Вы находитесь на странице: 1из 122

J

J
q
~
1)
-11
~ ~
~ J
J] J

-]
,-
-
-m
' - ~
-9
,-
-
\-LJ
i

>
- :.'
~ .:
t
j t
,
....,....
-!
, 1.
-!
,
-i


4.

r"IoTopiiiiX


je 20
11 17
2.

je 15 56 20

1.

je 50 230 59

118
541 205


HajBehy

5
n
"
;5
"

Q

r.n

n


..,
::J
..,
::J ::J
..,
::J
..,
::J
..,
::J

"
S.
"
S.
..,
S.
"
S.


"
S.
'"

'"

"
"
"
"

"
"
n
"
n
"
n


"

-
=.
118
541 "'
205 50-230 59 1556 20 20-11D 17 24-95 28 2-4 22 8-40 59 .746
Cl'
,.
Lt
I
'1]


D

IJ


tJ
f4=:::
. ,.,..
i [';1

,


.,
'.1
,- .1
:"./
1',.,
.,
i::: ;::;.!
n
q
n
,D
2
24 95 28

5. Koja

2 4 22

6. Koja

je 8 40 59

je 11

he


Koje


3
,
1
i
,.
I
: 1,
I i
I I
I I
, I
I
I
I
I!
I I
I!
i
...,.-..
i JTYnE
Opr.I>:pIlM.

A('JJaIITOCTH

HaCltJl,1: >-
3=
= 2

.- =
,.,-


=
,.,
" .
u ,.,

;>. ?
" "' "
"

""

"


;>,

;>,

;>,

;>,

;>,

;>,


"-

<-. <-. <-. <-. <-. <-.
13 76 1 8+58 - 2+10
-
1+1 I 2+7
- - - -
77
r
- - 8
-
2
-
- 1
-
2
-
1 -
2 8
\ 5 26 - 2-+9
-
1+8
-
1+4
-
1+5
- -
-
-
- 26
3 15 17 1+6 3 - 3 2+9
- -
2
-
1 8 32
,
,5 3 14 2 1+2 -
- -
1+6
-
2+6
- -
-
-
2 16
2 5 8
- 1 -
- 5 - -
1+2 2 1+3 - 13
2'
5 32 5 3+23 2 1+2 2 1+7
- -
1
-
-
-
- 37
8
4 22 21 1+8 3 - 4 3+14 1 - 3 - -
10 43
z
J{na.n.CBO 6 20 13 3+11 1 2+6
-
- 2 1+2
- -
3 -
6 33
\ 2 13 -
-
-
- -
2+13
- - - - - -
- 13
z
6 46 - 2+6
-
1+4 - 3+36
- - - - - -
46
2 11
- 2+11 -
- - - - - - -
-
-
- 11
':! 3 11 5 - 2 1+4 1 1+2 2 1+5
- - -
16
.8 5 18
-
1+3 - 1+4
-
1+4
-
2+7
- - - -
18
5 2 5 6 1+3 1 - 2 -
1 1+2 2
- -
11

2 11 2 1+3
-
-
-
-
-
2+8 2
-
-
- -
13
t
2 8 38 1+4 14 1+4 6 - - -
- - -
18 46
<;
3 9 6
-
2 2+5
- - -
1+4 1
- -
3 15
1

3 8 3 1+3
-
-
-
1+3 1+2 - - 3 -
11
'):1'1:11>: 4 17
-
2+10
-
2+7
-
-
- -
-
-
-
- -
17
'-
9 34 - 7+29 -
- -
-
- -
-
-
- 2+5 34

3 10 7 1+2 1
- -
1+4 2 1+4 2
-
- 2 17
G
1101111
3 12 11
- - - -
1+3 1 1+3 2 6 1+6 3 23

5 17 6 2+10 2 - - - -
2+5 1 1+2 2
-
1 23
6 28 9 1+5
-
1+2 1 - 1 1+3 3 - - 3+18 4 37
10 52 6 2+8 -
- -
1+4
-
6+32 4
-
2 1+8 58
S

7 21 31 7+21 25 1 1 - - - 3 -
2
-
52


>-"!i'...

-
1:"


.
'
';;i
02-"
.. IS'fS6'c

Q
"
..:
.,.- v


;f:
' ..:

-1
L
s

"

q

,
',"


n

n
Y"yn. 6 HaclUbe

-,
::J
-,
::J ::J
-,
::J
-,
::J
-,
::J

-,

".

".

".

".

".

".

