Вы находитесь на странице: 1из 11

Rusçada sıfat fiiller который bağlacını kullanmadan daha kısa cümleler kurmamıza yarar.

Günlük
konuşma dilinde çok sık kullanılmazlar. Daha çok yazı dilinde tercih edilirler.

Sıfat fiiller etken (действительные) ve edilgen (страдательные) olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.
Bunlar da kendi içlerinde şimdiki zaman ve geçmiş zaman olarak 2 gruba ayrılırlar.

Действительные Причастия (etken)


настоящего времени (şimdiki zaman) (Читающий - okuyan)
прошедшего времени (geçmiş zaman) (читавший - okumuş olan)

Страдательные Причастия (edilgen)


настоящего времени (şimdiki z.) (читаемый- okunan)
прошедшего времени (geçmiş z.) (прочитанный- okunmuş olan)

1- Şimdiki Zaman Etken Sıfat Fiiller: (читающий – okuyan)


Sadece НСВ fiillerle yapılırlar.
1-      Fiilin ‘onlar’ (они) çekimi yapılır читать -> читают
2-      Son harf silinir
3-      щий eklenir

читать ->  читают  ->  читающий


слушать -> слушают -> слушающий
рисовать -> рисуют -> рисующий
строить ->  строят -> строящий
писать -> пишут -> пишущий

Мальчик, читающий книгу (Мальчик,который читает книгу)


Мальчик, работающий в этом заводе (Мальчик, который работает в этом заводе)
Это человек, пьющий чай здесь. (Это человек, который пьёт чай здесь.)
Это девочка, живущая здесь. (Это девочка, которая живёт здесь.)

 Gördüğünüz gibi sıfat fiilden önce her zaman virgül gelir.

Я вижу мальчика, читающего книгу.


Я вижу девочку, живущую здесь.

Sıfat fiil, kendinden önceki kelimenin padejine göre çekimlenir. Bunun nedeni, şu şekilde de
yazılabiliyor oluşudur:

Я вижу читающего мальчика.

2- Geçmiş Zaman Etken Sıfat Fiil (читавший- okumuş olan)


1-      Fiilin geçmiş zaman çekimi yapılır
2-      ‘л’ harfi varsa silinir
3-      Kalan son harf sessiz ise ший
 sesli ise вший eklenir
Читал -> читавший
Писал -> писавший
Рисовал -> рисовавший
Рассказал -> рассказавший
Принёс ->  принёсший

Geçmiş zaman etken sıfat fiiller hem НСВ hem СВ çekimlenir.


Прочитавший, рассказывавший, написавший...

İstisna:
идти -> шёл -> шёлшедший
            шла -> шёлшедшая

Örnekler:
1-     Вот мальчик. Он  читал вчера книгу.
Вот мальчик, читавший вчера книгу.
2-     Вот пассажиры.  Они купили билеты на этот рейс.
Вот пассажиры, купившие  билеты на этот рейс.
3-     Я знаю строители. Строители построили эту школу.
Я знаю строителей, построивших эту школу.

3- Şimdiki Zaman Edilgen Sıfat Fiiller (читаемый- okunan)


Sadece НСВ fiillerden yapılır.
1-      Fiilin biz (мы) çekimi yapılır.
2-      Sonuna ый eklenir.

Изучать -> изучаемый


Любить  -> любимый
Посещать  ->  посещаемый
Слушать  -> слушаемый
Нести  -> несомый
Искать  -> искомый

· Журнал, читаемый студентом = Журнал, который читает студент (Öğrenci tarafından


okunan dergi)
· Проблема, решаемая учеником = Проблема, которую решает ученик (Öğrenci tarafından
çözülen problem)
· История, рассказываемая мамой = История, которую рассказивает мама (Annem tarafından
anlatılan hikaye)
· Задание, проверяемое преподавателем = Задание, которое проверяет
преподаватель (Öğretmen tarafından kontrol edilen ödev)

Gördüğünüz gibi sıfat fiilden sonra gelen isim “ile halinde (тварительний падеж)”
çekimlenmektedir.

