Вы находитесь на странице: 1из 15

An Naba 22.

lilththaaghiina maaabaan
1. amma yatasaa-aluuna 23. laabitsiina fiihaa ahqaabaan
2. ani alnnaba-i alazhiimi 24. laa yadzuuquuna fiihaa bardan walaa syaraabaan
3. alladzii hum fiihi mukhtalifuuna 25. illaa hamiiman waghassaaqaan
4. kallaa sayalamuuna 26. jazaa-an wifaaqaan
5. tsumma kallaa sayalamuuna 27. innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaan
6. alam najali al-ardha mihaadaan 28. wakadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaan
7. waaljibaala awtaadaan 29. wakulla syay-in ahsaynaahu kitaabaan
8. wakhalaqnaakum azwaajaan 30. fadzuuquu falan naziidakum illaa adzaabaan
9. wajaalnaa nawmakum subaataan 31. inna lilmuttaqiina mafaazaan
10. wajaalnaa allayla libaasaan 32. hadaa-iqa wa-anaabaan
11. wajaalnaa alnnahaara maaasyaan 33. wakawaaiba atraabaan
12. wabanaynaa fawqakum saban syidaadaan 34. waka/san dihaaqaan
13. wajaalnaa siraajan wahhaajaan 35. laa yasmauuna fiihaa laghwan walaa kidzdzaabaan
14. wa-anzalnaa mina almushiraati maa-an tsajjaajaan 36. jazaa-an min rabbika athaa-an hisaabaan
15. linukhrija bihi habban wanabaataan 37. rabbi alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa
alrrahmaani laa yamlikuuna minhu khithaabaan
16. wajannaatin alfaafaan
38. yawma yaquumu alrruuhu waalmalaa-ikatu shaffan laa
17. inna yawma alfashli kaana miiqaataan yatakallamuuna illaa man adzina lahu alrrahmaanu waqaala
shawaabaan
18. yawma yunfakhu fii alshshuuri fata/tuuna afwaajaan
39. dzaalika alyawmu alhaqqu faman syaa-a ittakhadza ilaa
19. wafutihati alssamaau fakaanat abwaabaan rabbihi maaabaan
20. wasuyyirati aljibaalu fakaanat saraabaan 40. innaa andzarnaakum adzaaban qariiban yawma yanzhuru
almaru maa qaddamat yadaahu wayaquulu alkaafiru yaa laytanii
21. inna jahannama kaanat mirshaadaan kuntu turaabaan

1
An Naaziat
22. tsumma adbara yasaa
1. waalnnaaziaati gharqaan 23. fahasyara fanaadaa
2. waalnnaasyithaati nasythaan 24. faqaala anaa rabbukumu al-alaa
3. waalssaabihaati sabhaan 25. fa-akhadzahu allaahu nakaala al-aakhirati waal-uulaa
4. faalssaabiqaati sabqaan 26. inna fii dzaalika laibratan liman yakhsyaa
5. faalmudabbiraati amraan 27. a-antum asyaddu khalqan ami alssamaau banaahaa
6. yawma tarjufu alrraajifatu 28. rafaa samkahaa fasawwaahaa
7. tatbauhaa alrraadifatu 29. wa-aghthasya laylahaa wa-akhraja dhuhaahaa
8. quluubun yawma-idzin waajifatun 30. waal-ardha bada dzaalika dahaahaa
9. abshaaruhaa khaasyiatun 31. akhraja minhaa maa-ahaa wamaraahaa
10. yaquuluuna a-innaa lamarduuduuna fii alhaafirati 32. waaljibaala arsaahaa
11. a-idzaa kunnaa izhaaman nakhiratan 33. mataaan lakum wali-anaamikum
12. qaaluu tilka idzan karratun khaasiratun 34. fa-idzaa jaa-ati alththaammatu alkubraa
13. fa-innamaa hiya zajratun waahidatun 35. yawma yatadzakkaru al-insaanu maa saaa
