Вы находитесь на странице: 1из 8

Ýíåðãîòåõíîëîãèè è ðåñóðñîñáåðåæåíèå. 2014.

¹ 1 21
24 Ýíåðãîòåõíîëîãèè è ðåñóðñîñáåðåæåíèå. 2014. ¹ 1

ÓÄÊ 620.31
Äóáîâñêîé Ñ.Â., äîêò. òåõí. íàóê, Òâåðäîõëèá À.Ñ., àñïèðàíò
Èíñòèòóò îáùåé ýíåðãåòèêè ÍÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ
óë. Àíòîíîâè÷à, 172, 03680 Êèåâ, Óêðàèíà, e-mail: info@ienergy.kiev.ua

Ðàçäåëåíèå çàòðàò ýíåðãèè ïðè êîìáèíèðîâàííîì


ïðîèçâîäñòâå òåïëîòû è õîëîäà
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà óñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñðàâíèòåëüíûõ îöåíîê ýíåðîãîñáåðåãàþùèõ
òåõíîëîãèé êîìáèíèðîâàííûõ ïðîèçâîäñòâ òåïëîòû è õîëîäà ïî óäåëüíûì çàòðàòàì
ýíåðãèè íà èõ ïîëó÷åíèå. Óíèâåðñàëüíîñòü òàêèõ îöåíîê äàåò ýêñåðãåòè÷åñêèé ìåòîä
ðàçäåëåíèÿ çàòðàò ïðèâîäíîé ýíåðãèè ïî ïðîäóêòàì êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îäíàêî öåííîñòü ýêñåðãåòè÷åñêîãî ìåòîäà ñíèæàåò íåäîêàçàííîñòü ïðåäïîñûëêè î ðàâ-
íîé ýêñåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïðîäóêòîâ, ïîëîæåííîé â åãî îñíîâó.
Íà îñíîâå ïîíÿòèé îáùåé ìåòðîëîãèè, ïåðâîãî è âòîðîãî íà÷àë òåðìîäèíàìèêè îáîñ-
íîâàí íîâûé ïîäõîä ê ðàçäåëåíèþ çàòðàò ýíåðãèè ìåæäó ïðîäóêòàìè, ñâîáîäíûé îò
óêàçíîé ïðåäïîñûëêè. Ïðåäëîæåíû îáùèå çàâèñèìîñòè äëÿ ðàñ÷åòà çàòðàò ïðèâîäíîé
ýíåðãèè ïðè êîìáèíèðîâàííîì ïðîèçâîäñòâå òåïëîòû è õîëîäà ïî äàííûì ýíåðãåòè÷å-
ñêîãî è ýêñåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñîâ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü ïîëó÷åíèÿ òåïëî-
òû âûøå, à õîëîäà – íèæå îáùåãî ýêñåðãåòè÷åñêîãî ÊÏÄ êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Ìåòîäè÷åñêèå âûêëàäêè èëëþñòðèðîâàíû ïðèìåðîì êîìáèíèðîâàííîãî ïîëó-
÷åíèÿ òåïëîòû è õîëîäà ñ ïðèìåíåíèåì ïîðøíåâûõ õîëîäèëüíûõ ìàøèí. Áèáë.10,
Ðèñ.3.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìáèíèðîâàííîå ïðîèçâîäñòâî òåïëîòû è õîëîäà, ðàçäåëåíèå çà-
òðàò, ýêñåðãèÿ, ýêñåðãåòè÷åñêèé ÊÏÄ.
Êîìáèíèðîâàííîå ïðîèçâîäñòâî òåïëîòû è Âîçðàñòàþùèé èíòåðåñ ê ìàñøòàáíîìó ðàç-
õîëîäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçâåñòíîå è âìåñòå ñ âèòèþ êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû
òåì, ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå ñáåðåæåíèÿ è õîëîäà, ïîÿâëåíèå ìíîãî÷èñëåííûõ òåõíîëî-
ýíåðãèè â òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ ìíîãèõ ãè÷åñêèõ ìåòîäîâ åãî îñóùåñòâëåíèÿ, îïðåäåëÿ-
îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, èñïîëüçóþùèõ õî- þò åñòåñòâåííóþ ïîòðåáíîñòü â îáúåêòèâíîé
ëîä [1].  ïîñëåäíèå ãîäû, â ñâÿçè ñ øèðîêèì îöåíêå ýíåðãåòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-
ðàñïðîñòðàíåíèåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, òèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû è õîëîäà êîì-
îõëàæäåíèÿ âîäû, òåïëîñíàáæåíèÿ íà îñíîâå áèíèðîâàííûì ìåòîäîì.
òåïëîâûõ íàñîñîâ, òåõíîëîãèè êîìáèíèðîâàííî- Îñíîâîé îöåíêè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
ãî òåïëî- è õëàäîñíàáæåíèÿ íàõîäÿò âñå áîëåå íîñòè ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, òåï-
øèðîêîå ïðèìåíåíèå â ñèñòåìàõ öåíòðàëèçîâàí- ëîòû è õîëîäà â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé
íîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ãðàæäàíñêîãî è æèëèù-
ñòàòèñòèêå ñëóæèò óäåëüíàÿ çàòðàòà ýíåðãèè íà
íîãî ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ ìíîãèõ ñòðàí ìèðà.
 ßïîíèè ñèñòåìû ðàéîííîãî òåïëî- è õëà- ïîëó÷åíèå ýíåðãåòè÷åñêîé åäèíèöû äàííîé ïðî-
äîñíàáæåíèÿ, ïîëó÷èëè ðàçâèòèå, íà÷èíàÿ ñ äóêöèè.
1970 ã.  íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè ïðåâðàòèëèñü â  ñëó÷àå êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà
òðåòèé ïî çíà÷åíèþ ñåêòîð ýíåðãåòèêè ïîñëå äâóõ è áîëåå âèäîâ ýíåðãèè â îäíîé óñòàíîâêå
ýëåêòðîýíåðãåòèêè è ãàçîñíàáæåíèÿ [2]. Â ñòðà- èëè â îäíîì ïðîöåññå îïðåäåëåíèå óäåëüíûõ çà-
íàõ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà êîìáèíèðîâàííîå ïðî- òðàò ýíåðãèè ñòàëêèâàåòñÿ ñ èçâåñòíîé òðóäíî-
èçâîäñòâî òåïëîòû è õîëîäà ðàñöåíèâàåòñÿ êàê ñòüþ, îáóñëîâëåííîé îòñóòñòâèåì âèäèìîãî ïðî-
êëþ÷åâîå íàïðàâëåíèå ñáåðåæåíèÿ ýíåðãèè è ñòðàíñòâåííîãî ðàçäåëåíèÿ ïðèâîäíîé ýíåðãèè
ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ. Ïî ïî âèäàì åãî ïðîäóêòîâ, ÷òî âûíóæäàåò âûïîë-
îöåíêàì Åâðîïåéñêîé êîìèññèè, êîìáèíèðîâà- íÿòü òàêîå ðàçäåëåíèå ðàñ÷åòíûì ïóòåì.
íèå òåõíîëîãèé öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàá- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îáùåïðèçíàííûé
æåíèÿ íà áàçå ÒÝÖ è òåïëîâûõ íàñîñîâ ñ öåí- ïðèíöèï ðàñ÷åòíîãî ðàçäåëåíèÿ çàòðàò ïî ïðî-
òðàëèçîâàííûì õëàäîñíàáæåíèåì ïîçâîëèò óæå äóêòàì ðåàëüíîãî êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîä-
ê 2020 ã. óäâîèòü óäåëüíûé âåñ öåíòðàëèçîâàí- ñòâà òåïëîòû è õîëîäà íå ñîçäàí, ÷òî â èçâåñò-
íîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷èâ ïîêðûòèå 25 % íîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò åãî ïðîèçâîëüíûì
ÅC ïîòðåáíîñòåé â õîëîäå [3]. òîëêîâàíèÿì.
Ó Äóáîâñêîé Ñ.Â., Òâåðäîõëèá À.Ñ., 2014
Ýíåðãîòåõíîëîãèè è ðåñóðñîñáåðåæåíèå. 2014. ¹ 1 25

