Вы находитесь на странице: 1из 36

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

Колонка редакции
Еще совсем молод наш ж рнал, но же нашел и первых читателей и перв ю рити . Мы очень
бла одарны всем читателям, выс азавшим предложения, замечания и пожелания. Без них нам при-
шлось бы намно о сложнее, а ж рнал стал бы данью моде и развлечением. Реда ция постарается
честь все пожелания и ритичес ие выс азывания. Не оторые из них вошли же в этот номер, ос-
тальные, по возможности, б дем читывать в дальнейшей нашей работе. Нам необходима та ая об-
ратная связь, ваши письма, звон и, беседы. Д маем, что от та ая связь б дет полезна прежде все о
вам.
Особенно хотелось бы отметить подписчи ов. Для ж рнала оличество подписчи ов является не
столь о предметом дохода, с оль о подтверждением правильности выбранной линии, а т альности
п бли емых материалов и востребованности издания в целом. Для всех, то подписался или под-
пишется на ж рнал в сентябре - ноябре, мы арантир ем пол чение наше о ж рнала до онца ода
ода бесплатно.
Большое внимание вы делили справочной информации. Поэтом , мы планир ем и в дальнейшем
п бли овать материалы, помо ающие вам находить недостающ ю информацию. Нехват справочной
литерат ры, особенно в ре ионах, мы не заменим, но помочь вам в этом вопросе мы в состоянии. В
этом номере мы продолжаем расс азывать о выборе омпрессоров, на этот раз, делив внимание
особенностям и ценовом предложению продавцов.
Ремонт дви ателя для нас больной вопрос. С ваших слов мы поняли, что очень часто ремонт дви-
ателей происходит по принцип э спериментов и либиничества. Поэтом в этом номере мы нача-
ли п бли ацию статей, посвященных вопросам ремонта дви ателя. Идя на встреч пожеланиям, до-
бавляем больше пра тичес ой информации в эти статьи.
Надо с азать, что почти все статьи связаны либо с предыд щим номером ж рнала, либо со сле-
д ющими номерами. Это сделано для то о, что бы, с одной стороны не пере р жать ж рнал однотип-
ной информацией (мы не пособие по ремонт ), а с др ой - дать больше разнопрофильной инфор-
мации, полезной и механи ам с опытом, и нович ам, и работни ам др их специальностей автосер-
виса.
Мы планир ем, в аждый номер подавать информацию о состоянии дел на предприятиях автосер-
виса различных ородов и ре ионов. Это б дет информация не толь о о СТО, но и о мой ах, шино-
монтажах и автома азинах. Уже в след ющих номерах вы озна омитесь с нашими исследованиями по
ачеств различных маро инстр мента, в дальнейшем мы планир ем добавить исследования запас-
ных частей и э спл атационных материалов.
Нам бы хотелось, что бы обратная связь с вами вы лядела не толь о в виде пожеланий по же на-
печатанным статьям и материалам, но по предложениям новых статей, р бри и исследований.
Колон а реда ции позволяет обратиться одновременно о всем читателям. Поэтом мы просим
р оводителей станций не принимать работни ов отдела исследований за представителей нало овой
инспе ции либо др их онтролир ющих ор анов. И если Киев же привы нашим исследованиям,
то сит ация в ре ионах заставляет просить вас о взаимодействии.

Реда ция «АВТОМАСТЕР»

сентябрь 2004 . 1
НОВОСТИ

70 ËÅÒ Òåáîéëó Íîâàÿ ñåðèÿ


ñòåêëîî÷èñòèòåëåé
SWF - VisioFlex
 àññîðòèìåíòå
êîìïàíèè "ELIT-
Óêðàèíà" ïîÿâè-
ëèñü ñòåêëîî÷èñ-
òèòåëè SWF ñåðèè
VisioFlex - ïîñëåä-
íÿÿ ðàçðàáîòêà íåìåöêîé
Ñâîå ñåìèäåñÿòèëåòèå 7 ðåøèëà ïåðåâåñòè ïðîèçâîä- êîìïàíèÿ SWF Aftermarket,
ñåíòÿáðÿ ïðàçäíóåò êîìïàíèÿ ñòâî â ãîðîä Õàìèíà. Çàâîä, îäíîãî èç âåäóùèõ åâðîïåé-
TEBOIL. 7 ñåíòÿáðÿ 1934 ãîäà êîòîðûé âñå åùå ÿâëÿåòñÿ ñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé ñòåêëî-
áûëà îñíîâàíà êîìïàíèÿ Òðó- îäíèì èç ñîâðåìåííåéøèõ â î÷èñòèòåëåé äëÿ ëåãêîâûõ è
ñòèâàïàà Áåíñèéíè. Òàê íàçû- Åâðîïå, áûë ãîòîâ â 1992 ã. ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Ñòåê-
âàëàñü êîìïàíèÿ Òåáîéë â íà- Îá óðîâíå êà÷åñòâà ãîâîðèò ëîî÷èñòèòåëè SWF VisioFlex
÷àëå ñâîåé èñòîðèè. Ïåðâîå âûäàííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñò- èçãîòîâëåíû ïî íîâîé òåõíî-
ñîáñòâåííîå ìîòîðíîå ìàñ- âà ISO 9001:2000. Ïðè ðàçðà- ëîãèè - áåç ïðèæèìàþùåé ìå-
ëî, ïðîèçâåä¸ííîå Òåáîéëîì, áîòêå è èçãîòîâëåíèè ìàñåë òàëëè÷åñêîé êîíñòðóêöèè ñ
áûëî âûïóùåíî â 1951 ã. è êðîìå âûñîêîãî êà÷åñòâà ÀÎ ïðèìåíåíèåì ñèíòåòè÷åñêèõ è
íàçûâàëîñü Tebolin. Â êîíöå "Òåáîéë" óäåëÿåò áîëüøîå íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
äåñÿòèëåòèÿ íà ôèðìå áûëî âíèìàíèå òàêæå ýêîëîãè÷åñ- Îñîáåííîñòè ñòåê-
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðîè- êèì âîïðîñàì. Ðåäàêöèÿ æóð- ëîî÷èñòèòåëåé äàí-
òåëüñòâå ñâîåãî ìàñëîñìåñè- íàëà "ÀÂÒÎ-Ìàñòåð" ïîçä- íîé ñåðèè - íîâûé
òåëüíîãî çàâîäà â ïîðòó Õåðò- ðàâëÿåò êîìïàíèþ TEBOIL è äèçàéí, ëó÷øåå êà-
òîíèåìè. Çàâîä áûë ãîòîâ â åå ñîòðóäíèêîâ ñ ñåìèäåñÿ- ÷åñòâî ñòèðàíèÿ âî
1962 ã. è ïðîðàáîòàë â Õåðò- òèëåòèåì. È æåëàåò ðàçâèòèÿ âñåõ ðåæèìàõ ðàáî-
òîíèåìè áîëåå 30 ëåò. Êîãäà è ïðîöâåòàíèÿ. òû, áîëüøàÿ ñòîé-
ñðîê àðåíäû çåìëè íà êîòî- (044) 257-10-53, êîñòü â çèìíåå âðå-
ðîé ñòîÿë çàâîä èñòåê, ôèðìà 257-03-63 ìÿ, ëåãêîñòü óñòà-
íîâêè. Êàæäûé ñòåê-
ëîî÷èñòèòåëü ñîäåð-
ТОР 10 æèò èíäèêàòîð èçíî-
ñà, èçìåíÿþùèé
òîðãîûõ ìàðîê
ñâîé öâåò â ïðîöåñ-
Ñåãîäíÿ íà ðûíêå ïðåäñòàâ- ñå ýêñïëóàòàöèè.
ëåíî äîñòàòî÷íî ìíîãî ïî- Ñåðòèôèêàò ISO
ñòàâùèêîâ òîðãîâûõ ìàðîê èí- 9001 ïîäòâåðæäàåò
ñòðóìåíòà. Ïî ðåçóëüòàòàì îï-
âûñîêîå êà÷åñòâî
ðîñà ðàáîòíèêîâ ñòàíöèé òåõ-
íè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà ïðîäóêöèè ôèðìû
àâãóñò 2004 ãîäà ëèäèðóþùèå SWF, êîòîðàÿ ïî-
10 ïîçèöèé ïî èñïîëüçîâàíèþ ñòàâëÿåòñÿ íà ïðî-
â ðàáîòå ïðè âûïîëíåíèè ÒÎ è èçâîäñòâåííûå ó÷à-
ðåìîíòå àâòîìîáèëåé çàíèìà- ñòêè àâòîçàâîäîâ
þò ñëåäóþùèå òîðãîâûå ìàð- AUDI, VW, SEAT,
êè ñëåñàðíîãî èíñòðóìåíòà. SKODA è ìíîãèì
Ïðåäñòàâëåííûå òîðãîâûå ïðîèçâîäèòåëÿì
ìàðêè èíñòðóìåíòà (10 ìàðîê) ãðóçîâûõ àâ-
çàíèìàþò ëüâèíóþ äîëþ ðûí- òîìîáè-
êà (80%). Èíñòðóìåíò äðóãèõ
ëåé.
òîðãîâûõ ìàðîê èñïîëüçóþòñÿ,
íî âñòðå÷àåòñÿ îí ñòàíöèÿõ
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
äîâîëüíî ðåäêî.

2 сентябрь 2004 .
НОВОСТИ

ëåòà. Çàùèùàåò ïëàñòèê îò


"ELIT-ÓÊÐÀÈÍÀ" âûãîðàíèÿ.
Ñïðàâêà. Êîìïàíèÿ CRC
è èõ íîâûå äîñòèæåíèÿ áûëà îñíîâàíà â 1958 ãîäó â
ÑØÀ.  1961 ãîäó CRC íà÷à-
ëà ðàçâèâàòü äèñòðèáüþòîð-
Êîìïàíèÿ "ELIT-Óêðàèíà" CRC TEXTILE CLEAN. Î÷è- ñêóþ ñåòü â Åâðîïå.  1967
ðàñøèðÿåò àññîðòèìåíò àâ- ñòèòåëü îáèâêè ñà- ãîäó ñîçäàíà êîðïîðàöèÿ
òîõèìèè áåëüãèéñêîé êîìïà- ëîíà àâòîìîáèëÿ. CRC Chemicals Europe, à â
íèè CRC. Ñ ñåíòÿáðÿ 2004 ãî- Ýòî ñïåöèàëüíàÿ 1975 ãîäó â ã. Çåëå (Áåëüãèÿ)
äà àññîðòèìåíò ðàñøèðåí áûñòðîäåéñòâóþ- áûë ïîñòðîåí çàâîä ïî ïðî-
òðåìÿ íîâèíêàìè: ùàÿ ïåíà, ïîçâîëÿ- èçâîäñòâó àâòîìîáèëüíîé õè-
CRC "5-56". Ýòî þùàÿ áûñòðî è ýô- ìèè. Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè
óíèâåðñàëüíîå ôåêòèâíî î÷èñòèòü CRC ïîñòàâëÿåòñÿ â áîëåå
ñåðâèñíîå ìàñëî îáèâêè, êîâðû, òêà- ÷åì 120 ñòðàí ìèðà è ïðåä-
(àíàëîã WD40) ñòà- íè, âèíèë è êîæó. ñòàâëÿåò ñîáîé ïîëíûé
ëî âûïóñêàåòñÿ â CRC COCKPIT ñïåêòð ñðåäñòâ äëÿ î÷èñòêè,
ñïåöèàëüíîé àêöè- MATT. Íåìàëûé èí- ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, àíòè-
îííîé óïàêîâêå òåðåñ âûçû- êîððîçèîííûõ, çàùèòíûõ
"+25% áåñïëàòíî". âàåò î÷èñ- ïðîäóêòîâ, ïðèñàäîê è ñïå-
CRC "5-56" îñëàá- òèòåëü îá- öèàëüíûõ ïðîäóêòîâ äëÿ îá-
ëÿåò çàðæàâåëûå ëèöîâêè ñà- ñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëÿ.
äåòàëè, âûòåñíÿåò ëîíà àâòîìîáèëÿ
âëàãó, ñìàçûâàåò, (áåç ñèëèêîíà) ñ àðî-
óñòðàíÿåò ñêðèïå- ìàòîì àïåëüñèíà. "ELIT-Óêðàèíà", ã. Êèåâ,
íèå, çàùèùàåò ïî- Âîññòàíàâëèâàåò è óë. Âàñèëüêîâñêàÿ, 34
âåðõíîñòè îò êîð- î÷èùàåò ïëàñòèêî- òåë.: (044) 258-68-82,
ðîçèè è ò.ä. Ñðåäñòâî âûå, ðåçèíî- 258-72-91, ôàêñ (044)
ìîæåò áûòü èñïîëüçî- âûå è äåðåâÿí- 258-73-63
âàíî êàê äëÿ àâòîìîáè- íûå ïîâåðõíîñ- e-mail: elit@elit.ua,
ëÿ, òàê è â äîìàøíåì òè, íå îñòàâëÿÿ www.elit.ua
õîçÿéñòâå. áëåñòÿùåãî íà-

Представительство
компании Tenneco
Automotive Europe*
сообщает, что с 1 ию
ля 2004 г. компания
ЗАО "ТД Ирбис" ста Компания "Автотехникс" представляет новую
ла официальным группу товаров в проекте "Детали кузова и оп
дистрибьютором тики"  оригинальные запчасти для автомоби
амортизаторов лей Skoda. Данная группа товаров является од
MONROE MAGNUM ним из важнейших направлений в проекте и по
для большегрузных крывает сегмент деталей, которые выпускаются
автомобилей в Укра
только в оригинале.
ине.
На сегодняшний день автомобили марки
ЗАО "ТД Ирбис" ос
нована 1990 году. В Skoda  одни из самых массовых в Украине.
штате компании ра C сентября 2004 года компания "Автотехникс"
ботает 140 человек. расширила ассортимент оборудования Wynn's
Основные виды деятельности: для автосервиса аппаратом для очистки дета
продажа подшипниковой продукции и РТИ лей WYNN'S ECO PARTS CLEANER, имеющим на
промышленным потребителям; иболее оптимальное решение с точки зрения
продажа автотракторной техники МАЗ, МТЗ;
качества очистки, удобства использования и
продажа автозапчастей для коммерческих
экологических требований. На складе компании
автомобилей.
Компания имеет 4 филиала в г.г. Киев, Днепро имеются очищающая жидкость и фильтры к
петровск, Одесса, Донецк. WYNN'S ECO PARTS CLEANER.

сентябрь 2004 . 3
НОВОСТИ

"ELIT-ÓÊÐÀÈÍÀ" ÂÛÏÓÑÒÈËÀ ÍÎÂÛÉ


ÊÀÒÀËÎÃ-ÖÅÍÍÈÊ ÏÎ ÄÅÒÀËßÌ ÊÓÇÎÂÀ
"Каталогценник по деталям AVA Cooling (Германия), AKG
кузова 2004/05" компании "Elit (Германия), BEHR (Германия),
Украина"  это обновленное и Magneti Marelli (Италия), Valeo
дополненное издание предыду (Франция);
щей версии ценника 2003 года. – детали кондиционера AVA
В новом каталоге по автомоби Cooling (Германия);
лю представлены следующие – зеркала и принадлежности
группы товаров: Alkar (Испания);
– кузовные детали от произ – амортизаторы капота и ба
водителей: Capat (Италия), гажника Lesjofors (Швеция);
Europarts (Дания), Embo (Ита – автолампочки General Electic
лия), Eurostamp (Италия), (США).
Klokkerholm Karosseridele (Да К выпуску нового каталога
ния), Olman (Италия), Oran (Ис ценника были снижены цены на
пания), Nor Aalborg (Дания), детали кузова (6,3%), оптики sseridele A/S, поставщик дета
Phira (Испания), Rhibo (Италия), (7,5%), радиаторы (3,1%) и зер лей кузова и оптики, была осно
R2A (Италия), Telem (Италия), кала (4,4%), что сделало их еще вана в 1969 году в г. Клоккер
TKY (Тайвань), TYG (Тайвань), доступней. Получить данный хольм (Дания). Из 16ти тысяч
Unicar (Италия), Veng (Дания); каталог (бесплатно!) можно в наименований продукции
 детали оптики от компаний филиалах компании "ElitУкраи Klokkerholm часть производит
Alkar (Испания), Carello (Ита на" ся на заводах фирмы, а часть
лия), Depo (Тайвань), Leart (Ита Большая часть продукции закупается у ведущих произво
лия), Seima (Италия), TYC (Тай представлены торговой маркой дителей Европы и Азии.
вань); Klokkerholm.
– радиаторы производства Компания Klokkerholm Karo

Øèïè – áåçïåêà ðóõó.