NOT: пить, брать, бить, ждать, мыть, писать, кормить, платить, учить, шить, строить, лить,
просить fiillerinin sıfat fiil çekimi şekil olarak vardır fakat kullanımı yoktur.

4- Geçmiş Zaman Edilgen Sıfat Fiiller (прочитанный- okunmuş olan)


Sadece СВ fiillerden yapılır.
1-      Fiil geçmiş zamanda çekimlenir
2-      Sondaki ‘л’ harfi düşer
3-      нный –  енный – ённый eklenir

İstisnai fiiller:
прочитать  -> прoчитанный
слышать  -> слышанный
принести -> принёс + енный  -> принесённый (ё harfi yer değiştirdi)

Son harfi ‘и’ olan fiillerin sıfat fiil çekimi de etkilenir:


изучить  -> изучил -> изученный  (и harfi düştü)

Kısa Fiiller:
бить        -> битый
вымыть  -> вымытый
прожить -> прожитый
взять        -> взятый
снять       -> снятый
закрыть  -> закрытый
понять    -> понятый

Edilgen sıfat fiillerin kısa formları da vardır. Bunlar padeje göre çekimlenmezler. Oldukları gibi
kalırlar.
закрытый -> закрыт

Fakat cinse göre çekimlenirler ve cümle içinde fiil olarak kullanılırlar.


Вот книга. Эту книгу написал молодой писатель.
Вот книга написана молодым писателем.  (sıfat-fiil)

NOT: Eylemi yapan kişi her zaman ile halinde (тварительний падеж) çekimlenir.

Zarf Fiil nedir?


Fiillerin çeşitli ekler alarak zarf durumunda kullanılmasına zarf fiil denir. Zarf fiil ekleri şunlardır:
1. -ıp / -ip
2. -arak / -erek
3.  -a...-a / -e...-e
4. -ınca / -ince
5. -madan / -meden
6. -maksızın / -meksizin
7. -dıkça / -dikçe
8. -alı / -eli
9. -ken
10. -dığında / -diğinde
11. -r...-maz / -r...-mez
12. -asıya / -esiye
Hatta bu eklerin bir kısmının akılda rahat kalmasını sağlamak için öğretmenlerimiz şunu
öğretirlerdi:
Kenyalı Asiye Emma'dan ince ip arakladıkça
(-ken, -alı, -esiye, -e...-e, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça)
Zarf fiile örnek vermek gerekirse:
• İtfaiyeci, köpeği kuyudan çekip çıkardı.
• Öğretmen sınıfa koşarak geldi.
• Esra sokağa çıkınca arkadaşı onu çağırdı.
• Kerem sütünü soluk almadan içti.
• Özlem işe gelirken patronu onu aradı.

Bitmemiş Fiille (Несовершенный Вид) Yapılan Zarf Fiiller


Bu şekilde yapılan fiilimsiler bir süreç, bitmemiş bir eylem ifade eder.
• Думая об екзамене, студент стал больше заниматься.
Sınavı düşündükçe öğrenci daha çok çalıştı.

• Он смотрел фотографии из отпуска, мечтая о море.


Denizi hayal ederek tatil fotoğraflarına bakıyordu.

• Гуляя в лесу, я увидел много животных.


Ormanda dolaşırken birçok hayvan gördüm.

NOT:
Cümleyi doğru kurup kurmadığınızı anlamak için fiilimsiyi tekrar fiile döndürüp когда ya
da и ekleyebilirsiniz.

Когда Маша читала книгу, она думала о


Читая книгу, Маша думала о своих друзьях. =
своих друзьях.
Спеша на работу, люди часто бегут
= Люди спешат на рабою и бегут по улие.
по улице.
Он интересуется турецкой
Интересуясь турецкой литературой,
= литературой и каждый месяц покупает новые
он каждый месяц покупает новые книги.
книги.

