Вы находитесь на странице: 1из 3

Anexa nr.

1
la Ordinul BNS
nr. 45 din 19 iunie 2017

Numărul de înregistrare a procesului-verbal  


                         

Codul agentului              
constatator

Seria ______ nr._____________

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE


Протокол о правонарушении
 
_______ __________________ 20 _______ ora ______ ___________________________________________________
 data/ число luna/ месяц anul/ год время locul încheierii/ место составления
 
1. Funcţia, numele şi prenumele agentului constatator ____________________________________________________
Должность, фамилия и имя констатирующего субъекта
denumirea autorităţii pe care o reprezintă ______________________________________________________________
наименование представляемого им органа
 
2. Numele, prenumele, contravenientului _______________________________________________________________
Фамилия, имя, правонарушителя (se va indica persoana fizică sau cu funcţie de răspundere/
с указанием физического лица либо должностного лица)
data naşterii __________________; codul personal ___________________; seria şi nr. buletinului _________________
дата рождения идентификационный номер серия и номер удостоверения личности
domiciliul __________________________________________________________________________________________
место жительства
viza de reşedinţă ____________________________________________________________________________________
прописка
locul de muncă şi funcţia _____________________________________________________________________________
место работы и должность
alte documente ce identifică persoana __________________________________________________________________
другие документы удостоверяющие личность
 
3. Persoana juridică: _________________________________________; cod fiscal ___________________________
Юридическое лицо: denumirea/ наименование фискальный код
adresa juridică _________________________________; sediul __________________________________________
юридический адрес местонахождение
Persoana fizică cu drept de reprezentare ________________________________________________________________
Физическое лицо с правом представления интересов numele prenumele/ фамилия, имя
funcţia ________________________________; document confirmativ ___________________________________
должность документ удостоверяющий право представления интересов
 
4. Esenţa contravenţiei _______________________________________________________________________________
сущность нарушения
___________________________________________________________________________________________________
circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice
___________________________________________________________________________________________________
обстоятельства дела, имеющие значение для установления фактов и правовых последствий
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
încălcînd prevederile prevăzute de _____________________________________________________________________
нарушая нормы предусмотренные numărul articolelor şi denumirea actelor normative încălcate/
номер статьи и наименование нарушенного нормативного акта
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
răspunderea pentru contravenţie/contravenţii fiind prevăzută de art.____ Codului contravenţional al RM (CC RM)
ответственность за правонарушение/правонарушения предусмотрено Кодекса о правонарушении РМ (KП РМ)
статьями
 
5. Drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.378, 384 ale CC al RM au fost aduse la cunoştinţă.
Правa и обязанности, предусмотренные статьями 378, 384 КП РМ, были разъяснены.
Agent constatator _________________________________ Сontravenientul ______________________________
Констатирующий субъект semnătura/ подпись Правонарушитель semnătura/ подпись
 
6. Obiecţiile şi probele pe care contravenientul le aduce în apărarea sa: ________________________________
Замечания и доказательства, представляемые правонарушителем в свою защиту:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ __________________
  semnătura/ подпись
 
7. Numele prenumele interpretului/traducătorului __________________________ data naşterii ___________
фамилия, имя переводчика дата рождения
locul de muncă şi funcţia __________________________________________________________________________
место работы и должность
aducerea la cunoştinţă a prevederilor art.312 din Codul penal privind răspunderea _____________________
interpretului
были разъяснены нормы установленные ст.312. Уголовного кодекса об ответственности semnătura interpretului/
переводчика  подпись переводчика
 
8. Procesul-verbal a fost încheiat _________________________________________________________________________
Протокол был составлен se va consemna în lipsa sau în prezenţa contravenientului/
отмечается в отсутствии либо в присутствии правонарушителя
9. Martorii la încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie:
Свидетели при составлении протокола о правонарушении:
1) ___________________________________________________________________________________________________
numele, prenumele/ фамилия, имя se va indica martor ocular sau asistent/ с указанием очевидец либо понятой
_____________________________________________________________________________ _________________
domiciliul/ место жительства numărul telefonului de contact/ контактный номер телефона semnătura/ подпись
2) _______________________________________________________________________________________________
numele, prenumele/ фамилия, имя se va indica martor ocular sau asistent/ с указанием очевидец либо понятой
___________________________________________________________________________ __________________
domiciliul/ место жительства numărul telefonului de contact/ контактный номер телефона semnătura/ подпись
10. La procesul-verbal se anexează _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 
DECIZIA AGENTULUI CONSTATATOR
РЕШЕНИЕ КОНСТАТИРУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
 
11. De a remite pentru examinare conform competenţei în temeiul articolului 419 al Codului Contravenţional al RM:
Передать для рассмотрения по существу согласно компетенции на основании ст.419 Кодекса Республики Молдова о
правонарушениях
 
a) Instanţa de judecată _______________________________________________________________________________
Судебная инстанция
adresa _____________________________________________________________________________________________
адрес
b) Cu recomandare __________________________________________________________________________________
С рекомендацией
___________________________________________________________________________________________________
 
Alte menţiuni ______________________________________________________________________________________
Замечания
 
Agent constatator ________________________________ Сontravenientul _______________________________
Констатирующий субъект semnătura/ подпись Правонарушитель semnătura/ подпись
 
NOTĂ:
Procesul-verbal cu privire la contravenţie poate fi contestat în termen de 15 zile în ordinea prevăzute de art.448 din Codul
Contravenţional al Republicii Moldova.
Протокол о правонарушении может быть опротестован в течение 15 дней в порядке, предусмотренном ст.448
Кодекса Республики Молдова о правонарушениях.
 
Un exemplar al procesului-verbal am primit pentru ce semnez ________________________________________
Копию протокола получил, в чем расписываюсь (numele, prenumele contravenientului, semnătura/
 имя, фамилия правонарушителя, подпись)