Компанія "Полек  ТОП", що по колу, по краям шини, а сусідні цюють 3545 тис. км. пробігу.
являється офіційним дис шипи одного ряду дещо зміщені Про те, вважається допустимим,
триб'ютором фірми UGIGRIP на в "шаховому поряд якщо через 1525 тис. км.
Україні, пропонує широкий ку"; встановле пробігу випадає до 10%
асортимент одно , двох  та ний шип пови шипів. Також, особливу
трьох фланцевих шипів різних нен виступати увагу необхідно приділи
розмірів та матеріалів для шин над поверх ти початковому періоду
легкових та вантажних авто нею протек експлуатації ошипова
мобілів. Характерними перева тора при них шин. Перші 700
гами використання шипів у зи близно на 1 1000 км після ошиповки
мовий період є стійкість авто мм для лег необхідно уникати
мобіля на зимовій дорозі. Шипи кових авто різких розгонів та галь
сприяють зчепленню з дорожнім мобілів і до мувань, це дозволить
покриттям, забезпечують захист 2,53 мм шипам "знайти своє
від заносів та зносів, а також для ван місце" та збільшить
суттєво зменшують гальмівний тажних. За термін їх використання.
шлях авто. недостатнь Шипи фірми UGIGRIP
Необхідно відмітити, що для ого або Ви можете придбати у
коректної поведінки авто істот надмірного ТОВ "ПолекТОП".
не значення має вірне встанов виступу шипа
лення шипів: блоки протектора, над поверхнею ТОВ "Полек – ТОП",
в які встановлюються шипи, по протектора знач м. Київ,
винні мати площу суцільної гуми но знижується ефек вул. Виборзька, 75/79
діаметром не менше 12 тивність його зчеплен тел: (044) 456 1373,
мм; для легкових авто ня з дорожнім покрит 456 8237
кількість шипів становить тям. Правильно факс: 456 0185.
100120 шт., шипи підібрані і встановлені email: info@tiptop.com.ua
рівномірно розміщуються шипи ефективно пра www.tiptop.com.ua

4 сентябрь 2004 .
АВТОРЕМОНТ

Ðåìîíò ãîëîâêè áëîêà äâèãàòåëÿ


Прист пая ремонт олов и бло а дви ателя, необходи- ности , а процент ошибо при
мо произвести диа ности это о мотора, при этом делив диа ности е с щественно
достаточно о внимания всем мелочам. От состояния оло- меньшился. Для измерения
в и бло а в полной мере зависит работоспособность все о давления применяется специ-
дви ателя. Достаточно часто пра ти ют производить апи- ально разработанный манометр
тальный ремонт дви ателя, обращая внимание на мелочи, а позволяющий зафи сировать
олов а бло а при этом до самой сбор и отлеживается на даже самое малое давление
стеллаже. Ка большое достижение мо т быть заменены (20 мм. рт. ст.), а та же рат о-
сальни и лапанов. На этом ремонт олов и считают завер- временные брос и давления.
шенным. Методи а позволяет на ранней
Большинство дефе тов оло- и седла, меньшая просачива- стадии определить износ дета-
в и можно обнар жить еще при ние сжато о возд ха и мас ир я лей цилиндропоршневой р п-
полностью собранном и рабо- дефе т ерметичности деталей пы, чтобы вовремя принять ме-
тающем дви ателе. При внеш- олов и бло а. ры и предотвратить развиваю-
нем осмотре след ет обратить Желаемые рез льтаты диа- щиеся процессы. Можно опре-
внимание на следы подте ания ности и дает методи а опре- делить наличие зале ания пор-
масла и охлаждающей жид ос- деления ерметичности цилинд- шневых олец (даже в одном из
ти. После мой и деталей слож- ропоршневой р ппы, п тем за- цилиндров). Очень точно опре-
нее выявить источни потери ачивания в цилиндр возд ха деляется износ деталей азо-
жид ости. На листе б ма и сле- до определенно о давления, распределительно о механизма
д ет зарисовать места появле- при этом фи сир ется степень лапан - направляющая вт л а -
ния масла и антифриза, чтобы снижения давления за об слов- сальни лапана. Все эти све-
иметь подс аз во время де- ленный отрезо времени дения пол чают без разбор и
фе тов и демонтированно о и (См. схем 1). Пос оль про- дви ателя, с минимальными за-
разобранно о зла. цед ра производится раздельно тратами, и по времени о оло
При измерении омпрессии для аждо о цилиндра, в поло- одно о рабоче о часа.
дви ателя можно наблюдать жении распределительно о ва- После л бленной диа нос-
степень ерметичности цилинд- ла, обеспечивающем полное за- ти и, принимается решение о
ров в общем, по с орости нара- рытие лапанов, можно с боль- необходимости демонтажа о-
стания давления, а влияние на шой достоверностью опреде- лов и бло а и проведении вос-
омпрессию состояния олов и лить недостаточн ю ерметич- становительно о ремонта.
бло а проследить при этих из- ность вп с но о или вып с но о Снят ю с дви ателя олов
мерениях сложнее. Данное из- лапана, просл шивая ш мы во бло а поместим в ем ость, поз-
мерение позволяет определить, вп с ном олле торе либо в си- воляющ ю собирать выте аю-
в рабочем ли состоянии нахо- стеме вып с а отработанных щие остат и техничес их жид-
дится он ретный цилиндр и азов. Но этот метод потреб ет остей из снято о зла. Для это-
весь дви атель в целом, но вы- определенных финансовых вло- о понадобится не оторое вре-
вод делается по он ретном жений на обор дование и не мя. Параллельно проводим ос-
цилиндр : очень хорошо или один месяц э спериментальных мотр и возможные измерения
очень плохо. Распределить сте- работ для пол чения навы а и деталей бло а цилиндров. Про-
пень ответственности межд меньшения процента ошибо веряем плос ость бло а в месте
частв ющими омпонентами при диа ности е. В последние приле ания олов и, состояние
по одном измерению бывает оды хорошие рез льтаты по- поверхности цилиндров, сте-
очень сложно. Приходится сде- азал метод измерения давле- пень износа цилиндров и порш-
лать нес оль о измерений, из- ния азов в артере дви ателя. невых олец (см. "Автомастер"
менив словия. Механи и часто При этом заметно со ратилось за ав ст 2004 .). От правиль-
( по старой методи е) добавля- время, затрачиваемое на диа- но о проведения этой части ра-
ют в аждый цилиндр по боты может зависеть ре-
30 мл моторно о масла и манометр схема 1 з льтат в целом. Даже са-
повторяют измерения. мый дос ональный ре-
При этом видно степень монт олов и бло а не
вины поршневой р ппы. даст рез льтата, если
Жаль, ни то не зад мыва- есть повреждения порш-
ется, что масло попадает олов а невой р ппы. Ка прави-
та же и на рабочие по- омпрессор возд х бло а
ло, после ремонта оло-
верхности фас и лапана в и бло а величивается

сентябрь 2004 . 5
АВТОРЕМОНТ
нии та их по- лению ми ротрещин вн три ме-
вреждений ла- талла, через не оторое время
пан необходимо трещина распространяется на
заменить, даже всю поверхность (Фото 3). Если
если все е о разбираем олов бло а с
размеры б д т в верхним расположением рас-
доп с ах. Очень пределительно о вала и пря-
добно выни- мым нажимом лапана (без о-
мать с хари и ромысел а большинства мо-
ма нитом на ме- делей Volkswagen), болты ( ай-
талличес ом и) репления б елей опорных
стержне, по- шее вала след ет отп с ать
следне о звена равномерно по всей длине, что-
телес опичес о- бы избежать пере оса и полом-
Ôîòî 1 о ма нита. Не и доро остоящей детали. Осо-
н жно бояться бенно это асается дви ателей
оличество азов прорываю- нама ничивания деталей, раз- японс о о происхождения, де
щихся через изношенные дета- ма нитить люб ю мел ю де- предельно меньшены массы
ли цилиндропоршневой р ппы таль можно, применив ат ш этих деталей. После полной
и, а следствие, величивается эле трома нитно о п с ателя, разбор и производим предва-
расхода моторно о масла при в люченн ю сеть переменно о рительн ю мой олов и бло-
дальнейшей э спл атации дви- напряжения 12, 24 или 36 а. При этом вымывать до ме-
ателя. Ино да в дви ателе име- Вольт. Ка правило, в мастер- талла не стоит, та а это за-
ет место зале ание поршневых с ой переносные осветители тр днит послед ющ ю диа нос-
олец в анав ах поршня из-за ти и дефе тов . После это о
на ара, то да на время ремонта осматриваем плос ость приле-
олов и след ет в цилиндры за- ания бло . Основные и наи-
лить средство, размя чающее и более часто встречающиеся
растворяющее смоляной на ар, дефе ты и повреждения: про-
чтобы верн ть ольцам свобод- травы из полости водяной р -
ное перемещение в анав ах баш и от применения не аче-
поршня. ственной охлаждающей жид о-
При разбор е олов и бло а сти, про ары и ра овины из-за
необходимо внимательно осмо- повышенной температ ры в а-
треть состояние про лад и вп - мере с орания, повреждения
с но о олле тора. Может об- поверхности во время преды-
нар житься подсос возд ха, что Ôîòî 2
д щих ремонтов, неровность
влечет за собой не стойчив ю применяются с та ими значени- плос ости олов и после силь-
работ дви ателя на холостом ями. но о пере рева дви ателя. Пло-
ход . Тщательно осматриваем При разбор е азораспреде- с ость олов и проверяется
все за л ш и аналов охлажде- лительно о механизма след ет при ладыванием линей и. А бо-
ния, очищаем их от оррозии и мар ировать все детали, при- лее на лядно неровности можно
возможно о зале ания солевых одные дальнейшем исполь- видеть, если попытаться при-
отложений. При этом можно об- зованию, по мест их станов- тереть плос ость на притироч-
нар жить причин б д щей и, чтобы при сбор е стано- ной плите (Фото 4). При этом
теч и охлаждающей жид ости. вить их на свои прежние места если плос ость в норме, то б -
Проверяем все резьбовые от- и меньшить время для прира- д т далены остат и про лад и и
верстия в олов е и при малей- бот и их межд собой (Фото 2). полностью очищена приле аю-
шем сомнении в надежности На се одняшний день ассорти-
производим ремонт резьбы. мент мар еров позволяет со-
При разбор е и снятии возврат- хранить надписи даже после
ных пр жин лапанов, следим тщательной мой и. Стальные и
за тем, чтобы при сжатой пр - ч нные детали очень добно
жине с хари и не о азались за- мар ировать эле троис ровым
жатыми межд тарел ой и арандашом. Снятые лапана
стержнем лапана. С хари и очень хорошо размещаются в
имеют очень высо ю твер- отверстиях просверленных па-
дость материала и оставляют рами в специальном держателе.
л бо ие повреждения на по- Самая недоп стимая ошиб а
верхности в зоне работы саль- метить лапана ернением.
ни а (Фото 1). При возни нове- Удар ерном приводит появ-
Ôîòî 3.

6 сентябрь 2004 .
АВТОРЕМОНТ
в ю. При работе азо-
распределительно о
механизма, в зависи-
мости от онстр ции,
силие от распредели-
тельно о вала при ла-
дывается либо осно-
ванию в теле олов и
( онстр ция с проме-
ж точными оромыс-
лами) либо рыш е
репления вала с пря-
мым нажатием лапа-
Ôîòî 4. Ôîòî 7.
на. Незначительный
щая поверхность. Если обнар - износ постели распределитель- размещаем в держателе пара-
житься ис ривление плос ости, но о вала позволяет исправить ми вп с -вып с слева направо,
то олов след ет прошлифо- данн ю деталь для продолжи- начиная с перво о цилиндра
вать на стан е до пол чения ров- тельной дальнейшей работы в (Фото 6). Дальше очищаем де-
ной плос ости. Это все основные дви ателе. Пос оль изнаши- тали от на ара и остат ов отра-
дефе ты олов и, оторые мо т вается одна половина из пары, ботанно о масла и прист паем
повлиять на дальнейшее исполь- то именно ее необходимо про- дефе тов е. Промеряем направ-
зование ее в дви ателе. Дальше шлифовать в местах сопряже- ляющий стержень лапана по
производим дефе тов дета- ния ответной части до возвра- всей длине рабочей поверхности
лей, оторые необходимо заме- щения нормальном размер (Фото 7). Если размер стержня
нить на новые, либо отремонти- лапана не выходит за пределы
ровать на месте. 0,03 мм от номинально о и не
Значительное влияние на об- имеет механичес их поврежде-
щ ю работ дви ателя, а лав- ний, проверяем состояние рабо-
ное на давление масла в систе- чей фас и лапана. Гл бо ие
ме смаз и, о азывает зазор про ары и ра овины (Фото 8) не
межд опорными шей ами рас- дастся далить шлифованием, а
предвала и е о посадочными мно ие производители не доп с-
местами. При достижении дви- ают шлифов фас и вообще.
ателем ма симальной рабочей Можно попытаться шлифовать
температ ры, масло в олов е фас , но не более чем на 0,2
разжижается, величивается те- Ôîòî 6. мм. Например, лапана дви ате-
честь и сброс давления мас- ля Mercedes Benz OM 102-103 и
ла, рез о величивается ш м- отверстия, толь о не пере- большинства бензиновых мото-
ность работы азораспредели- сердствовать, распредели- ров VW AUDI, становленные при
тельно о механизма, недоста- тельный вал должен вращаться сбор е заводом-из отовителем,
точное давление приводит о- свободно. Небольшой износ не доп с ают шлифов фас и.
лоданию идро омпенсаторов и ле о поддается ремонт в мас- Объясняется это сложной онст-
износ всех деталей. Измеряем терс ой на притирочной плите р цией тарел и лапана. Клапа-
размеры всех рабочих опорных (Фото 5). Очень тяжело стра- на, поставляемые а запчасти
шее распределительно о вала нить износ первой шей и по- для ремонта, а правило, все
и сравниваем их с доп стимы- стели вала после продолжи- дают возможность исправления
ми размерами производителя тельной работы с ремнем или дефе та фас и.
мотора. При значительных от- цепью азораспределения, ра- Прист паем провер е на при-
лонениях необходимо заме- ботавше о с натяжением, зна-
нить изношенн ю деталь на но- чительно превышающим ре о-
мендованное из отовителем
дви ателя значение. Для вос-
становления та их повреждений
н жна поддерж а мастерс ой с
хорошим обор дованием для
механичес ой обработ и ме-
таллов.
След ющим этапом произво-
дится провер а и отбра ов а
ле озаменяемых деталей оло-
в и. Клапана после разбор и
Ôîòî 5. Ôîòî 8.

сентябрь 2004 . 7
АВТОРЕМОНТ
одность дальнейшей работе
направляющих вт ло лапанов.
Измерение диаметра вн тренне-
о отверстия вт л и проводим
при помощи н тромера с шари-
овым сменным на онечни ом
подходяще о диаметра (Фото 9).
Обычно тепловой монтажный за-
зор вт л а-стержень лапана на-
ходится в пределах от 0,04 мм до
Ôîòî 11
0,07 мм, мно ие производители
моторов доп с ают ма сималь- (Фото 10). При этом олов
ный зазор до 0,12 мм для изно- бло а предварительно н жно ра-
шенных деталей (но а вын ж- зо реть до температ ры о оло
денная мера). Наша задача 120 ?С. После че о выбить по-
Ôîòî 9 врежденные вт л и с помощью
обеспечить дол овременн ю на-
дежн ю работ все о зла, по- за отовленно о приспособления.
этом измерения производим по Обязательно промеряем все де-
всей длине вт л и и в дв х на- монтированные вт л и по нар ж-
правлениях вдоль оси распреде- ном диаметр (Фото 11). За-
лительно о вала и попере . Если водс ие вт л и обычно имеют
обнар жен оничес ий износ или натя 0,05 мм, а вт л и, постав-
эллипсность вт л и, превышаю- ляемые для ремонта о оло 0,06
щая 0,04 мм, она подлежит за- - 0,07 мм.
мене на нов ю деталь. Для бла-
опол чно о даления вт л и не- Продолжение
обходимо применять специаль- в след ющем номере …
н ю настав размерами, подхо-
Ôîòî 10 дящими он ретной вт л е
Гри орьев С.В.

ÈÌß äëÿ
ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÂÛ ÄÎÂÅÐßÅÒÅ!
ÑÒÎ è òîðãóþùèõ îðãàíèçàöèé - ñêèäêè îò 5 %
ã.Êèåâ, ïð-ò, Àêàäåìèêà Ãëóøêîâà, 1, Ýêñïîöåíòð Óêðàèíû, ïàâ.¹167, òåë./ôàêñ: (044) 251-91-83, 251-92-85
E-mail: proinstr@ukr.net,www.proinstr.kiev.ua
ã.Êèåâ, “Àâòîðûíîê” Ïåðîâà ïàâ.¹410; óë.Ñòåöåíêî,49/63, ìàã. “Ïðîôåñ³éíèé ³íñòðóìåíò” 3 ïîâ. (044) 461-39-81;
ã.Ëüâîâ (0322) 68-65-70; ã.Õåðñîí (0522) 43-40-12; ã.Õàðüêîâ (057) 712-82-56; ã.Äíåïðîïåòðîâñê (0562) 33-54-23, 68-65-22,
ã.Äîíåöê (0622) 337-81-19, (050) 640-44-24; ã.Ñèìôåðîïîëü (0652) 48-61-25, 48-61-26; ã.Èâàíî-Ôðàíêîâñê (067) 768-92-33.