Bitmemiş Fiille (Несовершенный Вид) Zarf Fiil Nasıl Yapılır?


1. Fiil "onlar" zamirine göre çekimlenir.
2. Sondaki -ют, -ут, -ят, -ат gibi ekler atılır.
3. Yerine -я ya da -а eki getirilir.
читать => чита -ют => чита -я
думать => дума -ют => дума -я
играть => игра -ют => игра -я
мечтать => мечта -ют => мечта -я
смотреть => смотр -ят => смотр -я
курить => кур -ят => кур -я
говорить => говор -ят => говор -я
любить => люб -ят => люб -я
ходить => ход -ят => ход -я
спешить => спеш -ат => спеш -а
идти => ид -ут => ид -я

Bitmiş Fille (Совершенный Вид) Yapılan Zarf Fiiller


Bu şekilde yapılan fiilimsiler bir sonuç, bitmiş bir eylem belirtirler.
• Подумав об екзамене, студент стал больше заниматься.
Sınavı düşününce (düşündükten sonra) öğrenci daha çok çalıştı.

• Решив поехать в отпуск, он начал искать туристические компании.


Tatile gitmeye karar verince (verdikten sonra) turizm şirketlerini araştırmaya başladı.

• Прочитав газету, я лёг спать.


Gazete okuyunca (okuduktan sonra) uyudum.

NOT:
Cümleyi doğru kurup kurmadığınızı anlamak için fiilimsiyi tekrar fiile döndürüp после того, как ya
da сначала ... потом ekleyebilirsiniz.

После того, как Степан узнал о


Узнав о завтрашнем екзамене, Степан
= завтрашнем екзамене, он начал
начал нервничать.
нервничать.

Написав писмо бабушке, Маша Маша сначала написала письмо


=
пошла гулять. бабушке, а потом пошла гулять.

Вернувшись из отпуска он стал После того, как он вернулся из


=
лучше работать. отпуска он стал лучше работать.
Сначала мы посмотрели этот
Посмотрев этот фильм, мы
= фильм, а потом мы долго обсуждали
долго обсуждали его.
его.

Bitmiş Fiille (Совершенный Вид) Zarf Fiil Nasıl Yapılır?


1. Fiil geçmiş zamana göre çekimlenir.
2. Sondaki -л eki atılır.
3. Yerine -в eki getirilir.
прочитать => прочита -л => прочита -в
подумать => подума -л => подума -в
поиграть => поигра -л => поигра -в
помечтать => помечта -л => помечта -в
посмотреть => посмотр -л => посмотр -в
покурить => покур -л => покур -в
сказать => сказа -л => сказа -в
полюбить => полюб -л => полюб -в
поспешить => поспеши -л => поспеши -в

Dönüşlü Fiiller:
1. Fiil geçmiş zamana göre çekimlenir.
2. Sondaki -л eki yerine -вши eki getirilir.
3. -ся eki yerine -сь eki getirilir.
вернуться => верну -л -ся => верну -вши -сь
заинтересоваться => заинтересова -л -ся => заинтересова -вши -сь
проснуться => просну -л -ся => просну -вши -сь

İstisnalar:
прийти => придя
унести => унеся

!!!!!!!!!!!!!ПРИЧАСТИЯ
Merhaba bu derste Причастие- Ortaç yani Fiil Sıfatları göreceğiz.

 Fiil Sıfatlar şimdiki ve geçmiş zamanda , aktif ve pasif isimleri tanımlamak için kullanılır
ve adından da anlaşıldığı gibi bu sıfatlar fiilden türetilirler.

Örnek: Студент, читавший эту книгу. (Bu kitabı okuyan öğrenci)

 Dikkat ederseniz fiil sıfat, tanımladığı ismin cinsine göre çekilir.Buna göre:

Студентка, читавшая эту книгу.

Студенты, читавшие эту книгу.   Şeklinde olur

 Aynı cümleyi fiil sıfat kullanmadan kurmak istersek, (Каторый-ая-ое-ие) kullanabiliriz.

