Вы находитесь на странице: 1из 12

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017 «Cu
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
- au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație
Denumirea:__I.P.Școala primară-grădiniță Păruceni statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
Наименование: - asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării acestora
(art.19).
____________________________________________________________ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în
_ volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform art.330 al
Codului contravențional al Republicii Moldova.

Adresa/Адрес: В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт 26.05.2017 года


«Об официальной статистике», органы официальной статистики:
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)__r. Nisporeni_ Cercetare statistică - имеют право получать и собирать данные, необходимые для
производства статистической информации, от всех физических и
Район (муниципий, АТО Гагаузия) anuală юридических лиц (cт.13);
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
разглашения (cт.19).
Satul (comuna), oraşul__s.Păruceni________ Непредставление в установленный срок статистических данных,
Село (коммуна), город Статистическое обследование представление недостоверных данных или в неполном объеме является
правонарушением и санкционируется в соответствии сo ст.330 Кодекса
годовое о правонарушениях Республики Молдова.
Strada_______________________________________________nr.
_______
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Улица nr. 30 din 02.09.2021
Nr. 1-edu Утвержден приказом Национального бюро статистики
№ 30 от 02.09.2021г.
Cod CUIÎO _7_0_3_8_1_5_4_
Код Acest chestionar se prezintă pe suport hârtie de către:
1. Școlile primare, gimnaziile, liceele din subordinea Ministerului Educației și
Activitatea instituţiilor de învăţământ Cercetării până la data de 1 octombrie – direcțiilor raionale (municipale)
Cod IDNO
_1_0_1_3_6_2_0_0_12__0_4_8 primar şi secundar general la începutul învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia
2. Școlile primare, gimnaziile, liceele din subordinea altor ministere, UATSN şi
Код anului de studii municipiul Bender, indiferent de forma de proprietate până la data de 1
octombrie – organului teritorial de statistică
Cod CFP 3. Direcţiile raionale (municipale) învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia,
_1_2 până la data de 8 octombrie – organului teritorial de statistică
Код Деятельность учреждений начального 4. Organele teritoriale de statistică până la data de 9 noiembrie – Biroului
Naţional de Statistică
Conducătorul _______Macovei Lilia_______
и среднего общего образования на
Этот вопросник представляется на бумажном носителе:
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) начало учебного года 1. Начальными школами, гимназиями, лицеями, находящимися в ведении
Министерства просвещения и исследований до 1 октября – районному
(муниципальному) управлению образования, молодежи и спорта, АТО
2021 / 2022 Гагаузия
(Semnătura/Подпись) „__20_”__septembrie 2021___ 2. Начальными школами, гимназиями, лицеями, находящимися в ведении
L.Ş. М.П. других министерств, АТЕЛД и муниципия Бендер, независимо от формы
собственности до 1 октября – территориальному органу статистики
3. Районными (муниципальными) управлениями образования, молодежи и
спорта, АТО Гагаузия до 8 октября – территориальному органу
статистики
Executantul 4.Территориальными органами статистики до 9 ноября – Национальному
___________________________________________________ бюро статистики
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. ____026446278_______________________________
тел.
PTipărit la BNS al RM, t. 4000 ex., c.
I. NUMĂRUL ELEVILOR LA 20 SEPTEMBRIE 2021
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

Repartizarea elevilor pe clase / Распределение учащихся по классам


Vârsta la 01.01.2022 din col.1 cu
Nr. Total
şi anul naşterii pregătire (suma col.1, 3-13)
rând. Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa
preşcolară Всего
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Возраст на 01.01.2022 из гр.1 с
cтр. класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс (сумма гр.1, 3-13)
и год рождения дошкольной
подготовкой
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 ani, лет (2016) 01 0 х х х х х х х х х х х 0
6 ani, лет (2015) 02 1 1 х х х х х х х х х х 1
7 ani, лет (2014) 03 5 5 3 х х х х х х х х х 8
8 ani, лет (2013) 04 4 х х х х х х х х 4
9 ani, лет (2012) 05 9 х х х х х х х 9
10 ani, лет (2011) 06 1 5 х х х х х х 6
11 ani, лет (2010) 07 1 х х х х х 1
12 ani, лет (2009) 08 х х х х
13 ani, лет (2008) 09 х х х
14 ani, лет (2007) 10 х х
15 ani, лет (2006) 11 х
16 ani, лет (2005) 12
17 ani, лет (2004) 13
18 ani, лет (2003) 14
19 ani, лет (2002) 15
20 ani, лет (2001) 16
21 ani, год (2000) 17
22 ani şi peste (1999 şi mai devreme)
22 года и более (1999 и ранее) 18
Total (suma rândurilor 01-18) 6 6 7 10 6 29
Всего (сумма cтрок 01-18) 19
elevi сu cerinţe educaţionale speciale
0 0 1 0 1
(CES)
учащиеся с особыми потребностями 20 х
din rând. 19 / из стр. 19*

