Вы находитесь на странице: 1из 12

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017 «Cu privire
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
- au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație
Denumirea:____________________________________________________ statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
Наименование: - asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării acestora
(art.19).
_____________________________________________________________ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în
volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform art.330 al
Codului contravențional al Republicii Moldova.
Adresa/Адрес:
В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт 26.05.2017 года
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)_______________________________ «Об официальной статистике», органы официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Cercetare statistică - имеют право получать и собирать данные, необходимые для
производства статистической информации, от всех физических и
anuală юридических лиц (cт.13);
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
Satul (comuna), oraşul___________________________________________ разглашения (cт.19).
Село (коммуна), город Непредставление в установленный срок статистических данных,
Статистическое обследование представление недостоверных данных или в неполном объеме является
Strada_______________________________________________nr. _______ правонарушением и санкционируется в соответствии сo ст.330 Кодекса о
годовое правонарушениях Республики Молдова.
Улица
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr. 60 din 02.08.2017
Cod CUIÎO ________________ Nr. 1-edu Утвержден приказом Национального бюро статистики
Код № 60 от 02.08.2017г.

Cod IDNO __________________________ Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie de către:


1. Şcolile primare, gimnaziile, liceele din subordinea Ministerului Educaţiei,
Код Activitatea instituţiilor de învăţămînt Culturii și Cercetării pînă la data de 1 octombrie – direcţiilor raionale
Cod CFP ____
primar şi secundar general la începutul (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia
2. Şcolile primare, gimnaziile, liceele din subordinea altor ministere, UATSN şi
Код anului de studii municipiul Bender, indiferent de forma de proprietate pînă la data de 1
octombrie – organului teritorial de statistică
Conducătorul ____________________________________________ 3. Direcţiile raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia,
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) pînă la data de 10 octombrie – organului teritorial de statistică
Деятельность учреждений начального 4. Organele teritoriale de statistică pînă la data de 12 octombrie – Biroului
Naţional de Statistică
и среднего общего образования на
Этот вопросник представляется на бумажном носителе:
(Semnătura/Подпись) „______”________________________________ начало учебного года 1. Начальными школами, гимназиями, лицеями, находящимися в ведении
L.Ş. М.П. Министерства просвещения, культуры и исследований до 1 октября –
районному (муниципальному) управлению образования, молодежи и спорта,
2019/2020 АТО Гагаузия
2. Начальными школами, гимназиями, лицеями, находящимися в ведении
Executantul ___________________________________________________ других министерств, АТЕЛД и муниципия Бендер, независимо от формы
собственности до 1 октября – территориальному органу статистики
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
3. Районными (муниципальными) управлениями образования, молодежи и
спорта, АТО Гагаузия до 10 октября – территориальному органу
tel. _________________________________________________________ статистики
тел. 4. Территориальными органами статистики до 12 октября –
Национальному бюро статистики

Tipărit la BNS al RM, t. 4000 ex., c.


I. NUMĂRUL ELEVILOR LA 20 SEPTEMBRIE 2019
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

Repartizarea elevilor pe clase / Распределение учащихся по классам


Vîrsta la 01.01.2020 Total (suma
Nr. din col. 1 cu
şi anul naşterii col. 1,
rînd. pregătire
Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa 3-13)
preşcolară
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего (сумма
Возраст на 01.01.2020 из гр. 1 с граф, 1,
cтр. класс дошкольной класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс
и год рождения 3-13)
подготовкой
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 ani, лет (2014) 01 х х х х х х х х х х х
6 ani, лет (2013) 02 х х х х х х х х х х
7 ani, лет (2012) 03 х х х х х х х х х
8 ani, лет (2011) 04 х х х х х х х х
9 ani, лет (2010) 05 х х х х х х х
10 ani, лет (2009) 06 х х х х х х
11 ani, лет (2008) 07 х х х х х
12 ani, лет (2007) 08 х х х х
13 ani, лет (2006) 09 х х х
14 ani, лет (2005) 10 х х
15 ani, лет (2004) 11 х
16 ani, лет (2003) 12
17 ani, лет (2002) 13
18 ani, лет (2001) 14
19 ani, лет (2000) 15
20 ani, лет (1999) 16
21 ani, год (1998) 17
22 ani şi peste (1997 şi mai devreme)
22 года и более (1997 и ранее) 18
Total (suma rîndurilor
01-18)
Всего (сумма cтрок 19
01-18)
из стр. 19* din rînd. 19 /

