Вы находитесь на странице: 1из 113

F

4821

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ


ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ Áñ. Öýëëïõ 280
9 Äåêåìâñßïõ 2003

ÍÏÌÏÓ ÕВ ÁÑÉÈ. 3199 å) «Ëßìíç»: åßíáé óýóôçìá óôÜóéìùí åóùôåñéêþí åðéöá-
Ðñïóôáóßá êáé äéá÷åßñéóç ôùí õäÜôùí - Åíáñìüíéóç ìå ôçí íåéáêþí õäÜôùí.
Ïäçãßá 2000/60/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé óô) «ÌåôáâáôéêÜ ýäáôá»: åßíáé óõóôÞìáôá åðéöáíåéá-
ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 23çò Ïêôùâñßïõ 2000. êþí õäÜôùí êïíôÜ óå óôüìéá åêâïëÞò ðïôáìþí, ôá ïðïßá
åßíáé åí ìÝñåé áëìõñÜ ëüãù ôçò ãåéôíßáóÞò ôïõò ìå ðáñÜ-
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ êôéá ýäáôá, áëëÜ ôá ïðïßá åðçñåÜæïíôáé ïõóéáóôéêÜ áðü
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ñåýìáôá ãëõêþí õäÜôùí.
æ) «ÐáñÜêôéá ýäáôá»: åßíáé ôá åðéöáíåéáêÜ ýäáôá ðïõ
Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÂïõëÞ:
âñßóêïíôáé óôçí ðëåõñÜ ôçò îçñÜò ìéáò ãñáììÞò, êÜèå
ÊÅÖÁËÁÉÏ Á´ óçìåßï ôçò ïðïßáò âñßóêåôáé óå áðüóôáóç åíüò íáõôéêïý
ÂÁÓÉÊÅÓ ÅÍÍÏÉÅÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ìéëßïõ ðñïò ôç èÜëáóóá áðü ôï ðëçóéÝóôåñï óçìåßï ôçò
ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÔÙÍ ÕÄÁÔÙÍ ãñáììÞò âÜóçò áðü ôçí ïðïßá ìåôñÜôáé ôï åýñïò ôùí ÷ù-
ÐÅÄÉÏ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ñéêþí õäÜôùí, êáé ôá ïðïßá, êáôÜ ðåñßðôùóç, åêôåßíïíôáé
ìÝ÷ñé ôïõ áðþôåñïõ ïñßïõ ôùí ìåôáâáôéêþí õäÜôùí.
¢ñèñï 1 ç) «Ôå÷íçôü õäáôéêü óýóôçìá»: åßíáé ôï óýóôçìá åðéöá-
Ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ êáé ôùí êáíïíéóôé- íåéáêþí õäÜôùí ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü áíèñþðéíç äñá-
êþí ðñÜîåùí ðïõ ðñïâëÝðåôáé íá åêäïèïýí êáô' åîïõóéï- óôçñéüôçôá.
äüôçóÞ ôïõ, åíáñìïíßæåôáé ôï åèíéêü äßêáéï ðñïò ôéò äéáôÜ- è) «ÉäéáéôÝñùò ôñïðïðïéçìÝíï õäáôéêü óýóôçìá»: åßíáé
îåéò ôçò Ïäçãßáò 2000/60/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëß- ôï óýóôçìá åðéöáíåéáêþí õäÜôùí ôïõ ïðïßïõ ï ÷áñáêôÞ-
ïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 23çò Ïêôùâñßïõ 2000 (Åðßóçìç ñáò Ý÷åé ìåôáâëçèåß ïõóéáóôéêÜ, åîáéôßáò áëëïéþóåùí
Åöçìåñßäá ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí L327/22.12.2000). óôç öýóç ôïõ áðü áíèñþðéíåò äñáóôçñéüôçôåò. Ìå ôï
ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ
¢ñèñï 2
Üñèñïõ 15, êáèïñßæåôáé ôï áñìüäéï üñãáíï ÷áñáêôçñé-
Ðåäßï åöáñìïãÞò - Ïñéóìïß
óìïý ôùí óõóôçìÜôùí áõôþí, ç ìåèïäïëïãßá ÷áñáêôçñé-
1. Ï íüìïò áõôüò åöáñìüæåôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé óìïý ôïõò êáé êÜèå ó÷åôéêü èÝìá.
äéá÷åßñéóç ôùí åðéöáíåéáêþí êáé ôùí õðüãåéùí õäÜôùí. é) «Óýóôçìá åðéöáíåéáêþí õäÜôùí»: åßíáé äéáêåêñéìÝíï
2. ÊáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ íüìïõ áõôïý êáé ôùí êáíïíéóôé- êáé óçìáíôéêü óôïé÷åßï åðéöáíåéáêþí õäÜôùí, üðùò ð.÷.
êþí ðñÜîåùí ðïõ åêäßäïíôáé êáô' åîïõóéïäüôçóÞ ôïõ, íï- ëßìíç, ôáìéåõôÞñáò, ñåýìá, ðïôáìüò Þ äéþñõãá, ôìÞìá
ïýíôáé ùò: ñåýìáôïò, ðïôáìïý Þ äéþñõãáò, ìåôáâáôéêÜ ýäáôá Þ Ýíá
á) «ÅðéöáíåéáêÜ ýäáôá»: åßíáé ôá åóùôåñéêÜ ýäáôá, å- ôìÞìá ðáñÜêôéùí õäÜôùí.
êôüò ôùí õðüãåéùí õäÜôùí, ôá ìåôáâáôéêÜ êáé ôá ðáñÜ- éá) «Õäñïöüñïò ïñßæïíôáò»: åßíáé õðüãåéï óôñþìá Þ
êôéá ýäáôá. Óôá åðéöáíåéáêÜ ýäáôá ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé óôñþìáôá âñÜ÷ùí Þ Üëëåò ãåùëïãéêÝò óôïéâÜäåò åðáñ-
ôá ÷ùñéêÜ ýäáôá ãéá ôç ÷çìéêÞ ôïõò êáôÜóôáóç. êþò ðïñþäåéò êáé äéáðåñáôÝò, þóôå íá åðéôñÝðïõí, åßôå
â) «Õðüãåéá ýäáôá»: åßíáé ôï óýíïëï ôùí õäÜôùí ðïõ âñß- óçìáíôéêÞ ñïÞ õðüãåéùí õäÜôùí, åßôå ôçí Üíôëçóç óçìá-
óêïíôáé êÜôù áðü ôçí åðéöÜíåéá ôïõ åäÜöïõò óôç æþíç êï- íôéêþí ðïóïôÞôùí õðüãåéùí õäÜôùí.
ñåóìïý êáé óå Üìåóç åðáöÞ ìå ôï Ýäáöïò Þ ôï õðÝäáöïò. éâ) «Óýóôçìá õðüãåéùí õäÜôùí»: åßíáé ï óõãêåêñéìÝíïò
ã) «ÅóùôåñéêÜ ýäáôá»: åßíáé ôï óýíïëï ôùí óôÜóéìùí Þ üãêïò õðüãåéùí õäÜôùí åíôüò åíüò Þ ðåñéóóüôåñùí õ-
ôùí ñåüíôùí åðéöáíåéáêþí õäÜôùí êáé üëá ôá õðüãåéá ý- äñïöüñùí ïñéæüíôùí.
äáôá, ôá ïðïßá âñßóêïíôáé ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôçò îçñÜò óå éã) «ËåêÜíç áðïññïÞò ðïôáìïý»: åßíáé ç åäáöéêÞ Ýêôá-
ó÷Ýóç ìå ôç ãñáììÞ âÜóçò, áðü ôçí ïðïßá ìåôñÜôáé ôï åý- óç áðü ôçí ïðïßá óõãêåíôñþíåôáé ôï óýíïëï ôçò áðïñ-
ñïò ôùí ÷ùñéêþí õäÜôùí. ñïÞò, ìÝóù äéáäï÷éêþí ñåõìÜôùí, ðïôáìþí êáé, ðéèáíþò,
ä) «Ðïôáìüò»: åßíáé óýóôçìá åóùôåñéêþí õäÜôùí ôï ï- ëéìíþí êáé ðáñï÷åôåýåôáé óôç èÜëáóóá ìå åíéáßï óôüìéï
ðïßï ñÝåé, êáôÜ ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ, óôçí åðéöÜíåéá ðïôáìïý, åêâïëÝò Þ äÝëôá.
ôïõ åäÜöïõò, áëëÜ ôï ïðïßï ìðïñåß, ãéá Ýíá ìÝñïò ôçò éä) «ÕðïëåêÜíç»: åßíáé ç åäáöéêÞ Ýêôáóç áðü ôçí ïðïßá
äéáäñïìÞò ôïõ, íá ñÝåé êáé õðïãåßùò. óõãêåíôñþíåôáé ôï óýíïëï ôçò áðïññïÞò ìÝóù óåéñÜò
4822 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

ñåõìÜôùí, ðïôáìþí êáé, ðéèáíþò, ëéìíþí óå óõãêåêñéìÝ- õäáôéêþí ïéêïóõóôçìÜôùí Þ ôùí ÷åñóáßùí ïéêïóõóôçìÜ-
íï óçìåßï õäÜôéíïõ ñåýìáôïò (óõíÞèùò ëßìíçò Þ óõìâï- ôùí ðïõ åîáñôþíôáé Üìåóá áðü õäáôéêÜ ïéêïóõóôÞìáôá,
ëÞò ðïôáìþí). óõíôåëïýí óôç öèïñÜ õëéêÞò éäéïêôçóßáò, Þ åðçñåÜæïõí
éå) «Ðåñéï÷Þ ëåêÜíçò áðïññïÞò ðïôáìïý»: áíôéóôïé÷åß äõóìåíþò Þ ðáñåìâáßíïõí óå ëåéôïõñãßåò áíáøõ÷Þò Þ óå
óôç èáëÜóóéá êáé ÷åñóáßá Ýêôáóç, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ëïéðÝò íüìéìåò ÷ñÞóåéò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.
ìéá Þ ðåñéóóüôåñåò ãåéôïíéêÝò ëåêÜíåò áðïññïÞò ðïôá- êç) «Ðïéïôéêü ðåñéâáëëïíôéêü ðñüôõðï»: ç óõãêÝíôñù-
ìïý ìáæß ìå ôá óõíáöÞ õðüãåéá êáé ðáñÜêôéá ýäáôá êáé á- óç, óôï íåñü, ôï ßæçìá Þ ôï âéüêïóìï, óõãêåêñéìÝíïõ ñý-
ðïôåëåß ôç âáóéêÞ ìïíÜäá ìå âÜóç ôçí ïðïßá ãßíåôáé ç äéá- ðïõ Þ ïìÜäáò ñýðùí ôçò ïðïßáò äåí ðñÝðåé íá óçìåéþíå-
÷åßñéóç êáé ç ðñïóôáóßá ôùí ëåêáíþí áðïññïÞò ðïôáìïý ôáé õðÝñâáóç, þóôå íá ðñïóôáôåýåôáé ç õãåßá ôïõ áí-
üðùò ïñßæåôáé óôï Üñèñï 5. èñþðïõ êáé ôï ðåñéâÜëëïí.
éóô) «ÊáôÜóôáóç åðéöáíåéáêþí õäÜôùí»: åßíáé ç óõíïëé- êè) «Õðçñåóßåò ýäáôïò»: üëåò ïé õðçñåóßåò ïé ïðïßåò
êÞ áðïôýðùóç ôçò êáôÜóôáóçò åíüò åðéöáíåéáêïý õäá- ðáñÝ÷ïõí, ãéá ôá íïéêïêõñéÜ, ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò Þ
ôéêïý óõóôÞìáôïò, ðïõ êáèïñßæåôáé áðü ôéò ÷áìçëüôåñåò ãéá ïðïéáäÞðïôå ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá:
ôéìÝò ôçò ïéêïëïãéêÞò êáé ôçò ÷çìéêÞò ôïõ êáôÜóôáóçò. á) Üíôëçóç, êáôáêñÜôçóç, áðïèÞêåõóç, åðåîåñãáóßá
éæ) «ÊáëÞ êáôÜóôáóç åðéöáíåéáêþí õäÜôùí»: ç êáôÜ- êáé äéáíïìÞ åðéöáíåéáêþí Þ õðüãåéùí õäÜôùí,
óôáóç åðéöáíåéáêïý õäáôéêïý óõóôÞìáôïò ðïõ ÷áñáêôç- â) åãêáôáóôÜóåéò óõëëïãÞò êáé åðåîåñãáóßáò ëõìÜ-
ñßæåôáé ôïõëÜ÷éóôïí «êáëÞ», ôüóï áðü ïéêïëïãéêÞ üóï êáé ôùí, ïé ïðïßåò óôç óõíÝ÷åéá ðñáãìáôïðïéïýí áðïññßøåéò
áðü ÷çìéêÞ Üðïøç. óå åðéöáíåéáêÜ ýäáôá.
éç) «ÊáôÜóôáóç õðüãåéùí õäÜôùí»: åßíáé ç óõíïëéêÞ á- ë) «ÏñéáêÝò ôéìÝò åêðïìðÞò»: ç ìÜæá, åêöñáóìÝíç óå
ðïôýðùóç ôçò êáôÜóôáóçò õðüãåéïõ õäáôéêïý óõóôÞìá- ó÷Ýóç ìå ïñéóìÝíåò åéäéêÝò ðáñáìÝôñïõò, ç óõãêÝíôñù-
ôïò, ðïõ êáèïñßæåôáé áðü ôéò ÷áìçëüôåñåò ôéìÝò ôçò ðï- óç Þ/êáé ç óôÜèìç ìéáò åêðïìðÞò, ôçò ïðïßáò äåí åðéôñÝ-
óïôéêÞò êáé ôçò ÷çìéêÞò ôïõ êáôÜóôáóçò. ðåôáé ç õðÝñâáóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ìéáò Þ ðåñéóóüôåñùí
éè) «ÊáëÞ êáôÜóôáóç õðüãåéùí õäÜôùí»: ç êáôÜóôáóç õ- óõãêåêñéìÝíùí ÷ñïíéêþí ðåñéüäùí. ÏñéáêÝò ôéìÝò åêðï-
ðüãåéïõ õäáôéêïý óõóôÞìáôïò ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé ôïõëÜ÷é- ìðÞò ìðïñïýí åðßóçò íá ïñßæïíôáé êáé ãéá óõãêåêñéìÝíåò
óôïí «êáëÞ», ôüóï áðü ðïóïôéêÞ üóï êáé áðü ÷çìéêÞ Üðïøç. ïìÜäåò, ïéêïãÝíåéåò Þ êáôçãïñßåò ïõóéþí, üðùò åéäéêüôå-
ê) «ÏéêïëïãéêÞ êáôÜóôáóç»: åßíáé ç ðïéïôéêÞ áðïôýðùóç ñá ïñßæåôáé óôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ ðñïâëÝðåôáé á-
ôçò äéÜñèñùóçò êáé ôçò ëåéôïõñãßáò õäÜôéíùí ïéêïóõóôç- ðü ôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15.
ìÜôùí ðïõ óõíäÝïíôáé ìå åðéöáíåéáêÜ ýäáôá, ç ïðïßá ôá- Ïé ïñéáêÝò ôéìÝò åêðïìðÞò ïõóéþí éó÷ýïõí êáíïíéêÜ
îéíïìåßôáé óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôï ðñïåäñéêü äéÜ- óôï óçìåßï üðïõ ïé åêðïìðÝò âãáßíïõí áðü ôçí åãêáôÜ-
ôáãìá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15. óôáóç, ÷ùñßò íá õðïëïãßæåôáé, ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü
êá) «ÊáëÞ ïéêïëïãéêÞ êáôÜóôáóç»: ç êáôÜóôáóç åíüò ôïõò, ç ôõ÷üí áñáßùóÞ ôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Ýììåóåò á-
óõóôÞìáôïò åðéöáíåéáêþí õäÜôùí ôï ïðïßï ôáîéíïìåßôáé ðïññßøåéò óôï íåñü, ïé åðéðôþóåéò åíüò óôáèìïý åðåîåñ-
êáô' áõôüí ôïí ôñüðï óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôï ðñï- ãáóßáò ëõìÜôùí ìðïñïýí íá óõíõðïëïãßæïíôáé êáôÜ ôïí
åäñéêü äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñ- ðñïóäéïñéóìü ôùí ïñéáêþí ôéìþí åêðïìðÞò ôçò óõãêå-
èñïõ 15. êñéìÝíçò åãêáôÜóôáóçò, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé êáôï-
êâ) «Êáëü ïéêïëïãéêü äõíáìéêü»: ç êáôÜóôáóç åíüò éäé- ÷õñþíåôáé éóïäýíáìï åðßðåäï ðñïóôáóßáò ôïõ üëïõ ðå-
áßôåñá ôñïðïðïéçìÝíïõ Þ ôå÷íçôïý õäáôéêïý óõóôÞìá- ñéâÜëëïíôïò êáé üôé äåí ãåííþíôáé ìåãáëýôåñá ñõðáíôéêÜ
ôïò, ôï ïðïßï ôáîéíïìåßôáé êáô' áõôüí ôïí ôñüðï óýìöùíá öïñôßá ãéá ôï ðåñéâÜëëïí.
ìå üóá ïñßæïíôáé óôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝ- ëá) «¸ëåã÷ïé åêðïìðþí»: Ýëåã÷ïé ïé ïðïßïé áðáéôïýí ðå-
ðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15. ñéïñéóìü ìéáò óõãêåêñéìÝíçò åêðïìðÞò, ð.÷. ìéá ïñéáêÞ
ôéìÞ åêðïìðÞò, Þ ïé ïðïßïé ïñßæïõí, êáô' Üëëïí ôñüðï, ü-
êã) «ÊáëÞ ÷çìéêÞ êáôÜóôáóç åðéöáíåéáêþí õäÜôùí»: ç
ñéá Þ óõíèÞêåò ãéá ôéò åðéðôþóåéò, ôç öýóç Þ Üëëá ÷áñá-
÷çìéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí ðå-
êôçñéóôéêÜ ìéáò åêðïìðÞò Þ ôéò óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò
ñéâáëëïíôéêþí óôü÷ùí ãéá ôá åðéöáíåéáêÜ ýäáôá, ïé ïðïß-
ðïõ åðçñåÜæïõí ôéò åêðïìðÝò.
ïé êáèïñßæïíôáé óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôï ðñïåäñé-
ëâ) «ÐïóïôéêÞ êáôÜóôáóç»: ç Ýêöñáóç ôïõ âáèìïý
êü äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15.
óôïí ïðïßï Ýíá óýóôçìá õðüãåéùí õäÜôùí åðçñåÜæåôáé
êä) «ÊáëÞ ÷çìéêÞ êáôÜóôáóç õðüãåéùí õäÜôùí»: ç ÷çìé- áðü Üìåóåò Þ Ýììåóåò áíôëÞóåéò.
êÞ êáôÜóôáóç óõóôÞìáôïò õðüãåéùí õäÜôùí, ç ïðïßá
ðëçñïß üëïõò ôïõò üñïõò ðïõ ïñßæïíôáé óôï ðñïåäñéêü ÊÅÖÁËÁÉÏ Â´
äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15. ÖÏÑÅÉÓ ÊÁÉ ÏÑÃÁÍÁ
êå) «Åðéêßíäõíåò ïõóßåò»: ïõóßåò Þ ïìÜäåò ïõóéþí ðïõ
¢ñèñï 3
åßíáé ôïîéêÝò, óôáèåñÝò êáé åðéññåðåßò óå âéïóõóóþñåõ-
ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÕäÜôùí
óç, êáèþò êáé Üëëåò ïõóßåò Þ ïìÜäåò ïõóéþí ðïõ äçìé-
ïõñãïýí áíÜëïãï âáèìü áíçóõ÷ßáò. 1. ÓõíéóôÜôáé ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÕäÜôùí, ç ïðïßá ÷áñÜóóåé
êóô) «Ïõóßåò ðñïôåñáéüôçôáò»: Ïõóßåò ðïõ êáèïñßæïíôáé ôçí ðïëéôéêÞ ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé äéá÷åßñéóç ôùí õäÜôùí,
óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 9 ðáñ. 2. Ìåôáîý ôùí ðáñáêïëïõèåß êáé åëÝã÷åé ôçí åöáñìïãÞ ôçò êáé åãêñßíåé,
ïõóéþí áõôþí äéáêñßíïíôáé ïé «åðéêßíäõíåò ïõóßåò ðñïôå- ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñï-
ñáéüôçôáò», äçëáäÞ ïõóßåò ðïõ êáèïñßæïíôáé óýìöùíá ìå ôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé ãíþìç ôïõ Åèíéêïý Óõì-
ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ßäéïõ Üñèñïõ ãéá ôéò ïðïßåò ðñÝðåé íá ëç- âïõëßïõ ÕäÜôùí ôá åèíéêÜ ðñïãñÜììáôá ðñïóôáóßáò êáé
öèïýí ìÝôñá, óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 9. äéá÷åßñéóçò ôïõ õäáôéêïý äõíáìéêïý ôçò ÷þñáò.
êæ) «Ñýðáíóç»: åßíáé ç Üìåóç Þ Ýììåóç åéóáãùãÞ, óôïí Ç ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÕäÜôùí áðïôåëåßôáé áðü:
áÝñá, ôï íåñü Þ ôï Ýäáöïò, ïõóéþí Þ èåñìüôçôáò åîáéôßáò á) ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
áíèñþðéíùí äñáóôçñéïôÞôùí, ðïõ ìðïñïýí íá åßíáé åðé- óéùí ¸ñãùí, ùò Ðñüåäñï,
æÞìéåò ãéá ôçí õãåßá ôïõ áíèñþðïõ Þ ãéá ôçí ðïéüôçôá ôùí â) ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí,
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 4823

