Вы находитесь на странице: 1из 18

Явмирзи Арби.

Учитель Корана

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬
.‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ‬

Урок первый.

Тема: Алфавит арабского языка.


1) Преподавание чтения арабского языка необходимо начать с изучения названий арабских букв
от "‫ﻟﻒ‬ ‫ ﺍﻻ‬ль-алифа до ‫ ﺍﻟﻴﺎﺀ‬аль-яъ" После этого необходимо выучить наизусть буквы, обращая
внимание:
1) на количество точек букв.
2) расположение этих точек.
Для лучшего освоения букв предлагается:
1) следить за чтением при помощи пальца.
2) читать буквы слева направо, сверху вниз и наоборот.

‫ﺟﻴﻢ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺛﺎ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺃﻟ ﻒ‬ ‫ﺍ‬
джим са та ба алиф

‫ﺭﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺫﺁ ﻝ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺩﺁﻝ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺧﺎ‬ ‫ﺥ‬ ‫ﺣﺎ‬ ‫ﺡ‬
ра зал дал ха ха

‫ﺿﺂﺩ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺻﺂﺩ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺷﲔ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺳﲔ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺯﺍ‬ ‫ﺯ‬
дад сад шин син за

‫ﻓﺎ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻏﲔ‬ ‫ﻍ‬ ‫ﻋﲔ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻇﺎ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻃﺎ‬ ‫ﻁ‬
фа гайн айн за та

‫ﻧﻮ ﻥ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻣﻴﻢ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻻﻡ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻛﺎﻑ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻗﺂﻑ‬ ‫ﻕ‬
нун мим лам каф каф

‫ﳘﺰﺓ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﻻﻡ ﻭﺃﻟﻒ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻭ ﻭﺁﻭ‬
хамза лам, алиф я ха вав

Урок второй.

Тема: Составные части (буквы).


1) Необходимо обратить внимание на ознакомление буквами, которые в своей совокупности
являются составными частями другой буквы, например: буква « ‫ﻝ‬ » лям в составной части буквы
«‫ » ﻻ‬находится на правой стороне, а буква «‫ » ﺍﻟﻒ‬алиф на левой стороне.
2) Необходимо обратить внимание на точки похожих букв, которые, в результате перестановки
своих мест расположения, меняют букву.
Например: (‫ﺏ‬ - баъ), если переставить точку над буквой (‫ ﺏ‬- баъ), то в какую букву она
превратится?

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


Также, какая разница между буквами (таъ - ‫ )– ﺕ‬и (каф - ‫ ﻕ‬-) и между буквами (шин - ‫ )ﺵ‬и (саъ -
‫?) ﺙ‬
Эти примеры приводятся для того, чтобы учащийся мог хорошо различать разницу между
буквами.

‫ﺍ ﻻ ﺑﺎ ﺑﺞ ﺑﻠﺐ ﻙ ﻛﺐ ﻛﺖ ﻛﺎ ﻛﻞ ﺑﻜﺖ‬

‫ﺗﻜﺚ ﺑﺎ ﻧﺎ ﺗﺎ ﺛﺎ ﺑﺲ ﻳﺲ ﻧﺺ ﺗﺾ ﺛﻂ ﺛﺢ‬
‫ﺗﺢ ﻧﺢ ﻳﺢ ﱘ ﰈ ﱎ ﰎ ﰒ ﰉ ﱙ ﱏ ﺗﻰ‬

‫ﺛﻰ ﻧﺒﻞ ﺑﻨﻞ ﺗﻨﻞ ﻳﺘﻞ ﻧﱭ ﺑﻨﻦ ﺗﲔ ﻳﺜﻦ ﺑﺜﻦ‬

‫ﻢ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣﺚ ﺧﺐ ﺟﺖ ﲢﺖ ﳚﺐ ﺑﺔ ﻳﻬﺐ‬

‫ﺟﺪ ﺧﺬ ﺟﺮ ﺧﺰ ﻳﺮ ﺗﺰ ﺷﻞ ﺳﻞ ﻋﺞ ﻏﺢ‬

‫ﺑﻎ ﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﺬ ﻗﻞ ﻓﻮ ﻗﻮ ﻧﻘﺮ ﻳﻔﺮ ﻳﻒ‬

Урок третий.

Тема: аль-хуруф – аль-мукатто а.


Необходимо изучить провочтение букв, которые встречаются в начале некоторых сур Корана, это:

‫ﺍﱂ ﺍﳌﺺ ﺍﻟﺮ ﺍﳌﺮ ﻛﻬﻴﻌﺺ ﻃﻪ ﻃﺴﻢ ﻃﺲ ﻳﺲ ﺹ‬

‫ﺣﻢ ﺣﻢ ﻋﺴﻖ ﻕ ﻥ‬
1) Нужно объяснить их чтение, например:
- буквы ‫ ﺡ ﻯ ﻁ ﻩ ﺭ‬нужно тянуть в размере двух алифов.
- буквы: ‫ﻙ‬ ‫ ﻥ ﻕ ﺹ ﻉ ﺱ ﻝ ﻡ‬нужно тянуть в размере шести алифов.
- буква ‫( ﺍ‬алиф) нужно тянуть в размере одного алифа.
2) Степень мадды, т.е. долгие гласные, измеряется временем, которое обычно затрачивается (не
медленно и не быстро) при сжатии пальцев руки в кулак или при их разжатии.

Урок четвертый.

Тема: Огласовки (аль-харакат)


1) Преподаватель объясняет учащимся значения аль-харакатов следующим образом:
Харакат фатха находится над буквой в таком виде «_َ__».
3

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


Харакат касра находится под буквой в таком виде «_ِ__».
Харакат дамма обозначается в следующем виде «_ُ__».
2) Огласованную букву нужно читать, не растягивая огласовку (аль-харакат), чтобы не
образовалась долгая гласная (т.е. аль-мадда), также не нужно спешит при чтении, чтобы не
возникло колебание.
3) Этот урок учащийся должен читать сверху-вниз, слева направо и желательно без колебаний.
Примечание: Аль-алиф огласованный с харакатом называется аль-хамза.
На арабском языке буква алиф пишется в девяти формах, но выполняет
одну и туже функцию, например:

‫ﺍ ﺃ ﺉ ﺅ ﺀ‬
Первая таблица.
Алфавитные буквы с фатхой:

‫ ﺽ‬‫ ﺹ‬‫ﺱ ﺵ‬
 ‫ ﹶﺫ‬‫ ﺩ‬‫ ﺥ‬‫ﺝ ﺡ‬
 ‫ﺙ‬
‫ ﹶ‬‫ﺏ ﺕ‬
 ‫ﺃ‬

‫ ﻯ‬‫ﻭ ﻩ‬ ‫ﻡ ﹶﻥ‬ ‫ ﹶﻝ‬‫ ﻙ‬‫ﻑ ﻕ‬


 ‫ﻍ‬
‫ﻉ ﹶ‬
 ‫ﻅ‬
‫ﻁ ﹶ‬
‫ﹶ‬
Вторая таблица.
Алфавитные буквы с касрой:

ِ ‫ﺱ‬
‫ﺵ‬ ِ ‫ﺥ ِﺩ ِﺫ ِﺭ ِﺯ‬
ِ ‫ﺡ‬
ِ ‫ﺝ‬
ِ ‫ﺙ‬
ِ ‫ﺕ‬
ِ ‫ﺏ‬
ِ ‫ﺇ‬

‫ﻕ ِﻙ ِﻝ ِﻡ ِﻥ ِﻭ‬
ِ ‫ﻑ‬
ِ ‫ﻍ‬
ِ ‫ﻉ‬
ِ ‫ﻁ ﻅ‬
ِ ‫ﺽ‬
ِ ‫ﺹ‬
ِ

ِ ‫ِﻩ‬
‫ﻯ‬
Третья таблица.
Алфавитные буквы с даммой:

‫ ﺵ‬‫ ﺱ‬‫ﺭ ﺯ‬ ‫ ﹸﺫ‬‫ ﺩ‬‫ ﺥ‬‫ﺝ ﺡ‬


 ‫ﺙ‬
‫ ﹸ‬‫ﺏ ﺕ‬
 ‫ﹸﺍ‬

‫ﻡ ﹸﻥ‬ ‫ ﹸﻝ‬‫ ﻙ‬‫ﻑ ﻕ‬


 ‫ﻍ‬
‫ﻉ ﹸ‬
 ‫ﻅ‬
‫ﻁ ﹸ‬
‫ ﹸ‬‫ ﺽ‬‫ﺹ‬

‫ ﻯ‬‫ ﻩ‬‫ﻭ‬
Четвёртая таблица, с тремя огласовками т.е. с фатхой, касрой и даммой:

 ‫ﺡ‬
‫ﺡ‬ ِ ‫ﺝ ﺡ‬
 ‫ﺝ‬
ِ ‫ﺝ‬
 ‫ﺙ‬
‫ﺙ ﹸ‬
ِ ‫ﺙ‬
‫ﺕ ﹶ‬
 ‫ﺕ‬
ِ ‫ﺏ ﺕ‬
 ‫ﺏ‬
ِ ‫ﺏ‬
 ‫ﹶﺍ ِﺍ ﹸﺍ‬

 ‫ﺱ‬
‫ﺱ‬ ِ ‫ﺯ ﺱ‬ ‫ ِﺯ‬‫ﺭ ﺯ‬ ‫ ِﺭ‬‫ﺩ ﹶﺫ ِﺫ ﹸﺫ ﺭ‬ ‫ ِﺩ‬‫ﺥ ﺩ‬
 ‫ﺥ‬
ِ ‫ﺥ‬

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


‫ﻁ ﹸ‬
‫ﻁ‬ ِ ‫ﻁ‬
‫ﺽ ﹶ‬
 ‫ﺽ‬
ِ ‫ﺹ ﺽ‬
 ‫ﺹ‬
ِ ‫ﺵ ﺹ‬
 ‫ﺵ‬
ِ ‫ﺵ‬

‫ ِﻙ‬‫ﻕ ﻙ‬
 ‫ﻕ‬
ِ ‫ﻑ ﻕ‬
 ‫ﻑ‬
ِ ‫ﻑ‬
 ‫ﻍ‬
‫ﻍ ﹸ‬
ِ ‫ﻍ‬
‫ﻉ ﹶ‬
 ‫ﻉ‬
ِ ‫ﻉ‬
 ‫ﻅ‬
‫ﻅ ﹸ‬
ِ ‫ﻅ‬
‫ﹶ‬

 ‫ﻯ‬
‫ﻯ‬ ِ ‫ﻩ ﻯ‬ ‫ ِﻩ‬‫ﻭ ﻩ‬ ‫ﻭ ِﻭ‬ ‫ﻡ ﹶﻥ ِﻥ ﹸﻥ‬ ‫ﻡ ِﻡ‬ ‫ ﹶﻝ ِﻝ ﹸﻝ‬‫ﻙ‬
Урок пятый.