elevi сu cerinţe educaţionale


speciale
учащиеся с особыми 20 х
потребностями
в образовании
elevi cu dizabilităţi
учащиеся с ограниченными 21
возможностями х
Numărul de clase
(fără clasele cu predare simultană)
Количество классов
(без классов одновременного 22 х
обучения)
* Datele din rînd. 20, 21 se completează de către toate şcolile în afară de cele speciale / Данные по стр. 20 и 21 заполняются всеми школами, кроме специальных.
INFORMATIV: СПРАВОЧНО: În afară de aceasta (pentru clasele 1-4) numărul de clase cu predare simultană (23) ____________
Кроме того (для 1-4 классов) количество классов одновременного обучения
2

3
II. NUMĂRUL DE FETE LA 20 SEPTEMBRIE 2019
ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕВОЧЕК НА 20 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

Repartizarea fetelor pe clase / Распределение девочек по классам


Nr. Vîrsta la 01.01.2020 Total (suma
rînd. din col. 1 cu col. 1,
şi anul naşterii
pregătire 3-13)
№ Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa
preşcolară Всего (сумма
Возраст на 01.01.2020 стр. 1 из гр. 1. с
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 граф, 1,
и год рождения класс дошкольной класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс 3-13)
подготовкой
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 ani, лет (2014) 01 х х х х х х х х х х х
6 ani, лет (2013) 02 х х х х х х х х х х
7 ani, лет (2012) 03 х х х х х х х х х
8 ani, лет (2011) 04 х х х х х х х х
9 ani, лет (2010) 05 х х х х х х х
10 ani, лет (2009) 06 х х х х х х
11 ani, лет (2008) 07 х х х х х
12 ani, лет (2007) 08 х х х х
13 ani, лет (2006) 09 х х х
14 ani, лет (2005) 10 х х
15 ani, лет (2004) 11 х
16 ani, лет (2003) 12
17 ani, лет (2002) 13
18 ani, лет (2001) 14
19 ani, лет (2000) 15
20 ani, лет (1998) 16
21 ani, год (1997) 17
22 ani şi peste (1996 şi
mai devreme)
22 года и более (1996 18
и ранее)
Total (suma rîndurilor
01-18)
Всего (сумма cтрок 19
01-18)
fete сu cerinţe
din rînd. 19 / из стр. 19*

educaţionale speciale
девочки с особыми
х
20
потребностями
в образовании
fete cu dizabilităţi
девочки с х
ограниченными
21
возможностями
* Datele din rînd. 20, 21 se completează de către toate şcolile în afară de cele speciale / Данные по стр. 20 и 21 заполняются всеми школами, кроме специальных.

4
III. REPARTIZAREA ELEVILOR CONFORM LIMBII DE PREDARE
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО ЯЗЫКУ ОБУЧЕНИЯ

din ei studiază ca obiect limba: из них изучают как предмет язык:


Nr.
Codul limbii * Total
rînd. alta (indicaţi)
română ucraineană găgăuză bulgară evreiască
№ Код языка Всего
стр. румынский украинский гагаузский болгарский еврейский другой (вписать)

A B C 1 2 3 4 5 6 7

Total (suma rîndurilor 02, 06, 10) 01 х


Всего (сумма строк 02, 06, 10)

din ei studiază:
из них обучаются: х
În limba română – total (suma rîndurilor 03-05)
на румынском языке – всего (сумма строк 03-05) 02
inclusiv în: в том числе в: х
clasele 1-4 классах 03
clasele 5-9 классах 04 х
clasele 10-12 классах 05 х
În limba rusă – total (suma rîndurilor 07-09)
на русском языке – всего (сумма строк 07-09) 06
inclusiv în: в том числе в:
clasele 1-4 классах 07

clasele 5-9 классах 08

clasele 10-12 классах 09

În limba – total (suma rîndurilor 11-13)


на языке – всего (сумма строк 11-13) 10
inclusiv în: в том числе в:
clasele 1-4 классах 11
clasele 5-9 классах 12

clasele 10-12 классах 13

*se completează de BNS


заполняется НБС

5
IV. STUDIEREA LIMBILOR STRĂINE
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Numărul elevilor inclusiv: Din coloana 1 studiază limba:


ce studiază limbi в том числе: Из графы 1 изучают язык:
străine – total
(suma col. 2, 3) studiază o studiază două
Nr. rînd. Численность singură limbă limbi şi mai
учащихся, mult engleză franceză rusă germană spaniolă italiană poloneză turcă latină alta (indicaţi)
№ стр. изучают
изучающих изучают английский французский русский немецкий испанский итальянский польский турецкий латинский
иностранные только один другой
языки – всего язык два и более (указать)
(сумма граф 2, 3) языка