Âìåñòå ñ òåì, äëÿ èäåàëüíûõ êîìáèíèðî- êðèòèêè ýêñåðãåòè÷åñêîãî ìåòîäà, òàê è äëÿ óò-
âàííûõ ïðîöåññîâ, êàê ýòî ïîêàçàë Ð. Íèò÷ [4], âåðæäåíèé î íåâîçìîæíîñòè òî÷íîãî ðåøåíèÿ
òî÷íîå ðåøåíèå äàííîé çàäà÷è èçâåñòíî è îíî çàäà÷è ðàçäåëåíèÿ â ïðèíöèïå.
îïðåäåëÿåòñÿ ýêñåðãåòè÷åñêèì ìåòîäîì òåðìîäè-  íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà
íàìè÷åñêîãî àíàëèçà. îáîñíîâàíèÿ ïðèíöèïèàëüíîé âîçìîæíîñòè òî÷-
 ñîîòâåòñòâèå ñ îïðåäåëåíèåì ýêñåðãèè, íîãî ðàñ÷åòà çàòðàò ýêñåðãèè íà ïîëó÷åíèå ïðî-
ïðè ïîëíîé îáðàòèìîñòè âñåõ ïðîöåññîâ êîìáè- äóêòîâ ðåàëüíûõ êîìáèíèðîâàííûõ ïðîèç-
íèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà âèäîâ ýíåðãèè, çà- âîäñòâ òåïëîòû è õîëîäà è ïîëó÷åíèÿ ñîîòíî-
òðàòû ïðèâîäíîé ýêñåðãèè íà ïîëó÷åíèå ïîëåç- øåíèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà òàêîãî ðàçäåëåíèÿ â
íîé ýíåðãèè êàæäîãî âèäà ýêâèâàëåíòíû ýêñåð- îáùåì âèäå.
ãèè ïîëó÷åííûõ ïðîäóêòîâ âíå çàâèñèìîñòè îò  îñíîâó äàííîãî îáîñíîâàíèÿ ïîëîæèì ïî-
èõ êîíêðåòíîãî âèäà, ÷òî äàåò îáùåå ðåøåíèå íÿòèå îáúåêòèâíîé ôèçè÷åñêîé âåëè÷èíû.  ñî-
çàäà÷è ðàçäåëåíèÿ [5]. îòâåòñòâèè ñ îáùåôèçè÷åñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿ-
ìè, ëþáîé êîëè÷åñòâåííî îïðåäåëåííûé ïîêàçà-
Ðåàëüíûå ïðîöåññû êîìáèíèðîâàííîãî ïðî-
òåëü, õàðàêòåðèçóþùèé òîò èëè èíîé ïðîöåññ,
èçâîäñòâà, â ÷àñòíîñòè òåïëîòû è õîëîäà, îáû÷-
ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îáúåêòèâíîé ôèçè÷åñêîé âåëè-
íî äàëåêè îò èäåàëüíûõ. Ñîâîêóïíàÿ ýêñåðãèÿ
÷èíîé òîãäà, êîãäà îí äîïóñêàåò ïðèíöèïèàëü-
ïðîäóêòîâ âñåãäà íèæå ïðèâîäíîé ýêñåðãèè
íóþ âîçìîæíîñòü ìíîãîêðàòíîãî ïðÿìîãî èçìå-
êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ýòî îòëè÷èå
ðåíèÿ íà îïûòå ñ çàðàíåå çàäàííîé ïîãðåøíî-
ó÷èòûâàåòñÿ êîëè÷åñòâåííî îáùèì ýêñåðãåòè÷å-
ñòüþ [8].
ñêèì ÊÏÄ äàííîãî ïðîèçâîäñòâà, îïðåäåëÿå-
Êðîìå òîãî, ïðîöåññ èçìåðåíèÿ äàííîé âå-
ìûì êàê îòíîøåíèå ñîâîêóïíîé ýêñåðãèè ïðî-
äóêòîâ ê ïðèâîäíîé ýêñåðãèè. Ïî äàííûì [6], ëè÷èíû ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îáúåêòèâíûì òîãäà,
ýêñåðãåòè÷åñêèé ÊÏÄ ðåàëüíûõ êîìáèíèðîâàí- êîãäà åãî îñóùåñòâëåíèå íå âíîñèò èçìåíåíèé â
íûõ ïðîèçâîäñòâ òåïëîòû è õîëîäà èçìåíÿåòñÿ ñîñòîÿíèå îáúåêòà èçìåðåíèÿ è îêðóæàþùóþ
â äèàïàçîíå 0,3–0,8. Òàêèì îáðàçîì, îò 20 äî ñðåäó [9].
70 % ýêñåðãèè â ðåàëüíûõ ïðîöåññàõ òåðÿåòñÿ. Èñõîäÿ èç äàííûõ òðåáîâàíèé ïîêàæåì,
Ýêñåðãåòè÷åñêèé ìåòîä, êàê ýòî îòìåòèë Ð. ÷òî çàòðàòû íà ïîëó÷åíèå ïðîäóêòîâ êîìáèíè-
Íèò÷ [4], íå äàåò îòâåòà íà âîïðîñ î òî÷íîì ðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû è õîëîäà åñòü
ðàçäåëåíèè äàííûõ ïîòåðü. Ýòî âûíóæäàåò ïðè- îáúåêòèâíûå ôèçè÷åñêèå âåëè÷èíû.
áåãàòü ê îïðåäåëåííûì äîïóùåíèÿì ïî ïîâîäó Ðàññìîòðèì ïðîèçâîëüíóþ óñòàíîâêó êîì-
èõ äåëåíèÿ. Ñðåäè ðàçíûõ ñîîáðàæåíèé òàêîãî áèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû è õîëîäà
ðîäà íàèáîëüøåå ïðèçíàíèå ïîëó÷èë ïðèíöèï (ðèñ.1), ðàáîòàþùóþ ïðè òåìïåðàòóðå îêðó-
ðàâåíñòâà ýêñåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðî- æàþùåé ñðåäû Ta. Óñòàíîâêà â êàæäóþ åäèíè-
èçâîäñòâà êàæäîãî èç ïðîäóêòîâ êîìáèíèðîâàí- öó âðåìåíè îòáèðàåò îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Îí îïðåäåëèë ñîîòâåòñòâóþ- òåïëîòû Qc îò íèæíåãî òåðìîñòàòà ñ òåìïåðàòó-
ùèé ðàñ÷åòíûé ìåòîä - ðàçäåëåíèÿ çàòðàò ïðè- ðîé Tñ < Ta , îäíîâðåìåííî ñîîáùàÿ îïðåäåëåí-
âîäíîé ýêñåðãèè ïðîïîðöèîíàëüíî ýêñåðãèè ïî- íîå êîëè÷åñòâî òåïëîòû Qh âåðõíåìó òåðìîñòà-
ëó÷åííûõ ïðîäóêòîâ. òó ñ òåìïåðàòóðîé Th > Ta, ïîòðåáëÿÿ ïðè ýòîì
 íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ñèëó ïðîñòîòû è îáù- ìåõàíè÷åñêóþ ýíåðãèþ L. Òðåáóåòñÿ îïûòíûì
íîñòè äàííûé ìåòîä èìåíóåòñÿ ýêñåðãåòè÷åñêèì ïóòåì îïðåäåëèòü çàòðàòû ìåõàíè÷åñêîé ýíåð-
è øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ íà ïðàêòèêå [5, 7]. ãèè íà îòáîð òåïëîòû Qc îò íèæíåãî òåðìîñòàòà
 ñëó÷àå êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà (ïðîèçâîäñòâî õîëîäà) è ïåðåäà÷ó òåïëîòû
òåïëîòû è õîëîäà îïðåäåëåíèå çàòðàò íà ïîëó- âåðõíåìó òåðìîñòàòó (ïðîèçâîäñòâî òåïëîòû).
÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîäóêòîâ äàííûì ìå- Îñíîâíàÿ èäåÿ îïûòà ñîñòîèò â ýêâèâàëåíò-
òîäîì ïðîèçâîäÿò ïî ôîðìóëàì: íîì çàìåùåíèè ðåàëüíîé óñòàíîâêè êîìáèíèðî-
âàííîãî ïðîèçâîäñòâà ñîâîêóïíîñòüþ îäíîïðî-
äóêòîâûõ ìàøèí òàê, ÷òîáû èõ ðàáîòà îáåñïå-
Lcex = Exc + D Exc/(Exh + Exc) = Exc/hex;
÷èâàëà òå æå ïàðàìåòðû ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè,
âûðàáîòêè òåïëîòû è õîëîäà, ÷òî è ðàññìàòðè-
Lhex = Exh + D Exh/(Exh + Exc) = Exh/hex, âàåìàÿ óñòàíîâêà íå âûçûâàÿ äîïîëíèòåëüíûõ
èçìåíåíèé â îêðóæàþùåé ñðåäå. Ïîñêîëüêó
ãäå Exc, Exh — ýêñåðãèÿ õîëîäà è òåïëîòû, ñî- òðåáóåòñÿ ïîêàçàòü ïðèíöèïèàëüíóþ âîçìîæ-
îòâåòñòâåííî; D — ïîòåðè ýêñåðãèè; hex —ýê-
ñåðãåòè÷åñêèé ÊÏÄ, hex = (Exc + Exh)/L; L —
ïðèâîäíàÿ ýêñåðãèÿ.
Âìåñòå ñ òåì, îòñóòñòâèå íàó÷íîãî îáîñíî-
âàííîãî ïðèíöèïà ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàçäåëå- Ðèñ.1. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîä-
íèÿ ïîòåðü ýêñåðãèè îñòàâëÿåò ìåñòî êàê äëÿ ñòâà òåïëîòû è õîëîäà.
26 Ýíåðãîòåõíîëîãèè è ðåñóðñîñáåðåæåíèå. 2014. ¹ 1