14. fa-idzaa hum bialssaahirati 36. waburrizati aljahiimu liman yaraa
15. hal ataaka hadiitsu muusaa 37. fa-ammaa man thaghaa
16. idz naadaahu rabbuhu bialwaadi almuqaddasi thuwaan 38. waaatsara alhayaata alddunyaa
17. idzhab ilaa firawna innahu thaghaa 39. fa-inna aljahiima hiya alma/waa
18. faqul hal laka ilaa an tazakkaa 40. wa-amaa man khaafa maqaama rabbihi wanahaa alnnafsa
ani alhawaa
19. wa-ahdiyaka ilaa rabbika fatakhsyaa
41. fa-inna aljannata hiya alma/waa
20. fa-araahu al-aayata alkubraa
42. yas-aluunaka ani alssaaati ayyaana mursaahaa
21. fakadzdzaba waashaa
2
43. fiima anta min dzikraahaa
18. min ayyi syay-in khalaqahu
44. ilaa rabbika muntahaahaa
19. min nuthfatin khalaqahu faqaddarahu
45. innamaa anta mundziru man yakhsyaahaa
20. tsumma alssabiila yassarahu
46. ka-annahum yawma yarawnahaa lam yalbatsuu illaa
asyiyyatan aw dhuhaah 21. tsumma amaatahu fa-aqbarahu
Abasa
22. tsumma idzaa syaa-a ansyarahu
1. abasa watawallaa 23. kallaa lammaa yaqdhi maa amarahu
2. an jaa-ahu al-amaa 24. falyanzhuri al-insaanu ilaa thaaamihi
3. wamaa yudriika laallahu yazzakkaa 25. annaa shababnaa almaa-a shabbaan
4. aw yadzdzakkaru fatanfaahu aldzdzikraa 26. tsumma syaqaqnaa al-ardha syaqqaan
5. ammaa mani istaghnaa 27. fa-anbatnaa fiihaa habbaan
6. fa-anta lahu tashaddaa 28. wainaban waqadhbaan
7. wamaa alayka allaa yazzakkaa 29. wazaytuunan wanakhlaan
8. wa-ammaa man jaa-aka yasaa 30. wahadaa-iqa ghulbaan
9. wahuwa yakhsyaa 31. wafaakihatan wa-abbaan
10. fa-anta anhu talahhaa 32. mataaan lakum wali-anaamikum
11. kallaa innahaa tadzkiratun 33. fa-idzaa jaa-ati alshshaakhkhatu
12. faman syaa-a dzakarahu 34. yawma yafirru almaru min akhiihi
13. fii shuhufin mukarramatin 35. waummihi wa-abiihi
14. marfuuatin muthahharatin 36. washaahibatihi wabaniihi
15. bi-aydii safaratin 37. likulli imri-in minhum yawma-idzin sya/nun yughniihi
16. kiraamin bararatin 38. wujuuhun yawma-idzin musfiratun
17. qutila al-insaanu maa akfarahu 39. dahikatun mustabsyiratun
3
40. wawujuuhun yawma-idzin alayhaa ghabaratun 19. innahu laqawlu rasuulin kariimin
41. tarhaquhaa qataratun 20. dzii quwwatin inda dzii alarsyi makiinin
42. ulaa-ika humu alkafaratu alfajaratu 21. muthaain tsamma amiinin
At Takwiir
22. wamaa shaahibukum bimajnuunin
1. idzaa alsysyamsu kuwwirat 23. walaqad raaahu bialufuqi almubiini
2. wa-idzaa alnnujuumu inkadarat 24. wamaa huwa alaa alghaybi bidhaniinin
3. wa-idzaa aljibaalu suyyirath 25. wamaa huwa biqawli syaythaanin rajiimin
4. wa-idzaa alisyaaru uththhilath 26. fa-ayna tadzhabuuna
5. wa-idzaa alwuhuusyu husyirath 27. in huwa illaa dzikrun lilaalamiina
6. wa-idzaa albihaaru sujjirath 28. liman syaa-a minkum an yastaqiima
7. wa-idzaa alnnufuusu zuwwijat 29. wamaa tasyaauuna illaa an yasyaa-a allaahu rabbu
alaalamiina
8. wa-idzaa almawuudatu su-ilath Al Infithar
