Вы находитесь на странице: 1из 4

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017 «Cu privire
la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
Denumirea:___________________________________________________ - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație
Наименование: statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
- asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării acestora
_____________________________________________________________ (art.19).
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în
volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform art.330 al
Adresa/Адрес: Codului contravențional al Republicii Moldova.
В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт 26.05.2017 года
«Об официальной статистике», органы официальной статистики:
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)_______________________________
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Cercetare statistică - имеют право получать и собирать данные, необходимые для
производства статистической информации, от всех физических и
anuală юридических лиц (cт.13);
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
Satul (comuna), oraşul___________________________________________ разглашения (cт.19).
Село (коммуна), город Непредставление в установленный срок статистических данных,
Статистическое обследование представление недостоверных данных или в неполном объеме является
Strada______________________________________________nr. _______ правонарушением и санкционируется в соответствии сo ст.330 Кодекса о
годовое правонарушениях Республики Молдова.
Улица

Аргоbat prin Ordinul BNS al Republicii Moldova


Cod CUIÎO ________________ Nr. 88 din 27.11.2017
Код Утвержден приказом НБС Республики Молдова
Nr. 7-c № 88 от 27.11.2017
Cod IDNO __________________________
Код Prezintă:
1. Casele de cultură din Republica Moldova la 10 ianuarie –
Cod CFP ____ Privind activitatea casei de cultură și a direcţiilor/secțiilor/serviciilor raionale (municipale) cultură, UTA Găgăuzia
Код formației artistice 2. Direcţiile/secțiile/serviciile raionale (municipale) cultură, UTA Găgăuzia la
25 ianuarie date de sinteză – Ministerului Culturii.
Conducătorul _____________________________________________ 3. Ministerul Culturii la 25 martie date de sinteză – Biroului Naţional de
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) О деятельности дома культуры Statistică.

и коллектива художественной Представляют:


самодеятельности 1. Учреждения клубного типа Республики Молдова 10 января – районным
(муниципальным) управлениям/отделам культуры, АТО Гагаузии.
2. Районные (муниципальные) управления/отделы культуры, ATО
(Semnătura/Подпись) „______”________________________________ Гагаузии 25 января сводные данные – Министерству культуры.
L.Ş. М.П. 3. Министерство культуры 25 марта сводные данные – Национальному
20_________ бюро статистики.

Executantul ___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.

Tipărit la BNS al RM, t.2,5 mii ex.


I. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Starea tehnică a clădirii


Техническое состояние здания
adaptată 1 Capacitatea sălilor de spectacole și conferințe
приспособленное 1
necesită se încălzește Способность залов для спектаклей и
Nr. special construită 2 reparație
rând. integral în конференций
специально curentă 1 reparată în anul de
perioada rece 1 Numărul de
построенное 2 требует raportare:
№ текущего обогревается / mijloace
отремонтировано
стр. fără edificiu, desfășoară ремонта 1 отапливается в de transport
asigurată в отчетном году:
activitatea în alt sediu 3 холодный период 1 conectată la
cu electricitate 1 Numărul de locuri Число
отсутствует здание, necesită rețeaua Internet 1 conform specificației
деятельность reparaţie reparație curentă 1 транспортных
se încălzește din cartea tehnică a Numărul de locuri
осуществленная в capitală 2 обеспечено подключено к текущий ремонт 1 средств
parțial 2 construcției utilizabile
другом помещении 3 требует электричеством 1 Интернету 1
обогревается /
капитального reparație capitală 2 Количество мест Количество
fără edificiu, nu are ремонта 2 отапливается
капитальный согласно посадочных
activitate 4 частично 2
ремонт 2 спецификации мест
здание отсутствует, avariată 3 технического
деятельность не аварийное паспорта сооружения
осуществляется 4

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

II.ACTIVITATEA INSTITUȚIEI
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Prestează Numărul proiectelor realizate prin participare la


servicii programe cu finanțare externă Numărul spectatorilor
Numărul activităților organizate/desfășurate
contra plată Количество проектов проведенных Число зрителей
Проведено мероприятий
оказывают с участием в программах с внешним
№. услуги финансированием
rând. Culturale/educaționale și științifice
за плату Культурных/ научно-образовательных din care cu finanțare prin programe
Total inclusiv copii şi
Da 1 europene
№ (col.3+col.5) De agrement Total, mii adolescenţi (3-18 ani)
Да 1 inclusiv pentru copii şi Total в том числе
стр. Всего Развлекательны Всего, тыс. в том числе для детей
Total adolescenţi (3-18 ani) Всего при финансовой поддержке
(гр.3+гр.5) е и подростков
Nu 2 Всего в том числе для детей программ ЕС (3-18 лет)
Нет 2 и подростков (3-18 лет)