в образовании (ОПО)
elevi cu dizabilităţi 0 х 0 0 0 0
учащиеся с ограниченными 21
возможностями
elevi cu dizabilităţi сare au nevoie de 0 0 0 0 0
şcolarizare adaptată deficiențelor
учащиеся с ограниченными 21. х
возможностями, нуждающиеся в a
обучении, адаптированном к
имеющимся нарушениям
Numărul de clase 1 х 1 1 1 4
Число классов 22
* Datele din rând. 20, 21, 21.a - se completează de către toate instituțiile, în afară de cele de învățământ special / Данные по стр. 20, 21, 21.a - заполняются всеми учреждениями, кроме предоставляющих специальное образование
INFORMATIV: СПРАВОЧНО: Numărul de clase cu predare simultană (pentru clasele 1-4) (23) ___2
Количество классов одновременного обучения (для 1-4 классов)
2
II. NUMĂRUL DE FETE LA 20 SEPTEMBRIE 2021
ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕВОЧЕК НА 20 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Repartizarea fetelor pe clase / Распределение девочек по классам


Vârsta la 01.01.2022 din col.1 cu
Nr. Total
şi anul naşterii pregătire (suma col.1, 3-13)
rând. Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa
№ preşcolară Всего
Возраст на 01.01.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
из гр.1 с
cтр. класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс (сумма гр.1, 3-13)
и год рождения дошкольной
подготовкой
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 ani, лет (2016) 01 0 х х х х х х х х х х х
6 ani, лет (2015) 02 1 1 х х х х х х х х х х 1
7 ani, лет (2014) 03 3 3 2 х х х х х х х х х 5
8 ani, лет (2013) 04 4 х х х х х х х х 4
9 ani, лет (2012) 05 х х х х х х х 0
10 ani, лет (2011) 06 2 х х х х х х 2
11 ani, лет (2010) 07 х х х х х
12 ani, лет (2009) 08 х х х х
13 ani, лет (2008) 09 х х х
14 ani, лет (2007) 10 х х
15 ani, лет (2006) 11 х
16 ani, лет (2005) 12
17 ani, лет (2004) 13
18 ani, лет (2003) 14
19 ani, лет (2002) 15
20 ani, лет (2001) 16
21 ani, год (2000) 17
22 ani şi peste (1999 şi mai devreme)
22 года и более (1999 и ранее) 18
Total (suma rândurilor 01-18) 4 4 2 4 2 12
Всего (сумма cтрок 01-18) 19
fete сu cerinţe educaţionale speciale (CES)
0 0 0 0 0
девочки с особыми потребностями 20
х
din rând. 19 / из стр. 19*

в образовании (ОПО)
fete cu dizabilităţi 0 х 0 0 0 0
девочки с ограниченными 21
возможностями
fete cu dizabilităţi сare au nevoie de o 0 0 0 0 0
şcolarizare adaptată deficiențelor
девочки с ограниченными 21. х
возможностями, нуждающиеся в a
обучении, адаптированном к
имеющимся нарушениям
Numărul de clase 0 х 0 0 0 0
Число классов 22
* Datele din rând. 20, 21, 21.a - se completează de către toate instituțiile, în afară de cele de învățământ special / Данные по стр. 20, 21, 21.a - заполняются всеми учреждениями, кроме предоставляющих специальное образование

