Вы находитесь на странице: 1из 6

,

NITAAI-Veda.nyf> Acharyas> Raghunatha dasa Goswami> Stavavali


Gauranga-stava-kalpa-vriksha
Gauranga
1
gatim drishtva yasya pramada-gaja-varye 'khila-jana
mukham -candropari dadhati thutkara-nivaham
sva-kantya yah svarnacalam adharayac chidhu vacastarangair gaurango hridaya udayan mam madayati
gatim-; drishtva-; yasya-, ; pramadagaja-varye-mad; akhila-janah-everyone; mukham-;
; shri-candropari-above ; dadhati-; thutkara-nivahamrekues; sva-kantya-with; yah-; svarnacalam ;
adharayat-; shidhu-; - ; vacah-
; tarangaih- ; gaurangah- Chaitanya; hridaye- ;
udayan-; mam-; madayati-.
,
, .
, - .
Chaitanya Mahaprabhu, ,
.
2
alankrityatmanam nava-vividha-ratnair iva valadvivarnatva-stambhasphuta-vacana-kampashru-pulakaih
hasan svidyan nrityan shiti-giri-pater nirbhara-mude
-gaurango purah hridaya udayan mam madayati
alankritya-;
;
nava-vividha-ratnaih-with
; iva-; vivarnatva- valad-;
; asphuta-vacana-stuttering; kampa-; ashru ; pulakaih- ; hasan-; svidyan; nrityan-; shiti-giri-pateh-of; nirbharamude-for ; purah-.

, , , ,
, ,
,

Chaitanya Mahaprabhu
.
3
rasollasais tiryag-gatibhir abhito varibhir alam
drishoh sincal lokan aruna-jala-yantratva-mitayoh
muda dantair dashtva madhuram adharam kampa-calitair
-gaurango natan hridaya udayan mam madayati
rasollasaih- ; tiryag-gatibhih-staggering ; abhitah-;
varibhih- ; alam-; drishoh- ; sincan-; lokan
; aruna-; jala-; yantratva-mitayoh-instrument; muda; dantaih- ; dashtva-; madhuram-; adharam; kampa-calitaih-with; natan-;
,
, , ,
, Chaitanya Mahaprabhu
.
4
kvacin mishravase vraja-pati-sutasyoru-virahat
shlathac chri-sandhitvad dadhad adhika-dairghyam bhuja-padohluthan
bhumau kakva vikala-vikalam gadgada-vaca
-gaurango rudan hridaya udayan mam madayati
kvacin-; mishravase- Kasi Misra; vraja-pati-sutasya-of
Nanda Maharaja; uru-virahat-because ofd ;
; shri-sandhitvat-from
; dadhat-; adhika-dairghyamextraordinary blongness;
bhuja-padoh-of ; luthan-; bhumau- ;
kakva- ; vikala-vikalam-very ; gadgada-vacawith ; rudan-.
Chaitanya Mishra.
, .
,
. ,
.
Chaitanya Mahaprabhu, , *
5
anudghatya dvara-trayam uru bhitti-trayam aho
vilanghyoccaih kalingika-surabhi-madhye nipatitah
tanudyat-sankocat kamatha iva krishnoru-virahad
virajan gaurango hridaya udayan mam madayati

anudghatya- ; dvara-trayam-the ; uru-


; - ; bhitti-trayam-three wals; ahah-
; vilanghya-; uccaih- ; kalingika kalinga-desa, Tailanga; surabhi-madhyeamong ; nipatitah-; tanudyat-sankocat-by,
; kamathah-a; iva-;
krishnoru-virahat-bercause ;
virajan-.
! Chaitanya Mahaprabhu ,
, .
, , -
, Tailanga
. Chaitanya
Mahaprabhu, ,
*
6
svakiyasya pranarbuda-sadrisha-goshthasya virahat
pralapan unmadat satatam ati kurvan vikala-dhih
dadhad bhittau shashvad vadana-vidhu-gharshena rudhiram
kshatottham gaurango hridaya udayan mam madayati
svakiyasya- ; pranarbuda-
; sadrisha-; goshthasya- Vrndavana; virahat--
;
pralapan-
;
unmadat--
; satatam-; ati-; kurvan-;
vikala-dhih-whose ; dadhat- ; bhittau ; shashvat-; vadana-vidhu-of ;
gharshena- ; rudhiram-; kshatottham-
.
- Vrindavana,
, Chaitanya Mahaprabhu
. .
, , ,
. Chaitanya
Mahaprabhu *
7
kva kantah krishnas tvaritam iha lokaya sakhe
tvam eveti dvaradhipam abhivadann unmada iva
drutam gaccha drashtum priyam iti tad-uktena dhrita-tadbhujantar gaurango hridaya udayan mam