Тема: Танвин.
1) Танвин – это сочетание двух фатха, или двух касра, или двух дамма в одной букве.
2) При изучении танвина необходимо ознакомится с аль-гунной, звук который нужно произносить
через нос, без участия язык в этом произношении.
3) Буквы алиф (‫)ﺍﻟﻒ‬ и аль-яъ (‫)ﺍﻟﻴﺎﺀ‬, не следует произносить в танвине с двойной фатхой

например: буквы (‫ﺎ‬‫ )ﺑ‬и (‫ﻯ‬‫ )ﺩ‬говорим ба (‫ )ﺏ‬с двойной фатхой и читается (‫ﻦ‬‫)ﺑ‬, также и даль
(‫ﺍ ﹾﻝ‬‫ )ﺩ‬с двойной фатхой читается (‫ ﹾﻥ‬‫)ﺩ‬.
Первая таблица,танвин с двумя фатхами:

‫ – ﺍﹰ‬в естественности – ‫ﹶﺍ ﹾﻥ‬


‫ ٍﺍ‬- в естественности – ‫ِﺍ ﹾﻥ‬
‫ ﹲﺍ‬- в естественности – ‫ﹸﺍ ﹾﻥ‬

‫ﹰﺍ ﺑﹰﺎ ﺗﹰﺎ ﺛﹰﺎ ﺟﹰﺎ ﺣﹰﺎ ﺧﹰﺎ ﺩﹰﺍ ﺫﹰﺍ ﺭﹰﺍ ﺯﹰﺍ ﺳﹰﺎ ﺷﹰﺎ‬

‫ﺻﹰﺎ ﺿﹰﺎ ﻃﹰﺎ ﻇﹰﺎ ﻋﹰﺎ ﻏﹰﺎ ﻓﹰﺎ ﻗﹰﺎ ﻛﹰﺎ ﹰﻻ ﻣﹰﺎ ﻧﹰﺎ‬

‫ﻭﹰﺍ ﻫﹰﺎ ﻳﹰﺎ‬


Вторая таблица, танвин с двумя касрами:

ٍ ‫ﺱ‬
‫ﺵ‬ ٍ ‫ﺥ ٍﺩ ٍﺫ ٍﺭ ٍﺯ‬
ٍ ‫ﺡ‬
ٍ ‫ﺝ‬
ٍ ‫ﺙ‬
ٍ ‫ﺕ‬
ٍ ‫ﺏ‬
ٍ ‫ٍﺍ‬

‫ﻕ ٍﻙ ٍﻝ ٍﻡ ٍﻥ ٍﻭ‬
ٍ ‫ﻑ‬
ٍ ‫ﻍ‬
ٍ ‫ﻉ‬
ٍ ‫ﻅ‬
ٍ ‫ﻁ‬
ٍ ‫ﺽ‬
ٍ ‫ﺹ‬
ٍ

ٍ ‫ٍﻩ‬
‫ﻯ‬
Третья таблица, танвин с двумя даммами:

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


‫ ﺵ‬‫ ﺱ‬‫ ﺯ‬‫ ﹲﺫ ﺭ‬‫ ﺩ‬‫ ﺥ‬‫ ﺡ‬‫ﺙ ﺝ‬
‫ ﹲ‬‫ ﺕ‬‫ﹲﺍ ﺏ‬

‫ ﹲﻥ‬‫ ﹲﻝ ﻡ‬‫ ﻙ‬‫ ﻕ‬‫ﻍ ﻑ‬


‫ ﹲ‬‫ﻅ ﻉ‬
‫ﻁ ﹲ‬
‫ ﹲ‬‫ ﺽ‬‫ﺹ‬

‫ ﻯ‬‫ ﻩ‬‫ﻭ‬
Четвёртая таблица, танвин с тремя огласовками т.е. с двумя фатхами, с двумя касрами и с двумя
даммами:

 ‫ﺡ‬
‫ﺡ‬ ٍ ‫ﺝ ﺣﹰﺎ‬
 ‫ﺝ‬
ٍ ‫ﺙ ﺟﹰﺎ‬
‫ﺙ ﹲ‬
ٍ ‫ﺕ ﺛﹰﺎ‬
 ‫ﺕ‬
ٍ ‫ﺏ ﺗﹰﺎ‬
 ‫ﺏ‬
ٍ ‫ﹰﺍ ٍﺍ ﹲﺍ ﺑﹰﺎ‬

 ‫ﺱ‬
‫ﺱ‬ ٍ ‫ﺯ ﺳﹰﺎ‬ ‫ﺭ ﺯﹰﺍ ٍﺯ‬ ‫ﺩ ﺫﹰﺍ ٍﺫ ﹲﺫ ﺭﹰﺍ ٍﺭ‬ ‫ﺥ ﺩﹰﺍ ٍﺩ‬
 ‫ﺥ‬
ٍ ‫ﺧﹰﺎ‬

‫ﻅ ﹲ‬
‫ﻅ‬ ٍ ‫ﻁ ﻇﹰﺎ‬
‫ﻁ ﹲ‬
ٍ ‫ﺽ ﻃﹰﺎ‬
 ‫ﺽ‬
ٍ ‫ﺹ ﺿﹰﺎ‬
 ‫ﺹ‬
ٍ ‫ﺵ ﺻﹰﺎ‬
 ‫ﺵ‬
ٍ ‫ﺷﹰﺎ‬

‫ﻙ‬ ‫ﻕ ﻛﹰﺎ ٍﻙ‬


 ‫ﻕ‬
ٍ ‫ﻑ ﻗﹰﺎ‬
 ‫ﻑ‬
ٍ ‫ﻍ ﻓﹰﺎ‬
‫ﻍ ﹲ‬
ٍ ‫ﻉ ﻏﹰﺎ‬
 ‫ﻉ‬
ٍ ‫ﻋﹰﺎ‬

 ‫ﻱ‬
‫ﻱ‬ ٍ ‫ﻩ ﻳﹰﺎ‬ ‫ﻭ ﻫﹰﺎ ٍﻩ‬ ‫ﻡ ﻧﹰﺎ ٍﻥ ﹲﻥ ﻭﹰﺍ ٍﻭ‬ ‫ﹰﻻ ٍﻝ ﹲﻝ ﻣﹰﺎ ٍﻡ‬
Урок шестой.

1) Учащийся читает слова по слогам (по буквам), и преподаватель объясняет способ связки букв
между собой.
2) Если учащийся нехорошо овладел с ознакомлением букв и огласовок, то он вновь должен
вернуться к пройденному материалу.

‫ﻊ‬‫ﺟﻤ‬ ‫ ﹶﻞ‬‫ﻌ‬‫ ٍﺓ ﺟ‬‫ﺭ‬‫ﺮ‬‫ﺨ ﹶﻞ ﺑ‬


ِ ‫ ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺧﹶﺬ ﺃ ِﺫ ﹶﻥ ﺃﻣ‬
 ‫ﺣﺪﹰﺍ ﺃ‬
 ‫ﺪﹰﺍ ﺃ‬‫َﺑ‬

‫ﺒ ٍﺔ‬‫ﹶﻗ‬‫ﻊ ﺭ‬ ‫ﹶﻓ‬‫ﺮ ﺭ‬ ‫ﻖ ﹶﺫ ﹶﻛ‬ ‫ِﻠ‬‫ﻖ ﺧ‬ ‫ﹶﻠ‬‫ﻰ ﺧ‬ ‫ﺸ‬
ِ ‫ ﺧ‬‫ﺮ‬‫ﺣﺸ‬
 ‫ﺪ‬‫ﺣﺴ‬

‫ ﹶﻝ‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﺲ‬‫ﻋﺒ‬ ‫ﻮﻯ‬ ‫ﺒﻘﹰﺎ ﹸﻃ‬‫ﺒٍﻖ ﹶﻃ‬‫ ﹶﻃ‬‫ﺪ‬‫ﺻﻤ‬


 ‫ﻔﹰﺎ‬‫ﺤ‬‫ﺮ ٍﺓ ﺻ‬ ‫ﹶﻔ‬‫ ﺳ‬‫ﺭ‬‫ﺮ‬‫ﺳ‬

‫ﺴﻢ‬
 ‫ﺃ ﹶﻗ‬‫ ﹶﻗﺮ‬‫ﺪﺭ‬ ‫ ﹲﺓ ﹸﻗِﺘ ﹶﻞ ﹶﻗ‬‫ﺮ‬‫ﻌ ﹶﻞ ﹶﻗﺘ‬‫ ﹲﺓ ﹶﻓ‬‫ﺮ‬‫ﺒﹰﺎ ﹶﻏﺒ‬‫ٍﺪ ِﻋﻨ‬‫ﻋﻤ‬ ‫ﹶﻠٍﻖ‬‫ﻋ‬

‫ٍﺪ‬‫ﺴ‬‫ﺐ ﻣ‬
ٍ ‫ﻬ‬ ‫ ٍﺓ ﹶﻟ‬‫ﻤﺰ‬ ‫ﺒﺪﹰﺍ ﹸﻟ‬‫ﺮ ﹸﻛﹸﻔﻮﹰﺍ ﹸﻟ‬ ‫ ﹶﻛﹶﻔ‬‫ﺴﺐ‬
 ‫ ﹶﻛ‬‫ﺘﺐ‬‫ﺒٍﺪ ﹸﻛ‬‫ﹶﻛ‬

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


‫ﻯ‬‫ﻫﺪ‬ ‫ ٍﺓ‬‫ﺰ‬‫ﻫﻤ‬ ‫ﺐ‬‫ﻫ‬‫ﺪ ﻭ‬ ‫ﹶﻟ‬‫ﺐ ﻭ‬
 ‫ﹶﻗ‬‫ ﻭ‬‫ﻖ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﺟﺪ‬
 ‫ﻭ‬ ‫ﺮ ﹰﺓ‬ ‫ﺨ‬
ِ ‫ﻧ‬

Урок седьмой.
Тема: Буквы, которые обозначают долгие гласные, т.е. аль-мадд)
1) Алиф маленький, находящийся под буквой, пишется в таком виде:
( ‫) ﻡ‬, и его необходимо тянуть в размере двух алифов.
Маленькая буква «я», которая располагается за буквой пишется так:
( < ‫) ِﻡ‬, и его необходимо тянуть в размере двух алифов.
Буква «вав», которая также располагается после буквы, пишется она в следующем виде: ( ‫ ﻭ‬‫)ﻡ‬, и
её также необходимо тянуть в размере двух алифов.
Читать их следует так: мим с буквой алиф – ма ( ‫) ﻣﺎ‬
мим с буквой яъ – ми ( ‫) ِﻣﻲ‬
мим с буквой вав – му ( ‫ﻮ‬‫) ﻣ‬
Буквы, обозначенные под названием аль-мадд (т.е. долгие гласные), три:
‫ﺍ ﻯ ﻭ‬
Например:
А) Буква аль-алиф, не огласованная харакатом, и при этом перед ней стоящая буква огласована
фатхой, например: (са = ‫ﹶﺛﺎ‬ ) (та = ‫ﺎ‬‫( ) ﺗ‬ба = ‫ﺎ‬‫) ﺑ‬
Б) Буква аль-яъ не огласованная харакатом, и при этом перед ней стоящая буква огласована
касрой, например: (си = ‫( ) ِﺛﻰ‬ти = ‫( ) ِﺗﻰ‬би = ‫) ِﺑﻰ‬
В) Буква аль-вав не огласованная харакатом, и при этом перед ней стоящая буква огласована
даммой, например: ( су = ‫ﹸﺛﻮ‬ ) ( ту = ‫ﻮ‬‫ ( ) ﺗ‬бу = ‫ﻮ‬‫) ﺑ‬
Примечание:
Форма писания маленького алифа « ‫ » ﺍ‬а также маленького «яъ» «< -» и маленького вава « ‫ﻭ‬- »
в некоторых экземплярах Корана следует как показано ниже: фатха огласованная маддой пишется
в форме маленького алифа над буквой в таком порядке:
‫ﺍ ﻭ ﻩ ﺀ ﺫ ﺱ‬
Маленькая «я», также называется касра, она огласованна маддой и пишется над буквой в таком
порядке:
‫ﺍ ﻭ ﻩ ﺀ ﺯ ﺹ‬
Маленькая «вав» пишется перед буквой в таком порядке:
,‫ ﻕ‬,‫ ﻩ‬,‫ ﺏ‬,‫ ﺩ‬,‫ ﻭ‬,‫ﺀ‬