Ãèäðàâëè÷åñêèå è
Èíñòðóìåíòàëüíûå òåëåæêè, Êîìïðåññîìåòðû äëÿ äèçåëüíûõ è ìåõàíè÷åñêèå ñúåìíèêè,
âåðñòàêè, ñòîëåøíèöû áåíçèíîâûõ äâèãàòåëåé, ñòåòîñêîïû, îïðàâêè, ìîíòàæíûå è
ñòðîáîñêîïû è äðóãèå ïðèáîðû äåìîíòàæíûå
ìàëîé äèàãíîñòèêè ïðèñïîñîáëåíèÿ

Êðàíû, ïðåññà, ãèäðàâëè÷åñêèå


Íàáîðû èíñòðóìåíòà, íàáîðû ïîäúåìíèêè, äîìêðàòû è äðóãîå Çàõâàòû, çàæèìû è ðàçëè÷íûé
íàñàäîê, óäëèíèòåëè, òðåùåòêè, ãèäðàâëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ðèõòîâî÷íûé èíñòðóìåíò
âîðîòêè, ãîëîâêè

8 сентябрь 2004 .
РЕКЛАМА

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÄÂÈÃÀÒÅËß
ÏÎ ÊÀÐÒÅÐÍÛÌ ÃÀÇÀÌ
Äèàãíîñòèêà àâòîìîáèëÿ, à
äâèãàòåëÿ â ÷àñòíîñòè, ïîæà-
ëóé, íàèáîëåå âàæíûé ìîìåíò
â ïðîöåññå ðåìîíòà. Íà ñåãî-
äíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò
ìàññà ñïîñîáîâ è îáîðóäîâà-
íèÿ, îáëåã÷àþùåãî ðàáîòó
ìåõàíèêà. È åñëè ðàíüøå îíà
ñâîäèëàñü ê ýëåìåíòàðíîìó
ïðîñëóøèâàíèþ ðàáîòû äâè-
ãàòåëÿ, òî ñåé÷àñ íåäîñòàòî÷-
íî äàæå ïðîâåðêè êîìïðåñ-
ñèè. Ñóùåñòâóþùèå ýëåê-
òðîííûå äèàãíîñòè÷åñêèå
ïðèáîðû îáëàäàþò îäíèì ñó-
ùåñòâåííûì íåäîñòàòêîì -
âûñîêàÿ öåíà, äåëàþùàÿ îáî-
ðóäîâàíèå íåäîñòóïíûì äëÿ
ìàññîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ íà
ñðåäíèõ è ìàëûõ ÑÒÎ.
Ïîìî÷ü â íåïðîñòîì äåëå
äèàãíîñòèêè äâèãàòåëÿ, ìîæåò òû ïî ðåìîíòó è ôèíàíñîâûõ äåíü, îäíîé èç ñàìûõ àêòó-
ïðèáîð äëÿ ïðîâåðêè êàðòåð- çàòðàòàõ íà ýòîò ðåìîíò. àëüíûõ äëÿ àâòîëþáèòåëÿ.
íûõ ãàçîâ (Ôîòî), äàâíî è óñ- Âàæíî, ÷òî âñå ýòè ñâåäåíèÿ Î÷åíü ÷àñòî ïîâûøåííîå äàâ-
ïåøíî ïðèìåíÿþùèéñÿ íà ïîëó÷àþò áåç ðàçáîðêè äâèãà- ëåíèå êàðòåðíûõ ãàçîâ è ðàñ-
ìíîãèõ ñòàíöèÿõ Óêðàèíû. òåëÿ, ñ ìèíèìàëüíûìè âðå- õîä ìàñëà ñâÿçàíû èìåííî ñ
Ñïåöèàëüíûé ìàíîìåòð
ìåííûìè çàòðàòàìè. Â òîæå ýòèì. Îïðåäåëèâ íåèñïðàâ-
ïîçâîëÿåò çàôèêñèðîâàòü äà-
âðåìÿ, ìåõàíèêè íà÷èíàþò íîñòü, ìîæíî íå òîëüêî èçáå-
æå ìàëîå äàâëåíèå êàðòåðíûõ
áîëüøå ðàáîòàòü ãîëîâîé, æàòü äîðîãîñòîÿùèõ çàòðàò íà
ãàçîâ (20 ìì ðò. ñò.), à òàê æå
óìåíüøàÿ ôèçè÷åñêèå òðóäî- êàïèòàëüíûé ðåìîíò, íî è
êðàòêîâðåìåííûå áðîñêè äàâ-
çàòðàòû. Íåìàëîâàæíûì ÿâ- çíà÷èòåëüíî ïðîäëèòü æèçíü
ëåíèÿ. Ïðèáîð è ìåòîäèêà
ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü íà ëÿåòñÿ è òî, ÷òî ïðè äàííîé àâòîìîáèëÿ.
ðàííåé ñòàäèè èçíîñ äåòàëåé äèàãíîñòèêå ïîñòåïåííî ïîä- Áîëüøóþ ïîìîùü äàííûé
öèëèíäðîïîðøíåâîé ãðóïïû, íèìàåòñÿ àâòîðèòåò ÑÒÎ èëè ïðèáîð îêàçûâàåò ïðè äèà-
÷òî ïîìîãàåò âîâðåìÿ ïðè- êîíêðåòíîãî ñïåöèàëèñòà. ãíîñòèêå ïðè÷èí âûõîäà èç
íÿòü ìåðû è ïðåäîòâðàòèòü Àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñòðîÿ òóðáèðîâàííûõ ìîòîðîâ
ðàçâèâàþùèåñÿ ïðîöåññû. äàííîãî ïðèáîðà ïîçâîëèëî è òóðáèíû â ÷àñòíîñòè. Îí ïî-
Òàê, áëàãîäàðÿ ïðèáîðó îïðå- ðàçðàáîò÷èêàì ïîéòè äàëüøå ìîãàåò ìåõàíèêó îïðåäåëèòü,
äåëÿåòñÿ íàëè÷èå çàëåãàíèÿ è âíåñòè ðÿä èçìåíåíèé è äî- ïî ÷üåé âèíå âûøëà òóðáèíà
ïîðøíåâûõ êîëåö (â îäíîì ðàáîòîê â êîíñòðóêöèþ ïðè- èç ñòðîÿ, êàêîâ ïîäïîð ãàçîâ
èëè íåñêîëüêèõ öèëèíäðàõ), áîðà è ìåòîäèêó ðàáîòû ñ èç äâèãàòåëÿ.
òî÷íî óñòàíàâëèâàåòñÿ èçíîñ íèì. Òàê äîðàáîòàííûé ïðè-
äåòàëåé ãàçîðàñïðåäåëèòåëü- áîð ïîçâîëèë ïîëó÷àòü áîëåå Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ
íîãî ìåõàíèçìà è ñàëüíèêà òî÷íûå ðåçóëüòàòû è äîïîë- ïî ðàáîòå ñ ïðèáîðîì, ïðè-
êëàïàíà. Èçìåðåíèÿ ïðîâî- íèòåëüíî îïðåäåëÿòü èçíîñ îáðåñòè åãî ìîæíî ïî òåëå-
äÿòñÿ íà ðàçíûõ ðåæèìàõ ðà- ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè öèëèíä- ôîíàì
áîòû äâèãàòåëÿ, è ïî ðåçóëü- ðîâ. 233-47-10,
òàòàì èçìåðåíèé äåëàåòñÿ Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî 459-09-65,
âûâîä î ñîñòîÿíèè äâèãàòåëÿ ïðîáëåìà çàëåãàíèÿ êîëåö 8-297-98-231.
è ïðåäñòîÿùåì îáúåìå ðàáî- ÿâëÿåòñÿ íà ñåãîäíÿøíèé

сентябрь 2004 . 9
АВТОРЕМОНТ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÈÈ
На се одняшний день с ществ ет мно о различных спосо- ход масла вели . Или еще ха-
ра терный пример: приезжает
бов диа ности и дви ателя. Начиная от виз ально о осмот-
дизельный автомобиль, в нали-
ра и определения неисправности на сл х до применения
чии б ет проблем, а омпрес-
сложных диа ностичес их мотортестеров и омпьютерных
сия замеренная на др ой стан-
про рамм, треб ющих л бо их знаний стройства автомо-
ции, по словам лиента в нор-
биля и процессов, происходящих в нем. Тем не менее, ди- ме. Перемеряем - на лицо зна-
а ности а дви ателя п тем измерения омпрессии остается чительная потеря омпрессии.
наиболее простым и распространенным способом, позволя- Все это примеры недостаточ-
ющим определять техничес ое состояние дви ателя в лю- ных знаний механи ами просто-
бых словиях с достаточно большой точностью. о вопроса измерения омпрес-
Обычный омпрессометр прибора). Этот способ диа нос- сии. Просто о на столь о, что
представляет собой стрелоч- ти и зна ом пра тичес и аж- мно ие не зад мываются, что
ный манометр с обратным ла- дом механи . Тем не менее, измерение надо проводить тех-
паном, позволяющим ле о счи- а по азала пра ти а, в этом, ноло ичес и правильно и ана-
тывать пол ченные по азания. азалось бы, простом вопросе лизировать пол ченные рез ль-
При измерении омпрессии с ществ ет масса мелочей, на таты. И о да пол ченный ре-
прибор заворачивается вместо оторые стоит обращать внима- з льтат не со ласовывается с
свечи зажи ания бензиновых ние. состоянием дви ателя, необхо-
или свечи на аливания или топ- Например. Компрессия значи- димо не отмахиваться от лиен-
ливной форс н и дизельных тельно выше значений, азан- та, а разбираться в проблеме.
дви ателей (либо прижимается, ных в техничес ом описании. Надо читывать, что ма си-
в зависимости от онстр ции Или омпрессия в норме, а рас- мальное значение омпрессии
б дет то да, о да теч а азов
по деталям олов и и цилиндра
минимальна. У полностью рабо-
тоспособно о дви ателя это
возможно при идеально р -
лом цилиндре, не имеющем вы-
работ и и задиров, при этом
поршневые ольца полностью
приле ают поверхности ци-
линдра, а величина зазора в
зам ах минимальна; а тарел и
лапанов идеально приле ают
седлам. Значения омпрессии
для ново о автомобиля даются
в справочной литерат ре. Есте-
ственно, что автомобиль, имею-
щий пробе в нес оль о десят-
ов (а то и сотен) тысяч иломе-
тров не может иметь омпрес-
сию значительно выше паспорт-
ной. Налицо проблемы с дви а-
телем.
При измерении омпрессии

10 сентябрь 2004 .
АВТОРЕМОНТ
необходимо знать, что пост п- ределить проблемы с олов ой Рез льтат измерения ом-
ление возд ха в цилиндры, а бло а цилиндров. При полно- прессии есть величина относи-
значит и величина омпрессии, стью от рытой заслон е оличе- тельная. Данные по одном ци-
зависит от положения дроссель- ство возд ха больше, соответст- линдр должны сравниваться с
ной заслон и, чистоты данными в др их.
возд шно о фильтра, Для более точно о
продолжительности рез льтата по ом-
фаз вп с а и вып с а. прессии хорошо
Чем больше возд ха иметь по азания,
пост пает в цилиндр, снятые при преды-
тем меньше омпрес- д щих техничес их
сия зависит от тече . осмотрах. В этом
На величин ом- сл чае за основ бе-
прессии влияние о а- р тся абсолютные
зывают температ ра значения по азаний
дви ателя (особенно омпрессометра.
ритично дизелей), Для измерения
масло, прошедшее че- омпрессии приме-
рез сальни и лапанов няются нес оль о
и поршневые ольца, видов омпрессоме-
топливо, попадающее тров, отличающихся
в цилиндр. ф н циональными
Поэтом прежде, чем возможностями и
измерять омпрессию добством пользо-
необходимо свести все вания. Еще недавно
фа торы, влияющие на для этих целей при-
точность измерений менялся привычный
миним м . Для это о для всех механи ов
дви атель должен быть омпрессометр с
остывшим. Для дизельно о дви- венно больше и величина ом- резиновым на онечни ом. К до-
ателя необходимо более дли- прессии. Но ее величина не та стоинствам оторо о можно от-
тельное охлаждение, чем для сильно зависит от тече дета- нести толь о цен . Недостат а-
бензиново о. Л чшие рез льта- лей олов и бло а. В этом сл - ми не о являются необходи-
ты пол чаются после отстоя бо- чае механи может обнар жить мость работы дв х челове и
лее 12 часов, о да масло мо- повреждения поршней, за о со- невозможность проверять ом-
торное сте ает с деталей порш- вывание олец, задиры в цилин- прессию мно их современных
невой р ппы обратно в артер драх. автомобилей. Появление иб о-
и не позволяет с рыть вели-
ченные зазоры межд деталя-
ми. Далее желательно пере-
рыть подач топлива в цилинд-
ры. Выверн ть свечи из всех
цилиндров. Проверить заряд
а м лятора и исправность
стартера.
Измерения омпрессии жела-
тельно производить в дв х поло-
жениях дроссельной заслон и -
полностью за рытой и полно-
стью от рытой. При полностью
за рытой заслон е в цилиндры
пост пает небольшое оличест-
во возд ха, поэтом из-за мало-
о давления в олле торе ма си-
мальное значение омпрессии
та же невели о. В этом сл чае
омпрессия сильно зависит от
тече . Здесь механи может оп-

сентябрь 2004 . 11
АВТОРЕМОНТ
о длинно о шлан а позволило щие процесс из- за влияния
измерять омпрессию на лю- мерений. С ще- на величин
бом автомобиле, причем это ств ют се одня омпрессии
может делать и один механи . и эле тронные большо о
Ем толь о необходимо бе ать в мотортестеры. числа фа то-
абин для в лючения стартера В основе одних ров для пра-
и обратно дви ателю для сня- лежит механи- вильно о ди-
тия по азаний. След ющим эта- чес ое воздей- а ностирова-
пом в развитии омпрессомет- ствие на эле - ния дви ате-
ров стало появление пиш щих тронно-механи- ля измере-
приборов. Ка правило, все они чес ий датчи ния омпрес-
обор д ются пере лючателем, давления, др - сии недоста-
позволяющим зап с ать стар- ие же измеря- точно. Здесь
тер дви ателя непосредственно ют величин может при-
из под апотно о пространства. п льсации то а, меняться
Главным достоинством это о потребляемо о толь о ом-
прибора является возможность стартером при пле сный
записи и хранения измерений про р т е о- подход. На-
на специальных арточ ах. Час- ленвала без по- пример, сов-
то эти приборы имеют быстро- дачи топлива в местно с оп-
съемные соединения, с оряю- дви атель. Пер- ределением
вые являются величины
продолжением артерных
развития обыч- азов, значе-
ных механичес их омпрессо- ний давления во вп с ном ол-
метров. К их достоинствам ле торе бензиново о дви ате-
можно отнести возможность на- ля, или определения ерме-
блюдения и запоминание при- тичности цилиндров др ими
ращения давления на э ране, методи ами. Чем больше раз-
точность значений и возмож- личных измерений произведет
ность распечат и рез льтатов. механи , тем точнее он пол -
Вторые же, в большинстве сл - чит рез льтат по состоянию
чаев дают относительные по а- дви ателя.
зания. Эти приборы позволяют
измерять величины относитель-
ной омпрессии межд цилинд- Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
рами одно о дви ателя без вы- ïðè ñîäåéñòâèè êîìïàíèè
р чивания свечей и одновре- “Óíèâåð-Àâòîòåõ”
менно во всех цилиндрах. òåë.:(044) 258-78-17,
Необходимо отметить, что из- 258-78-58
ôàêñ (044) 258-76-86

ТУРБИНЫ – срочный ремонт т рбин за 6 часов


– э спресс-диа ности а т рбин
– снятие и станов а т рбин
– 1 од арантии
– низ ие цены
•••• •••••••••
м.Київ, в л. Т полєва, 17 ж, тел. (044) 501-07-98, (мно о анальный) (044) 461-41-80, (050) 353-72-86

12 сентябрь 2004 .
АВТОРЕМОНТ

ÂËÈßÍÈÅ ÄÅÒÎÍÀÖÈÈ
ÍÀ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ ÄÂÈÃÀÒÅËß
ÈËÈ ÏÎ×ÅÌÓ ÑÒÓ×ÀÒ ÏÀËÜÖÛ
Мы продолжаем рассматривать вопросы, связанные с на- мени для образования пере ис-
дежностью дви ателя, поднятые в предыд щем номере ных соединений.
ж рнала (смотри ав стовс ий номер). Для надежной рабо- Нормальный процесс с ора-
ты дви ателя рабочий процесс должен быть ор анизован в ния топлива может быть нар -
нем та им образом, чтобы при ма симальных по азателях шен за счет алильно о зажи а-
обеспечивались бы минимальные на р з и на детали. К та- ния. Е о с щность за лючается
им на р з ам относятся а термичес ие, та и динамиче- в том, что в амере с орания
с ие. Их величина очень сильно зависит от наличия и силы происходит произвольное вос-
дарных волн и детонационных явлений, происходящих в пламенение смеси независимо
дви ателе. от времени подачи ис ры све-
чой зажи ания. Этом способ-
ют маслян ю плен с е о по- ств ет пере рев и на ар. Вос-
Продолжение. Начало верхности, при этом значитель- пламенение рабочей смеси при
“Автомастер” ав ст 2004 но величивается износ цилин- алильном зажи ании способст-
дров и поршневых олец, спо- в ет детонации. Но и сама де-
Та ие явления происходят при собств ют потере подвижности
с орании топлива не толь о в верхних поршневых олец. При тонация за счет повышения
бензиновых, но и в дизельных этом вибрационные на р з и на температ рно о режима дви а-
дви ателях. Главными причина- поршень мо т вызвать разр - теля способств ет возни нове-
ми этих явлений является аче- шение пере ородо межд пор- нию алильно о зажи ания. Час-
ство топлива и лы опереже- шневыми ольцами, а та же то эти процессы происходят од-
ния впрыс а. Та ое с орание шат нных подшипни ов. По новременно.
приводит быстром разр ше- данным исследований при ра- Калильное зажи ание нар ша-
нию днища поршней и олово ет нормальный процесс с ора-
боте дви ателя с детонацией ния, делает е о не правляе-
цилиндров. е о дол овечность меньшается
С щность явления детонации мым, снижает мощность и э о-
в бензиновом дви ателе состо- в 1,5 - 3 раза. номичность дви ателя. При
ит в очень быстром завершении На возни новение детонации этом самая большая опасность
процесса с орания топлива в в дви ателе влияют: ачество и за лючается в величении теп-
рез льтате мно остадийно о о тановое число топлива, сте- лоотдачи. Кроме это о, алиль-
самовоспламенения части рабо- пень сжатия, форма амеры ное зажи ание вызывает про о-
чей смеси перед фронтом пла- с орания, на р з а и обороты, рание и разр шение поршней,
мени, сопровождающе ося воз- температ ра охлаждающей
ни новением дарных волн, о- жид ости и эффе тивность сис- зале ание поршневых олец,
торые в свою очередь стим ли- темы охлаждения, состав сме- об орание ромо поршней и
р ют с орание всей оставшейся си, температ ра и влажность лапанов, разр шение подшип-
рабочей смеси с ромадной с о- ни ов и шат нов, способств ет
ростью. Внешними призна ами возд ха. Все, что величивает выход из строя оленвалов.
та о о процесса является хара - температ р и давление азов в Главным фа тором возни но-
терный металличес ий зв , по- амере с орания и х дшает от- вения алильно о зажи ания яв-
хожий на ст (пальцы ст чат), на вод тепла, способств ет воз- ляется образование на ара, а
самом деле происходит зв от ни новению детонации. Напри- та же неправильно подобран-
резонансной а стичес ой зв - мер, отложения на ара в аме- ное алильное число или онст-
овой волны в амере с орания, ре с орания, отложения на
дымный выхлоп, значительная стен ах олов и и бло а цилин- р ция свечи зажи ания. Поэто-
потеря мощности и пере рев дров, омываемых охлаждающей м при применении правильно-
дви ателя. о топлива, высо о ачественно-
жид остью. Увеличение числа о масла и омпонентов систе-
Главная опасность детонации оборотов со ращает время пре-
за лючается в повышенной от- бывания топлива в амере с о- мы зажи ания, вероятность воз-
даче тепла от с оревших азов рания, это приводит ни новения этих процессов
сниже- значительно снижается.
стен ам амеры с орания и нию онцентраций пере исных
поршню из-за высо их темпе- соединений и затр дняет воз-
рат р в детонационной волне и ни новение детонации. Детона-
величении оэффициента теп- ция снижается при меньшении Продолжение
лопередачи в рез льтате срыва в след ющем номере...
ла опережения зажи ания, та
верхне о слоя более холодно о а при этом снижаются темпе-
аза. Кроме то о, дарные вол- рат ра и давление азов в ци-
ны при мно о ратном отраже- линдре, и остается меньше вре- "АВТОМАСТЕР"
нии от стено цилиндра даля-