Örnek: Студент, который читал эту книгу.

 Fiil sıfatların nasıl yapıldıklarına geçmeden  önce aktif-pasif isim ayrımına bakalım.


Yukarıda örneğini verdiğimiz öğrenci ismi canlı ve eylemi yapan isimdi.Ancak aşağıda

vereceğimiz örnekte kitap cansız ve eylemi yapan değil ,yapılandır.

Книга,прочитанная етом студентом.


Bu öğrenci tarafından okunan kitap.

 Şimdi de fiil sıfatların nasıl yapıldığına ,aşağıdaki tablo yardımı ile bakalım.

Şimdiki Geçmiş
 
Zaman Zaman
-ущ   -ющ
Aktif -вш   -ш
-ащ   -ящ
-ем –им -енн    -ённ
Pasif
-ом -нн      -т
 

Geçmiş Zaman Aktif Fiil Sıfatları

 Fiil sıfat yapmak için öncelikle fiilin mastar halinin sonundaki -ть  eki atılır.

Örnek: Читать  - Читать 

 Написать - Написать 

Daha sonra ilgili ek gelir.Tabloda da görüldüğü gibi geçmiş zaman aktif fiil sıfatı için -

вш   -ш  eklerinden uygun olanı gelir.

Читавший – Читавшая – Читавшие

Написавший – Написавшая – Написавшие

Сказавший – Сказавшая  – Сказавшие

Сидевший – Сидевшая – Сидевшие

 Şimdiki  Zaman Aktif Fiil Sıfatları

 Şimdiki zamanda aktif fiil sıfat yapmak için ,yine -ть  eki atılır,onun yerine  -ущ , -ющ ,-
ащ ,-ящ eklerinden uygun olanı eklenir.

Говорящий , Идущий , Работающий

Not : Fiillerin sonuna gelen -ущ , -ющ ,-ащ ,-ящ eklerinin neye göre belirlendiğini

anlamak için, o fiil üçüncü çoğul şahısta (onlar) çekilir.

 (ОНИ)  Говорят , Идут , Работают

 Geçmiş Zaman Pasif  Fiil Sıfatları


 Geçmiş zamanda pasif  fiil sıfat yapmak için yine fiilin sonundaki  –тьekini atıyoruz ve  -
енн , -ённ , -нн , -т  eklerinden birini ekliyoruz.

Прочитанный , Написанный , Сделанный ,Сказанный

Купленный , Приготовленный , Полученный

Занятый , Открытый , Забытый ,Закрытый

Not : Pasif fiil sıfatlarla ilgili olan isim Творительный Падеж  ile kullanılır ve Türkçeye

tarafından olarak çevrilebilir.

Örnek : Ему очень понравились подарки,присланные твоим отцом.

 Merhaba bu derste Причастие- Ortaç yani Fiil Sıfatları göreceğiz.

 Fiil Sıfatlar şimdiki ve geçmiş zamanda , aktif ve pasif isimleri tanımlamak için kullanılır
ve adından da anlaşıldığı gibi bu sıfatlar fiilden türetilirler.

Örnek: Студент, читавший эту книгу. (Bu kitabı okuyan öğrenci)

 Dikkat ederseniz fiil sıfat, tanımladığı ismin cinsine göre çekilir.Buna göre:

Студентка, читавшая эту книгу.

Студенты, читавшие эту книгу.   Şeklinde olur

 Aynı cümleyi fiil sıfat kullanmadan kurmak istersek, (Каторый-ая-ое-ие) kullanabiliriz.

Örnek: Студент, который читал эту книгу.

 Fiil sıfatların nasıl yapıldıklarına geçmeden  önce aktif-pasif isim ayrımına bakalım.


Yukarıda örneğini verdiğimiz öğrenci ismi canlı ve eylemi yapan isimdi.Ancak aşağıda

vereceğimiz örnekte kitap cansız ve eylemi yapan değil ,yapılandır.