‫ﻮ‬‫ﺟﻲ ﺟ‬
ِ ‫ﺟﺎ‬
 ‫ﺗﻮ ﹶﺛﺎ ِﺛﻲ ﹸﺛﻮ‬ ‫ﺗﺎ ِﺗﻰ‬ ‫ﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎ ِﺑﻰ‬ ‫ﻯ ﹸﺍﻭ‬
ِ ‫ﹶﺍ ﺍ‬

‫ﺩﻭ ﹶﺫﺍ ِﺫﻯ ﹸﺫﻭ‬ ‫ﺩﺍ ِﺩﻱ‬ ‫ﺧﻮ‬


 ‫ﺧﻲ‬
ِ ‫ﺧﺎ‬
 ‫ﺣﻮ‬
 ‫ﺣﻲ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﺣ‬

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


‫ﺭ‪‬ﺍ ِﺭﻯ ‪‬ﺭﻭ ‪‬ﺯﺍ ِﺯﻯ ‪‬ﺯﻭ ‪‬ﺳﺎ ِﺳﻰ ‪‬ﺳﻮ ‪‬ﺷﺎ ِﺷﻰ ﺷ‪‬ﻮ‬

‫ﺿﻰ ﺿ‪‬ﻮ ﹶﻃﺎ ِﻃﻰ ﹸﻃﻮ‬


‫ﺿﺎ ِ‬
‫ﺻﻮ ‪‬‬
‫ﺻﻰ ‪‬‬
‫ﺻ‪‬ﺎ ِ‬

‫ﹶﻇﺎ ِﻇﻰ ﹸﻇﻮ ‪‬ﻋﺎ ِﻋﻰ ‪‬ﻋﻮ ﹶﻏﺎ ِﻏﻰ ﹸﻏﻮ ﹶﻓﺎ ِﻓﻰ ﹸﻓﻮ‬

‫ﹶﻗﺎ ِﻗﻰ ﹸﻗﻮ ﹶﻛﺎ ِﻛﻰ ﹸﻛﻮ ﹶﻻ ِﻟﻰ ﹸﻟﻮ ‪‬ﻣﺎ ِﻣﻰ ‪‬ﻣﻮ ‪‬ﻧﺎ ِﻧﻰ ﻧ‪‬ﻮ‬

‫ﻭ‪‬ﺍ ِﻭﻯ ‪‬ﻭﻭ ‪‬ﻫﺎ ِﻫﻰ ‪‬ﻫﻮ ‪‬ﻳﺎ ِﻳﻰ ﻳ‪‬ﻮ‬

‫ﺙ‪,‬‬
‫ﺙ ﹸ‬
‫ﺙ ِ‬
‫ﺕ‪ ,‬ﹶ‬
‫ﺕ ‪‬‬
‫ﺏ‪ ,‬ﺕ‪ِ ‬‬
‫ﺏ ‪‬‬
‫ﹶﺍ ِﺍ ﹸﺍ‪ ,‬ﺏ‪ِ ‬‬

‫ﺥ‪ ,‬ﺩ َ ِﺩ ‪‬ﺩ‪ ,‬ﹶﺫ ِﺫ ﹸﺫ‪,‬‬


‫ﺥ ‪‬‬
‫ﺡ‪ ,‬ﺥ‪ِ ‬‬
‫ﺡ ‪‬‬
‫ﺝ ﺝ‪ ,‬ﺡ‪ِ ‬‬
‫ﺝ‪ِ ‬‬

‫ﺵ‪,‬‬
‫ﺵ ‪‬‬
‫ﺱ‪ ,‬ﺵ‪ِ ‬‬
‫ﺱ ‪‬‬
‫ﺭ‪ِ ‬ﺭ ‪‬ﺭ‪ ,‬ﺯ‪ ‬ﺯ ِ ‪‬ﺯ‪ ,‬ﺱ‪ِ ‬‬

‫ﻅ‪,‬‬
‫ﻅ ﹸ‬
‫ﻅ ِ‬
‫ﻁ‪ ,‬ﹶ‬
‫ﻁ ﹸ‬
‫ﻁ ِ‬
‫ﹶ‬ ‫ﺽ‪,‬‬
‫ﺽ ‪‬‬
‫ﺹ‪ ,‬ﺽ‪ِ ‬‬
‫ﺹ ‪‬‬
‫ﺹ‪ِ ‬‬

‫ﻕ‪ ,‬ﻙ‪ِ ‬ﻙ‬


‫ﻕ ‪‬‬
‫ﻑ‪ ,‬ﻕ‪ِ ‬‬
‫ﻑ ‪‬‬
‫ﻍ‪ ,‬ﻑ‪ِ ‬‬
‫ﻍ ﹸ‬
‫ﻍ ِ‬
‫ﻉ‪ ,‬ﹶ‬
‫ﻉ ‪‬‬
‫ﻉ‪ِ ‬‬

‫ﻙ‪ ,‬ﹶﻝ ِﻝ ﹸﻝ‪ ,‬ﻡ‪ِ ‬ﻡ ‪‬ﻡ‪ ,‬ﹶﻥ ِﻥ ﹸﻥ‪ ,‬ﻭ‪ِ ‬ﻭ ‪‬ﻭ‪ ,‬ﻩ‪ِ ‬ﻩ‬

‫ﻯ‪,‬‬
‫ﻯ ‪‬‬
‫ﻩ‪ ,‬ﻯ‪ِ ‬‬
‫»‪В этих словах буква «яъ» и «вав» не огласованые с харакатами выполняют функцию буквы «алиф‬‬
‫‪не оглосованного с харакатом.‬‬

‫ﺣﺘ‪‬ﻰ ﺷ‪‬ﺘ‪‬ﻰ ‪‬ﺗﻌ‪‬ﺎﹶﻟﻰ‬


‫ﺇﹶﻟﻰ ‪‬ﻋﹶﻠﻰ ﹶﻟﺪ‪‬ﻯ ‪‬ﻣﱴ‪ ‬ﹶﺍﻧ‪‬ﻰ ‪‬‬

‫ﺴﻰ ‪‬ﻳﺤ‪‬ﻴ‪‬ﻰ ‪‬ﻣﺮ‪‬ﺗ‪‬ﻀ‪‬ﻰ ‪‬ﻳﺘ‪‬ﺰ‪ ‬ﱠﻛﻰ‬


‫ﹶﺍﻋ‪‬ﹶﻠﻰ ‪‬ﻣﻮ ‪‬ﺳﻰ ِﻋﻴ ‪‬‬

‫ﺻﹶﻠﻮﹲﺓ‬
‫ﹶﻓﺘ‪‬ﺮ‪‬ﺿ‪‬ﻰ ‪‬ﺳﻮ‪‬ﻳ ‪‬ﻬﺎ ‪‬ﺩﺳ‪‬ﻴ ‪‬ﻬﺎ ‪‬ﺯ ﱠﻛﻴ ‪‬ﻬﺎ ‪‬ﻋﹾﻘﻴﺒ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ‪‬‬

‫‪8‬‬

‫‪PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com‬‬


‫ﻮﺍ‬‫ﻭ ﹲﺓ ِﺭﺑ‬‫ﻮ ﹲﺓ ﹶﻏﺪ‬‫ﻴ‬‫ ﹶﻛﻮﹲﺓ ﹶﺫ ﹶﻛﻮ ﹲﺓ ﺣ‬‫ﺯ‬
А в этих словах буква «вав» не огласованная с харакатом пишется но не читается кроме второй
буквы «вов» в этих словах:
« ‫ﹶﻟﻰ‬‫ ﹶﺍﹾﻟﹶﺎﻭ‬،‫ ﹸﺍﻭﹶﻟِﺌﻚ‬،‫ ﹸﺍﻭ ﹶﻻ ِﺀ‬،‫ﱃ‬
ِ ‫ ﹸﺍﻭ‬،‫ﺕ‬
ِ ‫ ﹸﺍﻭ ﹶﻻ‬،‫» ﹸﺍﻭﹸﻟﻮ‬

Урок восьмой.

1) Нужно ознакомится с формой сукуна например, огласовка сукун пишется над буквой в таком
порядке « > ».
2) Необходимо сосредоточиться свое внимание на правильное чтение букв, а также необходимо
различить между ниже следующими буквами,
например : ‫ﻙ‬ ‫ﺵ ﺱ ﺫ ﺯ ﺽ ﻅ ﺕ ﻁ ﻕ‬

‫ﺙ ﹸﺍ ﹾ‬
‫ﺙ‬ ‫ﺙ ِﺍ ﹾ‬
‫ﹶﺍ ﹾ‬  ‫ﺕ ﹸﺍ‬
‫ﺕ‬  ‫ﺕ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬  ‫ﺏ ﹸﺍ‬
‫ﺏ‬  ‫ﺏ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬ ‫ﹶﺍﹾﺍ ﺇﹾﺍ ﹸﺍﹾﺍ‬

‫ﺩ‬ ‫ﺩ ﹸﺍ‬ ‫ﺩ ِﺍ‬ ‫ﹶﺍ‬  ‫ﺥ ﹸﺍ‬


‫ﺥ‬  ‫ﺥ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬  ‫ﺡ ﹸﺍ‬
‫ﺡ‬  ‫ﺡ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬  ‫ﺝ ﹸﺍ‬
‫ﺝ‬  ‫ﺝ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬

 ‫ﺱ ﹸﺍ‬
‫ﺱ‬  ‫ﺱ ِﺍ‬
 ‫ﺯ ﹶﺍ‬ ‫ﺯ ﹸﺍ‬ ‫ﺯ ِﺍ‬ ‫ﹶﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ ﹸﺍ‬ ‫ﺭ ِﺍ‬ ‫ﹶﺍ‬ ‫ﹶﺍﺫ ِﺍ ﹾﺫ ﹸﺍ ﹾﺫ‬

 ‫ﺹ ﹸﺍ‬
‫ﺹ‬  ‫ﺽ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬  ‫ﺹ ﹸﺍ‬
‫ﺹ‬  ‫ﺹ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬  ‫ﺵ ﹸﺍ‬
‫ﺵ‬  ‫ﺵ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬

 ‫ﻍ ﹸﺍ‬
‫ﻉ‬ ‫ﻍ ِﺍ ﹾ‬
‫ﹶﺍ ﹾ‬  ‫ﻉ ﹸﺍ‬
‫ﻉ‬  ‫ﻉ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬ ‫ﻅ ﹸﺍ ﹾ‬
‫ﻅ‬ ‫ﻅ ِﺍ ﹾ‬
‫ﹶﺍ ﹾ‬ ‫ﻁ ﹸﺍ ﹾ‬
‫ﻁ‬ ‫ﻁ ِﺍ ﹾ‬
‫ﹶﺍ ﹾ‬