ã) ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Á- ðïõ äåí åêðñïóùðïýíôáé áðü ôçí ¸íùóç Äçìïôéêþí Åðé-
ðïêÝíôñùóçò, ÷åéñÞóåùí ¾äñåõóçò êáé Áðï÷Ýôåõóçò êáé êÜèå Üëëï èÝ-
ä) ôïí Õðïõñãü ÁíÜðôõîçò, ìá áíáãêáßï ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ.
å) ôïí Õðïõñãü Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, ¢ñèñï 4
óô) ôïí Õðïõñãü Ãåùñãßáò. ÊåíôñéêÞ Õðçñåóßá ÕäÜôùí
Óôçí ÅðéôñïðÞ óõììåôÝ÷ïõí, ýóôåñá áðü ðñüóêëçóç
ôïõ ÐñïÝäñïõ, êáé Üëëïé Õðïõñãïß åöüóïí óõæçôïýíôáé 1. ÓõíéóôÜôáé óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôá-
èÝìáôá áñìïäéüôçôÜò ôïõò. Óôçí ÅðéôñïðÞ ìåôÝ÷åé êáé ï îßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí ÊåíôñéêÞ Õðçñåóßá ÕäÜôùí, ç
Õðïõñãüò Åîùôåñéêþí, üôáí óõæçôïýíôáé èÝìáôá ðïõ á- ïðïßá áóêåß ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò:
öïñïýí äéáêñáôéêÜ ýäáôá. á) Êáôáñôßæåé ôá åèíéêÜ ðñïãñÜììáôá ðñïóôáóßáò êáé
Ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò áíáðëçñþíïíôáé áðü ôïõò Ãåíé- äéá÷åßñéóçò ôïõ õäÜôéíïõ äõíáìéêïý ôçò ÷þñáò êáé ðá-
êïýò Ãñáììáôåßò ôùí áíôßóôïé÷ùí Õðïõñãåßùí. ñáêïëïõèåß êáé óõíôïíßæåé ôçí åöáñìïãÞ ôïõò. Ôá åèíéêÜ
Ç ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÕäÜôùí ìðïñåß íá óõíéóôÜ Ãíùìï- ðñïãñÜììáôá äéáêñßíïíôáé óå ìáêñï÷ñüíéá ìå äéÜñêåéá
äïôéêÝò - ÅðéóôçìïíéêÝò ÅðéôñïðÝò ãéá ôç óôÞñéîç ôïõ Ýñ- ðÜíù áðü Ýîé Ýôç êáé ìåóï÷ñüíéá, ìå äéÜñêåéá áðü äýï Ý-
ãïõ ôçò. ùò Ýîé Ýôç.
2. ÓõíéóôÜôáé Åèíéêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí ìå Ðñüåäñï ôïí Ðñéí ôçí ÝãêñéóÞ ôïõò, åéóÜãïíôáé ãéá äéáâïýëåõóç óôï
Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñ- Åèíéêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí.
ãùí, óôï ïðïßï óõììåôÝ÷ïõí ìå Ýíáí åêðñüóùðü ôïõò: â) Êáôáñôßæåé ôçí åôÞóéá Ýêèåóç ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí
- êÜèå êüììá ðïõ åêðñïóùðåßôáé óôç ÂïõëÞ, ðáñ. 3 ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Üñèñïõ.
- ç ¸íùóç Íïìáñ÷éáêþí ÁõôïäéïéêÞóåùí ÅëëÜäïò ã) Óõíôïíßæåé ôéò õðçñåóßåò êáé ôïõò êñáôéêïýò öïñåßò
(Å.Í.Á.Å.), êáé ìåôÝ÷åé óôá áñìüäéá êïéíïôéêÜ üñãáíá ãéá êÜèå æÞôç-
- ç ÊåíôñéêÞ ¸íùóç ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí ÅëëÜäïò ìá ðïõ áöïñÜ óôçí ðñïóôáóßá êáé ôç äéá÷åßñéóç ôùí õ-
(Ê.Å.Ä.Ê.Å.), äÜôùí.
- ç ¸íùóç Äçìïôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí ¾äñåõóçò êáé Á- ä) Åéóçãåßôáé ôïõò ãåíéêïýò êáíüíåò êïóôïëüãçóçò êáé
ðï÷Ýôåõóçò, ôéìïëüãçóçò ôùí õäÜôùí êáé ðáñáêïëïõèåß ôçí ôÞñçóÞ
- ïé åôáéñåßåò ýäñåõóçò êáé áðï÷Ýôåõóçò ðïõ äåí åê- ôïõò óýìöùíá ìå ôá ìáêñï÷ñüíéá êáé ìåóï÷ñüíéá ðñï-
ðñïóùðïýíôáé áðü ôçí ¸íùóç Äçìïôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí ãñÜììáôá ðñïóôáóßáò êáé äéá÷åßñéóçò ôïõ õäáôéêïý äõ-
¾äñåõóçò êáé Áðï÷Ýôåõóçò, íáìéêïý ôçò ÷þñáò.
- ç ÐáíåëëÞíéá Óõíïìïóðïíäßá ¸íùóçò Ãåùñãéêþí Óõ- å) Åéóçãåßôáé íïìïèåôéêÜ êáé äéïéêçôéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí
íåôáéñéóìþí (ÐÁ.Ó.Å.ÃÅ.Ó.), ðñïóôáóßá êáé äéá÷åßñéóç ôùí õäÜôùí.
- ï Óýíäåóìïò Åëëçíéêþí Âéïìç÷áíéþí (Ó.Å.Â.), óô) Ðáñáêïëïõèåß óå åèíéêü åðßðåäï ôçí ðïéüôçôá êáé
- ç Äçìüóéá Åðé÷åßñçóç Çëåêôñéóìïý (Ä.Å.Ç.), ôçí ðïóüôçôá ôùí õäÜôùí óå óõíåñãáóßá ìå ôéò Äéåõèýí-
- ç ÃåíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Åñãáôþí ÅëëÜäïò (Ã.Ó.Å.Å.), óåéò ÕäÜôùí ôùí Ðåñéöåñåéþí êáé ìåñéìíÜ ãéá ôçí áíÜ-
- ôï Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäïò (Ô.Å.Å.), ðôõîç êáé ôç ëåéôïõñãßá åèíéêïý äéêôýïõ ðáñáêïëïýèç-
- ôï Ãåùôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäïò, óçò ôçò ðïéüôçôáò êáé ðïóüôçôáò ôùí õäÜôùí.
- ôï Éíóôéôïýôï Ãåùëïãéêþí êáé Ìåôáëëåõôéêþí Åñåõíþí æ) Äéá÷åéñßæåôáé âÜóç õäñïëïãéêþí êáé ìåôåùñïëïãéêþí
(É.Ã.Ì.Å.), äåäïìÝíùí óå åèíéêü åðßðåäï êáé ìåñéìíÜ ãéá ôç äéáñêÞ
- ôï Åèíéêü ÊÝíôñï ÈáëÜóóéùí Åñåõíþí (Å.Ê.È.Å.), ôçò åíçìÝñùóç. ÊñáôéêÝò õðçñåóßåò, íïìéêÜ ðñüóùðá
- ôï Åèíéêü ÊÝíôñï Âéïôüðùí-Õãñïôüðùí (Å.Ê.Â.Õ.), äçìïóßïõ äéêáßïõ, ïñãáíéóìïß ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Á´ Þ
- ôï Åèíéêü ÊÝíôñï Öõóéêþí Åðéóôçìþí (Å.ÊÅ.Ö.Å. Äç- ´ âáèìïý, êáèþò êáé êÜèå öïñÝáò ðïõ óõììåôÝ÷åé óôï å-
ìüêñéôïò), èíéêü äßêôõï ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ðïéüôçôáò êáé ðïóüôç-
- äýï ðåñéâáëëïíôéêÝò ìç êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò, ôáò ôùí õäÜôùí, õðï÷ñåïýôáé íá ðáñÝ÷åé äùñåÜí óôïé÷åßá
- ôï Åèíéêü ÊÝíôñï ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Áåéöüñïõ ÁíÜ- óôç âÜóç äåäïìÝíùí ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ. Ôçí ß-
ðôõîçò (Å.Ê.Ð.Á.Á.), äéá õðï÷ñÝùóç Ý÷åé êáé êÜèå íïìéêü Þ öõóéêü ðñüóùðï õ-
- ôï Éíóôéôïýôï Êáôáíáëùôþí (ÉÍ.ÊÁ.), ðÝñ ôïõ ïðïßïõ Ý÷åé åêäïèåß Üäåéá ÷ñÞóçò íåñïý Þ åêôÝ-
- ôï Åèíéêü ºäñõìá Áãñïôéêþí êáé Ãåùñãéêþí Åñåõíþí ëåóçò Ýñãïõ áîéïðïßçóçò õäáôéêþí ðüñùí, óýìöùíá ìå
(ÅÈ.É.Á.Ã.Å.), ôïõò åéäéêüôåñïõò üñïõò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôçí Üäåéá.
- ï Ðñüåäñïò ôçò ÅèíéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí êáôáðïëÝ- ç) Ðáñáêïëïõèåß ôç ëåéôïõñãßá ôùí Äéåõèýíóåùí ÕäÜ-
ìçóç ôçò ÁðåñÞìùóçò. ôùí ôùí Ðåñéöåñåéþí êáé ðáñÝ÷åé ïäçãßåò ãéá ôçí Üóêçóç
3. Ç ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÕäÜôùí õðïâÜëëåé óôç ÂïõëÞ êáé ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõò.
óôï Åèíéêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí åôÞóéá Ýêèåóç ó÷åôéêÜ ìå è) Ãéá êÜèå ëåêÜíç áðïññïÞò ðïôáìïý, ç ÊåíôñéêÞ Õ-
ôçí êáôÜóôáóç ôïõ õäÜôéíïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôçò ÷þñáò, ðçñåóßá ÕäÜôùí õðï÷ñåïýôáé Ýùò 22.12. 2004:
ôçí åöáñìïãÞ ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé äéá- - íá óõíôÜîåé ðëÞñç êáé áíáëõôéêÞ Ýêèåóç ôùí ÷áñá-
÷åßñéóç ôùí õäÜôùí, êáèþò êáé ãéá ôç óõìâáôüôçôá ìå ôï êôçñéóôéêþí ôçò.
êïéíïôéêü êåêôçìÝíï. - íá äéáðéóôþóåé ôéò åðéðôþóåéò ôùí áíèñþðéíùí äñá-
4. Ôï Åèíéêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí óõãêáëåßôáé áðü ôïí óôçñéïôÞôùí óôçí êáôÜóôáóç ôùí åðéöáíåéáêþí êáé ôùí
Ðñüåäñü ôïõ ôïõëÜ÷éóôïí ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï. õðüãåéùí õäÜôùí.
5. Ôï Åèíéêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí, óõãêñïôåßôáé ìå áðü- - íá ðñïâåß óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜëõóç êÜèå ÷ñÞóçò ýäá-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äç- ôïò óôç ëåêÜíç áõôÞ.
ìüóéùí ¸ñãùí êáé óõãêáëåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñü ôïõ ôïõ- é) Êáôáñôßæåé ôï Åèíéêü Ìçôñþï ðñïóôáôåõüìåíùí ðå-
ëÜ÷éóôïí ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï. Ìå üìïéá áðüöáóç êáèïñß- ñéï÷þí Ýùò 22.12.2004. Ìå ôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ
æåôáé ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò ôïõ, ç õðçñåóßá ðïõ ðáñÝ÷åé ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15 êáèïñßæåôáé á-
ãñáììáôåéáêÞ õðïóôÞñéîç, ï ôñüðïò õðüäåéîçò ôïõ åê- íáëõôéêÜ ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ Ìçôñþïõ.
ðñïóþðïõ ôùí åôáéñåéþí ýäñåõóçò êáé áðï÷Ýôåõóçò éá) Öñïíôßæåé, ôï áñãüôåñï Ýùò ôï 2015, ãéá ôçí ðñï-
4824 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