9. bi-ayyi dzanbin qutilath
1. idzaa alssamaau infatharath
10. wa-idzaa alshshuhufu nusyirath
2. wa-idzaa alkawaakibu intatsarath
11. wa-idzaa alssamaau kusyithath
3. wa-idzaa albihaaru fujjirath
12. wa-idzaa aljahiimu suirath
4. wa-idzaa alqubuuru butsirath
13. wa-idzaa aljannatu uzlifath
5. alimat nafsun maa qaddamat wa-akhkharath
14. alimat nafsun maa ahdarath
6. yaa ayyuhaa al-insaanu maa gharraka birabbika alkariimi
15. falaa uqsimu bialkhunnasi
7. alladzii khalaqaka fasawwaaka faadalaka
16. aljawaari alkunnasi
8. fii ayyi shuuratin maa syaa-a rakkabaka
17. waallayli idzaa asasa
9. kallaa bal tukadzdzibuuna bialddiini
18. waalshshubhi idzaa tanaffasa
4
10. wa-inna alaykum lahaafizhiina 11. alladziina yukadzdzibuuna biyawmi alddiini
11. kiraaman kaatibiina 12. wamaa yukadzdzibu bihii illaa kullu mutadin atsiimin
12. yalamuuna maa tafaluuna 13. idzaa tutlaa alayhi aayaatunaa qaala asaathiiru al-awwaliina
13. inna al-abraara lafii naiimin 14. kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuuna
14. wa-inna alfujjaara lafii jahiimin 15. kallaa innahum an rabbihim yawma-idzin lamahjuubuuna
15. yashlawnahaa yawma alddiini 16. tsumma innahum lashaaluu aljahiimi
16. wamaa hum anhaa bighaa-ibiina 17. tsumma yuqaalu haadzaa alladzii kuntum bihi
tukadzdzibuuna
17. wamaa adraaka maa yawmu alddiini
18. kallaa inna kitaaba al-abraari lafii illiyyiina
18. tsumma maa adraaka maa yawmu alddiini
19. wamaa adraaka maa illiyyuuna
19. yawma laa tamliku nafsun linafsin syay-an waal-amru
yawma-idzin lillaahi 20. kitaabun marquumun
Al Muthaffifin 21. yasyhaduhu almuqarrabuuna
22. inna al-abraara lafii naiimin
1. waylun lilmuthaffifiina
23. alaa al-araa-iki yanzhuruuna
2. alladziina idzaa iktaaluu alaa alnnaasi yastawfuuna
24. tarifu fii wujuuhihim nadhrata alnnaiimi
3. wa-idzaa kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruuna
25. yusqawna min rahiiqin makhtuumin
4. alaa yazhunnu ulaa-ika annahum mabuutsuuna
26. khitaamuhu miskun wafii dzaalika falyatanaafasi
5. liyawmin azhiimin almutanaafisuuna
6. yawma yaquumu alnnaasu lirabbi alaalamiina 27. wamizaajuhu min tasniimin
7. kallaa inna kitaaba alfujjaari lafii sijjiinin 28. aynan yasyrabu bihaa almuqarrabuuna
8. wamaa adraaka maa sijjiinun 29. inna alladziina ajramuu kaanuu mina alladziina aamanuu
yadhakuuna
9. kitaabun marquumun
30. wa-idzaa marruu bihim yataghaamazuuna
10. waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
31. wa-idzaa inqalabuu ilaa ahlihimu inqalabuu fakihiina
5
16. falaa uqsimu bialsysyafaqi
32. wa-idzaa ra-awhum qaaluu inna haaulaa-i ladaalluuna
17. waallayli wamaa wasaqa
33. wamaa ursiluu alayhim haafizhiina
18. waalqamari idzaa ittasaqa
34. faalyawma alladziina aamanuu mina alkuffaari yadhakuuna
19. latarkabunna thabaqan an thabaqin
35. alaa al-araa-iki yanzhuruuna