,
"
,
"
n ,
"
,
"

"

13 76 I 8+58 2+10 I I 2+7 77je 13
76


Botja je jeMetjy
je
"rpyja"1
-1
1
"'1
f1
; j
f1
!
r]

q
:::':,


fl


J

rl


J

g
I...
J
I
J
1;

J "

..-:-..
;:}-

,:'>.:: '
\.
. J
I
I
I
I
I
I
i
I
-!'

I
-1
1,
I

IIje
je
rpynaje

je je
je

CypOBOj Koja


Koje


je je Bolja


je je

1999. je
BOljcTBO

W
,

i:


t..


'-

d
[.1..

rn
I;j
f,1


tj


>1
:-:J

),73
I '


,
"1
' :-
, i


je

je4


Koja je
je nOKojHor

1<1
III
I
l'
i
11
1,
11
'i
I
!
'(
je
\ je

neiaH


1990.

rpyii y -

!


'\

je \'


je
je
\' _.....
;
'.

(:'-,:=)

fl
"-:]
,]
[)

,
.,

, I
_..
1.
,.
l'
-- 11
-'
fioofle
I\l

.
KOjy je
je11
je 4
je
28

--' - . _. -.-.. I
_ je 22

je 30

je 37"Jype",


je

--
Kpalja,

je


oBaj
",
-, J
. ;
'-.;
-1
,;]
".".

1]

(;;:'


C'j [.;: .

LJ
,-
u
:1
t


.

n
11
11 T3Kolje


onojHe


je

je
KpajeM.1000. 2001.
je

. . .Kyi1e
npaBocyljy
"cBoje


. .
v
I
"
,
,
11
1;
1;
1,
1,
!1
,.
l'
11
i!
jj
Bolja' je
- je "Jopra".je

je
je
je

je

-
J1
je

je
je

t=-]
"]
,)


I
I

JOBaH
(oliaH
je je
Cpl'iaH
je
TaTjaHa '
je

je

je
je je
1, 1,
\ :
j',
oojeKaTa \.
.
"TajHo" H6jMaH". cBoje


,..
je je
JOBAH

je

je


je


..",.."

onojHe
KojeI
'
,@
f......
I
1m
VIII
..
(of!aH
[]
J

je je
"MajMYH",
je


je
je je
je

.......--......_.-----._-----_... ". . ..., ,..... ,-...

\
"
..
.!
!
i
,1
!
:'1
Kojll
1

DeiaH

'!

... ," - f
.... ,"
--'


"CTojKe"

Jyca"
je

je
je

Koje


__I cBoje I
je


je je
Koja
.
.: J
l
-1
I
[)

1
1
.J
-:1
J

KOjH
Koje je


je..
. .. . .
.. 1i),

('

KOjll
1
je
je
je
KocMaiau
je

Koja
je je}
.
i je I
. ' .

KOjy TypCKoj
je -

je
je


je
....,...

je 11je "CToja",

je
Kpa!jeBo!ja


Kpa!ja, Kpa!ja

capa!jyjy Koje
Koja

Bo!ja je

je
Kpa!ja

Ma!japcKoj
Kpa!je Koja CPJ.

je
11
1

I@
IJ
i
:-.--!
=
I ::.


R

'j.'-
[:9
,

,
,-
I
I
1


I
-,'
.-.

I
'
"t

I

"'--
I
fi


I
:.:;'

-
I
11]
I
.;;".,'
I
,-}
. "
,;)
I

1--


-
je Kojaje


= ()


::;::


. Q
n-

n
8
"
..,
::>
..,
::> ::>
..,
::>
..,
::>
.;;>
::>

..,
"

"

"

"

"
'< '<
, n , n '< n , n , , n

'"

'"
,
'"

'"

'"

'"

3 12 11 1+3 1+3 2 6 3 23

":.
. ,
l'

1;
\.
1;:

Ji

'1

r
1I
I
1:1
: ,
i
-11
: I
l
,
-1
, I
I
I

,
!
,
!
I
16 -I!

1
je 3
12 2 6
1 6 11
8
3
Bolja je


KOjy
Kojaje

Kpalja


(:]

-1
. )
Bolja je
je je
je

Koja
1


j'
r)

TJ
i:J

"'j
Bolja je

je

je

Taj
je


je cBoje

je j

je
je
je


je
Koje
-
je
.
je
KpaJjy

je
17
I
" '
11 '
1, f
I1
"
I!
1
1,
" "1
I! I
,.
I
1,
"
.!

