Вы находитесь на странице: 1из 4

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

www.statistica.md www.bnm.md

Denumirea: Наименование: În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV


din 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială» organele
____________________________________________ statisticii oficiale:
_____________________________________________________________
- au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele
fizice si juridice, indiferent de forma de proprietate;
Adresa: Адрес: - asigură соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi
utilizarea lor numai în scорuri statistice.
Raionul (municipiul) ____________________________________ RAPORT STATISTIC Refuzul, prezentarea cu întîrziere a datelor statistice,
Район (муниципий) prezentarea datelor eronate sau în volum incomplet
(trimestrial)
Satul (comuna)_________________________________________ constituie contravenţie administrativă şi se sancţionează
Село (коммуна) conform legislaţiei în vigoare.
CTATИCTИЧEСКИЙ ОТЧET В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV
Strada _____________________________________nr. _______ (квартальный) oт 9.12.2004 «Об официальной статистике», органы
Улица
официальной статистики:
Cod CUIÎO -имеют право получать статистические данные от всех
Код ОКПО
Nr. 1-invest физических и юридических лиц, независимо от формы
собственности  ;
Cod IDNO -гарантируют конфиденциальность полученных
Код индивидуальных данных и их использование только в
статистических целях.
Forma de proprietate
Форма собственности ____________________________
Investiţiile străine, alocate de către Отказ, представление статистических данных с
опозданием, представление ошибочных данных или не в
(Cod CFP) întreprinderile cu capital străin полном объеме являются административными
Koд КФС
Activitatea principală
în economia Moldovei правонарушениями, и влекут за собой применение санкций в
соответствии с действующим законодательством.
Основной вид деятельности ___________________________________
Иностранные инвестиции предприятий Арrоbat prin Ordinul comun al BNS şi BNM
nr. 26a/87 din 31 martie 2011
________________________________________ с иностранным капиталом, вложенные
Утвержден совместным приказом НБС и НБМ
(Cod CAEM, ediţia 2005) в экономику Молдовы № 26a/87 от 31 марта 2011
Koд КЭДМ, издание 2005

Conducătorul _________________________________________
Prezintă organului teritorial pentru statistică agenţii
Руководитель
în ianuarie - ____________________201____ economici cu participarea capitalului străin:
„______”___________________200____ за январь trimestrial – pînă la data de 25 a lunii următoare
perioadei de raportare;
Numele şi coordonatele executantului anual – pînă la 31 martie.
Фамилия и координаты исполнителя
Представляют территориальным органам статистики
хозяйствующие субъекты, c участием иностранного капитала:
Dl (dna) _____________________________________________
квартальный отчет – до 25 числа месяца, следующего
за отчетным периодом;
Tel. _________________________________________________ годовой отчёт – до 31 марта

e-mail _______________________________________________
I. Investiţiile fondatorilor străini
Инвестиции иностранных учредителей
lei, fără zecimale/ лей, без десятичного знака
Sold la începutul Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul
Cod Cod anului de Изменения в отчётном периоде perioadei de
rd. Denumirea ţării gestiune În baza operaţiilor Recalcularea gestiune
Код. Наименование Код Сальдо на В результате операций Перерасчёт Сальдо на
стр. страны начало majorări micşorări majorări micşorări конец отчёт-
отчётного года увеличение уменьшение увеличение уменьшение ного периода
A B C 1 2 3 4 5 6
Investiţii străine în capitalul statutar – total
10 Иностранные инвестиции в уставный X X
капитал – всего
inclusiv pe ţări: в т.ч. по странам:
X X
-
- X X
- X X
Rezerve-total
15 Х X X
Резервы - всего
Profitul (pierderea) – total
16 X X X
Прибыль (убыток) – всего
Investiţii în titluri de valoare (cu excepţia
acţiunilor) – total
20 X X
Инвестиции в ценные бумаги (исключая
акции) – всего
inclusiv pe ţări: включая по странам:
X X
-
- X X
- X X
Credite, împrumuturi – total*
30
Кредиты, займы – всего*
inclusiv pe ţări: в.т.ч. по странам:
-
-
-
Alte datorii faţă de fondatorii străini – total*
40 Другие задолженности перед
иностранными учредителями – всего*
inclusiv pe ţări: в.т.ч. по странам:
-
-
-