20. famaa lahum laa yu/minuuna
36. hal tsuwwiba alkuffaaru maa kaanuu yafaluuna
Al Insyiqaq 21. wa-idzaa quri-a alayhimu alqur-aanu laa yasjuduuna
22. bali alladziina kafaruu yukadzdzibuuna
1. idzaa alssamaau insyaqqath
23. waallaahu alamu bimaa yuuuuna
2. wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath
24. fabasysyirhum biadzaabin aliimin
3. wa-idzaa al-ardhu muddath
25. illaa alladziina aamanuu waamiluu alshshaalihaati lahum
4. wa-alqat maa fiihaa watakhallath ajrun ghayru mamnuunin
Al Buruuj
5. wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath
6. yaa ayyuhaa al-insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kadhan 1. waalssamaa-i dzaati alburuuji
famulaaqiihi
2. waalyawmi almawuudi
7. fa-amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi
3. wasyaahidin wamasyhuudin
8. fasawfa yuhaasabu hisaaban yasiiraan
4. qutila ash-haabu alukhduudi
9. wayanqalibu ilaa ahlihi masruuraan
5. alnnaari dzaati alwaquudi
10. wa-ammaa man uutiya kitaabahu waraa-a zhahrihi
6. idz hum alayhaa quuudun
11. fasawfa yaduu tsubuuraan
7. wahum alaa maa yafaluuna bialmu/miniina syuhuudun
12. wayashlaa saiiraan
8. wamaa naqamuu minhum illaa an yu/minuu biallaahi alaziizi
13. innahu kaana fii ahlihi masruuraan alhamiidi
14. innahu zhanna an lan yahuura 9. alladzii lahu mulku alssamaawaati waal-ardhi waallaahu alaa
kulli syay-in syahiidun
15. balaa inna rabbahu kaana bihi bashiiraan

6
10. inna alladziina aamanuu waamiluu alshshaalihaati lahum 7. yakhruju min bayni alshshulbi waalttaraa-ibi
jannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru dzaalika alfawzu
alkabiiru 8. innahu alaa rajihi laqaadirun
11. inna alladziina aamanuu waamiluu alshshaalihaati lahum 9. yawma tublaa alssaraa-iru
jannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru dzaalika alfawzu
alkabiiru 10. famaa lahu min quwwatin walaa naasirin
12. inna bathsya rabbika lasyadiidun 11. waalssamaa-i dzaati alrraji
13. innahu huwa yubdi-u wayuiidu 12. waal-ardhi dzaati alshshadi
14. wahuwa alghafuuru alwaduudu 13. innahu laqawlun fashlun
15. dzuu alarsyi almajiidi 14. wamaa huwa bialhazli
16. faaalun limaa yuriidu 15. innahum yakiiduuna kaydaan
17. hal ataaka hadiitsu aljunuudi 16. wa-akiidu kaydaan
18. firawna watsamuuda 17. famahhili alkaafiriina amhilhum ruwaydaan
Al Alaa
19. bali alladziina kafaruu fii takdziibin
20. waallaahu min waraa-ihim muhiithun 1. sabbihi isma rabbika al-alaa
21. bal huwa qur-aanun majiidun 2. alladzii khalaqa fasawwaa
22. fii lawhin mahfuuzhin 3. waalladzii qaddara fahadaa
Ath Thariq
4. waalladzii akhraja almaraa
1. waalssamaa-i waalththaariqi 5. fajaalahu ghutsaa-an ahwaa
2. wamaa adraaka maa alththaariqu 6. sanuqri-uka falaa tansaa
3. alnnajmu altstsaaqibu 7. illaa maa syaa-a allaahu innahu yalamu aljahra wamaa
yakhfaa