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Clasa 1 класс 01

Clasa 2 класс 02

Clasa 3 класс 03

Clasa 4 класс 04

Clasa 5 класс 05

Clasa 6 класс 06

Clasa 7 класс 07

Clasa 8 класс 08

Clasa 9 класс 09

Clasa 10 класс 10

Clasa 11 класс 11

Clasa 12 класс 12

Total (suma rînd. 01-12)


Всего (сумма строк 13
01-12)

6
V. INFORMAŢIA PRIVIND ELEVII CE AU ABSOLVIT CLASA RESPECTIVĂ ÎN ANUL 2019
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ ДАННЫЙ КЛАСС В 2019 г.

Repartizarea absolvenţilor pe clase / Распределение выпускников по классам


Clasa 12 класс
Vîrsta la 01.01.2020 Din ei au primit
şi anul naşterii Clasa Clasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Clasa diploma de
Nr. rînd. 4 5 6 7 8 9 10 Total bacalaureat
1 2 3 11
№ стр. класс класс класс класс класс класс класс Всего Из них
Возраст на 01.01.2020 г. класс класс класс класс
и год рождения получили
диплом
бакалавра
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 ani, лет (2013) 01 х х х х х х х х х х х х
7 ani, лет (2012) 02 х х х х х х х х х х х
8 ani, лет (2011) 03 х х х х х х х х х х
9 ani, лет (2010) 04 х х х х х х х х х
10 ani, лет (2009) 05 х х х х х х х х
11 ani, лет (2008) 06 х х х х х х х
12 ani, лет (2007) 07 х х х х х х
13 ani, лет (2006) 08 х х х х х
14 ani, лет (2005) 09 х х х х
15 ani, лет (2004) 10 х х х
16 ani, лет (2003) 11 х х
17 ani, лет (2002) 12
18 ani, лет (2001) 13
19 ani, лет (2000) 14
20 ani, лет (1999) 15
21 ani, год (1998) 16
22 ani şi peste (1997 şi
mai devreme)
22 года и более (1997 и 17
ранее)
Total
(suma rîndurilor 01-17)
Всего 18
(сумма строк 01-17)

Numărul de externi, care au obţinut certificat de absolvire a gimnaziului (19) Numărul de externi, absolvenţi ai anilor precedenţi, care au obţinut diploma de bacalaureat (20) ________
Численность экстернов, получивших свидетельство об окончании гимназии Численность экстернов, выпускников прошлых лет, получивших диплом бакалавра

7
VI. INFORMAŢIA PRIVIND FETELE CE AU ABSOLVIT CLASA RESPECTIVĂ ÎN ANUL 2019
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕВОЧКАХ, ОКОНЧИВШИХ ДАННЫЙ КЛАСС В 2019 г.

Repartizarea absolvenţilor pe clase / Распределение выпускников по классам


Clasa 12 класс
Vîrsta la 01.01.2020
Din ei au primit
şi anul naşterii diploma de
Nr. rînd. Clasa Clasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Clasa
№ стр. 11 bacalaureat
Возраст на 01.01.2020 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс Из них
и год рождения Всего получили
диплом
бакалавра
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 ani, лет (2013) 01 х х х х х х х х х х х х
7 ani, лет (2012) 02 х х х х х х х х х х х
8 ani, лет (2011) 03 х х х х х х х х х х
9 ani, лет (2010) 04 х х х х х х х х х
10 ani, лет (2009) 05 х х х х х х х х
11 ani, лет (2008) 06 х х х х х х х
12 ani, лет (2007) 07 х х х х х х
13 ani, лет (2006) 08 х х х х х
14 ani, лет (2005) 09 х х х х
15 ani, лет (2004) 10 х х х
16 ani, лет (2003) 11 х х
17 ani, лет (2002) 12

18 ani, лет (2001) 13

19 ani, лет (2000) 14

20 ani, лет (1999) 15

21 ani, год (1998) 16

22 ani şi peste (1997 şi


mai devreme) 17
22 года и более (1997 и
ранее)
Total
(suma rîndurilor 01-17)
Всего 18
(сумма строк 01-17)

8
VII. ACTIVITATEA PE SCHIMBURI X. ÎNCĂPERILE ŞCOLARE Nr. rînd.
СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ ШКОЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ № стр.