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20
III. FORMAȚII ARTISTICE
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Formaţii artistice Formaţii artistice cu titlul


de amatori din care studiouri artistice „model”
Centre/cercuri de creație
Коллективы среди которых, Коллективы художественной
Творческие кружки
художественной художественные студии самодеятельности со званием
самодеятельности „Образцовый” Formații artistice
Nr. Total din sfera culturii profesioniste
rând. (col.2+6+10+12) в сфере культуры inclusiv inclusiv pentru inclusiv pentru
inclusiv pentru copii copii copii Профессиональ-
Total alte
№ Всего pentru copii și adolescenți și adolescenți și adolescenți ные
(col.3+5) domenii
стр. (гр.2+6+10+12) și adolescenți Total (3-18 ani) Total (3-18 ani) Total (3-18 ani) художественные
Total (3-18 ani) Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе для коллективы
Всего другие
Всего в том числе для детей для детей детей
(гр.3+5) сферы
для детей и подростков и подростков и подростков
и подростков (3-18 лет) (3-18 лет) (3-18 лет)
(3-18 лет)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Numărul de for- 30
mații - total
Число
художественны
х коллективов -
всего
Numărul de 40
membri în ele
Численность
участников в них

III.1. ACTIVITATEA FORMAȚIILOR ARTISTICE DE AMATORI CU TITLUL „MODEL”, FORMAȚIILOR ARTISTICE PROFESIONISTE
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО ЗВАНИЕМ „ОБРАЗЦОВЫЙ”, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Specificați tipurile formațiilor, ținând cont de tipurile indicate în Regulamentul de activitate a formațiilor artistice de amatori din Republica Moldova:
Указать типы коллективов, учитывая исключительно те типы, которые указаны в Положении о деятельности коллективов художественной самодеятельности Республики Молдова

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numărul de activități - to- Numărul de spectacole/concerte Numărul de turnee Alte activități culturale, educaționale și științifice: expoziții,
Nr. Число спектаклей/концертов Количество гастролей ateliere și master-class-uri, târguri, tabere de cercetare și
tal
rând. valorificare a tradiției folclorice etc.
(col. 2+5+8) inclusiv: в том числе: inclusiv: в том числе:
Количество Total Total Другие культурные, образовательные и научные
№ în țară în străinătate în țară în străinătate
мероприятий - всего Всего Всего мероприятия: выставки, семинары и мастер-классы,
стр. в стране за рубежом в стране за рубежом
(гр.2+5+8) выставки, и.т.д.
A 1 2 3 4 5 6 7 8
50
IV. MEŞTEŞUGURI ARTISTICE
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Nr. Numărul meşterilor populari* Numărul de copii și adolescenți (până la 18 ani) implicați în
Numărul de centre de
rând. Число народных мастеров activitățile centrului de meșteșugărit (spre exemplu, activități meşteşuguri radiționale/artizanat
№ de ucenicie contemporan
стр. Total Число детей и подростков (до 18 лет), участвующих в
femei reprezentanți ai minorităților naționale Число мастерских, центров
Всего деятельности ремесленного центра (например,
женщины представители национальных меньшинств народных промыслов
ученичества)
A 1 2 3 4 5
60
*se va indicăa numărul total al meșterilor, nu doar membrii Uniunii Meșterilor Populari din RM / укажите общее количество мастеров, а не только члены Союза Мастеров Молдовы

V. PERSONALUL ÎNCADRAT DUPĂ NIVELUl DE INSTRUIRE ȘI PE GRUPE DE VÂRSTĂ *


КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ВОЗРАСТУ

Unități _____________ (070) Angajați __________(080)


Единиц сотрудники

din care: из них: Nivel de instruire / Уровень образования Grupa de vârstă: / Возрастная группа:
femei cu vechime în Studii superioare Studii profesionale
Nr. muncă în Alt nivel sub 25 ani 25-49 ani 50-64 ani 65 ani și peste
Высшее Профессиональноe Другой уровень
rând. Total женщины domeniul менее 25 лет 25-49 лет 50-64 лет 65 лет и более
образование образование
Всего culturii până
№ la 3 ani,
стр. со стажем Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei
работы в сфере Всего женщины Всего женщины Всего женщины Всего женщины Всего женщины Всего женщины Всего женщины
культуры
до 3-х лет
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total 090
(rând.100+110+120)
Всего
(стр. 100+110+120)
personal cu funcții 100
de conducere
руководящие
работники
specialiști 110
специалисты
personal auxiliar 120
вспомогательный Х
персонал

*se va indica personalul casei de cultură, inclusiv al formației artistice de amatori cu titlul „model”, al formației profesioniste / указать персонал дома культуры, в том числе коллективов художественной самодеятельности со
званием „образцовый”, профессиональных художественных коллективов

Вам также может понравиться