4. in kullu nafsin lammaa alayhaa haafizhun
8. wanuyassiruka lilyusraa
5. falyanzhuri al-insaanu mimma khuliqa
9. fadzakkir in nafaati aldzdzikraa
6. khuliqa min maa-in daafiqin
10. sayadzdzakkaru man yakhsyaa
7
11. wayatajannabuhaa al-asyqaa 13. fiihaa sururun marfuuatun
12. alladzii yashlaa alnnaara alkubraa 14. wa-akwaabun mawdhuuatun
13. tsumma laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa 15. wanamaariqu mashfuufatun
14. qad aflaha man tazakkaa 16. wazaraabiyyu mabtsuutsatun
15. wadzakara isma rabbihi fashallaa 17. afalaa yanzhuruuna ilaa al-ibili kayfa khuliqath
16. bal tu/tsiruuna alhayaata alddunyaa 18. wa-ilaa alssamaa-i kayfa rufiath
17. waal-aakhiratu khayrun wa-abqaa 19. wa-ilaa aljibaali kayfa nushibath
18. inna haadzaa lafii alshshuhufi al-uulaa 20. wa-ilaa al-ardhi kayfa suthihath
19. shuhufi ibraahiima wamuusaa 21. fadzakkir innamaa anta mudzakkirun
Al Ghaasyiah
22. lasta alayhim bimushaythirin
1. hal ataaka hadiitsu alghaasyiyati 23. illaa man tawallaa wakafara
2. wujuuhun yawma-idzin khaasyiatun 24. fayuadzdzibuhu allaahu aladzaaba al-akbara
3. aamilatun naasibatun 25. inna ilaynaa iyaabahum
4. tashlaa naaran haamiyatan 26. tsumma inna alaynaa hisaabahum
Al Fajr
5. tusqaa min aynin aaniyatin
6. laysa lahum thaaamun illaa min dhariiin 1. waalfajri
7. laa yusminu walaa yughnii min juuin 2. walayaalin asyrin
8. wujuuhun yawma-idzin naaimatun 3. waalsysyafi waalwatri
9. lisayihaa raadiyatun 4. waallayli idzaa yasri
10. fii jannatin aaliyatin 5. hal fii dzaalika qasamun lidzii hijrin
11. laa tasmau fiihaa laaghiyatan 6. alam tara kayfa faala rabbuka biaadin
12. fiihaa aynun jaariyatun 7. irama dzaati alimaadi
8
28. irjiii ilaa rabbiki raadiyatan mardhiyyatan
8. allatii lam yukhlaq mitsluhaa fii albilaadi
29. faudkhulii fii ibaadii
9. watsamuuda alladziina jaabuu alshshakhra bialwaadi
30. waudkhulii jannatii
10. wafirawna dzii al-awtaadi Al Balad
11. alladziina thaghaw fii albilaadi
1. laa uqsimu bihaadzaa albaladi
12. fa-aktsaruu fiihaa alfasaada
2. wa-anta hillun bihaadzaa albaladi
13. fashabba alayhim rabbuka sawtha adzaabin
3. wawaalidin wamaa walada
14. inna rabbaka labialmirshaadi
4. laqad khalaqnaa al-insaana fii kabadin
15. fa-ammaa al-insaanu idzaa maa ibtalaahu rabbuhu fa-
akramahu wanaamahu fayaquulu rabbii akramani 5. ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahadun
16. wa-ammaa idzaa maa ibtalaahu faqadara alayhi rizqahu 6. yaquulu ahlaktu maalan lubadaan
fayaquulu rabbii ahaanani
7. ayahsabu an lam yarahu ahadun
17. kallaa bal laa tukrimuuna alyatiima
8. alam najal lahu aynayni
18. walaa tahadduuna alaa thaaami almiskiini
9. walisaanan wasyafatayni
19. wata/kuluuna altturaatsa aklan lammaan
10. wahadaynaahu alnnajdayni
20. watuhibbuuna almaala hubban jammaan
11. falaa iqtahama alaqabata
