेत्राम्

वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम्

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्

मञ्जीर हार के यूर किङ्किणि रत्नकु ण्डल मण्डिताम्

प्रफु ल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् त्रैलोक्य मोहनम्

कमनीयां लावण्यां मृणालां चन्दन गन्धलिप्ताम्

ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम् ।

कात्यायनीं तुष्टु वुरिष्टलाभाद् विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः ॥ २॥

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य ।

प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ ३॥

आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि ।

अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत-दाप्यायते कृ त्स्नमलङ्घ्यवीर्ये ॥ ४॥

त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया ।

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ ५॥

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु ।

त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ॥ ६॥

सर्वभूता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ।

त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७॥

सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते ।

स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८॥


कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि ।

विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १०॥

सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि ।

गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ११॥

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२॥

हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि ।
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३॥

त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि ।

माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते ॥ १४॥

मयूरकु क्कु टवृते महाशक्तिधरेऽनघे ।

कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १५॥

शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे ।

प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६॥

गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे ।

वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७॥

नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृ तोद्यमे ।

त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८॥

किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले ।

वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९॥

शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले ।

घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २०॥

दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे ।

चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २१॥

लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे ।

महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २२॥

मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि ।

नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते ॥ २३॥

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ २४॥


एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् ।

पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ २५॥

ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् ।

त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥ २६॥

हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् ।

सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ २७॥

असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः ।

शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् ॥ २८॥

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २९॥

एतत्कृ तं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम् ।

रूपैरनेकै र्बहुधात्ममूर्तिं कृ त्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥ ३०॥

विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे-ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या ।

ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् ॥ ३१॥


रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र ।

दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् ॥ ३२॥

विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम् ।

विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥ ३३॥

देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते-र्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः ।

पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् ॥ ३४॥

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि ।

त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥ ३५॥

देव्युवाच ॥ ३६॥
वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ ।

तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् ॥ ३७॥

देवा ऊचुः ॥ ३८॥

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि ।

एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॥ ३९॥

देव्युवाच ॥ ४०॥

वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे ।

शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ ॥ ४१॥

नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ।

ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥ ४२॥

पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले ।

अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश्च दानवान् ॥ ४३॥

भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् ।

रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकु सुमोपमाः ॥ ४४॥

ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः ।

स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् ॥ ४५॥

भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि ।

मुनिभिः संस्मृता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ॥ ४६॥

ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् ।

कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥ ४७॥

ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः ।

भरिष्यामि सुराः शाकै रावृष्टेः प्राणधारकैः ॥ ४८॥

शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि ।


तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् ॥ ४९॥

दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ।

पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृ त्वा हिमाचले ॥ ५०॥

रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् ।

तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः ॥ ५१॥

भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ।

यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥ ५२॥

तदाहं भ्रामरं रूपं कृ त्वासङ्ख्येयषट्पदम् ।

त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम् ॥ ५३॥

भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः ।

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥ ५४॥

तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसङ्क्षयम् ॥ ५५॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

नारायणीस्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥

॥ द्वादशोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

ओं विद्युद् दामसमप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ताभिरा सेविताम् |


हस्तैश्चक्र गदासि खेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ||

ओं ऐं ह्रीं क्लीं अग्नि दुर्गा चण्डिकाये विच्चे नमः

ॐ देव्युवाच ॥ १॥

एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः ।

तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम् ॥ २॥

मधुकै टभनाशं च महिषासुरघातनम् ।


कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ३॥

अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः ।

श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् ॥ ४॥

न तेषां दुष्कृ तं किञ्चिद्दुष्कृ तोत्था न चापदः ।

भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् ॥ ५॥

शत्रुभ्यो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः ।

न शस्त्रानलतोयौघात् कदाचित् सम्भविष्यति ॥ ६॥

तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः ।

श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत् ॥ ७॥

उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्भवान् ।

तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८॥

यत्रैतत्पठ्यते सम्यङ्नित्यमायतने मम ।

सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् ॥ ९॥

बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे ।

सर्वं ममैतन्माहात्म्यम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च ॥ १०॥

जानताजानता वापि बलिपूजां यथा कृ ताम् ।

प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथाकृ तम् ॥ ११॥

शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी ।

तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ १२॥

सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः ।

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ १३॥

श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः ।

पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ॥ १४॥


रिपवः सङ्क्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते ।

नन्दते च कु लं पुंसां माहात्म्यं मम श‍ृण्वताम् ॥ १५॥

शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ।

ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं श‍ृणुयान्मम ॥ १६॥

उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः ।

दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते ॥ १७॥

बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् ।

सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् ॥ १८॥

दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् ।

रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् ॥ १९॥

सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् ।

पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः ॥ २०॥

विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् ।

अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या ॥ २१॥

प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृ दुच्चरिते श्रुते ।

श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति ॥ २२॥

रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम ।

युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् ॥ २३॥

तस्मिञ्छ्रु ते वैरिकृ तं भयं पुंसां न जायते ।

युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृ ताः ॥ २४॥

ब्रह्मणा च कृ तास्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां मतिम् ।

अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः ॥ २५॥

दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः ।


सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः ॥ २६॥

राज्ञा क्रु द्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा ।

आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे ॥ २७॥

पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे ।

सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा ॥ २८॥

स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् ।

मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा ॥ २९॥

दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥ ३०॥

ऋषिरुवाच ॥ ३१॥

इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा ॥ ३२॥

पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत ।

तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा ॥ ३३॥

यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रु र्विनिहतारयः ।

दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ॥ ३४॥

जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रेऽतुलविक्रमे ।

निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः ॥ ३५॥

एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः ।

सम्भूय कु रुते भूप जगतः परिपालनम् ॥ ३६॥

तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते ।

सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति ॥ ३७॥

व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर ।

महादेव्या महाकाली महामारीस्वरूपया ॥ ३८॥

सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा ।


स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥ ३९॥

भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे ।

सैवाभावे तथालक्ष्मीर्विनाशायोपजायते ॥ ४०॥

स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तथा ।

ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॥ ४१॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

भगवती वाक्यं द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥

॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥

ध्यानम्

वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृ तशेखराम्।

कमलस्थिताम् चतुर्भुजा सिद्धीदात्री यशस्विनीम्॥

स्वर्णवर्णा निर्वाणचक्र स्थिताम् नवम् दुर्गा त्रिनेत्राम्।

शङ्ख चक्र गदा पद्मधरां सिद्धीदात्री भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर हार के यूर किङ्किणि रत्नकु ण्डल मण्डिताम्॥

प्रफु ल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोला पीन पयोधराम्।

कमनीयां लावण्यां श्रीणकटिं निम्ननाभि नितम्बनीम्॥

ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥

एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम् ।

एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् ॥ २॥

विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया ।

तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः ॥ ३॥

मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे ।


तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् ॥ ४॥

आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ ५॥

मार्क ण्डेय उवाच ॥ ६॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः ॥ ७॥

प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं संशितव्रतम् ।

निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च ॥ ८॥

जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने ।

सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनमास्थितः ॥ ९॥

स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन् ।

तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृ त्वा मूर्तिं महीमयीम् ॥ १०॥

अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः ।

निराहारौ यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ॥ ११॥

ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम् ।

एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः ॥ १२॥

परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका ॥ १३॥

देव्युवाच ॥ १४॥

यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कु लनन्दन ।

मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामिते ॥ १५॥

मार्क ण्डेय उवाच ॥ १६॥

ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि ।

अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् ॥ १७॥

सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ।

ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् ॥ १८॥


देव्युवाच ॥ १९॥

स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् ॥ २०॥

हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ॥ २१॥

मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः ॥ २२॥

सावर्णिको मनुर्नाम भवान्भुवि भविष्यति ॥ २३॥

वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः ॥ २४॥

तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति ॥ २५॥

मार्क ण्डेय उवाच ॥ २६॥

इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् ।

बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टु ता ॥ २७॥

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः ।

सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ॥ २८॥

इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् ।

बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टु ता ॥

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः ।

सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ॥ क्लीं ॐ ॥

॥ स्वस्ति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥

॥ श्रीसप्तशतीदेवीमाहात्म्यं समाप्तम् ॥

॥ ॐ तत् सत् ॐ ॥

उपसंहरः

विनियोगः

ॐ अस्य श्री नवार्ण मन्त्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः |


गायत्र्युष्णिगनुष्टु भश्छन्दांसि | श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः | ऐं बीजम् | ह्रीं शक्तिः | क्लीं
कीलकम् | श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः |

ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः

गायत्रिउष्णिगनुष्टु प्छन्दोभ्यो नमः

महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः

ऐं बीजाय नमः

ह्रीं शक्तये नमः

क्लीं कीलकाय नमः

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डयै विच्चे

करन्यासः

ॐ ऐं अण्गुष्ठाभ्यां नमः

ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः

ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः

ॐ चामुण्डाय अनामिकाभां नमः

ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

हृदयन्यासः

ॐ ऐं हृदयाय नमः

ॐ ह्रीं शिरसे स्वहा

ॐ क्लीं शिखायै वषट्

ॐ चामुण्डायै कवचाय हुं

ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्


आक्षरन्यासः

ॐ ऐं नमः

ॐ ह्रीं नमः

ॐ क्लीं नमः

ॐ चां नमः

ॐ मुं नमः

ॐ डां नमः

ॐ यैं नमः

ॐ विं नमः

ॐ च्चें नमः

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे


दिन्न्यासः

ॐ ऐं प्राच्यै नमः

ॐ ऐं आग्नेय्यै नमः

ॐ ह्रीं दक्षिणायै नमः

ॐ ह्रीं नैरृत्यै नमः

ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः

ॐ क्लीं वायव्यै नमः

ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः

ॐ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेच्चे भूम्यै नमः


ध्यानम्
खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छू लं भुषुण्डीं शिरः

शण्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाण्गभूषावृताम् |

नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां

यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कै टभम् || १ ||

अक्षस्रक् परशुम् गदेषु कु लिशं पद्मं धनुः कु ण्डिकां

दण्डं शक्तिम् असिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् |

शूलं पाश सुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां

सेवे सैरिभ मर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां || २ ||

घण्टाशूलहलानि शण्खमुसले चक्रं धनुः सायकं

हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशु तुल्यप्रभाम् |

गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां

महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् || ३ ||

ॐ ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः

ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तीस्वरूपिणि |

चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ||

ॐ अविघ्नं कु रु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे |

जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ||

ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि

साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा |

जापा

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे

ॐ गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृ तं जपम् |

सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ||


||करन्यासः||

ॐ ह्रीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः|

ॐ चं तर्जनीभ्यां नमः|

ॐ डीं मध्यमाभ्यां नमः|

ॐ कां अनामिकाभ्यां नमः|

ॐ यैं कनिष्ठिकाभ्यां नमः|

ॐ ह्रीं चण्डिकायै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः|

||हृदयादिन्यासः||

ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा| शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा|| हृदयाय नमः|

ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके | घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च| शिरसे स्वाहा|

ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे| भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि|| शिखायै वषट् |

ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते| यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्|| कवचाय हुम्|

ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके | करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः||नेत्रत्रयाय वौषट् |

ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते| भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते|| अस्त्राय फट् |

||ध्यानम्||

ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्|


हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे||

अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः ।

नमः प्रकृ त्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥ १॥

रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ।

ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥ २॥

कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कु र्मो नमो नमः ।


नैऋर्त्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥ ३॥

दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ।

ख्यात्यै तथैव कृ ष्णायै धूम्रायै सततं नमः ॥ ४॥

अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः ।

नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृ त्यै नमो नमः ॥ ५॥

या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ६॥

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ७॥

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ८॥

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ९॥

या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १०॥

या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ११॥

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १२॥

या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १३॥

या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १४॥


या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १५॥

या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १६॥

या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १७॥

या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १८॥

या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १९॥

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २०॥

या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २१॥

या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २२॥

या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २३॥

या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २४॥

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २५॥

या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता ।


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २६॥

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या ।

भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै दैव्यै नमो नमः ॥ २७॥

चित्तिरूपेण या कृ त्स्नमेतद्व्याप्य स्थितां जगत् ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २८॥

स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ॥

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ २९॥

या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते ।

या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो

भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॥ ३०॥

ओं अस्य श्री सप्तशती रहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टु प्छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता
यदोक्तफलवप्त्यार्थं जापे वनियोगः

॥ अथ प्राधानिकं रहस्यं ॥

राजोवाच ।

भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः ।

एतेशां प्रकृ तिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तु मर्हसि ॥ १॥

आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज ।

विधिना ब्रूहि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे ॥ २॥

ऋशिरुवच ।

इदं रहस्यं परम मनाख्येयं प्रचक्षते ।

भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्तवावाच्यं नराधिप ॥ ३॥

सर्वस्याद्या महालक्श्मीस्त्रिगुना परमेश्वरी ।

लक्श्यालक्श्यस्वरूपा सा व्याप्य कृ त्स्नं व्यवस्थिता ॥ ४॥


मतुलुङ्गं गदाम् खेटं पानपात्रं च बिभ्रती ।

नागम् लिङ्गं च योनिं च बिभ्रती नृप मूर्धनि ॥ ५॥

तप्तकान्चन वर्नाभा तप्तकान्चन भूषना ।

शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा ॥ ६॥

शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी ।

बभार परमं रूपं तमसा के वलेन हि ॥ ७॥

षा भिन्नाञ्जन संकाशा दंष्ट्रान्कित्तवरानना ।

विशाल लोचना नरी बभूव तनुमध्यमा ॥ ८॥

खद्गपाथ्रशिरः खेटैरलङ्कृ त चतुर्भुजा ।

ख़बन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरः स्रजम् ॥ ९॥

सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा ।

नामकर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः ॥ १०॥

तां प्रोवाच महालक्श्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमम् ।

ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥ ११॥

महामाया महाकाली महामारी क्षुधातृषा ।

निध्रा तृष्णा चैकविरा कालरात्रिर्दुरत्यया ॥ १२॥

ईमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः ।

एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽस्ह्नुते सुखम् ॥ १३॥

तामित्युक्त्वा महालक्श्मीः स्वरूपमपरं नृप ।

सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ ॥ १४॥

अक्षमालाङ्कु शधरा वीणापुस्थक धारिणि ।

सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ ॥ १५॥

महाविद्या महावाणि भारती वाक् सरस्वती ।


आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी ॥ १६॥

अथोवाच महालक्श्मीर् महाकालीम् सरस्वतीम् ।

युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः ॥ १७॥

इत्युक्थ्वा ते महालक्श्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयम् ।

हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुम्सौ कमलासनौ ॥ १८॥

ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरम् ।

श्रीः पद्मे कमल लक्श्मीत्याह माता च तां स्त्रियम् ॥ १९॥

महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह ।

एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते ॥ २०॥

नीलकण्ठं रक्थबाहुं श्वेतङ्गं चन्द्रशेखरम् ।

जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम् ॥ २१॥

स रुद्रः शङ्करः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः ।

त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भषाक्षरा स्वरा ॥ २२॥

सरस्वति स्त्रियं गौरीं क्ऱ्ष्णं च पुरुषं नृप ।

जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते ॥ २३॥

विष्णुः कृ ष्णो हृके शो वासुदेवो जनार्दनः ।

उम गौरी सती चन्दी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥ २४॥

एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे ।

चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥ २५॥

ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्श्मीर्नृप त्रयीम् ।

रुद्रया गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम् ॥ २६॥

स्वरया सह सम्बूय विरिन्चोऽण्डमजीजनत् ।

बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् ॥ २७॥


अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नृप ।

महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ २८॥

पूपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह के शवः ।

संजहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः ॥ २९॥

महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी ।

निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् ॥ ३०॥

नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन के नचित् ॥ ३१॥

॥ इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम् ॥

अथ वैकृ तिकं रहस्यम्

ॐ त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता ।

सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते ॥ १ ॥

योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा ।

मधुकै तभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः ॥ २ ॥

दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा ।

विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया ॥ ३ ॥

स्फु रद्दशनदंष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिप ।

रूपसौभग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियाः ॥ ४ ॥

खड्गबाणगदाशूलशङ्खचक्रभुशुण्डिभृत् ।

परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोतद्रुधिरं दधौ ॥ ५ ॥

एषा सा वैश्णवी माया महाकाली दुरत्यया ।

आराधिता वशीकु र्यत्पूजाकर्तुश्चराचरम् ॥ ६ ॥

सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽविर्भूतामितप्रभा ।

त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषमर्दिनी ॥ ७ ॥


श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला ।

रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुरुन्मदा ॥ ८ ॥

सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा ।

चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी ॥ ९ ॥

अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती ।

आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात् ॥ १० ॥

अक्षमाला च कमलं बणोऽसिः कु लिशं गदा ।

चक्रं त्रिशूलं परशूः शङ्खो घण्टा च पाशकः ॥ ११ ॥

शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः ।

अलंकृ तभुजामेभिरायुधैः कमलासनाम् ॥ १२ ॥

सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप ।

पूजयेत्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् ॥ १३ ॥

गौरीदेहात्समुद्भूता या सत्वैकगुणाश्रया ।

साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी ॥ १४ ॥

दधौ चष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत् ।

शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप ॥ १५ ॥

एषा संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति ।

निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी ॥ १६ ॥

इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव ।

उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय ॥ १७ ॥

महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती ।

दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्टतो मिथुनत्रयम् ॥ १८ ॥

विरिञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे ।


वामे लक्ष्म्या हृषिके शः पुरतो देवतात्रयम् ॥ १९ ॥

अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना ।

दक्षिणेऽष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् ॥ २० ॥

अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप ।

दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१ ॥

कालमृत्र्यू च संपूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये ।

यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी ॥ २२ ॥

नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तथा रुद्रविनायकौ ।

नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् ॥ २३ ॥

अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः ।

अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी ॥ २४ ॥

महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ।

इश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरि ॥ २५ ॥

महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः ।

पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् ॥ २६ ॥

अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः ।

धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः ॥ २७ ॥

रुधिराक्ते न बलिना मांसेन सुरया नृप ।

प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २८ ॥

बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता ।

तेषां किल सुरामांसैर्नोक्ता पूजा नृप क्वचित् ॥ २८.१ ॥

सकर्पूरैस्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः ।

वामभागेऽग्रतो देव्याश्छिन्नशीर्षं महासुरं ॥ २९ ॥


पूज्येन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया ।

दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम् ॥ ३० ॥

वाहनं पूज्येद्देव्या धृतं येन चराचरम् ।

यः कु र्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ॥ ३१ ॥

ततः कृ ताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमैः ।

एके न वा मध्यमेन नैके नेतरयोरिह ॥ ३२ ॥

चरितार्धं तु न जपेज्जपँश्च्छद्रमवाप्नुयात् ।

प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृ त्वा मूर्ध्नि कृ ताञ्जलिः ॥ ३३ ॥

क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः ।

प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा ॥ ३४ ॥

जुहुयात्स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः ।

भूयो नामपदैर्देवीं पूजयेत्सुसमाहितः ॥ ३५ ॥

प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि ।

सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् ॥ ३६ ॥

एवं यह् पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम् ।

भुक्त्वा भोगान् यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात् ॥ ३७ ॥

यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् ।

भस्मीकृ त्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्परमेश्वरी ॥ ३८ ॥

तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम् ।

यथोक्ते न विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि ॥ ३९ ॥

॥ इति मार्क ण्डेय पुराणे वैकृ तिकं रहस्यम् संपूर्नम् ॥

मूर्तिरहस्यम्

ऋषिरुवाच ॥
नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा ।

सा स्तुता पूजिता ध्याता वशीकु र्याज्जगत्त्रयम् ॥ १॥

कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा ।

देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥ २॥

कनकाङ्कु शपाशाब्जैरलङ्कृ तचतुर्भुजा ।

इदिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना ॥ ३॥

या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ ।

तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि श‍ृणु सर्वभयापहम् ॥ ४॥

रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा ।

रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तके शातिभीषणा ॥ ५॥

रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदंष्ट्रिका ।

पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम् ॥ ६॥

वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी ॥

दीर्घौ लम्बावतिस्थूलौ तावतीव मनोहरौ ॥ ७॥

कर्क शावतिकान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधी ।

भक्तान्सपाययेद्देवी सर्वकामदुधौ स्तनौ ॥ ८॥

खङ्गपात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा ।

आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च ॥ ९॥

अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम् ।

इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् ॥ १०॥

अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवम् ।

तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना ॥ ११॥

शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना ।


गम्भीरनाभिस्त्रिवलीविभूषिततनूदरी ॥ १२॥

सुकर्क शसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी ।

मुष्टिं शिलीमुखैः पूर्णं कमलं कमलालया ॥ १३॥

पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयम् ।

काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुत्तृण्मृत्युजरापहम् ॥ १४॥

कार्मुकं च स्फु रत्कान्ति बिभर्ति परमेश्वरी ।

शाकम्भरी शताक्षी स्यात् सैव दुर्गा प्रकीर्तिता ॥ १५॥

शाकम्भरीं स्तुवन्ध्यायन् जपन्सम्पूजयन्नमन् ।

अक्षव्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानादि सर्वशः ॥ १६॥

भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा ।

विशाललोचना नारी वृत्तपीनघनस्तनी ॥ १७॥

चन्द्रहासं च डमरुं शिरःपात्रं च बिभ्रती ।

एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता ॥ १८॥

तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् ।

चित्रभ्रमरसङ्काशा महामारीति गीयते ॥ १९॥

इत्येता मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधाधिप ।

जगन्मातुश्चडिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः ॥ २०॥

इदं रहस्यं परमं न वाच्यं यस्य कस्यचित् ।

व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामधीष्वावहितः स्वयम् ॥ २१॥

देव्या ध्यानं तवाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं महत् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् ॥ २२॥

इति श्रीमार्क ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम् ॥
॥ अथ अपराधक्षमापणस्तोत्रम् ॥

ॐ अपराधशतं कृ त्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् ।

यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ १॥

सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके ।

इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कु रु ॥ २॥

अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृ तम् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ३॥

कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ।

गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ ४॥

सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ।

अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीम् ॥ ५॥

यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनञ्च यद्भवेत् ।

पूर्णं भवतु तत् सर्वं त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ ६॥

यदत्र पाठे जगदम्बिके मया

विसर्गबिन्द्वक्षरहीनमीरितम् ।

तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः सङ्कल्पसिद्धिश्च सदैव जायताम् ॥ ७॥

यन्मात्राबिन्दुबिन्दुद्वितयपदपदद्वन्द्ववर्णादिहीनं भक्त्याभक्त्यानुपूर्वं प्रसभकृ तिवशात् व्यक्तमव्यक्तमम्ब ।

मोहादज्ञानतो वा पठितमपठितं साम्प्रतं ते स्तवेऽस्मिन् तत् सर्वं साङ्गमास्तां भगवति वरदे त्वत्प्रसादात् प्रसीद ॥
८॥

प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले ।

प्रसादं कु रु मे देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ९॥

॥ इति अपराधक्षमापणस्तोत्रं समाप्तम् ॥

॥ अथ दुर्गा सूक्तम् ॥
ॐ जातवेदसे सुनवाम सोम मरातीयतो निदहाति वेदः ।

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरिताऽत्यग्निः ॥ १॥

तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं

कर्मफलेषु जुष्टाम् । दुर्गां देवीꣳ शरणमहं

प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः ॥ २॥

अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्थ्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ।

पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय शंयोः ॥ ३॥

विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरिताऽतिपर्षि ।

अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् ॥ ४॥

पृतना जितꣳ सहमानमुग्रमग्निꣳ हुवेम परमाथ्सधस्थात् ।

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अति दुरितात्यग्निः ॥ ५॥

प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सथ्सि ।

स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व ॥ ६॥

गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसंचरेम ।

नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॥ ७॥

ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्यकु मारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॥

॥ इति दुर्गा सूक्तम् ॥

श्री सिद्धकु ञ्जिका स्तोत्रम्

ॐ अस्य श्री कु ञ्जिका स्तोत्र मन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः ।

अनुष्टु प् छन्दः ।

श्रीत्रिगुणात्मिका देवता ।

ॐ ऐँ बीजं ।
ॐ ह्रीँ शक्तिः ।

ॐ क्लीँ कीलकम् ।

मम सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥

ऋष्यादि न्यास:

सदाशिव ऋषये नमः शिरसि

अनुष्टु प् छन्दसे नमः मुखे

श्रीत्रिगुणात्मिका देवतायै नमः हृदि

ॐ ऐं बीजय नमः गुह्ये

ॐ ह्रीं शक्तये नमः पादयोः

ॐ क्लीं कीलकय नमः नाभौ

विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे

इति ऋष्यादि न्यासः

॥शिव उवाच॥

शृणु देवि! प्रवक्ष्यामि, कु ञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ।

येन मन्त्र प्रभावेण, चण्डी जापः शुभो भवेत् ॥ १ ॥

न कवचं नार्गला-स्तोत्रं, कीलकं न रहस्यकम् ।

न सूक्तं नापि ध्यानं च, न न्यासो न च वार्चनम् ॥ २ ॥

कु ञ्जिका पाठ मात्रेण, दुर्गा पाठ फलं लभेत् ।

अति गुह्यतरं देवि ! देवानामपि दुलर्भम् ॥ ३ ॥

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति ।

मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् ।

पाठ मात्रेण संसिद्धयेत् कु ञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॥ ४ ॥

अथ मन्त्रः -
ऐँ ह्रीँ क्लीँ चामुण्डायै विच्चे ।

ॐ ग्लौँ हुँ क्लीँ जूँ सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐँ ह्रीँ क्लीँ चामुण्डायै विच्चे ज्वल हँ सँ लँ क्षँ फट्
स्वाहा ॥ ५ ॥

॥ इति मन्त्रः ॥

नमस्ते रुद्र रूपिण्यै , नमस्ते मधु-मर्दिनि ।

नमः कै टभ हारिण्यै, नमस्ते महिषार्दिनि ॥ ६ ॥

नमस्ते शुम्भ हन्त्र्यै च, निशुम्भासुर घातिनि ।

जाग्रतं हि महादेवि जप! सिद्धिं कु रूष्व मे ॥ ७ ॥

ऐँ-कारी सृष्टि-रूपायै, ह्रीँकारी प्रतिपालिका ।

क्लीँकारी काम-रूपिण्यै, बीजरूपे नमोऽस्तुते ॥ ८ ॥

चामुण्डा चण्डघाती च, यैकारी वरदायिनी ।

विच्चे चा ऽभयदा नित्यं, नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥ ९ ॥

धाँ धीँ धूँ धूर्जटेः पत्नीः,वाँ वीँ वूँ वागधीश्वरी तथा ।

क्राँ क्रीँ क्रूँ कालिका देवि शाँ शीँ शूँ मे शुभं कु रु ॥ १० ॥

हुँ हुँ हुँकाररूपिण्यै जँ जँ जँ जम्भनादिनी ।

भ्राँ भ्रीँ भ्रूँ भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः ॥ ११ ॥

अँ कँ चँ टँ तँ पँ यँ शँ बिन्दुराभिर्भवः ।

आविर्भव हँ सँ लँ क्षँ मयि जाग्रय जाग्रय ॥ १२ ॥

त्रोटय त्रोटय दीप्तं कु रु कु रु स्वाहा ।

पाँ पीँ पूँ पार्वती पूर्णा खाँ खीँ खूँ खेचरी तथा।

साँ सीँ सूँ सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कु रुष्व मे ॥ १३ ॥

ग्लाँ ग्लीँ ग्लूँ दीव्यती पूर्णा कु ञ्जिकायै नमो नमः ।

साँ सीँ सप्तशतीं सिद्धिं कु रुष्व जपमात्रतः ॥ १४ ॥


॥फल श्रुति॥

इदं तु कु ञ्जिका स्तोत्रं मन्त्र-जागर्ति हेतवे ।

अभक्ते नैव दातव्यं, गोपितं रक्ष पार्वति ॥ १५ ॥

यस्तु कु ञ्जिकया देवि ! हीनां सप्तशती पठेत् ।

न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ १६ ॥

॥ इति श्रीरुद्रयामले गौरीतंत्रे शिवपार्वती संवादे कु ञ्जिका स्तोत्रं संपूर्णम्‌॥

श्रीदुर्गामानस पूजा

उद्यच्चन्दनकु ङ्कु मारुणपयोधाराभिराप्लावितां

नानानर्घ्यमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके ।

आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो

मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात् ॥ १॥

देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चनसञ्चयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम् ।

एतच्चम्पकके तकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं गन्धोद्वर्तनमादरेण तरुणीदत्तं गृहाणाम्बिके ॥ २॥

पश्चाद्देवि गृहाण शम्भुगृहिणि श्रीसुन्दरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम् ।

तत्के शान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनीस्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे ॥ ३॥

सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीधृतां सचन्दनसकु ङ्कु मागुरुभरेण विभ्राजिताम् ।

महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे ॥ ४॥

गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमासन्तानहस्ताम्बुज-प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम् ।

मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलं चैतन्निर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरि त्वन्मुदम् ॥ ५॥

स्वर्णाकल्पितकु ण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जीरमंघ्रिद्वये ।

हारो वक्षसि कङ्कणौ क्वणरणत्कारौ करद्वन्द्वके विन्यस्तं मुकु टं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम् ॥ ६॥

ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयकं सुन्दरं सिन्दूरं विलसल्ललाटफलके सौन्दर्यमुद्राधरम् ।


राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पलदलश्रीमोचने लोचने तद्दिव्यौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीप्रदे ॥ ७॥

अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धूद्भवं निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे ।

गृहाण मुखमीक्षतुं मुकु रबिम्बमाविद्रुमै- र्विनिर्मितमधच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनम् ॥ ८॥

कस्तूरीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्लावितं चञ्चच्चम्पकपाटलादिसुरभिर्द्रव्यैः सुगन्धीकृ तम् ।

देवस्त्रीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिकु म्भव्रजै- रम्भःशाम्भवि सम्भ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके ॥ ९॥

कह्लारोत्पलनागके सरसरोजाख्यावलीमालती-मल्लीकै रवके तकादिकु सुमै रक्ताश्वमारादिभिः ।

पुष्पैर्माल्यभरेण वै सुरभिणा नानारसस्रोतसा ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये ॥ १०॥

मांसीगुग्गुलचन्दनागुरुरजः कर्पूरशैलेयजै-र्माध्वीकैः सहकु ङ्कु मैः सुरचितैः सर्पिभिरामिश्रितैः ।

सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोऽयं सुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्वन्मुदे ॥ ११॥

घृतद्रवपरिस्फु रद्रुचिररत्नयष्ट्यान्वितो महातिमिरनाशनः सुरनितम्बिनीनिर्मितः ।

सुवर्णचषकस्थितः सघनसारवर्त्यान्वित-स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फु रति देवि दीपो मुदे ॥ १२॥

जातीसौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं युक्तं हिङ्गुमरीचजीरसुरभिर्द्रव्यान्वितैर्व्यञ्जनैः ।

पक्वान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसम्मिश्रितं नैवेद्यं सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मुदे ॥ १३॥

लवङ्गकलिकोज्ज्वलं बहुलनागवल्लीदलं सजातिफलकोमलं सघनसारपूगीफलम् ।

सुधामधुरमाकु लं रुचिररत्नपात्रस्थितं गृहाण मुखपङ्कजे स्फु रितमम्ब ताम्बूलकम् ॥ १४॥

शरत्प्रभवचन्द्रमः स्फु रितचन्द्रिकासुन्दरं गलत्सुरतरङ्गिणीललितमौक्तिकाडम्बरम् ।

गृहाण नवकाञ्चनप्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं महात्रिपुरसुन्दरि प्रकटमातपत्रं महत् ॥ १५॥

मातस्त्वन्मुदमातनोतु सुभगस्त्रीभिः सदाऽऽन्दोलितं शुभ्रं चामरमिन्दुकु न्दसदृशं प्रस्वेददुःखापहम् ।

सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारदशुकव्यासादिवाल्मीकिभिः स्वे चित्ते क्रियमाण एव कु रुतां शर्माणि वेदध्वनिः ॥ १६॥

स्वर्गाङ्गणे वेणुमृदङ्गशङ्खभेरीनिनादैरूपगीयमाना ।

कोलाहलैराकलितातवास्तु विद्याधरीनृत्यकलासुखाय ॥ १७॥

देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कु तोऽपि लभ्यते ।

तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकञ्जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम् ॥ १८॥


एतैः षोडशभिः पद्यैरूपचारोपकल्पितैः ।

यः परां देवतां स्तौति स तेषां फलमाप्नुयात् ॥ १९॥

॥ इति दुर्गातन्त्रे दुर्गामानसपूजा समाप्ता ॥

दुर्गाद्वात्रिंशन्नामामाला

दुर्गा दुर्गार्तिंशमनी दुर्गाऽऽपद्विनिवारिणी ।

दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ॥ १॥

दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा ।

दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला ॥ २॥

दुर्गमादुर्गमालोका दुर्गमाऽऽत्मस्वरूपिणी ।

दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता ॥ ३॥

दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी ।

दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी ॥ ४॥

दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी ।

दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी ॥ ५॥

दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ।

नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया सुधी मानवः ॥ ६॥

पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः ।

शत्रुभिः पीड्यमानो वा दुर्गबन्धगतोऽपि वा ।

द्वात्रिंशन्नामपाठेन मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥

॥ अथ देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रम् ॥

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः ।

न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्ले शहरणम् ॥ १॥

विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् ।


तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कु पुत्रो जायेत क्वचिदपि कु माता न भवति ॥ २॥

पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः

परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः ।

मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कु पुत्रो जायेत क्वचिदपि कु माता न भवति ॥ ३॥

जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया ।

तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकु रुषे कु पुत्रो जायेत क्वचिदपि कु माता न भवति ॥ ४॥

परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकु लतया मया पञ्चा शीतेरधिकमपनीते तु वयसि ।

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृ पा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम् ॥ ५॥

श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः ।

तवापर्णे कर्णे विशति मनु वर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जननीयं जपविधौ ॥ ६॥

चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः ।

कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम् ॥ ७॥

न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः ।

अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८॥

नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृ तं वचोभिः ।

श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृ पामुचितमम्ब परं तवैव ॥ ९॥

आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि ।

नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ १०॥

जगदम्ब विचित्र मत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि ।

अपराधपरम्परापरं न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥ ११॥

मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि ।

एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कु रु ॥ १२॥ ॐ ॥

श्री दुर्गा सप्तशती सिद्ध संप्रुत् मन्त्राः


1. देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूत्‍‌र्या।
तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः॥

2. यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्चि न हि वक्तु मलं बलं च।

सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु॥

3. या श्रीः स्वयं सुकृ तिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृ तधियां हृदयेषु बुद्धिः।

श्रद्धा सतां कु लजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्व।म्॥

4. विश्वेाश्वतरि त्वं परिपासि विश्वंश विश्वाभत्मिका धारयसीति विश्विम्।


5. विश्वेाशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाशश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः॥

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य।

प्रसीद विश्वेतश्ववरि पाहि विश्वंत त्वमीश्व री देवि चराचरस्य॥

6. देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः।

पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्चध महोपसर्गान्॥

7. शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे।

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

8. करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वोरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः।


9.
(क) सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥

(ख) एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्।

पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥

(ग) ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्।

त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥

१ 0. हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्।


सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव॥

११. रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥

१२. जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥

१३. देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥

१४. पत्‍‌नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्।

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कु लोद्भवाम्॥

१५. सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वदरि।

एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्॥

१६. ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः।

धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना॥

१७. दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः

स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।

दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या

सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽ‌र्द्रचित्ता॥

१८. शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके ।

घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥

१९. विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।

त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥

२०. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥


२१. सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि।

गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥

२२. प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वातर्तिहारिणि।

त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥

२३. रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्चा नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र।

दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वुम्॥

२४. सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः।

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥

२५. विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥

२६. नतेभ्यः सर्वदा भक्त्‍‌या चण्डिके दुरितापहे।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥

२७. सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी।

त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥

२८. सर्वस्य बुद्धिरुपेण जनस्य हृदि संस्थिते।

स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

२९. त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या

विश्वगस्य बीजं परमासि माया।

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्

त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥

३०. दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके ।

मम सिद्धिमसिद्धिं वा स्वप्ने सर्वं प्रदर्शय॥


स्वस्तिवाचक श्लोकः

ॐ स्वस्ति: प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्

न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यश्शुभमस्तु नित्यम्

समस्ता: लोका: स्सुखिनो भवन्तु ।।

काले वर्षतु पर्जन्यः

पृथिवी सस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितः

ब्राह्मणास्सन्तु निर्भयाः ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

॥ ॐ तत् सत् ॐ ॥
девӣ ма̄ха̄тмйам ва̄ дурга̄сапташ́атӣ
пра̄ртхана
ом̣ ш́укла̄мбарадхарам̣ виш̣н̣ум̣ ш́аш́иварн̣ам̣ чатурбхуджам

прасаннаваданам̣ дхйа̄йет сарвавигхнопаш́а̄нтайе ॥ 1॥

гурура брахма̄ гурура виш̣н̣у гурура дево махеш́варах̣


гурура са̄кш̣а̄та парама брахма , тасмай ш́рӣ гуруве намах̣
ом̣ ган̣а̄на̄м тва̄ ган̣апа'тигм̣ хава̄махе кавим̣ кавӣна̄м
упамаш́раваставам | джйеш́хт̣хара̄джам̣ брахман̣а̄м̣
брахман̣аспата а̄ нах̣ ш́р̣н̣ваннӯтибхиссӣда са̄данам ‖
пран̣о девӣ сарасватӣ | ва̄джебхир ва̄джинӣватӣ |
дхӣна̄мавитрйавату ‖
ган̣еш́а̄йа намах̣ | сарасватйай намах̣ | ш́рӣ гурубхйо намах̣ |
харих̣ ом̣ ‖
ш́рӣ сиддхакун̃джика̄ стотрам
ом̣ асйа ш́рӣ кун̃джика̄ стотра мантрасйа сада̄ш́ива р̣ш̣их̣
ануш̣т̣уп чандах̣ ш́рӣтригун̣а̄тмика̄ девата̄ айм̐ бӣджам̣
хрӣм̐ ш́актих̣ клӣм̐ кӣлакам мама сарва̄бхӣш̣т̣асиддхйартхе
джапе винийогах̣ ॥

р̣ш̣йа̄ди нйа̄сах̣
сада̄ш́ива р̣ш̣айе намах̣ ш́ираси
ануш̣т̣уп чандасе намах̣ мукхе
ш́рӣтригун̣а̄тмика̄ девата̄йай намах̣ хр̣ди
ом̣ айм̣ бӣджайа намах̣ гухйе
ом̣ хрӣм̣ ш́актайе намах̣ па̄дайох̣
ом̣ клӣм̣ кӣлакайа намах̣ на̄бхау
винийога̄йа намах̣ сарва̄н̇ге
ити р̣ш̣йа̄ди нйа̄сах̣

॥ш́ива ува̄ча॥

ш́р̣н̣у деви! правакш̣йа̄ми, кун̃джика̄ стотрамуттамам ।

йена мантра прабха̄вен̣а, чан̣д̣ӣ джа̄пах̣ ш́убхо бхавет ॥ 1 ॥

на кавачам̣ на̄ ргала̄ -стотрам̣, кӣлакам̣ на рахасйакам ।

на сӯктам̣ на̄ пи дхйа̄ нам̣ ча, на нйа̄ со на ча ва̄ рчанам ॥ 2 ॥

кун̃джика̄ па̄ т̣ ха ма̄ трен̣ а, дурга̄ па̄ т̣ ха пхалам̣ лабхет ।

ати гухйатарам̣ деви ! дева̄ на̄ мапи дуларбхам ॥ 3 ॥

гопанӣйам̣ прайатнена свайонирива па̄ рвати ।


ма̄ран̣ам̣ моханам̣ ваш́йам̣ стамбханочча̄ т̣ ана̄ дикам ।

па̄т̣ха ма̄ трен̣ а сам̣сиддхайет кун̃ джика̄ стотрамуттамам ॥ 4


атха мантрах̣ -

айм̐ хрӣм̐ клӣм̐ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче ।

ом̣ глаум̐ хум̐ клӣм̐ джӯм̐ сах̣ джва̄ лайа джва̄ лайа джвала
джвала праджвала праджвала айм̐ хрӣм̐ клӣм̐ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай
вичче джвала хам̐ сам̐ лам̐ кш̣ам̐ пхат̣ сва̄ ха̄ ॥ 5 ॥

॥ ити мантрах̣ ॥

намасте рудра рӯпин̣ йай , намасте мадху-мардини ।

намах̣ кайт̣ абха ха̄ рин̣ йай, намасте махиш̣а̄ рдини ॥ 6 ॥

намасте ш́умбха хантрйай ча, ниш́умбха̄ сура гха̄ тини ।

джа̄гратам̣ хи маха̄ деви джапа! сиддхим̣ курӯш̣ва ме ॥ 7 ॥

айм̐ -ка̄ рӣ ср̣ш̣т̣ и-рӯпа̄ йай, хрӣм̐ ка̄ рӣ пратипа̄ лика̄ ।

клӣм̐ка̄рӣ ка̄ ма-рӯпин̣ йай, бӣджарӯпе намо'стуте ॥ 8 ॥

ча̄мун̣д̣а̄ чан̣ д̣агха̄ тӣ ча, йайка̄ рӣ варада̄ йинӣ ।

вичче ча̄ 'бхайада̄ нитйам̣, намасте мантрарӯпин̣ и ॥ 9 ॥

дха̄м̐ дхӣм̐ дхӯм̐ дхӯрджат̣ ех̣ патнӣх̣ ,ва̄ м̐ вӣм̐ вӯм̐


ва̄ гадхӣш́варӣ татха̄ ।
кра̄м̐ крӣм̐ крӯм̐ ка̄ лика̄ деви ш́а̄ м̐ ш́ӣм̐ ш́ӯм̐ ме ш́убхам̣ куру
॥ 10 ॥

хум̐ хум̐ хум̐ ка̄ рарӯпин̣ йай джам̐ джам̐ джам̐


джамбхана̄ динӣ ।

бхра̄м̐ бхрӣм̐ бхрӯм̐ бхайравӣ бхадре бхава̄ нйай те намо


намах̣ ॥ 11 ॥

ам̐ кам̐ чам̐ т̣ ам̐ там̐ пам̐ йам̐ ш́ам̐ биндура̄ бхирбхавах̣ ।

а̄вирбхава хам̐ сам̐ лам̐ кш̣ам̐ майи джа̄ грайа джа̄ грайа ॥ 12

трот̣ айа трот̣ айа дӣптам̣ куру куру сва̄ ха̄ ।

па̄м̐ пӣм̐ пӯм̐ па̄ рватӣ пӯрн̣ а̄ кха̄ м̐ кхӣм̐ кхӯм̐ кхечарӣ татха̄ ।

са̄м̐ сӣм̐ сӯм̐ сапташ́атӣ девйа̄ мам̣тра сиддхим̣ куруш̣ва ме ॥


13 ॥

гла̄м̐ глӣм̐ глӯм̐ дӣвйатӣ пӯрн̣ а̄ кун̃ джика̄ йай намо намах̣ ।

са̄м̐ сӣм̐ сапташ́атӣм̣ сиддхим̣ куруш̣ва джапама̄ тратах̣ ॥ 14


॥пхала ш́рути॥

идам̣ ту кун̃ джика̄ стотрам̣ мантра-джа̄ гарти хетаве ।

абхакте найва да̄ тавйам̣, гопитам̣ ракш̣а па̄ рвати ॥ 15 ॥

йасту кун̃ джикайа̄ деви ! хӣна̄ м̣ сапташ́атӣ пат̣ хет ।


на тасйа джа̄ йате сиддхираран̣ йе роданам̣ йатха̄ ॥ 16 ॥

॥ ити ш́рӣрудрайа̄ мале гаурӣтам̣тре ш́ивапа̄ рватӣ сам̣ва̄ де


кун̃ джика̄ стотрам̣ сам̣пӯрн̣ ам ॥

। атха сапташ́локӣ дурга̄ ।

ш́ива ува̄ ча

деви твам̣ бхактасулабхе сарвака̄ рйавидха̄ йинӣ ।

калау хи ка̄ рйасиддхйартхамупа̄ йам̣ брӯхи йатнатах̣ ॥

девйува̄ча

ш́р̣н̣у дева правакш̣йа̄ ми калау сарвеш̣т̣ аса̄ дханам ।

майа̄ тавайва снехена̄ пйамба̄ стутих̣ прака̄ ш́йате ॥

ом̣ асйа ш́рӣдурга̄ сапташ́локӣстотрамаха̄ мантрасйа


на̄ ра̄ йан̣ а р̣ш̣их̣ ।

ануш̣т̣убха̄дӣни чанда̄ м̣си ।


ш́рӣмаха̄ ка̄ лӣмаха̄ лакш̣мӣмаха̄ сарасватйо девата̄ х̣ ।

ш́рӣдӯрга̄ прӣтйартхам̣ сапташ́локӣ дурга̄ па̄ т̣ хе винийогах̣


джн̃а̄нина̄мапи чета̄ м̣си девӣ бхагаватӣ хи са̄ ।

бала̄да̄кр̣ш̣йа моха̄ йа маха̄ ма̄ йа̄ прайаччхати ॥ 1॥

дурге смр̣та̄ хараси бхӣтимаш́еш̣аджантох̣

свастхайх̣ смр̣та̄ матиматӣва ш́убха̄ м̣ дада̄ си ।


да̄ридрйадух̣кхабхайаха̄рин̣и ка̄ тваданйа̄

сарвопака̄ракаран̣а̄йа сада̄ ''рдрачитта̄ ॥ 2॥

сарваман̇ галама̄н̇галйе ш́иве сарва̄ ртхаса̄ дхике ।

ш́аран̣йе трйамбаке гаури на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 3॥

ш́аран̣а̄гатадӣна̄ртапаритра̄н̣апара̄йан̣е ।

сарвасйа̄ртихаре деви на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 4॥

сарвасварӯпе сарвеш́е сарваш́актисаманвите ।

бхайебхйастра̄хи но деви дурге деви намо'сту те ॥ 5॥

рога̄наш́еш̣а̄напахам̣си туш̣т̣ а̄ руш̣т̣ а̄ ту ка̄ ма̄ н


сакала̄ набхӣш̣т̣ а̄ н ।

тва̄ма̄ш́рита̄на̄м̣ на випаннара̄ н̣ а̄ м̣ тва̄ ма̄ ш́рита̄


хйа̄ ш́райата̄ м̣ прайа̄ нти ॥ 6॥

сарва̄ба̄дха̄праш́аманам̣ трайлокйасйа̄ кхилеш́вари ।

эвамева твайа̄ ка̄ рйамасмадвайри вина̄ ш́анам ॥ 7॥

॥ ити дурга̄ сапташ́локӣ сампӯрн̣ а̄ ॥

дурга̄ш̣т̣оттараш́атана̄мастотрам

॥ ом̣ ॥

॥ ш́рӣ дурга̄ йай намах̣ ॥

ӣш́вара ува̄ ча ।
ш́атана̄ма правакш̣йа̄ ми ш́р̣н̣ уш̣ва камала̄ нане ।

йасйа праса̄ дама̄ трен̣ а дурга̄ прӣта̄ бхавет сатӣ ॥ 1॥

ом̣ сатӣ са̄ дхвӣ бхавапрӣта̄ бхава̄ нӣ бхавамочанӣ ।

а̄рйа̄ дурга̄ джайа̄ ча̄ дйа̄ тринетра̄ ш́ӯладха̄ рин̣ ӣ ॥ 2॥

пина̄кадха̄рин̣ӣ читра̄ чан̣ д̣агхан̣ т̣ а̄ маха̄ тапа̄ х̣ ।

мано буддхирахам̣ка̄ ра̄ читтарӯпа̄ чита̄ читих̣ ॥ 3॥

сарвамантрамайӣ сатта̄ сатйа̄ нандасварӯпин̣ ӣ ।

ананта̄ бха̄ винӣ бха̄ вйа̄ бхавйа̄ бхавйа̄ сада̄ гатих̣ ॥ 4॥

ш́а̄мбхавӣ девама̄ та̄ ча чинта̄ ратнаприйа̄ сада̄ ।

сарвавидйа̄ дакш̣аканйа̄ дакш̣айаджн̃ авина̄ ш́инӣ ॥ 5॥

апарн̣ а̄некаварн̣а̄ ча па̄ т̣ ала̄ па̄ т̣ ала̄ ватӣ ।

пат̣ т̣а̄мбара парӣдха̄ на̄ каламан̃ джӣраран̃ джинӣ ॥ 6॥

амейавикрама̄ крура̄ сундарӣ сурасундарӣ ।

ванадурга̄ ча ма̄ тан̇ гӣ матан̇ гамунипӯджита̄ ॥ 7॥

бра̄хмӣ ма̄ хеш́варӣ чайндрӣ каума̄ рӣ вайш̣н̣ авӣ татха̄ ।

ча̄мун̣д̣а̄ чайва ва̄ ра̄ хӣ лакш̣мӣш́ча пуруш̣а̄ кр̣тих̣ ॥ 8॥

вималоткарш̣ин̣ӣ джн̃ а̄ на̄ крийа̄ нитйа̄ ча буддхида̄ ।

бахула̄ бахулапрема̄ сарвава̄ хана ва̄ хана̄ ॥ 9॥


ниш́умбхаш́умбхахананӣ махиш̣а̄ сурамардинӣ ।

мадхукайт̣ абхахантрӣ ча чан̣ д̣амун̣ д̣авина̄ ш́инӣ ॥ 10॥

сарва̄суравина̄ш́а̄ ча сарвада̄ навагха̄ тинӣ ।

сарваш́а̄страмайӣ сатйа̄ сарва̄ страдха̄ рин̣ ӣ татха̄ ॥ 11॥

анекаш́астрахаста̄ ча анека̄ страсйа дха̄ рин̣ ӣ ।

кума̄рӣ чайкаканйа̄ ча кайш́орӣ йуватӣ йатих̣ ॥ 12॥

апрауд̣ха̄ чайва прауд̣ха̄ ча вр̣ддхама̄ та̄ балапрада̄ ।

маходарӣ муктакеш́ӣ гхорарӯпа̄ маха̄ бала̄ ॥ 13॥

агниджва̄ла̄ раудрамукхӣ ка̄ лара̄ тристапасвинӣ ।

на̄ра̄йан̣ӣ бхадрака̄ лӣ виш̣н̣ ума̄ йа̄ джалодарӣ ॥ 14॥

ш́ивадӯтӣ кара̄ лӣ ча ананта̄ парамеш́варӣ ।

ка̄тйа̄йанӣ ча са̄ витрӣ пратйакш̣а̄ брахмава̄ динӣ ॥ 15॥

йа идам̣ прапат̣ хеннитйам̣ дурга̄ на̄ маш́ата̄ ш̣т̣ акам ।

на̄са̄дхйам̣ видйате деви триш̣у локеш̣у па̄ рвати ॥ 16॥

дханам̣ дха̄ нйам̣ сутам̣ джа̄ йа̄ м̣ хайам̣ хастинамева ча ।

чатурваргам̣ татха̄ ча̄ нте лабхенмуктим̣ ча ш́а̄ ш́ватӣм ॥ 17॥

кума̄рӣм̣ пӯджайитва̄ ту дхйа̄ тва̄ девӣм̣ суреш́варӣм ।

пӯджайет парайа̄ бхактйа̄ пат̣ хенна̄ маш́ата̄ ш̣т̣ акам ॥ 18॥


тасйа сиддхирбхавед деви сарвайх̣ сураварайрапи ।

ра̄джа̄но да̄ сата̄ м̣ йа̄ нти ра̄ джйаш́рийамава̄ пнуйа̄ т ॥ 19॥

горочана̄лактакакун̇кумева синдхӯракарпӯрамадхутрайен̣ а

виликхйа йантрам̣ видхина̄ видхиджн̃ о бхавет сада̄


дха̄ райате пура̄ рих̣ ॥ 20॥

бхаума̄ва̄сйа̄ниш́а̄магре чандре ш́атабхиш̣а̄ м̣ гате ।

виликхйа прапат̣ хет стотрам̣ са бхавет сампада̄ м̣ падам ॥


21॥

॥ ити ш́рӣ виш́васа̄ ратантре


дурга̄ ш̣т̣ оттараш́атана̄ мастотрам̣ сама̄ птам ॥

па̄т̣хавидхих̣
1.1. Освящение воды (с дхену-мудрой).

ом̣ ган̇ ге ча йамуне чайва


года̄ варӣ сарасватӣ ।нармаде
синдху ка̄ вери джале'смин
саннидхим̣ куру ॥

1.2. Ачамана (ритуальное очищение водой)


В правую ладонь наливается немного освященной воды и
делается четыре глотка, каждый с отдельной мантрой :
ом̣ айм̣ а̄ тмататтвам̣ ш́одхайа̄ ми намах̣ сва̄ ха̄ ।

ом̣ хрӣм̣ видйа̄ таттвам̣ ш́одхайа̄ ми намах̣ сва̄ ха̄ ॥

ом̣ клӣм̣ ш́ивататтвам̣ ш́одхайа̄ ми намах̣ сва̄ ха̄ ।

ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ сарвататтвам̣ ш́одхайа̄ ми намах̣ сва̄ ха̄ ॥

ом̣ павитрестхо вайш̣н̣ авйау савитурвах̣ прасавах̣

утпуна̄мйаччхидрен̣а павитрен̣ а сӯрйасйа раш́мибхих̣ ।

тасйате павитрапате павитрапӯтасйа йатка̄ мах̣ пуне


таччхакейам॥

Читается санкальпа

ом̣ виш̣н̣ урвиш̣н̣ урвиш̣н̣ ух̣ ।

парама̄тмане намах̣ парама̄ тмане


ш́рӣпура̄н̣апуруш̣оттамасйа ш́рӣвиш̣н̣ ора̄ джн̃ айа̄
правартама̄ насйа̄ дйа ш́рӣбрахман̣ о двитӣйапара̄ рддхе
ш́рӣш́ветава̄ ра̄ хакалпе
вайвасватаманвантареш̣т̣ а̄ вим̣ш́атитаме калийуге
пратхамачаран̣ е джамбӯдвӣпе бха̄ ратаварш̣е
бхаратакхан̣ д̣е (страна)деш́е ( область) прадеш́е ( город)
нагаре мама гр̣хе бауддха̄ вата̄ ре вартама̄ не ( год эры
викрама)на̄ масам̣ватсаре дакш̣ин̣ а(уттара )а̄ йане
маха̄ ма̄ н̇ галйапраде ма̄ са̄ на̄ м уттаме (месяц индийского
календаря) ма̄ се ш́укла (кр̣ш̣н̣ а) пакш̣е (лунные
сутки)титхау ( название дня недели) ва̄ сара̄ нвита̄ йа̄ м
( название накшатры)накш̣атре ( название знака задиака ,
в котором находится солнце)ра̄ ш́истхите сӯрйе
анйара̄ ш́истхитеш̣у чандрабхаумабудхагуруш́украш́аниш̣у
сатсу ш́убхе йоге ш́убхакаран̣ е
эвам̣гун̣ авиш́еш̣ан̣ авиш́иш̣т̣а̄йа̄м̣ ш́убхапун̣ йатитхау
сакалаш́а̄ страш́рутисмр̣ти-пура̄ н̣ октапхалапра̄ птика̄ мах̣
ш́иваготротпаннах̣ (имя) на̄ ма ахам̣ мама̄ тманах̣
сапутрастрӣба̄ ндхавасйа ш́рӣнавадурга̄ нуграхато
грахакр̣тара̄ джакр̣тасарвавидхапӣд̣а̄ -нивр̣ттипӯрвакам̣
найруджйадӣргха̄йух̣ ш̣т̣ идханадха̄ нйасамр̣ддхйартхам̣
ш́рӣнавадурга̄ праса̄ дена сарва̄ паннивр̣ттисарва̄ бхӣш̣т̣ а-
пхала̄ ва̄ птидхарма̄ ртхака̄ мамокш̣ачатурвидхапуруш̣а̄ ртхас
иддхидва̄ ра̄ ча ш́а̄ поддха̄ рапурассарам̣
кавача̄ ргала̄ кӣлакапа̄ т̣ хаведатантрокта-
ра̄ трисӯктапа̄девйатхарваш́ӣрш̣апа̄т̣ханйа̄са-
видхисахитанава̄ рн̣ аджапасапташ́атӣнйа̄ садхйа̄ насахита-
чаритрасамбандхивинийоганйа̄ садхйа̄ напӯрвакам̣ ча ахам̣
парайанам̣ кариш̣йе ма̄ркан̣д̣ейа ува̄ ча са̄варн̣их̣
сӯрйатанайо йо манух̣ катхйате'ш̣т̣ амах̣ итйа̄дйа̄рабхйа
са̄ варн̣ ирбхавита̄ манух̣ итйантам̣ дурга̄ сапташ́атӣпа̄ т̣ хам̣
таданте нйа̄ савидхисахитанава̄ рн̣ амантраджапам̣
тантроктадевӣсӯктапа̄ т̣ хам̣
рахасйатрайадурга̄сӯктадурга̄мана̄сапӯджа̄девйа̄парадхаш̣
амапанастотран̃ чаппат̣ ханам̣ ш́а̄ поддха̄ ра̄ дикам̣ ча
кариш̣йе।

Затем книга почитается мантрой :


намо девйай маха̄ девйай ш́ива̄ йай сататам̣ намах̣ |
намах̣ пракр̣тйай бхадра̄ йай нийата̄ х̣ пран̣ ата̄ х̣ сма та̄ м ||
выполняется созерцание на богиню и ментальная пуджа:
йа̄ чан̣д̣ӣ мадхукайт̣абха̄дидайтйадаланӣ йа̄ ма̄хиш̣онмӯлинӣ

йа̄ дхӯмрекш̣ан̣ачан̣д̣амун̣д̣аматханӣ йа̄ рактабӣджа̄ш́анӣ ।

ш́актих̣ ш́умбханиш́умбхадайтйадаланӣ йа̄ сиддхида̄трӣ пара̄


са̄ девӣ навакот̣имӯртисахита̄ ма̄м̣ па̄ту виш́веш́варӣ ॥

Та, Чаниндика, которая уничтожила Малху и Кайтабху, а


также прочих Дайтьев, убившая Махишу, ривратившаяв
пепел Думралочану, Чанду и Мунду изничтожившая,
низвергнувшая Рактабиджу, убившая великих дайтьев Шубху и
Нишумбху, которая дарует все высшие совершенства, пусть
та Богиня, проявляющася себя в девяти формах защит меня ,
Повелительница Вселеной.

Манаса-пуджа - это почитание, которое выполняется


мысленно. Божеству предлагается пять упачар - подношений,
которые связаны с пятью основными элементами. В манаса-
пудже вместо обычных материальных подношений типа
благовоний, угощения и т.п. используются визуализации.
Представляется биджа-мантра соответствующего
первоэлемента, его качества и само подношение, с мантрой это
жертвуется Божеству. Для предложения элементов также
можно использовать кистевые мудры.

Элемент Земли - притхви. Ему соответствует танматра запаха,


предлагается ароматное масло и сандаловая паста (гандха). Гандха-
мудра: большой палец касается мизинца, остальные пальцы
выпрямлены, ладонь смотрит вверх.

ом̣ лам̣ пр̣тхивйа̄тмакам̣ гандхам̣ парикалпайа̄ми

Элемент Эфира - акаша. Ему соответствует танматра звука,


предлагаются цветы (пушпа). Пушпа-мудра: большой палец
соприкасается с безымянным и средним пальцами, остальные
пальцы выпрямлены, ладонь смотрит вверх.

ом̣ хам а̄ка̄ш́а̄тмакам̣ пуш̣пам̣ парикалпайа̄ми

Элемент Воздуха - вайю. Ему соответствует танматра осязания,


предлагаются благовония (дхупа). Дхупа-мудра: большой палец
соприкасается с указательным пальцем, остальные пальцы
выпрямлены, ладонь смотрит вверх.

ом̣ йам̣ ва̄йва̄тмакам̣ дхӯпам̣ парикалпайа̄ми

Элемент Огня - вахни. Ему соответствует танматра света,


предлагается светильник (дипа). Вахни-мудра: большой палец
касается среднего пальца, остальные пальцы выпрямлены, ладонь
смотрит вверх.

ом̣ рам̣ вахнйа̄тмакам̣ дӣпам̣ парикалпайа̄ми

Элемент Воды - апас. Ему соответствует танматра вкуса,


предлагается угощение (найведья) и ачаманья (омовение рта).
Апас-мудра: большой палец соприкасается с безымянным пальцем,
остальные пальцы выпрямлены, ладонь смотрит вверх.

ом̣ вам̣ амр̣та̄тмакам̣ найведйам̣ парикалпайа̄ми

Затем мысленно предлагается все пять упачар одновременно.


Мудра: большим пальцем надо провести по основанию всех
остальных пальцев, начиная с указательного.