Óáåæäàþòñÿ, ÷òî èõ ñóììà ñîîòâåòñòâóåò


ìîùíîñòè, ïîòðåáëÿåìîé ðåàëüíîé óñòàíîâêîé,
÷òî áóäåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ïðàâèëüíîì ïðî-
âåäåíèè îïûòà.
Èçìåðåííîå çíà÷åíèå ïðèâîäíîé ìîùíîñòè
ìàøèíû 1 îòîæäåñòâëÿþò ñ èñêîìîé çàòðàòîé
ïðèâîäíîé ìîùíîñòè íà ïîëó÷åíèå òåïëîòû, à
çíà÷åíèå ïðèâîäíîé ìîùíîñòè ìàøèíû 2 — ñ
èñêîìîé çàòðàòîé ïðèâîäíîé ìîùíîñòè íà ïîëó-
÷åíèå õîëîäà ðåàëüíîé óñòàíîâêîé êîìáèíèðî-
âàííîãî ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû è õîëîäà.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòà

Ïîñêîëüêó ïðè ïðîâåäåíèè îïûòà èñïîëü-


çóþòñÿ ïðèíöèïèàëüíî äîñòóïíûå ñðåäñòâà,
ñâîéñòâà êîòîðûõ íå âûõîäÿò çà ðàìêè îãðàíè-
Ðèñ.2. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà óñòàíîâêè äëÿ îïûòíîãî îïðåäå-
ëåíèÿ çàòðàò ýíåðãèè íà êîìáèíèðîâàííîå ïðîèçâîäñòâî òåïëî- ÷åíèé ïåðâîãî è âòîðîãî çàêîíîâ òåðìîäèíàìè-
òû è õîëîäà: 1 — èäåàëüíàÿ òåïëîâàÿ ìàøèíà, ïðåäíàçíà÷åí- êè, â õîäå åãî ïðîâåäåíèÿ â òî÷íîñòè âîñïðîèç-
íàÿ äëÿ îòáîðà òåïëîòû îêðóæàþùåé ñðåäû è åå ñîîáùåíèÿ âîäÿòñÿ ñâîéñòâà èñïûòóåìîé óñòàíîâêè êîìáè-
âåðõíåìó òåïëîïðèåìíèêó; 2 — èäåàëüíàÿ òåïëîâàÿ ìàøèíà, íèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà áåç êàêîãî ëèáî âìå-
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ îòáîðà òåïëîòû îò íèæíåãî òåðìîñòàòà è
åå ïåðåäà÷è â îêðóæàþùóþ ñðåäó; 3 — ðåãóëèðóåìûé òåïëîâîé øàòåëüñòâà â îêðóæåíèå. Îïûò äîïóñêàåò ìíî-
øóíò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïåðåäà÷è òåïëîòû îò âåðõíåãî òåð- ãîêðàòíîå ïîâòîðåíèå èçìåðåíèé ñ êîíòðîëèðóå-
ìîñòàòà ê íèæíåìó; 4 — ïðîìåæóòî÷íûé ïðèåìíèê òåïëîòû, ìîé ïîãðåøíîñòüþ.
îòäåëåííûé îò îêðóæàþùåé ñðåäû òåïëîìåðîì 5; 6 — ðåãóëÿ- Â ñâÿçè ñ ýòèì, èçìåðåííûå â åãî õîäå çíà-
òîð ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òåïëîâîé ìàøèíû 1, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïîñòîÿííîãî òåïëîâîãî ïîòîêà ê âåðõíåìó ÷åíèÿ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå òåïëîòû è õîëîäà
òåðìîñòàòó ïóòåì èçìåíåíèÿ ïðèâîäíîé ìîùíîñòè òåïëîâîé ìà- ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ îáúåêòèâíûìè ôèçè÷åñêèìè âå-
øèíû 1; 7 — ðåãóëÿòîð ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òåïëîâîé ìàøèíû ëè÷èíàìè, îïðåäåëÿþùèå åäèíñòâåííî âîçìîæ-
2, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïîñòîÿííîãî òåïëîâîãî íûå çíà÷åíèÿ èñêîìûõ çàòðàò.
ïîòîêà îò íèæíåãî òåðìîñòàòà ïóòåì èçìåíåíèÿ ïðèâîäíîé
ìîùíîñòè òåïëîâîé ìàøèíû 2; èñòî÷íèê ïðèâîäíîé ìîùíîñòè Õîòÿ ïðåäñòàâëåííûé îïûò ÿâëÿåòñÿ ìûñ-
äëÿ òåïëîâûõ ìàøèí 1 è 2 (íà ñõåìå íå ïîêàçàí). ëåííûì, îí ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåäåí â ðåàëü-
íîñòü èçìåðåíèÿ èñêîìûõ çàòðàò, â õîäå ìûñ- íîñòè ñ ó÷åòîì íåèçáåæíûõ îòêëîíåíèé ñâîéñòâ
ëåííîãî ýêñïåðèìåíòà, â ñîñòàâ óñòàíîâêè ìîãóò èñïîëüçóåìûõ ìàøèí îò èäåàëüíûõ ñ ïðèìåíå-
áûòü âêëþ÷åíû èäåàëüíûå òåïëîâûå ìàøèíû. íèåì èçâåñòíûõ ìåòîäîâ êîìïåíñàöèè ñèñòåìà-
Äëÿ ïðîèçâîäñòâà îïûòà ìîæåò áûòü èñ- òè÷åñêèõ ïîãðåøíîñòåé èçìåðåíèé.
ïîëüçîâàíà èçìåðèòåëüíàÿ óñòàíîâêà, ïðåäñòàâ- Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êàê ýòî ïîêàçàíî íèæå,
ëåííàÿ ñõåìàòè÷åñêè íà ðèñ.2. Åå îñíîâíûå ýëå- èñïîëüçîâàíèå ñîîòíîøåíèé ïåðâîãî è âòîðîãî
ìåíòû ïåðå÷èñëåíû íèæå. çàêîíîâ òåðìîäèíàìèêè ïîçâîëÿåò ïðåäñêàçàòü
ðåçóëüòàò îïèñàííîãî îïûòà çàðàíåå.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçìåðåíèé Ïîñêîëüêó òåïëîâàÿ ìàøèíà 1 ëèøåíà ïî-
Óñòàíàâëèâàþò òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü è òåðü ýêñåðãèè, òåïëîâîé ïîòîê Qah, îòáèðàåìûé
õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü ìàøèí 1 è 2 ðàâíû- åþ îò îêðóæàþùåé ñðåäû (ïðîìåæóòî÷íîãî òåð-
ìè ñîîòâåòñòâóþùèì çíà÷åíèÿì Qh, Qc ðàññìàò- ìîñòàòà) îïðåäåëÿåòñÿ èç óñëîâèÿ îòñóòñòâèÿ
ðèâàåìîé óñòàíîâêè êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèç- ïîòåðü ýêñåðãèè â äàííîé ìàøèíå:
âîäñòâà òåïëîòû è õîëîäà.
D1 = Ta DS = Ta [(Qh + QR)/
Âêëþ÷àþò òåïëîâîé øóíò 3 è ïëàâíî óâå-
ëè÷èâàþò âåëè÷èíó ïåðåïóñêà òåïëîòû îò âåðõ- /Th – Qah/Ta] = 0, (1)
íåãî òåðìîñòàòà ê íèæíåìó. Ðåãóëÿòîðàìè 6 è 7
ïîääåðæèâàþò ïîñòîÿííûå çíà÷åíèÿ òåïëîâûõ ãäå QR — âåëè÷èíà øóíòèðóþùåãî òåïëîâîãî
ïîòîêîâ Qh è Qc, óâåëè÷èâàÿ ïðèâîäíóþ ìîù- ïîòîêà (ñì. ðèñ.2).
íîñòü òåïëîâûõ ìàøèí 1 è 2. Îòñþäà
Ïî ïîêàçàíèÿì òåïëîìåðà 5 êîíòðîëèðóþò Qah = (Qh + QR) Ta/ Th. (2)
ðåçóëüòèðóþùèé òåïëîâîé ïîòîê, ïîñòóïàþùèé
îò ïðîìåæóòî÷íîãî ïðèåìíèêà â îêðóæàþùóþ Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì îïðåäåëÿåòñÿ âåëè-
ñðåäó. Ïî äîñòèæåíèè åãî íóëåâîãî çíà÷åíèÿ èç- ÷èíà òåïëîâîãî ïîòîêà, ñîîáùàåìîãî ìàøèíîé 2
ìåðÿþò ïðèâîäíóþ ìîùíîñòü Lh è Lc ìàøèí 1, 2. îêðóæàþùåé ñðåäå:
Ýíåðãîòåõíîëîãèè è ðåñóðñîñáåðåæåíèå. 2014. ¹ 1 27