21. kallaa idzaa dukkati al-ardhu dakkan dakkaan
12. wamaa adraaka maa alaqabatu
22. wajaa-a rabbuka waalmalaku shaffan shaffaan
13. fakku raqabatin
23. wajii-a yawma-idzin bijahannama yawma-idzin yatadzakkaru
al-insaanu wa-annaa lahu aldzdzikraa 14. aw ithaamun fii yawmin dzii masghabatin
24. yaquulu yaa laytanii qaddamtu lihayaatii 15. yatiiman dzaa maqrabatin
25. fayawma-idzin laa yuadzdzibu adzaabahu ahadun 16. aw miskiinan dzaa matrabatin
26. walaa yuutsiqu watsaaqahu ahadun 17. tsumma kaana mina alladziina aamanuu watawaasaw
bialshshabri watawaasaw bialmarhamati
27. yaa ayyatuhaa alnnafsu almuthma-innatu
18. ulaa-ika ash-haabu almaymanati
9
19. waalladziina kafaruu bi-aayaatinaa hum ash-haabu almasy- 3. wamaa khalaqa aldzdzakara waal-untsaa
amati
4. inna sayakum lasyattaa
20. alayhim naarun mu/shadatun
Asy Syams 5. fa-ammaa man athaa waittaqaa
6. washaddaqa bialhusnaa
1. waalsysyamsi wadhuhaahaa
7. fasanuyassiruhu lilyusraa
2. waalqamari idzaa talaahaa
8. wa-ammaa man bakhila waistaghnaa
3. waalnnahaari idzaa jallaahaa
9. wakadzdzaba bialhusnaa
4. waallayli idzaa yaghsyaahaa
10. fasanuyassiruhu lilusraa
5. waalssamaa-i wamaa banaahaa
11. wamaa yughnii anhu maaluhu idzaa taraddaa
6. waal-ardhi wamaa thahaahaa
12. inna alaynaa lalhudaa
7. wanafsin wamaa sawwaahaa
13. wa-inna lanaa lal-aakhirata waal-uulaa
8. fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa
14. fa-andzartukum naaran talazhzhaa
9. qad aflaha man zakkaahaa
15. laa yashlaahaa illaa al-asyqaa
10. waqad khaaba man dassaahaa
16. alladzii kadzdzaba watawallaa
11. kadzdzabat tsamuudu bithaghwaahaa
17. wasayujannabuhaa al-atqaa
12. idzi inbaatsa asyqaahaa
18. alladzii yu/tii maalahu yatazakkaa
13. faqaala lahum rasuulu allaahi naaqata allaahi wasuqyaahaa
19. wamaa li-ahadin indahu min nimatin tujzaa
14. fakadzdzabuuhu faaqaruuhaa fadamdama alayhim
rabbuhum bidzanbihim fasawwaahaa 20. illaa ibtighaa-a wajhi rabbihi al-alaa
15. walaa yakhaafu uqbaahaa 21. walasawfa yardaa
Al Lail
Adh Dhuhaa
1. waallayli idzaa yaghsyaa
1. waaldhdhuhaa
2. waalnnahaari idzaa tajallaa
10
2. waallayli idzaa sajaa 3. wahaadzaa albaladi al-amiini
3. maa waddaaka rabbuka wamaa qalaa 4. laqad khalaqnaa al-insaana fii ahsani taqwiimin
4. walal-aakhiratu khayrun laka mina al-uulaa 5. tsumma radadnaahu asfala saafiliina
5. walasawfa yuthiika rabbuka fatardaa 6. illaa alladziina aamanuu waamiluu alshshaalihaati falahum
ajrun ghayru mamnuunin
6. alam yajidka yatiiman faaawaa
7. famaa yukadzdzibuka badu bialddiini
7. wawajadaka daallan fahadaa
8. alaysa allaahu bi-ahkami alhaakimiina
8. wawajadaka aa-ilan fa-aghnaa Al Alaq
9. fa-ammaa alyatiima falaa taqhar
1. iqra/ bi-ismi rabbika alladzii khalaqa
10. wa-ammaa alssaa-ila falaa tanhar
2. khalaqa al-insaana min alaqin
11. wa-ammaa binimati rabbika fahaddits
Asy Syarh 3. iqra/ warabbuka al-akramu
