Вы находитесь на странице: 1из 355

I

''^ . .

1890

: " ,

'

1 mm

1890

1889.

'-'

01.
.

14

16

-1

19

-.'

- I.
1! 1 IlMnepiu

26

- II.
1

-^

- 40 .

- III.
BI
iiCTcpcTBO

..'jf.:-,:i.,'l ^^.

111

118*1
:

KyTHOBCKiii
CosaqeBCKiit

-1
1

1 1

< . . .
> . .

. . -

1
* .
CTBie
"
11 ^ '

1
1
BapmaBCKiit - .
1

.
1

*1

1


134

!
1 . . .
! .


135
136

142

1 ,

'
145

14&

.

81

': .j(
150 ;

^ -

|.:


1 1
1 .

153

1' '
156
157
.168

ri

1:

170

- .
1

174

.
. . .

111.
: :


1
. . .

.
^
1181 .

.
.
. . .. . .
. .

CooOpiH.
. 1 . . . . .
1 ^ . . .
1; :
- -
-
.
.--
. .
...

. . . . . . . . . ..
; ;

VII

1 . . . . . . .
- 1
, 101

- 1

fi^oHGTBo

,
201
202

205

!) .

206

218

219

^ * IV.

-,1
-1
. . . . .
1 . . . .
-1
-1 . .
- ; . . . .
1 -

220
- 221

223
22S
223
229

viii


1 . . . .
. . .
- r y 6 e p a i a
151 ' , .'

^
1 '

;
*
230
231
233

;
XLTI

* V .
1,
I I " . .

+
DU.

b,

Kalendarz
Katolicki

1 .
2 .
3 .
i .
5 .
.

06p'l>aaiiie l''oc. .!^


. .
. 1. . 1
70 . .
.
.111

Weroniki .
H i l a r . . i F e l i b a l
Pawia 1 Pust.
Marcella P .
Antoniego 0 .
K a t e d . s. P i o t .

7 .
8 .
9 |.
10 ! .
11 | .
12 .
13 .
14 .
15 .
IS .
17 .
18 .
19 .
20_ .
21 |.
22 .
23 .
24 .
25 .
2 6 ,.
.

. .
. P e o p r i a , 1 , 1]
. 1. .
. 1
.1.
.1. .
.

Im. Jezus K a n n t
F a b i a n a i S e b . M,
Agnieszki P . M.
Wincent. i Auast,
Tymoteusz. B . M
N a w . s. P a w l a A

.
. .
. .
. 1
. 1
. 1
. !

P o l i k a r p a B. P a n .
J a n a Chryz. B.
Flawia.M. iLeon.
F r a n c i s z k a . S.ii.
M a r t y n y P . M.
PiotraNol. Marc.
ZiMijflgnacegoB.

CI'

. .
. .
. .
. 1 >
. 1 ->'
. Mapiii .
. . . 1 ;
28 , .
29 . . . . H r n a i i a
30
3 1 .

ZaS.N.

M.P.

OCZYSZ.N.M.P.
B l a z e j a B i s k . M.
Ansgar. B.iAndr
A g a t y P . M.
D o r o t y P . .
Romualda Op.
J a a a z M;\t. W .
Apol. P . M . i C y r ,
Schqlastyki P .
Lucyusza B.
E n l a l i i P . M.


. , .

Kalendarz
Katolicki
JuljanaiDobr.
W a l e n t e g o . .
Faust, i Jord. W

,
,

.
.
,
,
.

.
. . . |
. !
.
. 1
.
. ,
. . 1

.
,

. . ! . .
. 1 1 .
. MapTUHiana
.
. . . 1
.
.

P i o t r a i Damjanal
Macieja A p o s t o l a .
SygfrydaBiskup
fAleks. B.iFort,
Leandra Bis. W
f R o m . O p . Mak^l
/arzec AJbinaB

Bo.
.
.
.
.
11.
.

.
.
. .
. . . 1
. . 1
. .
1 2 . . ]

Bo.
.
.
.

. TapaciH
'
. 1
. 1
. ! 4.

Heleny Cesarz.
Kunegiindy Ces.
Kazimieraa 1.
t Teofila B i s k u p a
W i k t o r a Mgczeu.
fTomasza zAkw
fJanaBozego W
Francisz. W d o w .

Cp-fcxeHie

JuliannyP.M.
Sylwina B . i D o n
S y m e o n a B . M.

fPopielec.

Kon.

f Euchar. i Leona
f M a k s y m i a n a B,
tKat.3.Piot.wA,

Sw.40M5Czennik
Konstantyna W.l
Grzegorza P a p .


.| . . 1 . .
.| .. . . 1
C6.i . . , . |

i B e . . . . 11

6
7
8
9
[10

.
.
.
.
.
.

.. . 1
. 42 . u p
. . ! , .]
. 1
. 40 . 1
. K u n p i a n a

|. . 1 . 1

12 Uu,
13
U
15
16
ilT

.
.
.
.
.

. . . I'puropiH
. .
Up. . . }
. , 1 .
.
. 1 . 1

18
19
20
21
22
23
24

Be.
.
.
.
.
.
.

. .
. , 1, !
. , C e p r i a 1 ]
. . .
. . ! . . 111|
. .
. . .

2
26
27
23
29
30
31

.
,
,
,
,

.1-1 .
. A.ps. '
. .
. 1 .
. . .
. '.
. [1. . .

Kalendarz
Katolicki
J I a t y l d y . W,
f L o n g i n a i Matr
Cj-ryakaDyak.
Gei-trudy P a n n y
G.abryela A r c h .

JozefaOblA'.Af.
Wolfr.B.iTeodo.
f B e n e d y k t a Op
t l i o g u c h w a l . Bis.
Katarzy. Kr.Szw
Marka i Tymote.i
Z^VIAS.N. M.P.
i L u d g e r a Bisk.
R u p e r t a Bisknpalj

fN. M.P.

Boles.

t Cyrylla

Dyak.j

Kn-iryna Meczen.
fBalbiny Panny

fKrviecienTeod,
f F m n c i . ii P a u l o
iWiel. K y s z a r . B ,
tTFieZ.IzydoraB,

fWiel.Vfmce.

F,

WIELKANOC
W I E L K . Epifan,
D y o n i z o g o Bisk,
JIaryi Kleofasow,
K z c c h i e l a P r . M,
L e o n a P . D . K.
L u c i u s z . P . i Dam.l

1 IBc. t i u c i q i v c e i i i e X p i i c T o i t o
IB. .
. . .
. 1,
.
. E B T U X I H . . 1
. 1. . 1
Be,

. 1, .
. E u u c u x i a
. 1,
. . . . 1!
. 1 . . |
. .
. . . .]

.
. A r a u i u ,
. . . . |
. loauHa. .
. 1 . . 1
. . 1||
. . 11

Be,

. 1;.1
. . . P e o p r i H * .
1. .
iipenoAOMnte.
. .
. . 1. !
. .
. . l a c o u a

Be. . .
, A n . . .

Kalendarz
Katolicki
Uermenegilda
T y b n r e y u . i 71
Anastazji iBazyl.|
Lambert Meczen
A n i c e t a P a p . M.
ApoloniuszaB.M
H e r m o g e n e s a . M.j
G'r.C'/ir.Serwil.
Anzelma Bisknpa|
.Sotera i K a j a P p .
Wojcio.B. i Jerz.
Fidelisa Meczen.
Marka Ewangiel
Marcelinai Kleta
'Op^fJoz.
Teof."
Wital.iPaw.odK.
Piotra MeczenniJ
Kat.4rzyTi." S e n e n ,

. Fil.

iJak

Z y g m i m t a K . M,
'An. i . A ' r z . A l e k s - !
FloryanalMonik.j
Piusa V Papiei.

Jana

. i. Ew

D o m i c e l l i i Enfr.|
STANISbAWA.
Grzegorza B . Na.
Izydora Oracza

N.M.P.Laskaw
f P a n k r a c e g o 1.

6
7
8
9
10
11
113
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30

:'

Kalendarz
Katolicki

.
.
.
.
.

. 11. . 1 ]
. A e a n a c i a .
.
. 1 . .
. .

15erwacego Bisk
B o n i f a c e g o Mecz.
W^1EB0WS." P
JanaNepomoeen.
P,4sch.4li3a Vt'yz

Be.
.
.
.
.
.
.
.
Uu.
.
.
.
.
.

. 1 .
.
. . ..
. . . 1!
. . . HitKo.i. . '
Boaiivri-iiiu '
. 1
. 1.

FeliksaK.iEryk
P i o t r a i Celesty'u
B e r n a r d y n a Sen,
Don.itaiAViktora
JuliiP.M.Heleny]
Dezyderyii. Bisk
t J o a n n y i AfryM

. 1 . . |
.
. 1. . l l c a i n
.
. . . 11
. .
. . 111

ZESLANIED. S
SWIA.Fihpa W
Magdalen. dePaz
j G e r m a n a Bisk.
Teodozyi Mecz.
tFeliksa i Ferd
P e t r o n e l i i Anielil

.
.
.
.
.
.
.

. . . .
. . ..
. .
. . . 1
.
3 . . . .
. . . AEt^pria

B l i m d y n v Mcz.
ErazmB.iKlotyl
Optata B. i Satur
BOi^E C I A L O
N o r b e r t a Biskup.j
R o b e r t a OpAta

.
.
.
.
.

. .
. .
. 1
. 1 .
. . . .

M a k s 3 ' m i n a Bisk.'
i Felicyi
M a l g o r z a t y K r . S.
B a m a b y Apost.
Onufrego PnsteL

Czerwiec

T R . S.

. 1 1
, . .
. 1 , 1
. .
. .
. BnccapiOHa 1!
.
. . 6 ]
. apxien.

Kalendarz
Katolicki
'. Jez. A n t o n
BazylegoB.D.K,
Wita i Modesta
B e n o n . J u s t Jola.
Maroyana Mecz.
Marka i JIarceliu,
Gerwaz. i Protaz.
SylwerjTiaza Pr,
Aloizego Gonzag

10
11
12
13
14
15
16

Be.
,
.
,
.
,
,

. .
. . ]
. 1
.
.
. . . 1 .
.

17
18
19
20
21
22
23

Be.
.
.
.
.
.
.

. ,
. 1,
. 1. .
. ^14. 1
. 11
. 1
.

PIOTK.iPAWL
Emilian. i Lucyn.
i-ipificTeodoryk,

. 1
. . 1
. , . ,;
. . .
. . llnB.ia
. 12

D o m i n i k i P a n . ,
Apoloniu.iWille,
E l z b i e t y K . IKili,
Weroniki i Anat,
Tbr.syn.Pelic.M,
SabinaW.iPelag,
J a n a G w a l b . Op,

24
25
26
27
28
29
30

Paulina Biskupa
A g r y p i n y P . .

Nar. s. J ana Ch.


Prospera Biskupa
J a n a i P a w i a . M.
Wladyslawa K.
f l r e n . B . L e o n . Ill

Naw.N.M.Pan\
Heliod. i A n a t o l .
Juzefa Kalasant.
Cyryl.iMet,B.B


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|15
116
17
18

Ho.
.
.
Op.
.
.
.1
.
.
.
CpJ
!.!
.
.
.1

221.
2 3
24
25
26 ,
27
28 .
29 Bc^l
30
31

!jo

. . 1
. '
. . . . .1
. . .
. AeauaeiH. C e p r i a
. . . 1
. 1
. . 1
. . 1
. . 1, 111
. . 1 .
. 1
. . 1
. .
. . . 1
. . . . 11|
. . . . |
. 1
. , !
. 1. . 1
.
. M a p i u
.
. .
y c n e u i e .
. .
.
.
. ,
.
.

Kalendarz
Katolicki
Jana S Dukh
Bonawentury .
R o z . S w . .-Xpo.it.
N.M.P.Szlcaiu.
Aleksego Wyzn,
Szymona z Lipn
Wmcente. a Paul
CzeslawaiEljasz,
P n i k s e d y P a n . M.
Maryi Magdaleuy
A p o l i n a r e g o B.M.j
K r y s t y n y P . M.
Jakob, i . K r y s z ,
Anny
Mat.N.M.
Kunegun.KPol
Inocentego Pap.
Marty i S e r a f i P P ,
Julity i DonatyM
Ignac. JLojoli W
Si^pitti
Piot.A
N. M. P. Aniel.
Znal. s w . Szcze
Dominika W y z .
N. 31. P.
Sniez.
Przem.
Pansk.
i4.ajetanaWyzn.
Cyrjaka i L a r g a
lioniana Meczen
WaOTzynca M.
ZuzannyiDyg.P
Klary Panny

5
6
7
8
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kalendarz
Katolicki

. . 1'.
. . . .
, . ! ,
, . 7 *
B e . E i m c i u ' u i H , !
rin, I I p e o 6 p a ; K e i i i e
, . M'l. 11 U
Cp . 1 U
, . . 1
, ' ' . . 1
. . ,

Hipol. i Lvassy. 1,
t E i i z c b j u s z a TV.
AVNIEB.X. M.P,
liocha Wyznaw.
./cA:alF.Mironi||
A g a p i t a Meczen.
RiifinaiMarjima
Bernarda Opata.
J o a n n y F r e m . W,
Symfor. i T y m o t
FilipaBenecyusz

. 1
. . .
. . . 1|
ycnuiiie .
. . l u c y c a
. . . 1
. ,

Bartlomieja, .
L u d w i k a 1
Z e f i r y n y P a p . ,

.
|.
!.
.
.
.
.

.
.
. .
. . . 1!
. . . . .
. .
. '

'Poc.:NMRJodh.

.
.
.
.
.
.

. 1 1
. . . O c i n
. Mypiiua, |
'. . 1 .
. . . . .
. . . .!

Przen. S. h'azim.
Auguatyna

Bisk

Seizes. J anaCh
R(5zy L i m a n s k i e j
TFczesjereldzieg,
Stefana Kr. W e g ,
Bronislawy Pan,
R o z a l j i i R 6 4 y P,
W a w r z y u . i Jnst.|
t Petroninsza
Reginy Pan. M
N.A.RODZ.NMP,
G o r g o n i u s z a M.
Mikolaja z Telen.
P r o t a . i T e o d
Gwidona W y n .

10

Kalendarz
Katolicki

.
Be'
.
.
.

. . , [|13| M a u r y l i u s z a B i s k J

.
,
,
,
,

. .
. ,
. . . 1
. . . .1
. . 1
. .
. .

16
17
18
19
20
21
22

|.
,
,
,

. . 1 , 28
. 1 , ^ , . . 29
. 1 . ! 30
. {
1
. . 1 . 21
. . . 1 . 3
. . . .
4

23
24
25
26
27
28
29

Be,

.
Cn

2
3
4
5
6
7
_S
9
10
11
12
13
14
13

. . .
14
. . .
.. . .|
. Saxapin
.! .
. . . .
. .

30 IBc

. . . ]
. .
. 1
. 4 . II S o a u i i a .
.
. ^1.
. 1

21
22
23
24
25
26
27

Podwyz.i.Krzy.\
Nikodcma . .
i
t . 5 B l i z . S. F r a n c
J(5zefa z K o p e r t ,
t Januarjiisza
fEustacliiaszaM

Mateu.

ApiEw.

M a u r y c e g o Mecz,
Tekli P a n n y M.

N.M.P.odw.n.
.4.urelliiP.iFrimi.
Cypryana i Justy
Prz. rel.Stanis.B.

Ladyst.

z Gieln.

Michala Arclian.
Hieronima Kapl
Pazdzier. R e m i g
AnioUw
Srr6z.
KandydaMeczen
F r a n c i s z k a Ser.if.

N. . . Roz.
Brunona Wyzn.
Marka P . Mi Just,
Brygidy Wuuwyj
Bogd.anaiDyoni.
Franciszka Borg
Placydy Panny.

. . 1 . . ! 12] Wincmt.

Kadl\

llH.I
.!
iCp
.
.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendarz
Katolicki

. .
. . KnnpiaHa,
. . 11
. . 1 . . 1
..,1,1.
. .

13
14
15
16
17
18

EdwardaKrula
Kaliksta Pap.
J a d w i g i Wdowy]'
Martynia. i Satur.
Wiktora iMalg.
b u k a s z a Ewang.l

Be'

.
.
.
.!
.
Be.
llu.
.
Cp
.
.
.

. CepriH
. 1 1 ^
. 1
. 1 1
. . ,
. ,
.

J ''
Prz.S.Wojdech.

. H a a a p i n , 1
. 1
.
. Ocin, .
. .
. 1,'1

. . 1
::"

Ewaryata Pr.
SabinyP.nn.Mecz
S z y m . i Tadeu3za
Narcyza Bisknpa
Germana i Serap.
t Wolfgan. Bisk

Be.
.

.
.

. 1 .
. . ;. !
. .
. . . 1
. 1 1
. . 1
. , ^

J e r z e ^ o . W y z .

16.

.
. . 1
. . 1 1
. . ! , {

Ursznli i Hilar.
K o r d i i l i i Alodyij
J a n a Kapistrana
Eafala Archaniol
KryspinaiKrysp

Listop.
Dzie-ii

WSZ. S
Zaduszn

Karola Boromeu
Zachar.iElzbi.M'
Leonarda Wyzn
Nikandr.lKaryn
GotfrydaBiskup

Opieki

N. .

Andrzeja z Awel
Marcina Biskupaj;
Bind M e c z e n

12

KiJcndarz
Katolicki

4 T . | . . 1||; D y d a k a

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Wyzn.
14 S e r a p i o n a M?cz.
. .
15 L e o p o l d . W y z n
. 1. . , 1
StanisiawKost.
. .1111....
Salomei P a n n y
. . 1. .
Odona Opata
. . ,
Elzbiety Kr. W e
. . . .
Feliksa Walezy.
. . .
Ofiar. N. M. P.
. . 1
C e c y l i i P a n .
. . . , .
.
.
.
.
.
.

., .
.
4
.
25
. .
26'
. !, ,
27
. . 1
-28
. T p u r o p i a . . 1|29

KleniensaPapiez
J a n a od Krzj'ia
Katarzj-ny Panny
Piotra Aleksego
Wirgiliuaza B.W.
M a n s w e t a i Rufajl
S a t u r n i n a Mecz.

Apost
.
30| Andrzeja
XIpop. 1. .
1 GrudzieriVAig^a
. 1. .
2 BibiannyP.Mecz.
| 1 1 > 1 . 1 1 . 3 t F r a n c i s z . Ksaw,
. . . 4 B a r b a r y P . M.
. . . . . . 5 t S a b b y O p a t y
. .
& t M i k o l a j a B . AV,
AnibrozegoBisk,
25 , . .
NIE.PO.N M.P
26
. 1. . !'
Leokad. i Waler
27 . .
t N. 31. P. Lay.
2 8 , . .
Dauiazego P .
29 , .
fAleksand.M.M
. . !!

.
.
.
.
.
.

1
2
3
4

6
7
8

. . . .
. . . . . .
. . 111.
. . .
. .
. . IIiiKiMa.-i .
. . 1 . 1.
. . 1

Kalentlurz
K.itolicki

131 b u c y i P a n . .\Iecz
14 D y o . s k o r . i H e r o n .
1. Wi'.leryaua M e c z .
16 E u z e b i u s z n . B.M.
17 f L a z a r z a C i ^ k M p .
18 G r a c y a n a Kiskup.
19 t D a r y n s z a Mecz.
20 f T e o f i l a M e c z e n .

9
10

12
13
14
15

.
.
.
.
.
.
.

1 .
21
. 11,11, i22
. 111
1
1!.
24
. 1, 1
25
.
26
. . 1. . 27

16
17
18
19
20
21
22

.
.

.
.
.

. . 1
. !
. 1 . .
. 1. . Tpuropin
. . 1
. 111. . .
. . . 1

23
24
25
26
27
28
29

.
.
.
.
.
.
.

. ,
4 Tytusa i Rvgob.
. . 1
5 TelesforaiEm.P.
; .
6 TRZECH K R 6 l .
. . 7 Lucyanai Juliana
. ..
8 Seweryna Opata
. 20 . , . 9 M a v c y a n n y P a n .
. 14 . 1. 10 A g a t o n a I ' W i l h .

30 ^. . A u u c i n . .
3MUU. . 1 .

Tomasza Apost.
Zenona Zol.Flaw.
V'iktoryi P . M.
* IKi^iV.Ire.Zen.
NAR'. C I I R . P A .
SZCZEP. MECZ.
Jana Evangelist.

28
29
30
31
1

Mlodziankow '
Tomasza Kanau.
Eiigeninsza Risk.
Sylwestra Papie
<S/!2/cz.N.R.1891.
CI M a k a r e g o J O p a t a
3 Daniela i Genow.

11 I T y g i n a i H o n o r .
12 A r k a d y n s z a M e .

EBI'KHCKIE

( ) .

6 .
10 1- - ]
13 20
24-.]
27 .

3
8
10
21
22
23
24

'

3 .
10 1 - -1]
.
17 .
24 25 . |
3 0 3 1 '1 .

.
^
1^--..

.
9 1- - .|
17 .
.
( ).
.
.

7
8
14
26
28

.
9 1- - |
21 .
.
.

8
12
13
19

.
1- - 1.|
.
14 ( 10 *:|
2G .

15
JwHb.

Jjo.ib.

.
^

2 .
6 7 1- - .
9, 16 2 3 .
Si (
).
30 .
6 1- - .
7 14 .
15 ( 1
1'1>).
21 28 .
4 .
5 2 - - .
1 1 , 18 2 5 .

. 1 .
3 4 (5651 1
Mipa) 1- - .
' 5 1.
8 .
12 1 - ( ) .
15 .
17 1 8 ( ) .
22 .
23 (. ).
2 4 2 5 ^ , ( ) .
29 .
. 2 3 2 - - .
6, 1 3 , 2 0 2 7 .
.

1 1- - .
3 , 10, 17 2 4 .
26, 26 27 (
).
30 1- - .

^.

1 -.
8 9 - (
1).
15, 2 2 2 9 .

.
I.

1 .1 .
2 CptTeaie . 9 10 c i u i e . 26 1 .
2 B o c r a e c T u i e . . .
. - 2 5 '1 .29,
30 31 -1
'.
' 1 8 - .
6 1 . . .
. 9 .
10 1 . 15 -_
p o H O B a n i e
. 20 C o m e c T B i e .
. . 21
. .
29 . .
22 . . .
.
6 1 . 1 5 nenie . 29
y c t K H O B c a i e .

30 . . .
.
8
. 14 1
. 26
.
1 .
22 Boatieii
.
14 ;1 . . .
. 21 1
.
6 .
25 27 .

.
fu.ucKo-
,

,
15

1881 ,


]
.

.
21 (2 ) 41 . 13 (25) '
. 25 26 (6 7 )
.
3 (15) 1 . 13 (25) . 24 (5 1) 4.
17 (29) . .'
3 (15) . .
27 (8 ) .
.

18

20 (1 ) .
26 (8 ) 1
* Mapin.
12 14 (24 - 26)
. 20 (1 1891 .)
.
~-*iS^gaba

-
CD .

I I I , 11,
1, 1 1:, . 26
1845 ., 1-
1881 .

1 , (28-
1866 .) M a p i H 1 ,
. 14 (26) 1847 .,
1 I X
, .'. v r , , . ' - v
-

^ 1 :
1)

BeffHKiu

, . 6

20

1868 , II) . . 1 ";, . 27 1871 , III)

. . , . 2
1875 , IV) . . , . 22 1878 . )

. . , . 1
1882 .


:
1)

. .

;1 , . 10

1847 ., ., 16 1 8 7 4
, . - - II
, . - , 1
, . 2 (14) 1854 .

uxs:

I) . . ,

. 30 . 1876 . II) . . -

1, . 12 -1877 . III) .
. 1, . 2
1878 IY) . . !, . 17 . 1882 .

2)

. . ,

. 2 . 1850 .
3) 1
, . 5 . 1 8 5 3 ., . 11
. 1 8 7 4 . . .. .
, ,
. -.

21
4) . . 1 ,
. 29 . 1875 .; 3 iio 1884 ., . . Cyupyru
. -

, . 19 . 1864 .

5)

. . ,

. 21 1864 .;
4 1 1889 .
I 1, .. 18 1870 .

1) 1 , . 9 . 1827 . ,
1 , ^
(30 . 1848 .) p i e x T a -^11-, . 26 iro (8 1) 1830, f . -. uxs'r:l)
. .

-:, . 2 . 1850 .; II)


. . , . 22 .
1851, . 15 . 1867,. ,
I, . 1; III) ; . B i p a
, . 4 . . 1854 .,

1877 ., I V ) . . . - '
:, . 10 . 1858 ., - .
' 15 - 1884
- -

22

. -

1-

, . 14 . 1865 . :
: 1
, . 14 noun 1886 ,

1 , . 3 1
1887 . ) . .
. 1 1 1860 .

,
2)

, CTapniiii,
,

. 27 1 1831 .

, . (25 1856 .) --, . 21


1838, i 1 . : I) . .

, 1, . 6

1856 .: ) . . ,
. 10 1864 ,
4 4epHoropiu
I .
3) 1
, . 13 . 1 8 3 2 .
. , . (16
. 1858) 1-, . 8 (20)
1 8 3 9 ., . . : I) . .

, . 14 . 1859 ; II)
. . 1 , . 16
1860 . . 1879 , , '1. . -. III) . . -

23

, . 4 . 1861 .; I V ) . . 1 , . 11 . 1863 .
V) . . , ,
1 . 1866 . V I ) . .
, . 25 1869 . V I I ) .
. , . 16
1875 .
4)
, . 30 . 1822 . . 1
1846 . , --.