‫ﹶﺍ ﹾﻝ ِﺍ ﹾﻝ ﹸﺍ ﹾﻝ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻙ ﹸﺍ‬ ‫ﻙ ِﺍ‬ ‫ﹶﺍ‬  ‫ﻕ ﹸﺍ‬


‫ﻕ‬  ‫ﻕ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬  ‫ﻑ ﹸﺍ‬
‫ﻑ‬  ‫ﻑ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬

 ‫ﻯ ﹸﺍ‬
‫ﻯ‬  ‫ﻯ ِﺍ‬
 ‫ﹶﺍ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻩ ِﺍﻩ ﹸﺍ‬‫ﻭ ﹶﺍ‬ ‫ﻭ ﹸﺍ‬ ‫ﻭ ِﺍ‬ ‫ﹶﺍ‬ ‫ﻡ ﹶﺍ ﹾﻥ ِﺍ ﹾﻥ ﹸﺍ ﹾﻥ‬ ‫ﻡ ﹸﺍ‬ ‫ﻡ ِﺍ‬ ‫ﹶﺍ‬
Урок девятый.
1) Буквы «аллин», это две буквы «яъ и вав» « ‫ ﺍﻟﻮﺍﻭ‬и ‫ » ﺍﻟﻴﺎﺀ‬которые огласованы сукуном, а перед
ней стоящая буква оглосована с фатхой, их произносят в таком порядке,
например: мимун ‫ﻢ‬ ‫ ِﻣﻴ‬, вавун ‫ﻭ‬ ‫ﺍ‬‫ ﻭ‬, фатхатун ‫ ﹲﺔ‬‫ﺤ‬‫ ﹶﻓﺘ‬, мав ‫ﻮ‬‫ﻣ‬
мимун ‫ﻢ‬ ‫ ِﻣﻴ‬, яъ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬, фатхатун ‫ ﹲﺔ‬‫ﺤ‬‫ ﹶﻓﺘ‬, май. ‫ﻰ‬‫ﻣ‬
2) Если после букв «аллин» окажется буква оглосованная сукуном при остановке в конце аята, то
нужно их тянуть в размере шести, четырех или двух алифов, например: ( * ‫ﻑ‬‫ﻮ‬‫ * ( ) ﺧ‬‫ﺖ‬‫ﻴ‬‫) ﺑ‬, а
если читающий продолжает чтение, то их запрещено тянуть,
например:.‫ﺬﻱ‬
ِ ‫ﺍﱠﻟ‬ *‫ﺖ‬
ِ ‫ﻴ‬‫ﹶﺬﺍ ﺍﹾﻟﺒ‬‫ ﻫ‬‫ﺏ‬‫ﻭﺍ ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻌ‬‫ﹶﻓ ﹾﻠﻴ‬

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


Аллин – означает на русском языке мягкость, и называют эти буквы «аллин» потому, что их
произносят легко.

‫ﻰ‬‫ ﺟ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻮ ﹶﺛ‬ ‫ﹶﺛ‬ ‫ﻰ‬‫ ﺗ‬‫ﻮ‬‫ﺗ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﻮ‬‫ﺑ‬  ‫ﻭ ﹶﺍ‬ ‫ﹶﺍ‬
‫ﻯ‬

‫ﻯ‬‫ ﺭ‬‫ﻭ‬‫ﺭ‬  ‫ﻭ ﹶﺫ‬ ‫ﹶﺫ‬


‫ﻯ‬ ‫ﻯ‬‫ ﺩ‬‫ﻭ‬‫ﺩ‬ ‫ﻰ‬‫ ﺧ‬‫ﻮ‬‫ﺧ‬ ‫ﻰ‬‫ ﺣ‬‫ﻮ‬‫ﺣ‬

‫ﻰ‬‫ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﺻ‬ ‫ﻰ‬‫ ﺷ‬‫ﻮ‬‫ﺷ‬ ‫ﻰ‬‫ ﺳ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬ ‫ﻯ‬‫ ﺯ‬‫ﻭ‬‫ﺯ‬

‫ﻰ‬‫ ﻋ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻮ ﹶﻇ‬ ‫ﹶﻇ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻮ ﹶﻃ‬ ‫ﹶﻃ‬ ‫ﻰ‬‫ ﺿ‬‫ﻮ‬‫ﺿ‬

‫ﻰ‬ ‫ﻮ ﹶﻟ‬ ‫ﹶﻟ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻮ ﹶﻛ‬ ‫ﹶﻛ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻮ ﹶﻗ‬ ‫ﹶﻗ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻮ ﹶﻓ‬ ‫ﹶﻓ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻮ ﹶﻏ‬ ‫ﹶﻏ‬

‫ﻰ‬‫ ﻳ‬‫ﻮ‬‫ﻳ‬ ‫ﻰ‬‫ ﻫ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬ ‫ﻭﻯ‬ ‫ﻭ‬‫ﻭ‬ ‫ﻰ‬‫ ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﻧ‬ ‫ﻰ‬‫ ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﻣ‬
Урок десятый.
1) Если хамза будет расположена после букв мадда, т.е. после алифа или «яъ» или «вав», то их
нужно тянуть в размере четырех-пяти алифов.
Если хамза будет из корня слова, то нужно тянуть обязательно и называется она «аль-мадд-аль-
муттасиль» например: ( ‫ﺂ َﺀ‬‫) ﺟ‬
Если хамза не окажется из корня слова, то эту мадду называют аль-мадд-аль-мунфасиль, её можно
тянуть в размере пяти-четырех-двух алифов,
например: ( ‫ﺎ‬‫ﹾﻟﻨ‬‫ﺰ‬‫ﺂ ﹶﺍﻧ‬‫) ِﺍﻧ‬
2) Если окажется после букв мадда, буква огласованная сукуном, то нужно тянуть их, и они
разделяются на две части:
а) если окажется сукун коренным, то нужно тянуть мадду в размере шести алифа, и называется
мадд-аллазим например: (‫) َﺀﺍﹾﻟﹶﺌﻦ‬
б) если окажется сукун в связи остановкой в конце аята, то нужно тянуть в размере шести, или
четырех, или двух алифов, и называется аль-мадд-аль-арид , например: (*‫ِﻌﲔ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫)ﻧ‬

‫ﺟﻰ َﺀ‬
ِ ‫ﺁ ٌﺀ ﺳﺂﺋ ﹸﻞ ﻋﺂﺋ ﹸﻞ ِﺳﻰ َﺀ‬‫ﺳﻮ‬ ‫ﺟﺂ َﺀ‬
 ‫ﺷﺂ َﺀ‬ ‫ﺂ َﺀ‬‫ﺳ‬

‫ﺒﺮﺍِﺋﻴ ﹶﻞ ﻣﻴ ﹶﻜﺎِﺋﻴ ﹶﻞ‬‫ﺟ‬


ِ ‫ﺮﺍِﺋﻴ ﹶﻞ‬‫ﻮ َﺀ ِﺇﺳ‬‫ﻮ َﺀ ﹶﺃﺑ‬‫ ﺳ‬‫ِﺳﻴﹶﺌﺖ‬

‫ﱢﺬﻯ‬‫ ﺍﻟ‬،‫ﺴ‬
‫ ِﻓﻰ ﹶﺃ ﺣ ِﻦ‬،‫ﻳﻚ‬‫ﺭ‬‫ﻣﺂ ﹶﺃﺩ‬ ،‫ﺎ‬‫ﻳﻬ‬‫ﻳﺎ َﺀ‬ ،‫ﹾﻟﻨﺎ‬‫ﺰ‬‫ﺂ ﹶﺃﻧ‬‫ﻧﺇ‬

10

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


= ‫ﻻ‬ ‫ﺂ‬‫ ﺿ‬،‫ َﺀﺁﹾﻟﺌﻦ‬،‫ﺒﺪ‬‫ ﹶﻟﺂ ﹶﺃﻋ‬،‫ﻙ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻨ‬‫ﻋﹶﻄ‬ ‫ﺂ ﺃ‬‫ ﻧﺇ‬،‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﻌﻤ‬‫ﹶﺃ ﹾﻃ‬

،‫ ٍﺔ‬‫ﺏ ﺑ‬
 ‫ﺁ‬‫ ٍﺔ = ﺩ‬‫ﺩﺑﺁ‬ ،‫ﺕ‬
ِ ‫ﻑ ﹶﻓﺎ‬
ْ ‫ﺂ‬‫ﺖ = ﺻ‬
ِ ‫ﱠﻔ‬‫ ﺻ‬،‫ﺂ ﹾﻝ ﹶﻟﻦ‬‫ﺿ‬

،‫ ﱟﺭﺂ‬‫ﻣﻀ‬ ،‫ﺟﻚ‬
 ‫ﺂ‬‫ ﺣ‬،‫ﻀﺂ ﹾﻝ ِﻟﲔ‬
 ‫ ﹶﻻ ﺍﻟ‬‫ = ﻭ‬‫ﻀ ﱢﻟﺂﲔ‬
 ‫ ﹶﻻ ﺍﻟ‬‫ﻭ‬

‫ِﻌﲔ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﲔ = ﻧ‬
 ‫ِﻌ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻧ‬ ‫ ﺩ‬‫ﻼ ﺭ‬
‫ﺁ‬ ‫ ﹶﻓ ﹶ‬،‫ﺂ ﹲﻥ‬‫ ﹶﻻ ﺟ‬‫ﻭ‬

‫ﻢ‬ ‫ِﻠﻴ‬‫ﻢ = ﻋ‬ ‫ِﻠﻴ‬‫ﻋ‬ ‫ﲑ‬ ‫ﺼ‬


ِ ‫ﲑ = ﺑ‬ ‫ﺼ‬
ِ ‫ﺑ‬ ‫ﻨﻮ ﹾﻥ‬‫ ِﻣ‬‫ﺆ‬‫ﻨﻮ ﹶﻥ = ﻳ‬‫ ِﻣ‬‫ﻳﺆ‬

‫ﻢ‬ ‫ﺣ ِﻜﻴ‬
 ‫ﻨﻮ ﹶﻥ‬‫ ِﻣ‬‫ﺆ‬‫ﻣ‬ ‫ﹸﻓﻮ ﹶﻥ‬‫ﻮ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻳ‬

Урок одиннадцатый.