сентябрь 2004 . 13
ИССЛЕДОВАНИЯ

ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ Â ÊÈÅÂÅ
Продолжение. Начало од). Но пос оль в одной ста- обсл живания автомобилей
“Автомастер” ав ст 2004 тье не возможно отобразить си- (18%), специализир ются на
т ацию, сложивш юся за мно- ремонте дви ателя. Это объяс-
В современном рын е авто- ие оды работы, то мы продол- няется тем, что дви атель, одно
сервиса работают а специа- жаем расс аз о станциях Киева. из самых "больных" мест авто-
листы высо о о ровня, та и В Киеве, из 450 опрошенных мобиля. И обращаются по дан-
люди, сл чайно попавшие в работни ов сервисно о обсл - ном вид работ достаточно ча-
этот бизнес. И те, и др ие н ж- живания автомобилей на ав ст сто.
даются в различной профессио- 2004, с ществ ют станции спе- Выполнением топливных ра-
нальной информации. На се о- циализир ющиеся, а по моде- бот занимается 14% опрошен-
дня разобраться в этой сфере лям автомобилей, та и по ви- ных работни ов станций. А ре-
довольно сложно, но мы начали дам выполняемых работ (Рис - монтом ороб и передач 12%.
проведение мар етин овых ис- но 1). Эти работы треб ют л бо их
следований, дающие представ- Из диа раммы видно, что наи- знаний не толь о по с ществ
ление о работе станций техни- большее число механи ов спе- выполняемых работ, но и по с-
чес о о обсл живания. Часто циализир ются на выполнении тройств и работе дви ателя в
респонденты не желали отве- работ, связанных с ремонтом целом.
чать на наши вопросы. Ино да ходовой автомобиля (20%). След ет отметить малый про-
это сл чалось в связи с нежела- Это, в большинстве своем, объ- цент механи ов, специализир -
нием оворить, непониманием ясняется тем, что эти работы не ющихся на ремонте эле тро-
цели данных исследований, треб ют дол их простоев авто- обор дования (11%). В этой на-
безразличию своей работе. мобиля на ремонтном част е, правленности, на се одня,
Но бла одаря Вашей поддерж е пос оль работа выполняется большая нехват а валифици-
и заинтересованности, мы не в течение нес оль их часов, а рованных специалистов. И а
останавливаем эти исследова- соответственно можно быстро по азала пра ти а, спрос на
ния и продолжаем п бли овать пол чить день и за выполнен- обор дование, инстр мент для
данные ,пол ченные в рез льта- н ю работ . К том же считает- е о ремонта, имеется. Но не все
те работы . ся, что эта работа треб ет еще поставщи и обор дования
Первые рез льтаты, дающие меньшей валифи ации, чем, мо т е о довлетворить.
общее представление о станци- доп стим работа по ремонт Рихтов ой занимаются 11%
ях Киева, представлены в на- топливной аппарат ры или по- мастеров, по рас ой 8%. Здесь
шем прошлом номере (по ре- рас е автомобиля. найти хороше о специалиста
з льтатам различных опросов, Та же, довольно значительная еще сложнее. Ка правило, и
проведенных за последний часть работни ов сервисно о те честь адров среди данных
специалистов наименьшая. Еще
Òþíèíã одним фа тором, сдерживаю-
5% щим развитие это о направле-
Õîäîâàÿ Ïîêðàñêà
ния, является стоимость по ра-
20% 8%
сочных амер и рихтовочных
стендов.
Ðèõòîâêà Тюнин ом автомобиля ( а
11% внешним, та и отдельных а ре-
атов автомобиля) занимается,
толь о 5% опрошенных стан-
ций. Но с развитием автосерви-
Ìîòîðíûå
са, с ростом желания автолю-
ðàáîòû Ýëåêòðî-
бителей выделится среди о -
18% îáîðóäîâàíèå
ромно о автомобильно о пар а,
11%
этот по азатель б дет величи-
Òîïëèâíàÿ Òðàíñìèññèÿ ваться.
14% 12% Данный анализ по специали-
зации представлен в общем
Рис. 1 числе опрошенных. Большинст-

14 сентябрь 2004 .
ИССЛЕДОВАНИЯ
рамма (Рис но 2).
Проведенный анализ по азы-
вает, что 1/5 станций совер-
шенно не пополняет инстр -
мент, объясняя это а недоста-
то финансов. Здесь часто воз-
ни ает вопрос (особенно ли-
ентов): а механи может ре-
монтировать автомобиль, если
новая модель автомобиля тре-
б ет для ремонта новых допол-
нительных приспособлений и
инстр мента, а они отс тств ют
Рис. 2 на станции?! Раз нет соответст-
в юще о инстр мента, то и та-
во автомастерс их, СТО и р п- Ка известно, большое значе-
ой ремонт еще не выполнялся.
ных станций не специализир - ние для лиента станции имеет
Поэтом след ет зад маться:
ются на он ретных видах ра- валифи ация механи а, но по-
поед т ли Вам ремонтировать
бот, а выполняют работы в ом- с оль первоначально он не
свой автомобиль? К сожаленью,
пле се. Мно ие, особенно не- может определить ачество вы-
еще не оторые механи и не
давно от рывшиеся, планир ют полнения работ, то встречает
имеют даже само о необходи-
величивать спе тр предостав- он, а оворят, "по одеж е". И
мо о обор дования, инстр мен-
ляемых сл , быть более ни- первое, что он оценивает - это
та для работы. Все еще
версальными. Но часто
не оторые использ ет
з ая специализация
монтиров , молото и
станции объясняется
разводной люч, а ос-
работни ами сервиса
новное средство работы.
тем, что при та ом
Нас оль о обор дова-
подходе механи ста-
ны станции Киева, хара -
новится более высо о-
териз ет след ющие диа-
лассным специалис-
рамма (Рис но 3, 4)
том. В Киеве из 450
Диа раммы по азывают
опрошенных автосер-
низ ий ровень выполне-
висных предприятий,
ния моторных работ. У
толь о 6% специализи-
мно их читателей и спе-
р ются на определен- Рис. 3 Îñíàùåíèå ðàáî÷åãî ìåñòà òîïëèâùèêà,
циалистов станций, воз-
ном виде работ. âûïîëíÿþùåãî ðåìîíò íà áåíçèíîâûõ äâèãàòåëÿõ
ни н т вполне естествен-
Ка л чше: о да станция ни- ор анизацию рабоче о места.
ные вопросы: а можно брать-
версальная или специализиро- Поэтом , с целью выяснить, на-
ся за выполнения моторных ра-
ванная? Все зависит толь о с оль о оснащено рабочее мес-
бот, не имея при этом само о
лишь от р оводства и механи- то механи а, мы начали новое
необходимо о. И действитель-
ов станции, от их профессио- направление исследования. То,
но, ведь невозможно диа нос-
нально о ровня, обор довании а часто обновляют и пополня-
тировать дви атель без диа но-
рабоче о места и желания ра- ют ассортимент инстр мента,
стичес их приборов. А а эти
ботать. по азывает след ющая диа-
"специалисты" после ремонта

Рис. 4 Îñíàùåíèå ðàáî÷åãî ìåñòà


ìîòîðèñòà, âûïîëíÿþùåãî ìîòîðíûå Рис. 5 Îñíàùåíèå ðàáî÷åãî ìåñòà òîïëèâùèêà,
ðàáîòû íà äèçåëüíûõ äâèãàòåëÿõ âûïîëíÿþùåãî ðåìîíò íà áåíçèíîâûõ äâèãàòåëÿõ

сентябрь 2004 . 15
ИССЛЕДОВАНИЯ
шо, если р оводителя есть
представление о работе стан-
ции, о ачестве использ емо о
и предла аемо о ем инстр -
мента, или при по п е инстр -
мента ем предоставят профес-
сиональн ю онс льтацию. Хо-
тя, мно ие первоначально р о-
водств ются лишь ценой, а по-
том же др ими хара теристи-
ами.
Хотелось бы отметить, что
особо о значения не имеет
Рис. 6 Îñíàùåíèå ðàáî÷åãî ìåñòà òîïëèâùèêà, âûïîëíÿþùåãî ðåìîíò должность челове а занимаю-
íà äèçåëüíûõ äâèãàòåëÿõ
ще ося за п ами, если этот
выставляют ол опережения не знают своих должностных процесс налажен на должном
зажи ания и проверяют оборо- обязанностей, не оворя же о ровне, если при выборе он-
ты дви ателя, для мно их оста- названии должности, отор ю ретно о инстр мента присл -
ется за ад ой. И, с орей все о они занимают. От ровенно о- шиваются просьбам и ре о-
при приведении этих данных воря, во время опроса найти мендациям механи а, если ом-
лиент , он вряд ли бы со ла- работни а, он ретно занимаю- пле тацией станции инстр мен-
сился бы обсл живаться на ще ося тем или иным вопро- том и обор дованием вообще
этой станции. сом, было довольно сложно. Ес- то-либо занимается и при этом
То, нас оль о оснащено ра- ли вести речь о за п ах инст- ведет чет.
бочее место топливщи а, ил- р мента, то этим вопросом за- По данным опросов основны-
люстрир ет след ющие диа- нимаются все, начиная от р о- ми местами за по инстр мен-
раммы (рис.6). водителя и за анчивая механи- та является: рыно , ма азин,
Роль автосервиса стреми- ом. С ществ ют в та ой ор а- специализированная омпания
тельно растет с аждым днем. низации тр да абсолютно раз- и др ое (непосредственные за-
Соответственно раст т требо- личные варианты оснащения п и производителя, б/ ин-
вания лиентов ачеств об- станции: р оводитель, лавный стр мент и прочее).
сл живания, а инстр мент и мастер, механи и, все работни-
обор дование и рает при этом и по со ласованию межд со-
не последнюю роль, пос оль бой, а порой аждый сам себе,
выст пает основным средством часто без а о о-либо онтроля
при выполнении ремонтных ра- (в та их сл чаях он чаще все о
бот. Ка по азали рез льтаты оп- ломается, " ходит" и найти ви-
росов, проведенных на станциях новно о становится просто не-
орода Киева, след ет делять возможным). Н а то, а ая си-
больше внимания ор анизации т ация сложилась на станция
рабоче о места мастера. Киева относительно за по ин- Большая часть СТО (58%),
Уровень ор анизации рабоче- стр мента хара териз ет след - приобретающих профессио-
о процесса довольно больной ющая диа рамма (рис.7). нальный инстр мент, предпочи-
вопрос для СТО. Ино да ем Диа рамма по азывает, что тает специализированные мес-
деляют о ромное внимание, а за п ами инстр мента, а та за по , фирменные ма ази-
порой просто п с ают на само- правило, занимается р оводи- ны. Действительно, там аждо-
те . Часто работни и станций тель. Это действительно хоро- м лиент мо т дать полн ю и
валифицированн ю онс льта-
цию, даже если он не б дете
потенциальным или постоян-
ным лиентом, а при по п е
инстр мента и др о о обор -
дования предоставляют аран-
тию (что не все да может дать
рыно ). Но, а если Вы являетесь
постоянным или оптовым ли-
ентом, то здесь Вам, а прави-
ло, предоставляют с ид . И по
предла аемом ассортимент , в
Рис. 7 зависимости от ваших финан-

16 сентябрь 2004 .
ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 8
совых возможностей, необхо- ния что, что свидетельств ет о менеджеры по продажам не
димо о именно для вас ровня, повышение роли ачественно о все да деляют этом достаточ-
работни и специализированных сервиса. Э спериментир ют с но о внимания при работе с
омпаний проводят анализ и новыми тор овыми мар ами ин- лиентом.
подбор инстр мента и обор до- стр мента 15% респондентов. В данной и предыд щей ста-
вания, при этом дают информа- Чаще все о, это люди, заинте- тье (ав ст 2004) мы дали рат-
цию по правильном использо- ресованности в поис е более ий обзор по работе станций
ванию, опираясь на нормативы ачественно о и порой, более техничес о о обсл живания. К
и др ие хара теристи и данно- дешево о инстр мента. Хотя, сожаленью, мы рас рыли, воз-
о инстр мента в зависимости это может быть положительным можно, не все интерес ющие
от ваших потребностей. рез льтатом работы менедже- Вас вопросы, асающиеся ра-
Каждый из нас довольно при- ров по продажам. Далее по боты автомастерс их, СТО,
вередливый по патель. И не ш але важности представлены р пных станций. Предоставив
важно, предметом по п и есть совет олле (13,9%) и совет рат ий э с рс в сервис авто-
инстр мент, автомобиль или тор ово о представителя мобильно о транспорта, мы на-
продовольственные товары. Мы (8,6%). Та ие фа торы, а при- деемся, что помо ли ответить
р оводств емся различными одится в дальнейшем, имидж на не оторые Ваши вопросы. В
ритериями. Станции по пают предприятия тор овой сети или дальнейших наших вып с ах
тот или иной инстр мент, р о- "др ие не производят", незна- продолжится р бри а исследо-
водств ясь фа торами пред- чительно влияют на выбор мар- ваний. А если Вас возни ают
ставленными в таблице (Рис - и инстр мента (от 4 до 7%). вопросы, Вы не можете решить
но 8): Опрос по азал, что большая задач или Вас интерес ет оп-
По рез льтатам исследований часть работни ов автосервиса ределенная темати а, то Вы мо-
можно с азать, что наиболее (69%) постоянно зна омится с жете обращаться в отдел ис-
важным фа тором при принятии ре ламой по инстр мент через следований. Здесь все да рас-
решения о по п е он ретной СМИ. Та ими средствами в ос- смотрят Ваше предложение и
мар и инстр мента выст пает новном являются ж рналы, вы- постараются ответить на все
фа тор "давно знаю" - 21,1%. став и, прайсы, Интернет и т.д., вопросы. Та же, мы были бы
Т. е., просто "привыч а", опыт и а 31% периодичес и проявляют рады Вашим предложениям от-
боязнь отрицательно о рез ль- интерес ре ламной информа- носительно след ющих темати
тата э сперимента ново о, не ции (чаще все о это сл чается мар етин овых исследований в
все да известно о инстр мента. по необходимости). При этом сфере автосервиса.
Но хорошо если привыч а отве- 84% опрошенных респондентов
чает желаемом ачеств . На интерес ются новин ами, а 16%
втором месте по важности совершенно безразличны но-
(17,7%) - ачество обсл жива- вин ам инстр мента, пос оль Гриченичен о Татьяна

сентябрь 2004 . 17
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ


ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(ДТС) И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.
(СОГЛАСНО ДОПЛНЕНИЯ 4 ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)

Гарантийные обязательства,
месяцев/тыс. м пробе а
Наименование и определение Гр зовые
основных работ (операций) автомобили, Ле овые
Автоб сы
прицепы, автомобили
пол прицепы
1 Техничес ое обсл живание ДТС 1) 1) 1)
2 Ремонт пневматичес их шин:
2.1 восстановление проте тора 2) 2) 2)
2.2 ремонт повреждений 2) 2) 2)
2.3 л бление рис н а проте тора 2) 2) 2)
3 Анти оррозийная защита:
3.1 днище зова (ле овой автомобиль, автоб с), абина 6/20 6/20 6/20
3.2 с рытые полости (за рытые поверхности) зова 12/25 12/30 12/30
4 Ла о расочное по рытие
4.1 полная по рас а 12/30 12/30 12/25
4.2 частичная по рас а 6/15 6/15 6/12
5 Замена запасных частей на новые 3) 3) 3)
6 Те щий ремонт ДТС и их составных частей
6.1 дви атель 2/5 2/5 3/10
6.1.1 ривошипно-шат нный механизм 3/6 3/6 3/6
6.1.2 азораспределительный механизм 3/6 3/6 3/6
6.1.3 система смаз и: 3/6 3/6 3/6
6.1.3.1 маслонасос 4/7 4/7 4/7
6.1.3.2 центриф а 4/7 4/7 4/7
6.1.3.3 радиатор 5/8 5/8 5/8
6.1.3.4 др ие составляющие 3/6 3/6 3/6
6.1.4 система охлаждения: 2/5 2/5 3/10
6.1.4.1 насос охлаждающей жид ости 3/6 3/6 3/6
6.1.4.2 радиатор 5/8 5/8 5/8
6.1.4.3 др ие составляющие 3/6 3/6 3/6
6.1.5 топливная система: 3/6 3/6 3/6
6.1.5.1 топливный насос и форс н и 4/7 4/7 4/7
6.1.5.2 арбюратор 4/7 4/7 4/7
6.1.5.3 азовый ред тор 4/7 4/7 4/7
6.1.5.4 др ие составляющие 4/7 4/7 4/7
6.1.6 система возд хообеспечения 4/8 4/8 4/8
6.2 Сцепление 3/6 3/6 3/6
6.3 Короб а передач 3/6 3/6 3/6