ом̣ сам̣ сарва̄тмака̄н ш́еш̣опача̄ра̄н парикалпайа̄ми

устанавливается адхара( подставка), а на нее устанвливается книга


мула-мантрой:

ом̇ айм̇ хрӣм̇ клӣм̇ ча̄мун̣д̣а̄йай вичче

ом̣ хрӣм̣ клӣм̣ ш́рӣм̣ кра̄ м̣ крӣм̣ чан̣ д̣ика̄ девйай


ш́а̄ пана̄ ш́а̄ нуграхам̣ куру куру сва̄ ха̄ ।( 7раз)

ом̣ ш́рӣм̣ клӣм̣ хрӣм̣ сапташ́ати чан̣ д̣ике уткӣланам̣ куру


куру сва̄ ха̄ । (21 раз)

ом̣ хрӣм̣ хрӣм̣ вам̣ вам̣ айм̣ айм̣ мр̣тасам̣джӣвани видйе


мр̣тамуттха̄ пайоттха̄ пайа хрӣм̣ хрӣм̣ хрӣм̣ вам̣ сва̄ ха̄ ।
ом̣ ш́рӣм̣ ш́рӣм̣ клӣм̣ хӯм̣ ом̣ айм̣ кш̣обхайа мохайа уткӣлайа
уткӣлайа уткӣлайа т̣ хам̣ т̣ хам̣।

ом̣ асйа ш́рӣчан̣ д̣ика̄ йа̄


брахмавасиш̣т̣ хавиш́ва̄ смитраш́а̄ павимочанамантрасйа
васиш̣т̣ ха на̄ радасам̣ва̄ даса̄ маведа̄ дхипатибрахма̄ н̣ а
р̣ш̣айах̣ сарвайш́ва̄ рйака̄ рин̣ ӣ ш́рӣдурга̄ чаритратрайам̣
чаритратрайам̣ бӣджам̣ хрӣ ш́актих̣
тригун̣ а̄ тмасварӯпачан̣ д̣ика̄ш́а̄павимуктау
сам̣калпитака̄ рйасиддхйартхе джапе джапе винийогах̣ । ом̣
(хрӣм̣) рӣм̣ ретах̣ сварӯпин̣ йай мадхукайт̣ абхамардинйай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄тмитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 1 ॥

ом̣ ш́рӣм̣ буддхисварӯпин̣ йай махиш̣а̄ сурасайнйана̄ ш́инйай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 2 ॥

ом̣ рам̣ рактасварӯпин̣ йай махиш̣а̄ сурамардинйай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 3 ॥

ом̣ кш̣ум̣ кш̣удха̄ сварӯпин̣ йай девавандита̄ йай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 4 ॥

ом̣ ча̄ м̣ ча̄ йа̄ сварӯпин̣ йай дӯтасам̣ва̄ динйай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄Вмитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 5 ॥

ом̣ ш́ам̣ ш́актисварӯпин̣ йай дхӯмралочанагха̄ тинйай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 6 ॥

ом̣ тр̣м̣ тр̣ш̣а̄ сварӯпин̣ йай чан̣ д̣амун̣ д̣авадхака̄ рин̣ йай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 7 ॥


ом̣ кш̣а̄ м̣ кш̣а̄ нтисварӯпин̣ йай рактабӣджавадхака̄ рин̣ йай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 8 ॥

ом̣ джа̄ м̣ джа̄ тисварӯпин̣ йай ниш́умбхавадхака̄ рин̣ йай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 9 ॥

ом̣ лам̣ ладджа̄ сварӯпин̣ йай ш́умбхавадхака̄ рин̣ йай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 10 ॥

ом̣ ш́а̄ м̣ ш́а̄ нтисварӯпин̣ йай девастутйай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 11 ॥

ом̣ ш́рам̣ ш́раддха̄ сварӯпин̣ йай сакалапхалада̄ трйай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 12 ॥

ом̣ ка̄ м̣ ка̄ нтисварӯпин̣ йай ра̄ джаварапрада̄ йай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 13 ॥

ом̣ ма̄ м̣ ма̄ тр̣сварӯпин̣ йай анаргаламахимасахита̄ йай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 14 ॥

ом̣ хрӣм̣ ш́рӣм̣ дум̣ дурга̄ йай сам̣ сарвайш́ваврйака̄ рин̣ йай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 15 ॥

ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ намах̣ ш́ива̄ йай


абхедйакавачасварӯпин̣ йай

брахмавасиш̣т̣хавиш́ва̄ымитраш́а̄па̄д вимукта̄ бхава॥ 16 ॥

ом̣ крӣм̣ ка̄ лйай ка̄ ли хрӣм̣ пхат̣ сва̄ ха̄ йай
р̣гведасварӯпин̣ йай брахмавасиш̣т̣ хавиш́ва̄ ымитраш́а̄ па̄ д
вимукта̄ бхава॥ 17 ॥

ом̣ айм̣ хрӣ клӣм̣


маха̄ ка̄ лӣмаха̄ лакш̣мӣмаха̄ сарасватӣсварӯпин̣ йай

тригун̣ а̄тмика̄йай дурга̄ девйай намах̣ ॥ 18 ॥

итйевам̣ хи маха̄ мантра̄ н пат̣ хитва̄ парамеш́васра।

чан̣ д̣ӣпа̄т̣хам̣ дива̄ ра̄ трау курйа̄ дева на сам̣ш́айах̣ ॥ 1 9 ॥

эвам̣ мантрам̣ на джа̄ на̄ ти чан̣ д̣ӣпа̄ т̣ хам̣ кароти йах̣ ।

а̄тма̄нам̣ чайва да̄ та̄ рам̣ кш̣ӣн̣ ам̣ курйа̄ нна сам̣ш́айах̣ ॥ 20 ॥

॥ атха девӣ кавачам ॥

асйа ш́рӣчан̣ д̣ӣкавачасйа брахма̄ р̣ш̣их̣ , ануш̣т̣ уп чандах̣ ,


ча̄мун̣д̣а̄ девата̄ , ан̇ ганйа̄ соктама̄ таро бӣджам ,
дигбандхадевата̄статвам , ш́рӣджагадамба̄ прӣтйартхе
джапе винийогах̣ ।

ом̣ намаш́чан̣ д̣ика̄ йай ।

ма̄ркан̣д̣ейа ува̄ ча ।

ом̣ йадгухйам̣ парамам̣ локе сарваракш̣а̄ карам̣ нр̣ н̣ а̄ м ।

йанна касйачида̄ кхйа̄ там̣ танме брӯхи пита̄ маха ॥ 1॥

брахмова̄ча ।

асти гухйатамам̣ випра сарвабхӯтопака̄ ракам ।


девйа̄сту кавачам̣ пун̣ йам̣ таччхр̣н̣ уш̣ва маха̄ муне ॥ 2॥

пратхамам̣ ш́айлапутрӣти двитӣйам̣ брахмача̄ рин̣ ӣ ।

тр̣тӣйам̣ чандрагхан̣ т̣ ети кӯш̣ма̄ н̣ д̣ети чатуртхакам ॥ 3॥

пан̃чамам̣ скандама̄ тети ш̣аш̣т̣ хам̣ ка̄ тйа̄ йанӣ татха̄ ।

саптамам̣ ка̄ лара̄ триш́ча маха̄ гаурӣти ча̄ ш̣т̣ амам ॥ 4॥

навамам̣ сиддхида̄ трӣ ча навадурга̄ х̣ пракӣртита̄ х̣ ।

укта̄нйета̄ни на̄ ма̄ ни брахман̣ айва маха̄ тмана̄ ॥ 5॥

агнина̄ дахйама̄ на̄ сту ш́атрумадхйагата̄ ран̣ е ।

виш̣аме дургаме чайва бхайа̄ рта̄ х̣ ш́аран̣ ам̣ гата̄ х̣ ॥ 6।

на теш̣а̄ м̣ джа̄ йате кин̃ чидаш́убхам̣ ран̣ асан̇ кат̣ е ।

а̄падам̣ на ча паш́йанти ш́окадух̣ кхабхайан̇ карӣм ॥ 7॥

йайсту бхактйа̄ смр̣та̄ нитйам̣ теш̣а̄ м̣ вр̣ддхих̣ праджа̄ йате ।

йе тва̄ м̣ смаранти девеш́и ракш̣аси та̄ нна сам̣ш́айах̣ ॥ 8॥

претасам̣стха̄ ту ча̄ мун̣ д̣а̄ ва̄ ра̄ хӣ махиш̣а̄ сана̄ ।

айндрӣ гаджасама̄ рӯд̣ха̄ вайш̣н̣ авӣ гаруд̣а̄ сана̄ ॥ 9॥

на̄расим̣хӣ маха̄ вӣрйа̄ ш́ивадӯтӣ маха̄ бала̄ ।

ма̄хеш́варӣ вр̣ш̣а̄ рӯд̣ха̄ каума̄ рӣ ш́икхива̄ хана̄ ॥ 10॥

лакш̣мӣх̣ падма̄ сана̄ девӣ падмахаста̄ хариприйа̄ ।


ш́ветарӯпадхара̄ девӣ ӣш́варӣ вр̣ш̣ава̄ хана̄ ॥ 11॥

бра̄хмӣ хам̣сасама̄ рӯд̣ха̄ сарва̄ бхаран̣ абхӯш̣ита̄ ।

итйета̄ ма̄ тарах̣ сарва̄ х̣ сарвайогасаманвита̄ х̣ ॥ 12॥

на̄на̄бхаран̣аш́обха̄д̣хйа̄ на̄ на̄ ратнопаш́обхита̄ х̣ ।

ш́райш̣т̣хайш́ча мауктикайх̣ сарва̄ дивйаха̄ рапраламбибхих̣


॥ 13॥

индранӣлайрмаха̄нӣлайх̣ падмара̄ гайх̣ суш́обханайх̣ ।

др̣ш́йанте ратхама̄ рӯд̣ха̄ девйах̣ кродхасама̄ кула̄ х̣ ॥ 14॥

ш́ан̇кхам̣ чакрам̣ гада̄ м̣ ш́актим̣ халам̣ ча мусала̄ йудхам ।

кхет̣ акам̣ томарам̣ чайва параш́ум̣ па̄ ш́амева ча ॥ 15॥

кунта̄йудхам̣ триш́ӯлам̣ ча ш́а̄ рн̇ гама̄ йудхамуттамам ।

дайтйа̄на̄м̣ дехана̄ ш́а̄ йа бхакта̄ на̄ мабхайа̄ йа ча ॥ 16॥

дха̄райантйа̄йудха̄нӣттхам̣ дева̄ на̄ м̣ ча хита̄ йа вай ।

намасте'сту маха̄ раудре маха̄ гхорапара̄ краме ॥ 17॥

маха̄бале махотса̄ хе маха̄ бхайавина̄ ш́ини ।

тра̄хи ма̄ м̣ деви душ̣прекш̣йе ш́атрӯн̣ а̄ м̣ бхайавардхини ॥


18॥

пра̄чйа̄м̣ ракш̣ату ма̄ майндрӣ а̄ гнеййа̄ магнидевата̄ ।


дакш̣ин̣е'вату ва̄ ра̄ хӣ найрр̣тйа̄ м̣ кхад̣гадха̄ рин̣ ӣ ॥ 19॥

пратӣчйа̄м̣ ва̄ рун̣ ӣ ракш̣едва̄ йавйа̄ м̣ мр̣гава̄ хинӣ ।

удӣчйа̄м̣ па̄ ту кауберӣ ӣш́а̄ нйа̄ м̣ ш́ӯладха̄ рин̣ ӣ ॥ 20॥

ӯрдхвам̣ брахма̄ н̣ ӣ ме ракш̣едадхаста̄ двайш̣н̣ авӣ татха̄ ।

эвам̣ даш́а диш́о ракш̣ечча̄ мун̣ д̣а̄ ш́авава̄ хана̄ ॥ 21॥

джайа̄ ма̄ магратах̣ па̄ ту виджайа̄ па̄ ту пр̣ш̣т̣ хатах̣ ।

аджита̄ ва̄ мапа̄ рш́ве ту дакш̣ин̣ е ча̄ пара̄ джита̄ ॥ 22॥

ш́икха̄м̣ ме дйотинӣ ракш̣едума̄ мӯрдхни вйавастхита̄ ।

ма̄ла̄дхарӣ лала̄ т̣ е ча бхрувау ракш̣едйаш́асвинӣ ॥ 23॥

нетрайош́читранетра̄ ча йамагхан̣ т̣ а̄ ту па̄ рш́ваке ।

тринетра̄ ча триш́ӯлена бхрувормадхйе ча чан̣ д̣ика̄ ॥ 24॥

ш́ан̇кхинӣ чакш̣уш̣ормадхйе ш́ротрайордва̄ рава̄ синӣ ।

каполау ка̄ лика̄ ракш̣ет карн̣ амӯле ту ш́ан̇ карӣ ॥ 25॥

на̄сика̄йа̄м̣ сугандха̄ ча уттарош̣т̣ хе ча чарчика̄ ।

адхаре ча̄ мр̣та̄ ба̄ ла̄ джихва̄ йа̄ м̣ ча сарасватӣ ॥ 26॥

данта̄н ракш̣ату каума̄ рӣ кан̣ т̣ хадеш́е ту чан̣ д̣ика̄ ।

гхан̣ т̣ика̄м̣ читрагхан̣ т̣ а̄ ча маха̄ ма̄ йа̄ ча та̄ луке ॥ 27॥

ка̄ма̄кш̣ӣ чибукам̣ ракш̣едва̄ чам̣ ме сарваман̇ гала̄ ।


грӣва̄йа̄м̣ бхадрака̄ лӣ ча пр̣ш̣т̣ хавам̣ш́е дханурдхарӣ ॥ 28॥

нӣлагрӣва̄ бахих̣ кан̣ т̣ хе налика̄ м̣ налакӯбарӣ ।

скандхайох̣ кхад̣гинӣ ракш̣ед ба̄ хӯ ме ваджрадха̄ рин̣ ӣ ॥ 29॥

хастайордан̣ д̣инӣ ракш̣едамбика̄ ча̄ н̇ гулӣш̣у ча ।

накха̄н̃чӯлеш́варӣ ракш̣ет кукш̣ау ракш̣еннареш́варӣ ॥ 30॥

станау ракш̣енмаха̄ девӣ манах̣ ш́окавина̄ ш́инӣ ।

хр̣дайе лалита̄ девӣ ударе ш́ӯладха̄ рин̣ ӣ ॥ 31॥

на̄бхау ча ка̄ минӣ ракш̣ед гухйам̣ гухйеш́варӣ татха̄ ।

мед̣храм̣ ракш̣ату дургандха̄ па̄ йум̣ ме гухйава̄ хинӣ ॥ 32॥

кат̣ йа̄м̣ бхагаватӣ ракш̣едӯрӯ ме мегхава̄ хана̄ ।

джан̇ гхе маха̄ бала̄ ракш̣ет джа̄ нӯ ма̄ дхавана̄ йика̄ ॥ 33॥

гулпхайорна̄расим̣хӣ ча па̄ дапр̣ш̣т̣ хе ту кауш́икӣ ।

па̄да̄н̇гулӣх̣ ш́рӣдхарӣ ча талам̣ па̄ та̄ лава̄ синӣ ॥ 34॥

накха̄н дам̣ш̣т̣ ракара̄ лӣ ча кеш́а̄ м̣ш́чайвордхвакеш́инӣ ।

ромакӯпеш̣у каума̄ рӣ твачам̣ йогӣш́варӣ татха̄ ॥ 35॥

рактамадджа̄васа̄ма̄м̣са̄нйастхимеда̄м̣си па̄ рватӣ ।

антра̄н̣и ка̄ лара̄ триш́ча питтам̣ ча мукут̣ еш́варӣ ॥ 36॥

падма̄ватӣ падмакош́е капхе чӯд̣а̄ ман̣ истатха̄ ।


джва̄ла̄мукхӣ накхаджва̄ ла̄ мабхедйа̄ сарвасандхиш̣у ॥ 37॥

ш́украм̣ брахма̄ н̣ ӣ ме ракш̣еччха̄ йа̄ м̣ чатреш́варӣ татха̄ ।

ахан̇ ка̄рам̣ мано буддхим̣ ракш̣енме дхармадха̄ рин̣ ӣ ॥ 38॥

пра̄н̣а̄па̄нау татха̄ вйа̄ намуда̄ нам̣ ча сама̄ накам ।

ваджрахаста̄ ча ме ракш̣ет пра̄ н̣ а̄ н калйа̄ н̣ аш́обхана̄ ॥ 39॥

расе рӯпе ча гандхе ча ш́абде спарш́е ча йогинӣ ।

саттвам̣ раджастамаш́чайва ракш̣енна̄ ра̄ йан̣ ӣ сада̄ ॥ 40॥

а̄йӯ ракш̣ату ва̄ ра̄ хӣ дхармам̣ ракш̣ату па̄ рватӣ ।

йаш́ах̣ кӣртим̣ ча лакш̣мӣм̣ ча сада̄ ракш̣ату вайш̣н̣ авӣ ॥


41॥

готраминдра̄н̣ӣ ме ракш̣ет паш́ӯн ракш̣ечча чан̣ д̣ика̄ ।

путра̄н ракш̣енмаха̄ лакш̣мӣрбха̄ рйа̄ м̣ ракш̣ату бхайравӣ ॥


42॥

дханеш́варӣ дханам̣ ракш̣ет каума̄ рӣ канйака̄ м̣ татха̄ ।

пантха̄нам̣ супатха̄ ракш̣енма̄ ргам̣ кш̣еман̇ карӣ татха̄ ॥ 43॥

ра̄джадва̄ре маха̄ лакш̣мӣрвиджайа̄ сатата стхита̄ ।

ракш̣а̄хӣнам̣ ту йат стха̄ нам̣ варджитам̣ кавачена ту ॥ 44॥

татсарвам̣ ракш̣а ме деви джайантӣ па̄ пана̄ ш́инӣ ।


сарваракш̣а̄карам̣ пун̣ йам̣ кавачам̣ сарвада̄ джапет ॥ 45॥

идам̣ рахасйам̣ випрарш̣е бхактйа̄ тава майодитам ॥

па̄дамекам̣ на гаччхет ту йадӣччхеччхубхама̄ тманах̣ ॥ 46॥

кавачена̄вр̣то нитйам̣ йатра йатрайва гаччхати ।

татра татра̄ ртхала̄ бхаш́ва виджайах̣ са̄ рвака̄ ликах̣ ॥ 47॥

йам̣ йам̣ чинтайате ка̄ мам̣ там̣ там̣ пра̄ пноти ниш́читам ।

парамайш́варйаматулам̣ пра̄ псйате бхӯтале пума̄ н ॥ 48॥

нирбхайо джа̄ йате мартйах̣ сан̇ гра̄ меш̣вапара̄ джитах̣ ।

трайлокйе ту бхаветпӯджйах̣ кавачена̄ вр̣тах̣ пума̄ н ॥ 49॥

идам̣ ту девйа̄ х̣ кавачам̣ дева̄ на̄ мапи дурлабхам ।

йах̣ пат̣ хетпрайато нитйам̣ трисандхйам̣ ш́раддхайа̄ нвитах̣


॥ 50॥

дайвӣкала̄ бхаветтасйа трайлокйе ча̄ пара̄ джитах̣ ।

джӣведварш̣аш́атам̣ са̄ грамапамр̣тйувиварджитах̣ ॥ 51॥

наш́йанти вйа̄ дхайах̣ сарве лӯта̄ виспхот̣ ака̄ дайах̣ ।

стха̄варам̣ джан̇ гамам̣ чайва кр̣тримам̣ чайва йадвиш̣ам ॥


52॥

абхича̄ра̄н̣и сарва̄ н̣ и мантрайантра̄ н̣ и бхӯтале ।


бхӯчара̄ х̣ кхечара̄ ш́чайва куладжа̄ ш́чаупадеш́ика̄ х̣ ॥ 53॥

сахаджа̄ куладжа̄ ма̄ ла̄ д̣а̄ кинӣ ш́а̄ кинӣ татха̄ ।

антарикш̣ачара̄ гхора̄ д̣а̄ кинйаш́ча маха̄ рава̄ х̣ ॥ 54॥

грахабхӯтапиш́а̄ ча̄ ш́ча йакш̣агандхарвара̄ кш̣аса̄ х̣ ।

брахмара̄кш̣асавета̄ла̄х̣ кӯш̣ма̄ н̣ д̣а̄ бхайрава̄ дайах̣ ॥ 55॥

наш́йанти дарш́ана̄ ттасйа кавачена̄ вр̣то хи йах̣ ।

ма̄ноннатирбхаведра̄джн̃астеджовр̣ддхих̣ пара̄ бхавет ॥


56॥

йаш́овр̣ддхирбхавет пум̣са̄ м̣ кӣртивр̣ддхиш́ча джа̄ йате ।

тасма̄т джапет сада̄ бхактах̣ кавачам̣ ка̄ мадам̣ муне ॥ 57॥

джапет сапташ́атӣм̣ чан̣ д̣ӣм̣ кр̣тва̄ ту кавачам̣ пура̄ ।

нирвигхнена бхавет сиддхиш́чан̣ д̣ӣджапасамудбхава̄ ॥ 58॥

йа̄вадбхӯман̣ д̣алам̣ дхатте саш́айлаванака̄ нанам ।

та̄ваттиш̣т̣хати мединйа̄ м̣ сантатих̣ путрапаутрикӣ ॥ 59॥

деха̄нте парамам̣ стха̄ нам̣ сурайрапи судурлабхам ।

пра̄пноти пуруш̣о нитйам̣ маха̄ ма̄ йа̄ праса̄ датах̣ ॥ 60॥

татра гаччхати гатва̄ сау пунаш́ча̄ гаманам̣ нахи ।

лабхате парамам̣ стха̄ нам̣ ш́ивена самата̄ м̣ враджет ॥ 61॥


॥ ити ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е харихарабрахмавирачитам̣

девӣкавачам̣ сама̄ птам ॥

॥ атха аргала̄ стотрам ॥

ом̣ асйа ш́рӣаргала̄ стотрамантрасйа виш̣н̣ урр̣ш̣их̣ ,


ануш̣т̣уп чандах̣ , ш́рӣмаха̄ лакш̣мӣрдевата̄ ,
ш́рӣджагадамба̄прӣтайе сапташ́атипа̄ т̣ ха̄ н̇ гатвена джапе
винийогах̣ ।

ом̣ намаш́чан̣ д̣ика̄ йай ।

ма̄ркан̣д̣ейа ува̄ ча ।

ом̣ джайа твам̣ деви ча̄ мун̣ д̣е джайа бхӯта̄ паха̄ рин̣ и ।

джайа сарвагате деви ка̄ лара̄ три намо'сту те ॥ 1॥

джайантӣ ман̇ гала̄ ка̄ лӣ бхадрака̄ лӣ капа̄ линӣ ।

дурга̄ ш́ива̄ кш̣ама̄ дха̄ трӣ сва̄ ха̄ свадха̄ намо'сту те ॥ 2॥

мадхукайт̣ абхавидхвам̣си видха̄ тр̣вараде намах̣ ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 3॥

махиш̣а̄суранирна̄ш́и бхакта̄ на̄ м̣ сукхаде намах̣ ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 4॥

дхӯмранетравадхе деви дхармака̄ ма̄ ртхада̄ йини ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 5॥


рактабӣджавадхе деви чан̣ д̣амун̣ д̣авина̄ ш́ини ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 6॥

ниш́умбхаш́умбханирна̄ш́и трайлокйаш́убхаде намах̣ ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 7॥

вандита̄н̇гхрийуге деви сарвасаубха̄ гйада̄ йини ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 8॥

ачинтйарӯпачарите сарваш́атрувина̄ ш́ини ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 9॥

натебхйах̣ сарвада̄ бхактйа̄ ча̄ парн̣ е дурита̄ пахе ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 10॥

стувадбхйо бхактипӯрвам̣ тва̄ м̣ чан̣ д̣ике вйа̄ дхина̄ ш́ини ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 11॥

чан̣ д̣ике сататам̣ йуддхе джайанти па̄ пана̄ ш́ини ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 12॥

дехи саубха̄ гйама̄ рогйам̣ дехи деви парам̣ сукхам ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 13॥

видхехи деви калйа̄ н̣ ам̣ видхехи випула̄ м̣ ш́рийам ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 14॥


видхехи двиш̣ата̄ м̣ на̄ ш́ам̣ видхехи баламуччакайх̣ ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 15॥

сура̄сураш́ироратнанигхр̣ш̣т̣ачаран̣е'мбике ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 16॥

видйа̄вантам̣ йаш́асвантам̣ лакш̣мӣвантан̃ ча ма̄ м̣ куру ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 17॥

деви прачан̣ д̣адордан̣ д̣адайтйадарпаниш̣ӯдини ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 18॥

прачан̣ д̣адайтйадарпагхне чан̣ д̣ике пран̣ ата̄ йа ме ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 19॥

чатурбхудже чатурвактрасам̣стуте парамеш́вари ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 20॥

кр̣ш̣н̣ена сам̣стуте деви ш́аш́вадбхактйа̄ сада̄ мбике ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 21॥

хима̄чаласута̄на̄тхасам̣стуте парамеш́вари ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 22॥

индра̄н̣ӣпатисадбха̄вапӯджите парамеш́вари ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 23॥


деви бхактаджанодда̄ мадатта̄ нандодайе'мбике ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 24॥

бха̄рйа̄м̣ манорама̄ м̣ дехи мановр̣тта̄ нуса̄ рин̣ ӣм ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 25॥

та̄рин̣и дургасам̣са̄ раса̄ гарасйа̄ чалодбхаве ।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи ॥ 26॥

идам̣ стотрам̣ пат̣ хитва̄ ту маха̄ стотрам̣ пат̣ хеннарах̣ ।

сапташ́атӣм̣ сама̄ ра̄ дхйа варама̄ пноти дурлабхам ॥ 27॥

॥ ити ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е аргала̄ стотрам̣ сама̄ птам ॥

॥ атха кӣлакастотрам ॥

ом̣ асйа ш́рӣкӣлакамантрасйа ш́ивар̣ш̣их̣ , ануш̣т̣ уп чандах̣ ,


ш́рӣмаха̄сарасватӣ девата̄ , ш́рӣджагадамба̄ прӣтйартхам̣

сапташ́атӣпа̄т̣ха̄н̇гатвена джапе винийогах̣ ।

ом̣ намаш́чан̣ д̣ика̄ йай ।

ма̄ркан̣д̣ейа ува̄ ча ।

ом̣ виш́уддхаджн̃ а̄ надеха̄ йа триведӣдивйачакш̣уш̣е ।

ш́рейах̣пра̄птинимитта̄йа намах̣ сома̄ рдхадха̄ рин̣ е ॥ 1॥

сарваметадвиджа̄нӣйа̄нмантра̄н̣а̄мапи кӣлакам ।
со'пи кш̣емамава̄ пноти сататам̣ джапйататпарах̣ ॥ 2॥

сиддхйантйучча̄т̣ана̄дӣни карма̄ н̣ и сакала̄ нйапи ।

этена стувата̄ м̣ девӣм̣ стотравр̣ндена бхактитах̣ ॥ 3॥

на мантро науш̣адхам̣ тасйа на кин̃ чидапи видйате ।

вина̄ джапйена сиддхйетту сарвамучча̄ т̣ ана̄ дикам ॥ 4॥

самагра̄н̣йапи сетсйанти локаш́ан̇ ка̄ мима̄ м̣ харах̣ ।

кр̣тва̄ нимантрайа̄ ма̄ са сарвамевамидам̣ ш́убхам ॥ 5॥

стотрам̣ вай чан̣ д̣ика̄ йа̄ сту тачча гухйам̣ чака̄ ра сах̣ ।

сама̄пноти са пун̣ йена та̄ м̣ йатха̄ ваннимантран̣ а̄ м ॥ 6॥

со'пи кш̣емамава̄ пноти сарвамева на сам̣ш́айах̣ ।

кр̣ш̣н̣а̄йа̄м̣ ва̄ чатурдаш́йа̄ маш̣т̣ амйа̄ м̣ ва̄ сама̄ хитах̣ ॥ 7॥

дада̄ти пратигр̣хн̣ а̄ ти на̄ нйатхайш̣а̄ прасӣдати ।

иттхам̣ рӯпен̣ а кӣлена маха̄ девена кӣлитам ॥ 8॥

йо ниш̣кӣла̄ м̣ видха̄ йайна̄ м̣ чан̣ д̣ӣм̣ джапати нитйаш́ах̣ ।

са сиддхах̣ са ган̣ ах̣ со'тха гандхарво джа̄ йате дхрувам ॥ 9॥

на чайва̄ па̄ т̣ авам̣ тасйа бхайам̣ ква̄ пи на джа̄ йате ।

на̄памр̣тйуваш́ам̣ йа̄ ти мр̣те ча мокш̣ама̄ пнуйа̄ т ॥ 10॥

джн̃а̄тва̄ пра̄ рабхйа курвӣта хйакурва̄ н̣ о винаш́йати ।


тато джн̃ а̄ твайва сампӯрн̣ амидам̣ пра̄ рабхйате будхайх̣ ॥
11॥

саубха̄гйа̄ди ча йаткин̃ чид др̣ш́йате лалана̄ джане ।

татсарвам̣ татпраса̄ дена тена джапйамидам̣ ш́убхам ॥ 12॥

ш́анайсту джапйама̄ не'смин стотре сампаттируччакайх̣ ।

бхаватйева самагра̄ пи татах̣ пра̄ рабхйамева тат ॥ 13॥

айш́варйам̣ татпраса̄ дена саубха̄ гйа̄ рогйамева ча ।

ш́атруха̄них̣ паро мокш̣ах̣ стӯйате са̄ на ким̣ джанайх̣ ॥ 14॥

чан̣ д̣ика̄м̣ хр̣дайена̄ пи йах̣ смарет сататам̣ нарах̣ ।

хр̣дйам̣ ка̄ мамава̄ пноти хр̣ди девӣ сада̄ васет ॥ 15॥

аграто'мум̣ маха̄ девакр̣там̣ кӣлакава̄ ран̣ ам ।

ниш̣кӣлан̃ча татха̄ кр̣тва̄ пат̣ хитавйам̣ сама̄ хитайх̣ ॥ 16॥

॥ ити ш́рӣбхагаватйа̄ х̣ кӣлакастотрам̣ сама̄ птам ॥

ра̄трисӯкта (р̣гведах̣ 10-10-127)


ра̄трӣти сӯктасйа куш́иках̣ р̣ш̣их̣ ра̄ трирдевата̄ ,
га̄ йатрӣччхандах̣ ,
ш́рӣджагадамва̄ прӣтйартхе сапташ́атӣпа̄ т̣ ха̄ дау джапе
винийогах̣ ।

ом̣ ра̄ трӣ вйакхйада̄ йати пурутра̄ девйакш̣абхих̣ ।


виш́ва̄ адхи ш́рийо'дхита ॥ 1॥

орвапра̄ амартйа̄ нивато девйудватах̣ ।

джйотиш̣а̄ ва̄ дхате тамах̣ ॥ 2॥

ниру сваса̄ рамскр̣тош̣асам̣ девйа̄ йатӣ ।

апедуха̄сате тамах̣ ॥ 3॥

са̄ но адйа йасйа̄ вайам̣ нитейа̄ манйавикш̣махи ।

вр̣кш̣ен̣ васатим̣ вайах̣ ॥ 4॥

ни гра̄ ма̄ со авикш̣ата нипадванто нипакш̣ин̣ ах̣ ।

ни ш́йена̄ саш́чидартхинах̣ ॥ 5॥

йа̄вайа̄ вр̣кйам̣ вр̣кам̣ йавайастенамӯрммйе ।

атха̄ нах̣ сутара̄ бхава ॥ 6॥

упа ма̄ пепиш́аттамах̣ кр̣ш̣н̣ ам̣ вйактамастхита ।

уш̣а р̣н̣ ева йа̄ тайа ॥ 7॥

упа те га̄ ива̄ карам̣ вр̣н̣ ӣш̣ва духитарддивах̣ ।

ра̄три стомам̣ на джигйуш̣е ॥ 8॥

ити р̣гведоктам̣ ра̄ трисуктам̣ сама̄ птам ।

॥атха тантроктам̣ ра̄ трисӯктам॥

ом̣ виш́ветш́вирӣм̣ джагаддха̄ трӣм̣ стхитисам̣ха̄ рака̄ рин̣ ӣм।


нидра̄м̣ бхагаватӣм̣ виш̣н̣ оратула̄ м̣ теджасах̣ прабхух̣ ॥1॥

брахмова̄ча

твам̣ сва̄ ха̄ твам̣ свадха̄ твам̣ хи ваш̣ат̣ ка̄ рах̣ свара̄ тмика̄ ।

судха̄ твамакш̣аре нитйе тридха̄ ма̄ тра̄ тмика̄ стхита̄ ॥2॥

ардхама̄тра̄стхита̄ нитйа̄ йа̄ нучча̄ рйа̄ виш́еш̣атах̣ ।

твамева сандхйа̄ са̄ витрӣ твам̣ деви джананӣ пара̄ ॥3॥

твайайтаддха̄рйате виш́вам̣д твайайтатср̣джйате джагат।

твайайтатпа̄лйате деви тваматсйанте ча сарвада̄ ॥4॥

виср̣ш̣т̣ау ср̣ш̣т̣ ирупа̄ твам̣ стхитирӯпа̄ ча па̄ лане।

татха̄ сам̣хр̣тирӯпа̄ нте джагато'сйа джаганмайе॥5॥

маха̄видйа̄ маха̄ ма̄ йа̄ маха̄ медха̄ маха̄ смр̣тих̣ ।

маха̄моха̄ ча бхаватӣ маха̄ девӣ маха̄ сурӣ॥6॥

пракр̣тиствам̣ ча сарвасйа гун̣ атрайавибха̄ винӣ।

ка̄лара̄трирмаха̄ра̄трирмохара̄триш́ча̄ да̄ рун̣ а̄ ॥7॥

твам̣ ш́рӣствамӣш́вамрӣ твам̣ хрӣствам̣


буддхирбодхалакш̣ан̣ а̄ ।

ладджа̄ пуш̣т̣ истатха̄ туш̣т̣ иствам̣ ш́а̄ нтих̣ кш̣а̄ нтирева ча॥
8॥

кхад̣гинӣ ш́ӯлинӣ гхора̄ гадинӣ чакрин̣ ӣ татха̄ ।


ш́ан̇кхинӣ ча̄ пинӣ ба̄ н̣ абхуш́ун̣ д̣ӣпаригха̄ йудха̄ ॥9॥

саумйа̄ саумйатара̄ ш́еш̣асаумйебхйастватисундарӣ।

пара̄пара̄н̣а̄м̣ парама̄ твамева парамеш́ватарӣ॥10॥

йачча кин̃ чит квачидвасту садасадва̄ кхила̄ тмике।

тасйа сарвасйа йа̄ ш́актих̣ са̄ твам̣ ким̣ стӯйасе тада̄ ॥11॥

йайа̄ твайа̄ джагатсраш̣т̣ а̄ джагатпа̄ тйатти йо джагат।

со'пи нидра̄ ваш́ам̣ нӣтах̣ каства̄ м̣ стотумихеш́ворах̣ ॥12॥

виш̣н̣ух̣ ш́арӣраграхан̣ амахамӣш́а̄ на эва ча।

ка̄рита̄сте йато'таства̄ м̣ ках̣ стотум̣ ш́актима̄ н бхавет॥13॥

са̄ твамиттхам̣ прабха̄ вайх̣ свайруда̄ райрдеви сам̣стута̄ ।

мохайайтау дура̄ дхарш̣а̄ васурау мадхукайт̣ абхау॥14॥

прабодхам̣ ча джагатсва̄ мӣ нӣйата̄ мачйуто лагху।

бодхаш́чам̣ крийата̄ масйа хантуметау маха̄ сурау॥15॥

ити ра̄ трисӯктам।

॥ девӣ упаниш̣ат ॥

харих̣ ом̣ ॥ сарве вай дева̄ девӣмупатастхух̣ । ка̄ си твам̣


маха̄ деви ।
са̄бравӣдахам̣ брахмасварӯпин̣ ӣ । маттах̣
пракр̣типуруш̣а̄ тмакам̣

джагаччхӯнйам̣ ча̄ ш́ӯнйам̣ ча ।

ахама̄нанда̄на̄нанда̄х̣ виджн̃ а̄ на̄ виджн̃ а̄ не ахам । брахма̄


брахман̣ и

ведитавйе । итйа̄ ха̄ тхарван̣ и ш́рутих̣ ॥ 1॥

ахам̣ пан̃ чабхӯта̄ нйапан̃ чабхӯта̄ ни । ахамакхилам̣ джагат ।

ведо'хамаведо'хам । видйа̄ хамавидйа̄ хам ।


аджа̄ хаманаджа̄ хам ।

адхаш́чордхвам̣ ча тирйакча̄ хам ।

ахам̣ рудребхирвасубхиш́чара̄ мйахама̄ дитйайрута


виш́вадевайх̣ ।

ахам̣ митра̄ варун̣ а̄ вубхау бибхармйахаминдра̄ гнӣ


ахамаш́вина̄ вубхау ।

ахам̣ сомам̣ тваш̣т̣ а̄ рам̣ пӯш̣ан̣ ам̣ бхагам̣ дадха̄ мйахам ।

виш̣н̣умурукрамам̣ брахма̄ н̣ амута праджа̄ патим̣ дадха̄ ми ।


ахам̣
дадха̄ми дравин̣ ам̣ хавиш̣мате супра̄ вйе 3 йаджама̄ на̄ йа
сунвате ॥ 2॥

ахам̣ ра̄ ш̣т̣ рӣ сан̇ гаманӣ васӯна̄ махам̣ суве питарамасйа

мӯрдханмама йонирапсвантах̣ самудре । йа эвам̣ веда са


девӣпадама̄пноти । те дева̄ абруван ।

намо девйай маха̄ девйай ш́ива̄ йай сататам̣ намах̣ ।

намах̣ пракр̣тйай бхадра̄ йай нийата̄ х̣ пран̣ ата̄ х̣ сма та̄ м ॥ 3॥

та̄магниварн̣а̄м̣ тапаса̄ джвалантӣм̣ вайрочанӣм̣


кармапхалеш̣у джуш̣т̣ а̄ м ।

дурга̄м̣ девӣм̣ ш́аран̣ амахам̣ прападйе сутара̄ м̣ на̄ ш́айате


тамах̣ ॥ 4॥

девӣм̣ ва̄ чамаджанайанта дева̄ ста̄ м̣ виш́варӯпа̄ х̣ паш́аво


ваданти

। са̄ но мандреш́амӯрджам̣ духа̄ на̄


дхенурва̄ гасма̄ нупасуш̣т̣ утайту ॥ 5॥

ка̄лара̄трим̣ брахмастута̄ м̣ вайш̣н̣ авӣм̣ скандама̄ тарам ।

сарасватӣмадитим̣ дакш̣адухитарам̣ нама̄ мах̣ па̄ вана̄ м̣


ш́ива̄ м ॥ 6॥

маха̄лакш̣мӣш́ча видмахе сарвасиддхиш́ча дхӣмахи ।

танно девӣ прачодайа̄ т ॥ 7॥

адитирхйаджаниш̣т̣а дакш̣а йа̄ духита̄ тава । та̄ м̣ дева̄

анваджа̄йанта бхадра̄ амр̣табандхавах̣ ॥ 8॥

ка̄мо йоних̣ ка̄ макала̄ ваджрапа̄ н̣ иргуха̄ хаса̄ ।

ма̄тариш́ва̄бхраминдрах̣ пунаргуха̄ сакала̄ ма̄ йайа̄ ча


пунах̣ кош́а̄ виш́вама̄ та̄ диви дйом ॥ 9॥

эш̣а̄тмаш́актих̣ । эш̣а̄ виш́вамохинӣ

па̄ш́а̄н̇куш́адханурба̄н̣адхара̄ । эш̣а̄ ш́рӣмаха̄ видйа̄ ।

йа эвам̣ веда са ш́окам̣ тарати ।

намасте асту бхагавати бхавати ма̄ тарасма̄ нпа̄ ту сарватах̣ ।

сайш̣а̄ш̣т̣ау васавах̣ । сайш̣айка̄ даш́а рудра̄ х̣ । сайш̣а̄

два̄даш́а̄дитйа̄х̣ । сайш̣а̄ виш́ведева̄ х̣

сомапа̄ асомапа̄ ш́ча । сайш̣а̄ йа̄ тудха̄ ну асура̄ ракш̣а̄ м̣си

пиш́а̄чайакш̣а̄х̣ сиддха̄ х̣ ।

сайш̣а̄ саттвараджастама̄ м̣си । сайш̣а̄


праджа̄ патӣндраманавах̣ ।

сайш̣а̄ граха̄ накш̣атраджйотӣм̣ш̣и

кала̄ка̄ш̣т̣ха̄дика̄ларӯпин̣ ӣ । та̄ махам̣ пран̣ ауми нитйам ।

та̄па̄паха̄рин̣ӣм̣ девӣм̣ бхуктимуктипрада̄ йинӣм ।

ананта̄м̣ виджайа̄ м̣ ш́уддха̄ м̣ ш́аран̣ йа̄ м̣ ш́ивада̄ м̣ ш́ива̄ м ॥


10॥

вийада̄ка̄расам̣йуктам̣ вӣтихотрасаманвитам ।
ардхендуласитам̣

девйа̄ бӣджам̣ сарва̄ ртхаса̄ дхакам ॥ 11॥


эвамека̄кш̣арам̣ мантрам̣ йатайах̣ ш́уддхачетасах̣ ।

дхйа̄йанти парама̄ нандамайа̄ джн̃ а̄ на̄ мбура̄ ш́айах̣ ॥ 12॥

ва̄н̇майа̄ брахмабхӯтасма̄ тш̣аш̣т̣ хам̣ вактрасаманвитам ।


сӯрйо

ва̄маш́ротрабиндух̣ сам̣йута̄ ш̣т̣ акатр̣тӣйаках̣ ॥ 13॥

на̄ра̄йан̣ена сам̣йукто ва̄ йуш́ча̄ дхарасам̣йутах̣ । вичче

нава̄рн̣ако'рн̣ ах̣ сйа̄ нмахада̄ нандада̄ йаках̣ ॥ 14॥

хр̣тпун̣ д̣арӣкамадхйастха̄м̣ пра̄ тах̣ сӯрйасамапрабха̄ м ।

па̄ш́а̄н̇куш́адхара̄м̣ саумйа̄ м̣ варада̄ бхайахастака̄ м ।

тринетра̄м̣ рактавасана̄ м̣ бхактака̄ мадугха̄ м̣ бхадже ॥ 15॥

нама̄ми тва̄ махам̣ девӣм̣ маха̄ бхайавина̄ ш́инӣм ।

маха̄дургапраш́аманӣм̣ маха̄ ка̄ рун̣ йарӯпин̣ ӣм ॥ 16॥

йасйа̄х̣ сварӯпам̣ брахма̄ дайо на джа̄ нанти


тасма̄ дучйате'джн̃ ейа̄ ।

йасйа̄ анто на видйате тасма̄ дучйате'нанта̄ ।

йасйа̄ грахан̣ ам̣ нопалабхйате тасма̄ дучйате'лакш̣йа̄ । йасйа̄

джананам̣ нопалабхйате тасма̄ дучйате'джа̄ ।

экайва сарватра вартате тасма̄ дучйата эка̄ । экайва


виш́варӯпин̣ ӣ
тасма̄дучйате найка̄ 'та
эвочйате'джн̃ ейа̄ нанта̄ лакш̣йа̄ джайка̄ найкети ।

мантра̄н̣а̄м̣ ма̄ тр̣ка̄ девӣ ш́абда̄ на̄ м̣ джн̃ а̄ нарӯпин̣ ӣ ।

джн̃а̄на̄на̄м̣ чинмайа̄ тӣта̄ ш́ӯнйа̄ на̄ м̣ ш́ӯнйаса̄ кш̣ин̣ ӣ ॥ 17॥

йасйа̄х̣ паратарам̣ на̄ сти сайш̣а̄ дурга̄ пракӣртита̄ ।

[дурга̄ тсам̣тра̄ йате йасма̄ ддевӣ дургети катхйате ॥ 18॥

прападйе ш́аран̣ ам̣ девӣм̣ дум̣дурге дуритам̣ хара ॥]

та̄м̣ дурга̄ м̣ дургама̄ м̣ девӣм̣ дура̄ ча̄ равигха̄ тинӣм ।

нама̄ми бхавабхӣто'хам̣ сам̣са̄ ра̄ рн̣ авата̄ рин̣ ӣм ॥ 19॥

идаматхарваш́ӣрш̣ам̣ йо'дхӣте

пан̃ча̄тхарваш́ӣрш̣аджапапхаламава̄пноти ।

идаматхарваш́ӣрш̣ам̣ джн̃ а̄ тва̄ йо'рча̄ м̣ стха̄ пайати ।

ш́аталакш̣ам̣ праджаптва̄ пи со'рча̄ сиддхим̣ ча виндати ।

ш́атамаш̣т̣оттарам̣ ча̄ сйа̄ х̣ пураш́чарйа̄ видхих̣ смр̣тах̣ ॥ 20॥

даш́ава̄рам̣ пат̣ хедйасту садйах̣ па̄ пайх̣ прамучйате ।


маха̄ дурга̄ н̣ и

тарати маха̄ девйа̄ х̣ праса̄ датах̣ ॥ 21॥

пра̄тарадхӣйа̄но ра̄ трикр̣там̣ па̄ пам̣ на̄ ш́айати ।

са̄йамадхӣйа̄но дивасакр̣там̣ па̄ пам̣ на̄ ш́айати ।


татса̄йам̣ пра̄ тах̣ прайун̃ джа̄ нах̣ па̄ по'па̄ по бхавати ।
ниш́ӣтхе

турӣйасандхйа̄йа̄м̣ джаптва̄ ва̄ ксиддхирбхавати ।

нӯтанапратима̄ йа̄ м̣ джаптва̄ девата̄ са̄ м̣нидхйам̣ бхавати ।

пра̄н̣апратиш̣т̣ха̄йа̄м̣ джаптва̄ пра̄ н̣ а̄ на̄ м̣ пратиш̣т̣ ха̄ бхавати


бхаума̄ш́винйа̄м̣ маха̄ девӣ сам̣нидхау джаптва̄ маха̄ мр̣тйум̣


тарати

। йа эвам̣ ведетйупаниш̣ат ॥ 22॥

на̄ва̄рн̣амантраджа̄па̄видхи
Это способ повторения Наваранамантры (девятислоговой
мантры Дурги/Чамунды). Данная садхана предназначена для
тех, кто имеет передачу в эту мантру от Гуру.
Винийога (прочесть и капнуть из руки немного воды на
землю):
ом̣ асйа ш́рӣ нава̄ рн̣ а мантрасйа брахма виш̣н̣ у рудра̄
р̣ш̣айах̣ |
га̄йатрйуш̣н̣игануш̣т̣убхаш́чанда̄м̣си | ш́рӣ маха̄ ка̄ лӣ
маха̄ лакш̣мӣ маха̄ сарасватйо девата̄ х̣ | айм̣ бӣджам | хрӣм̣
ш́актих̣ | клӣм̣ кӣлакам | ш́рӣмаха̄ ка̄ лӣ маха̄ лакш̣мӣ
маха̄ сарасватӣ прӣтйартхе джапе винийогах̣ |
Ришиньяса (читать мантры и касаться правой рукой
определенных участков тела):
ом̣ брахмавиш̣н̣ урудрар̣ш̣ибхйо намах̣ -касаемся головы
га̄йатриуш̣н̣игануш̣т̣упчандобхйо намах̣ – рта
маха̄ка̄лӣ маха̄ лакш̣мӣ маха̄ сарасватӣ девата̄ бхйо намах̣ –
области сердца
айм̣ бӣджа̄ йа намах̣ - тай ного места (область гениталий
хрӣм̣ ш́актайе намах̣ – ступней
клӣм̣ кӣлака̄ йа намах̣ – пупка
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣айай вичче – всей поверхности
тела
Караньяса (выполняется пальцами обоих рук
одновременно):
ом̣ айм̣ ан̣ гуш̣т̣ ха̄ бхйа̄ м̣ намах̣ (проводим указательным
пальцем от основания большого пальца к его кончику)
ом̣ хрӣм̣ тарджанӣбхйа̄ м̣ намах̣ (проводим большим пальцем
от основания указательного к его кончику)
ом̣ клӣм̣ мадхйама̄ бхйа̄ м̣ намах̣ (по среднему пальцу)
ом̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йа ана̄ мика̄ бха̄ м̣ намах̣ (по безымянному пальцу)
ом̣ вичче каниш̣т̣ хика̄ бхйа̄ м̣ намах̣ (проводим по мизинцу)
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче
караталакарапр̣ш̣т̣ ха̄ бхйа̄ м̣ намах̣ (соединяем ладони вместе)
Хридаяньяса (касаемся правой рукой соответствующих
частей тела):
ом̣ айм̣ хр̣дайа̄ йа намах̣ (касаемся в лелиханамудре области
сердца)
ом̣ хрӣм̣ ш́ирасе сваха̄ (так же области межбровья)
ом̣ клӣм̣ ш́икха̄ йай ваш̣ат̣ (большим пальцем касаемся
макушки головы (области шикхи))
ом̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай кавача̄ йа хум̣ (скрещиваем руки: правую
ладонь кладем на левое плечо, поверх кладем левую руку на
правое плечо)
ом̣ вичче нетратрайа̄ йа вауш̣ат̣ (указательным, средним и
безымянным пальцами одновременно касаемся правого глаза,
межбровья и левого глаза соответственно)
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче астра̄ йа пхат̣
(проводим правой рукой круг над головой по часовой стрелке и
трижды ударяем соединенными вместе указательным и
средним пальцами правой руки по направленной вверх левой
ладони)
Акшараньяса (касаемся правой рукой определенных
частей тела):
ом̣ айм̣ намах̣ (касаемся верхушки головы)
ом̣ хрӣм̣ намах̣ (правого глаза)
ом̣ клӣм̣ намах̣ (левого глаза)
ом̣ ча̄ м̣ намах̣ (правого уха)
ом̣ мум̣ намах̣ (левого уха)
ом̣ д̣а̄ м̣ намах̣ (правой ноздри)
ом̣ йайм̣ намах̣ (левой ноздри)
ом̣ вим̣ намах̣ (рта)
ом̣ ччем̣ намах̣ (тай ного места (область гениталий )
Затем произносим мантру:
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче ( касаемся конечностей
тела от макушки до пальцев на ногах, то есть всего тела).
Динньяса (при прочтении каждой мантры приветствует
соответствующие стороны света, щелкая при этом
пальцами в определенном направлении – устраняя
всяческие опасности и преграды):
ом̣ айм̣ пра̄ чйай намах̣ – восток
ом̣ айм̣ а̄ гнеййай намах̣ юговосток
ом̣ хрӣм̣ дакш̣ин̣ а̄ йай намах̣ – юг
ом̣ хрӣм̣ найрр̣тйай намах̣ - югозапад
ом̣ клӣм̣ пратӣчйай намах̣ – запад
ом̣ клӣм̣ ва̄ йавйай намах̣ северозапад
ом̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай удӣчйай намах̣ – север
ом̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай айш́а̄ нйай намах̣ - северовосток
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче ӯрдхва̄ йай намах̣ -
зенит (верх)
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вечче бхӯмйай намах̣ - надир
(низ)
Дхьяна:
кхад̣гам̣ чакрагадеш̣уча̄ папаригха̄ н̃ чӯлам̣ бхуш̣ун̣ д̣ӣм̣
ш́ирах̣
ш́ан̣кхам̣ сам̣дадхатӣм̣ карайстринайана̄ м̣
сарва̄ н̣ габхӯш̣а̄ вр̣та̄ м |
нӣла̄ш́мадйутима̄сйапа̄дадаш́ака̄м̣ севе маха̄ ка̄ лика̄ м̣
йа̄мастаутсвапите харау камаладжо хантум̣ мадхум̣
кайт̣ абхам || 1 ||
акш̣асрак параш́ум гадеш̣у кулиш́ам̣ падмам̣ дханух̣
кун̣ д̣ика̄ м̣
дан̣ д̣ам̣ ш́актим асим̣ ча чарма джаладжам̣ гхан̣ т̣ а̄ м̣
сура̄ бха̄ джанам |
ш́ӯлам̣ па̄ ш́а сударш́ане ча дадхатӣм̣ хастайх̣
прасанна̄ нана̄ м̣
севе сайрибха мардинӣмиха маха̄ лакш̣мӣм̣ сароджастхита̄ м̣
|| 2 ||
гхан̣ т̣а̄ш́ӯлахала̄ ни ш́ан̣ кхамусале чакрам̣ дханух̣ са̄ йакам̣
хаста̄бджайрдадхатӣм̣ гхана̄ нтавиласаччхӣта̄ м̣ш́у
тулйапрабха̄ м |
гаурӣдехасамудбхава̄м̣ триджагата̄ ма̄ дха̄ рабхӯта̄ м̣
маха̄пӯрва̄ матра сарасватӣманубхадже
ш́умбха̄ дидайтйа̄ рдинӣм || 3 ||
Мое почтение Махакалике, держащей в своих руках меч,
метательный диск, лук, палицу, стрелы, копье,
метательный снаряд, раковину, щит и отрубленную
голову. У которой три глаза, десять ликов и десять ног. Ту,
которая украшена множеством украшений, и кто сияет
подобно сапфиру. Она воспетая рожденным в лотосе
Брахмой, она убивающая демонов Мадху и Кайтабхи, когда
Хари пребывал в своем сне.
Мое почтение Махалакшми, той, кто уничтожает
демонов, восседает в лотосе. Прославляю ту, тело
которой сияет как коралл; она держит в руках четки,
молнии, лотос, лук, булаву, стрелы, сосуд, жезл, секиру,
копье, щит, меч, раковину, колокольчик, аркан, трезубец,
диск сударшана и чашу с вином.
Мое почтение Махасарасвати. Той, кто держмт в своих
руках, подобных лотосу, колокольчик, плуг, раковину,
булаву, трезубец, щит, лук и стрелы. Кто подобна сиянию
луны изпод облаков. Славлю ту, кто явилась из тела Гаури,
воплотив в себе все три мира, уничтожающую Шумбхи и
других демонов.
Поклонение четкам:
ом̣ айм̣ хрӣм̣ акш̣ама̄ лика̄ йай намах̣
ом̣ ма̄ м̣ ма̄ ле маха̄ ма̄ йе сарваш́актӣсварӯпин̣ и |
чатурваргаствайи нйастастасма̄ нме сиддхида̄ бхава ||
ом̣ авигхнам̣ куру ма̄ ле твам̣ гр̣хн̣ а̄ ми дакш̣ин̣ е каре |
джапака̄ле ча сиддхйартхам̣ прасӣда мама сиддхайе ||
ом̣ акш̣ама̄ ла̄ дхипатайе сусиддхим̣ дехи дехи
сарвамантра̄ ртхаса̄ дхини
са̄дхайа са̄ дхайа сарвасиддхим̣ парикалпайа парикалпайа
ме сва̄ ха̄ |
Джапа:
Повторите мантру на четках неменее 108 раз
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче
Предложение плода джапы Божеству:
ом̣ гухйа̄ тигухйагоптрӣ твам̣ гр̣ха̄ н̣ а̄ сматкр̣там̣ джапам |
сиддхирбхавату ме деви тватпраса̄ да̄ нмахеш́вари ||
||сапташ́атӣнйа̄ сах̣ ||
||винийогах̣ ||
пратхамамадхйамоттарачаритра̄н̣а̄м̣ брахмавиш̣н̣ урудра̄
р̣ш̣айах̣ ш́рӣмаха̄ ка̄ лӣмаха̄ лакш̣мӣмаха̄ сарасватйо девата̄ х̣
га̄ йатрйуш̣н̣ игануш̣т̣ убхаш́чанда̄ м̣си
нанда̄ ш́а̄ камбхарӣбхӣма̄ х̣ ш́актайах̣
рактадантика̄ дурга̄ бхра̄ марйо бӣджа̄ ни
агнива̄ йусӯрйа̄ статтва̄ни
р̣гйаджух̣са̄маведа̄ дхйа̄ на̄ ни сакалака̄ мана̄ сиддхайе
ш́рӣмаха̄ ка̄ лӣмаха̄ лакш̣мӣмаха̄ сарасватӣдевата̄ прӣтйартхе
джапе винийогах̣ |
||каранйа̄ сах̣ ||
ом̣ кхад̣гинӣ ш́ӯлинӣ гхора̄ гадинӣ чакрин̣ ӣ татха̄ |
ш́ан̇ кхинӣ ча̄ пинӣ ба̄ н̣ абхуш́ун̣ д̣ӣпаригха̄ йудха̄ ||
ан̇ гуш̣т̣ ха̄ бхйа̄ м̣ намах̣ | (Соединить большие пальцы)
ом̣ ш́ӯлена па̄ хи но деви па̄ хи кхад̣гена ча̄ мбике|
гхан̣ т̣ а̄ сванена нах̣ па̄ хи ча̄ паджйа̄ них̣ сванена ча||
тарджанӣбхйа̄ м̣ намах̣ | (Соединить указательные пальцы)
ом̣ пра̄ чйа̄ м̣ ракш̣а пратӣчйа̄ м̣ ча чан̣ д̣ике ракш̣а дакш̣ин̣ е|
бхра̄ ман̣ ена̄ тмаш́ӯласйа уттарасйа̄ м̣ татхеш́вари||
мадхйама̄ бхйа̄ м̣ намах̣ | (Соединить средние пальцы)
ом̣ саумйа̄ ни йа̄ ни рӯпа̄ н̣ и трайлокйе вичаранти те| йа̄ ни
ча̄ тйартхагхора̄ н̣ и тай ракш̣а̄ сма̄ м̣статха̄ бхувам||
ана̄ мика̄ бхйа̄ м̣ намах̣ | (Соединить безымянные пальцы)
ом̣ кхад̣гаш́ӯлагада̄ дӣни йа̄ ни ча̄ стра̄ н̣ и те'мбике|
карапаллавасан̇ гӣни тайрасма̄ н ракш̣а сарватах̣ ||
каниш̣т̣ хика̄ бхйа̄ м̣ намах̣ | (Соединить мизинцы)
ом̣ сарвасварӯпе сарвеш́е сарваш́актисаманвите|
бхайебхйастра̄ хи но деви дурге деви намо'сту те||
караталакарапр̣ш̣т̣ ха̄ бхйа̄ м̣| (соединить ладони, а затем
тыльные стороны кистей рук)
||хр̣дайа̄ динйа̄ сах̣ ||
ом̣ кхад̣гинӣ ш́ӯлинӣ гхора̄ гадинӣ чакрин̣ ӣ татха̄ |
ш́ан̇ кхинӣ ча̄ пинӣ ба̄ н̣ абхуш́ун̣ д̣ӣпаригха̄ йудха̄ || хр̣дайа̄ йа
намах̣ | (сложенными «бутоном» пятью пальцами правой руки
коснуться груди в области сердца)
ом̣ ш́ӯлена па̄ хи но деви па̄ хи кхад̣гена ча̄ мбике|
гхан̣ т̣ а̄ сванена нах̣ па̄ хи ча̄ паджйа̄ них̣ сванена ча| ш́ирасе
сва̄ ха̄ | (тем же способом коснуться верхней части лба в том
месте, где начинают расти волосы)
ом̣ пра̄ чйа̄ м̣ ракш̣а пратӣчйа̄ м̣ ча чан̣ д̣ике ракш̣а дакш̣ин̣ е|
бхра̄ ман̣ ена̄ тмаш́ӯласйа уттарасйа̄ м̣ татхеш́вари||
ш́икха̄ йай ваш̣ат̣ | (оттопыренным большим пальцем правой
руки коснуться макушки, держа четыре остальных пальца
прижатыми к ладони)
ом̣ саумйа̄ ни йа̄ ни рӯпа̄ н̣ и трайлокйе вичаранти те| йа̄ ни
ча̄ тйартхагхора̄ н̣ и тай ракш̣а̄ сма̄ м̣статха̄ бхувам|| кавача̄ йа
хум| (скрестить руки ниже плеч так, чтобы левая рука была
сверху)
ом̣ кхад̣гаш́ӯлагада̄ дӣни йа̄ ни ча̄ стра̄ н̣ и те'мбике|
карапаллавасан̇ гӣни тайрасма̄ н ракш̣а сарватах̣ ||
нетратрайа̄ йа вауш̣ат̣ | (указательным, средним и
безымянным пальцами правой руки коснуться глаз так, чтобы
указательный палец коснулся правого глаза, безымянный —
левого, а средний — коснулся области третьего глаза; большой
палец и мизинец при этом должны быть соединены вместе)
ом̣ сарвасварӯпе сарвеш́е сарваш́актисаманвите|
бхайебхйастра̄ хи но деви дурге деви намо'сту те|| астра̄ йа
пхат̣ | (вытянутыми указательным и средним пальцами правой
руки ударить, издав щелчкообразный звук, по левой ладони, а
затем по тыльной стороне левой кисти)
||дхйа̄ нам||
ом̣ видйудда̄ масамапрабха̄ м̣ мр̣гапатискандхастхита̄ м̣
бхӣш̣ан̣ а̄ м̣ канйа̄ бхих̣
карава̄ лакхет̣ авиласаддхаста̄ бхира̄ севита̄ м|
хастайш́чакрагада̄ сикхет̣ авиш́икха̄ м̣ш́ча̄ пам̣ гун̣ ам̣
тарджанӣм̣ бибхра̄ н̣ а̄ манала̄ тмика̄ м̣ ш́аш́идхара̄ м̣ дурга̄ м̣
тринетра̄ м̣ бхадже||
Я почитаю Трехокую Дургу, Сияющую подобно вспышке
молнии, восседающую на спине царя зверей, Грозную
вместе с Ее подругами, играючи бряцающую оружием в
руках, держащая в руках чакру, палицу, меч, плуг, стрелы,
петлю (веревку) и указующую мудру (тарджани мудру),
Грозную, Чистую, сущность огня, увенчанную луной.