óôáóßá, áíáâÜèìéóç êáé áðïêáôÜóôáóç üëùí ôùí óõóôç- ôéêÜ üñéá ðåñéóóüôåñùí Ðåñéöåñåéþí, ïé áíùôÝñù áñìï-
ìÜôùí ôùí åðéöáíåéáêþí õäÜôùí, êáèþò êáé ôùí ôå÷íç- äéüôçôåò áóêïýíôáé áðü êïéíïý. Ìå áðüöáóç ôçò ÅèíéêÞò
ôþí êáé éäéáéôÝñùò ôñïðïðïéçìÝíùí õäáôéêþí óõóôçìÜ- ÅðéôñïðÞò ÕäÜôùí, ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá
ôùí, ìå óêïðü ôçí åðßôåõîç êáëÞò êáôÜóôáóçò ôùí åðé- ôçò ÊõâåñíÞóåùò, åðéôñÝðåôáé íá êáôáíÝìïíôáé ïé áñìï-
öáíåéáêþí õäÜôùí êáé êáëïý ïéêïëïãéêïý äõíáìéêïý êáé äéüôçôåò ìåôáîý ôùí Ðåñéöåñåéþí Þ íá êáèïñßæåôáé ìéá
êáëÞò ÷çìéêÞò êáôÜóôáóçò ãéá ôá åðéöáíåéáêÜ ýäáôá ôùí ÐåñéöÝñåéá ùò áðïêëåéóôéêþò áñìüäéá êáé íá êáèïñßæå-
ôå÷íçôþí êáé éäéáéôÝñùò ôñïðïðïéçìÝíùí õäáôéêþí óõ- ôáé ï ôñüðïò êáé ç åéäéêüôåñç äéáäéêáóßá Üóêçóçò ôùí áñ-
óôçìÜôùí, åêôüò áí ãéá áõôÜ, ôá ðáñáðÜíù åßíáé äõóáíÜ- ìïäéïôÞôùí ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜöïõ.
ëïãá äáðáíçñÜ Þ áí ëüãù áíùôÝñáò âßáò Þ öõóéêþí áé- 4. Óå êÜèå ÐåñéöÝñåéá óõíéóôÜôáé Äéåýèõíóç ÕäÜôùí ìÝ-
ôéþí Þ áôõ÷Þìáôïò êÜôé ôÝôïéï äåí êáèßóôáôáé åöéêôü. óù ôçò ïðïßáò áóêïýíôáé ïé áñìïäéüôçôåò ôçò ÐåñéöÝñåé-
2. Ç ÊåíôñéêÞ Õðçñåóßá ÕäÜôùí áðïôåëåß åíéáßï äéïéêç- áò ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé äéá÷åßñéóç ôùí õäÜôùí. Ìå êïéíÞ
ôéêü ôïìÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, ôïõ ïðïßïõ ðñïÀóôáôáé ìåôáêëçôüò Äçìüóéùí ¸ñãùí, Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé
åéäéêüò ãñáììáôÝáò ìå âáèìü ´ ôçò êáôçãïñßáò åéäéêþí ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí:
èÝóåùí êáé ïñãáíþíåôáé óå Äéåõèýíóåéò êáé ÔìÞìáôá ìå á) óõíéóôþíôáé ïé áíáãêáßåò èÝóåéò ðñïóùðéêïý áíÜ êá-
êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôá- ôçãïñßá êáé êëÜäï ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôçò Äéåýèõíóçò,
îßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïß- â) ïñßæåôáé ç äéÜñèñùóç ôçò Äéåýèõíóçò óå ôìÞìáôá,
êçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé- êáôáíÝìïíôáé ïé áñìïäéüôçôåò ó' áõôÜ êáé ñõèìßæåôáé êÜ-
êþí. Ìå ôçí ßäéá áðüöáóç ìðïñåß íá êáôáñãïýíôáé õöé- èå èÝìá ó÷åôéêü ìå ôçí ïñãÜíùóç êáé ôç óôåëÝ÷ùóÞ ôçò.
óôÜìåíåò ïñãáíéêÝò ìïíÜäåò ôïõ Õðïõñãåßïõ 5. Ç Äéåýèõíóç ÕäÜôùí Ý÷åé ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò:
ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí ðïõ á- á) ËáìâÜíåé ôá áíáãêáßá ìÝôñá ãéá:
óêïýí óõíáöåßò áñìïäéüôçôåò Þ íá ìåôáöÝñïíôáé óôçí - ôçí ðñüëçøç ôçò õðïâÜèìéóçò ôùí åðéöáíåéáêþí êáé
ÊåíôñéêÞ Õðçñåóßá ÕäÜôùí, ðñïóäéïñßæïíôáé áíáëõôéêÜ õðüãåéùí õäÜôùí,
ïé áñìïäéüôçôåò ôçò Õðçñåóßáò, êáôáíÝìïíôáé ïé áñìï- - ôçí áíáâÜèìéóç êáé áðïêáôÜóôáóç ôùí õäáôéêþí óõ-
äéüôçôåò óôéò Äéåõèýíóåéò êáé ôá ÔìÞìáôá êáé óõóôÞíï- óôçìÜôùí,
íôáé ïé áíáãêáßåò èÝóåéò ìüíéìïõ êáé ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò - ôçí ðñïïäåõôéêÞ ìåßùóç ôçò ñýðáíóçò áðü ôéò ïõóßåò
áïñßóôïõ ÷ñüíïõ ðñïóùðéêïý áíÜ êëÜäï, êáôçãïñßá êáé ðñïôåñáéüôçôáò êáé ôçí ðáýóç Þ ôç óôáäéáêÞ åîÜëåéøç
âáèìü. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñ- ôùí åêðïìðþí, ôùí áðïññßøåùí êáé ôùí äéáññïþí åðéêßí-
èñïõ 28 ôïõ í. 1558/1985 (ÖÅÊ 137 Á´). äõíùí ïõóéþí ðñïôåñáéüôçôáò,
3. ÓõíéóôÜôáé óôçí ÊåíôñéêÞ Õðçñåóßá ÕäÜôùí Ãíùìï- - ôçí ðñïþèçóç ôçò âéþóéìçò ÷ñÞóçò ôïõ íåñïý âÜóåé
äïôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÕäÜôùí, ç ïðïßá áðïôåëåßôáé áðü ôïí ìáêñïðñüèåóìçò ðñïóôáóßáò ôùí äéáèÝóéìùí õäÜôéíùí
ÐñïúóôÜìåíï ôçò ÊåíôñéêÞò Õðçñåóßáò ÕäÜôùí ùò ðñüå- ðüñùí,
äñï, Ýíáí åêðñüóùðï ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, Ýíáí - ôç äéáóöÜëéóç ôçò éóïññïðßáò áíÜìåóá óôçí Üíôëçóç
åêðñüóùðï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò, Ýíáí åêðñüóùðï íåñïý áðü ôïõò õäñïöüñïõò êáé ôïí åìðëïõôéóìü ôïõò,
ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Ýíáí åê- - ôï ìåôñéáóìü ôùí åðéðôþóåùí áðü ðëçììýñåò êáé îç-
ðñüóùðï ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêç- ñáóßåò êáé
óçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò. Ç ÃíùìïäïôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÕäÜôùí - ôçí åöáñìïãÞ üëùí ôùí óôü÷ùí êáé ðñïôýðùí ðïõ
óõãêñïôåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôéò ðñïóôáôåõüìåíåò ðåñéï÷Ýò.
×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé ãíùìïäïôåß ðñïò â) Åîåéäéêåýåé êáé åöáñìüæåé ìáêñï÷ñüíéá êáé ìåóï÷ñü-
ôçí ÊåíôñéêÞ Õðçñåóßá ÕäÜôùí ãéá ôçí Üóêçóç ôùí áñ- íéá ðñïãñÜììáôá ðñïóôáóßáò êáé äéá÷åßñéóçò ôùí ëåêá-
ìïäéïôÞôùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò á´, â´ êáé íþí áðïññïÞò ðïôáìïý.
ä´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1. ã) Êáôáñôßæåé Ó÷Ýäéá Äéá÷åßñéóçò êáé ÐñïãñÜììáôá ÌÝ-
4. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ôñùí, üðùò ðñïâëÝðåôáé óôá Üñèñá 7 êáé 8.
×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, Ãåùñãßáò, ÁíÜðôõîçò, ä) Åöáñìüæåé ôá Ó÷Ýäéá Äéá÷åßñéóçò êáé ôá ÐñïãñÜììá-
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, ïñßæå- ôá ÌÝôñùí êáé óõíôÜóóåé åôÞóéá Ýêèåóç åöáñìïãÞò
ôáé åèíéêü äßêôõï ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ðïéüôçôáò êáé ðï- ôïõò. Ç åôÞóéá Ýêèåóç äéáâéâÜæåôáé óôçí ÊåíôñéêÞ Õðç-
óüôçôáò ôùí õäÜôùí ìå êáèïñéóìü ôùí èÝóåùí (óôáè- ñåóßá ÕäÜôùí.
ìþí) ìåôñÞóåùí êáé ôùí öïñÝùí ðïõ õðï÷ñåïýíôáé óôç å) Êáôáñôßæåé ìçôñþï ðñïóôáôåõüìåíùí ðåñéï÷þí ôï ï-
ëåéôïõñãßá ôïõò. Ìå ôçí ßäéá áðüöáóç êáèïñßæïíôáé ïé õ- ðïßï åðáíåîåôÜæåôáé êáé åíçìåñþíåôáé áíÜ ôáêôÜ ÷ñïíéêÜ
ðï÷ñåþóåéò ôùí öïñÝùí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôï åèíéêü äß- äéáóôÞìáôá, êáé ôï ïðïßï, äéáâéâÜæåé óôçí ÊåíôñéêÞ Õðç-
êôõï ðáñáêïëïýèçóçò êáé êÜèå èÝìá ó÷åôéêü ìå ôçí áíÜ- ñåóßá ÕäÜôùí ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáñôéóôåß Åèíéêü Ìç-
ðôõîç êáé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ. ôñþï ðñïóôáôåõüìåíùí ðåñéï÷þí.
óô) ÌåñéìíÜ ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ óõììåôï÷Þ ôïõ êïéíïý,
¢ñèñï 5
óôéò äéáäéêáóßåò ðñïóôáóßáò êáé äéá÷åßñéóçò ôùí õäÜôùí,
Äéåýèõíóç ÕäÜôùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò
êáé éäßùò óôç äéáäéêáóßá åêðüíçóçò, åíçìÝñùóçò êáé á-
1. H ðñïóôáóßá êáé äéá÷åßñéóç êÜèå ëåêÜíçò áðïññïÞò íáèåþñçóçò ôùí Ó÷åäßùí Äéá÷åßñéóçò, üðùò ðåñéãñÜöå-
ðïôáìïý áíÞêåé óôçí ÐåñéöÝñåéá óôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôçò ôáé óôï Üñèñï 7.
ïðïßáò åêôåßíåôáé. Åéäéêüôåñá, ç Äéåýèõíóç ÕäÜôùí èÝôåé óôç äéÜèåóç ôïõ
2. Ìå áðüöáóç ôçò ÅèíéêÞò ÅðéôñïðÞò ÕäÜôùí, ðïõ äç- êïéíïý, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ÷ñçóôþí, ãéá ôç äéá-
ìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáèïñßæï- ôýðùóç ðáñáôçñÞóåùí :
íôáé ïé ëåêÜíåò áðïññïÞò ðïôáìþí êáé ïñßæïíôáé ïé Ðåñé- - ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá êáé ôï ðñüãñáììá åñãáóéþí ãéá
öÝñåéåò, ïé ïðïßåò åßíáé áñìüäéåò ãéá ôç äéá÷åßñéóç êáé ôçí åêðüíçóç ôïõ Ó÷åäßïõ, ôïõëÜ÷éóôïí ôñßá Ýôç ðñéí á-
ðñïóôáóßá ôïõò. ðü ôçí Ýíáñîç ôçò ðåñéüäïõ ôçí ïðïßá áöïñÜ ôï ó÷Ýäéï,
3. Áí ëåêÜíç áðïññïÞò ðïôáìïý åêôåßíåôáé óôá äéïéêç- - ôá ÐñïãñÜììáôá ÌÝôñùí ôïõ Üñèñïõ 8,
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 4825

- åíäéÜìåóç åðéóêüðçóç ôùí óçìáíôéêþí æçôçìÜôùí äéá- å) Ýíáò åêðñüóùðïò üëùí ôùí Äçìïôéêþí Åðé÷åéñÞóå-
÷åßñéóçò ôùí õäÜôùí ðïõ åíôïðßóôçêáí óôç ëåêÜíç áðïñ- ùí ¾äñåõóçò Áðï÷Ýôåõóçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò,
ñïÞò ðïôáìïý, ôïõëÜ÷éóôïí äýï Ýôç ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç óô) áíÜ Ýíáò åêðñüóùðïò ôïõ Ôå÷íéêïý, Ãåùôå÷íéêïý,
ôçò ðåñéüäïõ ôçí ïðïßá áöïñÜ ôï Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò. Åìðïñéêïý, Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ,
æ) Óõãêåíôñþíåé êáé åðåîåñãÜæåôáé ôá óôïé÷åßá ôçò ðï- æ) Ýíáò åêðñüóùðïò êÜèå ¸íùóçò Ãåùñãéêþí Óõíåôáé-
óüôçôáò êáé ôçò ðïéüôçôáò ôùí õäÜôùí êáé ôá áðïóôÝëëåé ñéóìþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò,
óôç âÜóç õäñïëïãéêþí êáé ìåôåùñïëïãéêþí äåäïìÝíùí. ç) Ýíáò åêðñüóùðïò ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí ìç êõâåñíç-
Ðáñáêïëïõèåß êáé åëÝã÷åé ôéò ðïéïôéêÝò ðáñáìÝôñïõò êáé ôéêþí ïñãáíþóåùí,
ôçí ðïóïôéêÞ êáôÜóôáóç ôùí õäÜôùí, ôçí ïéêïëïãéêÞ êá- è) Ýíáò åêðñüóùðïò áðü êÜèå Ãåíéêü Ïñãáíéóìü Åã-
ôÜóôáóç ôùí åðéöáíåéáêþí õäÜôùí, êáèþò êáé ôçí êáôÜ- ãåßùí Âåëôéþóåùí (Ã.Ï.Å.Â.),
óôáóç ôùí ðñïóôáôåõüìåíùí ðåñéï÷þí, üðùò åéäéêüôåñá é) Ýíáò åêðñüóùðïò áðü êÜèå öïñÝá äéá÷åßñéóçò ðñï-
êáèïñßæåôáé ìå ôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôáôåõüìåíçò ðåñéï÷Þò êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ
óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15. 21 ôïõ í. 1650/1986 êáé ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ í. 3044/2002.
ç) Óõíôïíßæåé üëïõò ôïõò öïñåßò ãéá èÝìáôá ðïõ ó÷åôß- 2. Ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí ãíùìïäïôåß
æïíôáé ìå ôç ÷ñÞóç êáé ôçí ðñïóôáóßá ôùí õäÜôùí. ðñéí ôçí Ýãêñéóç ôïõ Ó÷åäßïõ Äéá÷åßñéóçò êáé åêöñÜæåé ôç
è) ËáìâÜíåé üëá ôá áíáãêáßá ìÝôñá ãéá íá ðñáãìáôï- ãíþìç ôïõ ðñïò ôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò
ðïéåßôáé: ãéá êÜèå èÝìá ðñïóôáóßáò êáé äéá÷åßñéóçò ôùí õäÜôùí
- áíÜëõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôçò êÜèå ðåñéï÷Þò ëå- ðïõ áõôüò ôïõ õðïâÜëëåé.
êÜíçò áðïññïÞò ðïôáìïý, 3. Ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí, ðñéí ãíùìïäï-
- åðéóêüðçóç ôùí åðéðôþóåùí ôùí áíèñþðéíùí äñá- ôÞóåé ãéá ôï Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò, ôï äçìïóéïðïéåß ðñïêåéìÝ-
óôçñéïôÞôùí óôçí êáôÜóôáóç ôùí åðéöáíåéáêþí êáé õðü- íïõ ôï êïéíü íá ðëçñïöïñçèåß ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõ êáé íá
ãåéùí õäÜôùí êáé óõììåôÜó÷åé óôç äçìüóéá äéáâïýëåõóç ãé áõôü, ìÝóá óå
- ïéêïíïìéêÞ áíÜëõóç ôçò ÷ñÞóçò ôùí õäÜôùí. ðñïèåóìßá ðïõ ïñßæåé ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí.
é) ÌåñéìíÜ ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí óçìåéáêþí êáé äéÜ÷õôùí 4. Ç óõãêñüôçóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÕäÜ-
åêðïìðþí ñýðùí óôá åðéöáíåéáêÜ, õðüãåéá êáé ðáñÜêôéá ôùí ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò Ðå-
ýäáôá. ñéöÝñåéáò êáé óõãêáëåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñü ôïõ, ôïõëÜ-
éá) Åöáñìüæåé ìÝôñá ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò ñýðáíóçò óôçí ÷éóôïí ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï.
ðçãÞ ìÝóù ôïõ ïñéóìïý ïñéáêþí ôéìþí åêðïìðÞò êáé ðñï- 5. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò,
ôýðùí ðåñéâáëëïíôéêÞò ðïéüôçôáò. ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé Åóùôåñéêþí, Äçìü-
éâ) Åöáñìüæåé Ðñüãñáììá ÌÝôñùí Ðñïóôáóßáò áðü ôç óéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáèïñßæåôáé ï ôñüðïò
ñýðáíóç, êáèþò êáé áðïññýðáíóçò ôùí õäÜôùí. ëåéôïõñãßáò êáé ç ãñáììáôåéáêÞ õðïóôÞñéîç ôùí Ðåñéöå-
éã) Ó÷åäéÜæåé êáé åðéâÜëëåé üëá ôá áíáãêáßá ðñïëçðôéêÜ ñåéáêþí Óõìâïõëßùí ÕäÜôùí, ï ôñüðïò äçìïóéïðïßçóçò
ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç Ýêôáêôùí áíáãêþí. ôïõ Ó÷åäßïõ Äéá÷åßñéóçò êáé óõììåôï÷Þò ôïõ êïéíïý óôç
éä) ÅðéâÜëëåé ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí õðüãåéùí õ- äçìüóéá äéáâïýëåõóç, êáèþò êáé êÜèå Üëëï èÝìá ãéá ôçí
äÜôùí êáé ôçí áíôéìåôþðéóç áõîçôéêþí ôÜóåùí ðïõ ðñï- åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ áõôïý.
êýðôïõí áðü áíèñþðéíåò äñáóôçñéüôçôåò óôéò óõãêå-
ÊÅÖÁËÁÉÏ Ã´
íôñþóåéò ïõóéþí óôá õðüãåéá ýäáôá.
ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÊÁÉ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÔÙÍ ÕÄÁÔÙÍ
éå) Åêäßäåé ôéò Üäåéåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 11
êáé åëÝã÷åé ôçí åöáñìïãÞ ôïõò. ¢ñèñï 7
éóô) ÅðéâÜëëåé óå õöéóôÜìåíá Þ óå íÝá Ýñãá êáé äñá- Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò
óôçñéüôçôåò, ðïõ åßíáé ðéèáíü íá õðïâáèìßóïõí ôá ýäá-
ôá, ôïõò ðåñéïñéóìïýò êáé ôá ìÝôñá ðïõ åßíáé ðñüóöïñá 1. ÊÜèå ÐåñéöÝñåéá åêðïíåß Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò ôùí ëå-
ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõò, üðùò ïñßæåôáé óôï Üñèñï 8. êáíþí áðïññïÞò ðïôáìþí áñìïäéüôçôÜò ôçò, ôï ïðïßï é-
6. Ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ó÷ýåé ãéá Ýîé ÷ñüíéá. Ãéá ôéò ëåêÜíåò áðïññïÞò ðïôáìþí
åðéâÜëëïíôáé ðåñéïñéóìïß Þ Üëëá ìÝôñá óôç ÷ñÞóç ôùí õäÜ- ãéá ôéò ïðïßåò åßíáé óõíáñìüäéåò äýï Þ ðåñéóóüôåñåò Ðå-
ôùí êáé ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí áîéïðïßçóÞò ôïõò ðñïêåéìÝíïõ ñéöÝñåéåò, êáôáñôßæïíôáé áðü êïéíïý ÅéäéêÜ Ó÷Ýäéá äéá-
íá åðéôõã÷Üíïíôáé ïé óôü÷ïé ôïõ Ó÷åäßïõ Äéá÷åßñéóçò ðïõ ÷åßñéóÞò ôïõò, åêôüò áí ïñßæåôáé äéáöïñåôéêÜ ìå ôçí áðü-
ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 7 êáé ôùí ÐñïãñáììÜôùí ÌÝôñùí öáóç ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 5. Ôï Ó÷Ý-
êáé Ðáñáêïëïýèçóçò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 8. äéï Äéá÷åßñéóçò ðåñéÝ÷åé üëá ôá óôïé÷åßá, ðëçñïöïñßåò
êáé åêôéìÞóåéò ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôçí ðñïóôáóßá
¢ñèñï 6 êáé äéá÷åßñéóç ôùí õäÜôùí. Ôï åéäéêüôåñï ðåñéå÷üìåíï
Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí ôùí Ó÷åäßùí Äéá÷åßñéóçò êáèïñßæåôáé ìå ôï ðñïåäñéêü
1. ÓõíéóôÜôáé óå êÜèå ÐåñéöÝñåéá Ðåñéöåñåéáêü Óõì- äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15.
âïýëéï ÕäÜôùí ôï ïðïßï áðïôåëåß üñãáíï êïéíùíéêïý äéá- 2. Ôï Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò êáôáñôßæåôáé áðü ôç Äéåýèõí-
ëüãïõ êáé äéáâïýëåõóçò ãéá èÝìáôá ðñïóôáóßáò êáé äéá- óç ÕäÜôùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé åãêñßíåôáé ìå áðüöáóç
÷åßñéóçò ôùí õäÜôùí. ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ýóôåñá áðü
Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÕäÜôùí óõììåôÝ÷ïõí: ãíþìç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÕäÜôùí êáé óýì-
á) ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ùò Ðñüåäñïò, öùíç ãíþìç ôçò ÊåíôñéêÞò Õðçñåóßáò ÕäÜôùí. ÊáôÜ ôçí
â) ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Äéåýèõíóçò ÕäÜôùí ôçò Ðåñé- ðñþôç åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò, ýóôåñá áðü áßôçìá ôïõ
öÝñåéáò, Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò, åßíáé äõíáôüí ôï
ã) Ýíáò åêðñüóùðïò êÜèå Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò íá êáôáñôéóèåß áðü ôçí ÊåíôñéêÞ Õ-
ðïõ õðÜãåôáé óôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ðçñåóßá ÕäÜôùí ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñï-
ä) Ýíáò åêðñüóùðïò êÜèå ÔïðéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí êáé ôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí.
ÊïéíïôÞôùí (Ô.Å.Ä.Ê.) ôùí Íïìþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò, 3. ÊáôÜ ôçí êáôÜñôéóç ôùí Ó÷åäßùí Äéá÷åßñéóçò ëáìâÜ-
4826 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