1) Обязательно нужно произносить букву «нун» огласованную сукуном « ‫ » ﹾﻥ‬и букву «нун»
находящуюся в танвине ( ‫ ﹲﺍ=ﹸﺍ ﹾﻥ‬،‫ ٍﺍ=ِﺍ ﹾﻥ‬،‫ ) ﹰﺍ=ﹶﺍ ﹾﻥ‬через нос, если после них окажется одна из этих
букв:
‫ ﺵ‬،‫ ﺝ‬،‫ ﺙ‬،‫ ﺫ‬،‫ ﺹ‬،‫ ﻑ‬،‫ ﻁ‬،‫ ﺩ‬،‫ ﺕ‬،‫ ﺯ‬،‫ ﻅ‬،‫ ﺽ‬،‫ ﻙ‬،‫ ﺱ‬،‫ﻕ‬

Например: ( ٍ ‫ﺕ ﹶﻟﻬ‬


‫ﺐ‬  ‫ﺭﺍ ﹶﺫﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﹶﻠﻰ ﻧ‬‫ﺼ‬‫ﻴ‬‫ (= ) ﺳ‬‫ﺧﹶﻠﻖ‬ ‫ﺎ‬‫ﱢﺮ ﻣ‬‫ ﺷ‬‫) ِﻣﻦ‬
А если после буквы «нун», огласованной сукуном, и после буквы «нун», находящейся в танвине
окажется одна из этих букв ( ‫ ) ﺍ ﻩ ﻉ ﺡ ﻍ ﺥ‬то запрещено их произносить через нос, т.е. две
буквы «нун»,
например: ( ‫ﻭ ﹶﻗﺐ‬ ‫ ﹶﻏﺎ ِﺳٍﻖ ِﺍ ﹶﺫﺍ‬‫ﺮ‬‫ ﺷ‬‫ ِﻣﻦ‬‫ ( = )ﻭ‬‫ ِﻬﻢ‬‫ﹶﻠﻴ‬‫ ﻋ‬‫ﺖ‬‫ﻤ‬‫ﻌ‬‫) ﹶﺃﻧ‬
2) Эти буквы называются хуруф- аль-истилаъ (‫) ﺥ ﺹ ﺽ ﻍ ﻕ ﻁ ﻅ‬при огласовке фатхой их
нужно произносить полнозвучно например:
(хо = ‫)ﺥ‬, (со = ‫)ﺹ‬, (до = ‫)ﺽ‬, (го = ‫ﻍ‬
‫) ﹶ‬, (ко = ‫)ﻕ‬, (то = ‫ﻁ‬
‫) ﹶ‬, (зо = ‫ﻅ‬
‫) ﹶ‬.
3) Нужно ставить сукун на последнюю букву при остановке на ней,
например (‫ﺪ‬ ‫ﺠﻴ‬
ِ ‫ﺵ ﺍﹾﻟﻤ‬
ِ ‫ﺮ‬‫ﺪ = ﹸﺫﻭﺍﹾﻟﻌ‬ ‫ﺠﻴ‬
ِ ‫ﺵ ﺍﹾﻟﻤ‬
ِ ‫ﺮ‬‫ ) ﹸﺫﻭﺍﹾﻟﻌ‬,(‫ِﻌﲔ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻙ ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ِﺍﻳ‬‫=ﻭ‬‫ِﻌﲔ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻙ ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ِﺍﻳ‬‫)ﻭ‬
4) Превращается буква аттаъ-аль-марбута в букву хаъ при остановке на ней например: = ‫ﹾﻄﹶﻔ ٍﺔ‬‫) ﻧ‬
( ‫ﻼﻩ‬
‫ﺼﹶ‬
 ‫ﹶﻠﻰ ﺍﻟ‬‫ ﻋ‬‫ﻰ‬‫ﻼ ِﺓ = ﺣ‬
‫ﺼﹶ‬ ‫ﹶﻠﻰ ﺍﻟ‬‫ ﻋ‬‫ﻰ‬‫ ) ﺣ‬,( ‫ﹾﻄﹶﻔﻪ‬‫ﻧ‬
5) При остановке над буквой огласованной двойной фатхой, нужно читать с не огласованной
алифом, (кроме атаъ-аль-марбута),
например, Нисаа – ‫ﺎ َﺀﺍ‬‫ = ِﻧﺴ‬Нисаан – ‫ﺎ ًﺀ‬‫ِﻧﺴ‬

11

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


‫ﺮ‬‫ﻧﺸ‬‫ﺃ‬ ٍ ‫ﻮ‬‫ﻦ ﺟ‬ ‫ِﻣ‬
‫ﻉ‬ ‫ﻧﺜﻰ‬‫ﹶﺍﹾﻟﹸﺄ‬ ‫ﻢ‬ ‫ ﹸﻜ‬‫ﺭﺗ‬ ‫ﻧﹶﺬ‬‫ﹶﻓﺄ‬ ‫ﺐ‬‫ﺼ‬‫ﹶﻓﺎﻧ‬

‫ﻨﺎ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺰ‬‫ﹶﺍﻧ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﹲﻈ‬‫ﻨ‬‫ﻳ‬ ‫ِﺮﻳٍﻊ‬‫ﻦ ﺿ‬ ‫ِﻣ‬ ‫ﻚ‬‫ﻋﻨ‬ ‫ﺎ ﹲﻥ‬‫ﺴ‬‫ﺇﻧ‬  ‫ﹶﻘ‬‫ﻧﺃ‬


‫ﺾ‬

‫ﺎ ٍﺩ‬‫ﻦ ﻫ‬ ‫ ِﻣ‬‫ﻦ‬‫ َﺀﻣﺍ‬‫ﻦ‬‫ﺵ ﻣ‬


 ‫ﹸﻔﻮ‬‫ﻨ‬‫ﺒٍﻖ ﻣ‬‫ ﹶﻃ‬‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍ ٍﺭ‬‫ﻦ ﺩ‬ ‫ِﻣ‬ ‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ﹶﺍﻧ‬

‫ﺭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧ‬ ‫ﻨﻪ‬‫ﻋ‬ ٍ ‫ﻼ‬


‫ﻑ‬ ‫ﺧﹶ‬
ِ ‫ﻦ‬ ‫ﻦ ﹶﻏﺎ ِﺳٍﻖ ِﻣ‬ ‫ ِﻣ‬‫ﺮ‬‫ﻧﺤ‬‫ﻭﺍ‬ ‫ﹶﻠٍﻖ‬‫ﻦ ﻋ‬ ‫ِﻣ‬

‫ﻴﺮ‬‫ﹶﻃ‬ ‫ﹶﻘﻰ‬‫ ﹶﺃﺑ‬‫ﺮ‬‫ﻏ‬ ‫ﹶﻴ‬  ‫ﺮ‬‫ ﺿ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ ﺻ‬‫ﻴﺮ‬‫ﺧ‬


‫ﺏ‬ ‫ﻴ ﹲﺔ‬‫ﺎ ِﻣ‬‫ﺣ‬
* ‫ ﹲﺓ‬‫ﻤﺰ‬ ‫ﹸﻟ‬ * ‫ﺩﹲﺓ‬ ‫ﻭ‬‫ﺪ‬‫ﻣﻤ‬ * ‫ﻴ ﹲﺔ‬‫ﺎ ِﻣ‬‫ﻭ ﹲﺓ * ﺣ‬ ‫ﺸﺎ‬
 ‫ِﻏ‬ ‫ﺮ‬‫ﹶﻇﻬ‬

* ‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﻳﺴ‬ * ‫ﺪ ﹸﺓ‬ ‫ﹶﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻓِﺌ‬ * ‫ﹲﺓ‬‫ﺪ‬‫ﺻ‬‫ﺆ‬‫ﻣ‬ * ‫ﺪﹲﺓ‬ ‫ﻮﹶﻗ‬‫ﻣ‬ * ‫ﻤ ﹲﺔ‬َ ‫ﹶﻄ‬‫ﺣ‬

* ‫ﺎ‬‫ﺟﻤ‬
 * ‫ﺎ‬‫ﻮﺍﺟ‬ ‫ﹶﺍ ﹾﻓ‬ * ‫ﺎ‬‫ﺑﺍ‬‫ﻮ‬‫ﺍ * ﺗ‬‫ﺑﺪ‬‫ﺃ‬
Урок двенадцатый.
Букву арроъ произносят полнозвучно в пяти местах:
А) если она будет огласована даммой и фатхой, например: ( ‫ﺎ‬‫ﺮﺑﺍ‬ ‫ﺎ ﹶﺃﺗ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫) ﻋ‬
Б) если она будет огласована сукуном и окажется перед ней дамма и фатха, например: ‫ﺁ ﹸﻥ‬‫) ﹶﺍﹾﻟﹸﻘﺮ‬
( ‫ﺵ‬‫ﺮ‬‫ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻭ‬
В) если она будет огласована сукуном, и перед ней окажется буква огласованая с некоренной
касрой: например: ( ‫ﻲ‬‫ﻀ‬‫ﺭﺗ‬ ‫ ِﻦ ﺍ‬‫) ﹶﻟﻤ‬
Г) если она будет огласована сукуном, а впереди стоящая буква огласована касрой, а после нее,
т.е. арроъ, одна из букв аль-истилаъ без касры, например: ( ‫ ﺩ‬‫ﺻ‬‫ﺱ ﻭ ِﻣﺮ‬
‫ﺎ‬  ‫ ﹶﻃﺎ‬‫) ِﻗﺮ‬
Д) если она будет огласована сукуном при остановке, и окажется перед ней стоящая буква
сукуном, а перед этой стоящей буквой, буква огласованная даммой или фатхьой, например:
(*‫ﺸ ﹾﻜﺮ‬
 ‫*( ) ﻭﺍﻟ‬‫ﺮ‬‫ﻌﺼ‬ ‫)ﺍﻟ‬
Букву арроъ произносят не полнозвучно, т.е. мягко, в четырех местах:
А) если она будет огласована касрой, например: ( ‫ﺎﻝ‬‫) ِﺭﺟ‬
Б) если она будет огласована сукуном и перед ней окажется коренная касра, например: ( ‫ ﹶﻥ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫) ِﻓﺮ‬
В) если она будет огласована сукуном при остановке и перед ней окажется буква аль-яъ
огласованная сукуном, например: (‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﺧ‬ ‫ﺮ‬ ‫) ﹶﻗِﺪﻳ‬
Г) если она будет огласована сукуном при остановке и перед ней окажется сукун, а перед ней
буква огласованная касрой, например: (‫ﺮ‬‫ﺴﻟﺤ‬
‫)ﹶﺍ ﱢ‬
12

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


Можно произносить букву арроъ полнозвучно и не полнозвучно в двух местах:
А) если она будет огласована сукуном и перед ней окажется касра, а после нее, т.е. после буквы
арроъ, будет одна из букв хьуруф-аль-истилаъ с касрой, например: ( ٍ ‫) ِﻓﺮ‬
‫ﻕ‬
Б) если она будет огласована сукуном при остановке, и перед ней окажется одна из букв аль-
истилаъ сукуном, а перед буквой аль-истилаъ окажется буква огласованная касрой например: )
( ‫ﺮ‬‫ ِﻣﺼ‬‫ِﻗﹾﻄﺮ‬

‫ﻰ‬‫ﻀ‬‫ﺭﺗ‬ ‫ﻤ ِﻦ ﺍ‬ ‫ِﻟ‬ ‫ﺵ‬‫ﻌﺮ‬ ‫ﻭﺍﹾﻟ‬ ‫ﺮﺁ ﹸﻥ‬ ‫ﹶﺍﹾﻟﹸﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﺍ‬‫ﺮ‬‫ﹶﺃﺗ‬ ‫ﺑﹰﺎ‬‫ﺮ‬‫ﻋ‬

‫ﺟﺎ ﹲﻝ‬
 ‫ِﺭ‬ * ‫ﺮ‬ ‫ﺸ ﹾﻜ‬
 ‫ﺍﻟ‬ * ‫ﺮ‬‫ﻌﺼ‬ ‫ﺩ ﺍﻟ‬ ‫ﺮﺻﺎ‬ ‫ِﻣ‬  ‫ﺮﻃﺎ‬ ‫ِﻗ‬
‫ﺱ‬

ٍ ‫ﺮ‬ ‫ِﻓ‬
‫ﻕ‬ * ‫ﺮ‬‫ﺴﺤ‬
 ‫ﺍﻟ‬ * ‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﺧ‬ * ‫ﺮ‬ ‫ﹶﻗِﺪﻳ‬ ‫ ﹸﻥ‬‫ﻮ‬‫ﺮﻋ‬ ‫ِﻓ‬

‫ﻊ‬ ‫ﺟ‬
ِ ‫ِﺍﺭ‬ ‫ ٍﺔ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﺇ‬ ‫ ٍﺔ‬‫ﺮﻳ‬ ‫ِﻣ‬ ‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﺑﺮ‬ * ‫ﺮ‬ ‫ِﻣﺼ‬ *‫ِﻗﹾﻄِﺮ‬

‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ﺻ‬ * ‫ﲑ‬ ‫ﺴ‬


ِ ‫ﻳ‬ ‫ﺮ‬ ‫ِﺒ‬‫ِﺍﺻ‬ ‫ﺭ‬ ‫ِﺬ‬‫ﹶﺃﻧ‬ ‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ﺒ‬‫ﺗ‬‫ِﺍﺭ‬ ‫ﻢ‬‫ﺣ‬‫ِﺍﺭ‬

‫ﻡ‬ ‫ﺇ ﹾﻛﺮﺍ‬ ‫ﺮﻡ‬ ‫ﹶﻛ‬ * ‫ﲑ‬ ‫ِﺒ‬‫ﺧ‬ * ‫ﲑ‬ ‫ﺼ‬


ِ ‫ﺑ‬
Тринадцатый урок.