॥ девӣ ма̄ ха̄ тмйам ॥

॥ ш́рӣдурга̄ йай намах̣ ॥

॥ атха ш́рӣдурга̄ сапташ́атӣ ॥

॥ пратхамо'дхйа̄ йах̣ ॥

винийогах̣

асйа ш́рӣ пратхамачаритрасйа । брахма̄ р̣ш̣их̣ ।

маха̄ка̄лӣ девата̄ । га̄ йатрӣ чандах̣ । нанда̄ ш́актих̣ ।

рактадантика̄ бӣджам । агнистаттвам ।

р̣гведах̣ сварӯпам । ш́рӣмаха̄ ка̄ лӣпрӣтйартхе

пратхамачаритраджапе

винийогах̣ ।

। дхйа̄ нам ।
ом̣ кхад̣гам̣ чакрагадеш̣уча̄ папаригха̄ н̃ чӯлам̣ бхуш́ун̣ д̣ӣм̣
ш́ирах̣
ш́ан̇кхам̣ сандадхатӣм̣ карайстринайана̄ м̣
сарва̄ н̇ габхӯш̣а̄ вр̣та̄ м ।

нӣла̄ш́мадйутима̄сйапа̄дадаш́ака̄м̣ севе маха̄ ка̄ лика̄ м̣


йа̄мастаутсвапите харау камаладжо хантум̣ мадхум̣
каут̣ абхам ॥

ом̣ намаш́чан̣ д̣ика̄ йай ॥

ом̣ айм̣ ма̄ ркан̣ д̣ейа ува̄ ча ॥ 1॥

са̄варн̣их̣ сӯрйатанайо йо манух̣ катхйате'ш̣т̣ амах̣ ।

ниш́а̄майа тадутпаттим̣ вистара̄ дгадато мама ॥ 2॥

маха̄ма̄йа̄нубха̄вена йатха̄ манвантара̄ дхипах̣ ।

са бабхӯва маха̄ бха̄ гах̣ са̄ варн̣ истанайо равех̣ ॥ 3॥

сва̄рочиш̣е'нтаре пӯрвам̣ чайтравам̣ш́асамудбхавах̣ ।

суратхо на̄ ма ра̄ джа̄ бхӯтсамасте кш̣итиман̣ д̣але ॥ 4॥

тасйа па̄ лайатах̣ самйак праджа̄ х̣ путра̄ ниваураса̄ н ।

бабхӯвух̣ ш́атраво бхӯпа̄ х̣ кола̄ видхвам̣синастада̄ ॥ 5॥

тасйа тайрабхавад йуддхаматипрабаладан̣ д̣инах̣ ।

нйӯнайрапи са тайрйуддхе кола̄ видхвам̣сибхирджитах̣ ॥ 6॥


татах̣ свапурама̄ йа̄ то ниджадеш́а̄ дхипо'бхават ।

а̄кра̄нтах̣ са маха̄ бха̄ гастайстада̄ прабала̄ рибхих̣ ॥ 7॥

ама̄тйайрбалибхирдуш̣т̣айрдурбаласйа дура̄ тмабхих̣ ।

кош́о балам̣ ча̄ пахр̣там̣ татра̄ пи свапуре татах̣ ॥ 8॥

тато мр̣гайа̄ вйа̄ джена хр̣тасва̄ мйах̣ са бхӯпатих̣ ।

эка̄кӣ хайама̄ рухйа джага̄ ма гаханам̣ ванам ॥ 9॥

са татра̄ ш́рамамадра̄ кш̣ӣддвиджаварйасйа медхасах̣ ।

праш́а̄нташ́ва̄пада̄кӣрн̣ам̣ муниш́иш̣йопаш́обхитам ॥ 10॥

тастхау кан̃ читса ка̄ лам̣ ча мунина̄ тена саткр̣тах̣ ।

иташ́четаш́ча вичарам̣стасмин мунивара̄ ш́раме ॥ 11॥

со'чинтайаттада̄ татра маматва̄ кр̣ш̣т̣ ама̄ насах̣ ।

матпӯрвайх̣ па̄ литам̣ пӯрвам̣ майа̄ хӣнам̣ пурам̣ хи тат ॥ 12॥

мадбхр̣тйайстайрасадвр̣ттайрдхарматах̣ па̄ лйате на ва̄ ।

на джа̄ не са прадха̄ но ме ш́ӯро хастӣ сада̄ мадах̣ ॥ 13॥

мама вайриваш́ам̣ йа̄ тах̣ ка̄ н бхога̄ нупалапсйате ।

йе мама̄ нугата̄ нитйам̣ праса̄ дадханабходжанайх̣ ॥ 14॥

анувр̣ттим̣ дхрувам̣ те'дйа курвантйанйамахӣбхр̣та̄ м ।


асамйагвйайаш́ӣлайстайх̣ курвадбхих̣ сататам̣ вйайам ॥
15॥

сан̃читах̣ со'тидух̣ кхена кш̣айам̣ кош́о гамиш̣йати ।

этачча̄нйачча сататам̣ чинтайа̄ ма̄ са па̄ ртхивах̣ ॥ 16॥

татра випра̄ ш́рама̄ бхйа̄ ш́е вайш́йамекам̣ дадарш́а сах̣ ।

са пр̣ш̣т̣ астена каствам̣ бхо хетуш́ча̄ гамане'тра ках̣ ॥ 17॥

саш́ока ива касма̄ ттвам̣ дурмана̄ ива лакш̣йасе ।

итйа̄карн̣йа вачастасйа бхӯпатех̣ пран̣ айодитам ॥ 18॥

пратйува̄ча са там̣ вайш́йах̣ праш́райа̄ ванато нр̣пам ॥ 19॥

вайш́йа ува̄ ча ॥ 20॥

сама̄дхирна̄ма вайш́йо'хамутпанно дханина̄ м̣ куле ॥ 21॥

путрада̄райрнирасташ́ча дханалобха̄ даса̄ дхубхих̣ ।

вихӣнаш́ча дханайрда̄ райх̣ путрайра̄ да̄ йа ме дханам ॥ 22॥

ванамабхйа̄гато дух̣ кхӣ нирасташ́ча̄ птабандхубхих̣ ।

со'хам̣ на ведми путра̄ н̣ а̄ м̣ куш́ала̄ куш́ала̄ тмика̄ м ॥ 23॥

правр̣ттим̣ сваджана̄ на̄ м̣ ча да̄ ра̄ н̣ а̄ м̣ ча̄ тра сам̣стхитах̣ ।

ким̣ ну теш̣а̄ м̣ гр̣хе кш̣емамакш̣емам̣ ким̣ ну са̄ мпратам ॥


24॥
катхам̣ те ким̣ ну садвр̣тта̄ дурвр̣тта̄ х̣ ким̣ ну ме сута̄ х̣ ॥ 25॥

ра̄джова̄ча ॥ 26॥

йайрнирасто бхава̄ м̐ ллубдхайх̣ путрада̄ ра̄ дибхирдханайх̣ ॥


27॥

теш̣у ким̣ бхаватах̣ снехаманубадхна̄ ти ма̄ насам ॥ 28॥

вайш́йа ува̄ ча ॥ 29॥

эваметадйатха̄ пра̄ ха бхава̄ насмадгатам̣ вачах̣ ॥ 30॥

ким̣ кароми на бадхна̄ ти мама ниш̣т̣ хурата̄ м̣ манах̣ ।

йайх̣ сантйаджйа питр̣снехам̣ дханалубдхайрнира̄ кр̣тах̣ ॥


31॥

патисваджанаха̄рдам̣ ча ха̄ рдитеш̣вева ме манах̣ ।

киметанна̄бхиджа̄на̄ми джа̄ наннапи маха̄ мате ॥ 32॥

йатпремаправан̣ ам̣ читтам̣ вигун̣ еш̣вапи бандхуш̣у ।

теш̣а̄м̣ кр̣те ме них̣ ш́ва̄ со даурманасйам̣ ча джа̄ йате ॥ 33॥

кароми ким̣ йанна манастеш̣вапрӣтиш̣у ниш̣т̣ хурам ॥ 34॥

ма̄ркан̣д̣ейа ува̄ ча ॥ 35॥

татастау сахитау випра там̣ муним̣ самупастхитау ॥ 36॥

сама̄дхирна̄ма вайш́йо'сау са ча па̄ ртхивасаттамах̣ ।


кр̣тва̄ ту тау йатха̄ нйа̄ йам̣ йатха̄ рхам̣ тена сам̣видам ॥ 37॥

упавиш̣т̣ау катха̄ х̣ ка̄ ш́чиччакратурвайш́йапа̄ ртхивау ॥ 38॥

ра̄джова̄ча ॥ 39॥

бхагавам̣ства̄махам̣ праш̣т̣ умиччха̄ мйекам̣ вадасва тат ॥


40॥

дух̣ кха̄йа йанме манасах̣ свачитта̄ йаттата̄ м̣ вина̄ ।

маматвам̣ гатара̄ джйасйа ра̄ джйа̄ н̇ геш̣вакхилеш̣вапи ॥ 41॥

джа̄нато'пи йатха̄ джн̃ асйа киметанмунисаттама ।

айам̣ ча никр̣тах̣ путрайрда̄ райрбхр̣тйайстатходджхитах̣ ॥


42॥

сваджанена ча сантйактастеш̣у ха̄ рдӣ татха̄ пйати ।

эвамеш̣а татха̄ хам̣ ча два̄ вапйатйантадух̣ кхитау ॥ 43॥

др̣ш̣т̣адош̣е'пи виш̣айе маматва̄ кр̣ш̣т̣ ама̄ насау ।

таткиметанмаха̄бха̄га йанмохо джн̃ а̄ нинорапи ॥ 44॥

мама̄сйа ча бхаватйеш̣а̄ вивека̄ ндхасйа мӯд̣хата̄ ॥ 45॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 46॥

джн̃а̄намасти самастасйа джанторвиш̣айагочаре ॥ 47॥

виш̣айа̄ш́ча маха̄ бха̄ га йа̄ нти чайвам̣ пр̣тхакпр̣тхак ।


дива̄ндха̄х̣ пра̄ н̣ инах̣ кечидра̄ тра̄ вандха̄ статха̄ паре ॥ 48॥

кечиддива̄ татха̄ ра̄ трау пра̄ н̣ инастулйадр̣ш̣т̣ айах̣ ।

джн̃а̄нино мануджа̄ х̣ сатйам̣ ким̣ ту те на хи кевалам ॥ 49॥

йато хи джн̃ а̄ нинах̣ сарве паш́упакш̣имр̣га̄ дайах̣ ।

джн̃а̄нам̣ ча танмануш̣йа̄ н̣ а̄ м̣ йаттеш̣а̄ м̣ мр̣гапакш̣ин̣ а̄ м ॥


50॥

мануш̣йа̄н̣а̄м̣ ча йаттеш̣а̄ м̣ тулйаманйаттатхобхайох̣ ।

джн̃а̄не'пи сати паш́йайта̄ н патан̇ га̄ н̃ ча̄ вачан̃ чуш̣у ॥ 51॥

кан̣ амокш̣а̄др̣та̄н моха̄ тпӣд̣йама̄ на̄ напи кш̣удха̄ ।

ма̄нуш̣а̄ мануджавйа̄ гхра са̄ бхила̄ ш̣а̄ х̣ сута̄ н прати ॥ 52॥

лобха̄т пратйупака̄ ра̄ йа нанвета̄ н ким̣ на паш́йаси ।

татха̄пи мамата̄ вартте мохагарте нипа̄ тита̄ х̣ ॥ 53॥

маха̄ма̄йа̄прабха̄вен̣а сам̣са̄ растхитика̄ рин̣ а̄ ।

танна̄тра висмайах̣ ка̄ рйо йоганидра̄ джагатпатех̣ ॥ 54॥

маха̄ма̄йа̄ хареш́чайш̣а̄ тайа̄ саммохйате джагат ।

джн̃а̄нина̄мапи чета̄ м̣си девӣ бхагаватӣ хи са̄ ॥ 55॥

бала̄да̄кр̣ш̣йа моха̄ йа маха̄ ма̄ йа̄ прайаччхати ।

тайа̄ виср̣джйате виш́вам̣ джагадетаччара̄ чарам ॥ 56॥


сайш̣а̄ прасанна̄ варада̄ нр̣н̣ а̄ м̣ бхавати муктайе ।

са̄ видйа̄ парама̄ муктерхетубхӯта̄ сана̄ танӣ ॥ 57॥

сам̣са̄рабандхахетуш́ча сайва сарвеш́вареш́варӣ ॥ 58॥

ра̄джова̄ча ॥ 59॥

бхагаван ка̄ хи са̄ девӣ маха̄ ма̄ йети йа̄ м̣ бхава̄ н ॥ 60॥

бравӣти катхамутпанна̄ са̄ карма̄ сйа̄ ш́ча ким̣ двиджа ।

йатпрабха̄ва̄ ча са̄ девӣ йатсварӯпа̄ йадудбхава̄ ॥ 61॥

татсарвам̣ ш́ротумиччха̄ ми тватто брахмавида̄ м̣ вара ॥ 62॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 63॥

нитйайва са̄ джаганмӯртистайа̄ сарвамидам̣ татам ॥ 64॥

татха̄пи татсамутпаттирбахудха̄ ш́рӯйата̄ м̣ мама ।

дева̄на̄м̣ ка̄ рйасиддхйартхама̄ вирбхавати са̄ йада̄ ॥ 65॥

утпаннети тада̄ локе са̄ нитйа̄ пйабхидхӣйате ।

йоганидра̄м̣ йада̄ виш̣н̣ урджагатйека̄ рн̣ авӣкр̣те ॥ 66॥

а̄стӣрйа ш́еш̣амабхаджат калпа̄ нте бхагава̄ н прабхух̣ ।

тада̄ два̄ васурау гхорау викхйа̄ тау мадхукайт̣ абхау ॥ 67॥

виш̣н̣укарн̣амалодбхӯтау хантум̣ брахма̄ н̣ амудйатау ।


са на̄ бхикамале виш̣н̣ ох̣ стхито брахма̄ праджа̄ патих̣ ॥ 68॥

др̣ш̣т̣ва̄ та̄ васурау чограу прасуптам̣ ча джана̄ рданам ।

туш̣т̣а̄ва йоганидра̄ м̣ та̄ мека̄ грахр̣дайах̣ стхитах̣ ॥ 69॥

вибодхана̄ртха̄йа харерхаринетракр̣та̄ лайа̄ м ।

виш́веш́варӣм̣ джагаддха̄ трӣм̣ стхитисам̣ха̄ рака̄ рин̣ ӣм ॥


70॥

нидра̄м̣ бхагаватӣм̣ виш̣н̣ оратула̄ м̣ теджасах̣ прабхух̣ ॥ 71॥

брахмова̄ча ॥ 72॥

твам̣ сва̄ ха̄ твам̣ свадха̄ твам̣ хи ваш̣ат̣ ка̄ рах̣ свара̄ тмика̄ ॥
73॥

судха̄ твамакш̣аре нитйе тридха̄ ма̄ тра̄ тмика̄ стхита̄ ।

ардхама̄тра̄ стхита̄ нитйа̄ йа̄ нучча̄ рйа̄ виш́еш̣атах̣ ॥ 74॥

твамева сандхйа̄ са̄ витрӣ твам̣ деви джананӣ пара̄ ।

твайайтаддха̄рйате виш́вам̣ твайайтат ср̣джйате джагат ॥


75॥

твайайтат па̄ лйате деви тваматсйанте ча сарвада̄ ।

виср̣ш̣т̣ау ср̣ш̣т̣ ирӯпа̄ твам̣ стхитирӯпа̄ ча па̄ лане ॥ 76॥

татха̄ сам̣хр̣тирӯпа̄ нте джагато'сйа джаганмайе ।


маха̄видйа̄ маха̄ ма̄ йа̄ маха̄ медха̄ маха̄ смр̣тих̣ ॥ 77॥

маха̄моха̄ ча бхаватӣ маха̄ девӣ махеш́варӣ ।

пракр̣тиствам̣ ча сарвасйа гун̣ атрайавибха̄ винӣ ॥ 78॥

ка̄лара̄трирмаха̄ра̄трирмохара̄триш́ча да̄ рун̣ а̄ ।

твам̣ ш́рӣствамӣш́варӣ твам̣ хрӣствам̣


буддхирбодхалакш̣ан̣ а̄ ॥ 79॥

ладджа̄ пуш̣т̣ истатха̄ туш̣т̣ иствам̣ ш́а̄ нтих̣ кш̣а̄ нтирева ча ।

кхад̣гинӣ ш́ӯлинӣ гхора̄ гадинӣ чакрин̣ ӣ татха̄ ॥ 80॥

ш́ан̇кхинӣ ча̄ пинӣ ба̄ н̣ абхуш́ун̣ д̣ӣпаригха̄ йудха̄ ।

саумйа̄ саумйатара̄ ш́еш̣асаумйебхйастватисундарӣ ॥ 81॥

пара̄пара̄н̣а̄м̣ парама̄ твамева парамеш́варӣ ।

йачча кин̃ читквачидвасту садасадва̄ кхила̄ тмике ॥ 82॥

тасйа сарвасйа йа̄ ш́актих̣ са̄ твам̣ ким̣ стӯйасе майа̄ ।

йайа̄ твайа̄ джагатсраш̣т̣ а̄ джагатпа̄ тйатти йо джагат ॥ 83॥

со'пи нидра̄ ваш́ам̣ нӣтах̣ каства̄ м̣ стотумихеш́варах̣ ।

виш̣н̣ух̣ ш́арӣраграхан̣ амахамӣш́а̄ на эва ча ॥ 84॥

ка̄рита̄сте йато'таства̄ м̣ ках̣ стотум̣ ш́актима̄ н бхавет ।


са̄ твамиттхам̣ прабха̄ вайх̣ свайруда̄ райрдеви сам̣стута̄ ॥
85॥

мохайайтау дура̄ дхарш̣а̄ васурау мадхукайт̣ абхау ।

прабодхам̣ ча джагатсва̄ мӣ нӣйата̄ мачйуто лагху ॥ 86॥

бодхаш́ча крийата̄ масйа хантуметау маха̄ сурау ॥ 87॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 88॥

эвам̣ стута̄ тада̄ девӣ та̄ масӣ татра ведхаса̄ ॥ 89॥

виш̣н̣ох̣ прабодхана̄ ртха̄ йа нихантум̣ мадхукайт̣ абхау ।

нетра̄сйана̄сика̄ба̄хухр̣дайебхйастатхорасах̣ ॥ 90॥

ниргамйа дарш́ане тастхау брахман̣ о'вйактаджанманах̣ ।

уттастхау ча джаганна̄ тхастайа̄ мукто джана̄ рданах̣ ॥ 91॥

эка̄рн̣аве'хиш́айана̄ ттатах̣ са дадр̣ш́е ча тау ।

мадхукайт̣ абхау дура̄ тма̄ на̄ вативӣрйапара̄ крамау ॥ 92॥

кродхарактекш̣ан̣а̄ваттум̣ брахма̄ н̣ ам̣ джанитодйамау ।

самуттха̄йа татаста̄ бхйа̄ м̣ йуйудхе бхагава̄ н харих̣ ॥ 93॥

пан̃чаварш̣асахасра̄н̣и ба̄ хупрахаран̣ о вибхух̣ ।

та̄вапйатибалонматтау маха̄ ма̄ йа̄ вимохитау ॥ 94॥

уктавантау варо'сматто врийата̄ мити кеш́авам ॥ 95॥


ш́рӣбхагава̄нува̄ча ॥ 96॥

бхавета̄мадйа ме туш̣т̣ ау мама вадхйа̄ вубха̄ вапи ॥ 97॥

киманйена варен̣ а̄ тра эта̄ ваддхи вр̣там̣ майа̄ ॥ 98॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 99॥

ван̃чита̄бхйа̄мити тада̄ сарвама̄ помайам̣ джагат ॥ 100॥

вилокйа та̄ бхйа̄ м̣ гадито бхагава̄ н камалекш̣ан̣ ах̣ ।

а̄ва̄м̣ джахи на йатрорвӣ салилена париплута̄ ॥ 101॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 102॥

татхетйуктва̄ бхагавата̄ ш́ан̇ кхачакрагада̄ бхр̣та̄ ।

кр̣тва̄ чакрен̣ а вай чинне джагхане ш́ирасӣ тайох̣ ॥ 103॥

эвамеш̣а̄ самутпанна̄ брахман̣ а̄ сам̣стута̄ свайам ।

прабха̄вамасйа̄ девйа̄ сту бхӯйах̣ ш́ар̣н̣ у вада̄ ми те ॥ 104॥

। айм̣ ом̣ ।

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе

мадхукайт̣ абхавадхо на̄ ма пратхамо'дхйа̄ йах̣ ॥ 1॥

॥ двитӣйо'дхйа̄ йах̣ ॥

винийогах̣
асйа ш́рӣ мадхйамачаритрасйа виш̣н̣ урр̣ш̣их̣ ।

ш́рӣмаха̄лакш̣мӣрдевата̄ ।

уш̣н̣ик чандах̣ । ш́а̄ камбхарӣ ш́актих̣ । дурга̄ бӣджам ।

ва̄йустаттвам ।

йаджурведах̣ сварӯпам । ш́рӣмаха̄ лакш̣мӣпрӣтйартхе

мадхйамачаритраджапе винийогах̣ ।

। дхйа̄ нам ।

ом̣ акш̣асракпараш́ӯ гадеш̣укулиш́ам̣ падмам̣ дханух̣


кун̣ д̣ика̄ м̣
дан̣ д̣ам̣ ш́актимасим̣ ча чарма джаладжам̣ гхан̣ т̣ а̄ м̣
сура̄ бха̄ джанам ।

ш́ӯлам̣ па̄ ш́асударш́ане ча дадхатӣм̣ хастайх̣


права̄ лапрабха̄ м̣
севе сайрибхамардинӣмиха маха̄ лакш̣мӣм̣ сароджастхита̄ м

ом̣ хрӣм̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

дева̄сурамабхӯдйуддхам̣ пӯрн̣ амабдаш́атам̣ пура̄ ।

махиш̣е'сура̄ н̣ а̄ мадхипе дева̄ на̄ м̣ ча пурандаре ॥ 2॥

татра̄сурайрмаха̄вӣрйайрдевасайнйам̣ пара̄ джитам ।

джитва̄ ча сакала̄ н дева̄ ниндро'бхӯнмахиш̣а̄ сурах̣ ॥ 3॥


татах̣ пара̄ джита̄ дева̄ х̣ падмайоним̣ праджа̄ патим ।

пураскр̣тйа гата̄ статра йатреш́агаруд̣адхваджау ॥ 4॥

йатха̄вр̣ттам̣ тайостадванмахиш̣а̄ сурачеш̣т̣ итам ।

тридаш́а̄х̣ катхайа̄ ма̄ сурдева̄ бхибхававистарам ॥ 5॥

сӯрйендра̄ гнйанилендӯна̄ м̣ йамасйа варун̣ асйа ча ।

анйеш̣а̄м̣ ча̄ дхика̄ ра̄ нса свайамева̄ дхитиш̣т̣ хати ॥ 6॥

сварга̄ннира̄кр̣та̄х̣ сарве тена деваган̣ а̄ бхуви ।

вичаранти йатха̄ мартйа̄ махиш̣ен̣ а дура̄ тмана̄ ॥ 7॥

этадвах̣ катхитам̣ сарвамамара̄ ривичеш̣т̣ итам ।

ш́аран̣ам̣ вах̣ прапанна̄ х̣ смо вадхастасйа вичинтйата̄ м ॥ 8॥

иттхам̣ ниш́амйа дева̄ на̄ м̣ вача̄ м̣си мадхусӯданах̣ ।

чака̄ра копам̣ ш́амбхуш́ча бхрукут̣ ӣкут̣ ила̄ нанау ॥ 9॥

тато'тикопапӯрн̣ асйа чакрин̣ о вадана̄ ттатах̣ ।

ниш́чакра̄ма махаттеджо брахман̣ ах̣ ш́ан̇ карасйа ча ॥ 10॥

анйеш̣а̄м̣ чайва дева̄ на̄ м̣ ш́акра̄ дӣна̄ м̣ ш́арӣратах̣ ।

ниргатам̣ сумахаттеджастаччайкйам̣ самагаччхата ॥ 11॥

атӣва теджасах̣ кӯт̣ ам̣ джвалантамива парватам ।

дадр̣ш́усте сура̄ статра джва̄ ла̄ вйа̄ птадигантарам ॥ 12॥


атулам̣ татра таттеджах̣ сарвадеваш́арӣраджам ।

экастхам̣ тадабхӯнна̄ рӣ вйа̄ пталокатрайам̣ твиш̣а̄ ॥ 13॥

йадабхӯччха̄ мбхавам̣ теджастена̄ джа̄ йата танмукхам ।

йа̄мйена ча̄ бхаван кеш́а̄ ба̄ хаво виш̣н̣ утеджаса̄ ॥ 14॥

саумйена станайорйугмам̣ мадхйам̣ чайндрен̣ а ча̄ бхават ।

ва̄рун̣ена ча джан̇ гхорӯ нитамбастеджаса̄ бхувах̣ ॥ 15॥

брахман̣ астеджаса̄ па̄ дау тадан̇ гулйо'ркатеджаса̄ ।

васӯна̄ м̣ ча кара̄ н̇ гулйах̣ кауберен̣ а ча на̄ сика̄ ॥ 16॥

тасйа̄сту данта̄ х̣ самбхӯта̄ х̣ пра̄ джа̄ патйена теджаса̄ ।

найанатритайам̣ джаджн̃ е татха̄ па̄ вакатеджаса̄ ॥ 17॥

бхрувау ча сандхйайостеджах̣ ш́раван̣ а̄ ваниласйа ча ।

анйеш̣а̄м̣ чайва дева̄ на̄ м̣ самбхавастеджаса̄ м̣ ш́ива̄ ॥ 18॥

татах̣ самастадева̄ на̄ м̣ теджора̄ ш́исамудбхава̄ м ।

та̄м̣ вилокйа мудам̣ пра̄ пурамара̄ махиш̣а̄ рдита̄ х̣ ।

тато дева̄ дадустасйай сва̄ ни сва̄ нйа̄ йудха̄ ни ча ॥ 19॥

ш́ӯлам̣ ш́ӯла̄ двиниш̣кр̣ш̣йа дадау тасйай пина̄ кадхр̣к ।

чакрам̣ ча даттава̄ н кр̣ш̣н̣ ах̣ самутпа̄ т̣ йа свачакратах̣ ॥ 20॥

ш́ан̇ кхам̣ ча варун̣ ах̣ ш́актим̣ дадау тасйай хута̄ ш́анах̣ ।


ма̄руто даттава̄ м̣ш́ча̄ пам̣ ба̄ н̣ апӯрн̣ е татхеш̣удхӣ ॥ 21॥

ваджраминдрах̣ самутпа̄ т̣ йа кулиш́а̄ дамара̄ дхипах̣ ।

дадау тасйай сахасра̄ кш̣о гхан̣ т̣ а̄ майра̄ вата̄ дгаджа̄ т ॥ 22॥

ка̄ладан̣д̣а̄дйамо дан̣ д̣ам̣ па̄ ш́ам̣ ча̄ мбупатирдадау ।

праджа̄патиш́ча̄кш̣ама̄ла̄м̣ дадау брахма̄ каман̣ д̣алум ॥ 23॥

самастаромакӯпеш̣у ниджараш́мӣн дива̄ карах̣ ।

ка̄лаш́ча даттава̄ н кхад̣гам̣ тасйай чарма ча нирмалам ॥ 24॥

кш̣ӣродаш́ча̄малам̣ ха̄ рамаджаре ча татха̄ мбаре ।

чӯд̣а̄ ман̣ им̣ татха̄ дивйам̣ кун̣ д̣але кат̣ ака̄ ни ча ॥ 25॥

ардхачандрам̣ татха̄ ш́убхрам̣ кейӯра̄ н сарваба̄ хуш̣у ।

нӯпурау вималау тадвад грайвейакамануттамам ॥ 26॥

ан̇ гулӣйакаратна̄ни самаста̄ сван̇ гулӣш̣у ча ।

виш́вакарма̄ дадау тасйай параш́ум̣ ча̄ тинирмалам ॥ 27॥

астра̄н̣йанекарӯпа̄ н̣ и татха̄ бхедйам̣ ча дам̣ш́анам ।

амла̄напан̇каджа̄м̣ ма̄ ла̄ м̣ ш́ирасйураси ча̄ пара̄ м ॥ 28॥

адададджаладхистасйай пан̇ каджам̣ ча̄ тиш́обханам ।

химава̄н ва̄ ханам̣ сим̣хам̣ ратна̄ ни вивидха̄ ни ча ॥ 29॥

дада̄ваш́ӯнйам̣ сурайа̄ па̄ напа̄ трам̣ дхана̄ дхипах̣ ।


ш́еш̣аш́ча сарвана̄ геш́о маха̄ ман̣ ивибхӯш̣итам ॥ 30॥

на̄гаха̄рам̣ дадау тасйай дхатте йах̣ пр̣тхивӣмима̄ м ।

анйайрапи сурайрдевӣ бхӯш̣ан̣ айра̄ йудхайстатха̄ ॥ 31॥

самма̄нита̄ нана̄ доччайх̣ са̄ т̣ т̣ аха̄ сам̣ мухурмухух̣ ।

тасйа̄ на̄ дена гхорен̣ а кр̣тснама̄ пӯритам̣ набхах̣ ॥ 32॥

ама̄йата̄тимахата̄ пратиш́абдо маха̄ набхӯт ।

чукш̣убхух̣ сакала̄ лока̄ х̣ самудра̄ ш́ча чакампире ॥ 33॥

чача̄ла васудха̄ челух̣ сакала̄ ш́ча махӣдхара̄ х̣ ।

джайети дева̄ ш́ча муда̄ та̄ мӯчух̣ сим̣хава̄ хинӣм ॥ 34॥

туш̣т̣увурмунайаш́чайна̄м̣ бхактинамра̄ тмамӯртайах̣ ।

др̣ш̣т̣ва̄ самастам̣ сан̇ кш̣убдхам̣ трайлокйамамара̄ райах̣ ॥


35॥

саннаддха̄кхиласайнйа̄сте самуттастхуруда̄ йудха̄ х̣ ।

а̄х̣ киметадити кродха̄ да̄ бха̄ ш̣йа махиш̣а̄ сурах̣ ॥ 36॥

абхйадха̄вата там̣ ш́абдамаш́еш̣айрасурайрвр̣тах̣ ।

са дадарш́а тато девӣм̣ вйа̄ пталокатрайа̄ м̣ твиш̣а̄ ॥ 37॥

па̄да̄кра̄нтйа̄ натабхувам̣ кирӣт̣ олликхита̄ мбара̄ м ।

кш̣обхита̄ш́еш̣апа̄та̄ла̄м̣ дханурджйа̄ них̣ сванена та̄ м ॥ 38॥


диш́о бхуджасахасрен̣ а саманта̄ двйа̄ пйа сам̣стхита̄ м ।

татах̣ прававр̣те йуддхам̣ тайа̄ девйа̄ сурадвиш̣а̄ м ॥ 39॥

ш́астра̄страйрбахудха̄ муктайра̄ дӣпитадигантарам ।

махиш̣а̄сурасена̄нӣш́чикш̣ура̄кхйо маха̄ сурах̣ ॥ 40॥

йуйудхе ча̄ мараш́ча̄ нйайш́чатуран̇ габала̄ нвитах̣ ।

ратха̄на̄майутайх̣ ш̣ад̣бхирудагра̄ кхйо маха̄ сурах̣ ॥ 41॥

айудхйата̄йута̄на̄м̣ ча сахасрен̣ а маха̄ ханух̣ ।

пан̃ча̄ш́адбхиш́ча нийутайрасилома̄ маха̄ сурах̣ ॥ 42॥

айута̄на̄м̣ ш́атайх̣ ш̣ад̣бхирба̄ ш̣кало йуйудхе ран̣ е ।

гаджава̄джисахасраугхайранекайх̣ парива̄ ритах̣ ॥ 43॥

вр̣то ратха̄ на̄ м̣ кот̣ йа̄ ча йуддхе тасминнайудхйата ।

бид̣а̄ла̄кхйо'йута̄ на̄ м̣ ча пан̃ ча̄ ш́адбхиратха̄ йутайх̣ ॥ 44॥

йуйудхе сам̣йуге татра ратха̄ на̄ м̣ парива̄ ритах̣ ।

анйе ча татра̄ йуташ́о ратхана̄ гахайайрвр̣та̄ х̣ ॥ 45॥

йуйудхух̣ сам̣йуге девйа̄ саха татра маха̄ сура̄ х̣ ।

кот̣ икот̣исахасрайсту ратха̄ на̄ м̣ дантина̄ м̣ татха̄ ॥ 46॥

хайа̄на̄м̣ ча вр̣то йуддхе татра̄ бхӯнмахиш̣а̄ сурах̣ ।

томарайрбхиндипа̄лайш́ча ш́актибхирмусалайстатха̄ ॥ 47॥


йуйудхух̣ сам̣йуге девйа̄ кхад̣гайх̣ параш́упат̣ т̣ иш́айх̣ ।

кечичча чикш̣ипух̣ ш́актӣх̣ кечит па̄ ш́а̄ м̣статха̄ паре ॥ 48॥

девӣм̣ кхад̣гапраха̄ райсту те та̄ м̣ хантум̣ прачакрамух̣ ।

са̄пи девӣ татаста̄ ни ш́астра̄ н̣ йастра̄ н̣ и чан̣ д̣ика̄ ॥ 49॥

лӣлайайва прачиччхеда ниджаш́астра̄ страварш̣ин̣ ӣ ।

ана̄йаста̄нана̄ девӣ стӯйама̄ на̄ сурарш̣ибхих̣ ॥ 50॥

мумоча̄сурадехеш̣у ш́астра̄ н̣ йастра̄ н̣ и чеш́варӣ ।

со'пи круддхо дхутасат̣ о девйа̄ ва̄ ханакесарӣ ॥ 51॥

чача̄ра̄сурасайнйеш̣у ванеш̣вива хута̄ ш́анах̣ ।

них̣ ш́ва̄са̄н мумуче йа̄ м̣ш́ча йудхйама̄ на̄ ран̣ е'мбика̄ ॥ 52॥

та эва садйах̣ самбхӯта̄ ган̣ а̄ х̣ ш́атасахасраш́ах̣ ।

йуйудхусте параш́убхирбхиндипа̄ ла̄ сипат̣ т̣ иш́айх̣ ॥ 53॥

на̄ш́айанто'сураган̣ а̄ н девӣш́актйупабр̣м̣хита̄ х̣ ।

ава̄дайанта пат̣ аха̄ н ган̣ а̄ х̣ ш́ан̇ кха̄ м̣статха̄ паре ॥ 54॥

мр̣дан̇га̄м̣ш́ча татхайва̄ нйе тасмин йуддхамахотсаве ।

тато девӣ триш́ӯлена гадайа̄ ш́активр̣ш̣т̣ ибхих̣ ॥ 55॥

кхад̣га̄дибхиш́ча ш́аташ́о ниджагха̄ на маха̄ сура̄ н ।

па̄тайа̄ма̄са чайва̄ нйа̄ н гхан̣ т̣ а̄ сванавимохита̄ н ॥ 56॥


асура̄н бхуви па̄ ш́ена баддхва̄ ча̄ нйа̄ накарш̣айат ।

кечид двидха̄ кр̣та̄ стӣкш̣н̣ айх̣ кхад̣гапа̄ тайстатха̄ паре ॥ 57॥

випотхита̄ нипа̄ тена гадайа̄ бхуви ш́ерате ।

вемуш́ча кечидрудхирам̣ мусалена бхр̣ш́ам̣ хата̄ х̣ ॥ 58॥

кечиннипатита̄ бхӯмау бхинна̄ х̣ ш́ӯлена вакш̣аси ।

нирантара̄х̣ ш́араугхен̣ а кр̣та̄ х̣ кечидран̣ а̄ джире ॥ 59॥

ш́йена̄нука̄рин̣ах̣ пра̄ н̣ а̄ н мумучустридаш́а̄ рдана̄ х̣ ।

кеш̣а̄н̃чид ба̄ хаваш́чинна̄ ш́чиннагрӣва̄ статха̄ паре ॥ 60॥

ш́ира̄м̣си петуранйеш̣а̄ манйе мадхйе вида̄ рита̄ х̣ ।

виччхиннаджан̇ гха̄ствапаре петурурвйа̄ м̣ маха̄ сура̄ х̣ ॥ 61॥

экаба̄хвакш̣ичаран̣а̄х̣ кечиддевйа̄ двидха̄ кр̣та̄ х̣ ।

чинне'пи ча̄ нйе ш́ираси патита̄ х̣ пунаруттхита̄ х̣ ॥ 62॥

кабандха̄ йуйудхурдевйа̄ гр̣хӣтапарама̄ йудха̄ х̣ ।

нанр̣туш́ча̄паре татра йуддхе тӯрйалайа̄ ш́рита̄ х̣ ॥ 63॥

кабандха̄ш́чиннаш́ирасах̣ кхад̣гаш́актйр̣ш̣т̣ ипа̄ н̣ айах̣ ।

тиш̣т̣ха тиш̣т̣ хети бха̄ ш̣анто девӣманйе маха̄ сура̄ х̣ ॥ 64॥

па̄титай ратхана̄ га̄ ш́вайрасурайш́ча васундхара̄ ।

агамйа̄ са̄ бхаваттатра йатра̄ бхӯт са маха̄ ран̣ ах̣ ॥ 65॥


ш́он̣итаугха̄ маха̄ надйах̣ садйастатра прасусрувух̣ ।

мадхйе ча̄ сурасайнйасйа ва̄ ран̣ а̄ сурава̄ джина̄ м ॥ 66॥

кш̣ан̣ена танмаха̄ сайнйамасура̄ н̣ а̄ м̣ татха̄ мбика̄ ।

нинйе кш̣айам̣ йатха̄ вахнистр̣н̣ ада̄ румаха̄ чайам ॥ 67॥

са ча сим̣хо маха̄ на̄ дамутср̣джан дхутакесарах̣ ।

ш́арӣребхйо'мара̄ рӣн̣ а̄ масӯнива вичинвати ॥ 68॥

девйа̄ ган̣ айш́ча тайстатра кр̣там̣ йуддхам̣ татха̄ сурайх̣ ।

йатхайш̣а̄м̣ тутуш̣урдева̄ х̣ пуш̣павр̣ш̣т̣ имучо диви ॥ 69॥

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе

махиш̣а̄сурасайнйавадхо на̄ ма двитӣйо'дхйа̄ йах̣ ॥ 2॥

॥ тр̣тӣйо'дхйа̄ йах̣ ॥

дхйа̄нам
ванде ва̄ н̃ читала̄ бха̄ йа чандра̄ рдхакр̣таш́екхара̄ м
вр̣ш̣а̄ рӯд̣ха̄ м̇ ш́ӯладхара̄ м̇ ш́айлапутрӣм̇ йаш́асвинӣм
пӯрн̣ енду нибха̄ м гаурӣ мӯла̄ дха̄ ра стхита̄ м пратхама дурга̄
тринетра̄ м
пит̣ а̄ мбара паридха̄ на̄ м̇ ратна̄ кирӣт̣ а̄ на̄ ма̄ лам̇ ка̄ ра бхӯш̣ита̄
прапхулла вандана̄ паллава̄ дхара̄ м̇ ка̄ нта капола̄ м тугам
куча̄ м
каманӣйа̄ м̇ ла̄ ван̣ йа̄ м̇ снерамукхӣ кш̣ӣн̣ амадхйа̄ м̇
нитамбанӣм

ом̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

ниханйама̄нам̣ татсайнйамавалокйа маха̄ сурах̣ ।

сена̄нӣш́чикш̣урах̣ копа̄ дйайау йоддхуматха̄ мбика̄ м ॥ 2॥

са девӣм̣ ш́араварш̣ен̣ а ваварш̣а самаре'сурах̣ ।

йатха̄ меругирех̣ ш́ар̣н̇ гам̣ тойаварш̣ен̣ а тойадах̣ ॥ 3॥

тасйа читва̄ тато девӣ лӣлайайва ш́ароткара̄ н ।

джагха̄на турага̄ нба̄ н̣ айрйанта̄ рам̣ чайва ва̄ джина̄ м ॥ 4॥

чиччхеда ча дханух̣ садйо дхваджам̣ ча̄ тисамуччхр̣там ।

вивйа̄дха чайва га̄ треш̣у чиннадханва̄ нама̄ ш́угайх̣ ॥ 5॥

саччхиннадханва̄ виратхо хата̄ ш́во хатаса̄ ратхих̣ ।

абхйадха̄вата та̄ м̣ девӣм̣ кхад̣гачармадхаро'сурах̣ ॥ 6॥

сим̣хама̄хатйа кхад̣гена тӣкш̣н̣ адха̄ рен̣ а мӯрдхани ।

а̄джагха̄на бхудже савйе девӣмапйативегава̄ н ॥ 7॥

тасйа̄х̣ кхад̣го бхуджам̣ пра̄ пйа папха̄ ла нр̣панандана ।

тато джагра̄ ха ш́ӯлам̣ са копа̄ дарун̣ алочанах̣ ॥ 8॥

чикш̣епа ча татастатту бхадрака̄ лйа̄ м̣ маха̄ сурах̣ ।


джа̄джвалйама̄нам̣ теджобхӣ равибимбамива̄ мбара̄ т ॥ 9॥

др̣ш̣т̣ва̄ тада̄ патаччхӯлам̣ девӣ ш́ӯламамун̃ чата ।

тена таччхатадха̄ нӣтам̣ ш́ӯлам̣ са ча маха̄ сурах̣ ॥ 10॥

хате тасминмаха̄ вӣрйе махиш̣асйа чамӯпатау ।

а̄джага̄ма гаджа̄ рӯд̣хаш́ча̄ марастридаш́а̄ рданах̣ ॥ 11॥

со'пи ш́актим̣ мумоча̄ тха девйа̄ ста̄ мамбика̄ друтам ।

хун̇ ка̄ра̄бхихата̄м̣ бхӯмау па̄ тайа̄ ма̄ са ниш̣прабха̄ м ॥ 12॥

бхагна̄м̣ ш́актим̣ нипатита̄ м̣ др̣ш̣т̣ ва̄ кродхасаманвитах̣ ।

чикш̣епа ча̄ марах̣ ш́ӯлам̣ ба̄ н̣ айстадапи са̄ ччхинат ॥ 13॥

татах̣ сим̣хах̣ самутпатйа гаджакумбха̄ нтаре стхитах̣ ।

ба̄хуйуддхена йуйудхе теноччайстридаш́а̄ рин̣ а̄ ॥ 14॥

йудхйама̄нау татастау ту тасма̄ нна̄ га̄ нмахӣм̣ гатау ।

йуйудха̄те'тисам̣рабдхау праха̄ райратида̄ рун̣ айх̣ ॥ 15॥

тато вега̄ т кхамутпатйа нипатйа ча мр̣га̄ рин̣ а̄ ।

карапраха̄рен̣а ш́ираш́ча̄ марасйа пр̣тхак кр̣там ॥ 16॥

удаграш́ча ран̣ е девйа̄ ш́ила̄ вр̣кш̣а̄ дибхирхатах̣ ।

дантамуш̣т̣италайш́чайва кара̄ лаш́ча нипа̄ титах̣ ॥ 17॥

девӣ круддха̄ гада̄ па̄ тайш́чӯрн̣ айа̄ ма̄ са чоддхатам ।


ба̄ш̣калам̣ бхиндипа̄ лена ба̄ н̣ айста̄ мрам̣ татха̄ ндхакам ॥ 18॥

угра̄сйамугравӣрйам̣ ча татхайва ча маха̄ ханум ।

тринетра̄ ча триш́ӯлена джагха̄ на парамеш́варӣ ॥ 19॥

бид̣а̄ласйа̄сина̄ ка̄ йа̄ т па̄ тайа̄ ма̄ са вай ш́ирах̣ ।

дурдхарам̣ дурмукхам̣ чобхау ш́арайрнинйе йамакш̣айам ॥


20॥

эвам̣ сан̇ кш̣ӣйама̄ н̣ е ту свасайнйе махиш̣а̄ сурах̣ ।

ма̄хиш̣ен̣а сварӯпен̣ а тра̄ сайа̄ ма̄ са та̄ н ган̣ а̄ н ॥ 21॥

ка̄м̣ш́читтун̣д̣апраха̄рен̣а кхуракш̣епайстатха̄ пара̄ н ।

ла̄н̇гӯлата̄ д̣ита̄ м̣ш́ча̄ нйа̄ н ш́ар̣н̇ га̄ бхйа̄ м̣ ча вида̄ рита̄ н ॥ 22॥

вегена ка̄ м̣ш́чидапара̄ нна̄ дена бхраман̣ ена ча ।

них̣ ш́ва̄сапаванена̄нйа̄нпа̄тайа̄ма̄са бхӯтале ॥ 23॥

нипа̄тйа праматха̄ нӣкамабхйадха̄ вата со'сурах̣ ।

сим̣хам̣ хантум̣ маха̄ девйа̄ х̣ копам̣ чакре тато'мбика̄ ॥ 24॥

со'пи копа̄ нмаха̄ вӣрйах̣ кхуракш̣ун̣ н̣ амахӣталах̣ ।

ш́ар̣н̇га̄бхйа̄м̣ парвата̄ нучча̄ м̣ш́чикш̣епа ча нана̄ да ча ॥ 25॥

вегабхраман̣ авикш̣ун̣н̣а̄ махӣ тасйа вйаш́ӣрйата ।

ла̄н̇гӯлена̄ хаташ́ча̄ бдхих̣ пла̄ вайа̄ ма̄ са сарватах̣ ॥ 26॥


дхуташ́ар̣н̇гавибхинна̄ш́ча кхан̣ д̣ам̣ кхан̣ д̣ам̣ йайургхана̄ х̣ ।

ш́ва̄са̄нила̄ста̄х̣ ш́аташ́о нипетурнабхасо'чала̄ х̣ ॥ 27॥

ити кродхасама̄ дхма̄ тама̄ патантам̣ маха̄ сурам ।

др̣ш̣т̣ва̄ са̄ чан̣ д̣ика̄ копам̣ тадвадха̄ йа тада̄ карот ॥ 28॥

са̄ кш̣иптва̄ тасйа вай па̄ ш́ам̣ там̣ бабандха маха̄ сурам ।

татйа̄джа ма̄ хиш̣ам̣ рӯпам̣ со'пи баддхо маха̄ мр̣дхе ॥ 29॥

татах̣ сим̣хо'бхаватсадйо йа̄ ваттасйа̄ мбика̄ ш́ирах̣ ।

чинатти та̄ ват пуруш̣ах̣ кхад̣гапа̄ н̣ ирадр̣ш́йата ॥ 30॥

тата эва̄ ш́у пуруш̣ам̣ девӣ чиччхеда са̄ йакайх̣ ।

там̣ кхад̣гачарман̣ а̄ са̄ рдхам̣ татах̣ со'бхӯнмаха̄ гаджах̣ ॥ 31॥

карен̣ а ча маха̄ сим̣хам̣ там̣ чакарш̣а джагарджа ча ।

карш̣атасту карам̣ девӣ кхад̣гена ниракр̣нтата ॥ 32॥

тато маха̄ суро бхӯйо ма̄ хиш̣ам̣ вапура̄ стхитах̣ ।

татхайва кш̣обхайа̄ ма̄ са трайлокйам̣ сачара̄ чарам ॥ 33॥

татах̣ круддха̄ джаганма̄ та̄ чан̣ д̣ика̄ па̄ намуттамам ।

папау пунах̣ пунаш́чайва джаха̄ са̄ рун̣ алочана̄ ॥ 34॥

нанарда ча̄ сурах̣ со'пи балавӣрйамадоддхатах̣ ।

виш̣а̄н̣а̄бхйа̄м̣ ча чикш̣епа чан̣ д̣ика̄ м̣ прати бхӯдхара̄ н ॥ 35॥


са̄ ча та̄ нпрахита̄ м̣стена чӯрн̣ айантӣ ш́ароткарайх̣ ।

ува̄ча там̣ мадоддхӯтамукхара̄ га̄ кула̄ кш̣арам ॥ 36॥

девйува̄ча ॥ 37॥

гарджа гарджа кш̣ан̣ ам̣ мӯд̣ха мадху йа̄ ватпиба̄ мйахам ।

майа̄ твайи хате'трайва гарджиш̣йантйа̄ ш́у девата̄ х̣ ॥ 38॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 39॥

эвамуктва̄ самутпатйа са̄ рӯд̣ха̄ там̣ маха̄ сурам ।

па̄дена̄крамйа кан̣ т̣ хе ча ш́ӯленайнамата̄ д̣айат ॥ 40॥

татах̣ со'пи пада̄ кра̄ нтастайа̄ ниджамукха̄ ттада̄ ।

ардханиш̣кра̄нта эва̄ сӣддевйа̄ вӣрйен̣ а сам̣вр̣тах̣ ॥ 41॥

ардханиш̣кра̄нта эва̄ сау йудхйама̄ но маха̄ сурах̣ ।

тайа̄ маха̄ сина̄ девйа̄ ш́ираш́читтва̄ нипа̄ титах̣ ॥ 42॥

тато ха̄ ха̄ кр̣там̣ сарвам̣ дайтйасайнйам̣ нана̄ ш́а тат ।

прахарш̣ам̣ ча парам̣ джагмух̣ сакала̄ девата̄ ган̣ а̄ х̣ ॥ 43॥

туш̣т̣увуста̄м̣ сура̄ девӣм̣ сахадивйайрмахарш̣ибхих̣ ।

джагургандхарвапатайо нанр̣туш́ча̄ псароган̣ а̄ х̣ ॥ 44॥

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе
махиш̣а̄суравадхо на̄ ма тр̣тӣйо'дхйа̄ йах̣ ॥ 3॥

॥ чатуртхо'дхйа̄ йах̣ ॥

дхйа̄нам
ванде ва̄ н̃ читала̄ бха̄ йа чандра̄ рдхакр̣таш́екхара̄ м
джапама̄ ла̄ каман̣ д̣алу дхара̄ брахмача̄ рин̣ ӣ ш́убха̄ м
гаураварн̣ а̄ сва̄ дхиш̣т̣ ха̄ настхита̄ двитӣйа дурга̄ тринетра̄ м
дхавала паридха̄ на̄ брахмарӯпа̄ пуш̣па̄ лан̇ ка̄ ра бхӯш̣ита̄ м
парама вандана̄ паллава̄ дхара̄ м̇ ка̄ нта капола̄ пӣна
пайодхара̄ м каманӣйа̄ ла̄ ван̣ айам̇ смерамукхӣ нимнана̄ бхи
нитамбанӣм

ом̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

ш́акра̄дайах̣ сураган̣ а̄ нихате'тивӣрйе

тасминдура̄тмани сура̄ рибале ча девйа̄ ।

та̄м̣ туш̣т̣ увух̣ пран̣ атинамраш́иродхара̄ м̣са̄

ва̄гбхих̣ прахарш̣апулакодгамача̄ рудеха̄ х̣ ॥ 2॥

девйа̄ йайа̄ татамидам̣ джагада̄ тмаш́актйа̄

них̣ ш́еш̣адеваган̣аш́актисамӯхамӯртйа̄ ।

та̄мамбика̄макхиладевамахарш̣ипӯджйа̄ м̣

бхактйа̄ ната̄ х̣ сма видадха̄ ту ш́убха̄ ни са̄ нах̣ ॥ 3॥

йасйа̄х̣ прабха̄ ваматулам̣ бхагава̄ нананто

брахма̄ хараш́ча на хи вактумалам̣ балам̣ ча ।


са̄ чан̣ д̣ика̄ кхиладжагатпарипа̄ лана̄ йа

на̄ш́а̄йа ча̄ ш́убхабхайасйа матим̣ кароту ॥ 4॥

йа̄ ш́рӣх̣ свайам̣ сукр̣тина̄ м̣ бхаванеш̣валакш̣мӣх̣

па̄па̄тмана̄м̣ кр̣тадхийа̄ м̣ хр̣дайеш̣у буддхих̣ ।

ш́раддха̄ сата̄ м̣ куладжанапрабхавасйа ладджа̄

та̄м̣ тва̄ м̣ ната̄ х̣ сма парипа̄ лайа деви виш́вам ॥ 5॥

ким̣ варн̣ айа̄ ма тава рӯпамачинтйаметат

кин̃ча̄тивӣрйамасуракш̣айака̄ри бхӯри ।

ким̣ ча̄ хавеш̣у чарита̄ ни тава̄ ти йа̄ ни

сарвеш̣у девйасурадеваган̣ а̄ дикеш̣у ॥ 6॥

хетух̣ самастаджагата̄ м̣ тригун̣ а̄ пи дош̣ай-рна джн̃ а̄ йасе


харихара̄ дибхирапйапа̄ ра̄ ।

сарва̄ш́райа̄кхиламидам̣ джагадам̣ш́абхӯта-мавйа̄ кр̣та̄ хи


парама̄ пракр̣тиствама̄ дйа̄ ॥ 7॥

йасйа̄х̣ самастасурата̄ самудӣран̣ ена тр̣птим̣ прайа̄ ти


сакалеш̣у макхеш̣у деви ।

сва̄ха̄си вай питр̣ган̣ асйа ча тр̣птихету-ручча̄ рйасе твамата


эва джанайх̣ свадха̄ ча ॥ 8॥

йа̄ муктихетуравичинтйамаха̄ врата̄ твам̣ абхйасйасе


сунийатендрийататтваса̄ райх̣ ।
мокш̣а̄ртхибхирмунибхирастасамастадош̣ай-рвидйа̄ си са̄
бхагаватӣ парама̄ хи деви ॥ 9॥

ш́абда̄тмика̄ сувималаргйаджуш̣а̄ м̣ нидха̄ на-


мудгӣтхарамйападапа̄ т̣ хавата̄ м̣ ча са̄ мна̄ м ।

деви трайӣ бхагаватӣ бхавабха̄ вана̄ йава̄ рта̄ си


сарваджагата̄ м̣ парама̄ ртихантрӣ ॥ 10॥

медха̄си деви видита̄ кхилаш́а̄ страса̄ ра̄ дурга̄ си


дургабхаваса̄ гаранаурасан̇ га̄ ।

ш́рӣх̣ кайт̣ абха̄ рихр̣дайайкакр̣та̄ дхива̄ са̄ гаурӣ твамева


ш́аш́имауликр̣тапратиш̣т̣ ха̄ ॥ 11॥

ӣш̣атсаха̄самамалам̣ парипӯрн̣ ачандра-бимба̄ нука̄ ри


канакоттамака̄ нтика̄ нтам ।

атйадбхутам̣ прахр̣тама̄ ттаруш̣а̄ татха̄ пи вактрам̣ вилокйа


сахаса̄ махиш̣а̄ сурен̣ а ॥ 12॥

др̣ш̣т̣ва̄ ту деви купитам̣ бхрукут̣ ӣкара̄ ла-


мудйаччхаш́а̄ н̇ касадр̣ш́аччхави йанна садйах̣ ।

пра̄н̣а̄н мумоча махиш̣астадатӣва читрам̣ кайрджӣвйате хи


купита̄ нтакадарш́анена ॥ 13॥

деви прасӣда парама̄ бхаватӣ бхава̄ йа садйо вина̄ ш́айаси


копаватӣ кула̄ ни ।

виджн̃а̄таметададхунайва йадастамета-ннӣтам̣ балам̣


сувипулам̣ махиш̣а̄ сурасйа ॥ 14॥
те саммата̄ джанападеш̣у дхана̄ ни теш̣а̄ м̣ теш̣а̄ м̣ йаш́а̄ м̣си
на ча сӣдати бандхуваргах̣ ।

дханйа̄ста эва нибхр̣та̄ тмаджабхр̣тйада̄ ра̄ йеш̣а̄ м̣


сада̄ бхйудайада̄ бхаватӣ прасанна̄ ॥ 15॥

дхармйа̄н̣и деви сакала̄ ни садайва карма̄ -н̣ йатйа̄ др̣тах̣


пратидинам̣ сукр̣тӣ кароти ।

сваргам̣ прайа̄ ти ча тато бхаватӣ праса̄ да̄ -ллокатрайе'пи


пхалада̄ нану деви тена ॥ 16॥

дурге смр̣та̄ хараси бхӣтимаш́еш̣аджантох̣ свастхайх̣ смр̣та̄


матиматӣва ш́убха̄ м̣ дада̄ си ।

да̄ридрйадух̣кхабхайаха̄рин̣и ка̄ тваданйа̄


сарвопака̄ ракаран̣ а̄ йа сада̄ рдрачитта̄ ॥ 17॥

эбхирхатайрджагадупайти сукхам̣ татхайте курванту на̄ ма


нарака̄ йа чира̄ йа па̄ пам ।

сан̇ гра̄мамр̣тйумадхигамйа дивам̣ прайа̄ нту матвети


нӯнамахита̄ нвинихам̣си деви ॥ 18॥

др̣ш̣т̣вайва ким̣ на бхаватӣ пракароти бхасма


сарва̄ сура̄ нариш̣у йатпрахин̣ ош̣и ш́астрам ।

лока̄нпрайа̄нту рипаво'пи хи ш́астрапӯта̄ иттхам̣


матирбхавати теш̣вахитеш̣уса̄ дхвӣ ॥ 19॥

кхад̣гапрабха̄никарависпхуран̣айстатхограйх̣
ш́ӯла̄ грака̄ нтинивахена др̣ш́о'сура̄ н̣ а̄ м ।
йанна̄гата̄ вилайамам̣ш́умадиндукхан̣ д̣а- йогйа̄ нанам̣ тава
вилокайата̄ м̣ тадетат ॥ 20॥

дурвр̣ттавр̣тташ́аманам̣ тава деви ш́ӣлам̣ рӯпам̣


татхайтадавичинтйаматулйаманйайх̣ ।

вӣрйам̣ ча хантр̣ хр̣тадевапара̄ крама̄ н̣ а̄ м̣ вайриш̣вапи


пракат̣ итайва дайа̄ твайеттхам ॥ 21॥

кенопама̄ бхавату те'сйа пара̄ крамасйа рӯпам̣ ча


ш́атрубхайака̄ рйатиха̄ ри кутра ।

читте кр̣па̄ самараниш̣т̣ хурата̄ ча др̣ш̣т̣ а̄ тваййева деви


вараде бхуванатрайе'пи ॥ 22॥

трайлокйаметадакхилам̣ рипуна̄ ш́анена тра̄ там̣ твайа̄


самарамӯрдхани те'пи хатва̄ ।

нӣта̄ дивам̣ рипуган̣ а̄ бхайамапйапа̄ стам


асма̄ камунмадасура̄ рибхавам̣ намасте ॥ 23॥

ш́ӯлена па̄ хи но деви па̄ хи кхад̣гена ча̄ мбике ।

гхан̣ т̣а̄сванена нах̣ па̄ хи ча̄ паджйа̄ них̣ сванена ча ॥ 24॥

пра̄чйа̄м̣ ракш̣а пратӣчйа̄ м̣ ча чан̣ д̣ике ракш̣а дакш̣ин̣ е ।

бхра̄ман̣ена̄тмаш́ӯласйа уттарасйа̄ м̣ татхеш́вари ॥ 25॥

саумйа̄ни йа̄ ни рӯпа̄ н̣ и трайлокйе вичаранти те ।

йа̄ни ча̄ тйантагхора̄ н̣ и тай ракш̣а̄ сма̄ м̣статха̄ бхувам ॥ 26॥

кхад̣гаш́ӯлагада̄ дӣни йа̄ ни ча̄ стра̄ ни те'мбике ।


карапаллавасан̇ гӣни тайрасма̄ нракш̣а сарватах̣ ॥ 27॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 28॥

эвам̣ стута̄ сурайрдивйайх̣ кусумайрнанданодбхавайх̣ ।

арчита̄ джагата̄ м̣ дха̄ трӣ татха̄ гандха̄ нулепанайх̣ ॥ 29॥

бхактйа̄ самастайстридаш́айрдивйайрдхӯпайх̣ судхӯпита̄ ।

пра̄ха праса̄ дасумукхӣ самаста̄ н пран̣ ата̄ н сура̄ н ॥ 30॥

девйува̄ча ॥ 31॥

врийата̄м̣ тридаш́а̄ х̣ сарве йадасматто'бхива̄ н̃ читам ॥ 32॥

дева̄ ӯчух̣ ॥ 33॥

бхагаватйа̄ кр̣там̣ сарвам̣ на кин̃ чидаваш́иш̣йате ॥ 34॥

йадайам̣ нихатах̣ ш́атрурасма̄ кам̣ махиш̣а̄ сурах̣ ।

йади ча̄ пи варо дейаствайа̄ сма̄ кам̣ махеш́вари ॥ 35॥

сам̣смр̣та̄ сам̣смр̣та̄ твам̣ но хим̣сетха̄ х̣ парама̄ падах̣ ।

йаш́ча мартйах̣ ставайребхиства̄ м̣ стош̣йатйамала̄ нане ॥


36॥

тасйа виттарддхивибхавайрдханада̄ ра̄ дисампада̄ м ।

вр̣ддхайе'сматпрасанна̄ твам̣ бхаветха̄ х̣ сарвада̄ мбике ॥ 37॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 38॥
ити праса̄ дита̄ девайрджагато'ртхе татха̄ тманах̣ ।

татхетйуктва̄ бхадрака̄ лӣ бабхӯва̄ нтархита̄ нр̣па ॥ 39॥

итйетаткатхитам̣ бхӯпа самбхӯта̄ са̄ йатха̄ пура̄ ।

девӣ деваш́арӣребхйо джагаттрайахитайш̣ин̣ ӣ ॥ 40॥

пунаш́ча гаурӣдеха̄ тса̄ самудбхӯта̄ йатха̄ бхават ।

вадха̄йа душ̣т̣ адайтйа̄ на̄ м̣ татха̄ ш́умбханиш́умбхайох̣ ॥ 41॥

ракш̣ан̣а̄йа ча лока̄ на̄ м̣ дева̄ на̄ мупака̄ рин̣ ӣ ।

таччхр̣н̣уш̣ва майа̄ кхйа̄ там̣ йатха̄ ваткатхайа̄ ми те ॥ 42॥

। хрӣм̣ ом̣ ।

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре

девӣма̄ха̄тмйе

ш́акра̄дистутирна̄ма чатуртхо'дхйа̄ йах̣ ॥ 4॥

॥ пан̃ чамо'дхйа̄ йах̣ ॥

винийогах̣

асйа ш́рӣ уттарачаритрасйа рудра р̣ш̣их̣ ।

ш́рӣмаха̄сарасватӣ девата̄ ।

ануш̣т̣уп чандах̣ । бхӣма̄ ш́актих̣ । бхра̄ марӣ бӣджам ।

сӯрйастаттвам ।
са̄маведах̣ сварӯпам । ш́рӣмаха̄ сарасватӣпрӣтйартхе

уттарачаритрапа̄т̣хе

винийогах̣ ।

дхйа̄нам
гхан̣ т̣а̄ш́ӯлахала̄ ни ш́ан̇ кхамусале чакрам̣ дханух̣ са̄ йакам̣
хаста̄бджайрдадхатӣм̣
гхана̄ нтавиласаччхӣта̄ м̣ш́утулйапрабха̄ м ।

гаурӣдехасамудбхава̄м̣ триджагата̄ ма̄ дха̄ рабхӯта̄ м̣ маха̄ -


пӯрва̄ матра сарасватӣманубхадже ш́умбха̄ дидайтйа̄ рдинӣм

ом̣ клӣм̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

пура̄ ш́умбханиш́умбха̄ бхйа̄ масура̄ бхйа̄ м̣ ш́ачӣпатех̣ ।

трайлокйам̣ йаджн̃ абха̄ га̄ ш́ча хр̣та̄ мадабала̄ ш́райа̄ т ॥ 2॥

та̄вева сӯрйата̄ м̣ тадвададхика̄ рам̣ татхайндавам ।

каубераматха йа̄ мйам̣ ча чакра̄ те варун̣ асйа ча ॥ 3॥

та̄вева паванарддхим̣ ча чакратурвахникарма ча ।

тато дева̄ винирдхӯта̄ бхраш̣т̣ ара̄ джйа̄ х̣ пара̄ джита̄ х̣ ॥ 4॥

хр̣та̄дхика̄ра̄стридаш́а̄ста̄бхйа̄м̣ сарве нира̄ кр̣та̄ х̣ ।

маха̄сура̄бхйа̄м̣ та̄ м̣ девӣм̣ сам̣смарантйапара̄ джита̄ м ॥ 5॥


тайа̄сма̄кам̣ варо датто йатха̄ патсу смр̣та̄ кхила̄ х̣ ।

бхавата̄м̣ на̄ ш́айиш̣йа̄ ми таткш̣ан̣ а̄ тпарама̄ падах̣ ॥ 6॥

ити кр̣тва̄ матим̣ дева̄ химавантам̣ нагеш́варам ।

джагмустатра тато девӣм̣ виш̣н̣ ума̄ йа̄ м̣ пратуш̣т̣ увух̣ ॥ 7॥

дева̄ ӯчух̣ ॥ 8॥

намо девйай маха̄ девйай ш́ива̄ йай сататам̣ намах̣ ।

намах̣ пракр̣тйай бхадра̄ йай нийата̄ х̣ пран̣ ата̄ х̣ сма та̄ м ॥ 9॥

раудра̄йай намо нитйа̄ йай гаурйай дха̄ трйай намо намах̣ ।

джйотсна̄йай чендурӯпин̣ йай сукха̄ йай сататам̣ намах̣ ॥ 10॥

калйа̄н̣йай пран̣ ата̄ вр̣ддхйай сиддхйай курмо намо намах̣ ।

найрр̣тйай бхӯбхр̣та̄ м̣ лакш̣мйай ш́арва̄ н̣ йай те намо намах̣


॥ 11॥

дурга̄йай дургапа̄ ра̄ йай са̄ ра̄ йай сарвака̄ рин̣ йай ।

кхйа̄тйай татхайва кр̣ш̣н̣ а̄ йай дхӯмра̄ йай сататам̣ намах̣ ॥


12॥

атисаумйа̄тираудра̄йай ната̄ стасйай намо намах̣ ।

намо джагатпратиш̣т̣ ха̄ йай девйай кр̣тйай намо намах̣ ॥


13॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у виш̣н̣ ума̄ йети ш́абдита̄ ।


намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 14-16॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у четанетйабхидхӣйате ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 17-19॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у буддхирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 20-22॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у нидра̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 23-25॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у кш̣удха̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 26-28॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ча̄ йа̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 29-31॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ш́актирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 32-34॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у тр̣ш̣н̣ а̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 35-37॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у кш̣а̄ нтирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 38-40॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у джа̄ тирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।


намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 41-43॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ладджа̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 44-46॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ш́а̄ нтирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 47-49॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ш́раддха̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 50-52॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ка̄ нтирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 53-55॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у лакш̣мӣрӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 56-58॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у вр̣ттирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 59-61॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у смр̣тирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 62-64॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у дайа̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 65-67॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у туш̣т̣ ирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।


намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 68-70॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ма̄ тр̣рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 71-73॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у бхра̄ нтирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 74-76॥

индрийа̄н̣а̄мадхиш̣т̣ха̄трӣ бхӯта̄ на̄ м̣ ча̄ кхилеш̣у йа̄ ।

бхӯтеш̣у сататам̣ тасйай вйа̄ птйай девйай намо намах̣ ॥ 77॥

читирӯпен̣ а йа̄ кр̣тснаметад вйа̄ пйа стхита̄ джагат ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 78-80॥

стута̄ сурайх̣ пӯрвамабхӣш̣т̣ асам̣ш́райа̄ -ттатха̄ сурендрен̣ а


динеш̣у севита̄ ।

кароту са̄ нах̣ ш́убхахетурӣш́варӣ ш́убха̄ ни


бхадра̄ н̣ йабхиханту ча̄ падах̣ ॥ 81॥

йа̄ са̄ мпратам̣ чоддхатадайтйата̄ питай-расма̄ бхирӣш́а̄ ча


сурайрнамасйате ।

йа̄ ча смр̣та̄ таткш̣ан̣ амева ханти нах̣ сарва̄ падо


бхактивинамрамӯртибхих̣ ॥ 82॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 83॥