íïíôáé õðüøç êáé ïé êáôåõèýíóåéò êáé ðñïôÜóåéò ôùí Ðå- êáèïñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôùí áñìüäéùí ïñãÜíùí ôçò
ñéöåñåéáêþí Ðëáéóßùí ×ùñïôáîéêïý Ó÷åäéáóìïý êáé Áåé- ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ôá ìÝôñá áðïóêïðïýí óôçí ðñïï-
öüñïõ ÁíÜðôõîçò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 8 ôïõ Í. äåõôéêÞ ìåßùóç Þ áíáêýêëùóç êáé, ãéá ôéò åðéêßíäõíåò ïõ-
2742/1999, ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí ãåíéêþí êáé åéäéêþí áíá- óßåò ðñïôåñáéüôçôáò ðïõ êáèïñßæïíôáé ìå üìïéá áðüöá-
ðôõîéáêþí ðñïãñáììÜôùí, êáèþò êáé ïé áíÜãêåò ðïõ óç, óôçí ðáýóç Þ ôç óôáäéáêÞ åîÜëåéøç ôùí áðïññßøåùí,
ðñïêýðôïõí ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé äéá÷åßñéóç ðñïóôá- åêðïìðþí êáé äéáññïþí.
ôåõüìåíùí ðåñéï÷þí. 3. ÊÜèå ÐåñéöÝñåéá êáôáñôßæåé Ðñüãñáììá Åéäéêþí ÌÝ-
4. Ôï ðñþôï Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò êáôáñôßæåôáé êáé åãêñß- ôñùí êáôÜ ôçò ñýðáíóçò ãéá ôçí ðñüëçøç êáé ôïí Ýëåã÷ï
íåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ìÝ÷ñé 22.12.2009. ôçò ñýðáíóçò ôùí õðüãåéùí õäÜôùí. Ôá ìÝôñá áõôÜ áðï-
¢ñèñï 8 óêïðïýí óôçí åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ ôçò êáëÞò ÷çìéêÞò êá-
ÐñïãñÜììáôá ÌÝôñùí êáé Ðáñáêïëïýèçóçò ôÜóôáóçò ôùí õðüãåéùí õäÜôùí.
ôçò êáôÜóôáóçò ôùí õäÜôùí 4. Ôá ÐñïãñÜììáôá Åéäéêþí ÌÝôñùí êáôÜ ôçò ñýðáí-
óçò êáôáñôßæïíôáé êáé åãêñßíïíôáé üðùò ôá Ó÷Ýäéá Äéá÷åß-
1. Ïé ÐåñéöÝñåéåò êáôáñôßæïõí: ñéóçò. Ôï åéäéêüôåñï ðåñéå÷üìåíï ôùí ÐñïãñáììÜôùí Åé-
á) Ðñüãñáììá ÌÝôñùí êáé äéêþí ÌÝôñùí êáôÜ ôçò ñýðáíóçò êáèïñßæåôáé ìå ôï ðñï-
â) Ðñüãñáììá Ðáñáêïëïýèçóçò ôçò êáôÜóôáóçò ôùí åäñéêü äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 1
õäÜôùí. ôïõ Üñèñïõ 15.
Ôï Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ðåñéëáìâÜíåé
õðï÷ñåùôéêÜ ùò ìÝñç ôïõ ôá áíùôÝñù ðñïãñÜììáôá. ÊÅÖÁËÁÉÏ Ä´
2. Ôï Ðñüãñáììá ÌÝôñùí êáèïñßæåé óå ãåíéêÝò ãñáì- ×ÑÇÓÇ ÔÙÍ ÕÄÁÔÙÍ
ìÝò ôá ìÝôñá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá:
¢ñèñï 10
á) ôçí ðñïóôáóßá êáé äéá÷åßñéóç ôùí õäÜôùí ôùí ëåêá-
Ãåíéêïß êáíüíåò ÷ñÞóçò ôùí õäÜôùí
íþí áðïññïÞò ðïôáìþí ðïõ åìðßðôïõí óôçí áñìïäéüôç-
ôá êÜèå ÐåñéöÝñåéáò, 1. Ïé ÷ñÞóåéò õäÜôùí äéáêñßíïíôáé óå ýäñåõóç, Üñäåõ-
â) ôç äéáôÞñçóç, ðñïóôáóßá êáé âåëôßùóç ôçò ðïéüôç- óç, âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç, åíåñãåéáêÞ ÷ñÞóç êáé ÷ñÞóç ãéá
ôáò ôïõ õäÜôéíïõ ðåñéâÜëëïíôïò, áíáøõ÷Þ. Ç ÷ñÞóç ãéá ýäñåõóç Ý÷åé ðñïôåñáéüôçôá, ùò
ã) ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ñýðáíóçò ôùí õäáôéêþí ïéêïóõ- ðñïò ôçí ðïóüôçôá êáé ôçí ðïéüôçôá, Ýíáíôé êÜèå Üëëçò
óôçìÜôùí, áíåîÜñôçôá áðü ôçí ðçãÞ ðñïÝëåõóÞò ôçò êáé ÷ñÞóçò.
ä) ôç äéáóöÜëéóç ôçò áåéöüñïõ ÷ñÞóçò ôùí õäÜôùí. 2. Ãéá êÜèå ÷ñÞóç åöáñìüæïíôáé ïé ðáñáêÜôù êáíüíåò,
3. Ôï Ðñüãñáììá ÌÝôñùí ðåñéÝ÷åé, áíÜëïãá êáé ìå ôéò ïé ïðïßïé ëáìâÜíïíôáé õðüøç óôá Ó÷Ýäéá Äéá÷åßñéóçò:
áíÜãêåò êáé éäéïìïñößåò ôùí ëåêáíþí áðïññïÞò, âáóéêÜ á) ÊÜèå ÷ñÞóç ðñÝðåé íá áðïâëÝðåé óôç âéþóéìç êáé é-
êáé óõìðëçñùìáôéêÜ ìÝôñá, ôï áíáëõôéêü ðåñéå÷üìåíï óüññïðç éêáíïðïßçóç ôùí áíáðôõîéáêþí áíáãêþí êáé íá
ôùí ïðïßùí êáèïñßæåôáé ìå ôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ äéáóöáëßæåé ôç ìáêñïðñüèåóìç ðñïóôáóßá ôùí õäÜôùí,
ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15. ôçí åðÜñêåéá ôùí áðïèåìÜôùí ôïõò êáé ôç äéáôÞñçóç ôçò
4. Ôï Ðñüãñáììá ÌÝôñùí êáôáñôßæåôáé êáé åãêñßíåôáé ðïéüôçôÜò ôïõò, éäéáßôåñá äå ôç ìåßùóç êáé ôçí áðïôñïðÞ
üðùò êáé ôï Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò. Ôï ðñþôï Ðñüãñáììá ôçò ñýðáíóÞò ôïõò.
ÌÝôñùí êáôáñôßæåôáé êáé åãêñßíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ìÝ÷ñé â) Ç éêáíïðïßçóç ôçò æÞôçóçò ôïõ íåñïý ãßíåôáé ìå âÜ-
22.12.2009 êáé üëá ôá ìÝôñá åßíáé Ýôïéìá ðñïò åöáñìïãÞ óç ôá üñéá êáé ôéò äõíáôüôçôåò ôùí õäáôéêþí áðïèåìÜôùí,
ìÝ÷ñé 1.1.2012. ëáìâáíïìÝíùí õðüøç ôùí áíáãêþí ãéá ôç äéáôÞñçóç ôùí
5. Ôï Ðñüãñáììá Ðáñáêïëïýèçóçò ðåñéÝ÷åé åéäéêüôå- ïéêïóõóôçìÜôùí, êáèþò êáé ôçò éóïññïðßáò ðïõ áðáéôåß-
ñá ìÝôñá ðïõ åîáóöáëßæïõí ôç äéáñêÞ ðáñáêïëïýèçóç ôáé ìåôáîý Üíôëçóçò êé áíáôñïöïäüôçóçò ôùí õðüãåéùí
ôùí ðïéïôéêþí ðáñáìÝôñùí êáé ôçò ðïóïôéêÞò êáôÜóôá- õäÜôùí. Ïé áíÜãêåò ôùí ÷ñÞóåùí óå íåñü éêáíïðïéïýíôáé
óçò ôùí õäÜôùí, êáèþò êáé ôçò ïéêïëïãéêÞò êáôÜóôáóçò êáôÜ ôï äõíáôüí óå åðßðåäï ðåñéï÷Þò ëåêÜíçò áðïññïÞò
ôùí åðéöáíåéáêþí õäÜôùí. ðïôáìïý. ÊáôÜ ôç äéá÷åßñéóç ôùí õäÜôùí ðñÝðåé íá åîá-
6. Ôá ÐñïãñÜììáôá Ðáñáêïëïýèçóçò åãêñßíïíôáé ü- óöáëßæåôáé ç åîïéêïíüìçóç íåñïý ìÝóù ôçò ÷ñÞóçò ôå÷íé-
ðùò ôá Ó÷Ýäéá Äéá÷åßñéóçò, ôï áíáëõôéêü ôïõò ðåñéå÷ü- êþí ìåèüäùí, ïéêïíïìéêþí êéíÞôñùí êáé åñãáëåßùí.
ìåíï êáèïñßæåôáé ìå ôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝ- ¢ñèñï 11
ðåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 15 êáé ôßèåíôáé óå å- ¢äåéåò ÷ñÞóåùò íåñïý êáé åêôÝëåóçò
öáñìïãÞ ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé 31.12.2006. Ýñãùí áîéïðïßçóÞò ôïõ
¢ñèñï 9 1. ÊÜèå íïìéêü Þ öõóéêü ðñüóùðï ìðïñåß íá ÷ñçóéìï-
Ðñüãñáììá Åéäéêþí ÌÝôñùí êáôÜ ôçò ñýðáíóçò ðïéåß íåñü Þ íá åêôåëåß Ýñãá áîéïðïßçóçò õäáôéêþí ðü-
1. ÊÜèå Ýñãï Þ äñáóôçñéüôçôá, ðïõ ìðïñåß íá ðñïêá- ñùí ãéá ôçí éêáíïðïßçóç ôùí ðñáãìáôéêþí áíáãêþí ôïõ.
ëÝóåé ñýðáíóç ìå áðüññéøç õãñþí áðïâëÞôùí óôï ðåñé- Ìðïñåß åðßóçò íá åêôåëåß Ýñãá áîéïðïßçóçò õäáôéêþí ðü-
âÜëëïí, ïöåßëåé íá åíáñìïíßæåôáé ìå ôá åãêåêñéìÝíá Ó÷Ý- ñùí êáé ãéá áíÜãêåò ðÝñá áðü ôéò äéêÝò ôïõ Þ áíåîÜñôçôá
äéá Äéá÷åßñéóçò, þóôå íá åðéôõã÷Üíåôáé ç ðñïóôáóßá êáé áðü áõôÝò, åöüóïí åîõðçñåôïýí ôçí êïéíÞ ùöÝëåéá.
ç åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ ôçò êáëÞò ïéêïëïãéêÞò êáôÜóôá- Ãéá ôçí ðáñï÷Þ íåñïý, ôç ÷ñÞóç íåñïý êáé ôçí åêôÝëå-
óçò ôùí õäÜôùí. óç Ýñãïõ ãéá ôçí áîéïðïßçóç õäáôéêþí ðüñùí, êáèþò êáé
2. ÊÜèå ÐåñéöÝñåéá êáôáñôßæåé Ðñüãñáììá Åéäéêþí ÌÝ- ãéá êÜèå Ýñãï Þ äñáóôçñéüôçôá ðïõ áðïóêïðåß óôçí ðñï-
ôñùí êáôÜ ôçò ñýðáíóçò ôùí õäÜôùí áðü ìåìïíùìÝíïõò óôáóßá áðü ôç ñýðáíóç ëüãù áðüññéøçò õãñþí áðïâëÞ-
ñýðïõò Þ ïìÜäåò ñýðùí ðïõ áðïôåëïýí óçìáíôéêü êßí- ôùí óôï ðåñéâÜëëïí, áðü öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï ôïõ é-
äõíï ãéá ôï õäÜôéíï ðåñéâÜëëïí Þ ìÝóù áõôïý, óõìðåñé- äéùôéêïý êáé ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, áðáéôåßôáé Üäåéá. Ãéá
ëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí õäÜôùí ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá ôçí ôçí Ýêäïóç Üäåéáò ÷ñÞóçò íåñïý Þ åêôÝëåóçò Ýñãïõ á-
Üíôëçóç ðüóéìïõ ýäáôïò. Ãéá ôïõò ñýðïõò áõôïýò, ðïõ îéïðïßçóçò õäáôéêþí ðüñùí ðñÝðåé íá ôåêìçñéþíåôáé ç
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 4827