1:
I 1--
I

1::::.-;
10

,
11
I

r _.,.0
1.
r
Koja je
loberoB
je
Koja je
Bella
. .

je
Koje
' je

je

je

je
Koja
je
je Koja
Koje

Koje

Koje je

je

je

je

je Koje

.
je
TaKolje je Koje
je ocyljeH
je je

je
je


(.)
1-' .."....
I
: ,
[;]
,
,


I
1- []
I

I

1-
It,
I

I
[
I
!
r:-'j
! :-
1-
f rn
)
1-
[ '=1
:,
I
f;:]
, "1
I I .
je
je
Koje
je CpeMcKoj
je


Koje

je

cBoje

je Koja


je
-


je

19
i..

JaCHa
1
Koja

lJ
:l

...
.


iiJ
.g
!J
1
"

..

Bolja

JacHa. je

je Koja

je

Koje

je
t
. !
\
I


cBoje
je

cBoje je
je
."" ..
je
je
je

'i
I
I
I
I
,
I
I
i

U
1'1
i .]
2.0-
,
'':1.-.
1.".
!..
"1
,
i

je
je Koja


je


je
je
KOJe
21
,
,
,
,
I
I
,
11
i
I
,
,
I
I
,1
, I
1"
n
1.1
1:1


-:'

li'j
u

,J
'.)
,J


= ()

.


"
=
,

n

..,

..,
:::> :::>
..,
:::>
..,
:::>
..,
:::>

..,

8.

8. 8.

8.

8.

8.
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
'"

'"
"
'"

'"

'"

'"

6 46
2"'; I 1+4 I 3+36 I I I I I I I 46
je 6 46


1


je
Meljy
KOjy
je
Koja
je -


11
Bolja


KaMaryje
P"""",vn


.
"
-,\
;1
I
!
.,
-,
...,....
(l
1
KOjll
1{l
11
,.\
Dl
.

11]
(1
J
1:1
)
11']
.
1


"AjKO


AjKOBlinje onojHe -
-

je Bolja


11


HajnaHoB

l
' ,
j
10
19
':.: t
,
I i
,
l.

i "1
tJ


, '
-.'

Bolja je je


npenpoAajy


__"'.'
AJffith


je KalbeBua CBOjy rypny
Koja je npenpoAajoM


11
l'
I1
1
[[1
1.
Ir'1
,..
,-

1: [-1

.' I

, I?J
....,....

=()

w
,"
:::
." "

"

"
=


..,
::J
..,
::J ::J
..,
::J
..,
::J
..,
::J

..,
"
.2.
."
.2.
"
.2.
"
.2.
."
.2.
"
.2.

"

;:

"

"

"

"

"


"

"

"

"
3 10 7 1+2 I 1+4 2 .+4 2 2 17
je 3
1 7 5 2


1
Bolja je
je:
je Kpalja,
je
jeBolja je""1
i'"
1']
je

je Kpalja,
Kpalja,

je -
25
l'
KOjll


-
KOjy -
onojHY jeje
je oCTBapyje
- je


Bolja je

je

je
je


110


Je
Koje je
Bo!ja
je
1
!Ifj
l;;)
fs

f
'a'


l'r1
1'0
I

, ,,:"

,':".

IJ
'm
u

..
.,
"
'm
Q
('1
[
1
.)

je
cBoje
TypCKoj
Koje


I
-:3
i6
I


1 ,
;1
IbJ


:
1

lim
11[j

t
..
1";
, .
je
je
. .
Je npellponaJe
je

je
je

je ",
. .-
je je

je je HeKojje,
Koja
Bolja je

je


je


HajBeneM

Koje
-


.,
;.. :"
I
1.....-_.' )

1

'1
Tj'
1.
I
!
']1
1:-::-
,.
27
.,-'1
, 1
, i
KojaKpal)e
:1>;
je Kpal)a
Koje
HeMajy

pol)eHoj


Bet1 jeje "Kparyj",

Koje je

-j.. ' .
. _ je

,

jJ
<.,. je

_ ..

i;;:- --:"..
I
L.J
,
-1
i
!
!
.". "J
,. I..,
"
..,
"
..,
"
..,
"
.

.

.

.
n
"
n
"
n

n
"
1>
"
1>
"


1-2 2 1-7 2
8
..,
"
..,
"

.