4. alladzii allama bialqalami
1. alam nasyrah laka shadraka
5. allama al-insaana maa lam yalam
2. wawadhanaa anka wizraka
6. kallaa inna al-insaana layathghaa
3. alladzii anqadha zhahraka
7. an raaahu istaghnaa
4. warafanaa laka dzikraka
8. inna ilaa rabbika alrrujaa
5. fa-inna maa alusri yusraan
9. ara-ayta alladzii yanhaa
6. inna maa alusri yusraan
10. abdan idzaa shallaa
7. fa-idzaa faraghta fainshab
11. ara-ayta in kaana alaa alhudaa
8. wa-ilaa rabbika fairghab
At Tiin 12. aw amara bialttaqwaa
13. ara-ayta in kadzdzaba watawallaa
1. waalttiini waalzzaytuuni
14. alam yalam bi-anna allaaha yaraa
2. wathuuri siiniina
15. kallaa la-in lam yantahi lanasfaan bialnnaasiyati
11
7. inna alladziina aamanuu waamiluu alshshaalihaati ulaa-ika
16. naasiyatin kaadzibatin khaathi-atin hum khayru albariyyati
17. falyadu naadiyahu 8. jazaauhum inda rabbihim jannaatu adnin tajrii min tahtihaa al-
anhaaru khaalidiina fiihaa
18. sanadu alzzabaaniyata abadan radhiya allaahu anhum waradhuu anhu dzaalika liman
khasyiya rabbahu
19. kallaa laa tuthihu wausjud waiqtarib Az Zalzalah
Al Qadr
1. idzaa zulzilati al-ardhu zilzaalahaa
1. innaa anzalnaahu fii laylati alqadri
2. wa-akhrajati al-ardhu atsqaalahaa
2. wamaa adraaka maa laylatu alqadri
3. waqaala al-insaanu maa lahaa
3. laylatu alqadri khayrun min alfi syahrin
4. yawma-idzin tuhadditsu akhbaarahaa
4. tanazzalu almalaa-ikatu waalrruuhu fiihaa bi-idzni rabbihim
min kulli amrin 5. bi-anna rabbaka awhaa lahaa
5. salaamun hiya hattaa mathlai alfajri 6. yawma-idzin yashduru alnnaasu asytaatan liyuraw
Al Bayyinah amaalahum
7. faman yamal mitsqaala dzarratin khayran yarahu
1. lam yakuni alladziina kafaruu min ahli alkitaabi
waalmusyrikiina munfakkiina hattaa 8. waman yamal mitsqaala dzarratin syarran yarahu
ta/tiyahumu albayyinatu Al Aadiyah
2. rasuulun mina allaahi yatluu shuhufan muthahharatan
1. waalaadiyaati dhabhaan
3. fiihaa kutubun qayyimatun
2. faalmuuriyaati qadhaan
4. wamaa tafarraqa alladziina uutuu alkitaaba illaa min badi maa
jaa-at-humu albayyinatu 3. faalmughiiraati shubhaan
5. wamaa umiruu illaa liyabuduu allaaha mukhlishiina lahu 4. fa-atsarna bihi naqaan
alddiina hunafaa-a wayuqiimuu
alshshalaata wayu/tuu alzzakaata wadzaalika diinu alqayyimati 5. fawasathna bihi jamaan
6. inna alladziina kafaruu min ahli alkitaabi waalmusyrikiina fii 6. inna al-insaana lirabbihi lakanuudun
naari jahannama khaalidiina
fiihaa ulaa-ika hum syarru albariyyati 7. wa-innahu alaa dzaalika lasyahiidun
8. wa-innahu lihubbi alkhayri lasyadiidun
12
9. afalaa yalamu idzaa butsira maa fii alqubuuri 7. tsumma latarawunnahaa ayna alyaqiini
10. wahushshila maa fii alshshuduuri 8. tsumma latus-alunna yawma-idzin ani alnnaiimi
Al Ashr
11. inna rabbahum bihim yawma-idzin lakhabiirun
Al Qaariah
1. waalashri