äéáèåóéìüôçôá ôùí ðïóïôÞôùí íåñïý ðïõ èá áîéïðïéç- öáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äç-
èïýí, êáèþò êáé ç óêïðéìüôçôá ÝêäïóÞò ôçò óýìöùíá ìå ìüóéùí ¸ñãùí.
ôï ïéêåßï Ó÷Ýäéï Äéá÷åßñéóçò êáé ôá ìÝôñá ðïõ êáèïñßæï- 3. Óå ðåñßðôùóç åîáéñåôéêÜ óïâáñÞò ñýðáíóçò Þ õðï-
íôáé áðü ôï Ðñüãñáììá ÌÝôñùí. âÜèìéóçò ôùí õäÜôùí êáé éäßùò óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï åß-
2. Ïé Üäåéåò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ åêäßäïíôáé äïò Þ ç ðïóüôçôá ôùí ñýðùí Þ áðü ôçí Ýêôáóç Þ ôç óç-
áðü ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò ïéêåßáò ÐåñéöÝñåéáò. Ìå ìáóßá ôçò õðïâÜèìéóçò ôùí õäÜôùí õðÜñ÷åé êßíäõíïò
êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôá- èáíÜôïõ Þ âáñéÜò óùìáôéêÞò âëÜâçò Þ åõñåßáò ïéêïëïãé-
îßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, Ãåùñãßáò, ÁíÜðôõîçò, Åóùôå- êÞò äéáôÜñáîçò Þ êáôáóôñïöÞò, ôï ýøïò ôïõ ðñïóôßìïõ
ñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïéêïíï- ìðïñåß íá áíÝëèåé ìÝ÷ñé 1.500.000 åõñþ.
ìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáèïñßæïíôáé ïé êáôçãïñßåò ôùí áäåé- 4. Áí ìéá åðé÷åßñçóç Þ äñáóôçñéüôçôá ðñïêáëåß ñýðáíóç Þ
þí, ç åéäéêüôåñç äéáäéêáóßá ÝêäïóÞò ôïõò, ôï ðåñéå÷üìåíü Üëëç õðïâÜèìéóç ôùí õäÜôùí, ìðïñåß íá áðáãïñåõèåß ðñï-
ôïõò, ç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôïõò êáé êÜèå ó÷åôéêü èÝìá. óùñéíÜ ç ëåéôïõñãßá ôçò ìÝ÷ñéò üôïõ ëçöèïýí ôá êáôÜëëçëá
3. Ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåé- ìÝôñá þóôå íá ðÜøåé ïñéóôéêÜ ç ñýðáíóç Þ ç õðïâÜèìéóç
áò ìðïñåß íá ðñïâëÝðåôáé ç ôÞñçóç ðñüóèåôùí Þ åéäéêü- ôùí õäÜôùí. Ìðïñåß åðßóçò íá åðéâëçèåß ç ïñéóôéêÞ äéáêïðÞ
ôåñùí ðñïûðïèÝóåùí êáé ç äéåíÝñãåéá ðñüóèåôùí åëÝã- ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò, áí ç åðé÷åßñçóç Þ äñáóôçñéüôçôá ðá-
÷ùí, ðñïêåéìÝíïõ íá åêäïèåß Üäåéá óõãêåêñéìÝíçò ÷ñÞ- ñáëåßðåé íá óõììïñöùèåß ðñïò ôá õðïäåéêíõüìåíá ìÝôñá Þ
óçò íåñïý Þ êáé åêôÝëåóçò óõãêåêñéìÝíçò êáôçãïñßáò áí ç ëÞøç áðïôåëåóìáôéêþí ìÝôñùí åßíáé áíÝöéêôç. Ç äéáêï-
Ýñãïõ, êáèþò êáé ç äõíáôüôçôá åðéâïëÞò ðåñéïñéóôéêþí ðÞ åðéâÜëëåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò Ðå-
ìÝôñùí óôéò ÷ñÞóåéò êáé ôç ëåéôïõñãßá Ýñãùí, óå óõíäõá- ñéöÝñåéáò ýóôåñá áðü åéóÞãçóç, áõôïøßá êáé ó÷åôéêÞ Ýêèå-
óìü êáé ìå åéäéêÝò ðåñéóôÜóåéò. óç äéáðßóôùóçò ôçò ðáñÜâáóçò ôçò Äéåýèõíóçò ÕäÜôùí. Ìå
ôçí ðñÜîç åðéâïëÞò ôçò áðáãüñåõóçò ëåéôïõñãßáò ìðïñåß
¢ñèñï 12
íá ðñïâëÝðåôáé êáé ðñüóôéìï áðü 500 åõñþ Ýùò 50.000 åõñþ
ÁíÜêôçóç êüóôïõò ãéá õðçñåóßåò ýäáôïò
ãéá êÜèå çìÝñá ðáñÜâáóçò ôçò áðáãüñåõóçò.
Ìå áðüöáóç ôçò ÅèíéêÞò ÅðéôñïðÞò ÕäÜôùí, ðïõ äç- 5. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò,
ìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, êáèïñßæï- ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé Åóùôåñéêþí, Äçìü-
íôáé ïé äéáäéêáóßåò, ç ìÝèïäïò êáé ôá åðßðåäá áíÜêôçóçò óéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò ìðïñåß íá ìåôáâéâÜæï-
ôïõ êüóôïõò ôùí õðçñåóéþí ýäáôïò óôéò äéÜöïñåò ÷ñÞ- íôáé óôïõò ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò á´ êáé â´
óåéò ëáìâÜíïíôáò õðüøç: âáèìïý áñìïäéüôçôåò ðïõ áöïñïýí ôïí Ýëåã÷ï êáé ôçí å-
á) ôçí áíÜëõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôùí ëåêáíþí á- ðéâïëÞ êõñþóåùí êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñ-
ðïññïÞò, èñïõ Þ íá êáèïñßæåôáé ç äéáäéêáóßá åëÝã÷ïõ êáé åðéâïëÞò
â) ôçí åðéóêüðçóç ôùí åðéðôþóåùí ôùí áíèñþðéíùí ôçò êýñùóçò êáé êÜèå ó÷åôéêü èÝìá.
äñáóôçñéïôÞôùí óôçí êáôÜóôáóç ôùí åðéöáíåéáêþí êáé ¢ñèñï 14
ôùí õðüãåéùí õäÜôùí, ÐïéíéêÝò êõñþóåéò
ã) ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜëõóç, ðïõ äéåíåñãåßôáé óýìöùíá
ìå üóá ïñßæïíôáé óôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝ- Óå üðïéïí ðñïêáëåß ñýðáíóç Þ õðïâáèìßæåé ìå Üëëïí
ðåôáé óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 15, ôñüðï ôá ýäáôá, ìå ðñÜîç Þ ðáñÜëåéøç ðïõ áíôéâáßíåé
ä) ôçí áñ÷Þ «ï ñõðáßíùí ðëçñþíåé», óôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý Þ ôùí êáô' åîïõóéïäüôç-
å) ôá êïéíùíéêÜ, ôá ðåñéâáëëïíôéêÜ êáé ôá ïéêïíïìéêÜ á- óÞ ôïõ åêäéäüìåíùí äéáôáãìÜôùí Þ áðïöÜóåùí, êáèþò
ðïôåëÝóìáôá ôçò áíÜêôçóçò, êáèþò êáé ôéò ãåùãñáöéêÝò êáé óå üðïéïí áóêåß äñáóôçñéüôçôá Þ åðé÷åßñçóç ÷ùñßò
êáé ôéò êëéìáôïëïãéêÝò óõíèÞêåò ôçò ïéêåßáò ðåñéï÷Þò. ôçí áðáéôïýìåíç, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ
áõôïý Þ ôùí êáô' åîïõóéïäüôçóÞ ôïõ åêäéäüìåíùí äéá-
ÊÅÖÁËÁÉÏ Å´
ôáãìÜôùí Þ áðïöÜóåùí, Üäåéá Þ Ýãêñéóç Þ õðåñâáßíåé ôá
ÊÕÑÙÓÅÉÓ
üñéá ôçò Üäåéáò Þ Ýãêñéóçò ðïõ ôïõ Ý÷åé ÷ïñçãçèåß êáé õ-
¢ñèñï 13 ðïâáèìßæåé ôá ýäáôá, åðéâÜëëïíôáé ïé ðïéíéêÝò êõñþóåéò
ÄéïéêçôéêÝò êõñþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 28 ôïõ Í. 1650/1986.
1. Óå öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ ñõðáßíïõí Þ õðï-
ÊÅÖÁËÁÉÏ ÓÔ´
âáèìßæïõí ìå Üëëïí ôñüðï ôá ýäáôá Þ ðáñáâáßíïõí ôéò
ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÉÊÅÓ, ÊÁÔÁÑÃÏÕÌÅÍÅÓ,
äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý Þ ôùí êáíïíéóôéêþí ðñÜîåùí
ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÅÓ ÊÁÉ ÔÅËÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ
ðïõ åêäßäïíôáé êáô' åîïõóéïäüôçóÞ ôïõ, êáèþò êáé óôïõò
ðáñáâÜôåò ôùí üñùí êáé ôùí ðåñéïñéóìþí ðïõ êáèïñßæï- ¢ñèñï 15
íôáé óôéò Üäåéåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 11, åðéâÜë- ÅîïõóéïäïôéêÝò äéáôÜîåéò
ëåôáé ùò äéïéêçôéêÞ êýñùóç ðñüóôéìï áðü 200 åõñþ ìÝ- 1. Ìå ôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ åêäßäåôáé ýóôåñá áðü
÷ñé 600.000 åõñþ, áíÜëïãá ìå ôçí óïâáñüôçôá, ôç óõ- ðñüôáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
÷íüôçôá êáé ôçí õðïôñïðÞ ôçò ðáñÜâáóçò, áíåîÜñôçôá Äçìüóéùí ¸ñãùí, ÁíÜðôõîçò, Ãåùñãßáò, Ïéêïíïìßáò êáé
áðü ôçí ðïéíéêÞ Þ ôçí áóôéêÞ åõèýíç Þ ôéò äéïéêçôéêÝò êõ- Ïéêïíïìéêþí, ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò
ñþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü Üëëåò äéáôÜîåéò. êáé Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò,
2. Ôï ðñüóôéìï åðéâÜëëåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý åêôüò áðü ôá èÝìáôá ðïõ ðñïâëÝðåôáé íá ñõèìßæïíôáé óôéò
ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò, ýóôåñá áðü áõôïøßá, Ýêèåóç ðñïçãïýìåíåò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý, êáèïñßæïíôáé:
äéáðßóôùóçò ôçò ðáñÜâáóçò êáé åéóÞãçóç ôçò Äéåýèõí- á) Ç åéäéêüôåñç äéáäéêáóßá êáé ï ôñüðïò ðáñáêïëïýèç-
óçò ÕäÜôùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò. óçò ôçò êáôÜóôáóçò ôùí åðéöáíåéáêþí êáé õðüãåéùí õ-
Áñìüäéá ãéá ôïí Ýëåã÷ï êáé ôç äéáðßóôùóç ôçò ðáñÜâá- äÜôùí, êáèþò êáé ôùí ðñïóôáôåõüìåíùí õäáôéêþí ïéêï-
óçò åßíáé êáé ôá êëéìÜêéá ÅëÝã÷ùí Ðïéüôçôáò ÐåñéâÜëëï- óõóôçìÜôùí.
íôïò, ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 26 ôïõ Í. 1650/1986. â) Ï ôñüðïò êáé ç äéáäéêáóßá åëÝã÷ïõ ôùí óçìåéáêþí
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ôï ðñüóôéìï åðéâÜëëåôáé ìå áðü- êáé äéÜ÷õôùí ðçãþí ñýðáíóçò.
4828 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

ã) Åíóùìáôþíïíôáé óôï åóùôåñéêü äßêáéï ïé ñõèìßóåéò 4. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò,
ôùí ðáñáñôçìÜôùí ôçò Ïäçãßáò 2000/60/Å.Ê. ôïõ Åõñù- ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, ÁíÜðôõîçò, Ãåùñãßáò
ðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé êáé Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò
ä) Ñõèìßæåôáé êÜèå Üëëï èÝìá ó÷åôéêü ìå ôçí ðñïóôáóßá êáèïñßæïíôáé ïé äéáäéêáóßåò, ïé üñïé, ïé ðñïûðïèÝóåéò êáé
êáé äéá÷åßñéóç ôùí õäÜôùí êáé ôçí åíóùìÜôùóç ôùí äéá- ç áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá ìÝóá óôçí ïðïßá üóïé Ý÷ïõí äé-
ôÜîåùí ôçò áíùôÝñù Ïäçãßáò óôï åóùôåñéêü äßêáéï. êáßùìá ÷ñÞóçò õäÜôùí óýìöùíá ìå ôéò ðñïúó÷ýïõóåò
2. Ìå áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñï- äéáôÜîåéò õðï÷ñåïýíôáé, åöüóïí äåí Ý÷ïõí ëÜâåé Üäåéá
ôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äé- óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ N. 1739/1987, íá õðïâÜ-
ïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñ- ëïõí áßôçóç ãéá ôç ÷ïñÞãçóç Üäåéáò.
ìüäéïõ Õðïõñãïý ìðïñåß íá êáèïñßæïíôáé åéäéêüôåñá ïé
öïñåßò ðïõ õðï÷ñåïýíôáé, êáôÜ ôï Üñèñï 4 ðáñ. 1 ðåñß- ¢ñèñï 17
ðôùóç æ´, íá ðáñÝ÷ïõí óôïé÷åßá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Õ- ¸íáñîç éó÷ýïò
äñïëïãéêÞò êáé ÌåôåùñïëïãéêÞò Ðëçñïöïñßáò, êáèïñß- Ç éó÷ýò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõ-
æåôáé ï ôñüðïò ðáñï÷Þò ôùí ðëçñïöïñéþí êáé êÜèå Üëëç óÞ ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, åêôüò áí ïñß-
ëåðôïìÝñåéá ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáé ôç äéáñêÞ åíçìÝñùóç æåôáé äéáöïñåôéêÜ óôéò åðß ìÝñïõò äéáôÜîåéò ôïõ.
ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí. ÐáñáããÝëëïìå ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò óôçí
¢ñèñï 16 Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ôçí åêôÝëåóÞ ôïõ ùò
Êáôáñãïýìåíåò êáé ìåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò Íüìïõ ôïõ ÊñÜôïõò.
1. ÊÜèå äéÜôáîç ðïõ áíôéâáßíåé ôéò äéáôÜîåéò áõôïý ôïõ
íüìïõ Þ áíÜãåôáé óå èÝìáôá ðïõ ñõèìßæïíôáé åéäéêÜ áðü ÁèÞíá, 5 Äåêåìâñßïõ 2003
áõôüí êáôáñãåßôáé áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ. ¿óðïõ íá Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
áñ÷ßóïõí íá éó÷ýïõí ïé êáíïíéóôéêÝò ðñÜîåéò ðïõ ðñï- ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ
âëÝðåôáé íá åêäïèïýí êáô' åîïõóéïäüôçóç ôïõ ðáñüíôïò, ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
éó÷ýïõí ïé ìÝ÷ñé óÞìåñá éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ðïõ ñõèìß- ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ
æïõí ôï ßäéï áíôéêåßìåíï. N. XÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ Ê. ÓÊÁÍÄÁËÉÄÇÓ
2. Ç áñìïäéüôçôá ãéá ôçí Ýêäïóç ôùí áäåéþí ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 11 áóêåßôáé áðü ôéò ïéêåßåò Ðåñé- ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ
ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ
öÝñåéåò áðü 1.1.2005. ÌÝ÷ñé ôçí áíùôÝñù çìåñïìçíßá ÁÐ. - ÁÈ. ÔÓÏ×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ Â. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ
áñìüäéåò ãéá ôçí Ýêäïóç ôùí áäåéþí ôçò ðáñáãñÜöïõ 2
ôïõ Üñèñïõ 11 åßíáé ïé öïñåßò ðïõ ïñßæïíôáé áðü ôéò ìÝ÷ñé YÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÁÓ
óÞìåñá éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò. K. ÓÔÅÖÁÍÇÓ Ã. ÄÑÕÓ
ÅÌÐÏÑÉÊÇÓ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ
3. Ïé Üäåéåò ÷ñÞóçò êáé Ýñãùí áîéïðïßçóçò õäÜôùí, ðïõ Ã. ÐÁÓ×ÁËÉÄÇÓ
åêäßäïíôáé ìÝ÷ñé ôçí 1.1.2005, åêäßäïíôáé óýìöùíá ìå ôéò
ìÝ÷ñé óÞìåñá éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò êáé äåí åðéôñÝðåôáé íá
Ý÷ïõí ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ìåãáëýôåñç ôùí ôñéþí åôþí. Ïé Ü- ÈåùñÞèçêå êáé ôÝèçêå ç ÌåãÜëç Óöñáãßäá ôïõ ÊñÜôïõò
äåéåò áõôÝò ìðïñïýí íá áíáíåþíïíôáé ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò
öïñÝò ãéá ßóï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ÁèÞíá, 9 Äåêåìâñßïõ 2003
ôïõ íüìïõ áõôïý êáé ôùí äéáôÜîåùí ôùí áðïöÜóåùí ðïõ Ï ÅÐÉ ÔÇÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ðñïâëÝðïíôáé óôéò ðáñáãñÜöïõò 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 11. Ö. ÐÅÔÓÁËÍÉÊÏÓ