1) Необходимо ознокомится с формой шадда (‫ ﹸﺓ‬‫ﺸﺪ‬


 ‫)ﹶﺍﻟ‬.
Шадда пишется над буквой в таком порядке (__ّ ), шадда означает на русском языке удвоенная
буква например:( ‫ﺏ‬‫ ) ﺭ‬в естественности ( َ‫) رَﺑْﺐ‬

‫ﺏﱢ‬‫ ﺭ‬в естественности ‫ﺐ‬ِ ‫ﺑ‬‫ﺭ‬


‫ﺏ‬‫ ﺭ‬в естественностиُ‫ﺐ‬‫ﺑ‬‫ﺭ‬
2) Если после буквы «мим», огласованной сукуном окажется буква мим, то их следует удваивать и
произносить через нос,
например: ( ‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ﺒ‬‫ﻣﺎ ﹶﻛﺴ‬ ‫ = ﹶﻟ ﹸﻜﻢ‬‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ﺒ‬‫ﺎ ﹶﻛﺴ‬‫ ﻣ‬‫) ﹶﻟ ﹸﻜﻢ‬
Если после буквы «мим» огласованной сукуном окажется буква « аль-баъ – ‫ﺍﻟﺒﺎﺀ‬ », то нужно букву
«мим» с сукуном произносить через нос,
например: (‫ﺭ ٍﺓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺤﺠ‬
ِ ‫ِﺑ‬ ‫ ِﻣﻴ ِﻬﻢ‬‫ﺮ‬‫)ﺗ‬

‫ﺝ ﺍﱢ‬
ِ‫ﺝ‬  ‫ﺙ ﹶﺍ‬
‫ﺙ ﹸﺍ ﱡ‬
‫ﺙ ِﺍ ﱢ‬
‫ﺕ ﹶﺍ ﱠ‬
 ‫ﺕ ﹸﺍ‬
‫ﺕ ِﺍ ﱢ‬
‫ ﹶﺍ ﱢ‬‫ﺏ ﹸﺍﺏ‬
‫ﺏ ِﺍ ﱢ‬
 ‫ﹶﺍ‬

13

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


‫ﺥ ﹶﺩ ﺍ‪َِ ‬ﺍ ﱢﺩ ﹸﺩ ﺍ‪ ‬ﹶﺍ ﱠﺫ ِﺍ ﱢﺫ ﹸﺍ ﱡﺫ‬
‫ﺥ ﹸﺍ ‪‬‬
‫ﺥ ِﺍ ﱢ‬
‫ﺡ ﹶﺍ ‪‬‬
‫ﺡ ﹸﺍ ‪‬‬
‫ﺡ ِﺍ ﱢ‬
‫ﺝ ﹶﺍ ‪‬‬
‫ﹸﺍ ‪‬‬

‫ﺵ ﺍﺵﹸ ‪‬‬
‫ﺵ ﺍِ ﱢ‬
‫ﺱ ﹶﺍ ‪‬‬
‫ﺱ ﹸﺍ ‪‬‬
‫ﺱ ِﺍ ﱢ‬
‫ﹶﺭ ﺍ‪ِ‬ﺍ ﱢﺭ ﹸﺍ ‪‬ﺭ ﹶﺍ ‪‬ﺯ ِﺍ ‪‬ﺯ ِ ﹸﺍ ‪‬ﺯ ﹶﺍ ‪‬‬

‫ﻅ ﹸﺍ ﱡ‬
‫ﻅ‬ ‫ﻅ ِﺍ ﱢ‬
‫ﻁ ﹶﺍ ﱠ‬
‫ﻁ ﹸﺍ ﱡ‬
‫ﻁ ِﺍ ﱢ‬
‫ﺽ ﹶﺍ ﱠ‬
‫ﺽ ﹸﺍ ‪‬‬
‫ﺽ ِﺍ ﱢ‬
‫ﺹ ﹶﺍ ‪‬‬
‫ﺹ ﹸﺍ ‪‬‬
‫ﺹ ِﺍ ﱢ‬
‫ﹶﺍ ‪‬‬

‫ﻕ ﹸﺍ ‪‬‬
‫ﻕ‬ ‫ﻑ ﹶﻕ ﺍ‪ِ‬ﺍ ﱢ‬
‫ﻑ ﹸﺍ ‪‬‬
‫ﻑ ِﺍ ﱢ‬
‫ﻍ ﹶﺍ ‪‬‬
‫ﻍ ﹸﺍ ﱡ‬
‫ﻍ ِﺍ ﱢ‬
‫ﻉ ﹶﺍ ﱠ‬
‫ﻉ ﹸﺍ ‪‬‬
‫ﻉ ِﺍ ﱢ‬
‫ﹶﺍ ‪‬‬

‫ﹶﺍ ‪‬ﻙ ِﺍ ﱢﻙ ﹸﺍ ‪‬ﻙ ﹶﺍ ﱠﻝ ِﺍ ﱢﻝ ﹸﺍ ﱡﻝ ﹶﺍ‪‬ﻡ ِﺍ ﱢﻡ ﹸﺍ‪‬ﻡ ﹶﺍ ﱠﻥ ِﺍ ﱢﻥ ﹸﺍ ﱡﻥ ﹶﺍ ‪‬ﻭ‬

‫ﻯ ﹸﺍ ‪‬‬
‫ﻯ‬ ‫ِﺍ ﱢﻭ ﹸﺍ ‪‬ﻭ ﹶﺍ‪‬ﻩ ِﺍ ﱢﻩ ﹸﺍ‪‬ﻩ ﹶﻯ ﺍ‪ِ‬ﺍ ﱢ‬

‫ﹶﻛﱠﺬ ‪‬‬
‫ﺏ‬ ‫ﹶﻗ ّﺪ ‪‬‬
‫‪‬ﺭ‬ ‫‪‬ﻋ ّﺪ ‪‬‬
‫‪‬ﺩ‬ ‫ﺻ‪ّ ‬ﺪ ‪‬‬
‫‪‬ﻕ‬ ‫ﺣ ‪‬ﹶﻞ‬
‫ﱢ‬
‫ﺼ‬ ‫ﱢ ﺑ‪‬ﺯﺮ‪‬‬

‫‪‬ﺳﺮﱢﻌﺓ ‪‬ﺕ‪‬‬ ‫ﹸﺛ ‪‬ﻢﺔ‪ ‬ﹸﻮﹲﻗ‬ ‫ﺾ‪ ‬ﺟ ﹲ‪‬ﻨ‬


‫ﻳ‪ ‬ﺤ‪‬‬ ‫ﹸﻳ ‪‬ﻦﻈ‪‬‬ ‫ﻧ‪ ‬ﻌ‪‬ﻢ‪‬‬

‫ﺖﹶﻠ ‪‬‬
‫ﱢﻄﻋ‬ ‫ﺠﺠ‪ ‬ﱢﺕ‪‬ﺕ‪ ‬ﱢﺳ‪‬ﺮ ﻴ‪‬ﺕ‪‬‬
‫ﺖ ‪  ‬ﺳ ﺮ ﹸﻓ ﺮﱢ‬
‫ﺯ ‪‬ﺟﱢﻭ ‪‬‬

‫ﺒ ﺍ‪‬ﻨﱢﻟ ﹸ ﹶﻗﻤﱢﻴ ﻴ‪ ‬ﹲﺔ ‪‬ﻣﺬﺔ ﺮﱢﻛﹶ ‪‬‬ ‫ﹶﻛﱠﺬﺑ‪‬ﺖ‪‬‬ ‫ﹶﻗ ‪‬ﺪﻣ‪‬ﺖ‪‬‬ ‫ﻛﺭﱢﻮﹸ ‪‬ﺕ‪‬‬

‫‪‬ﻣﹶﻔ‪‬ﺮ‬ ‫ﺴﺎﹰﻗﺎ‬
‫ﺟﺎ ﹶﻏ ‪‬‬
‫ﺠﺎ ‪‬‬
‫ﹶﺛ ‪‬‬ ‫‪‬ﺗﻮ‪‬ﺑﺍ‪‬ﺎ‬ ‫ﺇ‪‬ﻳﺎ َ‪‬ﻙ‬ ‫ﺑﺃ‪‬ﺎ ﹶﻥ‬

‫ﺤﺠ‪‬ﺎ ‪‬ﺭﺓ ٍ ‪‬ﺭﺑ‪‬ﻬ‪‬ﻢ‪ِ ‬ﺑﹶﺬ‪‬ﻧِﺒ ِﻬ ‪‬ﻢ‬


‫‪‬ﺗﺮ‪ِ ‬ﻣﻴ ِﻬ ‪‬ﻢ ِﺑ ِ‬ ‫ﺴﺒ‪‬ﺘ‪‬ﻢ‪‬‬
‫ﹶﻟ ﹸﻜ ‪‬ﻢ ﻣﺎ ﹶﻛ ‪‬‬

‫ﺇ ﱠﻥ ‪‬ﺭﺑ‪‬ﻬ‪‬ﻢ‪ِ ‬ﺑ ِﻬ ‪‬ﻢ‬


‫‪Урок четырнадцатый.‬‬

‫‪Тема: Идгам‬‬
‫‪1) Если окажется одна из букв ярмалун‬‬ ‫ﻯ ﺭ ﻡ ﻝ ﻭ ﻥ ) ﻳ‪‬ﺮ‪‬ﻣ‪‬ﹸﻠﻮ ﹶﻥ (‬ ‫‪после буквы «нун», огласованной‬‬

‫ﻥ( ‪сукуном‬‬
‫‪ ) или после буквы огласованной танвином (_ًٍ ٌ__), то нужно их удваивать не произнося‬ﹾ‬
‫‪нун сукуном, и не произнося нун, находящийся в танвинах, например:‬‬
‫) ﹰﺍ = ﹶﺍ ﹾﻥ ( ) ٍﺍ = ِﺍ ﹾﻥ ( ) ﹲﺍ = ﹰﺍ ﹾﻥ (‬

‫‪14‬‬

‫‪PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com‬‬


Например: ‫ﻢ‬ ‫ ِﺣﻴ‬‫ﺭ ﺭ‬ ‫ﻢ = ﹶﻏﹸﻔﻮ‬ ‫ ِﺣﻴ‬‫ﺭ ﺭ‬ ‫ ﹶﻏﹸﻔﻮ‬,‫ﻭِﻟ ﱢﻰ‬ ‫ِﻟ ﱟﻰ = ِﻣﻦ‬‫ ﻭ‬‫ِﻣﻦ‬
Также удваивание этих букв ( ‫ ) ﻳﺮﻣﻠﻮﻥ‬произносят через нос, кроме арроъ и аллям ( ‫ ﺭ‬، ‫) ﻝ‬
например: ‫ﻦ ﱠﻟﻢ‬‫ = ﻣ‬‫ ﹶﻟﻢ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬,‫ﺭﱢﺑﻚ‬ ‫ = ِﻣﻦ‬‫ﱢﺑﻚ‬‫ ﺭ‬‫ْ ِﻣﻦ‬
Исключение:
Если одна из букв ( ярмалун ), окажется после буквы «нун» огласованной сукуном в одном слове,
то правило идгам не действует в этом слове.
например: ‫ﺍﻥ‬‫ﻮ‬‫ﺻﻨ‬
ِ ‫ﺍﻥ‬‫ﻮ‬‫ﺎﻥ ِﻗﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺑﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴ‬‫ﺪﻧ‬ ‫ﹶﺍﻟ‬
2) Если окажется буква баъ ( ‫) ﺍﻟﺒﺎﺀ‬ после буквы нун-сукуном ( ‫) ﹾﻥ‬ и танвином (_ًٍ ٌ__), то

превращается это нун-сукуном и нун, находящийся в танвине в букву мим ( ‫) ﻡ‬.