эвам̣ става̄ бхийукта̄ на̄ м̣ дева̄ на̄ м̣ татра па̄ рватӣ ।


сна̄тумабхйа̄йайау тойе джа̄ хнавйа̄ нр̣панандана ॥ 84॥

са̄бравӣтта̄н сура̄ н субхрӯрбхавадбхих̣ стӯйате'тра ка̄ ।

ш́арӣракош́аташ́ча̄сйа̄х̣ самудбхӯта̄ бравӣччхива̄ ॥ 85॥

стотрам̣ мамайтаткрийате ш́умбхадайтйанира̄ кр̣тайх̣ ।

девайх̣ саметайх̣ самаре ниш́умбхена пара̄ джитайх̣ ॥ 86॥

ш́арӣракош́а̄дйаттасйа̄х̣ па̄ рватйа̄ них̣ ср̣та̄ мбика̄ ।

кауш́икӣти самастеш̣у тато локеш̣у гӣйате ॥ 87॥

тасйа̄м̣ виниргата̄ йа̄ м̣ ту кр̣ш̣н̣ а̄ бхӯтса̄ пи па̄ рватӣ ।

ка̄ликети сама̄ кхйа̄ та̄ хима̄ чалакр̣та̄ ш́райа̄ ॥ 88॥

тато'мбика̄ м̣ парам̣ рӯпам̣ бибхра̄ н̣ а̄ м̣ суманохарам ।

дадарш́а чан̣ д̣о мун̣ д̣аш́ча бхр̣тйау ш́умбханиш́умбхайох̣ ॥


89॥

та̄бхйа̄м̣ ш́умбха̄ йа ча̄ кхйа̄ та̄ са̄ тӣва суманохара̄ ।

ка̄пйа̄сте стрӣ маха̄ ра̄ джа бха̄ сайантӣ хима̄ чалам ॥ 90॥

найва та̄ др̣к квачидрӯпам̣ др̣ш̣т̣ ам̣ кеначидуттамам ।

джн̃а̄йата̄м̣ ка̄ пйасау девӣ гр̣хйата̄ м̣ ча̄ суреш́вара ॥ 91॥

стрӣратнаматича̄рван̇гӣ дйотайантӣ диш́аствиш̣а̄ ।


са̄ ту тиш̣т̣ хати дайтйендра та̄ м̣ бхава̄ н драш̣т̣ умархати ॥
92॥

йа̄ни ратна̄ ни ман̣ айо гаджа̄ ш́ва̄ дӣни вай прабхо ।

трайлокйе ту самаста̄ ни са̄ мпратам̣ бха̄ нти те гр̣хе ॥ 93॥

айра̄ватах̣ сама̄ нӣто гаджаратнам̣ пурандара̄ т ।

па̄риджа̄татаруш́ча̄йам̣ татхайвоччайх̣ ш́рава̄ хайах̣ ॥ 94॥

вима̄нам̣ хам̣сасам̣йуктаметаттиш̣т̣ хати те'н̇ ган̣ е ।

ратнабхӯтамиха̄ нӣтам̣ йада̄ сӣдведхасо'дбхутам ॥ 95॥

нидхиреш̣а маха̄ падмах̣ сама̄ нӣто дханеш́вара̄ т ।

кин̃джалкинӣм̣ дадау ча̄ бдхирма̄ ла̄ мамла̄ напан̇ каджа̄ м ॥


96॥

чатрам̣ те ва̄ рун̣ ам̣ гехе ка̄ н̃ чанасра̄ ви тиш̣т̣ хати ।

татха̄йам̣ сйанданаваро йах̣ пура̄ сӣтпраджа̄ патех̣ ॥ 97॥

мр̣тйоруткра̄нтида̄ на̄ ма ш́актирӣш́а твайа̄ хр̣та̄ ।

па̄ш́ах̣ салилара̄ джасйа бхра̄ тустава париграхе ॥ 98॥

ниш́умбхасйа̄бдхиджа̄та̄ш́ча самаста̄ ратнаджа̄ тайах̣ ।

вахнирапи дадау тубхйамагниш́ауче ча ва̄ сасӣ ॥ 99॥

эвам̣ дайтйендра ратна̄ ни самаста̄ нйа̄ хр̣та̄ ни те ।


стрӣратнамеш̣а̄ калйа̄ н̣ ӣ твайа̄ касма̄ нна гр̣хйате ॥ 100॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 101॥

ниш́амйети вачах̣ ш́умбхах̣ са тада̄ чан̣ д̣амун̣ д̣айох̣ ।

преш̣айа̄ма̄са сугрӣвам̣ дӯтам̣ девйа̄ маха̄ сурам ॥ 102॥

ити чети ча вактавйа̄ са̄ гатва̄ вачана̄ нмама ।

йатха̄ ча̄ бхйети сампрӣтйа̄ татха̄ ка̄ рйам̣ твайа̄ лагху ॥ 103॥

са татра гатва̄ йатра̄ сте ш́айлоддеш́е'тиш́обхане ।

та̄м̣ ча девӣм̣ татах̣ пра̄ ха ш́лакш̣н̣ ам̣ мадхурайа̄ гира̄ ॥ 104॥

дӯта ува̄ ча ॥ 105॥

деви дайтйеш́варах̣ ш́умбхастрайлокйе парамеш́варах̣ ।

дӯто'хам̣ преш̣итастена тватсака̄ ш́амиха̄ гатах̣ ॥ 106॥

авйа̄хата̄джн̃ах̣ сарва̄ су йах̣ сада̄ девайониш̣у ।

нирджита̄кхиладайтйа̄рих̣ са йада̄ ха ш́ар̣н̣ уш̣ва тат ॥ 107॥

мама трайлокйамакхилам̣ мама дева̄ ваш́а̄ нуга̄ х̣ ।

йаджн̃абха̄га̄нахам̣ сарва̄ нупа̄ ш́на̄ ми пр̣тхак пр̣тхак ॥ 108॥

трайлокйе вараратна̄ ни мама ваш́йа̄ нйаш́еш̣атах̣ ।

татхайва гаджаратнам̣ ча хр̣там̣ девендрава̄ ханам ॥ 109॥

кш̣ӣродаматханодбхӯтамаш́варатнам̣ мама̄ марайх̣ ।


уччайх̣ ш́равасасам̣джн̃ам̣ татпран̣ ипатйа самарпитам ॥
110॥

йа̄ни ча̄ нйа̄ ни девеш̣у гандхарвеш̣ӯрагеш̣у ча ।

ратнабхӯта̄ ни бхӯта̄ ни та̄ ни маййева ш́обхане ॥ 111॥

стрӣратнабхӯта̄ м̣ тва̄ м̣ деви локе манйа̄ махе вайам ।

са̄ твамасма̄ нупа̄ гаччха йато ратнабхуджо вайам ॥ 112॥

ма̄м̣ ва̄ мама̄ нуджам̣ ва̄ пи ниш́умбхамурувикрамам ।

бхаджа твам̣ чан̃ чала̄ па̄ н̇ ги ратнабхӯта̄ си вай йатах̣ ॥ 113॥

парамайш́варйаматулам̣ пра̄ псйасе матпариграха̄ т ।

этадбуддхйа̄ сама̄ лочйа матпариграхата̄ м̣ враджа ॥ 114॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 115॥

итйукта̄ са̄ тада̄ девӣ гамбхӣра̄ нтах̣ смита̄ джагау ।

дурга̄ бхагаватӣ бхадра̄ йайедам̣ дха̄ рйате джагат ॥ 116॥

девйува̄ча ॥ 117॥

сатйамуктам̣ твайа̄ на̄ тра митхйа̄ кин̃ читтвайодитам ।

трайлокйа̄дхипатих̣ ш́умбхо ниш́умбхаш́ча̄ пи та̄ др̣ш́ах̣ ॥


118॥

ким̣ тватра йатпратиджн̃ а̄ там̣ митхйа̄ таткрийате катхам ।


ш́рӯйата̄ малпабуддхитва̄ тпратиджн̃ а̄ йа̄ кр̣та̄ пура̄ ॥ 119॥

йо ма̄ м̣ джайати сан̇ гра̄ ме йо ме дарпам̣ вйапохати ।

йо ме пратибало локе са ме бхарта̄ бхавиш̣йати ॥ 120॥

тада̄гаччхату ш́умбхо'тра ниш́умбхо ва̄ маха̄ балах̣ ।

ма̄м̣ джитва̄ ким̣ чирен̣ а̄ тра па̄ н̣ им̣ гр̣хн̣ а̄ ту ме лагху ॥ 121॥

дӯта ува̄ ча ॥ 122॥

авалипта̄си майвам̣ твам̣ деви брӯхи мама̄ гратах̣ ।

трайлокйе ках̣ пума̄ м̣стиш̣т̣ хедагре ш́умбханиш́умбхайох̣ ॥


123॥

анйеш̣а̄мапи дайтйа̄ на̄ м̣ сарве дева̄ на вай йудхи ।

тиш̣т̣ханти саммукхе деви ким̣ пунах̣ стрӣ твамекика̄ ॥ 124॥

индра̄дйа̄х̣ сакала̄ дева̄ стастхурйеш̣а̄ м̣ на сам̣йуге ।

ш́умбха̄дӣна̄м̣ катхам̣ теш̣а̄ м̣ стрӣ прайа̄ сйаси саммукхам ॥


125॥

са̄ твам̣ гаччха майайвокта̄ па̄ рш́вам̣ ш́умбханиш́умбхайох̣ ।

кеш́а̄карш̣ан̣анирдхӯтагаурава̄ ма̄ гамиш̣йаси ॥ 126॥

девйува̄ча ॥ 127॥

эваметад балӣ ш́умбхо ниш́умбхаш́ча̄ пита̄ др̣ш́ах̣ ।


ким̣ кароми пратиджн̃ а̄ ме йадана̄ лочита̄ пура̄ ॥ 128॥

са твам̣ гаччха майоктам̣ те йадетатсарвама̄ др̣тах̣ ।

тада̄чакш̣ва̄сурендра̄йа са ча йуктам̣ кароту йат ॥ 129॥

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе

девйа̄ дӯтасам̣ва̄ до на̄ ма пан̃ чамо'дхйа̄ йах̣ ॥ 5॥

॥ ш̣аш̣т̣ хо'дхйа̄ йах̣ ॥

дхйа̄нам
ванде ва̄ н̃ читала̄ бха̄ йа чандра̄ рдхакр̣таш́екхара̄ м
сим̇ ха̄ рӯд̣ха̄ чандрагхан̣ т̣ а̄ йаш́асвинӣм
ман̣ ипура стхита̄ м тр̣тӣйа дурга̄ тринетра̄ м
кхан̇ га, гада̄ , триш́ӯла, ча̄ паш́ара, падма каман̣ д̣алу ма̄ ла̄
вара̄ бхӣтакара̄ м
пат̣ а̄ мбара паридха̄ на̄ м̇ мр̣духа̄ сйа̄ на̄ на̄ лан̇ ка̄ ра бхӯш̣ита̄ м
ман̃ джӣра, ха̄ ра, кейӯра, кин̇ кин̣ и, ратнакун̣ д̣ала ман̣ д̣ита̄ ма
прапхулла вандана̄ биба̄ дха̄ ра̄ ка̄ нта капола̄ м тугам куча̄ м
каманӣйа̄ м̇ ла̄ ван̣ йа̄ м̇ кш̣ӣн̣ акат̣ и нитамбанӣм

ом̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

итйа̄карн̣йа вачо девйа̄ х̣ са дӯто'марш̣апӯритах̣ ।

сама̄чаш̣т̣а сама̄ гамйа дайтйара̄ джа̄ йа вистара̄ т ॥ 2॥

тасйа дӯтасйа тадва̄ кйама̄ карн̣ йа̄ сурара̄ т̣ татах̣ ।


сакродхах̣ пра̄ ха дайтйа̄ на̄ мадхипам̣ дхӯмралочанам ॥ 3॥

хе дхӯмралочана̄ ш́у твам̣ свасайнйапарива̄ ритах̣ ।

та̄ма̄найа бала̄ ддуш̣т̣ а̄ м̣ кеш́а̄ карш̣ан̣ авихвала̄ м ॥ 4॥

татпаритра̄н̣адах̣ каш́чидйади воттиш̣т̣ хате'парах̣ ।

са хантавйо'маро ва̄ пи йакш̣о гандхарва эва ва̄ ॥ 5॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 6॥

тена̄джн̃аптастатах̣ ш́ӣгхрам̣ са дайтйо дхӯмралочанах̣ ।

вр̣тах̣ ш̣аш̣т̣ йа̄ сахасра̄ н̣ а̄ масура̄ н̣ а̄ м̣ друтам̣ йайау ॥ 7॥

са др̣ш̣т̣ ва̄ та̄ м̣ тато девӣм̣ тухина̄ чаласам̣стхита̄ м ।

джага̄доччайх̣ прайа̄ хӣти мӯлам̣ ш́умбханиш́умбхайох̣ ॥ 8॥

на четпрӣтйа̄ дйа бхаватӣ мадбхарта̄ рамупайш̣йати ।

тато бала̄ ннайа̄ мйеш̣а кеш́а̄ карш̣ан̣ авихвала̄ м ॥ 9॥

девйува̄ча ॥ 10॥

дайтйеш́варен̣а прахито балава̄ нбаласам̣вр̣тах̣ ।

бала̄ннайаси ма̄ мевам̣ татах̣ ким̣ те каромйахам ॥ 11॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 12॥

итйуктах̣ со'бхйадха̄ ватта̄ масуро дхӯмралочанах̣ ।

хун̇ ка̄рен̣айва там̣ бхасма са̄ чака̄ ра̄ мбика̄ тада̄ ॥ 13॥
атха круддхам̣ маха̄ сайнйамасура̄ н̣ а̄ м̣ татха̄ мбика̄ ।

ваварш̣а са̄ йакайстӣкш̣н̣ айстатха̄ ш́актипараш́вадхайх̣ ॥


14॥

тато дхутасат̣ ах̣ копа̄ ткр̣тва̄ на̄ дам̣ субхайравам ।

папа̄та̄сурасена̄йа̄м̣ сим̣хо девйа̄ х̣ свава̄ ханах̣ ॥ 15॥

ка̄м̣ш́читкарапраха̄рен̣а дайтйа̄ на̄ сйена ча̄ пара̄ н ।

а̄кра̄нтйа̄ ча̄ дхарен̣ а̄ нйа̄ н джагха̄ на са маха̄ сура̄ н ॥ 16॥

кеш̣а̄н̃читпа̄т̣айа̄ма̄са накхайх̣ кош̣т̣ ха̄ ни кесарӣ ।

татха̄ талапраха̄ рен̣ а ш́ира̄ м̣си кр̣тава̄ нпр̣тхак ॥ 17॥

виччхиннаба̄хуш́ирасах̣ кр̣та̄ стена татха̄ паре ।

папау ча рудхирам̣ кош̣т̣ ха̄ данйеш̣а̄ м̣ дхутакесарах̣ ॥ 18॥

кш̣ан̣ена тадбалам̣ сарвам̣ кш̣айам̣ нӣтам̣ маха̄ тмана̄ ।

тена кесарин̣ а̄ девйа̄ ва̄ ханена̄ тикопина̄ ॥ 19॥

ш́рутва̄ тамасурам̣ девйа̄ нихатам̣ дхӯмралочанам ।

балам̣ ча кш̣айитам̣ кр̣тснам̣ девӣкесарин̣ а̄ татах̣ ॥ 20॥

чукопа дайтйа̄ дхипатих̣ ш́умбхах̣ праспхурита̄ дхарах̣ ।

а̄джн̃а̄пайа̄ма̄са ча тау чан̣ д̣амун̣ д̣ау маха̄ сурау ॥ 21॥

хе чан̣ д̣а хе мун̣ д̣а балайрбахубхих̣ парива̄ ритау ।


татра гаччхата гатва̄ ча са̄ сама̄ нӣйата̄ м̣ лагху ॥ 22॥

кеш́еш̣ва̄кр̣ш̣йа баддхва̄ ва̄ йади вах̣ сам̣ш́айо йудхи ।

тада̄ш́еш̣а̄йудхайх̣ сарвайрасурайрвиниханйата̄ м ॥ 23॥

тасйа̄м̣ хата̄ йа̄ м̣ душ̣т̣ а̄ йа̄ м̣ сим̣хе ча винипа̄ тите ।

ш́ӣгхрама̄гамйата̄м̣ баддхва̄ гр̣хӣтва̄ та̄ матха̄ мбика̄ м ॥ 24॥

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе
ш́умбханиш́умбхасена̄нӣдхӯмралочанавадхо на̄ ма
ш̣аш̣т̣ хо'дхйа̄ йах̣ ॥ 6॥

॥ саптамо'дхйа̄ йах̣ ॥

дхйа̄нам
ванде ва̄ н̃ чита ка̄ ма̄ ртхе чандра̄ рдхакр̣таш́екхара̄ м
сим̣харӯд̣ха̄ аш̣т̣ абхуджа̄ кӯш̣ма̄ н̣ д̣а̄ йаш́асвинӣм
бха̄ свара бха̄ ну нибха̄ м ана̄ хата стхита̄ м чатуртха дурга̄
тринетра̄ м
каман̣ д̣алу, ча̄ па, ба̄ н̣ а, падма, судха̄ калаш́а, чакра, гада̄ ,
джапават̣ ӣдхара̄ м
пат̣ а̄ мбара паридха̄ на̄ м̣ каманӣйа̄ м̣ мр̣духа̄ сйа̄ на̄ на̄ лан̇ ка̄ ра
бхӯш̣ита̄ м
ман̃ джӣра, ха̄ ра, кейӯра, кин̇ кин̣ и, ратнакун̣ д̣ала, ман̣ д̣ита̄ м
прапхулла вадана̄ м̣ча̄ рӯ чибука̄ м̣ ка̄ нта капола̄ м тугам
куча̄ м
комала̄ н̇ гӣ смерамукхӣ ш́рӣкам̣т̣ и нимнана̄ бхи нитамбанӣм
ом̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

а̄джн̃апта̄сте тато дайтйа̄ ш́чан̣ д̣амун̣ д̣апурогама̄ х̣ ।

чатуран̇ габалопета̄ йайурабхйудйата̄ йудха̄ х̣ ॥ 2॥

дадр̣ш́усте тато девӣмӣш̣аддха̄ са̄ м̣ вйавастхита̄ м ।

сим̣хасйопари ш́айлендраш́ар̣н̇ ге махати ка̄ н̃ чане ॥ 3॥

те др̣ш̣т̣ ва̄ та̄ м̣ сама̄ да̄ тумудйамам̣ чакрурудйата̄ х̣ ।

а̄кр̣ш̣т̣ача̄па̄сидхара̄статха̄нйе татсамӣпага̄ х̣ ॥ 4॥

татах̣ копам̣ чака̄ роччайрамбика̄ та̄ нарӣнпрати ।

копена ча̄ сйа̄ ваданам̣ маш̣ӣварн̣ амабхӯттада̄ ॥ 5॥

бхрукут̣ ӣкут̣ила̄ттасйа̄ лала̄ т̣ апхалака̄ ддрутам ।

ка̄лӣ кара̄ лавадана̄ виниш̣кра̄ нта̄ сипа̄ ш́инӣ ॥ 6॥

вичитракхат̣ ва̄н̇гадхара̄ нарама̄ ла̄ вибхӯш̣ан̣ а̄ ।

двӣпичармапарӣдха̄на̄ ш́уш̣кама̄ м̣са̄ тибхайрава̄ ॥ 7॥

ативиста̄равадана̄ джихва̄ лаланабхӣш̣ан̣ а̄ ।

нимагна̄рактанайана̄ на̄ да̄ пӯритадин̇ мукха̄ ॥ 8॥

са̄ вегена̄ бхипатита̄ гха̄ тайантӣ маха̄ сура̄ н ।

сайнйе татра сура̄ рӣн̣ а̄ мабхакш̣айата тадбалам ॥ 9॥

па̄рш̣н̣игра̄ха̄н̇куш́агра̄хайодхагхан̣т̣а̄саманвита̄н ।
сама̄да̄йайкахастена мукхе чикш̣епа ва̄ ран̣ а̄ н ॥ 10॥

татхайва йодхам̣ турагай ратхам̣ са̄ ратхина̄ саха ।

никш̣ипйа вактре даш́анайш́чарвайантйатибхайравам ॥


11॥

экам̣ джагра̄ ха кеш́еш̣у грӣва̄ йа̄ матха ча̄ парам ।

па̄дена̄крамйа чайва̄ нйамураса̄ нйамапотхайат ॥ 12॥

тайрмукта̄ни ча ш́астра̄ н̣ и маха̄ стра̄ н̣ и татха̄ сурайх̣ ।

мукхена джагра̄ ха руш̣а̄ даш́анайрматхита̄ нйапи ॥ 13॥

балина̄м̣ тадбалам̣ сарвамасура̄ н̣ а̄ м̣ дура̄ тмана̄ м ।

мамарда̄бхакш̣айачча̄нйа̄нанйа̄м̣ш́ча̄та̄д̣айаттада̄ ॥ 14॥

асина̄ нихата̄ х̣ кечиткечиткхат̣ ва̄ н̇ гата̄ д̣ита̄ х̣ ।

джагмурвина̄ш́амасура̄ данта̄ гра̄ бхихата̄ статха̄ ॥ 15॥

кш̣ан̣ена тадбалам̣ сарвамасура̄ н̣ а̄ м̣ нипа̄ титам ।

др̣ш̣т̣ва̄ чан̣ д̣о'бхидудра̄ ва та̄ м̣ ка̄ лӣматибхӣш̣ан̣ а̄ м ॥ 16॥

ш́араварш̣айрмаха̄бхӣмайрбхӣма̄кш̣ӣм̣ та̄ м̣ маха̄ сурах̣ ।

ча̄дайа̄ма̄са чакрайш́ча мун̣ д̣ах̣ кш̣иптайх̣ сахасраш́ах̣ ॥ 17॥

та̄ни чакра̄ н̣ йанека̄ ни виш́ама̄ на̄ ни танмукхам ।

бабхурйатха̄ркабимба̄ни субахӯни гханодарам ॥ 18॥


тато джаха̄ са̄ тируш̣а̄ бхӣмам̣ бхайравана̄ динӣ ।

ка̄лӣ кара̄ лавадана̄ дурдарш́адаш́анодджвала̄ ॥ 19॥

уттха̄йа ча маха̄ сим̣хам̣ девӣ чан̣ д̣амадха̄ вата ।

гр̣хӣтва̄ ча̄ сйа кеш́еш̣у ш́ирастена̄ сина̄ ччхинат ॥ 20॥

атха мун̣ д̣о'бхйадха̄ ватта̄ м̣ др̣ш̣т̣ ва̄ чан̣ д̣ам̣ нипа̄ титам ।

тамапйапа̄тайадбхӯмау са̄ кхад̣га̄ бхихатам̣ руш̣а̄ ॥ 21॥

хаташ́еш̣ам̣ татах̣ сайнйам̣ др̣ш̣т̣ ва̄ чан̣ д̣ам̣ нипа̄ титам ।

мун̣ д̣ам̣ ча сумаха̄ вӣрйам̣ диш́о бхедже бхайа̄ турам ॥ 22॥

ш́ираш́чан̣д̣асйа ка̄ лӣ ча гр̣хӣтва̄ мун̣ д̣амева ча ।

пра̄ха прачан̣ д̣а̄ т̣ т̣ аха̄ самиш́рамабхйетйа чан̣ д̣ика̄ м ॥ 23॥

майа̄ тава̄ тропахр̣тау чан̣ д̣амун̣ д̣ау маха̄ паш́ӯ ।

йуддхайаджн̃е свайам̣ ш́умбхам̣ ниш́умбхам̣ ча ханиш̣йаси ॥


24॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 25॥

та̄ва̄нӣтау тато др̣ш̣т̣ ва̄ чан̣ д̣амун̣ д̣ау маха̄ сурау ।

ува̄ча ка̄ лӣм̣ калйа̄ н̣ ӣ лалитам̣ чан̣ д̣ика̄ вачах̣ ॥ 26॥

йасма̄ччан̣д̣ам̣ ча мун̣ д̣ам̣ ча гр̣хӣтва̄ твамупа̄ гата̄ ।

ча̄мун̣д̣ети тато локе кхйа̄ та̄ девӣ бхавиш̣йаси ॥ 27॥


॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре
девӣма̄ ха̄ тмйе

чан̣ д̣амун̣д̣авадхо на̄ ма саптамо'дхйа̄ йах̣ ॥ 7॥

॥ аш̣т̣ амо'дхйа̄ йах̣ ॥

ванде ва̄ н̃ чита ка̄ ма̄ ртхе чандра̄ рдхакр̣таш́екхара̄ м|


сим̇ харӯдха̄ чатурбхуджа̄ скандама̄ та̄ йаш́асвинӣм||
дхавалаварн̣ а̄ виш́удхда чакрастхитом̇ пан̃ чама дурга̄
тринетра̄ м|
абхайа падма йугма кара̄ м̇ дакш̣ин̣ а урӯ путрадхара̄ м
бхаджема||
пат̣ а̄ мбара паридха̄ на̄ м̇ мр̣духа̄ сйа̄ на̄ на̄ лан̇ ка̄ ра бхӯш̣ита̄ м|
ман̃ джӣра, ха̄ ра, кейӯра, кин̇ кин̣ и, ратнакун̣ д̣ала
дха̄ рин̣ ӣм||
прапхулла вандана̄ паллава̄ дхара̄ м̇ ка̄ нта капола̄ м пӣна
пайодхара̄ м|
каманӣйа̄ м̇ ла̄ ван̣ йа̄ м̇ ча̄ рӯ тривалӣ нитамбанӣм||

ом̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

чан̣ д̣е ча нихате дайтйе мун̣ д̣е ча винипа̄ тите ।

бахулеш̣у ча сайнйеш̣у кш̣айитеш̣васуреш́варах̣ ॥ 2॥

татах̣ копапара̄ дхӣначета̄ х̣ ш́умбхах̣ прата̄ пава̄ н ।

удйогам̣ сарвасайнйа̄ на̄ м̣ дайтйа̄ на̄ ма̄ дидеш́а ха ॥ 3॥

адйа сарвабалайрдайтйа̄ х̣ ш̣ад̣аш́ӣтируда̄ йудха̄ х̣ ।


камбӯна̄ м̣ чатураш́ӣтирнирйа̄ нту свабалайрвр̣та̄ х̣ ॥ 4॥

кот̣ ивӣрйа̄н̣и пан̃ ча̄ ш́адасура̄ н̣ а̄ м̣ кула̄ ни вай ।

ш́атам̣ кула̄ ни дхаумра̄ н̣ а̄ м̣ ниргаччханту мама̄ джн̃ айа̄ ॥ 5॥

ка̄лака̄ даурхр̣да̄ маурва̄ х̣ ка̄ ликейа̄ статха̄ сура̄ х̣ ।

йуддха̄йа садджа̄ нирйа̄ нту а̄ джн̃ айа̄ тварита̄ мама ॥ 6॥

итйа̄джн̃а̄пйа̄сурапатих̣ ш́умбхо бхайраваш́а̄ санах̣ ।

нирджага̄ма маха̄ сайнйасахасрайрбахубхирвр̣тах̣ ॥ 7॥

а̄йа̄нтам̣ чан̣ д̣ика̄ др̣ш̣т̣ ва̄ татсайнйаматибхӣш̣ан̣ ам ।

джйа̄сванайх̣ пӯрайа̄ ма̄ са дхаран̣ ӣгагана̄ нтарам ॥ 8॥

татах̣ сим̣хо маха̄ на̄ даматӣва кр̣тава̄ ннр̣па ।

гхан̣ т̣а̄сванена та̄ нна̄ да̄ намбика̄ чопабр̣м̣хайат ॥ 9॥

дханурджйа̄сим̣хагхан̣т̣а̄на̄м̣ на̄ да̄ пӯритадин̇ мукха̄ ।

нина̄дайрбхӣш̣ан̣айх̣ ка̄ лӣ джигйе виста̄ рита̄ нана̄ ॥ 10॥

там̣ нина̄ дамупаш́рутйа дайтйасайнйайш́чатурдиш́ам ।

девӣ сим̣хастатха̄ ка̄ лӣ сарош̣айх̣ парива̄ рита̄ х̣ ॥ 11॥

этасминнантаре бхӯпа вина̄ ш́а̄ йа сурадвиш̣а̄ м ।

бхава̄йа̄марасим̣ха̄на̄мативӣрйабала̄нвита̄х̣ ॥ 12॥

брахмеш́агухавиш̣н̣ӯна̄ м̣ татхендрасйа ча ш́актайах̣ ।


ш́арӣребхйо виниш̣крамйа тадрӯпайш́чан̣ д̣ика̄ м̣ йайух̣ ॥
13॥

йасйа девасйа йадрӯпам̣ йатха̄ бхӯш̣ан̣ ава̄ ханам ।

тадвадева хи таччхактирасура̄ нйоддхума̄ йайау ॥ 14॥

хам̣сайуктавима̄на̄гре са̄ кш̣асӯтракаман̣ д̣алух̣ ।

а̄йа̄та̄ брахман̣ ах̣ ш́актирбрахма̄ н̣ ӣтйабхидхӣйате ॥ 15॥

ма̄хеш́варӣ вр̣ш̣а̄ рӯд̣ха̄ триш́ӯлаварадха̄ рин̣ ӣ ।

маха̄хивалайа̄ пра̄ пта̄ чандрарекха̄ вибхӯш̣ан̣ а̄ ॥ 16॥

каума̄рӣ ш́актихаста̄ ча майӯраварава̄ хана̄ ।

йоддхумабхйа̄йайау дайтйа̄ намбика̄ гухарӯпин̣ ӣ ॥ 17॥

татхайва вайш̣н̣ авӣ ш́актиргаруд̣опари сам̣стхита̄ ।

ш́ан̇кхачакрагада̄ш́а̄рн̇гакхад̣гахаста̄бхйупа̄йайау ॥ 18॥

йаджн̃ава̄ра̄хаматулам̣ рӯпам̣ йа̄ бибхрато харех̣ ।

ш́актих̣ са̄ пйа̄ йайау татра ва̄ ра̄ хӣм̣ бибхратӣ танум ॥ 19॥

на̄расим̣хӣ нр̣сим̣хасйа бибхратӣ садр̣ш́ам̣ вапух̣ ।

пра̄пта̄ татра сат̣ а̄ кш̣епакш̣иптанакш̣атрасам̣хатих̣ ॥ 20॥

ваджрахаста̄ татхайвайндрӣ гаджара̄ джопари стхита̄ ।

пра̄пта̄ сахасранайана̄ йатха̄ ш́акрастатхайва са̄ ॥ 21॥


татах̣ паривр̣таста̄ бхирӣш́а̄ но деваш́актибхих̣ ।

ханйанта̄масура̄х̣ ш́ӣгхрам̣ мама прӣтйа̄ ха чан̣ д̣ика̄ м ॥ 22॥

тато девӣш́арӣра̄ тту виниш̣кра̄ нта̄ тибхӣш̣ан̣ а̄ ।

чан̣ д̣ика̄ ш́актиратйугра̄ ш́ива̄ ш́атанина̄ динӣ ॥ 23॥

са̄ ча̄ ха дхӯмраджат̣ иламӣш́а̄ намапара̄ джита̄ ।

дӯта твам̣ гаччха бхагаван па̄ рш́вам̣ ш́умбханиш́умбхайох̣ ॥


24॥

брӯхи ш́умбхам̣ ниш́умбхам̣ ча да̄ нава̄ ватигарвитау ।

йе ча̄ нйе да̄ нава̄ статра йуддха̄ йа самупастхита̄ х̣ ॥ 25॥

трайлокйаминдро лабхата̄ м̣ дева̄ х̣ санту хавирбхуджах̣ ।

йӯйам̣ прайа̄ та па̄ та̄ лам̣ йади джӣвитумиччхатха ॥ 26॥

бала̄валепа̄датха чедбхаванто йуддхака̄ н̇ кш̣ин̣ ах̣ ।

тада̄гаччхата тр̣пйанту маччхива̄ х̣ пиш́итена вах̣ ॥ 27॥

йато нийукто даутйена тайа̄ девйа̄ ш́ивах̣ свайам ।

ш́ивадӯтӣти локе'смим̣статах̣ са̄ кхйа̄ тима̄ гата̄ ॥ 28॥

те'пи ш́рутва̄ вачо девйа̄ х̣ ш́арва̄ кхйа̄ там̣ маха̄ сура̄ х̣ ।

амарш̣а̄пӯрита̄ джагмурйатра ка̄ тйа̄ йанӣ стхита̄ ॥ 29॥

татах̣ пратхамамева̄ гре ш́араш́актйр̣ш̣т̣ ивр̣ш̣т̣ ибхих̣ ।


ваварш̣уруддхата̄марш̣а̄ста̄м̣ девӣмамара̄ райах̣ ॥ 30॥

са̄ ча та̄ н прахита̄ н ба̄ н̣ а̄ н̃ чӯлаш́актипараш́вадха̄ н ।

чиччхеда лӣлайа̄ дхма̄ тадханурмуктайрмахеш̣убхих̣ ॥ 31॥

тасйа̄гратастатха̄ ка̄ лӣ ш́ӯлапа̄ тавида̄ рита̄ н ।

кхат̣ ва̄н̇гапотхита̄м̣ш́ча̄рӣнкурватӣ вйачараттада̄ ॥ 32॥

каман̣ д̣алуджала̄кш̣епахатавӣрйа̄н хатауджасах̣ ।

брахма̄н̣ӣ ча̄ кароччхатрӯнйена йена сма дха̄ вати ॥ 33॥

ма̄хеш́варӣ триш́ӯлена татха̄ чакрен̣ а вайш̣н̣ авӣ ।

дайтйа̄н̃джагха̄на каума̄ рӣ татха̄ ш́актйа̄ тикопана̄ ॥ 34॥

айндрӣ кулиш́апа̄ тена ш́аташ́о дайтйада̄ нава̄ х̣ ।

петурвида̄рита̄х̣ пр̣тхвйа̄ м̣ рудхираугхаправарш̣ин̣ ах̣ ॥ 35॥

тун̣ д̣апраха̄равидхваста̄ дам̣ш̣т̣ ра̄ гракш̣атавакш̣асах̣ ।

ва̄ра̄хамӯртйа̄ нйапатам̣ш́чакрен̣ а ча вида̄ рита̄ х̣ ॥ 36॥

накхайрвида̄рита̄м̣ш́ча̄нйа̄н бхакш̣айантӣ маха̄ сура̄ н ।

на̄расим̣хӣ чача̄ ра̄ джау на̄ да̄ пӯрн̣ адигамбара̄ ॥ 37॥

чан̣ д̣а̄т̣т̣аха̄сайрасура̄х̣ ш́ивадӯтйабхидӯш̣ита̄ х̣ ।

петух̣ пр̣тхивйа̄ м̣ патита̄ м̣ста̄ м̣ш́чакха̄ да̄ тха са̄ тада̄ ॥ 38॥

ити ма̄ тр̣ган̣ ам̣ круддхам̣ мардайантам̣ маха̄ сура̄ н ।


др̣ш̣т̣ва̄бхйупа̄йайрвивидхайрнеш́урдева̄рисайника̄х̣ ॥ 39॥

пала̄йанапара̄ндр̣ш̣т̣ва̄ дайтйа̄ нма̄ тр̣ган̣ а̄ рдита̄ н ।

йоддхумабхйа̄йайау круддхо рактабӣджо маха̄ сурах̣ ॥ 40॥

рактабиндурйада̄ бхӯмау пататйасйа ш́арӣратах̣ ।

самутпатати мединйа̄ м̣ татпрама̄ н̣ о маха̄ сурах̣ ॥ 41॥

йуйудхе са гада̄ па̄ н̣ ириндраш́актйа̄ маха̄ сурах̣ ।

таташ́чайндрӣ сваваджрен̣ а рактабӣджамата̄ д̣айат ॥ 42॥

кулиш́ена̄хатасйа̄ш́у баху сусра̄ ва ш́он̣ итам ।

самуттастхустато йодха̄ стадрӯпа̄ статпара̄ крама̄ х̣ ॥ 43॥

йа̄вантах̣ патита̄ стасйа ш́арӣра̄ драктабиндавах̣ ।

та̄вантах̣ пуруш̣а̄ джа̄ та̄ стадвӣрйабалавикрама̄ х̣ ॥ 44॥

те ча̄ пи йуйудхустатра пуруш̣а̄ рактасамбхава̄ х̣ ।

самам̣ ма̄ тр̣бхиратйуграш́астрапа̄ та̄ тибхӣш̣ан̣ ам ॥ 45॥

пунаш́ча ваджрапа̄ тена кш̣атамасйа ш́иро йада̄ ।

вава̄ха рактам̣ пуруш̣а̄ стато джа̄ та̄ х̣ сахасраш́ах̣ ॥ 46॥

вайш̣н̣авӣ самаре чайнам̣ чакрен̣ а̄ бхиджагха̄ на ха ।

гадайа̄ та̄ д̣айа̄ ма̄ са айндрӣ тамасуреш́варам ॥ 47॥

вайш̣н̣авӣчакрабхиннасйа рудхирасра̄ васамбхавайх̣ ।


сахасраш́о джагадвйа̄ птам̣ татпрама̄ н̣ айрмаха̄ сурайх̣ ॥ 48॥

ш́актйа̄ джагха̄ на каума̄ рӣ ва̄ ра̄ хӣ ча татха̄ сина̄ ।

ма̄хеш́варӣ триш́ӯлена рактабӣджам̣ маха̄ сурам ॥ 49॥

са ча̄ пи гадайа̄ дайтйах̣ сарва̄ эва̄ ханат пр̣тхак ।

ма̄трих̣ копасама̄ виш̣т̣ о рактабӣджо маха̄ сурах̣ ॥ 50॥

тасйа̄хатасйа бахудха̄ ш́актиш́ӯла̄ дибхирбхуви ।

папа̄та йо вай рактаугхастена̄ сан̃ чаташ́о'сура̄ х̣ ॥ 51॥

тайш́ча̄сура̄ср̣ксамбхӯтайрасурайх̣ сакалам̣ джагат ।

вйа̄птама̄сӣттато дева̄ бхайама̄ джагмуруттамам ॥ 52॥

та̄н виш̣ан̣ н̣ а̄ н сура̄ н др̣ш̣т̣ ва̄ чан̣ д̣ика̄ пра̄ хасатварам ।

ува̄ча ка̄ лӣм̣ ча̄ мун̣ д̣е вистӣрн̣ ам̣ ваданам̣ куру ॥ 53॥

маччхастрапа̄тасамбхӯта̄ н рактабиндӯн маха̄ сура̄ н ।

рактабиндох̣ пратӣччха твам̣ вактрен̣ а̄ нена вегина̄ ॥ 54॥

бхакш̣айантӣ чара ран̣ е тадутпанна̄ нмаха̄ сура̄ н ।

эвамеш̣а кш̣айам̣ дайтйах̣ кш̣ен̣ аракто гамиш̣йати ॥ 55॥

бхакш̣йама̄н̣а̄ствайа̄ чогра̄ на чотпатсйанти ча̄ паре ।

итйуктва̄ та̄ м̣ тато девӣ ш́ӯлена̄ бхиджагха̄ на там ॥ 56॥

мукхена ка̄ лӣ джагр̣хе рактабӣджасйа ш́он̣ итам ।


тато'са̄ ва̄ джагха̄ на̄ тха гадайа̄ татра чан̣ д̣ика̄ м ॥ 57॥

на ча̄ сйа̄ ведана̄ м̣ чакре гада̄ па̄ то'лпика̄ мапи ।

тасйа̄хатасйа деха̄ тту баху сусра̄ ва ш́он̣ итам ॥ 58॥

йатастатастадвактрен̣ а ча̄ мун̣ д̣а̄ сампратӣччхати ।

мукхе самудгата̄ йе'сйа̄ рактапа̄ та̄ нмаха̄ сура̄ х̣ ॥ 59॥

та̄м̣ш́чакха̄да̄тха ча̄ мун̣ д̣а̄ папау тасйа ча ш́он̣ итам ।

девӣ ш́ӯлена ваджрен̣ а ба̄ н̣ айрасибхирр̣ш̣т̣ ибхих̣ ॥ 60॥

джагха̄на рактабӣджам̣ там̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ пӣташ́он̣ итам ।

са папа̄ та махӣпр̣ш̣т̣ хе ш́астрасан̇ гхасама̄ хатах̣ ॥ 61॥

нӣракташ́ча махӣпа̄ ла рактабӣджо маха̄ сурах̣ ।

татасте харш̣аматуламава̄ пустридаш́а̄ нр̣па ॥ 62॥

теш̣а̄м̣ ма̄ тр̣ган̣ о джа̄ то нанарта̄ ср̣н̇ мадоддхатах̣ ॥ 63॥

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе

рактабӣджавадхо на̄ ма̄ ш̣т̣ амо'дхйа̄ йах̣ ॥ 8॥

॥ навамо'дхйа̄ йах̣ ॥

дхйа̄нам
ванде ва̄ н̃ чита маноратха̄ ртха чандра̄ рдхакр̣таш́екхара̄ м
сим̇ ха̄ рӯд̣ха̄ чатурбхуджа̄ ка̄ тйа̄ йанӣ йаш́асвинӣм
сварн̣ аварн̣ а̄ а̄ джн̃ а̄ чакра стхита̄ м ш̣аш̣т̣ хама дурга̄
тринетра̄ м
вара̄ бхӣта кара̄ м̇ ш̣агапададхара̄ м̇ ка̄ тйа̄ йанасута̄ м̇
бхаджа̄ ми
пат̣ а̄ мбара паридха̄ на̄ м̇ смерамукхӣ на̄ на̄ лан̇ ка̄ ра бхӯш̣ита̄ м
ман̃ джӣра, ха̄ ра, кейӯра, кин̇ кин̣ и, ратнакун̣ д̣ала ман̣ д̣ита̄ м
прасаннавадана̄ паллава̄ дхара̄ м̇ ка̄ нта капола̄ м тугам куча̄ м
каманӣйа̄ м̇ ла̄ ван̣ йа̄ м̇ тривалӣвибхӯш̣ита нимна на̄ бхим

ом̣ ра̄ джова̄ ча ॥ 1॥

вичитрамидама̄кхйа̄там̣ бхагаван бхавата̄ мама ।

девйа̄ш́чаритама̄ха̄тмйам̣ рактабӣджавадха̄ ш́ритам ॥ 2॥

бхӯйаш́чеччха̄ мйахам̣ ш́ротум̣ рактабӣдже нипа̄ тите ।

чака̄ра ш́умбхо йаткарма ниш́умбхаш́ча̄ тикопанах̣ ॥ 3॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 4॥

чака̄ра копаматулам̣ рактабӣдже нипа̄ тите ।

ш́умбха̄суро ниш́умбхаш́ча хатеш̣ванйеш̣у ча̄ хаве ॥ 5॥

ханйама̄нам̣ маха̄ сайнйам̣ вилокйа̄ марш̣амудвахан ।

абхйадха̄ванниш́умбхо'тха мукхйайа̄ сурасенайа̄ ॥ 6॥

тасйа̄гратастатха̄ пр̣ш̣т̣ хе па̄ рш́вайош́ча маха̄ сура̄ х̣ ।

сандаш̣т̣ауш̣т̣хапут̣а̄х̣ круддха̄ хантум̣ девӣмупа̄ йайух̣ ॥ 7॥


а̄джага̄ма маха̄ вӣрйах̣ ш́умбхо'пи свабалайрвр̣тах̣ ।

нихантум̣ чан̣ д̣ика̄ м̣ копа̄ ткр̣тва̄ йуддхам̣ ту ма̄ тр̣бхих̣ ॥ 8॥

тато йуддхаматӣва̄ сӣддевйа̄ ш́умбханиш́умбхайох̣ ।

ш́араварш̣аматӣвограм̣ мегхайорива варш̣атох̣ ॥ 9॥

чиччхеда̄ста̄н̃чара̄м̣ста̄бхйа̄м̣ чан̣ д̣ика̄ сваш́ароткарайх̣ ।

та̄д̣айа̄ма̄са ча̄ н̇ геш̣у ш́астраугхайрасуреш́варау ॥ 10॥

ниш́умбхо ниш́итам̣ кхад̣гам̣ чарма ча̄ да̄ йа супрабхам ।

ата̄д̣айанмӯрдхни сим̣хам̣ девйа̄ ва̄ ханамуттамам ॥ 11॥

та̄д̣ите ва̄ хане девӣ кш̣урапрен̣ а̄ симуттамам ।

ниш́умбхасйа̄ш́у чиччхеда чарма ча̄ пйаш̣т̣ ачандракам ॥


12॥

чинне чарман̣ и кхад̣ге ча ш́актим̣ чикш̣епа со'сурах̣ ।

та̄мапйасйа двидха̄ чакре чакрен̣ а̄ бхимукха̄ гата̄ м ॥ 13॥

копа̄дхма̄то ниш́умбхо'тха ш́ӯлам̣ джагра̄ ха да̄ навах̣ ।

а̄йа̄там̣ муш̣т̣ ипа̄ тена девӣ тачча̄ пйачӯрн̣ айат ॥ 14॥

а̄видйа̄тха гада̄ м̣ со'пи чикш̣епа чан̣ д̣ика̄ м̣ прати ।

са̄пи девйа̄ с триш́ӯлена бхинна̄ бхасматвама̄ гата̄ ॥ 15॥

татах̣ параш́ухастам̣ тама̄ йа̄ нтам̣ дайтйапун̇ гавам ।


а̄хатйа девӣ ба̄ н̣ аугхайрапа̄ тайата бхӯтале ॥ 16॥

тасминнипатите бхӯмау ниш́умбхе бхӣмавикраме ।

бхра̄тарйатӣва сан̇ круддхах̣ прайайау хантумамбика̄ м ॥ 17॥

са ратхастхастатха̄ тйуччайргр̣хӣтапарама̄ йудхайх̣ ।

бхуджайраш̣т̣а̄бхиратулайрвйа̄пйа̄ш́еш̣ам̣ бабхау набхах̣ ॥


18॥

тама̄йа̄нтам̣ сама̄ локйа девӣ ш́ан̇ кхамава̄ дайат ।

джйа̄ш́абдам̣ ча̄ пи дхануш̣аш́чака̄ ра̄ тӣва дух̣ сахам ॥ 19॥

пӯрайа̄ ма̄ са какубхо ниджагхан̣ т̣ а̄ сванена ча ।

самастадайтйасайнйа̄на̄м̣ теджовадхавидха̄ йина̄ ॥ 20॥

татах̣ сим̣хо маха̄ на̄ дайстйа̄ джитебхамаха̄ мадайх̣ ।

пӯрайа̄ ма̄ са гаганам̣ га̄ м̣ татхайва диш́о даш́а ॥ 21॥

татах̣ ка̄ лӣ самутпатйа гаганам̣ кш̣ма̄ мата̄ д̣айат ।

кара̄бхйа̄м̣ таннина̄ дена пра̄ ксвана̄ сте тирохита̄ х̣ ॥ 22॥

ат̣ т̣а̄т̣т̣аха̄самаш́ивам̣ ш́ивадӯтӣ чака̄ ра ха ।

вайх̣ ш́абдайрасура̄ стресух̣ ш́умбхах̣ копам̣ парам̣ йайау ॥


23॥

дура̄тмам̣стиш̣т̣ха тиш̣т̣ хети вйа̄ джаха̄ ра̄ мбика̄ йада̄ ।


тада̄ джайетйабхихитам̣ девайра̄ ка̄ ш́асам̣стхитайх̣ ॥ 24॥

ш́умбхена̄гатйа йа̄ ш́актирмукта̄ джва̄ ла̄ тибхӣш̣ан̣ а̄ ।

а̄йа̄нтӣ вахникӯт̣ а̄ бха̄ са̄ нираста̄ махолкайа̄ ॥ 25॥

сим̣хана̄дена ш́умбхасйа вйа̄ птам̣ локатрайа̄ нтарам ।

ниргха̄таних̣свано гхоро джитава̄ наванӣпате ॥ 26॥

ш́умбхамукта̄н̃чара̄ндевӣ ш́умбхастатпрахита̄ н̃ чара̄ н ।

чиччхеда сваш́арайруграйх̣ ш́аташ́о'тха сахасраш́ах̣ ॥ 27॥

татах̣ са̄ чан̣ д̣ика̄ круддха̄ ш́ӯлена̄ бхиджагха̄ на там ।

са тада̄ бхихато бхӯмау мӯрччхито нипапа̄ та ха ॥ 28॥

тато ниш́умбхах̣ сампра̄ пйа четана̄ ма̄ ттака̄ рмуках̣ ।

а̄джагха̄на ш́арайрдевӣм̣ ка̄ лӣм̣ кесарин̣ ам̣ татха̄ ॥ 29॥

пунаш́ча кр̣тва̄ ба̄ хӯна̄ майутам̣ дануджеш́варах̣ ।

чакра̄йудхена дитиджаш́ча̄ дайа̄ ма̄ са чан̣ д̣ика̄ м ॥ 30॥

тато бхагаватӣ круддха̄ дурга̄ дурга̄ ртина̄ ш́инӣ ।

чиччхеда девӣ чакра̄ н̣ и сваш́арайх̣ са̄ йака̄ м̣ш́ча та̄ н ॥ 31॥

тато ниш́умбхо вегена гада̄ ма̄ да̄ йа чан̣ д̣ика̄ м ।

абхйадха̄вата вай хантум̣ дайтйасайнйасама̄ вр̣тах̣ ॥ 32॥

тасйа̄патата эва̄ ш́у гада̄ м̣ чиччхеда чан̣ д̣ика̄ ।


кхад̣гена ш́итадха̄ рен̣ а са ча ш́ӯлам̣ сама̄ даде ॥ 33॥

ш́ӯлахастам̣ сама̄ йа̄ нтам̣ ниш́умбхамамара̄ рданам ।

хр̣ди вивйа̄ дха ш́ӯлена вега̄ виддхена чан̣ д̣ика̄ ॥ 34॥

бхиннасйа тасйа ш́ӯлена хр̣дайа̄ нних̣ ср̣то'парах̣ ।

маха̄бало маха̄ вӣрйастиш̣т̣ хети пуруш̣о вадан ॥ 35॥

тасйа ниш̣кра̄ мато девӣ прахасйа сванаваттатах̣ ।

ш́ираш́чиччхеда кхад̣гена тато'са̄ вапатадбхуви ॥ 36॥

татах̣ сим̣хаш́чакха̄ доградам̣ш̣т̣ ра̄ кш̣ун̣ н̣ аш́иродхара̄ н ।

асура̄м̣ста̄м̣статха̄ ка̄ лӣ ш́ивадӯтӣ татха̄ пара̄ н ॥ 37॥

каума̄рӣш́актинирбхинна̄х̣ кечиннеш́урмаха̄ сура̄ х̣ ।

брахма̄н̣ӣмантрапӯтена тойена̄ нйе нира̄ кр̣та̄ х̣ ॥ 38॥

ма̄хеш́варӣтриш́ӯлена бхинна̄ х̣ петустатха̄ паре ।

ва̄ра̄хӣтун̣д̣агха̄тена кечиччӯрн̣ ӣкр̣та̄ бхуви ॥ 39॥

кхан̣ д̣ам̣ кхан̣ д̣ам̣ ча чакрен̣ а вайш̣н̣ авйа̄ да̄ нава̄ х̣ кр̣та̄ х̣ ।

ваджрен̣ а чайндрӣхаста̄ гравимуктена татха̄ паре ॥ 40॥

кечидвинеш́урасура̄х̣ кечиннаш̣т̣ а̄ маха̄ хава̄ т ।

бхакш̣ита̄ш́ча̄паре ка̄ лӣш́ивадӯтӣмр̣га̄ дхипайх̣ ॥ 41॥


॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре
девӣма̄ ха̄ тмйе

ниш́умбхавадхо на̄ ма навамо'дхйа̄ йах̣ ॥ 9॥

॥ даш́амо'дхйа̄ йах̣ ॥

дхйа̄нам
кара̄ лавандана̄ гхора̄ м̇ муктакеш́ӣ чатурбхуджа̄ м
ка̄ лара̄ трим кара̄ лим̇ ка̄ дивйа̄ м видйутама̄ ла̄ вибхӯш̣ита̄ м
дивйам лаухаваджра кхад̣га ва̄ могхордхва кара̄ мбуджа̄ м
абхайам варада̄ м чайва дакш̣ин̣ одхва̄ гхах̣ па̄ рн̣ ика̄ м
маха̄ мегха прабха̄ м ш́йа̄ ма̄ м такш̣а̄ чайва гардабха̄ рӯдха̄ .
гхорадам̇ ш́а ка̄ ра̄ ла̄ сйа̄ м̇ пӣнонната пайодхара̄ м
сукха прасанна вадана̄ смера̄ нна сарорӯха̄ м
эвам сачийантайет ка̄ лара̄ трим сарвака̄ м самр̣дхдида̄ м

ом̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

ниш́умбхам̣ нихатам̣ др̣ш̣т̣ ва̄ бхра̄ тарам̣ пра̄ н̣ асаммитам ।

ханйама̄нам̣ балам̣ чайва ш́умбхах̣ круддхо'бравӣдвачах̣ ॥


2॥

бала̄валепадуш̣т̣е твам̣ ма̄ дурге гарвама̄ ваха ।

анйа̄са̄м̣ балама̄ ш́ритйа йуддхйасе ча̄ тима̄ нинӣ ॥ 3॥

девйува̄ча ॥ 4॥
экайва̄хам̣ джагатйатра двитӣйа̄ ка̄ мама̄ пара̄ ।

паш́йайта̄ душ̣т̣ а маййева виш́антйо мадвибхӯтайах̣ ॥ 5॥

татах̣ самаста̄ ста̄ девйо брахма̄ н̣ ӣпрамукха̄ лайам ।

тасйа̄ девйа̄ станау джагмурекайва̄ сӣттада̄ мбика̄ ॥ 6॥

девйува̄ча ॥ 7॥

ахам̣ вибхӯтйа̄ бахубхириха рӯпайрйада̄ стхита̄ ।

татсам̣хр̣там̣ майайкайва тиш̣т̣ ха̄ мйа̄ джау стхиро бхава ॥ 8॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 9॥

татах̣ прававр̣те йуддхам̣ девйа̄ х̣ ш́умбхасйа чобхайох̣ ।

паш́йата̄м̣ сарвадева̄ на̄ масура̄ н̣ а̄ м̣ ча да̄ рун̣ ам ॥ 10॥

ш́араварш̣айх̣ ш́итайх̣ ш́астрайстатха̄ ча̄ страйх̣ суда̄ рун̣ айх̣


тайорйуддхамабхӯдбхӯйах̣ сарвалокабхайан̇ карам ॥ 11॥

дивйа̄нйастра̄н̣и ш́аташ́о мумуче йа̄ нйатха̄ мбика̄ ।

бабхан̃джа та̄ ни дайтйендрастатпратӣгха̄ такартр̣бхих̣ ॥


12॥

мукта̄ни тена ча̄ стра̄ н̣ и дивйа̄ ни парамеш́варӣ ।

бабхан̃джа лӣлайайвограхун̇ ка̄ рочча̄ ран̣ а̄ дибхих̣ ॥ 13॥


татах̣ ш́араш́атайрдевӣма̄ ччха̄ дайата со'сурах̣ ।

са̄пи таткупита̄ девӣ дхануш́чиччхеда чеш̣убхих̣ ॥ 14॥

чинне дхануш̣и дайтйендрастатха̄ ш́актиматха̄ даде ।

чиччхеда девӣ чакрен̣ а та̄ мапйасйа каре стхита̄ м ॥ 15॥

татах̣ кхад̣гамупа̄ да̄ йа ш́атачандрам̣ ча бха̄ нумат ।

абхйадха̄ вата та̄ м̣ девӣм̣ дайтйа̄ на̄ мадхипеш́варах̣ ॥ 16॥

тасйа̄патата эва̄ ш́у кхад̣гам̣ чиччхеда чан̣ д̣ика̄ ।

дханурмуктайх̣ ш́итайрба̄ н̣ айш́чарма ча̄ ркакара̄ малам ।

аш́ва̄м̣ш́ча па̄ тайа̄ ма̄ са ратхам̣ са̄ ратхина̄ саха ॥ 17॥

хата̄ш́вах̣ са тада̄ дайтйаш́чиннадханва̄ виса̄ ратхих̣ ।

джагра̄ха мудгарам̣ гхорамамбика̄ нидханодйатах̣ ॥ 18॥

чиччхеда̄пататастасйа мудгарам̣ ниш́итайх̣ ш́арайх̣ ।

татха̄пи со'бхйадха̄ ватта̄ м̣ муш̣т̣ имудйамйа вегава̄ н ॥ 19॥

са муш̣т̣ им̣ па̄ тайа̄ ма̄ са хр̣дайе дайтйапун̇ гавах̣ ।

девйа̄стам̣ ча̄ пи са̄ девӣ таленорасйата̄ д̣айат ॥ 20॥

талапраха̄ра̄бхихато нипапа̄ та махӣтале ।

са дайтйара̄ джах̣ сахаса̄ пунарева татхоттхитах̣ ॥ 21॥

утпатйа ча прагр̣хйоччайрдевӣм̣ гаганама̄ стхитах̣ ।


татра̄пи са̄ нира̄ дха̄ ра̄ йуйудхе тена чан̣ д̣ика̄ ॥ 22॥

нийуддхам̣ кхе тада̄ дайтйаш́чан̣ д̣ика̄ ча параспарам ।

чакратух̣ пратхамам̣ сиддхамунивисмайака̄ ракам ॥ 23॥

тато нийуддхам̣ сучирам̣ кр̣тва̄ тена̄ мбика̄ саха ।

утпа̄т̣йа бхра̄ майа̄ ма̄ са чикш̣епа дхаран̣ ӣтале ॥ 24॥

са кш̣ипто дхаран̣ ӣм̣ пра̄ пйа муш̣т̣ имудйамйа вегава̄ н ।

абхйадха̄вата душ̣т̣ а̄ тма̄ чан̣ д̣ика̄ нидханеччхайа̄ ॥ 25॥

тама̄йа̄нтам̣ тато девӣ сарвадайтйаджанеш́варам ।

джагатйа̄м̣ па̄ тайа̄ ма̄ са бхиттва̄ ш́ӯлена вакш̣аси ॥ 26॥

са гата̄ сух̣ папа̄ торвйа̄ м̣ девӣ ш́ӯла̄ гравикш̣атах̣ ।

ча̄лайан сакала̄ м̣ пр̣тхвӣм̣ са̄ бдхидвӣпа̄ м̣ сапарвата̄ м ॥ 27॥

татах̣ прасаннамакхилам̣ хате тасмин дура̄ тмани ।

джагатсва̄стхйаматӣва̄па нирмалам̣ ча̄ бхаваннабхах̣ ॥ 28॥

утпа̄тамегха̄х̣ солка̄ йе пра̄ га̄ сам̣сте ш́амам̣ йайух̣ ।

сарито ма̄ ргава̄ хинйастатха̄ сам̣статра па̄ тите ॥ 29॥

тато деваган̣ а̄ х̣ сарве харш̣анирбхарама̄ наса̄ х̣ ।

бабхӯвурнихате тасмин гандхарва̄ лалитам̣ джагух̣ ॥ 30॥

ава̄дайам̣статхайва̄нйе нанр̣туш́ча̄ псароган̣ а̄ х̣ ।


вавух̣ пун̣ йа̄ статха̄ ва̄ та̄ х̣ супрабхо'бхӯддива̄ карах̣ ॥ 31॥

джаджвалуш́ча̄гнайах̣ ш́а̄ нта̄ х̣ ш́а̄ нта̄ дигджанитасвана̄ х̣ ॥


32॥

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре

девӣма̄ха̄тмйе ш́умбхавадхо на̄ ма даш́амо'дхйа̄ йах̣ ॥ 10॥

॥ эка̄ даш́о'дхйа̄ йах̣ ॥

дхйа̄нам
ванде ва̄ н̃ чита ка̄ ма̄ ртхе чандра̄ рдхакр̣таш́екхара̄ м
сим̇ ха̄ рӯд̣ха̄ чатурбхуджа̄ маха̄ гаурӣ йаш́асвинӣм
пӯрн̣ енду нибха̄ м гаурӣ сомачакрастхита̄ м аш̣т̣ амам
маха̄ гаурӣ тринетра̄ м
вара̄ бхӣтикара̄ м̇ триш́ӯла д̣амарӯдхара̄ м̇ маха̄ гаурӣ
бхаджем
пат̣ а̄ мбара паридха̄ на̄ м̇ мр̣духа̄ сйа̄ на̄ на̄ лан̇ ка̄ ра бхӯш̣ита̄ м
ман̃ джӣра, ха̄ ра, кейӯра, кин̇ кин̣ и, ратнакун̣ д̣ала ман̣ д̣ита̄ м
прапхулла вандана̄ паллава̄ дхара̄ м̇ ка̄ нта капола̄ м
трайлокйа моханам
каманӣйа̄ м̇ ла̄ ван̣ йа̄ м̇ мр̣н̣ а̄ ла̄ м̇ чандана гандхалипта̄ м

ом̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

девйа̄ хате татра маха̄ сурендре сендра̄ х̣ сура̄


вахнипурогама̄ ста̄ м ।
ка̄тйа̄йанӣм̣ туш̣т̣ увуриш̣т̣ ала̄ бха̄ д
вика̄ ш́ивактра̄ бджавика̄ ш́ита̄ ш́а̄ х̣ ॥ 2॥

деви прапанна̄ ртихаре прасӣда прасӣда


ма̄ тарджагато'кхиласйа ।

прасӣда виш́веш́вари па̄ хи виш́вам̣ твамӣш́варӣ деви


чара̄ чарасйа ॥ 3॥

а̄дха̄рабхӯта̄ джагатаствамека̄ махӣсварӯпен̣ а йатах̣


стхита̄ си ।

апа̄м̣ сварӯпастхитайа̄ твайайта-да̄ пйа̄ йате


кр̣тснамалан̇ гхйавӣрйе ॥ 4॥

твам̣ вайш̣н̣ авӣш́актиранантавӣрйа̄ виш́васйа бӣджам̣


парама̄ си ма̄ йа̄ ।

саммохитам̣ деви самастаметат твам̣ вай прасанна̄ бхуви


муктихетух̣ ॥ 5॥

видйа̄х̣ самаста̄ става деви бхеда̄ х̣ стрийах̣ самаста̄ х̣ сакала̄


джагатсу ।

твайайкайа̄ пӯритамамбайайтат ка̄ те стутих̣


ставйапара̄ пароктих̣ ॥ 6॥

сарвабхӯта̄ йада̄ девӣ бхуктимуктипрада̄ йинӣ ।

твам̣ стута̄ стутайе ка̄ ва̄ бхаванту парамоктайах̣ ॥ 7॥

сарвасйа буддхирӯпен̣ а джанасйа хр̣ди сам̣стхите ।

сварга̄паваргаде деви на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 8॥


кала̄ка̄ш̣т̣ха̄дирӯпен̣ а парин̣ а̄ мапрада̄ йини ।

виш́васйопаратау ш́акте на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 9॥

сарваман̇ галама̄н̇галйе ш́иве сарва̄ ртхаса̄ дхике ।

ш́аран̣йе трйамбаке гаури на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 10॥

ср̣ш̣т̣истхитивина̄ш́а̄на̄м̣ ш́актибхӯте сана̄ тани ।

гун̣ а̄ш́райе гун̣ амайе на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 11॥

ш́аран̣а̄гатадӣна̄ртапаритра̄н̣апара̄йан̣е ।

сарвасйа̄ртихаре деви на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 12॥

хам̣сайуктавима̄настхе брахма̄ н̣ ӣрӯпадха̄ рин̣ и ।

кауш́а̄мбхах̣кш̣арике деви на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 13॥

триш́ӯлачандра̄ хидхаре маха̄ вр̣ш̣абхава̄ хини ।

ма̄хеш́варӣсварӯпен̣ а на̄ ра̄ йан̣ и намо'стуте ॥ 14॥

майӯракуккут̣ авр̣те маха̄ ш́актидхаре'нагхе ।

каума̄рӣрӯпасам̣стха̄ не на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 15॥

ш́ан̇кхачакрагада̄ш́а̄рн̇гагр̣хӣтапарама̄йудхе ।

прасӣда вайш̣н̣ авӣрӯпе на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 16॥

гр̣хӣтограмаха̄чакре дам̣ш̣т̣ роддхр̣тавасундхаре ।

вара̄харӯпин̣ и ш́иве на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 17॥


нр̣сим̣харӯпен̣ огрен̣ а хантум̣ дайтйа̄ н кр̣тодйаме ।

трайлокйатра̄н̣асахите на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 18॥

кирӣт̣ини маха̄ ваджре сахасранайанодджвале ।

вр̣трапра̄н̣ахаре чайндри на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 19॥

ш́ивадӯтӣсварӯпен̣ а хатадайтйамаха̄ бале ।

гхорарӯпе маха̄ ра̄ ве на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 20॥

дам̣ш̣т̣ра̄кара̄лавадане ш́ирома̄ ла̄ вибхӯш̣ан̣ е ।

ча̄мун̣д̣е мун̣ д̣аматхане на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 21॥

лакш̣ми ладдже маха̄ видйе ш́раддхе пуш̣т̣ и свадхе дхруве ।

маха̄ра̄три маха̄ ма̄ йе на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те ॥ 22॥