-
,
|
,

, . 16 . 1828 ., .
4 . 1851 . . -' 7 1876 .
'
.
,
1, 1: I ) 1 1 , . 4 1 8 4 1 , .
1863 . . ;
) 1 ,
23 1 1843 ., . . ; III) 1 1 , .
20 1845 . 7 ^
1868 .

24

; IV) 1 , . 27 . 1847

, .

. ; ) 1 , . 17 . 1852 ,
C T B t

I.
01
1

auKiu

-.

, . - . . . . . .
,

, . . . .

, . . ^ .

4,-

.
.

, .-. . . .
.
.
1

, . ' . , . - . . . . . .
, , . . . i l n i .
.

27

, . . .

. ,
.

. . . . .

. , . 1 .


1.
. , . - . . . .

Tannest.

CocTOHUiiii 1 _*!
.
. ., . . . .

.
1
1 1 .
;11.

. , . - t u - . Sy6oez.
., . . .
.

1 .''^^"
.
' ,
1 ^ . .
.

.-^

, . . . JEcunoewt.
, . . .
.

'
06.-

! .

, , . . . .
, . . . . . .

06.:

23

. , . . . .
, . . . -.

.--

. , . . . ).
, . . . ..

.--

!.

., .- . . . , . . . . . Feilmep7iz.

1 .
. , . . . . .
, . . .
.

06.-

1 .
. , . 10. . .
. . . '.

-1 1

.-.,

^.

.
. ,
C K i u . - ;
. KieBCKiii
, 1
. CKiii; ..1 1 C K i u K a x e T i i u c K i i i ; ,
1
1 ; . a p x i e i i . K a a a H C K i u 1 1 .
- . , . . . ,
.
, , . . . .. . . . - . . . . .
-., . . .
.
. . . , . . . .,
. , . . . .
. . . . , . .
. ..
- . , . . . .

29

!!! ' , Apiiin ,


.
.
, npoToiepeu . .

, .-. .-. . .

npoTOiepeit

-1, . - . . - . .
..
... , . - . . - . . . .
1 ^ , . - . . . .
' - . ., . . . ^.
'

, . 1.
. .
.
,
. . . . . , . - . ' .
. . . .
. , . - . . .
. .

. . , - . - . . . .
.-. . .
.

. ,

. . , .-. .-. . .
Offpt/vees. . : . - . . . , . - .
. . .
. . , . . . '-iC

"

1; .

_ ..
".;;

.-, . . . . .
. , . - . . - .
.
. .
. . . . : .-. . .
, . - . . . ^, . . , .
. . .
.aja-,..".ut-3v
. . ' j ^ .'

30

1.

. - . , . . . .
.
1. ,
. - . . . .
. . . . , . - . . .
,
. - . . . .
. ., . . .
-
.

. , . - . . . .
. : . - . . . ,
.-. . .
.
. ., . . .
^

. . , . - . . . .
.
, - . . . . .
. ., .-.
. . .
-

. . ., . . - . ^ . . . . .
.
, .-. . .
.

. .

, . - . . . .
-

- i ' . -. , - ., ;
. .
. , - . . -
. .
; ., . .
.
1

, . . . . .
. . , . . - . .
. , . . . TuxoMijpoaz. . ,

31
1 -

- , . . . . .
! . . . . - .
. . .
1

, .-. . .
-.
. . . , . . .
.

. , . - . . . .
.-. . .
.

. ,

*.

. . - . . . .
. ,
.-. . .
.

.
. - . - . . . . . .
.
- -, -. . .
9.
1

.'

, . . .

. . - -

. , . - . . . Fpexepz.
-. . . .
'
;
-
'I . , . . .

- Vi.

,
.

.
. ^ , . . .

- .;

, ,

.
.

32

-.
,

, . - . . . . . .
, . . .
.
1

. ., . . . . .
AaiaiCKifi

..

. , . . - * . .

-., . .

. J^ucoeCKiu.

1.

., . . . .
---.
- . , . . .
-.


^.
-

., . . .

.-
.

1
. , . . . .

'. .'l',

. , . . . . .

.,

- ,

"

'" '
-;

.
.

, . - . . . . . .
: . . - . . . ,
( * 1 1 '
); . . . .
-.,,.

33

. ., . - t u
. . .
.

." .

.,

xiix.

. , . . . .
-., .
. . ..
, ., .
. - * .
.

2 1 .

. , . . . .
-.,
.
|. .
. . .
,
.,. . . .
.

*1.

. . . . . . .
sem .
-., . . .
-.
, . , . . .
^.

. , . . .
-.,;'
. . . .
, ., . . '
'.
.

^., . . . .

,
.

1.

( . .) . . .
-^
. , . , . . . -.
1

. . . .
.

., .

i
I .
1 . . 4 . . .
.

34

IIpncyTCTBiH . * . . . . . . .. . , . . . 11.
. . ., . . . .
.,
. . .

1.

. , . M u x . . -.
. ,
. . . . . .
. , . - . . . .
1^.
. , . - . . . . . : .
. . . . ;
. - . .
. .

. , . . . .
. . . .
-

.
, ^ ,

., . . . .

0-1]1.._
, .- . . . . .
.
, , . . . . . .
.
^

- v ' ' , . . 1. ^45. - . ,


. . .

. - . . . . . -.
. -, . . .
. .
:

35

, . . . .
. .

. ,


, . . A.T-tCB. }1.
, . . .
.
1

., . . Mux. .
*, . . . Tumoez.

, -

1
, . . . .
. . . .

.
-.,

, . . . - . , :
. .
. .
.
. . .

>

, . . .
-., ."'
. . .
. ., . . .
. "

i. " , . - i u , B o B . . " 5 e i ) i . ' - ; , ' . .


.
.

, . . 9 . .
. .

.
-., . .
...
.
. J...
.

^ / . - ^ ! .

^-.;

36
.
. .
. . .
. , . - . . . . 1 . .

1 1

, . . . .
.
-'.

.
, .,

., . . .

1 8 1 -.
., . . .

., . .
. .
.

.
. .


., 8. . - .
-.

. , .

. . .

., (. ^.
.-111

'

. , . . . . . , .
. . .


.
, . - . . . . .
, , . . .
.

^.

. , . . . Tpupoioet.
-.: .
. . , . . .
.

37
*1
. , . . . .
M m . .
.

-., .


.
. , . . . .
-., .
. .
.

. . . . .
-.,. :
. .
. . .

01.
, .-. . . .
, . . .
.

1
.
' . , . . . .
-., .
EacTaxiit .
. . . .

. , . . . . .
-. . . .
-

1.
-.,

' .
. . . . .
1-. ., . . . .
. . ' . ' .V.
. , . . - . . . .
. . . - - .
. . . . . .

L.

1.

, . . . . .
. , . . . - . .
.

-.
^ /

38 .
.

^ . ., . . . .

-^.

1.

. . . . ^. - . . .
- . .,
. . .,
. . .

. , . . . . .
' . , .

. , .

, .-. .-. . . .
.

i jp .
'^;-:-.

-v^crior:

4 ; .
V . , . - . . . . Fuxmepn.

.
:

- 1
, - - - - s - ' -
^-..
,- . .-1 . . . . .
. ."v,"..y,: ;.,...
. . , . ' . ; .

1
,
.
'". " ' .
4.

'"
.

39
. .
.

.,

. . ICapa,

.lunoez.

. TepTiu

. -

1.
, . . . ,
. . .
,

-.,

. - . , . . . .
.
: . .
. .
.

. - . , . . . .
. . '-5.
-

^.

. - . , ' . . . .
. . .-.

."^

'cx-!-i';S'yii:'Vf. '.- r. i i r ,

.-ti-.-r-n

. ,
t"
-'-'.ij,;
","

.- 1">*-.:

'V:;')?r^4'> i'^'w'iivtlfji;

II.
1

-.
1 ( | ' - *!!
, . - - -
Iacii<i>i^ 11.')1!11 , :
. ! - - ., . . . E t . a a r o
. . .*1111 1-, . II 3- ., . 1- Z-u
., . 3- .; .: . 1 1 0 ,

!>

, caci.lm, " , .:
) .

1S77-1S7S ,

]\!

11..\0 .1 31,
.' !
H p h n o c T H o i S ..

: :

.,

1>

,- ^

- .
,

.\11(

I o c H < n a 1-

.,

1. .,
,

1 l - r o 2-ro

K.iacca

. .^., - " 1- .;
- . " , .')11:
? 1 :.1':|
U . ,, "

1 -.
1 {

'
(. 46).
1:
V : . -.
. . . . (. 77;151); '. . . 1
. ( 1); . . . .
( 1); . . . (-); . .
().
VI : . . . . .
(1 82); . .-.
. . . . (.
-* 46); . . . . ( * - .
25); . .-. . . .-^
-. ( ,14); . .
' .
( 1);
. . . . ( ).V;>y;;..&;;
1 :
. . . . ( 20);
[. Com . ( ; .1).
'
'1 :
. . l e p o H . . ( 1);
. . . . ( ); .
. . : . ( 22); .
|. 10 .
(1-

42

12); . . . . ; .
. . . (. . 48);
. . . . ( 24);
. . . . (
); . . . . (
16); . Per. . IOHOB. (
1); . . . .
(1 5).
!.. . . . .
( 6).
:
. . . . ( 4); . . . .
( I); . . . .1.
( 8); . . . .
(, 12); . . . .
(); . . . . ( 1); . . . ( 16); . . . .
( 1); . . . .-^
5 ( 1); . . . . -,
( 9); . . . . -\
( 46);. . . .;
.
{' .[^^.\
); ". *./- ("12);'. . ( 17); . . . .
( 16); . .
( 13); . . Epanoes (
44).
.: ...i1 :

. . . . / ( 1);

43

. . . . ( 1); .
. . . 11 ( 2); .
. . . ( 46); . .
. . ( 24); -.
. . . ( 72); .
0. (. 10);
-* M u x . ( 38); . .
( 7); . P e r . . . ( 5); 0 . . ( l e p y 58); . . (. ^
4); , . ( 14); .
. ( 1).

A p x -.

......

. , . . . .
( 1).
^
,.' '
^ ApxHBapiycbi: '. . . . ( ); . . . . 'iM)! (1 25).
'
. n o M . ^ A p x H B a p i y c a ' , ;''|. . ;
' ( 29).

11 :
. ".
(. ; 28).
^
. . (
8).

.
>
.-. . . .
. . .
( ).
.-

44

. . .
. . ( 9).
. . . ,
- (- 49).
. . . Man
. (.-. 13).
. 9 . . ( 7).
. .-. . . .
( 1).
. .-. .-. .
(. 147).
. .-. . .
( .).
. .-. . .
( 4).
. .-. . . (
12).
. .-. . .
(.-. 32).
. . . . ( 27]
. . . . . (
4).
. . . 1 .
(. . . . .
. .-! . . .
(. . . . (
).
. . . . .
. . - - . TpyOeufii
( 5).

46

. . . . . (,
.-.- . .).'
!
. . . . (|. 153).
. . . . (. 20).
. Per. . . - (. . 30).
'. . ( .).
. . ( 4).
. . ( 6).
1^ '.
per. . . (1 4).

1
-:
"1 .

. . .
^ 10).

- 1'

jrr

*:

. . . . . ( lOHifl 6).
. . . . ( 19).
^: , , . . (. 2 4 ) ,
. . . , ( 10),

*:

. . . . . .

( 45). ':^^^i:^i^:^^-j-~<]:^':-^

40

. . . . 9 . (.
. 18).

Coo6meiiifl:

. . .
(1. 21).

. -

1 - 1
-.

. . . .
( 29).
. . . . .
. . .
. . .
. -.
. .
(
5).
.
(-]
58).
. \j
. . . .-"

III.

M b
1

- tiapono

1(), :

'
Opia, . 1 2 3 . , . 1 - . .
2- . 3 -
.; . 1- 2 . 2 - . ;
: - 1- .

i'Op.ia 2 - . 1 ;
;

1 . 1 .
;2iiieTb : *
', ^ ^ :
^^ 1 8 5 3 1 8 5 6 . .
1 8 6 3 1 8 6 4 . .; ^1 ,
. 1 - '

: .
. ,
.
.,

48

11 .

. . . . . . 5 (. . 48).
. . . ., . Per. .
(1 10).
. ( .
), . . . ;
( 6).
, .. . .
. ( 16).
- ., . .
. (. . 7).
. , .
-4. ( 25).
,1
. : . . -,
. (. 23), . .'
( 29).

1.

ynpaBneHie.

^
,

-, . *.|
. . 1. ( 20).]
, . . . . \
( 48).
. . * . , . Per. . .
(1 4).
. 1. . .;
( 20).

49

, . . , .
. . ( 13).
. , ,
. , . . . .
(. . 46).
111, . . Eoiccecidfi (.
). . : . . . Mux. (. . 17); . .
( 46).
. . 1:
. ( 8); . .
(. 21); . .
. . - . .
*. ( 90); . . . . - .
. '. (. ); ^ . ( 24).
I
. . 4 ; . 9 . (.-' 3).
L
.

^
^
. '

^, . . . .
( 8).
..: . . ^ . ( 5); . . .hdsumeecKiu ( 34).
>^ . : . .
. ( 22); . . .
. ( 9); . .
; . , . :.
^ . (- 25).

-^.:;- .

50

. . ^. . ., .
. (, 35). ..
, . . ( 62).
, . (
9).
. . ^.: Mapianb .
( 12); . . ,
. . ( ,
5); . . . . ( 8).
. . ^.: . 0 . ( , 96); . .
(^ 3), . 0 . (.
9), . . . ^
. . ( , 70).
, . . (
1).
. : . '
( 31), Mux. . ( 4),
. . ( 10), . ^
/ ( 18), "'11,
( 9).

- ^.
, . . . .
( 29).
. ^.: . . 9 . 0(
(1 14); . . . -|
. ( 20).
. ^.: . .

51

( 14); . . 0 . , . . -. ( 16);
. . . . (. 10).
, . . . .
( 13).
. . *.: . . ( 27); . . . . ( 16); . . , . . . (Mapienm. 19).
,
. . .: .
({ 13); . . ' (. 44); . ( 7 ) .
, . . ( '20).
, . .

( 26).
. : . ;u ( 78); . .
( 33); . . ( 25); . . ^ (1 12); . . (.-1 7/9).

'. ,:'^-vi*^'
, . . '. . ffmoea ( 3).

Capi . ., . . / . , . ( 5 ) .
, : . ,<[ ( ) , . . ' (, 33).
,

52

^.

MeI];ci , . . ] . ( 13).
. , 1 yqaciie
41 '1 . .
- (. 52); , . .
( 14).
,
. ,
. . . .
( 16).
, . . . .
( 32).
. . . .
( 19).

4.

, . . ( 80).
.- , . . ^ .
'' ( 61).
- "
, ^., . . 1 1
( 32).
. -., . . . .
(. 40).
. -., 0 . . :^
( 129).
, . .
( 12),
. , . . JM' (. . 15).

53

'1.
. , . . . .
( 11).
. , . .
. ( 12).

:
. . . . .
. . , 4. .
.
( 7).
.. . . . 0 .
. .
. . . .
. (. * 7).

.-. . . . .
. , .
. ( 10).
' ,
. . . . . .
. ( 4
2
)
.

. . . .
. - . . . .
.(- 51).
.

-
..'. . . (.-, 64)J-;

5-1

.
. . . . ( 21),
. . , . .
( , . 5).
{ . .
(
47).
1
:
. . (
16)
. . ( ) .
. . (
16).
- . .
( 5).

1.
^
. . .
per. - . , , . 1 (.- 56).
. . . . per.
. . , . .-.
1 ( 34).
. . . . ei . . , .
1
1 ,
'(. -).

'. ryCepHin,
. . ( 16).

Pfl-fecTa

. . . . .
- ( 52).
. : . per. . . , . . . . ( ).
( ^. )
9. ( 12).
, . aiil ( 52).
OSeie

, . - .
. . . ( 26). ^

-1 . - .
. . ( 62).
'
( . ^.), .
( ).

, . . . .
( 24).
, : . p e r . . , . ( ).

'

5G

^!!!, . .- . ,
- . (,
).
-

( . -*, .).
. . .
, . .

i l p a r t .

'1 1
.
. , 0.
(1 34).
{ , . . . ,
(, 4).
^ , !'
( 8).
. -.
^
, . . 1 . ( 35).

1
^.
.

- . .

57

, , . . .
. Bapaiicuus (. 6).
, . . . . ( 58).
:

. . . . . ( 22).
.. . . 1. .
. . . . .
., . . .
. .. . . . /( ( . ).
. . . .
{. ( . ).
'
- .. . . . (.
. . . . -.
( . ).
. v>S?
, , . . 1,
, . ,
. , . . , . '
[/ ( . ).
1

,
19).

1.

(1.'---^-^-

53
. : . . '
( 9), . .
( 40),
. . Ilocmpbixs ( 53), .
. 1:1 ( 40).
.

, . . . .
( 3). , , .
, . ( 90).

. . (. ), .
. . . (. ), Mux. Mm
. (. ), .
(. -), . . .
( . ). . ceirp. . . !
(. ), . . (.
), . . ( . . ) , -
per. . . (. ),
. (. ), .
. . . (. ), .
. ^ ( 46).
.,.

. . ;
.. . .; .Mux. . ;
. . .
-

59

1
.
1.
: -. , !! .
, . 1, ,
. , '!! BouHCKiu
.
. ., . . .
-. (. 20).

1 ^
*1.
1.
^:
: -, ,
' , . ,
. . , ; 1.
: ,
^ (.- 33), . .-. . '.. . . (.- 50),
. . . . . (
25), . .
(
33), . . . . . .
. ( ) , . . .
- , , ) . :

60

. . . .
.
(1 4). ,
. . (.-- 4).

- 1.
, . . ,
( 22).
, . : 1-
^
. . . ( . *); 2-
. .
.-. . (-,
M o K O T O B i ) ; 3-iu. .
. . . .
. ; ^. .
i'..-KoHCT. . ( . -Hpart).
^'.'
, .-. ^., . ,
( 5).
: . ^.:
''\ ". 0.\. ( 12),
. . . (;";;, 46); , . . .
V. ( 34); . . . ,

61

( 11); , . .
. . . ( 10).

, . . (
51).
., . ., . .
( 15).
. : . (. . .
), . , .
. , . . .
. , . .
( 5).
, ^). . (
45).
, . . . . ( 15),
. , . . .
. " . , . ' <
, . ( 2). ' "''
., . . . . ( 108).
:
.. _
.
. .... ' . '

, . . . . {Q.0 15). ^ -. . "

- . , . . ( 6, . .).
: . (. ), . (. -'

62

]. . , (. ),
(. ).
. -.

, .. . Jacowdil.
. . . .
. . .
( , .);
. . , .
.

1.

, . - (,
. ). . . .
. . .

"", . (. .
-). . . .
. . .
, . (....-). . . .
: 9. . , . . .
. . (. .
). . .

. . .
OsapoBCKoe, . (, ,
). . . .
. . .

, . .. (. .

). BoiTb. . .

, . (,
. . ). . . . . . ..
- , . (. . ). . . . . . ..
, . (. .
). . . .
. .
, . (. . ). . . \1. .
. , .
^. . . . '
-

, . (. .
). 1 . .
:. . .
lepoH. .
, . * (. .
/). . . , - :
; . . ." . .
.
, . - (.
:0. ). . . .
. . .

..,
, . - (.,
w. ). . .. . . . '
: . : . . ..
. .

. ., . (. . -'

64

). . . .
. . .

, . 04 (. .
). . . .
. .
MycuHoeciciu.
. - (,
. ). . . .
. .
, . (. . ). . 1 . .
. : . . .
. ..

, . (.!
. ). . . . -]
. . .
J

, . (. . -.
). . . .
-,
. . .
,

-1. .'
. : ,
. , . .

. . . . . :
. , . .
'

1.

-^>y:s.-'-.

G5

: . , . . , . . .
11:1. .
. : ,
1 . , . .

- 1
.
: . mi.
. . .
. .
8*. * . 9 .
.
1 - .
. - . . . '~ .
.
,',
. .75.
^
. . 1.'
. . . .<
. . .

. . . . . .
, . /.
0 . .
. . .
. . .
. . .
. . . . . .
,

66

. . .
. .
. . .
- . 1. .
. . .
. . .
. . .
. .
. .


48 . *.
( ^. . .
.

npnaptHin).

, . . . .
.
. . -1 ,
. ..
.. . .
'
. .

- .
. 4, . . . .
duMipcKiu.

67

, : . . ( . ) . . . ,
.-. . . . .
: . . .
. ; , . . -^. ; . . . . . . ; , . . .
.
. . , . 1
,

. .
. . .
., . ., . .
( . .).
: . . , . . , . . , . . , . . .
. . , . .
.

'

, .
.
.' . . .
-
. , . . .
. . . . .

. : . '. ,
. . .
.

, . . . .
^.
, . . .
, ^ . .

68

: . . , . ,
,
. . .
. 1: .
, . . , .
.
.

, . . .
. . . .
, . . .
. , . . .
. , . . .
: . . , . 9,
.
, : . . ,
. . , IOCKOB. .
. , ,
.

- , . KaflbBapin (. . ). .;
. .
. . }.

' , . (. . 1). . . .
-,
. . .
'.
, . (. .
- 1). . . .
. . .

69

, . (. .
). . .
. .
.

, . (,
. ). . ..
. . .

1^

, . - (. .
). . .
. . .
, (. .
). . . .
. . .

, . * (, .
). . . . J. . . .
F

, .

(. .

' ), , 0 , .
, , .

|.

, . (. .
). . . .
> . .
5;

, . (.
; . ). . Qejs,. .
, . .

, . (. .
). . . .
^, . .
pv

, . (. .

70

). . . ..
. . .

, . (!
. ). . .
, . .

, . (. .
). . . CeeepuHCKiU.

0 . .

, . (. 1'
). . , .
, . .

, . (. .
). . . .
. . .

, . (,
. ). . 0 . :
. . .

, . (. . -^
1). . . . !
. .

, . 10 (,
. ). . . . -]
. . ,

. . -

71

. : . . , . .
1. . . : . . , . .
, . . .

-;11.

. . .
. : . ,
. ., . .

. : . .,
. , . . .

!8
.
: . . . ^, . .
~:-. . .
f
^. ^., . .
aiai - : . . .
. . .
-1. . .
. . .
- . . . . . . .

72

. .
. .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. Mux. .
. . .

* C o B t T b
npHsptHia.
: . . ,
. . , . per. . .
(..).
. .

. .
. . . . .
. .
: B t p a . Mapiff . .

73
1 4

- 1.
* . . . . . ) .

. . . . .
, . . . . .
, . . .

, .
. ^, . . . . ^.
'
'.
, : . . ( .
. ) . . Mux. ;
.. . -^. . . . 1-.
\ "
^
: . .. .
\. . ; , . .
^. ; . . . .
^; , .. . . .
^.
.
,,4^
, . . .
, . . .
., . ., . .
[, .
V
. , . . .

74

'. . , . . 0aj
. (. .
, . .
^. , . ,
^. , . Cno
.
. : . .
. . ,
. . .
. . , . .
. . .
. .

, . . .
, . . ,
, . . ..
'1, . .
. , 0 . 9epeiiiJ

: . 1, !.|
. , . .
^|
. 1:~ . . Burl
, . . , . ]
/, . ,
, . , .
. .

, . . . . . .
, . .
, . . .
'1,
, . . . .

_.75

. , ; . .
, . . .
, : .
, . . , .
, . ,
. , X p u c T i a n b . .
, , , .

, . '
(. . ). . .
. . 1. .
, . * (. .
). . 0. .
. . .
, . (,
.. ). . .
L-'. ]1.^.
, . (. . )'
. . .
, . . .
.. , . (,
^. ).

. .

, . (. .
). . . .
. . .

, . (. . ). . . .
. .

, . (. .
). . .
. . .
, . (,
. ). . . .
, . (, ,
). . . .
. . .
, . (,
. ). . . 1
. . .
, . -
(. . ). . . . 1 . .

. . .
: . },^
. 5-11, .
1 . . ,
. : . . , 1.
, . . .

!
.
: . .

. 0. . .
. . ,
'. ^., . . .
'6101 - :
. 1. .
. .
0 . . .
. . .
. 0 . .
. .
. .
. . .
reopriii .
. . .
. . .
.
. . .
. 0 . .
0 .
-
. .'

( .
. , . . . &
. '
,
' ', '

. : . . ( .
) .-. . .
,
.-. . . . .
. .
: . . .
. ; , .. . .
. ; . .
0 . ; , ., . . .
. .
, . . ..
, . . .
., . ., . .
.
. . . . .
. . , . . .
. . (. .
).
, . . . .
.

. .'
., . ..
. .. . :
. . . . , .
. . . , . .
. . , . . Csi . . ; . . . , . .
- . . .

79
.

, . .
, . , .
: . . . .
, , . . . . .
.

. . . . ..
: . .
. .
. : .
, . . , . . ,
. , . . .
. . , . . HoeajwecmU.
, , , .

I
, . (. .
). . . .
;. ; .
'f- , , (, ,
). . ,
. . .

, . (
. ). . .
. . . .
, . (,
, ).
.
: . . , .
'.
.'^"i'f'-'^iy--

80

, . ,

(. . ). . .

. .

, . ( . ). . .
. !!! . .

, . (. ..
). . . . |
. . .
, . (
. ), . . .
1 . ..
. . (. .
). . . .
. . .

-, . (. . ). .^.,
.
. &.'
, . (. .
). . .. -,
. .
..

, . (. .
). . . .. -j
. . .

.
,

1.

81

TpyHKS. : !.
,
. Illiee. , . .
1. .
. : . , 1
. ,
1 1. '.

. IOCKOB.
. : . ,
. , . .

ytsflHoe 1
.
: . . .
. . . . .
.

^
I

^. ., . .