Qac = (Qc + QR) Ta /Tc. (3) ëåíèÿ òåõ æå çàòðàò ñëåäóåò îïðåäåëèòü çíà÷å-
íèÿ ýêñåðãåòè÷åñêèõ ÊÏÄ ïðîèçâîäñòâà õîëîäà
Ïîñêîëüêó ïðîöåññ èçìåðåíèé, ïî óñëîâèþ è òåïëîòû.
åãî ïðîâåäåíèÿ, íå âíîñèò èçìåíåíèé â îêðó- Óìíîæèì ÷èñëèòåëü è çíàìåíàòåëü âòîðîãî
æàþùóþ ñðåäó, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèþ DQa ÷ëåíà ïðàâîé ÷àñòè (12) íà âåëè÷èíó Qñ..
= Qah – Qac (ñì. ðèñ.2), â åãî õîäå îáåñïå÷èâà- Ïðè ýòîì ñ ó÷åòîì îïðåäåëåíèÿ ýêñåðãèè:
åòñÿ ðàâåíñòâî àáñîëþòíûõ çíà÷åíèé äàííûõ
ïîòîêîâ. Äîñòèãàåòñÿ ýòî ïðè îïðåäåëåííîé âå- Lc = Exc+ D Exc/(Exh Qc/Qh + Exc ) =
ëè÷èíå øóíòèðóþùåãî òåïëîâîãî ïîòîêà QR. Åå
ìîæíî îïðåäåëèòü, ñðàâíèâàÿ (2) è (3): = Exc [1 + D/(Exh Qc/Qh + Exc)]. (13)
Îïðåäåëèâ îòíîøåíèå òåïëîâûõ ïîòîêîâ èç
QR = (Qh Ta/Th – Qc Ta /Tc )/
óðàâíåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà óñòàíîâêè
/(Ta/Th – Ta /Tc). (4) (8), ïîëó÷èì:
Ïî èçâåñòíîé âåëè÷èíå QR, èñõîäÿ èç èäå- Lc = Exc (1 + D/(Exh + Exc – L Exh/Qh) =
àëüíîñòè òåïëîâûõ ìàøèí 1 è 2 , ìîæíî ðàññ÷è- = Exc [(Exh + Exc + D) – L Exh/Qh]/
òàòü ïðèâîäíóþ ìîùíîñòü, ïîòðåáëÿåìóþ èìè:
/(Exh + Exc – L Exh/Qh). (14)
Lh = (Qh + QR) th; (5)
Îòìåòèì, ÷òî âûðàæåíèå â ñêîáêàõ â ÷èñëè-
Lc = (Qc + QR) tc, (6) òåëå (14), êàê ýòî âèäíî èç óðàâíåíèÿ áàëàíñà
ýêñåðãèè (9), ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåëè÷èíó ñóì-
ãäå tc — ýêñåðãåòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðíàÿ ôóíê- ìàðíîãî ïîòðåáëåíèÿ ìîùíîñòè L, à îòíîøåíèå
öèÿ òåïëîòû, îòáèðàåìîé îò íèæíåãî òåðìîñòà- ýêñåðãèè òåïëîòû ê åå êîëè÷åñòâó â çíàìåíàòåëå
òà, tc = (Ta– Tc)/Tc; th — ýêñåðãåòè÷åñêàÿ òåì- (14) — òåìïåðàòóðíóþ ôóíêöèþ òåïëîòû.
ïåðàòóðíàÿ ôóíêöèÿ òåïëîòû, ñîîáùàåìîé âåðõ- Ó÷åò ýòîãî ïîñëå äåëåíèÿ ÷èñëèòåëÿ è çíà-
íåìó òåðìîñòàòó, th = (Th – Ta)/Th. ìåíàòåëÿ íà âåëè÷èíó L, ïîçâîëÿåò óïðîñòèòü
Ñ ó÷åòîì äàííîãî îïðåäåëåíèÿ ýêñåðãåòè÷å- (14) ê âèäó:
ñêèõ òåìïåðàòóðíûõ ôóíêöèé âûðàæåíèþ (4)
ìîæåò áûòü ïðèäàí âèä: Lc = Exc (1 – th)/(he – th). (15)