II. Capitalul statutar la sfîrşitul perioadei de gestiune


Уставный капитал на конец отчётного периода
Cod rd. Denumirea Codul ţării lei, fără zecimale dolari SUA
Код стр. Наименование Код страны лей, без десятичного знака доллары США
A B C 1 2
Capital statutar– total
50
Уставный капитал – всего
din care: из них:
51 al fondatorilor străini – total
иностранных учредителей – всего
din care pe ţări: в т.ч. по странам:
-
-
-

III. Veniturile fondatorilor străini în perioada de gestiune


Доходы иностранных учредителей в отчётный период
lei, fără zecimale/ лей, без десятичного знака
сalculat efectiv plătit
начислено фактически выплачено
inclusiv: в т. ч.:
Cod rd. Denumirea Codul ţării inclusiv: aferente
aferente acţiunilor şi
Код стр. Наименование Код страны acţiunilor şi cotelor
Total cotelor de Total
de participaţie
Всего participaţie Всего
в т. ч.: дивиденды
дивиденды и
и доходы по паям
доходы по паям
A B C 1 2 3 4
Veniturile fondatorilor străini aferente
investiţilor alocate în economia Moldovei
60
Доходы иностранных учредителей от
инвестиций в экономику Молдовы
inclusiv pe ţări: в т.ч. по странам:
-
-
-

*
Soldul datoriilor în valută străină privind creditele, împrumuturile, alte datorii, etc. se reflectă la cursul oficial al Băncii Naţionale conform ultimei zile calendaristice a perioadei de gestiune
Сальдо задолженностей в иностранной валюте по кредитам, займам, другие задолженности отражаются по официальному курсу Национального Банка на
последний календарный день отчётного периода.
Informativ: Справочно
lei, fără zecimale/ лей, без десятичного знака
Cod rd. Denumirea Cod ţării Sold la începutul anului de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
Код. стр. Наименование Код страны Сальдо на начало отчётного года Сальдо на конец отчётного периода
A B C 1 2
Capital suplimentar (312) – total
70 Х
Добавочный капитал – всего
Capital nevărsat (313) – total
80 Х
Неоплаченный капитал – всего
inclusiv pe ţări: в т.ч. по странам:

Capital retras (314) – total


90 Х
Изъятый капитал – всего
Capital secundar (341, 342)
95 Х
Неосновной капитал
Indicaţii metodice privind întocmirea raportului statistic nr. 1 – invest
„Investiţiile străine alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei”
Sub noţiunea de investiţii străine în raportul statistic nominalizat se subînţelege capitalul străin investit în întreprinderile amplasate pe teritoriul
Republicii Moldova, cu scopul obţinerii ulterioare a venitului.
Raportul statistic nr. 1 – invest se întocmeşte de către toţi agenţii economici cu participarea capitalului străin. Investitorii străini sunt persoanele
juridice sau fizice străine, care deţin acţiuni sau cote de participaţie în capitalul social al unei întreprinderi din Moldova.
Pe investitorii străini care nu deţin acţiuni sau cote de participaţie în întreprinderea dată informaţia nu se prezintă.
În rd.10 se reflectă aporturile investitorilor străini în capitalul statutar al întreprinderii sub formă de: active materiale şi nemateriale, mijloace
băneşti în schimbul obţinerii acţiunilor întreprinderii sau cotelor de participaţie .
- în col.1 se reflectă aporturile în capitalul statutar acumulat la începutul anului de gestiune din momentul înregistrării întreprinderii (rd. 10 col.1≤ rd.
480 f.1 „Bilanţ contabil” col.5).
- în col.2 se reflectă majorarea aporturilor investitorilor străini în capitalul statutar în perioada de gestiune, iar în col.3 micşorarea aporturilor
investitorilor străini în perioada de gestiune.
- în col. 6 se reflectă aporturile în capitalul statutar acumulat la sfîrşitul perioadei de gestiune din momentul înregistrării întreprinderii (rd. 10 col.1≤
rd. 480 f.1 „Bilanţ contabil” col.4).
În rd.15 se reflectă suma totală pe întreprindere a rezervelor prevăzute de legislaţie, de statut şi alte rezerve.
- col.1 = rd.560 f1 „Bilanţ contabil” col.5.
- col.2 se reflectă sumele îndreptate la completarea (majorarea) rezervelor conform hotăririlor adunărilor generale, etc.
- col.3 se reflectă sumele utilizate din rezerve.
- col.6 = rd.560 f1 „Bilanţ contabil” col.4.
În rd.16 se reflectă total pe întreprindere suma profitului nedistribuit (pierderilor neacoperite) a perioadelor precedente, profitului net (pierderii nete)
perioadei de gestiune, precum şi corectările rezultatelor perioadelor precedente şi utilizarea profitului în perioada de gestiune.
- col.1 = rd.610 f1 „Bilanţ contabil” col.5.
- col.2 se reflectă sumele care majorează profitul (micşorează pierderile) întreprinderii.
- col.3 se reflectă sumele care majorează pierderile (micşorează profitul) întreprinderii.
- col.6 = rd.610 f1 „Bilanţ contabil” col.4.
În rd.020 se reflectă alte valori mobiliare ale întreprinderii (obligaţiuni, cambii, bonuri, etc. cu excepţia acţiunilor) aflate în posesia fondatorilor
străini. Aceste valori mobiliare vîndute sau răscumpărate se reflectă la valoarea de piaţă (efectivă).
În rd.030 se reflectă suma creditelor şi împrumuturilor primite şi rambursate nemijlocit fondatorilor străini. Soldul datoriilor se reflectă fără dobînda
privind creditele şi împrumuturile calculate fondatorilor străini. Soldul datoriilor în valută străină (rd. 30 şi rd. 40) se reflectă la cursul oficial al BNM
conform ultimei zile calendaristice a perioadei de gestiune:
- în col.1 se reflectă datoria privind creditele şi împrumuturile străine la începutul anului;
- în col.2 se reflectă creditele şi împrumuturile primite în perioada de gestiune, iar în col.3 – rambursate;
- în col.4 şi 5 majorarea sau micşorarea creditelor şi împrumuturilor ca rezultat al diferenţei de curs valutar;
- în col.6 se reflectă datoria privind creditele şi împrumuturile străine la sfîrşitul perioadei de gestiune.
De exemplu: Întreprinderea la începutul anului avea datorii privind împrumutul primit de la fondatorul străin în mărime de 10 000$ la cursul 13 lei
pentru 1 dolar SUA, în total 130 000 lei (col.1). În ultima zi calendaristică a perioadei de gestiune cursul oficial al Băncii Naţionale a devenit 13,5 lei
pentru 1 dolar SUA, în total 135 000 lei (col.6). Majorarea datoriei cu 5000 lei (135 000-130 000) se reflectă în col.4.
În rd. 40 se reflectă alte datorii faţă de fondatorii străini (Alte datorii financiare pe termen lung neincluse, Datorii de arendă pe termen lung, Avansuri
pe termen lung şi scurt primite, Alte datorii pe termen lung calculate, Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung, Alte datorii financiare pe termen
scurt, Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale, Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate, Datorii faţă de fondatori şi alţi participant, Alte
datorii pe termen scurt etc.). Rd. 40 se completează analogic rîndului 30.
Pe toate rîndurile compartimentului I „Investiţiile fondatorilor străini” col. 6 = col.1 + (col. 2 - col.3) + (col.4 – col.5)