медхе сарасвати варе бхӯти ба̄ бхрави та̄ маси ।

нийате твам̣ прасӣдеш́е на̄ ра̄ йан̣ и намо'стуте ॥ 23॥

сарвасварӯпе сарвеш́е сарваш́актисаманвите ।

бхайебхйастра̄хи но деви дурге деви намо'сту те ॥ 24॥

этатте ваданам̣ саумйам̣ лочанатрайабхӯш̣итам ।

па̄ту нах̣ сарвабхӯтебхйах̣ ка̄ тйа̄ йани намо'сту те ॥ 25॥

джва̄ла̄кара̄ламатйуграмаш́еш̣а̄сурасӯданам ।

триш́ӯлам̣ па̄ ту но бхӣтербхадрака̄ ли намо'сту те ॥ 26॥


хинасти дайтйатеджа̄ м̣си сванена̄ пӯрйа йа̄ джагат ।

са̄ гхан̣ т̣ а̄ па̄ ту но деви па̄ пебхйо нах̣ сута̄ нива ॥ 27॥

асура̄ср̣гваса̄пан̇качарчитасте кародджвалах̣ ।

ш́убха̄йа кхад̣го бхавату чан̣ д̣ике тва̄ м̣ ната̄ вайам ॥ 28॥

рога̄наш́еш̣а̄напахам̣си туш̣т̣ а̄ руш̣т̣ а̄ ту ка̄ ма̄ н


сакала̄ набхӣш̣т̣ а̄ н ।

тва̄ма̄ш́рита̄на̄м̣ на випаннара̄ н̣ а̄ м̣ тва̄ ма̄ ш́рита̄


хйа̄ ш́райата̄ м̣ прайа̄ нти ॥ 29॥

этаткр̣там̣ йаткаданам̣ твайа̄ дйа дхармадвиш̣а̄ м̣ деви


маха̄ сура̄ н̣ а̄ м ।

рӯпайранекайрбахудха̄ тмамӯртим̣ кр̣тва̄ мбике


татпракароти ка̄ нйа̄ ॥ 30॥

видйа̄су ш́а̄ стреш̣у вивекадӣпе-ш̣ва̄ дйеш̣у ва̄ кйеш̣у ча ка̄


тваданйа̄ ।

маматвагарте'тимаха̄ ндхака̄ ре вибхра̄ майатйетадатӣва


виш́вам ॥ 31॥

ракш̣а̄м̣си йатрогравиш̣а̄ ш́ча на̄ га̄ йатра̄ райо дасйубала̄ ни


йатра ।

да̄ва̄нало йатра татха̄ бдхимадхйе татра стхита̄ твам̣


парипа̄ си виш́вам ॥ 32॥

виш́веш́вари твам̣ парипа̄ си виш́вам̣ виш́ва̄ тмика̄


дха̄ райасӣха виш́вам ।
виш́веш́авандйа̄ бхаватӣ бхаванти виш́ва̄ ш́райа̄ йе твайи
бхактинамра̄ х̣ ॥ 33॥

деви прасӣда парипа̄ лайа но'рибхӣте-рнитйам̣


йатха̄ суравадха̄ дадхунайва садйах̣ ।

па̄па̄ни сарваджагата̄ м̣ праш́амам̣ найа̄ ш́у


утпа̄ тапа̄ каджанита̄ м̣ш́ча махопасарга̄ н ॥ 34॥

пран̣ ата̄на̄м̣ прасӣда твам̣ деви виш́ва̄ ртиха̄ рин̣ и ।

трайлокйава̄сина̄мӣд̣йе лока̄ на̄ м̣ варада̄ бхава ॥ 35॥

девйува̄ча ॥ 36॥

варада̄хам̣ сураган̣ а̄ варам̣ йанманасеччхатха ।

там̣ вр̣н̣ удхвам̣ прайаччха̄ ми джагата̄ мупака̄ ракам ॥ 37॥

дева̄ ӯчух̣ ॥ 38॥

сарва̄ба̄дха̄праш́аманам̣ трайлокйасйа̄ кхилеш́вари ।

эвамева твайа̄ ка̄ рйамасмадвайривина̄ ш́анам ॥ 39॥

девйува̄ча ॥ 40॥

вайвасвате'нтаре пра̄ пте аш̣т̣ а̄ вим̣ш́атиме йуге ।

ш́умбхо ниш́умбхаш́чайва̄ нйа̄ вутпатсйете маха̄ сурау ॥ 41॥

нандагопагр̣хе джа̄ та̄ йаш́ода̄ гарбхасамбхава̄ ।

татастау на̄ ш́айиш̣йа̄ ми виндхйа̄ чаланива̄ синӣ ॥ 42॥


пунарапйатираудрен̣ а рӯпен̣ а пр̣тхивӣтале ।

аватӣрйа ханиш̣йа̄ ми вайпрачитта̄ м̣ш́ча да̄ нава̄ н ॥ 43॥

бхакш̣айантйа̄ш́ча та̄ нугра̄ н вайпрачитта̄ н маха̄ сура̄ н ।

ракта̄ данта̄ бхавиш̣йанти да̄ д̣имӣкусумопама̄ х̣ ॥ 44॥

тато ма̄ м̣ девата̄ х̣ сварге мартйалоке ча ма̄ нава̄ х̣ ।

стуванто вйа̄ хариш̣йанти сататам̣ рактадантика̄ м ॥ 45॥

бхӯйаш́ча ш́атава̄ рш̣икйа̄ мана̄ вр̣ш̣т̣ йа̄ манамбхаси ।

мунибхих̣ сам̣смр̣та̄ бхӯмау самбхавиш̣йа̄ мйайониджа̄ ॥ 46॥

татах̣ ш́атена нетра̄ н̣ а̄ м̣ нирӣкш̣иш̣йа̄ мйахам̣ мунӣн ।

кӣртайиш̣йанти мануджа̄ х̣ ш́ата̄ кш̣ӣмити ма̄ м̣ татах̣ ॥ 47॥

тато'хамакхилам̣ локама̄ тмадехасамудбхавайх̣ ।

бхариш̣йа̄ми сура̄ х̣ ш́а̄ кайра̄ вр̣ш̣т̣ ех̣ пра̄ н̣ адха̄ ракайх̣ ॥ 48॥

ш́а̄камбхарӣти викхйа̄ тим̣ тада̄ йа̄ сйа̄ мйахам̣ бхуви ।

татрайва ча вадхиш̣йа̄ ми дургама̄ кхйам̣ маха̄ сурам ॥ 49॥

дурга̄девӣти викхйа̄ там̣ танме на̄ ма бхавиш̣йати ।

пунаш́ча̄хам̣ йада̄ бхӣмам̣ рӯпам̣ кр̣тва̄ хима̄ чале ॥ 50॥

ракш̣а̄м̣си бхакш̣айиш̣йа̄ ми мунӣна̄ м̣ тра̄ н̣ ака̄ ран̣ а̄ т ।

тада̄ ма̄ м̣ мунайах̣ сарве стош̣йантйа̄ намрамӯртайах̣ ॥ 51॥


бхӣма̄девӣти викхйа̄ там̣ танме на̄ ма бхавиш̣йати ।

йада̄рун̣а̄кхйастрайлокйе маха̄ ба̄ дха̄ м̣ кариш̣йати ॥ 52॥

тада̄хам̣ бхра̄ марам̣ рӯпам̣ кр̣тва̄ сан̇ кхйейаш̣ат̣ падам ।

трайлокйасйа хита̄ ртха̄ йа вадхиш̣йа̄ ми маха̄ сурам ॥ 53॥

бхра̄марӣти ча ма̄ м̣ лока̄ стада̄ стош̣йанти сарватах̣ ।

иттхам̣ йада̄ йада̄ ба̄ дха̄ да̄ навоттха̄ бхавиш̣йати ॥ 54॥

тада̄ тада̄ ватӣрйа̄ хам̣ кариш̣йа̄ мйарисан̇ кш̣айам ॥ 55॥

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе

на̄ра̄йан̣ӣстутирна̄майка̄даш́о'дхйа̄ йах̣ ॥ 11॥

॥ два̄ даш́о'дхйа̄ йах̣ ॥

дхйа̄нам
ом̣ видйуд да̄ масамапрабха̄ м̣ мр̣гапати скандхастхита̄ м̣
бхӣш̣ан̣ а̄ м̣ канйа̄ бхих̣ карава̄ лакхет̣ а виласаддхаста̄ бхира̄
севита̄ м | хастайш́чакра гада̄ си кхет̣ а виш́икха̄ м̣ш́ча̄ пам̣
гун̣ ам̣ тарджанӣм̣ бибхра̄ н̣ а̄ манала̄ тмика̄ м̣ ш́аш́идхара̄ м̣
дурга̄ м̣ тринетра̄м̣ бхадже ||
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ агни дурга̄ чан̣ д̣ика̄ йе вичче намах̣

ом̣ девйува̄ ча ॥ 1॥

эбхих̣ ставайш́ча ма̄ м̣ нитйам̣ стош̣йате йах̣ сама̄ хитах̣ ।

тасйа̄хам̣ сакала̄ м̣ ба̄ дха̄ м̣ ш́амайиш̣йа̄ мйасам̣ш́айам ॥ 2॥


мадхукайт̣ абхана̄ш́ам̣ ча махиш̣а̄ сурагха̄ танам ।

кӣртайиш̣йанти йе тадвадвадхам̣ ш́умбханиш́умбхайох̣ ॥


3॥

аш̣т̣амйа̄м̣ ча чатурдаш́йа̄ м̣ навамйа̄ м̣ чайкачетасах̣ ।

ш́рош̣йанти чайва йе бхактйа̄ мама ма̄ ха̄ тмйамуттамам ॥ 4॥

на теш̣а̄ м̣ душ̣кр̣там̣ кин̃ чиддуш̣кр̣тоттха̄ на ча̄ падах̣ ।

бхавиш̣йати на да̄ ридрйам̣ на чайвеш̣т̣ авийоджанам ॥ 5॥

ш́атрубхйо на бхайам̣ тасйа дасйуто ва̄ на ра̄ джатах̣ ।

на ш́астра̄ налатойаугха̄ т када̄ чит самбхавиш̣йати ॥ 6॥

тасма̄нмамайтанма̄ха̄тмйам̣ пат̣ хитавйам̣ сама̄ хитайх̣ ।

ш́ротавйам̣ ча сада̄ бхактйа̄ парам̣ свастйайанам̣ махат ॥ 7॥

упасарга̄наш́еш̣а̄м̣сту маха̄ ма̄ рӣсамудбхава̄ н ।

татха̄ тривидхамутпа̄ там̣ ма̄ ха̄ тмйам̣ ш́амайенмама ॥ 8॥

йатрайтатпат̣ хйате самйан̇ нитйама̄ йатане мама ।

сада̄ на тадвимокш̣йа̄ ми са̄ ннидхйам̣ татра ме стхитам ॥ 9॥

балипрада̄не пӯджа̄ йа̄ магника̄ рйе махотсаве ।

сарвам̣ мамайтанма̄ ха̄ тмйам учча̄ рйам̣ ш́ра̄ вйамева ча ॥ 10॥

джа̄ната̄джа̄ната̄ ва̄ пи балипӯджа̄ м̣ йатха̄ кр̣та̄ м ।


пратӣкш̣иш̣йа̄мйахам̣ прӣтйа̄ вахнихомам̣ татха̄ кр̣там ॥ 11॥

ш́аратка̄ле маха̄ пӯджа̄ крийате йа̄ ча ва̄ рш̣икӣ ।

тасйа̄м̣ мамайтанма̄ ха̄ тмйам̣ ш́рутва̄ бхактисаманвитах̣ ॥


12॥

сарва̄ба̄дха̄винирмукто дханадха̄ нйасаманвитах̣ ।

мануш̣йо матпраса̄ дена бхавиш̣йати на сам̣ш́айах̣ ॥ 13॥

ш́рутва̄ мамайтанма̄ ха̄ тмйам̣ татха̄ чотпаттайах̣ ш́убха̄ х̣ ।

пара̄крамам̣ ча йуддхеш̣у джа̄ йате нирбхайах̣ пума̄ н ॥ 14॥

рипавах̣ сан̇ кш̣айам̣ йа̄ нти калйа̄ н̣ ам̣ чопападйате ।

нандате ча кулам̣ пум̣са̄ м̣ ма̄ ха̄ тмйам̣ мама ш́ар̣н̣ вата̄ м ॥ 15॥

ш́а̄нтикарман̣и сарватра татха̄ дух̣ свапнадарш́ане ।

грахапӣд̣а̄су чогра̄ су ма̄ ха̄ тмйам̣ ш́ар̣н̣ уйа̄ нмама ॥ 16॥

упасарга̄х̣ ш́амам̣ йа̄ нти грахапӣд̣а̄ ш́ча да̄ рун̣ а̄ х̣ ।

дух̣ свапнам̣ ча нр̣бхирдр̣ш̣т̣ ам̣ сусвапнамупаджа̄ йате ॥ 17॥

ба̄лаграха̄бхибхӯта̄ на̄ м̣ ба̄ ла̄ на̄ м̣ ш́а̄ нтика̄ ракам ।

сан̇ гха̄табхеде ча нр̣н̣ а̄ м̣ майтрӣкаран̣ амуттамам ॥ 18॥

дурвр̣тта̄на̄маш́еш̣а̄н̣а̄м̣ балаха̄ никарам̣ парам ।

ракш̣обхӯтапиш́а̄ ча̄ на̄ м̣ пат̣ хана̄ дева на̄ ш́анам ॥ 19॥


сарвам̣ мамайтанма̄ ха̄ тмйам̣ мама саннидхика̄ ракам ।

паш́упуш̣па̄ргхйадхӯпайш́ча гандхадӣпайстатхоттамайх̣ ॥
20॥

випра̄н̣а̄м̣ бходжанайрхомайх̣ прокш̣ан̣ ӣйайрахарниш́ам ।

анйайш́ча вивидхайрбхогайх̣ прада̄ найрватсарен̣ а йа̄ ॥ 21॥

прӣтирме крийате са̄ смин сакр̣дуччарите ш́руте ।

ш́рутам̣ харати па̄ па̄ ни татха̄ рогйам̣ прайаччхати ॥ 22॥

ракш̣а̄м̣ кароти бхӯтебхйо джанмана̄ м̣ кӣртанам̣ мама ।

йуддхеш̣у чаритам̣ йанме душ̣т̣ адайтйанибархан̣ ам ॥ 23॥

тасмин̃чруте вайрикр̣там̣ бхайам̣ пум̣са̄ м̣ на джа̄ йате ।

йуш̣ма̄бхих̣ стутайо йа̄ ш́ча йа̄ ш́ча брахмарш̣ибхих̣ кр̣та̄ х̣ ॥


24॥

брахман̣ а̄ ча кр̣та̄ ста̄ сту прайаччханту ш́убха̄ м̣ матим ।

аран̣ йе пра̄ нтаре ва̄ пи да̄ ва̄ гнипарива̄ ритах̣ ॥ 25॥

дасйубхирва̄ вр̣тах̣ ш́ӯнйе гр̣хӣто ва̄ пи ш́атрубхих̣ ।

сим̣хавйа̄гхра̄нуйа̄то ва̄ ване ва̄ ванахастибхих̣ ॥ 26॥

ра̄джн̃а̄ круддхена ча̄ джн̃ апто вадхйо бандхагато'пи ва̄ ।

а̄гхӯрн̣ ито ва̄ ва̄ тена стхитах̣ поте маха̄ рн̣ аве ॥ 27॥
пататсу ча̄ пи ш́астреш̣у сан̇ гра̄ ме бхр̣ш́ада̄ рун̣ е ।

сарва̄ба̄дха̄су гхора̄ су ведана̄ бхйардито'пи ва̄ ॥ 28॥

смаран мамайтаччаритам̣ наро мучйета сан̇ кат̣ а̄ т ।

мама прабха̄ ва̄ тсим̣ха̄ дйа̄ дасйаво вайрин̣ астатха̄ ॥ 29॥

дӯра̄ дева пала̄ йанте смараташ́чаритам̣ мама ॥ 30॥

р̣ш̣ирува̄ча ॥ 31॥

итйуктва̄ са̄ бхагаватӣ чан̣ д̣ика̄ чан̣ д̣авикрама̄ ॥ 32॥

паш́йата̄м̣ сарвадева̄ на̄ м̣ татрайва̄ нтарадхӣйата ।

те'пи дева̄ нира̄ тан̇ ка̄ х̣ сва̄ дхика̄ ра̄ нйатха̄ пура̄ ॥ 33॥

йаджн̃абха̄габхуджах̣ сарве чакрурвинихата̄ райах̣ ।

дайтйа̄ш́ча девйа̄ нихате ш́умбхе деварипау йудхи ॥ 34॥

джагадвидхвам̣саке тасмин махогре'тулавикраме ।

ниш́умбхе ча маха̄ вӣрйе ш́еш̣а̄ х̣ па̄ та̄ лама̄ йайух̣ ॥ 35॥

эвам̣ бхагаватӣ девӣ са̄ нитйа̄ пи пунах̣ пунах̣ ।

самбхӯйа куруте бхӯпа джагатах̣ парипа̄ ланам ॥ 36॥

тайайтанмохйате виш́вам̣ сайва виш́вам̣ прасӯйате ।

са̄ йа̄ чита̄ ча виджн̃ а̄ нам̣ туш̣т̣ а̄ р̣ддхим̣ прайаччхати ॥ 37॥

вйа̄птам̣ тайайтатсакалам̣ брахма̄ н̣ д̣ам̣ мануджеш́вара ।


маха̄девйа̄ маха̄ ка̄ лӣ маха̄ ма̄ рӣсварӯпайа̄ ॥ 38॥

сайва ка̄ ле маха̄ ма̄ рӣ сайва ср̣ш̣т̣ ирбхаватйаджа̄ ।

стхитим̣ кароти бхӯта̄ на̄ м̣ сайва ка̄ ле сана̄ танӣ ॥ 39॥

бхавака̄ле нр̣н̣ а̄ м̣ сайва лакш̣мӣрвр̣ддхипрада̄ гр̣хе ।

сайва̄бха̄ве татха̄ лакш̣мӣрвина̄ ш́а̄ йопаджа̄ йате ॥ 40॥

стута̄ сампӯджита̄ пуш̣пайргандхадхӯпа̄ дибхистатха̄ ।

дада̄ти виттам̣ путра̄ м̣ш́ча матим̣ дхарме гатим̣ ш́убха̄ м ॥


41॥

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе

бхагаватӣ ва̄ кйам̣ два̄ даш́о'дхйа̄ йах̣ ॥ 12॥

॥ трайодаш́о'дхйа̄ йах̣ ॥

дхйа̄нам
ванде ва̄ н̃ чита маноратха̄ ртха чандра̄ рдхакр̣таш́екхара̄ м|
камаластхита̄ м чатурбхуджа̄ сиддхӣда̄ трӣ йаш́асвинӣм||
сварн̣ аварн̣ а̄ нирва̄ н̣ ачакра стхита̄ м навам дурга̄
тринетра̄ м|
ш́ан̇ кха, чакра, гада̄ , падмадхара̄ м̇ сиддхӣда̄ трӣ бхаджем||
пат̣ а̄ мбара паридха̄ на̄ м̇ мр̣духа̄ сйа̄ на̄ на̄ лан̇ ка̄ ра бхӯш̣ита̄ м|
ман̃ джӣра, ха̄ ра, кейӯра, кин̇ кин̣ и ратнакун̣ д̣ала ман̣ д̣ита̄ м||
прапхулла вандана̄ паллава̄ дхара̄ м̇ ка̄ нта капола̄ пӣна
пайодхара̄ м|
каманӣйа̄ м̇ ла̄ ван̣ йа̄ м̇ ш́рӣн̣ акат̣ им̇ нимнана̄ бхи
нитамбанӣм||

ом̣ р̣ш̣ирува̄ ча ॥ 1॥

этатте катхитам̣ бхӯпа девӣма̄ ха̄ тмйамуттамам ।

эвам̣ прабха̄ ва̄ са̄ девӣ йайедам̣ дха̄ рйате джагат ॥ 2॥

видйа̄ татхайва крийате бхагавадвиш̣н̣ ума̄ йайа̄ ।

тайа̄ твамеш̣а вайш́йаш́ча татхайва̄ нйе вивекинах̣ ॥ 3॥

мохйанте мохита̄ ш́чайва мохамеш̣йанти ча̄ паре ।

та̄мупайхи маха̄ ра̄ джа ш́аран̣ ам̣ парамеш́варӣм ॥ 4॥

а̄ра̄дхита̄ сайва нр̣н̣ а̄ м̣ бхогасварга̄ паваргада̄ ॥ 5॥

ма̄ркан̣д̣ейа ува̄ ча ॥ 6॥

ити тасйа вачах̣ ш́рутва̄ суратхах̣ са нара̄ дхипах̣ ॥ 7॥

пран̣ ипатйа маха̄ бха̄ гам̣ тамр̣ш̣им̣ сам̣ш́итавратам ।

нирвин̣ н̣о'тимаматвена ра̄ джйа̄ пахаран̣ ена ча ॥ 8॥

джага̄ма садйастапасе са ча вайш́йо маха̄ муне ।

сандарш́ана̄ртхамамба̄йа̄ надӣпулинама̄ стхитах̣ ॥ 9॥

са ча вайш́йастапастепе девӣсӯктам̣ парам̣ джапан ।


тау тасмин пулине девйа̄ х̣ кр̣тва̄ мӯртим̣ махӣмайӣм ॥ 10॥

архан̣ а̄м̣ чакратустасйа̄ х̣ пуш̣падхӯпа̄ гнитарпан̣ айх̣ ।

нира̄ха̄рау йата̄ тма̄ нау танманаскау сама̄ хитау ॥ 11॥

дадатустау балим̣ чайва ниджага̄ тра̄ ср̣гукш̣итам ।

эвам̣ сама̄ ра̄ дхайатострибхирварш̣айрйата̄ тманох̣ ॥ 12॥

паритуш̣т̣а̄ джагаддха̄ трӣ пратйакш̣ам̣ пра̄ ха чан̣ д̣ика̄ ॥ 13॥

девйува̄ча ॥ 14॥

йатпра̄ртхйате твайа̄ бхӯпа твайа̄ ча куланандана ।

маттастатпра̄пйата̄м̣ сарвам̣ паритуш̣т̣ а̄ дада̄ мите ॥ 15॥

ма̄ркан̣д̣ейа ува̄ ча ॥ 16॥

тато вавре нр̣по ра̄ джйамавибхрам̣ш́йанйаджанмани ।

атрайва ча ниджам̣ ра̄ джйам̣ хаташ́атрубалам̣ бала̄ т ॥ 17॥

со'пи вайш́йастато джн̃ а̄ нам̣ вавре нирвин̣ н̣ ама̄ насах̣ ।

маметйахамити пра̄ джн̃ ах̣ сан̇ гавичйутика̄ ракам ॥ 18॥

девйува̄ча ॥ 19॥

свалпайрахобхирнр̣пате свам̣ ра̄ джйам̣ пра̄ псйате бхава̄ н ॥


20॥

хатва̄ рипӯнаскхалитам̣ тава татра бхавиш̣йати ॥ 21॥


мр̣таш́ча бхӯйах̣ сампра̄ пйа джанма дева̄ двивасватах̣ ॥ 22॥

са̄варн̣ико манурна̄ ма бхава̄ нбхуви бхавиш̣йати ॥ 23॥

вайш́йаварйа твайа̄ йаш́ча варо'сматто'бхива̄ н̃ читах̣ ॥ 24॥

там̣ прайаччха̄ ми сам̣сиддхйай тава джн̃ а̄ нам̣ бхавиш̣йати ॥


25॥

ма̄ркан̣д̣ейа ува̄ ча ॥ 26॥

ити даттва̄ тайордевӣ йатха̄ бхилаш̣итам̣ варам ।

бабхӯва̄ нтархита̄ садйо бхактйа̄ та̄ бхйа̄ мабхиш̣т̣ ута̄ ॥ 27॥

эвам̣ девйа̄ варам̣ лабдхва̄ суратхах̣ кш̣атрийарш̣абхах̣ ।

сӯрйа̄ дджанма сама̄ са̄ дйа са̄ варн̣ ирбхавита̄ манух̣ ॥ 28॥

ити даттва̄ тайордевӣ йатха̄ бхилаш̣итам̣ варам ।

бабхӯва̄ нтархита̄ садйо бхактйа̄ та̄ бхйа̄ мабхиш̣т̣ ута̄ ॥

эвам̣ девйа̄ варам̣ лабдхва̄ суратхах̣ кш̣атрийарш̣абхах̣ ।

сӯрйа̄ дджанма сама̄ са̄ дйа са̄ варн̣ ирбхавита̄ манух̣ ॥ клӣм̣ ом̣

॥ свасти ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе
суратхавайш́йайорварапрада̄нам̣ на̄ ма трайодаш́о'дхйа̄ йах̣
॥ 13॥
॥ ш́рӣсапташ́атӣдевӣма̄ ха̄ тмйам̣ сама̄ птам ॥

॥ ом̣ тат сат ом̣ ॥

упасам̣харах̣
Винийога (прочесть и капнуть из руки немного воды на
землю):
ом̣ асйа ш́рӣ нава̄ рн̣ а мантрасйа брахма виш̣н̣ у рудра̄
р̣ш̣айах̣ |
га̄йатрйуш̣н̣игануш̣т̣убхаш́чанда̄м̣си | ш́рӣ маха̄ ка̄ лӣ
маха̄ лакш̣мӣ маха̄ сарасватйо девата̄ х̣ | айм̣ бӣджам | хрӣм̣
ш́актих̣ | клӣм̣ кӣлакам | ш́рӣмаха̄ ка̄ лӣ маха̄ лакш̣мӣ
маха̄ сарасватӣ прӣтйартхе джапе винийогах̣ |
Ришиньяса (читать мантры и касаться правой рукой
определенных участков тела):
ом̣ брахмавиш̣н̣ урудрар̣ш̣ибхйо намах̣ (касаемся головы)
га̄йатриуш̣н̣игануш̣т̣упчандобхйо намах̣ ( рта)
маха̄ка̄лӣ маха̄ лакш̣мӣ маха̄ сарасватӣ девата̄ бхйо намах̣
(области сердца)
айм̣ бӣджа̄ йа намах̣ тайного места (область гениталий )
хрӣм̣ ш́актайе намах̣ (ступней )
клӣм̣ кӣлака̄ йа намах̣ (пупка)
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣айай вичче (всей поверхности
тела)
Караньяса (выполняется пальцами обоих рук
одновременно):
ом̣ айм̣ ан̣ гуш̣т̣ ха̄ бхйа̄ м̣ намах̣ (проводим указательным
пальцем от основания большого пальца к его кончику)
ом̣ хрӣм̣ тарджанӣбхйа̄ м̣ намах̣ (проводим большим пальцем
от основания указательного к его кончику)
ом̣ клӣм̣ мадхйама̄ бхйа̄ м̣ намах̣ (по среднему пальцу)
ом̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йа ана̄ мика̄ бха̄ м̣ намах̣ (по безымянному пальцу)
ом̣ вичче каниш̣т̣ хика̄ бхйа̄ м̣ намах̣ (проводим по мизинцу)
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче
караталакарапр̣ш̣т̣ ха̄ бхйа̄ м̣ намах̣ (соединяем ладони вместе)
Хридаяньяса (касаемся правой рукой соответствующих
частей тела):
ом̣ айм̣ хр̣дайа̄ йа намах̣ (касаемся в лелиханамудре области
сердца)
ом̣ хрӣм̣ ш́ирасе сваха̄ ( так же области межбровья)
ом̣ клӣм̣ ш́икха̄ йай ваш̣ат̣ (большим пальцем касаемся
макушки головы (области шикхи)
ом̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай кавача̄ йа хум̣ (скрещиваем руки: правую
ладонь кладем на левое плечо, поверх кладем левую руку на
правое плечо)
ом̣ вичче нетратрайа̄ йа вауш̣ат̣ (указательным, средним и
безымянным пальцами одновременно касаемся правого глаза,
межбровья и левого глаза соответственно)
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче астра̄ йа пхат̣
(проводим правой рукой круг над головой по часовой стрелке и
трижды ударяем соединенными вместе указательным и
средним пальцами правой руки по направленной вверх левой
ладони)
Акшараньяса (касаемся правой рукой определенных
частей тела):
ом̣ айм̣ намах̣ касаемся (верхушки головы)
ом̣ хрӣм̣ намах̣ (правого глаза)
ом̣ клӣм̣ намах̣ (левого глаза)
ом̣ ча̄ м̣ намах̣ (правого уха)
ом̣ мум̣ намах̣ (левого уха)
ом̣ д̣а̄ м̣ намах̣ (правой ноздри)
ом̣ йайм̣ намах̣ (левой ноздри)
ом̣ вим̣ намах̣ (рта)
ом̣ ччем̣ намах̣ (тай ного места (область гениталий ))
Затем произносим мантру:
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче (касаемся конечностей
тела от макушки до пальцев на ногах, то есть всего тела).
Динньяса (при прочтении каждой мантры приветствует
соответствующие стороны света, щелкая при этом
пальцами в определенном направлении – устраняя
всяческие опасности и преграды):
ом̣ айм̣ пра̄ чйай намах̣ (восток)
ом̣ айм̣ а̄ гнеййай намах̣ (юговосток)
ом̣ хрӣм̣ дакш̣ин̣ а̄ йай намах̣ (юг)
ом̣ хрӣм̣ найрр̣тйай намах̣ (югозапад)
ом̣ клӣм̣ пратӣчйай намах̣ (запад)
ом̣ клӣм̣ ва̄ йавйай намах̣ (северозапад)
ом̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай удӣчйай намах̣ (север)
ом̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай айш́а̄ нйай намах̣ (северовосток)
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче ӯрдхва̄ йай намах̣
(зенит (верх))
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вечче бхӯмйай намах̣ (надир
(низ))
Дхьяна:
кхад̣гам̣ чакрагадеш̣уча̄ папаригха̄ н̃ чӯлам̣ бхуш̣ун̣ д̣ӣм̣
ш́ирах̣
ш́ан̣кхам̣ сам̣дадхатӣм̣ карайстринайана̄ м̣
сарва̄ н̣ габхӯш̣а̄ вр̣та̄ м |
нӣла̄ш́мадйутима̄сйапа̄дадаш́ака̄м̣ севе маха̄ ка̄ лика̄ м̣
йа̄мастаутсвапите харау камаладжо хантум̣ мадхум̣
кайт̣ абхам || 1 ||
акш̣асрак параш́ум гадеш̣у кулиш́ам̣ падмам̣ дханух̣
кун̣ д̣ика̄ м̣
дан̣ д̣ам̣ ш́актим асим̣ ча чарма джаладжам̣ гхан̣ т̣ а̄ м̣
сура̄ бха̄ джанам |
ш́ӯлам̣ па̄ ш́а сударш́ане ча дадхатӣм̣ хастайх̣
прасанна̄ нана̄ м̣
севе сайрибха мардинӣмиха маха̄ лакш̣мӣм̣ сароджастхита̄ м̣
|| 2 ||
гхан̣ т̣а̄ш́ӯлахала̄ ни ш́ан̣ кхамусале чакрам̣ дханух̣ са̄ йакам̣
хаста̄бджайрдадхатӣм̣ гхана̄ нтавиласаччхӣта̄ м̣ш́у
тулйапрабха̄ м |
гаурӣдехасамудбхава̄м̣ триджагата̄ ма̄ дха̄ рабхӯта̄ м̣
маха̄пӯрва̄ матра сарасватӣманубхадже
ш́умбха̄ дидайтйа̄ рдинӣм || 3 ||
Мое почтение Махакалике, держащей в своих руках меч,
метательный диск, лук, палицу, стрелы, копье,
метательный снаряд, раковину, щит и отрубленную
голову. У которой три глаза, десять ликов и десять ног. Ту,
которая украшена множеством украшений, и кто сияет
подобно сапфиру. Она воспетая рожденным в лотосе
Брахмой, она убивающая демонов Мадху и Кайтабхи, когда
Хари пребывал в своем сне.
Мое почтение Махалакшми, той, кто уничтожает
демонов, восседает в лотосе. Прославляю ту, тело
которой сияет как коралл; она держит в руках четки,
молнии, лотос, лук, булаву, стрелы, сосуд, жезл, секиру,
копье, щит, меч, раковину, колокольчик, аркан, трезубец,
диск сударшана и чашу с вином.
Мое почтение Махасарасвати. Той, кто держмт в своих
руках, подобных лотосу, колокольчик, плуг, раковину,
булаву, трезубец, щит, лук и стрелы. Кто подобна сиянию
луны изпод облаков. Славлю ту, кто явилась из тела Гаури,
воплотив в себе все три мира, уничтожающую Шумбхи и
других демонов.
Поклонение четкам:
ом̣ айм̣ хрӣм̣ акш̣ама̄ лика̄ йай намах̣
ом̣ ма̄ м̣ ма̄ ле маха̄ ма̄ йе сарваш́актӣсварӯпин̣ и |
чатурваргаствайи нйастастасма̄ нме сиддхида̄ бхава ||
ом̣ авигхнам̣ куру ма̄ ле твам̣ гр̣хн̣ а̄ ми дакш̣ин̣ е каре |
джапака̄ле ча сиддхйартхам̣ прасӣда мама сиддхайе ||
ом̣ акш̣ама̄ ла̄ дхипатайе сусиддхим̣ дехи дехи
сарвамантра̄ ртхаса̄ дхини
са̄дхайа са̄ дхайа сарвасиддхим̣ парикалпайа парикалпайа
ме сва̄ ха̄ |
Джапа:
Затем минимум 108 раз повторяется мантра на четках:
ом̣ айм̣ хрӣм̣ клӣм̣ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче
Предложение плода джапы Божеству:
ом̣ гухйа̄ тигухйагоптрӣ твам̣ гр̣ха̄ н̣ а̄ сматкр̣там̣ джапам |
сиддхирбхавату ме деви тватпраса̄ да̄ нмахеш́вари ||
||каранйа̄ сах̣ ||
ом̣ хрӣм̣ ан̇ гуш̣т̣ ха̄ бхйа̄ м̣ намах̣ | (большие пальцы)
ом̣ чам̣ тарджанӣбхйа̄ м̣ намах̣ | ( указательные)
ом̣ д̣ӣм̣ мадхйама̄ бхйа̄ м̣ намах̣ | (средние)
ом̣ ка̄ м̣ ана̄ мика̄ бхйа̄ м̣ намах̣ | (безымянные)
ом̣ йайм̣ каниш̣т̣ хика̄ бхйа̄ м̣ намах̣ | ( мизинцы)
ом̣ хрӣм̣ чан̣ д̣ика̄ йай караталакарапр̣ш̣т̣ ха̄ бхйа̄ м̣ намах̣ |
( руки полностью)
ом̣ кхад̣гинӣ ш́ӯлинӣ гхора̄ гадинӣ чакрин̣ ӣ татха̄ |
ш́ан̇ кхинӣ ча̄ пинӣ ба̄ н̣ абхуш́ун̣ д̣ӣпаригха̄ йудха̄ || хр̣дайа̄ йа
намах̣ | (сложенными «бутоном» пятью пальцами правой руки
коснуться груди в области сердца)
ом̣ ш́ӯлена па̄ хи но деви па̄ хи кхад̣гена ча̄ мбике|
гхан̣ т̣ а̄ сванена нах̣ па̄ хи ча̄ паджйа̄ них̣ сванена ча| ш́ирасе
сва̄ ха̄ | (тем же способом коснуться верхней части лба в том
месте, где начинают расти волосы)
ом̣ пра̄ чйа̄ м̣ ракш̣а пратӣчйа̄ м̣ ча чан̣ д̣ике ракш̣а дакш̣ин̣ е|
бхра̄ ман̣ ена̄ тмаш́ӯласйа уттарасйа̄ м̣ татхеш́вари||
ш́икха̄ йай ваш̣ат̣ | (оттопыренным большим пальцем правой
руки коснуться макушки, держа четыре остальных пальца
прижатыми к ладони)
ом̣ саумйа̄ ни йа̄ ни рӯпа̄ н̣ и трайлокйе вичаранти те| йа̄ ни
ча̄ тйартхагхора̄ н̣ и тай ракш̣а̄ сма̄ м̣статха̄ бхувам|| кавача̄ йа
хум| (скрестить руки ниже плеч так, чтобы левая рука была
сверху)
ом̣ кхад̣гаш́ӯлагада̄ дӣни йа̄ ни ча̄ стра̄ н̣ и те'мбике|
карапаллавасан̇ гӣни тайрасма̄ н ракш̣а сарватах̣ ||
нетратрайа̄ йа вауш̣ат̣ | (указательным, средним и
безымянным пальцами правой руки коснуться глаз так, чтобы
указательный палец коснулся правого глаза, безымянный —
левого, а средний — коснулся области третьего глаза; большой
палец и мизинец при этом должны быть соединены вместе)
ом̣ сарвасварӯпе сарвеш́е сарваш́актисаманвите|
бхайебхйастра̄ хи но деви дурге деви намо'сту те|| астра̄ йа
пхат̣ | (вытянутыми указательным и средним пальцами правой
руки ударить, издав щелчкообразный звук, по левой ладони, а
затем по тыльной стороне левой кисти)
||дхйа̄ нам||
ом̣ видйудда̄ масамапрабха̄ м̣ мр̣гапатискандхастхита̄ м̣
бхӣш̣ан̣ а̄ м̣ канйа̄ бхих̣
карава̄ лакхет̣ авиласаддхаста̄ бхира̄ севита̄ м|
хастайш́чакрагада̄ сикхет̣ авиш́икха̄ м̣ш́ча̄ пам̣ гун̣ ам̣
тарджанӣм̣ бибхра̄ н̣ а̄ манала̄ тмика̄ м̣ ш́аш́идхара̄ м̣ дурга̄ м̣
тринетра̄ м̣ бхадже||
Я почитаю Трехокую Дургу, Сияющую подобно вспышке
молнии, восседающую на спине царя зверей, Грозную
вместе с Ее подругами, играючи бряцающую оружием в
руках, держащая в руках чакру, палицу, меч, плуг, стрелы,
петлю (веревку) и указующую мудру (тарджани мудру),
Грозную, Чистую, сущность огня, увенчанную луной.
атха тантроктам̣ девӣсӯктам

намо девйай маха̄ девйай ш́ива̄ йай сататам̣ намах̣ ।

намах̣ пракр̣тйай бхадра̄ йай нийата̄ х̣ пран̣ ата̄ х̣ сма та̄ м ॥ 1॥

раудра̄йай намо нитйа̄ йай гаурйай дха̄ трйай намо намах̣ ।

джйотсна̄йай чендурӯпин̣ йай сукха̄ йай сататам̣ намах̣ ॥ 2॥

калйа̄н̣йай пран̣ ата̄ м̣ вр̣ддхйай сиддхйай курмо намо намах̣


найр̣ртйай бхӯбхр̣та̄ м̣ лакш̣мйай ш́арва̄ н̣ йай те намо намах̣


॥ 3॥

дурга̄йай дургапа̄ ра̄ йай са̄ ра̄ йай сарвака̄ рин̣ йай ।

кхйа̄тйай татхайва кр̣ш̣н̣ а̄ йай дхӯмра̄ йай сататам̣ намах̣ ॥


4॥

атисаумйа̄тираудра̄йай ната̄ стасйай намо намах̣ ।

намо джагатпратиш̣т̣ ха̄ йай девйай кр̣тйай намо намах̣ ॥ 5॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у виш̣н̣ ума̄ йети ш́абдита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 6॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у четанетйабхидхӣйате ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 7॥


йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у буддхирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 8॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у нидра̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 9॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у кш̣удха̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 10॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ча̄ йа̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 11॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ш́актирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 12॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у тр̣ш̣н̣ а̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 13॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у кш̣а̄ нтирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 14॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у джа̄ тирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 15॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ладджа̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।


намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 16॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ш́а̄ нтирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 17॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ш́раддха̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 18॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ка̄ нтирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 19॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у лакш̣мӣрӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 20॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у вр̣ттирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 21॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у смр̣тирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 22॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у дайа̄ рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 23॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у туш̣т̣ ирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 24॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у ма̄ тр̣рӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।


намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 25॥

йа̄ девӣ сарвабхӯтеш̣у бхра̄ нтирӯпен̣ а сам̣стхита̄ ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 26॥

индрийа̄н̣а̄мадхиш̣т̣ха̄трӣ бхӯта̄ на̄ м̣ ча̄ кхилеш̣у йа̄ ।

бхӯтеш̣у сататам̣ тасйай вйа̄ птйай дайвйай намо намах̣ ॥


27॥

читтирӯпен̣ а йа̄ кр̣тснаметадвйа̄ пйа стхита̄ м̣ джагат ।

намастасйай намастасйай намастасйай намо намах̣ ॥ 28॥

стута̄ сурайх̣ пӯрвамабхӣш̣т̣ асам̣ш́райа̄ ттатха̄ сурендрен̣ а


динеш̣у севита̄ ॥

кароту са̄ нах̣ ш́убхахетурӣш́варӣ ш́убха̄ ни


бхадра̄ н̣ йабхиханту ча̄ падах̣ ॥ 29॥

йа̄ са̄ мпратам̣ чоддхатадайтйата̄ питайрасма̄ бхирӣш́а̄ ча


сурайрнамасйате ।

йа̄ ча смр̣та̄ таткш̣ан̣ амева ханти нах̣ сарва̄ падо

бхактивинамрамӯртибхих̣ ॥ 30॥

ом̣ асйа ш́рӣ сапташ́атӣ рахасйатрайасйа на̄ ра̄ йан̣ а р̣ш̣их̣


ануш̣т̣ упчандах̣ маха̄ ка̄ лӣ маха̄ лакш̣мӣ маха̄ сарасватйо
девата̄ йадоктапхалаваптйа̄ ртхам̣ джа̄ пе ванийогах̣

॥ атха пра̄ дха̄ никам̣ рахасйам̣ ॥

ра̄джова̄ча ।
бхагаваннавата̄ра̄ ме чан̣ д̣ика̄ йа̄ ствайодита̄ х̣ ।

этеш́а̄м̣ пракр̣тим̣ брахман прадха̄ нам̣ вактумархаси ॥ 1॥

а̄ра̄дхйам̣ йанмайа̄ девйа̄ х̣ сварӯпам̣ йена ча двиджа ।

видхина̄ брӯхи сакалам̣ йатха̄ ватпран̣ атасйа ме ॥ 2॥

р̣ш́ирувача ।

идам̣ рахасйам̣ парама мана̄ кхйейам̣ прачакш̣ате ।

бхакто'сӣти на ме кин̃ читтава̄ ва̄ чйам̣ нара̄ дхипа ॥ 3॥

сарвасйа̄дйа̄ маха̄ лакш́мӣстригуна̄ парамеш́варӣ ।

лакш́йа̄лакш́йасварӯпа̄ са̄ вйа̄ пйа кр̣тснам̣ вйавастхита̄ ॥ 4॥

матулун̇ гам̣ гада̄ м кхет̣ ам̣ па̄ напа̄ трам̣ ча бибхратӣ ।

на̄гам лин̇ гам̣ ча йоним̣ ча бибхратӣ нр̣па мӯрдхани ॥ 5॥

таптака̄нчана варна̄ бха̄ таптака̄ нчана бхӯш̣ана̄ ।

ш́ӯнйам̣ тадакхилам̣ свена пӯрайа̄ ма̄ са теджаса̄ ॥ 6॥

ш́ӯнйам̣ тадакхилам̣ локам̣ вилокйа парамеш́варӣ ।

бабха̄ра парамам̣ рӯпам̣ тамаса̄ кевалена хи ॥ 7॥

ш̣а̄ бхинна̄ н̃ джана сам̣ка̄ ш́а̄ дам̣ш̣т̣ ра̄ нкиттавара̄ нана̄ ।

виш́а̄ла лочана̄ нарӣ бабхӯва танумадхйама̄ ॥ 8॥

кхадгапа̄тхраш́ирах̣ кхет̣ айралан̇ кр̣та чатурбхуджа̄ ।


кха़бандхаха̄рам̣ ш́ираса̄ бибхра̄ н̣ а̄ хи ш́ирах̣ сраджам ॥ 9॥

са̄ прова̄ ча маха̄ лакш̣мӣ та̄ масӣ прамадоттама̄ ।

на̄макарма ча ме ма̄ тардехи тубхйам̣ намо намах̣ ॥ 10॥

та̄м̣ прова̄ ча маха̄ лакш́мӣста̄ масӣм̣ прамадоттамам ।

дада̄ми тава на̄ ма̄ ни йа̄ ни карма̄ н̣ и та̄ ни те ॥ 11॥

маха̄ма̄йа̄ маха̄ ка̄ лӣ маха̄ ма̄ рӣ кш̣удха̄ тр̣ш̣а̄ ।

нидхра̄ тр̣ш̣н̣ а̄ чайкавира̄ ка̄ лара̄ трирдуратйайа̄ ॥ 12॥

ӣма̄ни тава на̄ ма̄ ни пратипа̄ дйа̄ ни кармабхих̣ ।

эбхих̣ карма̄ н̣ и те джн̃ а̄ тва̄ йо'дхӣте со'шнуте сукхам ॥ 13॥

та̄митйуктва̄ маха̄ лакш́мӣх̣ сварӯпамапарам̣ нр̣па ।

саттва̄кхйена̄тиш́уддхена гун̣ енендупрабхам̣ дадхау ॥ 14॥

акш̣ама̄ла̄н̇куш́адхара̄ вӣн̣ а̄ пустхака дха̄ рин̣ и ।

са̄ бабхӯва вара̄ на̄ рӣ на̄ ма̄ нйасйай ча са̄ дадау ॥ 15॥

маха̄видйа̄ маха̄ ва̄ н̣ и бха̄ ратӣ ва̄ к сарасватӣ ।

а̄рйа̄ бра̄ хмӣ ка̄ мадхенурведагарбха̄ ча дхӣш́варӣ ॥ 16॥

атхова̄ча маха̄ лакш́мӣр маха̄ ка̄ лӣм сарасватӣм ।

йува̄м̣ джанайата̄ м̣ девйау митхуне сва̄ нурӯпатах̣ ॥ 17॥

итйуктхва̄ те маха̄ лакш́мӣх̣ сасарджа митхунам̣ свайам ।


хиран̣ йагарбхау ручирау стрӣпумсау камала̄ санау ॥ 18॥

брахман видхе вирин̃ чети дха̄ таритйа̄ ха там̣ нарам ।

ш́рӣх̣ падме камала лакш́мӣтйа̄ ха ма̄ та̄ ча та̄ м̣ стрийам ॥


19॥

маха̄ка̄лӣ бха̄ ратӣ ча митхуне ср̣джатах̣ саха ।

этайорапи рӯпа̄ н̣ и на̄ ма̄ ни ча вада̄ ми те ॥ 20॥

нӣлакан̣т̣хам̣ рактхаба̄ хум̣ ш́ветан̇ гам̣ чандраш́екхарам ।

джанайа̄ма̄са пуруш̣ам̣ маха̄ ка̄ лӣ сита̄ м̣ стрийам ॥ 21॥

са рудрах̣ ш́ан̇ карах̣ стха̄ н̣ ух̣ капардӣ ча трилочанах̣ ।

трайӣ видйа̄ ка̄ мадхенух̣ са̄ стрӣ бхаш̣а̄ кш̣ара̄ свара̄ ॥ 22॥

сарасвати стрийам̣ гаурӣм̣ к ऱ ш̣н̣ам̣ ча пуруш̣ам̣ нр̣па ।

джанайа̄ма̄са на̄ ма̄ ни тайорапи вада̄ ми те ॥ 23॥

виш̣н̣ух̣ кр̣ш̣н̣ о хр̣кеш́о ва̄ судево джана̄ рданах̣ ।

ума гаурӣ сатӣ чандӣ сундарӣ субхага̄ ш́ива̄ ॥ 24॥

эвам̣ йуватайах̣ садйах̣ пуруш̣атвам̣ прапедире ।

чакш̣уш̣манто ну паш́йанти нетаре'тадвидо джана̄ х̣ ॥ 25॥

брахман̣ е прададау патнӣм̣ маха̄ лакш́мӣрнр̣па трайӣм ।

рудрайа̄ гаурӣм̣ варада̄ м̣ ва̄ судева̄ йа ча ш́рийам ॥ 26॥


сварайа̄ саха самбӯйа виринчо'н̣ д̣амаджӣджанат ।

бибхеда бхагава̄ н рудрастадгаурйа̄ саха вӣрйава̄ н ॥ 27॥

ан̣ д̣амадхйе прадха̄ на̄ ди ка̄ рйаджа̄ тамабхӯннр̣па ।

маха̄бхӯта̄ тмакам̣ сарвам̣ джагатстха̄ вараджан̇ гамам ॥ 28॥

пӯпош̣а па̄ лайа̄ ма̄ са таллакш̣мйа̄ саха кеш́авах̣ ।

сам̣джаха̄ра джагатсарвам̣ саха гаурйа̄ махеш́варах̣ ॥ 29॥

маха̄лакш̣мӣрмаха̄ра̄джа сарвасаттвамайӣш́варӣ ।

нира̄ка̄ра̄ ча са̄ ка̄ ра̄ сайва на̄ на̄ бхидха̄ набхр̣т ॥ 30॥

на̄ма̄нтарайрнирӯпйайш̣а̄ на̄ мна̄ на̄ нйена кеначит ॥ 31॥

маха̄лакш̣мӣрмаха̄ра̄джасарвасаттвамайӣш́варӣ .

॥ ити пра̄ дха̄ никам̣ рахасйам̣ сампӯрн̣ ам ॥

атха вайкр̣тикам̣ рахасйам

ом̣ тригун̣ а̄ та̄ масӣ девӣ са̄ твикӣ йа̄ тридходита̄ ।

са̄ ш́арва̄ чан̣ д̣ика̄ дурга̄ бхадра̄ бхагаватӣрйате ॥ 1 ॥

йоганидра̄ харерукта̄ маха̄ ка̄ лӣ тамогун̣ а̄ ।

мадхукайтабхана̄ш́а̄ртхам̣ йа̄ м̣ туш̣т̣ а̄ ва̄ мбуджа̄ санах̣ ॥ 2 ॥

даш́авактра̄ даш́абхуджа̄ даш́апа̄ да̄ н̃ джанапрабха̄ ।

виш́а̄лайа̄ ра̄ джама̄ на̄ трим̣ш́аллочанама̄ лайа̄ ॥ 3 ॥


спхураддаш́анадам̣ш̣т̣ра̄ са̄ бхӣмарӯпа̄ пи бхӯмипа ।

рӯпасаубхагйака̄ нтӣна̄ м̣ са̄ пратиш̣т̣ ха̄ маха̄ ш́рийа̄ х̣ ॥ 4 ॥

спхураддаш́анадам̇ш̣т̣ра̄са̄бхӣмарӯпа̄ пибхӯмипа .
рӯпасаубхагйака̄ нтӣна̄ м̇ са̄ пратиш̣т̣ ха̄ маха̄ ш́рийа̄ х̣ .. 4 ..

кхад̣габа̄н̣агада̄ш́ӯлаш́ан̇ кхачакрабхуш́ун̣ д̣ибхр̣т ।

паригхам̣ ка̄ рмукам̣ ш́ӣрш̣ам̣ ниш́чотадрудхирам̣ дадхау ॥ 5


эш̣а̄ са̄ вайш́н̣ авӣ ма̄ йа̄ маха̄ ка̄ лӣ дуратйайа̄ ।

а̄ра̄дхита̄ ваш́ӣкурйатпӯджа̄ картуш́чара̄ чарам ॥ 6 ॥

сарвадеваш́арӣребхйо йа̄ 'вирбхӯта̄ митапрабха̄ ।

тригун̣ а̄ са̄ маха̄ лакш̣мӣх̣ са̄ кш̣а̄ нмахиш̣амардинӣ ॥ 7 ॥

ш́вета̄нана̄ нӣлабхуджа̄ суш́ветастанаман̣ д̣ала̄ ।

рактамадхйа̄ рактапа̄ да̄ нӣладжан̇ гхорурунмада̄ ॥ 8 ॥

сучитраджагхана̄ читрама̄ лйа̄ мбаравибхӯш̣ан̣ а̄ ।

читра̄нулепана̄ ка̄ нтирӯпасаубха̄ гйаш́а̄ линӣ ॥ 9 ॥

аш̣т̣а̄даш́абхуджа̄ пӯджйа̄ са̄ сахасрабхуджа̄ сатӣ ।

а̄йудха̄нйатра вакш̣йанте дакш̣ин̣ а̄ дхах̣ каракрама̄ т ॥ 10 ॥

акш̣ама̄ла̄ ча камалам̣ бан̣ о'сих̣ кулиш́ам̣ гада̄ ।


чакрам̣ триш́ӯлам̣ параш́ӯх̣ ш́ан̇ кхо гхан̣ т̣ а̄ ча па̄ ш́аках̣ ॥ 11

ш́актирдан̣д̣аш́чарма ча̄ пам̣ па̄ напа̄ трам̣ каман̣ д̣алух̣ ।

алам̣кр̣табхуджа̄мебхира̄йудхайх̣ камала̄ сана̄ м ॥ 12 ॥

сарвадевамайӣмӣш́а̄м̣ маха̄ лакш̣мӣмима̄ м̣ нр̣па ।

пӯджайетсарвалока̄ на̄ м̣ са дева̄ на̄ м̣ прабхурбхавет ॥ 13 ॥

гаурӣдеха̄тсамудбхӯта̄ йа̄ сатвайкагун̣ а̄ ш́райа̄ ।

са̄кш̣а̄т сарасватӣ прокта̄ ш́умбха̄ суранибархин̣ ӣ ॥ 14 ॥

дадхау чаш̣т̣ абхуджа̄ ба̄ н̣ амусале ш́ӯлачакрабхр̣т ।

ш́ан̇кхам̣ гхан̣ т̣ а̄ м̣ ла̄ н̇ галам̣ ча ка̄ рмукам̣ васудха̄ дхипа ॥ 15


эш̣а̄ сам̣пӯджита̄ бхактйа̄ сарваджн̃ атвам̣ прайаччхати ।

ниш́умбхаматхинӣ девӣ ш́умбха̄ суранибархин̣ ӣ ॥ 16 ॥

итйукта̄ни сварӯпа̄ н̣ и мӯртӣна̄ м̣ тава па̄ ртхива ।

упа̄санам̣ джаганма̄ тух̣ пр̣тхага̄ са̄ м̣ ниш́а̄ майа ॥ 17 ॥

маха̄лакш̣мӣрйада̄ пӯджйа̄ маха̄ ка̄ лӣ сарасватӣ ।

дакш̣ин̣оттарайох̣ пӯджйе пр̣ш̣т̣ ато митхунатрайам ॥ 18 ॥

вирин̃чих̣ сварайа̄ мадхйе рудро гаурйа̄ ча дакш̣ин̣ е ।


ва̄ме лакш̣мйа̄ хр̣ш̣икеш́ах̣ пурато девата̄ трайам ॥ 19 ॥

аш̣т̣а̄даш́абхуджа̄ мадхйе ва̄ ме ча̄ сйа̄ даш́а̄ нана̄ ।

дакш̣ин̣е'ш̣т̣ абхуджа̄ лакш̣мӣрмахатӣти самарчайет ॥ 20 ॥

аш̣т̣а̄даш́абхуджа̄ чайш̣а̄ йада̄ пӯджйа̄ нара̄ дхипа ।

даш́а̄нана̄ ча̄ ш̣т̣ абхуджа̄ дакш̣ин̣ оттарайостада̄ ॥ 21 ॥

ка̄ламр̣трйӯ ча сам̣пӯджйау сарва̄ риш̣т̣ апраш́а̄ нтайе ।

йада̄ ча̄ ш̣т̣ абхуджа̄ пӯджйа̄ ш́умбха̄ суранибархин̣ ӣ ॥ 22 ॥

нава̄сйа̄х̣ ш́актайах̣ пӯджйа̄ статха̄ рудравина̄ йакау ।

намо девйа̄ ити стотрайрмаха̄ лакш̣мӣм̣ самарчайет ॥ 23 ॥

авата̄ратрайа̄рча̄йа̄м̣ стотрамантра̄ стада̄ ш́райа̄ х̣ ।

аш̣т̣а̄даш́абхуджа̄ чайш̣а̄ пӯджйа̄ махиш̣амардинӣ ॥ 24 ॥

маха̄лакш̣мӣрмаха̄ка̄лӣ сайва прокта̄ сарасватӣ ।

иш́варӣ пун̣ йапа̄ па̄ на̄ м̣ сарвалокамахеш́вари ॥ 25 ॥

махиш̣а̄нтакарӣ йена пӯджита̄ са джагатпрабхух̣ ।

пӯджайедджагата̄ м̣ дха̄ трӣм̣ чан̣ д̣ика̄ м̣ бхактаватсала̄ м ॥ 26


аргхйа̄дибхиралан̇ка̄райргандхапуш̣пайстатха̄кш̣атайх̣ ।
дхӯпайрдӣпайш́ча найведйайрна̄ на̄ бхакш̣йасаманвитайх̣ ॥
27 ॥

рудхира̄ктена балина̄ ма̄ м̣сена сурайа̄ нр̣па ।

пран̣ а̄ма̄чаманӣйена чанданена сугандхина̄ ॥ 28 ॥

балима̄м̣са̄дипӯджейам̣ виправарджйа̄ майерита̄ ।

теш̣а̄м̣ кила сура̄ ма̄ м̣сайрнокта̄ пӯджа̄ нр̣па квачит ॥ 28.1 ॥

сакарпӯрайсча та̄ мбӯлайрбхактибха̄ васаманвитайх̣ ।

ва̄мабха̄ге'грато девйа̄ ш́чиннаш́ӣрш̣ам̣ маха̄ сурам̣ ॥ 29 ॥

пӯджйенмахиш̣ам̣ йена пра̄ птам̣ са̄ йуджйамӣш́айа̄ ।

дакш̣ин̣е пуратах̣ сим̣хам̣ самаграм̣ дхармамӣш́варам ॥ 30 ॥

ва̄ханам̣ пӯджйеддевйа̄ дхр̣там̣ йена чара̄ чарам ।

йах̣ курйа̄ чча ставанам̣ дхӣма̄ м̣стасйа̄ эка̄ грама̄ насах̣ ॥ 31 ॥

татах̣ кр̣та̄ н̃ джалирбхӯтва̄ стувӣта чаритайримайх̣ ।

экена ва̄ мадхйамена найкенетарайориха ॥ 32 ॥

чарита̄рдхам̣ ту на джапедджапам̐ ш́ччхадрамава̄ пнуйа̄ т ।

прадакш̣ин̣а̄ намаска̄ ра̄ н кр̣тва̄ мӯрдхни кр̣та̄ н̃ джалих̣ ॥ 33


кш̣ама̄пайедджагаддха̄трӣм̣ мухурмухуратандритах̣ ।
пратиш́локам̣ ча джухуйа̄ т па̄ йасам̣ тиласарпиш̣а̄ ॥ 34 ॥

джухуйа̄тстотрамантрайрва̄ чан̣ д̣ика̄ йай ш́убхам̣ хавих̣ ।

бхӯйо на̄ мападайрдевӣм̣ пӯджайетсусама̄ хитах̣ ॥ 35 ॥

прайатах̣ пра̄ н̃ джалих̣ прахвах̣ пран̣ амйа̄ ропйа ча̄ тмани ।

сучирам̣ бха̄ вайедӣш́а̄ м̣ чан̣ д̣ика̄ м̣ танмайо бхавет ॥ 36 ॥

эвам̣ йах пӯджайедбхактйа̄ пратйахам̣ парамеш́варӣм ।

бхуктва̄ бхога̄ н йатха̄ ка̄ мам̣ девӣса̄ йуджйама̄ пнуйа̄ т ॥ 37 ॥

йо на пӯджайате нитйам̣ чан̣ д̣ика̄ м̣ бхактаватсала̄ м ।

бхасмӣкр̣тйа̄сйа пун̣ йа̄ ни нирдахетпарамеш́варӣ ॥ 38 ॥

тасма̄т пӯджайа бхӯпа̄ ла сарвалокамахеш́варӣм ।

йатхоктена видха̄ нена чан̣ д̣ика̄ м̣ сукхама̄ псйаси ॥ 39 ॥

॥ ити ма̄ ркан̣ д̣ейа пура̄ н̣ е вайкр̣тикам̣ рахасйам сам̣пӯрнам


мӯртирахасйам

р̣ш̣ирува̄ча ॥

нанда̄ бхагаватӣ на̄ ма йа̄ бхавиш̣йати нандаджа̄ ।

са̄ стута̄ пӯджита̄ дхйа̄ та̄ ваш́ӣкурйа̄ дджагаттрайам ॥ 1॥

канакоттамака̄нтих̣ са̄ сука̄ нтиканака̄ мбара̄ ।


девӣ канакаварн̣ а̄ бха̄ канакоттамабхӯш̣ан̣ а̄ ॥ 2॥

канака̄н̇куш́апа̄ш́а̄бджайралан̇кр̣тачатурбхуджа̄ ।

идира̄ камала̄ лакш̣мӣх̣ са̄ ш́рӣрукма̄ мбуджа̄ сана̄ ॥ 3॥

йа̄ рактадантика̄ на̄ ма девӣ прокта̄ майа̄ нагха ।

тасйа̄х̣ сварӯпам̣ вакш̣йа̄ ми ш́ар̣н̣ у сарвабхайа̄ пахам ॥ 4॥

ракта̄мбара̄ рактаварн̣ а̄ рактасарва̄ н̇ габхӯш̣ан̣ а̄ ।

ракта̄йудха̄ рактанетра̄ рактакеш́а̄ тибхӣш̣ан̣ а̄ ॥ 5॥

рактатӣкш̣н̣анакха̄ рактадаш́ана̄ рактадам̣ш̣т̣ рика̄ ।

патим̣ на̄ рӣва̄ нуракта̄ девӣ бхактам̣ бхаджедджанам ॥ 6॥

васудхева виш́а̄ ла̄ са̄ сумеруйугаластанӣ ॥

дӣргхау ламба̄ ватистхӯлау та̄ ватӣва манохарау ॥ 7॥

каркаш́а̄ватика̄нтау тау сарва̄ нандапайонидхӣ ।

бхакта̄нсапа̄йайеддевӣ сарвака̄ мадудхау станау ॥ 8॥

кхан̇ гапа̄трам̣ ча мусалам̣ ла̄ н̇ галам̣ ча бибхарти са̄ ।

а̄кхйа̄та̄ рактача̄ мун̣ д̣а̄ девӣ йогеш́варӣти ча ॥ 9॥

анайа̄ вйа̄ птамакхилам̣ джагатстха̄ вараджан̇ гамам ।

има̄м̣ йах̣ пӯджайедбхактйа̄ са вйа̄ пноти чара̄ чарам ॥ 10॥

адхӣте йа имам̣ нитйам̣ рактадантйа̄ вапух̣ ставам ।


там̣ са̄ паричареддевӣ патим̣ прийамива̄ н̇ гана̄ ॥ 11॥

ш́а̄камбхарӣ нӣлаварн̣ а̄ нӣлотпалавилочана̄ ।

гамбхӣрана̄бхистривалӣвибхӯш̣итатанӯдарӣ ॥ 12॥

сукаркаш́асамоттун̇гавр̣ттапӣнагханастанӣ ।

муш̣т̣им̣ ш́илӣмукхайх̣ пӯрн̣ ам̣ камалам̣ камала̄ лайа̄ ॥ 13॥

пуш̣папаллавамӯла̄ дипхала̄ д̣хйам̣ ш́а̄ касан̃ чайам ।

ка̄мйа̄нантарасайрйуктам̣ кш̣уттр̣н̣ мр̣тйуджара̄ пахам ॥ 14॥

ка̄рмукам̣ ча спхуратка̄ нти бибхарти парамеш́варӣ ।

ш́а̄камбхарӣ ш́ата̄ кш̣ӣ сйа̄ т сайва дурга̄ пракӣртита̄ ॥ 15॥

ш́а̄камбхарӣм̣ стувандхйа̄ йан джапансампӯджайаннаман ।

акш̣авйамаш́нуте ш́ӣгхраманнапа̄ на̄ ди сарваш́ах̣ ॥ 16॥

бхӣма̄пи нӣлаварн̣ а̄ са̄ дам̣ш̣т̣ ра̄ даш́анабха̄ сура̄ ।

виш́а̄лалочана̄ на̄ рӣ вр̣ттапӣнагханастанӣ ॥ 17॥

чандраха̄сам̣ ча д̣амарум̣ ш́ирах̣ па̄ трам̣ ча бибхратӣ ।

экавӣра̄ ка̄ лара̄ трих̣ сайвокта̄ ка̄ мада̄ стута̄ ॥ 18॥

теджоман̣ д̣аладурдхарш̣а̄ бхра̄ марӣ читрака̄ нтибхр̣т ।

читрабхрамарасан̇ ка̄ш́а̄ маха̄ ма̄ рӣти гӣйате ॥ 19॥

итйета̄ мӯртайо девйа̄ вйа̄ кхйа̄ та̄ васудха̄ дхипа ।


джаганма̄туш́чад̣ика̄йа̄х̣ кӣртита̄ х̣ ка̄ мадхенавах̣ ॥ 20॥

идам̣ рахасйам̣ парамам̣ на ва̄ чйам̣ йасйа касйачит ।

вйа̄кхйа̄нам̣ дивйамӯртӣна̄ мадхӣш̣ва̄ вахитах̣ свайам ॥ 21॥

девйа̄ дхйа̄ нам̣ тава̄ кхйа̄ там̣ гухйа̄ дгухйатарам̣ махат ।

тасма̄тсарвапрайатнена сарвака̄ мапхалапрадам ॥ 22॥

ити ш́рӣма̄ ркан̣ д̣ейапура̄ н̣ е са̄ варн̣ ике манвантаре


девӣма̄ ха̄ тмйе

мӯртирахасйам̣ сампӯрн̣ ам ॥

॥ атха апара̄ дхакш̣ама̄ пан̣ астотрам ॥

ом̣ апара̄ дхаш́атам̣ кр̣тва̄ джагадамбети чоччарет ।

йа̄м̣ гатим̣ самава̄ пноти на та̄ м̣ брахма̄ дайах̣ сура̄ х̣ ॥ 1॥

са̄пара̄дхо'сми ш́аран̣ ам̣ пра̄ птаства̄ м̣ джагадамбике ।

ида̄нӣманукампйо'хам̣ йатхеччхаси татха̄ куру ॥ 2॥

аджн̃а̄на̄двисмр̣тербхра̄нтйа̄ йаннйӯнамадхикам̣ кр̣там ।

татсарвам̣ кш̣амйата̄ м̣ деви прасӣда парамеш́вари ॥ 3॥

ка̄меш́вари джаганма̄ тах̣ саччида̄ нандавиграхе ।

гр̣ха̄н̣а̄рча̄мима̄м̣ прӣтйа̄ прасӣда парамеш́вари ॥ 4॥

сарварӯпамайӣ девӣ сарвам̣ девӣмайам̣ джагат ।


ато'хам̣ виш́варӯпа̄ м̣ тва̄ м̣ нама̄ ми парамеш́варӣм ॥ 5॥

йадакш̣арам̣ парибхраш̣т̣ ам̣ ма̄ тра̄ хӣнан̃ ча йадбхавет ।

пӯрн̣ ам̣ бхавату тат сарвам̣ тватпраса̄ да̄ нмахеш́вари ॥ 6॥

йадатра па̄ т̣ хе джагадамбике майа̄

висаргабиндвакш̣арахӣнамӣритам ।

тадасту сампӯрн̣ атамам̣ праса̄ датах̣ сан̇ калпасиддхиш́ча


садайва джа̄ йата̄ м ॥ 7॥

йанма̄тра̄биндубиндудвитайападапададвандваварн̣а̄дихӣн
ам̣ бхактйа̄ бхактйа̄ нупӯрвам̣ прасабхакр̣тиваш́а̄ т
вйактамавйактамамба ।