18 сентябрь 2004 .
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гарантийные обязательства,
месяцев/тыс. м пробе а
Наименование и определение Гр зовые
основных работ (операций) автомобили, Ле овые
Автоб сы
прицепы, автомобили
пол прицепы
6.4 Раздаточная ороб а 4/7 4/7 4/7
6.5 Гидромеханичес ая передача 3/6 3/6 3/6
6.6 Карданная передача 4/8 4/8 4/8
6.7 Бортовая передача 4/8 4/8 4/8
6.8 Мост ведомый 3/7 3/7 3/7
6.9 Мост вед щий: 3/6 3/6 3/6
6.9.1 ред тор 4/7 4/7 4/7
6.9.2 др ие составляющие 4/8 4/8 4/8
6.10 Р левое правление: 3/6 3/6 3/6
6.10.1 р левой механизм 4/7 4/7 4/7
6.10.2 силитель р лево о механизма 4/7 4/7 4/7
6.10.3 др ие составляющие 3/6 3/6 3/6
6.11 Тормозные системы: 3/6 3/6 3/6
6.11.1 омпрессор 4/7 4/7 4/7
6.11.2 рабочие тормозные механизмы 4/7 4/7 4/7
6.11.3 др ие составляющие 3/6 3/6 3/6
6.12 Эле трообор дование: 3/6 3/6 3/6
6.12.1 а м ляторная батарея 2/- 2/- 2/-
6.12.2 енератор 4/7 4/7 4/7
6.12.3 система зажи ания 3/7 3/7 3/7
6.12.4 эле тропровод а 6/10 6/10 6/10
6.12.5 др ие составляющие 4/6 4/6 4/6
6.13 Специальное обор дование самосвала: 3/6 - -
6.13.1 идравличес ая система 3/6 - -
6.13.2 механичес ие передачи 4/7 - -
6.13.3 зов 5/8 - -
6.13.4 др ие составляющие 4/7 - -
6.14 Рама 6/25 6/25 6/25
6.15 ДТС в целом 1,5/3 2/3,5 2/3
7 Капитальный ремонт ДТС и их составляющих:
7.1 дви атель 6/20 6/25 6/15
7.2 сцепление 8/20 8/25 8/20
7.3 ороб а передач 8/20 8/25 8/20
7.4 раздаточная ороб а 8/25 8/25 8/25
7.5 идромеханичес ая передача 6/20 6/25 6/15
7.6 арданная передача 8/25 8/30 8/20
7.7 мост ведомый 8/20 8/25 8/25
7.8 мост вед щий 7/20 7/25 7/20
7.9 р левое правление 7/20 7/25 7/20
7.10 тормозные системы 7/20 7/25 7/20
7.11 эле трообор дование 7/20 7/25 7/20
7.12 специальное обор дование самосвала 6/20 - -
7.13 рама ( зов ле ово о ДТС) 12/30 12/35 12/30
7.14 ДТС в целом 4) 4) 4)

1) Смотри п н т 49 настоящих правил;


2) Со ласно техничес им словиям производителя;
3) Со ласно арантийным обязательствам производителя;
4) Со ласно техничес им словиям на проведение апитально о ремонта.
Под одним месяцам Правила понимают 30 с то .

сентябрь 2004 . 19
МЕНЕДЖМЕНТ

ÌÍÅÍÈÅ ÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËß дров. Для р ово- ны р оводства (похвала, финансо-


дителя это очень вые стим лы, знание вн тренних
важный момент в проблем работни ов, повышение
ор анизации рабо- валифи ации, возможность озна-
ты. Пос оль вре- омления со специальной литера-
менные потери на т рой, семинары, онс льтации
подбор рабоче о специалистов).
персонала мень- Р оводитель, а и все е о под-
шаются, а набран- чиненные, должны владеть ( а
ный штат работает внешней, та и вн тренней) инфор-
в бесперебойном мацией, необходимой для работы.
режиме. У работ- Владея этими знаниями, можно на-
ни а появляется править деятельность предприятия
стим л совер- в необходимое р сло, с оордини-
шенствованию ровать работ персонала и плани-
своих навы ов и ровать работ .
продвижению по Большое значение имеет созда-
должностной лест- ние чистоты и поряд а на станции.
нице. В та ом ол- Этот фа тор сильно влияет на отно-
ле тиве становит- шение лиента. Ведь лиент ни о -
Правильная ор анизация рабоче- ся ле о вырабо- да не б дет винить механи а, а с а-
о процесса, направлена на л ч- тать определенные правила и ль- жет, что это недоработ а р оводи-
шение эффе тивности работы ор- т р работы межд сотр дни ами и теля. И поэтом падает е о отноше-
анизации. Зачаст ю, р оводитель положительное отношения рабо- ние станции в целом. Немаловаж-
не деляет этом вопрос доста- те. А лиент все да оценит ваш н ю роль имеет эти а и льт ра
точно о внимания. На станциях мы подход ор анизации рабоче о общения не толь о лишь сервисно-
стол н лись с отрицательными процесса. Та а параллельно со о, онс льтативно о отдела, но и
мнениями относительно непра- стабильностью работни а, лиен- механи ов станции. Для лиента
вильных подходов р оводителя та вырабатывается доверительное очень важно не толь о то, то б -
правлению, отношению рабоче- отношение данном персонал и дет онс льтировать и ремонтиро-
м персонал и др им вопросам всей станции в целом. При этом он вать е о автомобиль, но и то, а
ор анизации работы предприятия. ч вств ет себя не толь о лишь ли- это б дет делаться, нас оль о об-
Естественно, что та ое недовольст- ентом, но и др ом, олле ой, ото- стоятельно, доходчиво и правильно
во чаще все о выражают работни и ром все да помо т и подс аж т. с ним б д т раз оваривать.
низше о и средне о звена, та а Создание общей информативно- С орее все о, мно ие р оводи-
р оводство не считает н жным вы- сти предприятия, предпола ает тели знают все вышес азанные
сл шать предложения, не оворя о проведение совещаний, лет че , на принципы правления. Но, стре-
том, чтобы воплотить их в жизнь. оторых обс ждаются различные мясь поставленной цели, ред о
Р оводитель считает, что он все- стороны работы станции. Во время польз ются этими правилами.
да прав. С одной стороны, это, о- та их бесед след ет высл шать Каждый р оводитель (б дь это
нечно же, верно, но с др ой, ра- мнения и предложения работни ов станция или др ая ор анизация)
ботни и, заинтересованные в рабо- всех ровней. В та их беседах р - должен первоначально определить
те и развитии предприятия подают оводитель выявит все недоработ- цели деятельности фирмы для се-
р оводителю новые идеи, часто и, выяснит, де след ет приложить бя, а потом донести их до подчи-
очень полезные и необходимые. определенные силия для л чше- ненных в та ом виде, чтобы они
Р оводителям след ет обратить ния рез льтата работы. Та же та ие стали понятными для всех работни-
внимание на не оторые моменты совещания дают возможность он- ов предприятия. И если цель, по-
правления персоналом, оторые тролировать и планировать работ л чение прибыли во что бы то ни
должны повысить заинтересован- станции. Данный подход дает воз- стало, не б дет иметь первостепен-
ность работни ов фирмы, л чшить можность направить работ раз- ное значение, а деятельность б дет
отношения в олле тиве и поднять личных подразделений и отдельных направлена на л чшения ачества
производительность тр да. работни ов одной цели, поддер- выполняемых работ, довлетворе-
Ка правило, стабильные и дове- живать взаимосвязь всех ор аниза- ние лиента, поднятие ровня ра-
рительные отношения межд со- ционных стр т р, что в свою оче- боты подчиненных, то стремится
тр дни ами различных отделов редь повышает эффе тивность ра- решению поставленных задач, б -
станции техничес о о обсл жива- боты предприятия в целом. д т все работни и Ваше о пред-
ния, имеют немаловажное значе- Контроль за ачеством выполняе- приятия. Но при этом, не след ет
ние для работы. Стабильность ра- мых работ, сл жит одним из лав- забывать о том, что прежде чем по-
ботни а в фирме сл жит стим лом ных инстр ментов р оводителя. л чить желаемые рез льтаты, заин-
выполнению поставленных перед Мно ие часто п тают е о с онтро- тересованное отношение подчи-
ним задач, доверительным отноше- лем непосредственно самих работ- ненных работе, р оводителю не-
ниям межд сотр дни ами вн три ни ов. Контроль за ачеством това- обходимо самом мно о работать
отделов, межд рядовыми рабочи- ра, сл должен быть более стро- над собой и по азывать заинтере-
ми и правленчес им персоналом, им и постоянным. Пос оль аче- сованность в работе. При этом все
взаимном стремлении повыше- ство здесь сл жит, а бы "лицом р оводители не должны забывать
нию ровня валифи ации, а от- фирмы", а соответственно и р о- о моральных и человечес их ценно-
дельных работни ов, та и станции водителя. Но та же здесь необхо- стях.
в целом. Та же при создании та ой дим не толь о лишь онтроль, но и
системы меньшается те честь а- поддерж а подчиненных со сторо- Гриченичен о Татьяна

20 сентябрь 2004 .
МАСЛА

ÎÁÊÀÒÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß
Обкатка отремонтированного и оборотов двигателя в началь кого контакта сопряженных де
двигателя является последним ный период эксплуатации не талей. Приработочные присад
этапом в капитальном ремонте. происходит. Для уменьшения ки, образующие на поверхности
Это тот этап, при котором вся вреда ошибок клиента при об метала новые химические слои,
ответственность за качеством катке механику необходимо об обеспечивают быстрое сниже
ложиться на клиента. К сожале ратить внимание на масло, ис ние коэффициента трения и
нию, от автомеханика здесь ма пользуемое в этот период. предотвращают металлическое
ло что зависит, но неумелая об Большое влияние на прира и молекулярное сцепление на
катка может привести к прежде ботку оказывает вязкость при участках контакта. Известно, что
временному износу двигателя и, меняемого масла, так как она природные сернистые соедине
как следствие, возникновению одновременно влияет на коли ния в маслах замедляют прира
претензий со стороны клиента. чество подаваемого масла в па ботку трущихся поверхностей,
Конечно, большинство механи ру трения и на прочность масля но искусственно осерненные
ков находят массу объяснений ной пленки. Поэтому оптималь масла в несколько раз ускоряют
вины клиента, а не станции. Но ным для приработки двигателя этот процесс.
неприятный осадок остается как является масло с такой вязкос На сегодняшний день таким
у механика, так и у клиента. Ме тью, которая, обладая хорошей комплексом присадок обладают
ханику необходимо не только прокачиваемостью и охлаждаю обкаточные масла. Надо отме
объяснять клиенту порядок про щими свойствами, создавала бы тить, что применение обкаточ
ведения обкатки, но и самому на поверхностях трения проч ного масла нашло широкое рас
подстраховаться. ную масляную пленку. пространение в автомобильной
Обкатка необходима для под Однако, для дальнейшего по промышленности еще несколь
готовки трущихся поверхностей вышения эффективности обкат ко десятилетий назад, как у нас
деталей к восприятию нагрузок. ки необходимы масла, которые в стране, так и за рубежом. Ми
В процессе приработки шерохо благодаря применению специ ровые производители продол
ватость поверхности приближа альных присадок обладали бы жают применять это масло для
ется к оптимальной, и исправля не только противозадирным, но обкатки двигателя в заводских
ются отклонения макрогеомет и приработочными свойствами, условиях.
рии деталей. Основная часть то есть способствовали бы уско К сожалению, дилеры масел в
приработки осуществляется в рению сглаживания шерохова Украине не уделяют этому про
ходе начальной эксплуатации, тости и исправлению макропог дукту достаточного внимания и,
что, изза повышенной склонно решности, снижению сил трения тем не менее, его можно приоб
сти деталей задира в этот пери и повышению износостойкости рести по всей Украине. Исполь
од, вызывает в некоторых случа поверхностей. Во избежании зование данного масла позволя
ях необходимость ограничения повышенных нагаро и лако отло ет механикам более уверенно
нагрузки и оборотов. Кроме то жений на деталях, масла, при отдавать автомобиль клиенту
го, недостаточная приработка меняемые для обкатки, должны для обкатки. Уже при первом пу
деталей цилиндра поршневой обладать также повышенными ске и первых часах работы обра
группы приводит к повышенно антиокислительными, моюще щают на себя внимание более
му прорыву газа в картер и рас диспергирующими и антикорро низкая температура масла, по
ходу масла. Необходимо обяза зийными свойствами. сравнению с применением
тельно напоминать клиенту об Приработочные присадки, об обычных моторных масел. При
этот. Наиболее важными крите ладающие поверхностно актив менение данных масел позволя
риями качества обкатки являют ным действиям, проникают в ет не только существенно сокра
ся: время стабилизации, скоро микротрещины трущейся по тить время обкатки, повысить ее
сти изнашивания и коэффици верхности и в результате рас качество, но и существенно сни
ента трения, расхода масла и клинивающего действия спо зить прорыв картерных газов.
прорыва газов; величина изно собствуют пластическому тече Применение масла позволяет
са, чистота и состояние трущих нию материала в зоне высоких механику не бояться за повы
ся поверхностей, способность к давлений. Это в свою очередь шенные обороты двигателя при
восприятию полной эксплуата приводит к быстрому сглажива обкатке.
ционной нагрузки без заедания, нию микронеровностей и увели
задира и повышенного изнаши чению опорных площадей, что
вания деталей. препятствует возникновению С. Правдин
Однако, ограничения нагрузки непосредственно металличес

сентябрь 2004 . 21
РЕКЛАМА

22 сентябрь 2004 .
РЕКЛАМА

Äàôìè - òîëüêî ÏÎÁÅÄÀ!