Книга,прочитанная етом студентом.

Bu öğrenci tarafından okunan kitap.

 Şimdi de fiil sıfatların nasıl yapıldığına ,aşağıdaki tablo yardımı ile bakalım.

Şimdiki Geçmiş
 
Zaman Zaman
Aktif -ущ   -ющ -вш   -ш
-ащ   -ящ
-ем –им -енн    -ённ
Pasif
-ом -нн      -т
 

Geçmiş Zaman Aktif Fiil Sıfatları

 Fiil sıfat yapmak için öncelikle fiilin mastar halinin sonundaki -ть  eki atılır.

Örnek: Читать  - Читать 

 Написать - Написать 

Daha sonra ilgili ek gelir.Tabloda da görüldüğü gibi geçmiş zaman aktif fiil sıfatı için -

вш   -ш  eklerinden uygun olanı gelir.

Читавший – Читавшая – Читавшие

Написавший – Написавшая – Написавшие

Сказавший – Сказавшая  – Сказавшие

Сидевший – Сидевшая – Сидевшие

 Şimdiki  Zaman Aktif Fiil Sıfatları

 Şimdiki zamanda aktif fiil sıfat yapmak için ,yine -ть  eki atılır,onun yerine  -ущ , -ющ ,-
ащ ,-ящ eklerinden uygun olanı eklenir.

Говорящий , Идущий , Работающий

Not : Fiillerin sonuna gelen -ущ , -ющ ,-ащ ,-ящ eklerinin neye göre belirlendiğini

anlamak için, o fiil üçüncü çoğul şahısta (onlar) çekilir.

 (ОНИ)  Говорят , Идут , Работают

 Geçmiş Zaman Pasif  Fiil Sıfatları

 Geçmiş zamanda pasif  fiil sıfat yapmak için yine fiilin sonundaki  –тьekini atıyoruz ve  -
енн , -ённ , -нн , -т  eklerinden birini ekliyoruz.

Прочитанный , Написанный , Сделанный ,Сказанный

Купленный , Приготовленный , Полученный

Занятый , Открытый , Забытый ,Закрытый


Not : Pasif fiil sıfatlarla ilgili olan isim Творительный Падеж  ile kullanılır ve Türkçeye

tarafından olarak çevrilebilir.

Örnek : Ему очень понравились подарки,присланные твоим отцом.

Baban tarafından gönderilen hediyeler ,onun çok hoşuna gitti.

 Şimdiki  Zaman Pasif  Fiil Sıfatları

 Şimdiki zamanda pasif  fiil sıfat yapmak için herzamanki gibi fiilin sonundaki  –ть ekini
atıyoruz ve  -ем , -им , -ом  eklerinden birini ekliyoruz.