În rd. 50 se reflectă aporturile totale în capitalul statutar.
- în col. 1 depunerile în valută naţională în capital statutar (rd.50 col.1= rd. 480 f1 „Bilanţ contabil” col.4 ), iar în col.2 aceste depuneri recalculate în
dolari SUA conform cursului oficial al BNM. la data efectuării depunerilor.
În rd. 51 se reflectă depunerile fondatorilor străini în capitalul statutar.
- în col. 1 depunerile în valută naţională (rd. 51 col.1= rd. 10 col.6), iar în col.2 aceste depuneri recalculate în dolari SUA conform cursului oficial al
BNM. la data efectuării depunerilor.
În rd. 60 se reflectă veniturile fondatorilor străini aferente investiţiilor plasate în întreprindere. Veniturile fondatorilor străini includ: dividendele şi
veniturile aferente cotelor de participaţie, alte venituri din investiţiile în valorile mobiliare, dobînzi privind creditele şi împrumuturile acordate
întreprinderii, veniturile din darea în arendă a activelor, etc.
- în col. 1, 2 se reflectă veniturile calculate fondatorilor străini în perioada de gestiune, iar în col. 3, 4 – veniturile efectiv plătite.
În rd.70 se reflectă total pe întreprindere sumele aferente măririi capitalului pe seama depăşirii valorii de piaţă a acţiunilor proprii vîndute asupra
valorii nominale a acestora (sau micşorării capitalului pe seama depăşirii valorii nominale a acţiunilor proprii vîndute asupra valorii de piaţă a acestora),
precum şi diferenţele de curs valutar rezultate din operaţiile de circulaţie a capitalului statutar în valută străină (rd.70 col.1, 2 = rd.490 f1 „Bilanţ
contabil” col.5, 4).
În rd.80 se reflectă datoriile investitorilor aferente aporturilor în capitalul statutar precum şi valoarea nominală a acţiunilor subscrise nevărsate
- în col.1 se reflectă datoriile investitorilor în capitalul statutar acumulat la începutul anului de gestiune din momentul înregistrării întreprinderii (rd. 80
col.1 ≤ rd.500 f1 „Bilanţ contabil” col.5);
- în col.2 se reflectă datoriile investitorilor în capitalul statutar acumulat la sfîrşitul perioadei de gestiune din momentul înregistrării întreprinderii (rd.
80 col.2 ≤ rd.500 f1 „Bilanţ contabil” col.4);.
În rd.90 se reflectă total pe întreprindere valoarea acţiunilor proprii răscumpărate de la acţionari precum şi aporturile şi cotele de participaţie retrase
(rd.90 col.1, 2 = rd.510 f1 „Bilanţ contabil” col.5, 4).
În rd. 95 se reflectă total pe întreprindere suma diferenţelor din reevaluarea activelor pe termen lung precum şi sumele subvenţiilor primite (rd.95
col.1,2 = rd.640 f1 „Bilanţ contabil” col.5, 4).
Методологические указания по заполнению статистического отчёта №1-инвест. «Иностранные инвестиции,
вложенные предприятиями с иностранным капиталом, в экономику Молдовы»
Под определением иностранных инвестиции в данном статистическом отчёте подразумевается иностранный капитал, вложенный в
предприятия и организации, расположенные на территории Республики Молдова, с целью получения в последствии доходов.
Статистический отчёт №1-инвест составляется всеми предприятиями, с участием иностранного капитала. Иностранными инвесторами
являются физические и юридические лица, которые владеют акциями или долями в собственном капитале какого-либо предприятия
Республики Молдова. По иностранным инвесторам, которые не владеют акциями или паями в данном предприятии, информация не
заполняется.. В стр. 10 отражаются вклады иностранных инвесторов в уставный капитал предприятия в виде: материальных и
нематериальных активов, денежных средств в счёт получения акций или доли в капитале предприятия.
-в графе 1 отражаются вклады, в уставный капитал, накопленные на начало отчётного года с момента регистрации предприятия (стр. 10
гр.1≤ стр. 480 ф.1 „Бухгалтерский баланс” гр.5).
-в графе 2 – отражается увеличение вкладов в уставный капитал в отчётном периоде, а в графе 3 уменьшение вкладов в уставный
капитал в отчётном периоде.
-в графе 6 отражаются вклады в уставный капитал, накопленные на конец отчётного периода с момента регистрации предприятия (стр.
10 гр.1≤ стр. 480 ф.1 «Бухгалтерский баланс» гр.4).
В стр. 15 отражается всего по предприятию сумма резервов, предусмотренных законодательством, уставом предприятия и прочих
резервов.
- графа 1 = стр. 560 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» гр. 5
-в графе 2 отражаются суммы, направленные на пополнение (увеличение) резервов в соответствии с решениями общих собраний
акционеров (пайщиков), и т.д.
-в графе 3 отражаются суммы, использованные из резервов.
-графа 6 = строка 560 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» гр. 4
В стр. 16 отражается всего по предприятию сумма нераспределённой прибыли (непокрытых убытков) предыдущих периодов, чистой
прибыли (убытков) отчетного периода, а также поправки результатов предыдущих периодов и использование прибыли отчетного периода.
-графа 1 = строка 610 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» гр. 5