QR = [Qh (1– th) – Qc (1 + tc)]/[(1 + Ïðîâåäÿ àíàëîãè÷íûå âûêëàäêè îòíîñè-


òåëüíî çàòðàòû ïðèâîäíîé ìîùíîñòè íà ïîëó÷å-
+ tc) – (1 – th)] = [(Qh – Qc) – íèå òåïëîòû, ïîëó÷èì:
– (Qh th + Qc tc)]/(tc+ th). (7) Lh = Exh (1 + tc)/(he + tc). (16)
Óðàâíåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî è ýêñåðãåòè÷å- Ýêñåðãåòè÷åñêèé ÊÏÄ ïîëó÷åíèÿ òåïëîòû
ñêîãî áàëàíñîâ ðàññìàòðèâàåìîé óñòàíîâêè äà- è õîëîäà, ñîîòâåòñòâåííî, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
þòñÿ â âèäå: îòíîøåíèå ýêñåðãèè êàæäîãî èç ýòèõ ïðîäóêòîâ
Qh – Qc = L; (8) ê íàéäåííûì çàòðàòàì ïðèâîäíîé ýêñåðãèè. Ñ
ó÷åòîì ýòîãî èç âûðàæåíèé (15) è (16) íåòðóä-
L = Qh th + Qc tc + D (9) íî ïîëó÷èòü:
ãäå D — ïîòåðÿ ýêñåðãèè. hexc = (he – th)/(1 – th); (17)
Ó÷åò ýòîãî ïîçâîëÿåò óïðîñòèòü (7) ê âèäó:
hexh = (he + tc)/(1 + tc). (18)
QR = D/(th + tc) (10) Ñ ó÷åòîì îïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðíûõ
ôóíêöèé äàííûå ñîîòíîøåíèÿ ìîæíî âûðàçèòü
Ïîäñòàíîâêà äàííîãî ñîîòíîøåíèÿ â (5) è òàêæå â âèäå:
(6), â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü èñ-
êîìûå çàòðàòû â âèäå: hexh = 1 – Tc (1 – hex)/Ta ; (19)

Lh= Qh th + D th/(th+ tc); (11) hexc = 1–Th (1 – hex)/Ta. (20)

Lc= Qc tc + D tc/(th+ tc); (12) Èç ïîëó÷åííûõ âûðàæåíèé âèäíî, ÷òî ýêñåð-


ãåòè÷åñêèå ÊÏÄ ïîëó÷åíèÿ òåïëîòû è õîëîäà
ãäå D = (1 – hex)L.
ðàçëè÷íû è íå ðàâíû îáùåìó ýêñåðãåòè÷åñêîìó
Äëÿ óäîáñòâà ñîïîñòàâëåíèÿ ïîëó÷åííûõ
ÊÏÄ óñòàíîâêè êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà.
ðåçóëüòàòîâ ñ ýêñåðãåòè÷åñêèì ìåòîäîì îïðåäå-
28 Ýíåðãîòåõíîëîãèè è ðåñóðñîñáåðåæåíèå. 2014. ¹ 1

Ìåòîäèêà ðàñ÷åòíîãî îïðå-


äåëåíèÿ îòîïèòåëüíîãî êîýô-
ôèöèåíòà õîëîäèëüíûõ ìàøèí
òàêîãî òèïà, îñíîâàííàÿ íà îáîá-
ùåíèè îïûòíûõ äàííûõ, ïðåä-
ñòàâëåíà, â ÷àñòíîñòè â [10].
 ðàñ÷åòàõ ýêñåðãåòè÷å-
ñêèõ ÊÏÄ êîìáèíèðîâàííîãî
ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû è õî-
ëîäà ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé
ñðåäû ñîñòàâëÿåò 20 °Ñ, òåì-
ïåðàòóðà îõëàæäåíèÿ èçìåíÿ-
åòñÿ â ïðåäåëàõ 0–20 °Ñ, íà-
ãðåâàíèÿ — 40–80 °Ñ ïðè
ìîùíîñòè õîëîäèëüíîé ìà-
øèíû 1 êÂò.
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïî-
êàçûâàþò, ÷òî êîëè÷åñòâåí-
Ðèñ.3. Òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà òåïëî- íûå îòëè÷èÿ ýêñåðãåòè÷åñêèõ
òû è õîëîäà äëÿ ïîðøíåâûõ õîëîäèëüíûõ ìàøèí â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû
èñïàðåíèÿ è êîíäåíñàöèè õëàäàãåíòà ïðè òåìïåðàòóðå èñïàðåíèÿ 0 °Ñ; –10 °Ñ;
ÊÏÄ ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû è
–20 °Ñ ñîîòâåòñòâåííî: 1–3 — ýêñåðãåòè÷åñêèé ÊÏÄ ïîëíûé; 4–6 — ýêñåðãåòè÷å- õîëîäà îò ïîëíîãî ýêñåðãåòè-
ñêèé ÊÏÄ ïîëó÷åíèÿ òåïëîòû; 7–9 — ýêñåðãåòè÷åñêèé ÊÏÄ ïîëó÷åíèÿ õîëîäà. ÷åñêîãî ÊÏÄ ñèñòåìû â ðàñ-