например: ( ‫ﺼﲑ‬
ِ ‫ ﺑ‬‫ﻊ ﻡ‬ ‫ِﻤﻴ‬‫ = ﺳ‬‫ﺼﲑ‬
ِ ‫ﻊ ﺑ‬ ‫ِﻤﻴ‬‫ ) ﺳ‬،( ‫ِﺪ‬‫ﻌ‬‫ ﺑ‬‫ِﺪ = ِﻣﻢ‬‫ﻌ‬‫ ﺑ‬‫) ِﻣﻦ‬
3) Если окажется лафз-аль-джалала, т.е. имя Аллаха (‫)ﺍﷲ‬ после касра, то нужно читать её не

полнозвучно, например: бисмиллаьхи = ‫ﷲ‬


ِ‫ﺍ‬ ‫ ِﻢ‬‫ِﺑﺴ‬
А если окажется после фатха или дамма, то нужно её читать полнозвучным, например: миналлохи
=( ِ ‫ ﺍ‬‫) ِﻣﻦ‬, наруллохи = ( ‫ﷲ‬
‫ﷲ‬ ِ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺎ‬‫) ﻧ‬

‫ﱟﻲ‬‫ِﻟﻭ‬ ‫ ٍﺀ ِﻣﻦ ﺎ‬‫ﻦ ﻣ‬ ‫ ِﻣ‬ ‫ﻚﱢﺑﺭ‬


 ‫ﻦﻞ‬ ‫ﻤ ِﻣ‬
‫ ﻌ ﹾ‬‫ ﻳ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻭﺪ‬ ‫ﺴ‬
ٍ ‫ﻦ ﻣ‬ ‫ِﻣ‬

‫ﺪ‬ ‫ﺣ‬
ِ ‫ﺍ‬‫ ﻭ‬‫ﺮﺍ ﺇﻟﻪ‬ ‫ﻧ ﹾﻜ‬ ‫ﹰﺌﺎ‬‫ﻴ‬‫ ﺷ‬‫ﻩ‬‫ﺮ‬‫ﺍ ﻳ‬‫ﺮ‬‫ ﺷ‬‫ﻩ‬‫ﺮ‬‫ﺍ ﻳ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻢ ﺧ‬ ‫ ﹶﻟ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﻭ‬

‫ﺎ‬‫ﺎﺟ‬‫ﻭﻫ‬ ‫ﺟﺎ‬
 ‫ﺮﺍ‬ ‫ِﺳ‬ ‫ﺟﹶﻔ ﹲﺔ‬
ِ ‫ﻭﺍ‬ ‫ِﺌٍﺬ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﺏ ﻳ‬
 ‫ﹸﻗﹸﻠﻮ‬ ‫ﻤﻮ ﹶﻥ‬ ‫ ﹶﻜﱠﻠ‬‫ﻳﺘ‬ ‫ﺎ ﻻ‬‫ﻔ‬‫ﺻ‬

‫ ِﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻦ ﺑ‬ ‫ِﻣ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻧِﺒ ِﻬ‬‫ﹶﺬ ﱠﻥ ِﺑﹶﺬ‬‫ﺒ‬‫ﻴﻨ‬‫ﹶﻟ‬ ‫ﺨ ﹶﻞ‬


ِ ‫ ﺑ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ِﺪ‬‫ﺑﻌ‬ ‫ﻦ‬ ‫ِﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﹾﻟﻨ‬‫ﺰ‬‫ﹶﺃﻧ‬‫ﻭ‬

‫ ٍﺓ‬‫ﺭ‬‫ﺮ‬‫ﺍ ٍﻡ ﺑ‬‫ﻴ ِﺔ ِﻛﺮ‬‫ﺻ‬


ِ ‫ﻨﺎ‬‫ﻌﺎ ِﺑﺎﻟ‬‫ﹶﻔ‬‫ﺴ‬‫ﲑ ﹶﻨﻟ‬ ‫ﺼ‬
ِ ‫ﻊ ﺑ‬ ‫ِﻤﻴ‬‫ﺐ ﺳ‬
ِ ‫ﺼ ﹾﻠ‬
 ‫ﺍﻟ‬

‫ ﺍﻟﱠﻠِﻪ‬‫ﺮ‬‫ﺼ‬‫ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ﻧ‬‫ﺒﺪ‬‫ﻦ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ﻋ‬ ‫ﺴ ِﻢ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ِﺑِﺬ ﹾﻛِﺮ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ِﺑﺎﻟﱠﻠِﻪ ِﻣ‬
 ‫ِﺑ‬

‫ﻨ ﹸﺔ ﺍﻟﱠﻠِﻪ‬‫ﺰ ﹸﺓ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ِﺯﻳ‬ ‫ ﹸﺔ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ِﻋ‬‫ﻤ‬‫ ﹸﺔ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ِﻧﻌ‬‫ﺣﻤ‬


 ‫ﻀ ﹸﻞ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ﺭ‬
 ‫ﹶﻓ‬

‫ ﺍﻟﱠﻠِﻪ‬‫ﻴﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬
Урок пятнадцатый.

15

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


Хамзату-аль-васль (соединительная хамза) произносят в начале аята и в начале предложении, но
если она окажется в середине предложения то её не произносят, например:
(‫ﺱ‬
ٍ ‫ﺪ‬
‫ ﻣ ﱢﺭ‬‫ﻢ‬‫ﺳ ﺎ‬ ‫= ﻣ ﺍ‬ ‫ﺱ‬
ٍ ‫ﺪ‬
‫ ﻣ ﱢﺭ‬‫ﻢ‬‫ﻢ( )ِﺳ ﺍ‬ ‫ ﹸﻜ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﻮﻭﺍ‬‫ﺩﻋ‬ ‫ﻢ = ﹸﻗ ِﻞ ﺍ‬ ‫ ﹸﻜ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﻮﻭﺍ‬‫ﺩﻋ‬ ‫)ﹸﺍ‬
Если хамзату-аль-васль окажется после танвина, то нун находящийся в танвине нужно огласовать
касрой для связки букв, например:
( ‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ﺡ ِﻥ ﺍﺑ‬
 ‫ﻮ‬‫ = ﻧ‬‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ﺡ ِﺍﺑ‬
 ‫ﻮ‬‫) ﻧ‬
А в этом месте алиф, находящийся после танвина с фатхой, не произносят,
например: ( ‫ﺭ ِﻥ ﺍﱠﻟِﺬﻳﻦ‬ ‫ﻮ‬‫ﻦ = ﹶﻓﺨ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﱠﻟِﺬﻳ‬ ‫ﻮ‬‫ﺩ ِﻥ ﺍﹾﻟﹸﺎﻭﹶﻟﻰ( ) ﹶﻓﺨ‬ ‫ﺎ‬‫ﺩﺍ ﹶﺍﹾﻟﹸﺎﻭﹶﻟﻰ = ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫) ﻋ‬
Хамзату-аль-васль нужно огласовать с касрой в начале глагола, если третья буква этого глагола
будет огласована с касрой или фатхой, например:
( ‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﻭﺍ‬‫ِﻔﺮ‬‫ﻐ‬‫ﺘ‬‫ ( ) ِﺍﺳ‬‫ﻮﺍ ِﺍﹶﻟﻰﹶﺃِﺑﻴ ﹸﻜﻢ‬‫ ِﺟﻌ‬‫) ِﺍﺭ‬
Если третья буква глагола будет огласована с коренной даммой, то нужно её (хамзату-аль-васль)
огласовать с даммой,
например: ( ‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﻭﺍ‬‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫) ﹸﺍﻋ‬
Исключение в этом случае составляют глаголы: ( ‫ﻀﻮﺍ‬
 ‫ﻮﺍ ( ) ِﺍ ﹾﻗ‬‫ﺸ‬‫ﻮﺍ ( ) ِﺍﻣ‬‫ﺭﻣ‬ ‫ )ِﺍ‬потому что дамма,
находящаяся в третьей букве, не коренная, наоборот, третья буква, находящаяся в этих глаголах,
огласована касрой в естественности:
( ‫ﻮﺍ‬‫ ِﻣﻴ‬‫ﻮﺍ = ِﺍﺭ‬‫ﻣ‬‫ ) ِﺍﺭ‬، ( ‫ﻮﺍ‬‫ﻀﻴ‬
ِ ‫ﻮﺍ = ِﺍ ﹾﻗ‬‫ ) ِﺍ ﹾﻗﻀ‬،( ‫ﻮﺍ‬‫ﺸﻴ‬
ِ ‫ﻮﺍ = ِﺍﻣ‬‫ﺸ‬‫) ِﺍﻣ‬

‫ ِﻦ‬‫ﻴ‬‫ﹶﺃﺗ‬‫ﺮ‬‫ِﺮﻯ ٍﺀ ِﺍﻣ‬ ‫ ﻥﺍ ﹶ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﺍﻣ‬‫ﺮ‬‫ ِﻋﻤ‬‫ﺖ‬‫ﻨ‬‫ ﺑﺍ‬‫ﻢ‬‫ﻳ‬‫ﺮ‬‫ﻭ‬


‫ﻣ‬ ‫ﻢ‬‫ﻳ‬‫ﺮ‬‫ ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﺴﻰ ﺑﺍ‬
 ‫ِﻋﻴ‬

 ‫ﺿِﺮ‬
‫ﺏ‬  ‫ﺍ‬‫ ﻭ‬‫ﺐ‬‫ِﺍ ﹾﺫﻫ‬ ‫ ﹶﺓ‬‫ﺮ‬‫ﺸ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻨﺘ‬‫ِﺍﹾﺛ‬ ‫ﺪ‬‫ﺣﻤ‬
 ‫ ﹶﺃ‬‫ﻪ‬‫ﺳﻤ‬ ‫ ِﺍ‬ ‫ﻚﱢﺑﺭ‬
 ‫ﻢ‬‫ِﺍ ﺳ‬