моха̄даджн̃а̄нато ва̄ пат̣ хитамапат̣ хитам̣ са̄ мпратам̣ те


ставе'смин тат сарвам̣ са̄ н̇ гама̄ ста̄ м̣ бхагавати вараде
тватпраса̄ да̄ т прасӣда ॥ 8॥

прасӣда бхагаватйамба прасӣда бхактаватсале ।

праса̄дам̣ куру ме деви дурге деви намо'сту те ॥ 9॥

॥ ити апара̄ дхакш̣ама̄ пан̣ астотрам̣ сама̄ птам ॥

॥ атха дурга̄ сӯктам ॥

ом̣ джа̄ таведасе сунава̄ ма сома мара̄ тӣйато нидаха̄ ти ведах̣


са нах̣ парш̣адати дурга̄ н̣ и виш́ва̄ на̄ вева синдхум̣


дурита̄ 'тйагних̣ ॥ 1॥
та̄магниварн̣а̄м̣ тапаса̄ джвалантӣм̣ вайрочанӣм̣

кармапхалеш̣у джуш̣т̣ а̄ м । дурга̄ м̣ девӣм ш́аран̣ амахам̣

прападйе сутараси тарасе намах̣ ॥ 2॥

агне твам̣ па̄ райа̄ навйо асма̄ нтхсвастибхирати дурга̄ н̣ и


виш́ва̄ ।

пӯш́ча пр̣тхвӣ бахула̄ на урвӣ бхава̄ тока̄ йа танайа̄ йа


ш́ам̣йох̣ ॥ 3॥

виш́ва̄ни но дургаха̄ джа̄ таведах̣ синдхунна на̄ ва̄


дурита̄ 'типарш̣и ।

агне атриванманаса̄ гр̣н̣ а̄ но'сма̄ кам̣ бодхйавита̄ танӯна̄ м ॥


4॥

пр̣тана̄ джита ꣳ сахама̄ намуграмагни ꣳ хувема


парама̄ тхсадхастха̄ т ।

са нах̣ парш̣адати дурга̄ н̣ и виш́ва̄ кш̣а̄ маддево ати


дурита̄ тйагних̣ ॥ 5॥

пратнош̣и камӣд̣йо адхвареш̣у сана̄ чча хота̄ навйаш́ча


сатхси ।

сва̄н̃ча̄гне танувам̣ пипрайасва̄ смабхйам̣ ча


саубхагама̄ йаджасва ॥ 6॥

гобхирджуш̣т̣амайуджо ниш̣иктантавендра
виш̣н̣ оранусам̣чарема ।
на̄касйа пр̣ш̣т̣ хамабхи сам̣васа̄ но вайш̣н̣ авӣм̣ лока иха
ма̄ дайанта̄ м ॥ 7॥

ом̣ ка̄ тйа̄ йана̄ йа видмахе канйакума̄ ри дхӣмахи । танно


дургих̣ прачодайа̄ т ॥

॥ ити дурга̄ сӯктам ॥

ш́рӣдурга̄ма̄наса пӯджа̄
удйаччанданакун̇ кума̄рун̣апайодха̄ра̄бхира̄пла̄вита̄м̣

на̄на̄наргхйаман̣иправа̄лагхат̣ита̄м̣ датта̄ м̣ гр̣ха̄ н̣ а̄ мбике ।

а̄мр̣ш̣т̣а̄м̣ сурасундарӣбхирабхито хаста̄ мбуджайрбхактито

ма̄тах̣ сундари бхактакалпалатике ш́рӣпа̄ дука̄ ма̄ дара̄ т ॥ 1॥

девендра̄дибхирарчитам̣ сураган̣ айра̄ да̄ йа сим̣ха̄ санам̣


чан̃ чатка̄ н̃ чанасан̃ чайа̄ бхирачитам̣ ча̄ рупрабха̄ бха̄ сварам ।

этаччампакакетакӣпарималам̣ тайлам̣ маха̄ нирмалам̣


гандходвартанама̄ дарен̣ а тарун̣ ӣдаттам̣ гр̣ха̄ н̣ а̄ мбике ॥ 2॥

паш́ча̄ддеви гр̣ха̄ н̣ а ш́амбхугр̣хин̣ и ш́рӣсундари пра̄ йаш́о


гандхадравйасамӯханирбхаратарам̣ дха̄ трӣпхалам̣
нирмалам ।

таткеш́а̄н париш́одхйа кан̇ катикайа̄ манда̄ кинӣсротаси


сна̄ тва̄ продджвалагандхакам̣ бхавату хе ш́рӣсундари
тванмуде ॥ 3॥

сура̄дхипатика̄минӣкарасароджана̄лӣдхр̣та̄м̣
сачанданасакун̇ кума̄ гурубхарен̣ а вибхра̄ джита̄ м ।
маха̄парималодджвала̄м̣ сарасаш́уддхакастӯрика̄ м̣ гр̣ха̄ н̣ а
варада̄ йини трипурасундари ш́рӣпраде ॥ 4॥

гандхарва̄маракиннараприйатама̄санта̄нахаста̄мбуджа-
праста̄ райрдхрийама̄ н̣ амуттаматарам̣
ка̄ ш́мӣраджа̄ пин̃ джарам ।

ма̄тарбха̄сварабха̄нуман̣д̣алаласатка̄нтипрада̄нодджвалам̣
чайтаннирмалама̄ таноту васанам̣ ш́рӣсундари тванмудам ॥
5॥

сварн̣ а̄калпитакун̣д̣але ш́рутийуге хаста̄ мбудже мудрика̄


мадхйе са̄ расана̄ нитамбапхалаке ман̃ джӣрамам̣гхридвайе ।

ха̄ро вакш̣аси кан̇ кан̣ ау кван̣ аран̣ атка̄ рау карадвандваке


винйастам̣ мукут̣ ам̣ ш́ирасйанудинам̣ даттонмадам̣
стӯйата̄ м ॥ 6॥

грӣва̄йа̄м̣ дхр̣така̄ нтика̄ нтапат̣ алам̣ грайвейакам̣ сундарам̣


синдӯрам̣ виласаллала̄ т̣ апхалаке саундарйамудра̄ дхарам ।

ра̄джаткадджаламудджвалотпаладалаш́рӣмочане лочане
таддивйауш̣адхинирмитам̣ рачайату ш́рӣш́а̄ мбхави
ш́рӣпраде ॥ 7॥

амандатарамандаронматхитадугдхасиндхӯдбхавам̣
ниш́а̄ каракаропамам̣ трипурасундари ш́рӣпраде ।

гр̣ха̄н̣а мукхамӣкш̣атум̣ мукурабимбама̄ видрумай-


рвинирмитамадхаччхиде ратикара̄ мбуджастха̄ йинам ॥ 8॥
кастӯрӣдравачандана̄ гурусудха̄ дха̄ ра̄ бхира̄ пла̄ витам̣
чан̃ чаччампакапа̄ т̣ ала̄ дисурабхирдравйайх̣ сугандхӣкр̣там

девастрӣган̣амастакастхитамаха̄ратна̄дикумбхавраджай-
рамбхах̣ ш́а̄ мбхави самбхрамен̣ а вималам̣ даттам̣
гр̣ха̄ н̣ а̄ мбике ॥ 9॥

кахла̄ротпалана̄гакесарасароджа̄кхйа̄валӣма̄латӣ-
маллӣкайравакетака̄ дикусумай ракта̄ ш́вама̄ ра̄ дибхих̣ ।

пуш̣пайрма̄лйабхарен̣а вай сурабхин̣ а̄ на̄ на̄ расасротаса̄


та̄ мра̄ мбходжанива̄ синӣм̣ бхагаватӣм̣ ш́рӣчан̣ д̣ика̄ м̣
пӯджайе ॥ 10॥

ма̄м̣сӣгуггулачандана̄гурураджах̣ карпӯраш́айлейаджай-
рма̄ дхвӣкайх̣ сахакун̇ кумайх̣ сурачитайх̣
сарпибхира̄ миш́ритайх̣ ।

саурабхйастхитимандире ман̣ имайе па̄ тре бхавет прӣтайе


дхӯпо'йам̣ сурака̄ минӣвирачитах̣ ш́рӣчан̣ д̣ике тванмуде ॥
11॥

гхр̣тадравапариспхурадручираратнайаш̣т̣йа̄нвито
маха̄ тимирана̄ ш́анах̣ суранитамбинӣнирмитах̣ ।

суварн̣ ачаш̣акастхитах̣ сагханаса̄ равартйа̄ нвита-става


трипурасундари спхурати деви дӣпо муде ॥ 12॥

джа̄тӣсаурабханирбхарам̣ ручикарам̣ ш́а̄ лйоданам̣


нирмалам̣ йуктам̣
хин̇ гумарӣчаджӣрасурабхирдравйа̄ нвитайрвйан̃ джанайх̣ ।
паква̄ннена сапа̄ йасена мадхуна̄ дадхйа̄ джйасаммиш́ритам̣
найведйам̣ сурака̄ минӣвирачитам̣ ш́рӣчан̣ д̣ике тванмуде ॥
13॥

лаван̇ гакаликодджвалам̣ бахулана̄ гаваллӣдалам̣


саджа̄ типхалакомалам̣ сагханаса̄ рапӯгӣпхалам ।

судха̄мадхурама̄кулам̣ ручираратнапа̄ трастхитам̣ гр̣ха̄ н̣ а


мукхапан̇ кадже спхуритамамба та̄ мбӯлакам ॥ 14॥

ш́аратпрабхавачандрамах̣ спхуритачандрика̄ сундарам̣


галатсуратаран̇ гин̣ ӣлалитамауктика̄ д̣амбарам ।

гр̣ха̄н̣а навака̄ н̃ чанапрабхавадан̣ д̣акхан̣ д̣одджвалам̣


маха̄ трипурасундари пракат̣ ама̄ тапатрам̣ махат ॥ 15॥

ма̄тастванмудама̄таноту субхагастрӣбхих̣ сада̄ ''ндолитам̣


ш́убхрам̣ ча̄ мараминдукундасадр̣ш́ам̣ прасведадух̣ кха̄ пахам

садйо'гастйавасиш̣т̣ хана̄ радаш́укавйа̄ са̄ дива̄ лмӣкибхих̣ све


читте крийама̄ н̣ а эва курута̄ м̣ ш́арма̄ н̣ и ведадхваних̣ ॥ 16॥

сварга̄н̇ган̣е
вен̣ умр̣дан̇ гаш́ан̇ кхабхерӣнина̄ дайрӯпагӣйама̄ на̄ ।

кола̄халайра̄калита̄тава̄сту видйа̄ дхарӣнр̣тйакала̄ сукха̄ йа


॥ 17॥

деви бхактирасабха̄ витавр̣тте прӣйата̄ м̣ йади куто'пи


лабхйате ।
татра лаулйамапи сатпхаламекан̃ джанмакот̣ ибхирапӣха на
лабхйам ॥ 18॥

этайх̣ ш̣од̣аш́абхих̣ падйайрӯпача̄ ропакалпитайх̣ ।

йах̣ пара̄ м̣ девата̄ м̣ стаути са теш̣а̄ м̣ пхалама̄ пнуйа̄ т ॥ 19॥

॥ ити дурга̄ тантре дурга̄ ма̄ насапӯджа̄ сама̄ пта̄ ॥

дурга̄два̄трим̣ш́анна̄ма̄ма̄ла̄

дурга̄ дурга̄ ртим̣ш́аманӣ дурга̄ ''падвинива̄ рин̣ ӣ ।

дургамаччхединӣ дургаса̄ дхинӣ дургана̄ ш́инӣ ॥ 1॥

дургатоддха̄рин̣ӣ дурганихантрӣ дургама̄ паха̄ ।

дургамаджн̃а̄нада̄ дургадайтйалокадава̄ нала̄ ॥ 2॥

дургама̄дургама̄лока̄ дургама̄ ''тмасварӯпин̣ ӣ ।

дургама̄ргапрада̄ дургамавидйа̄ дургама̄ ш́рита̄ ॥ 3॥

дургамаджн̃а̄насам̣стха̄на̄ дургамадхйа̄ набха̄ синӣ ।

дургамоха̄ дургамага̄ дургама̄ ртхасварӯпин̣ ӣ ॥ 4॥

дургама̄сурасам̣хантрӣ дургама̄ йудхадха̄ рин̣ ӣ ।

дургама̄н̇гӣ дургамата̄ дургамйа̄ дургамеш́варӣ ॥ 5॥

дургабхӣма̄ дургабха̄ ма̄ дургабха̄ дургада̄ рин̣ ӣ ।

на̄ма̄валимима̄м̣ йасту дурга̄ йа̄ судхӣ ма̄ навах̣ ॥ 6॥


пат̣ хет сарвабхайа̄ нмукто бхавиш̣йати на сам̣ш́айах̣ ।

ш́атрубхих̣ пӣд̣йама̄ но ва̄ дургабандхагато'пи ва̄ ।

два̄трим̣ш́анна̄мапа̄т̣хена мучйате на̄ тра сам̣ш́айах̣ ॥ 7॥

॥ атха девйапара̄ дхакш̣ама̄ пан̣ астотрам ॥

на мантрам̣ но йантрам̣ тадапи ча на джа̄ не стутимахо на


ча̄ хва̄ нам̣ дхйа̄ нам̣ тадапи ча на джа̄ не стутикатха̄ х̣ ।

на джа̄ не мудра̄ сте тадапи ча на джа̄ не вилапанам̣ парам̣


джа̄ не ма̄ тастваданусаран̣ ам̣ клеш́ахаран̣ ам ॥ 1॥

видхераджн̃а̄нена дравин̣ авирахен̣ а̄ ласатайа̄


видхейа̄ ш́акйатва̄ ттава чаран̣ айорйа̄ чйутирабхӯт ।

тадетат кш̣антавйам̣ джанани сакалоддха̄ рин̣ и ш́иве


купутро джа̄ йета квачидапи кума̄ та̄ на бхавати ॥ 2॥

пр̣тхивйа̄м̣ путра̄ сте джанани бахавах̣ санти сарала̄ х̣

парам̣ теш̣а̄ м̣ мадхйе виралатарало'хам̣ тава сутах̣ ।

мадӣйо'йам̣ тйа̄ гах̣ самучитамидам̣ но тава ш́иве купутро


джа̄ йета квачидапи кума̄ та̄ на бхавати ॥ 3॥

джаганма̄тарма̄тастава чаран̣ асева̄ на рачита̄ на ва̄ даттам̣


деви дравин̣ амапи бхӯйастава майа̄ ।

татха̄пи твам̣ снехам̣ майи нирупамам̣ йатпракуруш̣е


купутро джа̄ йета квачидапи кума̄ та̄ на бхавати ॥ 4॥
паритйакта̄ дева̄ вивидхавидхасева̄ кулатайа̄ майа̄ пан̃ ча̄
ш́ӣтерадхикамапанӣте ту вайаси ।

ида̄нӣм̣ ченма̄ тастава йади кр̣па̄ на̄ пи бхавита̄ нира̄ ламбо


ламбодараджанани кам̣ йа̄ ми ш́аран̣ ам ॥ 5॥

ш́вапа̄ко джалпа̄ ко бхавати мадхупа̄ копамагира̄ нира̄ тан̇ ко


ран̇ ко вихарати чирам̣ кот̣ иканакайх̣ ।

тава̄парн̣е карн̣ е виш́ати ману варн̣ е пхаламидам̣ джанах̣ ко


джа̄ нӣте джанани джананӣйам̣ джапавидхау ॥ 6॥

чита̄бхасма̄лепо гараламаш́анам̣ дикпат̣ адхаро джат̣ а̄ дха̄ рӣ


кан̣ т̣ хе бхуджагапатиха̄ рӣ паш́упатих̣ ।

капа̄лӣ бхӯтеш́о бхаджати джагадӣш́айкападавӣм̣ бхава̄ ни


тватпа̄ н̣ играхан̣ апарипа̄ т̣ ӣпхаламидам ॥ 7॥

на мокш̣асйа̄ ка̄ н̇ кш̣а̄ бхававибхавава̄ н̃ ча̄ пи ча на ме на


виджн̃ а̄ на̄ пекш̣а̄ ш́аш́имукхи сукхеччха̄ пи на пунах̣ ।

атаства̄м̣ сам̣йа̄ че джанани джананам̣ йа̄ ту мама вай


мр̣д̣а̄ нӣ рудра̄ н̣ ӣ ш́ива ш́ива бхава̄ нӣти джапатах̣ ॥ 8॥

на̄ра̄дхита̄си видхина̄ вивидхопача̄ райх̣ ким̣


рукш̣ачинтанапарайрна кр̣там̣ вачобхих̣ ।

ш́йа̄ме твамева йади кин̃ чана маййана̄ тхе дхатсе


кр̣па̄ мучитамамба парам̣ тавайва ॥ 9॥

а̄патсу магнах̣ смаран̣ ам̣ твадӣйам̣ кароми дурге


карун̣ а̄ рн̣ авеш́и ।
найтаччхат̣ хатвам̣ мама бха̄ вайетха̄ х̣ кш̣удха̄ тр̣ш̣а̄ рта̄
джананӣм̣ смаранти ॥ 10॥

джагадамба вичитра матра ким̣ парипӯрн̣ а̄ карун̣ а̄ сти


ченмайи ।

апара̄дхапарампара̄парам̣ на хи ма̄ та̄ самупекш̣ате сутам ॥


11॥

матсамах̣ па̄ такӣ на̄ сти па̄ пагхнӣ тватсама̄ на хи ।

эвам̣ джн̃ а̄ тва̄ маха̄ деви йатха̄ йогйам̣ татха̄ куру ॥ 12॥ ом̣ ॥

ш́рӣ сиддхакун̃ джика̄ стотрам

ом̣ асйа ш́рӣ кун̃ джика̄ стотра мантрасйа сада̄ ш́ива р̣ш̣их̣ ।

ануш̣т̣уп чандах̣ ।

ш́рӣтригун̣а̄тмика̄ девата̄ ।

ом̣ айм̐ бӣджам̣ ।

ом̣ хрӣм̐ ш́актих̣ ।

ом̣ клӣм̐ кӣлакам ।

мама сарва̄ бхӣш̣т̣ асиддхйартхе джапе винийогах̣ ॥

р̣ш̣йа̄ди нйа̄ сах̣


сада̄ш́ива р̣ш̣айе намах̣ ш́ираси
ануш̣т̣ уп чандасе намах̣ мукхе
ш́рӣтригун̣а̄тмика̄ девата̄ йай намах̣ хр̣ди
ом̣ айм̣ бӣджайа намах̣ гухйе
ом̣ хрӣм̣ ш́актайе намах̣ па̄ дайох̣
ом̣ клӣм̣ кӣлакайа намах̣ на̄ бхау
винийога̄йа намах̣ сарва̄ н̇ ге
ити р̣ш̣йа̄ ди нйа̄ сах̣

॥ш́ива ува̄ ча॥

ш́р̣н̣у деви! правакш̣йа̄ ми, кун̃ джика̄ стотрамуттамам ।

йена мантра прабха̄ вен̣ а, чан̣ д̣ӣ джа̄ пах̣ ш́убхо бхавет ॥ 1 ॥

на кавачам̣ на̄ ргала̄ -стотрам̣, кӣлакам̣ на рахасйакам ।

на сӯктам̣ на̄ пи дхйа̄ нам̣ ча, на нйа̄ со на ча ва̄ рчанам ॥ 2 ॥

кун̃джика̄ па̄ т̣ ха ма̄ трен̣ а, дурга̄ па̄ т̣ ха пхалам̣ лабхет ।

ати гухйатарам̣ деви ! дева̄ на̄ мапи дуларбхам ॥ 3 ॥

гопанӣйам̣ прайатнена свайонирива па̄ рвати ।

ма̄ран̣ам̣ моханам̣ ваш́йам̣ стамбханочча̄ т̣ ана̄ дикам ।

па̄т̣ха ма̄ трен̣ а сам̣сиддхайет кун̃ джика̄ стотрамуттамам ॥ 4


атха мантрах̣ -

айм̐ хрӣм̐ клӣм̐ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай вичче ।


ом̣ глаум̐ хум̐ клӣм̐ джӯм̐ сах̣ джва̄ лайа джва̄ лайа джвала
джвала праджвала праджвала айм̐ хрӣм̐ клӣм̐ ча̄ мун̣ д̣а̄ йай
вичче джвала хам̐ сам̐ лам̐ кш̣ам̐ пхат̣ сва̄ ха̄ ॥ 5 ॥

॥ ити мантрах̣ ॥

намасте рудра рӯпин̣ йай , намасте мадху-мардини ।

намах̣ кайт̣ абха ха̄ рин̣ йай, намасте махиш̣а̄ рдини ॥ 6 ॥

намасте ш́умбха хантрйай ча, ниш́умбха̄ сура гха̄ тини ।

джа̄гратам̣ хи маха̄ деви джапа! сиддхим̣ курӯш̣ва ме ॥ 7 ॥

айм̐ -ка̄ рӣ ср̣ш̣т̣ и-рӯпа̄ йай, хрӣм̐ ка̄ рӣ пратипа̄ лика̄ ।

клӣм̐ка̄рӣ ка̄ ма-рӯпин̣ йай, бӣджарӯпе намо'стуте ॥ 8 ॥

ча̄мун̣д̣а̄ чан̣ д̣агха̄ тӣ ча, йайка̄ рӣ варада̄ йинӣ ।

вичче ча̄ 'бхайада̄ нитйам̣, намасте мантрарӯпин̣ и ॥ 9 ॥

дха̄м̐ дхӣм̐ дхӯм̐ дхӯрджат̣ ех̣ патнӣх̣ ,ва̄ м̐ вӣм̐ вӯм̐


ва̄ гадхӣш́варӣ татха̄ ।

кра̄м̐ крӣм̐ крӯм̐ ка̄ лика̄ деви ш́а̄ м̐ ш́ӣм̐ ш́ӯм̐ ме ш́убхам̣ куру
॥ 10 ॥

хум̐ хум̐ хум̐ ка̄ рарӯпин̣ йай джам̐ джам̐ джам̐


джамбхана̄ динӣ ।

бхра̄м̐ бхрӣм̐ бхрӯм̐ бхайравӣ бхадре бхава̄ нйай те намо


намах̣ ॥ 11 ॥
ам̐ кам̐ чам̐ т̣ ам̐ там̐ пам̐ йам̐ ш́ам̐ биндура̄ бхирбхавах̣ ।

а̄вирбхава хам̐ сам̐ лам̐ кш̣ам̐ майи джа̄ грайа джа̄ грайа ॥ 12

трот̣ айа трот̣ айа дӣптам̣ куру куру сва̄ ха̄ ।

па̄м̐ пӣм̐ пӯм̐ па̄ рватӣ пӯрн̣ а̄ кха̄ м̐ кхӣм̐ кхӯм̐ кхечарӣ татха̄ ।

са̄м̐ сӣм̐ сӯм̐ сапташ́атӣ девйа̄ мам̣тра сиддхим̣ куруш̣ва ме ॥


13 ॥

гла̄м̐ глӣм̐ глӯм̐ дӣвйатӣ пӯрн̣ а̄ кун̃ джика̄ йай намо намах̣ ।

са̄м̐ сӣм̐ сапташ́атӣм̣ сиддхим̣ куруш̣ва джапама̄ тратах̣ ॥ 14


॥пхала ш́рути॥

идам̣ ту кун̃ джика̄ стотрам̣ мантра-джа̄ гарти хетаве ।

абхакте найва да̄ тавйам̣, гопитам̣ ракш̣а па̄ рвати ॥ 15 ॥

йасту кун̃ джикайа̄ деви ! хӣна̄ м̣ сапташ́атӣ пат̣ хет ।

на тасйа джа̄ йате сиддхираран̣ йе роданам̣ йатха̄ ॥ 16 ॥

॥ ити ш́рӣрудрайа̄ мале гаурӣтам̣тре ш́ивапа̄ рватӣ сам̣ва̄ де


кун̃ джика̄ стотрам̣ сам̣пӯрн̣ ам ॥

ш́рӣ дурга̄ сапташ́атӣ сиддха сам̣прут мантра̄ х̣


1. девйа̄ йайа̄ татамидам̣ джагада̄ тмаш́актйа̄
ниш́ш́еш̣адеваган̣ аш́актисамӯхамӯт‍‌рйа̄ ।

та̄мамбика̄макхиладевамахарш̣ипӯджйа̄ м̣ бхактйа̄ ната̄ х̣


сма видадха̄ ту ш́убха̄ ни са̄ нах̣ ॥

2. йасйа̄ х̣ прабха̄ ваматулам̣ бхагава̄ нананто брахма̄


хараш́чи на хи вактумалам̣ балам̣ ча।

са̄ чан̣ д̣ика̄ кхиладжагатпарипа̄ лана̄ йа на̄ ш́а̄ йа


ча̄ ш́убхабхайасйа матим̣ кароту॥

3. йа̄ ш́рӣх̣ свайам̣ сукр̣тина̄ м̣ бхаванеш̣валакш̣мӣх̣


па̄ па̄ тмана̄ м̣ кр̣тадхийа̄ м̣ хр̣дайеш̣у буддхих̣ ।

ш́раддха̄ сата̄ м̣ куладжанапрабхавасйа ладджа̄ та̄ м̣ тва̄ м̣


ната̄ х̣ сма парипа̄ лайа деви виш́ва।м॥

4. виш́веа̄ ш́ватари твам̣ парипа̄ си виш́вам̣ш́а


виш́ва̄ бхатмика̄ дха̄ райасӣти виш́вим।

виш́веа̄ш́авандйа̄ бхаватӣ бхаванти виш́ва̄ ш́аш́райа̄ йе


твайи бхактинамра̄ х̣ ॥

5. деви прапанна̄ ртихаре прасӣда прасӣда


ма̄ тарджагато'кхиласйа।

прасӣда виш́веташ́вавари па̄ хи виш́вам̣та твамӣш́ва рӣ


деви чара̄ чарасйа॥

6. деви прасӣда парипа̄ лайа но'рибхӣтернитйам̣


йатха̄ суравадха̄ дадхунайва садйах̣ ।
па̄па̄ни сарваджагата̄ м̣ праш́амам̣ найа̄ ш́у
утпа̄ тапа̄ каджанита̄ м̣ш́чадха махопасарга̄ н॥

7. ш́аран̣ а̄ гатадӣна̄ ртапаритра̄ н̣ апара̄ йан̣ е।

сарвасйа̄ртихаре деви на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те॥

8. кароту са̄ нах̣ ш́убхахетурӣш́ворӣ ш́убха̄ ни


бхадра̄ н̣ йабхиханту ча̄ падах̣ ।

9.

(ка) сарвасварӯпе сарвеш́е сарваш́актисаманвите।

бхайебхйастра̄хи но деви дурге деви намо'сту те॥

(кха) этатте ваданам̣ саумйам̣ лочанатрайабхӯш̣итам।

па̄ту нах̣ сарвабхӣтибхйах̣ ка̄ тйа̄ йани намо'сту те॥

(га) джва̄ ла̄ кара̄ ламатйуграмаш́еш̣а̄ сурасӯданам।

триш́ӯлам̣ па̄ ту но бхӣтербхадрака̄ ли намо'сту те॥

10. хинасти дайтйатеджа̄ м̣си сванена̄ пӯрйа йа̄ джагат।

са̄ гхан̣ т̣ а̄ па̄ ту но деви па̄ пебхйо'нах̣ сута̄ нива॥

11. рога̄ наш́еш̣а̄ напахам̣си туш̣т̣ а̄ руш̣т̣ а̄ ту ка̄ ма̄ н


сакала̄ набхӣш̣т̣ а̄ н।

тва̄ма̄ш́рита̄на̄м̣ на випаннара̄ н̣ а̄ м̣ тва̄ ма̄ ш́рита̄


хйа̄ ш́райата̄ м̣ прайа̄ нти॥

12. джайантӣ ман̇ гала̄ ка̄ лӣ бхадрака̄ лӣ капа̄ линӣ।
дурга̄ кш̣ама̄ ш́ива̄ дха̄ трӣ сва̄ ха̄ свадха̄ намо'сту те॥

13. дехи саубха̄ гйама̄ рогйам̣ дехи ме парамам̣ сукхам।

рӯпам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи॥

14. патнӣм̣ манорама̄ м̣ дехи мановр̣тта̄ нуса̄ рин̣ ӣм।

та̄рин̣ӣм̣ дургасам̣са̄ раса̄ гарасйа кулодбхава̄ м॥

15. сарва̄ ба̄ дха̄ праш́аманам̣ трайлокйасйа̄ кхилеш́вадари।

эвамева твайа̄ ка̄ рйамасмадвайривина̄ ш́анам॥

16. те саммата̄ джанападеш̣у дхана̄ ни теш̣а̄ м̣ теш̣а̄ м̣


йаш́а̄ м̣си на ча сӣдати дхармаваргах̣ ।

дханйа̄ста эва нибхр̣та̄ тмаджабхр̣тйада̄ ра̄ йеш̣а̄ м̣


сада̄ бхйудайада̄ бхаватӣ прасанна̄ ॥

17. дурге смр̣та̄ хараси бхӣтимаш́еш̣аджантох̣

свастхайх̣ смр̣та̄ матиматӣва ш́убха̄ м̣ дада̄ си।

да̄ридрйадух̣кхабхайаха̄рин̣и ка̄ тваданйа̄

сарвопака̄ракаран̣а̄йа сада̄ ''‌рдрачитта̄ ॥

18. ш́ӯлена па̄ хи но деви па̄ хи кхад̣гена ча̄ мбике।

гхан̣ т̣а̄сванена нах̣ па̄ хи ча̄ паджйа̄ них̣ сванена ча॥

19. видйа̄ х̣ самаста̄ става деви бхеда̄ х̣ стрийах̣ самаста̄ х̣


сакала̄ джагатсу।
твайайкайа̄ пӯритамамбайайтат ка̄ те стутих̣ ставйапара̄
пароктих̣ ॥

20. сарваман̇ галаман̇ галйе ш́иве сарва̄ ртхаса̄ дхике।

ш́аран̣йе трйамбаке гаури на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те॥

21. ср̣ш̣т̣ истхитивина̄ ш́а̄ на̄ м̣ ш́актибхӯте сана̄ тани।

гун̣ а̄ш́райе гун̣ амайе на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те॥

22. пран̣ ата̄ на̄ м̣ прасӣда твам̣ деви виш́ва̄ тартиха̄ рин̣ и।

трайлокйава̄сина̄мӣд̣йе лока̄ на̄ м̣ варада̄ бхава॥

23. ракш̣а̄ м̣си йатрогравиш̣а̄ ш́ча̄ на̄ га̄ йатра̄ райо


дасйубала̄ ни йатра।

да̄ва̄нало йатра татха̄ бдхимадхйе татра стхита̄ твам̣


парипа̄ си виш́вум॥

24. сарва̄ ба̄ дха̄ винирмукто дханадха̄ нйасута̄ нвитах̣ ।

мануш̣йо матпраса̄ дена бхавиш̣йати на сам̣ш́айах̣ ॥

25. видхехи деви калйа̄ н̣ ам̣ видхехи парама̄ м̣ ш́рийам।

рупам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи॥

26. натебхйах̣ сарвада̄ бхакт‍‌йа̄ чан̣ д̣ике дурита̄ пахе।

рупам̣ дехи джайам̣ дехи йаш́о дехи двиш̣о джахи॥

27. сарвабхӯта̄ йада̄ девӣ сваргамуктипрада̄ йинӣ।


твам̣ стута̄ стутайе ка̄ ва̄ бхаванту парамоктайах̣ ॥

28. сарвасйа буддхирупен̣ а джанасйа хр̣ди сам̣стхите।

сварга̄паваргаде деви на̄ ра̄ йан̣ и намо'сту те॥

29. твам̣ вайш̣н̣ авӣ ш́актиранантавӣрйа̄

виш́вагасйа бӣджам̣ парама̄ си ма̄ йа̄ ।

саммохитам̣ деви самастаметат

твам̣ вай прасанна̄ бхуви муктихетух̣ ॥

30. дурге деви намастубхйам̣ сарвака̄ ма̄ ртхаса̄ дхике।

мама сиддхимасиддхим̣ ва̄ свапне сарвам̣ прадарш́айа॥

свастива̄чака ш́локах̣
ом̣ свастих̣ праджа̄ бхйах̣ парипа̄ лайанта̄ м

нйа̄йена ма̄ рген̣ а махӣм̣ махӣш́а̄ х̣ ।

гобра̄хман̣ебхйаш́ш́убхамасту нитйам

самаста̄х̣ лока̄ х̣ ссукхино бхаванту ।।

ка̄ ле варш̣ату парджанйах̣ ।

пр̣тхивӣ сасйаш́а̄линӣ ।

деш́о‘йам̣ кш̣обха-рахитах̣ ।

бра̄хман̣а̄с санту нирбхайа̄ х̣ ।।

ом̣ ш́а̄ нтих̣ ш́а̄ нтих̣ ш́а̄ нтих̣


॥ ом̣ тат сат ом̣ ॥

Деви махатмьм (деви сапташати)


Молитва к Гуру, Ганешеи Сарасвати ради устранения
препятствий и получения благословений.
О всепроникающий Господь, облачённый в белые одежды,
сияющий , как Луна, всезнающий ! У Тебя четыре руки, на Твоём
лице блаженная улыбка! Я медитирую на Тебя и молюсь «О
Господь, устрани все препятствия на моём пути!»
Брахма — Учитель, Вишну — Учитель, Махешвара (Шива) —
Учитель. Поистине, Учитель — Высший Абсолют. Поклон тому
почтенному Учителю!
O Верховный Повелитель, Владыка всех полубогов и чувств.
Над Тобой нет Господина. Ты обладаешь всеобъемлющей
Силой и Мудростью, вдохновляешь и устраняешь преграды на
нашем Пути.
О Наисветлей ший , о Пара-Брахман, позволь нам внимать Тебе,
чтобы Брахман стал и для нас очевиден.
О Владыка, Ты заботишься о нас, одаривая знаниями и
талантами, тем самым обеспечивая всем необходимым.
О Божественная Прана, Богиня Сарасвати. Ты – неиссякаемый
Источник в наших Сердцах и чувствах. Благодаря Тебе мы с
лёгкостью и выносливостью победоносно шествуем по жизни.
О Богиня Искусств и Красноречия, Ты являешься Той Основой ,
которая придаёт нашей речи и делам совершенство.
Мы смиренно склоняемся перед Тобой , о Богиня Сарасвати и
Божественным Гуру, ведущим нас к Совершенству.
ОМ Поклонение Ганеше,, ОМ поклоение сарасвати, ОМ
поклонение всем гуру.
Сидхв-кунчика стотра
Шива сказал:
Слушай , о Богиня! Поведаю превосходный гимн Куньджике, с
помощью мантр которого повторение «Чанди» будет
благоприятным.
Без кавачи («защитного [гимна]»), без аргала-стотры
(«отворяющего гимна»), без килаки («закрепляющего гимна»)
и рахасьи («тай ного [гимна]»), без сукты (ведий ского гимна) и
даже дхьяны (медитации), без ньясы и без [ритуала]
почитания.
Одним лишь чтением «Куньджики» обретается плод чтения
«Дурга-[сапташати]». Эта высшая тай на, о Богиня, даже среди
богов труднодосягаема.
Cохрани её тщательно в своём лоне (й они), о Парвати!
Умерщвление, очаровывание, обворожение, гипноз, изгнание и
прочие [оккультные практики] будут успешны с помощью
одного лишь чтения превосходной «Куньджика-стотры».
«Ом Ай м Хрим Клим Чамундаяй вичче;
Ом Глаум Хум Клим Джум Сах, пылай , пылай , пламеней ,
пламеней , воспламеняй ся, воспламеняй ся, пламя [мантры] Ай м
Хрим Клим Чамундаяй вичче! Хам Сам Лам Кшам Пхат Сваха!» –
такова мантра. »
Поклонение Тебе, Образу Рудры, поклонение Тебе, Убий ца
[демона] Мадху! Поклонение Уничтожительнице [демона]
Кай табхи, поклонение Тебе, Убий ца [демона] Махиши!
Поклонение Тебе, Уничтожительнице [демона] Шумбхи и
Сокрушительнице демона Нишумбхи!
[Духовное] пробуждение, о Великая Богиня, и совершенство
повторения (джапы) мантр сотвори мне! Слог АЙ М [посвящён]
Образу творения; слог ХРИМ – Защитница всего
существующего;
Слог КЛИМ [посвящён] Образу Желания. О [cам] Образ слога-
мантры (биджи), да будет поклонение Тебе!
«ЧАМУНДА» – Сокрущительница [демона] Чанды, а слог «ЯЙ » –
Подательница даров, и «ВИЧЧЕ» всегда Подательница
бесстрашия. Поклонение Тебе, Образ мантры!
Дхам Дхим Дхум – Супруга Владыки рождённых, Вам Вим Вум –
Высшая Влыдычица Речи, Крам Крим Крум – Богиня Калика,
Шам Шим Шум – сотвори мне благо!
Слог Хум Хум Хум – Образу [всего], Джам Джам Джам –
Громкоревущая [во всю глотку], Бхрам Бхрим Бхрум –
Бхай рави. О Благая! Тебе, Бхавани, поклонение, поклонение!
Ам Кам…. Пробуждай , озаряй , поглощай , светящимся сделай ,
сделай , Сваха!
Пам Пим Пум – Парвати, Полная; Кхам Кхим Кхум –
Движущаяся-в-пространстве-небес. Сам Сим Сум, сотвори мне
совершенство [в чтении] «Сапташати» Богини!
Этот гимн Куньджике [предназначен] ради пробуждения
[силы] мантры. Не давая его непреданным [Богине] никогда,
храни его в тай не, Парвати!
Кто же без «Куньджики», о Богиня, станет читать «Сапташати»,
у того не появятся сиддхи, подобно тому, как [бесполезен] плач
в лесу.
Такова полностью «[Сиддха-]Куньджика-стотра»,
поведанная в беседе Шивы и Парвати в «Гаури-тантре»,
находящей ся в «Рудра-ямале».
Семь священных шлок к Дурге
Шива сказал:
О, Деви, о лёгких для преданных всех предписанных в Кали-югу
дей ствиях,
С помощью которых при определённых усилиях достигается
успех [в поклонении Тебе] поведай .
Слушай , о, Господь, что я скажу. Только ради благосклонности к
Тебе
Я раскрою гимн к Матери для достижения всего желаемого в
Кали-югу.
У этой гирлянды мантр гимна «Семь шлок к Дурге»:
Нараяна — риши;
Поэтический размер — начиная с ануштубха;
Священная Махакали, Махалакшми, Махасарасвати —
Божества;
Виний ога: Для удовлетворения чтением священной Матери
Мира.
Деви Бхагавати, несомненно, пребывает только в умах
знающих,
Стремящихся к заблуждению Она ввергает в великую
иллюзию.
О, Дурга, в тех, кто помнит о Тебе, ты устраняешь все без
остатка страхи живых существ, рьяно почитающим [Тебя] с
лёгкостью благоденствие даруешь,
Беды, несчастья и страхи кто устранит кроме тебя? [Ты] –
любую помощь оказывающая, всегда благосклонная к
думающим о Тебе.
О благая суть всего благого, о Благотворная, дарующая
достижение всех целей (жизни),
Убежище, Трехглазая, богиня Гаури, о Нарай ани, поклонение
Тебе!
О Прибежище несчастных, измученных, ищущих убежища,
Уносящая горести каждого, о Нарай ани, поклонение Тебе!
Истинная природа всего, Правящая всем, Владеющая всеми
шакти,
Защити нас от страхов, Богиня, о Дурга Деви, поклонение Тебе!
Удовлетворенная, Ты исцеляешь все болезни, рассерженная,
губишь все дорогие надежды;
никакие беды не падут на предавшихся Тебе, нашедшие в Тебе
убежище воистину Даруют убежище [другим]!
Успокаивающая любую боль, Повелительница всего [сущего] в
трёх мирах,
Таким образом [чтением этого гимна], c твоей помощью от нас
враги [пусть] устранятся.
Так заканчиваются Семь шлок к Дурге.
Гимн ста восьми имён Дурги из Вишвасара тантры.
[Сати сказала:]
O, Лотосоликая! Слушай же те поведанные Мною сто [восемь]
имен,
с помощью которых Мать Дурга должна быть почитаема.
Сама Истина, Целомудренная, Любимая всем сущим, Дарующая
жизнь, Сущая, Освобождающая все сущее, Благородная,
Труднодостижимая, Победоносная, Изначальная, Трехокая,
Держащая копье, Держащая лук Пинака, Ярко одетая,
Выдающаяся, Читра, Издающая гневный звук, Чандагантха,
Излучающая огромный жар, Представленная умом,
Олицетворённая разумом, Воплощённая в эго, Принимающая
форму сознания, Являющаяся на погребальном костре, Само
понимание, Наполняющая собой все мантры, Само
совершенство, Сущность вечного Блаженства, Бесконечная,
Добродетельная, Прекрасная, Воплощенная в будущем,
Существующая, Несуществующая, Вечно Движущаяся,
Милостивая, Мать богов, Являющаяся мыслями, Любящая
драгоценности, Всезнающая, Дочь Дакши, Разрушившая
жертвоприношение Дакши,, Соблюдающая аскезу недеяния, Не
[имеющая] привязанностей , Имеющая разные оттенки тела,
Краснотелая, Одетая в красные одежды, Облаченная в
воздушные (эфирные) одежды, Носящая браслеты с
колокольчиками, Неизмеримая, Доблестная, Грозная,
Красавица, Госпожа, Госпожа богов, Труднодостижимая
[Богиня], Живущая в лесу, Матанги, Почитаемая мудрецом
Матангой , Брахми, Энергия (Шакти) Брахмы, Творящая,
Махешвари, Шакти Шивы, Повелевающая, Аиндри, Шакти
Индры, Стремящаяся, Каумари, Шакти Картикеи, Обладающая,
Вай шнави, Шакти Вишну, Поддерживающая, Чамунда (Убившая
Чанду и Мунду), Гневная, Варахи, Гордая, Лакшми,
Процветание, Принимающая человеческую форму,
Способствующая очищению (от грехов), Само знание, Само
дей ствие, Вечная, Дарующая мудрость, Существующая везде и
во всем, всеми Любимая, Передвигающаяся на всех
ваханах(средствах передвижения), Уничтожившая Шумбху с
Нишумбхой , Убившая Махишасуру, Погубившая Мадху с
Каитабхой , Изничтожившая Чанду и Мунду, Уничтожающая
всех демонов, Истребляющая всех из рода Дану, Наполняющая
собой все Шастры, Истиная, Держащая все магическое
(божественное) оружие, Держащая в Своих руках
многочисленное оружие, Держащая многочисленное
божественное оружие, Кумари (форма прекрасной юной
девушки), Девочка, Девушка, Женщина, Вдова (Дхумавати),
Юная, Зрелая, Пожилая Мать, Наделяющая силой , Имеющая
огромный живот, Носящая распущенные волосы,
Принимающая ужасающую форму, Великая сила, Полыхающая
огнем, Грозноликая, Темная Ночь [растворения мира],
Соблюдающая аскезы, Дающая людям прибежище,
руководство, Бхадракали (Кали, дарующая милость), Иллюзия
Вишну, Обитель непроявленной (растворенной ) Вселенной ,
Отправившая Шиву [в качестве посла к демонам], Зияющая,
Бесконечная, Неизмеримая, Высшая Властительница,
Катьяяни, Солнечный блеск, Высшая Реальность, Мудрость
Абсолюта.
Таковы сто восемь вечных имен Дурги, которые необходимо
повторять, чтобы созерцать, слышать и познать Богиню трех
миров Парвати, наделяющих богатством, милосердием,
победой , рассевающих страхи , наделяющих четырьмя целями
жизни, благодаря которым в конце жизни достигается
освобождение.
На кумари- пудже, созерцая Деви, Владычицу богов, почтив
Деви с великой преданностью, следует читать эти сто восемь
имен .
У того будут все совершенства, он получит дары от разных
богов, благодаря воспеванию этого гимна царями обретает
царство и процветание .
Следует почитать гуру поднесением красного порошка,
синдура, камфары и меда и теме же веществами рисовать
янтру, тогда всегда прибудет знание .
Пусть рисует эту янтру, на земле возле дома, в
неблагоприятный период, а также читает эту стотру, так он
получит все заслуги.
Таков в священной Вишвасара-тантре «Гимн ста восьми имён
Дурги».
Правила чтения
В разных Пуранах повествуется о том, как Брахма, Васиштха и
Вишвамитра при разных обстоятельствах наложили заклятие
на мантру Гаятри, сулящее беды всякому, кто недостоин
произносить ее или произносит неправильно. Так как Чанди
(Деви Махатмья) неотлична от Гаятри и является ее
развернутым воплощением, это заклятие передается и на нее.
Чтобы оградить от действия этого заклятия, предписано
читать эту шапа вимочана мантру («мантру освобождающую
от проклятия»).
Да будет поклонение в очищении сущностью Атмана!
Да будет поклонение в очищении сущностью Видьи (шакти)!
Да будет поклонение в очищении сущностью Шивы!
Да будет поклонение в очищении сутью всего сущего!
Две павитры, принадлежащие Вишну,
Через них для Савитара выжимание сомы.
Через щели павитры я ее выжимаю, вместе с лучами Сурьи.
Для тебя, владыка очищения, по твоему желанию,
я очищаю, что должно быть приготовлено.
ОМ Вишну! Вишну! Вишну!
Поклонение высшему Атману!
По воле Высшего Пуруши, Вишну, сегодня, в день Брахмы, во
второй его половине, в швета-варахакальпе,
вай васватаманвантаре из двадцати восьми, в кали й уге, первой
четверти, в Будда аватаре, джамбудвипе, в Бхаратаварше, в
стране Россия, в таком - то городе , таком-то храме, (или в моем
доме) в эпоху Викрама, в такой -то год эпохи Викрамы, такой -то
сезон, в лучший месяц дающий великое процветание, в такой -
то месяц, такой -то пакше, такой -то титхи, Я, (Имя) такой -то
готры (Шива готры) с желанием обретения всехблагих плодов
согласно всем шастрам, шрути, смрити и пуранам и четырех
целей человеческой жизини, устранения всех бедствий ,
приступаю к чтению Чанди с ведической и тантрической
ратрисуктой ,кавачей , аргалой , килакой , Девиатхарваширшой , с
ньясой , джапой Наварна-мантры, я приступаю к чтению
Дургасапташати начиная со слов "Маркандея сказал:Саварни,
сын Сурьи, зовётся восьмым Ману...." и заканчивая словами
"стал Суварна Ману" с чтением в конце Девисукты Рахасьи и
извинительных молитв.
ОМ ХРИМ КЛИМ ШРИМ КРАМ КРИМ
ЧандикаДеви, проклятие благословением сделай , сделай
СВАХА!
ОМ ШРИМ КЛИМ ХРИМ
Чтение СапташатиЧандики открытым сделай , сделай СВАХА
ОМ ХРИМ ХРИМ ВАМ ВАМ АЙ М АЙ М
О Видья, оживляющая мертвых, вознеси, вознеси к бессмертию!
ХРИМ ХРИМХРИМ ВАМ СВАХА!
ОМ ШРИМ ШРИМ КЛИМ ХУМ ОМ АЙ М
Освяти, очаруй , открой , открой , открой ! ТХАМ ТХАМ
ОМ У этой мантры, освобождающей от проклятия Брахмы,
Васиштхи и Вишвамитры, риши — Нарада, и собрание
брахманов, главных в Сама Веде.
Три чариты, Шри Дурги, дающей все могущества, - биджа, ХРИМ
— шакти, применение - джапа для освобождения от проклятия
при чтении Чанди, сущности трех гун и обретения исполнения
провозглашаемого намерения.
ОМ (ХРИМ) РИМ (Поклонение) Сущности Семени,
УничтожительницеМадху и Кай табхи!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ ШРИМ! (Поклонение) Сущности разума,
Уничтожительнице вой ска Махишасуры!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ РАМ (Поклонение) Сущности крови! Губительнице
Махишасуры!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ КШУМ (Поклонение) Сущность голода, почитаемая богами!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ ЧХАМ (Поклонение) Сущности Тени, Переговорщице с
посланцем!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ ШАМ (Поклонение) Сущности Шакти, Убий це
Дхумралочаны!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ ТРИМ (Поклонение) Сущности жажды!
Творящей убиение Чанды и Мунды.
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ КШАМ (Поклонение) Сущности Терпения!
Творящей убиение Рактибиджи!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ ДЖАМ (Поклонения) Сущности рождения!
Творящей убиение Нишумбхи!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ ЛАМ (Поклонение) Воплощению скромности!
Творящей убиение Шумбхи!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ ШАМ (Поклонение)Сущности Покоя, Прославляемой
богами!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ ШРАМ (Поклонение) Сущности Веры, Дающей все плоды!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ КАМ (Поклонение) Сущности Сияния! Дающей царский дар!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ МАМ! (Поклонение) сущности Матери,
Уничтожительниценепривязанного (развязанного) Махиши!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ ХРИМ ШРИМ ДУМ (Поклонение) Дурге! САМ! Исполняющей
всю Власть! От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры
свободной будь!
ОМ АЙ М ХРИМ КЛИМ Поклонение Благой !
Сущности неразбиваемого доспеха!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ КРИМ (Поклонение) Кали, о Кали! ХРИМ ПХАТ
(Поклонение) Свахе! Сущности Риг Веды!
От проклятия Брахмы, Васиштхи и Вишвамитры свободной
будь!
ОМ АЙ М ХРИМ КЛИМ!
Поклонение Сущности Махакали, Махалакшми и
Махасарасвати!
Богине Дурге, Сущности трех гун!
О великий владыка! Прочтя эти великие мантры,
следует совершать чтение Чанди день и ночь, без сомнения!
Кто не знает эту мантру, и совершает чтение Чанди,
тот погубит и себя, и дарителя, без сомнения.