ñìàòðèâàåìîì ïðèìåðå ñî-
Îòêëîíåíèÿ ýêñåðãåòè÷åñêèõ ÊÏÄ íà ïðî- ñòàâëÿþò äî 24 %. Äëÿ ìàøèí ñ áîëåå íèçêîé
èçâîäñòâî òåïëîòû è õîëîäà îò ïîëíîãî ýêñåðãå- òåðìîäèíàìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòüþ, íàïðè-
òè÷åñêîãî ÊÏÄ ìîãóò áûòü âûðàæåíû â âèäå: ìåð, àáñîðáöèîííûõ, óêàçàííûå ðàçëè÷èÿ áó-
äóò áîëüøèìè.
Dhexh = (hexh – hex) = Âûâîäû
= (1 – hex) (1 – Tc/Ta); (21) Ìåòîäîì ìûñëåííîãî ýêñïåðèìåíòà ïîêàçà-
Dhexc = (hexc – hex) = íà ïðèíöèïèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ðàçäåëüíîãî
èçìåðåíèÿ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå òåïëîòû è õîëî-
= –(1 – hex) (Th/Ta – 1). (22) äà ïðè èõ êîìáèíèðîâàííîì ïðîèçâîäñòâå â îä-
íîì óñòðîéñòâå.
Ïîñëåäíèå âûðàæåíèÿ íàãëÿäíî ïîêàçûâà- Ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåðâîãî è âòîðîãî çàêî-
þò, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü ïîëó÷åíèÿ òåïëîòû âñåãäà íîâ òåðìîäèíàìèêè ïîëó÷åíû îáùèå ñîîòíîøå-
âûøå, à õîëîäà — íèæå ýêñåðãåòè÷åñêîãî ÊÏÄ íèÿ äëÿ ðàçäåëüíîãî îïðåäåëåíèÿ çàòðàò ïðè-
êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû è õîëîäà âîäíîé ìîùíîñòè íà ïîëó÷åíèå òåïëîòû è õîëî-
è ýòè ðàçëè÷èÿ òåì ñèëüíåå, ÷åì íèæå òåðìîäèíà- äà ïðè èõ êîìáèíèðîâàííîì ïðîèçâîäñòâå ïî
ìè÷åñêîå ñîâåðøåíñòâî äàííîãî ïðîèçâîäñòâà. èçâåñòíûì ñðåäíèì òåìïåðàòóðàì îõëàæäåíèÿ è
Õîòÿ ïðèâåäåííûå âûêëàäêè êàñàþòñÿ êîì- íàãðåâàíèÿ.
ïðåññèîííûõ óñòàíîâîê êîìáèíèðîâàííîãî ïðî- Óñòàíîâëåíî, ÷òî â îòëè÷èå îò ýêñåðãåòè÷å-
èçâîäñòâà ñ ìåõàíè÷åñêèì ïðèâîäîì, îíè ñîõðà- ñêîãî ìåòîäà ðàçäåëåíèÿ çàòðàò, ýêñåðãåòè÷å-
íÿþò ñèëó è äëÿ àáñîðáöèîííûõ óñòàíîâîê â ñêèå ÊÏÄ êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà òåï-
îòíîøåíèè ýêñåðãèè ïðèâîäíîé òåïëîòû. Ðàçäå- ëîòû è õîëîäà ðàçëè÷íû, ïðè÷åì ýêñåðãåòè÷å-
ëåíèå ïîòîêîâ ïðèâîäíîé òåïëîòû îñóùåñòâëÿ- ñêèé ÊÏÄ ïîëó÷åíèÿ òåïëîòû âñåãäà âûøå, à
åòñÿ ïðè ýòîì ïðîïîðöèîíàëüíî íàéäåííûì çíà- õîëîäà íèæå, ÷åì ïîëíûé ýêñåðãåòè÷åñêèé
÷åíèÿì ýêñåðãèè ýòèõ ïîòîêîâ. ÊÏÄ êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êîëè÷åñòâåííûå îöåíêè óïîìÿíóòûõ ðàçëè- Íà ïðèìåðå ðàñ÷åòà ýêñåðãåòè÷åñêèõ ÊÏÄ
÷èé ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû íà ïðèìåðå ðàñ÷åòà ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû è õîëîäà ñ ïðèìåíåíèåì
ïîêàçàòåëåé ýêñåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîðøíåâûõ õîëîäèëüíûõ ìàøèí óñòàíîâëåíî,
êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà òåïëîòû è õî- ÷òî êîëè÷åñòâåííûå îòëè÷èÿ äàííûõ ïîêàçàòå-
ëîäà ñ ïîìîùüþ ïîðøíåâûõ õîëîäèëüíûõ ìà- ëåé, îïðåäåëåííûõ ïðåäëîæåííûì è ýêñåðãåòè-
øèí íà íèçêîêèïÿùåì ðàáî÷åì òåëå. ÷åñêèì ìåòîäàìè ñîñòàâëÿþò äî 24 %.
Ýíåðãîòåõíîëîãèè è ðåñóðñîñáåðåæåíèå. 2014. ¹ 1 29