1-

',1 - :

I
(). . -'
.
. , ^ . .
. .
. .
. . .
. ,
-. .
.
. . .
;,
().. .

S2

'

..
!!11 . . .
-.\11,. . '
.
. . '.
.. . .

- -
'
^1.
: . UMtHiit: . . .. ,. ,
,
. .
.
- . . Mux. . .
-* 9.
.
( . 1 . CBJ*1 ).'

- .
, . . .
.
, : . . ( 11
) . . . CW"

S3

; .-. -., . . . .
.

: . . .
. ; ,
;
. . . . 1;

, . . . /.
, . . .
, .
.
., . ., . .
\.1.

. , . . Go. .
, . . .
, . . . . Up .
.', . .
: . . ', . . , .
fiixoecKia, . . .
. .

>?, . . .
, , . . .
, . . .
. , . . : . . , . , '
I:fa^UKOECd, . . (?.
- , .: . .
,
^. . , . . , .
^'TOIAH. , . .
, , , .

84

1.

, . (. .
). . . . . . .
^
, . * (. .
). . . . . . -,
: . . , . . BoiimKt.
, . - (
. ). . ^-
: . . , . .

-, . ?!

EucKyuitt (. . ). .
.. Mux. . .
, . (. .
). . . . Uucapi

, .
(. . ). . .
. .
, . (. . (
..: ). . 0 . .
' . . .
, . (. .
), . . .
.
, . - (
). . . *1
. . .

85

, . (.
. ). . . .
. . .

1.
. .
: . ,
. , . .
. . . . : . . ,
. .
BopemmeilHS.

1
.
: . . .
. ,. . . .
f^apoecKiU.

'. '.. . |1 - :
. .1..
. . .
. . .
. . .
-. . |iieirt.
.1. . .

8G

. . .5.
. . .
. . .
. . .
0. .

- 1.
. . . . .
.
, : .-. ( ; Hai
. ) . .
.-. .. . . .
: . . . at
. . .1;
, .. per. Geof
. CiaeuHChia,
. ..'. MapiaES
. ., , .. KapJ

. . .
. . . . "'
paCDSC:

.4^ . ,.

., . . . ;
.
. : . . ^
. . .
. . .
.
I

87

.
. . . . .
.
.
'. . . Yi
.
.
. ': u M i u i i i :
. . ,
. . . . .
, . . , . .
.

kjk
^

. . ..
. Myiae.ibcniu,.
. . .
. . . -

f .

I
: . . , .
' . , !" . ..
, : 1" . .. . . , IOCKOB. ., . . , . . .
. *

. . , .

4 4 .

.'. .
^. .
^;.:x;'i.;^v.lJJ:3.:;^;

38

.
, . (. .
). . . .
. ..
];, . (,
. ). BoiiTb . . .
. . .

, . (. .
). . . .
. . .
, . (. . ). . .. .
. .
CmacmeecKiu.
, . 0.; (. .

). . . .
. . .
, . n i o T p K O B * (,
. ^). . . .
- . . .
-^
1 , . - (,
. ). . . . . . .

', . ^ (, ). . . .
. . .
, . - (,
. -). - . . ,.
. . Ceeepcmti.
, . (, -

89

-) . . . . . .

, . (,
. ').
.
-. . .

, . - (. .
-.).

. .
. . .'
, . * (. .
). . . .

3 .

1 (. , .
). . . Amts.
..: . . ,

j.IocKOB. ., . .
1: ( ,
). . .
.
: . , 1 . ,
. .

1 ( 1, ). .
. : . , .
. , . 1. .
- ( ,
). IOCKOB. '. ;

90

1. ,
. 1. .

1. . /oe.i6,!
\

;1 ( , ;
. ). '
: . ,]
. , .11 . .

- !0
.

: . . - 6.|
. . . . ,.
'. ,. . Hnitj
. .
^ - :

-. . .
HioTpKOBCKUMb. . 1 .]
. . >
. . .|
. .
. . .
. .
. . |
. .
. . CTeij
. .. -

. .
.. . PoG.
. .
. .. .
0. .
. . -
. . .
. . .
. ..
. . .
. .
11. . ^
.. ..
. . '.
. .

' -1.

- : . . .
1 ; . . . -
; . . ; ?
. . per. 0. . ; %
, . . . -.
- . * .

. . . ,
. . . . . '
*- 1 ,

Mapia
.

..

4 .

*.

. .
/.

4 .

. . .
.
: . . (
. ) . . . xnt; .-. .. . .
-: . .. .
, , .. .
. . . ,
, .. . .
. . .
. . .
., . . . .
.
. : . .
lepoH. . .
. . . . .
. .

93

. Mux. . .
. . .
. : . . (. ), . (. ), . . (. ), .
. (. 1), . .
. (. ), . .
(. ).
.

- . .
. . .
. .
, , . . .
: Mux. . ,
0. .
, : . . , . . /, . - .
, . . .

. . . .
.
. . . .
. j ^
, . . .
. . . . ,
.,
, , .
: . . , ,
.
, : , , -

94

, . . , . . , . :1'1, . .
, . .

.
, . , (,
. -), . . .
. .
, . (. .
-). - . . .
. .
, . -fe (. .
MICTT). . . . :
. , . , ,
. 9 , .

, . -6

(,

. ). . . .,
. . .
, . (,^
. -). . . '
,
, . (. . ).
. . 1.
. . .
, . (,
. ). . . .
: . ,
. .
.

, . (. . 4-

95

CTT). , . /io.
. ..
, . (. . ) .. . .
. . .
^ , . (,
. ). . Mux. .
: . , ,
. mciiiil..
, . (. .
). . . .
. . .
, . (,
, ). ^". . .
. . .

1 . ,
'.. :^ . , 1.
PeijieB. , . . .

. : . . , . ,
, .
.
1 . .
. : . , 1. , . . ,
1 . ,
. 1 , ,
,
., , .
.

96

]. ,
.
: . ,
loceib
. , 1 . .

* 1
.

: . nir.
. . . . . -'
. . .
^. ^!
. .
1 - .

Mux. . ?1.
. . .
..^
. . .
1
. ..
%
\. .. :.'^.
. . ,- . .
-. . .
. .
\(i
. . ..
. . ..
.
.
1 . .
-. . .
<*-^-1*

97

, . .-. . .
. . .
, : . . ( .
. ) . . ,
.-. .. . . . .
: . .. .
. , , ..
. , . .. . , , .. . .
. . .
^^. . .
., . .. .-'"^*
.1.

. . . .
. . . .
.
'
. . . . . Hioecml

"

' -

. . . .
. . . .
. : . <^iiuy . . ,
. - ,
',.. . .
7

98
. .

. . .
. . . .
: . . .
. , . .. .
,
, .- . .
, . . -,
, . Ka.j. .
. . . . .
.
,i
: , . . .
. , . . . . ,
. . , . . .
, : . . . .
, . . , . . /i"uce-j
. . . 11, . '\
, . . .
, , Mapin .

.
^, . (. .
). . . .
;
. . .

EsiopKOBCKoe, . (. ^
). . . .
. . .

, . (. . -J

). . . .

. .
, . (. .
.1). . . .

. . .
, . (,
. MTCT*). . . .

: . . . . -

.
. . (. .
). . . .
. . .
, . * (.
). . . . :: . ', . . , . (. .
'). . . ..
'". . .
, . (, . ;
. . .
-'
-. . .
----

' nil ( 3 b p .
1 . . . : . . , . . 1 .
'^, . .''
.
.

.^

100

: . . .,
,

loCKOB.

. .

..

B-feaHBCKifi.
. . . .

1 . ,
. ,
.
..
1 . .
..
: . .,
. .
|

1
.

: . . . . '
^
. . . .
?
-. '.. . ]
.

.:>J

"'' - ^
. .
.
' .
.
- . .
.
. .-^
. . .
. .
. .
0. 1.
.
.

.--is

101

C o B t T b
flpHsptnifl.
: , .
, . , . .
. . -..
. . . .
-
. . .
.

. * .

. . . .

. . . . .
. . .
. . .
1 . . 1 : 1 . , . ,
. . , 1 . -

*.!]

. .
fliTCEiK

1 . * . '

: . .
* 1 . .
^=::^<<1

.
. ^ . . - i u . .
, : . . ( ,
.. ) . . . (
. . ); .-. . . . . .
-: . .. .
. . ;
, .. .
. . (, . '.
1, 45); . .,
.
(. . ^. . .);
, .. . . -. .

. . .
. .
.
., . . , ..
. . .
. . . . HuRJ
. iiluoicdoiieHcniu, (. . .^.,^
7).
. .
. . . . 9. '"
.
. . KysbiHoetm-,

103 J

. : . n i i t H i u : _ . , 1- '
piii . , . . -
, . . .

. . . . -\
.
. . . .
'
. . . - i
.
. 0 . -.\
.
i
: . . , 31. . ,
, . . .
-. 1
, .: . . -,
, . . , . . ,-,
. . , . 9. .
, , 1 .
^

.
.
-'
, . (. .
). . . . -^
. . .

, . * (. .
)/ . . . - -. . .
!
, . * (.'
. ). . . . \
\ . . .

]04i

. . (. .
). . . .
. . .
-, . - (. . ). . .
. . . .
^, . (. .
). . . .

. .
.10.
, . --
(. . ). . . . . .
, . (. .
). . . .
. . .%.

- |'8
.
: , . -.
. . . -!
. . .1.
^. '.. per. . .
.
'61 -

. . .
. . .
. .
.

106
- . .

.
. . .
. .
. . .
. . .
' . .
. . .

^|'.

C o B t T b

: . . .
, . . . . ,
. . . ; '.
. per. . . .

. . .

.
. 9 . .
. . .

.
. ^. . . .

106 i

, : . .
.-. .
*: . .. .
. . , , .. .
, . .. 1. , , .. . .
. . .
. . . .
., . .. . .
!
. : . . ,'
. . .
. . '. .
. .
*. . .
, . . ,
^. . .
. ': . . .
, . . , ;!
. . . .
.

-.

. ^
. . .
. - . . ..
: . . , . Mu.taKoe, 1. .

107

, : . . ,
. Mupoius, lib. . .
.

. . .
. .
. . . 5.

. . . . 15.
, , 1 .
: . . ., . .
, . .
, : . . , . . , .
.

, . 1 (,
. -). . . , . . .
, . (,
. -). . . .
. . .
-, .
(. . -). .
.'
. . . .
, . (. . ). . . .
. . .
, . (, .

108

). . . 1.
. . .
, . *-
(. . ). .
.
, . (. .
-). . . .
. . .
, . * (. .
-). . . . . . .
, . * (,
. -). . . .
. 0. .
, . * (. . ). . . .

. . .
, . (. .
). . . .
. . .
_
, . '6
(. . -). . .
.
. . .
, . -* (. .
-). . . .
. . . . 0 . .
, . - (,
. M t C T t ) . . .
.
. . .
, . * (. .

109

-). . . .
. . .
, . - (. .
-). . . .
. . .

- 1 . .. : . . ,
. . . . .
. . .
. : . .1. ,
. , . ..

. : . . ,
. . , . . .11.

: . . , . .
. . . .
1.

. . : . . ,
. . , . .

I
I

* 1
.
: . . .
. . . -11 . . .

no:
'. '.. . . . .
' - :

-. . .
.
. . .
. . . .
. . .
1. . .
. -'. .
-0eooci . .
. . .

. .
. . .
. . .
. .
. . .

. . .
. . .
. . . .
. . .
. . .
. . .

- C o B t T b
V ^
-1.
: . . .

Ill

1-. . . . , . . . . 1. , , . M u x . ..
. 1 . ^.

. . . .
- . . . .
Bo.wJipa.ns.
. .
. .
1 . . BunenTiH : ., ,
.

4 .
. . . . . ..
|
, : . . ( . .
) .-. . . , .-.
.. . . .
.5.
: . .. .
, , .. . ,
. .
, .
-. per. . . .
. . .

112

. .
., . . ,
.
'. . . . ,
. .
. . .
. . . . . '
, Mux. . /[,
'. . Mux. ;:,
: . . ^
, . , . . -^
.
\
1 11 . .

( . .
-) . . . %
.
:.
. . . I
-. .
. . . .,

. .
. . . . 1111
. . .
: . .. . , , .. .
. .. . Mux. '.
. : .
^^:\, . .

: . , . .
, . , ^, . . .
. 1: . . , .1. . , . . , , ., . . ,
. , .
.ItCHU4iu

, ,

. ,

, . .
, , ,

. . . . .
, . . . .
. .
. , , ..
, . . .
: . , ,
-. , , . .
. : ,
, . , , ,
,

- :1.
, . . .
. .

. , .

, . (, .
I ). . . ,
. , ^.
8

, . (. .
-). . .
.
. .
.
, . (. .
). . . .

. .
.
, . (, ,
). . .
,
. . .

, . (. . Ko).
.

. .

, . (, .'
). . . .
.

. .

!
]

:^, (. .=

). . . . :^
. . ,
. . Kpacu-i
.

, . (. .
). . .
-. .
.
, . (. .
-). . . 5
,

. * ()
. -). . . -1\
.

- . . ,

', . * (.;'
. ). . . !
, . (1'^

115

. ). 0.
. . .

;1.
^.
: . ;- .
. ,
. . .
-1. 1.
. : . . , .
. , .
.
1. . .

: . . ,

. ,

.
.
. . .
. : . . ,

. ,
.
..
':1. .
. : . . ,

. ,

. .

L.
1. . . ^.. : . . ,

\ 1. , . .
' ,'.
. - .
I . : . ,
. ,. l o x n e . .

1
.
:

. -.

116;

. .
. .
. .
'. '. . . .

' - :
.

. .
.
. . .
-. . .
. . .
. . .
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
.
.-

. .
.'
. .
.
. .
,
. , .'
:1
. , ,
, ,

-!.

CoBtTb

: , .
. . ,
.
'-. . .

117
. .

*.

. . . .
. . . .
.
. .
.
1 . . : 1 . ,
. ,
.
.
^

. *,

. .
. .

. * .

. *. . . .
. .

1 1 8 1 . BpecTb-KyHBCKi.

. , .
..

* .
. 4 . . , , .
, : . . ( .
. ), .
\

118-

.-. .. . . .

.: . . . . .
. ,
, .. . ,
. .. . , , .. ,
.
. . .
. .
.
., . .. . ..

. . . . .
. .1 (, 55).
. . .
. . .
. . .
, : _ . . , . . , . . , . . ,
. .
. .

...^

. .
.
. . .
, , . ,
. . . .
: . .
.
.

, : . . ,
.

. .

. (, .

119i

). . .
.
Goiia . .
, . (. .
). . .

. .
.
, . (,
. ). . . .
. .
', . - (,
. ). . . .
. .
.
, . BiocKa-
(. . ). . . HeeuHs. . . .
, . (. . ). . .

. .
, . (. .
-). . . .
. . .
, . (. .
1). . . .

. -. '.
, . * (. . ). ^^. . .

. . .

:
1.

. . . . :

120

. . ,
Apies. IOIIUMO,
,
.
1 .
:
. ,
. ,
n i i c B ,

- 1
I
.

: . . . ,

. . . . .

^, , , . .
.

101 - :
. .
.

. . _.
.

. 0 . .
. .
.
. .

'. . .
. . . . .
. .
.
. .
. .
.

121

1 1 .
. .
. , . . .
9. ( 12).
. : . . . .
(. .), . -. .
. .
( 21).
: . . . .
( 31), , . . . .
. ( 29).

1.
. . .-1 .-. .
. .
(. ).
, : .-. - .
( . 6) . . .
( 32).
. , .: .. . .
.
( 12); .
. . . .
(
4 7).
:
, .. . . . (. ). , . .
1 . -
( 16).
.: . . . . - ( 18), . . . . ( 32), . .
(-

122 i

22), . . . .
( 16), . . ( 54),
. .
(. 67), ,
.
(. . ) .
. . . . .
0OM.
( 23).

. (. ).
. . ,
. . ( 3).
. . . .
- . ( 1).
'
. -. -
. . . . ( 49). .
. . . . per. . .

( 30).
. . .. . . -
( 5).
:
1/11 . . . .
( 15).
2/3 . . . (. 1 18).
4 .. . . !
(My. . 12).
5/6 .. . . ( 33).
7 . . . (
11).

123 !
8 1. .

. - i e B .

( 5).
9 . .-. . .
( 21).
10 ^. . . .
(. . 1).
12 . .
( 33).
. . . . . ^. .
. . (. ).
. . . .
I. ( 3).

. .

. . .-. . (. ).
. 1 . . . .
'JiiMHS

().

' !!!:
.. . . .
( 7).
. . . .
, ( 17). ,
,
'
I
. . . .
( 24).
() 0 . .
( 7).

124:

, , . !.
: . . ( 12), Mapianb . (111 19).
^. . . '1.

! C o B t T b .
-.
. , .
:
. . . .
, . . .
(lepy 21).
. .

, . . . .
"(. 139).
. . . . ( 27).'
. . . . . ( 9).
. . . . (. 8).
. . . . (.13).
. . . . , ( 28).

, . . , . . .
( 13).
S

125

. . . .
( 13).

1 .
. . . . .
. '
( 20).
.. .
(.
).
. . .

( 44).

1 -

. . . . .
Mux. (. 3).
, : . . . 5
. . . . ( 1).
. . . 1 .
5 ( 1). , : , , ,
.

, . . 0 .

(. 3),
, , , , ' ( 29), , : , , . , ( 1) .
(, 3),
: 1: , , . .
9
(, 7), . . .

126)

. 5 (' 33); : . .
.
(. 3), . per.
. ( 2), . per. . ,

( 9).
1 .: . .1. .,
. . (. 3).
. .

. . . . (. 3).

.-.

. . . . . .
. . . . . .
.-. .: 1 .. .
;
Y .: . . , . .
;
V I .: . . . . ,

. .,

. . /

. . ,
. . .
. . .

.-.

.'

.. . .
. . . . . .
.-.. .: . . .
; V I .: . , , . .
1, . . ,
. ,
,

.. .
.

..

.-,

KoHTOim,

, ., (, .). per, . ..

127

. . . noii. . , ,
. .
.-. .: ,. . .
. ;
YI .: . . , . . ,
. .
, .

. .

., . . ,
.1. .
, - . ,
. .
.

-: , , ,

, ,

.
.-. .

. . .. . . . .
. . . .
.. . . .
.
.-. ,

. . . . .
.
. . . . . .
.-. . V I .: . . (?,-. . ,
, .
, . .

- .-. .

.. . . .
. . _, , .
.-. . 1 .. .
Mis.

--^^
v-'-, '
loniiH-

". , . ;. . .;

!.

.-,

128 1

.-. . Y I .. .
.. .
.

^.-.

..

1.

. . . .
.. .
.
.-.

'61.

.. . . . .. .-. . 1 .. . .

. .
.-.

^.

.. . . . .
.-. . Y I .. .
.
-

.-.

41.

. . ,. . .
. . .

.-.

4.

, . ., , .

, ,

. . , , .
. . . . . .
: .: . , , , \ ,, .
.

1.

.. . . , .
: . .: , , },

129

. .; III .. . ', 1\' .. . .


- .

. . . .
. 1.. . .
- .

. . . . . . . . . .
.. .
.
.

'.

1. . . . .

. '1.

111.. . . .

\
,
I
1

. .
.
-. . .
-. .
.
* - . . .
BapKi. . .
j
. . . -'irC: -^. [
. .
.
*. .
.
. .
. .
.
*. .
.
-. . .

130

Koechifi.

. per. . . . .
,
- . . .
. per. . . -

,
^

. .
.
-. .
.
.
.
. .
.
. .
.
*. .
.
. .
.
.
.

1 . . .

. , .-. . .
( 10).
, . -iu -.^^'"
( ).
. , . . - : . . . ( 22),
. . . (^ 10).
:
. , . . .' ( 9).
. . .: . . .

( 4), . 1 .
71-/? ( 3).

: . . . . Apucmoes,

131!

(^ 10), . . . .
( 4).
. 1 , . . . .7 (. 35).

, , . . . .
(' 24).

. ., .-. . . (. . 47).

. . ,
1 .

, - . : . . . .
. ( 1.3). , :
.. . .
( 25),
. . . -
( 32).
.: . .
. .
().

"

., .
.: . . . . . (. ).
. .: . - .
. . .
(. ,.
iKjTBo)..

'

'

.: .:,'
. . . -^. (."
). . . .
.
. . - . . . .
(). .?1'3;-

1321
. . *.

. ., .-. . . ( 16).
, . . . ( 22).
^:
. . .
( 19).
. . ,
.
. , .-. . .
.

. . . (,
34).
-. . . c/sii1 (. ^ 15).

!|'.

*. . . . . ( 25).
: . . . . 0 .
( 6), . . . . ///. j
( 6), . . . . (.
1.4), . . . . (-^

133

52), . . 0. . ( 7).
- 0 4 . : . . . .

( 5), . . ( 8).

. . .
.. . . . . . ( 8).
'
: . . . . . ( 26), . . . .
Ikanoes ( 23), . . . . (' 4), . . . ( 21), . . .( 5).
. '.. . . . ( 2).
. . . . . .
().
. . . (.. 13).

. . . . . .
(. 2).
. . . .
().
. . . .
. . . .
-:
( 11).

. *. . . .
. . . .
( 8). '

134 i

: . . . . .

( 6), . . . . ( 3).
. . per. . . Ihieei
( 12).

. . . .

. . . . ( 25).
. . . 4. . .
( 1)
. .

( 23).
. . . (
16).
. . 1 . . (. 64).
. . N O B T P . . MaBp.JQB.^
( 16).
'
. . . (
1). . . (
2)

. . . . . .
. .

( 5).
: . . ( 49),
. .
( 1), . ..]

135

( 54), . ' (. 76), . . .


(. . 32), . (. , . .).
. . . .
(
13).
. . (
11).
. .
( 16). . : . .

( 12), . (.
62).
. .

(. 1).
. - . . .
( 22).
.. .
( 13).
. : .
(. 19), . .
(
10), . .
( 30),
.
( 16),
. . (), . . vkmiu ( 34),
'
^14).

(-

. . .

^..

136.

: . ,,
. . . . (. 154), ' . 1 . . .
( 14), . .
*, . . Pay ( 6), ,
: . . (
9) . .
( 22),
-' : . . ( 1 3 ) , ' .
( 1 13).
-. . . . .
Mux. (.-. 48).

1 , .
, . . . (^' 29).
, . . . . CKii'i
( 29)..

.
1 .

. . . .

.. . ( 5).
*
. . . .
( ).

.
1. .

. . . -

137

- ( 5). . . . .
. . ( 5).
. ., . .: 1-. .
( 5), - .
( 5), -. . ().
. : 1 . .
(, .) . . 0 . Mux.
(- 10); 2 . . . . . -'.
-.
( 5); 3 . .
(. .) . .
(
22); 4 . . (. .) . . .
. ( 15); 5 . .
. . ^ .
( 16); 6 . . . . . . .
( 6); 7 . .
.(. .) . . . .
(, ); 8 '1. . .. . . .
(. );
8 , . .. . . (. ); 10 . . . (.
.) TUT. . . .
(. );
11 . . .(. .) . . .
, (. ).
. . . . ( 5).
. , .. . . ^
(- 2).
. . , .: . .
. . ( 26), . .
( 5).

:1

. . I . . .
( 14).
^ . ( 74).
. . ( 3).
. . . . .
( 6).
.. . . . -i
( 5)
;
: . . . . '
(. 90), - Mux. (.1-
5), . . (. 7), .
. ( 19), . .
(. 29), io. . ( 5), . . . .
( 16), . . . -. Jy ( 26).
, .: . .: . .
(- 7), . 1. :
( 71), . . (
32), . . ( 36), . .

( 49), . .
( 7), . . . .
( 79), . . . . ( 9), . . ( 56),
. . ( 53), . .
(. 20), . . ( 5).
: . . .
( 4), . . . .

139

. ( 46), . . .
( 12), . . . .
]' ( 60), . per. . . ' ( 39), . .
( 79), . . (
25), . . (.-
3), . . ( 46).
. .: . . . . .\ ( 4), . . . -.
kkdees ( 14), . . . . ( 49), . per. . . (1 31), . .
( 296), . . ( 49).
. .
, .:
.. . .
( 30).
.: 1 . io.
( 53). . . . . ' ( 4) . .
(. 77).
.

^.^i^

. . . .
( 5). . . . . .
(. 69).
. .. . . . ( 5).
: . , . .

140

(MapieHmTaTb 3), . (
3), . ( 5),
. . ( 8), . . .
. ( 1), . . .
. ( 9), . .
( 15), . . (
19), 1 . ( 6).
. : . . .
( 46), . . . .
( 21), . . (
58), . . . . (
18), . . . . (. 35), . . (. 49),^
Mux. . ( 20) ,
Mux. ( 36), . . . ( 10), . . ( 44), . . ( 23).
. . p e r . . . ( 16).
.

^'

. .
. . . . . . : . .., .
. .

. .
.
.. . -.
. :
. . , . .1. '
..,

141

. . . .
.. . .
-. . .

/.
.

-. . Mux. 0 . .
.. . . . .
. . 9. .

. . .

mi.
. .
.
. : 9 . , . . kscidu.
-

. . . . .
. . . . :
. . , . . .

. . . .
.. . . .:
. . , . . .

. . , , .
. . . .
-. . .

142
4

?.

. . . .MoecKiu.

.. . . .
. . . .
.

! .

''. . . ^ 1. . . . . . Ulmeiin ( 5).


: 1- . . - .
; 1. . . .
( 3).
, .
(. 60).
. . .. . .
( 33).
. . . Qoyi. ( 16). , : . . .. ( 19), . . ( 26), . . ., . (. 114).
. . . -.
( 13). . : . per. .;
. ' ( 41), . . (
3).
I .
. I .., . .
( 28).