Деви-кавача
Главенствующий Мудрец для Шри Чанди-Кавач – Брахма,
стихотворный размер – Ануштуп. Главенствующее Божество –
Чамунда; Главное Семя – «Анганьясакта Матар». Принцип-
Дигабандха Дэвата. Декламируется как часть Сапта-Шали,
чтобы доставить удовольствие Джагадамбе.
Ом. Низкий поклон Чандике.
Маркандей я сказал:
Ом. О Брахма, скажи мне, пожалуй ста, то, что является большой
тай ной и не было поведано никем никому другому и что
защищает все человеческие существа в нашем мире.
Брахма сказал:
Брамин, существует Дэви Кавач, который является великой
тай ной и полезен всем существам. Пожалуй ста, слушай это, о
Великий Мудрец.
Следующие девять имен были поведаны Великой Душой самим
Брахмадева. Дурга известна под следующими именами: первое,
Шай лапутри (Дочь Короля Гималаев); второе, Брахмачарини
(Та, Кто Соблюдает Безбрачие); третье, Чандраганта (Та, Кто
носит Луну вокруг шеи); четвертое, Куушманда (Та, чей Вой д
содержит Вселенную); пятое, Скандамата (Родившая
Картикей ю); шестое, Катьяяни (Та, Кто воплотилась, чтобы
помочь Девас); седьмое, Каларатри (Та, Кто уничтожает даже
Кали); восьмое, Махагаури (Та, Кто сотворила великие
аскетические подвиги); девятое, Сиддхидатри (Та, Кто дарует
Мокшу).
Те, кто испуганы, окружены врагами на поле боя, или горят в
огне, или находятся в безвыходном положении, не встретятся
ни с какими бедами, никогда не будут в горе, печали, страхе
или бедствии, если они отдадутся на милость Дурге.
Те, кто помнят Тебя с великой преданностью, дей ствительно
живут, процветая. Несомненно, о Богиня Богов, Ты защищаешь
тех, кто помнит Тебя.
Богиня Чамунда сидит на трупе, Варахи едет на буй воле,
Аиндри возвышается на слоне и Вай шнави на кондоре.
Махешвари едет на быке, средство передвижения Каумари –
павлин, Лакшми, возлюбленная Шри Вишну, стоит в лотосе и
держит лотос в Своей руке.
Богиня Ишвари, белая лицом, едет на быке и Брахми, которая
украшена всеми украшениями, восседает на лебеде.
Все Матери наделены Й огой и украшены различными
украшениями и камнями.
Все Богини видны возвышающимися в колесницах и очень
разгневаны. Они вооружены раковиной , диском, булавой ,
плугом, дубиной , дротиком, топором, удавкой , гарпуном,
трезубцем, луком и стрелами. Эти Богини вооружены своим
оружием для уничтожения тел демонов, для защиты своих
поклонников и на пользу богов.
Приветствия Тебе, о Богиня, ужасней шего вида, устрашающей
доблести, ужасной силы и энергии, разрушительница
наихудших страхов.
О Дэви, трудно даже глянуть на Тебя. Ты усиливаешь страх
Своих врагов, пожалуй ста, приди спасти меня. Пусть Богиня
Аиндри защитит меня с востока. Агни Дэвата (Богиня Огня) – с
юго-востока, Варахи (Шакти Вишну в форме кабана) – с юга,
Кхадгадхарини (держащая меч) – с юго-запада, Варуни (Шакти
Варуны – Бога Дождя) – с запада и Мргавахини (которая едет на
олене) пусть защитит меня с северо-запада.
Богиня Каумари (Шакти Кумара, то есть Картикей и), защити
меня с севера и Богиня Шууладхарини – северо-востока,
Брахмани (Шакти Брахмы) – сверху и Вай шнави (Шакти
Вишну) – снизу, защити меня.
Таким образом, Богиня Чамунда, которая сидит на трупе,
защищает меня со всех десяти сторон. Пусть Богиня Джая
защитит меня спереди и Виджая – сзади, Аджита слева и
Апараджита – справа. Богиня Дй отини пусть защитит кончики
волос и волосы на голове и пусть Ума сидит на моей голове и
защищает ее.
Пусть меня защитят Маладхари – лоб, Яшасвини – брови,
Тринетра – хамсу, Ямагханта – нос, Шанкини – глаза,
Дваравасини – уши. Пусть Калика защитит мои щеки и
Шанкари основания ушей .
Пусть меня защитят: Сугандха – нос, Чарчика – губу,
Амрутакала – нижнюю губу, Сарасвати – язык, Каумари – зубы,
Чандика – горло, Читра – гханта – голосовой аппарат, Махамай я
– макушку головы, Камакши – подбородок, Сарвамангала –
речь, Бхадракали – шею, Дханурдхари – спину. Пусть
Ниилагрива защитит внешнюю часть моего горла, Налакуубари
– трахею, пусть Кхадгини защитит мои плечи и Ваджрадхарини
защитит мои руки.
Пусть Дэви Дандини защитит кисти моих рук, Амбика –
пальцы, Шуулешвари – мои ногти и пусть Кулешвари защитит
мой живот. Пусть меня защитят: Махадэви – грудь,
Шуладхарини – брюшную полость, Лалита Дэви – сердце,
Камини – пупок, Гухьешвари – скрытые части, Пуутана –
камика – воспроизводящие органы, Махишавахини – прямую
кишку.
Пусть Богиня Бхагавати защитит мою талию, Виндхьявасини –
колени и исполняющая желания Махабала пусть защитит мои
бедра.
Пусть Нарасинхи защитит мои лодыжки. Пусть Тай джаси
защитит мои стопы, пусть Шри защитит пальцы моих ног.
Пусть Стхалавасини защитит подошвы моих стоп.
Пусть Данштракарали защитит мои ногти, Урдвакешини –
волосы, Каубери – поры, Вагишвари – кожу.
Пусть Богиня Парвати защитит кровь, костный мозг, жир и
кости. Богиня Каларатри – кишки. Мукутешвари – желчь и
печень.
Пусть Падмавати защитит Чакры, Чуудамани – слизь (или
легкие), Джаваламукхи – глянец ногтей и Абхедья – суставы.
Брахмани – семя, Чхатрешвари – тень моего тела,
Дхармадхарини – эго, суперэго и интеллект (буддхи).
Ваджрахаста – прана, апана, вьяна, удана, самана (пять
жизненных дыханий ), Кальяношобхана – праны (жизненную
силу).
Пусть Й огини защитит органы чувств, то есть способность
вкуса, зрения, обоняния, слуха и осязания. Пусть Нараяни
защитит саттва, раджа и тамо гуны.
Варахи – жизнь, Вай шнави – дхарму, Лакшми – успех и славу,
Чакрини – богатство и знание.
Индрани – род, Чандика – скот, Махалакшми – детей и Бхай рави
– супруга.
Супатха пусть защитит мое путешествие и Кшемакари мой
путь. Махалакшми пусть защитит меня в королевских судах и
Виджая повсюду.
О Богиня Джаянти, любое место, которое не было упомянуто в
Кавача и, таким образом, осталось не защищенным, пусть будет
защищено Тобой .
Всякий должен непременно укрывать себя этой Кавачей (путем
чтения), куда бы он ни направлялся, и не должен делать даже
шага без этого, если он желает благоприятствования. Тогда его
ждет успех везде и все его желания исполняются и этот
человек наслаждается великим процветанием на земле.
Человек, который укрывает себя Кавачей становится
бесстрашным, непобедимым в бою и становится достой ным
поклонения в трех мирах.
Тот, кто с верой читает каждый день трижды (утром, днем и
вечером) Деви-кавачу, которая недоступна даже Богам,
получает Божественные искусства, непобедим в трех мирах,
живет до ста лет и избавлен от случай ной смерти.
Все болезни, такие, как нарывы, рубцы и т.п., прекращаются.
Подвижные (скорпионы и змеи) и неподвижные (другие) яды
не могут воздей ствовать на него.
Все те, кто наводит магические чары с помощью мантр и янтр
на других со злыми целями, все бхуты (духи), всякая нечисть,
злые существа, передвигающиеся на земле и в небе, все те, кто
гипнотизирует других, все ведьмы, все якши и гандхарвы,
разрушаются при одном только виде человека, имеющего
Кавач в своем сердце.
Этот человек получает все большее и большее уважение и
доблесть. На земле он возвышается в благосостоянии и
известности путем чтения Кавачи и Сапташали.
Его потомство будет жить до тех пор, пока Земля будет богата
горами и лесами. Милостью Махамай и, он достигнет
наивысшего места, что недостижимо даже для Богов и будет
вечно счастлив в окружении Бога Шивы.
Так заканчивается в Варахапуране Дурга кавача, почитаемая
Вишну, Шивой и Брахмой .
Аргала-стотра
В этих Аргала гимнах риши – это Шри Вишну,
[стихотворный ] размер – ануштуп,
божество – это Махалакшми,
и это читается для любви Шри Джагадамбы, как часть
Сапташати.
Ом, приветствия Шри Чандике!
Маркандея сказал: Победу Тебе, о Дэви Чамунда (Убий ца асуров
Чанды и Мунды), победу Тебе, Которая уничтожает страдания
всех живых существ. Победу Тебе, о Дэви, Которая присутствует
везде. Приветствия Тебе, о Каларатри (Самая длинная ночь).
О Богиня Джаянти (Та, кто побеждает всех), Мангала (Та, кто
дает спасение), Кали,
Бхадракали (Та, кто благожелательна к Своим поклонникам),
Капалини, Дурга (Убий ца асура Дургу), Кшама (Та, кто прощает
всех), Шива, Дхатри, Сваха и Свадха, приветствия Тебе.
Приветствия Тебе, о Дэви, Убий ца Мадху и Кай табхи, и Дарящая
блага даже Шри Брахмадеве.
Пожалуй ста, дай нам духовную личность, победу и славу, и
уничтожь наших врагов.
Приветствия Тебе, о Дэви, Убий ца Махишасуры и
Дарительница счастья Своим поклонникам! Пожалуй ста, дай
нам духовную личность, победу и славу, и уничтожь наших
врагов.
О Дэви, Убий ца Рактабиджи и Истребительница Чанды и
Мунды! Пожалуй ста, дай нам духовную личность, победу и
славу, и уничтожь наших врагов.
О Дэви, Убий ца демонов Шумбхи, Нишумбхи и Дхумракши!
Пожалуй ста, дай нам духовную личность, победу и славу, и
уничтожь наших врагов.
О Дэви, Чьим Лотосным Стопам поклоняются боги, и Та, кто
дает богатство, пожалуй ста, дай нам духовную личность,
победу и славу, и уничтожь наших врагов.
О Дэви, Чьи форма и характер выходят за пределы ума, и Та,
кто уничтожает всех врагов, пожалуй ста, дай нам духовную
личность, победу и славу, и уничтожь наших врагов.
О Деви Чандика, Уничтожающая страдания, пожалуй ста, дай
тем, кто всегда смиренно поклоняется Тебе, духовную
личность, победу и славу, и уничтожь их врагов.
О Деви Чандика, Уничтожающая все болезни, пожалуй ста, дай
поклонникам, которые восхваляют Тебя с преданностью,
духовную личность, победу и славу, и уничтожь их врагов.
О Деви Чандика, пожалуй ста, дай тем, кто всегда поклоняются
Тебе с преданностью в этом мире, духовную личность, победу и
славу, и уничтожь их врагов.
Даруй , удачу, здоровье, даруй , Деви, высшее счастье!
О Деви, пожалуй ста, дай нам богатство, здоровье, совершенное
счастье, духовную личность, победу, успех и уничтожь наших
врагов.
О Деви, пожалуй ста, уничтожь тех, кто ненавидят Твоих
поклонников, дай мне великую силу,
духовную личность, победу и славу, и уничтожь моих врагов.
О Деви, пожалуй ста, даруй нам благодеяния, большое
богатство, духовную личность, победу и славу, и уничтожь
наших врагов.
О Деви Амбика, Твои Лотосные Стопы натерты драгоценными
камнями корон, которые носили Боги и демоны. Пожалуй ста,
даруй нам духовную личность, победу и славу, и уничтожь
наших врагов.
О Деви, пожалуй ста, сделай Своих поклонников обладающими
знаниями, прославленными и богатыми и даруй им духовную
личность, победу и славу, и уничтожь их врагов.
О Деви, Разрушительница эго самых свирепых и сильных
демонов, о Чандика, пожалуй ста, даруй нам, смиренным,
духовную личность, победу и славу, и уничтожь наших врагов.
О Парамешвари, Верховная Богиня, имеющая четыре руки,
восхваленная Четырехликим, Самим Брахмадевой , пожалуй ста,
даруй нам духовную личность, победу и славу, и уничтожь
наших врагов.
О Деви Амбика, Которую всегда восхваляет со всей
преданностью Шри Кришна, пожалуй ста, даруй нам духовную
личность, победу и славу, и уничтожь наших врагов.
О Парамешвари, Которую всегда восхваляет с преданностью
Господь Шива, Муж Дочери Гималай я, пожалуй ста, даруй нам
духовную личность, победу и славу, и уничтожь наших врагов.
О Парамешвари, Которую всегда восхваляет Индра, муж
Индрани, пожалуй ста, дай нам духовную личность, победу и
славу, и уничтожь наших врагов.
О Деви Амбика, Ты зажигаешь величай шую радость мокши в
Своих поклонниках. Будь милостива, даруй нам духовную
личность, победу и славу, и уничтожь наших врагов.
О Деви, Которая Своими сильными руками уничтожила
гордость демонов, пожалуй ста, даруй нам духовную личность,
победу и славу, и уничтожь наших врагов.
О Деви! Пожалуй ста, дай мне жену, которая приятна уму,
которая покорна и руководствуется умом, которая может
пересечь самую трудную часть мирского океана, и которая
происходит из хорошей семьи.
Так в «Маркандея пуране» заканчивается аргала стотра
Килакастотра
Килака-стотра (कीलक, kīlaka: «столб», «опора») –
«Закрепляющий гимн». Описывает способы и средства
устранения препятствий, с которыми сталкивается (или
может столкнуться) чтец «Деви-махатмьи».
ОМ! У этой священной килака-мантры Шива – риши,
метрический размер – ануштуп,
божество – Махасарасвати,
применение – чтение в качестве части декламации Сапташати,
ради удовольствия Шри Джагадамбы.
Ом! Поклонение Чандике!
Маркандея сказал:
ОМ. Поклонение Воплощению чистого знания, Обладателю
божественного видения трех Вед,
Причине обретения блага, Носящему полумесяц!(1)
Кто знает ключ ко всем мантрам, тот всегда будет обретать
благо от их произнесения.(2)
Все его обряды по изгнанию и прочие (будут успешными у
того), кем прославляется Деви этой стотрой со всей
преданностью.(3)
Ни мантра, ни целебная трава, ни что либо иное не будет
успешным без ее произнесения в обрядах изгнания и прочих.
(4)
Всеми мирскими несчастьями, которые связывают, Хара
заговорил эту всеблагую стотру Чандики и сделал ее
спрятанной . Тот обретает благо от нее, кто так же ее
заговаривает.
Он обретет все благое, без сомнения. На четырнадцатый или
восьмой день темной половины,
кто старательно ее принимает или отдает, она не пой дет на
пользу, если она не будет запертой , как была заперта
Махадевой .(5-8)
Кто запирает обряд «Чанди», произнося ее постоянно, тот
сиддха, тот непременно родится ганой или гандхарвом.(9)
С ним не случится беды, и не родится никакого страха. Смерть
не будет властна над ним,
а после смерти он достигнет освобождения. (10)
Узнав ее, следует приступить к началу (чтения). Не сделав так,
(и читающий , и чтение) погибнут. Узнав (ее), мудрые
приступают к полному (чтению Чанди). (11)
Те блага, которые явлены как женщины, все это будет
обретено по милости этого благого воспевания.(12)
Постепенно по мере чтения этой стотры, явится все (благое),
поэтому начинать (чтение Чанди) надо непременно с нее. (13)
По ее милости обретается удача и здоровье, гибель врагов, и
освобождение.
Нет никого из людей , кем он бы она прославлялась.(14)
Человек, который постоянно памятует «Чандику» вместе с
«хридай ей », обретет исполнения всех сердечных желаний .
Богиня будет всегда пребывать в сердце того, кто вначале
открывает ее, закрытую Махадевой , а затем старательно
читает. (15-16)
Так заканчивается Килака-стотра Бхагавати.
Ратри-сукта
Ночь, приближаясь, стала смотреть во все стороны, богиня,
множеством глаз[1].
Она надела на себя все украшения.
Бессмертная богиня заполнила широкое (пространство),
низины (и) высоты.
Светом она вытесняет мрак.
Она выпроводила (свою) сестру Ушас[2], (эта)
приближающаяся богиня.
Пусть уй дет прочь[3] также и мрак!
(Будь) нам сегодня (на благо),[4] о ты, с чьим приходом мы
успокоились,
Как птицы - в гнезде на дереве!
Успокоились деревни, у(спокоились), у кого есть ноги,
у(спокоились), у кого есть крылья[5].
У(спокоились) даже коршуны, преследующие цель.
Удержи волчицу, волка! Удержи вора, о Ночь!
И будь легко проходящей [6] для нас!
Ко мне подступил разукрашенный мрак, черный , сверкающий
(звездами).
О Ушас, искупи (его),[7] как (искупают) долги!
Я пригнал к тебе (восхваления), как (пастух –) коров. Выбирай
себе, о дочь неба[8],
О Ночь, как (выбирают) хвалу для победителя!
Такова Ратри-сукта из Ригведы.
Тантрокта Ратрисуктам
Брахма сказал:
Ты – Сваха, Ты – Свадха, Ты – возглас «Вашат», Ты – сущность
звука!
Ты – нектар, скрытый в тех мантрах слога «ОМ».
Вечнопребывающая в сердце мантры.
Невыразимая, Ты – Она, Ты – Савитри, Ты – Высшая Мать богов!
О Деви! Тобой поддерживается всё, Тобой порождается вся эта
вселенная, Тобой она защищена, и Ты всегда поглощаешь её.
При творении Твоя форма – творчество, при поддержании –
упорядоченность, и при уничтожении – гибель.
Этот мир существует в Тебе.
Ты — Великое Знание и Великая Иллюзия!
Великая Мудрость и Великая Память! Ты — Великое
Заблуждение!
О Владычица, Ты — Великая Богиня и Великая Демоница!
Ты – первопричина бытия, породившая три гуны.
Ты – Ночь вечности, Ночь уничтожения, Ужасная Ночь
смятения.
Ты – Шри, Ты – Ишвари, Ты – скромность, О Пробуждающая
разум!
Ты – смущение, процветание и удовлетворение, покой и
терпение.
Твоё оружие: меч и копьё, тяжёлая палица и диск,
раковина, лук и стрела, петля и железная булава.
О Спасительница, преисполненная нежности, Ты пугающа, но
прекрасна! Ты – Высшая Повелительница, превосходящая
высокое и низкое.
И что бы и где бы ни существовало,
проявлено или не проявлено, и какой бы ни обладало силой –
это Ты.
О Душа всего! Как мне восславить Тебя?
Творец, Хранитель и Разрушитель мира погружён Тобой в сон.
Кто же здесь способен принести хвалу Тебе?
Форма Вишну – великая видимость, созданная Тобой .
Кто же может прославить Тебя?
О Деви! Воспетая так, околдуй своими высшими силами
этих опасных асуров Мадху и Кай табху!
Да будет Господь Вселенной быстро пробуждён ото сна!
И да убьёт Он двух могущественных асуров!
Такова тантрокта ратри сукта
Деви упанишад
Деви-упанишада (devyupaniṣad — Упанишада Богини) — одна из
108-ми упанишад канона «Муктика». Принадлежит к
упанишадам Атхарва-веды и к группе шактийских упанишад.
Трудно что-либо сказать о её возрасте — хотя исследователи
шактийской и тантрической традиции и литературы[1] и
ссылаются на неё, но никто не поднимает вопрос о времени её
написания. Однако если судить по самому тексту, то можно
говорить об сравнительно позднем времени написания
текста[2]. При этом автор (или авторы) прекрасно были
знакомы с пантеоном ведических богов — об этом говорит
упоминание в тексте таких богов, как Тваштар, Пушан, Бхага. С
другой стороны, стих 3а указывает едва ли не на прямую на
ритуал Панчамакары — «mūrdhanmama yonirapsvantaḥ
samudre» — «Познавший Мою йони во внутреннем море
достигает единения со Мною» — что подразумевает уже
поздний тантрический шактизм с глубоко разработанной
философией и практикой.
Эта упанишада является важным религиозным и философским
текстом в шактийской традиции и в традиции тантрического
шиваизма. По своему составу условно делится на несколько
связанных между собою частей:
Часть I (стихи 1-3b). В этой части боги вопрошают Деви о том,
кто она и Деви отвечает на их вопрос, описывая себя, как
Брахман, Первопричину, Начало всего; как порождающую силу
Вселенной и как поддерживающую силу; как пурушу и пракрити.
Часть второго стиха построена на противопоставлении
понятий: «Я — Знание (veda) и Я — незнание (aveda). Я — Знание
(vidyā) и Я — невежество (avidyā). Я — нерождённая и Я —
рождённая.»
Часть II (стихи 3с-8). Восхваление Богини богами. Здесь
имеется частичный перефраз первой части — боги восхваляют
Деви, именуя её первопричиной, подательницей благ,
защитницей. В этой части впервые появляется Лакшми-
гаятри.
Часть III (стихи 9-20). Важный философский фрагмент — в нём
развиваются и выкристализовываются философско-
религиозные идеи первой части.
Часть IV (стихи 20-22). Завершающая часть. По своему
содержанию крайне близка поздним Пхала-стути — в ней
содержатся наставления по изучению этой упанишады и
результаты изучения.
Крайне сложно оценить значение Деви-упанишады для
философии тантрического шактизма — в её состав входят две
очень важные в шактизме мантры — Лакшми-гаятри[3][4] и
Девятислоговая маха-мантра Чанди[5]. Несколько стихов этой
упанишады используются как рецитационный элемент во
время шактийской пуджи — стихи 3с-8, часть стиха 10, стихи
15-16, стих 19.
В 2008 году Деви-упанишада была переведена на русский язык с
санскрита С.Фёдоровым и издана в сборнике «Упанишады
веданты, шиваизма и шактизма» московским издательством
«Старлайт». В интернете так же можно найти сделанный
неизвестным очень низкокачественный перевод этой
упанишады с английского.
Вот упанишада:
1. Ом, все боги спросили Богиню: «Кто Ты, о Великая Деви?»
2. Она сказала: «Я – истинная природа Брахмана; из Меня
(возникает) мир, имеющий природу Пракрити и Пуруши; Я –
пустота и не-пустота.
3. Я – блаженство и не-блаженство, Я – мудрость и вне
мудрости; Я – Брахман и вне Брахмана, который следует
постичь! Я – пять первоэлементов, и вне этих пяти элементов,
Я – весь мир. |||||
4. Я – Веда и я – не-Веда, Я – нерожденная и Я – не-нерожденная,
Я внизу и вверху, Я вокруг.
5. Я движусь с Рудрами и Васу, с Адитьями и Вишвадевами; Я
поддерживаю Митру и Варуну, Я – Индра, Агни, Я – оба Ашвина.
6. Помогаю Соме, Тваштару, Пушану и Бхаге, содей ствую
широко шагающему Вишну, а также Брахме и Праджапати.
7. Дарую богатство искреннему жертвователю, предлагающему
жертву, подносящему сок сому. На вершине мира Я проявляю
Отца, Моя родина в водах, в океане, – тот, кто знает это,
обретает божественное великолепие!»
8. Боги сказали: «Приветствия Богине, Великой Богине, Благой
– нескончаемые приветствия! Приветствия Предвечной , Удаче,
смиренно кланяемся Ей !
9. Предаемся Ей , Огненноцветной , Ослепительно Сияющей ,
Блеском подобной Солнцу, Наслаждающей ся плодами деяний ,
богине Дурге, Убежищу, приветствия Тебе, Победительница
асуров!
10. Пусть Та Деви, что всегда пребывает в существах в форме
энергии речи, подобная чудесной корове, дарующей
блаженство, будет довольна нашим высшим гимном и всегда
будет с нами.
11. Приветствия Ночи Конца (мира), Богине, прославляемой
Брахмой , энергии Вишну, матери Сканды, богине Сарасвати,
Адити, дочери Дакши, Очищающей , Благой !
12. Да постигнем мы Махалакшми, будем созерцать Энергию
всего, да вдохновит нас Та Богиня!
13. О Дакша, твоя дочь Адити – Прародительница, и от Нее,
лишенной смерти, родились благословенные боги.
14. Кама (ка), Й они (е), Камала (и), Ваджрапани (т. е. Индра –
слог ла), Гуха (хрим), (слоги) Ха, Са, Матаришва (т. е. Вай ю –
слог ка), Абхра (ха), Индра (ла), вновь Гуха (хрим), (слоги) Са,
Ка, Ла и Май я (хрим) – такова Мать всего, изначальная
Видья. /Стих описывает «Панчадаши-мантру»,
пятнадцатислоговую мантру Богини-Матери./
15. Она – энергия Атмы, Она – Очаровавшая все, Держащая
аркан, багор, лук и стрелу, Она – Священное Великое Знание;
понимающий это превосходит скорбь.
16. Приветствия Владеющей Счастьем, о Мать, защити нас всех!
17. Она – восемь Васу, Она – одиннадцать Рудр, Она –
двенадцать Адитьев, Она – Вишвадевы, вкушающие и не
вкушающие Сому; Она – ятодханы, асуры, ракшасы, пишачи,
якши, сиддхи; Она – саттва, раджа и тамо-гуны; Она существует
в формах Брахмы, Вишну и Шивы, Она – Праджапати, Индра и
Ману, Она – планеты, созвездия, Сонце и Луна, пребывает в
форме калы, каштхи и прочих единиц времени. Вечно
преклоняюсь перед Ней , Уносящей грехи, Богиней , Дарующей
наслаждения и освобождение, Безграничной , Победоносной ,
Чистой , Прибежищем, Благой , Даровательницей блага!
18. Вий ят (т. е. пространство – слог ха), соединенный с буквой
«и», вместе с Агни (ра), украшенный полумесяцем (м), есть
биджа Богини, средство достижения великой цели. /Имеется в
виду биджа-мантра «Хрим»./
19. Это есть единый неуничтожимый Брахман, созерцаемый
обладателями чистого ума – отшельниками, наполненный
неизменным блаженством, воистину – океан знания.
20. Речь (аим), Май я (хрим), Брахмасу (клим), шестая
(согласная – т. е. ча) с вактрой (т. е. с долгим а), Сурья (ма),
правое ухо (символизирующее букву у), соединенное с бинду,
третья (согласная – т. е. да), смешанная с Нарай яной (т. е. звук
да), Вай ю (й а), соединенный с Адхарой (буквой аи) и Вичче –
это девятислоговая мантра, дарующая великое блаженство.
/Подразумевается девятислоговая мантра «аим хрим клим
чамундай аи вичче»./
21. Поклоняюсь Находящей ся в центре лотоса сердца, Сияющей
подобно восходящему солнцу, Держащей аркан и багор,
Нежной , Делающей жесты благословения и защиты,
Трехглазой , Облаченной в красное, Чудесной Корове,
исполняющей желания приверженцев!
22. Кланяюсь Тебе, Великая Деви, Устранительница великих
страхов, Спасительница от великих бед, Пребывающая в форме
великого сострадания!
23. Та, Чьей истинной природы не постигают (даже) Брахма и
прочие (боги), и оттого именуемая «Непостижимой »
(Аджней я), не имеющая границ и оттого именуемая
«Бесконечной » (Ананта), Та, Чья цель не постигается и оттого
именуемая «Не имеющей цели» (Алакшья), не принимающая
рождения и оттого именуемая «Нерожденной » (Аджа),
воистину существующая лишь одна во всем мире, и оттого
именуемая «Единственной » (Эка), Единая, существующая в
форме Вселенной , и оттого именуемая «Множественной »
(Наика), Она известна как Аджней я, Ананта, Алакшья, Аджа,
Эка, Наика!
24. Богиня тай ных звуков мантр, знание – в изреченном,
превосходящая сознание, присущее знанию, наблюдатель
пустоты – в пустоте, Та, для Кого нет высшего, – Она славится
как Дурга.
25. Я, в страхе перед миром, кланяюсь Ей , Дурге,
Труднодостижимой богине, Уничтожающей зло,
Спасительнице из океана мирского бытия!
26. Изучающий эту Атхарва-ширшу достигает результатов
Панча Атхарва-ширши; тот, кто не постигнув эту Атхарва-
ширшу, устанавливает образ, не обретет результата
поклонения, даже прочитав десять миллионов раз.
Стовосьмикратная ее декламация есть правило Пурашчараны;
тот, кто прочтет (гимн) десять раз быстро, избавляется от
грехов и по милости Махадеви преодолевает великие
затруднения. Декламирующий (гимн) вечером уничтожает
грех, совершенный днем, декламирующий утром уничтожает
грех, совершенный ночью, а использующий (гимн) вечером и
утром становится безгрешным. Повторяющий в полночь, во
время четвертой Сандхьи, обретает силу речи: обращаясь к
новому изображению божества, обретает присутствие
божества; декламацией во время помещения энергии в
изображение обретают энергию установления; в момент
соединения (планет) «Бхаума-Ашвини й ога», декламируя
(гимн) в присутствии Великой Богини, знающий это
преодолевает великую смерть.
Такова Упанишада.
Пратхама чарита
Винийога и дхьяна
Виний ога
У этой первой чариты Брахма - риши. Махакали - Божество.
Размер - Гаятри. Нанда - шакти. Рактадантика - биджа. Огонь -
таттва. Ригведа - истинная форма. Виний ога: Для
удовлетворение священной Махакали при рецитации первой
чариты.
Образ для медитации:

Ом. Я поклоняюсь Махакали, серповидный меч, чакру, палицу, меч,


трезубец, огнестрельное оружие, голову, раковину держащей в
руках, трёхокой, увешанной украшениями на всех частях тела,
сияющей кожей сапфирового цвета, десятиногой, Той, Которую
воспел Брахма, чтобы спавший Хари уничтожил Мадху и Каитабху.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
УБИЕНИЕ МАДХУ И КАЙТАБХИ
ОМ АИМ Маркандея сказал: (1)
Саварни, сын Сурьи, зовется восьмым Ману.
Услышь же от меня подробное повествование о его рождении,
(2)
И о том, как милостью Махамай и владыкой манвантары
Стал обладатель великой доли Саварни, сын Солнца. (3)
Некогда, в эпоху Сварочиша, рожденный в роду Чхай тра
Жил царь всей земли по имени Суратха. (4)
Он защищал своих подданных должным образом, как
собственных сыновей .
В то время цари, губители кола, стали его врагами. (5)
У [Суратхи], обладателя могучего оружия, произошла битва с
ними,
И он в том сражении ими, губителями кола, пусть и
малочисленными, был побежден. (6)
После этого [Суратха] вернулся в свой город и управлял
собственной страной .
Но и там на него, обладателя великой доли, напали те
могучие враги. (7)
Могущественные, дурные и злонамеренные придворные у
него, [ставшего] слабым,
Отобрали казну и вой ско в его городе. (8)
Тогда под предлогом охоты потерявший власть царь,
В одиночку, сев на коня, отправился в глухой лес. (9)
Там он увидел ашрам лучшего из дваждырожденных Медхаса,
Погруженный в покой , вокруг которого [бродили] хищные
звери, украшаемый учениками мудреца. (10)
Получая хороший прием от мудреца, он пробыл там
некоторое время,
Бродя повсюду по его прекрасной обители. (11)
С умом, захваченным чувством собственности, он думал: (12)
«Охраняется ли столица, покинутая прежде мной , моими
наследниками
И моими слугами дурного поведения, в соответствии с
законом? (13)
Я не знаю, какие удовольствия получает
Мой главный слон-герой , всегда гордый , [ныне] попавший во
власть недругов. (14)
Те, кто следовал за мной и получал от меня постоянно
благосклонность, богатство и пропитание,
Ныне служат другим владыкам земли. (15)
Ими, привыкшими к тратам на неправедные цели, постоянно
расточительными,
Будет опустошена [моя] казна, с великим трудом собранная
[мной ]. (16)
Царь постоянно размышлял об этом и о прочих вещах.
Однажды поблизости от обители брахмана он встретил
одного вай шью. (17)
Он спросил его: «Кто ты и по какой причине пришел сюда?
Отчего ты выглядишь расстроенным, как будто тебя постигло
горе?» (18)
Услышав слова того царя, исполненные любви,
Вай шья, поклонившись, ответил ему: (19)
Вай шья сказал: (20)
Я вай шья по имени Самадхи, рожденный в семье богачей .
Неправедные жена и сыновья изгнали меня из-за жадности к
богатству. (21)
Лишенный богатства женой и сыновьями, которые отобрали
его,
Я пришел в лес, горестный , будучи изгнан близкими
родственниками. (22)
Я не знаю, благополучны или неблагополучны мои сыновья
И о судьбе [я не знаю] моих родичей и жены, здесь находясь.
(23)
Процветание или нищета в их доме сей час, (24)
И какой образ жизни: дурной или добродетельный ведут мои
сыновья. (25)
Царь сказал: (26)
Корыстолюбивые жена и сыновья изгнали тебя и [лишили]
богатства, (27)
Так почему же в сердце ты сохраняешь привязанность к ним?
(28)
Вай шья сказал: (29)
Как ты сказал, то же самое подумалось и мне,
Что делать мне? Сердце мое не становится холодным. (30)
К тем, которые пренебрегнув любовью к отцу и верностью к
господину и роду своему,
Изгнали меня, корыстолюбивые, к тем сохраняется
привязанность в моем сердце. (31)
Это я не могу понять, даже обладая знанием, о многомудрый ,
Что сердце мое наполнено любовью к родичам, даже не
имеющим добродетели. (32)
Из-за них я стал тяжело дышать и печаль охватывает меня,
(33)
Что делать мне, ведь сердце мое не черствеет по отношению к
ним, лишенным любви. (34)
Маркандея сказал: (35)
Затем они вместе отправились к мудрецу, о брахман, (36)
Вай шья по имени Самадхи и лучший из царей . (37)
Оказав ему должным образом подобающий почет,
Вай шья и царь сели и завели разговор. (38)
Царь сказал? (39)
О Бхагаван, тебя я желаю спросить об одной вещи, [будь же
добр] ответить мне. (40)
Мое сердце охвачено горем без всякой власти ума. (41)
Почему у меня, потерявшего царство, сохраняется чувство
собственности, сохраняется привязанность ко всем частям
царства,
Даже у обладающего знанием, как будто бы у незнающего, о
лучший из мудрецов? (42)
И у него, униженного и изгнанного сыновьями, женой и
слугами,
Брошенного своими родичами, также сохраняется
привязанность к ним. (43)
Так оба мы, и он, и я, исполнены великого горя,
Сохраняя в сердцах привязанность к предмету, чьи
недостатки очевидны. (44)
Так почему, о обладатель великой доли, это заблуждение
охватывает даже знающих,
Нас, меня и его, слепого в умении различать? (45)
Мудрец сказал: (46)
Знание бывает у каждого живого существа в восприятии
предметов,
И предметы постигаются, о обладатель великой доли,
различными путями. (47)
Одни живые существа слепы днем, другие слепы ночью,
Третьи обладают одинаково хорошим зрением как днем, так и
ночью. (48)
Люди обладают знанием, но не только они,
Ибо домашний скот, птицы и дикие звери также наделены
знанием. (49)
Знание, что есть у людей , присуще также диким животным и
птицам,
И то, чем они обладают, тем владеют и люди,
И остальное присуще и тем, и другим. (50)
Смотри же! Птицы, хотя и обладают знанием, в клювы своих
птенцов
Опускают зерна, хотя и сами терзаемые голодом, вследствие
заблуждения. (51)
Люди же, о тигр среди людей , стремятся [иметь] сыновей
Вследствие желания, чтобы те помогали им [в старости],
разве ты не видишь этого?(52)
Так они падают в водоворот себялюбия, в яму заблуждений
Силой Махамай и, поддерживающей существование бренного
мира. (53)
Не должно удивляться этому. Это Махамай я является
Й оганидрой повелителя мира
Хари, та, которая вводит в заблуждение мир. (54)
Та Деви Бхагавати умами даже знающих
Силой овладев, побуждает их заблуждаться, Махамай я. (55)
Она творит весь этот мир, полный движущего и
неподвижного,
И она, будучи благосклонной , преподносит людям дары,
[способствующие достижению] ими освобождения. (56)
Она – высшее знание, причина освобождения вечная. (57)
И причина уз сансары, владычица всех владык. (58)
Царь сказал: (59)
О Бхагаван, кто та богиня, которую ты Махамай ей
Именуешь, как она была рождена, и каковы ее деяния, о
дваждырожденный ? (60)
Какова ее мощь и каков образ той богини, и из чего она
произошла? (61)
Обо всем этом я желаю услышать от тебя, о лучший из
знатоков Вед. (62)
Мудрец сказал: (63)
Она - вечная, образ мира, ей все это пронизано, (64)
Тем не менее она воплощается в различных обликах, слушай
же об этом от меня. (65)
Когда она воплощается ради успеха деяний богов,
Говорят, что она рождается в мире, хотя и [является] вечной .
(66)
Когда могущественный Бхагаван Вишну заснул [сном]
Й оганидра
В конце кальпы, распростершись на Шеше, в то время как мир
стал Экарнавой , (67)
Тогда два грозных асура, известных, как Мадху и Кай табха,
Родившиеся из ушной серы Вишну, вознамерились умертвить
Брахму. (68)
Прародитель Брахма, пребывающий на лотосе, [растущем] из
пупа Вишну,
Увидев тех асуров и спящего Джанардану, (69)
Стал восхвалять Й оганидру, живущую в глазах Хари,
Со сосредоточенным умом, ради его пробуждения, (70)
Владычицу всего, создательницу мира, производящую его
поддержание и разрушение,
Бхагавати, [являющуюся в виде] сна Вишну, могущественную
и блистающую. (71)
Брахма сказал: (72)
Ты, Сваха, ты Свадха, ты Вашаткара и суть звука,
Ты нектар, [ты] не гибнущая, вечная, [ты] суть трой ственной
мантры. (73)
[Ты] Ардхаматра, которую нельзя выразить словами,
Ты Савитри, ты высшая мать богов. (74)
Тобой поддерживается все это, тобой творится мир,
Тобой он оберегается, о Богиня, и тобой поглощается всегда.
(75)
Во время творения [ты пребываешь] в образе созидающей
[силы], во время поддержания – хранящей ,
И во время конца этого мира – в образе [силы] разрушающей ,
о наполняющая собой мир. (76)
Великое Знание, Великая Иллюзия, Великая Мудрость,
Великая Память,
Великое Заблуждение, Великая Богиня и Великая Асури
[одновременно].(77)
Ты изначальная причина всего, приводящая в дей ствие три
гуны,
[Ты] ночь вечности, великая ночь и ночь заблуждения
ужасная. (78)
Ты процветание, ты Владычица, ты скромность и разум,
наделенный знанием,
Стыд, питание, а также ты хвала, умиротворенность и
терпение. (79)
Вооруженная мечом, трезубцем, палицей и диском,
Несущая раковину, вооруженная луком, стрелами, пращой и
булавой , [ты] ужасна. (80)
[И в то же время] привлекательна, более привлекательна, чем
все привлекательные вещи, и прекрасна в высшей степени.
Ты Верховная Владычица, превыше всего высокого и низкого.
(81)
Где бы ты [не существовала] какая-либо вещь, реальная или
нереальная, о душа всего,
Ты являешься ее шакти, как я [еще] могу восхвалить тебя?
(82)
Благодаря тебе даже тот, кто творит, поддерживает и
поглощает мир,
Попал под власть сна, кто же способен здесь воспеть тебя?
(83)
Вишну, я и Ишана телесный образ
По воле твоей приняли, так, кто же тебя способен восхвалить?
(84)
Так восхваляема ты, о Богиня, своими завораживающими
чарами
Введи в заблуждение тех трудноодолимых асуров Мадху и
Кай табху. (85)
И пробуди поспешно господина мира Ачьюту. (86)
Верни ему сознание, дабы умертвил он двух великих асуров.
(87)
Мудрец сказал: (88)
Таким образом, восхваляемая Творцом, Богиня [в своей ]
тамасичной [форме]
Ради пробуждения Вишну и убиения им Мадху и Кай табхи
(89)
Из его глаз, носа, рук, сердца и груди вый дя,
Явилась очам Брахмы, чье рождения таинственно. (90)
Покинутый ей , встал господин мира Джанардана
Со змея [Шеши, служивший ему] ложем в Экарнаве, и увидел
тех (91)
[Асуров] Мадху и Кай табху, злобных и исполненных великой
мощи,
С глазами, красными от гнева, намеревающихся пожрать
Брахму. (92)
Встав, затем с ними бился Бхагаван Хари,
Могущественный , в рукопашную пять тысяч лет. (93)
Они оба, опьяненные великой силой и введенные в
заблуждение Махамай ей , (94)
Сказали Кешаве: «Проси дар у нас». (95)
Шри-Бхагаван сказал:
Ежели вы довольны мной , то оба должны быть умерщвлены
мною сей час, (97)
К чему же другой дар, этот я избираю. (98)
Мудрец сказал: (99)
Обманутые, тогда, видя, что весь мир залит водой ,
[Они] молвили лотосоокому Бхагавану: (100)
«Убей же нас на том месте, которое не залито водой ». (101)
Мудрец сказал: (102)
«Да будет так», - изрек Бхагаван, носящий раковину, диск и
палицу,
И поместив их на своем седалище, отрубил обоим головы.
(103)
Так она сама явилась, восхваляемая Брахмой .
О величии этой Богини снова слушай , [о нем еще] я поведаю
тебе. (104)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье заканчивается
первая глава, называющаяся «Убиение Мадху и Кай табхи».
Мадхьяма чарита
винийога
У этой серединной чариты Вишну - риши. Благословенная
Махалакшми - божество. Стихотворный размер - ушник.
Шакамбари - шакти. Дурга - биджа. Воздух - таттва. Истинная форма
- Яджурведа. Винийога - удовлетворение Благостной Махалакшми
при рецитации серединной чариты.

Образ для медитации:

Я поклоняюсь Махалакшми, пребывающей на небесном лотосе,


держащей в руках чётки, гирлянду, топор, палицу, молнию, лотос,
лук, кувшин, посох, дротик, меч, шкуру, раковину, колокольчик,
чашу с вином, трезубец, аркан, диск сударшану, сияющей красным
сиянием.