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Äîëèíñêîãî À.À., Áðîäÿíñêîãî


Â.Ì. — Êèåâ : Íàóêîâà äóìêà. — 1991. — 360 ñ.
1. Bassols J., Kuckelkorn B. Trigeneration in the food 6. Øàðãóò ß., Ïåòåëà Ð. Ýêñåðãèÿ / Ïåðåâîä ñ ïîëü-
industry. — Colibri bv, Tentstraat 5, 6291 BC ñêîãî ïîä ðåä. Â. Ì. Áðîäÿíñêîãî. — Ì. : Ýíåð-
Vaals, The Netherlands. ãèÿ, 1968. — 279 ñ.
2. The Role of District Heating and Cooling in Japan. 7. Ñòåïàíîâ Â.Ñ. Àíàëèç ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîâåðøåí-
[Ýëåêòðîííèé ðåñóðñ] — Ðåæèì äîñòóïà: http:// ñòâà òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. — Íîâîñèáèðñê :
www.jdhc.or.jp/en/what.html. Íàóêà, 1984. — 274 c.
3. District Heating Cooling. – DHC + Technology 8. Êóçíåöîâ Â.À., ßëóíèíà Ã.Â. Îáùàÿ ìåòðîëîãèÿ. —
Platform. Colophon. — 2009. — 15 p. Ì. : ÈÏÊ Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 2001. — 272 c.
4. Íèò÷ Ð. Ýêñåðãåòè÷åñêîå ðàçäåëåíèå çàòðàò êîìáè- 9. Ðàáèíîâè÷ Ñ. Ã. Ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèé. — Ë. :
íèðîâàííîé âûðàáîòêè òåïëà è ýëåêòðè÷åñêîé Ýíåðãèÿ, 1978. — 262 ñ.
ýíåðãèè è ââåäåíèå ýêñåðãåòè÷åñêîãî òàðèôà íà òå- 10. Ïðîöåíêî È.Ï., Ðàä÷åíêî Â.À. Êîýôôèöèåíò ïðå-
ïëî äëÿ îòîïëåíèÿ / Ýíåðãèÿ è ýêñåðãèÿ / Ïîä îáðàçîâàíèÿ ïàðîêîìïðåññèîííûõ òåïëîâûõ íàñîñîâ
ðåä. Â. Ì. Áðîäÿíñêîãî]. – Ì. : Ìèð, 1968. — Ñ. // Òåïëîýíåðãåòèêà. — 1988. — ¹ 8. — Ñ. 51–53.
106–121.
5. Áðîäÿíñêèé Â.Ì., Âåðõèâêåð Ã.Ï., Êàð÷åâ ß.ß. è äð.
Ýêñåðãåòè÷åñêèå ðàñ÷åòû òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì : Ñïðàâ. Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 01.04.14

