Вы находитесь на странице: 1из 2

PROCES-VERBAL

DE AUDIERE A MARTORULUI
Протокол допроса свидетеля
Mun. Chișinău ___ _______________
locul audierii место допроса

Audierea a început la ora___ şi_____min


s-a încheiat la ora____şi ____min
Organul de Urmărire Penală în Persoana Ofiţerului de Urmărire Penală _________________________
Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию
_____________________________ _______________________________________________________________
funcţia, numele, prenumele должность, фамилия, имя
___________________________________________________________________________________________________

în localul ___________________________________________________________________________
в помещении
respectînd dispoziţiile, prevăzute de articolele 102, 105, 106, 107, 109, 260 şi 261 CPP l-a audiat în calitate de
martor:
с соблюдением требований ст. ст. 102, 105, 106, 107, 109, 260 и 261 УПК допросил в качестве свидетеля:

Numele, prenumele: ___________________________________________________________________


фамилия, имя, отчество
Data, luna, anul naşterii: ______________________________________________________________________
Tel:_____________________________________
Domiciliul: ________________________________________________________________________________
Место жительства
Ocupaţia: _________________________________________________________________________________
Род занятий
Вuletinul de identitate_: ______________________________________________________________________
Удостоверение личности
Relaţiile cu bănuitul
Взаимоотношение с подозреваемым
În legătură cu faptul, că bănuitul _____________________________ este soţ sau rudă apropiată a martorului,
conform p.7 art.105 CPP i s-a explicat dreptul de a tăcea şi a fost întrebat dacă acceptă să facă declaraţii. В связи
с тем, что подозреваемый ________________________________________ является супругом или близким
родственником свидетелю, согласно п. 7 ст. 105 УПК были разъяснены права не свидетельствовать против них ,
согласен ли дать показания.
________________________
semnătura подпись
Înainte de a fi audiat în conformitate cu art. 277 alin.1 CPP, martorului i s-au explicat drepturile şi obligaţiunile
prevăzute de articolele 21 şi 90 CPP, şi a fost avertizat pentru răspunderea ce o poаrtă pentru refuzul sau
eschivarea de a face declaraţii conform art. 313 CP şi pentru declaraţiile minciunoase sau cu bună ştiinţă false
conform art.312 CP. Перед допросом в соответствии со ст. 277 ч. 1 УПК, свидетелю были разъяснены права и
обязанности, предусмотренные ст. ст. 21 и 90 УПК, в том числе был предупреждён об уголовной ответственности
по ст. 313 УК РМ за отказ или уклонение от дачи показаний и по ст. 312 УК РМ за дачу заведомо ложных
показаний.
_______________________________
semnătura подпись
Declaraţiile doresc să le fac în limba __________________ , pe care o cunosc bine.
Показания желаю давать на языке, которым свободно владею.
__________________________________
semnătura подпись
Interpretul _______________________________________________________________________________________
Переводчик numele, prenumele, domiciliul Фамилия, имя, отчество, место жительства
___________________________________________________________________________________________________
a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP pentru traducere sau interpretarea falsă
Предупреждён об уголовной ответственности по ст. 312 УК РМ за заведомо неправильный перевод.
_______________________________
semnătura подпись
Martorului i s-a explicat, că în conformitate cu art. 86 CPP este în drept de a recuza interpretul.
Свидетелю было разъяснено, что согласно ст. 86 УПК, вправе заявить отвод переводчику.
______________________________
semnătura подпись
La întrebările adresate pot comunica următoarele:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală Martor