Вы находитесь на странице: 1из 5

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii
Denumirea:___________________________________________________ oficiale:
_ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea
____________________________________________________________ lor numai în scopuri statistice.
_ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
Adresa/Адрес: conform legislaţiei în vigoare.
Cercetare statistică
В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
Raionul (municipiul, UTA trimertrială 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
Găgăuzia)_______________________________
официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия)
- имеют право получать статистические данные от всех
физических и юридических лиц, независимо от формы
Статистическое обследование собственности;
Satul (comuna), квартальная - гарантируют конфиденциальность полученных индиви-
oraşul___________________________________________
дуальных данных и их использование только в статистических
Село (коммуна), город
целях.
Непредставление в установленный срок статистических данных,
Strada_______________________________________________nr.
представление недостоверных данных или в неполном объеме
_______
является правонарушением и санкционируется в соответствии с
Улица Nr. 24 - agr действующим законодательством

Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică


Cod CUIÎO ________________
nr. 98 din 29.11.2016
Код
Starea sectorului zootehnic Утвержден приказом Национального бюро статистики
Состояние животноводства № 98 от 29.11.2016
Cod IDNO __________________________
Код Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
în ianuarie - ________________20__ teritorial pentru statistică a 5-a zi după perioada de raportare de
Conducătorul за январь - către întreprinderile agricole(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de
_____________________________________________
fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-
juridice şi de proprietate, după locul de producere а producţiei
animaliere

(Semnătura/Подпись) Этот вопросник представляется на бумажном носителе на 5-


„______”________________________________ ый день после отчетного периода в адрес территориального
L.Ş. М.П. органа статистики сельскохозяйственными предприятиями
(включая крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие на
балансе сельскохозяйственных животных/птицу) и
организации, производящие сельхозпродукцию, независимо от
Executantul их организационно-правовых форм и форм собственности по
___________________________________________________ месту производства продукции животноводства.
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
Capitolul I. Producţia agricolă animală obţinută de la 1 ianuarie 20__ pînă la sfîrșitul perioadei de gestiune
(cumulat de la începutul anului)

Раздел I. Производство продукции животноводства с 1 января 20__ г. до отчетного срока


(нарастающим итогом с начала года)

Nr.
rînd. Unitatea Cantitatea Единица
Denumirea indicatorilor Наименование показателей
№ de măsură Количество измерения
стр.
A B C 1 C A
Vite şi păsări vîndute pentru sacrificare Реализовано на убой основных
(în masă vie) 010 chintale центнер видов скота и птицы (в живой массе)

Lapte de vacă 020 chintale центнер Молоко коровье

Lapte de oaie, capră 030 −»− −»− Молоко овечье, козье

Ouă – total 045 mii buc. тыс. шт. Яица – всего

din care: ouă de găini 050 mii buc. тыс. шт. в том числе: куриные

Lînă 060 chintale центнер Шерсть


Numărul mediu de vaci din cireada de Среднее поголовье коров молочного
vaci de lapte(folosind în calcul zile- стада ( по расчету кормо-дней)
capete furajate) 100 capete голов
Numărul mediu de găini ouătoare Среднее поголовье кур-несушек
(folosind în calcul zile- capete furajate) 110 capete голов ( по расчету кормо-дней)
Obţinut: pielicele caraculi, pielicele de Получено: каракульских шкурок,
miei 421 buc. штук смушек

Capitolul II. Creşterea vitelor şi păsărilor de la 1 ianuarie 20__ pînă la sfîrșitul perioadei de gestiune
(cumulat de la începutul anului)

Раздел II. Выращено скота и птицы с 1 января 20__ г. до отчетного срока


(нарастающим итогом с начала года)

Nr. Bovine Ovine şi


rînd. Крупный Porcine caprine Păsări
Denumirea indicatorilor Наименование показателей
№ рогатый Свиньи Овцы и Птица
стр. скот козы
A B 1 2 3 4 A
Masa vie a produșilor obţinuţi Живая масса полученного приплода
(chintale) 130 (центнеров)
Spor de masă obţinut la creştere şi Получено прироста, привеса от
îngrăşare (chintale) 140 выращ. и откорма скота (центнеров)
din care purcei pînă la 2 luni в том числе поросят до 2-х
(pînă la înţărcare), miei pînă la месяцев (до отъема), ягнят до
înţărcare (chintale) 150 × × отбивки (центнеров)
Zile-capete furajate la creştere şi Число кормо-дней на выращивании
îngrăşare 160 × и откорме
Masa tineretului animal şi păsărilor Вес павшего молодняка и птицы, а
pierite precum şi masa vitelor pierite также вес павшего скота на откорме
la îngrăşare (după rezultatele ultimei (по последнему взвешиванию)
cîntăriri) (chintale) 200 (центнеров)
Всего произведено (выращено) в
Total creştere în masă vie (chintale) 210 живой массе (центнеров)
Născuţi viţei, purcei, miei, iezi, Родилось телят, поросят, ягнят,
(capete) 211 козлят, (голов)
Animale de toate vîrstele moarte şi Всего пало и пропало скота всех
pierite, inclusiv animale tinere возрастов, включая молодняк
născute în anul curent (capete) 212 рождения отчетного года (голов)
Cumpărări, primiri şi alte Куплено, получено в обмен и прочие
întrări(capete) 213 поступления (голов)