Äàôìè - ïðàêòèêà ÏÎÁÅÄ!
Èìÿ Äàôìè äàâíî çíàêîìî Àêòèâíî ðàñòóò òàêæå ðÿäû íàëüíîé êîëîäêîé Òîðãîâîãî
âñåì ìàëî-ìàëüñêè ãðàìîò- îòå÷åñòâåííûõ öåíèòåëåé Äîìà ''Çà ðóëåì''. Èìåííî êî-
íûì àâòîâëàäåëüöàì Óêðàè- Äàôìè. Îñîáî ïîïóëÿðíûìè ëîäêà Äàôìè íàõîäèòñÿ â êî-
íû, Ðîññèè, Ìîëäàâèè, Êàçàõ- ñòàëè êîëîäêè íà ñîâðåìåí- ðîáî÷êàõ ñ ýòèì âñåì èçâåñò-
ñòàíà, Áåëîðóññèè. Áîëåå ÷åì íûå ìèêðîàâòîáóñû MB íûì èìåíåì! Ìîæíî äîáà-
äåñÿòèëåòíèé óñïåõ Äíåïðî- Sprinter, Vito, 607-609, Iveco, âèòü, ÷òî Äàôìè - ýòî ''îðèãè-
ïåòðîâñêèõ êîëîäîê íà ðûíêàõ Ford Transit…Áîëüøèì ñïðî- íàë'' äëÿ êîíâåéåðà ÀÌÎ
ñòðàí ÑÍÃ ñå- ñîì ïîëüçóþòñÿ ''ÇÈË'' ''Ðûáèíñêèå ìîòîðû'',
ãîäíÿ ïðè- êîëîäêè íà ñî- ìàññîâî ïîñòàâëÿåòñÿ íà ñáî-
âëåêàåò ê âðåìåííûå Åâ- ðî÷íûå àâòî êîíâåéåðû Ðîñ-
Äàôìè ïðè- ðîïåéñêèå ìî- ñèè è Óêðàèíû (''ÇÀÇ - DAE-
ñòàëüíîå âíè- äåëè - Audi, VW, WOO''). Êñòàòè, Äàôìè òàêæå
ìàíèå áèçíåñìåíîâ ðàçâèòûõ Opel, Peugeot è, áåçóñëîâíî, âûïóñêàåò øèðîêèé àññîðòè-
ñòðàí. Óæå ïðîâåäåí ðÿä ìíî- íà âñå ìîäåëè Daewoo. Õîðî- ìåíò òîðìîçíûõ øëàíãîâ èç
ãîîáåùàþùèõ ïåðåãîâîðîâ ñ øèå ïîêàçàòåëè èìååò Äàôìè ëó÷øèõ â ìèðå êîìïëåêòóþ-
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Çàïàä- è â ðåàëèçàöèè òîâàðà äëÿ ùèõ, ÷òî çàìåòíî âûäåëÿåò èõ
íîé Åâðîïû, Áëèæíåé Àçèè, ÿïîíñêèõ è êîðåéñêèõ àâòî. íà ôîíå ìíîãèõ èíûõ ïðåäëî-
ßïîíèè. Ïîëíàÿ ðåêîíñòðóê- Èìåííî ýòî è ïðèâîäèò íà çà- æåíèé â Óêðàèíå.
öèÿ çàâîäà Äàôìè, ìîäåðíè- âîä äåëåãàöèè àâòî ïðîèçâî- Ñåãîäíÿ Äàôìè àêòèâíî
çàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî äèòåëåé èç äàëüíåâîñòî÷íûõ ðàñøèðÿåò àññîðòèìåíò ñâî-
ïðîöåññà, ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ñòðàí. È, êîíå÷íî æå, âàæíåé- åé ïðîäóêöèè. Âûïóñêàåòñÿ
òåõíîëîãèé è ñîâðåìåííûõ áîëåå 350 òèïîâ êîëîäîê äèñ-
ìàòåðèàëîâ ïîçâîëèëî óâå- êîâîãî òîðìîçà, íà÷àòî ïðî-
ðåííî äîâåñòè êà÷åñòâî ïðî- èçâîäñòâî áåçàñáåñòîâûõ êî-
äóêöèè Äàôìè äî óðîâíÿ ìè- ëîäîê äëÿ áàðàáàííûõ òîðìî-
ðîâûõ ñòàíäàðòîâ. Îñîáî çîâ. Âàæíûì íàïðàâëåíèåì
ïðèâëåêàåò çàïàäíûõ áèçíåñ- ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííàÿ
ìåíîâ òîò ôàêò, ÷òî ñîâðå- ðåîðãàíèçàöèÿ òîðãîâîé ïî-
ìåííàÿ íàäåæíàÿ ìíîãîêîì- ëèòèêè. Ïðèëàãàþòñÿ çíà÷è-
ïîíåíòíàÿ áåçàñáåñòîâàÿ òåëüíûå óñèëèÿ äëÿ ôîðìèðî-
òîðìîçíàÿ êîëîäêà Äàôìè - âàíèÿ öèâèëèçîâàííîãî ðûí-
ïîëíûé àíàëîã ïðîäóêöèè êà, äëÿ çàùèòû áèçíåñà ïàðò-
èìåíèòûõ ìèðîâûõ Áðåíäîâ íåðîâ Äàôìè îò äåìïèíãà è
ïðåäëàãàåòñÿ ïî âåñüìà ïðè- øèì ñåêòîðîì â áèçíåñå íåäîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåí-
âëåêàòåëüíîé öåíå. Íà÷àëî Äàôìè îñòàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ öèè. Äàôìè óäåëÿåò îãðîìíîå
àòàêè íà çàïàäíûå ðûíêè çà- òîâàðîâ äëÿ àâòîìîáèëåé è âñå áîëüøåå âíèìàíèå êîí-
ìåòíî óñêîðèò ïîëó÷åíèå ÑÍÃ. Ïîòðåáèòåëü íàøèõ àâòî òðîëþ óðîâíÿ êà÷åñòâà ñâîåé
ìåæäóíàðîäíîãî ñåðòèôèêàòà òàêæå íà÷èíàåò ïîíèìàòü âàæ- ïðîäóêöèè.
R90. Âñå ðàáîòû ïî èíòåðíà- íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êà÷åñò- Ìû äåëàåì âñå âîçìîæíîå,
öèîíàëüíîé ñåðòèôèêàöèè âåííîãî òîâàðà â æèçíåííî ÷òîáû îáåñïå÷èòü Âàñ - íàøèõ
ïðîèçâîäñòâà è òîâàðà óæå âàæíûõ óçëàõ àâòîìîáèëÿ. êëèåíòîâ - íàäåæíûì, êà÷åñò-
ïðîâåäåíû. Èìåííî ýòî è ÿâëÿåòñÿ ïðè÷è- âåííûì è äîñòóïíûì òîâàðîì.
Íåìàëîâàæåí è øèðî÷àé- íîé âûñîêîé ïîïóëÿðíîñòè Ìû ðàäû áûòü ïîëåçíûìè
øèé àññîðòèìåíò êîëîäîê Äàôìè â Ðîññèè (áîëåå 17% Âàì.
Äàôìè, êîòîðûé ïðåäëàãàåò- ðûíêà è âîçíèêíîâåíèå äâóõ
ñÿ óæå â äâóõ óðîâíÿõ êà÷åñò- çàâîäîâ â Ðîññèè, âûïóñêàþ- ÒΠ"²ëêîì Ëòä" ì. Êè¿â,
âà: Íàäåæíàÿ ñòàíäàðòíàÿ êî- ùèõ ïîääåëêó ''ïîä Äàôìè'' - âóë. Ñòåëüìàõà, 10
ëîäêà Äàôìè Plus è ýëèòíàÿ ê ñîæàëåíèþ îáóçäàòü ýòîò òåë: (044) 258-11-08;
ñåðèÿ - àíàëîã Ferodo áåñïðåäåë ïîêà íå óäàåòñÿ). 258-76-16; 257-23-01;
Premium, âûïóñêàåìàÿ ñ ïîä- Íàèëó÷øèì ïîäòâåðæäåíèåì e-mail:ilkom@i.com.ua;
ñòèëàþùèì òåïëîîòâîäÿùèì óðîâíÿ êà÷åñòâà Äàôìè ÿâëÿ- http: //www.ilkom.kiev.ua
ñëîåì - Äàôìè - Ò7. åòñÿ ïðèçíàíèå Äàôìè îðèãè-

ÂÛÁÈÐÀÅØÜ – ÂÛÁÅÐÈ ËÓ×ØÅÅ!!!


сентябрь 2004 . 23
РЕКЛАМА

''Ïëàçìîôîð-ÑÑóïåð''
– ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ!
ñáîè â ðàáîòå ñâå- èç êîòîðûõ äåëàþòñÿ ñâå÷è
÷è â óñëîâèÿõ ïî- ñàìûõ èìåíèòûõ Áðåíäîâ.
âûøåííîé âëàæíî- Ïðåäïðèÿòèå èñïîëüçóåò èñ-
ñòè. Òîò æå ðåçóëü- êëþ÷èòåëüíî ñîâðåìåííîå àâ-
òàò äàþò ïóñòîòû è òîìàòè÷åñêîå òåõíîëîãè÷åñ-
êàâåðíû â èçîëÿòî- êîå îáîðóäîâàíèå, ìàêñè-
ðå. Äîñòàòî÷íî ìàëüíî èñêëþ÷àþùåå âëèÿ-
òðàíñïîðòèðîâêè íèå ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà íà
êîìïëåêòóþùèõ êà÷åñòâî êîíå÷íîé ïðîäóêöèè.
ñâå÷è ''íàñûïüþ'', Ïðè ýòîì òåõíîëîãè÷åñêàÿ
à íå â èíäèâèäó- äèñöèïëèíà è ñåãîäíÿ ïîä-
àëüíîé óïàêîâêå, äåðæèâàåòñÿ íà óðîâíå ðàêåò-
÷òîáû ïðîöåíò íî-êîñìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé
áðàêà êîíå÷íîé ÂÏÊ.
ïðîäóêöèè óâåëè-  ðåçóëüòàòå ïîëó÷èëàñü
÷èëñÿ ìíîãîêðàò- ñâå÷à íå òîëüêî íå óñòóïàþ-
íî. Òî÷íîñòü ñáîð- ùàÿ Åâðîïåéñêèì àíàëîãàì,
êè, âûäåðæàííîñòü íî è âî ìíîãîì ïðåâîñõîäÿ-
ãåîìåòðèè äåòàëåé ùàÿ èõ çà ñ÷åò òùàòåëüíîãî
- âñå ýòè âàæíåé- îòáîðà êîìïëåêòóþùèõ è æåñ-
øèå ïàðàìåòðû òî÷àéøåãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà.
òåõíîëîãè÷åñêîãî Ïëàçìîôîð ïðîâåðÿåò êàæ-
Îïûòíûå àâòîìîáèëèñòû îò- ïðîöåññà ñóùåñòâåííî âëèÿþò äóþ èçãîòîâëåííóþ ñâå÷ó ïî-
ëè÷íî îñîçíàþò, ÷òî ñâå÷à çà- íà êà÷åñòâî êîíå÷íîé ïðîäóê- øòó÷íî (â òîì ÷èñëå êîíòðîëü
æèãàíèÿ - íå ñàìàÿ áåñïîëåç- öèè. Èíîãäà êàðäèíàëüíî ìå- ãåðìåòè÷íîñòè è èñêðîîáðà-
íàÿ äåòàëü â àâòîìîáèëå. íÿÿ ýòî êà÷åñòâî. Åñòåñòâåí- çîâàíèÿ â ñïåöèàëüíîé áàðî-
Èìåííî åå êà÷åñòâî îïðåäå- íî, ÷òî õîðîøóþ ñâå÷ó íåâîç- êàìåðå). Ñïåöèàëüíûå îðèãè-
ëÿåò ÷àñòî ðàáîòó âñåãî àâòî- ìîæíî ñäåëàòü òàêæå è áåç íàëüíûå ñòåíäû ïîçâîëÿþò
ìîáèëÿ - íàäåæíûé çàïóñê â õîðîøèõ êîìïëåêòóþùèõ. ''âûëîâèòü'' äàæå åäèíè÷íûé
ëþáûõ ñèòóàöèÿõ, ðàáîòó â Çàäà÷à ìàññîâîãî ïðîèç- ''ïðîïóñê èñêðû'' íà 10 000 è
ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, ýêî- âîäñòâà îòå÷åñòâåííîé âûñî- áîëåå ñðàáàòûâàíèé. Òàêîé
íîìè÷íîñòü, ìîùíîñòü, ýêî- êîêà÷åñòâåííîé ñâå÷è çàæèãà- êîíòðîëü íå ïðîèçâîäèò íèêòî
ëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû. íèÿ îêàçàëàñü ïî ñèëàì êîë- â ìèðå.  ðåçóëüòàòå ''Ïëàç-
Ýòà ìàëåíüêàÿ äåòàëü - ñâå- ëåêòèâó îäíîãî èç áûâøèõ ìîôîð'' ôàêòè÷åñêè íå ïîëó-
÷à ÄÂÑ - ïðîñòà òîëüêî íà ïîäðàçäåëåíèé ÞÆìàøà - ÷àåò ðåêëàìàöèé îò ïîòðåáè-
ïåðâûé âçãëÿä. Êàçàëîñü áû - ÍÏÎ ''Ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ'', òåëÿ íà ñâîþ ïðîäóêöèþ è çà-
ýòî, ïî ñóòè, ñàìûé êîíñåðâà- âëàäåëüöà òîðãîâîé ìàðêè êîííî ãîðäèòñÿ ýòèì äîñòè-
òèâíûé ýëåìåíò äâèãàòåëÿ. ''Ïëàçìîôîð-ñóïåð''. Â îñíî- æåíèåì!
×åì åùå ìîæíî åãî óëó÷- âó ïðåäïðèÿòèÿ çàëîæåíà òðà- Ñåãîäíÿ â ñïåêòðå ïðîäóê-
øèòü? Îêàçûâàåòñÿ ìîæíî! È äèöèîííî âûñîêàÿ êóëüòóðà öèè ''Ïëàçìîôîð - ñóïåð''
ïðîñòîð äëÿ óëó÷øåíèÿ çäåñü ïðîèçâîäñòâà è êîíòðîëÿ êà- òðàäèöèîííûå ñâå÷è ñ áèìå-
íåìàëûé, êàê â ñòîðîíó ñòà- ÷åñòâà îäíîãî èç ëèäåðîâ òàëëè÷åñêèì ýëåêòðîäîì,
áèëüíîñòè êà÷åñòâåííûõ ïà- ÂÏÊ, ìîùíûé íàó÷íûé ïîòåí- òðåõ è ÷åòûðåõ ýëåêòðîäíûå
ðàìåòðîâ îáû÷íîé èñêðîâîé öèàë, íàäåæíàÿ òåõíèêî-ýêî- ñâå÷è ñ óëó÷øåííûìè òåïëî-
ñâå÷è, òàê è îáëàñòè èíæå- íîìè÷åñêàÿ áàçà. Èçíà÷àëüíî âûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ñâå-
íåðíûõ íîâàöèé. Íàïðèìåð áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à èñ- ÷è ñ åùå áîëåå âûñîêèìè ïà-
ïðîñòûå, íåâèäèìûå ãëàçîì, ïîëüçîâàòü êîìïëåêòóþùèå ðàìåòðàìè íàäåæíîñòè òèïà
ìèêðî öàðàïèíû íà êîðïóñå òîëüêî åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ, GAZ (äëÿ äâèãàòåëåé ãàç-áåí-
âñåì èçâåñòíîãî èçîëÿòîðà - ïðîèçâåäåííûå â ðàìêàõ ISO çèí). Òîâàðû ''Ïëàçìîôîð-ñó-
ýòî óæå ãàðàíòèðîâàííûå 9001 - 9000, àáñîëþòíî òå æå, ïåð'' ôàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ

24 сентябрь 2004 .
РЕКЛАМА
ïîêðûâàþò ïîòðåáíîñòè âñåãî ñåâåðíûõ
àâòîìîáèëüíîãî ïàðêà Óêðàè- ðàéîíîâ
íû, êàê ïî àâòîìîáèëÿì ÑÍÃ, ÑÍÃ. Èíòå-
òàê è ''èíîìàðêå''. Âûïóñêà- ðåñíî òàêæå,
þòñÿ ñâå÷è ðàçëè÷íûõ êàëèëü- ÷òî ôîðêà-
íûõ ÷èñåë è óñòàíîâî÷íûõ ïà- ìåðíûå ñâå-
ðàìåòðîâ, ñ ðåçèñòîðîì è áåç ÷è ñëóæàò ãà-
íåãî. ðàíòèðîâàí-
Íà ôîíå øèðîêîãî ðàçíîîá- íî â íå-
ðàçèÿ òðàäèöèîííûõ âûñîêî- ñêîëüêî ðàç
êà÷åñòâåííûõ èñêðîâûõ ñâå- äîëüøå òðà-
÷åé ïðåäïðèÿòèå ïðåäëàãàåò äèöèîííûõ.
î÷åíü èíòåðåñíóþ ñîáñòâåí- Åäèíñòâåí-
íóþ ðàçðàáîòêó - ñåðèþ Ïëàç- íàÿ ñëîæ-
ìåííî Ôîðêàìåðíûõ ñâå÷åé - íîñòü ïðèìå-
''Ïëàçìîôîð-Ñóïåð'', êîòîðàÿ íåíèÿ ôîð-
ñîáñòâåííî è äàëà èìÿ Áðåí- êàìåðíûõ
äó.  ïëàçìåííî-ôîðêàìåð- ñâå÷åé - ýòî
íûõ ñâå÷àõ (ÏÔ) ïîäæèã ñìå- èíîãäà âîç-
ñè ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò êîìáè- íèêàþùàÿ
íèðîâàííîãî âîçäåéñòâèÿ íåîáõîäè-
ñêîëüçÿùåãî ýëåêòðè÷åñêîãî ìîñòü ëåãêîé
ðàçðÿäà è ïîòîêîâ âûñîêî- ïîäñòðîéêè
òåìïåðàòóðíûõ ãàçîâ. Ýëåêò- äâèãàòåëÿ -
ðîäû ÏÔ ñâå÷è ñêîíñòðóèðî- íåçíà÷èòåëüíîé êîððåêòèðîâêè àâòîìîáèëþ.
âàíû â âèäå ðàêåòíîãî ñîïëà îïåðåæåíèÿ çàæèãàíèÿ è íåêî- Ìíîãèå óæå îöåíèëè ïî äî-
ñ ôîðêàìåðîé. Ïðè ïîäà÷å òîðîå îáåäíåíèå ñìåñè äëÿ ñòîèíñòâó ñâå÷è ''Ïëàçìîôîð
âûñîêîâîëüòíîãî èìïóëüñà â äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ýêîíîìè- - ñóïåð'', êàê íàèëó÷øèé âû-
çàçîðå ìåæäó ýëåêòðîäàìè ÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé áåç êàêîé- áîð â ñèñòåìå öåíà - êà÷åñò-
ïðîèñõîäèò ïðîáîé, îáðàçî- ëèáî ïîòåðè ìîùíîñòè. Âñå âî, êàê îòëè÷íóþ, íåäîðîãóþ,
âàâøèéñÿ ïëàçìåííûé ñãóñ- ýòè ìåðîïðèÿòèÿ äàæå íåñïå- íî íàäåæíóþ àëüòåðíàòèâó
òîê âûòàëêèâàåòñÿ â êàìåðó öèàëèñò âûïîëíèò ìàêñèìóì çà äîðîãèì òîâàðàì ñàìûõ èçâå-
ñãîðàíèÿ (ïî òàêîìó æå ïðèí- ïîë÷àñà. Íî â ðåçóëüòàòå ïîëó- ñòíûõ Áðåíäîâ.
öèïó ðàáîòàåò èìïóëüñíûé ÷èò íå òîëüêî íàäåæíî ðàáîòà- Òîðãîâàÿ ìàðêà Ïëàçìîôîð-
óñêîðèòåëü ïëàçìû). Îäíî- þùóþ 100 000 êì. ñâå÷ó íî çà- ñóïåð ïðåäñòàâëÿåò ñåãîäíÿ
âðåìåííî ïðîèñõîäèò ïîäæèã ìåòíóþ ýêîíîìèþ òîïëèâà íà Âàøåìó âíèìàíèþ øèðîêèé
òîïëèâíîé ñìåñè â ôîðêàìå- ôîíå óëó÷øåííûõ ÑÎ, ÑÍ, õà- ñïåêòð ñâå÷åé çàæèãàíèÿ Ìè-
ðå ñâå÷è, è ïðîäóêòû ñãîðà- ðàêòåðèñòèê, áîëåå ìÿãêóþ ðà- ðîâîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà è ïî
íèÿ ÷åðåç ñîïëî ñ âûñîêîé áîòó äâèãàòåëÿ è óâåðåííûé âåñüìà ïðèåìëåìîé öåíå.
ñêîðîñòüþ âïðûñêèâàþòñÿ â ïóñê â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâè- Ïðîäóêöèÿ çàùèùåíà ñåðòè-
öèëèíäð ÄÂÑ. Ïðè ýòîì îáåñ- ÿõ, îñîáåííî çèìîé. ôèêàòàìè è ïàòåíòàìè Óêðàè-
ïå÷èâàåòñÿ îáúåìíûé, â îòëè- Ñåãîäíÿ óæå óøëè â äàëåêîå íû è ñòðàí ÑÍÃ. Îòå÷åñòâåí-
÷èå îò òî÷å÷íîãî (êàê ó îáû÷- ïðîøëîå ðàçãîâîðû î ÿêîáû íûé òîâàð óâåðåííî íàõîäèò
íûõ ñâå÷åé), ïîäæèã òîïëèâ- îòðèöàòåëüíîì âëèÿíèè ÏÔ ñâîåãî ïîêóïàòåëÿ, êàê ó íàñ,
íîé ñìåñè. Âûñîêàÿ ñêîðîñòü ñâå÷åé íà äåòàëè äâèãàòåëÿ, òàê è çàãðàíèöåé, çàìåòíî
èñòå÷åíèÿ ãàçîâ èç ôîðêàìå- ñëîæíîñòè èõ ýêñïëóàòàöèè. Íå òåñíÿ çàðóáåæíûå àíàëîãè.
ðû ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷àåò íàäî òàêæå ïóòàòü ïðîäóêöèþ Ïëàçìîôîð-ñóïåð ýòî íàø òî-
äåòîíàöèþ äâèãàòåëÿ. Ñàìè ñåãîäíÿøíåãî ñåðèéíîãî ïðî- âàð äëÿ íàøåãî ïîòðåáèòåëÿ è
ñâå÷è î÷èùàþòñÿ ýòèì æå ïî- èçâîäñòâà ''Ïëàçìîôîð - ñó- îí íå ïîäâåäåò! Áóäåì ðàäû
òîêîì â öèêëå ðàáîòû ÄÂÑ. ïåð'' ñ èíûìè ïîïûòêàìè èçãî- âñåãäà áûòü ïîëåçíûìè Âàì!
Ýëåêòðîäû íå âûãîðàþò. Èñ- òîâèòü Ïëàçìåííî-Ôîðêàìåð-
ïîëüçîâàíèå ôîðêàìåðíûõ íûå ñâå÷è íà âåÿíèÿõ àâòîìî-
ñâå÷åé ïîçâîëÿåò ïðîñòî, íî áèëüíîé ìîäû ïðîøëûõ ëåò. Îôèöèàëüíûé
âåñüìà çàìåòíî, òþíèíãîâàòü Ñåðüåçíûå ñïåöèàëèñòû Äèñòðèáüþòîð
äâèãàòåëü - çàñòàâèòü åãî ðà- ýêñïëóàòàöèîíùèêè îäíî- ''Ïëàçìîôîð - ñóïåð''
áîòàòü çàìåòíî ìÿã÷å, ýêîíî- çíà÷íî âûñêàçûâàþò ïîëîæè- ÎÎÎ ''Èëêîì Ëòä''
ìè÷íåå, íàäåæíåå, îñîáåííî òåëüíîå ìíåíèå î ÏÔ ñâå÷àõ Êèåâ óë. Ñòåëüìàõà 10
â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ è ''Ïëàçìîôîð-Ñóïåð'', ïîä÷åð- îô. 101 òåë/ôàêñ: 258-11-
íåêà÷åñòâåííîì òîïëèâå. Ïðè êèâàÿ ïðè ýòîì, ÷òî ýòà ïðî- 08;
ýòîì ðåçêî óëó÷øàåòñÿ õîëîä- äóêöèÿ îñîáî ïðåäíàçíà÷åíà 258-76-16; 257-23-01
íûé çàïóñê äâèãàòåëÿ, ÷òî äëÿ ãðàìîòíûõ ëþäåé óâàæè- ilkom@i.com.ua
äàâíî óæå îöåíèëè æèòåëè òåëüíî îòíîñÿùèõñÿ ê ñâîåìó http://www.ilkom.kiev.ua