Äóáîâñüêèé Ñ.Â., äîêò. òåõí.íàóê, Òâåðäîõë³á Î.Ñ., àñï³ðàíò


²íñòèòóò çàãàëüíî¿ åíåðãåòèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè, Êè¿â
âóë. Àíòîíîâè÷à, 172, 03680 Êè¿â, Óêðà¿íà, e-mail: info@ienergy.kiev.ua

Ðîçä³ëåííÿ âèòðàò åíåð㳿 ïðè êîìá³íîâàíîìó


âèðîáíèöòâ³ òåïëîòè òà õîëîäó
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà óäîñêîíàëåííþ ïîð³âíÿëüíèõ îö³íîê åíåðîãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é
êîìá³íîâàíèõ âèðîáíèöòâ òåïëîòè òà õîëîäó çà ïèòîìèìè âèòðàòàìè åíåð㳿 íà ¿õ îòðè-
ìàííÿ. Óí³âåðñàëüí³ñòü òàêèõ îö³íîê äຠåêñåðãåòè÷íèé ìåòîä ïîä³ëó âèòðàò ïðèâîäíî¿
åíåð㳿 ïî ïðîäóêòàõ êîìá³íîâàíîãî âèðîáíèöòâà . Îäíàê ö³íí³ñòü åêñåðãåòè÷íîãî ìåòî-
äó çíèæóº íåäîâåäåí³ñòü ïðèïóùåííÿ ùîäî ð³âíîñò³ åêñåðãåòè÷íèõ ÊÊÄ îòðèìàííÿ
êîæíîãî ç ïðîäóêò³â , ïîêëàäåíîãî â éîãî îñíîâó. Íà îñíîâ³ ïîíÿòü çàãàëüíî¿ ìåòðî-
ëî㳿 , ïåðøîãî ³ äðóãîãî ïî÷àòê³â òåðìîäèíàì³êè îá´ðóíòîâàíî íîâèé ï³äõ³ä äî ïîä³ëó
âèòðàò åíåð㳿 ì³æ ïðîäóêòàìè , â³ëüíèé â³ä ïðèïóùåíü. Çàïðîïîíîâàíî çàãàëüí³ çà-
ëåæíîñò³ äëÿ ðîçðàõóíêó âèòðàò ïðèâîäíèé åíåð㳿 ïðè êîìá³íîâàíîìó âèðîáíèöòâ³
òåïëà ³ õîëîäó çà äàíèìè åíåðãåòè÷íîãî òà åêñåðãåòè÷íîãî áàëàíñ³â. Âñòàíîâëåíî, ùî
åôåêòèâí³ñòü îòðèìàííÿ òåïëîòè âèùå, à õîëîäó — íèæ÷å çàãàëüíîãî åêñåðãåòè÷íîãî
ÊÊÄ êîìá³íîâàíîãî âèðîáíèöòâà. Ìåòîäè÷í³ âèêëàäêè ³ëþñòðîâàí³ ïðèêëàäîì
êîìá³íîâàíîãî îòðèìàííÿ òåïëîòè òà õîëîäó ³ç çàñòîñóâàííÿì ïîðøíåâèõ õîëîäèëü-
íèõ ìàøèí. Á³áë. 10, ðèñ.3.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìá³íîâàíå âèðîáíèöòâî òåïëîòè òà õîëîäó, ïîä³ë âèòðàò, åêñåðã³ÿ,
åêñåðãåòè÷íèé ÊÊÄ.
30 Ýíåðãîòåõíîëîãèè è ðåñóðñîñáåðåæåíèå. 2014. ¹ 1

Dubovskyy S.V., Doctor of Technical Science,


Tverdokhlib O.S., PhD-Student
Institute of General Energy of NAS of Ukraine
172, Antonovich Str., 03680 Kiev, Ukraine, e-mail: info@ienergy.kiev.ua

Cost-Sharing a Drive Energy During Combined


Production of Heat and Cold
Article is devoted to the improvement of comparative assessments energy saving technolo-
gies for combined generation of heat and cold on the specific costs of energy to get them.
Universality of such assessments gives exergy method of cost—sharing drive energy be-
tween products of combined generation. However, the value of exergy method reduces
the unproven assumption that equal exergy efficiency of production of products which it
is based. On the basis of general concepts of metrology, the first and second laws of ther-
modynamics justified a new approach to the division of costs between energy products,
free from any assumptions. The general relationship for calculating the driving energy
costs in the combined production of heat and cold according to the energy and exergy
balances is proposed. It is established, that the efficiency of obtaining heat is higher and
cooling — lower than the overall exergy efficiency of the combined production. Methodi-
cal calculations illustrated example with receiving combined heat and cold using recipro-
cating chillers. Bibl.10, Fig.1.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: combined production of heat and cold, cost—sharing, exergy, exergy ef-
ficiency.

References Handbook / Ed. Dolinsky A.A. Brodyansky V.M.


Kiev, Naukova dumka, 1991, 360 p. (Rus.)
1. Bassols J., Kuckelkorn B. etc. Trigeneration in the 6. Shargut J., Petala R. Exergy /Translated from the
food industry, Colibri bv, Tentstraat 5, 6291 BC Polish ed. V.M. Brodyanskyy. Ìoscow : Energy,
Vaals, The Netherlands. 1968, 279 p. (Rus.)
2. The Role of District Heating and Cooling in Japan. 7. Stepanov V.S. Analysis of the energy process merit,
Available online at: http:// Novosibirsk, Nauka, 1984, 274 p. (Rus.)
www.jdhc.or.jp/en/what.html. 8. Kuznetsov V.A., Yalunin G.V. General Metrology,
3. District Heating Cooling. – DHC+ Technology Plat- Moscow : Publishing PKI standards, 2001, 272 p.
form. Colophon. 2009, 15 p. (Rus.)
4. Nitsch R. Exergy cost sharing combined heat and 9. Rabinovich S.G. Measurement errors, Leningrad :
power and the introduction of exergy heat tariff for Energy, 1978, 262 p. (Rus.)
heating / / Energy and exergy /Ed. V.M. 10. Protsenko I.P., Radchenko V.A. Conversion Factor
Brodyanskyy, Moscow : World, 1968, pp. 106–121. vapor compression heat pump // Thermal Power
(Rus.) Engineering, 1988 (8), pp. 51–53. (Rus.)
5. Brodyansky V.M., Verhivker G.P., Karchev Y.Y.
etc. Exergetic calculations of technical systems : Received April 1, 2014

Вам также может понравиться