A B 1
inclusiv studiază: из них обучаются:
Nr. Total Suprafaţa totală a încăperilor (m2)
în schimbul 1 în schimbul 2 01
rînd. Всего Общая площадь помещений (кв. м)
в 1-ю смену во 2-ю смену
№ Numărul de clase (inclusiv cabinete de studii şi laboratoare)
clase elevi clase elevi clase elevi 02
стр. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
классов учащихся классов учащихся классов учащихся
Suprafaţa claselor (inclusiv a cabinetelor de studii şi laboratoarelor) (m2)
A B 1 2 3 4 5 6 Площадь классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (кв. м) 03
Total fizică
01 04
Всего физики
VIII. PROFIL DE STUDII ÎN CLASELE LICEALE chimie
05
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССАХ химии
Numărul de cabinete de studii biologie
06
Число учебных кабинетов биологии
Total elevi în inclusiv în clasele:
informatică
Nr. rînd. clasele 10-12 в том числе в классах: 07
информатики
№ стр. Всего учащихся в limbi străine
10-12 классах 10 11 12 INFORMATIV: 08
иностранных языков
СПРАВОЧНО:
Ateliere de studiu (da, nu)
A B 1 2 3 4 09
Numărul
Учебные de locuri pentru
мастерские (да,elevi
нет)
Total 16
01 Количество
Sală sportivă ученических
(da, nu) мест
Всего 10
Caracteristica
Спортивный încăperii
зал (да, нет)de studiu:
Umanitar Характеристика
Bibliotecă (da, nu) учебного здания:
02 1711
Гуманитарный Библиотека
Necesită (да, нет) capitală (da, nu)
reparaţie
Real
03 Sală Требует
de lecturăкапитального
(locuri) ремонта (да, нет)
12
Реальный Читальный
Avariată зал
(da,(мест)
nu)
18
Alte Аварийное
Bufet/cantină (да, нет)
(locuri)
04 Arendată (contra plată) (da, nu) 13
Другие Буфет/столовая ( мест) 19
Арендованное (с оплатой) (да, нет)
IX. GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN CLASELE PRIMARE Punct medical (da, nu)
14
Медицинский пункт
Standardizată (da,(да,
nu)нет)
ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 20
Centru de Resurse
Типовое (да, pentru
нет) Educaţia Incluzivă (da, nu )
Ресурсный центр инклюзивного образования (да, нет) 15
Reamenajată (da, nu)
Numărul elevilor ce frecventează grupele cu program 21
Приспособленное (да, нет)
Nr. rînd. prelungit
Numărul grupelor cu program prelungit Численность учеников, посещающих группы
№ стр.
Число групп продленного дня продленного дня

A 1 2

01

9
XI. CALCULATOARE (PC)
КОМПЬЮТЕРЫ (ПК)
Nr. Numărul de calculatoare (PC)
(funcţionale) din care: из них:
rînd.
Количество персональных conectate la reţeaua de calculatoare conectate la Internet
№ компьютеров
стр. (в рабочем состоянии) в составе локальных сетей имеющие доступ к Интернету
A B 1 2 3
Total calculatoare (PC)
Всего компьютеров (ПК) 010
din care utilizate: из них используемых:
în scopuri educaţionale*, inclusiv:
в учебных целях, в том числе: 020
utilizate de către elevi
используемых учащимися 030
utilizate de către personalul didactic
используемых педагогическим персоналом 040
calculatoare (PC) din cadrul bibliotecilor
персональные компьютеры в библиотеках 050
în scopuri administrative (evidenţă contabilă, resurse umane, etc.)
в административных целях (бухгалтерский, кадровый учет, и др.) 060

Dispune de WEB – site, WEB – pagină (nu adresă electronică) (070) ____________________(dacă există, se indică 1, în caz contrar - 0)
Наличие WEB – сайта, WEB – страницы (не электронный адрес) (если имеется, отмечается 1, если нет - 0)

XII. CERCURILE
КРУЖКИ
Din ei în cercurile de: Из них в кружках:
Numărul total de
cercuri ce activează Numărul total de
în cadrul şcolii elevi cuprinşi în ele
Nr. rînd. turism, studierea creaţie tehnică naturii, biologie
muzică coregrafie teatru creaţie artistică etnografie sportive
№ Общее число Всего учащихся, ţinutului туризма, технического природы, alte других
музыки хореографии театральных художес- этнографии спортивных
стр. кружков, занимающихся краеведения творчества биологии
действующих твенных
в них
в школе
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