‫ﻚ‬‫ﺤ‬‫ﺍﺿ‬‫ﺲ ﻭ‬
 ‫ﺟِﻠ‬
 ‫ ِﺍ‬‫ﺘﺐ‬‫ﺮﻭﺍ ﹸﺍ ﹾﻛ‬ ‫ِﻔ‬‫ﻐ‬‫ﺳﺘ‬ ‫ ِﺍ‬‫ﺒﺪ‬‫ﻋ‬ ‫ﺮ ﹸﺍ‬ ‫ﻧﹸﻈ‬‫ﻊ ﹸﺍ‬ ‫ﺟ‬
ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺍ‬‫ﻭ‬

 ‫ِﺮ‬‫ﺨ‬‫ﺳﺘ‬ ‫ِﺍ‬
‫ﺝ‬ ‫ ﹾﻞ‬‫ﺩﺧ‬ ‫ﹸﺍ‬ ‫ﺝ‬‫ﺮ‬‫ﹸﺍﺧ‬  ‫ِﺮ‬‫ﺳﺘ‬ ‫ِﺍ‬
‫ﺡ‬  ‫ﺭ ﹸﻛ‬ ‫ﹸﺍ‬
‫ﺾ‬ ‫ﺏ‬‫ﺮ‬‫ِﺍﺷ‬

‫ﻦ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﱠﻟِﺬﻳ‬ ‫ﺨﻮ‬


 ‫ﹶﻓ‬ ‫ ٍﺓ ﺍﱠﻟِﺬﻯ‬‫ﻤﺰ‬ ‫ﹸﻟ‬ ‫ﺩﺍ ﹶﺍﹾﻟﹸﺎﻭﹶﻟﻰ‬ ‫ﻋﺎ‬ ‫ﻧ ِﺰ ﹾﻝ‬‫ِﺍ‬  ‫ﺭ ﹶﻛ‬ ‫ِﺍ‬
‫ﺐ‬

‫ﻨﻪ‬‫ﺑ‬‫ﺡ ِﺍ‬
 ‫ﻧﻮ‬ ‫ﺮ ﺍﱠﻟِﺬﻯ‬ ‫ﹶﻗِﺪﻳ‬
Урок шестнадцатый.

Знаки примечания:
‫ﻡ‬ при этом знаке нужно обязательно останавливаться.

‫ﻻ‬ при этом знаке запрещено останавливаться.

16

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


‫ﺻﻼ‬ при этом знаке можно продолжать чтение, но можно и остановиться, но лучше продолжение
чем остановка.
‫ﻗﻠﻰ‬ при этом знаке лучше остановиться.

‫ﺝ‬ при этом знаке разрешено останавливаться и не останавливатьс.


:. :. разрешено останавливаться только на одном из этих двух знаков.
-‫ﻡ‬ этот знак указывает на правило икълаб.

‫ﺱ‬ (‫)ﺹ‬, то вместо сод (‫ )ﺹ‬обязательно нужно


если этот знак окажется над буквой сод

произнести букву син (‫)ﺱ‬, а если этот знак окажется под буквой сод (‫ )ﺹ‬то она читается как и

пишется сод ‫)ﺹ‬.


этот знак указывает места суджуда в сурах Корана.
* этот знак обозначает начало одной из тридцати частей Корана и одной из шестидесяти
частей Корана, также он обозначает начало их половины и начало четвертой части.
‫ﺱ‬ если этот знак (ассакт) окажется над словом аята, то нужно сделать паузу на этом слове.
Ассакт – в переводе на русский язык, обозначает, «пауза».
Читающий делает паузу в Коране в пятерых местах:
1) сурат аль-Ках1ф – ( ‫ﺎ‬‫ﺟ‬‫) ِﻋﻮ‬
2) сурат Ясин – ( ‫ﺎ‬‫ﺪﻧ‬
ِ ‫ﹶﻗ‬‫ﻣﺮ‬ ‫) ِﻣﻦ‬
3) сурат аль-Къиямах1 – ( ‫ﻦ‬‫ِﻗﻴ ﹶﻞ ﻣ‬‫) ﻭ‬
4) сурат аль-Мут1аффифийн – ( ‫ﻞ‬ ‫ ﹾ‬‫ﻼ ﺑ‬
‫) ﹶﻛ ﱠ‬
5) сурат аль-Хьаккъой – ( ‫ﻪ‬‫ﻣﺎِﻟﻴ‬ ‫ﻋﱢﻨﻰ‬
 ‫ﻰ‬‫ﺎ ﹶﺍ ﹾﻏﻨ‬‫) ﻣ‬
Читающий останавливается на них без выдоха, затем продолжает свое чтение после паузы.
этот знак указывает на лишнюю букву, и ее не произносят при чтении Корана.
Примеры коранических слов, которые пишутся в одной форме и читаются в другой форме:

Их место расположение метод чтения метод писания


в Коране

‫ ﺃ ﹶﻥ‬------------------ ------------ (‫) ﹶﺃ ﹶﻥ ﺍ‬


Аль-Бакара / 245 -------- --- ‫ﻂ‬
‫ ﹸ‬‫ﺴ‬‫ﺒ‬‫ ﻳ‬----------- - ------------ (ُ ‫ﻂ‬‫ﺼ‬‫ﺒ‬‫) ﻳ‬
Али-Имран / 144 ------- ----- ‫ ﹶﺍﹶﻓِﺌﻦ‬------- ----- ------------- ( ‫) ﹶﺍﹶﻓﺎِﻳﻦ‬
Али-Имран / 158 ------ - -- -ِ ‫ﱃ ﺍﷲ‬
‫ ﹶﻟﺈ ﹶ‬-------------- -------- ( ‫ﷲ‬
ِ ‫ﱃﺍ‬
‫) ﹶﻟﺎ ِﺍ ﹶ‬
Аль-Маидат / 29 ----- --- -- --‫ﻮ َﺀ‬‫ﺒ‬‫ ﺗ‬---------- ---- ------------ ( ‫ﻮﺀﹶﺍ‬‫ﺒ‬‫) ﺗ‬
Аль-А раф / 69 ------- -- -- --ً ‫ﹶﻄﺔ‬‫ﺴ‬‫ ﺑ‬----------- ------------ (ً ‫ﹶﻄﺔ‬‫ﺼ‬‫) ﺑ‬
------------- - --- ‫ﹶﻠِﺌِﻪ‬‫ ﻣ‬----------------- --------- ( ‫ﹶﻠِﺈﻳِﻪ‬‫) ﻣ‬
Ат-Тавбат / 47 ------- ----- ‫ﻮﺍ‬‫ﻌ‬‫ﺿ‬‫ َﹶﻟﹶﺎﻭ‬------------- ------- ( ‫ﻮﺍ‬‫ﻌ‬‫ﺿ‬‫) ﹶﻟﺎﹶﺍﻭ‬
Аль-Худ / 68 ---------- - ----- ‫ﺩ‬ ‫ﻮ‬‫ ﹶﺛﻤ‬-------------- ------------ ( ‫ﺩﺍ‬ ‫ﻮ‬‫) ﹶﺛﻤ‬
Ар-Рад / 30 ------------ ------ ‫ﹸﻠﻮ‬‫ﺘ‬‫ ِﻟﺘ‬------------- ------------- ( ‫ﺍ‬‫ﹸﻠﻮ‬‫ﺘ‬‫) ِﻟﺘ‬
Аль-Кахаф / 14 ------- - - ‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ﺪ‬‫ ﻧ‬‫ ﹶﻟﻦ‬------------- --------- (‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ﺪ‬‫ ﻧ‬‫) ﹶﻟﻦ‬
Аль-Кахаф / 23 ------- - ---- ٍ ‫ﺀ‬‫ﻰ‬‫ ِﻟﺸ‬------------- ------------ ( ‫ﻯ ٍﺀ‬
 ‫ﺎ‬‫) ِﻟﺸ‬
Аль-Кахаф / 38 ------- ----- ‫ﹶﻟ ِﻜﻦ‬------------- -- ------------- ( ‫ﺎ‬‫) ﹶﻟ ِﻜﻨ‬
Ан-Намл / 21 ------------ --- ‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ﺤ‬‫ ﹶﻟﹶﺄ ﹾﺫﺑ‬--------- --- ---------- ( ‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ﺤ‬‫) ﹶﻟﺎﹶﺃ ﹾﺫﺑ‬

17

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com


Аль-Ахьзаб / 10 ------- - --- ‫ﻮ ﹶﻥ‬‫ ﹶﺍﻟﱠﻈﻨ‬--------------- --------- ( ‫ﺎ‬‫ﻮ‬
‫ ﻧ‬‫) ﹶﺍﻟﱠﻈﻨ‬
Аль-Ахьзаб / 66 ------- - ----- ‫ﻮ ﹶﻝ‬‫ﺮﺳ‬ ‫ ﹶﺍﻟ‬---------------- ------ ( ‫ﻮ ﹶﻻ‬‫ﺮﺳ‬ ‫) ﹶﺍﻟ‬
Аль-Ахзаб / 67 -------- -- --- ‫ِﺒﻴ ﹶﻞ‬‫ ﺍﹶﻟﺴ‬---------------- -------- ( ‫ﻼ‬ ‫ﺴِﺒﻴ ﹶ‬
 ‫) ﹶﺍﻟ‬
Ас-Саффат / 68 ----------- --ِ ‫ﺤﻴﻢ‬
ِ ‫ﱃﺍﹾﻟﺠ‬
‫ ﹶﻟِﺈ ﹶ‬----- ------ -- ---- ( ‫ﺤِﻴ ِﻢ‬‫ﱃﺍﹾﻟﺠ‬
‫) ﹶﻟِﺎ ﹶ‬
Аль-Мухаммад / 4 ------ ------ ‫ﹸﻠﻮ‬‫ﺒ‬‫ ﻳ‬--------------- ------------ ( ‫ﺍ‬‫ﹸﻠﻮ‬‫ﺒ‬‫) ﻳ‬
Аль-Мухаммад / 31 ---- - - ---- ‫ﹸﻠﻮ‬‫ﺒ‬‫ ﻧ‬--------------- ------------ ( ‫ﺍ‬‫ﹸﻠﻮ‬‫ﺒ‬‫) ﻧ‬
Аль-Худжарат / 11 ------- -- ‫ﻢ‬‫ ﺍﺳ‬‫ ِﺑﹾﺌﺲ‬------------- ------- ( ‫ﻢ‬‫ ﺍﻻﺳ‬‫) ِﺑﹾﺌﺲ‬
Аль-Хашр /13 ------------ ---- - ‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ ﹶﻟﹶﺄﻧ‬---------------- ---------- ( ‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫) ﹶﻟﺎﹶﺍﻧ‬
Аль-Инсан / 4 ------------ ----- -- ‫ ِﺳﹶﻠﺎ ِﺳ ﹶﻞ‬------------- --- ------- ( ‫) ِﺳﹶﻠﺎ ِﺳﹶﻠﺎ‬
Аль-Инсан / 15 ----------- --- --- ‫ﺮ‬ ‫ﺍ ِﺭﻳ‬‫ ﹶﻗﻮ‬-------------- -- ------ ( ‫ﺮ ﺍ‬ ‫ﺍ ِﺭﻳ‬‫) ﹶﻗﻮ‬

18

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Вам также может понравиться