ГЛАВА ВТОРАЯ
РАЗГРОМ ВОИНСТВА АСУРА МАХИШИ
ХРИМ ОМ Мудрец сказал: (1)
Некогда произошла битва между богами и асурами,
длившаяся полных сто лет.
[В ней ] предводителем асуров был Махиша, а богов –
Пурандара. (2)
В этой битве могучими асурами было разгромлено воинство
богов, и победив всех
Богов, асура Махиша стал Индрой . (3)
Тогда побежденные боги во главе с лотосорожденным
Прародителем
Отправились туда, где [находились] Владыка и Восседающий
на Гаруде. (4)
Как все произошло, подробно рассказали Три десятка им
обоим
О поражении богов, нанесенном [им] асурой Махишей : (5)
«Сурьи, Индры, Агни, Анилы, Инду, Ямы и Варуны
И других [богов] он сам стал исполнять обязанности. (6)
Изгнанные с неба злобным Махишей , сонмы богов
По земле блуждают, подобно смертным. (7)
Это вам поведано все о деяниях недругов богов.
Мы ищем у вас защиты, подумай те же, как умертвить его. (8)
Услышав такие речи богов, разгневан был
Мадхусудана, и Шамбху также, и оба нахмурили брови. (9)
Тогда от лика Носящего диск, полного гнева, изошло
Великое сияние, и от [лиц] Брахмы и Шанкары также. (10)
Из тел Шакры и других богов также
Изошли великие сияния, и эти сияния соединились в одно.
(11)
Это совокупное сияние, подобное сияющей горе,
Узрели боги, наполняющее светом воздушное пространство.
(12)
То несравненное сияние, произошедшее из тех всех богов,
Сосредоточилось в одном месте и превратилось в женщину,
наполняя светом три мира. (13)
То, что было сиянием, произошедшим от Шамбху, стало ее
лицом,
[Сияние, же, произошедшее от Ямы] – волосами, от Вишну –
руками, (14)
От Саумьи – двумя грудями, от Индры – талией ,
От Варуны – голенями и бедрами, от Земли – ягодицами. (15)
Из сияния Брахмы [возникли] ее стопы, а из сияния бога
Солнца – пальцы ног,
Из [сияния] васу – пальцы рук, а Куберы – нос. (16)
От сияния Праджапати возникли ее зубы,
А от сияния Паваки три ее ока. (17)
Брови – от утренних и вечерних сумерек, а сияние Анилы
[стало] парой ушей .
А также сияния других богов составили [тело] Благой . (18)
Тогда ее, родившуюся из сияний всех богов, узрев,
бессмертные, пострадавшие из-за Махиши, преисполнились
радости. (19)
Произведя трезубец из [своего] трезубца, его ей даровал
Носитель Пинаки,
И также произведя диск из своего диска, его даровал Кришна.
(20)
Раковину подарил ей Варуна, копье – Хуташана,
Маруты – лук и два колчана, полных стрел. (21)
Индра, повелитель бессмертных, произведя ваджру из [своей ]
ваджры,
Даровал ей , Тысячеокий , а также колокольчик от слона
Ай раваты. (22)
Яма подарил жезл, [возникший ] из своего жезла смерти,
Владыка вод – петлю,
А Прародитель Брахма – четки и сосуд. (23)
Бог Солнца [вложил] свои лучи во все поры ее тела,
А Кала даровал ей меч и блестящий щит. (24)
Молочный океан [подарил ей ] сверкающее ожерелье, пару
одеяний ,
Драгоценный камень для украшения темени, божественный ,
две серьги и браслеты, (25)
Блестящее [украшение] в виде полумесяца, браслеты для всех
рук,
Сверкающие ножные браслеты и превосходное ожерелье, (26)
А также кольца для всех пальцев рук.
Вишвакарман даровал ей блестящий топор, (27)
Оружие различных видов и неуязвимый панцирь.
Гирлянды из неувядающих лотосов [для украшения] головы и
груди (28)
Подарил ей Океан, а также прекрасней ший из лотосов.
А Химавант ездовое животное - льва и различные
драгоценные камни. (29)
Владыка богатства преподнес [ей ] сосуд для питья,
наполненный вином.
Шеша, повелитель змей , украшенное крупными
жемчужинами, (30)
Змеиное ожерелье принес ей в качестве дара, тот, который
поддерживает эту землю.
И также от других богов украшения и оружие (31)
Получив, Богиня стала издавать громкий крик вместе с
раскатистым смехом снова и снова,
И небеса были наполнены ее устрашающим криком, (32)
Непрерывным, очень громким, от которого было громкое эхо.
Им были потрясены все миры, океаны взволновались, (33)
Задрожала земля и зашатались горы.
«Победа!», - воскликнули радостно боги ей , восседающей на
льве. (34)
Восхваляли ее мудрецы, совершая из преданности поклоны.
Увидев, что все три мира взволнованы, недруги богов, (35)
Снарядивши вой ска, поднялись с воздетым оружием.
«О, что это?», - воскликнул в ярости асур Махиша (36)
И отправился в направлению того звука, окруженный всеми
асурами.
И тогда он узрел Богиню, наполняющую сиянием три мира,
(37)
Стопами заставляющую кланяться землю, диадемой
касающуюся небес,
Вызвавшую переполох в Патале звуком тетивы лука, (38)
Наполняющую пространство вокруг себя тысячью рук.
Тогда началась битва у той Богини с недругами богов, (39)
Озарившая пространство выпущенными различными видами
оружия.
Предводитель воинства асуры Махиши был великий асур
Чикшура. (40)
Чамара сражался плечом к плечу с другими недругами
[богов], обладая вой ском, состоящим из четырех частей .
С шестидесятью тысячами колесниц великий асур по имени
Удагра (41)
Дрался в битве, [и также] с десятью миллионами [колесниц]
Махахану,
И великий асур Асиломан с пятнадцатью миллионами, (42)
И с шестью миллионами [колесниц] Баскала сражался в битве.
Со многими тысячами слонов и колесниц Париварита, (43),
Окруженный десятью миллионами колесниц, дрался в том
сражении.
И [асур] по имени Бидала вместе с пятидесятью миллионами
колесниц (44)
Принимал участие в побоище
И также десятки тысяч других великих асуров, окруженные
колесницами, слонами и конями, (45)
Сражались в битве с Богиней там.
Десятками миллионов колесниц, слонов (46)
И коней был сопровождаем в битве асура Махиша.
Дротиками, палицами, железными булавами, (47)
Мечами, топорами и трезубцами бились [асуры] в битве с
Богиней .
Некоторые метали в нее копья, а иные арканы. (48)
Они подступили, чтобы убить Богиню ударами мечей ,
Но богиня Чандика их оружие (49)
Играючи разносила на куски дождем собственного.
Без напряжения на лице Богиня, восхваляемая богами и
мудрецами, (50)
Выпускала в тела асуров свое оружие, Владычица.
И разгневанный лев с поднятой гривой , [служащий ] ездовым
животным Богини, (51)
Рыскал среди воинств асуров, как огонь в лесах.
Вздохи, которая испустила сражающаяся в битве Амбика, (52)
Тотчас же становились множествами [воинов], сотнями и
тысячами.
Они сражались топорами, копьями и трезубцами, (53)
Губя множество асуров, вдохновляемые Богиней .
Одни [воины Богини] били в барабаны, другие дули в
раковины, (54)
Третьи били в мриданги на том великом празднике – битве.
Тогда Богиня трезубцем, палицей и потоком копий , (55)
Мечом и прочим [оружием] стала умерщвлять сотни великих
асуров,
Бросать наземь других, которые были очарованы звучанием
ее колокольчика (56)
И тащить по земле третьих, пой мав их арканом.
Некоторые были рассечены надвое острым лезвием ее меча,
(57)
Другие, сраженные ударом ее палицы, возлежали на земле,
Третьи истекали кровью, убитые ее железной булавой , (58)
Четвертые падали на землю, пораженные ударом трезубца в
грудь,
Пятые, целиком утыканные множеством стрел, на поле
битвы, (59)
Похожие на дикобразов,
Оставляли жизнь, враги Трех десятков [богов].
У одних были отрублены руки, у других сломаны шеи, (60)
У третьих слетали головы, четвертые были перерублены
пополам
И четвертые великие асуры падали на землю, лишившись ног.
(61)
Некоторые, однорукие, одноглазые, одноногие, были
рассечены надвое Богиней ,
А некоторые, павшие обезглавленными, снова вставали. (62)
Трупы [продолжали] сражаться с Богиней , имея при себе
превосходное оружие,
А иные танцевали в битве в такт музыки турий . (63)
Трупы великих асуров с отрубленными головами,
вооруженные мечами, копьями и дротиками,
Кричали Богине: «Остановись, остановись!» (64)
Из-за опрокинутых колесниц, [тел павших] слонов, лошадей и
асуров земля
Стала непроходимой в том месте, где происходило великое
побоище. (65)
Великие реки крови слонов, асуров и коней
Текли там среди воинства асуров. (66)
В миг то великое воинство асуров погубила Амбика,
Подобно тому, как огонь сжигает траву и деревья [в лесу]. (67)
Лев [Богини] с взлохмаченной гривой , издавая громкий рев,
Казалось, вырывал жизненное дыхание из тел недругов
богов. (68)
[Так] множества [воинов] Богини вели бой с асурами,
Что боги восхвали их, пролив дожди из цветов с небес. (69)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье заканчивается
вторая глава, называющаяся «Разгром воинства асура
Махиши».
Образ для медитации:
Почитаю ради обретения желаемого Увенчанную луной ,
восседающую на быке, держащую копье, славную Дочь гор
(Шай лапутри). Сияющая, как полная луна, Гари, пребывающая
в Муладхаре, первая Дурга, Трехокая. облаченная в желтые
одежды, украшенная в разнообразные уборы и увенчанная
драгоценным венцом, со счастливым лицом, почитаемая, с
прекрасными руками, щеками, парой грудей , желанная,
прекрасная, улыбающаяся, юная, крутобедрая.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
УБИЕНИЕ АСУРА МАХИШИ
ОМ Мудрец сказал: (1)
Великий асур, полководец [вой ска Махиши] Чакшура,
Видя, что его воинство разгромлено, в ярости ринулся к
Амбике, чтобы сразиться с ней . (2)
Тот асур осыпал Богиню дождем стрел в битве,
Подобно тому, как облако проливает дождь на вершину горы
Меру. (3)
Но Богиня играючи рассеяла эти потоки стрел
И убила коней и возничего [Чакшуры] своими стрелами. (4)
Она сломала его лук, снесла высоко вознесенное знамя
И поразила стрелами члены тела [Чакшуры], чей лук был
сломан. (5)
После того как его лук был приведен в негодность, колесница
разбита, возничий и кони мертвы,
Асур бросился на Богиню с щитом и мечом в руках. (6)
Ударив льва по голове своим острым мечом,
Он тот час же нанес удар по левой руке Богини. (7)
После того, как его меч коснулся руки Богини, он разлетелся
на куски, о радость царей ,
И тогда [Чакшура] схватил трезубец с глазами, красными от
гнева. (8)
Великий асур метнул в Бхадракали тот трезубец,
Сияющий блеском, подобно солнечному диску, [ниспавшему]
с небес. (9)
Увидев тот трезубец, приближающий ся к ней , Богиня метнула
свой трезубец
И трезубец великого асура вместе с ним самим разлетелся на
сто частей . (10)
После того как могучий полководец Махиши был убит,
Чамара, враг Тридесяти, взой дя на слона, приблизился [к
Богине]. (11)
Он метнул в Богиню копье, но Амбика тотчас же
Возгласом сломала и повалила копье на землю, и оно
утратило свой блеск. (12)
Увидев, что копье сломано и упало на землю, преисполнился
гнева
Чамара и швырнул трезубец, но [Амбика] также разбила его
своими стрелами. (13)
Тогда лев, прыгнув и усевшись на выпуклость на голове
слона,
Вступил в рукопашную схватку с тем врагом Тридесяти. (14)
Сражаясь, оба они упали на землю со спины слона
И, разъяренные, наносили друг другу мощные удары. (15)
Тогда лев подпрыгнул с силой вверх и, приземлившись,
Ударом лапы снес Чамаре голову. (16)
Удагра был убит в битве Богиней камнями, деревьями и
прочим,
А Карала был повергнут [на землю ударами] зубов, кулаков и
пяток. (17)
Разгневанная, Богиня ударами палицы обратила Уддхату в
пыль,
Сразила Башкалу дротиком и поразила стрелами Тамру и
Андхаку. (18)
Уграсью, Угравирью и Махахану
ТрехокаяВысшая Владычица убила трезубцем. (19)
Своим мечом она отделила голову Бидале от туловища,
А Дурдхару и Дурмукху отправила стрелами в обитель Ямы.
(20)
Так, после того, как его вой ско было разгромлено, асур
Махиша
В образе буй вола наводил страх на множества [воинов
Богини]. (21)
Он разил одних своей пастью, других – ударом копыт,
Третьих – ударом хвоста, а четвертых рогами. (22)
Одних он валил на землю силой и стремительностью
движения, других – издаваемым ревом,
А третьих – своим тяжелым дыханием. (23)
Сокрушив [ее] вой ско, тот асура поспешил,
Чтобы убить льва Великой Богини, и это привело Амбику в
ярость. (24)
В гневе он, могучий , топтал поверхность земли копытами,
Рогами подбрасывал вверх высокие горы и громко ревел. (25)
Не выдержав скорости его движения, земля раскололась,
А разбрызгиваемые его хвостом [воды] морей затопили все
кругом. (26)
Задеваемые его рогами, облака распадались на части,
А от выдохов горы сотнями рушились на землю. (27)
Так, увидев, что великий асур, распухший от ярости,
приближается к ней ,
Чандика исполнилась неистовства, чтобы умертвить его. (28)
Она, бросив аркан, захватила им великого асура,
И он, будучи захваченным арканом, в великом сражении,
оставил образ буй вола. (29)
Тогда он обратился во льва, и пока Амбика
Отрубала голову ему, [принявшему образ] льва, он
превратился в человека с мечом в руке. (30)
Богиня поразила стрелами этого человека
Вместе с мечом и щитом, и тогда он стал огромным слоном.
(31)
[Этот слон] ударил большого льва [Богини] своим бивнем и
заревел,
Но Богиня отсекла [его] бивень мечом. (32)
После этого великий асур снова принял образ буй вола
И потряс три мира вместе с движущимся и неподвижным. (33)
В это время мать мира Чандика, разгневанная, превосходный
напиток
Пила снова и снова и смеялась, и ее очи зарделись. (34)
Опьяненный силой и мощью, асур заревел
И рогами стал швырять в Чандику горы. (35)
Эти горы она обратила в пыль потоками стрел
И, с лицом, [чей цвет изменился под влиянием] опьяняющего
напитка, молвила слова, полные негодования. (36)
Богиня сказала: (37)
Реви, реви, о глупец, пока я пью медовый напиток,
А после того, как я убью тебя, боги вскоре будут ликовать на
этом месте. (38)
Мудрец сказал: (30)
Молвив так, она подпрыгнула вверх и, вскочив на великого
асура,
Наступила ногой ему на горло и поразила его трезубцем. (40)
Затем великий асур, попираемый ее стопой , из собственных
уст
Выполз наполовину, но продолжал сражаться, (41)
И был повален Богиней , отрубившей ему мечом голову. (42)
После этого, издав крик ужаса, вой ско дай тьев погибло,
А все боги преисполнились высшей радости. (43)
Боги стали возносить хвалу Богине вместе с божественными
великими мудрецами,
Запели вожди гандхарвов и затанцевали сонмы апсар. (44)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье,
заканчивается третья глава, называющаяся «Убиение асуры
Махиши».
Образ для медитации:
Склоняюсь, ради обретения желаемого, перед благой
Брамачарини, увенчанной полумесяцем, держащую четки и
сосуд отшельника (камандалу), с телом золотистого цвета,
вторую Дургу, трехокую, пребывающую в свадхиштхане.
Окруженную пламенем, образ Брахмана, украшенную цветами
как драгоценностями. В высшей молитве руки держащая, с
полными румяными щеками, с высокой полной грудью,
Желанная, Чарующая, улыбающаяся, с глубоким пупком и
крутыми бедрами.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МОЛИТВЫ ШАКРЫ И ДРУГИХ БОГОВ
ОМ Мудрец сказал: (1)
Сонмы богов во главе с Шакрой , после того как могучий и
злой по природе противник богов был убит Богиней ,
Стали восхвалять ее, склонивши шеи и плечи, обладающие
прекрасными телами, на которых от радости поднялись
волоски: (2)
«Перед той Богиней , которая пронизывает этот мир своей
мощью и которая заключает в себе мощь всех богов,
Перед той Амбикой , достой ной почитания всех богов и
великих мудрецов, мы с преданностью склоняемся, пусть
преподнесет она нам прекрасные [дары]! (3)
Та, чье непревзой денное величие и силу Бхагаван Ананта,
Брахма и Хара неспособны описать,
Та Чандика пусть сосредоточит свой ум на защите всего мира
и погибели страха перед злом. (4)
Та, которая есть удача в жилищах праведников и несчастье в
жилищах грешников, разум в сердцах ученых,
Вера чистых людей и стыд людей знатных, перед той мы
склоняемся, защити же, Богиня весь. (5)
Как мы можем описать твой образ, который нельзя
вообразить, или твою великую мощь, губящую асуров,
Или твои подвиги в битвах, совершенные среди богов, асуров
и прочих, о Богиня? (6)
[Ты] – причина всех миров, источник трех гунн, не
пятнающаяся грехами, [находящаяся] выше, чем Хари, Хара и
другие боги,
[Ты] являешься прибежищем всего, [весь] мир возник из
частицы тебя, [а ты сама] – не подвергающаяся изменениям
высшая изначальная Пракрити! (7)
Благодаря произнесению которой все боги достигают
удовлетворения на всех жертвоприношениях, о Богиня,
Сваха ты есть, и Свадха, которые даруют удовлетворенность
предкам, произносимые людьми. (8)
Ты – причина освобождения, немыслимый великий обет,
которому следует преданные истине, управляющие своими
чувствами,
Стремящиеся к освобождению мудрецы, ты – Высшее Знание,
которое очищает от всех грехов, ты – Бхагавати, ты – Богиня!
(9)
Ты являешься сутью звука, ты вместилище чистых ригов,
яджусов и саманов, повторение которых благостно в
сопровождении удгитхи.
Ты есть Бхагавати, воплощающаяся в три [Веды], сила,
поддерживающая жизнь и высшая разрушительница
страданий во всех мирах. (10)
Ты разум, благодаря которому познается суть всех шастр, ты-
Дурга, свободная от привязанностей и [подобная] лодке,
переправляющей через тяжелопересекаемый океан мирского
бытия.
Ты Шри, сделавшая своей единственной обителью сердце
Врага Кай табхи, и ты есть Гаури, пребывающая вместе с
Носящим полумесяц. (11)
Удивительно, что слегка улыбающееся, ясное, подобное диску
полной Луны, прекрасное, как самое лучшее золото,
Твое лицо увидев, асур Махиша сразу же нанес удар. (12)
[Еще более] удивительно, о Богиня, что увидев твое
разгневанное лицо с нахмуренными бровями, подобное [по
цвету] восходящей Луне,
С жизнью сразу же не расстался Махиша, ведь кто может жить
после лицезрения разгневанного Антаки? (13)
О Высшая Богиня, будь милостивой . На благо мира, будучи
разгневанной , ты тотчас же приводишь к погибели семьи
[асуров].
Это известно теперь после того, как было уничтожено
великое вой ско асуры Махиши. (14)
Те [люди] пользуются уважением в [своих] странах, тех
богатства, слава и праведные деяния не гибнут,
Те счастливы и обладают преданными сыновьями, слугами и
женами, к которым ты милостива и которым ты всегда
даруешь успех. (15)
Добродетельный человек, о Богиня, каждый день творит
праведные деяния
И достигает рая благодаря твоей милости, ведь разве не ты
подательница награды в трех мирах? (16)
Вспоминаемая в трудной ситуации, ты избавляешь от страха
всякое живое существо, а вспоминаемая людьми,
находящимися в хорошем расположении духа, ты делаешь ум
еще более благим,
Какая же другая [Богиня], кроме тебя, о избавительница от
нищеты, горя и страха, более склонна помогать другим? (17)
Благодаря истреблению этих [асуров] мир обретает счастье,
так пусть же они, творившие зло, пребывающие в преисподней ,
Поднимутся на небеса, встретив смерть в битве – так решив,
ты, о Богиня, неотвратимо умерщвляешь врагов. (18)
Разве ты не способна одним своим взором обратить в пепел
всех асуров? Но ты обращаешь оружие против врагов таким
образом,
Что даже недруги твои, очищенные [смертью от твоего]
оружия, могут достичь высших миров, таково твое милостивое
намерение по отношению к ним. (19)
Если очи асуров не ослепли от ослепительного блеска,
исходящего от меча и наконечников трезубца,
То только потому, что они взирали на твое лицо, подобное
Луне и испускающее холодные лучи. (20)
Твой благой нрав, о Богиня, должен обуздывать поведение
злонравных; другие [существа] даже не могут представить
твою красоту;
Твоя мощь уничтожит тех, кто отнял власть у богов, и даже к
противнику ты являешь свою милость. (21)
С кем может сравниться твое могущество? И где [можно
най ти] еще одну такую красоту, очаровательную и
вызывающую страх у врагов?
Сострадание в сердце и стой кость в битве явлены тобой , о
Богиня, о подательница даров в трех мирах. (22)
Благодаря истреблению врагов три мира обезопасены тобой .
Сразив их на головном участке битвы,
Ты отправила их на небеса, [тем самым] рассеяла наш страх
перед безумными недругами богов, поклонение тебе. (23)
Трезубцем защити нас, о Богиня, и защити мечом, о Амбика,
И звоном колокольчика обереги нас, и звуком тетивы [своего]
лука. (24)
На востоке обезопась нас, на западе, о Чандика, на юге
Потрясанием копья своего, о Владычица. (25)
Те прекрасные воплощения, которые странствуют в трех
мирах,
И те твои воплощения, которые чрезвычай но ужасны, пусть
они защитят нас и землю. (26)
Мечом, трезубцем, палицей и другими видами оружия, о
Амбика,
До которых дотронется длань твоя, нежная, как стебелек –
ими нас оберегай со всех сторон. (27)
Мудрец сказал: (28)
Таким образом восхваляемая богами и почитаемая ими
предложением небесных цветов, выросших в [саду] Нандана,
А также ароматов и мазей , создательница мира, (29)
С преданностью окуриваемая небесными благовониями,
Молвила с лицом, на котором сияла милость, всем богам,
склонившимся [перед Ней ]. (30)
Богиня сказала: (31)
Пусть будет избран вами желанный [дар], о Три десятка,
И я преподнесу вам его с радостью, довольная этими
гимнами. (32)
Боги сказали: (33)
Все было совершено Бхагавати, и ничего не остается, [что
должно быть сделано],
С тех пор как был умерщвлен наш враг асур Махиша. (34)
И если тобой должен быть предоставлен нам дар, о Великая
Владычица,
[То нами избираемо следующее]: будучи вспоминаемой нами,
да избавишь ты нас от великих несчастий . (35)
И если ты, о обладающая безупречным ликом, будешь
восхваляться [произнесением] этих гимнов смертным,
В росте и обладании такими благами, как богатства и жена,
вместе с имуществом, процветанием и жизнью, (36)
Благосклонная к нам, да поможешь ты ему [также] всегда, о
Амбика. (37)
Мудрец сказал: (38)
Так, умилостливаемая богами ради блага мира и своего
собственного [блага],
«Да будет так», - молвила Бхадракали и стала невидимой . (39)
Итак все рассказано, о царь, о том как прежде явилась
Богиня из тел богов, желая блага трем мирам. (40)
И снова в теле Гаури она явилась, как прежде,
Для убиения злобных дай тьев Шумбхи и Нишумбхи, (41)
И для защиты миров, [будучи] благодетельницей богов.
Об этом слушай мое повествование, должным образом я
поведаю тебе [то, что произошло]. (42)
Так в Шри-Маркандея-пуране, Деви-махатмье заканчивается
четвертая глава, называющаяся «Молитвы Шакры и других
[богов]».
Уттара чарита
Винийога:
У этой священной завершающей чариты Рудра — риши,
Махасарасвати — божество,
Стихотоворный размер — ануштуп,
Бхима — шакти,
Бхрамари — биджа,
солнце — таттва,
Истинная форма — Самаведа
Виний ога — для удовлетворения священной Махасарасвати
при чтении завершающей чариты.
Образ для медитации:
Я поклоняюсь Сарасвати, держащей колокольчик, копьё, плуг,
раковину, палицу, диск, лук и стрелу в лотосоподобных руках,
распространяющей прекрасное сияние, сверкающей холодным
светом, возникшую из тела Гаури, первооснове элементов, из
которых состоят три мира, великому первослогу, истребившей
Шумбху и других демонов.
ГЛАВА ПЯТАЯ
БЕСЕДА ВЕСТНИКА С БОГИНЕЙ
КЛИМ ОМ Мудрец сказал: (1)
Некогда асуры Шумбха и Нишумбха у супруга Шачи
Отняли [власть над] тремя мирами и доли в
жертвоприношении, исполненные гордости и силы. (2)
Они стали исполнять обязанности Сурьи, бога Луны,
Куберы, Ямы и Варуны, (3)
А также Паваны и Вахни.
Так боги, лишившись власти, были побеждены и изгнаны [с
небес]. (4)
Тогда Три десятка [богов], потерявшие свои места и
изгнанные [с небес]
Великими асурами, вспомнили о той неодолимой Богине. (5)
Ей нам преподнесен дар: «Будучи вспоминаемой в несчастьях,
Она тотчас же положит конец великим несчастьям». (6)
Приняв такое решение, боги к владыке гор Химаванту
Отправились, и там восхвалили ту богиню Вишнумай ю. (7)
Боги сказали: (8)
Поклонение Богине, Великой Богине, Благой постоянно
поклонение,
Поклонение Пракрити, Бхадре, [перед Ней ] мы склоняемся,
полные сосредоточения. (9)
Поклонение Грозной , Вечной , Светлой , Создательнице [мира]
поклонение, поклонение,
Пребывающей в образе Луны и лунного света, [являющей ся
самим] счастьем постоянно поклонение. (10)
Мы склоняемся перед Благой , [являющей ся] Процветанием и
Успехом.
Шарвани, счастью и погибели владык земли – поклонение,
поклонение. (11)
Дурге, помогающей преодолевать трудности, сути и
управительнице всего,
Способности различения, [цвет чьего тела] черный , а также
серый – постоянно поклонение. (12)
Перед самой прекрасной и самой грозной [одновременно] мы
склоняемся, Ей – поклонение, поклонение;
Поклонение Богине, поддерживающей мир – поклонение,
поклонение. (13)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как
Вишнумай я,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (14-16)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как
сознание,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (17 - 19)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как разум,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (20 - 22)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как сон,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (23 - 25)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как голод,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (26 - 28)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как
отражение,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (29 – 31)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как сила,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (32 - 34)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как жажда,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (35 - 37)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как
терпение,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (38 - 40)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как роды,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (41 - 43)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как стыд,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (44 - 46)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как мир,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (47 - 49)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как вера,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (50 - 52)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как красота,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (53 - 55)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как счастье,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (56 - 58)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как
деятельность,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (59 - 61)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как память,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (62 - 64)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как
милосердие,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (65 - 67)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как
удовлетворенность,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (68 - 70)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как мать,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (71 - 73)
Той Богине, которая во всех существах пребывает как
заблуждение,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (74 - 76)
Той , которая управляет органами чувств и элементами
Во всех существах, той вездесущей Богине поклонение,
поклонение. (77)
В образе сознания, которая этот мир целиком пронизав,
пребывает,
Поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение Ей , поклонение,
поклонение. (78-80)
Восхваляемая прежде богами ради достижения желаемого и
почитаемая Индрой среди богов каждый день,
Пусть она, Владычица, источник всего прекрасного, дарует
нам прекрасные блага и избавит от несчастий . (81)
Теперь она, Владычица, почитаемая нами, богами, покорными
и полными преданности, угнетаемыми высокомерными
дай тьями,
Незамедлительно устранит все бедствия. (82)
Мудрец сказал: (83)
Так, в то время как боги восхваляли ее и совершали другие
акты поклонения, Парвати
Отправилась туда, чтобы совершить омовение в водах
Джахнави. (84)
Прекраснобровая спросила богов: «А кто это здесь
восхваляется вами?»
И Благая, вый дя из ее телесной оболочки, дала ответ: (85)
«Этот гимн посвящен мне собравшимися богами,
Побежденными в битве Шумбхой и Нишумбхой ». (86)
Из телесной оболочки Парвати вышедшая Амбика
Как Каушики прославляется во всех мирах. (87)
После того как она вышла, Парвати стала черной
И нашла прибежище в Гималаях, будучи известной как
Калика[l]. (88)
Затем Амбику, принявшую очаровательный в высшей степени
облик,
Увидели слуги Шумбхи и Нишумбхи Чанда и Мунда. (89)
И оба они сообщили Шумбхе: «Некая прекрасная
Женщина, о великий царь, пребывает там, освещая [своим
сиянием] горы Гималаи. (90)
Подобная превосходная красота еще никем и нигде не была
видима,
Узнай , что это за богиня, и возьми ее себе, о владыка асуров.
(91)
Женщина-сокровище, с прекрасными членами тела,
освещающая стороны света [исходящим от нее] сиянием,
Восседает [на вершине горы], и ты, о владыка среди дай тьев,
должен увидеть ее. (92)
Все драгоценные камни, жемчуга, слоны, кони и прочие, о
господин,
Какие есть в трех мирах, принадлежат тебе сей час. (93)
Ай равата, сокровище среди слонов, был приведен от
Пурандары,
А также дерево Париджата и конь Уччаихшравас. (94)
Чудесная небесная колесница, запряженная лебедями, стоит
на твоем дворе.
Она, подобная сокровищу, была привезена сюда от Творца.
(95)
[Здесь также] сокровище Махападма, принесенное от
Владыки богатств,
А океан преподнес [тебе] в качестве дара гирлянду
Кинджалкини, сделанную из неувядающих лотосов. (96)
Позолоченный зонт, принадлежавший ранее Варуне,
находится теперь в твоем дворце,
И лучшая из колесниц, которой раньше обладал Праджапати.
(97)
О владыка, тобой было унесено копье Смерти по названию
Уткрантида,
А петля Царя вод принадлежит твоему брату. (98)
Нишумбхе принадлежат также все виды сокровищ,
рожденных в море,
А тебе огонь даровал две одежды, им же самим очищенные.
(99)
Таким образом, о Индра среди дай тьев[li], все сокровища
захвачены тобой ,
Так почему же ты не взял эту прекрасную женщину-
сокровище?» (100)
Мудрец сказал: (101)
Услышав эти слова Чанды и Мунды, Шумбха тогда
Направил великого асура Сугриву как посланника к Богине:
(102)
«Ступай и передай ей мои слова,
Чтобы пришла она по любви ко мне – так да будет сделано
тобой ». (103)
Тогда он отправился туда, где на прекрасной вершине горы
восседала
Та Богиня, и молвил ей нежные и ласковые слова. (104)
Посланник сказал: (105)
О Богиня, повелитель дай тьев Шумбха [является] высшим
господином в трех мирах,
А я его вестник и, посланный им, пришел в твое присутствие.
(106)
Выслушай же то, что изрек тот, чьи повеления никогда не
нарушаются богами,
И тот, которым побеждены все недруги дай тьев. (107)
Мне подвластны три мира целиком, и боги исполняют мою
волю,
И я по частям вкушаю все доли в жертвоприношении[lii].
(108)
В трех мирах все лучшие драгоценности принадлежат мне,
Так, сокровище среди слонов, ездовое животное Индры богов,
был уведен [мной ]. (109)
А сокровище среди коней , родившегося при пахтании океана
[liii]Уччаихшраваса
Боги сами предложили мне, склонившись. (110)
И другие чудесные вещи, которые [были] у богов, гандхарвов
и змеев,
Теперь мои, о красавица. (111)
Ты жемчужина среди женщин, о Богиня, так мы полагаем,
А поэтому приходи к нам, ведь мы наслаждающиеся
сокровищами. (112)
Меня или моего могучего брата Нишумбху
Избери в мужья, о та, чьи очи моргают[liv], ведь ты настоящая
драгоценность. (113)
Великого и ни с чем не сравнимого богатства достигнешь ты
благодаря супружеству со мной .
Об этом поразмысли и становись моей женой . (114)
Мудрец сказал: (115)
Услышав его слова, молвила в ответ безмятежно
улыбающаяся Богиня,
Благая Дурга Бхагавати, которая поддерживает этот мир.
(116)
Богиня сказала: (117)
Правду молвил ты, и нет лжи в сказанном тобой ,
Шумбха является господином трех миров, так же как и
Нишумбха. (118)
Но как то, что было обещано, может быть сделано ложным,
Слушай те же тот обет, который я из-за глупости дала прежде.
(119)
Кто победит меня в битве, кто сокрушит мою гордыню,
Кто [окажется] мне равным соперником в мире, тот и станет
моим супругом. (120)
Пусть приходит сюда Шумбха, или великий асур Нишумбха,
И меня одолев, пусть берет в жены, к чему же промедление?
(121)
Посланник сказал: (122)
Надменна ты, о Богиня, но не говори же так передо мной .
Разве какой -либо человек в трех мирах способен
противостоять Шумбхе и Нишумбхе? (123)
Все боги в битве даже с другими, [более слабыми] дай тьями
не могут совладать,
А что же ты, о Богиня, женщина, в одиночку [способна будешь
сделать]? (124)
Индра и другие боги не устояли в сражении
С Шумбхой и другими [дай тьями], так как же ты, женщина,
сой дешься с ним лицом к лицу? (125)
Так ступай же ты по моему слову к Шумбхе и Нишумбхе,
Пусть не будет так, чтобы пошла к ним со сломленной
гордыней , тащимая за волосы. (126)
Богиня сказала: (127)
Да это так. Силен Шумбха, и Нишумбха обладает огромной
мощью,
Что же делать мне, ведь клятва моя не была обдумана прежде.
(128)
Ступай же и все, что было сказано мной в точности
Передай Индре среди асуров, и пусть он поступит должным
образом. (129)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье заканчивается
пятая глава, называющаяся «Беседа вестника с Богиней ».
Образ для медитации:
Почитаю, ради обретения желаемого Славную Чандрагханту,
Увенчанную полумесяцем, Восседающую на льве, третью
трехокую Дургу, пребывающую в манипуре. Держащую меч,
палицу, трезубец, лук и срелу, лотос, камандалу, жесты
благословения и бесстрашия, Облаченную в желтые одежды,
нежно улыбающуюся, украшенную всеми драгоценными
украшениями, запястьями, гирляндой , ножными бубенцами,
драгоценными серьгами, с сияющими щеками, высокой грудью,
желанную, прекрасную, с прекрасными узкими бедрами.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
УБИЕНИЕ ДХУМРАЛОЧАНЫ
ОМ Мудрец сказал: (1)
Услышав такие слова Богини, посланник, преисполненный
негодования,
Отправился к царю дай тьев и сообщил ему все подробно. (2)
Услышав слова вестника, царь асуров тогда
Разгневался и сказал предводителю дай тьев Дхумралочане.
(3)
О Дхумралочана, поскорее же, сопровождаемый вой ском,
Приведи силой эту негодную, спотыкающуюся, таща [ее] за
волосы. (4)
Или если какой ей най дется защитник,
Из числа богов, якшей или гандхарвов, да будет он убит. (5)
Мудрец сказал: (6)
Получив приказ, дай тья Дхумралочана
Поспешно выступил, сопровождаемый шестидесятью
тысячами асуров. (7)
Увидев Богиню, восседающую на заснеженной горе,
Он громко крикнул: «Ступай же к Шумбхе и Нишумбхе. (8)
Если ты не пой дешь сей час по своей воле к моему господину,
То силой я отведу тебя, спотыкающуюся, тащимую за
волосы». (9)
Богиня сказала: (10)
Ты послан владыкой дай тьев, могуч и сопровождаем вой ском,
И если ты хочешь меня вести силой , то что же мне остается
делать? (11)
Мудрец сказал: (12)
Услышав это, асур Дхумралочана подступил к ней ,
Но Амбика обратила его в пепел произнесением ХУМ[lv]. (13)
Тогда разгневанное великое воинство асуров на Амбику
Обрушило дождь стрел, копий и топоров. (14)
Затем, от ярости потрясая гривой , лев [являющий ся] ездовым
животным Богини,
Испустил ужасный рев и набросился на вой ско асуров. (15)
Одних дай тьев он убивал ударом передней лапы, других
загрызал,
Третьих великих асуров, он давил, топча их задними лапами.
(16)
У одних лев вырывал когтями сердца,
А у других ударом лапы отделял головы [от туловищ]. (17)
Он отрывал головы и руки у одних
И пил кровь из сердец других, потрясая гривой . (18)
В мгновенье то вой ско целиком было уничтожено
Разъяренным львом, великим духом, который [служит]
Богине ездовым животным. (19)
Услышав о том, что асур Дхумралочана был убит Богиней ,
А воинство целиком погублено ее львом, (20)
Разгневался повелитель дай тьев Шумбха, и задрожала у него
нижняя губа[lvi].
И повелел он великим асурам Чанде и Мунде: (21)
О Чанда, о Мунда! Сопровождаемые великими силами,
Ступай те же и приведите ее, (22)
Волоча за волосы или же связав, или если будет сомнение [в
успехе] битвы,
Всем имеющимся оружием пусть асуры поразят ее. (23)
И после того как та негодная будет сражена и лев умерщвлен,
Поспешно приходите, связав и забрав Амбику с собой . (24)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье заканчивается
шестая глава, называющаяся «Убиение Дхумралочаны».
Образ для медитации:
Я почитаю ради обретения желанных целей , Увенчанную
полумесяцем, Восседающую на льве, Восьмирукую, славную
Кушманду, Сияющую как лучезарное солнце, Пребывающую в
анахате, трехокую Четвертую Дургу, Держащую камандалу, лук,
стрелу, лотос, сосуд с нектаром, чакру, палицу, и копье,
облаченную в желтые одежды, Желанную, нежно
улыбающуюся, украшенную множеством драгоценных
украшений , Увешанную ножными браслетами, ожерельями,
носовыми цепочками, бубенцами, драгоценными серьгами.
Сверкающая прекрасными глазами, подбородком, с сияющими
щеками, и полной грудью. Нежнотелую, улыбающуюся,
Отмеченную знаком Шри с глубоким пупком и крутыми
бедрами.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
УБИЕНИЕ ЧАНДЫ И МУНДЫ
ОМ Мудрец сказал: (1)
Тогда, получив приказ, дай тьи, возглавляемые Чандой и
Мундой ,
Вооружившись, выступили [в поход] вой ском, состоящим из
четырех частей [lvii]. (2)
И они увидели Богиню, слегка улыбающуюся, и восседающую
На спине льва, на огромной золотой вершине Индры среди
гор. (3)
Увидев ее, одни предприняли попытку ее схватить,
А другие подступили, натянувши луки, с мечами в руках. (4)
Амбика сильно разгневалась на своих врагов,
И от гнева ее лицо стало черным, как смоль. (5)
Из ее лба, [из места] над искривленными бровями
Вышла Кали с разинутой пастью, державшая меч и
петлю[lviii], (6)
Носящая посох с черепом на конце[lix], украшенная
гирляндой из человеческих черепов[lx],
Облаченная в шкуру тигра[lxi], внушающая ужас из-за своей
истощенной плоти, (7)
С огромным ртом, пугающая высунутым языком,
С красными, глубоко впавшими очами, наполняющая стороны
света своими криками. (8)
Стремительно она обрушилась и, разя великих асуров,
Стала пожирать вой ско недругов богов. (9)
Схватив одной рукой слонов, она бросала их в свою пасть
Вместе с воинами, сидящими на них и бегущими за ними
следом, вмести с погонщиками и колокольчиками. (10)
Всадников вместе с конями и колесницы вместе с возничими
бросив в рот,
Она страшным образом перемалывала их зубами. (11)
Одного она хватала за волосы, а другого за горло,
На третьего наступала ногой , а четвертого придавливала
туловищем. (12)
Метаемое асурами оружие
Она ловила ртом и с яростью перемалывала зубами. (13)
То вой ско могучих и дурных по природе асуров
Она уничтожила, сожрав одних и перебив других. (14)
Одни были сражены ее мечом, другие избиты посохом с
черепом на конце,
Третьи асуры нашли смерть на остриях ее зубов. (15)
Увидев, что все вой ско асуров в миг погибло,
Чанда подступил к Кали, чей облик внушал ужас. (16)
Пугающим дождем из стрел ту [Богиню], чей взгляд внушал
страх, великий асур
Покрыл, а Мунда забрасывал ее тысячами дисков. (17)
Те многочисленные диски, исчезающие у ее во рту,
Были подобны многим солнечным дискам, исчезающим за
облаками. (18)
И тогда засмеялась страшным смехом преисполненная гнева,
издающая ужасные звуки
Кали, чьи пугающие клыки сияли из разинутой пасти. (19)
Воссев на огромного льва, Богиня обрушилась на Чанду,
И схватив его за волосы, отрубила мечом голову. (20)
Увидев, что Чанда пал, к ней поспешил Мунда,
И она его также повалила на землю и обезглавила в ярости
мечом. (21)
Тогда остатки вой ска [асуров], увидев, что Чанда пал,
А равно и Мунда, обладающий великой мощью, разбежались
на все четыре стороны. (22)
Взяв головы Чанды и Мунды, Кали
Подошла к Чандике и обратилась к ней , громко смеясь: (23)
«Мною принесены в жертву великие жертвенные животные
Чанда и Мунда
На жертвоприношении битвы[lxii], Шумбху же и Нишумбху ты
убьешь сама». (24)
Мудрец сказал: (25)
Увидев принесенные головы великих асуров Чанды и Мунды,
Благая Чандика ласково молвила Кали: (26)
«Так как ты пришла, взяв [головы] Чанды и Мунды,
Ты, о Богиня, будешь прославлена в мире [под именем]
Чамунда[lxiii]». (27)
Так в Шри-Маркандея-пуране, Деви-махатмье заканчивается
седьмая глава, называющаяся «Убиение Чанды и Мунды».
Образ для медитации:
Почитаю ради обретения желанных целей Увенчанную
полумесяцем, Восседающую на льве, Четырехрукую, Славную
Сканда Мату, цвета пламени, пятую трехокую Дургу,
пребывающую в вишудха-чакре. Мы почитаем держащую сына
на правом бедре, держащую в двух руках лотос и жест
благословения. Облаченную в желтые одеяния, нежно
улыбающуюся, украшенную во множество драгоценных
украшений , Носящую ножные браслеты, ожерелье, бубенцы, и
драгоценные серьги, источающую свет от ладоней , и щек, с
высокой грудью, Желанную, прекрасную, Чарующую, трижды
изогнутую, Кутобедрую.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
УБИЕНИЕ РАКТАБИДЖИ
ОМ Мудрец сказал: (1)
После того как был убит дай тья Чанда и Мунда пал
[мертвым],
И многочисленные вой ска были разгромлены, повелитель
асуров (2)
Доблестный Шумбха,
Чей ум был во власти гнева, повелел провести сбор всех вой ск
дай тьев: (3)
«Пусть со всеми своими силами восемьдесят шесть дай тьев,
вздымающих оружие,
И восемь десять четыре Камбу, своими силами окруженные,
выступают в поход. (4)
Пусть пятьдесят семей ств асуров Котивирья
И сто [семей ств] Дхаумра выступают по моему приказу. (5)
Пусть асуры Калаки, Даухриды, Маурьи и Калакей и,
Готовые к битве, отправляются в путь по моему повелению
поспешно. (6)
Издав такой приказ, повелитель асуров Шумбха, чья власть
была ужасна,
Выступил в поход, окруженный многими тысячами больших
отрядов. (7)
Завидев то грозное приближающееся вой ско, Чандика
Наполнила звоном тетивы [своего лука] пространство между
небом и землей . (8)
Тогда лев издал очень громкий рев, о царь,
А Амбика заглушала тот рев звоном своего колокольчика. (9)
Звуки, издаваемые тетивой лука, львом и колокольчиком,
Кали, широко разинув пасть, заглушала своими ужасающими
криками, наполняя ими стороны света. (10)
Услышав тот шум, вой ско дай тьев с четырех сторон,
Яростное, окружило Богиню, льва и Кали. (11)
В это время, о царь, ради погибели недругов богов
И процветания львов среди богов [lxiv]наделенные великой
мощью и силой (12)
Из тел Брахмы, Иши, Гухи, Вишну и Индры изой дя,
Их шакти в облике [этих богов] подошли к Чандике. (13)
Какой облик имел бог, какие украшения и ездовое животное,
В том шакти, чтобы биться с асурами, прибыли. (14)
На небесной колеснице, запряженной лебедями, с четками и
камандалу [в руках]
Прибыла шакти Брахмы, именующаяся Брахмани. (15)
Махешвари верхом на быке, держащая лучший из трезубцев,
Носящая браслеты из огромных змей [lxv], явилась,
украшенная полумесяцем[lxvi]. (16)
Шакти Каумари, верхом на лучшем из павлинов
Прибыла туда, дабы сражаться с дай тьями, Амбика, в облике
Гухи. (17)
А также шакти Вай шнави, восседающая на Гаруде,
С раковиной , диском, палицей , [луком] Шарнга и мечом в
руках прилетела. (18)
Приняв непревзой денный облик жертвенного вепря шакти
Хари
Тоже прибыла туда в облике Варахи. (19)
Нарасимхи, приняв тот же облик, что и Нарасимха,
Явилась туда, гривой сбивая созвездия. (20)
С ваджрой в руке Аиндри, восседающая на царе слонов,
Прибыла, тысячеокая, [имеющая] такую же [внешность], что и
Шакра. (21)
Тогда Ишана, сопровождаемый теми шакти богов,
«Да будут поскорее убиты асуры ради моего
удовлетворения», – так молвил Чандике. (22)
Тогда из тела Богини вышла внушающая страх,
Свирепая шакти Чандика, воющая подобно сотне шакалов.
(23)
Она, непобедимая, молвила Ишане, со спутанными космами
пепельного цвета:
«Отправляй ся в качестве посланника, о Бхагаван, в
расположение Шумбхи и Нишумбхи. (24)
Передай обоим горделивым данавам, Шумбхе и Нишумбхе,
И всем данавам, которые собрались там на битву: (25)
«Пусть Индра вернет себе власть над тремя мирами, и боги
пусть [вновь] наслаждаются жертвенными подношениями.
Вы же возвращай тесь в Паталу, если хотите жить. (26)
Но если, опьяненные силой , вы желаете битвы,
То приходите, и мои шакалы насытятся вашей плотью». (27)
Так как Богиня отправила в качестве вестника самого Шиву,
Она стала известной в этом мире [под именем]
Шивадути[lxvii]. (28)
Услышав слова Богини, пересказанные Шивой , великие асуры
Исполнились гнева и отправились туда, где находилась
Катьяяни. (29)
Сначала дождями из стрел, дротиков и копий
Осыпали полные ярости недруги богов Богиню. (30)
Она же выпущенные стрелы, трезубцы, копья и топоры
Рассекала на части огромными стрелами из своего лука. (31)
Тогда на пути [Шумбхи] стала Кали,
Пронзающая врагов трезубцем и поражающая ударами посоха
с черепом на конце. (32)
Обрызгиванием водой из камандалу лишала силы и доблести
Врагов Брахмани, где бы она не находилась. (33)
Махешвари трезубцем и Вай шнави диском
Дай тьев поражали, а разгневанная Каумари – копьем. (34)
Сражаемые ударами топора Ай ндри, дай тьи и данавы
Сотнями падали на землю, обильно истекая кровью. (35)
Варахи наносила удары [асурам] рылом, терзала их грудь
клыками
И поражала диском и валила их наземь. (36)
Одних терзая когтями, а других великих асуров пожирая,
Нарасимхи рыскала по полю битвы, наполняя ревом все
стороны света и землю. (37)
Асуры, испуганные ужасающим громким хохотом Шивадути,
Падали на землю, и она пожирала их, упавших. (38)
Сонм разгневанных матерей , истреблявших великих асуров
Различными способами, завидев, вой ска недругов богов
обратились в бегство. (39)
Увидев, что дай тьи, преследуемые сонмом матерей ,
отступают,
Разъяренный великий асур Рактабиджа выступил вперед,
чтобы сразиться [с ними]. (40)
Всякий раз, когда капля крови падала наземь из его тела,
Тогда с земли поднимался ему подобный асур. (41)
Великий асур сражался с шакти Индры с палицей в руке,
И Аиндри нанесла удар Рактабидже своей ваджрой . (42)
Из него, раненного молнией , вытекло много крови,
И тогда [из капель этой крови] восстали воины, подобные ему
обликом и равные по силе. (43)
Сколь много капель крови упало [на землю] из его тела,
Столь много мужей родилось, наделенных его доблестью,
силой и мощью. (44)
И те мужи, появившиеся на свет из крови на том месте,
Бились жестоко с Матерями, метая в них грозное оружие. (45)
И снова, когда ударом ваджры была отсечена его голова,
Потекла кровь, и из нее родились тысячи мужей . (46)
Вай шнави в бою поразила его диском,
И палицей нанесла удар Ай ндри тому повелителю асуров. (47)
Мир стал наполнен тысячами великих асуров, подобными
ему,
Появившимися на свет из крови, вытекшей из [места],
которое поразил диск Вай шнави. (48)
Копьем [нанесла удар] Каумари, Варахи - мечом,
А Махешвари трезубцем тому великому асуру Рактабидже.
(49)
Тогда великий асур Рактабиджа преисполнился гнева
И он, даитья поразил дубиной каждую из Матерей по
отдельности. (50)
Из его многочисленных ран, нанесенных копьем трезубцем и
прочим [оружием],
Вытекло много крови, из которой родились сотни асуров. (51)
Теми асурами, появившимися на свет из крови асура
[Рактабиджи], весь мир целиком
Стал наполнен, и боги стали чрезвычай но испуганы. (52)
Увидев, что боги пали духом, Чандика рассмеялась
И молвила Кали: «О, Чамунда, раскрой пасть пошире. (53)
И капли крови, появляющиеся из ран, наносимых моим
оружием, а равно и великих асуров,
[Рождающихся] из них, поглощай своей пастью поспешно,
(54)
Пожирая в битве рожденных из них великих асуров.
Таким образом, тот дай тья, лишивший ся крови, придет к
погибели. (55)
Свирепые, они будут пожираться тобой , а другие рождаться
не будут».
Сказав так ей , Богиня тогда поразила его трезубцем. (56)
Ртом Кали выпила кровь Рактабиджи,
Но он нанес удар своей палицей по Чандике. (57)
Эта палица не причинила ей ни малей шего вреда,
А из его тела вытекло много крови, (58)
И всю ее поглотила ртом Чамунда.
Тех асуров, которые появились на свет из крови
[Рактабиджи], (59)
Пожрала Чамунда и выпила его кровь. (60)
Богиня трезубцем, ваджрой , стрелами, мечами и копьями
Сразила Рактабиджу, чья кровь была выпита Чамундой . (61).
И великий асур Рактабиджа рухнул на землю,
Пораженный множеством оружия и обескровленный , о царь.
(62)
После этого Три десятка возликовали, о, царь,
А сонм Матерей , порожденный ими, пустился в пляс,
опьяненный кровью. (63)
Так в Маркандея-пуране, в Деви-махатмье, заканчивается
восьмая глава, называющаяся «Убиение Рактабиджи».
Образ для медитации:
Я почитаю ради исполнения желанного умом, Увенчанную
полумесяцем, Восседающую на льве, Четырехрукую, Славную
Катьяяни, золотого цвета, пребывающую в аджня-чакре,
шестую трехокую Дургу. Держащую в руках палицу, лотос,
жесты благословения и бесстрашия, дочь Катьяяны я памятую.
Носящую ножные браслеты, ожерелье, бубенцы, и драгоценные
серьги, источающую свет от ладоней , и щек, с высокой грудью,
Желанную, прекрасную, Чарующую, трижды изогнутую,
Крутобедрую.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
УБИЕНИЕ НИШУМБХИ
Царь сказал: (1)
Удивительно то, что было рассказано тобой мне, о Бхагаван,
О величии подвига Богини, убившей Рактабиджу. (2)
И я желаю услышать далее, что совершили Шумбха и
разгневанный Нишумбха,
После того, как Рактабиджа пал мертвым. (3)
Мудрец сказал: (4)
Шумбха и Нишумбха преисполнились великой ярости,
После того, как Рактабиджа был сражен и другие [асуры]
убиты в сражении. (5)
Видя, что большое вой ско разгромлено, охваченный гневом,
Выступил вперед Нишумбха с главными силами асуров. (6)
Впереди его, сзади и по бокам великие асуры
[Шли], кусающие губы, злобные, намеревающиеся убить
Богиню. (7)
Также вступил доблестный Шумбха, окруженный своими
вой сками,
Чтобы умертвить Чандику в ярости, сначала сразившись с
Матерями. (8)
Затем случился бой Шумбхи и Нишумбхи с Богиней ,
Которые, подобно тучам, пролили на нее ужасный ливень
стрел. (9)
Чандика своими стрелами рассекала стрелы, выпущенные
ими,
И поражала члены тела повелителей асуров множеством
оружия. (10)
Нишумбха, взяв острый меч и сверкающий щит,
Нанес удар по голове льва, [служившего] ездовым животным
Богини. (11)
После этого Богиня острой стрелой превосходный меч
Нишумбхи тотчас же рассекла и щит, на котором было
изображено восемь лун[lxviii]. (12)
После того, как щит и меч были уничтожены, тот асур метнул
в нее копье,
Но и копье это рассекла она надвое своим диском. (13)
Охваченный гневом, данава Нишумбха схватился за трезубец,
Но Богиня разнесла его на куски ударом своего кулака. (14)
Потрясая палицей , он бросил ее в Чандику,
Но Богиня ударом трезубца обратила ее в пепел. (15)
Затем, обрушившись на быка среди дай тьев[lxix],
подступившему [к Ней ] с топором в руке,
Богиня уложила его на землю множеством стрел. (16)
После того, как [его] брат Нишумбха, чья мощь внушала ужас,
рухнул на землю,
Разъяренный [Шумбха] ринулся вперед, чтобы убить Амбику.
(17)
Стоя на колеснице и держа превосходное оружие
В восьми длинных, непревзой денных [по мощи] руках, он
наполнял сиянием небеса. (18)
Завидев, что он приближается, Богиня задула в раковину
И заставила звенеть тетиву своего лука, и звук, [издаваемый
ей ], был невыносим [для слуха]. (19)
Она наполнила стороны света звоном своего колокольчика,
Который лишил доблести все воинство дай тьев. (20)
Затем лев громкими рыками, которые заставили слонов
прекратить течку,
Наполнил небеса, землю и десять сторон света[lxx]. (21)
После этого Кали, вознесясь в небо, [опустилась на землю] и
ударила ее руками,
И этим звуком были все прежние заглушены. (22)
Шивадути громко и страшно рассмеялась,
Этими звуками были напуганы асуры, а Шумбха
преисполнился неистовства. (23)
И когда Амбика молвила: «Стой , Стой , о, глупец».
Тогда возгласили боги, пребывающие в небесах: «Победа!»
(24)
Пущенное Шумбхой копье, приближающееся [к Ней ],
сверкающее, внушающее ужас,
Подобное пожару, было сожжено огнем, [выпущенным
Богиней ]. (25)
Крик Шумбхи, подобный реву льва, наполнил пространство
между тремя мирами,
Но ужасный вздох Богини, подобный грому, заглушил его, о
владыка земли. (26)
Богиня рассекала стрелы, пущенные Шумбхой , а Шумбха
рассекал стрелы, пущенные ей ,
Своими ужасными стрелами, сотни и тысячи. (27)
Затем Чандика разгневалась и поразила его трезубцем,
И он, сраженный , потерял сознание и упал в обморок. (28)
Потом Нишумбха пришел в себя и, схватив лук,
Осыпал стрелами Богиню, Кали и льва. (29)
После этого, выставив десять тысяч рук, повелитель
порожденных Дану,
Сын Дити покрыл Чандику множеством дисков. (30)
Тогда Бхавагати Дурга, разрушительница трудностей и
привязанностей , пришла в неистовство
И разбила на части его диски и стрелы своими стрелами. (31)
Нишумбха, быстро схватив палицу, обрушился на Чандику,
Дабы убить ее, окруженный вой ском дай тьев. (32)
Когда он приближался, Чандика поспешно разрубила его
палицу
Острым мечом, и он ухватился за трезубец. (33)
Когда Нишумбха, мучитель бессмертных, с трезубцем в руке,
[вновь] стал приближаться,
Чандика нанесла ему удар своим трезубцем прямо в сердце.
(34)
Из его сердца, пронзенного трезубцем, изошел другой [асур],
[lxxi]
Могучий и доблестный , и тот муж восклицал: «Остановись!»
(35)
Тому, изошедшему, Богиня, громко смеясь,
Мечом снесла голову, и он рухнул на землю. (36)
Затем лев стал пожирать асуров, чьи горла были пронзены
его ужасными клыками,
А Кали и Шивадути пожирали остальных. (37)
Одни великие асуры погибли, пронзенные копьем Каумари,
А другие обращены в бегство, [будучи обрызганными] водой ,
очищенной мантрой Брахмани[lxxii]. (38)
Третьи пали, пронзенные трезубцем Махешвари,
А четвертые были стерты в пыль на земле ударами рыла
Варахи. (39)
Пятые данавы были разрублены на части диском Вай шнави,
А шестые погибли [от ударов] ваджры, пущенной рукой
Ай ндри. (40)
Некоторые асуры погибли, некоторые бежали [прочь] от
великой битвы,
А другие были пожраны Кали, Шивадути и царем
зверей [lxxiii]. (41)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье заканчивается
девятая глава, называющаяся «Убиение Нишумбхи».
Образ для медитаци:
Ужасноликая, Грозная, с распущенными волосами,
Четырехрукая, Каларатри, Ужасная, Божественная, украшенная
гирляндой молний , держащая в левых руках божественную
железную ваджру и меч, в правых руках, являющаяся как
великая туча, рассекающая, темная, восседающая на осле, с
ужасными клыками, с высокой полной грудью, с довольным
лицом, с улыбкой на лотосном лике. Так следует созерцать
Калатри, исполняющую все желания.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
УБИЕНИЕ ШУМБХИ
ОМ Мудрец сказал: (1)
Видя, что его брат Нишумбха, дорогой ему, как сама жизнь,
убит
И вой ско разгромлено, разъяренный Шумбха молвил
[следующие] слова: (2)
«О, Дурга, злобная, кичащаяся своей силой , не являй здесь
своей гордыни,
Опираясь на силу других, сражаешься ты, о высокомерная».
(3)
Богиня сказала: (4)
Я лишь одна в этом мире, и разве есть еще кто-нибудь кроме
меня.
Видь же, о злобный , входящие в меня мои проявления[lxxiv].
(5).
Тогда все богини во главе с Брахмани
Вошли в тело той Богини, и Амбика осталась одна. (6)
Богиня сказала: (7)
Те многочисленные образы, которые я являла,
Ныне поглощены мной , и вот я стою одна. Будь же стой ким в
битве. (8)
Мудрец сказал: (9)
Тогда начался суровый бой между Богиней и Шумбхой ,
И все боги и асуры наблюдали за ним. (10)
Дождями острых стрел и разнообразным могучим оружием
Велось сражение между ними, приводящее в ужас все миры.
(11)
Сотни видов божественного оружия, которое использовала
Амбика,
Индра дай тьев отражал своим оружием. (12)
Божественное оружие, выпущенное им, Парамешвари
Отражала играючи произнесением мантры ХУМ и других
[мантр]. (13)
Затем асур осыпал Богиню сотнями стрел,
И она, разгневанная, сломала ему лук своими стрелами. (14)
После того, как его лук был сломан, Индра среди дай тьев
схватился за копье,
Но Богиня рассекла его диском, когда оно находилось еще в
его руке. (15)
Потом, взяв меч и сияющий щит, на котором было
изображено сто лун[lxxv],
Повелитель дай тьев обрушился на Богиню. (16)
Когда он приближался, Чандика разнесла ему меч
Своими острыми стрелами, выпущенными из лука, а также
щит, блистающий подобно солнечным лучам. (17)
Имея лошадей убитыми, а лук сломанным, оставшись без
[возничего], дай тья
Схватил ужасную палицу, намереваясь убить ей Амбику. (18)
Ему, приближающемуся, она рассекла [на части] палицу
острыми стрелами,
Но и тогда он, сжимая кулаки, стремительно набросился на
нее. (19)
Бык среди дай тьев нанес удар кулаком прямо в сердце
Богини, но и она ударила его в грудь. (20)
Сраженный ее ударом, пал на землю
Царь дай тьев тотчас же, но потом снова встал [на ноги]. (21)
Схватив Богиню и подпрыгнув, он вознесся высоко в небо,
И там Чандика без всякой опоры сражалась с ним. (23)
В небесах дай тья и Чандика бились друг с другом,
И это зрелище, невиданное ранее, вызывало удивление и у
сиддхов и у мудрецов. (23)
Затем, сражаясь долгое время, Амбика подняла его
Закружила и бросила наземь. (24)
Он, сброшенный на землю, поднялся и, сжимая крепко кулаки,
Набросился, злобный , на Чандику с намерением ее умертвить.
(25)
Приближающегося повелителя всех дай тьев Богиня
Повалила на землю, пронзив трезубцем грудь. (26)
Пронзенный трезубцем Богини, он рухнул замертво на землю,
Сотрясая всю землю вместе с морями, островами и горами.
(27)
После того, как тот злодей был убит,
Мир наполнился счастьем и покоем,
И небеса прояснились. (28)
То, что раньше было грозовыми тучами, стало обычными
облаками,
И реки текли строго по своему руслу, после того, как он пал.
(29)
После того, как он был убит, сердца множества богов
Преисполнились радости, а гандахарвы запели сладкими
голосами. (30)
Другие [небожители] заиграли на их инструментах, и
пустились в пляс сонмы апсар,
Задули благие ветра, и засияло солнце. (31)
Спокой но пылали [священные] огни[lxxvi],
И тихие звуки наполняли пространство. (32)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье заканчивается
десятая глава, называющаяся «Убиение Шумбхи».
Образ для медитации:
Я почитаю ради исполнения желаний Увенчанную
полумесяцем, восседающую на льве, Четырехрукую, Великую
славную Гаури, сияющую как полная луна, Гаури,
пребывающую в Сома-чакре, восьмую (Дургу) МахаГаури,
трехокую. Следует почитать Великую Гаури, держащую жесты
благословения и бесстрашия, трезубец и дамару, Облаченную
прекрасные одеяния, с нежной улыбкой , Украшенную
драгоценными украшениями, Носящую ножные браслеты,
ожерелье, бубенцы, и драгоценные серьги, источающую свет от
ладоней , и щек, с сияющими щеками, Околдовывающую три
мира. Желанную, Прекрасную, Нежную, Умащенную сандалом и
благовонным маслом.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ВОСХВАЛЕНИЕ НАРАЯНИ
Мудрец сказал: (1)
После того, как Индра среди великих асуров[lxxvii] был убит
Богиней , боги вместе с Индрой , возглавляемые Агни, ее,
Катьяяни стали восхвалять после достижения желанного,
освещая [светом], исходящим от радостных лиц, стороны света:
(2)
«О Богиня! О устранительница несчастий тех, кто тебе предан,
будь милостива, будь милостива, о мать всего мира,
Будь милостива, о повелительница вселенной , обереги
вселенную, о Богиня, о владычица движущегося и
неподвижного. (3)
О, ты являешься единственной опорой мира, потому что ты
пребываешь в образе земли,
А тобой , пребывающей в образе воды, насыщается вся
вселенная, о обладающая безграничным могуществом. (4)
Ты – Шакти Вишну, исполненная беспредельной мощи, семя
вселенной , высшая май я,
Тобой , о Богиня, вводится в заблуждение весь мир, но,
[будучи] милостивой , ты [становишься] причиной
освобождения в мире. (5)
Все науки твои проявления, о Богиня, и все женщины в
мирах[lxxviii],
Тобой одной , о Мать, наполнен этот мир, так какое же
восхваление [подобает] Тебе, Ты – выше восхвалений . (6)
Когда ты, о Богиня, ставшая всем, подательница
освобождения и наслаждения, восхваляешься,
То какие превосходные слова годятся, чтобы воспеть тебя?
(7)
Ты пребываешь в сердце каждого существа в форме разума,
Дарующая рай и освобождение, о Богиня Нараяни,
поклонение тебе. (8)
О, творящая перемены в форме [отрезков времени] кала и
каштха,
Обладающая способностью погубить вселенную, о Нараяни,
поклонение тебе. (9)
О благо всех благ, о Благая,
О дарующая прибежище трехокая Амбика, Гаури, Нараяни,
поклонение тебе. (10)
О обладающая способностью творить, поддерживать и
разрушать, о вечная,
О источник гун, наделенная гунами, о Нараяни, поклонение
тебе. (11)
О дарующая защиту просящему убежище, убогому,
страдающему,
О уносящая горести всех, о Богиня Нараяни, поклонение тебе.
(12)
О пребывающая на колеснице, запряженной лебедями,
принявшая образ Брахмани,
Обрызгивающая водой , смешанной с [травой ] куша[lxxix], о
Богиня Нараяни, поклонение тебе. (13)
О носящая трезубец, полумесяц и змею, разъезжающая на
огромном буй воле,
Принявшая облик Махешвари, о Нараяни, поклонение тебе.
(14)
О сопровождаемая павлином и петухом, несущая длинное
копье, безгрешная,
В облике Каумари, о Нараяни, тебе поклонение. (15)
Держащая великолепное оружие: раковину, диск, палицу и
роговой лук,
Будь милостива, о Нараяни в облике Вай шнави, поклонение
тебе. (16)
О несущая грозный огромный диск, о поднявшая землю на
своих клыках
В облике Варахи, о благая Нараяни, поклонение тебе. (17)
О намеревающаяся убить дай тьев в ужасающем образе
Нрисимхи,
Оберегающая три мира, О Нараяни, поклонение тебе. (18)
О носящая диадемы, обладающая огромной ваджрой ,
сверкающая тысячей очей ,
Лишившая жизни Вритру Аиндри, о Нараяни, поклонение
тебе. (19)
О разгромившая великое вой ско дай тьев в своем облике
Шивадути,
Принявшая грозный облик, громко вопящая, о Нараяни,
поклонение тебе. (20)
О та, чье лицо с выступающими клыками, украшенная
ожерельем из черепов,
О Чамунда, губительница Мунды, о Нараяни, поклонение тебе.
(21)
О богатство, стыд, Махавидья, вера, пропитание, Свадха, о ты
неизменная
Великая ночь и Махамай я, о Нараяни, поклонение тебе. (22)
О ум, о Сарасвати, о наилучшая, процветание, супруга
Шивы[lxxx], темная[lxxxi],
Так будь же милостива, о владычица, о Нараяни, поклонение
тебе. (23)
О владычица всего, принявшая облик всего, обладающая всем
могуществом.
Защити же нас от страхов, о Богиня, о Богиня Дурга,
поклонение тебе. (24)
Это твое лицо, прекрасное, украшенное тремя очами,
Пусть защитит нас от всех страхов, о Катьяяни, поклонение
тебе. (25)
Пусть твой колокольчик, который своим звоном наполняет
мир
И разрушает доблесть асуров, пусть обережет нас от грехов,
как [мать] защищает своих детей . (27)
Пусть твой меч, обрызганный мозгом, кровью и жиром
асуров,
Сверкающий , будет ради нашего блага, о Чандика, перед
тобой мы склоняемся. (28)
Будучи удовлетворенной , ты избавляешь от всех недугов, а
будучи разгневанной , ты лишаешь всех желанных благ,
Нашедшие у тебя прибежище освобождаются от
беспокой ства, и они становятся прибежищем [для других]. (29)
Это истребление великих асуров, ненавидящих дхарму, тобой
сегодня [совершенное], о Богиня,
Благодаря многочисленным образам, размножившим твой
образ[lxxxii], о Амбика, то какой другой [бог] способен
совершить? (30)
Кто, как не ты, [прославлен] в науках, в шастрах и
речениях[lxxxiii], [являющихся] светильниками
различения[lxxxiv]?
В бездне самости, в великой непроглядной тьме приводишь
ты в движение вселенную. (31)
Там, где ракшасы, там, где змеи, обладающие ужасным ядом,
там, где враги и банды грабителей ,
Там, где [случаются] лесные пожары, а также посередине
океана, там ты пребываешь и оберегаешь мир. (32)
Владычица вселенной , ты защищаешь все,
Душа вселенной , ты поддерживаешь все,
Достой ная почитания господом мира, и те, кто склоняются
перед тобой в почтении, становятся прибежищем для всех. (33)
О Богиня, будь милостлива и навсегда огради нас от страха
перед врагами, как ты сделала это только что, истребив асуров.
Очисти все миры от грехов и устрани великие бедствия,
вырастающие из зловещих знамений [lxxxv]. (34)
Будь милостливой к склонившимся [перед Тобой ], о Богиня, о
уносящая страдания мира,
О достой ная поклонения обитателей трех миров, будь
благосклонной к мирам». (35)
Богиня сказала: (36)
Я благосклонна [к вам], о боги, и дар, какой вы хотите, вы
изберите,
И я преподнесу его на благо миров. (37)
Боги сказали: (38)
Устрани все несчастья трех миров, о повелительница
вселенной ,
И таким же образом истреби наших недругов. (39)
Богиня сказала: (40)
В двадцать восьмую югу [манвантары] Вай васвата
Родятся двое других великих асуров: Шумбха и Нишумбха.
(41)
Появившаяся на свет из утробы Яшоды в доме пастуха Нанды
И обитающая на горах Виндхья, я уничтожу их[lxxxvi]. (42)
А затем снова в своей ужасающей форме на поверхность
земли
Снизой дя, я истреблю данавов, порожденных
Випрачитти[lxxxvii]. (43)
Зубы, [которыми я] пожирала [плоть] тех ужасных великих
асуров, порожденных Випрачитти,
Станут красными [от крови], подобно цветкам гранатового
дерева[lxxxviii]. (44)
Поэтому боги на небесах и люди в мире смертных,
Восхваляя меня, будут говорить [обо мне] как о Ракта-
дантике. (45)
Когда в течение ста лет не будут идти дожди,
То на лишенной влаги земле появлюсь на свет я,
восхваляемая мудрецами, но не из лона. (46)
Тогда сотней очей я стану взирать на тех мудрецов,
И люди станут прославлять меня как Шатакши. (47)
Затем я весь мир порожденными из моего собственного тела
Питательными овощами стану поддерживать, пока, о боги,
[снова не пой дут] дожди. (48)
Благодаря этому я приобрету славу на земле как Шакамбхари,
И в это время я умертвлю великого асура по имени Дургама.
(49)
Из-за этого у меня появится прославленное имя Дургадеви.
И снова, приняв устрашающий облик, в Гималаях (50)
Я буду истреблять ракшасов, спасая [от них] мудрецов.
Тогда все мудрецы будут восхвалять, приняв смиренные
позы. (51)
Благодаря этому у меня появится прославленное имя
Бхимадеви.
Когда [асур] по имени Аруна учинит великую смуту в трех
мирах, (52)
Тогда я, приняв облик пчелиного роя, состоящего из
бесчисленного количества пчел,
Ради блага трех миров погублю [того] великого асура. (53)
«Бхрамари» - [под таким именем] меня будут восхвалять все
люди.
Всякий раз, как будут случаться бедствия, вызванные
данавами,
Я, снизой дя [на землю], буду творить истребление [ваших]
недругов[lxxxix]. (55)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье заканчивается
одиннадцатая глава, называющаяся «Восхваление Нараяни».
Образ для медитации:
Я почитаю Трехокую Дургу, Сияющую подобно вспышке
молнии, восседающую на спине царя зверей , Грозную вместе с
Ее подругами, играючи бряцающую оружием в руках, держащая
в руках чакру, палицу, меч, плуг, стрелы, петлю (веревку) и
указующую мудру (тарджани мудру), Грозную, Чистую,
сущность огня, увенчанную луной .
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ВОСХВАЛЕНИЕ ПЛОДОВ ПОЧИТАНИЯ БОГИНИ
Богиня сказала: (1)
Того, кто, сосредоточившись, будет постоянно восхвалять
меня этими гимнами,
Избавлю я от всех несчастий , без сомнения. (2)
[И также] те, которые будут громко возвещать [сказания]
Об убиении Мадху и Кай табхи, асуры Махиши, а еще Шумбхи и
Нишумбхи. (3)
На восьмой , девятый и четырнадцатый день [светлой
половины месяца] со сосредоточенным умом
И преданностью кто будет слушать о моем величии
превосходном, (4)
Того не коснется ничто дурное, ни несчастья, являющиеся
следствиями [совершенных] грехов,
Ни нищета, ни разлука с желанным. (5)
У того не возникнет страха ни перед врагом, ни перед
грабителем,
Ни перед царем, ни перед оружием, огнем или наводнением
никогда. (6)
Поэтому это [сказание] о моем величии [люди],
сосредоточившись, должны читать
И слушать всегда с преданностью, ибо [чтение и слушание]
его приносит высшее благо. (7)

Все несчастья, вызванные великим мором,


А также страдания трех видов устраняет сказание о моем
величии. (8)
Тот мой храм, где должным образом постоянно читается оно,
Я никогда не покину, там определено присутствие мое. (9)
Во время совершения бали, пуджи, возлияния освященного
масла в огонь и великого праздника
[Это сказание] обо всех моих деяниях пусть будут возвещать и
слушать. (10)
Пуджу, которую совершает знающий либо невежественный
[человек],
Я приму с радостью, а также хому. (11)
Осенью каждого года совершается мне великая пуджа,
И на ней [сказание] о моем величии услышав, будучи
преисполненным преданности, (12)
Свободным ото всех несчастий , обладающим богатством,
зерном и сыновьями
Становится человек моей милостью, без сомнения. (13)
Услышав о моем величии, а также о явлениях благих
И о доблести в битвах, становится бесстрашным человек. (14)
Враги идут к погибели, благо обретается
И радуется семья тех, кто слушает о моем величии. (15)
На обряде умиротворения или после того, как увидел дурной
сон,
Или при край не неблагоприятном влиянии планет пусть
человек слушает [сказание] о моем величии. (16)
[Благодаря этому] бедствия прекращаются, и
неблагоприятное влияние планет,
И дурной сон, виденный людьми, обращается в хороший . (17)
[Пересказ и слушание этого сказания] умиротворяет детей ,
одержимых балагрихами,
А в случае разрыва отношений между людьми
восстанавливает дружбу самым лучшим образом. (18)
Оно сводит на нет могучую силу всех злодеев,
И благодаря чтению [этого сказания наступает] погибель
ракшасов, бхутов и пишачей . (19)
[Чтение и слушание сказания] о моем величии целиком
приближает ко мне.
Благодаря [принесению в жертву] скота, [поднесению]
цветов, аргхьи, приборов для курения, благовоний и
великолепных светильников, (20)
Кормлению жрецов, [совершению] хомы и окроплению водой ,
[проводимых день и ночь]
В течение года, а также благодаря другим дарам и
пожертвованиям (21)
Мне доставляется такая удовлетворенность, как и при
слушании [этого сказания] о [моих деяниях] один раз.
Слушание [его] уносит грехи, а также приносит доброе
здравие (22)
И защищает от бхутов – прославление рождений моих.
А благодаря слушанию о моих подвигах в битвах,
заключающихся в уничтожении злых дай тьев, (23)
У людей не появляется страха перед недругами.
Гимны, которые были произнесены вами, святыми
мудрецами (24)
И Брахмой [самим], создают благостное состояние мысли.
[Находясь] в лесу, на заброшенной дороге, или окруженный
лесным пожаром, (25)
Окруженный грабителями в уединенном месте, или взятый в
плен врагами,
Преследуемый львом или тигром в лесу или лесными
слонами, (26)
По приказу разгневанного царя осужденный на смерть или
заключение,
Или [находящий ся] в лодке, швыряемой ветром в океане, (27)
[Подвергающий ся] в жестоком бою ударам оружия,
Или одолеваемый всеми видами бедствий , терзаемый болью,
(28)
Вспомнив о моих деяниях, человек освобождается от
опасности.
Благодаря моему могуществу львы и другие [хищные звери],
грабители и ненавистники
Бегут подальше от того, кто вспоминает мои деяния. (30)
Мудрец сказал: (31)
Молвив так, Бхагавати Чандика, обладающая ужасающей
мощью,
На глазах у богов исчезла с того места. (32)
И боги, освободившись от боязни благодаря тому, что их
недруги были умерщвлены,
Вкушающие [свою] долю в жертвоприношениях, вернулись к
исполнению собственных обязанностей , как прежде. (33)
Оставшиеся [в живых] дай тьи, после того, как
Богиней были сражены в битве супротивник богов Шумбха,
(34)
Самый свирепый и непревзой денно дерзкий губитель мира,
И могучий Нишумбха, бежали в Паталу. (35)
Таким образом Деви Бхагавати, постоянно вновь и вновь
Воплощаясь, о царь, защищает мир. (36)
Ею вселенная вводится в заблуждение, ею же порожденная.
Просимая, она дарует знание и, довольная, она дарует
процветание. (37)
Вся эта вселенная целиком, о владыка людей ,
В конце времен бывает наполнена Маха-Кали в образе
Махамари. (38)
Так она – Махамари, и она же, нерожденная становится
творением,
И она же поддерживает существа, вечная. (39)
Во времена благоденствия она – Лакшми, приносящая счастье
в дома людей ,
А во времена несчастий она же становится Алакшми на
погибель [людям]. (40)
Восхваляемая и почитаемая [поднесением] цветов, приборов
для курения, благовоний и прочего,
Она дарует богатство, сыновей , праведный настрой мысли и
[направляет] на благой путь. (41)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье заканчивается
двенадцатая глава, называющаяся «Восхваление плодов
[почитания Богини]».
Образ для медитаци:
Я почитаю ради исполнения желаний ума Увенчанную
полумесяцем, Пребывающую в лотосе Четырехрукую, Славную
Сиддхидатри. Цвета золота, пребывающую в нирвана чакре
девятую Трехокую Дургу. Следует почитать Сиддхидатри
держащую раковину, чакру, палицу и лотос. Облаченную
прекрасные одеяния, с нежной улыбкой , Украшенную
множеством драгоценных украшений , Носящую ножные
браслеты, ожерелье, бубенцы, и драгоценные серьги,
источающую свет от ладоней , и щек, с сияющими щеками, с
высокой грудью, Желанную, Прекрасную, Нежную,
источающую благополучие, с глубоким пупком и крутыми
бедрами.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ПРЕПОДНЕСЕНИЕ ДАРОВ СУРАТХЕ И ВАЙШЬЕ
Мудрец сказал: (1)
[Я] поведал тебе, о царь, превосходное [сказание] о величии
Богини. (2)
Такова мощь этой Богини, которой поддерживается этот мир,
И знание также создается [ей ], май ей Бхагавана Вишну. (3)
Ей ты, этот вай шья и другие проницательные люди
Вводятся в заблуждение, другие были введены, а третьи
будут введены в заблуждение. (4)
Ей предай ся, о великий царь, Великой Владычице, прибежищу
[своих почитателей ],
Будучи почитаемой , она дарует людям наслаждения, рай и
окончательное освобождение. (5)
Маркандея сказал: (6)
Услышав его слова, царь Суратха
Склонился перед тем мудрецом, обладателем великой доли,
стой ким в обетах. (7)
Измученный самостью и страдающий из-за утраты царства,
Он тотчас же предался подвижничеству вместе с вай шьей , о
великий мудрец. (8)
Ради лицезрения Амбики пребывая на песчаном берегу реки,
Он и вай шья предавались подвижничеству, читая великую
Деви-сукту. (9)
На том песчаном берегу, сделав изображение Богини из
земли,
Они поклонялись ему [подношением] цветов, приборов для
курения, светильников и пищи. (10)
То совсем без пищи, то умеренные в еде, сосредоточенно
размышляющие о ней ,
[Царь и вай шья] совершали подношения, окропленные
кровью из собственных тел. (11)
И так им, поклонявшимя в течение трех лет, обуздавшим себя,
Явилась и молвила Чандика, создательница мира, будучи
довольной : (12)
Богиня сказала: (13)
Чего не попросишь ты, о царь, и ты, о радость [собственного]
рода, (14)
Все то благодаря мне будет достижимо, удовлетворенная, я
дарую это. (15)
Маркандея сказал: (16)
Тогда царь избрал для следующего рождения несокрушимое
царство,
А затем [для этой жизни] – собственное царство, силой
очищенное от врагов. (17)
А мудрый вай шья, чей ум был наполнен безразличием к миру,
Избрал знание, которое освобождает от привязанности в
образе «я» и «мое». [c](18)
Богиня сказала: (19)
О царь, уничтожив своих недругов за малое время, (20)
Ты [снова] обретешь свое царство, и оно будет твоим. (21)
И когда ты умрешь, ты достигнешь другого рождения (22)
Как сын бога Вивасвана и ты станешь Ману на земле,
носящим имя Саварни. (23)
[А что до тебя], о лучший из вай шьев, то тот дар, который ты
желаешь от меня, (24)
Тот преподнесу я, и знание ради достижения совершенства
будет твоим. (25)
Маркандея сказал: (26)
Так, преподнеся им дары, которые они очень хотели, Богиня
Исчезла тотчас же, восхваляемая ими с преданностью. (27)
Таким образом, получив от Богини дар, Суратха, бык среди
кшатриев[ci],
Достиг [следующего] рождения как [сын] Сурьи и стал Ману
Саварни. (28)
Стал Ману Саварни[cii]. КЛИМ[ciii] ОM (29)
Так в Шри-Маркандея-пуране, в Деви-махатмье заканчивается
тринадцатая глава, называющаяся «Преподнесение даров
Суратхе и вай шье».
Так заканчивается Деви-махатмья, состоящая из семьсот
[шлок].
ОM TAT CAT ОM
Тантроктам Деви-суктам
Поклонение Богине, Великой богине, Всеблагой извечное
поклонение, Поклонение источнику всего проявленного
(Пракрити), Блаженной , Поддерживающей жизненную силу
поклонение!
Поклонение Грозной и Вечной , Золотокожей и Порождающей
мир поклон снова и снова, Подобной свету луны,
Напоминающей луну, Счастливой вечное поклонение!
Мы преклоняемся перед Той , кто есть сама милость, мы
поклоняемся Той , кто само процветание и совершенство,
Най ррути, Удаче королей , Вооружённой стрелами поклон снова
и снова!
Труднодостижимой , Переводящей через трудности, Кто есть
сущность и создательница всех вещей , Кто есть осознание,
Темнокожей , Дымчатокожей вечное поклонение!
Мы простираемся ниц перед Той , кто одновременно самая
нежная и самая грозная, мы поклоняемся Ей снова и снова. Мы
поклоняемся Той , Кто поддерживает весь мир, Той Деви,
которая есть само Творение, снова и снова поклон.
Той Богине, которая известна во всех существах как
Вишнумай а — Поклонение, поклонение, поклонение снова и
снова!
Той Богине, которая также пребывает во всем сущем как
сознание, – Поклонение, поклонение, поклонение снова и
снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как разум, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как сон, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как голод, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как отражение, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как сила, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как жажда, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как терпение, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как род, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как смущение, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как покой , –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как вера, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как красота, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как
процветание, – Поклонение, поклонение, поклонение снова и
снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как
деятельность, – Поклонение, поклонение, поклонение снова и
снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как память, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как сострадание,
– Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как
удовлетворение, – Поклонение, поклонение, поклонение снова
и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как мать, –
Поклонение, поклонение, поклонение снова и снова!
Той Богине, которая пребывает во всем сущем как
заблуждение, – Поклонение, поклонение, поклонение снова и
снова!
Той , которая управляет всеми чувствами и проявлена во всем,
Которая пронизывает все живое и неживое, вездесущей Богине
поклонение снова и снова!
Той , которая в виде сознания наполняет и неизменно
присутствует во всем мире, Поклонение, поклонение,
поклонение снова и снова.
Призванная в былые времена богами для достижения их цели и
денно и нощно почитаемая Индрой , царем богов, Пусть та
Всеблагая Владычица, источник всякого добра и процветания,
устранит все наши несчастья.
И Кому теперь вновь выражаем свое почтение мы, измученные
высокомерными дай тьями, И Кого вспоминаем мы с
почтительностью и преданностью, пусть Та уничтожит все
наши бедствия в эту самую секунду!
Так в Шри Маркандея-пуране заканчивается Тантрокта Деви-
суктам.
Прадханикам рахасьям
Прадханика-рахасья ( प्राधानिकरहस्यं, prādhānikaṁrahasyaṁ),
«Тайное сказание о первопричине творения») — первая из трёх
рахасий (две другие — Вайкритика и Мурти), являющихся
фрагментами Маркандея-пураны, которые начиная с 14 в.
стали дополнительными ритуальными текстами,
рецитируемыми после чтения Деви-Махатмьям и получили
название Рахасьям-траям.
В «Прадханика-рахасье» представлены наиболее ранние
воззрения шактийской философии на процесс космогенеза и
мироустройства. Согласно точке зрения, изложенной в этом
фрагменте, Махалакшми является наивысшим и изначальным
божеством, наделённым всеми гунами (качествами),
первопричиной появления гун саттвы и тамаса,
олицетворёнными Махавидьев (Махасарасвати) и Махакали.
Далее описывается сотворение Богинями трёх пар божеств-
близнецов (Брахма и Сарасвати, Рудра и Гаури, Вишну и
Лакшми), а также перечисляются их имена и атрибуты.
Вот «Тайное сказание о первопричине творения».
Царь сказал:
О господин, ты поведал мне об аватарах Чандики,
Об их природе, о лучший среди брахманов, ты рассказать
можешь?
И о почитании включающей их в себя истинной формы Деви ,о
дваждырождённый , Надлежащем, поведай мне всё о
поклонении должным образом.
Мудрец сказал:
Это высшая тай на, которая ни в коем случае не должна быть
разглашена, так считается, но ты преданный поскольку, я
ничего не упущу, о царь людей !
Изначальная [причина] всего, Махалакшми, Высшая
повелительница трёх гун, пребывающая в проявленной и
непроявленной истинной форме, Она пронизывает всё сущее.
Лай м, булаву, щит и чашу держащая, змею и Лингу с Й они на
голове носящая, о, царь.
Сияющая чистей шим золотистым цветом, украшенная
прекрасными золотыми украшениями, всю пустоту ту
наполнила своим сиянием.
На пустой тот весь мир посмотревшая Парамешвари
Приняла наивысшую форму при помощи абсолютной тьмы.
Так возникла с подведёнными сурьмой глазами, с лицом
украшенным прекрасными клыками, большеокая, дева
тонкостанная явилась.
Мечом, сосудом, головой и щитом украшенная, четырёхрукая,
Гирлянду из обезглавленных тел носящая, а на голове Её –
венок из голов.
Она сказала Махалакшми, Тёмная, Безумней шая:
«Дай мне имя, о, Мать, поклонение Тебе, поклонение!»
Ей ответила Махалакшми, Тёмной , Безумней шей :
«Я дам Тебе такие имена, которые опишут Твои атрибуты.
Махамая, Махакали, Махамари, Кшудхатриша,
Нидра и Тришна, Экавира, Каларатри, Дуратьяя.
Это Твои имена, отражающие функции.
При помощи этих имён ты будешь познаваема, кто [их] изучит,
тот достигнет счастья»
То так сказав, Махалакшми, другую свою форму, о царь,
известную как саттва, очень чистыми качествами
[наделённую], сияющую светом луны приняла.
Чётки из рудракши, стрекало, вину и свиток держащей ,
Она обратилась прекрасней шей девой , которую нарекла:
Махавидья, Махавани, Бхарати, Вак, [Маха]Сарасвати,
Арья, Брахми, Камадхену, Ведагарбха и Дхишвари.
Махалакшми так сказала Махакали и [Маха]Сарасвати:
«Две пары юных близнецов создай те, о Богини, по Своему
образу и подобию».
Сказав это им двоим, Махалакшми сама произвела пару
близнецов –
Сияющих солнечным светом деву и мужа, сидящих на лотосе.
Брахмой , Видхой , Виринчи, Дхатри назвала Мать того мужа,
А деву Шри, Падмой , Камалой и Лакшми.
Махакали и Бхарати две пары подобные создали,
И этих воплощений имена я тебе поведаю.
Синешеего, краснорукого, белотелого, увенчанного луной
Мужа создала Махакали и белую деву.
Его Рудрой , Шанкарой , Стхану, Капардином и Тринетрой ,
А ту деву – Трай и, Камадхену, Бхаша, Акшарой , Сварой
[назвала].
Сарасвати же деву Гаури и мужа Кришну
Явила, их имена я тебе поведаю.
Вишну, Кришна, Хрикеша, Васудева, Джанардана;
Ума, Гаури, Сати, Чанди, Сундари, Субхага, Шиваа.
атем девы незамедлительно замуж выданы были.
Виденья лишённые люди не воспринимают по-другому то
знание.
Махалакшми отдала Брахме в супруги Трай и,
Рудру [златокожей ] Гаури благословила, а Васудеву –
[благодатной ] Шри.
Со Сварой вместе Виринчи Вселенную породил,
А Господь разрушения Рудра с помощью Гаури сделал её
могущественной .
Посредине вселенной первопричина дей ствия, рождения
существовала, о царь, сущность великого бытия, всего
движимого и недвижимого.
Был накормлен, защищён тот весь мир Кешавой вместе с
Лакшми,
Поддвергаем разрушению Гаури вместе с Шивой .
Махалакшми, о великий царь, содержащая в Себе всё сущее
Госпожа,
[Одновременно] бесформенная и имеющая форму, Она также [и
другие] различные манифестации явила, Под другими именами
функционирующие, но Она [под ними] никому не известна.
Так заканчивается «Тай ное сказание о первопричине
творения».
Вакритика-рахасьям

Вайкритика-рахасья (वैकृतिकं रहस्यम,् vaikṛtikaṁ rahasyam,


«Тайное сказание о видоизменении») — вторая из трёх рахасий
(две другие Прадханика и Мурти), которые рецитируются
после чтения «Деви-махатмьи». В состоящей из 38 шлок (в
некоторых редакциях из 39) «Вайкритика-рахасье»
продолжается рассказ о качествах изначального божества —
Махалакшми и о принятии ею различных форм, кроме того,
приведена подробная информация о образах медитации
Махакали и Махасарасвати, описание их атрибутов и оружия, а
также способах почитания всех трёх божеств.
Вот «Тайное сказание о видоизменении»
Ом. Та трёхкачественная Деви, тамасичная и сатвичная,
являющаяся трой ственной , Она как Шарва, Чандика, Дурга,
Бхадра и Бхагавати известна.
[Она] — Й оганидра Хари, называемая Махакали и Тамогуной ,
Которую ради уничтожения Мадху и Каитабху Сидящий на
лотосе умилостивил.
Десятиликая, десятирукая, десятиногая, сияющая подобно
сурьме, Наполняющая [мир] лучами света тридцати глаз,
Ошеломляя Своими зубами и клыками, Она принимает
устрашающие формы, о, царь Земли, [И в то же время] в
прекрасных благоприятных формах Она — опора и великая
благодать.
Меч, стрелу, булаву, трезубец, раковину, диск, пращу, дубину,
лук, голову со стекающей вниз кровью Она держала.
Только Она, Иллюзия Вишну, Махакали непостижимая,
Почитаемая [всеми], заставляет поклоняться [всё] движимое и
недвижимое.
Та, Кто появилась в беспредельно сияющей [форме] из тел всех
Девов, Она, Трёхкачественная Махалакшми, в этом воплощении
победила Махишу.
Белолицая, синерукая, с белыми округлыми грудями, с красной
талией , красностопая, с широкими синими бёдрами,
опьянённая,
Имеющая очень выраженные формы, украшенная цветными
гирляндами, умащённая различными мазями, прекрасным
благоприятным обликом обладающая,
Будучи почитаемой в восемнадцатирукой [форме], на самом
деле Она — тысячерукая. Её оружие и другие [атрибуты] будут
перечислены по порядку, [начиная] с правой нижней руки:
Чётки и лотос, стрелы, кинжал, молния, булава, диск, трезубец,
топор, раковина, колокольчик и аркан,
Шакти, посох, щит, лук, чаша и камандалу. Этим украшены руки
сидящей на лотосе.
Повелительница, состоящая из всех Девов, это — Махалакшми,
о царь. Во всех мирах да будет Она почитаться и тех Девов
будет Госпожой .
Возникшая из тела Гаури, пребывающей лишь в саттва-гуне,
Она — сама [Маха-]Сарасвати, провозглашённая
Уничтожительницей асура Шумбхи.
Она принимала и восьмирукую [форму], держащую стрелы,
мортиру, трезубец, диск, раковину, колокольчик, плуг и лук, о,
повелитель Земли!
Эта [форма] почитаемая с преданностью дарует всеведение,
Деви, разгромившая Нишумбху и Уничтожительница асура
Шумбхи.
Таким образом, тебе поведаны истинные формы воплощений , о
царь, О служении Матери мира особыми поклонениями услышь
же.
Махалакшми когда почитается, Махакали и [Маха]Сарасвати
Справа и слева почитаются, а позади них — три пары:
Вириньчи со Сварой — посередине, Рудра и Гаури — справа,
Слева Хришикеша с Лакшми, а впереди них — три божества.
[Если] Восемнадцатирукая в середине — слева только
Десятиликая, Справа Восьмирукая, [тогда] [Маха]Лакшми как
главная должна почитаться.
Когда только Восемнадцатирукая почитается, о царь людей ,
Десятиликая и Восьмирукая справа и слева тогда,
Кроме того, Смерть и Время чтятся, для устранения всех
несчастий . Когда Восьмирукая почитается, Уничтожительница
асура Шумбхи,
Тогда Девяти шакти почитание необходимо, и Рудры с
Винаякой . Гимном «Поклонение Деви» Махалакшми очитается.
В почитании трёх аватар гимны и мантры практикуются,
Таким же [образом] отдельно и Восемнадцатирукая
почитается, умертвившая Махишу.
Она известна как Махалакшми, Махакали, а также
[Маха]Сарасвати, Повелительница благого и грешного, великая
владычица всех миров.
Кем почитаема Прикончившая Махишу, тот повелитель
Вселенной , следует поклоняться Миродержательнице,
Чандике, благосклонной к преданным.
Сосудом с водой и другими подношениями, благоухающими
цветами без единого изъяна, Благовониями и светильниками,
различными блюдами и кушаньями окружённую,
Аллой кровью, жертвенным мясом, вином, о царь,
Приветствием, водой для очищения, сандалом, душистыми
маслами.
«Я буду почитать жертвенным мясом и прочим» — [так
говорят] лишённые мудрости, я считаю. Поистине, о таких
почитаниях вином и мясом не упоминается, о, царь, нигде.
Камфорой и бетелем, погружением в чувство преданности. С
левой стороны, впереди, обезглавленного Богиней великого
асура
Махишу следует почитать, которым было достигнуто единение
с Госпожой , Справа спереди – льва, совершенно следующего
дхарме,
Ездовое животное Деви должно почитаться тем, кто
поддерживает движимое и недвижимое. И пусть мудрый
произнесёт восхваление, [медитируя] на Неё
однонаправленным умом.
Так приветственный жест сделав, восхвали [Её] всеми
чаритами, Или только средней , но ни одной из двух остальных.
Половину чариты не следует читать, [т.к.] прерывание
медитации может возникнуть, прадакшину и приветствия
совершая, на голове руки надо сложить.
Следует просить милости Миродержательницы с постоянным
вниманием, И с каждым стихом подносить сладкий рис, сезам и
топлёное масло.
Необходимо предлагать с гимнами и мантрами Чандике благое
подношение. «Снова и снова» стихом Богиню следует преданно
почитать.
[Будучи] поглощённым служением, [совершив] благоговей ные
приветствия и поклоны, самоотречённо продолжительное
время следует медитировать на Повелительницу Чандику,
отождествляясь с Ней .
Несомненно, тот, кто будет ежедневно почитать с
преданностью Парамешвари, Наслаждаясь как богатством, так
и осуществлением жлаемого, в единстве с Деви пребудет.
Кто не поклоняется постоянно Чандике, любящей своих
преданных, заслуги того будут сожжены и превращены в пепел
Высшей Владычицей .
Поэтому поклоняй ся Чандике, о защитник земли,
Повелительнице всех миров Согласно тем правилам, которые
были здесь поведаны, и ты обретёшь счастье.
Так в «Маркандея-пуране» заканчивается «Тай ное сказание о
видоизменении»
Мурти-рахасьям

Мурти-рахасья (मूर्तिरहस्यम,् mūrtirahasyam) — «Тайное сказание


о воплощениях Богини» представляет собой фрагмент
«Маркандея-пураны», который вместе с двумя другими
рахасьями (Прадханика и Вайкритика) начиная с 14 в.
считается важным приложением к «Деви-махатмье» и в
религиозной практике исполняется после рецитации «Деви-
махатмьи». Мурти-рахасья состоит из 25 стихов, в которых
описываются такие формы Богини как Лакшми,
Рактадантика, Шакамбари, Каларатри и Бхрамари, а также
плоды от их почитания.
Вот «Тайное сказание о воплощениях»
Риши сказал:
Бхагавати будет известна под именем Нандаа и родится как
дочь Нанды
Она, воспеваемая и почитаемая с преданностью, будет
управлять тремя мирами.
Превосходящая золото красотой , одетая в прекрасные золотые
одежды,
Та Деви, сияющая золотистым светом, увешана чистей шим
золотом.
Лотосом, стрекалом, арканом и раковиной украшены Её четыре
руки.
Сияющая Камала, Лакшми, и Она же Шри, восседает на
золотистом лотосе.
О Той , кто прославляема мной как Деви Рактадантика,
безгрешная,
Слушай же о Её истинной форме, которую я опишу, чтобы
уничтожились все страхи.
Облачённая в кровавое одеяние, кроваво-краснотелая, все
члены которой сияют кроваво-красным цветом,
С окровавленым оружием, кроваво-красноокая,
окровавленоволосая, чрезмерно ужасающая,
С острыми окровавленными ногтями, кровавоклыкая,
кровавозубая,
Подобно женщине, любящей своего супруга, Деви преданного
человека предпочтёт.
Как Земля могущественна Она, каждая Её грудь подобна
прекрасной [горе] Меру:
Они продолговаты, свисающие под сво