2
Capitolul III. Efectivele de animale şi păsări existente la data de raport – capete
Раздел III. Наличие скота и птицы на отчетную дату – голов

Nr. rînd. Cantitatea


Denumirea indicatorilor Наименование показателей
№ стр. Количество
A B 1 A

Bovine 230 Крупный рогатый скот


din care: в том числе:
vaci în cireada de vaci de lapte 240 коровы молочного стада
:
vaci la îngrăşare 241 коровы на откорме

Porcine 250 Свиньи

din care: scroafe 251 в том числе: свиноматки

Ovine şi caprine 260 Овцы и козы


din care: oi(caprine) fătătoare şi в том числе: овце(козо) матки и
mioare de la 1 an şi peste 261 ярки от 1 года и старше

Păsări – total, inclusiv tinere 270 Птица – всего, включая молодняк

găini şi cocoşi, inclusiv tinere 271 куры и петухи, включая молодняк

din care: găini ouătoare 272 в том числе: куры несушки

gîşte 273 гуси

raţe 274 утки

curci 275 индюки

alte specii de păsări 276 другие виды птиц

Cabaline 280 Лошади

Capitolul IV. Nutreţuri existente la sfîrşitul anului


Раздел IV. Наличие кормов на конец года
chintale de unităţi nutritive центнеры кормовых единиц
Nr. rînd. Cantitatea
Denumirea indicatorilor Наименование показателей
№ стр. Количество
А 1 А
Nutreţuri - total 300 Корма – всего

din care concentrate 310 в том числе концентрированные


din acestea cumpărate 320 из них покупные
Informativ: Справочно:
Efectivul de animale şi de păsări la 1 Поголовье скота и птицы на 1 января в
ianuarie recalculat în vite mari пересчете на условный крупный скот
convenţionale 330

3
PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE

Datele raportului se indică cumulativ de la începutul anului pînă la sfîrșitul perioadei de gestiune, exclusiv
capitolele III „Efectivele de animale şi păsări” și IV „Nutrețuri existente” care se reflectă conform stării la data de
raport.
Gospodăria, care şi-a transmis animalele în arendă altei gospodării în capitolul III, indică animalele excluzând
numărul, care a fost transmis, iar gospodăria, către a primit în arendă, inclusiv aceste animale.
În cazurile cînd la deşeuri este trecută o parte din vită sacrificată este necesar de a determina cota parte a cărnii
trecute la deşeuri în cantitatea totală de carne obţinută în urma sacrificării conform tuturor actelor vizînd sacrificarea.
Cota (procentul) calculată se aplică la numărul de animale sacrificate şi astfel se stabileşte numărul convenţional de
vite trecute la deşeuri care e necesar de reflectat în rubrica „pierite” din „Raportul despre rotaţia vitelor şi păsărilor la
fermă”. Cantitatea cărnii trecute la deşeuri nu se include în indicatorul „Vite şi păsări vîndute…” (rînd. 010) şi „Total
creşterea în masa vie” (rînd. 210).
În rîndul 010 se indică masa vie a animalelor indicată în chitanţa de recepţie a organizaţiei de colectare, precum
şi a celor sacrificate în gospodărie şi alte vînzări pentru sacrificare conform foii de însoţire a mărfii la transportare.
În rîndul 100 nu se includ vacile aflate la îngrăşare.
Conducătorii întreprinderilor, unităţilor structurale şi alte persoane poartă responsabilitatea personală de eronări
din dările de seamă statistice de stat şi sînt atraşi la răspundere conform legislaţiei în vigoare.
Raportul trebuie să fie prezentat în adresa organului teritorial de statistică după locul de producere a
producţiei animaliere.
Direcţia statistica agriculturii şi mediului

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные отчета показываются нарастающим итогом с начала года до отчетного срока за исключением
разделов III „наличие скота и птицы» и IV «наличие кормов», которые показываются на дату составления
отчета.
Хозяйствo, которое передало скот в аренду другому хозяйству, в разделе Ш показывает скот, исключая
переданный в аренду, а хозяйство, которое взяло в аренду, включает взятый скот.
В тех случаях, если на утиль идет часть туши забитого животного, необходимо определить удельный вес
утилизированного мяса в общем количестве мяса, полученного от забоя по всем актам на забой. Этот процент
накладывается на число голов забитого скота и таким способом определяется условное количество голов
утилизированного скота, которое необходимо отразить в графе «пало». «Отчета о движении скота и птицы по
ферме». Количество утилизированного мяса не включается в показатель «всего реализовано…» (стр. 010) и
«всего произведено (выращено)» (стр. 210).
По стр. 010 показывается живая масса скота, указанная в приемной квитанции заготовительной
организации, а также забой в своем хозяйстве и прочие продажи на убой – по товарно-транспортной
накладной.
В стр. 100 не включаются коровы, переведенные на откорм.
Руководители предприятий, структурных единиц и другие лица несут персональную ответственность за
искажения государственной отчетности и привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Отчет необходимо представлять в адрес территориального органа статистики по месту производства
животноводческой продукции.

Управление статистики
сельского хозяйства и окружающей среды