. . : . .: . . .(. - 7), . .
( 56), . . ' ( 19), . . (
I), . . (. 48), . .
\. . ( I L A P I E N N I T . 3), . .
. . ( 5), .
I, . . ( 9).
-: . . . . | 15), . . . . \imm ( 23).
. .: . . .
. ( 37), . . .
. Hneechitt ( 89), . . . .
( 36), . . ^5 ( 4), . . ( 18), . . . . . ( 10), . . ( 3 3 ) , . . (' 64),
. . ( 42), .
. ( 54), . ( 68), . . ( 46), . . .11(5- ( 34).
, , .: 1. .
( 22); 1: . .
(. 114), . . w (. ).
...

I I .

. I I . . . . .
^ ( 25).
. :
.

144

, , : . . .
( 34), . (
27), . . . .
. . . ( - . ),
. . . . ..' (. ), . . . . (.
).

'.. . . . (11).
|
. , .: CTapniifi .
, (. ), 1,
. . . (. ).
. . . . .
(. ).
. . .. . .
. (. ).
cmi

. .. . . . .(. ).
"~
, , : . . . .
(), . . . .
(), ' -. (.
), . . . . (.
), . . - . (.
).
. , .: 1 . .
(. ), 1 .
(. ). . .

145

- .
. .-. KOJT. . .
. ( 70).
. :

(.

), . .
(), .
,
(),
, .
(. ), . .
. . (. ), . .
fccaiand (. ).
. . . ( 8).
. . : . . ( 47), . .
- (. . 37), . . (. ), .
(.
), . .
(.
!), . .
(. ), .
, (. ), . . (. ).
,

1 .

;.;."'.
.
. .-. . .
16).
. . . .
Ciea. ( 12).
. . -. . . .,
^, ( 6). .-.
10

14G

. .-. . . (
19).
. , .: . . . .
( 49), . . . .
(. - 57), . . . .
( 37), . . . .
( 46), . . . . (. 83).
. . . .
( 24). . . . ,
-. ( 5),
. . . . ,
( 21).

. .

. . . . : (' 53). . . . .
. ( 24).
: . . . . ( 17). . . . . (-^
. 76), . . .. }
(. 85), . . - .
( 32), . . . . ( 15), . . . . ( 33), . . . . ( 10).
. . Kcai . }
( 23). . . . . per. . (. 1). ,
: . per. . . , , .
. 1. ( 6).
..

. . . aia. (. 78). . : . . .
. (1. 35), . .
. . ( 37).
. . . . ( 6 1 ) . . : . . .
, ( 47), . . .
. ( 26), . per. . .
( 6).
. . per. . . (. 76). . : . .
. . ' (. 43), .
, ( 7).
. . . .
( 21).
. . .
. ( 53). . . :
. . . . ( 13), .
MB. . . (. . .Rw. . .), . . . . - '
' ( 64), . .
( 47). 1 , : . .
. . (. 32), .
. . . ( 13), .
"IB. . ( 46)., . .
.. , ( 16), . .

^. . ( 13), . .
^ ( 21), . . . .
Weuvg (. 13), , , .
%1 ( 5), . . (
31)i , , .
..( a i ) ,

143

- . . , .
(1 15).
-. . . ( 10).
I .

,1. , . . cmt.

: . . . . 1, ,
. . . .,
. . . flioH.
., . . 1 . .
. . . . . . , . . . .
. . . . .
. . . . . .
. . . ,
. . , : . . . .
,
. . . . ,
. . . . , . . 0 . . , . . . . , .'
. .
'
. . . . . .
. . . . .. . . . . . .
-. . . . .
-. . ;;
.
... I

U9,

. . . . .
. . .. .
. . . . .
. .
. .. . . .
. , . . . ;
.

. . .
. . .

. . . . .
, . . . . .

. . . . .
4 1 .
. . . . .

. . .
. . . , . . . (.

. . . .
.
. I
. . . . . .

.-. .. . . iepa.

150

-: .: . ,
, , . , . . ,
, : : . .
, . X p n c T i a n . , 1
. , . Mux. , .
. , . . 1; .-.:
. . , . . !,
, ., . .
, Mux. - t e B . .
-: -: . . , . . , -' , . . , .
, , . . , , .
8:!=

. ]
,

. , .,
.

1 . . . .
( 8). , . . . .
( 32).
. . -1 . . ,
. . - 1 ( 6),
. . 7
(
15),

151

: . .
( 21), . . . .
( 10), . . (
21), . per. . . (
32), . per. . . ( 19),
0. . ( 38), . . .
. ( 33).
-. . . . -
\ ( 80).
, .. .
( 19).
. .: . .
( 21), . . ( 11),
. . ( 21), . .
(. 58). 0. .
( 21), . . ( 11).
. '. . . .
. ( 17).
. : . . . .
( 23), . . . ( 22).
. . *1. .
. ( 6).
. -. . . ,
( 24).
: . per. . . ( 54), . . . . ( 24).
:

1. . .

152

. (. . , . .
). , : . .
(. , . . ), . .
(. CtpaKOBb . . ).
.
JIbcnii4iu .
11'1
(. , . . .).
, : . . . .
(. . . . \
( * , . . ).
.
.ItCHii4in. . .
. (. , . . ). , : . p e r . . . (. , . . ), .
. . . . (. ,
. . ), . . (.
, . . ).
.
*1. . 0 onocitt . (. . -,
. . ). , : . .
. . (. ),
. (. ).
.
. .-?
. '-. . .'
. (. , . . ).

-. -
1.
- . . .
. ( 5).

153

: . . . .
(. , ' .), . . .
. ( 1), . .
. .leeiiuciciu ( 13), . . .
. ( 11).
. . . ( 14).
1 - .

. .1{ . . (. ).
: . . .
. (. ), . . .
. . ( 68), . ( 70), . .
(. ').
. . (. ).
.
^ 31 g ^ a ^ o

i T i l i
.
1 . .
. . . ( 7).
1. . - : . . . . . .
( 6), . . . . .

;54

( 4), . . . .
. ' (. 8), . . .
. ( .).
: . . . . .
(- 82), . . (1 21), . . ( 1 7), . . (. .
5), . ( .
14), . ( 24), .
. ( 3), . .
. ( 29), .
(. 8), . (5
( 136); . . . . ( 70), . ( 20), . .
( 6), . loax. (
13), 0 . . ( 22), .
. ( 4), . . .
. ( 14), . .
. (. 51), . . .^''
9 . . heps (. .), ^
. . . (. 69),^
. . . . ( .
33), . . . . (-"
1 2), . . . . (
. 76), . . . . ( 28).
: . . . .
( 21), . . . .
( 31), . . . .
( 15), . . . . -
( 22), . . . .

155

, : . . . .
( 11), . . . .
(. 18), , . . .
(. - 69), . . . .
( 35), . . . .
( 20), . . . . (. 122), . . . ( 12), . . . .
( 12), . . . .
( 82), . . .
. (. 36).
. : . . . , . (. 22), . . ( 2), . . ( 12), . . ( 8), .
. ( 13).
1 - .

. . . . .

( 7).
' _
, ; . . . . .
( 3), . . . .
. - ( 32), , .
. . ( 54), .
. - . ( 9), . .
. . (- 2).
. . . . ( 22). . . , .
. ( 6).
. . . . .
. (, . 3).

156

! .

.. . . . .
(]'. ). , . . . .
}1
( 14).
: . . .
0. ( 17), . .
. Cocnoecidit ( 28), . . . .
( 37), . . . .
(^ 31).
: . .
( 58), . .
(
18), . (.
14), . . ( 71), . .
( 3), 1. .
(.1 25), . . ( 3), .
. (. 152), . . ( 2), . . (
16), . .
(*
5), . . ( 22), . .
(. 16), . (-^:
9), . 1
(
2), . ( 1).
: . . . . - ( 4), . . . .
( ) , . . . .
(1. 46), . . (
29).
. : . . . . ( 11), . .
( 26), . . (. C B t o

157

4), . . ( 23), . . . ( 25), . . (. 16), . . (


71).

1 - .

'.. . AnacTaciii . ( 5).


, .. . . . - ''
( 5\
. . . - ,:
( 87).
. . . (
58,).
: . . . .
( 27), . . . .
(. 51), . . . .
(* 18), . . . . (
21), . . . . ; ( 23), . . . . - ,^
( 25), . . . . -'';
( 2), . . . . .-'
( 12), . . . .
( 29).
,
: . . . . ' ( 26), . . . . (1 78), . . . . ( 26), . . . . -.
(1 9), . . . .
( 24), . . (-

158

38), . . . . 1{ ( 46).
: . . ( 21),
. . . . (1 5),
. . . . ( 10),
. . . ( 39),
. . . . (. - 27).

.
. . . . ( 25).
: . . .
. (. . 46 43), . .
. . ( 39), .
. . . ( 36j, . .
. . ( 39), . .
( 16).
: . . (1 14), . . ... "
( 4), . . . .
( 13). . . . .
( 39), . . . . ( 9), . . . .
, (1 13), . . . .
( 34), . . . . (. 76), . . . .
(. 60), . . . .
( 29), . . . .
( 33), . . .

159

( 27), . . . . ^. 101), . . . .
1 ( 59), . . . .
(Baipca 14), . . .
. Upwcoms ( 15), . .
. . ( 49), .
. . . ( 11), . .
111. 1. ( 13), .
. ( 12). 0 .
( 11), . 0. ( 35), . . , ,
69).
: . . . ,
( , ) ( 64),
. . ( 40), . . .
. (^ 37), . . ^ ( 34), . . . . : . ( 49), .
( 78),
,,(1 5), . Cie.

( 20), . . ( 31),
, . . ( 21), .
WB. . . ( 40),
. . . . ( 28), .
. ( 5), .
^^ ( 32), . . .
. ( 37), ri .
. (, ), , , ,
V43 (. 1), , . . ,
.^1
(, ), , , .
fi^. -.(. ), . . , .

160

. (. ), . . . .
(. '), . . . .
-
(. ), . .
. . (. ), . .
. . (. \ . .
. . \j. -).
: . . . .
(. ^ 70), . . . . ( 9), . . . .
(' 1), . . . . ( 52), . . . . .1 (. ' 70), . . . .

( 24), . .
( 10).
: . . ( 7), . . cidil ( 58), . . . .
( 25), . . . . (
61),- . . . . (
18), . . . , , . . .
. (. ' 21),- . ;
. 1 ( 30), .
. 1 . ( 3), ..
. . . -
(lepy-^^
84), . . . . '
(' 43), . . . .
( 34), . . . . ( 18), . . . .
( 7), . . . . , ,
. , .
( 35),
, . , , ( 43).

161

1 . . .
( 35). , : .
. 1 . - ( 9),
. . . ( 21).
. . (. 4).
: . .
Epaccycniu
( 27), . 0 . (.
18), . . . . (
26), . . . .

( 36), . . . . (
28), . . (. ),
. . . . (. ),
. (. .), . .
( 5), . . .
. ( 46).
HoTapiycH:

.. j

) . . . . .
. . , . . . LJBBC. '', . . . . ,
. . . . . , . . ..^
, . . , . . '^'^
. . , . . , .
. . , . . . . ,
. , . ]1,. ^
^. . ,
. . , . - '""^
'. . . ,
. . ,
. . , . . . ja^mdu, . . , . . ,
". , . . . ^^;^
.

11

162

. , . .
. .
UJ . 1
r y u e p u i u :

. . (. ), .
. (. -), . .
(. ), . . (.
), . , (. ),
. . (. ), . . /[ (. ), . . (.,
), . . (. ), 1 . (. ), .
. (. ), . . (. ), . . . -'.
(. ), . .
(. ). . . (.
), PlrH. . (. '), .1.
. (. ), . . . .
(. ), . . (.
-1), .--..
' {
), . . . (.
-).
111 .

. . . . .;
, : . .: . .
( 34), . . .
( 5), . . (. .
, 5), . . ( 24), 0 *
. 1 (. ), . .]

163
imcaadpoemo
( 29), . .
( 9), . .: .
. ( 9j, . . ( 44). .
( 5), . . [0.
( 24), . . ( 44),
. . . .
(
20).
. ({ 23).

!.
I - .
. .
( 120).
. . . . . .
. ( 47).
^. . ( 98).
.
, { . '
( 31).
:
. . . .
^ ( . -).
. . . .
), . ( . ).
. . . ( . ). .
;
,

1G4:
. - . .
, .
( . -*).
. . . -4 . ( . *).
. , . , . ( . -).
. . . . .
( . ).
. .
:

* . .
( 13).
: . .
( . -).
. . .
( . ).
- . . -,
( . HoBO-MnncKi).
\
. . -{ , -|
).
. Beeiopoecidit ( .,
*}.
. . ( 1 |
. .

:
1

4 .

I : ,. . . -. : , Junopmu, .

165

. . : .
ifpms . . . .
: , . . .

.!: . . , . .
. . .
: . .
1.1, . . L . .
. .
: . . . .. : . ., .
. . : . kpi, , . .
1 .
IV : . . .
. : ^, - ': . . :
] . , . , . .
i .
1; V : . . . .
^: ,
. ' '
|. . : . ,
. . .

: -. .
V : . . . . : , .
^6. . .
: . /^, . . '". . .

1 .

I :

1661

.
: . , .

. .

: . , .
. . .
: . . . .
: . , . , . . [ : . ', .
. . 1

: . . . .7/0.
: . ,
. . .
:
. ',
.

. . .
1 : . .. . . : .. , jBucweecKiu
. .
, , .
1 .
1

4 ,

I : . . . . : . ., . .1 .
: .
, . .
.
.
: . . . .,
: . .1, . .
. : . ,
. . .
^. .

167

: . . . : . .,
. ,
. 111. : ..
, . 1 .loeecmtl.
- . .
IY : -. . .
. : . , . , . . .
: . , . 6.11 Mux. .
. .
: . .
. : , .
kmncKiil
Mux. .
: . , . j>p.
: . . .
jimcKiii.

- 1

'.

I : . . . .
. : . , .
'^, . .

; . , . . '^^'^
. . .
: . . . [. : , . ,
. . : .
^( . . .
.
: .
: . , . .
.
: . ,

163;

1 . .
. .
1Y : . . . : . , . . .
:
. . . . .
. .
1

* .

I : . . .
. : . . . . .- :
. .,
. .
.

: . . . .lo. vTaBHUKH: ,
.
. . :
. ', . . .
. . .
: . . .---'
. : . . .
: . , .
. .
. .
1

* .

I : , .
.
: . , .
. .

: , . },
. . .

169

II . . . .
: , .
. .
: .
, . . .
. .
1

t .

I : . .
.1: 1 , .
. :
. .
. .
II : . . . . : . , miu . .
:
. , . . humcnitt. . . '
: : .
. ,
. " . . - ^'
: . , . - '
U .- .
-. .
..
: . - \
(
.58); . .; ^ -:..-=:
. ( 83); . . ~'
)-
.
( 31); . . ^
. (, (1 10).

170

: , .
., . . .

. . (. -). .
. ( 20), .
(1 80), . . ( 42), . . (
2), . . (. ), .
. ( 8), ,
( 31). . (.
), . . ( 10),
. . (. -), 1
. (. ), . . (. ), . . (. ). . . (. ),
. . (. ), . . .1 (. ), . .
(. ), . . (.
), . . (. ), ^
. ('8); . .'"
(. 39), . .
.'. -), . . (.
-), . (. ),
. . (. - ).
. . ( 27), :. .
( 11).

- .
. . . .
.

171

. . . . . . . .
. : . , (.
), . (. ).
5.

:
. . .
. .
. . . .
.
. . . . . .
. . . . Mux. \-.
. . . .^
. .
- '
:
. .
. . .
-:-. . . . .
!
. per. .'-^'^
.
. . .

I . ( . -). , . .
: . .
.
. ( . ). . - .

172

. : . , .
, . . ,
III . ( . ). . . .
: . ,
. , . . .
.
I V . ( . ). . . . : . , .
, . . . ..

I . ( . *). , .
.
: . ., 0
, . .
.
.
II . ( . ). .
. : . .,
. , .
. .
III . ( HOC. '). . _ ?^
. . ' : , , .'
.., .
.
I V . ( , 1), ,
, ,
: . , ,
, . .
. ..

I . ( . -). .
. .
: ,

173

. , . .

. .
. ( . ). ,
. . : . , .
, . .
.
. ( . ). , .
. : . ., .
, . . . .

I . ( . ). , .
. : . ,

, . . , .
, ( , ), ,
. . : . ,
, . .
. .
,
1 . ( . ). , .
. : . , - :
. , . .
.
'.
_.

1 . ( . ).
. .
:
. , , .
.
, ( , ),
). . : .

* .

-'^^-^

,
. ,

,
, .

174 i

?11, . .
.
.
III . ( . ). ,
. .
: , .
, . . .
.
-

. , . (. ), . .
(. '), . ,
.
. ,-), . . (
. ), . . (.
), . . (. ).

11

1 ^^
( . ).
. . . .
. . , .
,. . . . .

cfiiu.

. . . .. . 1. .
-. .. . ,
. .

175

. . .
.. . . . .
.. loax. .
. 1 .
.
, .
-. . .
- . . .

. .
. . . .
, . . . . .
.. . .
. . .
. .
. 1 . . .
. . . . . . . -. 10. .
. . . : . . , . , . . .

.
1 . ( . 14). ,

176

. . . . .
().
1 : . .: . .
(;), . (
), 1. (), .
. -' . ().
1 : . .: ..
(), . . (),
. . . .
( 14),
.. . . . ( 20), .
. . . (. 14).
. . . . ().
: . .: .
. ( 54), . . (. ^ 14), .
(), . . (), . .-!
(), . . (),;'
. . ( 3), . .
( 1), . . .
(. ^ 14), . . ./5-(>
12), . . (. ^ 14), .
. . ( 36), . .
( 34), . : . . . (.
^ 14), . . (), . .:
. . ( 52),
. . ( 13),
. ( 22), . . - (. ^ 39), . .
( 25), . ( 19), . .:
,'

177!

( 25), . . ( ,
. . . (), .
( 4), . .
( 31), . .
( 23)
. . (.
4 14).
: . : . .
( 19), . Jy ( 18), . . ( 21), . 1.
( 19), . .: . .
(1 72), . . (. 4
14), . . ( 18), . .:
. . - ( 12), . . (^ 18), .
. (Ro-a. ' 14), . .:
. -4.
( 5), } . ( 6), . per;
, .^ ( 13), .
: . lisi ( 25), .
, /?2 (^. 17), ,
(- 24), .. .
(. . 14)i .-; / (Kpaifi
11'.50), . ':.6>{1laajSS),-. . .-^. ( 5),. . >
hpKmoecidn;
( 27),. ; .
(. 31), . !:. ) (^ 4), . ;
{2.
34),'
li. .. ^ ( 9 ) j Gepr. Mjatxi
eeiwB- ( 15^27),, . Tpari'.ifpeee-

.- : .

^.-'12 : '.

ITS

cKifi ( 15), . . (
25). . . ( 35), .
. (' 5), . . (). . . (
25).
1 : . . . .
(. -- 21, . .: . .
(. ' 14), . .
( 14), . . . .
( 15), . - . .
( 5 1 \ . : . .
(. , ), . .
( 24), . . (. 23), . . (
5), . . ( 6), .
. ( 3), . . ( 6), . .
( 25), . . (,
25), . . / ( 24), .
. ( 22), - . -/fjtfB-^
( 47), . . 1
( 14), . 4. (
51), . . (. ' 44;,
. . (. 4 14), . .;
(), . ('
), . . ( 54), .. (). . . -.
, ( 5), . .
112), . . ( 22),
. ( .7), . -^
. (.10),:;Bac.7.MHxJ
(-,

179!

Unb 48), . . (!^


, . . ( 39).

^|' . .
. . . .
^.
, . . . . .
3 (. . 28).
, . . . . -'.
ftnoycmoecKiu

( 7).

, . . . . .
(. | 28). .
>
1 - ^: . . . .
[*1 . . . -',

"-. , 28). . .
: . . . 1
' ( 78), . . , '
(. , 28), .
. ( 30), , ,
.. (Kpaj;. , 28), ,
, . ( 24),
1;. ':: .;,-., !
'" ( .9)/; ^/.' IZonoff
, 23), ^;, , Cotfo^EECKIU

180 i

. 1 (.
28).
., . . . .
( 8). . . . ,
. . (. . 28).
.. . . . (
16).
. : . . . Ei-^
( 1), Ananiu . -''
(. . 3), . . ,
( 14), . 1. (
12), . . (, 1),
. . ( 10),
.
(. . 7), ,
. ,
. . . . . . ( -^!
. 28).
^. 1. . . Ilasi,

(. . 28). .|
. ( 13).

(1 1 |,|{|.
. . - . . . Bac.;jR
'('7). ' '
f
. . . ' (BcnyS'
. 33). , . . . %

XobopoecKiu

( 2 5 ) .

'"'''".-. . 7/8 ( ^
3). ". . ]. . . ^
(, 29)1
I

181

. .. .
3).
,

(Mapian-

1 .
.
. . Mux. . .
. . . . . .

.
: . .. .
. ; .-. . . .1.
; . .
. .
: . . ., , ncTopin .. . . .

', . 1, 1. .
. . ; ., .
,. . . . . . -^
JaB. ; ., . . ;11-. . . . ; . .
.. . ; . . . .
; . .. . ; . . . ; ,
. - . .
, . .: . . 5, . . .
.. . . '
. . . . . .

.
. . . .

183

. . . . . . -

: . ..
. ; .-. .
. . ; . .
. . .
: . . ., ,,
. . . . . .; .,;'
. . . . . . .limno . . ; . .. . ,|
. ; . . ,!'
; . ., 1 . .|
. . ; .. ,
; . .. . . , ifii- i
; . . . },)
, . .: . . -1
, . . .
.|
. - . . . .
. . .

^ '

.-1 . . 1 ]
.

. .
. : . . , .
. .,
: . .. .
. . ; ninia .
1.
.
. , , -3
. . . .

1S3,

^ 111.
-.. . . . '
- 0 . .
.-. . . , 1.
, : .
,
. , .
.
: . . . .
, . . . . .
-: . .Mapia . ; . . . ; ,
. ] . , |'1
. . .
. . . . .

1 .
:
2- : .
. . . .
J.^M

2-. . .--''
: . . Mux. . .

1-. .: .

; .

'

2-. .: . .
, . . .

1-. .: .

^.

1-. .: . .

184

2-i;.i. . .-.:
Mux. . , . .
2-. . .-,:
. . , . 0 . .
2-. .: .
, . .
1-. .: . . .
1-. .: .
..
2-. . .: . .
, . .
1-. . .:
. .
2- .: Mux.
0. .
1-. .: 0 . .
- 2-. .: .
. , - . .
2- . . - .:
. . , . . .'
I 1 . .: . .
.
1-. .: . .
.
1-. . . -\
.
1-. .: . 1. ,doecffiu.

1-. .: 1. -

185 i

1-. . .-.: .
.

1-. .: . .

1-. .: . . ,
1-. .: . . .

1-. .: MapiH .
1-. .: . . ,
1-. .: . 0. .(; 41 . . .
1-. .: ,. .
. .

"5

1-. . .-.:
. . .

1-. .: . . .
. . 1 .
.
1-. ..: . . ,:'
. . - " v
1-. .: . . iffo,

1-. .: Mapia

1-. .; . . -

1-. .: . . -"* ">


1-. .: Mapin . -

1S6:

1-. .: .
.

- 1-. . ,.: . .

1-. .: . .
.

1-. .: .
.

iiep

-1

lifTei

1 .
. ^. . . . .
. (. ^ 13).
. . 1 : , ., . , , KoHcirJ
. (1 21).
: . . . . .
(. 88), . . . . .
1- ( 8), . . .',.
. -
(.- 34),
1,

. .. . . ( 62). .. .
,. .
( ). .

1S7

. . . . (.
13). .. . .

. ' ( 60).
'.

. .. . . .
( 31). .: . .
. . . ( 9),
. . . ' (. '
13), . . . . . .
(. 122). . .: . .
. . I . ( 11),
. . . . ( ), .
. . (. 78).
. . (1 5). : . . . .
ffpjiMUHcx-nJ (. ' 12), . .
ilax. . ( 23).

*1.

. .. . . .
(1 62). . , . .
,. ( 11). . .
. ( 32). ..
.. ( 11). . . .
, . ( 4).
, ..'

I '1.
, . . . ,

-. ,

183

( 43). .
. . . .
( 40). . I
: . . . . (
30), . . . . (
40).
II

*1.

. .. . . . .
( 25). . . .
. . . . (1 19). .-. : .
. . . ( . ),
. . . . ( . ).
IV

. . .
' ( 9).

. . .

11^
3- 1 ^

. .. . . . -^.
(. 16). : .
. ( 42), . . (" 21). .. .
( . -).
. .
. . . ( 11).

ISO

pp. .

'. 1, .
. (. 60).
1

. *

.
.

. , . . : .1.
. ( 5). .
, . . . . . (
14).
.

' .

. . . . . Jar.
( 63). , ..
. . . . ( 3).
, : . . .
. ( 39), . .
-*. ( 5), .
. . . ( 70).
. . . . . . -,
. . . . . . (-.
..
.
.

:
-,5; . . . ',,;
ctit; ( 42).
^.. . . ^
,
(-., 1.4).

190 '

.--^ .-.
^

.-

-. .-. . . ( 76).
-: . . '
( 22), . . [(
4).
: . . 1
( 25), .
(. . 5), . . .
(.-, 132), .1 . ' ( ), . (. ).
4 . .-.