сентябрь 2004 . 25
МАСТЕРСКАЯ

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÊËÈÅÍÒÓ ÓÑËÓÃ ÑÒÎ
Создание станции техническо формацию о предоставляемых ным договором или устной дого
го обслуживания процесс слож услугах с указанием их трудоем воренностью.
ный, многопрофильный, сразу кости и стоимости, образцы до В случае предоставления услуг
всего не охватишь. Кроме поме говоров с дополнениями, наряд в присутствии клиента, когда нет
щения, оборудования, инстру заказы, которые оформляет необходимости оставлять ДТС на
мента и организации рабочего станция с согласия клиента; ин ответственное сохранение или
процесса, приходиться решать формация о гарантийных обяза заменять составные части ДТС,
массу других вопросов и "мело тельствах станции; номера теле договор не составляется. Тогда
чей". В одной такой мелочи мы и фонов органов исполнительной услуги оформляются счетфакту
попробуем разобраться. Обычно власти, Госавтоинспекции, тер рой и нарядзаказом, в котором
этот вопрос руководители откла риториальных органов по защите обязательно делается запись о
дывают в очень дальний ящик, а прав потребителей; книга жалоб гарантийных обязательствах, а
иногда вообще не придают ему и предложений; информация о подпись утверждается печатью.
значения. Тем боле, что он не свя полном наименовании предприя Если договор не составляется,
зан ни с прибылью, ни с работни тия, юридическом адресе; фами оформляется нарядзаказ и ре
ками. Так происходит до тех пор, лия, имя и отчество руководителя гистрируется в журнале регист
пока не возникают проблемы с предприятия и контактный теле раций.
клиентами или контролирующи фон. Услуги, которые предоставля
ми органами. Станция обязана предостав ются в присутствии клиента без
Прежде чем начинать зани лять клиенту по его просьбе и предоставления механиком га
маться организацией СТО, руко другую информацию, касающую рантийных обязательств (подка
водитель должен знать, что рабо ся договора по обслуживанию ав чивание пневматических шин,
та любой станции регламентиру томобиля и предоставляемых ус диагностические работы без
ется различными государствен лугах. Причем, в случае выезда к вмешательства в конструкцию
ными документами. Документов заказчику, он может потребовать ДТС и др.), могут оформляться
таких несколько. предоставления всех вышепере только выдачей платежного доку
Одним из таких документов яв численных документов. мента, который свидетельствует
ляются Правила предоставления Предоставление услуг осуще о выполнении работ, также, если
услуг по техническому обслужи ствляется по просьбе клиента необходимо выполнить необхо
ванию и ремонту автомобильных или по его предварительной за димые работы, непредусмотрен
транспортных средств. Эти Пра явке, которая регистрируется в ные договором, составляется де
вила четко определяют, какую ин журнале регистраций заявок. фектовочная ведомость. Об этом
формацию должна предостав По заявке СТО определяет дату, необходимо сообщить клиенту.
лять станция клиентам о пред время предоставления автомо Предоставление услуги времен
приятии и о предоставляемых ус биля и его документацию для но приостанавливается до со
лугах. Согласно Правилам, у лю предоставления услуг. В случае ставления дополнительного со
бого автосервисного предприя обращения без предварительной глашения. Станция должна обя
тия должна быть вывеска, на ко заявки предпочтение отдается зательно вести учет заявлений,
торой указывается наименова клиенту, который сделал заявку. договоров (нарядовзаказов), га
ние организации, месторасполо Услуги предоставляются клиен рантийных обязательств, претен
жение, режим работы, номер ту при условии представления им зий. Учет заявлений и претензий
контактного телефона. Необхо документа, который подтвержда ведется в журнале регистрации с
димо так же иметь уголок покупа ет лицо клиента (паспорт, удосто пронумерованными страницами.
теля, размещенный в местах при верение для физического лица и Журнал должен быть прошнуро
ема клиентов, где клиенту предо доверенность для представите ван и скреплен печатью станции.
ставляется возможность ознако лей юридических лиц); свиде СТО должно обеспечивать от
миться с копией свидетельства о тельство о регистрации ДТС; до ветственное сохранение ДТС во
государственной регистрации кумента, который подтверждает время предоставления услуг.
предприятия, непосредственно с право клиента на использование
самими Правилами, Законами ДТС, если он не является его вла Продолжение следует...
Украины "Про дорожній Рух", дельцем.
"Про транспорт", "Про авто Услуги по техническому обслу
мобільний транспорт", "Про за живанию и ремонту ДТС или его
хист прав споживачів". Здесь же составных частей предоставля “АВТОМАСТЕР”
необходимо предоставить ин ется в соответствии с письмен

26 сентябрь 2004 .
РЕКЛАМА

ТИПОГРАФИЯ “ИсетьАВТО”
Предлагает Вашему вниманию
следующую полиграфическую продукцию:
буклеты, фирменные папки, листовки,
вкладыши в CDdisc, АВТОХИМЧИСТКА ХИМЧИСТКА

визитные карточки, ковров любых размеров


напольных покрытий
мягкой мебели
АВТОМОБИЛЕЙ

упаковку из картона ВЫЕЗД НА ДОМ

Мы поддержим Вас
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ: БОЛЬШОЙ
на пути к вершине!

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ НА ПЛОТНОМ КВАРТАЛЬНЫЙ


ТЕКСТУРНОМ КАРТОНЕ 80 ГРН.1000 ШТ. КАЛЕНДАРЬ
2004 Грудень Декабрь December
А так же представляем Тиждень
Неделя
Week

48
Понеділок
Понедельник
Monday
Вівторок
Вторник
Tuesday
Середа
Среда
Wendesday

1
Четвер
Четверг
Thursday

2
П’ятниця
Пятница
Friday

3
Субота
Суббота
Saturday

4
Неділя
Воскресенье
Sunday

перечень новогодней 49
50
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
51 20 21 22 23 24 25 26

продукции выпускаемой 52 27 28 29 30 31

нашей типографией
2005 Січень Январь January
БОЛЬШАЯ Тиждень
Неделя
Week
Понеділок
Понедельник
Monday
Вівторок
Вторник
Tuesday
Середа
Среда
Wendesday
Четвер
Четверг
Thursday
П’ятниця
Пятница
Friday
Субота
Суббота
Saturday
Неділя
Воскресенье
Sunday

ПИРАМИДА 1
2 3 4 5 6 7
1
8
2
9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
МАЛАЯ 5 24/31 25 26 27 28 29 30

ПИРАМИДА
Мы поддержим Вас
Мы поддержим Вас на пути к вершине!
на пути к вершине!
2005 Лютий Февраль February
2005 Тиждень
Неделя
Week
Понеділок
Понедельник
Monday
Вівторок
Вторник
Tuesday
Середа
Среда
Wendesday
Четвер
Четверг
Thursday
П’ятниця
Пятница
Friday
Субота
Суббота
Saturday
Неділя
Воскресенье
Sunday

6 1 2 3 4 5 6
7 7 8 9 10 11 12 13
8 14 15 16 17 18 19 20
9 21 22 23 24 25 26 27
10 28

КАРМАННЫЕ
КАЛЕНДАРИ

тел.: (044) 2334710


сентябрь 2004 . 27
ОБОРУДОВАНИЕ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ
То, что омпрессор н жен
на любой станции техничес-
о о обсл живания, это а -
сиома. Количество различ-
ных видов маро , моделей
и цен ставит р оводителя
перед непростым вопросом
выбора. Компрессор - из-
делие доро остоящее, при-
обретается на длительный
сро . Поэтом е о выбор
отнимает масс времени и
сил. И особенно обидно,
о да выбор о азался не-
правильным. И если с тре-
б емыми для работы основ-
ными хара теристи ами мы
разобрались в ав стовс ом
номере, то вопрос выбора
маро и моделей остался
не освещенным.

Вам понадобился омпрес- единиц времени может сжи- делах 0,5-2 бара. Нам при-
сор. Вы рассчитываете е о ха- мать омпрессор. В прайсах шлось стол н ться с тем, что
ра теристи и по предложенной фирм давление обычно азы- даже не все продавцы читыва-
в предыд щем номере методи- вается для нормальных темпе- ют этот фа тор.
е и начинаете обзванивать рат рных словий (+20?С) и из- Важной хара теристи ой ом-
фирмы, продающие это обор - меряются в литрах за мин т прессора является хара терис-
дование. Но давайте сначала (л/мин) либо в метрах бичес- ти и привода. В нашем сл чае,
попроб ем разобраться в про- их в мин т или в час. а правило, приводом являет-
стом и одновременно сложном След ющим важным парамет- ся эле тродви атель. Здесь об-
обор довании - омпрессоре. ром является давление, до о- ращаем внимание на мощность,
Компрессор - это стройство торо о надо сжимать аз. Чаще измеряем ю в Вт или лошади-
для производства сжато о воз- все о эта величина азывается ных силах, частот вращения,
д ха. В принципе, это тот же на- в барах, ино да в атмосферах измеряем ю в оборотах в мин -
сос, толь о ачающий не жид о- или пас алях (1 атм.= 1.0133 т , питающее напряжение и е о
сти, а возд х, при этом в нем бар, 1 бар = 100 Па). При этом частот .
происходит преобразование необходимо читывать, дана При выборе омпрессора не-
эле тричес ой энер ии в пнев- эта величина на выходе ресиве- обходимо читывать словия, в
матичес ю. ра, либо на входе. В большин- оторых он б дет работать и а-
Первым вопросом в выборе стве сл чаев величина, давае- ие задачи ставятся перед по-
омпрессора является наличие мая в прайсах и атало ах, яв- ставщи ом возд ха. Это необ-
ресивера (возд хосборни а) и ляется величиной давления на ходимо для выбора передвиж-
е о объем. Ресивер исполняет входе, а на выходе давление но о или стационарно о ом-
роль фильтра для с лаживания ниже. Значение давления на прессора. Стационарные ста-
п льсаций возд ха и обеспечи- выходе зависит от онстр тив- навливаются на постоянное ме-
вает запас возд ха при времен- ных особенностей и КПД ом- сто, модели с большой мощно-
ном от лючении омпрессора. прессора.. Это необходимо чи- стью и производительностью
Первая ф н ция особенно важ- тывать при подборе. Л чше все- н ждаются в раме и ф ндамен-
на при выполнении по расоч- о точнить продавца величи- те.
ных работ, а вторая позволяет н давления на выходе, та а Часто стоит вопрос об охлаж-
повысить надежность все о различных производителей по- дении омпрессора. Здесь не-
обор дования в целом. теря давления олеблется. Па- обходимо определиться со вре-
Далее обращают внимание на дение давления на выходе мо- менем работы станов и, ее
производительность. Эта вели- жет доходить до 50%. Обычно мощностью и производительно-
чина по азывает, с оль о аза в эта величина олеблется в пре- стью. При работе омпрессора

28 сентябрь 2004 .
ОБОРУДОВАНИЕ
из-за сжатия происходит на- бочих часов. Если поршневой ий КПД, поэтом имеют более
рев, для е о даления необхо- омпрессор имеет больш ю низ ое потребление энер ии.
дима система охлаждения, она мощность необходимо читы- Разница в затратах эле тро-
бывает возд шной и водяной. вать значительный рабочий ш м энер ии на производство одно-
При выборе водяно о охлажде- и пред сматривать либо от- о и то о же оличества сжато о
ния необходимо читывать рас- дельное помещение, либо зв - возд ха делает винтовые ораз-
ход воды. При выборе омпрес- оизоляцию. до предпочтительнее поршне-
сора с возд шным охлаждени- Поршневой омпрессор стоит вых омпрессоров. Система
ем при всех прочих равных с- выбрать, если режим работы производительности винтовых
ловиях л чше остановиться на рат овременен, станов а омпрессоров позволяет пол -
омпрессоре с ременной пере- омпрессора предпола ается в чать сжатый возд х в том объе-
дачей, эти омпрессоры л чше местах с большими перепадами ме, оторый треб ется потре-
охлаждаются, более произво- температ ры и о да н жна ма- бителям в данный момент. Бо-
дительны и надежны. лая производительность. Порш- лее эффе тивная система мас-
Компрессор может быть без- невые омпрессоры бывают од- лоотделения позволяет вели-
масляным. Главным е о до- чить межсервисные ин-
стоинством является пра ти- тервалы, э ономить на
чес и полное отс тствие мас- средствах очист и воз-
ла в сжатом возд хе. Но это д ха. Еще одним досто-
менее мощные и менее на- инством винтовых ом-
дежные омпрессоры по срав- прессоров является от-
нению с масляными. Нам не с тствие п льсаций, что
далось найти безмасляный помо ает э ономить на
омпрессор с ресивером бо- ресивере. Это же до-
лее 50 литров. Приобретая стоинство очень важно
масляный омпрессор надо при серьезных по ра-
быть отовым дополнитель- сочных работах.
ным затратам на фильтры Выбор омпрессора
очист и возд ха и на масло, дело аждой станции.
применяемое в омпрессоре. На се одняшний день
Пра тичес и любой омпрес- лавным ритерием при
сор необходимо дополнять выборе омпрессора,
фильтром-вла оделителем. сожалению, является
Компрессор может быть либо ност пенчатыми и дв хст пен- цена. Поэтом мы приводим
поршневым, либо винтовым. На чатыми, оа сиальными (с пря- сравнительные хара теристи и
се одняшний день, из-за отно- мой передачей) и ременными. и цены на не оторые наиболее
сительно невысо ой стоимости, Дв хст пенчатые обладают использ емые на станциях пор-
на станциях применяются, в ос- большей мощностью, произво- шневые омпрессоры, имеюще-
новном, поршневые омпрессо- дительностью и выходным дав- еся в продаже. Более деталь-
ры. Поршневой омпрессор лением, но они более доро о- н ю информацию и точн ю цен
ле че ремонтировать, но он ме- стоящие. (а та же наличие или отс тст-
нее надежен, чем винтовой, Винтовой омпрессор более вие в стоимости омпрессора
сильнее ш мит и ораздо менее совершенное обор дование. НДС) необходимо точнять
э ономичен. Хотя при своевре- Единственным недостат ом е о продавцов. Мы специально не
менном и правильном обсл жи- является высо ая цена, досто- останавливаемся на стране-
вании поршнево о омпрессора инств же масса. Рассмотрим производителе, большинство
хватит на мно ие оды. Межсер- основные из них. Винтовой ом- омпрессоров, предла аемых
висный интервал техничес о о прессор, а правило, не треб - на раинс ом рын е либо ита-
обсл живания поршнево о ом- ет для своей станов и ф нда- льянс о о, либо совместно о с
прессора не превышает 500 ра- мента. Они имеют более высо- итальянцами производства.