4
III. REPARTIZAREA ELEVILOR CONFORM LIMBII DE INSTRUIRE
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО ЯЗЫКУ ОБУЧЕНИЯ

Nr. din ei studiază limba și literatura: из них изучают язык и литературу:


rând. Codul limbii * Total română bulgară evreiască alta (indicați)
ucraineană găgăuză
№ Всего
Код языка румынский украинский гагаузский болгарский еврейский другой (укажите)
стр.
A B C 1 2 3 4 5 6 7
12 12 0 0 0 0 0
Total (suma rândurilor 02, 06, 10) 01 х
Всего (сумма строк 02, 06, 10)
12 0 0 0 0 0
din ei studiază:
из них обучаются: х
În limba română – total (suma rândurilor 03-05)
на румынском языке – всего (сумма строк 03-05) 02
inclusiv în: в том числе в: 12 х 0 0 0 0 0
clasele 1-4 классах 03
clasele 5-9 классах 04 х

clasele 10-12 классах 05 х

În limba rusă – total (suma rândurilor 07-09)


на русском языке – всего (сумма строк 07-09) 06
inclusiv în: в том числе в:
clasele 1-4 классах 07

clasele 5-9 классах 08

clasele 10-12 классах 09


0 0 0 0 0
În limba – total (suma rândurilor 11-13)
на языке – всего (сумма строк 11-13) 10
inclusiv în: в том числе в: 0 0 0 0 0
clasele 1-4 классах 11
clasele 5-9 классах 12

clasele 10-12 классах 13

*se completează de organul statistic


заполняется органом статистики

5
IV. STUDIEREA LIMBILOR STRĂINE
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Numărul elevilor inclusiv: Din coloana 1 studiază limba:


ce studiază limbi в том числе: Из графы 1 изучают язык:
străine – total
(suma col. 2, 3)
Nr. rând. Численность
studiază o studiază două
учащихся,
№ стр.
изучающих singură limbă şi mai multe
limbi engleză franceză rusă germană spaniolă italiană poloneză turcă latină alta
иностранные изучают (indicaţi)
языки – всего изучают английский французский русский немецкий испанский итальянский польский турецкий латинский
только один
(сумма граф 2, 3) два и более другой
язык
языка (указать)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Clasa 1 класс 01
Clasa 2 класс 02 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasa 3 класс 03 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasa 4 класс 04 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasa 5 класс 05
Clasa 6 класс 06
Clasa 7 класс 07
Clasa 8 класс 08
Clasa 9 класс 09
Clasa 10 класс 10
Clasa 11 класс 11
Clasa 12 класс 12

Total (suma rând. 01-12)


23 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего (сумма стр. 01-12) 13

6
V. INFORMAŢIA PRIVIND ELEVII CE AU ABSOLVIT CLASA RESPECTIVĂ ÎN ANUL 2021
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ ДАННЫЙ КЛАСС В 2021 г.

Repartizarea absolvenţilor pe clase / Распределение выпускников по классам


Clasa 12 класс
Vârsta la 01.01.2022 Din ei au primit
Clasa Clasa Сlasa Clasa diploma de
şi anul naşterii Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa
Nr. rând. 1 2 3 11 Total bacalaureat
4 5 6 7 8 9 10
№ стр. класс класс класс класс Всего Из них получили
Возраст на 01.01.2022 класс класс класс класс класс класс класс
и год рождения диплом
бакалавра
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 ani, лет (2015) 01 х х х х х х х х х х х х
7 ani, лет (2014) 02 4 х х х х х х х х х х х
8 ani, лет (2013) 03 5 х х х х х х х х х х
9 ani, лет (2012) 04 9 х х х х х х х х х
10 ani, лет (2011) 05 1 5 4 х х х х х х х х
11 ani, лет (2010) 06 1 4 х х х х х х х
12 ani, лет (2009) 07 х х х х х х
13 ani, лет (2008) 08 х х х х х
14 ani, лет (2007) 09 х х х х
15 ani, лет (2006) 10 х х х
16 ani, лет (2005) 11 х х
17 ani, лет (2004) 12
18 ani, лет (2003) 13
19 ani, лет (2002) 14
20 ani, лет (2001) 15
21 ani, год (2000) 16
22 ani şi peste (1999 şi
mai devreme)
22 года и более (1999 и 17
ранее)
Total
(suma rândurilor 01-17)
Всего 18
9 10 6 8
(сумма строк 01-17)