. . .
(
22).
: '
-.: . . .
( 25), . , (
4).
..
: . (.'
. 1), .-. . . .
( 23), . (
16), . . . . . (-.
2), . . (-'
1297),'. . . . (.-)
^

191

-iaBH. .
(. 87).
1

: . . . ( 31); . . .1
. ( 10).
-. . ( 8).
. .. . ( 27).
. . .

( 38).

. . . ( 69).
. 1 . . ( l e p y c a 90).
. . . . .
( 34).
; . . . . . . .

( 45).
. . , .. . ^ ( 29).
. 1.. .
.(1 70).
- '
>.-.''.'v.'"'v^,;.~'-i. . ." . -''
(-8).
' '-Vi^'^^
. . .. . ''
( 35).

. . .:. 1-. .
( (. 1 0 8 ) , ' 11- . -..

*)-

(-23).'1^-^^ri-

192

. . .
( 1).
. .
( 42).!
. I . . (. 94).

. . . .
, : . . ,
.
. , . , .^
. , . . , .'
. , . . ,
. . , . . .
. . . . . .
.
. . .
. . . . . .'
.
. *. ^. .. . .
. ;-^
. . . ". -'
.
. '
. . .
; :. . . '-,
. - . . .
. . .
MoumecKiiL
CTaBJjUi.-Ilpynncora.

'

. ...,.,/?('*,

;,

93
. : . . , .
. ', . .
-. . . .

.-.. . .
1 .

. .. . ,
. : . . , .
. ., . . .
':. .-.. . .
1

-.

. . . .
. : . . , .
jde. .
.. . ..
. . .
1 .

. . . . .
[ . : . . , . .
iopoeu4o, .
.
1 .

: . I I . . .
. . . .
. : . . . . .
ipcdit, . . , . .
', . . .
,
.-. . 17!(?;. ...;

13

194

BuKT. VTra. .
. .. . .
. . . .
1 .

. .. M u x . .
, :' . . .1, MapiaHi
. , . . .
.

. .. . .
, : . . ., .
. .
.. . .
. . .
. .. . .
'1 .

. .. . .
, : . . ,
. .
_ .-.. . .
1 .

' '

j^i

. .. . .
, . . .
.. . ,
. . .
, .. . .
.

. .. .

196

, .
Kpajccs.
.-.1 . .
11

. . . . .
, : . . , .
. .
1

. 1.

. .

[1.

. .. . .
, . . .
; .. per. . .
.
. .--. . .
1

I , .. . '.
, : , , , , .
|!.
1. .

^: , ,. . .
, : , . ,
.
pi. .
. ,, . .
|-,. . .
. . .
. ., . .
, , .
.
, ,, ,
.
. , . .

198,

-.
' 1

( 22).

. .

( 22).
-.: . . . Kpacimaii
(.-. 7), . . (-'
6).
.|
: . . '
( 35), . . (-?
33), . . (-]
29), . . (18,
74), . . ( 41),'
. . (1 21), . (. 83). ,
- . .
( 8). ,i,_.:><*ii3^
. . -"
|
-',. . ' (-|
12).
:
1 . - - ^
. .. . -^
( 24).
.

1.

. . . Ei
( 37).;' ' ' " ' ^
^
. ., . *
. . . (4^
, . . CynpoHOi^
().
-.
-

197

.
. ().
. . ^. . . ( 17).
. . .
( 45).
. . . . .
( 8).
. . . (,
1 32).
I . . (, 44).

11


'

. .

. . .
, : . . , .
^( 21),. . [' ( 7).
Ciapmiu .. .
[( 44).


' ^ " ^ ? 7 ; ' ^
. . . ' ' ' ^ ^
( 21).
. . .
. . .

" 1). .
J : . .', .
. , (^ 27), . .
(. 1 16). . .

63), . . (, ' 12).

198 j
.

. .. . .
. . . .
.

-.

. . . .
. . .
.
1

. . .
.
. . . .

.--.

. 3- ^!. 1 . 1, .
. .
.. . . . .-
. . . .
. . .
. 14 . ;
. . . . .
(* . . 147).
. . ( 8).
:
.. . Pamt
.. . ,\
. . .
. . .

. 1! . . ( 22).
. . . .. .
. .-. . . . 1.
' (. 80).
. .. . . . ( 3).
. : 1 .
. . .
(.
85), 1 . . . '.
( .2).
. . . .. . . . .
. -.: . . .
( 37); ..
5. ( 4); , .
. ( 44); , ^ .
(-
,
"j; . . '.<*'(
[ 1).
- . (.. 1).
,.... :<^.,...;
. 1 .
26).
'
^-^
. . . ( 15).
. II . . . . . . ( . ).

200

. . . . , : . . , .
. .
. . .
0 .
'.
1 .

. -.

. . .

. . . . . . : . . , .
. .
. . . . H i . . . . . . . .:
. . , . . .
. '.. .
.
. . . .
. :-. .
. . . : . .
, . . .

. . . .

. . ^

. : . .. ,- '
. , . . , . .
.
.: . . (),
. . , . . ,
. ,
. . ,
. ,
. ,
. . ', . . .
. . , . . , 1 . , . . Map, . . /.1. . . .

201

. .

. . .

Aj-tCB. . . ; . . lucu, . . . . . , .: . . ,
. ,
.
,
. . 5, . .
,
. . .

. .

. .. -

;. .
. . .
.. .: . . ,
. .

. .

.. .

. . : . . , .
. .
. . . .. . . . . .
.
;: . . , . . .

. . .
. . .
. : .
, ." . .1.

1
. . 40-.
. , .-. .. . . -
(- .
.1 50).

'

202

- .
. . . . .-. .
. . , . . .. . ( . . 7).
. 1 .-. . .
(. . 6). . .-.
. . ( 4).
. .-. . .
-.
, .-.
. . (. ^ 69).
. .-. . -4.
( 4). , .-.
. (. 1. 84).
. -. ,
. . .
( 39).
, . . . . . (. 69).
. -. .-. .
. .
. .-.
. . ( . ^ 69).. . - . - . .
, . . .-.
. . ( ).
. , ,-. . .
(. , 11),

1] .
6-

1.

. ..-. 1. ,

203:

. . . . >. . 1- ..-. . ,
. . 14 ,
. . . (* . laBCKi).
4 - . 1.

. 13 n i x . ^ . ..
. . (. -).
8- .

1.

- : 29 n t x .
.-. . . . (. 1), 32 n t x . . ..
(. ).
;
1- CiptJiE. .

[, \., - , : 2- .
. (. ), 3-
. , ^. Cmaxieez (. ), 4-. , . (. ). ^ -'vxij
- * . . .
, 4 . . .
(. ).
8- . .

- : 1- , , .:''
2-, . , ^.
3-. , . , 4 -
. . . , 5- ..

204

. . , 6-ii . . . .7 ( . .1).
11-

-.

. . . .
).
.

.. . .
, . . ) .
8-

(.

(.

. .-. . . ( 3).
- . n t x . 1 : 7-.
. . (. -), 56-
. . . (. ).
BoHHCKie " .

. . .

(. 3). . . .
. (, 501).
1. . .
(vu.
).
-1. . . .
. . . .
. . . .
.
.

&.

. . . . .
. . . .
--..

205

. . . .
.
-. . . . .
*':3'?'-

- Enapxifl.
1 1,
'1
.1 ( 24).
1 - Enapxin, -'
1! (
. ).
-. 1.
: u p o T o i e p e u
. , 1 -'.
, , .
. , .
. . .
. . . . .
: . . . . , . . " .
?^

206

. . . . , . . (. .).
A p x H s a p i y c b . . . /.
. . . . .
. . . . .
. : . . ,
1 . , . . ,
. . .
.
1:
- . -: . .
. . . . .

1- . :
. . . .
:- .Feopriu . , .
. . .
.

1\ 1

PliCKO-RATOIIlCROE .
11.
1 1 9 ( 13).

207

-1
(. . 1).

:
: . , 1. .
.
, . .
: . , , 0. , , .
Jecmti, . , . .
:
: . ,
. ,
1. .
_ '
: . , . , .
. , . .
KOHCHCTopia:

-^-. .
-: . , .-i-.^
.
.
Sv?:
.. .
. .
'-^^r^fjc^
. .--. .
. .
.. .
.. .
1:
. .
-
. .
- .


.
1 .
:
. 11 .
. '-1 .
1 . .
. . .. .
. .
.
0.
.
. .
.
. . .11.]
. Po.^:y. .
. ."^-.
. AuTOHiH. ..
. Hpari. 4^ [().
* * :
. .
.
. .
. .
. .
. .
. .
.
. .
. .

.
. .

_.

209

. .
. .
. .

.
Mux. .
. .
. .
. ..
.
. .
. .

.
.
.
. .
.. (). . ..
. .
. .
. .
. .,
~
r-.v
///.
. .
' ,
. .
.
/-/
. .
. .
.-^^ji-.^'iTpomnHb. .
" ' - ''"^'^*
. .
' ,::
.

. ".

210

. .
. ().

.
. .
. 1111 .
..
.
- - . .
. /.
..
. ..
^. .11.
. i .
. ..
, .
BucKHTKU. .
. .
.

. ..
. .
..
. .
s-^:^
. .
. .
. .
-1.
.
. ()^ "
. .
. .
11. .
. .
. .

211

. .
. .
- . .
. ..
. .

. .JuiiKa.
.
. .
.
- . .
. ..
. ..

. .
- . .

.
1 .
1 .
. .
. .
. .
. .
-1. ^' -''.'"'-^
().
. .
..
. .
..

212

.
. .
. .
. .
-. .
.
EYd3imeec?iitt.
. .
. .

.11.
! .

.
. .
.
.
4. .
MapiaHb .
.
.
. .
.
. 1.
-. ().. .
.
. .
.
.
. .
. .
. . '
. .
. .

213
H o b o - M b h c e I S ,

. .
-. .
. .
. .
11 .

.
. .
.
. ..
. .
..
-. ().
. .
.
. .
BioH30BHa. .
.
1 .
. .
. .
. .
. .
-. .
. .
. .
~
. .
. .
"
-. ().
.

2Ui

. .
. .
. .
. .
.
1 -. .
. .
.
. .
. ().
.
. .
. .
1

.
'-. ..
.
. .
_
-
.
1. .
.
.
-.
...
- . .
. .
' "' .
. -(5/.
--. .
, . '
Hitt ,

215;

.
.
. ().
. .
.
.
. .

- 1.
1
(. ).
..

:
: . , .. , Mnx.Zffj^(3,
. .
: . , ,
. , , . , ] , . ffae.idecKJft, .
.
1:
. . -
: . , . , . ,
. . .
.. . ' .. .
31, . ^
.. ?.,,- '^^.^ ,>;:;YNJ:;'vjV-'Y-

2t(> I
1 ceitnHapia:
.

. .
.

--


.
1

. - ().
^ . .
. . .
. ..
. .
. .
.
.
..
. .
. .
. .
, ,
. .
. .
. . - . ..
. '. .
. .
. .
.
.
.
. .,
, . .

2171
.
. ().
. .
. ,
. .
-- .
. .
. .
. .
- . .
'
. .
. .
..
.:
.
.
. .
. ,
. .
. .
. '. ^^^-i
'1!. . '^f-f- -"'--^ -.fM<>4f
. .
. .
. .
. .
'.. . .
-. .
. .

218;

- 1.
. - . . . .
( 2). -.
. .
( 13).
' : . . . . .
( 13), . . .
. ( 5).
. : -
enapxin . . .
( 19), -
enapxin . . (. )."'
'. . ^
. (. 35).
,. . ,1. ( 19).
. . .-.>i-.!;r-:,

' 1 :

"

. . . .
. '. . .
. '.
. *. 0 . .
- . '.

219]

.
.
.
.
.

.
. .
--. . .
-.
-. . -

.
. . . .
. .
.

- !.
. . . . .
( 6). -*. -.
. . . (.1 20).
, : . . .
( 8), . . . 1.' (, 19).
,.
. ~ . . .
20).
. . ( 23).
. . . (. 35).
.;
' .. , : . .
'. ( 20),
.-^
, ieH6 (

20).

1 ' ,

IV.

.
00-1 :

: . .
( .
) , -. . ( . ) , .

( . ) , . . (.
).

: . . ( . ) ,
. .
(. ) , ..
( ) , . .
(. ) , . . ^ ( . ) , . .
().

:1; : . .
.
. . ,
. 1,
^
. ,
. . ( * . "
* ) ; . . ( j . ) , .

( ) . . . (^1
( . ),
.
(. ) .

: . .
(..;
) , .
( . ),
.
(. ).
),

1 4 : . . ( . . .
( . ) , . . -

<5 (.

).

: , . ^ 5
'. . ,
. .,
|

221
.
( 4 . -), .
(. ) , . .
(. ),
. . ( ) .
: . . . . . !, . . . . ,
. . ,

. ,
. .
( * ,
lOBwb).
1 : . . ,
1 .
( . - ) , .
1.
(. . ) , .
.
( ) , . ,
(. ),
. . ,
. .

( . ) .
- 1 : . .
(.
), ! .
(. ) , .
. (. ) .
* : . .
), . . .
(. ) .
:
).

(.

. . 1

1 : .
. ( . ) .

-.

(.
..

1
. .
(. , .
^), . . ^
(. ) , . .
'! ( . , . - , . . ) ,
. . (. ) , . .
(.
: ).

- .

1 ^ , :
. .. . . 1, . * . .
, . . - . .
,

. 111> .-^. . <1'1,


.
B o a t . . ,
. . ,
, . ^ . . ;
: . * . . ,
,
( . I . . ; . . . ;

. MoKOTOui
.
.
. .:
.
0 . . , . 1 ; . . ,
. . . ,
. CKi. .
. * ..

( . ) , . . . .

HiLiepz,

. .:
. : . .^, . . ,
. . ;
. . .
CKiu, . . . .,
.
. 1 . . -' ( . ) . .:
.
1 . 2', .
. .,
. . .
.

1 4 . .:
. . . ,
! . . .,
. ' - 1 . . ,
. - . .
( . ) , .
. . ,
. . *
. . iToea.jbCKtu.
'
.
..:
. 1 4 . 1, . * . .

( . ) ; . . . JlapiaH.

; ,

. ..1:
. * . . Juc!;:;;ciu, . . ,
. a n a i . .
( . ) , .
. . .

: 1 . .:
. *. .
( . ) , 1 . . ( . ) ; .: . . .
,
. * . . .

223
* . .:
. *. .
( . ) , . Ka.iyicuHt - . . ; .. .
. . ;
:
. ' ..
. ,
. - .
, . . .

(.).
1 . :
. -
. . ,
. - . . ., . - . . ,
.
- - ! . ,
. ^ . ,
. nioTpKOBjfe . .
.
....
1 . .:
.
- . . ( . ) , . * .
.
.
1 4 . .:
1 . .
.

1 . .:
.
I . . .,
. . .
.

' ' > ' 1 ' . . . .


(;); . ( ) ; . .
( ) ; . . , . .
., . .,
. . |1!1;, . . ,
. .,
. . ( * . ) ; ! .
"^, . ,
.
(
. ) ; . 3IeK.%'iwteps, . . ^, . . .,
. """, . . ,
. . ,
.
% . ,
. . .^, .
jimo, . . .-,
. .
,
." . ,
. . ,
.
' ." ( . . ) ; . ,
,

224
. . ,
. . .
(
. ) ; . . ,
. .

( >. ) ; .
( ) ; . .
(); . .
,
. ,
. .

( . .-).
. . . ,
. . .,
. . ,
. .

( * . ) ; . .
, . ,
.
,
1 . ,
.
,
.
( * . ) ; . . ( ) , . .
( ) , .
. ( ) ; . ,

. ,
. . -
( * . HOBt); . . , . . ( .
) ; . . ,
. . (
. ) ; . . ,
.
,
.
( * . *).

1 . . . ,
.
. ,
. . ,
. .
, . . , . . . . ,
. . , . .
, . . .
. . , . .
( * . * ) ; lob*
l o c . ,
. .
( . * ) ; . . ,
1 .
( .
) ; . . 1,,
.
( . ) ; . . ,
.
IOCKOB. ,
.
( * .
) ; . ,
. . ( . ) .
1 *.

.
,
. . ,
.
( *
. * ) ; . ,
. .
,
. 1 .
( * . *);
. .
( . ) ; . .

225'
^1> ( . ) ; . .
.
); . (. ) ; . ,
[ ( . ) ; .
,
jlip. . ( . ) .
* . . . ,
. .1.
-, . . -
( . ) ;
|. . . ( ) ; . .
,
. ,
. .
,
Ijpianb . .,
. .. ^ ( *
. -1); . . .
(. (); . ,
. Iockob. ,
. ],
.
( * .
); . ,

(
); . , . .. 1 .
( * . *); .
1 ?. . .
( . ;); -* .
(. );
[. ( . ) .
KyiHOBCKifl ' . . . ,

hi. , . . ,
. .
WtiKcmtZ, . . jTpwcet^o?;-, .
, . . ,
.
Jupi, . . ,
. .
(*
| , * ) : . ,

). ( . ) ; . .
I! (. ) ; .
(^
|), .
(. ) ; tani. .
( . ) , .
.
(. ) ; . .
|*.w)ioeu45, . . , . " . * ) .

-.
"
i -1 . . .
,'
" .. ^,
/^,
. .
(* . * ) ; 1 . . 1, ( .
*); . , . . ( . ) . . . ).
.
L^ .
1 . '^

.
, ^

'
, , -

15

226
. Sauaepz
( . 4 ) ; 1 . .
,
. .
( .
* ) ; . . ,
. 1.
,
. .
( * . ) ; .
. 1
( . ) ; . .
(. 1 ) .
- 1 . . .
(.
- ) ; . . ,
1 .
( . * ) ; . . ,
. . ( . * ) ;
. , . . ,
. .
* . * ) ; .
^
. ) ; . .
( . * ) ; .
.
(. ) .
1 4 . . (.
) ; .
(. ) ; .
. .
(. ).
* . . . ,
.
. .,
. ,
. .
CmpacMOHz, . , . . ( * . ) ; .
(. Ciy ) ; . .
(. - . ) ; .
.
(. ) .
. -i

^ . . , ''
. ,
. . ,
..-^

( * . * ) ; . . (.''
) ; . . ,
. .
( . * ) ; . .
( .
. ) ; . . (. ) .

-.

1 . . ,
. ,
,
. . ,
. Anuat, . . ,
.
M a p i H ,
. ,
. .
.
,
.
,
M a p i a . ,
. ,
. -

227.
, . . ,
.
, . .
( * . ) ; . .
CondoMipz, . . ,
.
,
. ,
. .
,
. .
( * * ) ; 5

(. ) ; . .
,
. .
( * . ) ; 1
. ,
. .
(*
* ) ; . . ( . ) ;
MapiaHHa . ,
! .
,
llapiaHHa
( * * ) ;
. ,
.
( * *); . .
(. ) , . , . .
( * . ) ;
. .
( E s i o p n o ) ; . ,
leua . ,
. , .
I TjMo.HOKs ( * . . - * ) .
BiOHCEifi .
. . , . .
- ( * . * ) ; . .
, MapiH MapiaH.
(* . ) ;
. .
(. ) ; .
(jep. ) ; 1 . ( ) ; .
. ,
.
(* . ); MapiaH. .
(. );
.. ,
. . ,
.
[, . . ,
.
^ ( * . * ) .
'. . ,
.
!. ^,
. . ,
MapiaH. .
I , . . ,
81 . ^, . .

( * .
*); . . ,
1 .
|/1 (* . * ) .
1 *8. . . ,

!. ( * . * ) ; . *, .
( * . * ) ;
.
( . ) ; .
); . ( . ) .
-.-.

2 2 3 '
* . . .
(. )
51 . . ( . -1); 111 /!
( . ) ; .
(.
).
. . ,
1
. ,
. . ,
. , . ( * . * ) ; .

( . ) ; . .

(. ) ; .
(. ) .
. . . ,
.
. ,
1 . ,
1 .

( * . * ) ; MapiaH. . '
( . ) ; 1 . 31,
1 .

( * . ) ; . . (. ) .
. .
(.
) ; 1 .
(. );
. .
().
- * . . (. ) ; 1 .
(. ) .
.
).

. -

(.

.
. ,
.
. -, . ,
..,
1 . ,
1 .
( * . ) ; . j
(. ) ; . .
( . ).
1 . . , MapiaHHa
. ,
. . Bauxepvn
( * . *).

.
* . . .
* . . Epemepz.
.
.
1 : . ,
Oeoi^. .-.

22
(, Mu.ibtpaMZ, . ,
. .
.

. - . 1 . .
. . .
1:
. . ,
. . , . . , . . Koea.ibCKiu, . . ,
. . .

IIpaB.ienie -. 1 i\ .
. . , . .
- . . . . .

; . . . . . . .
. J T e m ^ i . . . .

.'! -, . 111> 1 1 1 :
.
. . . . . .
: . . 1 . ,
.
. . . ,
. . .,
- .
. ..
^ . . . i i*,,
.
. . .
^Ck(uc. : . . . .
,
. . . . <.. . . ' ' .
iu.mnoeu4b.
,
,
. .. . . .
. : . . ,
.
I . ..
. .
.11.
. .
.
.
.. .
Suxopnz.
: . . .,
. . .
.
. . .
. .
.
. . .
. - . . . .

230'
,
. .

: . - . . . ),
. .
.

.
..
.
: . . ,
. .
.

. . . . .
,

1
.
.
.. .
.
: . . ,
. .
.
. . ,
. . , . .
.
. . . . .
. . .
.
.
. . .
1..
: . 10. , . . . Uc.
. ,
. . ,
.
.
. . . . -. . .
.
.
.. .
.
: . . ,
. ; , .
. ,
. . ,
. . .
. . . . .
.
. .
.
. .. .
.
: . . ,
. , . , .%1,
. .
,
. .
. ..
. .
, . .
.
.
. . . ->
.
: . . '.,
. .
, . . ,
. . iT.io, . . .
. .
. .
. .
.
.

231
.

:
. ,
. . ,

Jai, ,
. . ,
. .
, . . .
. .
- . .
, . .
,
-.

: .
1. , . . ,

.,
. .
.
. . . .
, .
.
. .
. .
, . .
^^
. .. .
. : . . ,
. .
,
. . .,
. . ,
. ,
.
. . . . Ce.iu ,.
:. . .
..
.
. . .
:
, , . ,
.
, . ,
. .

. . . .

. .
.
(,
1), . - .

:
: . . ,
.
to. , . . , . ^
. . ,
. . ,
. .
!, . ,
. .
,
h . ,
. . ,
.
.
: . . ,
[ . ^,
. .
^^

232
. -. ,
. . ,
. .
,
. . ,
. . CKiu, . .
.
: . . ,
. .
,
. . ,
. .
,
. . ,
. ^, . .
,
.
.
.
. . 1,
. .
,
^ ,
. .
.
. . ,
. . ,
.
. ,
. .
.

. ' :
. . . .
- - . . .
. . cKiii.
. . . .

. . .
- . .
,
. .
.

1 .
. - : . .
.
.

-:^

: . ,
.
,
. ,

. ,
. Pannonopmz,
. .
, . . ,
. . ,
. . ,
. ,
.
. , . Eoeepz.

.
-

*8,
1

*1

1.

, 1 ,

MtCTt HMtHiH
Biieimo :;
Bjaatien-b, !!! * i

1
.
.
. .
-.

. -.
loUHUKH

. .
.
|| (Maiop.)
'
B t p a .

. . .
.
(Maiop.) . . ..
. .
.

. .2(.

.
..

]: ji'l IOCKOB. .
:|0|1-

. . ..
.

.
.

.
..
( )

. .
( . )

. -.

.
.

.
.

. . .

1*

II

*,

, 1 ,

M i c T t UMtHiu

HU'EHIU
:
17., .11
-

.
(Maiop.),

. .

1. 1 0 . .
. .
. .
.
.
^.

. .
. . ..
. .

) 1
>& 2 3
i - I":
>Si 5
Ja 7
1 .
.

.
.

. .
..
. .
.
. . ..
. . .
. . ..
.. .
.-^
.

.
.

. .

.

. .
.

. .
.

. . .
.

.
.

. .
..
. .
.
, . 1
.
. . .
.

J
\

.-. ,

Ill

4,

, 1 ,

M i c T * u M t n i n

nMiHia
:
.1,,

^
. ,
!.1
|'
!
|8

ilasp. .
.
. . .
. .
.
. -*.
.
. .
.
. .

.
.

BlapiH . .

.
.

. .
.
. .
.

. . .

.
.

. . .

. .
.

. .
.

. .
.
. .
.

. . ,

. .
.

. .
.

. .

[|

. . . .

. .
-."

. .
.

.
.

. .
,

. . .
.

. . .
;
.
. . .

1"

*,
1

, 1 ,

MicTi UMiniu

'1
;
-., y n p a e j a i o u i i u

.
*

-.

-
-
-
1
.
'

. . . . . .

. .
]1.

. .
.
. . .
.
. . . .

. 311 .
..
. . . .
. . . .
. . .
.
. . .
.

. .
..
. . . . . ,
.
'

. ; . 1^||
. .
..
. .
.
. .
.
. . ..
. .
..

.
.

. .
.
. .
..
. .
.
.
Tiapmz.
.
.
.
.

. , .

4,
1

41

|]10

|
.
|

, 1 ,

MtcTt U M t H i u
;
.1., 1

. . .
. . .
.
.

.
.
. ..
...
.
.
,
.
.
.
.

. . . .
.

01
-.
. . .,,.

. . - . . . ' '.
./
.

...'"i. . . . '.-.'^

.*
. .
.
.

,,
. . .
-,^

---;'\'{

-.

:51

"

. . .'
,..
. . .
. . .
''
. . .
.
. .
.
.. .
.
. . .
'
. . .

TI

, 1 ,

M i c T t

HMtniu

nM^Bia

atJel,

;
;

. . . .