Произво- Объем Производи- Потребляемая Напряжение Цена


Модель Давление питания
дитель ресивера тельность мощность
AIRCAST СБ4/С-24.J1048 24 260 8 1.8 220 935.00
FIAC FX 224 HP2 24 240 8 1.5 220 1365.00
OMA Gilbi 1,5 24 210 8 1.1 220 945.00
FINI TIGER 212 25 200 8 1.1 220 1295.00
ABAC Pole Position 221 24 220 8 1.1 220 1000.00
Сравнительные цены на омпрессоры с 24л ресивером различных производителей.

сентябрь 2004 . 29
ОБОРУДОВАНИЕ

Произво- Объем Производи- Потребляемая Напряжение Цена


Модель Давление питания
дитель ресивера тельность мощность
AIRCAST СБ4/С-50.LB30 50 340 10 2.2 380 2740.00
OMA D 3/315/50 50 310 9 2.2 220 1580.00
FIAC GM 50-300 50 286 8 1.8 220 1420.00
FINI PARTNER 50/102 50 320 9 2.2 220 2300.00
FINI SUPERTIGER 262 50 245 10 1.5 220 1475.00
ABAC Montecarlo OL 231 50 230 8 1.5 220 1350.00
Сравнительные цены на омпрессоры с 50л ресивером различных производителей.

Произво- Объем Производи- Потребляемая Напряжение Цена


дитель Модель ресивера тельность Давление мощность питания
AIRCAST СБ4/С-200.LB40 200 530 10 3.0 380 4190.00
OMA CT 4/470/200 200 471 9 3.0 380 2900.00
FIAC AB 200-510 200 510 10 3.0 380 3400.00
FINI MK 113-200-5.5 200 548 10 4.0 380 5825.00
ABAC B2800B/200CM 200 320 9 2.2 220 3950.00
Сравнительные цены на омпрессоры с 200л ресивером различных производителей.

Произво- Объем Производи- Потребляемая Напряжение Цена


Модель Давление питания
дитель ресивера тельность мощность
AIRCAST СБ4/Ф-500.LB75 500 880 10 5.5 380 5855.00
OMA FT 5,5/620/500 500 618 11 4.0 380 7200.00
FIAC AB 500-851 500 860 10 5.5 380 6200.00
FINI BK 119-500F-5.5 500 674 10 5.5 380 8350.00
ABAC B7000/500 FT10 500 1210 11 7.4 380 10700.00
Сравнительные цены на омпрессоры с 500л ресивером различных производителей.

Произво- Объем Производи- Потребляемая Напряжение Цена


дитель Модель ресивера тельность Давление мощность питания
FIAC FX 952-50 безмасляный 50 188 8 1.5 220 1250.00
FIAC APOLLO 50-2 масляный 50 240 8 1.5 220 1400.00
Сравнительные цены на безмасляные и масляные омпрессоры одно о производителя.

Произво- Объем Производи- Потребляемая Напряжение Цена


Модель Давление питания
дитель ресивера тельность мощность
FINI BRAVO 312 TP оа с. 100 284 10 2.2 380 3050.00
FINI MK 103-100-3 рем. 100 365 10 2.2 380 3450.00
Сравнительные цены на омпрессоры оа сиальные и с ременной передачей одно о производителя.

Произво- Объем Производи- Потребляемая Напряжение Цена


Модель Давление питания
дитель ресивера тельность мощность
OMA CT 4/470/200 одност п 200 471 9 3.0 380 2900.00
OMA CT 4/470/200 дв хст п 200 536 11 3.0 380 4650.00

Сравнительные цены на одно и дв хст пенчатые омпрессоры одно о производителя.

30 сентябрь 2004 .
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАСЕЛ (ОЕМ)


Продолжение. Начало в ав ст 2004

ALFA ROMEO
Требования по применению масел в зависимости от о р жающей среды
Вяз ость Минимальная Ма симальная
масла по SAE температ ра, С температ ра, С
10W-40 – 25 +40
15W-40 –15 +40

Треб емые ровни ачества

- для бензиновых дви ателей:


без надд ва - АСЕА А2,А3 или API SH,SJ
т рбодви атель - АСЕА А3 или API SJ
- для дизельных дви ателей:
ле овых автомобилей - АСЕА В2,В3 или API CF

BMW
Требования по применению масел в зависимости от о р жающей среды
Вяз ость Минимальная Ма симальная
масла по SAE Класс масла температ ра, С температ ра, С
АПРОБИРОВАННЫЕ МАСЛА
Longlife-Oils
0W-X Special oils ниже – 30 выше + 30
Longlife-Oils
5W-X Special oils ниже – 30 выше + 30
10W-X Longlife-Oils ниже – 15 выше + 30
10W-X Special oils ниже – 20 выше + 30
НЕАПРОБИРОВАННЫЕ МАСЛА
Бензиновый дви атель
5W-20 АСЕА А2 или А3 ниже – 30 0
5W-30 АСЕА А2 или А3 ниже – 30 +10
10W-30 АСЕА А2 или А3 – 20 +10
10W-40 АСЕА А2 или А3 – 20 +20
15W-40 АСЕА А2 или А3 – 15 выше + 30
Дизельный дви атель
0W-30 АСЕА А3 и В3 –30 + 30
5W-30 АСЕА А3 и В3 –30 + 30
5W-40 АСЕА А3 и В3 –30 выше + 30
5W-50 АСЕА А3 и В3 –30 выше + 30
10W-30 АСЕА А3 и В3 –20 + 30
10W-40 АСЕА А3 и В3 –20 выше + 30
10W-60 АСЕА А3 и В3 –20 выше + 30

сентябрь 2004 . 31
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Апробированные масла
После провер и ачества и соответствия дополнительным требованиям моторные масла в лючают-
ся в спис и доп с аемых масел и им присваиваются ате ории:
"Longlife Engine Oils". Доп стимые степени вяз ости 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-
40. Базовые требования: АСЕА А3 и В3 одновременно. Дополнительные требования: испытание на
стендовом дви ателе М44, после оторо о производится анализ отработанно о масла и оцен а чис-
тоты дви ателя. Применяется в автомобилях вып с а с апреля 1998 . (третья серия) и с с сентября
1998 . (для остальных серий).В этих автомобилях применяются толь о апробированные по этой а-
те ории масла. Данное масло может применяться и на др их дви ателях, вып щенных ранее, но с
обычными интервалами замены.
"Special Engine Oils". Данная специфи ация является старевшей и применяется на автомобилях
предыд щих лет вып с а.

CITROEN
Требования по применению масел в зависимости от о р жающей среды
Вяз ость Минимальная Ма симальная
масла по SAE температ ра, С температ ра, С
0W-40 –35 выше +40
5W-40 –30 выше +40
10W-40 –20 выше +40
10W-50 –20 выше +50
15W-50 –15 выше +50

Треб емые ровни ачества

– для бензиновых дви ателей:


без надд ва - АСЕА А3 или API SJ
–для дизельных дви ателей:
ле овых автомобилей - АСЕА В3 или API CF

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÅÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ...

32 сентябрь 2004 .
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ
Мар а Год О тановое Степень
Дви атель Объем Компрессия
автомобиля вып с а число бензина сжатия
AUDI 80 РР 1.6 1986-91 98/95 1:10 7,5-13
AUDI 80 RN 1.6 1986-91 91 1:9 9-12
AUDI 80 DZ, NE 1.8 1986-91 98/95 1:10 10-13
AUDI 80 JN, RU, SF 1.8 1986-91 91 1:9 9-12
AUDI 80 JV 1.8 1986-91 98 1:10 10-13
AUDI 80 3A, AAD 2.0 1988-91 95 1:10,4 7,5-13,5
AUDI 80 6A 2.0 1990-91 95 1:10,5 10-13
AUDI 80 NG 2.3 1987-94 95 1:10 10-14
AUDI 80 ABM 1.6 1992-96 91 1:9 7-13
AUDI 80 ADA 1.6 1993-95 95 1:10,5 9-16
AUDI 80 ABK 2.0 1991-96 95 1:10,5 9-16
AUDI 80 ABT 2.0 1991-95 91 1:8,9 7-12
AUDI 80 ACE 2.0 1992-96 95 1:10,8 10-13
AUDI 80 ABY 2.2 1992-97 95 1:9,3 9-13
AUDI 80 ABC 2.6 1992-96 95 1:10 11-16
AUDI 80 AAH 2.8 1991-96 95 1:10,3 11-16
AUDI 100 4B,SH 1.8 1988-91 91 1:9 9-12
AUDI 100 PH 1.8 1985-91 95 1:9 9-12
AUDI 100 RT 2.0 1988-91 95 1:10 8-14
AUDI 100 KU 2.2 1984-91 98/95 - 8-11
AUDI 100 MC 2.2 1984-91 91 - 10-14
AUDI 100 NF 2.3 1986-91 95 1:10 11-16
AUDI 100 ABB 1.6 1992-93 98/95 1:10 7,5-13
AUDI 100 AAD 2.0 1991-92 95 1:10,4 9-12
AUDI 100 AAE 2.0 1991-94 91 1:9 9-12
AUDI 100 ABK 2.0 1992-94 95 1:10,5 9-12
AUDI 100 ACE 2.0 1992-94 95 1:10,8 10-13
AUDI 100 AAR 2.3 1991-93 95 1:10 10-14
AUDI 100 ABC 2.6 1992-94 91 1:10 9-16
AUDI 100 AAH 2.8 1991-94 95 1:10,3 9-14
AUDI 100 ABH 4,2 1991-94 91 1:10,6 10-13
A4 ADP 1.6 1995-2001 95 1:10,3 9-14
A4 ADR 1.8 1995-2001 95 1:10,3 9-14
A4 AEB 1.8 1995-2001 95 1:10,3 10-13
A4 ABC 2.6 1994-2001 95 1:10 -
A4 AAH 2.8 1994-2001 95 1:10,3 9-14
A4 ACK 2.8 1995-2001 98 1:10,6 9-14
A6 ADR 1.8 1995-97 95 1:10,3 9-14
A6 AAE 2.0 1994-97 91 1:9 9-12
A6 ABK 2.0 1994-97 95 1:10,5 9-12
A6 ACE 2.0 1994-97 95 1:10,8 10-13
A6 ABC 2.6 1994-97 91 1:10 9-16
A6 AAH 2.8 1994-97 95 1:10,3 9-14
A6 ACK 2.8 1995-97 98 1:10,6 9-14
A6 AJP 1.8 1997-2001 95 1:10,3 7,5-14
A6 AEB 1.8 1997-2001 98 1:9,5 7-13
A6 AGA/AJG 2.4 1997-2001 95 1:10,5 7,5-14
A6 ALF, ALW 2.4 1997-2001 98 1:10,5 7,5-14
A6 ACK, ALG 2.8 1997-2001 98 1:10,6 7,5-14
A8 AAH 2.8 1994-2001 95 1:10,3 9-14
A8 AEW 3.7 1995-2001 95 1:10,8 10-13
A8 ABZ 4.2 1994-2001 95 1:10,8 10-13
A8 AHC 4.2 1997-2001 95 1:10,8 10-13

сентябрь 2004 . 33
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мар а Год О тановое Степень


Дви атель Объем Компрессия
автомобиля вып с а число бензина сжатия
BMW 16 4E1 1.6 1988-91 95 1:9 10-13
BMW 16 4E2 1.6 1993-99 95 1:9,7 10-11
BMW 18 4V D 1.8 1984-88 98/95 1:9,5 10-12
BMW 18 4E1 1.8 1983-93 95 1:8,8 10-11
BMW 18 4E A/B 1.8 1985-87 98/95 1:9,5 10-12
BMW 18 4E W 1.8 1984-88 98/95 1:9,3 10-12
BMW 18 4K A 1.8 1985-87 95 1:9 10-12
BMW 18 4E B 1.8 1987-89 98/95 1:9,5 10-11
BMW 18 4K A 1.8 1987-89 95 1:8,2 10-11
BMW 18 4E1 1.8 1983-93 95 1:8,8 10-11
BMW 18 4E2 1.8 1993-99 95 1:9,7 10-11
BMW 18 4S1 1.8 1989-98 98 1:10 10-11
BMW 19 4E1 1.9 1998-2001 95 1:9,7 10-11
BMW 19 4S1 1.9 1996-2001 95 1:10 10-11
BMW 20 6E2 2.0 1984-88 98/95 1:9,8 10-12
BMW 20 6E B 2.0 1984-85 98/95 1:9,8 10-12
BMW 20 6E E 2.0 1986-93 91 1:8,8 10-11
BMW 20 6E E 2.0 1988-90 95 1:9,4 10-11
BMW 20 6K A 2.0 1986-93 91 1:8,8 10-11
BMW 20 4E A 2.0 1988-91 98 1:10,8 10-11
BMW 20 6S1 2.0 1989-92 95 1:10,5 10-11
BMW 20 6S2 2.0 1992-97 95 1:11 10-11
BMW 20 6S3 2.0 1994-99 95 1:11 10-11
BMW 20 6S4 2.0 1998-2001 95 1:11 10-11
BMW 23 6E C 2.3 1983-86 98/95 1:9,8 10-11
BMW 23 6E W 2.3 1985-86 98/95 1:9,4 10-11
BMW 23 4E A 2.3 1986-91 98 1:10,5 10-11
BMW 23 4S 1/2 2.3 1989-91 98 1:11 10-11
BMW 25 6E 1/2 2.5 1985-93 95 1:9,4 10-11
BMW 25 6E 2/6K 1 2.5 1988-90 95 1:9,4 10-11
BMW 25 6K A/2 2.5 1988-90 91 1:8,8 10-11
BMW 25 6S1 2.5 1989-92 95 1:10 10-11
BMW 25 6S2 2.5 1992-97 95 1:10,5 10-11
BMW 25 6S3 2.5 1995-99 95 1:10,5 10-11
BMW 25 6S4 2.5 1998-2001 95 1:10,5 10-11
BMW 27 6K AB 2.7 1985-90 95 1:8,5 10-11
BMW 28 6S1 2.8 1994-2001 95 1:10,2 10-11
BMW 28 6S2 2.8 1998-2001 95 1:10,2 10-11
BMW 30 6EA 3.0 1986-92 98 1:9,2 10-11
BMW 30 6K A/B 3.0 1986-92 95 1:9,2 10-11
BMW 30 6S1 3.0 1992-99 98 1:10,8 10-11
BMW 30 8S1 3.0 1992-96 98 1:10,5 10-12
BMW 32 6S1 3.2 1995-99 98 1:11,3 11-12
BMW 34 6EC 3.4 1988-93 95 1:9,2 10-11
BMW 34 6KB 3.4 1988-93 91 1:9 10-11
BMW 34 6EC 3.4 1986-92 95 1:9,2 10-11
BMW 34 6KB 3.4 1986-92 95 1:9,2 10-11
BMW 35 8S1 3.5 1996-2001 95 1:10 12-14
BMW 35 8S2 3.5 1998-2001 95 1:10 12-14
BMW 36 6S1 3.5 1988-93 95 1:10 10-11
BMW 38 6S1 3.8 1992-96 95 1:10,5 10-11
BMW 40 8S1 4.0 1992-96 98 1:10,1 10-12
BMW 44 8S1 4.4 1996-2001 95 1:10 12-14
BMW 44 8S2 4.4 1998-2001 95 1:10 12-14
BMW 50 12A 5.0 1987-94 95 1:8,8 10-12
BMW 54 12 1 5.4 1994-2001 95 1:10 10-12
BMW 54 12 2 5.4 1998-2001 95 1:10 10-12

34 сентябрь 2004 .
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы можете выбрать наиболее


добный для вас способ оформ-
ления подпис и:

1. Позвонить в отдел подпи-


с и по телефон (044) 247-
94-00
2. Отправить данные о себе
по эле тронной почте
avtomaster@ukr.net
- Мы с Вами свяжемся

Фамилия
Прош оформить подпис
Имя на ежемесячный ж рнал
Отчество “Авто Мастер”
Должность и отправить счет
Компания для оплаты
Вид деятельности
СТОИМОСТЬ ОДНОГО
НОМЕРА ПО
Адрес ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ
РЕДАКЦИЮ — 5 ГРН.

Телефон
Фа с
E-mail:

сентябрь 2004 . 35
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
ÄËß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ- Êîëîíêà ðåäàêöèè 1
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË
Íîâîñòè 2
Свидетельство Гос дарственно о
омитета телевидения и Ðåìîíò ãîëîâêè áëîêà äâèãàòåëÿ 5
радиовещания У раины
КВ № 9069 от 17.08.2004 .
Ñîñòîÿíèå äâèãàòåëÿ ïî êàðòåðíûì ãàçàì 9
Учредитель и издатель: Äèàãíîñòèêà äâèãàòåëÿ èçìåðåíèåì êîìïðåññèè 10
ООО „Исеть-АВТО“
Âëèÿíèå äåòîíàöèè íà íàäåæíîñòü äâèãàòåëÿ ... 13
Почтовый адрес:
03065, Àâòîðåìîíò â Êèåâå 14
. Киев, л. Кабл ова, 23а,
E-mail: avtomaster@ukr.net
Тел. (044) 247-94-00
Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà èñïîëíèòåëÿ 18
(044) 233-47-10
Ìíåíèå ñòîðîííåãî íàáëþäàòåëÿ 20
Типо рафия
“Исеть-АВТО”
Îáêàòêà äâèãàòåëÿ 21
Полное или частичное
воспроизведение Äàôìè — òîëüêî ÏÎÁÅÄÀ! 23
материала без
со ласования с реда цией
запрещено.
“Ïëàçìîôîð-Ñóïåð” — ãàðàíòèÿ íàäåæíîñòè 24
Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ êëèåíòó óñëóã ÑÒÎ 26
Точ а зрения реда ции
может не совпадать
с мнением автора.
Âûáèðàåì êîìïðåññîð 28
За содержание ре ламы Òðåáîâàíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé àâòîìîáèëåé
ответственность несет 31
ре ламодатель. ïî ïðèìåíåíèþ ìàñåë (ÎÅÌ)
Òåõíè÷åñêèå äàííûå áåíçèíîâûõ äâèãàòåëåé 33

Вам также может понравиться