Numărul de persoane, care au obţinut certificat de absolvire a gimnaziului din cei care au finalizat acest nivel anii Numărul de persoane, care au obţinut diploma de bacalaureat din cei care au finalizat liceul anii precedenți
precedenți sau în regim de exernat / Число лиц, получивших свидетельство об окончании гимназии из окончивших sau în regim de exernat / Число лиц, получивших диплом бакалавра из окончившие лицей в предыдущие
данный уровень в предыдущие года или экстерном (19)___________ годы или экстерном (20) ___________

7
VI. INFORMAŢIA PRIVIND FETELE CE AU ABSOLVIT CLASA RESPECTIVĂ ÎN ANUL 2021
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕВОЧКАХ, ОКОНЧИВШИХ ДАННЫЙ КЛАСС В 2021 г.

Repartizarea absolvenţilor pe clase / Распределение выпускников по классам


Clasa 12 класс
Vârsta la 01.01.2022 Din ei au primit
şi anul naşterii Nr. rând. Clasa Clasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Сlasa Clasa diploma de
№ стр. 1 11 Total bacalaureat
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Возраст на 01.01.2022 класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс Всего Из них
и год рождения получили
диплом
бакалавра
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 ani, лет (2015) 01 х х х х х х х х х х х х
7 ani, лет (2014) 02 2 х х х х х х х х х х х
8 ani, лет (2013) 03 х х х х х х х х х х
9 ani, лет (2012) 04
4 х х х х х х х х х
10 ani, лет (2011) 05
2 2 х х х х х х х х
11 ani, лет (2010) 06 х х х х х х х
12 ani, лет (2009) 07 х х х х х х
13 ani, лет (2008) 08 х х х х х
14 ani, лет (2007) 09 х х х х
15 ani, лет (2006) 10 х х х
16 ani, лет (2005) 11 х х
17 ani, лет (2004) 12

18 ani, лет (2003) 13

19 ani, лет (2002) 14

20 ani, лет (2001) 15

21 ani, год (2000) 16

22 ani şi peste (1999 şi


mai devreme)
22 года и более (1999 и 17
ранее)

Total
(suma rândurilor 01-17)
Всего 18 2 4 2 2
(сумма строк 01-17)

8
VII. ACTIVITATEA PE SCHIMBURI X. ÎNCĂPERILE ŞCOLARE
СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ ШКОЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Total
inclusiv studiază: в том числе обучаются: Suprafaţa totală a încăperilor (m2)
01 745
Nr. Общая площадь помещений (кв. м)
Всего în schimbul 1 în schimbul 2
rând.

в 1-ю смену во 2-ю смену Numărul de clase (inclusiv cabinete de studii şi laboratoare)
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
02 4
стр. clase elevi clase elevi clase elevi
классов учащихся классов учащихся классов учащихся
Suprafaţa claselor (inclusiv a cabinetelor de studii şi laboratoarelor) (m2)
03
168
Площадь классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (кв. м)
A B 1 2 3 4 5 6
Total
fizică
физик
04 0
01
Всего
VIII. PROFIL DE STUDII ÎN CLASELE LICEALE
chim
ie
05 0
Numărul de cabinete de studii
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССАХ biologie
биологи
06 0
Число учебных кабинетов
Total elevi în inclusiv în clasele:
informatică
информатик
07 0
Nr. rând. clasele 10-12 в том числе в классах:
№ стр. Всего учащихся в
limbi străine
иностранных языков
08 0
10-12 классах 10 11 12 INFORMATIV:
Ateliere de studiu (da, nu)
СПРАВОЧНО: 09 0
A B 1 2 3 4 Учебные мастерские (да, нет)
Total
01
Numărul de locuri
Sală sportivă
Спортивныйученических
Количество
pentru elevi
(da, nu)
зал (да, нет)мест
10
16 nu
Всего
Caracteristica
Bibliotecă (da,încăperii de studiu:
Umanitar
02 Характеристика
nu)
Библиотека (да, нет) учебного здания: 11 da
Гуманитарный 17
Real
03
Sală Necesită
de lecturăreparaţie
Требуетзал
Читальный
(locuri) capitală (da, nu)
капитального
(мест) ремонта (да, нет) 12 16
Реальный
Alte
Avariată (da,
Bufet/cantină
Аварийное (да,
Буфет/столовая
nu)
(locuri)
( нет)
18
13 13
04
Другие мест)
PunctArendată (contra
nu) plată) (da, nu)
medical (da,
Арендованное
Медицинский пункт(с(да,
оплатой)
нет) (да, нет)
19
14 da
IX. GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN CLASELE PRIMARE
Centru de Resurse pentru
Standardizată Educaţia Incluzivă (da, nu)
(da, nu)
ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ Ресурсный центр инклюзивного образования (да, нет) 20
15 nu
Типовое (да, нет)
Numărul elevilor ce frecventează grupele cu program Reamenajată (da, nu)
21
Nr. rând. prelungit Приспособленное (да, нет)
Numărul grupelor cu program prelungit Численность учеников, посещающих группы
№ стр.
Число групп продленного дня продленного дня