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ


Τεύχος Α’ 24/01.03.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 323

προκύπτουν οι επόμενοι κατά σειρά επιλαχόντες της δ) Η μέριμνα για την ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λει-
αντίστοιχης κατηγορίας με την ίδια διαδικασία και τουργία των ΟΕB σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181)
σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Η διαδικασία του και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξου-
προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται το αργότερο σιοδότηση αυτού.
μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή ε) Η εποπτεία, ήτοι ο διοικητικός, τεχνικός και διαχει-
διαπίστωσης της έλλειψης ή μη παρουσίασης ή απομά- ριστικός-οικονομικός έλεγχος των αντικειμένων των
κρυνσης ή απόλυσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), των
τη θέση του οποίου καλούνται να καλύψουν.». Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), των
Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ), των Τοπι-
Άρθρο 45 κών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ) και του Αρδευτικού
Επιτάχυνση της υλοποίησης Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ),
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 και τις κανονιστικές πρά-
στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής ξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.».
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 β) Το ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181) τροποποιείται ως εξής:
1. Οι προκαταβολές που χορηγούνται βάσει του άρ- αα) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ΄ και του άρθρου 150 του θρου 12, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως κάθε φορά ισχύει, για συγ- 6 του ν. 414/1976 (Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής:
χρηματοδοτούμενες πράξεις στα μέτρα του ΠΑΑ 2014- «Οι ΟΕΒ αποτελούν οργανισμούς κοινής ωφέλειας, μη
2020 θα αντιμετωπίζονται και θα δηλώνονται στην Ε.Ε. κερδοσκοπικού χαρακτήρα.».
σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής ββ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
Επιτροπής 2016/1813 της 7ης Οκτωβρίου 2016, όπως 17 του αντικαθίσταται ως εξής:
τροποποιούμενος ισχύει, ως μερική πληρωμή. «Τα μη αιρετά μέλη είναι δημόσιοι υπάλληλοι.».
2. Η πληρωμή των μη επιλέξιμων σύμφωνα με 2.α) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργα-
το άρθρο 33 παρ. 2 περιπτώσεις α΄ έως και στ΄ του σίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,
ν. 4314/2014 (Α΄ 265) για συγχρηματοδότηση δαπανών στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) και στον
για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενών πράξεων Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας
του ΠΑΑ 2014-2020, οι οποίες εντάσσονται στο Πρό- (ΑΟΣΑΚ), ακολουθείται η εξής διαδικασία:
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, διενεργείται εφεξής από αα) Το αίτημα πρόσληψης προσωπικού, υπογεγραμ-
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του Προγράμματος Δημοσίων μένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού, υπο-
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με την ίδια διαδικασία πληρωμής βάλλεται στην οικεία Περιφέρεια, συνοδευόμενο από
των επιλέξιμων προς συγχρηματοδότηση δαπανών. εισηγητική έκθεση για την αναγκαιότητα πρόσληψης
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 65 του αιτούμενου προσωπικού.
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: ββ) Η Περιφέρεια μεριμνά για την έκδοση γνώμης από
«Η αμοιβή που καταβάλλεται στο πλαίσιο των πράξε- τον οικείο νομικό σύμβουλο σχετικά με την αναγκαιό-
ων αυτών δεν υπόκειται στην παρακράτηση φόρου της τητα των προσλήψεων, η οποία διαβιβάζεται μαζί με το
περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 64 αίτημα, εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).». τους, στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Άρθρο 46 Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τελική έγκριση.
Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών γγ) Η τελική έγκριση εκδίδεται από τον Συντονιστή της
εγγείων βελτιώσεων οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον Ασκούντα
1.α) Η αριθμ. 15 αρμοδιότητα του β «Υποτομέα Γεωρ- καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
γίας» του τομέα Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» σης, εντός μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του
της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντι- αιτήματος από την Περιφέρεια.
καθίσταται ως εξής: β) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τους ΟΕΒ
«15.α) Η αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, και τον ΑΟΣΑΚ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
με κάθε πρόσφορο μέσο, με σκοπό την απόδοση της ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή έκτακτων
μέγιστης ωφελιμότητας αυτών. αναγκών τους, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς της παρ.
β) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουρ- 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄140), όπως ισχύει,
γίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), όπως
και Β΄ τάξης, που κατασκευάζονται ή έχουν ήδη κατα- ισχύουν.
σκευαστεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 3.α) Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)
και Δικτύων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συνιστώνται, συγχωνεύονται και καταργούνται με προ-
Τροφίμων και τις Περιφέρειες, εφόσον δεν έχουν ήδη με- εδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του
ταβιβαστεί σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά
ή δεν ασκούνται από δήμους και έως τη μεταβίβαση από σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ.
αυτών σε ΟΕΒ ή δήμους. β) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγρο-
γ) Η σύσταση, η συγχώνευση και η κατάργηση των τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι αρμο-
Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). διότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγει-
324 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 24/01.03.2017

οβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ, σύμφωνα με την αριθμ. γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ και αποδοχή από τη Γενική
15 αρμοδιότητα του β «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Συνέλευση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσε-
Β΄ «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του ων (ΤΟΕΒ) ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού
άρθρου 186 του ν. 3852/2010 και καθορίζεται η άσκη- Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) κατά περίπτω-
ση των αρμοδιοτήτων αυτών. Με την ίδια απόφαση κα- ση, μπορεί να μεταβιβάζονται σε ΟΕΒ, σύμφωνα με το
θορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες γνωμοδοτούν ν.δ. 3881/1958, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργί-
τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελ- ας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων που
τιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ασκούνται από τους δήμους. Ειδικά, για έργα της περί-
ν.δ. 3881/1958. πτωσης α΄ απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ.
γ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγρο- Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται και εξειδι- τη μεταβίβαση. Αν η έκδοση της απόφασης αυτής συ-
κεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες νεπάγεται την επέκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του
για την προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας και ΤΟΕΒ, η επέκταση πραγματοποιείται με απόφαση του
του αγροτικού εξηλεκτρισμού σε εφαρμογή της αριθμ. Περιφερειάρχη, για το χρονικό διάστημα της παραχώ-
14 αρμοδιότητας του β «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα ρησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Β΄ «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του 5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα-
άρθρου 186 του ν. 3852/2010. ταργούνται:
δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ- α) Η αριθμ. 3 αρμοδιότητα του τομέα υπό στοιχείο η΄
ξης και Τροφίμων καθορίζονται ενιαία υποδείγματα του «Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία», της παρ. Ι
καταστατικού, του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ο τομέ-
(ΚΕΥ) και του κανονισμού αρδεύσεως των ΟΕΒ. ας αυτός προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 94 του
4.α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ν. 3852/2010.
και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού β) Η παρ. 3α του άρθρου 6 του ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181),
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2332/1995
(ΚΓΣΕΕ) και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί (Α΄ 181).
να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυνατή ή γ) Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, και η περίπτωση στ΄
λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έρ- της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).
γων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατα- δ) Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2014 (Α΄ 106) και
σκευαστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ε) κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχε-
Τροφίμων. Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της ται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του
διαδικασίας μεταβίβασης συνιστάται στην οικεία Περι- παρόντος άρθρου.
φέρεια, πενταμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τους παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους: Άρθρο 47
αα) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδι- 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 11 του
κευμένους στα θέματα εγγείων βελτιώσεων. Κατά προ- ν. 4407/2016 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής:
τίμηση ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωπονικού, «Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να είναι έγκυρη η
ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Μηχανικών αντίστοιχα. ββ) Έναν συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέτουν
υπάλληλο ΠΕ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατά στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μέχρι την προηγούμενη ημέρα της
προτίμηση του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού και γγ) έναν υπάλ- έναρξης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,
ληλο του οικείου δήμου, κατά προτίμηση των κλάδων ΠΕ εγγύηση ίση με ποσοστό 2% επί του συνολικού προ-
ή ΤΕ Μηχανικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών, τεινόμενου ανταλλάγματος, όπως αναφέρεται στη δι-
που εκδίδει ο Περιφερειάρχης, ρυθμίζεται και κάθε θέμα ακήρυξη, η παροχή της οποίας εξασφαλίζεται με την
σχετικό με τη μεταβίβαση. κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει εκδοθεί από
β) Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε- αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το Ταμείο Πα-
ντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενι- ρακαταθηκών και Δανείων ή από οποιονδήποτε άλλο
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από Οργανισμό, που έχει δικαίωμα από το νόμο να παρέχει
εισήγηση της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνη γνώμη του τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές ή με την κατάθε-
οικείου ΠΓΣΕΕ και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, ση του ανωτέρω ποσού στον τηρούμενο σε Τραπεζικό
μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυ- Ίδρυμα λογαριασμό της Υπηρεσίας.».
νατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκη- 2. Η παρ. 8 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167),
σης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 18
έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κα- του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής:
τασκευαστεί από τις Περιφέρειες. Με την ίδια απόφαση «8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2439/1996 εφαρ-
ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. μόζονται και για όσα στελέχη των ΕΔ συμπληρώνουν τον
γ) Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε- καθοριζόμενο από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου
ντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενι- χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίνο-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από νται για προαγωγή στον ίδιο βαθμό ανωτάτου Αξιωμα-
πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνη τικού στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις με στελέχη
E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
41085

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3452

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-


βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του π.δ.  63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).
1 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί- 3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄185) «Οργανισμός του
ας «TALLON PTE. LTD» που εδρεύει στην Σιγκαπού- Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως
ρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.  89/1967, ισχύει.
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντι- 4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) «Ανασύ-
καταστάθηκε με το ν.  3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
και ισχύει. ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.».
5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄210/05-11-2016) «Διο-
2 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί-
ας «HHIC-PHIL INC» που εδρεύει στις Φιλιππίνες, ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως πουργών».
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα- 6. Την υπ' αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
στάθηκε με το ν.  3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
ισχύει. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση», (ΦΕΚ Β΄/ 3722/17-11-2016), όπως ισχύει.
3 Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέ- 7. Την υπ' αριθμ.121033/7121/16-11-2016 κοινή από-
ματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνω- γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ
μοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Β΄ 3722/17-11-2016).
4 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης υπογραφής από 8. Τις από 30-12-2016 (αρ.πρωτ. 142164/04), 10-05-2017
την προϊσταμένη της ΔΟΥ Ηλιούπολης σε υφιστά- (αρ. πρωτ. 53140/1651) και 24-07-2017 (αρ.πρωτ.
μενα όργανα. 82267/3237) αιτήσεις της εταιρείας «TALLON PTE. LTD»
που εδρεύει στην Σιγκαπούρη, για εγκατάσταση γρα-
φείου στην Ελλάδα βάσει του α.ν. 89/1967, όπως συ-
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
Αριθμ. 102469/3818/50205 (1) 9. Το με αριθμό ACRA160718101485/18-07-2016 Πι-
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εται- στοποιητικό από τη Λογιστική και Εταιρική Κανονιστική
ρείας «TALLON PTE. LTD» που εδρεύει στην Σι- Αρχή της Σιγκαπούρης, από το οποίο προκύπτει η σύ-
γκαπούρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του σταση της εταιρείας «TALLON PTE. LTD».
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποι- 10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του
ήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 α.ν. 89/67 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει. ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις 29-06-
2017 (Συνεδρίαση 68), για την πιστοποίηση του ποσο-
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
στού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη: Άρθρο 1
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄132) και ιδί- 1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-
ως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει, της εταιρείας
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄312). «TALLON PTE. LTD» που εδρεύει στην Σιγκαπούρη με
Τεύχος Β’ 3452/04.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41089

Αριθμ. 3252/99092 (3) β) Ο χαρακτηρισμός (ταξινόμηση) των εγγειοβελτιω-


Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέ- τικών έργων.
ματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών γ) Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ της αρμοδιότητας διοί-
Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώ- κησης έργων αξιοποίησης εδάφους της περιοχής των
σεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερει- εγγειοβελτιωτικών έργων.
ακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών δ) Η δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων διοίκησης,
Έργων. λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων,
εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ' εξαίρεση και μέχρι την
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΕΒ.
Έχοντας υπόψη: ε) Ο καθορισμός της περιόδου ανάπτυξης των εγγει-
1. Τις διατάξεις: οβελτιωτικών έργων.
στ) Ο ορισμός μελών του οικείου Περιφερειακού Γνω-
α) Της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4456/
μοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων,
2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονι-
ζ) Η εισήγηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
σμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πο-
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για τη σύσταση, κατάργηση και
λιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης
συγχώνευση Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσε-
του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου
ων (ΓΟΕΒ), μετά από γνώμη του οικείου Περιφερειακού
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24).
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων,
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
η) Η έγκριση χρηματοδότησης συμπληρωματικών
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
έργων και η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
επενδύσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων,
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
θ) Η δυνατότητα ανάθεσης στους ΓΟΕΒ των αρμοδι-
όργανα» (Α΄98).
οτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης αντλιο-
2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία στασίων που εξυπηρετούν έργα Β΄ τάξης,
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- ι) Ο ορισμός των ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων,
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου ια) Η μεταβίβαση της διαχείρισης, διοίκησης και εκ-
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- μετάλλευσης ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων σε ΟΕΒ.
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- ιβ) Η διαχείριση, διοίκηση και εκμετάλλευση ζωνών
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- εγγειοβελτιωτικών έργων που δεν έχουν μεταβιβαστεί
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, σε ΟΕΒ.
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών ιγ) Ο καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης των ζω-
και Δικτύων» (Α΄208). νών εγγειοβελτιωτικών έργων.
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω- ιδ) Η μέριμνα και η διενέργεια των απαραίτητων δια-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210). δικασιών για τη συγκρότηση Προσωρινών Διοικουσών
4. Την υπ' αρ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του Επιτροπών (ΠΔΕ) για τη διοίκηση, λειτουργία και συντή-
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ρηση εγγειοβελτιωτικών έργων,
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό ιε) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εργασιών συ-
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» ντήρησης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων,
(Β΄3903/5-12-2016). ιστ) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Απο-
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης κεντρωμένης Διοίκησης ή τον ασκούντα καθήκοντα
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: πρόσωπα των μη αιρετών μελών που συμμετέχουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ΓΟΕΒ.
Άρθρο 1
ιζ) Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών
Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέμα- για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση των
τα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων λειτουργούντων συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων,
Βελτιώσεων καθώς και για τη σωστή χρήση των τεχνικών στοιχείων
1. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέ- αυτών,
ματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων ιη) Η διάλυση Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώ-
Βελτιώσεων (ΟΕΒ), με βάση την αριθμ. 15 αρμοδιότη- σεων (ΤΟΕΒ).
τα της περίπτωσης β «Υποτομέας Γεωργίας» του τομέα ιθ) Η μέριμνα για τη διαδικασία εκκαθάρισης καταρ-
Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. II του γούμενων ή διαλυόμενων ΤΟΕΒ.
άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως η αρμοδιό- κα) Η μέριμνα για τη βελτίωση, συμπλήρωση, ανακαί-
τητα 15 αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 1 του νιση και επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν
άρθρου 46 του ν. 4456/2017 (Α΄24), είναι οι ακόλουθες: μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ.
α) Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκη- κβ) Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση συμπληρωμα-
σης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών τικών εγγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ
έργων. και η εκτέλεση τους.
41090 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3452/04.10.2017

κγ) Η μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση μα) Η εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ
φθορών ή ζημιών, οι οποίες προκαλούνται μετά τη με- των ΟΕΒ.
ταβίβαση των έργων στους ΟΕΒ. μβ) Η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων που υποχρε-
κδ) Η συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων και στοιχεί- ούνται να τηρούν οι ΟΕΒ και η παροχή οδηγιών στους
ων λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων, δικαιοδοσίας ΟΕΒ για τον τρόπο τήρησης τους.
ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΠΔΕ και Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων μγ) Η εξέταση ενστάσεων περί εγγραφής ή διαγραφής
(TEA), και η αποστολή τους σε ετήσια βάση στην αρμόδια μελών των ΟΕΒ και του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμ-
υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. φαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ).
κε) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Απο- μδ) Η έγκριση των προϋπολογισμών, των ισολογισμών
κεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα και των απολογισμών των ΓΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ και η διε-
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την νέργεια ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων. Η
απόλυση των αιρετών μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, εφόσον συ- αποστολή των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των
ντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στην παρ. 2β του απολογισμών και των πορισμάτων των ετήσιων οικονο-
άρθρου 20 του ν.δ. 3881/58 (Α΄181). μικών-διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία
κστ) Η διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.
για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, με) Ο έλεγχος των δαπανών που εγγράφονται στους
λειτουργίας και συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών προϋπολογισμούς των ΤΟΕΒ.
από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε μστ) O έλεγχος και η έγκριση των προϋπολογισμών,
έργα εγγείων βελτιώσεων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ, καθώς των ισολογισμών και των απολογισμών των ΤΟΕΒ, μετά
και η εκτέλεση τους. την έγκριση τους από τη ΓΣ των ΤΟΕΒ και η διενέργεια
κζ) Η επέκταση ή μείωση της περιοχής δικαιοδοσίας ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων. Η απο-
ΤΟΕΒ και ο ορισμός του αριθμού των αντιπροσώπων στολή των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των
που εκλέγονται από τις Τοπικές Συνελεύσεις των ΤΟΕΒ απολογισμών και των πορισμάτων των ετήσιων οικονο-
και συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) τους. μικών-διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία
κη) Η αντικατάσταση ολόκληρου ή μέρους του ΔΣ του ΥΠΑΑΤ.
ΤΟΕΒ, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας του ΤΟΕΒ.
μζ) Η μέριμνα για την έγκριση αγοράς γεωργικών μη-
κθ) Η αντικατάσταση των αντιπροσώπων που εκλέγο-
χανημάτων και αυτοκινήτων από τους ΟΕΒ.
νται από τις Τοπικές Συνελεύσεις των ΤΟΕΒ, λόγω αδικαι-
μη) Η έγκριση του καταστατικού, του κανονισμού
ολόγητων απουσιών σε συνελεύσεις της ΓΣ.
εσωτερικής υπηρεσίας και του κανονισμού λειτουργίας
λ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη
και συντήρησης των έργων των ΤΟΕΒ, καθώς και των
συγκρότηση προσωρινού ΔΣ των ΤΟΕΒ, σε περίπτωση
τροποποιήσεων τους.
απροθυμίας των ενδιαφερομένων να εκλέξουν το ΔΣ
μθ) Η έγκριση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας
του Τ.Ο.Ε.Β.
λα) Η σύγκληση των Τοπικών ή Γενικών Συνελεύσεων και του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης των
των ΤΟΕΒ. έργων των ΓΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ, καθώς και των τροπο-
λβ) Η παροχή εντολής για πρόοδο των εργασιών των ποιήσεων τους.
ΓΣ και ο αυτεπάγγελτος διορισμός των αντιπροσώπων ν) Η εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών των
στις ΓΣ των ΤΟΕΒ, σε περίπτωση μη εκλογής αυτών από ΤΟΕΒ από εισφορές.
τις Τοπικές Συνελεύσεις. να) Η έγκριση αποφάσεων των ΔΣ των ΤΟΕΒ που αφο-
λγ) Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης με προϋπολογισμό ρούν στον αριθμό, στην κατηγορία, στην ειδικότητα, στα
των απαιτούμενων δαπανών συντήρησης των έργων, προσόντα και στην αντιμισθία του προσωπικού που προ-
εφ' όσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από σλαμβάνουν οι ΤΟΕΒ.
τους ΤΟΕΒ. νβ) Η έγκριση αποφάσεων των ΔΣ των ΓΟΕΒ που αφο-
λδ) Η αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στους προϋ- ρούν στον διορισμό ή παύση τακτικού προσωπικού των
πολογισμούς των ΤΟΕΒ για τις δαπάνες υπέρ ΓΟΕΒ, σε ΓΟΕΒ.
περίπτωση άρνησης εγγραφής από τους ΤΟΕΒ. νγ) Η μέριμνα για την έκδοση γνώμης από τη νομική
λε) Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμο- υπηρεσία της Περιφέρειας σχετικά με την αναγκαιότητα
γής σχεδίων και εργασιών συντήρησης από τους ΟΕΒ. των προσλήψεων των ΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ και η διαβί-
λστ) Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και βαση της μαζί με το σχετικό αίτημα πρόσληψης στον
λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν μετα- Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή
βιβαστεί στους ΟΕΒ, απολογιστικά. στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε-
λζ) Η έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους ντρωμένης Διοίκησης.
ΟΕΒ, απολογιστικά δι' αυτεπιστασίας. νδ) Η απόφαση καθορισμού σύνθεσης επιτροπής δι-
λη) Η εξέταση ενστάσεων, για επιβολή στρεμματικής αγωνισμού για πλήρωση οργανικών θέσεων των ΤΟΕΒ
εισφοράς, που υποβάλλονται από ωφελούμενους από και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.
τα εγγειοβελτιωτικά έργα των ΟΕΒ. νε) Η κατάρτιση και η έγκριση προγράμματος καλλιερ-
λθ) Η έγκριση αιτημάτων για δανειοδότηση των ΟΕΒ. γειών εντός περιοχής εγγειοβελτιωτικών έργων.
μ) Η εποπτεία και ο τεχνικός έλεγχος των ΟΕΒ για την νστ)Η αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στους προ-
εκπόνηση ερευνών και μελετών και για την εκτέλεση ϋπολογισμούς ΤΟΕΒ, σε περίπτωση παραλείψεως ή αρ-
εργασιών συντήρησης των έργων. νήσεως του ΤΟΕΒ.
Τεύχος Β’ 3452/04.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41091