.

n

n
1> 1>
5 5
je 5
37 5

1
Bolja je "JOTKa"
38. "raja".

IIKoja
ll


)lejaH


6


je

je

je


KojeIi
Koja jaKe
Ii

'. .
r,,1
J
rr:-j
l '.. ,
r::
1
"
1-

,-
1,;;:)

11

17
1
;;1


I !
29
....,.,...
..,

[]

1
",
w
II
je
BojKaH,


je


III

je


je11
.
. 'f;". -;;" , je
. .:
.'

je

I je
I Kpa1ja
KOjy
1
CPJ.
IIJoTKe'l je je
- je
TIIKOI)e fberoBor je
"JoTKe"


1
je
Je

30
l
il
, j
. '
11 "1-111110".
je

team",
je OBOj

je, 1
Bo!ja je
Koja je
je

"JoTKe".
-


je

je


je
je

je

je
, .


I
,.I!q
_}
.
l'l
(]


1'[:)


i
[;


, ':j
:j


j,j

rJ[l
1; [)


I
1!']

1\
1
1[7
! tlJ

tw
"
::"1
,:..-.\
, _.',
J
i'
: I
.;

()

w

:::
"

'<
"
.

"

n

"

-,
:::J
-,
:::J :::J
-,
:::J
-,
:::J
-,
:::J

-,'< '< '< '< '<
"
n
"
n '<
1:
"
1:
n
"
n

"

"
"

"

"
6 20 13 ).13 1 26 2 12 3 6 33
je 6
20 13 7 6


1. je
Op)OKjeM

je
III
11
11


HOnHor

Koje CBOjy
':".t je
.." 11

.
.

je
oCTBapyjy

n
..
.". :1
rm
-'
OrlOjH"X
11
119
1
Bolja je 11


-
11

fl
I

\
\
,.,.\
.\
,"roja"


onojHo'M
1997.

1
11

je


Mefbajy. jaKe
je jeTaKolje,


1" ,
I j


:':-,
: 1
'._:

;'0..
I(]
11!1

I(Ei

'0


iO"
1\ :.
I '"
"""'"..
KOjll

je

HoliHOr
jaKa
je -
je
jaBHe
Koja"PYlbO",
je
je

"el\eM

je


je
Koja

je

l'


, I
I 1
,
Irr
I
I
!
..,.".."

.()

w
." =n

..,
::>
..,
::> ::>
..,
::>
..,
::>
..,
::>

..,

.2.

.2. .2.

.2.

.2.

.2.
'< '< '< '< '<
"
n
"
n '< n
"
"
"
"
"
"
"

4 17 2+10 2+7 17
je 4 17

KOjll
I


,

:'1

('
, J
Bolja jeje Kpalja,
Kpalja,
je


jeje
je


35
...,....
'.' !
1]3611
Bolja je


"Mejo".

je

1
130lja je


je Kpalja, Kpalja,

je
Bolja
pclje jep


je


1'-']
- , !
[]
fD
1
Itt
in
I <t!
I []
10
I@


11

,'n


,.
.
) ..
1
[:':1
1:."";';';'1
(::':j

1

1,.

. ,
1
IIO
I
I

Ij{E:j

..,

1
,:-:-]
J
,'1111


Bolja je

je

Meljy je

Meljy


Bolja je
Bojo.


je

jeje
jeje
je37
',: I
:,.)

jeje je

" ()

, . Q

" ...

n
I1poj
..,
::J
..,
::J ::J
..,
::J
..,
::J
..,
::J

..,

&.

&. &.

&.

&.

&.

n

n '<


"

=
"
=
"

"
=
"
=
"

"

4 22 21 1+8 3 4 1 10

jc 5
22 21 33 1
1
Je

"Kpl-ba";

"
110 je
KOjOM je
1
']1


I
,.,
."

11
1[1
1
m-
" .
1:1
l
je je
je


, je

je
je
jeje
je
je je
je


jei"]
I i'
I
::':1'
l,' (:

1
jeje -
CBOjHM je


Koja


39
__

.
I\paljal\la.

l;ojaHa, .
.(,+ I
\ ..
II
je
38."
je

TypCKoj.

Koja


III
jeje
-
je je

.':.j


... ,
.: -1
1]
., Je
je je


je

.. .... ..
J


je
1-
Koja

t<palJaMa
capaiJyje

..


je je

je Koja

je Koja je
je

Bpeha,'
je


je
("JOTKO'","


.
. je
je
je je
jaBHor
je

11 ,

..!


je
- je

!
.1-
'.f"'i
1-
..,,
"
l

,
,..
,
\j

je
je
je
")
"',
,'.