A 1 2

01

9
XI. CALCULATOARE (PC)
КОМПЬЮТЕРЫ (ПК)

Nr. Numărul de calculatoare (PC)


(funcţionale) din care: из них:
rând.
Количество персональных
№ conectate la reţeaua de calculatoare conectate la Internet
компьютеров
стр. (в рабочем состоянии) в составе локальных сетей имеющие доступ к Интернету
A B 1 2 3
Total calculatoare (PC)
8 0 8
Всего компьютеров (ПК) 01
din care utilizate: из них используемых:
în scopuri educaţionale*, inclusiv: 6 0 6
в учебных целях, в том числе: 02
utilizate de către elevi
3 0 3
используемых учащимися 03
utilizate de către personalul didactic
3 0 3
используемых педагогическим персоналом 04
calculatoare (PC) din cadrul bibliotecilor
0 0 0
персональные компьютеры в библиотеках 05
în scopuri administrative (evidenţă contabilă, resurse umane, etc.)
2 0 2
в административных целях (бухгалтерский, кадровый учет, и др.) 06

Dispune de WEB – site, WEB – pagină (nu adresă electronică) (07) ___________ ______________0____ (dacă există, se indică 1, în caz contrar - 0)
Наличие WEB – сайта, WEB – страницы (не электронный адрес) (если имеется, отмечается 1, если нет - 0)

XII. CERCURILE
КРУЖКИ
Din ei în cercurile de: Из них в кружках:
Numărul total de
cercuri ce activează Numărul total de
în cadrul şcolii elevi cuprinşi în ele turism, studierea
Nr. creaţie tehnică naturii, biologie
muzică coregrafie teatru creaţie artistică etnografie sportive ţinutului alte
rând. Общее число Всего учащихся, технического природы,
музыки хореографии театральных художес- этнографии спортивных туризма, других
№ кружков, занимающихся творчества биологии
твенных краеведения
стр. действующих в них
в школе
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

Se includ toate cercurile care se finanţează din contul bugetului de stat, cît şi din contul mijloacelor părinţilor. Dacă un cerc cu aceeaşi denumire se împarte în două grupe, cu care se ocupă numai un conducător, dar i se
plăteşte pentru două cercuri, atunci se indică două cercuri, nu unul. Dacă unul şi acelaşi elev frecventează mai multe cercuri, el se include de atîtea ori, cîte cercuri frecventează (în col. 3-12), iar în col. 2 - doar o singură dată.
Включаются все кружки, содержащиеся за счет средств госбюджета и за счет средств родителей. Если кружок одного наименования делится на две группы, с которыми занимается один руководитель, и
оплата ему идет за два кружка, то следует считать два кружка, а не один. Если один и тот же учащийся занимается не в одном, а в нескольких кружках, то он учитывается столько раз, в скольких
кружках он занимается (по графам 3-12), а по 2 графе - всего один раз.