*
Utilizarea în scopuri educaţionale - utilizarea calculatorului în procesul de predare a unui curs sau pentru necesităţi independente de educaţie şi formare profesională (utilizarea calculatorului şi Internetului pentru satisfacerea necesităţilor
de informaţie în scopuri de cercetare, pregătirea prezentărilor, executarea exerciţiilor practice şi experimentelor, schimb de informaţii, participarea la forumuri de discuţii în reţea în scopuri educaţionale, etc)
Использование в учебных целях - использование компьютеров для поддержки преподавания курса или независимых потребностей в образовании и обучении (применение компьютера и Интернета для удовлетворения
потребностей в информации в исследовательских целях, подготовки презентаций, выполнения практических упражнений или экспериментов, обмена информацией, участия в сетевых дискуссионных форумах в целях
образования и т.п.)
Precizări pentru completarea raportului: Указания по заполнению отчета:
Raportul se completează conform situaţiei la data de 20 septembrie. Отчет заполняется по состоянию на 20 сентября.
Vîrsta elevilor (numărul întreg de ani la 1 ianuarie 2020) se indică în baza adeverinţei de naştere. Возраст учащихся (число полных лет на 1 января 2020 года) указывается на основании
свидетельства о рождении.
Capitolul I, II, col. 2 presupune pregătirea preşcolară în instituţii preşcolare şi în clase pregătitoare pe lîngă Раздел I, II, гр. 2 предполагает дошкольную подготовку в дошкольных учреждениях и в
instituţia de învăţămînt. подготовительных классах при учебном заведении.
Elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES) – elevi cu necesităţi educaţionale care implică şcolarizare Учащиеся с особыми потребностями в образовании (ОПО) – учащиеся, нуждающиеся в обучении,
adaptată particularităţilor individuale sau caracteristice unei dizabilităţi, tulburări de învăţare, precum şi o адаптированном к индивидуальным особенностям либо ограниченным физическим возможностям,
intervenţie specifică prin acţiuni de reabilitare/recuperare corespunzătoare şi deţin confirmare de la Serviciul нарушениям развития, а также в специфическом вмешательстве посредством соответствующих
raional/munucipal de asistenţă psihopedagogică (SAP). реабилитационных/ восстановительных мероприятий и имеющие подтверждение
районной/муниципальной Службы психопедагогической помощи (СПП).
Elevi cu dizabilităţi – elevi certificaţi de Consiliul Naţional pentru determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii Учащиеся с ограниченными возможностями – учащиеся, имеющие сертификат, выданный
de Muncă (CNDDCM). Национальным Советом по определению инвалидности и работоспособности (НСОИР).
În rînd. 20 se va indica numărul de elevi cu CES, exclusiv elevii cu dizabilităţi, care se arată doar în rînd. 21. По 20 стр. указывается число учащихся с ОПО, исключая учащихся с ограниченными
возможностями, которые указываются только в стр.21.
În rînd. 23 se indică numărul de clase cu predare simultană. Clasă cu predare simultană reprezintă grupul de В 23 стр. указывается число классов одновременного обучения. Классом одновременного обучения
elevi din două clase 1-4, predarea în care se face concomitent de unul şi acelaşi profesor. Datele indicate în rînd. считается группа учащихся из 2-х 1-4 классов, обучение которых ведет одновременно один и тот же
23 trebuie să fie mai mici decît suma datelor indicate în rînd. 22, col. 1, 3, 4, 5. учитель. Данные 23 стр. должны быть меньше суммы данных, указанных в стр.22 гр. 1, 3, 4, 5.
Capitolul IV. Numărul elevilor ce studiază limbi străine este egală cu suma Раздел IV. Численность учащихся, изучающих иностранные языки, равна сумме учащихся, которые
elevilor ce studiază o singură limbă şi a elevilor ce studiază două şi mai multe limbi. изучают только один язык, и учащихся, которые изучают два и более языка.
Capitolul X. Informaţia privind încăperile şcolare se completează de către toate instituţiile, inclusiv cele ce Раздел X. Сведения о школьных помещениях заполняются всеми учебными заведениями, включая
arendează încăperi. арендующих площадь.
În rînd. 04-08 se înregistrează datele privind numărul cabinetelor, ce au încăperi separate, utilate cu literatură По стр. 04-08 приводятся сведения о количестве кабинетов, имеющих отдельные помещения,
de studiu necesară, în care conform programei se petrec lecţii la obiectul dat. Încăperile, folosite numai pentru оборудованные необходимыми учебно-наглядными пособиями, в которых в соответствии с программой