. .
.

. .
.

. .
.
-1 . . .
.

. . ,
.
.

. . .
.

. .
.

. . .

. .
.

. ,

. . .
.
.-,

. . .
. .

. . .

._
_ . .
.

.
.

. .

. .

. .
^.

. . .
.

. .
.

. . ..
-

.
.
.

. ,

. .
.
.
. . .

. . .

TII

48,
!

*1

1*

, ,

M t c T t *
;
-:
-, .11

.
.
. .
.
.
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. . .
. .
,

. . . . . .
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.

.
.
.
.

. .
.
. .
.
. .
.
.

01
.
.

.
|

. . . .

. . .
,
. .

.
.
.

,
HasBaiiie

niitniH

1 ,

i i t c T i niitHin

.1, .111

-
!
I

.
(Maiop.)

1)0
.

I
.
-

.:

. .
,
. 311.
.
.
.
. . '.
.
.
.
.

. .
.
. . .
.

. .
.
.
.
. . .

. .
.

.
.

. .
.
_ . !. ...1 .
'.

. . .

. .
.

. 1.
.

. .
.

. . ..

. .

.
.

. . .
.
.

.
. .
.
. .
.

IX

*,
HaaBauie

, 111 ,

M t c T t HMtHin

iiMtHiff

-7.,

.
(AKUIOH.)

.
|
!1
|

4
.

|1

. .
.
.
.
. .
.
. .
.

. . .
.
. .
.
. . .
.
.

.
-.
. .
.
. . ..
. . .
. . ..
.

. . . .
,

.
.
. . . .
. , .
. .
.

. .
.
, . .
.j^

.
.

. .
.
. .
.
.
.
loax.
.
. . ..
1 . .
.
. . .
.''

*8,

, ! ,

mitnifl

. .
. .

MtCTt

HMtHin

;.
^-, .

.
.
.

. .
.
. .

. . .
.
.
. .
1.
. .
.
. .
..

. .
.
. .
.
. .
.
. .
.

01
.
.

,V-""

'.

.
.
.

. . . . _
.
- - - .
.

. .
.

. .
..

. .
SmejibjnaHt.

.
.

1 .
.
.
.

. .
..

. .
.,

. .
.

. .
.

.
.
. .
.

. .
.

XI

48,

, 1 ,

MtCTt

HMtnin

41

:
. l a t J e . , .1 U . 1 U

. . 0 . .
.
. .
.

>

PHde
.

1

.
.
. ^.

-5..
. .
.
.
.

. .
.
. .
'
. . /.

.
.
.

. . .

. .
.
. Hej-p.
.
.
.
.
.
.
.1.

. .
^.
. .
,
. . .'
"
. .
.
. .
.
31 .
.
1 .
.
. .
.
. .
.
1 .
.

-!

EtMBKu

-.

XII

,
1

41

, ! ,
,
* -
i
:
1!*.1. 1

.
..
. .
.
. .
.

.
II
-

'

.
'

. . .
.

. .
.
. . .

. .
.

. .
.

. ,

. .
.

. .
.
. . .
.

. . .

.
.
. - . .
.

. .
.

. .
.
. . .
.
.

. . .
. . ..
. .
.
.
.
. .
.
. .
.
. . .
. .
.
. .
.

4,

, 1 ,

n i c T l ; -

DMtiiiH

:
a t e , -

. ). .
.1.

. .

. . .
.
.

. .
.
. .
.
. .
.
. .

1 .
.

.
.

. .
.

.
.

. . .
,
. . .
.
. . .
.

. .
'.

. .
.
..
.. .
.
' . . .
.

-. . .

. .
..
.

. .
.
. .
Metlanepz.
Ten.iu4B.
.
Caxepz.
.
.
. .
.
. .
.
. ..
. .
.
1 .
.'

XIV

4,

, 511 ,

iiauuaiiie

MtCTt

niitHin

!
:
-.1., 1

-
-

. J

"^"1

\^

.
.
~

. ..
. . .
. .
.
. .
.
. .
.
. .
. . .
. . .
. ..
. . ..
. . .
. .
.
. .
l o c . l o c . .
loax. .
.
. .
. . .
1 . .
. ,
. . .
. . .
. .
,

01
.
.

. . .
.

. .

. . .
,.

XV

, ! ,

11

--

uMtBin

HMbnia

irro ;
-,

||

-
.
I

EaiopKo.
I
I I

EaiopKo

-.

. . .
.

. .
.

.
,

.
.

. .
,
. . .1.
0Ab6epvn.

. .
.
. . .
..
. .
..
. . .

.
.
. .
.
. . '.
. .
...
. .
..
.
1.
. .
.
. .
.
loax. .
.
.
.
. GoM.
1,

.
.
. .
.
. . RoeHavpciu.
.
,1.
.
.

. . .
.
. . . _. .
-.

XVI

,
nasBaiiie

*1

.
-

1

!-

*
1

, 1 ,<

;
Mtci-E 1
^

:
-,

. . .
.
. . .
.
. . .
.

. .
. .
.
.
.

.
.

.
.

. .
.
. .
.
. Mux.
.
. .
82>.
. .
.
. .
.

. . ..
. .
.
. .
.
. .
". .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. ,.

. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. . .

XVII

^,

, ,

MioTt

HMtHin

1
:
. , -

. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
MapiaHHa .
.
-
.
. . .
. .
.

.
:,

. . /.
.
. .
..
.
.
.
.
' . Mapian.
.
. .
.
. .
.
. .
.
. . .
. .
. .
.

.
.
.

. . <.
. .
.
. . . ,
. ' . , ^
. 2

1
.

[
8

(1.)
|
.

tpsoBB
-' .
-

XVIII

,
1

nMinis

, ,

MicTt -
;
1,

.
.
.

. . .
.
JxoAodseucKia.
. .
.
. .
.
. .
,
. . 1.1.
. .
Mii.ioeu4z.
. .
.

. . .
.

. .
.

.
,

. . 1.

. .
.

. .
ObiKopoecKiu.

. . .

.
1&.

. . .
_ _ - . .
:

. .
.
. .
.

. . .

. .
.

. .
.
. .
.

/ . . .
.

.
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
BacbKuiWf.

XII

*8,

, ,

*1

MtOTt

HMtHiii

:
-, *

.
,
. ,
MapiH . .
1 . .
. .
.
. . emz.
j
. BpemmmaUHZ.
. MapiaH.
.
. . .
. .

.
[ (Maiop.)

'/

.
(
-

!111

. . . .
BptMepz.
. .
{ .
.
. . .
. . .
. Jlxjsfi. . .
.
. . .
. .
.

. .
.

, . 1. .
.
. . .
'.
, . .
. ; . J5o^j.c7ritlr.
. .
.
.

.
.
. . .
. . ,

. 1,
. . HepuHtf, }
. . ,
_'^

XX
, 1 ,

4 * HMtHin
?1

kk^Bifl

'

'

'
^
'

Kto :
-,

. .
.
!. .
.
. .
1 . 4 ' . .
1.
.
. .
.
. . .
. .
.
. .
.
loc. .
.
. .
.
. .
.
. . .
. . .
. . ^.
. ".
.
.
,

.
.

. ' . .
~

- .
.
. .
.
. .
.
. 6 .
'.
. . . -Jliotit^
:. . " - .
. .
!.,

J)
)>
I)

))
IJ
I)

71

)>

.-

. . .

'.

,
'
^

. ^ . . ,

. . .

-.i^.-il!

XXI

;;1 ,

M t c T * HMtHin
:
.1., 7 1 - *

- . .
.
(Maiop.)

. . . .
.

. -^.
.

. . .
,

. . . >.

.
.
4jayBeKb

. .
.
.

. . .
.

.
.

. . .
.

, .
.
-

. .
.
.
.

. . .
. .
.

}1
Qc. .
.
j
. )> .
. . .

)'
. . .

>! ,
iaa .
.

1)
. .
^.

1 Ifa3. .
'

. .
.
{
. .
.

- '
. .

^ . . . . . .1.

.
- . .
.
, .
. . . .

*8,
uaBBanie

, 1 ,

M t c i * HMiHin

HutHiH
:
&-&, ! ^

81

. .
.
. .
.
. .
,
. .
.
.
.

,,

. .
.
. .
.
. .
,
. .

. .
.
.
.
" . . .
. .
.
. .
. . .
.

. . . .

. . . ,
,

. . . . . .
~
. . . .
. . SacJomuMOxitlt. ..-

1 .
'
(.)

.
.

. . .
1
.
. .
.
. . ,
. .
.
.
,
. JBacmt.

*8,
iiaasaHie

11*1

-
-

IlCHO

Kaio
-

"
]-

' "

, ! ,

M t c T * HMtHin
:
1 ,
.
.

,.

. . -.
. .
.
.
.1.
. .
.
.
.
. .
. .
.
Mapifl .
.

.
. .
. . 1.
.
.
. .
.
.
.
.. .
.
. .
.
. .
.

|
,
.
)}

.
,
.
))

. . .
. .
.
. .
.
.
.
.
.
flnyapifl
.
.
. .
i
.
.
.
.

.
.
.
. .
Roi.wecKiu.
. .
.
OKTasifl .
.
. Has. .
.

XXIV

,
1

,
1 ,

M i c i t *1
*

HMtnis
;
a t . , 1 H.IU

-.

- ,


(Maiop.)

I
I
I I
10

.
. . .
.
.
.
.
.
.

..
. .
^
. .
.
. . .
. .
.
. . .
. .
,
. - . . . ,
. . . ,
1.
. . .
. . .
.
.
. .
-.
. 1 .
. .
.
.
. . . .
. .
..

. .
.
.
. .
.
. .
.:
) . . .
.
. 9 . .
. .
.
. .
.

01
.
.
.

,
Eaaaanie

, 1 ,

M t c T t -

1-,

.
[

I '

. .
.
. .
OpnumesaciH.
. . .
. .
.
. .
!.
.. .
.
. .
.
. "
.
. .
. .
.
. .
.
. . .
.

'

. .
JlimcKiu.
. .
.
. . .
.
.
. .
.
. .
.
. .
.1.
1 MapiaH.
.
. .
.
. .
.

. .
.
i
.
.
,
. .

.
.
.

IXVI

,
1

HMtHia

, 1 ,

M i c T * uMtHJH
:
1 , 71

. 11.
.
.

.
.
.
-

.
.

. . .

. .
.

. .
.

. .
.
I

. .
.

. 1.
,

.
.

. . . ,
.
j (Maiop.)
. . .
.
I 36ieBo
. . .
.
!

. . .

. . .
. .

. . .
.
-

.
TypcKiu.

ri
. .
.

. .
.
-

. .
.

. .
.
-

. .
.

. . 1,.

. .
.

. .
,.

.
.

. .
.

ixvn
,
1

*1

.
*
|8

, ,

M t c T i -

:
-,

.
.

Mapin
.
. .
.
! .
..
. .
. .JfuxatbveecKitl.

. .

.
.

(Maiopar.)

[ .

(Maiop.)
(Maiopar.)
|1
1
4.
[
.
|
.

.
.
.

.
.

1 .
.
. .
.
, . .
_ .
.
. .
.
. .
.
.
.
.
^.
.
.
1 .
.
. .
.
. . .
. . .
. .
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
. .
.
.
.

. . -,
_.

. . SepuHiz.

V.^ii

*8,
1

HMtHia

1
:
I
i
I
I
I
-

.

(Maiopai.)
I .
(MaiopaT.)

||

, 1 ,

'* uM-EHia
.
:
B J a t e ^ , 1

I .
.

.
.
. /.
MapiH .
.
.
..
. .
,
.
.
. .
.
. .
.

. . Mnxz.
. .
. .
.
.
.
. ..
. .
.
. .
Kpmept.
1 .
,
. . .
. . .
. .
.
. .
.
.
.
.
.
. .
.
. . .
. .

. .

.
.

. .

. . .

XXIX

,
1

, ,

MtcTt *1
:
1, .

-1 .
.
j -
.

3 .
.

. . .
. . -,
. . .
. .
.
. . .
. .
.

. :!

-:
-,
. . . -J
h

- ..
.
- . ..|8
^ ^ .

-1 i
-1
[-.;, ..
.^
1.16 1:

. -*.
.
. .
>.
. .

.
,
. .
. . .
. Bi/dwM.
.

: i,

. . . . .
.. . .

'
,

'. . .
V
. . -.
. . . .

. ICopHz
!

. . .

. . .
1

> 6 . . . .
.
. ' C t o . JHeii^45.
u.V'uo

, ! ,

*1

MtCT*

HMiaiH

i s n o :
BjujtjeiTb, -

*
. . .
(MaiopaT.)
. . .
.

. . . .
I
. . .
; -

. . .

. :
: -

. . ,

. . .

.
.
.

. . . .

. . .
. . .
.

. . .

. . /.

. . ^,

- 9 . ibfeypepB.

. . .
.

. . .

. . .

. .
.

. . .

. . ,

. . .

. .

. . .

S . .
.

. . .

,
8 1

, ,

* *1

*1

*,
l u n

-
KauioBEa
.

-.
.

|
:.
.

--- i

:
*

.
.

. .
.
.
.
1 .
.
. .
.
. .
.

-.
. .
75.
. .
. .
. .
.

. . .
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
.

.-.

.
.

. . .
,
.
.
. .
.
.
.
. . .
1 .
.
.
.
. .
.
. * . .
,1

^ .

| ' ' ' '


1
j

1
-
1
;

XXXII

,
81

1|
-
.

*
-
[

, 1 ,

M t c T t HMinin
:
. , ynpaaiHiomiu

.
.

. .
.
. .
.
.
.
. .
.
. .
.

.
.

. *
.
. .
.

.
. .
.
.
.
. .
.

,
'..
.
.

.
. .

01
-.
.
I

1.

-
. . .

. .

.
.
*
. .
.

.
.
-
.
.

1.

. .

XXXIII

M i c T t

HMtuin

uiiiHia

'
iJIarepoBa

[ .

:
-., ! ! !

. .
.
. MapiH .
.
. .
.
. .
.
.
. .
.
. .
.

. . .
. .
. . .
. .\.
. . .
. . .
. . .
.
.
.
.
. .
.
. . ..
'
. . .
. .
.
. . .
3*
. .
^.'

.
. .
.
. .
.
. .
.
.
,

108

|
[(

[
-
-

. . }1, ^'
.
():.'-'^
3*

XXXIV

|! ,

,
1 ,

MtCT'b U M b a i u

'1
u u e i n i o ;
^,
J U U -

i'
;

; :3
I
;.

;!
II

~
'

. .
.
. .
.
. 9.
EomapcKiu.
. .
.
.
.
. .
.
.
. . .
. .
.
. .
.
. .
&.
. . .
. .
.
.
. - . . .
. . .
.
. .
,
. .
.
. .
..
. . Se.iuHCKlu.
. .
.
. .
.
. .
Boiyc.iaecKiu.
.
. .
-
. .
.^,
. . .
...
. .
.
. .
.
. .
.
.
Mapin .
..
.^. . jRKons.
.j

XXXV

, 1 ,

'1

MtCTt

HMtniH

:
., 1

.
.

. .
.
. . .
. .
.
Mapin .
.
. . '.
. . ,%.
. . 1.
. ..
. . .

*10

1
|3
:
.

. - .
~

. .
-

. .
.

1
. . ..

'
. .
.
.

i'v^
. .
.

,. .
.--'.'^

^"ji'
.
.
. .
.

.
1 i
"
. . .
~

. . '.'
-

: . . .1.
-./.-'--'-

. .

i -' . .
- -

. .
.

. . .
l'
.
1
^-."

- . .
'. i

. . ,
.'
. .
.V'J 1 ' .. , 1 .

XXXVI

-,
.

, 1 ,

.
M i c T t HMtniH

*,

..^-^

' -.
.

'
'

,
' -

,
1 .
.
' .

!
.

' . ..

:
...
. ,

101

. . .
. .
.
.
.
1.
.
.
.
.
. .

. .
-.

..
.

1 . .

. . .

.
.
.

. .
.
1.
.
.
. .
.
. .
.
.
.
.
.
. .
.
.
.

.
.

. .
.
. .
..
. .
.
. . .
.
.
. .
.
. .
..

...:

XXXVII

^,

, 1 ,

HMinin

1*1
uueuno :
.11., j u u

(
-

'

!
'
.
'

'
.

'[

*
[
.
J'

'
!
[ i

.
.

. .
,%.
.
.
1 .
.
. .
. .
,
. .
.
. .
.
.
,1.
. .
.
.
.
. .
.
. .
.
. .
.
.

. .
.
. .
.
.
.
. .
0.1.
. .
.
Mux. .
.

. .
. .
.
. .
.
. . .
. .
1.
. .
.
. .
.
. .
.
.
.
.
.

XXXYIH i

*8,

, 1 ,

nasBauie

MtCTt

HMtHin

1
:
--, .101


. . .
.
-
. .
.
-.

. .
.

. .
.

. .
.
^
. . ..

.
.

. .
.
.
. .

.
.

. .
.
.

. . . .

. . .

. .
.
\
. .
. ..

. .
.

. .
.

.
.

. .

. .
.

. . .
'

. . 1.

. . .

. . .
.

. .
.

. .
.

.
. . .
.

1|
. . .

XXXIX

,
uasBaiiie

, 1 ,

MiCT-fe - t H i u

iiMiiiiH

:
. 1 * ,

-.

.
.
.

. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
..

01
-.

1
-
-

. . . .

. .
.
"

1 .
.
I . . .
.
. . .
.

1
.

. .
.
. .
^ . . .
.
;
. .
.

. .
.

. .
.
. .
.
. .
.

. .
.

.
.
. . .
.

. .
.

. . .
. . . ..
. . . .
. 1 . ..

. .
.

. .
.

XL

' uasBaBie

ii

, (5)! ,

MicTt u M t u i u

nMtuin

;
! ! !

ate7.,

1
,
I

1
/

.
.

.
.

. .
.
. .
..
lepoH. .
.
. .
1.
. .
.
.
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
.
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
..
. .
.
. .

. .
.
loax.
.
. .
,.
. .
.
. .
.
. .
. . ..
. .
.
. .
.
. .
.

*,

MtcTt

nutHin

:
u.iu

8.1,

- , . . . ..
'
, . . .

. . .

. .
.

. . . .

.
. . .
-
. .
.

. . .,

.
. . .
. .
.

-1
. .
.

. .
.

, .
. .

. .
.
'
. .
.'
- ,
. .
.

. .
.

.
. .f-vf*,'.

. .
.
SiJjOTHa
. . .
5
. . ..
. .
,
.^
. . .

,5:
. . .
u.v!*
iyjannaa
. . .
'!
(
'oiaje

1
'

. .
.
. .
.
. 1. .
. .
.
.
.
. .
.

XLII

4,
!

*1

, 1 ,

M t c T t HMtHin
4

:
ate.,

. . . . -

i .
.
1

. .
.

. .
.

. .
.
:^

. .
,
'*'

.
.

. . .
.

. .
.

. .
..
!|

. .
.

. .
.

. .
.

. . .
.

. .
.

. .
.

.. .
.

. . .

. . .
.

. .

.
-.

. .
.

.
.

. . .
.

1
.
.

. . .
.
. . .
.
. .
.

XLIII

,
1

, 1 ,

-- * !

HMtniH

;
, ^

.
.
.
.

.
.
. .
.
. .
. .
.

{
,

|1, -

[

-
-

.'.
.
. . .
. .
.
1 .
.
. .
.
. . ..
. .
.
. .
.
. . .

-.

IicisoBO-
-
I
1 (Maiop.)

-,

.
.

, .
.
. .
.
-

. . . '-'^^-^.,
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. . ^
. .
.
. . .
.
. . .
.

. . . . (/(-.

. . .

. . .
_,.
. . ..

xnv

, ! ,

8!

nntEiH

.
!4 .
|4 .
j

j
||

||
MioHce

-.
.
;

-.

15-
-

MiCTi

HMinin

:
,

. .
. .
.
. .
.
. .
..
. .
.
. .
.
1 .
.
1 . .
. .
.
. .
.
. .
. .
.
. .
. . .
. .
'.

. . . . .^
. . _ . .

. . .

. ..

.
.

. .
.

. .
.
.
.

.
.

. . ..
. . .
,
.
..
. .
.
. . .
. . . ."2)8.
.
.
. .
..

XLV

4,

, ! ,

81

*1

.,::
^
.
;.!
".!1

^

:1;;-1
";:!:

'

MtCTt

HMiHin

:
-, .1 .

[ . !
.

lolina I o c k o b .
.

. .
.
. . .
.
. .
.
. . ,
. .
.
. ,
.
. .
0..
.
..
. . ..
-

:'-'11

ipaxoBKa

Iebru

'
|1

-
-

.
.
( . .
14

. . .
_1
. .

. .
. .
.
. 71.
. .
.
. .
,
. . .
.
. . . .

. .
.

. 9 .
.

1 .
.
. . .
.
.

.
.

. .
.
. .
.
.
.
. . .
. .
.
. .
.
. . .
.i-.-i

XT :

'

60.11^0

.iHit'iHTcibUbi.Aii ( p a o p i i K c t M b
ryoepiiiii, iioiiMeiioiiaiiicHi
1^| .

" . . .
.
. . .
.
.
'
. . .
..

..

. . . - * 1 . .
. ..
. . . -:
. .
. .
.
, . * . . . ,
.
. ^ - *.
. .
.
.. " ( ;
.
* . . . . ,
, . . . . . . .
.

- . . .
. .
.^. , . .

.,

..

. ..

...

XLVII

.
.
1,

. . .

. .

: I ) . :
. . ;
2) , - . 1|; 3) . . 4 .
.
. . I . . . .
. * I: 1) .
I . . . . 2) . . . . ; 3 ) . irtU-Mout. . .
: . I .
I .. . . ;
. - I I
1*. . .
. II1 .
' .
/.
. I I ,
.
, . . .
- . . 10 . .
.
( ) . .
[. .
.
( ) . .
^

, . , .,
(. . . ,
I . . . . .
^
^ . .
. .
'.
}!. .
.
1 ( ) . ,
^.
: $ . ^ , . . . ..- , '
.

..

. ,.

. . , . , . . '

ii';i;;-.i;,7

XLYIII
, , , . .
. .
.
. . . . . . .
.
. . . . .. .
.
. : . . 9. .
.(\ . . .1. . .
;

. * , . .
.
, , , . . .
,
. *. , , . .
.
.
, . . , .
. .
.

1.
- . 1. ., .
.
.
.

.
^

. . , . .
. .
- i i . _:,U
'

01

. : . ,

. . .
,.

01

-. , . . , .
- .
.
- : . . .
,
. .
HeeHpoeamli
. . . ,
,

01

. : . . .
. ;
. . . K a p j .
SoxojioecKia; . . . .
;
. . . . >;
. )1 . . . ;
. . ;
.
* ( ) . . 1.
.
, . * , . .
Sapn. KoxmoecKitl.

01

- . .,
[ . .
..
. *, . .
\kuieoop7iz.
. . . .1*, . . . .

. ** (.)
. . - . -.
. .
.

01
.

, . . : 1 ) * . . jiivi! . ,
2 ) . . .
.
* . : 1) . .
i; 2) . .
.
1 : 1) . BOMZ, .
; 2) . . ,
..
.
L,

-4*

, , . . ^
. . . . .
'
. . . .
.
.

'

. : . - . . ,
. . .
.

.
-i

, ^ . . . . .

01 -.

. . , . .
. .
1
.

. *i

. " , . .
..

01 .

*.. .
Kapi^
.
: . Tapeie,
. .'

. . .
1 *
. '61 . .
rysoBCKiu : . '
; . - 4 . .; j
, -. .
.
: . 1. .; ^
.-.. .
.
: .-.-';]
. .
.
. : . . CaiifJ
.

LI
. . : .
..
. -: . .
5. .
.*: . .
. .
. : . .
1.
..
. : .
9. .
Aycmz.
. . , . .
. ,
, . , . . .

Sjy.

'

Y.

) II , III ^),
.

. 112
. . 61
. .
185
. . 171
. .
42! !* . .
159
. . " 178
. .
79
. . 181
. . 162
. .
181 [ . .
149
. .
182 . . 100,
. .
91 . .
46,.
. .
143 ! .
21?
. ." 174 . . " 131
. .
128 . .
118
. .
145 . .
71
. .
73 . . 191
. .
99 .
2
61 . .
180 |(5 . 0 . 102!
G
. .
111
. .
Aaoci . .
43 . .
. .
58 . .
48
.. 162
. .
161
..162 .

111

. . 66
. .
147
. .
121
. . 156
. . 206
. .
50
iTOHnKOBCKiii . . 151
10. . 189
. .
179
^1 , .
148
[ . .
147
( . . 154
98
. .
172
;;') .
126
1. . .
81
:,,,: .
R
146
1 :- . .
179
L;iTiiHb . .
168
.
153
110 . .
130
. .
58
[ . 9 .
0 . . J
162
1 . .
. . 105, 162
^ . .
131
[ X. .
115
1 . .
185
|| . 0 .
184
i . .
U8
i . i m o B b . .
143

. .

89
.

. .
. .
. .

194
135
113

Ba6cKiu . .

200

. .
. .
. .
.
. .
. .
. .
. .
-KOBCKiu . .
| . .
jBaiepb . .
. .
. .
. .
. ,
. .
. .
. .
10. .
. .
0., .
.

82
185
15
166
66
10_
18?'
192
52
93
175
101
101
98
158
130
50
193
107
79
154
170

LIV
. ,
. .
. .

4211 . .

167
135
1 . .
83
. . 129
10. . 108
. .
121
. .
127
. . 67
.
173
. . 156
1 . .
201
. . 114
. I. 154
1 . . 119
. .
92
1 . .
90
. . 146
. .
155
.170

. .