Читаемая книга

Видеть - Видимый

Уважать - Уважаемый

Ulaş POLATLI

ZARF FİİLLER
ДЕЕПРИЧАСТИЕ
В турецком языке это наиболее часто используемые суффиксы. В отличие от других суффиксов
их использование – дело сложное. Если, изучая турецкий язык, вы правильно будете
использовать деепричастия, будет понятно, что вы приложили немало усилий для изучения
языка. Суффиксы деепричастия примыкают к глаголам. Они используются для выражения
признака предмета по действию. Не спрягаются вместе с каким-либо местоимением, но из
предложения понятно – для какого лица они были использованы.
-(y)ıp, -(y)up, -(y)ip, -(y)üp ZARF FİİLİ (суффиксы деепричастия -(y)ıp, -(y)up, -(y)ip, -(y)üp):
Данные суффиксы деепричастия используются в предложении с двумя глаголами. Они
примыкают к первому глаголу предложения, разъясняют – что произошло после действия
выраженного первым глаголом и придают предложению определенное значение. Например,
предложение: Onunla konuşup eve gideceğim (Поговорив с ним- пойду домой) содержит два
глагола, Konuşmak (говорить) и Gitmek (уходить). Суффикс -up, примкнувший к глаголу, придает
предложению значение – что произойдет после совершения действия разговора. То есть
поясняется, что после разговора говорящий пойдет домой. Первый глагол не завершен, поэтому
выражает значение будущего времени. По причине того, что с данным суффиксом не
используются личные аффиксы, лицо определяется лишь из второго глагола.
Yazmak (писать) - Yazıp - Bu romanı yazıp ikinci romana başlayacağım (После завершения этого
романа, начну писать второй)
Varmak (добираться,доходить,доезжать) - Varıp - Oraya varıp patronla konuşacaklar (Доехав туда
они поговорят с начальником)
Görüşmek (встречаться) - Görüşüp - Turistlerle görüşüp onları ikna edeceğiz (Встретившись с
туристами мы убедим их)
Kapatmak (закрывать) - Kapatıp - Kapıyı kapatıp geliyorum (Я закрою дверь и приду)
Atmak (выбрасывать) - Atıp - Çöpleri atıp gel (Выбрось мусор и приходи)
Koymak (класть, ложить,ставить) - Koyup - Bardakları koyup ikinci kata çıkacağız (Поставив
стаканы мы поднимемся на второй этаж)
Gezmek (гулять) - Gezip - Biraz gezip geliyoruz (Немного прогуляемся и придем)
Çalışmak (работать) - Çalışıp - Bugün de çalışıp işi bitireceğiz (Поработавши сегодня, мы закончим
дело)
Kullanmak (использовать) - Kullanıp - Eski eşyaları biraz kullanıp atacaklar (Использовавши недолго
старые вещи, они выбросят их)
Aramak (искать, звонить) - Arayıp - Belediyeyi arayıp onları şikayet edeceğim (Я позвоню в мэрию и
пожалуюсь на них)
Örtmek (укрывать) - Örtüp - Oğlumun üstünü örtüp yatacağım (Я укрою своего ребенка и лягу
спать)
Uyumak (спать) - Uyuyup - Biraz uyuyup işe gideceksin (Выспись немного- ты ведь пойдешь на
работу)
Götürmek (отвозить,относить) - Götürüp - Çocukları okula götürüp geri gelecek(Он отвезет детей в
школу и приедет обратно)
Öldürmek (убивать) - Öldürüp – Katil, kadını öldürüp kaçmış (Оказывается убийца убив женщину -
убежал)
-ken ZARF FİİL EKİ (суффикс деепричастия -ken): Данный суффикс деепричастия примыкает к
различным аффиксам времени. Он не подчиняется правилу гармонии гласных и имеет лишь
единственный вариант.
Аффикс -ken, примкнувший к аффиксу настоящего времени примет форму -yorken. В
предложении, в котором используется, он обозначает синхронное действие, происходящее
одновременно с поясняемым действием. Например, в предложении: Kitap okuyorken kapı çalındı
(Когда я читал книгу, в дверь позвонили) – второе действие совершается параллельно с
действием, выраженным первым глаголом Okumak (читать). Данным предложением мы пытаемся
объяснить наличие или выполнение второго действия, наряду с действием первого.
Тут важно запомнить, что с примыканием аффиксов расширенного и настоящего времени, они
выражают значение расширенного времени. Они имеют следующую структуру: -rken, -arken,
-erken, -ırken, -irken, -urken, -ürken. Формы, используемые с аффиксами расширенного времени,
по сравнению с формами на –yor – используются реже. Также, важно, что к ним не примыкают
личные аффиксы и принадлежность лица проявляется лишь благодаря аффиксу, примкнувшему
ко второму глаголу, либо из смысла предложения.
Gitmek (уходить) - Giderken - Biz İstanbul’a giderken kar yağdı (Когда мы ехали в Стамбул, пошел
снег)
Temizlemek (чистить, убирать) - Temizlerken - Evi temizlerken altınları buldum (Убирая дом, я
нашла золото)

Вам также может понравиться