νζ) Η θεώρηση πινάκων εισφορών των ΟΕΒ, του ΑΟ- μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυ-
ΣΑΚ και των TEA. ναμίας των ΟΕΒ.
νη) Η σύσταση επιτροπής προσδιορισμού της ωφέ- θ) Την αντικατάσταση ολόκληρου ή εν μέρει του ΔΣ
λειας των εγγειοβελτιωτικών έργων και του ύψους της των ΤΟΕΒ.
εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ και η εκδίκαση ενστάσεων κατά ι) Την απόλυση αιρετών μελών των ΓΟΕΒ.
αποφάσεων της. ια) Τον καθορισμό της αποζημίωσης και των δικαιού-
νθ) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Απο- χων, των οποίων οι καλλιέργειες ή φυτείες έχουν υποστεί
κεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα φθορές ή ζημίες για τις αιτίες της παρ. 3 του αρθρ. 33
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την του ν.δ. 3881/1958.
αντικατάσταση μη αιρετών μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, προ της ιβ) Την αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στον προϋ-
λήξεως της θητείας τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του πολογισμούς ΤΟΕΒ, σε περίπτωση παραλείψεως ή αρ-
οικείου ΠΓΣΕΕ. νήσεως του ΤΟΕΒ.
ξ) Η αντικατάσταση αντιπροσώπων παραγωγών στο ιγ) Την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ
ΔΣ του ΑΟΣΑΚ, προ της λήξεως της θητείας τους. των ΟΕΒ.
ξα) Κάθε άλλο θέμα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο των ιδ) Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις Περιφέρειες σύμ- ΟΕΒ, απολογιστικά δι' αυτεπιστασίας,
φωνα με την αριθμ. 15 αρμοδιότητα της περίπτωσης ιε) Τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και διάλυση
β «Υποτομέας Γεωργίας» του τομέα Β «Γεωργίας - Κτη- ΤΟΕΒ.
νοτροφίας - Αλιείας» της παρ. II του άρθρου 186 του ιστ) Την επέκταση ή μείωση της περιοχής δικαιοδοσίας
ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με την ισχύουσα ΤΟΕΒ.
νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ. ιζ) Την εξέταση ενστάσεων των ωφελουμένων σχετικά
2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 ασκούνται όπως ορίζε- με το μέγεθος της ωφέλειας και το ύψος της επιβληθεί-
ται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών σας εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ.
έργων και ΟΕΒ, ιδίως στις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 ιη) Την εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών
(Α΄181) και των κατ' εξουσιοδότηση του εκδοθέντων ΤΟΕΒ από εισφορές,
κανονιστικών πράξεων, του ν.δ. 1277/1972 (Α΄213), του ιθ) Την αντικατάσταση μη αιρετών μελών ΔΣ ΓΟΕΒ, προ
ν. 497/1974 (Α΄203), του ν. 414/1976 (Α΄212) και των κατ' της λήξεως της τετραετούς θητείας τους.
εξουσιοδότηση του εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, κ) Τη γνωμοδότηση περί της σύναψης ή μη δανείων
του ν. 3704/1957 (Α΄98) και των κατ' εξουσιοδότηση του των ΓΟΕΒ.
εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν. κα) Τη σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση ΓΟΕΒ.
κβ) Τη μεταβίβαση σε δήμους των αρμοδιοτήτων δι-
Άρθρο 2 οίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτι-
Περιπτώσεις για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερει- ωτικών έργων Α΄και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή
ακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων έχουν κατασκευαστεί από τις Περιφέρειες, όταν δεν είναι
Τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελ- δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ.
τιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ), τα οποία λειτουργούν στις Πε- κγ) Τη μεταβίβαση σε ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοί-
ριφέρειες της χώρας, είναι αρμόδια να γνωμοδοτούν για κησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών
τις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα έργων που ασκούνται από δήμους,
νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ: κδ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα εγγειοβελτιωτικά
α) Τον ορισμό περιόδου ανάπτυξης της περιοχής των έργα της οικείας Περιφέρειας, το οποίο τίθεται υπ' όψη
εγγειοβελτιωτικών έργων, τους.
β) Τον χαρακτηρισμό (ταξινόμηση) εγγειοβελτιωτικών
έργων, Άρθρο 3
γ) Τη σύσταση ΤΟΕΒ. Έναρξη ισχύος
δ) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη-
για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
δικαιοδοσίας των ΟΕΒ. Κυβερνήσεως.
ε) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για
συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες αποκατάστασης Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017
ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέ- Οι Υπουργοί
ρα βία σε εγγειοβελτιωτικά έργα δικαιοδοσίας των ΟΕΒ.
στ) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για Αγροτικής Ανάπτυξης
συμπληρωματικά έργα. Εσωτερικών και Τροφίμων
ζ) Την ανάθεση σε ΓΟΕΒ των αρμοδιοτήτων ΔΛΣ αντλι- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
οστασίων που εξυπηρετούν περιοχές έργων Β΄ τάξης,
η) Την άσκηση από τις Περιφέρειες των αρμοδιοτήτων Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτι- και Τροφίμων
κών έργων εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ' εξαίρεση και ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
8287

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4546 2. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες


με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφά-
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη-
λεια.
γίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για
3. Η εφαρμογή του παρόντος δεν θίγει τη χάραξη και
το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με τις
διατάξεις. σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ για το Δίκαιο της Θάλασσας.
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 3
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ορισμοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Α΄
Α. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/89/ΕΕ
ορισμοί:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 1. «ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική»: η πολιτική της
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο να προαγάγει τη
συντονισμένη και συνεπή λήψη αποφάσεων με σκοπό τη
Άρθρο 1 μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομι-
Αντικείμενο κής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών-
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) μελών, ιδίως σε οτιδήποτε αφορά τις παράκτιες, νησιω-
1. Σκοπός των άρθρων 1 έως και 15 είναι: α) η εν- τικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής
σωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας Ένωσης, καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω
2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, «Περί θεσπίσεως και μέσω της διεθνούς συνεργασίας,
πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» (ΕΕ L 2. «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός»: η διαδικασία
257/135/28.8.2014) και β) ο καθορισμός ενός πλαισίου με την οποία η αρμόδια αρχή αναλύει και οργανώνει
για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με σκοπό την τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες και πα-
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων ράκτιες περιοχές για να επιτευχθεί η σύνθεση οικολο-
οικονομιών, τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων πε- γικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και
ριοχών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων. πολιτιστικών παραμέτρων με στόχο την προώθηση της
2. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός εντάσσεται βιώσιμης ανάπτυξης,
στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής 3. «θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή»: η θαλάσσια
Ένωσης, ως το διατομεακό μέσο πολιτικής που επιτρέ- περιοχή ή υποπεριοχή, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του
πει στις δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερομένους να άρθρου 4 του ν. 3983/2011 (Α’ 144),
εφαρμόζουν συντονισμένη, ολοκληρωμένη και διασυ- 4.α. «θαλάσσια ύδατα»: τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός
νοριακή προσέγγιση και συμβάλλει στην επίτευξη των και το υπέδαφος, όπως ορίζονται στην περίπτωση α’ της
στόχων του άρθρου 3, σύμφωνα και με τη Σύμβαση των παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011,
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση β. «παράκτια ύδατα»: τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός
UNCLOS), που κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α’ 136). και το υπέδαφος, όπως ορίζονται στην περίπτωση β’ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011.
Άρθρο 2 Β. Λοιποί ορισμοί
Πεδίο εφαρμογής 5. «Παράκτια ζώνη»: η γεωμορφολογική περιοχή εκα-
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) τέρωθεν της ακτογραμμής, στην οποία η αλληλεπίδραση
1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος απο-
και στις παράκτιες ζώνες, όπως ορίζονται στις παραγρά- κτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών
φους 4 και 5 του άρθρου 3. στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και
8372 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 101/12.06.2018

τείται προηγούμενη συναίνεση, έγκριση ή πρόταση του τικού-Οικονομικού, μετά από πρόταση του Συντονιστή
στρατηγικού επενδυτή.». της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
γ) δύο (2) υπάλληλοι της Περιφέρειας, όπου εδρεύει
Άρθρο 66 ο ΓΟΕΒ, κατά προτίμηση κλάδων ΠΕ Γεωπονικού και ΠΕ
1. α) Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3704/1957 (Α΄98) Μηχανικών, μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη.
διαγράφονται οι λέξεις: «ως και τα της συνθέσεως του Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού υπαλλήλων από τις
Συμβουλίου αυτού». υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζονται
β) Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3704/1957 προστί- υπάλληλοι των ίδιων κλάδων από την οικεία Περιφέρεια,
θεται παράγραφος 3, ως εξής: μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη.
«3.α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΑΟΣΑΚ αποτε- Οι ιδιότητες των μη αιρετών μελών του Δ.Σ. στην
λείται από εννέα (9) μέλη με τους αναπληρωτές τους και ανωτέρω συγκρότηση μπορούν να τροποποιούνται με
η σύνθεσή του, στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 8 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής
της κυρούμενης πράξης, καθορίζεται ως εξής: Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα αιρετά μέλη είναι εκπρό-
αα) δύο (2) υπάλληλοι του Τμήματος Αγροτικής Ανά- σωποι των ΤΟΕΒ και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 44
πτυξης και Ελέγχων Νομού Κορινθίας, της Διεύθυνσης του από 13.9.1959 βασιλικό διάταγμα (Α΄243). Έως την
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής εκλογή των αιρετών μελών η διοίκηση ασκείται νόμιμα
Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ- από τους μη αιρετούς και οι αποφάσεις λαμβάνονται
ξης και Τροφίμων, οι οποίοι προτείνονται από τον Υπουρ- από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η θητεία του
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ.Σ. είναι τετραετής. Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. των
ββ) ένας (1) υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ΓΟΕΒ γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας
και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κο- Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται πριν τη
ρινθίας, ο οποίος προτείνεται από τον Περιφερειάρχη, λήξη της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ.. Τα ορισμένα,
γγ) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Κοριν- κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης,
θίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- μέλη των Δ.Σ. των ΓΟΕΒ διατηρούν τη θέση τους μέχρι
Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, τη λήξη της θητείας τους.
δδ) πέντε (5) αιρετά μέλη, ως εκπρόσωποι των καλ- 4. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων της Περιφέ-
λιεργητών της περιοχής δικαιοδοσίας του ΑΟΣΑΚ, από ρειας σε ΓΟΕΒ εποπτείας της, με απόφαση του Περιφε-
τους οποίους δύο (2) από την περιοχή Βόχας (Δήμου ρειάρχη, μετά από πρόταση της αρμόδιας για τους ΟΕΒ
Βέλου Βόχας) και από ένας (1) από τις περιοχές Κιάτου υπηρεσίας της Περιφέρειας και γνώμη του αρμόδιου
(Δήμου Σικυωνίων), Κορίνθου (Δήμος Κορίνθου) και υπηρεσιακού συμβουλίου, για χρονικό διάστημα μέχρι
Στυμφαλίας Νεμέας (Δήμου Νεμέας και Δ.Ε. Αλέας του τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για μια τε-
τραετία.».
Δήμου Άργους).
β) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 23 του ν.δ. 3881/
β) Του Συμβουλίου προεδρεύει ο κατά βαθμόν ανώ-
1958 αντικαθίστανται ως εξής:
τερος υπάλληλος και μεταξύ ισόβαθμων ο αρχαιότερος.
«3. Τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγει-
Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.
οβελτιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ) της παραγράφου 2 του
γ) Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. του ΑΟΣΑΚ γίνεται
άρθρου 3 είναι πενταμελή, λειτουργούν σε επίπεδο Περι-
με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμέ-
φερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις κα-
νης Διοίκησης. Τα αιρετά μέλη του Δ.Σ., κατά το χρόνο νονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, διατηρούν τη του και την υπ’ αριθμ. 3252/99092/22.9.2017 απόφαση
θέση τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.». των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
2.α) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 17 του και Τροφίμων (Β΄ 3452) και συγκροτούνται από:
ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181), αντικαθίστανται ως εξής: α) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης που είναι αρμόδια
«3. Οι ΓΟΕΒ διοικούνται από επταμελές Διοικητικό Συμ- για τα θέματα εγγείων βελτιώσεων στην οικεία Περιφέ-
βούλιο (ΔΣ) το οποίο συγκροτείται από δύο (2) αιρετά και ρεια, ως πρόεδρο,
πέντε (5) μη αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Ως β) δύο (2) προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων
μη αιρετά μέλη των Δ.Σ. των ΓΟΕΒ ορίζονται: της οικείας Περιφέρειας, κλάδων ΠΕ Γεωπονικού και ΠΕ
α) ένας υπάλληλος, κατά προτίμηση κλάδου ΠΕ Γεωπο- Μηχανικών,
νικού, από τη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών γ) δύο (2) υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, της αρμό-
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διας για τα θέματα εγγείων βελτιώσεων υπηρεσίας της
όπου εδρεύει ο ΓΟΕΒ, ως πρόεδρος, μετά από πρόταση οικείας Περιφέρειας, μετά από πρόταση του προϊσταμέ-
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε νου της υπηρεσίας.
περίπτωση αδυναμίας ορισμού υπαλλήλου του Υπουρ- Οι ιδιότητες των μελών των ΠΓΣΕΕ στην ανωτέρω
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται υπάλ- συγκρότηση μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση
ληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου εδρεύει ο των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
ΓΟΕΒ, μετά από πρόταση του Συντονιστή της Αποκε- και Τροφίμων.
ντρωμένης Διοίκησης, Τα μέλη των ΠΓΣΕΕ ορίζονται με τους αναπληρωτές
β) δύο (2) υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τους. Χρέη γραμματέα των ΠΓΣΕΕ εκτελούν υπάλληλοι
όπου εδρεύει ο ΓΟΕΒ, κατά προτίμηση κλάδου ΠΕ Διοικη- των οικείων Περιφερειών.
Τεύχος Α’ 101/12.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8373