. . 93
. .
144
. .
72
1 .
213
. .
114
. .
186

. .
71, 167
. .
113
. . 126
. .
99

134
49
1 .
165
. .
96
1 . .
125
. .
67
;1 . .
70
. .
205
. .
142
. .
195
. . 150
.

. .
79
213
.
.
. . 135
121.
1 . .
163
| . ,
. . 193.
.1. .
. . .
44.
.
173

. 0 .
163
0 . 0 .
. . 105
.
21&
| 215

. . 178
64
. .
1 . .
206
. .
129

BaUKOBCKiu . .

;1 . .
140 . .
45
( . .
218 . .
70
. .
90, 91, . X.
71
. . 87. 9 l | . .
42
.
152 . .
111
156
. .
178 . .
. .
128 . .
109
( . .
200 . 3 . 143
iffiOBCKiii .
212
105,175
| . .
163|
. .
122
. .
99, . .
181
. .

. .
146
,
. .
193 . . 148
. .
85 1 ... 87, 90
. .
79
." . 135
. . 139|
. .
91
. 9 .
5 4 . .
100
. .
107
. .
162
.. 115 . .
82
. . ' 1 4 6 . .
87
{ . . 219
. .
55
.
210 . .
136
. |. 175 ' .
210
. .
51
. .
83
. .
150 . .
196
118.120' ! . . 9 4
. .
13| JBoHKOBCKiu . .
134
.
173 I

. .
103
11 . .
94 | . .
159
. . 4 5 , 1 9 8 . . 130
1 . . 62 . . 177

LVr
. .
. .
. .
^ . .
;1 10.
. 0 .
. .
. .
. .
BopoBCKiu .

. .
. .
. . .
J. .
0 . .
56,
.
.
. .

..

1 . . '

1 . .
. . ^
. .
. . 113,
. .
1 .

BoHcuacifift . .
. .
, . .
. .
.

145 . . '182
85 . .
134
183
75' . .
. . 138, 187
147]
156
207. . ..
68
137 . .'
162 ! . .
158
76
161 ' . .
. .
89
215! . .
58
53i . . . . 60
141' ,;! . 0 . 141
196
120, ;1 . 0 .
191
49, |1 . .
:il . 172, 207,208
11! 0 . .
211!' . . 87
. .
95
108;
.
. . 145
84!
.
_^214
139,
'
.
.
127
-83,
|1 . . 64
139
1161 11. .
124
148 | . .
217
200 [[ .
9; ^ . 0 . 128
5; | . .
76
130
157 . .
216
61! 1 .
133
215' | . .
.
. .
142
210; I

LVII

E .
183|! . .
139
. . 120;|ByxoBCKift . .
181
BpoxouKiii . .
170: 0 . .
62
10.
1 9 0 ; ; . .
182
. I'l.
6.5 ! . .
139
.. . 190

. .
88
. .
154 . .
127
. .
155 1 .
211
. . 73 | . .138
166 * 1 . . 131
111 .
201 | * .
211
. .
154||* . .
125
1 . .
' 207. 209 . , 209
2l2i

. .
155
.
211

. .
60
.,
. .
203
.., 111
II ' - . .
43
' . .
I I I 1 5 1 . .
67
. .
200
. .
44, 133 * . .
64'

. II.
126

. .
"
1931

. . 53, 8 3
. .
1 . . |51 |*10 . . 140
. .
111 1-1 . .
146
. .
62,
,
. .
180
X . .
73i

214.
111 . . 100| . .
146
. . 122i;BtH4HaKiu . .
1(2.
. .
98 '1 . 0 .
94
-|1 . . 194
. .
171 ' . . 118
. . . '
19211 .
217

LVIU

.
.

.
216
0 . .
.
212 1 . .
120,
:; . .
144
.
210
;1 . .
79
.
165 .
. .
. . 76
. .
89
. .
. .
,^71
. .
. 0 .
68

. . .
. .
188 |1 . .
. .
41 BaxoBCKin I.
0 . .
161

.
1. 116, 172 . .
1 . .
125 .
. JM. 115

0 . .
' . .
61 . .
0 . .
51 | .
. .
96 | . .
. .
200 11 0 . .
. . 5 7 , 1 3 4 .
1 . .
88 . .
1 . . 67, 72 . . l7'4
...43,
BapMUHCKiu . .
107
174
X .
99
. .
54 . .
. .
61 1 . .
. . 83, 85 . .
. X.
100 . .
. 207, 212 . .

LIX

1 . .
. .
. 0 .
. .
. .
. .
.
.
. .

. .
. 0 .
. .
. . .
. .
. .

75
193
46
64
150
182
169
214
130
78
142
193
49
141
118
89

BecnaHCKifi .

210

.
167
B.jH.
149
. .
123
. . 158
3.
172
. .
99
1 . . 78, 81
.
173
.
173
. .
84
. .
41
1 . .
154
. . 44, 124
. .
71

. .
197
. .
138
. .
61
.
77
.
Ill
. . 1 5 2
. .
123
. . 78
. .
165
II. .
92
. .
204
. 0 .
120
. 75
.
111
. .
_70
. . 177, 220 .
.
212
.
166
. .
71
! I. .
165 . .
137:
. .
74
. . 185
.. .
160 . .
127
.
170
. .
86
. .
204
. .
62

168
11 . . 6 6

LX

A .
' . .
. . 11|1

..
. .
521

. .
. .
142 \

. .
.
62, 66

. .
. .
00

.
. .
112

. .
. .
167

.
. . 177

. .
1 . .
114

. .
. .
112

.
. .
69, 166
. .
67 ;1 . .
. .
l l O j . .
. .
55 . .
. . 75 . .
;, . .
55

. .
. .
11 .
. .
84
B. .
.
211
C. . ^ .

. . ' 6 5 . 165 . .
..

212 1 . .
. .
143
. .
.. .
8 1 . .
. . 84 . . .
. .
51 . .
! .
166 . .
.
212 . .
. .
140
. .
. 216,217
. .
. . 114
. .

LXI

. .

178 . .

114

.. 192,104, | . . 177"
105 . . 87
76
. .
94 . .
. .
111 1 . .
82
.
92
. .
189
,
9l!
O.K.
129.
. .
49
. . 138,165|
.
165

. .
191|

. .
177
. . 129
. .
129 1.[.7267
.
165^ 1 . . 197
. . 44 [ . - 141
. .
174
1 . . 44,
.
-

101

! .. .
- . .
202 -- . .
. .
122 IFaBopCKiu .
1 . .
152 . .
. .
196
. 0 .
1 . .
200 .
X. . 115 JFaBpHCb . . 'i'A
. . 192 . . :
.
167 . . . .
189 1 . .
1 . .
98 . .
.
216 . .
, 177 .
. ,
161
. .

186
207
42
161
165
94
195123
191
184
215
165

LXII

TaeBCKiu . .

. .
. .
. .
1 . .
- . .
. .
1;1 .

. .
. .
, .
3 . .
. .
. ,
.
. .
. .
. .
. .
. ;
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1 . .
. .
. .
.

97 - . .
63 . .
104 ! .
71 !1 . .
194 | .
| . 0 .
160 I . .
103 | .
81 . .
186 . .
82 . .
78 . .
65 . .
88 . .
98 . .
166 . .
166 . .
103 .
1081 . .
126 . .
. "~
92
136

.
198 . .
108 . . . 218
141 I. .
103 ,

- .
169 | . .
98 . .
63! . .
157 . . 218,219
116
63' ! . ,.

LXIH

, .
119 . . 156
166
. . 74 0.
.
173' ' . .
144
.
210 . .
94
1 . .
69 . .
196
1 .
' 190 ^ . .
185
. 77 1 . . 165
. .
55
. .
170
.
209
. . 133
170
. .
120 . .
213
. G.
176 1 .
203
. .
200 . . .
150
. . 42 . .
210
0. .
181 .
. .
157 .
210
.
167 1 .
208
.
219 . . 153
.
210 {1 . . 93
. .
164 . . 82
. . 133
. .
114
. .
171 . . 1 6 6 . . 85 . . . 2 0 4 :
137' . .
116 0. 0.
144
. .
'100 . .
120,
. .
139 . .
. . 89 | . . 1 6 1 ;
106
. .
881 . .
1 . .
94 . . 115
154
.
172 . .
.
217 . . .
157
. , 167I . . .157 1 .

LXIV

. .
106,110:|1' . .
126
.
167
A. . 58,63
. .
72
. .
84
. . 194J ;1 . .
122
. .
106 1 . .
165
ToHciopoBCKiu .
219
B. .
191
. . 143
. .
1:^5
. . 200
. . 105,164
.
168
. .
80
. .
122 .
173
. .
140
. .
74
. . 205
. .
97
. .
66
. . 97,100
. .
125 1 .
168
. .
127 . .
109
. .
118 . .
84
. .
151
.
169
.
167 . .
50
. .
118 . .
183
1 JK,

172 . .
12^_
. .
115 ' . 117
. .
109 . .
88
. .
200

. .
112
. .
196 .
166

. .
68 . . 119
. .
68
. . 73
. . 110,191 . .
69
. .
199 . . 161
. .
156 . ,
212
. .
7 3 . . 126
. '
2 1 2 . .
8S

LSV

. A. 181,183 | .
169
. .
143 . .
79
. . 127 1 . .
82
. .
57
. .
93
. .
182
. .
69
.
99 .
216
. .
138
.
216
. , 158 ' . I.
57
. .
155

I. .
40
'!!! . . 122 . .
112
.
217
. .
138
. ,
109

. .
160
. . 106
. .
134
. .
156
. .
59
|)0 . .
71
. .
190
.
17
0.
172
1 . . 104 . .
140
. .
150 . . 107
. .
64i . .
88
0 . 171
-
0 . . 111,117
. . ! . ^ - . 1 9 1 . 9 . ; 9 3
. .
72 . .
133
[ . ,
124 . .
199
0 . .
94 .
- ,- 168
.
172 . . - - 117
. . 93,166 1 . .
78
. .
75 .
215
. .
150 . ,
134
;^^ .
218 .
169
19 .
173
* . - ' . 1 6 5
-

"

-i

bXYI

. .
1.
. .
. .
. .
.
. .
. .
. [.
- . .
. .
. .
1 . .
.. .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .

..
1 .
- 2

.'.. . .

, .
.
. .
. .
X .

|1 .
208
-
125
. .
77
.166 . .
86
99 1 . . 178
46 1 .
167
93 1 . . 1 6 1 .
. . 162
209
. . 194
171
182
155 . .
150 . . 101
1.. 159
150 . ,
74
141 .
209
80 . . 92
72 . . 173
72
. .
78
62
, . 185,
170
. . . ..... 172"
126
. ... . . , 87.
163 1 . li-ii- :212
95
.
..
.
141 . -. ...
172
. 77 1...1 . 70.,
2 1 4 .. ...,. .:;184
1 0 . .
.'11\:
159 . , . :
;207i6 9 . ,
146,
190 ..'. 196..
140 , . . , 9'
155 . ;. J , 4 J ;

69
. . 203 . .
. .
170
1 . .
147
. .
50
. .
110
111 . , 104 . . 99
. . 171
.
209
. . 195 . . 171
168
.
168 1 .
. .
79
! . . 115
. . 115 . . 185
1 . . 87 . . 1 4 3
. .
60
.
209

. . 177'.

'
. . 68 .

. G. 185
. . 52 ,
i

, . 192
. . 89
. . 119

..128
. . 148
"
. . 76

. . 6 0 , 6 3

'. I. 51
.
10.
: 168
. .
148
94
. .
121 . .
;11 . ."
41
.
.
:1
1 0 . . ; ' 1 7 4 . .- rgg.,
' . .
192 ._ .
145
. L.;;i
. 1 1 5 . I.
-100
. , 185 1-^'"1; - { -:
' . ^ . ' l 4
. .
1 / . 79 1^; .; .-49:<1
1 . S . ' a V ' '
72 -i ! .'^ lid
-..'.
- 167 '' . -. 1 7 7
; ; ^-^54
72 .
. - : - . 1 7 8 . .
158
1 ^.4-.0,iJc!2attjai'i: . .

Lsvra
. . , X . 204
.
165
. .
109
. .
168
. .
79
. .
79
. . . 133
. ,
145
.
173
.
66

. . 114
-
. . .
46
II. .
133
. .
137
. .
181
.
182
1 . .
175

. .
98
. 207, 208
3 . .
150
. 10.
169
. .
145
, . 201
.
165
. . 6 1 , 63
. .
77
1 . .
132
* . .
176

.
. .
. 9 .
1 . .
1 . .

58
49
142
89

. . . 5 9 , 1 9 6
. .
175
. .
74
. .
122
. .
219
. ".
144
. .
131
. .
44
. 0 . 108
.
173
.
214
.
211
. 3 .
182
. .
42
, .
~ 43.

.
1 . .

.
' . .

. .
. .
. .
1 . .

76

7?
106
|200
178
162
118

LXIX

| . .
53
, .
149
. .
60
[ . .
195
. .
182
. .
159
. . 106,

. .
161

.
161
'
. .
74
. . 53, 7 4
!3 .11. .
50
. . 170
. . 157
.
. 168-^
. ." 1 2 8
1 . .
171
. .
200
. .
72
Ibil
. .
8 4 . . - 5 6 , 117^;
81XTC

: . . . 178 . I.

.
.
.
1
6
9
' . .
146
. .
200 3 a i o H 4 K O B C K a a . . ] 8 3 "
. .
109 11 . . 199
.:
^169
. .
56
. .
104
.
. . 8 5
. '. 178 ( . .- ' 1 2 1
.
77

. .
88
. - - 8 9
. .
77

G. . , . 2 0 0
. . 198
. .
.
. .
. .
. .
. .
1 . .
1 . .
.
. .
1 . .
. .
1 . .
. .
1 . .
. . .
1 .
. .
. 166,

127
213
120
162
115
11
188
186
167
198
62
165

180
130
45
83
146
214

LXX

. .
219 ^
0.
,
217 .
. .
45 . .
, .
205 . .
. .
138 .

.
114

0 . .
. 0 .
55 . .
. 0 140 . .
. .
165 . .
. .
205 , . .
1 . .
102 [. . .

. .
, . . 196

.
, .
67

. .
. . .
198
.
151

.
. .
214
. .
.
216

, ,

. .
103
V
.

1. .

209

. ,
141
0.
. ;
. 1 4 3 . . ..
.
167
..
Ht . 1481 . ..
. 3 ^
117 . Q.

. .
163 . .
. .
180
V
. 0 .
.
21,1

0 . .
. .
127i .
.
166 . .
. .
62 . .
* .
169]
. .:

liXXI

195 . .
133
157,

. . 43, 113
SeHTKOBCKift . . 41: . . 108
31 . . 109 . .
150
. .
115 . . 206
69
I.
207 1 . .
67
. .
. .
152
. .
43
. . 69,192
1 0 , . 1 7 9 . .
'137
1 . .
74 ! . .
84

. .
77 . .
138
107
11 . 0-.
118 . .188
0 . .
118 . .
128
1 X .
52 . .
10
.
61 . . .
10. .
132
. ;
95
,- . 148 - . .
177
. ,
150
134
. .
125 . X .
. . ^
204 1 . .
.44
. Av-.' 200
Ii
3 . '..
65
. '.
48
.175
11 X , .;
.90
1 L :
74, 77
. .:
11 . :187
4
.
! Ov
122
. .
X G.
142
' ; ,
127
.
. .- 204!
169
. .141 1-.
. .
. .

210
- '^126

.
. .
II. .
. .
. .
.

2 l 0 i . . 177
144 . . 147
99 ^ . .
41
161 . .
91
198 1 . .
157
208
63
. .
54
. .
.
167
105
. .
.
172
169
.
. .
95
44
. .
97 . .
87
. . 105 .
1 . .
177 1 .. 130!
. .
176 . . 100
.
74 1 . .
44
. .
162 I. X .
115
. .
70 . .
193

. .
138 . .
117
.
172 ^ . .
106
44
. .
149 1 . .
173
. .
119 |1 II.
11 . . . . . 1 6 0 1 . . 798
'1 . , 162 . . 200
. .
178 1 . . 158
. .
- 9 5 1 . . 188
1 . .
65 . . 48, 136
, .
205 | .:. 176.
. .
92 . .
137
184
. ;
176 . .
114
. .
158 . .
45
1 . . 131 . .

. . 154 . .
96:!

LXXIII

1 . .

176 . .

. .
. .
. .
1 . .
. .
.. .

192
101
194
148
99
164

160
. .
201
1 . .
55
. .
78
. . : 6 4
. .
'. 74
. .
86
KaiuHHCKiii .
172 1 . .
72
. .
186
..
68
.
210
. . 130
. .
165 .. .
67
. . 197 . 0 .
157
.
107
179

. .
. .
13S
182
10. 11. j
111 . .
69
X. .
75 . .
180
. .
194 . .
143
. . .. 189 . I.
81 .

. .
193 . .
98 ,
. .
, 184
. 1
. . 107
1.
. .
. .,
84 .
- 210
.
. . 46, 196
140 .
.
.
112, 116 . .
11 . .. 154 .. . . J67
130
1 ; ' = .
., 170 . .
.
. .
184 |1 . . 118, 120,

. .
. 216 1 . . . 115 .
; .
. .
8i: . . . .
93
. . 112 1 . . 174
121^

. . 1 1 8 , 1 2 0 . .
219
iKeApoBCKiu . .
49 1 .

LXXIV

. .
183 1 .
. .
109
. .
. . 148
. .
.
169
. .
. 0 . 80
. .
.
. .
75
. .
76
. .
1 . .
66
0 . .
. .
76
0. 0.
. . .
95 . .
. .
113 1* . .
. .
187 [ . .
X.
83 { . .
1 .
210 1 .
. . , 185 .
.
173 1 0 , .
. . 194 1 . .
. .
72
.
4 0 . ;
100 1. . .
. .
50
. .
1 .
"171!
3.- . . 200
.
. . 155
. .
G. 0 , 1 2 ^
; 215, 216
.
165
121
.,
. .
200
; .
Il5j
. .
93
AJ .
127
. .
172
A. .
201
.
213;
B . .
80
0;
. .
89 . .
. .
140 . IL .

LXXV

. .
191
. . .
42
.. ,
86
1 . . 192
1 .
213
. .
152
1 . ..
97
. .
146
. .
142
, 9 .
125
. .
127
9 8 , 1 0 0
1 . .

192


. I.

, .
. .

173
89
71
96

1 .

209

211

KonieBCKiii . .

64

1 . . 182
! . . 5.1
. . 187
.
217
,-
CKiu .

145

. ,
204 , .
98
>1.1 . . 197 . . 9 3 . 9 6 , 1 6 6
. . 143 1' I. . [205
[ . .
144 1 .
'l86
. . 83 , .
64
. . 103, 104 . .
41

.
213 . .
163
\ : .
. .
102 . . .|; 137
: , 151 . ; 120
60
. ;.
73 . .
. . .
137 ...
160.
. . . 142 ..
215
. .
1621 . .
118
, .
75
; .
145
G. IT. 66,166
1 . . 199
.
215
. .
156
74
.. .
108 .
. .133 . .. 9 . 32.

LXXYI

88||-168
. 0 .
160
1.S5 . .
140
97 . .
127
157 . .
43
147 . .
177
187
. .
194
55 '
.
217
209
166
. .
213
67
.
85
67
. .
74

_ . . 120 . .
159
1 10. ,. 58
. .
129
. . 151 1 . .
-

. .
158 .1
. . 114
0 . .
123 . .
110
. .
116

. . . 196
11 . 0 .
75 .. 93
.
217 KpacoBCKiu . .
160
. .
152 . . 1 6 2
. ,-. 196
. . 144
001 . .
42 . .
161
. .
73 .
166
. . .
217
177
. .
. .
126
112

. .
. .
143 , 180
.. . U . .
. . .176 . .
195
. .
178 [ . 0 .
195
. .
129
43
. .
. . . : 1541 . .
175
1 .. 167 . .
156

0 . .
1 .
KoccoBCKifl . .
. 0 .
^.
. .
. .
1 . 9 .
. . :
.
. ,
. .

LXXVn

.
165
. . 116
. . 161
. .
100
.
173
. .
163
. . 151
.
210
. . 62
.
.
67,71,72
. 0 . 1 6 3
. 02
1 . . 138
1 . . 134
.
165
.
212
. .
128
. .
90
.
172
'i

.1

/'. ' - 116


. . . 218
.
0 . . 203
. .
101
. . 180
. . 143
. . 159
. . 196,199
. 190,196
. .

;;-136

. . 81
| .
212
| . . 79
. . 115
|1 . .
154
| . . 128
. .
58
. . 144
. ,
95
.
211
.
209
1 . .
184 .
. . 5 7 , 1 0 1
1 . .
79
. . J 8 7
. . 187
. .
197^1 . .
182 V . .
83
.0.190.199
. .
103;^:
. .
104^
. .
159;'^
1 .
.
100,101
. . 97
.
217
.
165 0 . .
68^ ,
.. ,
166;.;^
-^.:
:

209
.
209 ; .
.
207,209 ' . . 176
78
.
208 ; .
165
1 . .
79 .
188
. .
178 | . .
168
. .
121 , .
126
'. .
86 ;1 . 0 .
63
. 9 .
148 . .
. .
ii . . 98
1 9 . .
66 ; I. X.
100
. .
202 |1 . .
85

. .
18b 0 . .
119
. . 204 1 . .
77
. . 102 . .
61
1 .
214 [ . .

1 . . 125
. .
133
. . '
61
.
10. .
76
:^ . .
88 < .
197'

. - l e i . .
175
". . .161
-. .--78
.
.' .
'93
. 0 .
195 (58 . .
197
[]; 9 .
218
. .
66
{ . .
148
'

-^.
53
.
..
,143
-

181,183
. ,
. . .198 '. " 210
1 .: 166 -V'' - . . ..134
:.202
1 . - . 1'& ^ . - 9 .
KypoBCKiiI;; ; 1'-'. . 144

LXXIX

laaoBCKiii 0 . .
164 . .
194
1 . A. .
] 4 8 | . . .
43
.laHeBCKiit .
I l l [ . .
131
119
. ,
183 1 . .
1 . .
177 . ., 104
80
11 . . 2 0 7 , 2 1 2 0 . ,
69
1 . .
189 . .
158
. .
169 . .
115
|1 . .
134 . 10. I.
169
. 0 .
73 . .
205
. .
159 1 Apxien.
181.
. .
139 . .
207 , 208
|1 . .
194 .
. 67
16 . .
53 1 0. ,
212
. .
11 . . 87
'
. . 0 .
49 . . 1 6 0
. 134
. 0 . 6 9 , 7 2 . .
124,
. . . 194 . .
156.
. . . 160 1 .
106, . X . \'1 :;:218.
. .
109,.; : . . - , . . , 7 0 . . .
.;. K.N;< .'129
. .
151 '
, . . : 159 . .-' 1 0 9 :
11^ 3 . 3 . 72, 166 1 , R . u ; .. 6 3 .
. : . ., -.v, 141 . H.'.t' ..203 ;
.85
. . 52, 153 . -..
. . . 0 . .
. 170 .. } . : . ' i l 9 0 : .
10 . ; .. . 6 3 .1 * :161],
. .
. 1 1 9 . . i..;:-69!.
0 .
. ' j .177 ' /
| .;...181,.1 Xioi; , b;i>u \i

LXXX

1 A. 0 .
63 . .
65
.
..
126 . .
204
. 0 .
170 . !.
173
. .
64 1 .
169
.
213 . . 8 6 . 9 0

.
211 . . 78,81
. ,
97 . . 177
1 . .
187 1 . .
56
0 .
164 9 . . 177
1 . .
76 .
212
. .
201 1 .
209
. 0 .
186 . 159
1 . I.
63 1 . .
109
158

. .
i:
9.
. .
99
. . - 202
161
. .
145 . .
168
. .
42
- .
.
138
. .
111 . .
61
. .
150 . .
169
. .
182 .
1 . 215,217
.
- - . .. 134
144
1 . .
42 . .
1 .
167 * . . "~ 201
. .
18
. .. 191
. .
151 . . 143
. .
50| . . 180
138
. .
185!
-
207
. .
1 .
51
1 .
77 . .
167
1 . .
127 .
. . 105, |1. .
95

. .

LXXXI

. .
1 .

93 MaeBCKiu I. .
89
153
86
. .
JlroOoMipcKiS . . 190
50
. .
48
. .
166
. .
99
. . . 154
0.
88
. 116
D.
112
. 0 .
154
. .
127
. 0 .
191
0.
. .
99
..53,59,153
. .
194 [ . .
79
.
161 | ,
69
. ,
136 |1 .
207
. .
194 . .
]59
0. .
204 . . 1 0 3 , 1 6 8
.
1 , 8 1 . .
73
213
11 . .
199 . .
. .
118 [ . 0 . 1 5 9
. .
62 . . 182
1 .
Hi , . . 143
JC. .
65 1 . . 1 0 9
173 .
1 .
166 .
66-'
0. 0 .
5 . .
133
. .
184 . .
140
% . .
' 1 5 7 . .
1 .
15 1 . . 117 :::
1 10. . 193
200
MaKOBCKiu
.
.
.
109
A. .
127*
. . j
148
B. .
139 .

.
173
.
. .
197
. 0 .
81
6*

LXXXII

. .
. .
. .
. .
.
. .
. .

165'
123
701
179
215
159
174

1 . .

129

.
.
.
1 .
1

.
.
.
.
. .
. .
. .
.
. .
10. .