'--:-1
:.-.:-

[l
,.)
[.;'.1
U
, I
...".."
je


HajBelie
je je

je capa!jyjeKoja
Koje npoAaje je
.
capa!jyje
1997. je
je
je


npenpoAajy

je

je
I
4L
Hl
1
1-
'fli

*rn
I
t[;1[1
IR
I

,


I
I[1]= ()


>

-
"

'<
"
.

n
Gpoj

'"l ::> '"l ::> ::>
'"l
::> '"l ::> '"l ::J

'"l

.2.

.2. .2.

.2.

.2.

.2.
'< '< '< '< '<
"
n
"
n '< n
"

"
>:
"
n

"

"
"
"

"


"

3 15 17 1+6 3 3 2+9 2 I 8 32
je je 5
15 17
9 8


I
I\olja je

(puHHje
je Kpalja, Kpalja,

Kpalja
Bol)a
jep
I\pJIO Bol)a Dopl)e

....,....
-""..
1
I

je Kpalja, Kpalja,

je

Kyhe, ,
KOjy
je
je

je je


je
Kpalja, Kpalja, je

Kyhe,
KOjy
je
je
je
Kpalja, Kpalja
je
XpBaTcKoj je


je
je je

je
Kpalja,
Kpalja, Kpalja,
Koje
-
Kyha Kyhe
je
je

Koje
je1
IIc-
1
11;'j

10
1
I

1m
1;
I
I

t:iJ

1'1
I
...,.....
. :

I
l
I
,-
Iffl
('

1
,.",
[::41

l
I
r

I
I

]13.
je
KpaJja
KpaJja je

.. i11
je

KpaJje
Kpa!ja. je
je Koje
je je
je
cl10je je


I
'._ Bo!ja jeje

C,"RU"OB"n
Bo!ja

KpaJja
"Gojall Koje

1--::-
:[;]
.
In
!

1;
I
I 1]
i ffj
I fj
,rJ
i
I \
;_J

-.1

...."...
II
Bolja je "]Jyua".

je
Bolja
CBOjOM MajKoM


OJlOjHy

je

je


Je

Kpalja
Koja
je
je
XpBaTKcoj je


je je
je je
je
Kpalja
Kpalja,
je


je


,
-,
i
,
-1
,
I
,
,
I 1
[1
KOj"
je
Koje je
je
Koje


Koje
" 2000. je
" ocy1jeH je
Koja

Koja

jeI

1:;3:) .


11,li'j
[ fj
I

,
..
1 . {" ,
;,
I


. [;"'';'
.

"Kpalba",
je
670.000 je ocy1jeH 5


-
je je
CBOjy Koje je

,
je

je
jeCBOj

je
.


je

je Koja
je

...,.,.."

Bolja je:lOP<l1I

()


'< ;>;

n
I;poj YKyn.

-,
:::J
-,
:::J :::J
-,
:::J
-,
:::J
-,
:::J

-,

S.

S. S.

S.

S.

S.
"
n
"
n n
"
n
"
n
"
n

"

"
"
" "

"

"

2 5 6 1 2 - 1 1+2 2 - 11


je

Kpalja je

je
-


(klloBlla Kpalja
I
je je
Kpalja.
9'


je 2 5 6


I1
I

I :1
I:T
,
![f
IEJ


IP
I

I
n
,
IR

l'
rn

,1

,
fl1
,
!

i;J
,
,.
,
['j
1"'1
:"1
,
.
\:]
ji
l.,
-.'
1

'11

Kpa!jaMa
Kpa!jaMa

cBoje

Kpa!ja,
-
1;\
MIIJIIIIIKO


je
Kpa!ja,

je
" je
w

I
; ["
l:::
1f1
[]

10'


Kpa!jaMa
Koja11
je
je

Kpa!je)\11

'.
;-.-
::"
50
1;1

1.1
frJ
<.
(rr
In-

["
.;.: .


rfj
fTJ
rr.J
!I::j
((
onoJHe

je
je
je
je Ben

110)\ je je

.
31
, I
, I -."


= ()

w
<
"
';3

n =

<

I;poj
"
..,
"
..,
" "
..,
"
..,
"
..,
"

..,
"
.s'.
"
.s'.
"
.s' .
"
.s'.
"
.s'.
"
.s' .
'"' '"' '"'
'"' '"'
n

n
'"'
n

n

n

n

"

"

'"

'"

'"

"
3 8 3 1+3 1+3 1+2 3 11

1
Bo1ja je, j Kpa1ja, Kpa1ja,

Bo1ja je
je
je

Koje

je
je


I(POI'3.
KOjl1MU

je je 3
8 3
i
KOjlI
1
je


I '7: ..; -\

('"It;lIalll)llllf1 je


Mycaj

-


je
11MCIIOM Koja je
Koje. .. .