Precizări pentru completarea raportului: Указания по заполнению отчета:

*
Utilizarea în scopuri educaţionale - utilizarea calculatorului în procesul de predare a unui curs sau pentru necesităţi independente de educaţie şi formare profesională (utilizarea calculatorului şi Internetului pentru satisfacerea necesităţilor
de informaţie în scopuri de cercetare, pregătirea prezentărilor, executarea exerciţiilor practice şi experimentelor, schimb de informaţii, participarea la forumuri de discuţii în reţea în scopuri educaţionale, etc)
Использование в учебных целях - использование компьютеров для поддержки преподавания курса или независимых потребностей в образовании и обучении (применение компьютера и Интернета для удовлетворения
потребностей в информации в исследовательских целях, подготовки презентаций, выполнения практических упражнений или экспериментов, обмена информацией, участия в сетевых дискуссионных форумах в целях
образования и т.п.)
Raportul se completează conform situaţiei la data de 20 septembrie. Vârsta elevilor (numărul întreg de ani la 1 Отчет заполняется по состоянию на 20 сентября. Возраст учащихся (число полных лет на 1 января
ianuarie 2022) se indică în baza adeverinţei de naştere. 2022 года) указывается на основании свидетельства о рождении.
Capitolul I, II, col. 2 presupune pregătirea preşcolară în instituţii preșcolare și în grupe pe lângă instituţia de Раздел I, II, гр. 2 предполагает дошкольную подготовку в дошкольных учреждениях и в группах при
învăţământ. учебном заведении.
În rând. 20 se va indica numărul de elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES) – cu necesităţi educaţionale По 20 стр. указываются учащиеся с особыми потребностями в образовании (ОПО) – нуждающиеся в
care implică o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări de обучении, адаптированном к индивидуальным особенностям либо характеристикам ограниченных
învăţare, precum şi o intervenţie specifică prin acţiuni de reabilitare sau recuperare corespunzătoare şi deţin физических возможностей или нарушений развития, а также в специфическом вмешательстве
confirmare de la Serviciul raional/munucipal de asistenţă psihopedagogică (SAP). посредством соответствующих реабилитационных или восстановительных мероприятий и имеющие
подтверждение районной/муниципальной Службы психопедагогической помощи (СПП).
În rând. 21 se va indica numărul de elevi cu dizabilităţi – certificaţi de Consiliul Naţional pentru determinarea По 21 стр. указываются учащиеся с ограниченными возможностями – имеющие сертификат,
Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (CNDDCM). выданный Национальным Советом по определению инвалидности и работоспособности (НСОИР).
În rând. 21. a se evidențiază persoanele cu dizabilităţi (din rînd. 21), care au nevoie de o şcolarizare adaptată По стр. 21. a указываются учащиеся с ограниченными возможностями (из стр.21), нуждающиеся в
обучении, адаптированном к имеющимся нарушениям, которые, соответственно вошли в стр.20.
deficienţelor, care, în consecință, au fost incluși în rând. 20.
Clase cu predare simultană - clase primare mixte, alcătuite din cel mult două clase componente (de regulă,I-III, Классы одновременного обучения – смешанные начальные классы, состоящие максимум из двух
II-IV), în care activităţile directe cu elevii unei clase alternează cu activitatea individuală a elevilor altei clase, классных составов (как правило, I–III, II–IV), в которых непосредственная работа с учащимися одного
procesul educaţional fiind realizat în conformitate cu curricula corespunzătoare. класса сочетается с самостоятельной работой учащихся другого класса, обеспечивая реализацию
образовательного процесса согласно соответствующим учебным программам.
În rând. 22, în cazul claselor cu predare simultană se indică două clase componente. В стр. 22 класс одновременного обучения показывается как два классных составов.
În rând. 23 se indică numărul de clase cu predare simultană. Datele indicate în rând. 23 trebuie să fie mai mici По 23 стр. указывается число классов одновременного обучения. Данные 23 стр. должны быть меньше
decât suma datelor indicate în rând. 22, col. 1, 3, 4, 5. суммы данных, указанных в стр.22 гр. 1, 3, 4, 5.