păstrarea aparatelor şi echipamentului de studiu, nu se referă la cabinetele de studiu. Dacă într-o odaie sînt проводятся учебные занятия по данному предмету. Помещения, используемые только для хранения
amplasate două cabinete de studiu, atunci datele privind astfel de cabinete se înregistrează numai o singură dată, приборов и учебного оборудования, к учебным кабинетам не относятся. Если в одной комнате
pentru un singur obiect. оборудовано два учебных кабинета, то данные о таких кабинетах следует показать только один раз, по
одному из предметов.
În rînd. 02-08 se indică informaţia privind sălile de clasă în care se desfăşoară procesul de instruire, datele cu По стр.02-08 приводятся сведения о классных комнатах, в которых проходит процесс обучения,
referire la sălile de clasă pustii în aceste rînduri nu se includ. данные по пустующим классным комнатам в эти строки не включаются.
În rînd. 09 se înregistrează datele privind atelierele de studiu existente. La atelierele de studiu se referă В стр. 09 показывается наличие учебных мастерских. К учебным мастерским относятся
atelierele, care au echipament special (strunguri ş.a.) şi în care are loc instruirea prin muncă, instruirea мастерские, имеющие специальное оборудование (станки и т.д.) и в которых проводится трудовое,
profesională a elevilor. Atelierul amplasat în cîteva încăperi se indică ca unul singur. профессиональное обучение учащихся. Мастерская, расположенная в нескольких помещениях,
считается как одна мастерская.
În rînd.13 numărul de locuri în cantină pentru şcolile standardizate se indică conform documentelor de proiect, В стр.13 число мест в столовой в типовых школах заполняется согласно проектной документации, а
iar pentru cele ce arendează sau adaptează încăperi - conform numărului de elevi ce se alimentează cu hrană в тех, которые арендуют или приспосабливают помещения – по численности учащихся, которые
caldă (reieşind din capacitatea cantinei). потребляют горячее питание (исходя из одноразовой вместимости).
În rînd. 15 se înregistrează Centrele de Resurse pentru Educaţia Incluzivă. В стр. 15 показывается наличие Ресурсного центра инклюзивного образования.
Centru de Resurse pentru Educaţie Incluzivă – serviciu de asistenţă a elevilor cu cerinţe educaţionale Ресурсный центр инклюзивного образования – служба поддержки учащихся с особыми
speciale, integraţi în instituţii de învăţămînt general. потребностями в образовании, интегрированных в общеобразовательные учреждения.
În rînd.16 numărul de locuri pentru elevi pentru şcolile standardizate se indică în baza documentelor de В 16 стр. количество ученических мест в типовых школах указывается на основании проектной
proiectare, în restul şcolilor – după numărul de elevi ce studiază în schimbul întîi. документации, в остальных - по количеству обучающихся в первой смене.
Capitolul XI. În capitolul 11 se indică numărul de calculatoare (de tip PC, atît staţionare, cît şi portabile Раздел XI. В разделе 11 указывается число компьютеров (типа ПК, как стационарные, так и
(laptop, notebook)), aflate în dotarea instituţiei. портативные (лэптоп, ноутбук)), которыми оснащены учебные заведения.
Capitolul XII. În acest capitol se indică datele ce caracterizează activitatea în cercuri a elevilor la începutul Раздел XII. В разделе приводятся сведения, характеризующие деятельность учащихся в кружках на
anului de studii. Se includ toate cercurile care se finanţează din contul bugetului de stat, cît şi din contul начало учебного года. Включаются все кружки, содержащиеся за счет средств госбюджета и за счет
mijloacelor părinţilor. средств родителей.
Dacă un cerc cu aceeaşi denumire se împarte în două grupe, cu care se ocupă numai un conducător, dar i se Если кружок одного наименования делится на две группы, с которыми занимается один
plăteşte pentru două cercuri, atunci se indică două cercuri, nu unul. Dacă unul şi acelaşi elev frecventează mai руководитель, и оплата ему идет за два кружка, то следует считать два кружка, а не один. Если один
multe cercuri, el se include de atîtea ori, cîte cercuri frecventează (în col. 3-12), iar în col. 2 - doar o singură и тот же учащийся занимается не в одном, а в нескольких кружках, то он учитывается столько раз, в
dată. скольких кружках он занимается (по графам 3-12), а по 2 графе - всего один раз.