4. Ο ορισμός των μελών των ΠΓΣΕΕ γίνεται με απόφαση δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του από 13.9.1959
του οικείου Περιφερειάρχη.». βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:
3. Στο άρθρο 2 του από 16.8.1959 βασιλικού διατάγμα- «2. Οι ΤΟΕΒ μπορεί να υποβάλλουν ένσταση κατά από-
τος (Α΄ 183) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: φασης των ΓΟΕΒ, ενώπιον του οικείου Περιφερειάρχη
«6. Οι ΟΕΒ, όταν υποβάλλονται αιτήσεις προς αυτούς, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση
οφείλουν να αποφαίνονται μέσα σε προθεσμία πενήντα της απόφασης σε αυτούς. Αν η ένσταση απορριφθεί,
(50) ημερών. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, ο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση
ΟΕΒ οφείλει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν, ο ΤΟΕΒ μπορεί να
εκπνοή της προθεσμίας, να γνωστοποιήσει εγγράφως προσφύγει κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη στον
στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης με ειδική Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο
αιτιολογία.». οποίος αποφαίνεται οριστικά.».
4.α) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 3 του από 5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 1277/1972
13.9.1959 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 243) αντικαθίστα- (Α΄ 213) αντικαθίστανται ως εξής:
νται ως εξής: «2. Κάθε Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
«3. Τα κεφάλαια του Οργανισμού κατατίθενται σε τρά- (ΤΟΕΒ) συντάσσει εγκαίρως κάθε έτος τεχνική έκθεση
πεζα ή τράπεζες της επιλογής του. Η επιλογή γίνεται με με προϋπολογισμό των απαιτούμενων δαπανών συ-
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργα- ντήρησης των έργων αρμοδιότητάς του, με βάση τις
νισμού, η οποία, στην περίπτωση των ΤΟΕΒ, εγκρίνεται πραγματικές ανάγκες. Η τεχνική έκθεση υποβάλλεται
από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) αυτών. Κάθε οφειλή προς για έγκριση στην οικεία Περιφέρεια, η οποία την επι-
τον Οργανισμό (μελών του ή άλλων προσώπων), ποσού στρέφει στον Οργανισμό, με τις τυχόν τροποποιήσεις,
άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, είτε κατατίθεται σε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η ανω-
πίστωση τηρούμενου από αυτόν λογαριασμού είτε εξο- τέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών τεκμαίρεται η
φλείται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Για τα ποσά έγκριση της Περιφέρειας. Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας
αυτά εκδίδονται από τον Οργανισμό αποδείξεις ταμει- υπόψη την ως άνω εγκεκριμένη τεχνική έκθεση και τον
ακής είσπραξης, για φορολογική ή άλλη νόμιμη χρήση. προϋπολογισμό των δαπανών συντήρησης, συντάσσει
4. Όλες οι πληρωμές του Οργανισμού για ποσά άνω τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της χρήσεως
και συγκαλεί την τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) για την
των πεντακοσίων (500) ευρώ γίνονται μέσω τραπεζών
έγκρισή του. Αν ο ΤΟΕΒ είναι μέλος Γενικού Οργανισμού
ή μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές ή με
Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) και αδυνατεί να συντάξει
επιταγή που εκδίδεται σε βάρος του λογαριασμού που
την τεχνική έκθεση, αυτή μπορεί να συνταχθεί από τον
διατηρεί ο Οργανισμός σε τράπεζα της επιλογής του.
ΓΟΕΒ, και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία έγκρισης.
Όταν οι πληρωμές αφορούν σε συναλλαγή του Οργανι-
3. Η Γ.Σ. του ΤΟΕΒ αποφασίζει την επιβολή των εισφο-
σμού με επιτηδευματία για την προμήθεια υλικών ή και
ρών και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της χρήσεως, βάσει
την λήψη υπηρεσιών, το όριο των πεντακοσίων (500)
των προβλεπόμενων ετήσιων δαπανών και έχοντας υπό-
ευρώ αφορά στην, κατά εκδιδόμενο παραστατικό, συ- ψη και τις δαπάνες συντήρησης της παραγράφου 2. Ο
νολική αξία της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμός της χρήσεως υποβάλλεται στην οικεία
Φ.Π.Α.. Οι επιταγές είναι έγκυρες όταν υπογράφονται από Περιφέρεια για έγκριση. Αν ο ΤΟΕΒ παραλείψει ή αρνηθεί
τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον ταμία του Οργανισμού.» να εγγράψει στον προϋπολογισμό ή να καταβάλει τις
β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου παραπάνω δαπάνες συντήρησης, η οικεία Περιφέρεια
16 του από 13.9.1959 βασιλικού διατάγματος αντικαθί- μπορεί με απόφασή της, μετά από γνωμοδότηση του
σταται ως εξής: οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγ-
«Σε περίπτωση που το Περιφερειακό ΓΣΕΕ απορρίψει γειοβελτιωτικών Έργων, να επιβάλει την αναγκαστική
την αίτηση, κρίνοντας ότι δεν ενδείκνυται η σύσταση του εγγραφή στον προϋπολογισμό των απαραίτητων κατά
ΤΟΕΒ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν μέσα την κρίση της δαπανών συντήρησης ή την έγκριση ή την
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την απόρριψη καταβολή ή την αύξηση των ήδη εγγραφέντων, καθο-
της αίτησης στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμέ- ρίζοντας και τον τρόπο κάλυψης τους. Κατά της ως άνω
νης Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει οριστικά μέσα σε απόφασης της Περιφέρειας, ο Οργανισμός μπορεί να
τριάντα (30) ημέρες από την άσκηση της προσφυγής, υποβάλει ένσταση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
για την έναρξη ή μη της διαδικασίας σύστασης ΤΟΕΒ.». ημερών από την έκδοσή της, ενώπιον του Συντονιστή
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του από 13.9.1959 της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος απο-
βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: φαίνεται οριστικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.».
«3. Το αποθεματικό κεφάλαιο κατατίθεται σε τράπεζα 6. Το άρθρο 2 του ν. 414/1976 (Α΄ 212) τροποποιείται
επιλογής του Οργανισμού με απόφαση του Δ.Σ. του και ως εξής:
χρησιμοποιείται για την κάλυψη ζημιών του ΤΟΕΒ. Το α) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
αποθεματικό κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιείται και ως εξής:
σε έκτακτες περιπτώσεις για έξοδα κατασκευής ή συ- «δ) οι δαπάνες που αφορούν στην πρόληψη ή απο-
μπλήρωσης ή συντήρησης ή λειτουργίας των έργων. Για κατάσταση ζημιών σε έργα Α΄ και Β΄ τάξης, οι οποίες
την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησης του προέρχονται από πλημμύρες ή άλλες αιτίες που συνι-
αποθεματικού κεφαλαίου αποφασίζει ο Περιφερειάρχης στούν ανωτέρα βία, κατά το μέρος που δεν μπορούν να
της Περιφέρειας όπου έχει την έδρα του ο Οργανισμός.» καλυφθούν από τους ωφελούμενους.».
8374 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 101/12.06.2018

β) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 καταρ- των εργασιών συντάσσεται απολογισμός που υποβάλλε-
γούνται και μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παρά- ται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για έλεγχο
γραφος 2α ως εξής: και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
«2.α. Οι δαπάνες της παραγράφου 2 καταβάλλονται και Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής
ως εξής: Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εκτέλεση των σχετικών ερ-
α) οι δαπάνες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄, για έργα γασιών, η προμήθεια κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού
μη περατωμένα και μέχρι την περάτωσή τους, βαρύνουν και η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού σε βάρος
το χρηματοδοτούμενο, από τον προϋπολογισμό Δημο- των ανωτέρω πιστώσεων, πραγματοποιούνται από τους
σίων Επενδύσεων έργο, εντασσόμενες στις δαπάνες ίδιους τους Οργανισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες για
κατασκευής αυτού. αυτούς διατάξεις.».
β) Οι δαπάνες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄, για έργα 7.α. Το άρθρο 61 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) αντικαθί-
περατωμένα και μη ενταγμένα στον Προϋπολογισμό σταται ως εξής:
Δημοσίων Επενδύσεων καταβάλλονται σε βάρος του
προϋπολογισμού αυτού, με εγγραφή σε αυτόν ειδικού «Άρθρο 61
κονδυλίου. Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπέρ
γ) Οι δαπάνες της περίπτωσης δ΄, για έργα μη περατω- των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
μένα και μέχρι την περάτωσή τους, βαρύνουν το χρημα- 1. Οι υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών της παρ.
τοδοτούμενο, από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν- 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1277/1972 (Α΄ 213) (πάγιες ει-
δύσεων έργο, εντασσόμενες στις δαπάνες κατασκευής σφορές, αρδευτικά τέλη και λοιπά δικαιώματα), υπέρ των
αυτού. Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
δ) Οι δαπάνες της περίπτωσης δ΄, για έργα περατω- (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ), του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμ-
μένα και μη ενταγμένα στον Προϋπολογισμό Δημοσίων φαλίας-Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), των Προσωρινών
Επενδύσεων καταβάλλονται είτε από τον Τακτικό Προϋ- Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ) και των Τοπικών Επιτρο-
πολογισμό είτε σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσί- πών Αρδεύσεων (TEA), υποχρεούνται να υποβάλλουν
ων Επενδύσεων, με εγγραφή σε αυτόν κονδυλίου αντιμε- στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του
τώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων.». οποίου βρίσκονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους που επω-
γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται
φελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, δήλωση των
ως εξής:
στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού φορολογικού
«α) Η διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκρι-
μητρώου τους (Α.Φ.Μ.), μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από
ση πραγματοποίησης των δαπανών που βαρύνουν τον
την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Αν η χρή-
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με
ση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε
την παράγραφο 1 και τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της
τρόπο από τον ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο και έχει
παραγράφου 2α ενεργείται, κατά περίπτωση, με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνεται από
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή των Υπουργών το πρόσωπο αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφο- υποβάλλουν κοινή δήλωση, που υπογράφεται και από
ρών ή με κοινές αποφάσεις όλων αυτών, μετά από σύμ- τους δύο και περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας τους
φωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και τους Α.Φ.Μ. τους. Ο οικείος Οργανισμός δημοσιεύει
Εγγειοβελτιωτικών Έργων ή του Συμβουλίου Δημοσίων με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο πρόσκληση για την
Έργων, αντίστοιχα. Η διάθεση των αναγκαίων πιστώσε- υποβολή των δηλώσεων. Αν μεταβληθεί οποιοδήποτε
ων και η έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών που από τα ανωτέρω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να υπο-
βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων βάλουν νέα δήλωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία
σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2α ενερ- μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μεταβολή.
γείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 2. Με βάση τις ετήσιες οφειλές της παρ. 1 του άρθρου
και Τροφίμων μετά από υποβολή από την Περιφέρεια, 3 του ν.δ. 1277/1972 οι Οργανισμοί της παραγράφου 1
εγκεκριμένης από αυτήν μελέτης και σύμφωνη γνώμη καταρτίζουν πίνακα των υπόχρεων για την καταβολή
του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτι- των οφειλών, που δημοσιεύεται με ανάρτηση στα γρα-
ωτικών Έργων.». φεία τους και στον οικείο τόπο δημοσίευσης του Δή-
δ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: μου ή της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου έχουν
«5. Κρατικές πιστώσεις, οι οποίες διατίθενται για την την έδρα τους. Κατά του πίνακα οφειλών επιτρέπεται η
αντιμετώπιση των δαπανών της περίπτωσης β΄ της πα- άσκηση ένστασης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
ραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, τη δημοσίευσή του, ενώπιον του Διοικητικού Συμβου-
μπορεί να μεταβιβάζονται προς τους Οργανισμούς Εγ- λίου (ΔΣ) του Οργανισμού. Οι ενστάσεις εξετάζονται
γείων Βελτιώσεων, με τη μορφή επιχορήγησης. Η με- υποχρεωτικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη
ταβίβαση των πιστώσεων ενεργείται με απόφαση του λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την έκδο-
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά ση απόφασης επί των ενστάσεων ο πίνακας οφειλών
από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού καθίσταται οριστικός μετά τη θεώρησή του από την
Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Μετά το τέλος οικεία Περιφέρεια.
Τεύχος Α’ 101/12.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8375

3. Οι υπόχρεοι καταβάλουν τις οφειλές τους στους οι- οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4250/2014
κείους Οργανισμούς της παραγράφου 1 μέσα σε ένα (1) (Α΄ 74) και έχει τεθεί σε εκκαθάριση με το άρθρο 61 του
μήνα από την οριστικοποίηση του πίνακα σύμφωνα με ν. 4305/2014 (Α΄ 237). Όπου στις διατάξεις της περίπτω-
την παράγραφο 2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από ση α΄ ορίζεται αρμοδιότητα Οργανισμού ή Δ.Σ. αυτού,
τη λήξη της προθεσμίας αυτής οι Οργανισμοί αποστέλ- εννοείται, για τον «Οργανισμό Κωπαΐδας», ο ορισθείς
λουν με κάθε πρόσφορο μέσο ειδοποίηση προς τους εκκαθαριστής.
υπερήμερους οφειλέτες σχετικά με το ύψος των οφειλών 6. Οι υπερήμεροι, κατά την έναρξη ισχύος της παρού-
τους. Με την ίδια ειδοποίηση, τους ενημερώνουν για τη σας διάταξης, οφειλέτες των Οργανισμών της παρα-
διαδικασία είσπραξης σύμφωνα με τις παραγράφους γράφου 1, οφείλουν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες
4 και 5 και για τη δυνατότητα επιβολής αναγκαστικών οφειλές τους προς αυτούς ή να προβούν σε ρύθμιση
μέτρων και κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του από της καταβολής αυτών σε δόσεις, σύμφωνα με την πα-
13.9.1959 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 243) και το άρθρο ράγραφο 5, μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη
40 του ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181). ισχύος της παρούσας διάταξης. Μετά την παρέλευση
4. Μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την κατά του διαστήματος αυτού, οι οικείοι Οργανισμοί καταρ-
την παράγραφο 2 οριστικοποίηση του πίνακα και το τίζουν πίνακα με το σύνολο των οφειλών των υπερήμε-
αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, οι οικείοι ρων οφειλετών, τον οποίο αποστέλλουν μέσα σε δύο
Οργανισμοί της παραγράφου 1 καταρτίζουν πίνακα με (2) μήνες στις οικείες ΔΟΥ για είσπραξη, σύμφωνα με
το σύνολο των υπερήμερων οφειλετών με τις αντίστοιχες την παράγραφο 4.
ετήσιες οφειλές τους και τον αποστέλλουν στις οικείες 7. Στους υπόχρεους, που δεν υποβάλλουν τη δήλωση
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) για είσπραξη, της παραγράφου 1 μέσα στην προθεσμία που ορίζεται,
εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εισπράξεως των επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφο-
δημοσίων εσόδων. Η βεβαίωση των οφειλών συντελείται ρές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέ-
με την εγγραφή των υπόχρεων στον ανωτέρω πίνακα, ρησης υποβολής της δήλωσης. Στους υπόχρεους που
χωρίς να απαιτείται η σύνταξη χρηματικού καταλόγου υποβάλλουν ανακριβή δήλωση επιβάλλεται χρηματικό
από τον οικείο Οργανισμό. Οι ΔΟΥ προβαίνουν στην πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που αντιστοιχούν
είσπραξη των οφειλών και αποδίδουν στους δικαιούχους στο διάστημα από την υποβολή της ανακριβούς δήλω-
Οργανισμούς τα εισπραττόμενα ποσά. Όταν παρέλθουν σης μέχρι τη διόρθωσή της. Τα ανωτέρω πρόστιμα, τα
τρεις (3) μήνες από την ειδοποίηση των υπόχρεων από οποία αποτελούν έσοδα του οικείου Οργανισμού, επι-
τις ΔΟΥ, η οποία πρέπει να κοινοποιείται και στους δικαι- βάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του.».
ούχους Οργανισμούς, οι Οργανισμοί προβαίνουν στην β) Η παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2538/1997 αντικα-
επιβολή αναγκαστικών μέτρων και κυρώσεων σύμφωνα θίσταται ως εξής:
με το άρθρο 8 του από 13.9.1959 βασιλικού διατάγματος «2. Η κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1277/1972
και το άρθρο 40 του ν.δ. 3881/1958. παραγραφή αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από
5.α) Οι Οργανισμοί μπορούν, με απόφαση του Δ.Σ. την κατά τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 61 απο-
μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτω- στολή των πινάκων των υπόχρεων στις οικείες ΔΟΥ, για
ση των ΤΟΕΒ, και με απόφαση του Δ.Σ. των ΓΟΕΒ ή του είσπραξη των οφειλών, μέχρι την τυχόν επιστροφή των
ΑΟΣΑΚ, να ρυθμίζουν την καταβολή βεβαιωμένων οφει- οφειλών ως ανείσπρακτων στους δικαιούχους Οργανι-
λών σε δόσεις, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σμούς. Ο χρόνος της αναστολής δεν μπορεί να υπερβεί
για όλα τα μέλη τους. Η διάρκεια καταβολής των δόσεων την πενταετία.».
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες και 8. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
ο χρόνος καταβολής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να του άρθρου 46 του ν. 4456/2017 (Α΄24) αντικαθίσταται
υπερβαίνει το χρόνο παραγραφής των οφειλών κατά ως εξής:
την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1277/1972. Τα μέλη τα «ββ) Η Περιφέρεια ελέγχει τη νομιμότητα του αιτή-
οποία δεν τηρούν τους όρους της ρύθμισης καταβολής ματος και το διαβιβάζει, μέσα σε έναν (1) μήνα από την
βεβαιωμένων οφειλών για διάστημα μεγαλύτερο των παραλαβή του, στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-
δύο (2) μηνών απεντάσσονται από τη διαδικασία ρύθ- μένης Διοίκησης για την τελική έγκριση.».
μισης. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται 9. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
για τέσσερις (4) μήνες ακόμα σε περιπτώσεις ανωτέρας άρθρου το άρθρο 20α του ν.δ. 3881/1958, όπως αυτό
βίας, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και έγκριση προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3399/2005 (Α΄255),
από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αίτημα του μέλους. καθώς και κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία
Οι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα
οφειλών των οφειλετών που έχουν απενταχθεί από τη του παρόντος άρθρου.
διαδικασία ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών,
τον οποίο αποστέλλουν μέσα σε δύο (2) μήνες στις οι- Άρθρο 67
κείες ΔΟΥ για είσπραξη, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Έναρξη ισχύος
β) Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα- Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
ραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις οφειλές του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
των μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας», ο διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Вам также может понравиться