139
160
160
84i
63'
83
75
172

140
105
. . 159
. .
52
.-. - 7 9
!
* 103
1 . .
82
. .
57
. .
91
. . 137
X . .
95
. .
116
. ,
143
. . 181
. .
130

1 .
214
. .
128
. .
122
. .
176
. .
161
. .
177
.. 41,59
1];1 . .
69
1 . . 106
1 . .
97
. .
218
. .
110
.. .159
--
- . G.
204
0 . . 162
.
168

.. 101,137
. .
49
. II.
183_
^ . " ""'208:
. . 117
1 . . 182
0.208,214,
. , 139
.
172
. . 104
. . 102
. . 130
. .
140'
. .
200

LXXXIII

. 9 .

108 . . 151
. .
146
144
95
. .
135 . .
9 . ,
65 .. 62,65
. .
126 .1 . . 50
.
213 . . 120
.
174
. 0.
133
188
[ . . 139 1 . .
151
. .
.
168 9 . .
66
.
. 215 . .
157
.
.
214 . .
. .
103
.
113
162
. . 107 . .

.
.
129
. . 187
118
. .
130 . .
110 .
. . 159 . 0 .
SlasepcKiu . . 102 . . 133
ilaxHHKOBCKiu .
212
A . M . 140
. . 110
. , 210
[ . . 140 . . 75
.
216 . . 162.
199
. .
181 { . .
106
1 . .
89 .
119
. .
161 | . .
73.77
.
172 . .
. .
152
. .
81
.
77
NtioBCKifi . . 58
1 .
166 .
92
1 . . .
47 . . 80
108
! . .
154 . .
169
. .
157 . .

jlIapKOBCKiii .

. .
. .
. II.
. .

76 . .
193
1 1 . X
106
17.5 . .
188
125 11 .
210
MuHopcKiii . . 50, 59 1 .
168
197
MupoBCh-ifl .
56 11 . .
. .
156
-115
CKiii . .
55 . .
0 . .
107J 1 . . 56
50
.
173; !1 . 0 .
X .
212
. .
107
. .
14 3 1 . . 147
. . 148
. .
199
. .
104 1 . . 129
. 10. 83
. .
112
166
. . 121 .
1 . X . 151 1 53,102
. . 157 Mooeciu . . 182
192
.
213 |1 . .
.
212 .. .-5,15
.
172 X . l3l
42
X
173 . . .
. .
55
0 . .
145
. .
54
. . 108
. . 49 . . 158
. .
141
1 . .
170

. .
197
1. .
206

. .
1'8
. . 130
. 67,167
.
217 . .
94 . . 206 1 .
. 2Uj,
.. .
93

LXXXV

.
MoH4apcKifi . .

. .
.

213 1 .
18ft
.
43, 102, 103
42 1 . .
182
166 4 . .
102'

MoccaKOBCKiii JT.

166

1 9 . .
111 . ,
. .
. .
. .
. .

, , .
. .
. .
. .
-
. . .
. .
. .
1 .
" . . . .
. 0 .
1 . 2
. 9 .
9 . .
.
. .
.
2
| .
. .

181
l(i2
93
81
52
45
177
176
5
64
201
152
201
173
194
87
72
1 0
60
86
173
112
1 8
170
154

.
. .
1 . .
. .
. .
. .
. .
. .
1 . .
. .
. .
.
1 . .
. .
,
.
9 . .
. .
1 . .
. .
. .
. .
. .
1 . .
. .
1 . 0 .

43
202
139
88
202
46'
149
115
48
83
212.
176:
.96:
111
148;
108:
152
62;
144;
112
144
160
.41
197

1 . .

1581 0 . .
106.
126 . S. .
156.
. .
74 . . . 100.
. .
176 HuTKOBCKiii . .
76
. .
180 .
167.
. .
155 . 167,169
1 .
211

. .
79.
. .
89
. 169,216
. .
115
. . 124
. .
95
85.
. .
. .
130
212
.
, .
83
, . . 98
. .
175
. . 149
.
213
. . 68,
. 0 . 179
I. . 97,101
. .
143
. . 194
167
. .
171 .
83
. .
133
.
. .
213
. . 200 1 .
214
. .
108 1 .
16S.
. .
183 1 .
178
. .
- 184
129.
. .
203
0.
.72
. .
147
. .
169
. .
148
.
,. .
. 0 .
183 176
. .
146 . . 175.
.
207
. .
146
. .
131 1 . . 149
162
. ; 182 . .
. .
154 HoBipcKiu . X
180.
1 . .

LXXXYII

. . 88
. .
156
. .
121
. .
96
- . .
176
. . 71

.
217
.
211
0.
216
. .
126
. 112
. . 1 1 1
. .
127
. .
140
. . 67, 71
. .
64
. . 93, 96
. .
93
. .
69

. .
56
. .
162
.
173
. .
1 8 3 .
. .
142.
. .
81.
. . 1 8 1 , 2 1 9 ,

. .
176
. .
152
. .
133
. .
109
. .
93
. . 641
. ,
137
. . - - 88
. . . 177
. .
99
- ,
. ;"
85 1 . .
2*'
. .
123 1 . .
61,fr'
10. .
141 , .
42'
. .
104 { . .
93
. .
95, 96 . .
156
. .
187 . .

.
.
212..
.
169
. .
108
. .
200
. 3 .
149! . .
161
.
69
,
. .
154
. .
118 .
172

. 1 .
.

156 . .
95
137 1 . .
174
Opt.xoBCKift . .
154

. .
201
! .
214
. .
180
. .
184
. .
150
0 ;
169
.
166
. . 50, 5 4
, .
96
.
71
. .
55
. .
135
. .
154
. .
178
.
209
. .
151
.
215
.
165
"
. .
97
. JL
7 4 . .
186
0 . . 129 . 0 .
204
. . 158 1 .
211
. .
57 1 . 161
.
166 , .
190
211
. ,
107 I.
. .
12 . .
88
1 0 . .
178 . .
54
. .
126 . __173_
. . - 184 . . 4 1 , 153 '
42
1 . .
67 . .
. . 113
.
172
. .
202
. .
79
. . 121 . .
127
. . 139 1 . .
147
. .
128 . .
126
. .
134 . .
148
. .
183

3 . ,
. .
. .
. .
. .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.
. .
. .
1 . .
.
. .
1 . .
. .
. .
.
. .
. .
. .
1 . .

. .
. .

65 , . 106
160 . .
97
45 . . 8 1 , 166
70
0 . .
129
5 4 . . 145
210
147 .
184
109 . .
132
75 111' . .
201 . . 103

176 .
50
170 . .
7 3 - . U. 92, 96
92
171 111 . .
99
140 . .
199
. .
84
167 . .
-128
. .
206
126
68 !11 9. .
69 . .
126
210 1 . .
189
86 . .
115
162 . 0 . 82, 141
75 . . ' 1 5 4
82
41 . .
166 . . 140' ,
51
95 11 . .
68 . 0 . 107^ "
192
183 . .
. .
107
98
. 9 .
108

.174
157 1 . .

.
214 1 . .
. D.
72 1 . .
. .
51
. .
. .
114 I. .
. . 174 111 3 . .
.
2l3i |1 . .
1 . .
201 ,1 I]. .
. . .
131 joto . .
. .
85 10.
.
110 . .
.
169
. .
^ . .
125 .
1 213

. .

..
.
. .
68
. . 74 : . .
.
209 1 . .
.
169 . .
. .
74
. .
. . 104 . .
. . 170
. .
.::.
128
.
. 3. ..
1 . 201 : .
. .
156 . .
1 . . 94 1 .
..
. 173 1 . .
.
208 | .
1 . . 76 . .
.
!111 . .
. ,
112, 117 Apxienn . . 83, 85

1 . . 178 . .

142

155
89
115
152
94
176
121
77
1.^8
179
138
119
171
49
148

138
118
63
155
67
63
194
207
127.
216
181,.
65
206
191

XCI,'

A. *
. .
.
.
3 . .
. [.
nonoBCKiii . .

. .
. .

. .

. .
.
. .
. .
lIomuHCKifi . 0.

. .
1 . 9 .
. .
UocTOBCKiit . 3 .

. .
. ."UoTBopoBCKiit . ..

I. .
{ . .
.
44,
. .
. .
. 9 .
. .
. .
.

. . .

71 .
167
9 8 . 0.
160
. . 116
208 ! . .
173 ' .
165
46 | . 9 .
50
122 . 0 . 193
] 7 9 1 . . 156
179 1 . II. ' 164
49, . . 84
1 8 9 .
217
57^
. . 170
57 1 . .
84
8 3 . . 175
41 .
173
140!
169
.
123

. 67
.
172, 1 9 3
1 4 1 . . 140
1 5 5 .
168
58'
. 168
1381 .
,145 . .
;;:112,. 116
41 11 . .
147
. ., 171
135 11*.. ...- 161;.
75 . . .
159154 . . 97
176 . . 177
178 UpoKocuHCKiu . . 64:
142 . . 182
116
193 OpyccKiu . .

. .
. .
1 . .
B c a p c K i u . .

.
. .
. 0 .
. 0 .
. .
. .
. .
3 . .
. .
. .
. .

. .
.
I.
106,
. .
.
.
.
* . .
ntHTKa . .
^ . .
ntxoTKa . .
. .
. .
.
. .
. .

85
.
83:
45; . .
. .
19^
167; . .
127^ . .

. .
'
146 Paoci . .
176 - . 0 .
119 . .
.
44,
203
91' 1 . .
. .
151
109 1 . .
1241 . .
195 . .
.
111 *1 . I.
143 . .
2131 , .
217 1 . .
203 .
78 . .
158
.
. .
122 .
115 * . ."
183 . .
147 . .
211 .
1 3 4 1 . .
156 X . .

109
83
142
190
67
43
163,
101
62

99
187

155
49
216
90
75
108
186
200'
52
114
173
182
158.
113
165
161
71


. .
. .
PacuHCKifl . .

199!

111 . . 86

1381
.
102' 1 .
. . 159| 1-'1 . .

211
165
197

1 . .
122 . .
P a y . .
136
142
.
156
0.
211 I. X .
167
. .
115 1 .
1 . .
9i 1 . . 160
158
. .
116 . .
1 . . 193 1 . . 138
1 .
217 1 . . 161
1 .
118 . .
98
1 .
214 . . 135
. X 9 1 , 1 5 3 .
160
. .
94 ; . 7 3
1 . ..
200 . . 160
165
0 . .
198 1 .
. .
195 . .
50
1
169 . .
163
. .
65| -
. .
155
! . .
187
. .
149 . .
100
.
174 PoBUHCKiu . . ^.V. 6 8
.
129 . .7,.'! 193
. ' ; 209
. .
147 .
176
.. ,
132
203
. .
.
165
79
. . 200
. .
107
. .
.
168
. .
78 . . 193

SCIV

. .
.
. .
G. .
PorycKifl . .
. .
. .
. .
. .
- . .

. .
. .
.
. .
, .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
1
. .
. .
. . ,
. .
. .
.- . 0 .
. .

1 5 4 .
184
170 . . . 0 . . 154
70
89 . .
155 . .
145
199 I
. , 6 6 , 1 6 5
49
140, . II.
43
1391 PocTBopoBCKitt . .
180 PocTKOBCKiu .
213
102 . .
107
187 . 9. 113
177 . X . 109
103
118; . .
216 . . 120
175
161'1 . .
i-u
164 ! . . 120
87 . . 71
. . 94
105
169
95 .
109 . .
178i
59 . .
119
109 . .

.
72
109
91;
. .
115
211!
7 6 P y r e n i y c b .
52i
1 . .
63^
184

. .
204'
58 . .
202^
200 . .
l95i
152 1 . .
161i
144 . .
170 j
54 1 . .

XCY

. .
15411 . .
. .
. .
175
.
8 4 . .
. .
200
. .
1 .
216
. .
. . 6 8 , 1 0 8
. .
. .

2 0 7 , 2 0 8 . I.
! .
2 l 3 . ,
. .
170
. . 85,
1 . .
99

.
. .
128'
. I.
. .
182' . .
. .
170 . .
. . 102, 105 . .
. .
136 .
0 .
2081 1 . .
.
.
211
1 . .
74' . .
. . .
1 9 3 . .
. .
122 . .
. . .
158 . . '
. .
1 . .
.
1 . .
. .
140 . .
, .
42 0 .
.
166 . .
. .
51 . .
B. .
1931 .
C. .
61 . .

201
170
94
125
162
177
119
184
180
169
169
184
209
106
201 ,
167
177
214
51
189
205,^
48^
129
68
193
157
174
96
16^
184

XCTI

. .
42| . . 4 2
. .
197 . . 149
. .
119 111 . .
58
.
167 |1- . . 1-)5
1 0 . .
137
. . 191 0 . .
188
. ,
203 . .
180
1 . .
198
. .
177
! . . 1 0 7 , 1 0 0
. .
182
1 .
168 .
208
1 . .
129 .
210
.
212 1 . .
179
. .
143
. .
188
. .
170 .
215
' . . 59 . 0 .
87
41 .
164

.
87
. .
190 1 . 0 . 130
. .,
. .
178 4 . .
150
193
^ . 0 .
201 0 . .
. .
1991 I. . 202
*1 . ,
41 .. 207,208160
' . .
154 1 . .
107
^ .
202 1 . .
1 . .
1361
1 . .
114
.
161
- . .
170
1 . . 4 4 , 4 5 . .
181
. . 158 . . 106,110
1 . .
70
. .
69
. .
88

.
172
i l . .
94, 95' . .
132

. .
. .

121 !{ 0 . .
170
126
147 | . .
CuTapcuiii . .
63 . .
42
CuTuoBCKiii . .
178 . ,
159
83
CuauHCKiii . .
180 1 . 0 .
. . 8 6 , 9 1
.
217
151
. . 161 . .
64
10.
92 . .
. .
77
A. .
112
.
207
B. .
147
. 5 1 5 , 2 1 6
. .
176
. .
135
. .
183
. . 181,206 . 0 .
130

. .
206 . 0 . 135
.
211
. .
20
.
70
1;1 0 . .
96
94
. .
162 . 0.
169
. .
144 .
1 .
2 1 3 111 . .
177
.
174 1 . II.
118
189
. . ' 86 1 . .
79
.
213 . .
. .
147 . .
155
1 . . 150 . .
Jgl'
1 . .
74 .
-^
.
212
. .
'4
1 .
214 . |$0>
. .
107 *1''1''1'^09
1 . .
138 110/^9'1>5
0 . ,
48 . Ai' 171
! .
169 '^ tj/10dli^l63

.
7
'

. .
. 0 .
. .
.
. .
. .
. .
. .
. .

160 . .
157 1 . .
126
. .
. .
213
144
. .
187
. .
155' . .
162

.
114

. .

83
116
135
128
50
138
123
150
150
51
Cii04HHCKiu . .
193

. .
53
. .
52 1 . .
195
. 0 . 127 1 . .
176
^ . . 1 5 9 . .
206
. . . 146 . .
42
^ . 0 .
129 . IT.
92
. .
88 1 . 0 .
186
. .
46 1 . .
58
. .
46 . .
106
. . 179
X . -41
.
2081 . . .
132
X
" 165

0 . .
176
.
208 10. .
176
>
. .
164 . .
164
. .
4 4 1' . .
129
. . 146 . .
146
. . 139,
. .
175
. .
118
112
. .
. . 161
138
,,
. .
. . 158
136
. .
. .
45
185
. .
. 0 .
82 . .

XCIX

156| . . 58
0 . E.
147 .
209
A.
173 . 0 . 106
A. A.
57 0. . 78
. .
87
10-. 192
. .
81 . .
155
0 . 0 .
50
. .
179
. . 159 . .
63
. .
<)1 . . 86,153
. .
73 . . 177
. .
78 . .
153
1 . .
51 . .
100'
. .
185
. .
78
[ . .
143! . .
163
. . 68,144' . .
109
. .
185 . .
191
. .
129 . .
97
. .
103
. .
185
. .
215,216
1 . . 151 . . 176
.
. 0 . . 118|
.. 191
. .
78 . 0.
127
.
. . 100 . . 197
.. 179 . . 193
. . 123 . . 195
1 . .
88 . . 1 7 4
' 0 .
217
. 0 . 159
. .
98 . . 159
.
168
0 .
217'
CocHOBCKiit . .

CTpouHOBCKift .

|
CraxieBb

..
. .
.
. ,

127
203
70

167

1 . . 170 . II.
. . 192 CtparoBCKiu . .
|'1> . . 122 *1 0 . ,
CTpycHHCidii . . 157 C t K u p a . .
.
168 1; . .
* . 0 . 202 ' . .
. II. 195 . .
. .
93' . .
. . 178
. . 87
.
.
98
.
167 . .
' . . 191
.
. . 194:
3.
104, 105,
.
172| . .
. . 87.90; .
. . 1541 . .
.
214 [ . .
0 . .
- 43 TaproBCKiu . .
. .
_ _ . 9 0 - .-.
I. . 196 . .
. .
80 0 . .
.
173 |1 . .
.
169,210
10.
. .
104 .
.
167 . .
CyxoBCKiu . .
9 8 . 3 .
1 . II. 67 .
. . 154 . .
. .
67

. .
, .
104! 1 . .

41
197
171
86
61
206
80
170

90
168
140
168
86
133
61
63183
52
81
216
214
90
95
168
71
64
107

CI

Tan,nKOBCKiii .

. .
. .
. .
. .
.
- 10 .
.
. .
. .
. .
. .
. X
. .
. .
' . .
. .

168
140
45
96
136
165

. .
. ,
.
.
. .
| . .
| . .

151
141
167
219
179
192
150

121 TpeMouHCK-iu .
209
166 . .
164
201 . .
194
152
192 . .
158 . .
187
73 . 0 .
198
48 |1 .
173
44
. . 82
183 . ,
64
160 . .
201
78 1
ToGanieBCidii . . 125
. .
137
.
168 . .
138
. . 1771
. .
195
. . 134 .
166
. .
101 1 . .
363
. 0 .
43 . .
126
. W.
184
. .
122
. . . 178 . .
43
' . . 75| . .
175
. .
206 1 . 0 .
178
.
210| -1 . .
72
. .
148
. .
166 . . . 44

. .
. .
. .

189|| . .
81|1 . II.

83
2121
,
. . 193
. . 174 .
. . 161

. X
68 . . .
.
61 1 . 0.'
. .
62 . .
. .
200 . .
. .
171 151 . 10.
. .
'204 1 .1. .
. .
211 . .
.
155 . .
. .
126 | . 1.
. .
95 .1 . .
1 . .
113 1 . . .
TypoBCKiit . .
58 . .
1 . .
142

. .
. . 135
_. . . " 178
201 . .
. .
171 1 . .
. .
57 0 . .
1 . .
83
. .
. .
162 1"'..' .
. .
. . 132, 176 .
195 .
1 . .
139 1 . .
. .!
137 '1>1 0 . 0.
. .
1 .

. .
131 I. .
65
.
168 . .
65
161
1 . . 601 . ' .
165
. .
149 II.
. .
200 1 II. . 108
140
I. 0.
162 1 . .
96
10. .
117 [ II. X.
219
. 0 .
147 0 . .
92
. . 201 1 . 0 ,
150
. .
155 . .
156
. . 60,102 10. .
156

. . .
130 . .
194
. . 45,48 . .
113
. .
154
. .
. .
67: . 200
159
. . 126 . .
10. . 178 . . 132
99
. .
77, . .
139 .
. .
147 . .
202
. 0,.
183 . . .
.' . 160, . 76
. .
8 3 . .
71.,
100,'
. .
125
. .
95
{ .
207
X.
1.32
/I. .
158 0 . ..
95
.
172 . .
85
0 . 0 .
178 . .
51
. .
79 . .
94
. .
126 | . .
84
0 . .
1 . .
195
611 . 205 . .

CIV

98
152; |'1 . 0 .
86
180 !| . .

.
169
143 I
200 . . 160
|* . . 10]
,
.
. . 101
X.
70
|^ . .
200
. .
84
. .
140
1 . .
114
0 . .
89
.
209
. .
165
1 . .
153
. 0 .
208.
.
165
.
0 . .
145 , ,
..87,91,92
0 . .
8\) | 1 . .
162
107
X a i i C K i u . .
76 ' . .
. . 180
.
64
192
. .
162 . .
, .
193
. .
131
217,216
. 0 .
184 .
63
1 . 0.
78 . .
. .
175 ' . X .
; ^ S1.

. . _ _ 5 1 1&-.' "'- - 1 3 '
. 0 .
201 . . 195
157
1 . . 111,11 | 1 . .
198
.
174

. .
170
.
216
.
176
. .
86 . .
217
.
172 .
.
" 173 [ . . 184
. . 184
. .
52
. .
148 . . 153
P .
. .
. .
. .

cr
211
. .
156 : .
217
1 . .
145 1;1 .
192
. .
71 ! . .
XyxpoBCKiii J. . 74, 77 (,1 .
212
.. . 96 . .
201
111 .
214 0 . .
198
;1 . . 121 0 . .
1;1 . 9 . 91 , . .
62
. . 103| . . 182,218
. .
147|I .
169
XpoHOBCinu . .
67 { .
208
XpocTOBCinii .
210 . .
75
. .
170;[ . .
11
. 0 .
1 4 4j
10.
213
208
1 . . 288 I .
. .
135
. .
76
. .
80
.
167,
1 . .
93
. .
110
. .
71
. .
89 . .
123
205
. .
139 . .
. .
(51 . .
197
. .
160

. .
167
. .
160
. .
83
. .
155 ,

. .
195
. .
83 |1 .
173
,. .
177 |- . .
145
0 . . 199 |*1 . .
74
.
168 . .
58
- .
113
0 . .
163

CVI

80||1 . ' .
50 |1 . .
135
l l i x a H O B C K i u . .
51
j i t X 0 B U 4 b . .
||
172.| . 0.
11! .
116
, .
. .
161 . .
. .
168 | . .
1 .
. .
. .
.
. .
211
.
. .
187 . .
. .
197 | . .
. .
1S7 . .
1 . .
81 10. .
1 . .
118 . .

. 0 .
174 ! . .
3.
209|! 9 .
.
. . 1 1 9 ...,.
10. 0 . 1 5 9 1 . .
1 . . 4 5 . .
. .
8 5 . .
.
167!
1 . . .
190
.
. .
181|
! . . ' 58! . .
1 9 7 . .
.
. .
15.5 . .
.
. .
1 . . 1 6 3 11 9 . .
. .
0 . .
^ . .

evil
A. A.
135 . II.
. .
.
211
. .
64 . .'
. .!
. .
170
1 .
207 1111 . .
. .
. .
95
. .
92! 1 . .
. .
. . 139
10.
93 . .
. . . 42 |1 . .
. .
85
.
. .
188 .
. .
128 . .
. .
202 . .
. .
155 ! . .
. . 90 1 . .
1 . .
80 |1 . .
. ,
192 1 . .
.
172 . .
. . 60
. .
. .'.
122^ . .
1 . . 125 . . ,
. .
185 1 . .
. .
108 . .
.
167 . .
. .
96 . .
. .
191
. . 42,
. 0 .
68
. .
. . 150 0 . .
. . 149 .
1 . .
200 .

CVIII

. .
ilJnunoBCKiE .

65 } 1 II. .
146 . .

158

159
160
137
126

.
80 . .
. .
im\ . .
. .
1951 0. .
. .
200
1 . 3 .
961
.
X . 127
. I. 87, 89 . .
146
:!1 . .
131J . .
97
. .
170! . .
58
. . 7 l ' . II.
41
] . X.
150
.
130
. .
l4l . .
107
. 1.
115 .
207
. . 196
. .
70
. .
68 . 1 3 2 , 1 5 4
.
. .
167
,
142,152

. .
159
.
167i . .
80
. .
81 . :
-1771111 . . 159 .
212
. .
66
. .
51
.
. .
202
. .
160 . .
'218
. .
75 . II. 120
. .
" (181 . .
76
.
2 1 5 , 2 1 7 . .
64
.
173 . . 1 7 9 , 1 8 0
. . .
203 . .
58

CIXI

. .
. .
. .
. .
. .
.
. .
. .
.
. 1.
. .
. .
. .
. .
. .

162
.
97
118 1 . II.
197
118 1 .
212
163 |1 . .
53
172
. .
194
178
126
. .
81
. .
nOi . .
198t
6 - |1 . .
129143i
136 |1 . .
146,
. . 181,183,
. .
99;
95
. .
ll7i
160
155
. .
188
192
. .
^
. .
94
.

.
93
. .
70 ,
,
.
172
176
. .
178 11 . ."
. .
84
99

. . '
165
161 [ . '
. .
207
9.
. .
74
217
. 207, 208 .
49
. . 153 1 . ."
154
.
148 . .
101 . 9.
103 ' 0 . . 106,110
9. .
137 . .
147
. .
159
. .
198
. .
128
. .
151
, .
100
. .
57

.
209 . .
176
. .
62; . .
156
.
216 ;1 . 0 . 100
. .
150
. 0 .
192
.
209 . . 14{>
X. I.
90 . .
]56
. .
95 X
182,213
. .
54,146 1 II. 0 .
92
. .
i 6 l . U.
141
. .
205 .
165
. .
203 1 0 .
172
}1 . .
96 . .
206
. .
185, 1 . .
141
1 . .
99 . . 203

. ,
168 . .
80
. .
68 1 .
210
. .
~
58 . . 178
. . 157
.
166
1 . 144,192
. . 168
. .
115
II. 0 .
120
. .
]07

.-. - 5 8 '
. .
. .
42
. .
100 1 . .
72
. .
97 1 .
214
.
2 1 4 1. .
209
. .
183
. .
71
. . 75,771 . .
141
G.
171 1 . .
69
1 . .
124 . . 100
. .
147. X .
.109^

CXI;

.
.
1 . .

. .
. .
.

165
212
46

0.

143 . .
156 R. .
1661

95_t

1"5\

1 8 9 0