1. alqaariatu 2. inna al-insaana lafii khusrin
2. maa alqaariatu 3. illaa alladziina aamanuu waamiluu alshshaalihaati
watawaasaw bialhaqqi watawaasaw bialshshabri
3. wamaa adraaka maa alqaariatu Al Humazah
4. yawma yakuunu alnnaasu kaalfaraasyi almabtsuutsi
1. waylun likulli humazatin lumazatin
5. watakuunu aljibaalu kaalihni almanfuusyi
2. alladzii jamaa maalan waaddadahu
6. fa-ammaa man tsaqulat mawaaziinuhu
3. yahsabu anna maalahu akhladahu
7. fahuwa fii iisyatin raadiyatin
4. kallaa layunbadzanna fii alhuthamati
8. wa-ammaa man khaffat mawaaziinuhu
5. wamaa adraaka maa alhuthamatu
9. faummuhu haawiyatun
6. naaru allaahi almuuqadatu
10. wamaa adraaka maa hiyah
7. allatii taththhaliu alaa al-af-idati
11. naarun haamiyatun
At Takaatsur 8. lnnahaa alayhim mu/shadatun
9. fii amadin mumaddadatin
1. alhaakumu alttakaatsuru Al Fiil
2. hattaa zurtumu almaqaabira
1. alam tara kayfa faala rabbuka bi-ash-haabi alfiili
3. kallaa sawfa talamuuna
2. alam yajal kaydahum fii tadhliilin
4. tsumma kallaa sawfa talamuuna
3. wa-arsala alayhim thayran abaabiila
5. kallaa law talamuuna ilma alyaqiini
4. tarmiihim bihijaaratin min sijjiilin
6. latarawunna aljahiima
13
5. fajaalahum kaashfin ma/kuulin 4. walaa anaa aabidun maa abadtum
Quraisy
5. walaa antum aabiduuna maa abudu
1. li-iilaafi quraysyin 6. lakum diinukum waliya diini
An Nashr
2. iilaafihim rihlata alsysyitaa-i waalshshayfi
3. falyabuduu rabba haadzaa albayti 1. idzaa jaa-a nashru allaahi waalfathu
4. alladzii athamahum min juuin waaamanahum min khawfin 2. wara-ayta alnnaasa yadkhuluuna fii diini allaahi afwaajaan
Al Maauun
3. fasabbih bihamdi rabbika waistaghfirhu innahu kaana
tawwaabaan
1. ara-ayta alladzii yukadzdzibu bialddiini Al Lahab
2. fadzaalika alladzii yaduu alyatiima
1. tabbat yadaa abii lahabin watabba
3. walaa yahudhdhu alaa thaaami almiskiini
2. maa aghnaa anhu maaluhu wamaa kasaba
4. fawaylun lilmushalliina
3. sayashlaa naaran dzaata lahabin
5. alladziina hum an shalaatihim saahuuna
4. waimra-atuhu hammaalata alhathabi
6. alladziina hum yuraauuna
5. fii jiidihaa hablun min masadin
7. wayamnauuna almaauuna Al Ikhlash
Al Kautsar
1. qul huwa allaahu ahadun
1. innaa athaynaaka alkawtsara
2. allaahu alshshamadu
2. fashalli lirabbika wainhar
3. lam yalid walam yuuladu
3. inna syaani-aka huwa al-abtaru
Al Kafirun 4. walam yakun lahuu kufuwan ahadun
Al Falaq
1. qul yaa ayyuhaa alkaafiruuna
1. qul auudzu birabbi alfalaqi
2. laa abudu maa tabuduuna
2. min syarri maa khalaqa
3. walaa antum aabiduuna maa abudu
3. wamin syarri ghaasiqin idzaa waqaba
14
4. wamin syarri alnnaffaatsaati fii aluqadi 3. ilaahi alnnaasi
5. wamin syarri haasidin idzaa hasada 4. min syarri alwaswaasi alkhannaasi
An Naas
5. alladzii yuwaswisu fii shuduuri alnnaasi
1. qul auudzu birabbi alnnaasi 6. mina aljinnati waalnnaasi
2. maaliki alnnaasi

15