Capitolul III. În col. 2-7, nu se indică limba de instruire a elevilor. Раздел III. В гр. 2-7 не показывается язык, на котором ведется обучение.
Capitolul IV. În col. 6 se va indica studiul limbii ruse – ca disciplină limba străină (pentru elevii care studiază Раздел IV. По гр.6 показывают изучение русского языка – как дисциплину иностранный язык (для
ca a doua limbă străină limba rusă, începând cu clasa 5). учащихся, кто изучают русский язык как второй иностранный язык, начиная с 5 класса).
Capitolul X. Informaţia privind încăperile şcolare se completează de către toate instituţiile, inclusiv cele ce Раздел X. Сведения о школьных помещениях заполняются всеми учебными заведениями, включая
arendează încăperi. арендующих площадь.
În rând. 04-08 se înregistrează datele privind numărul cabinetelor, ce au încăperi separate, utilate cu literatură de По стр. 04-08 приводятся сведения о количестве кабинетов, имеющих отдельные помещения,
studiu necesară, în care conform programei se petrec lecţii la obiectul dat. Încăperile, folosite numai pentru оборудованные необходимыми учебно-наглядными пособиями, в которых в соответствии с программой
păstrarea aparatelor şi echipamentului de studiu, nu se referă la cabinetele de studiu. Dacă într-o odaie sînt проводятся учебные занятия по данному предмету. Помещения, используемые только для хранения
amplasate două cabinete de studiu, atunci datele privind astfel de cabinete se înregistrează numai o singură dată, приборов и учебного оборудования, к учебным кабинетам не относятся. Если в одной комнате
pentru un singur obiect. оборудовано два учебных кабинета, то данные о таких кабинетах следует показать только один раз,
по одному из предметов.
În rând. 02-08 se indică informaţia privind sălile de clasă în care se desfăşoară procesul de instruire, datele cu По стр.02-08 приводятся сведения о классных комнатах, в которых проходит процесс обучения, данные
referire la sălile de clasă pustii în aceste rânduri nu se includ. по пустующим классным комнатам в эти строки не включаются.
În rând. 09 se înregistrează datele privind atelierele de studiu existente. La atelierele de studiu se referă atelierele, В стр. 09 показывается наличие учебных мастерских. К учебным мастерским относятся мастерские,
care au echipament special (strunguri ş.a.) şi în care are loc instruirea prin muncă, instruirea profesională a имеющие специальное оборудование (станки и т.д.) и в которых проводится трудовое,
elevilor. Atelierul amplasat în cîteva încăperi se indică ca unul singur. профессиональное обучение учащихся. Мастерская, расположенная в нескольких помещениях,
считается как одна мастерская.
În rând.13 numărul de locuri în cantină pentru şcolile standardizate se indică conform documentelor de proiect, В стр.13 число мест в столовой в типовых школах заполняется согласно проектной документации, а в
iar pentru cele ce arendează sau adaptează încăperi - conform numărului de elevi ce se alimentează cu hrană тех, которые арендуют или приспосабливают помещения – по численности учащихся, которые
caldă (reieşind din capacitatea cantinei). потребляют горячее питание (исходя из одноразовой вместимости).
În rând. 15 se înregistrează Centrele de Resurse pentru Educaţia Incluzivă. В стр. 15 показывается наличие Ресурсного центра инклюзивного образования.
Centru de Resurse pentru Educaţie Incluzivă – serviciu de asistenţă a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, Ресурсный центр инклюзивного образования – служба поддержки учащихся с особыми
integraţi în instituţii de învăţământ general. потребностями в образовании, интегрированных в общеобразовательные учреждения.
În rând.16 numărul de locuri pentru elevi pentru şcolile standardizate se indică în baza documentelor de В 16 стр. количество ученических мест в типовых школах указывается на основании проектной
proiectare, în restul şcolilor – după numărul de elevi ce studiază în schimbul întîi. документации, в остальных - по количеству обучающихся в первой смене.
Capitolul XI. În capitolul 11 se indică numărul de calculatoare (de tip PC, atît staţionare, cît şi portabile (laptop, Раздел XI. В разделе 11 указывается число компьютеров (типа ПК, как стационарные, так и
notebook)), aflate în dotarea instituţiei. портативные (лэптоп, ноутбук)), которыми оснащены учебные заведения.

Вам также может понравиться