kva-?; - ; kantah-; krishnah- ;


tvaritam-; iha-; - ; lokaya-;
sakhe-O; tvam-; ; iti--; dvaradhipam
; abhivadan-; unmadah-a; iva; drutam- ; gaccha-; drashtum- .;
priyam-; iti--; - ; uktena ; dhrita-; - ; bhujantah- .
" , , ?
." Chaitanya
Mahaprabhu .
, ", .
!" Chaitanya Mahaprabhu

*
8
samipe niladresh cataka-giri-rajasya kalanad
goshthe govardhana-giri-patim lokitum itah
vrajann asmity uktva pramada iva dhavann avadhrito
ganaih svair gaurango hridaya udayan mam madayati
samipe-; Niladreh- Puri; Cataka;
giri-rajasya-the ; kalanat-- ; ; goshthe-
pasturing ; govardhana-giri-patim-Govardhana, ;
lokitum- .; itah-; vrajan-; asmi-I; iti--;
uktva-; pramadah-; iva--; dhavan; ; ganaih- ; svaih.
Puri , Catakaparvata. , , Chaitanya Mahaprabhu , ,
Vraja, Govardhana."
, Vaishnavas .
*
9
alam dola-khela-mahasi vara-tan-mandapa-tale
svarupena svenapara-nija-ganenapi militah
svayam kurvan namnam ati-madhura-ganam murabhidah
sa-rango gaurango hridaya udayan mam madayati
alam-; dola-khela-mahasi-in ; vara-tanmandapa-tale-under ; svarupena- Svarupa Damodara; svena; apara-nija-ganena-with ; api-; militah; svayam-; kurvan-; namnam- ;

ati-madhura-ganam-sweet; murabhidah- ; sa-rangahhappy.


Svarupa
Damodara
. Chaitanya Mahaprabhu
.
10
dayam govinde garuda iva lakshmi-patir alam
puri-deve bhaktim ya iva -varye yaduvarah
svarupe yah sneham giridhara iva shrila-
vidhatte gaurango hridaya udayan mam madayati
dayam-; yah-; govinde- Govinda; garude- Garuda; iva; lakshmi-patih-the ; alam-;
puri-deve-to Isvara Puri; bhaktim-; yah-; iva-;
guru-varye-great; yaduvarah Yadus;
svarupe- Svarupa; yah-; sneham-; giridharah- Giridhari; iva; shrila-subale-to; vidhatte-;
Narayana Garuda, Govinda dasa.
, Ishvara Puri.
Giridhari , Svarupa Damodara.
Chaitanya Mahaprabhu
.
11
maha-sampad-davad api patitam uddhritya kripaya
svarupe yah sviye kujanam api mam nyasya muditah
uro-gunja-haram priyam api govardhana-shilam
dadau gaurango hridaya udayan mam madayati
maha-sampat-of ; davat-
; api-; patitam-; uddhritya-; kripaya-
; svarupe- Svarupa Damodara Gosvami; Yah-, (
Chaitanya Mahaprabhu); Sviye- ; kujanam-
; api-; mam-; ; muditah-; urah- ; gunjaharam-garland conchshells; priyam-; api-; - ;
govardhana-shilam-a Govardhana; dadau-;
- .
- , , Chaitanya
Mahaprabhu
.
Svarupa Damodara, .

conchshells,
Govardhana,
. Chaitanya Mahaprabhu

*
12
iti shri-gaurangodgata-vividha-sad-bhava-kusuma-tarum prabha-bhrajat-padyavali-lalita-shakham
muhur 'ti-shraddhaushadhi-vara-balat-patha-salilair
alam sinced vindet sarasa-guru-tal-lokana-phalam
iti--; shri-gauranga-Lord Chaitanya Mahaprabhu; udgata; vividha-; sad-bhava-of ;
kusuma-; prabha-; bhrajat-; padyavali-; lalita; shakham-; sura-tarum-desire; muhuh; yah-; ati-shraddha-of ; aushadhi-vara-balat-on
; patha- ; salilaih- ; alam; sincet-; vindet ; sarasa-; ;
- ; lokana ; phalam .
, , ,
, ,
,
Gauranga, :
Chaitanya Mahaprabhu.

Вам также может понравиться