-графа 2 отражаются суммы увеличения прибыли (уменьшения убытков) предприятия
-графа 3 отражаются суммы уменьшения прибыли (увеличения убытков) предприятия.
-графа 6 = строке 610 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» гр. 4.
В стр. 020 отражаются другие ценные бумаги предприятия (облигации, векселя, чеки и др. за исключением акций), находящиеся во
владении иностранных учредителей. Эти ценные бумаги, проданные или выкупленные, отражаются по рыночной (фактической) стоимости.
В стр. 030 отражается сумма кредитов и займов, полученных и возвращенных непосредственно иностранным учредителям. Сальдо
задолженностей отражается без процентов по кредитам и займам, начисленных иностранным учредителям. Сальдо задолженностей в
иностранной валюте (стр. 30 и стр. 40) отражается по официальному курсу Национального банка на последний день отчётного периода:
- в графе 1 отражается задолженность по кредитам и займам на начало года;
- в графе 2 отражаются кредиты и займы, полученные в отчётном периоде, а в графе 3 – возвращённые;
- в графах 4 и 5 уменьшение или увеличение кредитов и займов вследствие изменения курса валют;
- в граф. 6 отражается задолженность по кредитам и займам на конец отчётного периода.
Пример: На начало года у предприятия имелась задолженность по кредиту, полученному от иностранного учредителя в размере 10 000$
по курсу 13 лей за 1 доллар США, всего 130 000 лей (гр. 1). На последний календарный день отчётного периода официальный курс
Национального банка составил 13,5 лей за 1 доллар США, всего 135 000 лей (гр. 6). Увеличение задолженности на 5 000 лей (135000-130000)
отражается в 4 гр.
В стр. 40 отражаются другие обязательства перед иностранными учредителями (прочие долгосрочные финансовые обязательства,
долгосрочные арендные обязательства, долгосрочные и краткосрочные полученные авансы, прочие долгосрочные начисленные
обязательства, текущая доля долгосрочных обязательств, прочие краткосрочные финансовые обязательства, обязательства по
торговым счетам, обязательства связанным сторонам, обязательства учредителям и другим участникам, прочие краткосрочные
обязательства и др.). Стр. 40 заполняется аналогично стр. 30.
По всем строкам раздела 1 «Инвестиции иностранных учредителей» гр. 6 = гр. 1 +(гр. 2 – гр. 3) + (гр. 4 – гр. 5)
В стр. 50 отражается стоимость уставного капитала всего по предприятию.
- в графе 1 вклады в национальной валюте (стр. 50 гр. 1 = гр. 480 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» гр. 4), а в графе 2 эти же вклады,
пересчитанные в доллары США по официальному курсу Национального банка на день осуществления вкладов.
В стр. 51 отражаются фактические вклады иностранных учредителей в уставный капитал:
- в графе 1 вклады в национальной валюте (стр. 51 гр.1. = стр. 10 гр. 6), а в гр. 2 эти же вклады в долларах США по официальному курсу
Национального банка на день осуществления вкладов.
В стр. 60 отражаются доходы иностранных учредителей от инвестиции, осуществлённых в предприятие. Доходы иностранных
учредителей включают: дивиденды и доходы от долей участия, другие доходы от инвестиций в ценные бумаги, проценты по кредитам и
займам, предоставленным предприятию, доходы от сдачи в аренду активов, и т.д.
-в графах 1, 2 отражаются доходы иностранных учредителей, начисленные в отчётном периоде, а в графах 3, 4 – фактически
выплаченные доходы.
В стр. 70 отражается всего по предприятию увеличение капитала за счет превышения рыночной стоимости над номинальной стоимостью
проданных собственных акций (или уменьшение капитала за счет превышения номинальной стоимости над рыночной стоимостью
проданных собственных акций), а также курсовые валютные разницы от операций с уставным капиталом в иностранной валюте (стр.70
гр.1, 2 = стр. 490 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» гр.5, 4)
В стр. 80 отражается задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал, а также номинальная стоимость неоплаченных
подписанных акций.
- в графе 1 - задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал, накопленная на начало отчётного года с момента регистрации
предприятия (стр. 80 гр.1≤ стр. 500 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» гр.5).
- в графе 2 - задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал, накопленная на конец отчётного периода с момента
регистрации предприятия (стр. 80 гр.2≤ стр. 500 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» гр.4).
В стр. 90 отражается всего по предприятию стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, а также стоимость изъятого
капитала у учредителей (стр. 90 гр.1, 2 = стр. 510 ф. 1, «Бухгалтерский баланс» гр. 5, 4).
В стр. 95 отражается всего по предприятию разница от переоценки долгосрочных активов, а также суммы полученных субсидий (стр. 95
гр.1, 2 = стр. 640 ф. 1, «Бухгалтерский баланс» гр. 5, 4).

Вам также может понравиться